Page 1

www.semberske.com

e-mail: semberske@spinter.net

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009. ! GODINA 30 ! BROJ 693 ! CIJENA 1,00 KM

L I S T

G R A \ A N A

,, SRS ,,DR VOJISLAV [E[EQ

O P [ T I N E

B I J E Q I N A

TV PRAVA, PREVODI, MARKETING TITLOVANJE, SINHRONIZACIJA

055 240 100

[TEDWA!

ODBRANITI SRPSKU

str. 5

DOM ZDRAVQA

AMBULANTA U MAJEVI^KOJ str. 9

SPEKTAR DRINK

Odbornici lokalnog parlamenta raspravqali o mjerama za ubla`avawe negativnih efekata ekonomske krize u op{tini Bijeqina. Na~elnik Mi}o Mi}i} najavio da mjere {tedwe ne}e ugroziti kapitalne projekte za na{u op{tinu, nastavak izgradwe kanalizacije, tre}u fazu zaobilaznice i gradwu nove bolnice... ,, POQOPRIVREDNO DOBRO ,,SEMBERIJA

NESTA[ICA NOVCA UGRO@AVA POSLOVAWE NAGRADA ZA IZVOZ IZ RS

str. 7

FILIJALA BIJEQINA

ODBOJKA[I RADNIKA U POLUFINALU PLEJ OFA


Radna jedinica BIJEQINA 76300 BIJEQINA . [ABA^KIH \AKA . PO[TANSKI FAH BP. 18 TELEFONI: (055) CENTRALA: 201-2 211 456 TELEFAKS: 209-0 082, DIREKTOR: 209-4 426, TEHN. DIR.: 209-4

PO[TOVANI POTRO[A^I ELEKTRI^NE ENERGIJE! RACIONALNOM POTRO[WOM I REDOVNIM PLA]AWEM UTRO[ENE ELEKTRI^NE ENERGIJE, IZBJE]I ]ETE ISKQU^EWA, ^IME ^INITE USLUGU I

SEBI I NAMA.

S p o{tt ovawem, Elektt rodiss t ribb u cija Bijeqina

D.O.O. LEDER Bijeljina www.leder-bn.com E-mail: leder@rstel.net Ul. Nikole Tesle br. 2 Tel/fax: 055/212-303 055/212-302

Butik: Italijanska modna obu}a Ul. Gavrila Principa br.5 Tel: 055/206-107

Klaonica Ljeljen~a: Tel: 055/255-355 Fax:055/255-237

NOVO! Maloprodajni objekti u Bijeljini: 1. Ul. Gavrila Principa 11 tel: 055/213-223 2. Ul. Dušana Baranjina 29 tel: 055/213-216

MODA RUGGI, BRUNELLA, ROSINA, MARIO BRUNI, MORESSI

OBU]A:

ODJE]A KREATORA IRENE GRAHOVAC

Direktor.........055 209 759 Centrala.........055 201 342 Komercijala...055 211 854 Fax.................055 201 445 Ul. Baje Pivljanina bb


SA TRAKE DOGA\AJA

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

U FOKUSU ROTVAJLER NAPAO DJE^AKA Osmogodi{wi Filip Laki} te{ko je povrije|en od ujeda psa rase "rotvajler", u ponedjeqak, 30. marta oko 18,45 sati, u Ulici Laze Kosti}a u Bijeqini. Pas je nasrnuo na dje~aka kada je mali{an u potrazi sa loptom u{ao u dvori{te, vlasnika G.V. iz Bijeqine. Zbog te{kih povreda glave i oka, dje~ak je hitno preba~en u Beograd, gdje se qekari bore za wegov `ivot, potvrdio je de`urni tu`ilac Alija [ukali}. U utorak popodne tu`ilac nije imao informacije o zdravstvenom stawu djeteta, ali nezvani~no saznajemo da se dje~ak jo{ uvijek nalazi u `ivotnoj opasnosti. Prema rije~ima portparola CJB Bijeqina, Dragomira Peri}a, policija je o ovoj tragediji obavije{tena u ponedjeqak uve~e oko 20.00 sati od strane osobqa bijeqinske bolnice. Nakon nalo`ene istrage, a na osnovu svjedo~ewa susjeda, dje~ak je poku{ao dohvatiti loptu koja je pala u dvori{te, popev{i se na ogradu. Nije uspio kamenicama otjerati psa i u jednom momentu je pao sa ograde u dvori{te. Istraga jo{ nije utvrdila na koji na~in je uop{te spa{en iz ~equsti podivqale `ivotiwe, ali se pretpostavqa da su intervenisali gra|ani koji su se zadesili u blizini. Povrije|eni dje~ak hitno je preba~en u bijeqinsku bolnicu, a odmah potom, zbog te`ine ozlijeda, upu}en u Beograd. M.E.

SAOBRA]AJNICA ZA NOVU BOLNICU

Radnici AD "Bijeqina - put" ovih dana intenzivirali su radove na izgradwi pristupne saobra}ajnice za novu bijeqinsku bolnicu. Prema rije~ima Pantelije Simeunovi}a, rukovodioca radova, dvije tre}ine saobra}ajnice ve} je zavr{eno, sa svim neophodnim dodatnim radovima, kao {to je izgradwa ki{ne i fekalne kanalizacije i rasvjete. Za desetak dana taj dio saobra}ajnice bi}e asfaltiran. - Pristupna saobra}ajnica, du`ine oko 350 metara, trebalo bi da bude zavr{ena u predvi|enom roku, do kraja maja. Vrijednost radova je oko 1.100.000 KM. Uskoro }emo pustiti u promet novi ulaz za bolnicu, kako bismo mogli zatvoriti postoje}i glavni ulaz u bolnicu i s te strane izvoditi neophodne radove. To smo dogovorili sa menaxmentom i rukovodstvom bolnice i gra|ani }e o svemu na vrijeme biti obavije{teni, izjavio je Simeunovi}.

3

PROSJE^NA PLATA 813 KM Prosje~na neto plata u februaru u RS iznosila je 813 KM i nominalno je ve}a za 5,5 odsto u odnosu na januarski prosjek, saop{teno je iz Republi~kog zavoda za statistiku. Najve}a neto primawa imaju zaposleni u sektoru finansijskog posredovawa, oko 1.310 KM, dok najmawu platu od 470 KM jo{ uvijek imaju zaposleni u ugostiteqstvu. Plate u privredi i daqe su nedopustivo male, gotovo poni`avaju}e i radnici jedva sastavqaju kraj s krajem, upozoravaju predstavnici Republi~kog sindikata.

ADMINISTRATIVNA SLU@BA OP[TINE BIJEQINA

EFIKASNIJE USLUGE ZA GRA\ANE P

oslovi ovjere kopija i potpisa nekih va`nih dokumentima u svim lokalnim zajednicama oduzimaju puno vremena administrativnom osobqu zaposlenom na tim poslovima. Ovi poslovi u ve}ini op{tina RS nisu informati~ki pokriveni ili su pokriveni samo djelimi~no. Na tr`i{tu BiH, pa i {ire, ne postoji gotov softverski proizvod za ove potrebe. Op{tina Bijeqina je jedna od rijetkih op{tina u RS, pa i {ire, koja je implementirala sistem za ovjeru potpisa i prepisa, ka`e Zoran Ranilovi}, {ef Odsjeka za informacione tehnologije u Administrativnoj slu`bi op{tine Bijeqina. - Informacioni sistem za evidenciju ovjere kopija i potpisa, koji smo pripremili u na{em odsjeku, u potpunosti pokriva sve aktivnosti i izvje{taje, ukqu~uju}i i finansijske, vezano za proces ovjere kopija i potpisa. Bazirali smo se na sistemu koji je jednostavan, usagla{en sa zakonom, koji podrazumijheva bezbjednost podataka, pouzdanost sistema i vi{ekorisni~ki na~in rada. Ovaj sistem smo implementirali u glavnoj {alter sali, ali se mo`e primijeniti i u mjesnim kancelarijama, jer nije neophodna direktna veza sa {alter salom, ka`e Ranilovi}. Jednom uneseni podaci o gra-

MODERNA [ALTER SALA Od avgusta 2007. godine u administrativnoj slu`bi radi moderna {alter sala sa devet {altera i red sistemom. U {alter sali dnevno se obave usluge za 450 do 500 gra|ana. Prosje~no se u {alter sali ovjeri dnevno 1100 prepisa - kopija raznih dokumenata i po 160 potpisa.

|aninu ostaju upisani u bazu podataka, tako da uno{ewem jedinstvenog mati~nog broja, podaci

automatski bivaju dostupni korisniku. Sistem automatski vr{i kontrolu napla}ene takse i broja primjeraka na koji je od{tampan tekst ovjere nekog dokumenta. Ranilovi} isti~e da su uvo|ewem informacionog sistema za evidenciju ovjere potpisa i kopija postignuti zna~ajni efekti, koji se ogledaju u efikasnijem pru`awu usluga gra|anima, smawewu gu`vi na {alterima za ovjeru, olak{ava se rad slu`benika, dobijaju se automatski dnevni i periodi~ni izvje{taji, posti`e efikasna kontrola rada slu`benika i efikasnija pretraga u skladu sa zahtjevima MUP-a za provjeru ovjera. Q.Q.

[TA SA PLASTIKOM?!

lasti~na ambala`a odavno je ekolo{ki problem, a u na{im krajevima reciklirawe takve vrste otpada gotovo da i ne postoji. Kakve su obale rijeke Drine vidi se na fotografiji na{eg fotoreportera na~iwenoj proteklog vikenda. Obale rijeke Jawe koja proti~e kroz povratni~ku Jawu i izbjegli~ko Novo Naseqe, nakon pada vodostaja ostale su "ukra{ene" hiqadama plasti~nih

P

SEMBERSKE NOVINE

vre}ica i boca. Dr`ave koje se brinu o ~isto}i `ivotne sredine preduzimaju potrebne mjere za za{titu `ivotne sredine, pa je npr. u Kini od juna 2008. godine zabrawena proizvodwa plasti~nih vre}ica, a sli~an zakon i u Evropskoj uniji stupa na snagu 2010. godine. Kako }e biti kod nas na na{em putu u EU, tek }emo vidjeti, a do tada, ribolov i odmor na rijekama i ne}e biti ugodan uz ovakvo okru`ewe. M.E.

Glavni i odgovorni urednik: Verica ZELENOVI], tel: 222-590 * Direktor: Qubo QUBOJEVI], tel: 202-126 * Zamjenik gl. i odg. ,, urednika: Todor NIKOLI] * List gra|ana op{tine Bijeqina * Osniva~: Skup{tina op{tine Bijeqina * Izdava~: JIP ,,SIM Bijeqina, Atinska 2, tel. (055) 202-621 * Ure|uje: Redakcijski kolegijum * Fotografija: Bo`idar MILO[EVI] * Faks: (055) 202-126 * @iro-ra~uni: 554-001-00000175-41 (Pavlovi} banka), 555-001-0000865985 (Nova banka) * Cijena lista za inostranstvo je dvostruko ve}a, plus po{tarina * [tampa: NIGD ,,Dnevne nezavisne novine,, Bawa Luka * Rukopisi i fotografije se ne vra}aju * Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-250/95. od 3. jula 1995. godine list je upisan u Registar javnih glasila pod rednim brojem 105.


4

AKTUELNOSTI

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

ODBORNICI O MJERAMA ZA UBLA@AVAWE NEGATIVNIH EFEKATA EKONOMSKE KRIZE U OP[TINI BIJEQINA

POPRAVNI ZA MJERE PROTIV KRIZE

Iako su autori dokumenta Mjere za ubla`avawe negativnih efekata ekonomske krize negirali primjedbe opozicionih odobrnika da se radi o uop{tenom materijalu donesena je odluka da se u narednih nekoliko dana popravi ovaj tekst i ponovo ponudi op{tinskom parlamentu na nastavku sjednice koji je zakazan za naredni utorak. Na~elnik Mi}o Mi}i} ocijenio da je za gra|ane najva`nije da }e biti nastavqeni radovi na gradskoj kanalizaciji, da }e se graditi tre}a faza zaobilaznice i da }e po~eti izgradwa bolnice

egativni efekti svjetske ekonomske krize ne}e zaobi}i ni gra|ane i privredu bijeqinske op{tine zbog ~ega se, kako je obrazlo`io na~elnik op{tine Mi}o Mi}i}, ukazala potreba da i op{tinski parlament donese svoj program mjera za ubla`avawe negativnih efekata kriznog perioda. Po wegovim rije~ima ovaj program uskla|en je sa antikriznim programom Vlade Republike Srpske i u svim dijelovima je sprovodiv u praksi. - Na{e mjere su uglavnom naslowene na mjere Vlade, jer smo ih donijeli nakon dva sastanka sa ministrima koji dr`e va`ne resore. Mo`emo ih podijeliti na tri dijela, a to su stvarawe povoqnijih uslova za funkcionisawe privrede, zatim mjere iz oblasti razvoja infrastrukture i javnih radova i na kraju mjere koje se odnose na poboq{awe buxetskih prihoda, kontrolu tro{ewa buxetskih sredstava i racionalizaciju funkcionisawa Administrativne slu`be op{tine, rekao je Mi}i}. On je, {to se ti~e prvog segmenta istakao da }e op{tina preko sredstava iz Agrarnog fonda stimulisati poqoprivrednu proizvodwu, a u kontaktima sa Vladom RS tra`i se mogu}nost da Prehrambena industrija "Sava" ponovo krene sa radom {to bi bila kapitalna pomo} op{tini. Istakao je da }e se nastaviti poslovi na definisawu Industrijske zone 3 koja bi, kada bude zavr{ena, trebalo da privu~e kako doma}e, tako i strane investitore. - Ono {to je za nas u ovom trenutku najva`nije svakako je ~iwenica da }e biti nastavqeni zapo~eti i otvoreni novi javni radovi. Ni{ta ne}e biti zaustavqeno od velikih investicija, a izuzetno je va`no da }emo nastaviti izgradwu kanalizacije kako iz do sada defi-

N

nisanih izvora, tako i od donacija koje treba da iznose 9,5 miliona evra. Dva miliona evra ve} su izvjesna, jer smo za wih dobili potvrdu od strane Evropske komisije. U ovoj godini radi}e se i tre}a faza zaobilaznice, a zapo~e}e i radovi na izgradwi nove bolnice, rekao je Mi}i}.

program na|e pred odbornicima, ali smatramo da ga ne mo`emo usvojiti na dana{woj sjednici, jer ga treba doraditi i dopuniti konkretnim mjerama, rokovima i nosiocima obaveza kako bi ga stvarno stavili u funkciju razvoja i otvarawa novih radnih mijesta, rekao je Slobodan Markovi}.

KORISTI]EMO POLA KREDITA Kreditno zadu`ewe od deset miliona maraka vjerovatno se u ovoj godini ne}e u potpunosti iskoristiti, a uzrok je ekonomska kriza koja je uticala na pove}awe kamata. - Kredit od 10 miliona maraka, na koji imamo saglasnost od Ministarstva finansija, ne}emo u ovoj godini u potpunosti iskoristiti. Pet miliona }emo koristiti ove, a pet miliona naredne godine. Zbog ekonomske krize krediti su skupi, jer kamate trenutno iznose osam posto, {to je za nas vrlo nepovoqno, istakao je tokom sjednice na~elnik Mi}o Mi}i}.

]IRILICA ILI LATINICA Na tra`ewe odbornika Pere Spasojevi}a sa dnevnog reda su skinuti izvje{taji o radu Agencije za razvoj sredwih i malih preduze}a i o radu Turisti~ke organizacije, jer su {tampane na latini~nom pismu. Ve}ina odbornika uva`ila je wegovu intervenciju u kojoj se pozvao na zakqu~ak Skup{tine da se materijali za Skup{tine moraju pisati }irilicom, a da se, kako je rekao, za nesrpske odbornike, {tampaju latinicom. Tokom kasnijeg dijela sjednice predsjednik Skup{tine Dragan \ur|evi} demantovao je da postoji skup{tinska odluka da se materijali moraju {tampati }irilicom, pri ~emu je naveo i ~lan Poslovnika o radu Skup{tine u kome se ka`e da su u slu`benoj upotrebi latini~no i }irili~no pismo.

Po zavr{etku rasprave predsjednik Skup{tine Dragan \ur|evi} odredio je pauzu na kojoj su se predstavnici odborni~kih klubova i grupa dogovorili da se predlo`ene mjere u me|uvremenu dopune i da se ponude na usvajawe na nastavku sjednice koji je zakazan za naredni utorak.

problem naj~e{}e gura pod tepih zbog ~ega se kasnije trpe porazne posqedice. - Izgleda da se prevencijom bavi samo Ministarstvo unutra{wih poslova, a oni ne treba da se bave time, o~igledno je da je dru{tvo zatajilo, tvrdi Rada Peri}, sa ~ime se slo`io i potpredsjednik Skup{tine

Na sjednici koja je odr`ana 31. marta odbornici su se bavili i drugim temama koje su predvi|ene dnevnim redom. Jedna od wih bila je i Informacija o suzbijawu narkomanije na podru~ju op{tine, pri ~emu je istaknuto da se ovom problemu kome je podlo`na uglavnom mlada generacija ne pridaje dovoqno pa`we. Nata{a Milo{evi} ka`e da se droga mo`e nabaviti skoro u svakom lokalu na podru~ju grada, a da niko nema ta~an podatak o tome koliki je broj ovisnika o drogama. - Zbog toga mi ne znamo da li je narkomanija u padu ili u porastu, odnosno da li su mjere koje se preduzimaju dovoqne i da li daju rezultate, dodala je Milo{evi}. Rada Peri} tvrdi da se ovaj

Jovan Vukovqak koji je istakao da ovim problemom treba da se bave Centar za socijalni rad, zdravstvo, {kolstvo i svi oni koji mogu uticati na suzbijawe narkomanije. Odbornici su tokom sjednice donijeli odluke o visini zakupnina za poslovne prostore u vlasni{tvu op{tine Bijeqina koji se izdaju u zakup, kao i visinu zakupnine zemqi{ta za postavqawe objekata komunalne infrastrukture. U Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama taksisti koji su ~lanovi porodica poginulih boraca ili invalidi od prve do tre}e kategorije oslobo|eni su pla}awa komunalne takse za kori{tewe taksi stajali{ta, dok je za ostale taksiste ta vrT. N. sta taksi smawena.

Detaqi sa skup{tinskog zasijedawa...

Na~elnik je dodao da }e se raditi i na smawewu javne potro{we, mada restrikcije u potro{wi ne}e znatnije uticati na ubla`avawe krize. - Na po~etku godine imali smo krizu u puwewu buxeta, ali posledwi podaci govore da }e ubudu}e situacija biti boqa nego do sada. Ako bude potrebno i}i }emo i na rebalans buxeta, dodao je Mi}i}. Opozicioni odbornici Perica Spasojevi}, Slobodan Markovi}, Savo Jovanovi}, Jusuf Trbi}, Mi}o @ivi} i Slobodan Petri} pozitivno su ocijenili ~iwenicu da je ovakav program ponu|en odbornicima, ali su istakli da je dokument deklarativan, bez konkretnih mjera, rokova i izvr{ilaca. - Pozdravqamo odluku na~elnika op{tine da se ovakav

Na~elnik Odjeqewa za privredu i poqoprivredu Predrag Jovi} naglasio je da u vremenu krize treba podsticati one koji dobro rade i bave se proizvodnim djelatnostima. - U{tede u potro{wi elektri~ne energije, do smawewa svih tro{kova dobro su do{le. [to se nas ti~e Industrijska zona 3 treba da bude na{ prioritet. Ta~no je da je zbog fiskalizacije do{lo do ga{ewa odre|enog broja privrednih subjekata, ali mi svoju {ansu vidimo u poqoprivredno-p prehrambenom sektoru i u stvarawu uslova za otvarawe novih proizvodnih preduze}a i samim tim novih radnih mijesta. Imamo sve preduslove da u tome na~inimo veliki iskorak i na nama je da tu {ansu iskoristimo, istakao je Jovi}.


AKTUELNOSTI

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

5

,, ^LANOVI SRPSKE RADIKALNE STRANKE ,,DR VOJISLAV [E[EQ POLO@ILI VIJENCE NA SPOMENIK PALIM BORCIMA OTAXBINSKOG RATA

I DAQE ]EMO ^UVATI RS edamnaest godina pro{lo je od po~etka ratnih sukoba u Bijeqini. Toga dana pripadnici Patriotske lige BiH i ,,Zelenih beretki’’ koji su `eqeli BiH samo za sebe, suspendovali su tada{wu vlast i blokirali grad. Bijeqinu je odbranila grupa gra|ana kojoj su narednog dana u pomo} pritekli pripadnici Srpske dobrovoqa~ke garde @eqka Ra`natovi}a Arkana. Borbe su trajale tri dana, rekao je, podsje}aju}i

S

na te dane, predsjednik Srpske radikalne stranke ,,Dr Vojislav [e{eq’’, Mirko Blagojevi} prilikom polagawa vijenaca na centralno spomen-obiqe`je na Trgu ,,Petra I Kara|or|e-vi}a’’. - BiH je ovakva kakva jeste, dvoentitetska, finkcionalna i dejtonska, a mi }emo se i daqe boriti protiv svih pritisaka koji za ciq imaju uni{tewe Republike Srpske, dodao je predsjednik [e{eqevih radika, Mirko Blagojevi}.

SVETI GEORGIJE I U BIJEQINI

S

jednica Skup{tine op{tine Ugqevik po~ela je, a i protekla u nizu neo~ekivanih re-

agovawa. Iako se o~ekivalo da }e zasjedawe po~eti razmatrawem Izvje{taja o reviziji finansijskih izvje{taja op{tine Ugqevik za 2007. godinu to se nije dogodilo. jer glavni javni revizor Bo{ko ^eko nije mogao da do|e na sjednicu, pa je ova ta~ka skinuta sa dnevnog reda. Na samom po~etku sjednice, iz

vladaju}e koalicije, okupqene oko SDS-a, istupio je odbornik Lazo Milo{evi} ~ime je u pitawe bila dovedena skup{tinska ve}ina koju ~ini 11, od ukupno 21 odbornika. Milo{evi} je obavijestio Skup{tinu da }e ubudu}e djelovati kao nezavisni odbornik. Svoj stav je objasnio nezadovoqstvom personalnim rje{ewima oko direktorskih funkcija u nekim preduze}ima ~iji je osniva~ op{tina. Ali, ,,kriza" oko skup{tinske ve}ine trajala je kratko, jer je od-

ilm ,,Sveti Georgije ubiva a`adahu’’ u re`iji Sr|ana Dragojevi}a i po scenariju kultnog dramskog pisca Du{ana Kova~evi}a, nakon premijernih prikazivawa u Beogradu i Bawa Luci, od 26. marta do 5. aprila mogu pogledati i qubiteqi filmske umjetnosti u na{em gradu. Projekcije po~iwu u 18 i 20 ~asova i 30 minuta, a cijena ulaznice je ~etiri KM. Na`alost, posje}enost je, i za ovaj dugo najavqivani filmski spektakl, ispod o~ekivawa. Film je nastao po istoimenoj ~uvenoj pozori{noj predstavi i po rije~ima rediteqa ,,najve}i je srpski dramski tekst 20. vijeka’’. Radwa filma se zasniva na istinitoj pri~ipo~etkom Prvog svjetskog rata svi zdravi mu{karci u selu su mobilisani, a invalidi koji ostaju po~iwu da opsijedaju seoske `ene. Kako bi sprije~ili neprijatnosti, komandiri {aqu i invalide u rat i to na prvu liniju fronta... Glavne uloge u filmu tuma~e Lazar Ristovski, Milutin Milo{evi}, Nata{a Jawi}, Zoran Cvijanovi}, Milena Dravi}, Dragan Nikoli}, Bora Todorovi}, Boris Milivojevi} i dje~ak Predrag Vasi}. Utisci oko filma, (koji je i najskupqi srpski film ~iji buxet iznosi vi{e od ~etiri miliona evra) su razli~iti. Javnost u Srbiji negoduje zbog koli~ine ulo`enog novca koji se, po rije~ima mnogih, mogao pametnije iskoristiti. Iako prve ocjene filma nisu jednoglasno pozitivne, ve}ina onih koji su pogledali ovu qubavnu pri~u u vihoru rata ka`u da ostavqa jak utisak. M.R.

