Page 1

Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vaihtuva teema: 15 Palveluvienti Suomesta ja Helsingin seudulta

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 | 16 20.6.2016


SUHDANNEKUVA

Muutos (%)

Helsingin seudun tuotannon trendi kääntyi kasvuun viime vuoden lopussa ja kuluvan vuoden alussa trendin kasvu jatkui. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden tuotanto oli seudulla arvion mukaan reilun prosentin korkeammalla tasolla. Tuotanto kasvoi vuoden alussa myös valtakunnallisesti. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna

4

2011. Koko maassa tuotanto oli 2 % vertailuvuotta alemmalla tasolla. Tuotannon suhdannekehitys oli positiivista niin Helsingin seudulla kuin koko maassa kuluvan vuoden alussa. Helsingin seudun keskeisistä toimialoista kehitys oli vahvaa erityisesti palvelualoilla: liiketoiminta kasvoi liike-elämän palveluissa, rahoituksessa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä kotitalouden palveluissa. Jalostusaloista kasvua oli rakentamisessa. Informaatio- ja viestintäalan kasvu on kuitenkin pysähtynyt, ja kaupan sekä teollisuuden kehitys jatkui heikkona. Alueen yritysten suhdanneodotukset paranivat keväällä hieman. Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrän trendikehitys oli vahvaa viime vuoden loppupuolella, mutta tasaantui kuluvan vuo-

Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

2

Muutos (%)

Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Myös työllisten ja työpaikkojen määrä lisääntyi. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2016 ensimmäiseltä neljännekseltä.

den alussa. Vuoden takaiseen verrattuna seudun työpaikkojen määrä kasvoi vuoden alussa vajaan prosentin ja työllisten määrää vajaat 2 %. Koko maassa työllisten määrän trendi pysyi kahden viimeksi kuluneen neljänneksen ajan lähes ennallaan. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrän lasku tasaantui viime vuoden loppupuolella ja työllisten määrä pysyi samalla tasolla myös kuluvan vuoden alussa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä Helsingin seudun työllisten että työpaikkojen määrä oli vajaat 2  % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011. Koko maassa työllisyys oli reilun prosentin alle vertailuvuoden tason.

3

Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

2,5 2 1,5

Helsingin seutu

0

Koko maa

1

Helsingin seudun työlliset

0,5

Helsingin seudun työpaikat

0 -2

-0,5

Koko maa työlliset

-1 -4

2015/2

2015/3

2015/4

-1,5

2016/1

110

Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

105

2015/2

2015/3

2015/4

2016/1

110

Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa. Indeksi 2011 = 100

105

Helsingin seutu 100

100

95

95

90

90

2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2

Helsingin seudun työlliset Helsingin seudun työpaikat Koko maa työlliset

2012/2 2012/3 2012/4 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1

Koko maa


HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudulla, jonka maapintaala on 1,2 % koko maasta, asuu 26 % Suomen väestöstä, sijaitsee 31 % maan työpaikoista ja tuotetaan 36 % maan bruttokansantuotteesta. Helsingin seutu Helsingin seudun väkiluku oli ennakkotiedon mukaan 1 438 750 viime vuodenvaihteessa. Työ-

voimatutkimuksen mukaan seudulla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 716 800  työllistä ja 756  800 työpaikkaa. Alueen bruttokansantuote oli vuonna 2015 noin 73 miljardia euroa.

Toimialarakenne Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen. Seudun työpaikoista 16 % on jalostuksessa, 59 % kaupan ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla sekä 25 % julkisissa palveluissa. Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuudet ovat Helsingin seudulla huomattavasti suurempia kuin koko maassa. Julkisten palveluiden työpaikkaosuus on seudulla jonkin verran pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys Helsingin seudun toimialarakenteessa on marginaalinen.

