Page 1

Ledenmagazine Univé Dichtbij

07-2013

26

“Ik vind het mooi dat ik mijn ervaringen kan delen.” P06 Voor André Kuipers is delen dubbel genieten

P04 Lokroep van de berg P08 U erft: een dikke schuld P10 “Wij kunnen niet bij mensen in de kast kijken” P12 Vakkundige installatie kan veel narigheid voorkomen P13 “In het verkeer moet je constant scherp zijn” P14 Leuke dingen doen met Univeren!


Alfred Echten

Delen en leden Delen. Het zijn maar een paar letters, maar wát een belangrijk woord! Van het delen van kennis en meningen tot en met het delen van geluk en verdriet. Delen brengt je verder. Maakt nieuwe dingen mogelijk. Vergroot je wereld.

Avondje delen met schadeherstellers

En: delen is ook gewoon leuk. Wij hebben bijvoorbeeld een paar ­weken g ­ eleden de tuin aangepakt. Van een kennis met

Successen delen, dat doen we bij Univé graag. Daarom zijn

‘groene ­vingers’ begrepen we dat het goed is om je gras

onlangs 50 Univé Schadeservice bedrijven met de hoogste

zo nu en dan te verticuteren.‘Dan haal je mos en onkruid

tevredenheidsscores onder klanten in het zonnetje gezet. Ze

weg en daar knapt je tuin geweldig van op’, verzekerde hij

zijn getrakteerd op een avondvullend voetbalevenement in

ons. Met een paar ­buren, die ook wel wat voelden voor zo’n

het Abe Lenstra stadion in Heerenveen. Daar genoten ze van

­groene meta­morfose, ­hebben we vervolgens een professio-

een rondleiding door het stadion, een uitgebreid buffet, een

nele verticuteer­machine gehuurd. Zo hadden we er allemaal

voetbalpoule en de voetbalwedstrijd sc Heerenveen-VVV. Het

profijt van. Het werd ook nog eens een leuke middag met veel

sportieve treffen werd overigens een spannende pot, waarbij

sociale contacten.

de ploegen de punten deelden (2-2).

Voor Univé is delen de normaalste zaak van de wereld. Niet voor niets werken we zonder winstoogmerk. Dat doen we vanuit het belang van onze leden. En als er voordelen zijn, dan delen we die met onze leden. Delen is eveneens de gedachte achter de samenwerking van Univé Dichtbij en Univé

Colofon

­Midden. Door het delen van expertise, ervaring en investe-

Rode Loper is een uitgave van Univé Dichtbij.

ringen, k ­ unnen we u als coöperatieve organisatie nog beter

Oplage 63.000 exemplaren

­helpen en adviseren bij het maken van keuzes en het beheersen van r­ isico’s. De nieuwe schaalgrootte maakt het mogelijk om onze processen en systemen, dienstverlening en werkwijzen verder te optimaliseren. Door achter de schermen allerlei d ­ ingen samen te doen, ontstaat er nog meer tijd en ruimte voor het contact met onze leden. We komen dus nog dichter bij u! Toeval of geen toeval, maar het woord delen

Redactie Saskia Dunk, Roel Hartsema, Michelle Holloway, Ruud Linders, Gerrit Rigterink, Elles Wolken Tekst Narvic Media & Communicatie Foto­grafie Univé Dichtbij, Paul Zijlstra, Stock Ontwerp/­opmaak Jonge Aanplant | Ontwerpbureau Realisatie/druk Graphic Minds

kent precies de letters die je nodig hebt voor een ander woord

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de inhoud van deze

dat wij zo belangrijk vinden… Leden!

uitgave? Stuur ze dan naar rodeloper@unive.nl. Of bel met Regio Drenthe en Overijssel T 0591 - 66 45 00

Ik wens u veel leesplezier! Alfred Echten Raad van Bestuur

2

Regio Friesland

T 0513 - 48 05 00


Jarig! Taart voor de dieren Over delen gesproken: dolle pret en speciale gezonde verjaardagstaarten onlangs in Burgers’ Zoo in Arnhem. De dierentuin bestaat dit jaar precies honderd jaar en daarom mochten vijf verschillende diersoorten genieten de taarten uitdelen. Zij konden kiezen uit allerlei ge-

Tweelingen delen alles

zonde ingrediënten, zoals paprika’s, appels, worteltjes

Wie delen meer met elkaar dan tweelingen? Ze hebben

en k ­ omkommers. De lekkernijen werden in de vorm van

zelfs hetzelfde DNA! Bijzonder is het verhaal van Anaïs, de

­taarten voorgeschoteld aan olifanten, vissen, chimpan-

Française van Koreaanse afkomst. Zij zag onlangs de film

sees, ­Maleise beren en aardvarkens.

