Page 1

WWW.HELSINKI.CHAMBER.FI

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

1/2017

EKONOMISTIT USKOVAT:

SUOMEN TALOUDESSA SUUNTA ON NYT OIKEA 6-7

FLUIDO, TOKMANNI & OP:

KOLME ERILAISTA KASVUPOLKUA 8–9

KALEVALA KORUN RIITTA HUUHTANEN:

ROHKEUDESTA SYNTYY KASVU LAINSUOJATON AUTOILIJA

10–12

YRITYKSEN COMPLIANCE-OHJELMA

LÄNSISATAMANKAUPPAKAMARI IHME 1


KIRJAUUTUUDET Julkisten hankintojen sääntely Laaja-alaisesti julkisiin hankintoihin vaikuttavaan lainsäädäntöön pureutuva teos, jossa käsitellään myös hankintalainsäädännön tulkintakysymyksiä, julkisten varojen käytön sääntelyä sekä hankintayksikköjen välistä ja yritysten keskinäistä yhteistyötä hankinnoissa. 5/2017, n. 300 sivua Jäsenetuhinta 75,00 € Normaalihinta 89,00 € (+ alv 10 %)

Julkiset hankinnat yrityksille käytännönläheisesti Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä, ja julkisen sektorin hankintojen arvo nousee vuosittain miljardeihin euroihin. Ajankohtaisessa ja käytännönläheisessä kirjassa on huomioitu vuoden 2017 hankintalain muutokset. 4/2017, n. 200 sivua Jäsenetuhinta 49,00 € Normaalihinta 59,00 € (+ alv 10 %)

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET puh. 09 2286 0360 kustannus@helsinki.chamber.fi

KAUPPAKAMARIKAUPPA Kalevankatu 12, 00100 Helsinki Avoinna: ma–pe klo 9.00–15.00

SEURAA BLOGIA Ammattikirja.fi


PÄÄKIRJOITUS

KUNNAT KASVUA KANNUSTAMAAN JUURI VALITTUJEN kunnanvaltuutettujen

tehtävät muuttuvat vaalikauden kuluessa rajusti. Sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy maakuntien vastuulle vuoden 2019 alusta. Yli puolet nykyisistä kuntien tehtävistä ja voimavaroista siirtyy maakuntiin. Jatkossa kuntien tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia koulutuksesta, maankäytöstä ja liikenne­ ratkaisuista – siis yritysten kannalta tärkeistä kasvun edellytyksistä.

KASVUUN KANNUSTAMINEN onkin otettava

uusien kuntien perustehtäväksi. Tähän saakka kunnissa ovat kasvaneet lähinnä menotalous ja velan määrä, mutta nyt katseet on siirrettävä elinvoiman vahvistamiseen. Se vaatii aivan uutta asennoitumista kuntien päättäjiltä.

AIVAN YDINASIA on, että muutos toteu­

lähivuosina erittäin tärkeää. Ammatillisen koulutuksen uudistaminen antaa paljon mahdollisuuksia yritysyhteistyön kehittämiseen. Sekä yritysten työvoiman saannin että sosiaalisen segregaation kannalta on erittäin tärkeää huolehtia myös maahanmuuttajien työperäisestä kotouttamisesta. MAANKÄYTÖN JA liikenteen ratkaisuilla kunnat luovat kasvulle fyysiset puitteet. Ne eivät saa olla rajoittavia vaan mahdollistavia niin, että erilaisia yritysten kasvunäkymiä voidaan myös käytännössä toteuttaa. Helsingin seudulla huomio kiinnittyy erityisesti seudun liikenneratkaisuihin. Niiden täytyy tukea yritysten kasvua mahdollistamalla niin asiakkaiden, työvoiman kuin tavaroidenkin mahdollisimman sujuva kuljettaminen.

tetaan kunnissa niin, etteivät julkiset ­menot kasva enää eurollakaan. Kun yli puolet tehtävistä siirtyy kunnilta pois, on jäljelle jäävistä pystyttävä huolehtimaan merkittävästi nykyistä tehokkaammin. Entistä laajempi yritysyhteistyö ja ostopalveluiden käyttö antaa tähän hyvät mahdollisuudet.

SOTE-UUDISTUS ON kuntien kehittämi-

KOULUTUKSESTA JA yritysten tulevan työvoiman tarjonnasta huolehtiminen on

HEIKKI J. PERÄLÄ toimitusjohtaja

KAUPPAKAMARI 1/2017

SISÄLTÖ

PÄÄTOIMITTAJA ESSI LINDQVIST TAITTO MARIANNE HOLM JULKAISIJA HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI KUSTANTAJA HELSINGIN KAMARI OY PAINOS 10 000 SAVION KIRJAPAINO OY KANNEN KUVA MEERI UTTI

KUNNAT VOIVAT SOTEUUDISTUKSEN JÄLKEEN KESKITTYÄ KASVUN EDELLYTYKSISTÄ HUOLEHTIMISEEN.

selle suuri mahdollisuus. Kunnat voivat sen jälkeen keskittyä kasvun edellytyksistä huolehtimiseen. Uusien valtuutettujen on syytä pitää katseet suunnattuina tiukasti eteenpäin.

4–5 AJANKOHTAISTA Autoilijasta tuli lainsuojaton 6–7 TEEMA Orastava nousu ei kestä isoja takaiskuja 18 NEUVONTAPALVELUT Löytyykö yrityksestäsi compliance-ohjelma? 22 HYVÄ UUTINEN Länsiterminaali 2:n budjetti ja aikataulu alitettiin

Kalevala Korun missiona on tuoda naisen asema näkyväksi, kertoo toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen.

KAUPPAKAMARI 3


AJANKOHTAISTA

KIRJA

AJANKOHTAISTA

100 vuotta kauppakamaritoimintaa Suomessa KAUPPAKAMARILAITOS SYNTYI

TYÖSUHDE TUTUKSI – ESIMIEHEN SELVIYTYMISOPAS

10.8.1917, kun Venäjän väliaikainen ­hallitus vahvisti kauppakamari­asetuksen. Asetus syntyi todellisen valtio­­­­­­neu­ voksen August Ramsayn johtaman, vuonna 1910 valmistuneen valtion­ komitean mietinnön pohjalta. Helsingin kauppakamari perustet­ tiin 30. lokakuuta 1917. Vuonna 2005 kauppa­kamarin toimialueen laajen­ tuessa uudeksi nimeksi otettiin Helsingin seudun kauppakamari.

JOKAISEN ESIMIEHEN ja työsuhde­

OPPAASTA LÖYTYVÄT ESIMIEHEN YLEISIMMIN TARVITSEMAT ASIAKIRJAMALLIT

4 KAUPPAKAMARI

Suomalaisen kauppakamaritoiminnan uranuurtaja AUGUST RAMSAY oli keskeinen henkilö kaup­

ILONA SAVITIE

tietoutta tarvitsevan ajantasainen ja konkreettinen tietopaketti työlain­ säädännön keskeisimmistä asioista. Suositun kirjan uudistetussa painoksessa on huomioitu muutok­ set muun muassa työsopimuslaissa, vuosiloman ansainnassa ja vuosi­ lomakustannusten korvaamisessa, vuorotteluvapaalaissa sekä työnanta­ jan takaisinottovelvoitteessa. Kirjassa käydään läpi työsopimuk­ sen tekemiseen ja ehtojen muutta­ miseen liittyvät asiat, poissaoloihin liittyvät osapuolten oikeudet ja vel­ vollisuudet sekä työsuhteen ongelma­ tilanteet ja niihin puuttuminen sekä työsuhteen päättäminen. Oppaan loppuun on koottu myös esimiehen yleisimmin tarvitsemat asiakirjamallit. Kirjan kirjoittajalla, Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehellä Kirsi Parnilalla on yli 15 vuoden kokemus yritysten avustamisesta työoikeudellisissa ongelmissa. Hän on arvostettu kouluttaja ja kirjoittanut useita suosittuja kirjoja.

pakamaritoiminnan ensimmäisinä ­vuosina. Hän toimi Helsingin kauppa­kamarin puheen­ johtajana 1917–1927 ja Keskuskauppakama­ rin puheenjohtajana 1918–1927. Sovittelukykyinen Ramsay vaikutti rat­ kaisevasti siihen, ettei kauppakamarijärjestö revennyt itsenäistyneen Suomen levotto­ mina vuosina sen enempää kieliryhmien kuin eri elinkeinoalojenkaan ristiriidoissa. Filosofian tohtori Ramsay toimi useiden yritysten ja järjestöjen johtotehtävissä sekä kansanedustajana ja valtiovarainministerinä. Todellisen valtioneuvoksen arvo hänelle myönnettiin 1906.

