Page 1

90 godina Gimnazije u Virovitici

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica Virovitica, 2009.


IZDAVAČ:

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica

ZA IZDAVAČA:

ravnateljica Ivana Bešir, prof.

UREDNIŠTVO:

Zdenka Kos, prof Ivana Bešir, prof.

IZRADA:

Grafoprojekt, Virovitica

NAKLADA:

150 primjeraka


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Poštovani čitatelju, Gimnazija Petra Preradovića Virovitica je škola s dugom i bogatom tradicijom u Virovitici i Virovitičkopodravskoj županiji. Gimnazijsko školovanje započelo je davne 1918. godine i ove školske godine obilježavamo 90 godina postojanja naše škole. Ovom prvom monografijom o našoj i vašoj Gimnaziji želimo se podsjetiti na povijest gimnazijskog školovanja u našem gradu. Dokumenti i zapisi, popisi i slike podsjetit će nas sve na bogatstvo povijesti ove važne odgojno-obrazovne ustanove, na njene učenike, nastavnike, vjerujem u mnogima pobuditi davna sjećanja na mladost, na nekada i sada bliske osobe. Ova je knjiga svjedočanstvo minulog i sadašnjeg vremena, obris nečega važnoga i vrijednoga što nam se ponovo otkriva, svjedočanstvo o vrijednosti učenja i poučavanja. Nastala u dobroj namjeri i s puno truda, vjerujemo da će ova knjiga obradovati sve sadašnje i bivše učenike, nastavnike, suradnike i prijatelje Gimnazije. Ravnateljica škole Ivana Bešir, prof.
90 godina gimnazije petra preradovića virovitica
90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zdenka Kos, prof.

Početak rada Gimnazije u Virovitici školske godine 1918./19. Naredbom kr.hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu,od 13. rujna 1918. br. 26.511. određeno je, da se s početkom školske godine 1918./19. namjesto ukinutog petog, šestog i sedmog razreda zem. više pučke škole u Virovitici privremeno otvori prvi, drugi i treći razred realne gimnazije tipa zagrebačkoga. Otvorenje daljih razreda odredit će se posebnim naredbama. (Izvještaj Privremene realne gimnazije u Virovitici za školsku godinu 1918./19. od 28. lipnja 1919., tiskan u Zagrebu; iz Ljetopisa zavoda toga Izvještaja, odjeljak prvi).

Ovo je službeni početak rada Gimnazije u Virovitici; ako izuzmemo prekid od 1974. godine, kad su gimnazije ukinute i uklopljene u tadašnje Centre za odgoj i usmjereno obrazovanje (u kojima su neka usmjerenja ostvarivala programe gotovo identične gimnazijskima) do 1990., kad su ponovno osnovane, generacije učenika Virovitice i okolice obrazovale su se i odgajale u istoj ovoj zgradi koja je i danas jedna od najljepših građevina u Virovitici. Potreba za gimnazijom u Virovitici osjećala se već godinama, a postupak za njeno osnivanje pokrenut je nakon donošenja odluke o ukidanju nekih viših pučkih škola i njihova preustrojavanja u gimnazije. 1908. godine osnovan je odbor za gradnju nove školske zgrade koja će zadovoljiti potrebe Virovitice i okolice jer su virovitički učenici na gimnazijsko školovanje morali odlaziti u Bjelovar, Požegu ili Zagreb. U tadašnjem novinskom listu “Hrvat” broj 50 od 22. studenoga 1908. zabilježeno je da je natječaj za nacrt školske zgrade raspisalo Općinsko poglavarstvo 6. kolovoza 1908., a 22. listopada iste godine izabrana je porota za ocjenu prispjelih nacrta za novogradnju školske zgrade u Virovitici. Prvu nagradu (i posao) dobili su ovlašteni civilni arhitekt V. Axman i graditelj J. Domos, obojica iz Osijeka. U istom listu stoji da je 25. veljače 1909. godine zastupstvo obćine Virovitica na svojoj sjednici pod točkom 8. čitalo “riešenje glede osnuća realne gimnazije”. (prema D. Sabolić) Prema zaključku odbora za gradnju nove škole od 17. studenoga 1908. gradnja je trebala započeti na proljeće 1909. godine, a biti dovršena u jesen iste godine. No, bilo je dosta neslaganja Virovitičana i gradskih zastupnika oko toga treba li siromašnom gradu tako raskošna školska zgrada. Nacrtima je bila predviđena još ukrašenija i raskošnija građevina, ali na kraju je odobreno 350.000 kruna pa su se graditelji uklopili u taj iznos. Gradnja je započela 1911. godine, a završena 1912. Škola je imala dvadeset velikih učionica, gimnastičku dvoranu (gombaonu), vodovod i centralno loženje i bila jedna od najsuvremenijih škola u tom dijelu Hrvatske. 1913. godine u njoj 


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

je počela raditi viša pučka škola, šegrtska škola i ženski razredi niže pučke škole. Tehničko preuzimanje nove školske zgrade, odnosno pohvalba, obavljeno je tek u svibnju 1914. godine, a nekoliko dana kasnije i posveta škole. No, početkom I. svjetskog rata nastava je prekinuta jer je školska zgrada poslužila kao prihvatilište za ranjenike Crvenog križa; nastavit će se nakon završetka rata.

Ranjenici I. svjetskog rata u školskoj zgradi (GmVtc)
90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zdenka Kos, prof.

Razdoblje od 1918. do 1941.

Školske godine 1918./19. prva generacija virovitičkih gimnazijalaca započinje svoje obrazovanje. Iz prvog Izvještaja Privremene realne gimnazije u Virovitici za školsku godinu 1918./19., tiskanog u Zagrebu (tisak Kr. zemaljske tiskare), vidljivo je da je prvi upravitelj Privremene realne gimnazije u Virovitici bio Dimitrije Magarašević, profesor povijesti i zemljopisa, premješten u Viroviticu iz kr. donjogradske gimnazije zagrebačke. Upisana su bila 172 učenika u dva razredna odjela prvog razreda te po jedan odjel u drugom i trećem razredu. S njima je radilo 5 profesora i 2 vanjska (eksterna) učitelja. Od nastavnih predmeta poučavani su hrvatski jezik, njemački, latinski i francuski, zatim zemljopis, povijest, matematika, mjerstveno crtanje, prirodopis, fizika, kemija, prostoručno risanje, krasnopis i nauk vjere i to za učenike rimokatolike (119), istočnopravoslavne (11), evangelike(4) i izraelićane (21). Plaćala se školarina, a s učenicima, o kojima se na osnovi donesene svjedodžbe može misliti da nijesu duševno zreli za srednju školu, obavljao se prijamni ispit iz nauka vjere, hrvatskoga jezika i računstva. Prema naredbi Kr. zem. vlade učenici su se u prvi razred upisivali privremeno, a na kraju prvog polugodišta utvrđivalo se koji se učenici imadu definitivno upisati, a koji opet kao nesposobni ukloniti iz srednje škole. Ovako uklonjenim učenicima izdaje se otpusnica na osnovi koje se mogu bez zapreke vratiti u pučku školu, a buduće školske godine mogu se ponovo upisati u I. razred srednje škole. Učenici koji nisu postizali zadovoljavajući uspjeh isključivali su se iz škole; to je bio svaki učenik koji u izvještaju za I. polugodište dobije najmanje iz “polovine obligatnih predmeta ocjenu nije dovoljan (ocjena se iz obligatne gimnastike ne računa) ili ako na koncu školske godine u godišnjoj svjedodžbi sud o njegovu napretku glasi - učenik nije sposoban prijeći u viši razred”. U to vrijeme bilo je dosta učenika koji su zbog opravdanih i objektivnih razloga imali zastoje u obrazovanju (najviše zbog rata) pa su izgubili koju godinu i tako prerasli godine potrebne za status redovnog učenika. Njima je omogućavano da polažu tzv. privatne ispite ubrzanim tempom (po dva razreda u jednoj godini) pa se u izvješćima spominju kao privatni učenici. Oni su prije ispita morali priložiti svjedodžbu pretpostavljene političke oblasti o dobrom vladanju, a rimokatolici i svjedodžbu o nauku vjere poučavanom od svećenika koji je za to od svoga biskupa naročito ovlašten i da su zadovoljili vjerskim dužnostima. 


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Učenici Gimnazije s profesorom Trickom 1920. godine

I.a razred Realne gimnazije u Virovitici, 1924. Meter, Neff, Rancinger, Klaus, Belajac, Pecikozić, Golub, Kirchmajer, Mundveil,Vuković, Sojteri, Prpić, Krauth, Kolesarić, Nemeček, Cindrić, Šuprina, Lipšić, Jalševac, Štark, Šerbeđija, Barta, TRICK,učitelj, Herceg, Huđek, Medječi Kalivoda, Altstedter, Šimunić, Hlavačik, Mastenjević,Horak, Rajčević, Batrof, Kolarić, Sabljić, Muller, Cesari, Tkalčec, Virovkić, Potz, Louvar, Dobrožanski, Mihaljević, Manko, Mandić

II. razred Realne gimnazije u Virovitici, 1925. ispred školske zgrade 


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Ozbiljno se vodilo računa o zdravlju učenika, uvjetima stanovanja i učeničkom ponašanju. Prema naredbi prosvjetnih vlasti učenice i učenici mogu se oprostiti zbog tjelesnih griješki od polaska obuke u krasnopisu, prostoručnom risanju, gimnastici, pjevanju i ručnom radu. Oprost od tih predmeta podjeljuje zavodsko ravnateljstvo na osnovi usmene molbe i pridonešene svjedodžbe liječnika, koji je u javnoj službi. U liječničkoj svjedodžbi mora se navesti i tjelesna griješka zbog koje se traži oprost, zatim razlozi zbog kojih je oprost doista potreban. Oprost vrijedi samo za onu godinu u kojoj je podijeljen pa se za narednu godinu ima molba ponoviti. Za učenike koji su bili izvan Virovitice važilo je pravilo da moraju kod upisa predati iskaznicu redarstvene oblasti da dokažu da njegovu stanu i opskrbi kod odabranoga stanodavca nema zapreke. To je bilo vrijeme velikoga siromaštva i teških životnih uvjeta. 1919. godine osnovano je Društvo za podupiranje siromašnih učenika realne gimnazije u Virovitici koje je sakupljalo novčana sredstva (održavanje zabava, dobrovoljni prilozi, članarine) za pomoć siromašnim učenicima (prehrana, knjige, stanovanje). Škola nije, naravno, imala svu potrebnu opremu. Sačuvan je zapis o jednom načinu opremanja škole nastavnim sredstvima. 21. srpnja 1919. sklopljena je UPORABNA POGODBA između uporabodavca, Gimnazije u Virovitici, koju je zastupao ravnatelj D. Magarašević i društva “SOKOL”, uporaboprimca, kojeg zastupaju starješina dr. Oton Gavrančić i dva odbornika. Tom pogodbom Gimnazija daje Sokolu na uporabu u trajanju od 10 godina “gimnastičku dvoranu u Šenoinoj ulici u Virovitici sa obe garderobe, praonom i obe galerije, i zajedno sa tavanom koji odgovara veličini dvorane te vanjskim dvorištem na istočnoj strani školske zgrade od Šenoine ulice ...sa pravom uporabe jednog zahoda te pravom na uporabu centralnog loženja, vodovoda te uređaja za rasvjetu na trošak Sokola, nu uz protučinidbe, te stoga i uvjete niže dolje označene. Sokol prima pod točkom II opisanu uporabštinu u uporabu te se obvezuje iz svojih sredstava i o svom trošku dati unutarnji uređaj gimnastičke dvorane i sve sprave koje su u navedenoj gimnastičkoj dvorani potrebne i nužne, a naročito takove za školsku gimnastiku i to preču, ruče, vodoravne ljstve, okomite ljestve, kose ljestve, motke (štange), viseću, mirujuću, njihajuću motku, viseći konop, karike, brvno, daske za odskok, letvice za konopac za preskok, strunjače, kozliće, bućice, male i velike, štapove, te za vrijeme školske gimnastike uporabu sprava. .... Za trajanja školske obuke ne smiju se izvoditi vježbe ni u dvorani ni u dvorištu. .... Ključ od vrata dvorane iz Šenoine ulice i garderobe imade Sokol, a duplikate Gimnazija, koji su pohranjeni kod podvornika. .... Nakon gimnastike školske djece dužan je gimnazijalni podvornik gombaonu odmah očistiti, a isto tako dužan ju je i Sokol svaki puta nakon uporabe o svom trošku očistiti i dati. 


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

10


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Iz IzvjeĹĄtaja privremene realne gimnazije u Virovitici 1918./19.

11


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Iz IzvjeĹĄtaja privremene realne gimnazije u Virovitici 1918./19.

12


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Iz IzvjeĹĄtaja privremene realne gimnazije u Virovitici 1918./19. 13


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zapisnik o osnivanju Društva za podupiranje siromašnih učenika Realne gimnazije u Virovitici 1919. god. (Državni arhiv Zagreb) 14


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

15


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

16


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

17


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Izvještaj na kraju školske godine 1929./30. 18


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Svake je naredne godine Gimnazija dobivala odobrenje za otvaranje po jednog višeg razreda tako da je 1924./25. školske godine odobreno otvaranje sedmog razreda i ona prestaje biti privremena, nego prerasta u višu realnu gimnaziju. Kako to uvijek biva, i nakon završetka I. svjetskog rata, u Kraljevini SHS, a kasnije u Kraljevini Jugoslaviji školstvo je, pa tako i gimnazijsko obrazovanje, doživljavalo manje ili veće promjene izazvane političkim i društvenim previranjima. Nastavno se osoblje često mijenjalo tzv. ukazima ili odlukama Ministarstva prosvjete, a mijenjali su se i programi, udžbenici i jezik. 1929./30. Gimnazija opet ima samo četiri razreda (tzv. niža gimnazija), 185 učenika u dobi od 11 do 17 godina, 6 redovnih i 5 honorarnih nastavnika. U to se vrijeme osnivaju po školama đačka udruženja s naglašenim jugoslavenskim obilježjima koja su okupljala gotovo sve učenike. Najbrojnija su bila: Podmladak društva Crvenoga krsta, osnovan 1927. godine. Članovi su skoro svi učenici, a cilj mu je pomagati svima kojima je to potrebno pa bili oni na kojem god dijelu zemaljske kugle. Podmladak Jadranske Straže, osnovan 18. XII. 1930. Cilj mu je bio da se mladež prožme idejom o veličini i krasoti našeg divnog mora, te da tako uzljubi i zavoli ono plavetnilo svjetske žile kucavice koja nas veže s čitavim svijetom. Podmladak je imao 129 članova. Podružnica Ferijalnog saveza, osnovana 1931. Sva su udruženja imala članarinu, sastajala se redovito, vodila zapisnike i blagajnička izvješća o svojim aktivnostima. 1932./33. školske godine Gimnazija ima ponovno osam razreda; nastavu izvodi 17 redovnih nastavnika i tri “eksterna” nastavnika, s honorarom. Upisano je bilo 356 učenika, a završilo ih je 342. Iz spiska udžbenika koji su se upotrebljavali vidljivo je da su neki pisani ćirilicom, a svjedodžbe su bile dvopismene, ali ne i dvojezične.

Učenici IV. razreda Državne realne gimnazije u Virovitic 1928./29.

19


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

20


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

21


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Izvještaj na kraju školske godine 1929./30.

22


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

IzvjeĹĄtaj Gimnazije 1932./33.

23


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

IzvjeĹĄtaj Gimnazije 1932./33.

24


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

1933./34. školske godine osnovano je Virovitičko gimnazijsko udruženje “Reljković” koje je imalo literarnu,naučnu, glazbenu i pozorišno-diletantsku sekciju. Društvo je izdalo svoj glasnik OSVIT (samo jedan broj u ovoj školskoj godini). 1934./1935. direktor škole bio je Juraj Kušmišević (slavistika i klasična filologija). Škola je imala 410 redovnih đaka, 8 privatnih i 8 pristiglih iz drugih škola. U školi je radilo 27 nastavnika (profesori, učitelji vještina, suplenti s položenim profesorskim ispitom, liječnik, šef školske poliklinike i predavač higijene, a kao zanimljivost uočava se razvijenost vjeronaučnog poučavanja pa se kao predavači navode: svećenik franjevac kao predavač rimokatoličkog vjeronauka, proto i paroh kao predavač istočno-pravoslavnog vjeronauka, rabin kao predavač mojsij. vjeronauka i pastor za evangelistički vjeronauk). U tiskanom Izvještaju koji je, kako piše, na kraju godine podijeljen svim učenicima, navedeni su i zadaci rađeni te godine (nije pobliže objašnjeno o kakvim se radovima radi, no može se zaključiti da su to naslovi pisanih zadaća u školi iz srpskohrvatskoslovenačkog jezika. Da su zadaće bile i onda u gimnaziji zahtjevne, govore neki od naslova: Odisejev dolazak na otok Sheriju (po Homeru) Za sport ili protiv sporta? Zimska idila, (pokušaj pjesničke proze) Analiza karaktera u Hasanaginici Pokušaj autobiografije Čovjek prema prirodi nekad i danas Um se razvija u samoći, a karakter u borbi života Šenoa kao pjesnik Zagreba Uloga romana u suvremenom društvu Satira u našoj književnosti Ilirski pokret Što privlači strance u našu domovinu Misli uz toplu peć... Razvijen je bio izvannastavni rad koji se odvijao kroz učenička društva. Od đačkih udruženja navode se: Podružnica Ferijalnog saveza, 86 članova Podmladak Društva crvenog krsta, 271 član Stijeg izvidnika i planinki, 32 učenika Naraštaj Sokolskog društva, 151 učenik i 64 učenice Podmladak Jadranske straže, 241 član Virovitičko gimnazijsko udruženje Reljković (literarna, naučna, glazbena i pozorišno-diletantska sekcija) Škola ima učiteljsku i učeničku knjižnicu, prirodopisni kabinet, geografsko-historijski kabinet, fizikalni kabinet, kemijski, matematičko-geometrijski, kabinet za crtanje i zbirku muzikalija i muzičkih instrumenata. Vodila se velika briga o zdravlju učenika kroz školsku polikliniku u kojoj je tijekom godine liječničku pomoć tražilo 397 učenika, najviše za bolesti zuba, akutne infekcije i unutarnje bolesti. O učenicima su brigu vodila dva liječnika. Postojao je Fond za zdravstvenu zaštiru učenika koji je prikupljao novčana sredstva za lijekove siromašnim đacima i za njihovu prehranu. 25


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Popis nastavnika po razredima i predmetima 1935./36. školske godine (Iz Izvještaja Gimnazije) 26


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Izvještaj Državne realne gimnazije u Virovitici 1937./38. započinje pregledom promjena kod nastavničkog osoblja (premještenja u druge škole i postavljanja u ovu školu), što je svake godine provodilo Ministarstvo prosvjete, te navođenjem unaprjeđenja i razrješenja dužnosti i otpusta iz državne službe. Promjene su bile mnogobrojne i česte. Te je školske godine škola imala 404 redovna đaka, 7 iz drugih škola i 10 privatnih. U školi je radilo 27 nastavnika (među njima i 4 vjeroučitelja različitih vjeroispovijesti). Direktor je Juraj Kušmišević. U lipnju mjesecu 1937. obavljen je prijemni ispit prije upisa u Gimnaziju. I dalje djeluju prije navedena učenička društva s mnogobrojnim aktivnostima tijekom godine. Iz popisa učenika po razredima vidljivo je da je vrlo malo bilo odličnih (npr. u dva prva razreda samo 4 učenika od 66, u drugim razredima 6 od 62, a osmi je razred završilo tek 14 učenika, od čega dvojica odličnih). O učeničkom zdravlju ove je godine brigu vodio liječnik i stomatolog. Na kraju Izvješća učenicima i roditeljima upućuju se različite informacije o početku nastave u sljedećoj školskoj godini, o uvjetima upisa, ali i ovakva upozorenja: Krivice koje bi bile učinjene za vrijeme praznika kaznit će se poslije praznika, kao da su učinjene za vrijeme školskog rada. Roditeljima i starateljima se najtoplije preporučuje da za vrijeme školske godine što češće dolaze u školu i da se obavješćuju o napretku i vladanju svoje djece i svojih štićenika. Kod upisa plaćaju đaci državnu školarinu. Pored navedenih taksa, plaća još svaki učenik pri upisu 20 dinara za zdravstveni fond i 10 dinara za štampanje školskog izvještaja. Nastavnici su se i onda sustavno usavršavali. Između ostalog, održavana su tzv. ugledna predavanja - održano ih je 16 u školskoj godini, različite tematike i iz različitih predmeta, npr. - prirodopis – Vrtodušić Josip,prof. - List, u II. b razredu - matematika – Kaponi Josip, prof. – Proučavanje kvadratne funkcije pomoću derivacija, VIII. razred - njemački jezik – Eržen Leon, prof. – Njemačka romantika, u VIII. razredu - srpskohrvatski jezik – Marković Eugenija, suplent – Rastavne rečenice, u IV. razredu, itd. U Hrvatskom državnom arhivu sačuvan je dokument koji svjedoči o nabavi nastavnih pomagala. Čuvar prirodopisne zbirke, prof. Josip Vrtodušić, direktoru Gimnazije u pisanoj formi iskazuje” potrebe za nabavkom prirodopisnih slika”, a direktor “naređuje da se nabavka navedenog izvrši komisijski”, imenuje komisiju (profesore Vasilija Vučkovića, Svetozara Popovića i učitelja vještina Stjepana Trika) koja obilazi radnje u kojima bi se slike mogle nabaviti, biraju najpovoljniju ponudu i kupuju slike koje predaju u inventar zbirke učila gdje su zavedene pod određenim brojem. Radi se o zidnim slikama (napete na platnu, sa štapovima) bukve i hrasta, divljeg kestena i brijesta, pšenice, ječma, zobi, raži, breze, javora, lipa, jasena i jarebika, vrba i lijeska, bora, omorika i jela, trešnje, jelše, jabuke. 27


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Kako su se pripremale i izvodile učeničke ekskurzije u to vrijeme, svjedoči dokument od 31. III. 1938. Molba Banskoj upravi Savske banovine, prosvjetnom odjeljenju, za odobrenje ekskurzije. Traži se odobrenje za ekskurziju učenika VIII. razreda Državne realne gimnazije u Virovitici. Odluku o ekskurziji donio je nastavnički savjet. Cilj joj je naučni, a provest će se za vrijeme uskrsnog odmora, kada nema nastave. Podrobno se opisuje plan puta (Virovitica-Zagreb-Split-Dubrovnik-Sarajevo-Slavonski BrodVinkovci-Osijek-Virovitica), način prehrane, prenoćište, materijalni troškovi. Putuje 12 učenika, a prate ih dva profesora. Ne traži se novčana potpora. Ekskurziju, po naredbi bana, odobrava načelnik prosvjetnog odjeljenja uz napomenu da se “izvoli obavijestiti nastavnike koji vode ekskurziju da se njihovo putovanje neće smatrati za službeno ukoliko se traži naplaćivanje putnih troškova.” U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu sačuvana je UPITNICA O STANJU GIMNAZIJA. Iz teksta se saznaje da je školska zgrada vlasništvo grada Virovitice; ima 11 učionica, 4 kabineta i 1 knjižnicu, 8 zbirki, 2 dvorane koje služe kao učionice, 8 ostalih prostorija. “Zgrada je prilično nova, hodnici i prostorije su prostrani i svijetli, nema nedostataka u pogledu higijene, a u pogledu nastavnih potreba jedini je nedostatak što nema dovoljno učionica, a ni ostalih prostorija kao što je soba za roditelje, za učiteljsku knjižnicu, nema dvorane za svečanosti, sobe za crtaće modele. Zgrada je dosta velika i mogla bi potpuno zadovoljiti sve nastavne potrebe gimnazije kad ne bi cijelo desno krilo zgrade u prizemlju zauzimala osnovna djevojačka škola koja bi se mogla iseliti iz gimnazijske zgrade samo onda kad bi se sagradila posebna zgrada za osnovnu školu. Dugo vremena zgrada nije temeljitije obnovljena pa je već prilično zapuštena. Učenici provode odmor zimi, a i ljeti kad je ružno vrijeme, u hodnicima (učenice odvojeno od učenika). Svoga igrališta i vrta škola nema.” Crtež Ruže Grčić, učenice V. razreda Gimnazije, školske godine 1938./39., nastao u radionici Stjepana Tricka

28

Postoje tri knjižnice: učenička sa 2512 djela u 2958 svezaka, učiteljska sa 1556 djela u 2347 svezaka i knjižnica školskih knjiga sa 728 svezaka. Škola ima fizikalni kabinet koji je dosta dobro snabdjeven učilima za hidromehaniku, aeromehaniku, elektricitetnu i geometrijsku optiku. Treba popuniti učila za geomehaniku, a vrlo je oskudna zbirka nauke o valovima, kalorike, akustike i fizikalne optike. Kemijska zbirka dobro je snabdjevena preparatima i najmeštajem, ali nema aparata ni tehnološke zbirke. Prirodopisna zbirka: osobito je siromašna geologija, antropologija (već se dugo osjeća potreba čovječjeg kostura). Potrebni su modeli za biologiju i pribor za praktične radove. Geografsko-povijesna zbirka vrlo je siromašna, a zbirka za etnologiju i kozmografiju uopće ne postoji. Za arheologiju nema ništa, kao ni za kulturnu povijest. Matematičko-geometrijska zbirka nema sprava za terensko mjerenje. Trebalo bi nabaviti epidijaskop sa filmovima i dijapozitivima. Zbirka učila za žive jezike uopće ne postoji (“nabavljen je radioaparat i gramofon, ali nemamo gramofonske ploče”). Nema ničega za gimnastiku, crtanje, a zbirka za glazbu vrlo je siromašna.


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Te je godine škola imala 454 učenika, od čega 125 učenika putnika, a 4 učenice dolaze u školu pješice s udaljenosti od 6 kilometara. Učenici imaju tjedno 34 sata, a sat traje 50 minuta. Praznike učenici imaju za Uskrs i Božić, zatim ljetne i zimske dulje odmore i dosta malih praznika “koji ozbiljno smetaju kontinuitetu obuke”. U školi radi 20 redovnih nastavnika, 5 honorarnih i liječnik školske poliklinike koji predaje higijenu. Nema dovoljno nastavnika za francuski i njemački jezik, matematiku i povijest.

V. razred Državne realne gimnazije u Virovitici 27. travnja 1939. ispred Dvorca Pejačević

Škola je zadovoljna disciplinom učenika, ali “opažena je u nekim malim đačkim krugovima sklonost za pohađanje gostionica. Energičnom intervencijom škole uspjelo se sve ovakove pojave otkloniti. Može se reći općenito da učenici nisu pokvareni i kad malo zastrane, dosta lako mogu se disciplinirati.” Postojala je i Zajednica doma i škole kojoj je bila zadaća, između ostalog, i materijalno pomagati siromašnim učenicima. Iz školske godine 1939./40. sačuvan je i Izvještaj Realne gimnazije u Virovitici (štamparija Ivan Horvat), od 28. lipnja 1940., koji je sačinio v.d. ravnatelja prof. Martin Balić. U Gimnaziju su te školske godine bila upisana 454 učenika (320 muških, 134 učenice) u osam razreda. Iz statističkih je podataka vidljivo da je puno učenika napuštalo školu tijekom godine (40) zbog različitih razloga: prelaska u druge škole, isključenja iz škole, a i zbog smrti (2). Razred je prolaznom ocjenom završilo 73 % učenika, a samo ih je 8,5 % ocijenjeno ocjenom odličan. Zanimljivo je da je 100 učenika upućeno na popravni ispit (22 %). Izvještaj svjedoči da je i te godine škola imala isti broj nastavnika, ista učenička društva, kabinete i zbirke kao i u prethodnoj godini. Na kraju su korisne upute učenicima i roditeljima za sljedeću školsku godinu. 29


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

8. studenoga 1939. Gradsko poglavarstvo u Virovitici upućuje Banskoj vlasti Banovine Hrvatske u Zagrebu Molbu za uzdržavanje Državne realne gimnazije. Prenosimo cijeli tekst molbe.

30


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

(DrĹžavni arhiv Zagreb) 31


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Prostor ispred Gimnazije u vrijeme Gospodarsko-kulturne izloĹžbe 1928. (GmVtc-stari obrti)

32


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zdenka Kos, prof.

Razdoblje od 1941. do 1945. Iz Upraviteljskog izvješća o stanju škola na kraju drugog polugodišta školske godine 1941./42 vidljivo je, između ostaloga, da škola ima 1941. godine 490 učenika (na kraju školske godine 469; u školi se podučavao njemački, talijanski, francuski i latinski jezik. V.d. upravitelja bio je profesor Martin Balić (hrvatski i francuski jezik), a radila su 22 nastavnika.. Obuka je bila prekinuta od 13. II. do 28. II. 1942. zbog nestašice ugljena. Sačuvan je dokument kojim se o tom događaju obavještava Ministarstvo nastave u Zagrebu. Prenosimo ga u cijelosti: “Budući da nam je posve nestalo ugljena za centralno loženje, a nove se zalihe nijesu mogle nikako nabaviti, morali smo obustaviti obuku u ovoj školi 13. veljače, i to najprije na dva dana, zatim na cijeli tjedan, a napokon još tri dana. Kako međutim ugljena još nema, a ugljenokop u Pitomači, odakle Gradsko poglavarstvo za našu školu ugljen nabavlja, na naše urgencije odgovara da nam ugljen ne može poslati do 28. veljače, primorani smo, da prekid obuke produljimo do 1. ožujka tako da bi redovita obuka mogla kod nas početi tek u ponedjeljak, 2. ožujka. Izvješćujući o tome primjećujem da je naša škola počela raditi odmah 22. rujna i radila bez ikakvoga izvanrednog prekida sve do 13. veljače, pa je opravdana nada da će se sadašnji prekid moći naknaditi do kraja školske godine. (zamjenik v.d. upravitelja, F. Burian)”. Drugi prekid obuke bio je djelomičan, tj. pojedini razredi imali su obuku svaki drugi dan i to” zbog toga što je u podrum, u kojem se nalaze velike peći i uređaji za središnje grijanje, prodrla velika voda pa se obuka mogla održavati samo u onim prostorijama u kojima su velike peći, a takvih je šest, prema 12 razreda” (razrednih odjela), pa su oni na nastavu dolazili naizmjence svaki drugi dan. U Izvješću se spominje velik zaostatak u gradivu od prošle školske godine, teške prilike uzrokovane ratom kao što su kasno izlaženje propisanih knjiga, česte promjene nastavnika, puno slabih učenika u razredima, nepovoljni odnosi između nastavnika i učenika, popuštanje autoritativnog nadzora nad cijelim radom itd. Velik dio teksta odnosi se na ponašanje učenika (uglavnom je zadovoljavajuće) i na odlučnu težnju za “očuvanjem nastavničkog autoriteta koji neki učenici nastoje povrijediti”. Ističe se i potreba za izgradnjom prostora za učenike putnike koji dugo čekaju vlak i tako ostanu izloženi “ozbiljnoj opasnosti da podpadnu pod štetni utjecaj nepoćudnih ljudi.” 1942./1943. Upravitelj škole je Ilija Brđanović (prof. Martin Balić “premješten iz službenih obzira za profesora i namjesnika upravitelja na Državnu mušku realnu gimnaziju u Zemunu”). Škola je imala 21 nastavnika, 572 učenika (“26 izvrstni, 81 veoma dobri, 160 dobri, 170 dovoljni” – ostali se upućuju na popravni izpit, 27 na ponavljanje razreda, a 4 gube pravo na školovanje). 33


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

II. a razred gimnazije 1941./42. u parku ispred Gimnazije

II. b razred virovitiÄ?ke Gimnazije u ratnim godinama

34


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

1943./1944. upravitelj škole ponovno je prof. Martin Balić; škola je imala 18 nastavnika, 513 učenika, 8 razreda. 1944./1945. upisana su 552 učenika u 8 razreda, 12 razrednih odjela. “Napominjem da se u paralelkama nižih razreda nije moglo dosljedno provesti načelo odvajanja učenika od učenica zbog toga što ti odjeli moraju biti smješteni u istim sobama, a V. razred nije mogao biti podieljen u dva odjela zbog toga što nema dovoljno nastavnika, a ni prostorija”. Rat je još jednom prisilio učenike i nastavnike Gimnazije da napuste svoju zgradu. Nastava se ipak odvijala i to na različitim mjestima u gradu. “Radi zauzeća gimnazijske zgrade, u kojoj je smještena vojska, razmještene su razredne učionice u različitim zgradama ovako: U zgradi bivšeg Njemačkog internata, Trg Ante Pavelića br. 8 smješteni su VIII., VII., VI. i V. razred. U sobi Kotarskog suda smješteni su IV.a i IV.b razred. U jednoj posebničkoj prostoriji g. Dragutina Čelade, trgovca, Gajeva 24., smješteni su III.a i III.b razred. II. a i II. b razred trebali su biti smješteni u trgovini Stjepana Rubčića, gdje je i prošle školske godine bio smješten jedan odjel, ali je redarstvo ove godine zabranilo upotrebu te prostorije u školske svrhe pa ti razredni odjeli nisu još mogli započeti s obukom, a upraviteljstvo nastoji naći drugu prostoriju za smještaj tih odjela i nada se da će u tome uskoro uspjeti. U jednoj prostoriji Podružnice Prve Hrvatske Štedionice nalaze se I. a i I. b razred. Obuka se izvodi samo poslijepodne jer se prijepodne redovito javljaju neprijateljski zrakoplovi i daju uzbune zbog opasnosti od napadaja iz zraka.... pa bi učenici i nastavnici bili izloženi stalnoj životnoj opasnosti. Obuka se obavlja od 3 do 7 popodne, a satovi traju 40 minuta. Školi je neophodno potreban nastavnik matematike jer takvoga ova škola uopće nema.”

VIII. razred 1941./42. u Gimnaziji

Maturnti virovitčke gimnazije 1943./44. maturu su, prema svjedočenju dr. Salaj, polagali u cvjećarnici gospodina Čelede u Gajevoj ulici

35


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

36


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

DrĹžavni arhiv u Zagrebu 37


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Arhiva obitelji Balić 38


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zdenka Kos, prof.

Razdoblje od 1945. do 1978.

Nakon završetka II. svjetskog rata, u Federalnoj Državi Hrvatskoj, Gimnazija u Virovitici ima 15 odjeljenja, 8 razreda i 719 učenika. Kako je vidljivo iz Izvještaja na kraju polugodišta te godine potpisanog od direktora Rudolfa Dumičića (13. III. 1946.), škola je u dosta lošem stanju. “Materijalno stanje škole je dosta nepovoljno. Zgrada škole izvana je tokom čestih borbi za oslobođenje Virovitice prilično oštećena, dok su štete u samoj zgradi popravljene. Jedino je velika gimnastička dvorana u posve neupotrebljivom stanju. Zidovi su teško oštećeni, prozori razbijeni, a krov dvorane trošan te je potrebno izvršiti na njemu temeljiti popravak. Inventar škole je velikim dijelom od okupatora uništen, te škola danas oskudijeva u najosnovnijim predmetima. Tako imade svega 108 klupa za 687 učenika. Ploče su vrlo trošne što otešćava nastavu jer se napisano vrlo slabo vidi, osobito iz zadnjih klupa. Postoji svega jedan podij, a katedra ima 5. Crtaonica je bez ijednog stola. Naročito teško su stradali kabineti. I uščuvanih knjiga ima malo.

VI. razred 1946. ispred Gimnazije sjede: Slavko Telesmanović i Vladimir Mikolić sjede na klupi: Mara Rebac, Mirjana Krmpotić, Dragica Janić, Zdenka Glad, Anica Jantol, razrednik Vladimir Kostelić, Zdenka Benković, Dragica Štritof, Božena Jerčimović, Branka Moslavac, Nadežda Kosanović stoje: Nada Simon, Jelka Brlas, Zdravko Buden, Vlado Lemić, Josip Ekhard, Milan Krmpotić, Jelica Ivanković, Antun Mikić, Vladimir Pavoković, BorisGgornik, Zdenko Mikina, Petar Janošević, Mirko Weisman stoje-gornji red: Branko Cugovčan, Davorin Starčević, Dragutin Ferenčak, Branko Mihelić, Aleksandar Bikić, Krešimir Barač, Vladimir Gelenčer, Višeslav Bikić, Mijo Fet, Dragan Drobnjak, Pureta (?)

39


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Učionice su prostrane i zračne.Kako ima svega 8 soba s namještajem, obuka se održava za 8 razreda prije podne, a za 7 poslije podne i to izmjenično. Zgrada ima centralno loženje, no uređaj centralog loženja je pokvaren, a nije bilo moguće ni nabaviti ugljena. Sve učionice imaju glinene peći osim jedne, u kojoj je željezna peć. Dječja kuhinja u školi ne postoji.” “Učenici ove škole većinom su djeca namještenika, seljaka i obrtnika. Uglavnom su siromašni, a ima ih i vrlo siromašnih koji oskudijevaju u obući i odjeći. Najpotrebnijima je podijeljena državna potpora od 9.000 dinara, a 139 naših učenika smješteno je u srednjoškolskom internatu Okružnog N.O.-a i za njih se može reći da su u dosta povoljnim prilikama u pogledu ishrane, smještaja i učenja. Učila skoro i nema; škola raspolaže sa dva trokuta, jednim šestarom i jednom zemljopisnom kartom. Nastojat ćemo da se nabavi bar najpotrebnije, već su naručene zemljopisne zidne karte.” “Na školi je nedovoljan broj nastavnika, pa se pjevanje i tjelesno vježbanje uopće ne predaju. Kako su razredi vrlo veliki, sa 50 i 60 učenika, to je vrlo teško postići uspjeh uz skraćeni broj sati. Predznanje učenika bilo je u svim razredima manjkavo i nejednako, što je posljedica proteklih ratnih godina. Za neke predmete još nema udžbenika, no uspjeh ipak zadovoljava (prosječna srednja ocjena je 2.72). “Primijećeno je da su neki učenici pušili na javnom mjestu te je radi toga jedan učenik kažnjen ukorom direktora. Na priredbi VI. razreda 9. II. 1946. neki učenici su se opili, pa su i oni kažnjeni....” 1946./1947. Izvještaj Gimnazije u Virovitici od 25. lipnja 1947. (direktor Rudolf Dumičić), započinje Osvrtom na stanje i djelovanje škole za vrijeme okupacije. U njemu se navodi da je zgrada gimnazije, oko koje su se vodile borbe, teško stradala, pogotovo njeni kabineti, ali obnova je u tijeku. Drugo poglavlje Izvještaja je Ljetopis škole u kojemu se navode sve aktivnosti u vezi s učenicima i školom. U školi je radilo 25 nastavnika sa 684 učenika u 17 razrednih odjela, 8 razreda. Izvještaj završava Uputama za novu školsku godinu iz kojega izdvajamo neke zanimljivosti: “Učenici putnici neka se za vrijeme velikih praznika pobrinu za svoj smještaj u Virovitici jer će se u idućoj školskoj godini dozvoliti pohađanje škole vlakom samo ekonomski najslabijima. Vladanje učenika neka bude za vrijeme velikih praznika uvijek i svuda uzorno. Ako bi se koji učenik za vrijeme praznika nedolično vladao i time kršio ugled srednjoškolske omladine i škole, primijenit će se na njega čl. 32. Disciplinskih pravila koji glasi: Prestupci učinjeni za vrijeme odmora ili praznika kaznit će se poslije odmora i praznika kao da su učinjeni za vrijeme školske godine.” U Izvještaju iz 1947./48. stoji da je materijalno stanje škole osrednje, no škola se stalno popravlja. “U toku prvog polugodišta učinjeno je ovo: G.N.O. dao je popraviti i obojiti prednju i istočnu frontu zgrade tako da zgrada, koja je u ratu bila oštećena, sada ima lijep i prijatan izgled. Nabavljeno je 20 školskih klupa, popravljen je veći broj sprava fizikalnog kabineta, a izrađene su i neke nove sprave. 40


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Osnovna škola smještena je u 5 učionica gimnazijske zgrade i zbog toga 9 odjeljenja imaju poslijepodnevnu nastavu koja je po kvaliteti slabija i koja trpi znatne smetnje zbog nedovoljnog kapaciteta električne centrale. Drugi nedostatak je što se zgrada, zbog malog kredita za ogrijev nije mogla centralno zagrijavati iako imade uređaj za centralno grijanje. Kao veći nedostatak spominjem i stanje gimnastičke dvorane no imade izgleda da će se popraviti još ove godine. Da bi veći broj odjeljenja mogao imati prijepodnevnu nastavu bilo bi potrebno da naslov (Ministarstvo prosvjete) poduzme korake za dovršenje Sedmoljetke koja je u gradnji, a gradnja je obustavljena zbog pomanjkanja kredita.” Iz Izvještaja: “20. I. priređene su u gimnastičkoj dvorani pionirske usmene novine. Učenici su sudjelovali u nekoliko radnih akcija od kojih su bile najvažnije pošumljavanje i pružanje pomoći kod gradnje Sedmoljetke cijelih razreda kroz 10 dana.” “Svaki razrednik prima roditelje jedanput na tjedan u određeni sat.” “...od 827 učenika bez nedovoljnih ocjena je 516, a sa nedovoljnom ocjenom je 299, dok ih je radi bolesti ostalo neocijenjeno 12. Prosječna ocjena je 2,75. Razlozi ovakvom slabom uspjehu su ovi: preobilna građa, slabiji kvalitet nastave kod nekih nastavnika, nedovoljna svijest o đačkim dužnostima kod većeg broja učenika, teškoće u školovanju učenika putnika i pomanjkanje udžbenika za neke predmete.”

Izvještaj školske godine 1945.46.

