Page 1

240

nYAyADipãAÄ ey¸dA knAnYErAw… y…ÖM ec•@Ý EyA²v mric•@. anÙrM yi AEylu kAÄ yEhAvEyAw… èAÄØic•@, þ{Í LiÇ Ž« EgAÒŠArANH {ÍÅÆEvìi ŒdYM knAnYErAw… y…ÖM ec•AÀ EpAEk ìtH?ÿ 2 yEhAv yi AEyÇjntEyAw… mRu pwi pR’u, þey¸dy…ew EgAÒŠAÄ EvNM EpAkuvAÀ. öQ ®mi qw…ŠAÀ {Anver a½vdiÆM.ÿ 3 ey¸dyiel Œ¼kÅ ziemEyAeÀR EgAÒ˜iÇep“vErAwH, tͼew sEhAd rãAErAwH, shAy˜inBYÄØic•@. ey¸d yiel Œ¼kÅ pR’u, þsEhAdrãAEr, {ÍÅeŠlÂAvÄÆM ›eR ®mi nÇkAem•H yEhAv vAgHdAnM ecyHt…. {ͼew ®miÆ Evìiy…™ y…Ö˜iÇ {ÍeL shAyic•AÇ niͼew ®miÆ Evìi y…™ y…Ö˜iÇ {ͼM shAyiÆM.ÿ ziemEyAÀEgAÒŠAÄ ey¸dyiÇ niÝ ™ tͼew sEhAdrãAer y…Ö˜iÇ shAyiŠAemÝ s—tic•@. 4 knAnYery…M eprisYery…M EtAløi ŠAÀ yEhAv ey¸dŠAer shAyic•@. ey¸dŠAÄ EbesŠu ngr˜iel pti nAyirM Eper vDic•@. 5EbesŠungr ˜iÇ EbesŠiel BrNADipen keì ˜i ey¸dŠAÄ avEnAw… y…ÖM ecyHt…. knAnYery…M eprisYery…M ey¸dŠAÄ prAjye–w…˜i. 6 EbesŠiel BrNADipÀ r•e– wAÀ æmic•@. pE• ey¸dyiel jnÍÅ ayAeL piÚwÄÝ piwiœwi. avÄ av en piwiœwi eekyiel ep¯virluk¼M kAliel ep¯virluk¼M m…Ric•@kL’u. 7 aE–AÅ EbesŠiel BrNADipÀ pR ’u, þ{AÀ q}up« rAjAŠãA¯ew eek kL@ewy…M kAlukL@ewy…M ep¯virlukÅ m…Ric• @ kL’u. qeÀR EmzyiÇniÝ vIN ŒhArŠxNÍLAyi¯Ý avÄŠH ti•AÀ ki“iytH. {AÀ avErAw… ecyHt ti½™ zi• eedvM öE–AÅ qniÆ t•iriÆÝ.ÿ ey¸dŠAÄ EbesŠiel rAjAvien ey±zElmiElÆ ekAìuEpA vuky…M avÀ aview vc•@ mriÆky…M ecyHt…. 8 ey¸dŠAÄ ey±zElmientier y…ÖM ecyHtH atien piwiec•w…Ï. ey±zElM kAer vDiŠAÀ ey¸dŠAÄ tͼew vAÅ ŸpEyAgic•@. anÙrM avÄ ngrM ¡“@kric•@ kL’u. 9 anÙrM ey¸dŠAÄ ›eR knAnY ErAw… œwi y…ÖM ec•AÀ öRÍiec•Ý. Œ knAnYÄ mlçEdzÏM engviluM pwi’ARÀmleÉriviluM vsic•i¯Ý.

1

10

anÙrM ey¸dŠAÄ kirY˜H aÄb•A qÝ viLiŠe–“i¯• ehEéAÀngr ˜iÇ jIvic•i¯• knAnYErAw… y…ÖM ec•AÀ puRe–“@. ey¸dŠAÄ EzzAyi, ahImAÀ, tÇmAyi q•iver vDic•@.

kAElbuM puÒiy…M ey¸dŠAÄ aviwMvi“H m…Ûu kirY˜H EsePÄ qÝ viLiŠe–“i¯• edbIÄ q• ngr˜iElÆ aview tAmsiÆ• vÄeŠtier y…Ö˜i½ EpAyi. 12ey¸d ŠAÄ y…ÖM ecyHt… «wÍu•ti½ m…ÛH kAElbH avÄeŠA¯ vAgHdAnM ecyHt…. kAElbu pR’u, þkirY˜H EsePrien ŒƒmiŠNem•ANH qeÀR Œ#hM. Œ ngrM Œƒmic•@ piwic•wÆ•vnH qeÀR puÒiyAy aûsey {AÀ nÇ›M. qeÀR mkeL vivAhM k}iŠAÀ {AÀ aven a½vdiÆM.ÿ 13 kAElbinH eknAsH qe•A¯ öLy sEhAdr½ìAyi¯Ý. eknAsinH o‰I EyÇ qe•A¯ puÒ½M. o‰IEyÇ kirY˜H EsePÄ ngrM piwiec•w…Ï. atinAÇ kAElbH teÀR puÒiyAy aûsey o‰IEyli½ BArYyAyi nÇki. 14 aûs o‰IEyliEnAewA˜H jIvi ŠAÀ EpAyi. o‰IEyÇ aûsEyAw… av ¼ew pitAviÇniÝM ›Rc•@ ®mi vAÍAÀ pR’u. aûs pitAvieÀRyw…E˜Æ EpAyi. avÅ k}ut–…RÏniÝM öRÍi yE–AÅ kAElbH avELAw… EcAdic• @ , þqÙA¹ ›}–M?ÿ 15 aûs kAElbiEnAw… mRupwi pR’u, þqnieŠA¯ a½#hM nÇœ. aÍH qni Æ engviel vrì m¯èEdzmANH nÇ kiytH . ev™m…™ ›Rc• @ ®mi qniÆ t±.ÿ atinAÇ kAElbH avÅ ŒvzYe– “« nÇki. ayAÅ avÅŠH m…kLiluM tAe}y…M jlAzyÍL@™ ®mi nÇki. 16 EknYÄ pnmrͼew ngrmAy eyrI EhA vi“H ey¸dŠAErAewA–M EpAyi. avÄ ey¸dyiel m¯®miyiElŠH aviw e˜ jnÍELAewAÏ vsiŠAÀ EpAyi. atH arAd…ngr˜inw…˜H engvilAyi ¯Ý. EmAezy…ew a—Ayiy–eÀR ›w…M b˜iÇ niÝ™vrAyi¯Ý eknIyjn ÍÅ. 17 ŽtA½M knAnYÄ esPA˜iÇ vsi c•i¯Ý. atinAÇ ey¸dy…ewy…M ziem EyAeÀRy…M EgAÒŠAÄ Œ knAnYer Œƒmic•@. avÄ Œ ngrM pUÄÌmAy…M nzi–ic•@. atinAÇ avÄ Œ ngre˜ EhAÄ—* qÝ viLic•@. 11

EhAÄ— þpUÄÌmAy…M nzi–ic•@ÿ q•ÄØM.


241 18

ey¸dŠAÄ gÈAngrvuM ati½ ¡·ilum…™ ecRup“NͼM piwiec•w… Ï. asHkElAÀ, qEƒAÀ q•I ngr ͼM avyHÆ ¡·@m…™ ecRup“NͼM ey¸dŠAÄ piwiec•w…Ï. 19 y…ÖM ecyHtE–AÅ yEhAv ey¸d ŠAErAewA–mAyi¯Ý. avÄ mlçEdzM k•wŠi. pE• tA}Hvryiel ÐlM k•w Æ•tiÇ ey¸dŠAÄ prAjye–“@. avi wÏkAÄŠH ö¯ÛurTͼìAyi¯Ý. 20 ehEéA½ smIpm…™ ÐlM kAEl bi½ nÇkAemÝ EmAez vAgH d AnM ecyHti¯Ý. atinAÇ Œ ÐlM kAEl bieÀR ›w…Mb˜i½ nÇke–“@. kAEl bukAÄ anAŠieÀR m†Ý puÒãAer aviewniÝM o}i–ic•@. ebnYAmIÀjnt ey±zElmiÇ tAmsmAÆÝ 21 ebnYAmIeÀR EgAÒŠAÄ ey±zEl miÇ vsic•i¯• eybUsYer puR˜AŠi yilÂ. atinAÇ öÝM ey±zElmiÇ eb nYAmIeÀR vMzŠAÄŠiwyiÇ eybUsY¯M vsiÆÝ. EyAEsPieÀR jnt EbETÇ piwiÆÝ 22-23 EyAEsPieÀR EgAÒŠAÄ m…ÛH lUsH q•Riye–“i¯• EbETÇ ngr ˜ientier y…ÖM ec•AÀ puRe–“@. yEhAv EyAEsPieÀR EgAÒŠAErAewA –m…ìAyi¯Ý. EyAEsPieÀR ›w…Mb ŠAÄ ŽtA½M cArãAer EbETliElŠ yc•@. EbETÇngre˜ EtAløiŠA½™ v}i avÄ ŒElAcic•@. 24ngrM priEzADi ŠEv, Œ ngr˜iÇniÝM orAÅ v¯•tH cArãAÄ kìu. cArãAÄ ayAELAw… pR ’u, þngr˜iElÆ™ o¯ rhsYv}i {ÍÅÆ kANic•@ t±. {ÍÅ ngre˜ ŒƒmiÆM. pE• nI {ÍeL shAyi c•AÇ {ÍÅ nie• ŸpáviŠilÂ.ÿ 25 ayAÅ avÄŠH ngr˜iElÆ™ o¯ rhsYmAÄ‹M kANic•@ekAw…Ï. EbETlu kAer ekAlÂAÀ EyAEsPieÀR jnt tÍ ¼ew vA¼k¼pEyAgic•@. pE• tÍeL shAyic•ven avÄ Ÿpávic•ilÂ. av eÀR ›w…Mbe˜y…M avÄ Ÿpávic•ilÂ. ayAeLy…M ayA¼ew ›w…Mbe˜y…M sV t×mAkAÀ avÄ a½vdic•@. 26anÙrM ayAÅ hitY¯ew vAsÐlÏ ec•H o¯ ngrM niÄ—ic•@. Œ ngr˜inH avÀ lUsH qÝ Ep¯mi“@. Œ ngrM öÝM lUsH q•H viLiŠe–w…Ý. m·@ EgAÒŠAÄ knAnYErAw… y…ÖM ec•@Ý 27 Eb˜H-ezyAÀ, tAnAŠH, EdAÄ, emgi E”AyiebÂyAM q•I ngrÍLiluM av yHÆ ¡·@m…™ ecRup“NÍLiluM knA nYÄ jIvic•i¯Ý. mnešy…ew EgAÒŠAÄ aver Œ p“NÍLiÇniÝM puR˜AŠi yilÂ. atinAÇ knAnYÄ aview˜e• tAmsic•@. tͼew vIw…kÅ vi“@EpA kAÀ avÄ vis—tic•@. 28pi•IwH yi A

nYAyADipãAÄ 1:18-2:2

EyÇjnt zårAyi vL¯ky…M knA nYer av¯ew awimkLAÆky…M ecyH t …. atinAÇ yi AEyÇjnt qlÂA knAnY ery…M Œ ®miyiÇniÝM nIŠiŠL’ilÂ. 29 qªyIMEgAÒŠAÄÆM ö« te• sMB vic•@. EgesriÇ knAnYÄ tAmsiÆÝ ìAyi¯Ý. qªyIMjnt aviwue˜ knAnYer m…}uvÀ puR˜AŠiyilÂ. ati nAÇ knAnYÄ EgesriÇ qªyIMkAErA ewA–M «wÄÝ tAmsic•@. 30 esbUlUeÀR EgAÒŠAÄÆM ö« te• sMBvic•@. kiEÒAÀ nhElAÇ ngr ÍLiÇ ŽtA½M knAnYÄ vsic•i¯Ý. esbUlUeÀR jnt Œ knAnYer tÍ ¼ew ®miyiÇniÝ puR˜AŠiyilÂ. es bUlUÀ EgAÒŠAErAewA–M Œ knAnYÄ aview tAmsic• @ . pE• esbUlUÀ EgAÒŠAÄ aver tͼew awimkLAŠi. 31 ŒEzrieÀR EgAÒŠAÄÆM ö« te• sMBvic•@. aEŠA, sIEdAÀ, ahÂAbH, aû sIbH, ehÇbA, ŒPIŠH erEhAbHngr ÍLiÇniÝM m·@™ver ŒEzÄ jnt puR˜AŠiyilÂ. 32ŒEzrieÀR jnt Œ knAnYer tͼew ®miyiÇniÝ puR ˜AŠiyilÂ. atinAÇ knAnYÄ ŒEz rieÀR jntEyAewA–M «wÄÝM tAmsic•@. 33 nPHtAliy…ew EgAÒŠAÄÆM öÍen te• sMBvic•@. Eb˜HEzemzH, Eb˜H anA˜H , q•I ngrÍLiÇniÝM m·@ jntkeL nPHtAliy…ew jnt puR˜AŠi yilÂ. atinAÇ nPHtAliy…ew jnt Œ ngr˜iel jnÍÅŠiwyiǘe• tAm sic•@. aviwe˜ knAnYÄ nPHtAli y…ew jntyH Æ Evìi awim–Ni ecyHt…. 34 aEmArYÄ dAeÀR EgAÒŠAer mlçEd zE˜Æ oAwic•@vi“@. tA}HvryiÇ tAm siŠAÀ aEmArYÄ aver a½vdiŠA˜ tinAÇ avÄŠH aviw˜e• tAmsiEŠ ìivÝ. 35hÄEhersH, a•AElAÀ, zAÇ biM q•I pÄv• t ÍLiÇ tAmsiŠAÀ aEmArYÄ tI¯mAnic•@. pi•IwH EyAEsPi eÀR EgAÒŠAÄ zårAyi vLÄÝ. aE–AÅ avÄ aEmArYer tͼew awim kLAŠi. 36sH E kAÄpiEyA¿ ¡rMm…tÇ Esly…M EslA k}i’u™ mlçEdzM very…mAyi¯Ý aEmArY¯ew atiĘi. EbAKImiel yEhAvy…ew d†tÀ yEhAvy…ew d†tÀ giÇgAÇngr ˜iÇniÝM EbAKIMngr˜iElÆ kyRiE–Ayi. yEhAvyiÇniÝ™ o¯ sE•zM d†tÀ yi AEyÇ jntEyAw… pR ’u. sE•zM ötAyi¯Ý+ þniÍeL {AÀ öQjipHtiÇniÝM ekAìuvÝ. niͼew pUÄv•ikãAErAw… {AÀ vAgHdAnM ecyHt ®miyiElÆ niÍeL {AÀ nyic•@. niÍ ¼mAy…™ krAÄ {AenAriŠluM lMGiŠi el•H niÍELAw… {AÀ pR’u. 2pE• mRic• H Œ ®miyiÇ vsiÆ•v¯mAyi niÍÅ krAeRAÝM ŸìAŠ¯tH. av¯ew yAgpIWÍÅ niÍÅ tkÄŠNM. {AÀ niÍELAwÍen pR’u. pE• niÍ eLe• a½sric•ilÂ!

2


nYAyADipãAÄ 2:3-3:2

242

3

þöE–AÅ {AÀ niÍELAwH öÍen pR y…Ý, üaver {AÀ oriŠluM öQ ®miyiÇ niÝM oAwic•@viw…kyilÂ. avÄ niÍÅ eŠA¯ èzHnmAyi˜I¯M. avÄ niÍÅŠH ekNikÅEpAelyAyiriÆM. av¯ew vYAjeedvÍÅ niÍeL ›¯ŠA½™ vl y…mAyiriÆM.ýÿ 4 d†tÀ yi AEyÇjntyH Š H yEhAv yiÇniÝ™ o¯ sE•zM nÇkiyti½ EzxM jnÍÅ Ÿc• ˜ iÇ nilviLic• @ . 5 atinAÇ yi AEyÇjnt, tÍÅ kr ’ Œ Ðl˜i½ EbAKIM qÝ Epri“@. EbAKImiÇ yi AEyÇjnt yEhAv yHÆ blikLÄ–ic•@. a½srNEŠw…M prAjyvuM anÙrM EyA²v aver vI“iElÆ pR’yc•@. atinAÇ oAErA EgAÒŠA¯M avrv¯ew èEdzÍLiElÆ tAmsi ŠAÀ EpAyi. 7 EyA²v jIvic•i¯• kAlM ver yi AEyÇjnt yEhAvey ²æ< xic•@. EyA²vy…ew mrNEzxM jIvic•i ¯• m†–ãA¯ew jIvitkAlÏM avÄ yEhAvey ²æ<xiÆ•« «wÄÝ. yi AEylukAÄÆEvìi yEhAv ecyHt mhAkArYÍeLl A M öQ v] Ö ãAÄ kìu. 8 ¾eÀR puÒ½M yEhAvy…ew dAs½mAy EyA²v ¾·i–˜Ame˜ vyÈiÇ mric•@. 9 yi AEyÇjnt EyA²vey av½ nÇ ke–“ ÐlmAy timHnA˜H EhErsiÇ sMsHkric•@. gAyzupÄv•t˜i½ vwŠH qªyImieÀR mlçEdz˜Ayi¯Ý atH. 10 Œ tlm…Ry…ew m…}uvÀ mrNEzxM, aw…˜ tlm…R vLÄÝ. öQ putiy tlm…R yHŠH yEhAvey–·iEyA yi AEyÇjn tyHÆEvìiy…™ yEhAvy…ew èv]˜i keL–·iEyA oÝmRiyilÂAyi¯Ý. 11ati nAÇ yi AEylukAÄ tiãkÅ ec•A½M vYAjeedvmAy bAlien ŒrADiŠA½M «wÍi. yEhAv tiãeyÝ k¯tiy kArY ÍÅ avÄ ecyHt…. 12yEhAv yi AEyÇ jntey öQjipH t iÇniÝM puRE˜Æ nyic•@. av¯ew pUÄv•ikÄ yEhAvey Œyi¯Ý ŒrADic• i ¯•tH . q•AÇ yi AEyÇjnt yEhAvey ŒrADiÆ •tH avsAni–ic•@. avÄÆ ¡·@M vsi Æ•v¯ew vYAjeedvÍeL yi AEyÇ jnt ŒrADiŠAÀ «wÍi. a« yEhA vey EkApA›lnAŠi. 13yi AEyÇjnt yEhAvey ŒrADiÆ•tH ŸEp•iÆ ky…M bAlieny…M asHEtAer˜ieny…M ŒrADiŠAÀ «wÍuky…M ecyHt…. 14 yi AEyÇjntEyAwH yEhAv EkApi c•@. atinAÇ yEhAv yi AEyÇjnt ey ŒƒmiÆ•ti½M av¯ew sVÏŠÅ piwiec•w…Æ•ti½M zÒ@ŠeL ayc•@. yi AEylukAer EtAløiŠAÀ avÄÆ ¡·@M jIvic•i¯• zÒ@ŠeL yEhAv a½ vdic• @ . yi AEyÇjntyH Š H tͼew zÒ@ŠLiÇniÝM sVyM r•iŠAnAyilÂ. 15 yi AEylukAÄ y…Ö˜inAyi EpAy E–Ae}AeŠ avÄÆ prAjymAyi¯Ý. yEhAv av¯ew p•˜lÂAyi¯•tinA lANH avÄ prAjye–“tH. avÄÆ ¡·@M 6

tAmsiÆ•v¯ew EdvãAer ŒrADiŠAÀ «wÍiyAÇ avÄÆ prAjym…ìA›em•H yEhAv aver tAŠI« ecyHti¯Ý. yi AEylukAÄ vLer yAtnkL½B vic•@. 16 anÙrM yEhAv nYAyADipãAer• Riye–w…• EntAŠeL etre’w…Ï. öQ EntAŠÅ yi AEylukAer av¯ew sVÏŠÅ aphric• zÒ@ŠLiÇniÝM r•ic•@. 17pE• yi AEyÇjnt, tÍ ¼ew EntAŠeL a½sric•ilÂ. yi AEy lukAÄ eedve˜ vizVsiŠAet anY eedvÍÅÆ puRekEpAyi. m…ÛH yi A EylukA¯ew pUÄv•ikãAÄ yEhAvy…ew klø n kÅ a½sric• @ . q•AliE–AÅ yi AEyÇjntyH Š H mnM mA·m…ìAvu ky…M yEhAvey a½sriÆ•tH avÄ niÄÏky…M ecyHt…. 18 yi AEylieÀR zÒ@ŠÅ nirvDi èAvzYM avErAw… EáAhM ecyHt…. ati nAÇ yi AEylukAÄ shAy˜inAyi nilviLic•@. oAErA tvNy…M yEhAv yHÆ avErAwH dy EtA•i. aE–Ae}AeŠ avÀ jnÍeL zÒ@ŠLiÇ niÝM r•i ŠAÀ oAErA nYAyADipãAer ayc• @ . yEhAv qE–A}uM Œ nYAyADipãAErA ewA–m…ìAyi¯Ý. atinAÇ oAErA èAv zYvuM yi AEylukAÄ zÒ@ŠLiÇniÝM r•e–“@. 19q•AÇ oAErA nYAyADip½M mric•E–AÅ yi AEylukAÄ vIìuM pApM ec•A½M vYAjeedvÍeL ŒrADiŠA½M ²æ<xiŠA½M «wÍi. tͼew pUÄv•i kÄ ecyHttienŠAÅ EmAzmAyi avÄ ep¯mARiÏwÍi. yi AEylukAÄ kWin XdyrAyi¯Ý. tͼew tiã niR’ mAÄ‹ÍÅ eekviwAÀ avÄ eevm…KYM kA“i. 20 atinAÇ yEhAv yi AEyÇjnt EyAw… EkApic•H öÍen pR’u, þ{AÀ av¯ew pUÄv•ik¯mAy…ìAŠiy krAÄ öQ jnt lMGic•iriÆÝ. avÄ qeÀR vAÆkÅ æÖic•ilÂ. 21atinAÇ {Ani nieyAriŠluM m·@ rAxH\ÍeL EtAløic•H avÄÆ v}i etLiŠilÂ. EyA²v mric• E–AÅ m·@ jnÍeLAeŠ öQ Ðl˜H jIvi c•i¯Ý. aver öview «wrAÀ {AÀ a½vdiÆky…M ec•@M. 22yi AEyÇjn tey prI•iŠAÀ {AÀ aver ŸpEyA giÆM. yi AEyÇjnt tͼew pUÄv•i kãAÄ ecyHt«EpAel yEhAvy…ew klø nkeL kAÏekA™@EmA q•H qniŠRi yNM.ÿ23Œ jntkeL aview tÍAÀ yEhAv a½vdic•@. aver yEhAv Œ rAjYÏniÝM EvgM puR˜AŠiyilÂ. av er EtAløiŠAÀ EyA²vy…ew Esney yEhAv a½vdic•«milÂ.

3

1- 2

yEhAv yi AEylieÀR ®miyiÇ ni•H m·@ jntkeL puR˜AŠiyilÂ. yEhAvyH Æ yi AEyÇjntey prI •iŠNmAyi¯Ý. öQ tlm…Ryiel y i AEylukAÄ Œ¯M knAÀEdzM piwi Æ•ti½™ y…Ö˜iÇ peÜw…˜vrlÂ. atinAÇ av¯ew rAjYÏ tAmsiÆ


243 •tinH yEhAv m·@ EdzÍLiel jnÍeL a½vdic•@. (Œ y…ÖÍLiÇ peÜw…ŠA˜ yi AEylukAer pWi–iŠAnANH yEhA vyi« ecyHttH.) Œ EdzÏ tAmsiŠAÀ yEhAv a½vdic• rAxH\ͼew Ep¯ kÅ+ 3ePlisHtY¯ew aÉu BrNADip ãAÄ, knAnYÄ m…}uvÀ, sIEdAÀjnt, bAÇehÄE—AÀ pÄv•tMm…tÇ elbAh mA˜Hvery…™ elbAEnAÀ pÄv•tÍLiÇ vsic•i¯• hivYÄ. 4yi AEyÇjntey prI•iÆ•tinH yEhAv Œ rAxH\ÍeL aview˜e• pAÄ–ic•@. yEhAv av ¯ew pUÄv•ikÄÆ EmAezyilUew nÇkiy klønkÅ yi AEyÇjnt a½sriÆ EmA q•RiyAnA#hic•@. 5 yi AEyÇjnt, knAnYÄ, hitYÄ, aEmArYÄ, eprisYÄ, hivYÄ, eybUsYÄ q•ivErAewAÏ vsic•@. 6 yi AEylu kAÄ av¯ew puÒimAer vivAhM k}ic•@ «wÍi. yi AEylukAÄ tͼew puÒi mAer av¯ew puÒãAer vivAhM k}i ŠAÀ a½vdic•@. yi AEylukAÄ Œ jn ͼew eedvÍeL ŒrADiŠA½M «wÍi. o‰IEyÇ ŒdY nYAyADipÀ yi AEyÇjnt tiã ec•@•tH yEhAv kìu. avÄ tͼew eedvmA ›• yEhAvey mRÆky…M vYAjeedv ÍLAy bAÇ, aEzrA q•ivey ŒrADi ÆvAÀ «wÍuky…M ecyHt…. 8yEhAv yi AEyÇjntEyAw… EkApic•@. yi A EyÇjntey EtAløic•H aver BriÆ• tinH yEhAv arAMnhAryImiel rAjA vAy œzÀrizATyImien a½vdic• @ . yi AEyÇjnt q“@ vÄxM Œ rAjAvi eÀR BrN˜iÀ kI}ilAyi¯Ý. 9 pE• yi AEyÇjnt shAy˜inAyi yEhA vEyAw… nilviLic•@. aver r•iŠAÀ yEhAv orAeL ayc•@. o‰IEyÇ q•A yi¯Ý ayA¼ew EprH. eknsH qÝ Ep¯™ o¯veÀR puÒnAyi¯Ý avÀ. kAElbieÀR öLysEhAdrnAyi¯Ý eknsH. o‰IEyÇ yi AEyÇjntey r•ic•@. 10yEhAvy…ew Œ´AvH o‰IEy liÇ vriky…M avÀ yi AEyÇjnt y…ew nYAyADipnAyi˜I¯ky…M ecyHt…. o‰IEyÇ yi AEyÇjntey y…Ö˜iÇ nyic•@. arAmiel rAjAvAy œzÀ rizAT yImien EtAlø i ŠAÀ yEhAv o‰IEy lien shAyic•@. 11aÍen, eknsieÀR puÒnAy o‰IEyÇ mriÆMver aview nAlø« vÄxE˜Æ smADAnM nilniÝ. 7

nYAyADipnAy Ž¸dH yi AEyÇjnt vIìuM pApM ec•@ •tH yEhAv kìu. atinAÇ yEhAv, EmAvAbiel rAjAvAy qEgÂAnH yi A EyÇjntey EtAløiŠA½™ zåi nÇki. 13 qEgÂAnH aE—AnY¯ewy…M amAElkY¯ ewy…M shAyM lBic•@. avÄ avEnAw… EcÄ•H yi AEyÇjntEyAw… y…ÖM ecyHt…. qEgÂA½M aveÀR eesnYvuM yi AEyÇjntey EtAløiÆky…M pn mrͼew ngrmAy eyrIEhAviÇniÝM 12

