Page 1

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA

ŠKOLSKI KURIKULUM GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIĆA

školska godina 2015./2016.

Virovitica, rujan 2015.


SADRŽAJ…

I. UVOD………………………………………………………..…………….…………………………………………… II. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI……………........................................................................ III. MISIJA I VIZIJA ŠKOLE, CILJ I NAMJENA ŠKOLSKOG KURIKULUMA……..................... IV. PLANOVI I PROGRAMI AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJEVA……............................ 1. Dosadašnji rezultati poboljšanja rada škole………………….................................... 2. Planirani opći……………………………………..……..……………………………………..…............ 3. Školski razvojni plan……………………………………………………………………….………………. 4. Nastavni plan i program gimnazije…..……………………………………………………………… 5. Odgojno-obrazovna područja …………….…………………………………………………………… 6. Izborna nastava, fakultativna, dodatna i dopunska nastava……….………...………… 7. Izvannastavne aktivnosti…………...……………………………………………….………………….. Recitatorska družina…………………….......................................................... Nadareni fizičari…………………..……………………………………………………………. GLOBE družina ………………………….….……………………………………….. Vjeronaučna družina „Kapljice ……………………………………………………… Likovna grupa……………………..………………………………………..…………………… Školsko sportsko društvo…………………………………………….……………………… Literarno-novinarska grupa…………………………………………………………………. Školski pjevački zbor……………………………………………….…………………………. Odbojka i atletika ………………………………………………………………………………. Dramska družina……………………………………………………………………………….. 8. Natjecanja učenika srednjih škola…………..……………………………………………………… 9. Školske priredbe, kazališne predstave preventivni program……………...……..…… Zdravstveni odgoj……..………………………………………………………………..………. Građanski odgoj i obrazovanje 10. Stručne i razredne ekskurzije - plan Izvaučionična projektna nastava: Lisičine, Rupnica, Jankovac, Ružica grad Stručna ekskurzija: ZOO, prirodoslovni i mineraloški muzej u Zagrebu Dani otvorenih vrata PMF-a Otvoreni dani Instituta R.Bošković Izvanučionična nastava: Grabrovnica Izvanučionična nastava: Kazališna predstava u HNK-u u Zagrebu Stručna ekskurzija: izložba A.Rodin i opera Traviata Stručna ekskurzija: zajednica Cenacolo i dom za nezbrinutu djecu V.Nazor Stručna ekskurzija: Deutsches museum Munich Interliber i izložba Leonardo da Vinci – genij i njegovi izumi Školski nagradni natječaj Stručna ekskurzija: London Stručna ekskurzija: Prirodoslovni muzej u Beču Stručna ekskurzija: Tehnički muzej u Zagrebu i NE Krško Stručna ekskurzija: Rim - Asis - Venecija Stručna ekskurzija: Verona – Venecija - Firenza Terenska nastava: Muzej vučedolske kulture u Vukovaru, Sarvaš i Ilok 2

4 6 7 7 7 7 8 11 12 15 22 22 22 23 24 27 28 28 29 29 30 31 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 44 45 46 47 48 49 50


Stručna ekskurzija: balet Orašar Stručna ekskurzija: Salzburg, dvorci Bavarske 11. Školski projekti……………………………………………………………………………………………… EKO škola…………………………………………………………………………………………….. PASCH projekt……………………………………………………………………………………… EDJ: Na koturaljkama kroz grad i europske jezike Jedinstveni ispiti znanja iz hrvatskoga jezika Hrvatski olimpijski dan: razredno prvenstvo u krosu Parlaonica: Treba li intelektualno vlasništvo zaštitu? Matematička lektira Kako čitati grafove? Mehanički valovi i sinusoida Informatika u matematici Škole za Afriku Zeleni dan Physicsmasterclass Svjetski dan poezije – velike književne obljetnice Projekt Šafran Postali smo srednjoškolci Maturalne svečanosti Obilježavanje dana ružičastih majica 12. Projektni tjedan (Tjedan darovitih učenika, Dan škole) Rokovi matematičari Dan otvorenih vrata Klokan bez granica Svjetski dan prava potrošača Stani u moje cipele (Dan obrnutih uloga) ESF projekt Projekt e-Škole Godišnjak škole V. Način vrednovanja i korištenja rezultata………………………………………………………..

50 51 52 52 53 54 55 55 56 57 57 58 58 59 59 60 61 61 62 62 63 64 65 65 66 66 67 68 68 69 70

UVOD Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje, Gimnazija Petra Preradovića donosi svoj Školski kurikulum.

3


Kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće detaljne ciljeve, sadržajne elemente, te kontrolu postignuća prema globalno postavljenim ciljevima i prema pretpostavkama za odvijanje procesa. Nacionalni okvirni kurikulum temeljni je dokument koji na nacionalnoj razini donosi vrijednosti, opće ciljeve i načela odgoja i obrazovanja, koncepciju učenja i poučavanja, određuje odgojnoobrazovna postignuća na određenim stupnjevima učenikova razvoja, odnosno postignuća za određene odgojno-obrazovne cikluse i odgojno-obrazovna područja, utvrđuje načine i kriterije vrjednovanja i ocjenjivanja. Načela, koja čine vrijednosna uporišta za izradbu i ostvarenje nacionalnoga kurikuluma, jesu: * visoka kvaliteta odgoja i obrazovanje za sve * jednakost obrazovnih mogućnosti za sve * obveznost općeg obrazovanja * horizontalna i vertikalna prohodnost * uključenost svih učenika u odgojno-obrazovni sustav * znanstvena utemeljenost * poštivanje ljudskih prava i prava djece * kompetentnost i profesionalna etika * demokratičnost * samostalnost škole * pedagoški i školski pluralizam * europska dimenzija obrazovanja * interkulturalizam

Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole prema odgojno-obrazovnim područjima općeg obveznog i srednjoškolskog školovanja. Jezgrovni kurikulum se odnosi na sve učenike i obvezan je pa su ga nastavnici planirali u svojim nastavnim programima koji su u školi. Diferencijalni (razlikovni) kurikulum sadrži izborne predmete. Školski kurikulum prije svega donosi plan fakultativne nastave, dodatne i dopunske nastave, izvannastavnih aktivnosti, projekte, ekskurzije i ostale planirane djelatnosti. Sadržaj školskog kurikuluma obuhvaća analizu dosadašnjeg stanja te plan i program ponuđenog ove školske godine: naziv aktivnosti ili projekta, cilj, namjena, način ostvarenja, vremenik aktivnosti, troškovnik, način vrednovanja rezultata i način korištenja ostvarenih rezultata. Vodeći se općim odgojno-obrazovnim ciljevima nacionalnog kurikuluma, postavili smo ciljeve razvoja škole tijekom sljedećih godina, koji su nam bili vodilja za odabir aktivnosti u školskoj godini 2015./2016. -

Motivirati i osposobiti učenike za cjeloživotno obrazovanje Poticati razvoj svih područja darovitosti Osposobiti učenike za samostalno učenje Uspješno pripremiti učenike i provesti ispite državne mature u školskoj godini 2015./2016. Više promovirati školske aktivnosti u medijima Razvijati suradničko učenje 4


-

Osposobiti učenike za poštivanje različitosti i snošljivost; nenasilno rješavati sukobe Razvijati svijest o očuvanju povijesno-kulturne baštine Republike Hrvatske

Školski kurikulum prema Zakonu donosi Školski odbor u rujnu tekuće školske godine, na prijedlog Nastavničkog vijeća. I ove godine ostvarit ćemo ga sredstvima koja su nam na raspolaganju te predanošću nastavnika svom pozivu. Školski je kurikulum otvoren dogradnji i izmjenama.

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: Gimnazija Petra Preradovića Adresa škole: 33 000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16 Virovitičko-podravska županija Šifra ustanove: 10-089-501 5


Temeljem rješenja Ministarstva prosvjete od 17. studenog 1992. godine Gimnazija Petra Preradovića Virovitica izvodi nastavni plan i program 1. opće gimnazije, šifra 320104 2. jezične gimnazije, šifra 320204 3. prirodoslovno-matematičke gimnazije, šifra 320304. Gimnazijsko školovanje traje 4 godine, a završava položenom državnom maturom. Gimnazija je ove godine upisala 4 prva razredna odjela: 2 opće , 1 jezične i 1 prirodoslovno matematičke gimnazije, stoga imamo 16 razrednih odjela. Broj razrednih odjela po godinama: Program Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ukupno odjela: 16 Ukupno učenika: 434

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

4 115

4 108

4 112

4 99

Stručna zastupljenost nastave i ostali djelatnici škole: U Gimnaziji je ove školske godine zaposleno 48 djelatnika: - ravnateljica škole - pedagoginja - psihologinja - knjižničar - nastavnika – 35 ( 6 nastavnika normu ostvaruje u Gimnaziji i još jednoj školi) - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (pedagoginja i prof. likovne umjetnosti) Nastava je stručno zastupljena. - 3 radnika u upravno-administrativnim poslovima: tajnica škole (zamjena za bolovanje) računopolagateljica računopolagateljica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - 4 radnika na pomoćnim tehničkim poslovima

MISIJA I VIZIJA ŠKOLE, CILJ I NAMJENA ŠKOLSKOG KURIKULUMA NAŠA VIZIJA: Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni NAŠA MISIJA : omogućiti učenicima da kvalitetnim radom i zajedničkom suradnjom steknu potrebne kompetencije za nastavak školovanja, za život i uključivanje u svijet rada.

6


NAŠ CILJ : prepoznatljivost škole kao važne odgojno-obrazovne ustanove koja u svom okružju pruža svestran intelektualan, osobni, društveni i fizički razvoj učenika kao pripremu za daljnje školovanje te za cjeloživotno učenje NAMJENA ŠKOLSKOG KURIKULUMA Učenici: uspješnost učenika u nastavi, na nacionalnim ispitima, državnoj maturi, natjecanjima i upisima na fakultete; prepoznavanjem kompetencija učenika motivirati ih za daljnji razvoj kroz nastavu i izvannastavne aktivnosti Nastavnici: razvijanje kreativnosti nastavnika, sklonosti timskom radu, motiviranje za permanentno stručno usavršavanje Škola: razvijanje pozitivnih stavova, kritičkog mišljenja, uzajamnog poštovanja i samopoštovanja; stvaranje ugodnog ozračja u školi; prepoznatljivost škole pri upisima učenika Roditelji: razvijanje suradničkih odnosa škole i roditelja Društveno okruženje: otvorenost suradnji

PLANOVI I PROGRAMI, AKTIVNOSTI ZA POSTIZANJE CILJA 1.Dosadašnji rezultati na poboljšanju rada škole Školski tim za kvalitetu proanalizirao je ostvarenje dosadašnjih mjera za poboljšanje rada škole i došao do zaključaka da su urodile plodom. Ostvarili smo sve planirano Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom rada škole. U Godišnjaku škole sažeto smo prikazali rad škole; dobili su ga svi učenici i suradnici škole u digitalnom obliku. Prošle godine smo treći put obilježili Tjedan darovitih učenika u sklopu kojega smo proslavili i Dan škole. Radionicama iz različitih područja, matematičkim natjecanjima i programom dramsko-scenskog i glazbenog stvaralaštva željeli smo kod učenika poticati kreativnost, razvijati sposobnost timskog rada i motivirati ih za učenje. Vrednovanjem projekta učenici su izrazili zadovoljstvo ovakvim načinom rada i želju za nastavkom sličnih aktivnosti i ove godine, stoga smo odlučiti i ove godine obilježiti Tjedan darovitih učenika (12.3. – 18.3.2016.) u ponešto drugačijem obliku. Umjesto radionica, ove godine će učenici nastavnici i stručna služba zamijeniti uloge na jedan dan u projektu pod nazivom Stani u moje cipele. Na osnovi analize i mišljenja Tima te rezultata provedenog samovrednovanja škole od strane učenika, donesen je razvojni plan za ovu školsku godinu. 2. Planirani opći ishodi: - uspješan završetak školske godine - uspjeh na natjecanjima učenika srednjih škola - uspješno položena matura i upisi na fakultete - ostvarenje svih aktivnosti planiranih kurikulumom - ostvariti očekivana postignuća planirana u Nacionalnom okvirnom kurikulumu

7


ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za školsku godinu 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA

1. Poučavanje i učenje

CILJEVI

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

1.1.Podići kvalitetu rada svih nastavnika koja će rezultirati: -uspješno položenom državnom maturom -visokim postotkom upisa na željene fakultete (70%) - uspjehom na natjecanjima učenika

jasno definirati očekivana postignuća i kriterije ocjenjivanja - osuvremeniti nastavu različitim oblicima i metodama rada - više individualizirati pristup učenicima - evaluacijsko praćenje nastave od strane stručnih službi škole

1.2. Razvoj nastavničkih kompetencija: nastavnik koji ima viziju; otvoren za nove ideje; stručno i metodički osposobljen, motiviran za korištenje suvremenih metoda rada

- individualno stručno usavršavanje -korištenje e-dnevnika -stručno usavršavanje u školi teme: Mentalno zdravlje nastavnika, Projekti

NUŽNI RESURSI

Nastavnici, učenici i stručni suradnici

DATUM DO KOJEGA ĆE OSOBE ODGOVORNE ZA MJERLJIVI POKAZATELjI SE CILJ OSTVARITI PROVEDBU AKTIVNOSTI OSTVARIVANJA CILJEVA Uspjeh na kraju nastavne godine kolovoz, 2016.

Nastavnici iz svih predmeta (međusobno) Pedagoginja, psihologinja, ravnateljica Nastavnici Stručna literatura Pristup internetu Psihologinja

8

nastavnici stručna vijeća ravnateljica stručni suradnici

Uspjeh na državnoj maturi Upisi na fakultete Anketa među učenicima i nastavnicima

Tijekom cijele školske godine

nastavnici stručna vijeća ravnateljica stručni suradnici

Broj pročitanih stručnih knjiga Sudjelovanje na seminarima i primjena naučenog


1.3. Podizanje učeničke motivacije za stjecanjem znanja, razvoj talenata i životnih vještina

Pripreme za maturu Pripreme za natjecanja Dodatna i dopunska nastava Fakultativna nastava Probna državna matura *Predavanja i radionice ped.psih. tematike na ŠSV *obilježavanje Tjedna darovitih učenika *aktivno sudjelovanje učenika u svim školskim projektima - jasno definirati kriterije ocjenjivanja pisanih provjera

2. Praćenje i vrednovanje

2.1. Redovito praćenje i vrednovanje učeničkih postignuće (znanja, vještina i kompetencija), u nastavi, na maturi , natjecanjima i ostalim aktivnostima

- provedba jedinstvenog testa znanja u svim razredima iz hrvatskoga jezika - nastaviti tradiciju pohvaljivanja i nagrađivanja uspjeha učenika (na kraju školovanja i sudionike državnih natjecanja)

Pripreme za maturu: do ožujka 2016. Nastavnici,

Do sredine travnja

stručni suradnici

Do kraja nastavne godine

Nastavnici Ravnateljica Stručni suradnici

Kraj ožujka 2016.

Nastavnici, stručni suradnici nastavnici hrv.jezika ravnateljica

(knjige osigurava škola)

9

Uspjeh na maturi Uspjeh na natjecanjima Uspjeh u nastavi Motivacija učenika za rad Smanjenje izostanaka učenika ( usporedba s prethodnim godinama) Anketa za učenike

Na početku nast.godine

Predmetni nastavnici Razrednici

Opći uspjeh učenika

Listopad, studeni 2015. Ožujak, 2016.

Školsko stručno vijeće hrvatskog jezika

Rezultati učenika na natjecanjima

Kraj nastavne godine

Nastavničko vijeće Ravnateljica

Uspjeh na maturi


2.2. Uskladiti kriterije opravdavanja izostanaka i kašnjenja na nastavu - nagradni natječaj za razred s najmanje izostanka 2.2. Razvoj učeničke - na SR provesti primjerene odgovornosti za radionice poštivanje vlastitih i - podsjećati na školske tuđih prava i izvršavanje pravilnike i Etički kodeks obveza učenika -pojačati ulogu vijeća učenika -aktivno sudjelovanje učenika u svim školskim projektima

3. Školsko ozračje

-Unaprijediti odnose među učenicima -Unaprijediti odnose između učenika i nastavnika -Unaprijediti kvalitetu komunikacije između zaposlenika škole

-Stani u moje cipele (Dan obrnutih uloga) –učenici i profesori će zamijeniti uloge na jedan dan -radionica o komunikaciji u 1.razredima -predavanje na NV Komunikacija na radnom mjestu

.

Razrednici Nastavničko vijeće

Do kraja nastavne godine (ostvarenje početkom sljedeće godine)

Razrednici Stručni suradnici

NV, Ravnateljica

Tijekom godine Stalno

Broj izostanaka na kraju školske godine Usporedba s prethodnim godinama Usporedba broja odgojnih mjera: s prethodnim godinama Anketa za učenike

Vijeće učenika

Nastavnici Stručna služba Ravnateljica učenici

Ožujak, 2016. Listopad, 2015. Siječanj, 2016.

