Page 1

GIMNAZIJA PETRA PRERADOVIĆA VIROVITICA

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE PETRA PRERADOVIĆA

školska godina 2015./2016.

1


Sadržaj:

Virovitica, rujan 2015.

1. UVOD………………………………………………………………………………………………………….. 2. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 2.1. Djelatnost škole…………………………………………….......................................... 2.2. Prostorni uvjeti i oprema………….………………………………………………………….. 3. UČENICI Statistički podaci o razrednim odjelima………………………………………………………. 4. ORGANIZACIJA NASTAVE 4.1. Dnevna i tjedna organizacija nastave…………………………………………………… 4.2. Redovna i izborna nastava………………..…………………………………………………. 4.3. Nastavni planovi gimnazijskih usmjerenja………..…………………………………. 4.4. Fakultativna,dodatna, dopunska i izvanučionična nastava…………………. 5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 5.1 Izvannastavne aktivnosti ……………………………………………………………………… 5.2. Školski projekti i ekskurzije………….………………………………………………………. 6. GODIŠNJI VREMENIK RADA 6.1. Odgojno-obrazovna razdoblja i odmori učenika; ustrojstvo rada škole... 6.2. Vremenik natjecanja, popravnih ispita i pisanih provjera postignuća……. 6.3. Vremenik mature…………………………..……………………………………………………. 6.4. Okvirni godišnji kalendar rada……………………………………………………………… 7. TJEDNA ZADUŽENJA NASTAVNIKA…………………………………………………………… 8. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI ŠKOLE 8.1. Plan i program rada Nastavničkog vijeća…………………………….................... 8.2. Plan i program Školskog ispitnog povjerenstva…………………………………….. 8.3. Plan i program rada razrednih vijeća……………………………………………………. 8.4. Plan i program rada ravnateljice………………………………………………………….. 8.5. Plan i program rada školske pedagoginje…………………………………………….. 8.6. Plan i program rada školske psihologinje…………………………………………….. 8.7. Plan i program rada školske knjižnice i knjižničara……………………………….. 8.8. Plan i program stručnjaka zaštite na radu I. stupnja 8.9. Okvirni planovi i programi sata razrednika…………………………………………. 8.10. Rad razrednika; plan i program roditeljskih sastanaka………………………… 8.11. Stručno usavršavanje nastavnika……………………………………………………….. 8.12. Planovi i programi rada školskih stručnih vijeća……………………………….. 8.13. Plan i program poboljšanja prema očekivanim ishodima………………….. 8.14. Školski preventivni program…………………………………………………………….. 8.15. Građanski odgoj i obrazovanje…………………………………………………………… 8.16. Rad Školskog odbora………………………………………………………………………….. 8.17. Vijeće roditelja…………………………………………………………………………………… 8.18. Vijeće učenika…………………………………..................................................... 9. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA……………………………………………………….. 10. PRAĆENJE OSTVARENJA............................................................................... 11. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE 2014./2015. GODINE…………………………………………………………………………………. 12. PRILOZI 12.1. Tablice uspjeha i izostanaka………………………………………………………………. 12.2. Sadržaj Godišnjaka škole……………………………………………………………………. 2

3 4 5 7 8 8 9 10 10 11 15 15 16 17 22 25 26 28 29 31 33 35 37 38 42 43 44 50 50 53 57 57 58 58 60 62 63


1. U V O D Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Izmjenama i dopunama zakona, škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada škole. Kurikulumom smo definirali: misiju i viziju škole, cilj i namjenu odgoja i obrazovanja u našoj školi, te, uz redovnu nastavu, fakultativnu, dodatnu, dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti , školske projekte i školske stručne i razredne ekskurzije. Godišnji plan i program donosi se na osnovi nastavnog plana i programa i Školskog kurikuluma, a na prijedlog Nastavničkog vijeća donosi ga Školski odbor do kraja rujna tekuće školske godine. Godišnji plan i program rada Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016. donosi sve propisano Zakonom , a sadrži sažeto i dio školskog kurikuluma. Godišnjim planom i programom utvrđujemo mjesto,vrijeme, način i izvršitelje poslova, a sadrži u pravilu podatke o uvjetima rada, o izvršiteljima poslova, godišnji kalendar rada, podatke o organizaciji nastave, planove rada i ostale aktivnosti u funkciji odgojno obrazovnog rada škole. Nastojat ćemo ostvariti sve planirane sadržaje i svojim radom potvrditi uspješnost rada škole.

3


OSNOVNI PODACI O ŠKOLI Naziv škole: Gimnazija Petra Preradovića Adresa škole: 33 000 Virovitica, Trg bana Josipa Jelačića 16 Virovitičko-podravska županija Šifra ustanove: 10-089-501 Temeljem rješenja Ministarstva prosvjete od 17. studenog 1992. godine Gimnazija Petra Preradovića Virovitica izvodi nastavni plan i program 1. opće gimnazije, šifra 320104 2. jezične gimnazije, šifra 320204 3. prirodoslovno-matematičke gimnazije, šifra 320304. Gimnazijsko školovanje traje 4 godine, a završava položenom državnom maturom. Gimnazija je ove godine upisala 4 prva razredna odjela: 2 opće , 1 jezične i 1 prirodoslovno matematičke gimnazije, stoga imamo 16 razrednih odjela. Broj razrednih odjela po godinama: Program Opća gimnazija Jezična gimnazija Prirodoslovno-matematička gimnazija Ukupno odjela: 16 Ukupno učenika: 434

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

2 1 1

2 1 1

2 1 1

2 1 1

4 115

4 108

4 112

4 99

Stručna zastupljenost nastave i ostali djelatnici škole: U Gimnaziji je ove školske godine zaposleno 48 djelatnika: - ravnateljica škole - pedagoginja - psihologinja - knjižničar - nastavnika – 35 ( 6 nastavnika normu ostvaruje u Gimnaziji i još jednoj školi) - stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (pedagoginja i prof. likovne umjetnosti) Nastava je stručno zastupljena. - 3 radnika u upravno-administrativnim poslovima: tajnica škole (zamjena za bolovanje) računopolagateljica računopolagateljica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa - 4 radnika na pomoćnim tehničkim poslovima 4


2.2.

PROSTORNI UVJETI I OPREMA

Gimnazijska zgrada sagrađena je 1914. godine. Nalazi se u centru Virovitice. Veća obnova zgrade završila je 2000. godine. S obzirom na starost zgrade, nužna su trajna ulaganja kako bi prostor , koji je lijep i ugodnog ozračja, bio još primjereniji nastavi, svrsishodniji i ugodniji za rad i boravak učenika. Kako bismo povećali energetsku učinkovitost, prošle godine osnivač Virovitičko-podravska županija, odobrio je sredstva kojima smo zamijenili prozore na vanjskoj ovojnici zgrade. Staru kotlovnicu zamijenili smo novom, kondenzacijskom koja je energetski učinkovitija i manje zagađuje okoliš. Zamijenili smo vrata na haustoru, stolariju na prostoriji koja ima izlaz na balkon, postavili ogradu na balkonu i ugradili vrata i prozor na arhivi. Na svim vratima u zgradi promijenili smo kvake jer su stare bile dotrajale i nisu bile sigurne. Da bi prostor bio ljepši i ugodniji za rad obojili smo učionice i obnovili panoe. Kupili smo četiri računala i u najam uzeli kopirku na koju smo mrežno spojili sva računala u zgradi. Time smo osigurali da sa raznih mjesta nastavnici mogu ispisivati i kopirati materijale za nastavu. U prostoriji za koordinatora, arhivi i podrumskoj prostoriji planiramo postaviti radijatore za grijanje tih prostora, a u arhivi, da bismo osigurali kvalitetno čuvanje dokumentacije, moramo ugraditi ventilacijski uređaj. Budući da je prošle godine bilo sedamnaest razrednih odjela, imali smo problema s učioničkim prostorom pri dijeljenju na manje grupe pa smo uredili jednu dodatnu učionicu za 12 učenika. Sada imamo: - 20 učionica za nastavu 16 razrednih odjela: od toga jedna učionica za informatiku - informatička učionica ima 17 umreženih računala i kabinet - tri učionice opremljene su interaktivnom pločom - školsku knjižnicu: sastoji se od knjižnice, čitaonice i prostora za izdavanje knjiga; u čitaonici su 3 računala za potrebe e-dnevnika, potrebe nastavnika i učenika - Treffpunkt- prostor za potrebe PASCH projekta - kabineti: 6 kabineta uz učionice (za hrvatski jezik, biologiju, kemiju, fiziku, informatiku i engleski jezik); neki su kabineti vrlo mali i služe više za čuvanje opreme, a i računala su uglavnom stara); kabinet za fiziku obogaćen je opremom u vrijednosti 22 000 eura iz projekta prekogranične suradnje CrossBorderScience IPA Cross Border Cooperation HU-HR, huhr71001/2.2.1./0006. - zbornicu i dnevni boravak za nastavnike koje smo prošle godine obojili i oplemenili izložbom fotografija Likovne grupe škole; - za potrebe nastavnika u zbornici imamo umreženo računalo s opremom i fotokopirni stroj u najmu (Konica Minolta) - 3 uredske prostorije, što nam je nedovoljno, s obzirom da stručni suradnik pedagog nema poseban prostor za rad - jednu manju prostoriju za rad školske psihologinje - jedan kabinet za ispitnog koordinatora: pregradili smo jednu učionicu 5


- dvoranu za tjelesni odgoj u sklopu zgrade od 190 m² s dvije svlačionice i kabinetom za nastavnike -2 športska igrališta: za rukomet i košarku koja bi trebalo obnoviti - kantinu za prehranu učenika za koju smo prošle godine kupili opremu od Opeka u stečaju: prostor i opremu iznajmili smo Obrtu za ugostiteljstvo i marketing Horvat, - školsko parkiralište Nastavna sredstva i pomagala Nastavna sredstva stalno nabavljamo i obnavljamo u skladu s našim mogućnostima. Uglavnom se nalaze u učionicama i kabinetima da bi bila stalno dostupna nastavnicima i učenicima. Popis nastavne opreme količina - interaktivna ploča s opremom, umrežena….............................................................. 3 - računala i monitori ( uč. informatike 17)……………………………………………………………...17 - računala:čitaonica 3, knjižnica 1, kabineti 6, zbornica 1, admin. 3, učionice 6……..20 - prijenosna računala ….……………….……………………..….. …………………………………….….….8 - projektori (za računala) ..………………..……………..……...................................................5 - TV prijemnici…………………………………………………........................................................ 5 - videorekorderi i DVD…………………..……………………………………………………….……………. 1 - grafoskopi …………………………….…...….…………………………………………………………………. 5 - fotokopirni strojevi……………………………..…………….. ……………………………………………… 2 - radiokasetofoni ………………….…….…………………..…………………………………………………. 7 - glazbena linija …………………… …….…………………..…......................................................1 - digitalna kamera ………………………………………..…… …………………………………………………. 2 - digitalna kamera za računalo………………………………………… ……………………………………..1 - digitalni aparat …………………..………..…………..……….............. ……………………………………2 - projekcijska platna……….…………………………………….. …..……………………………………….. 8 - diktafoni……………………………………………………………………………………………………………... 2 - pokretni razglas …….………………..……………………….……….. ………………………………………..1 - školski razglas za hodnike škole ( zbog uzbuna i evakuacije) Ova osnovna nastavna sredstva svi koriste u nastavi, a posebna su još nastavna sredstva i pomagala za kemiju, biologiju koja se nalaze u kabinetima, geografske i povijesne karte i oprema u dvorani za tjelesni koja je dotrajala pa je moramo obnoviti koliko budemo mogli. Prijenosna računala i projektore ima svako stručno vijeće. Za nastavu fizike imamo kvalitetnu opremu i nastavna sredstva nabavljena u sklopu projekta prekogranične suradnje Gimnazije i Sveučilišta u Kaposvaru. Knjižnica sadrži oko 12 700 naslova, a stručnu literaturu i lektiru nabavljat ćemo i ove godine koliko god bude moguće, kao i stručne časopise. Raspored učionica : nastava po predmetima odvija se u određenim učionicama, djelomično specijaliziranim, ali i u drugim učionicama (u čitaonici i Treffpunktu). .

6


Statistički podaci o učenicima u šk. god. 2015./2016.

Razred

Brojno stanje

1. strani jezik

M

Ž

1. a

10

14

24

24

1. b

6

18

24

22

1. c

8

17

25

1. d

12

14

Ukupno

36

2. a

Po županiji

Ukupno Engleski Njemački Vjeronauk Etika Adv. Vjeronauk Uč. Dom Ponavlja

VPŽ

Ostale

20

4

24

2

22

2

23

1

22

3

22

3

24

1

26

25

1

22

4

26

63

99

93

6

86

13

8

21

29

29

2. b

7

22

29

22

7

22

7

2. c

14

15

29

26

3

26

3

2. d

18

10

28

27

1

23

5

Ukupno

47

68

115

104

11

100

15

3. a

13

15

28

28

3. b

13

15

28

20

8

22

6

28

3. c

11

13

24

20

4

16

8

24

3.d

14

14

28

27

1

23

5

28

Ukupno

52

56

108

95

13

89

19

108

4. a

10

17

27

27

4. b

9

19

28

22

6

24

4

28

4. c

8

21

29

25

4

23

6

28

4.d

8

20

28

22

6

19+1A

8

1

28

Ukupno

35

77

112

96

16

93+1A

18

1

110

2

Ukupno 170

264

434

368+1A

65

1

429

5

2

29

28

1

29 1

29 28

1

28

114

1

28

27

26

7

1

1

1


4.

ORGANIZACIJA NASTAVE

4.1.

DNEVNA I TJEDNA ORGANIZACIJA NASTAVE Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu prijepodne. Iznimno, odlukom Nastavničkog vijeća nastavu ćemo organizirati subotom, ako to bude nužno, za ostvarivanje nastavnog plana i programa. Redovna nastava počinje u 7.30, a završava u 13.30 sati. Poslije redovne nastave održava se fakultativna, dodatna, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti. Odmori učenika su poslije svakog nastavnog sata, a veliki odmor od 20 minuta poslije drugoga sata. Za vrijeme nastave organizirano je dežurstvo nastavnika i učenika. 4.2. REDOVNA I IZBORNA NASTAVA Redovna nastava U redovnu nastavu pripadaju svi nastavni predmeti redovne nastave po Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i izborna nastava, te sati razrednika. Redovna se nastava odvija prema Planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Profesori predmetne nastave predali su izvedbene i operativne nastavne planove i programe prema Planu i programu Ministarstva, a u skladu s Nacionalnim okvirnim kurikulumom. Svi su nastavni planovi i programi dostupni u školi. Izborna nastava U svim razrednim odjelima odvija se nastava vjeronauka i etike, a u II., III. i IV. razredima opće gimnazije ostvaruje se izborna nastava kao dio nastavnog plana i programa opće gimnazije – programi dostupni u školi. Učenici su birali programe iz hrvatskoga jezika, matematike, engleskoga jezika, kemije, informatike i talijanskog jezika. Izborna nastava opće gimnazije ove godine po razredima: Razredi Drugi razredi

Treći razredi Četvrti razredi

Predmeti Informatika Talijanski jezik Kemija Engleski jezik Matematika Hrvatski jezik Matematika Engleski jezik

Nastavnici Tomislav Šipek Hrvoje Turčinović Ivana Salajić Tomislav Matešić Branka Inđić/A.Razlog Sanja Srnak Azra Razlog Tomislav Matešić

Nastava vjeronauka i etike: vjeronauk=368+1A / etika=65 *ukupno učenika= 434 razr. V E Razr. V E Razr. V E razr. I.a 20 4 II.a 29 III.a 28 IV.a I.b 22 2 II.b 22 7 III.b 22 6 IV.b I.c 22 3 II.c 26 3 III.c 16 8 IV.c I.d 22 4 II.d 23 5 III.d 23 5 IV.d ukupno 86 13 100 15 89 19

8

V

E 27 24 4 23 6 19+1A 8 93+1A 18


4.3. NASTAVNI PLAN I PROGRAM GIMNAZIJE OPĆA GIMNAZIJA Predmet/razred Hrvatski jezik Strani jezik – prvi Strani jezik – drugi Latinski jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Psihologija Logika Filozofija Sociologija Povijest Zemljopis Matematika Fizika Kemija Biologija Informatika Politika i gospodarstvo Tjelesna i zdravstvena kultura Izborna nastava Vjeronauk – Etika UKUPNO:

I. 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 32

II. 4 3 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

JEZIČNA GIMNAZIJA IV. 4 3 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 1 33

I. 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 32

9

II. 4 4 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 33

III. 4 5 4 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 33

IV. 4 5 4 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 32

PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKA GIMNAZIJA I. II. III. IV. 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 6 6 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 33 33 33 33


4.4. FAKULTATIVNA, DODATNA I DOPUNSKA , IZVANUČIONIČNA NASTAVA Fakultativna nastava – kemija /biologija, talijanski jezik, likovna umjetnost, hrvatski jezik , fizika Cilj ove nastave je proširivanje znanja i usvajanje novih prema slobodnom izboru učenika- biraju je učenici koji žele. Održava se ponedjeljkom (hrvatski jezik, talijanski jezik), utorkom (kemija/biologija), četvrtkom (likovna umjetnost) i petkom (fizika) nakon redovne nastave. Nastavu održavaju profesori Zvonko Ternjej (kemija/biologija), Hrvoje Turčinović (talijanski jezik), Dubravka Sikora (likovna umjetnost), Maja Bašnec (hrvatski jezik), Slobodanka Polašek i Ivana Salajić (fizika). Nastavni plan i program nalazi se u Školskom kurikulumu. Dodatna i dopunska nastava Dopunska nastava organizirat će se prema potrebama učenika, iz matematike, a izvodit će se prema programima odgovarajućeg razreda. Prema interesima učenika organizirat ćemo i dodatnu nastavu iz hrvatskog jezika, engleskog jezika, matematike i fizike kako bismo pripremili zainteresirane učenike za natjecanja učenika srednjih škola i državnu maturu. Projektna i interaktivna izvanučionična nastava Izvanučionična i projektna nastava odvija se kao dio stručnih ekskurzija planiranih školskim kurikulumom, a cilj je olakšati učenje povezivanje nastavnih sadržaja različitih predmeta.

5. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 5.1. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Izvannastavne aktivnosti planirane su u Školskom kurikulumu: 1. Recitatori (Vera Žužić) 2. Dramska družina (Maja Bašnec,) 3. Novinarska družina (Zdenka Kos) 4. Školski pjevački zbor (Vanja Stamenić) 5. Vjeronaučna družina“Kapljice“ (Ivan Mikolić) 6. Likovna grupa ( Dubravka Sikora) 7. Globe družina( Zvonko Ternjej) 8. Školsko športsko društvo (Darko Međimorec) 9. Nadareni fizičari (Slobodanka Polašek) Plan i program izvannastavnih aktivnosti sastavni je dio školskog kurikuluma

10


ŠKOLSKE PRIREDBE I DRUGE MANIFESTACIJE U ŠKOLI Cilj i namjena ovih aktivnosti jesu razvoj zajedništva i osjećaja pripadnosti školi, prezentacija rada škole, izvannastavnih družina, nagrađivanje učenika za uspjehe na natjecanjima. Planirane priredbe i obilježavanja, nositelji i vrijeme: 1. Obilježavanje ekoloških datuma, ekolozi škole, prigodno 2. Priredba za Božić i završetak polugodišta, profesori i učenici, prosinac 3. Obilježavanje Valentinova; ¨Maškare u školi¨, Vijeće učenika 4. Obilježavanje Dana škole i tjedna darovitih učenika, ožujak 5. Ispraćaj maturanata, svi, svibanj 6. Završna školska priredba, lipanj 7. Sudjelovanje na manifestaciji ¨Zbogom školo do jeseni¨; učenici 8. Maturalne svečanosti, učenici s razrednicima i roditeljima. KAZALIŠNE PREDSTAVE Svi učenici Gimnazije gledat će dvije predstave u Kazalištu Virovitica prema repertoaru Kazališta (Zoltan Egressy NEĆEŠ, RAZBOJNIČE!, Alfred Jarry KRALJ UBU), a učenici 4. razreda u HNK-u Zagreb. Cilj je izgrađivati kazališnu publiku, razumijevanje kazališne umjetnosti i povezivanje književnosti kao umjetnosti sa scenskom umjetnosti. SURADNJA S GRADSKIM MUZEJOM I KNJIŽNICOM Učenici će posjetiti izložbe u Gradskom muzeju, kao i predavanja i prezentacije u Gradskoj knjižnici. 5.2. ŠKOLSKI PROJEKTI, STRUČNE EKSKURZIJE I TERENSKA NASTAVA ŠKOLSKI PROJEKTI planirani ove godine su: Projekt e- Škole ESF- projekti (Europskog socijalnog fonda) Projekti Fonda za zaštitu okoliša i en.učinkovitost EKO škola PASCH projekt EDJ: Na koturaljkama kroz grad i europske jezike Jedinstveni ispiti znanja iz hrvatskoga jezika Hrvatski olimpijski dan: razredno prvenstvo u krosu Parlaonica: Treba li intelektualno vlasništvo zaštitu? Matematička lektira Kako čitati grafove? Mehanički valovi i sinusoida Informatika u matematici Škole za Afriku

Physicsmasterclass Svjetski dan poezije – velike književne obljetnice Projekt Šafran Postali smo srednjoškolci Maturalne svečanosti Projektni tjedan (Tjedan darovitih učenika, Dan škole) Rokovi matematičari Dan otvorenih vrata Klokan bez granica Stani u moje cipele (Dan obrnutih uloga) ESF projekt Projekt e-Škole Godišnjak škole

Školski su projekti (plan i program) sastavni dio školskog kurikuluma.

11


1. Projekt e- Škole - nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet. (Mjerodavno tijelo koje je nadležno CARNetu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) Ugovor se potpisujemo u studenom, a provedba projekta počinje u siječnju 2016. Godine

2. ESF- projekti (Europskog socijalnog fonda) u okviru operativnog program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013., broj poziva:HR.3.1.20. U projektu „Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini“ sudjelujemo u dva projekta: „Zajedno kroz prirodoslovlje“ u kojem smo prijavitelj, a partneri u projektu su SŠ Marka Marulića iz Slatine i SŠ Stjepan Ivšić iz Orahovice. U projektu „Suvremena tehnologija i edukacijske metode za stjecanje vještina i kompetencija u gimnazijama“ (STEM za SvaKoG) prijavitelj je Gimnazija iz Bjelovara, a naša škola zajedno s Visokom tehničkom školom iz Bjelovara i SŠ Marka Marulića jedan je od partnera. Projekti traju godinu dana, a potpisivanje ugovora očekuje se tijekom listopada.

3. Projekti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

12


STRUČNE EKSKURZIJE, PROJEKTNA IZVANUČIONIČNA NASTAVA Stručne ekskurzije vezane su uz nastavne planove i programe, planirane su i kao razredne ekskurzije, a neke kao izvanučionična nastava. Ekskurzije se planiraju u nastavno i nenastavno vrijeme. Detaljni plan i program voditelji posebno izrađuju. Nastavničko vijeće daje suglasnost za provedbu ekskurzija na prijedlog povjerenstva. Povjerenstva za provođenje ekskurzija i izbor agencije razrednih ekskurzija čine razrednici, predsjednici razrednog odjela i predstavnici roditelja u Vijeću roditelja. Razred Zainteresirani učenici (do 200)

Sadržaj/tema odredište Zagreb; Interliber; Leonardo da Vinci – umjetnik i genij

Učenici prvih razreda

Lisičine, Rupnica, Jankovac, Ružica grad

Učenici trećih razreda

Grabrovnica, rodna kuća P.Preradovića HNK u Zagrebu, Glembajevi

Učenici četvrtih razreda 4.d razred

NE Krško (GOO)

Učenici jezične gimnazije 2.i 3.r, (65 uč)

Verona, Venecija, Firenza

1.d, 2.d Polaznici fakultativne nastave iz fizike i biologije /kemije Učenici trećih razreda

Deutsches Museum, Munich Prirodoslovni muzej u Beču (GOO) Dani otvorenih vrata PMF-a u Zagrebu

Ciljevi Razvijanje interesa za čitanje Prepoznavanje likovnih primjera, umjetnik kao homo universalis Upoznati biološke raznolikosti Papuka Upoznati zelene površine Jankovca Održati terensku nastavu

Voditelji Razrednici Prof.likovne umjetnosti

Razrednici prvih razreda

Vrijeme 14.studenoga 2015.

Rujan, 2015.

Nastava na izvornom lokalitetu

M.Bašnec, S.Srnak, Z.Kos

Listopad, 2015.

Razvoj kazališne kulture

Profesorice hrv.jezika

Studeni, 2015.

S.Polašek

Proljeće 2016.

K.Kovačić, prof, I.Harmund, prof. M.Bašnec, prof.

Svibanj, 2016.

Saznati o korištenju nuklearne energije i prednostima njene uporabe, sigurnosti rada nuklearnih reaktora, te moguće opasnosti i načini zaštite Upoznavanje antičke kulture i talijanske renesanse(književnost, arhitektura) Popularizacija učenja prirodoslovlja Razvijanje suradničkog učenja Kulturne i povijesne znamenitosti grada Upoznati smjerove na PMF-u, posjet laboratorijima i praktikumima

13

S. Polašek, prof J. Viljevac, prof I. Salajić, prof A. Bobanac, prof S. Polašek, prof J. Viljevac, prof I. Salajić, prof D.Brlas, prof. Profesori biologije i kemije

Proljeće, 2016.

Jesen 2015. U vrijeme dana otvorenih vrata PMF-


(45 uč)

Učenici drugih razreda (45 uč)

Učenici drugih razreda (116 uč)

Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu Posjet zoološkom vrtu, te prirodoslovnom i mineraloškom muzeju u Zagrebu

Zainteresirani učenici (25 uč)

Izložba A.Rodin, opera Traviata (GOO)

Zainteresirani učenici (45 uč)

Rim - Assisi Firenza

Zainteresirani učenici (28 uč)

London

Učenici trećih razreda

Posjet zajednici za liječenje ovisnika i Dječjem domu Nazor (GOO)

Učenici 2.b razreda

Školski nagradni natječaj: razred s najmanjim brojem izostanaka

Učenici drugih razreda

Muzej vučedolske kulture u Vukovaru, Sarvaš i Ilok (GOO)

Učenici trećih razreda

Salzburg, dvorci Bavarske

Zainteresirani

HNK; Balet Orašar

Upoznati načine i metode rada na znanstvenom institutu Održati izvanuč. nastavu upoznati žive organizme pojedinih bioloških vrsta - povezati pojedine životinje sa njihovim prirodnim staništima - razumjeti i upoznati razvoj faune od jednostavnijih do savršenijih organizama Prepoznavanje i identicifiranje lik.primjera, prepoznati elemente opernog djela popularizacija učenja tal. jezika i kulture aktualizirati kršćanskoreligiozni svjetonazorski utjecaj na kulturu, jezik, društvo Europe Hrv. upoznavanje i promoviranje baštine V. Britanije s posebnim naglaskom na umjetnost, kulturu arhitekturu, politiku tradiciju upoznavanje s vrstama sredstava ovisnosti i posljedicama njihove zloupotrebe te s jednim od oblika liječenja ovisnika. Nagraditi razred s najmanjim brojem izostanaka, motivirati učenike na smanjenje broja izostanaka, poticati natjecateljski duh - upoznati prirodnogeografska obilježja istočne Slavonije ,Istražiti kulturnu baštinu Vukovara, Iloka, Vučedola -unapređivanje prirodoznanstvenog te socijalno usmjerenog svjetonazora i kulture Upoznati povijesnu i kulturnu baštinu, biološku i ekološku vrijednosti i ekonomska dostignuća Razvoj suradničkog učenja promoviranje klasične

14

Profesori biologije i kemije

Profesori biologije i kemije

D.Sikora, prof. N.Hećimović, prof. V.Stamenić, prof. I.Mikolić, prof. H.Turčinović, prof.

U vrijeme dana otvorenih vrata Instituta Ruđer Bošković u Zg

Proljeće, 2016.

18.rujna 2015.

Proljeće, 2016

I.Harmund,prof. Srpanj, 2016.

Lj.Main, prof. I.Bezak, prof.

Travanj, 2016.

Studeni, 2015. Razrednik M.Novosel, prof.

Razrednici drugih razreda

Svibanj, 2016.

M.Uzelac, H.Turčinović,L.Benković

Svibanj, 2016.

V.Stamenić, prof.

Prosinac, 2015.


učenici

(GOO)

baletne kulture -upoznavanje s najizvođenijim baletom na svijetu

I.Harmund,prof.

6. GODIŠNJI VREMENIK RADA 6.1. ODGOJNO-OBRAZOVNA RAZDOBLJA I ODMORI UČENIKA; Vremenik nastavne godine Prema Pravilniku o početku i završetku nastave i trajanju odmora učenika srednjih škola u šk. god. 2015./16. školska godine traje od 1.IX. 2015. do 31.VIII. 2016., a nastavna godina od 7.IX. 2015. do 10.VI. 2016. Učenicima završnih razreda nastava završava 17.V. 2016. Nastava se ustrojava u dva polugodišta: Prvo polugodište- od 7. IX. do 23.XII. 2015. ( 76 nastavnih dana) Drugo polugodište -od 11.I. do 10.VI. 2015., odnosno do 20.V. 2016. za IV. razrede ( 104 nastavna dana, 85 za maturante) Ukupno: 180 nastavni dan, odnosno 161 za maturante. Trajanje odmora učenika: Zimski odmor: od 24.XII. 2014. do 8.I. 2016. Proljetni odmor: od 21.III. do 25.III. 2016. Ljetni odmor počinje 13.VI. 2016., osim za učenike koji polažu popravne ispite. Nastava je organizirana u pet radnih dana u jednoj smjeni. Poslije redovne nastave održava se dodatna, dopunska, fakultativna nastava i izvannastavne aktivnosti. 6.2.VREMENIK NATJECANJA, POPRAVNIH ISPITA I PISANIH PROVJERA POSTIGNUĆA NATJECANJA UČENIKA Učenici će sudjelovati u svim natjecanjima vezanim uz gimnazijski program prema vremeniku i uputama Agencije za odgoj i obrazovanje – Katalog natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola RH u 2015./2016.god.: hrvatski jezik, engleski jezik, njemački jezik, latinski jezik, povijest, geografija, matematika, biologija, informatika, filozofija, logika, vjeronauk, sportska natjecanja i GLOBE. Provest ćemo i natjecanja iz matematike „Klokan bez granica“ i „Rokovi matematičari“. POPRAVNI ISPIT Popravni rok: 19. - 23. kolovoza 2016. Ispiti će se održati pred komisijom koju čine razrednik, ispitivač i treći član komisije – sustručnjak ili drugi profesor koji će biti imenovan. VREMENIK PISANIH PROVJERA ZNANJA Okvirni plan pisanih provjera postignuća usvojit će Nastavničko vijeće (u rujnu 2015. za prvo polugodište te u siječnju 2016. godine za drugo polugodište), a bit će objavljen na mrežnim stranicama škole. 15


6.3. VREMENIK POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE Matura će se odvijati u skladu s Pravilnikom o polaganju državne mature i Kalendarom polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2015./2016. Prijave: 1.XII.2015. - 1.II.2016. Školsko ispitno povjerenstvo čine: Jasminka Viljevac, ravnateljica škole Mateja Uzelac, Ispitni koordinator Maja Bašnec, ispitni koordinator Kristina Matić, razrednica IV.a Renata Kos Badanjek, razrednica IV.b Sanja Srnak, razrednica IV.c Zdenka Kos, razrednica IV.d Ljetni ispitni rok : (provedba: 6.VI. - 27. VI. 2016.) 6. lipnja 2016.: Biologija, Vjeronauk 7. lipnja 2016.: Likovna umjetnost, Geografija 8. lipnja 2016.: Psihologija, Informatika 9. lipnja 2016.: Fizika, Povijest 10. lipnja 2016.: Politika i gospodarstvo, Logika 13. lipnja 2016.: Kemija, Sociologija 14. lipnja 2016.: Hrvatski jezik A i B (esej) 15. lipnja 2016.: Hrvatski jezik A i B (test) 16. lipnja 2016.: Materinski jezici nacionalnih manjina (esej), Grčki jezik 17. lipnja.2016.: Materinski jezici nacionalnih manjina (test), Latinski jezik A i B 20. lipnja 2016.: Talijanski jezik A i B, Filozofija 21. lipnja 2016.: Engleski jezik A i B, Španjolski jezik A i B 23. lipnja 2016.: Matematika A i B 24. lipnja 2016.: Njemački jezik A i B, Francuski jezik A i B 27. lipnja 2016.: Glazbena umjetnost Objava rezultata: 13.VII.; rok za progovore: 15.VII.; konačni rezultati: 18.VII. 2016. Podjela svjedodžbi: 21. srpnja 2016. Jesenski ispitni rok: (prijave: od 21.VII. 2016; provedba: 24.VIII. 2016. - 9.IX. 2016.) 24. kolovoza 2016.: Logika, Glazbena umjetnost 25. kolovoza 2016.: Etika, Geografija 26. kolovoza 2016.: Sociologija, Filozofija 29. kolovoza 2016.: Materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita),Grčki jezik, Latinski jezik A i B 30. kolovoza 2016.: Hrvatski jezik A i B (oba dijela ispita) 31. kolovoza 2016.: Engleski jezik A i B (oba dijela ispita), Francuski jezik A i B (oba dijela ispita) 1. rujna 2016.: Matematika A i B 2. rujna 2016.: Njemački jezikA i B (oba dijela ispita), Španjolski jezik A i B (oba dijela ispita) 5. rujna 2016.: Psihologija, Vjeronauk 16


6. rujna 2016.: Fizika, Politika i gospodarstvo 7. rujna 2016.: Biologija, Informatika 8. rujna 2016.: Kemija, Talijanski jezik A i B (oba dijela ispita) 9. rujna 2016.: Povijest, Likovna umjetnost Objava rezultata: 14.IX.; rok za prigovore: 16.IX., Konačni rezultati: 20.IX. 2016. Podjela svjedodžbi: 22.IX. 2016.

6.4. Okvirni godišnji kalendar rada (uz redovnu nastavu): Vrijeme Sadržaj 1.IX.2014. 2.IX. 3.IX. 4.IX. 7.IX. 10.IX. 16., 17, 18.IX.

Početak školske godine 2015./16. Ispit državne mature iz hrvatskog jezika Školska stručna vijeća Ispit državne mature iz engleskog jezika Ispit državne mature iz matematike Upisi u školu Sjednica NV Preuzimanje razreda u e-dnevnik Početak nastavne godine – prvi dan nastave Ispit državne mature iz psihologije Obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana Zajednički roditeljski sastanci za 4.a i 4.d, 4.b i 4.c, pojedinačni roditeljski sastanci za sve ostale razrede

17.IX.

Sjednica NV

17.IX.

Projektna nastava iz likovne i glazbene umjetnosti „Rodin u Meštrovićevu Zagrebu“ i opera Traviata

23.IX. 24.IX. 25.IX. 29.IX. 30.IX.

Terenska nastava prvih razreda u Park prirode Papuk i Ružica grad Sjednica NV – Tim za kvalitetu Obilježavanje Europskog dana jezika u školi Sjednica NV Sjednica Školskog odbora

1.X. 2.X.

Izvanučionična nastava: Grabrovnica - III. razredi Konstituirajuća sjednica Vijeća učenika

5.X. 6.X. 5.X. 7.X. 8.X. listopad

Obilježavanje Svjetskog dana nastavnika (5.X.) Konstituirajuća sjednica Vijeća roditelja Obilježavanje Svjetskog dana nastavnika Prigodno obilježavanje Dana neovisnosti Dan neovisnosti RH- neradni dan Jedinstveni ispit znanja iz hrvatskoga jezika za učenike prvih i trećih razreda Sastanak Tima za kvalitetu

13.X.

17

Nositelji Ispitno povjerenstvo Voditelji ŠSV, nastavnici Ispitno povjerenstvo Ispitno povjerenstvo Razrednici nastavnici Svi Ispitno povjerenstvo Svi Ravnateljica, pedagoginja, razrednici, roditelji Ravnateljica, administratori ednevnika Profesorice D. Sikora, N. Hečimović i V. Stamenić Profesori biologije, kemije, TZK, razrednici Članovi NV Nastavnici stranih jezika Članovi NV Članovi, ravnatelj, tajnik, računovotkinja Prof. hrv. jezika, učenici Učenici, pedagoginja , ravnateljica Nastavnici Ravnatelj, članovi Nastavnici Svi Učenici, nastavnici hrvatskoga jezika Članovi


14.X. 16.X. 20.X. 25.X. – 27.X. 30.X.

Razredna vijeća, Nastavničko vijeće Svjetski dan hrane, obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje (12.X.) Svjetski dan jabuke ESHA konferencija Međunarodni dan štednje

studeni

Jedinstveni test iz hrvatskog jezika za 4.r

1.XI. 6.XI.

Svi Sveti- blagdan RH HNK Zagreb - Glembayevi

14.XI.

18. XI. 24.XI. U studenom

Posjeta Interliberu i izložbi Leonardo da Vinci – genij i njegovi izumi CARNet-ova konferencija i potpisivanje ugovora za eŠkolu (Dubrovnik) Obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar Sjednica Nastavničkog vijeća i Razrednih vijeća Sjednica Školskog odbora

1.XII.

Roditeljski sastanci za sve razrede Svjetski dan AIDS-a

4.XII. 5.XII.

Početak prijava za u NISpVU Prigodno obilježavanje Sv. Nikole (6.XII.) Prirodoslovni muzej u Beču

18.- 20. XI.

8.XII. prosinac 23.XII. 23.XII. 24.XII. 25. - 27.XII. 28.XII. 29.XII. 30.XII. 31.XII. 1.I.2015. 4. - 5.I. 6.I. 7.I. 8.I.

