__MAIN_TEXT__

Page 1

WWW.HELSINKI.CHAMBER.FI

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

2/2015

TEEMA

KASVUYRITYKSET Rahoitusta ja keinoja kasvuun & kansainvälistymiseen ›› 6–9

ALANSA SUURIMMAKSI KASVANUT KATJA NOPONEN OY:

NAISYRITTÄJÄ EI NÄPERTELE ›› 10–12

KASVUYRITYKSEN TALOUSHALLINTO

ASTU AFRIKKAAN

KIITOA KASVUPOLUILLA JÄSENEXTRA 1


Kauppakamarin

klubit

–oppimista, oivaltamista ja verkostoitumista Johtajaklubi 3

Myyntijohtajaklubi

Johtajaklubi 4

16.9.2015– 15.9.2016

6.10.2015– 5.10.2016

29.10.2015– 28.10.2016

Naisjohtajaklubi

Talouspäättäjäklubi

Hallitusklubi

10.11.2015– 9.11.2016

19.11.2015– 18.11.2016

11.11.2015– 10.11.2016

Uutta

!

Uutta

!

Klubitoiminta tarjoaa innostavan, ammattitietämykseen ja kokemusten vaihtoon pohjautuvan kollegaverkoston. Säännöllisesti kokoontuvissa pienryhmissä keskustellaan klubilaisten itse valitsemista tärkeiksi koetuista teemoista. Omien mielipiteiden, onnistumisten ja huolenaiheiden jakaminen ja toisen sparraaminen innostaa, yhdistää ja avartaa.

Liity klubiin! www.kauppakamarikauppa.fi


PÄÄKIRJOITUS

KASVUA KANNUSTAMAAN UUDELLAMAALLA TOIMII 91 000 yritystä. Niistä kuitenkin vain 343 täyttää kasvuyrityksen kriteerit. MÄÄRÄ ON puistattavan alhainen,

vaikka OECD:n määritelmä kasvuyritykselle onkin vaativa. Sen mukaan yrityksen vuosittaisen kasvun on ylitettävä 20 prosenttia kolmen vuoden ajan ja yrityksen on työllistettävä vähintään kymmenen työntekijää.

edellytysten turvaaminen on nostettava tärkeäksi lähtökohdaksi. Maankäytön kehittämisessä kasvun mahdollistaminen näkyy nykyistä tavoitteellisempina asukas- ja yritystoiminnan mitoituksina, sen mukaisina liikennesuunnitelmina sekä joustavampina kaavamääräyksinä. KOULUTUSTARJONNAN

KASVUN KANNUSTAMISESSA on paljon tehtävää. Maan uusi hallitus on ottanut visiossaan kasvun vahvistamisen keskeiseksi lähtökohdakseen. Yrittämisestä, omistamisesta ja investoimisesta halutaan tehdä nykyistä kannustavampaa.

SUUNTAAMISESSA kasvun edellytysten turvaaminen merkitsee työelämän tarpeiden ennakointia, hyvää yhteistyötä yritysten kanssa koulutuksen toteuttamisena sekä nopeaa reagointikykyä työvoimatarpeiden muutoksiin. Kaikessa muussakin päätöksenteossa on korkea aika kuunnella kasvun käynnistäjiä, yrityksiä ja investoijia.

TÄMÄ ON hyvä lähtökohta kaikelle

KAUPPAKAMARIN TOIMINNASSA

poliittiselle päätöksenteolle. Hallitusohjelman toteutussuunnitelmista nähdään pian, otetaanko kasvun kannustaminen myös toimenpiteiden valmistelussa vakavasti huomioon.

keskitymme tänä vuonna kasvun edellytysten parantamiseen. Sillä tavoin saadaan myös kasvuyritysten määrä nousemaan.

MYÖS ALUEELLISESSA

HEIKKI J. PERÄLÄ toimitusjohtaja

päätöksenteossa yritysten kasvun

JÄSENEXTRA 2/2015 PÄÄTOIMITTAJA ESSI LINDQVIST TAITTO MARIANNE HOLM JULKAISIJA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI KUSTANTAJA HELSINGIN KAMARI OY PAINOS 10 000 SAVION KIRJAPAINO OY KANNEN KUVA MEERI UTTI

KAIKESSA PÄÄTÖKSENTEOSSA ON AIKA KUUNNELLA KASVUN KÄYNNISTÄJIÄ, YRITYKSIÄ JA INVESTOIJIA.

SISÄLTÖ 4 AJANKOHTAISTA Toteutuivatko kauppakamarien hallitusohjelmatavoitteet?

18–19 NEUVONTAPALVELUT Millainen taloushallinnon kumppani kasvuyritykselle?

22 KAMARIKUULUMISIA Kasvu Open -tunnelmia

6–12 TEEMA Kasvukipuja ja kasvutarinoita 14–15 KEHU KAVERIA Ellun kanat ja Mat Catering

6–7 Haluamme kasvaa – tarvitsemme rahaa

KAUPPAKAMARI 3


AJANKOHTAISTA

TULEEKO TEILLE KESÄDUUNARI?

KIRJA

KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ PALKKAA TÄNÄ KESÄNÄ

20 %

ENEMMÄN

66 %

YHTÄ PALJON

14 %

TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMINEN KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI

VÄHEMMÄN VERRATTUNA VIIME VUODEN KESÄÄN.

KÄYTÄNNÖNLÄHEINEN TYÖVÄLINE kaikille

KIRJASSA KÄSITELLÄÄN KAIKKI TYÖSUHTEEN PÄÄTTÄMISTILANTEET.

sellisemmatkin päättämistavat käydään läpi. Asiaa on havainnollistettu runsain oikeustapausesimerkein. Työsuhteen päättämissopimukset on myös käsitelty kattavasti. Kirjassa käydään läpi päättämissopimuksen vaikutukset työnantajan ja työntekijän asemaan sekä se, mistä asioista sopimuksessa voidaan sopia ja mistä työntekijä voi pätevästi luopua. Päättämissopimuksessa sovittavia ehtoja on havainnollistettu mallilausekkein sopimuksen laatimisen nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi. Kirjan avulla on helppo varmistaa, että työsuhteen päättämistilanteessa toimitaan lain edellyttämällä tavalla ja näin vältetään kalliiksi tulevat riidat ja oikeudenkäynnit. Kirjan on kirjoittanut Helsingin seudun kauppakamarin työoikeudellisesta neuvonnasta vastaava lakimies Kirsi Parnila. 4 JÄSENEXTRA

PIXHILL.COM

työnantajan edustajana toimiville. Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet, kuten työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvin syin sekä irtisanominen ja lomauttaminen työn vähyyden perusteella. Niin ikään työsuhteen päättäminen purkamalla tai purkautuneena käsittelemällä sekä muut hieman poikkeuk-

LÄHDE: KAUPPAKAMARIN KESÄTYÖMARKKINASELVITYS 2015

PALKKA­TUKEA VOIDAAN MYÖNTÄÄ MÄÄRÄ­ AIKAISEEN TYÖSUHTEESEEN ELI MYÖS KESÄ­TÖIHIN PALKATTAVASTA NUORESTA YRITYS SAA TUKEA.