10

Nastavnici, učenici, stručna služba, ravnateljica

Pedagoginja

Ankete, razgovor Poboljšana komunikacija i međusobno razumijevanje


NASTAVNI PLANOVI GIMNAZIJSKIH USMJERENJA OPĆA GIMNAZIJA Predmet/razred Hrvatski jezik Strani jezik – prvi Strani jezik – drugi Latinski jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Izborna nastava Vjeronauk – Etika UKUPNO:

I. 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 32

II. 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

JEZIČNA GIMNAZIJA IV. 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 33

I. 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 32

11

II. 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 5 4 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 33

IV. 4 5 4 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 32

PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA GIMNAZIJA I. II. III. IV. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 33 33 33 33


ODGOJNO-OBRAZOVNA PODRUČJA GIMNAZIJSKOG ŠKOLOVANJA Jezično-komunikacijsko Područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Matematičko područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Hrvatski jezik, strani jezici, latinski jezik Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija – isti za sva tri usmjerenja: Nastavni planovi i programi izrađeni u skladu s NOK-om i predani u školu Opća gimnazija – izborni predmeti: hrvatski jezik : IV. razredi talijanski jezik: II. razredi informatika: II. razredi kemija: II.razredi engleski jezik: III. i IV.razredi matematika: III. i IV. razred Jezična gimnazija : u III. i IV. r. pojačan program stranih jezika, fakultativna nastava talijanskog jezika PMG: umjesto II. stranog jezika pojačan program matematike i informatike, fakultativna nastava likovne umjetnosti u IV.r Pripreme za državnu maturu Izvannastavne aktivnosti: recitatori, dramska družina Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) iz hrvatskoga, engleskog, njemačkog i latinskoga jezika Školski projekti za sve učenike: PASCH projekt (njemački jezik) Obilježavanje Europskog dana jezika, Dana hrv. Jezika, jedinstveni ispiti znanja ih hrv.jezika, obljetince Ujević, Projektni dan: Stani u moje cipele Stručne ekskurzije : HNK, Zagreb, posjet Grabrovnici Kazališne predstave za sve učenika: 2 predstave u Kazalištu Vtc Matematika Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija po usmjerenjima. Nastavni planovi i programi izrađeni u skladu s NOK-om i predani u školu Prirodoslovno-matematička gimnazija: ima pojačan program matematike (i informatike) umjesto drugog stranog jezika Opća gimnazija – matematika kao izborni predmet u III. i IV.r Dopunska nastava: prema potrebama učenika Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) učenika na natjecanju iz matematike učenika srednjih škola i učenika matematičkih usmjerenja ¨Klokan bez granica¨- pripremanje i sudjelovanje učenika na međunarodnom natjecanju Ekipno natjecanje iz matematike „Rokovi matematičari“ i državno ekipno natjecanje Festival matematike u Puli 12


Prirodoslovno područje

Fizika,kemija,biologija,geografija

Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Određeni NOK-om za gimnazije Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija i Usmjerenja: nastavni planovi i programi u školi Prema propisanim nastavnim planovima i programima Usmjerenja Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) učenika na natjecanjima iz fizike, kemije, biologije i geografije Za sve učenike trećih i četvrtih razreda fakultativne nastave biologije/kemije i fizike Projekti: GLOBe program Eko škola (suradnja sa svim predmetima) Dani otvorenih vrata PMF-a, Masterclass, Otvoreni dani Instituta R.Bošković, ZOO, prirodoslovno-mineraloški muzej, NE Krško, Prirodoslovni muzej Beč

Društveno-humanističko područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava

Povijest, geografija, psihologija, sociologija, filozofija, logika, vjeronauk, etika i dr. integrirano u predmete Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija za određene predmete: nastavni planovi i programi izrađeni i predani –u školi Prema propisanom planu i programu Vjeronauk ili etiku svi učenici slušaju prema osobnom izboru Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) iz predmeta: povijest, geografija,filozofija, logika, vjeronauk Natjecanje učenika u samostalnim istraživačkim radovima iz povijesti Projekti: Obilježavanje značajnih datuma hrvatske povijesti Projekt: Vukovar

Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Teh. i informatičko područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Informatika Određeni NOK-om za gimnazije Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom Nastavni planovi i programi izrađeni i predani u školu Prirodoslovno-matematička gimnazija: pojačan program informatike umjesto drugog stranog jezika Opća gimnazija i jezična prema propisanom planu i programu Izborna nastava OG u II. razredima, fakultativna u III.r Natjecanja učenika (pripreme i sudjelovanje) učenika na natjecanju iz informatike učenika sr.škola Sudjelovanje u školskim projektima kao tehnička podrška

13


Umjetničko područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum

Školski kurikulum

Tjelesno i zdravstveno područje Odgojno-obrazovni ciljevi Očekivana učenička postignuća Jezgrovni kurikulum (obvezan) Redovna nastava Diferencijalni(razlikovni) kurikulum Školski kurikulum

Likovna umjetnost, glazbena umjetnost, filmska i medijska kultura, dramska kultura i umjetnost, umjetnost pokreta i plesa Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija: program likovne i glazbene umjetnosti, u dijelu programa hrvatskoga jezika i TZK-a Nastavni planovi i programi izrađeni i predani Prema planu i programu opća i jezična gimnazija ima likovnu i glazbenu umjetnost sve 4 godine Prirodoslovno-matematička ima likovnu i glazbenu umjetnost ima prve dvije godine, u četvrtom razredu fakultativnu nastavu iz likovne umjetnosti Izborna nastava hrvatskoga jezika ima sadržaje iz filmske i medijske kulture i dramske kulture TZK-a ima sadržaje pokreta i plesa Izvannastavne aktivnosti (za sve učenike): recitatori, dramska družina, pjevački zbor Školske priredbe prigodom Dana škole…(nastupi, izložbe učeničkih radova) Školski projekti za sve učenike: Projekti likovne družine Stručne ekskurzije: Izložbe: A.Rodin, Leonarno da Vinci opera: Traviata Posjete likovnim izložbama u Virovitici Tjelesna i zdravstvena kultura Određeni NOK-om Određeni NOK-om Određen nastavnim planom i programom gimnazija Nastavni planovi i programi izrađeni i predani Izrađuje se individualno za učenike s nekim posebnim potrebama Izvannastavne aktivnosti : pripreme za športska natjecanja Športska natjecanja učenika srednjih škola: sudjelovanje: rukomet (Ž,M), košarka(Ž,M), nogomet, stolno tenis(Ž,M), odbojka(Ž,M), atletika Školski projekti za sve učenike: Školsko športsko društvo Sudjelovanje na međunarodnoj utrci„Virovitica 1234...“, Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana razrednim prvenstvom u krosu

14


IZBORNA, FAKULTATIVNA, DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA Izborna nastava Vjeronauk i etika – učenici u svim razrednim odjelima biraju jedan od predmeta

Izborna nastava u općoj gimnaziji Izborna nastava ostvaruje se kao dio redovnog nastavnog plana i programa opće gimnazije. Učenici biraju program koji želi od ponuđenih programa. Nastavni planovi i programi dio su školske dokumentacije za ovu godinu. Nastojali smo ponuditi predmete potrebne za maturu i talijanski kao izborni i fakultativni predmet.

Planirana izborna nastava opće gimnazije ove godine: Razredi Drugi razredi

Treći razredi Četvrti razredi

Predmeti Informatika Talijanski jezik Kemija Engleski jezik Matematika Hrvatski jezik Matematika Engleski jezik

Nastavnici Tomislav Šipek Hrvoje Turčinović Ivana Salajić Tomislav Matešić Branka Inđić/A.Razlog Sanja Srnak Azra Razlog Tomislav Matešić

Fakultativna nastava: biologija/kemija dvije grupe (treći i četvrti razredi), talijanski jezik, likovna umjetnost za četvrte razrede, hrvatski jezik za treće razrede, fizika dvije grupe (treći i četvrti razredi)

DODATNA NASTAVA I DOPUNSKA NASTAVA Dopunska nastava organizirat će se prema potrebama učenika, iz predmeta za koje se ukaže potreba, a izvodit će se prema programima odgovarajućeg razreda. Prema interesima učenika organizirat ćemo i dodatnu nastavu, koliko je moguće u sklopu godišnjeg zaduženja nastavnika, kako bismo pripremili zainteresirane učenike za natjecanja učenika srednjih škola. Cilj dodatne nastave: proširivanje znanja učenika; povezivanje stečenih znanja s novim sadržajima Cilj dopunske nastave: pomoći učenicima u savladavanju gradiva

15


Dodatna nastava Ciljevi: -opći -specifični

Zadaće

Matematika za prvi, drugi i treći razred -

ostvarivanje zadataka i ciljeva postavljenih nacionalnim obrazovnim kurikulumom za matematičko područje u četvrtom ciklusu obrazovanja za gimnazije

-

povećati aktivnost učenika i njihov interes za matematiku populariziranje matematike, stjecanja novih znanja i vještina, razvijanje samostalnosti, sigurnosti i timskog rada

-

usvajanje znanja matematičkih programa, osposobljavanje učenike za primjenu usvojenog znanja u redovnoj nastavi i na natjecanjima iz matematike te pridonijeti svestranom razvitku njihove ličnosti

-

osposobiti učenike da što bolje i što uspješnije savladaju zadani program kako bi poslije postizali bolje rezultate, kako u višim razredima tako i na državnoj maturi i natjecanjima omogućiti nadarenim učenicima (onima koji imaju posebni smisao i interes za matematiku) proširivanje znanja i nastavnih sadržaja, razvijanje matematičkih vještina i stvaralačkih sposobnosti razvoj logičkog i matematičkog razmišljanja kod učenika

-

-

naučiti donositi logičke zaključke, biti uporan i ne odustati sudjelovanje na natjecanjima (školskom, županijskom, državnom), na Festivalu matematike u Puli i Rokovim matematičarima (ekipna natjecanja) i ostalim matematičkim aktivnostima. Učenici koji žele naučiti ono što nisu uspjeli na redovnoj nastavi i učenici koji žele proširiti svoje znanje te sudjelovati na matematičkim natjecanjima. -

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Potrebni materijali Oblici i metode rada Očekivani rezultati Sustav procjenjivanj a c) Kriteriji d) Instrumenti Evaluacija

Nositelji: profesori B. Inđić, A. Razlog, M. Uzelac, M. Vidalina Prvo i drugo polugodište po jedan sat tjedno poslije redovne nastave. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Potencije i algebarski izrazi i razlomci (4 sata) Problemi prvog stupnja (1 sat) Rad u matematičkom programu GEOGEBRA (4 sata) Matematička indukcija (4 sata) Izučavanje teorije brojeva (8 sati) Dirichletov princip (5 sati) Trigonometrija (4 sata) Polinomi (5 sati)

Udžbenik, zbirka zadataka, pribor za crtanje, prijenosno računalo, projektor, zadaci sa dosadašnjih natjecanja Frontalni, grupni i individualni Postići veći uspjeh u redovnoj nastavi i natjecanjima

Sustavno praćenje napredovanja učenika tijekom godine bez ocjenjivanja

Matematička natjecanja

16


Dopunska nastava

Matematika za četvrti razred

Ciljevi: -opći

-

-specifični

-

Zadaće

-

ostvarivanje zadataka i ciljeva postavljenih nacionalnim obrazovnim kurikulumom za matematičko područje u četvrtom ciklusu obrazovanja za gimnazije pomoći učenicima koji imaju poteškoća u svladavanju gradiva i onima koji žele što bolje usvojiti nastavno gradivo usvajanje i ponavljanje matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje nastavnog sadržaja

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Učenici četvrtih razreda općeg i jezičnog smjera Nositelj: M. Uzelac Prvo i drugo polugodište po jedan sat svaki drugi tjedan.

Potrebni materijali Oblici i metode rada Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja c) Kriteriji d) Instrumenti Evaluacija

Udžbenik, zbirka zadataka, pribor za crtanje, prijenosno računalo, projektor Frontalni, grupni i individualni

-

ponavljanje i vježbanje nastavnog sadržaja s kojim učenici imaju poteškoća

Postići veći uspjeh u redovnoj nastavi Sustavno praćenje napredovanja učenika tijekom godine u redovnoj nastavi Bolji uspjeh učenika u redovnoj nastavi

17


FAKULTATIVNA NASTAVA

Fakultativna nastava Ciljevi:

- opći

- specifični

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja:

BIOLOGIJA/KEMIJA - - stjecanje osnovnih znanja o kemijskim elementima i anorganskim spojevima, njihovim svojstvima te tehnologiji dobivanja važnijih proizvoda kemijske industrije - razumjeti načine i mehanizme kemijski reakcija - opisati glavne metode kvalitativne i kvantitativne analize sastava uzoraka - povezati svojstva tvari sa strukturnim svojstvima molekule - objasniti kako reakcije mogu biti izvor termičke energije - objasniti reaktivnost i međudjelovanja tvari na temelju strukturnih svojstava molekula - usvajanjem istraživačkih metoda poticati na samostalan istraživački rad i kreativnost - razvijati potrebu opažanja , bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja - probuditi i razvijati ekološku svijest, shvatiti važnost razumnog gospodarenja prirodnim izvorima te razviti znanstveni pogled na svijet - dogovoriti timski rad učenika - ispravno iskazivati kvantitativni sastav uzoraka - uključiti učenike u postavljanje pretpostavaka, izvođenje pokusa,mjerenje, obradu podataka, rješavanje problema, zaključivanje, raspravu i kritičko prosuđivanje - razumjeti važnost pokusa u laboratoriju i prirodnoj sredini - zainteresirani učenici trećeg razreda - Zvonko Ternjej, prof. - školska godina 2015./ 2016.

- biologija stanice 4 - galvanski članci 4 - biljni organi 3 - termokemija 5 - građa atoma 3 - redoks reakcije 7 - kemijski račun 10 - elektrokemija 5 Materijali potrebni za - učeničke bilješke izvođenje programa - periodni sustav elemenata - pribor i kemikalije - propisani udžbenici i zbirke zadataka

Plan i program po koracima

Oblici i metode rada: - individualni rad

- rad u skupinama - timski rad - interaktivno učenje - radionički rad

Očekivani rezultati:

Sustav procjenjivanja: Evaluacija:

- mjerenje - dokumentiranje

- spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave

- rješavanjem računskih i problemskih zadataka izvršiti samoprocjenu i usporediti rezultate sa rezultatima drugih učenika - usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima - predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i nastavničkog vijeća

18


Fakultativna nastava Ciljevi:

Namjena

Ciljana skupina i nositelji

Vrijeme ostvarenja Način i koraci realizacije

Talijanski jezik • •

promicanje talijanskog jezika i talijanske kulture učenici mogu izvoditi osnovnu komunikaciju i postaviti pitanja na talijanskom jeziku • razviti interes za daljnje učenje stranih jezika • osvijestiti učenike da je za napredovanje u karijeri od velike važnosti poznavanje što više stranih jezika i njihovih kultura • osvijestiti učenike o potrebi i važnosti učenja stranih jezika kao cjeloživotnog učenja • učenici svih razreda jezične gimnazije, matematičke gimnazije kao i svi drugi učenici koji nisu mogli ili stigli učiti talijanski u redovnoj nastavi • Hrvoje Turčinović, prof. talijanskog jezika - svaki ponedjeljak nakon redovite nastave jedan školski sat •

Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja rezultata

Način korištenja ostvarenih rezultata

dogovor s učenicima, upoznavanje s planom i programom te načinom rada, upoznavanje s kulturom i talijanskom canzonom što obuhvaća i pjevanje • rad u okviru nastavnog plana od 35 nastavnih sati • fotokopirani materijali, laptop, projektor, pristup internetu Završno ocjenjivanje i zaključne ocjene koje daju objektivnu sliku o redovitosti i zalaganju učenika kao i poznavanju talijanskog jezika • prezentacija na aktivu stranih jezika i propaganda o korisnosti učenja talijanskog jezika

19


Fakultativna nastava Ciljevi: Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada:

Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti

Evaluacija:

LIKOVNA UMJETNOST Analizom umjetničkih djela uočiti povijesni razvoj likovne umjetnosti, njihovu etičku i estetsku vrijednost - Utvrditi kronologiju, ulogu i podudarnost likovne umjetnosti, društveno-povijesnih i političkih programa - Usvojiti likovne pojmove u svim likovnim umjetnostima - Spoznati, prepoznati i istražiti likovne elemente, odnose i korelacije s drugim nastavnim predmetima - Objasniti sveze likovnih elemenata unutar likovnih umjetnosti Nositelj: Dubravka Sikora, prof. Ciljana skupina: 4. razred Tijekom školske godine 2015./2016.; 1 sat tjedno 1. Uvod u predmet, upoznavanje s programom i literaturom te elementima i mjerilima ocjenjivanja Antička Grčka, Antički Rim, 3 sata – rujan 2. Kasnoantička i Ranobizantska umjetnost, Predromanika, Starohrvatska umjetnost, Srednjobizantska umjetnost, 4 sata – listopad 3. Islamska umjetnost, Romanika, Gotika, Renesansa i Manirizam, 4 sata – studeni 4. Barok, Rokoko, provjera znanja – 3 sata- prosinac 5. Klasicizam, Umjetnost 19.st. – 3 sata – siječanj 6. Umjetnost 1.pol.20.st. – 8 sati – veljača, ožujak 7. Umjetnost 2.pol.20.st., provjera znanja – 10sati – travanj, svibanj, lipanj

Udžbenik, knjige likovnih umjetnosti, ploča, kreda, video, TV, DVD, računalo, projektor Nastavne metode se izmjenjuju tijekom rada: usmeno izlaganje, razgovor, metoda demonstriranja, metoda rada sa likovnim primjerom, te samostalni rad učenika Metodički oblici rada: frontalni, rad u parovima, individualni, skupni Razvijena sposobnost samostalne analize umjetničkih djela te njihova spoznaja glede političko-povijesnih okvira te etičkih i estetskih vrijednosti -

individualna usmena i pismena raščlamba likovnog djela, domaće zadaće i zalaganje (odličan – izvrsno poznavanje, samostalna analiza i interpretacija; vrlo dobar – prilično dobro poznavanje, samostalna analiza i interpretacija, dobro – dobro poznavanje, samostalna analiza i interpretacija uz pomoć profesora; dovoljan – okvirno snalaženje, analiza i interpretacija po osobnom izboru) - pismena zadaća i analiza nepoznatog likovnog primjera djela svjetske umjetnosti Budući da učenici biraju fakultativnu nastavu po svom osobnom izboru i sklonostima očekuju se vrlo visoki rezultati – 90% usvojenosti nastavnog gradiva

FAKULTATIVNA NASTAVA IZ FIZIKE Reci mi i zaboravit ću.

20


ISHODI UČENJA

CILJEVI

Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumjet ću.

