Helsingin seudun toimialakatsaus 1/17

Page 1

Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Yritysten suhdannenäkymät Uudellamaalla

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vaihtuva teema: 15 Matkailu Helsingin seudulla

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 | 17 24.03.2017


SUHDANNEKUVA

Muutos (%)

Helsingin seudun tuotannon kasvu hidastui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kahteen edelliseen neljännekseen verrattuna, jolloin tuotanto kasvoi seudulla hyvin vahvasti. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden seudun tuotanto oli vuoden lopussa arvion mukaan 2 %

korkeammalla tasolla. Koko maassa tuotannon kasvu jatkui Helsingin seutua hitaampana. Valtakunnallisesti tuotanto kasvoi loka–joulukuussa prosentin edellisvuodesta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana tuotanto oli Helsingin seudulla keskimäärin reilut 4 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2012. Koko maassa tuotanto on kasvanut vajaan prosentin vertailuvuoden tasosta. Helsingin seudun keskeisistä toimialoista suhdannekehitys jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä vahvana palvelualoilla: liiketoiminta kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä rahoituksessa. Myös kaupan ja kotitalouksien palveluiden liiketoiminta kasvoi. Jalostusaloista rakentamisen kasvu jatkui erittäin vahva-

6

Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

Muutos (%)

Helsingin seudun tuotannon kasvu edellisvuoteen verrattuna jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta tuotannon kasvun vauhti tasaantui. Työllisten ja työpaikkojen määrän kasvu jatkui. Tämän katsauksen uusimmat tiedot ovat vuoden 2016 viimeiseltä neljännekseltä.

na, mutta teollisuuden loppuvuoden kehitys oli heikkoa. Alueen yritysten suhdanneodotukset kohenivat alkutalven aikana hieman. Helsingin seudun työllisten ja työpaikkojen määrän trendikehitys jatkui vahvana viime vuoden lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna seudun työpaikkojen ja työllisten määrän kasvua oli vuoden viimeisellä neljänneksellä puolitoista prosenttia. Koko maassa työllisten määrän trendin loiva kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna koko maan työllisten määrä kasvoi loka–joulukuussa noin puoli prosenttia. Viimeksi kuluneen vuoden aikana sekä Helsingin seudun työllisten että työpaikkojen määrä oli vajaat 2 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2012. Koko maassa työllisyys oli vajaat 2 % alle vertailuvuoden tason.

2,5

Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta.

2

4 1,5

Helsingin seutu Koko maa

Helsingin seudun työlliset

1

Helsingin seudun työpaikat

2 0,5

Koko maa työlliset

0

0

2016/1

2016/2

2016/3

2016/4

110

2016/1

Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

105

2016/2

2016/3

2016/4

110

Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa. Indeksi 2012 = 100

105

Helsingin seutu 100

100

95

95

90

90

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4 2

Helsingin seudun työlliset Helsingin seudun työpaikat Koko maa työlliset

2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3 2015/4 2016/1 2016/2 2016/3 2016/4

Koko maa


HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yritystoiminnan keskittymä. Seudun yritystoiminta on erikoistunut informaatioaloihin, tukkukauppaan ja logistiikkaan sekä liike-elämän ja rahoituksen palveluihin. Helsingin seudulla, jonka maapintaala on 1,2 % koko maasta, asuu 26 % Suomen väestöstä, sijaitsee 31 % maan työpaikoista ja tuotetaan 36 % maan bruttokansantuotteesta.

meksi kuluneen vuoden aikana 726 700 työllistä ja 766 500 työpaikkaa. Alueen bruttokansantuote oli vuonna 2016 noin 79 miljardia euroa.

Toimialarakenne Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen. Seudun työpaikoista 16 % on jalostuksessa, 59 % kaupan ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla sekä 25 % julkisissa palveluissa. Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuudet ovat Helsingin seudulla huomattavasti suurempia kuin koko maassa. Julkisten palveluiden työpaikkaosuus on seudulla jonkin verran pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti pienempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys Helsingin seudun toimialarakenteessa on marginaalinen.