41


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

(DrĹžavi arhiv Zagreb) 42


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

43


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Generacija virovitičkih učenika od 1952. do 1957. godine redovito se sastajala nakon završetka gimnazije i toplo čuvala uspomene na svoje gimnazijsko školovanje. Prenosimo neka od njihovih sjećanja koja svjedoče o nježnom odnosu prema svojoj školi i više od pedeset godina nakon mature. Sjećanja su sakupili u brošuri pod nazivom “50 obljetnica – SJEĆANJA- generacija maturanata virovitičke gimnazije 1957.” koju su sastavili 2007. godine, prigodom pedesete obljetnice svoje mature. Uređivački odbor činili su Marijan Jergović, Anton Ključec, Elza Merda Jurinjak, Hrvoje Zdjelar i Ivan Badanjek. Oni su zapisali: “Mi smo zadnja generacija koja je završila sedmogodišnju osnovnu školu i polagala malu maturu. Mali je broj učenika koji je upisao te godine četvrti razred, a prije pohađao gimnaziju (prvi, drugi i treći razred). I učenici gimnazije nakon trećeg razreda polagali su malu maturu. U prvi razred gimnazije mogli su se tada upisati učenici koji su živjeli u mjestima u kojima nije bilo sedmogodišnje osnovne škole. Te 1952. godine u četvrti se razred (4.a, 4.b, 4.c i 4.d) Gimnazije u Virovitici upisalo 206 učenika. Učenici su bili iz Virovitice, zapadno do Pitomače, istočno do Slatine, južno do Daruvara jer tada na tim prostorima nije bilo gimnazije niti druge srednje škole osim ekonomske u Daruvaru. Nakon završenog četvrtog razreda velik broj učenika nije Gimnazijalci na kninskoj tvrđavi 1955. godine upisao peti, ukupno 73 učenika. Razlog je bio vrlo strog kriterij ocjenjivanja. U peti se razred upisalo 155 učenika te iste generacije, u šesti 132, u sedmi 110, a u osmi 89. Svi su uspješno maturirali 1957. godine, ali je više od 50 % učenika “otpalo” tijekom školovanja u tadašnjoj Gimnaziji.

Slika iz 1956. J. Hećimović, T. Roguž, I. Mesarov, T. Burcar, S. Afentaler, V. Klemša, T. Zlatić i M. Bergman

44

III. razred Gimnazije 1952. godine


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Branka (Seissel) Romaj

VLAKAŠ

(iz teksta Omladinska radna akcija u spomen knjižici virovitičkih maturanata generacije 1952./57.) U Suhopolju sam položila malu maturu sa zadnjim naraštajem školovanom po ruskom modelu; nakon završene sedmogodišnje škole, upisala sam se u četvrti razred Gimnazije u Virovitici. U školu sam vlakom iz Suhopolja putovala pet godina. Mi vlakaši bili smo nekako posebni, krivi za sve nepodopštine: za razbijene prozore, za loptom razbijenu Titovu sliku u gimnastičkoj dvorani uoči proslave Dana Republike... Putovali smo vlakovima iz smjera Slatine, Pakraca, Đurđevca. Među nama je vladala određena solidarnost i prijateljstvo. U školu smo dolazili skupno, prema redu vožnje vlakova. Uglavnom sno stizali ranije, a katkad smo i kasnili na prve satove kad bi zimi napadalo puno snijega. Škola nam je bila neka vrsta utočišta poslije nastave, osobito zimi i za kišna vremena. Zadaće smo katkad pisali i prepisivali u vlaku ili u razredu prije početka sata. Zapravo, nas nekoliko nije ni smjelo doći na vlak bez zadaće. Ah, kako sam bila zagledana u jednog takvog vlakaša koji je putovao iz suprotnog smjera. Gledala sam ga za vrijeme nastave, gledala sam ga za vrijeme odmora, a gledala sam ga i na radnim akcijama poslije sedmog razreda kad smo bili poslani u Lozan, nedaleko Virovitice, “dobrovoljno” kopati kanal koji je bio dio rijeke Lendave. ... Bilo nam je lijepo na tim radnim akcijama unatoč tome što nam je jednooki kuhar pod sklepanom nadstrešnicom za doručak pipremao neku crnu tekućinu od Divke (zvali smo je crnački znoj) s komadinom kruha na koju je žlicom bila nabačena neka grozna UNRINA krema koja se kao loj lijepila za nepce; za ručak bi često bio grah kuhan s neobrijanim svinjskim kožicama – zvali smo to grah s ježevima. Večera se sastojala od kukuzuznih žganaca... Svake večeri smo kraj logorske vatre svirali, plesali i pjevali. Bio je tamo i moj vlakaš; nije plesao, nije pjevao, nije znao svirati. Ali ja sam ga svejedno potajno gledala... Osmi razred gimnazije! Sada smo najstariji, najpametniji i najvažniji. Bila sam solidan vrlo dobar učenik. Mislim da nisam baš puno učila. Voljela sam jezike, engleski, francuski i latinski, književnost, matematiku i fiziku. Približavao se kraj školske godine i trebalo je donijeti važne odluke. Maštala sam o kazališnoj akademiji, no o tome nisam smjela kod kuće ni pisnuti. Ni za studij jezika tata nije imao razumijevanja jer je sam okusio prosvjetarski kruh. Preostaje tehnika. Tehnika narodu! To je tada bila važna parola. Rješenje je došlo samo od sebe. Čula sam da moj tako dugo gledani vlakaš ide na studij geodezije. Bilo je odlučeno. Mama i tata su me opremili koliko su mogli i strpali u vlak za Zagreb. Dočekala me teta Marija i smjestila kod tete Ade na Kaptol broj 25. Upisala sam geodeziju na Arhitektonsko-građevinskogeodetskom fakultetu. Od šezdesetak upisanih, bile smo samo četiri djevojke. Nisam pojma imala što je to geodezija, ali po svemu sudeći, bit će da je to neko muško zanimanje. Mojeg vlakaša nigdje nije bilo. Nekoliko mjeseci kasnije saznala sam da studira stomatologiju.

Vlakaši: Božica Fišer, Zvonimir Majdak i Branka Romaj 1956. godine

Gimnazijalci na radnoj akciji kopanja kanala u Lozanu 1956. godiane

U predahu radne akcije u Lozanu 1956. godine 45


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Kasnije je otvorio vlastitu ordinaciju u nekom gradu nedaleko Zagreba. Mislim da nikada nije saznao zašto sam upisala studij geodezije. On nikada nije došao na proslave naših godišnjica mature, iako se u Virovitici sastajemo svakih pet godina. To su divni i dirljivi susreti. Kad danas, nakon 45 godina o tome razmišljam, znam da svejedno nisam pogriješila; znam da sam voljela svoje zanimanje i da sam u tom muškom poslu našla svoje mjesto.

VIII. c razred Gimnazije 1957. godine

46


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

47


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Isti odnos prema svojoj bivšoj školi ima i generacija virovitičkih gimnazijalaca 1954.-1958. Oni su 2003. godine u prigodi obilježavanja 45. obljetnice mature objavili spomen knjižicu “Susreti i sjećanja” iz koje prenosimo neke dijelove. Knjižicu je za Skupna fotografija učenika V.a i b razreda, škol. tisak priredio prof. Ivan Zelenbrz. god. 1954.-1955. U parku pred Gimnazijom, prvi red dolje (čuče): Nikola Pavasović, Slavko Rakhel, Zvonko Jantol, Drago Krušić, Božo Svirač, Stjepan Lulić, Stjepan Kovać, Mira Butorac; drugi red (sjede): Milan Sauer, Josip Ferenčević, Ante Teskera, prof. Sekulić, prof Tihy, prof. Ančić, direktorica, prof. Balić, Hrvoje Dugonjić, Zvonko Kovačević; treči red (stoje): Vladimir Kolesarić iza Đurđice Andrec, Zorica Vezmarović, Slavka Radijevac, Milena Popović, Marica Kovačević, Štefica Prišć, Blanka Saraga, Đurđica Haić, Ilonka Kuti, Vera Volenik, ?, ?, Rozika Vranek, Ivan Jerešić; gornji red: Mirjana Milešević, Mira Lach, Vera Nađ, Emilija Potkonjak, Dragica Krušić, Ana Brlas, Božica Jurić, Nada Crnković?, Đurđica Vajs, Ruža Ivančević, Mirjana Kosanović

Učenici V.c razreda u parku ispred Gimnazije, s lijeva na desno u prvom redu čuče: Stevan Avirović, Milenko Škorić i Branko Žilinski. Drugi red, sjede: ?, Ljerka Trgovčić, Jelena Kuprejanov, Margita Kudlačev, prof. Franjo Zubanović, razrednik; Hedviga Ruđenini, Marija Turk, Zlata Rejman i Milosava Pješčić. Treći red: Filip Tatalović, ?, Nada Međurečan, Ana Brlas, Katarina Magdić, Nada Stojnović, Zlata Deli, Dragica Šimić, Cecilija Horvat,?, Mira Butorac i Ivica Komar. Četvrti red: ?, Ivan Šokec, Karlo Crnčić, Luka Krznarić, Milenko Pješčić, Josip Vrkljan, Josip Lovriša, Luka Surla, Ivan Zelenbrz, Nikola Tatalović, ? i Gojko Glodić.

Učenici V.d razreda, škol.god. 1954.-1955. s razrednikom (Boris Belić), direktoricom (Jelicom Aničić) i profesorom Martinom Balićem u parku pred Gimnazijom, čuče: Marija Fruk, Ljerka Kiršner, Katica Nuk i Smilja Mudrinić; sjede: Marija Vrbanić, Margita Terek, Kazimir Koncki, prof., Boris Belić (razrednik), Jelica Aničić (direktorica), Martin Balić, prof., Štefica Šerbeđija, Mira Butorac i Nevenka Gobac; stoje: Franjo Toth, Marica Marčeta, Milica Štrbo, Radojka Jović, Marta Blažević, Vlasta Pecek, Božena Abram-Terlecky, Melita Ivić, Barica Komar, Vera Saraga, Rozika Vranek, Ana Penzar, Jovan Jorgić, Božica Hajdin, Dragutin Maras i Josip Radolović (gost iz VII, razreda); u gornjem redu: Rudolf Živko, Božidar Rihter, Ana Žagrović, Bogdan Vrcelj, Radojka Jović, Franjo Lucić, Teodozije Grujić i Mijo Grlica. 48


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Učenici VIII.a razreda na satu filozofije s profesorom Antom Jakovljevićem (stoji otraga desno), 27. 11. 1957. Na slici s lijeva na desno, prvi red: Vera Volenik, Heda Ruđenini, Mira Butorac i Zvonimir Jantol; drugi red: Zorica Vezmarović, Ruža Ivančević, Dragutin Krušić, Rudolf Živko, Đurđica Andrec i Vladimir Nasić; treći red: Vera Saraga, Milosava Pješčić, Nada Stojnović, Vjekoslav Kenđelić, Marija Sabo i Kosta Mandić; Četvrti red: Jovanka Radijevac, Đurđica Hajić, Ivan Komar i Stjepan Blažević; peti red: Nikola Pavasović, Zdenka Jelak, Hrvoje Šolić, Josip Lovriša, Nada Crnković i Milenko Pješčić; u zadnjem redu: Josip Vrkljan, Ivan Kuči.

Učenici VIII.b razreda s profesorima Zdravkom Kalanjem i Rudolfom Ćivićem. Na slici s lijeva na desno, prvi red: Štefica Prišć i Božica Jurić; drugi red: Vlasta Pecek, prof., Rudolf Ćivić, Ana Penzar, Emilija Potkonjak, Vera Nađ, Ivo Jerešić i Branko Šlopar; treći red: Slavka Radijevac, Radmila Đerek, Elica Kunak, Mira Lach, Ivan Zelenbrz i Branko Markotić; Četvrti red: Đurđica Vajs, Ana Brlas, Franjo Lucić, Jerko Vlašić, Zvonko Kovačević, Dragutin Kolesarić i prof Kalanj (stoji); peti red: Marica Kovačević, Božica Fišer, Vera Bodalija, Rudolf Doležal, Dragutin Krušić, Miroslav Mandić i Tomislav Marčeta; šesti red: Ante Teskera i Josip

Skupna fotografija maturanata-jubilaraca s profesorima pred Gimnazijom u prigodi obilježavanja 30. obljetnice mature, 1988. godine. Na slici s lijeva na desno (čuče): Marija Turk, Đurđica Vajs, Vera Volenik, Katica Nuk i Mira Butorac; stoje, prvi red: Zvonimir Jantol, Marica Kovačević, Helena Valicko, Ivan Zelenbrz, Nikola Pavasović, Mila Grčić, prof., Ivo Pavoković, prof., Zorica Vezmarović, Mira Lach, Vera Bodalija, Nevenka Gobac, Slavka Radijevac, Nada Stojnović, Gojko Glodić, Ante Teskera i Zvonko Kovačević; drugi red: Božidar Rihter, Stjepan Blažević, Ivan Kuči, Božo Svirać, Bogdan Vrcelj, Ivo Jerešić, Tomislav Maršeta, Dragica Šimić, Zdravko Šimić, Drago Kolesarić i Branko Markotić.

49


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Nogometna reprezentacija Gimnazije 1957. godine, osvojila prvo mjesto na turniru na kojem su sudjelovale dvije gimnazijske momčadi i ekipe Šumarske škole i Vojarne. Na slici s lijeva na desno, stoje: Zdravko Pećušak, Branislav Glumac, Tomislav Zlatić, Tomislav Burcar, Ivica Jergović, Stipe Radić, Miroslav Radić; čuče: Rudolf Živko, Marijan Jergović, Vladimir Mikina i Zvonko Saraga.

Učenici VII.a razreda na predvojničkoj obuci (prvi put u vojnoj uniformi), snimljeno u Suhopolju 1958., nakon pješačkog marša. Predavač Milan Borjanović stoji lijevo; čuče (s lijeva na desno): Zvonimir Jantol, Tomislav Ljubić, Vladimir Nasić, Rudolf Živko, Slavko Kenđelić, Josip Lovriša, Ivan Komar; stoje (s lijeva na desno). Kosta Mandić, Stjepan Blažević, Zvonimir Šolić, Ivan Kuči, Miljenko Pješčić, Božidar Svirač, Josip Vrkljan i Nikola

VII.c 1956./57. Gojko Glodić, Nevenka Gobac, Dragutin Maras,Branko Žilinski, Mato Tomašić (hospitant), Zlata Deli, Zdravko Šimić, Milan Vujčić, Nada Međurečan, Karlo Crnčić, Božica Hajdin, Ivan Šokec, Boško Trivunović, Božidar Rihter, Dušan Bukva, Bogdan Vrcelj, Dragica Šimić, Katica Nuk, Marica Marčeta, Melita Ivić, Marija Turk, Ruža Radovanović razrednik, prof. Martin Balić

50


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Nastavnički zbor Gimnazije 1957. u zbornici

Nastavnički zbor u Gimnaziji 1959./60. 51


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

VIII.b s razrednikom na maturalnoj zabavi 5. III. 1960. Havaš, Kvaternik, Bićanić, Rupić, Mandić, Lazić, Pavelić, Marle, Stipišić, Dugina, Brener, Kos, prof. Balić

S maturalne zabave u Gimnaziji 8. II. 1964. prof. Martin Balić, Nada Krklec, Karlek Krklec, Mira Balić, Gustav Krklec (snimio Enes Čengić)

Godišnji izvještaj Gimnazije 1961./62. 52

Od školske godine 1960./61. uvodi se obavezno osmogodišnje školovanje pa gimnazije imaju samo IV. razreda. 1961./1962. Šezdesetih godina škola je imala 17 stalno zaposlenih nastavnika i 4 honorarna. Direktor je bio Ante Jakovljević, prof. filozofije i pedagogije. Na početku školske godine 1961./62. bio je 331 učenik, ali se tijekom godine 30 učenika ispisalo pa ih je kraju bilo 301. Od toga broja 8 je bilo odličnih učenika, 38 vrlo dobrih, 92 dobra, 42 dovoljna i 79 negativno ocijenjenih učenika, a 34 učenika ponavljala su razred. Osnovan je OKUD “Vaso Vostrel” (Omladinsko kulturnoumjetničko društvo) s literarnom, dramskom, recitatorskom sekcijom, ženskim pjevačkim zborom i grupom mladih ljubitelja umjetnosti. Društvo je imalo poteškoća u radu zbog nedostatka prostora za vježbe, ali i nedostatka voditelja jer vanjski suradnici “žele raditi samo uz plaćanje”. Te je godine prema Zakonu o gimnazijama sastavni dio programa bio i tzv. proizvodni rad učenika. Zadatak mu je bio da “učenici zpoznaju elemente organizacije i upravljanja proizvodnjom, da sagledaju vrijednost primjene nauke i tehnike u proizvodnji i da neposrednim sudjelovanjem u proizvodnji steknu pravilan odnos prema radu u cjelini što će pridonijeti razvijanju svijesti učenika o društvenoj vrijednosti svih vidova radova, kako umnog, tako i fizičkog”. Taj dio svojih obveza učenici su odrađivali na izgradnji Autoputa bratstva i jedinstva – 60 dobrovoljaca, a ostali u “poduzećima kotara Virovitica” – Virovitici, Slatini, Čačincima, Suhopolju i Pitomači – u poljoprivredi, građevinarstvu, drvnoj struci, štamparskoj i metalnoj.


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

1962./1963. školske godine škola je imala 393 učenika u 11 razrednih odjela. Direktor je bio Mladen Milković, apsolvent Fil. fakulteta. Radilo je 17 nastavnika i 4 honorarna suradnika. Iz Godišnjeg izvještaja vidljiva je izuzetno živa kulturnoumjetnička aktivnost - učenici su tijekom godine gledali 14 kazališnih predstava; navodi se da su to bile “kazališne priredbe za Gimnaziju“. Između ostalog, gledali su predstave Gospodsko dijete, Drveni tanjur, U agoniji, Krčmarica Mirandolina, Ero s onoga svijeta itd. 1963./64. radilo je 18 nastavnika (direktor isti kao i prethodne godine). “Kao posebni novi oblik kulturno-zabavnog života omladine naše Gimnazije uvedeno je ove godine organizirano pohađanje kazališnih predstava. Svi su učenici početkom školske godine kolektivno abonirani na deset predstava Gradskog kazališta Virovitica. Kazalište je zaista dalo deset predstava koje su izvođene kao posebne đačke predstave za Gimnaziju i to poslijepodne tako da su mogli prisustvovati i učenici putnici.” 1963. godine literarna grupa Gimnazije po voditeljstvom profesora Martina Balića izdala je prvi broj učeničkog lista Riječ mladih. Ovaj učenički list, jedan od rijetkih u Hrvatskoj toga doba, izlazio je najprije kao podlistak Virovitičkog lista; objavljivao je prvenstveno literarne radove učenika, ali je donosio i novinske članke o važnijim događajima u školi ili školskoj sredini. Mnogi od članova literarne grupe profesora Balića i kasnije profesora Zelenbrza postali su profesori hrvatskoga jezika.

Baudelaireova večer u Kazalištu u Virovitici 9. XII. 1967. Anđelka Ptiček, Biserka Đačanin, Željka Kosanović, Mirjana Turudić, Davorka Vrban, Gordana Jovetić

prof. Ljiljana Jovanović i učenice, članice Literarne sekcije: Ljerka Babić, Marija Lazić, Jasna Balaško, Mirjana Tvrdorijeka, Blaženka Klir, Vlasta Tari; stoji, prof. Martin Balić

Nastavnički zbor u gimnazijskoj zbornici, 3. III. 1964. Matilda Balenović, Vukosava Pintar, Božena Terlecky, Mila Grčić, Ljerka Pejnović, Klara Vujnović, Mira Ogresta, Franjo Zubanović, Sidonija Štetić, Dragica Borjanović, stoje: Mladen Milković,direktor, Martin Balić, Petar Janošević, Ivo Pavoković, Ivo Komar, Radovan Aleksić, Rudolf Moslavac

53


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

54


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

1965./1966. školske godine u Gimnaziju ide 492 učenika u 16 razrednih odjela (u nekima je bilo i po 44 učenika) Literarna grupa s voditeljem prof. Martinom Balićem izdala je 4 broja gimnazijskog štampanog lista Riječ mladih i održavala literarne večeri i večeri poezije. U tom su se desetljeću smjerovi neprestano mijenjali; neke su generacije imale samo matematičko-prirodoslovni smjer (npr. 1963.64. i 1968./69.), a neke i društveno-jezični. Od 1969./70. izvodi se program samo opće gimnazije. Roditeljski sastanci održavani su po okolnim mjestima iz kojih je bilo više učenika (npr. u Pitomači, Suhopolju, Čačincima i Slatini.) 1968./69. godine, prigodom 15o. obljetnice rođenja hrvatskoga pjesnika Petra Preradovića Gimnazija dobiva njegovo ime i nosi ga do reforme školstva, 1974.

Literarna sekcija Gimnazije u Virovitici 1966./67. školske godine: Gordana Jovetić, Božica Jelušić, Jasna Balaško, Ankica Došen, prof. Martin Balić, Nada Ljuba, Drago Nađ, Božica Antal, Ljerka Babić, Željka Kosanović, Maks Šenjug, Anđelka Ptiček, Mirjana Tvrdorijeka, Marija Lazić, Judita Bulić, Vladimira Bertalan, Blaženka Klir, Vlasta Tari

Predsjedništvo svečane sjednice na proslavi 50. obljetnice Gimnazije u Virovitici, 1968. godine, kad je Gimnazija nazvana imenom Petra Preradovića. Na slici (s lijeva na desno) profesori: Ivan Zelenbrz, Božena Terlecky, Martin Balić (vodi svečanu sjednicu), Matilda Balenović i Zvonko Rešetar (direktor).

Početkom sedamdesetih godina, u vrijeme buđenja nacionalne svijesti u Hrvatskoj, neki su gimnazijski profesori prošli težak politički pritisak i progon, a provodila su se i policijska ispitivanja učenika i profesora Tako je, na žalost, započelo desetljeće u kojemu će gimnazije kao škole u tadašnjoj državi biti ukinute (u uvjetima socijalističkog društva one su doživljavane kao elitističke škole za privilegirani dio učenika). Školske godine 1974./75. upisana je posljednja generacija gimnazijalaca koja je maturirala 1977./78. ali već u tadašnjim Centrima za odgoj i usmjereno obrazovanje. Profesori i učenici Gimnazije s tugom su prihvatili novu realnost.

Svečana sjednica Skupštine općine Virovitica i Gimnazije prigodom 50. obljetnice Gimnazije.

55


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Gimnazijalci na Omanovcu s profesorom Z. Kovačevićom 1977. god.

Fontanbleau - profesori Gimnazije na stručnoj ekskurziji 1970. god.: Matilda Balenović, Ana Cetinić, Jadranka Škrilec, Marko Tutuk, Elza Jurinjak, Petar Janošević, Zorka Moslavac, Mila Grčić, Zvonimir Kovačević, Aleksandar Kahrić, Ivo Pavoković, Milan Borjanović, Mirko Treber, Ivan Zelenbrz

2.a razred 1970.

Kos, Rakijašić, Milenčević i Hercigonja, ekipa 4.c i 4.d razreda - košarkaški prvaci Gimnazije za 1971. godinu 56

2.d razred 1970.


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zdenka Kos, prof.

Razdoblje od 1978. do 1990. (Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje)

Reformom školstva (Prosvjetni savjet 1973., “Osnove nastavnog plana i programa za srednjoškolsko obrazovanje u SR Hrvatskoj”) određeno je da se svi učenici nakon osnovne škole školuju po novom jedinstvenom nastavnom planu i programu i to tako da se u I. i II. razredu srednje škole, koji se zvao pripremna faza, uče zajednički sadržaji, za sve isti, a u III. i IV. razredu, tzv. završnoj fazi, specifični sadržaji struke. Završna je faza trajala dva, tri ili četiri semestra, zavisno od složenosti programa, odnosno struke, a učenici su imali indekse, poput studenata. Gimnazija “Petar Preradović” u Virovitici integrirala se u Centar za usmjereno obrazovanje s ostalim tadašnjim srednjim školama u Virovitici (Drvoprerađivačkom tehničkom školom, Poljoprivrednom školom, Ekonomskom školom i Školom učenika u privredi – koje su se ranije ujedinile u Centar za obrazovanje kadrova u privredi) i tako prestajala postojati, skoro šezdeset godina nakon svoga osnutka. Do tada je stekla ugled cijenjene obrazovne ustanove ne samo u svojoj sredini, nego su njeni učenici rado i s uvažavanjem primani na sve više škole i fakultete. U tako ujedinjenom Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje radilo je stotinjak profesora s 2500 učenika. Nastava se izvodila u nekoliko školskih zgrada na različitim dijelovima grada. Uprava škole bila je u bivšoj Ekonomskoj školi, a u gimnazijskoj zgradi uglavnom se održavala nastava za I. i II. razrede, opći dio u pripremnoj fazi. Takvim se ustrojem mnogo izgubilo na kvaliteti obrazovanja, naročito općeg. Gradivo koje se u gimnazijama izučavalo četiri godine uglavnom je raspoređeno u prve dvije godine; velik dio učenika nije mogao svladati uspješno općeobrazovne osnove pa su se zahtjevi profesora snižavali na štetu boljih učenika – težilo se prosječnosti pri čemu su sposobniji učenici bili uskraćeni za bolje obrazovanje. Neka su usmjerenja radila i u III. i IV. razredu po općeobrazovnim programima pa ih na neki način smatramo nasljedovateljima gimnazijskoga obrazovanja; to su kulturno-umjetničko usmjerenje, suradnici u odgojno-obrazovnom procecu, jezično-umjetničko (prevodilac-dokumentarist) i matematičko-informatičko. No, zbog glomaznog ustroja ustanove i školovanja na različitim mjestima, nijedna generacija učenika nije se mogla poistovjetiti ni sa zgradom, ni sa školom, ni s profesorima, pa tako zapravo gimnazijalaca nije bilo. Zgrada gimnazije u to je vrijeme opet dosta oronula i zapuštena. Takva je dočekala još jedan rat, treći put. Domovinski rat. 57


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

58


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zdenka Kos, prof. Ivana Bešir, prof.

Razdoblje od 1990. do 2008. Raspadom bivše države Jugoslavije i osamostaljenjem Republike Hrvatske stvoreni su uvjeti za ponovno osnivanje gimnazija diljem naše domovine; prvi takav trenutak iskoristila je i naša škola. Početkom školske godine 1990./91. odlukom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske dozvoljen je upis gimnazijskih razrednih odjela, a učenici upisani u I. i II. razred matematičko-informatičke i kulturno-umjetničke struke prevedeni su u gimnazijske odjele; prva ravnateljica Gimnazije u osnivanju 1991./92. godine bila je profesorica Jadranka Katarina Škrilec. Gimnazija se vratila u svoju školsku zgradu, no dijelila ju je sa Strukovnom školom pa se nastava odvijala u dvije smjene sve do preseljenja Strukovne škole u zgradu bivše Osnovne škole “Vladimir Nazor”, 1998. godine. Na žalost, iz tih ratnih godina, kad su učenici i profesori velik dio nastavnih sati proveli u podrumu škole umjesto u učionicama, a nastava često bila zbog uzbuna i na nekoliko dana prekidana, nemamo slikovnih zapisa. Nastavni programi nisu se ostvarivali u potpunosti. Zgrada je bila u očajnom stanju pa je i u takvim uvjetima njena obnova bila neizbježna. O daljem tijeku događaja postoje sačuvani zapisi.

Skupina učenika iz generacije koja je prva maturirala u nanovo osnovanoj Gimnaziji, 1992.

1992./93. školske godine ravnatelj postaje profesor Ivan Zelenbrz; on je uredio i objavio Godišnje izvješće Gimnazije u Virovitici kojim je obnovio dugogodišnju tradiciju tiskanja ovakvih izvješća na kraju školske godine. I ono je, kao i sva dotadašnja, dragocjen izvor informacija i svojevrsna spomenica naše škole. Prenosimo njegov uvodni tekst u cijelosti:

Virovitička je Gimnazija od svog osnutka (godine 1918./19.) tradicionalno tiskom objavljivala izvješća za niz školskih godina. U našem opustošenom školskom arhivu sačuvan je malen broj tih vrijednih dokumenata. U većem broju, no ipak u nepotpunom slijedu (jer su pojedina izvješća izgubljena, a neka godišta nisu ni tiskana), gimnazijska izvješća čuva virovitički Gradski muzej. I mnogi bivši gimnazijalci čuvaju izvještaje kao svojevrsne spomen-knjižice iz godina svoga školovanja. Bile su to doista raritetne vrednote, napose u vrijeme zatiranja gimnazije, kroz minula dva desetljeća. Nakon uspostave demokratske hrvatske vlasti Gimnazija je obnovljena, najprije joö u sastavu Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje (školske godine 1990./91.), a zatim je osnivana kao samostalna škola u ratnim uvjetima školske godine 1991./92. kada je i nastava nepotpuno ostvarena (75%). Tek ove ökolske godine Gimnazija je verificirana Rješenjem Ministarstva kulture i prosvjete u Zagrebu, 17. studenoga 1992. (Navodimo bitne odrednice Rješenja koje je potpisala ministrica mr. Vesna Girardi Jurkić: 59


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

1. Odobravam GIMNAZIJI Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16 početak rada. 2. Srednja škola iz točke 1. ovog rješenja izvodi nastavni plan i program i to: 2.1. opće gimnazije 2.2. jezične gimnazije 2.3. prirodoslovno-matematičke gimnazije Zatim je uslijedio postupak upisa u sudski registar u Bjelovaru, što potvrđuje Rješenje br. 1-3481 od 14. svibnja 1993. Ove školske godine nastavni je plan ostvaren u potpunosti, ali u obradi programskih sadržaja ima stanovitih zaostataka zbog reprogramiranja dijelova nastavnog gradiva iz prethodne ratne školske godine. Cjelovita realizacija nastavnog programa otežana je i zbog nedostatka udžbeničke literature (hrvatski jezik, likovna umjetnost, povijes i zemljopis).Tijekom godine izvođena je i izborna nastava glazbene i likovne umjetnosti u drugom i trećem razredu opće gimnazije. U školu se vratio i katolički vjeronauk, a kao fakultativni nastavni predmet i francuski jezik. Podaci u ovom izvješću pokazuju lijep uspjeh, napose na završnom ispitu – maturi. Posebno valja istaknuti uspjehe mladih matamatičara, fizičara, biologa i kemičara na natjecanjima u Pokretu “Znanost mladima” te u Hrvtaskim školskim susretima LIDRANO na području literarnog, dramskog, recitatorskog i novinarskog stvaralaštva. Nastavljajući bogatu tradiciju, naša Gimnazija razvija kulturnu i javnu djelatnost u školi i u gradu. To se očituje i u suradnji s kulturnim ustanovama i društvima (Gradski muzej, Kazalište Virovitica, Gradska knjižnica, Matica hrvatska i Hrvatsko pjevačko društvo “Rodoljub”, Virovitički list, Radijska postaja Virovitica i Likovni klub “Nikola Trick”). U ovom izvješću valja zabilježiti da je Gimnazija nakon raspada Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje naslijedila svoju staru i trošnu, zapuštenu i slabo opremljenu, ali monumentalnu školsku

60


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

zgradu, koju koristi i Strukovna škola ekonomskog, trgovačkog i ugostiteljskog smjera. Obnova gimnazijske zgrade započela je prošlog ljeta s potporom virovitičkih gospodarskih tvrtki, a najviše “Rapid-a” kojem dugujemo zahvalnost za ugradnju centralnoga grijanja. Obnoviteljska je akcija usporena zbog nedostatka financijskih sredstava. Prednost u državnom proračunu imaju ratom razorene škole, ali potpora nam je obećana kako iz Ministarstva kulture i prosvjete, tako i iz virovitičkog Gradskog poglavarstva. Projekt obnove raspoređen je u više faza, ali valja nam što prije obaviti potpunu rekonstrukciju i adaptaciju gimnazijske zgrade od krova do temelja te nabaviti suvremenu školsku (napose informatičku) opremu kako bismo skorašnje jubileje – 75. obljetnicu osnutka Gimnazije i 80. obljetnicu izgradnje školske zgrade (pa i 100. obljetnicu otvorenja više pučke škole) obilježili u materijalno i duhovno obnovljenoj Gimnaziji u Virovitici. Ravnatelj, Ivan Zelenbrz, prof.

Nastavni plan Gimnazije 1992./93.

61


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

62


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

1994. godine Gimnaziji je vraćeno ime hrvatskog pjesnika Petra Preradovića, rođenog u Grabrovnici. Ekološko društvo Virovitica prvo je pokrenulo inicijativu prikupljanja donatorskih sredstava za obnovu sada već iznimno dotrajale školske zgrade pod nazivom SOS za Gimnaziju. Objavljen je broj računa na koji su odmah počele stizati uplate pojedinaca i tvrtki. Uskoro je osnovano Županijsko povjerenstvo za obnovu Gimnazije u kojemu su bili predstavnici Županije, škole, gradskih tvrtki i Ekološkog društva koje je preuzelo brigu i aktivnosti oko obnove škole. Tako je započelo mukotrpno i dugotrajno obnavljanje ne samo školske zgrade, nego i duhovnog i intelektualnog okružja kakvo nameće činjenica da upisujemo u Gimnaziju samo najbolje učenike svake generacije koji bi trebali postati nositelji razvitka i napretka svoje sredine, gdje god se našli. Virovitički list pratio je akcije obnove; prenosimo njihove tekstove i koristimo prigodu da zahvalimo svim pojedincima,

Svečana sjednica Nastavničkog vijeća Gimnazije 1994. godine kojom prigodom joj je vraćeno ime Petra Preradovića; profesori Ivan Zelenbrz, tadašnji ravnatelj, Dubravka Marendić, Milan Bergman i Ivana Bešir

Virovitički list 1997. godine 63


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Za svoj su rad učenici i profesori Gimnazije dobili mnoga priznanja; 2001. godine Gimnazija je povodom Svjetskog dana učitelja dobila MINISTROVO PRIZNANJE za uspješan, kvalitetan i kreativan rad. 64


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

tvrtkama i ustanovama koji su u teškim poslijeratnim vremenima pridonijeli obnovi naše škole. Nastava se svih tih godina odvijala u gotovo nemogućim uvjetima – naizmjence u jednom krilu zgrade, dok su u drugom krilu istovremeno radile bušilice i miješalice...., ali program je ostvarivan u cijelosti uz nesebično zalaganje i razumijevanje učenika i nastavnika. Ravnatelj Gimnazije u obnovi bio je profesor Zdravko Kovačević. Obnovljena zgrada predana je na cjelovitu uporabu 1999. godine. 2001. godine ravnateljicom postaje profesorica Ivana Bešir. Radovi na sanaciji i održavanju zgrade nastavljaju se iz sredstava kapitalnih ili investicijskih ulaganja posredstvom Županije: postavljanje ograda na pročelju zgrade, ponovno bojanje vanjske stolarije,saniranje kotlovnice, kompletna obnova istočnog sanitarnog kompleksa, popločavanje dvorišta, lakiranje parketa, bojanje dvorišne fasade, rekonstrukcija sanitarnog čvora uz dvoranu, izgradnja nove svlačionice i postavljanje novog poda u dvorani. Gimnaziji je vraćen stari sjaj, no ne samo izvana; stvoreni su uvjeti za postizanje najboljih rezultata, a učenici i profesori svojim radom i uspjesima dokazuju da Virovitica i okolica imaju školu kojom se s punim pravom mogu ponositi. Od 1992. do danas Gimnazija Petra Preradovića Virovitica ima 16 razrednih odjela u četiri razreda u kojima izvodi programe opće (2), jezične (1) i prirodoslovno-matematičke (1) gimnazije. 2008./09. školske godine škola ima: Opća gimnazija: 8 razrednih odjela, 231 učenik (71 učenik, 160 učenica) Jezična gimnazija: 4 razredna odjela, 116 učenika (16 učenika, 100 učenica) Prirodoslovno-matematička gimnazija: 4 razredna odjela, 119 učenika (62 učenika, 57 učenice) Nastava se izvodi u 20 učionica po principu kabinetske nastave; škola ima malu sportsku dvoranu sa svlačionicama, školsku knjižnicu s čitaonicom, informatičku učionicu. Nekad najsuvremenija, školska zgrada danas više nije funkcionalna za potrebe suvremene nastave (nedostaju kabineti uz učionice, višefunkcionalni prostor za skupna događanja i prezentacije, prostor za stručne suradnike i upravu itd.) ali dobro je opremljena suvremenim nastavnim sredstvima i pomagalima, nastava se izvodi u jednoj smjeni, učionice su svijetle i tople i vodi se neprestana briga o stvaranju što je moguće boljih uvjeta za rad s najboljim učenicima. Osim redovne nastave izvodi se izborna, fakultativna i dodatna nastava te izvannastavne aktivnosti; učenici i profesori sudjeluju na različitim natjecanjima odmjeravajući svoje znanje s drugim školama ali i svoj rad prezentiraju javnosti kroz različite projekte, predavanja, festivale, medije... Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu, (NN br. 81. od 5. srpnja 2005. godine) uvedeno je vanjsko vrednovanje znanja učenika nacionalnim ispitima i polaganjem državne mature. Prve nacionalne ispite učenici su pisali 2005./06. školske godine i dalje svake godine; prva generacija polagat će državnu maturu 2009./10. školske godine (sadašnji treći razredi). Vanjsko vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrjednovanje, a svaka škola ima školskog koordinatora koji je odgovoran za provedbu ispita. Prvi naš koordinator bio je prof. Josip Šipek, a od 2008./09. god. profesorica Jasminka Viljevac. 65


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Nastavni plan Gimnazije koji se izvodi od 2002. godine do danas

2005./2006. Gimnaziju je posjetio ministar Zoran Primorac 66


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Naša škola – Eko škola

Naša je Gimnazija dobila status međunarodne Eko-škole u prvoj generaciji, tj. među prvih dvadeset osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, 2001. godine i to ponajviše radom i zalaganjem profesora Zvonka Ternjeja koji je, uz profesoricu Slobodanku Polašek bio prvi i dugogodišnji voditelj ovog projekta. Od 2005. godine voditelj je profesor Hrvoje Turčinović. Da bi se dobio i održao status Eko-škole (obnavlja se svake dvije godine) provode se trajne ekološke aktivnosti na učeničkoj razini i projekti na razrednoj i školskoj razini, obilježavanje ekoloških datuma, sudjelovanje na vodenim parlamentima i prezentacija istraživačkih projekata. Naši su učenici sudjelovali na II. europskom kongresu mladih o vodi u Barscu u Mađarskoj 2001. godine i na III. europskom kongresu mladih o vodi u Geelu u Belgiji 2003. godine. Svake godine sudjeluju na državnom natjecanju Ekološki kviz “Lijepa naša”. Program ekoloških aktivnosti provode gotovo svi učenici i profesori škole, a posebno ekološki odbor učenika kojemu je od 2005. godine voditelj profesor Hrvoje Turčinović. Osim ekoloških aktivnosti, ekološki odbor organizira i provodi obilježavanje Dana kruha i Dana zahvalnosti za plodove zemlje i sudjelovanje u različitim humanitarnim akcijama na razini škole i grada.

Gimnazijalci su pet puta podizali Eko zastavu - već smo deset godina Eko škola 67


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Preuzimanje prve zelene zastave 2001. godine u Zagrebu

Preuzimanje treće zelene zastave 2005. godine 68


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

69


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Svečanost pristupanja PASCH projektu

Potpisivanje Sporazuma između Goethe instituta i Gimnazije

Radu u treffpunktu 70


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Lidija Benković, prof.

Projekt “Škole-partneri budućnosti” Dana, 26. studenoga 2008. godine u našoj školi održana je svečanost pristupanja Gimnazije PASCH projektu (Škole - partneri budućnosti). Riječ je o inicijativi njemačkog ministra vanjskih poslova, gospodina Waltera Steinmeiera, kojom se do 2010. godine želi ustanoviti mreža od 1000 škola u svijetu koje uče njemački jezik kao strani jezik. Cilj ove inicijative je da se kod mladih ljudi širom svijeta pobudi zanimanje za učenje njemačkog jezika i da im se pruži prigoda da upoznaju njemačku kulturu. Ujedno se na tim školama želi unaprijediti nastava njemačkoga jezika i poticati njihova međusobna suradnja. Projekt se ostvaruje u suradnji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Veleposlanstva Republike Njemačke u Hrvatskoj i Goetheinstituta u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je u prvoj fazi odabrano sedam škola, među kojima je i naša Gimnazija. Škole su izabrane po općim kriterijima i kriterijima zalaganja za njemački jezik, za što su zaslužni naši profesori njemačkoga jezika, uz posebno zalaganje profesorice Lidije Benković. Na pristupnoj svečanosti bili su, uz učenike i djelatnike škole, nazočni brojni gosti: gospodin Brökelmann, prvi tajnik Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Hrvatskoj, gospođa Mühlhaus, ravnateljica jezičnog odjela Goethe-Instituta u Hrvatskoj, gospođa Pilling i gospođa Geiger, predstavnice Goethe-Instituta, gospodin Kirin, gradonačelnik Virovitice, gospodin Tolušić, župan Virovitičko-podravske županije te učenici i nastavnici njemačkog jezika iz drugih škola naše Županije. Na svečanosti su nastupali učenici naše škole, a poseban gost je bio njemački kantautor Torsten Riemann koji je svojim nastupom oduševio sve. Nakon svečanog programa održao je s gospodinom Laszlom Pappom iz Madžarske poseban koncert i radionicu za učenike i nastavnike njemačkog jezika. Kruna svečanosti bilo je potpisivanje Sporazuma između GoetheInstituta i Gimnazije, te otkrivanje PASCH-plakete i otvaranje multimedijskog njemačkog kutka, posebne prostorije koju je Goethe-Institut opremio materijalima i tehničkom opremom potrebnom za suvremenu nastavu njemačkog jezika. Potpisavši Sporazum Gimnazija se obvezala “ponuditi nastavu njemačkog jezika i promicati njemački jezik”, a za uzvrat GoetheInstitut našoj školi nudi sljedeće: - mogućnost usavršavanja nastavnika u skladu s aktualnim didaktičkim i pedagoškim metodama - stipendije za nastavnike u Njemačkoj - stipendije za učenike (ljetni kampovi) u Njemačkoj - mogućnost polaganja međunarodno priznatih ispita “Fit in Deutsch 1” i “Fit in Deutsch 2” za učenike - sudjelovanje u projektima koji će motivirati učenike da se bave njemačkim jezikom, Njemačkom i njezinom kulturom - koncerti, izložbe u našoj školi / gradu Ovaj Sporazum, koji je potpisan na tri godine, veliko je priznanje našim profesorima i učenicima, no njegovo obnavljanje najprije ovisi o našem daljnjem radu i angažmanu. 71


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Sudionike državnih natjecanja škola svake godine nagrađuje knjigama

72


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Ivana Bešir, prof.