Ciljana skupina Nositelji aktivnosti Vrijeme ostvarenja Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici rada Metode rada Evaluacija projekta

-Naučiti se odgovorno ponašati prema društvenoj imovini - Naučiti poštivati pojedinaca s drugačijim stavovima i mišljenjima - Steći vještine rada s mjernim instrumentima - Učenik treba biti osposobljen da se racionalno i svjestan odgovornosti sučeljava s problemima koristeći se znanjem i pojmovima stečenima u matematičkoprirodoslovno-tehničkom području. - Učenik treba promišljati o položaju i djelovanju pojedinca u uvjetima brzoga znanstveno-tehnološkoga razvoja. - Na temelju sudjelovanja u postupcima istraživanja, i primjene, steći određene sposobnosti i vještine koje je u stanju primijeniti na nove situacije. Učenik će moći: -

osmisliti jednostavne pokuse i mjerenja te prikazati i protumačiti njihove rezultate analizirati složene zapise pravocrtnih gibanja kinematički i dinamički opisati jednoliko kružno gibanje primijeniti I., II. i III. Newtonov zakon primijeniti zakon očuvanja energije primijeniti zakon očuvanja količine gibanja analizirati složena gibanja primijeniti opći zakon gravitacije primijeniti zakonitosti iz mehanike fluida primijeniti plinske zakone i opću jednadžbu stanja idealnoga plina objasniti i primijeniti pojmove unutrašnje energije, topline i rada primijeniti znanja o specifičnom toplinskom kapacitetu tvari i toplinskom kapacitetu tijela primijeniti znanja o latentnoj toplini pri promjeni agregatnog stanja primijeniti zakone elektrostatike primijeniti zakone elektrodinamike analizirati krugove istosmjerne struje primijeniti znanja iz magnetizma primijeniti znanja iz elektromagnetizma analizirati krugove izmjenične struje primijeniti i analizirati harmonijsko titranje usporediti mehaničko i elektromagnetsko titranje analizirati širenje mehaničkog i elektromagnetskog vala

Učenici III.a, III.d, IV.a, IV.b i IV.d razreda Slobodanka Polašek, prof, Ivana Salajić, prof Školska godina 2015./2016. Dva školska sata tjedno (7. i 8. sat petkom Pripremljeni radni listići s pomno odabranim zadacima Udžbenici iz fizike, enciklopedije, Internet Posjet i izrada interaktivnih vježbi u prirodoslovnom muzeju u Beču, www.nhm.at Rad u skupinama Individualni rad Interaktivno učenje (izrada pokusa, snimanje i fotografiranje pokusa) Eksperimentalna i grafička metoda Analiza rezultata Rasprava Izložiti rezultate rada na Školskom stručnom vijeću matematike, fizike i informatike Izložiti rezultate rada na Županijskom stručnom vijeću učitelja i nastavnika fizike Pripremljene materijale koristiti u nastavi

21


IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Izvannastavna aktivnost Cilj i namjena:

Ciljanja skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja izvannastavne aktivnosti:

Oblici i metode rada: Očekivani rezultati:

Izvannastavna aktivnost Ciljevi: -opći

-specifični

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Recitatorska družina obogaćenje sposobnosti govornog izražavanja, recitiranja i govorenja Sudjelovanje na školskim priredbama, školskim projektima i na LiDraNu učenici recitatori i voditeljica recitatorske družine Vera Žužić rujan - lipanj Osnivanje družine, dogovor, zadaće …rujan Sudjelovanje u izvanučioničnoj nastavi u Muzeju P.Preradovića Sudjelovanje u školskim projektima književnih obljetnica Izbor tekstova i uvježbavanje Sudjelovanje u projektu tjedna darovitih učenik Sudjelovanje na LiDraNu… Sudjelovanje na školskim priredbama … Individualni rad, rad u skupinama, rad na tekstu Uspješni javni nastupi

NADARENI FIZIČARI -na temelju usvojenih znanja o fizikalnim zakonitostima i vještina uporabe fizikalnih metoda, osposobiti učenike za rješavanje problema u svakodnevnom životu. -povećati interes mladih za studij fizike, tehnike i biomedicinskih znanosti uključivanjem u istraživački rad -razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja, planiranje i izvođenje pokusa - pripremanje učenika za natjecanje iz fizike od školske do državne razine - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog društva - zainteresirani učenici I., II., III. i IV. razreda Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici - školska 2015./2016. godina - rujan: formiranje skupina i planiranje aktivnosti na razini učenika i nositelja aktivnosti - rujan - svibanj: izrada zadataka izvan nastavnog programa - siječanj - svibanj: sudjelovanje na natjecanjima (od školske do državne razine ) - proljeće 2016.: Posjet Institutu za fiziku, prema pozivu -materijali: razni udžbenici i zbirke zadataka, enciklopedije, ostala literatura, internet - individualni, grupni, timski rad po grupama učenika - interaktivno učenje - spremnost za timski rad i kurikularno planiranje 22


- samostalno rješavanje zadataka izvan nastavnog programauključenost - dobar plasman na svim razinama natjecanja (od školske do državne) Kriteriji: broj učenika Osvojeno prva mjesta na županiji – odličan rezultat Plasman na državno natjecanje (pozvanih je manje od 20 u cijeloj RH) – izvrstan rezultat Osvojeno 1.,2., ili 3.mjesto na državnoj razini – fantastičan rezultat - analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima, - popraviti rezultat u idućoj školskoj godini - povećan broj učenika koji žele studirati prirodoslovlje Slobodanka Polašek, prof.savjetnik

Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja a) Kriteriji b) Instrumenti Evaluacija Projekt osmislila:

Izvannastavna aktivnost Ciljevi: Namjena: Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme i način ostvarenja: Način i koraci realizacije:

Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja

GLOBE družina -

razvoj svijesti o potrebi očuvanja i zaštite lokalnog i globalnog okoliša

osposobljavanje učenika za mjerenja i opažanja, omogućavanje suradnje sa znanstvenicima; nadopunjavanje nastavnog programa prirodoslovnih predmeta Svi zainteresirani učenici, voditelj Zvonko Ternjej, prof. -

Tijekom školske godine, -svakodnevna atmosferska mjerenja temperature zraka i tla, hidrološka mjerenja, procjena oblačnosti 1. Formiranje družine 2. Svakodnevno prikupljanje atmosferskih podataka: minimalna, maksimalna i trenutačna temperatura zraka, voluman kiše ili visina snijega, temperature tla na tri dubine, tlak zraka 3. određivanje vrste oblaka i procjena prekrivenosti neba oblacima 4. Jednom tjedno određivanje kemijske analize vode Ođenice (nitrati, nitriti, pH, fosfati) 5. Redovito okupljanje družine i slanje prikupljenih podataka 6. Pripremanje istraživačkog projekta za susrete GLOBE škola 7. Sudjelovanje na regionalnom susretu i natjecanju GLOBE škola 8.Izrada panoa, obilježavanje značajnih ekološkim datuma 9.Ostvarivanje suradnje s drugim GLOBE školama i medijima 10. rezultate mjerenja slati u Središnji Globe server u Miami na Floridi gdje se skupljaju podaci iz cijelog svijeta pa su i nama dostupni meteorološka kućica i instrumenti, pribor, umreženo računalo -uspjeh na međužupanijskim i državnim susretima i natjecanjima -korištenje podataka u nastavi biologije, kemije i geografije

23


VJERONAUČNA DRUŽINA „KAPLJICE“ Cilj: otkrivati vrijednost i ljepotu zajedništva,vrijednosti koje ga unaprjeđuju, jedinstvenost osobe Namjena: sudjelovanje u projektima vjeronaučne družine Nositelji: Ivan Mikolić, učenici članovi družine Način vrednovanja rezultata: na kraju šk. god. kritička analiza i vrednovanje ostvarenog Način korištenja rezultata: poboljšanje kvalitete međusobnog suživota i prihvaćanja različitosti

Program (projekt) Ciljevi: - opći

- specifični

Zadaće

Božićna priredba  osmisliti program priredbe i način prezentiranja u školi  građanima grada Virovitice darovati jedinstveni dar kreacijom gimnazijalaca timskim radom gimnazijalaca osmisliti prigodni božićni program oblikovati poučne tekstove i osmisliti scenska događanja osmisliti kostime i izraditi sve potrebne materijale i opremu izraditi plan i način prezentiranja projekta u javnosti (građanstvu)

   

-

organizirati zajednički tim odabranih učenika gimnazija za osmišljavanje bitnih elemenata projekta nakon definiranja konačnog izgleda božićnog događanja proširiti broj učenika ovisno o potrebama projekta odrediti vrijeme održavanja događanja, organizirati i urediti prostor osmisliti i izraditi plakate za prezentiranje događanja

-

učenici Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

-

učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici, profesori, članovi aktiva društvene grupe predmeta

-

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada

Očekivani rezultati

Predbožićno vrijeme 2015. g. 1. 2. 3. 4. 5.

korak - prezentirati ideju projekta korak - osnovati radni tim za osmišljavanje božićnog događanja korak - proširiti radnu skupinu učenika ovisno o potrebama projekta korak - uvježbati konačnu verziju cjelokupnog događanja na zadanu temu korak - osmisliti predstavljanje projekta u javnosti i dogovoriti i osmisliti izgled prostora događanja 6. korak - izvedba programa 7. korak - analiza reakcija i odjeka projekta u javnosti i među učenicima škola Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta  timski rad  rad u skupinama  scenski prikaz  zainteresiranost učenika gimnazije za projekt  izrada i provedba programa, scenskog prikaza  zainteresiranost roditelja, građanstva i učenika škola za projekt

24


Program (projekt)

Hodočašće srednjoškolaca i mladih u Voćin 2015/2016. g.

Ciljevi: - opći - specifični

 

  

Zadaće

 -

Ciljana skupina i nositelji

Vrijeme ostvarivanja

izgrađivati zajedništvo i produbljivati svijest o pripadnosti mjesnoj Crkvi kroz hodočašće mladih u Voćin produbiti svoju vjeru i duhovnost prema Majci Božjoj produbiti i izgraditi svoju duhovnost prema Blaženoj Djevici Mariji kroz upoznavanje povijesnih i kulturnih zbivanja oko Marijinog svetišta u Voćinu produbiti svoje vjersko znanje i poznavanje povijesne zbilje tog dijela naše biskupije u susretima s vršnjacima izgrađivati osjećaj bratske ljubavi i međusobnog služenja doživjeti značenje i važnost hodočašća u osobnom vjerničkom životu kroz susret u marijanskom svetištu naše biskupije učvrstiti svijest o pripadnosti mjesnoj Crkvi na čelu s mjesnim biskupom susresti se s mjesnim biskupom u svečanom euharistijskom slavlju na primjeren način prezentirati važnost sudjelovanja na biskupijskom hodočašću srednjoškolaca i mladih u Voćin organizirati potreban prijevoz i izraditi potrebnu dokumentaciju pratiti mlade na biskupijskom hodočašću osluhnuti i analizirati dojmove koje su učenici naše škole doživjeli kao hodočasnici

-

profesori i učenici Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

-

vjeroučitelj i učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

svibanj 2016. g. 1. korak – kroz prezentaciju potaknuti želju kod učenika za sudjelovanjem na hodočašću srednjoškolaca i mladih naše biskupije u Voćin 2. korak – organizirati prijevoz i izraditi svu potrebnu dokumentaciju 3. korak – zajedničko sudjelovanje na hodočašću srednjoškolaca i mladih u Voćin 4. korak – analizirati i osluhnuti dojmove sudionika biskupijskog križnog puta mladih

Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada Očekivani rezultati

Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta  rad u skupini   

zainteresiranost učenika za odlazak na hodočašće srednjoškolaca i mladih u Voćin primjereno ponašanje i vedro raspoloženje svih sudionika biskupijskog hodočašća u Voćin rast u vjeri i izgrađivanje štovanja Blažene Djevice Marije u osobnom vjerskom životu svakog sudionika hodočašća

25


Program (projekt) Ciljevi: - opći - specifični

Zadaće

Ciljana skupina

Križni put mladih Požeške biskupije 2016. g. sudjelovati na biskupijskom događanju izgrađivati zajedništvo i produbljivati svijest o pripadnosti mjesnoj Crkvi obogatiti svoj korizmeni hod prema blagdanu Uskrsa produbiti duhovni doživljaj korizme kroz križni put prilagođen mladima promišljati događaj Kristove muke i njezinog značenja za život svake osobe u zajedničkom hodu i susretima s vršnjacima izgrađivati osjećaj bratske ljubavi i međusobnog služenja  doživjeti značenje i važnost žrtve u osobnom vjerničkom životu svake mlade osobe  kroz međusobne susrete s vršnjacima iz različitih krajeva biskupije istaknuti važnost eklezijalne pripadnosti mjesnoj Crkvi na čelu s mjesnim biskupom  susresti se s mjesnim biskupom u završnom euharistijskom slavlju      

- na primjeren i zanimljiv način prezentirati smisao i važnost biskupijskog križnog puta za mlade u našoj biskupiji - organizirati potreban prijevoz i izraditi potrebnu dokumentaciju - pratiti mlade na biskupijskom križnom putu i pružiti ili organizirati svu potrebnu pomoć -

učenici Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

-

Vjeroučitelj i učenici vjeronaučne družine „Kapljice“ iz Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici

i nositelji

Vrijeme ostvarivanja Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa

Korizmeno vrijeme 2016. g. 1. korak - prezentirati križni put mladih Požeške biskupije na zanimljiv i primjeren način 2. korak – organizirati prijevoz i izraditi svu potrebnu dokumentaciju 3. korak – zajedničko sudjelovanje na biskupijskom križnom putu 4. korak – analizirati i osluhnuti dojmove sudionika biskupijskog križnog puta mladih Lista potrebnih materijala definirat će se nakon osmišljavanja konkretne provedbe projekta

Oblici i metode rada

 timski rad

Očekivani rezultati

  

zainteresiranost učenika za odlazak na biskupijski križni put mladih primjereno ponašanje i vedro raspoloženje svih sudionika biskupijskog križnog puta mladih duhovni rast i rast u vjeri svih sudionika biskupijskog križnog puta mladih

Sustav procjenjivanja a) kriteriji b) Instrumenti Evaluacija

26


Izvannastavna aktivnost Ciljevi:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarenja aktivnosti:

LIKOVNA GRUPA: foto klub, strip klub, likovni klub Omogućiti razvoj kreativnosti učenika Osposobljavati učenike za cjeloživotno učenje Osmišljavanje slobodnog vremena učenika za kreativan i koristan rad, za učenje na novi način Otvoriti školu javnosti, zainteresirati roditelje za suradnju Razvijati timski i istraživački rad učenika Surađivati s institucijama u gradu Motivirati učenike za rad Formirati grupe i timove Dogovoriti zaduženja Pratiti rad grupa i timova Izraditi plakate, likovnu knjižicu sa radovima Dogovoriti suradnju s Gradskom knjižnicom i Muzejom Nositelji: Dubravka Sikora, prof., Nikolina Hećimović, prof Ciljana skupina: učenici svih razrednih odjela prema iskazanom interesu Tijekom školske godine 2015./2016.; 1 sat tjedno rujan 2015. – formirati klubove unutar likovne grupe listopad, studeni 2015. – foto klub - izrada božićnih ukrasa i čestitki prosinac 2015., siječanj 2016. – strip klub - izrada božićnih ukrasa i čestitki i prezentacija istih veljača, ožujak 2016. – likovni klub - izrada uskrsnih ukrasa i čestitki i prigodnih poklona za Valentinovo te prezentacija istih Dan škole, travanj, svibanj, lipanj 2016. – prezentacija rada klubova i godišnja izložba likovne grupe

Materijali potrebni za izvođenje programa

Digitalni fotoaparat, prijenosno računalo, projektor, fotokopirni stroj sredstva za izradu fotografija i kaširanje Ostali troškovi: papir, kopiranje, pozivnice, likovna knjižica

Oblici i metode rada:

Nastavne metode i metodički oblici rada se izmjenjuju tijekom sata. Metode su: usmeno izlaganje, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda rada s likovnim primjerom te samostalni rad učenika. Metodički oblici rada su: frontalni, rad u parovima, individualni, individualizirani i skupinski Obogaćivanje znanja i informiranosti učenika naše škole o različitim likovnim načinima izražavanja

Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja: c) kriteriji d) instrumenti

a) Izvrsno: uključenost 30 učenika, posjećenost prezentacija prosječno pedesetak osoba, pobuđen interes sugrađana za rad Vrlo dobro: uključenost 20 učenika, posjećenost prezentacija prosječno tridesetak osoba Dobro: uključenost 15 učenika, tiskanje samo likovne knjižice ili izložba radova b) Vrijednost i brojnost likovnih radova

Evaluacija:

Anketiranje učenika, dojmovi posjetilaca prezentacija, objavljivanje članaka u tiskanim medijima

Program izradila:

Dubravka Sikora, prof.

27


Izvannastavna aktivnost Ciljevi:

Namjena:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme i način ostvarenja

Školsko športsko društvo „Gimnazija“ -uključivanjem što većeg broja učenika u školska natjecanja pridonijeti njihovu fizičkom zdravlju, razvoju sportskog duha i sportskog ponašanja -osigurati tehničke uvjete vezane uz regularnost(dvoranu, sudce i ostalo). - sve aktivnosti ostvariti kroz natjecanja na svim razinama Učenice: košarka, rukomet, odbojka, cross , st. tenis,atletika, badminton Učenici: nogomet, košarka, rukomet, st. tenis, atletika, cross, odbojka, badminton Voditelj: Darko Međimorec, prof. zainteresirani učenici

-redovito tijekom cijele školske godine, natjecanje u sportovima koji su u organizaciji Hrvatskog školskog športskog saveza -prema vremeniku Športskog saveza -obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana razrednim natjecanje u krosu, sudjelovanje na gradskoj trci 1,2,3,4, doživjeti stotu te polumaratonskoj trci Virovitica-Barcs Način i koraci -kroz redovnu nastavu i razne oblike razrednih i međurazrednih natjecanja realizacije: selekcionirati učenike i usmjeriti ih u njima poznatu sportsku aktivnost unutar školskog športskog društva -najbolje učenike uključiti na međuškolska, županijska, regionalna i državna natjecanja kao reprezentante škole Troškovnik Škola će osigurati materijalne pretpostavke vezane uz standard natjecanja Način vrednovanja i - s obzirom na uspjeh pojedinca i/ili sportske ekipe na natjecanjima način korištenja -korištenje rezultata u svrhu kandidiranja učenika za izbor najboljeg rezultat.vrednovanja sportaša škole

Izvannastavna aktivnost Ciljevi: Namjena: Ciljana skupina i nositelj:

Literarno - novinarska družina - uputiti učenike u novinarske vrste i žanrove - razvijati kreativno i pravilno pisanje - razvijati kod učenika interes za praćenje događaja vezanih za školu - zabilježiti događanja u školi - sudjelovati na učeničkim smotrama i susretima - učenici od 1. do 4. razreda - Z. Kos,prof.

Vrijeme ostvarenja: Način i koraci realizacije:

- tijekom cijele školske godine - oformiti skupinu prema interesu učenika (IX.) - utvrditi program i vrijeme rada - naučiti osnove novinarskih vrsta i žanrova - Pratiti i bilježiti događaje vezane za školi objaviti tekstove na webu škole

Materijali potrebni za izvođenje programa:

- papiri za ispis - računalo

Oblici i metode rada:

- individualni rad, timski rad, rad u paru, razgovor - istraživanje,pisanje,čitanje,analize tekstova - sudjelovanje na županijskim smotrama - suradnja u Godišnjaku škole - objava na web-stranici škole

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

28


Izvannastavna aktivnost

Dramska družina

Cilj:

bogaćenje sposobnosti govornog izražavanja i glume, kreativni i estetski razvoj učenika, sposobnost kritičnog promišljanja, socijalni razvoj, razvijanje sposobnosti komuniciranja Zadaće: sudjelovanje na školskim priredbama, kreativne radionice, razvijanje sposobnosti scenskoga izraza, poticanje stvaralačke slobode učenika, razvoj govorne kulture i kulture javnog nastupanja Ciljanja skupina i nositelji: učenici, voditeljica dramske družine Maja Bašnec, prof. Vrijeme ostvarenja: rujan - lipanj Koraci ostvarivanja 1) Okupljanje i formiranje dramske družine (rujan) izvannastavne aktivnosti: 2) Prijedlozi rada, dogovori, odabir tekstova (listopad) 3) Uvježbavanje, gluma, kreativne radionice (ekspresija osjećanja), studeni – veljača 4) Sudjelovanje na priredbi za Dan škole (ožujak) 5) Odabir prigodnih tekstova, kreativne radionice (izrađivanje didaskalija), sudjelovanje na priredbi za Božić i kraj školske godine (travanj – lipanj) Materijali potrebni za - materijali potrebni za izradu didaskalija (kolaži, ljepila, izvođenje programa; način tempere...), papir za kopiranje dramskih predložaka, financiranja CD-player - škola snosi troškove Oblici i metode rada: individualni rad, rad u paru i skupinama, radionice, internetsko istraživanje Sustav procjenjivanja: a) kriterij za procjenjivanje uspješnosti bit će Naziv aktivnosti Tjelesna i zdravstvena kultura – Odbojka, atletika a) kriteriji usvojenost sadržaja (dramskog teksta), b) instrumenti uspješnost glume i scenografije u skladu s Cilj: Okupiti što veći broj zainteresiranih učenika kakoi prostorom bi razvili svoje psiho-motorne odabranim likom sposobnosti i socijalne kompetencije. Obogaćivanje b) dramski predlošci i proširivanje sportske kulture Očekivani rezultati: učenika. razvoj glumačkih sposobnosti, kreativnosti i stvaralačke Zadaće: Osposobljavanje mladih u raznim sportskim granama. slobode učenika, usavršavanje interpretativnog čitanja teksta, Nositelj Maja Tkalčec,prof. razvijanje govorne kulture i kulture javnog nastupanja Nastavne teme Vježbe razgibavanja Evaluacija: vrednovanje rada izvest će sami učenici samoprocjenjivanjem, Stavovi i kretanja usmenim Tehnike odbojke i atletike izvještavanjem, razgovorom s ostalim članovima družine također, tu je i publika koja će ocijeniti Primjena elemenata krozi voditeljicom; igru je li rad uložen u izvedbu određene predstave dao očekivane Način realizacije: Treninzi odbojke , atletike te priprema za natjecanja rezultate Vladimir Findak,“ Metodika TZK „ Literatura Vremenik: Troškovnik: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Grupa autora,“Odbojkaška pravila“ Grupa autora,“Atletika“ Dnevni i tjedni tisak Prvo polugodište ( odbojka), drugo polugodište ( atletika) Potrebnu opremu financira škola. Nagrađivanje učenika za: motoričko znanje, igra i zalaganje, rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje kreativnih sposobnosti i proširivanja znanja.

