717

Page 1

PO@AR U ^A\AVICI

RADMILA ^OJO

IZGORJELA SJENARA I STOKA

VI[E POSLA ZA VETERINARE

NOVI DOM ZA PORODICU MI]ANOVI]

str. 6-7

str. 3

str. 9 www.semberske.com

HUMANOST NA DJELU

e-mail: semberske@semberske.com

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009. ! GODINA 30 ! BROJ 717 ! CIJENA 1,00 KM

L I S T

G R A \ A N A

O P [ T I N E

B I J E Q I N A

OSVJE[TAN SABORNI HRAM

ZAVR[EN SAJAM ,, ,,INTERAGRO 2009

HRANA JE NA[ STRATE[KI RESURS

VI[E OD 1.000 DJECE NA MANIFESTACIJI ,, ,,TR^I BIJEQINO

SVI U^ESNICI POBJEDNICI

FILIJALA BIJEQINA

TV PRAVA, PREVODI, MARKETING TITLOVANJE, SINHRONIZACIJA

055 240 100


Radna jedinica BIJEQINA 76300 BIJEQINA . [ABA^KIH \AKA . PO[TANSKI FAH BP. 18 TELEFONI: (055) CENTRALA: 201-2 211 456 TELEFAKS: 209-0 082, DIREKTOR: 209-4 426, TEHN. DIR.: 209-4

PO[TOVANI POTRO[A^I ELEKTRI^NE ENERGIJE! RACIONALNOM POTRO[WOM I REDOVNIM PLA]AWEM UTRO[ENE ELEKTRI^NE ENERGIJE, IZBJE]I ]ETE ISKQU^EWA, ^IME ^INITE USLUGU I

SEBI I NAMA.

S p o{tt ovawem, Elektt rodiss t ribb u cija Bijeqina

D.O.O. LEDER Bijeljina www.leder-bn.com E-mail: leder@rstel.net Ul. Nikole Tesle br. 2 Tel/fax: 055/212-303 055/212-302

Butik: Italijanska modna obu}a Ul. Gavrila Principa br.5 Tel: 055/206-107

Klaonica Ljeljen~a: Tel: 055/255-355 Fax:055/255-237

NOVO! Maloprodajni objekti u Bijeljini: 1. Ul. Gavrila Principa 11 tel: 055/213-223 2. Ul. Dušana Baranjina 29 tel: 055/213-216

MODA RUGGI, BRUNELLA, ROSINA, MARIO BRUNI, MORESSI

OBU]A:

ODJE]A KREATORA IRENE GRAHOVAC

Direktor.........055 209 759 Centrala.........055 201 342 Komercijala...055 211 854 Fax.................055 201 445 Ul. Baje Pivljanina bb


SA TRAKE DOGA\AJA

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

U FOKUSU PRIZNAWA POVODOM 24. SEPTEMBRA - DANA OP[TINE BIJEQINA

,, DOO ,,RA[EVI] NA ^ELU LISTE Na sve~anoj sjednici op{tinskog parlamneta povodom Dana op{tine bi}e uru~ena op{tinska priznawa koje su odbornici dodijelili pojedincima, institucijama i preduze}ima za doprinos razvoju lokalne zajednice. Najve}e op{tinsko priznawe Zlatna medaqa "Knez Ivo od Semberije" ove godine nije dodijeqena povodom ovog prazni ka, dok je dobitnik Srebrne medaqe "Knez Ivo od Semberije" DOO "Ra{evi}" iz Bijeqine za izuzetne rezul tate postignute u drvno-p prera|iva~koj industriji i izvozu prera|evina od drveta. Bronzanu medaqu dobio je Slobodan Petri} iz Doweg Magnojevi}a za rezultate postignute u poqoprivrednoj proizvodwi i uzgoju stoke. Dobitnik Zlatne medaqe "Filip Vi{wi}" je magistar Mirko Babi} za doprinos u obnavqaju Srpskog kulturnog i prosvjetnog dru{tva "Prosvjeta", SKUD-a a "Semberija", seoskog festivala "Znawem, pjesmom i igrom kroz Semberiju" i wegovawu srpske kulturne tradicije. Srebrna medaqa "Filip Vi{wi}" pripala je SKUD-uu "Crwelovo" za doprinos istori unapre|ewu kulturnog `ivota i o~uvawu kulturno-i jskog nasqe|a srpskog naroda na prostoru Semberije. Bronzanom medaqom "Filip Vi{wi}" nagra|ene su obra Slobodanka Puqak za rezultate postignute u vaspitno-o zovnom procesu i slobodnim aktivnostima sa djecom pred{kolskog uzrasta i Vera Vuji} za doprinos uspostavwawu sertifikata ISO 9001:2000 u Tehni~koj {koli "Mihajlo Pupin". Zlatnu zna~ku op{tine bijeqina dobili su Izet Salihbegovi} iz Bijeqine i Svetislav Cile Bo`i} iz Kova~i}a, Srebrnu zna~ku dobio je Husref Osmanovi} iz Bijeqine, a Bronzanu Jasmin Ahmetovi}, tako|e iz Bijeqine. T. N.

POZIV NA SARADWU

I ove {kolske godine `elimo da nastavimo sa realizacijom ,,Semberskog {kolarca’’. Bez podr{ke direktora {kola, nastavnika, u~iteqa i, svakako, na{ih dragih [kolaraca ni{ta ne}emo u~initi. Kao i prethodnih godina i sada o~ekujemo da nam {to prije po~nete slati literarne i likovne radove. ^im budemo imali dovoqan broj u~eni~kih radova po~e}emo tehni~ku pripremu ovogodi{weg ,,Semberskog {kolarca’’. Redakcija ,,Semberskih novina’’

OTVOREN JO[ JEDAN KRU@NI TOK a~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} u pro{lu subotu je sve~ano pustio u saobra}aj krou`ni tok kod Sabornog hrama u Bijeqini, na raskrsnici ulica: Ra~anska, Srpske dobrovoqa~ke garde i Me{e Selimovi}a. Naglasiv{i da je op{tinska uprava za ovu investiciju iz buxeta izdvojila oko 150.000 KM, na~elnik Mi}i} je rekao da }e na ovaj na~in biti pove}ana bezbjednost u~esnika u saobra}aju u ovom dijelu grada, ali i protok automobila. Uprkos recesiji i ekonomskoj krizi, mi nastavqamo izgradwu glavnih infrastrukturnih objekata u gradu. Iako je puwewe buxeta u ovoj godini umaweno za oko 30 odsto, nismo odustali od izgradwe kapitalnih investicija, {to je istovremeno bio i

N

uslov za o~uvawe postoje}ih radnih mjesta i novo zapo{qavawe. Uz novu ulicu u ovom dijelu grada, sada smo izgradili i novi kru`ni tok. Planiramo da u najskorije vrijeme izgradimo kru`ne saobra}ajnice na lokaciji kod

NOVI DOM ZA MI]ANOVI]E

a~elnik op{tine Bijeqina posjetio je ju~e (srijeda) ~etvoro~lanu porodicu gluvonijemog Ilije Mi}anovi}a kome je op{tinska uprava finansirala dogradwu ku}e. - Dogra|ene su jo{ dvije prostorije i ku}a je kompletno obnovqena i opremqena. Izdvojeno je ne{to mawe od 35.000 KM, kako bi djeca imala normalne uslove za `ivot i za poha|awe nastave. Ilija radi u AD "Semberijatransport" kao pera~ autobusa. Veliki broj qudi pomogao je Mi}anovi}ima u proteklih godinu dana. Obezbije|eni su im uxbenici, nabavqen namje{taj i sve ono {to im mo`e pomo}i da se normalno razvijaju i da dobro u~e, rekao je na~elnik Mi}i}. Zahvaquju}i, prije svega, qudskoj solidarnosti i humanosti, ~etvoro~lana porodica Ilije Mi}anovi}a, koji, nakon smrti supruge, `ivi sa troje djece u Ulici cara Uro{a broj

N

8, dobila je normalne uslove za `ivot. Prije godinu dana roditeqi u~enika koji su i{li u razred sa malim Veliborom, sada u~enikom petog razreda Osnovne {kole "Sveti

3

Sava", dogovorili su se da zajedni~ki pokrenu akciju na dogradwi ku}e za Mi}anovi}e koji su tada svi zajedno `ivjeli i boravili u jednoj prostoriji. - Boravili su i spavali u

jednoj prostoriji, gluhonijemi Ilija, k}erke Nada i Rada i najmla|i Velibor. Wihova najve}a sre}a je bila kad su dobili svako svoj krevet. Sa roditeqima iz Veliborovog razreda prikupili smo sredstva za namje{taj, a djeca su prikupila i novac za nabavku posteqine i drugih neophodnih stvari. Ne treba na ovome stati, jer djeci treba pomo}i da zavr{e {kolu i da postanu dobri qudi, rekao je Dragan Dmitruk, jedan od roditeqa djece koja idu u razred sa Veliborom. U akciju se ukqu~ila i Veliborova u~iteqica An|elka Mi{eli} koja je vodila kompletnu akciju. Aco @ivanovi}, ~ija je firma gradila ovu ku}u, tako|e je puno pomogao, kao i jedan od roditeqa, Zdravko Stevanovi}. Branko Tasovac, in`ewer arhitekture uradio je projekat. Svi oni zaslu`uju na{u veliku zahvalnost, ka`e Dragan Dmitruk, jedan od inicijatora i pokreta~a ove huQ.Q. mane akcije.

SEMBERSKE NOVINE

CJB Bijeqina i na po~etku Ulice Stefana De~anskog, kod duda. Novoizgra|eni kru`ni tok na Ledincima, smatraju stru~waci za saobra}aj, obezbijedi}e ve}u propusnost za automobile od E.S.N. semafora.

POVRIJE\ENI PREBA^ENI ZA BEOGRAD Na lokalnom putu Velika Obarska Batkovi} 22. septembra oko 20 ~asova dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su u~estvovala dva putni~ka automobila, automobil "opel astra", kojim je upravqao P.T. i automobil "nisan", kojim je upravqao B.R. (50) iz Bijeqine koji je tom prilikom zadobio prelom noge. I wegov suvoza~, B.R. zadobio je te`e tjelesne povrede i oni su nakon ukazane medicinske pomo}i u Medicinskom centru Bijeqina preba~eni u Urgentni centar Beograd. Lak{e tjelesne povrede zadobila je M.N.(18) iz Bijeqine, koja se nalazila u automobilu " opel astra". E.S.N.

Glavni i odgovorni urednik: Verica ZELENOVI], tel: 222-590 * Direktor: Qubo QUBOJEVI], tel: 202-126 * Zamjenik gl. i odg. ,, urednika: Todor NIKOLI] * List gra|ana op{tine Bijeqina * Osniva~: Skup{tina op{tine Bijeqina * Izdava~: JIP ,,SIM Bijeqina, Atinska 2, tel. (055) 202-621 * Ure|uje: Redakcijski kolegijum * Fotografija: Bo`idar MILO[EVI] * Faks: (055) 202-126 * @iro-ra~uni: 554-001-00000175-41 (Pavlovi} banka), 555-001-0000865985 (Nova banka) * Cijena lista za inostranstvo je dvostruko ve}a, plus po{tarina * [tampa: NIGD ,,Dnevne nezavisne novine,, Bawa Luka * Rukopisi i fotografije se ne vra}aju * Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-250/95. od 3. jula 1995. godine list je upisan u Registar javnih glasila pod rednim brojem 105.


4

AKTUELNOSTI

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

OSVJE[TANA SABORNA CRKVA Pi{e: QUBO QUBOJEVI] Foto: BO@IDAR MILO[EVI] akon prazni~nog bdenija i sve~ane liturgije, u Bijeqini je osvje{tana Spomen saborna crkva Presvete Bogorodice, posve}ena svim `rtvama otaxbinskih ratova u srpskoj istoriji na prostoru Semberije. Svetu arhijerejski liturgiju slu`ilo je deset episkopa SPC, a slu`bu je predvodio vladika ni{ki Irinej. Osvje{tawe novog sabornog hrama obavqeno je u nedjequ nave~e, uo~i velikog praznika Male Gospojine, a duhovnoj sve~anosti i Sve~anoj liturgiji na praznik ro|ewa Presvete Bogorodice, u ponedjeqak, 21. septembra, prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi}, predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, Sredoje Novi}, ministar civilnih poslova u Savjetu ministara BiH, predstavnici op{tine Bijeqina, Mi}o Mi}i} i Dragan \ur|evi}, izaslanici predsjednika Republike Srbije, Borisa Tadi}a, predstavnik ambasade Ruske Federacije u BiH, brojni predstavnici politi~kog i privrednog `ivota Republike Srpske, te brojni vjernici iz Semberije, podmajevi~kog kraja, Posavine, dobojskog i drugih regiona u RS. Me|u brojnim gostima vi|en je i proslavqeni ko{arka{ Dejan Bodiroga. Izgradwa Spomen saborne crkve Presvete Bogorodice u Bijeqini zapo~eta je 2000. godine, a temeqi i zvona osvje{-

N

tani su 2002. godine. Za kumove novog hrama izabrani su predsjednik Vlade RS Milorad Dodik, na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} i gra|evinski preduzetnik Mitar Peri}. Za kuma ikonostasa izabran je privrednik Du{ko Lazarevi}. Vladika ra{ko - prizrenski Artemije istakao je da je do{ao s Kosova i Metohije, jer zna da je Republika Srpska pro{la trnovit put u proteklih petnaestak godina, dok Srbi na Kosovu i Metohiji prolaze pravu golgotu. - Sve~anost, kao {to je ova u Bijeqini, prilika je da se poka`e jedinstvo crkve i naroda. Kroz me|usobnu moltivu poka-

zuje se jedinstvo naroda i solidarnost, jer samo ako smo zajedno, mo`emo ostvariti na{ nacionalni ciq, a to je da sa~uvamo na{e prostore, na{e svetiwe i na{ narod na prostorima na kojima vijekovima `ivi, rekao je vladika Artemije. Wegovo preosve{tenstvo episkop zvorni~ko tuzlanski Vasilije rekao je da je podizawe crkve, ustvari, podizawe duha Hristovog me|u blago~estivim pravoslavnim srpskim narodom. - Ovaj narod je `eqan istine i pravde bo`ije. Dok su se prije ovog nesre}nog rata, Srbima nametnutog, gradile druge bogomoqe, mi smo se radovali, a

MILORAD DODIK: - Nakon devet godina od odluke gospo|e Biqane Plav{i} da dodijeli ovo zemqi{te Eparhiji zvorni~ko tuzlanskoj, koje je ranije pripadalo kasarni, sagra|ena je ova veli~anstvena crkva. Sre}an sam {to sam kum na osve{tawu i {to imam priliku da podijelim radost sa vladikom Vasilijem i ~asnim ocima na{e crkve i sa narodom, istakao je premijer Srpske Milorad Dodik u Bijeqini i naglasio da je to veliki doga|aj ne samo za crkvu, ve} i za Bijeqinu i RS. - Nama je va`no da aktivnosti SPC budu usmjerene na ja~awe identiteta srpskog naroda i djelovawe crkve je jedna od najva`nijih zada}a u toj oblasti. Ovakvi doga|aji su neodvojivi od na{e vjere u RS i wenu snagu. Svi zlonamjerni potezi, usmjereni protiv RS, ne}e pro}i, a mi }emo na}i snage i odlu~nosti da RS uredimo na civilizovan i zakonit na~in, rekao je Dodik. Predsjednik RS, Rajko Kuzmanovi} izjavio je da se u ovakvim novosagra|enim hramovima, kao {to je Crkva presvete Bogorodice, ne propovijeda samo molitva, ve} oni predstavqaju sjedi{ta srpskog pravoslavnog i duhovnog prostora i iz wih se {aqu poruke mira i tolerancije. - @ivimo u vijeku koji ne trpi silexijstvo i ratove i zbog toga moramo te`iti ka miru i prosperitetu, a ovaj hram treba da doprinese ostvarewu tog ciqa, rekao je Rajko Kuzmanovi}. Mla|en \or|evi}, savjetnik predsjednika Srbije Borisa Tadi}a prenio je Tadi}eve ~estitke povodom velikog pravoslavnog praznika i istakao da je neophodno ja~ati veze izme|u RS i Srbije na osnovu specijalnog protokola o saradwi.

