Page 1

1083

ERAmÄŠH q}utiy ElKnM 1

ƒisH « Ey²vieÀR dAsnAy epQ elAsH q}u«•tH. qe• o¯ ae–A sHtlnAkAÀ eedvM viLic•@. eedv˜i eÀR suviEzxM qlÂA jnÍeLy…M aRi yiÆvAÀ qe• tire’w…Ï. 2 eedvM èvAckrilUew öQ suvi EzxM aveÀR jnÍÅÆ nÇkAÀ vLer pìu te• vAgHdAnM ecyHti¯Ý. 3ti¯ ev}uÏkLiÇ Œ vAgHdAnmANH ErKe–w… ˜iyi“@™tH . 4eedv˜ieÀR puÒ½M n—…ew kĘAvumAy Ey²ƒisH«vien ÆRic• @ ™tANH Œ suviEzxM. dAvI dieÀR ›w…Mb˜ilANH o¯ vYåiey• nilyiÇ avÀ jnic•tH. pE• Ey² eedvpuÒnAeN•H pri²ÖA´AvilUew sH p xH w mAŠi. mrN˜iÇniÝM ŸyÄ ˜iy zåim˜Ay èvĘnM v}i, avÀ eedvpuÒnAeNÝ evLivAyiri ÆÝ. 5 eedvM ƒisH«vilUew, o¯ ae–A sHtleÀR EjAlieyniÆ nÇki. skl rAjYÍLilum…™ jnÍeL eedv vizVAs ˜iElÆM eedvviEDytV˜iElÆM nyi ŠAÀEvìiyANH eedvM qe• EjAli Žløic•tH. {AnAke“ ƒisH«vi½Evìi öQ èv] ˜ i ec•@Ý. 6 ERAmilu™ niÍL@M, Ey² ƒisH « viEÀRtAkAÀ ŒhVAnM ec•e–“iriÆÝ. 7 teÀR vi²ÖjnmAkAÀ Evìi eedvM viLic•iriÆ• ERAmiel qlÂA jnÍÅÆM Evìiy…™tANH öQ k˜H. eedvM sHEn hiÆ• jnÍLANH niÍÅ. n—…ew pitA vAy eedv˜ieÀRy…M kĘAvAy Ey² ƒisH«vieÀRy…M äpy…M smADAnvuM niÍÅŠH lBiÆmARAke“! o¯ ätj{ H tA èAÄØn niÍÅeŠl A vÄÆMEvìi Ey²ƒi sH«vilUew qeÀR eedv˜inH {AnA dYmAyi n•i pRy…Ý. niÍL@ew vizVAs e˜–·i smsHtElAkvuM viLMbrM ec •@•tinAÇ {AÀ eedvE˜Aw… n•i pRy…Ý. 9 -10{AÀ èAÄØiÆEÛAe}lÂAM niÍeL oAÄ—iÆM. ö« stYmAeNÝ eedv˜inRiyAM. aveÀR puÒeÀR suviEzxe˜–·i jnÍeL ŸdHEbADi –ic•@ ekAìANH {AÀ qeÀR Œ´AviÇ eedve˜ ŒrADiÆ•tH. niÍL@ew aw… ˜H q˜A½™ a½mtiŠAyi {AÀ èAÄ ØiÆÝ. eedvM Œ#hiÆÝevÜiÇ a« sMBviÆM. 11niÍeL kANAÀ {AÀ atiyAyi Œ#hiÆÝ. niÍeL zå rAŠAÀ cil Œ´IyvrM nÇkAÀ qni ŠA#hm…ìH. 12nm…ŠH oAErA¯˜ÄÆm…™ vizVAs˜ieÀR awiÐAn˜iÇ nAM prsHprM shAyiŠNem• Œ#hmANH 8

{Aniview l•YmAÆ•tH. 13sEhAdrI sEhAdrãAEr, niÍL@ew smIpem˜AÀ {AÀ pltvN o¯ÍiytANH q• kArYM niÍLRiyNemÝ {AÀ ŒziÆÝ. q•AÇ niÍL@ew aw…ÏvrAÀ qniŠH a½mti lBic•ilÂ. Œ´Iy aBiv]ÖiyHŠH niÍeL shAyiŠNemÝ™«ekAìH a view vrAÀ {AnA#hiÆÝ. EzxM jAti keL shAyic• « EpAel niÍeLy…M shAyiŠAÀ {AnA#hiÆÝ. 14 qniŠH yvnãAErAw…M yvnãArlÂA ˜vErAw…M vijH{AnikELAw…M EBAxãA ErAw…M qlÂAvErAw…M kw–Aw…ìH. 15a«ekA ìANH ERAmyilu™ niÍELAw…M suvi EzxM èsMgiÆvAÀ {AnA#hiÆ•tH. 16 suviEzxe˜ÆRic•@ qniÆ l‘ yilÂ, qÚekAeì•AÇ vizVsiÆ• qlÂAvÄÆM, ŒdYM ey¸d½M pie• jAti kÅÆM r•iŠe–w…vAÀ eedvM ŸpEyA giÆ• zåiyANtH. 17eedvM jnÍeL nItIkriÆ•etÍeney•H suviEzx ˜iÇ evLie–w…˜iyiriÆÝ. öQ nItI krN˜i½™ v}i Œdim…tÇ avsAnM ver vizVAs˜iÇ awiÐAne–“iri ÆÝ. ti¯ev}u˜H pRy…•«EpAel, þvi zVAs˜AÇ nItIkriŠe–“vÀ qE• ÆM jIviÆM.ÿ* qlA v¯M et·@ ecyt H … eedvEkApM sVÄ‹˜iÇniÝM evLi e–w…˜iyiriÆÝ. jnÍÅ eedv˜ien tirAyi a½vĘiÆ• qlÂA d…xHwt yiluM vI}HcyiluM eedvM EkApixHwnANH. avÄŠH stYM aRiyAemÜiluM av¯ew d…xHwjIvitM stYe˜ mRyHÆÝ. 19eedv e˜–·i aRiyAvu•etl A M avÄŠH vYåmAyi“@M avÄ stYe˜ mRc•@vyHÆ •tinAÇ eedvM EƒADM èkwi–iÆÝ. eedvM, te• sMbÓic•etlÂAM avÄÆ mnÈilAŠi ekAw…˜iriÆÝ.20nitYmAyi nilniÇÆ• zåiyuM eedvIkmh tVvuM «wÍi ad]zY•NÍL@M eedvIk mAy skl«M eedv˜i½ìH. pE•, ElA kArMBM m…tÇEŠ a˜rM kArYÍÅ m½xY ÄŠH mnÈilAŠAÀ qL@–mAyi¯Ý. eedvM s]xHwic• qlÂA·i½M öŠArYÍÅ vYåmAŠiyi“@ìH . a«ekAìH tÍÅ ec•@• et·@kLiÇni•H jnÍÅŠH o}ik }ivilÂ. 21m½xYÄŠH eedve˜ aRiyAem ÜiluM avÄ eedv˜i½ mhtVM ekAw…Æ kEyA avEnAwH n•ipRy…kEyA ecyHti lÂ. av¯ew ciÙ nixHèEyAjnmAyi. pApAÓt av¯ew m†FmnSkLiÇ niR ’iriÆÝ. 22avÄ buÖimAãArAeNÝ 18

þvizVAs˜AÇ ... jIviÆM ŸÖrNi hb. 2+4.


ERAmÄ 1:23-2:15

1084

avkAze–w…e•ÜiluM m†FãArAyiri ÆÝ. 23anzVrnAy eedv˜ieÀR mh tVM avÄ eekevwi’iriÆÝ. ®vAsi kL@ewyiwyiÇ niÄ—ic• vi#hÍeL nm sHŠriŠAÀ Œ mhtVe˜ avÄ eekmA·M ecyHt…. p•ikeLy…M nAÇŠAlikeLy…M ö}jÚŠeLy…M EpAlu™vyHŠAyi eedv mhtVM viÇŠe–“@. 24 jnÍLilAkmAnM tiãyANH, tiã ec •AÀ mAÒmANv¯ew Œ#hM. a«ekAìH eedvM aver ŸEp•iÆky…M av¯ew d…Ä—AÄ‹ÍLilUew EpAkAÀ viw…ky…M ecyHt…. aÍen avÄ sVÙM zrIrÍeL eelMgikpApÍÅ ecyHt…ekAìH aD+p ti–iÆky…M ecyHt…. 25avÄ eedve˜ ÆRic•@™ stYM astY˜i½ eekmA·M ecyHt…. avÄ s]xHwiŠe–“tien nm sH Š riÆky…M EsviÆky…M ecyH t …. q•AÇ avÄ s]xw H AvAy eedve˜ nm sHŠriÆkEyA EsviÆkEyA ecyHtilÂ. qe•ÝM eedvM vA}H˜e–we“! ŒEmÀ. 26 öŠArN˜AÇ eedvM aver ŸEp•i Æky…M, avÄ a½vĘiŠAnA#hic• l‘AkrmAy vikArÍLiElŠH vie“A}iy… ky…M av¯ew OIkÅ pu¯xãA¯mA y…™ èätYA½srNmAy…™ eelMgik Ev}Hc mtiyAŠi m·u OIkL@mAyi eelM gikbÓM ÐApic•@. 27ö«EpAel pu¯ xãAÄ OIkL@mAy…™ eensÄ‹Ik b Óm…Ep•ic•H qE–A}uM avÄ kAmAgHni yiÇ qri’H prsHprAsåi pulĘi. pu¯xãAÄ prsHprM l‘AkrmAy Ev}Hc• kLiÇ ŽÄe–“@. av¯ew d…xHèv]˜ikÅ Æ™ zi• sVyM Ž·@vAÍuky…M ecyHt…. 28 eedve˜ÆRic•H stYsÓmAy aRi vuìAyiriŠNem•tH èDAne–“ o¯ kArYmAeN•H avÄ ciÙic• i l . a« ekAìH eedvM aver t_ky…M av¯Ew tAy vYÄØciÙkLiÇ m…}ukAÀ eekev wiy…ky…M ecyHt…. aÍen avÄ ec• ¯tA˜ kArYÍÅ ecyHt…. 29avÄ qlÂA tr˜ilum…™ tiãy…M d…xHwty…M sVAÄØ ty…M EdVxvuM Ÿ™vrAyi˜IÄÝ. av riÇ asUyy…M ekAlpAtkvuM klhvuM vÉny…M viEdVxvuM niR’u niÝ. 30 avÄ prd†xNvuM ›²›²–…M nw˜i. avÄ eedvviErADikL@M DiŠArikL@M d…r BimAnikL@M Œ´èzMs nwÏ•v¯ mAyi d…xHwt ec•A½™ v}ikÅ keì ˜i. mAtApitAŠeL a½sriŠA˜v rAyi. 31avÄ EBAxãAÄ, tÍL@ew èti jH{ pAliŠA˜vÄ, anYErAwH dyEyA kA¯NYEmA ölÂA˜vÄ. 32avÄŠH eedv nIti aRiyAM. ö˜rM kArYÍÅ ec•@• vÄ mrNAÄhrAeN• eedvkløn avÄ ŠRiyAM. q•i“@M avÄ tÍL@ew d…xHwä tYÍÅ «w¯k mAÒml ö˜rM èv]˜i kÅ ec•@•ver zrivyH Æ ky…M ec•@Ý.

2

ey¸d¯M pApikLANH m·@™ver viDiŠ¯tH, kArNM niÍL@M pApM ekAìH aprADikLANH. m·@™v

er viDiÆEÛAÅ avÄ ec•@• aEt et·@kÅ niÍL@M ec•@Ý. a«ekAìH niÍÅ aver viDiÆEÛAÅ yTAÄØ ˜iÇ niÍÅ niÍL@ew et·ien˜e• yANH viDiÆ•tH. 2 a˜rM et·@ ec•@ •vriÇ eedv˜ieÀR viDinYAyM èvÄ ˜iÆ•tH zriyAeN•H nm…ŠRiyAM. 3pA pikeL viDiÆky…M, aEt pApM ec•@ ky…M eedvnItieyÆRic•H aRiy…ky…M ec•@• niÍÅ eedv˜ieÀR nYAyvi DiyiÇni•H r•e–w…em•H k¯«Ý EìA? 4eedvM niÍELAw… vLer k¯Ny… ™vnANH. avÀ niÍL@ew EnÄŠH •m kANiÆÝ. niÍL@ew mA·˜i½ Evìi avÀ kA˜iriÆÝ. pE•, niÍÅ aveÀR kA¯NYe˜ÆRic•H o“@M ciÙi Æ•il . niÍL@ew mAnsAÙr˜i½ kA˜iriŠAÀ tŠvÌM aÒEmÇ k¯NAm ynANH eedvM q•H o¯ pE• niÍÅŠRi vilÂAyiriÆM. 5pE•, niÍÅ kWinXd y¯M d…šAWYŠA¯mANH. p zHcA˜Ap˜i½ viEDyrAkAÀ mwiÆ•«ekAìH niÍÅ niÍÅÆ zi• vIìuM ep¯–iÆÝ. eedvM teÀR EkApM evLivAÆ• divsM Œ zi• niÍÅÆ ki“@ky…M ec•@M. Œ divsM m½xYÄ eedv˜ieÀR zri yAy nYAyviDi kA¹M. 6oAErA vYåiÆM tAÀ ecyHtvyHÆ™ ètiPlEmA zi• EyA eedvM nÇ›M. 7eedv mhtV˜i½M kIĘiÆM nitYjIv½M Evìi cilÄ jIviÆM. qE–A}uM sÇèv]˜ikÅ niR ’ jIvit˜inAyi avÄ niÄbÓM piwiÆM. eedvM avÄÆ nitYjIvÀ nÇ›M. 8m·@ cilÄ sVAÄØmtikL@M stYA EnVxN˜iÇ vim…K¯mANH. avÄ d…xHw tey piÚw¯M. eedvM teÀR zi•y…M EkApvuM avÄÆ nÇ›M. 9d…xHwt ec•@ • ey¸d¯M jAtikL@mAy qlÂAvÄÆM eedvM èzHnÍL@M kxHwtkL@M nÇ›M. 10 sÇèv]˜ikLiÇ ŽÄe–w…• ey¸d¯M alÂA˜v¯mAy qlÂAvÄÆM avÀ mh tVuM bµmAnvuM smADAnvuM s—Ani ÆM. 11eedvM qlÂAvery…M p•pAtrhi tmAyi viDiÆÝ. 12 nYAyèmANM Ÿ™v¯M atilÂA˜ v¯M pApM ec•@EÛAÅ smãA¯mA›Ý. nYAyèmANmilÂA˜tinAÇ pApM ec•@ •vÄ nziÆM. nYAyèmANM ŸìAyi“H pApM ec•@•vÄ nYAyèmANM ekAìH viDiŠe–w…M. 13 nYAyèmANe˜–·iy…™ Ek“RivH ŒÄÆM nItIkriŠe–w…vAÀ shAykmA vukyilÂ. nYAyèmANM a½zAsiÆ• kArYÍeLl A M a½sriÆemÜiÇ atH eedvm…ÛAek nItIkriŠe–w…vAÀ shAyiÆM. 14jAtikÅŠH Œ nYAyèmAN milÂ. pE• avÄ sVABAvikmAyi nYAy èmANM ŒvzYe–w…EÛAel èvĘiÆ EÛAÅ avÄÆ nYAyèmANM öelÂÜiluM, avÄ te•yA›M av¯ew nYAyèmANM. 15 tÍL@ew XdyÍLiÇ nã tiãkeL avÄ viEvcic•Riy…•tH nYAyèmAN ˜i½ a½s]tmAy m“iÇ te•yANH. et·@M zriy…M avÄŠH a½BvEvdYmA


1085 ›•viDM avÄ èkwi–iÆÝ. cil E–AÅ tÍL@ew èv]˜ikÅ et·AeN•H av¯ew mnÈH m×iÆky…M aÍen av ÄŠH ›·EbADM ŸLvA›ky…M ec•@Ý. m·@cilE–AÅ av¯ew mnÈH tÍL@ew ecyHtikeL zrivyHÆky…M aÍen a ver ›·EbAD˜iÇniÝM vim…årAÆ ky…M ec•@Ý. 16m½xYmnÈiel rhsY ÍeL eedvM vicArNec•@• Œ divsM öetlÂAM nwÆM. {AÀ m½xYer aRi yiÆ• suviEzxm½sric• H eedvM ƒisH«Ey² v}i m½xYer viDiÆM. ey¸d¯M nYAyèmANvuM niÍL@ew kArYM qÍen? niÍÅ o¯ ey¸dnAeNÝ pRy…Ý. niÍÅ nYAy èmAN˜iÇ vizVsiÆ•v¯M eedv E˜Aww…˜verÝM niÍÅ èzMsiÆÝ. 18 niÍÅ qÚ ec•Nem•ANH eedvM ŒvzYe–w…•tH qÝ niÍÅŠRiyAM. nYAyèmANM niÄE”zic• i “@™tiÀ è kArM èDAnvsH « tkÅ niÍÅŠH aRiyAM. 19v}iyRiyA˜vÄŠH o¯ v}ikA “iyAeNÝ niÍÅ sVyM k¯«Ý. pAp ˜ieÀR ö¯“iÇ ake–“vÄŠH evLic•mA eNÝM niÍÅ vicAriÆÝ. 20EBAxãAÄ ÆM, qÙANH zrieyÝ qw…ÏkA“AÀ niÍÅŠA›emÝ niÍÅ k¯«Ý. pkV tyil A ˜vÄÆ niÍÅ aÖYApknA eNÝ sVyM vicAriÆky…M nYAyè mANM aRiy…•«ekAìH qlÂAM aRiy…Ý evÝM stYM pUÄÌmAy…M tniÆ evLi e–“@evÝM niÍÅ k¯«Ý. 21m·@™ver pWi–iÆ• niÍÅŠH qÚekAìH sVyM pWic• @ œwA? EmAxH w iŠ¯etÝ m·@™v ErAwH pRy…• niÍÅ sVyM EmAxHwiÆÝ. 22 vYBicriŠ¯etÝ anYer ŸpEdziÆ • niÍÅ te• Œ pApM ec•@Ý. vi #hÍeL evRuÆ• niÍÅ E•ÒÍÅ ekA™ywiÆÝ. 23eedv˜ieÀR nYAy èmAN˜iÇ èzMsiÆky…M Œ nYAy èmANM lMGiÆky…M ecyH « ekAìH niÍÅ eedv˜i½ apmAnM v¯ÏÝ. 24 ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyi“@ìH+ þni ÍÅ ey¸dÄ m†lM jAtikLAÇ eedvM avmtiŠe–w…Ý.ÿ* 25 niÍÅ nYAyèmANM a½sriÆÝ evÜiÇ pricHECdn •Nm…ìH; mRic•H niÍÅ nYAyèmANM lMGiÆÝevÜiÇ Œ pricHECdn a#cÄ—mA›M. 26pE• pricH E Cn ecyH t i“il A ˜ jAtikÅ nYAyèmANM a½zAsiÆ•tH ecyH tAÇ avÄ yTAÄؘiluM pricHECdn ecyHtvrA›M. 27a#cÄ—iyAyvÀ nYA yèmANM a½sriÆÝevÜiÇ, nYAy èmANvuM pricHECdny…M Ÿ™ nYAyè mAN lMGiyAy nie• avÀ ›·M viDi ÆM. 28 zrIrM ekAìu mAÒM ey¸dnAyvÀ yTAÄؘiÇ o¯ ey¸dnl . bAhY mAyi mAÒm…™tl yTAÄØ pricHECdn. 29 ŒÙrikmAy…M ey¸dnA›•EtAw…œwi 17

þniÍÅ ... avmtiŠe–w…Ýÿ ŸÖrNi eyz. 52+5,.