NATJECANJA UČENIKA (sudionici državnih natjecanja)

Učenici Gimnazije sudjeluju u svim natjecanjima učenika srednjih škola vezanim uz gimnazijske programe na školskoj, županijskoj i državnoj razini, a nekoliko puta i na međunarodnoj razini. Ponosni smo na uspjehe učenika i njihovih mentora i brojna prva mjesta na županijskim natjecanjima, a posebno na one koji su pozvani i sudjelovali na državnim natjecanjima i susretima, pogotovo onih koji su osvojili prva mjesta. 1990./91. Na državnom natjecanju iz biologije sudjelovala je Dijana Kekez, mentorica Mira Markus. Iz fizike pozvani su Tomislav Koledić, Dalibor Kovač i Krešimir Šipek, mentorica Slobodanka Polašek, ali natjecanje nije održano. Kao članovi hrvatske ekipe iz fizike na natjecanju u Kruševu sudjelovali su Krešimir Šipek i Tomislav Koledić koji je dobio diplomu za originalno rješenje zadatka. 1991./92. Sudjelovalo je 11 učenika. Damir Pajić osvojio je 2. mjesto iz kemije, voditeljica Ruža Piškur, i iz fizike, voditeljica Slobodanka Polašek, a bio je i član hrvatske ekipe iz fizike na XXIII. međunarodnoj olimpijadi u Helsinkiju. Iz kemije sudjelovali su još Marko Šipek i Igor Kos, a iz fizike Irina Drakulić, Saša Ilić, Igor Valenteković, Marko Šipek i Tomislav Koledić. Iz matematike sudjelovao je Marko Šipek, mentorica Branka Inđić, a iz informatike Stjepan Groš, mentor Josip Šipek. 1992./93. Sudjelovalo je 11 učenika. Damir Pajić osvojio je 3. mjesto iz fizike, a na XXIV.međunarodnoj olimpijadi u Williamsburgu dobio diplomu, mentorica Slobodanka Polašek. Iz fizike sudjelovali su i Irina Drakulić, Mario Čajkulić, Milena Rengel i Marko Šipek. Iz biologije sudjelovao je Dubravko Pavoković, mentorica Mira Markus, iz kemije Igor Kos, Marko Šipek, Igor Velenteković, mentorica Ruža Piškur, a iz matematike Damir Pajić i Marko Šipek, mentorica Branka Inđić. 1993./94. Sudjelovalo je 7 učenika. Kristijan Kovač osvojio je 3. mjesto iz kemije, voditeljica Ruža Piškur. 73


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Gimnazijalke na priredbi svečanog otvaranja Državnog susreta Lidrano 1995. godine Sanja Bešir, Dalija Budiša, Sanja Hrgetić i Elen Tomljanović

Sudjelovali su iz biologije Ozren Polašek, mentorica Mira Markus, iz fizike Irina Drakulić i Saša Ilić, mentorica Slobodanka Polašek, iz matematike Saša Ilić, mentorica Branka Inđić, iz informatike Ivan Kovač i Ninoslav Tatalović, mentor Josip Šipek. 1994./95. Sudjelovalo je 20 učenika. Ozren Polašek osvojio je 1. mjesto iz biologije, mentorica Mira Markus, i 3. mjesto iz fizike, mentorica Slobodanka Polašek. Kristijan Kovač osvojio je 2. mjesto iz kemije, mentorica Ruža Piškur. Miljan Malek dobio je diplomu na LiDraNu za literarni izričaj, mentorica Ivana Bešir. Iz fizike je sudjelovala i Irina Drakulić, a iz biologije Ivka Filipović. Iz engleskoga jezika sudjelovale su Marija Blažević i Maja Janeš, mentorica Dubravka Marendić, iz njemačkog jezika Edita Žgela i Mirela Brkić, mentorica Lidija Benković, iz geografije Mirela Brkić, mentor Domagoj Brlas, iz matematike Ivka Filipović, Jelena Jengić, Ivana Šipek, Irina Drakulić, Saša Ilić, mentorica Branka Inđić, a iz informatike Miroslav Tatalović, mentor Josip Šipek. Na susretima LiDraNo sudjelovali kao urednici školskog lista MAGG Ivana Šimatić i Karlo Vranješ, mentor Zdenka Kos, a Dalija Budiša u dramskom izričaju, mentorica Ivana Bešir. 1995./96. Sudjelovalo je 16 učenika. Kristijan Kovač osvojio je 1. mjesto iz kemije, mentorica Ruža Piškur. Ivana Turudić osvojila je 3. mjesto iz hrvatskoga jezika, mentorica Vera Žužić. Mirela Brkić zauzela je 3. mjesto iz geografije, mentor Domagoj Brlas. Karlo Vranješ dobio je diplomu za najbolji novinarski rad na LiDraNu, mentorica Zdenka Kos. Na natječaju ¨Europa u školi¨ Ana Saratlija osvojila je 1. mjesto mentorica Ivana Bešir, a Karlo Vranješ 2. mjesto, mentorica Zdenka Kos. Sudjelovali su iz engleskoga jezika Tomislav Levatić, mentorica, Dubravka Marendić, iz njemačkog jezika Mirela Brkić, mentorica Lidija Benković, iz latinskog jezika Silvija Kučan i Tanja Janković, mentor Ante Radić, iz geografije Jasminka Šakotić, mentor Domagoj Brlas, iz fizike Ivka Filipović, mentorica Slobodanka Polašek, 74


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zvonimir Rakijašić, mentorica Jasminka Viljevac. Iz matematike sudjelovale su Ivka Filipović, Jelena Jengić i Ivana Šipek, mentorica Branka Inđić, a iz informatike Zvonimir Rakijašić, mentor Josip Šipek. Na LiDraNu je sudjelovao Miljan Malek, mentorica Ivana Bešir. Na natječaju ¨Europa u školi¨uz prvonagrađene još su sudjelovali Lorna Glogović, Miljan Malek, mentorica Ivana Bešir, te Neda Blagojević i Ana Sudarević, mentorica Zdenka Kos. 1996./97. Sudjelovalo je 17 učenika. Kristijan Kovač osvojio je 1. mjesto iz kemije, mentorica Ruža Piškur. Ozren Polašek osvojio je 2. mjesto iz biologije, mentorica Mira Markus. Diplome na LiDraNu: Ivana Turudić, Ana Borbaš i Sonja Markotić, mentorica Zdenka Kos. ¨Europa u školi¨ - 2. mjesto osvojila je Ana Saratlija, mentorica Ivana Bešir. Sudjelovali su iz engleskog jezika Oto Lukša, mentorica Branka Pavelić, iz geografije Ana Saratlija, mentor Zvonimir Kovačević, iz matematike Jelena Jengić, Ana Smolić i Ivana Šipek, mentorica Branka Inđić. Sudionici LiDraNa su Miljan Malek i Zvonimir Rakijašić, mentorica Ivana Bešir, Anita Brlas i Ana Galić (MAGG), Ana Borbaš i Sonja Markotić, mentorica Zdenka Kos. Na ¨Europi u školi¨sudjelovala je i Martina Vezmarović, mentorica Ivana Bešir, a iz astronomije Boris Trbojević i Vedran Iskra. 1997./98. Sudjelovalo je 16 učenika. Iz hrvatskoga jezika sudjelovale su Marijana Lukšec, mentorica Ivana Bešir, Ivana Turudić, mentorica Vera Žužić, iz geografije Karmela Hrženjak, mentor Zvonimir Kovačević, te Martina Štefanac, mentor Domagoj Brlas, iz biologije Mirna Rončević i Lidia Lovreković, mentor Zvonko Ternjej, iz fizike Krešimir Tuk i Zvonimir Rakijašić, mentorica Jasminka Viljevac, iz matematike Zvonimir Rakijašić, mentorica Branka Inđić, iz informatike Ivan Buđak i Zvonimir Rakijašić, mentor Josip Šipek, na LiDraNu su sudjelovali Marijana Lukšec i Lidia Lovreković, mentorica Ivana Lidija Škrinjarić i profesorica Ivana Bešir Bešir, ¨Europi u školi¨ Ana Saratlija, mentorica Ivana Bešir, a na astronomiji Matko Galešev i Marijan Rengel. 1998./99. Sudjelovalo je 16 učenika. Ivana Turudić osvojila je 1.mjesto iz hrvatskoga jezika, mentorica Vera Žužić, Lidija Škrinjarić 3.mjesto iz hrvatskoga jezika, mentorica Ivana Bešir. Iz hrvatskoga jezika sudjelovala je i Silvija Bojtor, mentorica Ivana Bešir, iz biologije Zlatko Berdin i Dragana Nikšić, mentorica Mira Markus, Hrvoje Babić i Mario Tonković, mentor Zvonko Ternjej, iz fizike Ivana Ilić i Tihomir Meščić, mentorica Slobodanka Polašek, iz informatike Ivan Buđak, mentor Josip Šipek, u Eko kvizu Ana Borbaš, Ivan Buljanić, Darko Grlica, Dragica Jengić i Ivan Mikolić, mentor Zvonko Ternjej, a na LiDraNu Ivana Turudić, mentorica Zdenka Kos. 75


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

1999./2000. Sudjelovalo je 18 učenika. Lidija Škrinjarić osvojila je 3. mjesto iz hrvatskoga jezika, mentorica Ivana Bešir. Ivan Tot bio je na 3. mjestu iz biologije, mentorica Mira Markus. Ekipa Eko kviza osvojila je 2. mjesto: Marin Cerjan, Dragana Dogančić, Darko Grlica, Dragica Jengić, Ivan Mikolić, voditelj Zvonko Ternjej. Diplome na LiDraNu dobili su Martina Štefanec i Ivan Tot, mentorica Zdenka Kos. Sudjelovali su još iz hrvatskoga jezika Silvija Bojtor, mentorica Ivana Bešir, Nikolina Ćorković, mentorica Zdenka Kos, iz engleskog jezika Romina Čorak, mentorica Dubravka Marendić, iz njemačkoga jezika Lidija Škrinjarić, mentorica Lidija Benković, iz povijesti Ivan Kosnica, mentorica Jadranka-Katarina Škrilec, iz biologije Nataša Kasavica i Dina Polašek, mentori Mira Markus i Zvonko Ternjej, na LiDraNu su još sudjelovali Lidia Lovreković, mentorica Ivana Bešir, Dina Polašek, mentorica Zdenka Kos. 2000./01. Sudjelovalo je 9 učenika. Lidija Škrinjarić osvojila je 1. mjesto iz hrvatskoga jezika, mentorica Ivana Bešir. Dina Polašek i Nataša Kasavica bile su na 3. mjestu iz istraživačkog rada iz biologije, voditelj Zvonko Ternjej. Dina Polašek i Ana Rakijašić dobile su diplome na LiDraNu, voditeljica Zdenka Kos. Sudjelovali su još iz biologije Fabijan Pavošević i Mario Tomeković, mentor Zvonko Ternjej, iz filozofije Josipa Osvaldić, mentor Ivan Hižman, iz hrvatskga jezika pozvana je Silvija Bojtor, ali nije otišla na natjecanje. 2001./02. Sudjelovalo je 17 učenika. Zoran Hrnjak osvojio je 2. mjesto iz biologije, mentorica Mira Markus. Sudjelovali su iz hrvatskoga jezika Sillvija Bojtor, mentorica Ivana Bešir,iz njemačkoga jezika Ana Babić i Denis Gagulić, mentorica Lidija Benković, iz kemije Alen Lančić, mentorica Ruža Piškur, iz matematike Alen Lančić, mentorica Branka Inđić, iz fizike Alen Lančić, mentorica Slobodanka Polašek, iz biologije Fabijan Pavošević, Mario Tomeković, Vedran Vuković, Željko Barčan, mentor Zvonko Ternjej, Sanja Šimatić, Zoran Hrnjak, mentorica Mira Markus, na LiDRaNu Maja Zeko, mentorica Vera Žužić, u Eko kvizu Maja Fruk, Ana Šipek, Marin Cerjan i Darko Grlica, mentor Zvonko Ternjej. 2002./03. Sudjelovalo je 20 učenika. Alen Lančić osvojio je 2. mjesto iz fizike, a Enes Ciriković i Dejan Rakijašić 1. mjesto iz istraživačkog rada iz fizike, mentorica Slobodanka Polašek. Sudjelovali su iz geografije Irena Bosnić, mentor Domagoj Brlas, iz informatike Andrija Puškaš, mentor Josip Šipek, iz samostalni radova iz povijesti Marin Cerjan i Slobodan Mamula, mentor Miroslav Novosel, iz biologije Marina Tajić i Jasna Mikac, Iva Prpić i Vanja Amidžić, mentorica Mira Markus, Ivana Moslavac i Vanja Rujer, mentor Zvonko Ternjej, Marin Cerjan je pozvan, ali nije 76


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

pristupio jer je u isto vrijeme bio na povijesti, na LiDraNu Maja Zeko, mentorica Vera Žužić, u Eko kvizu Mari Cerjan, Ivan Heđi, Maja Fruk i Emina Prpić, mentor Zvonko Ternjej, a na ¨Europi u školi¨ Josip Strija, mentorica Vera Žužić, Nina Čupen, mentorica Zdenka Kos. 2003./04. Sudjelovalo je 17 učenika. Ivana Akrap osvojila je 1. mjesto iz istraživačkog rada iz biologije, mentor Zvonko Ternjej. Ana Vargek osvojila je 1. mjesto na ¨Europi u školi¨, mentorica Vera Žužić. Emina Prpić dobila je diplomu na LiDraNu, mentorica Zdenka Kos. Sudjelovali su iz hrvatskoga jezika Maja Šmolc, mentorica Sunčana Šimunić, iz matematike Marija Šelimber, mentorica Branka Inđić, Marko Hajba, mentorica Vlatka Hižman-Tržić, iz fizike Alen Lančić, mentorica Slobodanka Polašek, iz samostalnih radova iz biologije Ivana Akrap i Milan Glumac, Mihaela Polak i Ana Vargek, mentor Zvonko Ternjej, Ljubica Kovač i Iva Prpić, mentorica Mira Markus, iz Eko kviza Ivana Kostelac, Emina Prpić, Krešimir Mikolić i Tomislav Posavac, mentor Zvonko Ternjej, na LiDraNu Emina Prpić, mentorica Zdenka Kos, a na ¨Europi u školi¨ još je sudjelovao Goran Orlić, mentorica Sunčana Šimunić. 2004./05. Sudjelovao je 21 učenik na državnim natjecanjima i smotrama. To su iz hrvatskoga jezika Maja Šmolc, mentorica Sunčana Šimunić, iz fizike Alen Lančić, Zoran Arsenović, mentorica Slobodanka Polašek, iz samostalnih radova iz povijesti Marina Biondić, Ivana Grbavac i Klara Zrnić, mentor Miroslav Novosel, iz fizike Zoran Arsenović i Vladimir Kovač, mentorica Slobodanka Polašek, iz Eko kviza Sanja Sabolić, Ivana Kostelac, Emina Prpić i Krešo Mikolić, mentor Zvonko Ternjej, iz vjeronauka Martina Prokl, Ivana Banić, Ivan Švast i Vanja Blažinović, mentorica Ankica Sliško, iz LiDraNa Martina Prokl, mentorica Sanja Hrgetić, iz Globe programa Marko Hajba, Milan Glumac i Deni Pavoković, mentor Zvonko Ternjej, iz ¨Europe u školi ¨Vlatka Šelimber, mentorica Zdenka Kos. 2005./06. Sudjelovao je 21 učenik. Ekipa GLOBE programa osvojila je 1.mjesto: Marko Hajba, Milan Glumac i Deni Pavoković, mentor Zvonko Ternjej. Maja Grlica i Bojana Komlenac bile su na 3. mjestu iz samostalnog rada iz biologije, mentorica Mira Markus. Sudjelovali su iz hrvatskoga jezika Lea Mikolić i Martina Gadanac, mentorica Zdenka Kos, iz njemačkog jezika Tihomir Halužan, mentor Goran Grba, iz geografije Želimir Marojević, mentor Domagoj Brlas, iz matematike Tea Tomac, mentorica Branka Inđić, iz fizike Zoran Arsenović, mentorica Slobodanka Polašek, iz logike Mateja Čuljak, mentorica Mihaela Kulej, iz samostalnih radova iz kemije Marko Hajba, mentorica Ruža Piškur, iz povijesti Valentina Nemet i Mihaela Poljak, mentor Miroslav Novosel, iz Eko kviza Sanja Sabolić, Ivana Kostelac, Emina Pripić i Ivana Horvatinović, mentor Hrvoje Turčinović, iz vjeronauka Ivana Gojević, Ivana Česnik, Tea Dorogi i Marija Jurković, mentorica Ankica Sliško.

Ekipa Globe programa s prof. Ternjejem 2006. godine

Dramska grupa na Lidranu u Dubrovniku 2008. godine s prof. Sanjom Hrgetić

Učenici naše Županije na Državnom natjecanju iz matematike 2008. god.

Naša škola imala je najviše sudionika u Hrvatskoj na Državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 2008. godine u Krku 77


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Dora Golub četiri je godine bila na Državnoj smotri Lidrano

Eko kviz u Martinu na Muri 2008. god.

Državno natjecanje iz hrvatskoga jezika 2009. u Zadru

Državno natjecanje iz povijesti 2009. u Krku 78

2006./07. Sudjelovalo je 29 učenika. Ivana Antal osvojila je 2. mjesto iz hrvatskoga jezika, mentorica Vera Žužić. Lea Mikolić osvojila je 3. mjesto iz hrvatskoga jezika, mentorica Zdenka Kos. Kristina Dominko osvojila je 3. mjesto iz geografije, mentor Domagoj Brlas. Ekipa iz vjeronauka osvojila je 2. mjesto: Ana Vunak, Marija Jurković, Ivana Gojević i Filip Đurđević, mentorica Ana Oršolić. Maja Grlica i Bojana Komlenac osvojile su 3. mjesto iz samostalnog rada iz biologije, mentorica Mira Markus. Ekipa GLOBe programa osvojila je 3. mjesto: Dino Pavoković, Deni Pavoković, Milan Glumac, Marko Hajba i Goran Barišić, mentor Zvonko Ternjej. Sudjelovali su iz hrvatskoga jezika Martina Gadanac i Lidija Kanižaj, mentorica Zdenka Kos, Marta Mihaljević, Maja Šmolc, mentorica Vera Žužić, iz matematike Mateja Čuljak, Ana Jagar, mentorica Branka Inđić, iz logike Mateja Čuljak, mentorica Mihaela Kulej, iz samostalnog rada iz povijesti Valentina Nemet i Mihaela Poljak, mentor Miroslav Novosel; iz Eko kviza Dajana Gašparić, Martina Otročak, Sanja Sabolić i Ivana Kostelac, mentor Hrvoje Turčinović, na ¨Europi u školi¨ Ana Vargek, mentorica Vera Žužić. 2007./08. Na državnim natjecanjima sudjelovala su 43 učenika. Sanja Sabolić osvojila je 2. mjesto iz poznavanja hrvatskoga jezika, a Rafaela Tripalo nagrađena je na natjecanju ¨Europa u školi¨, mentorica Zdenka Kos. Sudjelovali su iz hrvatskoga jezika: Lea Mikolić, Martina Gadanac, Ivana Antal, Lidija Kanižaj, Vlatka Šelimber, Kristina Dominko, mentorica Zdenka Kos, te Dunja Stojevski i Ivana Flisar, mentorica Vera Žužić; na LiDraNu Dora Golub, mentorica Zdenka Kos, scenska grupa Sonja Grubešić, Iva Brabec, Andrea Delić, Dino-Dominik Magić, Sandra Gašparić, Nikolina Miočinović, Igor Šklebek, mentorica Sanja Hrgetić. Iz matematike Tea Tovarović, mentorica Branka Inđić, Antonio Zdeličan, mentorica Jasminka Viljevac, iz biologije Ivana Antal i Maja Jurković, mentorica Mira Markus, iz povijesti Ivan Moslavac, Ivana Antal, Ružica Pekić i Andreja Pokupić, mentor Miroslav Novosel, iz vjeronauka Ivana Gojević, Emanuela Švraka, Ivana Petrović i Ivana Antal, mentorica Ana Oršolić; iz Eko-kviza Inka Brijačak, Dajana Gašparić, Martina Otročak i Sanja Sabolić, mentor Hrvoje Turčinović; iz Globe programa Dario Bašić, Tin Pavoković, Josip Hodak i Tena Tot, mentor Zvonko Ternjej; u natjecanju Crvenog križa Inka Brijačak, Anja Viljevac, Barbara Blažičević, Marija Pavlović i Lidija Moslavac, pripremala ih i vodila Ana Saratlija. 2008./09. Na državna natjecanja pozvano je 18 učenika. Ivana Antal osvojila je 2. mjesto iz hrvatskoga jezika, mentorica Zdenka Kos. Sudjelovale su iz hrvatskoga jezika: Martina Gadanac, Dunja Stojevski, Lucija Žužić, a pozvana je bila i Ivana Flisar- mentorice Zdenka Kos i Vera Žužić. Na LiDraNu je sudjelovala je Dora Golub, mentorica Zdenka Kos, iz matematike Inka Brijačak, mentorica Branka Inđić, u Eko kvizu Sara Gondi, Adrian Paponja, Vjeran Tot i Martina Otročak, mentor Hrvoje Turčinović, iz povijesti Ivana Antal, Mirela Lacko i Dajana Gašparić, mentor Miroslav Novosel, a iz Globe programa Dario Bašić, Tin Pavoković, Igor Mamula, Josip Hodak i Tena Tot, mentori Zvonko Ternjej i Ivana Salajić.


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Ivana Bešir, prof.

ŠPORT - ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVO “GIMNAZIJA”

Današnje Školsko športsko društvo ¨Gimnazija ¨nastavlja bogatu tradiciju športskih školskih aktivnosti tijekom proteklog vremena. Bez namjere da dajemo pregled športskih događanja kroz povijest škole, spominjemo samo neke interesantne podatke i prenosimo nekoliko zanimljivih zapisa. U školskoj godini 1934./35. spominju se uz Virovitičko gimnazijsko udruženje ¨Reljković¨kao đačka udruženja podružnica ¨Ferijalnog saveza¨ i ¨Stijeg izvidnika i planinki¨ te ¨Naraštaj Sokolskog društva¨ sa ovim sekcijama: prosvjetna, glazbena, propagandna, šahovska, skijaška, te sekcija za ping-pong i odbojku. Organizirano športsko dvoransko vježbanje u Virovitici uglavnom je vezano uz gombaonu Državne realne gimnazije. Rukomet je u gimnaziji bio vrlo popularan i Tako se u i virovitičkim novinama Hrvatski tjednik nakon što 1954. godine je osnovano Gimnastičko športsko društvo ¨Hrvatski junak¨moglo pročitati: ¨Hrvatski junak, stijeg Virovitice, održat će u nedjelju dne 3. III. 1940. u tri sata poslije podne u gombaoni Državne realne gimnazije u Virovitici redovitu godišnju glavnu skupštinu¨ (preneseno iz knjige Povijest športa u Virovitici, Virovitica, 1997.) U Izvješću Realne gimnazije za 1939./40. čitamo: ¨Hrvatski junak¨je u svojoj biti odgojna organizacija koja odgaja hrvatsku omladinu i u duševnom i duhovnom pogledu, kao i u tjelesnom, čemu služe redoviti prosvjetni sastanci i raznovrsne tjelovježbe. ¨Hrvatski junak ¨je naišao među omladincima ove škole na razumljiv interes i odaziv. Na osnovu odobrenja Odjela za prosvjetu učenici su se upisali u mjesni Stijeg, budući da đački za sada ne postoji.¨ Drugim svjetskim ratom športske su aktivnosti prekinute. Dolaskom profesora Vilima Tičića u virovitičku Gimnaziju 1948. godine započela je radom rukometna škola. Profesor Tičić 1949. osniva pri gimnaziji Rukometni klub ¨Mladost¨, koji 1950. mijenja ime u ¨Lokomotiva¨, a osniva se i ženska rukometna ekipa. Tako je profesor Vilim Tičič u Gimnaziji postavio temelje virovitičkog i hrvatskog rukometa jer je bio i izbornik hrvatske reprezentacije više puta. Iz Izvješća saznajemo da je Sportsko udruženje 1961./62. i 1962./63. okupljalo više od 60 učenika koji su imali uzvratne susrete u Bjelovaru i Daruvaru, da su najaktivnije sekcije 1963./64. bili hrvači i stolno-tenisači, da su u sklopu pedagoško-kulturnog susreta s Gimnazijom iz Kaposvara 1964./65. odigrane uzvratne utakmice, 90. tih godina ¨u gimnazijskoj dvorani za tjelesni odgoj i na igralištima oko Gimnazije vježbali su (rukomet, košarka, nogomet) i razvijali športske vještine učenici pod vodstvom profesora 79


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Milana Bergmana¨, da su 2002. u sklopu suradnje s Gimnazijom u Barcsu uz prezentaciju s II. Drava parlamenta odigrane nogometne utakmice protiv učenika iz Italije i Mađarske, a za njihov Dan škole i rukometna utakmica između naše dvije škole. Gimnazijske športske aktivnosti odvijale su se stalno u športskoj dvorani, igralištima uz školu, ali i uz suradnju sa gradskim i županijskim športskim klubovima jer su učenici Gimnazije bili i jesu i njihovi članovi. Gimnazijalci sudjeluju i u svim športskim aktivnostima što ih organizira Grad i Županija kao što je Međunarodna ulična trka ¨Virovitica 1,2,3,4…Doživjeti stotu¨.

Športsko društvo ¨Gimnazija¨ djeluje kontinuirano, okuplja učenike športaše koji redovito i uspješno sudjeluju na športskim natjecanjima učenika srednjih škola u svim športovima (rukomet, košarka, nogomet, odbojka, stolni tenis i atletika) i na svim razinama u organizaciji Hrvatskog školskog športskog saveza. Najveći uspjesi postižu se u ženskom rukometu; naše su rukometašice uglavnom i igračice Rukometnog kluba ¨TvinTrgocentar¨. Rukometašice virovitičke Gimnazije bile su školske prvakinje Hrvatske 1997., 1999. i 2001. godine; trener im je prof. Darko Međimorec. Prvakinje Hrvatske u rukometu iz 1998./99. bile su i sudionice Svjetskog prvenstva srednjih škola u Strassbouru i osvojile 7. mjesto.

Stoje: doministar športa Andro Knego, ravnatelj Gimnazije Zdravko Kovačević, rukometašice: Zdenka Krušelj, Natalija Selci, Karolina Klinžić, Ivana Žiljak, Tanja Berlančić, Branka Janžek; treneri: Darko Međimorec i Milan Bergman; Čuče rukometašice: Ivana Udžbinac, Maja Maloča, Katarina Čupen, Mirna Rončević, Sanja Dodoš i Danijela Žarković. Snimio E. Mačković 80


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Ekipa iz 2000./01. godine, stoje: Darko Međimorec, trener; rukometašice: Tanja Berlančić, Sandra Petrović, Valentina Duvnjak, Zdenka Krušelj i Dijana Batelka; Goran Mrđen, trener. Sjede rukometašice: Maja Majstorović i Mirna Rončević; ravnateljica Gimnazije Ivana Bešir; rukometašice: Sanja Dodoš i Jasna Španović. Snimio E. Mačković

2000./01.Na državnom prvenstvu školskih športskih klubova ženska rukometna ekipa osvojila je 1. mjesto. Vrhunac uspjeha je 2001./02.godina. Osvojivši 1. mjesto na državnom prvenstvu srednjih škola, rukometna se ekipa plasirala na Svjetsko prvenstvo srednjih škola u Grčkoj koje je održano od 21. do 28.IV.2002. i osvojila 1. mjesto.

Rukometna ekipa, ravnateljica i trener na prijamu kod predsjednika RH Stjepana Mesića

Gimnazijska rukometna ekipa igrala je u izmijenjenom i proširenom sastavu s igračicama Tvin-Trgocentar: Ivana Mejašić, Maja Majstorović, Mirala Duvnjak, Maja Kožnjak, Jasna Španović, Sandra Petrović, Tea Golubić, Dunja Križek, Melita Begović, Natalija Sinjeri, Martina Sesvečan, Maja Habek, Dora Međimorec i Verica Zeba pod vodstvom trenera Darka Međimorca; ekipu su pratili ravnateljica škole Ivana Bešir i liječnik ekipe S. Jančevski. Grad, Županija, Športska zajednica Grada priredili su ekipi svečani doček u športskoj dvorani Tehničke škole. Športski klub dobio je brojna priznanja; školu je povodom toga događaja posjetio i ministar Vladimir Strugar, a ekipa je bila i na prijemu kod predsjednika RH Stjepana Mesića. Za ovaj uspjeh Gimnazija dobiva najveću državnu nagradu za šport, Državnu nagradu za šport ¨Franjo Bučar¨, 2002. g. Na Državnom prvenstvu 2005./06. godine rukometašice su osvojile 6. mjesto: Dora Međimorec, Ivana Kostelac, Ana Mikac, Tanja Đud, Kristijana Zečević, Martina Pavić, Verica Zeba, Katarina Bišćan, Ema Španović, Nataša Hokal, Antonija Barić i Mateja Fras, voditelj Darko Međimorec. 81


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Na Državnom natjecanju 2007./08. rukometašice su osvojile 4. mjesto: Marija Veličan, Patricia Tomac, Marina Ivančević, Una Rudanović, Kristijana Zečević, Barbara Lovrin, Ivana Lovrin, Tea Petković, Marijeta Vidak, Helena Ena Habijančić, Ema Španović, Ana Rep, Tena Mioč, Anita Ivšić. Ekipa iz stolnog tenisa u sastavu Antonija Škalić, Maja Malnar i Tea Galović-Čubrić 2007./08. osvojila je 3. mjesto, trener dr. Mostovac. 2008./09., godine rukometašice su na Državnom natjecanju osvojile drugo mjesto. Ekipa: Una Rudanović, Ivana Damjankov, Ana Rep, Maša Ivančević, Ines Gvojić, Helena-Ena Habijanić, Tea Petković, Marina Ivančević, Marijeta Vidak, Marija Veličan, Kristina Zečević i Tena Mioč; trener Darko Međimorec. Prošlogodišnje ekipa iz stolnog tenisa bila je ove godine šesta. Stolnotenisačice

82


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zorka Moslavac, knjižničarka Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar

Knjižnica Gimnazije Petra Preradovića Virovitica

Uz osnutak Gimnazijeje vezan je i početak rada knjižnice u sklopu škole. Zanimljivo je napomenuti kako se u pregledanim dokumentima nigdje u opisu zgrade ne spominje prostor za knjižnicu. 1918. godine knjižnica je prvi puta spomenuta u Službenom glasniku hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, kao začetak informacijskoga sjedišta u Gimnaziji. Dokumentacije koja izravno progovara o razvoju i uređenju knjižnice nema, ali podaci vezani uz fondove knjižnice najčešće se mogu pronaći u Izvještajima ili Godišnjim izvješćima Gimnazije. Prvi takav dostupan izvještaj koji progovara o knjižnici potječe iz 1935. godine. Knjižnica je ovdje spomenuta u Izvještaju o stanju kabineta i biblioteka, a kao najzanimljivije treba istaknuti spomenutu podjelu na fondove učiteljske i učeničke knjižnice gdje su i jedna i druga imale svojega knjižničara. Ostale informacije vrlo šturo donose statističke podatke o broju jedinica kupljene građe, kao i njezinoj vrijednosti te konačnom broju svezaka na kraju godine. Izvještaji su kroz godine nastavljali donositi statističke podatke o nabavljenoj građi, a kao posebnost se može istaknuti „Fond učeničke knjižnice“ iz 1939. godine kojemu je uloga bila prikupiti novčana sredstva za učeničku knjižnicu. Fond je osnovan „raspisom Ministarstva prosvjete IV br. 11215 od 11. VIII. 1939“, a te je iste godine brojio 2959 svezaka. Za vrijeme Drugog svjetskog rata knjižnica je velikim dijelom bila uništena. O tome svjedoči i usporedba stanja učeničkog knjižnog fonda iz 1939. (2959 svezaka) sa novim stanjem iz 1947. Knjižničarka Zorka Moslavac (1270 svezaka). Humanitarnim radom i prikupljanjem građe fond je povećan tako da se slobodno može zaključiti kako je broj svezaka bio i manji od broja na kraju školske godine. Kako se knjižnica razvijala zajedno sa Gimnazijom, točnije s njezinim programom i pod njezinim ravnanjem, treba spomenuti i godinu 1954. kada se reformom školstva prva četiri razreda pripajaju osmogodišnjoj školi, a Gimnaziji ostaju samo četiri viša razreda, kako je ustrojena i danas. Idući izvještaj koji donosi određene podatke o knjižnici je iz 1963. u kojemu osim već tradicionalnih podataka vezanih uz fondove saznajemo i druge podatke značajne za rad knjižnice kao i njezine probleme. Po prvi puta iznose se statistički podaci o čitanosti knjiga (prosječno 4 knjige po učeniku) te podaci o stručnoj knjižničnoj djelatnosti vezanoj uz adecedni i stručni katalog građe kao i o kartoteci učenika. Posebno ovdje treba istaknuti i naglašeni prikaz sve obimnije nabave knjižne građe kao i pojavu problema smještaja U školskoj čitaonici učenicima je dostupan i internet iste jer „sve više se osjeća da je sadašnja prostorija za knjižnicu premalena, a čim prilike to dopuste, treba uz nju urediti i posebnu čitaonicu.“ 83


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Sedamdesetih godina problem prostora se djelomično rješava pa knjižnica dobiva prostor nekadašnjeg tajništva škole, uz knjižnicu, u kojem se obavlja rad s korisnicima i stručni rad knjižničara. 1978. godine, Gimnazija, Ekonomska škola, Tehnička i Industrijskoobrtnička škola integriraju se u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje, a knjižnice navedenih škola spajaju se u jednu sa svojim fondom i djelatnicima, a deset godina kasnije, 1988. godine, knjižnici je pridružena još jedna prostorija koja je služila kao čitaonica i povremeno učionica. Devedesete godine predstavljaju najburnije razdoblje kako za Gimnaziju, tako i za knjižnicu. 1991. godine reformom školstva ukida se Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje i nastaju četiri srednje škole u Virovitici - Gimnazija, Strukovna škola, Industrijskoobrtnička i Tehnička škola. Knjižni fond dijeli se prema kriterijima dogovorenim na sastancima ravnatelja tako da svaka školska knjižnica preuzima svoj knjižni fond nastao do integracije 1978. Stručna literatura pripala je odgovorajućoj školi, a beletristika kupljena u Centru dijelila se na četiri jednaka dijela. Knjižnice Gimnazije i Strukovne škole nastavljaju raditi u istom prostoru gimnazijske zgrade, ali su fondovi fizički odijeljeni pa se i knjige inventara posebno vode za svaku školu. Svaka od škola imala je svog knjižničara. Već se 1993. knjižnica Gimnazije definira kroz moderna shvaćanja knjižnične i informacijske djelatnosti kao „kulturno i informacijsko središte u kojem se skuplja, obrađuje i daje na korištenje bibliotečnoinformacijska građa.“ U skladu s takvim razmišljanjem, knjižnica širi svoje djelatnosti od centra stručne obrade građe i ostalih stručnih djelatnosti te širi svoja područja na kulturu, organizirajući različite događaje i postavljajući tematske izložbe. Posao razdvajanja fondova dovršen je tek 1994. godine, a potpuno osamostaljenje knjižnica Gimnazije dočekala je 1998. godine kada Strukovna škola zajedno s knjižnicom preseljava u nekadašnju OŠ Vladimir Nazor. Od toga vremena gimnazijska knjižnica nastavlja samostalno raditi u svomu prostoru, sa svojim fondom i knjižničarkom. Tijekom svojega postojanja knjižnica Gimnazije mijenjala je prostor od manje učionice (od kata do prizemlja) do današnjeg, vrlo ugodnog i funkcionalnog prostora. Tijekom obnove gimnazijske zgrade knjižnica se seli u istočni dio zgrade, a već 1999. godine vraća se u obnovljeni i preuređeni prostor. Danas se prostor školske knjižnice sastoji od prostora za spremište od 6m2, prostora za rad s korisnicima (posudba građe, informacijska služba i katalog) od 18m2, prostora za smještaj knjižne građe od 32m2 te čitaonice (za skupni i pojedinačni rad i uporabu multimedijske građe) od 50m2. Opremu čine namještaj i tehnička oprema. Na početku rada gimnazijske knjižnice, oprema se sastojala od drvenih polica i stola za posudbu knjiga. Kasnije je nabavljen drveni kataložni ormarić sa 7 ladica i kosim pultom za smještaj knjiga inventara. Osamdesetih godina nabavljene su dvostruke metalne police kojima se i danas koristimo, ormari za referentnu zbirku, školske klupe i stolice za čitaonicu te uredski stol s ladicama za posudbu građe. Nakon obnove zgrade gimnazije, knjižnica je bila opremljena novim pultom za posudbu i informacije, kataložnim ormarićima, policama za stručne časopise, novim velikim stolovima i tapeciranim stolicama za čitaonicu, stolovima za upotrebu računala, radnim stolom za knjižničara i velikim zidnim izložbenim panoom. Sedamdesetih godina nabavljen je mehanički stroj za potrebe knjižnice, a zatim se tijekom godina opremala sljedećim pomagalima: grafoskop, audiolinija, stroj za kopiranje, dijaprojektor, televizor 84


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

i videorekorder. Kako su informacijske potrebe danas drugačije, informatička je oprema više nego potrebna pa je u skladu s potrebama knjižnica dobila i jedno računalo i pisač za stručni rad knjižničara i šest računala i jedan pisač za učenike sa stalnim pristupom internetu i DVD playeri. Knjižnični je fond od početaka rada gimnazijske knjižnice nastajao na nekoliko načina. Kao što je već spomenuto, podaci iz 1921. godine svjedoče o posebnim propisima vezanim uz prinose učenika za školsku knjižnicu. Fond je nastajao na uobičajene načine: kupnjom, razmjenom, poklonima, otkupom Ministarstva. Otkup Ministarstva može se posebno izdvojiti jer način na koji je funkcionirao između 2003. i 2007. treba spomenuti kao najbolji način popunjavanja knjižničnoga fonda. Iako je u početku Ministarstvo samostalno kupovalo knjige i na taj način obogaćivalo knjižni fonda, kasnije se praksa promijenila pa su školi odobravana sredstva, a škola bi sama kupovala ono što joj je od građe bilo potrebno. Gimnazija, treba istaknuti, samostalno nabavlja najviše građe za knjižnicu. Najzanimljiviji pokloni koje je knjižnica dobila mogu se vrlo lako pobrojati. - 1962. knjižnica dobiva poklon od Zavoda za školstvo bivšeg kotara (648 svezaka) - 1964. pokloni Republičkog savjeta za kulturu - 1968. pokloni KB-V i Matice hrvatske Zagreb i Nolita iz Beograda - 1970. poklon Općinskog komiteta Saveza komunista Virovitica, Radničkog sveučilišta u Virovitici, Republičkog fonda za unapređivanje kulturnih djelatnosti te učenika i profesora Gimnazije - pokloni pojedinaca – bivših gimnazijalaca, Zvonimira Majdaka i Vjekoslava Mikecina - 1992./93. udžbenici iz njemačke gimnazije u Bergheimu (940 sv.), 20 sv. «Western Slavonia» dar Zapovjedništva 127. brigade - 1996. godine Swansea Rotary Club, Wales, U. K. posredstvom profesorice engleskog jezika, Branke Pavelić gimnazijskoj knjižnici poklanja veliku zbirku beletristike na engleskom jeziku. - 1999. svećenik iz Pitomače, M. Mihoković poklanja Enciklopaediu Britannicu Podjele knjižničnog fonda na učenički i nastavnički danas nema – on je jedinstven i njime se koriste i učenici i nastavnici. Knjižnični fond sadrži knjižnu građu: obveznu lektiru iz hrvatskoga jezika, literaturu za slobodno čitanje, literaturu na stranim jezicima koji se uče u školi, referentnu zbirku (enciklopedije, rječnike, leksikone, atlase...), stručnu i znanstveno-popularnu literaturu za sva nastavna područja, literaturu iz pedagogije, metodike, te knjižničarstva i informatike. Neknjižnu građu za sva nastavna područja te stručne, znanstveno-popularne i pedagoške časopise. Obrada fonda vršena je upisivanjem u knjige inventara, pisanjem kataložnih listića i kasnije strojnim pisanjem. Nabavom računala prelazi se na obradu knjižnog fonda u programu Crolist, a potom u MetelWin. Osim samostalnog stručnog unosa podataka treba napomenuti i velike mogućnosti obrade građe kooperativnom katalogizacijom koja zahvaljujući dobroj informatičkoj i informacijskoj infrastrukturi vrlo pouzdano i kvalitetno olakšava posao knjižničara.

Ministar Strugar u našoj knjižnici 2001. godine

85


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Knjižničari 1929./30. – 1933./34. Učiteljska i učenička knjižnica - knjižničar Ljubo Hrdlička, profesor 1934./1935. a) Učiteljska knjižnica - knjižničar Ljubo Hrdlička, profesor b) Učenička knjižnica - knjižničar Adalbert Podhraški, suplent 1935./36. a) Učiteljska knjižnica - knjižničarka Ljerka Češić, profesor b) Učenička knjižnica - knjižničar Adalbert Podhraški, suplent 1936./1937. – 1937./38. Učiteljska i učenička knjižnica - knjižničar Svetozar Popović, profesor 1938./1939. a) Učiteljska knjižnica - knjižničarka Blanka Culek, profesor b) Učenička knjižnica - knjižničar Svetozar Popović, profesor 1939./1940. Učiteljska i Učenička knjižnica - knjižničar Ante Moravac, suplent 1941./1942. – 1942./43. a) Knjižničar škol. knjiga - Franjo Burian, profesor b) Knjižničar nastavničke i učeničke knjižnice - Vladimir Vujnović, suplent 1943./1944. Knjižničar nastavničke i učeničke knjižnice - Vladimir Vujnović, suplent 1946./1947. Knjižničar nastavničke i učeničke knjižnice - Jelena Burić, profesor 1950. Ljerka Srdoč, profesor 1961./1962. Zdenka Štimac, knjižničarka 1962./1963. – 1963./1964. Zdjelar Marija - honorarna knjižničarka 1964./1965. – 1968./1969. Zdjelar Stjepan - honorarni knjižničar 1969./1970. – 2007. Zorka Moslavac, knjižničarka 2007. Josip Strija, prof. i dipl. knjižničar

86


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zdenka Kos, prof.