21 and Over en vond actrice Samantha Futerman wel érg op

van een speciaal feestmaal. Dertig kinderen mochten

haar lijken. Op Google ontdekte ze dat ze ook nog op dezelfde dag waren geboren. Ze stuurde de actrice een mail en kwam tot een bijzondere ontdekking: beide meisjes komen uit Korea én zijn geadopteerd. Anaïs ging naar Frankrijk, Samantha kwam in Amerika terecht. Ze weten het zelf zeker dat ze tweeling zijn, al is hun DNA nog niet getest. Hun levensverhaal willen ze graag verfilmen - ze zijn nu op zoek

Foto: Burgers’ Zoo

naar geld om hun verhaal te kunnen delen.

ntha

Sama

Anaïs

Weldoener Forrest Fen wil zijn rijkdom delen De Amerikaanse miljonair Forrest Fenn (82) wil de ­wereld laten delen in zijn rijkdom. In de bergen bij Santa Fe heeft hij een goudschat ter waarde van zo’n 1,6 miljoen euro verstopt. De gelukkige die de schat vindt, mag hem houden! Om de locatie te achterhalen moeten de goudzoekers echter wel eerst een raadsel­achtig gedicht ontcijferen. Af en toe geeft Fenn aanwijzingen. Hoe deze wel­doener in zo’n gulle bui is geraakt? Dat gebeurde e ­ nkele jaren geleden. Bij Fenn werd kanker geconstateerd. Dat motiveerde hem om iets van zijn rijkdom te d ­ elen. Als testament schreef hij een gedicht met hints over de locatie van de schat. Ook nadat hij onverwachts genezen werd verklaard, zette hij zijn ­bijzondere plan door. Zoeken dus!

3


Afzien voor de strijd tegen kanker

Lokroep van de berg Het kan met de tijdgeest te maken hebben. Mensen willen meer dan vroeger bijzondere ervaringen opdoen. En délen. Mooi woord, vinden we bij Univé. En dus ging Rode Loper op pad, op zoek naar bijzondere voorbeelden van delen, in de wereld om ons heen. Dan kom je ontroerende ­dingen tegen. Bijvoorbeeld: die trend van het per fiets beklimmen van een hoge berg, vaak met als doel geld op te halen voor de strijd tegen kanker. Jaarlijks wordt op die manier de Alpe d’Huez, maar ook de Mont Ventoux beklommen. Het aantal deelnemers groeit nog ieder jaar. Hoe komt dat? Wát drijft mensen ertoe om zich op een dag in Frankrijk ‘het snot voor de ogen’ te ploeteren? Rode Loper ging op pad en probeert de lokroep van de berg te verklaren. Zoals gezegd: delen; daar gaat het om. Want de duizenden fietsers die dit jaar de

Iemand die daar alles van af weet, is Erik

Alpe d’Huez (6 juni) of de Mont Ventoux (5 en 6 september) beklimmen, doen het

Veenstra (38) uit Beilen. Zijn ­vader én

allemaal om iets te delen. Ervaringen én natuurlijk geld, dat nodig is voor de strijd

zijn eerste jeugdvriendin kregen kanker.

tegen kanker. Het zeer succesvolle evenement De Alpe d’HuZes, ieder jaar in juni,

Erik maakte hun strijd van nabij mee en

is inmiddels beroemd. Maar sinds 2007 bestaat ook al de Stichting Mont Ventoux

wilde zélf iets doen, al was het maar een

in Meppel. Jaarlijks organiseren zij de beklimming van de beruchte gelijknamige

steunbetuiging. “Ik heb een reclamebu-

berg in Zuid-Frankrijk - overigens zowel te voet als per fiets - met als doel geld in

reau en ik steun daarmee de communi-

te zamelen voor de strijd tegen kanker.

catie rond het e ­ venement van Stichting Mont Ventoux in ­Meppel. Ik dacht: ‘dan

4

De gedrevenheid is groot. Bijna ieder-

moet ik wel zélf er­varen hoe het is om

een kent immers wel iemand in zijn

zo’n berg per fiets te b ­ edwingen’. Nou,

persoonlijke omgeving die getroffen is

ik kan je zeggen; dat is heel bijzonder.

door kanker. En dan moet er een h ­ arde

Tijdens de klim is het vreselijk afzien

strijd gevoerd worden. Afzien op de

geblazen, maar och j­ongen… boven­

flanken van een reusachtige berg staat

komen na een ­worsteling van twee uren,

symbool voor solidariteit met iedereen

dat dóet iets met je. Het is met niets te

die tegen kanker moet vechten.

vergelijken; een diepe emotionele ont-


lading. En het geeft ontzettend veel

­kinderen. De overige veertig procent

voldoening dat je tenminste iets hebt

van onze opbrengsten doneren we

kunnen doen. Bovendien is de sfeer

sinds 2010 aan lokale doelen, overal

uniek. Wát een saamhorigheid. Ieder-

in Nederland. Overigens wel allemaal

een helpt elkaar en is gedreven om de

doelen die iets met kanker hebben te

top te halen en het goede doel verder

maken.”

te helpen.”

Kippenvelmoment

Met elkaar delen, dat is de winst

Het klinkt stichting-voorzitter Kees

Erik Veenstra is inmiddels al weer

Kuijpers (70) als muziek in oren, want

druk in training om in september op-

juist saamhorigheid is de kern van

nieuw de top te beklimmen. Het moet

dat wat ‘zijn’ stichting wil stimuleren.

lukken, want twee keer eerder bereik-

“Dat klopt. Een gemeenschappelijk

te hij ook al dat doel. “Ja, een tweede

doel nastreven, maar ook het ­samen

of derde keer is toch ietsje ­anders.

delen van de ervaring op de weg

Je weet wat je kunt ver­ wachten.

naar dat doel toe vinden wij belang-

Maar dat moment van boven­komen,

‘Delen’; het is een bijzonder woord.

rijk. En we vinden het mooi om het

dat voelt iedere keer weer helemaal

Zet dezelfde letters in een ­ andere

dicht bij de mensen te houden. Zestig

uniek. Een kippenvelmoment!”

volg­ orde en je krijgt het woord

procent van ons geld gaat naar het

­‘leden’. Toeval? Wie zal het ­zeggen.