Helsingin seutu Helsingin seudun väkiluku oli ennakkotiedon mukaan 1 456 800 viime vuodenvaihteessa. Työvoimatutkimuksen mukaan seudulla oli vii-

Helsingin seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden niin sanottujen sijaintiosamääräindeksien perusteella Helsingin seutu on suuntautunut vahvimmin informaation tuotantoon ja välitykseen, tukkukauppaan ja muuhun logistiikkaan, liike-elämän ja rahoituksen palveluihin, muihin erikoistuneisiin palvelualoihin, korkean teknologian teollisuuteen, tutkimukseen, kehittämiseen ja korkeakoulutukseen sekä toimintoihin, jotka liittyvät seudun rooliin maan hallinto- ja päätöksentekokeskuksena. Helsingin seudun erikoistumisprofiili poikkeaa ratkaisevasti muiden Suomen suurien kaupunkialueiden profiileista.

Päätoimialojen osuus (%) Helsingin seudun työpaikoista 2016.

Helsingin seudun vahvimmat erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = 100 Sijaintiosamäärä (indeksi)

Radio- ja televisiotoiminta Ohjelmisto- ja tietopalvelut Tukkukauppa: muut alat Tukkukauppa: koneet ja elektron. Kustannustoiminta Elektronisten tuotteiden valmistus Rahoitus-, ja vakuutustoiminta Tutkimus ja kehittäminen Mainos- ja markkin.palv. ym. Televiestintä Liikennettä palveleva toiminta Laki-, hallinto- ja laskentapalvelut Järjestötoiminta Korkeakoulutus Taiteet, viihde ja virkistys Arkkitehti- ja insinööripalvelut Julkinen hallinto ja maanpuolustus Kiinteistöalan toiminta 100

Erikoistumisalat

Alkutuotanto 0,4 % Markkinapalvelut 44,3 %

Jalostus 15,8 %

Julkiset palvelut 25,2 % Kauppa 14,2 % Päätoimialojen osuus (%) koko maan työpaikoista 2016.

125

150

175

200

225

250

Alkutuotanto 4,1 % Jalostus 22 %

Julkiset palvelut 28,5 %

275

Markkinapalvelut 33,4 %

Kauppa 12 %

Työpaikkojen toimialajakauma Helsingin seudun päätoimialoilla 2016. KAUPPA

JALOSTUS

Rakentaminen 41,6 %

MARKKINAPALVELUT Konsultointipalvelut 22,4 %

Autokauppa 11 % Elektroniikka 16,2 %

Painaminen 2,0 % Kemia ja lääke Metalli 5,2 % 12,2 % Sähkö, lämpö ja vesi 5,6 % Muu jalostus Elintarvike 10,1 % 7,0 %

JULKINEN HALLINTO JA HYVINVOINTIPALVELUT Informaatio ja viestintä 18,1 %

Kiinteistöpalvelut 2,5 % Majoitus ja rav. 8,4 %

Tukkukauppa 46 %

Hallinto- ja tukipalvelut 10,5 %

Sosiaalipalvelut 28 %

Virkistys- ja muut palvelut 15,2 %

Rahoitus 8,6 % Vähittäiskauppa 43 %

Julkinen hallinto 21,3 %

Kuljetus ja varastointi 14,2 %

Terveyspalvelut 25,2 %

Koulutus 25,5 % 3


TOIMIALOJEN VERTAILU

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun liiketoiminnan kasvu edellisvuodesta jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 4/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa

Yritysten liikevaihto ja palkkasumma Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä poistamatta inflaation vaikutusta. Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3 %. Vuoden takaiseen nähden kuluttajahinnat nousivat loka–joulukuussa 0,7 %, tukkuhinnat 2,1 %, teollisuuden tuottajahinnat 0,9 % ja rakennuskustannukset prosentin. Liikevaihdon kasvu oli vuoden viimeisellä neljänneksellä voimakkainta rakentamisessa, liike-elämän palveluissa ja informaatio- ja viestintäalalla. Liikevaihto kasvoi myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kaupassa sekä kotitalouksien palveluissa. Liikevaihto laski vuoden takaisesta kuljetuksessa ja varastoinnissa. Yritysten yhteenlasketun palkkasumman kasvu vuoden takaisesta jatkui. Edellisvuoteen verrattuna palkkasumma kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä reilut 2 %. Palkkasumman kasvu oli vahvinta majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, liike-elämän palveluissa ja rahoituksessa. Laskua oli teollisuudessa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin prosentin alemmalla tasolla kuin vuonna 2012. Seudun yritysten palkkasumma on kasvanut 7 % vertailuvuoden tasosta. Kuluttajahinnat ovat nousseet 3 % vuoteen 2012 verrattuna. Liikevaihto on kasvanut vertailuvuoden tasoon nähden eniten informaatio- ja viestintäalalla. Teollisuuden ja kaupan liikevaihdon kehitys on ollut muiden toimialojen kehitystä selvästi heikompaa.