nYAyADipãAÄ 3:3-25

aver puR˜AÆky…M ecyHt…. 14EmAvA biel rAjAvAy qEgÂAÀ yi AEyÇ jntey ptien“@ vÄxM Bric•@. 15 jnÍÅ yEhAvEyAw… nilviLic•@. yEhAv orAeL yi AEyÇjntey shA yiŠAÀ ayc• @ . Ž¸dH q•Ayi¯Ý ayA¼ew EprH. q¸dH o¯ öwÜ•nAyi ¯Ý. ebnYAmIeÀR EgAÒ˜iÇ niÝ™ EgrA q•yALAyi¯Ý Ž¸dieÀR pitA vH. yi AEylukAÄ Ž¸dien ›eR ni› ti awyH Š AÀ EmAvAbiel rAjAvAy qEg A À rAjAvieÀR aw…E˜Šyc• @ . 16 Ž¸dH tniŠAyi o¯ vAÅ niÄ—ic•@. Œ vALinH rìu vAyH˜ly…M ptien “iÉu nILvum…ìAyi¯Ý. Ž¸dH Œ vAÅ teÀR vl« «wyiÇ ek“iyi“H vOÍ ÅŠwiyiÇ mRc•@. 17 aÍen Ž¸dH, EmAvAbiel rAjA vAy qEgÂAeÀR aw…Ïvriky…M ni› ti–NM rAjAvi½ nÇ›ky…M ecyHt…. (qEgÂAÀ vLer twic•@ekA}u˜ orALAyi ¯Ý.) 18qEg A ½ pNM ekAw…˜ti½ EzxM Ž¸dH, pNM ¡mÝ ekAìuv• ver tiriek vI“iElŠyc•@. avÄ rAjA vieÀR ekA“ArM vi“@. 19Ž¸d…M puRe–“@. avÀ giÇgAliel vi#hÍÅŠw…e˜ ˜iyE–AÅ, ayAÅ rAjAvien kANAÀ piÙiri’u. Ž¸dH qEgÂAEnAw… pR’u, þalÂEyA rAjAEv, qniŠH aÍyHŠH o¯ rhsYsE•zM trA½ìH.ÿ rAjAvH Ž¸diEnAw… zAÙnAyiriŠAÀ pRy…ky…M anÙrM teÀR B]tYãAErAwH m…Rivi“@ EpAkAÀ kløiÆky…M ecyHt…. 20 Ž¸dH qEg A ÀrAjAvieÀRyw…E˜Æ EpAyi. qEgÂAÀ teÀR EvnÇŠAlekA“A r˜ieÀR m…kLiel m…RiyiÇ o·yHŠAyi. aE–AÅ Ž¸d… pR’u, þeedv˜iÇ niÝM ninÆ™ o¯ sE•zmANH qeÀR pŠlu™tH.ÿ rAjAvH teÀR siMhAsn ˜iÇniÝM q}uE•·H Ž¸diEnAwH vLer aw…ÏniÝ. 21rAjAvH siMhAsn˜iÇ niÝM q}uE•·E–AÅ Ž¸dH öw«eek ekAìH teÀR vl««wyiÇ ek“iyi¯• vAÅ ŸQrieyw…Ï. q•i“H Ž¸dH Œ vAÅ rAjAvieÀR vy·iÇ ›˜iyiRŠi. 22 vALieÀR piwiEpAluM rAjAvieÀR vy ·iÇ Œ}H•iRÍi. rAjAvieÀR ekA}u–H vALien m…}uvÀ epAti’u. atinAÇ Ž¸dH teÀR vAÅ qEgÂAeÀR zrIr˜ili “i“@ EpAyi. ›E˜·E–AÅ qEgÂAnH teÀR ŒmAzy˜ieÀR niy×NM viw…ky…M mlM puRE˜Æ vriky…M ecyHt…. 23Ž¸dH m…RiyiÇniÝM puR˜iRÍuky…M tniÆ pi•ilu™ qlÂA vAtiluk¼M awc•@pU“@ ky…M ecyHt…. 24 Ž¸dH aviwM vi“tien «wÄ•H B]tY ãAÄ mwÍivÝ. m…RiyiElÆ™ vAtilu kÅ pU“iyiriÆ•tH avÄ kìu. ati nAÇ B]tYãAÄ pR’u, þrAjAvH cilE–AÅ teÀR ›Lim…RiyiÇ ŒyiriÆM.ÿ 25atinA lvÄ vLer EnrM kA˜i¯Ý. rAjAvH vAtilukÅ «R•ilÂ. ow…viÇ avÄÆ EvvlAtiyAyi. avÄ tAEŠAelw…˜H m…Ri «RÝ. avÄ akE˜Æ kyRiy


nYAyADipãAÄ 3:26-4:15

244

E–AÅ tͼew rAjAvH nilÏ mric•@ kiwÆ•tANH kìtH. 26 B]tYãAÄ rAjAvien kAÏniÇŠEv Ž¸di½ r•e–wA½™ smyM lBic•@. avÀ vi#hÍeLy…M kw•H esyIrA qe•A¯ ÐlE˜Æ EpAyi. 27ayAÅ esyIrA qÝ EprAy Ðle˜˜i. an ÙrM qªyImiel mlçEdz˜H Ž¸dH o¯ kAhLM m…}Ši. yi AEyÇjnt kAh LM Ek“H mlyiÇni•H Ž¸dieÀR Ent]tV ˜iÇ öRÍi vÝ. 28Ž¸dH yi AEyÇ jntEyAw… pR’u, þqniÆ pi•Ael vrik! n—…ew zÒ@ŠLAy EmAvAbukAer EtAløiŠAÀ yEhAv ne— shAyic•iri ÆÝ.ÿ atinAÇ yi AEyÇjnt Ž¸ dien piÚwÄÝ. EyAÄ”AÀndi anAyA sM kwŠAnAvu• Ðlͼeweyl A M niy×NM Že·w…ŠAÀ avÄ Ž¸dien a½gmic•@. pie•, EmAvAbieÀR niy× NM piwiec• w …ŠAÀ Œ EdzE˜ÆM EpAyi. Œ ÐlÍÅ EmAvAbuvery… ìAyi¯Ý. EyAÄ”AÀndi ›Ruek kwŠAÀ yi AEyÇjnt Œery…M a½vdic•ilÂ. 29 zå¯M eeDrYzAlik¼mAy ptinAyirM EmAvAbukAer yi AEyÇjnt vDic•@. o¯ EmAvAbukArÀEpAluM r•e–“ilÂ. 30 aÍen Œ divsM te• yi AEyÇ jnt EmAvAbY¯ewEmÇ BrNmArMBic•@. Œ Ðl˜H q¿p« vÄxŠAlE˜Æ smA DAnM pul¯ky…M ecyHt…. nYAyADipnAy zMgÄ Ž¸dH yi AEyÇjntey r•ic• ti½EzxM me·ArA¼M yi AEylien shAyic•@. anA˜ieÀR puÒnAy zMg rAyi¯Ý atH. kALE˜A“ikÅ ŸpEyAgi c•H avÀ aRuÞRu ePlisHtYer vDic•@. 31

nYAyADipyAy edEbArA Ž¸dieÀR mrNEzxM, yEhAv tiã eyÝ pR’i“@™ kArYÍÅ yi A EyÇjnt vIìuM ecyH t …. 2 atinAÇ yEhAv yi AEyÇjntey EtAløiŠAÀ knAniel rAjAvAy yAbIen a½vdi c•@. hAEsAÄ qÝEprAy o¯ ngr˜iÇ avÀ BrNM nw˜i. yAbIÀrAjAvieÀR eesnYADipÀ sIesrA qe•ArALAyi¯ Ý. hAErAez˜H hE‹AyIM qe•A¯ p“ N˜ilAyi¯Ý sIesrA vsic•i¯•tH. 3 sIesryHŠH etA™AyirM ö¯ÛurTͼ ìAyi¯Ý. ayAÅ yi AEyÇjnt EyAw… ö¯p« vÄxŠAlM vLer ƒ<rmAyi ep¯mARuky…M ecyHt…. atinAÇ avÄ shAy˜inAyi eedvE˜Aw… nilvi Lic•@. 4 edEbAr qÝ EprAy o¯ èvAcki aviewy…ìAyi¯Ý. l–IEdA˜H qÝ EprAy orA¼ew BArYyAyi¯Ý avÅ. aE–AÅ avLAyi¯Ý yi AEyliel nYAyADip. 5o¯ divsM edEbAry…ew pnmr˜i½ ¡v“iliriÆkyAyi¯Ý edEbArA. aE–AÅ yi AEyÇjnt aveL smIpic•H sIesrEyAw… qÚ

4

ec•NemÝ EcAdic• @ . edEbAryuew pnmrM ni•i¯•tH qªyImiel ›•iÀ èEdz˜H rAmA, EbETÇ ngrÍÅŠiwyi lAyi¯Ý. 6 edEbArA bArAŠH qÝ EprAy orAÅŠH o¯ sE•zM ayc•@. te• vÝ kANAÀ avÅ ayAELAw… ŒvzY e–“@. abIEnAvA qÝ EprAy orA¼ew puÒnAyi¯Ý bArAŠH. nPHtAliy…ew èEdzÏ™ EkedzH q• Ðl˜Ayi ¯Ý bArAŠH jIvic•i¯•tH. edEbArA bArAŠiEnAw… pR’u, þyi AEylieÀR eedvmA›• yEhAv niE•Aw… kløiÆ Ý, ünPHtAliy…ewy…M esbUlUeÀRy…M EgAÒ˜iÇ ni•H ptinAyirM Eper sMGwi–iÆk. aver tAEbAÄpÄv•t ˜iElÆ nyiÆk. 7yAbIÀrAjAvieÀR eesnYADipÀ sIesrey {AÀ nieÀR aw…E˜eŠ˜iŠAM. sIesrEyy…M av eÀR rTÍeLy…M aveÀR eesnYe˜ y…M {AÀ kIEzAÀndiyiElÆ v¯˜AM. aviewvc•H sIesrey EtAløiŠAÀ {AÀ nie• shAyiŠAM.ýÿ 8 aE–AÅ bArAŠH, edEbArEyAw… pR’u, þnIy…M {ÍELA ewA–M v¯emÜiÇ {AÀ EpAyi öÍen ec•AM. q•AÇ nI qE•AewA–M vrAti¯ •AÇ {AÀ EpAkilÂ.ÿ 9 þtIÄc• y Ay…M {AÀ niE•AewAÏ vrAM.ÿedEbArA mRupwi pR’u. þq•AÇ nieÀR mEnABAvM m†lM sIesrA EtAløiŠ e–w…EÛAÅ nI ŒdriŠe–wilÂ. yEhAv sIesrey EtAlø i ŠAÀ o¯ OIey niEyAgiÆM.ÿ atinAÇ edEbArA bArAŠiEnAewA–M Ekedzungr˜iElÆ EpAyi. 10Eked² ngr˜iÇ, esbUlUÀ, nPHtAliEgAÒ ŠAer bArAŠH viLic•@œ“i. öQ EgAÒÍ LiÇniÝM ptinAyirM pu¯xãAer bArA ŠH teÀR œew EpAkAÀ viLic• @ œ“i. edEbAry…M bArAŠiEnAewA–M EpAyi. 11 EknYnAy EhebÄ qÝ EprAy orA¼ìAyi¯Ý. EhebÄ m·@ EknYer vi“@EpAyi. (EmAezy…ew BArYAsEhAdr nAyi¯• EhAbAbieÀR piÀgAmikLA yi¯Ý EknYÄ.) EhebÄ sAn•IM q• Ðl˜H oAÆmrͼew smIpM teÀR vIw… ŸìAŠi. sAn•IM Ekedzinw…Ï™ o¯ ÐlmAyi¯Ý. 12 abIEnAvAbieÀR puÒnAy bArAŠH tAEbAÄpÄv• t ˜ilueì•H ŒErA sIesrEyAw… pR’u. 13atinAÇ sIesrA teÀR etA™AyirM ö¯ÛurT ÍL…M sMGwi–ic•@. teÀR EsnEyy…M ayAÅ sMGwi–ic•@. avÄ hErAez˜H hE‹AyImiÇniÝM kIEzAÀndiyiElÆ EpAyi. 14 aE–AÅ edEbArA bArAŠiEnAw… pR ’u, þö•H sIesrey EtAlø i ŠAÀ yEhAv nie• shAyiÆM. yEhAv niÍÅÆ v}i m…Ûu te• etLic•iriÆÝ ev•H tIÄc•yAy…M ninŠRiyAM.ÿ ati nAÇ bArAŠH ptinAyirM Eper tAEbAÄ pÄv•t˜iÇ niÝM tAE}Æ nyic•@. 15bA rAÆM eesnYvuM sIesrey Œƒmic•@. y…Ö˜iniwyiÇ yEhAv sIesreyy…M


245 aveÀR eesnYe˜y…M rTÍeLy…M ŒzyÆ}–˜ilAŠi. qÙA¹ ecE•ì et•H avÄŠRiyAetyAyi. atinAÇ bArAÆM eesnYvuM sIesrey EtAløi c• @ . pE• sIesrA teÀR rT˜iÇ niÝM öRÍi oAwi. 16bArAŠH sIesr y…ew eesnYE˜Aw… Ž·@m…“Ç «wÄÝ. bArAÆM aveÀR eesnYvuM sIesr eyy…M rTÍeLy…M eesnYe˜y…M hErA ez˜H hE‹AyIMver oAwic•@. bArAÆM eesnYvuM tͼew vA¼kÅekAìH sIesry…ew eesnYe˜ vDic• @ . sIesry…ew eesnY˜iÇ o¯venE–A luM jIvEnAew vi“ilÂ. 17 pE• sIesrA d†rE˜EŠAwiE–Ayi. avÀ, yAEyÇ qÝEprAy OI tAm sic• œwAr˜iElÆ ecÝ. EhebÄ qÝ EprAy orA¼ew BArYyAyi¯Ý yAEyÇ. avÀ o¯ EknYnAyi¯Ý. EhebRieÀR ›w…MbM hAEsAriel rAjA vAy yAbI½mAyi smADAn˜ilAyi ¯Ý. atinAlANH sIesrA yAEy lieÀR œwAr˜iElEŠAwiytH. 18sIesrA v¯•« kìH yAEyÇ puRE˜ŠiRÍi ec•Ý. yAEyÇ sIesrEyAw… pR’u, þèEBA, qeÀR œwAr˜i½™iElÆ v•A luM. akE˜Æ v±. Bye–Ewì.ÿ ati nAÇ sIesrA yAEylieÀR œwAr˜i ElÆ èEvziÆky…M avÄ ayAeL o¯ prvtAniekAìH m†w…ky…M ecyHt…. 19 sIesrA, yAEyliEnAw… pR’u, þqniÆ dAhiÆÝ. qniÆ ›wiŠAÀ dyvAyi aløM ev™M t±.ÿ m]g˜ieÀR EtAluekAìuìAŠiy o¯ ›–i yAEyli ½ìAyi¯Ý. avÅ Œ ›–iyiÇ pAÇ sU•ic• i ¯Ý. yAEyÇ sIesryH Š H atiÇniÝM ›eR pAÇ ekAw…Ï. an ÙrM avÅ sIesrey m†wi. 20 anÙrM sIesrA yAEyliEnAw… pR ’u, þnI ec•H œwAr˜ieÀR kvAw˜i ÜÇ niÇÆk. ŒerÜiluM v•H üak˜A erÜiluM ŸEìA?ý qÝ niE•Aw… EcAdi c•AÇ, üölÂý qÝ mRupwi pRy…k.ÿ 21 pE• yAEyÇ o¯ œwArÆ·iy…M ¡·i ky…M keìw…Ï. avÅ zAÙyAyi sIesry…ew aw…E˜Æ EpAyi. yAEyÇ sIesry…ew tlyiÇ œwArÆ·ivc• H ¡·ik ekAìwic•@. œwArÆ·i sIesr y…ew tlyilUew «Lc•@kyRi nilÏ tR’u! sIesrA mrNmw’u. 22 aE–AŘe• bArAŠH sIesrey aEnVxic•viewey˜i. yAEyÇ bArA Šien kANAÀ puRE˜Æ ecÝpR’u, þakE˜Æ v±. aÍH aEnVxiÆ• ven {AÀ kANic•@ trAM.ÿ atinAÇ bArAŠH yAEyliEnAewA–M œwAr˜iEl Æ kyRi. aview, œwArÆ·i tly…ew vzÏœwi «L’ukyRi mric• nilyiÇ sIesrA kiwÆ•tH bArAŠH kìu. 23 aÝ te• yi AEyÇjntyH Æ Evìi eedvM knAniel rAjAvAy yAbI en EtAløic•@. 24aÍen knAniel rAjA vAy yAbIen EtAløiÆMver yi AEyÇ jnt zåmAyi. avsAnM yi AEyÇ

nYAyADipãAÄ 4:16-5:15

jnt knAniel rAjAvAy yAbIen tkÄÏ. edEbAry…ew gAnM yi AEyÇjnt sIesrey EtAløi c• divsM edEbAry…M abIEnAvA mieÀR puÒÀ bArAÆM öQ gAnM pAwi+ 2 yi AEylukAÄ y…Ö˜ienA¯Íi. avÄ sVyM y…Ö˜i½ EpAyi! yEhA vey sH«ti–iÀ! 3 rAjAŠãAEr æÖiÕ. BrNADipãAEr æÖiÕ. {AÀ pAwAM. {AÀ sVyM yEhA vyHÆ pAwAM. yi AEylieÀR eedvmA ›• yEhAvyHÆ {AÀ sMgIEtApkr NÍÅ mI“@M 4 yEhAEv, m…ÛH nI EsyI riÇniÝ vÝ. nI ŽEdAmiÇniÝ èd•i NM nw˜iyE–AÅ ®mi viRc•@. ŒkAzM vÄxic•@. EmGÍÅ jlM epA}ic•@. 5sInA yipÄv•t˜ieÀR eedvmA›• yEhAv yHÆ m…ÛiÇ, yi AEylieÀR eedvmA ›• yEhAvyHÆ m…ÛiÇ mlkÅ viRc•@! 6 anA˜ieÀR puÒnAy zMgrieÀR kAl ÏM yAEylieÀR kAlÏM èDAnnir ÏkÅ ³nYmAyi¯Ý. vANiBsMGͼM yAÒŠA¯M piÀpAtkLilUewyAŠi sÉArM. 7BwãA¯ìAyi¯•ilÂ. edEbArA, nI v¯Mver, yi AEylieÀR a—yAyi nI v¯Mver yi AEyliÇ BwãA¯ìAyi ¯•ilÂ. 8ngrkvAwÍLiÇ EpArAw…vAÀ eedvM putiy EntAŠeL etre’w…Ï. yi AEyÇEsnyiel nAløtinAyirM Bw ãAriÇ o¯v½M o¯ pricEyA ›ÙEmA ŸìAyi¯•ilÂ. 9qeÀR XdyM y…Ö˜i½ sVyM puRe–w…• yi AEylieÀR Es nAptikELAewA–M Œ›Ý avÄ yEhA vey vA}H Ï viÀ! 10ev™Š}ut–…RÏ EpA›•vEr, jIni viri–i½* EmÇ öri Æ•vEr, v}iey nwÆ•vEr, niÍÅ æÖiÆk, 11m]gͼew jlDArkLiÇ öl ˜AL˜ieÀR sMgItM nAM EkÅÆÝ. yEhAvy…ew vijyÍeL–·i, yEhAvy… ewy…M yi AEyliel aveÀR EsnEy y…Mp·i jnÍÅ pAw…Ý. yEhAvy…ew jnt ngrkvAwÍLiÇ EpArAw…Ý. avÄ vijyic•@! 12ŸN±, ŸN± edEbArA! ŸN±, ŸN±, gAnM pAw†! q}uE•ÇÕ bArAŠH! abI EnAvAmieÀR puÒA, nieÀR zÒ@ ŠeL ec•H piwiœw†! 13 yi AEyliel vIrãAÄŠH yEhAv vijyM nÇki. yi AEyliÇ avEzxi Æ•vÄ zåãAÄÆEmÇ vijyikLAyiri 14 ÆÝ. qªyIMkAÄ amAElŠieÀR ›•iÀèEdzÍLiÇ * niÝ vÝ. eb nYAmIÀ, avÄ nie•y…M nieÀR jnt Eyy…M piÚwÄÝ. mAKIrieÀR ›w…Mb ˜iÇniÝM EsnADipãA¯ìAyi¯Ý. esbUlUeÀR EgAÒ˜iÇniÝ™ EntA ŠÅ tͼew oA“@vwik¼mAyi vÝ. 15 yiÈAKArieÀR EntAŠãAÄ edEbAr EyAewA–M. yiÈAKArieÀR ›w…MbM bA

5

j I n i v i r i – H qéAyBAxyilu™ aÄØM vYåmlÂ. amAElŠieÀR ›•iÀ èEdzM EgAÒM vAsm…R–ic• èEdzM.

qªyIM


nYAyADipãAÄ 5:16-6:9

246

lAŠiEnAwH stYsÓrAyi¯Ý. avÄ tA}H v ryiElÆ èd•iNM nw˜i. ±EbÀ, nieÀR EsnAviBAgÍLiÇ eeD rYzAlikLAy aEnkM BwãA¯ìH. 16ati nAÇ niÍeLÙinANH niͼew etA}uÏ k¼ew Bi˜ikÅŠrikili¯•tH ? ±Eb eÀR DIrãArAy BwãAÄ y…Öe˜–·i EvvlAtie–“@. pE• avÄ tͼew Œw…kÅŠAyi vAyic• sMgItM æÖic•@ ekAìH vI“ili¯Ý. 17gielyAdieÀR jn ÍÅ EyAÄ”AÀndiy…ew mRukryiÇ tÍ ¼ew pALy˜iÇ tÍi. dAÀjnEm, niÍÅ ŠAyi, niÍeLÙinANH niͼew k–lu kÅŠrikiÇ tÍiytH? ŒEzrieÀR ›w…M bM kwǘIrÏ tÍi. avÄ tͼew sur•it«Rm…KÍLiÇ tAvLmwic• @ . 18 pE• esbUlUeÀRy…M nPHtAliy…ew y…M jnt Œ ›ÝkLiÇ tͼew jIvÀ apkwe–w…˜i EpArAwi. 19 rAjAŠãAÄ y…Ö˜i½ vÝ. knA niel rAjAŠãAÄ emgIE”AjlAzy˜in w…˜H tAnAŠungr˜iÇ y…ÖM ecyHt…. q•AÇ avÄ niDikeLAÝM sVÙM Bvn ˜iElÆ ekAìuEpAyilÂ! 20sVÄ‹˜iÇ niÝM n•ÒÍÅ epA¯ti. av¯ew pAt kLiÇni•H avÄ sIesryH e Štier epA¯ti. 21èAcInndiyAy kIEzAÀndi sIesry…ew jnÍeL oli–ic•@kL’u. qeÀR mnEÈ, k¯E˜Aew m…EÛA“@ EpAœ! 22 ›tirÆLÛukÅ nil˜H Œ’wic•@. sIesry…ew BImÀ ›tirkÅ oAwiEyAwi E–Ayi. 23yEhAvy…ew d†tÀ pR’u, þEmErAsungre˜ zpiÆk, atieÀR jntey zpiÆk! yEhAvey shAyi ŠAÀ avÄ BwãA¯mAyi v•ilÂ.ÿ 24EknY nAy EhEbrieÀR BArYyAyi¯Ý yA EyÇ. qlÂA OIkÅÆmiwyiÇ avÅ Ž·vuM a½#hiŠe–“vLAyiriÆM. 25 sIesrA avELAwH ev™M EcAdic•@. yAEyÇ av½ pAlu ekAw…Ï. o¯ BrNA Dip½ Ec¯• pAÒ˜iÇ avÅ avnH evÌ ekAìuvÝ. 26anÙrM yAEyÇ puRÏv•H œwArÆ·i qw…Ï. av¼ew vl«eek pNiŠAreÀR ¡·ik prtiey w…Ï. anÙrM avÅ ¡·ik sIesry… ewEmÇ èEyAgic•@! avÅ aveÀR tl yHŠwic•H aveÀR tlyiÇ o¯ dVArm…ìA Ši! 27aveÀR tl yAEylieÀR pAdÍÅ ŠiwyiÇ amÄÝ. avÀ vI¹. avÀ aviewŠiwÝ. aveÀR tl av¼ew kAlukÅŠiwyiÇ vI¹. avÀ vI¹. sIesrA ›ni’iw˜H avÀ vI¹. avÀ aview mric•@ kiwÝ! 28 sIesry…ew a— jnAlyilUew EnAŠi kry…Ý. sIesry…ew a— tir šIlkLilUew EnAÆÝ. þsIesry…ew rTM vrAÀ tAmsiÆ•etÙH? aveÀR vAhn˜ieÀR zbHdM qniÆ EkÅŠAÀ k}iyA˜etÙH ? ÿ 29av¼ew buÖimti yAy B] t Y avELAw… mRupwi pR’u, aet, B]tY avÅÆ mRupwi nÇ›Ý+ 30 þavÄ y…ÖM jyic•@evÝM avriE–AÅ, tÍÅ EtAløic•v¯ew sADnÍÅ qw…Æ

kyAeNÝM qniÆR–…ìH. Œ sADn ÍÅ avÄ tÍÅŠiwyiÇ vItM vyHÆ Ý! oAErA Bw½M oE•A rEìA ep¿›“i keL vItM qw…ÆÝm…ìH. sIesr cAyM m…Šiy o¯ «NiŠxNM kìiriŠAM. ati tANH! kI}wŠiyv½ DriŠAÀ sIesrA oE•A rEìA ciÒÏ•Ç ecyHt «NiŠ xNÍÅ kìiriŠAM.ÿ 31yEhAEv, nieÀR zÒ@ŠeLl A M öÍen mriŠe“! nie• sH E nhiÆ•vÄ ŸdysUrYenE–Ael zåvumAyiriŠe“! aÍen aview nAlø « vÄxŠAlM smADAnM pulÄÝ. midYAnYÄ yi AEyliEnAwH y…ÖM ec•@Ý tiãeyÝ yEhAv viDic• kArYÍÅ yi AEyÇjnt vIìuM ecyH t … «wÍi. atinAÇ Ž}u vÄxE˜Æ yi A EyÇjntey EtAløiŠAÀ yEhAv midYA nYer a½vdic• 2 midYAÀjnt vLer zå ¯M yi AEyÇjntEyAwH ƒ<rãA¯mAyi ¯Ý. atinAÇ yi AEylukAÄ ›Ý kLiÇ aEnkmEnkM oLiÐlÍÅ kìu piwic•i¯Ý. avÄ tͼew ŒhArM •h kLiluM kìupiwiŠAÀ vixmm…™ Ðl ÍLiluM oLi–ic•@vc•@. 3midYAnY¯M ki}Æ niÝm…™ amAElkY¯M av¯ew viLvu kÅ nzi–ic• t inAlANH avriÍen ecyHttH. 4 yi AEylukAÄ n“@vLĘiy viLvukÅ avÄ Œ ÐlÏ pALymwic•@ nzi–ic•@ ekAìi¯Ý. gÈAngrMver y…™ ÐlÍLiel yi AEylukA¯ew viLvukÅ avÄ nzi–ic•i¯Ý. yi A EylukAÄÆ B•iŠAÀ avÄ o“@M mic•M vc•i¯•ilÂ. avÄ Œw…keLEyA kAlik eLEyA k}utkeLEyA mic• M vc• i l . 5 midYAÀjnt Œ ®miyiÇ tͼew ›w…M bÍELAw…M m]gÍELAw…emA–M v•H pALy mwic•@. avÄ q̘iÇ ev“@ŠiLikeL E–AelyAyi¯Ý! av¯M av¯ew o“k ͼM qÌAÀ p·A˜yÒ ŸìAyi¯Ý. averlÂAM Œ nA“iÇ v•H aviwM nzi –ic•@! 6 midYAÀkAÄm†lM yi AEyÇjnt vLer driárAyi. atinAÇ yi AEyÇj nt, shAy˜i½ yEhAvEyAw… Ek¹. 7 *midYAÀjnt Œ tiãkÅ qlÂAM ec yHt…. atinAÇ yi AEyÇjnt yEhAv EyAw… shAy˜inAyi Ek¹. 8atinAÇ yEhAv o¯ èvAcken av¯ew aw… E˜Šyc•@. Œ èvAckÀ yi AEyÇ jntEyAw… pR’u, þyi AEylieÀR eedvmA›• yEhAv pRy…•eteÙ •AÇ+ üniÍÅ öQjipHtiÇ awimkLAyi ¯Ý. niÍeL {AÀ sVt×rAÆky…M aviewniÝM ekAìuvriky…M ecyHt…. 9 k¯˜rAy öQjipH«kAriÇniÝM niÍ eL {AÀ r•e–w…˜i. anÙrM knAnYÄ niÍÅÆ ›}–ͼìAŠi. atinAÇ niÍeL vIìuM {AÀ r•ic•@. aver av¯ew ÐlÏniÝM niÄb• Ó ic• u

6

v A k Y Í Å 7 - 1 0 nYAyADipãA¯ew pusHtk ˜ieÀR Ž·vuMp}y qéAypti–iÇ öQ vAkYÍÅ kA¹•ilÂ.