F

SKUP[TINA OP[TINE UGQEVIK

NAKRATKO UZDRMANA VE]INA

www.panradio.com

bornik opozicionih [e{eqevih radikala Dragomir Bato Sekuli} obavijestio odbornike da }e ova stranka, koja ima dva odbornika, pristupiti vladaju}oj koaliciji. Sa takvom odlukom nije se slo`ila Zdravka Stevi}, drugi odbornik [e{eqevih radikala, pa se i ona izjasnila da }e ubudu}e djelovati kao nezavisni odbornik. Tako se dogodilo da [e{eqevi radikali i odbornici Srpske radikalne stranke Republike Srpske prvi put poslije raskola

zajedni~ki djeluju u okviru iste koalicije. U nastavku sjednice ve}inom glasova usvojeni su programi kapitalnih ulagawa i programi rada ni`ih potro{a~kih jedinica u ovoj godini. Tako|e su prihva}eni izvje{taji o pro{logodi{wem radu op{tinskih inspektora, kao i Izvje{taj o radu na~elnika op{tine, te op{tinske uprave, op{tinske administrativne slu`be i same Skup{tine i wenih tijela. R. J.

ZADOVOQNI UMAWENIM TRO[KOVIMA ZA SJETVU op{tini Ugqevik pri kraju je podjela regresirane nafte koju je Ministarstvo za poqoprivredu obezbijedilo za potrebe proqetwe sjetve u ovoj podmajevi~koj op{tini. Za 730 registrovanih doma}instava, koji su prijavili da }e ovog proqe}a zasijati 2.680 hektara obradivih povr{ina, obezbije|eno je 300 hiqada litara dizel-goriva po cijeni od 99 pfeniga po litru, koje }e mo}i

U

da otplate do kraja oktobra ove godine. Poqoprivrednici su zadovoqni ovakvom pomo}i Ministarstva poqoprivrede i ka`u da im je dobrodo{la svaka pomo} u proqe}e kada su najve}a poqoprivredna ulagawa. Nafta za wih je jeftinija za 30 pfeniga i jo{ }e mo}i da je otpla}uju do kraja oktobra, kada budu ubirali rod proqe}ne sjetve. U op{tinskom Odjeqewu za poqoprivredu ka`u da je u jesen

pro{le godine zasijano hiqadu i 360 hektara, dok je proqe}nom sjetvom planirano da se zasiju povr{ine od 4.990 hektara. Osnovnu kulturu u proqe}woj sjetvi ~ini}e, kao i do sada, kukuruz, ~ija je sjetva planirana na povr{ini od ~etiri hiqade i

210 hektara, {to je skoro dvije tre}ine ukupne obradive povr{ine ove podmajevi~ke op{tine. U Odjeqewu procjewuju, da }e za potrebe naredne sjetve biti potrebno da se obezbijedi 63 tone sortnog sjemena kukuruza i 736 tona krompira i 1247 tona

mineralnih |ubriva. S obzirom na visoke cijene |ubriva i sjemenskog kukuruza, procjewuju u Odjeqewu za poqoprivredu, velika je vjerovatno}a da }e poqoprivrednici {tedjeti pri sjetvi. R. J.


6

POQOPRIVREDA

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

POQOPRIVREDNO DOBRO ,,SEMBERIJA’’

UGRO@ENA LIKVIDNOST PREDUZE]A ako vremenske prilike tokom marta nisu bile naklowene poqoprivrednicima, na parcelama PD "Semberija" obavqena je prihrana p{enice i je~ma na 1200 hektara, dok je uqana repica zasijana na povr{ini od 300 hektara, ka`e Milorad Jovanovi}, direktor PD "Semberija". -T Trenutno obavqamo proqe}nu sjetvu. Lucerku smo zasijali na ~etrdesetak hektara, gra{ak na 80 hektara, a pripremamo se i za sjetvu soje, sjemenskog i merkantilnog kukuruza. Likvidnost preduze}a je ugro`ena i ne pamtim te`i period od ovih prvih nekoliko mjeseci na po~etku godine. Repromaterijal se mo`e nabaviti, ali do `ivog novca se ne mo`e do}i. Jedan dio sredstava za poqoprivredne podsticaje iz pro{le godine jo{ nismo naplatili, a ta bi nam sredstva dobro do{la u ovoj situaciji. Vlada je, s druge strane, napravila dobar potez, odobriv{i regresirawe mineralnog |ubriva i dizel goriva i omogu}iv{i nam odlo`eno pla}awe.

I

Jovanovi} ka`e da PD "Semberija", nakon dodjele koncesije, obra|uje oko 2600 hektara obradivog zemqi{ta. Jesenas je zasijano oko 1600 hektara, tako da }e ovog proqe}a biti zasijano jo{ oko 1000 hektara. Sve povr{ine }e biti zasijane kvalitetno i u optimalnim agrorokovima. Od resornog ministarstva se o~ekuje da {to prije isplati sredstva za podsticaje, a o~ekuje se i dio sredstava iz Agrarnog fonda. Na taj na~in bili bi premo{}eni finansijski problemi u kojima se ovo Poqoprivredno dobro trenutno nalazi. Na farmi PD "Semberija" trenutno se nalazi oko 270 muznih grla i svakodnevno se Tuzlanskoj mqekari isporu~uje oko 3500 litara mlijeka. - Proizvodwa mlijeka se odvija kontinuirano, ali i tu se javqa problem smawewa cijene mlijeka i smawewa podsticaja od Vlade i resornog ministarstva. Finansijski efekti od prodaje mlijeka, ukoliko se uporedi pro{la i ova godina, skoro da su prepolovqeni. Bijeqinsko Poqoprivredno

dobro za zemqi{te koje je uzelo u koncesiju ima godi{wu obavezu od 250.000 KM prema republi~kom buxetu. Jovanovi} ka`e da se ta obaveza servisira u ~etiri jednake rate i za sada nema problema oko po{tovawa

Milorad Jovanovi}

rokova uplate tih sredstava. Ovo poqoprivredno dobro zapo{qava trenutno oko 340 rad-

REDOVNA SKUP[TINA ZADRUGARA

ELIMINISATI BARIJERE e} 33 godine radim u zadrugarstvu i dobro sam upoznao zadru`ne principe, zakonsku regulativu i agrarnu politiku u zadru`nom sektoru. Zadrugarstvo na podru~ju Semberije je u dobrom stawu, u odnosu na druge regione u Republici Srpskoj i BiH. Od resornog ministarstva i izvr{ne vlasti tra`imo da nam se omogu}e identi~ni tr`i{ni uslovi poslovawa i da nas ne sputavaju, kad je u pitawu primjena zadru`nih principa, izjavio je Mile Mirkovi}, direktor Poslovnog zadru`nog saveza "Agrosemberija" na redovnoj skup{tini zadrugara koja je odr`ana u Bijeqini. Mirkovi} ka`e da su semberski zadrugari dobro upoznati sa tendencijama u svjetskom zadru`nom pokretu i sa zahtjevima i standardima koje postavqa EU u ovoj oblasti. - Mi moramo usaglasiti neke stvari i eliminisati zakonske barijere, kad su u pitawu osnovni zadru`ni principi, s posebnim akcentom na zadru`nu imovinu koja je definisana op{tim Zakonom o zadrugama BiH. Novi zakon o zadrugama u Republici

V

nika. Plate i obaveze prema dr`avi do sada su redovno izmirivane, a izmiruju se i reprogramirane obaveze iz dvije hiqadite godine. - Banke sve te`e odobravaju povoqne kredite. Stawe je te{ko, ali mi smo isplatili decembrasku i ovih dana }emo isplatiti januarsku platu sa neznatnim ka{wewem. Privatizacija poqoprivrednog dobra svojevremeno je izvr{ena kroz vau~er ponudu sa nekih 63 odsto. Niko do sada nije ulo`io vlastita sredstva u ovo dobro. Organizovane su dvije licitacije i jedna aukcijska prodaja 24,7 odsto kapitala, ali zainteresovanih nije bilo. Trenutno vlada status - kvo oko tog dijela kapitala koji orjentaciono vrijedi oko 3,5 miliona KM. Dr`ava treba da se opredijeli, kad je u pitawu taj dio kapitala, ka`e Jovanovi}. Komentari{u}i svojevrsnu nebrigu dr`ave i lokalne zajednice prema najva`nijem resur-

P[ENICU [TO PRIJE PRIHRANITI {enica, je~am i drugi jesewi usjevi nalaze se u razli~itoj fazi razvoja, {to zavisi od vremena sjetve i nivoa primjewene agrotehnike. U najboqem stawu su usjevi koji su posijani u optimalnom agro-tehni~kom roku i takve biqke su u fazi punog bokorewa. Bez obzira na trenutni razvojni status usjeva, stru~waci apeluju na ratare da {to prije zavr{e sa prihranom p{enice. - Na velikom broju parcela u Semberiji prihrana vje{ta~kim |ubrivima je zavr{ena i biqka spremno ulazi u razvojni ciklus, tako da }e p{enica koja je prihrawena na vrijeme ubrzo u}i u fazu formirawa stabqike, potvrdio je dr Dragan Zari}, rukovodilac Agencije za pru`awe stru~nih usluga u poqoprivredi. - Na takvim wivama je do{lo do prosu{uvawa zemqi{ta i |ubrivo je po~elo da djeluje, tako da se usko-

P

Mile Mirkovi}

Srpskoj doveo je u pitawe taj princip i nama se ve} sada javqaju problemi u funkcionisawu zadruga. U toku je i postupak ocjene ustavnosti tog zakona. Mi se nadamo da }e Vrhovni sud Republike Srpske, u skladu sa Ustavom BiH i u skladu sa op{tim Zakonom o zadrugama BiH, donijeti pravi~nu odluku. Tada }emo biti u prilici da normalno funkcioni{emo, da ukwi`imo na{u imovinu i da se zadruge mogu hipotekarno predstavqati prema finansijskim institucijama. Mirkovi} nagla{ava da je to osnovni uslov normalnog privre|ivawa. Da bi zadruge mogle postati organizovani nosioci

razvoja poqoprivrede i sela, trebalo bi, ka`e Mirkovi}, usaglasiti neke principe na nivou resornog ministarstva i Vlade Republike Srpske. Ono {to zadruge predstavqaju danas u EU i u zemqama okru`ewa, trebalo bi, ka`e Mirkovi}, da predstavqaju i u RS, odnosno u BiH. Kad se obezbijede takvi uslovi, zadruge }e postati nosioci razvoja preko kojih }e i}i transfer nauke, roba i podsticajnih mjera. To je najbr`i put od republi~kog buxeta, preko zadru`nog sektora do primarne poqoprivredne proizvodwe i farmera koji o~ekuju brze i efikasne poteze onih koji odlu~uju o wiE.S.N. hovoj sudbini.

su - obradivom poqoprivrednom zemqi{tu koje se pretvara u gra|evinske placeve, Jovanovi} podsje}a da je PD "Semberija" svojevremeno imala oko 6000 hektara obradivog zemqi{ta na raspolagawu. - Nakon rata mi smo imali na raspolagawu oko 4000 hektara. Oko 2000 hektara vra}eno je biv{im vlasnicima na osnovu Zakona o povratu konfiskovanog zemqi{ta. Oko 500 hektara u dolini rijeke Save je uzurpirano, tako da smo unazad dvije godine obra|ivali 3500 hektara. Nakon {to se Vlada Republike Srpske opredijelila da poqoprivredno zemqi{te daje pod zakup i u koncesiju, mi smo tra`ili svih 3.500 hektara, ali nismo mogli dobiti te povr{ine i odobreno nam je 2.600 hektara. Ostatak povr{ina je oti{ao drugima u zakup na osam godina. Odre|ene povr{ine su prostornim planom grada pretvorene u gra|evinsko E.S.N. zemqi{te.

ro mogu o~ekivati prvi pozitivni efekti. Sa druge strane, postoji veliki broj parcela, koje su usqed slabe propustqivosti tla, ili izlivawa vodotokova nepristupa~ne za ulazak mehanizacije i u tom slu~aju poqoprivrednici moraju sa~ekati da se parcele prosu{e kako bi po~eli sa prihranom. Tako|e, ratari bi trebalo da po~nu sa pripremama za proqetnu sjetvu, odnosno sa zatvarawem brazde, kako bi se u zemqi{tu sa~uvala akumulirana koli~ina vlage za naredni period. Ovo je od posebne va`nosti zbog mogu}nosti da proqe}e bude su{no i da biqka nema dovoqno vlage, te je zbog toga potrebno sa~uvati svaku kap vode, koja mo`e postati dragocjena u periodu klijawa i razvoja kukuruza, ka`e Dragan Zari} i upozorava poqoprivredne proizvo|a~e da povedu ra~una i o izboru sorte hibrida i grupe zrewa. - Ukoliko se poka`e, da }e godina biti su{na, treba sijati hibride FAO grupe zrewa od 300 do 400, a ako se procjeni da }e godina obilovati padavinama, mogu se zasijati i kasnije grupe, odnosno hibridi iz grupa 600 i 700, S.\. savjetuje dr Zari}.


PRIVREDA

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

7

PREDUZE]E ,,BAST MG’’ KORENITA

POSLA ]E BITI I U OVOJ GODINI

a na{e pojmove malo preduze}e " Bast MG" iz sela Korenita kod Ugqevika, koje ve} nekoliko godina uspje{no posluje u metalsko - prera|iva~kom sektoru privrede i svoje proizvode izvozi u Wema~ku i Austriju, kao da puno ne strahuje od posqedica toliko navikane svjetske finansijske krize. Dragi{a Vidakovi}, direktor ovog preduze}a ka`e da su poslovi ve} ugovoreni za wema~ko i austrijsko tr`i{te, a posla }e biti i na doma}em tr`i{tu. - Naruxbine su neznatno usporene na po~etku godine, ali, na{i poslovni partneri se nadaju da }e imati posla u drugoj polovini godine, te se ne pla{imo da }emo do}i u situaciju da smawujemo obim proizvodwe. Radi-

Z

Dragi{a Vidakovi}

mo trenutno opremu za novu farmu "ZP komerc" u Vr{anima, a na{e proizvode tra`e i mje{aone sto~ne hrane. Proizvodimo i traktorske korpe, hra-

nilice za farme. Do sredine godine ugovorili smo dovoqno posla za osam radnika, koliko trenutno zapo{qavamo. Vidakovi} ka`e da je u odnosu

na pro{lu godinu broj radnika pove}an sa pet na osam i da postoje {anse da se jo{ nekoliko kvalifikovanih bravara i zavariva~a zaposli u ovom preduze-

}u. Iako je bilo pomalo neobi~no prije godinu dana plasirati vijest da se iz jednog malog ugqevi~kog sela ostvaruje izvoz u Wema~ku, Vidakovi} ka`e da ni{ta nije slu~ajno i da je u tu ~iwenicu ulo`eno ogromno znawe i rad. - Na{i kooperanti su zadovoqni kvalitetom i rokovima isporuke. Na zapadu se kvalitet najvi{e vrednuje. O cijeni proizvoda se mo`e pregovarati i dogovarati, ali kvalitet ne smije biti doveden u pitawe. U fabriku "Bast MG" ulo`eno je puno novca. Nabavka savremenih ma{ina za obradu cnc limova podrazumijevala je velika ulagawa. Bez savremenih ma{ina i kvalifikovanih radnika ne mo`e se konkurisati zapadnim partnerima iz ove bran{e, ka`e E.S.N. Vidakovi}.

RUDNIK I TERMOELEKTRANA ,, ,,UGQEVIK

GAJI]U POTVR\ENA FUNKCIJA adzorni odbor Rudnika i termoelektrane ,,Ugqevik" imenovao je za direktora ovog javnog preduze}a Antu Gaji}a, koji je od avgusta 2007. bio vr{ilac du`nosti na ovoj funkciji. Magistar Anto Gaji}, dipl. in`ewer ma{instva, ima vi{e od tri decenije iskustva u rudarstvu. Od 1978. do 1992. godine radio je u Rudnicima mrkog ugqa u Banovi}ima, na poslovima in`ewera tehnolo{kog procesa,

N

VRIJEDNO PRIZNAWE SPEKTAR DRINKU a nedavno uprili~enoj sve~anosti u Bawa Luci, koju su organizovali Vlada Republike Srpske i Privredna komora dodijeqene su nagrade najuspje{nijim privrednim subjektima, me|u kojima se na{ao i "Spektar drink ", koji je dobio vrijednu nagradu za izvoz u protekloj godini. - Veoma sam po~astvovan ovom nagradom i priznawem koju sam primio u ime preduze}a, kao drugi po vrijednosti izvoznik iz RS u 2008oj godini, rekao je \or|e Slaviwak, vlasnik DOO "Spektar drink". - Mi smo u pro{loj godini otkupili i preradili vi{e od 700 tona vo}a koje

N

smo nabavili u Semberiji i okolini Bawa Luke, kao i 300 tona semberskog kupusa, po kojem smo postali lider u BiH. Od cjelokupnog proizvodnog programa ,,Spektar drink" je u pro{loj godini izvezao ~ak 70 odsto robe, {to dovoqno govori o uspjehu koji smo postigli. Priznawe je tim ve}e, jer dolazi u vrijeme nadolaze}e krize, koja, nadam se, ne}e mnogo pogoditi prehrambenu industriju, ali }e se reflektovati kroz kupovnu mo} stanovni{tva, dodaje Slaviwak i napomiwe da je ovom nagradom ovo preduze}e uspjelo da doka`e da je relevantan faktor na doma}em i inostranom tr`i{tu. - Ovo priznawe je i za sve

\or|e Slaviwak

na{e poqoprivrednike, koji su marqivim radom i u te{kim uslovima uspjeli da proizvedu kvalitetan proizvod koji je prera|en na

na{oj proizvodnoj liniji. Posebnu zahvalnost odajem kupcima koji su u na{im proizvodima prepoznali zdrav i kavalitetan proizvod i zbog kojih smo u obavezi da istrajemo na putu kvaliteta i uspjeha. Tako|e, nastoja}emo da u narednom periodu jo{ vi{e pro{irimo proizvodno-p prera|iva~ke kapacitete i uspostavimo prisniji kontakt sa poqoprivrednim proizvo|a~ima, kako bi saradwa bila realizovana na obostrano zadovoqstvo. U tom ciqu, ova nagrada Privredne komore i Vlade Republike Srpske novi je podstrek da istrajemo u na{im zacrtanim ciqevima, ka`e Slaviwak. S.\.

Anto Gaji}

rukovodioca tehni~ke pripreme zatim rukovodioca elektroma{inskih poslova. Bio je odgovorni in`ewer za kamione i pomo}nu opremu kao i tehni~ki rukovodilac voznog parka. U Ugqevik je izbjegao 1992. godine, da bi dvije godine kasnije zasnovao radni odnos u Rudniku i termoelektrani ,,Ugqevik". U ovom elektroenergetskom gigantu RS radio je na mjestu in`ewera-tehnologa ma{inskih radova, zatim vode}eg in`ewera odr`avawa transportne mehanizacije, te bio tehni~ki rukovodilac ma{inske slu`be i izvr{ni direktor za tehni~ke poslove. Gaji} je ovla{ten za izradu tehni~ke dokumentacije, izvo|ewe radova i nadzor nad radovima ma{inske faze u oblasti termotehnike. Kao stru~wak u ovoj oblasti imenovan je i za sudskog vje{taka u Br~ko distriktu. Na posqedwim lokalnim izborima izabran je za odbornika u ugqevi~kom paralamentu. Nadzorni odbor imenovao je i Milutina Tasovca na mjesto izvr{nog direktora za tehni~ke poslove u RiTE Ugqevik. Tasovac je ovu funkciju do sada obavqao R. J. kao vr{ilac du`nosti.


8

HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

POTR^KO SERVIS VAMA NA USLUZI! rage kom{ije i sugra|ani, ako niste i mogu}nosti da odete u kupovinu, izvr{ite uplatu ra~una ili skoknete u apoteku, dovoqno je da pozovete 066/22-00-04 i mi }emo to, uz minimalnu proviziju od tri konvertibilne marke, uraditi za vas, navedeno je oglasu koji je ovih dana privukao pa`wu mnogih na{ih sugra|ana. Autor oglasa i inicijator servisa ,,BN potr~ko’’ Kristijan Le~i} ka`e kako ovu ideju poku{ava da realizuje ve} nekoliko godina.

D

- Mnogo sam putovao po zemqama Evrope, Wema~koj, Italiji i Holandiji i tamo sam vidio kako funkcioni{u ovakvi dostavni servisi i koliko ovakve usluge mnogima dobro do|u. S obzirom da je Bijeqina sada veliki grad, shvatio sam da ovdje `ivi mnogo qudi kojima su potrebne sitne usluge - od apoteke, do bibliteke. Mislim da je i cijena za uslugu u iznosu od tri konvertibilne marke sasvim realna. Vidio sam u evropskim zemqama da su klijenti ovakvih servisa naj~e{}e penzioneri, zaposleni, studenti, ali i qudi iz

Kristijan Le~i}

mnogih drugih slojeva dru{tva, obja{wava Kristijan Le~i} i dodaje da je zavr{io Poqoprivrednu {kolu. On obe}ava da }e uslugama wegovog ,,potr~ko’’servisa svi kojima bude na usluzi prezadovoqni. Ve} se, ka`e, pokazalo da su wegovu ideju na{i sugra|ani jako dobro prihvatili, a posebno stari i bolesni, te oni koji nemaju mnogo slobodnog vremena. Iako je tek po~eo sa radom Kristijan ve} dnevno ima od desetak do dvadest poziva da obavi neku uslugu. - Radim po{teno i do sada ni-

SAVJETOVAWE ZA MLADE AKTIVISTE

NEVOQE MJE[TANA MJESNE ZAJEDNICE SUVO POQE

MOST OPASAN PO @IVOT! tanovnici zaseoka Dowi i Gorwi Zoovac u Suvom Poqu svakodnevno su izlo`eni `ivotnoj opasnosti kada prelaze preko mosta koji je, prakti~no, wihova jedina veza sa "civilizacijom". Most na rijeci Modran spaja pomenute dijelove ovog sela na rubu na{e op{tine sa centrom, kao i magistralnim putem Bijeqina - Ugqevik, ali je skoro potpuno uni{ten i pitawe je dana kada }e nestati u rije~noj provaliji visokoj nekoliko metara. Most preko Modrana sagradila je JNA 70-tih godina pro{log vijeka, a od 2.000-te na ovamo, zbog dotrajalosti je po~eo naglo da propada. Sredi{wi stubovi ove gra|evine pro{le godine su ulegli u rije~no korito i most se u jednom trenutku potpuno prelomio na jednom mjestu. Nadle`ne op{tinske inspekcije zabranile su saobra}aj, ali stanovnici Zovca i daqe prelaze preko mosta, po{to im je to jedini na~in da stignu do {kole i posla. Predsjednik Savjeta MZ Suvo Poqe Spasoje Blagojevi} ka`e da je preduzeo sve {to je bilo u

S

wegovoj mo}i da uka`e na problem mosta koji je postao prijetwa za op{tu bezbednost gra|ana. - Uredno sam obavijestio nadle`ne organe u op{tini o postojawu ovog problema. Oni su odmah reagovali i stavili zabranu za saobra}aj. Svakodnevno obilazim ovu gra|evinu i situacija je svakim danom sve gora. Pojedini dijelovi konstrukcije ve} su se potpuno odvojili

sam imao nikakvih primjedbi, niti neprijatnosti. Vjerujem da }e tako biti i u narednom periodu. Qudi me pozovu, ja im pokupujem {ta im treba i tamo gdje oni zahtjevaju da to u~inim. Donesem fiskalni ra~un i dobijem ulo`ene pare i nadoknadu za uslugu. Ne o~ekuje da se obogatim, ali se nadam da }u zaraditi mjese~nu platu od koje mogu pristojno da `ivim, isti~e Le~i}. Kako je navedeno u oglasu ,,BN potr~ko’’ svakim radnim danom gra|anima je na usluzi od sedam do 24 ~asa, a nedjeqom od 10 do pono}i.

jedan od drugog, tako da vi{e nije u pitawu samo saobra}aj, ve} prijeti opasnost i qudima koji pje{ke prelaze preko mosta. ^ini mi se da je pitawe trenutka kada }e sredi{wi stub potpuno utonuti, {to bi izazvalo ru{ewe cijelog objekta, ka`e Blagojevi}. On je posebno zabrinut za sudbinu nekoliko desetina djece koja prelaze most na putu do

ahvaquju}i projektu koje je Udru`ewe gluvih i nagluvih regije Bijeqina dobilo od Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i finansijskoj podr{ci Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske 28. i 29. marta u Bijeqini je odr`ano prvo savjetovawe za mlade aktiviste. U toku dva dana omladina je imala priliku da se bli`e upozna sa problemima bolesti zavisnosti, zloupotrebom opojnih droga, problemima alkoholizma u porodici i bezbjednosti saobra}aja. Drugog dana savjetovawa odr`ana je radionica u toku koje su mladi imali priliku da se bli`e upoznaju o organizaciji rada udru`ewa, informisawu, ali i zna~aju kulturno-sportskim aktivnostima za mlade. Omladinci su izabrali svoje predstavnike koji }e u ime na{e op{tine prisustvovati Forumu mladih Republike Srpske u junu ove godine. Pokroviteq Foruma bi}e Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske. Predava~i na ovom Savjetovawu za mlade aktiviste bili su dr Dragan Savkovi}, Igor Kapikul, kriminalisti~ki inspektor za oblast droge pri Centru javne bezbjedosti Bijeqina, psiholog Milan Stojanovi} iz bijeqinskog Centra za socijalni rad, Milenko Jovi}, saobra}ajni inspektor Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja u Bijeqini i Dubravka Ostoji}, predsjednica Saveza gluvih i nagluvih Republike Srpske. Sve je proteklo dobro uz odli~an prevod Vedrane Raki}, prevodioca za gestovni jezik gluvih. Koordinator projekta bila je Nada Babi}.