Erikoistumisalat Helsingin seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella Helsingin seutu on suuntautunut vahvimmin informaation tuotantoon ja välitykseen, tukkukauppaan ja muuhun logistiikkaan, liike-elämän ja rahoituksen palveluihin, muihin erikoistuneisiin palvelualoihin, korkean teknologian teollisuuteen, tutkimukseen, kehittämiseen ja korkeakoulutukseen sekä toimintoihin, jotka liittyvät seudun rooliin maan hallinto- ja päätöksentekokeskuksena. Helsingin seudun erikoistumisprofiili poikkeaa ratkaisevasti muiden Suomen suurien kaupunkialueiden profiileista.

Alkutuotanto 0,4 %

Päätoimialojen osuus (%) Helsingin seudun työpaikoista 2015.

Helsingin seudun vahvimmat erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = 100 Sijaintiosamäärä (indeksi)

Radio- ja televisiotoiminta Kustannustoiminta Ohjelmisto- ja tietopalvelut Tukkukauppa: koneet ja elektron. Mainos- ja markkin.palv. ym. Elektronisten tuotteiden valmistus Tukkukauppa: muut alat Tutkimus ja kehittäminen Rahoitus-, ja vakuutustoiminta Laki-, hallinto- ja laskentapalvelut Liikennettä palveleva toiminta Televiestintä Järjestötoiminta Korkeakoulutus Taiteet, viihde ja virkistys Painaminen Kiinteistöalan toiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus Arkkitehti- ja insinööripalvelut

Jalostus 15,7 % Julkiset palvelut 25,4 %

Markkinapalvelut 44,9 %

Kauppa 13,6 % Päätoimialojen osuus (%) koko maan työpaikoista 2015.

Alkutuotanto 4,5 %

Jalostus 21,5 %

100

125

150

175

200

225

250

Julkiset palvelut 28,5 %

275

Markkinapalvelut 33,7 %

Kauppa 11,7 %

Työpaikkojen toimialajakauma Helsingin seudun päätoimialoilla 2015. JALOSTUS

KAUPPA

Rakentaminen 41 %

Autokauppa 10,9 %

Painaminen 3,1 %

Elektroniikka 15,8 %

MARKKINAPALVELUT Konsultointipalvelut 23,6 % Kiinteistöpalvelut 2,6 %

Metalli 11,5 % Muu jalostus 10,5 %

Tukkukauppa 44,2 %

Hallinto- ja tukipalvelut 10,2 %

Koulutus 27,3 %

Virkistys- ja muut palvelut 14,9 %

Majoitus ja rav. 8,3 % Vähittäiskauppa 44,9 %

Julkinen hallinto 19,7 %

Informaatio ja viestintä 18,9 %

Rahoitus 7,6 %

Sähkö, lämpö ja vesi 5,5 % Kemia ja lääke 5,6 % Elintarvike 7,0 %

JULKINEN HALLINTO JA HYVINVOINTIPALVELUT

Kuljetus ja varastointi 13,9 %

Terveyspalvelut 26,2 %

Sosiaalipalvelut 26,8 % 3


TOIMIALOJEN VERTAILU

Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto laski edellisvuodesta vuoden alussa, mutta henkilöstömäärä kääntyi kasvuun.

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 1/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta. Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna prosentin. Kuluttajahinnat pysyivät tammi–maaliskuussa edellisvuoden tasolla. Teollisuuden tuottajahinnat laskivat vuotta aiemmasta vajaat 4 % ja tukkuhinnat 3  %. Rakennuskustannukset nousivat 0,2  % vuoden takaisesta. Tuottajahintoja ja tukkuhintoja on laskenut raaka-aineiden ja erityisesti öljyn hinnan halpeneminen. Liikevaihdon kasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä voimakkainta liike-elämänpalveluissa, kotitalouksien palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Liikevaihto kasvoi myös rakentamisessa. Liikevaihto laski eniten teollisuudessa. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto kääntyi edellisvuoteen verrattuna selvään laskuun. Yritysten yhteenlasketun palkkasumman kasvu vuoden takaisesta jatkui. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2  %. Palkkasumma kasvoi vuotta aikaisempaan nähden teollisuutta sekä kuljetusta ja varastointia lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla. Vahvinta kasvu oli liike-elämän palveluissa. Kaikkien toimialojen liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 3  % alemmalla tasolla kuin vuonna 2011. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 8 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vuodesta 2011. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten informaatio- ja viestintäalalla. Teollisuuden ja kaupan liikevaihdon kehitys on ollut muiden toimialojen kehitystä selvästi heikompaa.

Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta

Liikevaihto

Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille -10

-5

10

5

0

Muutos (%)

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännekset 2/20151/2016 verrattuna vuoteen 2011.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle

Liikevaihto

Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille -20

0

-10

10

20

30

40

Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 1/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle

Henkilöstömäärä päätoimialoilla

Informaatio ja viestintä

Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli tammi–maaliskuussa 2 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi vahvasti liike-elämän palveluissa ja rahoituksessa. Henkilöstömäärä laski ainoastaan kuljetuksessa ja varastoinnissa. Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin samalla tasolla kuin vuonna 2011. Henkilöstömäärä on kasvanut eniten liike-elämän palveluissa, rakentamisessa sekä kotitalouksien palveluissa. Teollisuudessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä kaupan alalla henkilöstömäärä on laskenut vertailuvuoden tasoon nähden.

Palvelut kotitalouksille

Kuljetus ja varastointi

-2

0

2

4

6

8

Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännekset 2/20151/2016 verrattuna vuoteen 2011.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille

4

-10

-5

0

5

10 Muutos (%)


TEOLLISUUS Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

120

Teollisuuden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

110

100

Henkilöstö 90

Palkkasumma Liikevaihto

80

Teoll. tuottajahinnat

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

70

105

Henkilöstön määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

100

Teollisuus Kaikki toimialat

95

Teollisuusyritysten liikevaihdon lasku tasaantui ja henkilöstömäärä kääntyi kasvuun. Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendin yli vuoden kestänyt lasku tasaantui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden alussa. Valtakunnallisesti teollisuuden liikevaihdon trendin lasku jatkui. Viime vuoden laskun vaikutuksesta alan liikevaihto oli Helsingin seudulla kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä arvion mukaan 4 % edellisvuotta alemmalla tasolla. Teollisuusyritysten liikevaihtoa on laskenut tuottajahintojen halpeneminen. Kuluvan vuoden alussa teollisuuden tuottajahinnat laskivat edellisvuoteen nähden vajaat 4 %. Seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 15 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2011. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on laskenut 3 %. Teollisuuden henkilöstömäärän trendi kääntyi loivaan kasvuun viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Alkuvuonna teollisuusyritysten henkilöstömäärä kasvoi lähes 3 % edellisvuodesta. Alan palkkasumman trendi pysyi viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana ennallaan. Palkkasumma laski vuoden alussa noin 2 % vuoden takaisesta. Vuodesta 2011 Helsingin seudun teollisuuden henkilöstömäärä on laskenut 8  %. Alan palkkasumma on vertailuvuotta 3 % alemmalla tasolla. Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 69 400 työpaikkaa.

90

2016/1

110

Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Teollisuuden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

85

10

5

Helsingin seutu Koko maa

90

0

-5 80 -10

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

70 -15

2015/2

2015/3

2015/4

2016/1

5


RAKENTAMINEN Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta

130

Rakentamisen liiketoiminta kasvoi edellisvuodesta vuoden alussa.

