JPYP vuosikertomus 2020

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2020


VUOSIKERTOMUS 2020 Sisällysluettelo 1.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

2. TOIMINTA 2.1 Yrityspalvelu 2.1.1 Toteutunut toiminta 2.1.2 Tiedotus ja markkinointi 2.1.3 Yritysperustanta ja yrityksille myönnetty julkinen rahoitus 2.2 Kehittämispalvelu 2.2.1 Yrityskohtainen kehittämistoiminta 2.2.2 Yleinen kehittämistoiminta 2.2.3 Muiden hallinnoimat hankkeet 2.3 Toimintaympäristön kehittäminen ja aluemarkkinointi 2.3.1 Toimintaympäristön kehittäminen 2.3.2 Aluemarkkinointi 3. HALLITUS JA MUUT TOIMIELIMET 3.1 Hallitus 3.2 Osakkaat 4. HENKILÖSTÖ 5.

VUODEN 2021 HAASTEET

Liitteet: 1. 2.

2

TILINPÄÄTÖS 2020 JPYP:N STRATEGIA 2020 –  2022

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Yrittäjän arjessa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy (jäljempänä JPYP) on vuoden 2009 alusta alkaen toiminut Järvi-Pohjanmaan yritys- ja kehittämispalveluja tuottavana yhtiönä. Alajärven kaupunki, Soinin ja Vimpelin kunnat omistavat yhtiön osakkeista asukaslukujensa suhteessa yhteensä n. 85 %. Muina omistajina ovat alueen 21 yritystä ja yksi pankki. Yhtiö kuuluu Alajärven kaupungin konserniin. Vuoden 2020 alusta lähtien yhtiö on tarjonnut yritys- ja kehittämispalveluja myös Lappajärven kunnan alueella toimiville yrityksille. Yhtiöllä on toimipisteet Alajärvellä, Lappajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä. Toimipaikkaverkoston avulla voidaan asiakkaita palvella lähellä asiakasta. Yhtiö toimii kiinteänä osana kaupungin ja kuntien elinvoiman kehittämistyötä. JPYP tekee yhteistyötä aktiivisesti Hoiskontie 25 -kehittämis- ja innovaatiokeskuksen toimijoiden kanssa. Edellisten lisäksi yhtiö tekee yhteistyötä julkisten sekä yksityisten toimijoiden kanssa. Yhtiön perustehtävänä on hankkia kehittämistarpeeseen parhaan asiantuntemuksen ja osaamisen, eikä tavoittele tekemään kaikkea itse. JPYP palvelee Järvi-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä ja yrittäjäksi haluavia kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa aina yrityksen perustamisesta omistajanvaihdokseen saakka. Haluamme olla mukana yrittäjän arjessa.

sella saimme myös uusia asiakkaita varsin paljon palvelujemme piiriin.

Uusi osakassopimus allekirjoitettiin Toukokuussa 2020 voimassa ollut osakassopimus irtisanottiin omistajakuntien ja kahden omistajayrityksen taholta. Tästä seurasi kesän 2020 aikana uuden toimintamallin valmistelu yhtiön tarjoamista palveluluista. Uudessa mallissa on keskeisinä elementteinä kolme palvelupolkua, joita tarjotaan asiakkaille; alkavien yrittäjien palvelut, kasvupalvelut ja kansainvälistymispalvelut. Uusi toimintamalli hyväksyttiin yhtiön hallituksessa elokuussa 2020, jonka jälkeen mallia esiteltiin omistajatahoille. Joulukuussa 2020 Alajärven kaupunginvaltuusto, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin kunnanvaltuustot hyväksyivät uuden toimintamallin ja osakassopimuksen. Uusi sopimus aiheutti yhtiössä sekä toiminta- että organisaatiomuutoksen, johtuen pienentyneestä rahoituksesta. Samassa yhteydessä poistuivat kuntakohtaiset yritysneuvonnan vastuualueet, joka jatkossa mahdollistaa yhä laajemman asiantuntijuuteen perustuvan palvelun kaikissa toiminta-alueen kunnissa. Pienentyneen rahoituksen takia yhtiössä aloitettiin hankevalmistelut ulkopuolisen rahoituksen lisäämiseksi, jonka avulla voidaan myös jatkossa varmistaa riittävät resurssit elinkeinopalveluiden toteuttamiseksi koko yhtiön toiminta-alueella.

Maaliskuu 2020 muutti monen yrittäjän arkea Covid-19-epidemia vaikutti myös Järviseudulla monen, erityisesti palvelualan, yrityksen liiketoimintaan. Asiakkaita ja myyntiä ei ollut enää samalla tavalla kuin ennen epidemian puhkeamista. Alkuvaiheen shokin jälkeen oli mietittävä uuden liiketoiminnan tai toimintamallin kehittämistä. Alueen yritykset pystyivät varsin nopeasti valmistelemaan uusia kehittämishankkeita ja hakivat niihin rahoitusta mm. Business Finlandilta ja Ely-keskuksesta. Toisessa vaiheessa Työ- ja elinkeinoministeriö suuntasi tukea yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien tuki kanavoitiin kuntien kautta, jossa JPYP:n rooli oli toimia valmistelijana ja esittelijänä. Hakemusprosessiin käytettiin Hakosalo Oy:n räätälöimää tukiportaalia. Koronaneuvonnan tarve oli varsin suuri, muodostaen lähes kaksi kolmasosaa koko neuvontapalvelun yrityskontakteista. Koronaneuvonnan myötävaikutuk-

3

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020

Katsaus talouslukuihin Yritys- ja kehittämispalvelutoiminnan liikevaihto oli 321 831 € ja muun toiminnan tuotot yhteensä 99 449 €. Kokonaistuotoiksi muodostui näin yhteensä 421 281 € (v. 2019; 547 345 €). Kokonaistuotot olivat 246 568 € alle budjetoidun. Ero johtuu kehittämishankkeiden toimenpiteiden viivästymisestä Covid-19-pandemian takia sekä toimintarahoituksen laskuttamatta jättämisestä kolmannen maksuerän osalta. Tilikauden tulos on tappiollinen –108 463 €.