ERAmÄ 2:16-3:13

mAÒmANH o¯vÀ yTAÄØ ey¸dnA› •tH. Xdy˜ilANH zriyAy pricHEC dn nwEŠìtH. atH q}ute–“ nYAyèmA N˜ienA˜lÂ, Œ´AvilUewyANH nw Æk. Œ´AvilUew Xdy˜iÇ pricHEC dn Ž·vnH m½xYriÇni•l eedv˜iÇ niÝmANH èzMs lBiÆk. m·@LLvÄŠH ölÂA˜tAyi ey¸dÄŠH qÚ EmãyA¹™tH ? pricH E Cdit rAyi q•tinH qÚ EæxHwty…ìH? 2ŸìH, ey¸dÄŠH pl Œ½œlYÍL@m…ìH. Ž· vuM èDAnM ötANH+ eedvM aveÀR ŸpEdzÍÅ ey¸der vizVsic• A NH Žløic•iriÆ•tH. 3cil ey¸dÄ eedv E˜Aw… vizVsH t t kA“iyil q•« stYM te•. pe•, atH vAgHdAn pAln ˜iÇniÝM eedve˜ mA·i niÄÏEmA? 4 ölÂ. qlÂAv¯M ½NyãArAyAluM, eedvM EkvlM stYmAyi «wÄÝekAEìyi riÆM. q}ute–“iriÆ•«EpAel, þnieÀR vAÆkLiÇ nI nItikriŠe– w…ky…M viDiŠe–w…EÛAÅ nI vijyiÆ ky…M ec•e“.ÿ sÜIĘnÍÅ 51+4

3

5

nAM et·@ ec•@EÛAÅ atH eedv˜i eÀR nItiey œw…tÇ evLie–w…ÏÝ. atinAÇ eedvM ne— zi•iÆEÛAÅ avÀ anYAymANH ec•@•etÝ pR yAÀ nm…Æ sADiÆEmA? (cilÄŠH EtA•i EyŠAvu• orAzyM pR’uevE•y… Z.) 6ölÂ. eedv˜i½ ne— zi•iŠAÀ sADiŠielÂÜiÇ avnH ElAke˜ viDi ŠA½M sADiŠilÂ. 7 o¯vÀ pRE’ŠAM þqeÀR kApwYM eedv˜ieÀR stYe˜ evLivAÆ•ti nAÇ {AÀ astYM pRy…EÛAÅ atH eedv˜inH œw…tÇ mhtVM èdAnM ec•@ Ý. aE–AÅ pie•qe• o¯ pApieyÝ qÙi½ viDiŠNM?ÿ 8 üþnã EnwAÀ Evìi nm…Æ pApM ec•AMÿ qÝ pRy…•« EpAelyANitH. ö˜rM kArYÍLANH nAM pWi–iÆ•et•H DArALM EpÄ ne— vimÄ zic•@ pRy…ÝìH. öÍen pRy…•vÄ et·@kAÄ mAÒmlÂ, avÄ viDiŠe–wNM. qlA v¯M ppikLANH a« ekAìH ey¸drAy nAM m·@™ver ŠAÅ Emãy…™vrAENA? alÂ. ey¸d¯M jAtikL@M «lYrAeNÝ {AÀ EnrE˜ te• pR’u. qlÂAv¯M pApikÅ te•. 10 ti¯ev}uÏkLiÇ pRy…•«EpAel, þpApmilÂA˜vrAyi Œ¯milÂ, Œ¯M! 11 kArYM #hiÆ•vrAyi Œ¯milÂ. eed ve˜ kANAÀ yTAÄؘiÇ Œ#hi Æ•v¯M Œ¯milÂ. 9

12

qlÂAv¯M vYticlic•v¯M vilek“ v¯mAyi. nã ec•@•vrAyi Œ¯milÂ. Œ¯M.ÿ sÜIĘnÍÅ 14+1-3 13

þav¯ew kNHWM o¯ «R• zvŠlÂR EpAel. avÄ tÍL@ew nAvH astYvA d˜i½pEyAge–w…ÏÝ.ÿ sÜIĘnÍÅ 5+9


ERAmÄ 3:14-4:11

1086

þavÄ pRy…• kArYÍÅ sÄ–vixM EpAel.ÿ sÜIĘnÍÅ 140+3 14

þav¯ew nAvH niRey zApvuM evRu –…M ŒNH.ÿ sÜIĘnÍÅ 10+7 15

þEáAhiŠA½M ekAlÂA½M avÄ qE–A }uM o¯ŠmANH. 16 eclÂ@•iwe˜lÂAM avÄ nAzvuM d…+K vuM vityHÆÝ. 17 avÄŠH zAÙiy…ew mAÄ‹M ajH{At mANH.ÿ eyz•AvH 59+7-8 18

þavÄŠH eedve˜ ByEmA bµmAn EmA ölÂ.ÿ sÜIĘnÍÅ 36+1 19

nYAyèmANM öetlÂAm½zAsiÆ•tH nYAyèmANviEDyrAyvErAwANH. ötH qlÂAvery…M o}ik}ivu keìÏ•tiÇ niÝM twy…ky…M m…}uvÀ ElAke˜y…M eedvviDiÆ viEDymAÆky…M ec•@M. 20 qÚekAeì•AÇ, EkvlM niymM a½ sriÆ•« ekAìumAÒM o¯v½M eedv ˜ieÀR m…•iÇ nItIkriŠe–w…•il . nYAyèmANM nÇ›•tH qÙANH. pApM q• aRivANH. eedvM m½xYer qÍen nItIkriÆÝ 21 q•AÇ nYAyèmANM v}iylÂAet m½ xYer nItIkriŠAÀ eedv˜inH o¯ mAÄ‹ m…ìH. öE–AÅ Œ mAÄ‹mANH eedvM nm…Æ kANic•@t•iriÆ•tH. nYAyèmANvuM èvAck¯M öQ v}ieyÆRic•H nE—Aw… pR’i“@ìH. 22eedvM m½xYer, avÄŠH ƒisH«vilu™ vizVAsM v}i avniÇ nItIkriÆÝ. eedvM öÍen ecyHttH ƒisH«viÇ vizVsiÆ• qlÂAvÄÆM EvìiyANH. skl¯M smãArANH. 23pApM ec•@km†lM skl¯M eedvmhtV˜i½ nirŠA˜vrAyi. 24jnÍÅ eedv˜ieÀR k¯NyAÇ nItIkriŠe–“@. öetA¯ sQ jnYs—AnmANH. Ey²ƒisH«v}i pAp ˜iÇniÝM nAM EmAcitrAyieŠAìiri Æ•tinAÇ eedvM ne— nItIkriÆÝ. 25 vizVAsM ekAìH m½xY¯ew pApÍeL mRÆ•ti½™ o¯ v}iyAyi“ANH eedvM ƒisH«vien niEyAgic•tH. ƒisH«vi eÀR rå˜AlANH eedvM ö« ecyHttH. eedvM qE–A}uM ŸcitvuM zriyAy« mANH ec•@•et•H ö« etLiyiÆÝ. pìu™vÄ ecyH t pAp˜inH aver zi•iŠAet •mpAlic• « v}i eedvM teÀR m…ÀkAl nilpAwH zriyAeNÝ evLie–w…˜i. 26tAÀ nItiy…™vnA eN•H kANiŠAnAyi eedvM öÝ ƒi sH«vien tÝ. zriyAyi viDiŠA½M, ƒi sH«vilu™ vizVAs˜ilUew eedv ˜i½ m…ÛiÇ m½xYer sãAÄgnirtrA ÆvA½M eedvM ötH ecyH t …. 27a« ekAìH, nAM sVyM puk}HÏ•ti½ qeÙ ÜiluM awiÐAnm…EìA? öElÂyilÂ. qÚ ekAìilÂ? vizVAs˜ieÀR mAÄ‹M qlÂA ˜rM puk}H˜lieny…M o}ivAÆÝ. èv] ˜iy…ew mAÄ‹mlÂ. 28kArNM, ŽetA¯v½M

nItIkriŠe–w…•tH vizVAsM v}iyANH; alÂAet niymM pAliŠAÀ Evìi avÀ ecyHtkArYÍÅ v}iylÂ. atANH n—…ew vizVAsM. 29eedvM ey¸d¯ew mAÒM eedvmlÂ, m·@™ rAxH\ÍL@ewy…M (jAtik L@ewy…M) œwiyANH. 30o¯ eedvemy…Z. öQ o¯eedvM vizVAsM v}i ey¸dery…M vizVAsM v}i jAtikeLy…M nItIkriÆM. 31 aÍeneyÜiÇ vizVAs˜ieÀR pAt piÚwÄÝekAìH nYAyèmANe˜ nm…ŠH nzi–iŠAEmA? pAwilÂ. yTAÄØ ˜iÇ nYAyèmANM a½zAsiÆ•tH vizVAs˜ilUew nAM ec•@Ýeve• y…Z. aéAhAmieÀR mAtk ] n—…ew pUÄv• p itAvAy aéAhA mienÆRic•H nm…eŠÚ pRyAM? vizVA se˜ÆRic•H avÀ qÙA¹ mnÈilA ŠiytH. 2 aéAhAM aveÀR èv]˜i v}i yANH nItIkriŠe–“etÜiÇ puk}Hc pR yAÀ avnH kArNvum…ìH. pE•, eedv sm•M puk}Hc pRyAÀ sADiŠilÂ. 3 ti¯ ev}uÏkLiÇ kA¹Ý, þaéAhAM eed ve˜ vizVsic•@.eedvM aéAhAmieÀR vizVAsM aMgIkric•@. ötH aéAhA mien eedv˜ieÀR m…ÛAek nItIkric•@.ÿ 4 o¯vÀ Evleyw…˜tinH av½ nÇ ›• œli dAnmlÂ. Œ œli avnH aÄ hte–“tANH. orAÅÆM aveÀR nYAyI krNM EnwAenAŠilÂ. eedv˜iÜÇ vi zVAsmÄ–iÆ• ŒeL eedv˜i½ mAÒEm nYAyIkriŠAnAvU. d…xHwenE–A luM nYAyIkriŠAÀ eedv˜i½ k}iy…M. 5 eedvIkml A ˜tien sADUkriÆ• v½M nixHƒiy½M qÜiluM eedv˜iÇ vizVsiÆ• o¯ven aveÀR vizVA s˜ieÀR awiÐAn˜ilANH nItIkri Æ•tH. eedvmANH d…xHwerE–AluM nItIk riŠe–wAÀ aÄhrAÆ•tH. 6dAvIdH pR ’«M ö« te•+ o¯veÀR èv]˜ikeL kNŠielw…ŠAet aven nlÂvnAyi eedvM sVIkriÆEÛA}ANH avÀ sÚ xHwnA›•tH: 7 þaprADÍÅ •miŠe–w…ky…M pApM mRyHŠe–w…ky…M ec•@•vÄ a½g]hI tÄ. 8 pApÍÅ kNŠielw…ŠAety…™ o¯ ven eedvM sVIkriÆEÛAÅ avÀ yTA ÄؘiÇ a½g]hItÀ.ÿ

4

9

sÜIĘnÍÅ 32+1-2

pricHECdnEy·vÄÆ mAÒEm sEÙA x˜inÄhty…Z q•AENA? aEtA a#cÄ—ikÅÆM ŸEìA? eedvM aéA hAmieÀR vizVAse˜ aMgIkriÆky…M Œ vizVAsM aven eedv˜ieÀR m… ÛAek nItIkriÆky…M ecyHt…ev•H nAM EnrE˜ pR’uk}i’u. 10aE–AÅ öet Íen sMBvic•@. pricHECdnyHÆ m…EÛA piEÛA eedvM aéAhAmien sVIkri c•tH? pricHECdnyHÆ m…ÛANH eedvM aven sVIkric• t H . 11eedvM te• sVIkric• @ evÝ evLie–w…Ï•ti½ EvìiyANH aéAhAM pi•IwH pricHEC


1087 dn nw˜iytH. pricHECdn ec•@•tinH m…ÛH te• eedvM aven vizVAsM v}i eedv˜iÇ nItIkric•i¯Ý. a«ekAìH pricH E Cdnyil A ˜ vizVAsikL@ew pitAvumANH aéAhAM. vizVAsikeL eedv˜AÇ nItIkriŠe–“verE–Ael sVIkric•@. 12a«EpAelte• pricHEC dit¯ewy…M pitAvANH aéAhAM. pe•, av¯ew pricHECdnyl aéAhAmien av¯ew pitAvAŠiytH. pricHECdit nA›M m…ÛH n—…ew pitAvAy aéAhA mi½ìAyi¯• vizVAsM piÚwÄ•H jIvi ÆEÛAÅ mAÒmANH avÄŠH aéAhAM pitAvA›•tH. vizVAsMv}i eedv˜iÇ ni•H vAgd H AnM lBic@• 13 vizVAsMv}iy…™ nItIkrNM ekA ìANH aéAhAmi½M sÙtikÅÆM ElA k˜ieÀR avkAzM eept]kmAyi ki“@ em• vAgHdAnM lBic•t.H alÂAet nYAyè mANM m†lmlÂ. 14eedvM vAgHdAnM ecyHt kArYÍÅ nYAyèmANM piÚw¯k v}i lBYmAÆemÜiÇ vizVAsM vil ölÂA˜ tANH. aéAhAmiEnAwH eedvM nÇkiy vAgH d AnvuM nirÄØkmAvuM. 15kArNM, nYAyèmANM a½sriŠAti¯•AÇ eed vEkApM v¯˜ivyHŠAEn nYAyèmAN ˜i½ k}iy†. pe•, nYAyèmANmiel ÜiÇ lMGiŠA½M oÝM ŸìAvukyilÂ. 16 vizVAsm…ìAkyAÇ m½xYÄŠH eedv ˜iÇni•H vAgH d AnM lBic• @ . ötH o¯ sQjnYs—AnM EpAelyANH. aÍen eyÜiÇ aéAhAmieÀR mŠÅeŠlÂAM Œ vAgHdAnM lBiŠAM. EmAezy…ew nYAyèmA N˜i½ viEDyrAyiriÆ•vÄÆ mAÒm… ™tl aéAhAmienE–Ael vizVAs E˜Aew jIviÆ• qlÂAvÄÆM Evìiy… ™tANH Œ vAgHdAnM. n—…ew qlÂAv¯ ewy…M pitAvANH aéAhAM. 17ti¯ev}u ˜iÇ ErKe–w…˜iyiriÆÝ+ þ{AÀ nie• pl jntkL@ewy…M pitAvAŠi.ÿ* ötH eedv˜ieÀR m…ÛAek stYmANH. mric•ver jIvi–iÆky…M sMBvic•@ k}i ’i“ilÂA˜«M q•AÇ sMBviŠAniriÆ •«mAy kArYÍLiÇ tI¯mAnM eekeŠA _ky…M ec•@• eedv˜iÇ aéAhAM vizVsic•@. 18 aéAhAmi½ sÙtikL@ìA›em•H yAetA¯ ètI•y…M ŸìAyi¯•il . pe• aéAhAM eedve˜ vizVsiÆ ky…M ètYAzEyAew ètI•ic• i riÆ ky…M ecyH t«ekAìumAÒmANH avÀ aEnkM jntkL@ew pitAvAytH. pìu eedvM pR’i¯Ý, þninÆ DArALM sÙ tikL@ìA›M.ÿ* q•H. 19ŽtAìH ¾Ruvy ÈAy tAÀ zArIrikmAyi sÙAEnAløAdn ˜i½™ èAyM pi•i“@ev•Ri’i“@M, sARA vÓYyAeNÝ mnÈilAyi¯•i“@M eedv˜ilu™ aveÀR vizVAsM •yi c•ilÂ. 20eedv˜ieÀR vAgHdAnM PliÆ