Rakentamisen henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

120

Rakennusalan liikevaihdon trendin vahva kasvu taittui viime vuoden loppupuolella, mutta ennakkoarvion mukaan trendi kasvoi taas kuluvan vuoden alussa. Arvion mukaan alan liikevaihto oli alkuvuonna 3 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset olivat 0,2 % korkeammat kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa rakentamisen liikevaihdon trendin viime vuoden lopussa alkanut lasku jatkui vuoden alussa. Vuoteen 2011 verrattuna alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla 16  % korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 5 %. Rakennusyritysten palkkasumman trendin kasvu jatkui vuoden 2016 alussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna palkkasumma oli alkuvuonna 5 % korkeammalla tasolla. Rakentamisen henkilöstömäärän trendi kääntyi loivaan kasvuun vuoden alussa. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstömäärän kasvua oli lähes 2 %. Vuodesta 2011 rakennusalan palkkasumma on kasvanut lähes viidenneksen. Henkilöstömäärä on alalla vertailuvuoteen nähden noin 8 % korkeammalla tasolla. Helsingin seudun rakennusalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 48 100 työpaikkaa.

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Rakennuskustannukset

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

90

115

Henkilöstön määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

110

Rakentaminen 105

Kaikki toimialat

100

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

Henkilöstö

2012/3

Rakentamisen liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2012/2

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

15

130

Rakentamisen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011= 100

120

10

Helsingin seutu 110

5

Koko maa

100 0

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2016/1

2013/3

2015/4

2013/2

2015/3

2013/1

2015/2

2012/4

-5

2012/3

6

2012/2

90


KAUPPA Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti 120

Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Tukkuhinnat Kuluttajahinnat

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

80

110

Henkilöstön määrä kaupan alalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

105

Kauppa Kaikki toimialat

100

Kaupan alan henkilöstömäärä ja palkkasumma kasvoivat vuotta aiemmasta. Kaupan liikevaihdon trendin lasku jatkui viime vuoden loppupuolella. Ennakkoarvion mukaan trendin lasku kuitenkin pysähtyi kuluvan vuoden alussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan 2 % alemmalla tasolla. Valtakunnallisesti kaupan liikevaihdon trendin lasku jatkui. Kaupan alan liikevaihtoa on laskenut osaltaan tukkuhintojen halpeneminen. Tukkuhinnat laskivat 3 % edellisvuodesta, kun kuluttajahinnat pysyivät ennallaan. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla keskimäärin reilun kymmenyksen vertailuvuotta alemmalla tasolla. Tukkuhinnat ovat suunnilleen vuoden 2011 tasolla ja kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vertailuvuoteen nähden. Kaupan alan palkkasumman trendi on pysynyt viime vuosina lähes ennallaan. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkasumma kasvoi vuoden alussa reilun prosentin. Vuoteen 2011 nähden alan palkkasumma on kasvanut 4  %. Kaupan henkilöstömäärän trendin lasku tasaantui viime vuoden lopussa ja trendi pysyi ennallaan myös kuluvan vuoden alussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi alalla prosentin. Vertailuvuoteen nähden kaupan alan henkilöstömäärä on 4 % alemmalla tasolla. Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialalla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 102 900 työpaikkaa Helsingin seudulla.

95

2015/4

120

Kaupan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Kaupan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

2,5

Muutos (%)

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

90

0

Helsingin seutu Koko maa

100

-2,5

90 -5

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

2012/1

80 -7,5

2015/2

2015/3

2015/4

2016/1

7


MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Majoitus, ravitsemistoiminta

130

Majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminta kasvoi vahvasti.

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

120

Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden alussa. Edelliseen vuoteen nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan alkuvuonna lähes 5 % korkeammalla tasolla. Koko maassa majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon trendin kasvu notkahti vuoden alussa. Vertailuvuoden tasosta alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 12 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Alan palkkasumman trendin viime vuoden loppupuolella alkanut kasvu jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli alalla vuoden alussa 4 % korkeammalla tasolla. Alan henkilöstömäärän trendi kääntyi vuoden ajan jatkuneen heikon kehityksen jälkeen kasvuun viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli lähes 3 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 14 % vuodesta 2011. Alan henkilöstömäärä on vertailuvuoteen nähden 7 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 28 200 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