WWW.MUOTOKUVAGALLERIA.FI SIVUSTO ESITTELEE, MITEN ERI AIKAKAUSIEN JA ALOJEN YRITYSJOHTAJAT OVAT HALUNNEET TULLA NÄHDYIKSI JA MUISTETUIKSI.

Kauppakamarin kevätkokous 9.5.2017 klo 15.30 Pörssitalon Pörssisalissa

Ilmoittaudu: kauppakamarikauppa.fi


NYT PUHUTTAA

OSKARI IMMONEN

Autoilija tuntee olonsa lainsuojattomaksi

Mielikuva Helsingin keskustan saavutettavuudesta on elintärkeä keskusta-alueen kaupan menestymiselle. Kaupungin suunnittelemat muutokset vaikeuttavat olennaisesti keskustaan tulemista henkilöautolla. Vaikutukset ulottuvat myös koko seudun liikennejärjestelmään. halu suitsia ajoneuvoliikennettä on asettanut eri liikkumismuodot vastakkain, vaikka nii­ tä olisi tärkeää kehittää tasapuoli­sesti. Panostuksia julkiseen liikenteeseen tarvitaan, mutta elinvoimainen keskusta edellyttää myös sujuvaa henkilöauto­ liikennettä. Yrityksissä kannetaan huolta ydinkeskustan saavutettavuudesta. Ei mikään ihme, kun tutkailee Helsingin kaupungin suunnitelmia: Hämeentien sulkeminen läpiajoliikenteeltä, pyöräja raitiotieverkoston laajentaminen, kaupunkibulevardit sekä Kruunu­ vuorensiltojen aiheuttamat liikenne­ järjestelyjen muutokset Kaivokadulla. Lisäksi suunnitellaan kävelykes­ kustan merkittävää laajentamista. Rajuimmassa vaihtoehdossa molem­ mat Esplanadit olisivat kävelykatuja ja Kaivokatu joukkoliikennekatu. HELSINGIN KAUPUNGIN

ENSIN KUNTOON NYKYISET KÄVELYKADUT Ennen kuin kävelykeskustaa laajenne­ taan, olisi panostettava jo olemassa oleviin kävelykatuihin. – Lupapolitiikkaa on höllennettävä, ja annettava yrityksille enemmän mah­ dollisuuksia kehittää nykyisiä alueita. Hyödyt ja haitat on punnittava tark­ kaan; kävelykeskustan laajentaminen ei saa olla itseisarvo, painottaa kauppa­ kamarin maankäyttö- ja liikenne­ asioiden päällikkö Tiina Pasuri.

JOS KÄVELYKESKUSTAA LAAJENNETAAN, SAAVUTETTAVUUS ON TURVATTAVA KESKUSTATUNNELILLA.

Kevyeen liikkumiseen ja joukkoliiken­ teeseen panostaminen, kuten Pisara­ radan rakenta­minen, on tärkeää, mutta elinvoimainen keskusta edellyttää myös sujuvaa henkilöautoliikennettä. Tavoite ohjata kaikki liikenteen kasvu muuhun kuin autoliikenteeseen on epärealisti­ nen. – Vaikka valtaosa Helsingin ennus­ tetusta väestönkasvusta ohjautuisi joukkoliikenteen käyttäjiksi, henkilö­ auto säilyy tärkeänä kulkuvälineenä vielä pitkään. Nykyisessä asenneilma­ piirissä autoilija tuntee itsensä helposti lainsuojattomaksi, vaikka monelle auto on eri syistä ainoa vaihtoehto liikku­ miselle, Pasuri muistuttaa. Helsingin kaupunkisuunnittelu­ lautakunta käsittelee kävelykeskustan laajentamissuunnitelmaa ennen kesää. Asiasta päättää uusi kaupungin­ valtuusto ensi syksynä.

KAUPPAKAMARI 5


Vähitellen valoa päin TEKSTI TIMO SORMUNEN KUVA MEERI UTTI

TEEMA

Suomen talous­suhdan­ teessa on nähty selkeitä merkkejä paremmasta. Vaan tyssääkö orastava kasvu Yhdysvaltain ja EU:n poliittisiin kiemuroihin ja yleiseen epävarmuuteen? Aktian pääekonomisti Heidi Schaumanin ja Rakennusteollisuuden pääekonomisti Sami Pakarisen mukaan Suomen taloudessa on nyt oikea suunta. Orastava nousu ei kuitenkaan kestä uusia isoja takaiskuja.

6 KAUPPAKAMARI


T

aloustietelijöillä ei ole viime vuosina ollut helppoa. Takavuosien tasaisen kasvun talousennusteet ovat vaihtuneet pitkiksi listoiksi erilaisia globaaleja epävarmuustekijöitä, jotka heiluttelevat pientä vientivetoista kansantaloutta varsin armottomasti. Mollivoittoiset ennustekäyrät ovat tulleet viime vuosina tutuiksi myös Aktian pääekonomisti Heidi Schaumanille ja Rakennus­teollisuuden pääekonomisti ­Sami Pakariselle. Viime syksynä alkanut valonkajastus kotimaan taloudessa onkin heidän mielestään todella tervetullut. Esimerkiksi rakentaminen on kasvu­ keskuksissa huippulukemissa, telakka­ teollisuus on saanut isoja tilauksia, metsäteollisuus investoi biotuotteisiin ja Uudenkaupungin autotehdas hakee tämän tästä uusia käsipareja. Myönteisistä talousuutisista lähtöisin oleva optimismi näyttää tarttuneen niin yrityksiin kuin kuluttajiin. Usko uuteen nousuun on tuoreimmissa suhdannekyselyissä vahvistunut, ja pahimman uskotaan olevan ohi. Autokaupassa on hyvä vire ja sama käänne alkaa näkyä myös asuntomarkki­noilla, ekonomistikaksikko vahvistaa. – Asuntoluottojen kysyntä on ollut viime kuukausina aiempaa vilkkaampaa ­eli kuluttajilla on aiempaa enemmän tulevaisuudenuskoa. Toki taustalla on paljon myös patoutunutta kysyntää, sillä ostopäätöksiä on pantattu parempia aikoja odotellessa, Schauman toteaa. HELSINGIN SEUTU EDELLÄKÄVIJÄ Sami Pakarinen Rakennusteollisuudesta on pitkälti samoilla linjoilla. Mittavimmat investointiuutiset ovat keskittyneet kasvukuntiin, mutta niillä on aina oma piristävä vaikutuksensa myös muualle. – Helsingin seutu on edelleen monessa asiassa Suomen talouden veturi ja esimerkiksi rakentamisen volyymista tuli viime vuonna puolet pk-seudulta. Asuntorakentamisen suhteen ollaan lähes 1970-luvun lukemissa eli todella korkealla. Toki kasvu on