Henkilöstömäärä päätoimialoilla Henkilöstömäärä-indikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa reilun prosentin edellisvuotta korkeammalla tasolla. Henkilöstömäärä kasvoi vahvimmin liike-elämän palveluissa. Henkilöstömäärä laski selvästi kuljetuksessa ja varastoinnissa. Seudulla toimivien yritysten henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 2 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 2012. Henkilöstömäärän kasvua on ollut viiden vuoden takaisesta eniten liike-elämän palveluissa. Teollisuudessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä kaupan alalla henkilöstömäärä on laskenut vertailuvuoden tasoon nähden.

Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta

Liikevaihto

Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille -5

0

15

10

5

Muutos (%)

Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, vuosi 2016 verrattuna vuoteen 2012.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle

Liikevaihto

Informaatio ja viestintä

Palkkasumma

Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille -20

-10

0

10

20

30

40

Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 4/2016 verrattuna vuotta aikaisempaan.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille -2

0

2

4

6 Muutos (%)

Henkilöstömäärän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, vuosi 2016 verattuna vuoteen 2012.

Kaikki toimialat Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille

4

-10

-5

0

5

10

15 Muutos (%)


TEOLLISUUS Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta

120

Teollisuuden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

110

100

Henkilöstö 90

Palkkasumma Liikevaihto

80

Teoll. tuottajahinnat

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

70

105

Henkilöstön määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

100

Teollisuus

Teollisuusyritysten liiketoiminta pysyi vuoden takaiseen nähden ennallaan. Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihdon trendi kääntyi hienoiseen kasvuun viime vuoden alkupuolella. Vuoden jälkipuoliskolla trendi pysyi ennakkoarvion mukaan ennallaan. Liikevaihto pysyi arvion mukaan ennallaan myös vuoden takaiseen verrattuna. Valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendi laski hieman vuoden lopussa. Teollisuuden tuottajahintojen trendi kääntyi kasvuun. Viime vuoden loka–joulukuussa teollisuuden tuottajahinnat kasvoivat edellisvuoteen nähden prosentin. Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 7 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2012. Samana aikana teollisuuden tuottajahintojen taso on laskenut 5 %. Teollisuuden henkilöstömäärän trendi kääntyi vuoden loppupuolella loivaan laskuun. Edellisvuoteen verrattuna teollisuusyritysten henkilöstömäärä pysyi loka–joulukuussa lähes samalla tasolla. Myös alan palkkasumman trendi kääntyi laskuun. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma laski vuoden viimeisellä neljänneksellä reilun prosentin. Vuodesta 2012 Helsingin seudun teollisuusyritysten henkilöstömäärä on laskenut 5 %. Alan palkkasumma on vertailuvuotta 2 % alemmalla tasolla. Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 70 300 työpaikkaa.

Kaikki toimialat

95

2016/4

110

Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Teollisuuden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90

10

5

Helsingin seutu Koko maa

90

0

80

-5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

70 -10

2016/1

2016/2

2016/3

2016/4

5


RAKENTAMINEN Talonrakentaminen, maa- ja vesirakentaminen, erikoistunut rakennustoiminta

130

Rakentamisen liikevaihto kasvoi edelleen, mutta alan henkilöstömäärän ja palkkasumman kasvu tasaantui.

Rakentamisen henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

120

Rakennusalan liikevaihdon trendin vahva kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Arvion mukaan alan liikevaihto oli loka–joulukuussa 10 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset nousivat prosentin vuotta aikaisemmasta. Alan kasvu jatkui myös valtakunnallisesti. Vuoteen 2012 verrattuna alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla keskimäärin viidenneksen korkeammalla tasolla. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 3 %. Rakennusyritysten palkkasumman trendin kasvu hiipui. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna palkkasumma oli vuoden viimeisellä neljänneksellä vajaat 4 % korkeammalla tasolla. Myös rakentamisen henkilöstömäärän trendin kasvu tasaantui vuoden lopussa. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstömäärän kasvua kertyi vajaat 3 %. Vuodesta 2012 rakennusalan palkkasumma on kasvanut 17 %. Henkilöstömäärä on alalla vertailuvuoteen nähden 7 % korkeammalla tasolla. Helsingin seudun rakennusalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 50 100 työpaikkaa.