­Koningin W ­ ilhelmina Fonds, die daar

Geen ­ toeval is in ieder geval dat

belang­rijke dingen mee doen, zoals

­‘delen’ hét woord is waar Univé graag

onder­ zoek naar hersentumoren bij

mee naar buiten treedt. “Het zit eigenlijk al decennia in ons DNA, omdat we een leden­organisatie zijn”, zo stelt marketing manager Ruud

Twee bergen; twee evenementen

Linders desgevraagd. “Maar we ­willen het graag breder trekken. We ­ delen graag onze kennis. Kom maar op met uw vragen, we helpen graag. En als u eens iets vervelends overkomt, dan

De bekendste klimevenementen voor het goede doel zijn ‘Alpe

zijn we er met een luisterend oor en

d’HuZes’ (dit jaar op 6 juni) en ‘Grootverzet tegen ­kanker’, waarbij de

natuurlijk met onze ver­zekeringen. In

jaarlijkse beklimming van de Mont Ventoux (de kale berg) centraal

de kern is er met delen iets heel moois

staat (dit jaar op 5 en 6 september).

aan de hand; er is altijd op twee manieren voordeel. Door te delen wordt

Bij de eerste editie van Alpe d’HuZes in 2006 werd al een opbrengst van

een last immers minder zwaar. Maar

ruim 370.000 euro binnengehaald en het afgelopen jaar werd er maar

iets delen met een ander geeft óók een

liefst 32 miljoen euro binnengefietst.

goed gevoel. Er is dus altijd dubbele winst. Dat

De actie Groot verzet tegen kanker van Stichting Mont Ventoux is

spreekt ons aan.”

finan­cieel kleinschaliger. Toch haalden alle wandelaars en fietsers in 2012 gezamenlijk een bedrag op van 1,3 miljoen euro. Voorzitter Kees ­Kuipers over de editie 2013: “We gaan de recessie absoluut merken dit jaar. Maar we blijven mikken op een miljoen euro.” Noot van de redactie: wie de beklimming van Erik Veenstra uit Beilen

Ruud

rs

Linde

op 6 september financieel wil sponsoren kan dat doen via de website: www.grootverzettegenkanker.nl

5


Reis om de wereld in negentig minuten…

Voor André Kuipers is delen dubbel genieten Delen is belangrijk in het leven van André Kuipers. De man die twee keer in de ruimte verbleef, deelde zijn buitenaardse ­ervaringen via twitter (260.000 volgers), een weblog en een beeld­verbinding met Moeder Aarde. Maar ook nu hij met beide benen weer op de grond staat gaat het delen onverminderd voort. Met een aanstekelijk enthousiasme houdt de ­Nederlandse astronaut prachtige lezingen over zijn avonturen in hogere sferen.

6


We ontmoeten André Kuipers in Emmen, waar hij de s­ peciale

Het heerlijke zweven, het uitzicht, het nuttige werk dat ik aan

gastspreker is op een Univé ledenbijeenkomst. Maar liefst

boord kon doen en de mensen met wie ik al deze ­ervaringen

1.600 leden luisteren die avond vol aandacht naar zijn beleve­

heb gedeeld. Maar ik wilde ook mijn gezin, familie en ­vrienden

nissen. “Ik vind het mooi dat ik mijn ervaringen kan delen”,

weer zien. En weer genieten van frisse lucht, de zon in mijn

zegt hij. “Het is dubbel genieten: het publiek vindt het leuk om

gezicht en van een douche die ik zes maanden lang had

naar mijn verhalen te luisteren en ik vind het leuk om te ver-

­moeten missen.”

tellen. Verder hoop ik, als ambassadeur van de ruimte­vaart, door mijn verhalen jonge mensen enthou­siast te m ­ aken voor

Waar hij zich zorgen over maakt, is onze omgang met de

wetenschap en techniek.”

­wereld. “Als je van grote afstand naar de aarde kijkt, dan zie je haarscherp welke plekken kwetsbaar zijn. Dan zie je dat

Aan boord van het internationale ruimtestation ISS vloog

we onze planeet misbruiken. We zijn bossen aan het k ­ appen.

­André Kuipers een half jaar met een snelheid van 28.000

De zee aan het leegvissen. Voor een leefbare wereld is het

kilo­meter per uur om de aarde. Dat staat gelijk aan acht

noodzakelijk dat we de planeet eerlijk delen met andere

kilo­meter per seconde. Een snelheid waarmee je in negen-

­levende wezens en met de natuur.”

tig minuten rond de wereld vliegt. “Uiteraard wilde ik vanuit het ruimtestation Nederland fotograferen”, zegt hij. “Maar

Gevraagd naar het hoogtepunt van zijn verblijf in de ruimte, is

je moet wel snel zijn. Voordat je het weet zit je boven Polen.

het even stil. “Tja, er waren veel hoogtepunten. Maar een ge-

En dan moet je soms dagen wachten tot Nederland weer in

weldig moment vond ik de laatste blik op de aarde, kort voor

beeld is.”

onze terugkeer, vanuit de uitkijkkoepel van het ruimtestation. Ik zag Jupiter, Mars en Venus verschijnen. En daarna kwam

De 193 dagen in de ruimte zijn voorbij gevlogen, zo stelt hij.

langzaam de zon op. Ik besefte toen dat dit waarschijnlijk de

Over zijn terugkeer naar de aarde zegt hij: “Ik had ­gemengde

laatste keer was dat ik dit zo mocht zien.”

gevoelens. Ik wist dat ik de ruimte ontzettend zou missen.

