Page 1

1117

ekAriÙYÄŠH q}utiy rìAM ElKnM 1

eedEvcHCy½sric•H Ey²ƒisHt…vi eÀR ae–AsH tlnAyi˜IÄ• epQ elAsuM ƒisHt…viÇ n—…ew sEhAdr nAy tiemAeTeyAsuM ekAriÙiel eed vsByHÆM aKAyyiel m…}uvÀ eedv jn˜i½mAyi ŒzMskÅ ayyHÆ•tH. 2 n—…ew pitAvAy eedv˜iÇniÝM kÄ ˜AvAy Ey² ƒisHt…viÇniÝM niÍ ÅÆ äpy…M smADAnvuM. epQelAsH eedv˜i½ n•i pRy…Ý 3 eedvvuM n—…ew kĘAvAy Ey² ƒisHt…vieÀR pitAvumAyv½ sHt…ti. pUÄÌmAy…M kA¯NYM niR’ pitAvA ›Ý eedvM. qlÂA ŒzVAs˜ieÀRy…M eedvmA›Ý avÀ.4 nm…ŠH èzHnÍL@ìA ›EÛAe}AeŠ avÀ ne— ŒzVsi –iÆM, a«ekAìH m·@™v¯ew èzHnÍ LiÇ nm…Šver ŒzVsi–iŠAÀ k}iy…M. eedvM nm…Æ nÇ›• aEt ŒzVAsM nm…Æ m·@™vÄÆM nÇkAÀ k}iy…M. 5ƒi sHt…vieÀR pl kxHwÍLiluM n—Å p» Ec¯Ý. a«EpAel ƒisH t …vilUew nm…ŠH vLer ŒzVAsvuM eekv¯Ý. 6 èzHnÍLueìÜiÇ Œ èzHnÍÅ niÍ L@ew ŒzVAs˜i½M r•yHÆM Evìi yANH. {ÍÅŠH ŒzVAsM ŸeìÜiÇ atH niÍÅÆM Ÿ™tANH . ötH {ÍÅÆ™ aEt kxHwÍÅ •mEyAew sVIkriŠAÀ niÍeL shAyiÆÝ. 7niÍLilu™ { ÍL@ew ètI• zåmANH. niÍÅ {Í L@ew kxHwÍÅ p»vyHÆÝeìÝ {Í ÅŠRiyAM. a«ekAìH niÍÅ {ÍL@ew ŒzVAsvuM p»vyHÆÝevÝM {ÍL Riy…Ý. 8 sEhAdrIsEhAdrãAEr, ŒsYyiÇ {ÍL½Bvic• èyAsÍeL–·i niÍLRi yNemÝ {ÍLA#hiÆÝ. aview vliy pIFkÅ {ÍÅÆìAyi¯Ý. av {ÍÅÆ tAÍAnAvu•tiluM vlu tAyi¯Ý. jIvit˜ieÀR ètI•EpAluM {ÍÅÆ nxHwe–“@.9 {ÍÅ mriÆem•H {ÍÅ mnÈiÇ k¯ti. {ÍÅ {ÍL@ew sVy˜iÇ ŒæyiŠAet mric•ver ŸyiÄ e˜}uE•lø i Æ• eedv˜iÇ {ÍÅ ŒæyiÆ•tinAlANH a« sMBvic•tH. 10 Œ mrNs¶zYmAy apkwÍLiÇniÝM eedvM {ÍeL r•ic•@. avÀ {ÍeL «wÄÝM r•iÆM. {ÍÅ avniÇ ètI •yÄ–ic• @ . «wÄÝM avÀ {ÍeL kAÆM. 11niÍÅÆ niÍL@ew èAÄØn yiÇ {ÍeL shAyiŠAnAvuM. aE–AÅ aEnkMEpÄ vLer èAÄØic•t@ekAìH eedvM {ÍeL a½#hic•tinAÇ {Í ÅŠAyi n•i pRy…M.

epQelAsieÀR pÖtiyiel mA·M öQ ElAk˜iÇ {ÍÅ ecyHt qlÂA èv]˜ikÅÆM eedv˜iÇniÝM ki“iy ²Ö XdyE˜Aewy…M Œ´AÄØtEyA ewy…M {ÍÅ èvĘic•@. «R• Xdy E˜Aew ö« stYmAeN•H qniÆ pRyA nA›M. atiÇ {ÍÅ aBimAniÆky…M ec•@Ý. niÍELAewAÏ {ÍÅ ecyH tv œw…tÇ stYmANH. lQkIkmAy vijH {AnM ekAìlÂ, eedv˜ieÀR äpekA ìANH {ÍLi« ecyHttH. 13niÍÅÆ vA yic•@ mnÈilAŠAnA›• kArYÍÅ mAÒ Em {ÍÅ niÍÅÆ q}u«ÝZ. 14niÍ ÅŠitinkM {ÍeL BAgikmAyi mnÈilA ŠAÀ k}i’«EpAel niÍÅeŠE–A}uM mnÈilAŠAÀ k}iy…em•H {AÀ ètI•i ÆÝ. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisHt… vIìuM v¯EÛAÅ {ÍÅ niÍeL–·i aBimAnM ekA_•«EpAel niÍÅÆ {ÍeL–·iy…M aBimAniŠAem•tH ni ÍÅ mnÈilAÆem•H {AÀ ètI•i ÆÝ. 15öet–·i qniÆR–…ìAyi¯Ý, a«ekAìANH niÍeL ŒdYM te• s•Ä ziŠAem•H {AÀ ŒElAcic•tH. aE–AÅ niÍÅÆ rìu tvN a½g]hItrAvAM. 16 meŠedAnYyiElÆ EpA›M v}i niÍeL s•ÄziŠAem•H {AÀ k¯tiyi¯Ý. mw ÍuEÛA}uM niÍeL kANAem•H {AÀ k¯ti. ey¸dYyiElÆ™ qeÀR yAÒ yHŠH niÍL@ew shAyM ŒvzYmAyi¯Ý. 17 ciÙiŠAetyANH {AÀ Œ pripAwi kLi“etÝ niÍÅ k¯«ÝEìA? oEr smyM þaet, aet,ÿ qÝ pR’i“H aEt smyM þalÂ, alÂ,ÿ qÝ pRy…• lQkIkerE–AelyA¹ {AÀ pripAwik Liw…•etÝ niÍÅ ciÙic•iriŠAM. 18 niÍÅÆ eedve˜ vizVsiŠAÀ k}iy…emÜiÇ, {ÍÅ niÍELAw… oriyH ŠluMþaetÿqÝM þalÂÿ qÝM oEr sm yÏ pRy…kyiel•H niÍÅÆ vizV siŠAM. 19eedvpuÒnAy Ey²ƒisHt…vuM silHVAenAsuM, tiemAeTeyAsuM {A½M èsMgic•tH þaetÿ qÝM þalÂÿ qÝ ml . ƒisH t …viÇ aetE–A}uM þaetÿ q•Ayi¯Ý. 20eedv˜ieÀR qlÂA vAgH dAnÍL@M ƒisHt…viÇ þaetÿ q•ANH. a«ekAìANH ƒisH t …vilUew nAem E–A}uM eedv˜ieÀR mhtV˜inH þŒEmÀÿ qÝ pRy…•tH. 21eedvmANH ƒisHt…viÇ niÍeLy…M {ÍeLy…M zå rAÆ•tH. eedvM {ÍeL aBixiårAŠi, teÀR viEzxe–“ a½#hvuM {Í ÅÆ nÇki. 22{ÍÅ avEÀRtAeNÝ etLiyiŠAÀ avÀ {ÍÅŠH aveÀR awyALmi“@. avÀ vAgHdAnM ecyHt« 12


2 ekAriÙYÄ 1:23-3:9

1118

nÇ›em•tinH o¯ etLiev• nilyiÇ aveÀR Œ´Avien- o¯ ŸRe–• EpAel- {ÍL@ew Xdy˜iÇ niRc•@. 23 {AÀ niÍELAwi« pRy…Ý, ötH stY mAeN•ti½ eedvM qeÀR sA•iyA keNemÝ {AÀ aEp•iÆÝ+ niÍeL zi•iÆkEyA m…RiEvløiÆkEyA ec•A tiriŠAnANH {AÀ ekAriÙiElÆ mwÍi vrAti¯•tH. 24niÍL@ew vizVAsM niy ×iŠAnA¹ {ÍÅ æmiÆ•et•l {AÀ aÄØmAÆ•tH. niÍL@EwtH awi y…Rc• vizVAsmANH. pE• {ÍÅ niÍ L@ew te• sEÙAx˜inAyi niÍELA ewAÏ èvĘiÆ•vrANH. a«ekAìH qeÀR aw…˜ s•ÄznM niÍeL sÜwe–w…Ï•tinAyiriŠ ¯etÝ {AÀ niËyic•@. 2 {AÀ niÍeL sÜwe–w…˜iyAÇ qe• Œ¯ sEÙAxi –iÆM? {AÀ d…+KitrAŠiy niÍÅÆ mAÒEm qe• sEÙAxi–iŠAnAvU. 3 öŠArNMekAìH {AÀ niÍÅŠH o¯ k˜ yc•@. a«v}i {AÀ niÍL@ewyw…˜H v¯ EÛAÅ qe• sEÙAxi–iEŠìvÄqe• sÜwe–w…˜AtiriŠNM. qniÆ niÍeL –·i ŸR–…ìH. niÍeLlÂAv¯M qeÀR Œ hÂAdM pÜiw…em•H qniÆR–…ìH. 4m…ÛH {AÀ niÍÅeŠ}utiyE–AÅ, qniÆ mn ÈiÇ vLer ciÙABArvuM d…+KvumAyi¯ Ý. niRey kÎnIErAewyA¹ {Aen}u tiytH. niÍeL sÜwe–w…˜Anl {Aen }utiytH. {AÀ niÍeL qÒmAÒM sHEn hiÆÝev•H niÍeL EbADYe–w…˜A nANH.