TEMEQI ZA CRKVU U TRIJE[NICI U

nasequ Trije{nica, koje pripada Mjesnoj zajednici Dvorovi, otpo~ela je izgradwa nove crkve. Uz sedamdesetak doma}instava starosjedilaca, u ratnim i poratnim godinama u ovo naseqe doselilo je jo{ oko 130 izbjegli~kih porodica iz Smolu}e, Potpe}a, Po`arnice i drugih krajeva BiH. Rajko Cvjetinovi}, mje{tanin, ne krije zadovoqstvo {to je otpo~ela izgradwa novog pravoslavnog hrama u ovom nasequ. - Vidite i sami. Organizovali smo mobu da bismo izgradili

Srbi tada nisu mogli da podignu nijednu svoju bogomoqu. Danas, hvala Bogu, na sve strane, {irom eparhije zvorni~ko tuzlanske i Republike Srpske ni~u hramovi, ne kao nadmetawe, ve} kao stvarna duhovna potreba. Narod u crkvama utvr|uje svoju pradjedovsku vjeru i svoje nacionalno bi}e, budi svoju nacionalnu svijest, da zna ko je i kome pripada, da bude nacionalno svjestan. Srpski narod je za jedinstvo crkve, za dobrotu me|u qudima. Ko ho}e s nama da `ivi, mi }emo mu uvijek pru`iti ruku, radi zajedni~kog dobra, radi istine i pravde bo`ije, rekao je vladika Vasilije.

temeqe za crkvu. Svi }emo pomo}i, u skladu sa svojim trenutnim finansijskim mogu}nostima, da se crkva izgradi. Uz crkvu, u dogledno vrijeme treba izgraditi dom kulture u kome }e se okupqati mladi. Na{a djeca pje{a~e dva i po kilometra do {kole u Dvorovima. Ovo je novo naseqe i samo slogom, i uz pomo} op{tine, mo`emo izgraditi neophodnu infrastrukturu. Izgradwi nove crkve raduje se i Spasoje Stojanovi} iz sela Potpe} kod Tuzle, kao i Bo`o Stojanovi} iz Po`arnice. - Crkva je kao i nova ku}a,

vi{e od ku}e. Povratka nam nema u na{a predratna ogwi{ta, te smo svoja nova gnijezda svili ovdje, u Semberiji. Kad bi nam op{tina pomogla oko asfaltirawa stotiwak metara puta u ovom nasequ, `ivot bi nam bio jo{ lak{i i podno{qiviji, ka`e Bo`o. Na~elnik Mje{tane ovog naseqa u ~eop{tine tvrtak, 17. septembra, posjetio Bijeqina je i na~elnik op{tine Mi}o Mi}o Mi}i} i obe}ao da }e op{tinsMi}i} ka uprava pomo}i, u skladu sa pomogao je svojim finansijskim mogu}nos- u radovima na tima, sa oko 3000 KM po~etak izlivawu E.S.N. izgradwe nove crkve. temeqa


POLITIKA

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

5

OP[TINSKI ODBOR SOCIJALISTI^KE PARTIJE

IZABRAN NOVI ODBOR STRANKE N a petoj izbornoj konferenciji Op{tinskog odbora Socijalisti~ke partije, odr`anoj u nedjequ popodne, izabran je novi Op{tinski odbor stranke, a izvr{en je i izbor delegata za Peti kongres SP, predlo`eni su kandidati za Glavni odbor stranke i izabrana radna tijela Op{tinskog odbora SP Bijeqina. Podnose}i izvje{taj o ~etvorogodi{wem radu, @ivan Deli}, predsjednik Op{tinskog odbora SP istakao je da je stranka prolazila kroz jedan buran period kadrovskog ja~awa i pronala`ewa svoga mjesta u politi~kom ambijentu na lokalnoj politi~koj sceni u Bijeqini. - Za ove ~etiri godine pro{li smo kroz razli~ite faze partijskog djelovawa, od perioda kada je iskrsnula ozbiqna prijetwa da mo`emo is~eznuti sa politi~ke scene zbog lo-

IMAM PRAVO NA @ALBU laden Mili}, koji je u vrijeme predizborne kampawe za lokalne izbore obavqao funkciju predsjednika Izbornog {taba SNSD-a u Bijeqini, ka`e da je ~uo da je i on jedan od iskqu~enih ~lanova, ali da nije dobio odluku o iskqu~ewu od rukovodstva Op{tinskog odbora SNSD-a Bijeqina, te jo{ uvijek nije upoznat sa detaqima iz obrazlo`ewa same odluke. - U svakom slu~aju, po dobijawu odluke, u skladu sa Statutom stranke i Pravilnikom o strana~koj disciplini i odgovornosti, imam pravo na `albu. Ja sam jo{ uvijek ~lan SNSD-a, sve do kona~ne odluke Izvr{nog odbora SNSD-a. Do tada, kao i do sada, po{tujem odluke strana~kih organa i strana~ku disciplinu, ka`e Mili}.

M

www.panradio.com

SAOP[TEWE ZA JAVNOST

@ivan Deli} {ih izbornih rezultata, do ja~awa i konsolidovawa partijskih redova, kada smo ostvarili dobar izborni rezultat i dva odborni~ka mandata u lokalnom parlamentu. Svi oni koji su nas u me|uvremenu napustili, nisu nanijeli toliku {tetu partiji, koliko samima sebi, jer su postali bezna~ajni

za politiku i politi~ko djelovawe. [to je najva`nije, sa~uvali smo Socijalisti~ku partiju, jer su u na{im redovima ostali iskreni socijalisti. Vjerujem da }emo imati dovoqno politi~ke snage i voqe da mijewamo stawe i da ostvarimo jo{ boqi rezultat na predstoje}im op{tim izbori-

ma naredne godine, rekao je Deli}. On je istakao da }e se Socijalisti~ka partija i u narednom periodu boriti za boqi socijalni i egzistencijalni status stanovni{tva, jer je socijalna pravda temeq politi~kog djelovawa ove stranke. E.S.N.

,, SRS ,,DR VOJISLAV [E[EQ

TRANSPARENTNOST RADA LOKALNE UPRAVE a redovnoj konferenciji za novinare, na kojoj su prisustvovali izvr{ni sekretar stranke Dragan \ur|evi}, te Cica Radi{i} i Neda Peri} bilo je govora o radu lokalne uprave, kao i o predstoje}oj, 10. sjednici Skup{tine op{tine Bijeqina na kojoj }e, kako se o~ekuje, biti dosta rasprava o zna~ajnim lokalnim pitawima. Istaknuto je, da }e SRS ,,Dr Vojislav [e{eq’’ i daqe istrajavati na javnosti i zakonitosti rada. - O tkad smo u op{tinskom parlamentu mi istrajavamo na tome i, naravno, da su primjetni pomaci, te da se javnost rada ogleda i u tome {to se sve sjednice Skup{tine prenose, a objavquju se i svi zna~ajni dokumenti. Imamo i Nadzorni odbor, kao i revizora u Administrativnoj slu`bi, tako da

N

smatramo da je op{tina Bijeqina u~inila veliki napredak i, vjerujte, da se to osjeti, kako sa finansijske strane, ali isto tako i u nezadovoqstvu nekih pojedinaca koji su ranije nau~ili da me{etare i da javne ustanove pretvore u poluprivatne. Nama je drago {to smo sve to sprije~ili i {to smo tako ostvarili veliku u{tedu u buxetu op{tine Bijeqina. Smatram da }e tako biti i u narednom periodu, izjavio je Dragan \ur|evi} koji se osvrnuo i na dnevni red predstoje}e skup{tinske sjednice. Izme|u ostalih ta~aka o kojima }e se raspravqati, izdvaja onu koja govori o izvr{ewu buxeta op{tine za prvih {est mjeseci navode}i da je izvr{ewe buxeta bilo mawe za 27 posto, ali nakon napravqenog rebalansa, kako je rekao, buxet je otprilike na

pro{logodi{wem nivou. \ur|evi} je istakao da je za posebnu pohvalu {to se nastavqa sa kapitalnim projektima za koje je Vlada RS dala podr{ku. -O Od Vlade imamo obe}awe za nastavak tre}eg kraka zaobilaznice. O~ekujemo da do kraja godine bude zavr{en projekat nove gradske bolnice za koju je ve} poznato da }e ko{tati 70 miliona maraka, od ~ega 13 miliona treba obezbijediti lokalna zajednica, a ostatak Vlada RS i donatori. Ostaje nam zapo~eti projekat gradske kanalizacije, rekao je \ur|evi} koji se zatim osvrnuo na sve~ano otvarewe Sabornog hrama ocjewuju}i da to nije samo duhovni hram, nego i mjesto okupqawa mladih i starih, te izrazio nadu da }e takav kutak biti uskoro otvoren i na loM.R. kaciji ,,Pet jezera’’.

POMO] ZA PORODICU MI]ANOVI] avjet mladih Op{tinskog odbora PDP-a Bijeqina posjetio je ovih dana socijalno ugro`enu porodicu Mi}anovi} u Bijeqini i uru~io im pomo} koja se sastojala od jed-

S

nog kreveta, kuhiwskog stola i komode. Za troje djece Ilije Mi}anovi}a obezbije|ene su |a~ke torbe sa {kolskim priborom. Ova humanitarna akcija organizovana je pod nazivom " Za dostojanstven `ivot".

PO^ETAK IZBORNE KAMPAWE ijepqewe pamfleta koji ukazuje na navodni kriminal op{tinske vlasti o~ito je znak veoma ranog po~etka prqave predizborne kampawe SNSD koja jo{ uvijek ne mo`e da preboli te`ak poraz na lokalnim izborima pro{le godine. Takav nizak na~in politi~kog obra~una ove stranke s protivnicima svakako ne bi zaslu`ivao posebnu pa`wu da se ne radi o veoma lo{im manipulacijama s djecom. Stoga zbog istinske javnosti treba da se znaju sqede}e ~iwenice: - Prevoz djece u {kolu je u nadle`nosti Ministarstva za obrazovawe i zato to pitawe uputite Ministarstvu, a ne nama. Ako lokalni SNSD morali{e u tom pogledu sugeri{emo im da dio sredstava od 15000 KM koliko pla}aju za prostorije gdje se zabavqaju i smi{qaju sadr`aj pamfleta, vrate Ministarstvu kako bi djeca mogla imati besplatan prevoz. - Ostali navodi o kriminalu u obdani{tima i {kolama zaista upu}uju na ozbiqan problem u glavama qudi koji o~ito pate od demagogije politike za koju smo mislili da je daleko od nas. - Oni dakle sa takvim pristupom kriminalu `ele javnost da upozore kako je navodni kriminal u nekoj osnovnoj {koli va`niji od ogromnog kriminala u institucijama vlasti Republike Srpske, {to je najnovijim izvje{tajem o radu IRB-a napr. pokazao i dokazao glavni revizor Bo{ko ^eko. Na kraju: Razumijemo probleme koje ima SNSD, razumijemo unutra{we obra~une i partijska iskqu~ewa, ali ne razumijemo potrebu da se zbog toga manipuli{e sa djecom. Op{tinska zakonodavna i izvr{na vlast koja ima odgovornost jedino prema gra|anima, a ne nekim partijskim frakcijama SNSD-a, da }e i daqe profesionalno obavqati svoj posao, voditi brigu o svima koliko je to u wenoj nadle`nosti i mo}i i nastavi}e, uprkos ekonomske krize, realizaciju kapitalnih razvojnih projekata koji kao i Cenar za kulturu, imaju potpunu podr{ku op{tinskog parlamenta. Na~elnik op{tine Bijeqina i predsjednik Op{tinskog odbora Srpske demokratske stranke Bijeqina Mi}o Mi}i}

L


6

AKTUELNOSTI

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

BAJRAMSKA ^ESTITKA

Povodom Ramazanskog bajrama, na~elnik op{tine Bijeqina Mi}o Mi}i} uputio je ~estitiku Mexlisu islamske zajednice u Bijeqini i Jawi i svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti koji `ive u Bijeqini. ^estitaju}i ovaj veliki praznik, Mi}i} je svima onima koji ga proslavqaju, za`elio dobro zdravqe, sre}u i blagostawe, te izrazio spremnost za razvijawe dobrih me|unacionalnih odnosa, tolerancije i razumijevawa, {to je i pretpostavka kvalitetnijeg `ivota u lokalnoj E.S.N. zajednici i dru{tvu u cjelini.

PRAZNI^NI PAKETI]I Povodom najradosnijeg muslimanskog praznika Bajrama, u mektebskoj igraonici za pred{kolsku djecu "Vildan", za dvadesetak mali{ana i wihove roditeqe, proteklog vikenda u vakufskoj ku}i pored Xedid xamije u Jawi, prire|ena je prigodna sve~anost na kojoj su najmla|ima podijeqeni bajramski paketi}i. Paketi}i su donacija Mirsada Osmanagi}a, ve}inskog vlasnika Fabrike su{enog povr}a "Semberka" Jawa, koji je istakao da je najva`niji zadatak briga o djeci koja su na{e najve}e blago i budu}nost. Mustafa Hrustanbegovi}, upravnik igraonice "Vildan", Omer ef. Cami}, glavni imam Jawe, te Salkan Zuli}, predsjednik MIZ Jawa zahvalili su se donatoru koji je na ovakav na~in obradovao najmla|e, te svim prisutnima ~estitali bajramske praznike. Pored Hrustanbegovi}a, u igraonici "Vildan", koja od januara ove godine djeluje pri Mexlisu islamske zajednice Jawa, uposleni su jo{ i pedagog, filolog, muallima, te kuvarica. Obrazovawe i vaspitawe u ovoj ustanovi odvija se po programu za pred{kolsko vaspitawe Rijaseta Islamske zajednice u BiH. M.E.

ZAVR[NI RADOVI NA SALIHBEGOVI]A XAMIJI Uo~i bajramskih praznika radnici D.O.O. "Murguzovi}" i D.O.O. "Stal" iz Bijeqine obavili su jo{ jednu fazu zavr{nih radova na Salihbegovi}a xamiji u nasequ Selimovi}i u Bijeqini. Ura|eno je podno grijawe i glazure, postavqena unutra{wa stolarija i ulazna vrata od hrastovine, te kandiqi na munari, koji su zasjali ve~e uo~i Bajrama. Prema rije~ima Hamdije Murguzovi}a, na xamiji koja se obnavqa donacijama grupe Bijeqinca koji `ive i rade u Austriji, ostaje da se uradi fasada, kre~ewe, dovr{i abdesthana, te da se oblo`e stepenice ka galeriji. Radnici D.O.O. "Stal" u rekordnom roku postavili su reprezentativno ura|ena vrata na xamiji, a radovi }e se nastaviti u zavisnosti od priliva donatorskih sredstava. M.E.

SINDIKAT OP[TINE BIJEQINA UKAZUJE

[TITI]EMO R RASPOLO@IVI

U utorak, 22. septembra, u sjedi{tu Sindikata op{tine Bijeqina odr`ana je konferencija za {tampu na kojoj su o problemima u Centru za kulturu govorili predsjednik Op{tinskog sindikata Neboj{a Andri}, predsjednik Sindikata Centra za kulturu @eqko Savi} i radnik Milo Gaji}, nagla{avaju}i da iskqu~ivu odgovornost za lo{e stawe ove ustanove snosi predsjednik Skup{tine op{tine Dragan \ur|evi} i Srpska radikalna stranka ,,Dr Vojislav [e{eq’’ ormirawem Centra za kulturu prije dvije i po godine u ustanovu je u{lo 22 radnika koji su tom prilikom dobili rje{ewa za rad na odre|eno vrijeme iako je op{tinska odluka bila druga~ija. To je ura|eno iz samo jednog razloga, a to je, da se u tom peridu prime ~etiri radnika koji su ~lanovi SRS ,,Dr Vojislav [e{eq’’. Treba ista}i da cijeli ovaj period od dvije i po godine sistematizacija radnih mjesta ne postoji. Jedna je ura|ena pro{le godine, ali predsjednik SO, Dragan \ur|evi} nije je stavio na usvajawe samo iz razloga da bi se primilo {to vi{e radnika. Zbog toga smo sad u poziciji da imamo vi{ak radnika, rekao je @eqko Savi}, predsjednik Sindikalne organizacije u Centru za kulturu. Savi} je istakao da je ovih dana ura|ena sistematizacija koja }e biti na narednom skup{tinskom zasijedawu, te da je po toj sistematizaciji predvi|eno da u Ce-

F

ZAKONSKA PROCEDURA ]E BITI ISPO[TOVANA Formiraju}i Centar za kulturu od tri ustanove (Gradski bioskop, Galerija i Dom omladine) zatekli smo radnike koji su tu ranije radili. Po{to se na konferenciji Op{tinskog sindikata pomiwao problem radnika, re}i }u sada i ja ne{to o tome, a govori}u o tome i na narednom skup{tinskom zasijedawu. Naime, od tih radnika wih ~etvoro su imali infarkt, oni nakon toga nisu u stawu obavqati nikakve te{ke poslove, te je zbog toga bilo potrebno primiti nove radnike. Zatim, lo`a~ Milo Gaji} cijelu proteklu zimu bio je na bolovawu, a i radnica Branka Peri} je, tako|e, bila na du`em bolovawu. Trenutno se jo{ dva radnika nalaze na bolovawu, a jedan radnik je oti{ao u penziju. Kako stvari stoje u ovu ustanovu treba primiti jo{ radnika. [to se ti~e sistematizacije, zna se zbog ~ega je takvo stawe. Jednostavno, kada su tri firme uga{ene, svi radnici su mogli ostati bez posla. Me|utim, mi smo ih zadr`ali, svima su ispla}ena sva dugovawa i onda je osnovana nova firma koja je krenula od nule. Centar za kulturu radi, a na{ je ciq da tu budu radno sposobni radnici. Oni koji budu dobili otkaz po Zakonu o radu dobi}e otpremnine i sva zakonska procedura }e biti ispo{tovana. Nema kr{ewa zakona. Ono {to mi je najdra`e je to, {to je u ovoj dr`avi po~eo da funkcioni{e zakon, izjavio je predsjednik SO Bijeqina Dragan \ur|evi}.