NYT PUHUTTAA

Kyberturvallisuus retuperällä Yritysten kyvyssä torjua kyberuhkia on paljon kehitettävää. ALLE VIISI henkeä työllistävistä mikroyri-

tyksistä noin puolet arvelee, ettei tunnistaisi kyberhyökkäystä. Isoistakin, yli 200 työntekijän yrityksistä, lähes joka neljäs epäilee, että osaisi havaita käynnissä olevaa tunkeutumista. Joka kolmas yritys ei edes osaa sanoa, mitä tietoja tunkeutuja voisi viedä. Kyberturvallisuuteen liittyvä viranomaistoiminta tunnetaan heikosti; 80 prosenttia yrityksistä ei tiedä, mikä on viranomaisten rooli. Vain joka kymmenes yritys tarkistaa ja analysoi lokitietojaan jatkuvasti ja arvioi uhkatilanteita. Vain joka kolmannella yrityksistä on suunnitelma kyberhyökkäyksen varalle. Suunnitelmalla ei kuitenkaan ole merki-

tystä, ellei sitä harjoitella käytännössä. Vain joka kymmenessä yrityksessä on jollain tavalla harjoiteltu suunnitelman toimivuutta. Yritysten mukaan työntekijät ovat pahin este tietoturvan kehittämisessä. Lähes puolet yrityksistä arvioi, että käyttäjien piittaamattomuus, osaamisen puute ja tietotaidon ylläpidon riittämättömyys heikentävät kyberuhkiin varautumista. Noin puolet selvitykseen vastanneista yrityksistä pitää suoraa tai epäsuoraa liiketuoton menetystä pahimpana seurauksena kyberhyökkäyksistä. Lähes yhtä suurena riskinä pidetään asiakkaiden tai henkilökunnan yksityisyyden loukkausta. Kauppakamari, KPMG ja Delta Risk LLC kysyi 750 suomalaisyritykseltä niiden kyvystä torjua kyberrikollisuutta.


AJANKOHTAISTA

Hallitusohjelmassa kuuluvat kauppakamarien toiveet Kauppakamariryhmän hallitusohjelmatavoitteiden näkökulmasta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelma vastaa hyvin elinkeinoelämän huutoon. purkaa välittömästi, kokonaisveroastetta ei nosteta ja julkisen sektorin velkaa suhteessa BKT:hen taitetaan säästöillä ja rakenneuudistuksilla. Mutta pettymyksiäkin löytyy: veroaste ei käänny laskuun eikä kilpailukykyä edistäviin liikennehankkeisiin löydy rahaa. Metropolialueen kehittämisen kannalta YLISÄÄNTELYÄ ALETAAN

myönteistä on erityisesti rakennusmää­ räysten lieventäminen ja asuntorahoituksen uudet ehdot, jotka lisäävät asuntotuotantoa. Valtion ja kuntien aiesopimusmenettelyä jatketaan kilpailukyvyn edistämisessä ja elinkeinopolitiikassa, maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa sekä

segregaation ehkäisyssä. Sopimuksiin sitoutumista pitää tosin vahvistaa. Helsingin seudun pullonkaulaksi muodostuu liikenneinfran kehittäminen, esimerkiksi Pisara-radan aloitusta joudutaan odottamaan vaalikauden yli. Myöskään maahanmuuttajien palvelutarpeita ei hallitusohjelmassa huomioitu.

TAVOITE

MITEN TOTEUTUI?

Julkinen sektori alle 50 % BKT:sta

Julkista taloutta uudistetaan säästö- ja rakennusohjelmalla

Yksityisen sektorin kasvua vahvistettava Tuottavuutta parannettava oleellisesti julkisissa palveluissa Julkisiin menoihin tiukka kulukuri

Velaksi eläminen lopetetaan vuonna 2021 Kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään Selvitetään valinnanvapausmallin yksityiskohdat

Verotus tukemaan kasvua

Yritysverotukseen vähäisiä muutoksia

Veroaste käännettävä selvään laskuun Työn verotusta on kevennettävä Yritysverotuksen kilpailukyky on säilytettävä

Kokonaisveroaste ei nouse, muttei laskekaan Yhteisöverokanta pidetään kilpailukykyisenä Yritysveropohjaa tiivistetään, haittaveroja korotetaan Ansiotulovähennyksen korotus laskee työn verotusta

Sääntely hyvä, ylisääntely paha

Aloitetaan välittömästi normien purkutalkoot

Yrityksiin kohdistuvaan sääntelyä vähennettävä Rakentamisen ja kaavoituksen byrokratian purku Pörssiä ei saa säännellä hengiltä

Oikeilla liikenneratkaisuilla todellista kilpailukykyä Suomelle Infrasta kilpailukykyä palvelukriteereillä Rahoitukseen markkinanmukaisia toimintatapoja Työssäkäyntialueet toimiviksi Päätöksentekoon pitkäjänteisyyttä

Työelämän osaamistarpeet koulutuksen perustaksi Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääminen Koulutuksen järjestäjäverkon kehittäminen ja ennakoinnin vahvistaminen Työperäisen maahanmuuton edistäminen

Kaavaprosesseihin sitovat käsittelyajat, valitusoikeutta kiristetään Helpotuksia esteettömyys-, väestönsuoja- ja parkkipaikkasääntöihin, rakennuslupiin yhden luukun periaate Kauppojen aukioloaikoja vapautetaan, suuryksikkösääntelyä kevennetään

Uusia infrahankkeita ei luvassa Liikenneverkon korjauksiin 600 meur, rahoitus valtion infrayhtiöiden taseista Autovero alenee, ajoneuvovero kiristyy Pisara-radan aloitus epätodennäköistä tällä vaalikaudella Ruuhkamaksut torjuttiin

Ammatillinen koulutus uudistetaan Lisää työpaikoilla oppimista, oppisopimusten tekoa kevennetään Lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden kansalaisille Työperäistä maahanmuuttoa edistetään, tarveharkinta säilyy Koulutuksen järjestäjäverkkoa ja ennakointia kehitetään

JÄSENEXTRA 5


Kasvuyritykset 811kpl

343kpl

Suomi:

Kasvun mahdollistajat

0,30 % kaikista yrityksistä

- Starttiraha

Kasvu 2009-2012: työllisyys 179 % liikevaihto 580 %

- Joukkolaina

Uusimaa:

0,38 % kaikista yrityksistä Kasvu 2009-2012: työllisyys 190 % liikevaihto 155 %

- Pankkilaina - Keksintösäätiö - Tekes - ELY-keskusten kehittämis- ja investointituet - EU:n Horisontti 2020 -ohjelma - Finnveran yrityslainat - Finpro - Teollisuussijoitus Oy - Rahastot ja säätiöt

Lähde: TEM Kasvuyrityskatsaus 2012

- Bisnesenkelit ja pääomasijoittajat

TEKSTI ESSI LINDQVIST GRAFIIKKA OMAR EL MRABT

Haluamme

KASVAA

– tarvitsemme rahaa! 6 JÄSENEXTRA


Kasvun keinot

Kasvun esteet - Rahoituksen puute - Rohkeuden ja riskinottokyvyn puute - Tiedon ja osaavan henkilöstön puute - Ideoiden puute - Uskottavuuden puute

Geneerinen kasvu markkinaosuuden kasvu tai markkina-alueen laajeneminen

- Ylisääntely ja byrokratia - Kasvuhalujen puute - Ennakoinnin vaikeus

Difersivointi toiminnan kehittyminen uusille liiketoimintapoluille

Epäorgaaninen kasvu yritysostot ja fuusiot

Suomen heikkous on kasvuyritysten vähäinen määrä. Samalla pk-yritykset kuitenkin kertovat yritysilmapiiriä tutkivissa selvityksissä, että kasvuhalukkuutta löytyy. Toimintaympäristökin on pääosin suotuisa, ja rahaa on tarjolla enemmän kuin koskaan ennen. Missä siis mättää ja kenen on syy?