ollut rahastovetoista, Pakarinen muistuttaa. Pääkaupunkiseudun etumatka näkyy myös talouden rakennemuutoksessa. Maakunnissa mennään yhä teollisuuden vetäminä, Helsingin seudulla kasvun kärkinä ovat erilaiset liike-elämän palvelut sekä informaatio- ja viestintäala. – On mielenkiintoista nähdä, millaista vauhtia tämä rakennemuutos etenee tulevina vuosina muualla Suomessa, Pakarinen pohtii. KESKUSTAAN VAI KEHYSKUNTIIN? Heidi Schaumanin mielestä palvelualojen ykkössija kertoo myös globaalista kaupungistumistrendistä. Kasvukeskuksissa toimivilla yrityksillä on parhaat edellytykset löytää osaavaa työvoimaa. Sama motiivi houkuttaa sinne myös jatkuvasti uusia tulijoita. – Digitalisaatiota markkinoitiin aluksi etätyömahdollisuutena ja painotuksella, ettei yrityksen sijaintipaikalla ole niin suurta väliä. Nyt näyttää siltä, että ihmiset haluavat sittenkin asua kasvukeskuksissa ja kohtalaisen lähellä omaa työpaikkaa, Schauman huomauttaa. Pakarisen mukaan tulevien parin vuoden aikana selviää, vahvistuuko muuttovirta Helsingin sisällä vai suuntautuuko muuttoliike edullisempiin kehyskuntiin. – Syntyvyys oli vuosikymmenen vaihteessa huipussaan ja kyseiset ikäluokat ovat varttumassa kouluikään. Silloin perheissä tehdään pitkäjänteisiä valintoja myös asuinpaikan suhteen. Oman positiivisen lisänsä tuovat raideliikenneinvestoinnit, jotka ekonomistien mukaan kantavat takuuvarmaa hedelmää tulevina vuosikymmeninä. – Helsingin seudun kasvusta leikkautuisi jatkossa aika iso siivu pois, jos länsimetro ja Kehärata olisi jätetty rakentamatta, kaksikko muistuttaa.

EPÄVARMUUS ON OSA ARKEA Vaikka Suomen taloustaivaalla kajastaa juuri nyt valoa, väijyy taivaanrannassa edelleen myös pilvilauttoja. Yksi niistä liittyy Yhdysvaltojen uuteen presidenttiin Donald Trumpiin ja hänen linjauksiinsa, jotka ovat saaneet aikaan melkoista poliittista hämmennystä. Suorat vaikutukset Suomen ja Yhdysvaltain väliselle vientikaupalle jäänevät kuitenkin ekonomistikaksikon mukaan vähäisiksi. Toisaalta talouskasvu on edelleen niin hentoisella oraalla, ettei se tässä kohtaa kestä kummoistakaan vastatuulta. Euroopassa vahvistuva populistinen EU-kritiikki tuo sekin omat haasteensa. – Jos tämä vuosi pysytään kasvu-uralla, niin silloin ollaan jo selvästi vahvemmalla pohjalla, Pakarinen ja Schauman toteavat. Samaan hengenvetoon he muistuttavat, että iso osa taloudesta on psykologiaa. Siksi myönteiset talousuutiset ovat myös kansantaloudellisesti tärkeitä. Toisaalta maailmantalouden epävarmuudesta näyttää tulleen likipitäen pysyvä olotila, jonka keskellä kuluttajien ja yritysten on vain opittava elämään. – Kaikkia investointipäätöksiä ei voi pantata eteenpäin ja jäädä odottamaan sitä optimaalisinta hetkeä, kaksikko painottaa.

KAUPPAKAMARI 7


Asiakasymmärrys

on paras kasvumoottori TEKSTI TIMO SORMUNEN

PETRI MAST

Kasvu on tunnetusti yrityksen paras tulevaisuuden turva. Mutta kuinka pysyä kasvupolulla, kun digitalisaatio lisää valinnanvapautta ja kiristää kilpailua? Kysyimme kolmelta erilaisen kasvupolun valinneelta yritykseltä.

MONIALAYHTIÖ OP MIELII ASIAKKAAN ARKEEN AJATUS PANKKITISKILTÄ vuokrattavasta

sähköautosta saattoi vielä muutama vuosi sitten tuntua vähintäänkin arveluttavalta bisnesidealta. Osuuspankkiryhmä on kuitenkin tehnyt siitä täyttä totta. Digitaalisesta liiketoiminnasta ja uusista liiketoiminnoista vastaavan johtajan Harri Nummelan mukaan paljon julkisuutta saaneet vuokra-Teslat eivät ole mainoskikka, vaan esimerkki pankkikonsernin ensimmäisistä askeleista matkalla moniala­ yhtiöksi. Se on myös suunta, jota asiakkaat kuulemma odottavat. – Digitalisaatio tarjoaa valinnanvapautta sekä nopean tavan vertailla ja kilpailuttaa erilaisia palveluja. Samalla asioinnin on kuitenkin oltava helppoa ja kokonais­ 8 KAUPPAKAMARI

valtaista. Perinteisissä pankki-, vakuutus- ja asunnonvälityspalveluissa ansainta rapautuu tulevaisuudessa. Siksi meidän on pystyttävä tarjoamaan paljon muutakin asumiseen ja arkielämään liittyvää, Nummela kertoo. HENKILÖSTÖ MUKAAN JA DIGIPEIKOLLE KYYTIÄ Vuoden 2016 digijohtajaksi äänestetty Nummela painottaa, ettei OP:n uusi kasvustrategia ole pelkästään ylimmän johdon ideariihen satoa. Päinvastoin, pohjana on mittava kartoitus, jossa käytiin läpi tulevaisuuden megatrendejä ja niiden mahdollisia vaikutuksia asiakaskäyttäytymiseen. Strategia-aihioita makusteltiin laajasti

myös henkilöstön kesken, mikä helpotti sitoutumista ja lisäsi ymmärrystä suunnan­ muutoksen tarpeellisuudesta. Samalla opittiin Nummelan mukaan käsittelemään pitkään taustalla kummitellutta digipeikkoa. – Digitalisaation avulla rutiinitöistä voidaan päästä eroon, ja alan ammattilaiset voivat keskittyä mielekkäämpiin tehtäviin eli asiakkaisiin ja heidän tarpeisiinsa. Vaan entä se kasvu? Miten se turvataan? – Digiaikana kilpailussa pärjää vain, jos pystyy olemaan asiakkailleen aidosti toimivin ja paras vaihtoehto. Se turvaa myös oman kasvun olipa kyse kuluttajamarkkinasta tai b-to-b-yrityksestä, Nummela tiivistää.


ÄMPÄRIKAMPANJOISTA TULI TOKMANNIN YKKÖSBRÄNDI TOKMANNI-KETJU ON kasvanut viime vuodet rivakasti ja noussut samalla yhdeksi kotimaisen vähittäiskaupan voittajista. Ämpärikampanjoistaan tunnetulla halpakauppaketjulla on 162 myymälää eri puolilla Suomea, työntekijöitä runsaat 3200 ja liikevaihtokin lähestyy 800 miljoonaa euroa. Näillä luvuilla se on alansa suurin toimija Pohjoismaissa. Kasvun juuret ovat kymmenen vuoden takaisissa yrityskaupoissa, joissa Tokmanniin liitettiin joukko muita halpakauppaketjuja. Lisävauhtia tuli vuosikymmenen vaihteen jälkeen, kun pääomistajaksi tuli pääomasijoittaja Nordic Capital. Viime vuonna yhtiö listautui pörssiin. Henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen hyppäsi Tokmannin kyytiin vajaa vuosi sitten. Pitkän työtaustan kansainvälisissä konserneissa tehnyt HR-ammattilainen tunnustaa edelleen ihailevansa käytännönläheistä ja selkeää johtamistapaa, jolla yhtiön ”kasvugeeni” on istutettu koko henkilöstöön.

