Page 1

En branschtidning i Länstidningen

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till lantbrukare sedan 1926

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

Nummer 1 • Årgång 92 Januari 2018

Att satsa på en braskamin sänker elkostnaden och höjer mysfaktorn, menar Jan Svensson på Spiscenter i Norrköping.

Värmande mysfaktor hemma ENERGI. Många villaägare installerar braskaminer för att höja mysfaktorn men också för att minska värmekostnaderna. Genom att hålla husets värmesystem på en låg nivå när ingen är hemma och sedan tända upp en brasa vid hemkomsten ges en snabb uppvärmning samtidigt som pengar sparats in. Braskaminen kan också vara ett tryggt komplement till ordinarie värmekälla i händelse av strömavbrott. Att byta ut sin gamla braskamin mot en ny har enbart fördelar för ägare och miljön. En modern braskamin minskar vedförbrukningen med upp till tjugo procent och ger ett minskat miljöutsläpp på upp till 85 procent. SIDAN 22

Solpaneler mot söder och väster ENERGI. I början på år 2017 hade John i Tomta, eller mera korrekt, John Karlsson, sin första kontakt med Lundgrens el för att diskutera installation av solceller. Den 20 maj var anläggningen i drift. Det blev 62 paneler monterade på stall och verkstad. Verkstaden vetter åt söder och stallet åt väster. Det innebär att på förmiddagen kommer mest energi från verkstaden för att under dagen gå över till stallets celler.

Tema

ENERGI & VÄRME

Johan Sjölander framför biogasanläggningen som sedan i mitten av september förra året försörjer gården med el och dessutom värmer tre bostadshus med spillvärmen.

Korna står för elen Elgeneratorerna matas med biogas från gödsel ENERGI. Nu produceras det egen el på gården Fröberga strax söder om Söderköping. Det är de cirka 120 korna, med rekrytering nästan det dubbla, som håller med råvaran. Sedan mitten av september är anläggningen igång g g och detta

på Länstidningen Östergötland och samtidigt är lantbrukare får Jordbrukaren två gånger.

det hela. Totalt producerar anläggningen cirka 240 000 kWh el per år. Därutöver produceras cirka 480 000 kWh spillvärme, varav hälften går till att värma processen. SIDAN 4

Solen täcker gårdens behov av energi Göran Lidebjer på Olstorp i Vallerstad har haft sin solanläggning i drygt tre år. Hans dotter gjorde ett examensarbete om solpaneler 2013 och det var så intresset väcktes. Driften har varit problemfri och elproduktionen täcker gårdens behov även under skördetider då maskiner kräver mycket el. Jordbrukaren besökte Olstorp en dimtung dag. Trots usla ljusförhållanden producerades ändå en del el i anläggningen som på årsbasis ger ungefär 50 000 kWh. SIDAN 10

SIDAN 13

Du som är prenumerant

var den sjätte anläggningen av denna typ i Sverige. Företaget har precis levererat anläggning nummer 171 till Kanada. Det unika med denna är att hela driftenheten levereras klar i en container och att det bara finns en leverantör av

VECKANS BORRING

ENERGI

LANTBRUK

Kooperativ nutid och framtid

Hel by blir självförsörjande på el

Nu ges nya möjligheter till rådgivning

SIDAN 2

SIDAN 16

SIDAN 8


2

Nummer 1 • Januari 2018

AKTUELLT

Tipsa Länstidningen om det som händer nära dig! Ring redaktionen 0141-560 03 eller e-posta redaktionen@lanstidningen.se

Veckans Peter Borring:

Kooperativ nutid och framtid I veckan hade jag förmånen att närvara på ett kooperativt forum som LRF ordnar sedan några år tillbaka. Där träffas alla kooperativa organisationer från jord, skog, trädgård och finans som tillhör det gröna näringslivet under ett dygn och dryftar strategiska framtidsfrågor för kooperationen.

I år var temat ägarstyrning och allmänhetens och politikens syn på kooperationen. Ett intressant inspel kom från en professor på handelshögskolan där hon tydligt konstaterat hur Sverige har dels för liberal och ”snäll” lagstiftning som reglerar kapital och ägande jämfört med andra länder. Detta har bidragit till att just svenska företag rätt enkelt kan köpas upp av utländska ägare som gladeligen kan lägga ner fabriker och arbetstillfällen utan att det kostar så mycket. Det mest flagranta och tydliga exemplet på detta är väl på senare år nedläggningen av Findus. Fabriken finns och står rustad, kunskap och folk finns, odlare och

kunder finns. Vad saknades? Jo viljan, traditionen och kapitalet för att låta ett kooperativ med medarbetare och odlare ta över verksamheten. I andra länder finns mycket mera av kooperation i alla dess färger och former, många gånger rätt småskalig sådan. Andra intressanta inspel under en dag som denna var hur politiken ser på svensk kooperation. Generellt sett är politiken rätt ointresserad av kooperation som företagsform. Aktiebolag är alltjämt den mest omhuldade företagsformen och enstaka innovativa entreprenörer som driver upp ett kunskaps- eller IT-företag som sedan till ett övervärderat värde, uppbyggt runt immateriella tillgångar, säljs för en förmögenhet, tycks snarare vara idealbilden av svenskt nyföretagande. De vänster-

Unga människor vill i högre grad vara en del av något större, som tar ansvar och arbetar för ett eller flera högre mål grad än att ”bara” tjäna pengar åt anonyma aktieägare.

vridna tycks prata kooperation mest i termer av sociala företag som ska göra olika samhällstjänster, inte minst i sysselsättnings- och integrationssammanhang. Den borgerligt sinnade politikern till höger tycks möjligen se kooperationen som ett argument för att komma längre i diskussionen om privata företag i välfärdssektorn. Än intressantare är det att lyssna på vad allmänheten tycker om kooperation. Här blir det tydligt att vår historia av politiska värderingar kopplat till kooperationen fortsatt hämmar synen på detta för de som är tillräckligt gamla för att komma ihåg hur det var förr, det vill säga de som är 50 plus. Här kopplas kooperationen antingen ihop med en olönsam arbetarrörelses matkedja eller en förlegad och stelbent bondekooperation. Hos de under 20 ser man dock en helt ny nyfikenhet på kooperationen som företagsform och

starka fördelar för de värderingar som kan kopplas till olika kooperativs affärsidé på ett sätt som ett större aktiebolag får kämpa mycket hårdare med att upprätthålla. Unga människor vill i högre grad vara en del av något större, som tar ansvar och arbetar för ett eller flera högre mål grad än att ”bara” tjäna pengar åt anonyma aktieägare. Har kooperationen dessutom en historia bakåt och stolthet bidrar detta också positivt. Lönekuvertet är inte avgörande för generation X. Här har kooperationen verkligen en chans att attrahera en ny generation engagerade kunder eller medarbetare. Hur man däremot ska få samma generation av affärsmässiga individualister att som medlemmar och leverantörer i jord- och skogsbruk avstå pengar här och nu för att bygga upp kapital åt föreningen och genomföra nödvändiga investeringar är en betydligt svårare nöt att knäcka. Men det är en annan krönika... Må så gott i det storkooperativa Sverige år 2018 önskar Peter PETER BORRING peter.borring@telia.com

Peter Borring är regionordförande för LRF Östergötland

Skogsexport är solidaritet Året som gick var den skogspolitiska debatten het. Extrema tolkningar av Artskyddsförordningen skakade ägande- och brukanderätten.

Vissa gick till attack mot att skogar överhuvudtaget brukas. Strax före jul skrev förfat-

taren Thomas Tidholm i DN att ”det brutala skogsbruket hotar den svenska folksjälen”. Ett nytt år är här. Det är tid för besinning i synen på skogarnas värde. Dagens svenska skogsbruk klarar både produktion och kulturvärden, biologisk mångfald. Växande träd tar upp koldioxid, och när skogsråvara ersätter fossil

Härmed kungörs möjligheten att för år 2018 söka projektmedel ur Eklandskapsfonden för information och utbildning, forskning eller natur- och kulturvårdande åtgärder i Eklandskapet inom Linköpings kommun.

Sista ansökan 1 februari 2018 Ansökningshandlingar kan hämtas från fondens hemsida, www.Eklandskapet.nu. De kan också rekvireras från Gunnar Ölfvingsson, Linköpings kommun, via e-post gunnar.olfvingsson@linkoping.se eller tel 013-20 57 12.

www.Eklandskapet.nu

olja och kol blir produkterna klimatsmarta och den goda klimateffekten kolossal. Ytterligare en aspekt som sällan uppmärksammas är skogarnas avgörande betydelse i det framgångsrika arbetet för ökad folkhälsa i världen. Skogarnas del av världshandeln är nämligen mer än ekonomi – här finns en dimension av förbättrad livskvalitet, ökat välstånd och solidaritet. Redan nu finns viktiga fakta om hur timret och massaveden från Nordeuropas skogar nydanar vardagen för miljontals medmänniskor i andra världsdelar. Massan blir till hygieniska livsmedelsförpackningar, blöjor, bindor och mycket annat som ger kvinnor, barn och förstås även män en drägligare tillvaro. Sågade trävaror blir till hälsosamma hus och funktionella inredningar i skogsfattiga länder i Nordafrika och Asien. Och den berättelsen har bara börjat. Samspelet mellan hållbar utveckling, internationell

Jordbrukaren Grundad 1926 • Produktion: Länstidningen Östergötland AB ANSVARIG UTGIVARE och TIDNINGSCHEF Gunilla Norlén E–post: gunilla.norlen@kurirengruppen.se REDAKTION E–post: redaktionen@lanstidningen.se Länstidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material. Allt material i Länstidningen kan komma att lagras i digital form och publiceras på Länstidningens hemsida. Förbehåll mot sådan lagring och/eller publicering ska göras innan materialet publiceras.

Missnöjd? Du kan anmäla publicering som du anser är felaktig till PO, Allmänhetens pressombudsman. Adress: Box 22310, 104 22 Stockholm. Tel: 08-692 46 00. Fax: 08-692 46 05. ANNONSAVDELNING. E–post: annons@lanstidningen.se Felaktiga annonser: reklamation ska göras inom sju dagar från införing. Tidningens ansvar för fel är högst annonskostnaden. För skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande ansvaras inte. Reklamation godtas inte om felet framgår av korrektur kunden fått.

handel och välståndshöjande åtgärder gör livet bättre för människor i alla världsdelar. Trots världens oro och strid, ökar medelvälståndet för människorna på jorden. Illustrativt och inspirerande beskrevs det av professor Hans Rosling, som 2017 alltför tidigt lämnade sitt jordeliv. Rosling analyserade fakta och redovisade tydliga positiva trender: Fler barn överlever och växer upp till friska individer. Fler flickor går i skolan, och utbildade kvinnor väljer att föda färre barn som vart och ett får bättre livsförutsättningar. Vaccinationer får svåra sjukdomar att avta. Tillgången till digital teknik ger nya vägar till nya kunskaper. Rosling vände på perspektiven – gav oss hisnande, ljusa framtidsutsikter. Skogen är en liten del av detta – en del att vara stolt över. För oss 330 000 skogsägare

i svenskt familjeskogsbruk är det självklart att se skogarnas många nyttor. Skogarna skapar arbetstillfällen och framtidstro i hela Sverige och inte

Skogarna skapar arbetstillfällen och framtidstro i hela Sverige och inte minst i många utglesade bygder, skriver Mellanskogs ordförande, Karin Perers. Bild: THERESE ASPLUND

minst i många utglesade bygder. I trädets mikrokosmos är forskningen långt kommen gällande nya miljöanpassade material och bränslen som helt kan fasa ut de fossila. För svensk ekonomi är skogen bärande med i särklass störst exportvärde av alla branscher, cirka 125 miljarder kronor varje år. Nyår är tid för både eftertanke och förhoppningar. Låt

oss föra vettiga samtal, ta miljöansvar som håller i längden och glädjas åt de många olika möjligheter som våra svenska skogar bjuder. Tänk ett steg längre: Se sambandet mellan skogarna i ditt landskap och människors hälsa och välbefinnande på andra delar av jordklotet. Karin Perers

Mellanskogs ordförande

Post- och besöksadress: Drottninggatan 20 C 591 35 Motala Telefon (växel): 0141-560 03 • Telefax: 0141-560 07 • Hemsida: www.lanstidningen.se Öppettider: Måndag - fredag 09.00-16.00 TRYCKNING Jordbrukaren trycks hos Pressgrannar AB i Linköping, ett Svanengodkänt tryckeri. MILJÖ Svanen & Våtmarksfonden. Pressgrannar är Svanengodkänt och ingår tillsammans med bl.a. Sveaskog, Holmen, Skogssällskapet, Ragnsells, som stödjande företag i Svensk Våtmarksfond (http://www.vatmarksfonden.com/) som arbetar med att restaurera torrlagda våtmarker i Sverige och även skapa nya. Läs mer på www.pressgrannar.se

PRENUMERATIONER LÄNSTIDNINGEN ÖSTERGÖTLAND E–post: pren@lanstidningen.se Prenumerationspris: Helår 425:– . Halvår 230:– Kvartal 125:– Postgiro: 51 49 70–3 Utebliven tidning? Ring 0141-560 03. Postutdelning Jordbrukaren kommer med posten.