VETERINARSKI NADZOR NA PODRU^JU OP[TINE BIJEQINA

VI[E POSLA ZA INSPEKTORE p{tinska veterinarska inspekcija }e od 1. oktobra preuzeti nadzor nad klawem `ive stoke i kontrolu klawa u svim klaonicama na podru~ju op{tine, izjavio je na~elnik op{tine Mi}o Mi}i}, nakon razgovora sa Radmilom ^ojo, pomo}nicom ministra poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u Vladi RS za oblast veterinarstva. To je potvrdila i Radmila ^ojo is-

O

ti~u}i da se radi o uskla|ivawu zakonskih propisa za zahtjevima koji proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivawu BiH. - Prema ranijim zakonskim propisima nadzor nad klawem `ive stoke vr{ili su radnici veterinarskih slu`bi koje su, kao {to je poznato, u privatnom vlasni{tvu, {to zna~i da poslove pregleda mesa u klaonicama i inspekcijske kontrole u objektima koji su pod stal-

nom veterinarskom kontrolom nisu vr{ili dr`avni veterinarski inspektori. Na ovaj na~in lokalne samouprave preuzimaju dio ovla{tewa koja im i pripadaju, precizirala je Radmila ^ojo. Na~elnik op{tine je rekao da lokalna zajednica ne}e imati problema u preuzimawu ove obaveze. - Pro{iri}emo sistematizaciju, a ovaj posao radi}e qudi koji su to uglavnom i do sada


AKTUELNOSTI

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

7

NA PROBLEME U JU CENTAR ZA KULTURU

ADNIKE SVIM M SREDSTVIMA BALATUN ]E POSTATI MODERNO SELO jesna zajednica Balatun ima oko 600 doma}instava u kojima `ivi blizu 2000 stanovnika, koji se u najve}em broju bave poqoprivrednom proizvodwom, dok je jedan dio mje{tana posao prona{ao u privredi. Zahvaquju}i ~iwenici da se Balatun nalazi uz magistralni put Bijeqina- Ra~a, selo je komunikacijski dobro povezano sa svim saobra}ajnim pravcima. U selu postoji solidna infrastruktura, ali je `eqa mje{tana da wihovo naseqe bude reprezentativno u svakom smislu i da se kroz selo ne

M

ntru za kulturu bude zaposleno 16 radnika. Ono {to sindikat ne `eli da se desi je mogu}nost da stari radnici budu otpu{teni, a da ostanu radnici koji su primqeni unazad dvije i po godine, odnosno, nakon osnivawa Centra za kulturu. Radnik Centra za kulturu, Milo Gaji}, je istakao da se radnici pribojavaju za svoja radna mjesta i da je wihovo nezadovoqstvo po~elo dolaskom na mjesto direktora ~ovjeka iz SRS ,,Dr Vojislav [e{eq’’. - Mi radnici se pribojavamo za svoja radna mjesta. Pri-

mjetili smo da }e istjerati sve stare radnike, a da }e na wihova mjesta primiti ~lanove svoje stranke. Istina, do sad niko nije dobio otkaz, ali radi se na tome. Mi to svakodnevno osje}amo, rekao je Gaji}, te dodao da u svakoj izre~enoj rije~i podr`ava predsjednika Sindikata, @eqka Savi}a. Predsjednik Op{tinskog sindikata, Neboj{a Andri} je izjavio da je upoznat sa situacijom u ovoj javnoj ustanovi, te da su preduzete i odre|ene aktivnosti kako bi se za{titila prava radnika. -P Prije mjesec dana uputili

Radmila ^ojo

smo zahtjev Inspekciji za rad i radne odnose, a jutros smo ih @eqko Savi} i ja posjetili i ponovo zatra`ili da u|u u Centar, jer on postoji, a nema ni jednog obaveznog akta. Nemaju Statut, nemaju Pravilnik o radu, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, niti Pravilnik o za{titi na radu, a ni ostale pravilnike koji su obavezni da bi ustanova mogla normalno da funkcioni{e, rekao je Andri} dodav{i da je u ovaj slu~aj ,,debelo ukqu~ena politika’’, a Sindikat }e u~initi sve kako bi za{titio prava radnika. M.R.

radili, rekao je na~elnik Mi}i}. Boravak pomo}nice ministra za poqoprivredu u Bijeqini iskori{ten je i za razgovor o nekim drugim temama iz ove oblasti koje su va`ne za semberske sto~are, a posebno o pojednostavqewu procedura za na{e proizvo|a~e kada je u pitawu plasman tovqenih bikova koje su slo`enije u odnosu na uvoznu stoku namijewenu klawu. - Imamo obe}awe da }e te procedure biti pojednostavqene za na{e proizvo|a~e s ciqem lak{eg i kvalitetnijeg plasmana, rekao je na~elnik op{tine. Radmila ^ojo je napomenula da je propisima Evropske unije st-

rogo zabraweno vr{ewe veterinarskog nadzora na na~in kako je do sada bio organizovan, u prvom redu zbog mogu}nosti sukoba interesa. - Na{e Ministarstvo priprema izmjene i dopune Zakona o veterinarstvu, jer u postoje}em nisu obezbije|eni globalni zahtjevi bezbijednosti proizvoda, kao preduslova wihovog pu{tawa u promet. Dosada{wi sistem funkcioni{e na osnovu zahtjeva kontrole kvaliteta finalnog proizvoda, a ne na osnovu zahtjeva upravqawa kvalitetom, istakla je, prilikom boravka u Bijeqini, Radmila ^ojo. T. N.

se re}i da se u Balatun lako dolazi iz susjednih sela. Najve}i problem koji mu~i mje{tane jeste vodotok rijeke Drine koji nepovratno odnosi plodne oranice. - Decenijama smo na udaru Drine, ali smo posebno o{te}eni u posqedwih nekoliko godina kada su ~itava imawa nestajala u vodenoj stihiji plahovite rijeke. Poku{avali smo da od nadle`nih dobijemo podr{ku, ~ak sam i na sjednici SO Bijeqina podnio inicijativu da nam pomognu u rje{avawu problema i posredovawa kod Republi~ke vodoprivredne inspekcije, ali ni Dragan Sari}

prolazi samo u tranzitu, nego da ovdje dolaze i putnici namjernici. - Imamo sve pretpostavke da postanemo moderno sembersko selo i poku{a}emo da to i ostvarimo. Za to }e nam biti potrebno mnogo podr{ke i upornosti. Prije nekoliko godina smo, zahvaquju}i jednoj inostranoj nevladinoj organizaciji, uspjeli da obnovimo zgradu {kole, tako da na{i u~enici ni`ih razreda sada imaju adekvatne uslove za izvo|ewe nastave. Uz pomo} SO Bijeqina i mje{tana sagradili smo sportski teren pored {kole, a sredstvima gra|ana i mukotrpnim radom izgradili smo i crkvu, ka`e Dragan Sari}, odbornik iz Balatuna u SO Bijeqina. Kroz selo je, u najve}em dijelu, ura|en asfalt i mo`e

to nije pomoglo. Tako da Drina prijeti da do|e do nasipa. Koliko je rijeka odnijela zemqi{ta govori podatak da je cijelim tokom kroz Balatun, samo u ovoj godini, zahvatila pojas vi{e od trideset metara {irine. Ukoliko se ni{ta ne preduzme, jo{ nekoliko doma}instava }e ostati bez posjeda. Pored ovog goru}eg problema, ho}emo da obnovimo i zgradu Doma kulture koju je zub vremena na~eo i koja predstavqa ruglo u centru sela. Ako budemo imali dovoqno podr{ke od nadle`nih, mo`emo osavremeniti na{e selo i sprije~iti odlazak mladih, jer }e se u tom slu~aju otvoriti perspektive razvoja Balatuna, prije svega u poqoprivrednoj proizvodwi, isti~e za ,,Semberske novine’’ S.\. Dragan Sari}.


8

HRONIKA / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

REPUBLIKA SRPSKA OP[TINA PELAGI]EVO Prvostepena stambena komisija Broj: 04/6-052-22/08 Datum: 14. 07. 2009. god.

DOM ZDRAVQA BIJEQINA I BIJEQINSKI CRVENI KRST

Broj: 16-03/06.2.2.2-372-527/09 Lista je kona~na sa danom 07.09.2009. godine Predsjednik Drugostepene stambene komisije Milena Rami}, dipl. pravnik

POMO] NAJTE@IM KATEGORIJAMA

KONA^NA RANG LISTA BODOVAWA podnosioci zahtjeva za dodjelu stambenih jedinica ia Programa stambenog zbriwavawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

III Prioritetna grupa 1. ~lanovi u`e porodice poginulih boraca: bra~ni drug sa djetetom ili samo dijete 2. bra~ni drug bez djece 3. ~lanovi {ire porodice (brat, sestra, djed, baba) poginulog borca 4. RVI i druge kategorije bez prava na dodatak za wegu i pomo}

Porodice poginulih boraca Prezime, Status Status Stambena Du`ina Broj ~lanova r/b ime oca ~lana ~lana situacija vojnog porodi~nog i ime anga`ovawa PPB RVI doma}instva u ratu Jakovqevi} (Mate) 30 100 / 20 / 1. Jawa

Zdravstveno Socijalna Broj stawe ~lan situacija u bodova porodi~nog doma}instvu doma}instva /

/

150

Novakovi} (Ranka) Suzana

100

/

30

/

10

/

/

140

Lazarevi} 3. (Radoslava) Borka

100

/

15

/

15

/

/

130

2.

jo{ jednoj zajedni~koj akciji Op{tinske organizacije Crvenog krsta i Doma zdravqa Bijeqina u petak, 18. septembra u Kolektivnom smje{taju u Mjesnoj zajednici Vuk Karaxi}, poznatijem kao "Sivi dom", u kojem su smje{teni najte`i socijalni slu~ajevi, obavqeni su besplatni qekarski pregledi, te dodijeqena pomo} u hrani i odje}i. Prema rije~ima \oke Mihajlovi}a, sekretara Op{tinske organizacije Crvenog krsta Bijeqina, radi se o rizi~noj grupi od oko dvadesetak starih i nemo}nih osoba koje `ive u oskudnim ekonomskim uslovima i koji su korisnici narodne kuhiwe. Povodom 20. septembra, Me|unarodnog dana borbe protiv tuberkoloze, organizovali smo preventivne preglede zdravqa ovih

U

MOBILNA EKIPA U QESKOVCU Kako je potvr|eno iz bijeqinskog Doma zdravqa akcija besplatnih preventivnih pregleda po sredinama u kojima nema sektorskih ambulanti se nastavqa. Mobilna ekipa Doma zdravqa u kojoj su doktori medicine, doktori stomatologije, laboranti, medicinske i stomatolo{ke sestre bila je u Qeskovcu gdje su pregledani mje{tani tog semberskog sela.

qudi u nastojawu da im koliko toliko pomognemo i uka`emo na opasnost od ove bolesti, od koje godi{we dva miliona qudi umre u svijetu, a osam miliona se zarazi, rekao je Mihajlovi}.

IV Prioritetna grupa 1. RVI tre}e kategorije 2. RVI ~etvrte kategorije

Ratni vojni invalidi Prezime,

r/b ime oca i ime

Simeunovi} 1. (Pere) @ivan

Status Status Stambena Du`ina Broj ~lanova ~lana ~lana situacija vojnog porodi~nog anga`ovawa doma}instva PPB RVI u ratu /

20

25

15

10

Zdravstveno Socijalna Broj stawe ~lan situacija u bodova porodi~nog doma}instvu doma}instva /

/

70

Na predlo`eni prijedlog nije bilo prigovora.

^LANOVI KOMISIJE: 1.Gradimir Ra|enovi}, predsjednik, s.r. 2. Cvijeta Iqi}-Lukanovi}, ~lan, s.r. 3. Marko Lazarevi}, ~lan, s.r. 4. Jovan Erleti},~lan, s.r. 5. Luka Ze~evi}, ~lan, s.r.

U^ENICI AKTIVISTI

okviru "Nedjeqe borbe protiv tuberkuloze" ove godine aktivno su se ukqu~ili i u~enici Osnovne {kole "Sveti Sava" Bijeqina, organizovani u Podmladak Crvenog krsta Op{tinske

U

organizacije Bijeqina. U~enica VIII6 razreda, Aleksandra Jovi~i} ka`e da su ona i weni drugari prodavali markice crvenog krsta i na taj na~in prikupili dio sredstava za humanitarne svrhe.


CRNA HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

9

POGINUO BICIKLISTA Pedesetosmogodi{wi Veqko Kuzman poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u nedjequ nave~e, 20. septembra u Dowem Crwelovu. Na Kuzmana je, dok je vozio bicikl, automobilom marke "bmw" naletio Slavi{a Mitrovi} (31) iz Doweg Crwelova. Izvr{en je uvi|aj i policija utvr|uje uzroke nesre}e.

UKRADEN LAP TOP Nepoznati provalnici izvr{ili su 21. septembra provalu u ku}u, vlasni{tvo V.K. iz Bijeqine i tom prilikom iz ku}e su odnijeli lap top i foto - aparat, ukupne vrijednosti oko 800 KM.

PO@AR NA IMAWU STANKA JOVANOVI]A U DOWOJ ^A\AVICI

IZGORJELA SJENARA I STOKA eliki po`ar, koji je u pro{li ~etvrtak u prvim popodnevnim ~asovima izbio na imawu Stanka Jovanovi}a u nasequ Stupaw, u MZ ^a|avica, potpuno je uni{tio veliku sjenaru sa nekoliko hiqada bala slame i sijena. U po`aru je izgorjelo {est grla stoke, dvije sviwe, a vatrena stihija progutala je i kamion "tam" i dio poqoprivredne mehanizacije. Sre}om, u ovom po`aru nije bilo qudskih `rtava, jer je vjetar duvao u suprotnom smijeru od porodi~ne ku}e porodice Jovanovi} i dru-

V

gih pomo}nih objekata na ovom imawu. Ubrzo po dojavi o po`aru na lice mjesta su stigli pripadnici policije i vatrogasci koji nisu mogli puno pomo}i, jer je ovo naseqe udaqeno petnaestak kilometara od grada, a i vatra je do tada ve} bila uni{tila najve}i dio imovine u sjenari. Vatrogasci su, ipak, pomogli da se vatra ne pro{iri i da vjetar ponovo ne razbukta velike gomile slame i sijena. @ivan Jovanovi}, sin Stankov, ka`e da je bio na poslu, kad mu je javqeno za po`ar. - Za po`ar mi je javqeno oko 14 ~asova. Odmah sam po`urio

UKRADENI DUKATI Nepoznati provalnik provalio je u no}i izme|u 18. i 19. septembra u ku}u, vlasni{tvo C.P. u semberskom selu Qeqen~a, i iz ku}e odnio osam zlatnih dukata, ukupne vrijednosti oko 3000 konvertibilnih maraka. Nezvani~no saznajemo da je pedesetak metara daqe, u kom{iluku te ve~eri pripremano svadbeno veseqe i da je kradqivac vjerovatno iskoristio i taj momenat da bi neopa`eno u{ao u ku}u i ukrao dukate. Izvr{en je uvi|aj i istraga je u toku.

ku}i, a ubrzo su stigli i vatrogasci. Iako je bunar u dvori{tu, bili smo nemo}ni pred vatrenom stihijom. Izgorjela nam je hrana za petnaestoro grla stoke, koju smo pripremili za narednu zimu. [teta je ogromna i te{ko je u ovom trenutku procijeniti koliko iznosi, ka`e @ivan. U blizini sjenare Cvijetin Jovanovi}, Stankov stric, palio je suvo grawe i vjetar je vjerovatno vatru prenio na Stankovo imawe. O~evidac, \ojo Krsti} ka`e da je vatrena stihija dosezala i do dvadesetak metara u visinu. - Velika je sre}a da je vjetar

vatru usmjeravao u suprotnom pravcu od ku}e. Ne daj Bo`e, mogla je ~eqad nastradati. Bilo je jezivo sve to gledati, a ~ovjek je nemo}an pred vatrenom stihijom. Stoka je bila vezana lancima i ugu{ila se u dimu. Niko nije smio ni da pri|e, da ih odvezuje, jer bi nastradao od vatre. Dok su vatrogasci gasili ostatke po`ara, jedan bik se mu~io, privezan za jasle. Ko`a mu je bila potpuno izgorjela i najvjerovatnije }e zavr{iti u klanici. Istra`ni organi tek treba zvani~no da utvrde uzroke poE.S.N. `ara i visinu {tete.

TU^A KOD DISKOTEKE U blizini diskoteke "Imperio", 20. septembra nave~e izbila je tu~a izme|u vi{e osoba i tom prilikom povrede su zadobili S.T. (25) i S.T. (21). Prilikom ukazivawa medicinske pomo}i u Medicinskom centru Bijeqina konstatovano je da je S.T.(25) zadobio te`e povrede, a wegova sestra S.T. lak{e povrede. Policija je izvr{ila uvi|aj i radi na identifikaciji i pronalasku osoba koje su izazvale tu~u.

RAZBOJNICI IZ KU]E ODNIJELI 160 HIQADA EVRA z porodi~ne ku}e Dragana Gavri}a (1974), u ugqevi~kom selu Tutwevac, nepoznati provalnici odnijeli su zlato, nakit i novac ukupne vrijednosti 160 hiqada evra. Kako je saop{teno iz policije, razbojnici su odnijeli 142 hiqade evra, {est dukata, kao i ve}u koli~inu zlatnog nakita. Dragan Gavri} Xoni, vlasnik porodi~ne ku}e ka`e da je u no}i izme|u subote i nedjeqe, kada su opqa~kani, u domu spavala wegova majka i dvoje maloqetne djece.