Tjedan solidarnosti (Hrvatski crveni križ) Akcija „škole za Afriku“ Božićna priredba Završetak prvog polugodišta Badnjak - Godišnji odmor Božić- blagdan RH, neradni dani Sjednice Razrednih vijeća Sjednica NV Inventure Stara godina – Godišnji odmor Nova godina Godišnji odmor Sveta tri kralja- blagdan RH, neradni dan Sjednica NV Pripreme za natjecanja i državnu maturu (po dogovoru) Sastanak Tima za kvalitetu 18

Nastavnici Svi Svi Ravnateljica Učenici, gosti iz bnakarskog sektora, nastavnici Učenici, nastavnici hrvatskoga jezika Učenici 4.r., nastavnici hrvatskog jezika, razrednici Učenici, nastavnici Ravnateljica, prof. informatike Učenici 4.r, nastavnici Nastavnici Članovi, ravnatelj, tajnik Razrednici, roditelji Doktorica školske medicine Učenici Svi Fakultativne nastaave iz fizike i kemije/biologije, nastavnici prirodoslovlja Svi I. Harmund, učenici Svi Svi djelatnici Svi nastavnici Svi nastavnici Komisije za inventuru

Nastavnici Ravnateljica Nastavnici, učenici


9.I. 11.I. 13.I. 14.I. 16.I. 27.I. 29.I. Od siječnja

Pripreme za natjecanja i državnu maturu (po dogovoru) Maturalna svečanost 4.c razreda Početak drugog polugodišta Sastanak Vijeća učenika

2.II. 4.II.

Sastanak Vijeća roditelja Maturalna svečanost 4.d razreda Dan sjećanja na Holokaust - na nastavi povijesti Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća Provedba školskih natjecanja prema katalogu natjecanja Školsko ispitno povjerenstvo Sjednica Nastavničkog vijeća i RV

8. – 12.II. 12.II. 24.II.

Roditeljski sastanci Valentinovo (14.II.) „Dan ružičastih majica“- protiv nasilja u školama

24.II. Veljača

Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća Jedinstveni test za učenike drugih razreda

12. - 18.III. 12.III.

Tjedan darovitih učenika Rokovi matematičari

14.III. 15.III.

Dan Pokreta prijatelja prirode Lijepa naša Svjetski dan prava potrošača - KVIZ

16. III. 17.III. 18..III. 19.III.

Dan otvorenih vrata škole „Klokan bez granica“ – matematičko natjecanje „Stani u moje cipele“ (Dan obrnutih uloga) Maturalna svečanost 4.a razreda

21.III. - 28.III. 22.III. – 26.III.

Proljetni odmor učenika Rim – Asiz - Firenza

27.III. i 28.III. 30.III. ožujak

Uskrs Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća Projekt povodom svjetskog dana poezije 21. ožujka

Ožujak/travanj

Posjet NE Krško

7. – 9. IV.

Izvanučionična nastava u Tehnički muzej u Mϋnchenu

4.c , razrednica S. Srnak Svi Članovi, pedagoginja i ravnateljica Članovi, ravnateljica 4.d , razrednica Z. Kos Nastavnici i učenici Nastavnici Nastavnici, učenici Članovi Ravnateljica, nastavnici Razrednici, roditelji Svi Povjerenstvo za prevenciju … Nastavnici Učenici, nastavnici hrvatskoga jezika Svi Učenici, gosti, nastavnici matematike, članovi udruge Omega7, Eko tim Prof. I. Fiškuš, prof. K. Matić, Prof. K. Kovačić Svi, gosti Nastavnici i učenici Nastavnici i učenici Učenici 4.a , razrednica K. Matić Profesori I. Mikolić i H. Turčinović

19

Svi nastavnici knjižničar, učenici prvih razreda 4.d razred, prof. S. Polašek i I. Salajić 1.d i 2.d razred, prof. S. Polašek i I. Salajić, A. Razlog


20.IV. 22.IV. U travnju

Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća Dan planeta zemlje – Zeleni dan Posjet zajednici liječenih ovisnika i Dječem domu Nazor 6.V. Školsko ispitno povjerenstvo Travanj/svibanj Provođenje probne DM iz obveznih predmeta 17.V. 18.V. (ili 19.V.) 25. – 29. V.

Završetak nastavne godine za učenike četvrtih razreda Ispraćaj maturanata Sjednice Razrednih vijeća i Nastavničkog vijeća Projekt Salzburg i dvorci Bavarske

25. – 29.V.

Projekt Upoznavanje antičke kulture i talijanske renesanse (Verona, Venecija, Firenza)

26.V. 27.V.

Tijelovo Ekskurzija drugih razreda: Ilok, Vukovar

Travanj, ZOtvoreni dani instituta Ruđer Boškovićoološki vrt u svibanj ili lipanj Zagrebu, prorodoslovni muzej u Zagrebu 1.VI. 3. VI. 6.VI. 7.VI. 8.VI. 9. VI. 10.VI. 13.VI. 14.VI. 14.VI. 15.VI. 15. VI. 16. – 30.VI. 17. ili 18.VI. 17.VI. 20.VI. 21.VI. 22.VI. 23.VI. 24.VI.

Sjednica Nastavničkog vijeća, ŠIP Završna priredba Matura: Biologija, Vjeronauk Matura: Likovna umjetnost, Geografija Matura: Psihologija, Informatika Matura: Fizika, Povijest Matura: Politika i gospodarstvo, Logika Matura: Kemija, Sociologija Matura: Hrvatski jezik A i B esej Sjednice Razrednih vijeća Matura: Hrvatski jezik A i B test, Etika Sjednica Nastavničkog vijeća Dopunski rad Sudjelovanje na žup. priredbi „Zbogom školo do jeseni“ Matura: Latinski jezik B Matura: Filozofija, Talijanski B Matura: Engleski jezik A i B Dan antifašističke borbe Matura: Matematika A i B Podjela svjedodžbi i dokumenata učenicima IV. Razreda Matura: Njemački jezik A i B 20

Nastavnici Svi Prof. Lj. Main, prof. I. Bezak Nastavnici obveznih predmeta Svi Nastavnici Učenici 3.a i 3.d razreda, profesori M. Uzelac, H. Turčinovič, L. Benković Profesori K. Kovačić, I. Harmund, M. Bašnec, učenici 2. i 3. razreda jezične gimnazije, 3. b r. opće gimnazije Razrednici, učenici drugih razreda Učenici drugih razreda i profesori biologije i kemije

Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici Nastavnici Nastavnici Učenici, nastavnici

Ispit. povjer.,nastavnici Ispit. povjer.,nastavnici

Ispit. povjer.,nastavnici Razrednici Ispit. povjer.,nastavnici


25.VI. 27.VI. 27.-30.VI. U lipnju Poč. srpnja 1. VII. 4.VII. 6.VII. 7.VII. 13.VII. 15.VII. 18.VII. 21.VII. 22. VII: 19.VIII.-23.VIII. 23.VIII. 24.VIII. 25.VIII. 26.VIII. 29.VIII. 30.VIII. 31.VIII. 1.IX. 2.IX. 5.IX. 6.IX. 7.IX. 8.IX. 9.IX.

Dan državnosti- blagdan RH Matura: Glazbena umjetnost Sastanci školskih stručnih vijeća Sređivanje administracije (svjedodžbe) Upisi u prve razrede Završetak dopunskog rada Sjednice razrednih vijeća nakon dopunskog rada, NV Prijave ispita za jesenski popravni rok Podjela razrednih svjedodžbi (I., II. i III. razredi) Projekt prof. engleskog jezika- London Objava rezultata DM - prigovori Sjednica Nastavničkog vijeća Godišnji odmor za većinu nastavnika Svjedodžbe maturalne – podjela Prijave za jesenski rok mature Godišnji odmor za ostale djelatnike Popravni ispiti u jesenskom roku Sjednica Nastavničkog vijeća i Ispitnog povjerenstva Jesenski rok mature: Logika, Glazbena umjetnost Jesenski rok mature: Etika, Geografija Jesenski rok mature: Sociologija, Filozofija Jesenski rok mature: Latinski jezik A i B Jesenski rok mature: Hrvatski jezik A i B Jesenski rok mature: Engleski jezik A i B Jesenski rok mature: Matematika A i B Jesenski rok mature: Njemački jezik A i B Upisi u više razrede Jesenski rok mature: Psihologija, Vjeronauk Jesenski rok mature: Fizika, Politika i gospodarstvo Jesenski rok mature: Biologija, Informatika Jesenski rok mature: Kemija, Talijanski jezik Jesenski rok mature: Povijest, Likovna umjetnost

21

Članovi str. Vijeća Razrednici Upisna povjerenstva Ispitna povjerenstva Nastavnici Učenici Razrednici, učenici Zaintersirani učenici, prof. I. Harmund Ravnateljica, nastavnici Ravnateljica, razrednici Učenici, koordinatorica

Ravnateljica, nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Razrednici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici Isp. povjer.,nastavnici


Zvonko Ternjej Borna Louvar Ruža Piškur

Ivana Salajić

Slobodanka Polašek Marko Stipandić Domagoj Brlas Anita Bobanac Ana Novosel-Grgić Miroslav Novosel

Kristina Matić

Ivan Fiškuš

Krunoslav Kovačić Ivan Mikolić

1. D

2. A

2. B

2. C

2. D

3. A

3. B

3. C

3. D

4. A

4. B

4. C

4. D

Tjelesna i zdravstvena kultura Tjelesna i zdravstvena kultura Informatika Informatika (IZB) Biologija Kemija Biologija/Kemija Biologija Kemija Kemija Fizika Kemija (IZB) Fizika (vježbe) (FAK) Fizika Fizika (vježbe) (FAK) Fizika Geografija Geografija Povijest Povijest Sociologija Povijest Logika Etika Logika Filozofija Politika i gospodarstvo Etika Latinski jezik Etika Vjeronauk

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 -

2 3 2 2 3 2 2 -

2 -

2 -

2 2 2 2 -

2 3 2 2 -

2 -

2 -

2 -

2 3 2 2

2 2 -

2 2 -

2 2 -

2 3 2 2

2 2 2 -

3 2 2 -

2 -

3 2 2 2 1 1 1

1

2 2 -

2 2 2

2 2 2 2 1

2 2 2 1 2 1

1 2 1

2 1

1 2 2 2 -

2 2 2 -

2 2 2 1 1

2 2 2 1 1 1

1 2 2 -

-

1 2 2 1 1

3 2 2 1 1 1 1

2

1

1

2 1

S1

-

satničar

V2

-

voditelj centra novih tehnologija

1

2 1

2

2 2

2 2

R

I

V1

D

P1

V2

S1

T

G

P2

S2

2 -

-

1

-

-

-

-

-

2 2 -

2 -

-

2

2

2 3 2 1 1

2 2 2 2 1 1 1

2 2 2 1 1 1

2 2

P2

-

povjernik zaštite na radu

2

2 2 -

Dežurni nastavnici u školskoj godini 2015./2016.

-

2 -

4 -

2 -

2

-

ugovorUkupno

1. C

Ostali poslovi

1. B

Sati iznad

Tomislav Šipek

1. A

Norma

Darko Međimorec Maja Tkalčec

Predmet

Ukupno

Nastavnik

22 12

22 12

0 0

22 12

22

22

0

22

22

22

0

22

24 22

22 22

0 0

22 22

18

16

2

18

22

22

0

22

10 22 11 22

10 22 11 22

0 0 0 0

10 22 11 22

22

22

0

22

12

12

0

12

22

22

0

22

21

21

0

21

17

17

0

17


Dežurna spremačica prijepodne. Ponedjeljak

Utorak

Srijeda

Četvrtak

Petak

7:10

R.Piškur

V.Žužić

D.Sikora

S.Polašek

M.VIdalina

1.

R.Piškur

V.Žužić

D.Sikora

S.Polašek

M.VIdalina

2.

R.Piškur

V.Žužić

D.Sikora

S.Polašek

M.VIdalina

Veliki odmor

R. Piškur, M. Stipandić

V. Žužić, B. Inđić

D.Sikora, M.Tkalčec

S.Polašek, Bobanac

Vidalina, Međimorec

3.

M.Stipandić

B.Inđić

M.Tkalčec

A.Bobanac

D.Međimorec

4.

M.Stipandić

B.Inđić

M.Tkalčec

A.Bobanac

D.Međimorec

5.

M.Stipandić

T.Matešić

I.Fiškuš

A.Bobanac

I.Mikolić

6. 7.

H.Turčinović H.Turčinović

T.Matešić T.Matešić

I.Fiškuš I.Fiškuš

G.Grba G.Grba

I.Mikolić I.Mikolić

Obveze dežurnih nastavnika: -

Voditelj dežurstva (i dežurni učenici) dolaze u školu do 7.10 h (do dolaska dežurnih nastavnika dežura školski domar)

-

Dežurni preuzimaju knjigu dežurstva i upute od voditelja dežurstva

-

Dežurni nastavnici obvezni su pod odmorom dežurati na hodnicima

-

Dežurstvo završava u 13.30h. Dežurni nastavnici obvezno upisuju zapažanja tijekom dana i potpisuju listu.

-

Voditelj dežurstva odgovoran je za provedbu


8. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI ŠKOLE 8.1. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA R.B.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

SADRŽAJ RADA Završno izvješće o samovrednovanju za 2014./15. Raspored rada nastavnika, razredništva Planiranje izborne, fak., dod. i dop. nastave Organiziranje školskih stručnih vijeća Imenovanje ispitnog povjerenstva (drž. matura) Prijedlog Školskog kurikuluma Prijedlog Godišnjeg plana i programa škole Tjedna i godišnja zaduženja nastavnika

NOSITELJI

VRIJEME

Ravnateljica Nastavnici Pedagoginja

Rujan

Pravilnik o izricanju pedagoških mjera Ravnateljica Pravilnik i vremenik državne mature Odluka o oslobađanju učenika TZK Ispitni koordinator Organizacija rada izvannastvanih aktivnosti Izvješća s provedene terenske nastave i Nastavnici projekta likovne i glazbene umjetnosti Školski Izvori znanja na hrvatskoj mreži– stručno knjižničar predavanje Priprema školskih projekata Projekti (kandidiranje, provedba i vrednovanje) Ravnateljica Pripreme za državnu maturu Ispitni koordinator Izvješća sa stručnih skupova Nastavnici Pripreme za kraj polugodišta, priredba za Božić Vjeroučitelj Protokol o postupanju u slučaju nasilja u psihologinja obitelji Osvrt na posjet izložbama Interliber i Leonardo da Vinci – genij i njegovi izumi Provedba preventivnih programa Razrednici Uspješnost suradnje s roditeljima Psihologinja Problematika izostanaka učenika i odg. Mjere Nastavnici Zaštita mentalnog zdravlja nastavnika - stručno predavanje Izvješća sa stručnih skupova održanih u prvom polugodištu Komunikacija na radnom mjestu Pedagoginja Analiza uspjeha u prvom polugodištu Ravnateljica Pripreme za natjecanja učenika: povjerenstva Nastavnici Članovi Tima Organizacija Dana škole i Tjedna darovitih Psihologinja učenika Planiranje školski izleta i ekskurzija Ravnateljica Planiranje upisa Voditelji str. vijeća Nastavnici

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača


8.

9.

10.

11.

12.

13.

Provođenje i analiza školskog projekta Tjedan darovitih učenika Prezentacija Gimnazije učenicima iz osnovnih škola (Dan otvorenih vrata) Izvješća s provedenih projektnih nastava Priprema projekta povodom Dana planeta Zemlje – Zeleni dan Priprema za završetak nastave četvrtih razreda Aktualna problematika škole Ankete samovrednovanja Odgojno-obrazovni rezultati učenika IV.razreda Analiza uspjeha na natjecanjima učenika Državna matura Priprema izbornih i fakultativnih nastava za sljedeću školsku godinu Uspjeh na kraju nastavne godine Donošenje planova u dopunskom radu Organizacija dopunskog rada Analiza uspjeha nakon dopunskog rada Analiza organizacije provedene mature i priprema za jesenski rok mature Početak planiranja rada sljedeće godine Analiza uspješnosti školske godine Pripreme za novu školsku godinu

Pedagoginja Ravnateljica Nastavnici Učenici

Ožujak

Ravnateljica Nastavnici

Travanj

Razrednici Nastavnici Ispitni koordinator Nastavnici Pedagog Ravnateljica Pedagog Ravnateljica Ispitna koordinatorica Tim za kvalitetu Svi

Svibanj

Lipanj Srpanj Kolovoz

8.2. Plan i program rada Školskog ispitnoga povjerenstva i dežurnih nastavnika Prema Pravilniku o polaganju državne mature ravnateljica je imenovala članove Školskog ispitnog povjerenstva na Nastavničkom vijeću u rujnu 2015. Školsko ispitno povjerenstvo sastoji se od 7 članova: Predsjednica povjerenstva Jasminka Viljevac, prof.- ravnateljica škole Članovi: Mateja Uzelac, školski ispitni koordinator Maja Bašnec, zamjenica ispitne koordinatorice Kristina Matić, razrednica IV.a Renata Kos Badanjek, razrednica IV.b Sanja Srnak,razrednica IV.c Zdenka Kos, razrednica IV.d Školsko ispitno povjerenstvo obavljat će sve poslove propisane Pravilnikom o polaganju državne mature. Područje rada Sadržaj rada Vrijeme Predsjednik/ica ispitnog povjerenstva

Imenovanje školskog ispitnog povjerenstva Imenovanje ispitnog koordinatora i zamjenika Sazivanja i održavanje sjednica ŠIP Održavanje zajedničkih rod. sastanaka s ispitnom koordinatoricom, ravnateljicom za četvrte i prve razrede Osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu mature Osiguravanje primjene Pravilnika o polaganju mature Imenovanje dežurnih nastavnika i voditelja ispitnih prostorija u suradnji s ispitnim koordinatorom Osiguravanje pravilnosti provedbe ispita državne mature Skrb za tajnost ispita državne mature .