Alajärvellä 6.8.2021

Vesa Alanko-Luopa toimitusjohtaja


2 TOIMINTA 2.1 Yrityspalvelu 2.1.1 Toteutunut toiminta Koronapandemia vaikutti merkittävästi yrityspalveluiden toimintaan vuonna 2020. Yrityspalvelujen toimintaa mitataan yritys- ja asiakaskontaktien määrällä, joita vuonna 2020 oli kaikkiaan 2 400 kappaletta (2019: 877 kpl). Koronaneuvontaan liittyviä asiakaskontakteja oli yhteensä noin 1 500 kappaletta. JPYP toimi yksinyrittäjien tuen hakemusten esikäsittelijänä sekä avusti yrityksiä Valtiokonttorin jakaman Kustannustuki I -rahoituksen sähköisessä hakemisessa. Lisäksi yritysneuvontaa ja neuvontatukea hakuprosesseissa tehtiin Business Finlandin ja ELY-keskuksen poikkeustilanteeseen kohdennettujen yritysten kehittämisrahoitusten osalta sekä alkutuotannon väliaikaisia tukiin liittyen. Useimmat tavanomaiset yrityspalvelun asiakaskontaktit liittyivät toimivien yritysten neuvontaan ja kehittämiseen. Toimitiloihin liittyviä kontakteja oli 148 kpl.

2 400 (2019: 877 kpl)

Kuva: Yritys- ja asiakaskontaktien määrä vuonna 2020. Rajoitukset sekä yleiset toimintasuositukset kiihdyttivät sekä käytännön yritysneuvonnan digitalisoitumista että yritysten tarpeita digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen. Valtaosa yritysneuvonnasta toteutettiin etäyhteyksin. Yritysten toimintaa edistäviä koulutus- ja kehittämistilaisuuksia toteutettiin koronarajoitusten mahdollistamissa rajoissa yhteistyössä kehittämishankkeiden ja muiden toimijoiden kanssa. Tilaisuuksien aiheet vaihtelivat laajasti yleisistä aiheista aina yrityskohtaista kehittämistä koskeviin aiheisiin. Digitalisaatio ja erilaiset digitaalisen markkinoinnin tilaisuudet nousivat keskeiseksi teemaksi.

4

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020

Yritysneuvonnassa hyödynnettiin Oma Yritys-Suomi -palvelua alkavien yritysten liiketoimintasuunnitelmien alustana sekä toiminnassa olevien yritysten rahoitushakemusten tukena. Asiakkaita neuvottiin ja avustettiin ELY-keskuksen maaseudun- ja Leader-yritysrahoitushakemusten sähköisessä käytössä (Hyrrä-verkkopalvelu). Yrityspalvelun henkilöstö oli omien vastuualueidensa mukaisesti toimintavuonna aktiivisesti mukana alueellisissa ja paikallisissa kehittämistyöryhmissä sekä kuntien elinkeino- ja yleiskehittämistä koskevissa tilaisuuksissa ja neuvotteluissa. Kuntien elinkeinotoimintaan liittyviin kaavoitus- ja toimitilaneuvotteluihin osallistuttiin tarpeen mukaan. Yrityspalvelun henkilöstöä on ollut kutsuttuna mukana toimialueensa yrittäjäjärjestöjen toiminnassa osallistuen niiden hallitusten ja eri toimikuntien toimintaan. Toimintavuonna alkoi myös tiiviimpi yhteistyö Lappajärven Yrittäjät ry:n kanssa Lappajärven liityttyä osaksi JPYP:n toimintaa. Alajärven Yrittäjät ry:n yhteyshenkilönä toimi Jouko Etula, Soinin Yrittäjät ry:n ja Lehtimäen Yrittäjät ry:n yhteyshenkilönä Pirkko Ylätalo, Vimpelin Yrittäjät Ry:n yhteyshenkilönä Vesa Alanko-Luopa, Lappajärven Yrittäjät ry:n yhteyshenkilönä Maria Ahvenniemi. Alajärven kaupunginhallituksen toimikunnassa, elinkeinoneuvottelukunnassa, oli nimettyinä JPYP:n edustaja Jouko Etula (varajäsen Vesa Alanko-Luopa) ja kaupungin edustaja Jukka Kuoppala. Elinkeinoneuvottelukunnan muut edustajat olivat kaupungin luottamushallinnosta ja viranhaltijajohdosta sekä paikallisista yrittäjäjärjestöistä ja MTK:sta. Toimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2020. Soinin elinkeinoneuvottelukunnassa JPYP:n edustajana on Pirkko Ylätalo. Soinin elinkeinoneuvottelukunnan muut edustajat ovat Soinin kunnan luottamushenkilöitä, Soinin Yrittäjien ja MTK:n edustajat, eri toimialojen yritysedustajat sekä kunnanjohtaja. Soinin elinkeinoneuvottelukunta ei kokoontunut vuonna 2020. Vimpelin Yrittäjät ry:n elinkeinovaliokunnassa on edustajat Vimpelin Yrittäjät ry:stä, Vimpelin kunnasta sekä JPYP:stä. JPYP:n edustajana kertomusvuonna on toiminut Vesa Alanko-Luopa. Vimpelin elinkeinovaliokunta ei kokoontunut vuonna 2020. Elinkeinovaliokunta on perustanut kolme alaryhmää, joissa kaikissa on ollut


edustajat JPYP:sta. Lakeaharjun kehittämisryhmä kokoontui ydinryhmällä muutamia kertoja vuoden 2020 aikana Kylätalo-hankkeeseen liittyen. Vimpelin teollisuusmäki -työryhmä kokoontui kerran ja Road68-työryhmä ei kokoontunut vuoden 2020 aikana. Järviseudun Yritys-Suomi-työryhmä jatkoi säännöllistä työskentelyä, ja ELY-keskuksen uusi Yrityspalvelukeskus jalkautti hyväksi havaittua työryhmän toimintamallia myös muihin maakunnan seutukuntiin. Työryhmään kuuluvat koollekutsujan roolissa oleva TE-toimisto, JPYP Oy, alueen koulutusorganisaatioiden edustajat, Leader -toimintaryhmien edustajat, Metsäkeskuksen sekä Järviseudun kuntien elinkeinotoimen edustajia.