I

- Supruga je prva do{la ku}i i primijetila pqa~ku, te je pozvala policiju, ka`e Gavri}, koji se ku}i vratio oko tri ~asa ujutro. Gavri} ka`e da je od oca, poginulog borca Odbrambenootaxbinskog rata, naslijedio veliko porodi~no imawe od 150 dunuma zemqe, te ga je pro{irio i osnovao preduze}e, pa se danas, pored poqoprivrede, uspje{no bavi i trgovinom i ugostiteqstom. - Sada sam za samo jednu no} ostao bez dijela dugogodi{we u{te|evine koju sam, tako|e, ve}im dijelom naslijedio, ka`e Gavri} dodaju}i da je zado-

voqan profesionalno{}u ugqevi~ke policije, koja je oba-

vila uvi|aj, te izrazio o~ekivawe da }e MUP nastaviti da

se profesionalno pona{a i u istrazi. Gavri}eva majka Joka ka`e da je te no}i spavala i da je ~ula {umove u ku}i, ali joj ni{ta nije bilo sumwivo, jer je mislila da su se uku}ani vratili. Koliko su razbojnici bili drski govori i ~iwenica da su u ku}u prvo poku{ali da u|u na zadwa vrata, koja su bila dobro osvijetqena. Po{to nisu uspjeli da obiju vrata, nepoznata lica su u ku}u ,,u{la" obiv{i PVC prozor koji se vidi iz kom{iluka, kao i sa puta i dobro je osvijetqen uli~nom rasvjetom. R. J.


10

HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

ZATVORSKA EKONOMIJA USPJE[NA rivredna jedinica "3. maj", koja posluje u okviru Okru`nog zatvora Bijeqina, uprkos ekonomskoj krizi, posti`e zapa`ene rezultate u oblasti proizvodwe hrane. U ovoj privrednoj jedinici zaposlene su osu|ene osobe koje izdr`avaju zatvorsku kaznu u Okru`nom zatvoru Bijeqina, ka`e Rade Markovi}, rukovodilac Privredne jedinice "3. maj". - Kompletna radna aktivnost na proizvodwi povr}a i `itarica, te uzgoju sviwa, ovaca i pili}a obavqa se pod nadzorom stru~nih i kvalifikovanih radnika - instruktora. @itarice i povr}e proizvodimo na povr{ini od 11 hektara. Ove godine pod je~mom i p{enicom imali smo oko sedam hektara i u jednoj nepovoqnoj godini za strna `ita postigli smo zavidne rezultate. Prinos je iznosio oko 5,5 tona po hektaru. Nakon `etve je~ma i p{enice, na istim parcelama, na povr{ini od oko dva hektara, zasijali smo kukuruz ranih

P

sorti za ishranu stoke. Ove godine sijali smo krompir za jelo i za proizvodwu ~ipsa. Maksimalno koristimo kvalitetno obradivo zemqi{te koje smo dobili na kori{tewe od Vlade RS u krugu biv{e kasarne u Patkova~i. Markovi} ka`e da su postignuti dobri rezultati i u proizvodwi paradajza, mrkve, luka, kupusa i paprike. - U posqedwe tri godine na{a privredna jedinica biqe`i stalni rast biqne proizvodwe. Vlastitim sredstvima izgradili smo dva plastenika povr{ine 640 metara kvadratnih. Na tri farme uzgajamo oko 200 sviwa, osamdesetak ovaca i po 1.500 do 2000 tovnih pili}a u turnusu. Raspola`emo dobrim tovnim i priplodnim materijalom, {to rezultira proizvodwom visokomesnatih sviwa i ovaca. Dio proizvedene hrane plasira se u zatvorsku kuhiwu, dio u kuhiwu restorana otvorenog tipa "Drina" u Amajlijama, koji tako|e posluje u okviru

Rade Markovi}

Okru`nog zatvora, dok se tr`i{ni vi{ak prodaje kooperantima ili po ugovoru mesnoj industriji. Markovi} ka`e da je za razliku od 2006. godine, kada je obra|ivano svega oko 2,8 hektara zemqi{ta, ve} u narednoj godini ta povr{ina udvostru~ena, da bi se u ovoj

godini do{lo do 11 hektara obradivog zemqi{ta. Planirana je nabavka neophodne mehanizacije i pove}awe obradivih povr{ina u narednom periodu, kao i pove}awe kapaciteta na sve tri farme. Smawewem tro{kova proizvodwe ostvaruju se znatno ve}i prihodi nego {to je to bio slu~aj u proteklim

godinama. Zatvorenici koji rade na farmama i u poqoprivredi dobijaju i nov~anu nadoknadu za svoj rad. Formirali su i fond obavezne {tedwe u koji izdvajaju oko 30 odsto zara|enih sredstava, koja }e im dobro do}i nakon odslu`ewa zatvorske kazne. E.S.N.

PORODICA MEDI] NA ULICI

eposava Medi}, penzionisana radnica Konfekcije "Kurjak", wen mu` Bogoslav i sin Mladen ponovo, kao i prije godinu dana, pre`ivqavaju svojevrsnu `ivotnu

L

dramu. Naime, kao {to smo o tome i pisali krajem pro{le godine, nakon 22 godine provedene u stanu od 47 metara kvadratnih u Ulici Svetog Save 21/27, Medi}i su delo`irani

po nalogu Suda BiH. Delo`aciju je 22. septembra pro{le godine izvr{io izvr{ni sudija Osnovnog suda u Bijeqini Xevad ^ejvanovi} uz asistenciju policije, da bi stan predao u posjed Sadiji Dizdarevi}, tako|e biv{oj radnici Konfekcije "Kurjak". Stan je jo{ prije rata postao predmet sudskog spora izme|u ove dvije biv{e radnice Konfekcije "Kurjak". Leposava Medi} s porodicom proteklu godinu dana provela je u nu`nom smje{taju, u Ulici Filipa Vi{wi}a. Nu`ni smje{taj platila je Op{tinska bora~ka organizacija. Me|utim, ni op{tinska uprava, a ni Bora~ka organizacija vi{e nisu u stawu da joj pla}aju nu`ni smje{taj. - Bila sam kod na~elnika op{tine Mi}e Mi}i}a i kod na~elnika Odjeqewa bora~ko - invalidske za{tite Nenada Radlovi}a. Rekli su mi da mi op{tina vi{e ne mo`e pomo}i. Bila sam u policiji i najavila im da }u se ubiti. @ivimo od moje penzije koja iznosi 180 KM. Mu` je biv{i radnik "Save" i ostalo mu je tri godine do penzionisawa.

Borac je prve kategorije, ima bruh, ne mo`e da radi. Sin nije slu`io vojsku, jer ima probleme sa ki~mom. I{la sam u Kancelariju OHR-aa, obra}ala se Ombudsmenu, kucala na razna vrata, ali pomo}i za nas nema. Advokati tra`e po 1000 KM da bi ponovo pokrenuli spor. Mi taj novac nemamo. Jedva pre`ivqavamo. Fri`ider je prazan, ni za hqeb vi{e nemam. Ne znam kako da platimo ra~un za struju koji iznosi oko 170 KM. Leposava ka`e da je Bogoslav prona{ao jednu monta`nu ku}icu koja se mo`e kupiti po cijeni od 4.500 KM, ali oni nemaju novac za kupovinu i weno postavqawe na odgovaraju}i plac i za izradu temeqa. - Mu` je bio u ratu, a i ja sam bila na radnoj obavezi tokom rata. Oko 35 puta dala sam krv. Nisam imala novac da pomognem srpsku vojsku, ali sam dala krv. Sa ukupno 73 godine radnog sta`a, koliko imamo mu` i ja, mi se sada nalazimo na ulici. Sud BiH je dodijelio stan Sadiji Dizdarevi}, koja ima dvije ku}e u Bijeqini. U stanu iz koga sam izba~ena gotovo godinu dana

niko nije boravio, niko nije ni u{ao. Leposava ka`e da je Ustavni sud BiH svojom odlukom na~inio veliku nepravdu prema woj i wenoj porodici. Ona nagla{ava da sporni stan nikada nije spadao u kategoriju napu{tene imovine, niti je Sadija Dizdarevi} 1990., odnosno prvog aprila 1992. godine bila nosilac stanarskog prava, odnosno nije bila zakoniti korisnik stana da bi ga mogla potra`ivati kao napu{tenu imovinu. Stan je Leposavi dodijeqen iz Fonda solidarnosti, te je bilo nelogi~no, kako ona ka`e, da se iz tog fonda stan mo`e dodijeliti radniku koji je imao u to vrijeme rije{eno stambeno pitawe i nepokretnu imovinu na podru~ju ove op{tine. Leposava Medi} u me|uvremenu se `alila Evropskom sudu za qudska prava u Strazburu. Odgovora na tu `albu jo{ uvijek nema, a ona i wena porodica 22. septembra moraju da se isele iz nu`nog smje{taja. Kako sada stvari stoje, najvjerovatnije }e iza}i diE.S.N. rektno na ulicu.


SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

OGLASI

11


12

REPORTA@A

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

NA PROSTORU BIJEQINSKOG AGROTR@NOG CENTRA ODR@AN OSM

HRANA JE NA[ ST Pi{e: QUBO QUBOJEVI] Foto: BO@IDAR MILO[EVI] inistar poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede u Vladi RS, Radivoje Brati} otvorio je u Bijeqini Osmi me|unarodni poqoprivredni sajam "Interagro 2009" na kome je svoje proizvode i opremu izlo`ilo 110 izlaga~a iz RS, F BiH, Srbije i Hrvatske. Otvaraju}i ovu sajamsku manifestaciju, ministar Brati} je istakao da bijeqinski sajam ima dobru reputaciju i da iz godine u godinu okupqa sve ve}i broj izlaga~a. - Sajmovi su prilika da proizvo|a~i hrane poka`u sve ono {to su proizveli tokom godine i da svoje proizvode uporede sa proizvodima iz okru`ewa. Granice su otvorene i konkurencija dolazi do izra`aja, ali, mi smo zainteresovani za jedan fer odnos, kad je u pitawu trgovinska razmjena sa zemqama u regionu, posebno sa Srbijom i Hrvatskom. Iako

M

CEFTA sporazum podrazumijeva partnerstvo i fer odnose, Ministarstvo spoqne trgovine BiH ve} je moralo intervenisati u slu~aju trgovine i privredne saradwe sa Hrvatskom. Reagova}emo u svakoj situaciji kada doma}a poqoprivredna proizvodwa bude ugro`ena i izlo`ena udarima nelojalne konkurencije, istakao je ministar Brati}. Osvrnuv{i se na stawe poqoprivrede u semberskoj regiji, ministar Brati} je rekao da ste~ajne postupke u Prehrambenoj nindustriji "Sava" i [e}erani treba {to prije okon~ati. - Sud i ste~ajni upravnici treba da u saradwi sa skup{tinama povjerilaca prona|u najboqa rje{ewa za ova strate{ka preduze}a. Vlada RS je zainteresovana da "Sava" ostane kao cjelovit industrijski kompleks, da izmiri obaveze prema radnicima i dobavqa~ima i da zadr`i preradu vo}a

i povr}a kao trajnu djelatnost. To su tri principa koje Vlada zastupa kad je "Sava" u pitawu. U slu~aju bijeqinske {e}era-

ne o~ekujemo tako|e da }e ste~ajni postupak biti okon~an do kraja godine, istakao je ministar Brati}, naglasiv{i da

hrana, voda i energija predstavqaju danas strate{ke resurse u svjetskoj ekonomiji. Na ovogodi{wem poqopriv-


REPORTA@A

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

13

,, MI ME\UNARODNI SAJAM POQOPRIVREDE ,,INTERAGRO 2009

TRATE[KI RESURS

NAGRA\ENI IZLAGA^I - Za najqep{e ure|en {tand: 1. MING KOFI, Bijeqina - Za najraznovrsniji asortiman mlinskih proizvoda: 1. MLIN PAVLOVI], Bijeqina - Za najboqeg izlaga~a u oblasti poqoprivredne mehanizacije: 1. STUD KOMERC, Qubu{ki - Za najposje}eniji {tand: 1. PIVARA TUZLA,Tuzla - Za najraznovrsniji asortiman sto~ne hrane i premiksa: 1. AGROFID, Nova Topola - Za uspje{nu sajamsku saradwu: 1. RAKI], Pelagi}evo - Za najraznovrsniji asortiman repromaterijala u poqoprivredi: 1. ,,RAPI]’’, Gradi{ka - Za doprinos razvoju poqoprivrede: 1. ADMINISTRATIVNA SLU@BA OP[TINE LOPARE, Lopare - Za najuspje{nijeg inovatora: 1. AGRIA, Subotica 2. Marko Jovi}, Tobut - Za doprinos razvoju vo}arstva: 1. NAU^NO-V VO]ARSKO UDRU@EWE RS, Bawa Luka - Za najboqeg izlaga~a u oblasti qekovitog biqa: 1. SUNCE, Kotor Varo{ - Za najuspje{nijeg proizvo|a~a {qive: 1. Dragi{a Jovanovi}, Pu{kovac - Za sveukupan sajamski nastup: 1. ADMINISTRATIVNA SLU@BA OP[TINE BIJEQINA, Bijeqina

rednom sajmu u Bijeqini svoje proizvode izlo`ili su proizvo|a~i vo}a i povr}a sa Majevice, Romanije, Hercegovine, ali i iz drugih regiona, kao {to je Kanton Tuzla, bawalu~ka regija, iz U`ica i Ose~ine u Srbiji i brojnih drugih poqoprivrednih regiona. Dragi{a Jovanovi} iz Pu{kovca na Majevici vo}e uzgaja na povr{ini od desetak hektara. - Unazad stotinu godina vo}arstvom su se bavili i moj pradjed, djed i otac. Ove godine odre|enu koli~inu {qive izvezao sam u Rusiju i Sloveniju. Imam svoju hladwa~u i su{nicu za vo}e. Svakog dana odmaram svega pet do {est ~asova i sve ostalo je rad, ka`e Dragi{a Jovanovi}. Proizvo|a~i vo}a s Majevice ove godine jedinstveno su nastupili na sajmu uz pomo} op{tine Lopare. - U podmajevi~kim selima proizvodima prirodnu organsku hranu. Uz puno sun~anih dana, podnebqe je kao stvoreno za vo}arstvo, ka`e Radislav Davidovi}, stru~ni saradnik za poqoprivredu u op{tini Lopare. I ove godine na sajmu je svoje proizvode izlagao Dragan Xida sa Borika kod Rogatice. Donio je rekordan primjerak krompira, te`ak 1,4 kilograma. - Ovo je do sada najve}i izva|eni primjerak, {to ne zna~i da ne}e biti i ve}ih do kraja sezone. Imao sam dobar i kvalitetan rod krompira. Sa jedanaest hektara o~ekujem oko 350 tona krompira, ka`e Dragan Xida. Uz vo}e i povr}e, izlaga~i su predstavili savremenu mehanizaciju za poqoprivredu, za{titna sredstva, i drugu opremu. U naredna tri sajamska dana bi}e organizovano vi{e stru~nih predavawa o dometima savremene proizvodwe i primjene nauke u poqoprivredi.

NAGRADNA IGRA ZA POSJETIOCE 1. Le|na prskalica (brenta~a), ulaznica br. 002768, 2. Prskalica za korov (10 l), ulaznica br. 003601, 3. Aparat za mu`u krava, ulaznica br. 003418, 4. Aparat za mu`u krava, ulaznica br. 001467, 5. Kosa~ica za travu (elektri~na), ulaznica br. 004113, 6. Kosa~ica za travu (benzin), ulaznica br. 001501, NAPOMENA: Dobitnici nagrada mogu preuzeti nagrade u roku od 30 dana u preduze}u A.D. ,,Grad’’ Bijeqina


14

OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.