ERAmÄ 4:12-5:10

EmA q• sMzyM aéAhAminH oriŠlum… ìAyi¯•il . aveÀR eedvvizVAs ˜inH oriLŠvuM sMBvic•«milÂ. avÀ vizVAs˜iÇ ŸRc•@ niÇÆky…M eedv e˜ vA}H Ï ky…M ecyH t …. 21vAgHdAnM nÇkiyetlÂAM nw˜AÀ k}ivu™vnANH eedvem•H av½R–…ìAyi¯Ý. 22a« ekAìH þeedvM aéAhAmieÀR vizVAs e˜ sVIkric•@.ÿ* atinAÇ avÀ eedv m…ÛAek nItIkriŠe–“@. 23öQ vAÆkÅ aéAhAmi½EvìimAÒM q}ute–“vy lÂ. * 24av nm…eŠlÂAvÄÆM Evìiy…M œwi q}ute–“vyANHÿ n—L@M vizVsiÆ• «ekAìH ne—y…M eedvM sVIkriÆM. n—…ew kĘAvAy Ey²vien mrN ˜iÇniÝM ŸyĘiy eedv˜ilANH nAM vizVsiÆ•tH. 25Ey² n—…ew pApM m†lmANH vDiŠe–“tH. eedvs•iDiyiÇ ne— nItIkriŠAnAyi avÀ ŸyiÄ–i Še–“@. eedvE˜AwH nir–H n—…ew vizVAs˜AÇ nAM nItIkriŠ e–“iriÆ•«ekAìH n—…ew kĘA vAy Ey²ƒisH«v}i nAM eedvvumAyi rmYe–“iriÆÝ. 2öE–AÅ nAM a½Bvi Æ• eedv˜ieÀR a½g]hItmAy äp yiElŠH ƒisH« ne—, n—…ew vizVAsM v}i,q˜ic•iriÆÝ.eedvIkmhtV˜iÇ pÜALikLAkAem• ètYAzyAÇ nAM ŽeR sÚxHw¯mANH. 3 èzHnÍÅ ne— œw…tÇ •mAzIlrAÆM q•RiyAvu•« ekAìH ne— aBim…KIkriÆ• èzHnÍLiluMnAM sÚxHwrANH. 4nAM blzAlikÅ ŒeN Ý™tinH öQ •m etLivANH. atH nm…ŠH ètYAzt¯Ý.5öQ ètYAz oriŠluMne— nirAze–w…ÏkyilÂ+ atH oriŠluM prA jye–w…ky…milÂ. eedvM teÀR sHEnhM n—…ew XdyÍLiElÆ pkÄ•«ekAìA NitH. pri²ÖA´AvilUewyANH eedvM teÀR sHEnhM nm…Æ nÇkiytH. 6 nAM blhInrAyirieŠ, ƒisH« nm… ÆEvìi mric•@. nAM eedv˜i½ nirŠAt vÌM jIvic• @ . pE•, tŠsmy˜H , ƒisH« m½xYÄÆEvìi mric•@. 7 nIti mAnAy o¯veÀR r•yHÆEvìi EpAluM mriŠAenA¯Íu•vÄ vLer ›Ry…M. vLer nlÂvnAy orAÅÆEvìiyAeNÜiÇ cil E–AÅ cilÄ mriŠAÀ s•ÖrAEyŠAM. 8 pE•, nAM pApikLAyirieŠyANH ƒisH« nm…ŠAyi mric•t.H ö« v}i ne— yvÀ vLeryDikM sHEnhic•i¯Ýev•H eedvM evLie–w…˜i. 9 nAM eedvs•iDiyiÇ nItikriŠe– “tH ƒisH«vieÀR rå˜ilUewyANH. tIÄ c• y Ay…M aE–AÅ n—Å avnilUew eedvEkAp˜iÇniÝM r•iŠe–w…M. 10 n—Å eedv˜ieÀR zÒuŠLAyiriÆ EÛAÅ te• aveÀR puÒeÀR mrNM m…EKn eedvM ne— miÒÍLAŠi. a« ekAìH nAM tIÄc•yAy…M eedvmiÒÍLANH.

5

þ{AÀ ... pitAvAŠiÿ ŸÖrNi Ÿlø. 17+5.

þa«ekAìH ... sVIkric@• ÿ ŸÖrNi Ÿlø. 15+6.

þ n i n Æ . . . s Ù t i k L @ ì A › M ÿ ŸÖrNi Ÿlø. 15+5.

öQ vAÆkÅ ... q}ute–“vyl ŸÖrNi Ÿlø. 15+6; ERAm. 4+22.


ERAmÄ 5:11-6:13

1088

aveÀR puÒeÀR jIvÀ v}i avÀ ne— œw…tlAyi r•iÆky…M ec•@M. 11 a« mAÒml nAmE–AÅ sÚxHw¯mANH. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH«vilUew yANH nAM öE–AÅ eedvIkmAy Œn•M a½BviÆ•tH . Ey²vilUew˜e• yANH nAM eedvvumAyi rmYtyiel˜i y«M. ŒdAm…M ƒis« H vuM 12 o¯ m½xYeÀR èv]˜iyilUewyANH pApM ElAk˜iElÆ v•tH. a«v}i mrNvuM vÝ. ö« ekAìANH m½xY erlÂAM nizHcymAy…M mriEŠìiv¯•tH. qlÂA m½xY¯M pApM ecyHt…. 13EmAez y…ew nYAyèmAN˜i½ m…ÛH ElAk˜iÇ pApm…ìAyi¯Ý. nYAyèmANM ölÂAyi ¯ÝevÜiÇ pApM ecyHttieÀR EpriÇ eedv˜i½ m½xYer ›·ŠArAŠAÀ k}i y…kyil A yi¯Ý. 14pe•, ŒdAmieÀR kAlM m…tÇ EmAezy…ew kAlMvery…ìA yi¯• jnÍÅÆM mriEŠìivÝ. eedv kløn a½sriŠAet pApM ecyHt« m†lM ŒdAM mric•@. pe•, ŒdAmienE–A ely…™ et·@ ec•Ati¯•vÄÆM mriEŠ ìivÝ. vrAni¯•veÀR èticH C Ay Œyi ¯Ý ŒdAM. 15pe•, eedv˜ieÀR vr dAnM ŒdAmieÀR atiƒmM EpAelylÂ. ŒdAmieÀR atiƒmM m†lmANH anvDi EpÄ mric•t.H pe• jnÍÅŠH eedv˜iÇ ni•H lBic• äp vLer EæxHWmANH. pl ÄÆM eedv˜ieÀR dAnmAy jIvÀ lBi c•tH Ey²ƒisH« q• m½xYeÀR äpyi lUewyANH. 16ŒdAM oriŠÇ pApM ecyHt tinH ›·AŠArenÝ viDiŠe–“@. pe• eedv˜ieÀR vrdAnM vYtYsH t mANH . pl atiƒmÍÅÆM EzxmANH eedv˜i eÀR dAnM sMBviÆ•tH. öQ dAnM m½ xYer eedv˜ieÀR m…ÛiÇ nItIkric•@. 17 atiƒmM èv]˜ic• Œ o¯ m½xYÀ kArNM mrNM qlÂAvriluM BrNM nw˜i. cilÄ eedvkA¯NYe˜y…M nItIkrN ˜i½™ aveÀR mh˜Ay dAne˜y…M sVIkric•@. avÄŠH yTAÄØ BrNvuM Ey²ƒisH« q• Žk m½xYnilUew tIÄc•yAy…M lBiÆky…M ec•@M. 18 ŒdAmieÀR o¯ atiƒmM qlÂA m½xY ÄÆM mrNem• zi• q˜ic•@. pe•, ƒisH« ecyHt o¯ nl èv]˜iyAÇ ql A m½xYery…M eedvs•iDiyiÇ nItIkric•@. atH aÕ“ÄŠH nitYjIvÀ èdAnM ecyHt…. 19ŒdAM q• o¯ m½xYÄ eedve˜ DiŠric•« ekAìH aEnkÄ pApikLAyi˜IÄÝ. q•AÇ ƒisH « q• o¯ m½xYÀ eedve˜ a½sric•« ekAìH vLerE–Ä nItIkriŠe–“@. 20nYA yèmAN˜ieÀR vrvH m½xYer œw…tÇ pApM ec•AÀ Eèri–ic•@. pe• m½xY ¯ew pApBArM vÄÖic•E–AÅ eedvM av ÄŠH teÀR äp œwiy aLviÇ nÇki. 21 pApM ne— BriŠAnAyi oriŠÇ mrN e˜ ŸpEyAgic•@. pe•, teÀR m…ÛiÇ nItIkric•H BriŠA½™ èsAd˜inAyi

eedvM m½xYÄŠH œwiy aLviÇ a½ #hM nÇki. ötH n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH « v}i nitYjIvÀ èdAnM ecyHt…. pAp˜iÇ mriÆky…M ƒis« H viÇ jIviÆky…M ec•@M a«ekAìH eedv˜ieÀR äp œw…tÇ lBiŠAÀ Evìi pApM ecyHt…ekAìi riŠNemÝ niÍÅ k¯«ÝEìA? 2 ölÂ. pApe˜ sMbÓic•iwE˜ALM mric•v rAy nAM pAp˜iÇ qÍen jIviÆM? 3 nAemlÂAM jH{AnsHnAnM ec•e–“@ k}i ’E–AÅ ƒisH« Ey²vieÀR BAgmAyi Š}i’uev•« niÍÅ mRE•A? sHnAnM v}i aveÀR mrN˜iluM pÜALikLAyi. 4 a«ekAìH, sHnAn˜AÇ nAM ƒisH«vi EnAewA–M sMsH k riŠe–w…ky…M av eÀR mrN˜iÇ p»Ec¯ky…M ecyHt…. nAEmv¯M ŸyiÄe˜}uE•ÇÆvA½M o¯ putiy jIvitM nyiÆvA½M tŠvÌM ƒisH«viEnAewA–M ne—y…M sMsHkri c•iriÆÝ. pitAvieÀR mh˜Ay zåi yAÇ ƒisH« mrN˜iÇniÝ ŸyiĘ e–“« EpAel n—…ew kArY˜iluM ötH sMBvic•@. 5 ƒisH« mric•@; ƒisH« mric•« EpAel nAm…M mric•tinAÇ n—L@M avEnAw… EcÄ Še–“iriÆÝ. a«ekAìH ƒisH« mrN ˜iÇni•H ŸyiÄe˜}uE•·« EpAel n—L@M avEnAewA–M Ec¯M. 6n—…ew p}yjIvitM ƒisH«viEnAewA–M ›ri ziÇ mric•@ qÝ nm…ŠRiyAM. n—…ew pApM niR’ sVy˜inH n—iÇ yAetA¯ zåiy…milÂA˜vÌmANH ö« sMBvic•t.H atinAÇ nAM öE–AÅ m…tÇ oriŠluM pAp˜inH awimkLAk¯tH . 7 mric•ver pAp˜ieÀR niy×N˜iÇni•H sVt ×rAŠiyiriÆÝ. 8 nAM ƒisH«viEnAewA–M mriec•ÜiÇ, avEnAewA–M jIviÆemÝM nm…ŠRiyAM. 9 mric•vriÇniÝM ƒisH« ŸyÄ–iŠe– “iriŠekAìH öni oriŠÇ œwi mriŠAÀ av½ sADiŠil qÝ nm…ŠRiyAM. av eÀREmÇ mrN˜inH öniEmÇ yAetA¯ ŒDiptYvumil . 10aet, ƒisH « o¯ tvN mric•E–AÅ pAp˜ieÀR zåiey qŠAlE˜ÆM kI}wÆvAnANH aÍen ecyHttH. q•AÇ öE–AÅ av½ pu« jIvÀ eekv•iriÆÝ. eedvE˜AewA– m…™ jIvitM. 11a«EpAel niÍL@M pAp e˜ sMbÓic•iwE˜AwM mric•vrAeN ÝM kNŠAŠNM. ƒisH«Ey² v}iyAyi niÍÅ eedv˜i½ Evìi jIviÆÝev ÝM aRiyNM. niÍÅ niÍeL˜e• ƒi sH«vilUew prigNiŠNM. 12 pe• niÍL@ew öQ ElAkjIvit ˜iÇ BrNM nw˜AÀ pApe˜ a½vdi Š¯tH. niÍL@ew èv]˜ikeL niy×i ŠAÀ pApM niR’ niÍL@ew sVye˜ a½vdiŠAtiriÆk. 13pAp˜i½ dAsYm ½xHWic•@ et·@kÅec•AÀ niÍL@ew av yvÍeL ŸpkrNÍLAŠAtiriÆk. ni ÍÅ niÍeL˜e• eedv˜i½ smÄ

6


1089 –iÆk. mrN˜iÇniÝM jIvit˜iElŠH ŒnyiŠe–“vrAyi eedv˜inH kI}Hv} Íuk. nã ec•AnAyi niÍL@ew avy vÍeL eedv˜inH aÄ–iÆk. 14pAp ˜inH niÍL@ewEmÇ aDikArM ŸìAvuk yilÂ. kArNM niÍÅ nYAyèmAN˜i½ kI}ill . eedväpy…ew kI}ilANH öE–AÅ jIviÆ•tH. nItinixW H y…ew awimkÅ pie• qÙH? nYAyèmAN˜i½ kI}i llÂA˜«ekAìuM äpy…ew kI}ilAy« ekAì@M nAM pApM ec•NEmA? Evì. 16 niÍÅ awimkLAyi v}Íi Œerey ÜiluM a½sriÆÝevÜiÇ, ayAL@ew awimyAyiriÆM qÝ aRiy…kyiElÂ? niÍÅ Œer a½sriÆE•A ayALAyi riÆM niÍL@ew Ÿwm. ninŠH pApe˜ piÀ«w¯kEyA eedve˜ a½sriÆ kEyA ec•AM. pApM Œ´nAzM v¯ÏM. pe• eedvA½srNM aveÀR m…ÛAek nie• nItIkriÆM. 17®tkAl˜H niÍÅ pAp˜ieÀR awimkLAyi¯Ý. pApM niÍeL awŠiBric• @ . pe• {ÍÅ niÍeL pWi–ic• kArYÍÅ niÍÅ pUÄÌ mAy…M a½sric•@. eedv˜i½ n•i. 18ni ÍÅ pAp˜iÇniÝ m…årAyi. öE–AÅ niÍÅ nãy…ew awimkLANH 19niÍL@ew mA½xikmAy primitikÅ nimi˜mANH {AÀ öQviDM pRy…•tH. niÍÅÆ pri citmAy ŸdAhrNM ekAìH ö« vYåmA ŠAM. oriŠÇ niÍÅ niÍL@ew zrIrBAg ÍeL pApkÄ—ÍÅÆM tiãyHŠ…M viED ymAŠi. niÍÅ tiãyH Æ Evìi mAÒM jIvic•@. öni niÍeL nãkL@ew awim kLAkAÀ a½vdiÆk. aE–AÅ niÍÅ eedv˜i½ Evìi mAÒmAyiriÆM jIvi Æ•tH. 20 pìH niÍÅ pAp˜inH awimkLAyi ¯Ý. nItiy…ew niy×N˜ilAyi¯ •il niÍÅ. 21niÍÅ d…xHkÄ—ÍL½ xHWic•@. öE–AÅ niÍÅ aEt–·i l‘i ÆÝ. aetAeŠ niÍeL shAyic•@EvA? ölÂ. Œ´mrNM v¯˜AÀ mAÒEm av yHŠAœ. 22pe•, öE–AÅ niÍÅ pAp vim…årANH. eedv˜ieÀR awimkLANH. eedv˜i½ Evìi mAÒmAy…™ jIvit˜i ElŠH ö« niÍeL q˜ic•@. aÍen niÍÅÆ nitYjIvÀ lBiÆM. 23m½xYÄ pApM ec•@EÛAÅ, ati½™ ètiPl mAy mrN˜inH avÄ aÄhrA›M. pe•, eedvM aveÀR jn˜inH o¯ sQjnY dAnM nÇki- -n—…ew kĘAvAy ƒisH« Ey²vilu™ nitYjIvÀ. 15

vivAh˜iÇni•H o¯dAhrNM sEhAdrI sEhAdrãAEr, EmAezy…ew nYAyèmANM niÍÅeŠl A mRiyAM. a«ekAìH o¯vÀ jIvic• i riÆEÛAÅ mAÒem nYAyèmAN˜inH aveÀREmÇ aDikArm…_ev•H tIÄc•yAy…M niÍÅ ŠRiyAM. 2 {AenA¯dAhrNM qw…Ï kA“AM. o¯ OI avL@ew BĘAvH jIvi c•iriÆ•iwE˜ALM ayAL@ew BArYyAyi