André Kuipers (Amsterdam, 5 oktober 1958) stu­ deerde medische wetenschappen aan de Universiteit van ­Amsterdam. Hij is de eerste ­Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. In totaal bracht hij 204 dagen in de ruimte door. Aan boord van het ruimte­station voerde hij wetenschappelijke experimenten uit op het gebied van biologie, genees­kunde, techno­logische ontwikkeling en natuurkunde. A ­ ndré Kuipers is getrouwd, heeft drie dochters en een zoon. Hij houdt van vliegen, duiken, skiën, reizen en g ­ eschiedenis. ­Tijdens de inhuldiging van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima in de Nieuwe Kerk in A ­ msterdam was hij Wapen­koning. De sympathieelke dag van zijn missie had hij een l­iedje geselecteerd, dat hij op grote afstand van de aarde beluisterde. Op de dag van zijn terugkeer was dat een nummer van gitarist Harry Sacksioni: ‘Geland’.

Foto: Speakers Academy

ke Kuipers is ­overigens een groot muzieklief­hebber. Voor

7


Vroegtijdig initiatief helpt problemen voorkomen

U erft: een dikke schuld Mensen die een erfenis krijgen, worden steeds vaker geconfronteerd met schulden. De ­malaise op de huizenmarkt zorgt ervoor dat de hypotheek op een geërfd huis soms hoger is dan de verkoopwaarde. Een pijnlijk probleem voor erfgenamen, constateren de notarissen. Voor wie vervelende situaties vóór wil zijn: Rode Loper sprak met notaris Ronald Brinkman uit Hardenberg en deed uiterst nuttige tips op. Notarissen komen het steeds vaker

“Deze problematiek begint zich aan te

tegen dat erfgenamen worden opge­

dienen”, zegt notaris Ronald ­Brinkman

ver­moeden b ­ estaat dat er een schuld

zadeld met schulden. In de jaren ’90

van Vechtstede Notarissen. “Gelukkig

overblijft. Dat betekent dat je uiteinde-

hebben veel mensen tophypotheken

hebben veel ouderen nog wél over-

lijk niet aansprakelijk bent voor deze

afgesloten. De huizen zijn inmiddels

waarde op hun woning. Zij hebben

schulden. Het houdt wel in dat er een

soms met twintig procent in waarde

goedkoop gekocht én afgelost. Dat

strikte procedure gevolgd moet w ­ orden,

gedaald. Met de opbrengst van de wo-

geldt niet voor mensen die op de top

waarbij iedere schuld­ eiser krijgt wat

ning - áls deze al wordt verkocht - kan

van de ‘huizenboom’ een ­woning heb-

hem toe­ behoort. Als deze procedure

de schuld niet worden afgelost. Dat

ben gekocht. We verwachten daarom

goed wordt gevolgd en er blijft toch een

betekent dat er een restschuld over-

wel dat het probleem in de toekomst

schuld over, dan zijn erfgenamen daar

blijft. Bovendien: er moet erfbelasting

toeneemt.’’ Daarbij gaat het niet a ­ lleen

niet aan­sprakelijk voor.”

­worden afgedragen en de vaste lasten

om kinderen die van hun ouders erven,

van de woning moeten worden betaald.

maar ook bijvoorbeeld over een erfenis

Voor de persoon die gaat nalaten is het

van een alleenstaande broer of zus.

zaak te zorgen voor voldoende over-

om ‘beneficiair’ te aanvaarden als het

waarde, adviseert de notaris. Ook is

8

Het is zaak een erfenis niet ‘zomaar’ te

het moge­l­ijk goede verzekeringen af te

aanvaarden, zegt Ronald. Een ­ erfenis

sluiten die de erf­genamen ­beschermen

kan worden aanvaard of verworpen.

tegen restschulden. Wie niet voor

Dat laatste raadt de notaris af. “Dan

onaange­name verrassingen wil komen

verschuif je het probleem naar ­andere

te staan, doet er goed aan advies in te

­mensen, bijvoorbeeld je eigen ­kinderen.”

winnen. De adviseurs van Univé of Mijn

Er is nog een derde mogelijkheid, zo

Hypotheek kunnen u daarbij prima van

­leren we. “Wij adviseren onze klanten

dienst zijn.


ICE: bellen in geval van nood! Stel u krijgt een ongeluk en raakt bewusteloos. Dan probeert de politie of ambulance altijd te bellen met uw ­partner, kind of ouder. Het is voor hulpverleners echter tijdrovend uit te zoeken wie u bent en wie ze moeten bellen. In een mobiele telefoon staan soms wel honderd nummers. Daarmee gaat kostbare tijd verloren… In Groot-Brittannië is daarom het initiatief ontstaan om een ICE-nummer op te nemen in het telefoonboek van iedere mobiele telefoon. ICE ­ staat voor In Case of Emergency (Engels voor: in geval van nood). Hieraan kunnen hulpverleners direct herkennen wie ze moeten bellen wanneer iets u overkomt.

Altijd professioneel ­advies in de buurt bij aan- en verkoop van huis

Over de hele wereld is de term ICE bekend bij

Dat specialisten kopers en verkopers van huizen én huis­

van uw mobieltje. Noem deze ICE en voeg het

erfgenamen kunnen behoeden voor problemen is duide-

nummer toe van de eerste persoon die in geval

lijk. Maar vanzelfsprekend wordt de kiem van financiële

van nood gebeld moet worden. Als er meerdere

rust in veel gevallen al gelegd bij de aan- en verkoop van

telefoonnummers zijn die gebeld moeten worden

een huis. Wat zijn je financiële mogelijkheden? Wat is een

dan kunt u die de benamingen ICE1, ICE2, ICE3,

marktconforme prijs voor een woning? Met welke toe-

enzovoorts meegeven. Zorg er overigens wel voor

komstige ontwikkelingen moet je nu al r­ ekening houden?

dat uw telefoonboek vrij toegankelijk is. Zonder

De adviseurs van Mijn M ­ akelaar kunnen erbij ­helpen. Ze

dat er eerst een pincode ingevoerd moet worden.