Nummer 1 • Januari 2018

3

Ökad bördighet med smart management – jordbearbetning, växtföljder och etablering

i 12 februar 5 4 . 5 1 – 0 3 . kl 09 r e t s u l K a t Vre Linköpnin09g.00. frå Kaffe finns

Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Marcus Willert, HIR Skåne

Johan Oscarsson, Hushållningssällskapet

Så påverkas mullhalten och daggmaskarna av odlingsåtgärderna

Smart bearbetning – en framtidsspaning för växtodlare som vill gå på djupet

Anpassa bearbetningen efter jorden – erfarenheter och exempel från länet

Jens Blomquist har en bakgrund som växtodlingsrådgivare i Skåne och arbetar numera med olika uppdrag i det egna företaget Agraria Ord & Jord. Hans specialintresse är jord och bördighet och han skriver just nu på en avhandling vid SLU på ämnet. Han är också känd från den populära ”Gropen” på Borgeby fältdagar där han varje år förklarar markens mysterier för besökarna.

Marcus Willert kommer ursprungligen från Tyskland och har mer än 30 års erfarenhet av forskning och rådgivning inom plöjningsfri jordbearbetning. De senaste tio åren har han arbetat som rådgivare i Skåne med bland annat HIR-rådgivning, Greppa Näringen och olika projekt. Marcus medverkade på Borgeby Fältdagar 2017 med ett populärt seminarium om ”Smart Tillage”.

Johan Oscarsson är en erfaren växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland med särskilt intresse för teknik och jordbearbetning. Johan är mycket praktiskt kunnig och vet vad som funkar och inte funkar i ett rationellt, modernt jordbruk. Eftersom han har GHÁHVWDDYVLQDNXQGHUL|VWUDGHOHQ av Östergötland har han stor erfarenhet av hantering av besvärliga lerjordar.

› Medverkar gör även två lantbrukare från Östergötland som berättar om KXUGHDUEHWDUI|UDWWEHYDUDRFKI|UElWWUDE|UGLJKHWHQLVLQDMRUGDU Carl Olai, Augustenhill och Lars-Erik Jakobsson, Solla Herrgård. › Anmälan senast den 5 februari via: https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog › Frågor? Hör av dig till maria.kallming@lansstyrelsen.se eller 010-223 55 11. ›.XUVHQ¿QDQVLHUDVLQRPODQGVE\JGVSURJUDPPHWRFKlUGlUI|UNRVWQDGVIUL.RVWQDGHQI|UOXQFKRFK¿ND NU EHWDODVGRFNDYGHOWDJDUQDRFKNRPPHUDWWIDNWXUHUDV

› Greppa Näringen ger råd som både lantbrukare och miljön tjänar på. Hos oss får du råd om allt från kvävestrategi, växtskydd, våtmarker till utfodring och energieffektivisering. Du når oss på www.greppa. nu och 0771-573 456.


4

Nummer 1 • Januari 2018

ENERGI & VÄRME

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Gårdens gödsel blir till biogas Fröbergas elbehov täcks av kossorna i ladugården SÖDERKÖPING (JB)

Nu produceras det egen el på gården Fröberga strax söder om Söderköping. Det är de cirka 120 korna, med rekrytering nästan det dubbla, som håller med råvaran. Sedan mitten av september är anläggningen igång och detta var den sjätte anläggningen av denna typ i Sverige. Företaget har precis levererat anläggning nummer 171 till Kanada.

Det unika med denna är att hela driftenheten levereras klar i en container och att det bara finns en leverantör av det hela. – Detta innebär att det inte finns olika leverantörer som kan skylla på varandra om något krånglar, säger Johan Sjölander, som tillsammans med sin bror Erik driver gården. De har även tecknat underhåll och driftsavtal med leverantören, som sköter det hela på distans. – Det fungerar väldigt bra. De har ju samma intresse av att det ska fungera som vi. De stänger inte heller klockan fyra och går hem. Ute i containern finns två

generatorer på elva respektive 22 kW, som går kontinuerligt. I rötkammaren produceras gas som räcker till 80 till 90 procent av generatorernas behov. Totalt producerar anläggningen cirka 240 000 kWh el per år. Därutöver produceras cirka 480 000 kWh spillvärme, varav hälften går till att värma processen. Resten kan användas för uppvärmning. Bland annat värms tre bostadshus på gården. Totalt går 6 000 kubikmeter gödsel genom anläggningen under ett år. Det är främst det som korna i ladugården producerar som används, men man köper även in en del hönsgödsel. Till en laddning går det åt 19 kubikmeter flytgödsel från det egna stallet, som blandas med en kubikmeter hönsgödsel. – Hönsgödseln är en på-

skyndare i processen, det blir mindre luktproblem, kvävehalten i det vi sedan gödslar med blir högre och tillgängligheten av växtnäringen blir bättre. I det hela finns alltså flera synergieffekter. Ett dilemma i sammanhanget är att det blir överskott på värme sommartid, då inte bostäderna behöver förses med värme. Detta överskott måste helt enkelt ventileras bort.

Johan Sjölander framför biogasanläggningen som sedan i mitten av september förra året försörjer gården med el och dessutom värmer tre bostadshus med spillvärmen.

Johan Sjölander vid datorn i ladugården där det går att se hur varje ko mår. Det är dessa som producerar råvaran till elproduktionen och bidrar med växtnäringen till det som odlas på gården. Sen producerar de mjölk förstås!

– Det skulle eventuellt vara möjligt att kyla mjölken med hjälp av en värmeväxlare, men detta är något vi inte räknat på ännu. Gården omfattar totalt 150 hektar jord och 250 hektar skog. Tillsammans med arrenden brukas cirka 600 hektar åker. Växtodling och mjölkproduktion drivs ekologiskt och är kravcertifierad.

Det var 2007 som bröderna Johan och Erik löste ut farbrodern Stig ur företaget, den nya ladugården byggdes året efter och våren 2016 löste de även ut sin far Sture. Det är alltså en ny brödrageneration Sjölander som driver gården. – Vi har tre anställda på gården, plus lite säsongsarbetare. Två tjejer som mest jobbar i

Hjärtat i anläggningen med bland annat två generatorer på elva respektive 22 kW, levererades färdig i en container som ställdes upp på plats. Anläggningen gör företaget självförsörjande på el,

ladugården och en kille som håller till ute. Jag kan inte nog poängtera att vi haft tur och hittat väldigt bra personal som är intresserad av jobbet, vilket är en förutsättning för att det ska fungera. Det här innebär att det är ett par grabbar som verkligen satsat. Bara den senaste investeringen i biogasanläggningen går löst på 2,5 miljoner. Sen

kommer det ju till lite kringkostnader, som att bygga kulvertar till bostäderna. – Till biogasanläggningen har vi fått EU-stöd med 40 procent av investeringskostnaden. Får även lite stöd för att vi producerar gas. Anläggningen gör att företaget är självförsörjande beträffande el, men får köpa in en del vid vissa toppar. Å and-

ra sidan säljs en del ut på nätet också. Det är lägre pris på det som säljs än det som köps, men nätägaren betalar en del för nätnyttan, eftersom den elen distribueras i närområdet och därför inte behöver transporteras långa vägar, från exempelvis ett kärnkraftverk. Text och bild: HANS ANDERSSON


Nummer 1 • Januari 2018

5

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Skydd för golv och vägg

Villa- & fastighetsägare! TILLÄGGSISOLERA VINDEN OCH SPARA PÅ DIN VÄRMEKOSTNAD REJÄLT! …och samtidigt ökar du värdet på din fastighet. Kostnadsfri besiktning av vinden. Tel 0142-570 10 • hjertqvist@mb-isolering.se

www.mb-isolering.se

AKTUELLT

3EKO-IXERVAGNAR fÚRALLABEHoV...

&YLLTÚMMAre för omgående leverans.

Nya & begagnade. sTömningsfläktar från 11 till 37 kw med mycket hög kapacitet s+ASTmËKTARKK1600 och KK1800

I över 30 år har vi utfört och tillverkat Epoxy som kan utföras på de flesta ytor. Golv till vägg! • Kyckling-/Svin/Djurstallar • Industri/garagegolv • Lager-/Utställningshallar • Trä-/Plastbåtar m m

Skåningstorpsvägen 6 · SKÖVDE Mer info: www.epoxyfabriken.se eller ring Kjell 0705-83 16 76

Grepp i vinter! Brunnsborrning & Energiborrning

Skruvdubb till alla däck! BestGrip punkterar inte däcket

Kompletta Bergvärmeinstallationer

Satseldade- och flödesmatade pannor Säljare norra och mellersta Sverige

Andreas Brunåker

Försäljning och installation av pumpar

Lantmästare

Service reparation av pumpar och tillbehör Välkommen att kontakta oss för kostnadsfri offert!

Biobränslepannor

1500

S lip p s n ö ! k e d jo r n a Hittills använda på maskiner över 105 ton!

076-846 22 22

1910 Härdad

1911-3

Andreas.brunaker@faust.dk

Härdad

mail@faust.dk www.faust.dk

www.best-grip.se

BestGrip AB • Kungsgatan 65 • 632 21 Eskilstuna Tel: 016-551 99 21 • Mobil: 070-666 20 89 E-post: info@best-grip.se

För att vi ska kunna leverera el i alla väder, behöver vi röja våra kraftledningsgator med jämna mellanrum. Som du säkert har märkt tar vi till exempel bort träd som riskerar att falla över ledningarna. Vi är tacksamma för all den förståelse du som markägare visar oss och månar om att göra så små avtryck som möjligt i din skog. Därför vill vi gärna prata med dig.

Ring oss innan du röjer, gallrar eller avverkar intill ledningsgatorna så kan ge vi ge dig tips och råd om sådant du bör tänka på. Du når oss på 0771-22 24 24.


6

Nummer 1 • Januari 2018

GÅRD TILL SALU

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Med egen strand och vatten

MalMakvarn Marieberg Fint bostadshus från sekelskiftet om 170 kvadratmeter boyta med stor altan som vetter mot sjön. 1,9 hektar mark och vatten, strandhus, egen strand och fiskerätt i eget vatten. Välkommen till Malmakvarn Marieberg som är veckans gård till salu.

Riksvägarna 53 och 55 möter varandra vid Malmköping. Här i centrala Södermanland är det sköna Malmköping beläget. Sedan 1971 är orten en del av Flens kommun. Kommunen gränsar till kommunerna Katrineholm, Eskilstuna, Strängnäs, Gnesta och Nyköping. Det är någon timmes resa till eller från Stockholm. Här har människor bevisligen bott i omkring 5 000 år och idag, i den tidigare regementsorten, bor ungefär 2 000 invånare. Samhällsservicen är god och föreningslivet är stort och aktivt. Det kan särskilt nämnas Malmköpingsortens hembygdsförening och Trädgårdsföreningen för ortens många trädgårdsentusiaster samt Skunderns miljö- och fiskeförening. I Flen, kommunens huvudort endast 15 kilometer bort, finns ännu mer däribland gymnasium. Veckans gård, Malmakvarn Marie-

berg, finner man strax öster om Malmköpings tätort. Det är en rent underbart belägen gård vid den vackra sjön Östersjön som är sammanlänkad med sjön Hosjön. Redan vid första anblick-

en inser man att den här gården erbjuder det som många knappt ens vågar drömma om. Bostadsbyggnaden är en tjusig sekelskiftesvilla i traditionell stil från 1905. Den är i ett och ett halvt plan på krypgrund och källare. Huset omges av en välskött fin trädgård i olika etage. Man finner en stensatt gång som leder till stranden, bryggan och strandhuset. Uppvärmningen av bostaden sker

med bergvärme. Den av ägaren uppmätta boytan är om 170 kvadratmeter som fördelas på sju rum och kök. Beroende på hur man väljer att disponera rummen så finns det tre eller fyra sovrum, varav ett på första våningen och tre på övre. I källardelen finns bland annat garage med plats för en bil. När man ser sig om inne i huset välkomnar en välskött modern och hemtrevlig miljö. Redan de härliga vackra trägolven skapar en skön stämning. På första våningen finner man det stilfulla välutrustade köket. Det finns faktiskt två matsalar i anslutning till köket, en direkt och en som man når

genom hallen. Den senare står i förbindelse med vardagsrummet genom ett valv. Mycket är alltså öppet och luftigt. På andra våningen finns förutom sovrummen en hall, en klädkammare och ett stort välutrustat badrum. Liksom på nedre plan härskar en stor hemtrevnad här uppe. Det är fint, modernt och bekvämt. Den här fastighetens största lockelse kan nog av många ändå anses vara stranden, strandhuset och sjötomten samt det egna vatteninnehavet. Det är verkligen något extra. Här finns strandhusets allrumsfönster mot vattnet, den lilla altanen utanför, bryggan och som pricken över i en vedeldad bastu. Vem kan motstå tanken på underbara stunder här? Fiskerätten i det egna vattnet gör det hela komplett. Malmakvarn Marieberg är en fastighet man omedelbart förälskar sig i. Bostaden, trädgården och strandens njutningar förför med rätta.

Text: BO BÄCKMAN

KORTA FAKTA MALMAKVARN MARIEBERG Mangårdsbyggnad: Byggår 1905. Ett och ett halvt plan på krypgrund och källare. Boyta 170 kvm (enl grov uppmätning av ägaren). Sju rum och kök. Stor altan mot sjön. Strandhus och strand: Strandhuset har allrum med fönster mot vattnet. Brygga. Altan. Vedeldad bastu.