– Jokaiselle tokmannilaiselle on selvää, että kasvu on kaupan alalla tietynlainen elinehto. Sitä ei kuitenkaan luoda pelkästään numeroita tuijottamalla, vaan huolehtimalla henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista, Huuskonen muistuttaa. Ohjenuorana on selkeä kaveria ei jätetä -asenne, joka tarkoittaa niin uusien tulokkaiden perehdytystä kuin pitkän työuran tehneiden konkareiden kohtelua. – Meillä on todella pitkän työuran tehneitä kaupan alan ammattilaisia. He eivät välttämättä enää jaksa innostua alan uusimmista digisovelluksista, mutta omaavat valtavan määrän arvokasta hiljaista tietoa. Ei sitä kannata hukata, Huuskonen muistuttaa. INVESTOINNIT LUOVAT POHJAN KASVULLE Tokmannin ykkösbrändi ovat myymälöiden avajaisissa jaettavat ilmaiset ämpärit, jotka aiheuttavat lähes poikkeuksetta paikallisen liikennekaaoksen. Halpakaupan kuningas-

ketjun oma toiminta on kuitenkin äärimmäisen tarkasti suunniteltua ja eteenpäin katsovaa. – Kasvulle on luotu pohjaa investoinneilla, jotka on aloitettu jo vuosia sitten. Olemme panostaneet mittavasti logistiikkaan, it-järjestelmiin, osto-osaamiseen ja myymäläkonsepteihin, Huuskonen muistuttaa. Myös asiakaspalvelua ja markkinointia on kehitetty määrätietoisesti. Takavuosina tavaravirta tukkukauppiailta ja halpatuotantomaista oli hyvinkin monenkirjavaa. Nyt ostot on jyvitetty selkeisiin tuoteryhmiin, joilla on omat vastuuhenkilöt. Samalla omaa toimintaa on opittu katsomaan myös kriittisten lasien läpi. – Innovatiivisuus, yhteistyö yli yksikkörajojen ja kyky uusiutua ovat lopulta menestyksen perustekijöitä, joihin jatkossakin panostamme. Tässä olemme mielestäni onnistuneet. Olemme tokmannilaisia ja ylpeitä siitä, Huuskonen toteaa.

ASIAKASHALLINNAN OSAAVA FLUIDO USKOO ERIKOISTUMISEEN ESPOOLAINEN FLUIDO on esimerkki ­ k-yrityksestä, jolle digitaalisaatio on p tarjonnut alati levenevän kasvupolun. Salesforce-asiakashallintajärjestelmiin erikoistunut yritys on kasvanut runsaassa kuudessa vuodessa muutaman hengen start­upista 140 henkilöä työllistäväksi ja yli 12 mil­ joonan euron liikevaihtoa tekeväksi konsulttitaloksi, joka painii kotimarkkinoillaan Pohjoismaissa muun muassa Accenturen ja Deloitten kaltaisten jättiläisten kanssa. Fluidolla on toimistot Keilaniemen lisäksi Tukholmassa, Oslossa, Kööpenhaminassa sekä Slovakiassa Banska Bystricassa. Fluidon perustajiin kuuluva ja alusta asti toimitusjohtajan postia hoitanut Kai Mäkelä tunnustaa, että kasvupolku on ollut komea. – Olin ennen Fluidon perustamista töissä Salesforcella ja näin siinä piilevän potentiaalin. Olemme kasvaneet ripeästi, mutta varsin hallitusti. Erikoistuminen tähän ekosysteemiin kannatti ja pääsimme aika pitkälle pelkästään tulorahoituksella.

Ulkopuolisia sijoittajia tuli mukaan vasta viime vuonna, Mäkelä kertoo. TÄSMÄLÄÄKKEET PUREVAT DIGI-VAIVOIHIN Espoolaisyhtiön tulevaisuus näyttää toimitusjohtajan mukaan kirkkaalta myös jatkossa, sillä kysyntä on vasta viriämässä. Perinteisestä sisäisestä CRM:stä on siirrytty asiakasdialogin digitalisointiin. Modernit teknologiat ja tekoäly mahdollistavat liikevaihdon lisäämisen, kustannussäästöt ja tyytyväisemmät asiakkaat. – Taustalla on nopeasti etenevä digitalisaatio. Asiakkaista halutaan entistä tarkempaa analyytiikkaa. Meidän avullamme oikea henkilö saa oikeaa tietoa ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Näin luodaan asiakaskokemuksia sekä digitaalissa itsepalveluissa että perinteisissä kanavissa, Mäkelä selvittää. Fluidon kilpailuvalteiksi hän nimeää osaamisen lisäksi asiakaslähtöiset ja ketterät toimintatavat. Vertauksen Mäkelä hakee

terveydenhuollosta. – Jos potilaalla on kipua ja särkyä, niin siihen voitaisiin määrätä kaikki bakteerit tappavaa penissilliiniä. Me kuitenkin haluamme tutkia, josko vaivasta pääsisi eroon vähän kevyemmin konstein ja täsmälääkityksellä. Matkan varrella Mäkelä on huomannut, ettei kansainvälistyvää kasvuyritystä luotsaavan toimitusjohtajan aika yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Vastuita onkin jaettu organisaatioon ja Fluidossa panostetaan itseohjautuvuuteen. Tämä tuo ketteryyttä ja vie päätöksenteon lähelle asiakasta. – Tärkein tehtävämme on asiakkaiden menestys ja käytämme paljon ulkopuolista apua toimintamme kehittämiseen. Menestys on lopulta kiinni ihmisistä ja se toteutuu, kun pystymme tarjoamaan huippu­ osaajillemme riittävästi haasteita. Toisaalta Fluidon on oltava hyvä ja houkutteleva työpaikka myös uusille tulijoille.

KAUPPAKAMARI 9


10 KAUPPAKAMARI


Kalevala Koru syntyy naisten rohkeudesta TEKSTI ESSI LINDQVIST KUVAT MEERI UTTI

Kalevala Koru on naisten perustama, omistama ja johtama yritys, jonka missiona on tuoda naisen asema näkyväksi. 80 vuotta täyttävän yrityksen juhlavuoden sloganiin Kesyttämätöntä kauneutta kiteytyy yrityksen perusajatus. – Minusta on suorastaan viehättävää, ettei tarvitse toimia ennakkoasenteiden mukaan ja asettua tiettyihin muotteihin, sanoo Kalevala Korun toimitusjohtaja Riitta Huuhtanen. HENKILÖ

KAUPPAKAMARI 11


E RIITTA HUUHTANEN

KOULUTUS

Kauppatieteiden maisteri URA KALEVALA KORUSSA

Toimitusjohtaja 2012– Myynti- ja markkinointijohtaja 2005–2011 AIEMPI TYÖHISTORIA

Design Forum Finland kehitysjohtaja MK-Tresmer markkinointijohtaja Suomalainen Kirjakauppa markkinointipäällikkö Kangasalan Osuuspankin kesätytöstä Osuuspankkien Keskusliittoon markkinatutkijaksi ja myöhemmin perustamaan uutta pankkitoimintaa OP-Kotipankkiin. MOTTO

Asioilla on tapana järjestyä.