Gimnazijske tiskovine Učenički listovi Povijest učeničkih listova u Gimnaziji možemo pratiti od 1934. godine kad se pojavio đački list Osvit – glasilo literarne sekcije Virovitičkog gimnazijskog udruženja Reljković. Za vrijeme II. svjetskog rata gimnazijalci su radili Zidne novine koje su u formi stripa govorile o zanimljivim događajima u razredu i školi.Primjerci takvih novina iz 1947. i 1948. godine sačuvani su u obitelji Trick, a autor je Teodor Trick. Od 1963. do 1974. godine izlazi učenički list Riječ mladih, novine više literarnog nego novinskog sadržaja; izlazile su neprekidno 11 godina kao podlistak Virovitičkog lista i to zahvaljujući ponajprije profesoru Martinu Baliću, a u zadnjim godinama profesoru Ivanu Zelenbrzu koji su okupljali učenike u Literarnoj sekciji. Ukidanjem gimnazija prestaju izlaziti učeničke novine, no 1992. godine u ponovno osnovanoj Gimnaziji profesorica Maja Ivanušić pokreće MAGG, Mali gimnazijski glasnik i uređuje s učenicima tri broja. Od 1994. godine Novinarsku družinu vodi profesorica Zdenka Kos; oni neprekidno jednom godišnje objavljuju MAGG, ukupno 15 brojeva nakon čega se list gasi jer se procijenilo da su učenici više okrenuti elektronskim medijima, a MAGG na neki način zamjenjuju Godišnjak škole i školska mrežna stranica. Maks Šenjug, IV.a - Lijepa si (Riječ mladih, broj 5, 1.V. 1970.) Budim se u noćima da vidim kako mrak ljubi. Ti dolaziš sa svitanjima, sa sumracima, s osmijesima, a lijepa si ko dan kad mu sve stvari najljepše uspiju – i još više. Cvijeće se hvalisalo da je ljepše od tebe, postavljalo najrazličitije spletke i tako poružnjelo od ljubomore – a ti si bila još ljepša. I dan je bio posramljen sa svojom jednostavnom ljepotom – jer bila si još jednostavnija i ljepša. Tek u očima ti nazirem nešto obijesno što odiše laganom uzbuđenošću, laganom divljinom. Oči tvoje gore, ne, griješim, to je neko drugo izgaranje u tvojim očima – a dršćem zbog svega toga. Možda bi trebalo pisati pjesme zbog tebe. Pjesme – bile bi samo ispražnjene i ishlapljele imitacije, bojim se jer - lijepa si – i još ljepša. Danas sam vidio ševu u zraku, na vjetru,u suncu i plavetnilu i onda sam čuo pjesmu sunca i vjetra i uvijek kad to slušam, slušam tebe. I korake ti mogu naći negdje u travi, ko kapi u jutrima kad padaju niz vlati. Kapi u jutrima!... Koliko su jutra bogata i – siromašna jer – ne sviću kao tvoj osmijeh. Lijepa si kao kad zvoni nakovanj, ko kad se kuje željezo neukroćeno, kad zvone sve strune napete i polako već zamorene, lijepa si – i još ljepša. A zvijezde su mirne ko spokoj tvojeg spuštenog pogleda. Ne znam ti smijeh, al ga osjećam duboko. Znaš li da su ga oponašala zvonca s neke trojke što jurila je ludo nadmećući se sama sa sobom, lomeći zauvijek mir i spokoj kopitima što pridižu smijeh, sniježnom prašinom nasmijan. Oprosti za ove fantazije jer – lijepa si – i još ljepša!

Naslovnica učeničkog lista Osvit iz 1934. godine (GmVtc)

Pjesma Stjepana Kizivata iz Osvita 87


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Primjerak zidnih novina iz ostavĹĄtine obitelji Trick 88


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Prvi broj Riječi mladih

Riječi mladih 1968./69.

89


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

90


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

91


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Neke od naslovnica školskog lista MAGG koji je četiri puta pozvan na Državni susret Lidrano.

92


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Godišnjaci Gimnazije Petra Preradovića Virovitica

Sačuvan je prvi Izvještaj Privremene realne gimnazije u Virovitici za školsku godinu 1918./19. koji je tiskan u Zagrebu (Tisak kr. zemaljske tiskare), 1919. (vidi stranicu 12) Uređivali su ih u pravilu ravnatelji (direktori) škole. Tradiciju nastavlja 1992./93. školske godine profesor Ivan Zelenbrz, tadašnji ravnatelj,koji objavljuje dva Godišnja izvješća Gimnazije u Virovitici, a nastavljaju profesorice Ivana Bešir, ravnateljica, i Zdenka Kos, profesorica hrvatskoga jezika koje od 2000./01. godine do danas svake godine urede i objave Godišnjak Gimnazije Petra Preradovića Virovitica za određenu školsku godinu. Godišnjaci sadrže brojčane podatke o učenicima i razrednim odjelima, donose podatke o djelatnosti škole, tijelima upravljanja i stručnim tijelima škole,o nastavnom i drugom osoblju, o uspjehu učenika u nastavi i na natjecanjima, o školskim projektima, stručnom usavršavanju i svim događanjima u školi za tekuću školsku godinu. Godišnjak škole dobije svaki učenik na kraju nastavne godine sa školskom svjedodžbom.

93


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Od 2001. do danas Godišnjake Gimnazije Petra Preradovića uređuju ravnateljica Ivana Bešir i Zdenka Kos.

94


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Školski projekti

RENESANSA U GIMNAZIJI 19. III. 2004. godine Dan škole obilježili smo radno i stvaralački. Ostvaren je kao projektni dan, odnosno završni dan projekta Renesansa u Gimnaziji Petra Preradovića koji je provođen tijekom tri mjeseca i u kojem su sudjelovali svi učenici i gotovo svi profesori škole. Voditelji projekta bili su ravnateljica škole Ivana Bešir, profesorica Zdenka Kos i pedagog škole Stevo Obradović. Voditelji potprojekata bili su profesori pojedinih predmeta. Cilj projekta bio je razvijanje stvaralaštva i istraživačkog rada učenika, proširivanje i produbljivanje znanja iz područja renesanse, razvijanje smisla za timski rad, osuvremenjivanje nastave i motiviranje učenika za aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu. Učenici i profesori projekt su ocijenili izuzetno zanimljivim i korisnim. Bio je to najopsežniji naš školski projekt.

95


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Gütenberg

Shakespearean Theatre

Renesansno kazalište - Marin Držić Razvoj prirodoslovlja u renesansi

Alkemičari 96

Galilei i njegova otkrića


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

GLOBE PROGRAM - globalno učenje i opažanje za dobrobit okoliša Zamisao o GLOBE znanstveno obrazovnom programu obznanio je 1994. godine tadašnji američki potpredsjednik Al Gore na Dan planeta Zemlje, 22.IV. Danas je u njega uključeno preko 13 000 škola u stotinjak zemalja svijeta. Hrvatska se u program uključila 1995., a od 2005. u njemu je aktivno preko 130 škola. Program predviđa redovita i stalna učenička mjerenja i opažanja u neposrednom okolišu škole i to na području atmosfere, vode, tla i pokrova, a rezultati se međusobno povezuju i upotpunjuju. Prikupljeni se podaci unose u zajedničku bazu podataka na GLOBE serveru i dostupni su svim zainteresiranim korisnicima u svijetu. Uočeno je da se njima koriste i znanstvenici širom svijeta. Voditelj GLOBE programa u našoj školi je profesor biologije Zvonko Ternjej. Naši učenici svakodnevno obavljaju atmosferska mjerenja (minimalnu, maksimalnu i trenutačnu temperaturu zraka, temperaturu tla, količinu kiše i snijega). Jednom tjedno vrše hidrološka ispitivanja na rijeci Ođenici (nitrati, nitriti, pH, fosfati, alkalitet) i obavljaju biološka istraživanja na različitim postajama. Ove godine obavljeno je 21 865 mjerenja. Naša GLOBE ekipa svake godine sudjeluje na državnim natjecanjima GLOBE škola i postiže izvrsne rezultate. Ističemo prvo mjesto na državnoj smotri 2006. godine, treće mjesto 2002. i priznanje za iznimno uspješan školski projekt 2005. godine. Dobili su do sada 41 priznanje za količinu prikupljenih podataka.

97


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Na Državnom natječaju “Ljepota fizike” 2005. godine prvu nagradu za najbolju fotografiju dobio je Petar Božanić za fotografiju “Površinska napetost otopine meda u vodi na pleksiglasu”

“FIRST STEP TO NOBEL PRISE”PRVI KORAK DO NOBELOVE NAGRADE Svake godine Poljska Akademija znanosti raspisuje natječaj “First step to Nobel prise” za učeničke istraživačke radove iz fizike. Svoje radove na engleskom jeziku mogu slati osobe mlađe od 19 godina. Troje najboljih pozvano je na mjesec dana na istraživanje na njihovu Institutu za fiziku. Pored ovih nagrada ustanovljene su i Diplome (Pohvale) za originalna učenička istraživanja. Radove ocjenjuje Međunarodno Povjerenstvo sastavljeno uglednih fizičara. Na 14. međunarodnom natječaju 2006. godine sudjelovali su i naši su učenici. Za svoje su radove pohvaljeni : 1. Zoran Arsenović za rad “Translation on an Incline” 2. Vladimir Kovač za rad “Rotation on an Incline” Mentorica učenicima bila je profesorica Slobodanka Polašek.

98


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Festival znanosti u našoj školi Od 21. do 23. travnja 2005. godine u našoj je školi održan I. festival znanosti koji je osmislila profesorica Slobodanka Polašek obilježavajući i na taj način međunarodnu godinu fizike.

Izložba Kako su živjeli naši stari

Marko Kovač i Zoran Arsenović predstavljaju svoj istraživački rad

Neki od sudionika Festivala znanosti

Izlaganje Damira Pajića, dipl. ing. 99


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Vode naše županije Projekt Vode naše županije prezentiran je prigodom obilježavanja Dana škole i Svjetskog dana voda, 22. ožujka 2005. godine. Cilj projekta bio je upoznavanje voda naše županije i razvijanje ekološke svijesti i spoznaje o značenju voda za život. Voditelji projekta bili su ravnateljica Ivana Bešir, profesori Zvonko Ternjej i Mira Markus. Projekt je ostvaren kroz tematske potprojekte prema predmetnim područjima: 1. Vode naše županije-slivne vode-županijski kanal S. Polašek,prof. 2. Drava R. Kasapović 3. Eko-sustav ribnjaka M. Markus 4. Park prirode Papuk – krški fenomen slapa Jankovac M. Markus, Z. Ternjej 5. Ođenica Z. Ternjej 6. Križnica Z. Kos, J. Viljevac 7. Meteorološka mjerenja (Globe projekt) Z. Ternjej 8. Kakvu vodu pijemo? R. Piškur 9. Vode i turizam u našoj županiji D. Brlas 10. Isus – voda života s. Ivona 11. Sportovi na vodi D. Međimorec 12. O vodi pišem V. Žužić 13. Vodu pjevam V. Stamenić 14. Vodu slikam D. Sikora 15. Prezentacija i praćenje – novinarska i informatička družina

Skupljanje uzoraka vode na terenu

Labaratorijske analize vode

100


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Istra – izvor znanja (izvanučionična nastava) Učenici I. d i II. d razreda i osam profesora proveli su 4. i 5. travnja 2008. godine projekt Istra – izvor znanja. Voditeljice projekta bile su profesorice Jasminka Viljevac i Slobodanka Polašek. Ciljevi projekta bili su: podizanje razine osviještenosti o povijesnoj i kulturnoj razini Istre i Primorja, biološkoj i ekološkoj vrijednosti, znanstvenim, tzehnološkim i ekonomskim dostignućima. Svrha projekta bila je promocija kulturne i povijesne povezanosti Hrvatske, uključivanje učenika u svijet znanosti, tehnologije i ekonomije, stvaranje pozitivnog stava o timskom istraživačkom radu i osmišljavanje učeničkog putovanja odgojnim i obrazovnim sadržajima. Projekt se sastojao od potprojekata: a) Jezična i kulturna baština Istre, b) Doprinos Istre hrvatskoj jezičnoj baštini, c) Povijest i umjetnost Istre u starom i srednjem vijeku, d) Terenski interdisciplinarni rad iz područja biologije, matematike, fizike i GLOBE programa – Akvarij u Puli, e) Raznolikost živog svijeta Istre, f ) Gibanja, centripetalna sila, inercijalni sustavi, svemir, osnove meteorologije, Newtonov zakon gravitacije, g) Naselja i oblici naseljenosti u Istri. Učenici su tijekom putovanja ostvarivali planirane zadaće Aleja glagoljaša bilježenjem, mjerenjem, rješavanjem nastavnih listiće, zapisivanjem, fotografiranjem, snimanjem, sudjelovanjem u radionicama, slušanjem predavanja, pisanjem putopisa. Nakon putovanja održana je prezentacija projekta za roditelje i nastavnike, predstavljen videofilm i izložba fotografija.

Roč Radionice u Akvariju u Puli

Pulski forum

Višnjan - Korado Korlević 101


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Petkom u pet Petkom u pet je okvirni projekt koji je zamišljen da se u to vrijeme, tijekom godine, prezentiraju ostalim učenicima u školi pojedini manji razredni ili pojedinačni projekti različite tematike ili da se poprate neki važni datumi i događaji. Sadržaj se utvrđuje na početku svake školske godine, a može se i dopunjavati.

Kako stvaraju pjesnici - projekt je osmislila prof. Vera Žužić

Projekt Žargon virovitičkih gimnazijalaca pripremili su učenici 4. a razreda Sanja Sabolić (autorica), Ema Španović, Iva Tonček i Hrvoje Vukić

Božić u našem kraju - sestra Ana i prof. Dubravka Sikora

Rječnik pitomačkog govora Tijekom 2005./06. školske godine ostvaren je projekt skupine učenika naše škole s pitomačkog, kajkavskog govornog područja – Vlatke Šelimber, Jelene Dolenec, Bernarda Kovača, Jelene Bedeković, Nele Bajsar, Nataše Nikšić i Sanje Sučić. Voditeljica projekta bila je profesorica Zdenka Kos. Cilj projekta bio je ustrojiti mali rječnik pitomačkog govora. Općina Pitomača prepoznala je vrijednost projekta i objavila rječnik u formi knjige. Rječnik sadrži abecedni popis 1600 leksema lokalnog pitomačkog govora s morfološkim odrednicama i objašnjenjima, tekst o osnovnim značajkama govora u odnosu na standardni jezik i u odnosu na opće značajke kajkavskog narječja i neke karakteristične frazeme s objašnjenjima. Dodatak rječniku su stari lokalni nazivi ulica i dijelova mjesta Pitomače. Rad na proširivanju i produbljivanju Rječnika se nastavlja. 102


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

190. godina od rođenja hrvatskog pjesnika Petra Preradovića Obljetnicu rođenja pjesnika čije ime škola nosi od 1968. godine obilježili smo na pjesnikov rođendan predavanjima i prezentacijom u Kazalištu Virovitica za sve učenike i djelatnike i posjetom pjesnikovoj rodnoj kući - muzeju u Grabrovnici. Projekt su priredile profesorice hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti u suradnji sa školskim knjižničarem i učenicima.Obuhvaćao je građanski i stvaralački pjesnikov životopis, pjesnikovo djelo u glazbenoj umjetnosti i njegov lik u djelima likovnih umjetnika; učenici su prezentirali i svoje uratke na tu temu. Isti je projekt predstavljen građanstvu u Gradskoj knjižnici Virovitica 18. III. 2008. godine.

Petar Preradović rođen je u Grabrovnici 19. 3. 1818. Jedan je od naših najpoznatijih pjesnika iz razdoblja hrvatskoga narodnog preporoda poznat po domoljubnihm budnicama i pjesmama o jeziku.

Profesori Gimnazije pred rodnom kućom Petra Preradovića

Izvanučionična nastava Učenici III. razreda s profesoricama hrvatskoga jezika u rodnoj kući Petra Preradovića

103


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Gimnazijalci u europskim projektima Europski parlament mladih

Marija Mihaljević i Dražen Puklavec

Europski parlament mladih je nevladina neprofitna organizacija koja potiče mlade ljude da budu politički aktivni, da nauče iznositi svoje stavove, diskutirati, kritizirati, predlagati i slušati druge. Na 17. zasjedanju Europskog parlamenta mladih Hrvatske 2004. godine sudjelovalo je šest učenika naše škole – Danijel Brlas, Marija Mihaljević, Nina Čupen, Dražen Puklavec, Nikola Glumac i Kristina Lukačević s profesoricom Brankom Lainson. Dražen Puklavec i Marija Mihaljević odabrani su da budu među pet učenika koji su Republiku Hrvatsku predstavljali na 45. zasjedanju Europskog parlamenta mladih u Durhamu od 26. ožujka do 4. travnja 2004. godine. Od 1. do 3. lipnja 2007. godine naši su učenici prisustvovali 20. zasjedanju Europskog parlamenta mladih u Zagrebu. To su bili Hrvoje Vampovac, Una Kukić, Matija Puklavec, Marta Mihaljević, Igor Šklebek i Vesna Đurđević. Mentorica im je bila profesorica Mihaela Kulej. Od 4. do 14. travnja 2008. godine Međunarodno zasjedanje Europskog parlamenta mladih održano je u Pragu. Hrvatsku je predstavljaklo šest učenika, a jedan od njih bio je i Hrvoje Vampovac, učenik IV. a razreda Gimnazije Petra Preradovića Virovitica.

Hrvoje Vampovac govori u češkom parlamentu

Europa u školi Učenici Gimnazije tradicionalno su vrlo uspješni u sudjelovanju na natječaju Europa u školi u literarnom izrazu. Vrijedne nagrade, za prva tri mjesta višednevno sudjelovanje u nekom kampu za mlade u Europi, dobili su 1996. Ana Saratlija i Karlo Vranješ, 2004. Ana Vargek i 2008. Rafaela Tripalo, a priznanja za sudjelovanje na Državnoj razini 1996. Lorna Glogović, Milan Maljek, Ana Sudarević i Neda Blagojević, 1997. Martina Vezmarović, 1998. Ana Saratlija, 2003. Josip Strija i Nina Čupen, 2004. Goran Orlić, 2005. Vlatka Šelimber, 2006. Vlatka Šelimber, 2007. Ana Vargek, 2008. Rafaela Tripalo. 104


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Europski dan jezika Profesori stranih jezika svake godine s učenicima obilježe Europski dan jezika vođeni idejom da je različitost bogatstvo, a ne prepreka međusobnom razumijevanju. U našoj se školi uči engleski, njemački i talijanski jezik i ideja nikad ne nedostaje. 27. rujna 2004. profesorica Lidija Benković organizirala je, u suradnji s drugim profesorima stranih jezika, kviz “Kako postati poliglot”. Učenici su u četveročlanim ekipama odgovarali na pedeset pitanja iz hrvatskoga, engleskoga, njemačkoga, talijanskoga i latinskoga jezika i to iz područja gramatike, ali i opće kulture zemalja određenog govornog područja. Najbolja ekipa nagrađena je knjigama. 2004. godine profesori Branka Lainson i Hrvoje Turčinović priredili su s učenicima pravi show na stranim jezicima koji je obuhvaćao pjesmu, ples, scenske izvedbe, recitacije, intervjue, ali i kviz za publiku.

105


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Stručne ekskurzije i izleti Učenici i profesori Gimnazije svake godine provode stručne ekskurzije kroz koje se ostvaruju neki od sadržaja nastavnikh programa.

Izložba stećaka u Klovićevim dvorima u Zagrebu

Izložba Pet stoljeća hrvatske umjetnosti u Klovićevim dvorima u Zagrebu

106

Tehnički muzej u Zagrebu

IV. d s profesoricom Polašek u nuklearki Krško 2009. godine


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Razred s najmanje izostanaka U sklopu programa smanjenja izostanaka s nastave svake se godine provodi natječaj za sve razredne odjele – razred s najmanje izostanaka po učeniku. Na kraju nastavne godine pobjednički razredni odjel ide na besplatan jednodnevni izlet.

2. d razred s razrednicom prof. Jasminkom Viljevac na nagradnom putovanju 2007. godine

Planinarski izlet na Papuk

2. b razred s razrednicom prof. Lidijom Benković na nagradnom putovanju 2008. godine

107


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Ostale aktivnosti

Sveti Nikola dočekuje učenike

Obilježavanje stotog rođendana Dragutina Tadijanovića

Obilježavanje Božića

Nijedna školska svečanost ne može bez pjevačkoga zbora i prof. Stamenić

Valentinovo u školi Glumci Perica Martinović i Goran Matović izvode recital ljubavne poezije 108


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Suradnja s hrvatskom gimnazijom u Pečuhu

Stručno usavršavanje; Enes Kišević poučava profesore govorenju poezije

Profesori Gimnazije slušaju predavanje o prevenciji ovisnosti 109


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Učenici i profesori Gimnazije u posjetu Zavičajnom društvu Virovitičana u Zagrebu

Maturanti se plesom opraštaju od škole

110


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

I oni su bili učenici naše Gimnazije...

MILKO KELEMEN, skladatelj svjetskoga značaja, rođen je u Slatini 1924. godine. Prve je skladbe skladao već sa trinaest godina u virovitičkoj Gimnaziji. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a usavršavao se u europskim glazbenim metropolama Francuske i Njemačke. Utemeljitelj je Muzičkog Biennalea Zagreb, međunarodnog festivala za suvremenu glazbu. Član je HAZU, kompozitor, profesor na uglednim europskim akademijama i autor nekoliko knjiga. Njemu u čast svake se godine u Slatini održavaju Dani Milka Kelemena, međunarodni glazbeni festival. FRANJO FUIS, pustolov i novinar, samo je kratko vrijeme bio gimnazijski učenik. Njegovi biografi svjedoče da je nakon drugog razreda gimnazije pobjegao s nekim cirkusom i tako započeo svoj pustolovni, ali iznimno sadržajan život. Uglavnom je pisao reportaže pod pseudonimom Fra Ma Fu, bavio se istraživačkim novinarstvom, socijalnim temama, objavljivao foto-reportaže i bio jedan od osnivača hrvatskoga stripa. Poginuo je u zrakoplovnoj nesreći na području Plitvičkih jezera u II. svjetskom ratu na jednom obavještajnom zadatku. ANTON ŠVAJGER, (1935.-2003.), akademik, doktor medicinskih znanosti, redoviti sveučilišni profesor, rođen u Daruvaru, pohađao je virovitičku Gimnaziju od 1949. do 1954. godine. Završio je Medicinski fakultet u Zagrebu i radio u Zavodu za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je nebrojenih znanstvenih radova i knjiga, istraživač na projektima, voditelj i suradnik, dobitnik mnoštva nagrada i član HAZU – razreda za prirodne znanosti. VIKTOR ŽMEGAČ, sveučilišni profesor, rođen u Slatini 1929. godine samo je nekoliko godina bio učenik virovitičke Gimnazije, a maturirao je u Osijeku. Veći dio radnog vijeka proveo je kao redovni profesor i predstojnik katedre za njemačku književnost. Filozofskog fakulteta u Zagrebu. On je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za povijest novije njemačke književnosti. Autor je nebrojenih knjiga, udžbenika, članaka, dobitnik brojnih nagrada i promicatelj njemačke i hrvatske književnosti u svijetu. 111


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

NIKOLA TRICK, slikar, rođen u Virovitici 1926. godine (otac Stjepan Trick bio je profesor na virovitičkoj Gimnaziji). U Gimnaziji je dobio i prve slikarske poticaje i poduke od svojega oca. Od 1953. godine radio je na I. osmogodišnjoj školi kao profesor likovne kulture, a kasnije kao slobodni umjetnik. Iza sebe je ostavio brojna likovna djela s motivima stare Virovitice, a virovitički Likovni klub i danas nosi njegovo ime.

TEODOR TRICK, brat Nikole Tricka i sin Stjepana Tricka, rođen 1930. u Virovitici gdje je pohađao i gimnaziju. Diplomirao je na Akademiji primjenjenih umjetnosti u Beogradu, a radni vijek proveo u Rijeci. Nakon umirovljenja vraća se u Viroviticu čuvajući tradiciju umjetničke obitelji Trickovih koji su svojim stvaralačkim radom podigli trajni spomenik gradu Virovitici.

DRAGUTIN BRITVIĆ, pjesnik, novinar, urednik i komentator, rođen je u Pitomači 1935. godine. Nakon završene Gimnazije u Virovitici, diplomirao je studij književnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Autor je mnoštva pjesama koje su uglazbljene i tako postale nedjeljiv dio naše svakodnevice (Bože, čuvaj Hrvatsku, Mirno teku rijeke, Potraži me u predgrađu, Nekaj grmi z Otrovanca...) Pisao je standardnim jezikom i rodnom kajkavštinom.

VLADIMIR KOLESARIĆ, sveučilišni profesor i predstojnik Katedre za eksperimentalnu i biološku psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vezu s rodnom Viroviticom čuva i kroz Zavičajno društvo u Zagrebu čiji je predsjednik. Autor je brojnih stručnih radova i knjiga.

VLADIMIR VOLENEC, predstojnik Geometrijskog zavoda Matematičog odjela PMF-a u Zagrebu i redoviti sveučilišni profesor. Rođen je u Sređanima Donjim kraj Daruvara, učenik virovitičke Gimnazije. Autor brojnih znanstvenih radova i voditelj znanstvenih istraživanja.

112


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

BRANKO GRISOGONO, sveučilišni profesor na Geofizičkom odsjeku PMF-a u Zagrebu, meteorolog svjetskoga glasa, autor brojnih članaka i stručnih radova. U virovitičkoj Gimnaziji maturirao je 1977./78. školske godine. Nakon završenog PMF-a u Zagrebu usavršavao se u Americi i Švedskoj.

ZVONIMIR MAJDAK, pjesnik, prozni pisac i urednik, rođen je u Zrinjskoj 1938. godine, a osnovnu školu završio u Vukosavljevici. Gimnaziju u Virovitici pohađao je od 1952. do 1957. godine. Autor je iznimno popularnih romana tzv. jeans proze poput Kužiš, stari moj, Pazi tako da ostanem nevina, Stari dečki, Marko po mukama i drugi.

BRANISLAV GLUMAC, pisac i likovni kritičar, virovitički učenik. Pripada generaciji gimnazijalaca koja se do danas s nostalgijom redovito prisjeća svoje škole. Prve su mu pjesme objavljene u Virovitičkom listu. Kasnije je neizbrisivo zadužio hrvatsku književnost svojim pjesmama i prozama, a Viroviticu velikom donacijom slika i skulptura koje se čuvaju u Gradskom muzeju.

Još je mnogo bivših gimnazijalaca koji su se svojim radom i djelovanjem izdigli iznad lokalnih, zavičajnih, pa i državnih okvira i svakako zaslužili da budu ovdje spomenuti; potrudit ćemo se više o njima pisati prigodom sljedeće obljetnice. Učenici Gimnazije Petra Preradovića Virovitica istraživali su biografije poznatih osoba-učenika naše Gimnazije u nastavi jezičnog izražavanja (razredni projekt); rezultat toga su i ove stranice za koje su zaslužni ovi naši (sada već bivši) učenici: Ivan Vecko, Matija Puklavec, Nataša Vuga, Maja Pasarić, Ema Španović, Sanja Sabolić, Marina Mađarević, Ana Milković, Josip Kovačević, Katarina Pavlović, Kristina Dominko, Anja Baklaić, Mateja Blažičević, Ines Živko, Vlatka Šelimber, Ana-Marija Pavleković, Marko Lulić.

113


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

114


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Slikovni zapis

115


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

116


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

117


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

118


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

119


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

120


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

50. obljetnica mature generacije koja je maturirala 1956. godine

50. obljetnica mature generacije koja je maturirala 1957. godine 121


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

30. obljetnica mature generacije koja je maturirala 1958. godine

10. obljetnica mature generacije koja je maturirala 1965. godine 122


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

10. obljetnica mature generacije koja je maturirala 1972. godine

30. obljetnica mature generacije koja je maturirala 1977. godine

123


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Nastavničko vijeće 2005. godine

Nastavničko vijeće 200p. godine

124


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Ivana Bešir, prof.

Imenar nastavnika Gimnazije Ako u Ateni ne bude krojača, Atenjani će hodati goli. Ako u Ateni ne bude obućara, Atenjani će hodati bosi. Ako u Ateni ne bude učitelja – Neće biti ni Atenjana. (Sokrat) Popisi su rađeni prema Izvješćima Gimnazije (koja nisu redovito tiskana), financijskim izvješćima i dijelom matičnim knjigama- budući da se u matičnim knjigama nalaze potpisi nastavnika, ponekad teško čitljivi, mogla se dogoditi poneka grješka ili nepotpunost. Popisi nastavnika su složeni po razdobljima abecednim redom bez obzira na dužinu rada u školi. 1918.-1940. Ravnatelji (direktori): Magarašević, Dimitrije (1918./19.) Vuksan, Stjepan (1920./21. -24./25.) Mandinić, Drag (1925./26.) Jagrović, Miloš (1926. -1928./29) Smičiklas, Dane (1929./30. 30./31., 31./32.) Radaković, Petar (1932./33.) Kušmišević, Juraj (1933./-39.) Cividini, Ante (1939./40.) Balić, Martin (od travnja 1940. v.d.ravnatelj) Nastavnici: Benel, Marija Brzac, Cecilija Burjan, Franjo Crvarić, Filip Culek, Branka Čerin, Bogumila Česić, Ljerka Debelić, Apolonija Del Tozo, Ivan Đakoni dr. Josip Eržen, Leon Ferko, Emilija Foretić, Dinko Gavrančić, Ljerka Gavrilović, R. Ginsberg, dr. David

Gluhak, Marcelin Gruber, Stjepan Halvaks, Mijo Hrdlička, Ljubo Ivančić, Ivan Jerolimov, Nikola Jurasić, Marija Just, Geza Kaponi, Josip Kaufmann, Herman Kitran, Boris Koči, Zora Kohn dr. Izrael Korać, Ljubiša Kostić, Zdenka (ili Kosić?) Kostić, Drag Landeka, Zora Lascarini, Olga Magarašević, Dimitrije Majcenj, Branko Makanec, Julije Marinović, Emil Marković, Aleksa Marković, Eugenija Marković, Radmila Moravac, Antun Osterman, Leokadija Pavelić, Olga Peruzović, Stjepan Plenar, Vjera Podhraški, Adalbert Polić, Marija Popović, Svetozar Popović, Vidosava Potparić, Čedomir Potparić, Jelica Preradović, Vladislava Romanenko, dr. Mihajlo

125


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Rufin Ruf o. Antun Rustja ,Vladislav Sekulić, Mile Strugar, Tatjana Sudarić, dr. Stjepan Šimunović , Vjekoslav Šlumpf, Božena Štajnhaus, Elza Štritof, Dragica Tot, o. Osvald Trick, Stjepan Tukalevski ,Aleksandar Tukalevski, Antonina Valter, Edgar Vernić Nada Volarić, Franjo Vranić, Belizar Vučković, Vasilije Vukelić, Desanka Vukelić, Dinko Vuksan, Stjepan Walter, Edgar Zubić, o. Silvestar Žalig. o. Norbert 1941-1945. Ravnatelji: Balić, Martin (1940; 1941./42.; 43./44.) Brđanović, Ilija ( 1942./43.) Nastavnici: Bakarić, Štefanija Brđanović, Ilija Brzac, Cecilija Burian, Franjo Cvar, Nikola Dulčić, Anka Đarmati, Zdenka Goričanec, dr Gothard Grdinić, Bosiljka Huljev, Anka Juračić,Neda Jurijčuk, Nikola Keglević, Danica Kirpe, Ankica Kostelić, Vjekoslav Lesiak, Slava Mikulić, Zora Palmer; Zora Potranek, Stjepan Radovanović, Zora Rhode, Zinaida Rumbak, Branko Sonnabend, Aleksandar Sutarić dr. Stjepan Svačina, Zlata Šantalab, o. Rok 126

Štritof, Draga Trick, Stjepan Vujković Stjepan Vujnović, Vladimir Vušković, Ivo 1945.- 1978. Ravnatelji: Dumičić, Rudolf (1945.-48.) Homan, Rudolf ( 1948.-52.) Aničić, Jelica (1952.-55.) Terlecky, Vladimir (1955./56.; 1957.-59.) Zubanović, Franjo (1956./57.) Jakovljević, Ante (1959.-62.) Milković, Mladen (1962. -66./67.) Rešetar, Zvonko (1967.-1978.) Nastavnici: Abram, Božena Aleksić, Radovan Anberović, Franjo Aničić, Jelica Antoš; Antica Balenović, Matilda Balić, Martin Balog, Tomislav Belić, Boris Bergman, Milan Bjelobrk, Marija Borbaš, Marija Borjanović, Dragica Borjanović, Milan Brusar, Branko Burić, Jelena Cetinić, Ana Cvitanović, Ivan Ćirić, Rudolf Danilov, Dragica Duičić, Nikola Dulčić, Anka Đarmati, Zdenka Đurđević, Dragan Filipović, Ivan Friedl, Franjo Grahovac, Nada Grčić, Mila Grdinić, Bosiljka Grgur, Dragica Hanže, Dragica Hižman, Ivan Horak, Ladislava Ivezić, Dubravka Janošević, Petar Jirouš, Jelica Jovanović, Ljiljana Juračić, Neda Jurinjak, Elza


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Kahrić, Aleksandar Kalanj, Zdravko Keglević, Danica Komar, Ivan Kostelić, Vladimir Kovačević, Mato Kovačević, Zdravko Kovačević, Zvonimir Krajnc, Đurđica Krčmar, Mirko Lalić, Milivoj Lesjak, Slava Marušić, Matilda Mihalić, Janko Miloš, Anica Miše, Ivan Moslavac, Rudolf Nakić, Ivo Ogresta, Mira Palmer, Zora Pavoković, Ivan Pavoković, Vlado Pejnović, Ljerka Pervan, Andrija Pintar, Vukosava Rokavec, Mila Romaj, Branko Seits, Ivan Sekulić, Ante Srdoč, Ljerka Široki, Ivo Škrilec, Jadranka Štetić, Sidonija Štromer, Ljubica Terlecki Božena Terlecki, Vladimir Tičić, Vilim Tihy, Marija Treber, Mirko Trick, Stjepan Tutuk. Marko Vrana, Josip Vrban, Dragica Vujnović, Klara Vujnović, Vladimir Vuković, Zlata Zelenbrz, Ivan Zubanović, Franjo Administrativno osoblje: Petrović, Milan Zalar, Antun-Zvonimir Zdjelar, Marija Zdjelar, Stjepan Pomoćno osoblje: Kovačić, Josip Kelčec, August Kovačević, Terezija

Milan, Cecilija Paljar, Anka Petrović, Franjo 1974. u Virovitici je osnovan Centar za obrazovanje kadrova u privredi u koji su ušle sve škole osim Gimnazije koja je pravno egzistirala još do 1.I. 1978. 1978. Gimnazija i Centar za obrazovanje kadrova u privredi spojeni su u Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje. U razrednim odjelima srodnim gimnazijskim programima radili su nastavnici Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje. 1991. ponovo je osnovana Gimnazija u osnivanju, a od 1992. Gimnazija Virovitica. 1991.-2008. Ravnatelji: Jadranka-Katarina Škrilec (1991./92.) Ivan Zelenbrz (1992.-1995.) Josip Mikolčić (1995./ 96.) Zdravko Kovačević (1996.- 2000./01.) Ivana Bešir( 2001 ...) Nastavnici: Bajser, Ana-Mari Belenji, Nevenka Benković, Lidija Bergman, Milan Bešir, Ivana Bilić, Dinko Bjelica, Alen Bobanac, Anita Brabec, Saša Brlas, Domagoj Debić, Vanda Fiškuš, Ivan Grba, Goran Hižman, Ivan Hižman-Tržić, Vlatka Hrgetić, Sanja Inđić, Branka Ivanušić, Maja Jovanović, Ana Jurinjak, Elza Kahrić, Aleksandar Kanižaj, Marieta Kasapović, Romano Knežević, Maja Kolesarić, Vlatka Kos, Zdenka Kovač, Sanjica Kovačević, Stanislav Kovačević, Zvonimir Kovačević, Zdravko Kulej, Mihaela Lainson (Pavelić), Branka 127


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Leskovar, Senka Marendić, Dubravka Marić, Niko Markus, Mira Međimorec, Darko Mikolčić, Josip Mitić, Ljiljana Moslavac, Zorka Novosel, Miroslav Novosel, Ana Obradović, Stevo Obrdalj, Sandrina Oršolić, Ana Pavoković, Ivan Petrinec, Ksenija Piškur, Ruža Plic, Azra Polašek, Slobodanka Poleto, Josip Sikora, Dubravka Sliško, Ankica Stamenić, Vanja Stipandić, Marko Šegregur, Valentina (SS) Škalić, Irena (SS) Šimunić, Sunčana Šipek, Josip Škrilec, Jadranka-Katarina Šojat, Marc Šunk-Kozjak, Lidija Ternjej, Zvonko Tučinović, Hrvoje Viljevac, Jasminka Zelenbrz, Ivan Žužić, Vera Vanjski suradnici: Pavica Biondić-Ivanković, Siniša Brlas Adminisrativno osoblje: Drpić, Slava Nađ, Ljerka Saratlija, Predrag Smolić, Mirjana Smolić, Branimir Zalar, Antun-Zvonimir Pomoćno osoblje: Banić, Snježana Cigler; Ivanka Feletar, Jadranka Ivadija, Đurđica Martić, Miroslav Milan, Cecilija

128

2008./09. Sadašnji zaposlenici Gimnazije su: 1. Ivana Bešir, ravnateljica, prof. hrvatskoga jezika, profesor savjetnik Nastavnici i predmeti: 2. Zdenka Kos, prof. mentor, hrvatski jezik 3. Vera Žužić, prof. mentor, hrvatski jezik 4. Sanja Srnak, prof., hrvatski jezik 5. Ana Novosel,prof., hrvatski jezik 6. Dubravka Marendić, prof. savjetnik, engleski jezik 7. Branka Lainson, prof., engleski jezik 8. Maja Mlinarić, prof., engl. jezik 9. Lidija Benković, prof. mentor, njemački jezik 10.Goran Grba, prof., njemački jezik 11. Hrvoje Turčinović, prof., njemački i talijanski jezik 12. Krunoslav Kovačić, prof., latinski jezik 13. Vanja Stamenić, prof., glazbena umjetnost 14. Dubravka Sikora, prof., engleski jezik i likovna umjetnost 15. Branka Inđić, prof. savjetnik, matematika 16. Azra Plic, prof., matematika 17. Zdravko Kovačević, prof., matematika 18. Slobodanka Polašek, prof. savjetnik, fizika 19. Marko Stipandić, prof., fizika 20. Jasminka Viljevac, prof. mentor, matematika 21. Zvonko Ternjej, prof. savjetnik, biologija i kemija 22. Mira Markus, prof. mentor, biologija 23. Ruža Piškur, prof., kemija 24. Ivana Salajić, prof., kemija i fizika 25. Ivan Fiškuš, prof., filozofija, logika, politika i gospodarstvo, etika 26. Jadranka Katarina Škrilec, prof., povijest 27. Miroslav Novosel, prof., povijest 28. Domagoj Brlas, prof., geografija 29. Anita Bobanac, prof., geografija 30. mr.Josip Šipek, prof. savjetnik, informatika 31. Darko Međimorec, prof., TZK 32. Maja Knežević, prof., TZK 33. Ana Oršolić, prof., vjeronauk Stručna služba: 34. Stevo Obradović, prof., pedagog 35. Ljiljana Main, prof., psihologinja 36. Josip Strija, prof., knjižničar Administrativno osoblje: 37. Predrag Saratlija, tajnik 38. Slava Drpić, računovotkinja Pomoćni osoblje: 39. Miroslav Martić 40. Ivanka Cigler 41. Jadranka Feletar 42. Đurđica Ivadija 43. Snježana Banić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Učenici Gimnazije Školska godina 1919./1920. Privremena realna gimnazija u Virovitici – IV. razred 1. Bosiljka Acketa 2. Slava Baburak 3. Branimir Barač 4. Šandor Benak 5. Stanko Čagljević 6. Paula Gašpar 7. Gorgje Gavrilović 8. Viktor Gornig 9. Martin Grusling 10. Ivan Herold 11. Marija Ivesa 12. Dioniz Jankovich grof 13. Božidar Kovačević 14. Franjo Lengyel 15. Dragutin Leskovac 16. Zdravko Paulin 17. Josip Pollak 18. Nevenka Popović 19. Vladimir Popović 20. Franjica Rožić 21. Franjo Schäffer 22. Milan Sihwarz 23. Aleksandar Tolić 24. Nada Truckmayr 25. Albert Vajda 26. Josip Waller Školska godina 1920./1921. Kraljevska realna gimnazija u Virovitici – IV. razred 1. Milan Adamović 2. Aleksandar Begović 3. Adela Brusits 4. Katarina Čeleda 5. Matija Deichner 6. Dragutin Dobrinić 7. Veronika Doppler 8. Vladimir Enirović 9. Jelena Feiler 10. Klara Fischer 11. Marija Gavrančić 12. Mato Gjuračić 13. Ernest Goldberger 14. Mirko Golub

15. Dragutin Hlavaček 16. Marija Horvat 17. Josipa Idžojtić 18. Matilda Kelemen 19. Vera Kohn 20. Ivan Kovačević 21. Dušan Krković 22. Rade Mrkšić 23. Zvonimir Mužinić 24. Ruža Nemet 25. Karlo Novak 26. Oskar Ostojić 27. Antun Paulin 28. August Peisker 29. Branko Plačković 30. Štefanija Primorac 31. Ivka Prpić 32. Draga Pruckmayr 33. Mira Rotter 34. Branka Spiegler 35. Jelena Staičić 36. Jelena Stakić 37. Đuro Stern 38. Vilim Szommer 39. Mato Trgovčić 40. Franjo Vargović 41. Slavko Weiss 42. Vjekoslava Winter Školska godina1921./1922. Privremena realna gimnazija u Virovitici – IV. razred 1. Marija Adamović 2. Matilda Adamović 3. Julije Bing 4. Milan Bing 5. Hedviga Čurin 6. Miroslav Denich 7. Etelka Feiler 8. Milan Feldmann 9. Ana Friedmann 10. Viktor Goldberger 11. Josip Golub 12. Vjekoslav Groff 13. Ružica Grün 14. Egon Gürth 15. Jelena Henking 16. Slavica Hoffmann

17. Zlata Idžaković 18. Stjepan Jirasek 19. Stjepan Kern 20. Stjepan Kolarić 21. Stanko Kovačević 22. Tomo Kuhar 23. Vladimir Kuzman 24. Vjekoslav Lesiak 25. Vladimir Majer 26. Ervin Müller 27. Branko Pejnović 28. Timofej Poluljakov 29. Ilija Popović 30. Stjepan Primoran 31. Milka Prpić 32. Danica Satler 33. Sida Schleifer 34. Antonija Scholz 35. Barbara Schüssler 36. Lavoslav Schwarz 37. Marija Semelić 38. Ivan Sitek 39. Eugen Spierer 40. Zora Stipić 41. Ružica Szabo 42. Ivan Virković Školska godina 1922./1923. Kraljevska realna gimnazija u Virovitici – V. razred 1. Milan Bing 2. Katica Čeleda 3. Hedviga Čurin 4. Matija Deichnen 5. Miroslava Denich 6. Etelka Feiler 7. Milan Feldmann 8. Viktor Goldberger 9. Josip Golub 10. Vjekoslav Groff 11. Egon Gürth 12. Slava Hoffmann 13. Vera Kohn 14. Vladimir Kuzman 15. Vjekoslava Lesiak 16. Vladimir Majer 17. Ervin Müller 18. Branko Pejnović

129


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

19. Ilija Popović 20. Milka Prpić 21. Danica Satler 22. Sida Schleifer 23. Antonija Scholz 24. Lavoslav Schwarz 25. Marija Semelić 26. Ivan Sitek 27. Eugen Spierer 28. Greta Springer 29. Ružica Szabo 30. Ivan Virovkić Školska godina 1924./1925. Kraljevska realna gimnazija u Virovitici – VII. razred 1. Milan Bing 2. Martin Bušić 3. Milan Feldmann 4. Viktor Goldberger 5. Josip Golub 6. Egon Gürth 7. Vjekoslava Lesiak 8. Vladimir Majer 9. Ervin Müller 10. Mato Pfeffer 11. Ilija Popović 12. Milka Prpić 13. Sida Schleifer 14. Ivan Sitek 15. Ljubomir Urban 16. Ivan Virković Školska godina 1925./1926. Državna realna gimnazija u Virovitici – VII. razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Milan Feldmann Viktor Goldberger Ivana Grđan Oton Horvat Ivan Kreiziger Marija Ljubičić Dragutin Majer Branko Pejnović Tomo Valhović

Školska godina 1926./1927. Državna realna gimnazija u Virovitici – VI. razred 1. 2. 3. 4. 130

Ivan Brunner Ivan Diamea Josip Hajić Roza Hauskneht

5. 6. 7. 8. 9.