­politie, ambulance en in ziekenhuizen. Dus ook als u op vakantie in het buitenland een ongeluk krijgt, zoekt de politie naar een ICE-nummer. Neem daarom een extra contact op in het telefoonboek

zijn doelgericht en hebben affiniteit met hun eigen werkgebied. Bij hen kunt u terecht voor aan- en verkoop of voor taxatie van uw woning. De ­makelaars zijn gekoppeld aan de verschillende regio’s van Univé. Zo is er dus altijd een m ­ akelaar bij ú in de buurt.

9


Gerrit Rigterink over onderverzekerde inboedels

“Wij kunnen niet bij mensen in de kast kijken” Gerrit

ink Rigter

Als verzekerde wilt u dat uw spullen goed beschermd zijn tegen brand en andere schade. Toch zijn veel mensen met een inboedelverzekering onderverzekerd zonder dat ze zich daarvan ­bewust zijn. Bij brand of schade wordt dan niet de volledige waarde uitgekeerd. Garantie tegen onderverzekering

Aankoopnota of taxatie

“Op de inboedelverzekering van Univé kan daarom een garantie tegen onder-

“Wij kunnen niet bij mensen in de kast

verzekering gegeven worden,” vertelt Gerrit Rigterink, manager van de afdeling

kijken, en bovendien zijn onze advi-

Acceptatie Brand bij Univé Dichtbij. “Dat betekent dat u gedurende vijf jaar niet

seurs geen taxateurs,” zegt ­Rigterink.

onderverzekerd bent.” Maar een aantal zaken is tot een maximum van € 5.000,-

“Dus dit zijn standaard bedragen die

meeverzekerd. Dat zijn lijfsieraden, audiovisuele- en computerapparatuur en

in veel gevallen toereikend zijn. Maar

­overige kostbare inboedel, waaronder kunst, antiek en verzamelingen.

door aankopen of erfenissen kan het zijn dat bijvoorbeeld de waarde van lijf­sieraden boven de € 5.000,- komt.” Met een kleine premieopslag kunt u die alsnog meever­zekeren. Vaak kunt u op aankoopnota’s zien wat de waarde van uw ­ spullen is. Maar van bijvoorbeeld ­sieraden uit e ­ rfenissen is vaak geen aankoopnota meer. Het is daarom belangrijk dat u die laat ­taxeren. ­Rigterink: “Wij komen regelmatig t­ egen dat bij schade blijkt dat mensen onder­ ver­ zekerd zijn. Dat komt met name doordat mensen vergeten zijn de waarde van hun lijfsieraden door te geven. Dit zijn vaak spullen met een hoge emotionele waarde. Als je dan achteraf geconfronteerd wordt met een onderverzekering, is dat dubbel vervelend.”

Twijfels Hebt u vragen of twijfels over de dekking van uw inboedelverzeke­ ­ ring? Raadpleeg dan altijd een adviseur van Univé Dichtbij. Wij ­ kunnen u ook adviseren over ­goede, betrouwbare taxateurs.

10


Monique Boonstra en Danté-­Kysone

Deelnemers Stichting Present te gast bij Univé

“Dit is zó stoer” Sommige mensen verdienen het om in het zonnetje te worden gezet. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die door omstandigheden ­sociaal of financieel een tijdje in de schaduw van de maatschappij staan. In samenwerking met Stichting Present voegde Univé Dichtbij de daad bij het woord. “Wij slaan een brug tussen mensen die

kend vinden om naar elkaar om te zien.

Daarna volgde een rondleiding door

iets te bieden h ­ ebben en mensen die

Omdat we weten dat Univé zo maat-

het stadion en het Univé kantoor. Na

daarmee geholpen kunnen worden”,

schappelijk en l­okaal b ­etrokken is,

een heerlijke brunch met ijsbuffet toe

zegt M ­ arijke de Vries, coördinator van

hebben wij ze gevraagd of ze iets voor

werden de deelnemers getrakteerd op

Stichting Present in H ­ eerenveen, een

ons ­kunnen ­betekenen.”

de wedstrijd sc Heerenveen - Willem II. Univé is al jaren sponsor van de voet-

landelijke organisatie met inmiddels bijna zestig regionale vestigingen. “Sa-

Het verzoek resulteerde in een uitno-

balclub waar ooit de legendarische Abe

men met maatschappelijke organisa-

diging voor een zeer gevarieerd pro-

Lenstra furore maakte.

ties zorgen we dat de inzet van groepen

gramma op zondag 14 april. Een groep

vrijwilligers terecht komt bij mensen

van veertig personen, van kinderen

“De mensen hebben genoten”, zegt

met onvoldoende geld, gezondheid en

tot en met senioren, werd ’s ­ochtends

Marijke. “Ze kregen aandacht en tel-

sociaal netwerk. Wat we hopen is dat

met koffie, thee en fris én oranjekoek

den weer voor even mee. Ook de kin-

steeds meer ­mensen het vanzelfspre-

ont­vangen in het Abe Lenstra Stadion.