TEEMA

P

ankkien ja poliitikkojen vika, sanovat yritykset. Tiukentunut pankkitoiminnan sääntely, koventuneet vakuusvaatimukset ja aiempaa suurempi omarahoitusosuus vaikeuttavat kasvuun tarvittavan rahoituksen saamista. Yritysten heikentynyt luottokelpoisuus nostaa marginaaleja ja sopimusehdot ovat tiukat. Syyllinen on myös valtio. Sen olisi tarjottava kilpailuneutraali toimintaympäristö sekä selkeä ja yksinkertainen verotusjärjestelmä. Työmarkkinoiden pitäisi joustaa

enemmän, palkan sivukustannusten pitäisi olla alemmat ja yritystukien tehokkaampia. EIKÖ YRITYKSISSÄ OLE MITÄÄN VIKAA? Rahoittajien mukaan luottopolitiikan tiukentumisesta on turha valittaa, sillä yksikään kannattava hanke ei jää ilman rahoitusta. Yritysten pitäisi tutustua uusiin rahoituslähteisiin, pankkilainalle löytyy vaihtoehtoja. Globalisaation ansiosta maailma

on pienentynyt, mutta rohkeus rajojen ylittämiseen puuttuu. Koska kotimarkkina on pieni, yrityksen menestyminen ja kasvaminen edellyttävät kansainvälistymistä ja vientiä. Kasvuun ei voi pakottaa eikä kasvuyrityksiä synnytetä hallinnollisilla päätöksillä. Tarvitaan hyviä liikeideoita, innovointikykyä, luovuutta, verkostoja, digitaalista osaamista, referenssejä, uskottavuutta, ennakointikykyä, riskinottohalua, teknologian hyväksikäyttöä sekä ennen kaikkea intohimoa ja halua kasvaa. Kasvukivut on kestettävä. JÄSENEXTRA 7


Kunto ja kasvunäkymät

ratkaisevat TEKSTI TIMO SORMUNEN

EUROJEN LISÄKSI IDEOITA JA OSAAMISTA VAAKA PARTNERS ON KESKITTYNYT TOIMINTANSA JO VAKIINNUTTANEISIIN PK-YRITYKSIIN, JOISSA ON PERINTEISESTI KIPUILTU PAITSI RAHOITUSEHTOJEN MYÖS YHTIÖN ULKOPUOLELLE LIUKUVAN OMISTUSSIIVUN TAKIA. SUHDANNETILANNE ON tosin muo-

kannut asenteita pääomasijoittajille myönteisempään suuntaan. – Pitkään vaikeana jatkunut markkinatilanne pakottaa hakemaan uusia ideoita kasvuun. Pääomasijoittaja tuo rahoituksen lisäksi uutta osaamista myös hallitus- ja strategiatyöhön, sanoo Juha Peltola. Ensimmäinen tunnustelu voi tulla myös yrittäjältä. – Sähköpostitiedustelu tai puhelinsoitto ei tässä kohtaa maksa mitään, mutta voi kirkastaa kummasti ajatuksia. Pääomasijoitusprosessissa yritys esittelee realistisen ja huolellisesti tehdyn liiketoimintasuunnitelmansa, jonka sijoittaja arvioi ja kysyy: Pystyykö yritys kannattavaan ja kasvavaan liiketoimintaan? Voiko sijoittaja saada tavoittelemansa tuoton yrityksen arvonnousun kautta? Sopiiko sijoitus omaan sijoitusstrategiaan? Jos tiukan seulan läpäisee, vuorossa on due diligence, jossa määritellään yrityksen arvo ja sijoittajan saama omistusosuus sekä laaditaan osakassopimus.

8 JÄSENEXTRA

Yritysrahoitus on Suomessa kestopuheenaihe, jossa yritykset kritisoivat rahoituksen saatavuutta ja hintaa, rahoittajat puolestaan harmittelevat hyvien sijoituskohteiden puutetta. Taustalla ovat useimmiten näkemyserot yrityksen todellisesta tilasta ja realistisista kasvunäkymistä.

S

umuisena jatkuva suhdannetilanne on saanut entistä useamman yrityksen ja yrittäjän hakemaan ulkopuolista kasvuevästä ja -rahoitusta. Moni perinteistä pankkilainaa hakeva yrittäjä on kuitenkin saanut samalla huomata, etteivät eurot välttämättä irtoakaan ennakkoon ajatelluilla korkoprosenteilla. Tilanne voi olla sama myös pääomasijoittajien tai riskirahoittajien suhteen. Joko yritys ei herätä mielenkiintoa tai mukaantulon ehdot tuntuvat yrittäjästä ja omistajista kohtuuttomilta. Tarina on tuttu Vaaka Partnersin toimitusjohtajalle Juha Peltolalle, joka on toiminut myös Suomen pääomasijoitusyhdistyksen puheenjohtajana. – Useimmilla omistajilla on perusteltu käsitys yrityksen arvosta ja kiinnostavuudesta, mutta joskus ilmassa on ylioptimismia. Rahoittajalle ja sijoittajalle avainasioita ovat bisneksen nykykunto ja realistiset kasvunäkymät, hän muistuttaa. Lainsäädännöstä Peltola löytää parannettavaa muun muassa säätiöiden ja ulkomaisten rahastojen mahdollisuuk-

sissa sijoittaa suomalaisiin pk-yrityksiin pääomarahastojen kautta. Pääomasijoitusmarkkinoiden tilanne on kuitenkin huomattavasti parempi kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten. – Rahoituksen ei pitäisi olla terveelle ja kasvuhakuiselle yritykselle tänä päivänä ylitsepääsemätön ongelma. Toimijoiden ja vaihtoehtojen kirjo on laajempi. Tästä syystä kiinnostuksen kohteita on muitakin kuin esimerkiksi softabisnes ja high-tech, Peltola toteaa. STARTUP-YRITYKSILLÄ SUJUVA RAHOITUSKETJU Esimerkiksi startupien kohdalla rahoitusketju on saatu jo varsin kattavaksi. Kasvupolku voi alkaa perinteisestä starttirahasta ja jatkua esimerkiksi Keksintösäätiön, Tekesin tai yksityisen bisnesenkelin rahoituksella. Tämän jälkeen yrityksestä ja sen ideasta alkavat yleensä kiinnostua myös pääomasijoittajat. – Liiketoiminnan pitää joka portaalla rakentua järkevälle pohjalle ja hyvin perustelluille kasvunäkymille.