2

et·@ ecyt H vEnAw… •miÆk niÍL@ewyiwyiÇ o¯vÀ sÜwm… ìAŠi. ayAÅ qniÆmAÒml sÜwM v¯ ˜iytH- o¯ tr˜iÇ niÍÅeŠlÂAvÄÆM œwiyANH. (Ÿ™tiÇ œ“ipRyAÀ qniŠA #hmil . ) 6niÍÅ miŠv¯M ayAÅÆ nÇkiy zi• mtiyAytANH.7öni niÍÅ avEnAw… epARuÆky…M ayAeL ŒzV si–iÆky…M EvNM. aelÂÜiÇ kw…˜ d…+KM aven #siÆM. 8atinAÇ niÍÅ aven sH E nhiÆe••H kANiŠAÀ {AÀ aEp•iÆÝ. 9 a«ekAìA¹ {AÀ niÍÅeŠ}utiytH. niÍeL prI•i Æky…M niÍÅ qlÂAM a½sriÆÝEìA qÝ qniŠH EnAÆky…M EvNmAyi¯Ý. 10 niÍÅ orAELAw… •mic•AÇ {A½M av EnAw… epARuÆM. {AÀ epARu˜i“ueì ÜiÇ a« niÍeL k¯ti ƒisHt…vieÀR sm•˜ilANH. 11sA˜AÀ n—iÇni•H oÝM Enw¯tH qÝ k¯tiyANH {Ani« ecyHttH. sA˜AeÀR pÖtikÅ {Í ÅÆ n•AyRiyAM. 5

EÒAvAsiÇ epQelAsieÀR Ÿtk H NW H 12 EÒAvAsiÇ ƒisH t …vieÀR suvi EzxM èsMgiÆ•tinAyi {AÀ EpAyi. aview kĘAvH qnieŠA¯ nl av srM tÝ. 13aview qeÀR sEhAdrÀ tIe˜Asien keì˜AÀ k}iyA’tiÇ

qeÀR mnÈH sVÐmAyilÂ. a«ekAìH {AÀ aviwM vi“H meŠEdAenYÆ EpAyi. ƒst H …vilUew vijyM eedv˜i½ n•i. eedvM ne— qE–A}uM ƒsHt…vilUew vijy˜iElÆ nyiÆÝ. o¯ sugÓeetl˜ieÀR primLM EpAel avenÆRic•@™ vijH{A ne˜ qÍuM prÏvAÀ eedvM {ÍeL ŸpEyAgiÆÝ. 15eedv˜i½ nÇ›vAÀ {ÍÅÆ™tH ötANH + eedv˜ieÀR kA}HcyiÇ r•iŠe–w…•v¯ewy…M nzi Æ•v¯ewy…miwyiÇ {ÍÅ ƒisH t … vieÀR primLmANH. 16nziÆ•vÄŠH { ÍÅ mrNM ekAìuv¯• mrN˜ieÀR d…ÄgÓmANH . r•iŠe–w…•vÄEŠA, {ÍÅ jIvÀ ekAìuv¯• jIveÀR pri mLvuM. a«ekAìH ö« ec•@vAÀ Œ rA¹ EyAgYÀ? 17m·@™vÄ ec•@•« EpAel eedvvcnM vi·@ kA²ìAÆ vAÀ {ÍÅŠA#hmilÂ. pE• Œ´AÄ ØtEyAew ƒisHt…viÇ {ÍÅ eedvsA •iÖY˜iÇ stYM sMsAriÆÝ. eedvM ayc•verE–Ael {ÍÅ sMsAriÆÝ. 14

eedv˜ieÀR putiyniym ˜ieÀR dAsãAÄ {ÍÅ vIìuM sVyM aBimAniÆÝ evE•A? {ÍÅŠH m·@ cilerE–Ael niÍÅEŠA niÍLiÇniE•A ²pAÄzŠ ÏEvNemE•A? 2niÍÅ te• {ÍL@ew k˜ANH. Œ k˜H niÍL@ew XdyÍLiÇ q}ute–“iriÆÝ. atH ql A vrAluM aRiye–w…ky…M vAyiŠe–w…ky…M ec •@Ý. 3 ƒisHt… {ÍLilUew ayc• o¯ k˜A¹ niÍeLÝ niÍÅte• sVyM etLiyiÆk. Œ k˜H mxi ekAìl , pE•, jIviÆ• eedv˜ieÀR Œ´Avu ekAìH q}utiytANH. atH klølkkLill q}utiyiriÆ•tH . m½xYXdyÍLi lANH. 4 ƒisHt…vilUew eedv˜i½ m…ÛAek {ÍÅÆ vizVAsm…™«ekAìH {Í ÅÆ öetAeŠ pRyAM. 5 {ÍÅŠH sVÙ mAyi öQ èv]˜i ec•A½™ k}ivueì •l {AÀ pRy…•tH. {ÍL@ew èv]˜i keLlÂAM ec•A½™ k}ivuìAŠiytH eed vmANH. 6 eedvM teÀR jnty…mAy…ìA Šiy putiyniym˜ieÀR k}ivu· dAs ãArAkAÀ {ÍeL èApH t rAŠi. öQ putiyniymM o¯ q}ute–“ nYAyèmA NmlÂ. atH Œ´AviEÀRtANH. q}ute–“ nYAyèmANM mrNe˜ ekAìuv¯Ý. q•AÇ Œ´AvH jIvÀ nÇ›Ý.

3

putiyniymM Ÿ•t mhtVM t¯Ý mrN˜ieÀR ²æUx klÂiÇ q}ute– “iriÆÝ. eedvmhtVE˜AewA˜AN« v•tH. yi AEyÇjntyHŠH «wÄc•yAyi EnAŠAÀ k}iyA˜Ò EtjÈAyi¯Ý EmA ezy…ew m…K˜H. pi•IwH Œ mhtV˜ieÀR EtjÈH mA’u ekAìi¯Ý. 8tIÄc•yAy…M Œ´AvieÀR ²æUx atiluM mhtVEmRi ytAyiriÆM. 9 ötA¹ {AÀ aÄØmAÆ 7


1119 •tH. jnÍeL pApikeLÝ viDic• Œ ²æUx mhtVm…™tAyi¯Ý. aE–AÅ jn ÍeL eedv˜i½ m…ÛiÇ nItIkriÆ• ²æUxyH Š H atYDikM mhtVm…ìA›M. 10 Œ p}y ²æUxyH Æ mhtVm…ìAyi ¯Ý. q•AÇ putiy ²æUxy…ew mhtV vumAyi «lnM ec•@EÛAÅ ŒdYE˜ti½ oÝm…ìAyi¯•ilÂ. 11mÍiytH mhtVE˜A ewyA¹ v•etÜiÇ öQ nitYmAy ²æUx atiluM mhtVm…™tANH. 12 ö˜rM ètI•y…™tinAÇ {ÍÅ eeDrYzAlikLANH. 13{ÍÅ EmAezey E–AelylÂ. avÀ teÀR m…K˜i½ orAv rNmNi’u. yi AEyÇŠAÄ a« kANAtiriŠAnANH avÀ m…KM m†wiytH. mhtVM aètY•mAvukyAyi¯Ý. avÄ atieÀR avsAnM kAN¯et•H EmAez Œ#hic•i¯Ý. 14pE• oÝM mnÈilAkA ˜viDM av¯ew mnÈH awc•i¯Ý. öÝ EpAluM avÄ p}yniymM vAyiÆEÛAÅ aEt ŒvrNM aÄØe˜ m†wiyiriÆÝ. Œ ŒvrNM mA·e–“i¯•ilÂ. ƒisHt…vi lUew mAÒEm a« mA·e–w†. 15q•AÇ öÝM, avÄ EmAezy…ew nYAyèmANM vAyiÆEÛAÅ av¯ew mnÈi½m…kLiÇ orAvrNM ŸìA›M. 16q•AÇ orAÅ mAn sAÙre–“H kĘAvien piÚwÄ•AÇ, Œ ŒvrNM mA·e–w…M. 17kĘAvH Œ´A vA›Ý. kĘAvieÀR Œ´AvH qvi ewy…EìA aview sVAt×Ym…ìA›M. 18 n—…ew m…KÍÅ m†wiyi“ilÂ. nAemlÂAM kĘAvieÀR mhtVM kANiÆÝ. n—Å avenE–Ael mA·e–w…Ý. n—iel Œ mA·M œw…tÇ œw…tÇ mhtVe˜ ekAìuv ¯Ý. öQ mhtVM kĘAviÇniÝ v¯Ý. avÀ Œ´AvumA›Ý. m¿BrNikLiel Œ´Iy niDi eedvM, aveÀR kA¯NY˜AÇ, {Í eL öQ EjAli ec•AÀ Žløic•@. a« ekAìH {ÍÅ nirAzrA›•ilÂ. a«Ep •iÆÝmilÂ. 2pE• {ÍÅ nANM ek“ rhsYv}ikLiÇniÝ mARiyiriÆÝ. { ÍÅ kQzlÍL@pEyAgiŠAEnA eedv ˜ieÀR ŸpEdzÍÅ mA·AEnA œ“AŠiyi “ilÂ. {ÍÅ stYM «RÝte• pWi–i ÆÝ. aÍenyANH {ÍÅ ŒerÝ jn ÍÅÆ kANic• @ ekAw…Æ•tH . eedv ˜i½ m…•iÇ {ÍLArAeN•H aÍen yANvÄÆ av¯ew Xdy˜iÇ mnÈilA ytH. 3{ÍÅ èsMgiÆ• suviEzxM m†w…pwmNi’tAyiriŠAM. pE• nxHw e–“vÄÆmAÒEm a« m†w…pwmNi’ tAœ. 4 avizVAsikL@ew mnÈien öQ ElAk˜ieÀR BrNADipÀ* aÓmAŠi yiriÆÝ. avÄŠH suviEzxe˜- ƒi sHt…vieÀR mhtV˜ieÀR suviEzx e˜ evLic•mAyi kANAÀ k}iyilÂ. ƒi sHt…vANH eedv˜ieÀR èticHCAy. 5 {ÍÅ {ÍeL–·i èsMgiÆ•il . q•AÇ Ey²ƒsHt…vANH kĘAvH q •eÒ {ÍÅ èsMgiÆ•tH ; {ÍÅ

4

BrNADipÀ þeedvMÿ q•ÄØM.