Blaženka Husiak Srećko Kumek Mirko Marković Mirko Pobz Zvonimir Satler

Školska godina 1927./1928. Kraljevska realna gimnazija u Virovitici – VI. razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Franjo Homan Josip Kolačny Zora Pejnović Milan Rakijaš Dobroslav Ružinski Tomislav Tomeković Štefanija Vajda

Školska godina 1928./1929. Državna realna gimnazija u Virovitici – VI. razred 1. Laislav Aba 2. Irma Aba 3. Ljubica Antoš 4. Josipa Arko 5. Egon Bader 6. Julije Beck 7. Stanka Benak 8. Rudolf Bukvić 9. Štefica Chrumka 10. Marija Čik 11. Franjo Fischer 12. Franjo Hain 13. Ljubica Hartzer 14. Božidar Kalman 15. Rudolf Kapko 16. Josip Korein 17. Juraj Kovačić 18. Ljudevit Kranjc 19. Dragutin Krapac 20. Ivan Lovreković 21. Stjepan Lovrin 22. Nikola Mažuran 23. Božena Milić 24. Petar Mundveil 25. Jelena Novak 26. Vilko Novak 27. Stanko Ostoić 28. Pavelić Dragutin 29. Milan Pavlović 30. Ivan Plevnik 31. Marija Posavac 32. Sofija Radetić 33. Anka Sabolek 34. Juraj Slaviček 35. Josip Smrček

36. Petar Sudžerković 37. Stanislav Svoboda 38. Ivan Široki 39. Dragica Španić 40. Juraj Tomljanović 41. Vladimir Tomljanović 42. Sava Uskoković 43. Savica Uskoković 44. Ladislav Vindiš Školska godina 1929./1930. Kraljevska realna gimnazija u Virovitici – VII. razred 1. Milan Bing 2. Martin Bušić 3. Milan Feldmann 4. Viktor Goldberger 5. Josip Golub 6. Egon Gürth 7. Vjekoslava Lesiak 8. Vladimir Majer 9. Ervin Müller 10. Mato Pfeffer 11. Ilija Popović 12. Milka Prpić 13. Sida Schleifer 14. Ivan Sitek 15. Ljubomir Urban 16. Ivan Virković Školska godina 1930./1931. Državna realna gimnazija u Virovitici – IV. razred 1. Antun Anko 2. Aleksandra Bader 3. Štefica Chrumcha 4. Henrik Vladimir Bauer 5. Ivan Bužek 6. Luka Dragojlović 7. IJakov Franjić 8. Vinko Cergolj 9. Eva Friščić 10. Vinko Grodić 11. Đuro Hideg 12. Josip Kočević 13. Zlata Kovač 14. Vjekoslava Kreirger 15. Milan Pavlović 16. Branimir Pureta 17. Amalija Ružićka 18. Franjo Sabolić 19. Andrija Tandarić 20. Ivan Tumbas


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

21. Dragutin Vajda 22. Antun Vesel 23. Josip Vesely 24. Hrvoje Zadrović 25. Miroslava Zimmermann 26. Mijo Zivko Školska godina 1931./1932. Realna gimnazija u Virovitici – IV. razred 1. Vladimir Antoš 2. Vladimir Bauer Hunih 3. Savo Bosanac 4. Dragutin Dobraš 5. Franjo Farkaš 6. Loris Filipović 7. Franjo Grlica 8. Antun Hackenberg 9. Branko Helbet 10. Ivan Mađenić 11. Marija Pavoković 12. Margareta Paulik 13. Irena Roder 14. Mihael Valentić 15. Veronika Vesel 16. Matilda Vezmarović 17. Elizabeta Winter 18. Zdenka Zimmerman Školska godina 1932./1933. Državna realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Milivoj Ašner 2. Zdenka Bažant 3. Josip Benotić 4. Ivan Cetina 5. Zvonimir Cimerman 6. Milan Crnković 7. Branko Drobac 8. Pavao Fajler 9. Stjepan Gabrić 10. Ivan Gračan 11. Milan Gvojić 12. Franjo Horvat 13. Božidar Karajkov Petrelić 14. Franjo Korbelik 15. Milivoj Kovačević 16. Branko Lukačević 17. Vladimir Panijan 18. Ivan Puhač 19. Josip Rogić 20. Emanuel Šimunić 21. Florijan Vitez

Školska godina1933./1934. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred

Školska godina 1935./1936. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred

1. Predrag Eberhard 2. Ivan Filjak 3. Franjo Fišer 4. Franjo Flajpan 5. Branko Grubić 6. Davorin Jelić 7. Julije Karanči 8. Branko Markotić 9. Radojka Marković 10. Franjo Mladenović 11. Stanko Ostojić 12. Čedomir Prica 13. Milan Relić 14. Elza Štefa Sakač 15. Petar Sudžurović 16. Stjepan Šerbedžija 17. Ratimir Šifner 18. Dušan Protić 19. Feliks Vrbanac

1. Egon Bader 2. Savo Bosanac 3. Rudolf Bukvić 4. Petar Dabić 5. Vladimir Diebalo 6. Julije Domac 7. Božidar Frank 8. Zvonimir Fridl 9. Zlatko Habunek 10. Antun Hakenberg 11. Đuro Hideg 12. Franjo Horvat 13. Ivan Mađerić 14. Milan Pavlović 15. Milan Pavlečić 16. Milan Petrović 17. Momčilo Rajčević 18. Jovan Rogić 19. Dragutin Vajda 20. Milan Valentić 21. Vjekoslav Žilavi

Školska godina 1934./1935. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Anton Ažman 2. Milan Basić 3. Rudolf Bukvić 4. Tomislav Crnković 5. Dragutin Flajpan 6. Franjo Flajpan 7. Vladimir Frank 8. Jakov Franjić 9. Josip Ivčević 10. Josip Karmeli 11. Marija Krepfl 12. Vilko Krepfl 13. Milan Ličina 14. Mijo Maturanec 15. Zvonimir Miletić 16. Vilko Novak 17. Momčilo Rajčević 18. Franjo Sabolić 19. Ivan Šimunović 20. Dragutin Tajs 21. Aleksandar Talj 22. Ivan Tumbas 23. Živojin Vasiljević 24. Josip Veseli 25. Hrvoje Zadrović 26. Vjekoslav Žilavi

Školska godina 1936./1937. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Josip Blažeković 2. Petar Dabić 3. Zvonimir Habunek 4. Božena Hajnel 5. Branko Helbet 6. Ivan Karlović 7. Vjera Korbelik 8. Anica Miletić 9. Josip Mioković 10. Josip Puhović 11. Pavao Svoboda 12. Jeronim Šifner 13. Andrija Tandarić 14. Dragutin Valentić 15. Ilija Vurdelja Školska godina 1937./1938. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Božidar Bakotić Josip Bing Vilko Bužak Vladimir Gregor Mladen Horvat Mirko Krajciger Stjepan Livančić 131


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

8. Ružica Mihaljević 9. Ana Miletić 10. Dragutin Panijan 11. Francišek Pučko 12. Juraj Sekelj 13. Vladimir Šterger 14. Zvonimir Vajs 15. Zorislav Žmegač Školska godina 1938./1939. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Luka F. Blažević 2. Josip I. Cestarić 3. Hari J. Cileer 4. Dioniz D. Cukor 5. Marcel Stj. Dasović 6. Vladimir Stj. Dorkić 7. Rajko M. Đačić 8. Aleksandar J. Đuriš 9. Antun A. Fojt 10. Zvonimir Z. Grandić 11. Željko R. Habunek 12. Ivan I. Hacman 13. Božidar J. Janeš 14. Ivka J. Jurišić 15. Stjepan Stj. Kindler 16. Dragutin J. Klobučar 17. Dragutin F. Kovač 18. Ivan I. Kovač 19. Antun I. Lefler 20. Branko I. Lenđel 21. Marija M. Mandić 22. Josip M. Matoš 23. Ivanka Stj. Mikić 24. Ivan V. Moslavac 25. Vladislav J. Novak 26. Branko M. Obradović 27. Đuro Đ. Oršulić 28. Mihailo S. Radojičić 29. Danilo G. Radujkov 30. Ratimir M. Ravlić 31. Vladimir Đ. Razumović 32. Ivan Đ. Rogić 33. Kazimir M. Šneman 34. Mirko Š. Štetić 35. Ivan K. Štraus 36. Ljubomir M. Trkulja 37. Gizela Stj. Tumbas 38. Dragutin D. Vitrisal 39. Antun V. Volenik 40. Emerika Ž. Vukasović 41. Sidonija J. Žunić 132

Školska godina 1939./1940. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred

Školska godina 1941./1942. Državna realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred

1. Josip J. Barnovski 2. Martin K. Belec 3. Zlatko J. Binenfeld 4. Josip J. Cestarić 5. Danilo S. Đunić 6. Marta B. Frajlag 7. Gajo Gaćeša 8. Stanislav R. Gregor 9. Gordana Hinić 10. Ivan Horvat 11. Zlatko S. Janković 12. Vladimir S. Kovačić 13. Vladislav Ž. Medaković 14. Vladislav J. Novak 15. Marija Pavelić 16. Ratimir M. Ravlić 17. Dragutin D. Roler 18. Zvonimir I. Šifner 19. Dragutin O. Trgovčić

1. Ivanka Balen 2. Vladimir Benković 3. Ivo Blažeković 4. Zvonko Cviić 5. Slavica Črnjeka 6. Ruža Grčić 7. Rajmond Gregor 8. Matija Jedlička 9. Milutin Kelemen 10. Ivanka Kovačević 11. Stjepan Krpan 12. Stanislav Mikić 13. Dušan Milić 14. Vladimir Močnik 15. Marija Moslavac 16. Marija Paulat 17. Dragutin Pavelić 18. Antonija Prešelo 19. Dragica Rođak 20. Juraj Sabolić 21. Stanislav Simon 22. Matija Šundalić 23. Ivan Trick 24. Ljudevit Tumbas 25. Dragica Vesel 26. Dragutin Völker 27. Zora Plačković

Školska godina 1940./1941. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Đurađ Balogredac 2. Ljerka Bakotić 3. Zlatko Boršić 4. Vladimir Daničić 5. Juraj Đerić 6. Velimir Eterović 7. Viktor Himmebreich 8. Dragutin Holemann 9. Miroslav Höger 10. Anica Jedlička 11. Antun Jirasek 12. Zvonko Kokotović 13. Darinka Korać 14. Jula Kovačević 15. Viktor Kožaj 16. Branimir Kurjaković 17. Ivan Magenheim 18. Dragica Obradović 19. Vera Pereković 20. Vjekoslav Posavac 21. Antun Prazinger 22. Gizela Rohrbaher 23. Vladimir Sklenar 24. Neda Šarčević 25. Vladimir Šegić 26. Vladimir Štefović 27. Vjekoslav Tavile 28. Franjo Toš 29. Marko Vajs 30. Karlo Vrbanec

Školska godina 1942./1943. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Franjo Ambrošić 2. Konstantin Brun 3. Helena Gazafni 4. Zdravko Glogač 5. Branko Jerčinović 6. Dragutin Jurno 7. Ivan Krmpotić 8. Zdenka Marinšić 9. Vladimir Matočec 10. Ivan Mihaljinac 11. Milivoj Plačković 12. Petar Prodanović 13. Vlado Prpić 14. Mirko Rapo 15. Antun Salajić 16. Zdenka Suplika 17. Luka Šabarić 18. Vjekoslav Šejteri 19. Antonija Valenta 20. Ružica Žuvelić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Školska godina 1943./1944. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred

Školska godina 1945./1946. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred

1. Milan Božić 2. Ivan Burian 3. Zlatan Dežman 4. Helena Frasson 5. Josip Grčić 6. Sthepan Grčić 7. Stjepan Ivković 8. Vladimir Janošević 9. Viktor Kavalir 10. Dragutin Kostelić 11. Adela Pastor 12. Ljiljana Petek 13. Terezija Salaj 14. Vjekoslav Šaler 15. Čedomil Tadejević 16. Zdenka Teisl

1. Neda Balaić 2. Marko Begovac 3. Dragutin Benković 4. Ivana Brajdić 5. Branislava Cvenić 6. Josip Cvenić 7. Nada Degovicia 8. Dragutin Doppler 9. Andrija Elijaš 10. Vicko Filipović 11. Blažica Horvat 12. Ana Ivoš 13. Branka Jerković 14. Lidočka Klarić 15. Katica Kolibaš 16. Rudolf Kovač 17. Matej Konjanik 18. Mladen Krsnik 19. Rudolf Lazić 20. Đuro Maras 21. Milan Marković 22. Eugen Medek 23. Branka Pavoković 24. Stjepan Peuzan 25. Helena Pintar 26. Leon Ivanov Satler 27. Nikola Trick 28. Vladimir Ulovec 29. Dragutin Valc 30. Blaženka Vostřel 31. Zdenka Vranković 32. Adrijan Žmegač

Školska godina 1944./1945. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Živana Aničik 2. Branko Antolčić 3. Zdenka Bakotić 4. Marko Begovac 5. Dragutin Benković 6. Libuša Burian 7. Blaženka Capić 8. Josip Cvenić 9. Andrija Elijaš 10. Vicko Filipović 11. Đuro Franjetić 12. Marija Funtek 13. Mirjana Horvat 14. Josip Ivanušić 15. Dragica Kostelić 16. Rudolf Kovač 17. Ivan Kovačević 18. Mladen Krsnik 19. Rudolf Lazić 20. Marija Milosavljević 21. Marijan Mišura 22. Marijan Petračić 23. Viktorija Prešelo 24. Branka Švedl 25. Vladimir Ulovec 26. Zlata Wölker

Školska godina 1946./1947. Realna gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Ljerka Brajdić 2. Petar Buden 3. Zlata Domiter 4. Stjepan Frason 5. Vladimir Gjurčević 6. Brajko Gvojić 7. Stjepan Ivanković 8. Čedomir Janić 9. Krsto Kovačević 10. Đurđica Krajnc 11. Matilda Mandić 12. Milutin Maračić 13. Antun Mikić 14. Tomislav Miling 15. Vjekoslav Mitrovac 16. Dragutin Pavković 17. Marija Pavoković

18. Nadežda Pejnović 19. Ivan Penzar 20. Zvonko Pintar 21. Slavica Plačković 22. Nikola Pocrnić 23. Josip Pordan 24. Branko Rapo 25. Zdravko Rittmeier 26. Alojzije Simon 27. Nikola Šimunović 28. Tihomir Šneman 29. Marija Štefanac 30. Mirko Vajsman 31. Antun Zalar 32. Zvonimir Zdelar 33. Danica Žilavi 34. Zlata Žilavi 35. Josip Župan Školska godina 1947./1948. Gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Vladimir Balaić 2. Krešimir Barač 3. Miroslav Baštar 4. Marija Benković 5. Aleksandar Bikić 6. Zdravko Buden 7. Aleksandar Cugovčan 8. Dragan Drobnjak 9. Milan Gojković 10. Josip Fett 11. Vladimir Gelenčer 12. Boris Gornik 13. Ante Grašo 14. Ivan Hrelja 15. Dragica Janić 16. Petar Janošević 17. Anica Jantal 18. Božena Jerčinović 19. Boris Kelemen 20. Zdravko Kos 21. Nadežda Kosanović 22. Mirjana Krmpotić 23. Ivan Madaraši 24. Nada Medek 25. Branko Mihelić 26. Zdenko Mikina 27. Branka Moslavac 28. Milan Mrazek 29. Zlata Pavleković 30. Vladimir Pavoković 31. Mladen Pejnović 32. Vjekoslav Petrović 33. Mara Rebac 34. Roman Safundžić 35. Ivan Seits 133


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

36. Nada Simon 37. Davorin Starčević Školska godina 1948./1949. Gimnazija u Virovitici VIII. a razred 1. Baltić Dominik 2. Bogosavljević Milan 3. Czukor Ivan 4. Jakob Čupen 5. Đurđica Doppler 6. Nada Dugina 7. Stjepan Đeri 8. Andrija Felbar 9. Ivan Gal 10. Franjo Gerenčir 11. Dragoslav Götzl 12. Mirko Ivanković 13. Ljubica Karavanić 14. Sergije Keser 15. Berislav Kolarić 16. Marija Madaraši 17. Lukrecija Marangunić 18. Vjekoslav Papp 19. Terezija Pavić 20. Ivan Pavoković 21. Olga Prebeg 22. Matija Sabolić 23. Vera Sandi 24. Zdravko Tot 25. Teodor Trick 26. Nedeljko Uzelac VIII. b razred 1. Ivan Balaić 2. Miroslav Balder 3. Boris Belić 4. Antun Bunjevac 5. Dragutin Cergolj 6. Đorđe Damjanac 7. Čedomil Degoricia 8. Vladimir Gelenčer 9. Katarina Horvat 10. Josip Houra 11. Stanislav Jeržabek 12. Zlatko Keglević 13. Vjekoslav Kozjak 14. Dušan Maržić 15. Franjo Petračić 16. Rada Oldřich 17. Dušan Rapo 18. Ana Richter 19. Jaroslava Satrapa 134

20. Ivana Smutni 21. Mladen Starčević 22. Marija Tihy 23. Željko Torjanac 24. Nada Vukadinović 25. Željka Zdjelar 26. Blanka Zbunjak Školska godina 1949./1950. Gimnazija u Virovitici VIII. razred 1. Cecilija Adamović 2. Kornelija Balta 3. Krešimir Baumštark 4. Aleksandar Bjelousov 5. Branimir Bogdanić 6. Franjo Brkić 7. Ivan Bunjevac 8. Jelka Crnec 9. Branka Čeleda 10. Andrija Felbar 11. Zdravko Grigić 12. Ivan Haupert 13. Marija Ivoš 14. Rajko Jurišić 15. Ladislav Katona 16. Adolf Kinčl 17. Angelina Lainović 18. Milan Lovreković 19. Marija Madaraši 20. Marija Marzić 21. Vid Modrić 22. Predrag Mrkšić 23. Marija Pajskar 24. Marija Pavić 25. Dragutin Pavlović 26. Radojka Pavlović 27. Marija Puškarić 28. Ivana Razlog 29. Miroslav Samboliček 30. Vuk Seits 31. Emilijan Sokele 32. Franjo Stanek 33. Jure Strgan 34. Ljerka Šimunović 35. Marko Špehar 36. Slavko Tošić 37. Olga Vašatko 38. Ivan Veršnik 39. Mira Zeman 40. Julijan Žagi 41. Đorđe Živković

Školska godina 1950./1951. Gimnazija u Virovitici – VIII. razred 1. Andjelija Avirović 2. Marija Bunjevac 3. Antun Čižek 4. Ilija Čuljat 5. Dragutin Delač 6. Željko Filipović 7. Marija Grac 8. Nevenka Grundler 9. Dušanka Janković 10. Zdravko Kalanj 11. Vjekoslav KArlovčan 12. Vladimir Klier 13. Vojin Kolarić 14. Franjo Kovač 15. Branko Kovačević 16. Milan Kratohvil 17. Mirjana Krivošić 18. Marija Maućer 19. Cecilija Marčeta 20. Vladimir Marinčić 21. Draško Matenhajm 22. Petar Medved 23. Marija Meštrović 24. Oto Moslavac 25. Nada Novković 26. Zdravko Novotny 27. Nedjeljka Obradović 28. Slavko Paleček 29. Danica Pavlović 30. Adela Petras 31. Dragica Rajnović 32. Petar Roksandić 33. Katarina Rubčić 34. Blanka Samboliček 35. Neda Sundać 36. Mirko Šipka 37. Milan Škorić 38. Jovanka Trifković 39. Kazimir Turkalj 40. Dragica Uskoković 41. Marko Vlašić Školska godina 1951./1952. Gimnazija u Virovitici VIII. razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mileva Arbutina Đurđica BArtolović Franjo Benković Branko Bergman Ivan Berišić Borivoj Boršić Borivoj Buzadžić Vladimir Dabić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

9. Antun Gverić 10. Nevenka Gvozdenović 11. Nikola Ječmenica 12. Slavica Jelak 13. Zora Kuzle 14. Viktorija Kuzman 15. Marija-Erna Lach 16. Vladimir Ljubičić 17. Kata Majurec 18. Petar Maljković 19. Olga Mileusnić 20. Mateja Pavičić 21. Dragica Pavleković 22. Franjo Penzar 23. Franjo Petračić 24. Milan Petrović 25. Blažica Požežanac 26. Božidar Prpić 27. Dragoljub Puhač 28. Dimitrije Radmilović 29. Emil Rafaj 30. Blaženka Rubčić 31. Božidar Ručević 32. Vjekoslava Rukavina 33. Jaroslav Satrapa 34. Ankica Smola 35. Slavica-Marija Šabarić 36. Dragutin Šolc 37. Čedomil Tominac 38. Pavao Trbojević 39. Josip Waller 40. Mirko Zdunić 41. Stevan Zeljković Školska godina 1952./1953. Gimnazija u Virovitici VIII. a razred 1. Nikola Boban 2. Vlasta Boršić 3. Mato Brkljačić 4. Vladimir Brlas 5. Miroslav Ćulafić 6. Ankica Filipović 7. Petar Gligić 8. Petar Humičić 9. Vladimir Gorski 10. Mladen Hrabrić 11. Matilda Kasal 12. Petar Kavgić 13. Borivoj Majstorović 14. Marija Nemet 15. Borivoj Preradović 16. Slavica Rašperger 17. Ivan Rauk 18. Dušanka Starović 19. Marija Šabanić

20. Savo Tatalović 21. Branka Teodorović 22. Helena Vizinger VIII. b razred 1. Pavao Balta 2. Nenad Cividini 3. Marija Frgić 4. Vlatko Gornik 5. Justina Grlica 6. Marija Ivančan 7. Slobodan Juzbašić 8. Vaclav Kačera 9. Đurđica Markovinović 10. Đurđica Mihaljinac 11. Slavko Milošević 12. Rajko Obradović 13. Ljiljana Ostojić 14. Ljerka Pejnović 15. Marija Pisković 16. Karolina Praček 17. Milivoj Rada 18. Zlatko Rausavljević 19. Ljerka Sukić 20. Nada Škorić 21. Rajna-Dubravka Štrodl 22. Marija Triska 23. Julijan Vivovkić 24. Ana Vrekalić Školska godina 1953./1954. Gimnazija u Virovitici VIII. a 1. Slavko Bačić 2. Zvonimir Bauer 3. Tomislav Boršo 4. Dragutin Britvić 5. Jagoda Brkić 6. Višnja Brkić 7. Radoljub Cabunac 8. Petar Dević 9. Filip Filipović 10. Vera Gorski 11. Adela Herceg 12. Veljko Hrkalović 13. Ljerka Ivoš 14. Obrad Jeličić 15. Milka Jelković 16. Antun Kovač 17. Mira Mufić 18. Marija Nuk 19. Mirjana Plačković 20. Ivka Repić 21. Štefanija Rubčić 22. Karmela Starčević

23. Luka Šteković 24. Anton Švajger VIII. b 1. Vladimir Bajsar 2. Rajko Balić 3. Đurđica Bartolić 4. Milica Čulić 5. Milivoj Čupen 6. Terezija Hernić 7. Zvonimir Grgesina 8. Zdravko Jakelić 9. Dragica Kezele 10. Veronika Kovač 11. Josip Kovačević 12. Dubravka Krivošić 13. Ivan Krivošić 14. Josip Penzar 15. Nevenka Petrić 16. Ana Selinger 17. Snežana Siter 18. Miroslav Šolc 19. Baltazar Suhan 20. Božidar Sukić 21. Radoje Vučković 22. Mirna Žunić 23. Mladen Žuvela Školska godina 1954./1955. Gimnazija u Virovitici razred VIII. a 1. Marija Andree 2. Nikola Babić 3. Tomica Bajan 4. Vladimir Bakić 5. Petar Dević 6. Anđelija Golubović 7. Danica Gorski 8. Marija Hakenberg 9. Ivan Karlovčan 10. Blaženka Kauf 11. Ivanka Kovačević 12. Domagoj Marjanović 13. Marija Mihalić 14. Zdenka Novotny 15. Ankica Ostrum 16. Ljerka Prebeg 17. Elizabeta Seitz 18. Ljuba Stjepanović 19. Marta Stopa 20. Nikola Subanović 21. Anka Šćerba 22. Edvard Šolc 23. Veronika Veber 24. Radojka Vujić 135


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

VIII. b 1. Tomislav Adamec 2. Božena Balogović 3. Gojko Bosanac 4. Mihailo Golubović 5. Vojin Grahovac 6. Klement Hoch 7. Zlata Jergović 8. Momčilo Kovačević 9. Marija Lazić 10. Josip Lerine 11. Katica Penzor 12. Juraj Rada 13. Nevenka Surla 14. Vukosava Sušić 15. Josip Šaner 16. Luka Štehović 17. Zrinka Štrodl 18. Amalija Tivodor 19. Nada Tomac 20. Rudolf Vargović 21. Tomo Vitlović 22. Ivan Vrbančić 23. Milan Zalar Školska godina 1955./1956. Gimnazija u Virovitici VIII. a 1. Tomislav Babić 2. Zora Bajan 3. Irena Bebek 4. Mato Blaž 5. Ivan Bosanac 6. Mirko Bošnjak 7. Viktor Brož 8. Bernarda Buhić 9. Antun Butorac 10. Zvonimir Čačić 11. Zorka Čizmić 12. Gordana Filipović 13. Borivoj Glumbić 14. Tomislav Jakelić 15. Milan Jurišić 16. Višnja Kocijan 17. Miroslav Lokmer 18. Mirjana Miholek 19. Ivan Mihuljec 20. Krunoslav Milais 21. Rajko Milnović 22. Dušan Miklič 23. Darinka Popović 24. Zlata Prpić 25. Radmila Ravetić 26. Josip Ravolović 27. Katarina Rešetar 136

28. Antun Rubčić 29. Ljubomir Šojić 30. Kveta Terešak 31. Matija Veić 32. Antun Vuletić 33. Jovan Živković VIII. b 1. Franjo Ambreković 2. Stjepan Apfentaler 3. Luka Balać 4. Ivan Botić 5. Rajko Bujić 6. Vera Bukovac 7. Slavko Đurđević 8. Milan Filipović 9. Rudolf Gornik 10. Marija Horvat 11. Nikola Janečić 12. Zorica Jelić 13. Anđelka Kekez 14. Rajka Kitonić 15. Tihomir Klaudius 16. Radivoj Kosanović 17. Krešimir Kovač 18. Vera Kovačević 19. Ana Křenek 20. Ferdinand Kurtović 21. Nada Markotić 22. Vjekoslav Mikić 23. Ljubica Nemet 24. Boško Ojkić 25. Milutin Peričić 26. Vesna Pirhan 27. Evica Puhović 28. Nikola Raušević 29. Anđelko Rukavina 30. Mirko Šobat 31. Anđelka Vidović 32. Nada Vranić 33. Dragica Zec 34. Nevenka Zonjić 35. Boris Zubanović Školska godina 1956./1957. Gimnazija u Virovitici VIII. a 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Milorad Anteljević Milenko Bosanac Mirko Ćućuz Stjepan Furjan Petar Hinić Ozren Janković Marijana Kapko Antun Ključec

9. Đurđica Kovačević 10. Mariša Mandić 11. Kata Marton 12. Elza Merda 13. Ivan Mesarov 14. Franjo Meštrović 15. Bernarda Petračić 16. Tomislav Petrinec 17. Marijana Poljanac 18. Branko Popović 19. Milica Rapajić 20. Anđelka Satler 21. Ljubica Šajber 22. Josip Švajger 23. Miroslav Šarić 24. Ivan Šćuka 25. Marija Šolc 26. Dubravka Štefanov 27. Krešimir Vajs 28. Hrvoje Zdjelar 29. Stevo Žigić VIII. b 1. Ivan Badanjek 2. Vladimir Bauer 3. Tomislav Burcar 4. Rudolf Doležan 5. Franjo Domitrović 6. Branislav Glumac 7. Marija-Vlasta Gregor 8. Ivan Hečimović 9. Marija Ladislava Horak 10. Milka Jagodić 11. Živko Jelić 12. Mila Kekez 13. Mira Keresteš 14. Biljana Kosanović 15. Milan Lazić 16. Viktorija Orešković 17. Nevenka Prodanović 18. Tomislav Raguž 19. Branka Romaj 20. Magdalena Saner 21. Irena Semeš 22. Gordana Starčević 23. Ljubomir Šojić 24. Danica Trbović 25. Stjepan Veličan 26. Marija Vincetić 27. Božidar Vizek 28. Mihajlo Vraneš 29. Kata Zelenbrz 30. Tomislav Zlatić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

VIII. c 1. Dominik Adamec 2. Ankica Adamić 3. Jelena Bačić 4. Antun Banak 5. Slavko Demirović 6. Josip Gospočić 7. Marijan Fuks 8. Marijan Jergović 9. Branko Kolar 10. Tomica Komadina 11. Đuro Krišković 12. Kata Kućan 13. Dragan Lazić 14. Zvonimir Majdak 15. Robert Mandić 16. Milivoj Meter 17. Milka Miletinac 18. Petar Nađ 19. Dušan Nosović 20. Valentin Pećušak 21. Franjo Pipić 22. Ivan Pipić 23. Pavica Ribić 24. Ana Sabo 25. Marija Sabolić 26. Željko Saraga 27. Božidar Veličan 28. Vojna Vujisić 29. Savo Vukelić 30. Ankica Vukomanović Školska godina 1957./1958. Gimnazija u Virovitici razred VIII. a 1. Đurđica Andrec 2. Stjepan Blažević 3. Nina Butorac 4. Nada Crnković 5. Đurđica Haić 6. Ruža Ivančević 7. Zvonko Jantal 8. Zdenka Jelak 9. Vjekoslav Kenđelić 10. Ivan Komar 11. Dragica Krušić 12. Ivan Kući 13. Josip Lovriša 14. Kosta Mandić 15. Vladimir Nasić 16. Nikola Pavasović 17. Milenko Pješčić 18. Milosava Pješčić 19. Jovanka Radijevac 20. Hedviga Ruđenini

21. Marija Sabo 22. Vera Saraga 23. Nada Stojnoić 24. Božo Svirač 25. Zvonimir Šolić 26. Zorica Vezmarović 27. Vera Volenik 28. Josip Vrkljan 29. Rudolf Živko VIII. b 1. Vera Bodalija 2. Ana Brlas 3. Rudolf Doležan 4. Radmila Đerek 5. Josip Ferenčević 6. Božica Fišer 7. Ivan Ferešić 8. Božica Jurić 9. Dragutin Kolesarić 10. Marica Kovačević 11. Zvonko Kovačević 12. Dragutin Krušić 13. Elizabeta Kunak 14. Marija Lah 15. Franjo Lucić 16. Miroslav Mandić 17. Tomislav Marčeta 18. Branko Markotić 19. Veronika Nađ 20. Vlasta Pecek 21. Ana Pauzar 22. Emilija Potkonjak 23. Slavka Radijevac 24. Štefica Prišć 25. Branko Šlopar 26. Ante Teskera 27. Đurđica Vajs 28. Helena Valicko 29. Ferko Vlašić 30. Ivan Zelenbrz 31. Miladin Perišić VIII. c 1. Dušan Bukva 2. Karlo Crnčić 3. Gojko Glodić 4. Nevenka Gobac 5. Božica Hajdin 6. Melita Ivić 7. Ana Kreković 8. Dragutin Maras 9. Marica Marčeta 10. Nada Međurečan 11. Katica Nuk 12. Dubravko Paulin 13. Ruža Radovanović

14. Božidar Rihter 15. Dragica Šimić 16. Zdravko Šimić 17. Ivan Šokec 18. Boško Trifunović 19. Marija Turk 20. Bogdan Vrcelj 21. Milan Vujčić 22. Branko Žilinski Školska godina 1958./1959. Gimnazija u Virovitici VIII. a 1. Dragoljub Bojčić 2. Čedomir Bubulj 3. Branislav Bujić 4. Dobrila Ćeralinac 5. Ružica Čačić 6. Ljerka Čerluka 7. Marija Čulo 8. Zlatko Čurik 9. Vjekoslav Dlab 10. Hrvoje Dugonjić 11. Mira Fuks 12. Ivan Golubić 13. Zvonimir Gregl 14. Ivan Hrala 15. Jelka Ivoš 16. Ivan Jergović 17. Željko Kolarić 18. Vladimir Kolesarić 19. Marica Kovačević 20. Ante Krivošić 21. Ivan Lipohar 22. Franjo Lucić 23. Tomislav Ljubić 24. Dragoljub Miljanić 25. Marija Novak 26. Mira Oberan 27. Milivoj Panić 28. Dragutin Paradinović 29. Stjepan Pavelko 30. Dragica Pribić 31. Ivan Reder 32. Milan Sauer 33. Nikola Tatalović 34. Ante Teskera 35. Radojka Umiljenović 36. Zlatko Vajtner VIII. b 1. 2. 3. 4.

Manda Baković Ivan Banović Ljerka Brežanski Marija Ferenčević 137


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

5. Ana Fosić 6. Tončica Grizelj 7. Luka Jereb 8. Petar Jurić 9. Stanko Kelčec 10. Milan Ključec 11. Nikola Kosić 12. Nada Kovačević 13. Boško Kukrika 14. Nikola Laković 15. Živko Ličina 16. Pavao Ljubić 17. Momčilo Mandić 18. Nikola Matić 19. Julijana Mesarić 20. Marija Novotny 21. Marija Branka Pajcur 22. Vlado Penzar 23. Tihomir Perković 24. Vladimir Raguž 25. Karin Speiser 26. Katarina Stanek 27. Ana Šimić 28. Ana Tajs 29. Filip Tatalović 30. Nikola Vajagić 31. Verica Veles 32. Željko Vizek Školska godina 1959./1960. Gimnazija u Virovitici VIII. a 1. Milan Bergman 2. Radmila Brujić 3. Hedviga Bunjevac 4. Vjekoslava Burcar 5. Jaroslava Drimal 6. Blažica Kauf 7. Terezija Kemper 8. Stanka Korotaj 9. Jelena Koržinek 10. Josipa Kovačević 11. Štefica Markovinović 12. Terezija Poljanac 13. Mirko Premrl 14. Nikola Prka 15. Stjepan Radić 16. Marija Skubić 17. Eda Speiser 18. Nada Šemper 19. Kata Tomljenović 20. Mirko Treber 138

21. Ivica Veles 22. Stjepan Vončina 23. Stanko Zdjelar 24. Natalija Živković 25. Marijana Pavličević-Antić VIII. b 1. Mira Bajsar 2. Vlatko Bićanić 3. Bosiljka Brajić 4. Ivica Brener 5. Nada Butković 6. Milorad Dević 7. Tomislav Dugina 8. Anđelko Havaš 9. Mirjana Hilsenkopf 10. Katarina Ivić 11. Margita Korač 12. Srećko Kos 13. Dragica Kovačević 14. Ratko Kvaternik 15. Savo Lazić 16. Ivan Mandić 17. Mihajlo Merle 18. Jana Miota 19. Antun Pavelić 20. Miloš Radosavljević 21. Vlado Rupić 22. Jerko Stipišić 23. Ana Šimić 24. Božica Tomić 25. Katarina Žužić VIII. c 1. Marija Apfentaler 2. Ana ČAčić 3. Petar Domazetović 4. Ivan Fičko 5. Ana Filjak 6. Vlatka Haić 7. Ljubica Hajtić 8. Mijo Jurić 9. Ivan Kaladić 10. Nikola Laković 11. Marija Majurec 12. Ankica Moslavac 13. Petar Pavković 14. Mihajlo Pećušak 15. Katarina Pevšić 16. Mirko Peti 17. Anđelka Petrović 18. Radenko Pješčić 19. Biserka Škrilec 20. Augustin Šljivac 21. Ana Tijan 22. Ranko Umiljenović 23. Nada Vajagić

24. Petar Vučemilović 25. Marija Vujić 26. Ana Živko Školska godina 1960./1961. Gimnazija u Virovitici IV. a 1. Franjo Blažević 2. Momčilo Borčanin 3. Ljubica Čuček 4. Milivoj Dragojević 5. Melita Fišer 6. Edgar Gecl 7. Slobodan Gvoić 8. Ivana Hasak 9. Šimun Jergović 10. Đuro Jargić 11. Mara Krištan 12. Marija Lisek 13. Dušan Lovrić 14. Zvonimir Matišić 15. Ana Mikulčić 16. Zoran Miljković 17. Doroteja Mubrin 18. Veronika Pavelić 19. Danijela Ravlić 20. Mirjana Sokolski 21. Anđelka Šerbeđija 22. Vjekoslava Šipek 23. Ivan Šoch 24. Marijana Šolić 25. Mira Šomođi 26. Marija Šoštarić 27. Nada Vižentin 28. Dragutin Žilavi IV. b 1. Đurđica Baburak 2. Antun Balog 3. Ivan Bodalija 4. Dragica Bogadi 5. Danilo Cabunac 6. Mira Gavrilović-Dokša 7. Damir Grigić 8. Ivan Grizelj 9. Zdenka Ištvanović 10. Tomislav Ivezić 11. Viktorija Koržinek 12. Beatrica Kovač 13. Marijana Krišto 14. Anđelka Moslavac 15. Luka Pavičić 16. Anđelka Petrović 17. Đurđica Prlić 18. Ivana Puković


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

19. Jovan Radijevac 20. Cvijeta-Ivana Raguž 21. Anka Rakhel 22. Elizabeta Ružička 23. Štefka Starčević 24. Ljerka Šćetinec 25. Ljerka Štajner 26. Mladena Šuprna 27. Vladimir Vuković IV. c 1. Milka Barković 2. Biserka Božić 3. Stjepan Brajković 4. Višnja Brener 5. Anka Čotar 6. Ivan Dergez 7. Vladimir Gabrić 8. Ljerka Gregor 9. Ivan Hižman 10. Vida Kovačević 11. Neda Krnic 12. Rajka Lovrenčić 13. Marija Moslavac 14. Tomislav Paradinović 15. Marija-Nada Pavetić 16. Branko Penzar 17. Alojzije Petračić 18. Josip Petrović 19. Mira Pleša 20. Selimir Radulović 21. Ivan Smoljan 22. Milan Srbljanin 23. Ljerka Šerbeđija 24. Edita Šmit 25. Nada Veselić 26. Roman-Zlatko Vlaho 27. Blaženka Vučemilović 28. Stanko Zdjelar 29. Veronika Žmalec Školska godina 1961./1962. Gimnazija u Virovitici IV. a 1. Josip Baturina 2. Manda Božičko 3. Višnja Brener 4. Ivan Čakalić 5. Zlata Čižek 6. Jovanka Dragičević 7. Melita Duić 8. Jasna Emrović 9. Dragutin Hock 10. Kata Ivanešić 11. Veljko Kornjača

12. Ana Kos 13. Marija Lončar 14. Branka Lovrin 15. Franjo Majtanić 16. Miloš Mandić 17. Stjepan Marojević 18. Blanka Maroković 19. Dragica Mihaljević 20. Mihailo Mraković 21. Milica Mrđenović 22. Ivan Njegovan 23. Ana Prugovečki 24. Mato Putrić 25. Nenad Radovanović 26. Boško Ranisavljević 27. Zdravko Saraga 28. Milan Sidnjenko 29. Andrija Šekuljica 30. Josip Špehar 31. Dragutin Štribl 32. Jovan Tatalović 33. Vesna Turac 34. Vladimir Volenec IV. b 1. Zlatko Bačić 2. Zorko Balić 3. Marija Barth 4. Mirjana Bilović 5. Božica Božić 6. Mladen Denačić 7. Zvonko Đurđević 8. Đurđica Đurić 9. Darko Fröhlich 10. Danica Galetić 11. Pavao Jengić 12. Josip Kreković 13. Ivan Pavić 14. Marijan Petrovčić 15. Dragica Radobuljac 16. Krunoslav Rakoš 17. Marija Ribić 18. Branka Tomeković 19. Katica Virovec 20. Rudolf Vojković 21. Milan Vojnović 22. Vlado Vuković Školska godina 1962./1963. Gimnazija u Virovitici IV. a 1. 2. 3. 4.

