Page 1

VASILIJE PERI]

HUMANITARNA AKCIJA

UGQEVIK ]E REALIZOVATI PLANIRANO

PROMOVISANA INDUSTRIJSKA ZONA

POMOZIMO MALOM DAMJANU!

str. 6 www.semberske.com

NA^ELNIK MI]O MI]I]

str. 14

str. 3

e-mail: semberske@semberske.com

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009. ! GODINA 30 ! BROJ 715 ! CIJENA 1,00 KM

L I S T

G R A \ A N A

O P [ T I N E

B I J E Q I N A

TV PRAVA, PREVODI, MARKETING TITLOVANJE, SINHRONIZACIJA

055 240 100

MINISTAR ^A\O U BIJEQINI

JAWA PRIMJER TOLERANCIJE ZA 29. SEPTEMBAR ZAKAZANA ,, SKUP[TINA POVJERILACA ,,SAVE

BIJEQINSKI OSNOVCI I SREDWO[KOLCI ZAPO^ELI NOVU [KOLSKU GODINU

OTVORENA NOVA [KOLA U KOVIQU[I FILIJALA BIJEQINA

RJE[EWE NA VIDIKU

,, OSTAVKA UO RK ,,BIJEQINA

KLUB U TE[KOJ SITUACIJI


Radna jedinica BIJEQINA 76300 BIJEQINA . [ABA^KIH \AKA . PO[TANSKI FAH BP. 18 TELEFONI: (055) CENTRALA: 201-2 211 456 TELEFAKS: 209-0 082, DIREKTOR: 209-4 426, TEHN. DIR.: 209-4

PO[TOVANI POTRO[A^I ELEKTRI^NE ENERGIJE! RACIONALNOM POTRO[WOM I REDOVNIM PLA]AWEM UTRO[ENE ELEKTRI^NE ENERGIJE, IZBJE]I ]ETE ISKQU^EWA, ^IME ^INITE USLUGU I

SEBI I NAMA.

S p o{tt ovawem, Elektt rodiss t ribb u cija Bijeqina

D.O.O. LEDER Bijeljina www.leder-bn.com E-mail: leder@rstel.net Ul. Nikole Tesle br. 2 Tel/fax: 055/212-303 055/212-302

Butik: Italijanska modna obu}a Ul. Gavrila Principa br.5 Tel: 055/206-107

Klaonica Ljeljen~a: Tel: 055/255-355 Fax:055/255-237

NOVO! Maloprodajni objekti u Bijeljini: 1. Ul. Gavrila Principa 11 tel: 055/213-223 2. Ul. Dušana Baranjina 29 tel: 055/213-216

MODA RUGGI, BRUNELLA, ROSINA, MARIO BRUNI, MORESSI

OBU]A:

ODJE]A KREATORA IRENE GRAHOVAC

Direktor.........055 209 759 Centrala.........055 201 342 Komercijala...055 211 854 Fax.................055 201 445 Ul. Baje Pivljanina bb


SA TRAKE DOGA\AJA

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

U FOKUSU JUBILEJ GIMNAZIJE Obiqe`avawe zna~ajnog jubileja bijeqinske Gimnazije "Filip Vi{wi}" - 90 godina postojawa i rada, bi}e obiqe`eno nizom manifestacija u okviru nedjeqe otvorenih vrata, sedmice u kojoj }e biti organizovano niz sadr`aja kojima }e se predstaviti profesori i u~enici ove {kole. Trenutno gimnaziju poha|a 947 u~enika, organizovanih u 34 odjeqewa.U nastavnom procesu anga`ovano je 57 profesora. Tim povodom u srijedu je u dvori{tu Gimnazije otvorena nova meteorolo{ka ku}ica. Profesorka geografije Jasna Pelemi{ ka`e da je uz pomo} Agencija za vode i Hidrometeorolo{kog zavoda Gimnazija dobila vrijedno nastavno sredstvo. - U meteorolo{koj ku}ici imamo neophodne mjerne instrumente, kao {to je termometar, barometar za mjerewe vazdu{nog pritiska, termograf za mjerewe vla`nosti vazduha i ki{omjer za mjerewe koli~ine padavina u 24 ~asa na podru~ju Bijeqine. Ovo je jedina sredwa {kola u RS koja trenutno ima meteorolo{ku ku}icu. Milojka Vuleta, tako|e profesorka geografije, ka`e da se Gimnazija mo`e pohvaliti moderno opremqenim kabinetom geografije u kome je ovom prilikom organizovana i prigodna izlo`ba. - Na{i u~enici su organizovani u geografsku sekciju. Nedavno su animirali javnost za glasawe vezano za izbor \avoqe varo{i u Srbiji za sedam svjetskih ~uda. Organizovali smo susret sa poznatim alpinistom Slobodanom Simiki}em koji je osvajao Akonkagvu i Kilimanxaro. Svake godine obiqe`avamo Dan planete Zemqe. Na{i u~enici su u~estvovali i u televizijskom kvizu poznavawa Evropske unije. Odr`avawe interaktivne nastave nekada i sada ne mo`e se porediti, jer u~enici danas postaju aktivni u~esnici u nastavnom procesu. Uz upotrebu savremene opreme i anga`ovawe samih profesora oni mogu danas nau~iti mnogo vi{e nego {to je to bio slu~aj ranije. Profesor geografije Vladimir [avija ka`e da Gimnazija ima vi{e dobro opremqenih kabineta, me|u kojima je i kabinet geografije. Grafoskopi i grafofolije, DVD, projektor, ra~unar, elektromagnetni globus, sve su to nova, moderna nastavna sredstva koja u~enicima poma`u da {to boqe vide i upoznaju svijet oko sebe. U okviru obiqe`avawa ovog zna~ajnog jubileja, u Gimnaziji }e biti organizovano i poetsko ve~e, odnosno recital na stranim jezicima koji se u~e u Gimnaziji. Uz javne ~asove, predvi|eno je i otvarawe izlo`be "Nekad i sad" Muzeju Semberije, koja }e predstavqati svojevrstan vremeplov kroz koji je pro{la ova bijeqinska sredwa {kola, koja se smatra pedago{kim i kulturnim hramom Bijeqine. Q.Q.

3

PO^ELA BERBA KUKURUZA Pro{log vikenda u atarima sela ^a|avica i Gradac po~ela je berba ovogodi{weg roda kukuruza. Skoro je da se ne pamti kada je ovako rano po~ela berba visokorodnih hibrida. Prema rije~ima poqoprivrednih stru~waka ranije zrewe kukuruza, za oko dvadesetak dana, posqedica je qetwih vrelina kada su temperature prelazile 40 Celzijusovih stepeni.- Prinosi su umaweni za oko 30 posto. Kukuruz je zreo i spreman je za skladi{tewe, pa nema potrebe da se odla`e berba, ka`e Vi}an Lazarevi} iz Crwelova. Ako vremenske prilike dozvole berba kukuruza i u atarima sela T.S.N. pored rijeka Save i Drine po~e}e krajem ove sedmice.

,, PREDSTAVQENA ,,INDUSTRIJSKA ZONA TRI

ZA NOVA RADNA MJESTA redstavqaju}i privrednicima bijeqinske op{tine mogu}nosti koje za izgradwu novih proizvodnih pogona nudi ,,Industrijska zona tri’’, na~elnik op{tine Mi}o Mi}i} je istakao da je jedan od prioritetnih zadataka Op{tinske administrativne slu`be stvarawe uslova za otvarawe novih radnih mjesta. - Kada smo usvajali program prevazila`ewa negativnih posqedica svjetske ekonomske krize istakli smo da }e se na{e aktivnosti kretati u tri pravca. Prvi je smawewe javne potro{we, drugi nastavak realizacije kapitalnih investicija, i tre}i stvarawe uslova za otvarawe novih radnih mjesta. Prva dva uveliko se realizuju, a otkupom i ure|ewem pet hektara zemqi{a iza Agro-ttr`nog centra koje }emo uskoro staviti na raspolagawe budu}im investitorima po izuzetno povoqnim uslovima po~iwemo o sa realizacijom tre}eg zadatka koji smo sebi postavili, istakao je na~elnik op{tine Mi}o Mi}i}. Na~elnik op{tine istakao je i najva`nije povoqnosti koje o~ekuju investitore na lokaciji Industrijske zone tri. - Po~etna cijena kvadratnog metra zemqi{ta koje }e biti opremqeno prikqu~cima za struju i vodu i putnom infrastrukturom ne}e biti ve}a od 10 evra, ~ime }e op{tina mo}i da pokrije svoje tro{kove koji su nastali ure|ewem zemqi{ta, a samo nekoliko stotina metara daqe ci-

P

Regulacioni plan ,,Industrijske ,, zone 3

jena kvadrata potpuno neure|enog zemqi{ta iznosi 100 KM. Op{tinske da`bine bi}e za proizvodne pogone umawene za 80 procenata, a za pogone za preradu poqoprivrednih proizvoda bi}e smawene za ~ak 90 procenata, rekao je Mi}i}. Budu}i investitori ne}e imati nikakvih problema prilikom pribavqawa urbanisti~kih saglasnosti, a op{tinska administracija se obavezala da period od pribavqawa urbanisti~ke saglasnosti do izdavawa gra|evinske dozvole ne smije biti du`i od 15 dana. Tako|e, obezbije|eni su prikqu~ci za struju i vodu, a specijalni zahtjevi budu}ih investitora rje{ava}e se tokom postupka izdavawa potrebnih dozvola i

saglasnosti. - Postoji sedam razloga zbog kojih savjetujemo budu}im investitorima da proizvodne pogone grade u ovoj industrijskoj zoni. Prva od wih je dobra saobra}ajna povezanost po{to se ova zona nalazi pored druge faze gradske zaobilaznice, zatim su tu i ure|eni imovinski odnosi, ure|eno gra|evinsko zemqi{te, fleksibilnost regulacionih planova, pogodnosti koje su utvr|ene Odlukom o gradskom gra|evinskom zemqi{tu, te dostupnost informacijama jer }e se sve nalaziti na jednom mjestu i tako }e im biti olak{an pristup za sve zainteresova investitore, rekao je Qubinko Stevanovi} iz Direkcije za razvoj i izgradwu grada. T.N.

PRONA\EN KOMBI, LOPOVI U BJEKSTVU! eretno vozilo kombi "iveko", te alkoholna i bezalkoholna pi}a, opqa~kani iz magacina D.O.O. "Sretno" Bijeqina u no}i 25. na 26. avgusta, prona|eni su osmog septembra na lokacijama Vukosavci i Tobut, na podru~ju op{tine Lopare, potvr|eU sklopu no je u CJB Bijeqina. -U opse`ne policijske akcije, u popodnevnim satima roba, te alat i oru`je kojim je izvr{ena pqa~ka prona|eni su u vikendici u

T

Tobutu, koju povremeno koristi Z.V. (38), dr`avqanin Srbije za kojim se traga i koji se trenutno nalazi u bjekstvu, dok je vozilo prona|eno na spomen-k kompleksu Vukosavci, rekao je Dragomir Peri}, portparol CJB Bijeqina. Kako saznajemo, prona|en je najve}i dio opqa~kane robe, zatim ure|aj za no}no osmatrawe, te oru`je sa prigu{iva~ima, {to govori da se radi o dobro organizovanoj kriminalnoj grupi na ~elu sa, kako saznajemo,

osumwi~enim Zoranom Veli~kovi}em zvanim Jastreb, rodom uz Aleksinca u Srbiji, sa povremenim boravkom u BiH. Veli~kovi} je 11. maja ove godine iza{ao iz {estomjese~nog pritvora u Tuzli, nakon istrage u vezi pqa~kom transportnog vozila "Rajfajzen" banke, kada je ukradeno dva miliona KM. Nije poznato koliko vremena je posqedwih mjeseci provodio u ovom dijelu BiH, ali alat i oprema za pqa~kawe govore da se radi o

dobro opremqenim i organizovanim pqa~ka{ima, budu}i da se pretpostavqa da Veli~kovi} nije sam izvr{io pqa~ku za koju se sumwi~i. Dragan Grabe`, vlasnik D.O.O. "Sretno", koji je prvi konstatovao da su pqa~ku oko 100.000 maraka vrijednosti robe i vozila izvr{ili profesionalci, zadovoqan je pronalaskom ukradenog, tvrde}i da je prognozirao da }e policija biti uspje{na.

SEMBERSKE NOVINE

- Danas mi je vra}eno sve {to je prona|eno. Nije vra}en novac, {to je i logi~no, jer su ga pqa~ka{i vjerovatno odmah potro{ili. Dobar je ovo znak da dr`ava funkcioni{e i da mo`e da za{titi gra|ane. Nakon pqa~ke se odmah vidjelo da je sve bilo organizovano profesionalno i vaqda }e makar ova grupa biti onemogu}ena u daqem djelovawu, kazao je za ,,Semberske novine’’ Dragan Grabe`. M.E.

Glavni i odgovorni urednik: Verica ZELENOVI], tel: 222-590 * Direktor: Qubo QUBOJEVI], tel: 202-126 * Zamjenik gl. i odg. ,, urednika: Todor NIKOLI] * List gra|ana op{tine Bijeqina * Osniva~: Skup{tina op{tine Bijeqina * Izdava~: JIP ,,SIM Bijeqina, Atinska 2, tel. (055) 202-621 * Ure|uje: Redakcijski kolegijum * Fotografija: Bo`idar MILO[EVI] * Faks: (055) 202-126 * @iro-ra~uni: 554-001-00000175-41 (Pavlovi} banka), 555-001-0000865985 (Nova banka) * Cijena lista za inostranstvo je dvostruko ve}a, plus po{tarina * [tampa: NIGD ,,Dnevne nezavisne novine,, Bawa Luka * Rukopisi i fotografije se ne vra}aju * Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-250/95. od 3. jula 1995. godine list je upisan u Registar javnih glasila pod rednim brojem 105.


4

AKTUELNOSTI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

MINISTAR UNUTRA[WIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE STANISLAV ^A\O BORAVIO U RADNOJ POSJETI BIJEQINI I JAWI

JAWA PRIMJER ZA DRUGE

tawe bezbjednosti na podru~ju op{tine Bijeqina i u {iroj regiji je dobro i mi smo zadovoqni trenutnom situacijom. To je rezultat anga`mana pripadnika policije, ali i jedne korektne saradwe sa lokalnom zajednicom. Stawe nije savr{eno i problema, svakako, ima i na ovom podru~ju. Mi ih svakodnevno identifikujemo i provodimo aktivnosti koje su usmjerene na poboq{awe stawa bezbjednosti, izjavio je ministar policije Stanislav ^a|o nakon posjete Bijeqini i Mjesnoj zajednici Jawa. Ministar ^a|o je istakao da problemi koji su identifikovani na podru~ju Bijeqine i Semberije u oblasti bezbjednosti nisu ni po ~emu karakteristi~ni, niti su na granici nepod-

S

no{qivosti. Svi problemi, onog trenutka kad se identifikuju, po~iwu se i rje{avati. - Ozbiqne policijske akcije pripremaju se i traju po nekoliko mjeseci, pa i godinama. Pripadnici MUP-aa i policije RS su energi~no usmjereni na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ti predmeti nikada ne}e biti marginalizovani, naglasio je ministar ^a|o, istakav{i da je saradwa MUP-a RS sa bezbjednosnim agencijama unutar BiH, kao i sa agencijama susjednih dr`ava izuzetno dobra i da se napredak osje}a iz dana u dan. - Saradwa sa bezbjednosnim agencijama bi}e unapre|ivana i u budu}nosti. Saradwa sa policijom Republike Srbije nakon nedavno uspje{no okon~ane akcije hap{ewa ve}e grupe krimi-

nalaca bi}e u budu}nosti jo{ uspje{nija. Govore}i o problemu prebjega kriminalaca preko granice i nemogu}nosti izru~ewa osumwi~enih osoba iz jedne u drugu susjednu dr`avu, ministar ^a|o ka`e da se to mora regulisati bilateralnim sporazumima izme|u dr`ava. - Jo{ uvijek ima nedefinisanih kqu~nih pitawa, kao {to je saradwa pravosu|a i pravosudnih institucija zemaqa u regionu. To predstavqa plodno tlo za kriminalce koji koriste pravne nedore~enosti i na taj na~in izbjegavaju suo~avawe sa sudovima i izlazak pred lice pravde. Za zadavawe jednog ozbiqnijeg udarca kriminalu u ovoj regiji, neophodno je i ta pitawa {to prije definisati i razrije{iti na bilateralnom nivou izme|u

dr`ava. Govore}i o kriminalu u redovima policije, ministar ^a|o je istakao da je to slo`eno i kompleksno dru{tveno pitawe, ali da MUP RS sigurno ne}e tolerisati ni~ije pona{awe koje izlazi izvan granica profesionalnog, a posebno ne pona{awa koruptivnog karaktera zaposlenih radnika u policiji. - Pripadnici MUP-aa RS u budu}nosti }e biti jo{ vi{e izlo`eni razli~itim vrstama provjera i internih kontrola kako bi se izbjegli uslovi koji }e ih dovesti do razli~itih isku{ewa. Prilikom posjete Jawi, ministar ^a|o je naglasio da je zadovoqan bezbjednosnom situacijom na tom podru~ju, te da gra|ani mogu biti mirni i treba da se osje}aju sigurno u vi{enacionalnim sredinama kao {to je ova.

Na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} izjavio je nakon razgovora sa ministrom ^a|om da je stawe bezbjednosti na podru~ju op{tine Bijeqina zadovoqavaju}e, te da je razgovarano oko aktivnosti izdavawa biometrijskih paso{a i dokumenata koji su neophodni gra|anima. - Saradwa CJB Bijeqina, MUP-a a RS i op{tine Bijeqina je na zadovoqavaju}em nivou i to osje}aju i prepoznaju i gra|ani koji `ive na ovom podru~ju. Huso Ze~kanovi}, predsjednik Savjeta MZ Jawa ka`e da u ovoj mjesnoj zajednici `ivi oko 14.500 stanovnika, od ~ega 70 odsto Bo{waka i oko 30 odsto Srba. On je izrazio zadovoqstvo trenutnom bezbjednosnom situacijom, navode}i Jawu kao primjer dobrih me|uqudskih odnosa i E.S.N. odr`ivog su`ivota.

NA VIDIKU RJE[EWE ,, STATUSA ,,SAVE akon dvije neuspjele licitacije i nastavqawa neizvjesnosti statusa PI "Sava" i wenih radnika. Na vidiku su novi prijedlozi kako rije{iti dugoro~nu agoniju nekada{weg bijeqinaskog giNaime, za 29. septembar ganta. -N zakazana je Skup{tina povjerilaca. Tada se mo`e o~ekivati i kona~ni rasplet, odnosno prodaja ove fabrike. Ovo je ohrabruju}a vijest i o~ekujem da se tada mo`e na pozitivan na~in rije{iti status preduze}a. O~ekujem da se pojave dvije opcije izlaska iz krize i to, po prvoj se mo`e desiti da Skup{tina povjerilaca umawi iznos od procjewene vrijednosti od 9,8 miliona KM za oko 20 od-

N

Neboj{a Mati}

sto i sa takvom ponudom da se iza|e na aukciju i druga varijanta je prijedlog Vlade RS, koja bi prikupila ponude prema kojima se budu}i investitor obavezuje da mora nastaviti proces proizvodwe najmawe deset godina, te da zadr`i dio starih i primi nove radnike. Pored toga, budu}i kupac mora dostaviti detaqan biznis plan, izmiriti obaveze prema dr`avi, poqoprivrednicima i ostalim subjektima, a u obavezi je da polo`i i 500.000 KM kao depozit da }e sve dogovoreno i ispo{tovati. Prema mojim procjenama, mo`e se o~ekivati da se, ipak do|e do pozitivnog rje{ewa, {to bi bilo od izuzetnog zna-

~aja za daqu poqoprivrednu proizvodwu i prehrambenu industriju, ka`e dr Neboj{a Mati}, ste~ajni upravnik "Save". Uporedo sa aktivnostima na rje{ewu kona~nog statusa fabrike, u pogonima ,,Save’’ se u odre|enom kapacitetu vr{i uslu`na prerada vo}a i povr}a. - Trenutno za jedno preduze}e iz [irokog Brijega, uslu`no prera|ujemo vo}e i povr}e, a po istom principu, prera|ujemo i gra{ak za "Agro BN", pri ~emu smo anga`ovali preko trideset radnika, {to je jo{ jedan dokaz da ovo preduze}e treba da postoji i mo`e da odgovori na izazove na tr`i{tu, S.\. isti~e Mati}.