90

115

Henkilöstön määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

110

Majoitus- ja ravitsemisala

105

Kaikki toimialat 100

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

Henkilöstö

2012/3

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2012/2

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

7,5

5

130

Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

120

Helsingin seutu

2,5

Koko maa

110 0 100 -2,5

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

2015/2

2012/3

8

2012/2

90 -5


RAHOITUSTOIMINTA Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

120

Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Kuluttajahinnat

90

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

80

110

Henkilöstön määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

105

Rahoitustoiminnan palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu vuoden takaisesta kiihtyi. Helsingin seudun rahoitustoiminnan palkkasumman trendi kääntyi vahvaan kasvuun viime vuoden lopussa ja trendin kasvu jatkui vahvana myös kuluvan vuoden alussa. Edellisvuoteen nähden alan palkkasumma oli vuoden alussa 5 % korkeammalla tasolla. Koko maassa rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu hiipui. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alan palkkasumma oli vuoteen 2011 verrattuna Helsingin seudulla 8 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta 5 %. Myös alan henkilöstömäärän trendin viime vuoden lopussa alkanut kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli vuoden alussa 6 % korkeammalla tasolla. Vertailuvuoden tasoon nähden alan henkilöstömäärä on kasvanut 3 %. Rahoitustoiminnassa oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 26  100 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Rahoitustoiminta Kaikki toimialat

100

95

2016/1

130

Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Rahoitustoiminnan palkkasumma Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

120

Henkilöstö Palkkasumma

10

Muutos (%)

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

90

7,5

Helsingin seutu

110

Koko maa 5 100

90

2,5

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

80 0

2015/2

2015/3

2015/4

2016/1

9


PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

130

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kasvu jatkui vahvana.

Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

120

Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan kuluvan vuoden tammi–maaliskuussa. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendin kasvu tasaantui. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli vuoden alussa edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 6 % korkeammalla tasolla. Vertailuvuoden tasosta liikevaihto on kasvanut 13 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 5 %. Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumma oli alalla 7  % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi vajaat 7 %. Vuodesta 2011 alan henkilöstömäärä on kasvanut 8 % ja palkkasumma 15 %. Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 120 300 työpaikkaa Helsingin seudulla.

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

90

115

Henkilöstön määrä liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

110

Liike-elämän palvelut Kaikki toimialat

105

100

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

Henkilöstö

2012/3

Liike-elämän palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2012/2

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

10

130

Liike-elämän palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

120

7,5

Helsingin seutu Koko maa 110

5

100 2,5

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

2015/2

2012/3

10

2012/2

90 0


INFORMAATIO JA VIESTINTÄ Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta

140

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

130

120

Henkilöstö 110

Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

90

110

Henkilöstön määrä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

105

Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna, mutta henkilöstömäärän ja palkkasumman kasvu jatkui. Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendin viime vuoden toisella neljänneksellä alkanut lasku tasaantui vuoden lopussa ja trendi pysyi ennakkoarvion mukaan ennallaan myös kuluvan vuoden alussa. Valtakunnallisesti alan loiva lasku jatkui. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto oli vuoden alussa Helsingin seudulla arvion mukaan 3 % alemmalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vertailuvuoteen nähden alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 29 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet 5 % vuodesta 2011. Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendi kasvoi hienoisesti kuluvan vuoden alussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden palkkasumma oli vuoden alussa 2 % korkeammalla tasolla. Vertailuvuodesta alan palkkasumma on kasvanut kymmenyksen. Alan henkilöstömäärän trendi kasvoi viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana hieman. Vuoden takaiseen nähden henkilöstömäärä oli alkuvuonna 2 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2011 tasoon verrattuna henkilöstömäärä on kasvanut alalla 3 %. Informaatio- ja viestintäalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 64 200 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Informaatio ja viestintä

100

Kaikki toimialat

95

2016/1

140

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

130

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

15

Muutos (%)