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Rakennuskustannukset

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90

120

Henkilöstön määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

115

110

Rakentaminen Kaikki toimialat

105

100

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

Henkilöstö

2013/2

Rakentamisen liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2013/1

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

20

130

Rakentamisen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012= 100

120

15

Helsingin seutu 110

10

Koko maa

100 5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2016/4

2014/1

2016/3

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

6

2013/1

90 0


KAUPPA Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti 120

Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Tukkuhinnat Kuluttajahinnat

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

80

110

Henkilöstön määrä kaupan alalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

100

Kauppa Kaikki toimialat

Kaupan alan liiketoiminta kasvoi hieman edellisvuodesta. Kaupan liikevaihdon trendi kasvoi viime vuoden aikana hienoisesti. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden alan liikevaihto oli ennakkoarvion mukaan vajaat 2 % korkeammalla tasolla. Koko maassa kaupan liikevaihdon trendi kääntyi vuoden loppupuolella kasvuun. Tukkuhintojen viime vuoden alkupuoliskolla alkanut kasvu jatkui vuoden loppupuolella. Edellisvuoteen verrattuna tukkuhinnat nousivat 2 %. Kuluttajahinnat nousivat vuoden takaisesta vajaan prosentin. Kaupan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla noin kymmenyksen alemmalla tasolla kuin vuonna 2012. Tukkuhinnat ovat 4 % alle vertailuvuoden tason. Kuluttajahinnat ovat nousseet 3 % vuoteen 2012 nähden. Kaupan alan palkkasumman trendi kääntyi hienoisen kasvun jälkeen loivaan laskuun viime vuoden loppupuolella. Edelliseen vuoteen verrattuna palkkasumma oli loka– joulukuussa vajaan prosentin korkeammalla tasolla. Vuoteen 2012 nähden alan palkkasumma on kasvanut noin 2 %. Kaupan henkilöstömäärän trendi pysyi viime vuonna lähes ennallaan. Edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli puoli prosenttia korkeammalla tasolla. Vertailuvuoteen nähden kaupan alan henkilöstömäärä on laskenut 4 %. Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialalla oli viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 108 400 työpaikkaa Helsingin seudulla.

90

2016/4

110

Kaupan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Kaupan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

5

Muutos (%)

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

80

2,5 100

Helsingin seutu Koko maa 0 90

-2,5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

80 -5

2016/1

2016/2

2016/3

2016/4

7


MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA Majoitus, ravitsemistoiminta

130

Majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminnan kasvu vuotta aiemmasta jatkui. Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon trendin kasvu jatkui viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta ennakkoarvion mukaan trendin kasvu pysähtyi vuoden lopussa. Edelliseen vuoteen nähden alan liikevaihto oli arvion mukaan loka–joulukuussa 4 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon trendin kasvu hiipui vuoden lopussa myös valtakunnallisesti. Vertailuvuoden tasosta alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 12 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Alan palkkasumman trendin kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuoden takaiseen verrattuna palkkasumma oli alalla loka–joulukuussa reilut 6 % korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman vuoden loppupuolella. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli 3 % korkeammalla tasolla vuoden viimeisellä neljänneksellä. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 14 % vuodesta 2012. Alan henkilöstömäärä on vertailuvuoteen nähden 6 % korkeammalla tasolla. Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 28 300 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

120

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90

110

Henkilöstön määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

105

Majoitus- ja ravitsemisala Kaikki toimialat 100

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

Henkilöstö

2013/2

Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2013/1

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

10

120

Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

7,5 110

Helsingin seutu Koko maa 5 100 2,5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2016/4

2014/1

2016/3

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

0

2013/1

90

8


RAHOITUSTOIMINTA Rahoituspalvelut, vakuutustoiminta, rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta

120

Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

110

Henkilöstö Palkkasumma 100

Kuluttajahinnat

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90

110

Henkilöstön määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

105

Rahoitustoiminnan palkkasumman vahva kasvu jatkui. Helsingin seudun rahoitustoiminnan palkkasumman trendin kasvu jatkui myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisvuoteen nähden alan palkkasumma oli loka–joulukuussa 5 % korkeammalla tasolla. Rahoitustoiminnan palkkasumman trendin kasvu jatkui myös koko maassa. Viimeksi kuluneen vuoden aikana alan palkkasumma oli vuoteen 2012 verrattuna Helsingin seudulla 12 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta 3 %. Alan henkilöstömäärän trendi pysyi vuoden viimeisellä neljänneksellä ennallaan. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa 2 % korkeammalla tasolla. Vertailuvuoden tasoon nähden alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 4 % korkeammalla tasolla. Rahoitustoiminnassa oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 29 000 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Rahoitustoiminta Kaikki toimialat

100

95

2016/4

120

Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Rahoitustoiminnan palkkasumma Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

110

Helsingin seutu

Henkilöstö Palkkasumma

7,5

Muutos (%)

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90

5

Koko maa

100

2,5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90 0

2016/1

2016/2

2016/3

2016/4

9


PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta

130

Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminnan kehitys jatkui vahvana. Liike-elämän palveluiden liikevaihdon kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan viime vuoden loka–joulukuussa. Myös valtakunnallisesti alan liikevaihdon trendi kasvoi edelleen. Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan 7 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2012 tasoon nähden alan liikevaihto on kasvanut 15 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 3 %. Seudun liike-elämän palveluiden palkkasumman trendin kasvu jatkui viime vuoden loka–joulukuussa. Vuoden viimeisellä neljänneksellä palkkasumma oli alalla 6 % edellisvuotta korkeammalla tasolla. Myös alan henkilöstömäärän kasvu jatkui. Vuotta aikaisempaan verrattuna henkilöstömäärä kasvoi 6 %. Vuoden 2012 tasoon verrattuna alan henkilöstömäärä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 11 % ja palkkasumma 16 % korkeammalla tasolla. Työvoimatutkimuksen mukaan liike-elämälle palveluja tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 119 700 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

120

110

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90

115

Henkilöstön määrä liike-elämän palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

110

Liike-elämän palvelut Kaikki toimialat

105

100

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

Henkilöstö

2013/2

Liike-elämän palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2013/1

95

Palkkasumma Liikevaihto Muutos (%)

10

130

Liike-elämän palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

120

7,5

Helsingin seutu Koko maa 110

5

100 2,5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2016/4

2014/1

2016/3

2013/4

2016/2

2013/3

2016/1

2013/2

10

2013/1

90 0


INFORMAATIO JA VIESTINTÄ Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta

140

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

130

120

Henkilöstö 110

Palkkasumma Liikevaihto

100

Kuluttajahinnat

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90

110

Henkilöstön määrä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

105

Informaatio- ja viestintäalan liiketoiminta kasvoi vuoden lopussa. Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendin viime vuoden alussa alkanut kasvu jatkui ennakkoarvion mukaan vuoden lopussa. Trendi kasvoi edelleen myös valtakunnallisesti. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto oli vuoden viimeisellä neljänneksellä Helsingin seudulla arvion mukaan 7 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vertailuvuoteen nähden alan liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 29 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet 3 % vuodesta 2012. Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendin loiva kasvu jatkui viime vuoden loka–joulukuussa. Edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden palkkasumma oli 4 % korkeammalla tasolla. Vertailuvuodesta alan palkkasumma on kasvanut 9 %. Myös alan henkilöstömäärän trendi kasvoi hieman. Vuoden takaiseen nähden henkilöstömäärä oli vuoden viimeisellä neljänneksellä reilut 2 % korkeammalla tasolla. Vuoden 2012 tasoon verrattuna henkilöstömäärä on kasvanut alalla 3 %. Informaatio- ja viestintäalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 61 100 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Informaatio ja viestintä Kaikki toimialat 100

2016/4

140

Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

130

Helsingin seutu

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

7,5

Muutos (%)