Paula Bajerle Želimir Belić Ivan Čakalić Marija Grizelj

5. Martina Hakenberg 6. Pavao Jengić 7. Rozalija Lišnjak 8. Marija Lončar 9. Branka Mandelović 10. Marica Maras 11. Stjepan Marojević 12. Ana Mioković 13. Milica Mrđenović 14. Mirko Novaković 15. Ivan Pavelić 16. Đurđica Rubčić 17. Ivana Ružinski 18. Marijana Sabo 19. Milan Sidnjenko 20. Ljubo Srdoč 21. Ana Šuvak 22. Mirjana Vajand 23. Dragica Vreš 24. Barica Zbodulja 25. Tugomila Zdjelar 26. Zdenka Zver IV. b 1. Amalija-Zdenka Ambrošić 2. Slavica Azenić 3. Božo Baković 4. Marko Baković 5. Ružica Blažević 6. Božica-Štefanija Božić 7. Željko Cergolj 8. Dragana Damjanović 9. Damir Dolinac 10. Kazimir Drinković 11. Nedjeljka Feketija 12. Mirjana Gregor 13. Boško Grgić 14. Stjepan Grozaj 15. Vlasta Hanže 16. Željko Hilsenkopf 17. Mijo Ivančević 18. Ratko Jamić 19. Liljana Kontarić 20. Vlado Korotaj 21. Hanja Kristek 22. Ana Ladišić 23. Prodan Lukić 24. Domagoj Markotić 25. Josip Meštrović 26. Ana Nikolaus 27. Zdravka Peisker 28. Ivanka Pelc 29. Josip Petraš 30. Paula Rajnović 31. Stjepan Sabol 32. Berislav Starčević 33. Jadranka Škrilec 34. Josip Šolc 139


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

35. Ružica Špoljarić 36. Predrag Štetić 37. Božidar Tari 38. Marija Tomac 39. Ratko Vargović 40. Miroslava Vodopić 41. Milutin Vujić Školska godina 1963./1964. Gimnazija u Virovitici IV. a – Matematičko-prirodoslovni smje 1. Zorka Brajković 2. Dubravka Budjaklić 3. Velimir Crnković 4. Vesna Grošić 5. Andreja Hakenberg 6. Ignacije Jambrešić 7. Antun Jurić-Orlić 8. Bernardo Kauf 9. Biserka Kolarevič 10. Ljubica Krpan 11. Krunslav Markovinović 12. Branka Palatinuš 13. Melita Pecek 14. Marija Petrić 15. Nikola Ružinski 16. Đurđica Šantek 17. Tatjana Šarić 18. Željko Šemper 19. Dušan Tošić 20. Blanka Treber 21. Vladimir Volenik 22. Franjo Vukovac IV. b - Matematičko-prirodoslovni smjer 1. Drago Bačić 2. Zvonimir Bereković 3. Doroteja Bertalan 4. Antun Brežanski 5. Damir Dolinac 6. Josip Đurčević 7. Dragutin Hajmaši 8. Dubravko Hunjet 9. Nada Krklec 10. Jovan Marković 11. Tomislav Nef 12. Matilda Pavelić 13. Branka Raguz 14. Marija Ribić 15. Đurđica Ritmajer 16. Leposava Stojković 17. Vladimir Štajner 18. Henrik Štetić 140

19. Marica Šušnić 20. Vaso Vejić 21. Barica Vranek 22. Florijan Vuk Školska godina 1964./1965. Gimnazija u Virovitici – IV. razred IV. a – Društveno-jezični smjer 1. Branka Babić 2. Branka Bukva 3. Ksenija Bunjevac 4. Mladen Dubravčić 5. Zorica Đeri 6. Milica Filipović 7. Ljubivoj Gvoić 8. Mirjana Janković 9. Marija Keserica 10. Štefica Kolec 11. Mirjana Koržinek 12. Dragutin Kovač 13. Ana Kovačević 14. Branka Lokmer 15. Simeon Maravić 16. Marijan Markus 17. Katarina Radić 18. Mato Šipoš 19. Vesna Vujnović 20. Anđelka Zdjelar IV. b – Prirodoslovno-matematički smjer 1. Dušanka Beatović 2. Katica Bogadi 3. Branislav Bujić 4. Žarko Brlas 5. Pavica Buković 6. Zrinjka Ćuže 7. Irma Dinković 8. Milorad Dragićević 9. Zlatko Dubičanac 10. Simo Erceg 11. Biserka Glad 12. Bernarda Grčić 13. Ivan Horvat 14. Terezija Jambrešić 15. Branka Kasavica 16. Marija Katanić 17. Mijo Kovač 18. Marija Kovačev 19. Zdravko Kovačević 20. Milutin Kovačević 21. Marijan Kovačić 22. Cvetan Milanović 23. Vjekoslav Pavić 24. Branko Svoboda

25. Dubravka Škrilec 26. Ljerka Štefec 27. Josip Uher 28. Ivica Vaitner 29. Franjo Vukovac 30. Kata Zečević 31. Ana Živko 32. Slavko Žovin Školska godina 1965./1966. Gimnazija u Virovitici IV. a – Društveno-jezični smjer 1. Ljubica Batarilo 2. Branka Bikeš 3. Mara Blažičević 4. Vojislav Bosanac 5. Katarina Božičević 6. Nedjeljka Brdar 7. Petar Brkić 8. Julija Burlić 9. Anica Dodoš 10. Milka Dokmanac 11. Mirjana Dubravčić 12. Mirjana Đurčević 13. Lidija Hren 14. Marija Jelak 15. Jela Kolobarić 16. Čedomira Koržinek 17. Biserka Kovač 18. Marija Kovač 19. Zdravko Mandarić 20. Vukašin Mandić 21. Ana Matić 22. Anka Mikec 23. Dragica Nijemčević 24. Boja Pauča 25. Ljiljana Peović 26. Milan Podunavac 27. Desanka Popović 28. Mirjana Radaković 29. Vesna Radaković 30. Mara Ribić 31. Ruža Sabo 32. Paula Sabolek 33. Ljuba Stjepanović 34. Mile Šajnović 35. Dinka Šoštarić 36. Marija Tomazetić 37. Franjo Urban 38. Ljuba Vasiljević 39. Mirko Vujanić 40. Slava Zelenbrz


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

IV. b – Matematičkoprirodoslovni smjer 1. Jovan Blagojević 2. Kata Bosanac 3. Borislav Bujić 4. Franjo Cvrk 5. Radivoj Ćirić 6. Božidar Čulo 7. Josip Dent 8. Ana Dereš 9. Dubravko Duršot 10. Branko Flajnek 11. Dragica Fuks 12. Marijan Jengić 13. Dmitar Kosanović 14. Petar Krga 15. Nenad Kristek 16. Stjepan Lovrin 17. Milan Mihić 18. Mira Mikolčić 19. Bara Milaković 20. Željko Milosavljević 21. Danica Mudrinić 22. Desanka Mudrinić 23. Milorad Polimanac 24. Dragiša Popović 25. Dušan Radulović 26. Eleonora Silađi 27. Marija Tot 28. Nada Vereš 29. Slavica Vukanović IV. c – Prirodoslovno-matematički smjer 1. Anka Brkić 2. Bojana Bulajić 3. Nada Čulo 4. Branko Drakulić 5. Kata Furjan 6. Ivan Hajić 7. Josip Hrala 8. Stevo Janković 9. Jasna Janžek 10. Rade Karanović 11. Marija Karlovčan 12. Antun Klepac 13. Zoja Kosanović 14. Mirjana Krpeljević 15. Zdenka Mikulčić 16. Milena Miletić 17. Boris Mohar 18. Antonija-Nevenka Novotny 19. Katica Novotny 20. Desanka Petrović 21. Savo Radojević 22. Dušan Radovanović 23. Ivan Subota

24. Anka Škrinjarić 25. Nada Šmitlehner 26. Branko Šolc 27. Štefanija Šolc 28. Cecilija Tomeković 29. Dušan Vračarić 30. Đurđica Vrančić Školska godina 1966./1967. Gimnazija u Virovitici – VIII. razred IV. a 1. Marija Beg 2. Katarina Božičević 3. Dragica Brlas 4. Mirjana Brlek 5. Danica Cabunac 6. Ljubica Ćorić 7. Elizabeta Figre 8. Josip Fišli 9. Anka Jirouš 10. Nada Knežević 11. Jasenka Kolar 12. Mira Milinković 13. Dušan Mišljenović 14. Milka Mudrinić 15. Višnja Novaković 16. Mirjana Ognjačević 17. Marica Pokupić 18. Nedjeljko Prškarić 19. Damir Rakoš 20. Željko Smiljanec 21. Vera Šakotić 22. Zdenka Terek 23. Bosiljka Uljarević IV. b 1. Vesna Babić 2. Mirna Balta 3. Đorđe Borotić 4. Đorđe Bosanac 5. Judita Bulić 6. Ljljana Buha 7. Dragica Flisar 8. Anka Goluska 9. Želimir Holer 10. Marica Hosi 11. Blanka Korotaj 12. Anka Krizmanić 13. Nada Matek 14. Jadranka Milešević 15. Desanka Miletić 16. Marija Paljar 17. Milorad Rakić 18. Milka Solar

19. Anka Šisler 20. Zdenka Štajner 21. Josip Šuvak 22. Smiljana Tatalović 23. Zdenka Tomšić 24. Gordana Tvrdorijeka 25. Marica Vunak IV. c 1. Milan Alamović 2. Dušan Aleksić 3. Marija Bajivić 4. Vera Biondić 5. Tomislav Brežanski 6. Jozo Brlas 7. Josip Bukvić 8. Slobodan Ćeralinac 9. Ivica Feketija 10. Miroslav Hitner 11. Luka Komar 12. Ivan MAndić 13. Ivan Mikulčić 14. Ivan MIler 15. Grozdana Milić 16. Ivan Nef 17. Rade Petrović 18. Ljiljana Popović 19. Nevenka Premec 20. Jasna Reder 21. Mirjana Ribić 22. Bosiljka Romić 23. Sarajlija Veljko 24. Branko Treber 25. Zdravko Vujić IV. d 1. Slavko Bičanić 2. Žarko Brajević 3. Nikola Dopuđa 4. Vlado Grlica 5. Milica Hinić 6. Štefanija Kapko 7. Marica Kolar 8. Ivan Korotaj 9. Željka Kovač 10. Dragica Kovačević 11. Marija Mihaljević 12. Rajko Milosavljević 13. Jelka Moslavac 14. Đurđica Pađan 15. Branko Pecek 16. Mile PLavšić 17. Josip Raguž 18. Vilim Rožić 19. Javorka Solar 20. Mira Solar 21. Ante Štipišić 141


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

22. Terezija Širo 23. Antun Turkalj 24. Mira Uskoković Školska godina1967./1968. Gimnazija u Virovitici – IV. razred IV. a – Društveno-jezični smjer 1. Radojka Beatović 2. Desanka Bosanac 3. Zvezdana Bulić 4. Vikica Bunjevac 5. Nada Čukljaš 6. Marija Fekete 7. Anka Ivančan 8. Gordana Jovetić 9. Nevena Kurtanjek 10. Nada Miljatović 11. Đuro Mišljenović 12. Nikola Mišljenović 13. Živko Mišljenović 14. Stjepan Mudri 15. Vesna Poljanac 16. Nada Relić 17. Dragica Ribić 18. Suzana Šeketa 19. Verica Šklebek IV. b – Društveno-jezični smjer 1. Ljerka Ajhner 2. Ljerka Babić 3. Jelka Buhmiler 4. Dragan Dimić 5. Milomir Ilić 6. Ranko Kasavica 7. Vlasta Krmpotić 8. Petar Lukšić 9. Bogdanka Mandić 10. Zvonimir Mihajlović 11. Stjepan Mikulić 12. Milan Milković 13. Jasna Novotny 14. Zdenka Novotny 15. Zdravko Panić 16. Mirjana Pepić 17. Veljko Perović 18. Marica Pongrac 19. Jelena Potkonjak 20. Verica Rudan 21. Vladimir Sabolić 22. Anđelka Šantić 23. Ankica Špondreht 24. Katica Terihaj 25. Katarina Toljan 26. Mirjana Tomeković 27. Marica Živko 142

IV. c – Matematičko-prirodoslovni smjer 1. Anđelka Andraši 2. Slobodan Balog 3. Dušanka Banevski 4. Dušanka Beatović 5. Anka Belša 6. Marica Blažević 7. Nada Borković 8. Brankica Brukner 9. Miroslav Buđak 10. Marijan Dragičević 11. Žarko Drakulić 12. Neda Flajnek 13. Branka Fruk 14. Jadranka Jelić 15. Marija Klepac 16. Blaženka Klir 17. Marija Kovačević 18. Branislav Kukavica 19. Ankica Lončar 20. Katarina Margetić 21. Marija Mihaljević 22. Dubravka Nasić 23. Marija Pavičić 24. Ljube Spirovski 25. Ivan Strmečki 26. Bernarda Škrinjarić 27. Josip Šuprna 28. Željko Takač 29. Ivan Tomljanović 30. Ljubomir Vajs 31. Blaženka Virovkić 32. Marija Volenik IV. d – Prirodoslovno-matematički smjer 1. Marija Bjelobrk 2. Milenko Bolić 3. Milovan Borotić 4. Jelica Ćirić 5. Krešimir Ćuže 6. Slavica Farkaš 7. Antun Hitner 8. Spomenka Klarić 9. Vjekoslav Kolec 10. Đurđica Kovačević 11. Blaženka Lazić 12. Marija Lazić 13. Marica Lulić 14. Dragica Moslavac 15. Marija Nikolaus 16. Zdravko Oklopčić 17. Milan Perkovac 18. Branko Počić 19. Branimir Polčić 20. Tomislav Posavac

21. Ivan Prepelec 22. Ivanka Rakhel 23. Damir Reder 24. Marica Škrlin 25. Vlasta Tari 26. Mirko Taušan 27. Marija Vuković 28. Stanislav Žunec Školska godina 1968./1969. Gimnazija u Virovitici – IV. razred IV. a – Prirodno-matematički smjer 1. Ružica Bajivić 2. Jasna Balaško 3. Zvonko Barčanac 4. Ana Blažević 5. Nada Bujić 6. Anka Došen 7. Vesna Fett 8. Jasna Grisigono 9. Kovačić Ivan 10. Slavica Ivoš 11. Milan Kovačević 12. Zdenko Lesić 13. Nebojša Mandić 14. Momir Marinković 15. Marijan Medić 16. Zlatko Mihevc 17. Zlatko Muhaldinec 18. Drago Nađ 19. Zorica Nasić 20. Dragomir Pavoković 21. Ivan Petak 22. Franjo Petrić 23. Ljubica Radulović 24. Dobrivoj Šakotić 25. Stjepan Sertić 26. Zdravko Šklebek 27. Tomislav Sudarević 28. Zvonko Ternjej 29. Milka Velenderić 30. Dušan Vijuk IV. b – Prirodno-matematički smjer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Vinko Barić Branko Bregovec Ivan Čurlec Nedeljko Gibanica Ivan Grbac Zlata Hudi Miljenko Iskra Milica Jaković Milica Jeđut


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

10. Vesna Jelić 11. Anka Karlovčan 12. Marija Keser 13. Jana Kršić 14. Josip Lauvav 15. Zdravko Marendić 16. Đorđe Milenković 17. Vera Oršulić 18. Mirko Prepelec 19. Puškarić Karo 20. Gordana Radetić 21. Mirko rakijašić 22. Rada Rupić 23. Dika Salihović 24. Eugen Sepeši 25. Branka Šostik 26. Mira Štefanac 27. Mirjana Tvrdorijeka 28. Grozdana Vranković 29. Gojko Vujičić 30. Ante Zečević IV. c – Prirodno-matematički smjer 1. Ankica Apfentaler 2. Stjepan Bedeković 3. Srećko Benković 4. Đurđica Dragičević 5. Marica Dušak 6. Nada Đeri 7. Boris Filipović 8. Biserka Grlica 9. Ljubomir Grubor 10. Željko Janus 11. Željko Ključec 12. Branko Korjer 13. Željko Kovač 14. Đuro KOvačević 15. Ljubinka Manojlović 16. Ivan Milković 17. Sonja Kolar 18. Vlatka Pecikozić 19. Draženka Perić 20. Roza Pilipović 21. Željko Pjević 22. Zorka Prentović 23. Jadranka Puzak 24. Mirjana Radaković 25. Mirjana Radin 26. Ankica Rajčić 27. Mirjana Ratić 28. Mirko Rotler 29. Franjo Siruček 30. Branko Smoljan 31. Goran Šćurić

32. Željka Tomeković 33. Helena Tot 34. Goranka Vajagić 35. Vladimir Vranković Školska godina 1969./1970. Gimnazija u Virovitici – IV. razred IV. a – Opći smjer 1. Rajka Božičević 2. Marijan Brlek 3. Mirjana Budimir 4. Slavica Buhmiler 5. Zdenka Bunjevac 6. Vesna Butković 7. Željko Cajler 8. Mirko Đunđerović 9. Ružica Egri 10. Jana Gradinjanin 11. Marija Karlovčan 12. Ranka Kasavica 13. Nikola Koprek 14. Branimir Mikelić 15. Radosav Pejović 16. Ružica Peović 17. Lela Petraš 18. Slobodanka Pješčić 19. Milanka Pušara 20. Ivan Rešetar 21. Eleonora Savin 22. Jasminka Sertić 23. Maks Šenjug 24. Zdravko Škvorc 25. Neda Šuprinović 26. Branko Tomašić 27. Marijan Tomljanović 28. Pero Uljarević 29. Verica Vampovac 30. Elizabeta Volenik 31. Marija Vuković 32. Marija Živković IV. b – Opći smjer 1. Milka Balaban 2. Vladimir Benceković 3. Ljiljana Brauk 4. Marija Ćošić 5. Darko Čurik 6. Došen Marija 7. Jadranka Dragović 8. Marica Feketija 9. Damir Filipović 10. Ivana Fišli 11. Željko Grbić 12. Ivanka Hajić 13. Ljerka Kenđelić

14. Ljerka Kovačević 15. Radovan Lauš 16. Mirjana Lovreković 17. Nada Ljuba 18. Marijan Mađerčić 19. Jovo Mihajlović 20. Marijan Pavelić 21. Stojan Pribičević 22. Ivanka Prpić 23. Milivoje Simonović 24. Zvjezdica Šoštarić 25. Nada Tometić 26. Nevenka Truinić 27. Višnja Valc 28. Đurđica Vranek 29. Željko Vrban 30. Rada Zlatković 31. Dragica Zorić IV. c – Opći smjer 1. Radovan Beatović 2. Saša Borjanović 3. Marija Brnad 4. Miroslav Buha 5. Ana Bulić 6. Slobodanka Cvijanović 7. Biserka Djačanin 8. Dubravka Foret 9. Gordana Jurišić 10. Željka Kosanović 11. Zdravko Kovačević 12. Vera Kušter 13. Marija Lukačić 14. Marija Mandić 15. Vida Mauhar 16. Ljubiša Mihajlović 17. Ranko Orozović 18. Milan Ostojić 19. Aco Petkovski 20. Blanka Pogorelac 21. Mladen Potkonjak 22. Anđela Ptiček 23. Nada Ribičić 24. Josip Strmečki 25. Nada Škrilin 26. Marija Teskera 27. Ankica Tomšić 28. Blanka Vajand 29. Amalija Vanđura 30. Nikola Vojvodić 31. Davorka Vrban 32. Zdenka Zečević 33. Zrinka Zečević 143


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Školska godina 1970./1971. Gimnazija Petar Preradović u Virovitici – IV. razred IV. a – Opći smjer 1. Ana Bajer 2. Erena Barčanac 3. Ivan Đurđević 4. Antun Ibriks 5. Davorin Ištvanović 6. Vlatka Kavalir 7. Vladimir Kiš 8. Adela Kloc 9. Blanka Lukač 10. Drago Mandarić 11. Ljiljana Međimurec 12. Ana Milinović 13. Vera Miljatović 14. Jasna Mufić 15. Vera Nađ 16. Beatra Petrović 17. Ljiljana Pokupić 18. Ljubica Posuda 19. Mladen Radijevac 20. Milisav Ranosavljević 21. Milan Sivački 22. Zora Stojković 23. Stjepan Šabarić 24. Marijan Štrokač 25. Zlatko Takač 26. Đuro Tkalčec 27. Zlatko Tomljanović 28. Aleksandra Utopljenikov 29. Damir Vuk 30. Jelena Vukelić 31. Marica Vuković IV. b – Opći smjer 1. Slavojka Buha 2. Marija Čotar 3. Milan Dmitrašinović 4. Katica Eller 5. Ivan FRancišković 6. Slava Galetić 7. Željko Grčić 8. Goran Hercigonja 9. Božena Hludika 10. Mališa Janjušević 11. Zlatko Kačar 12. Nada Koprivica 13. Vili Kopsch 14. Katica Košutić 15. Blanka Kovač 16. Slavica Luponja 17. Ljubica Markulin 18. Nada Meter 19. Ana Milošević 144

20. Lovorka Oberški 21. Ljerka Paulin 22. Milorad Peović 23. Branko Plavšić 24. Dobrila Popović 25. Marija Ratković 26. Zdenko Smutni 27. Antonija Šuprna 28. Mirjana Turudić 29. Branka Vučemilović 30. Vučemilović Marijan 31. Danica Zečević IV. c – Opći smjer 1. Branka Bosanac 2. Marija Bratanović 3. Ljubica Bubanj 4. Zvonko Erjavec 5. Mirjana Fištrović 6. Slavka Grbavac 7. Mirjana Gredelj 8. Branka Grković 9. Ana Ivanušić 10. Mirjana Karlovčan 11. Soka Knežević 12. Vlado Kovačević 13. Stjepan Kuntić 14. Ljiljana Majstor 15. Ivanka Margetić 16. Trpimir Markotić 17. Neda Markus 18. Zdravko Medvecki 19. Zdenka Mikulić 20. Mira Miletić 21. Branka Pavković 22. Zlatko Pecek 23. Miho Petrović 24. Đurđica Plazek 25. Nada Radošević 26. Miroslav Smiljanec 27. Vlado Stanivuković 28. Rajko Stilinović 29. Vlado Štefanac 30. Vinko Tomas Školska godina 1971./1972. Gimnazija Petar Preradović u Virovitici – IV. razred IV. a – Opći smjer 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ernest Bazijanac Stjepan Benke Draga Čurčić Maja Ivanušić Blanka Jelić Jadranka Kekez

7. Mirjana Kobelka 8. Ana KOoarić 9. Mirjana Kovačević 10. Velimir Kovačević 11. Ruža Krnjak 12. Ana Malnar 13. Milovan Marinković 14. Zdenko Maurović 15. Srećko Moslavac 16. Danka Ničić 17. Dobrila Ničić 18. Josip Novoselac 19. Mirko Petraš 20. Vladimir Petrović 21. Zdenka Premec 22. Milan Preutović 23. Jadranka Solar 24. Damir Svoboda 25. Inoslav Špoljarić 26. Slobodan Tintor 27. Željko Tomeković 28. Mile Valenčić 29. Željka Zalar IV. b – Opći smjer 1. Božica Borovčak 2. Borivoj Buha 3. Zdravko Buha 4. Milka Ćorić 5. Dobrila Doder 6. Dobrivoj Doder 7. Danica Dobinac 8. Zdenka Fel 9. Vesna Kasumović 10. Ana Kuzmić 11. Mirjana Lončar 12. Mile Lovrenc 13. Branka Ljuština 14. Nada MArinković 15. Marica Miholović 16. Milan Prpić 17. Radmila Radanović 18. Željko Romić 19. Željko Sudžuković 20. Ivanka Škorić 21. Blaženka Turudić 22. Mara Viljevac 23. Stjepan Vošćak 24. Mile Zidar 25. Mladen Žarković IV. c – Opći smjer 1. 2. 3. 4. 5.

Zora Audi Zdravko Blažević Zorka Damjanović Brankica Frett Gordana Fodor


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

6. Zdravko Hercigonja 7. Jadranka Juđić 8. Mirjana Janković 9. Antun Koržinek 10. Gordana Kostadinović 11. Marija Lovrenc 12. Miomira Milenković 13. Željko Melinčević 14. Borka Mudrinić 15. Josip Nemet 16. Željko Pavoković 17. Meri Pecikozić 18. Bjanka Pejaković 19. Koviljka POkrajac 20. Gordana Rekić 21. Ružica Rudelić 22. Vesna Samac 23. Dubravka Sabolić 24. Ivan Slamić 25. Stanislava Šafar 26. Mira Tomašević 27. Mirjana Vrban IV. d – Opći smjer 1. Nada Andrel 2. Marija Arapinac 3. Vera Brajtigam 4. Jovan Drača 5. Božica Giba 6. Branka Gobac 7. Verica Grbić 8. Želimir Hrvatić 9. Lidija Iskra 10. Blaženka Juričić 11. Ivan Kos 12. Željko Lukić 13. MađBožica Mađerić 14. Zdenka Manjkas 15. Zdravko Mihevc 16. Ranko Mrkšić 17. Dubravka Mustač 18. Gordana Nikolić 19. Mira Pilipović 20. Branko Rakijašić 21. Žarko Šenjug 22. Stana Terzić 23. Marija Vrekalić 24. Mirjana Vlaisavljević Školska godina 1972./1973. Gimnazija Petar Preradović u Virovitici – IV. razred IV. a – Opći smjer 1. Nera Blažević 2. Štefanija Boos

3. Ante Boštjančić 4. Nenad Brujić 5. Darko Domšić 6. Mijo Fet 7. Klement Fett 8. Branka Fišli 9. Ivana Gelenčir 10. Zdravko Grbac 11. Milka Gvojić 12. Nada Hasanec 13. Risto Jančevski 14. Slobodan Jančevski 15. Blanka Lovreković 16. Jadranka Marendić 17. Nada Miljanović 18. Petar Mrmoš 19. Zdravko Novoselac 20. Boja Pupavac 21. Branka Špoljar 22. Milanka Tintor

6. Miroslav Bula 7. Branka Bukvić 8. Ljerka Bunjevac 9. Dragomir Cvikić 10. Željko Đeri 11. Danko Foret 12. Stjepan Jagić 13. Štefanija Klikić 14. Danko Kovač 15. Ivanka Kovačević 16. Ivanka Maras 17. Zlata Marčetić 18. Stamenka Matijević 19. Željko Matijević 20. Radojka Opačić 21. Dubravko Poklepović 22. Radojka Pušara 23. Marica Tarabić 24. Mladen Turudić 25. Mladenka Vuković

IV. b – Opći smjer

IV. d – Opći smjer

1. Berislav Černeli 2. Terezija Deskar 3. Đurđica Doležal 4. Davorko Domakuš 5. Ljerka Duvnjak 6. Tomo Filipović 7. Ana Hlupić 8. Vesna Iskra 9. Marija Jurković 10. Dragica Knežević 11. Gordana Kovač 12. Dubravka Kukavica 13. Snježana Lauš 14. Marija Lovreković 15. Stjepan Maljuna 16. Đurđica Mlinarić 17. Ljiljana Muštra 18. Miroslav Novosel 19. Mirjana Prister 20. Kata ratković 21. Edina Salihović 22. Ružica Stolac 23. Branko Tišljarec 24. Helena Vereš 25. Marija Vukelić 26. Milorad Zec 27. Marijan Zlatar 28. Srećko Zvonarić

1. Davorin Bebić 2. Jadranka Bosanac 3. Vladimir Bosanac 4. Radmila Bubanj 5. Josip Elijaš 6. Tonka Ercegovac 7. Vladimir Galetić 8. Branko Gobac 9. Vlatka Janeš 10. Vlado Jurčić 11. Đurđa Oberling 12. Miljenko Penova 13. Željko Radanović 14. Zdravko Sertić 15. Gina Solar 16. Boris Šklala 17. Ljiljana Škvorc 18. Zlatko Špegelj 19. Žarko Zec 20. Đurđica Živković 21. Lela Živković

IV. c – Opći smjer

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5.

Borislav Aleksić Stanislav Berger Dobrivoj Bijelić Mirjana Borković Ivan Budić

Školska godina 1973./1974. Gimnazija Petar Preradović u Virovitici – IV. razred IV. razred – Opći smjer Mira Abičić Lidija Audi Matilda Bajer Dubravka Barić Svetlana Beatović Višnja Belša Danica Bertić 145


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

8. Darko Biondić 9. Vera Bjegović 10. Milan Blažević 11. Ljiljana Brezovečki 12. Damir Brkić 13. Milovan Budisavljević 14. Ranko Carević 15. Biserka Černi 16. Vojin Damjanac 17. Karabuha Desanka 18. Zlata Djurin 19. Jovan Doneski 20. Đurđa Dragović 21. Franjo Dvojak 22. Jelka Glumac 23. Krešimir Gobac 24. Darko Grbeša 25. Vlajko Grubešić 26. Boris Hlavati 27. Milan Inđić 28. Jasminka Janić 29. Jadranka Janus 30. Jadranka Janžek 31. Jelena Jokić 32. Jadranka Jurić 33. Snježana Jurinec 34. Biserka Kačar 35. Mira Kikaš 36. Anka Kljunić 37. Dobrila Knežević 38. Jadranka Knežević 39. Jeronim Kovačević 40. Krešimir Kovačević 41. Mira Kovačević 42. Mirjana Kovačević 43. Zlatko Kovačević 44. Blanka Kružić 45. Želimir Kukavica 46. Zorka Kukec 47. Jasna Lazić 48. Đurđica Lesić 49. Ana Lijović 50. Marijan Lincmajer 51. Rajko Mandić 52. Franjo Meter 53. Stjepan Mikulić 54. Dušanka Milanović 55. Mirko Milinković 56. Zdenka Milković 57. Ružica Mošić 58. Dragan Moslavac 59. Evica Noković 60. Ivka Novosel 61. Marijan Osmanović 62. Đurđa Pariša 63. Đurđica Patafta 64. Draženka Pavlić 65. Željko Pecek 66. Milka Pejović 146

67. Anđela Popadić 68. Dragoljub Prlić 69. Zdenka Probojčević 70. Nada Radaković 71. Nada Radetić 72. Ksenija Ratković 73. Berislav Reesch 74. Mira Relić 75. Branko Rudec 76. Maica Rudelić 77. Silvija Salajić 78. Laura Sautner 79. Olivija Seifert 80. Vesna Slanac 81. Marica Šmolc 82. Ljiljana Šoić 83. Senka Španović 84. Gojko Stojisavljević 85. Slobodanka Stojisavljević 86. Marijana Strija 87. Željko Strija 88. Željka Štrokač 89. Nevenka Švetak 90. Rajko Teodorović 91. Vanda Terlecki 92. Gordana Trbojević 93. Melita Trupinović 94. Zdravko Valentić 95. Nevenka Varga 96. Zlatko Vargović 97. Branko Vida 98. Katarina Vidak 99. Mirjana Virag 100. Zdravko Virag 101. Ljerka Vračarić 102. Marija Vrban 103. Branko Vučemilović 104. Marica Vuković 105. Nada Zlodi 106. Jadranka Zubčić Školska godina1974./1975. Gimnazija Petar Preradović u Virovitici – IV. razred IV. razred – Opći smjer 1. Rade Badža 2. Jelka Bajan 3. Silvana Barbarić 4. Cila Barčanac 5. Zdravko Berger 6. Biserka Bistrović 7. Zdenka Bistrović 8. Snježana Bjelica 9. Mirko Boljevčan 10. Zdenka Borovčak 11. Slavko Božičević

12. Mara Crnjaković 13. Darko Čupen 14. Božica Demšić 15. Bogdan Dimitrijević 16. Branko Dmitrašinović 17. Dubravka Dragičević 18. Mladen Drvenkar 19. Božo Duvnjak 20. Ivanka Eller 21. Jolanka Ferjanić 22. Goran Filipović 23. Zdenka Fišer 24. Branka Fujs 25. Blaženka Galjer 26. Mirjana Gazibara 27. Suzana Gomerčić 28. Mira Grbac 29. Vanda Grčić 30. Nevenka Grubešić 31. Đurđica Gvojić 32. Antun Hečimović 33. Josip Herent 34. Lovorka Jagatić 35. Damir Jukić 36. Marijan Keserica 37. Anđela Klaić 38. Jasna Knežević 39. Željka Kolarec 40. Iralda Kralj 41. Gordana Kvaternik 42. Mladen Lesić 43. Marija Lukač 44. Zlatko Lukša 45. Franjo Mađarević 46. Miroslav Mađarević 47. Željko Majtanić 48. Marija Malenica 49. Ana Maras 50. Mara Maras 51. Lidija Markovinović 52. Ilonka Mernjak 53. Jadranka Miletić 54. Danica Milojević 55. Damir Mrkšić 56. Spomenka Nikić 57. Željka Novak 58. Dragica Orozović 59. Jasna Patafta 60. Koviljka Pavlović 61. Branko Pecek 62. Jadranka Peraković 63. Mirna Petrović 64. Dalibor Pocrnić 65. Predrag Prodanović 66. Dinka Romaj 67. Ivančica Sabolić 68. Ljiljana Šafran 69. Zorica Samac 70. Olga Sigetić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

71. Tihomir Silović 72. Radivoje Simonović 73. Zlatko Sir 74. Željka Slavić 75. Marija Slijepčević 76. Željko Sušić 77. Blaženka Šušnić 78. Dubravko Šušnić 79. Savo Teodorović 80. Tomislav Tocilj 81. Zlata Tomašić 82. Blanka Torbaji 83. Anđela Veličan 84. Željka Vlašiček 85. Vesna Vračarić 86. Radmila Vukomanović 87. Edita Zalar 88. Ana Zaplatić 89. Dragan Zlatković 90. Marija Zuber Školska godina 1975./1976. Gimnazija Petar Preradović u Virovitici – IV. razred IV.a razred – Opći smjer 1. Ljerka Arvaj 2. Ivana Balaić 3. Ljiljana Bekić 4. Marijan Berdin 5. Ilija Blažević 6. Darko Bukovšak 7. Željko Cindrić 8. Ljiljana Gal 9. Jasna Gotal 10. Bernarda Ivanušić 11. Đurđica Košić 12. Davorka Kukla 13. Božena Ožvatić 14. Damir Pavlić 15. Nada Poljanac 16. Ljiljana Radaković 17. Vesna Rendulić 18. Jadranka Sabolić 19. Dubravka Starović 20. Željka Šabarić 21. Mirjana Šafar 22. Gordana Šarić 23. Branka Tomeković 24. Željko Trbović 25. Milan Zabrdac 26. Boja Zidar 27. Vesna Zvonarić 28. Bara Županić

IV.b razred – Opći smjer

IV.d razred – Opći smjer

1. Mirjana Anteljević 2. Danica Barać 3. Ivan Barčan 4. Slavica Dinić 5. Marija Dorić 6. Marija Duvnjak 7. Đurđa Elijaš 8. Marica Ercegovac 9. Zdenko Fett 10. Krešimir Frize 11. Leposava Grubač 12. Snežana Iveković 13. Bernarda Kopsch 14. Vlatka Lokaj 15. Katarina Matrinušić 16. Blaženka Pokupić 17. Ružica Pupavac 18. Željko Slanac 19. Marija Smiljanec 20. Marija Stipandić 21. Marijan Šabarić 22. Nevenko Štimac 23. Mitar Trbović 24. Željko Validžić 25. Jelka Vošćak 26. Zdravko Vučić

1. Jasna Baranjec 2. Ivanka Boos 3. Marija Đukić 4. Dubravka Filipović 5. Petar Gjorgjevski 6. Zdenko Grbavac 7. Radmila Ilić 8. Elvira Jurinec 9. Željko Klimek 10. Đurđa Kuktić 11. Vera Kumoić 12. Ljerka Mikac 13. Radmila Mraković 14. Branka Orozović 15. Boris Prpić 16. Marija Sabo 17. Vesna Stojković 18. Vesna Šuprna 19. Mladenka Tirić 20. Mirjana Viljevac 21. Antonija Volenik 22. Ljubica Vrcelj 23. Goranka Vuković

IV.c razred – Opći smjer

Školska godina 1976./1977. Gimnazija Petar Preradović u Virovitici – IV. razred

1. Blanka Bart 2. Milanka Beatović 3. Dobrila Bijelić 4. Radivoje Buha 5. Slobodan Čučković 6. Zdravko Duvnjak 7. Franjo Golubić 8. Jasna Gutović 9. Željka Ištvanović 10. Tihomir Ivčević 11. Željka Kahlik 12. Zdenka Kružić 13. Jerko Lazić 14. Nada Marinović 15. Kazimir Moslavac 16. Miroslav Muhek 17. Mišo Pejaković 18. Rajko Popović 19. Ivan Rajčić 20. Ester Romaj 21. Boris Ruf 22. Rade Samac 23. Mirjana Starović 24. Slobodanka Tintor 25. Nevenka Turudić 26. Mirjana Vitrisal 27. Željko Vukadinović 28. Angelina Žarković

IV. a – Opći smjer 1. Marija Antal 2. Zrinka Antolčić 3. Sonja Babaško 4. Ivanka Benda 5. Vesna Borjanović 6. Nada Borandić 7. Željka Bosanac 8. Stevo Degač 9. Vesna Došen 10. Biljana Fodor 11. Ružica Fuks 12. Mirela Glumac 13. Višnja Grgurić 14. Irma Hosi 15. Vladimir Ivanic 16. Marijeta Ivanušić 17. Damir Ključec 18. Nada Koralija 19. Biljana Mandić 20. Zdenko Razumović 21. Nada Skala 22. Silva Skozrit 147


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

23. Lidija Stojković 24. Ivanka Štengl 25. Tomislav Terlecky 26. Đurđica Virag 27. Dubravka Žukina IV. b – Opći smjer 1. Boško Barbarić 2. Željka Barić 3. Vlado Brlas 4. Mirjana Gašpar 5. Roko Gverić 6. Ruža Grabić 7. Ivan Hećimović 8. Nevenka Ivošević 9. Željka Jurić 10. Nebojša Karabula 11. Mladen Malešević 12. Milica Manojlović 13. Zdenko Martinušić 14. Ivanka Mihelčić 15. Kata Mikić 16. Darko Mikolić 17. Milojević Stanka 18. Zdenka Nađ 19. Marija Požgaj 20. Branka Radinski 21. Milica Radović 22. Ana Rožić 23. Ljiljana Santo 24. Mirjana Slavić 25. Milena Stojisavljević 26. Dunja Stojković 27. Danica Teodorović 28. Vesna Vučemilović IV. c – Opći smjer 1. Ljiljana Bućanac 2. Bara Čubelić 3. Zlata Deskar 4. Slaviša Dimić 5. Zdenka Filković 6. Ivanka Fiškuš 7. Zlata Hajić 8. Slavko Kepec 9. Dragan Knežević 10. Vesna Kovač 11. Stanislav Kovačević 12. Mirjana Lach 13. Željko Marinić 14. Ruža Mihoković 15. Sanja Moslavac 16. Jasna Poljar 17. Zdravko Pilek 18. Ljiljana Pintar 19. Ivan Rupić 20. Sreten Solar 148

21. Ljerka Šafler 22. Slavko Šimić 23. Marijana Šipak 24. Renata Šohinger 25. Vesna Tanacković 26. Damir Vujasin IV. d – Opći smjer 1. Marijan Bajsar 2. Marija Barčan 3. Ljiljana Bunjevac 4. Zlatko Ciprijanović 5. Željko Čupen 6. Božidar Doder 7. Ljubomir Duvnjak 8. Branka Furdić 9. Branko Giba 10. Gorinka Glumac 11. Zlatko Gradinjan 12. Branka Grahovac 13. Radojka Janjušerić 14. Ivanka Klikić 15. Draženka Kolar 16. Damir Kukavica 17. Ivanka majsec 18. Branka Pavelić 19. Zdravko Petrović 20. Popadić Bosiljka 21. Zvonko Rakhel 22. Lidija Sautner 23. Mladena Stojanović 24. Darko Šabijan 25. Miodrag Šajatović 26. Marija Turudić 27. Milenko Umićević 28. Jasna Urban 29. Branka Vargović 30. Željka Veršnik IV. e – Opći smjer 1. Maja Asanović 2. Mirjana Blažević 3. Branka Bolić 4. Goran Božanić 5. Nenad Delibašić 6. Marijan Duvnjak 7. Blanka Ferenčević 8. Vladimir Filipović 9. Draženka Grigić 10. Zdenka Hanžek 11. Dubravka Horvat 12. Darko Kolesarić 13. Jasminka Laškarin 14. Željka Laškarin 15. Ivanka Lukač 16. Anka Majstorović 17. Marijan Maroja

18. Mirjana Momčilović 19. Zlata Pajš 20. Mijo Pavelko 21. Vitomir Raguž 22. Marija Šaflin 23. Vladimir Ščuzić 24. Marija Tomljenović 25. Tino Vlašić 26. Zora Zec 27. Rade Žarković 28. Vera Puljaj Školska godina 1977./1978. Gimnazija Petar Preradović u Virovitici – IV. razred IV. a – Opći smjer 1. Vesna Bačar 2. Anka Banić 3. Marija Barbarić 4. Radomir Borotić 5. Vlatka Bukovac 6. Slava Doberšek 7. Ljiljana Drekić 8. Ruža Duvnjak 9. Željko Duvnjak 10. Zdenka Đurđević 11. Tihomir Fišli 12. Vesna Gašpar 13. Ivan Horvat 14. Marija Horvat 15. Milan Kos 16. Marinko Krepelnik 17. Jasna Kuzman 18. Blaženka Lulić 19. Jasminka Matuza 20. Stjepan Mikolčić 21. Slavoljub Ognjanović 22. Željka Paripović 23. Josip Perkec 24. Mladena Presečan 25. Lucijana Puž 26. Višnja Romaj 27. Nada Smiljanec 28. Mladenka Smoljan 29. Miodrag Škorić 30. Vladimir Vidak 31. Marijan Zahanek 32. Pava Zaplatić 33. Vesna Županac IV. b – Opći smjer 1. 2. 3. 4.