12 KAUPPAKAMARI

moderni design elävät rinnakkain. Perinteiden i kaduta, sanoo Kalevala Korun toimivaaliminen ei tarkoita paikoilleen jämähtämistä. tusjohtaja Riitta Huuhtanen ykskan– Kalevala Koru on ollut monta kertaa tientaan, kun häneltä kysyy viimeisimmäshaarassa. Rohkeita päätöksiä tehneet edeltäjäni tä korulanseerauksesta. ovat minulle hyviä malleja – kyllä minäkin Maaliskuussa Naistenpäivän ja yrityksen uskallan, sanoo viisi vuotta Kalevala Korua 80-vuotisen taipaleen kunniaksi myyntiin tujohtanut Huuhtanen. livat korumuotoilija Kirsti Lisää uskallusta hän kaipaa Doukasin ja kuvanveistäjä laajemminkin yrityskentältä. Kim Simonssonin yhteistyönä –Yritysten osallistuminen toteuttamat Sylkevä tyttö- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun Lä­täk­­kötyttö-korut. Ne peruson tärkeää. Arvoista puhumalla tuvat Simonssonin sa­mannimi­ voi myös erottua. siin ke­ramiikkaveistoksiin, jotka ky­seen­alaistavat sovinnaisuu­ den rajoja ja perinteisiä normiÄLYKORUSSA YHDISTYY käsityksiä. KAUNEUS JA HYÖTY Sosiaalisessa mediassa alkoi Tulevaisuutta kohti mennään saman tien ihastelu ja kauhistevankassa etunojassa. Yksikään lu. Joidenkin mielestä rohkeutta­ yritys ei voi jäädä odottamaan, ja yllätyksellisyyttä ilmentävät koska esimerkiksi digitaalisaatio aiheet kannustavat tyttöjä käytkolahtaa kohdalle. – Uusin liiketoimintäytymään huonosti. tayksikkömme, Kalevala – Se ei suinkaan ole Innovation Lab, on tarkoituksemme, vaan SYLKEVÄ TYTTÖ paikka kokeilukulttuukan­nustamme kaikkia -KORUSSA SYLJETÄÄN rille, jossa uutta syntyy tyt­töjä ja naisia olemaan yritysten ja erehdysten rohkeasti oma itsensä. VERTAUSKUVALLISESTI kautta. Siellä suunnitteEdelleen jotkut ajatteTYTTÖIHIN JA lemme älykoruja start levat, että tyttöjen pitää NAISIIN KOHDISTUVIA up -yritysten kanssa ja käyttäytyä kiltisti ja olla ENNAKKOLUULOJA tutkimme, miten korun hiljaa, Huuhtanen sanoo. kauneus yhdistetään Hänen mielestään JA ROOLIODOTUKSIA teknologian hyötyihin. kiivas some-keskustelu VASTAAN. Älykorut eivät ole vielä todistaa, että ennakkokovin kilpailtu tuote, luulot elävät edelleen. joten ne tarjoavat mah–Yksikään meidän dollisuuden kasvuun ja kampanjoistamme ei pääsyn uusille markkinoille. ole saanut niin paljon kommentteja, tykkäyksiä Alkuvuodesta myyntiin tuli Kalevala Buddy ja jakoja. Kaikilla on oikeus ilmaista itseään, -älykoru, jossa olevan painikkeen avulla voi hyvien tapojen puitteissa toki. jakaa sijaintinsa tai lähettää hätäviestin. Tuotekehitysputkessa on kehon toimintaa mittaava, KORU KERTOO TARINAN hyvinvoinnin hallintaa helpottava sormus. Kalevala Korun tarina alkoi 80 vuotta sitten, kun Kansainvälistymisessä tärkeää on myös aikeena oli pystyttää patsas vahvan suomalaiverkkokauppa. sen naisen kunniaksi. Patsasrahat hankittiin – Läpimurto tapahtui viime jouluna. Koru myymällä historiallisia koruja. Syttyi kuitenkin sopii hyvin verkkokauppaan, sillä ostaessaan talvisota, ja rahoilla autettiinkin hädänalaisia. tietää mitä saa. Lisäksi pienen paketin logistiik– Hyväntekeväisyys on ollut alusta asti merka on helppoa. kittävä arvomme. Lisäksi edistämme suomalaisMuutoksen vauhtia päivitellään, mutta tuskin ta käsityötä, naisyrittäjyyttä ja elävää suomaenää koskaan muutos ei ole niin hidasta kuin se laista kulttuuriperintöä. Valmistamme korut on nyt. Yrityksissä on mietittävä, mitä se tarkoitSuomessa, mikä on alalla harvinaista. Metallien taa omassa toiminnassa. kierrättäminen on osa ympäristövastuutamme, –Ei kannata kuitenkaan panikoitua, vaan olla Huuhtanen kertoo yrityksen arvoista. utelias ja ennakkoluuloton. Ilman rohkeutta ei Keskiössä on aina itse koru, jolla on tarina kasvua synny, Riitta Huuhtanen painottaa. kerrottavanaan. Historiallinen korumallisto ja


Palkkahallintopaketti Palkanlaskenta & Työsuhdeasiat

Palkanlaskijan, esimiehen ja henkilöstöasioita hoitavan tietopaketti. Palkanlaskenta sisältää kokonaisuudet muun muassa palkanmaksusta, ulkomaantyöstä, ylityökorvauksista ja sairauspoissaoloista. Mukana on myös vuosittain vaihtuvat tiedot luontaisetujen verotusarvoista sekä matkakustannusten ja päivärahojen verovapaista enimmäismääristä. Työsuhdeasiat kattaa kaikki olennaisimmat työsuhteisiin liittyvät tilanteet, kuten työsopimuksen tekemisen ja muuttamisen, perhevapaat, vuosilomat ja muut tilapäiset poissaolot sekä työsuhteen päättämismenettely. Mukana on malliasiakirjoja.

www.kauppakamaritieto.fi

TUTUSTU MAKSUTTA JA TILAA! kauppakamaritieto@helsinki.chamber.fi 09 2286 0360 www.kauppakamarikauppa.fi/koekaytto


KEHU KAVERIA

TOIMITUSJOHTAJA AKI JUMPPANEN HUB LOGISTICS FINLAND OY

HUB logisticsin ja Tekesin yhteistyö käynnistyi 2000-luvun alussa. Tekesin avustuksella HUB logistics on luonut merkittävän määrän uusia työpaikkoja. Yhteisissä projekteissa kehitetyt palvelutuotteet ovat tarjonneet kilpailuetua myös HUB logisticsin asiakkaille muun muassa kansainvälisessä kilpailussa. MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?

Näimme, että kaltaisemme ketterä kasvuyritys tarvitsee Tekesin osaamista. HUB logistics on aina reippaasti panostanut uuden liiketoiminnan kehitystyöhön. Yhteistyö Tekesin kanssa käynnistyi VTT:n ja Aalto-yliopiston tutkimushankkeiden myötä. Nykyään mukana yhteistyössä on myös LUT eli Lappeenranta University of Technology. MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?

Tekes on mahdollistanut HUB logisticsin kasvun Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla. Olemme Tekesin kautta mukanaTeam Finland -palveluissa. Team Finland edistää Suomen asiaa maailmalla: Suomen taloudellisia ulkosuhteita, suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?

Tekesin asiantuntemus meidän toimialallamme on vakuuttavaa ja heidän avustuksellaan olemme saaneet paljon uusia menestymismahdollisuuksia. Olemme oppineet arvostamaan myös yliopisto­yhteistyön merkitystä kasvuyrityksen kumppanina niin liiketoiminta­mallien hiomisessa kuin rekrytointi kanavana. Onnistuneen yhteistyön merkkinä voidaan pitää sitä, että myös vaikeisiin asioihin löydetään yhdessä ratkaisuja eikä lannistuta ongelmien edessä. KENELLE SUOSITTELISIT KUMPPANIA?

Suosittelemme Tekesiä kumppaniksi niille kasvuyrityksille, jotka innovoivat tuotteita ja palveluita sekä tavoittelevat määrätietoisesti merkittävää kasvua, erityisesti kansainvälistymällä.

