Page 1

työnantajalle

www.seduaikuiskoulutus.fi > Oppisopimus yrittäjälle

Opiskelijalle

Oppisopimus

OppiSOpimuS


Oppisopimus sopii

Oppisopimuksella voi

• • • • •

• • • •

vahvistaa olemassa olevaa osaamista kouluttautua uusiin työtehtäviin pätevöityä ammattiin hankkia uuden ammatin

• • • •

päättää kesken jääneet ammatilliset opinnot saada todistuksen ammattitaidosta suorittaa tutkinnon vahvistaa pohjaa jatko-opintoihin

• • • •

parantaa työssä jaksamista vahvistaa ammatillista itsetuntoa löytää työtehtäviin uutta sisältöä kehittää työtään ja työyhteisöään

• • • • • •

palkata uutta henkilöstöä tehostaa työn tuottavuutta nostaa yrityksen profiilia syventää yrittäjyysosaamista helpottaa sukupolvenvaihdosta verkostoitua

nuorelle tai aikuiselle työssä olevalle työn hakijalle työnantajalle yrittäjälle

Oppisopimuksen aikana on mahdollista osallistua myös kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Vaihtoja järjestetään meiltä Eurooppaan ja Euroopasta meille. Kysy lisää!

Oppisopimus mahdollistaa noin 370 eri tutkinnon suorittamisen työn ohessa.

Tutkintotaso

Työtehtävien vaativuustaso

Oppisopimuksen arvioitu kesto

Ammatilliset perustutkinnot Ammattitutkinnot Erikoisammattitutkinnot

Alan perustehtävät Alan ammattityöntekijän tehtävät Alan vaativat ammattityöntekijän ja/tai esimiehen tehtävät

noin 2–3 vuotta noin 1,5–2 vuotta noin 1,5–2 vuotta

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus

3

Oppisopimus

mOnien mahdOlliSuukSien OppiSOpimuS


OppiSOpimuS On TaVOiTTeelliSTa yhTeiSTyÖTÄ Työnantaja

Opiskelija

• sitoutuu opiskelijan kanssa päätoimiseen (min. 25 h/vko) työsuhteeseen vähintään oppisopimuksessa määritellyksi ajaksi • noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta • nimeää motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen työpaikkakouluttajan • osallistuu tarvittaessa työssä oppimisen suunnitteluun yhdessä työpaikkakouluttajan ja opiskelijan kanssa • mahdollistaa tavoitteiden mukaiset työtehtävät ja niiden oppimisen ohjatusti työpaikalla • mahdollistaa opiskelijan osallistumisen koulutuspäiviin oppilaitoksessa • tiedottaa työyhteisössä oppisopimukseen liittyvistä asioista • osallistuu opiskelijan arviointiin työssä oppimisen ja mahdollisten tutkintosuoritusten osalta

• sitoutuu työsuhteeseen, sen velvoitteisiin ja tavoitteiden mukaisiin työtehtäviin vähintään oppisopimuksessa määritellyksi ajaksi • noudattaa työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta • on työntekijä ja näin ollen oikeutettu palkkaan, vuosilomiin, työterveyshuoltoon jne. • osallistuu työssä oppimisen suunnitteluun yhdessä työpaikkakouluttajan ja työnantajan kanssa • osallistuu hänelle suunniteltuun tietopuoliseen koulutukseen ja tekee oppimistehtävät • on aktiivinen ja vastuullinen oppimisensa edistymisestä, pyytää ohjausta tarpeen mukaan • arvioi ammatillista kehittymistään • osallistuu hänelle suunniteltuihin tutkintotilaisuuksiin

Työpaikkakouluttaja • perehtyy oppisopimuksella suoritettavan tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin • saa perehdytyksen työpaikkakouluttajan tehtävään oppisopimuspalveluista • suunnittelee työssä oppimista tavoitteellisesti yhdessä opiskelijan kanssa • ohjaa, neuvoo ja opastaa opiskelijaa yhdessä muun työyhteisön kanssa • jakaa käytännön kokemustaan ja ammattiosaamistaan omalla esimerkillään • arvioi opiskelijan työssä oppimista ja ammatillista kehittymistä kaksi kertaa vuodessa

4

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus


• tekee ammattitaidon hankkimiseen/täydentämiseen liittyvän henkilökohtaistamissuunnitelman yhdessä opiskelijan kanssa • aikatauluttaa tietopuolisen koulutuksen oppisopimuksen ajalle • vastaa tutkintotilaisuuksien suunnittelemisesta yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa • ohjaa opiskelijaa tietopuoliseen koulutukseen ja tutkintotilaisuuksiin liittyvissä asioissa • arvioi opiskelijan edistymistä ja antaa todistuksen tietopuolisen oppimisen osalta • antaa opiskelijalle tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen

Oppisopimuspalvelut/koulutussuunnittelija/koulutussihteeri • suunnittelee ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhteistyössä opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen edustajan kanssa • osallistuu ns. hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamissuunnitelman ja työssä oppimisen suunnitelman tekemiseen • hankkii tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet oppilaitoksesta ja vastaa niiden kustannuksista • ohjaa, seuraa ja valvoo työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja sen arviointia • maksaa opiskelijalle opintososiaaliset etuudet • maksaa työnantajalle koulutuskorvaukset • antaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuksen päätyttyä

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus

5

Oppisopimus

Oppilaitos/vastuukouluttaja/ tutkintovastaava


BiRGiT kOTilainen, meRkOnOmiOpiSkelija Toimintojen Talo Parturi-kampaaja, 1988 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, opinnot meneillään

Birgit valmistui nuorempana oppisopimuksella parturikampaajaksi. Allergia kuitenkin ajoi alanvaihtoon ja hän siirtyi Keski-Suomeen lastensuojelutyön pariin. Paluumuutto Seinäjoelle käynnisti jälleen uuden urasuunnittelun. Aluksi hänelle tarjoutui palkkatuettu työsuhde Toimintojen Talolta asiakaspalvelutehtävissä. Työsuhdetta jatkettiin oppisopimuksella ja nyt on tähtäimessä uusi ammatti toimistotehtävien ammattilaisena ja pian valmistuvana merkonomina.

”Käytännön tekeminen on aina ollut enemmän mun juttu. Oppisopimusopiskelun toinen iso etu on se, että siinä maksetaan palkkaa.”

6

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus


Opiskelijaksi hakeutuvalle Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta, opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia: • päivärahana ja • perheavustuksena, mikäli hänellä on alle 18-vuotiaita huollettavia

Mikäli olet työnhakijana tai nykyiset työtehtäväsi eivät anna mahdollisuutta uuden tutkinnon opiskelemiseen Sinun tulee hankkia näihin tavoitteisiin soveltuva työpaikka.

Palkanmaksusta riippumattomia etuuksia ovat: • matkakorvaus teoriajaksolta, jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km • majoituskorvaus, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella

Keskustele alustavasti työnantajan kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus ja ottakaa yhdessä yhteyttä oppisopimuspalveluihin oppisopimuksen käynnistämiseksi. Oppisopimuskoulutus on monelle perheelliselle ainoa taloudellisesti järkevä opiskelumuoto, sillä opiskeluajalta maksetaan palkkaa. Oppilaitoksessa toteutuvien koulutuspäivien sekä mahdollisen tutkinnon edellyttämän työnkierron (= muualla tapahtuva harjoittelu) aikainen palkkaus kannattaa neuvotella etukäteen erikseen.

Koulutukseen osallistuminen on tutkintomaksua ja opiskelumateriaaleja lukuunottamatta maksutonta. Mikäli tarvitset tukea uuteen urasuunnitteluusi voit olla yhteydessä Sedu Aikuiskoulutuksen maksuttomaan Uraluuriin.

Katso lisätietoja opintososiaalisista etuuksista: www.seduaikuiskoulutus.fi > Oppisopimus > Opiskelijaksi hakeutuvalle > Taloudelliset etuudet

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimusOpiskelijalle

Oppisopimuksen syntyminen edellyttää aina tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä sekä työsuhteeseen ja koulutusyhteistyöhön sitoutumista molemmilta työsuhteen osapuolilta.


TaRja palOmÄki, hOiVapalVeluiden jOhTaja JIK – peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Suosituimmat tutkinnot: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Tarja Palomäen mukaan oppisopimus on erittäin hyvä tapa kouluttaa työntekijöitä. Työssä oppimisjaksot ovat riittävän pitkiä, jolloin arkityön tuntemus muodostuu vahvaksi. Oppisopimusopiskelijoilla on usein takanaan enemmän elämänkokemusta ja siitä on vanhustyössä etua.

”Oppisopimusopiskelijoista tulee useimmiten luonnollinen osa työporukkaa ja heistä saadaan helpommin alueella pysyvää työvoimaa.”

8

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus


Työnantajalle Työnantajana voit kouluttaa työntekijöitäsi tai rekrytoida uutta työvoimaa oppisopimuskoulutuksen avulla. Oppisopimuksen syntyminen edellyttää aina tutkinnon tavoitteiden mukaisia työtehtäviä sekä työsuhteeseen ja koulutusyhteistyöhön sitoutumista molemmilta työsuhteen osapuolilta.

Työnantajan taloudellinen panostus muodostuu oppisopimustyöntekijän palkkakustannuksista sekä ohjaamiseen käytettävän työajan investoimisesta.