KASVUA

SIELTÄ MISSÄ PIPPURI KASVAA TEKSTI ESSI LINDQVIST

Ekonomisteja jos on uskominen, länsimaiden talouskasvu jämähtää useiksi vuosiksi muutaman prosentin vauhtiin. Tähtäimeksi onkin otettava kehittyvät markkinat. Teknologiayhtiö Striim.in uskaltautui astua Afrikkaan ja lähteä kysynnän perään Nigeriaan.

S

triim.in:n tarina alkoi ideoinnilla 2011 ja pari vuotta sen jälkeen perustettiin yhtiö. Rahoitusta on saatu pääomasijoittajilta, kuten Kyösti Kakkoselta. Yhtiö täyttää kasvuyhtiön tunnusmerkit: reilussa vuodessa työntekijämäärä on kasvanut viidestä lähes pariinkymmeneen. Yhtä lyhyessä ajassa Striim.in on päässyt kansainvälisille markkinoille streamingteknologiallaan. Sillä onkin erinomaiset lähtökohdat elokuvateollisuuden menestystarinaksi. KOTITEHTÄVÄT TEHTÄVÄ KUNNOLLA Harva tietääkään, että Nigeria on tuotantomäärällisesti maailman toiseksi suurin elokuvatuottaja ja kaupallisesti kolmanneksi isoin. Halu päästä levittämään omaa tuotantoa on suuri, mutta sopiva teknologia puuttuu. – Koska tiesimme, että kysyntää riittää, päätimme kartoittaa tilanteen. Markkinoille menoa helpotti, että löysimme paikan päältä erinomaisen kontaktin, joka tiesi, miten bisnes toimii Nigeriassa, kertoo Striim.in:n viestintäpäällikkö Tomi Paalosmaa. Soitellen sotaan ei voikaan lähteä, vaan on osattava neuvotella oikein ja tehdä pelisäännöt selviksi. – Selvitimme, miten kannattaa lähestyä; tökstöks-meininkin eli suoraan asiaan -tyyli ei toimi. Alku oli verkkaisampaa, mutta kun hommaan päästiin kiinni, ei vatvottu, vaan edettiin nopeasti. Myönteisten kokemusten ansiosta

Paalosmaa rohkaisee suomalaisyrityksiä etsimään kasvua Afrikasta. – Ehdottomasti kannustan. Afrikassa yleinen mentaliteetti on myönteinen, kasvulle kun on iso potentiaali. Heillä on vilpitön halu ja kiinnostus kehittyä, myös infraa rakennetaan ahkerasti. Kun asiakkuuksia aletaan etsiä nollasta eikä referenssejäkään ole kosolti, alku on vaikeaa. – Vaaditaankin sinnikkyyttä, jopa onnea. Lisäksi on erotuttava joukosta. ARVOKASTA APUA TEAMFINLANDILTA Nigerian lisäksi Striim.in on solminut teknologiansa lisenssisopimuksia Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa, Intiassa ja arabimaissa. Kansainvälistyminen onkin ainoa tie yhtiölle, mutta apua siinä tarvitaan. – Tekes on neuvonut meitä alusta alkaen. TeamFinlandista oli valtavasti hyötyä Ranskan markkinoille pääsemisessä, sanoo Palosmaa, joka tietää, että yritysten suhtautuminen TeamFinlandiin on ristiriitainen. – Mietitään, tekeekö se yhtään mitään. Meidän kokemuksemme yhteistyöstä Suomen Ranskan-suurlähetystön kanssa on ollut enemmän kuin onnistunut. Lähetystöstä Striim.in sai käyttönsä tilan teknologiansa esittelemiseksi ranskalaisille elokuvayhtiöille. –Tilaisuus oli arvokas, kun suurlähettiläskin osallistui. Se vaikutti voimakkaasti ranskalaisyhtiöiden edustajiin. Myös Suomen Japanin-suurlähetystö on ollut aktiivinen, Paalosmaa kiittelee.

DIGITALISAATION MURROS MUUTTAA PELIKENTÄN Alkuvauhti on ollut kovaa, mutta niin on myös kilpailu. Elokuvabisnes on usean sadan miljardin dollarin bisnes, pelkästään USA:ssa vuotuinen arvo on reilusti yli 200 miljardia dollaria. – Digitalisaatio on muuttanut pelikenttää radikaalisti. Vääjäämätön totuus on, että elokuvia levitetään yhtä enemmän netin kautta. Vielä eletään siirtymävaihetta, mutta blu ray:lle ja DVD:lle voi ennustaa jyrkkää laskua. Nyt kun elokuvien levittäminen online on mahdollista, kuluttajat voivat katsoa elokuvia missä päin maailman tahansa. Televisio häviää taistelun. – Teknologian kehittyminen on kasvattanut esimerkiksi mobiilin suorituskykyä, mutta pelkästä tekniikasta ei ole kyse. Diginatiivit ovat syntyneet käyttämään erilaisia päätelaitteita, niin viihde kuin tietokin etsitään netistä.

STRIIM.IN OY PERUSTETTU 2013,

pääkonttori Helsingissä. YHTIÖN LIIKETOIMINTA:

video streaming - teknologian lisensointi kansainvälisille elokuvatuotanto- ja levitysyhtiöille sekä tv-alan yrityksille.

JÄSENEXTRA 9


Enää ei

tytötellä TEKSTI LEENA FILPUS KUVAT MEERI UTTI

Kun Katja Noponen perusti yrityksensä, moni oli takuuvarma, ettei niin nuoresta ja vieläpä naisesta ole yrittäjäksi. Saati menestyvän kasvuyrityksen johtajaksi. Väärässä olivat: reilussa kymmenessä vuodessa Katja Noponen Oy on kasvanut Suomen suurimmaksi yksityiseksi ammatillista kuntoutusta antavaksi yritykseksi. HENKILÖ

10 JÄSENEXTRA


ASIOILLA ON TAPANA JÄRJESTYÄ.

JÄSENEXTRA 11


K KATJA NOPONEN KUKA?

39-vuotias sairaanhoitaja ja psykoterapeutti. Perheeseen kuuluu taloushallinnon johtotehtävissä toimiva mies ja 2-vuotias lapsi. Kotoisin Juvalta. MITÄ?

Työelämän valmennuspalveluja tarjoavan Katja Noponen Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja. MITEN?

Vuonna 2008 pääkaupunkiseudun Vuoden Nuori Yrittäjä ja yksi valtakunnallisen Vuoden Nuori Yrittäjä -palkinnon saajista. Vuonna 2011 Vuoden Nuori Johtaja. Vuonna 2012 sijoittui ensimmäisenä suomalaisena kolmen parhaan joukkoon kansainvälisessä ”Creative Young Entrepreneur Award” -kilpailussa Taiwanissa. Vuonna 2009 Espoon kaupungin mitali ansiokkaasta toiminnasta. Vuonna 2014 Espoon yrittäjänaisten valitsema Espoon Esteri ja Valtakunnallinen yrittäjänainen. MOTTO?

Asioilla on tapana järjestyä.