7

ERAmÄ 6:14-7:11

riÆM. BĘAvH mric•AÇ vivAhM sMb Óic• nYAyèmANÍLiÇni•H avÅ m…åyA›M. 3BĘAvH jIvic•irieŠ Œ OI me·A¯ven vivAhM k}iÆkyA eNÜiÇ avÅ vYBicArÆ·M ecyH t tAyi nYAyèmANm½zAsiÆÝ. q •AÇ BĘAvH mric•AÇ vivAhbÓe˜ sMbÓic• nYAyèmAN˜iÇni•H avÅ m…åyA›M. aÍen, BĘAvieÀR mrNEzxM me·A¯ven vivAhM k}ic•AÇ avÅ vYBicAriNi q• ›·ŠAriyA› •ilÂ. 4 sEhAdrI sEhAdrãAEr, ö«EpAel niÍLiel p}ysVyMmriÆky…M ƒisH« vieÀR zrIrM v}i nYAyèmAN˜iÇ ni•H EmAcnM Enw…ky…M ecyHt…. niÍÅ öE–AÅ m·A¯ewEyA ŒNH. mrN˜iÇ niÝM ŸyiĘ ƒisH « viEÀRtANH öE–AÅ niÍÅ. nAM ƒisH«viEÀRtAy« ekAìH eedv˜i½ Evìi èv]˜iŠAÀ ne— ŸpEyAgiŠAM. 5pìH ne— Bric•@ ekAìi¯•tH pApM niR’ n—…ew sVyM Œyi¯Ý. nYAyèmANM pAp kÄ—ÍÅ ec•A½™ tAlø r YM n—iÇ ŸLvAŠi. nAM ecyHt… ekAìiriÆ•«M n—…ew zrIrÍeL niy×ic•i¯•«mAy pApkÄ—ÍÅ nm…Æ Œ´mrNM v¯˜i vc•@. 6pìH, twvukAer q• vÌM ne— nYAyèmANM tw’uvc• @ . q•AÇ n—…ew p}y sVyM mriÆky…M nYAy èmAN˜iÇniÝM EmAcnM Enw…ky…M ecyHt«ekAìH, pìe˜ liKitc“˜i eÀR mAÄ‹˜ilUewyl Œ putiy pAtyi lUewyANH nAmi•H eedve˜ ²æUxiÆ •tH. pri²ÖA´AvilUewy…™ pu«v}i yilANH nAmiÝ eedve˜ ²æUxiÆ •tH. pAp˜ientiery…™ n—…ew smrM nYAyèmANvuM pApvuM o•AeN•A NH {AÀ pRy…•et•H, o¯pE•, niÍÅ DriEc•ŠAM. a« zriylÂ. þpApM qÙA eN•RiyAÀ nYAyèmANM mAÒmANH ŸpADi. m·@™vÄŠvkAze–“v niÍÅ ŠAvzYmilÂ. avyHŠAziÆ•tH et·@mA NH.ÿ* 8 pApM Œ a½zAsn˜iÇ av srM keì˜i qlÂA˜rM ŒzkL@M aBi lAxÍL@M q•iluLvAŠi. aÍen Œ a½zAsnM pAp˜inH q•iElÆ v¯ vAÀ kArNmAyi. nYAyèmAN˜ieÀR aBAv˜iÇ pAp˜i½ o“@M zåiyilÂ. pApM azåmANH. 9nYAyèmANM aRiy… •ti½ m…EÛ nYAyèmANM œwAet {AÀ jIvic• @ . pe• a½zAsnÍÅ v• E–AÅ pApM punÄ‘nic•@. 10{AÀ pApM m†lM Œ´IymAyi mric•@. jIvÀ nÇ›k q•tANH klø n kL@ew ŸE”zYemÜiluM qniÆ nYAyèmANM nÇkiytH mrN mEÒ. 11qe• ctiŠAÀ pApM klønkeL èEyAjne–w…˜i o¯ mAÄ‹M keì˜i. qe• ekAlÂAÀ vìi pApM klønkeL ŸpEyAgic•@. 7

þpApM ... et·@mANÿH ŸÖrNi puR. 20+17 Œv. 5:21


ERAmÄ 7:12-8:12

1090

12

a«ekAìH nYAyèmANM vi²ÖvuM kløn vi²ÖvuM zriy…M nl«M ŒNH. 13 ötieÀR aÄØM nãyAy qEÙA o•H qniÆ mrNm…ìAŠi q•AENA? alÂ. pe•, pApM nãyAy ciltien qniÆ mrNM v¯˜AÀ ŸpEyAgic•@. öÍen sMBvic•«ekAìH pApM yTAÄؘiÇ qÙAeNÝ vYåmAyi kANAÀ qniÆ sADic•@. vLer vLer hInmAy o•ANH pApM qÝ kANiŠAÀ EvìiyAyi¯Ý ötH. ö« evLivAŠAÀ Evìi kløney ŸpEyAgic•@. m½xYniel sMGÄxM nYAyèmANM ŒÖYA´ikmAeN•H nm…ŠRiyAM. pe• {AÀ BQtiknANH. sVÙM awimey q• EpAel pApM qe• Bric•@. 15qeÀR èv]˜ikÅ te• qeÀR niy×N˜illÂ. {AÀ ecE•ì nl kArYÍÅ {AÀ ec•@•ilÂ. evRu EŠì cI˜ŠArYÍÅ ec•@ky…M ec•@ Ý. 16{AÀ ec•@•tAy tiãkÅ {AÀ ec•@vAÀ Œ#hiÆ•ielÂ Ü iÇ ati eÀR aÄØM nYAyèmANM nlÂtAeN•H {AÀ s—tiÆÝev•ANH . 17q•AÇ tiã ec•@•tH yTAÄؘiÇ {AnlÂ, q•iÇ ›wiyiriÆ• pApmANH. 18aet, qniŠRiyAM nãeyAÝM q•iÇ ›wiyi riÆ•iel•H. eqhiknAy qeÀR BAg mAyi nãeyAÝM avEzxiÆ•iel •ANH {AÀ aÄØmAÆ•tH. {AÀ nã ec•AnA#hiÆÝ. pe• qniŠti½ k}iy…•ilÂ. 19ec•@vAnixHwe–w…• nl kArYÍÅ {AÀ ec•@•ilÂ. ec•AÀ öxHw e–wA˜ tiãkÅ ec•@ÝtA½M. 20ec•A nA#hiŠA˜ kArYÍLANH {AÀ ec•@ •etÜiÇ yTAÄؘiÇ {Anl q•iÇ ›wiyiriÆ• pApmANH aÍen ec•@ •tH. 21 a«ekAìH öQ ttVM {AÀ pWic•@+ {AÀ nã ec•AnA#hiÆEÛA}uM tiã qE•AewA–m…ìH. 22eedv˜ieÀR nYAy èmAN˜iÇ qeÀR mnÈH sÚxHwmANH. 23 pe• qeÀR avyvÍLiÇ me·A¯ nYA yèmANM èvĘiÆ•tAyi {AÀ mn ÈilAÆÝ. qeÀR mnÈH aMgIkriÆ• nYAyèmANvumAyi öQ nYAyèmANM mlÂwiÆÝ. qeÀR zArIrikAvyvÍLiÇ èvĘiÆ• Œ nYAyèmANM pAp ˜ieÀR nYAyèmANmANH. atH qe• twvukArnAÆky…M ec•@Ý. 24ö« BIkr mANH. mrNADInmAy öQ zrIr˜iÇni•H Œere• r•iÆM? 25eedvM qe• r•i ÆM. n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH«vi lUewy…™ aveÀR r•yHŠAyi {AÀ n•i pRy…Ý. a«ekAìH {AÀ Ÿ™iÇ eedv˜ieÀR nYAyèAmAN˜inH dAsnANH. pe• qeÀR pApM niR’ sVy˜iÇ {AÀ pAp˜ieÀR nYAyèmAN˜inH awimy…mANH. 14

8

Œ´Avilu™ jIvitM a«ekAìH ƒisH«Ey²vilAyiriÆ •ver ›·ŠArAyi viDic•@t_•ilÂ.

2

qe• qÚekAìH ›·ŠArnAyi viDi Æ•ilÂ? kArNM, jIvs•AykmAy pri ²ÖA´AvieÀR nYAyèmANM qe• ƒisH « Ey²viÇ sVt×nAŠiyiriÆ Ý. pApe˜y…M mrNe˜y…M ekAìuv ¯• nYAyèmAN˜iÇniÝM atH qe• sVt×nAŠiyiriÆÝ. 3n—…ew pApM niR’ sVyM ekAìH nYAyèmANM bl hInmAŠe–“tinAÇ nYAyèmANM az åmAyiriÆÝ. nYAyèmAN˜inH ec •AÀ sADiŠA˜tH eedvM ecyHt…. m½ xYÄ pApM ec•A½pEyAgiÆ• aEt m½xYjIvEnAew eedvM teÀR puÒen ®miyiElŠyc•@. pAp˜inH o¯ prihAr yAgmAyi“ANH eedvM teÀR puÒen ay c• t H . aÍen pApe˜ nzi–iŠAÀ Evìi eedvM o¯ m½xYjIven ŸpEyA gic• @ . 4nYAyèmANM a½zAsiÆ• m“iÇ ne— zriyAŠi˜IÄÆkyANH öti eÀR ŸE”zM. tÍL@ew pApM niR’ sVy ˜inAvzYe–“v piÚwrAet Œ´Avi nAvzYmAy rItiyiÇ jIviÆ•v¯ew kArY˜ilANH öÍen sMBviÆ•tH. 5 tÍL@ew pApM niR’ sVye˜ piÚwÄÝ jIviÆ•vÄ, atAvzYe– w…• kArYÍeLÆRiEc• ciÙiÕ. q•AÇ Œ´Avien piÚw¯•vÄ Œ´AvH av ereŠAìH qÚec•iŠAnA#hiÆÝ EvA atien–·iyA›M ciÙiÆk. 6 o¯v eÀR ciÙkeL niy×iÆ•tH pApM niR ’ teÀR sVymAeNÜiÇ, aview Œ ´Ik m]tYu sMBviÆÝ. EnermRic•H ciÙ kL@ew niy×NM pri²ÖA´AvienÜiÇ aview smADAnvuM jIv½m…ìH. 7 ötH zriyA›•tH qÚekAìH? pApM niR’ sVyM o¯veÀR ciÙkeL niy×iÆ EÛAÅ avÀ eedv˜ientirA›Ý q• tANH PlM. avÀ eedv˜ieÀR nYAyè mANM a½sriŠAÀ mwiÆM. yTAÄØ ˜iÇ aÍen ec•A½™ k}ivH av½ ìAvilÂ. 8 tÍL@ew te• pApM niR’ sVy˜AÇ BriŠe–w…•vÄŠH eedve˜ èsAdi–iŠAÀ sADiŠiyilÂ. 9 eedv˜ieÀR Œ´AvH yTAÄØmAyi niÍLiÇ vsiÆÝevÜiÇ niÍL@ew jIvitM niÍL@ew pApM niR’ sVy˜A ll niy×iŠe–“iriÆ•tH, eedvA´AvH yTAÄØmAyi niÍLiÇ vsiÆÝ evÜiÇ Œ Œ´AvinAlANH. o¯vnH ƒi sH « vieÀR Œ´AvielÂ Ü iÇ avÀ ƒisH « vi½™vnl . 10pApM nimi˜M niÍL@ew zrIrM mric•AluM ƒisH« niÍ eL eedvsm•M nItIkriÆ•tinAÇ, ƒisH« niÍLilueìÜiÇ niÍL@ew Œ ´AvH jIviÆM. 11eedvM Ey²vien mrN ˜iÇ niÝyÄ–ic•@. eedvA´AvH niÍ LiÇ ›wiekA_ÝeìÜiÇ mriÆ• niÍ L@ew zrIr˜i½M avÀ jIvÀ t¯M. eedv mANH ƒisH«vien mrN˜iÇniÝM ŸyÄ –ic•tH. niÍLiÇ jIviÆ• aveÀR Œ ´AvH v}i niÍL@ew zrIr˜i½M avÀ jIvÀ pk¯M. 12 sEhAdrI sEhAdrãAEr, a«ekAìH n—…ew pApM niR’ sVyM ne— BriŠ


1091 ¯tH . atieÀR ŒvzY˜ienAÏ nAM jIvI\Š¯tH. 13Œ pApM niR’ sVyM ŒvzYe–w…•t½sric•H jIvic•AÇ ni ÍÅ Œ´IkmAyi mriÆM. q•AÇ niÍ L@ew zrIrM ekAìu ec•@• pAp èv] ˜ikÅÆvirAmmiwAÀ Œ´Avien èEyA jne–w…˜iyAÇ niÍÅÆ niËymAy…M stYmAyi jIvÀ lBiÆM. 14 niÍeL nyiŠAÀ eedvA´Avien a½vdiÆ•vrANH yTAÄØ eedvsÙ tikÅ. vIìuM awimkLAŠA½M ByE˜AwH jIvitM nyiŠA½M æmiÆ• Œ´Avl nm…Æ eekv• pri²ÖA´AvH. n—iel pri²ÖA´AvH ne— eedv˜ieÀR sÙ tikLAÆÝ. atinAÇ nAM viLiÆÝ+ þpitAEv! pitAEv!ÿ 15Œ pri²ÖA´AvH te•y…M n—…ew Œ´AviEnAewAÏ niÝ pRy…M, nAM eedvmŠLAeN•H. 16nAM eedv˜ieÀR sÙtikLAeNÜiÇ av eÀR jn˜inAy…™ eedv˜ieÀR a½ #hM ƒisH«viEnAewA–M nm…Æ lBiÆM. ƒisH«vien•« EpAel a½#hM nm… ÆM eekv¯M. pe• nAM ƒisH« shi c•« EpAel kxHwM shiŠNM. 1 7aE–AÅ ƒisH«viEÀR« EpAlu™ mhtVM nm…ÆM ki“@M. nm…Æ BAviyiÇ mhtVM ki“@M öE–AÅ nm…Æ kxHwÍL@ìH. pe• av nm…Æ trAniriÆ• mhtVvumAyi t“ic•@ EnAÆEÛAÅ oÝmilÂ. 19teÀR mŠ LAerÝ eedvM ElAk˜i½ evLie–w… Ï• EvLyHŠAyi smsHt s]xHwikL@M ŒkAM•ApUÄv• M kA˜iriÆÝ. ati nAyi m…}uvÀ ElAkvuM Œ#hiÆÝ. 20 s]xHwi pUÄÌmAy…M vilek“tAyi mARi yiriÆÝ. atieÀR sVÙM öcHCy½ sric•lÂ, q•AÇ atien privĘiÆ vAÀ eedvM tI¯mAnic•@. pe• aview o¯ ètI•y…ìH. 21eedvs]xHwi qlÂAM nAz˜iElÆ™ bÓn˜iÇniÝ m…å mAEyÆM q•tANH Œ ètI•. s]xHwi kÅeŠlÂAM eedv˜ieÀR sÙtikÅŠH avkAze–“ sVAt×YvuM mhtVvuM lBi ÆemÝ™ ètI•y…m…ìH. 22 eedv˜ieÀR smsHts]xHwiy…M öQ·@ EnAviel•vÌM öE–A}uM EvdnyiÇe– “iriÆÝevÝ nm…ŠRiyAM. 23ElAkM mAÒ mlÂ, n—L@M Ÿ™iÇ Evdny…mAyi enAÚ kA˜iriÆkyANH . eedvIkvAgH d An ˜ieÀR ŒdYBAgmAyi nm…ŠH pri²ÖA ´AvuìH. a«ekAìH nAM ne— aveÀR te• mŠeL• nilyiÇ pUĘIkriŠAÀ Evìi aven kA˜iriÆM. n—…ew zrIr e˜ sVt×mAÆvAÀ kA˜iriÆÝ q •ANH {AnÄØmAÆ•tH. 24nAM r•iŠ e–“@. nm…ŠH öQ ètYAzy…ìH. kA˜iri Æ•etÙienyAENA a« ¶zYmAeN ÜiÇ a« yTAÄØ ètI•ylÂ. m½xY ÄŠH EnrE˜ Ÿ™tien–·i avÄ ètI•i Æ•ilÂ. 25öE•ALM ki“A˜ o•ienyANH nAM ètI•iŠARu™tH. nAM •mApUÄv•M atinAyi kA˜iriÆÝ. 18

ERAmÄ 8:13-36 26

nAM vLer blhInrANH . q•AÇ n—…ew blhIntyiÇ Œ´AvH ne— shAyiÆÝ. EvìviD˜iÇ èAÄØi ŠAÀ nm…ŠRi’u œwA. pe•, Œ´AvH te• nm…ŠAyi eedvE˜Aw… sMsAri ÆÝ. vAÆkLAÇ èkwmAŠA˜ {rŠ ˜AlANH Œ´AvH eedvE˜Aw… sMsAri Æ•tH. 27jnÍL@ew Xdy˜ilu™etlÂAM kANAÀ eedv˜i½ sADiÆM. eedv ˜ieÀR Œ#h˜ienA˜H teÀR m½xY ÄŠHEvìi Œ´AvH eedvE˜Aw… sMsAri Æ•« ekAìH Œ´AvH qÙANH aÄØmA Æ•et•H eedv˜inRiyAM. kArNM av eÀR öcH C yH Š ½sric• A NH Œ´AvH ŒvzYe–w…•tH. 28 te• sH E nhiÆ•v¯ew nãyH Æ Evìiy…™ ql A kArY˜iluM eedvM èvĘiÆÝ q•H nm…ŠRiyAM. aÍen y…™veryANH eedvM tire’w…˜tH. kArNM atveÀR pÖtiyAyi¯Ý. 29s] xHwiÆ m…Ûu te• eedv˜inH aver aRiyAmAyi¯Ý. teÀR puÒnH a½±p rAyiriŠNM avÄ q•H eedvM niË yic•@. aÍen Ey² aEnk sEhAdrI sEhAdrãAriÇ ŒdYjAtnAyi. 30teÀR puÒenE–Aely…™vÄŠAyi avÀ pÖ tiyi“@. avÀ aver viLiÆky…M nItI kriÆy…M nItikric•vÄŠH aveÀR mh tVM ekAw…Æky…M ecyHt…. Ey²ƒis« H vilu™ eedv ˜ieÀR sE H nhM 31 öet–·i nAM öni qÙA¹ pREy ìtH? eedvM nE—AewA–m…eìÜiÇ ŒÄ ÆM ne— EtAløiŠAnAvilÂ. 32nm…ÆEvìi pIFy½BviŠAÀ teÀR puÒenE–AluM nm…Æ t• eedvM nm…ŠAyi qÚM t¯M. nm…ÆEvìi puÒen t• eedvM av EnAewA–M ql A M pUÄÌmAy…M nÇ›M. 33 eedvM tire’w…˜ver ŒertiÄÆM? teÀR jne˜ zriyAÆ•tH eedvM te• yANH . 34eedv˜ieÀR jnM ›·ŠArA eNÝ ŒÄÆ pRyAÀ k}iy…M? ŒÄÆM k}iyilÂ. ƒisH«Ey² mric•@; q•Al vÀ mrN˜iÇni•H ŸyiÄÆky…M ec yHt…. öE–ALvÀ eedv˜ieÀR vl« BAg ˜i¯Ý nm…ÆEvìi mDYÐM vhiÆÝ. 35 ƒisH«vieÀR sHEnh˜iÇni•H ne— EvÄepw…˜AÀ ŒereŠAìA›M? d…rit ÍÅÆM EkÂzÍÅÆM, aelÂÜiÇ Ÿpáv ÍÅÆM ati½ k}ivuEìA? ölÂ. nm…Æ B•NvuM vOvuM ölÂAet v•AÇ a« ne— ƒisH«vieÀR sHEnh˜iÇ niÝ EvÄepw…ÏEmA? apkwÍÅÆM ael ÜiÇ mrN˜i½ EpAluM ne— ƒisH« vieÀR sHEnh˜iÇ niÝ EvÄepw…˜A nA›EmA? ölÂ. 36ti¯ev}uÏkLiÇ q}uti yiriÆ•«EpAel, þninÆEvìi {ÍÅ qŠAlvuM mrN ˜ieÀR BIxNiyiÇ ep“iriÆÝ. kzA –i½ ekAìuEpA›• ŒwienE–Ael aÒy…M vil›R’vrANH {ÍeLÝ ŒL@kÅ k¯«M.ÿ sÜIĘnÍÅ 44+22