2.1.2 Tiedotus ja markkinointi Vuoden 2020 aikana JPYP on selkeyttänyt ja kehittänyt suunnitelmallisesti omaa viestintäänsä. Tavoitteena on kasvattaa JPYP:n palveluiden löydettävyyttä sekä tunnettuutta alueella, sekä madaltaa yritysten kynnystä ottaa yhteyttä. Tämän tavoitteen toteuttamisen tueksi vuonna 2020 on perustettu viestintätiimi, johon kuuluvat Maria Ahvenniemi, Vesa Alanko-Luopa, Anniina Heikkilä ja Maria Yli-Sikkilä. Viestintätiimi kokoontuu kuukausittain ja vastuuttaa viestinnän osa-alueet laaditun suunnitelman mukaisesti. JPYP:n viestinnän kanavia ovat kotisivut, uutiskirjeet, sosiaalisen median kanavat (Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube), lehdistö ja seututiedotteet. Kotisivuilla julkaistiin vuoden 2020 aikana 79 ajankohtaista uutista. Vuonna 2020 lähetettiin viisi uutiskirjettä JPYP:n sidosryhmille, joista kukin tavoitti noin 300 JPYP:n sidosryhmän jäsentä. Sosiaalisen median kanavista Facebook on valittu pääviestintäkanavaksi. Facebook-sivulle tuotetaan sisältöä suunnitelman mukaan. Julkaisutiheys näkyy selkeästi myös seuraajamäärän kasvussa: vuonna 2020 Facebook-seuraajamäärät kasvoivat 310 uudella seuraajalla, joka tarkoittaa 132 prosentin seuraajamäärän kasvua. Kasvaneen julkaisutiheyden vuoksi sivut tavoittivat ja sitouttivat yli kymmenenkertaisesti edellisvuoteen verrattuna. Säännölliset Instagram-julkaisut aloitettiin vuoden 2020 alussa ja ne tavoittavat kuukausittain noin 350  –   400 Instagram-käyttäjää, jotka ovat pääasiassa JPYP:n alueen yrittäjiä.

5

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020

Yhteistyö lehdistön kanssa on ollut säännöllistä ja luontevaa. Vuoden 2020 aikana JPYP on näkynyt lehdistössä lähes viikottain.

2.1.3 Yritysperustanta ja yrityksille myönnetty julkinen rahoitus Yrityksiä perustettiin v. 2020 Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) mukaan yhtiön toiminta-alueella 64 kpl (v. 2019; 56 kpl), Alajärvellä 28 (44), Lappajärvellä 2 (16), Soinissa 15 (13) ja Vimpelissä 19 (9). Vastaavasti lopettaneita yrityksiä oli kaikkiaan 81 kpl (82), joista Alajärvellä 35 (63), Lappajärvellä 21 (21) Soinissa 11 (11) ja Vimpelissä 14 (8). Yritysten nettomäärä alueella laski yhteensä -17 kappaleella. Lopettaneiden luvut sisältävät myös PRH:n viranomaistyönä oma-aloitteisesti tekemät rekistereistä poistot. Yritysten perustamiseen liittyviä asiakaskontakteja oli toimintavuonna yhteensä 196 kpl.

perustetut yritykset

lopetetut yritykset

2020 (2019)

2020 (2019)

Alajärvi

28 (44)

35 (63)

- 7

Soini

15 (13)

11 (11)

+ 4

Vimpeli

19 (9)

14 (8)

+ 5

Lappajärvi

2 (16)

21 (21)

- 19

muutos

Kuva: Yrityksiä perustettiin vuonna 2020 yhtiön toimintaalueella yhteensä 64 kappaletta (lähde: PRH).

Yrityksille myönnetty julkinen rahoitus Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilan rahoitusta haettiin JPYP:n toimialueella yhteensä 2 926 896 €, josta Alajärvelle 1 537 502 €, Lappajärvelle 495 669 €, Soiniin 305 499 € ja Vimpeliin 588 226 €. Poikkeusrahoitus jakautui eri rahoitusinstrumenteittain seuraavasti: Business Finland 1 629 301 € (34 kpl), ELY-Keskus 828 360 € (73 kpl), Kustannustuki I 147 235 € (14 kpl) ja Yksinyrittäjän tuki 322 000 € (161 kpl). Maatalouden väliaikaisten tukien


Lappajärvi 495 669 €

Soini 305 499 €

Alajärvi 1  537 502 €

Vimpeli 588 266 € Kuva: Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilan rahoituksen jakautuminen JPYP:n toimialueella.

jakautumisesta ei ole vuosikertomuksen tekohetkellä saatavilla kuntakohtaisia tietoja. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi maaseuturahaston yritystukia alueellemme yhteensä 125 616 € (2019: 342 262 €), josta Alajärvelle 38 793 €, Lappajärvelle 0 €, Soiniin 69 815 € ja Vimpeliin 17 008 €. LEADER-yritystukia myönnettiin yhteensä 92 566 € (2019: 164 359 €), josta Alajärvelle 55 465 €, Lappajärvelle 3 925 €, Soiniin 17 070 € ja Vimpeliin 16 106 €. Co-

vid-19-poikkeusrahoituksella oli vaikutusta tavanomaisten yritystukien hakumääriin. Yritysten rakennetukia on myönnetty koko toimialueella avustuksina yhteensä 2 595 871 € (2019: 542 521 €), josta Alajärvelle 1 649 874 €, Lappajärvelle 171 185 €, Soiniin 584 572 € ja Vimpeliin 190 240 €. Korkotukea myönnettiin yhteensä 3 430 731 €, josta Alajärvelle 1 984 047 €, Lappajärvelle 161 044 €, Soiniin 1 093 640 € ja Vimpeliin 192 000 €.