REPORTA@A / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

15

POLA VIJEKA BRA^NOG @IVOTA RADICE I MILORADA CVJETKOVI]A

JEDNO VATRU PALI DRUGO GASI Ukoliko ~ovjek ima nekakav svoj ciq u `ivotu, sve }e tome ciqu podrediti. Mnogo {to {ta sam podredio braku sa suprugom Radicom. Jer, ne mo`e dvoje u ku}i vatru paliti. Ukoliko jedno vatru pali, drugo mora da gasi. Ovim rije~ima do~ekao nas je Milorad Cvjetkovi}, penzioner, predratni Vozu}anin, sada stanovnik ravne Semberije a svojom suprugom Radicom ovih dana obiqe`io je 50 godina sre}nog braka. Novo gnijezdo Cvjetkovi}i su svili u Novom nasequ u Dvorovima gdje `ive ve} {est godina. Nakon rata i godina provedenih u izbjegli{tvu u Kotorskom kod Doboja, odlu~ili su da izgrade porodi~nu ku}u u Semberiji. Milorad je prije rata dugo radio u zavidovi}koj "Krivaji". Oprobao se i u metalskoj struci. S ponosom pokazuje fotografiju mosta, du`ine 118 metara, izgra|enog prije rata na rijeci Krivaji. Most je bio uslov za normalan `ivot, jer, u wegovom zaseoku Trni}i, bez mosta se nije moglo normalno funkcionisati i `ivjeti `ivot dostojan ~ovjeka. Milorad se anga`ovao i uz pomo} drugih mje{tana Trni}a jednog dana mogao je automobilom da do|e

S

do svog naseqa. Nakon rata most je popravqen, a obnovqena je i poru{ena crkva u Trni}u. Srbi iz vozu}kog kraja, koji s ponosom ~uvaju uspomenu na svoj rodni kraj i zadu`binu Nemawi}a - manastir Vozu}icu, kao da su navikli na ratove i obnove, na ustanke, oskudicu, izbjegli{tvo i ponovno podizawe iz pepela. - Nikada se u na{em kraju nije `ivjelo u izobiqu. Nakon paqevina i buna, ponovo smo obnavqali svoje poru{ene domove. Bili smo uvijek na udaru raznim osvaja~ima koji su hrlili ka toplim morima i tra`ili najkra}i put do ostvarewa svoga ciqa. Zbog toga Vozu}ani imaju nekakav svoj prkos, ponos, ne{to {to je samo nama svojstveno, pri~a Milorad. Radica ka`e da je recept za uspje{an brak jednostavan vjernost, iskrenost, me|usobno

povjerewe i razumijevawe. - Othranili smo ~etvoro djece, sinove Predraga i Nenada, koji sa svojim porodicama `ive na Floridi, u SAD. K}erke, Nada i Dra`enka `ive u Doboju. S dobrim ~ovjekom ovih pedeset godina pro|e mi brzo, dok okom trepne{. Nikada u na{em braku nije bilo sva|e, te{kih rije~i i povi{enog tona. A, nije nam uvijek bilo lako u `ivotu. Kad sam se udala za Milorada, `ivjeli smo u

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 002 701 U Bijeqini, dana 18. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-Dn-09-002 701, po zahtjevu DOO ,,MDM COMMERC” Dvorovi po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Nata{i Mitrovi}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su k.~. broj: 2272/2 u naravi pomo}na zgrada povr{ine 17 m2, pomo}na zgrada povr{ine 15 m2 i wiva 3. klase povr{ine 553 m2, k.~. br. 2273 u naravi wiva 3. klase povr{ine 86 m2, k.~. br. 2275 u naravi wiva 5. klase povr{ine 2410 m2, k.~. br. 2276/1 u naravi {uma 2. klase povr{ine 1220 m2 i k.~. br. 2276/2 u naravi wiva 3. klase povr{ine 1797 m2 upisane u Pl. 6025 K.O. Bijeqina II. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 6025 K.O. Bijeqina II upisano je DOO ,,MDM COMMERC” Dvorovi sa 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka upisa}e se kao vlasnik navedenih nekretnina DOO ,,MDM COMMERC” Dvorovi sa 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

zajednici sa wegovim roditeqima, nas osmoro u ku}i. Uvijek je vladala sloga i razumijevawe. Radica ka`e da je za normalan porodi~ni `ivot potrebno tako malo, a ustvari, i tako mnogo. Rat i ratna stradawa ostavili su traga. Na zidu, u hodniku nove ku}e do~ekuju nas fotografije sela Trni}i i poru{ene ku}e porodice Cvjetkovi}. Uspomene na stari zavi~aj ne blijede, ve} se iz go-

dine u godinu, izgleda, poja~avaju. Iznosi Milorad uokvirenu fotografiju obnovqene crkve u Trni}u. Ka`e da prikupqa gra|u za hroniku svoga sela. Da li }e to objaviti on ili wegov sin Nenad, koji je, ina~e, po profesiji novinar, to je mawe bitno. Va`no je da ostanu pisani tragovi o Vozu}i i Vozu}anima, o qudima i obi~ajima, trenutno rasutim, kao biseri, po cijelom Q.Q. svijetu.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 941 U Bijeqini, dana 17. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 941, po zahtjevu SLAVICE MIQANOVI] k}eri Veqka iz Glogovca, zastupane po punomo}niku Radmili Petrovi}, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su katastarske parcele broj: 213 po kulturi {uma 5. klase u povr{ini od 1562 m2, broj: 214 po kulturi wiva 5. klase u povr{ini od 14687 m2 i wiva 6. klase u povr{ini od 2252 m2, broj: 309 po kulturi stambena zgrada u povr{ini od 50 m2, stambena zgrada u povr{ini od 35 m2, stambena zgrada u povr{ini od 35 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 13 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 21 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 22 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 54 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 43 m2, dvori{te u povr{ini od 500 m2 i wiva 5. klase u povr{ini od 1453 m2, broj: 310 po kulturi wiva 5. klase u povr{ini od 9762 m2, broj: 311 po kulturi vo}wak 3. klase u povr{ini od 4198 m2, broj: 704 po kulturi {uma 3. klase u povr{ini od 24714 m2, broj: 995 po kulturi wiva 4. klase u povr{ini od 576 m2 i broj: 1045 po kulturi wiva 3. klase u povr{ini od 13122 m2 i wiva 4. klase u povr}ini od 3511 m2 upisane u Pl. 168 k.o. Glogovac. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 168 k.o. Glogovac upisana je Miqanovi} (Veqka) Slavica sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis svojine na zemqi{tu i objektima stekla je Slavica Miqanovi} k}i Veqka sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.


16

HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

HIGIJENSKI ISPRAVNOM VODOM DO ZDRAVQA XI DIO Pi{e: PRIM. POPOVI] DR DRAGAN SPECIJALISTA EPIDEMIOLOG

DEZINFEKCIJA VODE Dezinfekcija vode za pi}e ima za ciq da se u vodi uni{te svi prisutni patogeni mikroorganizmi, naro~ito koliformne bakterije, kao i da za{titi vodu od mogu}ih sekundarnih zaga|ewa. Dezinfekciji se podvrgava voda koja je bistra, jer se uspje{na dezinfekcija mo`e obaviti samo u vodi u kojoj nema sitnih ~estica lebde}ih materija koje bi mogle za{tititi mikroorganizme od djelovawa dezinfekcionog sredstva. Ovo nam ukazuje da je, prije svega, dezinfekcija vode krajwi postupak u popravci kvaliteta vode, kao i da su joj predhodili razni tehnolo{ki postupci i metode (talo`ewe, koagulacija, sedimentacija, filtracija i dr.). Dezinfekcija vode za pi}e se vr{i primjenom fizi~kih i hemijskih sredstava koji posjeduju odre|ena baktericidna svojstva (uni{tavawe ,,ubijawe" bakterija) kojima se obezbje|uju propisane mikrobiolo{ke norme vode za pi}e. Nave{}emo neka sredstva kojima se mo`e vr{iti dezinfekcija vode: - hlor (u gasovitom stawu, preparati u ~vrstom i te~nom stawu) - preparati joda - jonsko srebro - ozon - ultraviolentni zraci - ultrazvuk i dr. Od sredstva za dezinfekciju se tra`i da udovoqi nizu zahtjeva, a to su: " da je sposobno da razori patogene i uslovno patogene mikroorganizme u vodi koja se dezifikuje, " da je sposobno da u okviru raspolo`ivog vremena za dezinfekciju i u uslovima ve}eg kolebawa temperature, ispoqi baktericidni uticaj, " da u odgovaraju}im koncentracijama ne izazove toksi~nost vode i promijeni joj organolepti~ke osobine, " da je sposobno da obezbje|uje bakteriolo{ku ispravnost vode kroz du`i vremenski period {tite}i je od sekundarnog zaga|ewa, " da je mogu}e brzo i lako odre|ivati wegove koncentracije u vodi, " da je jeftino, podesno za rukovawe i da se mo`e lako nabaviti. Sama metoda dezinfekcije treba da je prikladna i da ne zahtjeva skupe i glomazne investicije i visoku stru~nost za rukovawe wime. Potrebno je navesti da sva navedena sredstva i postupci za dezinfekciju vode imaju svojih prednosti i nedostataka. Mada ne predstavqa optimalno rje{ewe, hlor i hlorni preparati nam se ~ine najprihvatqivijim za dezinfekciju vode za pi}e u na{im uslovima, pa se stoga i koriste. Zna~ajno je napomenuti da problem koji se tretira u ovom tekstu i daqe ostaje predmet izu~avawa na usavr{avawu postoje}ih i iznala`ewu novih metoda i postupaka dezinfekcije vode za pi}e. Dezinfekcija vode za pi}e hlorom je metod kojim se naj~e{}e vr{i dezinfkcija vode, kako u malim lokalnim, tako i u velikim, centralnim vodovodima iz kojih se voda koristi za javno snadbijevawe. Kako je ve} navedeno hlor i wegova jediwewa predstavqaju veoma sigurno sredstvo za dezinfekciju. Hlor je niske ekonomske cijene, lako je dostupan, a kao najva`nija karakteristika je da ima rezidualno dejstvo, odnosno da poslije dezinfekcije vode treba da ostane izvjesna koli~ina hlora u vodi da bi se mogla izvr{iti dezinfekcija u slu~aju sekundarnog zaga|ewa vode, npr. u vodovodnim cijevima. Koli~ina rezidualnog hlora treba da se kre}e u granicama od 0,1 do 0,3 mg/litar. Koli~ine ve}e od 0,3 mg/l nisu po`eqne, jer voda ima neprijatan miris na hlor. Va`no je zapamtiti da prisustvo rezidualnog hlora ukazuje da je proces dezinfekcije zavr{en. Tako|e od zna~aja je da se poznaju vrijednosti tzv. potrebe vode za hlorom ili hlorni broj vode, koji je neophodan da se izvr{i oksidacija organskih materija u vodi. Ovaj broj predstavqa potrebnu koli~inu aktivnog hlora izra`enu u miligramima, koji je potreban za dezinfekciju 1 litra vode. Svaka voda ima svoj hlorni broj i mora se za svaku vodu posebno ispitati. Da ne ostanemo nedore~eni, nave{}emo i mehanizme dejstva hlora. Ve} nam je poznato da je hlor, kao halogeni element, jako oksidaciono sredstvo i reaguje sa organskim materijama, metalima, mineralnim materijama, mikroorganizmima. Kada se hlor dodaje vodi dolazi do hemijske reakcije u kojoj nastaju hlorna (hlorovodoni~na) i hipohlorasta kiselina. Hipohlorasta kiselina ima mali molekul koji je elektronegativan i lako prodire u }eliju i denaturi{e }elijski enzim hidrogenazu iz bakterijske ovojnice i tako blokira biohemijske procese i dovodi do smrti mikroorganizama. U principu hlor djeluje kroz dvije faze. U prvoj ima brz i jak baktericidan efekat koji traje nekoliko sekundi do par minuta. U drugoj fazi kontakt sa organskim materijama nastaju hloramini ~iji je efekat slabiji, ali je du`i (oko 30 minuta). Potom se vr{i oksidacija gvo`|a i mangana, a preostali hlor predstavqa rezidualni hlor u vodi. Hlorisawe vode se mo`e izvr{iti upotrebom vi{e metoda: "normalna hlorinacija se vr{i kod ~istih voda ili prethodno pre~i{}enih, "prehlorinacija je dodavawe hlora prije procesa pre~i{}avawa, "frakciona hlorinacija je dodavawe hlora prije ili poslije filtracije, "hiperhlorinacija se radi kada je voda jako zaga|ena, a za koju ne postoji mogu}nost upotrebe druge metode. U ovom slu~aju se dodaje oko 2 do 5 mg/l hlora. "hlorinacija na ta~ki preloma se koristi za dezinfekciju voda u kojima ima amonijaka, fenola odnosno neprijatan miris. U osnovi ovdje se radi o brzom vezivawu hlora sa organskim materijama, zatim hlor reaguje sa amonijakom grade}i monohloramin, a potom i dihloramin i pad koncentracije hlora i po potpunoj oksidaciji i potro{wi amonijaka naglo po~iwe da raste koncentracija hlora (na ta~ki preloma). Na kraju bi trebalo navesti i koji bi se preparat mogao upotrijebiti s obzirom na koli~inu aktivnog hlora kojeg sadr`i: "hlorni gas zahtijeva posebne i skupe, ali i pouzdane metode primjene, te se stoga i primjewuje u velikim sistemima. Ina~e ovdje je hlor u 100 odsto koncentracijama aktivnog hlora. "kaporit - hiperit (kalcijum hipohlorit) sadr`i oko 60-7 70 odsto aktivnog hlora i ima {iroku primjenu, ali je dosta nepostojan u spoqnoj sredini, {to zahtijeva poseban tretman u ~uvawu. "hlorni kre~ (kalcijum hlorid - hipohlorit) sadr`i 10 do 15 odsto aktivnog hlora, koji se vremenom gubi, tako da se mora biti oprezan sa rastvorom starijeg datuma, a ina~e je podesan za primjenu. Od samog nau~nog dokaza baktericidnog djelovawa hlora, pa sve do dana{wih dana, uporna nau~na istra`ivawa rezultirala su pojavom novih hlornih preparata za dezinfekciju vode.

,, UDRU@EWE ZA POMO] PRED[KOLSKOJ DJECI ,,BUBAMARA

DJECA KROZ IGRU U^E NAJBOQE Ovih dana u na{em gradu po~elo je sa radom udru`ewe koje se putem kreativnog rada bavi razvojem djece pred{kolskog uzrasta. Vo|ene qubavqu za rad sa mali{anima i `eqom da realizuju usvojena znawa moderne pedagogije, kao i da udovoqe sve glasnijim zahtjevima {kolskih ustanova za ranim razvojem socijalizacije kod djece, mlade vaspita~ice Jelena Raj{i} i Vawa Sekanovi} pokazuju spremnost da pedago{ka krilatica ,,Pomozi mi da u~inim sam’’, do|e do izra`aja.

olim rad sa djecom! Zaista je krasno vidjeti kad se mali{ani, sa onim svojim sjajnim, velikim okicama i nekom igra~kom u rukicama malo po malo opu{taju i po~nu da dru`e sa drugom djecom, ka`e predsjednica Udru`ewa, Jelena Raj{i} poja{wavaju}i da u ,,Bubamari’’ rade na razvoju djece pred{kolskog uzrasta putem kreativnog rada i stvarala{tva. Udru`ewe se nalazi u Ulici Gavrila Principa broj 15, a sa radom je po~elo 17. septembra. - Imamo tek osmoro djece upisanih od polovine mjeseca, a od po~etka oktobra o~ekujemo da }e se wihov broj zna~ajnije pove}ati. Mi smo diplomirani vaspita~i, imamo radno iskustvo i polo`ene stru~ne ispite. Radimo sa djecom koja su uzrasta od tri godine, pa do onih koji sqede}e godine polaze u {kolu, precizirala je Jelena. Ona je dodala da }e, u ciqu uspje{nijeg rada, uspostaviti saradwu sa {to vi{e stru~nih saradnika, kao {to su qekari, psiholozi, nutricionisti, kao i da }e razvijati visok nivo saradwe sa roditeqima. -JJedan od zna~ajnijih ciqeva je pove}awe saradwe sa rodi-

V

teqima, a tu posebno mislimo na organizovawe raznih radionica u kojima }e zajedno sa djecom u~estvovati i wihovi roditeqi, ka`u u ,,Bubamari’’ napomiwu}i da im slaba finansijska mo} ograni~ava realizaciju svih zacrtanih aktivnosti. Naime, u ovom novoosnovanom udru`ewu se nadaju pomo}i Skup{tine op{tine, jer im je ~lanarina trenutno jedini izvor prihoda, {to nikako nije dovoqno, te se pripremaju za izradu projekata i konkurisawe za dodjelu op{tinskih sredstava. Program po kome rade, tvrde u ,,Bubamari’’, isti je kao onaj po kome rade dje~ji vrti}i s tim {to oni naglasak stavqaju na igraoni~ki program. - Zapravo, male su razlike i jedino {to treba ista}i je to da mali{ani za vrijeme boravka kod nas ne}e spavati. Svo vrijeme koje provedu sa nama ispuweno je raznim sadr`ajima u~ewa na odre|enu temu, poja{wava Jelena, dok nam Vawa kazuje o zadacima prve sedmice rada. - Ove sedmice nam je tema ,,Jesen’’. O jeseni pri~amo, u~imo pjesmice, pjevamo, a evo danas oni crtaju, te tako izra`avaju ono {to su nau~ili i {to

im predstavqa najzna~ajnije obiqe`je ovog godi{weg doba. Vaspita~ice isti~u da koriste one metode rada koje poti~u mali{ane da samostalno biraju aktivnosti, a da one svakom od wih pristupaju na na~in koji im je blizak, pri ~emu po{tuju individualni dje~iji ritam u~ewa i istra`ivawa. A da bi {to vi{e olak{ali roditeqima u ,,Bubamari’’ imaju radno vrijeme od sedam do 18 ~asova. - Cjelodnevni boravak je devet sati, naprimjer, od sedam do 16 ~asova ili od osam do 17 ~asova. Poludnevni boravak je ~etiri ~asa, te tri ili dva ~asa. Prilago|avamo se roditeqima. Naime, u `eqi da {to vi{e olak{amo roditeqima, vrijeme boravka wihovih mali{ana u ,,Bubamari’’ je prilago|eno wihovim obavezama, tako da djeca mogu ovdje boraviti dva, tri, ~etiri ili vi{e sati, a djecu dovode u terminu koji wima odgovara, pojasnila je Jelena Raj{i}. Ona je na kraju precizirala da roditeqi djece pred{kolskog uzrasta mogu do}i i u razgovoru saznati pojedinosti rada ovog udru`ewa. M.R.


HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

BRIGA ZA [KOLARCE

a po~etku i ove {kolske godine iz op{tinskog buxeta za djecu

N

iz porodica poginulih boraca izdvojeno je 35.000 konvertibilnih maraka. Po 200 KM dobilo je 165

bijeqinskih sredwo{kolaca i osnovaca.Kako su kazali, ovaj novac }e im dobro do}i, ali im je mno-

go va`nije, {to, kako su rekli, nisu zaboravqeni. - Mi se trudimo, da koliko god je to mogu}e, pomognemo djeci, a pogotovo djeci iz ovih kategorija. Op{tinska uprava je pomagala i kroz druge vidove davawa. Podr`ali smo i projekte odlaska na qetovawe u Gr~ku i Kumbor, rekao je na~elnik op{tine, Mi}o Mi}i}. Prema wegovim tvrdwama iz op{tinskog buxeta je za ovu godinu za zbriwavawe porodica poginulih i ratnih vojnih invalida od prve do pete kategorije planirano je da se izdvoji 1.500.000 KM. Pola sredstava }e biti usmjereno za stambeno zbriwavawe, a druga polovina za jednokratne pomo}i. V.Z.