Rade Barač Ivan Biondić Đurđica Brlas Božena Burlić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

5. Ivana Fett 6. Dubravka Gobac 7. Ivan Grbavac 8. Branko Grisogono 9. Karolina Hećimović 10. Davor Hock 11. Jasna Jovetić 12. Mirjana Kajzer 13. Dragan Kantar 14. Ljiljana Kiš 15. Višnja Kožarić 16. Branka Kumer 17. Rajka Majstorović 18. Anđelka Martinušić 19. Marijanka Martinušić 20. Vlatko Medvecki 21. Željko Poldrugač 22. Ranko Posavec 23. Željka Ravlić 24. Vlatka Reesch 25. Branko Relić 26. Vesna Smojver 27. Zvonko Šantić 28. Zdenko Taušan 29. Ranka Vlaisavljević 30. Zdravko Per IV. c – Opći smjer 1. Goran Bijuk 2. Dragica Brezovnjački 3. Boško Buha 4. Milovan Buha 5. Blaženka Ciglenički 6. Jadranka Dundović 7. Željka Ferčec 8. Nada Gelenčer 9. Bernarda Golubić 10. Mirjana Horvat 11. Lidija Ivanjek 12. Vitoslav Ivanušić 13. Krešimir Kalanj 14. Željka Knežević 15. Štefanija Kovač 16. Tihomir Kovačić 17. Ljiljana Kucljak 18. Angelina Milašinović 19. Ruža Milinović 20. Borivoj Milković 21. Borka Milovanović 22. Marica Ostojić 23. Zora Peović 24. Dijana Periša 25. Vesna Perkec 26. Vlatkica Pisković 27. Snježana Puškarić 28. Josip Ribić 29. Jasna Subota 30. Zlatko Šmolc

31. Zdenko Špoljarić 32. Zlatko Tomac 33. Đurđa Trbović 34. Jasminko Umičević 35. Ninoslav Zdjelar 36. Nada Živković IV. d – Opći smjer 1. Dubravka Bajan 2. Drina Barbarić 3. Rozika Benke 4. Željko Bosanac 5. Vera Brujić 6. Željko Dejanović 7. Slaviša Dinić 8. Marijan Duvnjak 9. Zdravko Đurđević 10. Zlatko Galetić 11. Jelka Grčić 12. Maijan Halužan 13. Miodrag Hokman 14. Stanko Horvat 15. Dubravka Jarčević 16. Gordana Jurišić 17. Miroslav Kiš 18. Damir Kovačević 19. Žarko Lero 20. Branka Ložnjak 21. Ivanka Majsec 22. Mirjana Manojlović 23. Dubravko Martić 24. Snježana Miletić 25. Dragan Milošević 26. Vesna Okreša 27. Darko Osman 28. Vesna Perić 29. Mladen Sabo 30. Dubravko Smutni 31. Ljiljana Stanišić 32. Jasmina Tomas 33. Danko Vajs 34. Goran Vučemilović 35. Milenko Vukelić 36. Ratko Vukelić Školska godina 1978./1979. Centar za usmjereno obrazovanje Odgajatelji 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Gordana Baličević Vera Beščec Berta Nevenka Buđak Zdenka Nada Čerepinko Kata Dolak Rada Đuričić

8. Govedarica Senka 9. Grgičin Nada 10. Ana Hudoba 11. Ankica Huić 12. Marija Ibriks 13. Jagodić Đurđica 14. Vera Kljunić 15. Jasna Knežević 16. Kolarec Snježana 17. Branka Kovačević 18. Branka Kovačić 19. Marija Kovačić 20. Branka Kožarić 21. Mirjana Kuharić 22. Zlata Kuharić 23. Vesna Meštrović 24. Mikac Blaženka 25. Slavojka Milješić 26. Radojka Novaković 27. Marija Novosel 28. Đurđa Pelc 29. Dubravka Perkec 30. Irma Peter 31. Ivanka Petreš 32. Blagica Pušara 33. Ljiljana Ribić 34. Silvana Roviš 35. Ivanka Rukavina 36. Anka Sabo 37. Anđelka Šarec 38. Željka Šegota 39. Anđelka Vargović 40. Milka Žarković 41. Lila Žižek Suradnici u odgojno obrazovnom procesu 1. Mladen Apfentaler 2. Dušan Badža 3. Ljerka Bajivić 4. Darko Barić 5. Biljana Buha 6. Branimir Bukvić 7. Dubravka Dujmović 8. Vladimir Ferenčević 9. Damir Fett 10. Branka Grmuša 11. Neven Hrvatić 12. Žarko Inhof 13. Katarina Jakuš 14. Miroslav Klemše 15. Ramona Kovačević 16. Ruža Lebinac 17. Željko Lovreković 18. Marina Marinčić 19. Davor Moslavac 20. Darko Opačak 21. Mladen Periša 149


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

22. Ankica Petak 23. Mario Pfeiffer 24. Krešimir Prokl 25. Ines Radaljac 26. Željka Rajnović 27. Branko Rakitničan 28. Dinko Rujer 29. Sonja Satler 30. Ivica Senzel 31. Mira Sinjaković 32. Mira Šajatović 33. Marijan Šimić 34. Hrvoje Šolić 35. Vladimir Unterberger Prevodilac - dokumentarist 1. Blaženka Bedi 2. Robert Cišper 3. Jelka Crnjak 4. Željka Deak 5. Mirjana Đurin 6. Darko Ferenčević 7. Miroslav Galjar 8. Ivan Grabić 9. Sanja Hološi 10. Eugenija Jovinac 11. Sanja Kolar 12. Boris Kovač 13. Ljilja Kundak 14. Biljana Lukač 15. Nada Lukačić 16. Višnja Margeta 17. Tatjana Mataja 18. Jadranka Međurečan 19. Goran Mikšić 20. Predrag Milovanović 21. Zvjezdana Moslavac 22. Lidija Novak 23. Jasminka Pecek 24. Milanka Popović 25. Branimir Prelec 26. Mirjana Rajn 27. Jasmina Šajatović 28. Slavko Štefan 29. Višnja Štimac Školska godina 1979./1980. Centar za usmjereno obrazovanje Suradnici u odgojno obrazovnom procesu 1. 2. 3. 4. 5. 150

Zdravko Andrel Dubravko Begović Marijan Bijuk Zrinka Brkić Ružica Bubić

6. Katarina Bucifal 7. Miroslav Deskar 8. Zdravko Gašpar 9. Slavko Gašparov 10. Dražen Govedarica 11. Anka Grabar 12. Verica Heđi 13. Vesna Holec 14. Suzana Jurić 15. Željka Klikić 16. Josip Koščak 17. Milorad Marčetić 18. Miroslav Martonja 19. Vanda Milojević 20. Damir Pervan 21. Radmila Petković 22. Radmila Popović 23. Dinko Prpić 24. Marko Pupavac 25. Stela Pupek 26. Anika Rešetar 27. Dobrislav Šimić 28. Marijana Štakić 29. Vera Takač 30. Mirjana Tišljar 31. Adela Tot 32. Krešimir Veljčić Prevodilac - dokumentarist 1. Jasmina Bjelić 2. Neda Bobičić 3. Olivera Čolić 4. Jadranka Čučković 5. Blaženka Deak 6. Gordana Ditrich 7. Darinka Fereža 8. Zvjezdana Fiket 9. Goran Grba 10. Vesna Hunčaga 11. Iva Krišto 12. Manuela Kučan 13. Snježana Lančić 14. Ksenija Lončar 15. Vinko Ljubičić 16. Milan Marčetić 17. Marijana Mikšić 18. Vesna Perkec 19. Jasna Pezer 20. Branka Puhalo 21. Jadranka Saraja 22. Željko Slavić 23. Ksenija Starčević 24. Ljiljana Špondrekt 25. Jasna Teskera 26. Dubravka Vajagić 27. Jasmina Vidak 28. Gordana Vrcelj 29. Draženka Zvonar

Školska godina 1980./1981. Centar za usmjereno obrazovanje Prevodilačko usmjerenje 1. Andreja Bogaš 2. Ljiljana Bosak 3. Ruža Bratanović 4. Senka Bubulj 5. Dubravka Čutić 6. Dubravka Đurđević 7. Višnja Fabčić 8. Miroslav Ferenčević 9. Božica Fureš 10. Zlatko Halužan 11. Vesna Horak 12. Goran Jovičić 13. Jasmina Katić 14. Marinka Kauf 15. Spomenka Lach 16. Dubravka Lukša 17. Josip Magdalek 18. Anka Marinić 19. Borka Marković 20. Nada Matan 21. Gordana Milojević 22. Dragica Milovanović 23. Željka Osmanović 24. Božica Paulin 25. Jelka Pernar 26. Nives Seibert 27. Marijo Širanović 28. Mirjana Štefanec 29. Ivan Turudić 30. Rajka Vajagić Suradnici u odgojno obrazovnom procesu 1. Siniša Abramović 2. Dinka Buntić 3. Blaženka Cvetko 4. Ljubica Doder 5. Ranka Doder 6. Lulić Dragica 7. Darko Duvnjak 8. Sanja Francetić 9. Miroslav Horvat 10. Renata Jeftimija 11. Mirjana Katalinić 12. Vesna Knežević 13. Radmila Koprivica 14. Davor Kovačević 15. Boris Kozjak 16. Snježana Kukavica 17. Jasna Lulić 18. Andreja Marina 19. Damir Misir 20. Davor Pavoković


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

21. Davor Pervan 22. Danko Radaljac 23. Zdravko Rengel 24. Božena Rožaš 25. Anka Stanec 26. Marijana Uzelac 27. Marijan Vašarević 28. Renata Vecko 29. Miroslav Vejinović 30. Hrvoje Žagi Školska godina 1981./1982. Centar za usmjereno obrazovanje Prevodilac - dokumentarist 1. Marija Baburek 2. Nada Barčan 3. Darko Barišić 4. Mira Beatović 5. Pović Branka 6. Ruža Čerepinko 7. Miroslav Ključec 8. Marina Kovač 9. Nada Kovačević 10. Melita Lipohar 11. Nada Malešević 12. Milica Marić 13. Jadranka Marinić 14. Josip Mikolčić 15. Božica Nekić 16. Dubravka Periša 17. Dražen Petrović 18. Ljiljana Plazek 19. Ivanka Prpić 20. Katica Rokinger 21. Zdenka Šmit 22. Ljiljana Šuvak 23. Božica Terzić 24. Nada Vlahović 25. Ankica Vlašić Suradnici u odgojno obrazovnom procesu 1. Goran Babić 2. Sanja Bačar 3. Dean Bonifačić 4. Renata Debelec 5. Anka Dorić 6. Aleksandra Drezgić 7. Slobodan Dutina 8. Nina Fosić 9. Nataša Glavak 10. Dubravka Hrastija 11. Draženka Hock 12. Melita Jovinac 13. Mira Kaselj

14. Vesna Knezović 15. Mladen Kocijan 16. Renata Kovač 17. Josip Laušin 18. Vera Lukač 19. Dražen Majurec 20. Ružica Mihoković 21. Željko Milković 22. Željka Mirkajlović 23. Tihomir Mostovac 24. Davorin Muhek 25. Predrag Pejić 26. Sandra Pocrnić 27. Jasna Razlog 28. Mirjana Špehar 29. Ljiljana Tirić Školska godina 1982./1983. Centar za usmjereno obrazovanje Prevodilac - dokumentarist 1. Ljiljana Čalić 2. Božica Grabić 3. Snježana Ivanešić 4. Sonja Jalševec 5. Ljubica Janči 6. Željka Lulić 7. Đurđica Malčec 8. Jelka Maloča 9. Marina Alenka 10. Nevenka Petrović 11. Vesna Pokupić 12. Kornelija Posavac 13. Suzana Posavec 14. Olivera Raičević 15. Mirjana Ratković 16. Elvira Rengel 17. Renata Schüssler 18. Mirjana Subota 19. Sonja Šiljković 20. Željka Škrinjar 21. Jasna Vračarić 22. Marija Zelenbrz 23. Karmela Žarković Suradnici u odgojno obrazovnom procesu 1. Dragica Barbarić 2. Nevenka Barbarić 3. Suzana Barnaki 4. Saša Brabec 5. Ljiljana Demšić 6. Renata Devčić 7. Davor Đurđević 8. Hrvoje Erpačić 9. Robert Gnand 10. Sanja Hečimović

11. Vlatka Janošević 12. Sanja Jergović 13. Suzana Karničnik 14. Saša Legen 15. Miroslav Lesić 16. Lela Lužajić 17. Srebrenka Ljulj 18. Gordana Majtanić 19. Marija Martinušić 20. Tatjana Pavelić 21. Ivana Plesec 22. Danijel Pocrnić 23. Darko Ribić 24. Dubravka Teskera 25. Zita Tomašek 26. Mladen Vlainić 27. Andreja Zdjelar 28. Tatjana Zelenbrz 29. Renato Zorić Školska godina 1983./1984. Centar za usmjereno obrazovanje Informatičko usmjerenje 1. Saša Baranjec 2. Snežana Beronja 3. Pavica Biondić 4. Ksenija Bosanac 5. Blanka Brodić 6. Mladena Ferenčević 7. Vesna Fruk 8. Tihomir Gazdek 9. Igor Golub 10. Miran Hajoš 11. Ivan Harastija 12. Gordana Jagodić 13. Silvio Jazbec 14. Zoran Kahrić 15. Mira Komlenić 16. Zoran Kontrec 17. Snježana Lulić 18. Ksenija Marinković 19. Darko Martinušić 20. Nenad Milošević 21. Krešimir Mostovac 22. Robert Ratković 23. Gordana Satler 24. Elizabeta Seibert 25. Dina Selak 26. Spomenka Šakotić 27. Renata Šipoš 28. Marija Tirić 29. Velimir Vujnović 30. Zrinka Zvornik 151


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Suradnici u odgojno obrazovnom procesu 1. Marija Bajan 2. Antun Balaž 3. Zlatko Ban 4. Željko Ban 5. Beatrica Bartolić 6. Anđelka Bodrožić 7. Gordana Čor 8. Sanja Ćorić 9. Vanda Ćorić 10. Elica Ferenczffy 11. Zvjezdana Galetić 12. Milan Glumičić 13. Danijela Horvat 14. Elizabeta Inkrez 15. Dragutin Ivanec 16. Dražen Jendrašić 17. Sanja Jurić 18. Danijela Kalaba 19. Natalija Kelčec 20. Vesna Kovačev 21. Kamenka Marković 22. Sanda Mecger 23. Branka Miljanić 24. Ines Miseta 25. Tihomir Moslavac 26. Jasminka Ognjanović 27. Ljerka Pacaloš 28. Božena Razlog 29. Željka Kajganić 30. Gojko Zuber Školska godina 1984./1985. Centar za usmjereno obrazovanje Informatička struka (informatičarmatematičar) 1. Darko Aleksić 2. Goran Bjelica 3. Mario Bobanac 4. Dragan Borić 5. Zdravko Brekalo 6. Antonio Brenner 7. Davorin Cergolj 8. Predrag Grbić 9. Darko Kićinbaći 10. Dražen Koledić 11. Miroslav Kolesarić 12. Darko Kulej 13. Natalija Kvrgnjaš 14. Željko Maljak 15. Verica Molnar 16. Predrag Petrović 17. Davor Pihir 18. Bernarda Rajnović 152

19. Tvrtko Šimić 20. Ivana Škrijelj 21. Andrea Unterberger 22. Bosiljka Veselinović 23. Milan Vuković 24. Dinko Žagi 25. Mirela Žunić Školska godina 1985./1986. Centar za usmjereno obrazovanje Informatička struka (informatičarmatematičar) 1. Ivanka Brodić 2. Sanja Gospoćić 3. Vlatko Grgurić 4. Željko Horvat 5. Duško Kanis 6. Snježana Karničnik 7. Danko Knezović 8. Dragan Kozlinger 9. Miroslav Krejči 10. Snježana Maletić 11. Berislav Mišak 12. Sandra Moslavac 13. Sandra Ožbolt 14. Željko Petrovčić 15. Dinka Potkovac 16. Zdravko Prekratić 17. Spomenko Relić 18. Darko Sinjaković 19. Tatjana Solar 20. Marin Turčinović 21. Natalija Tutuk 22. Milenko Vajagić 23. Siniša Vajagić 24. Davor Veseli 25. Dario Viljevac 26. Mirna Vizinger

13. Samir Janković 14. Renata Kos 15. Natalija Mandić 16. Damir Marić 17. Vlasta Mikina 18. Miroslav Perić 19. Ksenija Petrinec 20. Galina Popović 21. Aleksandra Svoboda 22. Marijana Šantek 23. Mario Šolc 24. Saša Vojković Matemat.-inform. smjer 1. Robert Badanjek 2. Rajko Bejatović 3. Milijada Berak 4. Zlatan Dergez 5. Braslav Erpačić 6. Miroljub Gvojić 7. Vlatko Herbai 8. Ksenija Jovetić 9. Boris Kelčec 10. Dragan Kolaković 11. Damir Košćak 12. Vlasta Kozjak 13. Mario Marić 14. Saša Mataja 15. Dušanka Medić 16. Dubravko Periša 17. Dražen Plic 18. Siniša Rajković 19. Anica Rajnović 20. Željko Tumpić 21. Gordana Validžić 22. Vanja Velebit 23. Dunja Vist 24. Mladen Vuković 25. Slavica Županić

Školska godina 1986./1987. 4. stupanj stručne spreme

Školska godina 1987./1988. 4. stupanj stručne spreme

Suradnik u razrednoj nastavi

Kulturno-umjetnički smjer

1. Rikard Bakan 2. Anita Bartolić 3. Vjera Bogati 4. Milena Čalić 5. Anita Delač 6. Draženka Deskar 7. Zrinka Đurđević 8. Jasminka Fičko 9. Roberta Fučkar 10. Zrinka Fučkar 11. Brankica Hegeduš 12. Milan Horvat

1. Snježana Barčan 2. Dijana Bazijanec 3. Ljiljana Beg 4. Renata Brkić 5. Suzana Dejanović 6. Draženka Domitrović 7. Gordana Đebro 8. Danijela Ganić 9. Marija Hanževački 10. Ida Idžojtić 11. Anneliese Janeš 12. Suzana Kolesarić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

13. Lidija Komar 14. Tatjana Kovač 15. Vesna Mađerčić 16. Tatjana Mahalec 17. Marija Matek 18. Violeta Momčilović 19. Danijela Palfi 20. Melita Pleško 21. Gordana Poljanik 22. Tea Srđak 23. Dušan Stjepanović 24. Silva Šoch 25. Snježana Šteković 26. Valentina Tišljar 27. Božica Vizinger 28. Sanja Vujić Matemat.-inform. smjer (elektrotehnička struka) 1. Dražen Androić 2. Igor Bačić 3. Vlatka Bažant 4. Elvira Bočkor 5. Siniša Brlas 6. Damir Čakmazović 7. Goran Farkaš 8. Mirjana Galić 9. Željko Grguljaš 10. Denis Halupa 11. Darko Herbai 12. Dinka Horvat 13. Dario Ivoš 14. Saša Kasavica 15. Vedrana Krajnović 16. Boris Lulić 17. Sanda Macura 18. Natalija Marinković 19. Zrinka Maroja 20. Ljiljana Mlinarić 21. Hanja Pašić 22. Jasen Platenik 23. Ivica Prekratić 24. Boris Rajković 25. Siniša Rakita 26. Senka Sajbert 27. Saša Savinovski 28. Milovan Šakotić 29. Goran Šteković 30. Denis Tršek 31. Zoran Veles 32. Tatjana Vujnović 33. Željko Žilić

Školska godina 1988./1989. Kult.-umjetnički smjer 1. Sonja Babić 2. Jasna Biondić 3. Gordana Čubrić 4. Sanja Gadanec 5. Sanja Gottštein 6. Valerija Gracek 7. Nina Hlavaček 8. Sylvia Huber 9. Marijana Jerbić 10. Anita Katavić 11. Marija Kos 12. Kristinka Košutić 13. Nataša Linarić 14. Sandra Mandić 15. Dubravka Milais 16. Krunčica Moslavac 17. Mirela Orešković 18. Ida Paulin 19. Tatjana Simeunovik 20. Vesna Stracaboško 21. Anne-Marie Šojat 22. Irena Šolc 23. Jasminka Tišljar 24. Hrvoje Turčinović 25. Vida Renata 26. Simona Vujčić 27. Igor Žigman Matemat.-inform. smjer 1. Aleksandra Babić 2. Dario Belobrk 3. Mirjana Blažetić 4. Dražen Brlas 5. Zrinka Bucifal 6. Danija Glavaš 7. Marijana Götzl 8. Slaven Jeftimija 9. Vedran Kanižaj 10. Suzana Kelečić 11. Mirjana Koprivica 12. Teofil Korotaj 13. Sandra Kuda 14. Hrvoje Kuhner 15. Ljubinka Ličina 16. Slobodan Mihailica 17. Goran Milanović 18. Mario Nađ 19. Ramona Petričić 20. Davorka Potkovac 21. Snježana Prepelec 22. Tihomir Pupek 23. Olenka Puškaš 24. Jovana Radojević 25. Nenad Škrijelj 26. Davor Šunk

27. Andrija Tojčić 28. Tihomir Tumpić 29. Zoran Vakula 30. Tomislava Viljevac 31. Saša Vudrag 32. Vanda Vuković 33. Romana Živko Školska godina 1989./1990. Kult.-umjetnički smjer 1. Slavica Bakić 2. Zvjezdana Barčan 3. Goran Bradica 4. Jasna Bratanović 5. Slobodanka Cvijanović 6. Zora Česnik 7. Dajana Đeri 8. Renata Galetić 9. Svjetlana Gojević 10. Vanda Gojević 11. Marija Horvatinović 12. Tatjana Kapetinić 13. Andrea Kuhner 14. Karmen Labaš 15. Biljana Legen 16. Radmila Legen 17. Milovan Maletić 18. Mirjana Matulec 19. Stela Nikolovska 20. Anita Odicki 21. Snežana Olei 22. Đurđica Poljak 23. Tamara Radić 24. Zlata Stracaboško 25. Valerija Šelimber 26. Renata Šimunović 27. Jasna Šolc 28. Marijana Štefanac 29. Aleksandra Štengl 30. Ljiljana Štula 31. Darija Tušek 32. Damir Uglarik Matemat.-inform. smjer 1. Klaudija Brenner 2. Zoran Bujić 3. Antonio Čizik 4. Radivoje Govedarica 5. Vlatka Hižman 6. Vladimir Holec 7. Karolina Hrala 8. Lorena Hülsenkopf 9. Dražen Jurkin 10. Kornelija Koši 11. Snježana Kovač 153


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

12. Gordana Kožarić 13. Ivanka Krajinović 14. Milan Krišto 15. Strahinja Lazić 16. Mario Magat 17. Dinko Meštrović 18. Neven Milanović 19. Vlatka Mrmoš 20. Gordana Oluić 21. Boris Pelc 22. Bojana Popović 23. Ivana Radaljac 24. Marijana Ribić 25. Siniša Siladić 26. Marko Stipandić 27. Dražen Štefović 28. Boris Šunk Školska godina 1990./1991. Kult.-umjetnički smjer 1. Ana-Mari Bajser 2. Vanda Balaž 3. Želimir Bubić 4. Biljana Fućkar 5. Lidija Hajmaši 6. Ljiljana Nancy Horvat 7. Marija Ištoković 8. Vlatka Kolesarić 9. Tatjana Kosanović 10. Martina Levanić 11. Jasminka Lovretić 12. Lidija Mihajlović 13. Nena Milanović 14. Lada Moslavac 15. Sonja Nemet 16. Martina Novoselnik 17. Edita Novotni 18. Ivančica Ostović 19. Daliborka Panić 20. Jelica Pavlović 21. Novica Radusinović 22. Mirela Rakocija 23. Danko Selak 24. Zrinka Sobol 25. Mile Stanešić 26. Irena Škrobot 27. Davor Štajner 28. Violeta Štefović 29. Željka Tomljenović 30. Albin Vanek 31. Arsen Vanek 32. Vanja Vrbenski 33. Ljerka Vuletić 154

Matemat.-inform. smjer 1. Mirko Batković 2. Jasenka Benko 3. Snježana Cik 4. Branko Dejanović 5. Zoran Đurčević 6. Aleksandar Gaćeša 7. Orhideja Golubar 8. Mario Grlica 9. Nenad Hečimović 10. Hermana Herden 11. Nikolina Hrnjak 12. Tatjana Jurić 13. Ivan Ključec 14. Alen Kolbabek 15. Christian Kolić 16. Dalibor Kovač 17. Dinko Kulej 18. Dražen Kurečić 19. Renata Matoničkin 20. Marijana Matošina 21. Mirela Moslavac 22. Slavica Mucak 23. Mirjana Ožbolt 24. Oliver Rajković 25. Dejan Stanić 26. Krešimir Šipek 27. Ante Škalić 28. Danko Takač 29. Davor Vajtner 30. Aleš Vokurka 31. Dinko Zečević 32. Goran Žužul Školska godina 1991./1992. Kult.-umjetnički smjer 1. Jasminka Barbarić 2. Dragica Bosnić 3. Biljana Brkić 4. Marija Ileković 5. Kristina Ivoš 6. Marina Jakelić 7. Biljana Juzbaša 8. Ksenija Keresteš 9. Snježana Klarić 10. Tatjana Kopas 11. Mirela Kostadinović 12. Saša Kovačević 13. Snježana Kovačević 14. Antonio Kufner 15. Snježana Kukec 16. Ljiljana Maravić 17. Mihaela Markotić 18. Sandra Nemet 19. Nataša Pavoković

20. Daliborka Popara 21. Mladena Radijevac 22. Daniela Savinovski 23. Biljana Stanić 24. Milica Šokec 25. Miroslav Vajagić 26. Tea Winter 27. Tanja Žigman Matemat.-inform. smjer 1. Mirjana Banić 2. Đorđe Babić 3. Dinko Bijuk 4. Dinko Blažević 5. Snježana Božičko 6. Ninoslav Buđak 7. Zoran Cunjak 8. Dario Deskar 9. Vlatko Ećimović 10. Željka Duvnjak 11. Stjepan Groš 12. Krešimir Ivičić 13. Dijana Kekez 14. Tomislav Koledić 15. Lahorka Kovač 16. Vanja Kralj 17. Natalija Lacmanović 18. Vjekoslav Markotić 19. Danijel Mlinarić 20. Tihomir Oršulić 21. Goran Osmak 22. Dejan Osman 23. Zoran Plic 24. Ksenija Premužić 25. Kristijan Puškarić 26. Marijan Rakijašić 27. Slaven Siladić 28. Irena Šlopar 29. Slađana Takač 30. Igor Vargović 31. Damir Vašarević 32. Matija Verić 33. Vesna Vete Školska godina 1992./1993. Kult.-umjetnički smjer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mihaela Albreht Senka Aleksa Lovorka Bačić Vlatka Begović Anja Bešir Zorica Crnčić Sanja Duršot Saša Flajnek Karolina Franjić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

10. Ana Groš 11. Karel Halupa 12. Danijel Hercigonja 13. Ivana Ivičić 14. Renata Jovetić 15. Svjetlana Kavalir 16. Jadranka Kekez 17. Ivana Kukrika 18. Tatjana Lulić 19. Denis Marendić 20. Bruno Marić 21. Matko Markotić 22. Nives Mazur 23. Danijela Moslavac 24. Tijana Popović 25. Kristina Puškarić 26. Kristina Silner 27. Tatjana Špoljarić 28. Helena Vidović 29. Vesna Zelenbrz Matemat.-inform. smjer 1. Hrvoje Bartolić 2. Zvezdana Blagojević 3. Mario Čajkulić 4. Kristijan Fujs 5. Tomislav Fujs 6. Dražen Gladović 7. Jasmina Grbačić 8. Mario Gverić 9. Sandra Jašović 10. Dubravka Kovačević 11. Goran Marković 12. Ivana Meštrović 13. Denis Mihoković 14. Irena Mioković 15. Branko Miščević 16. Alma Nađ 17. Goran Obradović 18. Damir Pajić 19. Silvio Paloš 20. Saša Pejić 21. Dean Preml 22. Dejan Radaković 23. Jelica Radaš 24. Milena Rengel 25. Sanjin Ružman 26. Iva Smolić 27. Vladimir Subota 28. Ivan Šantić 29. Marko Šipek 30. Igor Tomljanović 31. Mirjana Vogranić 32. Emil Vokurka 33. Berigoj Zdjelar

Školska godina 1993./1994. Opća gimnazija 1. Ivan Borbaš 2. Tihana Dečak 3. Diana Flisar 4. Melita Gutt 5. Robertina Hülsenkopf 6. Davorka Jergović 7. Ana Ključec 8. Aleksandra Kočić 9. Katarina Koščak 10. Marijana Kovačević 11. Biljana Kulišić 12. Vlatka Majetić 13. Kristina Majsec 14. Dean Melinčević 15. Valentina Petrić 16. Andrea Petrović 17. Renata Pošta 18. Manja Ranosović 19. Irena Sedlaček 20. Biljana Suzić 21. Tihana-Ana Škrilec 22. Aleksandra Tomeković 23. Martina Tudor 24. Višnja Vist 25. Buga Zdjelar Jezična gimnazija 1. Monika Bartolić 2. Suzana Beg 3. Vlatka Belani 4. Edita Bertešić 5. Mario Bojić 6. Štefanija Briševac 7. Alen Brkić 8. Ana Brnada 9. Marija Dijaković 10. Natalija Đurasević 11. Sanda Fett 12. Ljiljana Franjić 13. Božidar Galinec 14. Marina Gazdek 15. Tino Ivanešić 16. Ines Ivković 17. Martina Komar 18. Snježana Kukolj 19. Mirela Majstorović 20. Valeria Matovina 21. Jurica Meštrović 22. Gorana Pezić 23. Silvija Ratajec 24. Draženka Ravlić 25. Ana-Maria Rekić 26. Tomislava Stipanić 27. Igor Švarc

28. Melita Teskera 29. Kristina Tišljar 30. Martina Tkalčec 31. Ivana Zetaić Opća gimnazija 1. Hrvoje Bijuk 2. Marija Božičko 3. Sidonia Culej 4. Dubravka Deskar 5. Krešimir Domitrović 6. Valerija Drvenkar 7. Gordana Duž 8. Suzana Jelić 9. Vesna Katanušić 10. Jasna Katanušić 11. Renata Kereta 12. Nataša Kirin 13. Ljiljana Kovačević 14. Đurđica Kršić 15. Željka Krznarić 16. Karolina Kultan 17. Andrea Maček 18. Andrijana Majer 19. Suzana Mateuš 20. Natalija Milinović 21. Danijel Moslavac 22. Bruno Moslavac 23. Dubravko Pavoković 24. Valerija Rogan 25. Dražen Smudić 26. Jagoda Šimić 27. Jasmina Turk Prirodoslovno- matematička gimnazija 1. Senaida Abdija 2. Darko Blažević 3. Ivan Crnković 4. Senka Farkaš 5. Bruno Fijala 6. Mladen Grgačić 7. Nikola Hećimović 8. Sanja Herman 9. Boris Horvat 10. Mario Kićinbaći 11. Igor Kos 12. Ivan Kovač 13. Josipa Kovačić 14. Dražen Krišto 15. Silvestar Ladović 16. Danijel Muškić 17. Robert Ravlić 18. Teuta Ređbećaj 19. Tatjana Sladojević 20. Saša Stanec 21. Vladimir Škorić 155


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

22. Igor Taušan 23. Slađana Tolja 24. Jasna Tumpić 25. Igor Valenteković 26. Mario Voronjecki 27. Damjanka Žarković Školska godina 1994./1995. IV. a razred - opća gimnazija 1. Goranka Bačić 2. Marijana Baučić 3. Nina Belenji 4. Vlatka Čović 5. Ivančica Fett 6. Nataša Flajnek 7. Andrijana Gemelt 8. Martina Holer 9. Ivan Jengić 10. Mihaela Jurković 11. Igor Kanižaj 12. Danijela Kolar 13. Goran Koši 14. Natalija Kožić 15. Ema Nađ 16. Sanea Nađ 17. Vlatka Pavičić 18. Antonija Ribarić 19. Valentina Sambolec 20. Srećko Stanković 21. Monja Škorjanec 22. Silvija Šolc 23. Sanja Vajtner 24. Marieta Veršec 25. Ivana Vorganić 26. Tihana Vostrel 27. Ljiljana Vujić 28. Kristina Zidar 29. Dario Žerjal IV. b razred - opća gimnazija 1. Dinko Bažulić 2. Velimir Beatović 3. Žaklina Dečak 4. Dubravka Dobrožanski 5. Blaženka Fijala 6. Igor Friedrich 7. Gabrijela Galetić 8. Kristijan Gostimir 9. Jelena Jurić 10. Katarina Kovačević 11. Ivona Krznarić 12. Sanja Legen 13. Željko Maturanec 14. Ivan Meštrović 15. Marina Mikac 156

16. Jasminka Počepan 17. Vanja Radić 18. Slavica Risović 19. Kristina Sabadoš 20. Predrag Šakotić 21. Renata Šarić 22. Ljiljana Škorić 23. Mirjana Škorić 24. Ana Špoljar 25. Renata Turković 26. Renata Tušek 27. Ines Veseli

13. Saša Mikac 14. Igor Perović 15. Daniel Rakijašić 16. Marta Šimić 17. Mario Škorak 18. Veljko Škorić 19. Žlatko Škrinjar 20. Martina Šokac 21. Ninoslav Tatalović 22. Krunoslav Turka 23. Mario Validžić

IV. c razred - jezična gimnazija

Školska godina1995./1996.

1. Sanja Berger 2. Lidija Biondić 3. Marijana Blažević 4. Ksenija Bognar 5. Marija Borovčak 6. Alma Bratić 7. Ivana Bucifal 8. Hrvoje Dragičević 9. Ivana Galić 10. Irena Gojević 11. Ivana Grbac 12. Ksenija Grudić 13. Vlatka Hegedušić 14. Domagoj Hercigonja 15. Dejana Horvat 16. Idžojtić Roko 17. Sandra Juras 18. Davorka Lukić 19. Danijela Mandić 20. Vatroslav Markus 21. Ana Plic 22. Tatjana Podobnik 23. Marija Profuntar 24. Jelena Rastija 25. Danijela Rekić 26. Maja Resner 27. Valentina Šegregur 28. Amalija Škalić

IV. a razred - opća gimnazija

IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Meri Babić 2. Aron Cikač 3. Irina Drakulić 4. Dejan Đud 5. Goran Friedrich 6. Saša Ilić 7. Damir Jurić 8. Nikolina Kovačić 9. Miroslava Kovčalija 10. Saša Kukavica 11. Goran Leci 12. Anita Maloča

1. Snježana Benko 2. Anđelka Bito 3. Mirjana Bito 4. Marija Blažević 5. Željko Božičević 6. Dalija Budiša 7. Vjekoslav Čulo 8. Aleksandar Devernaj 9. Valentina Duvnjak 10. Tomislav Fribec 11. Domagoj Horvat 12. Daniel Hrvoić 13. Bernarda Komar 14. Sandra Matošina 15. Andrea Mihelčić 16. Sunčana Moslavac 17. Ivan Nađ 18. Mariana Odicki 19. Željko Palatinuš 20. Ana-Marija Paradinović 21. Sonja Pavoković 22. Mihaela Ripli 23. Domagoj Stilinović 24. Zoran Suzić 25. Milko Šafar 26. Milena Šajnović 27. Natalija Šantek 28. Vlatka Šipoš 29. Suzana Štimac 30. Marieta Tot 31. Lara Tuk 32. Brankica Winter IV. b razred - opća gimnazija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Biljana-Ivana Bergman Ivana Blažević Saša Cabunac Martina Dijaković Ivan Gabaj Klementina Gavranović Aleksandra Grbić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

8. Sanja Hrgetić 9. Elizabeta Jančevski 10. Maja Janeš 11. Tomislav Juratovac 12. Dinka Kovač 13. Zoran Kovač 14. Dušan Lazarac 15. Dijana Lovrenc 16. Tihomir Maletić 17. Maja Mikec 18. Snježana Moslavac 19. Marija Palković 20. Nataša Polimanac 21. Silvija Pošta 22. Tomislav Ružić 23. Kristina Šaka 24. Helena Šipoš 25. Bojan Škorić 26. Ines Tomac 27. Asja Vargović 28. Jako Vidović 29. Edita Žgela IV. c razred - jezična gimnazija 1. Renata Berger 2. Dijana Bičanić 3. Neda Blagojević 4. Silvija Bognar 5. Nataša Bunčić 6. Mirjana Drmić 7. Mijo Fett 8. Saša Horvat 9. Tatjana Jonjić 10. Mirela Jurišić 11. Danijela Kovač 12. Melita Kovačić 13. Silvija Kukavica 14. Ivana Lončar 15. Gabrijela Ložnjak 16. Viktorija Majstorović 17. Danijela Maljak 18. Andreja Matijašević 19. Violeta Mikolić 20. Nataša Mirić 21. Ilijan Nikolić 22. Vlatko Pelc 23. Mirjana Pokupić 24. Antonio Požežanac 25. Vjekoslav Sepeši 26. Ana Sudarević 27. Vesna Uzelac 28. Tijana Vedriš 29. Karlo Vranješ 30. Jasminka Vukasović 31. Iva Winter

IV. d razred- prirodoslovno matematička gimnazija 1. Boško Babić 2. Igor Barčanac 3. Miroslav Barunac 4. Maja Dengoricija 5. Dalibor Đud 6. Emina Hajdarpašić 7. Ivan Herden 8. Violeta Jelić 9. Marijana Jengić 10. Dario Karnik 11. Igor Koletić 12. Ivana Kožina 13. Silvija Meter 14. Zvjezdana Mlinarić 15. Nenad Mrmoš 16. Mario Novak 17. Dario Petrović 18. Dario Slabinac 19. Ivan Srnak 20. Mario Starčević 21. Goran Teodorović 22. Suzana Vuković 23. Nino Zdeličan Školska godina1996./1997. IV. a razred - opća gimnazija 1. Denis Balaž 2. Hrvoje Belobrk 3. Danijela Blažević 4. Andreja Dečak 5. Emina Gajbud 6. Tomislav Hegedušić 7. Lidija Hodžić 8. Andreja Ipša 9. Josip Ivančević 10. Katarina Jengić 11. Nataša Jovanić 12. Krešimir Kovačević 13. Tihana Kovačević 14. Marina Kupčak 15. Ivana Majkovčan 16. Hrvoje Matašin 17. Ivan Obrovac 18. Ivana Prepelec 19. Nina Radaković 20. Neda Sivački 21. Duško Stojić 22. Marija Šipoš 23. Ellen Tomljanović 24. Tomislav Tolušić 25. Martina Vale 26. Dubravko Žerjal

IV. b razred - opća gimnazija 1. Sanja Bajsar 2. Tomislav Blažević 3. Mirela Brkić 4. Mirela Česnik 5. Lorna Glogović 6. Davor Jug 7. Paulina Ključanin 8. Dunja Kukavica 9. Silvija Laslo 10. Martina Lulić 11. Miljan Malek 12. Antonia Matek 13. Grozdana Orozović 14. Alen Raptavi 15. Marin Smiljanec 16. Marijana Subota 17. Jasminka Šakotić 18. Lidija Tandarić 19. Monika Marija Valjak 20. Mara Vidović IV. c razred- jezična gimnazija 1. Marija Abalić 2. Petra Andrašević 3. Jerina Bolić 4. Monika Cigut 5. Ana Ćorluka 6. Petar Čurik 7. Aleksandra Đukić 8. Anja Grbić 9. Ana-Marija Grčić 10. Vislav Horvat 11. Valerija Jakupec 12. Maja Kralj 13. Tomislav Kovačević 14. Kristina Kratofil 15. Mihaela Kuhner 16. Danijela Lovreković 17. Darija Marendić 18. Mirela Mudrinić 19. Marina Novogradec 20. Anita Prelas 21. Ivana Radišić 22. Višnja Radović 23. Martina Seifert 24. Ivana Smoljanić 25. Ivana Sudarević 26. Danijela Šefer 27. Alen Teskera 28. Karolina Tomljanović 29. Sandra Vlašiček 30. Danijela Vučetić 157


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Igor Bartulović 2. Bisera Bujić 3. Angelina Ciraki 4. Slavica Čizmar 5. Ivka Filipović 6. Davor Grdić 7. Branislav Grujić 8. Mihaela Hečimović 9. Dinko Horvatić 10. Jelena Jengić 11. Dijana Kasavica 12. Kristijan Kovač 13. Marko Kovač 14. Hrvoje Kovčalija 15. Matija Kulišić 16. Damir Lazić 17. Ivana Mandić 18. Mario Moslavac 19. Jasmina Pavlović 20. Ozren Polašek 21. Zlarin Rončević 22. Ana Smolić 23. Milan Stanić 24. Bojan Sladojević 25. Ana Šimić 26. Ivana Šipek 27. Dejan Teodorović 28. Robert Tudor 29. Sanja Uskoković 30. Vanja Veličan Školska godina1997./1998. IV. a razred - opća gimnazija 1. Edda Apfentaler 2. Sanja Bešir 3. Emanuela Čolić 4. Lidija Čović 5. Ivan Dečak 6. Ana Galoši 7. Bojana Gvojić 8. Vedran Iskra 9. Marina Jurić 10. Dubravka Jurković 11. Mirta Korotaj 12. Ana Kovač 13. Dragutin Kožarić 14. Berislav Marojević 15. Gabrijela Miš 16. Danijel Moslavac 17. Diana Nemčević 18. Dunja Nemet 19. Jasmina Pecek 20. Tomislav Pintarić 158

21. Vesna Pjanić 22. Tihana Prepelec 23. Vanesa Prister 24. Romana Ružman 25. Ksenija Sindičić 26. Sonja Strmečki 27. Ivana Takač 28. Boris Trbojević 29. Sanda Vanđura 30. Suzana Žeravica IV. b razred- opća gimnazija 1. Ivana Bajan 2. Bojan Brozović 3. Davor Deskar 4. Kruno Duršot 5. Ksenija Đurišević 6. Darija Gavranović 7. Ana Ivančević 8. Katarina Ivanec 9. Tanja Janković 10. Valerija Horvat 11. Domagoj Katalin 12. Roberta Kovačević 13. Kornelija Kovačić 14. Kristina Laslo 15. Maja Lazarus 16. Goran Lesić 17. Maja Lončar 18. Marijana Lukšec 19. Davor Melinčević 20. Jasna Mihalić 21. Maja Pecek 22. Vladimir Petras 23. Sanja Selci 24. Marko Stanivuković 25. Krunoslav Šafran 26. Sunčana Šimunić 27. Josipa Veseljak 28. Marina Vogranić

14. Ivana Kljajić 15. Željka Kovačević 16. Silvija Kučan 17. Tomislav Levatić 18. Tanja Malizani 19. Kristina Marković 20. Milena Mihaljević 21. Sandra Moslavac 22. Danijela Muškić 23. Senka Pasarić 24. Ines Presečan 25. Dijana Rep 26. Sanja Ugarik 27. Daniela Weiss IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Alen Bjelica 2. Dinko Deskar 3. Alen Hodak 4. Tomislav Kečkeš 5. Darko Klepač 6. Ivan Kršić 7. Ivia Lovreković 8. Oto Lukša 9. Sanja Mikolić 10. Tina Milković 11. Sandra Mlikota 12. Marko Novačić 13. Matija Petrović 14. Tomislav Rajnović 15. Zvonimir Rakijašić 16. Monika Starčević 17. Sandra Šajatović 18. Momir Šakotić 19. Marijana Špoljarić 20. Jasmina Tomašić 21. Ivica Tomljanović 22. Daniel Vučemilović 23. Ana Saratlija

IV. c razred - jezična gimnazija

Školska godina1998./1999.