2 ekAriÙYÄ 3:10-4:18

Ey²vi½Evìi niÍL@ew dAsãArA eNÝM. 6eedvM oriŠÇ pR’u, þö¯“iÇ ni•H èkAzM tiLÍuM!ÿ öQ eedvM te• yANH aveÀR evLic•M {ÍL@ew Xdy ÍLiÇ èkAzi–ic• t H . ƒisH t …vieÀR m…Ke˜ eedvIkEtjÈien aRiyAÀ a½vdiÆk v}iyANH eedvM {ÍÅÆ Œ èkAzM nÇkiytH. 7 eedv˜iÇ ni•ANH {ÍÅŠH öQ niDi lBic•tH. pE• {ÍÅ Œ niDi ŸÅeŠA_• m¿BrNikÅ mAÒmANH. Œ mhAzåi {ÍLiÇ ni•lÂmRic•H eedv ˜iÇni•AeN•H a«kANiÆÝ. 8{ ÍÅÆ ¡·@M niRey buÖim…“@kLAeN ÜiluM ö«ver prAjye–“i“ilÂ. qÙA ¹ ecE•ìetÝ EpAluM cilE–AÅ {ÍÅŠRiyAÀ k}iyielÂÜiluM {ÍÅ eekviwe–“i“il . 9 plE–A}uM {ÍÅ pIFi–iŠe–“i“@eìÜiluM {ÍÅ eek viw…kyilÂ. cilE–AÅ {ÍÅÆ Evdni c•i“@eìÜiluM {ÍÅ nzi–iŠe–“i“ilÂ. 10 Ey²vieÀR mrNM ql A yH E –A}uM {ÍÅ {ÍL@ew zrIr˜iÇ EpRuÝ. ƒisHt…vieÀR jIvitvuM {ÍL@ew zrIr ˜ilUew aRiEyìtiElŠAyi {ÍÅ kÄ ˜AvieÀR mrNe˜ vhiÆÝ. 11{ÍÅ jIvic•iriÆe•ÜiluM Ey²vi½ Evìi {ÍeLE–A}uM mrNM q• apkw˜i lANH . Ey²ƒisH t …vieÀR jIvitM n—…ew nzVrmAy zrIr˜iÇ kA¹•ti nA¹ nm…ŠiÍen sMBviÆ•tH. 12ati nAÇ mrNM {ÍLiÇ èvĘiÆÝ, pE• jIvÀ niÍLiluM. 13 ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen q}ute– “iriÆÝ, þ{AÀ vizVsic•@, atinAÇ {AÀ sMsAric•@.ÿ* {ÍL@ew vizVAs vuM aÍenyANH. {ÍÅ vizVsiÆÝ, atinAÇ {ÍÅ sMsAriÆÝ. 14kĘA vAy Ey²vien eedvM ŸyiÄe˜}uE• lø ic• @ . eedvM {ÍeLy…M Ey²viEnA ewA˜H ŸyiÄ–iÆem•H {ÍÅŠRiyAM. eedvM {ÍeL niÍELAewAÏ ekAìu vriky…M n—Å aveÀR s•iDiyiÇ niÇÆky…M ec•@M. 15öetlÂAM niÍÅÆ EvìiyANH. aÍen eedv˜ieÀR kA¯ NYM œw…tÇ œw…tÇ ŒL@kÅÆ nÇ› EÛAÅ atH eedv˜ieÀR mhtV˜inH œw…tÇ œw…tÇ sHEtAÒÍeL ekAìu v¯M. vizVAsE˜Aew jIviÆÝ a«ekAìANH {ÍÅ oriŠluM d…Äb• lrAkA˜tH. {ÍL@ew BQtikzrIrM dinM èti d…Äb•lmA›EÛA}uM {ÍL@ew Ÿ™i el Œ´AvH pu«tAyieŠAìiriÆÝ. 17 ›Rc•@ smyE˜Æ {ÍÅÆ ecRiy èzHnÍL@eìÜiluM Œ èzHnÍÅ { ÍeL nitYmhtV˜iElÆ nyiÆÝ. Œ mhtVmANH èzHnÍeLŠAÅ vlutH. 18a« ekAìH {ÍÅ kA¹•tien–·iyl kANAnAkA˜tien–·i ciÙiÆÝ. kìtien–·iylÂ. n—Å kA¹•tH ›Rc•@ 16

þ{AÀ ... sMsAric@• ÿ ŸÖrNi sÜI. 116+10.


2 ekAriÙYÄ 5:1-6:6

1120 RiyAM. a«ekAìH qlÂAv¯M mric•@. 15jIvi c•iriÆ•vÄŠH öniyEÍA“@ tÍÅÆ Evìi jIviŠAtiriŠAÀ ƒisHt… qlÂAv ÄÆM Evìi mric•@. avÀ avÄÆEvìi mriÆky…M öni avÀ tniÆ Evìi jIviÆ•tinAyi ŸyiÄe˜}uE•ÇÆ ky…M ecyHt…. 16 öE–AÅ m…tÇ Œer–·iy…M lQkIkÄ ciÙiÆ•«EpAel {ÍÅ ciÙiÆk yilÂ. m…ÛH {ÍÅ ƒisHt…vien–·i öQ v}iyiÇ ciÙic•i¯Ý. q•AÇ öE–AÅ {ÍLÍen ciÙiŠilÂ. 17o¯vÀ ƒisHt… vilAyAÇ avÀ putiy s]xHwiyA›Ý. p}yetlÂAM mARiyiriÆÝ. qlÂAM pu« tAŠe–“iriÆÝ. 18öQy…™etlÂAM eedv ˜iÇni•ANH . eedvM ƒisH t …vilUew avEny…M nE—y…M a½r{Hji–ic•@. jn ÍeL avEnAwH a½r{Hji–iÆ• Evl eedvM {ÍÅÆ triky…M ecyHt…. 19m½ xYrAziÆM tniÆmiwyiÇ smADAnM ÐApic• @ ekAìH eedvM ƒisH t uviÇ ŸìAyi¯e••ANH {AÀ sUci–iÆ•tH. m½xY¯ew pApÍÅ avÄeŠtirAyi kNŠiel}utAet ƒisHt…viÇ jIviÆ• ver eedvM pApvim…årAÆÝ. jnÍ ÅŠH öQ smADAnsE•zM q˜iŠAÀ avÀ {ÍeL niEyAgic•@. 20a«ekAìu ƒisHt…vi½ Evìi èsMgiŠAÀ {ÍÅ ayyHŠe–“iriÆÝ. atH eedvM {ÍLi lUew jnÍeL viLiÆ•«EpAelyAyi ¯Ý. niÍÅ eedvvumAyi smADAn ˜iÇ k}iyNem•H niÍELAwH aEp•i ÆEÛAÅ {ÍÅ ƒisHt…vieÀR EpriÇ sMsAriÆkyANH. 21ƒisHt…viÇ pApmi lÂAyi¯Ý. q•AÇ eedvM aven {Í eLèti pApmAŠi. eedvsm•M {ÍÅ ƒisHt…viÇ nItIkriŠe–w…•tinANH avÀ öÍen ecyHttH. {ÍÅ eedvE˜AewA˜H èvĘiÆ •vrANH. a«ekAìH {ÍÅ niÍ ELAwH aEp•iÆÝ+ eedv˜iÇni•H niÍÅ sVIkric• äp vYÄØmAŠ¯tH. 2 eedvM pRy…Ý, þtŠsmy˜H {AÀ nie• Ek“@. r• y…ew divs˜iÇ {AÀ ninŠH shAy vuM nÇki.ÿ eyz•AvH 49+8

smyE˜EŠ nilniÇÕ. n—ÅÆ kANA nAkA˜« qe•ÝM nilniÇÆM. {ÍL@ew zrIrM- {ÍÅ öQ ®miyiÇ vsiÆ• œwArM-tkÄŠe–w…em•H {ÍÅŠRiyAM. pE• eedvM {ÍÅÆ vsiŠAÀ o¯ vIw… k¯«M. a« m½xY niÄ—itmAyiriŠyilÂ. atH sVÄ‹˜iÇ nitYmAy o•AyiriÆM. 2 pE• {ÍL@ew öQ zrIrM •INitmAyiriÆÝ. {Í L@ew sVÄ‹Iy Bvn˜inAyi {ÍÅ eed vE˜Aw… èAÄØiÆÝ. 3a« {ÍeL vOM Dri–ic•H {ÍL@ew ngHnt mR yHÆM. 4 öQ œwAr˜iÇ {ÍÅ vsiÆ EÛAÅ {ÍÅÆ BArÍL@ìA›Ý, BQtI kmAy öQ zrIrM eekevwiyNem• Œz yAll pE• sVÄ‹IymAy Bvn˜iÇ vsiŠNem• Œ#h˜AÇ te•. a E–AÅ nzVrmAy öQ zrIrM jIvÀ ekAìu epAtiye–w…M. 5 atinAyi“A¹ eedvM {ÍeL ŸìAŠiytH. eedvM {ÍÅÆ Œ jIvÀ nÇ›em•ti½ etLivAyi“ANH Œ´Avien {ÍÅÆ nÇkiyiriÆ•tH. 6 a«ekAìH {ÍÅÆ qE–A}uM eeDrY m…ìH. öQ zrIr˜iÇ jIviÆEÛAÅ {ÍÅ kĘAviÇniÝM akelyAeNÝ {Í ÅŠRiyAM. 7 vizVAs˜AlA¹ {ÍÅ jIviÆ•tH, kA¹•tillÂ. 8 a«ekAìH {AÀ pRy…Ý {ÍÅÆ vizVAsm…ìH. atinAÇ öQ zrIr˜iÇni•k•H kĘA viEnAw… œew vI“ilAyiriŠAÀ {ÍÅ Œ#hiÆÝ. 9eedve˜ èItie–w…Ïk yANH {ÍL@ew l•YM. {ÍL@ew öQ zrIr˜ilAyiriÆEÛA}uM kĘAviEnA ewA˜AyiriÆEÛA}uM aven sÚxHw nAÆkyANH {ÍÅŠA#hM. 10{ÍÅ qlÂAv¯M ƒisHt…vi½ m…ÛiÇ viDiŠ e–wAÀ niE• p·U. oAErA¯˜½M aÄhi Æ•« lBiÆM. ®miyiel zrIr˜iÇ jIvi c•E–AÅ ecyHt èv]˜iy…ew nãtiãy ½sric•H oAErA¯˜ÄÆM viDi lBiÆM.

6

eedv˜ieÀR sE H nhitrAkAÀ shAyiÆÝ 11 kĘAvien ByŠNem•tieÀR aÄ ØemeÙ•H {ÍÅŠRiyAM. atinAÇ stYM sVIkriŠAÀ ŒL@keL shAyiÆ •ti½ {ÍÅ æmiÆÝ. {ÍÅ yTAÄ Ø˜iÇ qÙAeNÝ eedv˜inRiyAM. niÍÅÆM atRiyAem•AeNeÀR DArN. 12 {ÍÅ niÍELAw… vIìuM Œ´ èzMs nwÏkyl . pE• {ÍeL–·i niÍ ELAw… pRy…kyANH. {ÍeLec•AlÂi aBimA niŠA½™ kArNÍÅ nÇ›kyANH . puREm kANAvu• kArYÍL@ew awiÐA n˜iÇ ahÜriÆ•vErAwH mRupwi pR yAÀ niÍÅŠE–AÅ k}iy…M. orAL@ew Xd ˜ielÙA¹™et•H avÄ kArYmAÆ •ilÂ. 13{ÍÅ mAnsIkmAyi suEbAD mil A ˜vrAeNÜiÇ a« eedv˜i½ mAÒM EvìiyANH. {ÍÅÆ EnrAy mn SeìÜiÇ a« niÍÅÆmANH. 14ƒisHt… vieÀR sHEnhM {ÍeL niy×iÆÝ. qÚekAeì•AÇ o¯vÀ qlÂA jnt yH Æ Evìiy…M mric• @ qÝ {ÍÅŠ