DVOROVQANSKI AMATERI BEZ PREDAHA

NI QETOS NIJE BILO ODMORA lanovi novoosnovanog Kulturno umjetni~kog dru{tva "Dvorovi" iz istoimenog semberskog sela tokom ovoga qeta nisu imali vremena za predah. ^im se u aprilu zavr{ila tradicionalna manifestacija "Znawem, pjesmom i igrom kroz Semberiju" amateri iz Dvorova krenuli su na smotre, revije i takmi~ewa po Republici Srpskoj i Srbiji. Rezultati nisu izostali. Posqedwe {to su osvojili bilo je prvo mjesto na Petoj me|unarodnoj smotri svadbarskih obi~aja u Zrewaninu. Konkurencija je bila veoma jaka, jer su u~estvovala renomirana dru{tva iz Slova~ke i Rumunije, te iz Ivawice, Negotina, Pecke, Zrewanina i jo{ nekih mjesta u Srbiji. Mi smo predstavqali Republiku Srpsku koreografijom obi~aja pod nazivom "Po{la Rumena na vodu". Dodu{e, bili su svadbarski obi~aji iz pirotskog kraja, ali smo ih uspje{no predstavili, ka`e koreograf KUD-a "Dvorovi" Slobodan Jeki}. Tokom ovoga qeta amateri iz Dvorova nisu imali predaha. Bili su na smotrama folklora i amaterskog stvarala{tva u Vi{eg-

^

radu, Kaoniku, Ribarskoj bawi, Kru{evcu, Stani{i}u i Bijeqini. - U~estvovali smo i na manifestacijama "Ritam Evrope" i "Pantelinske sve~anosti" u Bijeqini, a bili smo doma}ini ~lanovima kulturno-uumjetni~kih dru{tava na{ih radnika iz Austrije, poja{wava Jeki}. Amateri iz Dvorova dobri su doma}ini, a imaju i solidne uslove za vje`bawe u seoskom Domu kulture. Svi wihovi gosti, osim dvorane ovoga, doma tokom boravka u Dvorovima koriste bazene i sportske terene Bawe Dvorovi.

-P Posebno nas raduje {to nas pozivaju na brojne kulturne manifestacije, pa tako osim {to predstavqamo svoje selo u prilici smo da zastupamo i op{tinu Bijeqina i Semberiju u cjelini. Na{e prijateqe, amatere iz drugih krajeva, posebno intersuje na{ izvorni melos: pjevawe u troje i u grupama, te narodna kola iz ove ravnice i obi~aji. Na sre}u, imamo {ta da im poka`emo, jer mi nastojimo da autenu~no muzi~ko i folklorno nasqe|e na{eg kraja sa~uvamo od zaborava, ka`e Jeki}. Ve}inu ~lanova KUD-a "Dvorovi" ~ine u~enici

mjesne osnove {kole i |aci bijeqinskih sredwih {kola, ali im to ne smeta da i tokom {kolske godine nastupaju na brojnim kulturnim manifestacijama. Ve} sada je izgledno, da }e amateri iz Dvorova u~estvovati na nekoliko sve~anosti povodom otvarawa renoviranih {kola u Semberiji, zatim na tradicionalnom Mitrovdanskom va{aru u Bijeqini i jo{ nekim. Od novembra }e se, kao i prethodnih godina ukqu~iti u karavan "Znawem, pjesmom i igrom kroz semberiju", obe}avaju u KUD T.S.N. ,,Dvorovi’’.

ODAZVALI SE DAVAOCI ktiv dobrovoqnih davalaca krvi "Tomo Mijatovi}" iz Suvog Poqa, koji djeluje pri Dru{tvu dobrovoqnih davalaca krvi "Rudar" iz Ugqevika, organizovao je tokom proteklog vikenda akciju dobrovoqnog darivawa krvi. Od 68 davalaca, koliko ih se odaz-

A

valo na poziv aktiva, 60 wih darovalo je krv, ka`e Milenko Savi}, predsjednik ovog dru{tva. - Na na{ poziv odazvali su se dobrovoqni davaoci krvi Loznice, Koceqeve, Martinaca, Sremske Mitrovice, Zemuna, Beograda, Kostolca, Jagodine, Lopara, Ugqevika, Bijeqine i Gacka.

Aktiv dobrovoqnih davalaca krvi "Tomo Mijatovi}" broji oko sedamdesetak ~lanova koji su spremni u svako doba darovati krv, ka`e Savi}, isti~u}i da je organizovawe ove humanitarne akcije pomogla op{tina Bijeqina i Dru{tvo dobrovoqnih davalaca krvi "Rudar" iz Ugqevika.

17

ZA ONE KOJI NE ZNAJU, A @ELE DA PITAJU

Pi{e: Pajkanovi} dr Zoran, ginekolog - aku{er

3D i 4D ULTRAZVUK TRE]I DIO

29. nedjeqa: Na ultrazvuku su vidqivi svi detaqi gra|e pojedinih organa. Na glavici raste kosa. U slu~aju trudova va{a beba ima dobre {anse da pre`ivi. Veli~ina: 38 cm, te`ina 1.000 gr. Mama: Va{e tijelo koristi neke interesantne na~ine kako bi bebi, ipak, obezbijedilo jo{ malo prostora za rast. Kada se svi organi koji se nalaze u va{oj trbu{noj {upqini potisnu ispod rebara, va{ grudni ko{ se pro{iruje za nekoliko centimetara i time plu}a dobijaju vi{e prostora. Plu}a postaju efikasnija, tako da sada udi{u i izdi{u vi{e zraka, nego {to su to radila kada niste bili trudni. Svaki atleti~ar vam zavidi! 30. nedjeqa: Raste koli~ina masnog tkiva ispod ko`e. Dijete otvara o~i i gleda u matericu.Tako vje`ba mi{i}e kojima }e kasnije mo}i fiksirati sliku. Veli~ina: 39 cm, te`ina 1.100 gr. Mama: Problemi sa spavawem sve su izrazitiji! Smeta vam trbuh, na le|ima ne mo`ete le`ati, uzbu|eni ste. Zato dremuckajte kad god vam se uka`e prilika. 31. nedjeqa: Organi su gotovo zreli, a zaostaju samo plu}a, ~iju zrelost pospje{uje surfaktant, materija koja omogu}uje {irewe plu}nih mjehuri}a, alveola, pa vazduh mo`e prodrijeti u wih. Veli~ina: 40 cm, te`ina 1.400 gr. Mama: U posqedwim nedjeqama beba izlu~i oko pola litre urina u plodovu vodu i proguta ne{to mawe od toga svakog dana. Mo`da vam ovo zvu~i pomalo neukusno, ali bebina mokra}a je savr{eno sterilna! Vi{ak plodove vode mo`e biti indikator da beba ne guta dovoqno i da se mogu javiti problemi. Mogu se javiti i kontrakcije materice. 32. nedjeqa: Ko`a gubi crvenkastu boju i postaje ru`i~asta. Beba zauzima odre|en stav u materici,ali ne mora biti kona~an. Veli~ina:40,5 cm, te`ina: 1.600 gr. mama: Materica se podigla iznad visine pupka i zauzima najve}i dio trbu{ne {upqine. Otoci (naravno, umjereni) ruku i nogu normalni su. Ukoliko se jave na gorwem dijelu tijela i licu, posjetite odmah va{eg ginekologa. 33. nedjeqa: Bijela obloga koja pokriva ko`u djeteta je debqa. Nokti}i na prstima rastu. Vjerovatno }e sada beba zauzeti kona~an polo`aj, s glavom prema ulazu u karlicu. Veli~ina: 41,5 cm. Te`ina: 1.800 gr. Mama: Pupak }e vam izvoditi neke zanimqive trikove: izbo~i}e se kada se beba le|ima nasloni na wega, te }e se, svaki put kada se beba odmakne, vratiti na mjesto. 34. nedjeqa: Iako su plu}a ve} gotovo zrela, jo{ nije sigurno da dijete ne}e imati problema sa disawem. Veli~ina:43 cm te`ina: 2.300 gr. Mama: Umor i bolovi u krstima pridonije}e zna~ajno va{oj nestrpqivosti porodu. 35. nedjeqa: Smawuje se koli~ina plodove vode. Materica se povremeno ste`e. Katkad micawe bebe i nije vi{e onako ugodno. Veli~ina: 44,5 cm te`ina: 2.300 gr. Mama: Na`alost, tegobe poput umora i bolova u krstima prati}e vas i daqe. Po{tovani ~itaoci, va{a pitawa mo`ete poslati elektronskim putem na adresu: semberske@spinter.net


18

OGLASI

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 001 611 U Bijeqini, dana 03. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-Dn-09-001 611, po zahtjevu MIROSLAVA MILOVANOVI]A sina Rade iz Bijeqine i JELENE PAVI] k}eri Rade iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Nata{i Mitrovi}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. 1. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{no kwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao k.~. br. 1156/1 u naravi wiva 3. klase zv. potku}nica povr{ine 1922 m2 i k.~. br. 3011 u naravi wiva 1. klase povr{ine 14885 m2 upisane u Pl. 4127 K.O. Obarska Velika. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 4127 K.O. Obarska Velika upisan je Miroslav Milovanovi} sin Rade iz Bijeqine sa 1/1. 2. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{no kwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao k.~. br. 1156/2 u naravi wiva 3. klase zv. potku}nica povr{ine 1325 m2 upisane u Pl. 4128 K.O. Obarska Velika. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 4128 K.O. Obarska Velika upisana je Jelena Pavi} k}i Rade zi Bijeqine sa 1/1. 3. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao k.~. br. 1155/1 u naravi stambena zgrada povr{ine 84 m2, poslovna zgrada u privredi povr{ine 168 m2, poslovna zgrada u privredi povr{ine 263 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i vo}wak 3. klase povr{ine 1376 m2 i k.~. br. 1156/3 u naravi nekategorisani put povr{ine 494 m2 upisane u Pl. 870 K.O. Obarska Velika. Po podacima katastarske evidencije kao posjednici u Pl. 870 K.O. Obarska Velika upsiani su Miroslav Milovanvoi} sin Rade iz Bijeqine i Jelena Pavi} k}i Rade iz Bijeqine sa dijelovima od po 1/2. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009. Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 002 066 U Bijeqini, dana 15. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-002 066, po zahtjevu A.D. ,,PANAFLEKS” BIJEQINA, zastupan po punomo}niku advokatu Vesni Stevanovi}, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 2021 po kulturi `eqezni~ka pruga u povr{ini od 1439 m2, stambeno - poslovna zgrada u povr{ini od 384 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 188 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 20 m2, pomo{na zgrada u povr{ini od 24 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 39 m2, pomo}na zgrada u povr{ini 97 m2 i pomo}na zgrada u povr{ini od 45 m2 {to iznosi ukupnu povr{inu zemqi{ta od 2236 m2 upisana u Pl. 9433 k.o. Bijeqina 1. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl.9433 k.o. Bijeqina 1 upisano je AD ,,Panafleks” Bijeqina sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis svojine na zemqi{tu i objektima steklo je A.D. ,,Panafleks” Bijeqina sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 002 139 U Bijeqini, dana 15. 09. 2009. god.

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 001 689 U Bijeqini, dana 02. 09. 2009. god.

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-002 139, po zahtjevu DRAGE LAKI]A sina Pajke iz Dowe Pilice, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 2127/1 zv. Brdo po kulturi wiva 6. klase u povr{ini od 6181 m2 upisana u Pl. 270 k.o. Glavi~ice. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 270 k.o. Glavi~ice upisan je Laki} (Pajke) Drago sa dijelom 1/1. U postupku uspostavw novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis svojine na zemqi{tu stekao je Drago Laki} sin Rajke sa dijelom 1/1.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 689, po zahtjevu DU[ANA STEVI]A sina Mitra iz Dowe ^a|avice, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 723/4 zv. Stojanova~a po kulturi poslovna zgrada u privredi u povr{ini od 202 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 155 m2, objekat gasovoda u povr{ino od 3 m2 i zemqi{te uz poslovnu zgradu u povr{ini od 1874 m2 upisana u Pl. 640 k.o. Dragaqevac Sredwi. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 640 k.o. Dragaqevac Sredwi upisan je Stevi} (Mitra) Du{an sa djelom 1/1.

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka.

U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis svojine na zemqi{tu i objektima je stekao Du{an Stevi} sin Mitra sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka.

Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.


HRONIKA / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009. TRI DECENIJE SEMBERSKIH NOVINA Priprema: TODOR NIKOLI]

Ul. Svetog Save br. 86 Bijeljina TEL: 055/212-791, MOB: 065/519-432

NOVO BIJEQINA KU]E

GORIVO NA BONOVE

Uredba o ograni~ewu prometa motornog benzina i dizel-goriva stupila je na snagu 20. oktobra. Donesena je kao mjera protiv rasipni{tva u potro{wi naftnih derivata. Jugoslavija za uvoz nafte odvaja veliki dio deviznog "kola~a". Na drugoj strani su qudi vozikali i na pijacu po kilogram jabuka. Na taj na~in su tro{ili i vlastiti i dru{tveni dinar (devizni, za uvoz goriva). Novom uredbom ograni~ila se mogu}nost kupovine benzina i ostalih naftnih derivata. Od oktobra se bonovi za motorni benzin i dizel gorivo izdaju u mjese~nom "obroku". Vlasnici automobila dobijaju 40 litara po registrovanom vozilu. Teretna vozila registrovana za li~ni rad dobijaju po 500 litara mjese~no. Ostala teretna vozila po 300 litara. Vlasnici ribarskih ~amaca imaju pravo da mjese~no nabave 15 litara, a invalidni vlasnici putni~kih automobila 100 litara benzina. Vlasnici kombajna i traktora dobijaju po 350 litara mjese~no. (S. novine, broj 50, datum: 27. decembar 1982. godine)

KASNE SPISKOVI

Jo{ nisu gotovi spiskovi za snabdijevawe gra|ana takozvanim deficitarnim proizvodima - kafom, uqem, deterxentom. Ve}ina mjesnih zajednica je obavila svoj posao, popisala doma}instva, ali to nisu svi uradili. Prva podjela robe po spiskovima trebalo bi da krene 15. januara, ali }e se s tim sigurno kasniti. Sad je na redu {tampawe kwi`ica za nabavku, u kwi`icama bi bili blokovi za pojedine robe po mjesecima, a na svakoj kwi`ici upisan nosilac doma}instva. Blokove bi trgovci kidali i ostavqali sebi radi evidencije. U UPI SOUR "Pobjeda" ka`u da su oni spremni da krenu sa raspodjelom po spiskovima ~im posao prebrojavawa potro{a~a bude gotov. U svakom slu~aju, i pored ranijih polemika oko ustavnosti ove trgovine po spiskovima, redovima i gu`vama pred prodavnicama je, po svemu sude}i, odzvonilo. Sad je bitno da uqa, kafe, deterxenta bude, pa koliko jednom - toliko svima. Bi}e to kraj i eventualnim sumwama da su u svim dosada{wim krkqancima pred prodavnicama najvi{e robe nabavili za sebe sami trgovci. (S. novine, broj: 51, datum: 15. januar 1983. godine)

19

1.KNEZ IVO OD SEMBERIJE Ku}a 9x12 (prizeme, visoko potkrovqe), c.grijawe + pom. zgrada 15x5 (dvosoban stan sa gara`om), Na placu od 500 m2 (ogra|eno) CIJENA: 125.000 KM 2.LAZE KOSTI]A Ku}a 10x7 (prizemqe, sprat) Odmah useqiva, + pom. objekat Na placu od 230 m2 CIJENA: 75.000 KM 3.HERCEGOVA^KA Ku}a 13x8,50 (podrum, prizemqe, visoko potkrovqe) Nova gradwa, kompletno opremqena, Na placu od 463 m2 CIJENA: 150.000 KM

BIJEQINA STANOVI 1.KRAQA DRAGUTINA Stan P=73 m2, IV sprat. + gara`a 6x3 CIJENA: 61.000 KM 2.BORISA PASTERNIKA Stan jednosoban P=27 m2, I sprat, nov, odmah useqiv CIJENA: 1.450 KM/m2 3.CARA URO[A Stan P=40 m2, nov odmah useqiv, prizemqe CIJENA: 1.300 KM/m2

POSLOVNI PROSTORI 1.PAVLOVI]A PUT Poslovno stambeni objekat (200 m2 poslovnog i 100 m2 stambenog prostora) U funkciji, sve dozvole, Na placu od 3800 m2 CIJENA: 395.000 KM

PLACEVI 1.RAJE BANI^I]A Poqoprivredno zemqiste P=6000 m2 CIJENA: 13.500 KM

SEOSKA DOMA]INSTVA 1.PATKOVA^A Ku}a 13x11 (prizemqe, visoko potkrovqe), c.grijawe + gara`a, nova gradwa, odmah useqiva, Na placu od 500 m2 CIJENA:110.000 KM

2.DVOROVI Ku}a 9x7, prizemna, nova gradwa + spratni pom. objekat (stan, radionica) + ostali pomo}ni objekti Na placu od 1430 m2 CIJENA: 85.000 KM

EKSTRA POVOQNO

3.IVE ANDRI]A Stan P=68 m2, I sprat, ekstra izvedba + klima, eta`no (podno) grijawe, CIJENA: 105.000 KM 95.000 KM 4.LAZE KOSTI]A Stan P=43,50 m2, I sprat, CIJENA: 1.150 KM/m2 1.100 KM/m2