Rujan 2015. Prema Pravilniku i potrebi Rujan Stalno Siječanj, sjednica NV Nakon završenih prijava Vrijeme mature: svibanj/lipanj Stalno


Ispitni koordinator

Ovjeravanje i izdavanje maturalnih svjedodžbi Sudjelovanje na stručnim sastancima Nac.centra Informiranje nastavnika i učenika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te savjetovanje i pružanje podrške učenicima Surađivanje s roditeljima ( rod. sastanci) Informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole Osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite; unošenje prijava Osiguravanje prilagodbe ispita za učenike s teškoćama Zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala Raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama; raspored dežurnih nastavnika Pripremanje prostorija za provođenje ispita Sastanci s dežurnim nastavnicima: upućivanje ,obveze i odgovornosti te predaja potrebnoga materijala Nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita Prisutnost za vrijeme provođenja mature Povrat ispitnih materijala Centru Unošenje podataka u bazu. Ostale obavijesti učenicima

Do 17. srpnja(prema Nac.centru) Po pozivu Rujan, siječanj… Rujan 2015. Studeni/prosinac 2015. Siječanj 2016. Prije i za vrijeme ispita Prije provedbe mature Svibanj/lipanj 2016. Prije provedbe ispita Prije svakog ispita Za vrijeme ispita Stalno Poslije provedenog ispita Stalno prema uputama i potreba

Školsko ispitno povjerenstvo Prijava mature

Provedba ispita mature

Rješavanje prigovora

Obveze voditelja ispitne prostorije i dežurnih nastavnika za vrijeme ispita

Utvrđuje popis pristupnika za polaganje ispita na temelju prijava . Utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru. Odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita , promjeni prijavljenih ispita i odjavi ispita . Odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita, Obavlja i druge poslove provedbe ispita. Prati provedbu ispita državne mature. Utvrđuje poslove nastavnika u provedbi ispita. Nazočno je na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature . Zaprima i rješava prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore pristupnika na ocjene ,utvrđuje opravdanost prigovora i o tome obavještava Centar u roku od 48 sati, Odluku o prigovoru donosi Centar na temelju mišljenja ispitnoga povjerenstva o opravdanosti prigovora u roku od pet radnih dana. Za vrijeme pisanja ispita dežurna su dva nastavnika, koji ne smiju biti nastavnici predmeta iz kojega se polaže ispit,a jedan od njih je voditelj ispit. prostorije. Broj dežurnih nastavnika u pojedinoj ispitnoj prostoriji određen je prema broju pristupnika koji polažu ispit u prostoriji: dva nastavnika do 30 pristupnika, tri nastavnika od 31 do 40 pristupnika, četiri nastavnika naviše od 40 pristupnika. Voditelj ispitne prostorije: - proziva pristupnike koji polažu ispit u toj prostoriji - provjerava identitet prozvanoga pristupnika (prema Obrascu o pristupanju i ponašanju pristupnika), - upisuje u Obrazac dolazak pristupnika te ga usmjerava na njegovo mjesto, - čita upute za provedbu svakoga pojedinog ispita, - uručuje ispitni materijal pristupnicima, - provjerava ispravnost ispitnoga materijala,

siječanj, veljača

Od 6.VI. do 27.VI.2016. i u jesenskom roku od 24.VIII. do 9.IX. Nakon provedenih ispita i objave rezultata - do 13.VII. 2016.

Svibanj i lipanj 2016.


- obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala i isti zamjenjuje ispravnim, - u slučaju neispravnoga zvučnoga zapisa ili uređaja za reprodukciju zvuka prekida ispit i postupa prema uputama NCVVO. - po završetku ispita preuzima ispitni materijal, provjerava je li sav isp. materijal uložen u omotnicu za povrat ispitnoga materijala i označen identifikacijskom oznakom, - ispitni materijal iz ispitne prostorije i izvješće o provedbi ispita predaje ispitnome koordinatoru. Obavijesti o prijavama studijskih programa Jesenski rok mature

- isti poslovi

Obavijest tijekom drugog polugodišta Ispiti: od 24.VIII.2016.

8.3.PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA Razredno vijeće čine svi predmetni nastavnici koji predaju u razrednom odjelu. Tijekom godine održat će se 4 redovne sjednice razrednih vijeća, jedna nakon popravnih ispita, a prema potrebama održat će se i izvanredne sjednica razrednih vijeća. Rr.b. 1.

2.

3.

4.

5. 6.

SADRŽAJ RADA Plan rada ,sati razrednika i suradnja s roditeljima Početni uspjesi i problemi Uključivanje učenika u dod./dop. nastavu i aktivnosti Pripreme za državnu maturu (četvrti razredi) Ostala problematika razrednog odjela Uspjeh razrednog odjela u cjelini i pojedinačno uspjeh učenika, poteškoće Izostanci, odgojne mjere Ostvarenje plana i programa u razrednom odjelu Suradnja s Vijećem učenika Analiza poboljšanja uspjeha i izostanci Sudjelovanje na natjecanjima učenika

NOSITELJI Razrednik Nastavnici

Utvrđivanje uspjeha učenika Pohvale, vladanje učenika; izbor najučenika škole IV.r Ostvarenje nastavnog plana i programa Ocjena rada razrednika i Razrednog vijeća Utvrđivanje uspjeha učenika nakon dopunskog rada Utvrđivanje uspjeha učenika nakon popravnog roka

Razrednik Nastavnici

8.4. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE

VRIJEME Listopad Studeni

Razrednik Nastavnici

Prosinac

Razrednik Nastavnici

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj (IV.r.) lipanj (ostali r.) Srpanj Kolovoz

Razrednik Razrednik


PODRUČJE RADA

GODIŠNJE PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

ORGANIZACIJSKI POSLOVI

PEDAGOŠKI POSLOVI

UPRAVNI POSLOVI

FINANCIJSKI I

SADRŽAJ RADA 1. Izrada Školskog kurikuluma 2. Izrada Godišnjeg plana i programa škole 3. Izrada tjednog i godišnjeg zaduženja nastavnika 4. Izrada plana i programa rada Nastavničkog vijeća 5. Izrada osobnog plana i programa rada 6. Uvid u planiranje i programiranje rada nastavnika 7. Planiranje rada Školskog ispitnog povjerenstva 8. Planiranje rada na samovrednovanju 9. Financijska planiranja 10. Planiranje upisa 11. Planiranje i provođenje projekata 1. Izrada strukture radnog vremena nastavnika 2. Organizacija i sazivanje sjednica Nastavničkog i razrednog vijeća, Vijeća učenika i roditelja, 3. Organizacija početka i završetka godine 4. Organizacija natjecanja učenika 5. Organizacija državne mature 6. Organizacija prezentacije škole 1. Praćenje odgojno-obrazovnog rada: svi oblici rada 2. Sudjelovanje u radu Tima za kvalitetu – vrjednovanje rada škole 3. Praćenje i poticanje rada s darovitim učenicima i učenicima s teškoćama, preventivnih programa 4. Poticanje stručnog usavršavanja nastavnika 5. Pripremanje i vođenje sjednica Nastavničkog vijeća i Ispitnog povjerenstva za maturu 6. Sudjelovanje na sjednicama razrednih vijeća, Vijeća učenika i Vijeća roditelja 7. Sudjelovanje u organizacija natjecanja učenika 8. Suradnja i individualni razgovori s nastavnicima, učenicima, roditeljima 9. Praćenje rada pripravnika i nastavnika 10. Prijedlozi za napredovanja nastavnika 1. Rješavanje kadrovske problematike 2. Rješenja o tjednom i godišnjem radu nastavnika 3. Rješenja o korištenju godišnjih odmora i druga 4. Odobravanje službenih putovanja 5. Sudjelovanje u radu Školskog odbora 6. Provođenje odluka Školskog odbora i Nastavničkog vijeća 7. Ostali poslovi važni za djelatnost škole 1. Izrada financijskog plana ( suradnja) 2. Svi poslovi vezani uz financije od planiranja do ostvarenja 3. Odobravanje isplata sati iznad norme i drugo

VRIJEME Rujan

Kontinuirano Rujan Rujan/prosinac Veljača…

Rujan Stalno Siječanj/veljača Svibanj/lipanj Lipanj/srpanj Stalno

VIII./IX…. IX. V. Tijekom godine

Prosinac Stalno


ADMINISTRATIVNI POSLOVI

JAVNA I KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE

4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

2.

3. OSTALI POSLOVI

1. 2.

Suradnja s računovođom i tajnikom škole Potpisivanje svjedodžbi, razr.i matičnih knjiga Odobravanje i potpisivanje putnih naloga … Sudjelovanje u izradi izvješća Planiranje i suradnja u organizaciji priredaba, izložbi i drugih manifestacija škole, Dana škole Prezentacija škole, predlaganje za priznanja Pripremanje i uređivanje Godišnjaka škole Suradnja s ustanovama u našem gradu i županiji, te drugim ustanovama važnim za djelatnost škole Suradnja u školskim projektima Osobno stručno usavršavanje:stručno,pedagoškopsihološko, praćenje zakona i propisa Sudjelovanje na stručnim skupovima što ih ustrojava Ministarstvo,Agencija za odgoj i obrazovanje i Nacionalni centar Sudjelovanje na drugim stručnim skupovima i poticanje stručnog usavršavanja nastavnika Prijem stranaka Različiti sastanci

8.5. PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGINJE SADRŽAJ ZADAĆE POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA Godišnji plan i program rada škole

Utvrditi odgojno-obrazovne potrebe

Stalno

Stalno

Tijekom godine


Školski kurikulum Plan i program rada stručne suradnice pedagoginje Tjedno i mjesečno planiranje rada

 

Građanski odgoj i obrazovanje

 

 

Analizirati rezultate rada 2014./2015. Koordinirati/sudjelovati u izradi godišnjeg plana rada škole i školskog kurikuluma Koordinirati planiranje provedbe Građanskog odgoja Pomoći nastavnicima u planiranju i programiranju nastave, izvannastavnih aktivnosti, rada razrednih zajednica i stručnih aktiva Prikupiti i pregledati nastavne planove i programe Planirati rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima Predložiti teme za stručno usavršavanje (NV; ŠSV, IPSU)

POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU  Pratiti uspjeh i napredovanje učenika Rad s učenicima  Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh u učenju i vladanju Upis učenika i formiranje razrednih  Primijeniti pedagoške kriterije pri formiranju razrednih odjela odjela  Rasporediti novoupisane učenike i ponavljače Snimanje odgojnih situacija u  Ispitati potrebe i očekivanja učenika  Raditi na prevenciji neprimjerenih oblika ponašanja razrednim odjelima  Jačati komunikacijske i socijalne vještine učenika Pedagoške radionice 1. r. Kako komuniciramo – JA poruke

2.r. Utjecaj medija i vršnjaka na korištenje sredstava ovisnosti 3.r. Donošenje odluka 4.r. Moja očekivanja vs. očekivanja drugih od mene

Grupni i individualni savjetodavni rad Profesionalna orijentacija Zdravstveno-socijalna zaštita Vijeće učenika Tjedan darovitih učenika Preventivni rad s učenicima (kroz PP) Parlaonica za učenike Treba li

Jačati samopouzdanje učenika Identificirati, podržati i pratiti učenike s posebnim potrebama (nadarene, sa specifičnim teškoćama)  Profesionalno informirati i usmjeravati učenike  Provesti sociometrijsko istraživanje u razredu (prema potrebi)  Osposobiti učenike za prepoznavanje i definiranje konkretnog problema/tehnike rješavanja problema  Distribuirati materijale s fakulteta  Osmisliti i koordinirati provedbu Dana obrnutih uloga  Provedba ankete o profesionalnim namjerama učenika 4.r.  Osmisliti i provesti ankete (prema potrebi)  Posjet zajednici Cenacolo i Domu za nezbrinutu djecu (suradnja s psihologinjom) Pripremiti učenike i materijale za parlaonicu (suradnja s knjižničarom)  

intelektualno vlasništvo zaštitu?

Rad s roditeljima Grupni i individualni savjetodavni rad Roditeljski sastanci (Postali smo srednjoškolci) Dan otvorenih vrata Pano za roditelje Suradnja s razrednicima

Rad s nastavnicima/ razrednicima/pripravnicima

    

1.roditeljski sastanak za 1.razrede i dalje po potrebi Pomoći razrednicima u komunikaciji s roditeljma Voditi individualne i grupne razgovore Voditi pedagošku dokumentaciju o suradnji Anketirati roditelje

pratiti provedbu nastavnih planova i ostalih planova u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa predložiti suvremene i učinkovite nastavne strategije, oblike i metode rada koje nastavnik može primijeniti u praksi uputiti nastavnike na učinkovite tehnike komunikacije s učenicima, roditeljima i međusobno kritički prosuditi rad pripravnika pripravnicu pedagoginju uvesti u sva područja rada pedagoga pružiti stručnu pomoć i podršku pratiti realizaciju nastavnih planova i izvannastavnih aktivnosti u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog procesa pratiti provedbu pravililnika o ocjenjivanju i pedagoškim mjerama pomoći u planiranju i realizaciji indvidualnog stručnog usavršavanja provesti radionicu o komunikaciji na šk.stručnim vijećima

Praćenje provedbe nastavnih planova, INA, Građanskog odgoja Grupni i individualni savjetodavni rad Predavanje/radionica na nast.vijeću Komunikacija na radnom mjestu Praćenje i uvođenje u rad pripravnika Mentorstvo pripravnici Praćenje nastave – neposredan uvid u odgojno-obrazovni proces Školski tim za kvalitetu E-dnevnici Školska stručna vijeća Mentorstvo studentima pedagogije

Suradnje

     

Suradnja s ravnateljicom Suradnja sa stručnim suradnicima u školi Suradnja s institucijama vezanim uz odgoj i obrazovanje

      

Godišnji plan i program rada škole Plan rada Nastavničkog vijeća Dan otvorenih vrata Tjedan darovitih učenik Sudjelovati u zajedničkim aktivnostima i projektima Provedba preventivnog programa te građanskog i zdravstvenog


PU Virovitica, CZSS, Kazalište Virovitica, ICV, Gradska knjižnica i čitaonica, SOS telefon, Udruga“Veranda“, ZZJZ VPŽ

odgoja Surađivati sa školskom liječnicom na realizaciji PP-a zdravstvene zaštite (cijepljenja, sistematski pregledi)

VREDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, ANALIZE, PEDAGOŠKA ISTRAŽIVANJA Analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika u obrazovnim razdobljima Tim za kvalitetu Analiza pojedinih sastavnica odgojnoobrazovnog rada (po potrebi) Izrada anketa, upitnika... Praćenje i analiza izostanaka Samovrednovanje

    

Pratiti i analizirati o-o postignuća tijekom godine Usporediti rezultate s prijašnjim godinama Koordinirati izbor najučenika škole Informirati NV, Vijeće učenika i Vijeće roditelja Kritički prosuđivati rezultate s članovima Tima za kvalitetu, provesti SWOT analizu i izraditi razvojni plan

STRUČNO USAVRŠAVANJE Individualni plan stručnog usavršavanja Pedagoško-psihološka literatura NV, ŠŠV – nazočnost, rad i suradnja ŽSV – sudjelovanje, predavanja Stručni skupovi, radionice i seminari u organizaciji AZOO, MZOŠ i ostalih institucija Vrednovanje i samovrednovanje rada

     

Organizirati predavanja i radionice na nastavnike Pratiti aktualnu pedagoško-psihološku literatutu i upućivati nastavnike na istu Aktivno sudjelovati u radu ŽSV-a Primijeniti nova znanja i suvremene metode u radu Izraditi upitnike za učenike i nastavnike Kritički prosuditi vlastiti rad

BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST Dnevnik rada pedagoga Dokumentacija o učenicima i roditeljima Briga o školskoj,pedagoškoj i nastavnoj dokumentaciji Pregled E-dnevnika Osobna dokumentacija o radu Godišnjak škole

        

Poslovi po nalogu ravnateljice Poslovi administratora E-dnevnika Poslovi koordinatora provedbe Građanskog odgoja Poslovi vezani uz početak i kraj šk. godine Dežurstva učenika Natjecanja Nepredviđeni poslovi

    

Voditi dnevnik rada, pratiti realizaciju Voditi zapisnike razgovora s učenicima, roditeljima i nastavnicima Voditi zapisnike nakon neposrednog uvida u nastavu Predlagati nabavu stručne literature i novih izvora znanja Poticati učenike, nastavnike i roditelje na korištenje stručne literature 5x godišnje pregledati imenik i dnevnik rada (E-dnevnik) Kreirati upitnike za roditelje, učenike i nastavnike U suradnji s knjižničarom i ravnateljicom pripremiti Godišnjak Napisati godišnje izvješće o radu

OSTALI POSLOVI Voditi i organizirati učenička dežurstva Pomoći nastavnicima u radu s E-dnevnicima Koordinirati i pratiti provedbu Građanskog odgoja U suradnji sa satničarkom organizirati zamjene nastavnika koordinirati provedbu školskih natjecanja, prikupljati i obrađivati podatke vezane uz natjecanja učenika

ukupno

1784 sata

8.6. PLAN I PROGRAM RADA PSIHOLOGINJE ŠKOLE Oznaka zadatka 1.

POSLOVI I ZADACI Planiranje i programiranje rada

vrijeme realizacije IX


1.1.

Sudjelovanje u izradi i izrada godiš. plana i programa rada

1.1.1.

- izrada plana i programa rada školskog psihologa - izrada plana i programa individualnog permanentnog stručnog usavršavanja - izrada Preventivnog programa škole

1.2.

Planiranje i pr. neposrednog rada s učenicima

2.

Realizacija plana i programa rada

2.1.

Neposredni rad s učenicima

2.1.1.

2.1.2.

IX

IX

tijekom godine

Individualni rad - razgovor s učenicima na osobni zahtjev ili zahtjev nastavnika ili roditelja - pomoć učenicima u konfliktnim situacijama - psihološka obrada i status učenika s poteškoćama u učenju i ponašanju

Rad u skupini učenika prof. savjetovanje i inf. - rad s darovitim učenicima ___________________________________________________________________________ 2.1.3.

2.3.

Oznaka zadatka 2.4.

-

Rad u razrednom odjelu tijekom godine - radionice Učenje učenja u prvim razredima - radionice prevencije nasilja u ljubavnim vezama u trećim - radionice emocionalne pismenosti i nenasilnog rješavanja sukoba – Praćenje realizacije u svrhu unapređivanja odgojno-obrazovnog rada - prisustvovanje nastavi - razgovori i savjeti nakon uvida

tijekom godine

POSLOVI I ZADACI Identifikacija, opservacija i tretman učenika s poremećajima u ponašanju i učenju - sudjelovanje u identifikaciji, evidenciji i obradi učenika - suradnja s roditeljima učenika, vanjskim

vrijeme realizacije


suradnicima 2.5.

- suradnja u vođenju dokumentacije o učenicima - individualni i skupni rad s učenicima koji imaju poteškoća u ponašanju - psihološke radionice za učenike - upoznavanje s instrumentarijem

tijekom godine

2.6.

Uočavanje, poticanje, školovanje i praćenje tijekom godine uspjeha učenika - suradnja s razrednicima Sudjelovanje u identifikaciji i evidenciji darovitih učenika Praćenje napretka darovitih učenika Upoznavanje sa psihološkim testovima i materijalima potrebnim za identifikaciju darovitih učenika Suradnja s roditeljima i vanjskim suradnicima škole ________________________________________________________________________ 2.7. Suradnja i savjetodavni rad s nastavnicima tijekom godine ___________________________________________________________________________ 2.8.

- Zdravstveno – socijalna i ekološka zaštita Pomoć u organiziranju pregleda učenika i provođenju cijepljenja Intervencije u slučajevima epidemije Praćenje pojavnosti ovisničkog ponašanja Sudjelovanje u organizaciji izleta Pomoć u rješavanju zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih problema učenika __________________________________________________________________________ 3. Analiza efikasnosti odgojno-obrazovnih procesa 4. 5. 6.