Areal: 10 783 kvadratmeter mark samt 7 934 kvadratmeter vatten. Övrigt: Fiskerätt i eget vatten. Pris: Utgångspris 4 975 000 kr. Ansvarig mäklare: Gabriel Augustsson, SkandiaMäklarna, 016-15 98 65


Nummer 1 • Januari 2018

7

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

AKTUELLT

Tydligare fokus och ökat samarbete för säker mat Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och säkert dricksvatten vidareutvecklar det strategiska arbetet. Nya gemensamma mål och prioriteringar för kontrollen inom hela livsmedelskedjan, från jord till bord, ska ge större effekt.

– En kontroll med hög kvalitet är till nytta för företagen och bidrar också till livsmedelsexporten. Genom att myndigheterna krokar arm

och arbetar mot samma mål stöder vi både konsumenterna och företagen, säger Annica Sohlström, generaldirektör för Livsmedelsverket.

Inriktningen och prioriteringarna för Sveriges kontroll i livsmedelskedjan beskrivs i den nationella kontrollplanen för 2018-2021. De gemensamma övergri-

pande målen har nu kompletterats med nya operativa mål och handlingsplaner inom flera områden, däribland

nya utmaningar, säger Jens Mattsson, generaldirektör för SVA.

för växtskydd, djurskydd, djurhälsa-smittskydd, läkemedel till djuren och ekologisk produktion. Målen för livsmedelskontrollen gäller för perioden 2017-2019. – Med gemensamma mål kan vi på ett effektivare sätt trygga såväl folk- som djurhälsan och kraftsamla kring

Tillsammans bidra r myndigheter på nationell, regional och lokal nivå till säker mat och dricksvatten, friska djur och sunda växter samt konkurrenskraftiga företag. En bra riskbaserad och lik-

Fönster och dörrar till stallar, garage och industrier m.m.

värdig kontroll underlättar för företagen att göra rätt, ta ansvar och följa lagstiftningen och leder till att brister upptäcks och rättas till. Det bidrar till säker mat och ett högt konsumentförtroende för maten i Sverige. Den nationella kontrollplanen har utarbetats gemensamt av myndigheterna.

Gårdsarmatur Byt ut din 125W kvicksilverlampa mot en 20W Led-lampa Ger ett likvärdigt ljus Livslängd mer än 50 000 tim 220V. IP65. 50 mm rörfäste Väggfäste 180:20W 1 990:- + moms och frakt

0514-310 10 info@westerbyggtra.se • www.westerbyggtra.se

GST Trade AB 026-12 41 09, 070-770 21 78

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 eller 054-21 70 10 så hjälper vi dig att få ut ditt budskap!

www.nordled.se

Nytt år - nya byggprojekt Kontakta oss redan nu så hjälper vi dig att göra verklighet av dina planer

Vårt säljteam hjälper dig med tips och råd i stort och smått. Tel. 0381-502 50

facebook.com/ydregrinden @ydregrinden Tel. 0381 - 502 50 | www.ydre-grinden.se Stallinredning • Stalltillbehör • Gödselhantering • Foderhantering • Byggnation • Ventilation

VI INSTALLERAR VÄRMEPUMPAR OCH BORRAR FÖR ENERGI OCH VATTEN

BERGVÄRME INSTALLATION

SVERIGES STÖRSTA ÅTERFÖRSÄLJARE AV Borrar & installerar i hela Östergötlands län

Genom att låna kraft från naturen ger vi din vardag den perfekta temperaturen. Våra produkter tar tillvara på den lagrade solenergin i mark och luft, värmer upp eller svalkar ditt hem med hänsyn till både plånbok och miljö. Vi kallar det

ENERGY FOR LIFE

SUPPORT

365

DAG A R OM ÅRE T!

Norrköping 011-16 35 34 | Linköping ng 013-17 80 80 | Motala 0141-508 30 | Vadstena 0143-249 20 | Åtvidaberg Å 0120-154 00 info@vadstenavillavarme.se | www.vadstenavillavarme.se

• Kvalitets system enligt ISO 9001:2008 • Miljölednings system ISO 14001:2004 • Arbetsmiljö system 18001:2007 • Cer tifieringsnummer 5715 på respektive


8

LANTBRUK

Nummer 1 • Januari 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Greppa Näringens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Bild: JANNE ANDERSSON

Nu ges nya möjligheter till rådgivning Greppa Näringen har gjort nära 3 000 rådgivningsbesök till nytta för miljön ÖSTERGÖTLAND (JB)

Hushållningssällskapet i Östergötland är en av de organisationer som under många år har arbetat med Greppa Näringen. Aktiviteterna består av kvalificerad individuell rådgivning och kursverksamhet riktad till lantbrukare i Östergötland och det behövs fler lantbruksföretag som går med och får del av den kvalificerade rådgivningen som Greppa Näringen erbjuder.

– Just nu riktar vi oss främst till lantbruksföretag i området söder om Roxen och djurgårdar med minst 25 djur-

enheter i hela länet, säger Linnea Staaf, miljörådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland. – Vid det första rådgivningsbesöket gör vi en växtnäringsbalans för gården och gör upp en plan för fortsatt rådgivning under den kommande treårsperioden, förklarar Linnea. Det finns en mängd rådgivningar att välja mellan, till exempel inom växtnäring, växtskydd, markpackning, växtföljder, våtmarker, dränering, energi och precisionsodling. Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målet är minskade utsläpp av klimatgaser, mins-

kad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna och finansieras av EU genom landsbygdsprogrammet.

koppla minskningarna till en hög anslutning till Greppa Näringen i området, säger Maria Källming, samordnare för Greppa Näringen i Östergötland. Att allt deltagande i aktiviteter som erbjuds av Greppa Näringen sker på frivillig basis anser man vara en styrka. Genom att visa upp konkreta resultat som lantbrukarnas frivilliga miljöarbete ger, kan lantbruket motverka att mer omfattande lagstiftning om miljöåtgärder införs.

Sedan Greppa Näringen

startade i Östergötland år 2005 har 815 lantbrukare och markägare deltagit i rådgivningen. Hittills har drygt 2 960 rådgivningsbesök gjorts, till nytta för både lönsamheten och miljön. – Efter att Greppa Näringens arbete har pågått i över tio år går det att visa att lantbrukarnas åtgärder har lett till mätbara resultat i form av minskade halter av kväve och

Linnea Staaf är miljörådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland.

fosfor i ett flertal vattendrag i södra Sverige. Det är särskilt kul att det statistiskt går att

Varje år arrangeras ett flertal kurser med olika teman som är öppna även för lantbrukare som inte är medlemmar i Greppa Näringen. Hushållningssällskapet driver även

ett flertal vattendragsgrupper på Vikbolandet och runt Söderköping. Länsstyrelsen har nu utlyst fler områden som kommer att få möjlighet att starta vattendragsgrupper under 2018. Introduktionskurs för nya medlemmar i Greppa Näringen anordnas en gång per år, nästa tillfälle är den 8 mars 2018. Kursen består av en dag med föreläsningar och övningar inomhus och en dag i fält. Vill du veta mer om rådgivningen, så går det bra att kontakta miljörådgivare Linnea Staaf på telefon 0723-85 12 57. Källa: Hushållningssällskapet i Östergötand

Kampanj uppmärksammar proteinrik svensk havre Havre är mest känt för sitt innehåll av betaglukaner som sänker kolesterol. Mindre känt är dess höga halt av protein med livsnödvändiga aminosyror. Nu startar en kampanj för att sprida kunskaper om hälsofördelarna med svensk havre.

Den första filmen i kampanjen har just haft premiär.

Där pratar en personlig tränare och Sveriges bästa klättrare om havre som mättande, proteinrikt och prisvärt. – Vi som representerar havreodlarna tycker att fler ska känna till hur många fördelar svenskodlad havre har. Det är smart mat och inte bara för den som tränar, säger Isabel Moretti, LRF Växtodling. Fakta om svensk havre: Havregryn innehåller 13 gram protein per 100 gram,

vilket kan anses högt i jämförelse med andra spannmål. Proteinerna är byggda av essentiella aminosyror som kroppen inte kan producera själv utan måste få från maten. Några av de viktigaste är lysin, metionin och tryptofan. Hälsosambandet mellan intag av havrebetaglukaner (fiber) och sänkt kolesterol är starkt utifrån resultaten av många forskningsstudier. Nya sorter innehåller mer

betaglukan och protein. Havre är en gröda som Sverige idag kan konkurrera med på den internationella marknaden. Arbetet med forskning och utveckling av sorter med fokus på hälsa bedrivs från Scanoats, ett forskningscentrum som nyligen beviljats 100 miljoner kronor för sin verksamhet. Det är den största satsning i Sverige som gjorts på en enskild gröda.

Svenska havregryn, här med blåbär, är både goda och fulla med nyttigheter.


Nummer 1 • Januari 2018

9

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i ÖstergÜtland, sÜdra SÜdermanland, norra Smüland, Örebro län och Värmlands län.

LELY CENTER

AKTUELLT

ÅterfÜrsäljare fÜr

VALDEMARSVIK Svensktillverkad

Att synas är bra fÜr affärerna! Boka annonsplats pü 0141-560 03 eller 054-21 70 10

9LGIUnJRURPSURGXNWHQ 7YHNDLQWHULQJRVVSn -

WĆ&#x152;Ĺ˝Ä?ĹŻÄ&#x17E;žžÄ&#x17E;Ä&#x161;ŽůŊÄ&#x17E;ĹŻÄ&#x2021;Ä?ĹŹÄ&#x201A;Ĺ?Ä&#x17E; Ĺ?,Ç&#x2021;Ä&#x161;Ć&#x152;Ä&#x201A;ƾůĆ?Ç&#x2021;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ĺľ-^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ˝Ć?Ć&#x161;Ç&#x2021;Ć&#x152;ĹśĹ?ĹśĹ?-sÄ&#x2021;Ç&#x2020;Ä&#x17E;ĹŻĹŻÄ&#x160;Ä&#x161;Ä&#x201A; ĆľĆ&#x161;ŽžÄ&#x201A;Ć&#x161;ĹŻÄ&#x160;Ä&#x161;Ä&#x201A;-sÄ&#x17E;Ç&#x20AC;Ä&#x201A;Ç&#x2020;Ä&#x17E;ĹŻĆ&#x161;Ä&#x2021;Ć&#x161;ĹśĹ?ĹśĹ?-<ŽŜÇ&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Í? 0DFFURÂ?VWlWQLQJVUHNRQGLWLRQHUDUHWlWDUOlFNDQGHWlWQLQJDUDY JXPPLWH[SDFNER[DURFKR-ULQJDULDOODFLUNXOHUDQGH ROMHV\VWHPXQGHUGULIWVQDEEWRFKSHUPDQHQW ,QJHQGHPRQWHULQJNUlYV .RQWDNWXSSJLIWHU 8OWUn+8680 7HO-+HPVLGDZZZOXEULFRVH(PDLOLQIR#OXEULFRVH

LELY â&#x20AC;&#x201C; världsledande inom innovativa system fĂśr automatisk mjĂślkning och robotutfodring. KĂ&#x2013;PER ¡ SĂ&#x201E;LJER ¡ FĂ&#x2013;RMEDLAR

Kontakta oss fĂśr mer information Lely Center Valdemarsvik Tel 0493-120 60 valdemarsvik@val.lelycenter.com www.lely.com

LANTBRUKSMASKINER

070-816 29 05 innovators in agriculture

AMBULERANDE VETERINĂ&#x201E;RPRAKTIK i LINKĂ&#x2013;PING och NORRKĂ&#x2013;PING med OMNEJD

Svensktillverkade jordkällare. I plast.

â&#x20AC;˘ KutterspĂĽn â&#x20AC;˘ Lantbruksspecial â&#x20AC;˘ SpĂĽn-/Halmpellets â&#x20AC;˘ Impregnerade stängselstolpar

Nu utĂśkar vi med produktion i sĂśdra Sverige!

Vi har ĂĽterfĂśrsäljare i Ă&#x2013;stergĂśtland, Ă&#x2013;rebro, Värmland, sĂśdra SĂśrmland och Norra smĂĽland. Ring fĂśr närmare info

SandstrÜm tillverkar färdiginredda gammaldags jordkällare i modern tappning. Tillverkade i glasfiberarmerad plast. En lätt, stark och välbeprÜvad konstruktion, som hüller i flera mansüldrar. Mer information für du pü vür hemsida eller per telefon. Välkommen!

070-55 50 123 ¡ gardsveterinarerna@outlook.com

www.sandstromwebshop.se

MASKIN

GĂ&#x2026;RDSVETERINĂ&#x201E;RERNA Modern djursjukvĂĽrd med hĂśg kompetens och ett trevligt bemĂśtande fĂśr dig och dina djur. Vi fokuserar främst pĂĽ HĂ&#x201E;STAR och LANTBRUKSDJUR men även hembesĂśk till HUND och KATT pĂĽ dagtid. Vid akutfall sĂĽ har vi jourveterinärer tillgängliga dygnet runt alla vardagar fĂśr behandling ute i fält.

www.jordkallare.se / 0910 - 941 00

www.backhemmet.se

www.gürdsveterinärerna.se

0705-87 98 79 â&#x20AC;˘ info@yesbox.se www.yesbox.se

Träffa oss under Hindersmässan hos Lundbergs Mek och Maskin, Industrivägen 8, 71531 Odensbacken. 24 - 26 januari klockan 9-16 Kom och se vüra traktorer, hjullastare och grävmaskiner frün Case IH och JCB. Vi bjuder pü korv med brÜd samt kaffe och kaka.