Z

Predsjednik Mjesne zajednice Suvo Suvo Poqe poqe Spasoje Blagojevi}

{kole. -N Nekada je za Zoovac i{ao minibus koji je djecu prevozio do {kole. Od kako je na snazi zabrana saobra}aja, autobus dolazi samo do mosta gdje ga {kolarci ~ekaju. ^esto se zadr`avaju na mostu ~ekaju}i prevoz i vi{e puta sam urgirao kod roditeqa da upozore svoju decu na opasnost od uru{avawa. Naje`im se kada pomislim da bi neko dijete moglo da strada zbog toga. U Dowem i Gorwem Zoovcu `ivi oko 400 stanovnika i rje{ewe ovog problema za wih je od `ivotnog zna~aja. Koliko je za wih va`na ova putna komunikacija dokazuje i ~iwenica da se niko ne obazire na zabranu prelaska preko mosta. - Za mje{tane Zoovca, pored ovog puta, kao veza sa svijetom postoje jo{ samo {umski putevi prema selu Trnova u op{tini Ugqevik. Ipak, `ivimo u 21. vijeku i vjerujem da se pravovremenom rekonstrukcijom mo`e rije{iti problem, prije nego {to neko nastrada. Zato apelujem na rukovodstvo op{tine i republi~ke vlasti da nam pomognu {to hitnije, ka`e BlaS.M. gojevi}.

Radi{a Petrovi}, predsjednik Udru`ewa


ZDRAVSTVO

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

9

OTVORENA AMBULANTA PORODI^NE MEDICINE U RENOVIRANOM OBJEKTU BIV[EG BEBRE@NOG DISPANZERA

SMAWEWE GU@VI U DOMU ZDRAVQA akon dvadesetak godina, koliko je ovaj objekat u Majevi~koj bio izuzet iz nadle`nosti Doma zdravqa, nastavqamo aktivnosti na smawewu gu`vi u bijeqinskom Domu zdravqa i stvaramo mogu}nost za rad ~etiri tima porodi~ne medicine u adaptiranim i renoviranim prostorijama u Majevi~koj ulici, izjavio je na~elnik op{tine Mi}o Mi}i} prilikom otvarawa ambulante porodi~ne medicine u biv{em dispanzeru za

N

bubre`ne bolesti. Mi}i} je izjavio da }e u adaptiranom, funkcionalnom objektu pacijenti imati zdravstvene usluge tokom cijelog dana, naglasiv{i da su tokom pro{le godine otvorene dvije ambulante porodi~ne medicine, u Dvorovima i Gorwoj ^a|avici. - Za dva do tri mjeseca otvori}emo novu ambulantu porodi~ne medicine u Koviqu{ama, sve s namjerom da rasteretimo centralni objekat Doma zdravqa, da smawimo gu`ve i da gra|anima

omogu}imo brzu i kvalitetnu medicinsku uslugu. Za adaptaciju objekta u Majevi~koj Dom zdravqa je ulo`io oko 20.000 KM, a op{tinska uprava je u me|uvremenu morala prona}i i nove prostorije za SKUD "Semberija" koje je privremeno bilo smje{teno u Majevi~koj ulici. SKUD je dobio nove prostorije za rad u zgradi Sokolskog doma, rekao je Mi}i}. Zlatko Maksimovi}, direktor Doma zdravqa izjavio je da je u rekordnom roku adaptirana i

renovirana ambulanta porodi~ne medicine koja }e raspolagati sa oko 150 metara kvadratnih korisne povr{ine. - Planirali smo da ovdje zdravstvene usluge pru`amo za oko 8000 pacijenata, sa ~etiri tima porodi~ne medicine. Ovdje }e raditi timovi doktorke Dobrinke Mari}, Qiqane Mari}, Nade [ajin i doktorke Marije Novakovi}. Ve}inu pacijenata ve} smo i telefonom obavijestili o novoj lokaciji na kojoj se nalazi nova ambulanta porodi~-

ne medicine. Oprema je stara, ali imamo najave iz resornog ministarstva da }emo uskoro dobiti novu opremu za Dom zdravqa Bijeqina, rekao je doktor Maksimovi}. Bijeqinski Dom zdravqa trenutno raspola`e sa 55 timova porodi~ne medicine i sa registrovanih oko 119.000 pacijenata. Registracija novih pacijenata, na osnovu odluke Fonda zdravstva Republike Srpske, sada se vr{i uz pomo} bijeqinske filiE.S.N. jale Fonda zdravstva.

KLINI^KI PUTEVI bijeqinskoj Op{toj bolnici "Sveti vra~evi" po~ela je implementacija programa pod nazivom " Klini~ki putevi ", {to je krupan korak u podizawu kvaliteta u pra}ewu zdravqa najmla|ih pacijenata. - Prije nekoliko dana po~eli smo sa realizacijom projekta koji se realizuje sa Ministarstvom zdravqa i koji ima za ciq da se nivo zdravstvenih usluga prema djeci podigne na znatno vi{i nivo, rekla dr Branka Gavri}, na~elnik Odjeqewa za dje~ije bolesti u bolnici "Sveti nra~evi". - ,,Klini~ki putevi’’ predstavqaju skup aktivnosti, po~ev{i od dolaska pacijenta na pedijatriju, zatim se prati tok prijema, na~in lije~ewa, algoritam dijagnosti~kih metoda i terapija. Oni se defini{u kao skup postupaka koji se rade u vezi sa patologijom i ovoga puta se radilo sa najzastupqenijom patologijom, a to je kod djece infekcija urinarnog trakta. ,,Klini~kim putevima’’ bi}e ta~no definisani svi postupci, tako da ne}e dolaziti do odstupawa u pristupu razli~itih qekara istoj vrsti patologije, {to je jo{ jedan dokaz nu`nosti timskog rada. U izradi ,,Klini~kih puteva’’ u~estvuju qekari i medicinske sestre, a najva`nije je u cijelom postupku, upoznati roditeqe, koji svojim potpisom pristaju na lije~ewe djeteta i koji }e sve vrijeme biti upoznati sa tokom lije~ewa, odnosno, mo}i }e nesmetano da prate sve procedure, jer }e i na krevetu pacijenta biti svi relevantni podaci u vezi sa lije~ewem djeteta. Ovaj projekat

U

PREVENTIVNI PREGLEDI RADI OTKRIVAWA ENDEMSKE NEFROPATIJE

PREGLEDANO 1.000 QUDI U CRWELOVU

U

Dowem Crwelovu proteklog vikenda obavqeni su preventivni pregledi vi{e od 1.000 stanovnika ovog sela sa ciqem blagovremenog otkrivawa poreme}aja u radu bubrega. Bijeqinski Dom zdravqa i Medicinski fakultet Fo~a, pod pokroviteqstvom op{tinske uprave Bijeqina, organizovali su ovu akciju radi suzbijawa posqedica endemske nefropatije kojom je podru~je cijele Semberije zahva}eno. Pacijenti kod kojih bude otkriven poreme}aj u radu bubrega bi}e pozvani na detaqne labo-

ratorijske i ultrazvu~ne preglede. Doktorica Qiqana Luki}, direktorica Internacionalnog dijaliznog centra u Bijeqini u kojem se trenutno dijalizira 280 pacijenata podsje}a da je endemska nefropatija hroni~na bubre`na bolest jo{ uvijek nepoznatog uzroka. Za sada se pretpostavqa da je nasqe|e jedan od faktora, ali i `ivotni uslovi u odre|enoj sredini. - Osim u BiH, ova bolest se javqa i u drugim balkanskim zemqama. Postoje `ari{ta u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Podru~je Semberije je hiperendemsko i nema

gotovo nijednog sela koje nema oboqelih od bubre`nih bolesti. Me|u pacijentima koji se u na{em Centru dijaliziraju, 62 odsto su oboqeli od endemske nefropatije, ka`e dr Luki}. U Domu zdravqa Bijeqina podsje}aju da su ovakve preventivne akcije nekada redovno organizovane, te da je u Bijeqini postojao bubre`ni dispanzer. Direktor ove ustanove dr Zlatko Maksimovi} ka`e da je planirano obnavqawe rada bubre`nog dispanzera, te da }e se sli~ne akcije organizovati i u drugim semberM. E. skim selima.

je i prilika da roditeqe upoznamo sa mogu}im posqedicama urinarnih infekcija, posebno zbog podnebqa u kome je veoma prisutna endemska nefropatija i zbog toga posebna pa`wa se mora povesti u vezi sa pravilnim lije~ewem svake urinarne in-

dr Branka Gavri}

fekcije, upozorila je dr Gavri}. Kako je kazala u dogledno vrijeme u Bijeqini }e biti dje~iji nefrolog. - To je jako va`no, jer se sve vi{e name}e potreba za wim, ~ime bismo i mi kompletirali stru~ni tim za {to kvalitetnije zdravstvene usluge, isti~e na kraju dr S.\. Branka Gavri}.


10

CRNA HRONIKA / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

[UTKOVI] PRONA\EN MRTAV nver [utkovi}, predsjednik nevladine organizacije Demokratsko vije}e Bo{waka Bijeqina, u ponedjeqak, 23. marta, prona|en je mrtav u svojoj ku}i u Ulici Filipa Vi{wi}a, gdje je i sjedi{te organizacije koju je deset godina vodio. Prema nalazima qekara radi se o prirodnoj smrti, potvrdio je ,,Semberskim novinama’’ Dragomir Peri}, portparol CJB Bijeqina. Prema Peri}evim rije~ima, policija je obavije{tena telefonom od strane [utkovi}eve familije u Americi, da on ve} danima ne odgovara na telefonske pozive, te da su kom{ije primijetile i po danu upaqena svjetla u ku}i u kojoj je [utkovi}, nakon smrti svoje supruge, `ivio sam. Budu}i da na pozive kom{ija nije odgovarao, tek dolaskom policije ku}a je otvorena i prona|eno je wegovo tijelo ve} u fazi raspadawa. Pretpostavqa se da je smrt nastupila nekoliko dana prije, nego {to je tijelo prona|eno, a qekarima je poznato da je u posqedwe vrijeme [utkovi} u nekoliko navrata tra`io qekarsku pomo} M.E. usqed naru{enog zdravqa.

E

Sa{a Lazi}

Vaso Ne{kovi}

ZAVR[NE RIJE^I NA SU\EWU LAZI]U I NE[KOVI]U

PRESUDA 15. APRILA

a Okru`nom sudu u Bijeqini, u ponedjeqak 30. marta, tu`ilac Marko Zeki}, prilikom maratonskog izno{ewa zavr{nih rije~i na su|ewu Sa{i Lazi}u i Vasi Ne{kovi}u, optu`enima za ubistvo Sla|ana Markovi}a i Radmile Markovi}, u avgustu 2007. godine, zatra`io je od sudskog vije}a kazne od po 45 godina zatvora za obojicu optu`enih. Da podsjetimo, tu`ilac Zeki} je prvobitnom optu`nicom teretio Lazi}a kao izvr{ioca ubistava, a Ne{kovi}a kao pomaga~a, dok dodatno izmijewenom optu`nicom, uo~i izno{ewa zavr{nih ri-

N

je~i, nije odredio izv{ioca, tvrde}i da je dokazano da su obojica u~estvovali u ubistvima, ali ne i ko je izvr{ilac. Zeki} je u zavr{noj rije~i ipak rekao da bi Lazi} mogao imati motiv za oba ubistva zbog poreme}aja li~nosti, naro~ito u sferi emotivnih i seksualnih odnosa prema suprotnom polu. Branilac Sa{e Lazi}a, advokat Slobodan Cvijeti} ustvrdio je da je tu`ilac predao vru} krompir sudskom vije}u i u maestralnoj zavr{noj rije~i preuzeo ulogu tu`ioca tvrde}i da su svi materijalni dokazi na {tetu Vase Ne{kovi}a, a nijedan protiv wegovo branilaca.

- Radi se o jednom od najte`ih krivi~nih djela u istoriji ovog kraja i ciq nam je utvrditi istinu, jer je neko na svirep na~in ubio dvoje mladih qudi. Policija i tu`ilac trebalo je da rade svoj posao i ne mo`e se iz sudnice iza}i sa dilemom ko je ubio. Jedan je nevin ili mawe kriv i sud ih ne mo`e podjednako osuditi, rekao je Cvijeti}. On je istakao da je dokazano da je oru`je marke "{korpion", kojim su izvr{ena ubistva, vlasni{tvo Vase Ne{kovi}a, da je oru`je prona|eno u wegovoj gara`i, te da je vozilo "fiat lan~ia", koje je vi|eno u no}i ubistva tako|e Ne{kovi}evo.

Ne{kovi}ev branilac, advokat Predrag Drini}, tra`io je odga|awe izno{ewa svoje zavr{ne rije~i, ali je sudija Mensur \onli} to odbio. Drini} je rekao da je optu`nica neprecizna i nepotpuna, te zatra`io da se krivi~ni postupak vrati u fazu istrage. - Na zavr{etku glavnog pretresa ni{ta se ne zna, ne zna se ko je potegao oru`je, rekao je Drini}, zatra`iv{i osloba|aju}u presudu za svog brawenika Vasu Ne{kovi}a. Predsjednik sudskog vije}a, sudija Mensur \onli}, zakazao je izricawe presude u srijedu, 15. aprila u 13.00 sati. M.E.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 09 - 000 795 U Bijeqini, dana 31. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-000 795, po zahtjevu JELENE MATKOVI] k}eri Josipa iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 1749/12 u naravi stambena zgrada gabaritne povr{ine od 105 m2 i dvori{te u povr{ini od 295 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 5552 k.o. Bijeqina 2. Po podacim katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 5552 k.o. Bijeqina 2 upisana je Matkovi} (Josipa) Jelena sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


SEMBERSKI [KOLARAC

Semberski {kolarac BIJEQINA * BROJ 66* GODINA 5

SEMBERIJA I WENE RAVNICE

TRA@IM TE Idem, a na zna kuda }u, ptujem, a ne znam gdje }u, va`no je jedino, a to znam, da sre}u vi{e ja nemam.

Milena Ili} III-2 O[ ,,Dvorovi’’ Dvorovi

Semberija i wene ravnice, nije slika iz kwi`ice, ve} je ona u stvarnosti mila, Semberija moja fina.

Oti{la si, nestala si, kao pijesak na vjetru, kao kapqica sa lista ki{e, isparila si i nema te vi{e.

Semberija ima poqa, {to su meni najboqa, i doline zelene, {to su meni medene.

Idem, a ne znam kuda }u, da te tra`im u drugim `enama, da te sawam u pustim snovima. Mo`da te i na|em ko to sada zna, vidje}emo to ZA PAR GODINA.

Semberiju vole djeca, pa i ona mala, jer ona ima poqa najboqa i stvarna.

Jovica Marinkovi} IX-11 O[ ,,]irilo i Metodije’’ Glavi~ice

Semberiju volim, i wene doline, jer mi ona daje, radost i igrawe.

Suzana Pej~i} IX-1 O[ ,,Dositej Obradovi}’’ Suvo Poqe

OTAXBINA Neustra{iva diva, pogleda smelog, juna~ka srca, ~elni~e snage, Na krmi broda budu}nosti na{e, budnim okom pazi nara{taje drage.

HVALA MAJKO Pahuqica ti si we`na {to se topi na mom ~elu sa mnom no}u zano}ava{ do~ekuje{ zoru belu.

Brod na{eg `ivota napred kre}e, u nepovrat tmurna pro{lost ode, u javu su pretvoreni svi na{i snovi, a jauk zamenile melodije slobode. Od te melodije uti{avaju se topovi, zastaje prst na obara~u mitraqeza, od te melodije svaka pu{ka prestaje da puca u tom ritmu radosti udaraju dje~ija srca.

Tvoj je pogled kao more u kome se kupat, mo`e uvijek me gleda{ blago i moli{ se ,,sa~uvaj ga Bo`e’’

Asima Tvrdi{evi} VII-11 O[ ,,Me{a Selimovi}’’ Jawa

Otaxbina je tesar radosti na{e, uz wu nam te`we postaju sve ve}e, dok wene sigurne ruke nas grle, dani su na{i prepuni sre}e.

Hvala majko {to postoji{ {to se bori{, {to se moli{ i {to tako sna`no, jako svoju djecu, majko, voli{.

Mirjana Nastasi} VIII-55 O[ ,,Vuk Karaxi}’’ Bijeqina

Milo{ Bogdanovi} IX-55 O[ ,,Knez Ivo od Semberije’’ Bijeqina

U^ITEQICA

MUVA

[kola je te{ka, nimalo laka a ova pjesma suvi{e je kratka. Za veliko hvala vama {to nam dadoste toliko znawa. Sve rije~i svijeta i to je malo za pravu u~iteqicu, a to ste Vi na cijelom svijetu boqa ne postoji.

Milica Batini} VII-22 O[ ,,Me{a Selimovi}’’ Jawa

02.04.2009. * Semberske novine

Ti si zaklon gdje se krijem od oluje i od ki{e dok `ivotne borbe bijem i stihove ove pi{em.

Nikolina Raki}, razred V-r O[ ,,Petar Ko~i}’’ Brodac-V Velio Selo

Ima jedna muva dosadna k’o o buva. Sleti na moju kosu, ogreba i po nosu. Ujede za ~elo, ono postade bijelo. Onda muva pade pa joj srce stade. Nema vi{e muve dosadne k’o o buve.

Vasilije Despotovi} VI-11 O[ ,,Stevan Nemawa’’ Gorwi Drgaqevac

11


SEMBERSKI [KOLARAC PEKAR

KI[NI DAN

Sad u pe}i hqeb se pe~e, veli pekar stari, bi}e dosta toplog hqeba, moj dje~a~e mali.

Svi su tu`ni i djeca i qudi, jer vjetar se hladni budi. Ki{a cijeli dan lije

Neko voli kiflu, Aco voli perece, Vaso burek sirni, neka dobri pekar dugo, dugo `ivi.

i kapqice padaju, qudi ne znaju ~emu jo{ da se nadaju. Svi se mole da prestane ki{a, jer ona je sve vi{a i vi{a.

An|el lka Zari} V-r razred O[ ,,Stevan Nemaw wa’’ Gorw wi Dragaqevac PO Vr{ani

Anastasija Mal linovi} II-2 O[ ,,Sveti Sava’’ Bijeqina

DRUGARICA KOJU SMO IZBJEGAVALI

OSJE]AM VE^ERAS KAKO SU VELIKE ^E@WE MI I NADE Iz sna me budi miris svje`eg proqe}nog zraka, miris koji }e me odvesti iz ovog ovde mraka. Mraka koji me okru`uje, koji je svuda oko mene, mraka u kojem moja du{a polagano vene. U svet hladno}e i zime sam upao duboko, ali ovo proqe}e }e me vratiti visoko. Wegovi putevi mi se otvaraju razni. bar malo }u pobje}i od {kolsko-roditeqskih kazni.

Nik kol la Rak ki}, 5 godina Dje~iji vrti} ,,^ik ka Jova Zmaj’’ Bijeqina

Al’ to }e trajat’ samo dok ne po|em u {kolu sredwu i zato }u da iskoristim ovu za odmora {etwu. Od proqe}nog sunca koje me obasjava sada, iz dubine srca znam da }e mi se ostvariti nada. Zbog toga osje}am kako su velike nade mi i ~e`we, kad pogledam u svoje za boqim `ivotom te`we. Osje}am da sam sre}an dok idem prema tome, dok donosim dobro `ivotu vlastitome.

Saw wa \uri} IV-22 O[ ,,Dositej Obradovi}’’ Zagoni

Cvik ko Mitrovi} IV-3 O[ ,,Vuk k Karaxi}’’ Bijeqina

Svi nek’ znaju da }e vas jednom to predivno proqe}e nekim putem na neki na~in dovesti do sre}e. I ono je to koje vas iz onog mraka pokre}e, zato mi ono nikad neprijateq biti ne}e.

Osoba o kojoj pi{em, sredwe je visine i plava. Od we kom{iluk stalno boli glava. Ne zbog qepote i iskrenosti, nego zbog zlobe i zavidnosti. Tu|u radost i slogu ne mo`e da podnese, pa za svakog lo{e komentare iznese. Kad pored ku}e joj pro|e{, ona kroz prozor viri i negativnu energiju po okolini {iri. Ima mirnog brata i dvije sestre, ali noseve svoje i oni svugdje smjeste. Danas te izvrije|a, a sutra ti se smije. Pametnim qudima to normalno nije. Zbog zlobe, niko sa wom se ne dru`i, glava joj samo za {i{awe i tra~eve slu`i. Poku{ale su drugarice da je promijene da bi se sa wom dru`ile, a ne da bi joj samo za slu{awe tra~eva slu`ile. Mnoga djeca zbog we su imala krizne faze, dok nisu shvatila da ona la`e. Pitam se ~esto {ta joj u glavi drijema, kad ni prema kome po{tovawa nema. Od ostalih drugarica suprotnost je su{ta i sa `enama se u sva|u upu{ta. Mnogi we se klone, ne {to je se boje, ve} da bi odr`ali karaktere svoje. Jedna mudra Nena ~esto mi re}i zna: ,,Ako ne}e zlo od tebe, kloni se ti zla!’’

Adina Haxi} IX-3 O[ ,,Me{a Selimovi}’’ Jawa

OBLAK Oblaku, oblaku, oblaku, de sleti na par minuta. Da s tobom poletim gore i da spavam jo{ pet minuta.

Sr|an Bi{anovi} IX-4 O[ ,,Sveti Sava’’ Bijeqina

Oblaku, oblaku, oblaku, molim te spusti se dole. Sad moram i}i ku}i. Zdravo oblaku moj.

Al lma Mujk kanovi} VII-55 O[ ,,Me{a Sel limovi}’’ Jaw wa

12

Milica Paji} IV-44 O[ ,,Knez Ivo od Semberije’’ Bijeqina

02.04.2009. * Semberske novine


SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

OSNOVNI SUD U BIJEQINI - ZEMQI[NO KWI@NA KANCELARIJA

1

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0- DN - 08 - 002 576 U Bijeqini, dana 26. 02. 2009. god.

Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 444 U Bijeqini, dana 05. 12. 2008. god.