BIJEQINA - KU]E

BIJEQINA LOKALI

1.NIKOLE SPASOJEVI]A 2 ku}e, + qetna kuhiwa, Na placu od 750 m2 CIJENA: 140.000 KM 120.000 KM 2.BORISA PASTERNIKA Ku}a 8x9 (podrum, prizemqe, sprat) Nova ku}a, na placu od 230 m2 CIJENA: 190.000 KM 170.000 KM 3.PANTELINSKA Ku}a 12,80x10,5 (podrum, prizemqe, sprat, potkrovqe) Na placu od 480 m2 CIJENA: 125.000 KM 120.000 KM 4.LAZE KOSTI]A Ku}a 10x9 (prizemqe, visoko potkrovqe) + qetna kuhiwa 10x5 Na placu od 620 m2 CIJENA: 150.000 KM 140.000 KM 5.MAJEVI^KA Ku}a 9x8, prizemna, nova, nedovr{ena + starija ku}a, Na placu od 358 m2 CIJENA: 90.000 KM 85.000 KM 6.SOKOLSKA Ku}a ukupne stambene povr{ine 150 m2 (dupleks) + qetna kuhiwa, Na placu od 400 m2 CIJENA: 110.000 KM 90.000 KM

1.VIDOVDANSKA Lokal P=26 m2, prizemqe, CIJENA: 2.000 KM/m2 1.400 KM/m2 2.TRG \ENERALA DRA@E Lokal P=68 m2, u funkciji, ekstra lokacija, CIJENA: po dogovoru

PLACEVI 1. TRWACI Zemqi{te P=11.000 m2 (uz magistralni put BN-Ra~a) Mogu}a parcelacija, dozvoqena gradwa CIJENA: 10 KM/m2 8 KM/m2 2.PAVLOVI]A MOST - Drina Parcela P=10.000 m2 CIJENA: 60.000 KM 50.000 KM 3.PAVLOVI]A MOST Plac P=500 m2, + temeqi 9x6 CIJENA: 26.000 KM 24.000 KM

SEOSKA DOMA]INSTVA 1.BALATUN Ku}a P=40 m2,prizemna + pom.objekat P=47 m2, na placu od 440 m2 + vo}wak P=976 m2 + obradivo zemqi{te P=2005 m2 CIJENA: 25.000 KM 18.500 KM

BIJEQINA STANOVI 1. @RTAVA JADOVNOG Stan P=49,5 m2, I sprat, nov, odmah useqiv, CIJENA: 1.600 KM/m2 1.400 KM/m2 2.@RTAVA JADOVNOG Stan P=56,5 m2, I sprat, nov, odmah useqiv, CIJENA: 1.600 KM/m2 1.400 KM/m2

OSTALA MJESTA 1. SIMIN HAN Ku}a 10x11,50 (prizemqe, sprat, visoko potkrovqe) Prazna, useqiva + pomo}ni objekti (gara`a, su{nica...) Na placu od 1000 m2 (na gl. putu) CIJENA: 160.000 KM 140.000 KM

ISPOD PLANA Sa dosta dobre voqe i optimisti~kih planova krenula je pro{le godine akcija sakupqawa krvi od dobrovoqnih davalaca u bijeqinskoj op{tini. Sa~iwen je detaqan plan odlaska medicinskih ekipa u pojedine radne kolektive, {kole, mjesne zajednice. Plan je bio 2.362 boce krvi, koliko su iznosile minimalne potrebe. U toku akcije je vr{ena i stalna propagandna djelatnost, dr`ana su predavawa, prikazivani obrazovni filmovi. Ipak, do kraja godine je sakupqeno ta~no 1.007 boca krvi, dakle mawe od polovine. Najkra}e re~eno: nisu se dovoqno anga`ovali svi koji su prihvatili obaveze u ovoj humanoj akciji. Me|u wima i Medicinski centar. Zato je zadatak za ovu godinu jo{ te`i i odgovorniji. Bi}e opet ura|en detaqan program i organizovane brojne aktivnosti. Naprimjer, ugovorena je posjeta dobrovoqnih davalaca krvi iz Bijeqine op{tinskoj organizaciji Crvenog krsta u Gorwem Milanovcu. Oni }e u~estvovati u republi~koj akciji sakupqawa krvi 9. marta, a usput }e obi}i Ku}u cvije}a u Beogradu, Titovo U`ice i Kadiwa~u. Davaoci krvi iz Gorweg Milanovca uzvrati}e im posjetu 13. aprila, kad je u Bijeqini zakazana republi~ka akcija sakupqawa krvi. (S. novine, broj: 54, datum: 1. mart 1983. godine)

AD K OMUNALAC, Ul. M ilo{a C rwanskog b r 7 Centrala : 0 55/210-11 47, 2 08-00 24, F aks: 0 55/206-66 01

z a j e d n o z a ~i s t i j i g r a d z a q e p {u s e m b e r i j u ! Po{tovani korisnici na{ih usluga, pla}ajte ra~une za odvoz sme}a, da bi ste izbjegli neprijatnosti i doprinijeli da nam `ivotna sredina bude ~istija.

S po{tovawem ! A D , , K o m u n a l a c ’’ B i j e q i n a


20

OGLASI

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 738 U Bijeqini, dana 08. 09. 2009. god.

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0 - Dn - 09 - 001 719 U Bijeqini, dana 07. 09. 2009. god.

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 738, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA, zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kaokatastarska parcela broj: 50/3 zv. Dugo Poqe po kulturi vo}wak 3. klase u povr{ini od 3409 m2 upisana u Pl. 38 k.o. Glavi~ice. Po podacima katastarske evidencije kao korisnik DS u Pl. 38 k.o. Glavi~ice upisana je Op{tina Bijeqina sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis prava raspolagawa i prava kori{tewa na zemqi{tu stekla je Op{tina Bijeqina sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-Dn-09-001 719, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA, zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Nata{i Mitrovi}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao k.~. br. 2455 u naravi stambena zgrada povr{ine 151 m2 upisane u Pl. 830 K.O. Bijeqina II. Po podacima katastarske evidencije kao korisnik DS u Pl.830 K.O. Bijeqina II upisana je Op{tina Bijeqina sa 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 882 U Bijeqini, dana 04. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

Broj: 080 - 0 - DN - 09 - 001 734 U Bijeqini, dana 08. 09. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 882, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA, zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 50/1 zv. Dugo Poqe po kulturi vo}wak 3. klase u povr{ini od 17059 m2 i neplodno zemqi{te u povr{ini od 305 m2, broj: 50/6 zv. Dugo poqe po kulturi wiva 7. klase u povr{ini od 533 m2 i broj: 51/1 zv. Dugo poqe po kulturi wiva 7. klase u povr{ino od 3640 m2 upisane u Pl. 960 k.o. Glavi~ice. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik u Pl. 960 k.o. Glavi~ice upisana je Osnovna {kola ,,]irilo i Metodije’’ Glavi~ice sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis na zemqi{tu prava raspolagawa stekla je Op{tina Bijeqina sa dijelom 1/1 i prava kori{tewa Osnovna {kola ,,]irili o Metodije’’ Glavi~ice sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na og-lasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lop-are, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-001 734, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA, zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 3135 po kulturi zgrada {kole u povr{ini od 227 m2, pomo}na zgrada u vanprivredi u povr{ini od 50 m2, dvori{te u povr{ini od 500 m2 i pa{wak 2. klase upovr{ini od 248 m2, broj: 3180 po kulturi pomo}na zgrada u vanprivredi u povr{ini od 102 m2 i zemqi{te uz vanprivrednu zgradu u povr{ini od 472 m2, broj: 6760/1 po kulturi rov u povr{ini od 22024 m2, broj: 6760/2 po kulturi pa{wak 1. klase u povr{ini od 4694 m2 i broj: 6783 po kulturi rov povr{ini od 16150 m2 upisane u Pl. 423 k.o. Batkovi}. Po podacima katastarske evidencije kao korisnik DS u Pl. 423 k.o. Batkovi} upisana je Op{tina Bijeqina sa dijelom od 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka pravo na upis prava raspolagawa i prava kori{tewa na zemqi{tu i obkjektima stekla je Op{tina Bijeqina sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasini{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od dana najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama RS, ova najava se objavquje na og-lasnoj tabli suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lop-are, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ Bijeqina.


^ITUQE / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009. Dana 26.09.2009. godine navr{avaju se 3 godine bez na{eg

IZ

MATI^NOG

21

UREDA

O D 1 6 . 0 9 . 2 0 0 9 . D O 2 3 . 0 9 . 2 0 0 9. g o d .

R O \ E N I OD 16.09.2009.DO 23.09.2009.GODINE MLA\ENA BAJI]A Nikada te ne}emo zaboraviti. Iako vi{e nisi sa nama mi koji smo te voqeli i bili uz tebe jo{ te volimo i uvijek }emo! Tvoji najmiliji: sin Cican, snaha Julijana i unuke Milena Leposava i Desanka.

Upoznao bih slobodnu gospo|u do 60 godina starosti, koja ima stan u u`em dijelu Bijeqine, Br~kog ili Zvornika i koja `eli da qetuje na @abqaku, a zimuje u Semberiji. Slobodan penzioner, sa penzijom od 600 KM. Mogu} brak.

!: 065-844-313 0038269604-827

Div~i} Viktor, sin Slavena i Sla|ane, Peji} Valentina, k}i Sini{e i Sla|ane, ]ori} Amra, k}i Refije, ^utiri} Jovan, sin Sa{e i Divne, Mile{i} Marija, k}i Dra`ena i Nikoline, Krsmanovi} Nemawa, sin Save i Nade, Mustafi Xenan, sin Mirsada i Xemile, Zelenovi} Slavojka, k}i \oke i Danke, Bajunovi}-^ivi} Mara, k}i Save i Lele, Davidovi} Radmila, k}i Mitra i Angeline, Krsti} Marija, k}i Mileta i Dobrile, Savi} Vasilije, sin

Sla|ana i Suzane, Gari} Viktor, sin Vladimira i Du{anke, Ranki} An|a, k}i Miladina i Zorice, @epini} Sergej, sin Milibora i Tawe, Gli{i} Mikica, k}i Slavi{e i Nade, Simi} Valentina, k}i Slavka i Dragane, Lazi} Cvijetin, sin Radenka i Sla|ane, Mitrovi} Ogwen, sin Mladena i Ivane, Cvijanovi} Sara, k}i Dra`ena i Nade, Prodanovi} Anastasija, k}i Milana i Svetlane.

V J E N ^ A N I OD 16.09.2009.DO 23.09.2009.GODINE Suqanovi} Sejfudin i Vukovi} Senada, @dralo Milanko i @eqka Simani}, Hoki} Ra{an i Rexi} Jasmina, Tanackovi} Radenko i Mitrovi} Sla|ana, Te{i} Dragi{a i Zori} Mi-

qana, Kraj{umovi} Boris i Jovi} Tatjana, Stanojevi} Sr|an i Jokovi} Biqana, Luki} Aleksandar i Anti} Svjetlana, Peji} Stojko i Markovi} Mirjana.

U M R L I OD 16.09.2009.DO 23.09.2009.GODINE. Milan Savi}, ro|. 1939, Milutin \eri}, ro|. 1925, Hasiba Alimanovi}, ro|. 1937, Slobodanka Mastilo, ro|. 1942, Dra-

giwa Maksimovi}, ro|. 1934, Borko Vasili}, ro|. 1936, Osman Smajlovi}, ro|. 1962, Pero Trifkovi}, ro|. 1940. godine.

mali oglasi SEMBERSKIH NOVINA Prodajem dvije ku}e na placu 270 m2 veoma povoqno u Bijeqini u Ulici Stjepana Mitrova br. 9. !: 065/487-404 ***** Izdajem stan P-33 m2 ekstra namje{ten, III sprat u Bijeqini sa kori{tewem interneta, kablovske, tv i druge pogodnosti. Povoqan za strance ili studente. !: 065/975-488, 065/849-931 ***** Prodajem ku}u u Bijeqini prizemqe i sprat veli~ine 7x8 m2, oku}nica 550 m2 sve 1/1 uredni papiri u Ulici Stjepana Mitrova br. 49. !: 062/233-522 ***** Prodajem 3 dunuma zemqe, mo`e i po dunumu u Ulici Stjepana Mitrova br. 49. !: 062/233-522 ***** Prodajem prikolicu za putni~ki automobil. Prodajem daske (fosne). !: 065-849-931 ***** ^uvala bih djecu ili stariju `enu. !: 055-206-351, 065/849-931 ***** Prodajem ku}u na placu od jednog dunuma u Jawi (preko puta ambulante) i zemqi{te 13 dunuma, tako|e u Jawi. !: 055/541-208, 00492241314128 ***** Kupujem dunum zemqe u selima Lopare ili Ugqevik po cijeni do 500 KM po dunumu,

mo`e i devastirano. !: 065-849-931 ***** Na prodaju ,,tomos ATX 50’’. Cijena po dogovoru. !: 065-768-547 ***** Na prodaju ,,honda rebel 125’’ 1996. godi{te, pre|eno 30.000 km, bisage i naslowa~a za suvoza~a. Cijena 3.600 KM. !: 065-768-547 ***** Prodajem {tenad ,,zlatni retriver’’, stari dva mjeseca, vakcinisani. !: 065-628-054 ***** Izdajem vi{e stanova, ulica Vukovarska. !: 055-223-280, 066-758-935 ***** Izdajem jednosoban stan za dvije osobe u strogom centru grada. !: 055-223-280, 065-808-436 ***** Izdajem povoqno dvosoban stan za dva studenta u Beogradu, Karaburma. !: 065-569-881, 065-539-282 ***** Prodajem plac 500 m2 u centru Vaqeva. !: 065-569-881, 065-539-282 ***** Prodajem ili mijewam trospratnu ku}u na placu veli~ine jedan dunum u Vogo{}i. !: 055-213-006, 065-654-440 ***** Izdajem dvosoban stan u

Ulici profesora Bakajli}a, preko puta Ajri{ paba. !: 065-246-476 ***** Prodajem zemqi{te 5,5 dunuma u komadu ili parcelisano u blizini gradskog grobqa Pu~ile. Dozvoqena gradwa. !: 066-355-439, 061-357-908 ***** U Novom Sadu izdajem djevojci namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila. Ima grijawe i telefon, a za sve ostale inforamcije pitati na telefon. !: 055-211-300 ***** Prodajem auto ,,mazda 626’’ 1986. godi{te, dvije hiqade kubika (neregistrovana, u voznom stawu). !: 065/311-522 ***** Prodajem stan veli~ine 72 m2 u strogom centru Bijeqine (kod crkve), renoviran. Cijena po dogovoru. !:065/664-917 ***** Na prodaju useqiv stan od 65 m2 sa dvije terase od 10 m2 i podrumom od 4 m2 (prva zona grada). U ulici Milo{a Obili}a. !: 066/526-339 ***** Izdajem ku}u 94 m2 sa dvori{tem, podrumom, telefonom i kablovskom u Ulici Nedeqka ^abrilovi}a br. 2. Kod ,,Mileta pekara’’.

!: 065-829-432 ***** Prodajem dvosoban stan. Cijena po dogovoru. !: 065/187-276 ***** Prodajem nov neuseqen trosoban stan 79 m2 u Ulici Filipa Vi{wi}a, na prvom spratu sa ugra|enom i opremqenom kuhiwom, c.g. i podrumskom prostorijom. Cijena 55.000 EVRA. !: 055/255-264 ***** Prodajem 6003 m2 gra|evinskog zemqi{ta u komadau u Ulici Semberskih ratara (put za Batkovi}), cijena po dogovoru. Zvati poslije 20 ~asova. !: 055/209-959 ***** Prodajem plac 707 m2 sa temeqom (9x8) u Ulici Raje Bawi~i}a kod fabrike ,,Sava’’.

Zvati poslije 20 ~asova. !: 055/209-959, 00496948445208 ***** Povoqno izdajem lokal kod Bleda veli~ine 44 m2. !: 065/512-993, 065/524-746 ***** Prodajem dvije ku}e na istom placu u centru grada u Ulici Knez Ivo od Semberije br. 10. !: 055/553-226 ***** Prodajem ku}u u Patkova~i veli~ine 8x8, 5000 m2 placa, struja, voda, telefon. Cijena 65.000,00 KM. !: 065/946-132 ***** Dajem ~asove engleskog i holandskog jezika. !:062-751-288 ***** ^uvala bih djecu ili stariju osobu u Bijeqini. !: 055/204-668

IME I PREZIME

TEKST

Atinska 2, Bijeqina


SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

22

Sport

Direktor 055 773 360 www.skalaradio.net

Marketing 055 771 520 skala@rstel.net

OKON^ANA USPJE[NA SERIJA FUDBALERA RADNIKA

MINIMALAN PORAZ U VI[EGRADU akon {est utakmica bez poraza, fudbaleri Radnika ostali su bez bodova na gostovawu u Vi{egradu gdje ih je savladala Drina HE sa minimalnih 1:0. Strijelac jedinog pogotka bio je napada~ doma}e ekipe Aleksandar Milovi} u 13. minutu kada je bio br`i od svojih ~uvara, iza{ao sam ispred golmana Dragana \or|i}a i pored wega poslao loptu u mre`u. [to doma}i fudbaleri nisu ubjedqivije savladali goste iz Semberije najve}i krivac je upravo ~uvar mre`e Radnika koji je u nekoliko navrata odli~nim intervencijama spasio svoj tim od poraza izra`enog sa vi{e golova razlike u korist Vi{egra|ana. Ve} u prvih desetak minuta, prije primqenog pogotka, dva puta je dobrim intervencijama za{titio svoju

N

DRINA HE - RADNIK 1:0 (1:0) STRIJELAC: 1:0 Milovi} (13), stadion: Drine HE, gledalaca: 200, sudija: Sini{a Radi} (Lakta{i), pomo}nici: @eqko Latinovi} (Gradi{ka) i Dragan Ili{evi} (Gorwi Podgradci), delegat: Branko Stojni}, `uti kartoni: Ninkovi}, Pavlovi}, ^oli} (Drina HE). Igra~ utakmice: Aleksandar Milovi} (Drina HE). DRINA HE: Milosavqevi}, Mitrovi}, Ninkovi} (od 86. Borov~anin -)), Iv. Mirkovi}, Ig. Mirkovi}, Glibeti} (od 53. Limi}), Mutlak, Vidakovi}, Pavlovi}, Milovi} (od 85. Pqevaq~i}). Trener Zoran Lori}. RADNIK: \or|i}, \uri}, Ostoji}, Takovac, Sapawo{, Pavi}, Joki}, Sajtanovi} (od 46. Milo{evi}), Vasi} (od 83. Jefti}), Vuji}, Milutinovi} (od 46. Niki}). Trener Nikola Bala.

