Page 1

Tiedon tyรถntรถvoimaa

Kirjat ja palvelut

2019


SISÄLLYS JURIDIIKAN KIRJAT...................................................... 4 TYÖSUHDE-, PALKKA- JA HR-KIRJAT............................ 12 JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KIRJAT. . ........................ 16 MYYNNIN, MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN KIRJAT.. ... 21 TALOUDEN JA VEROTUKSEN KIRJAT ............................. 24 AMMATTIKIRJASTO.FI ................................................. 28 KAUPPAKAMARITIETO.FI ............................................. 30

2


Muistin tueksi Tutkimusten mukaan kirjojen lukeminen suojaa aivoja muisti­ sairauksilta. Onneksi meidän ei kuitenkaan tarvitse muistaa kaikkea, vaan voimme tarkistaa asioita kirjoista! Sekä vuosilomalaki että työaikalaki muuttuivat vuonna 2019. Uusimman tiedon saat Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti ja Työaikalain soveltaminen käytännönläheisesti -kirjoista. Muu­ toksista voit lukea myös KauppakamariTiedosta (ks. sivu 30). Mikko Mäntynevan kirja Key Account Management – kasvata ­yrityksesi avainasiakkuuksia antaa ohjeita avainasiakastyön ­suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Satu Koivisto ja Ritva Ranta puolestaan kertovat kirjassaan Näin motivoin yhteistyöhön – ryhmän johtamisen käsikirja, että onnis­ tuminen ei perustu johtajan karismaan tai johtajille tyypillisinä pidettyihin ominaisuuksiin, vaan ryhmän yhteiseen sosiaaliseen identiteettiin ja johtajan kykyyn hyödyntää sitä. Tähän esitteeseen olemme koonneet kaikki kirjauutuutemme, voit lukea ne myös sähköisinä Ammattikirjastossamme (ks. sivu 28). Syksystä alkaen osa kirjoistamme on saatavana myös äänikirjana.

Seija Ruohonen tuottaja, Helsingin seudun kauppakamari

kauppakamarikauppa.fi


KATI RANTALA JA MINNA HANNINEN

Juridiikan kirjat


MINNA HANNINEN, KATI RANTALA

ERLUND, LILJA, LINDFORS, SALMINEN, TURUNEN

Tavaramerkkioikeus Jäsenetuhinta 94 € | Hinta 125 € Ilmestyy 12/2019 | n. 400 sivua ISBN 978-952-246-581-8

Tavaramerkkioikeus on kattava perusteos uudistuneesta tavaramerkkilainsäädännöstä niin asiantuntijoille kuin opiske­ lijoillekin. Uusi EU:n tavaramerkkiasetus astui voimaan 2017. Suomen kansallinen tavaramerkkilainsäädäntö on muuttumassa 2019. Siten koko tavaramerkkejä koskeva EU-tasoinen ja suomalainen sääntely on juuri muuttunut tai piakkoin muuttumassa. Tava­ ramerkkejä koskevat lait muuttuvat, samoin terminologia on muuttunut. Uuteen lakiin on tulossa useita uudistuksia, joita ei ole aiemmin tunnettu Suomen tavaramerkkioikeudessa. Uudistus tuo mukanaan mm. uudentyyppisiä merkkejä ja rekis­ teröintejä, hallinnollisen mitätöinnin, luokitusten tarkentamisia ja toiminimien kumoamismahdollisuuden.

IT2018 – käytännön käsikirja Jäsenetuhinta 94 € | Hinta 125 € Ilmestyy 6/2019 | n. 500 sivua ISBN 978-952-246-560-3

IT2018-sopimusehdot helpottavat sopimusten tekoa IT-alalla ja soveltuvat käytettäviksi IT-­sopimuksissa asiakkaiden ja toimit­ tajien välillä. Keskeisimpänä muutoksena IT2018-sopimuseh­ doissa on henkilötietojen käsittelyä koskevat erityisehdot (EHK). IT2018 -kirjassa käsitellään uudistuneita ehtoja. Kirja sisältää runsaasti havainnollistavia esimerkkejä ja oikeustapauksia. Lu­ kija saa teoksesta kattavan kokonaiskuvan IT-sopimusehdoista, niihin tehdyistä muutok­sista ja muutosten käytännön vaikutuk­ sista. Liitteenä mm. IT2018-ehdot. Kirja on erinomainen apuväline teknologiaan liittyvien sopi­ musten parissa työskentelevälle. Teos antaa kokonaiskuvan tietotekniikka-alan juridiikasta myös alan sopimuskäytäntöihin perehtymättömälle. Kirjoittajat ovat olleet mukana laatimassa IT-sopimusehtoja.

Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


KALLE MÄÄTTÄ, TOMI VOUTILAINEN

KLAUS NYBLIN

Julkisten hankintojen sääntely

Liikesalaisuuksien suoja

Jäsenetuhinta 94 € | HInta 125 € 2., uud. p. ilmestyy 10/2019 | n. 600 sivua ISBN 978-952-246-571-9

Kirja pureutuu laajasti julkisiin hankintoihin vaikuttavaan sääntelyyn ja siinä käsitellään myös hankintalainsäädännön tulkintakysymyksiä, julkisten varojen käytön sääntelyä ja han­ kintayksikköjen välistä sekä yritysten keskinäistä yhteistyötä hankinnoissa. Kirjassa kerrotaan myös hankintayksikköjen ja yritysten oikeudet ja velvollisuudet hankintamenettelyssä. Teoksessa käsitellään lisäksi harmaan talouden torjuntaa, hankinta-­asiakirjojen käsittelyä, tietoteknologian käyttöä julkisissa hankinnoissa, erilaisia sopimusjärjestelyjä sekä oikeussuojaa ja seuraamuksia, jotka virheellisesti toteutetusta hankinnasta voi seurata. Uudistetun painoksen teksti on päivitetty uuden oikeus­ käytännön ja muuttuneen oikeustilan mukaisesti.

Hintoihin lisätään alv 10 %.

6

Jäsenetuhinta 82 € | Hinta 109 € Ilmestyy 11/2019 | n. 300 sivua ISBN 978-952-246-555-9

Liikesalaisuuksien suoja on perusteellinen kokonaisesitys liike­ salaisuuksiin sovellettavasta lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta. Pääpaino on liikesalaisuusdirektiiviin perustuvan 15.8.2018 voimaan tulleen liikesalaisuuslain sekä rikoslain yrityssalaisuus­ rikoksia koskevien säännösten tulkinnassa. Lisäksi käsitellään liikesalaisuuksien suojaa viranomaisissa ja oikeudenkäyntien yhteydessä. Teoksessa on otettu huomioon liikesalaisuuksien suojasta kertynyt ylimpien oikeusasteiden oikeuskäytäntö. Kirjassa myös annetaan käytännönläheisiä neuvoja yrityksille siitä, miten liikesalaisuuksia voidaan tehokkaasti suojata.