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04 i 109/05 ), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-002 576, po zahtjevu QEPOSAVE MAKSIMOVI] k}eri Save iz Zabr|a, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 5571/2 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 82 m2 i dvori{te u povr{ini od 91 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 8053 k.o. Bijeqina 1. Po evidenciji katastra kao posjednik na nekretninama upisanim u Pl. 8053k.o. Bijeqina 1 upisana je Maksimovi} (Save) Qeposava sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 444, po zahtjevu MIHAILA CVIJANOVI]A sina Zdravka iz Doweg Brodca, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 2164 u naravi wiva 3. klase u povr{ini od 8409 m2 i wiva 4. klase u povr{ini od 5640 m2 zv. Mekote {to iznosi ukupnu povr{inu od 14049 m2 upisana u Pl. 886 k.o. Brodac Dowi . Prema podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 886 k.o. Brodac Dowi upisan je Cvijanovi} (Zdravka) Mihailo sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 90 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 09 - 000 487 U Bijeqini, dana 04. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 763 U Bijeqini, dana 24. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-000 487, po zahtjevu ALEKSANDRA ^VRGI]A sina Jovana iz Pu~ila, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 997 u naravi {uma 3. klase u povr{ini od 1721 m2, broj: 998 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 87 m2, stambena zgrada u povr{ini od 39 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 103 m2, pomo}na zgrada u povr{ino od 86 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 19 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 26 m2, dvori{te u povr{ini od 500 m2 i vo}wak 3. klase u povr{ini od 3824 m2 i broj: 999 u naravi wiva 3. klase u povr{ini od 5387 m2 i wiva 4. klase u povr{ini od 1502 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 165 k.o. Bijeqina Selo. Po evidenciji katastra kao posjednik na nekretninama upisanim u Pl. 165 k.o. Bijeqina Selo upisan je ^vrgi} (Jovana) Aleksandar sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 763, po zahtjevu MUHAMEDA KRAJINOVI]A sina Emina iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 2986 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 55 m2 i dvori{te u povr{ini od 113 m2 {to iznosi ukupnu povr{inu od 168 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 1921 k.o. Bijeqina 2. Po evidenciji katastra kao posjednik na nekretninama upisanim u Pl.1921 k.o. Bijeqina 2 upisan je Krajinovi} (Emina) Muhamed sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


2

OSNOVNI SUD U BIJEQINI - ZEMQI[NOKWI@NA KANCELARIJA

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 002 876 U Bijeqini, dana 25. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-002 876, po zahtjevu SULEJMANA SKOKI]A sina Jusufa iz Jawe i dr., po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 3443 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 180 m2 i dvori{te u povr{ini od 236 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 2 k.o. Bijeqina 2. Po evidenciji katastra kao suposjednici na nekretninama upisanim u Pl. 2 k.o. Bijeqina 2 upisani su Abdulahagi} (Zekerijaha) Jasmina sa 8/44, Abdulahagi} (Zekerijaha) Nihad sa 8/44, Abdulahagi} (Zekerijaha) Sead sa 8/44, Skoki} (Jusufa) [ahzija sa 4/44, Brki} (Jusufa) Mubera sa 4/44, Abdulahagi} (Jusufa) Nijazija sa 4/44, Par~i} (Jusufa) [efika sa 4/44, Abdulahagi} (Mehmeda) \ula sa 3/44 i Abdulahagi} (Re{ada) Sadeta sa 1/44. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 131 U Bijeqini, dana 24. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 131, po zahtjevu STANIMIRA GAVRI]A sina Boje iz ^engi}a, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 5467 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 146 m2 i dvori{te u povr{ini od 353 m2{to iznosi ukupnu povr{ini od 499 m2 upisana u posjedovnom listu u Pl. 8043 k.o. Bijeqina 1. Po evidenciji katastra kao posjednik na nekretninama u Pl. 8043 k.o. Bijeqina 1 upisan je Gavri} (Boje) Stanimir sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 06 - 002 110 U Bijeqini, dana 24. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-06-002 110, po zahtjevu FAJKE VULETIN k}eri Aziza iz Ora{ja, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 3775 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 108 m2 i dvori{te u povr{ini od 434 m2 i broj: 3776 u naravi wiva 2. klase u povr{ini od 433 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 2137 k.o. Bijeqina 2. Po evidenciji katastra kao posjednik na nekretninama upisanim u Pl. 2137 k.o. Bijeqina 2 upisan je Medini} (Aziza) Muhamed sa dijelom 1/1. U postupku uspostave zemqi{nikwi`nog ulo{ka pravo na upis odgovaraju}e vrste prava na zemqi{tu i stambenoj zgradi stekli su Medini} (Aziza) Muhamed sa dijelom od 1/5, Vuletin ro|. Medini} Fajka k}i Aziza sa dijelom od 1/5, Haxiefendi} ro|. Medini} Bisera k}i Aziza sa dijelom od 1/5, Fajkovi} ro|. Medini} Zlata k}i Aziza sa dijelom od 1/5 i Jahi} ro|. Medini} Aj{a k}i Aziza sa dijelom od 1/5. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 002 800 U Bijeqini, dana 05. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-002 800, po zahtjevu TOME TOMI]A sina Stanka iz Korenite, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 486/6 u naravi poslovni prostor u privredi eta`ne oznake PR-11 u povr{ini od 37 m2 upisan u podulo{ku 7 Lista nepokretnosti LN broj: 621 K.O. Ugqevik. Po evidenciji katastra kao korisnik na nekretninama upisanim u podulo{ku 7 LN. 621 K.O. Ugqevik upisan je Tomi} (Stanka) Tomo sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

OSNOVNI SUD U BIJEQINI - ZEMQI[NOKWI@NA KANCELARIJA

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 002 661 U Bijeqini, dana 07. 11. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04 i 109/05 ), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-002 661, po zahtjevu RADOJKE MIKI] k}eri \ure iz Velike Obarske, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 2085 u naravi wiva 2. klase u povr{ini od 22893 m2 i wiva 3. klase u povr{ini od 3830 m2 {to iznosi ukupnu povr{inu od 26723 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 943 k.o. Brodac Dowi. Prema podacima katastarske evidencije kao suposjednici na nekretninama u Pl 943 k.o. Brodac Gorwi upisani su Pavlovi} (\ure) Luka sa dijelom od 16723/26723 i Miki} (\ure) Radojka sa dijelom od 10000/26723. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 90 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 000 573 U Bijeqini, dana 04. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-000 573, po zahtjevu ZAJEDNICE ETA@NIH vlasnika ,,Ul. Nu{i}eva br. 2’’ u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Zwmqi{te za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~eno je kao katastarske parcele broj: 2425/5 u povr{ini od 15 m2, broj: 2425/7 u povr{ini od 15 m2, broj: 2425/8 u povr{ini od 15 m2, broj: 2425/9 u povr{ini od 15 m2 upisane u Pl. 7045 k.o. Bijeqina 1 kao posjed Skup{tine op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1, broj: 2425/27 u povr{ini od 441 m2 upisana u Pl. 7036 k.o. Bijeqina 1 kao posjed Op{tine Bijeqina sa dijelom 1/1 i broj: 6454/3 u povr{ini od 83 m2 upisana u Pl. 1075 k.o. Bijeqina 1 kao javno dobro-putevi sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka vlasnici eta`nih jedinica u okviru stambeno-poslovne zgrade sagra|ene na k~. 2425/4 k.o. Bijeqina 1 sti~u pravo upisa zajedni~ke svojine na predmetnom zemqi{tu sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

3

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 002 333 U Bijeqini, dana 18. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-002 333, po zahtjevu NIHADA BI[ANOVI]A sina [efika iz Bijeqine po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 224/1 u naravi wiva 2. klase zv. Popova~a u povr{ini od 2182 i broj: 224/2 u naravi wiva 2. klase zv. Popova~a u povr{ini od 3466 m2 upisane u Pl. 6002 k.o. Bijeqina 2 i katastarska parcela broj: 544 u naravi wiva 2. klase zv. Humke u povr{ini od 8746 m2 upisane u Pl. 92 k.o. Bijeqina Selo. Prema podacima katastarske evidencije u Pl. 6002 k.o. Bijeqina 2 kao suposjednici upisani su Vodeni~arevi} ([efika) Emina sa dijelom od 1000/5648, Salihovi} ([efika) Jasmina sa dijelom od 991/5648, Islamovi} ([efika) Nermina sa dijelom od 990/5648 i Bi{anovi} ([efika) Nihad sa dijelom od 2667/5648. U Pl. 92 k.o. Bijeqina Selo kao suposjenici upisani su Vodeni~arevi} ([efika) Emina sa dijelom od 1/5, Salihovi} ([efika) Jasmina sa dijelom od 1/5, Islamovi} ([efika) Nermina sa dijelom od 1/5, Bi{anovi} (Muje) Hurija sa dijelom od 1/5 i Bi{anovi} ([efika) Nihad sa dijelom od 1/5. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 09 - 000 049 U Bijeqini, dana 13. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-09-000 049, po zahtjevu D. O.O. ,,MR KOMERC’’ BIJEQINA, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 551 u naravi poslovni prostor u privredi u prizemqu stambeno-poslovne zgrade u povr{ini od 396 m2 upisan u podulo{ku br: 24 Lista nepokretnosti LN: 595 k.o. Ugqevik. Po evidenciji katasrta kao korisnik ne nekretninama u podulo{ku br: 24 Lista nepokretnosti LN. 595 k.o. Ugqevik upisan je PP MR ,, KOMERC’’ BIJEQINA sa dijelom1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


4

OSNOVNI SUD U BIJEQINI - ZEMQI[NOKWI@NA KANCELARIJA

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 163 U Bijeqini, dana 19. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08 ), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 163, po zahtjevu VASE PAJI]A sina Radivoja iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 727 u naravi {uma 3. klase u povr{ini od 7985 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 805 k.o. Brodac Dowi. Prema podacima katastarske evidencije u Pl 805 k.o. Brodac Gorwi kao suposjednici upisani su Igwi} (Luke) Svetislav sa dijelom od 1985/7985 i Paji} (Radivoja) Vaso sa dijelom od 6000/7985. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 000 912 U Bijeqini, dana 17. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08 ), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-000 912, po zahtjevu MILUTINA MARKOVI]A sina Qubomira iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqaju zemqi{nokwi`ni ulo`ci ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 376 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 31 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 9m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 21 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 14 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 13 m2, dvori{te u povr{ini od 500 m2 i wiva 3. klase u povr{ini od 191 m2, broj: 377 u naravi vo}wak 3. klase u povr{ini od 1157 m2 i vo}wak 4. klase u povr{ini od 658 m2, broj: 1557 u naravi {uma 4. klase u povr{ini od 748 m2 i broj: 1644 u naravi {uma 4. klase u povr{ini od 2933 m2 upisane u Pl. 359 k.o. Balatun u kojem je kao posjednik upisan Markovi} (Qubomira) Milutin sa dijelom 1/1. Nekretnine ozna~ene kao k~. 2780 u naravi wiva 5. klase u povr{ini od 22605 m2 upisane u Pl. 1067 k.o. Balatun u kojem su kao suposjednici upisani Grbi} (Qubomira) Rada i Markovi} (Qubomira) Milutin sa dijelovima sa po 1/2. Nekretnine ozna~ene kao k~. 1465 u naravi {uma 4. klase u povr{ini od 3563 m2 upisane u Pl.784 k.o. Balatun u kojem su kao suposjednici upisani Ron~evi} (Miodraga) Zorica, Markovi} (Qubomira) Milutin, Bobi} (Dragomira) Gospava, \ilas (Nemawe) Miodrag, Boji~i} (Dragomira) Nemawa i \ilas (Nemawe) Milorad sa dijelovima sa po 1/6. Nekretnine ozna~ene kao k~. 1489 u naravi wiva 6. klase u povr{ini od 4218 m2 i k~. 1490 u naravi {uma 4. klase u povr{ini od 15584 m2 upisane u Pl. 60 k.o. Balatun u kojem su kao suposjednici upisani Boji~i} (Nemawe) Du{ko sa dijelom od 2825/19802, Boji~i} (Nemawe) Milenko sa dijelom od 2826/19802, Ron~evi} (Miodraga) Zorica sa dijelom od 3000/19802, Markovi} (Qubomira) Milutin sa dijelom od 5500/19802 i Bobi} (Dragomira) Gospava sa dijelom od 5651/19802. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 596 U Bijeqini, dana 24. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08 ), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 596, po zahtjevu DRAGOMIRA NIKOLI]A sina Nedeqka zv. Ne|o iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 4598 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 93 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 66 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 20 m2, pomo}na zgrada u povr{ini od 20 m2, pomo}na zgrada u povr{inio od 14 m2, dvori{te u povr{ini od 500 m2 i wiva 2. klase u povr{ini od 38 m2 i broj: 4599 u naravi wiva 2. klase u povr{ini od 543 m2. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl 3391 k.o. Bijeqina 1 upisan je Nikoli} (Nedeqka) Dragomir sa dijelom od 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 356 U Bijeqini, dana 24. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 356, po zahtjevu ZAJEDNICE ETA@NIH VLASNIKA stambeno-poslovne zgrade u Bijeqini, Ul. Pere Stani}a br. 1-3 i br.5, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 1747/6 u naravi dvori{te u povr{ini od 932 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 1098 k.o. Bijeqina1. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 1098 k.o. Bijeqina 1 upisana je Op{tina Bijeqina sa dijelom od1/1. Pravo upisa zajedni~kog vlasni{tva na predmetnim nekretninama u postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka sti~u vlasnici eta`nih jedinica u okviru stambeno-poslovne zgrade sagra|ene na k~. 1747/5 k.o. Bijeqina 1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 90 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

OSNOVNI SUD U BIJEQINI - ZEMQI[NOKWI@NA KANCELARIJA

5

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0- DN - 07 - 002 277 U Bijeqini, dana 24. 03. 2009. god.

Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 663 U Bijeqini, dana 20. 03. 2009. god.

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-07-002 277, po zahtjevu MENSURA ALAGI]A sina Ajke iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 3024/1 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 36 m2, i dvori{te u povr{ini od 147 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 84 k.o. Bijeqina 1 i broj: 3024/3 u naravi put bez oznake u povr{ini od 30 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 85 k.o. Bijeqina 1. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 84 k.o. Bijeqina 1 upisan je Alagi} (Ajke) Mensur sa dijelom 1/1, a kao suposjednici u Pl. k.o. Bijeqina 1 upisani su Alagi} (Ajke) Mensur sa dijelom od 1/2 i Alagi} (Mustafe) [emso sa dijelom od 1/2. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 663, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 185 u naravi zgrada obrazovawa u povr{ini od 273 m2, stambena zgrada u povr{ini od 35 m2, dvori{te u povr{ini od 500 m2 i wiva 2. klase u povr{ini od 2604 m2 i broj: 186 u naravi wiva 3. klase u povr{ini od 1084 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 332 k.o. Brodac Gorwi. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 332 k.o. Brodac Gorwi upisana je OP[TINA BIJEQINA sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 784 U Bijeqini, dana 20. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 784, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA po pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 24 u naravi pa{wak 2. klase u povr{ini od 6668 m2, broj: 179 u naravi pa{wak 2. klase u povr{ini od 665 m2, broj: 221 u naravi zgrada DPZ-e u povr{ini od 128 m2 i dvori{te u povr{ini od 141 m2, broj: 1575 u naravi wiva 1. kl;ase u povr{ini od 3226 m2 i wiva 2. klase u povr{ini od 1059 m2 i broj: 1576 u naravi grobqe u povr{ini od 2729 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 306 k.o. Ostoji}evo. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 306 k.o. Ostoji}evo upisana je OP[TINA BIJEQINA sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 662 U Bijeqini, dana 20. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 662, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 1014/2 u naravi stambena zgrada u povr{ini od 144 m2 i wiva 4. klase u povr{ini od 713 m2 i broj: 1948/2 u naravi wiva 4. klase u povr{ini od 2858 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 423 k.o. Vr{ani. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 423 k.o. Vr{ani upisana je OP[TINA BIJEQINA sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


6

OSNOVNI SUD U BIJEQINI - ZEMQI[NOKWI@NA KANCELARIJA

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Bosna i Hercegovina Republika Srpska

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija

OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 785 U Bijeqini, dana 20. 03. 2009. god.

Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 567 U Bijeqini, dana 20. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 567, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 1331/4 u naravi stambena zgradqa u povr{ini od 106 m2 i dvori{te u povr{ini od 394 m2, broj: 2362 u naravi pap{wak 2. klase-grobqe u povr{ini od 764 m2, broj: 3031 u naravi vo}wak 4. klase u povr{ini od 1125 m2 i broj: 3925 u naravi wiva 4. klase u povr{ini od 2875 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 38 k.o. Zagoni. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 38 k.o. Zagoni upisana je OP[TINA BIJEQINA sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 000 939 U Bijeqini, dana18. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-000 939, po zahtjevu HYPO-ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o. Sarajevo, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 486/6, stambeno-poslovna zgrada br. 1, upisana u Listu nepokretnosti broj: 621 k.o. Ugqevik. Uspostava novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka vr{ii se na poslovnom prostoru u privredi u prizemqu zgrade u povr{ini od 31 m2 i poslovnom prostoru u privredi u prizemqu zgrasde u povr{ini od 57 m2 upisani u podulo{ku 5 kao posjed PP ,,MILINVEST’’ Ugqevik sa dijelom 1/1. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 785, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 565 u naravi fiskulturno igrali{te u povr{ini od 12067 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 1310 k.o. Patkova~a, broj: 577/1 u naravi zgrada obrazovawa u povr{ini od 256 m2 i zemqi{te uz zgradu obrazovawa u povr{ini od 824 m2 i broj: 577/3 u naravi pomo}na zgrada u povr{ini od 62 m2 i wiva 3. klase u povr{ini od 438 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 419 k.o. Patkova~a. Po podacima katastarske evidencije kao korisnik odnosno posjednik na nekretninama u Pl. 419 i Pl. 1310 k.o. Patkova~a upisana je O[ ,,Jovan Du~i}’’ Bijeqina-Podru~no odjeqewe Patkova~a sa dijelom 1/1 . Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 90 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 751 U Bijeqini, dana 24. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 751, po zahtjevu BORE SEKULI]A sina Vasilija iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 2126 u naravi wiva 5. klase zv. Xanarike u povr{ini od 9033 m2 i broj: 3360 u naravi vo}wak 3. klase zv. Potku}nica u povr{ini od 4000 m2 upisane u posedovnom listu Pl. 676 k.o.^a|avica Dowa. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 676 k.o.^a|avica Dowa upisan je Sekuli} (Vasilija) Boro sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 90 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

OSNOVNI SUD U BIJEQINI - ZEMQI[NOKWI@NA KANCELARIJA

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 783 U Bijeqini, dana 27. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 783, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 4558/2 u naravi wiva 1. klase u povr{ini od 286 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 6011 k.o. Bijeqina 2, broj: 4556/3 u naravi wiva 1. klase u povr{ini od 106. m2, broj: 4556/4 u naravi wiva 1. klase u povr{ini od 190 m2, broj: 4556/6 u naravi wiva 1. klase u povr{ini od 171 m2, broj: 4556/7 u naravi wiva 1. klase u povr{ini od 161 m2 i broj: 4557/3 u naravi dvori{te u povr{ini od 12 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 6589 k.o. Bijeqina 2. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 6011 i Pl.6589 k.o. Bijeqina 2 upisana je OP[TINA BIJEQINA sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 819 U Bijeqini, dana 27. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 819, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 818 u naravi zgrada kulture i umjetnosti u povr{ini od 896 m2 i wiva 2. klase zv. Bare{ u povr{ini od 2901 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 998 k.o. Modran. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 998 k.o. Modran upisana je OP[TINA BIJEQINA sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka Op{tina Bijeqina je stekla pravo upisa prava raspolagawa i rava kori{tewa sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

7

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 818 U Bijeqini, dana 27. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 818, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po Pavobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 863 u naravi grobqe u povr{ini od 4742 m2, broj: 1823 u naravi grobqe zv. Gorwe grobqe u povr{ini od 2842 m2 i broj: 3000 u naravi grobqe zv. Dowe grobqe u povr{ini od 1519 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 998 k.o. Modran. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 998 k.o. Modran upisana je OP[TINA BIJEQINA sa dijelom 1/1. U postupku uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka Op{tina Bijeqina je stekla pravo upisa prava upravqawa dobrom u op{toj upotrebi sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 769 U Bijeqini, dana 27. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 769, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 657/1 u naravi wiva 4. klase zv. Begluk u povr{ini od 5185 m2 i broj: 658 u naravi zgrada {kole u povr{ini od 330 m2 i dvori{te u povr{ini od 2496 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 109 k.o. Dragaqevac Dowi. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 109 k.o. Dragaqevac Dowi upisana je O[ ,,Stevan Nemawa’’ Gorwi Dragaqevac-Izdvojeno odjeqewe Dowi Dragaqevac sa dijelom 1/1. U postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka Op{tina Bijeqina je stekla pravo upisa prava raspolagawa i prava kori{tewa O[ ,,Steva Nemawa’’ Gorwi Dragaqevac-Izdvojeno odjeqewe Dowi Dragaqevac sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


8

OSNOVNI SUD U BIJEQINI - ZEMQI[NOKWI@NA KANCELARIJA

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 667 U Bijeqini, dana 27. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 667, po zahtjevu OP[TINE BIJEQINA zastupane po Pravobranila{tvu RS-Sjedi{te zamjenika u Bijeqini, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcele broj: 1749/1 u naravi zgrada obrazovawa u povr{ini od 2156 m2 i zemqi{te uz {kolsku zgradu u povr{ini od 16139 m2 upisane u posjedovnom listu Pl. 1083 k.o. Bijeqina 1. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 1083 k.o. Bijeqina 1 upisana je O[ ,,Knez Ivo od Semberije’’ Bijqina sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 542 U Bijeqini, dana 20. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05, 119/08 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 000 614 U Bijeqini, dana 25. 02. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-000 614, po zahtjevu VLAJKA PERKOVI]A sina Zdravka iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 4039 u povr{ini od 112 m2 u naravi put bez oznake upisan u Posjedovnom listu Pl. 793 k.o. Bijeqina 2, a koja povr{ina }e biti u postupku uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka, pripisana povr{ini katastarske parcele broj: 3905 u naravi wiva 2. klase nove povr{ine od 621 m2 upisanoj u Pl. 4376 k.o. Bijeqina 2. Po evidenciji katastra kao suposjednici na nekretninama upisanim u Pl. 4376 k.o. Bijeqina 2 upisani su Perkovi} (Zdravka) Vlajko sa dijelom od 509/621, Maleti} (Esada) Sulejman sa dijelom od 56/621 i Maleti} (Esada) Mehmedalija sa dijelom od 56/621. U postupku uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka naprijed nabrojani suposjednici sti~u pravo upisa suvlasni{tva sa istim idealnim dijelovima na novoformiranoj k~. 3905 u povr{ini od 621 m2 upisanoj u zk. ul. 4131 k.o. Bijeqina2. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da to svoje pravo prijave u roku od 30 dana od najave uspostave, podneskom u dva primjerka i to doka`u potrebnom dokumentacijom, jer u protivnom wihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 544 U Bijeqini, dana 24. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 542, po zahtjevu SMIQANE MARKOVI] ro|. STEVANOVI] k}eri Lazara zv. Lazo iz Hasa , po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarske parcele broj: 595/2 u naravi wiva 4. klase u povr{ini od 5300 m2, broj: 596/2 u naravi wiva 5. klase u povr{ini od 1700 m2, broj: 626/2 u naravi wiva 5. klase u povr{ini od 6700 m2 i broj 627/2 u naravi {uma 4. klase u povr{ini od 1250 m2 upisane u posjedovnom liostu Pl. 376 k.o. Brijesnica-Hase. Po podacima katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 376 k.o. Brijesnica-Hase upisana je Stevanovi} (Lazara) Smiqa sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 544, po zahtjevu RADIVOJA VESELINOVI]A sina Mihajla iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 502/12 u naravi gradili{te zv. Kru{evqe u povr{ini od 374 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 6043 k.o. Bijeqina 2. Po podacimaj katastarske evidencije kao posjednik na nekretninama u Pl. 6043 k.o. Bijeqina 2 upisan je Veselinovi} (Mihajla) Radivoje sa dijelom 1/1. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.