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

95

5

2,5

Koko maa

120

0 110 2,5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

100 -5

2016/1

2016/2

2016/3

2016/4

11


KULJETUS JA VARASTOINTI Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta

120

Kuljetus- ja varastointialan liiketoiminnan loppuvuoden kehitys oli heikkoa. Helsingin seudun kuljetus- ja varastointialan yritysten liikevaihdon trendi pysyi ennakkoarvion mukaan lähes ennallaan viime vuoden loppupuolella. Alan liikevaihdon trendi pysyi ennallaan myös koko maassa. Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto oli loka–joulukuussa Helsingin seudulla edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna arvion mukaan reilun prosentin alemmalla tasolla. Alan liikevaihto on seudulla 3 % alemmalla tasolla kuin vuonna 2012. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuoden tasosta 3 %. Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumman trendi kasvoi hieman viime vuoden kolmannella neljänneksellä, mutta pysyi ennallaan vuoden lopussa. Vuoden takaiseen verrattuna henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa prosentin alemmalla tasolla. Alan palkkasumma oli viimeksi kuluneen vuoden aikana vuoden 2012 tasolla. Alan henkilöstömäärän trendi kääntyi laskuun viime vuoden heinä–syyskuussa ja trendin lasku jatkui vuoden lopussa. Edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna henkilöstömäärä laski 2 %. Vuoteen 2012 nähden henkilöstömäärä on 5 % alemmalla tasolla. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin noin 48 100 työpaikkaa Helsingin seudulla.

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

110

100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

90

Kuluttajahinnat

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

80

105

Henkilöstön määrä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

100

Kuljetus ja varastointi Kaikki toimialat

95

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

Henkilöstö

2013/2

Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%).

2013/1

90

Palkkasumma Liikevaihto 110

Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

Muutos (%)

2,5

100

0

Helsingin seutu Koko maa

90 -2,5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2016/4

2014/1

2016/3

2013/4

2016/3

2013/3

2016/2

2013/2

12

2013/1

80 -5


PALVELUT KOTITALOUKSILLE Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut

130

Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen hintakehitys. Indeksi 2012 = 100

120

Henkilöstö

110

Palkkasumma Liikevaihto 100

Kuluttajahinnat

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

90

110

Henkilöstön määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 2012 = 100

Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminnan kasvu tasaantui. Kotitalouspalveluiden liikevaihdon trendin kasvu tasaantui ennakkoarvion mukaan vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alan liikevaihdon trendin kasvu hiipui myös valtakunnallisesti. Kotitalouspalveluiden liikevaihto oli Helsingin seudulla vuoden lopussa arvion mukaan 2 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Vuodesta 2012 alan liikevaihto on kasvanut 22 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet vertailuvuodesta 3 %. Alan palkkasumman trendi pysyi ennallaan viime vuoden loppupuolella. Vuotta aikaisempaan verrattuna alan palkkasumma oli loka–joulukuussa vajaat 2 % korkeammalla tasolla. Myös kotitalouspalveluiden henkilöstömäärän trendi pysyi ennallaan vuoden lopussa. Edellisvuoteen verrattuna alan henkilöstömäärä oli loka–joulukuussa prosentin korkeammalla tasolla. Vuoden 2012 tasoon nähden henkilöstömäärä on kasvanut 7 %. Alan palkkasumma on kasvanut kymmenyksen vertailuvuoden tasosta. Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin noin 75 200 työpaikkaa Helsingin seudulla.

105

Kotitalouksien palvelut Kaikki toimialat 100

2016/4

130

Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Kotitalouksien palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 2012 = 100

Henkilöstö Palkkasumma Liikevaihto

10

Muutos (%)

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

95

7,5 120

Helsingin seutu Koko maa 5 110

2,5

2016/4

2016/3

2016/2

2016/1

2015/4

2015/3

2015/2

2015/1

2014/4

2014/3

2014/2

2014/1

2013/4

2013/3

2013/2

2013/1

100 0

2016/1

2016/2

2016/3

2016/4

13


YRITYSTEN SUHDANNENÄKYMÄT UUDELLAMAALLA

40

Saldoluku

Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset paranivat hieman. Maakunnan yrityksissä kysynnän puute on selvästi merkittävin tuotannon kasvun este.

Teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät Uudellamaalla ja koko maassa.

20

Uusimaa

Suhdannenäkymät

Tietolähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, suhdannebarometri. Suhdannebarometri perustuu teollisuus- ja palveluyrityksille tehtävään kyselyyn. Suhdannenäkymä-saldoluku kuvaa yritysten yleisiä lähitulevaisuuden suhdanneodotuksia. Saldoluku on suhdanteiden paranemista odottavien ja huononemista odottavien vastaajien %-osuuksien erotus.