Permanentno stručno usavršavanje Bibliotečno-informacijska dokumentacijska djelatnost Ostali poslovi

8.7. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE I KNJIŽNIČARA

AKTIVNOSTI

NOSITELJ AKTIVNOSTI

VRIJEME REALIZACIJE


ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA • • • • • •

• • • • • •

školska knjižnica je suvremeni knjižnično – informacijski prostor škole koji učenicima omogućuje pristup izvorima informacija, kroz knjižnični fond, kao i korištenje digitalnih i mrežnih izvora i bolju komunikaciju u usvajanju suvremenih metoda učenja i istraživačkog rada knjižnica provodi organizirano i sistematsko UPOZNAVANJE učenika s knjižničnom građom i razvija NAVIKE korištenja školske knjižnice te sustavno upućuje učenike u služenje svim izvorima znanja upoznavanje knjižnične građe, časopisa, referentne zbirke i AV građe knjižnica pruža POMOĆ učenicima u korištenju raznih izvora znanja: navikavanje na čitanje predgovora, pogovora, bibliografija, kazala i sažetaka u stručnoj i referentnoj literaturi upoznavanje učenika s knjižnicom, fondom i uslugama koje knjižnica pruža neposredna pedagoška pomoć učenicima pri izboru građe u knjižnici; pomoć učenicima u obradi zadanih tema ili referata iz pojedinih nastavnih područja, pretraživanje mrežnih izvora, uz stvaranje navike i potrebe navođenja korištenih izvora, citiranja bibliografskih podataka i poštivanje autorskih prava; razvijanje INFORMACIJSKE pismenosti pomoć učenicima u izradi edukativnih plakata i postera, te izbor materijala za izradu ppt prezentacija za nastavu rad s učenicima u čitaonici: KORIŠTENJE RAČUNALA za učenje i istraživanje te korištenje periodike za samostalno učenje i istraživanje izbor literature učenicima za obradu pojedinih tema uz korištenje knjižničnih kataloga, tematskih bibliografija i mrežnih izvora POSUDBA lektire, beletristike, stručnih i popularno-znanstvenih knjiga i periodike; pedagoška pomoć učenicima u izboru knjižnične građe za učenje i razvijanje intelektualnih sposobnosti sustavno POUČAVANJE, savjetovanje i pomoć učenicima u samostalnom radu, učenju i služenju izvorima znanja, kao putokaz za cjeloživotno učenje rad s učenicima na razvijanju građanskog odgoja i društvenih kompetencija, promicanje zdravih navika svakodnevnog življenja, ekološke osviještenosti i brige za zdravi okoliš

knjižničar

tijekom školske godine

uključeni svi učenici škole

svi 1. razredi

svi 2. i 3. razredi

rujan i listopad

knjižničar svakodnevno, tijekom školske godine

svi 4. razredi

siječanj, veljača

knjižničar

tijekom školske godine

STRUČNI RAD I INFORMACIJSKA DJELATNOST • • • •

• •

PLANIRANJE - organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici: pripremanje, planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, izrada godišnjeg plana rada knjižnice i plana kulturnih aktivnosti knjižnice u suradnji s prof. hrvatskog jezika i drugim aktivima škole NABAVA - vođenje pravilne i sustavne nabavne politike knjižne i neknjižne građe, te periodike u školskoj knjižnici; izrada plana nabave za lektirne naslove, referentnu zbirku te novu stručnu, psihološku i metodičko-pedagošku literaturu Praćenje novije stručne literature, bibliografija i kataloga izdavačkih kuća; čitanje recenzija kritika i prikaza novih knjiga i stručnih časopisa OBLIKOVANJE ZBIRKE - informiranje učenika i nastavnika o novitetima knjižne i neknjižne građe u knjižnici, te suradnja s nastavnicima u svezi nabave lektire, stručne literature, periodike i ostale knjižnične građe za potrebe suvremene nastave; OBRADA GRAĐE – tehnička i stručna obrada knjiga i AV građe: inventarizacija, signiranje, klasifikacija, katalogizacija i kompjutorska obrada; narudžba, predmetna obrada i vođenje kartoteke stručnih i popularno-znanstvenih časopisa IZRADA POMAGALA - katalogizacija knjižnične građe: izrada stručnog, mjesnog, abecednog i predmetnog kataloga te popisi AV građe po predmetima, radi boljeg planiranja i korištenja u nastavi; BILTENI PRINOVA - izrada popisa nove literature za potrebe stručnih vijeća, nastavnika i učenika škole; STATISTIKA I BROJČANI POKAZATELJI - izrada statističkih pregleda o korištenju knjižnične građe u knjižnici: razredna posudba i godišnji pregledi posudbe te „najčitači“ kroz školsku godinu. IZVJEŠĆA o provedbi revizije, otpisa i inventure knjižnične građe te izvješća o stanju i vrijednosti fonda školske knjižnice – polugodišnja i godišnja, u suradnji s računovodstvom škole ZAŠTITA GRAĐE - pravilan smještaj, zaštita i čuvanje knjižnične građe na policama i vitrinama u prostoru knjižnice i čitaonice

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KNJIŽNICE • • • • • •

pripremanje i postavljanje tematskih izložbi u skladu s odgojnim i obrazovnim programima škole obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture, kao i značajnih osoba iz svijeta znanosti, kulture, sporta; obilježavanje važnih svjetskih spomendana uređenje i obogaćivanje prostora knjižnice i čitaonice, panoa i hodnika u prostoru škole informiranje učenika o značajnim kulturnim manifestacijama u gradu Virovitica i Hrvatskoj suradnja s nakladnicima, antikvarijatima, muzejima, galerijama, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Virovitica suradnja s pedagoginjom škole u organizaciji parlaonice na temu autorskoga prava

STRUČNO USAVRŠAVANJE •

praćenje i čitanje knjižnične građe (stručnih knjiga, pedagoško-psihološke literature, beletristike i

knjižničar u suradnji s predmetnim nastavnicima

tijekom školske godine, ali i za vrijeme praznika za učenike


• • • • • • •

časopisa, recenzija nove literature) praćenje literature s područja knjižničarstva i dokumentaristike sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske knjižničare organiziranje, pripremanje i održavanje županijskog stručnog vijeća za srednjoškolske knjižničare za X. županiju (3 puta god.) suradnja s MZOS-om i Agencijom za odgoj i obrazovanje RH i Matičnom službom sudjelovanje na Proljetnoj školi školskih knjižničara RH 2016. usavršavanje za računalnu obradu građe u knjižnici i primjena programa METELwin za obradu građe i knjižnično poslovanje suradnja s NSK i Sekcijom za školske knjižnice Hrvatskog knjižničarskog društva

knjižničar Josip Strija voditelj ŽSV-a srednjih škola X. županije

tijekom školske godine

SURADNJA S RAVNATELJEM, NASTAVNICIMA I STRUČNIM SURADNICIMA ŠKOLE • • • • • • • • • • • • •

suradnja s ravnateljicom škole u svezi poboljšanja uvjeta rada u školskoj knjižnici i čitaonici, nabava opreme i pomagala suradnja s nastavnicima svih nastavnih područja u svezi nabave stručne literature, priručnika za pripremu učenika na državnoj maturi, narudžba periodike za učenike i nastavnike suradnja u svezi nabave AV građe za potrebe nastave suradnja s nastavnicima u svezi provedbe kulturnih aktivnosti i događanja u našoj školi: predavanja, susreti, gostovanja, predstave, izložbe, projekcije, predstavljanja i sl.) pomoć nastavnicima pri realizaciji nastavnih sadržaja, kao i rada slobodnih i izvannastavnih aktivnosti učenika priprema i odabir literature za izvođenje nastavnih sadržaja i nabava lektirnih naslova za hrvatski jezik, kao i za strane jezike suradnja s ravnateljicom i razrednicima u svezi odabira i nabave knjiga za nagrade najboljim učenicima na kraju školske godine suradnja s ravnateljicom, pedagoginjom, psihologinjom i tajnikom škole (novi djelatnici i učenici, dugovanja i sl.). suradnja s računovotkinjom škole u svezi nabave knjižničnog fonda i opreme; godišnja izvješća o stanju i vrijednosti fonda. suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH - vođenje Županijskog stručnog vijeća srednjoškolskih knjižničara za X. županiju sjednice Nastavničkog vijeća na kraju obrazovnog razdoblja i tijekom školske godine, kao i sudjelovanje u ispitnom povjerenstvu za državnu maturu, dežurstva na ispitima državne mature sastanci stručnog vijeća profesora hrvatskog jezika i književnosti u vezi provedbe kulturnih aktivnosti škole, te nabave određenih naslova lektire i beletristike za učenike suradnja s profesorima, ravnateljicom i pedagoginjom u izradi i uređivanju Godišnjaka škole, priprema materijala, fotografija, dokumenata i sl.

Ravnateljica, knjižničar i voditelji stručnih vijeća

knjižničar

tijekom školske godine

tijekom godine ravnateljica, stručna služba


8.8. PLAN I PROGRAM RADA STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU I. STUPNJA PODRUČJE RADA

GODIŠNJE PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

SADRŽAJ RADA

VRIJEME

1. stručna pomoć poslodavcu u provedbi i unapređivanju Zakona o zaštiti na radu 2. sudjelovanje u izradi procjene rizika 3. unutarnji nadzor nad primjenom Zakona o zaštiti na radu 4. prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima 5. suradnja sa specijalistima medicine rada, tijelima nadležnim za poslove inspekcije rada 6. dokumentiranje osnovnih informacija o poslovima za koje je izvršena procjena 7. dokumentiranje rezultata procjene rizika 8. stručna pomoć poslodavcu u obavješćivanju djelatnika i učenika o svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje 9. stručna pomoć poslodavcu u osiguravanju Tijekom godine tehnički ispravnih radnih sredstava 10. stručna pomoć poslodavcu u ispitivanju sredstava rada koje se koriste 11. savjetovanje poslodavca prilikom osiguravanja sredstava za pružanje prve pomoći 12. stručna pomoć poslodavcu u poduzimanju mjera zaštite od požara i spašavanja djelatnika i učenika 13. sudjelovanje u izradi plana evakuacije i spašavanja 14. obavješćivanje djelatnika i učenika o štetnosti sredstava ovisnosti i njihovom utjecaju na radnu sposobnost 15. surađivanje sa specijalistom medicine rada pri provođenju mjera sprečavanja zlouporabe sredstava ovisnosti 16. sprječavanje konzumacije alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti 17. pratiti da su provedena propisana ispitivanja zaštite od udara električne struje 18. pratiti da je na objektima za rad provedena zaštita od udara od groma 19. pratiti da su osigurani potrebni putovi za prolaz i evakuaciju djelatnika i učenika 20. pratiti i redovito obilaziti sve prostorije u svrhu utvrđivanja održavanja čistoće


8.9. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA SATA RAZREDNIKA I.RAZRED REDNI BROJ SATI 1., 2., 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

SADRŽAJ RADA •

• • • • • • •

13. 14. 15.

• • • • • •

16. 17. 18.

• • •

19. 20. 21. 22. 23

• • • • •

24.

25.

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

• • • • • • • • •

35.

Formiranje razrednog odjela, rješavanje razredne administracije, raspored sati, upoznavanje učenika s novom školskom sredinom – predstavljanje školskih aktivnosti, projekata, stručne službe, informacije o učionicama,profesorima i predmetima, pravilnici (kućni red, pedagoške mjere, praćenja i ocjenjivanja učenika) (GO) demokratski izbor razrednog predsjednika, zamjenika i predstavnika Eko-škole (GO) Nova škola – izazovi i odluke koje donosimo (ZO) Sat u školskoj knjižnici komunikacija u razredu: JA-TI govor (pedagoginja) (GO) Kako učimo? Kako učinkovitije učiti? (psihologinja) Bonton u svakodnevici i školskom životu Rizična ponašanja i posljedice na obrazovanje te profesionalni razvoj i karijeru (ZO) Vrijednosti izbora životnog stila (ZO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje I (ZO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II (ZO) Kako ispunjavam svoje slobodno vrijeme? (interesi, vještine, hobi) Prehrambeni stilovi (ZO) Osvrt na rad i ostvarene rezultate u prvom polugodištu, tekuća problematika Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini (ZO) Nove tehnologije – koliko i kako ih koristimo? Parlaonica (tema po izboru učenika) Društvene mreže na internetu - ovisnost i opasnosti Prevencija nasilja u različitim okolnostima – u vezi, sportu…(ZO) Kako se oduprijeti predrasudama u našoj sredini? Jednodnevna školska ekskurzija - priprema Alkohol, cigarete i droge – utjecaj na pojedinca, obitelj i zajednicu(ZO) Obitelj – kako ju doživljavamo i koliko smo zaslužni za odnose u svojoj obitelji (GO) Što je za mene ljubav? Prepoznavanje i izražavanje osjećaja. Medijski prikaz spolnosti (ZO) Komuniciranje u vezi (ZO) Ljudska prava i tolerancija (GO) Utjecaj spolno prenosivih bolesti na reproduktivno zdravlje (ZO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje II (ZO) Važnost tjelesne aktivnosti – kako i koliko ulažemo u svoje zdravlje Ispitni stres i uspjeh Izostanci – razlozi i posljedice Uspjeh učenika na kraju nastavne godine – jesmo li zadovoljni postignutim? Administrativni poslovi na kraju nastavne godine i ostala problematika

VRIJEME

Rujan

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj


II. RAZRED REDNI BROJ SATI

SADRŽAJ RADA

1. 2. 3. 4.

Formiranje razrednog odjela, ; provjera administrativnih podataka i eventualne promjene u upisu učenika u II razred ), pravilnici (kućni red,

pedagoške mjere, praćenja i ocjenjivanja učenika) (GO)

Informacije o izbornoj nastavi, izvannastavnim aktivnostima, fakultativnoj i dodatnoj nastavi; plan i program rada II. razreda; organizacija nastave; raspored sati;

izbor predsjednika razrednog odjela (predstavnika u Vijeće učenika) zamjenika i predstavnika za EKO – školu (GO)

Posjet izložbi u gradskom muzeju • • • •

5. 6. 7. 8.

Povodimo li se za većinom, ili imamo vlastite stavove ? Kako izaći na kraj s neuspjehom? Dodaci prehrani (ZO) Odijelo (ne) čini čovjeka - robujemo li modnim markama i trendovima

VRIJEME

Rujan

, njegovog

Listopad

9. 10. 11. 12.

• • • •

Pravo na život ( abortus, eutanazija, kloniranje ) Spolno/rodno nasilje u vezama (ZO) Spolno/rodno nasilje u vezama (ZO) Poznanstvo vs. Facebook prijateljstvo vs. prijateljstvo

13. 14. 15.

• • •

Primjena ljudskih prava u svakodnevnom životu (GO) Zaštita reproduktivnog zdravlja (ZO) Živimo li duh Božića -razumijevanje, praštanje, pomaganje drugima?

16. 17. 18.

Kako rješavamo probleme u učenju i vladanju ( Tražim li pomoć kada mi je potrebna?) Siječanj Koliko elektronički mediji utječu na formiranje vlastitih stavova? (GO) Slobodno vrijeme (ZO)

19. 20. 21. 22. 26 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

• • •

• •

• • • • • • • •

Elektroničko nasilje i sigurnost na internetu Moji životni prioriteti Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini(ZO) Razumijevanje vlastitih potreba Možemo li i kako pridonijeti kvaliteti života na Zemlji? (GO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje(ZO) Kockanje i klađenje adolescenata i mladih (ZO) Kako komuniciramo u razrednom odjelu? Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje(ZO) Posljedice uzimanja lijekova i drugih sredstava ovisnosti na mentalno zdravlje(ZO) Nasilje na osnovi nerazumijevanja i neprihvaćanja razlika u izboru Ljudsko dostojanstvo i ljudska prava; Opća deklaracija o ljudskim pravima (GO) Uspjeh učenika na kraju nastavne godine – jesmo li zadovoljni postignutim?

Administrativni poslovi na kraju nastavne godine i ostala problematika

III.RAZRED

Studeni

Prosinac

Veljača

travanj

svibanj

Lipanj


REDNI BROJ SATI 1., 2.

3. 4.

SADRŽAJ RADA

Formiranje razrednog odjela; Upoznavanje učenika s pravilnicima

(kućni red, ped. mjere, praćenja i ocjenjivanja učenika) (GO)

;Informacije o izvannastavnim aktivnostima, fakultativnoj i dodatnoj nastavi organizacija nastave;raspored sati; izbor predsjednika razrednog odjela (predstavnika u Vijeće učenika) i predstavnika za Eko školu (GO); • Upoznavanje učenika s provedbom državne mature (koordinatorice DM) Nasilje u ljubavnim vezama (psihologinja)

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

• • • • • • • •

Nasilje u ljubavnim vezama (psihologinja) Matura i upisi na fakultete Razumijevanje potreba drugih ljudi Neprimjerene pojavnosti u školi i okolini(ZO) Stres – kako ga prepoznati i nositi se s njime Punoljetnost nosi prava ,ali i obveze Stereotipi o spolnosti, spolno zdravlje i spolna prava(ZO) Planiranje obitelji, metode kontracepcije (liječnica šk.medicine)

13. 14. 15.

• • •

Nasilje u ljubavnim vezama (psihologinja) Radionica „Kako nadmudriti test“ Strategije suradnje u rješavanju sukoba (GO)

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

• • • •

Brak, roditeljstvo i obitelj(ZO) Parlaonica ( tema po izboru učenika) genetski modificirani vs. EKO-proizvodi Glazbeni trendovi kod mladih – utječe li glazba koju slušam na moje stavove i ponašanje? Školovanje mladih u nerazvijenim zemljama (UNICEF) Život u Europskoj uniji (GO) Kako nastaju stereotipi i predrasude? Trgovina ljudima (GO) Pritisak vršnjaka – kako se s njime nositi? Pravilna prehrana tijekom pojačanih tjelesnih i umnih napora(ZO) Odnos čovjeka i prirode (GO)

23 24. 25. 26. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

• • • • • • • • • • • • • • •

VRIJEME

Alkohol i promet (predstavnici PU ) (ZO) Financijska pismenost (predavanje predstavnika banke) (GO) Prevencija nasilja i nasilničkih ponašanja u razl.okolnostima – u vezi, sportu… (ZO) Stigmatizacija i diskirminacija seksualnih manjina I(ZO) Stigmatizacija i diskirminacija seksualnih manjina II(ZO) Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje(ZO) Donošenje životnih odluka u različitim životnim situacijama (pedagoginja)(ZO) Utjecaj sredstava ovisnosti na društveni i profesionalni život i karijeru (ZO) Planiranje budućnosti(ZO)

Administrativni poslovi na kraju nastavne godine, raščlamba postignuća i ostala problematika

IV.RAZRED

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj

Lipanj


REDNI BROJ SATI 1., 2., 3.

SADRŽAJ RADA •

4.

5. 6. 7. 8.