KRÖGER, SIITONEN, STEINER

VISA KURKI

Merenkulun työsuhteet

Haluatko juristiksi?

Jäsenetuhinta 89 € | Hinta 118 € 2., uud. p. ilmestyy 10/2019 | n. 500 sivua ISBN 978-952-246-561-0

Jäsenetuhinta 35 € | Hinta 47 € 4., uud. p., ilmestynyt 2019 | 208 sivua ISBN 978-952-246-570-2

Teoksessa käydään kattavasti läpi merenkulun työsuhteisiin so­ vellettava työelämän peruslaki, merityösopimuslaki. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. työntekijän ja työnantajan velvollisuudet sekä perhevapaat, työsopimuksen päättäminen ja lomauttaminen sekä korvausvastuut. Merityösopimuslain ohella teoksessa sel­ vitetään merimiesten palkkaturvalain säännöksiä ja merenku­ lun työsuhteissa sovellettavia työaika- ja vuosilomasäännöksiä. Kirja on tarkoitettu merenkulun piirissä toimiville työnantajille, työntekijöille ja heidän edustajilleen sekä viranomaisille. Kirja on ainoa kokonaisesitys suomalaisesta merityölainsäädännöstä. Suositun teoksen toinen painos sisältää merenkulun työsuhtei­ siin vuoden 2011 jälkeen tulleet muutokset.

Kirjassa johdatellaan lukija suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja sen terminologiaan, käydään läpi oikeudenalojen perusteet sekä kerrotaan, miten ja missä oikeustiedettä voi opiskella ja mitä uramahdollisuuksia lakimiehellä on. Kirja on kirjoitettu oikeustiedettä lukemaan pyrkivän näkö­ kulmasta ja siinä avataan pääsykokeeseen valmistautumista, kysymystyyppejä ja tuloksellista vastaustekniikkaa. Kirja antaa lukijalleen tiedollisen kehikon, joka mahdollistaa lisäoppimisen ja auttaa yhdistämään varsinaisten pääsykoekirjojen sisällön loogiseksi kokonaisuudeksi. Uudistetussa laitoksessa on otettu huomioon oikeustieteen hakuprosessin uudistukset, kuten yhteishaku ja todistusvalinta, sekä ajantasaistettu ja laajennettu Suomen oikeusjärjestelmän esittelyä.

Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


OKSANEN, LAINE, KASKIARO

RIKU NEUVONEN

Urakkasopimukset – rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

Viestintä- ja informaatio-­ oikeuden perusteet

Jäsenetuhinta 89 € | Hinta 118 € 2., uud. p. ilmestyy 6/2019 | n. 300 sivua ISBN 978-952-246-583-2

Rakentaja, rakennuttaja – tiedätkö, mitä olet sopimassa? Kirjassa annetaan yleiskuva rakennuttamisesta ja urakoitsijoiden valin­ nasta sekä avataan urakkasopimusten ongelmakohtia yleisten sopimusehtojen pykäläjärjestyksessä. Kirja antaa luotettavat pe­ rustiedot rakennusurakasta. Kirjan lukemalla varmistat mm., että: ƒƒ olet valinnut oikean urakkamuodon ƒƒ olet osannut kilpailuttaa urakoitsijat oikeaoppisesti ƒƒ tiedät, millaisia sopimusehtoja tulee käyttää ƒƒ osaat varautua sopimuksen ongelmakohtiin ƒƒ tiedät reklamoinnin ja valvonnan merkityksen ƒƒ hallitset rakennuskohteen vastaanoton ƒƒ tiedät, miten riidat voidaan välttää ja selvittää. Urakkasopimukset on käsikirja rakennusalan suunnittelijoille, rakennuttajakonsulteille, rakennuttajille, urakoitsijoille, vastaa­ ville työnjohtajille ja rakennustöiden valvojille. Hintoihin lisätään alv 10 %.

8

Jäsenetuhinta 72 € | Hinta 95 € 2., uud. p. ilmestynyt 2019 | 404 sivua ISBN 978-952-246-543-6

Kirja esittelee viestinnän ja tiedonkäytön sääntelyn oikeudel­ liset reunaehdot ja ongelmat. Henkilötietojen suojaa koskeva osio on uudistettu EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta. Kirjassa käsitellään: ƒƒ sananvapauskeskustelu ja sananvapausrikokset ƒƒ oikeus julkiseen ja avoimeen tietoon ƒƒ perinteinen joukkoviestintä painotuotteista sähköisiin v­ iestimiin ja blogeihin ƒƒ viestintätuotteiden verotus ƒƒ kuvaohjelmalaki ƒƒ mainonnan sääntely ƒƒ tietoverkkojen oikeudellinen toimintaympäristö ƒƒ tietoyhteiskuntakaaren sääntelykokonaisuus ƒƒ henkilötietojen ja yksityisyyden suoja sekä ƒƒ viestinnälliset oikeudet työsuhteessa.


MATTI RUDANKO (TOIM.)

Liikejuridiikka 1–3/2019 Jäsenetuhinta 185 € | Hinta 247 € Hinta sisältää yhdet henkilökohtaiset tunnukset sähköiseen teokseen. Yksittäisen teoksen jäsenetuhinta 74 € | Hinta 98 € Liikejuridiikka 1/2019 Ilmestynyt 2019 | 126 s. ISBN 978-952-246-578-8

Liikejuridiikka 2/2019 Ilmestyy 9/2019 | n. 150 s. ISBN 978-952-246-579-5

Liikejuridiikka 3/2019 Ilmestyy 12/2019 | n. 150 s. ISBN 978-952-246-580-1

Liikejuridiikka on oikeustieteellinen referee-julkaisu, joka sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviimpiä katsauksia ja oikeustapaus­ kommentteja ajankohtaisista aiheista. Kirjoituksia julkaistaan mm. yhtiö- ja sopimusoikeudesta, rahoituksesta ja vakuuksista, riidanratkaisusta sekä verotuksesta ja työoikeudesta. Julkaisuun kirjoittavat arvostetuimmat yritysjuridiikan osaajat yliopistoista ja liike-elämästä, niin Suomesta kuin muualtakin maailmasta. Liikejuridiikan päätoimittajia ovat professori Matti Rudanko Aalto-yliopistosta ja OTT Daria Kozlowska-Rautiainen Tukholman yliopistosta.  Painettu julkaisu ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Verkkojulkaisu on osa KauppakamariTietoa. Painetut numerot voi ostaa myös yksittäisinä kirjoina.

Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


SUVIANNA HAKALEHTO & IRMA PAHLMAN (toim.)

LAURI RAILAS

Lapsen oikeudet ­terveydenhuollossa Jäsenetuhinta 71 € | Hinta 95 € Ilmestynyt 2018 | 324 sivua ISBN 978-952-246-559-7

HANNINEN, LAINE, RANTALA, RUSI, VARHELA

Henkilötietojen käsittely – EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset Jäsenetuhinta 44 € | Hinta 59 € Ilmestynyt 2017 | 132 sivua ISBN 978-952-246-483-5

Hintoihin lisätään alv 10 %.