29


NATJECANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA Cilj i namjena natjecanja učenika je pokazati usvojena znanja i vještine, razvoj natjecateljskog duha i vjere u svoje mogućnosti. Profesori tijekom godine pripremaju učenike. Učenici će sudjelovati u svim natjecanjima vezanim uz gimnazijski program prema vremeniku i uputama Agencije za odgoj i obrazovanje – Katalog natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH u 2015./2016.g.: hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik, latinski jezik, povijest, geografija, matematika, biologija, informatika, filozofija, logika, vjeronauk i, naravno u sportskim natjecanjima. Osim redovnih natjecanja prema Katalogu, provest će se i natjecanje iz matematike „Klokan bez granica“ kao i skupno natjecanje učenika iz matematike (festival matematike). Procjenu i evaluaciju donijet ćemo na osnovi uspjeha učenika na svim razinama natjecanja.

ŠKOLSKE PRIREDBE I DRUGE MANIFESTACIJE U ŠKOLI Cilj i namjena ovih aktivnosti je izgradnja pripadnosti školi i zajedništva, prezentacija rada škole , izvannastavnih družina, nagrađivanje učenika za uspjehe na natjecanjima 1. Obilježavanje Europskog dana jezika i Dana hrvatskoga jezika 2. Obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje i ostalih ekoloških datuma 3. Priredba za Božić, ispraćaj maturanata, završna školska priredba 4. ¨Maškare u školi¨, učenici 5. Dan otvorenih vrata Gimnazije Petra Preradovića 6. Obilježavanje Dana škole, 18.ožujka (Stani u moje cipele – Dan obrnutih uloga), u sklopu Tjedna darovitih učenika (12.3. – 18.3.2016.) 7. Sudjelovanje na manifestaciji ¨Zbogom školo do jeseni¨; učenici 8. Izložba radova Likovne družine 9. Maturalne zabave, učenici s razrednicima i roditeljima KAZALIŠNE PREDSTAVE , IZLOŽBE, OPERE Svi učenici Gimnazije gledat će dvije predstave u Kazalištu Virovitica (financiranje iz doprinosa roditelja) Učenici četvrtih razreda idu u HNK u Zagreb - predstava i vrijeme prema repertoaru. Svi zainteresirani učenici posjetit će izložbu A.Rodina i pogledati operu Traviata u Zagrebu i baletnu predstavu Orašar. Prilikom posjete Interliberu, učenici će pogledati izložbu Leonardo da Vinci – genij i njegovi izumi. Cilj i namjena je izgrađivati kazališnu publiku, razumijevanje kazališne umjetnosti i povezivanje književnosti kao umjetnosti sa scenskom umjetnosti. Učenici će posjetiti izložbe u Gradskom muzeju u Virovitici. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 30


Cilj: promicanje pozitivnih vrijednosti i spoznajnih sposobnosti učenika, roditelja i djelatnika u izgradnji

Zdravstveni odgoj

Naziv projekta Cilj:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelj Način realizacije koraci:

Vremenik:

Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja:

Promicanje zdravlja, zdravih stilova života i usvajanje zdravih životnih navika kroz interdisciplinarni rad i provedbu odg-obraz.sadržaja u okviru obveznih i izbornih predmeta ,školskih preventivnih programa, projekata i sadržaja na satovima razrednika -

Osposobljavanje za kritičko prosuđivanje životnih situacija i vlastitih postupaka - Odgovorno donošenje odluka - Razvoj tolerancije i pozitivne slike o sebi - Razvoj empatije i osjetljivosti za potrebe drugih - Ukazivanje na neprihvatljiva ponašanja i devijantne pojave Svi učenici, razrednici, liječnica školske medicine, stručni suradnici Na satovima razrednika: teme iz Nastavnog plana i programa zdravstvenog odgoja za srednje škole satovi biologije: Biologija čovjeka, Genetika, Ekologija, satovi psihologije: Učenje i pamćenje, Adolescencija i ovisnosti satovi tjelesne i zdravstvene kulture satovi vjeronauka i etike: Sloboda - izbor i odgovornost, Čovjek – moralno biće, Dostojanstvo ljudskoga života, Odgovornost za sebe, prirodu i druge, Izazovi odrastanja i sazrijevanja, Bioetika satovi sociologije: Obitelj, brak i srodstvo -nastavnici će u dnevniku rada oznakom ZO označiti teme na kojima su bili obrađivani sadržaji zdravstvenog odgoja -

Tijekom cijele školske godine; prema planovima i programima te prema dogovoru s vanjskim suradnicima i ostalim odgojno-obrazovnim radnicima u školi

Priručnik za nastavnike i stručne suradnike u srednjoj školi, Vlastiti materijali, udžbenici Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Agencija za odgoj i obrazovanje Ankete za učenike i nastavnike, samovrednovanje Rezultati će biti vidljivi u ponašanju učenika i njihovom međusobnom ophođenju

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja: sposobnosti učenika za zdrav i uspješan razvoj i otpornost na negativne utjecaje Namjena: upoznavanje učenika sa štetnosti zloporabe sredstava ovisnosti, problemom trgovanja ljudima, zaštitom od različitih oblika nasilja i; usmjeravanje učenika prema oblicima nenasilnog rješavanja sukoba, tolerancije, poštovanja osobnosti, ravnopravnosti spolova, poštovanja ljudskih prava i razvijanja uljuđenog ponašanja; poticanje vještina rješavanja problema i donošenja odluka ; prepoznavanje i pomoć učenicima s teškoćama u učenju, ponašanju i dr.

31


Način i vrijeme ostvarenja: u redovnoj nastavi kroz nastavne sadržaje i satove razrednika, u natjecanja u

Građanski odgoj

Naziv projekta Cilj:

Zadaće:

Ishodi: prema dimenzijama GOO

razvijati građanska znanja, vještine i stavove u svim strukturnim dimenzijama kompetencije u skladu sa spiralno-razvojno postavljenim kurikulumom građanskog odgoja i obrazovanja -

osposobiti učenike za razumijevanje europske i međunarodne dimenzije aktivnog i odgovornog građanstva

-

pripremiti učenike za aktivno sudjelovanje u europskim i međunarodnimpolitičkim, društvenim, kulturnim i gospodarskim procesima, promicati znanja i vještine kritičke analize, tumačenja i vrednovanja europskih i međunarodnih politika, globalnih društvenih i kulturnih procesa, stvaranja svjetskog tržišta i proizvodnje novih tehnologija prema njihovu doprinosu razvoju demokracije i održivom razvoju općenito te dobrobiti pojedinca, društvenih grupa i država, osobito hrvatskih građana i Republike Hrvatske; razvijati otvorenost prema kulturnoj različitosti Europe i svijeta i svijest o važnosti očuvanja svoje lokalne, nacionalne i domovinske kulture poticati na aktivno sudjelovanje u akcijama za očuvanje kulturne različitosti osposobiti učenike za razumijevanje uzroka i posljedica kao i mjera za suzbijanje najakutnijih svjetskih problema, osposobiti učenike za razumijevanje važnosti osobne inicijative, strategijskog planiranja i cjeloživotnog učenja za osobno i profesionalno ispunjenje u visokokonkurentnom svijetu.

-

-

Ciljana skupina i nositelj Način realizacije koraci:

Vremenik:

Svi učenici i nastavnici razrednici, stručni suradnici Na satovima razrednika 5 sati: teme u Godišnjem planu rada razrednika Međupredmetno: 20 sati (u godišnjim planovima nastavnika i u razrednim mapama) Izvannastavno/izvanučionično: 10 sati (planovi se nalaze u kurikulumu) Izložbe: A.Rodin, Leonardo da Vinci Opera Traviata, balet Orašar, posjet zajednici Cenacolo, pojet NE Krško, projekt Šafran, Škole za Afriku, Parlaonica, Europski dan jezika, PASCH projekt, projekt Eko škole, Sjećanje na Vukovar -nastavnici će u dnevniku rada oznakom GO označiti nastavne jedinice na kojima su bili obrađivani sadržaji građanskog odgoja - Tijekom cijele školske godine; - prema planovima i programima Materijali dostupni na stranicama AZOO Vlastiti materijali, udžbenici

Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja i Ankete za učenike i nastavnike, samovrednovanje način korištenja Rezultati će biti vidljivi u ponašanju učenika i njihovom međusobnom rezultata ophođenju vrednovanja: znanju i športskim aktivnostima, kroz rad Vijeća učenika i roditelja i u suradnji s Institucijama i ustanovama lokalne zajednice, putem predavanja i radionica tijekom cijele godine. Sadržaji: Problem ovisnosti, suzbijanje trgovanja ljudima, opasnosti u prometu (PU), ljudska prava, učeničke obveze,zdravstvena problematika… Detaljan plan i program rada: u Godišnjem planu i programu škole

32


STRUČNE EKSKURZIJE, PROJEKTNA IZVANUČIONIČNA NASTAVA Stručne ekskurzije vezane su uz nastavne planove i programe, planirane su i kao razredne ekskurzije, a neke kao izvanučionična nastava. Ekskurzije se planiraju u nenastavno vrijeme. Detaljni plan i program voditelji posebno izrađuju. Nastavničko vijeće daje suglasnost za provedbu ekskurzija na prijedlog povjerenstva. Povjerenstva za provođenje ekskurzija i izbor agencije razrednih ekskurzija čine razrednici, predsjednici razrednog odjela i predstavnici roditelja u Vijeću roditelja. Razred Zainteresirani učenici (do 200)

Sadržaj/tema odredište Zagreb; Interliber; Leonardo da Vinci – umjetnik i genij

Učenici prvih razreda

Lisičine, Rupnica, Jankovac, Ružica grad

Učenici trećih razreda

Grabrovnica, rodna kuća P.Preradovića HNK u Zagrebu, Glembajevi

Učenici četvrtih razreda

Ciljevi Razvijanje interesa za čitanje Prepoznavanje likovnih primjera, umjetnik kao homo universalis Upoznati biološke raznolikosti Papuka Upoznati zelene površine Jankovca Održati terensku nastavu

14.studenoga 2015.

Razrednici prvih razreda

Rujan, 2015.

Listopad, 2015.

Razvoj kazališne kulture

Profesorice hrv.jezika

Studeni, 2015.

S.Polašek

Proljeće 2016.

K.Kovačić, prof, I.Harmund, prof. M.Bašnec, prof.

Svibanj, 2016.

Saznati o korištenju nuklearne energije i prednostima njene uporabe, sigurnosti rada nuklearnih reaktora, te moguće opasnosti i načini zaštite

Učenici jezične gimnazije 2.i 3.r, (65 uč)

Verona, Venecija, Firenza

Upoznavanje antičke kulture i talijanske renesanse(književnost, arhitektura)

Deutsches Museum, Munich

Popularizacija učenja prirodoslovlja Razvijanje suradničkog učenja

Prirodoslovni muzej u Beču (GOO)

Razrednici Prof.likovne umjetnosti

M.Bašnec, S.Srnak, Z.Kos

NE Krško (GOO)

Polaznici fakultativne nastave iz fizike (40 uč)

Vrijeme

Nastava na izvornom lokalitetu

4.d razred

1.d, 2.d

Voditelji

Kulturne i povijesne znamenitosti grada

33

S. Polašek, prof J. Viljevac, prof I. Salajić, prof A. Bobanac, prof S. Polašek, prof J. Viljevac, prof I. Salajić, prof D.Brlas, prof.

Proljeće, 2016.

Jesen 2015.


Učenici trećih razreda (45 uč)

Učenici drugih razreda (45 uč)

Učenici drugih razreda (116 uč)

Zainteresirani učenici (25 uč) Zainteresirani učenici (45 uč)

Zainteresirani učenici (28 uč)

Učenici trećih razreda (108 uč) Učenici 2.b razreda

Učenici drugih razreda

Učenici trećih razreda

Dani otvorenih vrata PMF-a u Zagrebu

Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Upoznati smjerove na PMF-u, posjet laboratorijima i praktikumima

Upoznati načine i metode rada na znanstvenom institutu Održati izvanučioničnu nastavu

Posjet zoološkom vrtu, te prirodoslovnom i mineraloškom muzeju u Zagrebu

upoznati žive organizme pojedinih bioloških vrsta - povezati pojedine životinje sa njihovim prirodnim staništima - razumjeti i upoznati razvoj faune od jednostavnijih do savršenijih organizama Prepoznavanje i Izložba A.Rodin, identicifiranje lik.primjera, opera Traviata prepoznati elemente (GOO) opernog djela popularizacija učenja tal. jezika i kulture aktualizirati kršćanskoRim - Assisi religiozni svjetonazorski Firenza utjecaj na kulturu, jezik, društvo Europe Hrv. upoznavanje i promoviranje baštine V. Britanije s London posebnim naglaskom na umjetnost, kulturu arhitekturu, politiku tradiciju Posjet zajednici za upoznavanje s vrstama liječenje ovisnika i sredstava ovisnosti i Dječjem domu posljedicama njihove Nazor (GOO) zloupotrebe te s jednim od oblika liječenja ovisnika. Školski nagradni Nagraditi razred s natječaj: razred s najmanjim brojem najmanjim brojem izostanaka, motivirati izostanaka učenike na smanjenje broja izostanaka, poticati natjecateljski duh - upoznati prirodnoMuzej vučedolske geografska obilježja istočne Slavonije ,Istražiti kulturnu kulture u Vukovaru, Sarvaš i baštinu Vukovara, Iloka, Vučedola Ilok (GOO) -unapređivanje prirodoznanstvenog te socijalno usmjerenog svjetonazora i kulture Upoznati povijesnu i Salzburg, dvorci kulturnu baštinu, biološku i Bavarske ekološku vrijednosti i ekonomska dostignuća

34

Profesori biologije i kemije

Profesori biologije i kemije

Profesori biologije i kemije

D.Sikora, prof. N.Hećimović, prof. V.Stamenić, prof. I.Mikolić, prof. H.Turčinović, prof.

I.Harmund,prof.

Lj.Main, prof. I.Bezak, prof.

U vrijeme dana otvorenih vrata PMF-a

U vrijeme dana otvorenih vrata Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu

Proljeće, 2016

18.rujna 2015.

Proljeće, 2016

Ožujak, 2016.

Travanj, 2016.

Studeni, 2015. Razrednik M.Novosel, prof.

Razrednici drugih razreda

Ožujak, 2016.

M.Uzelac, H.Turčinović,L.Benković

Svibanj, 2016.


Zainteresirani učenici

HNK; Balet Orašar (GOO)

Razvoj suradničkog učenja promoviranje klasične baletne kulture -upoznavanje s najizvođenijim baletom na svijetu

35

V.Stamenić, prof. I.Harmund,prof.

Prosinac, 2015.