Under visningsdagarna lämnar vi 20% rabatt pĂĽ Ă&#x2026;lĂśs redskapssortiment samt mässpriser frĂĽn vĂĽra Ăśvriga leverantĂśrer.

Finansiering frün 0,7% ränta.

Blekegatan 10, Karlstad â&#x20AC;˘ Tel. 054-80 83 80 â&#x20AC;˘ www.maskinvast.se


10

Nummer 1 • Januari 2018

ENERGI & VÄRME

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Göran Lidebjer vid ladugården med solpanelerna på taket. Han har inte haft några bekymmer alls med anläggningen.

På taket syns var panelerna ligger. De täcker inte hela taket för då skulle produktionen överstiga gränsen för att vara mikroproducent. Även en dimmig dag som denna produceras det lite egen el.

Solen täcker Olstorps behov av el Dotterns examensarbete inspirerade till satsning på solpaneler VALLERSTAD (JB)

Göran Lidebjer i Vallerstad på Olstorp har haft sin solanläggning i tre år och tre månader. Driften har varit problemfri och elproduktionen täcker gårdens behov även under skördetider då maskiner kräver mycket el.

Jordbrukaren besökte Olstorp i Vallerstad samma dimtunga dag som Karstorp. Även här producerades el trots usla ljusförhållanden och frågan är om det inte var ännu tätare dimma i Olstorp. Hur mycket el producerar du i den här dimman? – Idag var det nere på 0,7 kW på en timme, berättar Göran Lidebjer. Anläggningen ska ju producera 50 kW så det är en dryg procent, 1,4 procent. – Det var 15 kW häromdagen i januari månad och det är ganska bra. Solen kommer vid 10 då taket inte ligger riktigt i nord-sydlig riktning utan sydväst, men vi har sol tills den går ner. – Jag har kört i tre år och tre

månader. Jag började producera i oktober 2014. Panelerna ger ungefär 50 000 kWh om året, men det har ju naturligtvis med solen att göra. 2015 var det 50, 2016 var det 49 och 2017 var det 48. Totalt har jag producerat 160 000 kWh sedan jag satte upp det här. – 50 kW är installerad effekt. Det är max för en mikroproducent och det är en 63 Amperes säkring som gäller. På ladugårdstaket som har den optimala 45-gradersvinkeln sitter 200 paneler till en

Det är lätt att avläsa produktionen.

yta om 340 kvadratmeter. Under de här åren har du sett lite hur anläggningen uppför sig över tid. Är det så driftsäkert med sol som man pratar om? – På de här åren har jag inte haft något bekymmer alls. En säkring gick när jag producerade över 50 kW men det är allt. Räknar du hem investeringen på de åtta år man ofta nämner? – Tanken var ju den. I kalkylen som vi gjorde så skulle det vara betalt på åtta år men nu har framför allt certifikatpriset gått ner, det är sju öre idag och du kan få det dubbla och elpriset är lågt så den kalkylen håller inte riktigt idag. Det kanske ändå blir under tio år? – Ja, det kan jag tänka mig. De säger det ska hålla 25 år så det är ren förtjänst efter tio år. Vad gör du med elen? Räcker den till driften av gården?

– Jag gör av med 20 000 kWh och resten går ut på nätet. Det sköts automatiskt. När jag inte producerar själv får jag köpa in och överskottet går ut på nätet. Jag producerar dubbelt så mycket som jag gör av med. Har du fått något bra avtal? – Första året fick jag väldigt bra betalt. Jag fick en krona över elpriset för den elen jag levererade ut på nätet. Nu har jag fått lite sämre. Nu tror jag att jag har 30-40 öre över elpriset så det är bättre för mig att sälja elen. När jag köper in elen får jag ju betala energiskatten och elöverföringen, det slipper jag när jag producerar själv. Olstorp har 175 hektar åker där Göran Lidebjer odlar ekologiskt spannmål. Till det kommer 25 hektar skog. Skördetid behövs mycket el till elevatorer och sådana motorer vid torkning. Själva tor-

Göran Lidebjer vid mätarna. Som mest har anläggningen lyckats producera hela 385 kWh på ett dygn.

ken går på oljepanna. Även skördetid räcker den egna elen. – Jag är väldigt belåten med det här, säger Göran Lidebjer. Mätaren räknar. I och med att det sköter sig självt och elen går fram och tillbaka. Man behöver inte tänka på att köpa och sälja. – Panelerna var lätta att montera och det gick snabbt. De är av aluminium så det är

inget som rostar. Så fort solen kommer fram så försvinner frost och snö. Snön glider av direkt. Vad fick dig att investera i solel? – Det här är tack vare min dotter som läste i Uppsala och gjorde ett examensarbete på solpaneler 2013. Det var hon som väckte intresset. Vi åkte omkring och tittade på andra anläggningar först.

Göran Lidebjer har ett imponerande gårdsrekord för produktionen: – Jag har producerat 385 kWh på ett dygn sista maj 2015. Det är sju timmar med full effekt. Jag har inte kommit upp i det sedan dess men det kan ju komma ett nytt rekord i år. Text och bild: BO BÄCKMAN


Nummer 1 • Januari 2018

11

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Vi tillverkar och monterar BETONGELEMENT

till Villor • Lantbruksbyggnader • Industrilokaler

Skörda solenergi! RT! FRI OFFE

Solcellsbyggarna Boxholm AB Boxholm · 070-696 49 22 www.solcellsbyggarna.se

Vi har reservdelarna till din tröska, nytt och begagnat!

VINSCH PÅ KÖPET!

Kodiak 700 4x4 $ $ $ $ $ $

"

"

Ny bränslesnålare motor. In/ urkopplingsbar 4-hjulsdrift, hög/lågväxel. Finns även med servo. Fler färger beroende på modell.

"

fr. 66.320:- exkl. moms

!

För fler reservdelar, besök vår hemsida www.laholmstraktordem.se • 0430-222 70

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

MÅN-FRE 8-18, LÖR 10-14

#

%

WWW.MOTORSPORT.SE VIMMERBY 0492-134 60 GAMLEBY 0493-102 62

Vi skarvar inte

#

VIKINGSTAD ÅKERI AB Vi hjälper dig med allt inom bygg & anläggning. Här köper du även sand, grus, bergkross och matjord.

VIKINGSTAD ÅKERI FÖRSÄLJNING AB

Maskinförsäljning Försäljning av begagnade maskiner.

Besök vår nya hemsida - nu sökbar

Direktförsäljning till företag, lantbruk och privatpersoner. Vi säljer i huvudsak drivmedel, eldningsolja och smörjmedel och ordnar självklart med transporten. Telefon: 013-809 00 · www.vikingstadakeri.se Besöksadress: Fålåsavägen 11, VIKINGSTAD

Beg. reservdelar Demontering av traktorer och entreprenadmaskiner. Vi har även ett stort lager av nya delar.

#%# &!

Maskintransporter Transporter av maskiner av alla slag, även bodar, husmoduler och liknande. Transporter över hela landet. Mats 070 - 223 55 49

" "# $"

" #&! $&

• Villa o vindsisolering - mer boyta och tunnare väggar • Kyl- och ventilationslager • Maskin-, lager- och djurhallar • Accumulatortankar • Försäljning av PIR/ Polyuretan skivor

Vi isolerar med polyuretan marknadens bästa isolermaterial. Halva tjockleken jämfört med ”vanlig” isolering.

Ring/maila er förfrågan till: 0705-94 26 92 • jorgen@polyterm.se Kontor/Fabrik: 0581-62 08 30. Adress: Hagalundsvägen Fellingsbro www.polyterm.se

2000:- I INBYTE

15% rabatt

FÅ 2.000:- RABATT PÅ HUSQVARNA 545/555 FX/FXT, 535 FBx VID INBYTE AV DIN GAMLA FUNGERANDE RÖJSÅG.

på hela Tudors sortiment av startbatterier! GÄLLER ÅRET RUNT!

RÖJSÅG 545/555 FX/FXT, 535 FBx FRÅN

7.900:AT ANTAL! BEGRÄNS

INBYTESKAMPANJ!

Vi har vallfrö från OptiVall i lager för både konventionell och ekologisk ordning! Brett sortiment och bra priser på djurfoder! Foder för hund, häst, katt, nöt, får och höns

www.lantbruksservice.se

NYHET!

HUSQVARNA ALKYLATBENSIN 2-TAKT

HUSQVARNA ALKYLATBENSIN 4-TAKT

Eksjö Lantbruks Service AB Verkstad • Reservdelar • Hydraulik • Foder Skog & trädgårdsbutik

Gjuterigatan 2, Eksjö Tel: 0381-390 00 Öppet: Vardag 7-17

Varmt välkommen in till våra butiker! NORRKÖPING Importgatan 38 011-18 11 66

LINKÖPING Kolfallsgatan 9 013-31 30 60

www.ostergyllen.se


12

Nummer 1 • Januari 2018

ENERGI & VÄRME

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

VI FINNS DÄR DU FINNS! ÖSTERS O CH GÖTLAND DS SÖRMLAN ELJ MINSTA O BOLAG !

Värme för kalla dagar Luft/vattenteknik i 95 procent av alla värmepumpar ÖdeshÖg (LT)

Att värma upp vatten med hjälp av luft tar lång tid vilket märks inte minst vid hav och sjöar om vårarna. Numera finns dock teknik som klarar detta på ett effektivt sätt, nämligen värmepumpar för luft/vatten.

DIESEL, ELDNINGSOLJA & TEXACO SMÖRJMEDEL. Hämtlager: Alholmsgatan 15 A (vid Slottshagen) i Norrköping Öppet mån-fre 08.00-16.30 011-49 60 400 info@ostkustenenergi.se www.ostkustenenergi.se

Att synas är bra för affärerna! Boka annonsplats på 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Örjan Birgersson hos Modighs Rörtjänst AB i Ödeshög berättar hur man hos dem alltmer under de senaste åren gått över till denna luft/vattenteknik. – Numera är 95 procent av alla värmepumpar vi installerar av luft/vattentyp, berättar Örjan. Företaget har mestadels

installerat dessa värmepumpar i villor, men även större byggnader som skolor, industrier och jordbruksbyggnader som stallar har fått ny uppvärmning genom den nya tekniken. Inte minst under de senaste tre till fem åren har tekniken utvecklats vilket gjort detta möjligt. Klimatförändringarna med allt mildare vintrar har också

gynnat denna förändring. Förr kunde värmepumpar för luft/vatten vara en ljudfälla med väl högt brus, men genom ny teknik har även det problemet försvunnit. Med de förbättringar som

gjorts under senare år så spår Örjan Birgersson att luft/vatten kommer att ta ytterligare marknadsandelar. Idag är värmepumparna pålitliga och exempelvis CTC lämnar kostnadsfri garanti på sex år med möjlighet till förlängning upp till 16 år mot en årsavgift på cirka 1 500 kronor/år. Även i exempelvis Tyskland och Danmark installeras idag många luft/vattenvärmepumpar. – Hos oss har numera även ved- och pelletspannor försvunnit. Vi har inte installerat några sådana de senaste fem till sex åren. Ytjordvärme kan emellertid förekomma om man har mycket egen mark och dessutom kanske en egen grävmaskin eller tillgång till en sådan. – Sjö och hav som värmekälla är sällsynt eftersom det

Örjan Birgersson, försäljningschef hos Modighs Rörtjänst i Ödeshög, har arbetat med värmepumpar och sett den tekniska utvecklingen under många år. Här visar han en nyinstallerad luft/vattenvärmepump för en villa på landet där det gamla vedeldningssystemet finns kvar som en alternativ reserv. Genom att stänga tre ventiler och öppna tre andra går det lätt att skifta system.

kan vara svårt att förankra slangarna, slår Örjan Birgersson också fast. Luft/vattenvärmepumpar i specialutförande kan också kombineras med en kylfunktion. Då måste emellertid lokalen som ska både värmas

och kylas förses med fläkt för bara element räcker inte till. Som synes verkar värmepumparna för luft/vatten ha mycket av framtid för sig. Text och bild: HANS BLOMBERG

BERGVÄRME? VATTENBRUNN? Ring FBB! Utförsäljning pågår! Vi gör plats för årets nya modeller – passa på att fynda!

FBB är Östergötlands mest anlitade borrentreprenör. Vi hjälper Kvalitet dig hela vägen till borrning & nytänkande och pumpinstallation. sedan 1979 Självklart med ROT-avdrag! www.fbb.se

Välkomna in till vår nya butik!

Virkesgatan 5 · Söderköping 0121-420 66 Öppet: Mån-fre 9-17 · Lör 10-14 WWW.POLARISSVERIGE.COM

Ring oss på 0122-100 64 och prata borrning!

FBB

Finspångs Brunnsborrning AB


Nummer 1 • Januari 2018

13

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

ENERGI & VÄRME

Stallet till vänster och verkstaden till höger har tillsammans 62 paneler på taken. Verkstaden ligger med panelerna mot söder och stallet mot väster. Totaleffekten är 17 000 KWh.

John Karlsson i Tomta i dörren till den nya verkstaden.

Solpaneler på verkstad och stall Flera grannar på Vikbolandet har bildat en grupp VIKBOLANDET (JB)

I början på år 2017 hade John i Tomta, eller mera korrekt, John Karlsson, sin första kontakt med Lundgrens El för att diskutera installation av solceller. Flera grannar hade då satsat på solel och intresset var väckt.