12 JÄSENEXTRA

pyörittämiseen sairaanhoitajan ja psykoterapeutin äsi pystyyn, kuka ottaisi vastaan turvalosaamisesta ei ole hyötyä, mutta se antaa jotain pallisen, koulutusta vastaavan eläkeviran, jon arvokkaampaa. Siihen on sisäänrakennettuna jos sellaista tarjottaisiin? Monen käsi ihmisten kohtaaminen, arvostaminen ja kunnioitnousee, mutta Katja Noponen jätti taminen. tilaisuuden väliin. Sen sijaan sairaanhoitajan ja psyNe ovat Noposen mielestä olennaisen tärkeitä koterapeutin koulutuksen saanut 26-vuotias perusti avuja johtajalle. työelämän valmennuspalveluja tarjoavan yrityksen. – Meillä työntekijöiden vaihtuvuus on tosi Hyvä niin, sillä 13 vuotta myöhemmin perustapientä, samoin sairastavuus. Työntekijöistä välitejansa nimeä kantava yritys on auttanut jo tuhansia tään ihan oikeasti, kulttuurimme on keskusteleva. ihmisiä löytämään uuden työn potkujen jälkeen tai Minusta on hirveän tärkeää, että saan monenlaista työkyvyttömyyden uhatessa. palautetta työntekijöiltä. Kun ihmiset kokevat Katja Noponen Oy on kasvanut Suomen suuolonsa turvalliseksi, työn tekeminen on helppoa ja rimmaksi yksityiseksi ammatillista kuntoutusta tehokasta. antavaksi yritykseksi. Se työllistää reilussa 30 toimiNoponen painottaa myös, että johtamisen on pisteessään noin kuusikymmentä ihmistä ympäri oltava kurinalaista. Yh­tiös­sä ollaan tarkkoja siitä, Suomen. Asiakkaita on eteläisimmästä Suomesta minkälaisiin kilpailutuksiin Karigasniemelle asti. tartutaan. – Parasta yrittäjyydes– Kaikkiin tarjouksiin ei sä on se, kun työnsä jäljet KOSKA OLEMME HYVIÄ ole syytä vastata. Koska olemnäkee konkreettisesti. On SIINÄ MITÄ TEEMME, me hyviä siinä mitä teemme, upeaa, että pystyn työlASIAKASKIN ON VALMIS asiakaskin on valmis maksalistämään muita omassa maan siitä. Aggressiiviseen yrityksessäni ja erityisesti MAKSAMAAN SIITÄ. hintakisaan me emme lähde, tekemämme työn kautta. vaan haluamme kilpailla Olen unelma-ammatissalaadulla, Noponen sanoo. ni, Katja Noponen sanoo ja nauraa heläyttää, ettei häntä enää myöskään tytötellä, kuten yrittäjän uran alussa vuonna 2002. Silloin moni oli takuuvarma, ettei niin nuoresta ja vielä naisesta ole yrittäjäksi, YRITYS ON VASTUUSSA TYÖKYVYTTÖMÄSTÄ saati menestyvän kasvuyrityksen johtajaksi. Suomessa jää joka päivä viisi alle 30-vuotiasta Varsinaiselle kasvu-uralle Katja Noponen Oy työkyvyttömyyseläkkeelle. Katja Noponen on loikkasi vuonna 2005, jolloin yritys päätti suunnata vakuuttunut, että iso osa heistä saataisiin takaisin valmennuspalvelunsa julkisista yrityksistä yksityityöelämän piiriin oikeilla keinoilla. siin yrityksiin. – Ihmisiin pitää panostaa, johtaa heitä paViime vuonna Katja Noponen Oy ylsi historemmin, kohdella inhimillisemmin. Se on koko riansa parhaimpaan tulokseen. Liikevaihtoa oli kansakuntamme etu. Yrityksissä ei ymmärretä 3,3 miljoonaa ja viivan alle jäi yli 660 000 euroa. sairauspoissaolojen hintaa. Esimerkiksi tuotannon Yrityksen asiakkaita ovat pääosin työeläkeyhtiöt, työntekijän sairauspoissaolopäivä voi maksaa yrivakuutusyhtiöt ja suomalaiset suuryritykset. tykselle noin 350 euroa, kirjanpitäjän tai lakimie– Me olemme työeläkeyhtiöiden työrukkasia. hen 700 euroa. Loppuasiakkaitamme on monelta alalta varastoNoponen on huolissaan niistä lukuisista ihmimiehistä mansikanpoimijoihin ja oopperalaulajista sistä, jotka sinnittelevät uupuneina työpaikoillaan, talousjohtajiin. Meidän tehtävämme on luoda heille kun eivätkä uskalla sanoa ääneen, miten raskasta uusia uria. Osa saattaa tarvita pientä lisäkoulutusta, heillä on. Kun he sitten jäävät työkyvyttömyysjoku vaihtaa ammattia kokonaan. eläkkeelle, hinta voi olla yritykselle jopa miljoona Yritys hoitaa puolet Suomen työeläkekuntoueuroa. tustapauksista. Työllistämistoimet ovat tehokkaita: – Todellisuudessa pienillä työnkuvan 78 prosenttia Katja Noponen Oy:n asiakkaiksi muutoksilla he jaksaisivat töissään tuottavina tulleista työkyvyttömyysuhan alaisista ihmisistä ja tehokkaina. Kaikissa yrityksissä ei ole vielä työllistyy tai aloittaa ammatilliset opinnot. ymmärretty, että työkyvyttömyysuhan alaisia kannattaa kuntouttaa tehokkaasti. Iso yritys on JOHTAMINEN ON KOHTAAMISTA vastuussa heistä irtisanomisen jälkeenkin kaksi Mikä Noposen menestyksen salaisuus sitten vuotta. on? Yksi vahvuus on koulutus. Taloushallinnon


Asiantuntijoiden kirjoittamia, käytännönläheisiä kirjoja. Janne Jääskeläinen

Älä yritä! Tätä sinulle ei kerrota yrittämisestä Yrittäminen ei ole pelkkää snoukkaamista, sikareja ja sampanjaa. Yrittäjäksi ryhtyminen voi olla elämäsi upein kokemus, mutta yrittäminen tuo mukananaan myös yksinäisiä öitä, kiirettä, stressiä, kipua ja kyyneleitä. Jos kuitenkin, kaikesta huolimatta haluat yrittäjäksi, tämä kirja auttaa sinua välttämään hilpeimmät hölmöydet ja kauheimmat kämmit. Älä yritä! Onnistu. Jäsenetuhinta 37 € Normaalihinta 45 € (+alv 10 %)

253 sivua

Katleena Kortesuo

Bill McGowan, Alisa Bowman

Karisman käsikirja

Esiinny vakuuttavasti – oikeat sanat, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Tämä ei ole karisman kirjekurssi, jolla kasvatat tenhovoimaasi äärettömyyksiin. Tämä on opas omaan itseen. Treenaa ja löydä karismasi, samalla löydät paljon muutakin. Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 45 €

Jäsenetuhinta 39 € Normaalihinta 45 €

(+alv 10 %)

(+alv 10 %)

140 sivua

281 sivua

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET puh. 09 2286 0360 kustannus@helsinki.chamber.fi

KAUPPAKAMARIKAUPPA Kalevankatu 12, 00100 Helsinki Avoinna: ma-pe klo 9.00–15.00

Käänteentekevinä hetkinä lopputulokseen vaikuttavat tekojen lisäksi sanat. Vältä kommunikaatiokarikot kansainvälisen hittikirjan vinkeillä.