deren w ­ aren dolenthousiast. Petje af voor Univé! De mooiste reactie? Die

“Het leek wel Moederdag”

kwam van één van de kinderen. ‘Dit is zó stoer’, zei een ­jongetje. Je had dat

Monique Boonstra (40) uit Heerenveen was samen met haar zoontje Danté-­

koppie moeten zien. Hij glunderde van

Kysone (9) van de partij. “Het was ontzettend leuk”, klinkt het enthousiast. “Mijn

oor tot oor”

zoontje vond de voetbalwedstrijd helemaal het einde. En hij vond het super dat sc Heerenveen won. Voor mij was het eten het hoogtepunt. Het leek wel

Wilt u ook iets bijdragen aan het werk

­Moederdag!”

van Stichting Present? Gaat u dan eens naar de site: www.stichtingpresent.nl

11


Vakkundige installatie kan veel narigheid voorkomen

De opmars van het zonnepaneel De zon krijgt als energiebron steeds meer fans. In 2012 waren ruim 90.000 daken van particuliere huishoudens in Nederland voorzien van zonnepanelen, zo blijkt uit cijfers van het CBS en Agentschap NL. Dat is een verdubbeling van het aantal in 2011. Bij de aanschaf speelt de verhouding tussen kosten en opbrengst een belangrijke rol. Maar net zo belangrijk is de kwaliteit van de installatie van de zonnepanelen. Zonnepanelen werden aanvankelijk uitsluitend toegepast

­woning of het bedrijfs­pand, dan bespaar je al gauw € 0,22 per

in de ruimtevaart. Maar met de snelle vooruitgang van

zelf opgewekt kWh. Bij een gemiddeld energiegebruik van

de ­techniek en de subsidie op zonnepanelen, is de nieuwe

3.500 kWh per jaar levert dat dan een jaarlijkse besparing

energie­ vorm ook interessant geworden voor consument

op van ongeveer € 770,-. Met een gegarandeerde levensduur

en ondernemer. “Het is een aantrekkelijk alternatief voor

van tussen de 20 en 25 jaar bespaar je dan met zo’n systeem

de tradi­tionele energiebronnen”, zegt Job Swens van J-OB

dus totaal tussen de € 15.000,- en € 20.000,- tegen een in-

­consultancy. Swens geldt als een autoriteit op het gebied van

vestering van rond de € 8.000,-. Voor kleine bedrijven is het

duurzame energie en energie efficiëntie. “Als het ­systeem

extra gunstig, omdat zij met gebruikmaking van belasting­

op je eigen dak geplaatst kan worden en de zelf opge­wekte

regelingen nog 10% van de investering terug kunnen krijgen.”

stroom ingebracht kan worden op de installatie van de

Univé verzekering voor zonnepanelen en zonneboilers Voor een goede energieopbrengst en veilig gebruik is het ­essentieel dat de panelen vakkundig worden geïnstalleerd door een erkend installatiebedrijf. Daarmee kan veel narigheid worden voorkomen, zoals stormschade of brand­schade door kortsluiting. Matig of slecht geïnstalleerde zonne­ panelen leveren niet alleen energieverlies op, maar ­kunnen zelfs kortsluiting veroorzaken. Met mogelijk brand als gevolg. Voor particuliere verzekerden vallen (goed geïnstalleerde) zonnepanelen onder hun woonhuisverzekering. Het is dan wel belangrijk om het verzekerd bedrag te controleren en eventueel aan te passen. Zakelijk verzekerden kunnen de panelen via de bedrijvenpolis meeverzekeren. Via Univé kan ook een speciale verzekering voor zonnepanelen en zonneboilers worden afgesloten. Het voordeel hiervan is dat ook de jaarlijkse energieopbrengst is meeverzekerd. En naast stormschade is alle schade gedekt die wordt veroorzaakt door wind, zoals losrakende dakpannen of vallende takken. Ook schade door eigen gebrek, diefstal zonder sporen van braak en elektriciteitsschade is verzekerd. Kijk voor meer informatie op www.zonnepanelen-info.nl Ook de Univé adviseur is u graag van dienst!

12


Erwin de Jonge uit Emmen deed ‘The Ultimate Driving Test’

“In het verkeer moet je constant scherp zijn”

Voor veel jongeren is het een mijlpaal: het behalen van het felbegeerde rijbewijs. Eindelijk mogen er kilometers worden gemaakt zonder de aanwezigheid van een docerende bijrijder. Vrijheid! Toch is het juist de groep beginnende automobilisten die vaker bij verkeersongevallen is betrokken dan ervaren autorijders. Om het inzicht in verkeerssituaties te vergroten en de verkeersrisico’s beter te kunnen inschatten, kent Univé voor automobilisten van 18 tot 28 jaar ‘The Ultimate Driving Test’ Trials. De resultaten zijn positief: Trials-jongeren veroorzaken ruim 25% minder WA-schade. Slippen op een afgezet parcours, zonder vrachtwagen­rijbewijs

om in een vrachtwagen te rijden. Als je dertig kilometer rijdt

rondrijden in een truck, een noodstop maken. Het komt alle-

met een truck, dan heb je het gevoel dat je al een aardige snel-

maal aan bod tijdens Trials, de ultieme rijtest voor jongeren.

heid hebt. Maar in een personenauto is dertig kilometer een

Het gaat er spectaculair aan toe, maar het is ook effectief.