Izvanučionička projektna nastava Ciljevi:

Upoznaj prirodne ljepote svoje županije – Rupnica, Stari hrastovi, Jankovac, Ružica grad

- opći

- upoznati dio biološke raznolikost Papuka - upoznati zelene površine Lisičina i Jankovca - upoznavanje sa znanstvenim metodama u geografiji - upoznavanje s gospodarskim razvojem Hrvatske - istražiti kakvi su kultivirani krajolici okoline kojom prolazimo - pronaći u literaturi osnovne podatke o geoparku i parku prirode - specifični - usvojiti što znači ugroženost biodiverziteta i kako čovjek djeluje štiteći biotope i biocenoze - razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja - povezivanje nastavnih sadržaja geografije s njihovom praktičnom primjenom, pobuđivanje interesa za geografiju kao znanost - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u nastavi - razvijati potrebu opažanja u prirodi, bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja Zadaće - utvrditi nastavne teme i nositelje aktivnosti - dogovoriti timski rad učenika i skupina - izraditi plan aktivnosti, izvoditi nastavu na terenu Ciljana skupina i nositelji - učenici prvih razreda naše škole - profesori biologije, kemije, geografije, tjelesne i zdravstvene kulture: Ivana Salajić Ruža Piškur Zvonko Ternjej, Darko Međimorec i Borna Louvar, Maja Tkalčec, Anita Bobanac, Domagoj Brlas, Vrijeme ostvarenja - rujan 2015. Plan i program po - planiranje aktivnosti na razini nositelja aktivnosti i u koracima suradnji sa stručnom službom - određivanje i podjela zaduženja nositeljima i učenicima - održati sastanak nositelja i izvijestiti o radu te dogovoriti prijevoz -: održati nastavu u Lisičinama, Rupnici i Jankovcu Ružica gradu - listopad: vrednovanje rada Materijali potrebni za - propisani udžbenici, enciklopedije, GLOBE protokoli i ostala literatura izvođenje programa - termometri, komplet za analizu vode, GPS, nastavni listići - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: prijevoz – učenici, nastavni materijal (hamer, flomasteri, DVD) – 200kn - škola Oblici i metode rada - terenski rad - mjerenje - rad u skupinama - dokumentiranje - timski rad -sportska natjecanja - interaktivno učenje - radionički rad Očekivani rezultati - spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave - uključenost svih nastavnika - aktivna uključenost svih učenika učenika Sustav procjenjivanja - uključenost 8 nastavnika i100 učenika – odlično - kriteriji - uključenost 7 nastavnika i 80 učenika – vrlo dobro - instrumenti - uključenost 5 nastavnika i 50 učenika – dobro - anketa za učenike: njihovo mišljenje o ovakvoj nastavi Evaluacija - usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima - predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama RV i NV

36


Izvanučionička projektna nastava (GOO) Ciljevi:

Posjet zoološkom vrtu, te prirodoslovnom i mineraloškom muzeju u Zagrebu

- opći

- upoznati žive organizme pojedinih bioloških vrsta - povezati pojedine životinje sa njihovim prirodnim staništima - razumjeti i upoznati razvoj faune od jednostavnijih do savršenijih organizama - razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja - specifični - planiranje i izvođenje nastave u izvanučioničnom prostoru - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u nastavi - vidjeti raznolikost minerala i shvatiti načine njihovog nastanka - razvijati potrebu opažanja u prirodi, bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja Zadaće - utvrditi nastavne teme i nositelje aktivnosti - dogovoriti timski rad učenika i skupina - izraditi plan aktivnosti Ciljana skupina i nositelji - učenici drugih razreda naše škole - profesori biologije i kemije : Ivana Salajić, Borna Louvar, Ruža Piškur Vrijeme ostvarenja - proljeće 2016. Plan i program po -planiranje aktivnosti na razini nositelja aktivnosti koracima -određivanje i podjela zaduženja nositeljima i učenicima - održati sastanak nositelja i izvijestiti o radu te dogovoriti prijevoz - održati nastavu u zoološkom vrtu te prirodoslovnom i mineraloškom muzeju u Zagrebu Materijali potrebni za - propisani udžbenici, enciklopedije, nastavni listići izvođenje programa - prijevoz – učenici, nastavni materijal Oblici i metode rada - terenski rad - mjerenje - rad u skupinama - dokumentiranje - timski rad - interaktivno učenje - radionički rad Očekivani rezultati - spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave - uključenost svih nastavnika - aktivna uključenost svih učenika Sustav procjenjivanja - uključenost 6 nastavnika i 100 učenika – odlično - kriteriji - uključenost 5 nastavnika i 80 učenika – vrlo dobro - uključenost 4 nastavnika i 50 učenika – dobro - instrumenti - anketa za učenike: njihovo mišljenje o ovakvoj nastavi Evaluacija - usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima - predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama RV i NV

Izvanučionička projektna nastava

Dani otvorenih vrata PMF-a u Zagrebu

37


Ciljevi:

- opći

- realizirati nastave sadržaje izvan učionice posjetom Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, upoznati studij - posjetom laboratorijima i praktikumima vidjeti načine rada - razvijati sposobnost timskig i suradničkog rada - planiranje i izvođenje nastave u izvanučioničnom prostoru - uključiti učenike kao odgovorne sudionike u nastavi - specifični - usvajanjem istraživačkih metoda poticati na samostalan istraživački rad i kreativnost - razvijati potrebu opažanja , bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja Zadaće - informirati se o studiranju na PMF-u - dogovoriti timski rad učenika i skupina - izraditi plan aktivnosti - odrediti nositelje aktivnosti - izvođenje nastave u izvanučioničkom prostoru Ciljana skupina i nositelji - učenici svih trećih razreda - profesori fizike, biologije i kemije: I. Salajić, B. Louvar, R. Piškur i S. Polašek Vrijeme ostvarenja - dani otvorenih vrata PMF-a Plan i program po - rujan: planiranje aktivnosti na razini nositelja aktivnosti i u suradnji sa koracima stručnom službom - listopad i studeni: određivanje i podjela zaduženja nositeljima i učenicima - prosinac: održati sastanak nositelja i izvijestiti o radu te dogovoriti prijevoz - dani otvorenih vrata: ostvarenje Materijali potrebni za - brošure i druge pisane informacije o PMF-u izvođenje programa - internet - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: prijevoz – učenici Oblici i metode rada

Očekivani rezultati

Sustav procjenjivanja - kriteriji - instrumenti Evaluacija

- usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima - predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i nastavničkog vijeća

Izvanučionička projektna nastava Ciljevi:

- terenski rad - mjerenje - rad u skupinama - dokumentiranje - timski rad - interaktivno učenje - radionički rad - spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave - uključenost 4 nastavnika - aktivna uključenost najmanje 40 učenika - uključenost 4 nastavnika i 40 učenika – odlično - uključenost 3 nastavnika i 30 učenika – vrlo dobro - uključenost 2 nastavnika i 20 učenika – dobro - anketa za učenike: njihovo mišljenje o ovakvoj nastavi - rezultati kontrolne zadaće

- opći

Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu - realizirati nastave sadržaje izvan učionice - saznati što se istražuje u znanst. institutu i posjetom laboratorijima i

38


praktikumima vidjeti načine i metode rada - razvijati sposobnost timskog i suradničkog rada Izvanučionična nastava - planiranje i izvođenje nastave u izvanučioničnom prostoru Muzej – rodna kuća Petra Preradovića u Grabrovnici - uključiti učenike kao odgovorne sudionike u nastavi Ciljevi: - upoznati građanski i stvaralački životopis Petra Preradovića - specifični - usvajanjem istraživačkih metoda poticati na samostalan istraživački rad i - uočiti i objasniti njegovu ulogu u kontekstu hrvatskoga kreativnost romantizma - razvijati potrebu opažanja , bilježenja podataka i pravilnog zaključivanja osvijestiti između Preradovićeve lirike i životne stvarnosti Zadaće - informirati sevezu o znanstvenom institutu Ruđer Bošković - upoznatitimski zavičajnu kulturnu baštinu - dogovoriti rad učenika i skupina Zadaće: upoznati domoljubnu, ljubavnu i refleksivnu Preradovićevu - izraditi plan aktivnosti - odrediti nositelje aktivnosti poeziju - izvođenje nastave izvanučioničkom - objasniti uloguudomoljubne lirikeprostoru i narodnoga jezika u kontekstu Ciljana skupina i nositelji - učenici svih drugih razredai književnog preporoda hrvatskoga narodnog - -profesori i kemije: Ivana Salajić, poezije Borna Louvar, Ruža Piškur objasnitibiologije na primjeru Preradovićeve da je pravi jezik i Zvonko zapravo domovina Ternjej - povezati pjesnikov životopis s njegovim stvaralaštvom Vrijeme ostvarenja - dani otvorenih vrata Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu - osvijestiti uvjerenje o važnosti jezika za nacionalni identitet Plan i program po - rujan: planiranje aktivnosti na razini nositelja aktivnosti i u suradnji sa - učvrstiti ljubav prema materinskom jeziku i ponos zbog nacionalne koracima stručnom službom pripadnosti - listopad i studeni: određivanje i podjela zaduženja nositeljima i učenicima - razvijatiodržati istraživački, timski i suradnički - prosinac: sastanak nositelja i izvijestitirad o radu te dogovoriti prijevoz Ciljana skupina - učenici 3.a,3.b,3.c i 3.d razreda - dani otvorenih vrata: ostvarenje i nositelji: - profesorice jezika o Institutu Ruđer Bošković Materijali potrebni za - brošure i drugehrvatskoga pisane informacije izvođenje programa - -internet Vrijeme ostvarenja: listopad 2016. troškovnik predviđeni izvori financiranja: prijevoz – učenici Koraci ostvarivanja - upoznatii učenike (i roditelje) s projektom Oblici i metode rada terenski rad mjerenje projekta: - organizirati (dogovoriti) vrijeme posjeta rodnoj kući - rad u skupinama - dokumentiranje - organizirati prijevoz učenika - timski rad - interaktivno učenje - učenicima podijeliti zadaće koje se tiču pripremnih predradnji za - radionički rad ostvarenje izvanučionične nastave Očekivani rezultati - spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - boravak u Muzeju u Grabrovnici i rješavanje planiranih zadaća - unapređivanje kvalitete nastave - uključenost 4 nastavnika Materijali potrebni za - papir uključenost i fotokopirni stroj – nastavni - aktivna najmanje 40 učenikalistići izvođenje programa fotoaparat4 nastavnika i 40 učenika – odlično Sustav procjenjivanja --uključenost - knjige, internet - kriteriji - uključenost 3 nastavnika i 30 učenika – vrlo dobro - uključenost 2 nastavnika i 20 učenika – dobro - dva autobusa - anketa za učenike: njihovo mišljenje Oblici i metode rada: - skupinski rad; individualni; čeonio ovakvoj nastavi - instrumenti - rezultati kontrolne zadaće - istraživački rad, pisanje, čitanje, fotografiranje Evaluacija Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija: Očekivani rezultati:

Način vrednovanja:

- razgovor

- usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima - pisanje eseja: Preradović- preporoditelj i romantičar - predočiti ostvarenje i rezultate na sjednicama razrednih vijeća i - izrada prigodnoga panoa nastavničkog vijeća

- učenici će bolje osvijestiti povezanost Preradovićeva stvaralačkog i građanskog životopisa služeći se izvornim materijalom na izvornom lokalitetu - snažnije će doživjeti osobnost pjesnika čije ime nosi naša škola - razgovor s učenicima, provjeravanje znanja i analiza rezultata - esej, usmena provjera

39


Izvanučionična nastava Cilj:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja izvanučionične nastave: Potrebni materijali, način financiranja Oblici i metode rada Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti Evaluacija: Projekt Cilj Zadaće Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Koraci ostvarenja Potrebni materija, način financiranja Oblici i metode rada Očekivani rezultati; evaluacija

Kazališna predstava u HNK-u u Zagrebu Gospoda Glembajevi na temelju kazališne predstave od učenika se očekuje kritičko promišljanje predstave, razvijanje moralnih i duhovnih vrijednosti, stvaranje interesa za gledanje kazališnih predstava, poticanje i njegovanje kazališne kulture uživljavanje u predstavu i određene životne situacije, uživljavanje u tuđu situaciju, razmatranje određenog problema iz perspektive drugoga; povezati predstavu s nastavnim sadržajem; kritičko vrednovanje predstave - nastavnici hrvatskoga jezika, učenici četvrtih razreda, članovi Dramske družine Studeni, 2016. 1) Pripremanje učenika za gledanje kazališne predstave 2) Upoznavanje sa sadržajem odabrane predstave 3) Pogledati predstavu 4) Doživljaj predstave - autobus - učenici (roditelji) razgovor o odabranoj predstavi, gledanje predstave, doživljaj predstave kroz razgovor i pisani rad (osvrt – individualni rad) kritičko vrednovanje predstave, osvrt na scenografiju, glazbu, glumu, iznijeti svoje mišljenje o predstavi, stvaranje interesa za gledanje kazališnih predstava a) kriterij za procjenjivanje predstave bit će razgovor s učenicima, pisani rad (osobni doživljaj predstave), razgovor o kvaliteti glume, scenografije, glazbe, povezanost sa životom i nastavnim sadržajem b) nastavni listić (osvrt na predstavu) vrednovanje terenske nastave iznijet će sami učenici u razgovoru s nastavnicima hrvatskoga jezika Izložba A.Rodin i opera Traviata Prepoznavanje i identicifiranje lik.primjera, prepoznati elemente opernog djela Zainteresirani učenici; D.Sikora, prof, N.Hećimović, prof., Vanja Stamenić, prof. 18.rujan 2015. Prezentacija projekta učenicima na satovima lik.i glazb.umjetnosti posjet izložbi u Umjetničkom paviljonu u Zagrebu odlazak na operu Traviata Giuseppea Verdija u HNK u Zagreb Troškove putovanja financiraju roditelji Izvanučionična nastava Ankete i razgovor; Povećan interes učenika za umjetnost 19.st 40


41


Projektna Interaktivna i izvanučionična izvanučioničnanastava nastava (GOO) fizike, kemije i geografije

Posjet zajednici za liječenje ovisnika i Dječjem domu Nazor Deutsches Psihologija-Preventivni Museum , Masterpieces program of Science and Technology Reci mi i zaboravit ću. Opasnosti od ovisnosti i posljedice institucionalizacije djece bez Pokaži mi i možda ću zapamtiti. adekvatne roditeljske skrbi

Ciljevi:

Proučavanje i usvajanje zakonitosti iz razvojne psihologije, upoznavanje s vrstama sredstava ovisnosti i posljedicama njihove zloupotrebe te s - od popularizacija učenja prirodoslovlja jednim oblika liječenja ovisnika (smještaj u komunu). - zainteresirati veći broj učenika za studiranje prirodoslovlja - podizanje razine osvještenosti cjeloživotnog Učenici trećih razreda pripremiti ćeo potrebi prije izvođenja izvanučenja učioničke - posjetiti povijesne znamenitostitemama. MunichaPedagoginja (i Salzburg) će projektne nastave sadržajei kulturne prema predloženim - razvijati projektno iodluka. radioničko učenje s ciljem na SRZ-u provestisuradničko, radionicu Donošenje Nakon povratka učenici će materijale, napraviti pano i prezentaciju te - projekt interaktivnog učenja, planiranje i izvođenje nastave izložiti drugim učenicima i roditeljima. izvanučioničnim prostorusu svi učenici, te roditelji učenika koji su Ciljana skupina za prezentaciju sudjelovali u projektu. Nosioci projekta biti će učenici trećih razreda, - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog Ljiljana Main, prof. psihologije-koordinator školskog preventivnog društva programa, Ivana Bezak, prof. pedagogije-stručni suradnik pedagog travanj 2016. - promocija učenja prirodoslovlja kroz igru i na neformalan način

Ciljevi:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Zadaće: Koraci ostvarivanja projekta: Ciljana skupina iMaterijali nositelji potrebni za izvođenje programa Vrijeme ostvarenja: Oblici iostvarivanja metode rada: Koraci projekta: Prijedlozi tema seminarskih radova iMaterijali prezentacija: potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Evaluacija: Sustav procjenjivanja: a) kriteriji b) instrumenti Evaluacija:

Uključi me i razumjet ću.

1. 2. 3. 4. -5. -1. -1. -2.

Priprema projekta rujan-listopad uključivanje učenika u svijet znanosti i tehnologije Obrada sadržaja – rujan-ožujak Izvođenje izvan učioničke stvaranje pozitivnog stava projektne o timskomnastave i istraživačkom radu Analiza - svibanj Prezentacija svibanj učenici I.d i II.projekta d razreda Dodatna literatura, časopisi, Internet S.Polašek, I.Salajić, A.Bobanac, J.Viljevac proljeće 2016., prema dogovoru s učenicima Individualni grupni s nositeljima aktivnosti i traženje ponude rujan 2015.: idogovor Istraživanje, internetsko istraživanje listopad 2015.: odabir Agencije za izvođenje ekskurzije na odabranu destinaciju 1. sredstava ovisnosti - Zloupotreba realizacija projekta prema dogovoru s učenicima i njihovim 2. roditeljima Vrste sredstava ovisnosti i posljedice njihove konzumacije Liječenje u Komuni - zanakon i protivprovedenog projekta -3. prezentacija projekta, 4. Utjecaj institucionalizacije na djetetov razvoj - Internet, enciklopedije, udžbenici iz fizike i geografije 5. Parlaonica potreba opstanka dječjih domova Za i Protiv Očekujemo darad, će demonstracija učenici usvojiti zakonitosti i ranog razvoja djeteta, - skupni , fotografiranje snimanje pokusa naučiti o posljedicama zloupotrebe sredstava ovisnosti, da će naučiti - interaktivno učenje samostalno istraživati te raditi u grupi, kao i preuzimati odgovornost za svoj dio zadataka, da će naučiti surađivati s nastavnicima i zajednički ostvarivati ciljeve, te razvijati kritičko mišljenje i donošenje stavova. - snimljene materijale koristiti u nastavi a) kriterij za procjenjivanje uspješnosti biti će usvojenost sadržaja b) ankete Vrednovanje projekta realizirati će učenici u suradnji s voditeljima projekta na kraju putovanja usmenim i pisanim izvješčivanjem, te ispunjavanjem evaluacijskog listića. Učenici će projekt prezentirati drugim učenicima i roditeljima koji će moći ocijeniti jesu li sredstva i rad uloženi u projekt dali očekivane rezultate.

42


43


Naziv aktivnosti: Posjet izložbi (GOO) Cilj:

Namjena: Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci i način ostvarivanja:

Materijali potrebni za izvođenje programa; način financiranja Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja:

Cilj: Zadaće Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja potrebni materijali i način financiranja Način vrednovanja rezultata Način korištenja rezultata

Interliber Leonardo da Vinci - genij i njegovi izumi Izložba Leonardo da Vinci – genij i njegovi izumi – učenici će naučiti prepoznati ključne karakteristike slikarstva i grafike renesansnog razdoblja na najistaknutijim primjerima (Mona Lisa, Posljednja večera, Dama s hermelinom, Vitruvijev čovjek) Proučiti nova izdanja književnih i znanstvenih djela, te udžbeničke i dopunske školske literature, razumjeti sintagmu umjetnik kao homo universalis Učenici od prvog do četvrtog razreda svih gimnazijskih programa 14. studeni 2015. Prijava učenika i uplata prijevoza Izvođenje putovanja Posjet promocijama, prezentacijama na sajmu, posjet izložbi uz stručno vodstvo Promotivni materijali o velesajamskoj izložbi te o Leonardu da Vinciju Programi održavanja promocija i prezentacija Posjet velesajamskoj izložbi financiraju roditelji Pojedinačni i skupni Povećan interes kod učenika za čitanjem i kupnjom knjiga, prepoznavanje karakteristika renesansne umjetnosti Ankete Evaluacijski listići Školski nagradni natječaj: razred s najmanjim brojem izostanaka Nagraditi razred s najmanjim brojem izostanaka u šk. godini 2014./2015. Motivirati učenike ostalih razreda na smanjenje broja izostanaka, poticanje natjecateljskog duha među učenicima/razredima 2.b razred, razrednik M. Novosel, prof. Studeni, 2015. Autobus Troškove snosi škola Zadovoljstvo učenika, razgovor na satu razrednika Prezentacija izleta na web stranici škole; rezultati se koriste kao motivacija za smanjenje broja izostanaka u školskoj godini 2015./2016.

44


Projekt (GOO) Ciljevi:

Namjena

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti (koraci) Sredstva i pomagala Način vrednovanja rezultata Način korištenja ostvarenih rezultata Projekt osmislila:

London -upoznavanje i promoviranje baštine Velike Britanije s posebnim naglaskom na umjetnost (National Gallery, Tate Modern, Madame Tussauds), kulturu (British Museum, Globe Theatre), arhitekturu (St Pancras Station, Tower Bridge), politiku (Downing Street, Queen's guard), tradiciju (fish & chips, full English breakfast) te način života (London underground) -poticanje kreativnosti naših učenika -uključivanje učenika u istraživanje tema vezanih za kulturu grada Londona uz dostupnu literaturu -razgledavanje i upoznavanje kulturnih znamenitosti -poticati učenike da se angažiraju oko priprema vezanih za upoznavanje Londona (trgovi, crkve, galerije, muzeji, parkovi, prijevoz, tradicionalna gastronomska ponuda) -zainteresirani učenici svih razreda gimnazije koji pohađaju nastavu engleskog jezika -nositelj projekta: prof. Ines Harmund Ožujak, 2016. 1) listopad 2015. – upoznavanje učenika s projektom, uključivanje učenika 2) studeni 2015. – podjela zadaća (grupni rad) 3) ožujak 2016. – realizacija projekta 4) svibanj 2016. – evaluacija projekta -učionice (računalo, projektor, bilježnica kao zapisnik) -rasprava na satovima engleskog jezika -prezentacija i objava rezultata na internetskim stranicama škole te u medijima Ines Harmund, prof.