{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, ötANH þtŠ smyMÿ þr•y…ew divsMÿ ötA›Ý. 3 {ÍL@ew èv]˜iyiÇ jnÍÅ qeÙ ÜiluM et·H kìupiwiŠAÀ {ÍÅŠA#h milÂ. a«ekAìH m·@™vÄŠH buÖim…“uìA Æ• o¯ èv]˜iy…M {ÍÅ ec•@kyilÂ. 4 pE• yAtnkÅ shic•@M ›}–ÍLiÇ ake–“@M èyAse–“uM vliy èzHn ÍeL Enri“@ekAìuM qlÂAmAÄ‹˜iluM eedv˜ieÀR dAsãArAeN•H {ÍÅ kANiÆÝ. 5mÄ”iŠe–w…ky…M twvRyi ElŠH qRiye–w…ky…M ec•@Ý. jnÍÅ EkApA›lrAyi {ÍÅeŠtirAyi lh LkÅ sMGwi–iÆÝ. plE–A}uM ŸQ¹M ŸRŠvumilÂAet {ÍÅ kWinAÖVAnM ec •@Ý. 6 {ÍÅ aRiviluM •myiluM kA¯ NY˜iluM pri²ÖiyiluMœwi eedv

5


1121 ˜ieÀR dAsãArAeN•H kANic•@ ekA w…Ï. pri²ÖA´AvilUewy…M yTAÄØ sHEnh˜ilUewy…M, 7 stYM pR’uM eed v˜ieÀR zåiyilUewy…M {ÍÅ a« kANic•@. qlÂA˜i½M {ÍÅÆEvìi vAdiÆvA½™ avkAzM {ÍÅ EnrAy mAÄ‹˜iÇ ŸpEyAgiÆÝ. 8 cilÄ {Í eL ŒdriÆÝ, pE• m·@ cilÄ {ÍeL apmAniÆÝ. cilÄ {ÍeL–·i nlÂtH pRy…e•ÜiluM EveR cilÄ d…xic•@ pR y…Ý. cilÄ {ÍeL ½NyãAerÝ viLi ÆÝ. pE• {ÍÅ stYM pRy…•v rANH. 9 cilÄ {ÍeL apricitrAyi k¯ ti. pE• vLerE–ÄÆ {ÍeL aRiyAM. {ÍÅ mriÆ•«EpAel kANe–“@. pe• EnAÕ! {ÍÅ jIvic•@ekAìiri ÆÝ. zi•iŠe–“@evÜiluM {ÍÅ ekAlÂe–“ilÂ. 10{ÍÅŠH d…+KiŠAÀ ŽeR y…eìÜiluM {ÍÅ qE–A}uM Ÿl s i ÆÝ. {ÍÅ pAvÍLAeNÜiluM vizVA s˜iÇ aEnkM Eper {ÍÅ DnikrA ÆÝ. {ÍÅ oÝmilA˜verÜiluM {ÍÅŠH qlÂAm…ìH. 11 ekAriÙYrAy niÍELAwH {ÍÅ sVt ×mAyi sMsAric•@. {ÍÅ niÍELAwH XdyM «RÝ. 12niÍELAw…™ {ÍL@ew sHEnhvikArÍÅ nilc•i“ilÂ. niÍLANH niÍL@ew sHEnh˜i½ twÈm…ìAŠi ytH. 13niÍÅ qeÀR mŠÅ q• EpAel yANH {AÀ niÍELAwu sMsAriÆ•tH. {ÍÅ niÍELAwH ecyHt« EpAelte• ec•@ky…M niÍL@ew XdyM «RÆkyuM ec•@k. aeeƒst H vErAewAÏ™ vAs˜i½ m…•Riyi–H 14 niÍÅ avizVAsikeLE–Alu™v rlÂ. atinAÇ niÍÅ avErAwu EcrAtiri Æk. nãy…M tiãy…M o¯mic•iriŠilÂ. ö¯ “@M evLic•vuM oÝM p»vyHŠilÂ. 15ƒi sHt…vinH eblIyAlumAyi qÍen EcrA nA›M.? o¯ avizVAsiŠH vizVAsiEyA ewA˜H qÙu ec•AnA›M? 16eedvAly ˜inH vi#hÍL@mAyi o¯ EcÄc•y…milÂ. jIviÆ• eedv˜ieÀR ŒlyM n—LA ›Ý. eedvM pR’«EpAel+ þ{AÀ avriÇ vsiÆky…M avErA ewAÏ nwÆky…M ec•@M. {AÀ av¯ew eedvvuM avereÀR jnty…mAyiriÆM.ÿ ElvY. 26+11-12 17

þatinAÇ niÍÅ avriÇni•H ak luk, sVyM avriÇni•H EvÄepw…k kĘAvH pRy…Ý. a²ÖmAyetA•i eny…M etAw¯tH, aE–AÅ {AÀ niÍeL sVIkriÆM.ÿ eyz•AvH 52+11 18

þ{AÀ niÍL@ew pitAvAyiriÆM, niÍÅ qeÀR puÒãA¯M puÒikL@M. sÄv•zånAy kĘAvu pRy…Ý.ÿ 2 zm…EvÇ 7:8;,7+14;

7

èiye–“ sHEnhitEr, nm…ŠH eedv ˜iÇni•H öQ vAgH d AnÍÅ ŸìH .

2 ekAriÙYÄ 6:7-7:11

a«ekAìH n—…ew zrIre˜y…M mnÈi eny…M a²ÖmAÆ• qlÂA˜iÇniÝM nm…Šu EmAcnM EnwNM. n—Å jIviÆ• mAÄ‹˜iǘe• pUÄÌrA›vAÀ nm…Æ æmiŠAM. kArNM n—Å eedve˜ bµ mAniÆÝ. epQelAsieÀR ŒhA dM niÍL@ew XdyM {ÍÅÆ «RÆk. {ÍÅ ŒErAw…M et·@ ecyHti“ilÂ. {Í LA¯ewy…M vizVAse˜ nzi–iÆkEyA vÉiÆkEyA ecyHti“ilÂ. 3niÍeL ›· e–w…˜Anl {Ani« pRy…•tH. niÍELA ewAÏ jIviŠA½M mriŠA½M {ÍÅ t•A RAeNÝM aÒmAÒM {ÍÅ niÍeL sHEn hiÆÝevÝM {AÀ m…Ûu niÍELAw… pR’i“@ìH. 4qniÆ niÍLiÇ vliy vizVAsm…ìH. {AÀ niÍLiÇ aBimAni ÆÝ. niÍÅ qniÆ vLer eeDrYM t¯Ý. {ÍL@ew ql A kxH w tkLiluM qniÆ vliy ŒhÂAdM EtAÝÝ. 5 meŠEdAnYyiÇ q˜iyE–AÅ {Í ÅÆ viæmm…ìAyilÂ. {ÍÅÆ ¡·@M kxHwtkLAyi¯Ý. {ÍÅŠH Ÿ™iÇ By vuM puRÏ y…ÖvumAyi¯Ý. 6pE• èzH nÍL@™ver eedvM ŒzVsi–iÆÝ. tIe˜AsH v•E–AÅ eedvM {ÍeL ŒzVsi–ic•@. 7aveÀR vrvuM av½ niÍÅ nÇkiy ŒzVAsvuM {ÍeL ŒzVsi–ic•@. niÍÅŠH qe• kA¹vA ½™ Œ#hM tIe˜AsH {ÍELAw… pR ’u. niÍÅÆ niÍL@ew èv]˜ikLiÇ vLer d…+Km…eì•H avÀ {ÍELAw… pR ’u. niÍÅÆ qeÀREmlu™ mh˜Ay æÖeyÆRic•@M tIe˜Asu pR’u. a« Ek“E–AÅ {AÀ ŽeR sEÙAxic•@. 8 {AÀ niÍÅŠyc• q}u˜H niÍeL m…ÛH d…+KitrAŠiyi¯Ý. qÜiluM a Íen q}utiytiÇ qniÆ ›NHWitmilÂ. Œ k˜H niÍeL Evdni–ic•@ qe•niŠ RiyAM. atiÇ {AÀ d…+KiÆÝ. pE• ›Rc•@ kAlE˜ŠEl Evdn ŸìAy…Z. 9 öE–AeLniÆ sEÙAxM EtAÝÝ. niÍ eL d…+KitrAŠiytill niÍL@ew sÜwM niÍLiÇ mAnsAÙrm…ìAŠi q•tilA eNeÀR sEÙAxM. eedEvcHCEpAel te• niÍÅ d…+KitrAyi. atinAÇ ni ÍÅ o¯ v}iyiluM {ÍLAÇ pIFi–iŠ e–“il . 10eedvM Œ#hiÆ•èkArM EKdiÆ• o¯vnH mAnsAÙrM sMBvi ÆÝ. ötH o¯ven r•yiElÆ nyi ÆÝ. nm…ŠtiÇ d…+KiEŠìtilÂ. q•AÇ, ElAk˜i½™ d…+K˜ieÀR rIti mrNe˜ v¯ÏM. 11eedvIkmAy d…+KM niÍÅÆ ìAyi¯Ý. öE–AÅ Œ d…+KM niÍÅeŠ ÙA¹ ekAìuv•etÝ kA¹k. Œ d…+KM niÍeL vLer gQrvŠArAŠi. ni ÍÅ et·@kArelÂÝ ÐApiŠAÀ niÍÅ ŠtH Œ#hm…ìAŠi. a« niÍeL EkApA ›l¯M BI¯ŠL@mAŠi. atH qe• kA¹• ti½ niÍeL Eèri–ic•@. a« niÍeL æÖAluŠLAŠi. zri mAÒM ec•@•tinH a« niÍeL Eèri–ic•@. Œ èzHn˜iÇ niÍÅ niÍeL˜e• ›·vim…årAÆ 2