”JPYP palvelee Järvi-Pohjanmaalla toimivia yrityksiä ja yrittäjäksi haluavia kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa aina yrityksen perustamisesta omistajanvaihdokseen saakka. Haluamme olla mukana yrittäjän arjessa.” VESA ALANKO-LUOPA toimitusjohtaja

6

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


2.2 Kehittämispalvelu 2.2.1 Yrityskohtainen kehittämistoiminta Vuosi 2020 oli pääosalla JPYP:n osakasyrityksiä koronapandemiasta huolimatta taloudellisesti hyvä. Yritysten liikevaihdot ja tuotannot pysyivät hyvällä tasolla, pientä kevään notkahdusta lukuun ottamatta. Teollisten työpaikkojen määrä pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla ja isoilta lomautuksilta sekä irtisanomisilta vältyttiin. Osaavan työvoiman saatavuudessa alkaa olemaan haasteita tietyillä toimialoilla. Yritysten tekemien investointien määrä on ollut maltillisella tasolla yleisestä talouden tilanteesta johtuen. Tulevissa investoinneissa painotetaan tuotannon tehostamista ja kiertotalouden lisäämistä. Edellisinä vuosina tehdyt isot investoinnit osaltaan ylläpitävät Järvi-Pohjanmaan asemaa vahvana alueellisena teollisena keskittymänä kärkialoillaan teknologia- ja rakennustuoteteollisuudessa sekä luovat hyvää pohjaa alueen tulevaisuuden kehitykselle. Kiertotalouden ja vähähiilisyyden merkitys tulee jatkossa korostumaan kaikilla toimialoilla. Myös panostukset viennin käynnistämiseen ja kasvattamiseen ovat tarpeen tulevaisuudessa. Järvi-Pohjanmaalla kehityspotentiaalia liiketoiminnan kasvattamiseen löytyy myös matkailusektorilta. Geopark-hankkeen onnistuminen loisi jatkossa hyvän alustan toimialan kehittämiselle. Alueellisen yhteistyön tiivistämisellä ja yhteistyöllä koko maakunnan matkailutoimijoiden kanssa on mahdollista saada sekä kävijöiden määrä että viipymä alueella kasvamaan. Matkailualalle kehitettävät palvelut parantavat myös paikallisten asukkaiden harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia ja lisäävät osaltaan alueen veto- ja pitovoimaa. Koronapandemian negatiiviset vaikutukset toimialaan olivat merkittäviä varsinkin tapahtumien ja muiden isojen tilaisuuksien peruuntumisen johdosta. Yritysten kehittämisessä ja uusien toimintojen eteenpäin viemisessä hyödynnettiin laajasti saatavilla olleita Business Finlandin ja Ely-keskuksen rahoituksia. Teollisuusyritysten yritysharava-palvelutarvekartoituk-

7

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020

set käynnistyivät loppuvuodesta, joilla kartoitetaan nykytilaa, työllistämistä ja tulevaisuuden kehittämistarpeita yhteistyössä TE-palveluiden kanssa.

2.2.2 Yleinen kehittämistoiminta Työ etsii tekijäänsä Vuoden 2020 aikana Työ etsii tekijäänsä -hanke ja sen toimenpiteet ovat joutuneet sopeutumaan koronaan aivan kuten muutkin. Alkuvuodesta ehdittiin järjestää Ready4Life rekry- ja opintomessut. Messut järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa myös rekrymessuina. Niiden suosio sekä näytteilleasettajien että kävijöiden määrässä osoittivat, että tämän kaltaisille paikallisille rekrymessuille on tarvetta jatkossakin. Alkuvuodesta hanke oli mukana Kainuun prikaatin varusmiestoimikunnan teemapäivillä, jossa esillä olivat hankealueen avoimet työ- ja kesätyömahdollisuudet. Tapahtuman tarkoitus on jakaa varusmiehille tietoa työ- ja opiskelumahdollisuuksista varusmiespalveluksen päättymisen jälkeen. Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui 2 700 varusmiestä. Vuoden 2020 aikana hankeen Facebook-sivulla on jaettu yli 50 eri organisaation työpaikkailmoituksia ja tuotu samalla esiin alueen työllistymisvaihtoehtoja. Jakamalla ilmoituksia muun muassa hankealueen kuntien keskustelupalstoilla, hanke haluaa viestiä muualla asuville ja mahdollisista paluumuutosta haaveileville, että alueella on monipuolisesti työtä tarjolla nyt ja tulevaisuudessa. Facebook-sivu tavoittaa kuukausittain noin 30 000 Facebook-käyttäjää. Jaetut työpaikkailmoitukset tavoittivat keskimäärin 6 500 – 11 000 henkilöä. Työ etsii tekijäänsä on brändännyt hankealuetta Super-Suomena julkaisemalla 5-osaisen podcastsarjan “Tervetuloa Super-Suomeen!” sekä julkaisemalla Tervetuloa Super-Suomeen! -aluemarkkinointivideon. Video on tarkoitettu kuntien, yritysten ja oppilaitosten oman markkinoinnin tueksi. Aluemarkkinointivideota on katseltu JPYP:n Facebook-sivun kautta noin 24 000 kertaa. Lisäksi alueen kunnat ovat jakaneet videota omissa sosiaalisen median kanavissaan. Työ etsii tekijäänsä -hankkeen kokonaisbudjetti on 131 180 €, josta vuoden 2020 osuus oli 58 212 €. Hanke saa rahoituksen LEADER Aisaparilta. Vastuullisena johtajana toimii Vesa Alanko-Luopa ja projektipäällik-


Kuva: Työ etsii tekijäänsä -hanke on brändännyt hankealuetta Super-Suomena. könä Maria Yli-Sikkilä. Hankkeen arvoitu kesto on noin kaksi vuotta (2019 – 2021). Koronan vuoksi siirtyneiden tapahtumisen ja tilaisuuksien vuoksi projektipäällikön työaika on ollut 1.6. – 31.12.2020 välisenä aikana 60 %. Hankkeelle on haettu ja saatu jatkoa 30.9.2021 saakka.

Yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessa Hanke käynnistettiin, kun alkanut koronapandemia muutti merkittävästi yritysten toimintaympäristöä. Hankkeen tavoitteina ovat yritysten koronatukiin liitty-

vän tiedonsaannin edistäminen, muuttuneen tilanteen vaatiman digitaalisen osaamisen parantaminen, sekä vertaistuen ja hyvin esimerkkien välittäminen. Viestinnällisten toimien avulla on toteutettu mahdollisimman kattavaa ja monipuolista viestintää Järvi-Pohjanmaan alueella erityisesti koronatukiin liittyvistä uutisista. Sosiaalisen median, verkkosivujen, paikallislehtien, sähköpostin ja henkilökohtaisen kontaktoinnin avulla on varmistettu, että kaikki yrittäjät saavat tietoa erilaisista tuista, ja heitä on tarvittaessa ohjattu yritysneuvojalle. Digitaalisen osaamisen parantamiseen on vuoden 2020 aikana tarjottu yhdeksän erilaista livenä ja hybriditapahtumana järjestettyä valmennusta. Valmennusten teemoina olivat digitaalinen markkinointi, hakukoneoptimointi ja verkkokauppa. Valmennuksiin osallistui yhteensä 66 yritystä. Vertaistuen ja hyvien esimerkkien välittämiseksi on kuvattu kuusi yritystarinaa videomuodossa. Sekä valmennustilaisuudet että yritystoiminnat ovat toimineet vertaistukena alueen yrittäjille. Yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessahankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli. Budjetti on 81 460 € ja sen toteutusaika on 27. 4. 2020 – 30. 4. 2021. Vuoden 2020 hankebudjetti oli 46 275 €. Hankkeen rahoittajana on Etelä-Pohjanmaan Liitto (AKKE -määräraha) ja hallinnojana Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy. Vastuullisena johtajana toimii Vesa Alanko-Luopa ja projektipäällikönä Anniina Heikkilä. Hankkeelle on haettu jatkoa 30. 4. 2022 asti.

2.2.3 Muiden hallinnoimat hankkeet Omistajanvaihdosryhmä, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Teollisella puurakentamisella elinvoimaa ja kestävyyttä Etelä-Pohjanmaalle -hanke, Metsäkeskus Kasvuyrittäjyyden aktivointi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry. Tulevaisuustyöryhmä, Etelä-Pohjanmaan liitto SEUTU-ohjelma, Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Kraatterijärven Geopark UNESCOn statukselle, Lappajärven kunta Empinno-hanke, EP:n liitto Aputiimi, Alajärven 4H-yhdistys CE Wood ohjausryhmä (TY, SeAMK, Novia, Uumajan yliopisto) Hallitukset töihin ohjausryhmä (EP:n kauppakamari) Kumppanuusverkostot matkailuelinkeinon kasvun tukena, SeAMK Tekoäly, mHealth ja robotiikka hyvinvointialan uudistajana Etelä-Pohjanmaalla, SeAMK

8

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


2.3 Toimintaympäristön kehittäminen ja aluemarkkinointi 2.3.1 Toimintaympäristön kehittäminen Sidosryhmäyhteistyö Hoiskontie 25 kehittämiskeskus (SeAMK maakuntakorkeakoulu, Aisapari ja Järviseudun ammatti-instituutti) Kunnat (elinkeinoryhmät 3 kpl ja muut työryhmät 3 kpl) Osakasyritykset Yrittäjäjärjestöt TE-toimisto, Yritys-Suomi Järviseutu-työryhmä SeAMK, Sedu ja muut oppilaitokset Paikalliset yrittäjäjärjestöt ja Etelä-Pohjanmaan yrittäjät Osaamis- ja innovaatiovaliokunta, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari Team Finland EP:n suunnitteluryhmä MTK Etelä-Pohjanmaa ja paikallisjärjestöt Sekes ry., muut elinkeinoyhtiöt ja organisaatiot Seinäjoen yliopistokeskus, Ruralia-instituutti, VTT, TAMK, TTY, LUKE ja muut tutkimuslaitokset Etelä-Pohjanmaan liitto Team Finland, Business Finland, Ely-keskukset, Aisapari, Kuudestaan, Finnvera ja muut rahoitusorganisaatiot Kauppakamarit, Viexpo, FINSVE ja SVKK Kraatterijärven Toimijat ry. Pro Agria, Metsäkeskus, Mhy Vientikilta

Seminaarit ja muut tilaisuudet Alueelliset kehitysnäkymät –tilaisuudet, E-P:n Ely-keskus SEUTU-ohjelman tapaamiset ja työpajat Vientikillan tilaisuudet Omistajanvaihdospalvelun (EPY) tilaisuudet Yrittäjien aamukahvitilaisuudet Alajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä Kraatterijärven Toimijat ry:n kokoukset Järviseudun MasterPlan -työpajat Etelä-Pohjanmaan matkailufoorumi Julkisten hankintojen koulutukset Matkailunkehittäjien tapaaminen Lakeaharjun alueen kehittämistyöryhmän kokoukset ja yritystapaamiset EP:n kauppakamarin Kasvuyrittäjyysfoorumi ja Kasvu Open kasvukilpailun järjestelyt Järviseudun aluekehittämistilaisuus (ELY-keskus ja EP:n liitto)

9

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


Tilaisuudet ja tapahtumat Vuoden yrittäjien palkitsemistilaisuudet ja muistamiset Ready4Life rekry- ja opintomessut Soinin kesämarkkinat

Maakunnallinen ja seutukunnallinen edunvalvonta Aisapari ry:n ja Kuudestaan ry:n hallitustyöskentely Aluekehittämisen ajankohtaiskiertue Yritys-Suomi Järviseudun alueelliset tapaamiset Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdosryhmä Alueelliset kehitysnäkymät – asiantuntijapaneelit, Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus

2.3.2 Aluemarkkinointi Covid-19-pandemian rajoittamistoimet vaikuttivat voimakkaasti toimintavuoden suunniteltuihin aluemarkkinoinnin toimenpiteisiin eri tilaisuuksien ja tapahtumien peruuntumisena. JPYP:n aluemarkkinointitoimenpiteet olivat aluemarkkinointivideo sekä Super-Suomi-podcastit Työ etsii tekijäänsä -hankkeen toteuttamana.