• • • • •

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

• • • • • • • •

19. 20. 21. 22. 23 24. 25

• • • • • • • •

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

• • • • • • •

Upis učenika u IV.razred, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o pedagoškim mjerama; Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju učenika; Etički kodeks učenika Gimnazije,Izbor predsjednika razrednog odjela (predstavnika u Vijeću učenika), njegovog zamjenika, blagajnika i predstavnika EKO-škole (GO) Pravilnik o maturi, vremenik polaganja mature (koordinatorice DM) Upoznavanje učenika s obvezama vezanim uz maturu Upoznavanje učenika s procedurom upisa na fakultete Samopoštovanje – temelj prevencije ovisnosti Izbor zanimanja – gdje se vidim u budućnosti? Informacije o zdravlju i njihova kritička interpretacija (oglašavanje i marketing (ZO) Depresija kod mladih ljudi Mogućnosti doškolovanja i zapošljavanja u zemljama EU (GO) Moja očekivanja vs. očekivanja drugih od mene Klađenje i kockanje – igra ili ovisnost Moja prava i prava drugoga – u sukobu Ispitni katalozi za maturu; Kako se pripremam za maturu; Dodatni ispiti za prijem na fakultetu Analiza rada i uspjeha na polugodištu, pripreme za maturalnu zabavu, tekuća problematika Trendovi u prehrani (makrobiotika, vegetarijanci, vegani...)- dobre i loše strane? Anoreksija, bulimija, drunkoreksia Na pragu punoljetnosti (ZO) Moj doprinos u izgradnji društva bez nasilja (GO) Spolnost, spolno prenosive bolesti (liječnica školske medicine) Jesam li spreman za samostalan život (budući studenti) Ekologija-kultura življenja (GO) Obitelj i/ili karijera? Kako upravljam džeparcem? Kako reagiram na nepravdu? Odgovorno ponašanje (ZO) Život mojih vršnjaka u nerazvijenim zemljama (GO) Višedimenzionalni model zdravlja (R.Ebrts) (ZO) Analiza postignuća Administrativni poslovi vezani uz izvođenje mature Priprema programa za svečanost podjele svjedodžbi; I na kraju ovog puta novi je početak…

8.10. RAD RAZREDNIKA Sati razrednika: u rasporedu sati (1 sat tjedno)

VRIJEME

Rujan

Listopad

Studeni

Prosinac

Siječanj

Veljača

Ožujak

Travanj

Svibanj


Neposredni rad s učenicima (1 sat tjedno) Druge poslove vezane uz razred u izvannastavno vrijeme prema potrebi i prirodi posla. Odgojna područja i zadaće razrednika: I. Praćenje odgojno obrazovnog rada u razrednom odjelu, prava i dužnosti učenika - praćenje i primjena Statuta škole, Pravilnika o školskom redu, Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika, Pravilnika o odgojno-stegovnim mjerama, Pravilnika o polaganju mature… - motivacija učenika za učenje, natjecanje, izvannastavne aktivnosti i projekte - afirmirati demokratskih i uljuđenih međusobnih odnosa, solidarnost, poštovanje - njegovati domoljublja i nacionalnog identiteta, obilježavati značajne datume iz hrvatske Prošlosti i blagdane RH - razvijati ekološku svijest; obilježavanje značajnih datuma iz ekologije - preventivno djelovati u svakom pogledu - surađivati s ostalim institucijama i Centrima socijalne skrbi II.Suradnja s roditeljima i ustanovama vezanim uz odgoj i obrazovanje - suradnja sa svim ustanovama vezanim uz odgoj i obrazovanje - suradnja s Vijećem roditelja - neposredni razgovori s roditeljima (1 sat tjedno-vrijeme oglašeno na oglasnoj ploči) - održavati i pripremati roditeljske sastanke ( 3 puta godišnje, a prema potrebi i više) PLAN I PROGRAM RODITELJSKIH SASTANAKA 1. Upoznavanje sa Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom škole - rujan Upoznavanje roditelja sa izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju, Statutom škole, Pravilnikom o maturi, Pravilnicima: o ocjenjivanju, kućnom redu, odgojnim mjerama, Obavijesti o vremeniku rada škole, o vremenu za individualne obavijesti Izbor predstavnika u Vijeće roditelja, osiguranje učenika i dr. 2. Odgojno-obrazovni uspjeh razreda i učenika pojedinačno - prosinac Planiranje stručne i razredne ekskurzije Preventivni programi; izostanci i ostalo Analiza rezultata u I. polugodištu i prijedlozi za poboljšanje uspjeha Sudjelovanje učenika na natjecanjima i susretima Matura (za IV. razrede) Komunikacija roditelja i učenika Obavijesti, školske ekskurzije… 4. Uspjeh pred kraj nastavne godine i na nacion. ispitima -travanj/ svibanj Vremenik do kraja nastavne godine Obavijesti o uspjesima učenika na natjecanjima i susretima Ocjena suradnje roditelja i razrednika ( škole ) III. Administrativni poslovi: - izrada godišnjeg plana i programa rada razrednika, redara, dežurnih učenika - upis podataka u e-dnevnik; opravdavanje izostanaka;vođenje dokumentacije o učenicima - pripremanje sjednica razrednih vijeća, roditeljskih sastanaka , ekskurzija - pisanje izvješća o uspjehu učenika, te unos ocjena matičnu knjigu i e-maticu - pisanje obavijesti roditeljima -odgojne mjere i vođenje dosjea učenika

8.11. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA I NAPREDOVANJE NASTAVNIKA


Svi nastavnici i stručni suradnici rade plan i program stručnog usavršavanja na obrascima koji je pripremila škola, a mogu planirati do 135 sati stručnog usavršavanja. OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

SADRŽAJ STRUČNOG USAVRŠAVANJA

LITERATURA

NOSITELJI

BROJ SATI PLAN OSTV

SADRŽAJI IZ STRUKE OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKI SADRŽAJI

(Osobno usavršavanje nastavnici

SKUPNO USAVRŠAVANJE NA RAZINI ŠKOLE

planiraju sami. Sastoji se od proučavanja stručne, pedagoške, psihološke literature i zakonskih propisa)

1. NASTAVNIČKO VIJEĆE

Teme: • Izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju i osn. i srednjoj školi Izvori znanja na hrvatskoj mreži Projekti. priprema i provođenje Pružanje prve pomoći Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Komunikacija na radnom mjestu Mentalno zdravlje nastavnika • Izvješća sa stručnih skupova Prema planu i programu rada školskih stručnih vijeća

Osobno nastavnici

Ravnateljica Šk. knjižničar Ravnateljica Psihologinja Pedagoginja Psihologinja Nastavnici

SKUPNO USAVRŠAVANJE NA IZNADŠKOLSKOJ RAZINI

2. ŠKOLSKO STRUČNO VIJEĆE 1. ŽUPANIJSKO STRUČNO VIJEĆE

2. STRUČNI SKUPOVI MINISTARSTVA, AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE I NACIONALNOG CENTRA 3. OSTALO

(Teme: nastavnici upisuju prema planu i programu županijskih stručnih vijeća)

Voditelji Savjetnici Članovi

( Nastavnici planiraju prema katalogu stručnih skupova Agencije )

Agencija Nacionalni centar Ministarstvo

( Planiraju se drugi str. skupovi: udruga, društava, institucije)

Udruge Društva Institucije

Voditelji županijskih stručnih vijeća iz naše škole su:

10


Voditelj

Stručno vijeće

Ivan Mikolić Josip Strija Lidija Benković

vjeronauk str. suradnici knjižničari njemački jezik

Svi nastavnici obvezni su sudjelovati u radu školskih i županijskih stručnih vijeća . Škola će omogućavati svim nastavnicima sudjelovanje na stručnim skupovima na županijskoj razini, na stručnim skupovima što ih ustrojava Agencija za odgoj i obrazovanje prema Katalogu stručnih skupova – zbog nedostatka sredstava sudjelovat će najviše jedan nastavnik, a nova saznanja prenijet će sažeto na sjednicama NV , a iscrpnije školskim stručnim vijećima. Na ostalim stručnim skupovima sudjelovat će prema mogućnostima škole.

Napredovanje nastavnika U školi status profesora savjetnika ima 7 profesora, a profesora mentora 2 profesora. Profesori savjetnici: B. Inđić, S. Polašek, Z. Ternjej, Z. Kos, L. Benković, J. Viljevac, V. Žužić Profesori mentori: D. Brlas, G. Grba Ove, 2015. godine, Nastavničko vijeće predlaže Sanju Srnak, prof. hrvatskoga jezika, Hrvoja Turčinovića, prof. njemačkog jezika,Lj.Main, prof.psihologije i Anu Novosel, prof. povijesti za napredovanje u profesora mentora - u studenom šaljemo prijedlog i ocjenu rada profesora. I dalje ćemo redovito pratiti rad nastavnika i prema Pravilniku o napredovanju predlagati za napredovanje najistaknutije nastavnike.

Profesori pripravnici Profesori T.Matešić i B.Louvar na jesen izlaze na stručni ispit, dok je profesorica Marija Vidalina pripravnica. Imenovali smo povjerenstvo za praćenje, izrađujemo plan i program pripravničkog staža, prijavljujemo je za pripravnički staž do kraja rujna.

8.12. PLANOVI I PROGRAMI ŠKOLSKIH STRUČNIH VIJEĆA U školi postoj pet školskih stručnih vijeća srodnih predmeta. 1. Hrvatski jezik, glazbena i likovna umjetnost, voditeljica Sanja Srnak prof. 2. Strani jezici, voditeljica Maja Mlinarić, prof. 3. Matematika, fizika, informatika, voditelj Marko Stipandić, prof. 4. Biologija, kemija, TZK, voditeljica Borna Louvar, prof. 5. Društvena skupina predmeta, voditeljica Ljiljana Main, prof.

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA


PROFESORA HRVATSKOGA JEZIKA, LIKOVNE I GLAZBENE UMJETNOSTI Voditeljica školskog stručnog vijeća: Sanja Srnak, prof. Sadržaj rada Pripreme za početak školske godine; nastavna sredstva i ostala oprema; programi rada po predmetima; redovna nastava i ostali oblici nastave i rada s učenicima; Dogovor o projektima; Interpolacija obrazovnih ishoda za Građanski odgoj Analiza rezultata rada u prošloj školskoj godini i državne mature Izvanučionična nastava – posjet muzeju – rodnoj kući P. Preradovića u Grabrovnici Stručna tema: priprema i izvođenje nastave na izvornom lokalitetu Projekt: Provedba jedinstvenog ispita znanja za 4. r. (Avangarda i Leksičko semantički odnosi među riječima) Projekt: Provedba jedinstvenog ispita znanja za 3. r. (Hrvatski narodni i književni preporod ) Projekt: odlazak na izložbu A. Rodina i operu Traviata u Zagrebu Projekt u suradnji sa školskom knjižnicom: Tjedan zabranjenih knjiga Projekt: Posjet baletnoj predstavi Orašar u HNK-u u Zagrebu Stručna ekskurzija za učenike 4. razreda u kazalište u Zagreb Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige Projekt: Provedba jedinstvenog ispita znanja za 1. r.( Lirika) Izvanučionična nastava – posjet izložbi L. da Vinci – Genij i njegovi izumi Stručna tema: Pozitivna disciplina u razredu Priprema i provedba školskog natjecanja u poznavanju hrv.jezika Županijsko natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika LiDraNo ( školska i županijska razina ) Međunarodni dan materinskog jezika Stručna tema: Standardni hrvatski jezik u nastavnim predmetima Obilježavanje Dana hrvatskog jezika Projekt: Jedinstveni ispit znanja za učenike 2. r. ( Morfologija ) Stručna tema: Odgojni, obrazovni i funkcionalni zadaci jedinstvenog ispita znanja Projekt: Svjetski dan poezije – obilježavanje obljetnica pjesnika s. Jesenjina, D. Tadijanovića i t. Ujevića Stručna tema: Motivacija učenika za čitanje i interpretaciju lirskih pjesama Dan škole: Godišnja izložba Likovne družine Stručna tema : Likovnost u filmskom i fotografskom izrazu Analiza natjecanja i smotri; natjecanja na državnoj razini Suradnja sa stručnim službama škole, knjižnicom, Gradskim muzejom, Gradskom knjižnicom, Kazalištem Virovitica i drugim ustanovama u gradu i županiji Raščlamba rada u protekloj godini, izvješće o izvannastavnim oblicima rada i prijedlozi za unapređivanje Analiza i praćenje državne mature, samovrednovanje

Nositelji aktivnosti S. Srnak Ravnateljica Pedagoginja Ispitni koordinator Zdenka Kos Sanja Srnak Vera Žužić Zdenka Kos Sanja Srnak Vera Žužić Maja Bašnec Dubravka Sikora Vanja Stamenić Svi profesori HJ Vera Žužić Zdenka Kos Sanja Srnak Svi Vera Žužić Maja Bašnec Dubravka Sikora Vanja Stamenić Prof. hrvatskog jezika Prof. hrv. Jezika Prof. hrv. Jezika Prof. hrv. Jezika Zdenka Kos Z. Kos, S. Srnak Z. Kos, S. Srnak, V. Žužić M. Bašnec V. Žužić, S. Srnak, Z. Kos, J. Strija V. Žužić D. Sikora D. Sikora V. Žužić, Z. Kos, M. Bašnec, S. Srnak, V. Stamenić, D. Sikora Svi profesori hrv. Jezika, likovne i glazbene umjetnosti Svi profesori hrv. Jezika, likovne i glazbene umjetnosti

Vrijeme ostvarenja Rujan / listopad

Studeni/prosi nac Siječanj/veljač a

Ožujak/travan j

Svibanj/lipanj


PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA STRANIH JEZIKA Voditelj školskog stručnog vijeća: Maja Mlinarić, prof. R. broj 1.

Vrijeme Kolovoz 10-12(2h) Rujan

Sadržaj rada, teme

Nositelj

-Donošenje plana rada i -Priprema za nastavnu godinu -Obilježavanje Europskog dana jezika -ekskurzije -individualni planovi -elementi ocjenjivanja -raščlamba inicijalnih testova

Goran Grba i svi ostali članovi

Uređenje učionica -Predavanje -Izvješće sa seminara -Odlazak na Interliber -Državna matura, analiza i -pripreme za maturu -Teme vezane za blagdane -Stručno predavanje -Provođenje školskog natjecanja -Provođenje županijskog natjecanja -Stručno predavanje -Tjedan darovitih učenika -Dan otvorenih vrata škole

Mlinarić Harmund

2.

Studeni

3.

Prosinac

4.

Veljača

5.

Travanj

-Stručno predavanje -Satnica za šk. G. 13/14 -Izvješće sa ekskurzije u Rim i sl.

6.

Lipanj

Državna matura -Uspjeh učenika na kraju nastavne godine -Analiza rada šsv -Izvješća nastavnika sa seminara -odabir voditelja ŠŠV

Oblici rada Rasprava, Razgovor

Mlinarić

Predavanje, razgovor Razgovor

Mlinarić

Predavanje, razgovor

Razgovor, predavanje Svi članovi

razgovor

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA


DRUŠTVENIH PREDMETA Voditeljica školskog stručnog vijeća: Ljiljana Main, prof. REDNI BROJ

1.

2.

3.

4.

SADRŽAJ RADA

1. Donošenje prijedloga plana i programa rada ŠSV-a za školsku godinu 2015./2016. 2. Upoznavanje s novim Pravilnikom o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 3. Stručno usavršavanje na skupovima AZOO-a 4. Primjena pravilnika o ocjenjivanju. 1. Građanski odgoj – korelacija u planu i programu društvenih predmeta - realizacija 2. Izvješća sa stručnih skupova AZOO-a 3. projekti – poteškoće i realizacija 4. obilježavanje svjetskog dana tolerancije (16.11.), i međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25.11. 1. Priprema učenika za školsko natjecanje 2. Problematika praćenja razvoja i napredovanja učenika korištenjem suvremenih metoda poučavanja 3. Analiza postignuća učenika u prvom dijelu školske godine 4. obilježavanje dana sjećanja na holokaust 27.1. 1. Prijedlog mjera i aktivnosti za poboljšanje odgojno-obrazovnih rezultata 2. Priprema učenika za državnu maturu 3. Ljudska prava u suvremenom društvu – izbjeglice i demografska slika Europepredavanje

VRIJEME

rujan

NOSITELJ AKTIVNOSTI

-Ljiljana Main -svi članovi ŠSV-a

6.

7.

1. Razmatranje metoda rada u nastavi 2. Uloga nastavnika u školi u suvremeno doba 3. realizacija terenskih nastava 4. Analiza i usporedba gospodarskog sektora 1. Vrednovanje postignutih rezultata i uspjesi učenika na kraju školske godine 2. Rezultati učenika na državnoj maturi 3. Analiza realizacije fonda sati i nastavnog

-razgovor -predavanje

listopad

-svi članovi ŠSV-a

-razgovor

prosinac

-svi članovi ŠSV-a

-razgovor -radionica

veljača

-svi članovi ŠSV-a Kristina Matić Domagoj Brlas

5. 1. Analiza rezultata županijskih natjecanja 2. Analiza i prijedlozi za poboljšanje radne discipline – analiza primjene novog pravilnika 3. predavanje psihologinje-tolerancija

OBLICI RADA

ožujak

svibanj

lipanj

-svi članovi ŠSV-a - Ljiljana Main

-razgovor -predavanje

-razgovor -predavanje radionica

- svi članovi ŠSV-a - pedagoginja

-razgovor prezentacija

-svi članovi ŠSV-a -Ivan Mikulić

-razgovor -pp prezentacija


PLAN I PROGRAM ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA IZ BIOLOGIJE, KEMIJE, TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE Voditelj školskog stručnog vijeća: Borna Louvar, prof. Plan rada obuhvaća: - redovite sastanke tijekom školske godine, - rješavanje tekuće problematike u izvođenju nastave, - rješavanje problema oko ocjenjivanja učenika, - rješavanje problema korelacije nastavnih sadržaja, - rješavanje nabavke i održavanje nastavnih sredstava, - održavanje stručnih predavanja i rasprava, - analiza rezultata ispita državne mature - pripreme i provođenje natjecanja učenika, - analizu rezultata natjecanja, - stručno usavršavanje. Stručno usavršavanje provoditi će se putem predavanja, radionica, stručnih posjeta. U tijeku školske godine planira se 6 sastanaka na kojima će, uz spomenutu problematiku, biti osobito naglašene slijedeće teme: R. broj

Vrijeme

1.

rujan

2.

listopad

3.

Prosinac

4.

Veljača

5.

travanj

6.

lipanj

Sadržaj rada, teme Analiza rezultata državne mature, donošenje i usvajanje godišnjeg plana i rasporeda rada Množinska koncentracija Priroda kao nadahnuće za učenička biološka istraživanja Pripreme i organizacija učeničkih natjecanja, pripreme za državnu maturu, pripreme i organizacija za tjedan darovitih učenika Analiza učeničkih natjecanja Svojstva otopina Usporedba funkcionalnih sposobnosti učenika Gimnazije Petra Preradovića, Virovitica

Nositelj

svi članovi Ivana Salajić

Oblici rada

Rasprava Predavanje

Zvonko Ternjej

Predavanje

svi članovi

Rasprava

Svi članovi Ruža Piškur Maja Tkalčec Borna Louvar

Predavanje, rasprava Predavanje

Osim sastanaka planira se i sudjelovanje u projektu tjedan darovitih učenika u obliku osmišljenih radionica koje će se izvesti u školi – tema je obrnuta uloga nastavnik – učenik.


PLAN RADA ŠKOLSKOG STRUČNOG VIJEĆA MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE Voditelji školskog stručnog vijeća: Marko Stipandić, prof. Plan rada obuhvaća: - redovne sastanke tijekom školske godine, - rješavanje tekuće problematike u izvođenju nastave, - ispiti državne mature, priprema i provođenje, - nabava i održavanje nastavnih sredstava, - održavanje stručnih predavanja i rasprava, - priprema i provođenje natjecanja učenika, - analize rezultata natjecanja, - stručno usavršavanje nastavnika. Stručno usavršavanje će se provoditi putem predavanja, radionica, stručnih ekskurzija. Tijekom školske godine planira se 6 sastanaka na kojima će uz spomenutu problematiku biti osobito naglašene sljedeće teme: R. broj Vrijeme Teme Nositelj Oblici rada 1.