2 ekAriÙYÄ 7:12-8:24

1122

12

ky…M ecyHt…. {AÀ Œ ke˜}utiy« ŸpávM ecyH t vEnA, ŸpáviŠe–“ vEnA Evìiy…mlÂ. pE• niÍÅÆ {Í L@ew Emlu™ ²xHkAÙi eedv˜i½ m… ÛAek kANiÆ•tinAyi¯Ý {AÀ Œ ke˜}utiytH. 13a«ekAìANH {ÍÅ ŒzVsi–iŠe–“tH. {ÍÅ vLer ŒzVsi–iŠe–“@. œwA et tIe˜AsieÀR ŒhÂAd˜iÇ {Í ÅÆ œw…tÇ sEÙAxm…LvAyi. niÍeL lÂAv¯M aveÀR mnÈinH sVÐt nÇki. 14 niÍeLÆRic•H {AÀ tIe˜Asi½ m… ÛiÇ èzMs nw˜i. niÍL@ew kArY ˜iÇ qniÆ et·@p·iyielÂÝM niÍÅ etLiyic• @ . 15niÍeLl A v¯M a½sri ŠAÀ t•ARAyi¯Ý qÝM oAÄÆEÛAÅ niÍLilu™ aveÀR sHEnhM aDikM vÄÖiÆÝ. niÍÅ aven ByE˜Aw…M viRyElAw…M sVIkric•@. 16qniÆ niÍ eL pUÄÌmAy…M vizVsiŠAem•tinAÇ qniÆ vLer sEÙAxM. ƒist H Iy dAnM sEhAdrãAEr, meŠEdAnYyiel sB kÅÆ eedvM nÇkiy äpeyÆRic•H niÍeL aRiyiŠAÀ öE–AÅ {ÍLA# hiÆÝ. 2 vliy d…rÙÍLilUew Œ vizVAsikÅ prI•iŠe–“i¯Ý. avÄ vLer pAvÍLANH. q•AÇ avÄ tÍÅ ÆìAy mh˜Ay Œn•MekAìH vLer dAnM ecyHt…. 3 k}iyAvu•Ò avÄ dAnM ecyHt…ev•H qniÆ niÍELAw… pRy… vAÀ k}iy…M. tAÍAvu•tilDikM EpA luM Œ vizVAsikÅ dAnM ecyHt…. sQj nYmAyANH avritH ecyHttH. Œ¯M pR ’i“@mlÂ. 4eedv˜ieÀR jntyHŠAyi Œ ²æUx p»vyHŠAÀ tÍeL a½vdiŠ Nem•H avÄ {ÍELAwH vIìuM vIìuM yAcic•@. 5{ÍÅ ètI•iŠA˜ viD˜i lANvÄ dAnM ecyHttH. avÄ pNM dAnM ec•@•ti½ m…Ûu te• tÍeL˜e• kĘAvi½M {ÍÅÆmAyi nÇkiŠ}i ’i¯Ý. atA¹ eedvM Œ#hiÆ •«M. 6a«ekAìH äpy…EwtAy öQ èv] ˜ikÅ ecyH t …tIÄÆ•ti½ niÍeL shAyiŠAÀ {ÍÅ tIe˜AsiEnAw… ŒvzYe–“@. tIe˜AsANH Œ EjAli «w ÍiytH. 7niÍÅ qlÂAŠArY˜iluM sÛ• rANH. vizVAs˜iÇ, vcn˜iÇ, aRi viÇ, qlÂA kArY˜ilum…™ oQ/ukY˜iÇ {ÍLiÇniÝ pWic• sHEnh˜iÇ. a« EpAel dAnM ec•@•tiluM niÍÅ sÛ •rA›vAÀ {ÍÅ Œ#hiÆÝ. 8 dAnM ec•@vAÀ {AÀ niÍELAw… kløi ÆkylÂ. q•AÇ niÍL@ew sHEnhM yTA ÄØ sHEnhmAENA q•AeNniŠRiEy ìtH. m·@™vÄ shAyiÆ•tiÇ qÒ mAÒM tlørrAeNÝ kANic•@ tÝekA ìA¹ {An« ec•@•tH. 9n—…ew kĘA vAy Ey²ƒisH t uvieÀR äpey–·i niÍÅŠRiyAM. ƒisHt… DniknAyi¯Ý; pe• niÍeL DnikrAŠAÀ Evìi avÀ driánAyi.

8

10

niÍÅ öÍen ec•Nem•ANH qeÀR Œ#hM+ k}i’vÄxM dAnM ecE•ìu•vriÇ m…ÛãAÄ niÍLAyi ¯Ý. nÇkiyvriluM niÍLAyi¯Ý m…Û ãAÄ. 11a«ekAìH öE–AÅ niÍÅ «w Íiy EjAli m…}umi–iÆk. aE–AÅ niÍ L@ew þèv]˜ikÅÿ þec•@vA½™ niÍ L@ew Œ#hE˜AwHÿ smmA›M. niÍÅÆ™ tiÇniÝM dAnM ec•@k. 12nÇkAÀ niÍ ÅŠA#hm…eìÜiÇ niÍL@ew dAnM sVIk riŠe–w@M. niÍÅÆ™tieÀR awiÐAn ˜ilANH niÍL@ew dAnM vilyi¯˜e– w…•tH; alÂAet ölÂA˜tieÀR awiÐAn ˜ill . 13m·@™vÄ ŒzVsi–iŠe–w… EÛAÅ niÍÅ kxH w ty½BviÆ•tH kA¹•tH {ÍÅŠixHwmilÂ. qlÂA˜iluM {ÍÅ Œ#hiÆ•« smtVM ŒNH. 14öQ smy˜H niÍÅŠH DArALM ŸìH. niÍÅ Æ™ öQ sADnÍÅ m·@™vÄÆ ŒvzY m…™« nÇ›vAÀ shAyiÆM. pi•IwH, avÄŠH ŒvzY˜i½ìA›EÛAÅ niÍ ÅŠH ŒvzYm…™tH nÇkAÀ avÄÆ k}iy…M. aÍen qlÂAv¯M «lYrA›M. 15 ti¯ev}uÏkLiÇ q}ute–“«EpAel, þDArALM sÛAdic•vnH aDikm…ìAkilÂ, aDikM sÛAdiŠA˜vnH tIer ölÂAtA ky…milÂ.ÿ puR–AwH 16+18 tIe˜AsuM shcArikL@M qniÆ niÍELAw…™ aEt sHEnhM tIE˜AsieÀR Xdy˜iluM niRc•ti½ {AÀ eedvE˜Aw… n•ipRy…Ý. 17{ÍÅ ec•AÀ ŒvzYe–“« tIe˜AsH sVIk ric•@. niÍLiElÆ v¯vAÀ avÀ vLer ŽeR tAlørYe–“tinAÇ sVÙM öcHCŠ wime–“H avÀ öE–AÅ puRe–w…Ý. 18 ql A sBAMgÍL@M èkIĘiÆ• sEhAdren {ÍÅ tIe˜AsiEnAewA–M ayyHÆÝ. suviEzxe˜ Esvic•ti nAlANH ayAÅ kIĘimAnAytH. 19öQ dAnvumAy…™ {ÍL@ew yAÒyiÇ a½g miŠA½M sB öQ sEhAdren etre’ w…˜i“@ìH. kĘAvinH mhtVM ekAìuv¯ •tinANH {ÍÅ öQ èv]˜ikÅ ec•@ •tH. œwAet Esvn˜i½™ {ÍL@ew s•Öt èkwi–iŠA½M. 20 ŸdArmAy dAnM eekkArYM ec•@• rItiey ›Ric• @ ìAEyŠAvu• vimÄz nÍÅeŠtier m…Àk¯tlukL@M ŒvzY mANH. 21kĘAvieÀR ¶xHwiyiÇ mAÒml m½xYeÀR kÌiluM zriyAy ätYM ec •Nem• niÄbÓEm {ÍÅÆZ.22sdA Esvns•ÖnAy {ÍL@ew sEhAdr enÕwi avErAewA˜yyHÆÝ. pl tr ˜iÇ avn« etLiyic•i“@ìH. avnH niÍLiÇ vLer vizVAsm…™«ekAìH v¯vAÀ œw…tÇ tiw…Šm…ìH. 23 öni, tIe˜AsienÆRic•H- {ÍL@ew dQtY˜iÇ pÜALiyAy avÀ qE•A ewAÏ niÍeL shAyiŠAÀ èvĘi ÆkyANH. m·@ sEhAdrãAer–·i- sBk Lyc• avÄ ƒisHt…vi½ mhtVM ekAw… ÆÝ. 24a«ekAìH niÍÅŠH yTAÄØ ˜iÇ sHEnhm…eì•vÄÆ kA“ieŠAw… 16


1123 Æk. {ÍÅ niÍeLec•AlÂi qÚekAìH aBimAniÆÝev•H aver kANiÆk. aE–AÅ qlÂA sBkÅÆM a« kA¹vAÀ k}iy…M. ƒist H Iy sEhAdrãAer shAyiÆk eedv˜ieÀR jnÍÅÆEvìiy…™ shAye˜–·i {AÀ niÍÅeŠ}u Etì ŒvzYmilÂ. 2niÍÅ shAys•Ö rAeN•H qniŠRiyAM. niÍL@ew nl mn Ðitiey–·i mŠEdAnYyiel jntEyAwH {AÀ puk}H˜i–RyARuìAyi¯Ý. k}i ’vÄxM ver aKAyŠArAy niÍÅ dAnM ec•AÀ s•ÖrAyi¯Ýev•H {AÀ avErAw… pR’u. dAnM ec•@vA ½™ niÍL@ew s•Öt öviw…e˜ cilerÕwi ati½ s•ÖrAŠi. 3 pE• {AÀ öQ sEhAdrãAer niÍL@ewyw… E˜Æ ayyHÆÝ. niÍeLec•AlÂi {Í ÅÆ™ aBimAnM vYÄØmAkAÀ {AnA# hiÆ•ilÂ. {AÀ niÍELAw… pR’« EpAel te• niÍÅ o¯ÍiyiriÆvAÀ {AÀ Œ#hiÆÝ. 4 meŠEdAnYŠAÄ Œ erÜiluM qE•AewA–M vÝ EnAÆEÛAÅ niÍÅ t•ARAyiriÆ•il qÝ kìAÇ {ÍÅŠH a« nANEŠwA›M. {ÍÅ niÍLiÇ aÒmAÒM vizVAsM èkwi–ic•i ¯Ý. (niÍÅÆM l‘iEŠìiv¯M!) 5 a« ekAìANH qe•ŠAÅ m…eÛ niÍeL vÝ kANAÀ öQ sEhAdrãAErAwH ŒvzYe– wAÀ qniÆ EtA•iytH. niÍÅ vAgHdAnM ecyH t dAnM o¯ŠivyH Š AÀ avÄÆ k}iy…M. aE–AÅ {ÍÅ v¯EÛAÅ atH t•ARAyiriÆM. niÍÅ ekAw…ŠAÀ t•A RAyi¯• dAnM. ekAw…ŠAÀ niÄbÓiŠ e–wA˜ dAnM. 6 öÒy…M oAÄÆk+ aløM mAÒM vityHÆ •vÀ ›Rc• @ mAÒM ekA•@Ý. pe• aDikM vitÆ• ŒÅ aDikM ekA•@Ý. 7 nÇkAÀ oAErA¯˜¯M mnÈiÇ niËyi c•« nÇkNM. mnSenAÙH oÝM ekAw…Š ¯tH. niÄbÓ˜AluM ekAw…Š¯tH. sEÙA xE˜Aew nÇ›•ven eedvM sHEnhi ÆÝ. 8 eedv˜inH niÍÅŠH Evìtil DikM a½#hM nÇkA½M k}iy…M. a E–AÅ niÍÅŠH qlÂAM DArALm…ìA›M. oAErA nl èv]˜iÆ nÇ›vA½M niÍ ÅÆ anvDiy…ìAvuM. 9 ti¯ev}uÏk LiÇ öÍen q}utiyiriÆÝ+ þavÀ oQdArYmAyi pAvÍÅÆ nÇ ›Ý; aveÀR dy qe•ÝM nilni ÇÆM.ÿ sÜIĘnÍÅ 112+9