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

90

10

Helsingin seutu Koko maa

120

5

110 0

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

100 -5

2015/2

2015/3

2015/4

2016/1

11


KULJETUS JA VARASTOINTI Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta

120

Kuljetus- ja varastointialan kehitys jatkui heikkona. Helsingin seudun kuljetus- ja varastointialan yritysten liikevaihdon trendi laski hieman viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Alan liikevaihdon trendi laski myös koko maassa. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli vuoden alussa Helsingin seudulla edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna prosentin alemmalla tasolla. Alan liikevaihto on seudulla samalla tasolla kuin vuonna 2011. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta 5 %. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärän trendin viime vuoden alussa alkanut lasku tasaantui vuoden lopussa. Kuluvan vuoden alussa trendi pysyi ennallaan. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärän laskua oli vajaat 2 %. Alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana 7 % alle vertailuvuoden tason. Alan palkkasumman trendin lasku pysähtyi viime vuoden kolmannella neljänneksellä ja on sen jälkeen pysynyt ennallaan. Vuoden 2011 tasoon verrattuna palkkasumma on laskenut alalla prosentin. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 47 700 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Kuluttajahinnat

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

80

110

Henkilöstön määrä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

105

100

Kuljetus ja varastointi Kaikki toimialat

95

90

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

Henkilöstö

2012/3

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2012/2

85

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

0

120

Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

110

-2,5

Helsingin seutu Koko maa

100

-5

90 -7,5

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2016/1

2013/2

2015/4

2013/1

2015/3

2012/4

2015/2

2012/3

12

2012/2

80 -10


PALVELUT KOTITALOUKSILLE Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

130

Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2011 = 100

120

Henkilöstö

110

Palkkasumma Liikevaihto 100

Kuluttajahinnat

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

90

115

Henkilöstön määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2011 = 100

110

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminnan kasvu jatkui. Kotitalouspalveluiden liikevaihdon vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden alussa. Myös valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendin kasvu jatkui, mutta kasvu oli Helsingin seutua hitaampaa. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli seudulla vuoden alussa 5 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuodesta 2011 alan liikevaihto on kasvanut 15 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 5 %. Alan palkkasumman trendin loiva kasvu jatkui kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuotta aikaisempaan verrattuna alan palkkasumma oli vuoden alussa 3 % korkeammalla tasolla. Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendi kasvoi viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana. Vuoden alussa alan henkilöstömäärä oli edellisvuoteen verrattuna vajaat 2 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2011 tasoon nähden henkilöstömäärä on kasvanut 8  %. Alan palkkasumma on kasvanut 14  % vertailuvuoden tasosta. Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 75  400 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Kotitalouksien palvelut

105

Kaikki toimialat

100

2016/1

130

Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Kotitalouksien palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2011 = 100

120

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

7,5

Muutos (%)

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

95

5

Helsingin seutu Koko maa

110

2,5

100 0

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

2012/4

2012/3

2012/2

90 -2,5

2015/2

2015/3

2015/4

2016/1

13


YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT UUDELLAMAALLA

40

Saldoluku

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset kohenivat hieman niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoilla. Maakunnan yrityksissä kysynnän puute on edelleen selvästi merkittävin tuotannon kasvun este.

Teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät Uudellamaalla ja koko maassa.

20

0

Suhdannenäkymät

Uusimaa Koko maa

-20

-40

2016/4

2016/1

2015/7

2015/10

2015/4

2015/1

2014/7

2014/10

2014/4

2014/1

2013/7

2013/10

2013/4

2013/1

2012/7

2012/10

2012/4

-60

Saldoluku

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät kohenivat kuluvan vuoden alkuun verrattuna. Huhtikuussa 2016 tehdyssä kyselyssä suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku oli 16, kun tammikuun tiedustelussa se oli 10. Alan suhdannenäkymät paranivat myös koko maassa. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset olivat kuitenkin edelleen koko maan keskiarvoa jonkin verran kirkkaammat. Palveluyritysten suhdanneodotukset paranivat hieman kuluvan vuoden huhtikuussa niin Uudellamaalla kuin valtakunnallisesti. Odotukset olivat molemmilla alueilla lähes samalla tasolla. Huhtikuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluissa 6. Viime vuoden lokakuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli -2. Työvoimaa palkataan lähikuukausina hieman lisää niin Uudenmaan teollisuusyrityksissä (saldoluku 10) kuin maakunnan palvelualan yrityksissä (saldoluku 11).