ERAmÄ 8:37-9:24

1092

37

q•AÇ, ö˜rM sAhcrYÍLiellÂAM, teÀR sHEnhM n—iÇ ecAri’ eedvM v}i nm…Æ pripUÄÌ vijym…ìAyi. 38-39 mrN˜iEnA jIvEnA, d†tãAÄEŠA, Bri Æ•vÄEŠA, öE–A}u™vyHEŠA, BAviyi luìA›•vyH EŠA, zåiEŠA, Emlu™ tiEnA, kI}u™tiEnA, smsHtElAk˜i lu™ yAetA•i½M n—…ew kĘAvAy ƒisH«Ey²vilUewy…™ eedvsHEnh ˜iÇniÝM ne— EvÄepw…˜AÀ k}iy… kyil . aet, qniÆR–…ìH , yAetA •i½M ne— eedvsH E nh˜iÇniÝM EvÄepw…˜AnAvilÂ. eedvvuM ey¸d¯M {AÀ ƒisH«viÇ stYmANH pRy… •tH, k™mlÂ. qeÀR vikArvicAr ÍeL BriÆ•tH pri²ÖA´AvANH. {AÀ pRy…•« vYAjmelÂÝ Œ a½®ti q E•Aw… pRy…Ý. 2 qniŠH ey¸der–·i vLer Evdny…M qE–A}uM vliy d…+KvuM a½Bve–w…Ý. 3 qeÀR eqhik ›w…Mb ˜iel sEhAdrsEhAdrimA¯M aMgÍL@ mANH avÄ. aver shAyiŠAÀ qniŠA #hm…ìH . {AÀ zAp#ÐnA›•EtA ƒisH«viÇni•H vicHECditnA›•EtA avÄÆ r• nÇ›mAyi¯e•ÜiÇ ati ½EpAluM {AenA¯ŠmAyi¯Ý. 4avÄ yi AEyliel jnÍLANH. avrANH eed v˜ieÀR tire’w…Še–“ mŠÅ. eedvm htVvuM eedvM ecyHt niymvuM avÄ ÆìH. eedvM avÄŠH EmAezyilUew nYA yèmANvuM ŒrADny…ew EnÄ v}iy…M nÇki. avÄŠH eedvM aveÀR vAgHdAn ÍÅ nÇki. 5 avÄ n—…ew pUÄv•pitA ŠãA¯ew sÙtikLANH. avÄ ƒisH« vieÀR BQmIk›w…MbmANH. ƒisH« sk l˜i½M mIet eedvmANH. eedv˜i½ sH « ti. avÀ qÝM vA}H ˜ e–we“. ŒEmÀ. 6 aet, qniÆ ey¸dErAw… EKdM EtAÝÝ. avErAw…™ vAgHdAnM pAliÆ •tiÇ eedvM prAjitnAyi q•l {A½ E”ziÆ•tH . stYmAy…M eedv˜ieÀR jnmAyi ey¸driÇ cilÄ mAÒEmy…Z. 7 aéAhAmieÀR sÙtikLiÇ cilÄ mAÒEm aveÀR yTAÄØ mŠLAy…Z. eedvM aéAhAmiEnAw… pR’tH öÍ enyANH + þyisH h AŠH mAÒmAyiriÆM nieÀR niymsADuty…™ puÒÀ.ÿ* 8a éAhAmieÀR sÙtikLiÇ cilÄ mAÒEm yTAÄØ eedvmŠLAy…Z q•ANiti nÄØM. aéAhAmiEnAw… eedvM vAgH dAnM nÇkiy« v}i eedv˜ieÀR mŠLA yi˜IÄ•vÄ mAÒmANH aéAhAmieÀR yTAÄØmŠÅ. 9 aéAhAmiEnAw…™ eed v˜ieÀR vAgHdAnM ötANH+ þyTAsmyM {AÀ tiric•@ vriky…M, aE–AÅ sAeRÆ o¯ puÒ½ìAyiriÆky…M ec•@M.ÿ 10 q•AÇ a«mAÒml , RiebŠyH Æ M puÒãA¯ìAyi¯Ý. avÄÆM oEr a– nA¹™tH. avÀ n—…ew pitAvAy yisH hAŠH ŒNH.

9

þyish H AŠH ... puÒÀÿ ŸÖrNi Ÿlø. 21+12.

11-12

pe• puÒãAÄ rìuM jniÆ•ti½ m…ÛH eedvM RiebŠEyAwH pR’u, þm†˜ puÒÀ öLyven ²æUxiÆM.ÿ* ›“ikÅ nãEyA tiãEyA èvĘiÆ•ti½M m…ÛANi« sMBvic•t.H eedv˜ieÀR pÖ tiy½sric• H eedvM tire’w…˜vÀ tire’w…Še–EwìtinAyi aveÀR jnn˜i½ m…Ûu te• eedvM ö« pR ’u. ›“ikL@ew èvĘikL@ew awiÐA n˜illÂ, tire’w…ŠAÀ eedvM Œ#hi c•tieÀR awiÐAn˜ilANH avÀ tir e’w…Še–“tH. 13ti¯ev}uÏkÅ pRy… EÛAel, þ{AÀ ŽzAvien evRuÏ, yAEŠAbien sHEnhic•@.ÿ* 14 aE–AÅ ötien–·i nAM qÚ pRy…M? eedvM nYAyÐnelÂE•A? aÍen pR yAÀ sADiŠyilÂ. 15kArNM avÀ EmAez EyAw… a¯Liec•yHt…+ þqniÆ k¯N EtAE•NM qÝ™v EnAwH {AÀ k¯N kANiÆM. qniÆ ali vu EtAE•NM qÝ™vErAwH {AÀ ali vu kANiÆM.ÿ* 16a«ekAìH k¯N kANi ŠNemÝ tAÀ tI¯mAnic• vYåi ey eedvM tire’w…Ï. m½xYeÀR Œ #hÍeLEyA priæmÍeLEyA Œæyi c•@ ekAìu™tl aveÀR tire’w…–H. 17 ti¯ev}uÏkLiÇ eedvM PREvAEnAw… pRy…Ý+ þ{AÀ nie• rAjAvAŠiytH öQ o·ŠArN˜AlANH. qeÀR zåini •iÇ èkwitmAŠi, qeÀR nAmM ElAkem ÛAw…M ŸdHEGAxiÆvAÀ {AnA#hic•@.ÿ* 18 a«ekAìu tniÆ EvNemÝ EtAÝ •vErAwH eedvM k¯NkANiÆÝ. kWin XdyrAŠNem•A#hiÆ•ver aÍ enyAÆÝ. 19 aE–AÅ niÍÅ EcAdiEc•ŠAM+þn—…ew èv] ˜ ikeL eedvM niy×iÆÝev ÜiÇ avenÙinH ne— p}iÆÝ?ÿ 20a Íen EcAdiŠ¯tH. niÍÅ m½xYrANH. eedve˜ EcAdYM ec•AÀ m½xYnH av kAzmilÂ. o¯ m¿BrNi, te• s]xHwic• m½xYEnAwH þ nI qÙiene• öÍen s]xHwic•@?ÿ qÝ EcAdiŠARilÂ. 21s]xHwA vinH aveÀR öxHwA½srNM qÚM ŸìA ŠAM. oEr kLimÎ ekAìu te• av½ pl vsH«ŠL@M s]xHwiŠAM. eednMdiEnA pEyAg˜i½ Evìiy…M èEtYk s•Ä BÍLilum…pEyAgiŠAÀ Evìiy…M niÄ —iŠAM. 22 aÍen t•yANH eedvvuM ecyHti riÆ•tH. eedvM teÀR EkApvuM zåi y…M ŒL@keL kANiŠAnA#hic•@. nzi–i Še–wA½™ m½xYErAw…™ EkApM eedvM •mEyAew shic•@. 23teÀR sÛ•mAy mhtVM vYåmAŠAen•vÌM •mEyAew eedvM kA˜i¯Ý. Œ mhtVe˜ teÀR kA¯NYpAÒÍLAy m½xYÄŠH nÇkAÀ eedvM Œ#hic•@. teÀR mhtVM ŸÅeŠA _vAÀ eedvM aver o¯Ši.24eedvM tir þyTAsmyM ... ec•@M.ÿ ŸÖrNi Ÿlø. 18+10,14. þ{AÀ ... sE H nhic@• ÿ ŸÖrNi mlAKi. 1+23. þqniÆ ... kANiÆMÿ ŸÖrNi puR. 33+19. þ{AÀ ... {AnA#hic@• ÿ ŸÖrNi puR. 9+16.


1093 e’w…˜ Œ m½xYrANH n—Å. ey¸d riÇniÝM jAtikLiÇniÝM eedvM ne— tire’w…Ï. 25EhAEzyAy…ew pusHtk ˜iÇ ti¯ev}uÏ pRy…•« EpAel, þqeÀR jnml A ˜ver qeÀR jn emÝM qniÆ èiye–“vrl A ˜ver {AÀ èiye–“verÝM pRy…M.ÿ 26

EhAEzy 2+23

üþniÍÅ qeÀR jnmlÂý q•H av ErAw… pR’ aEt ÐlÏ vc•@ te• averü jIviÆ• eedv˜ieÀR puÒ ãAÄý qÝ viLiÆM.ÿ EhAEzy 1+10 27

yi AEylien–·i eyz•AvH pR ’u,þyi AEyliel jnÍL@ew qÌM kwliel mNǘri EpAelyANH . q•AÇ avriÇ vLer ›Rc•@EpÄ mAÒEm r•epw…ky…Z. 28 kArNM ®miyiÇ eedv˜ieÀR nYAy viDi Evg˜iluM aÙimvumANHÿ* 29eyz •AvH pR’« EpAel, þkĘAvH sÄv• zånANH. nm…ÆEvìi kĘAvH teÀR jnÍLiÇ ciler r•ic• @ . aÍen ecyH t il A yi¯ÝevÜiÇ öÝ nm…ŠH esAEdAmieÀR gtiyAEyen, egAEmARA y…ew nilyAEyen.ÿ* 30aE–AÅ öetlÂAM aÄØmAÆ•etÙANH ? jAtikÅ tÍ LAÇ te• eedvsm•M nItIkriŠAÀ æmic•ilÂ. pe• avÄ eedvsm•M nItI kriŠe–“@. sVÙM vizVAsM m†lmANH avÄ nItIkriŠe–“tH. 31yi AEyliel jnÍLAke“ tÍeL˜e• nItIkric•@ ki“@•tinH nYAyèmANe˜ piÚwrA enA¯Íi. pe• avÄ vijyic•ilÂ. 32q ÚekAeì•AÇ sVÙM èv] ˜ ikLAÇ sVyM nItIkriŠAÀ avÄ æmic•@. nItI kriŠe–w…vAÀ vizVAs˜ieÀR awi ÐAn˜iÇ avÄ æmic•il avÄ prAj ymw’u. 33ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen pRy…Ý+ þEnAÕ! m½xYer vI}iÆ• o¯ klÂH sIEyAniÇ {AÀ ÐApiÆM. avÄŠH öwÄc•y…ìAÆ• o¯ pARyANtH. pe•, Œ pARyiÇ vizVsiÆ•vÀ l‘iEŠ ìivrilÂ.ÿ eyz•AvH 8+14; 28+16

10

sEhAdrãAEr, qeÀR mnÈiel Œ#hvuM eedvE˜Aw…™ qeÀR èAÄØny…M ey¸d¯M r•iŠe–we“ q•ANH . 2eedvIkkArY˜iÇ zåmAy aBilAxm…™vrANH ey¸dÄ qe•niÆ pRyAÀ k}iy…M. pe• atH ŸcitmAy vijH { An˜iÇ aDixH W itmAy…™tl . 3 eedvM m½xYer tnieŠA–M nItIkriÆ •tien–·i avÄ ajH{rANH. avÄ tÍ L@EwtAy mAÄ‹˜ilUew aver nItIkri ŠAÀ æmic•@. a«ekAìH eedvM ŒL@keL nItIkriÆ• mAÄ‹M avÄ sVIkric•ilÂ. 4 nYAyèmAN˜ieÀR avsAnmANH ƒisH«. a«ekAìH öE–AÅ avniÇ þyi A E y l i e l . . . a Ù i m v u m A N Hÿ ŸÖrNi eyz. 10+ 22-23. þkĘAvH ... nilyilAEyenÿ ŸÖrNi eyz. 1+9.

ERAmÄ 9:25-10:17

vizVsiÆ•vÀ mAÒEm nItIkriŠe– w…ÝZ. 5 eedvIk nItIkrNe˜–·i nYAyè mAN˜iÇniÝM lBYmAytieÀR awi ÐAn˜iÇ EmAez q}u«Ý+ þnYAyèmA Ne˜ piÚwÄ•H jIvÀ keì˜AÀ æmi Æ•vÀ nYAyèmANM a½zAsiÆ• kArYÍÅniËymAy…M pAliŠNM.ÿ* 6-7 q •AÇ vizVAs˜ilUewy…™ nItIkr Ne˜–·i ti¯ev}uÏkÅ öÍenyANH pRy…•tH + þ(ƒisH « vien ®miyiElŠH ŒnyiŠAÀ) sVÄ‹˜iElŠH Œ¯EpA›M? (mric•vriÇniÝM ƒisH«vien ekAìu vrAÀ) pAtAL˜iElŠH ŒriRÍuM? q•i Íen niÍÅ sVyM EcAdiŠ¯tH.ÿ 8pe• qÙANH ti¯ev}u˜iÇ pRy…•tH? þeed v˜ieÀR ŸpEdzM nieÀR smIpm…ìH. a« nieÀR aDr˜iluM Xdy˜ilum… ìH.ÿ* atAytH {ÍÅ jnÍeL ŸpEdzi Æ• vizVAsM. 9þEy² kĘAvANHÿ qÝ aDrM ekAìH Ž·@pRy…ky…M, mrN ˜iÇni•H eedvM Ey²vien ŸyiÄ–ic•@ ev•H Xdy˜iÇ vizVsiÆky…M ec•@ emÜiÇ niÍL@M r•iŠe–w@M. 10aet, {ÍÅ Xdy˜iÇ vizVsic•H eedvm…ÛA ek nItIkriŠe–“@. vizVsiÆÝ qÝ aDrM ekAìH Ž·@ pR’H r•iŠe–“@. 11 vi²Öti¯ev}u˜H pRy…Ý+ þavniÇ vizVsiÆ• o¯v½M l‘iEŠìiv rilÂ.ÿ* 12 ey¸d½M alÂA˜v½M t—iÇ aÙrM ölÂA˜« ekAìANH þo¯v½Mÿ qÝ üti¯ ev}u˜H ý pRy…•tH . aet kĘAvu te•yANH, Žv¯ewy…M kĘAvH. t•iÇ vizVsiÆ• qlÂAvÄÆM kĘAvH ŽeR sm]ÖikÅ ecAriy…Ý. 13aet, vi²Ö ti¯ev}u˜iÇ pRy…Ý+ þkĘAviÇ vizVsiÆ• Žv¯M r•iŠe–w…M.ÿ* 14 pe•, tÍÅŠH vizVAsmilÂA˜ven qÍen ŒæyiÆM? pR’u aRi’i“@ EpAlumilÂA˜ o¯vniÇ qÍen vizVA smÄ–iÆM? ŒerÜiluM ŸdHEbADi–iÆ •ielÂÜiÇ avÄ qÍen EkÅÆM? 15Œ ¯M ayyHŠAet avÄeŠÍen èKYAp nM nw˜AÀ k}iy…M? þsuviEzxM aRiyi Æ•v¯ew pAdÍÅ qÒ su•rM!ÿ* q•H q}ute–“iriÆÝvElÂA. 16 q•AÇ qlÂA ey¸d¯M Œ suvi EzxM sVIkric•ilÂ. eyz•AvH pR’u+ þkĘAEv, {ÍÅ pR’tH Œ¯ vizV sic•@?ÿ* 17atinAÇ suviEzxM EkÅÆ •«v}iyANH vizVAsm…ìA›•tH. Œer þ n Y A y è m A N e ˜ . . . p A l i Š N M ÿ ŸÖrNi ElvY. 18+5. þeedv˜ieÀR ... Xdy˜ilum…ìÿH ŸÖrNi Œv. 30+12-14. þavniÇ ... l‘iEŠìivrilÿ ŸÖrNi eyz. 28+16.. þkĘAviÇ ... r•iŠe–w… ŸÖrNi EyAEv. 2+32. þsuviEzxM ... su•rMÿ ŸÖrNi eyz. 52+7. þ k Ä ˜ A E v . . . v i z V s i c •@ ? ÿ ŸÖrNi eyz. 53+1.