9

10

vityHÆ•v½ viÏ nÇ›•tH eed vmANH. avÀ ŒhAr˜inH a–vuM nÇ ›Ý. eedvM niÍÅŠH Œ´Iy viÏkÅ nÇ›ky…M avey vLÄÏky…M ec•@M. niÍL@ew nãyiÇ avÀ nl viLvu ìAÆM. 11niÍÅÆ sVt×mAyi dAnM ec•@•tinH eedvM niÍeL qlÂA aÄ Ø˜iluM DnikrAÆM. {ÍLilUew niÍÅ nwÏ• dAnDÄ—ÍÅŠH jnÍÅ eedv˜i½ n•i pRyAÀ EèritrA›M. 12 niÍÅ nÇ›• EsvnÍÅ eedv

2 ekAriÙYÄ 9:1-10:10

˜ieÀR jntyHŠH vliy shAymA›M. œwAet niÍL@ew EsvnM m·@ cil«M œw…tlAyi ekAìuv¯M. eedv˜i½ œw… tÇ œw…tÇ n•i a« vAÍieŠAw…ÆM. 13 niÍL@ew öQ èv]˜ikÅ niÍL@ew vizVAs˜i½ etLivAyiriÆM. a« m†lM eedve˜ jnÍÅ sHt…tiÆM. ƒi sHt…vieÀR suviEzxM niÍÅ vizVsi Æ• suviEzxM niÍÅ a½sriÆ •«ekAìH avÄ eedve˜ vA}HÏM. niÍÅ av¯mAy…M m·@™v¯mAy…M sVt×mAyi p»vyHÆ•« ekAìH jn ÍÅ eedve˜ vA}HÏM. 14avÄ niÍÅ ÆEvìi èAÄØiÆEÛAÅ eedvM niÍ LiÇ ecAri’ mh˜Ay äpeyec•AlÂi œw…tÇ vA/lYE˜Aew èAÄØiŠAM. 15 vizdIkriŠAnAvA˜ aveÀR vr ˜inH eedv˜i½ sHt…ti pAw…k. epQelAsH teÀR ²æUxey ètiErADiÆÝ {AÀ, epQelAsH, niÍELAwH aEp •iÆÝ. ƒisHt…vieÀR sQmYty… ewy…M kA¯NY˜ieÀRy…M EpriÇ {AÀ ŒBYÄØiÆÝ. niÍELAewA˜AyiriÆ EÛAÅ {AÀ vinIt½M d†eryAyiriÆ EÛAÅ {AÀ eeDrYzAliy…M ŒeN•H cilÄ pRy…Ý. 2 {ÍL@EwtH o¯ lQkik jIvitmAeN•ANH cilÄ k¯«•tH . {AÀ v¯EÛAÅ avÄeŠtier tEÀRw mAyi ep¯mARAnAeNeÀR ŸE”zYM. a« niÍL@ew öwyiÇ èkwi–ic•@ etLiyi ŠAÀ öwyAŠ¯Et q•AeNeÀR Œ#hM. 3 {ÍÅ öQ ElAk˜ilANH jIviÆ•tH. q•AluM öQ ElAkM èkwi–iÆ• y…Ö ml {ÍÅ ec•@•tH. 4 lQkikmAy Œy… DÍLiÇniÝM vYtYsHtmAy Œy…DÍ LANH {ÍÅ ŸpEyAgiÆ•tH. {ÍL@ew Œy…DÍÅŠH eedv˜iÇniÝ™ zåi y…ìH. zÒuvieÀR zåi ÐlÍeL nzi –iŠAÀ öQ Œy…DÍÅŠAvuM. jnÍL@ew vAdÍeL {ÍÅ tkÄÆM. 5 eedvjH{An ˜ientirAyi¯• qlÂA ahÙkeLy…M {ÍÅ tkÄÆM. ql A vicAre˜y…M piwic• H {ÍÅ ƒisH t …vi½ viEDy mAÆM. 6 a½sriŠA˜ Œery…M zi•i ŠA½M {ÍÅ t•ARANH. q•AÇ ŒdYM niÍeL pUÄÌmAy…M a½sri–iÆk yA¹ {ÍÅÆ EvìtH. 7 niÍÅÆ m…Ûilu™ vsH t …tkeL niÍÅ kANNM. ŒÄeŠÜiluM tAÀ ƒisHt…viEÀRtAeN•H ŸR–… EtAÝÝ eìÜiÇ ayAeLE–Ael te• {ÍL@M ƒisHt…vieÀR ŒL@kLAeN•H ayAÅ oAÄ—iŠNM. 8 kĘAvH {ÍÅÆ t• aDikArÍLiÇ {ÍÅ epAÍc•M ekA_ ÝeìÝ™« stYmANH. q•AÇ {Í ÅŠH öQ zåi nÇke–“tH niÍeL zå rAŠAnANH; Evdni–iŠAnlÂ. atinAÇ Œ aBimAn˜iÇ qniÆ l‘yil . 9 qeÀR kÏkLilUew {AÀ niÍeL Epwi –iŠAÀ æmiÆkyAeNÝ niÍÅ k¯t¯ etÝeìniŠH. 10cilÄ pRy…Ý, þepQ elAsieÀR kÏkÅ zåvuM tIxHNvu

10


2 ekAriÙYÄ 10:11-11:18

1124

mANH. q•AÇ {ÍELAewA˜iriÆEÛAÅ avÀ d…Äb•lnANH. aveÀR sMsArM mnÈiÇ Œ’u tRyHÆ•tlÂ.ÿ 11avÄ ötRiye“+ {ÍLiE–AÅ niÍELAewA˜H öl A ˜« ekAìANH ke˜}u«•tH . pE• {ÍÅ niÍELAewA˜H ŸìA› EÛA}uM kÏkLiÇ kA¹• aEt zåi y…M k¯ÏM {ÍÅÆìA›M. 12 sVyM èmANimAerÝ k¯«•vErA ewAÏ EcrAÀ {ÍÅŠA#hmilÂ. {ÍÅ {ÍeL avErAw… tArtmYM ec•@ÝmilÂ. avÄ sVyM mAnd$mAŠi aLÆky…M sVÙM nilvAr˜ienAÏ viDiyHÆk y…M ec•@Ý. av¯ew ajH{tyAN« kANiÆ•tH. 13q•AÇ {ÍÅÆ t•iri Æ• èv] ˜ iy…ew ati¯kÅ vi“@ {ÍÅ Œ´èzMs nwÏkyilÂ. eedvM t• èv]˜iyANtH. niÍL@ew èv]˜i kL@M atiÇe–w…M. 14{ÍÅ vLereyAÝM Œ´èzMs nwÏkyilÂ. {ÍÅ niÍ L@ewyw…˜H v•i¯•ielÂÜiÇ {ÍÅ œw… tÇ epAÍc•M pRy…mAyiruÝ. q•AÇ {ÍÅ niÍL@ewyw…E˜Æ vÝ. ƒi sHt…vieÀR suviEzxvumAyi. 15{ÍL@ EwtAy aÖVAn˜ieÀR priDiyiÇ {Í L@ew aBimAne˜ niÄÏÝ. m·@™v¯ew aÖVAn˜iÇ {ÍÅ aBimAniŠil . niÍL@ew vizVAsM «wÄÝM vL¯em •A¹ {ÍL@ew ètI•. {ÍL@ew èv] ˜i vL¯vAÀ niÍÅ shAyiÆem•H {ÍÅ ètYAziÆÝ. 16aE–AÅ niÍ L@ew ngr˜i½m–…RM suviEzxM èsM giŠAÀ {ÍÅ Œ#hiÆÝ. me·ArAL@ew èEdzÏ niÄv•hiŠe–“ èv]˜iy…ew kArY˜iÇ ahÜriŠAÀ {ÍÅŠA# hmilÂ. 17pE•, þaBimAniÆ•vÀ kÄ ˜AviÇ aBimAniÆk.ÿ* 18tAÀ sVIkArY nAeNÝ sVyM pRy…•vnlÂ, nlÂv enÝ kĘAvH pRy…•vnANH aMgIk riŠe–w…k. epQelAsuM vYAj ae–Ast H lãA¯M qeÀR alømAy buÖihInt epARu ÆvA½™ •m niÍÅÆìAkN emÝ {AnAziÆÝ. aet, dyvAyi •miÆk. pE• niÍÅ öE–AÅ te• •mic• i riÆÝ. 2eedvIkmAy asUy qniÆ niÍELAw…ìH. ƒisHt… q• Žk pu¯xnH {AÀ niÍeL vivAhniËyM ecyH t iriÆÝ. pri²ÖknYkyAyi {AÀ niÍeL av½ nÇEkìti½ te•. 3 q•AÇ niÍL@ew ²ÖvuM, Žkmn EÈAw… œwiy«mAy ƒisH t …BåiyiÇ niÝM niÍL@ew mnÈH ak·e–w…em•H {AÀ ByÆÝ. ctiynAy sÄ–M hv•ey d…Ä—AÄ‹˜iElÆ nyic•«EpAel a« sMBviŠAM. 4me·ArAÅ v•H ƒisHt…vien –·i {ÍÅ pR’tiÇniÝM vYtYsHt mAy kArYÍÅ èsMgiÆ•tiEnAwH niÍ ÅÆ vLer •my…ìH . {ÍLiÇniÝM sVIkric• t iÇniÝM vYtYsH t mAyi ki“@• Œ´Avieny…M suviEzxe˜y…M

11

þaBimAniÆ•vÀ ... aBimAniÆkÿ ŸÖrNi yier. 9+24.