2017/1

2016/7

2016/10

2016/4

2016/1

2015/7

2015/10

2015/4

2015/1

2014/7

2014/10

2014/4

2014/1

2013/7

2013/10

2013/4

2013/1

-40

40

Palveluiden suhdannenäkymät Uudellamaalla ja koko maassa.

20

Uusimaa Koko maa 0

-20

2017/1

2016/10

2016/7

2016/4

2016/1

2015/10

2015/7

2015/4

2015/1

2014/10

2014/7

2014/4

2014/1

2013/10

2013/7

-40

2013/4

Tuotantokapeikkoja oli lokakuussa 47 %:lla teollisuuden sekä rakentamisen yrityksistä ja 37 %:lla palveluvastaajista. Heikko kysyntä oli helmikuussa ongelma 32 %:lla teollisuuden ja rakentamisen vastaajista ja 23 %:lla palveluvastaajista. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 9 %:lla teollisuuden ja rakentamisen yrityksistä ja 13 % palvelualojen yrityksistä.

-20

2013/1

Tuotannon kasvun esteet

Koko maa

0

Saldoluku

Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannenäkymät kohenivat hieman. Helmikuussa 2017 tehdyn tiedustelun mukaan suhdanteiden ennakoidaan pysyvän ennallaan lähitulevaisuudessa. Suhdannenäkymien saldoluku oli helmikuussa 1, kun viime vuoden lokakuussa tehdyssä kyselyssä saldoluku oli -8. Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen odotukset ovat koko maan keskiarvoa lievästi vaisummat. Palveluyritysten suhdanneodotukset paranivat hieman niin Uudellamaalla kuin valtakunnallisesti. Helmikuussa suhdannenäkymien saldoluku oli Uudenmaan palveluyrityksissä 13. Lokakuussa maakunnan palveluyritysten odotuksia kuvaava saldoluku oli 3. Uudenmaan palvelualojen suhdannenäkymät olivat helmikuussa lähellä koko maan keskiarvoa. Uudenmaan teollisuusyritykset ennakoivat henkilöstömäärän pysyvän suunnilleen ennallaan (saldoluku -2). Maakunnan palvelualan yritykset arvioivat henkilöstömäärän supistuvan hieman kyselyä seuraavan kolmen kuukauden aikana (saldoluku -9).

Tuotannon kasvun esteet Uudenmaan yrityksissä.

Ammattityövoiman puute Kapasiteetin puute

Teollisuus ja rakentaminen

Kysynnän puute

Palvelut

Muu tuotantokapeikko 0

5

10

15

20

25

30

35

Osuus (%) yrityksistä

14


16 14 12 10

Yhteensä

8

Kansainvälinen

6

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärä ylitti 17 miljoonaa vuonna 2016. Kasvua edellisvuodesta oli lähes 5 %. Määrästä 84 % oli kansainvälisten lentojen matkustajia, joiden lukumäärä on noussut koko 2010-luvun ajan keskimäärin 5 % vuodessa. Sen sijaan kotimainen lentomatkustamisen lisäys on ollut vaatimatonta.

Kotimaa

4 2 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

0 2009

Lentoliikenteen matkustajat

Lentoliikenteen matkustajat Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

18

2008

Kansainvälinen henkilöliikenne ja matkailu ovat lisääntyneet nopeasti Helsingin seudulla, mikä on tuonut kysyntää majoitus- ja ravitsemisalalle.

Miljoonaa matkustajaa

Vaihtuva teema: MATKAILU HELSINGIN SEUDULLA

Tietolähteet: Finnavia, lentoliikenne; Helsingin Satama, laivaliikenne; Tilastokeskus, majoitustilasto.

10 8

Yhteensä

6

Viro

4

Ruotsi Muut

Miljoonaa yöpymistä

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Yöpymiset Uudenmaan hotelleissa.

6 5 4

Yhteensä

3

Suomi

2

Ulkomaat 1

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

0 2009

Lisääntynyt matkailu on heijastunut erityisesti majoitusja ravitsemisalan yritysten liiketoimintaan. Vuonna 2016 alan liikevaihto kasvoi 5,8 % edellisvuodesta (kaikki toimialat 2 %), palkkasumma nousi samoin 5,8 % (2,8 %) ja henkilöstömäärä lisääntyi 2,7 % (1,8 %).

12

2007

Majoitus- ja ravitsemisalan liiketoiminta

Laivaliikenteen matkustajat Helsingin satamassa.