SEURAA BLOGIA Ammattikirja.fi

www.kauppakamarikauppa.fi


KEHU KAVERIA

TAPAHTUMAT M.A.T. OY AB, MAT CATERING ANNA SÖRENSSÖN OMISTAJA

Twistiä tarjoiluun MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?

Ellun kanat etsi uutta catering-yhteistyökumppania ja ottivat meihin yhteyttä. Me uskoimme, että yhteistyöstä tulee mielenkiintoista ja kehittävää. Sillä tiellä nyt ollaan. MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?

Koska Ellun kanat hyödyntää palveluitamme usein, Ellun kanojen tapahtumat tarjoavat meillekin mahdollisuuden löytää uusia asiakkaita. Meille tärkeintä on pitkäaikainen, reilu ja luotetava yhteistyö asikkaidemme kanssa. Sellainen meillä on Ellun kanojen kanssa. MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?

Olemme oppineet tekemään hyvin suunniteltuja ja infromatiivisia myyntitarjouksia sekä tekemään uudella tavalla ajateltuja ja inspriroivia ruokalistoja. Nykypäivänä on tärkeää myös ymmärtää nopean reagoinnin merkitys. KENELLE SUOSITTELISIT KUMPPANIA?

Kaikille, jotka pitävät innovatiivisesta otteesta ja tavasta tehdä asioita.

TAPAHTUMAT M.A.T. OY AB, MAT CATERING TOIMIALA, TUOTTEET, PALVELUT

Catering, ruokakauppa, jossa myös ravintola, konsultointi liittyen ruokaan ja ravintoloihin PERUSTETTU 2002 HENKILÖSTÖÄ 6 kokopäiväistä ja kymmeniä osa-aikaisia LIIKEVAIHTO 550 000 milj. euroa www.mat.st

14 KAUPPAKAMARI


MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?

Mat Cateringin ruoka ja tekemisen tapa sopivat meille täydellisesti: meininki on rentoa, mutkatonta ja kaikessa on oma twistinsä. Meillä käy paljon vieraita kylässä, koska järjestämme usein tapahtumia ja julkaisemme kirjojakin vuosittain. Nämä ovat aina juhlan paikkoja, ja juhlaanhan kuuluu kupliva juoma ja maukas ruoka. MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?

Haluamme, että vieraamme viihtyvät ja inspiroituvat meillä käydessään. Me inspiroimme ajattelemaan uudenlaista viestintää, joka vauhdittaa liiketoimintaa ja tarttuu mahdollisuuksiin. Ilmapiiri ja tarjoilut kuitenkin varmistavat, että jokaisella on hyvä fiilis poistuessaan. MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?

Sen voin taata, että toimiston innokkaimmat kokkaajat ovat ainakin inspiroituneet. Ja ainakin yhä vahvemmin sen, että kaikesta voi löytää uuden, paremman ja innostavamman tavan tehdä. KENELLE SUOSITTELISIT KUMPPANIA?

Kaikille, jotka eivät tyydy aivan tavalliseen ja tylsään.

ELLUN KANAT OY TOIMIALA, TUOTTEET, PALVELUT

Strategisesti ajatteleva täyden palvelun viestintätalo. Auttaa yrityksiä muun muassa mahdollisuusviestinnässä, vaikuttajaviestinnässä, työnantajakuvassa ja yllättävissä tilanteissa. PERUSTETTU 2005 HENKILÖSTÖÄ 34 LIIKEVAIHTO 1,9 milj. euroa www.ellunkanat.fi

KUVAT MEERI UTTI

Asiakastapaaminen on aina juhlan paikka, jossa tarjoilulla on tärkeä rooli fiiliksen luomisessa. Viestintätoimisto Ellun kanat ja catering-yritys Mat Catering ovat onnistuneet mutkattomalla, ennakkoluulottomalla, inspriroivalla ja rennolla yhteistyöllään torjumaan tylsyyttä ja ”tehdään kuten ennenkin” -asennetta.

ELLUN KANAT TARU TUJUNEN TOIMITUSJOHTAJA


KALENTERI LUE LISÄÄ KOULUTUKSISTAMME WWW.KAUPPAKAMARIKAUPPA.FI

17.9.

SUURI KILPAILUPÄIVÄ • • •

Mikä on keskeistä kartellivalvonnassa juuri nyt? Mitä uutta opittavaa on määräävän markkina-aseman valvonnasta? Tunnistatko kielletyt valtiontuet ja kilpailuneutraliteettiongelmat?

Suuressa Kilpailupäivässä käsitellään businesshenkisesti kilpailulainsäädännön asettamia rajoituksia sekä sen tarjoamia mahdollisuuksia. Tervetuloa kuulemaan, mikä puhuttaa kilpailuoikeudessa juuri nyt!

Kaikki oleellinen kilpailuoikeudesta yhdessä päivässä!

JÄSENETUHINTA 540 € + ALV 24 % NORMAALIHINTA 680 € + ALV 24 %

SYYSKUU

ELOKUU

21 25

KIRJANPITOLAKI UUDISTUU 2015 -BRUNSSISEMINAARI

TYÖMATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VEROTUKSESSA

1 4 8

26 26

UUSI TILAAJAVASTUULAKI

TEHOKKUUTTA TYÖARKEEN – JAKSAA, JAKSAA!

8 10 11 11

27

TALOUSHALLINNON ELOSEMINAARI TALLINNASSA

16 JÄSENEXTRA

11

ENERGISOIDU TÄHTITANSSIJA MINNA TERVAMÄEN METODEILLA

KIRJANPITOLAKI UUDISTUU 2015 -BRUNSSISEMINAARI

HHJ – HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN -KURSSI

15 15 15

KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSVÄHENNYS -BRUNSSISEMINAARI

16

VUOKRATYÖVOIMASTA JOUSTOA YRITYKSEN LIIKETOIMINTAAN

17

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

17

OSAKASSOPIMUSBRUNSSI

KATELASKELMAT -WEBINAARI

22

TYÖSUHDEOSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS

KEY ACCOUNT MANAGER (KAM) -AJOKORTTI®

HOIVAPALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN

HAKUKONEOPTIMOINTI JA HAKUYSTÄVÄLLINEN SISÄLLÖNTUOTANTO -BRUNSSISEMINAARI SUURI PALKKAPÄIVÄ

YRITYS AKTIIVISENA TOIMIJANA JULKISISSA HANKINNOISSA

TIIMIVASTAAVAN AJOKORTTI®


8.10.

ESIMIESPÄIVÄT VIERUMÄELLÄ • • • •

Mitkä ovat esimiehenä onnistumisen edellytykset, työyhteisön kantavat rakenteet ja esimiehen rooli? Miten ratkaistaan työyhteisön tyypillisiä ongelmatilanteita ja annetaan rakentavaa palautetta? Mitä työnjohto-oikeuden käyttäminen työnantajan edustajana käytännössä tarkoittaa? Miten toimitaan, jos työaikaa ei noudateta tai työvelvoitetta laiminlyödään?

Muun muassa näiden esimiehille ajankohtaisten kysymysten äärelle kokoonnutaan Pekka Järvisen ja Kirsi Parnilan johdolla ensi syksynä Vierumäelle. JÄSENETUHINTA 695 € + ALV 24 % NORMAALIHINTA 895 € + ALV 24 %

Uutta virtaa vaativaan esimiestyöhön!