Den 20 maj var anläggningen i drift. Det blev 62 paneler monterade på stall och verkstad. Verkstaden vetter åt söder och stallet åt väster. Det inne-

bär att på förmiddagen kommer mest energi från verkstaden för att under dagen gå över till stallets celler. Totaleffekt 17 000 KWh. John har ansökt om bidrag till installa-

tionen men står på kölistan med runt hundra personer före. Kontrollpanelen är placerad i verkstaden och där kan man se på displayen hur produktionen är i realtid. Den energi som inte används på gården går ut på nätet. John tillhör en grupp bildad av installatören som förhandlar om pris för hela gruppen. På

gaveln till verkstaden sitter en liten riktantenn med en likadan på boningshuset. Via dessa antenner skickas data till datorn i bostaden och där kan man följa produktionen och se hur den varit över tid. Under juni och juli låg elproduktionen över förväntad och under resten av året något under. Tomta är en släktgård i Kuddby som Johns farfars

morfar köpte 1888. Sedan några år tillbaka har John också Jerus gård, också den i Kuddby, som kommer från moderns släkt. Tillsammans är gårdarna

på 85 hektar åker och med 35 hektar skog. Till detta kommer arrende på 30 hektar. Text och bild: LARS-T JACOBSON

Kontakta oss när det gäller värmepumpar! Gratis hembesök för offertförfrågan

Norrköping 011-36 85 00 • Linköping 013-31 05 80 Örebro 019-24 00 30 • Motala 0141-21 63 30 • www.edekyl.se

Displayen i verkstaden som visar elproduktionen i realtid.


14

HISTORISKT

Nummer 1 • Januari 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Tack vare statusen som byggnadsminne är Sockermästarens bostad räddad från att rivas och ersättas med modern bebyggelse.

Sockermästarens bosta Norrköping låg i framkant med sockertillverkning NORRKÖPING (JB)

En av Norrköpings äldsta industribyggnader var Sockerbruket Gripen på Gamla Rådstugugatan. Sockerbruket uppfördes år 1740 och blev det största av Norrköpings tre sockerraffinaderier. Rörsocker importerades till Sverige via Portugal och Holland för att raffineras och sedan säljas till konsumenter.

Sockerbruket Gripens industribyggnader ansågs vara

stadens vackraste och bakom ritningarna stod arkitekten Johan Eberhard Carlberg. Carlberg var född i Göteborg 1683 där han så småningom kom att bli Göteborgs förste stadsingenjör. År 1772 utnämndes Carlberg till stadsarkitekt i Stockholm där han levde fram till sin död 1773. Under sina verksamma år i Stockholm ansvarade han bland annat för ombyggnationen av Slussen, tullpaviljongerna vid Norrtull och Storkyrkans tornspira. På Skeppsholmen finns Carlbergs enda

bevarade monumentbyggnad, arméns intendenturförråd Magasinet, kvar. När så byggföretaget Birger

Andersson köpte Sockerbruket Gripen och planerade att riva fastigheten för att bygga ett helt nytt kontorshus för Televerkets räkning protesterade Norrköpingsborna vilt. Inte ens Riksantikvarieämbetet ansåg fabriksbyggnaden vara i behov av att bli byggnadsminne. Mycket på grund av att arkitekturen under åren förändrats och att huset under 1920-talet byggts om till bostäder. År

1972 påbörjades utflyttningen av hyresgäster och två år senare revs byggnaden. Det hjälpte föga att privatpersoner in i det längsta försökte avstyra rivningen och att Carl von Linné en gång stannat till och beundrat sockerbruket under en av sina resor genom Sverige. Linné gjorde efter sitt besök en ingående beskrivning om tillverkningen av ”såckertoppar”. Sockerbruket som under 1700- och 1800-talet ägts av bland annat Norrköpings dåtida mäktiga män Christian Eberstein, Jacob von Leesen

och John Philipson var utom all räddning och utplånades för att ge plats åt nybyggnationer. År 1913 upphörde sockerraffinaderiet Gripen helt med produktion efter att Sveriges samtliga sockerbruk i början av 1900-talet slagits samman och bildat storföretaget Svenska sockerfabriksaktiebolaget. År 1920 såldes fastigheten till Svea Choklad vars föregångare var Engelska karamellfabriken, vilka tillverkade engelska karameller och marmelad.

Om det fem våningar höga sockerbruket Gripen gick ett dystert öde till mötes för att lämna plats för den moderna byggkonsten fick dock Sockermästarens bostad stå kvar. En vacker byggnad vilken klassas som Norrköpings mest praktfulla 1700-talsbyggnad och som stod klar för sockermästarnas räkning år 1741. Byggherren var Sockerbruket Gripen och den första som kom att flytta in var sockermästaren Freimüth från Holland. Han kom att efterföljas av sockermästare Johann Trapp därefter kom en


Nummer 1 • Januari 2018

15

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa oss! Ring redaktionen, 0141-560 03, eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se.

HISTORISKT

Utomhusbelysning i gammal stil på Sockermästarens bostad.

Välarbetade frontoner över fönstren på den praktfulla 1700-talsbyggnaden.

d finns kvar lång rad tyska sockermästare att flytta in. Tack vare att sockerbrukets privilegier slapp både Freimüth och Trapp att betala någon skatt under sin vistelse i Norrköping. Det var gott om plats i hu-

set som bestod av fem salar, tio kammare och två kök. Förutom bostad åt sockermästarna med familjer användes byggnaden även som lager, kontor och för försäljning av socker. Sockermästarens bostad fick även kunglig inkvarte-

ring då prins Adolf Fredrik kom på besök år 1769. Prinsen var stadd i kassa och fick därmed betala en ansenligt hög hyra. Innan Petter Swartz påbörjade sin tillverkning av snus var han under en period bokhållare i sockerbruket och bodde även han i Sockermästarens bostad. I mitten av 1800-talet var fastigheten bostad åt ägare av Sockerbruket Gripen, brukspatron Jacob von Leesen. 1978 blev Sockermästarens bostad på Gamla Rådstugugatan 26 byggnadsminne och

därmed finns inga möjligheter till rivning och uppförande av nya hus. Sockermästarens bostad är en bevarad del av Norrköpings gamla historia då Norrköping låg i framkant med sockertillverkning. Den som är intresserad av vacker arkitektur kan med fördel besöka adressen för att beskåda den praktfulla 1700talsbyggnaden med de välarbetade frontonerna över fönstren. Text och bild: CARINA LARSSON

Även om Sockerbruket Gripen sedan länge är rivet finns minnet kvar på det hus som byggdes för Televerkets räkning.


16

Nummer 1 • Januari 2018

ENERGI & VÄRME

Vad vill du läsa om i Jordbrukaren? Tipsa redaktionen: ring 0141-560 03 eller e-posta till redaktionen@lanstidningen.se!

Johan Aspegren, kom munikationschef Eon energidistribution. Bild: EON

Sveriges första 100 procent lokala förnybara energisamhälle testas i full skala. ”Det är första gången i Sverige något sådant här provas. Vi bygger för att lära oss”, säger Johan Aspegren, kommunikationschef på Eon energidistribution. Bild: EON

Byn blir helt självförsörjande på el Experiment med mikronät i Simris SVERIGE (JB)

Det finns en internationell trend med att människor önskar bli självförsörjande med el. Ett sätt är att gå ihop och samla platsens olika energikällor till ett gemensamt system. Eon har inlett ett experiment med ett sådant mikronät med endast förnyelsebar energi.

Tanken och önskan om en självförsörjning av el hörs från olika håll. Det är inte bara här i Sverige sådana tankar finns och har funnits rätt länge. – Vi har sett på olika ställen i världen Australien, Kalifornien att folk vill vara självförsörjande på el, berättade Johan Aspegren, kommunikationsansvarig Eon energidistribution, för ett par år sedan. Till exempel de långa avstånden i Australien gör att man vill vara det. Att bara som enskild använda en energiform för produktionen kan dock bli begränsande och vanligen är det svårt att hålla sig med flera källor. – Det bli effektivare när några går ihop och bygger energisystem tillsammans. – När vi ser in i framtiden ser vi att lokala energisystem

kommer att växa upp, berättade han vidare, system som bygger på bland annat solkraft och vindkraft. Vi ser just nu en snabb utveckling inom teknik i stort. Solceller blir effektivare, styr- och reglerteknik kan göra mer, batteritekniken tar kliv, vindkraftverk bli ännu bättre och efterfrågan kommer att öka att den energi kunden använder ska komma från en ansvarsfull produktion och gärna nära i geografin. Johan Aspegren betonade

också skillnaden mellan förutsättningarna på olika platser. Allt fungerar inte lika överallt och lösningarna anpassas för varje plats. Finns det sådant som strömvatten kan man lägga i en tub som alstrar el av vattenkraft utan att för den delen dämma eller bygga. – Jag är övertygad om att det här med lokala system kommer så småningom. Det är första gången i Sverige något sådant här provas. Vi bygger för att lära oss. – Kunderna kommer inte märka ett dugg. De som vill engagera sig har alla möjligheter att följa vad som sker och hur det går. Vi tror också att kunderna kommer hushålla med elen mer när de vet var den kommer från.

– De system som finns utomlands till exempel i Australien bygger inte på förnyelsebart. Vi går ytterligare ett steg med 100 procent förnyelsebart. Eon håller nu på att testa ett lokalt energisystem och mikronät i full skala. Testet kommer drivas under totalt tre år och har inletts i höstas. Det var från början tänkt att genomföras på Åstön utanför Sundsvall men av olika skäl kom man att istället välja Simris, utanför skånska Simrishamn. I Simris fanns redan både vindkraft och en ganska stor solcellspark. – Det var egentligen bara att flytta dit en teknikbod där all styrning finns och sedan flytta dit ett jättestort batteri som är stort som en av de absolut största containrarna, berättar Johan Aspegren. Sedan har vi reservkraftverket och en bränsletank till det. – Där kör vi nu för fullt, kan man säga. Nu kör vi bara på ödrift, alltså att vi kör på 100 procent bara förnybart under en begränsad period. Vi kör ungefär var femte vecka på det viset. Anledningen är att vi inte vill ha ett reservkraftsaggregat som bara står och går och bränner rätt så dyrt bränsle.

Simris, lokalt förnybart energisamhälle. Bild: EON

Det är också förnybart bränsle, HVO. Reservkraftverket vet vi att det fungerar så det behöver vi ju inte testa. Ö-drift är då hushållen inte är med alls på nationella elnätet utan bara precis på el från solceller, vindkraftverk, batteri och reservkraftaggregatet. Hela byn är som en egen ö, energimässigt. Utan att gå långt in i tekniska detaljer så finns olika former av styrning med för olika nivåer av tillgång på el i nätet. En sänkning av varmvattentemperaturen från 50

till 45 grader märks inte för kunden men på eltillgången. Ett eventuellt överskott av el kan man använda till att exempelvis ladda elbilen. I en elbil finns ju ett batteri som i sin tur kan användas till det lilla husets behov ibland som att koka potatis med. Det finns 140-150 hushåll

i Simris. Både de och Eon tycker det här är jättespännande. – Byborna är någonting så alldeles kolossalt engagerade i detta, säger Johan Aspegren.

Eon ville ha sex hushåll med solceller på taket. Det blev mer än dubbelt så många. Man har också satt in nya värmepumpar i några hus, nya varmvatten beredare med mera. De som har elbilar kan inkludera dem i projektet och så vidare. Med hushållens entusiasm och Eons upplägg kan det här bli banbrytande. Simris är Sveriges första 100 procent lokala förnybara energisamhälle. Text: BO BÄCKMAN


Nummer 1 â&#x20AC;˘ Januari 2018

17

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă&#x2013;stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland, Ă&#x2013;rebro län och Värmlands län.

NILFISK ALTO

CE-MĂ&#x201E;RKTA TAKSTOLAR

Att synas är bra fÜr affärerna!

â&#x20AC;˘ NyfĂśrsäljning â&#x20AC;˘ Auktoriserad service

Vi tillverkar CE-märkta takstolar pü beställning samt konstruerar och gÜr hüllfasthetsberäkningar. Det ger stor frihet üt arkitekten och trygghet fÜr dig som kund!

FĂ&#x201E;RGBUTIK med Teknos-färger samt äkta Falu RĂśdfärg

gan online pĂĽ GĂśr offertfĂśrfrĂĽ takstolar.se gs ko ns rle ca w. ww

Vi kÜper & säljer

          

Boka annonsplats pĂĽ 0141-560 03 eller 054-21 70 10

Halm och grovfoder Diesel och oljor Spannmül, konv & KRAV GÜdning VallfrÜ och utsäde

Passa även pü att boka rÜdmülning infÜr säsongen 2018!

SOFAB Sanering & färg AB Butik Ă&#x2013;stanĂĽg 1, Skänninge. Tel 0705-300 751

Anders eller Elisabeth nĂĽr ni pĂĽ:

www.sofabskanninge.se

Tel 013-23 44 65/66   

  

Din kompletta leverantĂśr av solel i Ă&#x2013;stergĂśtland!

IngĂĽr i Vimmerbyhus och Carlenskogs-gruppen

Vimmerby

0492-757 36

Nu kan du läsa Jordbrukaren pü nätet! Klicka bara pü tidningens framsida pü www.jordbrukaren.se

INSERV SK

M A

E IC

Benny Andersson BrĂĽnstorp, 585 91 EksjĂś Tel 0380-810 34

KF Halmpanna J Dahlqvist Maskin AB 0435-191 91, 0706-07 09 99

Smidig â&#x20AC;˘ Kraftfull â&#x20AC;˘ Prisvärd

â&#x20AC;˘ Ă&#x2013;ver Ă&#x17D;0 ĂĽrs livslängd.

mĂśjligt

â&#x20AC;˘ MiljĂśvänlig, grĂśn energi. och â&#x20AC;˘ Vi har produkterna och kunskapen. Välkommen!