45


Interaktivna i izvanučionična nastava fizike, kemije i geografije (GOO) Ciljevi:

Posjet prirodoslovnom muzeju u Beču Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumjet ću.

-

popularizacija učenja prirodoslovlja zainteresirati veći broj učenika za studiranje prirodoslovlja podizanje razine osvještenosti o potrebi cjeloživotnog učenja razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem

-

interaktivnog učenja, planiranje i izvođenje nastave izvanučioničnim prostoru

-

uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog društva

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta: Materijali potrebni za izvođenje programa

-

istražiti područja istraživanja od velikog praska do sada, izvesti sve one pokuse koji su interaktivni uključivanje učenika u svijet znanosti i tehnologije stvaranje pozitivnog stava o timskom i istraživačkom radu

-

polaznici fakultativne nastave iz fizike zainteresirani učenici i nastavnici škole (prema broju slobodnih mjesta) S.Polašek, I.Salajić, D.Brlas, J.Viljevac Jesen 2015. Ili proljeće 2016., prema dogovoru s učenicima rujan 2015. : anketirati zainteresirane prema dogovoru s učenicima

-

Internet, enciklopedije, udžbenici iz fizike , fotoaparati

Oblici i metode rada:

- skupni rad, istraživanje - interaktivno učenje

Evaluacija:

-

snimljene materijale koristiti u nastavi

46


Interaktivna i izvanučionična nastava: (GOO) Ciljevi: -opći

-specifični

Zadaće Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja

Plan i program po koracima

Materijali potrebni za izvođenje programa

Oblici i metode rada Očekivani rezultati Sustav procjenjivanja c) Kriteriji d) Instrumenti Evaluacija

POSJET TEHNIČKOM MUZEJU U ZAGREBU (ODSJEK ENERGIJA) I NUKLEARNOJ ELEKTRANI KRŠKO Podizanje razine osvještenosti - o ograničenim resursima energije , - korištenju nuklearne energije i prednostima njene uporabe, sigurnosti rada nuklearnih reaktora, te moguće opasnosti i načini zaštite - o važnosti isključivo mirnodobskog korištenja nuklearne energije - razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja, planiranje i izvođenje nastave izvanučioničnom prostoru - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog društva - podjela izvora energije na obnovljive i neobnovljive te mogućnosti njihova iskorištavanja - isplativost korištenja pojedinih energijskih resursa - učenici IV. d razreda - profesorica fizike : Slobodanka Polašek proljeće 2016. - listopad (do 01.10. 2015.): planiranje aktivnosti na razini nositelja aktivnosti u suradnji sa stručnom službom škole i Tehničkog muzeja - studeni (do 01.11. 2015.): podjela zaduženja nositeljima aktivnosti - velječa (do 01.02.2015.): održati sastanak nositelja i izvijestiti o radu i radovima učenika, dogovoriti prijevoz - travanj 2015.(ili po pozivu) posjet NEK Krško - materijali: propisani udžbenici, enciklopedije, ostala literatura, internet - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: • prijevoz plaćaju roditelji učenika - grupni rad - interaktivno učenje - spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave Kriteriji: Anketa za učenike prije i poslije posjete: njihovo mišljenje o ovakvoj nastavi Rezultati ankete poslije posjete NEK iz područja opravdanosti korištenja nuklearne energije u mirnodobske svrhe - usporediti i analizirati dobivene rezultate s ciljevima i očekivanjima - izrada seminarskih radova - prezentacija projekta na školskom panou 47


Interaktivna i izvanučionična nastava Ciljevi: -opći

-specifični

Zadaće

Ciljana skupina Nositelji aktivnost Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada Evaluacija projekta

Rim - Assisi - Firenza popularizacija učenja talijanskog jezika i kulture proširti zanimanje i aktualizirati jezično-komunikacijske, umjetničke te društveno-humanističke kompetencije - aktualizirati kršćansko-religiozni svjetonazorski utjecaj na kulturu, jezik, društvo Europe i Hrvatske, kao i na osobni razvoj pojedinca - razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja, planiranje i izvođenje nastave u izvanučioničnom prostoru - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog društva - uporaba tal. jezika u svakodnevnoj komunikaciji na osnovnoj razini - upoznavanje povijesti talijanskoga jezika i kulture kao temelja europske civilizacije i kultura - istražiti društveno-povijesni razvoj Rima, Asiza i Firenze utjecajem kršćanskog svjetonazorskog i vrijednosnog sustava - upoznati kršćanske pov. ličnosti (svece), njihovo životno okruženje i utjecaj na povijest Crkve i kršćanstva, kao i utjecaj na razvoj moderne Europe i Hrvatske - istražiti specifičnosti arhitekture i umjetnosti nadahnute kršćanstvom - istražiti internacionalizme u talijanskom, engleskom i hrvatskom jeziku - upoznati različitosti u ponašanju i komunikaciji među ljudima u Hrvatskoj i Italiji - upoznavanje talijanske renesanse kao temelja europske civilizacije zainteresirani učenici i nastavnici škole Hrvoje Turčinović, prof. i Ivan Mikolić, dipl. teolog proljeće, 2016. g prvo polugodište 2015. g. : anketirati zainteresirane siječanj, veljača, 2016.. g. : traženje ponuda proljeće 2016. g. : realizacija zadataka prezentacija projekta -

Internet, enciklopedije, udžbenici iz talijanskoga jezika, vjeronauka i povijesti umjetnosti skupni rad, istraživanje interaktivno učenje kroz upotrebu nastalih audio-vizualnih materijala u nastavi

48


Projekt Ciljevi: -opći

Verona, Venecija, Firenca upoznavanje i promoviranje antičke kulture (Verona) i talijanske renesanse s posebnim naglaskom na književnost (talijansku, hrvatsku i englesku) te rimsku arhitekturu; isticanje važnosti talijanske renesanse na oblikovanje hrvatske renesanse, osobito hrvatske latinističke baštine; poticanje kreativnosti naših učenika

-specifični

uključivanje učenika u istraživanje tema vezanih za kulturu navedenih gradova uz dostupnu literaturu; razgledavanje i upoznavanje kulturnih znamenitosti Verone, Venecije i Firence (Julijina kuća, Romeova kuća, bazilika sv. Ivana i Pavla gdje je pokopan Marin Držić)

Namjena

-poticati učenike da se angažiraju oko priprema vezanih za upoznavanje Verone,Venecije i Firence (amfiteatar, trgovi, crkve, galerije, muzeji) -učenici svih razreda jezične gimnazije te učenici drugih razrednih odjeljenja koji su pohađali ili pohađaju nastavu talijanskoga jezika

Ciljana skupina i nositelji

nositelji projekta: prof. Krunoslav Kovačić, prof. Ines Harmund, prof. Maja Bašnec Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti (koraci)

Svibanj,2016. 1) prosinac 2015. – upoznavanje učenika s projektom, uključivanje učenika 2) siječanj 2016. – podjela zadaća (grupni rad) 3) svibanj 2016. – realizacija projekta 4) lipanj 2016. – evaluacija projekta -učionice (računalo, pametna ploča, bilježnica kao zapisnik) -rasprava na satovima hrvatskog, latinskog i engleskog jezika

Sredstva i pomagala Način vrednovanja rezultata Način korištenja -prezentacija i objava rezultata na internetskim stranicama škole i u ostvarenih medijima rezultata

49


Izvanučionična nastava povijesti/ Integrirana terenska nastava povijesti,matematike, latinskog jezika i geografije (GOO) CILJEVI:

Muzej vučedolske kulture u Vukovaru, Sarvaš i Ilok - upoznati prirodno-geografska obilježja istočne Slavonije, povijesnu i kulturnu baštinu grada Vukovara -razvijanje i unapređivanje prirodoznanstvenog te socijalno usmjerenog svjetonazora i kulture - upoznavanje učenika sa znanstvenim metodama u geografiji upoznati latinističku baštinu pomoću arheoloških ostataka u muzejima istočne Slavonije -ukazati na uređenost „matematičkog svijeta“ i povezanost matematike s nizom drugih znanosti

NAMJENA:

povezivanje nastavnih sadržaja geografije,matematike, lat.jezika i povijesti s njihovom praktičnom primjenom

CILJANA SKUPINA I NOSITELJI:

- učenici drugih razreda Gimnazije Petra Preradovića - razrednici drugih razreda, profesori povijesti i geografije - ožujak, 2016. - planiranje aktivnosti, upoznavanje učenika s projektom, prijava zainteresiranih učenika, podjela zadaća učenicima, podjela materijala - radni listići, hamer papir - povijesni izvori (video materijali, novinski članci, dostupna literatura) - frontalni rad- individualni rad - rad u paru - rad u skupinama - učenici će imati jasniju predodžbu i moći će povezati viđeno s nastavnim gradivom na nastavi povijesti izvješće učenika nakon posjeta muzejima, prirodnim zaštićenim lokalitetima i gradovima -praktičan rad (terenski rad) na jednodnevnim terenskim izletima te izrada postera i prezentacija

VRIJEME OSTVARENJA: KORACI OSTVARIVANJA PROJEKTA: MATERIJALI POTREBNI ZA IZVOĐENJE PROJEKTA: OBLICI I METODE RADA: OČEKIVANI REZULTATI: NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA REZULTATA VREDNOVANJA:

Projekt (GOO) Ciljevi: -opći -specifični Namjena Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti (koraci)

Sredstva i pomagala Način vrednovanja rezultata Način korištenja ostvarenih rezultata

Balet u HNK (Orašar) -promoviranje interesa za kulturnim uzdizanjem -upoznavanje i promoviranje klasične baletne kulture -upoznavanje s najizvođenijim baletom na svijetu -poticanje kreativnosti naših učenika -upoznavanje s bajkovitim sadržajem Orašara, kostimografijom, glazbom i autorima -poticati učenike da se angažiraju oko priprema vezanih za upoznavanje baleta -zainteresirani učenici i profesori, nositelj: V.Stamenić, I.Harmund Prosinac 2015. 1) listopad 2015. – upoznavanje učenika s projektom, uključivanje učenika 2) studeni 2015. – podjela zadaća (grupni rad) 3) prosinac 2015. – realizacija projekta 4) siječanj 2016. – evaluacija projekta -učionice (računalo, pametna ploča, bilježnica kao zapisnik), cd player -rasprava na satovima glazbene umjetnosti -prezentacija i objava rezultata na internetskim stranicama škole

50


Stručna ekskurzija

Projektna ekskurzija učenika III. d i III. a razreda Salzburg i dvorci Bavarske (2 / 3 noćenja)

Ciljevi:

- razviti suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja - potaknuti učenje u izvanučioničnom prostoru - uključiti učenike kao odgovorne sudionike u društvu - podići razinu osviještenosti o povijesnoj i kulturnoj baštini, biološkoj i ekološkoj vrijednosti i ekonomskim dostignućima gradova

Zadaće:

- istraživanje / učenje povijesne i kulturne baštine Bavarske i njenih gradova - uključivanje učenika u planiranje projekta - stvaranje pozitivnog stava o timskom i istraživačkom radu - razvijanje tolerancije prema kulturološkim razlikama - učenici 3. d i 3. a razreda i profesori: Mateja Uzelac, Lidija Benković, Hrvoje Turčinović svibanj 2016.

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta:

- listopad / studeni, 2015.: planiranje aktivnosti na razini nositelja aktivnosti u suradnji s roditeljima učenika te stručnom službom škole; raspisivanje javnog natječaja za provođenje ekskurzije - studeni / prosinac, 2015.: održati sastanak nositelja i predstavnika iz Vijeća roditelja te odabrati najbolju ponudu pristiglu na pozivni natječaj - prosinac / siječanj, 2015.: roditelji učenika sklapaju pojedinačne ugovore s izabranom agencijom, a škola potpisuje predugovor s agencijom - veljača, 2016.: profesori voditelji koordiniraju sve aktivnosti oko ekskurzije (proučavanje kulture, ponavljanje povijesti danog područja, učenici istražuju i izrađuju prezentacije o destinacijama koje će se posjetiti za sate razrednog odjela) - travanj, 2016.: potpisivanje konačnog ugovora između škole i odabrane agencije - svibanj, 2016.: na satima razrednih odjela detaljno razraditi plan putovanja i informirati učenike o njihovim dužnostima na putovanju - svibanj, 2016: izvođenje ekskurzije u odabranom terminu

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada: Očekivani rezultati:

- materijali: udžbenici, enciklopedije, geografske karte i atlas, internet - troškovnik i predviđeni izvori financiranja: roditelji učenika

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja

- timski rad po grupama učenika - interaktivno učenje -spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave - uključenost najmanje tri nastavnika - aktivna uključenost najmanje 85 % učenika svakog razreda - Uređenje panoa na hodniku škole

ŠKOLSKI PROJEKTI 51


INICIJATIVA „ŠKOLE-PARTNERI BUDUĆNOSTI“ - PASCH-projekt Projekt (GOO) Ciljevi:

Zadaće

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti

Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja rezultata

Način korištenja ostvarenih rezultata

EKO-ŠKOLA u okviru udruge „Lijepa naša“ - na učeničkoj razini: SVAKI UČENIK – JEDAN CVIJET - na razrednoj razini: SVAKI RAZRED – JEDAN CVJETNJAK - na školskoj razini: štednja električne energije i štednja vode u školi i kod kuće, sakupljanje plastičnih boca - razvijanje svijesti o potrebi očuvanja vlastite zemlje i njenog prirodnog okoliša - uređenje dvorišta i stalna briga o posađenim biljkama - stvaranje odgovornosti svakog razreda za vlastiti cvjetnjak u hodniku Gimnazije obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača 16.09., obilježavanje Dana planeta Zemlje, organiziranje aktivnosti i izložbi povodom Dana kruha i dana, zahvalnosti za plodove zemlje, popunjavanje i uređivanje cvjetnjaka, uređivanje panoa sa programskim koracima i panoa o radu Eko-škole, provjera dokumentacije o radu prema nastavnim planovima i programima, redovito tjedno ocjenjivanje cvjetnjaka, izrada bocka za sakupljanje boca, sudjelovanje u humanitarnim akcijama, provođenje i organizacija Eko-kviza, svaki razred izrađuje svoj bocko te se provodi ocjenjivanje najboljeg bocka, dodatno uređenje dvorišta, skupljanje i vraćanje plastičnih boca - predstavnici razreda u Eko-odboru, a preko njih svi učenici Gimnazije, - razrednici, profesori biologije, geografije i vjeronauka - voditelj Eko-škole: Hrvoje Turčinović, prof. , Borna Louvar, prof. Tijekom školske godine 2015./2016. - rujan 2015. formiranje i prvi sastanak Eko-odbora, donošenje i usvajanje Plana djelovanja za šk. godinu 2015./2016. - osnivanje učeničkog Eko-odbora - obilježavanje Dana zaštite ozonskog omotača 16.09 - skupljanje eko-izjava učenika prvih razreda - listopad 2015. organiziranje manifestacije Dana kruha i dana zahvalnosti za plodove zemlje - studeni 2015. izrada bocka za sakupljanje boca, provedba izbora najboljeg bocka - priprema projekta i sudjelovanje na Eko-kvizu - proljetno uređenje dvorišta, sadnja maćuhica, zelenkada i drugog cvijeća kao i egzotičnog bilja - sudjelovanje na humanitarnoj akciji „Cvijet za dan duže“ završno ocjenjivanje cvjetnjaka i proglašavanje razreda s najboljim rezultatima - objavljivanje rezultata o ušteđenoj energiji i vodi te informiranje učenika i profesora o ostvarenim aktivnostima u toku školske godine - obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša - analiza rada i ostvarenih rezultata - zemlja za cvijeće, sredstva za gnojidbu i zaštitu bilja, alati za obradu zemlje i rezidbu stabala, prskalice, vreće za smeće, papiri u boji, printer fotografija, digitalni fotoaparat − Eko-patrole - objava ocjenjivanja cvjetnjaka na panou škole u obliku tablice s cvjetićima i kaktusima - sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima eko-škole − objava na web stranici škole i na stranicama udruge Lijepa naša, stranici virovitica – online, u lokalnom glasilu „Virovitički list“

52


(Gimnazija je 26.XI. 2008. primljena u ovaj međunarodni projekt) -

-

PASH PROJEKT Ciljevi:

-

ŠKOLE-PARTNERI BUDUĆNOSTI

-

motivirati učenike za učenje njemačkoga jezika unaprijediti nastavu njemačkoga jezika upoznati njemačku kulturu i mogućnost usmjeravanja prema njemačkim putovima obrazovanja razvijati svijest o vrijednosti poznavanja i učenja njemačkog jezika u okvirima Europe i svijeta razvijati suradničko učenje poticati istraživački duh među učenicima razvijati interkulturalno učenje, toleranciju i svijest o različitostima ljudi, zemalja i običaja metodičko-didaktičko usavršavati nastavnika njemačkog jezika formirati grupe i timove sudjelovati u projektima Goethe-Instituta pratiti aktualnosti na mrežnoj-stranici PASCH-inicijative istraživački rad na internetu komunicirati s učenicima drugih PASCH-škola (pisati mailove i chatati na njemačkom jeziku) izraditi plakate pisati izvješća redovito objavljivati aktivnosti na mrežnoj stranici-stranici škole i pasch.net-a unaprijediti nastavu njemačkog jezika učenici svih razreda jezične, opće i prirodoslovno-matematične gimnazije koji uče njemački kao prvi ili drugi strani jezik profesori njemačkog jezika: Lidija Benković (voditeljica projekta), Goran Grba Hrvoje Turčinović Tijekom školske godine 2015./2016.