SEMBERSKI [KOLARAC MOJA ZEMQA

PROQE]E

Vol lim tvojee {areene bojee i qudee {to se kao p~eelicee rojee. Vol lim tvoja poqa i ravvnicee, {to se {areene kao mojee boji icee.

Proqe}e je do{lo, vratile se laste, sve se budi, sve miri{e, trava bujno raste.

Vol lim tvojee gradovve i sela, tvvojee rijeekee, potokee i vreela. Vol lim tvojee zelene, gusstee {um me koji i pri ijaju kao kad vjeetri i} dun ne.

Potoci `ubore, lete p~ele male, procvjetale qubi~ice, procvjetale lale. Seqaci su vrijedni, neumorno rade, a zidari ponosni stalno ku}e grade.

Srbosl lav Mi{i} VI-66 O[ ,,Sveti Sava’’ Bijeqina

Vol lim tvoja proqee}a i qeta, kad se za`utee wive i sve procvvjeeta. Vol lim svaku tvoju rjee~i icu i djee~i iju stazu, pree~i icu.

An|el la Damjanovi} III-11 O[ ,,Dvorovi’’ Dvorovi

Svve te slikee u du{ {i nossim, Reepubl liko Srp pska, tobom m se pon nossim.

Qeposava Jevti} VI-22 O[ ,,Stevan Nemaw wa’’ Gorw wi Dragaqevac

SPORT @elite li da budete zdravi, da imate zdravo tijelo, da niste na dijeti i da ne brinete {ta }ete za jelo?

MAMA Najqep{a si moja mama draga. Tvoje o~i dva bisera sa dna jezera izva|ena.

Ne znate {ta da radite, o tome razmi{qate i po danu i po no}i. Ako `elite da se rije{ite problema, sport }e vam pomo}i. Jedite zdravu hranu, ne tr~ite za ~okoladom i tortom, umjesto toga bilo bi pametnije da se bavite sportom.

Tvoje ruke meke, we`ne k’o pahuqe bijele swe`ne, crna kosa k’o livada rosna.

Ako imate tegobe, nemate rje{ewa: sport }e vam pomo}i da se rije{ite problema.

Tvoje srce majko mila toplo kao we`na svila, veliko kao siwe more drago kao majske zore.

Nije bitno koji sport, fudbal, ko{arka, rukomet. Bilo bi najboqe da se sportom bavi ~itav svijet. Odaberi svoj sport, jer je to lijepa stvar. Bavi se sportom jer to je sa neba dar.

Dragan Jovi} VII-2 2 O[ ,,]irilo i Metodije’’ Glavi~ice

Andrea Radi}, 4,5 godine Dje~iji vrti} ,,Dragan i Zoran’’ Bijeqina

02.04.2009. * Semberske novine

An|ela Pani} IV-22 O[ ,,Dositej Obradovi}’’ Zagoni

Marko Radovanovi} VIII-55 O[ ,,Vuk Karaxi}’’ Bijeqina

GRADSKA BIBLIOTEKA Gradska biblioteka ,,Filip Vi{wi}’’, u koju sam u~lawena ve} dugo, nalazi se na Trgu kraqa ,,Petra prvog Kara|or|evi}a’’, u centru grada. To je jedna velika zgrada sa mnogo prozora i sa spomenikom Filipu Vi{wi}u ispred ulaza. Sa lijeve strane te{kih, staklenih ulaznih vrata, staklom opkoqen. sjedi portir, ne znam zbog ~ega, ali je uvijek dobro raspolo`en. Zatim dolaze duge stepenice koje vode u veliku ~itaonicu uvijek prepunu studenata koji se ,,ubi{e’’ u~e}i. ^itaonica je ispregra|ivana starim vitrinama u kojima su tanke i debele kwige. U dijelu sa kwigama koju su za odrasle, sjedi stroga bibliotekarka. kad me pogleda svojim leenim i strogim pogledom, noge mi se istog trenutka odsijeku i trudim se da {to prije iza|em iz tog dijela biblioteke. Prostorija u kojoj je smje{tena dje~ija literatura je duga~ka i veoma prostrana. Na sredini je {areni tepih pun veselih boja. Bijeli zidovi su zarobqeni vitrinama sa kwigama: od najve}e do najmawe, od najdebqe do najtawe, sa malim i

velikim slovima. Posebno se isti~e ormar sa enciklopedijama o svemu i sva~emu. Za kompjuterom uvijek sjedi qubazna, plavokosa bibliotekarka, a za stolom sa karticama je malo starija gospo|a koja uvijek ima dobre prijedloge za izbor kwiga. Iza we je najve}a polica sa kwigama koje nisu za izdavawe, ali su zato najinteresantnije i najmisterioznije i mame pogled svakog djeteta kome se u glavi mota pitawe: ,,A {ta li pi{e u wima kad su zabrawene?’’ Sve vitrine imaju ne{to zajedni~ko. To je onaj misteriozni ~in kojim nas o~aravaju kwige, pa ih uzimamo i ~itamo. Tiha mra~na, za neku djecu pomala stra{na, biblioteka je divna ustanova koja svojim kwigama oboga}uje ma{tu, oboga}uje rje~nik i najva`snije od svega-uvodi nas u svoje carstvo kwiga.

Jok ka Kanl li} VII-44 O[ ,,Knez Ivo od Semberije’’ Bijeqina

13


SEMBERSKI [KOLARAC MAMA

OSJE]AM MIRIS PROQE]A

Ujutu me budi, doru~ak mi sprema. ,,Planira{ li k}eri za {kolu da se sprema{?’’

Osje}am miris proqe}a, osje}am kako sti`e miris qubi~ica se {iri, a kukurjek iz trave viri.

Pisawe mi ba{ ne ide od ruke, dok je mama u ku}i rje{ava}u te muke.

Visibabu bijelu posmatram {to nam sre}u daje. I masla~ke `ute {to p~elice hrane.

Jovica K ne`evi} IX -11 O[ , ,Petar K o~i} ’’ Brodac

A kako se opirem od toga zanata, na|e mama ne{to da radim, iz inata. ,,Ne}e{ da pi{e{!’’ ,,Donesi drva!’’ A gdje mene na|e velikog li ~uda. Brat i sestra ska~u, rade {ta im voqa, ja u {kolu idem i radim k’o zoqa.

Ru`ica Pani} VII-7 O[ ,,Me{a Selimovi}’’ Jawa

Onda mama zagrli zajedno sve nas. ,,Brat i sestra mali su, ne znaju za rad.’’ ,,A kad budu ve}i, pomo}i }e oni, samo u~i k}eri, budi najboqa u {koli!’’

Al l ek k sandar L al l ovi}, 5 g odina Dje~iji v rti} , ,^ik k a J ova Z maj ’’ Bijeqina

Radojka Markovi} II-r razred O[ ,,Knez Ivo od Semberije’’ PO Hase

PROLETJELI AN\ELI Proletj eli an|eli poput ptica, dotakli osm ij eh m oga lica, svoj im krilim a bij elim , da m i nedostaj e{ srcem cij elim !

Dragana Simi} VI-22 O[ ,,Stevan Nemawa’’ Gorwi Dragaqevac

Mil l eva M i~i} VII -66 O[ , ,Vuk k K araxi} ’’ Bijeqina

Jovana \ ok k i} II -33 O[ , ,Sveti S ava ’’ Bijeqina

KWIGE SU NA[E NAJVE]E BOGATSTVO Jo{ dok sam bila mala i nisam znala slova, radovala sam se kada na poklon dobijem kwigu. U po~etku su to bile slikovnice i bojanke, a kasnije prave kwige. Kwige su na{e najve}e bogatstvo i osnova svakog znawa. ^itaju}i {to vi{e kwiga, sve smo obrazovaniji, pametniji i kulturniji. Bez obzira na starost qudi, kwige se trebaju ~itati i tako stalno sticati nova znawa. U kwigama svako mo`e da prona|e ne{to {to ga interesuje. Kada su qudi usamqeni i kada im je dosadno, kwiga im mo`e poslu`iti kao dobar drug. Kada smo u dilemi i ne znamo {ta }emo sa sobom, ne}emo pogrije{iti ako pro~itamo neku dobru kwigu. U dana{we vrijeme, veliki izbor kwiga dostupan je svima. Kwige mo`emo kupiti na sajmovima kwiga, kwi`arama ili iznajmiti u biblioteci. Mi djeca, {kolskog uzrasrta treba dosta da ~itamo, ne samo kwige koje su nam potrebne za {kolu, nego i sve kwige prilago|ene na{im godinama. Ja se trudim da puno ~itam. Volim da drugima poklawam kwige, a isto tako se radujem kada i meni poklone kwigu. Ne mora biti skupa, ali je veoma veliko bogatstvo za one koji ih posjeduju.

Na{a

adres a: Atin ska 2 Bijeq i Kont na akt telef oni: 055/2 02-12 6 05

5/222

-590

Maja Vidakovi} VI-11 O[ ,,]irilo i Matodije’’ Glavi~ice

14

02.04.2009. * Semberske novine


SKUP[TINSKA TRIBINA

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

15

ODGOVORI NA ODBORNI^KA PITAWA POSTAVQENA NA 4. SJEDNICI SKUP[TINE OP[TINE BIJEQINA ODR@ANOJ 5. MARTA 2009. GODINE PITAWE:

INICIJATIVA:

PITAWE:

PITAWE: Iniciram ponovno razmatrawe mogu}nosti pokretawa podru~ne {kole u Trwacima, jer 1.JOVAN je ova inicijativa GAJI}, odborve} nekoliko puta nik iz Crweloponavqana. va Doweg Mje{tani Trwaka tvrde da su se prema broju djece stekli uslovi, te da postoji zainteresovanost roditeqa za otvarawe {kole.

IZJA[WEWE: Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti smatra da u ovom trenutku otvarawe podru~nog odjeqewa u Trwacima nije cjelishodno iz vi{e razloga. Po~etak rada nove {kole bi bitno smawio broj u~enika u centralnoj {koli (O[ "Petar Ko~i}" Brodac), odnosno nastava u ni`im razredima organizovala bi se i u centralnoj {koli u kombinovanim odjeqewima, {to sa pedago{ke ta~ke gledi{ta nije preporu~qivo. Prema podacima koje smo dobili od O[ "Petar Ko~i}" stawe u~enika iz Trawaka od prvog do petog razreda je sqede}e:

U prvoj polovini pro{le godine podnio sam inicijativu za 2. JOVAN pokretawe aktivMLA\ENOVI], nosti za osnivawe odbornik iz V eterinarskog Modrana fakulteta u Bijeqini. Skup{tina op{tine je prihvatila inicijativu pa pitam: Da li je bilo konkretnih aktivnosti u smislu realizacije ove inicijative? ODGOVOR: Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti je Inicijativu Skup{tine op{tine Bijeqina broj: 01-013-39-19/08 od 22. aprila 2008. godine sa prilo`enom inicijativom i obrazlo`ewem Kluba odbornika PDP-a uputila Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, i u narednom periodu o~ekuje odgovor na istu. ODGOVOR DALO: ODJEQEWE ZA DRU[TVENE DJELATNOSTI

PITAWE: I II III IV V Ukupno

4 u~enika 6 u~enika 6 u~enika 6 u~enika 7 u~enika 29 u~enika

Rukovodstvo [kola je ovom Odjeqewu usmenim putem saop{tilo da od navedenih 29 u~enika 19 stanuje u dijelu sela (Dobre Vode, Ru`in Han, Kalabi}i) koji prirodno gravitira centralnoj {koli, jer se nalazi na istoj strani magistralnog puta Bijeqina-Ra~a. Drugi razlog je ~iwenica da bi eventualna adaptacija postoje}e zgrade, koja nije bila u funkciji obrazovno-vaspitnog rada u du`em periodu, iziskivala znatana ulagawa, a op{tina Bijeqina u buxetskoj 2009. godini nije planirala sredstva za ovu namjenu. Kada je u pitawu procedura osnivawa podru~nih {kola, ~lan 24. stav 2. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj: 74/08) predvi|a da inicijativu sa obrazlo`ewem o potrebi osnivawa podru~nog odjeqewa predla`e {kola (u ovom slu~aju O[ "Petar Ko~i}" Brodac), u ~ijem sastavu bi trebalo da bude podru~no odjeqewe najkasnije do kraja juna teku}e godine za narednu {kolsku godinu. IZJA[WEWE DALO: ODJEQEWE ZA DRU[TVENE DJELATNOSTI

Molim da mi se odgovori kada }e biti dodijeqena sredstva i novoosnovanim SKUDovima? Npr, kao i SKUD-uu iz ^arda3. RADOSA~ina. VA-RADA Obrazlo`ewe: PERI], odSKUD "Kolo" iz bornik iz BiSuvog Poqa je rejeqine gistrovan u oktobru, a donaciju tra`e od 20. novembra, tj. tada su predali potra`ivawa. ODGOVOR: Kada je u pitawu pomenuti SKUD iz ^arda~ina, Odjeqewe za dru{tvene djelatnosti nije nikada primilo zahtjev za dodjelu sredstava istom, kao i to da nema informaciju o tome da je zvani~no registrovano, {to se dokazuje predo~enom dokumentacijom. [to se ti~e SKUD-a "Kolo" iz Suvog Poqa, ta~no je da su dostavili zahtjev i dokumentaciju u navedenom periodu, ali su ve} tada obavije{teni da su male {anse da do kraja 2008. godine ostvare bilo kakva sredstva, zbog nedostatka istih. Istovremeno im je sugerisano da se novim zahtjevom mogu obratiti po~etkom 2009. godine, jer su u buxetu za ovu godinu predvi|ena sredstva za novoosnovane SKUD-ove, {to i ovom prilikom potvr|ujemo." ODGOVOR DALO: ODJEQEWE ZA DRU[TVENE DJELATNOSTI

4. JUSUF TRBI], odbornik iz Bijeqine

April je mjesec ~isto}e, a na{e ulice su zatrpane sme}em. Mo`e li bar u ovoj prilici biti postavqen ve}i broj kanti za sme}e i zatvorenih kontejnera?

Posebno je u Jawi ovaj problem upadqiv, jer u centru naseqa nema ni kanti za sme}e, ni kontejnera, a firma koja odvozi sme}e nije u stawu to finansirati. ODGOVOR: U akciji "April je mjesec ~isto}e", Komunalac se redovno ukqu~uje i daje svoj doprinos za ~istiji i qep{i grad. U tom periodu vr{i se odvoz kabastog sme}a sa podru~ja gdje AD "Komunalac" vr{i redovan odvoz sme}a, a svi zaposleni u preduze}u odgovorno prilaze ovom poslu cijelu godinu kao da je svaki mjesec "April mjesec ~isto}e". Nije ta~an navod iz odborni~kog pitawa da su na{e ulice zatrpane sme}em. Istina je da ima nekontrolisanog odlagawa sme}a od strane nesavjesnih gra|ana, ali Komunalac nema nadle`nost da sprovodi Odluku o komunalnom redu povodom ovih problema, tu nadle`nost ima komunalna policija op{tine Bijeqina. Ako se ve} vezujemo i potenciramo za akciju "April mjesec ~isto}e", tu akciju treba da podr`e i svi gra|ani, kao korisnici usluga, odvoza i deponovawa ku}nog i kabastog sme}a, koje vr{i Komunalac i druge firme koje se bave istom djelatno{}u. U tom smislu gra|ani su du`ni obezbijediti dovoqan broj posuda i kontejnera kako se ne bi stvarale divqe deponije oko pomenutih posuda. Kada je Jawa u pitawu i tamo bi trebalo primijeniti ista pravila, kao i u Bijeqini {to se ti~e obezbje|ivawa i postavqawa dovoqnog broja posuda i kontejnera. Komunalac nema nikakve nadle`nosti {to se ti~e odvoza sme}a iz naseqenog mjesta Jawa, tako da nema obavezu postavqawa bilo kakvih kontejnera i kanti, a firma koja se bavi odvozom sme}a na tom podru~ju je odgovorna za takvo stawe u Jawi. Komunalac postavqa uslu`no velike kontejnere na podru~ju Bijeqine, svojim komitentima, pravnim licima sa kojima ima potpisane ugovore o odvozu sme}a, neka to neko uradi i u Jawi (mjesna zajednica, vlasnici poslovnih i stambenih objekata). ODGOVOR DAO: AD "KOMUNALAC" BIJEQINA

5. MI]O @IVI], odbornik iz Crwelova Doweg

U ime mje{tana Batkovi}a i Ostoji}eva pitam postoji li mogu}nost da se pove}a broj autobuskih linija za ta sela i da se naprave nastre{nice na autobuskim stajali{tima?

ODGOVOR: U toku je izrada Studije JGPP-a na podru~ju op{tine Bijeqina kojom }e biti definisane sve optimalne autobuske linije, kako po relacijama tako i po broju polazaka odnosno u~estalost istih, s tim da }e se voditi ra~una o minimalnoj ekonomskoj opravdanosti svake od wih. [to se ti~e izgradwe nastre{nica na autobuskim stajali{tima iste }e se realizovati u skladu sa raspolo`ivim finasijskim sredstvima. ODGOVOR DALO: ODJEQEWE ZA STAMBENOKOMUNALNE POSLOVE I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

PITAWE:

6.RADIVOJE DAKI], odbornik iz Bukovice Dowe

Kada }e se krenuti sa asfaltirawem dijela puta u Batkovi}u, zaseok Lipovica - put, put koji se spaja sa asfaltom kod mjesnog grobqa?

Mje{tani su prikupili sredstva, ura|ene su sve pripreme za asfaltirawe i tada se stalo. Molim vas da se {to prije krene sa zavr{nom fazom, jer je usqed padavina ve} do{lo do o{te}ewa ura|enih priprema.

ODGOVOR: Grupa gra|ana jo{ uvijek u potpunosti nije izmirila svoje finansijske obaveze definisane ugovorom (nedostaje jo{ oko 3000 KM), a ina~e sa predmetnim radovima }e se zapo~eti odmah sa po~etkom predstoje}e gra|evinske sezone (za oko mjesec dana).

ODGOVOR DALO: ODJEQEWE ZA STAMBENO-K KOMUNALNE POSLOVE I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE


16

SKUP[TINSKA TRIBINA / HRONIKA

INICIJATIVA Po{to je Skup{tina prihvatila moju inicijativu da se taksistima ukine pla}awe na7. ANKA TOdoknade za taksi DOROVI], odmjesto, a da se takbornik iz Bijesisti - ~lanovi qine porodica poginulih boraca oslobode pla}awa shodno ~lanu 2. stav 1-55, molim vas da pristupite pripremi izmjene postoje}e Odluke o komunalnim taksama u ovom segmentu.

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2008.

lih snije`nih i ki{nih padavina, ~ime je ote`ano kretawe stanovnika tih mjesnih zajednica i drugih. IZJA[WEWE: I prije podnesene predmetne inicijative, Odjeqewe je planiralo pomenute aktivnosti tako da je izvr{eno grejderisawe na svim lokalnim putevima koji se prostiru u navedenim mjesnim zajednicama. IZJA[WEWE DALO: ODJEQEWE ZA STAMBENO-K KOMUNALNE POSLOVE I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

IZJA[WEWE DALO: ODJEQEWE ZA STAMBENO-K KOMUNALNE POSLOVE I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

Podnosim inicijativu da se na putu pored podru~ne {kole "Stevan Nemawa" u Dowoj 10. RADIVOBukovici urade JE DAKI], odle`e}i p olicajaci bornik iz Bukoi odgovaraju}a hovice Dowe rizontalana signalizacija, kako bi se djeca koja idu u ovu {kolu za{titila od posqedica brze vo`we.

U toku je postupak javne nabavke koju je pokrenulo Odjeqewe za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za izvo|ewe predmetnih radova. Odmah nakon okon~awa postupka i potpisivawa ugovora krenu}e se sa po{qun~avawem i grejderisawem svih makadamskih gradskih ulica predvi|enih Programom. IZJA[WEWE DALO: ODJEQEWE ZA STAMBENO-K KOMUNALNE POSLOVE I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

IZJA[WEWE:

IZJA[WEWE: Odjeqewe je postupilo po predmetnoj Inicijativi, a prijedlog izmjene i dopune Odluke o komunalnim taksama je dostavqen Skup{tine op{tine Bijeqina na pretres i usvajawe.

IZJA[WEWE: INICIJATIVA:

9. M I ] O TODOROVI], odbornik iz ^engi}a

INICIJATIVA:

Iniciram da se razmotri mogu}nost da se u selu ^engi} izvr{i kategorizacija jednog dijela puta od nekih 5-66 kilometara zaseok (Kr~evine) i da se taj dio puta primi u op{tinski put sa naznakom da selo ^engi} ima 40 kilometara nekategorisanog puta.

Podru~na {kola "Stevan Nemawa" u Dowoj Bukovici se nalazi pored regionalnog puta R 459a kojim upravqa J.P. "Putevi Republike Srpske". Podr`avamo inicijativu i Odjeqewe }e je proslijediti nadle`noj instituciji. IZJA[WEWE DALO: ODJEQEWE ZA STAMBENO-K KOMUNALNE POSLOVE I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

INICIJATIVA:

INICIJATIVA: 1. Kakva je mogu}nost izvr{iti natkrivawe autobuskih stajali{ta na putnom pravcu kroz Veliku 12. SAVO JOVANOVI], Obarsku do Crweodbornik iz lova, gdje to nije Velike ura|eno i mogu}Obarske nost postojawa novih stajali{ta. 2. Izvr{iti popravku ograde na mostu dijela puta Velika ObarskaBatkovi}.

IZJA[WEWE: INICIJATIVA: U ime gra|ana Mjesne zajednice ^engi}, Modran, Glogovac, Obrije` i Bjelo{evac 8. MI]O podnosim odborTODOROVI], ni~ku inicijativu odbornik iz u kojoj se zahtijeva ^engi}a da se u mjesnim zajednicama ^engi}, Modran, Glogovac, Obrije` i Bjelo{evac u {to kra}em roku izvr{i grederisawe i posipawe puta na onim mjestima gdje je to potrebno, jer je put na relaciji ^engi}-M Modran-G Glogovac, ^engi}-O Obrije` i ^engi}-B Bjelo{evac koji je u nadle`nosti op{tine u velikoj mjeri o{te}en poslije protek-

Od strane na~elnika op{tine imenovana je komisija koja je zaprimila zahtjeve svih mjesnih zajednica sa podru~ja op{tine Bijeqina i izvr{ila obilazak svih puteva koji su kandidovani, ali zbog nedostatka finasijskih sredstava niti jedan put jo{ nije uvr{ten u kategoriju lokalnih puteva. Ukoliko u narednom periodu Skup{tina op{tine Bijeqina izdvoji vi{e sredstava za odr`avawe putne mre`e, stvori}e se uslovi da se pro{iri mre`a lokalnih puteva. IZJA[WEWE DALO: ODJEQEWE ZA STAMBENO-K KOMUNALNE POSLOVE I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

Iniciram da se prioritetno po{qun~aju i grederi{u ulice Janka Veselinovi}a i Stjepana Mitra Qubi11. RADO{e. SAVA-R R ADA Obrazlo`ewe: PERI], odUlice se nalaze bornik iz Bikraj kanala od ulajeqine za u Ulicu Petra Ko~i}a. Prilikom radovana na kanalizaciji kao i pod uticajem vremenskih prilika ulice su veoma o{te}ene. Zbog rupa na ulicama dovodi se u pitawe mimoila`ewe vozila {to je prouzrokovalo prije par dana slijetawe kola u kanal. Podvla~im da je slijetawe kola u kanal uzrok o{te}enost ulice, a ne qudski faktor.