HUB LOGISTICS FINLAND OY TOIMIALA, TUOTTEET, PALVELUT

HUB logistics on voimakkaasti kasvava logistiikkapalvelu­ yritys, joka kehittää aktiivisesti perinteisiä logistiikkaratkaisuja uusilla palveluinnovaatiolla. PERUSTETTU 1992 HENKILÖSTÖÄ yli 650 LIIKEVAIHTO 40 milj. euroa www.hub.fi 1414 KAUPPAKAMARI KAUPPAKAMARI


ASIANTUNTIJA KARI UUSITALO TEKES

Tekes kiinnostui ketterästä kasvuyrityksestä MIKÄ OLI PAINAVIN SYY ALOITTAA YHTEISTYÖ?

KUVAT MEERI UTTI

Yrityksestä välittyi ensitapaamisesta lähtien vahva sitoutuminen oman toiminnan kehittämiseen, voimakas halu kasvaa sekä hallittu riskinottokyky. Yritys tunnisti tutkimuksen tärkeän merkityksen oman osaamisen kehittämisessä mikä yhdessä näkemyksellisen ja tavoitteellisen johtamisen kanssa loi erinomaisen lähtökohdan Tekes-yhteistyölle. MITÄ HYÖTYÄ KUMPPANUUDESTA ON TEILLE?

Innovaatiorahoittajana rahoitettavilta hankkeilta vaaditaan niin yritystä suoraan kuin välillisesti yrityksen toimialaa ja koko suomalaista elinkeinoelämää kehittävää uutuusarvoa ja vaikuttavuutta. Onnistunut yhteistyö tarkoittaa siis parhaimmillaan monia muitakin hyötyjä yrityksen oman kehityksen ja menestyksen lisäksi. Hub logistics on onnistunut tässä hyvin. MITÄ OLETTE OPPINEET YHTEISTYÖN MYÖTÄ?

Tutkimuksen merkitystä korkeatasoisen osaamisen ja yrityksen liiketoimintaedellytysten kehittämisessä ei voi koskaan korostaa liikaa. Eri osaamisten yhdistyminen verkottumisen ja yhteistyön kautta luo erinomaisen pohjan oppia paljon uutta kaikille tähän yhteistyöhön osallistuville tahoille. Substanssiosaamiseen pohjautuva sparraaminen ja verkottumisessa auttaminen kuuluvat Tekesin asiantuntijoiden perustehtäviin ja onkin ollut hienoa saada olla mukana seuraamassa Hub logististicsin määrätietoista ja menestyksellistä kasvutarinaa jo usean vuoden ajan.

TEKES TOIMIALA, TUOTTEET, PALVELUT

Rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan PERUSTETTU 1983 HENKILÖSTÖÄ noin 360 BUDJETTI noin 450 milj. euroa

www.tekes.fi KAUPPAKAMARI 15


WWW.KAUPPAKAMARINKOULUTUS.FI

Kauppakamari kouluttaa

työelämän mestareita

huhtikuu 19 20

Yksilöperusteinen irtisanominen -brunssiseminaari Controllerin valmennuspäivä 2017

toukokuu 4 3

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 2.5.–6.6. Asiakaslähtöisen työyhteisön kehittäminen ja johtaminen

20

FINANCIAL ASSISTANT – Talousassistentin valmennuspäivä

4

Vuosilomalain käytännön soveltaminen

25

Palkanlaskentaosaajan valmennuskokonaisuus 25.4.–18.5.

8

Henkilötietojen käsittely ja käsittelyn ulkoistus

25 28

Tiimivastaavan ajokortti® 25.4. ja 30.5. Arvonlisäveron laskenta tulkinnanvaraiset kysymykset

9 10

10

Turvaa yritystoimintasi muutostilanteissa

10

Sihteeri- ja Assistentti 2017 -laivaseminaari 10.–12.5.

Jo yli 100 tta! nu ilmoittautu

Yhteistoimintalain käytännön soveltaminen Digitalisaatio, johdon vastuut ja riskienhallinta

Tiivistämme ajankohtaisimman työoikeudellisen tiedon, jotta saat sen mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin käyttöösi.

Työoikeuspäivät 2017 16.5. Finlandia-talo

Ohjelmassa: • Uusi työlainsäädäntö – nyt ja valmisteilla? • Uusi työoikeudellinen oikeuskäytäntö • Tietosuojauudistus työnantajan näkökulmasta • Alustatalous ja uudet työnteon muodot – työntekijä vai yksinyrittäjä? • Osa-aikatyön kysymyksistä. Päivän puheenjohtajana toimii asianajaja Petteri Uoti, Dittmar & Indrenius. Tervetuloa Työoikeuspäiville 2017!


TUTUSTU KOULUTUKSIIN KAUPPAKAMARIKAUPPA.FI

ittelemaan Opi hinnottavasti . kanna

toukokuu 11

Hinnoittelun ajokortti 11.-12.5.

11

Syrjintä työpaikalla -brunssiseminaari

17

Mainonnan perusteet

18

Photoshop CS6 - CC 2015 perusteet, 18–19.5.

22 23 23 24

Hankintasopimus julkisissa hankinnoissa

kesäkuu 31

Varmista yrityksesi oikeudet kilpailurikkomuksissa

1

Menesty myynnissä julkiselle sektorille - myös uuden hankintalain aikana

31

Kansainvälisen arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus

5

Mitä jokaisen tietosuojavastaavan tulee tietää tietoturvasta?

7 hdon HR :n ja jo paikka . kohtaamis . ä Henry ry Yhteistyöss

Uudistuva liikesalaisuuksien suoja Ostoreskontra – tulkintatilanteet ja ratkaisut

Henkilökunta- ja luontoisedut verotuksen näkökulmasta

7

Key Account Manager (KAM) -ajokortti® , 7.–8.6. Henkilöstöpäivät 2017 Hki-Tukholma-Hki, 7.–9.6.

8

Tukipalveluiden tuotteistaminen ja kustannuslaskenta

9

Käyttöomaisuuden poistot kirjanpidossa ja verotuksessa

12

Henkilötietojen lainmukainen käsittely

14

Digitaalinen johtaja

Vuosittainen Kirjanpito -laivaseminaari on suosittu alan ammattilaisten kohtaamispaikka, jossa paneudutaan käytännönläheisesti ajankohtaisiin taloushallinnon kysymyksiin.

Kirjanpito 2017 Tukholma -laivaseminaari 17.-19.5.

Ohjelmassa muun muassa: • Verohallinto sähköisen raportoinnin vastaanottajana • Ratkaisuja kirjanpito- ja tilinpäätösongelmiin • Arvonlisäverotusta kirjanpitäjille • Yritysverotuksen ajankohtaiskatsaus • Kevään 2017 yleisimmät kysymykset kirjanpidosta ja verotuksesta • Mother Africa –sirkusshow, Atlantis Palace -yökerho. Astu laivaan!


NEUVONTAPALVELUT

KIRJANPITO

TYÖSUHDEASIAT

SEURAA NÄITÄ

PALKKAA VAI TYÖKORVAUSTA? VEROHALLINTO ON julkaissut ­uuden

ohjeen, jossa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Ohje korvaa 4.4.2016 annetun samannimisen ohjeen.

SOSIAALITURVA­ SOPIMUKSET MUUTTUIVAT SOSIAALITURVASOPIMUKSET KIINAN ja Etelä-Korean kanssa ovat

muuttuneet. Kiinaan ja Etelä-Kore­ aan lähetetylle työntekijälle on jo nyt mahdollista hakea Eläketurvakeskuk­ selta lähetetyn työntekijän todistus­ ta joko sähköisesti tai perinteisesti paperimuodossa. Hakemuksia rat­ kaistaan helmikuun alusta alkaen.