10

PSYM 2015 -ehdot ja logistiikkapalvelusopimukset Jäsenetuhinta 82 € | Hinta 109 € Ilmestynyt 2018 | 287 sivua ISBN 978-952-246-544-3

VEIKKO VAHTERA

Vahingonkorvaus asunto-osakeyhtiössä Jäsenetuhinta 72 € | Hinta 85 € Ilmestynyt 2017 | 536 sivua ISBN 978-952-246-349-4


KoulutusOnline työsuhde | talous | myynti | itsensä kehittäminen

Monipuolinen kokoelma verkkokoulutuksia elinikäisen oppimisen tueksi. Päivitä tietosi ja opi rohkeasti jotain ihan uutta. Helposti ja joustavasti missä ja milloinverkossa. vain. 200 kurssia

Missä ja milloin vain.

www.koulutusonline.fi Kaikilla päätelaitteilla. Kysy lisää ja pyydä tarjous useammalle käyttäjälle: myynti@helsinki.chamber.fi

kauppakamarikauppa.fi


KATI MATTINEN

Tyรถsuhde-, palkkaja HR-kirjat 12


KATI MATTINEN

MARITTA ANTOLA

Henkilökuntaedut käytännönläheisesti

Työaikalain soveltaminen käytännönläheisesti

Jäsenetuhinta 47 € | Hinta 63 € 4., uud. p. ilmestynyt 2019 | 140 sivua ISBN 978-952-246-567-2

Jäsenetuhinta 49,50 € | Hinta 66 € Ilmestyy 8/2019 | n. 200 sivua ISBN 978-952-246-487-3

Kirjassa käydään läpi henkilöstölle annettavat luontois- ja henkilökuntaedut sekä muita työsuhteeseen liittyviä tuloja, kuten vakuutuksia ja työsuhdeoptioita. Teoksessa käsitellään myös työstä aiheutuneiden kustannusten korvaamista, kuten koulutusmenojen ja työmatkakustannusten verokohtelua. Miten luontoisetuja käsitellään työntekijän poissaolon aikana? Milloin työnantajan antama lahja voi olla työntekijän verovapaa etu? Pitääkö henkilökuntaetuja antaa kaikille työntekijöille? Voiko työnantaja yksipuolisesti poistaa työntekijän luontoistai henkilökuntaedun? Kirjan uudistetussa painoksessa kerrotaan, kuinka luontoisedut ilmoitetaan tulorekisteriin ja siihen on päivitetty tiedot vuoden 2019 luontoiseduista ja lakimuutoksista.

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Vaikka uusi laki rakenteeltaan vastaa voimassaolevaa, sen sisältö muuttuu olennaisesti. Työaikalaki koskee kaikkea työsuhteessa tehtävää työtä ja ­kaikkia toimialoja. Työnantajan, esimiehen ja henkilöstö­ asioiden kanssa työskentelevän täytyy tuntea laki ja siihen tulevat sopimismahdollisuudet. Muutoksia on luvassa työaikalain keskeisiin osiin, kuten lain soveltamisalaan ja työajan käsitteeseen. Uudessa laissa on elementtejä, jotka nykyisestä työaikalaista puuttuvat, kuten määräykset ajasta ja paikasta riippumattomasta työstä sekä joustotyöajasta. Työaikapankki tuo uusia mahdollisuuksia säästää ja yhdistää työaikaa ja vapaita.

Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


RENE LINDQVIST (toim.)

ALEXA KAVASTO

Työpaikan lait 2020

Työsuhteen päättäminen henkilökohtaisilla perusteilla

Jäsenetuhinta 42 € | Hinta 56 € Kestotilaus jäsenetuhinta 38 € | Hinta 51 € Ilmestyy 12/2019 | n. 450 sivua ISBN on 978-952-246-592-4

Työnantaja – täytä velvollisuutesi helposti! Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Nähtävänäpitovelvoitteen täyttämisen lisäksi tämä kirja toimii kätevänä hakuteoksena kaikille työ­ suhdeasioiden parissa toimiville. Säädökset on ryhmitelty teoksessa aihealueiden mukaisesti, ja tarvittavat säädökset löytyvät kätevästi. Tilaa uusi kirja, niin pysyt ajan tasalla! Kätevä reikäkiinnitys pitää huolen, että saat kirjan ripustettua kätevästi vaikkapa työpaikkasi ilmoitustaululle. Tilaa jo tänään, niin saat kirjan ­ensimmäisten joukossa sen ilmestyttyä. Saatavana myös ­verkossa ks. Kauppakamaritieto.fi

Hintoihin lisätään alv 10 %.

14

Jäsenetuhinta 72 € | Hinta 95 € Ilmestyy 12/2019 | n. 200 sivua ISBN 978-952-246-585-6

Työsopimuslain henkilöön perustuvaa irtisanomisperustetta koskevaa säännöstä muutetaan heinäkuussa 2019. Henkilöön perustuvassa irtisanomisessa otetaan aikaisempaa koroste­ tummin huomioon työnantajan palveluksessa olevien työnte­ kijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan. Muutoksen lisäksi kirjassa käydään läpi konkreettisia työsuh­ teen päättämistilanteita, kuten työvelvoitteen laiminlyöntiä, luottamuspulaa, sairautta, alkoholin väärinkäyttöä, yhteistyö­ kyvyttömyyttä ja kilpailevaa toimintaa. Teos tarjoaa ajantasaisen tiedon henkilöön perustuvan päät­ tämisperusteen arviointiin ja on hyödyllinen kaikille, jotka työssään ovat tekemisissä työsuhteen päättämisperusteiden arvioinnin kanssa.


KIRSI PARNILA

MARITTA JOKI

Vuosiloma-asiat käytännönläheisesti

Henkilöstöasiantuntijan käsikirja

Jäsenetuhinta 47 € | Hinta 63 € 4., uud. p., ilmestynyt 2019 | 176 sivua ISBN 978-952-246-566-5

Jäsenetuhinta 52 € | Hinta 69 € 6., uud. p. ilmestynyt 2018 | 214 sivua ISBN 978-952-246-563-4

Kirja on selkeä ja havainnollinen teos vuosilomalain koko sisällöstä, ja siinä on huomioitu 1.4.2019 voimaan tulleet laki­ muutokset. Käytännön esimerkkien, työneuvoston lausuntojen ja oikeustapausten avulla on avattu pykälien merkitystä ja helpotettu niiden soveltamista. Saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin: Kuinka vuosiloman pituus määräytyy? Miten vuosilomapalkka tai lomakorvaus lasketaan erilaisissa työsuhteissa? Miten ja milloin loma annetaan? Minkälaisia sopimuksia työntekijöiden kanssa voidaan lomien jakamisesta ja siirtämisestä tehdä? Kirja on käytännön käsikirja kaikille, jotka työssään esimiehinä, palkanlaskijoina tai henkilöstöasioita hoitavina tarvitsevat helposti omaksuttavaa tietoa vuosilomasäännösten käytännön soveltamisesta.