10

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


3 HALLITUS JA MUUT TOIMIELIMET 3.1 Hallitus Yhtiön hallitukseen kuuluvat Anne Niemi (pj.), Toni Harjula (vpj.), Antti Joensuu, Juha-Pekka Keisala, Vesa Koivunen, Sam Leijonanmieli, Petri Mäkelä, Kari Niemi, Seliina Päällysaho, Johanna Rannanjärvi, Hannu Suni ja Tuomo Tallbacka. Hallituksen sihteerinä on toiminut Vesa Alanko-Luopa. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut JHT, HT Kati Mäntylä, KPMG. Hallitus on kokoontunut v. 2020 yhteensä 12 kertaa.

3.2 Osakkaat OSAKELUETTELO

11

Osakkeet

Antopäivä

Osakkeenomistaja

Y-tunnus

Osoite

1 – 129

1.12.2008

Alajärven Kaupunki

0177502-7

Alvar Aallon tie 1 , 62900 Alajärvi

130 - 160

1.12.2008

Soinin kunta

0182637-3

Multiantie 27 A, 63800 Soini

161 – 200

1.12.2008

Vimpelin kunta

0184318-1

Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

201 – 207

1.12.2008

Mäkelä Alu Oy

0509084-2

Mäkeläntie 2, 62830 Luoma-aho

208 – 212

1.12.2008

Alajärven Osuuspankki

177600-3

Keskuskatu 9, 62900 Alajärvi

213 – 214

8.11.2014

Huvila Seppälä Oy

0790670-2

Menkijärventie 813, 62760 Menkijärvi

215 – 216

1.12.2008

Saltex Oy

2161625-0

Sahatie 1, 62900 Alajärvi

217

1.12.2008

Al-Men Oy

1537532-3

Mäkeläntie 5, 62830 Luoma-aho

218

1.12.2008

Saukrast Oy

0902707-4

Teollisuustie 8D, 63800 Soini

219

1.12.2008

Uusi Paukku Oy

1026225-8

Teollisuustie 12-14, 62900 Alajärvi

220

4.2.2020

Järviseudun Mediatalo Oy

2623360-3

Maneesintie 4, 62600 Lappajärvi

221

1.12.2008

Punaisen Tuvan Viinitila

1409286-6

Koskenvarrentie 337, 62900 Alajärvi

222

1.12.2008

Rauta-Ahma Oy

1914246-3

Alajärventie 14, 62900 Alajärvi

223

1.12.2008

Alajärven Puhelinosuuskunta

0177601-1

Kauppakatu 10, 62900 Alajärvi

224

1.12.2008

Artopine Oy

0592513-3

Koskenvarrentie 199, 62900 Alajärvi

225 – 226

1.12.2008

Oy Kohiwood Ltd

2136031-2

Parrutie 1, 63800 Soini

227

1.12.2008

Rakennus Kenike Oy

1519633-3

Vuorenmaantie 268, 63800 Soini

228 – 229

1.12.2008

E & K Rannila Oy

1840683-4

Patruunantie 13, 62800 Vimpeli

230

1.1.2012

Alvariini Oy

2359468-1

Paavolantie 1, 62900 Alajärvi

231

13.10.2016

CLT Finland Oy

2724589-2

Sahapolku 49, 62940 Hoisko

232 – 233

1.12.2008

Järviseudun Peruna Oy

0198764-4

Aapiskuja 11, 62800 Vimpeli

234

1.12.2008

An-La Oy

2704927-7

Yhdystie 5, 62830 Luoma-aho

235

1.12.2008

PL-Filter Oy

2417178-7

Rinnetie 18, 62800 Vimpeli

236

1.12.2008

Vimpelin Voima Oy

0184305-0

Uusituvantie 6, 62800 Vimpeli

237

1.12.2008

Järviseudun Viherrakennus Oy

0740269-4

Rantavainiontie 8, 62800 Vimpeli

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


4 HENKILÖSTÖ

Hallinto ja yrityspalvelut Toimitusjohtaja Vesa Alanko-Luopa Yhtiön hallinto ja hankevastuu Yritysneuvonnan vastuualueena Vimpeli Yrityspalvelupäällikkö Jouko Etula Vastuualueena Alajärvi Yritysneuvoja Maria Ahvenniemi, 05/2020 alkaen Vastuualueena Lappajärvi Yritysneuvoja Pirkko Ylätalo, osa-aikaisena 06/2020 alkaen Vastuualueena Soini ja Lehtimäki-alue Yritysneuvoja Maria Yli-Sikkilä, osa-aikaisena 06/2020 alkaen Vastuualueena Soini ja Lehtimäki-alue

Kehittämispalvelu Kehittämispäällikkö Juha Lehtineva 07/2020 saakka Vastuualueena yhtiön osakasyritykset Sivutoiminen projektipäällikkö CESME- ja Biokaasuesiselvitys-hankkeissa Hankehenkilöstö Projektipäällikkö Maria Yli-Sikkilä, Työ etsii tekijäänsä-hanke, osa-aikaisena 06/2020 alkaen Projektipäällikkö Anniina Heikkilä, Yritystoiminnan kehittäminen poikkeustilanteessa -hanke 06/2020 alkaen

5 VUODEN 2021 HAASTEET Yhtiö noudatti vuoden 2020 henkilöstösuunnitelmaa henkilöstön määrän osalta. Suurimpana haasteena Covid-19-pandemian jälkeisessä toipumisvaiheessa on palvelusektorin saaminen jaloilleen. Erityisesti matkailun osalta pudotus asiakasmäärissä ja toiminnan kannattavuudessa on ollut suuri. Covid-19-pandemian seurauksena palveluala on ollut laajamittaisen ja -kestoisen rajoitus- ja sulku-

12

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020

toimien alla. Palveluyritysten toiminnan saaminen koronaa edeltävälle tasolle tai lähelle sitä, tarvitsee kaiken mahdollisen rahallisen ja henkisen tuen. Tätä tukea pyrimme kaikin keinoin antamaan myös yhtiön toimesta säännöllisen viestinnän ja aktiivisen yritysneuvontapalvelun avulla. Järviseudulla ei ole varaa menettää elinkelpoisia yrityksiä pandemian seurauksena.