JOUKKORAHOITUSLAILLA LISÄÄ VAIHTOEHTOJA VUODEN ALUSTA voimaan tullut joukkorahoituslaki tuo erityisesti alkuvaiheen yrityksille uusia rahoi­ tusmahdollisuuksia.. UUSI VELVOITE TYÖNANTAJILLE TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄ valmen­

nus tai koulutus tarkoittaa sitä, että irtisanovan työnantajan, joka työl­ listää vähintään 30 työntekijää, on joko järjestettävä itse tai hankittava ulkopuoliselta palveluntarjoajalta sellaista opastusta/koulutusta/val­ mennusta, joka auttaa vähintään 5 vuotta työnantajan palveluksessa ollutta irtisanottavaa henkilöä työl­ listymään uudelleen.

SOPIMUSASIAT

VEROTUS

MUU YRITYSJURIDIIKKA

Mitä on compliance? Suomeksi compliance voitaisiin määritellä ”lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi”. MUU YRITYSJURIDIIKKA

MIKSI SANAA käytetään suomalai­ sissakin yrityksissä koko ajan enem­ män? Miksi laaditaan compliance-ohjel­ mia ja palkataan compiliance officereja? Eikö ole itsestään selvää, että lakeja ja yrityksen omia sääntöjä noudatetaan? SYITÄ ON monia. Yritystä koskevien lakien sekä viranomaismääräysten mää­ rä lisääntyy koko ajan, vaikka paljon on puhuttu normien purusta. Yritys­ ten ja muidenkin organisaatioiden kansainvälistyminen moninkertaistaa noudatettavan lainsäädännön määrän. Konsernirakenteista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta seuraa, että suoma­ laiselle konsernin emoyhtiölle saattaa aiheutua kielteisiä seurauksia myös ulkomaisten tytäryhtiöiden toimista. COMPLIANCE RISKIT voivat realisoitua asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden menetyksinä, sakkoina, vahingon­ korvauksina, toimilupien menetyksinä ja yrityksen arvon laskuna. Myös maine­ riskeistä ollaan koko ajan tietoisempia. Someaikana on entistä vaikeampaa korjata jo syntyneitä mainevahinkoja. Sekään ei välttämättä riitä että toimi­ taan jonkun maan lakien mukaan – pitäisi pystyä toimimaan myös eettisesti oikein suuren yleisön mielestä. KONKREETTISESTI PUHUTAAN

toimi­vasta tietosuojasta, ympäristö­ määräysten ja työlainsäädännön noudattamisesta, sisäpiiritiedon käytön

JOHTAJA MARKO SILEN 18 KAUPPAKAMARI

YHTIÖOIKEUS

MUU YRITYSJURIDIIKKA

estämisestä, korruption ja lahjonnan torjumisesta, rahan pesun ja terroris­ min estämisestä jne. Lista on pitkä ja vaihtelee tietysti yrityksen toimialan ja toiminnan laajuuden mukaan. MITÄ SITTEN yritys voi tehdä? Useat yritykset ovat laatineet complianceohjelmia. Ohjelman laatiminen alkaa riskianalyysille yrityksen kannalta epäsuotuisista tapahtumista. Comp­

LAKIEN, SÄÄNTÖJEN JA MÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMINEN = COMPLIANCE

liance-ohjelmassa on yleensä kolme osa-aluetta, jotka ovat ei-toivottavien toimien ehkäiseminen, havaitsemi­ nen ja näihin reagoiminen. Yhtiöiden toimintaohjeissa (code of conduct) määritellään yleensä yhtiön yleiset linjaukset, joita y­ htiön henkilöstön ja usein myös muiden sidosryhmien, kuten alihankkijoiden ja toimittajien, edellytetään noudattavan. Olennaista on tietoisuuden vieminen yksilötasolle asti. Yksittäisten henkilöiden päätöksillä ja teoilla voi olla seurauksia koko yrityk­ sen kannalta.


KOLME KYSYMYSTÄ

EU:n uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018.

Kolme kysymystä vuosiloman antamisesta

Varaudu tulevaan ja päivitä organisaatiosi henkilötietojen käsittely tasolle, joka vastaa tulevia tietosuojavaatimuksia!

KUKA MÄÄRÄÄ VUOSILOMAN AJANKOHDAN? Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, mikäli siitä ei sovita työntekijän ja työnantajan välillä. Työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta ennen päätöksen tekemistä. Lähtökohta on, että ensimmäiset 24 vuosilomapäivää (kesäloma) annetaan lomakaudella 2.5.-30.9. ja loput 6 vuosilomapäivää (talviloma) lomakauden ulkopuolella. Jos työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan, on siitä ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Siinä tapauksessa, että kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole mahdollista, voidaan ajankohta ilmoittaa viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. Silloin kun vuosiloman ajankohdasta sovitaan, vuosilomalaki antaa mahdollisuuden sijoittaa vuosiloman myös lomakauden ulkopuolelle tiettyjen ajanjaksojen puitteissa. MITEN VUOSILOMA ANNETAAN OSITTAISELLA HOITOVAPAALLA TAI OSA-AIKAELÄKKEELLÄ OLEVALLE TYÖNTEKIJÄLLE? Osa-aikatyössä vuosiloma annetaan kuten kokoaikatyössäkin eli lomapäiviä on viikossa kuusi, vaikka työntekijä tekisi esimerkiksi vain kolmen tai neljän päivän työviikkoa. Vuosilomaa kuluu myös työntekijän vapaapäivinä. ENTÄ MITEN VUOSILOMA ANNETAAN TYÖNTEKIJÄN VAPAAJAKSON AIKANA? Vuosiloma annetaan lomakausien puitteissa myös työntekijän ollessa esimerkiksi opintovapaalla, vuorotteluvapaalla, vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla. Lomaa ei saa korvata rahassa edellä mainittujen poissaolojen vuoksi. Äitiys- tai isyysvapaan ajalle vuosilomaa ei saa määrätä ilman työntekijän suostumusta. Jos vuosilomaa ei voida työntekijän äitiys- tai isyysvapaan vuoksi antaa vuosilomalaissa säädetyissä aikarajoissa, loma saadaan antaa kuuden kuukauden kuluessa vapaan päättymisestä. LAKIMIES REETTA RIIHIMÄKI

Tietosuojavastaavan ajokortti 11.4.-5.6.2017, sisältää 3 moduulia Hinta alkaen 1050€ + alv 24%

Ilmoittaudu osoitteessa

www.kauppakamarikauppa.fi


KAMARIKUULUMISIA

OSALLISTU KILPAILUUN!

Haussa menestyvä monikulttuurinen yritys TEKSTI SATU SALONEN

AVOIN JA MAKSUTON KAIKILLE YRITYKSILLE TIEDÄTKÖ MITKÄ ovat yrityksesi

monikulttuurisuusvalmiudet? Haluatko saada lisätietoa organisaatiosi kulttuu­ rista ja avoimuudesta? Osallistu Helsingin seudun kaup­ pakamarin COME-projektin, Keskus­ kauppakamarin ja työ- ja elinkein­ oministeriön järjestämään Menestyvä monikulttuurinen yritys -kilpailuun, jossa etsitään monikulttuurisuudessa ja sen hyödyntämisessä menestyneitä yrityksiä. Kilpailun kautta yrityksille tarjotaan mahdollisuus testata oman organisaationsa kulttuurin avoimuus ja asennoituminen erilaisuutta kohtaan. Kyselyn toteuttaa organisaatiokulttuu­ rin mittaamiseen erikoistunut

itim International. Jokainen kilpailuun osallistuva yritys saa analyysin oman organisaati­ onsa monikulttuurisuusvalmiuksista ja avoimuudesta. Tuloksia voi hyödyntää muun muassa johtamisen kehittämi­ sessä, rekrytointien tehostamisessa ja liiketoiminnan edistämisessä. Osallistuminen on maksutonta ja avoinna Suomessa toimiville yrityksil­ le, koosta ja toimialasta riippumatta. Rekisteröityminen on avoinna 31.5.2017 saakka. Myös yritysten, joilla ei ole ulkomaa­ laisia työntekijöitä kannattaa osallistua kilpailuun siitä saatavan organisaatio­ kulttuurin analyysin takia.