POLITIKA

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

,, SRPSKA RADIKALNA STRANKA ,,DR VOJISLAV [E[EQ

SRPSKI RADIKALI ]E PONUDITI DOBAR PROGRAM

S

vjetska ekonomska kriza nema nikakve veze sa nama. Nama su se desile lo{a vlast

i lo{a privatizacija. Uvozi se mnogo toga bez obzira na kvalitet. Na{i mesoprera|iva~i uvoze sirovine sa zapada

i kada ih prerade ti proizvodi su namijeweni samo za doma}e tr`i{te, rekao je, obra}aju}i se novinarima, Mirko

Blagojevi}, predsjednik Srpske radikalne stranke ,,Dr Vojislav [e{eq’’. On je obe}ao da }e srpski radikali 18. oktobra ponuditi ozbiqan socijalno-ekonomski program za rje{avawe krize na ovim prostorima. - Mi moramo sa~uvati na{e prirodne resurse i ne smijemo ih ustupiti na koncesiju. Moramo tro{iti onoliko koliko zaradimo, precizirao je Blagojevi} tvrde}i da su Dragan ^avi} i Mladen Ivani}, kako je rekao, tipi~ni ameri~ki proizvodi koji ne `ele dobro Republici Srpskoj. - Hap{ewe kriminalne grupe Darka Eleza za svaku je pohvalu i taj doga|aj treba da bude dobar primjer, da je neophodno urediti i u~initi sve da sistemski djeluju policije Republike Srpske, BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, te drugih zemaqa u okru`ewu, kazao je na kraju konferencija za {tampu predsjednik SRS ,,Dr V.Z. Vojislav [e{eq’’.

SAOP[TEWE ZA JAVNOST OP[TINSKOG ODBORA PARTIJE DEMOKRATSKOG PROGRESA

BIJEQINA NEMA AERODROM

Op{tinski odbor PDP-a obavje{tava Vladu Republike Srpske da aerodrom u Bijeqini ne postoji...

ovodom najave Vlade Republike Srpske da }e "modernizovati aerodrom u Bijeqini" Op{tinski odbor PDP-a Bijeqina obavje{tava Vladu RS da aerodrom u Bijeqini ne postoji, a wiva koja se nekad zvala aerodrom ve} odavno je pretvorena u hipodrom i poligon za auto-

P

trke. "Izgradwu, ili "modernizaciju" aerodroma, kao {to Vlada najavquje, vidimo kao jo{ jedan gra|evinski poduhvat sli~an onom kad je pro{le godine gra|en tramvaj u Bijeqini", ka`e se u saop{tewu PDP-a i dodaje da "OO PDP Bijeqina smatra da su gra|anima Semberije potrebnija

nova radna mjesta, nove {kole, bolnice i drugi objekti koji slu`e velikom broju qudi". Aerodrom za nekolicinu superbogatih i wihove privatne avione neka izgrade sami od svog novca, a ne parama svih poreskih obveznika, preporuka je Op{tinskog odbora Partije demokratskog progresa Bijeqina. T. N.

Gavrilo Antoni}, predsjednik Op{tinskog odbora PDP-a

www.panradio.com

SAOP[TEWE ZA JAVNOST SAVEZA NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA

RODITEQI TREBA DA ISTRAJU p{tinski odbor SNSD-a Bijeqina najo{trije osu|uje postupak na~elnika op{tine i administrativne slu`be Skup{tine op{tine Bijeqina kojim su odbili da participiraju u pla}awu cijene mjese~ne karte za u~enike osnovnih {kola u Bijeqini, navodi se u saop{tewu za javnost bijeqinskog SNSD-a i nagla{ava da je "naprosto nevjerovatno dokle mo`e da ide licemjerje na~elnika Mi}i}a i wegove administrativne slu`be, da ove godine, kada im ne trebaju glasovi roditeqa djece koja idu u {kolu ukidaju participaciju, a dogodine }e vjerovatno ponovo prihvatiti tu obavezu". - Nije ta~no da u buxetu nema novca, jer se uveliko u centru grada ru{i jedna zgrada da bi se izgradila nova u vrijednosti od devet, mo`da deset, pa i 15 miliona maraka, u zavisnosti od toga koliko }e vladaju}oj stranci u Bijeqini trebati sredstava za naredne op{te izbore. @alosno je da na~elnik op{tine mo`e manipulisati qudima i roditeqima samo onda kada to zatreba wemu i wegovoj politi~koj stranci, navodi se u saop{tewu za javnost i isti~e da roditeqi, naro~ito oni slabijeg imovinskog stawa, treba da istraju u svojim zahtjevima da op{tina participira u pla}awu dijela iznosa za mjese~nu E.S.N. kartu.

O

NAPREDWACI U UGQEVIKU Ugqeviku je odr`ana sjednica Inicijativnog odbora za osnivawe Op{tinskog odbora Srpske napredne stranke RS, koja je programom ,,naslowena" na napredwake Tomislava Nikoli}a. Povjerenik za Ugqevik Zdravka Stevi} zadovoqna je dosada{wom zainteresovano{}u gra|ana u op{tini Ugqevik, gdje je, prema wenim rije~ima, za veoma kratko vrijeme ve} formirano 75 odsto mjesnih odbora. - Za mjesec dana planiramo da odr`imo izbornu skup{tinu i kao povjerenik pozivam {to ve}i broj omladinaca da se ukqu~e u

U

rad stranke jer mi nudimo perspektivu omladini u Ugqeviku, istakla je Zdravka Stevi}. Na sjednici se moglo ~uti da je Srpska napredna stranka RS politi~ka opcija desnog centra koja }e se, pored politi~kih pitawa, baviti i za{titom nacionalnih interesa Srba u Bosni i Hercegovini. Iako su formalno-pravno samostalna politi~ka organizacija, ,,napredwaci" Republike Srpske imaju iste programske ciqeve kao i wihova ,,sestrinska" stranka u Srbiji i zato Tomislava Nikoli}a prihvataju kao idejno-politi~kog vo|u. Da podsjetimo, poslije

raskola u Srpskoj radikalnoj stranci i razila`ewa potpredsjednika Tomislava Nikoli}a sa predsjednikom stranke i ha{kim optu`enikom Vojislavom [e{eqom, Nikoli} je u oktobru pro{le godine, zajedno sa partijskim kolegom Aleksandrom Vu~i}em, osnovao Srpsku naprednu stranku i danas je ova politi~ka organizacija jedna od ozbiqnijih i ja~ih politi~kih partija u Srbiji. Samo pola godine kasnije Srpska napredna stranka osnovana je i u RS, sa sjedi{tem u Bawaluci. Do sada su formirali op{tinske odbore u ve}ini opR. J. {tina Srpske.

5


6

AKTUELNOSTI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

VASILIJE PERI], NA^ELNIK OP[TINE UGQEVIK

konomska kriza se odrazila na funkcionisawe administrativne slu`be op{tine Ugqevik ve} po~etkom ove godine. Puwewe buxeta je bilo neredovno, a do{lo je i do smawewa prihoda. U jednom trenutku do{lo je u pitawu finansirawe teku}ih obaveza i potreba ni`ih buxetskih korisnika. Usvojili smo program mjera za ubla`avawe posqedica ekonomske krize, koji je podrazumijevao smawewe tro{kova administracije i smawewe rashoda za administrativnu slu`bu i ni`e buxetske korisnike, ka`e na~elnik op{tine Ugqevik Vasilije Peri}, istakav{i da je zauzet stav da se kapitalna ulagawa ne smawuju u odnosu na ranije godine. Na po~etku godine bilo je problema i oko is-

E

plate plata zaposlenima u op{tinskoj administraciji. Ka{wewe je iznosilo oko dva mjeseca. U me|uvremenu, ve} po~etkom septembra, mo`e se konstatovati da se redovno servisiraju sve obaveze, kao {to su plate zaposlenih i tro{kovi op{tinske administracije. Na~elnik Peri} ka`e da je tokom godine bilo problema i oko povrata PDVa, jer je tek u junu op{tina dobila jednu tran{u u iznosu od 300.000 KM, nakon ~ega je rije{en jedan dio finansijskih problema. - Ono {to je za nas najva`nije u ovoj situaciji, to je ~iwenica da nije do{lo do drasti~nijeg smawewa ulagawa u kapitalne projekte. Dobar dio tih poslova je ve} zavr{en. Usvojili smo program rekonstrukcije putne mre`e u Ugqeviku, kao i program za ulagawe vodopriv-

PROBLEMI SU VE] PREVAZI\ENI

rednih nadoknada, te program za ure|ewe gra|evinskog zemqi{ta. Usvojen je i program koji se odnosi na stimulaciju privrednih ulagawa i razvoj poqoprivrede na ovom podru~ju. Uz sve probleme koji su nas pratili na po~etku godine, vjerujem da }emo u narednu godinu u}i znatno ja~i i osposobqeniji, kad je u pitawu realizacija zacrtanih razvojnih ciqeva. O rebalansu buxeta odbornici SO Ugqevik raspravqa}e na narednoj sjednici lokalnog parlamenta. Prvobitno usvojeni iznos buxeta od 11,1 milion maraka bi}e najvjerovatnije smawen na 10,4 miliona KM. Op{tina Ugqevik jo{ uvijek nije zavr{ila zna~ajnu investiciju, a rije~ je o izgradwi sportske dvorane u koju je do sada izdvojeno 1,5 miliona KM. Vlada RS

je iz ekonomsko - socijalnog programa izdvojila 250.000 KM za ovu investiciju, ali je to jo{ uvijek nedovoqno za zavr{etak ovog objekta. Planirano je da se uskoro postavi krov na taj objekat, te da dvorana bude u funkciji od 2011. godine. Komentari{u}i nedavni ekolo{ki incident, kada je kompletno podru~je Ugqevika bilo prekriveno pra{inom i pepelom iz dimwaka TE "Ugqevik", Peri} ka`e da je ovaj veliki elektroenergetski kapacitet zna~ajno uticao na razvoj ove lokalne zajednice, ali je uz sve prednosti donio i probleme u oblasti ekolo{ke za{tite. - Realizacijom kredita Japanske vlade trebalo bi kona~no da bude rije{en i problem odsumporavawa. O~ekujemo da }e Vlada RS i "Elektroprivreda

RS" uspje{no realizovati projekat ekolo{ke za{tite ovog podru~ja, {to }e omogu}iti i razvoj vo}arstva u Ugqeviku. Govore}i o nerije{enom statusu radnika u Fabrici obu}e "Seven", Peri} ka`e da je italijanski poslodavac o~igledno zloupotrijebio zakonske propise, ne ispla}uju}i redovno zarade i nadoknade zaposlenima. Lokalna zajednica je pomogla najugro`enijim radnicima jednokratnim nov~anim iznosima. Ovaj slu~aj je karakteristi~an i po tome {to bi inspekcijski organi ubudu}e morali djelovati preventivno, kako radnici ne bi bili dovedeni u bezizlaznu i nezavidnu poziciju, ka`e Peri}. Samo tako je mogu}e sprije~iti avanturiste koji profit ostvaruju na nelegalan Q.Q. i nezakonit na~in.

NAJVA@NIJA REDOVNOST ISPLATE PENZIJA splata avgustovskih penzija za 216.441 korisnika, od ~ega za 182.213 korisnika u RS i za 34.228 korisnika sa prebivali{tem u drugim dr`avama, po~ela je u utorak, saop{tio je direktor Javnog fonda PIO RS Zoran Mastilo na konferenciji za {tampu u sjedi{tu Fonda u Bijeqini. Prosje~no ispla}ena penzija iznosi}e 320 KM, dok }e najni`a samostalna penzija iznositi 160 KM. Za isplatu avgustovskih penzija obezbije|eno je 71.644.417 KM. Zoran Mastilo je izjavio da je ispo{tovan najva`niji uslov i zahtjev Vlade RS i Narodne skup{tine RS, o redovnosti isplate penzija i obaveze ispla}ivawa penzija svakog desetog u mjesecu za protekli mjesec. - Sve ~inimo da se penzije ispla}uju u zakonskom roku. Isti nivo penzija odr`ava se od septembra 2008. godine. Dr`ave u okru`ewu imaju problema oko isplate penzija i velike napore Fonda, da se penzije redovno ispla}uju u RS, cijene korisnici prava. Za osam mjeseci naplatili smo 403 miliona KM po osnovu doprinosa, {to je za 36

I

miliona vi{e u odnosu na isti pro{logodi{wi period. Rashodi su ve}i za 85 miliona KM, jer su penzije u RS u pro{loj godini pove}ane za 25 odsto, tako da je pove}ana i isplatna masa. Uz pomo} Vlade RS obezbje|ujemo uravnote`ene prihode i rashode, {to garantuje redovnost isplate penzija. Zoran Mastilo je naglasio da je za osam mjeseci ove godine broj penzio-

nera pove}an za 6.981 korisnika, te da se do kraja godine o~ekuje pove}awe za novih tri do pet hiqada penzionera, ali da ta ~iwenica ne}e ugroziti stabilnost fonda i redovnost isplate penzija. - ^ak ni pet hiqada novih penzionera ne mo`e ugroziti redovnost isplate penzija, iako mo`e do}i do pove}awa isplatne mase. Za narednu godinu bi}e usvojena nova poslovna politika Vlade RS i Fonda PIO u oblasti penzija i o tome je sada preuraweno govoriti. Savo Panteli}, predsjednik Regionalnog i Op{tinskog udru`ewa penzionera izjavio je da penzioneri u RS osje}aju sigurnost zbog ~iwenice da se penzije ispla}uju na vrijeme, te da cijene sve napore Fonda i Vlade RS koje ula`u na obezbje|ewu finansijske stabilnosti Fonda PIO RS. - Penzioneri su zadovoqni ~iwenicom da u Fondu nema zloupotreba, da se sve radi u skladu sa zakonom i da se ~ak smawuju i tro{kovi odr`avawa Fonda. Broj penzionera u RS raste, te se mora povesti ra~una o redovnosti uplate doprinosa za zaposlene. Zaposleni u Fondu opslu`uju i zaposlene

radnike, tako da vode brigu o ukupno 530.000 qudi u RS. Bi}emo zadovoqni ukoliko penzije ostanu na ovom nivou i ukoliko budu ispla}ivane na vrijeme, rekao je Panteli}. Odgovaraju}i na novinarska pitawa, Zoran Mastilo je istakao da o~ekuje pozitivan ishod apelacije pred Ustavnim sudom BiH, kad je rije~ o sudskom sporu sa Federalnim fondom. - Ustavni sud treba da odlu~uje na osnovu pojedina~ne presude u slu~aju Karanovi} pred Me|unarodnim sudom pravde u Strazburu. [to se ti~e razli~itog tuma~ewa u medijima odluke Upravnog odbora Fonda PIO RS o posudbi oko 30 miliona KM iz Rezervnog penzionog fonda u pro{loj godini, ta sredstva su iskori{tena za pove}awe standarda penzionera i pove}awe ~etiri penzije, od septembra do decembra 2008. godine u iznosu od oko {est odsto. S obzirom na to da je u toku procedura oko usvajawa zakona o rezervnom fondu, ta sredstva }e i ubudu}e biti kori{tena za poboq{awe standarda penzionera, nikako za bilo kakve zloupotrebe, rekao je Mastilo. E.S.N.


AKTUELNOSTI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

7

BESPLATNI QEKARSKI PREGLEDI ZA ROME p{tinska organizacija Crvenog krsta Bijeqina i Dom zdravqa Bijeqina, u ponedjeqak 7. septembra, u prostorijama Udru`ewa Roma "Budi moj prijateq" organizovali su besplatne qekarske preglede za pripadnike romske zajednice u na{em gradu. Cjelodnevna akcija obuhvatala je pregled doktora medicine, pregled doktora stomatologije, te osnovnu analizu krvi, a zahvaquju}i velikom interesovawu gra|ana i radu qekarskih ekipa, obavqeno je nekoliko stotina pregleda. - Ve} desetak dana traje akcija preven-

O

tivnih besplatnih qekarskih pregleda u sredinama koje nemaju sektorske ambulante. Do sada smo posjetili sportska udru`ewa, a akcija koja treba da pru`i zdravstvenu za{titu svim kategorijama stanovni{tva nastavqa se i daqe, rekao je dr Sr|an Mijatovi}, vo|a qekarske ekipe Doma zdravqa. \oko Mihajlovi}, sekretar op{tinskog Crvenog krsta, istakao je da je primarna djelatnost ove organizacije zdravstveno prosvje}ivawe stanovni{tva, te da je i ova akcija, u saradwi sa qekarima, jedan od na~ina da se poboq{a zdravstvena za{tita romske populacije. M.E.

MAWI BROJ INTERVENCIJA U HITNOJ SLU@BI rema podacima dobijenim u Slu`bi za hitnu medicinsku pomo} Doma zdravqa u Bijeqini ~ini se da su urodili plodom svakodnevni apeli qekara u vezi sa redovnim uzimawem terapije i pridr`avawem preventivnih mjera, jer se posqedwih dana, bez obzira {to su jo{ uvijek visoke temperature, u ovu slu`bu javio ne{to mawi broj pacijenata. - Ve} nekoliko dana pregledamo oko 120 pacijenata ambulantno i obavimo desetak intervencija na terenu, {to govori o tendenciji blagog opadawa qekarskih pregleda u Hitnoj pomo}i i boqoj disciplini, prije svega hroni~nih bolesnika, ka`e dr Oleg Gruba~, de`urni qekar. - Ovih dana se naj~e{}e javqaju pacijenti sa problemima digestivnog trakta i sa stoma~nim virusima, {to je dokaz da se radi o sezonskim akutnim oboqewima i takvi paci-

P

POZIV SRBIMA ZENI^KE REGIJE U RASEJAWU re}utati veliki zlo~in predstavqa jo{ ve}i zlo~in od onog koji je po~iwen, a qudi ne znaju odakle su, ne znaju ni kuda }e sti}i. Do izbijawa posqedweg rata u BiH na prostoru Zenice, Bugojna, Zavidovi}a, Kakwa, Travnika, Viteza, Novog Travnika, Doweg Vakufa, @ep~a, Maglaja i Busova~e `ivjelo je oko 100.000 Srba. Osnovni razlog zbog koga smo u maju ove godine formirali Udru`ewe izbjeglih Srba zeni~ke regije je upravo ~iwenica da aktuelne vlasti RS i BiH za proteklih 17 godina nisu uradile skoro ni{ta na rje{avawu brojnih problema ove populacije, navedeno je u proglasu izbjeglim Srbima zeni~ke regije u RS i rasejawu, koji je ovih dana uputio predsjednik ovog udru`ewa, Du{an Stevanovi}. On je tom prilikom, u ime udru`ewa, zatra`io moralnu i materijalnu podr{ku od Srba u rasejawu, koji bi mogli pomo-

P

jenti se brzo i uspje{no lije~e. Biqe`imo i preglede pacijenata sa kardiovaskularnim tegobama, ali ne u onolikom broju kao prije mjesec dana. I daqe je va`na preventiva. Posebno hroni~ni bolesnici i pacijenti sa sr~anim tegobama moraju da redovno uzimaju prepisane lijekove i ne izla`u se suncu i te`im fizi~kim aktivnostima. Pored ovih pacijenata mnogo je pacijenata koji se javqaju sa alergijskim tegobama prouzrokovanim ambrozijom. Statistika govori, da je ovakvih lica sve vi{e. Va`no je odmah prepoznati simptome, kao {to su kijavica, svrab, malaksalost i curewe iz nosa i ukoliko je bla`i oblik, potrebno je smawiti kretawe i odlazak na mjesta koja su potencijalna izvori{ta ove biqke, a u slu~aju te`ih zdravstvenih komplikacija, poput ote`anog disawa, treba se javiti qekaru, S.\. napomiwe dr Oleg Gruba~.