LIITE 1 Tase

1.1.2020- 31.12.2020

VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä  Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä  Saamiset yhteensä  Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 750,53 833,50 2 584,03 1 319,02 1 319,02 3 903,05

32 324,73 5 167,32 129 873,04 167 365,09 167 365,09 114 602,96 281 968,05 285 871,10

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen, yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020

118 500,00 188 490,60 -108 463,14 198 527,46

11 447,06 14 889,99 61 006,59 87 343,64 87 343,64 285 871,10


Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO

321 831,94

Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä  Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

99 449,61

-104 594, 13 -104 594,13

LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

-108 039,94

Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta yrityksiltä Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille yrityksille Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

14

1.1.2020 – 31.12.2020

-11 987,66 -41 651,43 -53 639,09 -309 313,37 -50 931,04 -8 225,60 -368 470,01 -2 618,26 -2 618,26

132,52 -555,72 -423,20

VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA

-108 463,14

TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

-108 463,14

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


LIITE 2 Strategia 2020-2022 1. Tausta ja perustiedot Yritys Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy on Alajärven kaupungin, Lappajärven, Soinin ja Vimpelin kuntien sekä alueen 22 yrityksen ja pankin yhteisesti omistama elinkeinoyhtiö. Yhtiö tarjoaa yritys- ja kehittämispalveluita toimialueen osakaskunnille ja yrityksille. Yhtiö on osa Alajärven kaupungin konsernia. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy toimii osana Hoiskontie 25 -seudullista innovaatio- ja kehittämiskeskusta yhdessä Järviseudun ammatti-instituutin (aikuiskoulutus, oppisopimustoimisto ja osa nuorisoastetta), Jamin Palvelut Oy:n, SeAmk Maakuntakorkeakoulun ja Aisapari ry:n kanssa. Yhtiöllä on toimipaikkoja Alajärvellä (Hoiskontie 25 -kehittämiskeskus), Lappajärvellä, Soinissa ja Vimpelissä. Toimipaikkaverkoston avulla voidaan asiakkaita palvella lähellä heidän työpaikkaa tai kotiaan. Yhtiö toimii kiinteänä osana kaupungin ja kuntien elinvoiman kehittämistyötä. Yhtiön strategiassa on huomioitu omistajakuntien voimassaolevat strategiat.

2. Palvelulupaus 1. 2. 3. 4.

Alueen ja omistajien mandaatti – luottamus ja puolueettomuus Alueen ja yritysten tuntemus Nopea reagointi yritysten tarpeisiin Yhteistyö yksityisen palvelusektorin kanssa – ei kilpaile

3. Yhtiön perustehtävä ja visio 1. JPYP tukee alueen yritysten kasvua ja uuden yritystoiminnan asettumista alueelle 2. Markkinoi ja viestii alueen tarjoamista työ- ja yritysmahdollisuuksista potentiaalisille kohderyhmille 3. Hakea kehittämistarpeeseen parhaan osaamisen, välineet ja yhteistyökumppanit – ei pyri tekemään kaikkea itse

Visio JPYP on ylivertainen alueen elinvoiman kehittäjä

15

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


4. Strategiset painopistealueet Yritysten kasvupalvelut ja kansainvälisyys Kasvuun ja vientiin tähtääviä toimenpiteitä tehdään alueen yrittäjien keskuudessa aktiivisesti. Toimenpiteitä 1. 2. 3. 4.

Vuosittaisten kehittämistarpeiden läpikäynti osakasyritysten kanssa Yritysten kehittämishankkeiden valmistelu ja neuvonta Yrittäjien ohjaus olemassa olevien kehittämispalvelujen piiriin Yritystoimintaan liittyvän keskeisen tiedon kokoaminen ja välitys alueen elinkeinoelämän käyttöön 5. Toimialojen yleisten kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden valmistelu 6. Yritysten ohjaus kansainvälisyyttä edistäviin tahoihin ja verkostoihin 7. Yritysten kansainvälisyyden lisääminen markkinoinnin ja viennin osalta ml. kontaktija opintomatkat

Alkavien yrittäjien palvelut Yhtiö tarjoaa neuvontapalveluita kaikissa omistajakunnissa toimintaansa aloittaville yrittäjille. Henkilökohtaisten asiakastapaamisten lisäksi neuvonnassa yhä suurempaa roolia näyttelee sähköisten tietoportaalien hyödyntäminen. Toimenpiteitä 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Liiketoimintasuunnitelmien teon ohjaus ja neuvonta Tiedonvälitys ja avustaminen rahoitus- ja käynnistämistukien hakemisesta Toimitilaselvitykset ja asiakasohjaus Neuvonta työvoimaan liittyvissä asioissa Uusien yrittäjien aktivointi ja uusasiakashankinta Jälkimarkkinointi ja asiakaspalautteen keräys sekä analysointi Vuosittaisen informaatio- ja keskustelutilaisuuden järjestäminen yhtiön toiminta-alueella vuoden aikana yrityksen perustaneiden kesken

InvestIn-sijoittautumispalvelut Yritysten sijoittumista alueelle edistetään ja markkinointia alueesta suunnataan oman maakunnan ulkopuolelta tuleviin yrityksiin. Toimenpiteitä 1. 2. 3. 4.