247 puR˜AŠi. av¯ew ÐlM {AÀ niÍ ÅÆ triky…M ecyHt….ý 10anÙrM {AÀ niÍELAw… pR’u, üniͼew eedvmA ›• yEhAv {AnA›Ý. aEmArY¯ew Edz˜H niÍÅ vsiÆM. pE• av¯ew vYAjeedvÍeL niÍÅ ŒrADiŠ¯tH.ý pE• niÍÅ qe• a½sric•ilÂ.ÿ yEhAvy…ew d†tÀ giedEyAen s•ÄziÆÝ 11 aE–AÅ yEhAvy…ew d†tÀ gied EyAÀ qÝ EprAy orA¼ew aw…E˜Æ vÝ. yEhAvy…ew d†tÀ oª qÝ viLi Še–w…• Ðle˜ EyAvAzieÀR vk yAy oAÆmr˜ieÀR ¡v“ili¯Ý. abiEy Ä ›w…Mb˜iÇniÝ™vnAy EyAvAzH giedEyAeÀR pitAvAyi¯Ý. giedEyAÀ o¯ m…Ùiric•ŠiÇ EgAtÛu emtiÆkyAyi¯Ý. yEhAvy…ew d†tÀ giedEyAeÀR aw…˜i¯Ý. midYAÀkAÄ kANAtiriŠAÀ giedEyAÀ EgAtÛH oLi c• @ vyH Æ kyAyi¯Ý. 12yEhAvy…ew d†tÀ giedEyA½ ètY•e–w…ky…M av EnAwH öÍen pRy…ky…M ecyHt…, þmhA nAy pwyALI, yEhAv niE•AewA– m…ìH.ÿ 13 aE–AÅ giedEyAÀ pR’u, þèEBA yEhAv {ÍELAewA–m…eìÜiÇ pie• {ÍÅeŠÙANiÒmAÒM d…ritm…ìA›• tH? {ͼew pUÄv•ikÄŠAyi avÀ DArA LM atH - tÍÅ èvĘic• i “@eì•H {ÍÅ Ek“i“@ìH. yEhAvyANH aver öQjipHtiÇniÝM EmAci–ic•et•H {Í ¼ew pUÄv•ikÄ {ÍELAw… pR’u. pE• yEhAv {ÍeL eekevwi’u. {ÍeL EtAløiŠAÀ yEhAv midYAnYer a½v dic•@.ÿ 14 yEhAv giedEyAeÀR EnÄÆ tiri ’u pR’u, þnieÀR zåi ŸpEyAgi Æk. yi AEyÇjntey midYAnYriÇ niÝM r•iŠAnAyi EpAvuk. aver r•iŠAÀ {AÀ nie• ayyHÆÝ!ÿ 15 q•AÇ giedEyAÀ mRupwi pR’u, þèEBA qE•Aw… •miyHÕ. qnieŠÍen yi AEylien r•iŠAnA›M? mneš y…ew EgAÒ˜iel Ž·vuM d…Äb•lmAy ›w…MbmANH qEÀRtH . qeÀR ›w…Mb ˜iel Ž·vuM öLyv½mANH {AÀ.ÿ 16 yEhAv giedEyAEnAw… mRupwi pR ’u, þ{AÀ niE•AewA–m…ìH! atinAÇ midYAnYer EtAløiŠAÀ ninÆ k}iy…M! niÍÅ oEreyArAELAw… y…ÖM ec•@•« EpAel EtAÝM.ÿ 17 aE–AÅ giedEyAÀ yEhAvEyAw… pR’u, þaÍH qE•Aw… sMèItnAey ÜiÇ aÍH te• yEhAvey•ti½ aw yALM nÇkiyAluM. 18öview˜e• kA˜i riEŠNEm. {AÀ aÍy…ew aw…E˜Æ mwÍiv¯Mver öviewniÝM EpAk¯Et. {AÀ qeÀR v}ipAw…kÅ ekAìuv•H aÍy…ew m…ÛiÇ smÄ–iŠe“.ÿ yEhAv öÍen pR’u, þnI mwÍi v¯Mver {AÀ kA˜iriŠAM.ÿ 19 atinAÇ giedEyAÀ akE˜Æ kw

nYAyADipãAÄ 6:10-27

•H o¯ EkAlA“iÀ›“iey pAkM ecyH«. giedEyAÀ ö¯p« pQìH mAevw…˜H puLi mAvu EcÄŠA˜ a–M ŸìAÆky…M ec yHt…. anÙrM giedEyAÀ mAMsM o¯ œw yiElŠiw…ky…M evÙmAMs˜iÇniÝ™ cARH o¯ kl˜iElÆ o}iÆky…M ecyH«. mAMsvuM evÙmAMs˜iel cARuM puLi mAvu EcÄŠA˜ a–vuM giedEyAÀ ekAìuvÝ. Œ B•NM giedEyAÀ oAÆ mrc•@v“iÇvc•H yEhAvyHÆ smÄ–ic•@. 20 eedv˜ieÀR d†tÀ giedEyAEnAw… pR’u, þmAMsvuM a–vuM aviewy…™ pAREmÇ vyHÆk. q•i“H cARu o}iÆk.ÿ giedEyAÀ aÍen te• ecyHt…. 21 yEhAvy…ew d†teÀR k•iÇ o¯ ŸQÝ vwi ŸìAyi¯Ý. yEhAvy…ew d†tÀ Œ vwiy…ew a·MekAìH mAMs˜iluM a– ˜iluM sHpÄzic•@. aE–AÅ pARyiÇ niÝM tI puRÏ cAwi. mAMsvuM a–vuM m…}uvÀ k˜ieyri’u! anÙrM yEhA vy…ew d†tÀ aètY•nAyi. 22 aE–AÅ tAÀ yEhAvy…ew d†tEnA wANH sMsAric• i ¯•et•H giedEyAnH EbAÖYmAyi. atinAÇ giedEyAÀ viLi c• @ œvi, þsÄv• z ånAy yEhAEv! yEhAvy…ew d†ten {AÀ m…KAm…KM kìu !ÿ23q•AÇ yEhAv giedEyAEnAw… pR’u, þzAÙnAœ! Bye–w¯tH! nI mri ŠilÂ!ÿ 24 atinAÇ giedEyAÀ aview yEhA vey ŒrADiŠAÀ o¯ yAgpIWM pNi«. Œ yAgpIW˜i½ giedEyAÀ þyEhAv smADAnmA›Ýÿ qÝ Epri“@. Œ yAg pIWM oªAngr˜iÇ nilniÇÆÝ. abiEy Ä›w…MbM vsiÆ• Ðl mANH oªA. bAlieÀR yAgpIWM giedEyAÀ tkÄÆÝ 25 aEt rAÒiyiÇ yEhAv giedEyA EnAw… sMsAric• @ . yEhAv pR’u, þnieÀR pitAvieÀR kALkLiÇ Ž}u vy ÈAy«M pUÄÌvLÄc• e y˜iy«mAy o•ien qw…Æk. nieÀR pitAvinH vYAj eedvmAy bAlieÀR yAgpIWm…ìH. yAg pIWE˜AewA–M o¯ twiâ¹m…ìH. vYAj eedvmAy aEzrey ŒdriŠA½™tANH Œ ¬NH. kALeyeŠAìH Œ yAgpIWM vlic•@ tAe}yiwIŠNM. aEzrA¬NH m…Ri c•iw…ky…M EvNM. 26anÙrM niͼew eedvmA›• yEhAvy…ew zriyAy trM yAgpIWM pNiy…k. öQ ŸyÄ• ®miyiÇ EvNM Œ yAgpIWM pNiy…vAÀ. an ÙrM öQ yAgpIW˜iÇvc•H pUÄÌvLÄ c•ey˜iy kALey ekAlÂNM. niͼew v}ipAwH EhAmiŠAÀ aEzrA¬NieÀR twi ŸpEyAgiÆk.ÿ 27 atinAÇ giedEyAÀ teÀR B]tYãA riÇ pÏEpery…M œ“i yEhAv av EnAwH ŒjH { Apic• « EpAel ecyH t …. q•AÇ teÀR ›w…MbvuM ngrvAsik¼M tAÀ qÙA¹ ec•@•etÝ kA¹mElÂA q•H giedEyAÀ ByÝ. yEhAv av EnAw… ec•AÀ pR’tH giedEyAÀ


nYAyADipãAÄ 6:28-7:5

248

ecyHt…. pE• rAÒiyilANH, pkll avÀ aetAeŠ ecyHttH. 28 ngrvAsikÅ piE·Ý èBAt˜iÇ q}uE•·@. bAlieÀR yAgpIWM nzi–iŠ e–“iriÆ•tH avÄ kìu! aEzrA¬NH m…Ric•i“iriÆ•«M avÄ kìu. bAli eÀR yAgpIW˜ieÀR etA“w…˜Ayi¯Ý aEzrA¬NH ni•i¯•tH. giedEyAÀ niÄ —ic• yAgpIWvuM avÄ kìu. Œ yAg pIW˜iÇ bliyÄ–iŠe–“i¯• kAL Eyy…M avÄ kìu. 29 ngrvAsikÅ prsH p rM EnAŠi EcAdic•@, þŒrANH n—…ew yAgpIWM vli c•i“tH? n—…ew aEzrA¬NH m…Ric•i“tA rANH ? öQ putiy yAgpIW˜iÇ öQ kALey bliyÄ–ic•tArANH?ÿ avÄ o¯ pAw… EcAdYͼ•yiÆky…M ŒrANi etAeŠ ecyH tet•H aEnVxiÆky…M ecyHt…. cilÄ avErAw… pR’u, þEyAvAzi eÀR puÒnAy giedEyAnANi« ecyHttH.ÿ 30 ngrvAsikÅ EyAvAzien smI pic•@. avÄ EyAvAziEnAw… pR’u, þnieÀR puÒen puRE˜Æ ekAìuvrik. avÀ bAlieÀR yAgpIWM vlic•i“iri ÆÝ. Œ yAgpIW˜inw…Ï™ aEzrA ¬NH avÀ m…RiÆky…M ecyHt…. ati nAÇ nieÀR mkÀ mriŠNM.ÿ 31 anÙrM tniÆ ¡·@M niÇÆ• jnÕ “E˜AwH EyAvAzH sMsAric•@. EyAvAzu pR’u, þniÍÅ bAlieÀR p•M piwiÆ kyAENA? niÍÅ bAlien r•iŠAÀ EpA›kyAENA? ŒerÜiluM bAlieÀR p•M piwic•AÇ avÀ èBAtE˜Aew vDiŠe–we“. bAÇ yTAÄØeedvmAeN ÜiÇ aveÀR yAgpIWM ŒerÜiluM tkÄ ÆEÛAÅ avÀ sVyM ètiErADiŠe“.ÿ 32 EyAvAzu pR’u, þgiedEyAÀ bAli eÀR yAgpIWM vlic•i“@evÜiÇ bAÇ av½mAyi tÄŠiŠe“.ÿ atinAÇ a•H giedEyAnH EyAvAzH o¯ putiy Epri“@. avÀ giedEyAen ey±b• A Ç qÝ viLic•@. midYAnYer giedEyAÀ EtAliø ÆÝ midYAnYÄ, amAElkYÄ, ki}ÆniÝ m…™ m·@ jnÍÅ q•ivÄ oÏEcÄ•H yi AEyliEnAw… y…Ö˜i½ «ni’u. avÄ EyAÄ”AÀndi ›Ruek kw•H ey IÇtA}HvryiÇ pALymwic•@. 34yEhAv y…ew Œ´AvH giedEyAeÀR aw…E˜Æ vriky…M avnH mhAzåi nÇ›ky…M ecyHt…. giedEyAÀ, abiEy Ä›w…Mb e˜ tE•AewA–M vrAÀ kAhLM m…}Ši. 35 mnešy…ew EgAÒ˜iel qlÂAvÄÆM giedEyAÀ sE•zmyc•@. tͼew Œy… Demw…˜H y…Ös•ÖrA›vAÀ Œ sE• zvAhkãAÄ mnešy…ew EgAÒŠAErAw… pR’u. ŒEzÄ, esbUlUÀ, nPHtAli EgAÒŠAÄÆM giedEyAÀ sE•zmyc•@. oEr sE•zmANH avÄÆ nÇkiytH. ati nAÇ avÄ giedEyAEnAw…M m·@™vErAw…M Ec¯•tinAyi puRe–“@. 33

36

aE–AÅ giedEyAÀ eedvE˜Aw… pR ’u, þyi AEyÇjntey r•iŠAÀ qe• shAyiÆemÝ nI pR’u. qni ŠtinH awyALM t•AluM! 37emtiŠL˜iÇ {AenA¯ Œ“iÀEtAÇ vyHŠAM. nilM m…}u vÀ vrìiriŠev Œ“iÀEtAliÇ mAÒ mAyi m’u«™ikÅ kìAÇ nI pR’« EpAel yi AEyÇjntey av¯ew zÒ@ŠLiÇniÝ r•iŠAÀ nI qe• ŸpEyAgiÆem•H {AÀ mnÈilAŠi eŠA™AM.ÿ 38 aÍen te•yANH yTAÄؘiÇ sMBvic•«M. giedEyAÀ piE·•H atirA viel q}uE•·H Œ“iÀEtAÇ e{Ši–i }i’u. o¯ ec¯vM niRey ev™M Œ“iÀ EtAliÇ nie•w…ŠAÀ av½ k}i’u. 39 aE–AÅ giedEyAÀ eedvE˜Aw… pR ’u, þqE•Aw… EkApiŠ¯Et. o¯ kArYM œwi mAÒM {AÀ EcAdiŠe“. oriŠÇœwi {AÀ nie• Œ“iÀEtAluekAìH prI•i Še“. ö˜vN Œ“iÀEtAÇ vrìiriÆ EÛAÅ ati½ ¡·@m…™ ÐlM m’u« ™ikÅ vINiriŠe“.ÿ 40 Œ rAÒi aEt sMgti eedvM ecyHt…. Œ“iÀEtAÇ mAÒM ŸNÍuky…M ¡·@m…™ ÐlM m…}uvÀ nny…ky…M ecyHt….

7

atirAviel te• giedEyAÀ q• ey±b•AluM aveÀRyA¼k¼M EcÄ•H hErAdHŸRvyiÇ tͼew pALyM ÐA pic• @ . EmAErÆ•ieÀR awivAr˜iÇ tA}HvryilAyi¯Ý midYAnYÄ pALymwi c•i¯•tH. atH giedEyAeÀRy…M m·@M vwÆ BAg˜Ayi¯Ý. 2 aE–AÅ yEhAv giedEyAEnAw… pR ’u, þmidYAÀkAer EtAlø i ŠAÀ {AÀ nieÀR jntey shAyiÆvAÀ EpA ›Ý. pE• atinH niÍÅ öÒyDikM Ep¯ìH. yi AEyÇjnt qe• mR•H tÍÅ sVyM r•ic•@evÝ èzMsiÆ •tH qniŠixHwmlÂ. 3 avErAw… pRy…k, üBym…™verAeŠ gielyAd…pÄv•tM vi“@ EpAvuk. avÄŠH vI“iElÆ tiric• @ EpAkAM.ýÿ aE–AÅ ö¯p˜IrAyirM EpÄ giedEyAen vi“H vI“iElÆEpAyi. q•AÇ ptinAyirMEpÄ aE–A}uM avi ew avEzxic•@. 4 anÙrM yEhAv giedEyAEnAw… pR ’u, þöE–A}uM vLeryDikM Œ¼k¼ìH. aver tAe} ev™˜iElÆ ekAìuv rik. {Anver niÍÅÆEvìi aview vc•H prI•iŠe“. üöyAÅ nieÀR œew vre“ý qÝ {AÀ pR’AÇ av½ EpAkAM. pE•, üayAÅ nieÀRœew EpAr ¯tHý qÝ {AÀ pR’AÇ avÀ EpAr ¯tH.ÿ 5 atinAÇ giedEyAÀ aver ev™˜i ElÆ nyic•@. ev™˜iÇvc•H yEhAv giedEyAEnAw… pR’u, þöver öÍen EvÄtiriÆk+ övriÇ p“i ev™M nŠi ÆwiÆ•«EpAel ev™M ›wiÆ•ver o¯ sMGmAy…M ›ni’u ec•H ev™M ›wiÆ•ver me·A¯ sMGmAy…M tiri Æk.ÿ


249 6

eekyiÇ ev™emw…Ï vAy…ew aw… Ï ekAìuv•H o¯ nAy ec•@•« EpAel ev™M nŠiÆwic• m…ÞRu Ep¯ ìAyi¯Ý. m·@™verlÂAM ›ni’u ec•H ev™M ›wic•@. 7 yEhAv giedEyAEnAw… pR’u, þnAyeyE–Ael ev™M nŠiÆ wic• m…ÞRuEper {A½pEyAgiÆÝ. niÍeL r•iŠAÀ aver {A½pEyAgi Æky…M midYAnYer prAjye–w…˜AÀ niÍeL a½vdiÆky…M ec•@M. m·@™vÄ av¯ew vIw…kLiElÆ epAyHeŠA™e“.ÿ 8 atinAÇ giedEyAÀ m·H yi AEylu kAer vI“iElÆ pR’yc•@. m…ÞRuEper giedEyAÀ tE•AewA–M niĘi. vI“i ElÆ EpAy Œ¼k¼ew ŒhArsADn ͼM kAhLͼM öQ m…ÞRuEpÄ eek vzM vc• @ . giedEyAeÀR pALy˜inH etA“@tAe}y…™ tA}HvryilANH midYAnYÄ tAvLmwic•i¯•tH. 9 rAÒiyiÇ yEhAv giedEyAEnAw… sMsAric•@. yEhAv av EnAw… pR’u, þq}uE•ÇÕ. midYAnY¯ew eesnYe˜ EtAløiŠAÀ nie• {An½ vdiŠAM. av¯ew pALy˜iElÆ öRÍi ec•lÂ@k. 10ninŠH o·yHÆ EpAkAÀ BymA eNÜiÇ nieÀR dAsnAy pUrEyy…M œew ekAìuEpAvuk. 11midYAnY¯ew pALy˜i ElÆ kwÝ eclÂ@k. avÄ pRy…• kArY ÍÅ æÖiÆk. ati½EzxM aver Œƒ miŠAÀ niÍÅŠH Bym…ìAkilÂ.ÿ atinAÇ giedEyA½M aveÀR dAs nAy pUry…M zÒ@pALy˜ieÀR ariki ElŠiRÍiec•Ý. 12midYAnYÄ, amAElkYÄ, ki}ÆniÝ™ m·@™vÄ q•iverAeŠ Œ tA}HvryiÇ tAvLmwic•i¯Ý. avÄ o¯ ev“@ŠiLisMG˜ieÀR aÒ Œ¼k ¼ìAyi¯Ý. avÄŠH kwlø…Re˜ mNÇ ˜rikÅEpAel o“kÍÅ Ÿ™tAy…M kAN e–“@. 13giedEyAÀ zÒ@pALy˜iElÆ vriky…M orAÅ sMsAriÆ•« EkÅÆk y…M ecyHt…. ayAÅ tniÆìAy o¯ sVpHne˜–·i teÀR suX˜iEnAw… pR y…kyAyi¯Ý. ayAÅ öÍenyANu pR ’tH. þmidYAnY¯ew pALy˜iElÆ v“ ˜ilu™ o¯ a–ŠxNM Ÿ¯ìuv¯• tAyi {AÀ sVpH n M kìu. Œ a–M v•H zåiyAyi öwic•H œwArM mRi’u nilMptic•@.ÿ 14 ayA¼ew suX˜inH sVpHn˜ieÀR aÄØM aRiyAmAyi¯Ý. ayA¼ew suX ˜u pR’u, þnieÀR sVpHn˜inH orÄ ØEm kA¹ky…Z. yi AEyliÇni Ý™ Œ m½xYen–·iyANH nieÀR sVpHnM. EyAvAzieÀR puÒnAy gied EyAen–·i. midYAnY¯ew m…}uvÀ eesnY E˜y…M EtAløiŠAÀ eedvM giedEyAen a½vdiÆM q•ANH atinÄØM.ÿ 15 sVpHne˜–·iy…™ av¯ew sMBAx NvuM atieÀR aÄØvuM Ek“ti½EzxM giedEyAÀ eedve˜ nmsHkric•@. an ÙrM giedEyAÀ yi AEylukA¯ew pAL y˜iElÆ mwÍi. avÀ jnÍeL viLi c•iRŠi, þq}uE•ÇÕ! midYAnYer EtAløi ŠAÀ yEhAv ne— shAyiÆM.ÿ 16an ÙrM giedEyAÀ m…ÞRuEper m†Ý sMG

nYAyADipãAÄ 7:6-25

ÍLAyi tiric• @ . oAErA¯˜ÄÆM gied EyAÀ o¯ kAhLvuM ³nYmAy o¯ BrNi y…M nÇki. oAErA BrNiyiluM kÏ• pÙͼìAyi¯Ý. 17anÙrM gied EyAÀ avErAw… pR’u, þqe• nirI•i c•H {AÀ ec•@•« EpAel ec•@k. zÒ@ pALy˜ieÀR ari›ver qe• piÚw ¯k. {AÀ pALy˜ieÀR arikiÇ èEv ziÆEÛAÅ {AÀ ec•@•«EpAel te• ec•@k. 18niÍÅ zÒ@pALye˜ vLyNM. {A½M qE•AewA–m…™v¯M {ͼew kAhLÍÅ m…}ÆM. {ÍÅ {Í ¼ew kAhLÍÅ m…}ÆEÛAÅ niÍÅ niÍ ¼ew kAhLÍÅ m…}ŠNM. q•i“H öQ vAÆkÅ ŒEƒAziŠNM+ üyEhAvyHÆM giedEyA½M Evìi!ýÿ 19 giedEyA½M ayA¼ew o–m…ìAyi ¯• ¾RuEp¯M zÒ@pALy˜ieÀR ariki ElÆ EpAyi. zÒ@ŠÅ kAvÇŠAer mA·i yti½ etA“@pi•AelyANH avÄ avi ew q˜iytH. atH rAÒiy…ew mÖY˜iel kAvÇsmy˜Ayi¯Ý. 20aE–AÅ gied EyAeÀR Œ¼k¼ew m†Ý sMGÍL@M tÍ ¼ew kAhLM m…}Æky…M BrNikÅ ŸwyHÆ ky…M ecyHt…. avÄ pÙÍÅ öw«eek yiluM kAhLÍÅ vl«eekyiluM piwi c•@. avÄ kAhLM m…}Æky…M öÍen ŒEƒAziÆky…M ecyH t …. þo¯ vAÅ yEhAvyHÆM o¯ vAÅ giedEyA½M!ÿ 21 giedEyAeÀR Œ¼kÅ aview˜e• tÍi. q•AÇ pALy˜i½™iÇ midYAnYÄ ŒEƒAziÆvA½M oAwi aklA½M «wÍi. 22 giedEyAeÀR m…ÞRA¼kÅ av¯ew kAhLM m…}ŠiyE–AÅ midYAnYÄ tͼew vA¼kÅekAìH prsH p rM ekAl A À yEhAv öwyAŠi. zÒ@eesnYM esErrA y…ew dizyiÇ Eb˜H - zi˜ngr˜i ElŠH oAwiE–Ayi. tb•A˜Hngr˜inH aw… Ï™ ŒEbÇ emEhAlngr˜ieÀR atiĘiver avÄ oAwiE–Ayi. 23 aE–AÅ nPH t Ali, ŒEzÄ q•I EgAÒŠA¯M mnešy…ew m…}uvÀ EgAÒ ŠA¯M Œy p“ALŠAÄ midYAnYer oAwiŠAÀ kløiŠe–“@. 24giedEyAÀ qªyImiel mlçEdz˜ielÛAw…M sE•zvumAyi ŒeL ayc•@. sE•zvAhkãAÄ pR ’u, þöRÍiv•H midYAnYer ŒƒmiÆk. Eb˜H-bArAvery…™ ndiy…ewy…M EyAÄ ”AÀndiy…ewy…M niy×NM Že·w…Æk. midYAnYÄ aviewyÏMm…eÛ ö« ecyHti riŠNM.ÿ atinAÇ avÄ qªyIMEgAÒŠAer m…}uvÀ viLic•@. Eb˜H-bArAvery…™ ndiy…ew niy×NM avÄ Že·w…Ï. 25 qªyIm…kAÄ midYAnY¯ew rìu EntAŠ ãAer piwiœw…ky…M ecyHt…. oAErbH, EsbH q•Ayi¯Ý av¯ew Ep¯kÅ. qªyIm…kAÄ oAErbieÀR pAR qÝ EprAy o¯ ÐlÏvc• H oAErbien vDic•@. EsbieÀR m…Ùiric•Æ qÝ EprAy o¯ ÐlÏvc•H Esbieny…M avÄ vDic•@. qªyIm…kAÄ midYAnYer «wÄÝM oAwic•@. pE• avÄ ŒdYM oAEr bieÀRy…M EsbieÀRy…M tlkÅ ev“i


nYAyADipãAÄ 8:1-21

250

eyw…˜H giedEyAeÀR aw…E˜Æ ekAìu vÝ. jnÍÅ EyAÄ”AÀndi ›Ruek kw •iw˜Ayi¯Ý giedEyAÀ aE–AÅ. qªyIm…kAÄ giedEyAEnAwH vLer EkApic• @ . giedEyAen kìE–AÅ qªyIm…kAÄ avEnAwu EcAdic•@, þnI qÙinANH {ÍELAwH öÍen ep¯mA RiytH? midYAnYÄeŠtier nI y…Ö˜i½ puRe–“E–AÅ qÚekAìANH nI {Í eL viLiŠAti¯•tH?ÿ 2 pE• giedEyAÀ qªyIm…kAErAw… mRupwi pR’u, þniÍÅ ecyHti“@™iwE˜ALemAÝM nl tAyi“@™tH {AÀ ecyHti“ilÂ. niÍÅ qªyIm…kÅÆ qeÀR ›w…MbmAy abIEyesrienŠAÅ viLvuki“i. viL evw…–… smy˜H qeÀR ›w…MbŠAÄ EzKriÆ•tilumDikM m…Ùiri niÍÅ ŸEp•ic•@ EpA›Ý! atEl zri? 3aÍ ente• niÍÅŠiE–AÅ o¯ nl viLvu ìAyiriÆÝ. midYAÀEntAŠLAy oAEr bieny…M Esbieny…M piwiœwAÀ eedvM niÍeL a½vdic•@! qeÀR vijy e˜ niͼew vijyvumAyi qnieŠ Íen «lnM ec•AÀ k}iy…M?ÿ gied EyAeÀR mRupwi Ek“E–AÅ qªyIm…kA ÄÆ ŒdYm…ìAyi¯• EdxYM ›R’u.