IZJA[WEWE: U toku je izrada Studije JGPP-a na podru~ju op{tine Bijeqina kojom }e, izme|u ostalog, biti definisan optimalan broj i lokacija pojedina~nih autobuskih stajali{ta na svakoj od linija gradskog i prigradskog saobra}aja, a {to se ti~e izgradwe nastre{nica na autobuskim stajali{tima iste }e se realizovati u skladu sa raspolo`ivim finasijskim sredstvima. O{te}ewa ograde mosta, na putu Velika Obarska-Batkovi}, su evidentirana i bi}e u najskorije vrijeme i sanirana. IZJA[WEWE DALO: ODJEQEWE ZA STAMBENO-K KOMUNALNE POSLOVE I ZA[TITU @IVOTNE SREDINE

SADIK VIDINLI], NAJSTARIJI RA^ANSKI ALAS

RIJEKA U KRVI I DU[I

Bijeqinac osamdesetjednogodi{wi Sadik Vidinli} najstariji je alas na rijeci Savi. Ro|en je u Brezovom Poqu, selu poznatom po dobrim alasima, a kada je kao la|ar oti{ao u penziju "usidrio" se u Ra~i sa ostalim alasima laska sezona po~iwe u februaru ~im se pojave prve ve}e vode i traje sve do prvih swegova naredne zime. Ponekad se riba lovi i zimi, ali profesionalni alasi izbjegavaju da u to vrijeme budu na vodi. Odmaraju se, ali nisu mnogo daleko od rijeke. Sadik Vidinli} je ba{ takav alas. Ro|en je pored rijeke Save u Brezovom Poqu i veoma rano je postao ribar buknula je pregolema qubav prema vodi, obalama, qudima, ribama... Godinama je alasio uz i niz rijeku Savu, a onda

A

kada se od ribolova nije moglo pristojno `ivjeti oti{ao je u la|are. La|arski posao nimalo nije lak. ^ak je opasniji i te`i od alaskog, ali kada se zavoli rijeka onda se na te{ko}e ne obazire. - Brodario sam svim na{im rijekama i radio sam mnoge poslove, ali sam ih volio. Odlaskom u penziju nisam napustio vodu. To nikako, jer jednom alas i la|ar, pa to do kraja `ivota. @ivim u Bijeqini, u Kozara~koj ulici, ali sam u Ra~i stalno sa mojim prijateqima Perom Ru-

som i Branom. Nas trojica smo smo dru`ina i po, kazuje starac kome je rijeka u du{i i krvi. Ovih dana riba slabo radi. Ulovi se po koji sitniji komad, ali sasvim dovoqno za Sadika i wegove prijateqe. Uglavnom su na obali, u svojoj kolibi. - Sre|ujem mre`e i drugi alat, pa mi tako lak{e pro|e vrijeme. Sada, uglavnom, lovimo bijelu ribu, ali kada protutwe proqetne vode ulov }e biti boqi, ka`e

Sadik Vidinli}. Uprkos godinama ovaj alas je zdrav i spretan. Po wegovom kretawu i brzini kojom obavqa poslove ne bi se moglo re}i da je u{ao u devetu deceniju `ivota. Veli nam da je za wegovo dobro zdravqe i dug `ivot "kriva" rijeka. - Bez vode, ribarewa i alasa ne mogu zamisliti `ivot. Kada se jednom proguta zalogaj hqeba na vodi, onda si zauvijek spojen sa tim ~udesnim svijetom, pripovijeda ovaj pasionirani ribar. T.S.N.


ZDRAVSTVO

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2008.

DESET GODINA USPJE[NOG RADA KABINETA ZA REHABILITACIJU SLUHA I GOVORA

TREBA IM UNIJETI RADOST U WIHOV SVIJET TI[INE Pi{e: DUBRAVKA @IVKOVI] OSTOJI] ri Udru`ewu gluvih i nagluvih regije Bijeqina u proqe}e 1999. godine osnovan je Kabinet za rehabilitaciju sluha i govor, jedini takve vrste u BiH. Ura|eno je to zbog gluve djece pred{kolskog i {kolskog uzrasta, koju roditeqi nisu vi{e mogli voditi na rehabilitaciju na Audiolo{ki centar u Beogradu, jer je tog proqe}a NATO bombardovao Beograd i cijelu Srbiju. Poznato je da u na{em gradu `ivi ve}i broj djece o{te}enog sluha i govora, koji moraju i}i na rehabilitaciju jo{ od svoje druge godine, a u Bijeqini do 1999. godine za to nije bilo uslova. Zbog toga su u udru`ewu odlu~ili da ni iz ~ega naprave kabinet i pomognu djeci i roditeqima. Prva je pomogla Britanska humanitarna organizacija ,,Oksfam’’, koja je donirala potrebnu opremu i finansirala prvu godinu rada kabineta. Tako je po~ela bitka za sre}nije djetiwstvo gluve djece pod simboli~nim nazivom ,,Pobijedimo ti{inu’’ i traje, evo, ve} punih 10 godina, a radi zahvaquju}i razumijevawu humanih qudi iz firmi u na{em gradu, koji bez obzira na svoje te{ko}e, uvijek poma`u i ovoj djeci. Putem projekata poma`e i Administrativna slu`ba Op{tine Bijeqina, kao i Savez gluvih i nagluvih RS. Ali na`alost ne poma`u oni koji bi to trebalo da rade,

P

Ministarstvo obrazovawa i kulture i Javni fond dje~ije za{tite RS. Oni uglavnom i ne odgovaraju na apele za humanitarnu pomo} ovoj djeci. Zbog nemogu}nosti da ~uju i govore ova djeca ne mogu ni u obdani{te iako im zakon omogu}ava da poha|aju sve us-

tanove i {kole kao i djeca zdravog sluha. I dok svaki roditeq svog prva~i}a s rado{}u vodi prvi dan u {kolu, za roditeqe gluve djece i wih same to je dan velike tuge, rastanka, brige i suza. Ova djeca se sa {est godina odvajaju od svojih porodica i zbog {kole odlaze ~ak u Bawa Luku, Beograd i Kragujevac gdje }e u surovoj i nepoznatoj sredini otpo~eti svoje {kolovawe i ostati sve do punoqetstva. Tako se u samom startu prekidaju emocionalne veze izme|u djece i porodice. Kad odrastu oni su stranci

jedni za druge, a dijeli ih barijera u komunikaciji. Jezik je glavni krivac {to su gluvi qudi odvojeni od sredine u kojoj, eto, moraju da `ive. Sva gluva djeca iz na{eg grada pro{la su kroz jedini kutak koji je prilago|en wima i postoji samo za wih ve} 10 godina. To je kabinet za rehabilitaciju. Wih ovdje do~ekuje svake subote ekspert za rad sa

wima, profesor surdolog Natalija Jankovi} Le`akov sa ohrabruju}im osmjehom dobrodo{lice. Ona djeci uliva samopouzdawe, roditeqima daje korisne savjete i uspijeva djeci dati sve ono {to im `ivot u ti{ini uskra}uje. Ona ih u~i prva slova, brojke, pojmove, crta im sve dok sami ne shvate ~emu {ta u `ivotu mo`e da im bude od koristi. Bukvalno sve se gluvom djetetu mora prvo nacrtati i objasniti da je jabuka vo}e koje se mo`e jesti, a majka osoba koja se voli. Malo je poznato, da je gluvo-

}a najte`a bolest koja se ne lije~i. Ona je sudbina i nema alternativu sve dok je ~ovjek `iv. Na{ grad je veliki centar u kome ogromne gra|evine rastu kao pe~urke poslije ki{e i to je dobro, svakog raduje napredak. Ali, u na{em gradu ima i dosta djece sa posebnim potrebama, kojima bi bilo humano izgraditi {kolu u wihovom mjestu stanovawa da se ne bi morali sa {est godina odvajati od porodica i oti}i u jedan drugi nepoznat svijet bez qubavi i za{tite roditeqa i topline rodne ku}e. Da u gradu postoji veliki broj humanih qudi svjedo~i i ~iwenica, da se pojedine firme redovno odazivaju na apel Udru`ewa gluvih i nagluvih za pomo} djeci. I oni su dali svoj doprinos da uqep{aju djetiwstvo mali{anima ~ija je sudbina da `ive u svijetu vje~ite ti{ine. Povodom ovog zna~ajnog jubileja udru`ewe se zahvaquje svim na{im humanim gra|anima, a posebno radnim organizacijama: ,,Semberijatransportu’’, ,,Higri’’, ,,Falkonu’’, preduze}u ,,Sretno’’, ,,Bijeqina putu’’, privatnom preduze}u ,,Mega drvo’’, ,,Telradu’’, ,,Spektar drinku’’, ,,Petri} pumpi’’, kompanijama ,,Moji}’’ i ,,Savi}’’, ,,Hipo banci’’, ,,Rajfajzen banci’’, ,,Novoj banci’’ i zaposlenim u gradskom ,,Vodovodu’’ koji su na{u djecu obradovali prelijepim novogodi{wim paketi}ima. Bez wihove pomo}i ne bi se mogla ispri~ati ova pri~a o humanosti.

BROJ OBOQELIH OD TUBERKULOZE SE SMAWUJE uberkuloza je nekada smatrana bole{}u siroma{nih i u velikom broju bila je neizqe~iva. Ovom bole{}u su naro~ito bile pogo|ene zemqe tre}eg svijeta, odnosno Afrika, Azija i Ju`na Amerika, kao i sva podru~ja za vrijeme i poslije ratova i drugih katastrofa. Razvojem medicine i dijagnosti~kih metoda, danas se tuberkuloza uspje{no lije~i. - Tuberkuloza je zarazna bolest i izaziva je bacil tuberkuloze, a otkriva se direktnim mikroskopskim pregledom sputuma pacijenta, odnosno iska{qavawem. Prema zvani~nim pokazateqima, ova bolest je u smawewu, tako da je trenutno na regiji Bijeqina, Ugqevik, Lopare, registrovano blizu 80 oboqelih od tuberkuloze, izjavila je dr Sla|ana Trifkovi}, na~elnik Odjeqewa za plu}ne bolesti

T

dr Sla|ana Trifkovi}

Op{te bolnice "Sveti vra~evi " i regionalni koordinator za TBC, povodom Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze. - Za uspje{no izqe~ewe tuberkuloze, neophodno je prepoznati simptome i odmah se javiti qekaru, kako bi se bolest brzo otkrila i po~elo sa lije~ewem. Simptomi koji ukazuju na TBC su blagi ka{aq, iska{qavawe sukrvice, ote`ano disawe, lo{ apetit, preznojavawe no}u i drugi.

Dijagnostika po~iwe klini~kim pregledom, laboratorijskim i biohemijskim pretragama, obavezno se radi radiogram grudnog ko{a i pregleda se sputum na bacil TBC. Kada se bolest identifikuje, po~iwe lije~ewe pacijenta i ono traje najmawe {est mjeseci, od ~ega prva faza se provodi u bolnici i traje dva mjeseca, dok se poslije pacijent lije~i dispanzerski i pod stalnim nadzorom qekara. Za uspje{no lije~ewe tuberkuloze, ne-

ophodno je pridr`avati se terapije i slu{ati savjete qekara. Bitno je re}i, da se kod nas tuberkuloza uspje{no lije~i i da su lijekovi za sve oboqele besplatni, bez obzira da li su socijalno osigurani ili ne, jer lijekove nabavqa Svjetska zdravstvena organizacija, obja{wava dr Trifkovi} i isti~e koje rizi~ne grupe stanovni{tva koje naj~e{}e oboqevaju od ove bolesti. Ka`e da su to starije osobe, djeca, osobe koje `ive u lo{ijim socijalno-ekonomskim uslovima, alkoholi~ari, zatim imuno kompromitovani pacijenti, odnosno oboqeli od dijabetesa, side i raznih Va`no vidova maligniteta. -V je napomenuti, da je najboqa preventivna mjera, vo|ewe zdravog na~ina `ivota, kako bi se izbjegli rizici za nastajawe tuberkuloze, savjetuje dr S.\. Sla|ana Trifkovi}.

17

ZA ONE KOJI NE ZNAJU, A @ELE DA PITAJU

Pi{e: Pajkanovi} dr Zoran, ginekolog - aku{er

ZLO]UDNE PROMJENE GRLI]A MATERICE Najzna~ajni faktori rizika za nastanak zlo}udnih promjena grli}a materice ukqu~uju: rano stupawe u polne odnose, ve}i broj seksualnih partnera, infekcija sa humanim papiloma virusom visokog onkogenog potencijala i izbjegavawe redovnih ginekolo{kih pregleda. Metode prevencije obuhvataju: 1.Uklawawe riziko-f faktora (izbjegavawe ranog stupawa u seksualne odnose, kontraceptivnu za{titu primjenom kondoma, odr`avawe redovne seksualne higijene i lije~ewa prisutnih genitalnih infekcija) 2.Redovna ginekolo{ka kontrola 3.Uzimawe citolo{kog Papanikolau brisa 4.KOLPOSKOPIJA. Kolposkop je instrument kojim sa uveli~avawem 10 do 20 puta, pri jakom osvjetqewu, otkrivamo atipi~ne promjene na povr{ini grli}a materice. Zeleni filter, kao dodatak, omogu}ava posmatrawe finih promjena na malim krvnim sudovima. Metoda je jednostavna, bezbolna i ne{kodqiva, a sama tehnika pregleda zahtijeva tri do pet minuta. Kolposkoski pregled pru`a mnogo vi{e informacija od posmatrawa golim okom i dozvoqava nam uo~avawe razlika me|u normalnim stawima na povr{ini grli}a materice i promjenama za kojima se eventualno krije prezlo}udna ili zlo}udna lezija. Ukoliko bismo prilikom otkrivawa promijena upotrebqavali samo kolposkopiju bez citologije (PAPA nalaz),biopsija bi nam dala veliki broj benignih promjena. Zato je najpogodnija kombinovana primjena citologije i kolposkopije, gdje kolposkopija samawuje gre{ku citologije, a citologija kolposkopije,tako da pouzdanost otkrivawa prezlo}udnih i zlo}udnih promjena pove}ava na 99 odsto. Kolposkopski pregledi djevoj~ica imaju poseban zna~aj u slu~aju sudskomedicinskog vje{ta~ewa (razlikovawe stare zapaqenske i degenerativne promjene) i svje`e ozlijede himena. Lo{e strane kolposkopije su u tome {to nam ne daje podatke o stawu unutar cervikalnog kanala i {to wena upotreba kod `ena u postmenopauzi, zbog senilnih promjena na sluznci, nepouzdana. Ukoliko kolposkopski pregled poka`e sumwiv nalaz udru`en sa III, IV ili V grupom Papanikolau citolo{kog brisa, neophodno je uraditi ciqanu biopsiju pod kontrolom kolposkopa, kireta`u kanala grli}a materice, a nekada i dijagnosti~ku konizaciju. Po{tovani ~itaoci, va{a pitawa mo`ete poslati elektronskim putem na adresu: semberske@spinter.net


18

HRONIKA

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

BORIVOJE P. PERKOVI]: IZ @IVOTA QUDI SEMBERSKOG SELA - 60-TE GODINE PRO[LOG VIJEKA

TRE]I DIO

KIDISALI NA NAS

iko vi{e nije usijao one {enice osim wih dvijice, kao da su oni najpametniji u selu. Da je tu {enicu usijao neko ko ima vi{e zemqe oranice, reklo bi se o}e ~ojek i to jednom da oproba, nego wi dvojica {to nemaju vi{e oranice od onoga {to su usijali, javi se opet Stana, jo{ uvijek predu}i. - Kako }e{ sa wima u zadruzi da verga{? Te oni }e uzorati duboko traktorom, pa dati |ubrivo, a ti }e{ dati radnu snagu i kako }e to na kraju da ispadne, Bog te pita. [ta misli{ ti Jovo? - [ta mislim, petqancija jedna. Ka`u uzora}e ti, ali kada kad zadruga ima svega tri traktora. Treba svoju zemqu da ore. Nego, ~uo sam, bogami, da u ovim na{im selima ima jo{ ovakvih kao {to su ovi na{i Rado i Miko. Ovim na{im su wive uzorali po{to je kod nas u selu svako posijao, pa i oni koji nemaju zapre`nu snagu. Pametwakovi}i, o}e oni da rade kako jo{ niko nije radio. Kad im budu djeca pi{tala od gladi, onda neka im pomogne Zadruga. Jel tako? - Tako je, odobri{e svi. - Stevane, a i ti Jovo, upamtite dobro {to }u vam ja re}i, progovori ~ika-I Iqo, glade}i svoje podu`e brkove. Ovdje se ne}e znati ni ko pije, ni ko pla}a. Te oni }e dati ovo, a ti }e{ ono i na kraju }e biti prava zavrzlama. A i neradi se ~ojeku sa wima, kad vidi ko je sve tamo. Samo pogledaj, brate, onog Peru u zadruzi. Vele da je on tamo upravnik. Ja ne znam, je li on u~io kakvu {kolu? - Jes, i{ao je u neku ni`u poqoprivrednu {kolu, ali je nije zavr{io, re~e Jovo. - Eto vidi{, nastavi ~ika-Iqo, nema {kole, a primio se takva posla. Nije to za wega - Meni je ju~e pri~ala Petra da je woj pri~ao wen Savo da su neki dolazili i pregledali kako se radi u Zadruzi pa kako mi ona re~e nije sve uredu u Zadruzi, re~e Stana. - Eto vidi{ i da wima ~ojek vjeruje. Prije nekoliko dana do{ao moj Milo{ dva-ttri dana malo na vi|ewe. - Bogati, Stevane, kako `ivi, kako u~itequje sada Milo{, je li zdravo, zainteresova se Jovo. - Eee, Milo{ dobro `ivi, ne mo`e biti boqe. Pri~a mi da mlogo radi u tim mlogim organizacijama. Malo, po malo u razgovoru po~esmo pri~ati o sijawu te {enice talijanke. Pita me on jesam li ja posijao tu {enicu ,,talijanku’’. Ja mu ka`em da nisam, a wemu postade ~udno. "Za{to nisi posijao", pita me on. Ja mu ka`em da ne volim od gotovine praviti veresiju. "Kako to", opet }e on meni. Pa lijepo, ka`em ja wemu, oni }e ne{to da rade, ja ne{to i od svega toga ne}e biti ni{ta. I tako malo, po malo, mi se dobro preporije~ismo. On kao da se malo na me i naquti. Neka je. Ja }u da upravqam svojom ku}om kako ja znam i gotovo. Je l tako? - Tako je, brate, brzo }e ~ika-Iqo, a zatim produ`i, kad si do sada mogao sam da obra|uje{ svoju zemqu i da upravqa{ poslovima, za{to ne bi mogao i sada. Najqep{e je, brate, biti sam svoj gospodar i da ti se niko ne mije{a u tvoje poslove. Kako god radi{, sebi radi{. U sobi nije vi{e vru}e kao {to je bilo. U drugoj sobi dvije-tri `ene s Jovinom snahom jo{ uvijek tiho i neprimjetno razgovaraju. Jovo ispi jedan lon~i} vode, a potom se naka{qa. Stavqaju}i ruku u xep, Stevan izvadi srebrenu kutiju i otvori je. Kutija je bila puna cigareta "Sava". Ponudi Jovi. Ovaj uze jednu cigaretu i ~u~e}i dopuzi do vratica furune. Otvori vratica i pripali cigaretu. Ponudi i ~ika-Iqi. Ovaj odbi govore}i:

N

- Fala ti, brate, nisam nau~io da pu{im cigare. Ja kad zapalim svoju lulu onda znam da sam pu{io. Pramenovi dima izvijaju se iznad wihovih glava u pau~inaste niti. Petrolejka {iri svoju `utu svjetlost. - Stani ko da se spava, re~e Stevan probudiv{i je iz drijemawa. - [ta }e{, staro se, a i dosadno je stalno raditi isti posao, i no} je odmakla, pa se sve skupilo. - Eee, dodade ~ika- Iqo, a ispod brkova mu sukqaju kolutovi dima. Lulu ne vadi iz usta. - Vala, samo dok ovo spredem, odma}u le}i. Ne mogu da ovo malo na preslici ostavqam, re~e Stana di`u}i glavu sa preslice. - A {ta veli{ tako tebi ka`e tvoj Milo{, a, opet }e Jovo. - Ja. - Tako i ja vodim stalno borbu sa svojim Slobodanom. Ono jesenas kada je bio zbor u {koli, bio je i on tamo. Odma sutradan re~e mi da bi i mi trebali da posijemo onu {enicu. Ja nisam tijo za to ni da ~ujem. Nek ih vrag nosi osim mene. Kaka je on tamo buxa u omladini, ubrzo }e Stevan. - Predsjednik. - Eee, zato on i jeste tako kidisao da posije{ tu {enicu. - Govori on meni kako je to najboqa vrsta {enice, da je svuda seqaci siju, samo, eto, ne siju u na{em selu, ali da }e idu}e godine i u na{em selu uzeti vi{e doma}ina da siju ovu {enicu. Vjerujte mi,

bra}o, da se nikada u svome vijeku nisam vako posva|ao sa svojim djetetom kao onda. Tada sam mu skresao u lice da dok ja kora~am u svojoj ku}i, ne}u dozvoliti da mi se u poslove niko petqa, a pogotvu iz Zadruge. Dokle god prelazim preko svoga praga, na moju wivu ne}e do}i ta wiova {enica ,,talijanka’’. Nije mi je ni otac sijao, pa ne}u ni ja. Kako je on moga da `ivi bez te ,,talijanke’’, raniti noliku ~eqad, mogi i ja ovu svoju. U}utao je tada, ali kroz nekoliko dana ponovo me upita o}emoli sijati onu {enicu. Ja sam opet rekao kao i prvi put. Od tada sve ne{to }uti. Odgovara samo na ono {to ga pitam. Ali {ta }u mu ja. Ja ne mogu da ne po{tujem one zakone koje mi je ostavio moj pokojni otac na ~ijoj zemqi sada `ivim. Je l’ tako? - Tako je, brate Jovo! ^ojek treba da uvijek ima na umu onu narodnu: "Use i u svoje kquse", jer u kakvo se kolo uvati{, tako mora{ i da igra{, glade}i brke reIqo. Tako je, tako! E, vala, qudi ~e ~ika-I mi se ve~eras dobro napri~asmo, opet }e ~ika-I Iqo, polagano di`u}i se na svoj hrapav hrastov {tap. - [ta }e{, ~ika-I Iqo, kako bi nam br`e prolazile ove duge zimske no}i. ^ojek se sastane s nekim da malo porazgovara, di`u}i se sa stolice dodade Jovo. - Dok smo jo{ `ivi treba da progovorimo jo{ koju. Ne `ivi ~ojek neznam koliko, ukqu~i se Stevan koji je ve} bio NASTAVI]E SE... ustao.

MILOVAN VITEZOVI] GOST BIJEQINSKE BIBLIOTEKE

PJESNIK KOJI POMJERA GRANICE ostoje pisci i pesnici koji pomeraju granice jezika. Stavqaju}i dete u sredi{te stvari i dodequju}i im glavne uloge u svojim pri~ama i romanima, neminovno postaju popularni i rado ~itani. Takav je i jedan od najve}ih srpskih pesnika za decu i omladinu, Milovan Vitezovi}, rekao je Zoran @ivkovi}, glavni i odgovorni urednik Izdava~ke ku}e NOLIT, predstavqaju}i najmla|im ~itaocima bijeqinske Narodne biblioteke "Filip Vi{wi}" stvarala{tvo Milovana Vitezovi}a. @ivkovi} je naglasio da se pisac ekranizovanog romana "Lajawa na zvezde", Vitezovi}, u svojim delima vratio detiwstvu i svojoj mladosti, uspomenama i sme{nim doga|ajima.

P

- Kako starimo, stalno se vra}amo toplim predelima detiwstva i danima mladosti. Svojom novom kwigom "Ja i klinci ko pesnici", Vitezovi} samo potvr|uje veli~inu svog pesni~kog ume}a, rekao je @ivkovi}. Susret sa pjesnikom Vitezovi}em za bijeqinske osnovce, ali i za starije ~itaoce, predstavqa}e nezaboravan do`ivqaj. Vitezovi} je do sada objavio vi{e od ~etrdesetak

kwiga u vi{e od 150 izdawa. Zastupqen je u pedesetak antologija srpske i svjetske poezije, proze, kwi`evnosti za djecu, aforizama, fantastike i televizijskih drama. Dobitnik je brojnih kwi`evnih nagrada. Pripala mu je i ~ast da 2007. godine dobije Zmajev pesni~ki {tap i da otvori "Zmajeve de~ije igre", najve}i festival de~ijeg stvarala{tva u Evropi. Q.Q.