ERAmÄ 10:18-11:18

1094

ÜiluM ƒisH « vienÆRic• H pRy…EÛA }ANH suviEzxM EkÅŠAÀ öwyA›•tH. 18 pe•, {AÀ EcAdiŠe“+ þavÄ suvi EzxM Ek“iElÂ?ÿ Ÿv•H, tIÄc•yAy…M Ek“@. ti¯ev}uÏkLiÇ pRy…EÛAel+ þav¯ew sVrM ®miyielÍuM q˜iyi “@ìH. av¯ew vcnÍÅ ®miy…ew atiÄ ˜iEyALM sÉric•@.ÿ 19

sÜIĘnÍÅ. 19+4

oriŠÇœwi {AÀ EcAdiŠe“, þyi A Eylilu™vÄŠH a« mnÈilAyiEl ? ÿ Ÿv•H, avÄŠH mnÈilAyi. o•AmtH eedv ˜i½Evìi EmAez ö« pR’u+ þyTAÄؘiÇ niÍeL asUyAluŠ LAŠAÀ {AÀ o¯ jntylÂA˜ver Ÿp EyAgiÆM. niÍeL EkApitrAŠAÀ m†f rAy jntey {AÀ ŸpEyAgiÆM.ÿ ŒvĘnM 32+21 20

eedv˜i½Evìi ö« pRyAÀtŠ DIrnANH eyz•AvH+ þqe• aEnVxiŠA˜vere• keì ˜i. qe• EcAdiŠA˜vÄÆ {AÀ sV yM evLie–w…˜i..ÿ eyz•AvH 65+1 21

jAtikeL–·iyANH eedvM eyz•A vilUew öÍen pR’tH. ey¸der–·i aE”hM pR’u, þdivsM m…}uvÀ avÄ ŠAyi {AÀ kA˜i¯Ý. q•AÇ qe• a½sriŠA½M piÚwrA½M avÄ vis —tic•@.ÿ* eedvM teÀR jne˜ mR•i“il aE–AÅ {AÀ EcAdiŠe“, þeedvM teÀR jne˜ ŸEp•ic•@ qE•A?ÿ ölÂ, {AÀ te• o¯ yi AEyÇŠAr nANH. {AÀ aéAhAmieÀR sÙtipr ÛryiÇep“v½M ebnYAmIeÀR EgAÒ ˜iÇe–“v½mANH. 2jniÆ•ti½ m…Ûu te• yi AEyÇŠAÄ eedv˜AÇ tir e’w…Še–“@. aver eedvM eekevwi ’ilÂ. ti¯ev}uÏkLiÇ ŽlIyAvien ÆRic•@ pRy…•etÙAeNÝ niÍÅÆ tIÄc•yAy…M aRiyAM. ayAÅ yi AEyÇ ŠAÄŠH qtirAyi eedvE˜Aw… èAÄØic• tienÆRic•ANH ti¯ev}uÏkLiÇ pRy… •tH. 3ŽlIyAvH pR’u+ þkĘAEv, jnM nieÀR èvAcker vDiÆky…M nieÀR yAgpIWÍÅ tkÄÆky…M ecyHt…. jIvi c•iriÆ• ŽkèvAcknAy qe•y…M öE–AÅ avÄ ekAlÂAÀ æmiÆÝ.ÿ 4 q •AÇ qÚ mRupwiyANH eedvM ŽlIyA vinH nÇkiytH? eedvM pR’u+ þqe• ŒrADiÆ• Ž}AyirM Eper {AÀ öE–A }uM qniŠAyi kA˜i“@ìH. öQ Ž}AyirM Ep¯M bAli½ m…•iÇ m…“umwŠiyi“ilÂ.ÿ* 5 öŠAlÏM aÍen te•. eedvM teÀR äpyAÇ tire’w…˜ ›Rc•@ Ep¯ìH. 6 eedvM teÀR jne˜ tire’w…Æ•tH teÀR äp ekAìAeNÜiÇ, av¯ew èv] ˜ikLl aver eedv˜ieÀR jnmAŠi

11

þdivsM ... vis—tic@• ÿ ŸÖrNi eyz. 65+2. þqe• ... m…“@ mwŠiyi“ilÿÂ ŸÖrNi 1 rAjA. 19+18

ytH. sVÙM èv]˜ikÅ aver eedvmŠ LAÆemÜiÇ eedv˜ieÀR äpAdAnM yTA ÄØ dAnmAkyilÂ. 7 a«ekAìH sMBvic•titANH+ yi A Eyliel jnÍÅ eedvsm•M nItIkri Še–w…vAÀ æmic•@. pe• vijyic•ilÂ. q•AÇ, eedvM tire’w…˜vÄ av eÀR m…ÛAek nItIkriŠe–w…ky…M ec yHt…. m·@™vÄ kWinXdyrA›ky…M eedv ˜iÇ æÖiŠAÀ vis—tiÆky…M ec yH t …. 8 ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyiriÆ •« EpAel+ þeedvM avÄÆ gAFniá ekAw…Ï.ÿ eyz•AvH 29+10

þkANA˜ kÎM, EkÅŠA˜ ecviy…M nÇki.ÿ ŒvĘnM 29+4 9

dAvId… pRy…Ý+ þav¯ew sdYkÅ o¯ ›¯ÆM ekNiy…M Œke“. av¯ew vI}HcyAÇ zi• a½ BviŠe“. 10 av¯ew kÎkÅ kA}HcyilÂAtiriŠ ˜ŠviDM aÓmA›ky…M èzHnBArM ni mi˜M av¯ew nw…vH qE•ÆmAyi vL ’uEpA›ky…M ec•e“.ÿ sÜIĘnÍÅ 69+22-23 11

a«ekAìu {AÀ EcAdiÆÝ, þey¸dÄ vINE–AÅ, Œ vI}Hc aver nzi–ic•@EvA?ÿ ölÂ! pE• av¯ew et·H jAtikÅŠH r• ekAìuvÝ. ey¸der asUyAluŠLAÆvAnANH ö« sMBvi c•t.H 12ey¸d¯ew et·H vilEyRiy a½# hÍeL ElAk˜iElŠH ekAìuvÝ. ey ¸dÄŠH nxHwe–“etEÙA atH jAtikÅŠH m†lYv˜Ay a½#hÍÅ ekAìuvÝ. ey¸dÄ EvìuEvALM eedvM kAM•iÆ• rItiyilA›EÛAÅ ŽER m†lYm…™ a½# hÍÅ ElAk˜i½ tIÄc•yAy…M ki“@M. 13 {AniE–AÅ, jAtikLAy niÍELAwANH sMsAriÆ•tH. {AÀ jAtikL@ew ae–A sHtlnANH. atinAÇ {AÀ ²æUx ec •@EÛAÅ qniÆ ec•Avu•tiÇ Ž·vuM nlÂtH {AÀ ec•@M. 14qeÀR sVÙM jn mAy ey¸der˜e•y…M asUyAluŠLA ŠAemÝ {AÀ ŒziÆÝ. aÍeney ÜiluM ›Rc•@Eper r•iŠAÀ qniŠA› em•H k¯«Ý. 15eedv˜ieÀR ey¸dtir sHŠrNM ElAk˜inH eedvE˜Aw…™ nir –ANH aÄØmAÆ•etÜiÇ ey¸d sVI krNM mrN˜iÇniÝ™ jIven alÂA et me·ÙANH aÄØmAÆk? 16 niÍL@ew a–˜ieÀR ŒdYBAgM eedv˜i½™ vi²ÖmAy aÄc•n ŒeN ÜiÇ a–˜ieÀR bAŠi BAgvuM vi²ÖM te•. o¯ mr˜ieÀR Ev¯kÅ vi²Öem ÜiÇ atieÀR cilÂkL@M vi²ÖM te•. 17 owi’uEpAy cil olivu mreŠAÛu kL@ew ÐAn˜H kAe“AliviÀ ekAÛAy nie• o“ic•@ EcĘ«ekAìH tAyH˜wi y…ew ŸR–…M jIv½M nI p»p·uÝ. 18aÍ eneyÜiÇ owi’uEpAy zAKkL@mAyi niÍeL˜e• tArtmYM ecyHt… èzMsi


1095 ÆvAÀ pAwilÂ. pE• èzMsiÆÝev ÜiÇ oE•AÄÏekA™@k. nI tAyHEvrien ylÂ, tAyHEvrH nie•yANH EpAxi–iÆ •tH. 19þqniŠH av¯ew mrE˜AwH EcÄ•i riŠ˜ŠviD˜iÇ ekAÛukÅ owi’u EpAyiÿ qÝ niÍÅ pRy…M. 20a« zri yANH. pE•, avizVAsM nimi˜mANH Œ zAKkÅ owi’uEpAytH. niÍL@ew vizVAsM ekAìu mAÒmANH v]•˜ieÀR BAgmAyi niÍÅ öE–A}uM «w¯•tH. ah ÜriŠ¯tH pE• EpwiÆk. 21Œ mr ˜ieÀR sVABAvik zAKkeL nilniÇ ŠAÀ eedvM a½vdic•ielÂÜiÇ niÍ eLy…M nilniÇŠAÀ a½vdiŠielÂÝ oAÄÆk. 22 eedvM dyAluvuM q•AÇ kÄŠznA ›•v½mAeN•H niÍÅ kA¹Ý. te• piÚw¯•« niĘiy jne˜ avÀ zi•iÆM. q•AÇ aveÀR kA¯NY˜iÇ niÍÅ «w¯kyAeNÜiÇ eedvM niÍ ELAw… dyAluvA›M. niÍÅ aven piÚw ¯•ielÂÜiÇ niÍeLy…M v]•˜iÇ niÝ m…Ric•@nIÆM.23ey¸dÄ eedv˜iÇ vIìuM vizVsiÆkyAeNÜiÇ eedvM ey¸ der tiriek sVIkriÆM. Enre˜ Œyi¯ •iw˜H aver tiriek vyHÆvAÀ eedv ˜i½ zåiy…ìH. 24o¯ kA“ukÛH nl v] •˜ieÀR BAgmAyi˜I¯k asVBAvik mANH. pE• jAtikLAy niÍÅ kAe“A livumr˜iÇniÝM m…Ric• zAKEpAel yANH. a«ekAìH tIÄc•yAy…M Œ zAK keL atiEÀRtAy mr˜iÇ vIìuM o“ic•@ EcÄŠAM. 25 sEhAdrÍEL, öQ rhsYstYM niÍÅ mnÈilAÆvAÀ {AnA#hi ÆÝ. niÍÅÆ qlÂAM aRiyAÀ pAwielÂ Ý mnÈilAÆvAÀ öQ stYM niÍeL shAyiÆM. stYM ötANH+ jAtikÅ Ev ìuEvALM eedv˜iÇ v¯Mver yi AEy lielA¯ viBAge˜ kw…Mpiw…˜ŠArAŠi yiriÆÝ. 26aÍenyANH qlÂA yi A EylYÄÆM r• ki“@•tH. ti¯ev}uÏk LiÇ q}utiyiriÆÝ: þsIEyAniÇniÝ r•kÀ v¯M. yAEŠAbieÀR ›w…Mb˜iÇniÝM qlÂA d…xHwteyy…M avÀ mA·iŠLy…M. 27 {AÀ av¯ew pApÍÅ nIÆEÛAÅ öQ niymM av¯mAyi {AÀ ec•@M.ÿ eyz•AvH. 59+20-21; 27+9 28

ey¸dÄ suviEzxM sVIkriŠAÀ vis—tic•«ekAìH avÄ eedv˜ieÀR zÒuŠLANH. jAtikEL, niÍeL shAyi ÆvAnAyi“ANH ö« sMBvic•tH. pE• öE–A}uM eedv˜ieÀR tire’w…Še–“ jnmANH ey¸dÄ. a«ekAìH eedvM aver ŽeR sHEnhiÆÝ. av¯ew pi tAŠãAErAwH avÀ ecyHtvAgHdAnM nimi ˜mANH eedvM aver sHEnhiÆ•tH. 29 avÀ tire’w…˜ jne˜–·iy…M avÄÆ nÇkiytienÆRic•@M teÀR mn ÈiÇ eedvM oriŠluM öLŠM v¯˜iyilÂ. ŒL@keL •NiÆ•tiÇniÝM eedvM oriŠluM piÙiri’ilÂ. 30oriŠÇ niÍÅ

ERAmÄ 11:19-12:5

eedve˜ a½sriŠAÀ vis—tic•@. pe• ey¸dÄ a½sriŠAÀ vis—ti c• « ekAìH öE–AÅ niÍÅÆM k¯N lBic•@. 31eedvM niÍELAw… k¯N kANic• «ekAìH öE–AÅ ey¸dÄ a½sriŠAÀ vis—tiÆÝ. avÄÆM k¯N ki“A nANH ötH sMBvic•tH. 32 eedve˜ a½sriŠAÀ ql A v¯M vis—tic•@. te• a½sriŠA˜ver eylÂAM eedvM o•ic•AŠiy«ekAìH eed v˜inH qlÂAvErAw…M k¯N kANiŠAM. eedv˜i½ sE H tAÒM eedv˜ieÀR buÖiy…ewy…M mhA´Y ˜ieÀRy…M aRivieÀRy…M Œ}M qÒ yANH . aveÀR viDinYAyÍÅ qÒ apriEzADitM! aveÀR v}ikÅ qÒ d…Ä#AhYM! 34ti¯ev}uÏ pRy…•« EpAel+ 33

þkĘAvieÀR mnÈArRi’u? eedv ˜i½ ŸpEdzM nÇkAÀ k}ivu™vnA rANH.ÿ eyz•AvH 40+13 35

þqe•ÜiluM qeÙÜiluM eedv˜i½ nÇkiytAyi Œ¯ìH? yAetA¯vEnAw…M eedv˜i½ kw–AwilÂ.ÿ öE•AbH 41+11 36

aet, eedvM qlÂAM s]xHwic•@. eedv ˜inAyi qlÂAM eedv˜ilUew «w¯Ý. qE•ÆM eedv˜i½ mhtVm…ìAke“! ŒEmÀ. niÍL@ew jIvitM eedv˜i½ nÇœ a«ekAìH sEhAdrÍEL, qeÙ ÜiluM ec•@vAÀ {AÀ niÍELAw BYÄØiÆÝ. eedvM nE—Aw… vliy k¯N kANic•iriÆÝ. a«ekAìH niÍ eL jIviÆ• yAgmAyi eedv˜inÄ –iÕ. niÍL@ew aÄ–NM eedv˜i½ mAÒm…™«M, aven èItie–w…Ï•«mA ke“. niÍL@ew öQ smÄ–NM ŒNH eedv e˜ ŒrADiÆvA½™ ŒÖYA´ik v}i. 2 öniyEÍA“@ öQ ElAk˜iel jnty…ew v}i avlMbiŠAtiriÆk. pE• o¯ putiy ciÙAmAÄ‹˜ilUew Ÿ™iÇ sVyM mARuk. aE–AÅ niÍÅŠH nl«M eedv ˜i½ hitkrvuM pUÄÌvuM Œy kArY ÍÅ etLiyiÆvA½M sVIkriÆvA½M sADiÆM. 3 eedvM qnieŠA¯ èEtYk vrM tÝ. a«ekAìANH niÍLiElAErA¯˜ErAw…M qnieŠeÙÜiluM pRy…vA½ìAytH . niÍÅ yTAÄؘiÇ ŒyiriÆ•tien ŠAÅ emc•mANH qÝ niÍÅ vicAriŠ ¯tH. eedvM niÍÅŠH t• vizVAs˜i eÀR tr˜iÇ niÍÅ ŒrAeN•H tI¯mA niÆk. 4nm…EŠAErA¯˜ÄÆM o¯ zrIrvuM atinH pl BAgÍL@M ŸìH. öQ BAgÍ eLlÂAM oEr èv]˜iyl ec•@•tH. 5a« EpAel n—Å qlÂAM plerÜiluM ƒisH« viÇ ŽkzrIrmANH . Œ zrIr˜ieÀR BAgÍLANH nAM oAErA¯˜¯M. zrIr˜i eÀR o¯ BAgM me·lÂA BAgÍÅÆM œwi