8

rìu midYAÀrAjAŠãAer giedEyAÀ piwiÆÝ 4 anÙrM giedEyA½M aveÀR œ“rAy m…ÞRuEp¯M EyAÄ”AÀndiyiElŠiRÍi ndiy…ew mRukr kwÝ EpAyi. pE• avÄÆ •INvuM viz–…m…ìAyi. 5 gied EyAÀ suEŠA˜HngrŠAErAw… pR’u, þqeÀR BwãAÄŠH qeÙÜiluM ti•AÀ ekAw…Õ. qeÀR BwãAÄ vLer •INic•i riÆÝ. {ÍLiE–A}uM midYAÀrAjAŠãA rAy Esbhieny…M sÇm…•eyy…M oAwi ÆkyANH.ÿ 6 pE• suEŠAÏngr˜ieÀR EntA ŠÅ giedEyAEnAw… pR’u, þ{ÍeLÙi nANH nieÀR BwãAÄŠH B•NM nÇ› •tH? niÍLiniy…M Esbhieny…M sÇm… •eyy…M piwic•i“ilÂ.ÿ 7 aE–AÅ giedEyAÀ pR’u, þniÍÅ {ÍÅÆ B•NM trAÀ vis—tiÆÝ. Esbhieny…M sÇm…•eyy…M piwiŠAÀ yEhAv {ÍeL shAyiÆM. ati½ EzxM {Aniview tiric•@v¯M. aE–AÅ {AÀ m¯®miyiel m…_M m…Åec•wiy…M ekAìH niͼew etAli kIRuM.ÿ 8 giedEyAÀ suEŠA˜ungr˜iÇ niÝM ep¾EvÇngr˜iElÆ EpAyi. suEŠAÏkAErAw… EcAdic• «EpAel ep¾EvlukAErAw…M giedEyAÀ ŒhArM EcAdic•@. pE• suEŠAÏkAÄ nÇkiy aEt mRupwiyANH ep¾EvÇngrvA sik¼M giedEyA½ nÇkiytH. 9atinAÇ giedEyAÀ ep¾EvÇvAsikELAw… pR ’u, þ{AÀ vijyM EnwiŠ}i’H öview mwÍiv•H öQ EgApurM mRic•iw…M.ÿ 10 EsbµM sÇm…•y…M av¯ew ees nYvuM kÄEŠAÄngr˜iluìAyi¯Ý. av¯ew eesnY˜iÇ ptin•AyirM

Ep¯ìAyi¯Ý. ki}ŠÀdiÆkA¯ew ees nY˜iÇ Œek avEzxic•vrAyi¯Ý avÄ. Œ eesnY˜iel o¯ l•˜i ö¯ptinAyirM BwãAÄ ötinkM vDiŠ e–“@ k}i’i¯Ý. 11giedEyA½M eesnY vuM sAÄØvAh pAtyilUew EpAyi. EnAbhH, eyAgHebhA ngrÍÅÆ ki} ŠAyi¯Ý Œ pAt. giedEyAÀ kÄEŠAÄ ngr˜iÇ v•H zÒ@vien Œƒmic• @ . zÒ@eesnYM öQ ŒƒmNM ètI•ic•ilÂ. 12 midYAnY¯ew rAjAŠãArAy EsbµM sÇm…•y…M d†ErEŠAwiE–Ayi. pE• giedEyAÀ Œ rAjAŠãAer piÚwÄÝ piwiœwi. giedEyA½M eesnYvuM zÒ@ ŠeL EtAløic•@. 13 anÙrM EyAvAzieÀR puÒnAy giedEyAÀ y…Ö˜iÇniÝM mwÍiey˜i. Ehersu¡rM qÝ EprAy mlÉrivi lUewyANvÄ mwÍiv•tH. 14giedEyAÀ suEŠA˜u ngr˜iÇni•H o¯ y…vA vien piwiœwi. giedEyAÀ avEnAwH cil EcAdYÍÅ EcAdic•@. ecRu–ŠArÀ, giedEyA½ Evìi ŽtA½M Ep¯kÅ q}u ti. suEŠA˜iel EntAŠ¼ewy…M m†–ãA ¯ewy…M Ep¯kLAyi¯Ý avÀ gied EyAnH q}utieŠAw…˜tH. q}up˜iEy}u Ep¯kÅ avÀ q}utieŠAw…Ï. 15 anÙrM giedEyAÀ suEŠA˜ungr ˜iElÆ vÝ. avÀ ngrvAsikELAw… pR’u, þötA EsbµM sÇm…•y…M. ünieÀR •INic• BwãAÄŠH {ÍeLÙinH ŒhArM trNM?ý qÝ niÍÅ qe• prihsic•@ EcAdic•@.ÿ 16suEŠAÏngr ˜iel m†–ãAer giedEyAÀ m¯®miyiel m…_ekAìuM m…Åec•wiekAìuM awic•@. 17 ep½Evliel EgApurM t™iyiw…ky…M ecyHt… giedEyAÀ. anÙrM Œ ngr ˜iÇ tAmsiÆ•ver avÀ vDic•@. 18 anÙrM giedEyAÀ, EsbhiEnAw…M sÇm…•EyAw…M pR’u, þtAEbAÄpÄv•t ˜iÇ niÍÅ ciler ekAÝ. avÄ qÚ EpAelyAyi¯Ý?ÿEsbµM sÇm…•y…M mRupwi pR’u, þavÄ nie•E–AelyA yi¯Ý. avriElAErA¯˜¯M oAErA rAj ›mArãAerE–Ael kANe–“@.ÿ 19 giedEyAÀ pR’u, þavÄ qeÀR sEhAdrãArAyi¯Ý! qeÀR a—y…ew puÒãAÄ. niÍÅ aver ekAlÂAti¯Ý evÜiÇ {AniE–AÅ niÍeLy…M vDiŠi lÂAyi¯Ý.ÿ 20 aE–AÅ giedEyAÀ teÀR m†˜puÒ nAyi¯• EyeTrieÀR Ener tiri’u pR’u, þŒ rAjAŠãAer vDiÆk.ÿ pE• evRuM o¯ ›“iyAyi¯• EyeTÄ ByÝ. atinAÇ avÀ teÀR vAÅ puR e˜w…˜ilÂ. 21 aE–AÅ EsbµM sÇm…•y…M gied EyAEnAw… pR’u, þv±, nI te• {ÍeL vDiÕ. nI o¯ pu¯x½M Œ pNi ec•AÀ zå½mANH.ÿ atinAÇ gied EyAÀ q}uE•·H EsbhiEny…M sÇm…• Eyy…M vDic•@. anÙrM giedEyAÀ av ¯ew o“kͼew k}u˜iÇniÝM cÑAä tiyilu™ alÜArM qw…ÏmA·i.


251 giedEyAÀ o¯ ŽEPAd…ìAÆÝ yi AEylukAÄ giedEyAEnAw… pR ’u, þmidYAnYriÇniÝM nI {ÍeL r•i c• @ . atinAliE–AÅ {ÍeL BriÆk. nIy…M nieÀR puÒ½M pQÒ½M {ÍeL BriŠNem•ANH {ͼew Œ#hM.ÿ 23 q•AÇ giedEyAÀ yi AEyÇjnt EyAw… pR’u, þyEhAvyAyiriÆM niÍ ¼ew BrNADipÀ. {AÀ niÍeL BriÆk yilÂ. qeÀR puÒ½M niÍeL BriŠilÂ. 24 yi AEylukAÄ prAjye–w…˜iyvÄ ŠiwyiÇ cilÄ yizHmAEylYrAyi¯Ý. yi zH m AEylYÄ sÄÌkA«vLyÍÅ Dri c•i¯Ý. atinAÇ giedEyAÀ yi AEy lukAErAw… pR’u, þniÍÅ öQeyA¯ kArYM qniÆEvìi ecyHt…trNM. yuÖ ˜iniwyiÇ niÍeLw…˜ kA«vLyÍ LiÇ oAErA•H niÍELAErA¯˜¯M qniÆ trNM.ÿ 25 atinAÇ yi AEyÇjnt giedEyA EnAw… pR’u, þninÆ EvìetÚM {ÍÅ sEÙAxE˜Aew t¯M.ÿ atinAl vÄ o¯ EmÇ›–AyM nil˜i“@. oAErA¯˜ ½M o¯ kA«vLyM vItM Œ ›–Ay˜iEl Ši“@. 26Œ kA«vLyÍÅ o¯mic•@ œ“iy E–AÅ nAlø ˜ im†Ý pQìuìAyi¯Ý. yi AEyÇjnt giedEyA½ nÇkiy m·@ s—AnÍÅ atiÇe–w…kyilÂ. cÑeÀR y…M kÎ nIÄÏ™ik¼ewy…M Œätiyi lu™ ŒBrNÍÅ avÄ av½ nÇki. DU%vÄ̘ilu™ nILÀ ›–AyͼM avÄ nÇki. midYAnY¯ew rAjAŠãAÄ Dri c•i¯•vyANH öetlÂAM. midYAnYrAjAŠ ãA¯ew o“kͼew cÍlk¼M avÄ av½ nÇki. 27 giedEyAÀ sVÄÌM, o¯ qEPAd…ìA ŠAÀ ŸpEyAgic•@. avÀ qEPAdH teÀR jãp“NmAy oªyiÇ vc•@. yi AEyÇ jnt m…}uvÀ qEPAdien ŒrADic• @ . aÍen yi AEylukAÄ eedve˜ vizV siŠAet qEPAdien ŒrADic•@. gied EyAeny…M aveÀR ›w…Mbe˜y…M pAp ˜iÇ ›¯Æ• o¯ ekNiyAyi˜IÄÝ qEPAdH. 22

giedEyAeÀR mrNM midYAnYer yi AEylukA¯ew BrN ˜iÀ kI}ilAŠi. midYAnYÄ pie• o¯ ›}–vuM ŸìAŠiyilÂ. giedEyAÀ jIvi c•i¯• kAl˜H, nAlø«vÄxE˜Æ avi ew smADAnM pulÄÝ. 29EyAvAzieÀR puÒnAy ey±b•AÇ (giedEyAÀ) vI“i ElÆ EpAyi. 30giedEyAnH sVÙmAyi q}uptH puÒãA¯ìAyi¯Ý. aEnkM BArYmA¯ìAyi¯•«ekAìANH avnH öÒyDikM puÒãA¯ìAytH. 31giedEyAnH EzEKmiÇ o¯ ev–A“iy…ìAyi¯Ý. Œ ev–A“iyiÇ avnH o¯ puÒ½ìAyi¯ Ý. abIEmelŠH q•Ayi¯Ý Œ puÒnH EprH ö“tH. 32 aÍen EyAvAzieÀR puÒnAy gied EyAÀ vEyAv]ÖnAyi mric•@. aveÀR pitAvAy EyAvAzieÀR sVÙmAy klÂR yilAyi¯Ý giedEyAen sMsHkric•tH. 28

nYAyADipãAÄ 8:22-9:7

abiEy Ä›w…MbM jIviÆ• oªA ngr˜ilANH öQ klÂR. 33giedEyAÀ mri c•y…wen te•, yi AEyÇjnt eedv ˜iÇ vizVsiŠAtiriÆky…M bAlien piÚw¯ky…M ecyHt…. avÄ bAÇeb rI˜ien tͼew eedvmAŠi. 34yi A EyÇjntyHÆ ¡·@M jIvic• zÒ@ŠLiÇ nie•lÂAM aver r•ic•i“@EpAluM tÍ ¼ew eedvmA›• yEhAvey yi A EyÇjnt oAÄ—ic•ilÂ. 35avÄŠAyi aEn kM nãkÅ ecyHt…evÜiÇEpAluM yi A EyÇjnt ey±b•AlieÀR ›w…MbE˜Aw… vizVsHtt pulĘiyilÂ. abIEmelŠH rAjAvA›Ý ey±b•AlieÀR puÒnAyi¯Ý abI EmelŠH . abIEmelŠH ezEKMngr ˜iÇ tAmsiÆ• teÀR a—AvãA¯ew aw…E˜Æ EpAyi. avÀ teÀR a—Av ãAErAw…M teÀR a—y…ew qlÂA ›w…MbAM gÍELAw…M pR’u, 2 þezEKMngr˜iel EntAŠãAErAw… öQ EcAdYM EcAdiÆk+ üniÍeL ey±b•AlieÀR q}up« puÒ ãAÄ BriÆ•tAENA orAÅ mAÒM BriÆ• tAENA nlÂtH? {AÀ niͼew bÓuvA eN•tH oAÄ—iÆk.ýÿ 3 abIEmelŠieÀR a—AvãAÄ ezEK miel EntAŠãAErAw… Œ EcAdYM EcAdi c•@. abIEmelŠien piÚwrAÀ ezEK miel EntAŠãAÄ tI¯mAnic•@. EntAŠ ãAÄ pR’u, þqÙAyAluM avÀ n—…ew sEhAdrnANEl A .ÿ 4atinAÇ ezEK miel EntAŠãAÄ abIEmelŠinH q}u p« ev™iŠxNÍÅ nÇki. bAÇeb rI˜H EdveÀR Œly˜iÇ ni•Ayi¯Ý Œ ev™i. abIEmelŠH Œ ev™iy…p EyAgic•H ›ERE–er œlieŠw…Ï. avÄ vilek“v¯M vivrMek“v¯M o•i½M ekA™¯tA˜v¯M Œyi¯Ý. avÄ abI EmelŠH qviewEpAyAluM aven piÚ wÄÝ. 5 abIEmelŠH oªyiÇ teÀR pitA vieÀRyw…E˜Æ EpAyi. abIEmelŠH teÀR sEhAdrãAer vDic• @ . teÀR pitAvAy ey±b•AlieÀR q}up« puÒ ãAer abIEmelŠH ekAÝ. oErsmy˜A NH* avÀ avereyl A M ekA•tH . q•AÇ ey±b• A lieÀR öLypuÒÀ abIEmelŠiÇniÝM oLic•@ r•e–“@. EyATAM q•Ayi¯Ý öLypuÒeÀR EprH. 6 anÙrM ezEKmiel qlÂA EntAŠ¼M miElÂAy…ew sBy…M abIEmelŠien tÍ ¼ew rAjAvAÆvAÀ ezEKmiel sHtMB ˜inw…Ï™ vliy mr˜inw…˜H o¯mi c•@œwi.

9

EyATAmieÀR kT EzEKMngr˜iel EntAŠãAÄ abI EmelŠien rAjAvAŠiy kArYM EyATAM Ek“@. a«Ek“E–AÅ avÀ egriÈIMpÄ v•t˜iÇ ecÝniÝ. EyATAM teÀR kT jnÍELAw… viLic•@ pR’u, 7

o E r s m y M þo¯ kl i Çÿ q•ANitieÀR aÄØM.


nYAyADipãAÄ 9:8-32

252

ezEKMngr˜iel EntAŠãAEr, qe• æÖiÕ. anÙrM eedvM niÍeL EkÅ Še“. 8 o¯ divsM mrÍÅ tÍÅeŠA¯ rAjAvien etre’w…ŠAÀ niËyic•@. mrÍÅ olIvu mrE˜Aw… pR’u, þ{ÍÅ ÆEmÇ nI rAjAvA›k.ÿ 9pE• olIvu mrM pR’u, þm½xY¯M eedvvuM qeÀR qÌyHŠAyi qe• vA}HÏÝ. m·@ mrÍ ÅÆEmÇ BrNM nwÏ•tinAyi mAÒM qÌy…lø A di–iÆ•« {AÀ niĘN EmA?ÿ 10anÙrM v]•ÍÅ a˜imrE˜Aw… pR’u, þ{ͼew rAjAvAkAÀ vri k.ÿ 11 pE• a˜imrM pR’u, þm·@ mrͼew EmÇ BrNM nwÏ•tinAyi mAÒM {AÀ qeÀR nl«M mADurYEmRiy«mAy p}Í ¼ìAÆ•« niĘNEmA?ÿ 12anÙrM mr ÍÅ m…Ùiriv™iEyAw… pR’u, þ{Í ¼ew rAjAvA›vAÀ v±.ÿ 13q•AÇ m…Ùi riv™i mRupwi pR’u, þqeÀR vI’H m½xYery…M rAjAŠãAery…M sEÙAxi –iÆÝ. mrͼew rAjAvAyi aver Bri Æ•ti½ Evìi mAÒM {AÀ vI’uìA Æ•« niĘENA?ÿ 14avsAnM mrÍ eLlÂAM m…Å–wÄ–ien smIpic•@, þ{Í ¼ew rAjAvAkAÀ v±.ÿ 15pE• m…Å–wÄ –… pR’u, þqe• rAjAvAŠNem•H yTAÄؘiÇ niÍÅ Œ#hiÆÝev ÜiÇ qeÀR tNliÇ v•H aByM èApi Æk. q•AÇ niÍÅŠÍen Œ#hmi elÂÜiÇ m…Å–wÄ–iÇniÝM agHniy…ìA ke“. Œ agHniyiÇ elbAEnAniel Edv dA¯ŠÅ EpAluM qri’u EpAke“.ÿ 16

þöni niÍÅ pUÄÌmAy…M stY sÓ tEyAewyAyi¯Ý abIEmelŠien rAjA vAŠiyetÜiÇ niÍÅŠH avniÇ sÚ xHwrAyiriŠAM. aven rAjAvAÆk v}i ey±b•AliEnAw…M aveÀR ›w…MbE˜A w…M niÍÅ nIti pulÄÏky…M avErAw… k}iy…•Ò n•Ayi ep¯mARuky…M ecyH tAÇ a« n•AyiriÆM. 17pE• qeÀR pitAvH niÍELAewÙA¹ ecyHtet•A ElAciÆk. qeÀR pitAvH niÍÅÆ Evìi y…ÖM ecyH t …. teÀR jIvÀ pNyMvc•Ayi¯Ý avÀ niÍeL midYA nYriÇniÝM r•ic•tH. 18pE• niÍÅ qeÀR pitAvieÀR ›w…Mb˜ientier öE–AÅ tiri’iriÆÝ. qeÀR pitA vieÀR q}up« puÒãAer m…}uv½M oEr smyM vDic• @ . ezEKMngr˜i½EmÇ niÍÅ abIEmelŠien rAjAvAyi vA}ic•@. avÀ niͼew bÓuvAyti nAlANH niÍLven rAjAvAŠiytH . pE• avÀ qeÀR pitAvieÀR awim e–ÌieÀR puÒÀ mAÒmAyi¯Ý! 19ati nAÇ, ey±b•AliEnAw…M aveÀR ›w…Mb E˜Aw…M niÍÅ ö•H pUÄÌmAy…M stYs ÓrAyiriÆÝevÜiÇ abIEmelŠien niͼew rAjAvAyi vA}iÆ•tiÇ niÍÅ sEÙAxiÆk. av½M niÍLiÇ sÚxH w nAyiriŠe“. 20pE• niÍÅ Evì«EpAel èvĘic• i elÂ Ü iÇ ezEKmiel EntAŠLAy niÍeLy…M miElÂAy…ew BvnvuM abIEmelŠH nzi–i

Ec• Š AM. abIEmelÆM nzi–iŠe– E“ŠAM!ÿ 21 öetl A M pR’ti½EzxM EyATAM oAwiE–Ayi. EbÄ qÝ EprAy ngr˜i ElŠANvÀ r•ep“tH. teÀR sEhAdr nAy abIEmelŠien By•«ekAìANH EyATAM Œ ngr˜iÇ tÍiytH. abIEmelŠH ezEKmientier y…ÖM ec•@Ý 22 abIEmelŠH yi AEyÇjntyH Æ EmÇ m†Ý vÄxM BrNM nw˜i. 23- 24abI EmelŠH ey±b•AlieÀR q}up« puÒ ãAer, teÀR sVÙM sEhAdrãAer, vDi c•@! öQ tiã ec•@•tinH ezEKmiel EntAŠãA¯M aven piÚNc•@. ati nAÇ eedvM abIEmelŠi½M EntAŠÅ ÆmiwyiÇ akÇc•y…ìAŠi. atinAÇ ezEKmiel EntAŠÅ abIEmelŠien pIfi–iŠAÀ pripAwiyi“@. 25ezEKM ngr˜iel EntAŠãAÄŠH abIEmel Šien o“@M öxHwmAyi¯•ilÂ. mlm…kLi lUew kwÝEpA›•ver ŒƒmiŠA½M ekA™ywiŠA½M avÄ ciler niEyA gic•@. Œ ŒƒmNÍeL abIEmelŠH kìupiwic•@. 26 ŽebdieÀR puÒnAy gAluM ayA ¼ew sEhAdrãA¯M ezEKMngr˜iElÆ EpAyi. ezEKMngrEntAŠÅ gAlien vizVsiŠA½M «wÍi. 27o¯ divsM ezEKMnivAsikÅ m…Ùiri pRiŠAÀ vy liElÆ EpAyi. avÄ m…Ùiri pi}i’H vI’uìAŠi. anÙrM avÄ tͼew eedv˜ieÀR Œly˜iÇ o¯ vi¯Ý nwÏky…M ecyHt…. avÄ tiÝky…M ›wiÆky…M abIEmelŠien d…xic• @ sMsAriÆky…M ecyHt…. 28 aE–AÅ ŽebdieÀR puÒnAy gAÇ pR’u, þn—Å ezEKMkArANH. n—Å qÙinH abIEmelŠien a½sriŠNM? avÀ ŒrAeN•ANveÀR vicArM? abIEmelŠH ey±b•AlieÀR o¯ puÒnA eN•« zriyElÂ? avÀ esbUlien teÀR ŸEdYAgÐnAŠiey•« zriyElÂ? n—Å abIEmelŠien a½sriEŠì til ! n—Å n—…ew te•yA¼kLAy hAEmA¯kAer a½sric•AÇ mti. (ezEK mieÀR pitAvAyi¯Ý hAEmAÄ.) 29niÍÅ qe• av¯ew eesnYADipnAŠiyAÇ abIEmelŠien {AÀ nzi–iŠAM. {AÀ avEnAw… pRy…M, ünieÀR eesnYvumAyi y…Ö˜i½ vrik.ýÿ 30 esbUÇ Œyi¯Ý ezEKmiel gvÄ ÌÄ. ŽebdieÀR puÒnAy gAÇ pRy… •« Ek“H esbUli½ vLer EkApm… ìAyi. 31esbUÇ, a±mAhH ngr˜ilu™ abIEmelŠinH o¯ sE•zmyc• @ . sE•zM ötAyi¯Ý+ ŽebdieÀR puÒnAy gAluM gAlieÀR sEhAdrãA¯M ezEKM ngr˜iElÆ v•iriÆÝ. avÄ ninÆ ›}–ͼìA ÆÝ. ngre˜ m…}uvÀ avÀ nineŠ tier tiriÆÝ. 32atinAÇ nIy…M nieÀR yA¼k¼M öÝrAÒi te• v•H ngr


253 ˜inu puRÏ™ vylukLiÇ oLic•iri ŠNM. 33anÙrM èBAt˜iÇ sUrY½di ÆEÛAÅ ngre˜ ŒƒmiÆk. gAluM eesnYvuM niÍELAw… y…ÖM ec•AÀ öR Íiv¯M. avÄ y…Ö˜iniRÍi v¯EÛAÅ avErAw… ninÆ ec•AnAvu•« ec•@ k. 34atinAÇ abIEmelÆM aveÀR m…}uvÀ BwãA¯M rAÒiyiÇ q}uE•·H ngr ˜iElÆ EpAyi. Œ BwãAer nAlu sMG ÍLAyi tiric•@. avÄ ezEKMngr˜in w…˜H oLic•i¯Ý. 35ŽebdieÀR puÒnAy gAÇ, ezEKM ngrvAtiliElÆ™ èEv zn dVAr˜iElŠiRÍiec•Ý niÇÆkyA yi¯Ý. gAÇ aview niÇŠEv, abIEm elÆM aveÀR BwãA¯M av¯ew oLis EÜtÍLiÇniÝM cAwi vÝ. 36 gAÇ BwãAer kìu. gAÇ esbUli EnAw… pR’u, þEnAÕ, pÄv• t ˜iÇ ni•H Œ¼kÅ öRÍiv¯Ý.ÿ pE• es bUÇ pR’u, þniÍÅ pÄv•tͼew ni} lukLANH kA¹•tH. ni}lukÅ m½xYer E–Ael kA¹•tANH.ÿ 37 pE• gAÇ vIìuM pR’u, þEnAÕ, aview Œ Ðl˜ieÀR epAŠiÅ›}i yiÇni•H cilÄ öRÍi v¯Ý. atA, aviewy…M! mA×ikeÀR mr˜i½ m…kLi lUew {AÀ Œ¯ewEyA tl kìu.ÿ 38es bUÇ gAliEnAw… pR’u, þnI qÙANi E–AÅ vIÛu pRyA˜tH? nI pR’u, üŒrANH abIEmelŠH? n—eLÙinven a½sriŠNM?ý nI över prihAsY rAŠi. öE–AÅ puRE˜Æ EpAyi av ErAw… y…ÖM ec•@k.ÿ 39 atinAlANH gAÇ ezEKmiel EntAŠ ãAer abIEmelŠiEnAw… y…ÖM ec•AÀ nyic•tH. 40abIEmelÆM eesnYvuM gA lieny…M eesnYe˜y…M oAwic•@. gAli eÀRyA¼kÅ ezEKMngrkvAwM ver tiriE’Awi. kvAw˜iElÆ mwÍiey ˜AnAvu•ti½ m…ÛH gAlieÀR aEnkM Œ¼kÅ ekAlÂe–“@. 41 anÙrM abIEmelŠH a¯mAyiElÆ mwÍi. esbUÇ gAlieny…M aveÀR sEhAdrãAery…M ezEKM ngr˜iÇ niÝM puR˜AŠi. 42piE·divsM ezEKM nivAsikÅ vyliÇ pNieyw…ŠAnAyi EpAyi. abIEmelŠH a« kìupiwic•@. 43 atinAÇ abIEmelŠH teÀR eesnY e˜ m†Ý sMGÍLAyi tiric•@. avÀ ezEKMjntey atH-te–w…Ï• Œƒ mNM nw˜AnANA#hic•tH. atinAyi avÀ teÀR eesnYe˜ vylukLiÇ oLi–ic•@. jnÍÅ ngr˜i½ puRE˜Æ v¯•« kìE–AÅ avÀ av¯ewEmÇ cAwivINH aver Œƒmic•@. 44abIEm elÆM aveÀR sMGvuM EzEKmieÀR kvAw˜inw…e˜A¯ ÐlE˜ŠH oAwi E–Ayi. m·@ rìu sMGͼM vylilu™ v¯ew EnÄŠH oAwi aver Œƒmic•@. 45 Œ divsM m…}uvÀ abIEmelÆM ees nYvuM ezEKMngr˜ientier y…ÖM ecyH t …. abIEmelÆM eesnYvuM ezEKMngrM piwiec•w…Æky…M Œ ngr vAsikeL vDiÆky…M ecyHt…. anÙrM

nYAyADipãAÄ 9:33-57

abIEmelŠH ngrM öwic•@nirÏky…M 46 aview Ÿ–… vitRuky…M ecyHt…. ezEK miel EgApur˜iÇ cilÄ jIvic•i¯Ý. ezEKmi½ sMBvic•tRi’ avÄ ŽÇ ebrI˜H EdveÀR Œly˜iel Ž·vuM sur•itmAy m…RiyiÇ oÏ œwi. 47ezEK mieÀR EgApur˜iel qlÂA EntAŠ¼M oÏœwiyi“@eì•H abIEmelŠH aRi ’u. 48atinAÇ abIEmelÆM eesnY vuM sÇEmAÀpÄv• t ˜iElÆ kyRi. abIEmelŠH o¯ EkAwAlieyw…˜H ŽtA ½M zAKkÅ m…Ric•@. Œ zAKkÅ avÀ teÀR ¡mliEl·i. anÙrM tE•AewA– m…ìAyi¯•vErAw… pR’u, þEvgmA ke“! {AÀ ec•@•« te• ec•@k.ÿ 49 atinAÇ averlÂAv¯M zAKkÅ m…Ri ec• w …˜H abIEmelŠien piÚwÄÝ. ŽÇebrI˜H EdveÀR Œly˜iel sur •itmAy m…RieŠtier avÄ Œ mrzAK kÅ œ“iyi“@. anÙrM avÄ Œ mrzAK kÅÆ tIvc•H Œ m…RiyiluìAyi¯•v ereyAeŠ ¡“@ekAÝ. aÍen ezEKM EgApur˜inw…Ï jIvic•i¯• ŒyirM OIpu¯xãAÄ vDiŠe–“@. abIEmelŠieÀR mrNM anÙrM abIEmelÆM aveÀR eesnYvuM Etebsungr˜iElÆ EpA yi Œ ngrM piwiec•w…Ï. 51pE• ngr ˜i½™iÇ zåmAeyA¯ EgApurm…ìAyi ¯Ý. ngr˜iel m…}uvÀ EntAŠ¼M m·@ OIpu¯xãA¯M EgApur˜iElEŠAwi. jnÍÅ m…}uvÀ EgApur˜ink˜Ay E–AÅ avÄ pi•iÇ niÝM vAtiÇ pU“i. anÙrM avÄ EgApur˜ieÀR mc•iElÆ kyRi. 52abIEmelÆM eesnYvuM EgA purM ŒƒmiŠAÀ vÝ. abIEmelŠH EgApur˜ieÀR vAtiÇ ver EpAyi. EgA purM k˜iŠAnAyi¯Ý aveÀR pÖti. 53 pE• abIEmelŠH EgApur˜ieÀR vAtiÇŠÇ niÇÆEÛAÅ mc•iÇ ni•i ¯• o¯ OI o¯ tiriklÂH aveÀR tl yiElŠi“@. tiriklÂH abIEmelŠieÀR tlEyA“i tkÄÏkL’u. 54abIEmelŠH teÀR Œy…DÍÅ ¡mÆ• B]tYEnAw… EvgM pR’u, þnI vAeLw…˜H qe• ekAl @ k. üo¯ OI abIEmelŠien ekAÝý qÝ Œ¼kÅ pRyAtiriŠAÀ nI te• qe• vDiŠNMÿ atinAÇ B]tYÀ abIEmelŠien teÀR vA¼ekA ìH ›Ïky…M a bIEmelŠH mriÆky…M ecyHt…. 55abIEmelŠH mric•tH yi A EylukAÄ kìu. atinAÇ averlÂAM vIw… kLiElÆ mwÍi. 50

56

aÍen abIEmelŠien avÀ ecyH t pApÍÅÆ eedvM zi•ic• @ . teÀR q}up« sEhAdrãAer vDiÆk v}i abIEmelŠH teÀR pitAviEnAw… te• pApM ecyHt…. 57ezEKMngrvAsi keLy…M av¯ew pApÍÅÆ eedvM zi•ic•@. aÍen giedEyAeÀR öLy puÒnAyi¯• EyATAmieÀR vAÆkÅ yATAÄØYmAyi.


nYAyADipãAÄ 10:1-11:5

254

nYAyADipnAy EtAlA abIEmelŠieÀR mrNEzxM yi AEyÇjntey r•iŠAÀ eedvM me·A¯ nYAyADipen ayc• @ . EtAlA q•Ayi¯Ý ayA¼ew EprH . pUvA qÝ EprAy orA¼ew puÒnAyi ¯Ý EtAlA. EdAEdA qÝ EprAy orA¼ew puÒnAyi¯Ý pUvA. yiÈAKArieÀR EgAÒŠArnAyi¯Ý EtAlA. zAmIÄngr ˜ilAyi¯Ý EtAlA tAmsic• i ¯•tH qªyImiel mlçEdz˜Ayi¯Ý zAmIÄ ngrM. 2EtAlA ö¯p˜im†Ý vÄxM yi AEylukA¯ew nYAyADipnAyi¯Ý. anÙrM EtAlA mrNmwy…ky…M zAmIriÇ te• sMsHkriŠe–w…ky…M ecyHt….