2.

IX.

XI.

Donošenje plana rada i priprema za nastavnu godinu

svi članovi

Interaktivna zbirka zadataka

Marija Vidalina

Praćenje i ocjenjivanje učenika

Rasprava Rasprava

svi članovi Predavanje

3.

I.

Analiza uspjeha u 1. polugodištu Komunikacija

4.

III.

Primjeri dobre prakseFakultativna nastava

5.

V.

Državna matura, natjecanja PRIRODOSLOVLJE-projekt

6.

VIII.

Analiza uspjeha u školskoj 2015./2016. godini

svi članovi Ivana Bezak Slobodanka Polašek, Ivana Salajić svi članovi Mateja Uzelac svi članovi

Osim sastanaka planiraju se i stručne ekskurzije: - posjet izložbi INTERLIBER – EDUCA “ - posjet NE Krško na proljeće 4.d + aktiv - posjet Otvorenim danima Instituta za fiziku i Instituta Ruđer Bošković - Prirodoslovni muzej u Beču - Tehnički muzej u Munchenu Projekti: - Rokovi matematičari - Klokan bez granica

Rasprava Radionica Razgovor Rasprava


8.13. PLAN I PROGRAM POBOLJŠANJA PREMA OČEKIVANIM ISHODIMA Očekujemo ostvariti planirane opće ishode: - uspješan završetak školske godine - uspjehe na natjecanjima učenika srednjih škola - uspješno položenu maturu i upise na fakultete - ostvarenje svih aktivnosti planiranih kurikulumom - ostvariti očekivana postignuća planirana u Nacionalnom okvirnom kurikulumu. Plan i program poboljšanja rada škole obuhvaća prioritetna područja: Poučavanje i učenje, Praćenje i vrednovanje, Školsko ozračje i sastavni je dio Školskog kurikuluma.

8.14. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM Školski preventivni program je integrirani dio odgojno-obrazovnog procesa s ciljem motiviranja učenika za odabir zdravih stilova života, pravilnog organiziranja slobodnog vremena, razvijanja samopoštovanja i socijalnih vještina, te na rješavanje kriza suvremenih obitelji s ciljem prevladavanja rizičnih ponašanja. Rad školskog preventivnog programa koordinira povjerenstvo: Ljiljana Main, prof. – koordinator, Ivana Bezak, pedagoginja, Ivan Mikolić, vjeroučitelj, Kristina Matić, prof. Povjerenstvo surađuje s ravnateljicom škole, Vijećem učenika i roditelja. Ciljevi školskog preventivnog programa su: • usmjeravanje učenika prema oblicima nenasilnog rješavanja sukoba, tolerancije, poštovanja osobnosti, ravnopravnosti spolova, poštovanja ljudskih prava i razvijanja uljuđenog ponašanja; rano prepoznavanje i pomoć učenicima s teškoćama u učenju, ponašanju i dr. • povećanje osjetljivosti nastavnika za specifičnosti pubertetskog i adolescentskog razvoja učenika; unapređenje kvalitete komunikacije s učenicima i roditeljima • promicanje pozitivnih vrijednosti, socijalnih, emocionalnih, moralnih i spoznajnih sposobnosti učenika, roditelja i djelatnika u izgradnji sposobnosti učenika za zdrav i uspješan razvoj i otpornost na negativne utjecaje • upoznavanje učenika sa štetnosti zloporabe sredstava ovisnosti, problemom trgovanja ljudima, zaštitom od različitih oblika nasilja i različitim problemima suvremenog života • podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, uključivanje učenika u rad izvannastavnih aktivnosti kao i korisno organiziranje slobodnog vremena • poticanje razvoja socijalnih i životnih vještina učenika, vještina rješavanja problema i donošenja odluka; suradnja s roditeljima Namjena školskog preventivnog programa : Upoznavanje učenika sa štetnosti zloporabe sredstava ovisnosti, problemom trgovanja ljudima, zaštitom od različitih oblika nasilja i različitim problemima suvremenog života; usmjeravanje učenika prema oblicima nenasilnog rješavanja sukoba, tolerancije, poštovanja osobnosti, ravnopravnosti spolova, poštovanja ljudskih prava i razvijanja uljuđenog ponašanja; poticanje vještina rješavanja problema i donošenja odluka ; prepoznavanje i pomoć učenicima s teškoćama u učenju, ponašanju i dr. Način i vrijeme ostvarenja: U redovnoj nastavi kroz nastavne sadržaje i satove razrednika, u natjecanja u znanju i sportskim aktivnostima, kroz rad Vijeća učenika i roditelja i u suradnji s institucijama lokalne zajednice, nevladinih udruga i drugim nadležnim ustanovama; putem predavanja i radionica tijekom cijele godine. Sadržaji: Obrada tema o ovisnosti na nastavi biologije, psihologije i vjeronauka Predavanja Centra za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije Roditeljska uloga u prevenciji ovisnosti Prevencija nasilja, suzbijanje trgovanja ljudima Predavanje o opasnostima u prometu (PU) SURADNJA S RODITELJIMA I USTANOVAMA U GRADU


Odvijat će se putem roditeljskih sastanaka, vijeća roditelja, neposrednim razgovorima tijekom cijele godine. IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI UČENIKA Razvoj kreativnih potencijala učenika u suzbijanju ovisnosti i afirmaciji pozitivnih vrijednosti poticanjem uključivanja učenika u sportske aktivnosti u školi, motiviranje učenika za društveno koristan rad, rad Eko škole, ekipe Prve pomoći i uključivanje u druge izvanškolske aktivnosti. Program koji će se ostvarivati u školi u ovoj školskoj godini odvijati će se: - u redovnoj nastavi kroz nastavne sadržaje, a posebno kroz satove razrednika - u izvannastavnim aktivnostima - u organizaciji natjecanja u znanju i sportskih aktivnosti - na roditeljskim sastancima - u radu Vijeća učenika i Vijeća roditelja - u suradnji s institucijama lokalne zajednice, nevladinih udruga i drugim nadležnim ustanovama

Specifične preventivne mjere Obrazovanje za ljudska prava Obrada tema o ljudskim pravima u redovnoj nastavi svih predmeta-građanski odgoj Obrada tema o ljudskim pravima i temeljni dokumenti o ljudskim pravima-građanski odgoj Teme iz područja predrasuda i stereotipa na nastavi psihologije Prevencija ovisnosti Obrada tema o ovisnosti na redovnoj nastavi Obrada tema o ovisnosti na satu razrednika Radionica: Pušenje više nije IN

Nositelj aktivnosti Nastavnici

Vrijeme tijekom godine

nastavnici politike i tijekom godine gospodarstva, etike i vjeronauka nastavnica travanj psihologije Nositelji Aktivnosti Nastavnici Razrednici, HZZJZ Učenici Razrednici

Vrijeme tijekom godine Veljača i tijekom godine po programu razrednika tijekom godine

Poticanje učenika na kvalitetan život bez ovisnosti kroz nastavu vjeronauka Obrada tema o ovisnosti u nastavi biologije

Vjeroučitelj

Obrada tema o ovisnosti kroz nastavu psihologije.

nastavnik po programu psihologije razrednici: Vijeće Roditeljski roditelja, roditelji sastanci,

Roditeljska uloga u prevenciji ovisnosti i osnovna znanja u prepoznavanju sredstava ovisnosti.

Prevencija nasilja, suzbijanje trgovanja ljudima, Afirmacija pozitivnih vrijednosti

nastavnici biologije tijekom godine

Nositelj aktivnosti

Vrijeme


Škola – zona nulte tolerancije za nasilje: pano o nenasilju; sandučić povjerenja (primjedbe vezane uz nasilje u školi) Upoznavanje učenika s pravima i obvezama Upoznavanje učenika s Pravilnikom o ocjenjivanju, Kućnim redom, Pravilnikom o odgojnim mjerama Predavanje o sigurnosti u prometu za učenike četvrtih razreda Radionica o nenasilnom rješavanju sukoba na satu razrednika u četvrtim razredima

Psihologinja, pedagoginja

rujan i tijekom godine

Razrednici

rujan

predstavnik PU Virovitičkopodravske županije Školski psiholog

ožujak

Radionica – Učenje učenja u prvim razredima

Školski psiholog

prema programu razrednika studeni

Radionice – Razvoj emocionalnih vještina u drugim razredima, prevencija nasilja u ljubavnim vezama, treći razredi Uljudbeno ponašanje i komunikacija

Školski psiholog

tijekom godine

Svi

stalno

Uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti, školske projekte, priredbe

voditelji izvannastavnih aktivnosti

stalno

Aktivnosti s učenicima: Obavezni sadržaji prema nastavnom planu i programu zdravstvenog odgoja za srednje škole:

Svrha zdravstvenog odgoja je uspješan razvoj djece i mladih da bi stasali u zdrave, zadovoljne, uspješne, samosvjesne i odgovorne osobe. Opći cilj zdravstvenog odgoja, temeljen na holističkom poimanju zdravlja, jest promicanje zdravlja, zdravih stilova života i usvajanje zdravih životnih navika kroz interdisciplinarni rad i provedbu odgojno-obrazovnih sadržaja u okviru obveznih i izbornih predmeta, školskih preventivnih programa, projekata i sadržaja pripremljenih za provedbu na satu razrednika.


8.15. GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE Građanski odgoj i obrazovanje uvodi se na način obvezne međupredmetne provedbe kako bi se u odgoju i obrazovanju doprinijelo punom razvoju građanske kompetencije učenika. Pri tom se polazi od činjenice da su svi predmeti izravno povezani općim pravom na odgoj i obrazovanje ili nekim posebnim pravom koje se jamči svakom djetetu. U svakom predmetu se traži razvoj određenih vještina i stavova, odnosno vrijednosti koje više ili manje pridonose ostvarivanju Građanskog odgoja i obrazovanja. Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja sa satovima razrednika moguće je kroz sadržaje i aktivnosti kao što su: demokratsko donošenje razrednih pravila i njihovo pridržavanje; priprema učenika za kandidaturu i sudjelovanje u radu Vijeća učenika, izbor predsjednika/ce razreda i izbor predstavnika/ce za Vijeće učenika; informiranje svih učenika u razredu o radu Vijeća učenika; razvoj komunikacijskih vještina učenika, upravljanje emocijama (prepoznavanje i primjereno iskazivanje) i upravljanja sukobom. Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja s nastavom Povijesti i Geografijom ostvaruje se kroz teme kao što su: različita društvena uređenja i oblici vladavine, u sklopu kojih se raspravlja o položaju pojedinca, njegovim pravima i slobodama te o ulozi institucija vlasti u zaštiti prava pojedinca; međuljudski odnosi, pri čemu se osobito raspravlja o ravnopravnosti/ neravnopravnosti između muškarca i žene, među »rasama« ili među različitim nacionalnim, etničkim, religijskim i jezičnim grupama kroz povijest ili u različitim društvima danas; ratovi i njihove posljedice, s posebnim osvrtom na pravo na mir i humanitarnu pomoć, prava izbjeglica, održivi razvoj, racionalno gospodarenje resursima, geografska raznolikost.

Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja s nastavom Hrvatskog jezika utemeljena je na općem cilju i zadaćama nastave Hrvatskoga jezika. Primjerice, ostvarivanje prava na identitet i prava na izražavanje, povijesnoj borbi za uporabu hrvatskoga jezika, utjecajima na hrvatski jezik, izbor književnih djela u kojima se tematizira nepravda i diskriminacija. Povezivanje ishoda Građanskog odgoja i obrazovanja i nastave stranih jezika ostvaruje se učenjem o pravima i odgovornostima građana te o funkcioniranju vlasti u zemlji čiji se jezik uči. Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja s Likovnom, Glazbenom i Tjelesnom kulturom/umjetnosti moguća je u nizu sadržaja u kojima se kultura i stvaralaštvo povezuju sa slobodom sudjelovanja u kulturnom životu i uživanja u umjetnosti te umjetničkog izražavanja. Povezanost Građanskog odgoja i obrazovanja s Vjeronaukom je višestruka. Obuhvaća pitanja, kao što su: sloboda vjeroispovijesti i prava vjernika u demokraciji i nedemokratskim režimima, međureligijski i ekumenski dijalog, odnos između religioznih, agnostika i ateista. Stručni suradnici u školi imaju također važnu ulogu u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja. Potiču usvajanje vrijednosti, stavova i navika koje omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti učenika, profesionalno informiraju i usmjeravaju učenike u skladu s njihovim potrebama, interesima i sposobnostima, rade na povezivanju škole s lokalnom i širom zajednicom, uvode i prate inovacije u svim sastavnicama odgojnoobrazovne djelatnosti/procesa, prate nove spoznaje iz područja, pedagogije i psihologije.


Tematska područja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja: 1. Ljudskopravna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama 2. Politička dimenzija povezana s ostalim dimenzijama 3. Društvena dimenzija povezana s ostalim dimenzijama 4. Međukulturna dimenzija povezana s ostalim dimenzijama 5. Gospodarska dimenzija povezana s ostalim dimenzijama 6. Ekološka dimenzija povezana s ostalim dimenzijama Plan integriranja Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja u postojeće predmete i izvanučioničke aktivnosti u I., II., III. i IV. razredu srednje škole OBVEZNA PROVEDBA

BROJ SATI

međupredmetno sat razrednika izvanučionične aktivnosti (kurikulum) ukupno:

20 5 10 35

Plan međupredmetne provedbe u školskoj godini 2015./2016. Prvi razredi

Drugi razredi

(opća, jezična i PM gimnazija)

(opća, jezična i PM gimnazija)

Fizika

Zakon sačuvanja energije / Sila trenja

Etika

Moj lik u odnosu na druge

Biologija Kemija TZK Njemački jezik

Engleski jezik

Istraživački rad - ekologija onečišćenja Izvori tvari, nafta, voda Kultura kretanja i briga za zdravlje • • • • • •

Hallo, ich bin Mein Profil erste E-Mail an einen Brieffreund schreiben Aktion sauberer See Geschwister & Co. Leben in der Großfamilie

Hrvatski jezik Geografija Fizika Njemački jezik Kemija Biologija Etika Vjeronauk

Povijest

• • •

Atena Periklovo doba Rimska Republika

Suprotnosti u rimskom društvu

(državno uređenje, politika i vojska)

Povijest

Big Brother Remembering the past Eyeborg Reversing roles Marulić, Judita Držić, Dundo Maroje W.Shakespeare, Hamlet Obilježja nastanjenosti i naselja Oblici ljudskih djelatnosti Ljudske djelatnosti i okoliš II. zakon termodinamike Određivanje otpora vodiča (U-I) karakteristika Dialoge in der Stadt Judiths Jahr im Equador Alternativni izvori energije (solarna energija) Kemijske veze i kemijska energija Zaštita biljnog i životinjskog svijeta Život u obitelji, roditeljstvo Suživot i tolerancija Mladi čovjek u hodu prema slobodi i zrelosti -Humanizam i renesansa -Apsolutne monarhije na europskom Zapadu -Hrvatska među zemljama habsburške krune


(društvene i gospodarske prilike)

Latinski jezik

Vjeronauk Hrvatski jezik

Engleski jezik Glazbena umjetnost Likovna umjetnost Matematika

II. ili o-deklinacija: imenice srednjeg roda. Pridjevi o- i a-deklinacije Rad na tekstu: Monumenta Romana • IV. ili u-deklinacija Rad na tekstu: Brutus, primus consul Romanorum

Upoznaj samoga sebe – Vlastitosti ljudske osobe Sofoklo, Antigona Hasanaginica J.D.Salinger, Lovac u žitu Počeci hrvatske pismenosti – Bašćanska ploča Education in the UK and the US Welcome to our world Narodno glazbeno stvaralaštvo

Psihologija Kemija Biologija TZK Njemački jezik

Povijest

Likovna umjetnost Glazbena umjetnost

Antička Grčka Antičko-srednjovjekovni grad Tradicijska glazba Dalmacije Stvaralaštvo hrvatskih skladatelja

Matematika

Primjena trigonometrije u planimetriji

Vizualne komunikacije Svijet i mi Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom i problemi 1. stupnja Graf afine funkcije Sustav linearnih jednadžbi sa dvije nepoznanice Sukladnost i sličnost Krug i kružnica Mnogokuti

Treći razredi (opća, jezična i PM gimnazija) Geografija Europska unija Globalizacija Fizika

Talijanski jezik

-Institucije i simboli hrvatske državnosti In cerca della famiglia Silvani Una vacanza speciale

Valovi zvuka Valovi svjetlosti Određivanje indeksa loma prozirnog sredstva Određivanje perioda harmonijskog oscilatora Stereotipi i predrasude Smog i kisele kiše Čovjek kao socijalno, društveno i biološko biće Građa tijela čovjeka Vitalni kapacitet pluća Freie Wahl – Historische Persönlichkeiten Kroatiens Engagiere dich! Wozu lernst du Deutsch? Judiths Jahr im Equador Projekt: Tipps zum Sprachenlernen Jugendkultur in Deutschland Mein Europawissen

Postanak SAD-a

Četvrti razredi (opća, jezična i PM gimnazija)

Fizika Matematika

Etika

Nuklearna fizika - nuklearna fisija i fuzija Nuklearne elektrane Kamatni račun Geometrijski red Problem tangente i brzine Problem površine. Određeni integral

Odgovornost za život i opstanak

Filozofija

Prosvjetiteljstvo: Voltaire, Rousseau

Geografija

Zakonom zaštićeni lokaliteti Hrvatske Jesu li Hrvati mali narod?