TOMI PELTOMÄKI

Työmatkojen verotus käytännönläheisesti Jäsenetuhinta 45 € | Hinta 59 € Ilmestynyt 2018 | 115 sivua ISBN 978-952-246-490-3

Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


RITVA RANTA JA SATU KOIVISTO

Johtamisen ja esimiestyรถn kirjat 16


SATU KOIVISTO, RITVA RANTA

VESA RISTIKANGAS, MARJO-RIITTA RISTIKANGAS, MARJUT ALATALO

Näin motivoin yhteistyöhön – ryhmän johtamisen käsikirja Jäsenetuhinta 44 € | Hinta 59 € Ilmestynyt 2019 | 202 sivua ISBN 978-952-246-568-9

Oletko vetänyt ryhmää – tiimiä, yksikköä tai verkostoa – jonka yhteistyö ei suju? Tiedätkö, miten ihmiset saadaan mukaan aidosti ja innostuneesti yhteiseen tekemiseen? Tässä kirjassa johtajuus nähdään ryhmäilmiönä: onnistuminen ei perustu johtajan karismaan tai johtajille tyypillisinä pidet­ tyihin ominaisuuksiin, vaan ryhmän yhteiseen sosiaaliseen identiteettiin ja johtajan kykyyn hyödyntää sitä. Johtajan tehtävänä on rakentaa ryhmälle yhteinen identiteetti. Kun ryhmä jakaa yhteisen identiteetin, jäsenet luottavat toisiinsa, ovat motivoituneita yhteistyöhön ja toimivat itse­ ohjautuvasti.

Valmentava mentorointi Jäsenetuhinta 44 € | Hinta 59 € Ilmestyy 8/2019 | n. 250 sivua ISBN 978-952-246-554-2

Kirja murtaa vallalla olevaa käsitystä mentoroinnista, missä kokenut konkari siirtää omaa ajatteluaan ja tietämystään nuo­ remmalle. Kirja tuo tuoreen näkökulman mentorointiin yhdistä­ mällä valmentavan otteen perinteisen mentoroinnin rinnalle. Teos on tehty oppaaksi mentorille ja mentoroitavalle. Siinä on paljon käytännön esimerkkejä ja vinkkejä, miten rakentaa molempia osapuolia hyödyttävä luottamuksellinen yhteistyö­ suhde. Kirja aktivoi lisäksi lukijaa ajattelemaan mentorointi­ suhteen hyötyjä ja haasteita sekä haasteiden ylittämisen keinoja.

Kirja perustuu eri toimialoilla ja kulttuureissa testattuun sosiaa­ lisen identiteetin johtamismalliin. Teoksessa tutustutaan SIMOL-­ mallin hyödyntämiseen yhden tiimin tarinan avulla. Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


SAMPO SAMMALISTO

LEENAMAIJA OTALA

Viisas pääsee vähemmällä 2.0

Ketterä oppiminen – keino menestyä jatkuvassa muutoksessa

Jäsenetuhinta 36 € | Hinta 48 € Ilmestyy 11/2019 | n. 200 sivua ISBN 978-952-246-596-2

Teos on nykyaikaisen ihmisen selviytymisopas, jonka käytän­ nönläheisillä ja tutkitusti toimivilla vinkeillä pystyt menesty­ mään paremmin sekä töissä että vapaa-ajalla. Kirja on päivitetty laitos vuonna 2014 ilmestyneestä kestosuosikista Viisas pääsee vähemmällä. Kirjan neuvojen avulla opit testatusti toimivia ja yksinkertaisia keinoja, joiden avulla voit mm. vähentää työpäiviesi keskeytyk­ siä, välttää turhia palavereja, priorisoida työtäsi ja vapaa-aikaasi paremmin, saada itsellesi tärkeitä asioita enemmän aikaan, vähentää turhaa kiirettä ja stressin tunnetta sekä nukkua laa­ dukkaampaa unta.

Hintoihin lisätään alv 10 %.

18

Jäsenetuhinta 44 € | Hinta 59 € Ilmestynyt 2018 | 352 sivua ISBN 978-952-246-542-9

Lähes jokainen kokee epävarmuutta sekä omasta että organi­ saationsa puolesta, koska muutokset heilauttavat tilanteita jatkuvasti. Kirja antaa tietoa ja työvälineitä jokaiselle johtaa omaa oppimistaan ja kehittää omaa oppimiskykyään. Esi­ miehille ja HR-asiantuntijoille se antaa eväitä kehittää orga­ nisaatioon toimintatapoja ja rakenteita, joiden avulla koko ­organisaatio voi uusiutua nopeasti ja vastata ketterästi asiak­ kaan, markkinoiden ja teknologian muuttuviin tarpeisiin. Kirja oli Suomen Ekonomien kirjallisuuspalkinnon 2018 finalisti.


JAAKKO HEINIMÄKI

A.VIRTANEN (TOIM.), MIESMÄKI, MÄNTYLÄ, OTTILA

Arvon porukka – etiikka ja työyhteisö Jäsenetuhinta 32 € | Hinta 35 € Ilmestynyt 2018 | 104 sivua ISBN 978-952-246-398-2

Hallituksen puheen­ johtajan opas – johda pk-yritys menestykseen Jäsenetuhinta 109 € | Hinta 135 € Ilmestynyt 2013 | 170 sivua ISBN 978-952-246-215-2

JUHANI KAUHANEN

ERMA, RASILA, O.VIRTANEN

Esimies tuottavuuden kehittäjänä

Hyvä hallitustyö

Jäsenetuhinta 37 € | Hinta 49 € Ilmestynyt 2018 | 152 sivua ISBN 978-952-246-493-4

Jäsenetuhinta 37 € | Hinta 49 € 7., uud. p. ilmestynyt 2018 | 242 sivua ISBN 978-952-246-466-8

Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


TIMO HUTTUNEN

VILLE KORMILAINEN, JUKKA NIEMELÄ

Johdetaan yhdessä – hypeä vai työpaikan todellisuutta?

Vikisijän virsikirja

Jäsenetuhinta 44 € | Hinta 59 € Ilmestynyt 2018 | 299 sivua ISBN 978-952-246-552-8

Jäsenetuhinta 34 € | Hinta 45 € Ilmestynyt 2018 | 160 sivua ISBN 978-952-246-550-4

SARI KUUSELA

Organisaatiodramaturgialla toimiva työyhteisö Jäsenetuhinta 49 € | Hinta 65 € Ilmestynyt 2018 | 176 sivua ISBN 978-952-246-491-0

Hintoihin lisätään alv 10 %.