Nya startmotorer och gener. Ă&#x201E;ven andra nya delar.

Kvalitets traktorer frĂĽn Branson, 30-74 hk, 4WD, manuell alt. hydrostatisk transmission, med eller utan hytt m m. Nytt litet smidigt skogsekipage med hela 40 cm markfrigĂĽng, Skogsutrustad Branson 3100, 30 hk. Griplastarvagn med eller utan 4WD m m.

O S T G O TA

TRAKTORER KĂ&#x2013;PES fĂśr demont, kontant betalning. Hämtas!

www.ostgotasolel.se Tel: 070-811 22 02

Flispannor

www.d . ahlqvistmaskin.se

kopplas â&#x20AC;˘ Solceller som kopplas direkt till er el- och elräkning.

30%

BEGAGNADE TRAKTORDELAR

 

 

20 000 läsare kan se din annons! Ring 0141-560 03 sü hjälper vi dig att fü ut ditt budskap!

Ă&#x201E;r du pĂĽ jakt efter en nyckelfärdig solelslĂśsning till ditt hus? Vi hjälper dig med allt frĂĽn beräkningar och offert fram till att du startar upp och använder anläggningen.

InvesteringsstĂśd pĂĽ

AKTUELLT

info@traktorimport www.traktorimport.se Tel 0534-127 00, Jordbrov 23, ED

S LEL NYHET

VĂ&#x201E;LKOMMEN PĂ&#x2026;

LANTBRUKARKONFERENS den 14 februari

VĂ&#x201E;LKOMMEN VINTER SPORTSMAN 570 X2 NORDIC PRO EDITION

Tvü parallella program: Vall och Växtodling Medverkande och fÜredragshüllare frün Tüü Gürd, KWS Scandinavia A/S, Vikingmalt, Sveriges Lantbruksuniversitet, Hushüllningssällskapet Läs mer pü www.hushallningssallskapet.se

â&#x20AC;˘ SKAPAD FĂ&#x2013;R DE NORDISKA KRAVEN â&#x20AC;˘ 2-SITS, INTEGRERAT PASSAGERARSĂ&#x201E;TE â&#x20AC;˘ EU TRAKTOR B*, 50 KM/H â&#x20AC;˘ BEGRĂ&#x201E;NSAT ANTAL

114 875:inkl. moms NORDIC PRO PACK! â&#x20AC;˘

FABRIKSINSTALLERAD VINSCH 3500attHD När temperaturen faller grusas inte dina mÜjligheter arbeta.

â&#x20AC;˘ BATTERI KALLARE KLIMAT Sportsman 570FĂ&#x2013;R X2 Nordic Pro Edition är en mĂĽngsidig flakfĂśrsedd â&#x20AC;˘ MOTOR-, med HANDSAMTpĂĽTUMVĂ&#x201E;RMARE arbetskamrat lastkapacitet 140 kg. Den har uppfällbart

â&#x20AC;˘ INTEGRERAT PLOGRAMSFĂ&#x201E;STE integrerat passagerarsäte i flaket. HĂśg markfrigĂĽng och , en-, tvĂĽ-, och â&#x20AC;˘ 26â&#x20AC;? DĂ&#x201E;CK PĂ&#x2026; ALUMINIUMFĂ&#x201E;LG ärlig fyrhjulsdrift är standard. Enhjulsdriften säkerställer kĂśrning utan att skada underlaget. bästa vän ĂĽret runt. VĂ&#x201E;RDE Ă&#x2013;VERDin11 000 KR

NORDIC PRO PACK!

SNART KOMMER SNĂ&#x2013;N Uppgradera din ORV med ett plogpaket fĂśr att klara vinterns snĂśrĂśjning. Kontakta din närmaste ĂĽterfĂśrsäljare fĂśr information om vilken plog som passar just din maskin.

â&#x20AC;˘ FABRIKSINSTALLERAD VINSCH 3500 HD â&#x20AC;˘ BATTERI FĂ&#x2013;R KALLARE KLIMAT â&#x20AC;˘ MOTOR-, HAND- SAMT TUMVĂ&#x201E;RMARE â&#x20AC;˘ INTEGRERAT PLOGRAMSFĂ&#x201E;STE â&#x20AC;˘ 26â&#x20AC;? DĂ&#x201E;CK PĂ&#x2026; ALUMINIUMFĂ&#x201E;LG

Var: Slätten, Vreta kluster, Klustervägen 11, Vreta kloster

MARKVĂ&#x2026;RDSMASKINER Ă&#x2013;ST AB

Polaris har branschens mest kompletta sortiment av tillbehĂśr.

VĂ&#x201E;RDE Ă&#x2013;VER13, 11 595 00051 KR Kungsvägen MJĂ&#x2013;LBY

www.mvmost.se

vxl: 0142-800 40 ¡ Jonas: 0142-185 62 e-post: jonas@mvmost.se

* En EU-traktor är en fyrhjuling eller sexhjuling registrerad som Traktor A eller Traktor B. Traktor A für kÜras med antingen AM-behÜrighet (frün 15 ür), med traktorkort eller kÜrkortsklass B pü allmän väg. Maximal hastighet är 40 km/h. Traktor B für ocksü kÜras pü allmän väg i maximalt 50 km/h och kräver kÜrkortsklass B (frün 18 ür).

Polaris säljs genom ett rikstäckande üterfÜrsäljarnät med service och kompetens fÜr din trygghet.

VĂ&#x201E; L J T R Y G G T â&#x20AC;&#x201C; VĂ&#x201E; L J P O L A R I S

Sista anmälningsdag: 5 februari till info.e@hushallningssallskapet.se eller 013-355300. FrĂĽgor kontakta Sven-Ă&#x2026;ke Rydell, 0708-290834 KostnadI|USURJUDPOXQFKRFKÂżNDÂąNUGHOWDJDUH rabatterat pris till fĂśrsĂśksvärdar under 2017 och HIR-kunder 500 kr/deltagare


18

LANDSBYGD

Nummer 1 • Januari 2018 Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Här tar Erik Anghill emot kunden Barbro Olsson.

Sortimentet rymmer såväl skruv som verktyg.

Ett brett utbud av hushållsprodukter finns också i butiken.

Säljer allt från skruv till maskiner Ett besök hos nyöppnade Järniabutiken i Arvika ARVIKA (JB)

Henrik Åhs som sedan tidigare driver Järnia i Sunne har även öppnat en Järniabutik i Arvika. Hans medhjälpare i den nya butiken heter Erik Anghill.

Henrik och Erik befinner sig mitt i inventeringen när Jordbrukaren tittar in i butiken. Det är tidig fredagsmorgon strax före nyår och egentligen har det inte riktigt hunnit bli öppningsdags. – Men välkommen in ändå, säger Henrik och Erik som gärna visar runt i butiken. Henrik har kört in till Arvika från sitt hem i Gräsmark. Under veckorna syns han för övrigt i båda sina butiker. De stora sortimenten hos Järnia hittar man inom hushåll, trädgård och verktyg. Järniakedjan ägs till hundra procent av fria handlare. Det finns ett flertal butiker runt om i Sverige. Butiken i Sunne har Henrik drivit under några år vid det här laget, medan Arvikabutiken öppnade så sent som i november 2017.

– Jag hade Arvika som ny etableringsort i tankarna en tid innan vi startade, kommenterar Henrik. En specialbutik som Järnia har varit efterfrågad länge av Arvikabor. – Någon sådan butik har inte funnits på cirka nio år, kompletterar Henrik och Erik. Varusortimentet riktar sig till alla kategorier. – Ungdomar kom även in för att hitta julklappar till sina föräldrar, berättar Henrik och Erik. – Vi har kunder som köper

allt ifrån några få skruvar till en dyrare maskin. Redan nu verkar Järnias sortiment tilltala Arvikaborna. Även norrmän utgör en förhållandevis stor kundgrupp. – Vårt sortiment anpassar vi helt enkelt efter behoven, bekräftar Henrik som anger att privatkonsumenterna uppgår till cirka 95 procent. Personlig service är viktigt och att lyssna på kunden. I vilket sammanhang ska varan användas? Kvalité är a och o, framhåller Henrik och Erik. – Under perioden som varit har vi sålt mycket ljusstakar,

Henrik Åhs (till vänster), innehavare av Järnia i Arvika och Sunne, och medhjälparen Erik Anghill.

snöskyfflar och andra varor som har vinteranknytning. Föremål som hör till årstiderna styr en stor del av efterfrågan.

– Snart är det frågor om gräsklippare och grillar som gäller, tilllägger Henrik Åhs och Erik Anghill med ett leende.

Efter att alla möjliga våroch sommarprodukter varit i centrum är det sedan dags för hösten med sina bruksföremål igen och efter det är killarna

på Järnia åter i ljusstakarnas och skyfflarnas tid. Text och bild: LIZZIE GERD JANSON

Tidseffektiva hem ger glädje och mindre stress En färsk rapport från hustillverkaren Movehome visar att det är tidstjuvar som städning, brist på bra förvaring och väntan på ledig dusch som gör vardagen trist.

– Ett resultat att ta fasta på, säger Jennie Blom, marknadschef för Movehome. Det hjälper oss att fortsätta utveckla ett boende som gör vardagslivet lättare och roligare. Hustillverkaren Movehome vill utveckla och utforska framtidens boende. En viktig fråga handlar om hur vi använder vår tid i hemmet –

vad stjäl tid och vad sparar tid? Movehome lät därför undersökningsinstitutet Sifo ställa ett antal frågor om tiden i hemmet till svenska föräldrar. Sifo gallrade fram en grupp som statistiskt representerar föräldrar med hemmavarande barn under 18 år. Resultatet publiceras i rapporten ”Det tidseffektiva hemmet - svenska föräldrars syn på tid, hemmet och livet”. De viktigaste resultaten: Det finns tidstjuvar i vår vardag och inte minst i våra hem som hindrar oss från att göra roligare och vettigare sa-

ker. Så många som 77 procent tycker att städning tar mest tid i hemmet, följt av renovering/underhåll (18 procent). Det går att spara tid i hemmet med rätt sorts lösningar. 36 procent av föräldrarna tror att smartare förvaringslösning skulle spara mest tid i hemmet, 23 procent tror detsamma om fler rum och 13 procent av föräldrarna anser att smartare planlösning hade sparat tid. När vi vände på frågan och

undrade vad man saknade mest i hemmet svarade hela 50 procent ”bättre förvaring”. Med ett mer tidseffektivt hem skulle vi må mycket bätt-

re och kunna njuta mer av det viktigaste i livet – familj och vänner. Hela 53 procent skulle bli mer avslappnade, 37 procent mindre stressade, 30 procent tror sig bli en bättre förälder, 31 procent att de skulle bli gladare och 24 procent en roligare partner! Elva procent svarade dess-

utom att de skulle bli mer kärleksfulla och tio procent mer romantiska. – Resultaten tar vi med oss i vårt fortsatta arbete för att utveckla ett boende i samklang med hur moderna barnfamiljer vill leva, säger Jennie Blom, marknadschef för Movehome.

Utvecklingsarbetet sker bland annat genom Movehome Lab, där företaget arbetar med att utveckla framtidens villor i samarbete med arkitekter och forskare. Sifo-undersökningen är gjord med onlineintervjuer under perioden 30 oktober – 1 november 2017 och 1012 personer medverkade i undersökningen.

Fler och smartare förvaringslösningar är vad vi svenskar saknar mest i hemmet visar en undersökning. Det tror vi skulle göra oss mindre stressade, gladare, bättre som föräldrar och till och med mer romantiska.


Nummer 1 â&#x20AC;˘ Januari 2018

19

AKTUELLT

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Ă&#x2013;stergĂśtland, sĂśdra SĂśdermanland, norra SmĂĽland, Ă&#x2013;rebro län och Värmlands län.

TJ:s Pumpservice AB â&#x20AC;?Ett bra vatten är bättreâ&#x20AC;? Ă&#x2013;ver 35 ĂĽr i branschen Vattenpumpar â&#x20AC;˘ Vattenfilter â&#x20AC;˘ Installationer â&#x20AC;˘ Service RĂśrarbeten â&#x20AC;˘ FĂśrsäljning â&#x20AC;˘ Brunnsrenoveringar

VarfÜr värma torken, växthuset och Üvriga lokaler med dyr olja? När man kan använda flis, pellets eller spannmül som bränsle.

VI KOPER DITT SKROT! Blixholmsvägen 1 602 38 NorrkÜping Tel: 011-165180

Sonnys Multistoker med varmluftspanna. Effekter frĂĽn 32kW-700kW.

Mobil: 070-628 14 06 â&#x20AC;˘ www.pumpen.nu Svensktillverkade kvalitetsprodukter

Industrigatan 3 ¡ 467 40 Grästorp ¡ 0514-105 05 ¡ www.sonnys.se

Auktoriserad Grundfos Servicepartner Perfecta & VM-pumpar service Reservdelar, inst-material o nya pumpar i lager

Levererar färdig betong certifierad av

BesÜksadress: Laduvägen 10, 592 91 Vadstena Tel 0143-127 22, mobil 070-248 50 38 ¡ www.pumptjanst.se

Ă&#x201E;r du behov av nytt avlopp? Vi säljer, projekterar och tecknar serviceavtal. Kompletta avloppslĂśsningar frĂĽn Klargester som har 60 ĂĽrs erfarenhet.