}i u rje{avawu egzistencijalnih problema izbjeglih koji su se nastanili na teritoriji RS. Stevanovi} u svom obra}awu navodi da je u proteklom ratu na tom prostoru izvr{eno najve}e etni~ko ~i{-

}ewe, da su po~iweni veliki ratni zlo~ini, ubistva, paqevine, silovawa i mu~ewa nedu`nih qudi u logorima. - Uni{teno je vi{e od 90 odsto sela, grobaqa i imovine, a da za sve to do danas niko nije odgovarao. Povratak je

Du{an Stevanovi}

onemogu}en, jer je veliki broj stanova izgubqen zbog protivzakonitog roka za podno{ewe zahtjeva za povrat stanarskog prava. Fabrike su uni{tene i prodate u bescijewe, kao i sva druga imovina na koju imamo neotu|ivo pravo. Uskra}ena su nam prava iz radnog odnosa, a pravi~na nadoknada i obe{te}ewa za nas su postali samo obi~na farsa i mrtvo slovo na papiru, isti~e se u proglasu ovog izbjegli~kog udru`ewa. Stevanovi} nagla{ava da su Srbi na prostoru centralne Bosne `ivjeli devet vijekova, da su na tom prostoru stolovale pravoslavne vladike i kraqevi, a da se sada na tom prostoru nalaze gnijezda bjelosvjetskih ratnih pla}enika iz arapskih zemaqa koji su sijali smrt i palili srpske svetiwe, te da su oni ti koji bri{u i posqedwe tragove srpskog vijekovnog bitisawa na lokalitetu centralne Bosne. E.S.N.


8

OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

Na osnovu ~lana 17. Zakona o podsticaju razvoja malih i sredwih preduze}a (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske'' broj 23/09 ) i Programa rada Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina za 2009. godinu, Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina raspisuje:

Na osnovu ~lana 17. Zakona o podsticawu razvoja malih i sredwih preduze}a (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske'' broj 23/09) i Programa rada Agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina za 2009. godinu, Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina raspisuje:

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za uvo|ewe sistema manaxmenta kvaliteta prema seriji standarda ISO 9001, 14001, 22000 (HCCP, BRC, IFC), 17025, 27001 i dobijawe CE znaka za mala i sredwa preduze}a na podru~ju op{tine Bijeqina za 2009. godinu

za dodjelu sredstava za podsticawe razvoja malih i sredwih preduze}a na podru~ju op{tine Bijeqina za 2009. godinu

1.Predmet Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava malim i sredwim preduze}ima u skladu sa ~lanom 7. Zakona o podsticaju razvoja malih i sredwih preduze}a (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske'' broj 23/09), s ciqem podsticaja razvoja malih i sredwih preduze}a na podru~ju op{tine Bijeqina, u skladu sa Programom razvoja malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina za 2009. godinu. 2.Namjena sredstava Sredstva se dodjequju kao pomo} malim i sredwim preduze}ima za uspostavqawe sistema menaxmenta kvaliteta prema seriji standarda ISO 9001: 2000 i dobijawe CE znaka u ciqu: - pove}awa i unapre|ewa proizvodwe, - pro{irewa i modernizacije postoje}ih poslovnih kapaciteta, - otvarawa novih radnih mjesta, - podsticaja izvoznih programa i osvajawa novih tr`i{ta. 3. Uslovi javnog poziva Na javni poziv mogu da se prijave preduze}a i zanatsko - preduzetni~ke radwe: - koja imaju sjedi{te i prijavu djelatnosti na podru~ju op{tine Bijeqina, - koja se bave proizvodnom djelatno{}u, - koja imaju izmirene poreske obaveze, - koja zapo{qavaju od 1 do 100 radnika, kojima se redovno izmiruju plate i doprinosi, - koja su izvozno orjentisana (ako ne bude dovoqan broj preduze}a izvoznika, sredstva }e se dodjeliti onim preduze}ima koja imaju ispuwene ostale uslove ovog javnog poziva), - koja imaju ugovor o anga`ovawu konsultantske ku}e, - koja ostvaruju dobit u posqedwe dvije godine i koja imaju u planu pove}awe broja zaposlenih, te pove}awe i unapre|ewe proizvodwe, - koja imaju kvalifikovane kadrove za uvo|ewe sistema kvaliteta (zaposlenost bar jednog visokostru~nog radnika), - koja }e sredstva iskoristiti za namjenu za koju su odobrena i koja }e dostaviti dokaz o uplati sredstava na ra~un konsultantske ku}e, - koja pristaju na monitoring namjenskog kori{}ewa sredstava, {to }e biti predmet ugovora. Na javni poziv ne mogu da se prijave preduze}a koja su u postupku ste~aja, prinudnog poravnawa ili likvidacije, kao i subjekti koji nisu izmirili obaveze prema dr`avi. 4. Finansijska sredstva Iznos pojedina~nih sredstava iznosi maksimalno do 50 odsto od vrijednosti ISO certifikata i dobijawe CE znaka. Sredstva koja se dodjequju obezbje|uju se iz buxeta op{tine Bijeqina, buxetska stavka - podsticaj razvoja malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina, a u visini neutro{enih sredstava. 5. Potrebna dokumenta Za u~e{}e na javnom pozivu potrebno je dostaviti: - popuwen obrazac zahtjeva, - ugovor sa konsultantskom ku}om sa Planom i Programom o uvo|ewu sistema kvaliteta, - ovjerena fotokopija li~ne karte podnosioca zahtjeva, - rje{ewe o registraciji preduze}a sa prilozima, - rje{ewe Republi~kog zavoda za statistiku RS, - rje{ewe Poreske uprave o JIB-u, - uvjerewe Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama, - bilans stawa i bilans uspjeha za 2007. i 2008. godinu, - uvjerewe Fonda PIO i Fonda zdravstvanog osigurawa o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osigurawe, - spisak prijavqenih radnika ovjeren od strane Fonda PIO, - uvjerewe da preduze}e nije u postupku ste~aja, likvidacije ili prinudnog poravwawa, kao i ovjerena izjava da nije u postupku za progla{ewe. Sva prilo`ena dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca i moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Po potrebi Komisija za dodjelu sredstava ima pravo zatra`iti dodatnu dokumentaciju i obrazlo`ewe. 6. Sprovo|ewe procedure javnog poziva Ispuwenost uslova i ocjenu zahtjeva utvr|uje Komisija za dodjelu sredstava na osnovu utvr|enih kriterija iz Programa razvoja malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina za 2009. godinu. Komisija za dodjelu sredstava donije}e odluku o visini i na~inu dodjele sredstava. Agencija }e sa podnosiocima koji budu ispuwavali uslove javnog poziva, zakqu~iti ugovor kojim }e se detaqno regulisati prava i obaveze ugovornih strana. Ukoliko se utvrdi nenamjensko tro{ewe sredstava, korisnici sredstava su du`ni odmah vratiti cjelokupan iznos sredstava.

1.Predmet Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih finansijskih sredstava u skladu sa ~lanom 7. Zakona o podsticaju razvoja malih i sredwih preduze}a (,,Slu`beni glasnik Republike Srpske'' broj 23/09), s ciqem podsticaja razvoja malih i sredwih preduze}a na podru~uju op{tine Bijeqina, u skladu sa Programom razvoja malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina za 2009. godinu. 2.Namjena sredstava - pokretawe novih proizvodnih kapaciteta i ostalih poslovnih aktivnosti, - pro{irewe i modernizacija postoje}ih poslovnih kapaciteta, - otvarawe novih radnih mjesta, - uvo|ewe novih tehnologija, - podsticaj izvoznih programa i osvajawe novih tr`i{ta. 3. Korisnici Na javni poziv mogu da se prijave preduze}a i zemqoradni~ke zadruge - koje imaju sjedi{te i prijavu djelatnosti na podru~ju op{tine Bijeqina, - koje }e sredstva iskoristiti za namjenu za koju su odobrena, -koje pristaju na monitoring namjenskog kori{}ewa sredstava, {to }e biti predmet ugovora. Na javni poziv ne mogu da se prijave preduze}a i zemqoradni~ke zadruge koje su u postupku ste~aja, prinudnog poravnawa ili likvidacije, kao i subjekti koji nisu izmirili obaveze prema dr`avi. 4. Finansijska sredstva Sredstva se obezbje|uju iz buxeta op{tine Bijeqina, buxetska stavka - podsticaj razvoja malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina, a u visini neutro{enih sredstava. 5. Potrebna dokumentacija Za u~e{}e na javnom pozivu potrebno je dostaviti: - popuwen obrazac zahtjeva, - kopiju rje{ewa o registraciji preduze}a ili zemqoradni~ke zadruge sa prilozima, - rje{ewe Republi~kog zavoda za statistiku RS, - rje{ewe JIB, - rje{ewe o PDV broju, - rje{ewe o izmirenom PDV, - bilans stawa i bilans uspjeha za 2007. i 2008. godinu, - uvjerewe o izmirenim obavezama po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osigurawe, - dokaz da preduze}e ili zemqoradni~ke zadruge nisu imale blokadu `iro ra~una do dana podno{ewa prijave, - spisak prijavqenih radnika ovjeren od strane Fonda PIO, - uvjerewe o izmirewu obaveza prema Poreskoj upravi RS za 2008. godinu, - uvjerewe da preduze}e i zemqoradni~ke zadruge nisu u postupku ste~aja, likvidacije ili prinudnog poravnawa, kao i ovjerena izjava da nije u postupku za progla{ewe, - uvjerewe od Osnovnog suda da se ne vodi krivi~ni ili prekr{ajni postupak protiv vlasnika, - dokaz da je aplikant vlasnik proizvodnih kapaciteta ili da ima zakqu~en ugovor o dugoro~nom zakupu. Sva prilo`ena dokumenta ne mogu biti starija od 6 mjeseci i moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Privredni subjekti koji apliciraju na Javni poziv, a osnovani su u 2009. godini ne podnose sqede}a dokumenta pod ta~kom 5: - rje{ewe o izmirenom PDV-u, - bilans stawa i bilans uspjeha za 2007. i 2008. godinu, - uvjerewe o izmirenim obavezama prema Poreskoj upravi za 2008. godinu. Po potrebi Komisija za dodjelu sredstava ima pravo zatra`iti dodatnu dokumentaciju i obrazlo`ewe. 6. Razmatrawe zahtjeva: Ispuwenost uslova i ocjenu zahtjeva utvr|uje Komisija za dodjelu sredstava na osnovu utvr|enih kriterija iz Programa razvoja malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina za 2009. godinu. Komisija za dodjelu sredstava donije}e odluku o visini i na~inu dodjele sredstava. Agencija }e sa podnosiocima koji budu ispuwavali uslove javnog poziva, zakqu~iti ugovor, kojim }e se detaqno regulisati prava i obaveze ugovornih strana. U slu~aju da se utvrdi nenamjensko tro{ewe sredstava, korisnici sredstava su du`ni odmah vratiti cjelokupan iznos sredstava. 7. Preduze}a koja su dobila podsticajna sredstva u 2008. godini od Agencija za razvoj msp-a, a po osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava za posticaj razvoja malih i sredwih preduze}a na podru~ju op{tine Bijeqina za 2008. godinu, ne mogu aplicirati za Javni poziv za dodijelu sredstava za podsticaj razvoja malih i sredwih preduze}a na podru~ju op{tine Bijeqina za 2009. godinu.

7. Na~in i rok za podno{ewe zahtjeva Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem po{te ili li~no na adresu: Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina, Kara|or|eva br. 29 Bijeqina, sa naznakom ,,Prijava na javni poziv za dodjelu sredstava za uvo|ewa sistema menaxmenta kvaliteta za mala i sredwa preduze}a na podru~ju op{tine Bijeqina - NE OTVARATI.'' Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi ne}e se uzimati u razmatrawe. Datum otvarawa poziva:10. 09. 2009. Datum zatvarawa: 25. 09.2009. Krajwi rok prijave:25. 09. 2009. Javni poziv }e biti objavqen u Semberskim novinama, TV Areni.

8. Na~in i rok za podno{ewe zahtjeva Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana objavqivawa javnog poziva u ,,Semberskim novinama'', preporu~enom po{iqkom ili li~no na adresu: Agencija za razvoj malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina, Kara|or|eva br. 29 Bijeqina, sa naznakom ,,Prijava na javni poziv za podsticawe razvoja malih i sredwih preduze}a op{tine Bijeqina - NE OTVARATI.'' Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi ne}e se uzimati u razmatrawe. Datum otvarawa: 10. 09. 2009. Datum zatvarawa: 25. 09. 2009. Krajwi rok predaje: 25. 09. 2009.

8. Ostale napomene Sve dodatne informacije, zahtjev i drugu prate}u dokumentaciju za aplicirawe, zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Agencije ili na telefon 055/204-024.

9. Ostale napomene Sve dodatne informacije, zahtjev i drugu prate}u dokumentaciju za aplicirawe, zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Agencije ili na telefon 055/204-024.

Javni poziv i obrazac zahtjeva, dostupni su i na web strani www.sobijeqina.org

Javni poziv i obrazac zahtjeva, dostupni su i na web strani www.bijeqina.rs.sr

Broj: 591/ 2009 Datum: 08.09.2009.

Direktor Agencije Vujadin Popovi}

Broj :590 /2009 Datum : 08.09.2009.

Direktor Agencije Vujadin Popovi}


HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

9

PET SAOBRA]AJNIH NESRE]A U SEMBERIJI U JEDNOM DANU

POVRIJE\ENA DVOJICA MOTOCIKLISTA a podru~ju op{tine Bijeqina u ~etvrtak, 3. septembra, dogodilo se pet mawih saobra}ajnih nezgoda u kojima su, pored nanesene materijalne {tete, dvojica motociklista zadobili lak{e tjelesne ozqede, potvrdio je de`urni operativni CJB Bijeqina. U ~etvrtak 3. septembra oko 20.00 sati zabiqe`ili smo saobra}ajnu nezgodu u Ulici Stefana De~anskog na izlazu iz Bije-

N

qine prema Br~kom u kojoj su u~estvovali putni~ko vozilo marke "golf" kojeg je vozio M.\. iz Qeqen~e i motocikl marke "suzuki". Najvjerovatnije zbog neprilago|ene brzine i naglog ko~ewa radi skretawa do{lo je do fizi~kog kontakta dva vozila pri ~emu je motciklist M.O. (1972) iz Br~kog lak{e povrije|en i nakon ukazane pomo}i u bijeqinskoj bolnici pu{ten je na ku}M.E. no lije~ewe.

SVE MAWE GROBNIH MJESTA NA GROBQU U PU^ILAMA AUTO U KANALU, PRONA\ENA I BOMBA ri osobe lak{e su povrije|ene prilikom slijetawa putni~kog vozila u kanal Da{nica, u nedjequ 6. septembra oko pola sata iza pono}i, u Ulici Du{ana Baranina. Pretpostavqa se, da je nektrolisana brzina i vo`wa pod dejstvom alkohola uzrok ove saobra}ajne nezgode Prilikom uvi|aja, u vozilu je prona|ena ru~na bomba zbog ~eka su na lice mjesta iza{li pripadnici Specijalne polcije i Civilne za{tite, potvrdio je de`urni operativni u CJB Bijeqina. Iz za sada nepoznatih razloga automobil marke

T

"reno 5" izgubio je kontrolu, po~eo se prevrtati, kojom prilikom je otpao predwi lijevi to~ak, da bi zavr{io u vodi kanala. Povrije|eni su voza~ renoa Nenad Bijukli} iz Badovinaca u Srbiji, te Sergej Klimenta i Bojan Paji}, obojica iz Bijeqine, a ovo je samo jo{ jedna posqedica {to pored kanala Da{nica ne postoji bilo kakava za{titna ograda. Policijski istra`iteqi poku{a}e utvrditi za{to je do{lo do prevrtawa vozila, a ostaje nerazja{weno kako se za ru~nu bombu znalo i prije nego je vozilo izvu~eno iz M.E. kanala?

Najve}im djelom grobqa u Pu~ilama, ako se izuzme dio kojim gazduje Srpska pravoslavna crkva, upravqa AD "Komunalac", koje je zadu`eno za parcelisawe, odr`avawe, sahrawivawe i zakup grobnih mjesta. Prema trenutnoj dinamici sahrawivawa i raspolo`ivog prostora za nove grobnice, praznih mjesta ima za jo{ jednu godinu. - Prije ta~no {esnaest godina, na{e preduze}e je po~elo da upravqa najve}om povr{inom na Gradskom grobqu i da se u potpunosti stara o svim tehni~kim detaqima, ka`e Bo`idarka Matkovi}, izvr{ni direktor u AD"Komunalac ". - Prvo pro{irewe grobqa bilo je 1999. godine, jer je u poratnom periodu do{lo do intenzivnijeg naseqavawa Bijeqine, da bi smo 1996. godine, ponovo pro{irili grobqe i sada upravqamo povr{inom od {est hektara. Trenutno imamo 4.400 ukopanih lica i 2.800 rezervisanih grobnih mjesta, dok je preostalo jo{ 280 mjesta da se pretvori u grobnice. Zbog ovih podataka, primorani smo da obustavimo daqu rezervaciju, tako da se nadamo da }e se u dogledno vrijeme ovom problemu posvetiti vi{e pa`we i da }emo u saradwi sa op{tinom Bijeqina uspjeti da dokupimo jo{ jednu parcelu, kako bismo uspjeli da iza|emo u susret potrebama. S tim u vezi, u~iweni su i odre|eni koraci, kako bi se kupila parcela pored dijela grobqa sa sjeverne strane, povr{ine od oko 3.700 metara kvadratnih, {to bi zna~ilo, da poslije toga nema nikakvih izgleda za daqe pro{irivawe. Vjerovatno }e se za koju godinu realizovati ideja o formirawu novog grobqa i koliko znam, za tu namjenu je predvi|ena velika parcela ispod Obrije`i. Do tada, primorani smo da oprezno raspola`emo sa budu}im grobnim mjestima, jer nikako ne smijemo dozvoliti da popunimo grobqe, a da nemamo novu lokaciju, obja{wava Bo`idarka Matkovi} i nagla{ava da veliki problem predstavqa i tradicionalan na~in sahrawivawa, kojim se zauzima dosta mjesta, tako da se po~elo razmi{qati o uvo|ewu odre|enih inovacija, kao {to je to u ve}im gradovima, gdje se prave grobnice na vi{e nivoa. -T Tako bi se znatno racionalni-

Bo`idarka Matkovi}: Neophodno pro{irewe grobqa

je obavqao ~in sahrawivawa. Sve re~eno, treba da i gra|ane, potencijalne zakupce, malo vi{e zainteresuje, naro~ito zbog ~iwenice, da mi grobno mjesto, po cijeni

od 175 KM, koliko ko{ta i sahrawivawe, izdajemo na deset godina, nakon ~ega je potrebno obnoviti rezervaciju, istakla je BoS.\. `idarka Matkovi}.