12


ERAmÄ 12:6-13:11

1096

6

Ÿ™tANH. nm…eŠlÂAM viviDÍLAy dAn ÍL@ìH. eedv˜i½ nE—Aw…™ k¯Ny½ sric•H oAErA dAnvuM nm…Æ ki“i. o¯vnH èvcnvrM ki“ieyÜiÇ atH av½™ vizVAsM ekAìH ŸpEyAgiŠNM. 7Esv n˜i½™ vrmANH o¯v½ ki“iyetÜiÇ avÀ EsvnmÄ–iŠNM. ŸpEdziŠA ½™ vrmANH aetÜiÇ aE–AÅ avÀ ŸpEdziŠNM. 8smAzVsi–iŠA½™ vr mAeNÜiÇ avÀ ŒzVsi–iŠNM. ekA w…ÆvA½™ vrmAeNÜiÇ oQdArYmAyi ekAw…ŠNM. Ent]tVM nÇkA½™ vrmA eNÜiÇ Ÿ/AhE˜Aew ec•NM. k¯N ec•A½™ vrmAeNÜiÇ sEÙAxE˜A ewy…M EvNM. 9 niÍL@ew sHEnhM stYmAkNM. 10d…xHw mAytien evRuŠNM. nl « mAÒEm ec•AvU. sEhAdrI sEhAdrãAerÝ a½BvEvdYmA›• tr˜iÇ niÍÅ pr sHprM sHEnhiŠNM. niÍÅÆ lBiŠN emÝ k¯«•tiEleR bµmAnM niÍ L@ew sEhAdrI sEhAdrãAÄÆ niÍÅ ekAw…ŠNM. 11kĘAvinAyi èvĘi EŠìi v¯EÛAÅ niÍÅ mwikANiŠ¯tH. aven ²æUxiÆEÛAÅ Œ´Iy hÄx ˜iÇ niÍÅ m…}u›k. 12niÍÅÆ ètI •y…™« ekAìH niÍÅ sEÙAxm…™v rA›k. niÍÅŠH èzHnÍL@ìA›EÛAÅ smci˜t kAÆk. 13qE–A}uM èAÄØi Æk. shAyM ŒvzYm…™ eedvjn˜i nAyi p»vyHÆk. shAymAvzYm…™ vÄŠAyi tiry…ky…M aver niÍL@ew vI“iElŠH sVAgtvuM ec•@k. 14niÍ ELAwH cI˜kArYÍÅ ec•@•vErAwH nl kArYÍEL pRyAvU. avErAwH sÇŠA rYÍÅ pRy…k. alÂAet zpiŠ¯tH. 15a nYÄ sEÙAxiÆEÛAÅ niÍL@M avErA ewA–M sEÙAxiŠNM. anYÄ d…+KiÆ EÛAÅ avErAw…œwi d…+KiÆk. 16pr sHprM smADAn˜iÇ jIviÆk. ahÜri Š¯tH. anYÄ èADAnYM ekAw…ŠA˜ ŒL@ kÅŠH suX˜A›vAÀ s•ÖnA›k. 17 d…rBimAniyAk¯tH. o¯vÀ niE•Aw… et·@ ecyHtAÇ, avEnAw… et·@ ecyHt… ekAìH tiric•wiŠ¯tH. nl«M m†lYm…™ «em•H qlÂAv¯M k¯«• kArYÍÅ ec •AÀ qlÂAyHE–A}uM æmiÆk. 18qlÂAv¯ mAyi smADADn˜iÇ jIviÆvAÀ niÍ L@ew BAgÏniÝM k}yAvu•etlÂAM ec •@k. 19qeÀR suXÏŠEL, niÍELAw… et·@ ec•@•ver, zi•iÆvAÀ «niy ¯tH. eedvM teÀR EkApM ekAìH aver zi•iÆ•tinAyi kA˜iriÆk. þ{A nANH zi•iÆ•vÀ. {AÀ jnÍÅÆ tiric•wi nÇ›M.ÿ* qÝ kĘAvH pR’ tAyi q}utiyi“@ìH. 20q•AÇ niÍLi« ec•NM.þnieÀR zÒ@ vizÆ•venÜiÇ avnH ŒhArM ekAw…Æky…M, dAhiÆ• venÜiÇ, ›wiÆvAÀ ekAw…Æky…M EvNM. öèkArM aven niÍÅ l‘it nAŠNM.ÿ* 21niÍeL kI}wÆvAÀ d…xHw þ{AnANH ... nÇ›Mÿ ŸÖrNi. Œv. 32+35. þnieÀR ... l‘itnAŠNMÿ ŸÖrNi sd]zY. 25+21-22.

tey a½vdiŠ¯tH. niÍÅ sdHèv]˜i kÅ ecyHtH d…xHwtey kI}wŠNM. qlÂAv¯M aDikAr˜ilu™ sÄŠA rien a½sriŠNM. Bric•@ekAìi riÆ• ŽetArAÅÆM ati½™ zåi ki“iytH eedv˜iÇni•ANH . öE–AÅ BriÆ•vÄÆM eedvmANH Œ aDikArM nÇkiytH . 2 atinAÇ aDikArikÅŠH qtirAy…™vÀ yTAÄؘiÇ eedv˜i eÀR ŒjH{kÅŠANH qtirH. aDikArik ÅŠH qtirAyi“@™vÀ aven˜e• zi•yHÆ o¯ÆÝ. 3zri ec•@• ŒÅ ŠAÄŠH aDikArikeL Bye–Ewìtil . pE• et·@ ec•@•vÀ aDikArikeL EpwiŠNM. aDikArikeL EpwiÆ•tiÇ niÝM EmAcitrA›vAÀ niÍÅ Œ#hi ÆÝEvA? aÍeneyÜiÇ zri ec•NM. niÍÅ zri ec•@kyAeNÜiÇ aDikAri kÅ niÍeL èzMsiÆM. 4niÍeL shA yiÆ•ti½™ eedv˜ieÀR o¯ dAs nANH BrNkĘAvH. pE• niÍÅ et·@ ec•@kyAeNÜiÇ EpwiŠNM. BrNADi kAriŠH zi• nÇ›vAÀ zåiy…ìH. av ntH ŸpEyAgiÆky…M ec•@M. et·@ ec yHtver zi•iÆvA½™ eedv˜ieÀR dAsnANH avÀ. 5a«ekAìH niÍÅ Br NœwE˜AwH a½srNM Ÿ™vrAyiri ŠNM. a½sric•ielÂÜiÇ zi• ki“@M q•«ekAìH niÍÅ a½sriŠNM. ec•@vA½™ zriyAy kArYM atAeN •tH a½srN˜i½™ me·A¯ kArNvu mANH. 6 a«ekAìANH niÍÅ ni›ti aw yHEŠìtH. Œ aDikArikÅ eedv˜i nAyi èv]˜iÆ•v¯M, av¯ew m…}uvÀ smyvuM BrN˜inAyi viniEyAgiÆ• v¯mANH. 7 ŒÄeŠÜiluM niÍÅ kwe–“ etÚM mwŠieŠAw…ŠNM. ŽetÜiluM trM ni›ti nI kwe–“i“@eìÜiÇ atH aw yHŠNM. bµmAniEŠìver bµmAni ŠNM. ŒdriEŠìver ŒdriŠNM.

13

prsE H nhmANH Žk nYAyèmANM anYErAwH kwm…™vrAyiriŠ¯tH . q •AÇ prsH p r sH E nh˜iÇ niÍÅ qE–A}uM kwe–“iriŠNM. anYer sHEn hiÆ•vÀ qlÂA nYAyèmANvuM a½ sric•@. 9 {AenÚekAìANH ö« pRy… •tH? þnI vYBicArM ec•¯etÝM, ekAl ¯etÝM, EmAxH w iŠ¯etÝM, anYeÀR vsH«ŠÅ Œ#hiŠ¯etÝMÿ nYAyèmA N˜iÇ pRy…•«ekAìANH {Ani« pRy…•tH. öQ klønkL@M ötr qlÂA kløn kL@M öQ o¯ klønyiÇ sM#hic•iriÆÝ. þnie•E–Aelte• m·@™very…M sHEn hiÆk.ÿ* 10sHEnhM pIFyHÆ kArNmA kyilÂ. a«ekAìH sHEnhiÆk q•tH m…}uvÀ nYAyèmANÍL@M a½sriÆk q•ti½ smmANH. 11 o¯ èDAn kAl˜ANH nAM jIviÆ •tH q•tinAlANH {Ani« pRy…• etÝ niÍÅŠRiyAM. aet, öE–A}ANH 8

þ n i e • E – A e l . . . s HE n h i Æ k ÿ ElvY. 19+18.

ŸÖrNi


1097 niÍL@ew ŸRŠ˜iÇniÝM ŸN¯vA½™ niÍL@ew smyM. nAM ŒdYM vizVsic•i ¯• kAl˜iEnŠAL@M aw…˜ANH n—…ew r•yiE–AÅ. 12þrAÒiÿ miŠvARuM tIÄÝ k}i’u. þpkÇÿ ŽkEdzM övew q˜i. a«ekAìu rAÒiÆ EcÄ• èv]˜ikÅ nAM niĘNM. evLic•˜i½ EcÄ• èv] ˜ikÅ ec•@•tinAyi nAM ne—˜e• 13 o¯ŠNM pklieÀR mŠeLE–Ael EnrAy pAtyiÇ nm…ÆM jIviŠAM. kAw vuM mlImsvumAy sdYkÅ nm…ÆEvì. nAM mdYpiŠ¯tH. eelMgikpApÍÅ aT vA zrIrM ekAìu™ Ž« viD˜ilu™ pApvuM nAM ec•¯tH. nm…Æ zNHWEyA, asUyEyA ŸìAk¯tH . 14kĘAvAy Ey²ƒisH«vien niÍÅ sVyM Dri Æk. niÍÅ ec•@vAnA#hiÆ• cI˜ ŠArYÍeLÆRiEc• A tiãniR’ niÍ L@ew sVye˜ t]pt H ie–w…˜A½™ mAÄ‹ ÍeLÆRiEc•A ciÙiŠ¯tH. anYer vimÄziŠ¯tH vizVAs˜iÇ EzAxic• o¯ven niÍL@ew sm†h˜iElŠH sVIkri ŠAÀ vis—tiŠ¯tH. aveÀR vYtYsHt kA}Hc–Aw…keLÆRic•H av½mAyi tÄŠi Š¯tH . 2 tniŠixHwm…™ Ž« B•NvuM k}iŠAem•H o¯vÀ k¯«Ý. pE• d…Äb lmAy vizVAsM Ÿ™vÀ ssYAhArEm k}iÕ. 3 tniŠH qlÂA˜rM B•NvuM k}i ŠAnA›em•H aRiy…•vnH ssYAhArM mAÒM k}iÆ•venŠAÅ tAÀ emc• m A eNÝ EtA•¯tH. ssYAhArM mAÒM k}i Æ•vÀ qlÂAM B•iÆ•vÀ ec•@•tH et·AeNÝ tI¯mAniŠ¯tH. 4eedvM av en sVIkric•iriÆÝ. me·ArAL@ew dAs en nI viDiŠ¯tH. dAsÀ ec•@•tH et e·A zriEyA q•H aveÀR Ÿwmte• tI¯mAnic•@ ekA™@M. eedv˜inH teÀR dAsen nItiy…™vnAŠAem•«ekAìH eedv˜ieÀR dAsÀ nItiy…™vnANH. 5 o¯vnH o¯ dinM me·A¯ divse˜ŠAÅ œw…tÇ èADAnYm…™tAeNÝ k¯tiEy ŠAM. me·A¯vYåi divsÍÅeŠlÂAM «lY èADAnYmAeNÝ k¯tiEyŠAM. oAErA vYåiyHÆM aveÀR vizVAse˜ÆRic•H teÀR te• mnÈiÇ ŸR–…ìAyiriŠNM. 6 o¯ divsM me·A¯ divsE˜ŠAÅ èADA nYm…™etÝ k¯«•vÀ a« kĘA vi½ EvìiyANH ec•@•tH. qlÂA˜rM B•NM k}iÆ• vYåiy…M atH kĘA vi½ EvìiyANH ec•@•tH. aet, Œ B•NM ki“iytienÆRic•H avÀ kĘA vi½ n•i pRy…Ý. cil B•NM k}i ŠAÀ vis—tiÆ•v½M atH kĘAvi nAyi“ANH ec•@•tH . av½M kĘA vi½ n•i pRy…Ý. 7aet n—eLlÂAv¯M kĘAvinAyANH jIviÆ•tH. nAM nm…Æ Evìi mriÆkEyA jIviÆkEyA ec•A RilÂ. 8 n—Å jIviÆe•ÜiÇ atH kĘA vi½ EvìiyANH. nAM mriÆkyAeNÜiÇ a«M kĘAvinAyi“ANH. a«ekAìH mr N˜iluM jIvniluM nAM kĘAvi½™v rANH.

14

ERAmÄ 13:12-14:21 9

atinAelAeŠyANH ƒisH« mric•«M mrN˜iÇni•H ŸyiĘH vIìuM jIvi c•«M. mric•v¯ewy…M jIvic•iriÆ•v¯ ewy…M kĘAvA›vAÀ ŒNH ƒisH« ö« ecyHttH. 10a«ekAìH nI qÚekAìH nieÀR sEhAdren viDiŠNM? aTvA nieÀR sEhAdrenŠAÅ emc•mANH nI ey•H qÙi½ k¯«Ý? nAemlÂAv¯M eed vm…ÛAek niÇÆky…M avÀ qlÂAv ery…M viDiÆky…M ec•@M. 11 aet, ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyiri ÆÝ+ þqeÀR m…•iÇ qlÂAv¯M m…“@ mwÆM; {AÀ eedvmAeN•H qlÂAv¯M pRy…M. öŠArYemlÂAM sMBviÆem•tH {AÀ jIvi Æ•«EpAel tIÄc•y…™ kArYmANH q•H kĘAvu pRy…Ý.ÿ eyz•AvH 45+23 12

atinAÇ oAErA¯˜¯ewy…M jIvit e˜ÆRic•H eedvE˜AwH nAM te• viz dIkriEŠìiv¯M. anYÄŠH pApkArNmAk¯tH atinAÇ prsHprM viDiÆ•tH nAM niĘNM. nieÀR sEhAdrÍeL blhI nmAÆ•EtA, pAp˜iElÆ pti–iÆ •EtA Œy yAetA¯ kArYvuM ec•Atiri ŠAnAyi nI tI¯mAniŠNM. 14{AÀ kÄ ˜AvAy ƒisH«vilANH, B•iÆvAÀ pAwilÂA˜tAy yAetA¯ B•NvuM öl q•H qniŠRiyAM. ŒerÜiluM ciltH a²ÖmAeN•H k¯«kyAeNÜiÇ a E–AÅ aven sMbÓic•iwE˜ALM atH a²ÖmANH. 15nI B•iÆ• ŽetÜiluM B•NM nieÀR sEhAdreÀR vizVAs e˜ ëNe–w…ÏÝevÜiÇ nI piÚw¯ •tH sHEnh˜ieÀR pAtylÂ. orAÅŠH ete·Ý EtAÝ• qeÙÜiluM B•ic•@ ekAìH nI aveÀR vizVAse˜ nzi–i Š¯tH. ƒisH« av½Evìi œwiyANH mric•tH. 16niÍÅ nlÂetÝ k¯«• o•H apkIĘiyiElÆ vI}AÀ nI öwv¯˜ ¯tH. 17eedvrAjY˜iÇ B•iÆky…M pAnM ec•@ky…M al èDAnM. pri²ÖA´Avi lu™ nItiy…M smADAnvuM sEÙAxvu mANH . 18ö˜r˜iÇ jIvic•@ekAìH ƒi sH«vinH EsvnM ec•@•vÀ eedve˜ èsAdi–iÆkyANH ec•@•tH. avÀ qlÂAvÄÆM sVIkArY½mAyiriÆM. 19 atinAÇ smADAnM EèA/Ahi–i ŠAÀ qeÙlÂAM kArY˜iÇ ŽÄe–wAEmA atinH kWinmAyi nm…ŠH æmiŠAM. aEnYA nYM shAyM Œ›• kArYÍÅ ec•@vA nAyi nm…ÆæmiŠAM. 20B•N˜i½Evìi eedvèvĘne˜ nzi–iŠ¯tH. Ž« B•NvsH«vuM B•iÆ•tiÇ et·ilÂ. orAL@ew B•NM me·ArAÅŠH ptnM v¯Ï ÝevÜiÇ avÀ et·ANH ec•@•tH . 21 mAMsM B•iÆ•«M, vI’u ›wiÆ•«M nieÀR sEhAdrÍeL pAp˜iÇ vI}iÆ ÝevÜiÇ atH B•iŠAtiriÆ•tANH nlÂt.H sEhAdrÀ nilM et·i vI}AÀ v¯ Ï• oÝM ec•AtiriÆ•tANH nlÂtH. 13


ERAmÄ 14:22-15:21

1098

22

öŠArYÍLilu™ nieÀR vizVAsM ninÆM eedv˜i½miwyiÇ o¯ rhsY mAyi sU•iŠNM. orAÅ zrieyÝ vicA riÆ• kArYM ›·EbADM œwAet ec•@ vAÀ sADiÆ•vÀ a½g] h ItnANH . 23 orAÅÆ zriyAeN• kArY˜iÇ tIÄc• yilÂA˜tH qeÙÜiluM B•iÆkyAeN ÜiÇ avEnAw… te• et·u ec•@Ý. qÚekAeì•AÇ, atH zriyAeN•H avÀ vizVsiÆ•il . orAÅ zriyA eNÝ vizVAsM œwAet, qeÙÜiluM ecyHtAÇ atH pApmANH.