Vastineeksi hän voi • saada maksuttoman koulutuksen työntekijälleen • kouluttaa haluamansa ammattilaisen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa • saada oppisopimuspalveluiden maksamaa koulutus­ korvausta oppisopimuksen ajalta • hakea työhallinnon maksamaa palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen (hakemus on tehtävä ennen oppisopimuksen aloittamista)

Oppisopimuksella työnantaja voi

Työnantajalle

• lisätä henkilöstön ammattiosaamista • nostaa yrityksen osaamisprofiilia • vahvistaa henkilöstön motivaatiota ja kehittämishalua • parantaa toiminnan laatua ja kilpailukykyä

Katso lisätietoja työnantajalle maksettavista etuuksista: www.seduaikuiskoulutus.fi > Oppisopimus > Työnantajalle > Taloudelliset etuudet

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus
maRkO kOiVupORRaS, ValOkuVaaja-yRiTTÄjÄ Studio Street Oy Kuvallisen ilmaisun perustutkinto, 2010 Valokuvaajan ammattitutkinto, 2012

Marko aloitti ammatissaan harrastuspohjalta. Yrityksen perustamisen jälkeen lisäopin hankkiminen oppisopimuskoulutuksen avulla on auttanut kehittymään nopeasti alan huippuosaajaksi. Hänen mukaansa uuden tiedon soveltaminen omaan työhön tuoreeltaan on yksi iso vahvuus oppisopimuskoulutuksessa. Tällä hetkellä hän toimii työpaikkaohjaajana oppisopimuksella opiskelevalle kollegalleen.

”Oppisopimus on pienyrittäjän kouluttautumisessa taloudellisestikin merkittävä etu.”

10

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus


Yrittäjälle Myös yrittäjänä toimiva voi vahvistaa omaa ammatti­ taitoaan, yrittäjyysosaamistaan ja verkostojaan oppisopimus­ koulutuksen avulla. Koulutuksen tavoitteena voi olla mikä tahansa yrittäjän toimenkuvaan ja työtehtäviin soveltuva ammatillinen tutkinto tai joissakin tapauksissa lyhyempi täydennyskoulutus. Yrittäjä suorittaa koulutuksensa suurimmaksi osaksi omassa yrityksessään.

Tukea ja ohjausta Yrittäjän koulutussopimus edellyttää ammattitaitoisen työpaikkakouluttajan/mentorin löytämistä. Useimmiten yrittäjä hankkii mentorikseen kollegayrittäjän. Mentoriksi/työpaikkakouluttajaksi ryhtyvälle yrittäjälle maksetaan koulutuskorvausta. Koulutuskorvaus on veronalaista tuloa. Oppisopimusyrittäjän omalle yritykselle ei makseta koulutus­ korvausta, vaikka työpaikkakouluttaja löytyisikin omasta yrityksestä, esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa.

Mitä maksaa?

Mitä saa?

Opiskeluun käytettävä aika * Matkakustannukset oppilaitokseen * Tutkintomaksu 58 €

Yrittäjälle maksuton koulutus Tilaisuus verkostoitua muiden ammattilaisten kanssa Virallinen osaamista osoittava tutkintotodistus

*) Yrittäjällä on oikeus oppilaitoksessa toteutettavien koulutuspäivien osalta samanlaisiin opintososiaalisiin etuisuuksiin kuin työntekijänä opiskelevalla.

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus

11

Yrittäjälle

Katso lisätietoja yrittäjälle ja yrittäjää mentoroivalle maksettavista etuuksista: www.seduaikuiskoulutus.fi > Oppisopimus > Yrittäjälle


Riitta Annunen Koulutussihteeri puh. 040 868 0627

Anne Laitala

Koulutussuunnittelija puh. 040 868 0859

Pirjo Vuorinen Koulutussihteeri puh. 040 868 0897

Ilkka Pellinen

Anna-Liisa Piirto

Oppisopimuskoordinaattori puh. 040 830 0405

Jukka Porkholm

Koulutussuunnittelija puh. 040 680 7210

Koulutussuunnittelija puh. 040 868 0632

Minna Sainio

Kyllikki Anttila

Yhteystiedot Postiosoite: Kampusranta 9 C, 60320 Seinäjoki Käyntiosoite: Frami C, 3 krs, Kampusranta 9, Seinäjoki Puhelin: 020 124 4706 Faksi: 020 124 4702 Sähköposti: oppisopimus@sedu.fi Netti: www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus Koulutussuunnittelija puh. 040 868 0631

Oppisopimuspäällikkö puh. 040 830 4106

www.seduaikuiskoulutus.fi > oppisopimus

Sedu Aikuiskoulutus, Oppisopimuspalvelut

Sedu AIkuiskoulutus, Oppisopimuspalvelut  

Sedu AIkuiskoulutus, Oppisopimuspalvelut