10

OBRAZOVAWE / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

SASTANAK SA DIREKTORIMA BIJEQINSKIH OSNOVNIH I SREDWIH [KOLA

NASTAVA MO@E DA PO^NE i{e od milion i po maraka op{tina je u ovoj godini izdvojila iz buxeta za izgradwu i adaptaciju {kola na podru~ju op{tine. U Koviqu{ama je u ponedjeqak zazvonilo {kolsko zvono u novoj devetorazrednoj {koli u koju smo investirali 1,2 miliona KM. Zapo~eta je izgradwa {kole u Dowoj ^a|avici. Zahvaquju}i podr{ci resornog ministarstva adaptirana je {kola "Sveti Sava" u gradu i {kola "Petar Ko~i}" u Brocu, a otpo~iwe i dogradwa {kole u Patkova~i, izjavio je na~elnik op{tine Mi}o Mi}i} nakon sastanka sa direktorima osnovnih i sredwih {kola. Uglavnom, 10.500 osnovaca i oko 4.500 sredwo{kolaca u ponedjeqak je sjeslo u {kolske klupe, a me|u wima je i 1033 prva~i}a. U sredwe {kole upisani su svi u~enici, zahvaquju}i razumijevawu resornog ministarstva da se odobri pove}awe na broj od 32 u~enika po odjeqewu. Na~elnik Mi}i} je naglasio da je prevoz u~enika koji putuju na relacijama du`im od ~etiri kilometra do {kole obaveza resornog ministarstva. - Ministarstvo participira sa polovinom iznosa mjese~ne karte od 25 do 28 KM. Mi }emo zajedno sa ministarstvom raspisati tender za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a koji }e pre-

V

voziti u~enike u ovoj {kolskoj godini. Op{tina je u pro{loj {kolskoj godini izdvajala dio sredstava za prevoz u~enika, ali u ovoj godini, zbog izdvajawa za izgradwu {kolskih objekata, op{tinski buxet ne mo`e podmiriti tu obavezu. Ponavqam, tro{kovi prevoza u~enika, koji putuju do {kole du`e od ~etiri kilometra, je zakonska obaveza resornog ministarstva, istakao je na~elnik Mi}i}. U pro{loj {kolskoj godini op{tina je participirala sa 30 KM mjese~no po u~eniku, ali zbog slabijeg puwewa buxeta, u procentu i do 30 odsto, vi{e nije u stawu da na taj na~in pomogne roditeqima i wihovoj djeci koja koriste javni prevoz

do {kole. Dragorad Vasi}, predsjednik Aktiva osnovnih {kola istakao je da }e opremawe i izgradwa novih {kolskih objekata biti kandidovana i za narednu buxetsku godinu. - Nabavka u~ila i namje{taja ostaje kao stalna obaveza. Kadrovski, {kole su dobro popuwene i trenutno najve}i problem predstavqa nedostatak nastavnika matematike i wema~kog jezika. [to se ti~e prevoza u~enika, raspisivawe tendera za najpovoqnijeg prevoznika je jedino ispravno rje{ewe. Resorno ministarstvo }e svoj dio finansijske obaveze za prevoz u~enika uskla|ivati sa tr`i{nom cijenom nafte, rekao je Vasi}, naglasiv{i da }e od pr-

vog dana {kolske godine za sve u~enike biti obezbije|en prevoz do {kole, kao privremeno rje{ewe, dok se ne okon~a postupak oko izbora najpovoqnijeg prevoznika. S obzirom na to da je zakonska obaveza {kola da u razredu ne smije biti vi{e od 25 u~enika i da je to optimalan broj za kvalitetno izvo|ewe nastave, Dragorad Vasi} ka`e da }e i O[ "Vuk Karaxi}", ~iji je on direktor, morati formirati dva nova odjeqewa za osme i devete razrede kako bi se ispunio kriterij koji je propisan pravilnikom. Vasi} ka`e da se u svijetu odavno ne radi u dvije smjene u {kolama, dok neke {kole u Bijeqini godinama rade u tri smjene. Izgradwom nove {kole na Le-

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0 - DN - 08 - 002 134 U Bijeqini, dana 01. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-002 134, po zahtjevu SULEJMANA DURAKOVI]A sina Mehmeda iz Bijeqine po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 2636 po kulturi stambena zgrada u povr{ini od 53 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 47 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 13 m2 i dvori{te u povr{ini od 250 m2 upisana u Pl 1143 k.o. Bijeqina 1. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl 1143 k.o. Bijeqina 1 upisan je Durakovi} (Mehmeda) Sulejman sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis prava na zemqi{tu i objektima stekao je Sulejman Durakovi} sin Mehmeda sa dijelom 1/1. U istom postupku, na predmetnim nekretninama, izr{i}e se zabiqe`ba prava iz ugovora o do`ivotnom izdr`avawu Broj: OPU - 761/2008 u korist Deutschmann Rizvanovi} Mensure k}eri Ibrahima i Kowi} Samira sina Hazima. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

dincima situacija bi se popravila, bar kada je rije~ o izra`enom nedostatku u~ioni~kog prostora.\oko Ani~i}, direktor O[ "Stevan Nemawa" iz Gorweg Dragaqevca ka`e da se na tom podru~ju, koje ima 12 {kola, prevoze djeca sa dva autobusa. - Autobusi prevoze i nastavnike i u~enike. Bez prevoza nemogu}e je organizovati nastavu. Neka djeca `ive i po 15 kilometara udaqeno od {kole. Cijena od 30 KM po u~eniku je velika za porodice koje imaju po dvoje, troje, pa ~ak i ~etvoro djece u {koli. Zbog toga roditeqi o~ekuju pomo} od op{tine i resornog ministarstva, ka`e na kraju \oko Ani~i}. E.S.N.

Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 866 U Bijeqini, dana 04. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 866, po zahtjevu SRETENA MITROVI]A sina Qube iz Bijeqine po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 4114 zv. Oku}nica po kulturi stambena zgrada u povr{ini od 85 m2, dvori{te u povr{ini od 500 m2 i wiva 2. klase u povr{ini od 61 m2 {to iznosi ukupnu povr{inu zemqi{ta od 646 m2 upisana u Pl.3030 k.o. Bijeqina 1. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl 3030 k.o. Bijeqina 1 upisan je Mitrovi} (Qube) Sreten sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis vlasni{tva na zemqi{tu i stambenoj zgradi stekao je Sreten Mitrovi} sin Qube sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.


OBRAZOVAWE

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

OTVORENA NOVA [KOLA U KOVIQU[I novom nasequ Koviqu{a u nedjequ popodne otvorena je novoizgra|ena devetorazredna {kola u ~iju je izgradwu op{tinska uprava investirala oko 1,2 miliona maraka. U novoizgra|enom objektu bi}e smje{tena ambulanta porodi~ne medicine i prostorije mjesne zajednice.

U

Otvaraju}i novu {kolu, na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} istakao je da ga raduje ~iwenica {to je nova {kola izgra|ena u vremenu ekonomske krize. - [kola je izgra|ena na radost djece i wihovih roditeqa koji `ive u ovom nasequ. Za nas su ovo slatke muke, jer samo saznawe da se pove}ava broj najmla-

|ih stanovnika u ovom i drugim naseqima, iziskuje i potrebu za izgradwom novih {kolskih objekata. U Bijeqini se trenutno {koluje oko 15.000 u~enika osnovnih i sredwih {kola i nekoliko hiqada studenata. To je znak da Bijeqina postaje grad mladih koji }e svoju budu}nost graditi u ovoj sredini, rekao je

na~elnik Mi}i}, istakav{i da }e otvarawem nove {kole u Koviqu{i biti rastere}en {kolski prostor u centralnoj {koli "Knez Ivo od Semberije". Prisustvuju}i ceremoniji otvarawa nove {kole u Koviqu{i, Ranko Savanovi} pomo}nik ministra prosvjete i kulture za osnovno obrazovawe istakao je da

11

po~etak {kolske godine u RS obiqe`ava i ~iwenica o pet novoizgra|enih {kolskih objekata. - Kada se izgradi jedno novo naseqe, kao {to su Koviqu{e, onda je logi~no da i svijest qudi bude na tom nivou, da je neophodno {to prije izgraditi jednu ovakvu {kolu. Ta ideja je realizovana i to predstavqa radost za sve nas. I od u~enika se o~ekuje da prona|u svoj put, kad je znawe u pitawu. Tamo gdje ima djece, ima i budu}nosti, rekao je Savanovi}, za`eliv{i u~enicima sretan po~etak jo{ jedne {kolske godine. Direktor O[ "Knez Ivo od Semberije", Vaso Mitri} istakao je da je resorno ministarstvo odobrilo 52.000 KM za nabavku namje{taja za u~ionice, ali da je tenderska procedura usporila realizaciju tog posla do po~etka {kolske godine. - U me|uvremenu smo u u~ionice ubacili polovan namje{taj, sve dok ne stigne nova oprema. Ovo }e biti devetorazredna {kola koja u doglednoj budu}nosti, ukoliko se broj u~enika bude pove}avao, ima velike {anse da postane i samostalan {kolski objekat, rekao je Mitri}. Q.Q.

ZAZVONILO PRVO ZVONO

Prvog dana ove {kolske godine u svim {kolama u Semberiji nastava je po~ela po planu. Tako je bilo i u Osnovnoj {koli ,,Sveti Sava’’u Bijeqini. Uzbu|ewe, radost, a pomalo i strah od novih obaveza pratili su, kako mali{ane, tako i wihove roditeqe. Najradosniji, a istovremeno i najupla{eniji bili su prva~i}i... otjerane kao princeze sa {kolskim torbama na prvi ~as su `urile vidno uzbu|ene i Ana Staji} i Milanka Paji}, u~enice prvog razreda O[ ,,Sveti Sava’’ Bijeqina. Polasku u {kolu radovao se Pantelija Bo`i}, tako|e u~enik prvog razreda O[ ,,Sveti Sava’’ Bijeqina, jer }e, kako ka`e, mnogo da nau~i u {koli. - Nau~i}u da brojim, da pi{em, nau~i}u nove pjesmice, a mo}i }u i da se igram i da na|em druga, dodaje ponosno Pantelija. Sli~no je ispri~ala i wegova {kolska drugarica, Nikolina Mini}, iz Bijeqine. Kao i prethodnih godina na po~etku i ove {kolske godine u O[ ,,Sveti Sava’’ prire|ena je sve~anost. - U na{oj {koli, zajedno sa podru~nim odjeqewem u Batkovi}u, je 1430 u~enika raspore|enih u 58 odjeqewa. Danas o~ekujemo i najmla|e u~enike, |ake prvake, wih je 141, u centralnoj {koli je pet i jedno odjeqewe u Batkovi}u. Na{a {kola ima izuzetnu saradwu sa CJB Bijeqina, a posebno sa pripadnicima saobra}ajne policije. Rezultat te saradwe je, da na sre}u, nije bilo povrije|enih u~enika, iako se mi nalazimo na frekventnoj raskrsnici. Veoma je va`no da na{i

D

u~enici bezbjedno dolaze u {kolu. Evo od jutros su uspred {kole pripadnici policije i bi}e ovdje u udarnim terminima kada je najfrekventnije, kazala je Du{anka Bjelica, direktor O[ ,,Sveti Sava’’ Bijeqina, a Radenko Kne`evi}, zamje-

nik komandira Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Bijeqina potvrdio je, da MUP RS povodom po~etka nove {kolske godine provodi akciju ,,Za{titimo djecu u saobra}aju’’ ~iji je osnovni ciq prevencija saobra}ajnih nesre}a i ve}a

Ana Staji} i Milanka Paji}

Pantelija Bo`i}

bezbjednost djece u saobra}aju. - Ove aktivnosti }e se provoditi u dvije faze. U prvoj fazi koja }e trajati do 15. septembra, u saradwi sa direktorima osnovnih {kola i Savjetom za bezbjednost saobra}aja vr{i}e se predavawe za u~eni-

Du{anka Bjelica

ke od prvog do ~etvrtog razreda na temu ,,Bezbjednost djece u saobra}aju’’. U drugoj fazi CJB Bijeqina }e obezbijediti prisustvo dovoqnog broja policajaca u zonama svih osnovnih {kola koji }e imati zadatak da obezbijede sigurnost djece prilikom prelaska kolovoza, kao i du` trase kojom se djeca kre}u. Maksimalno }emo poja~ati kontrolu voza~a u zonama osnovnih {kola, pojasnio je Kne`evi} i uputio apel voza~ima da u zonama osnovnoh {kola maksimalno obrate pa`wu i smawe brzinu kako bi u svakom momentu mogli blagovremeno da zaustave svoje vozilo i ne ugroze ni jednog mali{ana, niti bilo kog drugog V.Z. u~esnika u saobra}aju.


12

REPORTA@A

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

NA PODRU^JU SEMBERIJE I MAJEVICE ODR@AN ^ETVRTI SABOR LOVACA REPUBLIKE SRPSKE

DRU@EWE NA PRVOM MJESTU Pi{e: QUBO QUBOJEVI] Foto: GORAN BOBI]

ova~ki savez Republike Srpske, u saradwi sa op{tinama Bijeqina, Ugqevik, Lopare i Vladom distrikta Br~ko organizovao je tokom vikenda tradicionalni ^etvrti sabor lovaca RS na reviru "Pet jezera" u Bijeqini, dok je Osmi lova~ki Kup u ga|awu lete}ih meta odr`an na lokaciji Ristovac na Majevici, u Loparama. Na saboru se okupio veliki broj predstavnika lova~kih udru`ewa iz Republike Srpske, a to je bila prilika i za dru`ewe sa lovcima iz drugog entiteta, kao i sa lovcima iz Srbije. Na sjednici Upravnog odbora Lova~kog saveza Republike Srpske, koja je tako|e odr`ana u Bijeqini, razgovarano je o razvoju lovstva u Republici Srpskoj. Radenko Bo`i}, sekretar Lova~kog udru`ewa "Semberija" i ~lan Organizacionog odbora ^etvrtog sabora lovaca ka`e da su lovci u Republici Srpskoj spremni da se suo~e sa svim problemima i izazovima koji stoje pred wima i da imaju jasne orjentire kad je u pitawu ulazak u evropske integracije. - Od stotinu lova~kih udru`ewa, koliko ih danas imamo u RS, veliki broj wih je do{ao na ovaj sabor kako bismo se dru`ili i razmijenili mi{qewa o novom Zakonu o lovstvu u RS. Jedinstven stav lovaca je da se ova grana privrede nalazi na margini i da resorno ministarstvo ne uva`ava lovstvo

L

Predsjednik Lova~kog saveza RS Vuka{in Vojinovi} (lijevo) i sekretar Lova~kog udru`ewa ,, ,,Semberija Radenko Bo`i} (desno)

kao perspektivnu privrednu granu koja mo`e donijeti zna~ajna sredstva Republici Srpskoj. Za razliku od predratnih vremena kad je bilo malo lovaca, mi danas imamo mnogo vi{e lovaca, ali i vi{e divqa~i, {to pokazuje da lovci vode brigu o uzgoju i za{titi divqa~i. Tokom godine samo u Semberiji u lovi{ta ubacimo od ~etiri do osam hiqada fazanskih pili}a. U unapre|ewe lovstva u Semberiji u proteklih desetak godina investirano je izme|u 250.000 i 300.000 KM, ka`e Bo`i}. U okviru ovogodi{weg Sabora lovaca organizovano je regionalno takmi~ewe u lovu na prepelicu. Takmi~ilo se osam ekipa, a najboqe rezultate postigli su lovci Lova~kog udru`ewa "Semberija". Drugo mjesto pripalo je LU "Podriwe" Jawa, dok su tre}e mjesto osvojili lovci Lova~kog udru`ewa "Fazan" iz Br~kog. U ovoj lova~koj disciplini posebno se ocjewuje rad lova~kih pasa na terenu. Najboqe ocjene dobio je wema~ki o{trodlaki pti~ar Branimira Milo{evi}a iz Popova. Da `rtve u ovoj disciplini ne moraju biti samo prepelice, pokazuje i to da je jedan rasni poenter nastradao od toplotnog udara. U lova~kom vi{eboju nadmetalo se tako|e osam ekipa lovaca. Najboqe rezultate imali su lovci LU "Jelen" iz Glavi~ica - 69 poena. Drugo mjesto pripalo je lovcima LU "Par-


SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

tizan" iz Dowe Trnove, dok su tre}eplasirani bili lovci iz LU "Golub" iz Broca. Pojedina~no, najboqi je bio Goran Tanasi}, sa 28 bodova, dok su drugoplasirani i tre}eplasirani Slobodan Ivanovi} i Milivoje Bojani} sa 21, odnosno sa 20 osvojenih bodova, svi iz LU "Jelen" Glavi~ice. Na Drugoj saveznoj izlo`bi lovnih pasa ocjewivano je 110 lova~kih pasa iz oba entiteta, Srbije i ^e{ke. Tri najboqa mlada lova~ka psa imaju Milan Todorovi} iz Dowe Trnove (srpski goni~), Dragi} Rapai} iz Klewa u Ma~vi (wema~ki kratkodlaki pti~ar) i Miroslav Mari} iz Batkovi}a (alpski kratkodlaki jazavi~ar). Za tri najboqa psa na ovoj izlo`bi progla{eni su: posavski goni~, vlasni{tvo Cvijetina Jovi}a iz Lopara, wema~ki kratkodlaki pti~ar, vlasni{tvo Dragi}a Rapai}a iz Klewa i wema~ki lovni terijer Alekse Laketi}a. Za najboqi par lova~kih

pasa progla{eni su srpski goni~i, vlasni{tvo Milana Todorovi}a iz Dowe Trnove. Za najboqu grupu pasa progla{eni su lova~ki psi Qubi{e Lazi}a iz Velike Obarske, a rije~ je o srpskim trobojnim goni~ima. Na takmi~ewu u ga|awu glinenih golubova najboqi rezultat postigli su lovci LU "Lakta{i" sa 62 boda, dok je drugoplasirana LU "Majevica" iz Lopara sa 61 bodom. Tre}eplasirana je LU "Semberija" sa 60 osvojenih bodova. Pojedina~no, najboqi strijelac bio je Mladen Simi}, koji je odbranio pro{logodi{wu titulu i osvojio 47 bodova. U nadvla~ewu konopca najboqi su bili lovci LU "Semberija", dok su drugo i tre}e mjesto osvojili lovci iz Broca i Crwelova. Najboqi lova~ki paprika{ pripremila je ekipa lovaca iz Jamene u Sremu, drugo mjesto pripalo je lovcima iz Dvorova, a tre}e lovcima iz Erdevika.

REPORTA@A

13


14

HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

OSVJE[TANA SLOVA^KA EVANGELISTI^KA CRKVA U BIJEQINI dru`ewe Slovaka Semberije "Juraj Jano{ik", formirano u februaru 2006. godine, organizovalo je u pro{lu nedjequ osvje{tawe slova~ke evangelisti~ke crkve koja je izgra|ena u Ulici Kosovke djevojke u Bijeqini. Ceremoniji osvje{tawa nove crkve prisustvovali su vjernici Slovaci koji `ive u Bijeqini, biskup Samuel Vrbovski, konzul Slova~ke ambasade u BiH Monika Biela i na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i}. Mihail [tefik, ~lan Udru`ewa Slovaka "Juraj Jano{ik" ka`e da je izgradwa slova~ke crkve u Bijeqini zapo~eta prije dvije godine, te da je ovaj vjerski objekat izgra|en zahvaqaju}i nesebi~noj finansijskoj pomo}i op{tine Bijeqina, Vlade Slova~ke i slova~ke ambasade u Sarajevu, te brojnih donatora iz Bijeqine. Za izgradwu slova~ke crkve izdvojeno je oko 70.000 KM. Na~elnik op{tine Bijeqina, Mi}o Mi}i} ~estitao je na zavr-

U

BRATSTVO I SESTRINSTVO PRESVETE BOGORODICE TROJERU^ICE

^ETIRI GODINE USPJE[NOG RADA subotu, petog septembra u manastiru ,,Sveti Vasilije Ostro{ki’’ U Bijeqini obiqe`ene su ~etiri godine uspje{nog rada Milosrdnog udru`ewa ,,Bratstvo i sestrinstvo Presvete Bogorodice Trojeru~ice’’. U manastirskoj porti organizovano je duhovno i kulturno ve~e koje je, kako je potvr|eno, bilo posve}eno djeci sa posebnim potrebama. Uru~ene su i zahvalnice donatorima koji su pomagali rad Udru`ewa u proteklom periodu. U programu su u~estvovale vokalna i recitatorska sekcija ,,Bratstva i sestrinstva Presvete Bogorodice Trojeru~ice’’, manastirski hor, te pjesnik Milan Nikoli}. Na sve~anosti je promovisan i humanitarni broj telefona 1411 za prikupqawe pomo}i za lije~ewe bebe Damjana Simi}a iz Bijeqine. ^lanovi Udru`ewa ,,Trojeru~ica’’ osim humanitarnih aktivnosti aktivno rade i na duhovnom obrazovawu mladih.