niÍÅ sVIkriŠAÀ t•ARANH. aÍen öŠArY˜iÇ niÍÅ qE•AwH •mkA“NM. 5 Œ þmhAãArAy ae–AsHtlãAÄÿ qe• ŠAÅ o“@M œwiyvrAeNÝ {AÀ k¯« •ilÂ. 6{AÀ prizIlnM siÖic• èAsM giknelÂ Ü iluM qniÆ eedvIkmAy stYe˜ÆRic•H aRivuìH. œwAet pripU ÄÌmAy stYM {AÀ niÍeL EbAÖYe– w…˜iyi“@m…ìH. 7 ètiPlmil A et niÍELAw… suvi EzxM èsMgic•@. aet niÍeL ŸyÄ ˜AÀ {AÀ sVyM vinItnAŠi. a« et·Ayi¯e•Ý niÍÅ k¯«ÝEìA? 8 {AÀ m·@ sBkLiÇniÝM ètiPlM vAÍi. niÍeL ²æUxiŠAnA¹ {AÀ av¯ew pNM vAÍiytH. 9 niÍELAewA– mi¯•E–AÅ qniÆ Evìiyi¯•ti enAÝM {AÀ niÍeL buÖim…“ic•ilÂ. meŠEdAnYyiÇniÝ v• sEhAdrãAÄ qeÀR ŒvzYÍeLlÂAM niREv·i. Ž« sAhcrY˜iluM {AÀ niÍÅÆ ö« ver BArmAyi“ilÂ, öniy…M oriŠluM BArmA ky…milÂ. 10aŠArY˜iÇ puk}Hc pRy…• tiÇni•H o¯ aKAyŠAr½M qe• twy… kyilÂ. q•ilu™ ƒisHt…vieÀR stY E˜Aw…œwiyANH {Ani« pRy…•tH . 11 qÚekAìANH {AÀ niÍÅeŠA¯ BAr mAkA˜tH? niÍELAewniÆ sHEnhmilÂA ’i“ANietÝ niÍÅ k¯«ÝEìA? ölÂ. eedv˜inRiyAM {AÀ niÍeL sHEn hiÆÝeì•H. 12 {AÀ öE–A}e˜ èv]˜ikÅ «w¯ ky…M ec•@M. epAÍc•M pRy…vAÀ o¯ kArNM ekAw…ŠAet aver twy…vA nANH {Ani« «w¯vAÀ Œ#hiÆ•tH. avÄÆM {ÍeLE–Ael te• èvĘi ŠA½™ èApHtiy…ìH q•tieÀR EpriÇ avÄ epAÍc•M pRy…•etniŠixHwmilÂ. 13 avÄ yTAÄؘiÇ ae–AsHtlãA rlÂ. avÄ ½NyãArANH. tÍÅ ƒisHt… vieÀR ae–AsHtlãArAeN•H ŒL@keL et·iÖri–iŠAnANvÄ æmiÆ•tH. 14{ ÍÅŠtiÇ atH-tmilÂA˜etÚ ekAìA eNE•A? sA˜AÀ EpAluM tAÀ evLi c•d†tnAeN•H ŒL@keL et·iÖri–iŠA nAyi sVyM mARARuìH. 15a«ekAìH sA ˜AeÀR dAsãAÄ zriyAyti½ Evìi èv]˜iÆ•vrA¹ tÍeL• m“iÇ ±pM Dric• A Ç tÍÅŠtH - tm…ìAvukyil . pE• avsAnM avÄ zi•iŠe–w…M. teÀR kxw H tkeL–·i epQelAsH {AÀ niÍELAw… vIìuM pRy…Ý+ {AenA¯ vifHFiyAeN•A¯M k¯t¯tH. q•AÇ {AenA¯ vifH F iyAeN•H niÍÅ k¯«ÝevÜiÇ aÍen te• EvNM niÍÅ qe• sVIkriÆvAÀ. aE–AeLniŠH ›Rc•@œwi Œ´èzMs nw ˜AM. 17qniŠH qe•–·i ŸR–…™« ekA ìANH {AÀ Œ´èzMs ec•@•tH . pE• qeÀR öQ Œ´èzMsyiÇ kÄ ˜AvH sMsAriÆ•« EpAelyl {AÀ sMsAriÆ•tH. o¯ vifHFieyE–Ael {AÀ Œ´èzMs nwÏÝ. 18aEnkM 16


1125 EpÄ tÍL@ew lQkikjIvite˜ec•AlÂi puk}H c pRy…M. 19viEvkm…™vrAy« ekAìH niÍÅŠH buÖi³nYer sEÙAx mAyi shiŠAÀ p·@M! 20niÍeL awimyA ÆkEyA m…telw…ÆkEyA tremÝ kìu èvĘiÆkEyA ec•@•vErAw…M niÍ ELŠAÅ EkmenÝ k¯«•vErAw…M, ecki “˜wiÆ•vErAw…M, niÍ*Å •miÆÝ. atinAÇ niÍÅŠH •miŠAnA›em•H qniŠRiyAM! niÍÅ niÍeLŠAÅ emc• e–“vrAeNÝ k¯«•vErAw…M niÍÅ •m kANiÆÝ. 21ö˜rM kArYÍÅ ec •@vAÀ EpAluM {AÀ þazånAyi¯Ýÿ qÝ s—tiÆ•tiluM qniÆ l‘ y…ìH. q•AÇ aBimAniŠAÀ tŠ eeDrYm…™ orAeLÜilum…eìÜiÇ {A½M aÍen eeDrYvAnA›M. (o¯ mìenE–AelyA eNeÀR sMsArM) 22Œ m½xYÄ qéAy ŠArAENA? {A½M aEt. avÄ yi A EyÇŠArAENA {A½M aEt. avÄ aéA hAmieÀR vMzŠArAENA? {A½M a« te•. 23avÄ ƒisHt…vien ²æUxiÆ ÝEvA? {Anven œw…tÇ ²æUxiÆÝ. (öÍeneyAeŠ pRyAÀ qniÆ kiRuÆ te•.) averŠAÅ vLer kWinmAyi {AÀ èvĘic•@. œw…tÇ tvN {AÀ twÜliÇ k}i’u. averŠAELeR mÄ”nM {AÀ shic•@. pl tvN {AÀ mrN E˜Aww…Ï. 24aÉu tvN ey¸dÄ tÍ L@ew zi•yAy 39cA“ywi qniÆ nÇki. 25 m†Ý vYtYsHt smyÍLiÇ qe• vwi ekAìH awic•@. oriŠÇ kElÂER·H {AÀ mriŠARAyi¯Ý. m†Ý èAvzYM {AÀ k–Ç ECdÍLiÇe–“@. atielA¯ tvN o¯ rAÒiy…M piE· divsvuM {AÀ kwliÇ k}i’u. 26vLer d†rM {AÀ yAÒ ecyHti “@ìH. ndikLiluM k™ãAÄÆ m…ÛiluM ey ¸dÄŠiwyiluM jAtikÅŠiwyiluM {AÀ apkw˜iÇ ep“i“@ìH . ngrÍLiluM vijnèEdzÍLiluM kwliluM {AÀ ap kw˜ilAyi“@ìH. tÍÅ sEhAdrãArA eN•H nwiÆky…M q•AÇ yTAÄØ ˜iÇ sEhAdrãAÄ al A ˜v¯mAyv ¯ew öwyiluM {AÀ ep“i“@ìH. 27kWinvuM •INi–iÆ•«mAy EjAlikÅ {AÀ ecyHt…. plE–A}uM qniŠH ŸRÍAÀ œwi k}i’ilÂ. {AÀ vizÝM, dAhic•@M vl ’u. plE–A}uM qniŠH ŒhArM lBic•ilÂ. t¹–Ï {AÀ vOmilÂAti¯Ý. 28m·H aEnkM èzHnÍL@M ŸìAyi“@ìH. ati elA•H qlÂA sBkLiluM qniÆ™ æÖ yANH. averÆRic•H qnieŠÝM ŸtHk NHWyANH. 29me·ArAÅ d…Äb•lAnA›EÛA e}AeŠ qniÆM dQÄb•lYM a½Bve–w…M. me·ArAÅ pAp˜iElÆ nyiŠe–w…EÛA e}AeŠ qniÆ vixmm…ìA›M. 30 {AÀ aBimAniÆÝevÜiÇ atH {AÀ d…Äb•lnAeNÝ etLiyiÆ• kArY ÍL@ew EprilAyiriÆM. 31{AÀ ½N pRy…kyielÂÝ eedv˜inRiyAM. kĘA vAy Ey²ƒisHt…vieÀR pitAvuM eedv vumAy aven qe•ÝM vA}H Ï k. 32 {AÀ dmsHeŠAsilAyi¯•E–AÅ q

2 ekAriÙYÄ 11:19-12:10

e• twvilAŠAÀ aErtA rAjAvieÀR gvÄÌÄ ngr˜i½ ¡·@M kAvÇ ŽÄe– w…˜i. 33q•AÇ qeÀR cil suXÏŠÅ qe• o¯ ›“yilAŠi, avÄ EkA“m tiliel jnli½™iÇ œwi ›“ kw˜i qe• emel tAE}A“iRŠi. aÍen {AÀ r•e–“@. epQelAsieÀR jIvi˜iel o¯ viEzx a½#hM {AÀ Œ´èzMs «wErìiyiri ÆÝ. a«ekAìH vliy èEyAjn emAÝmil , qÜiluM kĘAviÇniÝ ìAy dÄznÍeLy…M evLi–Aw…keLy…M p·i {AniE–AÅ pRyAM. 2m†•AM sVÄ‹ ˜iElÆyĘe–“, ƒisHt…vilu™ o¯ ven* qniŠRiyAM. ptinAlu vÄxM m…ÛANi« sMBvic•t.H ayAÅ ayAL@ew zrIr˜ilAyi¯E•A puR˜Ayi¯E•A qe•niŠRiyil . pE• eedv˜in RiyAM. 3 -4ayAÅ pRudIsyiEleŠw…Š e–“@ qe•niŠRiyAM. ayAÅ teÀR zrI r˜ilAyi¯E•A puR˜Ayi¯E•A qe• niŠRiyilÂ. pe• eedv˜inRiyAM. viz dIkriŠAÀ k}iyA˜ ciletAeŠ avÀ Ek“@. m½xYnH Ÿc•riŠAÀ pAwilÂA˜ kArY ÍLANyAÅ Ek“tH . 5ayAeLE–Ael o¯ven–·i {AÀ èzMs nwÏM. q ÜiluM aete•–·iyAyiriŠilÂ. qeÀR dQÄb• l YÍeL–·i mAÒEm {AÀ Œ´ èzMs nwâ. 6pE• qniŠH qe•–·i èzMs nw˜NemÝeìÜiÇ, {AenA¯ vifHFiyAkilÂ. kArNM, {AÀ stYmA¹ pRy…•tH. pE•, {AÀ Œ´èzMs nw ˜A˜etÚekAìH? kArNM, {AÀ ec•@ •« kA¹ky…M pRy…•« EkÅÆky…M ec•@•tin–…RM ŒL@kÅ qe•–·i k¯ tAtiriŠNM. 7 q•AÇ qniÆnÇke–“ atH-tsMB vÍLuew ¶zYÍLiÇ {AÀ ahÜriŠA tiriŠNM. aÍen mAsM˜iÇ EvdnAjn kmAy èzHnÍÅ* qniÆ nÇke–“iri ÆÝ. sA˜AeÀR d†teÀR ±p˜iÇ aete• œw…tÇ pIfi–iŠAÀ v¯Ý. ahÜriÆEÛAe}AeŠ aete• hiMsi ÆÝ. 8öQ EvdnkÅ q•iÇ nie•w…Š Nem•H {AÀ kĘAviEnAwH m†Ý tvN yAcic•tANH. 9pE• kĘAvH qE•Aw… pR’u, þninÆ qeÀR äp mtiyA›M. dQÄb•lY˜iÇ, qeÀR zåi ›·m·tA ›Ý.ÿ atinAÇ qeÀR dQÄb•lYÍeL ec• A l i {AÀ Œ´èzMs nwÏÝ. aE–AÅ ƒisHt…vieÀR zåiÆ q•iÇ vsiŠAM. 10a«ekAìH dQÄb•lY˜iÇ {AÀ ƒisHt…vieÀR EpriÇ a½Bvi Æ• apmAn˜iluM kxHw–AwiluM pIf n˜iluM buÖim…“iluM {AÀ sEÙAxi ÆÝ. kArNM, dQÄb•lY˜ilANH {AÀ zånA›•tH. qniÆ èzHnÍL@ìA›

12

o¯vÀ 12+2 m…tÇ 5 very…™ vAkYÍLiÇ epQelAsH o¯pE• te•ÆRic•@te• èdi vAdiŠyAkAM. EvdnAjnkmAy èzn H ÍÅ zrIr˜iel m…_ kÅ.