LOKAKUU

HELMI

22 23 24

KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS

UUSI HANKINTALAKI

URAKKASOPIMUKSET

1 6 6 7 8

24 25 30

PALKANLASKENTAOSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS

YRITYSVEROTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS -BRUNSSISEMINAARI

JOHTAJAN 100 PÄIVÄÄ - VIISI TIETOISTA ASKELTA

12 21 22

TERVEYDENHUOLLON ESIMIESPÄIVÄT

STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN

TILINPÄÄTÖKSEN TULKINTA JA YMMÄRTÄMINEN EIRAHOITUSAMMATTILAISILLE I

HANKINTAMENETTELYPÄIVÄ

KIELENHUOLLON KERTAUSPÄIVÄ

22 27 28 28 28

KUNTIEN LAKIMIEHET 2015

TOIMIVA VERKKOKAUPPA

KAUPPAKAMARITIETOASIAKASPÄIVÄ

OSATYÖKYKYISEN TYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEESEEN LIITTYVÄT KÄYTÄNNÖN KYSYMYKSET SÄÄTIÖOIKEUDEN AJANKOHTAISPÄIVÄ 2015

ARVONLISÄVEROTUKSEN AJOKORTTI®

TALOUS JA VERO -LAIVASEMINAARI

VUOSILOMALAKI KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI

30

ARVOPAPEREIDEN KÄSITTELY KIRJANPIDOSSA JA VEROTUKSESSA

JÄSENEXTRA 17


NEUVONTAPALVELUT

KIRJANPITO

TYÖSUHDEASIAT

SEURAA NÄITÄ

SOPIMUSASIAT

VEROTUS

YHTIÖOIKEUS

MUU YRITYSJURIDIIKKA

Toimiva taloushallinto

TUKEE YRITYKSEN KASVUA IT2010-SOPIMUSEHDOT UUDISTUVAT tekemistä helpottavien IT2010-ehtojen uudistaminen on edennyt lausuntovaiheeseen. Vakioehtojen tarkoituksena on helpottaa sopimusten tekemistä ja alentaa sopimisesta aiheutuvia kustannuksia. IT2010sopimusehtoihin on tulossa muun muassa ketterien menetelmien ja MUU YRITYSJURIDIIKKA SaaS-sopimusten uudet ehdot. IT-ALAN SOPIMUSTEN

ALV-VEROVELVOLLISUUDEN ALARAJA JA VEROHUOJENNUKSEN YLÄRAJA NOUSEVAT perusteella laskettava arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon ja alarajaan liittyvän verohuojennuksen yläraja 22 500 eurosta 30 00 euroon ensi vuoden alusta lähtien. TILIKAUDEN LIIKEVAIHDON

UUSI SÄÄTIÖLAKI VOIMAAN LOPPUVUONNA ja toimintaa helpottava uusi säätiölaki tulee voimaan joulukuun alussa. Uudistuksen tarkoituksena on kehittää säätiöiden toimintamahdollisuuksia sekä vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa niin, että säätiöt voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti, joustavasti ja ennakoitavalla tavalla. SÄÄTIÖIDEN PERUSTAMISTA

18 JÄSENEXTRA

Reaaliaikaisella kirjanpidolla raportteineen ja ennusteineen on erittäin tärkeä merkitys kasvuyritykselle niukan käyttöpääoman ja kassahallinnan riittävyyden kannalta. Useinkaan toiminta ei ole heti aluksi kannattavaa. KASVAVALLE YRITYKSELLE

paras vaihtoehto on ulkoistaa taloushallinto KIRJANPITO oikein valitulle kumppanille. Kirjanpito ei saa kuvata vain mennyttä aikaa, vaan tilannetta tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Kun valitset kumppania, muista tarpeesi oikeiden ratkaisujen löytämiseksi. Kuvaa kasvutavoitteesi taloushallintoa tarjoavalle yritykselle selkeästi. Miten liikevaihdon, markkinaosuuden, investointien, henkilöstön ja toimipaikkojen määrän oletetaan kasvavan? Millaista kustannuslaskentaa ja kannattavuusseurantaa on ajateltu? Mitä apua saat raporttien automaattiseen ja reaaliaikaiseen tulkitsemiseen sekä tarvittaviin toimenpideehdotuksiin? Mitä raportoidut luvut kertovat ja millaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä? Pystyykö nykyinen kumppani hoitamaan yrityksen taloushallintoa kasvun edellyttämällä tavalla? Konsultoiko kumppani myös verotukseen liittyvissä kysymyksissä?

Yritys tekee itse toimintasuunnitelmansa ja budjetin sekä päivittää ennusteita. Niiden tekemiseen ja seurantaan tarvittavat välineet integroidaan taloushallinnon järjestelmään. Taloushallinnon järjestelmän on oltava joustava ja kustannustehokas.

YRITTÄJÄN PITÄÄ KUVATA KASVUTAVOITTEET SELKEÄSTI TALOUSHALLINTOA TARJOAVALLE YRITYKSELLE.

Aluksi ei ole tarpeellista hankkia kaikkein järeimpiä ohjelman osioita. Lisäosia täytyy olla mahdollisuus ottaa käyttöön nopeasti ja joustavasti. Kuten kaikessa taloushallinnon palveluiden ulkoistamisesta, palveluista on syytä tehdä kirjallinen sopimus.

KIRJANPIDON ASIANTUNTIJA TEIJA KERBS


KOLME KYSYMYSTÄ

Escrow

on osa yrityksen riskienhallintaa

MITKÄ OVAT KASVUYRITYKSEN JULKISET RAHOITUSLÄHTEET SUOMESSA?

Merkittävimmät kansalliset rahoituslähteet kanavoituvat Team Finland -verkoston kautta. Finnvera tarjoaa lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita sekä avustusta kv-hankkeisiin Venäjällä. Tekesin innovaatiorahoitusta voi saada tutkimukseen, tuotekehitykseen ja kansainvälisen kasvun suunnitteluun. Suomen Teollisuussijoitus sijoittaa lupaavimpiin yrityksiin suoraan ja pääomasijoitusrahastojen kautta. Ely-keskuksen kehittämisavustusta voi hakea kehittämishankkeeseen, jolla on merkittävät kehitysvaikutukset hakijan liiketoimintaan. Finnfund tarjoaa puolestaan lainaa ja pääomaa taloudellisesti kannattaviin hankkeisiin kehitysmaissa ja Venäjällä. Finnpartner­ shipin liikekumppanuustuki on kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden selvitys- ja kehitysvaiheisiin. Team Finlandin uusi Lets Grow -ohjelma on suunnattu hyvässä taloudellisessa tilanteessa oleville pk-yrityksille, jotka panostavat vahvasti kansainväliseen kasvuun.