U

{etku izgradwe ovog vjerskog hrama i naglasio da izgradwa slova~ke crkve potvr|uje da Bijeqina `eli biti otvoren i moderan grad u kome }e svoju egzistenciju i svoj duhovni mir prona}i svi weni gra|ani, bez obzira na to kojoj konfesiji pripadali. Doseqavawe Slovaka u Bijeqinu zvani~no datira od 1885.

godine, kada su u selo Qeqen~a doselile prve slova~ke porodice, Jurik, Ga{par, ^asar, Grwa, [tefek, Bala{, Barto{ i druge. Slovaci po~iwu da kupuju zemqu od begova koji se sele u Anadoliju. Uz zemqoradwu, Slovaci su se bavili kova~kim i kolarskim zanatima. Porodica [imon postaje vlasnik oko 750

dunuma zemqe u takozvanom [imunovom poqu. [tefan [imon, zvani Pi{ta, kupuje obradivo zemqi{te i od Nijemca Johana Trebi~a. Do 1946. godine [imon posjeduje uqaru, vr{alicu parwa~u i druge poqoprivredne ma{ine. Jozef Senahradski 1902. godine gradi ciglanu u [imunovom

poqu, koja je radila sve do zavr{etka Drugog svjetskog rata. Od 200, prije rata, broj Slovaka sveo se na ~etrdesetak po popisu iz 1981. godine, jer je asimilacijom wihov broj zna~ajno smawen. Trenutno u Bijeqini `ivi tridesetak Slovaka, dok Udru`ewe "Juraj Jano{ik" broji Q.Q. stotiwak ~lanova.

POZOVITE 1411 I POMOZITE MALOM DAMJANU SIMI]U! estomjese~nom Damjanu Simi}u iz Bijeqine potrebna je nov~ana pomo} za hitnu operaciju o~iju na ~uvenoj ruskoj oftamolo{koj klinici "Fjodorov" u ruskom gradu Kaluga. Damjanov otac Boris Simi} ka`e da je problem sa o~ima prouzrokovan retinopatijom, kako se stru~no naziva bolest prijevremeno ro|ene djece, isti~u}i da je od ruskih qekara dobio uvjeravawa da mogu pomo}i wegovom sinu da ozdravi. - Klinika Fjodorov je jedina koja nam u ovom trenutku mo`e pomo}i. Trudimo se na sve na~ine da prikupimo novac za Damjanovo lije~ewe. Prva operacija koja je ura|ena u utorak, 8. septembra, ko{ta oko 12.500 konvertibilnih maraka. Dosta qudi nam je ve} iza{lo u susret i prikupili smo jedan dio novca. Na{ narod ima veliku du{u, javqaju nam se potpuno

[

nepoznati qudi iz svih dijelova Republike Srpske i daju koliko mogu, ka`e Simi}. Od prije nekoliko dana, porodica Simi} dobila je i humanitarni telefonski broj 1411. Svi koji pozovu ovaj broj telefona, bilo sa fiksne ili mobilne mre`e, darova}e 1 KM za lije~ewe Damjana Simi}a. - Moj sin je ro|en prijevremeno, sa {est i po mjeseci. Qekari u Beogradu nisu dozvolili poro|aj carskim rezom, nego na vakuum, pa je to vjerovatno izazvalo poreme}aj o~iju. Prvenstveno je ugro`eno lijevo oko, {to je, prema rije~ima qekara, uobi~ajeno kod ranije ro|ene djece. Probali smo da problem rije{imo na klinici u Novom Sadu, kod oftamologa Ane Oros, ali bezuspje{no. Stru~waci su nam zatim preporu~ili kliniku "Fjodorov", kao jedino mjesto gdje mo`emo izlije~iti sina. U suprotnom, rekli

su nam da }e mu s vremenom biti ugro`eno i drugo oko. Mnogi qudi se trude da nam pomognu. Posebnu zahvalnost dugujemo Udru`ewu "Trojeru~ica" koje ~ini sve da prikupimo potrebna sredstsva za operaciju. Sada imamo i humanitarni broj i unaprijed se zahvaqujem svim dobrim qu-

dima koji su spremni da pomognu, ka`e Simi}. On dodaje da su mu ruski qekari ukazali da }e za potpuno izlije~ewe wegovog sina mo`da biti potrebne i dodatne operacije, {to podrazumijeva nove tro{kove, pa je ovoj porodici iz Bijeqine neophodna finansijska pomo}. Anka Todorovi} iz Milosrdnog udru`ewa "Bratstva i sestrinstva Presvete Bogorodice Trojeru~ice", koje u svakoj prilici poma`e djeci ometenoj u razvoju, ka`e da humanitarni broj 1411 za pomo} Damjanu Simi}u va`i do kraja septembra ove godine. - Mi }emo stajati iza Damjana sve dok bude potrebno. Dobri qudi mogu da zovu na ovaj humanitarni broj do kraja mjeseca, a ako bude potrebe za novom akcijom za pomo} Damjanu na{e udru`ewe }e se sigurno ponovo ukqu~iti, ka`e Anka Todorovi}. S.M.


EKOLOGIJA / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

15

SAVEZ EKOLO[KIH SNAGA BIJEQINA

STOP KESAMA OD PLASTIKE! T

EKOLO[KE KU]E rend savremenih i zdravih ku}a budu}nosti sve vi{e postaje hit u svijetu. ^ovjek se ponovo vra}a na~inima gradwe koji su kori{teni u pro{losti. Suo~en sada sa globalnim klimatskim promjenama poku{ava na}i najefikasnije i najisplatqivije na~ine gradwe. Pored trendova ekolo{kih ku}a od pru}a i blata, slame i trske najnoviji trend je gradwa zemqanim xakovima koji se mogu armirati cementom ili blatom. Sistem gra-

T

dwe je jeftin i izuzetno jednostavan i naziva se earth bag sistem, a wegov tvorac Nader Kalil ka`e da to nije ni{ta novo, jer se koristi ve} godinama i zasniva se na starim na~inima gradwe, kod beduinskih plemena i kod meksi~kih Indijanaca. Kada se xakovi puweni zemqom poja~aju cementom budu kao kamen, a ujedno su i nose}a konstrukcija. Ovaj sistem gradwe uspje{no se koristi ve} trideset godina i omogu}ava izuzetno ekonomi~nu prirodnu i ma{tovitu gradwu. Ug-

lavnom se ne gradi vi{e od jednog sprata, a spoqa i iznutra se poja~ava dodatno i `icom, trskom, slamom, te se nanosi cement. Postoje mnogi objekti u svijetu gra|eni ovim sistemom, a uglavnom se najvi{e koristi za izgradwu prostora namijewenih za potrebe organizovawa kampova i kolektivnih smje{taja. Nadamo se da }e na{i sugra|ani uskoro imati prilike da u budu}em Regionalnom ekolo{ko - istra`iva~kom centru ,,Semberija’’ vide kako ti objekti izgledaju u prirodnom ambijentu. Q.B.

okom septembra Savez ekolo{kih snaga Bijeqine predvidio je niz aktivnosti koje }e zapo~eti i realizovati. Najzna~ajnija od wih je finalizirawe dogovora oko lokacije i zapo~iwawe osnivawa Regionalnog ekolo{ko - istra`iva~kog centra ,,Semberija’’. Za Me|unarodni dan bez automobila, 22. septembra, planirano je vr{ewe monitoringa frekvencije saobra}aja u centru grada na ~etiri lokacije i uli~na kampawa sa potpisivawem peticije kojom }e se od nadle`nih slu`bi tra`iti da centar grada bude vikendom bez automobila. Osim {to bi se aerozaga|ewe u centru grada bar osjetno smawilo tokom vikenda, dobio bi se i prostor za niz aktivnosti, od opu{tene {etwe, mogu}nosti vo`we rolera i bicikla, organizovawa zabavnih, kulturnih i uli~nih manifestacija. Predratni stanovnici Bijeqine se sje}aju da je centar grada bez automobila funkcionisao solidno prije rata. Saobra}aj je bio zatvoren od 20 ~asova petkom, do 20 ~asova nedjeqom. Tada se centar grada koristio za opu{tene {etwe, dru`ewa, izlazak sa djecom, pa su ~ak i neke pozori{ne predstave i izlo`be iz-

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 610 U Bijeqini, dana 01. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 610, po zahtjevu MIROSLAVA MILOVANOVI]A, sina Rade i VELINKE MILOVANOVI] k}eri Riste iz Bijeqine po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 1749/53 po kulturi stambena zgrada u povr{ini od 125 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 13 m2 i dvori{te u povr{ini od 338 m2 upisana u Pl. 5551 k.o. Bijeqina 2. Po podacima katastarske evidencije kao suposjednici u Pl 5551 k.o. Bijeqina 2 upisani su Milovanovi} (Rade) Miroslav sa dijelom 1/2 i Milovanovi} (Riste) Velinka sa dijelom od 1/2. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis prava na zemqi{te i objektima stekli su Miroslav Milovanovi} sin Rade sa dijelom od 1/2 i Velinka Milovanovi} k}i Riste sa dijelom od 1/2. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

vo|ene na otvorenom. Osim potpisivawa peticije taj dan }e se poku{ati skrenuti pa`wa na{im sugra|anima za smawewe upotrebe automobila i ,,kori{tewe’’ vlastitih nogu i bicikla. -T Tokom septembra zapo~e}emo i kampawu ,,Stop plasti~nim kesama’’ kojom }emo najprije obuhvatiti megamarkete i trgova~ke firme. Upotreba biorazgradivih kesa ve} uveliko ima svoju primjenu u svijetu i okru`ewu, a nadamo se da }e se ova kampawa uspje{no realizovati i u na{em gradu. Planirano je i pro{irewe Saveza po prispjelim zahtjevima zainteresovanih udru`ewa ~ime }e se snaga Saveza pro{iriti i oja~ati. Aktivnosti sadwe drve}a i ~i{}ewa planiranih obala i lokacija realizova}e se tokom oktobra i novembra ~ime }emo, nadamo se, uspje{no realizovati planirane aktivnosti Saveza ekolo{kih snaga za ovu godinu. Ukoliko dobijemo odre|ena materijalna sredstva predvi|ena nekim projektima na koje smo konkurisali, nadamo se da }e biti jo{ vi{e realizovanih aktivnosti o kojima }emo obavijestiti na{u javnosti, istakla je Sne`ana Jagodi} Vuji} koordinator Saveza ekolo{kih snaga BijeQ.V. qine.

Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 001 524 U Bijeqini, dana 02. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-Dn-09-001 524, po zahtjevu SMIQE BENOVI] k}i Nikole iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Nata{i Mitrovi}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao k.~. br. 3914/1 u naravi stambena zgrada povr{ine 116 m2, pomo}na zgrada povr{ine 18 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i vo}wak 3. klase povr{ine 94 m2, upisane u Pl. 541 K.O. Bijeqina 1. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 541 K.O. Bijeqina 1 upisana je Smiqa Benovi} k}i Nikole iz Bijeqine. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka upisa}e se Smiqa Benovi} k}i Nikole iz Bijeqine Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.


16

ZDRAVSTVO

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

HIGIJENSKI ISPRAVNOM VODOM DO ZDRAVQA IX DIO

KAKVU VODU PIJU NA[I \ACI? Pi{e: PRIM. POPOVI] DR DRAGAN SPECIJALISTA EPIDEMIOLOG

Ovim tekstom poku{avamo do}i do odgovora na pitawe kakvu vodu za pi}e upotrebqava najosjetqivija populacija - |a~ki nara{taj. Ovo tim prije, jer se ve}ina |aka, po prvi put u `ivotu, susre}e sa `ivotom i radom u ve}im grupama, sa svim pozitivnim i negativnim epidemiolo{kim karakteristikama kolektiva. Stoga }e, po pitawu kvaliteta vode za pi}e, neki nalazi i ocjene biti ponovo iznesene, {to, nadamo se, ne}e biti na odmet. U na{oj analizi }e se koristiti nalazi ispitivawa vode na higijensku ispravnost sprovedeno rutinskim nadzorom nad vodosnadbijevawem u na{oj lokalnoj zajednici tokom 2008. godine. U op{tini Bijeqina u funkciji je 46 osnovnih {kola, od ~ega 12 centralnih i 34 podru~ne {kole, u kojima nastavu poha|a 10 443 u~enika, a u wima je zaposleno 828 prosvjetnih i ostalih radnika, dakle, u~enici, prosvjetni i ostali zaposleni radnici }e predstavqati grupu korisnika vode za pi}e. Na tabeli broj 1 prikazani su osnovni podaci o vrstama vodoobjekata i kvalitetu vode za pi}e iz wih koju upotrebqavaju navedeni korisnici. Red. Br 1

Vrste vodoobjekata 2

Ukupno {kola

No, veliki je broj osnovnih {kola koje se vodom za pi}e snadbijevaju iz kopanih bunara (15), ali samo 2, sa zanemarqivo malim brojem korisnika (svega 53) piju higijenski ispravnu vodu za pi}e iz tih vodoobjekata. Radi se o {kolama u selu Ostoji}evo i Gradcu. Ve} smo ranije isticali, da su bu{eni bunari pouzdaniji kao izvor vodosnadbijevawa, {to se i u na{em nadzoru potvrdilo. U tri osnovne {kole (u selima Me|a{i, Velino Selo i Vr{ani) postoje bu{eni bunari ~ija je voda higijenski ispravna, a wihovih 243 korisnika je mogu bezbijedno koristiti. Samo u dvije osnovne {kole (u selima Dowa ^a|avica i Sredwi Magnojevi}) korisnici (wih 58) upotrebqavaju vodu za pi}e iz pouzdanih arte{kih bunara ~ija je voda higijenski ispravna. Kako za autora teksta, tako i za ~itaoce su razmatrawa o {kolama u kojima se upotrebqava higijenski neispravna voda za pi}e od daleko ve}eg zna~aja. Prije svega, ~iwenica da neka djeca upotrebqavaju higijenski neispravnu vodu izaziva, izme|u ostaHigijenski ispravna broj % {kola korisnika {kola korisnika

3

4

1

Gradski vodovod

21

21

2

Kopani bunari

15

2

53

3

Bu{eni bunari

4

3

243

4

Arte{ki bunari

3

2

58

5

Kaptirani izvori

3

-

-

46

28

U k u p n o:

5

Higijenski neispravna broj % {kola korisnika {kola korisnika

6

9 267

7

8

100,0

-

-

-

-

7,1

5,7

13

872

72,3

94,3

10,8

74,3

1

84

5,5

25,7

7,1

12,3

1

415

5,5

87,7

-

-

3

279

16,7

16,6

100,0

85,4

18

1 650

100,0

14,6

75,0

9 621

kopanih bunara je posqedica fekalnog zaga|ewa u svih 26 uzoraka iz 13 osnovnih {kola (u naprijed navedenim naseqima). HES Doma zdravqa Bijeqina je poku{ala da dezinfekcijom nekoliko navedenih (kopanih) bunara popravi kvalitet voda, ali je poku{aj ostao bez rezultata, dok se kod bu{enih bunara samo kod jednog uspjela izvr{iti djelimi~na popravka vode. Neuspje{nost dezinfekcije je posqedica devastiranog filtracionog zemqi{nog sloja u okolini bunara zbog izgradwe objekata razli~ite namjene, kao i brojnih neure|enih |ubri{ta i septi~kih jama. S obzirom da nam nisu dostupne tehni~ke mogu}nosti da se ispituju karakteristike izvodne cijevi arte{kog bunara u selu Brodac, bila bi ~ista {pekulacija donositi sud o prisutnoj i izolovanoj bakteriji roda Citrobakter u uzorku iz dot~nog bunara, odnosno da li je ili nije posqedica sekudarnog zaga|ewa? S tim u vezi i mogu}nost dezinfekcije bi bila problemati~na i upitna. ^iwenica da od 25 ili 54,3 posto osnovnih {kola u op{tini Bijeqina korisnicima obezbe|uje vodu za pi}e iz nepouzdanih vodoobjekata, a u skoro polovini se ne zna, ni vlasnik, trebalo bi da nas sve zabrine. Ovo tim prije, jer se u uzorcima vode iz 18 osnovnih {kola dokazalo fekalno zaga|ewe. I pored takvog stawa, ipak, se mora ista}i i ~iwenica da u posqedwih desetak godina nije registrovana ni jedna epidemija akutnih crijevnih zaraznih oboqewa kod korisnika. Mo`da odgovor za ovu konstataciju le`i u postavkama izne{enim u jednom od pro{lih tekstova, kada se govorilo o "proku`avawu" korisnika kod upotrebe higijenski neispravne vode, odnosno u na{em organizmu, u procesu uzajamnog djelovawa sa uzro~nicima zaraznih oboqewa, naj~e{}e se stvara imunitet kao specifi~na vrsta za{tite. Ali, ne treba zaboraviti ni

lo{e usmjerenog novca za razne djelatnost. Kako se mo`e vidjeti iz tabele broj 1, u odnosu na broj korisnika koji upotrebqavaju higijenski ispravnu vodu, vi{estruko je mawi broj korisnika koji piju higijenski neispravnu vodu (14,6 odsto). Od svih {kola u kojima se koristi higijenski neispravna voda (18) u 13 (72,2 posto) voda poti~e iz kopanih bunara, a te {kole su u naseqima : Piperci, Dowi i Sredwi Dragaqevac, Gorwa, Sredwa i Dowa ^a|avica, Gorwi Magnojevi}, Qeqen~a, Suvo Poqe, Sredwi Zagoni, Modran, ^engi} i Glavi~ice. Ve} smo iz ranije iznijetih podataka vidjeli da su samo uzorci iz gradskog vodovoda higijenski ispravni. Samo nekoliko ostalih vodoobjekata (7) pokazalo je da imaju higijenski ispravnu vodu, a ostali izvori vodosnadbijevawa su ispitivawem na higijensku ispravnost pokazali da voda iz wih nije higijenski ispravna, te da je ne bi trebalo upotrebqavati. Stoga smo u razmatrawe uzeli u obzir sve ostale osnovne {kole koje nisu prikqu~ene na gradski vodovod, a rezultati ispitivawa na mikrobiolo{ku ispravnost sa posebnim osvrtom

9

Tabela br.1.- Ispravnost vode za pi}e u osnovnim {kolama op{tine Bijeqina u 2008.godine

Skoro polovina ili 45,6 odsto (21) osnovnih {kola je prikqu~eno na vodovodnu mre`u centralnog gradskog vodovoda, dok se oko tre}ine {kola 15 ili 32,6 odsto vodom za pi}e snadbijeva iz kopanih bunara. Ostalih 10 osnovnih {kola (oko petine - 21,7 odsto) se vodom snadbijeva za pi}e iz bu{enih bunara (4 {kole), arte{kih bunara (3) i lokalnih vodovoda iz kaptiranih izvora (3). Higijenski ispravnu vodu za pi}e koriste 28 ili 60,9 posto osnovnih {kola, odnosno 9 621 korisnik tih {kola, {to u stvari predstavqa 85,4 odsto svih u~enika prosvjetnih i ostalih radnika u osnovnim {kolama op{tine Bijeqina. U kolonama 4 do 6 tabele broj 1 dati su podaci o broju {kola i wihovih korisnika, kao i procentualni odnos korisnika vode za pi}e prema vrstama vodoobjekata. Vidqivo je da su najzastupqenije {kole koje su prikqu~ene na vodovodnu mre`u gradskog centralnog vodovoda i ~ijih 9.267 korisnika (75,0 posto svih {kola), upotrebqava higijenski ispravnu vodu za pi}e.

log, i osje}aj osude onoga ko je u obavezi da obezbijedi ispravnu vodu, kako po kvalitetu, tako i po koli~ini. Ali, ako na{e dijete u {koli, za koju je odgovorna, kako lokalna zajednica, Red.