40

Palveluiden suhdannenäkymät Uudellamaalla ja koko maassa.

20

Uusimaa

Tuotannon kasvun esteet Tuotantokapeikkoja oli huhtikuussa 41 %:lla teollisuuden sekä rakentamisen yrityksistä ja 60  %:lla palveluvastaajista. Heikko kysyntä oli yleisin tuotannon kasvun este molemmilla pääaloilla. Ammattityövoiman puute esti jonkin verran tuotannon kasvua Uudenmaan yrityksissä niin teollisuudessa ja rakentamisessa kuin palvelualoilla. Rahoitusvaikeuksia oli joillakin palvelualan yrityksillä.

Koko maa 0

-20

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri. Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.

2016/4

2016/1

2015/10

2015/7

2015/4

2015/1

2014/10

2014/7

2014/4

2014/1

2013/10

2013/7

2013/4

2013/1

2012/10

2012/7

2012/4

-40

Tuotannon kasvun esteet Uudenmaan yrityksissä.

Ammattityövoiman puute Kapasiteetin puute

Teollisuus ja rakentaminen

Kysynnän puute

Palvelut

Rahoitusvaikeudet

Muu tuotantokapeikko 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Osuus (%) yrityksistä

14


Palveluvienti kasvoi vahvasti viime vuonna. Suomessa palveluvienti on keskittynyt Helsingin seudulla toimiviin yrityksiin.

Palveluvienti Suomesta Palveluvienti kääntyi nousuun vuonna 2014, kun sitä ennen trendi oli laskeva vuodesta 2009 alkaen. Viime vuonna palveluviennin arvo kasvoi 15 % edellisvuodesta ja nousi käyvin hinnoin laskettuna korkeammalle tasolle kuin ennätysvuonna 2008. Palveluvienti on taantumavuosina ollut vakaampaa kuin tavaravienti, jossa vuoden 2015 arvo oli käyvin hinnoin 15  % alempi kuin vuonna 2008. Suomen palveluviennistä (ks. tilastoaineiston kuvaus sivun lopussa) yli 40 % koostuu IT-palveluista (televiestintä, tietojenkäsittely ja tietopalvelut) ja neljännes liike-elämän palveluista (tutkimus ja kehittäminen, konsultointi, tekniset palvelut ym.). Pienempiä tuloeriä palveluviennistä tuovat rojaltit ja lisenssimaksut, rakentaminen ulkomailla ja projektitoimitukset ulkomaille sekä lukuisat muut palvelutoiminnat. Palveluviennistä yli puolet menee EU-maihin, kuten tavaraviennistäkin. Suurimmat palveluiden vientimaat ovat Ruotsi, USA, Iso-Britannia, Saksa ja Kiina. Kärkimaiden Ruotsin ja USA:n osuudet palveluviennistä ovat huomattavasti suuremmat kuin niiden osuudet tavaraviennistä.

Palveluvienti Helsingin seudulta

Miljoonaa euroa

Vaihtuva teema: PALVELUVIENTI SUOMESTA JA HELSINGIN SEUDULTA

18000

Palveluvienti Suomesta vuosina 2005–2015.

16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 05

06

07

08

10

11

12

13

14

15

Palvelujen viennin jakautuminen palvelueriin vuonna 2015.