10

nYAyADipnAy yAyIÄ EtAly…ew mrNEzxM me·A¯ nYAyA Dip½M eedv˜AÇ ayyH Š e–“@. yAyIÄ q•Ayi¯Ý ayA¼ew EprH . gielyAd…èEdz˜Ayi¯Ý ayAÅ vsi c•i¯•tH. yAyIÄ ö¯p˜irìH vÄxŠAlM yi AEyÇ jnty…ew nYAyADipnAyi ¯Ý. 4 yAyIri½ m…–« puÒãA¯ìAyi ¯Ý. Œ m…–« puÒãA¯M m…–« k}ut k¼ew puR˜H sÉric•i¯Ý. * gielyAdH èEde˜ m…–« p“NÍÅ Œ m…–« puÒãArANH niy×ic•i¯•tH. öE•ALM Œ p“NÍÅ yAyIrieÀR p“NÍÅ q•ANRiye–w…•tH. 5yAyIÄ mrNmwy… ky…M kAEmAÀ ngr˜iÇ sMsHkriŠe– w…ky…M ecyHt…. 3

aE—AnYÄ yi AEyliEnAw… y…ÖM ec•@Ý 6 yEhAv tiãeyÝ viDic• kArYÍÅ yi AEyÇjnt vIìuM ecyHt…. bAÇ, asH E tAer˜H q•I vYAjeedvÍeL avÄ ŒrADiŠAÀ «wÍi. avÄ arAmY¯ ewy…M sIEdAnY¯ewy…M EmAvAbY¯ewy…M aE—AnY¯ewy…M ePlisHtY¯ewy…M Edv ãAer ŒrADiŠAÀ «wÍi. avÄ yEhAv yiÇniÝM vYticliÆky…M aven ²æ<xiÆ•« niÄÏky…M ecyHt…. 7 atinAÇ yEhAv yi AEyÇjnt EyAw… EkApic• @ . aver EtAlø i ŠAÀ yEhAv ePlisHtYery…M aE—AnYer y…M a½vdic•@. 8 aEt vÄxM te• avÄ EyAÄ”AÀndiy…ew ki}EŠŠryiÇ vsi Æ• yi AEyÇjntey pUÄÌmAy…M nzi–ic•@. aEmArYÄ tAmsic•i¯• giel yAdHèEdze˜ ÐlmAyi¯Ý atH. Œ yi AEylukAÄ ptien“@ vÄxM yAtn y½Bvic•@. 9anÙrM aE—AnYÄ EyAÄ ”AÀndi kwÝEpAyi. avÄ ey¸dA, ebnYAmIÀ, qªyIMjntyH e Štier y…ÖM ec•AnANH EpAytH. aE—AnYÄ yi AEylukAÄŠH vLer ›}–ͼ ìAŠi. 10 atinAÇ yi AEylukAÄ yEhAv EyAw… shAy˜inAyi nilviLic• @ . m … – « . . . s É r i c • i ¯ Ý övÄ èDAn EntAŠãArAyi¯Ýev•H a« kANiÆÝ. cilE–AÅ gielyAdiel m…–« p“Nͼew EmyÄmArAyiriŠAM avÄ.

avÄ pR’u, þeedvEm, {ÍÅ nin eŠtier pApM ecyHt…. {ÍÅ {Í ¼ew eedve˜ evwi’H vYAjeedvmAy bAlien ŒrADic•@.ÿ 11 yEhAv yi AEyÇjntEyAw… èti vcic•@, þöQjipH«kAÄ, aEmArYÄ, aE—A nYÄ, ePlisHtYÄ q•ivÄ niÍeL pIfi –ic•E–AÅ niÍÅ qE•Aw… Ek¹. öv riÇ niÝM {AÀ niÍeL r•ic•@. 12sIEdA nYÄ, amAElkYÄ, midYAnYÄ q•ivÄ niÍeL Ÿpávic•E–AÅ niÍÅ qE•Aw… Ek¹. avriÇniÝM niÍeL {AÀ r•i c•@. 13pE• niÍÅ qe• evwiy…ky…M anYeedvÍeL ŒrADiŠAÀ «wÍuky…M ecyHt…. atinAÇ niÍeL vIìuM r•i ŠAÀ {AÀ vis—tiÆÝ. 14Œ Edv ãAer ŒrADiŠAnA¹ niÍÅ etre’ w…˜tH. atinAÇ aver ec•H shAy ˜i½ viLiÆk. niÍÅ kxHwe–w…EÛAÅ Œ EdvãAÄ niÍeL r•iŠe“.ÿ 15 pE• yi AEylukAÄ yEhAvEyAw… pR’u, þ{ÍÅ pApM ecyHt…. aÍ yHŠixHwm…™tH {ÍELAw… ecyHt… ekAZ. pE• ö•H {ÍeL r•iÕ.ÿ 16anÙrM yi AEylukAÄ anYeedvÍeL d†EreŠ Ri’u. avÄ vIìuM yEhAvey ŒrADi ŠAÀ «wÍi. atinAÇ yEhAvyH Æ avErAw… k¯N EtAÝky…M ecyHt…. av¯ew yAtnkÅ avÀ kìi¯Ý. yiPt H AhH EntAvAyi etre’w…Še–w…Ý 17 aE—AnYÄ y…Ö˜inAyi oÏ EcÄÝ. gielyAdHèEdz˜Ayi¯Ý av ¯ew pALyM. yi AEyÇjnt o•ic• @ œwi. misHpAngr˜ilAyi¯Ý av¯ew tAvLM. 18gielyAdHèEdzÏ tAmsiÆ• jnͼew EntAŠÅ pR’u, þaE—AnYÄ eŠtiery…™ ŒƒmN˜iÇ {ÍeL nyiÆ•vÀ gielyAdiÇ tAmsiÆ•v ¯ew tlvnAyi˜I¯M.ÿ gielyAdieÀR EgAÒŠArnAyi¯Ý yiPHtAhH. avÀ zånAeyA¯ pw yALiyAyi¯Ý. pE• yiPH t AhH o¯ EvzYy…ew puÒnAyi¯Ý. gielyAdH qÝ EprAy orALAyi¯Ý aveÀR pitAvH. 2 gielyAdieÀR BArYyHŠH aEnkM puÒãA¯ìAyi¯Ý. Œ puÒãAÄ vLÄÝ v•E–AÅ avÄŠH yiPHtAhien öxHw milÂAtAyi. avÄ yiPHtAhien aveÀR p“N˜iÇniÝM oAwic• @ . avÄ av EnAw… pR’u, þ{ͼew pitAvieÀR ®miyiÇniÝM o“@M ninÆ lBiŠilÂ. nI me·A¯˜iy…ew mknANH . ÿ 3atinAÇ yiPHtAhH teÀR sEhAdrãAriÇniÝM oAwiE–Ayi. EtAbilANH avÀ vsic•t.H EtAbiÇ ŽtA½M vilek“vÄ aven a½gmiŠAÀ «wÍi. 4 ›eRŠAlM k}i’H aE—AnYÄ yi A EyÇ jnty…mAyi y…ÖM ecyHt…. 5aE—A nYÄ yi AEylukAer Œƒmic•tinAÇ gielyAdiel m†–ãAÄ yiPH t Ahien kANAÀ EtAbH E dz˜iElÆ EpAyi. yiPHtAhH EtAbiÇniÝM gielyAdiEl

11


255 Æ mwÍi vrNem•Ayi¯Ý av¯ew Œ#hM. 6 m†–ãAÄ yiPHtAhiEnAw… pR ’u, þaE—AnYErAw…™ n—…ew y…Ö ˜iÇ {ÍeL nyiŠAÀ nI vrNM.ÿ 7 q•AÇ yiPHtAhH gielyAdiel m†–ãA ErAw… pR’u, þniÍÅ qe• qeÀR pitAvieÀR vI“iÇniÝM oAwic•@. niÍ eLe• evRuÏ. pie• niÍÅÆ ›}– ͼìAyE–AeLÙinANH qeÀR aw… E˜Æ v•iriÆ•tH?ÿ 8 gielyAdiel m†–ãAÄ yiPH t Ahi EnAw… pR’u, þ{ÍLiE–AÅ nie• smI pic•ti½ kArNM atANH. dyvAyi {Í ELAewAÏ v•H aE—AnYErAw… y…ÖM ecyHtAluM. gielyAdiÇ m…}uvÀ vsiÆ •v¯ew EntAvA›M nI.ÿ 9aE–AÅ yiPH tAhH gielyAdiel m†–ãAErAw… pR’u, þ{AÀ gielyAdiElÆ mwÍiv•H aE—A nYErAw… y…ÖM ec•Nem• niͼew Œ#hM ekA™AM. pE• yEhAv qe• jyiŠAÀ shAyic• A Ç {AnAyiriÆM niͼew putiy EntAvH.ÿ 10 gielyAdiÇniÝ™ m†–ãAÄ yiPHtA hiEnAw… pR’u, þ{ÍÅ pRy…•etlÂAM yEhAv EkÅÆÝìH. nI {ÍELAwAvzY e–“etAeŠ {ÍÅ ec•AemÝ vAgH dAnM ec•@Ý.ÿ 11 atinAÇ yiPH t AhH gielyAdiel m†–ãAErAewAÏ EpAyi. avÄ yiPHtA hien tͼew EntAvuM eesnYADip½ mAŠi. misH p Angr˜iÇvc• H yEhAv y…ew sm•˜iÇ yiPHtAhH teÀR vAÆ kÅ ŒvĘic•@. aE—AnYrAjAvinH yiPt H A hieÀR sE•zM 12 yiPH t AhH aE—AnY¯ew rAjAvinH sE•zmyc•@. d†tãAÄ rAjAvinH öQ sE• zM nÇki, þaE—AnYÄÆM yi AEylu kAÄÆmiwyilu™ èzHnM qÙANH? niÍ eLÙinANH {ͼew Ðl˜H y…Ö˜i½ v•tH?ÿ 13 aE—AnY¯ew rAjAvH yiPHtAhieÀR d†tãAErAw… pR’u, þöQjipHtiÇniÝM v•E–AÅ yi AEylukAÄ {ͼew ÐlM eekywŠiytinAlANH {ÍLv ErAw… y…ÖM ecyHttH. aÄE•AÀndi m…tÇ yAEb•AŠundiyilUew EyAÄ”AÀndiver y…™ ÐlmANvÄ k•wŠiytH. öE–AÅ {ͼew ÐlM smADAnprmAyi tiri c•@ trAÀ yi AEylukAErAw… pRy…k.ÿ 14 atinAÇ yiPHtAhieÀR d†tãAÄ öQ sE•zM yiPHtAhi½ tiriek nÇki. an ÙrM yiPHtAhH d†tãAer vIìuM aE—A nY¯ew rAjAvieÀR aw…ŠElÆ ayc•@. 15 avÄ öQ sE•zvumAyANH EpAytH yiPHtAhu pR’tH ötANH+ yi AEyÇ jnt EmAvAbY¯ewEyA aE—AnY¯ewEyA ÐlM piwiec• w …˜i“il . 16yi AEyÇ jnt öQjipHtiÇni•H puRE˜Æ v• E–AÅ avÄ m¯®miyiElŠA¹ EpAytH. yi AEyÇjnt ecÜwliElÆ EpAyi. anÙrM avÄ kAEdziElÆ EpAyi. 17yi AEyÇjnt qEdAmiel rAjAvieÀRyw…

nYAyADipãAÄ 11:6-26

E˜Æ d†tãAer ayc•@. d†tãAÄ o¯ Œ½œlYM ŒvzYe–“@. avÄ pR’u, þyi AEyÇ jntey aÍy…ew nA“i lUew kwÝEpAkAÀ a½vdic• A luM.ÿ q•AÇ qEdAMrAjAvH av¯ew rAjYÏ œwi kwÝEpAkAÀ {ÍeL a½vdic•i lÂ. EmAvAbiel rAjAvi½M {ÍÅ sE• zmyc•@. q•AÇ EmAvAbiel rAjAvuM aveÀR EdzÏœwi kwÝEpAkAÀ {ÍeL a½vdic•ilÂ. atinAÇ yi A EyÇjnt kAEdziÇ tÍi. 18 anÙrM yi AEylukAÄ m¯®miyi lUewy…M qEdAM, EmAvAburAjYͼew atiĘikLilUewy…M avey ¡·isÉ ric• @ . yi AEylukAÄ EmAvAbu= E dz ˜i½ ki}ÆvzÏœwi sÉric•@. avÄ EmAvAbuEdz˜ieÀR atiĘiyAy aÄE•AÀ ndiy…ew mRukryiÇ tͼew pALyM ÐApic•@. avÄ EmAvAbieÀR atiĘi m…Ric•@ kw•ilÂ. 19 anÙrM yi AEylukAÄ aEmArY ¯ew rAjAvAy sIEhAnH d†tãAer ay c•@. ehzHEbAÀngr˜iel rAjAvAyi ¯Ý sIEhAÀ. d†tãAÄ sIEhAEnAw… pR’u, þyi AEylukAer niͼew nA“ilUew kwÝEpAkAÀ a½vdic•AluM. {ÍÅŠH {ͼew nA“iElÆ EpAk NM.ÿ 20 q•AÇ aEmArY¯ew rAjAvAy sIEhAÀ teÀR atiĘi m…Ric•@ kw ŠAÀ yi AEylukAer a½vdic• i l . sIEhAÀ teÀR Œ¼keL m…}uvÀ sMG wi–ic• H yhsiÇ o¯ pALym…ìAŠi. anÙrM aEmArYÄ yi AEylukA¯mAyi y…ÖM ecyHt…. 21pE• yi AEylieÀR eedvmAy yEhAv sIEhAeny…M ees nYe˜y…M EtAløiŠAÀ yi AEylukAer shAyic•@. atinAÇ aEmArY¯ew ÐlM yi AEylukA¯ew sV˜Ayi. 22aÍen aEmArY¯ew ®mi m…}uvÀ yi AEylukA ÄÆ ki“i. aÄE•AÀndi m…tÇ yEb•AŠH ndi ver Œ ®mi ŸìAyi¯Ý. Œ ÐlM m¯®mi m…tÇ EyAÄ”AÀndivery…M ŸìA yi¯Ý. 23 aE—ArYer av¯ew nA“iÇniÝM oAwic•tH yi AEylieÀR eedvmA›• yEhAvyAyi¯Ý. yEhAv Œ ÐlM yi AEylukAÄŠH nÇ›ky…M ecyHt…. yi AEylukAer öview niÝM oAwiŠA em•H nI k¯«ÝEìA? 24tIÄc•yAy…M niÍÅŠH niͼew EdvnAy ekEmAzH nÇkiy nA“iÇ tAmsiŠAM. atinAÇ {ͼew eedvmA›• yEhAv {Í ÅÆ t• Ðl˜H {ͼM tAmsiÆM! 25 siE–ArieÀR puÒnAy bAlAŠiEn ŠAÅ* EkmnAENA nI? EmAvAbH Edze˜ rAjAvAyi¯Ý avÀ. avÀ yi AEy lukA¯mAyi tÄŠic•@EvA? yi AEylukA ¯mAyi stY˜iÇ avÀ y…ÖM ecyHEtA? 26 yi AEylukAÄ ehzHEbAÀ ngr˜i luM ati½ ¡·@m…™ p“NÍLiluM m…Þ ERALM vÄxM tAmsic•@. aErAEvÄ ngr ˜iluM ati½ ¡·@m…™ p“NÍLilu siE–ArieÀR ... bAlAŠH ayAL@ew kTyHŠH sMKY. 22-24 kA¹k.


nYAyADipãAÄ 11:27-12:4

256

mAyi yi AEyÇjnt m…ÞERALM vÄxM tAmsic•@. avÄ aÄE•AÀ ndiy…ew tIr Ï™ ngrÍLiÇ m…ÞERALM vÄxM tAm sic•@. Œ smymÒy…M qÙANH öQ ngr ÍÅ piwiec• w …ŠAÀ niÍÅ æmiŠA ’tH? 27yi AEylukAÄ niÍÅeŠtier pApM ecyHti“ilÂ. q•AÇ {ÍELAw… y…ÖM ec•@•tilUew niÍÅ ekAwiy tiãyANH yi AEylukAErAw… ec•@•tH. yi AEylukArAENA aE—AnYrAENA zri q•H yTAÄØ nYAyADipnAy yEhAv niËyiŠe“!ÿ 28 yiPHtAhieÀR öQ sE•zM ecvi eŠA™AÀ aE—AnY¯ew rAjAvH œ“AŠi yilÂ. yiPt H AhieÀR vAgd H AnM anÙrM yEhAvy…ew Œ´AvH yiPHtAhiElÆ vÝ. yiPHtAhH, giel yAdieÀRy…M mnešy…ewy…M èEdzÏ œwi kwÝEpAyi. avÀ gielyAdiel misHpAngr˜iElÆ EpAyi. gielyA diel misHpAngr˜iÇniÝM yiPHtAhH aE—AnY¯ew nA“iElÆ kwÝEpAyi. 30 yiPHtAhH yEhAvEyAw… o¯ vAgHdAnM ecyHt…. avÀ pR’u, þaÍH aE—A nYer EtAløiŠAÀ qe• a½vdic•AluM, 31 {AÀ vijyE˜Aew mwÍiv¯EÛAÅ qeÀR vI“iÇniÝM ŒdYM puRE˜Æ v¯ •tH {AÀ aÍyHÆ nÇkAM. o¯ EhAmyA gmAyi {An« yEhAvyHÆ nÇkAM.ÿ 32 anÙrM yiPH t AhH aE—AnY¯ew ÐlE˜Æ EpAyi. aE—AnY¯mAyi yiPHtAhH Ž·@m…“i. aver EtAløiŠAÀ yEhAv aven shAyic•@. 33aErAEvÄ ngrM m…tÇ mi•I˜ungrM ver avÀ aver EtAløic•@. yiPHtAhH ö¯p« ng rÍÅ piwiec• w …Ï. anÙrM avÀ ŒEbÇ-ekrAmiMngrM ver aE—AnY ErAw… y…ÖM ecyH t …. yi AEylukAÄ aE—AnYer EtAløic•@. aE—AnYÄŠH atH vlieyA¯ prAjymAyi¯Ý. 34 yiPH t AhH misH p yiElÆ mwÍi E–Ayi. yiPH t AhH teÀR vI“iElÆ EpAyE–AÅ aveÀR puÒi aven kANAÀ vI“iÇni•H öRÍivÝ. avÅ tÛu¯mI“@ky…M n] ˜ M ec•@ky…mAyi ¯Ý. aveÀR oEreyA¯ puÒiyAyi¯Ý avÅ. yiPHtAhH aveL vLer sHEnhi c• i ¯Ý. yiPH t AhinH m·@ puÒãAErA puÒimAErA ŸìAyi¯•ilÂ. 35teÀR vI“iÇ ni•H ŒdYM puRE˜ŠiRÍi v•tH teÀR puÒiyAeNÝ kì yiPHtAhH teÀR d…+KM èkwi–iŠAÀ sVÙM vOÍÅ vlic•@kIRi. q•i“vÀ pR’u, þqeÀR mkEL! nI qe• kxHw˜ilAŠiyElÂA. nI qe• vLer vLer d…+KitnAŠiyiriÆ Ý. {AÀ yEhAvEyAw… o¯ vAgHdAnM ecyHti¯Ý. qniŠ« mA·A½M p·ilÂ!ÿ 36 aE–AÅ yiPHtAhieÀR puÒi av EnAw… pR’u, þa–A, aÍH yEhAvEyA ewA¯ vAgHdAnM ecyHt…. atinAÇ aÍH atH pAliŠNM. aÍH ec•Aem•u pR ’tH qÙAyAluM ec•@k. aÍy…ew 29

zÒ@ŠLAy aE—AnYer EtAlø i ŠAÀ yEhAvyANElÂA aÍey shAyic•tH.ÿ 37 anÙrM yiPHtAhieÀR puÒi av ¼ew pitAviEnAw… pR’u, þq•AÇ qniÆEvìi öQ o¯ kArYM ŒdYM ec•†. rìu mAsE˜ŠH o·yHŠAyiriŠAÀ qe• a½vdiÕ. qe• mlkLiElÆ EpA› vAÀ a½vdiÕ. {AÀ vivAhM k}iÆ kEyA ›“ikeL èsviÆkEyA ecyHti “ilÂ. atinAÇ qe•y…M qeÀR œ“@kA ery…M o•ic•@ kryAÀ EpAkAÀ a½vdi c•AluM.ÿ 38 yiPHtAhu pR’u, þEpAyi aÍen ecyHEtA~.ÿ yiPHtAhH aveL rìu mAs E˜ŠH d†ErŠyc•@. yiPHtAhieÀR puÒi y…M av¼ew œ“@kA¯M pÄv•tÍLiÇ tAm sic•@. avÅŠH vivAhM k}iŠA½M ›“i kÅŠu jãM nÇ›vA½M k}iyA˜tiÇ avÄ kr’u. 39 rìu mAsͼew avsAnM yiPHtA hieÀR puÒi av¼ew pitAvieÀRyw… E˜Æ mwÍiey˜i. yiPHtAhH yEhA vEyAw… vAgH d AnM ecyH t tH pAlic• @ . yiPHtAhieÀR puÒi o¯ kAlÏM Œ¯ mAy…M eelMgikbÓ˜iÇ ŽÄe–“ilÂ. atinAÇ ötH yi AEyliÇ orAcAr mAyi mARi. 40qlÂA vÄxvuM yi AEy liel OIkÅ gielyAdiel yiPHtAhi eÀR puÒiey a½sHmric•@. qlÂA vÄx vuM nAlu divsM yi AEyÇOIkÅ yiPHtAhieÀR puÒiÆEvìi kr’u.

yiPt H AµM qªyIm…M qªyImieÀR EgAÒŠAÄ tͼew BwãAer m…}uvÀ viLic•@œ“i. an ÙrM avÄ ndi m…Ric•@kw•H sAEPA¿ ngr˜iElÆ EpAyi. avÄ yiPHtAhi EnAw… pR’u, þaE—AnYErAw…™ y…Ö ˜iÇ niÍeL shAyiŠAenÙANH {ÍeL viLiŠAti¯•tH? {ÍÅ nie• nieÀR vI“i½™ilAŠi vIw… k˜iÆM.ÿ 2 yiPHtAhH avErAwH mRupwi pR’u, þaE—AnYÄ nm…ŠH vLeryDikM èzHn ÍÅ ŸìAŠiyi¯Ý. atinAÇ {A½M qeÀR Œ¼k¼M avErAw… y…ÖM ecyHt…. {AÀ niÍeL viLic•@evÜiluM niÍÅ {ÍeL shAyiŠAÀ v•il .3 niÍÅ {ÍeL shAyic•ielÂÝ {AÀ kìu. atinAÇ {AeneÀR sVÙM jIvÀ te• apkwe–w…˜i aE—AnYErAw… y…ÖM ec•AÀ ndi kwÝEpAyi. aver EtAløi ŠAÀ yEhAv qe• shAyic•@. öE–AÅ niÍeLÙinANH qE•Aw… y…ÖM ec•AÀ v•iriÆ•tH?ÿ 4 anÙrM yiPHtAhH, gielyAd…kAer o•ic• @ viLic• @ œ“i. avÄ qªyIM EgAÒŠAErAw… y…ÖM ecyHt…. gielyAd… kAer apmAnic•«ekAìANH avÄ qª yIMkAErAw… y…ÖM ecyHttH. avÄ pR ’u, þniÍÅ gielyAd…kAÄ qªyIm… kAriÇ avEzxiÆ•vrlÂAet me·AÝ mlÂ! niÍÅŠH sVÙmAyi ÐlM EpAlu milÂ. niÍLiÇ o¯ viBAgM qªyIm…kA¯