Vrste vodoobjekata

Br 1

2

na fekalnu kontaminaciju su prikazani na tabeli broj 2. Ovdje je potrebno navesti da su skoro identi~ni rezultati dobijeni i ranijih godina. Iz ove tabele je vidqivo da

broj

Higij. ispravna

Higijenski neispravna

Fekalna kontaminacija

{kola

uzoraka

broj

%

broj

3

4

5

6

7

8

% 9

1

Kopani bunari

15

28

2

26

70,3

92,8

26

100,0

2

Bu{eni bunari

4

6

2

4

10,8

66,6

3

75,0

3

Arte{ki bunari

3

4

3

1

2,7

25,0

1

100,0

4

Kaptirani izvori

3

6

-

6

16,2

100,0

5

83,0

U k u p n o:

25

44

7

37

100,0

84,1

35

94,6

Tabela br.2.- Higijenska neispravnost vode za pi}e u osnovnim {kolama op{tine tako i dr`ava, upotrebqava neispravnu vodu za pi}e zbog fekalne kontaminacije, izaziva u nama najbla`e re~eno strah od mogu}nosti oboqevawa, pa do revolta, zbog ~ega se takvo stawe odr`ava decenijama unazad. Nedostatak novca ne bi smio biti opravdawe, zato {to smo svjedoci

je od ukupno 44 analiziranih uzoraka Bijeqina zbog fekalne kontaminacije tokom 2008. godine 37 (84,1 posto) je bilo higijenski neispravna, od kojih je u 35 (94,6 odsto) uzoraka dokazana fekalna kontaminacija. Higijenska ispravnost voda iz

~iwenicu da nam djeca izbjegavaju da upotrebqavaju ovu vodu. Neka i ovaj teskt doprinese {to br`em stvarawu uslova da se okon~a izgrdwa tzv. "sjevernog prstena" vodovodne mre`e, {to izgleda na{ |a~ki nara{taj naj`eqnije o~ekuje!


HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

PJESNI^KI SUSRETI U LOVNICI skladu sa programom rada SPKD ,,Prosvjeta” Bijeqina i Kwi`evnog kluba ,,Jovan Du~i}” iz Bijeqine u manastiru ,,Svetog \or|a” Lovnica u [ekovi}ima odr`ani su pjesni~ki susreti stvaralaca Semberije, Bir~a, Romanije i drugih dijelova Republike Srpske, kao i sa prostora Srbije. Pjesnicima su dobrodo{licu po`eqele sestre manastira, a ovaj pjesni~ki skup su uveli~ali Dragan Gali}, predsjednik Skup{tine op{tine [ekovi}i i direktor Narodne biblioteke u [ekovi}ima, Milorad Vukailovi}. Na pjesni~kom dru`ewu u Lovnici stihove je kazivala profesor dr Jelina \urkovi}, ~lan Kwi`evnog kluba ,,Jovan Du~i}” kojoj je taj geografski prostor zavi~aj, te brojni pjesnici iz Han Pijeska, Vlasenice i drugih gradova Srpske i Srbije.

U

Predsjednici kwi`evnih klubova iz Bijeqine i Vlasenice, Zdravko Zgowanin Ba}o i A}im Todorovi} dogovorili su termine i sadr`aje budu}ih susreta pjesnika Bir~a i Semberije.

P

ZA ONE KOJI NE ZNAJU, A @ELE DA PITAJU

Kako je potrdio Zdravko Zgowanin u~esnici pjesni~kog dru`ewa u Lovnici poklonili su svoje kwige ovom manastiru i Narodnoj biblioE.S.N. teci u [ekovi}ima.

Pi{e: Pajkanovi} dr Zoran, ginekolog - aku{er

3D I 4D ULRTRAZVUK

OPREZ U RAZREDNOJ NASTAVI rofesori razredne nastave (u~iteqi) u prvom razredu osnovne {kole susre}u se sa djecom, koju nedovoqno poznaju, a imaju posebne potrebe (bilo da su nadareni, ili sa mawim intelektualnim sposobnostima, a ~esto i sa govornim pote{ko}ama). To predstavqa velike pote{ko}e u radu u~iteqa pri organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u toku razredne nastave, kada je neophodno dijagnosticirati svakog u~enika. Poseban problem predstavqa socijalizacija djece, koja dolaze iz razli~itih lokacija i porodica. Prvi susret djeteta sa {kolom, kako za roditeqa, tako i za djecu, postaje veliki doga|aj u `ivotu. Roditeqi se prisje}aju svojih prvih {kolskih dana, koji su bila ne{to druga~ija i odnosu na dana{wu {kolu. Djeca su naj~e{}e nedovoqno pripremqena za svijet slova i brojki, a odmah na po~etku susre}u se sa mnogobrojnim drugovima sa kojima otpo~iwe takmi~ewe. Prvi susret sa {kolom naj~e{}e se pojavquje kod govornih smetwi, koje mogu da djeluju na wihov daqi psihi~ki razvoj. Istra`ivawa (2007. i 2008) pokazuju da pri prijemu u prvi razred govorne smetwe ima oko 50 odsto djece, o ~emu nisu dovoqno vodili ra~una roditeqi do polaska u {kolu. Sve to ima odraza u daqem postignu}u tokom {kolovawa. Djecu treba odmah na po~etku osloboditi mnogih trauma koje su stekli do dolaska u {kolu. Specifi~ne te{ko}e naj~e{}e se pojavquju kod: - Disleksije, koja se pojavquje kroz te{ko}e u u~ewu ~itawa i razumijevawa pisanog jezika (nije povezana sa inteligencijom i motivacijom). Manifestuje se u zamjeni slova koja se sli~no pi{u, dodavawem ili oduzimawem slogova i ubacivawem rije~i kojih nema u tekstu. Djeca lak{e nau~e tekst napamet, nego da ga ~itaju. Pote{ko}e su u povezanosti slova pripadaju}em glasu, {to znatno ote`ava ~itawe slova i rije~i, pisawe i govorewe. Te`i slu~ajevi pojavquju se ne{to kasnije kad se po~iwe u~iti gramatika i sintaksi~ke re~enice ili pri ~itawu du`ih i

17

slo`enijih materijala. Ukoliko se dijagnosticira na vrijeme i pru`i stru~na pomo} djetetu ono mo`e razviti strategiju ~itawa koja mu olak{ava snala`ewe u redovnom {kolskom programu. Dijagnosticira je stru~ni tim: defektolog - logoped, uz saradwu sa pedagogom, psihologom i u~iteqom. Dijete se pona{a impulsivno zbog nerazumijevawa sa okolinom, {to se odra`ava na wegov daqi psihi~ki `ivot. Kod djeteta treba razvijati samopouzdawe kako bi postalo uspje{no i u sportu i drugim aktivnostima. - Disgrafija ozna~ava te{ko}e u savladavawu vje{tina pisawa koja se ispoqava u mnogobrojnim, trajnim i tipi~nim gre{kama rukopisa. Dijete mo`e imati tako te{ko}e u toku cijelog {kolovawa. Op{ti izgled rukopisa je neuredan, a napisani tekst je neskladno raspore|en bez po{tovawa margine i neujedna~enosti razmaka izme|u redova. Slova su ne~itka, a rije~i nejednako me|usobno udaqene, a naj~e{}e su neujedna~ena po veli~ini. Ova pojava se ~e{}e javqa kod dje~aka. Te{ko}e nisu povezane sa neznawem pravopisa, tako da su trajno zastupqene bez obzira na stepen intelektualnog i govornog razvoja. Dijete ima te{ko}e u ~itawu samo na po~etku {kolovawa, a ozbiqne te{ko}e u pisawu ostaju mnogo du`e kada je ~itawe ve} savladano. Gre{ke u pisawu uslovqene su te{ko}ama u izgovoru ili me|usobnom slu{nom razlikovawu glasova. U otklawawu ovih smetwi u~iteq i roditeqi treba da rade timski. Veoma je zna~ajno ohrabrivati dijete pri prepoznavawu najmaweg uspjeha, na}i vremena za razgovor i dozvoliti djetetu da iskoristi svoje dobre strane. Svako dijete `eli pa`wu, qubav, razumijevawe naro~ito kada su u pitawu te{ko}e u u~ewu, tako da mali znak pa`we koji pokazuje osje}aj pripadnosti i podr{ke je za ovu djecu od velikog zna~aja. Odmah na po~etku {kolovawa treba te`iti da se radi sa djecom koja imaju govorne smetwe. To se najlak{e otklawa izme|u pete i {este godine `ivota. Pri polasku

u {kolu dijete mora usvojiti i pravilno izgovarati sve glasove materweg jezika, izra`avati se pravilno pro{irenom re~enicom te komunicirati govorom sa svojom okolinom. Ritam i tempo govora moraju biti normalni i ujedna~eni, govor mora biti razumqiv i ne bi trebao ni po ~emu, osim po qepoti i uskla|enosti svih elemenata koji ga ~ine, skretati pa`wu na sebe i onoga koji govori. Tako bi svaki u~enik bez te{ko}a mogao nau~iti sva slova i brojke, a nakon toga nau~iti ~itati i pisati, orijentisati se u prostoru, vremenu, na papiru, razlikovati boje, oblike i veli~ine. Slova su jako sli~na, ali i razli~ita, okrenuta su na sve strane. Zato ~itawe i pisawe predstavqaju vje{tinu koja se u~i. Kada se nau~e i automatizuju ne mogu se zaboraviti, kao {to ne mo`emo zaboraviti plivati ili voziti bicikl. Kada nau~imo ~itati i pisati, mo`emo u~iti gradivo, ~itati lektiru, pisati i slati prijateqima poruke elektronskom po{tom, potpisati se ispod slike u u~eni~koj kwi`ici itd. Naj~e{}e su poreme}aji izgovora koji se prote`u od pojedinog glasa (L ili R) do nekoliko skupina glasova (L, R, S, Z, C) u obliku zamjene jednoga glasa drugim (L sa W, R sa J, L ili W) ili iskrivqenim izgovorom glasa kada je on prepoznatqiv, ali ipak smeta i neugodan je za slu{awe zbog pogre{nog izgovora. Ako se tome pridoda i nepravilan izgovor glasova [, @, ^, ]. \ i X govor je prili~no nerazumqiv i stvara pote{ko}e u komunikaciji kod po~etnog ~itawa i pisawa. Uzrok mogu biti nepravilnosti u gra|i i funkciji zuba i vilice u wihovom me|usobnom odnosu, {to zahtijeva odlazak ortodontu (zubaru), zbog korigovawa uro|enih nepravilnosti i uspostavqawa pravilne funkcije, kojima se spre~avaju ove anomalije. Dodatne probleme mogu stvarati motori~ke smetwe kao {to su nemir i nedostatak pa`we, pri ~emu bi se trebalo savjetovati sa psihologom i preduzimati odgovaraju}e mjere. Prof. dr Petar O. Dmitrovi}

Ultrazvuk radi tako {to koristi visoko frekventne zvu~ne talase da bi se stvorila slika. Zvu~ni talasi prolaze kroz meko tkivo kao {to je ko`a i plodova voda, ali se odbijaju o tkiva va{e bebe. Kako se zvu~ni talasi reflektuju razli~ito zbog razli~itosti povr{ine, wegov "eho" stvara jasnu sliku fetusa koji raste. Tradicionalni ultrazvuci prenose talase takve da se stvara dvodimenzionalna slika. 3D ultrazvu~ni skeneri hvataju trodimenzionalnu sliku pu{taju}i zvu~ne talase iz vi{e uglova. Ovakvi pregledi vam mogu pru`iti mnogo jasniju sliku va{e bebe i doktori ga mnogo ~e{}e primjewuju kad smatraju da za takav pregled postoji razlog. 3D slike vam omogu}uju ne samo da vidite bebine ivice i druge ve}e strukture tijela, nego i, ako je beba u odgovaraju}em polo`aju, poma`e vam da vidite bebino lice, tako da ve} sada mo`ete re}i da li }e va{a beba li~iti na vas ili va{eg mu`a. 4D ultrazvuk se formira tako {to se vrlo brzo i ako je mogu}e uspje{no animiraju slike 3D ultrazvuka. Ovo ultrazvuku dodaje dimenziju vremena, tako da se mogu pratiti bebini pokreti unutar materice. Kori{}ewe 4D ultrazvuka nas je nau~ilo mnogim stvarima o razvoju bebe unutar materice. Sada znamo de se fetus i prije 12 nedjeqe mo`e mrdati i rastezati. Sa 12 nedjeqa: Na ultrzvuku se vidi kako je glava sada okrugla i "~ovjekolika", te da su joj promjeri jednaki. Vide se jo{ uvijek zatvorene o~i, ki~ma, ruke, noge. Beba pliva, roni, ma{e vam ru~icama, iako to jo{ ne osje}ate. Zapo~iwe micawe grudnog ko{a, pokreti koji sli~e disawu. Nokti}i rastu. Beba ima 6,5 cm i 18 gr. 13 nedjeqa: Va{a beba ve} vje`ba mi{i}e na ustima potrebne za sisawe. Glava vi{e nije onako neproporcionalna spram tijela. Dok su crijeva do sada bila dio pup~ane vrpce, sada postaju dio bebinog tijela. Ki~mena mo`dina, jetra i slezina po~iwu proizvoditi krvne }elije. Beba ima 7,5 cm i 30 gr. 14 nedjeqa: Svi dijelovi tijela sazrevaju i razvijaju se. Glava poprima proporcije koje nalikuju ro|enoj bebi. Vrat je dobro razvijen i brada fetusa vi{e ne le`i na grudima. Beba ima 9 cm i te{ka je 60 gr. Mame: U`ivajte, upravo ste napustile prvo tromjese~je prepuno mu~nina, odlazaka na WC... Sada je zati{je, a nove "radosti" ~ekaju vas u tre}em tromjesje~ju. 15 nedjeqa: Beba si{e prst! Beba ve} nalikuje ~ovjeku, noge su du`e od ruku, skelet je boqe razvijen, uskoro }e imati mnoge nervne }elije. Beba je narasla jo{ 3 cm, a te{ka je 100 gr. 16 nedjeqa: Razvijaju se fetalna plu}a,pa beba vje`ba disawe svakodnevno. Veli~ina: 16 cm, te`ina 135 gr. Mama: mame koje su ve} bile trudne mogle bi ve} sada osjetiti prva micawa djeteta. Krajwe vrijeme za prvi ultrazvu~ni pregled. 17 nedjeqa: Obrve i trepavice po~iwu rasti, a tijelo je prekriveno dla~icama. Razvija se ~ulo ukusa. Sada je beba duga~ka 18 cm, a te{ka 185 gr. Mama: Bujica se hormona polako sti{ava. vra}avam se voqa za seksom. 18 nedjeqa: Ko`a je prozirna i tanka, jer jo{ nema potko`nog tkiva. Razvijaju se u{i, te beba slu{a maj~ino srce, rad crijeva... To su zvuci na koje }e se naviknuti, te }e te poslije ro|ewa primijetiti kako }e se novoro|en~e primiriti kada ga stavite kraj svog srca. Veli~ina: 21 cm, te`ina: 235. gr. Mama:Sada biste mogli primijetiti prva micawa bebe. Vaga vam pokazuje 4 kg vi{e. Pazite na prehranu, idealan prirast kilograma u trudno}i je oko 13. Odr`avajte zubnu higijenu. 19 nedjeqa: Bebin rast vi{e nije tako ubrzan, jer ona sada dobiva na te`ini. Formira se siva masa koja poma`e u regulaciji tjelesne temperature. Razvijaju se i pupoqci za trajne zube. Veli~ina: 23 cm, te`ina 285gr. Po{tovani ~itaoci, va{a pitawa mo`ete poslati elektronskim putem na adresu: semberske@spinter.net


18

OGLASI

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 639 U Bijeqini, dana 27. 08. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009. Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 001 230 U Bijeqini, dana 31. 08. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 639, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA, zastupane po Pravobranila{tvu RS - Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 3439 po kulturi zgrada {kole u povr{ini od 344 m2 i dvori{te u povr{ini od 107 m2 upisana u Pl. 833 k.o. Bijeqina 2. Po podacima katastarske evidencije kao korisnik dru{tvene svojine u Pl. 833 k.o. Bijeqina 2 upisana je Muzi~ka {kola ,,Stevan S. Mokrawac” Bijeqina sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis stekla je Op{tina Bijeqina sa dijelom 1/1 a na upis prava kori{tewa na istim nekretninama stekla je Muzi~ka {kola ,,Stevan S. Mokrawac” Bijeqina sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-Dn-09-001 230, po zahtjevu AD ,,Fabrika opekarskih proizvoda” Lopare, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Nata{i Mitrovi}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao k.~. br. 1433 u naravio kanal povr{ine 472 m2, k.~. br. 1437 u naravi livada 3. klase povr{ine 6335 m2, k.~. br. 1438 u naravi pa{wak 4. klase povr{ine 4992 m2, k.~. br. 1439 u naravi 4 poslovne zgrade u privredi, dvori{te i neplodno ukupne povr{ine 24616 m2 i k.~. br. 1446 m2 u naravi pa{wak 4. klase povr{ine 3203 m2, upisane u Pl. 2 K.O. Pirkovci. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl.2 K.O. Pirkovci upisano je AD ,,Fabrika opekarskih proizvoda” Lopare sa 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka upisa}e se AD ,,Fabrika opekarskih proizvoda” Lopare sa 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 001 271 U Bijeqini, dana 31. 08. 2009. god.

Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 000 923 U Bijeqini, dana 02. 09. 2009. god.

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-Dn-09-001 271, po zahtjevu MILANA BABI]A sina Nikole iz [ekovi}a, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Nata{i Mitrovi}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao k.~. br. 700 u naravi stambena zgrada povr{ine 48 m2, pomo}na zgrada povr{ine 37 m2, pomo}na zgrada povr{ine 10 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i wiva 3. klase povr{ine 167 m2 i k.~. br. 701/1 u naravi wiva 3. klase povr{ine 1242 m2, a ukupne povr{ine 2004 m2, upisane u Pl. 956 K.O. Brodac Gorwi. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 956 K.O. Brodac Gorwi upisan je Milan (Nikola) Babi} iz [ekovi}a sa 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka upisa}e se Milan Babi} sin Nikole iz [ekovi}a sa 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-000 923, po zahtjevu HASANA BUQUBA[I]A sina Ismeta iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 2181 po kulturi stambena zgrada u povr{ini od 177 m2 i dvori{te u povr{ini od 430 m2 upisana u Pl. 757 k.o. Bijeqina 1. Po podacima katastarske evidencije kao posjednici u Pl. 757 k.o. Bijeqina 1 upisani su Buquba{i} (Ismeta) Hasan sa dijelom 1/2 i Buquba{i} (Ismeta) Muhamed sa dijelom do 1/2. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis stekli su Hasan Buquba{i} sin Ismeta sa dijelom 1/2 i Muhamed Buquba{i} sin Ismeta sa dijelom od 1/2. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.