2 ekAriÙYÄ 12:11-13:10

1126

EÛA}uM {AÀ sEÙAxiÆÝ. öetlÂAM ƒisHt…vi½ EvìiyANH. {AÀ •INit nA›EÛAÅ {AÀ yTAÄؘiÇ zånA ›kyANH. atinAÇ öŠArYÍLiÇ {AÀ sEÙAxiÆÝ. ekAriÙiel ƒist H YAnikELAwH epQElAsi½™ sE H nhM 11 {AÀ o¯ EBAxenE–Ael sMsAriÆ kyAyi¯Ý. pE• niÍLAeNe• eŠAìH öÍen ec•ic• t H . qe•–·i niÍÅ nl« pREyìtAyi¯Ý. {AÀ oÝmielÂ Ü iluM Ž« mAÄE‹ny…M m·@ þmikc• ae–AsHtlãAriÇÿ ni•H o“@M tAe}ylÂ. 12{AÀ niÍELAewA˜Ayi¯• E–AÅ, {AenA¯ ae–AsHtlnAeNÝ {AÀ etLiyic•i“uìH.- {AÀ awyALÍ L@M, atH-tÍL@M, vIrYèvĘikL@M* kA Nic•@. vLer •mEyAewyANH {AnietA eŠ ecyH t tH . 13m·@ sBkÅÆ ki“iy etlÂAM niÍÅÆM ki“i. o¯ vYtYAsM mAÒEm ŸZ+ {AÀ niÍÅÆ BArmAyilÂ. atinH qE•Aw… •miÕ! 14{AniE–AÅ m†•AM tvNy…M niÍeL s•ÄziŠAÀ t•ARANH. niÍÅŠH {AenA¯ BArmAyiri ÆkyilÂ. niÍL@EwtAy o¯ vsHt…vuM qniÆEvì. qniÆ niÍeL mAÒM mti. mAtApitAŠÅÆ nÇkAÀ ›’uÍÅ oÝM EzKriŠARilÂ. mAtApitAŠLA¹ ›“ikÅŠAyi EzKriEŠìtH. 15atinAÇ qniÆ™etl A M niÍÅÆ nÇkAÀ qniÆ sEÙAxm…ìH. {AÀ qe•˜e• y…M niÍÅÆ dAnM ec•@M. {AÀ niÍeL œw…tÇ sHEnhic•AÇ niÍÅŠH qe• ›Rc•@ mAÒmAyi sHEnhiŠAnA›EmA? 16 {AÀ niÍÅeŠA¯ BArmAyi¯•iel •« vYåmANH. q•AÇ {AÀ kQzlŠA rnAyi¯e•ÝM k™M pR’H niÍeL vzIkric• @ evÝM niÍÅ k¯«Ý. 17 {AÀ ayc• ŒerÜiluM v}i {AÀ niÍ eL vÉiEc•A? ölÂ! {AnÍen ecyHti elÂÝ niÍÅŠRiyAM. 18{AÀ tIe˜A sien niÍL@ewyw…E˜Æ pR’u vi“@. {ÍL@ew sEhAdreny…M {AÀ avEnA ewA˜yc•@. tIe˜AsH niÍeL vÉic•i lÂElÂA? oEr kArYÍÅ oEr Œ´AvuekAìH {ÍLi¯v¯M ecyH t …ev•H niÍÅŠ RiyAM. 19 {ÍeLE–A}uM niÍL@ew m…ÛiÇ sVyM nYAyIkriÆkyAeNÝ niÍÅÆ EtAÝÝEìA? ölÂ. {ÍÅ eedv˜i½ m…ÛilANH öŠArYÍeLl A M pRy…•tH . {ÍÅ ƒisHt…vi½ m…ÛiÇ öetlÂAM pR y…ky…M ec•@Ý. niÍÅ {ÍL@ew èiy suXÏŠLANH. {ÍÅ ec•@• oAErA èv] ˜ iy…M niÍeL zårAŠAnANH ; 20 {AÀ niÍL@ew aw…Ï v¯EÛAÅ niÍÅ {AÀ Œ#hiÆ•« EpAel Œyi¯•ielÂ Ü iElA qÝ By•i“ANH {Ani« ec•@•tH. {AÀ qÙAyiriŠN emÝ niÍÅ Œ#hiÆEÛAel {AÀ awyALÍÅ ... vIrYèv˜ ] ikÅ eedv˜ieÀR zåmAy èv]˜ikÅ. eedvshAyM ›wAet m½xYÄŠ« ec•AnAvilÂ.

ŒyielÂ Ü iElA qÝM {AÀ ByÆÝ. niÍÅŠiwyiÇ tÄŠM, asUy, EkApM, sVAÄØt, d…ÄBAxNM, ›²›²–H , ahÙ, ŒzyÆ}–M q•ivy…ìAkA emÝ {AÀ ByÆÝ. 21{AÀ vIìuM niÍ L@ewyw…E˜Æ v¯EÛAÅ, qeÀR eedvM qe• niÍL@ew m…ÛiÇ vinItnAŠiEy ŠAemÝ {AÀ ByÆÝ. niÍÅŠiwyiÇ cil¯ew pApkÄ—ÍÅ qe• d…+Kit nAÆM. avÄ tÍL@ew a²Öi, eelMgik pApÍÅ, nANM ek“ èv]˜ikÅ d…xHkÄ —ÍÅ q•ivyHŠH pËA˜piŠA˜« m†lM qniÆ d…+Km…ìA›M. aÙYm…•Riyi–…kL@M ŒzMskL@M {AÀ niÍL@ewyiwyiElÆ vIìuM v¯M. a« m†•AM tvNyAyiriÆM. þoAErA prAtiÆM a« zriyAeNÝ pR yAÀ rEìA m†E•A Ep¯ìAyiriŠNM.ÿ* q•tH oAÄ—iÆk. 2 rìAM tvN {AÀ niÍELAewA–mAyi¯•E–AÅ {AÀ niÍ L@ew pApÍLiÇ m…•Riyi–… t•i¯Ý. öE–AÅ {AÀ niÍLiÇ niÝ vLer ak elyAeNÜiluM pApM ecyHt m·@™v ÄÆM m…•Riyi–…t¯Ý. {AÀ vIìuM v¯ EÛAÅ niÍL@ew pApÍÅ nimi˜M niÍ eL zi•iÆM. 3 ƒisHt…vANH q•ilUew sMsAriÆ•et•tinH niÍÅÆ etLivu EvNM. niÍeL zi•iÆ•tiÇ ƒisHt… d…Äb•lÀ ael•tANH qeÀR etLivH. q•AÇ niÍLiÇ ƒisHt… zå nANH. 4ƒUzitnAyE–AÅ avÀ d…Äb•l nAyi¯Ý q•« zrite•. q•AÇ av niE–AÅ eedv˜ieÀR zåiyiÇ jIvi ÆÝ. ƒisHt…viÇ {ÍÅ d…Äb•lrAeN •« stYmA›Ý. qÜiluM niÍÅÆ Evìi {ÍÅ eedvzåiyAÇ ƒisHt… viÇ jIviÆM. 5 niÍÅ sVyM EnAÆk. niÍÅ vizVA s˜ilAENA jIviÆ•etÝ sVyM pri EzADiÆk. Ey²ƒisH t … niÍLilu eìÝ niÍÅŠRiyAM. q•AÇ prI• yiÇ niÍÅ prAjye–“AÇ, ƒisH t … niÍLiÇ vsiÆ•iel•Riy…k (niÍÅ vizVAs˜ill jIviÆ•etÝ keì ˜iyAÇ). 6pE• {ÍÅ Œ prI•yiÇ EtA·i“ielÂ Ý niÍÅÆ kANAemÝ {AÀ ètYAziÆÝ. 7 niÍÅ ete·AÝM ec•AtiriEŠìti½ {ÍÅ eedv E˜Aw… èAÄØiÆÝ. {ÍÅ prI• jyic•@ q•tH ŒL@kÅ kA¹•tH èDAn mlÂ. pE• {ÍÅ prI•yiÇ EtA·@ q •tH ŒL@kÅ ciÙiÆÝevÜiÇ EpAluM niÍÅ zriyAy« ec•@key•tA¹ èDAnM. 8 stYvi¯ÖmAy« ec•@vAÀ {ÍÅŠAvilÂ. stY˜i½ nirÆ•« ec•@vAEn k}iy†. 9 niÍÅ zåerÜiÇ, d…Äb•lrA›•tiÇ {ÍÅÆ sEÙAx Emy…Z. niÍÅÆ k¯ÏìAkE“eyÝ {ÍÅ èAÄØiÆÝ. 10qeÀR asA•i ÖY˜ilA¹ {Aniet}uytH. {AÀ v¯ EÛAÅ niÍeL zi•iŠAÀ qeÀR k¯˜H

13

þoAErA ... Ep¯ìAyiriŠNMÿ ŸÖrNi Œv. 19+15.


1127 ŸpEyAgiŠAtiriŠAnA¹ {Aniet}u« •tH. niÍeL zårAŠAnANH, nzi–i ŠAnl eedvM qniŠH Œ aDikArM nÇ kiytH. 11 sEhAdrEr, öE–AÅ {AÀ viw pR y…Ý. pUÄÌrAyiriŠAÀ æmiÆk. {AÀ pR’veyAeŠ ec•@k. prsHprM aM gIkric•H smADAnE˜Aew jIviÆk. a E–AÅ sHEnh˜ieÀRy…M smADAn˜i

2 ekAriÙYÄ 13:11-14

eÀRy…M eedvM niÍELAewAÏìA›M. 12 niÍÅ prsH p rM aBivAdYM ec•@ EÛAÅ oAErA¯˜ÄÆM vi²Ö¡MbnM nÇ›k. 13niÍÅŠH ql A vi²ÖriÇ niÝM aBivAdYÍÅ. 14kĘAvAy Ey² ƒisH t …vieÀR äpy…M eedv˜ieÀR sH E nhvuM pri²ÖA´AvieÀR œ“A yHmy…M niÍELAewlÂAvErAw…M ŸìAyiri Še“.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 47 2 corinthians  
Advertisement