12


257 ewy…M o¯ BAgM mnEšy…Ew«mANH.ÿ giel yAd…kAÄ qªyIm…kAer EtAløic•@. 5 jnÍÅ EyAÄ”AÀndi ›Ruek kw•i ¯• ÐlÍÅ gielyAd…kAÄ piwiec•w… Ï. Œ ÐlÍÅ qªyImieÀR rAjYM very…ìAyi¯Ý. qE–Ae}ÜiluM qª yImiÇ avEzxiÆ• orAÅ ndiyiElÆ v•H, þ{AÀ ndi m…Ric•@ kwŠe“?ÿ qÝ EcAdic•AÇ gielyAd…kAÄ avEnAw…, þnI qªyIm…kArnAENAÿ qÝ EcAdiÆM. þalÂÿ q•vÀ pR’AÇ, 6avÄ pRy…M, þüziEb•Ael˜Hý qÝ pRy…k.ÿ qªyIm… kAÄŠH atH zriyAyi Ÿc•riŠAÀ k}iyilÂ. ayAÅ þsiEb•Ael˜Hÿ qÝ Ÿc•riÆM. aÍen ayAÅ þsiEb•Ael˜Hÿ qÝ pR’AÇ ayAÅ qªyIm…kArnAeN•H gielyAd…kAÄŠH mnÈilA›M. atinAÇ avÄ aven Œ kwviÇvc•@ vDiÆM. avÄ nAlø ˜ IrAyirM qªyIm…kAer vDic•@ 7 yiPHtAhH ŒRu vÄxE˜ŠH yi AEy lukA¯ew nYAyADipnAyi¯Ý. anÙrM gielyAd…kArnAy yiPH t AhH mrNmw ’u. avÄ aven gielyAdiel av eÀR p“N˜iÇ sMsHkric•@. nYAyADipnAy öbs H AÀ yiPHtAhieÀR mrNEzxM öbHsAÀ qe•ArAÅ yi AEylieÀR nYAyADip nAyi¯Ý. Eb˜HElehMngrŠArnAyi ¯Ý öbHsAÀ. 9öbHsAnH m…–« puÒ ãA¯M m…–tH puÒimA¯m…ìAyi¯Ý. av eÀR bÓuŠLlÂA˜ver vivAhM k}iŠ Nem•vÀ teÀR m…–« puÒimAErAw…M niÄE”zic•i¯Ý. ayAÅ teÀR bÓuŠ LlÂA˜ m…–« OIkeL keìÏky…M aver aveÀR puÒãAÄ vivAhM k}i Æky…M ecyHt…. öbHsAÀ Ž}u vÄx E˜ŠH yi AEylukA¯ew nYAyADipnA yi¯Ý. 10anÙrM öbHsAÀ mrNmw’u. Eb˜HElehMngr˜iÇ avÀ sMsHkri Še–“@. 8

nYAyADipnAy ŽElAÀ öbHsA½ EzxM ŽElAÀ qe•ArALA yi¯Ý yi AEylukA¯ew nYAyADipÀ. esbUlUÀEgAÒŠArnAyi¯Ý ayAÅ. ayAÅ pÏ vÄxE˜ŠH yi AEylukA ¯ew nYAyADipnAyi¯Ý. 12anÙrM esbUlUÀEgAÒŠArnAy ŽElAÀ mri c•@. ayAÅ esbUlUÀEdze˜ a•AElA niÇ sMsHkriŠe–“@. 11

abE H dAÀ q• nYAyADipÀ ŽElAeÀR mrNEzxM hiElÂlieÀR puÒnAy abHEdAÀ qe•ArAÅ yi A EylukA¯ew nYAyADipnAyi¯Ý. ayAÅ pirAETAÀ ngrŠArnAyi¯Ý. 14 abH E dAnH nAlø « puÒãA¯M m…–« pQÒãA¯M ŸìAyi¯Ý. avÄ q}up« k}utk¼ew puR˜H sÉric•i¯Ý. abH EdAÀ q“@ vÄxŠAlM yi AEylukA¯ew nYAyADipnAyi¯Ý. 15anÙrM hiEl lieÀR puÒnAy abHEdAÀ mric•@. pirA ETAÀngr˜iÇ avÀ sMsHkriŠe–“@. 13

nYAyADipãAÄ 12:5-13:10

qªyIMEdz˜Ayi¯Ý pirAETAÀ. amA ElkYÄ vsic•i¯• mlçEdz˜Ayi¯Ý ötH. ziMEzAeÀR jnnM yi AEylukAÄ vIìuM tiã ec•@ •tH yEhAv kìu. atinAÇ av¯ ewEmÇ nAlø« vÄxM BrNM nw˜AÀ yEhAv ePlisHtYer a½vdic•@. 2 EsArATu ngrŠArnAy mEnAhA qe•ArA¼ìAyi¯Ý. dAeÀR EgAÒŠAr nAyi¯Ý ayAÅ. mEnAhyHŠH o¯ BArY y…ìAyi¯Ý. avÅ vÓYyAyi¯Ý. 3 yEhAvy…ew d†tÀ mEnAhy…ew BArY yHŠH ètY•e–“@. avÀ pR’u, þnI vÓYyANH, pE• nI gÄBM DriÆky…M nineŠA¯ puÒ½ìA›ky…M ec•@M. 4 vIE’A mdYEmA nI ›wiŠ¯tH. a²Ö mAy* B•NM k}iŠ¯tH. 5 qÚekAeì •AÇ nI gÄBiNiyANH. nineŠA¯ puÒ½ ìA›M. avÀ vizixHwmAy rItiyiÇ av eÀR jnn˜inH m…Û@te• eedv˜inH smÄ–iŠe–w…M+ avÀ o¯ nAsIÄ Œyi riÆM. atinAÇ nI oriŠluM aveÀR m…wi m…RiŠ¯tH. aveÀR jnn˜i½ m…Ûu te• avÀ eedv˜iEÀRtAyiriÆM. ePlisH t Y¯ew zåiyiÇ ni•vÀ yi AEylukAer r•iÆM.ÿ 6 anÙrM avÅ teÀR BĘAvieÀR aw…ŠElÆ EpA›ky…M ŸìAy kArYÍÅ ayAELAw… pRy…ky…M ecyHt…. avÅ pR’u, þo¯ eedvpu¯xÀ qeÀR aw… E˜Æ vÝ. ayAÅ eedv˜ieÀR o¯ d†tenE–Ael kANe–“@. avÀ qe• Bye–w…˜i. avÀ qviewni•ANH v• et•H {AnvEnAw… EcAdic•ilÂ. avÀ qE•AwH aveÀR Ep¯ pR’ilÂ. 7 pE•, avenE•Aw… pR’u, ünI gÄBiNiyANH, nI o¯ puÒen èsviÆky…M ec•@M. vIE’A m·@ mdYEmA ›wiŠ¯tH. a²Ö B•NM k}iŠ¯tH. kArNM Œ zi² vizi xHwmAy o¯ rItiyiÇ eedv˜i½ smÄ –iŠe–w…M. jniÆ•ti½ m…Ûum…tÇ mr NMvery…M avÀ eedv˜iEÀRtANH.ýÿ 8 anÙrM mEnAh yEhAvEyAw… èAÄ Øic•@, þyEhAEv, dyvAyi Œ eedv pu¯xen vIìuM {ÍL@ew aw…E˜ŠH ayyHÆk. Ÿwen piRŠAniriÆ• zi² vi½Evìi {ÍÅ qÚ ec•Nem•H avÀ {ÍeL pWi–iŠe“.ÿ 9 mEnAhy…ew èAÄØn eedvM Ek“@. eedv˜ieÀR d†tÀ Œ OIy…ew aw… E˜Æ vIìuM vÝ. avÅ o¯ vyliÇ öriÆkyAyi¯Ý. av¼ew BĘAvAy mEnAh avELAewA–M ŸìAyi¯•il . 10 atinAÇ avÅ teÀR BĘAviEnAw… pRyAEnAwi. þayAÅ tiriek v•iriÆ Ý! m…eÛA¯ divsM qeÀR aw…Ïv• vÀ ötA öviewey˜iyiriÆÝ!ÿ

13

a²ÖmAy aTvA þasVIkArYM.ÿ ²ÖmlÂA ˜EtA eedvArDnyHŠH ŸpEyAgiŠAnAvA ˜EtA ŒytH. ²ÖvuM a²ÖvumAy kArYÍ eLec• A l i p}yniym˜ilu™ c“ÍÅŠH ElvY 11-15 kA¹k.


nYAyADipãAÄ 13:11-14:9

258

11

mEnAh q}uE•·@ teÀR BArYEyAewA –M EpAyi. ayA¼ew aw…e˜˜iy E–AÅ avÀ EcAdic•@, þm…ÛH qeÀR BArY EyAw… sMsAric• aEt Œ¼ te•yAENA aÍH?ÿ d†tÀ pR’u, þaEt.ÿ 12 atinAÇ mEnAh EcAdic•@, þaÍu pRy…•«EpAel sMBviÆem•H {AÀ k¯«Ý. ›“i Ž«trM jIvitmAyiriÆM nyiÆk? qÙAyiriÆM aveÀR èv] ˜i?ÿ 13 yEhAvy…ew d†tÀ mEnAhEyAw… pR’u, þ{AÀ pR’ kArYÍeLl A M nieÀR BArY ec•NM. 14 þo¯ m…Ùiriv™iyiÇ ŸìA›•etA ÝM avÅ ti•¯tH . vIE’A mdYEmA avÅ ›wiŠ¯tH . a²ÖB•NemAÝM avÅ ti•¯tH. avELAw… {AÀ ec•AÀ kløic•etlÂAM avÅ ec•NM.ÿ 15 anÙrM mEnAh yEhAvy…ew d†t EnAw… pR’u,þ›Rc•@smyM aÍH {Í ELAewA–m…ìAkNem•H {ÍÅ Œ#hi ÆÝ. aÍyH Æ Evìi o¯ EkAlA“iÀ ›“iey pAke–w…˜AÀ {ÍÅ Œ#hi ÆÝ.ÿ 16yEhAvy…ew d†tÀ mEnAh EyAw… pR’u, þnI qe• EpAkAn½vdi c•ielÂÜiluM niͼew B•NM {AÀ k}i ŠilÂ. q•AÇ qeÙÜiluM t•ARAŠAÀ ninŠA#hm…eìÜiÇ atH o¯ EhAmyA gmAyi yEhAvyHÆ smÄ–iÆk.ÿ avÀ yTAÄؘiÇ yEhAy…ew d†tnAyi¯ e••H mEnAhyHŠH aRiyilÂAyi¯Ý. 17 aE–AÅ mEnAh yEhAvy…ew d†t EnAw… pR’u, þnieÀR EperÙANH. nI pR’etlÂAM sMBviÆEÛAÅ nie• mh tVe–w…˜AmElÂA q•«ekAìANH {Í LtH aRiyAnA#hiÆ•tH . ÿ 18yEhAv y…ew d†tÀ pR’u, þnI qÙinAeNeÀR Ep¯ EcAdiÆ•tH? ninŠH atH vizVsi Æk atH - tkrmAyiriÆM.ÿ 19anÙrM mEnAh o¯ EkAlA“iÀ›“iey o¯ pAR yiÇ bliyÄ–ic•@. avÀ Œwien bli yÄ–iÆky…M atH-tÍÅ èvĘiÆ •vnAy eedv˜inH o¯ DAnYbliyÄ –iÆky…M ecyHt…. 20mEnAhy…M aveÀR BArYy…M sMBvÍeLAeŠ nirI•iÆkyA yi¯Ý. yAgpIW˜iÇniÝM ŒkAz˜i ElÆ tInALÍÅ ŸyÄ•E–AÅ yEhAv y…ew d†tÀ agHniyiÇ sVÄ‹˜iElÆ kyRiE–Ayi! ö« kìE–AÅ mEnAhy…M BArYy…M eed v˜i½ m…ÛiÇ vNÍi nmsH k ric• @ . 21 ayAÅ yEhAvy…ew d†tnAyi¯Ýev •H mEnAhyHŠH ow…viÇ mnÈilAyi. Œ d†tÀ vIìuM avÄÆ ètY•e–“ilÂ. 22 mEnAh teÀR BArYEyAw… pR’u, þn—Å eedve˜ kìu! ö« m†lM tIÄc• yAy…M n—Å mriÆM!ÿ 23 q•AÇ aveÀR BArY avEnAw… pR ’u, þyEhAvyH Æ ne— ekAl N em •ilÂ. avnH ne— ekAlÂNemÝìAyi¯ e•ÜiÇ n—…ew EhAmyAgEmA DAnYb liEyA avÀ sVIkriÆmAyi¯•il . öetAÝM avÀ ne— kANiÆky…milÂA

yi¯Ý. öŠArYÍÅ avÀ nE—Awu pR y…ky…milÂAyi¯Ý.ÿ 24 aÍen Œ OIyH Š H orA¿›“i piRÝ. avÅ avnH ziMEzAÀ qÝ Epri“@. ziMEzAÀ vL¯ky…M yEhAv av en a½#hiÆky…M ecyHt…. 25avÀ mhEndAnilAyi¯•E–AÅ yEhAvy…ew Œ´AvH avniÇ èvĘiŠAÀ «wÍi. EsArAyHÆM qsHtAEyAli½M öwyHÆ™ ngrmAyi¯Ý atH. ziMEzAeÀR vivAhM ziMEzAÀ timHnAngr˜iElŠiRÍi E–Ayi. avÀ aview o¯ ePli sHtYy…vtiey kìu. 2vI“iÇ mwÍiey ˜iyE–AÅ avÀ teÀR mAtApitAŠ ELAw… pR’u, þtimH n yiÇ {AenA¯ ePlisHtYŠAriey kìu. niÍÅ aveL qniÆ BArYyAyi trNM. qniŠveL vivAhM k}iŠNM.ÿ 3 aveÀR mAtApitAŠÅ mRupwi pR ’u,þnI o¯ ePlisHtYŠAriey vivAhM k}iŠAnA#hiÆÝEvA? ninŠH vivAhM k}iÆvAÀ yi AEyliÇ o¯ ep¿›“i yil E yA? avÄ pricH E CdiŠe–“vÄ œewyl . ÿ pE• ziMEzAÀ pR’u, þaveL qniŠAyi Enw…k! aveLyANH qniÆ EvìtH!ÿ 4yEhAvy…ew Œ#hM atAyi¯Ýev•H ziMEzAeÀR mAtApitA ŠÅŠRiyil A yi¯Ý. ePlisH t YÄeŠ tier qeÙÜiluM ec•AÀ yEhAv o¯ mAÄ‹M aEnVxiÆkyAyi¯Ý. aE–AÅ ePlisH t YÄ yi AEylukAÄÆEmÇ BrNM nwÏkyAyi¯Ý. 5 ziMEzAÀ teÀR mAtApitAŠeLA•ic•H timHnAngr˜iElŠiRÍiE–Ayi. Œ ng r˜inw…Ï™ m…ÙiriE˜A–…kÅver avÄ EpAyi. aview o¯ siMhÆ“i epe“•H alRieŠAìH ziMEzAeÀREmÇ cAwi vI¹! 6 yEhAvy…ew Œ´AvH mhA zåiEyAew ziMEzAniElÆ vÝ. avÀ evRuMeekekAìH siMhe˜ vlic•@kIRi. atvnH anAyAsM k}i’u. aetA¯ ›’Awien piLÄÆ•«EpAel q¼– mAyi¯Ý. q•AÇ tAenÙA¹ ecyHt et•H ziMEzAÀ teÀR mAtApitAŠELAw… pR’ilÂ. 7 ati½EzxM ziMEzAÀ ngr˜iEl ŠiRÍiec• • H ePlisH t YŠAriy…mAyi sMsAric•@. avÅ aven sEÙAxi –ic•@. 8›eR divsÍÅÆEzxM Œ ePli sHtYŠAriy vivAhM ec•AÀ ziMEzAÀ mwÍivÝ. v}iyiÇ c˜ siMhe˜ kANAnvÀ EpAyi. siMh˜ieÀR zrIr ˜iÇ o¯ p·M EtnIc•kÅ öriÆ•tH avÀ kìu. av ›eR Et½ìAŠiyi ¯Ý. 9 ziMEzAÀ teÀR eekkÅ ekAìH ›eR Etenw…Ï. avÀ Et½M k}ic•@ ekAìH nwÝ. mAtApitAŠ¼ew aw…e˜ ˜iyE–ALvÀ avÄÆM ›eR EtÀ ekAw… Ï. av¯M atH k}ic•@. pE•, c˜ o¯ siMh˜ieÀREmÇ ni•ANH tAÀ Œ EtÀ qw…˜et•H avÀ avErAw… pR ’ilÂ.

14


259 10

ziMEzAeÀR pitAvH ePlisH t YŠA riey kANAÀ EpAyi. vrÀ o¯ vi¯•H o¯Æk q•tAyi¯Ý ŒcArM. ati nAÇ ziMEzAÀ o¯ vi¯Ý nÇki. 11avÀ vi¯e•A¯Æ• kArYmRi’H ePlisHtYÄ m…–« pu¯xãAer avEnAewA–mAyi riŠAÀ ayc•@. 12 aE–AÅ ziMEzAÀ Œ m…–« EpErAw… pR’u, þ{AÀ niÍELAewA¯ kT pR ye“. öQ vi¯•H Ž}u divsE˜ŠH nIìu niÇÆM. atiniwyHŠH Ÿ˜rM keì˜AÀ niÍÅ æmiÆk. öQ kwMkTyHŠH Ÿ˜rM nÇkAÀ niÍÅÆ k}i’AÇ {AÀ niÍ ÅŠH m…–« linÀ ›–AyͼM m…–« mA·vOͼM trAM. 13pE• Ÿ˜rM keì ˜AÀ niÍÅÆ k}i’ielÂÜiÇ niÍÅ m…–« linÀ ›–AyͼM m…–«mA· vOͼM qniÆ trNM. ÿatinAÇ m…–« Ep¯M pR’u, þnieÀR kT EkÅ Še“.ÿ 14 ziMEzAÀ avErAw… öQ kwMkT pR ’u, þtiÝ•vniÇ ni•H ti•AenEÙA ŸìAyi. zåniÇ ni•H qEÙA mDurm… ìAyi.ÿ m…–« Ep¯M ati½˜rM kìupiwi ŠAÀ m†Ý divsM æmic•@evÜiluM avÄ Šti½ k}i’ilÂ. 15nAlAM divsM avÄ ziMEzAeÀR BArYy…ew aw…e˜˜i. avÄ pR’u, þ{ÍeL etìikLAŠAnAENA niÍÅ •Nic•@ v¯˜iytH. nI nieÀR BĘAviÇni•H öQ kwMkTy…ew Ÿ˜rM kQzlE˜Aew EcAĘieyw…ŠNM. öti eÀR Ÿ˜rM nI {ÍÅÆ vAÍi˜•iel ÜiÇ nie•y…M nieÀR pit]Bvn˜iel lÂAvery…M {ÍÅ ¡“@ekAlÂ@M.ÿ 16 atinAÇ ziMEzAeÀR BArY aveÀR yw…e˜˜i kr’u«wÍi. avÅ pR ’u, þaeÍe• evRuÆÝ. aÍH yTAÄ Ø˜iÇ qe• sHEnhiÆ•ilÂ. aÍH qeÀR Œ¼kELAw… o¯ kwMkT pR’u, atieÀR Ÿ˜rM qE•Aw… pR’i“@milÂ.ÿ atinAÇ ziMEzAÀ avELAw… mRupwi pR ’u, þqeÀR mAtApitAŠELAw…EpAluM {AÀ pR’i“ilÂ. pie•Ùi½ niE•Aw… {AÀ a« pRyNM?ÿ 17 ziMEzAeÀR BArY Ž}u divse˜ vi¯ •ieÀR bAŠi divsÍÅ m…}uvÀ kr ’u. atinAÇ Ž}AM divsM avsAnM avÀ Œ kwMkTy…ew Ÿ˜rM avELAw… pR’u. avÅ aven aÒmAÒM zlY e–w…˜iytinAlANH avÀ avELAw« pR’tH. anÙrM avÅ teÀR Œ¼k ¼ew aw…˜H ec•H kwMkTy…ew Ÿ˜rM avÄŠu pR’uekAw…Ï. 18 atinAÇ Ž}AM divsM sUrYÀ asHt miÆ•ti½m…ÛH ePlisH t YÄ ziMEzA eÀR aw…e˜˜i Ÿ˜rM pR’u, þEtni EnŠAÅ mDurm…™etÙH? siMhE˜ŠAÅ zåmAyetÙH?ÿ aE–AÅ ziMEzAÀ avErAw… pR’u, þniÍÅ qeÀR p²vien ŸpEyA gic•H Ÿ}utilÂAyi¯ÝevÜiÇ niÍÅ qeÀR kwMkTyH Š H Ÿ˜rM kìupiwiÆmAyi¯ •ilÂ!ÿ

nYAyADipãAÄ 14:10-15:8 19

ziMEzAnH vLer EkApm…ìAyi. yEhA vy…ew Œ´AvH mhAzåiEyAew ziMEzA niElÆ vÝ. avÀ asHkElAÀngr ˜iElŠiRÍiE–Ayi. avÀ Œ ngr ˜iÇ m…–« ePlisH t Yer vDic• @ . q•i“H avÀ m]tzrIrÍLiÇniÝM m…}u vÀ vOͼM sVÏM qw…Ï. avÀ Œ vOÍÅ ekAìuv•H teÀR kwM kTyHŠH Ÿ˜rM pR’vÄŠH ekAw…Ï. q•i“vÀ teÀR pit] B vn˜iElÆ EpAyi. 20ziMEzAÀ teÀR BArYey œew ekAìuEpAyilÂ. vivAhEvLyiel mN vALeÀR EtA}À aveL qw…Ïvc•@.

ziMEzAÀ ePlist H YÄŠH èzn H ͼìAÆÝ EgAtÛieÀR viLevw…–… smymA yE–AÅ ziMEzAÀ teÀR BArYey s•ÄziŠAÀ EpAyi. avÀ o¯ ›’A wien s—AnmAyi k•ielw…Ï. avÀ pR’u, þ{AeneÀR BArYy…ew m…RiyiEl Æ EpA›Ý.ÿ q•AÇ av¼ew pitAvH ziMEzAen akÏ kw˜ivi“ilÂ. 2av ¼ew pitAvH ziMEzAEnAw… pR’u, þnI aveL evRuÏev•H {AÀ k¯ti. ati nAÇ {AnveL mNvALEtA}nH vivAhM k}ic•@ekAw…Ï. av¼ew aniy˜i œw… tÇ su•riyANH . nI aveL qw…Ï ekA_k.ÿ 3 q•AÇ ziMEzAÀ avEnAw… pR’u, þöE–AÅ qniÆ niÍÅ ePlisHtYer ŸpáviŠAÀ tŠkArNmAyi. o¯˜¯M qe• ›·e–w…ÏkyilÂ.ÿ 4 atinAÇ ziMEzAÀ puRE˜ÆEpAyi m…ÞRH ›RuŠãAer piwic•@. avÀ öQrìH ›RuŠãAer avy…ew vAlukÅ œ“ieŠ“i EjAfikLAŠi. q•i“H avÀ oAErA EjAfi ›RuŠãA¯ewy…M vAluk¼ew öw yiÇ oAErA pÙM evc•@ek“i. 5 ›RuŠãA ¯ew vAlukÅŠiwyil u ™ pÙÍÅ ziMEzAÀ k˜ic• @ . q•i“vÀ ›RuŠ ãAer ePlisH t Y¯ew DAnYvylukLi ElÆ oAwic•@vi“@. aÍen avÀ av ¯ew vylukLiÇ vLer ecwik¼M ekAyHt DAnYŠ·k¼M k˜ic•@kL’u. av¯ew m…ÙiriE˜A–…k¼M olIvumrͼM avÀ k˜ic•@. 6 ePlisHtYÄ EcAdic•@, þŒrA Ni« ecyHttH?ÿ cilÄ avErAw… pR’u, þtimHnŠAreÀR jAmAtAvAy ziMEzAnA NitH ecyHttH. avniÍen ec•AÀ kAr NM aveÀR a—Ayiy–À aveÀR BArY ey mNvALeÀR EtA}½ ekAw…˜tANH.ÿ atinAÇ ePlisHtYÄ ziMEzAeÀR BArY eyy…M av¼ew pitAvieny…M ¡“@ ekAÝ. 7 anÙrM ziMEzAÀ ePlisHtY ErAw… pR’u, þniÍÅ öQ tiã qE•Aw… ecyHt…. atinAÇ {Anini niÍELAw…M aÍen ec•@M. qeÀR ètikArM {AÀ niÍL@ewEmÇ tIÄÆM!ÿ 8 anÙrM ziMEzAÀ ePlisHtYer Œƒ mic•@. avÀ avriÇ nirvDi Epery…M ekAÝ. q•i“vÀ o¯ •hyiÇ EpAyi tÍi. ŽtAmiel pAR qÝ EprAy Ðl

15


nYAyADipãAÄ 15:9-16:8 9

260

˜Ayi¯Ý Œ •h. ePlisHtYÄ ey¸d yiElÆ EpAyi. Elhi qÝ EprAy o¯ Ðl˜inw…˜H avÄ niÝ. av¯ew eesnYM aview pALymwiÆky…M y…Ö ˜i½ t•AeRw…Æky…M ecyHt…. 10ey¸d y…ew EgAÒŠAÄ avErAw… EcAdic• @ , þniÍÅ ePlisHtYÄ qÙinANiview {ÍELAw… y…ÖM ec•AÀ v•iriÆ•tH?ÿ avÄ mRupwi pR’u, þziMEzAen etr ’ANH {ÍÅ v•tH . {ÍÅŠven twvukArnAŠNM. avÀ {ÍELAw… ecyH t d…xH w tkÅŠH {ÍÅŠven zi•iŠNM.ÿ 11 anÙrM ey¸dy…ew EgAÒ˜iÇe–“ m†vAyirM EpÄ ziMEzAeÀR aw…E˜Æ EpAyi. ŽtAmiel pARyHŠw…Ï™ •h yiElŠANvÄ EpAytH. avÄ avEnAw… EcAdic•@, þnI qÙANH {ÍELAw… ecyH ttH. ePlisHtYrANH {ÍeL BriÆ• et•H ninŠRiyilÂAyi¯E•A?ÿ ziMEzAÀ mRupwi pR’u, þaverE•Aw… ecyHt kArYÍÅŠH aver zi•iÆk mAÒEm {AÀ ecyHti“@Z.ÿ 12 aE–AÅ avÄ ziMEzAEnAw… pR’u, þ{ÍÅ nie• piwic•@ek“AÀ v•tANH. {ÍÅ nie• ePlisHtYer ŽløiŠAÀ EpA›Ý. ÿziMEzAÀ ey¸dyiÇniÝ v•vErAw… pR’u, þniÍeLe• Ÿpávi ÆkyielÂe•niŠH ŸR–… trNM. ÿ13ey¸d ŠAÄ pR’u, þ{ÍÅ s—tiÆÝ. {ÍÅ nie• piwic•@ek“i ePlisHtY ÄŠH ekAw…Æk mAÒEm ec•†. {ÍÅ nie• ekAlÂ@kyiel•H vAgHdAnM ec•@ Ý.ÿ aÍen rìu putiy kyRukÅ ekAìH avÄ ziMEzAen piwic•@ ek“i. avÄ aven pARyiel •hyiÇniÝ ekAìuEpAyi. 14 ziMEzAÀ ElhiyiElÆ v•E–AÅ ePlisHtYÄ aven kANAÀ vÝ. avÄ Œh A dic• H a“hsiÆÝìAyi¯Ý. aE–AÅ yEhAvy…ew Œ´AvH mhAzåi EyAew ziMEzAniÇ vriky…M ziMEzAÀ kyRukÅ epA“iÆky…M ecyHt…. k˜iy crw…kÅEpAel kyRukÅ d…Äb•lmAyi E–Ayi. Ÿ¯ki vIN«EpAel kyRukÅ aveÀR k•iÇniÝM tAe} vI¹. 15 ziMEzAÀ o¯ c˜ k}uty…ew tAwieylÂH keìw…Ï. Œ tAwieyl @ ekAìvÀ ŒyirM ePlisHtYer ekAÝ. 16anÙrM ziMEzAÀ pR’u, o¯ k}uty…ew tAwieylÂ@ekAìH ŒyirM Eper {AÀ ekAÝ! o¯ k}uty…ew tAwi eylÂ@ekAìH aver {AÀ vlieyA¯ œn yAŠi. 17 ziMEzAÀ öÒy…M pR’H tAwieylÂH nil˜i“@. atinAÇ Œ Ðl˜i½ rAm˜H Elhi qÝ Epri“@. 18ziMEzAnH vLer dAhic•@. atinAlvÀ yEhAv EyAw… Ek¹. avÀ pR’u, þ{AÀ aÍ y…ew B]tYÀ. aÍH qniŠH öQ mhAvijyM nÇki. dyvAyi {AniE–AÅ dAhic•@ mriŠAniwyAk¯Et. pricHECdiŠe–wA ˜vrAÇ {AÀ piwiŠe–wAety…miriEŠ NEm.ÿ

19

ElhiyiÇ nil˜H o¯ dVArm…ìAyi ¯Ý. eedvM Œ dVAre˜ piLÄÝ. atiÇ ni•H jlM èvhic•@. ziMEzAÀ Œ jlM ›wic•H ŒzVsic•@. avnH vIìuM zåi a½Bve–“@. atinAlvÀ Œ nI¯R vey ŽÀhEŠAEr* qÝ viLic•@. öÝM Elhingr˜iÇ a«ìH. 20 aÍen ziMEzAÀ ö¯p«vÄx ŠAlM yi AEylukA¯ew nYAyADipnAyi¯Ý. ePlisHtY¯ew kAl˜Ayi¯Ý atH. ziMEzAÀ gÈngr˜iElÆ EpA›Ý o¯ divsM ziMEzAÀ gÈ ngr˜i ElÆ EpAyi. avÀ aview o¯ EvzYey kìu. Œ rAÒiyiÇ avELA ewA–M tÍAÀ avÀ EpAyi. 2gÈyiel jnÍELAwH cilÄ pR’u, þziMEzAÀ öview v•iriÆÝ.ÿ avÄ aven ekAlÂAnA#hic•@. atinAÇ avÄ Œ ÐlM vL’u. avÄ ziMEzA½Evìi oLic•@ kA˜i¯Ý. avÄ rAÒi m…}uvÀ ngrkvAw˜i½ smIpM tÍi. rAÒi m…}u vÀ avÄ zbHdm…ìAŠAetyi¯Ý. avÄ prsH p rM pR’u, þèBAtmA›EÛAÅ n—Å ziMEzAen ekAlÂ@M. 3 q•AÇ ziMEzAÀ pAtirAÒiverEy EvzYEyAewA–M tÍiy…Z. ziMEzAÀ ng rkvAw˜iel vAtilukÅ pRiec•w…Ï. avÀ Bi˜iyiÇniÝM kt›kÅ pRi ec•w…Ï. ziMEzAÀ kt›k¼M rìH k“L k¼M ktkieÀR sA•k¼M qw…Ï. av eylÂAM teÀR EtALiÇevc•H ziMEzAÀ, ehEéAÀngr˜inw…Ï™ ›•iÀm…k LiElÆ kyRiE–Ayi.