Politika i gospodarstvo Biologija

Kemija

Poduzetništvo Ekološki sustavi Zaštita prirode u Hrvatskoj Globalne promjene Utjecaj čovjeka na kopnene ekosustave

Dobivanje i uporaba alkana


Sociologija Vjeronauk Engleski jezik

Francuska revolucija do donošenja ustava Ujedinjenje Italije Hrvatsko-ugarska nagodba Društveni pokreti Socijalna kontrola Objavljeni moralni zakon - temeljni zakon Formal letter: a letter of protest How to be a good parent Talking without speaking Religion and politics Squatters

Vjeronauk

Hrvatski jezik

Politics and protest Primjena trigonometrije u Matematika Planimetriji

Logika

Dokaz

Njemački jezik

Likovna umjetnost

Umjetnost XIX. stoljeća: Industrijska revolucija i urbanizam XIX. stoljeća

Glazbena umjetnost

Hrvatska opera

Hrvatski jezik

Engleski jezik

Likovna umjetnost

Glazbena umjetnost

-Uvod u razdoblje hrvatskog narodnog i književnog preporoda -F.M.Dostojevski, Zločin i kazna -H.Ibsen, Nora -Uvod u razdoblje hrvatske moderne

Povijest

8.16. RAD ŠKOLSKOG ODBORA

Kršćansko poimanje rada

Međujezični dodiri i leksičko posuđivanje Izražavanje; Komunikacijski tekstovi Ivo Brešan, Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja Dijalektalna poezija tridesetih godina 20. st. Fighting for equality The Eurpean Union (The Eurpean Dream)

Do you have a social conscience -Klima extrem! -Grüne Tipps sammeln -Sind Männer und Frauen heutzutage wirklich gleichberechtigt -Die Welt gehört uns allen -Umjetnost prve polovice XX. stoljeća: Revolucija stilova 1905. – 1918. -Umjetnost 2. polovice XX. Stoljeća -Vizualne komunikacije

Hrvatsko glazbeno stvaralaštvo 20.st -Nastanak NHD -Procesi europskog udruživanja -Poslijeratno stanje i međunarodni ugovori -Europa i svijet uoči Prvoga svjetskog rata -Promijenjeno stanje i novi odnosi u Europi i izvan nje -Otpor antifašističke Hrvatske


Školski odbor Gimnazije konstituiran je 10.VII. 2013. Članovi Školskog odbora su: Ivan Fiškuš (predsjednik), Đurđica Aragović (zamjenica predsjednika), Hrvoje Turčinović, Krunoslav Kovačić, Tihana Harmund, Maja Kirin i Darko Sinjaković (kojemu završava mandat). Sjednice ŠO saziva predsjednik ŠO u skladu s Poslovnikom rada, a sjednicama su nazočni ravnateljica, povremeno računovotkinja i tajnik kao zapisničar. Okvirni sadržaj rada ove školske godine. Sadržaj rada Vrijeme 1 Donošenje Školskog kurikuluma Rujan Davanje suglasnosti za zapošljavanje djelatnika Donošenje odluke o izboru osiguravatelja za učenike 2 Donošenje Godišnjeg plana i programa Rujan Donošenje suglasnost za prijem djelatnika u radni odnos Prijedlog izmjena Statuta škole 3 Suglasnost za prijem u radni odnos Studeni Ostala problematika škole 4 Rebalans financijskog plana Prosinac Donošenje financijskog plana za 2016. god. Donošenje plana nabave za 2016. god. Plan utroška viška sredstava iz 2015. god. Rebalans financijskog plana (po potrebi) 5 Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća za 2015. god. Veljača Uspjeh na polugodištu Plan upisa 6 Tekuća problematika ( po potrebi) Svibanj - srpanj 7. Suglasnosti za prijem u radni odnos Kolovoz/rujan 2016. Tekuća problematika škole Školski odbor će rješavati i donositi i druge odluke određene zakonom i Statutom škole prema potrebama škole.

8.17. RAD VIJEĆA RODITELJA Vijeće roditelja čini 16 predstavnika roditelja učenika svih razrednih odjela. Članove Vijeća roditelja biraju roditelji na prvom roditeljskom sastanku. Prvi konstituirajući sastanak saziva ravnateljica škole.

Sadržaj rada 1

2 3

Konstituiranje Vijeća roditelja Izbor predsjednika/ce , zamjenika/ce i zapisničara/ke Plan i program rada Vijeća roditelja Upoznavanje sa Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i programom, ostalim pravima i dužnostima učenika Analiza rada u 1. polugodištu Državna matura; Ostala problematika škole Uspjeh na kraju nastavne godine Izvješće o radu škole u nastavnoj godini 2015./2016. Upisi u školsku godinu 2016./2017. Prijedlozi

Vrijeme Rujan

Siječanj Lipanj/srpanj

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi s: organiziranjem nastave i izleta, uspjehom, izostancima, uvjetima rada , preventivnim programima; članovi Vijeća roditelja su i članovi povjerenstava za provođenje ekskurzija i izbor turističke agencije za izvedbu ekskurzija.

8.18. RAD VIJEĆA UČENIKA


Vijeće učenika čine predstavnici razreda- u pravilu predsjednici razrednih odjela. Ima 16 članova. Članovi Vijeća učenika su i članovi povjerenstva za organizaciju i izbor agencije za ekskurzije. Prvi sastanak saziva ravnateljica škole. Sadržaj rada 1

2.

3.

4.

Konstituiranje Vijeća učenika Izbor predsjednika/ce , zamjenika/ce i zapisničara/rke Plan i program rada Vijeća učenika Upoznavanje sa Školskim kurikulumom, Godišnjim planom i programom, ostalim pravima i dužnostima učenika Izvananstavne aktivnosti, ekološke i preventivne aktivnosti Natjecanja učenika Ostala problematika škole: izleti, ekskurzije, tekuća problematika Osvrt na rad u prvom polugodištu Državna matura Tjedan darovitih učenika – planovi, prijedlozi Ostala problematika škole Analiza uspjeha i rada na kraju nastavne godine Izbor najučenika škole; nagrađivanje uspješnosti Prijedlozi za sljedeću godinu

Vrijeme Rujan

Prosinac

Siječanj

Svibanj/lipanj

9. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Razrednici i nastavnici će posebnu pozornost posvetiti svim učenicima: nadarenim učenicima pomažući im u razvoju sposobnosti i napredovanju, a učenicima s teškoćama u učenju, pomagat će u savladavanju gradiva i razvoju samopouzdanja kroz dodatni i dopunski rad. Povjerenstvo za učenike s poteškoćama surađivat će s nadležnim institucijama i raditi prema Pravilniku o određivanju primjerenog oblika školovanja djece sa psihofizičkim poteškoćama. Kroz preventivne programe ostvarit ćemo planirane teme i surađivat s nadležnim institucijama u zaštiti učenika od bilo kakvog oblika nasilja nad djecom. Učenici će biti zdravstveno osigurani i osigurani od posljedica nesretnog slučaja (doprinos roditelja) Za radnike škole koji nisu prošle godine bili na zdravstvenom pregledu, organizirat ćemo liječničke preglede prema Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u srednjem školstvu Republike Hrvatske. Zakon o zaštiti na radu propisuje da su u svakoj instituciji organizira primjena Zakona o zaštiti na radu. Gimnazija Petra Preradovića je ove poslove povjerila firmi Zaštitainspekt iz Osijeka koja ima predstavništvo u Virovitici. Ova firma napravila je Procjenu opasnosti i Pravilnik o zaštiti na radu. Ovi akti su odobreni od strane nadležne inspekcije u Županiji i usvojeni na Školskom odboru. O zaštiti na radu brine tajnik škole i stručnjak zaštite na radu I.stupnja. Većina zaposlenika je završila propisanu obuku iz protupožarne zaštite, jedan profesor i posebnu obuku, dva zaposlenika obučena su za prvu pomoć. Imenovali smo voditelja evakuacije i 4 zamjenika koji su prošli edukaciju; vježbu evakuacije ćemo ponoviti. Na školskim hodnicima imamo razglas za potrebno obavještavanje učenike o mogućoj opasnosti i evakuaciji.

10. PRAĆENJE OSTVARENJA


Praćenje ostvarenja ovog Godišnjeg plana i programa provodit ćemo tijekom nastavne godine, a posebno na kraju školske godine. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole bit će objavljen na web stranicama škole, pa će ostvarenje moći pratiti svi učenici, roditelji i suradnici škole. Svake godine provodimo proces samovrednovanja. Samovredovanje provodi Školski tim za kvalitetu u sastavu: 1. Jasminka Viljevac, ravnateljica 2. Mateja Uzelac, koordinator za DM 3. Ljiljana Main, psihologinja 4. Ivana Bezak, pedagoginja 5. Maja Bašnec, prof. hrvatskog jezika 6. Maja Mlinarić, prof. engleskog jezika 7. Maja Tkalčec, prof. TZK-a 8. Josip Strija, knjižničar 9. Domagoj Brlas, prof. geografije Nastavit ćemo i ove godine vrednovati rad škole i surađivati u projektu samovrednovanja. Pratit ćemo uspjeh učenika u redovnoj nastavi, poduzeti mjere za smanjivanje izostanaka, pratiti uspjehe nadarenih učenika na natjecanjima učenika srednjih škola i u izvannastavnim aktivnostima i školskim projektima, kao i napredovanje učenika s različitim problemima, a posebno uspjeh na maturi. Na kraju nastavne godine prezentirat ćemo rad škole na završnoj školskoj svečanosti, objaviti Godišnjak Gimnazije Petra Preradovića u kojem ćemo, kao i prethodnih godina, dati sažet, ali cjelovit prikaz rada škole i koji ćemo, u digitalnom DVD obliku, uručiti svim učenicima uz svjedodžbe. Godišnjak će dobiti i članovi Školskog odbora, Vijeća roditelja, ustanove u gradu i našoj Županiji, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Agencija za odgoj i obrazovanje. Na taj način ćemo rad škole učiniti javnim i poznatim i, nadamo se, prepoznatljivim. Ostvarenje Godišnjeg plana i programa pratit će razredna vijeća, Nastavničko vijeće, Vijeće učenika, Vijeće roditelja, Školski odbor, Tim za kvalitetu, Upravni odjel i ured državne uprave Virovitičkopodravske županije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kojima na kraju školske godine šaljemo izvješće o ukupnom radu škole, kao i Centar za vanjsko vrednovanje obrazovanje, Agencija za odgoj i obrazovanje te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

11. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE 2014./2015. GODINE


U skladu s nastavnim planom i programom realizirana je sva redovna, izborna i fakultativna nastava te planovi i programi rada razrednih odjela. Realizirane su sve planirane izvannastavne aktivnosti s odličnim rezultatima. Učenici su se vrlo uspješno natjecali na „Lidranu“ (jedan pojedinačni nastup i dramska družina sudjelovali su na državnoj smotri), ostvarene su planirane priredbe, izložba likovne grupe dobila je stalni postav u školskoj zbornici, postigli smo niz dobrih rezultata u sportskim natjecanjima (drugo mjesto na državnom natjecanju u krosu), uspješno smo proveli projekt „Tjedan nadarenih učenika“ i u sklopu tog tjedna povodom Dana škole 19.3. „Projektni dan“. Na državnim natjecanjima sudjelovalo je šesnaest učenika (jedna pozvana učenica nije išla). Najbolji rezultat koji su postigli učenici bilo je drugo mjesto na natjecanju u krosu. Svi učenici su bili na dvije predstave u Virovitičkom kazalištu i učenici četvrtih razreda u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Realizirane su razredne ekskurzije drugih, trećih i četvrtih razreda. Nisu realizirane razredne ekskurzije prvih razreda. Učenici su posjećivali muzeje (Virovitica, Grabrovnica, Tehnički muzej u Zagrebu) , velesajamsku izložbu Interliber. Realizirane su stručne ekskurzije u NE Krško i Cern. Uspješno je završila nastavna godina za maturante, svi su uspješno položili državnu maturu u ljetnom roku. Školsko ispitno povjerenstvo u suradnji s NCVVO uspješno je provelo državnu maturu za 125 učenika u ljetnom roku. Svi učenici uspješno su položili maturu u ljetnom roku i vrlo uspješno upisali su se na fakultete. Kao i prošlih godina, najviše naših učenika upisuje fakultete u Zagrebu (72) i u Osijeku (38), zatim u Rijeci (6), dok će neki na studij u Zadar, Pulu, a neki će studirati u inozemstvu. Bez obzira gdje će studirati važno je napomenuti da je 88 naših učenika (oko 70%) upisalo svoj prvi izbor. Prvi izbori fakulteta naših učenika u skladu su s njihovim afinitetima, a često i s potrebama na tržištu rada. Najatraktivniji studiji su još uvijek pravo (11) i elektrotehnika(10). Zadnjih godina velik broj učenika upisuje medicinu (8), građevinu (8), učiteljski (5), atraktivna je dentalna medicina (4), matematika (4), informatika (4), ekonomija (4), pedagogija (5), logopedija (3), psihologija (2), strojarstvo (3), prehrambena tehnologija (3), rani i predškolski odgoj (3) . Učenici ostalih razreda također su do kraja školske godine (nakon dopunskog rada i popravnog roka) imali vrlo visoku prolaznost: 99,75% - samo jedan učenik je pao i ponavlja drugi razred. Uspješnost pokazuju i postotci odličnih (40%) i vrlo dobrih (55%) učenika. Učenici osim izvrsnog uspjeha pokazuju uzorno vladanje (98,7%). Jedini problem koji bismo trebali rješavati su izostanci učenika s nastave: ukupno su izostali 27336 sati što je gotovo 56 sati po učeniku (osam dana). Ove godine nastojat ćemo zajedno s učenicima i roditeljima raditi na smanjenju tog broja. Suradnja s roditeljima tijekom prošle godine bila je vrlo dobra. U svim razredima održano najmanje tri, a u nekim i četiri roditeljska sastanka, roditelji su se o uspjehu i napredovanju informirali na individualnim razgovorima s razrednicima i predmetnim nastavnicima, a preko vijeća roditelja koje je ostvarilo planirane zadaće informirani su o važnim događajima za školu.

Nastavnici su ostvarili planirane zadaće u okviru nastavnih planova i programa redovne, izborne, fakultativne nastave i izvannastavnih aktivnosti. Usavršavali su se na školskim stručnim vijećima, županijskim stručnim vijećima i na seminarima koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje i


strukovne udruge. Realizirali su osobno stručno usavršavanje čime je ostvaren i plan individualnog usavršavanja nastavnika. Ostvareni su i planovi rada ravnateljice, pedagoginje, psihologinje i knjižničara. Realizirani su ciljevi kroz aktivnosti školskog preventivnog programa: obrazovanja za ljudska prava, prevenciju ovisnosti, prevenciju nasilja i afirmacija pozitivnih vrijednosti, ekološki programi i programi zaštite učenika (socijalna, zdravstvena) Poboljšali su se i materijalno-tehnički uvjeti rada škole jer je osnivač, Virovitičko-podravska županija, odobrio sredstva kojima smo zamijenili prozore na vanjskoj ovojnici zgrade i staru kotlovnicu zamijenili novom, kondenzacijskom koja je energetski učinkovitija i manje zagađuje okoliš. O praćenju ostvarenja Godišnjeg plana i programa rada za 2014./15. imamo izvješća objavljena na web stranici škole i u Godišnjaku škole.

12. PRILOZI 12.1. Tablice uspjeha i izostanaka


Tabelarni prikaz uspjeha u nastavi na kraju školske godine

Brojno stanje Razred

Uspjeh u nastavi S Vrlo Ukupno Odlični Dobri Dovoljni Nedovoljni uspjehom dobri završili

M

Ž

8 7 13 17 45

21 22 15 11 69

29 29 28 28 114

5 8 9 11 33

21 19 18 16 74

3 2 7 1 13

13 13 12 14

15 15 13 14

28 28 25 28

10 10 5 13

16 17 13 15

2 1 9

Ukupno

52

57

109

38

61

12

3. a 3. b 3. c 3. d Ukupno

10 9 8 8 35

17 19 21 20 77

27 28 29 28 112

13 11 7 17 48

14 17 21 11 63

4. a 4. b 4. c 4.d 4. e Ukupno

3 8 6 14 5 36

24 17 20 12 16 89

27 25 26 26 21 125

15 17 14 17 4 67

11 8 12 8 16 55

1

1 1 3

292

460

186

253

29

1. a 1. b 1. c 1. d Ukupno 2. 2. 2. 2.

a b c d

Ukupno 168 1. - 4.

0

29 29 28 28 114

0

1

108

0

27 28 29 28 112

0

0

27 25 26 26 21 125

0

1

459

1 1

0

0

0

28 28 24 28

1 0

Neocijenjen

Broj učenika s ocjenom nedovoljan S jednom S dvije S tri ili više Ukupno Od toga % ocjenom ocjene ocjena ocjena učenica prolaznosti nedovoljan nedovoljan nedovoljan nedovoljan

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

0

100,00% 100,00% 96,00% 100,00% 0

Sadržaj

0

1

0

99,00%

0

0

0

1

0

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

0

0

0

0

0

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0

0

0

0

0

0

99,75%

0

0

0

1

0

Podaci o izostancima s nastave Razred

Broj učenika

Opravdano

Neopravdano

Ukupno

Prosječno po učeniku

1. a

29

1385

0

1385

47,76

1. b

29

1029

0

1029

35,48

1. c

28

1999

19

2018

72,07

1. d

28

1123

0

1123

40,11

Ukupno

114

5536

19

5555

39,08

2. a

28

1577

1

1578

56,36

2. b

28

1272

12

1284

45,86

2. c

25

1555

51

1606

64,24

2.d

28

1345

6

1351

48,25

Ukupno

109

5749

70

5819

53,68

3. a

27

1101

19

1120

41,48

3. b

28

1912

51

1963

70,11

3. c

29

2400

52

2452

84,55

3.d

28

1417

3

1420

50,71

Ukupno

112

6830

125

6955

61,71

4. a

27

2059

11

2070

76,67

4. b

25

1427

38

1465

58,60

4. c

26

1815

8

1823

70,12

4. d

26

1805

50

1855

71,35

4.e

21

1731

63

1794

85,43

Ukupno

125

8837

170

9007

69,18

Ukupno 1. - 4.

460

26952

384

27336

55,91

12.2. Sadržaj Godišnjaka škole

0


1. Intervju s ravnateljicom škole, prof. Jasminkom Viljevac………………………………………

5

2. Zajedno i kvalitetno = zadovoljni i uspješni…………………………………………………………...

10

3. Tijela upravljanja i stručna tijela škole……………………………………………………………………

12

4. Nastavno i drugo osoblje škole………………………………………………………………………………

13

5. Statistički podaci o učenicima………………………………………………………………………………..

16

6. Razredni odjeli…………………………………………………………………………………….…………………

17

7. Državna matura……………………………………………………………………………………………………..

25

8. Najučenik škole…………………………………………………………………………………………………….

26

9. Natjecanja i smotre učenika…………………………………………………………………………………..

27

10. Državna natjecanja i smotre………………………………………………………………………………..

30

11. Matematička natjecanja……………………………………………………………………………………..

33

12. 6. Škola fizike………………………………………………………………………………………………………….

36

13. Aktivnosti aktiva društvenih predmeta…………………………………………………………………

38

14. Tjedan darovitih učenka……………………………………………………………………….…………….

40

15. Aktivnosti aktiva hrvatskoga jezika, likovne i glazbene umjetnosti……………………….

42

16. Pasch projekt………………………………………………………………………………………………………

44

17. Eko škola……………………………………………………………………………………………………………

47

18. Kapljice………………………………………………………………………………………………………………

49

19. Likovna družina………………………………………………………………………………………………….

51

20. Ostale aktivnosti u školi....………………………………………………………………………………….

53

21. Gimnazija u projektu e-škole…………………………………………………….. ………………………

55

22. Oproštaj s maturantima i završna školska priredba……………………………………………

56

23. Stručne i razredne ekskurzije……………………………………………………………………………..

57

24. Školsko športsko društvo……………………………………………………………………………………

70

25. Preventivne aktivnosti……………………………………………………………………………………...

72

26. Knjižnica u brojevima………………………………………………………………………………………..

74

27. Vremenik događanja u školskoj godini 2014./2015. …………………………………………

75

Godišnji plan i program rada Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016.  

Godišnji plan i program rada Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016.

Godišnji plan i program rada Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016.  

Godišnji plan i program rada Gimnazije Petra Preradovića za školsku godinu 2015./2016.

Advertisement