MITKÄ OVAT KESKEISIMMÄT KASVUYRITYKSILLE SOVELTUVAT EU-RAHOITUSOHJELMAT? Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitetaan eurooppalaisia tutkimus- ja innovointihankkeita, jotka toteutetaan pääsääntöisesti kansainvälisenä yhteistyönä. Pk-rahoitusinstrumentti on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka tuovat kansainvälisille markkinoille uusia kilpailukykyisiä tuotteita tai ratkaisuja. Life-ohjelmasta rahoitetaan ympäristön- ja luonnonsuojeluun sekä ilmastonmuutoksen hidastamiseen liittyviä hankkeita. Luova Eurooppa -ohjelma tähtää kulttuurin ja luovien alojen kestävään kasvuun. Verkkojen Eurooppa -ohjelman avulla rakennetaan puuttuvia yhteyksiä Euroopan energia-, liikenne- ja digitaaliseen runkoverkostoon. COSME-ohjelman tarkoituksena on edistää pk-yritysten kansainvälistymistä sekä parantaa pk-yritysten pääoma- ja lainarahoituksen saatavuutta.

KENEEN VOI OTTAA YHTEYTTÄ? Ely-keskuksissa toimiviin Team Finland –koordinaattoreihin www.team.finland.fi ja Enterprise Europe Networkin asiantuntijoihin www.EnterpriseEurope.fi. ASIANTUNTIJA JOHANNA MARIN-HYPPÖNEN

www.helsinki.chamber.fi/escrow

Tee sopimus kanssamme ja turvaa liiketoimintasi jatkuvuus. Lakimies Mika Lahtinen, Helsingin seudun kauppakamari


KAMARIKUULUMISIA

Kasvun nälkä on kova Pääkaupunkiseudun, Itä-Uudenmaan ja Keski-Uudenmaan Kasvupoluilla on kiidetty koko kevät kasvunkiilto silmissä. Kasvunälkäisimmät yritykset palkittiin menolipulla Jyväskylään lokakuussa huipentuvaan Kasvu Open -finaaliin. Kasvupolulla mukana olleiden yritysten kasvusuunnitelmia on sparrattu kevään aikana kymmenien asiantuntijoiden voimin. Kasvupolkujen myllärit eli sparraajat ovat antaneet yrityksille hyviä vinkkejä ja kullanarvoisia kontakteja. Kasvun asiantuntijat ja yritysjohtajat kirittivät yrityksiä talkoohengellä. Tuomaristoilla on ollut vaativa tehtävä käydä läpi yritysten kasvusuunnitelmat ja valita voittajat kunnianhimoisten finalistiyritysten joukosta. Kasvu Open on Suomen suurin kasvuyrittäjyysohjelma, johon osallistuvat yritykset pääsevät testaamaan ideoitaan ja vauhdittamaan kasvuaan yhdessä omien alojensa parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Ensimmäistä kertaa järjestetty Keski-Uudenmaan Kasvupolku huipentui toukokuussa Järvenpää-talossa.

MYÖS ENSI SYKSYNÄ JATKETTAVILLA KASVUPOLUILLA KAUPPAKAMARI ON VAHVASTI MUKANA.

Keski-Uudenmaan Kasvupolun voittaja Pentisol Oy on 1981 perustett tuotteistuspotentiaali on pitkällä. – Pentisol on tehnyt uuden, upean kansainvälisen markkinan valloituksesta, tuomarit kiittelevät. Kaivinkoneisiin kiinnitettäviä katkaisukouria valmistava MotoCut Oy

20 JÄSENEXTRA


HYVÄKSYTTY TOIMINNANKEHITTÄJÄ valmentaa hyvästä parhaan

Tuomariston erityismaininnan ansaitsi Bailamama naisille suunnatusta terveysliikuntakonseptistaan ja hyvästä kasvuaihioistaan.

Onko Sinulla kiinnostusta organisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja rohkeutta laittaa itsesi likoon? Halua jakaa kehitysideoita ja oppeja myös muille?

Ilmoittaudu mukaan syksyllä 2015 käynnistyvään toiseen Hyväksytty Toiminnankehittäjä -ohjelmaan!

Kyky tarttua toimeen

Kyky nähdä mahdollisuuksia

Tutkinnon

Kyky saada muut mukaan

Asiakaskunto

Tuloskunto

ältö

Osa lli

n kriteeri t

sis

uja st

Sisäinen kunto

www.kauppakamarikauppa.fi asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi Puh. 09 2286 0360

tu järvenpääläinen aerosolipakkaamo. Yrityksen kansainvälinen aluevaltauksen tuotemixissään ja tiimillä on vahva visio sai kunniamaininnan ja jatkaa valtakunnalliseen finaaliin.

Kehitys on aina ollut väistämätöntä – annetaan kehitykselle mahdollisuus. Osallistujapalaute 2015


KAMARIKUULUMISIA HYVÄ UUTINEN

KYLÄPAJASTA SEUDUN SUURIMMAKSI ITÄ-UUDENMAAN KAUPPAKAMARIYKSIKÖN PERINTEISEN YRITYSPALKINNON VOITTI TÄNÄ VUONNA PORVOON AUTOPALVELU OY.

22 JÄSENEXTRA

ottanut kunnon kasvuloikkia ja kehittänyt toimintaansa taloudellisestikin haastavina aikoina. Kahdeksan vuotta sitten Tomi Vilenius, Marko Simola ja Joona Tyyskä perustivat Porvoon Autopalvelu Oy:n. Sisukkaalla ja pitkäjänteisellä työllä liikevaihto, tulos ja henkilöstön määrä ovat kasvaneet. – Yritystä perustettaessa olimme kyläpaja, nyt olemme Porvoon seudun suurin monimerkkikorjaaYRITYS ON

mo. Vuosien varrella toimintaa on kehitetty tarvikemyynnillä ja autojen katsastustoiminnalla. Henkilöstön määrä on kasvanut pariinkymmeneen ja voitot on käytetty investointeihin, kuten viime vuonna uusiin toimitiloihin, yrittäjäkolmikko kertoo. Koska kisa oli tänä vuonna erittäin kova, myönnettiin poikkeuksellisesti myös kunniamaininta, jonka sai Neste Jacobs Oy.

KUVA ESSI LINDQVIST

ITÄ-UUDENMAAN YRITYSPALKINTO 2015 KASVUYRITYKSELLE


Kirjanpitolaki uudistuu Hyvät neuvot ovat käden ulottuvilla

Perehdy uudistukseen koulutuksessa! Kirjanpitolaki uudistuu -brunssiseminaarit 21.8., 4.9. ja 9.10.

Taloushallinnon eloseminaari Tallinnassa 27.–28.8.

Talous ja Vero -laivasseminaari

Kysy asiantuntijoilta! Kauppakamarin jäsenenä voit maksutta kysyä asiantuntijoiltamme neuvoa vaikkapa kirjanpidon ongelmatilanteissa.

helsinki.chamber.fi

21.–23.10.

Poimi neuvot

Ota avuksesi uudistettu Kirjanpito-tietopalvelu!

uutuuskirjasta Juokseva kirjanpito käytännönläheisesti.

Verkkopalvelusta löydät vastaukset nopeasti ja helposti.

Suuri kirjanpidon ajankohtaisseminaari 17.11.

Tilinpäätös ja Veropäivä 27.11.

kauppakamaritieto.fi.

www.kauppakamarikauppa.fi


Kauppakamarikauppa

On uudistunut! n! Klikkaa sisää ikauppa.fi r a m a k a p p u www.ka

Profile for Kauppakamari

Jäsenextra 2/2015  

Jäsenextra 2/2015  

Advertisement