LUE LISÄÄ JA REKISTERÖIDY OSOITTEESSA WWW.COME2.FI

JOKAINEN YRITYS SAA ANALYYSIN KULTTUURI ON merkittävä osa yritystämme. Osallistumalla kilpai­ luun haluamme saada palautetta siitä, kuinka monikulttuurisuuteen liittyvät asiat on meillä hoidettu, ja miten voisimme parantaa toi­ mintaamme siltä osin. Analyysin tulokset käydään tarkkaan läpi ja toivottavasti sieltä saadaan action pointteja, joita voimme viedä eteenpäin.

Katja Lehikoinen HR Coordinator Futurice

20 KAUPPAKAMARI


Taiteilijoiden näkemyksiä talousvaikuttajista Amos Andersonin taidemuseon ja Keskuskauppakamarin yhteisprojektin Sata vuotta tulevaisuutta -muotokuvanäyttelyn avajaisissa nähtiin, minkälaisia muotokuvia suomalaisista yritysjohtajista ja talouselämän vaikuttajista on maalattu tai veistetty.

KauppakamariVerkko.fi Lähes 18 000 jäsenyritystä yhdessä palvelussa.

KAUPPAKAMARIVERKOSSA SINUT HUOMATAAN.

NÄYTTELY KOOTTIIN SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLAVUODEN KUNNIAKSI. TAIDETEOKSET JA NIISSÄ ESIINTYVÄT HENKILÖT OVAT OSA SUOMALAISTA HISTORIAA.

Taideteokset löytyvät myös Muotokuvagalleriasta

www.muotokuvagalleria.fi

Perustiedot kattava Jäsenprofiili on kaikille Suomen kauppakamarien jäsenorganisaatioille maksuton. Maksullisilla lisäpalveluilla valjastat KauppakamariVerkon tehokkaaksi ja edulliseksi myynti-, markkinointi- ja viestintäkanavaksi.

Tutustu uudistuneen KauppakamariVerkon moniin mahdollisuuksiin!

www.kauppakamariverkko.fi


KAMARIKUULUMISIA HYVÄ UUTINEN

IHME TAPAHTUI! HELMIKUUN LOPUSSA AVAUTUNUT LÄNSITERMINAALI 2 ON HELSINGIN SATAMA OY:N VUOSIKYMMENEN MERKITTÄVIN INVESTOINTI. HANKE ON PIRISTÄVÄ POIKKEUS: SE VALMISTUI ETUAJASSA JA ALITTI BUDJETTINSA.

22 KAUPPAKAMARI JÄSENEXTRA

palvelee erityisesti nopeaa reittiliikennettä ja sen 6–7 miljoonaa matkustajaa vuosittain. Matkustaminen on nyt mukavampaa ja sujuvampaa laiturien, matkustajasilto­ jen ja -käytävien, kenttäalueiden ja meri­ väylien parantamisen ansiosta. Erityisesti lomamatkailijoita ilahduttanee Itämeren pisin baaritiski. Uusi terminaali on myös vastaus Tallinnan reitin kasvutarpeeseen tulevia vuosikymmeniä varten. Lisäkapasiteetilla ja entistä mukavammalla matkustami­ sella turvataan kasvu. SATSAUS LÄNSISATAMAAN

Sujuvasti toimiva satama on edelly­ tys Helsingin seudun voimakkaasti kasvavalle matkailu-alalle. Merimatkailu on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan lähes kymmenen vuotta, kasvu keskittyy voimakkaasti juuri Helsingin ja Tallinnan väliselle reitille. Vilkkaat laivayhteydet tekevät mah­ dolliseksi Helsingin ja Tallinnan kaksois­ kaupungin toimivuuden: työvoiman liikkuvuuden, sosiaalisen yhdistymisen ja yhteisen talousalueen. Tehokas kuljetusreitti on elintärkeä koko Suomen ulkomaankaupalle.

MIKAEL KAPLAR

LÄNSITERMINAALI 2:N RAKENTAMINEN SUJUI KUIN STRÖMSÖSSÄ


Kehittäminen on keskeinen osa kaikkea parantamista.

Terävöitä ja jaa osaamistasi neljättä kertaa käynnistyvässä

Hyväksytty Toiminnankehittäjä HTK -valmennuksessa 12.10.2017–20.3.2018 Kauppakamarin ja Ratkaisutoimisto Seedin valmennus sisältää opit juuri niiltä osa-alueilta, joilla tutkimusten mukaan on merkitystä yrityksen menestykselle. Valmennus sopii tuloksellisemmasta liiketoiminnasta kiinnostuneille jo päteville toiminnankehittäjille, jotka haluavat kehittyä mustan vyön kehittäjiksi. Ilmoittaudu mukaan 12.5. mennessä, saat 300 euron alennuksen valmennuksen hinnasta! Hinta alk. 3200 € +alv.

Maksuton Kehittäminen nyt! -aamiaistilaisuus 11.5.2017 Tule kuulemaan kehittämisestä nyt ja tulevaisuudessa pohjautuen Future CEO 2017 -tutkimustuloksiin. Samalla kuulet osallistujien kokemuksia HTK -valmennuksesta.

Testaa kehittäjäkykysi maksutta kehittaja.fi

Ilmoittaudu osoitteessa

www.kauppakamarikauppa.fi


Uusia näkökulmia kevääseen klubiverkostoista! Kauppakamarin klubi on erityinen foorumi osaamisen ja kokemusten jakamiseen ja tehokkaaseen verkostoitumiseen. Klubit tarjoavat osallistujille todellisen luottamusverkoston, joka sisältää valtavasti ajatuksia ja taitotietoa. Näistä yhteisistä voimavaroista klubilaiset ammentavat uutta inspiraatiota ja uusia näkökulmia oman työelämänsä tueksi. Keväällä 2017 alkaa HR-päättäjäklubin ja Toimitusjohtajaklubi 1:sen kuudes klubivuosi. Lisäksi klubitoiminnassa käynnistyy toukokuussa uusi Johtajaklubi, joka on tarkoitettu kaikenkokoisten yritysten eri toimialojen johtajille ja vastuullisille päälliköille. Klubijäsenyys (12 kk) sisältää: • • • • • • • •

Viisi klubitapaamista Keskusteluja ohjaavan ammattifasilitaattorin Oman klubin 10-20 asiantuntijan osaamista Tapaamiset moderneissa tiloissa Helsingin keskustassa Klubilaisten oman keskusteluryhmän verkossa Kiinnostavia yritysvierailuja Kaikkien klubilaisten yhteisiä Klubitreffejä Klubilaisille ja näiden verkostolle tarkoitettuja Klubiaamiaisia

ASIAKASPALVELU JA TILAUKSET puh. 09 2286 0360 asiakaspalvelu@kauppakamarinkoulutus.fi

• • •

Vapaavalintaisen koulutuspäivän (esim. Johtamisen ajankohtaispäivä 1.11.2017, arvo alkaen 450 €) Ammattikirjasto.fi:n johtamisen, työsuhteen tai talouden osion käyttöoikeus Työpaikkaturva: mikäli työsuhteesi päättyy, saat seuraavan kauden veloituksetta ja voit löytää uuden työpaikan klubiverkoston avulla. Löydä verkostosi klubeista! www.kauppakamarikauppa.fi/klubit

Kauppakamari 1/2017  

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Kauppakamari 1/2017  

Helsingin seudun kauppakamarin jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Advertisement