16

ziMEzA½M edlIly…M pi•IwH ziMEzAÀ edlIl qÝ EprAy o¯ OIy…mAyi Eèm˜ilAyi. EsAErŠH tA}H v rŠAriyAyi¯Ý avÅ. 5ePli sH t YBrNADikArikÅ edlIly…ewyw… E˜Æ EpAyi. avÄ pR’u, þziMEzAen öÒ zånAÆ•etÙAeN•H {ÍÅŠ RiyNM. avniÇni•H kQzlpUÄv•M Œ rhsYM EcAĘieyw…ŠAÀ nI æmiŠNM. aE–ALven qÍen piwic•@ ek“Aem•H {ÍÅŠRiyAÀ k}iy…M. aE–AÅ {ÍÅ Šven niy×iŠA½mA›M. nI aÍen ecyHtAÇ {ÍELAErA¯˜¯M ninŠH ö¯ p˜iey“@ pQìH ev™i vItM nÇ›M 6 atinAÇ edlIl ziMEzAEnAw… EcAdi c• @ , þnI qÍenyANiÒ zånA›• et•H qE•Aw… pRy†. nie• ŒÄeŠÜi luM piwic•@ ek“A½M niÈhAynAŠA½M qÍen k}iy…M?ÿ 7 ziMEzAÀ mRupwi pR’u, þaDikM ŸN ÍA˜ Ž}u putiy {A¹ ekAìu mAÒEm qe• ŒÄeŠÜiluM bÓiŠAnAœ, ŒerÜiluM aÍen ecyH t AÇ {AÀ m·Aery…M EpAel d…Äb•lnAyi˜I¯M.ÿ 8 anÙrM ePlisHtYBrNADikArikÅ Ž}u putiy {A¹kÅekAìu v•H edlI lyHŠH ekAw…Ï. Œ {A¹kÅ ŸNÍiy tAyi¯•ilÂ. edlIl Œ {A¹kÅekAìH 4

ŽÀhEŠAEr q•ÄØM.

þviLiÆ•veÀR

ŸRvÿ


261 ziMEzAen bÓic•@. 9 aw…˜ m…RiyiÇ cilÄ oLic• i ri–…ìAyi¯Ý. edlIl ziMEzAEnAw… pR’u, þziMEzAÀ, ePli sH t YÄ nie• piwiŠAÀ EpA›Ý!ÿ q•AÇ ziMEzAÀ anAyAsM {A¹kÅ epA“ic•@. tIEyAww…˜ {A¹kÅ EpAel av epA“i. aÍen ePlisH t YÄŠH ziMEzAeÀR zåiy…ew rhsYM aRiyAÀ k}iyAet EpAyi. 10 anÙrM edlIl ziMEzAEnAw… EcAdi c•@, þnI qE•Aw… ½N pR’u, nI qe• vifHFiyAŠi. dyvAyi qE•AwH stYM pRy†. ŒÄeŠÜiluM nie• qÍenyANH bÓiŠAnAvuk?ÿ 11 ziMEzAÀ pR’u, þati½ putiy kyRuekAeìe• bÓiŠNM. m…eÛAri ŠluM ŸpEyAgic•i“ilÂA˜ kyRuekAìu EvNM avÄ qe• bÓiEŠìtH. Œer ÜiluM aÍen ecyHtAÇ {AÀ mE·etA rAeLy…MEpAel d…Äb•lnAyi˜I¯M.ÿ 12 atinAÇ edlIl ŽtA½M putiy ky RukeLw…˜H ziMEzAen bÓic•@. aw…˜ m…RiyiÇ ŽtA½M EpÄ oLic•iri–…ìAyi ¯Ý. aE–AÅ edlIl avEnAw… viLic•@ pR’u, þziMEzAÀ, ePlisHtYÄ nie• piwiŠAÀ EpA›Ý!ÿ pE• avÀ Œ kyRukÅ crw…kÅ epA“iÆMEpAel anAyAsM epA“ic•@kL’u. 13 aE–AÅ edlIl avEnAw… pR’u, þnI qE•Aw… vIìuM ½N pR’iri ÆÝ! nI qe• vifHFiyAŠieŠAìiri ÆÝ. nie• qÍen piwic•@ ek“Aem•H öni qE•Aw… pRy†.ÿziMEzAÀ pR’u, þqeÀR tlyiel Ž}u jw qw…˜H ¾løA viEnAw… EcÄÏ enyH t H atH ŒNi ekAìH m…RuÆk. aE–AÅ {AÀ m·Aery…M EpAel d…Äb•lnAyi˜I¯M.ÿ pi•IwH ziMEzAÀ ŸRÍAÀ kiwÝ. edlIl aveÀR tlyiel Ž}u jwkLiÇ ¾løAvH enyHt…. 14anÙrM edlIl Œ ¾løAvH o¯ œwArÆ·iekAìH nil˜H tR c•@ vc•@. vIìuM avÅ viLic•@ pR’u, þziMEzAÀ, ePlisHtYÄ nie• piwiŠAÀ EpA›Ý!ÿ ziMEzAÀ œwArÆ·iy…M tRiy…M ¾løAvuM pRiec•w…Ï. 15 anÙrM edlIl ziMEzAEnAw… pR’u, þqe• vizVsiÆkEpAluM ec•Atiri ÆEÛAÅ ü{AÀ nie• sH EnhiÆÝý qÝ nineŠÍen pRyAÀ k}iy…M? nieÀR rhsYM qE•Aw… pRyAÀ nI vis—tiÆÝ. ötH m†•AM tvNyANH nI qe• prihAsYyAÆ•tH. nieÀR mhAzåiy…ew rhsYM nI qE•Awi« ver pR’ilÂ.ÿ 16avÅ ziMEzAen divs ÍELALM zlYe–w…˜ieŠAìi¯Ý. av ¼ew vAÆkLAluM teÀR rhsYM pRyA ½™ avL@ew niÄbÓ˜AluM ayAÅŠH mric•AÇ mtiey• EtA•luìAk˜Š asVÐty…M nirAzy…M ŸìAyi. 17ow… viÇ ziMEzAÀ edlIlEyAw… qlÂAM pR ’u, avÀ pR’u, þ{AeneÀR m…wi oriŠluM m…Ric•i“ilÂ. jnn˜i½ m…Ûu te• eedv˜i½ smÄ–iŠe–“vnANH {AÀ. ŒerÜiluM qeÀR m…wi •QrM

nYAyADipãAÄ 16:9-27

ecyH t …kL’AÇ qnieŠeÀR zåi nxHwe–w…M. {AÀ m·Aery…MEpAel d…Äb• lnA›ky…M ec•@M.ÿ 18 ziMEzAÀ aveÀR rhsYM tE•Aw… pR’tAyi edlIlyH Š H mnÈilAyi. avÅ ePlisHtY¯ew BrNADipãAÄŠH o¯ sE•zmyc•@. avÅ pR’u, þvIìuM tiric•@ v±. ziMEzAÀ qE•AewlÂAM pR ’iriÆÝ.ÿ atinAÇ ePlisHtY BrNA DikArikÅ edlIly…ew aw…E˜Æ mwÍi vÝ. avÅÆ nÇkAemÝ vAgH d AnM ecyHti¯• pNvuM avÄ ekAìuvÝ. 19 edlIl ziMEzAen teÀR mwiyiÇ kiw˜i ŸRŠi. anÙrM avÅ orAeL viLic•H ziMEzAeÀR tlyiel Ž}u jwy…M vwi–ic•u kL’u. aÍen avÅ aven d…Äb•lnAŠi. ziMEzAnH aveÀR zåi nxH w e–“@. 20aE–AÅ edlIl ziMEzA EnAw… pR’u, þziMEzAÀ, ePlisHtYÄ ötA nie• piwiŠAÀ EpA›Ý!ÿ avÀ q}uE•·H öÍen vicAric•@, þm…Ûe˜ E–Ael {AÀ r•e–“H sVt×nA›M.ÿ q•AÇ yEhAv te• ŸEp•ic•tAyi ziMEzAÀ aRi’i¯•ilÂ. 21 ePlisH t YÄ ziMEzAen piwiœwi. avÄ aveÀR kÎkÅ «re•w…Æky…M aven gÈAngr˜iElŠiRŠieŠAìu vriky…M ecyHt…. anÙrM avÀ oAwi E–AkAtiriŠAÀ avÄ aven cÍl yHŠi“@. avÄ ziMEzAen twviliw…ky…M DAnYM epAwiÆ• EjAliÆpEyAgiÆ ky…M ecyHt…. 22q•AÇ ziMEzAeÀR tl m…wi vIìuM vLrAÀ «wÍi. 23 ePlisHtY¯ew BrNADipãAÄ ötA EGAxiŠAÀ oÏœwi. avÄ av¯ew EdvnAy dAEgAnH o¯ mhAbli aÄ–i ŠAÀ «wÍi. avÄ pR’u, þn—…ew zÒ@vAy ziMEzAen EtAløiŠAÀ n—…ew EdvÀ ne— shAyic•iriÆÝ. ÿ24ziMEzA en kìE–AÅ ePlisHtYÄ av¯ew Edven vA}H˜i. avÄ pR’u, þöyAÅ n—…ew Œ¼keL nzi–ic•@! öyAÅ n—…ew aEnkM Eper ekAÝ! pE• n—…ew zÒ@vien piwiŠAÀ n—… ew EdvÀ ne— shAyic•@!ÿ 25 jnÍÅŠH atH nelÂA¯ ŒEGAxmA yi¯Ý. atinAlvÄ pR’u, þziMEzAen puRE˜Æ ekAìuvrik. {ÍÅŠven prihsiŠNM.ÿ atinAÇ avÄ ziMEzA en twvRyiÇniÝ puRÏ ekAìuvri ky…M kLiyAÆky…M ecyH t …. avÄ ziMEzAen dAEgAÀEdveÀR Œly˜iel ¬¹kÅŠiwyiÇ niĘi. 26o¯ B] t YÀ ziMEzAeÀR eekyiÇ piwic•i¯Ý. ziM EzAÀ avEnAw… pR’u, þöQ Œlye˜ tAÍiniÄÏ• ¬¹kLiÇ qe• etAw… vic•AluM qniŠH avyiÇ cAri niÇŠ NM.ÿ 27 Œly˜iÇ aEnkM OIpu¯xãAÄ tiÍiÕwiyi¯Ý. ePlisHtY¯ew qlÂA BrNADipãA¯M ŸìAyi¯Ý. Œly ˜ieÀR m“@–AviÇ ŽkEdzM m†vAyirM OIpu¯xãA¯ìAyi¯Ý. avÄ epA“i c•iriÆky…M ziMEzAen kLiyAÆky…mA


nYAyADipãAÄ 16:28-18:4

262

28

yi¯Ý. aE–AÅ ziMEzAÀ yEhAv EyAw… èAÄØic• @ , þsÄv• z ånAy yEhAEv, qe• oAÄ—ic•AluM. eedvEm, oriŠÇœwi qniŠH zåi tErNEm. qeÀR kÎkÅ «re•w…˜tinH aver zi•iŠAÀ öQ o¯ kArYM ec•Aene• a½vdiEŠNEm!ÿ 29anÙrM ziMEzAÀ ŒlymÖY˜iel rìu ¬¹kLiEãÇ piwic•@. öQ ¬¹kLAyi¯Ý Œlye˜ m…}uvÀ tAÍi niĘiyi¯•tH. öQ rìu ¬¹kÅŠiwyilumAyi avÀ piwic• @ niÝ. o¯ ¬NH aveÀR öw« vzÏM mE·« vl«vzÏmAyi¯Ý. 30þöQ ePlisHtYErAewA–M {A½M mriŠe“!ÿ q•vÀ pR’u. q•i“H te•eŠAìAvu •Ò bl˜iÇ avÀ t™i. ŒlyM Br NADipãA¯ewy…M atiluìAyi¯• sk l¯ewy…M EmÇ ptic•@. aÍen ziMEzAÀ jIvic• i ¯•E–AÅ ekA•tilumDikM ePlisHtYer mric•E–AÅ ekAÝ. 31 ziMEzAeÀR sEhAdrãA¯M aveÀR pitAvieÀR ›w…bŠA¯M aveÀR m]t EdhM qw…ŠAÀ EpAyi. avÄ aven ekAìuv•H aveÀR pitAvieÀR zv› wIr˜iÇ te• sMsH k ric• @ . EsAr, qsH t AEyAÇ q•I ngrÍÅŠiwyi lANH Œ zv›wIrM. ziMEzAÀ ö¯p« vÄxŠAlE˜Æ yi AEylieÀR nYAyA DipnAyi¯Ý. mIKAvieÀR vi#hÍÅ qªyImiel mlçEdz˜H mIKAvH qÝ EprAy orAÅ jIvic•i¯Ý. 2 mIKAvH teÀR mAtAviEnAw… pR’u, þnieÀR k•iÇ ni•AErA ö¯pe˜“@ pQìH ev™i EmAxHwic•tH nI oAÄÆ•iElÂ? aEt–·i nI zpiÆ•«M {AÀ Ek“@. ekA™AM, Œ ev™i qeÀR k•iluìH. {AnANetw…˜tH.ÿ aveÀR a— pR’u, þyEhAv nie• a½#hiŠe“ mkEn.ÿ 3 mIKAvH ö¯p˜iey“u pQìH ev™i teÀR a—yHÆ mwŠi nÇki. aE–AÅ avÅ pR’u, þöQ ev™i {AÀ yEhAv yHÆ v}ipAwAyi smÄ–iÆM. ötH {Aen eÀR mknH vi#hm…ìAŠi atH ev™i ekAìH epAtiy…•tinAyi nÇ›M. ati nAÇ mkEn öQ ev™i {AÀ ninÆ tiric•@ t¯Ý.ÿ 4 q•AÇ mIKAvH ev™i teÀR a— yHÆ te• mwŠieŠAw…Ï. atinAlvÅ aÉu pQEìALM ev™i qw…˜H o¯ ev™i–NiŠAren Žlø i c• @ . ev™i ekAìu epAti’ o¯ vi#hm…ìAŠAÀ ayAÅ Œ ev™i ŸpEyAgic• @ . Œ vi#hM mIKAvieÀR vI“iÇ evc•@. 5 vi# hÍeL ŒrADiÆ• o¯ m•irM mIKAvi½ ìAyi¯Ý. ayAÅ o¯ ŽEPAd…M ŽtA½M g]hbiMbͼM ŸìAŠi. anÙrM mIKAvH teÀR puÒãAriÇ o¯ven puErAhit½ mAŠi. 6Œ smyM yi AEylukAÄŠH o¯ rAjAvuìAyi¯•ilÂ. atinAÇ oAErA¯ ˜¯M zriey•H avrvÄÆ EtAÝ• tANH èvĘic•i¯•tH.

17

7

aview ElvYnAeyA¯ ecRu–ŠAr½ ìAyi¯Ý. ey¸dyiel Eb˜HElehM kArnAyi¯Ý avÀ. ey¸dAEgAÒŠAÄ ŠiwyiÇ tAmsiÆkyAyi¯Ý avÀ. 8 Œ ecRu–ŠArÀ ey¸dyiel Eb˜H ElehM vi“@. avÀ me·A¯ tAmsÐlM EnAŠi nwÆkyAyi¯Ý. yAÒyHŠiw yiÇ avÀ mIKAvieÀR vI“iel˜i. qªyImiel ›•iÀèEdz˜Ayi¯Ý mIKAvieÀR BvnM. 9 mIKAvH avEnAw… EcAdic•@, þnI qviewni•A¹ v¯•tH?ÿ ecRu–ŠArÀ mRupwi pR’u, þey¸d yiel Eb˜H E lehMngr˜iel o¯ ElvYnA¹ {AÀ. {AenA¯ tAmsÐl mEnVxiÆkyANH . ÿ 10aE–AÅ mIKAvH avEnAw… pR’u, þqE•AewA–M tAmsi Æk. qeÀR pitAvuM puErAhit½mAyi riÆk. {AÀ ninŠH vÄxMEtARuM nAlH oQ¿sH ev™i nÇkAM. ninÆ {AÀ vOͼM ŒhArvuM nÇkAM.ÿ mIKAvH ŒvzYe–“tH ElvYÀ ecyHt…. 11mIKAvi EnAewAÏ tAmsiŠAem•H ElvYÀ s— tic•@. ecRu–ŠArÀ mIKAvieÀR sVÙM puÒãAriÇ o¯venE–AelyAyi. 12mIKA vH aven teÀR puErAhitnAŠi. aÍ en ayAÅ o¯ puErAhitnA›ky…M mIKA vieÀR vstiyiÇ tAmsiÆky…M ecyHt…. 13mIKAvu pR’u, þElviEgAÒ ŠArnAy o¯vÀ qniŠH puErAhitnAyi Ÿ™«ekAìH yEhAv qniÆ nl« v¯ Ïem•H öE–AeLniŠRiyAM.ÿ lyIzungrM dAÀ piwiecw • …ÆÝ Œ smyM yi AEylukAÄŠH o¯ rAjAvuìAyi¯•ilÂ. dAeÀR EgAÒ ŠAÄ aE–A}uM avÄŠH tAmsiŠAenAriwM Etwi nwÆkyAyi¯Ý. avÄŠi«ver sVÙM EdzM lBic•ilÂ. yi AEyliel m·@ EgAÒŠAÄeŠl A M ötiEnAwkM sVÙM EdzM lBic•@ k}i’u. q•AÇ dAÀEgAÒ ŠAÄŠH öEtver tͼew ÐlM lBic•ilÂ. 2 atinAÇ dAÀEgAÒŠAÄ ›Rc•@ ÐlM kìu piwiŠAÀ aÉu BwãAer ayc•@. avÄ tAms˜i½ nl o¯ ÐlM aEnV xic•@ nwÝ. EsAr, qsHtAEyAÇ q•I ngrŠArAyi¯Ý avrÉu Ep¯M. skl dAÀ›w…MbÍLiÇ niÝm…™vrAyi¯•« ekAìANvÄ etre’w…Še–“tH. þEpAyi ÐlpriEzADn nwÏkÿ q• vErAw… pRye–“@. aÉu Ep¯M qªyIMmlçEdze˜ ˜i. avÄ mIKAvieÀR Bvn˜iel˜i aview rAÒi k}ic•@œ“i. 3 Œ aÉu Ep¯M mIKAvieÀR BvnE˜Aww…˜E–AÅ ElvY y…vAvieÀR zbHdM Ek“@. aveÀR zbHdM tiric•Ri’ avÄ mIKAvieÀR vsti yiÇ niÝ. avÄ Œ ecRu–ŠArEnAw… EcAdic•@, þnie• ŒrANiEÍA“u ekAìu v•tH? nI öview qÙA¹ ec•@•tH? ninŠiview qÙA¹ kArYM?ÿ 4 y…vAvH avErAwH mIKAvH tniÆ ecyHt… t• kArYÍeLlÂAM pR’u, þmIKA vH qe• zÛLŠArnAŠi.ÿ ecRu–ŠArÀ pR’u, þ{AnveÀR puErAhitnANH.ÿ

18


263 5

atinAlvÄ avEnAw… EcAdic•@, þdy vAyi {ÍÅÆ Evìi cil kArYÍÅ eedvE˜Aw… EcAdiÆk- {ÍÅÆ cil kArYÍÅ aRiEyì«ìH. o¯ tAmsÐl ˜i½ Evìiy…™ {ͼew aEnVxNM vijykrmA›EmA?ÿ 6puErAhitÀ aÉu EpErAw…M pR’u, þŸv•H, smADAnmAyi EpAœ. yEhAv niÍeL v}i etLiÆM.ÿ 7 atinAÇ aÉu Ep¯M puRe–“@. avÄ lyIzungr˜iel˜i. Œ ngrvAsi kÅ sur•itrAyi¯Ýev•H avÄ kìu. sIEdAÀkArAyi¯Ý aver Bric•i¯•tH. smADAnvuM zAÙiy…M qŠArY˜ilum… ìAyi¯Ý. qlÂA kArY˜iluM avÄŠH sm]Öiy…ìAyi¯Ý. aver ŸpáviŠAÀ aw…e˜ÍuM zÒ@Š¼m…ìAyi¯•il . avÄ sIEdAÀngr˜iÇniÝM vLer akÝ k}i’i¯Ý. avÄŠH arAmY¯ mAyi o¯ krARuM ŸìAyi¯•ilÂ. 8 aÉu Ep¯M EsAr, qsHtAEyAÇ ngr ÍLiElŠH mwÍiey˜i. av¯ew bÓu ŠÅ avErAw… EcAdic•@, þniÍeLÙu mn ÈilAŠi?ÿ 9 aÉu Ep¯M mRupwi pR’u, þ{ÍÅ vLer nl ›Rc•@ ÐlÍÅ kìu. o“@M eevkAet n—Lvey ŒƒmiŠNM! nm…Æ EpAyi Œ ÐlM piwiŠAM. 10niÍÅ aEÍA“@ v¯EÛAÅ aview DArALM Ðl m…™tAyi kANAM. aview qlÂAM sm]Ö mAyi ŸìH. a•A“@kAÄ orAƒmNM ètI •iÆ•ielÂÝM niÍÅÆ kANAM. tIÄc• yAy…M eedvM Œ ÐlM nm…Æ t•tANH.ÿ 11 atinAÇ dAeÀR EgAÒŠArAy aRu ÞRu EpÄ EsAr, qsHtAEyÇ ngrÍÅ vi“@. avÄ y…Ös•ÖrAyi¯Ý. 12lyI zungr˜iElÆ™ yAÒAmEÖY avÄ ey¸dyiel kirY˜H yyAriM q• Ðl ˜H niÝ. avrview o¯ pALyM ÐA pic•@. atinAÇ kirY˜H yyArIminH pwi ’ARu™ ÐlM öŠAlM ver mhendAÀ q•ANH nAmkrNM ec•e–“tH. 13aview niÝM aRu¾Ru Ep¯M qªyImiel ml çEdzÏ œwi sÉric•@. avÄ mIKAvi eÀR vI“iel˜i. 14 atinAÇ lyIzuEdz˜H Enre˜ ÐlpriEzADnyHÆ EpAy aÉuEpÄ tͼew bÓuŠELAw… pR’u, þöQ vIw… kLiÇ o•iÇ o¯ ŽEPAdH ŸìH. aview g]hbiMbvuM o¯ ekAÏ vi#hvuM o¯ ev™i vi#hvuM ŸìH. qÙA¹ ecE•ì et•H niÍÅŠRiyiElÂ. EpAyi av qw… Æk.ÿ 15atinAÇ ElvYy…vAvH tAmsi c• i ¯• mIKAvieÀR Bvn˜iÇ avÄ niÝ. avÄ ecRu–ŠArEnAw… ›zlAEnV xNM nw˜i. 16dAeÀR EgAÒŠArAy aRu ÞRu Ep¯M pwivAtiÇŠÇ niÝ. av erlÂAM tͼew Œy…DͼEmÙi y…Ö ˜ienA¯Íiyi¯Ý. 17-18aÉu cArãA¯M vI“i½™iElÆ EpAyi. puErAhitÀ puR˜H y…Ös•ÖrAyi¯• aRuÞRu Ep¯ew aw…Ï niÝ. cArãAÄ ekAÏ vi#hM, ŽEPAdH , g] h biMbM, ev™i vi#hM q•iv qw…Ï. ElvYpuErAhi tÀ EcAdic•@, þniÍeLÙA¹ ec•@•tH?ÿ