HRONIKA / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009. TRI DECENIJE SEMBERSKIH NOVINA Priprema: TODOR NIKOLI]

Ul. Svetog Save br. 86 Bijeljina TEL: 055/212-791, MOB: 065/519-432

NOVO BIJEQINA KU]E

GRADE DOM KULTURE U Mjesnoj zajednici Qeqen~a po~etkom ovog mjeseca po~ela je izgradwa Doma kulture u koji }e se graditi dobrovoqnim radom mje{tana i sredstvima mjesnog samodoprinosa. U Qeqen~i su i do sada postojale dru{tvene prostorije, ali postoje}a ~itaonica, iako se nalazi u dobrom stawu, nije zbog sku~enog prostora, mogla da osigura potrebne uslove za razgranatu aktivnost dru{tveno-politi~kih organizacija ove mjesne zajednice. Za izgradwu Doma kulture mje{tani Qeqen~e su se izjasnili krajem 1980. godine usvajaju}i sredworo~ni plan razvoja mjesne zajednice za period od 1981. do 1985. godine. U te svrhe uveden je i petogodi{wi samodoprinos, pa poqoprivrednici sa podru~ja ove mjesne zajednice izdvajaju osam posto katastarskog dohotka, a zaposleni tri posto od li~nih primawa, od ~ega se najve}i dio sredstava koristi za izgradwu Doma kulture. Do sada je izliven temeq, a uskoro }e po~eti zidarski radovi. (S. novine, godina III, broj 38, datum: 1. juli 1982. godine)

^OLAKOVI] U BIJEQINI Istaknuti revolucionar i publicista Rodoqub ^olakovi}, ~lan Savjeta Federacije, boravio je u Bijeqini, u subotu 10. jula. ^olakovi} je na radili{tu u Batkovi}u posjetio brigadire - u~esnike SORA "Semberija 82" i govorio im o zna~aju wegovawa omladinskog dobrovoqnog rada i ulozi mlade generacije u izgradwi na{e samoupravne socijalisti~ke zajednice. Tokom boravka u Bijeqini Rodoqub ^olakovi} je posjetio i naseqe gdje su smje{teni u~esnici ove jugoslovenske radne akcije i upoznao se sa uslovima `ivota brigadira. (S. novine, godina III, broj 39, datum: 16. juli 1982. godine)

KREDIT ZA [E]ERNU REPU Kreditni odbor za kratkoro~no poslovawe PBS Osnovne banke Bijeqina, odobrio je na svojoj posqedwoj sjednici UPI Fabrici {e}era u izgradwi u Velikoj Obarskoj, kredit za otkup {e}erne repe ovogodi{weg roda u iznosu od 280 miliona dinara. Ova sredstva }e biti dovoqna za otkup oko 120 hiqada tona {e}erne repe, koliko se o~ekuje da }e biti prera|eno tokom ovogodi{we kampawe. (S. novine, godina III, broj 43, datum: 24. septembar 1982. godine)

19

1.KNEZ IVO OD SEMBERIJE Ku}a 9x12 (prizeme, visoko potkrovqe), c.grijawe + pom. zgrada 15x5 (dvosoban stan sa gara`om), Na placu od 500 m2 (ogra|eno) CIJENA: 125.000 KM 2.LAZE KOSTI]A Ku}a 10x7 (prizemqe, sprat) Odmah useqiva, + pom. objekat Na placu od 230 m2 CIJENA: 75.000 KM 3.HERCEGOVA^KA Ku}a 13x8,50 (podrum, prizemqe, visoko potkrovqe) Nova gradwa, kompletno opremqena, Na placu od 463 m2 CIJENA: 150.000 KM

BIJEQINA STANOVI 1.KRAQA DRAGUTINA Stan P=73 m2, IV sprat. + gara`a 6x3 CIJENA: 61.000 KM 2.BORISA PASTERNIKA Stan jednosoban P=27 m2, I sprat, nov, odmah useqiv CIJENA: 1.450 KM/m2 3.CARA URO[A Stan P=40 m2, nov odmah useqiv, prizemqe CIJENA: 1.300 KM/m2

POSLOVNI PROSTORI 1.PAVLOVI]A PUT Poslovno stambeni objekat (200 m2 poslovnog i 100 m2 stambenog prostora) U funkciji, sve dozvole, Na placu od 3800 m2 CIJENA: 395.000 KM

PLACEVI 1.RAJE BANI^I]A Poqoprivredno zemqiste P=6000 m2 CIJENA: 13.500 KM

SEOSKA DOMA]INSTVA 1.PATKOVA^A Ku}a 13x11 (prizemqe, visoko potkrovqe), c.grijawe + gara`a, nova gradwa, odmah useqiva, Na placu od 500 m2 CIJENA:110.000 KM

2.DVOROVI Ku}a 9x7, prizemna, nova gradwa + spratni pom. objekat (stan, radionica) + ostali pomo}ni objekti Na placu od 1430 m2 CIJENA: 85.000 KM

EKSTRA POVOQNO

3.IVE ANDRI]A Stan P=68 m2, I sprat, ekstra izvedba + klima, eta`no (podno) grijawe, CIJENA: 105.000 KM 95.000 KM 4.LAZE KOSTI]A Stan P=43,50 m2, I sprat, CIJENA: 1.150 KM/m2 1.100 KM/m2

BIJEQINA - KU]E

BIJEQINA LOKALI

1.NIKOLE SPASOJEVI]A 2 ku}e, + qetna kuhiwa, Na placu od 750 m2 CIJENA: 140.000 KM 120.000 KM 2.BORISA PASTERNIKA Ku}a 8x9 (podrum, prizemqe, sprat) Nova ku}a, na placu od 230 m2 CIJENA: 190.000 KM 170.000 KM 3.PANTELINSKA Ku}a 12,80x10,5 (podrum, prizemqe, sprat, potkrovqe) Na placu od 480 m2 CIJENA: 125.000 KM 120.000 KM 4.LAZE KOSTI]A Ku}a 10x9 (prizemqe, visoko potkrovqe) + qetna kuhiwa 10x5 Na placu od 620 m2 CIJENA: 150.000 KM 140.000 KM 5.MAJEVI^KA Ku}a 9x8, prizemna, nova, nedovr{ena + starija ku}a, Na placu od 358 m2 CIJENA: 90.000 KM 85.000 KM 6.SOKOLSKA Ku}a ukupne stambene povr{ine 150 m2 (dupleks) + qetna kuhiwa, Na placu od 400 m2 CIJENA: 110.000 KM 90.000 KM

1.VIDOVDANSKA Lokal P=26 m2, prizemqe, CIJENA: 2.000 KM/m2 1.400 KM/m2 2.TRG \ENERALA DRA@E Lokal P=68 m2, u funkciji, ekstra lokacija, CIJENA: po dogovoru

PLACEVI 1. TRWACI Zemqi{te P=11.000 m2 (uz magistralni put BN-Ra~a) Mogu}a parcelacija, dozvoqena gradwa CIJENA: 10 KM/m2 8 KM/m2 2.PAVLOVI]A MOST - Drina Parcela P=10.000 m2 CIJENA: 60.000 KM 50.000 KM 3.PAVLOVI]A MOST Plac P=500 m2, + temeqi 9x6 CIJENA: 26.000 KM 24.000 KM

SEOSKA DOMA]INSTVA 1.BALATUN Ku}a P=40 m2,prizemna + pom.objekat P=47 m2, na placu od 440 m2 + vo}wak P=976 m2 + obradivo zemqi{te P=2005 m2 CIJENA: 25.000 KM 18.500 KM

BIJEQINA STANOVI 1. @RTAVA JADOVNOG Stan P=49,5 m2, I sprat, nov, odmah useqiv, CIJENA: 1.600 KM/m2 1.400 KM/m2 2.@RTAVA JADOVNOG Stan P=56,5 m2, I sprat, nov, odmah useqiv, CIJENA: 1.600 KM/m2 1.400 KM/m2

OSTALA MJESTA 1. SIMIN HAN Ku}a 10x11,50 (prizemqe, sprat, visoko potkrovqe) Prazna, useqiva + pomo}ni objekti (gara`a, su{nica...) Na placu od 1000 m2 (na gl. putu) CIJENA: 160.000 KM 140.000 KM

BIBLIOTEKA OTVARA VRATA Narodna biblioteka "Filip Vi{wi}" otvori}e novo zdawe na Trgu oslobo|ewa za gra|anstvo 1. oktobra. Nakon dosta peripetija, u kojima je teret pao najvi{e na le|a zaposlenih u biblioteci, u~enici i ostali qubiteqi kwige najzad mogu o~ekivati uzimawe kwiga uz ~lansku kartu. Do sada je popisano, prenijeto i smje{teno u nove police ukupno 97.000 kwiga. Od toga je petnaestak hiqada pocijepano, pa ih treba zakrpiti, {to govori o potrebi ~uvawa kwige. Posebno se to odnosi na u~enike koji ~ine vi{e od 90 odsto ~itala~ke publike. Za wih je do sada redovno nabavqana {kolska lektira na koju se odnosilo ~ak 40 do 50 odsto ukupnih nabavki (ta brojka, ina~e, ne prelazi 20 odsto kod drugih biblioteka). Bijeqinska biblioteka utro{i godi{we najvi{e tridesetak starih miliona za nabavku novih kwiga, {to je mala svota kada se ima na umu cijena kwiga koje nudi vi{e od 260 izdava~kih ku}a. Kada je u pitawu nabavka, pomenimo ni{to {to }e ~itaoce sigurno interesovati: biblioteka nabavqa kwige prema potrebama ~italaca. Onaj kome neka kwiga treba, do|e, pogleda katalog, naru~i, a kwiga do|e u kratkom roku. (S. novine, godina III, broj 42, datum:1. septembar 1982. godine)

AD K OMUNALAC, Ul. M ilo{a C rwanskog b r 7 Centrala : 0 55/210-11 47, 2 08-00 24, F aks: 0 55/206-66 01

z a j e d n o z a ~i s t i j i g r a d z a q e p {u s e m b e r i j u ! Po{tovani korisnici na{ih usluga, pla}ajte ra~une za odvoz sme}a, da bi ste izbjegli neprijatnosti i doprinijeli da nam `ivotna sredina bude ~istija.

S po{tovawem ! A D , , K o m u n a l a c ’’ B i j e q i n a


20

OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 415 U Bijeqini, dana 27. 08. 2009. god.

Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 721 U Bijeqini, dana 02. 09. 2009. god.

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 415, po zahtjevu MIHAJLA MI[I]A, sina Stevana iz Balatuna, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 2466 zv. Oku}nica po kulturi wiva 2. klase u povr{ini od 7040 m2 i broj: 2467 zv. Oku}nica po kulturi stambena zgrada u povr{ini od 103 m2, dvori{te povr{ini od 500 m2 i wiva 2. klase u povr{ini od 694 m2 upisane u Pl. 433 k.o. Balatun. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 433 k.o. Balatun upisan je Mi{i} (Stevana) Mihajlo sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis stekao je Mihajlo Mi{i} sin Stevana sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 721, po zahtjevu BO@IDARA BO@I]A sina Savatija iz Male Obarske, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 6639 po kulturi wiva 2. klase u povr{ini od 11112 m2, broj: 6656 po kulturi wiva 2. kalse u povr{ini od 3229 m2 i wiva 3. klase u povr{ini od 15033 m2 i broj: 6669 po kulturi {uma 3. klase u povr{ini od 2116 upisane u Pl. 233 k.o. Batkovi}. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 233 k.o. Batkovi} upisan je Bo`i} (Savatija) Bo`idar sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis svojine na zemqi{tu stekao je Bo`idar Bo`i} sin Savatija sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 001 435 U Bijeqini, dana 02. 09. 2009. god.

Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 502 U Bijeqini, dana 27. 08. 2009. god.

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-Dn-09-001 435, po zahtjevu MIRABEL MARINKOVI] k}i Huse iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Nata{i Mitrovi}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao k.~. br. 3131 u naravi stambena zgrada povr{ine 100 m2 i dvori{te povr{ine 398 m2, a ukupne povr{ine 498 m2 upisane u Pl. 2436 K.O. Bijeqina II. Po podacima katastarske evidencije kao posjednici u Pl. 2436 K.O. Bijeqina II upisani su Fatima Trobradovi} k}i Ahmeta iz Brkog sa dijelom od 1/8, Mirabela Marinkovi} k}i Huse iz Bijeqine sa dijelom od 6/8 i Sead Muslimovi} sin Ahmeta iz Tuzle sa dijelom od 1/8. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka upisa}e se Fatima Trobradovi} k}i Ahmeta iz Br~kog sa dijelom od 1/8, Mirabela Marinkovi} k}i Huse iz Bijeqine sa dijelom od 6/8 i Sead Muslimovi} sin Ahmeta iz Tuzle sa dijelom od 1/8. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 502, po zahtjevu MITRA GAJI]A sina Nedeqka iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 6559 po kulturi stambena zgrada u povr{ini od 48 m2 i dvori{te u povr{ini od 463 m2 {to iznosi ukupnu povr{inu od 511 m2 upisana u Pl. 242 k.o. Batkovi}. Po podacima katastarske evidencije kao posjednici u Pl. 242 k.o. Batkovi} upisani su Gaji} (Nedeqka) Mitar sa dijelom od 12/511 i Bogdanovi} (Bogdana) Branislav sa dijelom od 499/511. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis stekli su Mitar Gaji} sin Nedeqka sa dijelom od 12/511 i Branislav Bogdanovi} sin Bogdana sa dijelom od 499 /511 a pravo na upis svojine na stambenoj zgradi stekao je Branislav Bogdanovi} sin Bogdana sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.


^ITUQE / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

Dana 12. septembra 2009. godine navr{ava se jedanaest godina od kako nije sa nama na{

21

IZ M A T I ^ N O G UREDA O D 0 2 . 0 9 . 2 0 0 9 . D O 0 9 . 0 9 . 2 0 0 9. g o d .

BRANISLAV - BANE MILO[EVI] 23.12.1982 - 12.09.1998. Dragi na{ Bane, i ovog 12. septembra svi kojima si zna~io ne{to u `ivotu i jo{ uvijek zna~i{, plaka}e sa nama i suzama zaliti cvije}e na tvom grobu. Jer, na`alost, jedino tako ti mo`emo re}i koliko te volimo i koliko nam nedostaje{ svima. Tvoji: mama VUKA, tata MILENKO i sestra DRAGANA

BRANISLAV - BANE MILO[EVI] Dragi Brano, svi ovi dani i godine bez tebe nam prolaze sa jednom istom mi{qu: Kako bi bilo da si sa nama? Volimo te i mislimo na tebe svakog dana. Tvoji: baba QUBICA, djed DRAGO i nana VUKA

12. septembra 2009. godine navr{i}e se godina dana od smrti na{eg dragog

BRANISLAV - BANE MILO[EVI] 23.12.1982 - 12.09.1998.

MILORADA - MILE VUJI]A S qubavqu Te spomiwemo, a uspomene i sje}awa na Tebe ~uvamo u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga JELA, k}erka ANA, sinovi @IVKO i MIROSLAV, zet @IKO, snaje GORDANA i VERA, unuci ALEKSANDAR, BRANISLAV, FILIP, MIHAJLO I PREDRAG

mali oglasi

SEMBERSKIH

Izdajem vi{e stanova, ulica Vukovarska. !: 055-223-280 066-758-935 ***** Izdajem povoqno dvosoban stan za dva studenta u Beogradu, Karaburma. !:065-569-881 065539-282 ***** Izdajem jednosoban stan za dvije osobe u strogom centru grada. !: 055-223-280 065-808-436 ***** Prodajem ili mijewam trospratnu ku}u na placu veli~ine jedan dunum u Vogo{}i. !: 055-213-006 i 065-654-440 ***** Prodajem plac 500 m2 u centru Vaqeva. !: 065-569-881 065-539-282 ***** Izdajem dvosoban stan u Ulici profesora Bakajli}a, preko puta Ajri{ paba. !: 065-246-476 *****

Prodajem zemqi{te 5,5 dunuma u komadu ili parcelisano u blizini gradskog grobqa Pu~ile. Dozvoqena gradwa. !: 066-355-439 061-357-908 ***** Upoznao bih slobodnu gospo|u do 60 godina starosti, koja ima stan u u`em dijelu Bijeqine, Br~kog ili Zvornika i koja `eli da qetuje na @abqaku, a zimuje u Semberiji. Slobodan penzioner, sa penzijom od 600 KM. Mogu} brak.

!: 065-844-313 0038269604-827

U Novom Sadu izdajem djevojci namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila. Ima grijawe, i telefon, a za sve ostale inforamcije pitati na telefon. !: 055-211-300 ***** Povoqno izdajem lokal veli~ine 15,5 m2 pored Zelene pijace, kod

R O \ E N I OD 02.09.2009.DO 09.09.2009.GOD.

23.12.1982 - 12.09.1998.

Dragi Bane, tvoje mjesto i qubav u na{im srcima nisu nestali ni poslije jedanaest godina. Voqeli smo te, volimo te i uvijek }emo te voqeti. Tvoji: keka JELICA, tetak CVIJETIN, ro|ak DRAGI[A i ro|aka GORICA

NOVINA ,,San Marka”. !: 065-569-881 065-539-282 ***** Prodajem auto ,,mazda 626’’ 1986. godi{te dvije hiqade kubika (neregistrovana, u voznom stawu). !: 065/311-522 ***** Prodajem stan veli~ine 72 m2 u strogom centru Bijeqine (kod crkve), renoviran. Cijena po dogovoru. !:065/664-917 ***** Dajem ~asove engleskog i holandskog jezika. !:062-751-288 ***** Tra`im ~ovjeka za brak, starosti od 65 do 70 godina. Obezbije|en stan u Velikoj Obarskoj. Molim bez SMS poruka. ! 066/175-407 ***** Prodajem izuzetno povoqno elektro mlin za kruwewe i mqevewe `itarica. !:055/202-628 *****

Feratovi} Sebastijan, sin Muse i Haske, Peri} Uro{, sin Jovice i Svetlane, Pavi} Sara, k}i Sini{e i Jasmine, ]uk Bojan, sin Zorana i Tawe, Cvijanovi} Vaso, sin Predraga i Joke, Peri} Aleksandar, sin Igora i Maje, Stanki} Stefan, sin Milijana i Jelene, Lazarevi} Oliver, sin Milenka i Marije, Boji} Anastasija, k}i @eqka i Adrijane, Babi} Rade, sin Miladina i Vesne, Anti} Pavle, sin Miqana i Marijane, Jovi} Nikolina, k}i @eqka i Sawe, Petrovi} An|ela, k}i Dragana i Daliborke, Pavlovi} Anastasija, k}i Sretena i Aleksandre, Klasanovi} Mihajlo, sin Mla|ena i Sne`ane, Vidakovi} Tomo, sin Milana i Nata{e, Limani Lejla, k}i Sabedina i Admire, Milanovi} Andrej, sin Mla|ana i Tatjane, Filipovi} Milan, sin \or|a i Branke, Reqi} Marija, k}i Qubi{e i Milijane, Lu~i} Jovana, k}i ^ede i Mire.

V J E N ^ A N I OD 02.09.2009.DO 09.09.2009.GOD. Mi}i} Luka i Koji} Ivana, Plisni} Tihomir i Nikovi} Jelena, Te{i} Aleksandar i Popovi} Nata{a, ^iv~i} Luka i Terzi} Suzana, Mrkaqevi} Selmir i H. Hajdi} Amela, Tomi} Aleksandar i Dragutinovi} Nata{a, Pelemi{ Bo`idar i Novakovi} Gorica, Vu~kovi} Milorad i Lackovi} Milena, Jakovqevi} Slavi{a i Risti} Biqana, Mile{i} Sergej i Bjeli} Elmina, Pani} @eqko i Kova~ Borjana, Stupar Milan i Ostoji} Bosiqka, Zari} Goran i Simi} Ru`ica Kne`evi} Dalibor i Glogovac Novka.