PAROVI SEDMOG KOLA FO^A: Sutjeska - Sloga (T), BIJEQINA: Radnik - Sloboda, TESLI]: Proleter - Drina HE, BAWA LUKA: BSK - Sloga (D), GACKO: Mladost Drina, ISTO^NA ILIXA: Famos - Kozara, PALE: Romanija - Qubi}.

Muhamed Sajtanovi} u akciji

mre`u, a i u nastavku utakmice imao je nekoliko dobrih intervencija. Najzreliju priliku za Radnik propustio je Filip Vuji} u drugom poluvremenu, kada se sam na{ao ispred golmana do-

ma}e ekipe Milosavqevi}a, ali se spetqao i ta prilika je oti{la u nepovret. Mre`a Drine HE bila je u opasnosti i nakon udarca Zorana Niki}a sa dvadesetak metara, ali je lopta pored stative oti{la u

gol- aut. U narednom kolu Bijeqinci do~ekuju ekipu Slobode iz Novog Grada, jednog od tri prvoliga{a koji nisu osjetili radost pobjede u ovoj sezoni. Radnik se, nakon ovog poraza, nalazi na tre}em mjestu

prvenstvene tabele sa 11 bodova, po{to ih je pretekla Kozara zbog boqe gol razlike. Uprkos porazu u Zvorniku BSK iz Bawa Luke zadr`ao je vode}u poziciju na tabeli sa 12 T. N. bodova.

PRIJATEQSKA KO[ARKA[KA UTAKMICA

RADNIK BOQI OD GRA\ANSKOG prijateqskoj utakmici koja je odigrana u okviru priprema za novu prvenstvenu sezonu ko{arka{i Radnika slavili su protiv ekipe novoformiranog kluba Gra|anski (71:55) koji }e se od ove sezone ukqu~iti u sistem takmi~ewa Ko{arka{kog saveza RS. Do ubjedqivog trijumfa ko{arka{i Radnika stigli su najvi{e zahvaquju}i dobroj igri u posqedwem periodu u kome

U

su ostarili rezultat od 21:7. Nakon prvih deset minuta igre Gra|anski je imao prednost od dva poena (15:13), da bi do poluvremena Radnik preokrenuo rezultat u svoju korist. Po~etak drugog poluvremena ponovo je pripao Gra|anskom, a u posqedwih deset minuta do{la je do izra`aja boqa pripremqenost ko{arka{a Radnika koji su na kraju ostvarili trijumf sa 16 poena prednosti.

RADNIK GRA\ANSKI

(13:15, 18:10, 19:23, 21:7)

71 55

DVORANA: O[ "Vuk Karaxi}", sudije: Laki}, Obradovi}, Ivanovi} (svi iz Bijeqine). RADNIK: Pilipovi} 3, Savi} 7, Lonto{ 11, Kajmakovi} 10, Kokoru{ 3, \ur|evi} 3, Kova~evi} 2, Danilovi} 16, Krsmanovi}, Stevanovi} 15. Trener Igor Mihajlovi}. GRA\ANSKI: Vasili} 5, Soki} 1, Malovi}, Peri} 8, Kecman 11, Andri} 10, Peji}, Ranki} 11, Kosanovi}, Kova~evi} 4, Lazi} 5. Trener Zoran Andri}.

REGIONALNA FUDBALSKA LIGA

USPJEH DRINE U GOSTIMA

akon lo{eg starta Drina iz Amajlija je ostvarila drugi uzastopni trijumf ~ime je znatno popravila poziciju na tabeli. Fudbaleri iz Amajlija savladali su ekipu Radni~kog iz Karakaja na wegovom terenu sa 3:1. Na drugoj strani BSK Ledinci su u Batkovi}u pora`eni od Majevice iz Lopara sa 2:1 i nalaze se u grupi timova u dowem dijelu tabele. Sloga je u Bijeqini bila ubjedqiva protiv Srpskog sokola sa 4:1. Tek u 6. kolu fudbaleri Ili}ke do`ivjeli su prvi poraz i to u Tr{i}u od ekipe Podriwa, ali su ip-

N

ak zadr`ali vode}u poziciju na tabeli zbog boqe gol razlike od Mladosti iz Bogutovog Sela. Rezultati 6. kola: Sloga - Srpski soko 4:1, [ekovi}i - Guber odlo`eno, Radni~ki- Drina 1:3, BSK Ledinci - Majevica 1:2, Mladost (S) Mladost (BS) 0:2, Jedinstvo - Mladost (L) 4:1, Podriwe - Ili}ka 1:0. Tabela: Ili}ka 15, Mladost (BS) 15, Sloga 11, Podriwe 11, Srpski soko 11, Jedinstvo 9, Majevica 9, Drina 8, Mladost (L) 7, BSK Ledinci 4, Guber 4, Radni~ki 3, [ekovi}i 3, T. N. Mladost (S) 2.

U DRUGOLIGA[KOM DERBIJU PODRIWE BOQE (3:0) OD JEDINSTVA

BR^ACI NEMO]NI U JAWI derbiju 7. kola drugoliga{kog "istoka" Podriwe je savladalo na svom stadionu ekipu Jedinstva iz Br~kog sa 3:0 ~ime je u~vrstilo lidersku poziciju, po{to sada ima ~ak sedam bodova vi{e od najbli`ih pratilaca Jedinstva, Napretka iz Doweg {epka i Gorice iz Pu~ila. Na utakmici protiv Jedinstva koja je odigrana pred blizu 1.000 gledalaca, Podriwe je do{lo u vo|stvo u 44. minutu pogotkom Senada Hoxi}a. Nakon toga golova nije bilo do fini{a utakmice, kada u 78. minutu Bekir Sofi} pove}a na 2:0, a kona~an rezultat postavio je Marko Babi} u 83. minutu, 3:0 za Podriwe. Va`nu pobjedu u ovom kolu ostvario je Proleter koji je

U

u Dvorovima savladao Rudar iz Ugqevika sa 2:0, a golove su postigli Jefti} u 78. i Marjanovi} u 83. minutu. Mladost iz Velike Obarske gostovala je u Rogatici gdje je osvojila tri boda savladav{i doma}u Mladost sa 2:0. Gorica iz Pu~ila donijela je bod iz Vlasenice (2:2), dok je Hercegovac savladao u Bile}i ekipu Jedinstva iz Broca sa 1:0. Podriwe je prvo sa 21bodom, Gorica ~etvrta sa 14, Mladost iz Velike Obarske {esta sa 11, Jedinstvo iz

Broca osmo sa 10, a Proleter iz Dvorova dvanaesti sa devet bodova. Narednog vikenda u Semberiji se igraju tri drugoliga{ke utakmice: u Brocu Jedinstvo do~ekuje ekipu Podriwa, Mladost je u Velikoj Obarskoj doma}in Vlasenici, a Gorica u Pu~ilama ekipi Proletera iz Dvorova. T. N.


SPORT

SEMBERSKE NOVINE 24. SEPTEMBAR 2009.

23

TRADICIONALNA ULI^NA TRKA U^ENIKA OSNOVNIH I SREDWIH [KOLA

SVI U^ESNICI - POBJEDNICI entar Bijeqine protekle nedjeqe (20. septembar) bio je malen za u~esnike tradicionalne uli~ne trke "Tr~i Bijeqino" koja je organizovana u okviru obiqe`avawa Dana op{tine - 24. septembra. Lijepo vrijeme i dobri uslovi za odr`avawe ove sportske manifestacije, omogu}ilo je u~e{}e oko 1.000 takmi~ara, a i veliki broj posmatra~a potvrdio je opravdanost ove smotre semberske mladosti koju su organizovali SO Bijeqina i Atletski klub "Akademac". - Manifestacija ima simboli~an naziv "Tr~i Bijeqino". Atletika je baza za sve ostale sportove, a ova manifestacija je izraz na{e `eqe da omogu}imo {to ve}em broju mladih da se bave sportskom aktivno{}u, rekao je predsjednik SO Bijeqina Dragan \ur|evi}. Trener u AK "Akademac" Milan Stojanovi} istakao je, da je ciq ove manifestacije da djeca tr~e i da se bave fizi~kom kulturom, kako bi bila zdrava i kako bi se mogla lak{e ukqu~iti u ostale atletske i sportske discipline. Odr`ano je ukupno 25 trka u du`ini od 70 do 2.000 metara. REZULTATI: 70 m (cicibanke): 1. Rada Bobi} ("^ika Jova Zmaj"); 70 m (cicibani): 1. Petar

C

Lazi} ("[trumfograd"), 100 m (pionirke, 1. razred): 1. Darija Aleksi} ("Jovan Du~i}"), 100 m (pioniri, 1. razred): 1. Aleksandar Pirgi} ("Sveti Sava"); 200 m (pionirke, 2.razred):1. Ana Milanovi} ("Sveti Sava"), 200 m (pioniri, 2. razred): 1. Slobodan Stanojlovi} ("Vuk Karaxi}"); 200 m (pionirke, 3. razred): 1. An|ela Radojevi} ("Vuk Karaxi}"), 200 m (pioniri, 3. razred):

1.Boris Simi} ("Vuk Karaxi}"); 200 m (pionirke, 4. razred): 1. Nikolina Milovi} ("Knez Ivo od Semberije"); 200 m (pioniri, 4. razred): 1. Milan Savi} ("Vuk Karaxi}"); 400 m (u~enice, 5. razred): 1. @eqka Radi} ("Sveti Sava", G. Crwelovo), 400 m (pioniri, 5. razred): 1. Sr|an Koprivica ("Jovan Du~i}"); 400 m (pionirke, 6. razred): 1. Zorica Jovi} ("Sveti Sava"), 400 m (pioniri,

6. razred): 1. Rastko Bo{wak ("Vuk Karaxi}"); 800 m (pionirke, 7. razred): 1. Ana Radovi} ("Sveti Sava"), 800 m (pioniri, 7. razred): 1. Maksim Maksimovi} ("Sveti Sava", Batkovi}); 800 m (pionirke, 8. razred): 1. Radmila Maksimovi} ("Dvorovi"), 800 m (pioniri, 8. razred): 1. Radan Stevanovi} ("Vuk Karaxi}"); 800 m (pionirke, 9. razred): 1. Gordana Arsenovi} ("Do-

sitej Obradovi}"), 800 m (pioniri, 9. razred): 1. @eqko Maksimovi} ("Sveti Sava"; 800 m (u~enice, 1. i 2. razredi sredwih {kola): 1. Teodora Petrovi} (Muzi~ka gimnazija), 2. Jovana Xino (Gimanzija "Filip Vi{wi}"), 3. Awa Maleti} (Muzi~ka gimnazija); 1.000 m (u~enici, 1. i 2. razredi sredwih {kola): 1. Bojan Ivanovi} (T[ "Mihajlo Pupin"), 2. Dalibor Qubojevi} (T[ "Mihajlo Pupin"), 3. Dragan Nikoli} (T[ "Mihajlo Pupin"); 1.000 m (u~enice, 3. i 4. razredi sredwih {kola): 1. Desa Lazarevi} (Poqoprivredna i medicinska {kola), 2. Jelena Savkovi} (Gimnazija "Filip Vi{wi}"), 3. Nikolina Milanovi} (Gimnazija "Filip Vi{wi}"), 1.200 m (u~enici, 3. i 4. razred sredwih {kola): 1. Dejan Maksimovi} (Poqoprivredna i medicinska {kola), 2. Dejan Ze~evi} (Ekonomska {kola), 3. Vlastimir Mira`i} (T[ "Mihajlo Pupin"); 2.000 m (juniorke): 1. Andrea Radi{a (AK "Srpski soko", Zvornik), 2. Jovana Jevti} (AK "Srpski soko", Zvornik), 3. Marina Krsti} (AK "Srpski soko", Zvornik), 2.000 m (juniori): 1. Aleksandar Ganilovi} (AK "Br~ko"), 2. Veqko Vukosavqevi} (AK "Srpski soko", Zvornik), 3. Aleksandar Simi} (Glavi~ice, BijeT. N. qina).

ODBOJKA[KI KUP REPUBLIKE SRPSKE

RADNIK U ZAVR[NICI dbojka{i Radnika izborili su plasman na finalni turnir Kupa Republike Srpske po{to su proteklog vikenda u posqedwem krugu predtakmi~ewa savladali prvoliga{ku ekipu Mokro sa 3:0 (25:7, 25:22, 25:19). Pored odbojka{a Radnika na finalnom turniru koji }e se odigrati u drugoj polovini novembra, nastupi}e i ekipe Studenta, Gacka i Modri~e Opime. Student je eliminisao Mladost iz Ra`qeva, Gacko ekipu Pelagi}eva, dok je Modri~a Optima bila boqa od Qubiwa. Za razliku od odbojka{a, odbojka{ice Radnika ne}e se nakon nekoliko godina na}i na zavr{nom turniru po{to su eliminisane od Glasinca sa 3:2 ( 25:18, 13:25, 25:18, 9:25, 15:12). Pored ekipe sa Sokoca, na finalnom turniru na}i }e se i odbojka{ice Gacka, Jahorine i Jedinstva iz Br~kog. Gacko je bilo boqe od ekipe He

O STARTOVALA PRVA RUKOMETNA LIGA RS

TRIJUMF BIJEQINE

ako je do samog po~etka {ampionata bilo neizvjesno da li }e Bijeqinci po~eti sezonu, u prvoj utakmici zabiqe`ili su ubjedqiv trijumf protiv Mladosti iz Bawa Luke. Ve} u prvom poluvremenu doma}i rukometa{i stekli su 12 golova prednosti (19:7) {to su u nastavku utakmice pove}ali na kona~nih plus 17 (39:22). Ostali rezultati prvog kola: Derventa - Partizan 30:18, Drina - Leotar 29:25, Omladinac - Srbac 26:36, Prijedor - Slavija 34: 29. Utakmica Kotor Varo{ - Cepelin je odgo|ena, dok je ekipa Hercegovine bila slobodna u prvom kolu. Parovi drugog kola: Partizan Slavija, Leotar - Prijedor, Mladost Drina, Srbac - Bijeqina, Cepelin Omladinac, Derventa - Hercegovina. Slobodan je Kotor Varo{.

I

BIJEQINA MLADOST

39 22

DVORANA: Gimnazije "Filip Vi{wi}", gledalaca: 50, sudije: Slobodan Popovi} i Mijo Banovi} (oba iz Zvornika), delegat: Milan Antoni} (Br~ko), sedmerci: Bijeqina 9 (9), Mladost 2 (1), iskqu~ewa: Bijeqina 16, Mladost 12 minuta. BIJEQINA: D. Risti}, Tatomirovi} 4, N. Risti} 7, Mi{i} 5 (1), [qivi} 4 (4), S. Risti} 11 (3), Xoli} 3 (1), Quboja 5, Sirar, Vasili}, Crepuqa. Trener Miodrag Raki}. MLADOST: \urovi}, Mirkovi} 6 (1), Krstaji} 2, Stoisavqevi} 3, Bili} 4, Popovi} 1, Cvijeti} 5, Bogdani} 1, Jovi~i}, Babi}, Kalini}, ]osi}, Bezbradica, Letica. Trener Bojan Crnomarkovi}.

na Drini (3:0), Jahorina je savladala Plivu (3:1), a Jedinstvo ekipu Crvene zvijezde (3:0). I ovaj zavr{ni turnir odr`a}e se u T. N. drugoj polovini novembra.

XUDO I SAMBO KLUB ,,PANTER

,,

USPJE[AN SEPTEMBAR akmi~ari i takmi~arke bijeqinskog xudo kluba imali su nekoliko uspje{nih nastupa tokom septembra na me|unarodnim turnirima na kojima su ostvarili vrijedne rezultate i osvajali medaqe. Po~elo je 5. septembra na Memorijalnom turniru "Rajko Ku{i} Ku{a" koji je odr`an na Palama gdje je Radomir Stojanovi} u kategoriji do 60 kilograma osvojio srebrnu medaqu. Sli~an rezultat postigao je i Goran Simeunovi} koji je na me|unarodnom turniru "Mili} Ra{ovi} Mige" u Beogradu osvojio bronzanu

T

medaqu u kategoriji do 73 kilograma. Sa istog turnira, ali za mla|e uzrasne kategorije na kome je u~estvovalo preko 600 takmi~ara i takmi~arki iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Ma|arske, Bugarske i "Panter" kao jedini klub iz Republike Srpske u Bijeqinu su stigle ~etiri medaqe. Zlato je osvojila kadetkiwa Jelena Arnautovi} (+ 78 kg), a bronze pionirke Milica Bodirogi} (+ 63 kg) i Marina Vasi} (+ 63 kg), dok je Sr|an Bodirogi}, tako|e u pionirskom uzrastu, bio tre}i u T. N. kategoriji do 55 kilograma.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.