20

Kuuntele kirjailijoiden podcast-haastattelut! www.soundcloud.com/k2hel


MIKKO MÄNTYNEVA

Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän kirjat kauppakamarikauppa.fi


MIKKO MÄNTYNEVA

KATLEENA KORTESUO

Key Account Management – kasvata yrityksesi avainasiakkuuksia

Kaikenkattava sisällöntuotannon opas yrityksille – tee teksti, kokoa kuva, puhu podcast

Jäsenetuhinta 44 € | Hinta 59 € Ilmestyy 5/2019 | n. 250 sivua ISBN 978-952-246-575-7

Jäsenetuhinta 44 € | Hinta 59 € Ilmestyy 10/2019 | n. 180 sivua ISBN 978-952-246-589-4

Kirja antaa ohjeita avainasiakkuuksien systemaattiseen johta­ miseen ja kehittämiseen. Systemaattisuuden lisääminen avainasiakkuuksien johtamisessa parantaa liiketoiminnan ­ennustettavuutta, kasvua ja kannattavuutta. Teoksen avulla lukija lisää tietämystään avainasiakkuuksien valintakriteereistä ja avainasiakasjohtamisen konseptoinnista perustuen liiketoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin. Kirja antaa vinkkejä avainasiakkuuksien johtamisen organisoimisesta, siihen liittyvän osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisestä sekä viestinnästä ja systemaattisesta kehittämisestä. Lisäksi se antaa konkreettisia ohjeita avainasiakastyön suunnitteluun, toteutuk­ seen ja jatkuvaan kehittämiseen. Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti B2B-yritysten avainasiakas­ päälliköille, myyntijohdolle, ylimmälle johdolle ja liiketoiminnan kehittäjille. Hintoihin lisätään alv 10 %.

22

Kirja käy läpi neljä tärkeintä sisällöntuotannon aluetta, tekstin, kuvat, videot ja podcastit. Opas ei kuitenkaan ole tekninen pläjäys kuvan käsittelyyn, saati äänenlaadun säätö­nappuloihin, vaan kirjan ensisijainen painopiste on sisällöntuotannossa: millainen teksti luetaan, millainen video jaetaan, miten kohde­ ryhmä määritellään, mitkä kanavat valitaan. Oppaan avulla opit perustaidot bloggaamisesta, somepäivi­ tyksistä, yritysvideoista, kuvituksesta ja podcastin teosta. Kirja on täynnä konkreettisia keissejä ja esimerkkejä, joten sinun ei tarvitse opetella sisällöntuotantoa vaikeimman kautta saati omaa kantapäätä kolhimalla. Kirja sopii erityisesti ihmiselle, jonka pitää hallita kaikki sisällön­ tuotannon alueet pääpiirteittäin, tai lukijalle, jonka pitää omak­ sua uusi alue viestintäänsä.


MINNA KOMULAINEN

ELINA KOIVUMÄKI, PETTERI HÄKKÄNEN

Menesty digimarkkinoinnilla

Markkinointijuridiikka

Jäsenetuhinta 44 € | Hinta 59 € 2. p. ilmestynyt 2018 | 379 sivua ISBN 978-952-246-553-5

Kirja opastaa digitaaliseen markkinointiin ja monikanavaiseen myyntiin. Se tarjoaa käytännönläheiset työkalut siihen, miten tavoitat asiakkaan verkossa, tunnistat nousevia trendejä ja miten rakennat menestyksellisen markkinointistrategian. Se syventää markkinointiosaamista hakukoneoptimoinnilla, monikanavaisella digimarkkinoinnilla sekä somemarkkinoinnilla. Kirjassa kerrotaan myös, miten kuluttajakäyttäytyminen ja markkinointi ovat muut­ tumassa tulevaisuudessa sekä miten tekoäly ja chatbotit tulevat mukaan markkinointiin ja asiakaspalveluun. Kirja maksaa itsensä takaisin. Opit tekemään erilaisia monikana­ vaisia kampanjoita, olipa budjettisi muutama kymppi, satalap­ punen tai tonni. Voit tehdä kirjan avulla yli 1 000 euron arvoisen hakukoneanalyysin ja laittaa somekanavasi tulokselliseen myynti­ kuntoon. Ota nyt markkinoinnin digityövälineet hyötykäyttöön!

Jäsenetuhinta 67 € | Hinta 89 € Ilmestynyt 2018 | 467 sivua ISBN 978-952-246-495-8

KATLEENA KORTESUO

Sano se someksi (1+2=3) – Sosiaalisen median suuri laskuoppi Jäsenetuhinta 43 € | Hinta 57 € Ilmestynyt 2018 | 204 sivua ISBN 978-952-246-545-0

Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


JAAKKO OSSA

Talouden ja verotuksen kirjat 24


LAITINEN, POKKINEN, NIEMINEN

JAAKKO OSSA

Arvonlisäverolaki ­käytännönläheisesti

Yritystoiminnan verotus Jäsenetuhinta 68 € | Hinta 90 € 3., uud. p. ilmestyy 12/2019 | n. 300 sivua ISBN 978-952-246-474-3

Jäsenetuhinta 54 € | Hinta 72 € Ilmestyy 12/2019 | n. 350 sivua ISBN 978-952-246-476-7

Kirja on kattava ja selkeä esitys yrityksen arvonlisäverotuksesta asiakokonaisuuksittain käsiteltynä. Siinä käydään läpi yrityksen toimintaan liittyviä asioita aina arvonlisäverovelvolliseksi rekis­ teröitymisestä toiminnan lopettamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. EU-kaupan sekä tuonnin ja viennin moni­ mutkaisiin tilanteisiin.

Kirjassa luodaan kokonaiskuva omistajayrittäjän ja yrityksen verotukseen. Asiat on käyty läpi havainnollisesti – mukana on runsaasti erilaisia esimerkkejä ja rajanvetotilanteita, joita lakien soveltamiseen liittyy. Teoksessa on huomioitu 1.1.2020 voimaan tulevat lakimuutokset, yritysverotusta koskevat oikeustapauk­ set ja Verohallinnon ohjeet.

Kirjassa on huomioitu Kirjanpitolautakunnan 31.10.2017 ­antama yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta.

Aiheina ovat muun muassa:

Kirja on tarkoitettu ennen kaikkea taloushallinnon ammattilai­ sille, mutta soveltuu myös opetukseen.

ƒƒ tuloverojärjestelmän perusteet, soveltaminen ja tulkinta ƒƒ yrityksen perustamisen ja lisäpääomittamisen verokohtelu ƒƒ tulon veronalaisuuteen ja menon vähennyskelpoisuuteen liittyvät kysymykset ƒƒ tulojen ja menojen jaksottamiseen liittyvät kysymykset ƒƒ varojenjaon verotus eri yritysmuodoissa.

Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


MATTI KUKKONEN

BLOMQVIST-ERHAMA, EEROLA, HALONEN, HAUTALA, KASKIMIES, SMEDBERG

Osuuskuntien ja niiden omistajien verotus Jäsenetuhinta 74 € | Hinta 98 € Ilmestyy 12/2019 | n. 300 sivua ISBN 978-952-246-475-0

Teoksessa käsitellään osuuskuntaa toimintamuotona, sen verotukseen liittyvää sääntelyä ja näiden säännösten tulkintaa. Kirjassa myös vertaillaan osuuskunnan voitonjaon verotusta suhteessa osinkoverotukseen. Monimuotoisilla osuuskunnilla on Suomessa perinteisesti ollut merkittävä rooli sekä taloudel­ lisesti että yhteiskunnallisesti. Kirja kertoo, miten erityyppisiä osuuskuntia ja niiden omistajia Suomessa verotetaan. Teos yhdistää uudistetun verosäännöstön kuvaamisen ja vero­ juridisen sekä taloudellisen näkemyksen. Kirjan havainnolliset esimerkkilaskelmat sekä vertailut erityisesti suhteessa osake­ yhtiöiden verotukseen auttavat verotuksen suunnittelussa. Kirjassa paneudutaan myös pienosuuskuntien verotuksen erityisongelmiin.

Hintoihin lisätään alv 10 %.

26

Konsernitilinpäätöksen laadinta käytännön­ läheisesti Jäsenetuhinta 71 € | Hinta 95 € Ilmestynyt 2018 | 112 sivua ISBN 978-952-246-486-6

TOMI VIITALA

Osakeyhtiön voitonjaon verotus Jäsenetuhinta 65 € | Hinta 87 € 2., uud. p. ilmestynyt 2018 | 187 sivua ISBN 978-952-246-484-2


JAAKKO OSSA

JUKKA HÄMÄLÄINEN, MARIA LEMPINEN

Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminen

Toiminnan suunnittelu ja hallinto yhdistyksissä

Jäsenetuhinta 57 € | Hinta 75 € 2., uud. p. ilmestynyt 2018 | 366 sivua ISBN 978-952-246-473-6

Jäsenetuhinta 52 € | Hinta 69 € Ilmestynyt 2018 | 164 sivua ISBN 978-952-246-472-9

EERO MÄNNISTÖ

Takautuvan verolainsäädännön hyväksyttävyys – erityisesti EU-oikeuden ja perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta tarkasteltuna

Nämäkin kirjat luettavissa sähköisessä kirjastossamme Ammattikirjasto.fi

Jäsenetuhinta 90 € | Hinta 120 € Ilmestynyt 2018 | 324 sivua ISBN 978-952-246-562-7 Hintoihin lisätään alv 10 %.

kauppakamarikauppa.fi


Ammattikirjasto.fi Kauppakamarin kirjat julkaistaan sähköisenä Ammattikirjastossa. Tieto kulkee mukanasi ja on käytössäsi aina, kun sitä tarvitset. Tutustu osoitteessa ammattikirjasto.fi ja tilaa kauppakamarikauppa.fi!

28


Ammattikirjasto

Myynti, markkinointi ja viestintä

Jäsenetuhinta 495 € | Hinta 660 €

Jäsenetuhinta 220 € | Hinta 295 €

Ammattikirjasto koostuu seuraavista kokoelmista: Johtaminen, Juridiikka, Myynti, markkinointi ja viestintä, Talous sekä Työsuhde. Voit tilata käyttöösi yhden tai useamman kokoelman, useammalle käyttäjälle sopii kätevä IP-tunnistus.

Kokoelmassa julkaistaan muun muassa yrityksen viestintään, esiintymiseen, someen, myyntiin ja markkinointiin liittyviä teoksia.

Johtaminen Jäsenetuhinta 220 € | Hinta 295 €

Talous Jäsenetuhinta 220 € | Hinta 295 €

Johtamisen kokoelmassa julkaistaan muun muassa johtami­ seen, esimiestyöhön, henkilöstöhallintoon, hallitustyöskente­ lyyn ja yrityksen viestintään liittyviä teoksia.

Talous-kokoelma on taloushallinnon ammattilaisten kätevä työkalu. Käytössäsi ovat keskeiset aihealueen kirjat niin arvon­ lisäverotuksesta, välittömästä verotuksesta, kirjanpidosta kuin palkanlaskennastakin.

Juridiikka

Työsuhde

Jäsenetuhinta 220 € | Hinta 295 €

Jäsenetuhinta 220 € | Hinta 295 €

Juridiikka-kokoelma on lakimiehen kätevä työkalu. Käytössäsi ovat keskeiset aihealueen kirjat niin yksityisoikeudesta kuin julkisoikeudestakin.

Työsuhde-kokoelma on henkilöstöhallinnon ja esimiesten kätevä työkalu. Käytössäsi on keskeinen tieto työsuhdeasioista, niin vuosilomista, palkitsemisesta, henkilöstösuunnitelmista, rekrytoinnista kuin työsuhteen päättämisestäkin.

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

kauppakamarikauppa.fi


Kauppakamaritieto.fi

30


KauppakamariTieto sisältää seuraavat aihealueet:

Kauppakamaritieto.fi

TALOUS ƒƒ Alv ƒƒ Kirjanpito ƒƒ Ulkomaankaupan kuljetus, huolinta ja tullaus ƒƒ Ulkomaankaupan perustieto ja asiakirjat ƒƒ Vero ƒƒ Yhdistyksen talous ƒƒ Yrityksen verolait

Jäsenetuhinta 578 € | Hinta 770 € KauppakamariTieto on talous- ja henkilöstöhallinnon ammatti­ laisten työkalu, joka varmistaa, että käytössäsi on aina ajantasai­ nen ja oikea tieto työssäsi tarvitsemista asioista. Valittavinasi ovat asiantuntijoiden kirjoittamat asiakokonaisuudet eri aihealueilta. Teoksia päivitetään säännöllisesti, joten sisältö on aina voimassa olevan lainsäädännön mukaista ja luotettavaa. Lisäksi saat sähkö­ postiisi ilmoituksen muuttuneista asioista. Päivittyvien teosten lisäksi löydät KauppakamariTiedosta myös asiantuntijoiden kirjoittamia ajankohtaisia artikkeleita ja Vastauspankki-osion. Voit käyttää KauppakamariTietoa niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin.

TYÖSUHDE ƒƒ Palkanlaskenta ƒƒ Työpaikan lait ƒƒ Työsuhdeasiat ƒƒ Työsuhteen malliasiakirjat JURIDIIKKA ƒƒ Liikejuridiikka ƒƒ Yhtiöoikeus ƒƒ Älykkäät asiakirjat

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

kauppakamarikauppa.fi


Talous

JUHA LAITINEN, MAARIT POKKINEN

Alv Jäsenetuhinta 135 € | Hinta 180 € Alv on asiantuntijoiden kirjoittama käytännönläheinen tietopankki kirjanpitäjille, yrittäjille ja muille arvonlisäverotuksesta ajantasaista tietoa tarvitseville. Teokseen on koottu kattavasti yrityksen arvon­ lisäverotuksen keskeiset tilanteet aina perustamisvaiheesta ja vero­velvollisena toimimisesta yritystoiminnan lopettamiseen asti.