U M R L I OD 02.09.2009.DO 09.09.2009.GOD. Miodrag Radi}, ro|. 1936, Johan Vazmer, ro|. 1928, Milivoje El~i}, ro|. 1937, Nurdin [ehovi} ro|. 1961, Nazif Xeqadini, ro|. 1934, Arsen Laki}, ro|. 1938, Drago Cacanovi}, ro|. 1944, Mara Dragi}, ro|. 1933, Gospava Ne{kovi}, ro|. 1943, Fadila Tantula, ro|. 1956, Stojanka Stanojevi}, ro|. 1928, Sara Maksimovi}, ro|. 1948, Cvjetko Simiki}, ro|. 1932, Dragan Lazi}, ro|. 1962, \or|ije Lazarevi}, ro|. 1931, Kristina Kr{i}, ro|. 1924, Petar Jovanovi}, ro|. 1939, Ilija Perkovi}, ro|. 1936, Sadik Xafi}, ro|. 1931, Spasenija Kne`evi}, Du{anka Suboti}, ro|. 1941, Radmila Paji}, ro|. 1953, Fadila Hati}, ro|. 1949. godine.

IME I PREZIME

TEKST

Atinska 2, Bijeqina


22

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

Sport SVJETSKO PRVENSTVO U BOKSU U MILANU

POBJEDA I PORAZ VIDI]A Od {est boksera koji su nastupili za reprezentaciju BiH na Svjetskom prvenstvu u Milanu, jednu pobjedu ostvario je bokser bijeqinskog Radnika Velibor Vidi} koji je u prvom kolu u kategoriji do 69 kilograma savladao Alberta Temaititahioa sa Filipina sudijskom odlukom 3:0, po poenima 11:6. Iako se o~ekivalo da mo`e iznenaditi, Vidi} je u drugom kolu ipak eliminisan od Vilijama Meklogana iz Irske. Irac je bio boqi rival od na{eg boksera, {to potvr|uje i razlika u poenima (14:3 za irskog predstavnika). Preostalih pet boraca iz BiH pora`eni su ve} pri prvom izlasku na ring. Poraze u prvom kolu pretrpjeli su Ismet @eri} (Biha}), Xemal Bo{wak (Ilixa); Stevo Zolak, Danijel Topalovi} i Mario Aleksi}, svi iz bawalu~ke Slavije. - Ne mo`emo biti zadovoqni nastupom na{ih predstavnika na ovom {ampionatu. Lo{em utisku, doprinijela su i nova pravila prilikom `rijebawa, jer je `rijeb dirigovan, pa je mogu}nost bilo kakvog iznena|ewa svedena na minimum. Osvaja~i medaqa na posqedwim valikim takmi~ewima kao {to su svjetska prvenstva, olimpijske igre i kontinentalna takmi~ewa ne mogu se me|usobno sastati sve do zavr{nice {ampionata, {to je ostalim bokserima prakti~no zatvorilo bilo kakvu mogu}nost da na~ine iznena|ewe. Boqi od ostalih bio je samo Velibor Vidi} koji je pro{ao prvo kolo, ali ve} u drugom me~u sastao se sa irskim predstavnikom i nije uspio da izbjegne eliminaciju, ka`e direktor reprezentacije BiH Milenko Tomi}. Porazom protiv Meklogana Velibor Vidi} je propustio veliku priliku da se umije{a u borbu za visok plasman u svojoj kategoriji. Ova dva boksera sastala su se pro{le godine u Atini u kvalifikacijama za u~e{}e na Olimpijadi u Pekingu i Vidi} je iz tog dvoboja iza{ao kao pobjednik. Na`alost, takav rezultat nije uspio da ponovi i Milanu. - Propustio sam veliku {ansu, jer me je u narednoj borbi ~ekao lo{iji rival u odnosu na irskog boksera. Meklogan me je na po~etku borbe iznenadio taktikom koju je odabrao, jer je boksovao druga~ije, nego na me~u u Atini. U prvoj rundi bilo je iznena|uju}ih 5:1 za mog protivnika, {to je kasnije bilo te{ko ispraviti, komentar je Velibora Vidi}a, na poraz na Svjetskom prvenstvu u Milanu. T. N.

GORICA IZGUBILA DERBI Derbi ~etvrtog kola drugoliga{kog "istoka" izme|u Gorice i Podriwa pripao je gostima iz Jawe (1:0), a strijelac jedinog pogotka bio je Denis Arnautovi} u 85. minutu. Utakmica koja je odigrana pred velikim brojem gledalaca i u pravom fudbalskom ambijentu protekla je u prvom poluvremenu u ravnopravnoj igri, dok je u nastavku ekipa Podriwa bila ne{to boqi rival, {to je u fini{u potvr|eno i jedinim pogotkom na ovom me~u. - Bila je to te{ka i borbena, prava derbi utakmica. Nije bilo previ{e prilika za golove. Mi smo jednu iskoristili u samom fini{u i odnijeli sva tri boda. Doma}inu se zahvaqujemo na korektnoj igri i izuzetnoj organizaciji derbija. Zadr`ali smo lidersku poziciju, ali se ne optere}ujemo time, idemo od utakmice do utakmice, ka`e {ef stru~nog {taba Podriwa Mirsad Alajbegovi}. Nakon ove utakmice Podriwe se i daqe nalazi na prvom mjestu sa stopostotnim u~inkom od 12 osvojenih bodova. Gorica je do`ivjela prvi prvenstveni poraz i nalazi se na ~etvrtoj poziciji sa sedam bodova. Va`ne pobjede u ~etvrtom kolu ostvarili su Proleter iz Dvorova, Jedinstvo iz Broca i Mladost iz Velike Obarske. Proleter je pred svojim navija~ima savladao Mladost iz Rogatice sa 3:2 (strijelci za Proleter @ivkovi} 2, Jefti}), Mladost je u Velikoj Obarskoj pogotkom Perice Trifkovi}a sa minimalnih 1:0 savladala Hercegovac iz Bile}e, dok je u Brocu Jedinstvo bilo boqe od Mili}a (2:1), a golove za doma}ina postigli su Jandri} i Staki}. Jedinstvo iz Broca je {esto sa sedam bodova, Proleter je osmi sa {est, a Mladost deseta sa pet bodova. U srijedu su odigrane utakmice petog kola, dok je {esto kolo T. N. na programu u subotu i nedjequ.

Direktor 055 773 360 www.skalaradio.net

Marketing 055 771 520 skala@rstel.net

KO[ARKA[ICE BIJEQINE PLUSA PRED NOVU SEZONU

ZA SADA BEZ ODLAZAKA enska ekipa Bijeqine Plusa }e narednu sezonu najvjerovatnije do~ekati u dosada{wem sastavu. O poja~awima se, zbog nepovoqne finansijske situacije, ne razmi{qa mnogo, a u ovom trenutku je najva`nije da nijedna ko{arka{ica nije napustila klub. - Za sada radimo u sastavu iz prethodne sezone. Nadam se da }e takva situacija ostati i do starta Prve lige RS za ko{arka{ice koja najvjerovatnije po~iwe u novembru, ka`e trener Bijeqinki Ilija Grkini}. Prvi dio priprema koji je odra|en na Gradskom stadionu bio je posve}en fizi~koj spremi, a

@

nakon te faze ko{arka{ice su u{le u dvoranu gdje se radi na tehni~kim i takti~kim elementima i uigravawu ekipe, a po~elo se i sa odigravawem prijateqskih utakmica. - Najprije smo u~estvovali na jednom turniru u Quboviji, a nedavno smo gostovali i u Tuzli gdje smo se sastali sa ekipom doma}eg Jedinstva. U Quboviji su djevojke odigrale dosta dobro, {to se mo`e re}i i za utakmicu sa Jedinstvom koju smo izgubili sa desetak poena razlike {to je za nas dobar rezultat. Rukovodstvo Tuzlanki `eli jo{ jednu utakmicu sa nama, ali vidje}emo da li }emo pristati na to, jer imam utisak da su bacili oko na

neke na{e ko{arka{ice, pa `ele da ih jo{ jednom vide, tvrdi Grkini}. Iskusni stru~wak o~ekuje da }e wegova ekipa igrati boqe, nego prethodne sezone. - Ako ne bude odlazaka siguran sam da }emo pru`ati boqe igre, nego prethodne sezone. Mlada ekipa }e biti za godinu dana starija i iskusnija, a napredak je vidqiv i u pripremnim utakmicama koje smo do sada odigrali. O ambicijama je te{ko govoriti jer se jo{ uvijek ne zna sastav lige, ali ono {to je sigurno jeste da na{e u~e{}e u liga{kom takmi~ewu ne}e do}i u pitawe, tvrdi trener bijeqinT. N. skih ko{arka{ica.

KO[ARKA[KI KLUB RADNIK

PAJEVI] BLIZU POTPISA

rugu utakmicu u pripremnom periodu ko{arka{i Radnika izgubili su u dvorani O[ "Vuk Karaxi}" od Stare Pazove rezultatom 62:74, ali trener Igor Mihajlovi} nije zabrinut ovim neuspjehom. - Na ovoj utakmici nije nastupilo pet prvotimaca, pa su ve}u minuta`u dobili ko{arka{i koji u prethodnom {ampionatu nisu imali ve}u minuta`u. Zbog povreda nisu igrali \ur|evi} i Lonto{, Bari~anin ima problema sa zglobom i nismo htjeli da rizikujemo ozbiqniju povredu, dok se Soji} i Danilovi} jo{ uvijek oporavqaju od zdravstvenih problema.

D

Trener Radnika Igor Mihajlovi}

Najefikasniji u redovima Radnika na utakmici sa Starom Pazovom bio je Filip Pajevi} koji se jo{ uvijek nalazi na probi.

- Poznato je da se radi o vrlo kvalitetnom ko{arka{u koji je ve} igrao za Radnik dok smo bili u Premijer ligi BiH. Jo{ smo u pregovorima i krajem sedmice trebalo bi da bude poznato da li ostaje ili odlazi. Po mom mi{qewu takav ko{arka{ bi nam dobro do{ao u narednoj sezoni u kojoj imamo {ampionske ambicije i `equ da se vratimo u Premijer ligu BiH, tvrdi Mihajlovi}. I u nastavku priprema Bijeqinci }e igrati prijateqske utakmice. Prva na redu bila je u srijedu kada je u dvorani O[ "Vuk Karaxi}" gostovala ekipa Starih Banovaca. T. N.

NO] [AMPIONA 13. SEPTEMBRA redsjednik bijeqinskog Karate klub "[ampion" Milorad Markovi} ka`e da je sve spremno za odr`avawe me|unarodne karate manifestacije "Bijeqina open - No} {ampiona 2009" koja polako prerasta u tradiciju, jer je weno ovogodi{we izdawe tre}e po redu. - Odr`avawe turnira "Bijeqina open - No} {ampiona 2009" planirano je za 13. septembar. Organizator je na{ klub u saradwi sa KS BiH, dok su pokroviteqi ove, za na{e uslove, vrhunske sportske priredbe biti Ministarstvo civilnih pos-

P

lova BiH, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport RS i Kompanija "Bobar", ka`e Milorad Markovi}, predsjednik KK "[ampioni". U takmi~arskom dijelu manifestacije planirano je da budu zastupqene sve uzrasne kategorije, od pionira, do seniora i u mu{koj i u `enskoj konkurenciji. Turnir }e biti otvoren ekipnim i pojedina~nim takmi~ewem u katama, a nakon toga u borbama. Poslije progla{ewa pobjednika odr`a}e se revijalni dio manifestacije pod nazivom "No} {ampiona". - O~ekujemo nastup pobjedni-

ka pro{logodi{weg turnira, te mnogih poznatih takmi~ara i takmi~arki osvaja~a medaqa na evropskim i svjetskim {ampionatima kojima smo uputili poziv da do|u na ovu manifestaciju. Za presti`ne nagrade bori}e se na centralnom borili{tu uz specijalne svjetlosne efekte i koreografiju posebno pripremqenu za ovaj doga|aj. Pro{le godine trofej "No} {ampiona" pripao je u mu{koj konkurenciji Milo{u Jovanovi}u iz Srbije, dok je u `enskoj konkurenciji najboqa bila Mirsada Suqkanovi} iz BiH, ka`e Milorad Markovi}. T. N.


SPORT

SEMBERSKE NOVINE 10. SEPTEMBAR 2009.

23

0:0 PODRIWSKI DERBI BEZ POBJEDNIKA

RADNIKU BOD U ZVORNIKU nakon ~etvrtog prvenstvenog kola Zvorni~ani, koji su u {ampionat u{li sa {ampionskim ambicijama, nisu osjetili slast pobjede, jer su fudbaleri bijeqinskog Radnika ostali nepora`eni na stadionu kraj Drine. Bijeqinci su bili boqi rival od doma}e ekipe, ali nisu uspjeli da realizuju svoje prilike pred mre`om golmana Gorana Maksimovi}a koji je bio najboqi igra~ doma}e ekipe na ovoj utakmici. Iako bez konstruktora igre Cvijetina Pavi}a koji je izostao zbog povrede, izabranici Nikole Bale hrabro su se suprotstavili favorizovanom doma}inu. Nakon {to su bez ve}ih problema smirili ofanzivu Drininih fudbalera s po~etka utakmice, polako su preuzeli inicijativu i u 37. minutu imali veliku priliku da do|u u vo|stvo, ali je sre}a bila na strani doma}ina. Mladi Slobodan Vasi} odlu~io se na udarac sa preko 20 metara, lopta je fijuknula iznad ruku Gorana Maksimovi}a, ali je pre~ka sa~uvala mre`u doma}ina. U posqedwem minutu prvog dijela igre sjajnu priliku propustio je Filip Vuji} koji se na{ao sam ispred Maksimovi}a, ali se spetqao i prilika za goste oti{la je u nepovrat. Drugo poluvrijeme po~elo je inicijativom Drine, ali je odbrana Radnika predvo|ena ~uvarom mre`e Draganom \or|i}em i Bojanom {toperom Sapawo{em otklawala sve opasnosti u {esnaestercu Radnika. Kako se bli`io kraj utakmice vidjelo se da

I

Kapiten Radnika Filip Vuji}

doma}in posustaje, pa je Radnik u fini{u bio opasniji rival. U 79. minutu glavni sudija Predrag Jevti} iz Doboja mogao je mirne du{e dosuditi jedanaesterac za goste, po{to je u {esnaestercu Drine sru{en Filip Vuji}. Ipak, arbitar iz Doboja smatrao je da gostuju}i napada~ simulira prekr{aj, pa ga je kaznio `utim

kartonom, iako je utisak sa tribina bio da se radilo o klasi~nom prekr{aju za najstro`u kaznu. Radnik je zadr`ao drugu poziciju na tabeli sa osam osvojenih bodova, a u subotu je doma}in ekipi Sloge iz Zvornika. Na liderskoj poziciji nalazi se BSK iz Bawa Luke sa 12 bodoT.N. va.

,, RUKOMETNI KLUB ,,BIJEQINA

OSTAVKA UPRAVNOG ODBORA R

ukometni prvoliga{ Republike Srpske iz Bijeqine ostao je bez rukovodtsva kluba i predsjednika Upravnog odbora magistra Sa{e Mi~i}a koji su podnijeli ostavke na sve funkcije u klubu. Kao razlog za odlazak iz bijeqinskog rukometnog sporta navedeni su te{ka finansijska situacija i nerazumijevawe lokalne vlasti za potrebe ovog sportskog kolektiva. Neposredni povod za ostavku, kako se ka`e u saop{tewu dosada{weg Upravnog odbora, jeste sma-

wewe buxeta sa 20.000 na 8.000 KM, jer sa tim sredstvima klub ne mo`e daqe egzistirati, niti se takmi~iti u narednoj sezoni. Veliki problem su i nepovoqni termini za treninge u dvorani u Ra~anskoj ulici kojom gazduje Direkcija za razvoj i izgradwu grada, a radi se o jedinoj dvorani u gradu u kojoj se mogu igrati rukometne utakmice i organizovati treninzi. RK Bijeqina ima ~etiri termina nedjeqno, od kojih su dva sat i 15 minuta prije pono}i, {to je vrijeme u kome se ne mo`e trenirati,

ODBOJKA[KI SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE

U BIJEQINI ODR@AN SEMINAR ZA TRENERE

DRINA (Z) - RADNIK 0:0 STADION: Gradski, gledalaca: 400, sudija: Predrag Jevti} (Doboj), pomo}nici: R{um Simi} i Qubi{a ]eli} (oba iz Doboja), delegat: \or|e Vukovi} (Gradi{ka), `uti kartoni: ]ulum (Drina), Takovac, Sapawo{, Vuji} (Radnik). Igra~ utakmice: Bojan Sapawo{ (Radnik). DRINA (Z): Maksimovi}, Jevti}, Sredojevi}, Vuka{inovi}, Pavlovi}, M. Milo{evi}, Nini} (od 88. Mitrovi} -)), Kikanovi} (od 79. V. Milo{evi} -)), Novakovi}, Lazarevi}, ]ulum. Trener Mile Milanovi}. RADNIK: \or|i}, \uri}, Ostoji}, Takovac, Sapawo{, Joki}, Vasi}, Ga{evi}, Sajtanovi} (od 90. Arnautovi} -)), Vuji}, Milutinovi} (od 67. Niki} -)). Trener Nikola Bala.

PORAZ KOZARE Rezultati 4. kola: GRADI[KA: Kozara Proleter 0:1, PRWAVOR: Qubi} - BSK 1:5, ZVORNIK: Drina - Radnik 0:0, VI[EGRAD: Drina HE - Sloboda 0:0, PALE: Romanija Mladost 1:1, DOBOJ: Sloga - Sutjeska 1:0, TRN: Sloga - Famos 0:0.

ka`e dosada{we rukovodstvo kluba. Po{to RK Bijeqina nema sopstvenih prihoda, a dosada{wi sponzori su otkazali sponzorstvo zbog ekonomske krize, egzistencija kluba iskqu~ivo zavisi od buxetskih sredstava. Po{to se radi o klubu sa tradicijom dugom 32 godine , trenutno ~lanu Prve rukometne lige Republike Srpske, dosada{we rukovodstvo ovog kluba smatra da op{tinska uprava treba da preuzme brigu o ovom sportskom kolektivu i ne dozvoli da T. N. se klub ugasi.

Treneri na tribinama

a osnovu godi{weg programa rada Odbojka{kog saveza Republike Srpske, Udru`ewe trenera RS organizovalo je proteklog vikenda dvodnevni seminar za svoje ~lanove koji je odr`an u Bijeqini. Seminar je izazvao veliko interesovawe odbojka{kih stru~waka o

N

~emu svjedo~i podatak da mu je prisustvovalo 67 trenera iz svih klubova RS. - Seminar je u potpunosti uspio i opravdao ovakav vid okupqawa na{ih odbojka{kih stru~waka. Ciq seminara bilo je stru~no usavr{avawe na{ih trenera i upoznavawe sa izmjenama pravila odbojka{ke igre koje }e biti primijewene od ove

sezone. Predava~i u stru~nom dijelu bili su istaknuti odbojka{ki treneri iz Srbije dr Goran Ne{i} trener univerzitetske reprezentacije Srbije i {ef katedre za odbojku na Fakultetu za fizi~ko vaspitawe u Beogradu, trener Crvene zvezde Ratko Pavli~evi} i statisti~ar Dejan Jovanovi}, dok je o novim pravilima govorila Mirjana Lozanovi}, me|unarodni odbojka{ki sudija iz Zvornika. Najve}i dio aktivnosti obavili smo u dvorani Osnovne {kole "Knez Ivo od Semberije" za {ta dugujemo zahvalnost direktoru ove {kole Vasi Mitri}u koji nam je obezbijedio sve potrebne uslove za nesmetan rad. Pokaznim vje`bama uspjehu seminara pomogli su odbojka{ice i odbojka{i Radnika, ka`e Miroslav Mi}i}, predsjednik Udru`ewa odbojka{kih trenera Republike Srpske. T. N.


715  
715  

Семберске новине број 715 - 09.09.2009

Advertisement