LOZNI^KI LITERARNI KONKURS - PJESNI^KI POZDRAV PROQE]U

DRUGA NAGRADA BIJEQINSKOJ PJESNIKIWI

Na tradicionalnom pjesni~kom konkursu "Pjesni~ki pozdrav proqe}u" Kwi`evnog kluba "Karaxi}" iz Loznice u~enica osmog razreda O[ "Knez Ivo od Semberije" Qubica Bo`i} dobila je zapa`enu nagradu konkurenciji mladih blizu stotinu mladih pjesnika iz Srbije i Republike Srpske Qubica Bo`i} je dobila drugu nagradu, u kategoriji starijih razreda osnovne {kole, za pjesmu "]irilica". Qubi~in nastavnik je Anka Todorovi}, ~ije se jo{ troje u~enika ovih dana nagra|eno na literarnim konkursima. Prvo mjesto pripalo je

U

Luki Mileti}u, u~eniku sedmog razreda O[ "Drinka Pavlovi}" iz Kur{umlije za pjesmu "Pjesni~ki pozdrav proqe}u", a tre}a Stefanu Gaji}u, u~eniku petog razreda O[ "Jovan Cviji}" iz Loznice za pjesmu "Kraji~ak duge". U konkurenciji ni`ih razreda osnovne {kole prva nagrada pripala je Tijani Jakovqevi}, u~enici tre}eg razreda O[ "Jo-

van Cviji}" iz Loznice, druga Dragani ]ur~i}, u~enici drugog razreda O[ "Dopsitej Obradovi}" iz Klubaca, a tre}a Jovanu Luki}u, u~eniku ~etvrtog razreda O[ "Anta Bogi}evi}" iz Loznice. Na kwi`evnoj ve~eri uprili~enoj povodom dolaska proqe}a svoje stihove govorili su Simo Laketi} iz Broca i ~lanovi Kwi`evnog kluba "Karaxi}" iz Loznice. T.S.N.


HRONIKA / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

Iz starog albuma

Ul. Svetog Save br. 86 Bijeljina TEL: 055/212-791, MOB: 065/519-432

NOVO BIJEQINA KU]E

Detaq sa direktnog prenosa emisije "Znawe - imawe" 11. januara 1976. godine iz Crwelova.

,,ZNAWE - IMAWE DIREKTNO IZ CRWELOVA

,,

Nekada veoma popularna televizijska emisija "Znawe - imawe" snimana je u nekoliko navrata u Semberiji. Jedna od wih realizovana je 11. januara 1976. godine u Crwelovu nawe - imawe" je bila kultna emisija JRT-a i gledali su je podjednako u selima i gradovima biv{e SFRJ, a ciq joj je bio da afirmi{e svekoliki `ivot i rad u selima. Semberska sela bila su kao stvorena da u~estvuju u ovoj emisiji, pa je ona, pored ostalih, snimana i direktno preno{ena iz Dvorova, Trwaka, Broca, Balatuna, Crwelova... Mje{tani nekih sela bili su gosti u drugim krajevima predstavqaju}i na{u ravnicu. Gosti Crwelovu bili su mje{tani Rajkinca kod Jagodine. Obje ekipe nastojale su da poka`u sve {ta znaju i imaju, te da svoja sela i op{tine predstave u najboqem svjetlu. I uspjeli su u tome. Ovu, kao i sve druge emisije, pratilo je milionsko gledali{te. Crwelovci su pokazali

Z

kako i koliko proizvode hrane, kako ure|uju svoje selo, kako pjevaju, igraju, sviraju, znaju... Tako i Rajkin~ani, uprkos tome {to im je selo mnogo mawe od Crwelova. Javno snimawe i emitovawe emisije "Znawe - imawe" bio je prvorazredan doga|aj u ovom selu, ali i cijeloj Semberiji. Pamti se i dan-danas. Prijateqstvo Crwelovaca i Rajkin~ana sklopqeno tog januarskog dana 1976. godine traje i sada. Svake godine, naizmjeni~no u oba sela, susre}u se stari poznanici i iskreni prijateqi. Mnogi se dru`e i mimo tih zvani~nih, godi{wih susreta. Crwelovci su, osim Bro~ana, jedini u~esnici "Znawa - imawa" koji se i sada dru`e sa mje{tanima sela sa kojima su se nadmetali u emisiji. T.S.N.

OPTU@BA ZA PQA^KU BANKE U LOPARAMA

S

udija za prethodno saslu{awe Okru`nog suda u Bijeqini potvrdio je 25. marta ove godine optu`nicu koju je Okru`no tu`ila{tvo podiglo protiv Viktora ^avi}a (33) iz Bawaluke zbog osnovane sumwe da je u~estvovao u pqa~ki ekspoziture "Nove banke" u Loparama, koje se dogodilo 25. oktobra 2007. godine. U optu`nici je navedeno da je ^avi} u dru{tvu sa Vojislavom [e{umom i Ilijom Simiki}em, maskirani i na-

oru`ani automatskim pu{kama i pi{toqem, upao u prostorije banke u kojima se nalazila slu`benica banke, Petra Todorovi}. [e{um joj je uperio pu{ku u glavu i naredio da legne na pod. ^avi} i Simiki} su pro{li do prostorije gdje se nalazio sef sa novcem. Pokupili su sav novac, oko 45.802 KM iz sefa, ladica i priru~nih kasa, sve stavili u ruksak i udaqili se automobilom "audi 100" u pravcu Srebrenika.

19

1.SVETOZARA MARKOVI]A Ku}a stambene povr{ine 130 m2 (podrum,prizemqe, sprat), c.grijawe,kamin. Ekstra izvedba + gara`a. Na placu od 511 m2. CIJENA: 85.000 EVRA 2.MA^VANSKA Ku}a 15x6 (podrum, prizemqe). Useqiva odmah + pomo}ni objekti. Na placu od 530 m2. CIJENA: 65.000 KM 3.VLADIKE NIKOLAJA Ku}a 11.20 x 9.20 (prizemqe,sprat) Nova gradwa. Na placu od 445 m2. CIJENA: 150.000 KM 4.STEFANA DE^ANSKOG Ku}a 11,5 x 8,2 (podrum,prizemqe, sprat) c.grijawe, novije gradwe + pomo}ni objekti (qetna kuhiwa, gara`a) Ekstra izvedba,na placu od 536 m2. CIJENA:160.000 EVRA 5.HAJDUK STANKA Ku}a 8,30 x 12,50 (podrum,prizemqe, 2 sprata) + poslovni prostor (radionica) P=40 m2 + gara`a, + qetna kuhiwa + ostali pomo}ni objekti Sve na placu od 324 m2 CIJENA: 130.000 EVRA 6.KOMITSKA Ku}a u osnovi 101 m2 (podrum, prizemqe, sprat) + qetna kuhiwa + 2 gara`e, c.grijawe (+ cisterna),2 klime. Na placu od 634 m2 CIJENA: 180.000 KM

BIJEQINA STANOVI

kvadrature: od 29 m2 do 84 m2. CIJENA: po dogovoru 7.FILIPA VI[WI]A Stan P=79 m2, I sprat, c.grijawe, ugradbena kuhiwa nova + podrum P=4 m2 CIJENA:112.000 KM 8.MILO[A OBILI]A Stan P=73,50 m2, V sprat, lift,c.grijawe,klima + 3 ugradbena plakara, parking. CIJENA: 96.000 KM

POSLOVNI PROSTORI 1.CARA URO[A Lokal P=27 m2, + magacinski prostor P=27 m2. CIJENA: 2.000 KM/m2 2.MAJEVI^KA Lokali u izgradwi, razli~itih kvadratura:P=89 m2, 155 m2 i 165 m2, prizemqe i uz glavnu ulicu. P=25 m2 sa bo~ne strane, prizemqe. CIJENA: po dogovoru

PLACEVI 1.PATKOVA^A Plac P=1000 m2, dozvoqena gradwa,svi prikqu~ci. CIJENA: 28.000 KM

SEOSKA DOMA]INSTVA 1.DVOROVI Ku}a 12,40 x 11 (podrum,prizemqe,sprat) Posebni ulazi za spratove, na glavnoj ulici. Na placu od 500 m2 CIJENA: po dogovoru

EKSTRA POVOQNO

1.IVE ANDRI]A Stan P= 42 m2,II sprat + balkon. Namje{ten, klima. CIJENA:30.000 EVRA 2.IVE ANDRI]A Stan P=68 m2, I sprat + balkon, eta`no (podno) grijawe + klima, ure|en ekstra. CIJENA:105.000 KM 3.CARA URO[A Stan P=38 m2, II sprat, Eta`no grijawe,odmah useqiv, nov. CIJENA: 1.350 KM/m2 4.LAZE KOSTI]A Stan P=43.50 m2, I sprat, useqiv u maju 2009.eta`no grijawe. CIJENA: 1.100.KM/m2 5.LAZE KOSTI]A Stan P=45 m2, prizemqe, CIJENA: 1.200 KM/m2 Stan P=56 m2, potkrovqe. Stan P=42 m2, potkrovqe. CIJENA: 900 KM/m2 6.MAJEVI^KA Stanovi u izgradwi razli~ite

BIJEQINA - KU]E 1.JAKOVA MILOVI]A Ku}a P=81 m2 u osnovi,(podrum,prizemqe,sprat) + mawa ku}a P=48 m2 (prizemqe,visoko potkrovqe) Sve na ogra|enom placu povr{ine 912 m2. CIJENA: 130.000 KM 110.000 KM 2.SVETOZARA MARKOVI]A Ku}a 11x11 , prizemna, Na placu od 529 m2. CIJENA: 120.000 KM 98.000 KM 3.SLOBODANA JOVANOVI]A Ku}a 9x12 (prizemqe,sprat) Na placu od 300 m2 CIJENA: 130.000 KM 110.000 KM 80.000 KM 4.BORISA PASTERNIKA Ku}a 8x9 (podrum,prizemqe,sprat). Novija ku}a,na placu od 230 m2. CIJENA: 190.000 KM 170.000 KM

5.GALAC Ku}a devastirana,svi prikqu~ci. Na placu od 4200 m2. CIJENA:140.000 KM 130.000 KM 6.RAJE BAWI^I]A Ku}a 11x8 (podrum,prizemqe,sprat) + lokal P=25 m2,na glavnoj ulici. Na placu od 860 m2 CIJENA: 260.000 KM 250.000 KM

BIJEQINA STANOVI 1.GAVRILA PRINCIPA Stan P=61 m2,II sprat,c.grijawe, lift. CIJENA:95.000 KM 90.000 KM 2.FILIPA VI[WI]A Stan P=30 m2,II sprat, namje{ten,c.grijawe. Uredna dokumentacija,odmah useqiv + balkon, + podrum 3 m2 CIJENA: 40.000 KM

BIJEQINA LOKALI 1.TRG \ENERALA DRA@E Lokal P= 68 m2 (iz dva nivoa),ekstra lokacija... CIJENA: po dogovoru 2.SAVE KOVA^EVI]A Lokal P=66 m2 (u dva nivoa) CIJENA: 1.800 KM/m2 1.700 KM/m2

PLACEVI 1.PATKOVA^A Parcela P=3000 m2, dozvoqena gradwa. Mogu}nost parcelisawa. CIJENA: 17.000 KM/dun. 16.000 KM/dun. 2. JAWARSKA OBRIJE@ Plac P=1.500 m2, dozvoqena gradwa, uz glavni magistralni put. CIJENA: 16.000 KM 15.000 KM 14.500 KM 3.KOJ^INOVAC-^ARDA^INE Objekat pod plo~om 10x13 + monta`ni objekat pogodan za skladi{te 10x15. Na placu od 1500 m2. CIJENA:30.000 KM

SEOSKA DOMA]INSTVA 1.BATKOVI] Ku}a10x9,prizemna,nova,opremqena + pomo}ni objekat. Na glavnom putu, na placu od P=2000 m2. CIJENA: 50.000 EVRA 40.000 EVRA 2.^ENGI] Ku}a 7,5x12 (prizemqe,sprat) Potpuno opremqena,novije gradwe, + pomo}ni objekti (qetna kuhiwa 3x7,5) + 2 gara`e, + ostali pomo}ni objekti. Na placu od 6000 m2. CIJENA: 300.000 KM 200.000 KM 120.000 KM

AD K OMUNALAC, Ul. M ilo{a C rwanskog b r 7 Centrala : 0 55/210-11 47, 2 08-00 24, F aks: 0 55/206-66 01

z a j e d n o z a ~i s t i j i g r a d z a q e p {u s e m b e r i j u ! Po{tovani korisnici na{ih usluga, pla}ajte ra~une za odvoz sme}a, da bi ste izbjegli neprijatnosti i doprinijeli da nam `ivotna sredina bude ~istija.

S po{tovawem ! A D , , K o m u n a l a c ’’ B i j e q i n a


20

^ITUQE / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

Pola godine svi}u jutra, prepuna bola i tuge, jer ti nisi me|u nama. [est mjeseci prekinutog djetiwstva, zaustavqenog osmjeha, neostvarenih snova.

@ivimo u stalnom nadawu da }e{ odnekud do}i, ali stvarnost je bolna i prete{ka. Svugdje te vidimo, a nigdje te nema. @eqni smo ostali dru`ewa sa tobom, tvog glasa, osmjeha i zagrqaja. Bilo je divno biti tvoj drug. Sve na{e nedosawane snove ~uva}emo u kutku na{eg srca.

PETAR \OKI] Dana 6. aprila 2009. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog

Petrovi drugari i u~iteqice svih odjeqewa tre}eg razreda Osnovne {kole ,,Sveti Sava’’ u Bijeqini

Na{em voqenom

SJE]AWE

SJE]AWE

1. arila 2009. godine navr{ile su se dvije godine od prerane smrti mog velikog prijateqa

\URKOVI] RADIVOJA-\ \URICE profesora Gimnazije u Bijeqini

Nikada te ne}u zaboraviti Tvoj prijateq Milenko ]ur~i} sa porodicom

IZ MATI^NOG

UREDA

O D 2 5 . 0 3 . 2 0 0 9 . D O 0 1 . 0 4 . 2 0 0 9. g o d .

R O \ E N I OD 25.03.2009.DO 01.04.2009.GOD.

RADISLAVU RAKI]U MLA\ENA \OR\I]A-M Mla|e S qubavqu i po{tovawem Sinovac Slobodan -C Cojo, snaja RADA, unuci RAJKO i DRAGAN

Dava}emo godi{wi pomen u subotu 11.04.2009. godine u 12 ~asova na grobqu u Pu~ilama. Vje~no }emo te `aliti Tvoji najmiliji: supruga SAVKA, sin QUBI[A, k}i QIQA, zet DARKO

MITROVI] MOM^ILO - Momo 06.04.1990-006.04.2009. S qubavqu i po{tovawem

Omladinska zadruga ,,Mladi radnik’’ Bijeqina

Stanojevi} Slavica, k}i Gorana i Cice, Erak Milan, sin Radenka i Dragane, Jawi} Nikolina, k}i Qubi{e i Sawe, Ivanovi} Qubica, k}i Nedeqka i Kristine, Muji} Damir, sin Ibrahima i Ernedine, \uka Jovana, k}i Dra`enka i Jelene, Axi} Elena, k}i Bojana i Maje, Simi} Rastko, sin Aleksandra i Vesne, Stevanovi} Aleksandar, sin Rajka i Nade, Miqanovi} Milica, k}i Miroslava i Radinke, Todorovi} Dejan, sin Mijodraga i Du{anke, Xafi} Emir, sin Asmira i Hate, Spasojevi} Petar, sin Lazara i Sne`ane, Malinovi} Milica, k}i Mirka i Ru`ice, Igwatovi} Aleksandar, sin Mirka i Milice, [o{tar Milana, k}i Milana i Swe`ane, Jovanovi} Biqana, k}i ^ede i Milojke, ]etkovi} Sreten, sin \or|a i Radmile, Jovanovi} Darko, sin Save i Cvije, Stevanovi} Nemawa, sin Nenada i Svjetlane, Bodo Vawa, k}i Zorana i Nade, Jovovi} Miodrag, sin Zorana i Milene.

V J E N ^ A N I OD 25.03.2009.DO 01.04.2009.GOD. Bosna i Hercegovina Republika Srpska OSNOVNI SUD U BIJEQINI Zemqi{nokwi`na kancelarija Broj: 080 - 0- DN - 08 - 003 770 U Bijeqini, dana 20. 03. 2009. god. Na osnovu ~lana 63, 65. i 67. Zakona o zemqi{nim kwigama (,,Slu`beni glasnik RS’’ Br. 67/03, 46/04, 109/05 i 119/08), Osnovni sud u Bijeqini NAJAVQUJE USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA U zemqi{nokwi`nom predmetu broj: 080-0-DN-08-003 770, po zahtjevu ZUMRETE IBRAHIMOVI] k}eri Sulejmana iz Bijeqine, po postupaju}em zemqi{nokwi`nom referentu Milici Soji}, u toku je postupak za uspostavqawe zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavqa zemqi{nokwi`ni ulo`ak ozna~ene su kao katastarska parcela broj: 487 u naravi wiva 2. klase zv. Plana u povr{ine od 1081 m2 upisana u posjedovnom listu Pl. 346 k.o. Bijeqina Selo. Po podacima katastarske evidencije kao suposjednici na nekretninama u Pl. 346 k.o. Bijeqina Selo upisani su Hujdurovi} (Sulejmana) Sead sa dijelom od 5815/10815, Hujdurovi} (Sulejmana) Xevad sa dijelom od 1000/10815, Hujdurovi} (Sulejmana) Osman sa dijelom od 1000/10815, Ba}evac (Sulejmana) Mirsada sa dijelom od 1000/10815, Hrusti} (Sulejmana) Berzada sa dijelom od 1000/10815 i Inrahimovi} (Sulejmana) Zumreta sa dijelom od 1000/10815. Navedeni suposjednici sti~u pravo upisa suvlasni{tva na zemqi{tu u postupku uspostave novog zemqi{nokwi`nog ulo{ka. Lica koja doka`u da pola`u odre|eno pravo na navedenim nekretninama mogu zahtijevati dodatno produ`ewe roka za 60 narednih dana, kako bi im se omogu}ilo pribavqawe potrebnih dokaza. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prilagawe dokaza, zemqi{nokwi`ni ulo`ak }e biti uspostavqen, na osnovu ranije prilo`ene dokumentacije. Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemqi{nim kwigama, ova najava se objavquje na oglasnoj tabli ovog suda, oglasnoj tabli RGU - Podru~na jedinica Bijeqina, Ugqevik i Lopare, u odgovaraju}oj mjesnoj zajednici i u javnom glasilu ,,Semberske novine’’ u Bijeqini.

Izdajem lokal 50 kvadrata sa urednim papirima, uUlici Milo{a Obili}a 172 u Bijeqini . !:065-289-764 Kupujem poqoprivredno zemqi{te (3-4 hektara), Bijeqina, Hase ili Qeqen~a. !: 065/521-278, 055/201-916 Izdajem lokal 50 kvadrata sa urednim papirima, u Ulici Milo{a Obili}a 172 u Bijeqini. 065-289-764 Vi{i fizioterapeut sa vi{egodi{wim iskustvom dolazi na va{u adresu, radi sve vrste vje`bi i masa`a. 065-865-073 Izdajem novi dvosoban stan od 53 m2 u nasequ ,,Intergaj’’ na du`i i period, III sprat, grijawe, {vedski radijatori. !: 055-660-029, 065-871-730 Povoqno prodajem ~etvora polovna vrata i fosne za gra|evine. !: 065/849-931, 055/206-351

Prodajem ku}u sa sedam dunuma oku}nice u Trwacima. !: 0038122/641-854, 055/204-668

Mali~evi} Dragan i Wegovan Milka, Hoki} Ismet i Novakov Milka Zlata, Petrovi} Mladen i Kari} Dragana, Jerki} Miodrag i @eqko Velenka, Heri} Amir i Bahti} Selma.

U M R L I OD 25.03.2009.DO 01.04.2009.GOD. \oko Milivojevi}, ro|. 1951, Xemila ^alukovi}, ro|. 1933, Vidosava Simeunovi}, ro|. 1942, Miladin Arsenovi}, ro|. 1940, Milka Jovanovi}, ro|. 1932, Milan Mitrovi}, ro|. 1941, Rosa Jovi}, ro|. 1931, Cvijeta Paji}, ro|. 1933, @ivan Arsenovi}, ro|. 1953, Olga Markovi}, ro|. 1922, Qeposava Gaji}, ro|. 1929, Branko Andri}, ro|. 1946, \or|e Gavri}, ro|. 1931, Stanojka Planojevi}, ro|. 1933, Jawa Panti}, ro|. 1939, Milo{ Raki}, ro|. 1950, @ivko ]ori}, ro|. 1940, Enver [utkovi}, ro|. 1946, Darinka Petrovi}, ro|. 1933, Enver Kamberovi}, ro|. 1943, Vukica Luki}, ro|. 1943, Radomir Gerstler, ro|. 1926, Dragiwa Markovi} 1927. godine.

Izdajem ili prodajem luksuzan dvosoban stan 50 m2 u stambeno poslovnoj zgradi na drugom spratu sa c.g., interfonom, kablovskom i drugim pogodnostima. !: 065/209-040 ***** Izdajem idealan lokal na kanalu kod mosta Jovanovi} sa c.g. u stambeno poslovnoj zgradi, pogodan za sve vrste djelatnosti, povr{ine 33 m2. !: 065/209-040 ***** Prodajem ku}u u Mramoru kod Tuzle u centru. Mo`e zamjena za nekretnine u Bijeqini. !: 065/849-931, 055/206-351, 055/207-263, 061/195-609 ***** Prodajem 5.500 m2 zemqi{ta

kod {kole u Ostoji}evu. Asfalt, javna rasvjeta, struja, gradska voda. Cijena po dogovoru. !: 065/886-535 ***** Prodajem luksuzno opremqen apartman 36 m2 na Zlatiboru-Obudojevica. Cijena po dogovoru. !: 055/210-250, 065/539-282 ***** Prodajem povoqno placeve u centru Batkovi}a. !: 065/177-289 ***** Prodajem stan veli~ine 70 m2 sa c.g. na petom spratu, postoji lift, u Ulici Milo{a Obili}a br. 51 (zgrada Ministarstva vodoprivrede). !: 065/600-130


21

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

Sport

Direktor 055 773 360 www.skalaradio.net

Marketing 055 771 520 skala@rstel.net

PREKINUTA USPJE[NA SERIJA RADNIKA

PORAZ U PRIJEDORU iz fudbalera Radnika od ~etiri uzastopne prvenstvene pobjede, ra~unaju}i i posqedwe kolo jeseweg dijela {ampionata, prekinut je u derbiju 19. kola u kome je Rudar Prijedor na svom stadionu savladao Bijeqince sa minimalnih 1:0. Jedini pogodak na utakmici postigao je napada~ doma}ih Sa{a Stijepi} koji je u 68. minutu iskoristio dobro dodavawe Vedrana Kantara i sa nekoliko metara udaqenosti poslao loptu u mre`u nemo}nog Asmira Avduki}a. Derbi kome je prisustvovalo oko 2.000 prijedorskih qubiteqa fudbala nije opravdao o~ekivawa. Gostuju}i fudbaleri uglavnom su se ograni~ili na odbranu, dok je doma}in tako|e igrao oprezno, pribojavaju}i se mogu}eg iznena|ewa. Tek u drugom poluvremenu Rudar je krenuo ne{to agresivnije prema mre`i Radnika, {to je do-

N

RUDAR PRIJEDOR - RADNIK 1:0

Strijelac: 1:0 Stijepi}(68), stadion: Gradski, gledalaca: 200, sudija: Dragan Ni{i} ([amac), pomo}nici: Bojan Maksimovi} i Stojan Stefanovi} (oba iz Modri~e), delegat: @eqko Babi} (Srbac), `uti kartoni: Nikoli}, Mitrovi} (Radnik). Igra~ utakmice: Vedran Kantar (Rudar Prijedor). RUDAR PRIJEDOR: Novakovi}, Despotovi}, Dobrijevi}, Staki}, Kotaran, Kova~evi}, Brki} (od 56. Goli}), @eri}, Stijepi} (od 90. Da{i}), Kantar, Muzgowa. Trener Darko Nestorovi}. RADNIK: Avduki}, Trifkovi}, Mitrovi}, M. Jevti}, Konculi}, Nikoli}, Ga{evi} (od 85. Arnautovi}), Pavi}, Su{i}, Vuji} (od 86. Vasi}), \uri} (od 66. N. Jefti}). Trener Nikola Bala.

nijelo rezultat u 68. minutu u kome je postignut jedini pogodak na derbiju. Radnik je na ovoj utakmici nastupio oslabqen neigrawem najboqeg napada~a Mirka Marinkovi}a zbog jake prehlade, pa su Bijeqinci bili bezopasni u napada~kim akcijama. Jedinu izgledniju priliku imao je u prvom poluvremenu Filip Vuji}, ali je golman doma}ih Novakovi} na vrijeme osjetio opasnost i istr~avawem daleko od gola, sprije~io ve}u opa-

KUP SRPSKE Fudbaleri Radnika odigrali su u srijedu protiv Borca u [amcu prvu polufinalnu utakmicu Kupa Republike Srpske, a zbog rokova u {tampariji nismo u mogu}nosti da objavimo rezultat ovog me~a. Revan{ se igra 15. aprila na Gradskom stadionu u Bijeqini. Drugi polufinalni par sa~iwavaju Sutjeska iz Fo~e i premijerliga{ Borac iz Bawa Luke.

snost po svoju mre`u. - Uz malo vi{e sre}e mogli smo ostati nepora`eni i sa~uvati prikqu~ak sa Rudar Prijedorom, koji sada ima sedam bodova vi{e od nas i glavni je favorit za osvajawe {ampionske titule, {to je bio i prije ove utakmice. Doma}inu ~estitam na pobjedi i fer i korektnoj igri, rekao je po povratku u Bijeqinu {ef stru~nog {taba Radnika Nikola Bala. Uprkos porazu Radnik je zadr`ao drugu poziciju na tabeli

sa 38 osvojenih bodova. Prvi je Rudar Prijedor sa 45, a druga Kozara iz Gradi{ke sa bodom mawe od Radnika. U narednom kolu u Bijeqini gostuje Famos iz Isto~ne Ilixe za koji nastupa doskora{wi fudbaler Radnika Jovo Koji}. - Protiv Famosa smo favoriti i sve drugo izuzev trijumfa za nas bi bio veliki neuspjeh, ka`e za ,,Semberske novine‘’ mladi {toper Dragan Konculi}. T.N.