IT-palvelut

Liike-elämän palvelut Rojaltit ja lisenssimaksut Rakentaminen ja projektit Muut palvelut 0

Suomen palveluvienti painottuu tuotteisiin, joiden tuotanto on keskittynyt Helsingin seudulle. Helsingin seudulla tuotetaan maan IT-palveluiden liikevaihdosta noin 65 % ja liike-elämän palveluiden vastaava osuus on noin 55  %. Näiden toimialojen suurimmat yritykset, joilla on keskeinen rooli palveluviennissä, toimivat pääasiassa Helsingin seudulla. Yrityssektorin kaikkien toimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta Helsingin seudun osuus on noin 45 %. Helsingin seudun osuus koko Suomen palveluviennistä on arviolta 55–60 %, joka vastaa 9–10 miljardin euron vientituloa vuonna 2015. Helsingin seudulla palveluiden vientiliikevaihto lähestyy jo tavaraviennin vastaavia lukuja. Helsingin seudun informaatiopalveluiden toimialalla palveluviennin osuus yritysten liikevaihdosta on arviolta kolmannes ja liike-elämän palveluissa noin 15  %. Näiden vientiin suuntautuneiden toimialojen osuus Helsingin seudun työpaikkamäärästä on noin neljännes.

09

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Osuus (%)

Palveluviennin suurimmat kohdemaat vuonna 2015.

Ruotsi USA Iso-Britannia Saksa Kiina Venäjä Alankomaat Norja Irlanti

Tietolähde: Tilastokeskus, palveluiden ulkomaankauppa -tilasto. Tilaston rajaus: tilasto ei sisällä kuljetusta, matkailua, osaa rahoituspalveluista, julkishallinnon palveluja eikä yksityishenkilöiden käymää kauppaa. Huom. Palveluiden ulkomaankaupasta ei julkaista alueellista tilastoa. Kaupunkitutkimus on arvioinut Helsingin seudun osuuden koko maan palveluviennistä toimialoittaisten liikevaihtoosuuksien perusteella.

Ranska

0

2

4

6

8

10

12

14

Osuus (%)

15


Helsingin seudun toimialakatsaus 2 | 16

Julkaisija Helsingin seudun kauppakamari Kalevankatu 12, 00100 Helsinki puh. (09) 228 601 www.helsinki.chamber.fi Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki www.kaupunkitutkimusta.fi Lisätietoja Johtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamari puh. (09) 2286 0213 pia.pakarinen@chamber.fi Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus, puh. 0500 970 082 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Tamás Lahdelma Kaupunkitutkimus, puh. 050 441 9534 tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi Ulkoasu Bread Visual Design kari@bread.fi Toimialakatsauksen verkkojulkaisu www.kaupunkitutkimusta.fi tai www.helsinki.chamber.fi

Tietolähteet ja käsitteet Liikevaihto on Helsingin seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden myynnin ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alvsuoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Palkkasumma on Helsingin seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään valtakunnallinen hintakehitys vertailuksi. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto-, palkkasummaja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna.

Työlliset ovat 15–74-vuotiaita Helsingin seudulla asuvia, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Helsingin seudulla. Työtunteihin lasketaan aika-, urakka- ja palkkiotyön tehdyt työtunnit sekä sunnuntai- ja ylityötunnit. Työpaikka-, työllisyys- ja työtuntitiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen, johon pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus.

Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2011.

Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: Helsingin seutu: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Viimeisen neljänneksen tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Kuvaaja ja ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein vuoden 2010 hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.

Helsingin seutu

Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuotena on 2011. Tietolähde: Tilastokeskus.

Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 2011) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia.

Pääkaupunkiseutu

8 Kirkkonummi 9 Mäntsälä 10 Nurmijärvi 11 Pornainen 12 Sipoo 13 Tuusula 14 Vihti

1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen Kehyskunnat 5 Hyvinkää 6 Järvenpää 7 Kerava

9

5 6

10

13 7

14 3 2 8

4

1

11 12

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 | 16  

Helsingin seudulla palveluiden vientiliikevaihto lähestyy jo tavaraviennin vastaavia lukuja. Informaatiopalveluiden toimialalla palveluvienn...

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 | 16  

Helsingin seudulla palveluiden vientiliikevaihto lähestyy jo tavaraviennin vastaavia lukuja. Informaatiopalveluiden toimialalla palveluvienn...

Advertisement