1. Irena Andrašević 2. Monika Bačić 3. Ivana Bašnec 4. Martina Benko 5. Tanja Brezovečki 6. Nives Celio-Cega 7. Tanja Čuljak 8. Žaklina Dobravec 9. Domagoj Domitrović 10. Kristina Fekete 11. Martina Feketić 12. Aleksandra Grdić 13. Senka Grujić

IV. a razred - opća gimnazija 1. Marin Blažetić 2. Matej Blažević 3. Ana Borbaš 4. Anita Brlas 5. Marina Brođanac 6. Davorin Daloš 7. Lana Domšić 8. Slavica Dragić 9. Željka Đurđević 10. Igor Fućkar 11. Ivan Galetić


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

12. Ana Galic 13. Andreja Galović 14. Nataša Grba 15. Radmila Grba 16. Vanja Grgačić 17. Vladimir Jakuš 18. Kristijan Jurić 19. Tomislav Kalivoda 20. Antonio Kopsch 21. Jasna Kovač 22. Tanja Kovač 23. Kristina Krasović 24. Davor Lovrenc 25. Maja Mandić 26. Zrinka Mikolić 27. Vjekoslav Palatinuš 28. Zvonimir Petrović 29. Antonija Ravlić 30. Silvija Tometić 31. Saša Topić 32. Mirjana Vidaković 33. Krunoslav Vuković IV. b razred - opća gimnazija 1. Zorica Aleksić 2. Tomo Baturina 3. Ljiljana Blažević 4. Tomislav Bokunić 5. Martina Bukvić 6. Irena Celio-Cega 7. Sandra Cunjak 8. Sanja Đukanović 9. Josip Fett 10. Marijana Fett 11. Lana Filipović 12. Karmela Hrženjak 13. Helena Ila 14. Iva Jug 15. Marija Jurić 16. Marina Keser 17. Tomislav Knežević 18. Anita Koprivnjak 19. Maja Kovač 20. Martina Kovač 21. Višnja Lazarus 22. Dinka Mudri 23. Vladimir Obradović 24. Petar Pavković 25. Ida Pezić 26. Dinko Solić 27. Renata Ščavničar 28. Ivan Šokac 29. Ivana Ternjej 30. Antonija Vučemilović 31. Snježana Vukanović 32. Jelena Vukomanović 33. Vjekoslav Živković

IV. c razred - jezična gimnazija

Školska godina1999./2000.

1. Igor Andrović 2. Iris Baličević 3. Ivana Dobraš 4. Iva Đurđević 5. Renata Ferlindeš 6. Maja Knežević 7. Danijela Jurak 8. Katarina Keresteš 9. Krešo Kos 10. Martina Kos 11. Marko Kovač 12. Mirna Kovačić 13. Željko Krznarić 14. Ivana Maček 15. Martina Matan 16. Nikolina Matić 17. Štefica Mazinjanin 18. Natalija Mikolčić 19. Marija Mikolić 20. Igor Mudrinić 21. Sandra Pakšec 22. Leonina Radulović 23. Dejan Stanković 24. Bernarda Vargović 25. Maja Volenik 26. Suzana Vujić 27. Ivana Vuković

IV. a razred - opća gimnazija

IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Sanela Aleksić 2. Ivana Briševac 3. Ivan Buđak 4. Lidija Bušić 5. Maja Carević 6. Tomislav Filipović 7. Velibor Gvojić 8. Danijel Hercigonja 9. Lidija Jakupec 10. Branka Janžek 11. Saša Jeftinija 12. Darko Kovačević 13. Ivan Lesić 14. Tihana Maljčec 15. Davor Mioković 16. Marko Mišković 17. Tomislav Obrovac 18. Goran Perović 19. Nikola Potkonjak 20. Dijana Rajnović 21. Marijan Rengel 22. Tomislav Rožić 23. Igor Šelimber 24. Ivana Turudić 25. Željka Vakula

1. Martina Belić 2. Martina Blažev 3. Romana Brajković 4. Ivan Budiša 5. Ivana Cenger 6. Lejla Čamo 7. Dragana Dogančić 8. Ivica Domokuš 9. Dino Dragičević 10. Vlada Grbač 11. Goranka Grbić 12. Dragica Jengić 13. Karolina Klinžić 14. Ivan Kosnica 15. Saša Kukić 16. Ivan Lincmajer 17. Irena Lulić 18. Bojan Moslavac 19. Marina Navara 20. Danijel Orozović 21. Marija Petras 22. Domagoj Petrić 23. Hrvoje Pušić 24. Nada Radijevac 25. Josipa Raguž 26. Helena Sabol 27. Ana Slamić 28. Ivan Slavić 29. Martina Štefanec 30. Martina Tomljanović 31. Martina Vezmarović 32. Marko Viljevac 33. Sunčica Vuković IV. b razred - opća gimnazija 1. Igor Bardić 2. Željka Bartulović 3. Snježana Ćeralinac 4. Ivana Demšić 5. Nataša Dlab 6. Kristina Dorić 7. Hrvoje Drvenkar 8. Danijela Đurasević 9. Nina Đurasević 10. Leo Gjogj 11. Matija Gosler 12. Ivan Holec 13. Marina Ivanec 14. Boženka Jurić 15. Siniša Karapandža 16. Marija Klipa 17. Marija Korotaj 18. Mario Kutija 19. Monika Nikolić 159


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

20. Ivana Pavleković 21. Višnja Predrijevac 22. Maja Renić 23. Dario Ripli 24. Ivančica Ružar 25. Josip Sabolić 26. Natalija Selci 27. Vlasta Sertić 28. Mandalena Šandrk 29. Miroslav Šimić 30. Damir Škorjanec 31. Maja Udovičić 32. Ivana Uđbinac IV. c razred - jezična gimnazija 1. Marko Ajček 2. Maja Barčan 3. Nenad Bogdan 4. Ivana Crnković 5. Jasmina Došen 6. Nela Drača 7. Maja Fidušek 8. Lidija Grgačić 9. Zorica Grgić 10. Tatjana Halužan 11. Zoran Hrvoić 12. Tamara Jančevski 13. Jasmina Jordanov 14. Jelena Josić 15. Ivana Kiš 16. Nada Ključec 17. Izabela Konto 18. Martina Kostelac 19. Ivana Kralj 20. Mario Križić 21. Željka Lovreković 22. Maja Maloča 23. Mladen Miškić 24. Dunja Mlinjarić 25. Dragana Nikšić 26. Danijela Ribić 27. Ivana Salajić 28. Elvira Slavić 29. Tanja Štefičar 30. Anita Trošić 31. Katica Tunuković 32. Ivna Zoranović 33. Danijela Žarković IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 160

Marina Blažević Zlatko Berdin Milan Buha Damir Filipović Dejan Gladović Tomislav Grigić

7. Violeta Ibriks 8. Tomislav Jančevski 9. Davor Karlović 10. Marin Repec 11. Hrvoje Keserica 12. Slobodan Koletić 13. Igor Kuzman 14. Vladimir Lacmanović 15. Sonja Markotić 16. Tomislav Markus 17. Mirza Mehičić 18. Marko Meštrović 19. Igor Mikolić 20. Andrijana Mikovčić 21. Igor Petrović 22. Saša Počić 23. Tamara Polimanac 24. Ilejana Radojević 25. Denis Rujer 26. Lana Simonović 27. Josip Smiljanec 28. Dalibor Tomašić 29. Ivan Tot 30. Krešimir Tuk 31. Marko Vinovrški 32. Josipa Vuković 33. Vedran Zidar Školska godina 2000./01. IV. a razred - opća gimnazija 1. Dario Berlančić 2. Marko Bunjevac 3. Livia Flisar 4. Marjana Goričanac 5. Ratko Grbić 6. Ivan Grgačić 7. Jelena Grgić 8. Martina Hećimović 9. Ivan Hokman 10. Maja Ivanec 11. Ivan Kovačević 12. Zdenka Krušelj 13. Dijana Kurjančić 14. Lidia Lovreković 15. Vedran Majtanić 16. Danka Marčetić 17. Sanja Matijek 18. Siniša Palm 19. Ivan Požežanac 20. Martina Rajnović 21. Mirna Rončević 22. Ivan Sabolić 23. Ana-Maria Šipoš 24. Matija Štampar 25. Izabela Vargović 26. Martina Vargović

27. Adrian Volenik 28. Ivana Žiljak IV. b razred - opća gimnazija 1. Kristina Andrašek 2. Danijela Aničić 3. Dunja Buha 4. Katarina Čupen 5. Vanja Ćusak 6. Dario Domović 7. Marija Duvnjak 8. Marina Gruban 9. Iva Hećimović 10. Marinko Ilić 11. Tvrtko Ključec 12. Filip Louvar 13. Ana Lukša 14. Ivan Mikolić 15. Iva Moslavac 16. Ana Novosel 17. Dejan Orak 18. Mirta Petraš 19. Stjepan Ratajec 20. Barbara Rogina 21. Sonja Ruf 22. Goran Sabađija 23. Simona Stanković 24. Stjepko Šafar 25. Radovan Šajatović 26. Boris Šipoš 27. Lidija-Rozalija Škrinjarić 28. Danijel Turniški 29. Emina Vidak IV. c razred - jezična gimnazija 1. Marko Baturina 2. Maja Biondić 3. Bojana Božanić 4. Snježana Brnadić 5. Romina Čorak 6. Tomislav Dudović 7. Antonio Dunaj 8. Karolina Gagulić 9. Danka Gojić 10. Irena Gredelj 11. Antonio Grizelj 12. Tanja Jurković 13. Matija Knežević 14. Sanela Kovač 15. Marijana Metuzalem 16. Senka Mehičić 17. Maja Milčić 18. Mladen Modrić 19. Marin Petrović 20. Marijana Pleša 21. Leonida Poitl 22. Jelena Popović


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

23. Martina Presečan 24. Senka Presečan 25. Sanela Škalić 26. Marko Teskera 27. Dejan Toth 28. Iva Vranješ IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Branka Alandžak 2. Hrvoje Babić 3. Nino Barčanac 4. Neda Carević 5. Alen Džeko 6. Ana Đurčević 7. Matko Galašev 8. Ivana Ilić 9. Dejan Inđić 10. Ana Kovač 11. Ivana Kugler 12. Katarina Lovreković 13. Ivana Mareković 14. Vedran Matasić 15. Tihomir Meščić 16. Miroslav Meštrović 17. Saša Omeragić 18. Josipa Osvaldić 19. Dalibor Per 20. Aleksandra Potkonjak 21. Tomislav Predragović 22. Igor Reesch 23. Vladimir Simić 24. Ivan Slamić 25. Mirna Šenjug 26. Tomislav Šipek 27. Tonković Mario 28. Tijana Turudić 29. Vedrana Vuković Školska godina 2001./02. IV. a razred - opća gimnazija 1. Ana Babić 2. Zrinka Blažević 3. Silvija Bojtor 4. Iva Brusač 5. Iskra Filipović 6. Ivana Hrgetić 7. Maja Hrgetić 8. Goran Iskra 9. Jelena Ivković 10. Ines Janković 11. Mirta Kovačević 12. Dragana Mesarek 13. Tatjana Mišković 14. Tomislav Moslavac

15. Ivana Pavošević 16. Vedrana Pocrnić 17. Ana Raguž 18. Ana Rakijašić 19. Renata Raljić 20. Ivana Ribić 21. Marija Rudec 22. Bojan Sivački 23. Monika Skopljak 24. Krešimir Slamić 25. Ljiljana Smiljanić 26. Jelena Sučić 27. Jelena Štimac 28. Bojana Teodorović 29. Martina Tolušić 30. Josip Vošćak 31. Dario Vranek 32. Teodora Zdeličan IV. b razred - opća gimnazija 1. Tanja Berlančić 2. Mladen Budiša 3. Petar Bumba 4. Katarina Cvilinder 5. Sanja Dodoš 6. Suzana Domjanić 7. Nikolina Drobnjak 8. Tanja Đukanović 9. Tihomir Elijaš 10. Ana Fett 11. Igor Gojević-Zrnić 12. Lidija Hajba 13. Ana Jakupec 14. Mateja Kačar 15. Maja Katić 16. Katarina Krmpotić 17. Olja Mihić 18. Tanja Mihoković 19. Marija Milošević 20. Vedrana Moslavac 21. Ivana Patačko 22. Renata Periša 23. Ivan Požežanac 24. Antonija Ratajec 25. Ivana Ribić 26. Marina Rukavina 27. Jurica Stanić 28. Irina Strija 29. Ivan Šafran 30. Sanja Šimatić 31. Zoran Šimić 32. Iva Škala IV. c razred - jezična gimnazija 1. Sanja Biondić 2. Marijo Boršić 3. Nenad Buha

4. Jelena Cvitić 5. Bojam Čamo 6. Ada Čurik 7. Marta Ćalić 8. Tomislav Domšić 9. Romina Dubajić 10. Antonio Dunaj 11. Vlasta Đurđević 12. Livija Flisar 13. Sanja Galović 14. Martina Gregurek 15. Ines Harmund 16. Irena Janže 17. Josipa Jergović 18. Marko Kiš 19. Dragan Lazarus 20. Sanja Lusavec 21. Ranka Mrkšić 22. Dragana Perša 23. Boris Poklepović 24. Ivan Popović 25. Nevena Radijevac 26. Ivana Relić 27. Filip Resler 28. Ivan Sabolić 29. Maja Zelenbrz 30. Sanja Zupančić IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Ivan Bujanić 2. Ivan Čolić 3. Valentina Filipović 4. Franjo Fleinek 5. Darko Grlica 6. Ivana Gut 7. Maja Inđić 8. Hrvoje Ivanković 9. Mladen Kovačić 10. Ivana Mesić 11. Ana Marija Mikec 12. Vladislav Mikelić 13. Nevena Moslavac 14. Matija Lanšćak 15. Ivana Orač 16. Antonija Pavlović 17. Damir Pecek 18. Dina Polašek 19. Gabrijela Rakhel 20. Duško Rudić 21. Ivan Taušan 22. Ana Tomaić 23. Velimir Virt 24. Mladena Žarković

161


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Školska godina 2002./03. IV. a razred - opća gimnazija 1. Jadranko Albert 2. Maja Bašnec 3. Ivan Cicvarić 4. Nikolina Ćorković 5. Nikola Dečak 6. Sanja Djeri 7. Višnja Duvnjak 8. Marko Đakić 9. Jelena Đurđević 10. Ivan Tomislav Fehir 11. Marko Knežević 12. Domagoj Krišto 13. Emina Livak 14. Iva Lovreković 15. Margareta Magdić 16. Nikolina Majkovčan 17. Ivan Maloča 18. Iva Međimorec 19. Biljana Mikec 20. Miroslav Novotni 21. Maja Paloš 22. Matija Pavličević 23. Petar Pilek 24. Ivan Sukić 25. Nikolina Šmolc 26. Sanja Šojat 27. Jasna Španović 28. Martina Španjur 29. Ana Špoljar 30. Sandra Štribl 31. Ljubica Vlaisavljević IV. b razred - opća gimnazija 1. Ivana Baturina 2. Dejan Bešenski 3. Ivana Deskar 4. Jelena Dorčec 5. Ana Ilenić 6. Marina Karanović 7. Matija Kverkvarić 8. Jelena Lazarus 9. Marina Lerinc 10. Ivan Makvić 11. Marko Medić 12. Andrej Medvecki 13. Siniša Orozović 14. Ana Periša 15. Dejan Pil 16. Dunja Ribarić 17. Valentina Sesvečan 18. Jelena Stanković 19. Nebojša Šajatović 20. Sanja Šakotić 21. Luka Škala 162

22. Mateja Uzelac 23. Tomislav Vuković IV. c razred - jezična gimnazija 1. Ivan Bartulović 2. Stjepan Batorek 3. Valentina Bedeković 4. Melita Celić 5. Mihaela Cimerman 6. Mateja Ciprijanović 7. Ana Deskar 8. Maja Dvoržak 9. Helena Fras 10. Denis Gagulić 11. Elvis Gagulić 12. Kristina Golubić 13. Renata Holi 14. Lidija Jakob 15. Dubravka Janković 16. Mladena Lanšćak 17. Helena Leš 18. Dina Lončarić 19. Sanela Miščević 20. Nikola Oršulić 21. Snežana Paripović 22. Katarina Pecek 23. Sandra Petrović 24. Maja Pintar 25. Maja Ribarić 26. Elizabeta Rohtek 27. Milena Sabljak 28. Josip Strija 29. Iva Špegelj 30. Ana Tonček 31. Ivana Vidak 32. Maja Zeko IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Željko Barčan 2. Stanislava Berger 3. Irena Buljan 4. Marin Cerjan 5. Enes Ciriković 6. Dražen Čupen 7. Dubravka Degač 8. Igor Juran 9. Nataša Kasavica 10. Slaven Katić 11. Ivana Kukić 12. Vesna Kuzman 13. Dragana Lovrenčić 14. Slobodan Mamula 15. Josip Mesar 16. Dragana Milinković

17. Sanja Milković 18. Slavko Mirić 19. Denis Nemčević 20. Anita Novosel 21. Fabijan Pavošević 22. Nikola Petrinović 23. Igor Pokorni 24. Silvija Predragović 25. Dejan Rakijašić 26. Mihael Reider 27. Ivan Slavić 28. Mario Tomeković 29. Matija Vidak 30. Vedran Vuković 31. Anja Žagar 32. Matija Žagar Školska godina 2003./04. IV. a razred - opća gimnazija 1. Marija Bertić 2. Marko Božičković 3. Danijel Brlas 4. Mirjana Cupar 5. Mirela Duvnjak 6. Tihana Ferenčević 7. Vedrana Galetić 8. Ana Gojević 9. Tatjana Hećimović 10. Mario Idek 11. Dijana Ivković 12. Dijana Jurišić 13. Katarina Jakupec 14. Zinka Kovačević 15. Vlatka Krašovec 16. Martina Lončar 17. Jadranka Mesarek 18. Andrijana Meščić 19. Marija Mihaljević 20. Nikolina Mujadin 21. Irena Pervan 22. Martina Pervan 23. Sanela Pintarić 24. Ivana Pribl 25. Drađen Puklavec 26. Slaven Silović 27. Tihana Simić 28. Marina Štefanac 29. Dunja Talijanac 30. Aleksandra Urukalo 31. Mirela Valinčić 32. Danijel Velić 33. Antonija Viljevac 34. Zlatko Zubak


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

IV. b razred - opća gimnazija 1. Matija Andrašević 2. Željka Andrić 3. Lana Bijuk 4. Mislav Blažević 5. Ana Boljevčan 6. Irena Bosnić 7. Lana Buha 8. Dijana Bukvić 9. Martina Buri 10. Marko Debeljak 11. Ksenija Deskar 12. Kristina Drpić 13. Marko Gašparović 14. Ivan Hećimović 15. Josip Horvat 16. Bernarda Jug 17. Vlatka Juričak 18. Strahinja Kepec 19. Marin Ključec 20. Mirela Lulić 21. Ivana Mačkinović 22. Maja Majstorović 23. Marina Marić 24. Sanja Martinović 25. Marina Matasić 26. Sanja Pavleković 27. Martina Per 28. Katarina Pintar 29. Milica Renić 30. Renata Smolić 31. Kristina Šelember 32. Tajana Šibenik 33. Jelena Ternjej 34. Dunja Tomašević 35. Mirta Vanđura IV. c razred - jezična gimnazija 1. Tomislav Bačar 2. Anita Baltić 3. Ruža Bejić 4. Dražen Berlančić 5. Sanja Bon 6. Gorana Cvikić 7. Tihana Deskar 8. Manuela Glumbić 9. Vanja Golub 10. Nataša Golubić 11. Dario Grahovac 12. Zoran Hrnjak 13. Ivan Huđ 14. Sven Jesenković 15. Ana Kovačević 16. Dijana Mikuš 17. Diana Musić 18. Ivana Novosel 19. Tomislav Posavac

20. Ljiljana Slavić 21. Nikola Slavić 22. Barbara Šajinović 23. Karmela Špoljarić 24. Maja Štampar 25. Martina Štampar 26. Jovana Teodorović 27. Robert Terfaloga 28. Eleonora Vavassori 29. Vlatko Viljevac 30. Mateja Vuković 31. Maja Zec IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Neven Bedeković 2. Nataša Blažević 3. Dejan Budrović 4. Damir Bukvić 5. Nina Čupen 6. Mirta Đurašević 7. Benjamin Filipović 8. Nikola Glumac 9. Maša Grbac 10. Ivan Heđi 11. Ivica Horvat 12. Darko Ivanec 13. Amir Janus 14. Ivana Karačić 15. Ivana Kotarski 16. Mirna Krmpotić 17. Vlatka Kurjančić 18. Ivan Lazić 19. Dominik Lelek 20. Domagoj Lisjak 21. Ivana Mejašić 22. Vladimir Mijac 23. Matija Mikec 24. Goran Moslavac 25. Marko Pavlović 26. Matija Rođak 27. Robert Strajher 28. Marija Šelimber 29. Ana Šipek 30. Darko Viljevac 31. Senka Vojvodić 32. Franjo Zemunić 33. Marin Zidar

5. Ivana Čengija 6. Sanja Devčić 7. Sanja Gomerčić 8. Zlatko Horvat 9. Ana Marija Hudi 10. Maja Ivanac 11. Antonija Jakupec 12. Neda Janus 13. Kristina Kermend 14. Iva Ključec 15. Ivana Kovač 16. Borka Kuharić 17. Željka Marčeta 18. Ivan Puškarić 19. Nemanja Relić 20. Martina Rohtek 21. Tomislav Rudec 22. Ines Slavić 23. Ana Stubičar 24. Sanja Šerepac 25. Zoran Špoljarić 26. Mirela Vlašić 27. Ana Vukadinović 28. Marko Vuković 29. Aleksandra Zdjelar IV. b razred - opća gimnazija

Školska godina 2004./05.

1. Tomislav Biondić 2. Nikolina Borčić 3. Dejan Borotić 4. Aleksandra Đukanović 5. Sanela Hanić 6. Marina Ilić 7. Valentina Ivanković 8. Nikolina Jug 9. Vedrana Kezele 10. Mirko Korotaj 11. Jelka Kovačević 12. Josipa Kovanić 13. Kristina Lukačević 14. Ivana Lulić 15. Tomislav Mihelčić 16. Vedrana Mikić 17. Goran Orlić 18. Ivana Počepan 19. Marijan Posavac 20. Bruno Ribarić 21. Vanja Šajatović 22. Vlasta Šolc 23. Ana Tomac 24. Martin Trupinović

IV. a razred - opća gimnazija

IV. c razred - jezična gimnazija

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

Marijana Andraši Saša Andrović Aleksandra Balenović Sanela Brezović

Tatjana Afentaler Gabrijella Buha Ivan Duvnjak Tomislav Gajski 163


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

5. Sanela Hasanac 6. Antonija Horvat 7. Siniša Horvat 8. Josip Ivanković 9. Dunja Jurmanović 10. Kristina Matić 11. Irena Mioč 12. Sanela Mislimi 13. Ivana Mlinjarić 14. Iva Obadić 15. Ines Pavlović 16. Marko Rakijašić 17. Martina Sesvečan 18. Siniša Špegelj 19. Matija Štimac 20. Matija Topić 21. Boris Vidalina 22. Mateja Vorkapić 23. Miroslav Vranek 24. Sanela Vukić IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Jasmina Arapinac 2. Iva Bušić 3. Branimir Car 4. Mladen Celić 5. Slavica Dikšić 6. Nikolina Antonia Domokuš 7. Tanja Elijaš 8. Manuela Foro 9. Maja Fruk 10. Ilijana Galešev 11. Ivan Ivanic 12. Marko Ivanković 13. Nemanja Kajganić 14. Matija Kakša 15. Ana Kasumović 16. Željko Kovač 17. Nataša Kovjanović 18. Alen Lančić 19. Dragan Lesić 20. Silvija Međurečan 21. Krešimir Mikolić 22. Ivana Moslavac 23. Marko Moslavac 24. Nikolina Pavković 25. Andrija Puškaš 26. Vanja Rujer 27. Ana Tomić

164

Školska godina 2005./06. IV. a razred - opća gimnazija 1. Ena Aragović 2. Iva Babić 3. Josip-Alesandro Bajan 4. Ivan Brođanac 5. Stjepan Duvnjak 6. Iva Grgić 7. Nataša Hokal 8. Željana Hrgović 9. Matija Idek 10. Anita Ivković 11. Irena Jurec 12. Ivan Karlović 13. Jelena Kočić 14. Ljubica Kovač 15. Josip Lančić 16. Hana Petraš 17. Vanja Pocrnić 18. Iva Prpić 19. Vedrana Prpić 20. Nikola Samarđić 21. Verica Zeba IV. b razred - opća gimnazija 1. Stefan Bićanić 2. Katarina Biščan 3. Marijana Borovec 4. Katica Božo 5. Ivana Dan 6. Luka Deak 7. Sanja Grbačić 8. Ivijan Hađija 9. Ivan Hečimović 10. Marija Huljak 11. Jelena Jagar 12. Tomislav Lach 13. Ivana Mačinković 14. Martina Pavleković 15. Hrvoje Perković 16. Kristina Petrinić 17. Ines Plužarić 18. Kristina Prtenjača 19. Ana Pušić 20. Marija Valenteković 21. Darija Vencl

8. Ivana Grbavac 9. Tihomir Halužan 10. Ivan Kovačević 11. Mladena Lončar 12. Irena Matančić 13. Ena Milnović 14. Ines Rajnović 15. Jelena Rešetar 16. Dina Rukavina 17. Nina Simonović 18. Emanuel Stubičar 19. Đorđe Teodorović 20. Svjetlana Zlatković 21. Klara Zrnić IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Zoran Arsenović 2. Mario Baturina 3. Nikola Blažević 4. Jelena Dolenc 5. Davorin-Gordan Keserica 6. Goran Knežević 7. Bernard Kovač 8. Vladimir Kovač 9. Ivan Marijanović 10. Dora Međimorec 11. Matija mihaljenović 12. Jasna Mijac 13. Lovro Mioković 14. Marko Nemet 15. Mario Ožvatić 16. Danijel Pavlica 17. Saša Per 18. Emina Prpić 19. Stevan Radijevac 20. Branimir Šajinović 21. Vedran Šantić 22. Ivana Šmitlehner 23. Marina Tajić 24. Nikola Teskera 25. Tomislav Vukman 26. Robert Žibreg Školska godina 2006./07.

IV. c razred - jezična gimnazija

IV. a razred - opća gimnazija

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jelena Bedeković Blaženka Bilobrk Marina Biondić Ivana Blažević Zvonimir Dunatov Jelena Ferić Mateja Fras

Nela Bajsar Igor Belić Anja Benko Jelena Bertić Ivana Boljevčan Mateja Cah Luka Deak


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

8. Stjepan Hmelik 9. Petra Horvatinović 10. Ema Jakupec 11. Matija Jandrić 12. Natalija Jelovečki 13. Tamara Jeremić 14. Marko Ključec 15. Kristina Komar 16. Martina Kopfer 17. Ivana Kostelac 18. Ana Krepelnik 19. Ana Kukec 20. Nikola Lanšćak 21. Nenad Melinčević 22. Maja Merc 23. Bojan Mijok 24. Ana Mikec 25. Iris Ojurović 26. Nina Pavlov 27. Martina Prokl 28. Maja Pušić 29. Stefan Šarić 30. Maja Šmolc 31. Petar Štimac 32. Ines Tovarović 33. Tihana Vuk 34. Marina Zrnić IV. b razred - opća gimnazija 1. Luca Alandžak 2. Matko Blažević 3. Petra Brođanac 4. Marin Bukvić 5. Ivana Česnik 6. Tea Dorogi 7. Mateja Đapić 8. Nikolina Frajlić 9. Dario Grbavac 10. Vedran Hađija 11. Katarina Ivanac 12. Marko Jakupec 13. Antonio Jukić 14. Martina Jurišić 15. Saša Jurišić 16. Ivan Jurković 17. Marija Komar 18. Matija Lulić 19. Anamarija Majher 20. Gorana Mikić 21. Sanja Nađaković 22. Nataša Nikšić 23. Kristijan Petrinić 24. Monika Prović 25. Jelena Puzović 26. Ivana Rusek 27. Martina Savić

28. Daria Selci 29. Branimir Sladojević 30. Saša Stanivuković 31. Sanja Sučić 32. Milan Teodorović 33. Vladimir Tončić 34. Jelena Viljevac 35. Karolina Vrbos IV. c razred - jezična gimnazija 1. Andreja Andraši 2. Zrinka Berdin 3. Dragana Blažević 4. Tea Boncek 5. Željka Brlas 6. Tea Cabadaj 7. Matija Černi 8. Filip Đurđević 9. Tanja Đud 10. Ivan Ferenčević 11. Bojan Grba 12. Ana Grbac 13. Ema Gurović 14. Ivona Halužan 15. Vedran Kaladić 16. Lidija Kalivoda 17. Matija Knežević 18. Romina Kološ 19. Irena Kuharić 20. Slađana Ladović 21. Natalija Lebinac 22. Ines Majetić 23. Sanja Mareković 24. Gordana Nežić 25. Magdalena Otročak 26. Marko Otročak 27. Martina Pavić 28. Božidarka Puškaš 29. Ivana Rođak 30. Suzana Salopek 31. Mihael Stubičar 32. Martina Šubić 33. Jelena Tomeković 34. Ivana Vrban 35. Filip Vučemilović IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ivana Akrap Ivana Banić Goran Barišić Vanja Blažinović Petar Božanić Željana Bukvić Mateja Čuljak

8. Goran Degač 9. Romana Dokić 10. Antonio Dražić 11. Ana Ergi 12. Alen Grdić 13. Milan Glumac 14. Marko Hajba 15. Dejan Jović 16. Adrijana Knežević 17. Eva Lukić 18. Želimir Marojević 19. Nikola Mesić 20. Marin Mihaljenović 21. Valentina Nemet 22. Deni Pavoković 23. Dino Pavoković 24. Tamara Perović 25. Mihael Petrović 26. Ratko Pilek 27. Mihaela Poljak 28. Dijana Resler 29. Ivana Švast 30. Helena Tomac 31. Tea Tomac 32. Ana Vargek 33. Vedrana Vukić 34. Žaklina Viljevac Školska godina 2007./08. IV. a razred - opća gimnazija 1. Antonio Antunović 2. Mateja Blažičević 3. Marijan Brlas 4. Tajana Bukovšak 5. Valentina Čorak 6. Andrea Đanić 7. Tanja Franjić 8. Marko Ivić 9. Nina Ivković 10. Davor Jurić 11. Jan Klemsche 12. Tereza Kovačić 13. Una Kukić 14. Mateja Lončar 15. Marina Mađarević 16. Goran Marčeta 17. Dejan Marčetić 18. Katarina Pavlović 19. Martina Petrović 20. Matija Puklavec 21. Anita Rac 22. Sanja Sabolić 23. Ema Španović 24. Martina Tomljanović

165


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

25. Iva Tonček 26. Tijana Tucelj 27. Hrvoje Vampovac 28. Nataša Vuga 29. Hrvoje Vukić 30. Ivona Želježić 31. Bernarada Žibreg 32. Ines Živko IV. b razred - opća gimnazija 1. Perica Baškarić 2. Andreja Bertešić 3. Marina Blažević 4. Kristina Čizmić 5. Ivana Derežić 6. Jelena Fereža 7. Vedran Galinec 8. Katarina Goričanac 9. Iva Gotal 10. Mateja Gracek 11. Nikolina Hečimović 12. Marija Jurković 13. Marina Jurković 14. Tatjana Kezele 15. Ratka Kojić 16. Ivan Korotaj 17. Marina Kožul 18. Vanja Lach 19. Antonela Marić 20. Tanja Martinović 21. Marta Mihaljević 22. Neven Tandarić 23. Ivana Teskera 24. Andreja Veličan 25. Sanela Vrbos 26. Branko Vujičić 27. Ana Vunak 28. Ana Žarković IV. c razred - jezična gimnazija 1. Vanja Aragović 2. Marco Bijuk 3. Biljana Bilobrk 4. Anja Brabec 5. Ivona Drulak 6. Danijel Đapić 7. Vesna Đurčević 8. Maja Fabijanac 9. Sandra Gašparić 10. Matea Gašparov 11. Matija Gotal 12. Nataša Kiš 13. Jelena Kuzmić 14. Martina Legčević 15. Nikolina Miočinović 16. Maja Moslavac 17. Monika Paulin 166

18. Marijana Peula 19. Luka Poljak 20. Dragana Prendl 21. Ema Pušić 22. Biljana-Valentina Šklebek 23. Igor Šklebek 24. Anita Špoljarić 25. Kristina Teskera 26. Gabriela Tomljanović 27. Vedrana Torbaji 28. Ines Turk 29. Anita Vergilas 30. Ivan Vrbanić IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. Anja Baklaić 2. Jan Berger 3. Alen-Milan Brdar 4. Kristina Dominko 5. Marko Ferenčak 6. Edita Fett 7. Petar Furdić 8. Josip Grabić 9. Mate Grbac 10. Marko Grubešić 11. Ana Heđi 12. Roko Jelavić 13. Antonije Jurišić 14. Endi Keresturi 15. Josip Kovačević 16. Aljoša Kukić 17. Mario Lipai 18. Marko Lulić 19. Kastriot Marki 20. Ana Milković 21. Maja Pasarić 22. Ana-Marija Pavleković 23. Alen Samac 24. Ivan Starčević 25. Maja Šelimber 26. Vlatka Šelimber 27. Ivan Ubović 28. Ivan Vecko 29. Branimir Viljevac Školska godina 2008./09. IV. a razred - opća gimnazija 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ana Bajivić Ivan Bart Matija Bićanić Srna Bijuk Damjan Blažević Ivana Brajtigam Margareta Došlić

8. Maja Hmelik 9. Del Bianco Marijana Jasmina 10. Martina Gadanac 11. Dora Golub 12. Nevena Gruban 13. Petra Josić 14. Nikola Jovičić 15. Lidija Kanižaj 16. Ana Kaselj 17. Mateja Kovačić 18. Ena Kratofil 19. Ines Krišto 20. Sandra Kućan 21. Sara Medved 22. Lidija Moslavac 23. Martina Otročak 24. Ivana Pavličević 25. Martina Perković 26. Tin Szabo 27. Rafaela Tripalo 28. Eda Tutić 29. Filip Vargović 30. Doris Županić IV. b razred - opća gimnazija 1. Gorana Bem 2. Ante Blažević 3. Marko Čubelić 4. Senjin Dobreta 5. Nataša Đurđević 6. Mateja Golubić 7. Zoran Golubović 8. Tamara Grgačić 9. Maja Grlica 10. Ivana Horvatinović 11. Ana Jagar 12. Goran Jazbec 13. Bojana Komlenac 14. Ana-Marija Kovačić 15. Martina Litrić 16. Martina Marković 17. Lea Mikolić 18. Matija Moslavac 19. Martina Nemet 20. Ines Pavleković 21. Ružica Pekić 22. Krunoslav Pipić 23. Davor Plazonić 24. Andreja Pokupić 25. Daria Rajković 26. Martina Siladić 27. Vanja Simeunović 28. Maja Slavić 29. Mirta Šarić 30. Ivan Šerepac 31. Danijela Tivanovac


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

IV. c razred - jezična gimnazija 1. Marijeta Bartolić 2. Vladimir Besek 3. Marko Boos 4. Mateja Djak 5. Ana Marija Ferenc 6. Valentina Franjić 7. Izabel Gagulić 8. Antonija Grizelj 9. Maja Jakuš 10. Nataša Karapandža 11. Iva Knežević 12. Stefani Kukić 13. Jelena Makvić 14. Kristina Manjkas 15. Vedrana Matić 16. Jelena Mikić 17. Irena Milanović 18. Maja Milinović 19. Nataša Milinović

20. Ana Oršulić 21. Katarina Pavlek 22. Dubravko Podnar 23. Anamari Pokupić 24. Ana Poljak 25. Zvjezdana Puškarić 26. Ana Sabo 27. Matej Smiljanec 28. Ana-Marija Topić 29. Marta Zahanek 30. Antonia Zdeličan 31. Lejla Zukanović IV. d razred - prirodoslovno matematička gimnazija 1. 2. 3. 4. 5.

Dario Bašić Mateja Biondić Martina Pleša Igor Ćaleta-Car Martina Dukarić

6. Ivana Gojević 7. Adriana Grba 8. Saša Horvat 9. Hrvoje Javorović 10. Mladen Jergović 11. Zrinka Kovačević 12. Tomislav Lebinac 13. Tomislav Marinić 14. Matija Mikolčić 15. Dinko Milaković 16. Tin Pavoković 17. Matej Peretin 18. Davor Počepan 19. Marko Rakošević 20. Mihael Robotić 21. Dubravko Sklenar 22. Emanuela Švraka 23. Željka Velenderić 24. Renata Vlahović 25. Kristiana Zečević 26. Iris Žarković

167


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

168


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

169


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

170


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

171


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Izvori: 1.

Godišnji izvještaji Gimnazije u Virovitici za školske godine 1918./19., 1929./30., 1932./33., 1933./34., 1934./35., 1935./38., 1939./40., 1941.-42.-43./44. (skupni izvještaj) 1946./47., 1961./62., 1962./63., 1963./64., 1964./65., 1965./66.,

2. Godišnja izvješća Gimnazije za školske godine 1992./93., 1993./94. 3. Godišnjaci Gimnazije Petra Preradovića Virovitica za školske godine 2001./02., 2002./03., 2003./04., 2004./05., 2005./06., 2006./07. 2007./08. 4. Državni arhiv Zagreb 5. Gradski muzej Virovitica 6. Susreti i sjećanja, spomen knjižica virovitičkih gimnazijalaca (1954.-1958.) 7. Sjećanja, 50. obljetnica mature generacije maturanata virovitičke Gimnazije iz 1957. 8.

Privatne zbirke (Miroslav Braco Balić, Ladislava i Marijan Jergović, Ankica Grlica, Dubravka Sabolić, Bernarda Idžojtić, Zvonko Kovačević, Zvonko Ternjej, Branko Cugovčan, Darko Bukovšak, Ruža Grčić, Zdenka Kos)

9. Arhiv Gimnazije Petra Preradovića Virovitica

172


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Sadržaj Početak rada Gimnazije školske godine 1918./19. (Zdenka Kos) Razdoblje od 1918. do 1941. godine Razdoblje od 1941. do 1945. godine Razdoblje od 1945. do 1978. godine Razdoblje od 1978. do 1990. godine Razdoblje od 1990. do 2008. godine (Zdenka Kos, Ivana Bešir) Naša škola - Eko škola Projekt “Škole-partneri budućnosti” (Lidija Benković) Natjecanja učenika (Ivana Bešir) Šport - Športsko društvo ”Gimnazija”(Ivana Bešir) Knjižnica Gimnazije Petra Preradovića Virovitica (Zorka Moslavac, Josip Strija) Gimnazijske tiskovine (Zdenka Kos) Školski projekti - Renesana u Gimnaziji Petra Preradovića - Globe program - Festival znanosti i Ljepota fizike - Vode naše županije - Istra - izvor znanja - Petkom u pet - Rječnik pitomačkog govora - 190 godina od rođenja Petra Preradovića - Gimnazijalci u europskim projektima - Europski dan jezika - Stručne ekskurizje i izleti - Ostale aktivnosti I oni su bili učenici naše Gimnazije Slikovni zapis Imenar - nastavnici Gimnazije (Ivana Bešir) Učenici Gimnazije (Josip Strija)

5 7 33 39 57 59 67 71 73 79 83 87 95 95 97 99 100 101 102 102 103 104 105 106 108 113 115 125 129

173


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

174


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

Zahvala

za potporu pri tiskanju knjige: Virovitičko-podravska županija Grad Virovitica VIRO tvornica šećera Virovitica d.d. TVIN d.o.o., drvna industrija Virovitica Flora-vtc, Virovitica Hrvatski duhani d.d. Trgocentar d.d. Virovitica Zanatpromet d.o.o. Kvarner osiguranje Grafoprojekt Virovitica Zahvaljujemo na susretljivosti i pomoći pri nastajanju ove knjige našim kolegama profesorima Josipu Striji, Josipu Šipeku, Hrvoju Turčinoviću, Lidiji Benković, Slobodanki Polašek, Stevi Obradoviću i tajniku Predragu Saratliji. Urednice

175


90 godina gimnazije petra preradovića virovitica

176

90 godina Gimnazije u Virovitici  

Knjiga 90 godina gimnazije u Virovitici

90 godina Gimnazije u Virovitici  

Knjiga 90 godina gimnazije u Virovitici

Advertisement