-

Zadaće

-

-

-

Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti

-

-

formiranje PASCH-tima (rujan) prezentacija boravka učenika stipendista Goethe-Instituta u Njemačkoj (Duderstadt, St. Peter Ording) i u Turskoj (Izmir) (rujan/listopad) obilježavanje Europskog dana jezika (rujan) pisanje članaka za pasch.net ( kroatische Schülerzeitung Nasch Pasch) (tijekom školske godine) uspostavljanje suradnje s partnerskom školom u Njemačkoj radionica „Mitmach-Konzert“ za učenike i nastavnike njemačkoga jezika cijele županije pod voditeljstvom Martina Sommera, (listopad) obilježavanje 7. rođendana PASCH-projekta (studeni) komunikacija s učenicima PASCH-škola drugih zemalja putem e-maila (tijekom cijele školske godine) projekcije njemačkih filmova (tijekom školske godine) vođenje i aktualiziranje FB-grupe osnivanje alumni – grupe na FB sudjelovanje nastavnika njemačkog jezika na didaktičkim i metodičkim seminarima (tijekom cijele školske godine) boravak učenika stipendista u ljetnim kampovima u Njemačkoj (ljetni praznici) sudjelovanje učenika na ljetnom kampu za jugoistočnu Europu odlazak profesora njemačkog jezika na studijsko putovanje u Njemačku (dobitnika stipendije i termin određuje GI u studenom) provođenje ispita «Fit in Deutsch 1» i «Fit in Deutsch 2» (travanj/svibanj) polaganje ispita viših razina (B1 / B2 / C1) u Zagrebu (studeni, lipanj)

53


-

posjet Münchenu, Beču, Grazu ili Salzburgu (2. polugodište) mnogobrojne daljnje aktivnosti u skladu s prijedlozima i inicijativama Goethe-Instituta Kroatien internet, časopisi , digitalni fotoaparat, digitalna kamera, diktafon…

-

Rasprava / evaluacija na satovima njemačkog jezika

-

prezentacija na Školskom i Županijskom vijeću nastavnika stranih jezika prezentacija u Goethe-Institutu Zagreb objava na web stranici škole, FB-stranici PASCH-projekta, stranici virovitica – online, u lokalnom glasilu „Virovitički list“, te u novinama „Večernji list“ i „Glas Slavonije“

-

Potrebni materijali Način vrednovanja Način korištenja rezultata

Obilježavanje Europskog dana jezika (GOO) Ciljevi:

-

Europski dan jezika Na koturaljkama kroz grad i europske jezike •

promicanje i zagovaranje važnosti učenja stranih jezika u okviru Europe • uključivanje učenika kao odgovorne sudionike u projekt • postizanje masovnosti tj. uključivanje što više učenika i profesora Gimnazije Namjena • osvijestiti učenike i građane da je za napredovanje u karijeri od velike važnosti poznavanje što više stranih jezika i njihovih kultura • osvijestiti učenike i građane o potrebi i važnosti učenja stranih jezika kao cjeloživotnog učenja Ciljana skupina i • učenici svih razreda jezične gimnazije i članovi PASCH-tima kao nositelji reporteri i snimatelji • profesori stranih jezika • ostali učenici i profesori Vrijeme ostvarenja 25. rujna 2015. • 2. i 3. tjedan rujna: Način i koraci dogovor za profesore i učenike: planiranje događanja, odrediti realizacije učenike reportere i snimatelje, priprema pitanja i nagrada za ispitanike, • •

Materijali potrebni za izvođenje programa

• • • • •

25.rujna : anketiranje građana na ulicama i trgovima grada 4. tjedan: izrada video-uratka za kasniju prezentaciju projekta(škola,ŽSV,Goethe-institut,PASCH-Global…..) koturaljke nagrade (magneti, kape, bedževi …) majice za reportere i snimatelje materijali za izradu kjartica: hamer, papir u boji, folije za laminiranje fotoaparat, video-kamera, mobitel

Način vrednovanja Osvrt na projekt na satovima stranog jezika rezultata Način korištenja • prezentacija na Županijskom vijeću nastavnika stranih jezika ostvarenih • objava na mrežnoj stranici škole i pasch.net-a, Facebook-a, rezultata Twitter-a. PASCH-Globala • objava vijesti na virovitica – online i u lokalnom glasilu „Virovitički list“, „Glasu Slavonije“ itd. Naziv projekta:

Provedba jedinstvenoga ispita znanja iz hrvatskoga jezika u 54


svim razredima Cilj: Zadaće/namjena:

Ciljana skupina i nositelji: Način realizacije - koraci

Vremenik:

Potrebni materijali i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata:

Naziv aktivnosti Cilj Namjena aktivnosti Nositelji Način realizacije

Vremenik Troškovnik Način vrednovanja I korištenja rezultata Projekt izradio:

redovito praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi; uočavanje sličnosti i razlika u analizi uspjeha u svim prvim razredima 1. razredi provjeriti znanje iz teorije književnosti nastavne cjeline Lirika; 2.razredi provjeriti znanje iz jezika, iz nastavne cjeline morfologija 3.razredi provjeriti znanje o Hrvatskom književnom preporodu 4.razredi provjeriti znanje teorije i povijesti književnosti nastavne cjeline Avangarda i jezika Leksičko posuđivanje svi učenici škole i profesorice hrvatskoga jezika 1) Upoznati učenike s projektom 2) Sastaviti zajednički ispit - 1.razredi - prof. Žužić i Bašnec - 2.razredi - prof. Žužić i Srnak - 3.razredi - prof. Bašnec, Kos, Srnak - 4.razredi - prof. Žužić, Srnak, Kos 3) Provedba jedinstvenoga ispita znanja 4) Evaluacija 1. razredi - listopad 2015. 2. razredi – veljača/ožujak 2016. 3. razredi – listopad 2015. 4. razredi – studeni, 2015. fotokopirni papir – škola snosi troškove prezentacija rezultata za svaki razred i pregled rezultata te zajednička obrada podataka za sve razrede; rezultati ispita utjecat će na poboljšanje nastave i usvajanje znanja te samovrednovanje

Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana Održati razredno prvenstvo škole u krosu razvijati duh olimpizma i promicati vrednote olimpijskog sporta poticati učeničke za ostvarivanje što boljih i kvalitetnijih uspjeha kroz fair-play sustav natjecanja Profesori tjelesne i zdravstvene kulture, svi učenici škole Složiti razredne ekipe (3 učenice i 3 učenika) i održati natjecanje na stazi u gradskom parku. Zbrojiti rezultate i proglasiti pojedinačne pobjednike, a zatim i najbolji razred i uručiti prigodne poklone. 10. rujna, 2016. Pokloni za osvojena prva mjesta; trošak snosi škola Valorizacija zdravstvenih efekata trke. Objava u medijima i na web stranici škle Darko Međimorec, prof.

55


Parlaonica povodom obilježavanja Svjetskog dana knjige i autorskog Projekt prava (GOO) Cilj: Zadaće:

-

Ciljevi:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja Ishodi projekta/izleta…

Treba li intelektualno vlasništvo zaštitu? Matematička lektira pročitati matematičku lektiru • promicanje važnosti poštivanja zakona o autorskim pravima popularizirati matematiku čitanjem zanimljivih matematičkih lektira različitih izvora znanja i zabave saznati zanimljive činjenice o povijesti i razvoju matematike, razne • razvoj komunikacijskih i debatnih vještina učenika anegdote i priče o poznatim matematičarima i matematičkim dvobojima

izgradnja etičkoga odnosa i temelja za poštivanje i korištenje

Učenici četvrtih razreda tuđega vlasništva Nositelj: Mateja Uzelac, prof. Prosinac 2015. – ožujak 2016. • objasniti potrebu pravila u svakodnevnom intelektualnom - motivirati i zainteresirati učenike radu (prepisivanje, krađa ideja…) - učenici će dobiti popis dostupne matematičke lektire i sažetke za svaku • ukazati na moguće probleme koji nastaju nepravilnim kako bi lakše odabrali djelo koje će pročitati korištenjem izvora - nakon pročitanih lektira učenici će napisati esej o pročitanom djelu (esej će argumentirano braniti stajališta svoje grupe (afirmacijske i biti•ocijenjen)

Potrebni materijali Namjena Oblici i metode rada: Očekivani rezultati: Evaluacija:

-

negacijske)

dostupna matematička lektira • argumentirati zašto je korištenje svakog intelektualnog individualni

vlasništva zaštićeno pravima i pravilima • objasniti važnost poznavanja autorskih zbog lakšeg i sposobnosti čitanja matematičke lektire i analiza pročitanog djela savjesnijeg korištenja izvora znanja i zabave

ocjenjivanje napisanog eseja prezentacija projekta na Školskom stručnom vijeću i u razredima u kojima Ciljana skupina i nositelji se provodi • učenici drugih i trećih razreda gimnazije (20 učenika – 10 iz projekt

Vrijeme ostvarenja

• •

drugog i 10 iz trećeg razreda) ostali učenici i profesori škole nositelji: školska pedagoginja i školski knjižničar

22. travnja 2015. godine

Način i koraci realizacije ožujak: • dogovor: planiranje parlaonice, odrediti učenike sudionike, formirati ekipe, voditelje i žiri, priprema pitanja i priprema polaznih tekstova 2.tjedan travnja: •

završne pripreme i proba

preslike afirmacijskih i negacijskih tekstova za potrebe obje grupe

22. travnja: • održavanje parlaonice Materijali potrebni za izvođenje programa Način vrednovanja rezultata Način korištenja ostvarenih rezultata

Anketni listić • •

prezentacija na Županijskim stručnim vijećima stručnih suradnika pedagoga i stručnih suradnika knjižničara objava na mrežnoj stranici škole, Facebooku i Twitteru objava vijesti u lokalnim glasilima

56


Škole za Afriku

Projekt (GOO) Cilj:

Zadaće:

Ciljana skupina Projekt i nositelji: Cilj: ostvarenja: Vrijeme Koraci ostvarivanja

• • • • • •

• • Zadaće: • Projekt • Ciljana skupina • Cilj: Potrebni materijali • i nositelji: Zadaće: Oblici i metode Vrijeme ostvarenja:• rada: Koraci ostvarivanja • Očekivani rezultati: • projekta/izleta… Sustav • procjenjivanja • Ciljana skupina Evaluacija: •

i nositelji: Vrijeme Potrebniostvarenja: materijali Koraci ostvarivanja projekta/izleta… Oblici i metode rada: Potrebni materijali Očekivani rezultati: Oblici i metode rada: Evaluacija: Očekivani rezultati: Evaluacija:

Razviti osjećaj suosjećanja i solidarnosti učenika prema vršnjacima u Africi Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv gladi (16. listopada), Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva (17. listopada) i Tjedna solidarnosti (8. prosinca) Poticati timski rad kod učenika. Osvijestiti učenike o nedostatku mogućnosti za normalnim obrazovanjem u Africi Motivirati učenike za doniranjem novca Sakupiti i uplatiti novac na račun Unicef-a Učenici Gimnazije i profesori

Informatika u matematici - povećati aktivnost učenika i njihov interes za matematiku i korelaciju Listopad 2015. / Prosinac 2015. s informatikom kroz rad na računalu Formirati grupe i podijeliti zadaće - stjecanja novih znanja i vještina Najaviti događaj na mrežnoj stranici škole i pozvati što više sudionika „Kako čitati igrafove“ razvijanje samostalnosti, sigurnosti timskog rada Obilježiti značajne datume

Učenici razredanovčana prirodoslovno Sakupiti3.i uplatiti sredstva– matematičkog smjera naučiti iščitati korisne informacije Papir, škarice, bojice, flomasteri, post-it iz grafa Nositelj: Mateja Uzelac, prof. - naučiti gledati koje su veličine i mjerne jedinice nanesene na osi Individualni radpažljivo Tijekom cijele nastavne godine

koordinatnog sustava Metode razgovora - upoznati učenike i pokazati im povezanost informatike i matematike - naučiti prognozirati događaj pomoću grafa Osjećaj (primjeri zadovoljstva i želja zapaketima daljnjim humanitarnim aktivnostima u program. Geogebra, Sketchpad i Mathematica) - uočiti u kojim sve područjima i predmetima možemo doći do korisnih - što krozvećeg nastavne teme redovne nastave povremeno organizirati rad učenika Odaziv broja učenika i profesora. informacija iz grafa na računalu Objavljivanje fotografija Učenici četvrtih razreda i fotokopije uplatnice na stranici škole. zadavati učenicima domaće zadaće matematičkih na računalu u RazgovorMateja o rezultatima projekta na satovima zadataka razrednika Nositelj: Uzelac, provedenog prof. programskom paketu Geogebra Studeni 2016. - programski paket Geogebra - motivacija učenika nastavni listići upis zainteresiranih - računala za učenike učenika -- provedba projektaindividualni rad rad u skupinama, - nastavni listići - sposobnost učenika da koriste računalo za rješavanje matematički Rad u skupinama problema prezentacijaučenika projektazanaočitavanjem Školskom stručnom - Sposobnost grafova vijeću i u razredima u kojima provodi projekt - se anketni upitnik za učenike -- anketni upitnik za učenike prezentacija projekta na Školskom stručnom vijeću i u razredima u kojima se provodi projekt

Projekt

„ZELENI DAN“

57


Ciljevi:

Zadaće:

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta: Materijali potrebni za izvođenje programa: Oblici i metode rada: Očekivani rezultati:

Način vrednovanja i korištenja rezultata vrednovanja:

- očistiti školu i okoliš u okolici škole - osvijestiti važnost odvajanja otpada,očuvanja okoliša, prirode i planeta Zemlje, očuvanja čistoće u radnom prostoru - uključiti učenike kao odgovorne sudionike u društvu - razviti suradničko, projektno i radioničko učenje - podići razinu osviještenosti o biološkoj i eko. vrijednosti našega grada i čitave regije - uključivanje učenika u planiranje projekta - poticanje svijesti o važnosti čistoće u radnom prostoru - stvaranje pozitivnog stava o timskom radu - proaktivno sudjelovanje učenika u projektu - svi učenici i nastavnici Gimnazije Petra Preradovića u Virovitici 22.travnja, 2016., Dan planeta Zemlje - listopad, 2015. – siječanj, 2016.: planiranje aktivnosti u suradnji s razrednicima - ožujak-travanj, 2016.: na satima razrednih odjela detaljno razraditi plan rada na projektu i informirati učenike o njihovim dužnostima na dan provođenja projekta - 22.travnja, 2016: provođenje projekta „Zeleni dan“ -materijali: alati za čišćenje, vreće za smeće, jednokratne rukavice, sadnice cvijeća, zemlja za sadnju cvijeća -troškovnik i predviđeni izvori financiranja: vlastita sredstva škole - timski rad po grupama učenika - spremnost za timski rad i kurikularno planiranje - unapređivanje kvalitete nastave - uključenost razrednika svih razrednih odjela - aktivna uključenost svih razrednih odjela - prezentacija projekta roditeljima, učenicima i nastavničkom vijeću škole

Interaktivna i izvanučionična nastava fizike i informatike:

Ciljevi: -

opći

-

specifični

Zadaće Ciljana skupina

PHYSICSMASTERCLASS Reci mi i zaboravit ću. Pokaži mi i možda ću zapamtiti. Uključi me i razumjeti ću.

- upoznati teme i metode istraživanja materije i sila - popularizacija učenja fizike - zainteresirati veći broj učenika za studiranje prirodoslovlja - podizanje razine osvještenosti o potrebi cjeloživotnog učenja - razvijati suradničko, projektno i radioničko učenje s ciljem interaktivnog učenja, planiranje i izvođenje nastave u izvanučioničnom prostoru - sudjelovati s oko deset tisuća srednjoškolaca u istraživanjima tajni fizike čestica - uključivanje učenika kao odgovornih sudionika u razvoju ljudskog društva - obaviti istraživanje na stvarnim podacima fizike čestica iz CERNu - na kraju dana sudjelovati u videokonferenciji o rezultatima istraživanja - istražiti područja istraživanja fizike nekada i sada, - istražiti način rada europskog laboratorija, - uključivanje učenika u svijet znanosti i tehnologije - stvaranje pozitivnog stava o timskom i istraživačkom radu zainteresirani učenici i nastavnici škole 58


Nositelji aktivnosti Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima Materijali potrebni za izvođenje programa

- Hrvatski znanstvenici u CERN-u - Slobodanka Polašek, prof. Ivana Salajić, prof. - Tomislav Šipek, prof. proljeće 2016., prema natječaju CERN-a - listopad 2015.: javiti se na natječaj - listopad 2015.-siječanj 2016.: formirati grupu zainteresiranih učenika - proljeće 2016. : realizacija zadataka - do svibnja 2016. : prezentacija projekta -

Internet, enciklopedije, udžbenici iz fizike

Oblici i metode rada

- skupni rad, istraživanje - interaktivno učenje

Evaluacija projekta

-

videokonferencija izložba fotografija s aktivnosti cijelog dana istraživanja

59


Projekt Projekt

Postali smo srednjoškolci Svjetski dan poezije – velike književne obljetnice

Uspješna prilagodba učenika prvih razreda na srednju školu Poticanje čitanja, pisanja i proučavanja poezije. Istražiti životopis i pjesničko • Upoznati učenike sa školom, programom, obvezama i profesorima stvaralaštvo Sergeja Aleksandroviča Jesenjina, Dragutina Tadijanovića i Tina Ujevića. •• Pomoći učenicima da se prilagode na novu sredinu (razred, prof.) Zadaće: analizirati odabrane lirske pjesme hrvatskih i avangardnih pjesnika •• Upoznati roditelje s mogućim poteškoćama koje se javljaju tijekom argumentirati vlastite stavove i tumačenje poezije Zadaće: prilagodbe i uputiti ih na načine na koje mogu pomoći svojoj • procesa smjestiti odabrane pjesnike u nacionalne književnosti i pjesničke pravce djeci • potaknuti učenike na čitanje pjesama i razvijati sposobnost pronalaženja i vrjednovanja informacija u knjižnici • Upoznati učenike s različitim strategijama i metodama učenja Ciljana skupina Projekt namijenjenkod svim zainteresiranim 4. razreda. • je Prepoznati sebe jake strane iučenicima javno ih izreći i nositelji: Voditelji Vera Žužić, prof., Zdenka Kos, prof. i Sanja Srnak, prof. • Koristiti JA-govor u komunikaciji s drugima Vrijeme ožujak Ciljanaostvarenja: skupina i Učenici2016.. prvih razreda i njihovi roditelji Koraci ostvarivanja 1. izrada projekata nositelj pedagoginja, psihologinja, ravnateljica, razrednici, nastavnici projekta/izleta… 2. upoznavanje učenika s projektima • Prvi nastavni dan – predstavljanje škole, ravnateljica, stručna služba, 3. formiranje skupina učenika i podjela zadataka 4. realizacija projekta profesori, razrednici; upoznavanje s prostorom škole, Način realizacije - 5. evaluacija projekta projektima, INA koraci: • Roditeljski s roditeljima prvih razreda: ravnateljica, Potrebni materijali Literatura: internet,sastanak zbirke pjesama, udžbenici, časopisi razrednici, pedagoginja; upoznavanje roditelja radom škole, u školi nagrade i Materijali: fotokopirni papir, plakat, papir u boji, web sstranica učenicima mogućim poteškoćama koje se javljaju tijekom procesa prilagodbe. Oblici i metode rada: Individualni, rad u skupinama, tekstu, izrada plakata i prezentacije Upućivanje na načinerad nana koje mogu pomoći svojoj djeci Očekivani rezultati: Zainteresiranost učenika različite oblike književnosti i potaknuti čitanje i pisanje • Radionice Učimozaučiti; psihologinja; upoznavanje učenika s različitim poezije. strategijama i metodama učenja; prepoznavanje vlastitog stila učenja Evaluacija: Prezentacija projektaKomunikacija; 21. ožujka 2016. na Svjetski dan poezije, odnosno u Tjednu i • Radionica pedagoginja; međusobno predstavljanje darovitih učenika povodom Dana škole. upoznavanje; prepoznavanje svojih jakih strana, vježbanje JA-govora na zadanim situacijama; jačanje razrednog zajedništva i komunikacije Vremenik: Rujan i listopad 2015. Naziv aktivnosti Materijali potrebni ppt.prezentacija, anketni listići, (GOO) Projekt Šafran za izvođenje radni materijali za izvođenje radionica programa flomasteri, bojice Cilj: upoznati učenike s temom Holokausta, podići svijest o opasnostima diskriminacije, Način vrednovanja i predrasuda Kako i koliko su se učenici uspješno prilagodili na srednju školu i novu i nesnošljivosti način korištenja sredinu vidjet šafrana će se prema ponašanju učenika, razgovor Zadaće: sadnja lukovica u školskom vrtu ui zadovoljstvu spomen na milijun i polkroz židovske djeces rezultata: njima te prema uspjehu u nastavi stradale tijekom Holokausta, praćenje njihova rasta, upoznavanje s povijesti Cilj:

Cilj:

nacističke vlasti- korelacija s cvijećem (žuto cvijeće šafrana podsjeća na žute Davidove zvijezde koje su Židovi bili prisiljeni nositi pod nacističkom vlašću)

Ciljana skupina i nositelj Način realizacije koraci:

Vremenik: Materijali potrebni za izvođenje programa i način financiranja: Način vrednovanja i način korištenja rezultata

3. a, 3. c, 4 c razred i njihove razrednice Ana Novosel Grgić, Maja Bašnec i Kristina Matić 1) Upoznavanje učenika s projektom 2) Sadnja lukovica 3) Praćenje njihova rasta 4) Gledanje dokumentarnog filma o Holokaustu, proučavanje tematike na temelju dostupne literature 5) Izrada plakata o Holokaustu siječanj, 2016. škola snosi troškove, lukovice besplatno dodjeljuje Javna ustanova Spomen područje Jasenovac izrada plakata, evaluacija na satima razredne zajednice (anketni listići)

60


Projektna nastava

Obilježavanje Dana ružičastih majica Psihologija-Preventivni program

Ciljevi:

Senzibiliziranje učenika i nastavnika o problemima nasilja u školama

Zadaće:

Učenici i nastavnici obući će ružičaste majice u znak podrške borbi protiv nasilja

Ciljana skupina i nositelji:

Ciljana skupina za prezentaciju su svi učenici i djelatnici škole. Ljiljana Main, prof. psihologije-koordinator školskog preventivnog programa

Vrijeme ostvarenja:

24. veljače, 2016. 6. Priprema projekta-obavijesti učenicima kao i na web stranici škole 7. Obrada sadržaja vezano uz prevenciju svih oblika nasilja listopad, prosinac 8. Obilježavanje Dana ružičastih majica 9. prezentacija projekta svibanj

Koraci ostvarivanja projekta:

Materijali potrebni za izvođenje programa Oblici i metode rada: Prijedlozi tema seminarskih radova i prezentacija: Očekivani rezultati:

2. Dodatna literatura, časopisi, Internet, ružičaste majice 3. grupni 4. Istraživanje, internetsko istraživanje 6. Nasilje i različiti oblici nasilja 7. Radionice nenasilnog rješavanja sukoba 8. Plakat sa zajedničkom fotografijom učenika i djelatnika škole Očekujemo da će učenici usvojiti nenasilne oblike rješavanja sukoba, asertivnost, da će naučiti samostalno istraživati te raditi u grupi, kao i preuzimati odgovornost za svoj dio zadataka, da će naučiti surađivati s nastavnicima i zajednički ostvarivati ciljeve, te razvijati kritičko mišljenje i donošenje stavova.

Sustav procjenjivanja: c) kriterij za procjenjivanje uspješnosti biti će prihvaćanje c) kriteriji obilježavanja „Dana ružičastih majica“ kao školske tradicije Maturalne svečanosti d)Cilj: instrumenti Obilježiti završetak d) anketegimnazijskog obrazovanja Vrednovanje će učenici u suradnji s voditeljima Zadaće: Upoznati roditelje projekta i goste srealizirati obrazovnim i odgojnim djelovanjem tijekom projekta pisanim izvješćem, te ispunjavanjem evaluacijskog listića. gimnazijskog školovanja. Evaluacija: Učenici će projekt prezentirati roditeljima kao i medijima koji će moći Predstaviti školu i aktivnosti učenika maturanata ocijeniti jesu li sredstva i rad uloženi u projekt dali očekivane rezultate.

Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci ostvarivanja projekta/izleta… Očekivani rezultati:

Učenici četvrtih razreda, roditelji i razrednici IV. a, c, d razreda 9. i 16. siječanj / 19.ožujak 2016. Planiranje, organizacija i provedba maturalne svečanosti u nekom ugostiteljskom objektu. Maturalnom svečanošću obilježiti završetak jednog razdoblja u životu mladih. 61


Tjedan darovitih učenika - projektni tjedan (od 12. do 18. ožujka 2016.) Tema

Cilj /zadaće

Voditelji

Vrijeme realizacije

Rokovi matematičari

Popularizacija matematike

A.Razlog, M.Uzelac, nastavnici matematike

12. ožujka

Dan otvorenih vrata Gimnazije P.Preradovića

budućim učenicima i njihovim roditeljima prezentirati rad i aktivnosti koje se provode u školi motivirati osmaše za upis u GImnaziju

knjžničar Josip Strija, prof, pedagoginja Ivana Bezak, prof,, Borna Louvar, prof., Goran Grba, prof., Maja Bašnec, prof. Ivana Salajić, prof.,

Klokan bez granica

Popularizacija matematike

Mateja Uzelac, prof., nastavnici matematike

Svjetski dan prava potrošača

uključivanje učenika u istraživanje tema vezanih za potrošačko društvo

prof. Krunoslav Kovačić, prof. Kristina Matić, prof. Ivan Fiškuš

„Stani u moje cipele“ (Dan obrnutih uloga)

Školska priredba povodom Dana škole

Suradnjom učenika, profesora i stručne službe poboljšati komunikaciju i jačati međusobno povjerenje i razumijevanje. Omogućiti učenicima, profesorima i stručnoj službi da „stanu u tuđe cipele“

pedagoginja I.Bezak, koordinator projekta

16. ožujka 17. ožujka 15.ožujka

18. ožujka

Učenici, ravnateljica, psihologinja, knjižničar, nastavnici

prezentirati rad i uspjeh učenika, izvesti predstave i monologe s kojima su se učenici predstavili na smotri LiDraNo

62

M.Bašnec, prof. Učenici i nastavnici

18. ožujka


Naziv projekta Cilj: Namjena:

Nositelj

Način realizacije:

Vremenik: Troškovnik: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Dan otvorenih vrata budućim učenicima i njihovim roditeljima prezentirati rad i aktivnosti koje se provode u školi. -potaknuti interes i želju za nastavkom obrazovanja u gimnaziji kod budućih učenika -poticati timski rad i komunikacijske vještine među djelatnicima i učenicima škole pedagoginja Ivana Bezak, prof,, knjžničar Josip Strija, prof, Borna Louvar, prof., Goran Grba, prof., Maja Bašnec, prof. Ivana Salajić, prof., I.faza Podjela zaduženja Izrada promotivnog materijala Dogovor s predstavnicima osnovnih škola Dan otvorenih vrata -uvodno predstavljanje škole -prezentacije iz raznih područja vezane uz aktivnosti u školi -jezične pitalice, kvizovi, pokusi, -razgovor s učenicima škole -obilazak školskih prostorija Tjedan darovitih učenika, 16. ožujka, 2016. Materijali potrebni za radionice zainteresiranost budućih učenika i njihovih roditelja, i posjećenost škole na taj dan

63


Naziv aktivnosti Cilj: Namjena: Ciljana skupina i nositelji: Vrijeme ostvarenja: Koraci i način ostvarivanja:

Natjecanje „Klokan bez granica“ Popularizacija matematike i širenje matematičke kulture Organizacija igre-natjecanja koja popularizira matematiku među mladima. Rješavanje zanimljivih problema i zadataka iz matematike u kategorijama kadeta, juniora i studenata. Učenici od prvog do četvrtog razreda svih gimnazijskih programa Nositelji: profesori B. Inđić, A. Razlog, M. Uzelac, M. Vidalina od veljače do svibnja 2016. Prijava učenika i uplata kotizacije Provođenje natjecanja (17.3.) Objava rješenja zadataka i objava rezultata Nagrađivanje učenika (10% najboljih) natjecanje se organizira istoga dana u isto vrijeme u svim zemljama sudionicama.

Materijali potrebni za izvođenje programa; način financiranja

Kopirani zadaci, čisti papiri za izradu zadataka pribor za pisanje i crtanje nagrade i pokloni za učenike

Oblici i metode rada:

Pojedinačni rad Rješavanje testova Povećan interes kod učenika za matematikom procjenjivanje testova vrši Udruga “Klokan bez granica“ i nagrađuje 10% najboljih

Očekivani rezultati: Sustav procjenjivanja: Program Ciljevi: -opći

-specifični Namjena Ciljana skupina i nositelji Vrijeme ostvarenja Vremenik aktivnosti (koraci) Sredstva i pomagala Način vrednovanja rezultata Način korištenja ostvarenih rezultata

Svjetski dan prava potrošača -upoznavanje učenika sa specifičnim problemima koji se tiču prava potrošača u modernim društvima; -isticanje važnosti uloge građanina kao potrošača u konzumerističkim društvima -poticanje kreativnosti naših učenika -uključivanje učenika u istraživanje tema vezanih za potrošačko društvo (kviz, radionice, vizualni i pisani mediji itd.) uz dostupnu literaturu – npr. E. Fromm: Imati ili biti -poticati učenike da se uključe u sastavljanje pitanja za kviz, te samo natjecanje u kvizu kao i u radionice koje se odnose na istraživački rad o pravima potrošača -učenici svih razreda gimnazije, a posebno oni koji pohađaju nastavu etike nositelji projekta: profesori filozofije: prof. Krunoslav Kovačić, prof. Kristina Matić, prof. Ivan Fiškuš 15. ožujak 1) siječanj 2016. – upoznavanje učenika s projektom, uključivanje učenika 2) veljača 2016. – podjela zadaća 3) ožujak 2016. – realizacija projekta -učionice (računalo, pametna ploča, bilježnica kao zapisnik) -rasprava na satovima etike i filozofije -prezentacija i objava rezultata na internetskim stranicama škole

64


Naziv Stani u moje cipele (Dan obrnutih uloga) aktivnosti/projekta Cilj: Suradnjom učenika, profesora i stručne službe poboljšati komunikaciju i jačati međusobno povjerenje i razumijevanje. Omogućiti učenicima, profesorima i stručnoj službi da „stanu u tuđe cipele“ namjena:

Zamjenom uloga omogućiti iskustvo uloge onoga koga će mijenjati (učeniknastavnika, nastavnik-učenika, učenik-djelatnika, djelatnik-učenika)

Nositelj

Ivana Bezak, prof. voditeljica projekta Nastavnici, učenici, stručna služba u školi, ravnateljica • Učenike upoznati s projektom • Prema prijavama i željama učenika, svaki nastavnik odabire dva učenika koji će voditi jedan ili blok sat; prema dogovoru • Učeniku dodijeliti nastavnu jedinicu za nastavni sat i pomoći mu da ga osmisli i napiše pripremu za sat (sve etape nastavnog sata, metode i oblike rada, ishode) • Učenik, uz pomoć profesora upisuje nastavnu jedinicu i izostanke • Učenik vodi sat, a nastavnik preuzima ulogu učenika • Zajednička evaluacija Siječanj – upoznavanje učenika s projektom; odabir kandidata - Natječaj za radno mjesto ravnatelja, pedagoga, psihologa, knjižničara Veljača – priprema učenika za izvođenje sata (proučavanje udžbenika i pisanje pripreme za izvođenje sata) - Odabir i priprema učenika za obavljanje poslova stručne službe i ravnatelja Ožujak – 18.3 zamjena uloga - Evaluacija (anketni listići) - Prezentacija rezultata na NV, Vijeću roditelja i Vijeću učenika - Objava u medijima i na web stranici škole Materijali za izvođenje nastave

Način realizacije:

Vremenik:

Troškovnik: Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

-

Anketni listić za sve sudionike Razgovor s nastavnicima i učenicima Objava vijesti i fotografija u medijima i na web stranici škole Prezentacija rezultata na NV, Vijeću roditelja i Vijeću učenika

65


ESF projekti Naša škola sudjeluje u dva projekta Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013. u projektu „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“. U projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“ Gimnazija Petra Preradovića je prijavitelj, a partneri u projektu su SŠ Marka Marulića iz Slatine i SŠ Stjepan Ivšić iz Orahovice. U projektu „Suvremena tehnologija i edukacijske metode za stjecanje vještina i kompetencija u gimnazijama“ (STEM za SvaKoG) prijavitelj je Gimnazija iz Bjelovara, a naša škola zajedno s Visokom tehničkom školom iz Bjelovara i SŠ Marka Marulića jedan je od partnera. Opći cilj ovih projekata je uspostava odgojno-obrazovnog sustava koji omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za uspješan život i učenje u suvremenom društvu. Specifični cilj je uspostava programskih, kadrovskih i materijalnih uvjeta u gimnazijama koji će omogućiti stjecanje dodatnih kompetencija u području matematike, prirodoslovlja i informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U projektu „Zajedno kroz prirodoslovlje“ , planirana je izrada 8 kurikuluma u trinaest modula, a u „Suvremena tehnologija i edukacijske metode za stjecanje vještina i kompetencija u gimnazijama“ 4 kurikuluma. Na izradi kurikuluma sudjelovat će nastavnici prirodoslovlja, matematike i informatike.

Projekt e-Škole Cilj projekta e-Škole je uspostaviti sustav kojim će se podići razina digitalne zrelosti škole, kroz razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja, razvoj digitalnog sadržaja, opremanje škole IKT opremom, provedbu potrebnih infrastrukturnih radova vezanih za pristup Internetu te kroz razvoj usluga za poslovanje škole i kvalitetno upravljanje nastavnim procesom. Škole uključene u pilot projekt moći će prilagoditi načine učenja i poučavanja novom informatiziranom okolišu s ciljem uporabe suvremenih metoda i alata u nastavi, kao i lakšeg praćenja napredovanja učenika. Mi smo jedna od odabranih škola i od nas se očekuje visoka predanost projektu, spremnost nastavnog i nenastavnog osoblja na trajno usavršavanje, sudjelovanje u dugoročnim istraživanjima o korištenja IKT-a u nastavi i poslovanju. Sudjelovanje u projektu omogućit će nam opremanje i rad s najsuvremenijim tehnologijama. Nastavnicima će omogućiti primjenu suvremenih metoda i alata u učenju i poučavanju, uključujući i primjenu digitalnih obrazovnih sadržaja, a stručnom osoblju dodatne mogućnosti praćenja napretka učenika te sukladno tome razvoj individualnog pristupa svakom učeniku ovisno o njegovim potencijalima. Učenicima će omogućiti susret s privlačnim digitalnim obrazovnim sadržajima, praćenje vlastitog napretka, učenje kroz zabavu i povećanje motivacije, a roditeljima aktivnije sudjelovanje u razvoju vlastitog djeteta i komunikaciji sa školom. Ugovor će škola potpisati u studenom, a projekt počinje u siječnju 2016.

66


GODIŠNJAK ŠKOLE Godišnjak škole izašao je trinaest puta u kontinuitetu, stoga ga planiramo i ove godine, u digitalnom DVD obliku. Sadržavat će sažet, ali cjelovit prikaz rada škole. Svi će ga učenici dobiti uz svjedodžbe, kao i članovi Školskog odbora, Vijeća roditelja, Županija, Grad, Ministarstvo i ostali suradnici škole. Način vrednovanja: čitatelji Godišnjaka; primjedbe će se usvojiti za sljedeću godinu Način korištenja rezultata: Godišnjak je, uz dopunu tablica o uspjehu učenika, zapravo godišnje izvješće o radu škole i tako ga prikazujemo, a sigurno će koristiti budućim autorima publikacije za obilježavanje 100 godina Gimnazije. Projekt GODIŠNJAK ŠKOLE Ciljevi:

Sustav procjenjivanja

- prezentacija rada škole kroz nastavnu godinu - javnost rada škole - promocija škole, prepoznatljivost škole u društvenom okružju -svi učenici dobivaju Godišnjak u digitalnom DVD oblikuna kraju nastavne godine - roditeljima učenika kako bi dobili uvid u rad škole - suradnici škole: članovi Školskog odbora, Županija, Grad, ustanove kulture u gradu … - ostvarivanje timskog rada ravnateljice, nastavnika i učenika - redovito praćenje događanja, bilježenje i pohranjivanje podataka - motivirati što više osoba za uključivanje u rad - uređivanje i izdavanje, uručivanje učenicima, nastavnicima, suradnicima - ravnateljica škole Jasminka Viljevac - knjižničar Josip Strija i pedagoginja Ivana Bezak kao urednici s ravnateljicom - nastavnici škole - učenici koji se žele uključiti u rad - tijekom cijele godine; objava krajem lipnja (svi učenici ga dobiju uz svjedodžbe) - rujan: dogovor i zaduženja - tijekom cijele godine: bilježe se podaci, vremenik događanja, novinari i školski knjižničar snimaju i pohranjuju slike , nastavnici surađuju s tekstovima, kao i učenici koji žele - svibanj: završna verzija - lipanj: priprema i objava - lipanj i srpanj: učenici ga dobivaju uz svjedodžbe , kao i ostali suradnici Škole - računala, fotoaparat i sav ostali materijal imamo u školi - izrada i umnažanje u digitalnom DVD obliku (prema ponudama i sredstvima) -iz doprinosa roditelja - timski rad – međusobna suradnja, dogovori - bilježenje podataka, osvrta - snimanje događaja u školi i na izletima, pohranjivanje podataka i slika - uređivanje i priprema za izradu - uspješna prezentacija rada škole - spremnost za timski rad - uključenost najmanje 8 nastavnika i 5 učenika- izvrsno - uspješnost prezentacije : mišljenja učenika, roditelja, Nastavničkog vijeća, Školskog odbora, društvenog okružja

Evaluacija

- prema dobivenim komentarima i anketama

Namjena Zadaće

Nositelji

Vrijeme ostvarenja Plan i program po koracima

Potrebni materijal i način financiranja Oblici i metode rada Očekivani rezultati

67


NAČIN VREDNOVANJA I KORIŠTENJA OSTVARENIH REZULTATA Na kraju školske godine Tim za kvalitetu, Nastavničko vijeće, Školski odbor, kao i Vijeće učenika i Vijeće roditelja procijenit će ostvarene rezultate ovog kurikuluma. Ostvareni rezultati bit će vidljivi i u Godišnjaku škole. Nastavničko će vijeće donijeti procjenu i prijedloge za sljedeću školsku godinu, u suglasnosti s Nacionalnim okvirnim kurikulumom i predmetnim kurikulumima.

68

Kurikulum Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016.  

Kurikulum Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016.

Kurikulum Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016.  

Kurikulum Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016.

Advertisement