2

Hotelliyöpymiset Yöpymisten määrä Uudenmaan hotelleissa lisääntyi 3,9 % nousten 5,2 miljoonaan vuonna 2016. Ulkomaisten vieraiden määrä nousi lähes 7 % edellisvuodesta heidän osuutensa ollessa vajaa puolet, 47 %. Kotimaisten yöpyjien määrä nousi 1,3 % viime vuonna. Hotelliyöpymisten määrä on kasvanut 3,4 % vuodessa 2010-luvulla. Kotimaisten ja ulkomaisten vieraiden määrä on noussut lähes samaa tahtia. Ulkomaisen vieraiden kärkimaat olivat Saksa, Ruotsi ja Venäjä. EU-maiden osuus oli 46 %. Venäläisten hotellivieraiden yöpymiset ovat supistuneet alle puoleen vuodesta 2012, mutta vähennys on kompensoitunut muilta alueilta tulleella lisäyksellä, erityisesti Kiinasta, Japanista, Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta.

14

2008

Helsingin sataman kautta lähteneiden ja saapuneiden matkustajien määrä lisääntyi 3 % yltäen lähes 12 miljoonaan vuonna 2016. Helsingin ja Tallinnan välisen liikenteen osuus matkustajista oli 73 %. Kyseinen liikenne on kasvanut keskimäärin 4,5 % vuodessa kuluvalla vuosikymmenellä. Suurin osa Helsingin sataman matkustajista on suomalaisia ja toiseksi suurin osa virolaisia. Kuitenkin muissa maissa, erityisesti Aasiassa, asuvien matkustajien määrä on kasvanut nopeasti.

Miljoonaa matkustajaa

Laivaliikenteen matkustajat

Saksa Ruotsi Venäjä Britannia Kiina Yhdysvallat Japani Norja Ranska Italia Viro Alankomaat Espanja Tanska Sveitsi

Yöpymiset Uudenmaan hotelleissa kotimaan mukaan vuonna 2016.

0

50

100

150

200 250 1000 yöpymistä

15


Helsingin seudun toimialakatsaus 1 | 17

Julkaisija Helsingin seudun kauppakamari Kalevankatu 12, 00100 Helsinki puh. (09) 228 601 www.helsinki.chamber.fi Toimitus Kaupunkitutkimus TA Oy Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki www.kaupunkitutkimusta.fi Lisätietoja Johtaja Pia Pakarinen Helsingin seudun kauppakamari puh. (09) 2286 0213 pia.pakarinen@chamber.fi Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus, puh. 0500 970 082 seppo.laakso@kaupunkitutkimusta.fi Tutkija Tamás Lahdelma Kaupunkitutkimus, puh. 050 441 9534 tamas.lahdelma@kaupunkitutkimusta.fi Ulkoasu Bread Visual Design kari@bread.fi Toimialakatsauksen verkkojulkaisu www.kaupunkitutkimusta.fi tai www.helsinki.chamber.fi kar

Kannen kuva: Finnavia

Tietolähteet ja käsitteet Liikevaihto on Helsingin seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden myynnin ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alvsuoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Palkkasumma on Helsingin seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään valtakunnallinen hintakehitys vertailuksi. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. Henkilöstömäärän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tietojen korjautuminen: Liikevaihto-, palkkasummaja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna.

Työlliset ovat 15–74-vuotiaita Helsingin seudulla asuvia, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Helsingin seudulla. Työtunteihin lasketaan aika-, urakka- ja palkkiotyön tehdyt työtunnit sekä sunnuntai- ja ylityötunnit. Työpaikka-, työllisyys- ja työtuntitiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen, johon pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus.

Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 2012.

Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: Helsingin seutu: Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Viimeisen neljänneksen tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Kuvaaja ja ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein vuoden 2010 hinnoin. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito.

Helsingin seutu

Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuotena on 2012. Tietolähde: Tilastokeskus.

Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 2012) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia.

Pääkaupunkiseutu

8 Kirkkonummi 9 Mäntsälä 10 Nurmijärvi 11 Pornainen 12 Sipoo 13 Tuusula 14 Vihti

1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen Kehyskunnat 5 Hyvinkää 6 Järvenpää 7 Kerava

9

5 6

10

13 7

14 3 2 8

4

1

11 12


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.