DRUGOLIGA[KI FUDBAL

DERBI PRIPAO GORICI semberskom drugoliga{kom derbiju koji je odigran u Pu~ilama doma}a Gorica je, nakon dosta uzbu|ewa vi|enih u drugom poluvremenu, savladala Podriwe iz Jawe rezultatom 2:1. Iako su gosti postigli prvi pogodak, na kraju su morali da se pomire sa porazom, po{to je doma}in u posqedwih dvadesetak minuta uspio da preokrene rezultat. Jedinstvo je u Brocu osvojilo samo bod protiv fewera{a Podriwa iz Tr{i}a, ekipa Mladosti iz Velike Obarske bila je slobodna, dok je utakmica Mili}i - Proleter iz Dvorova odlo`ena. U Pu~ilama je vi|ena dobra fudbalska predstava pogotovo u drugom poluvremenu u kome su postignuta sva tri pogotka. Podriwe je u 54. minutu pogotkom Dragivoja Gruji~i}a na asistenciju Mirsada Arnautovi}a do{lo u vo|stvo, ali su u nastavku utakmice doma}i igra~i preokrenuli rezultat. Najprije je u 68. minutu Vladimir Mari} pogodio za 1:1 na asistenciju Miladina Andri}a, a tri minuta prije kraja opravdano je dosu|en jedanaester-

U

ODMOR UO^I NASTAVKA SEZONE: Savo Risti}

[AMPIONAT RS U RUKOMETU

BIJEQINCI ODMARALI ac za doma}ina nakon prekr{aja golmana Mileti}a nad Mari}em. Udarac Miladina Andri}a sa bijele ta~ke golman Podriwa je odbranio, ali se lopta odbila do Andri}a koji je uspio da je sna`nim udarcem po{aqe u mre`u. Ekipa Jedinstva do~ekala je u Brocu Podriwe iz Tr{i}a koje se nalazi na posledwem mjestu prvenstvene tabele, ali je osvojila samo bod. Gosti su

do{li u vo|stvo u 78. minutu pogotkom Petkovi}a, a Jedinstvo je od poraza spasio Adamovi} pogotkom u 89. minutu. Tokom vikenda igraju se utakmice 20. kola drugoliga{kog "istoka". Derbi kola igra se u Jawi gdje Podriwe do~ekuje lidera na tabeli Napredak iz Doweg [epka, a u Dvorovima je semberski derbi izme|u Proletera i Gorice. T. N.

ukometa{i Bijeqine odmarali su u 14. kolu Prve lige RS po{to je wihovo gostovawe u Trebiwu i me~ sa Leotarom odlo`eno za 12. april. Najva`niji trijumf u ovoj rundi ostvarili su rukometa{i Prijedora koji su u Derventi savladali istoimeni sastav rezultatom 31:28 i tako ostali u pratwi lidera na tabeli Lokomotive iz Br~kog sa bodom zaostatka. I Lokomotiva je bila uspje{na u gostima protiv Slavije u Isto~nom Sarajevu. Rezultati 14. kola: BAWA LUKA: Borac 2 - Drina 39:29, NEVESIWE: Hercegovina - Partizan 33:25, DERVENTA: Derventa Prijedor 28:31, ISTO^NO SARAJEVO: Slavija - Lokomotiva MT 22:29, KOTOR VARO[: Tesli} - Srbac 27:34. Na liderskoj poziciji nalazi se Lokomotiva MT iz Br~kog sa 36 bodova, a Prijedor je drugi sa bodom mawe. Tre}i je Borac dva sa 25 bodova, koliko ima i Bijeqina na ~etvrtom mjestu sa utakmicom mawe odigranom. T. N.

R


22

SPORT

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

ODBOJKA[ICE RADNIKA ELIMINISANE IZ PLEJ-OFA

STIGLE DO MAJSTORICE akon poraza u prvoj utakmici u Bijeqini odbojka{ice Radnika uspjele su u revan{ susretu da izbore pobjedu (3:1) protiv Kule u Grada~cu, ali su u majstorici morale da polo`e oru`je i oproste se od uspje{ne sezone u kojoj su plasmanom u doigravawe ostvarile najva`niji klupski ciq postavqen pred po~etak {ampionata. Malo ko je o~ekivao da }e Bijeqinke u revan{ utakmici namu~iti znatno iskusniju ekipu Kule, jer se o~ekivalo da }e uzvratna utakmica biti samo formalnost. Me|utim, tako nisu mislile Bijeqinke koje su rastere}eno u{le u utakmicu i zabiqe`ile trijumf od 3:1 pri ~emu su doma}oj ekipi prepustile samo drugi set. U majstorici koja je odigrana dan kasnije doma}a ekipa je ipak pokazala da ima kvalitetniji sastav, pa je slavila sa maksimalnih 3:0 u setovima i izborila plasman u polufinale plej-ofa. - Revan{ utakmicu u Grada~cu moja ekipa odigrala je na zaista visokom nivou i ostvarila pozitivan rezultat koji nam je

N

ODBOJKA[I RADNIKA IZBORILI POLUFINALE PLEJ-OFA

PREKO MODRI^E DO KAKWA

Nakon pobjede u Modri~i od 3:2 u setovima, Bijeqinci istim rezultatom slavili i na revan{ susretu u Bijeqini. U polufinalu plej-ofa Radnik igra sa aktuelnim {ampionom Kakwem... etvrti put ove sezone odbojka{i Radnika pobijedili su Modri~u Optimu u pet setova, ali je ova pobjeda najva`nija, jer im je omogu}ila plasman u polufinale zavr{nice {ampionata BiH. Posao u revan{ utakmici doma}i odbojka{i mogli su da zavr{e u ~etvrtom setu u kome su, pri vo|stvu od 2:1 u setovima, ispustili prednost od 24:20 i nakon propu{tenih sedam set lopti, dozvolili gostima da slave sa 31:29 i do|u do izjedna~ewa. Gosti su boqe u{li i u peti set sve do vo|stva od 11:7 kada su se probudili doma}i odbojka{i koji su petu dionicu rije{ili u svoju korist sa 17:15, a time i me~ sa 3:2 u setovima. Kapiten Radnika Vladimir Mili}evi} nije krio radost poslije trijumfa protiv Modri~e. - Modri~a se i ovog puta

^

RADNIK MODRI^A

3 2

Dvorana: O[ "Knez Ivo od Semberije", gledalaca: 300, sudije: Sini{a Ovuka (Bawa Luka) i Milan Nikoli} (Br~ko). RADNIK: Mili}evi}, Novokmet, Vasi}, Kvrgi}, \oki}, Risti}, Vujanovi}, Tohoq, Vukovi}, Marinkovi}, ]ekli}. Trener Darko Manojlovi}. MODRI^A: Blagojevi}, D. Milo{evi}, Mari}, Cvijanovi}, Staki}, D. Milo{evi}, Hasanba{i}, Mehi}, [ormaz, Drobwak, Milojevi}, Vidovi}. Trener Radivoje Milo{evi}. Po setovima: 25:23, 23:25, 25:22, 29:31, 17:15.

predstavila kao kvalitetna ekipa. Ipak, mogli smo sve zavr{iti u ~etvrtom setu, ali smo se kod rezultata 23:18 ve} po~eli radovati sto su gosti kaznili i u uzbudqivoj za-

vr{nici preokrenuli rezultat ovog seta. U peti set smo u{li emotivno ispra`weni i ni sam ne znam kako smo uspjeli da se vratimo nakon vo|stva Modri~e. Ko{arka{ Modri~e Luka [ormaz koji je u prethodnoj sezoni igrao za Radnik ka`e da je wegova ekipa skupo platila na~iwene gre{ke. - Bila je to kvalitetna utakmica u kojoj su gledaoci mogli da u`ivaju. U petom setu dok smo imali vo|stvo na~inili smo nekoliko gre{aka koje su nas ko{tale tre}e utakmice, a u odlu~uju}im trenucima i sre}a je bila na strani doma}e ekipe, smatra [ormaz. U polufinalu plej-ofa Radnik }e se sastati sa Kakwem, dok drugi polufinalni par sa~iwavaju Napredak iz Oxaka i Bosna iz Sarajeva. T. N.

PLEJ-OF RS ZA KO[ARKA[ICE

ODLUKA U TRE]EM ME^U akon poraza u prvoj utakmici u Prijedoru, ko{arka{ice Bijeqine Plusa revan{irale su se u Bijeqini ~ime su izborile pravo da igraju tre}u utakmicu koja }e donijeti kona~nu odluku koja }e od ove dvije ekipe u finale u kome se ve} nalazi Igman iz Isto~ne Ilixe. - U Prijedoru smo izgubili u produ`etku, dok smo u Bijeqini nadi-

N

grali ekipu Mladosti iz Prijedora, {to zna~i da nismo bez {ansi u majstorici iako se igra u Prijedoru. Ukoliko uspijemo da zaustavimo wihovu najboqu ko{arka{icu Ra|enovi} imamo velike izglede da idemo u finale. Ra|enovi} nam je u dvije utakmice dala skoro 70 poena i jasno je da je tu kqu~ za rezultat u tre}oj utakmici, ka`e trener Bijeqinki Ilija Grkini}.

BIJEQINA PLUS - MLADOST 78:63

(24:12, 15:21, 15:16, 24:14) Dvorana: O[ "Vuk Karaxi}", gledalaca: 100, sudije: Obradovi} (Zvornik) i Lali} (Bijeqina). BIJEQINA PLUS: Srdanovi}, Gaji}, Stojanovi}, Dindi} 11, \ur|evi}, Kajtaz 12, Todorovi} 16, Pu{kar 8, Ili} 10, Tomi} 21. Trener Ilija Grkini}. MLADOST: Trkuqa, Agbaba, Ra|enovi} 32, Javori} 6, Mandi} 2, Petrovi} 6, Jeli} 14, Bosan~i}, Ani}, Mr{i} 3, Tomi}. Trener Mi{o Iveti}.

GRADA^AC Nakon poraza u prvoj utakmici na svom parketu od 3:1, Bijeqinke su revan{ utakmicu koja je u petakodigrana u Grada~cu dobile istim rezultatom (24:26, 25:13, 14:25, 22:25). Dan kasnije, u tre}oj utakmici Kula je slavila sa 3:0 u setovima (25:9, 25:26, 25:20). Sudili su Nexad Imamovi} iz Kalesije i Slobodan Niki} iz Br~kog.

omogu}io da igramo majstoricu. U tre}oj, odlu~uju}oj utakmici nismo imali snage za jo{ jedan podvig i ekipa Kule je zaslu`eno izborila put u narednu rundu. Mojim odbojka{icama nemam {ta da zamjerim kako na ~itavoj sezoni, tako i na igre pru`ene u tri utakmice u plej-o ofu, jer smo prvi susret na na{em parketu izgubili nesretnim spletom okonosti. Po{to u narednoj sezoni ostajemo u istom sastavu, realno je o~ekivati daqni uspon ove ekipe, ka`e trener Miroslav Mi~i}. U prethodnoj sezoni ekipa Radnika se kroz plej-

aut borila za opstanak, a u ovoj je izborila u~e{}e u plej-ofu, a ~itav liga{ki dio {ampionata nalazila se u gorwem dijelu prvenstvene tabele, tako da i daqe treba o~ekivati napredak u igri ove ekipe. Revan{ utakmica: Kula - Radnik 1:3 (24:26, 25:13, 14:25, 22:25), majstorica: Kula - Radnik 3:0 (25:9, 25:16, 25:20). Na utakmicama u Grada~cu za Radnik su nastupale Petri~evi}, Sekulovi}, Bobar, Koji}-\ \uri}, Tomi}, Sari}, J. \oki}, B. \oki}, Staki}, Zori}, Simi}. Trener Miroslav Mi~i}. T. N.

PRVA KO[ARKA[KA LIGA REPUBLIKE SRPSKE

RADNIK BOQI OD LIDERA o{arka{i Radnika, iako oslabqeni izostankom iskusnog Predraga Soji}a, savladali su u pretposqedwem kolu liga{kog dijela sezone ekipu Sutjeske i ostali u igri za plasman u plejof Prve ko{arka{ke lige RS. U prvom poluvremenu prednost je bila na strani gostiju, ali su doma}i ko{arka{i u nastavku utakmice preokrenuli rezultat u svoju korist. Za plasman u plej-of Radniku je potrebno da u posqedwem kolu savladaju u gostima ekipu Gacka koja im je direktan konkurent u borbi za plasman na tre}u ili ~etvrtu poziciju s obzirom da prva dva mjesta pripadaju Sutjesci i Bratuncu, a u me|usobnoj utakmici rije{i}e dilemu ko }e startovati sa prve, a ko sa druge pozicije. Ko{arka{i Bijeqine Plusa pora`eni su u Sokocu od ekipe Glasin-

K

RADNIK - SUTJESKA 80:72 (17:21, 12:12, 28:20, 23:19) Dvorana: O[ "Vuk Karaxi}", gledalaca: 200, sudije: Mile Vujadinovi} (Bratunac), Dejan Kne`evi} (I. Sarajevo) i Miodrag Borovina (Vlasenica). RANIK: Pilipovi}, Jovanovi}, Lonto{ 15, Medi} 5, Erki} 10, Borov~anin 25, \ur|evi} 6, Kova~evi}, Danilovi} 15, Cerovina 4, Kecman. Trener Igor Mihajlovi}. SUTJESKA: Obrenovi}, Bodiroga 7, [olaja, Stevanovi} 9, Jokni} 11, Sekicki 15, Paprica 6, Gruji} 22, Ivanovi}, Milanovi}, Mrkovi}. Trener Qubomir Kova~evi}.

ca rezultatom 80:74, ali su i pored ovog neuspjeha kolo prije kraja osigurali opstanak. U posqedwem kolu mla|i bijeqinski prvoliga{ do~ekuje Vardu T. N. HE iz Vi{egrada.

XUDISTI PANTERA NA POJEDINA^NOM PRVENSTVU BIH

^ETIRI BRONZE T

akmi~ari i takmi~arke bijeqinskog Pantera osvojili su ~etiri bronzane medaqe na pojedina~nom seniorskom prvenstvu BiH koje je proteklog vikenda odr`ano u Sarajevu. Me|u takmi~arkama Pantera najuspje{nija je bila Nikolina Gluhovi} kojoj je pripalo tre}e mjesto i bronzana

medaqa u kategoriji do 63 kilograma. Mu{karci su osvojili tri bronze i to Radomir Stojanovi} (do 60 kg), Dragan Pavli} (do 100 kg) i Mirko Tintor (preko 100 kg). Osvaja~i medaqa stekli su pravo u~e{}a na Evropskom kupu za seniore i seniorke koji se odr`ava 4. i 5. apriT. N. la u Sarajevu.


ZANIMQIVOSTI / OGLASI

SEMBERSKE NOVINE 2. APRIL 2009.

PO^ELA AKCIJA VELIKOG PROQE]NOG URE\EWA ,, SEMBERIJE POD NAZIVOM ,,APRIL - MJESEC ^ISTO]E

ISPRAVIMO LO[E NAVIKE Na~elnik op{tine Mi}o Mi}i} i na~elnik Komunalne policije Miodrag \uki} 30. marta zasadili su na gradskom trgu sadnicu javora ~ime su simboli~no ozna~ili po~etak tradicionalne akcije ,,April-mjesec ~isto}e’’, u okviru koje se sprovode brojne kampawe i akcije u koje se, pod pokroviteqstvom Administrativne slu`be op{tine ukqu~uje ~itav niz institucija, {kola, nevladinih organizacija i pojedinci. Ovog proqe}a se pokre}u i novi sadr`aji, a sve sa ciqem suzbijawa nekontrolisanog i nesavjesnog odlagawa sme}a u Semberiji... rojne divqe deponije koje su naru{avale sliku na{e lijepe Semberije, te zaga|ivale zemqu i vodu, o~ekujemo da postanu pro{lost, a na{a `ivotna sredina da se po pitawu ure|enosti i nivoa ekolo{ke svijesti podigne na vi{i nivo. O~ekujemo da za nesavjesne i ekolo{ki neosvije{}ene gra|ane budu izre~ene visoke nov~ane kazne, da bi se na taj na~in dovelo u red, te zaustavilo nekontrolisano odlagawe fla-

B

{a, kesa, limenki, razne ambala`e, starih aparata, starog namje{taja, olupina automobila i sli~no, po rubovima plodnih poqa, {uma i vodotoka. Plan aktivnosti za april }e, po rije~ima na~elnika Komunalne policije Miodrada \uki}a, i}i u dva pravca, prema gra|anima i prema {kolama, a i otklawawu divqih deponija. - Na podru~ju na{e op{tine registrovali smo oko 60 divqih deponija koje su razli~ite po veli~ini, od kojih je najve}i

broj onih od jedne kamionske prikolice. S ciqem spre~avawa daqeg nekontrolisanog bacawa sme}a, u dogovoru sa firmama koje se bave redovnim odvozom sme}a i ,,Eko depom’’ tokom aprila vr{imo odvoz krupnog otpada (starih aparata, namje{taja i drugog krupnog otpada iz doma}instava) za koji }e tro{kove snositi Op{tina, ka`e \uki} koji najavquje da }e Komunalna policija, po sistemu slu~ajnog uzorka sankcionisati gra|ane koji

ne pla}aju odvoz sme}a. - Apelujem na Semberce da ne bacaju sme}e i ne prave divqe deponije. U toku mjeseca aprila mi }emo sve postoje}e divqe deponije o~istiti, a za wihovo sanirawe smo predvidjeli i zna~ajna sredstva u iznosu od oko 70 hiqada maraka, izjavio je na~elnik Mi}o Mi}i} istakav{i da se aktivnosti ure|ewa na{e op{tine ne sprovode samo tokom ovog proqe}nog perioda, te izdvojio akciju izbora najure|enijeg {kolskog dvo-

23

ri{ta i akciju najure|enijeg dvori{ta i najqep{eg balkona u Semberiji, a pobjednike, kao i ranijih godina, o~ekuju prigodne nagrade. Pored akcije ure|ewa {kolskih dvori{ta, u {kolama se pokre}e nova akcija, akcija prikupqawa plasti~nih fla{a. Bi}e organizovan i wihov otkup, tako da }e u~enici ostvariti i nov~anu korist, a ona {kola ~iji u~enici sakupe najve}i broj plasti~nih fla{a, kao nagradu }e, kako je obe}ao na~elnik Mi}i}, dobiti kosa~icu za travu. Me|u aktivnostima oko ure|ewa na{e `ivotne sredine, kako navodi Biqana Matkovi}, stru~na saradnica za za{titu prirode i hortikulturu u Odjeqewu za stambeno-komunalne poslove, planira se i zeleni pojas izme|u zaobilaznice i deponije sme}a, odnosno sadwa {umice. U pripremi za akciju ,,April-mjesec ~isto}e’’, svi putni pravci na podru~ju na{e op{tine su o~i{}eni po rje{ewu koje je Komunalna policija izdala Direkciji za puteve, a takva rje{ewa su izdata i Direkciji za vode koja je zadu`ena za ~i{}ewe kanala i rijeka, te Carinskoj slu`bi za ure|ewe i ~i{}ewe grani~nih prelaza. M.R.

Odobravamo POPUST

SVIRALI MUZIKU ZA SVOJE VR[WAKE ladi talenti Osnovne muzi~ke {kole ,,Kornelije Stankovi}" i Sredwe {kole ,,Stevan Stojanovi} Mokrawac" iz Bijeqine odr`ali su vi{e koncerata u op{tini Ugqevik. U okviru dvodnevnog gostovawa u ovoj podmajevi~koj op{tini, oni su svojim vr{wacima i qubiteqima klasike svirali u Osnovnoj {koli ,,Vuk Karaxi}" u Dowem Zabr|u, ugqevi~koj Osnovnoj {koli ,,Aleksa [anti}" i u Centru za kulturu ,,Filip Vi{wi}". Umjetni~ki rukovodilac Kultruno-umjetni~kog dru{tva ,,Rudar" Spo-

M

za stalne korisnike

5%

za penzionere i ratne vojne invalide

10%

Zvornik

Bawaluci. U~enici su vidjeli kako izgleda kamerni i guda~ki ansambl i istovremeno slu{ali muziku koja im je i namijewena po nastavnom programu. R.J.

Apoteka ,,Zdravqe’’ Br~ko, Ulica Bosne Srebrene 37, tel.049/217-760

Apoteka ,,Zdravlje-pharm’’ Zvornik ,Trg pobjede bb

Apoteka ,,Zdravqe’’ Br~ko, Ulica Bawalu~ka bb, tel. 049/213-029

Bijeqina

Apoteka ,,Zdravqe 2’’ Br~ko, Bulevar mira 5, tel.049/217-200

Zdravlje-pharm 1 apoteka Bijeqina, Trg Kraqa Petra I, Robna ku}a (t.c. ,,Emporium’’) tel. 055/223-722

Apoteka ,,Zdravqe 3’’ Br~ko, ,, ,,[ naseqe, tel.049/235-350

Zdravlje-pharm Bijeqina, Srpske vojske 11, tel.055/210-833

menko Novakovi} ka`e da su ovi koncerti obostrano korisni, jer se u~enici muzi~kih {kola na ovaj na~in pripremaju za republi~ko takmi~ewe muzi~kih {kola koje }e krajem marta biti odr`ano u

Br~ko

Lopare Apoteka ,,Zdravqe’’ Lopare, Ulica Cara Du{ana bb, tel.055/650-126

Apoteka ,,Zdravqe 4’’ Br~ko, Tr`ni centar FIS

Ugqevik Apoteka ,,Zdravlje-pharm’’ Ugqevik, Ulica Kara|or|eva bb tel.055/773-222


693  
693  

Семберске новине број 693 - 02.04.2009

Advertisement