Funderar du pü att sälja din gürd? Vi har fÜrmedlat jord- och skogsfastigheter sedan 1929. Vi har all den kunskap och erfarenhet som krävs fÜr att hjälpa dig med allt frün fÜrmedling till avstyckningar och fastighetsbildningar. Välkommen att kontakta Johan Carlfjord fÜr en kostnadsfri värdering, 013-37 52 04.

VIMMERBY ¡ Tel 0492-152 55 ¡ www.geba.se

BĂ&#x2026;TMARKNAD

GomÊr & Andersson ¡ GÜran Dyks gata 5, LinkÜping www.gomer-andersson.se

590 33 FornĂĽsa, 013-39 30 90 alvestadtanken.se, info@alvestadtanken.se

Ă&#x2013;verlĂĽta gĂĽrden? Välkommen till Areal. Vi hjälper dig med fĂśrsäljning, generationsskifte, upplĂśsning av samägande eller värdering. Välkommen att hĂśra av dig.

cs¤Â&#x2DC;Â&#x2019; ž

672&.Â&#x2021;67259675Â&#x2DC;

ZZZWRUYRPDVNLQVH 0ž Ă&#x201A;Ă&#x2C6; Ă­Ă­ 

P{¤¤sÂ&#x201E; ž

0ž Ă&#x201A;Ă&#x2C6; ĂŽĂŽ LinkĂśping | 013-24 20 00 

�¤¢

ž

Vadstena | 0143-134 50

0ž ªÍ ÊÎè 9,+$5 

38/9(5

èíðí Ïèê ÊÎ 7259 :

Â&#x2DC;ÂŤÂ&#x2018;Âą Ă&#x2C6;¹žĂ&#x2013;¹ªsĂ&#x201A;¢Â&#x2DC;ÂŤĂźĂ&#x201A;Â&#x2C6;

Suzuki LTA 500XP Arbetsmaskinen

99 900 kr inkl moms

Ska du sälja din gĂĽrd? Kontakta oss, vi kan Ă&#x2013;stergĂśtland! Vill du ha en värdering infĂśr generationsskifte kan vi även hjälpa dig med det.

Tegelbruksv 1, Kisa ¡ 0494 -128 50 www.kisamotorservice.se

Vi utfÜr grävarbeten! Diplomerade fÜr avloppsanläggningar

Skrukeby Maskin 0142-809 60, 070-659 67 63

Gustaf Eriksson 0703-51 05 77 LinkĂśping Rebecca Regnander 0709-99 23 75 NorrkĂśping


20

Nummer 1 • Januari 2018

ENERGI & VÄRME

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Tioårig plan för VA-utbyggnad Sunne kommun har långsiktig planering SUNNE (JB)

För att få reda på hur man tänker i frågan om enskilda avloppsanläggningar i Sunne kommun vänder jag mig till enhetschefen för VA och anläggning, Hans Nilsson. Jag får veta att i den här kommunen ligger man verkligen i framkanten och här finns en tioårig plan som enheten för VA tillsammans med Miljö, plan och bygg tagit fram.

Planen heter helt enkelt – VA-utbyggnadsplan 2015 – 2025 – med fastställda områden för VA utbyggnad som faller under Vattentjänstlagen 6§. En del områden är redan påbörjade, till exempel mot Södra Viken och mot Torsberg. I Sunne kommun finns cirka 4 000 enskilda avloppsanläggningar, många med bristande funktion, med behov av renovering eller anslutning till allmän VA-anläggning, där det är möjligt. – I de större byarna finns

fastställda verksamhetsområden för kommunens avlopp och vatten. Detta är mitt verksamhetsområde, säger Hans Nilsson. De som bor utanför dessa byar och har enskilda avloppsanläggningar kollas av Miljöenheten, som ska stöta på ägaren då något behöver göras, berättar han. Det är Vattentjänstlagen som är ledande för bedömningen. ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen dels bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna

behöver ordnas och se till att behovet snarast och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning”. – Planen omfattar anslutningar under en tioårsperiod av spillvatten till cirka 550 fastigheter och dricksvatten till cirka 100 fastigheter, fortsätter Hans Nilsson. Allt det avloppsvatten som produceras i Sunne kommun förs till reningsverket. Där fås en restprodukt som sedan ska återföras till kretsloppet. Man vill gärna från Sunne kommuns sida att barn, redan från förskolan och uppåt, så tidigt som möjligt ska få insyn i processen och därför bjuds skolklasser in till reningsverket. Barn är synnerligen bra budbärare och kan påverka sina föräldrar vad det gäller sådant man spolar ner i toaletterna, hur man sopsorterar och så vidare. – Vi ger ut en almanacka varje år, som tydligt visar hur man kan vara rädd om miljön. Där finns massor av bra tips, säger Hans. – Tänk, om alla torkade ur sin stekpanna med hushållspapper och la det pappret i hushållssoporna istället för att hälla ut matfett och matolja i avloppet. Liksom att man enbart spolar ner toalettpapper i toaletten, inga kemikalier, mediciner, tops, kondomer, tamponger eller liknande. Penseltvätt får bara inte förekomma, vissa färger innehåller kadmium som vi absolut inte vill ha i avloppet. Fimpar och snus hör inte heller hemma i avloppet, upplyser Hans. Om vi enbart spolar ner toalettpappret tillsammans med det vi släpper ifrån oss i avföring och urin samt källsorterar alla andra sopor så ökar slamkvaliteten och med en bra slamkvalitet ökar möjligheten till att återvunnen växtnäring kan återförenas i krets-

Hans Nilsson, enhetschef för VA och anläggning på Sunne kommun, visar den miljöalmanacka som Sunne kommun ger ut varje år. Där det står allt man behöver veta om miljögifter och källsortering. Uppstår frågor – titta i miljöalmanackan!

lopp till jordbruks- och åkermark enligt de nationella miljömålen. Ja, att något så lätt och enkelt ska behöva vara så svårt, det är obegripligt. Något som vi inte får glömma i sammanhanget heller är att miljögif-

terna måste stoppas redan vid källan! När man tvättar kan man

klara sig utan starka kemikalier och istället använda miljövänliga produkter som citron, filmjölk, potatismjöl, äppelci-

dervinäger, bikarbonat, salt och bakpulver. I arbetet med VA-utbyggnad, som i så mycket annat, är Sunne kommun i framkanten. Gå gärna in på kommunens hemsida och leta rätt på sökrutan där du skriver in

”sortera rätt” i sökrutan, då kommer du både till reningsverkets sida och till avfallssidan. Text och bild: INGEGERD LÖWGRENJANSSON

Osäkerhet om laddmöjligheter bromsar elbilsomställningen En majoritet kan tänka sig att köpa en laddbar bil, men osäkerhet kring laddmöjligheter är en bromskloss, det visar en undersökning från Novus gjord på uppdrag av Fortum. Undersökningen visar även att teknikintresse och image spelar roll för elbilsintresset, inte bara hållbarhet.

Elbilarna blir allt mer populära och för åtta av tio framstår en laddbar bil som det mest hållbara alternativet vid bilköp. Även teknikintres-

set (19 procent) driver på, men också att en laddbar bil upplevs som modern och trendig (8 procent) spelar in visar en nyligen gjord Novusundersökning. – Intresset för elbilar är

stort och de kommer att vara avgörande när vi ställer om våra städer till att bli mer klimatneutrala. Elbilarna får allt längre räckvidd och Fortum satsar nu på att bygga ut laddstationer för den standard som är på väg där en bil kan laddas för 25 mils körning på tio minuter. När laddtiden för elbilar kortas och räckvidden ökar

kommer antagligen intresset för elbilar öka ytterligare, säger Sofia Kjellqvist, produktansvarig för hemladdning på Fortums elhandelsbolag. Undersökningen visar samtidigt att osäkerhet om laddningsmöjligheterna får många att tveka och det är en ny fråga som seglat upp vid sidan om de väl kända trösklarna om högt inköpspris och osäkerhet kopplat till räckvidd. 35 procent av de som är tveksamma till ett elbilsköp i undersökningen anger att osäkerhet om laddningsmöjligheter är en viktig anledning. Det är lika många som

de som anger att osäkerhet kring elbilens räckvidd gör dem tveksamma till elbilen. Hälften av respondenterna anger också att tillgången till laddmöjlighet kan påverka deras val av bostad. – Osäkerhet kring laddin-

frastrukturen har seglat upp som en viktig anledning att avvakta och den behöver tas på allvar och både vår bedömning och undersökningsresultaten pekar på att mycket av det är kopplat till behovet av att kunna ladda hemma och på jobbet. Det är även helt nödvändigt för att

få bästa miljöeffekt av laddbybrider. Fastighetsägare och ansvariga för planering av parkeringar i nya stadsdelar och bostadsområden spelar med andra ord en avgörande roll för omställningen till laddbara fordon genom att investera i en utbyggnad av laddinfrastruktur, säger Sofia Kjellqvist. Möjligheten till hemladdning är alltså viktig för elbilsköparna. Sju av tio uppger att de vill kunna ladda en elbil i närheten av sin egen bostad. Elbilsägare som bor i småhus har ofta ett bättre utgångsläge än boende i lägenhet, men av

säkerhetsskäl bör de ändå göra en installation anpassad för elbilsladdning eftersom laddningen innebär en högre kontinuerlig belastning som i värsta fall kan orsaka kabelbrand. – Vi vet av erfarenhet att

det kan vara svårt att komma till skott med en säker laddinfrastruktur eftersom de allra flesta småhusägare har uttag tillgängligt där de parkerar. För att underlätta har vi därför tagit fram ett komplett paket för hemladdning. I det ingår laddbox för hemmet, installation, elektriker och Rotavdrag, säger Sofia Kjellqvist.


Nummer 1 • Januari 2018

21

ENERGI & VÄRME

Besök oss gärna på www.jordbrukaren.se

Biobränsle är hett igen Tack vare skogsindustrins utveckling och marknadens ökande intresse för skogsbaserade produkter står biobränslet inför en comeback.

Plötsligt tog det stopp. Efter en brant stigande efterfrågan på biobränsle valde många energibolag istället att investera pannor i avfallsförbränning år 2012. Men nu riktas ljuset mot biobränsle igen. Roger Johansson, marknadschef på Sveaskog i Mellansverige, ser ljust på framtiden av flera anledning-

ar när det gäller biobränslet. – Dels ser vi flera kunder som beslutar sig för att hålla fast vid skogsbränslet för att säkra den framtida tillgången trots att det kan vara ett dyrare alternativ än avfallsbränslen, vilket vi tycker är klokt i ett land som till tre fjärdedelar består av skog. Dels ser vi att det just nu utvecklas nya produkter som har biobränsle som råvara, till exempel fordonsbränsle. I dagsläget levererar Sveaskog biobränsle som motsvarar en energimängd på 1,2 TWh per år, det vill säga motsvarande uppvärmningen av 80 000 villor. Den största

kundgruppen är massaindustrin som behöver både den el och den processånga som biobränslet genererar. Eftersom den här kundgruppen nu står inför möjligheten att kunna tillverka allt från textil till fordonsbränslen av cellulosa spår Roger Johansson att deras behov av biobränsle kommer att öka markant. – Det kommer en boom, och svensk skogsindustri investerar för att se till att Sverige fortsätter att vara ett föredöme när det gäller att använda förnybar energi från skogen, säger Roger Johansson. Källa: www.sveaskog.se

Er partner för flexibla energilösningar! Flispanna, pelletspanna, ved eller halmpanna i kombination med värmepump och solenergi. INSTALLATION – av kända fabrikat

Kampanj på kassetter från välkända tillverkare Gäller t.o.m 5 februari 2018

Just nu

2500:rabatt Gäller endast kasset ter i

kampanjen

SERVICE – på de flesta fabrikat

Vi har tagit över efter Bygglant och utför service på lantbruk, med reservdelar i lager för pannor från HDG och FAUST.

www.veosol.se

Ring 019-28 03 50

VINTERNS HÖJDPUNKT! Nu är det högsäsong för eldstäder. Just nu har vi erbjudande på noga utvalda modeller från Jøtul.

Floragatan 4, Linköping · Tel 013-21 91 20

www.didriksons.se

JØTUL S 16 HÖRN/ RAK VÄGG

JØTUL F 373 ADVANCE SVART LACK

JØTUL F 145 S TÄLJSTEN

NU 29 900:-

NU 20 000:-

NU 14 400:-

Ord. pris 31 900:-

Ord. pris 22 500:-

Ord. pris 16 900:-

Kampanjen gäller t o m 11 mars 2018. Se hela kampanjen på jotul.se

Mer än 50 år i branschen!

Vinterg 10, Motala Telefon 0141-528 70. Mån-tors 13-18, fre 13-16 lör 10-13

Järngatan 21, Norrköping · 011-14 90 40

spiscenter.com

Företag i Brasvärmegruppen


22

Nummer 1 • Januari 2018

ENERGI & VÄRME

Bastubad är skönt i vinterkylan.

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Täljstenskamin, en tung eldstad.

Energimärkt eldstad.

Gammalmodig i ny tappning.