16

Aluemarkkinointi yritysten sijoittautumisen edistämisessä Viestintä alueen vahvuuksista ja vetovoimatekijöistä työhön ja yritystoimintaan liittyen Toimitilojen, tonttien ja toimintaympäristön markkinointi Etätyömahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä kuntien tai yksityisten toimijoiden kanssa

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


Osaavan työvoiman varmistaminen mm. työperäisen maahanmuuton avulla Osaavan työvoiman saannin turvaaminen on seudulla toimivien yritysten olemassaolon ja kasvun edellytys. Työperäiseen maahanmuuttoon panostaminen on välttämätöntä tarvittavan työvoiman varmistamisessa tulevaisuudessa. Toimenpiteitä: 1.

Yhteistyö Järviseudun ammatti-instituutin kanssa työperäisen maahanmuuton edistämisessä ja yritysyhteistyössä 2. Kuntien, kuntalaisten ja yritysten valmentaminen kotouttamiseen liittyvissä aihealueissa – Järviseudun malli 3. Tiedonkeräys ja tiedonjako alueen ja yritysten tarjoamista työmahdollisuuksista 4. Yleisten kehittämishankkeiden valmistelu, koordinointi ja toteutus aihealueen teemoissa

Työn tuottavuus ml. työhyvinvointi Työn tuottavuus on avainasemassa yrityksen menestymisessä ja osa sitä on työhyvinvointi. Sekä yritysten että kuntien esimiesasemassa olevat henkilöt ovat tärkeässä roolissa tämän tehtävän ansiokkaassa hoitamisessa. Tarvitaan johtamiskoulutusta, joka voisi tuoda nykyaikaisia malleja mm. työhyvinvoinnin kehittämiseen ja sen vaikutuksista työn tuottavuuteen. Työn tuottavuudella on suora vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Toimenpiteitä 1.

Jäsenyys ja tiedon välitys verkostoissa, jotka kehittävät työn tuottavuuden eri osa-alueita kuten digitalisaatio, automaatio ja uusi teknologia 2. Asiantuntijoiden tiedon, analyysien sekä työkalujen integraatiossa avustaminen

Asiantuntijaverkostot JPYP:n toiminnassa korostuvat hyvät ja toimivat yhteistyöverkostot, joiden välityksellä tietoa voidaan kerätä ja jakaa sitä tarvitseville. Päällekkäistä tekemistä saman aihepiirin välillä vältetään. JPYP:n tehtävänä on löytää oikeat toimijat ja verkostot yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja välittää tietoa yrityksille ja yritystoimintaa aloittaville. Toimenpiteitä: 1. 2. 3. 4. 5.

Jäsenyys Yritys-Suomi Järviseutu -ryhmässä Asiantuntijajäsenyys yrittäjien paikallisyhdistyksissä Jäsenyys kansainvälisissä kauppakamareissa alueen yritysten tarpeen mukaan Yhteistyö yritystoimintaa kehittävien sekä julkisten että yksityisten toimijoiden kanssa Toimialueella vaikuttavien kehityshankkeiden seuranta, tiedonvälitys ja tarvittaessa ohjausryhmätyöskentelyyn osallistuminen 6. Tiivis ja hyvä yhteistyö tilitoimistojen ja rahoituslaitosten kanssa

17

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


Edunvalvonta JPYP on mukana alueen elinkeinojen kehittämistyössä yhdessä alueen muiden kehittäjätahojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Työhön liittyy merkittävänä osana alueen yleinen edunvalvonta. Edunvalvojien tehtävänä on myös toimia asioita valmistelevana tahona yhtiön omistajakunnille.

Aluemarkkinointi Aluemarkkinoinnissa resursseja tulee kohdentaa yritysten alueelle sijoittautumista edistäviin ja tuloksia tuottaviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Painopiste on tapahtumissa, messuissa ja tehtävissä, jotka palvelevat yritysten kehittämistä, myyntiä ja vientitoimintaa. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa (Facebook ja Instagram) lisätään ja näkyvyyttä mitataan olemassa olevin mittarein. Järviseutua tulee markkinoida työssäkäyvien asukkaiden parhaana alueena edullisten asumiskustannusten, harrastusmahdollisuuksien, laadukkaan koulutuksen ja elämisen alueena. Aluemarkkinointityölle omistajakunnat osoittavat erillisen rahoituksen. Työstä aiheutuvat kustannukset jyvitetään omistajakunnille asukaslukujen suhteessa.

Markkinointi ja viestintä JPYP:n palveluiden ja perustoiminnan markkinointiin ja viestintään tullaan panostamaan tulevalla kaudella yhä enemmän. Sosiaalisen median kanavissa aktivoidutaan entistä enemmän ja kaikki toimihenkilöt sitoutuvat JPYP:n toiminnan näkyvyyden edistämiseen. Vuoden 2020 tammikuussa ilmestyy ensimmäinen sähköinen uutiskirje, jossa kerrotaan mm. case-esimerkein yhtiön toiminnasta. Markkinointia toimitiloista ja toimitilaportaalista jatketaan systemaattisella tavalla. Yhtiön visuaalista ilmettä uudistetaan strategiakauden alussa.

5. Seuranta ja mittaaminen Työn tuloksellisuutta mittaavat mittarit 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

18

Yrityskontaktien määrä (CRM-yritysaktiviteetit) Yritysten toimipaikkojen määrä Uusien asiakkaiden määrä (aloittavat ja toimivat yritykset) Asiakaspalaute Toiminta-alueen ulkopuolisten yritysten sijoittuminen ja investointien määrä Osakasyritysten käynnistämien kehittämishankkeiden volyymi (kpl ja €) Toiminta-alueelle myönnetyt yritystukipäätökset Yleisen kehittämishanketoiminnan vaikuttavuus, määrälliset ja laadulliset mittarit Markkinointitoimenpiteiden määrä (lehdet, sosiaalinen media ym.)

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020


19

JÄRVI-POHJANMAAN YRITYSPALVELU OY // VUOSIKERTOMUS 2020