slakkengangetje. Als je dat weet, dan ga je er rekening mee

Zo blijkt uit recent onderzoek (van het Centrum voor Verze-

houden op de snelweg. De belangrijkste les? Dat je niet onder-

keringsstatistiek) dat van alle jonge WA verzekerden de deel­

uit gezakt achter het stuur moet gaan zitten en dan met één

nemers aan Trials in de afgelopen vijf jaar 25% minder schade

handje sturen. Je kunt dan absoluut niet snel reageren op een

hebben. Een van die deelnemers is Erwin de Jonge (19) uit

situatie. In het verkeer moet je constant scherp zijn.” Erwin

Emmen. “De rijproeven zijn me goed bijgebleven”, zegt hij.

gaat waarschijnlijk nog een keer deelnemen.“Het is niet alleen

“Je leert bijvoorbeeld hoe je moet handelen als je plotseling

leerzaam, maar ook erg leuk om te doen.”

moet uitwijken op een nat wegdek. Ik vond het ook leerzaam

en Volg Trials ing op krijg kort autode Univég verzekerin

Trials worden georganiseerd voor automobilisten (rijbewijs B) tussen de 18 en 28 jaar uit ­onder andere ­Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De training wordt onder ­andere georganiseerd op het TT circuit in Assen, bij het ­Verkeerseducatie Centrum ­Drachten, bij Evenementenhal Hardenberg en bij VVCR in Rijssen. De kosten bedragen € 60,-, maar als de training met goed gevolg wordt afgesloten krijgt de deelnemer korting op de Univéautoverzekering. En die kan in twee jaar wel € 150,- opleveren. Kijk voor meer informatie op www.trails.nl

13


Leuke dingen doen met Univeren!

Gerry Bouwstra

Alie Hilbrands

Alie Hilbrands en Gerry Bouwstra winnaars Univeren VIP Arrangement Skûtsjesilen

“Een superleuke dag!” Als winnaars van het 2x2 VIP Arrangement Skûtsjesilen waren Alie Hilbrands (39) uit Dalerveen en Gerry Bouwstra (58) uit Wijckel prominent aanwezig op de openingsdag van het skûtsjesseizoen in Langweer (of zoals de Friezen zeggen: Langwar). Ze genoten met volle teugen van de schepen en de gezelligheid.

van ­ Langweer, in gezelschap van de skûtsje­ bemanning, volgde een tocht met de ‘Æbelina’. Dit is een fraaie r­ eplica van het historische houten veerschip (bouwjaar 1861) dat in ­vroeger dagen vanuit Grou op L ­ eeuwarden en Sneek voer. “Aan boord van de ‘­Æbelina’ hebben we de middag­wedstrijd ­gevolgd”,

14

Langweer, zaterdag 13 april. Een dag

water op gegaan. Zo konden we de

zegt Gerry Bouwstra. “We zaten eerste

vol sfeer en sportieve strijd op het

wedstrijd toch van dichtbij volgen. Je

rang.” Alie Hilbrands: “Als ik het in een

­water. Een dag die frisjes begon. Maar

ziet dan pas goed hoe hard ze gaan.”

paar woorden moet samenvatten: een

toen rond het middaguur de zon ver-

Ook de ­Friese VIP Gerry ­Bouwstra, die

superleuke dag!”

scheen, werd de temperatuur meteen

haar zoon had mee­genomen, beleefde

een stuk aangenamer. Alie Hilbrands

een leuke dag. Al vond ze het als lief-

was met vriendin Bernadette Pilage

hebber van het skûtsje­silen erg j­ ammer

(43) naar het Friese watersportdorp

dat ze niet als extra bemanningslid aan

­gereisd. “Een evenement als dit maak

de wedstrijd kon deelnemen. “Ik hou

je niet elke dag mee”, zegt de Drentse

wel van een beetje actie”, zegt ze. “Ik

VIP. “Ik ben een leek op watersport­

ben ­eerder met een skûtsje mee ge-

gebied, dus ik keek mijn ogen uit. Om-

weest en dat vond ik geweldig. Maar

dat de schippers het uiteindelijk toch

we hebben ons prima vermaakt hoor.

niet vertrouwd vonden om ons tijdens

Ook vanuit de sloep kon je prima van

de ­wedstrijd mee aan boord te nemen,

de wedstrijd genieten.” Na een smake­

zijn we ’s ochtends met een sloep het

lijke middagmaaltijd in het dorpscafé


Heer en meester op het circuit U rijdt graag motor, maar vraagt u zich ook wel eens af hoe het is om op een circuit te rijden? Wilt u de fijne kneepjes leren van bochtentechniek, remmen in de bocht en versneld optrekken? Voor haar motorliefhebbers organiseert Univé een profes­ sionele rijvaardigheidstraining op zaterdag 24 augustus 2013.