Värmande mysfaktor hemma Spiscenter i Norrköping visar olika alternativ NORRKÖPING (JB)

Många villaägare installerar braskaminer för att höja mysfaktorn men också för att minska värmekostnaderna. Genom att hålla husets värmesystem på en låg nivå när ingen är hemma och sedan tända upp en brasa vid hemkomsten ges en snabb uppvärmning samtidigt som pengar sparats in. Braskaminen kan också vara ett tryggt komplement till ordinarie värmekälla i händelse av strömavbrott.

Den som har en braskamin högst upp på önskelistan kan med fördel vända sig till Jan Svensson på Spiscenter i Norrköping. – Förutom braskaminer säljer vi kakelugnar, tillbehör, vedspisar och allt som tillhör bastu. Våra produkter är rakt igenom svensktillverkade. Vi är noga med kvalitén, både på våra produkter men också med att service- och reservdelsbiten fungerar. I sortimentet finns även tälj-

stensprodukter som dock är något svårsåld eftersom det räknas till tunga eldstäder. Kakelugnar och täljstenskaminer är inte längre i ropet. Braskaminer är mer som ett smycke medan täljstenskaminer är som en grå stenhög. Jag kan tycka att det är lite synd för det är fantastiska värmekällor. – Folk som går i tankar om att sätta in en braskamin ser mycket på de trender som finns i heminredningstidningar. Contura braskaminer som tillverkas i Markaryd är ledande i Sverige och ute i Europa. Inte bara om vi tittar på försäljningsstatistiken utan också vad det gäller utvecklingen, säger Jan. Att byta ut sin gamla braskamin mot en ny har enbart

Att satsa på en braskamin sänker elkostnaden och höjer mysfaktorn, menar Jan Svensson på Spiscenter i Norrköping.

fördelar för ägare och miljön. Energimyndigheten har gjort en stor test där gamla kaminer från 1980- och 1990-talet jämförts med nya, moderna kaminer. En modern braskamin minskar vedförbrukningen med upp till tjugo procent samt ett minskat miljöutsläpp på upp till 85 procent. – Vare sig det gäller enbart trivselvärme eller om villaägaren vill få ner värmekostnaderna är det viktigt att välja rätt kamin. Vissa önskar själva installera sin kamin medan

andra anlitar oss som är proffs på det här med kaminer och installation. Det är ett komplicerat system eftersom nya hus är så täta. Det innebär i praktiken att det finns tillräckligt med luft för de som bor i husen. När det tillkommer en extra detalj som en braskamin så räcker inte luften till. Alla kaminer ansluts därför till uteluft. Många kanske inte vet eller tänker på att köksfläkten drar från 100 kubikmeter upp till 1000 kubikmeter luft i timman. Startas en brasa medan köksfläkten går kommer luften

inte att räcka till och brasan får inget syre. Risken är då stor att det börjar ryka in. Genom att använda utomhusluft som är kall och syrerik blir uppvärmingen och förbränningen bättre. – Björkved är det bästa att elda med men det är mycket viktigt att veden är torr. Det rekommenderas att veden ska torka över två somrar innan den tas i bruk. Gärna liggande under tak med god luftcirkulation. – Att förvara veden under till exempel en presenning är

direkt värdelöst eftersom det kan bildas kondens och då blir veden aldrig torr, poängterar Jan. För att installera en braskamin eller göra en förändring av den befintliga eldstaden krävs att vissa regler följs. Det ska göras en bygganmälan till kommunen med en planritning som visar kaminens placering. Enligt Boverkets byggregler ska det även finnas med en fasadritning som visar skorstenens utformning samt en sektionsritning där rökkana-

lens dragning redovisas. Vidare ska en information om vilken typ av eldstad och rökkanal som ska installeras skickas med handlingarna. – Från och med i år kommer

alla braskaminer att energimärkas. Våra kaminer är redan energimärkta för att våra kunder ska kunna välja en bra kamin men även en värmekälla som är energi- och miljövänligt, säger spisspecialisten Jan. Text och bild: CARINA LARSSON


Nummer 1 • Januari 2018

23

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

ENERGI & VÄRME

Bixia är på en landsomfattande producentturné och bolagets representanter var nyligen i Karlstad för att träffa lokala elproducenter. På agendan fanns marknadsanalys, föreläsningar med mera.

Vägen mot ett fossilfritt Sverige Utbyggnadstempot måste öka för sol, vind- och vattenkraft SVERIGE (JB)

Sverige siktar på att vara helt fossilfritt inom 22 år. Bixia är ett elbolag som helt anammat den svenska målsättningen. – Tempot måste öka för utbyggnaden av sol, vind- och vattenkraft, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Två gånger om året djupdyker Matina Rosenberg i marknadsläget. Hon är expert och tittar på alla parametrar inom den nordiska marknaden som kan påverka elpriset – dessutom är de nordiska länderna starkt kopplade till Europa. – Vi påverkas även av det

globala handlandet. Ett stigande pris på kol är främsta orsaken till ett högre elpris, säger Matina och sammankopplar informationen med att Kina i synnerhet tillsammans med Indien under hösten 2017 fyllt på sina kollager. Direkt påverkan på oss i Sverige har i första hand

FAKTA BIXIA Bixia AB är ett elbolag med sju delägare: Tekniska verken, Linköping, Alvesta energi, Borgholm energi, Mjölby-Svartådalen energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö energi och Sandviken energi. Kontor: Linköping, Nässjö och Växjö. Övrigt: Bixia har cirka 250 000 kunder och omsätter cirka 2,3 miljarder kronor. Man arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från cirka 1 200 anläggningar.

Tyskland, som även kallas Europas energimotor. Sverige hade vid årsskiftet 6 400 megawatt installerad effekt vindkraft medan Tyskland vid samma period noterades för 53 100 megawatt installerad effekt, främst i norra delarna av landet. I de södra delarna av Tyskland dominerar solkraften med sina cirka 42 000 megawatt installerad effekt.

– Då har tyskarna ännu inte kommit igång ordentligt med sin planerade havsvindkraft i Nordsjön, säger Matina. Även Frankrike är en stor energiproducent i Europa. Bland annat har man 60 reaktorer kärnkraft i landet, men målet var att halvera dessa till år 2025. – Dock ser det ut som att man väljer att flytta fram sitt mål till 2030 för att hinna utveckla tillräckligt mycket förnybar energi, berättar Matina. Största energikällan i Norden är vattenkraften som under 2017 stod för 57 procent av produktionen el. Kärnkraften producerade 22 procent medan vindkraften gav tio procent av all el. – Solkraften är sakta på uppmarsch men är fortfarande av en smulas storlek i sammanhanget, menar Bixias analytiker. Politiken påverkar elpriset mer än de flesta kan ana. Men de huvudsakliga drivkrafterna som påverkar elpriserna är enligt Matina Rosenberg:

Bixias analytiker Matina Rosenberg är expert på hur marknadssituationen kring el ser ut.

 Ny förnybar elproduktion i Norden.  Ny kärnkraft i Finland och nedlagd kärnkraft i Sverige.  Nya ledningar mot omvärlden, ökad export ut från Norden.  Bränslepriset på kol, gas och utsläppsrätter.

 Ny förnybar elproduktion på kontinenten, (Tyskland).  Nedlagd tysk kärnkraft och minskad kärnkraft i Frankrike.  Politikernas ambitioner kring klimatmål. Minskat utsläpp av växthusgaser med hjälp av utsläppsrätter.

– Alla har ett ansvar att kommunicera klimatfrågorna, förtydligar Matina Rosenberg och tillägger: – Ett råd är att utnyttja topparna. Sälj av, ha inte lager för det ser ut att vara fallande priser. Text och bild: DENNIS J HALL


NUMMER 1 Januari 2018 Årgång 92

Lantmannatidningen Jordbrukaren • Till Östergötlands lantbrukare sedan 1926

ENERGI & VÄRME

Jordbrukaren utkommer till alla jordbrukare i Östergötland, södra Södermanland, norra Småland, Örebro län och Värmlands län.

Med miljö och biobränsle i fokus Storproduktion av fjärrvärme i Arvika ARVIKA (JB)

Jordbrukaren har gjort ett besök hos kommunägda Arvika Fjärrvärme AB på Lycke industriområde. Fjärrvärmen som uppvärmningsalternativ är en av de största energisatsningar som gjorts inom kommunen. – Fjärrvärmen fortsätter att öka som uppvärmningsform, bekräftar bolagets vd Thomas Malmstedt.

Fjärrvärmen produceras i huvudsak av återvunnen energi, 23 procent och förnyelsebart bränsle, biobränsle 75 procent. Som reserv och spetsenergi används fossilolja, två procent. Biobränslet består av restprodukter från framför allt Moelven Edanesågen AB och AB Hilmer Andersson men även från andra mindre, lokala skogsverk. Spillvärme är återvunnet från industrier, avloppsverket och avfallsanläggningen Mosseberg. – Alltför få vet potentialen för fjärrvärme, hävdar Thomas Malmstedt. I vårt land värms cirka 8090 procent av flerbostadshus och lokaler upp av miljövänlig fjärrvärme. Sedan bolagets start har

fjärrvärmen ersatt cirka 500 oljepannor. – Fjärrvärmeverket försörjer cirka 300 kunder varav cirka 200 är villor. Arvika Fastighets AB, Volvo Construction Equipment och Nya Arvika Gjuteri är några av de större kunderna hos Arvika Fjärrvärme. – Värt att lägga på minnet är att fjärrvärmeproduktionen

300 kunder, varav 200 villor, får sin värme från kommunägda Arvika Fjärrvärme. Platsen är Lycke industriområde. Röken från skorstenen är trettiogradig vattenånga.

ger en mycket marginell ökning av koldioxid i vår atmosfär. Vad som syns från fjärrverkets skorsten är egentligen trettiogradig vattenånga. Bolaget Arvika Fjärrvärme bildades 1996 i samarbete med Gullspångs Värme AB. Arvika Fjärrvärme, 40 procent och Gullspångs Värme, 60 procent blev sedermera Fortum Värme. Den 1 oktober 2010 köpte Arvika kommun Fortums aktier och Arvika Fjärrvärme

AB blev därmed helägt av kommunen. Thomas Malmstedt som tidigare arbetade för Fortum är utbildad driftsingenjör. Han informerar vidare: – I samband med förvärvet övertogs även fyra driftstekniker. Ute på arbetsplatsen Lyckeverket jobbar idag fem drifttekniker inom Arvika Fjärrvärme och fem drifttekniker inom Arvika Kraft AB, ett kom-

Din lokala fönsterleverantör Trä- Trä/Alu-PVC-fönster Kompletta lösningar vid fönsterbyte Visningsfönster finns hos oss i Borensberg Bra lösningar för lantbruk och gårdar Visselmyravägen 7 • 0707-32 81 76 www.borenfonster.se

munalt bolag som äger 16 kraftstationer. Administrativa och tekniska personalresurser samt kundoch marknadsfunktioner erhåller de båda bolagen från Arvika Teknik AB, där driftpersonalen också har sin anställning. – Lyckeverket som är huvudenheten stod klart till Lucia år 2000. Bolaget producerar 110 MWh per år. En reservenhet finns på området Styckåsen. I rådande vintersäsong är den totala biobränsleförbrukningen som högst hos Arvika Fjärrvärme. Åtgången beräknas till sju lastbilar med släp per dygn. – Vi har ständig beredskap för att driften ska fungera, fortsätter Thomas Malmstedt. Våra servicekillar hjälper kunderna om någon störning uppstår. Arvika Fjärrvärmes erfarenheter från drift och underhåll har nyligen hjälpt Rottneros Bruk AB i deras beslut om att investera i en ny anläggning. – Det är roligt vår kompetens och erfarenhet är av intresse, förmedlar Thomas Malmstedt. Vi delar gärna med oss! Att fjärrvärmeförsörjningen i Arvika fungerar så gott som

Thomas Malmstedt, vd för Arvika Fjärrvärme, är nöjd med driften. ”Vi jobbar bra tillsammans här”, säger han.

problemfritt bevisades under vintern 2010. – Det var en särskilt kall period det året, men inte ens då hade vi något större bekymmer, erinrar sig Thomas Malmstedt. Bekvämt, bekymmersfritt och enkelt sammanfattar han synpunkterna som kunderna gett. Kostnaden för att bygga Lyckeverket blev omkring 100 miljoner kronor, framkommer det. – Hittills har det heller inte

funnits några större underhållsbehov. Biopannan kräver visst underhåll varje sommar. Byten av kringutrustning som bränsleaskskruvar med mera sker ungefär var femte till tionde år. Efterfrågan på fjärrvärme har ökat generellt. Emellertid har sänkta elpriser under en tid inneburit viss konkurrens in-

om området uppvärmning. – I Arvika märks en stor kommunalpolitisk enighet när det gäller satsningen på förnybar energi i form av el och fjärrvärme. Senaste investeringen lan-

dar enligt Thomas Malmstedt på cirka fyra miljoner kronor. – Den avser utbyggnad av ledningsnätet till områden som Kyrkebyn och Agneteberg, förtydligar han. Slutligen får vi veta att det varje år produceras cirka 300 ton flygaska och att den idag används för sluttäckning av gamla deponier. – Ett av våra viktiga mål nu är att hitta lösningar för att återföra askan till skogsmark, säger Thomas Malmstedt. Vi välkomnar olika aktörer att arbeta tillsammans med oss. Text och bild LIZZIE GERD JANSON

Jordbrukaren nr 1, 2018  
Jordbrukaren nr 1, 2018