15

nAM vizVAsM ekAìH blm…™v rANH. atinAÇ abler nAM shA yiŠNM. av¯ew blhIntyiÇ nAM aver shAyiŠNM. 2 n—eL˜e• èItie–w…˜AÀ nAM æmiŠ¯tH. nAM oAErA ¯˜¯M anYer sEÙAxi–iŠNM. aver shAyiÆvAnAyi nAM ö« ec• NM. vizVAs˜iÇ œw…tÇ ŸR–…™vrA kAÀ nAM aver shAyiŠNM. 3 ƒisH« EpAluM aven˜e• èItie–w…˜A nAyi jIvic•ilÂ. þniÍeL apmAnic•vÄ qe•y…M œwiyANH apmAnic•t.H ÿ* q•H ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyiriÆ•« EpAelyANtH. 4 pìH q}utiyetlÂAM te• ne— pWi –iÆvAnAyi q}utiytANH . nm…Æ ètYAz ŸìAEkì tr˜ilANH av q}u tiyiriÆ•tH . ti¯ev}uÏkÅ nm…Æ nÇ›• ÐiErA/Ah˜iluM ŸR–iEãluM ŒNH Œ ètI• eekv¯•tH. 5 shn zåiy…M blvuM eedv˜iÇniÝmANH v¯•tH . ƒisH « vieÀR aBIxH w A½s rNM qlÂAv¯M prsHprM eqkY˜iÇ jIviÆvAÀ eedvM shAyiŠe“ey•H {AÀ èAÄØiÆÝ. 6 aÍen n—…ew kĘAvAy Ey²ƒisH«vieÀR pitA vAy eedve˜ ŽkXdyE˜Aewy…M oEr sVr˜iluM niÍÅÆ kIĘiŠAM. 7 ƒisH« niÍeL sVIkric•iriÆ•« ekAìH niÍL@M prsHprM sVIkriÆviÀ. ö« eedve˜ mhtVe–w…ÏM. 8 eedv˜i eÀR vAgHdAnÍÅ zriyAeN•H kANi ÆvAnAyi“ANH ƒisH« ey¸d¯ew dAs nAytH q•H {AÀ niÍELAw… pR’u. ey¸d¯ew pitAŠãAErAwH vAgH d AnM ecyHttH eedvM ec•@M qÝ etLiyiÆ vAnANH ƒisH« ö« ecyHttH. 9 jAtikÅ avÄÆ ki“iy kA¯NY˜inH eedve˜ mhtVe–w…E˜ìti½M œwiyANH ƒisH« ö« ecyHttH. ti¯ev}uÏkLiÇ q}uti yiriÆÝ, þatinAÇ jAtikL@ew öwyiÇvc• H {AÀ ninÆ n•i pRy…M. nieÀR nAm ˜ieÀR kIĘiŠAyi {AÀ pAw…M.ÿ sÜIĘnÍÅ 18+49 10

ti¯ev}uÏ pRy…Ý, þeedv˜ieÀR jnE˜AewA–M jAtikÅ sEÙAxiŠNM.ÿ ŒvĘnM 32+43 þniÍeL ... apmAnict • ÿH ŸÖrNi sÜI. 69+9.

11

þjAtikLAy niÍÅ Žv¯M eedve˜ sH « tiÆviÀ; sÄv• jnvuM eedve˜ sH«tiŠNMÿ qÝM q}utiyiriÆÝ.ÿ sÜIĘnÍÅ 117+1 12

eyz•AvH pRy…Ý, þyišAyiy…ew ›w…Mb˜iÇniÝM orAÅ v¯M. jAtikeL BriÆvAnAyi avÀ v¯M. jAtikÅŠH avÀ v}i ètI•y…ìA›M.ÿ eyz•AvH 11+10 13

niÍÅ eedv˜iÇ vizVAsmÄ–ic•@ ekAìiriÆEÛAÅ ètI• t¯• eedvM niÍeL ŒhÂAdvuM smADAnvuM ekAìH niRyH Š e“ qÝ {AÀ èAÄØiÆM. aE–AÅ niÍÅŠH œw…tÇ œw…tÇ ètI • eekv¯ky…M pri²ÖA´AvieÀR zåiyAÇ atH niÍLiÇni•H o}u›ky…M ec•@M. epQelAsH teÀR Evley–·i pRy…Ý 14 qeÀR sEhAdrÍEL, niÍÅ nã niR’vrAeNÝ qniÆ tIÄc•y…ìH. qlÂA aRivinAluM niÍÅ s‘rAeN ÝM prsHprM pWi–iÆvAÀ a« shA ykmA›M qÝM qniŠRiyAM. 15q•AÇ niÍÅ oAÄŠNemÝ {AnA#hic• cil kArYÍeL–·i vLer «RÝ {Aen}uti. eedvM qniÆ èEtYkmAy o¯vrM t•« ekAìANH {Ani« ecyHttH. 16ƒisH« vieÀR ²æUxkÀ ŒyiriÆk q•tANH Œ vrM. eedvM, qe• jAtikeL shAyi ÆvA½™ ²æUxknAŠi. eedv˜ieÀR suviEzxM pWi–ic•@ekAìH {Anv½ EsvnM ecyHt…. jAtikÅ eedvM sVIk ric• o¯ v}ipAwAkAem•«ekAìuM, vi² ÖrAŠe–“« ekAìuM {Ani« ecyHt…. 17 a«ekAìH eedv˜i½Evìi ƒi sH«Ey²viÇ {AÀ ecyHt kArYÍeL –·i qniÆ mti–…ìH. 18{AÀ tniey ecyHt kArYÍeL–·i oÝM sMsAri ŠilÂ. eedvA½srN˜iElŠH jAtikeL nyiÆvAÀ ƒisH« qe•eŠAìH ecyHt kArYÍeL–·iEy {AÀ sMsAriŠy…Z. {AÀ pR’«M ecyHt«mAy kArYÍÅ m†lmANH avÄ eedve˜ a½sric•tH. 19 vIrYèvĘikL@ew zåiyAluM avÄ kìvÀ kArYÍLAluM pri²ÖA´Avi eÀR zåiyAlumANH avÄ eedve˜ a½sric•tH. ey±zElM m…tÇ ölÂUrY ver ¡·i sÉric•H {AÀ suviEzxM èEGAxic•@. aÍen qeÀR Evly…ew Œ BAgM {AÀ tIÄÏ. 20ƒisH«vien–·i oriŠÇE–AluM Ek“i“ilÂA˜ jnÍL@™ ÐlÍLiÇ suviEzxM èEGAxiÆ vAÀ {AÀ qE–A}uM Œ#hiÆÝ. me·A rAÅ EnrE˜ te• pNi«yĘiy Evl yiÇ èvĘiŠAÀ qniŠH Œ#hmilÂA ˜«ekAìANH {Ani« ec•@•tH . 21 pE• ti¯ev}uÏkLiÇ q}utiyiri ÆÝ: þaven–·i pR’u Ek““ilÂA˜vÄ, aven kA¹M; avenÆRic•@ Ek“i“ilÂA ˜vÄ mnÈilAÆM.ÿ eyz•AvH 52+15


1099 ERAM s•ÄziÆvA½™ epQelA sieÀR pÖti 22 atinAlANH niÍL@ew aw…E˜yHÆ ™ qeÀR vrvH plèAvzYM twye–“tH. 23 öE–AÅ öviwÍLiel qeÀR Evl {AÀ tIÄÏ. plvÄxÍLAyi niÍeL s•ÄziÆvAÀ {AnA#hiÆÝ. 24ati nAÇ {AÀ sHpAnYyiElÆ EpA›EÛAÅ niÍeL s•ÄziÆM. aEt, niÍeL s•Ä zic•H niÍL@ew sA•iÖY˜iÇ aløkAlM sEÙAxiÆvA½M sH p AnYyiElÆ™ yAÒyiÇ sADiÆemÝ {AÀ k¯«Ý. aE–AÅ niÍÅŠH qe• yAÒyHŠiwyiÇ shAyiÆky…M ec•AM. 25öE–AÅ {AÀ eedv˜ieÀR jne˜ shAyiÆvA nAyi ey±zElmiElÆ EpA›kyANH . 26 ey±zElmilu™ eedvjn˜iÇ cilÄ driárANH. meŠedAnYŠA¯M ŒKAyiŠA¯M ey±zElmilu™ pAvÍLAy eedvjn ˜i½ sMBAvn nÇ›vAÀ tI¯mAnic•iri ÆÝ. 27sEÙAxE˜Aew ötH ec•AÀ avÄ tI¯mAnic•iriÆÝ. qÜiluM yTAÄ Ø˜iÇ avÄŠH aÍen ec•A½™ bAÖYty…m…ìH . jAtikÅ ey¸d¯ew Œ´IyA½#hÍLiÇ p»p·iy« ekAìH ey¸der jAtikÅ tÍÅÆ™« ekAw…Ï shAyiŠNM. 28ey±zElmiel driáÄŠAyi sMBric• pNM BámAyi aver Žløic•@ qÝ qniÆ ŸR–…vrNM. öQ EjAli tIĘti½EzxM {AÀ sHpA nYyiElÆ EpA›M. sHpAnYyiElÆ™ yAÒyHŠiwyiÇ niÍeL kA¹vAnAyi {AÀ v¯M. 29niÍeL s•ÄziÆEÛAÅ ƒisH«vieÀR a½#hM m…}uv½M niÍÅ ŠAyi {AÀ ekAìuv¯em•H qniŠ RiyAM. 30 sEhAdrÍEL, qniÆEvìi eedv E˜Aw… èAÄØic•@ekAìH, qeÀR Evl yiÇ niÍeLe• shAyiŠNemÝ {AÀ aBYÄØiÆÝ. ƒisH«vien èti y…M pri²ÖA´AviÇniÝ n—iElÆ v• sHEnhe˜ ètiy…M, qniÆEvìi, qE•AewA–M EcÄ•H Œ´AÄØmAyi èAÄØiŠNem•H niÍELAw… {AÀ aBYÄ ØiÆÝ. 31ey¸dYyilu™ avizVAsi kLiÇni•H qe• r•iŠNemÝM, ey± zElmiElÆ {AÀ ekAìueclÂ@• öQ shAyM aver sEÙAxm…™vrAŠN emÝM niÍÅ èAÄØiÆk. 32pie•, eed vhitemÜiÇ niÍL@ewyw…˜H {AÀ v¯M. {AÀ niÍL@ew aw…E˜ŠH sEÙAx pUÄv•M vriky…M niÍELAewA–M viæmi Æky…M ec•@M. 33smADAnM nÇ›• eedvM niÍELAewA–M ŸìAke“. ŒEmÀ. ŸpsMhArM n—…ew sEhAdri üEPbeyý vizV siŠAemÝ niÍÅ aRiyNemÝ {AÀ Œ#hiÆÝ. üekMeƒyý sByiel o¯ èEtYkshAyi ŒNH avÅ. 2 ƒisH«viÇ aveL sVIkriŠNemÝ {AÀ ŒvzYe–w…Ý. eedv˜ieÀR jn ˜i½ a½EyAjYmAy pAtyilUew av eL sVIkriEŠNM. niÍLiÇni•H av

16

ERAmÄ 15:22-16:18

ÅŠH ŒvzYm…™etl AM nÇki aveL shAyiÆk. avÅ qe•y…M m·Enk ery…M ŽeR shAyic•@. 3 èisHkeyy…M akVilAevy…M v•nM ec•@k. ƒisH«Ey²viÇ avÄ qE•A ewA–M èvĘiÆÝ. 4qeÀR jIvr• yHŠAyi avÄ av¯ew te• jIven apkwe–w…˜i. {A½M qlÂA jAtikL@ew sBkL@M avErAw… n•iy…™vrANH. 5av ¯ew vI“iÇ oÏœw…• sByHÆM v•nM pRy…viÀ. qeÀR èiy suX˜Ay qee–ne˜A si½M v•nM pRy…viÀ. qe•ŠAÅ m…ÛiÇ avÄ ƒisH«vieÀR vizVAsik LAyi. ŒsYyiÇniÝM ƒisH « vien a½gmic• ŒdY ŒLANH avÀ. 6niÍ ÅÆEvìi kWinAÖVAnM ecyHt mRiy yHÆM v•nM pRy…viÀ. 7qE•AewA–M twviluìAyi¯•v¯M qeÀR bÓuŠL@ mAy ae×AnieŠAsi½M, y†niyAvi½M v•nM pRy…viÀ. ae–AsHtlriÇ èm… KrANH avÄ. 8ƒisH«viÇ qeÀR èiy sHEnhitnAy aMpÂiyAe˜Asi½M v• nM pRy…viÀ. 9ŸÄb•AenAsi½M v•nM pRy…k. avÀ ƒisH«vi½ Evìiy…™ qeÀR shèvĘknANH. qeÀR èiy suX˜Ay sHtAÆvi½M v•nM pRy… viÀ. 10ƒisH«vien stYmAy…M sHEnhi ÆÝev•H prI•ic•@ etLi’ ae–El si½M v•nM pRy…viÀ. arisHetAbU elAsieÀR ›w…Mb˜iÇe–“ ql A v ÄÆM v•nM pRy…viÀ. 11kĘAviÇ Œ yiriÆ• nÄŠieÈAsieÀR ›w…Mb˜i ½M qeÀR bÓuvAy ehErAdiEyA½M v•nM pRy…viÀ. 12

kĘAvinAyi kWinEvl ec•@• ÒueePenÆM ÒuEPAesÆM v•nM pR y…viÀ. kĘAvinAyi kWinèy‰M nw ˜iyvL@M qeÀR suXÏmAy epÄsi si½M v•nM pRy…viÀ. 13kĘAvinAyi o¯ èEtYk vYåiyAy ±ePAsieny…M qniŠH a—eyE–AelyAy aveÀR a—yHÆM v•nM pRy…viÀ. 14asuMƒi etAsi½M, epÂEgA½M, ehÄE—Asi½M, peÒAbAsi½M, ehÄ—Asi½M avErA ewA–m…™ qlÂA sEhAdrÍÅÆM v•nM pRy…viÀ. 15PielAelAegAsi½M, y†li eyÆM enery…si½M aveÀR sEhAdri yH Æ M olubAsi½M avErAewA–m…™ qlÂA vizVAsikÅÆM v•nM pRy…viÀ. 16 niÍÅ prsHprM kA¹EÛAÅ vi²Ö mAy o¯ ¡Mbn˜AÇ v•nM pRy…viÀ. ƒisH«viel qlÂA sBkL@M niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. 17 sEhAdrÍEL, jnÍLiÇ prsHprM qtiÄ–…ìAÆ• ŒL@keLÆRic•H vLer æÖAluŠLAkNem•H {AnAvzYe–w… Ý. me·A¯veÀR vizVAs˜i½ öLŠM t“iÆ• o¯ven vLer sU•iŠNM. niÍÅ mnÈilAŠiyi“@™ stYmAy Ÿp EdzÍÅŠH qtirAy…™vrANH avÄ. avriÇniÝM akÝ niÇÆk. 18kArNM a˜rŠAÄ kĘAvAy ƒisH«vienylÂ


ERAmÄ 16:19-27

1100

shAyiÆ•tH pie•EyA av¯ew vy Rien ŒNH. m]d…lBAxNvuM puk}H˜luM ekAìH avÄ nixHŠLÜmnsHkrAy ŒL@ keL vÉic• @ ekAìiriÆÝ. 19niÍÅ a½srNm…™vrAeN•H qlÂAM vizVA sikL@M Ek“tinAÇ {AÀ sEÙAxi ÆÝ. pE• nlÂtien–·i niÍÅ buÖi y…™vrAkNem•H {AnA#hiÆÝ. d…xH ätYÍÅ oÝM niÍÅ aRiy¯etÝ œwi y…M {AnA#hiÆÝ. 20 smADAnM ekAìuv¯• eedvM tAm siyAet, sA˜Aen prAjye–w…Ï ky…M aveÀREmÇ niÍÅŠH zåi nÇ› ky…M ec•@M. n—…ew kĘAvAy ƒisH« Ey²vieÀR kA¯NYM niÍELAewA–m…ìA ke“. 21 qeÀR shèvĘknAy tiemAeT eyAsuM niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. qeÀR bÓuŠLAy lUekYAsuM, yAEsA ½M EsAsipeÒAsuM niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. 22 epQelAsH pRy…• öŠArYÍeLÆ Ric•H ke˜}utieŠAìiriÆ• etÄetAsH q• {A½M ƒisH « viÇ niÍÅÆ v•nM pRy…Ý.

23

qeÀRy…M m…}uvÀ sBkL@ewy…M Œti ETynAy gAeyAsuM niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. öviw…e˜ ngr KjAÀjiyAy qrsHetAsuM n—…ew sEhAdrnAy kVÄ e˜AsuM niÍÅÆ v•nM pRy…Ý. 24* 25 niÍeL vizVAs˜iÇ ŸR–…™vrA ŠAÀ k}iy…• eedv˜i½ mhtVM. niÍeL zårAÆvAnAyi {A½pEyA gic• suviEzxM eedvM ŸpEyAgiÆM. {AÀ jnÍELAw… pRy…• ƒisH«vien –·iy…™ suviEzxM ŒNtH. eedvM ev Lie–w…˜iy rhsYstYM Œ suviEzxM ŒNH. kAl˜ieÀR «wŠM m…tÇ Œ rhsY stYM mRc•iriÆkyAyi¯Ý. 26pE• Œ rhsYstYM öE–AÅ n—eL kANic•iri ÆÝ. Œ stYM qlÂAvÄÆmAyi evLie– w…˜iyiriÆÝ. èvAckãAÄ q}utiy kArYÍLilUew atH evLivAŠiyiriÆÝ. qÝM jIviÆ• eedv˜iÇ vizVsiÆ vA½M a½sriÆvA½M Œ rhsYstYM ql A jnÍÅÆM evLie–w…˜Nem •ANH eedvM klø i c• t H . 27sÄv•jH{Ani yAy Žk eedv˜inH Ey² ƒisH « m…EKn qE•ÆM mhtVM. ŒEmÀ.

vAkYM 24+ cil #IÆ pti–…kLiÇ 24AM vAkYM ›Rc•@œwiy…ìH+ þkĘAvAy Ey²ƒisH« vieÀR äp niÍÅ qlÂAvErAw…Mœew öriÆ mARAke“. ŒEmÀ.ÿ œwAet 25-27 vAkYÍL@M EcĘi“ilÂ.


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 45 romans  
Advertisement