Wandelen over het Blote Voeten Zeebodempad

ww w

Een onvergetelijke ervaring! .u

eren.nl niv

Maak kennis met het veelzijdige Circuit van Lelystad met zijn hoogteverschillen, blinde bochten, haarspeldbochten en chikanes. Tijdens de training oefent u met een team van instruc-

Korti

n

g Blote Vo Zeebo eten dempad

teurs en coureurs. Als Univé-lid betaalt u voor deze motorrijvaardigheidstraining slechts € 50,- per persoon (normale prijs € 85,- per persoon). De training is op zaterdag 24 augustus van 16.00 uur tot 19.30

Geniet volop van de natuur en wandel op blote voeten

uur. Na de ontvangst, met koffie en thee, wordt gestart met

over het Zeebodempad in Kraggenburg (Flevoland). Een

een theoriedeel. Tussen 17.00 en 19.00 uur gaat u de baan

uniek wandelpad van 2,5 kilometer op de bodem van de

op. Na afloop praten we onder het genot van een drankje nog

voormalige Zuiderzee. Een spannende, leuke en niet

even na. U volgt de training op uw eigen motor. En: u dient in

alle­daagse ervaring!

het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Let op, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

­entree. Uw kaartje kost dan slechts € 5,50 in plaats van € 7,00. Kinderen tot en met 12 jaar betalen € 2,50 (in plaats van € 4,00).

ww w

Als Univé-lid krijgt u €1,50 per persoon korting op de

n .u

en.nl iver

Korti

rijvaa

Zaterdag 31 augustus organiseert Univé een arrangement

ng

rdighe traini idsng

(voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 12 jaar). U wordt ont­vangen met koffie, thee of fris en een stukje heerlijke Blokzijler Brok. Daarna is het tijd voor de wandeling!

Een avondje achter de schermen in Dierenpark Emmen Wie wil er niet eens een kijkje nemen achter de schermen van het ­mooiste dieren­park van Nederland? Op vrijdag 4 oktober kan het! De dierenverzorgers van Dierenpark Emmen nemen u mee naar de levendige wereld die achter het park schuil gaat. Ze vertellen over de grappige, spannende of unieke gebeurte­ nissen die ze meemaken met ‘hun’ dieren. En hebt u wel eens de slaapkamer van een giraffe of ringstaartmaki gezien? Ga mee op een unieke reis: maak met een dierenver­zorger een avondronde door het park!

Deze Univeer-acties zijn slechts een greep uit ons aanbod, kijk op www.univeren.nl voor alle aanbiedingen. 15


PUZZEL MEE EN WIN

Kruiswoordpuzzel

Van links naar rechts: 1 gereed - 3 duurzame energie omzettende apparaten - 13 stuk goed - 15 plaats in Italië 16 streep - 17 Vaticaanstad (internet) - 18 The Ultimate Driving Test voor automobilisten, die extra korting oplevert - 20 Univé’s loyaliteitsprogramma - 23 bloeiwijze - 25 aarden vaas - 26 waardevol - 29 bemanning - 31 haast - 34 op kleine afstand - 38 geestkracht, vitaliteit 42 persoonlijk voornaamwoord - 43 lidwoord - 44 man van adel - 45 toegewijd, geëngageerd - 48 deelnemers aan een vereniging, zoals bij Univé - 49 verbrandingsrest - 50 het voormalige Oost-Duitsland - 51 ten laatste - 52 vereniging tot samenwerking - 57 voorzetsel - 58 deel van een mast - 59 klank - 61 Univé­product voor de vrije tijd - 67 biersoort - 68 oude aanspreekvorm (in het Engels: ‘your honour’) - 69 verzekeringsbijdrage - 70 niets doen. Van boven naar beneden: 1 zangstem - 2 Egyptische koning in de Oudheid - 4 oplage - 5 muurholte - 6 vervoers­ onderneming - 7 water (Frans) - 8 sprookjes­ figuur - 9 vlijtig - 10 een zekere - 11 wild zwijn - 12 kinderjuffrouw (Engels) - 14 grappen­ maker - 19 artikel - 21 thans - 22 grof - 24 in de buurt - 26 jong kind (Engels) - 27 schroeven­ draaierstift - 28 reeks - 29 Canada - 30 liever - 32 ontkenning - 33 dun uitgesneden vlees of vis - 35 Centraal Medisch Tuchtcollege - 36 hierheen - 37 gymnastiektoestel - 39 plaats

13 7 34 41 21 13 7 34 41 21

in Drenthe - 40 gedeeltelijk - 41 individu - 43

50 66 48 44 70 50 66 48 44 70

Indonesisch dorp - 45 insect - 46 oppervlakte - 47 voertuig - 50 armenverzorger - 52 veembewijs - 53 gewicht - 54 roem - 55 stap - 56 vrouwelijk dier - 57 vervoermiddel - 59 eetlust

Mail uw oplossing voor 1 augustus naar rodeloper@unive.nl onder vermelding van uw naam en adres. Onder de juiste inzendingen verloten wij 3x een Blad Cadeau ter

- 60 bezittelijk voornaamwoord - 62 olm - 63 boerenbezit - 64 vogeleigenschap - 65 groot water - 66 bijbelse figuur.

waarde van € 25,-.

Emmen Weerdingerstraat 20 Hardenberg Lage Doelen 7 Rijssen Boomkamp 35 Vriezenveen Westeinde 272 T 0591 - 66 45 00

REGIO FRIESLAND

REGIO DRENTHE EN OVERIJSSEL

www.unive.nl/dichtbij

Coevorden Kasteel 33

Burgum Florynwei 1c Dokkum Zuiderschans 10 Drachten Burg. Wuiteweg 39-A Heerenveen Abe Lenstra boulevard 2 Leeuwarden Tesselschadestraat 8 Nes (Ameland) Burg. Waldastraat 2 Sneek Graaf Adolfstraat 25-001

E dichtbij@unive.nl T 0513 - 48 05 00 E dichtbij@unive.nl

Unive rodeloper nr26 editie Drenthe Overijssel  

Ledenmagazine Univé Dichtbij de Rode Loper regio Drenthe-Overijssel

Unive rodeloper nr26 editie Drenthe Overijssel  

Ledenmagazine Univé Dichtbij de Rode Loper regio Drenthe-Overijssel

Advertisement