JUKKA HÄMÄLÄINEN, MARIA LEMPINEN

Yhdistyksen talous Jäsenetuhinta 68 € | Hinta 90 € Yhdistyksen talous kuvaa yhdistyksen yhden toimintavuoden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Sen rakenne on suunniteltu niin, että toiminnan tarkoituksen toteuttamisen periaatteista johdetaan tavoitteet, resurssit ja toimintasuunnitelma, jotka pure­ taan esimerkkien avulla talousarvion muotoon. Toimintavuoden aikana toimintasuunnitelmasta, toteutuksen seurantatiedoista ja kirjanpidosta tuotetaan toimintakertomus ja tilinpäätös.

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

32


TEIJA KERBS

VILLE RAEVUORI

Kirjanpito

Ulkomaankauppa

Jäsenetuhinta 135 € | Hinta 180 €

Jäsenetuhinta 160 € | Hinta 213 €

Kirjanpito on käytännönläheinen ja ajantasainen hakuteos, josta löydät vastaukset kirjanpitäjän päivittäisessä työssä esille tuleviin kysymyksiin ja tilinpäätöksessä noudatettaviin säännöksiin. Se avaa juoksevassa kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatettavat säännökset sekä kirjanpitolautakunnan lausunnot ja yleisohjeet lukuisien esimerkkien avulla.

Ulkomaankauppa sisältää keskeiset vientiin ja tuontiin liittyvät asiat. Teos auttaa yritystä valitsemaan vienti- ja tuontikauppaan parhaiten soveltuvan kuljetusvaihtoehdon ja tarjoaa käytännön neuvoja kansainvälisistä kuljetuksista. Mukana on paljon tietoa yhteisökaupasta ja kansainvälisestä kaupasta, arvonlisäverotuk­ sesta, tulliyhteisöistä, tavaran vakuuttamisesta ja toimituslausek­ keista sekä huolitsijoista.

Taseen ja tuloslaskelman erät on teoksessa eritelty yksityiskoh­ taisesti ja kirjauksia valaistaan esimerkkien avulla. Mukana on mallitilikartta, jonka tilejä käytetään esimerkkeinä tilien nimistä ja jaottelusta. Tilinpäätöstä käsittelevän luvun lopussa on esimerkki tilinpäätöksestä. Myös konsernitilinpäätöstä käsitellään omassa luvussaan.

Ulkomaankauppa koostuu kahdesta osiosta: Ulkomaankaupan perustieto ja asiakirjat sekä Ulkomaankaupan kuljetus, huolinta ja tullaus.

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

kauppakamarikauppa.fi


JUKKA KOIVUMÄKI

RENE LINDQVIST (toim.)

Vero

Yrityksen verolait

Jäsenetuhinta 135 € | Hinta 180 €

Jäsenetuhinta 82 € | Hinta 109 €

Vero on kattava tietopankki taloushallinnon ammattilaisille ja yrittäjille sekä muille ajantasaista verolainsäädännön tietoa ­tarvitseville.

Yrityksen verolait sisältää kaikki yritystoiminnan kannalta keskei­ set verosäädökset aihealueittain ryhmiteltyinä: tulojen verotus ja laskeminen, arvonlisäverotus, valmisteverotus, perintö- ja lahja­ verotus sekä varainsiirtoverotus, muut verot ja veronkanto.

Se on selkeä ja havainnollinen yritysverotuksen käsikirja, jossa käsi­tellään kaikkia yritystoiminnan muotoja koskevia verotus­ asioita. Mukana ovat myös keskeisimmät korkeimman hallinto-­ oikeuden ja keskusverolautakunnan ratkaisut sekä verohallinnon päätökset ja ohjeet. Teoksessa käsitellään myös konserniverotusta sekä yritysjärjestelyjä, sukupolvenvaihdosta ja verosuunnittelua sekä ennakkoratkaisujen hakemista.

Teoksessa on myös kirjanpitoa koskevia säädöksiä sekä ennakon­ pidätyksen toimittamiseen ja työnantajasuoritusten maksami­ seen liittyviä Verohallinnon ohjeita sekä vuosittain vaihtuvat tie­ dot mm. luontoisetujen verotusarvoista sekä matkakustannusten ja päivärahojen verovapaista enimmäismääristä.

Talous & Vero Jäsenetuhinta 380 € | Hinta 510 € KauppakamariTiedon Talous & Vero on taloushallinnon ammat­ tilaisen tietopankki, jossa ovat Alv, Kirjanpito, Vero ja Yrityksen verolait yhdessä paketissa.

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

34


Helsingin seudun, Länsi-Uusimaan, Kymenlaakson, Lapin ja Turun kauppa­kamarien jäsenyritysten henkilöt voivat kysyä neuvoja asiantuntijoiltamme. Lue lisää helsinki.chamber.fi

kauppakamarikauppa.fi


Työsuhde

KATI MATTINEN, KIRSI PARNILA

Palkanlaskenta Jäsenetuhinta 135 € | Hinta 180 € Palkanlaskenta sisältää asiantuntijoiden kirjoittamat kokonaisuu­ det mm. palkanmaksusta, ennakonpidätyksestä, ulkomaantyöstä, ylityökorvauksista ja sairauspoissaoloista. Vastauksia saa myös luontoisetuja ja verovapaita henkilökuntaetuja sekä päivärahoja, sosiaalivakuutusmaksuja ja työaikaa koskeviin kysymyksiin. Mukana on myös ennakonpidätyksen toimittamiseen ja työn­ antajasuoritusten maksamiseen liittyviä verohallinnon ohjeita sekä vuosittain vaihtuvat tiedot mm. luontoisetujen verotus­ arvoista sekä matkakustannusten ja päivärahojen verovapaista enimmäismääristä. Hintaan kuuluu sekä suomenkielinen Palkanlaskenta että ruotsin­ kielinen Löneberäkning.

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

36


RENE LINDQVIST (toim.)

ALEXA KAVASTO, KATI MATTINEN, KIRSI PARNILA, REETTA RIIHIMÄKI

Työpaikan lait

Työsuhteen malliasiakirjat

Jäsenetuhinta 78 € | Hinta 104 € (1–5 käyttäjää) Pyydä tarjous isommalle käyttäjämäärälle: myynti@helsinki.chamber.fi

Jäsenetuhinta 135 € | Hinta 180 €

Jokaisella työpaikalla on lain mukaan pidettävä nähtävillä työnte­ kijöiden oikeuksien ja turvallisuuden takaamiseksi annettu lainsää­ däntö. Työpaikan lait sisältää tämän lainsäädännön ajan­tasaisena ja aihealueittain ryhmiteltynä. Se toimii työlainsäädännön hakuteok­ sena kaikille työsuhdeasioista tietoa tarvitseville sekä täyttää laissa asetetun nähtävänäpitovelvoitteen. Saatavana myös kirjana ks. s. 14.

Työsuhteen malliasiakirjat on oiva apuväline yrityksen työsuhde­ asioiden hoitoon. Palvelu sisältää mm. työaikaa, vuosilomaa ja vapaita koskevat asiakirjat; työsopimuksen solmimista, päättämistä ja lomauttamista koskevat asiakirjat sekä kehityskeskustelupohjan, palkkatodistuksen ja tasa-arvosuunnitelman. Mukana on myös asiakirjojen laatimista ja täyttämistä koskevat ohjeet. Word- ja pdf-lomakkeille voi täyttää ja tallentaa tarvittavat tiedot, ja lomakkeet voi tulostaa. Mallipohjia voi halutessaan muokata.

ALEXA KAVASTO, KIRSI PARNILA, REETTA RIIHIMÄKI

Kaikki asiakirjat ja ohjeistukset ovat sekä suomeksi että englanniksi.

Työsuhdeasiat

Jäsenetuhinta 135 € | Hinta 180 €

Palkka & Työ

Työsuhdeasiat sisältää kaiken keskeisen tiedon, joka esimiehen tai muun henkilöstöasioita työkseen hoitavan tulee työssään tietää. Se on kirjoitettu käytännönläheisesti ja sisältää runsaasti esimerkkejä. Asiat käsitellään aihekokonaisuuksittain, kuten työsopimuksen teke­ minen ja muuttaminen, perhevapaat, vuosilomat ja muut tilapäiset poissaolot sekä työsuhteen päättämismenettely. Tekstissä on myös viittauksia työehtosopimuskäytäntöön. Mukana on malliasiakirjoja suomeksi ja englanniksi.

Jäsenetuhinta 380 € | Hinta 510 € Yhdessä paketissa Palkanlaskenta, Työsuhdeasiat, Työsuhteen malli­asiakirjat ja Työpaikan lait sekä ruotsinkieliset Löneberäkningja Arbetsförhållande-teokset.

Hintaan sisältyy suomenkielinen Työsuhdeasiat ja ruotsinkielisen Arbetsförhållande.

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

kauppakamarikauppa.fi


Juridiikka

MATTI RUDANKO (toim.)

Liikejuridiikka Jäsenetuhinta 160 € | Hinta 213 € Liikejuridiikka on laadukas ja käytännön tarpeita palveleva yritys­ juridiikan ajankohtaisjulkaisu. Liikejuridiikka sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviimpiä katsauksia ja oikeustapauskommentteja ajankohtaisista aiheista. Kirjoituksia julkaistaan mm. yhtiö- ja sopimusoikeudesta, rahoi­ tuksesta ja vakuuksista, riidanratkaisusta sekä verotuksesta ja työoikeudesta. Julkaisuun kirjoittavat säännöllisesti Suomen arvostetuimmat yritys­juridiikan osaajat yliopistoista ja liike-elämästä. Liike­ juridiikan päätoimittajia ovat professori Matti Rudanko Aalto-­ yliopistosta ja OTT Daria Kozlowska-Rautiainen Tukholman yliopistosta.

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

38


MATTI RUDANKO (toim.)

Älykkäät asiakirjat

Liikejuridiikka + julkaisut Jäsenetuhinta 185 € | Hinta 247 € Liikejuridiikka – laadukas ja käytännön tarpeita palveleva yritys­ juridiikan ajankohtaisjulkaisu

Jäsenetuhinta 195 € | Hinta 260 € Älykkäät asiakirjat, eräänlainen koneellinen sopimusjuristi, on palveluksessasi milloin ja missä vain. Täytä ja tulosta – ­sopimisen helppoutta!

Teetkö ilmoituksia viranomaisille, pöytäkirjoja yhtiökokouksissa, työsopimuksia, kauppakirjoja tai muita yritys- tai liiketoimintaan liittyviä asiakirjoja? Älykkäät asiakirjamme sisältävät kaiken tämän ja paljon muuta.

ANTTI LEHTIMAJA, ANNA METSO, ELLA SOLDAN, MARKO VUORI

Älykkäiden asiakirjojen avulla voit tehdä mm.

Paperiset Liikejuridiikka-julkaisut sisältävät kaupanpäällisenä yhdet henkilökohtaiset tunnukset verkkopalveluun. Lue lisää s. 9.

Yhtiöoikeus Jäsenetuhinta 135 € | Hinta 180 € Yhtiöoikeus on tarkoitettu osakeyhtiön juoksevan hallinnon hoitajille. Lisäksi se sopii käytännön käsikirjaksi yhtiön johdolle ja yhtiön kirjanpitotehtävistä vastaaville sekä tilitoimistoille ja tilintarkastajille. Teos kattaa osakeyhtiön toiminnan yhtiön perustamisesta yhtiön purkamiseen ja rekisteristä poistamiseen. Kattavasti tietoa saa mm. yhtiön hallinnosta ja tilinpäätöksestä, pääomajärjestelyistä, varainjaosta, yhtiön omista osakkeista ja yhtiörakenteen muutta­ misesta sekä osakassopimuksista. Mukana on malliasiakirjat suomeksi ja englanniksi.

ƒƒ uuden tietosuojalainsäädännön edellyttämät asiakirjat ­(tietosuojaa koskevien lakien noudattaminen on osoitettava riittävällä dokumentaatiolla) ƒƒ yhtiösopimuksia ja pöytäkirjoja ƒƒ kauppakirjoja ja vuokrasopimuksia ƒƒ hankintasopimuksia ja urakkasopimuksia ƒƒ salassapitosopimuksia ja valtakirjoja ƒƒ tarjouksia ja tarjouspyyntöjä ƒƒ osakas- ja toimitusjohtajasopimuksia ƒƒ työsopimuksia ja irtisanomisilmoituksia.

Hintoihin lisätään alv 24 %, 1.7.2019 jälkeen alv 10 %

kauppakamarikauppa.fi


Tutustu ja tilaa: www.kauppakamarikauppa.fi

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET

KAUPPAKAMARIKAUPPA

ETSITKÖ KUSTANTAJAA?

Puh. 09 2286 0360 kustannus@helsinki.chamber.fi www.kauppakamarikauppa.fi

Kalevankatu 12, 2. krs. 00100 Helsinki Avoinna ma–pe klo 9–15 www.kauppakamarikauppa.fi

Seija Ruohonen tuottaja Helsingin seudun kauppakamari seija.ruohonen@chamber.fi

SEURAA MEITÄ

Blogissa Ammattikirja.fi Kirjojen julkistamis­tilaisuudet näet livenä Facebookissa.

Profile for Kauppakamari

Kauppakamarin kirjat ja palvelut 2019  

Kauppakamarin kirjat ja palvelut 2019  

Advertisement