nYAyADipãAÄ 18:5-29 19

aÉu Ep¯M mRupwi pR’u, þmiì ¯tH! o· vAÆEpAluM pRy¯tH. {ÍELA ewA–M vrik. {ͼew pitAvuM puErA hit½mA›k. orA¼ew mAÒM puErAhit nA›•tAENA yi AEyliel o¯ EgAÒ ˜ieÀR m…}uvÀ puErAhitnA›•tA ENA ninÆ nlÂtH? nI te• niËyi Æk.ÿ 20 atH ElvYen vLer sEÙAxi–ic•@. atinAlvÀ ŽEPAdH , g] h biMbM, ev™ivi#hM q•iveyw…Ï. avÀ dAeÀR EgAÒŠArAy avErAewA–M EpAyi. 21 anÙrM dAeÀR EgAÒŠArAy aRu ÞRuEpÄ ElvYpuErAhitEnAewA–M tiri ’H mIKAvieÀR BvnM vi“@. avÄ tÍ ¼ew ekAc•@›“ikÅ, m]gÍÅ q•ivey av¯ew m…ÛiÇ niĘi. 22 dAeÀR EgAÒŠAÄ aviewniÝM vLer d†rM EpAyi. q•AÇ mIKAvieÀR ayÇ vAsikÅ oÏEcÄÝ. anÙrM avÄ dAÀEgAÒŠAer piÀ«wÄÝ piwiœwi. 23 mIKAvieÀR Œ¼kÅ dAeÀR Ener a“ hsic•@. dAeÀR Œ¼kÅ tiri’uniÝ. avÄ mIKAviEnAw… EcAdic•@, þqÙA¹ èzH n M? niÍeLÙinANH ŒEƒAziÆ •tH?ÿ 24 mIKAvH mRupwi pR’u, þniÍÅ dAnYÄ qeÀR vi#hÍÅ qw…Ï. Œ vi#hÍÅ {AenniÆ Evìi ŸìAŠiy vyANH. niÍeLeÀR puErAhiteny…M qw…Ï. qniŠini qÙANH mic•m…™tH. üqÙA¹ èzHnM? ýqÝ niÍÅŠH qÍ en qE•Aw… EcAdiŠAÀ k}iy…M?ÿ 25dAeÀR EgAÒŠAÄ mRupwi pR’u, þ{ÍELAw… tÄŠiŠAtiriÆ•tANH ninÆ nl t H . {ÍLiÇ cilÄ §wãArANH. nI {ÍELA wAEƒAzic•AÇ avÄ cilE–AÅ nie• Œƒmiec•Ý vrAM. nIy…M nieÀR ›w…Mb ŠA¯M ekAlÂe–“@evÝM vrAM.ÿ 26 aE–AÅ dAnYÄ tiri’H av¯ew v}iey EpAyi .avÄ te• sMbÓic•iw E˜ALM vLer zåãArAeN•H mIKAvinH mnÈilAyi. atinAlvÀ teÀR vI“i ElÆ mwÍi. 27atinAÇ dAeÀR Œ¼kÅ mIKAvH ŸìAŠiy vi#hÍÅ qw…Ï. mIKAviEnAewA–m…ìAyi¯• puErAhit eny…M averw…Ï. anÙrM avÄ lyI ziElÆ vÝ. avÄ lyI²kAer Œƒ mic•@. smADAn˜iÇ k}i’i¯• avÄ orAƒmNM ètI•ic•i¯•ilÂ. dAeÀR Œ¼ kÅ aver vA¼ekAìH vDic•@. q•i “vÄ ngrM ¡e“ric• @ . 28lyI²kAÄŠH aver r•iŠAnA¯M ŸìAyi¯•il . sIEdAÀkAÄ aver r•iÆemÝ vc•AÇ avÄ vLer d†eryANH tAmsiÆ•« EpAluM. arAmY¯mAyi“Ake“ lyI²kA ÄŠH oriwpAw…M ŸìAyi¯•ilÂ. atinAl vÄ över shAyiŠAen˜iy«mil . Eb˜HerEhAbieÀR p“N˜iel tA}Hv ryilAyi¯Ý lyIzungrM. dAeÀR ŒÅ ŠAÄ aview putiy o¯ ngrM pNi«. Œ ngrM av¯ew sVÙM ngrmAyi. 29 dAeÀR Œ¼kÅ Œ ngr˜ienA¯


nYAyADipãAÄ 18:30-19:21

264

putiy Epri“@. lyIzH q•Ayi¯Ý ati eÀR EperÜiluM avÄ atH dAeÀR Epri ElÆ mA·i. yi AEylieÀR puÒãAri elA¯v½M tͼew pUÄv• i k½mAy dAeÀR EprH avrti½ nÇki. 30 dAeÀR EgAÒŠAÄ dAÀngr˜iÇ vi# hÍÅ ÐApic•@. EgÄEzAmieÀR puÒ nAy EyAnATAen avÄ puErAhit nAŠi. EmAezy…ew puÒnAyi¯Ý EgÄ EzAÀ. EyAnATA½M aveÀR puÒãA¯M yi AEylukAÄ bAbiElANiElÆ tw vukArAyi ekAìuEpAke–w…Mver dAÀ EgAÒŠA¯ew puErAhitãArAyi¯Ý. 31 dAeÀR jnt mIKAvH ŸìAŠiyi¯• vi#hÍeLyANH ŒrADic•i¯•tH. eedv ˜ieÀR ŒlyM zIElAviÇ ŸìAyi¯•Ò kAlM m…}uvÀ avÄ Œ vi#he˜ ŒrA Dic•@. o¯ ElvY½M aveÀR dAsiy…M aŠAl˜H yi AEylukAÄŠH o¯ rAjAvuìAyi¯•il . qªyIMml çEdz˜H vLer pi•ilAyi o¯ ElvYÀ tAmsic•i¯Ý. ayAÅŠH ayA¼ew BArY eyE–Ael o¯ dAsiy…ìAyi¯Ý. ey¸d yiel Eb˜HElehMngr˜iÇ niÝ™ vLAyi¯Ý Œ ev–A“i. 2 q•AÇ Œ dAsi ElvY½mAyi o¯ tÄŠ˜iÇ ŽÄ e–“@. avÅ ayAeL ŸEp•ic•H ey¸d yiel Eb˜HElehmilu™ teÀR pitA vieÀR aw…E˜Æ EpAyi. nAlu mAs E˜ŠH avLview tAmsic•@. 3 aE–AÅ av¼ew BĘAvH av¼ew pi•Ael ec•H aveL a½nyi–ic•@ ekAìuv rAÀ Œ#hic•@. ayAÅ teÀR B]tYeny…M rìu k}utkeLy…M œew ekAìuEpAyi ¯Ý. ElvYeÀR vrvukìH av¼ew pitAvH aven ŒzMsiŠAÀ puRE˜Ši RÍi vÝ. pitAvinH vLer sEÙAxmA yi¯Ý. 4Œ OIy…ew pitAvH ElvYen teÀR vI“i½™iElÆ nyic•@. ElvYeÀR a—Ayiy–À ayAeL aview tÍAÀ •Nic•@. atinAÇ ElvYÀ m†Ý divsM aview tAmsic•@. ayAÅ teÀR a—Ayi y–eÀR g] h ˜iÇ tiÝky…M ›wiÆ ky…M ŸRÍuky…M ecyHt…. 5 nAlAM divsM atirAviel avÄ q}u E•·@. ElvYÀ puRe–wAÀ t•ARAyi. q•AÇ y…vtiy…ew pitAvH teÀR jAmA tAviEnAw… pR’u, þŒdYM qeÙÜiluM k}iÕ. k}ic•ti½EzxM ninÆ EpAkAM.ÿ 6 atinAÇ ElvY½M ayA¼ew a—Ayiy –½M o¯mic•H ti•A½M ›wiŠA½mi¯Ý. ati½EzxM y…vtiy…ew pitAvH ElvY EnAw… pR’u, þdyvAyi viæmiÆky…M ŒhÂAdiÆky…M ec•@k.ÿ aÍen rìu Ep¯M o¯mic•H ŒhArM k}ic•@. 7ElvYÀ EpAkAÀ q}uE•·@. pE• rAÒiyiÇ tÍAÀ ayA¼ew a—Ayiy–À ayAeL vIìuM niÄb•Óic•@. 8 aÉAM divsM atirAviel ElvYÀ q}uE•·@. avÀ EpAkAÀ t•ARAyi¯Ý. q•AÇ Œ OIy…ew pitAvH teÀR jAmAtAviEnAw… pR’u, þŒdYM qeÙ

19

ÜiluM tiÝk. viæmic•H sAyAˆMver öview tÍuk. ÿatinAÇ avri¯v¯M vIìuM o¯mic•H ŒhArM k}ic•@. 9 anÙrM ElvY½M teÀR dAsiy…M aveÀR B]tY½M puRe–wAÀ q}uE•·@. q•AÇ y…vti y…ew pitAvu pR’u, þöE–AÅ ŽtAìH ö¯“AyiriÆÝ. pkÇ ŽtAìH k}i’u. atinAÇ rAÒi öview tÍi ŒhÂAdi Æk. nAeL atirAviel niÍÅeŠ}u E•·H niͼew v}iŠH EpAkAM.ÿ 10pE• ElvYÀ me·A¯ rAÒiœwi tÍAÀ Œ#hi c•ilÂ. avÀ teÀR rìu k}utkeLy…M dAsieyy…M œ“i ey±zElem• eybU sYngrMver yAÒ ecyHt…. 11pkÇ ŽtA ìH k}i’i¯Ý. avÄ eybUsY ngr ˜ieÀR aw…e˜˜iyi¯Ý. atinAÇ B]tYÀ teÀR yjmAnnAy ElvYEnAw… pR ’u, þnm…ŠH öQ eybUsY ngr˜iÇ niÇŠAM. rAÒiyiÇ nm…Šiview tÍAM.ÿ 12 q•AÇ aveÀR yjmAnnAy ElvYÀ pR’u,þEvì nm…ŠH apricitmAy o¯ ngr˜iElÆ EpAkì. avÄ yi AEy lukArlÂ, nm…ŠH giebyAngr˜iElÆ EpAkAM.ÿ 13ElvYÀ pR’u, þv±, nm…ŠH giebyyiElEŠA rAmyiElEŠA EpAkAM. nm…ŠH Œ ngrÍLielA•iÇ rAÒi k}i ŠAM.ÿ 14atinAÇ ElvY½M avEnAewA– m…ìAyi¯•v¯M yAÒ «wÄÝ. avÄ giebyAngr˜iElÆ èEvziŠEv sUrYÀ asHtmic•@. ebnYAmIÀ EgAÒŠA ¯ew èEdz˜Ayi¯Ý giebyA. 15ati nAlvÄ giebyyiÇniÝ. rAÒi Œ ng r˜iÇ tÍAÀ avÄ pripAwiyi“@. avÄ ngrctVr˜iÇ ec•i¯Ý. q•AÇ rAÒi k}ic•@ œ“AÀ Œ¯M aver o¯ vI“iElÆM •Nic•ilÂ. 16 aÝ sÓYyHŠH o¯ v]ÖÀ vyluk LiÇ niÝM ngr˜iElÆ vÝ. qªyI miel ›•iÀpuR˜Ayi¯Ý ayA¼ew vIwH. q•AliE–AÅ giebyAngr˜ilA NH ayAÅ tAmsM. giebyŠAÄ ebnYA mIeÀR EgAÒ˜iÇniÝ™vrAyi¯Ý. 17 v]ÖÀ sÉAriyAy ElvYen epA« ctVr˜iÇvc•H kìu. v]ÖÀ EcAdic•@, þnI qEÍA“@ EpA›Ý? nI qview niÝ v¯Ý?ÿ 18ElvYÀ mRupwi pR’u, þ{ÍÅ ey¸dyiel Eb˜H l ehmiÇ ni•ANH v¯•tH . {ÍÅ vI“iElÆ EpA›kyANH. {AÀ qªyImiel ›•iÀ èEdz˜ieÀR Ž·vuM puRkilu™v nANH. {AÀ ey¸dyiel Eb˜HElehmi lAyi¯Ý. öE–AÅ {AÀ qeÀR vI“i ElÆ EpA›Ý. pE• öÝ rAÒi tÍAÀ Œ¯M {ÍeL •Nic•ilÂ. 19{ͼew k}u tkÅÆ™ eevEŠAluM B•NvuM {Í ÅÆ lBic•@ k}i’u. qniÆM öQ y…vti ÆM qeÀR B]tY½M Evì a–vuM vI’uM ŸìH. {ÍÅŠini oÝM Evì.ÿ 20 v]ÖÀ pR’u, þniÍÅŠH qeÀR vI“i ElÆ sVAgtM. niÍÅÆ EvìtH {AÀ trAM. rAÒi öQ epA«ctVr˜iÇ tͯ etÝ mAÒM!ÿ 21anÙrM v]ÖÀ ElvY eny…M avEnAewA–M ŸìAyi¯•very…M teÀR vI“iElÆ œ“ieŠAìu EpAyi.


265 ayAÅ av¯ew k}utkeL tI·i. avÄ tͼew kAlukÅ k}uki. aE–ALvÄŠH ti•A½M ›wiŠA½m…™tH ki“i. 22 ElvY½M œ“¯M aview ŒhÂAdiŠEv, Œ ngr˜iÇniÝ™ cilÄ Œ vIw… vL’u. avÄ vLer d…xHwãArAyi¯Ý. avÄ vAtiliÇ m…“AÀ «wÍi. avÄ vI“@wmyAy v] Ö EnAw… ŒEƒAzic• @ , þnieÀR vI“iÇ v•iriÆ•ven puRE˜ Æ ekAìuvrik. {ÍÅŠven èApi ŠNM.ÿ 23 v]ÖÀ puRE˜Æ ec•H d…xHwãAErAw… sMsAric• @ . ayAÅ pR’u, þa¯« suXÏŠEL, a˜rM tiãkÅ ec•¯tH! ayAÅ qeÀR atiTiyANH. Œ ekAw…M pApM ec•¯tH . 24ötA qeÀR mkÅ. avÅ ö«ver Œ¯mAy…M bÓe–“i“ilÂ. aveL {AÀ niÍÅÆ nÇkAM. ayA ¼ew dAsieyy…M {AÀ puR˜u ekAìu vrAM. niÍÅŠixHwm…™etAeŠ avErAw… ec•AM. niÍÅŠH aver pIfi–iŠAM. pE• öQ m½xYEnAw… ö˜rM ekAw…M pApM ec•¯tH.ÿ 25 q•AÇ Œ d…xHwãAÄ v]Öen gQni c•ilÂ. ElvYÀ teÀR dAsiey puR˜H Œ d…xH w ãAÄŠH vi“@ekAw…Ï. avÄ aveL ŸpáviÆky…M rAÒi m…}uvÀ blA/MgM ec•@ky…M ecyHt…. anÙrM èBAt˜iÇ avÄ aveL vi“yc•@. 26èBA t˜ilvÅ teÀR yjmAneÀRyw…E˜Æ mwÍi vÝ. avÅ m…ÀkvAw˜iÇ te• vI¹. EnrM evLic•mA›•«ver avÅ aview kiwÝ. 27 ElvYÀ atirAviel ŸNÄÝ. vI“i ElŠH EpAkAÀ ayAÅ vAtiÇ «RÝ. aE–AÅ Ÿ—R–wiyiÇ o¯ eekvÝ pti c•@. atH aveÀR ev–A“iy…EwtAyi¯Ý. avÅ vAtilientier nilMptic•i¯Ý, 28 ElvYÀ avELAw… pR’u, þq}uE• ÇÕ, nm…Æ EpAkAM!ÿ pE• avÅ mRu pwi pR’ilÂ, avÅ mric•i¯Ý. ElvYÀ teÀR dAsiey k}ut–…R˜u ky·i vI“iElÆ EpAyi. 29vI“iel˜iy E–AÅ avÀ teÀR dAsiey o¯ k˜i ekAìH p×ìH kxNÍLAŠi. anÙrM Œ OIy…ew p×ìu kxNÍeLy…M avÀ yi AEyÇjnt vsiÆ• èEdz ÍLiElŠyc•@. 30ö« kìverlÂAM pR ’u, þyi AEyliÇ öti½ m…ÛH öÍen eyAÝm…ìAyi“ilÂ. {ÍÅ öQjipHtiÇ ni•H puRe–“EzxM ö˜r˜ielAÝM kìi“ilÂ. öŠArYe˜–·i cÄc• ecyHtH qÙA¹ ecE•ìet•H {ÍELAw… pR y…k.ÿ

yi

AEyluM ebnYAmI½M t—ilu™ y…ÖM atinAÇ yi AEyÇjnt m…}uvÀ o¯mic• @ œwi. averl A M misH pAngr˜iÇ yEhAvy…ew m…ÛiÇ oÏ EcÄÝ. yi AEyliÇ ql A BAgÏ niÝM avÄ vÝ. gielyAdiÇniÝ™ yi AEylukAÄEpAluM v•i¯Ý. 2 yi

20

nYAyADipãAÄ 19:22-20:13

AEyÇ EgAÒͼew EntAŠãAÄ m…}uv ½M aviewy…ìAyi¯Ý. eedv˜ieÀR jnty…ew epA«sE—Ln˜iÇ tͼew ÐAnÍLiÇ avÄ ö¯Ý. Œy…DEm Ùiy nAlul•M BwãAÄ aviewy…ìAyi ¯Ý. 3 yi AEyÇjnt misHpyiÇ oÏ œwiyi“@eì• vivrM ebnYAmIeÀR EgAÒŠAÄ aRi’u. yi AEylukAÄ pR ’u, þöQ ekAw…M vipÏ {ÍÅeŠ Íen sMBvic• @ ev•H {ÍELAw… pR y…k.ÿ 4 atinAÇ ekAlec•e–“ OIy…ew BĘAvH avErAw… sMBvM pR’u, avÀ pR’u, þ{A½M qeÀR dAsiy…M ebnYA mIeÀR Edze˜ giebyAngr˜iElÆ vÝ. {ÍÅ rAÒi aview k}ic•@ œ“i. 5 pE• rAÒiyiÇ giebyAyiel EntAŠ ãAÄ {AÀ tAmsiÆ• vI“iel˜i. avÄ vIw… vLy…ky…M qe• ekAlÂAnA#hiÆ ky…M ecyHt…. avÄ qeÀR dAsiey blA/MgM ec•@ky…M avÅ mriÆky…M ecyHt…. 6atinAÇ {AeneÀR dAsiey ekAìuEpAyi kxNÍLAŠi. q•i“H yi AEyliel oAErA EgAÒ˜i½M o¯ kxNM vItM ayc•@ ekAw…Ï. n—Å sVIkric• p×ìu EdzE˜ŠH {AÀ öQ kxNÍLyc•@ ekAw…Ï. yi AEyliÇ ebnYAmIÀEgAÒŠAÄ öQ ekAw…MpApM ecyHttinAlANH {AnÍen ecyHttH. 7 öE–AÅ niÍÅ yi AEylukAerlÂAv¯M pRy…k; {ÍeLÙA¹ ecE•ìet•H niͼew tI¯mAnM pRy…k.ÿ 8 anÙrM jnÍÅ qlÂAv¯M o¯mic•H q}uE•·@. avÄ o¯mic•@ pR’u,þn—iÇ Œ¯M vI“iElÆ EpAvukyilÂ. n—iÇ o¯ ˜½M aveÀR vI“iElÆ EpAvukyilÂ. 9 giebyAngr˜iEnAw… n—Å ecE• ìtH ötANH+ avErAewÙANH ecE•ì et• eedvniËyM nm…ŠH nRuŠi“RiyAM. 10 yi AEyÇEgAÒÍLiel oAErA ¾Ru EpriÇniÝM pÏ Eper vItM n—Å etre’wuŠNM. qlÂA ŒyirM EpriÇ niÝM ¾Ru Eper vItvuM etre’w…Š NM. ql A ptinAyirM EpriÇniÝM ŒyirM Epery…M. avÄ eesnY˜i½™ B•NsADnÍeL˜iŠNM. anÙrM eesnYM ebnYAmIÀ èEdzÏ™ gieb yAngr˜iElÆ EpAkNM. yi AEyÇ jnÍÅŠiwyiÇ avÄ ecyHt ekAw…MpA tk˜inH eesnYM aver zi•iŠNM.ÿ 11 atinAÇ giebyAngr˜iel mu}u vÀ yi AEylukA¯M oÏœwi. av erlÂAM qÙA¹ ecE•ìet•tiÇ Žk mnsHkrAyi¯Ý. 12yi AEyÇEgAÒŠAÄ ebnYAmIÀEgAÒŠAÄŠH o¯ sE•zmyc•@. sE•zM ötAyi¯Ý+ þniÍLiÇ cilÄ ecyHt ekAw…M pApe˜–·i qÙA¹ ec•A½™tH? 13Œ d…xHwãAer giebyA ngr˜iÇ niÝM {ÍÅŠyc•@ trik. aver vDiŠAÀ {ÍÅÆ eekmARuk. yi AEyÇjntyiÇniÝM Œ tiãey n—Å ölÂAyHm ec•NM.ÿ q•AÇ ebnYAmIeÀR EgAÒŠAÄ tÍ ¼ew bÓuŠLAy m·@ yi AEylukAÄ


nYAyADipãAÄ 20:14-37 14

266

ayc• d†tãAer gQnic•ilÂ. ebnYAmIÀ EgAÒŠAÄ tͼew ngrÍÅ vi“H gieb yAngr˜iElÆ EpAyi. yi AEyliel m·@ EgAÒŠAErAw… y…ÖM ec•AnAyi¯Ý avÄ giebyAyiElÆ EpAytH. 15eb nYAmIÀ-EgAÒŠAÄ ö¯p˜ARAyirM Bw ãAer sMGwi–ic•@. avÄ y…ÖprIzI lnM EnwiyvrAyi¯Ý. giebyAngr ˜iÇ niÝM prIzIlnM Enwiy q}uÞRu BwãA¯M avÄÆìAyi¯Ý. 16öwÜ•ãA ¯M prizIlnM Enwiyv¯mAy q}uÞRu BwãA¯M ŸìAyi¯Ý. avÄ oAErA¯˜¯M BMgiyAyi et·Ali ŸpEyAgiŠAÀ k}iy… •vrAyi¯Ý. o¯ tlm…wiyiÇ EpAluM et·Aet klÂ@ ekA™iŠAÀ avÄÆ k}i y…mAyi¯Ý! 17 ebnYAmIÀ o}ieky…™ qlÂA yi A EyÇEgAÒŠA¯M EcÄ•H nAlul•M Bw ãAer sMGwi–ic•@. öQ nAlu l•M EpÄ ÆM vA¼ìAyi¯Ý. oAErA¯˜¯M prizI lnM Enwiy BwãArAyi¯Ý. 18yi AEylu kAÄ EbETÇngr˜iElÆ EpAyi. Eb ETliÇvc•H avÄ eedvE˜Aw… EcAdic•@, þŽ« EgAÒmANH ebnYAmIÀ-EgAÒe˜ ŒdYM ŒƒmiEŠìtH?ÿ yEhAv mRupwi pR’u,þey¸dy…ew EgAÒŠAÄ ŒdYM EpAke“.ÿ 19 piE·Ý èBAt˜iÇ yi AEyÇjnt q}uE•·@. avÄ giebyAngr˜inw…˜H o¯ pALyM ÐApic•@. 20anÙrM yi A EyÇeesnYM ebnYAmieÀR eesnYe˜ ŒƒmiŠAÀ puRe–“@. giebyyiÇ vc•H ebnYAmIÀ eesnYe˜ ŒƒmiŠAÀ s•ÖmAyi¯Ý yi AEyÇ eesnYM. 21 anÙrM ebnYAmIeÀR eesnYM gieb yAngr˜iÇniÝM puRÏ vÝ. ebnYA mIeÀR eesnYM a•e˜ y…Ö˜iÇ yi AEylieÀR ö¯p˜IrAyirM Eper vDic•@. 22-23 yi AEyÇjnt yEhAvey smI pic•@. syAˆMver avÄ kr’u. avÄ yEhAvEyAw… EcAdic•@, þebnYAmIÀkA ErAw… {ÍLiniy…M y…Ö˜i½ EpAENA? avÄ {ͼew bÓuŠLANElÂA?ÿ yEhAv mRupwi pR’u, þEpAyi avÄ eŠtier y…ÖM ec•@k.ÿ yi AEylukAÄ prsHprM EèA/Ahi–ic•@. «wÄ•H ŒdY divsE˜«EpAel avÄ vIìuM y…Ö ˜i½ EpAyi. 24 anÙrM yi AEyÇEsn ebnYAmIÀ EsnEyAww…Ï. atH y…Ö˜ieÀR rìAM divsmAyi¯Ý. 25ebnYAmIeÀR Esn rìAM divsM yi AEyÇeesnYe˜ ŒƒmiŠAÀ giebyAngr˜iÇniÝM vÝ. aE–AÅ yi AEyliel me·A¯ ptienÌAyirM BwãAerÕwi ebnYAmIÀ EgAÒŠAÄ vDic•@. yi AEyliel Œ BwãAerlÂAM prizIlnM siÖic•vrAyi ¯Ý . 26 anÙrM yi AEyÇjnt m…}uvÀ EbETÇngr˜iElÆ kyRiE–Ayi. aview avÄ nil˜i¯•H yEhAvEyAw… kr’u. avÄ sÓYver pkÇ m…}uvÀ Ÿpvsic•@. avÄ eedv˜inH EhAmyAg

27 ͼM smADAnyAgͼM aÄ–ic•@. yi AEylukAÄ yEhAvEyAw… o¯ EcAdYM EcAdic•@. (aŠAl˜H eedv˜ieÀR krA RieÀR ep“kM EbETlilAyi¯Ý. 28avi ew eedve˜ ²æ<xic•i¯• puErAhi tÀ PIenhAsH Œyi¯Ý. qelyAsA rieÀR puÒnAyi¯Ý PIenhAsH. qel yAsAÄ ahErAeÀR puÒnAyi¯Ý.) yi AEyÇjnt EcAdic•@, þebnYAmIÀ kAÄ {ͼew bÓuŠLANH . {ÍÅ vIìuM avÄeŠtier y…ÖM ec•NEmA? aEtA {ÍÅ y…ÖM niĘi vyH Š NEmA?ÿ yEhAv mRupwi pR’u, þEpAœ. nAeL aver EtAløiŠAÀ niÍeL {AÀ shA yiŠAM.ÿ 29anÙrM yi AEyÇEsn giebyAngr˜i½ ¡·@M ›eRE–er oLi –ic•i¯˜i. 30m†•AM divsM yi AEyÇ Esn giebyAngr˜ientier y…Ö˜i ½ puRe–“@. m…Ûe˜E–Ael te• avÄ y…Ö˜i½ t•ARAyi. 31yi AEyÇ Esn ey giebyyiÇ EnriwAÀ ebnYAmIÀ Esn öRÍivÝ. yi AEyÇ eesnYM piE•A“u vliy…ky…M ebnYAmIÀees nYM tÍeL oAwiŠAÀ a½vdiÆky…M ecyHt…. aÍen ebnYAmIÀ Esney ngr˜iÇniÝM vLer d†ErÆ ekAìu EpAyi ›¯Ši. ebnYAmIÀEsn yi AEyÇEsn yiel ›eRE–er m…Ûe˜E–Ael ekAlÂAÀ «wÍi. m…–EtALM yi AEylu kAer avÄ vDic•@. avriÇ ciler vyliÇvc• @ M ciler v}ikLiÇvc• @ M avÄ ekAÝ. EbETliElÆ™ v}iyAyi ¯Ý o•H. mE·tH giebyyiElÆM. 32eb nYAmIÀkAÄ pR’u, þm…Ûe˜E–Ael n—Å jyiÆkyANH!ÿ yi AEylukAÄ oAwiE–AvukyAyi¯ ÝevÜiluM aetA¯ ›¯ŠAyi¯Ý. eb nYAmIÀkAer ngr˜iÇniÝM d†er v}i yiEleŠ˜i ›¯ÆkyAyi¯Ý av¯ew l•YM. 33 aÍen qlÂAv¯M d†ErEŠAwi. bAÇ tAmAÄ qe•A¯ Ðl˜H avÄ niÝ. ŽtA½M yi AEylukAÄ giebyyH Š H pwi’ARH oLic•iri–…ìAyi¯Ý. avÄ oLiÐlÏniÝM puRÏ v•H gieb yey Œƒmic•@. 34yi AEylieÀR prizI lnM lBic• ptinAyirM BwãAÄ gieb yey Œƒmic•@. kn˜ y…ÖmAyi¯Ý. pE• tÍÅŠH qÒ BIkrAvÐyANH vrAÀ EpA›•et•H ebnYAmIÀEsn aRi’ilÂ. 35 yEhAv yi AEyÇjntey ŸpEyA gic•H ebnYAmIÀEsney EtAløic•@. a•H yi AEylukAÄ ö¯p˜•Ayir˜i o¯ ¾Ru ebnYAmIÀ BwãAer vDic•@. y…Ö prizIlnM EnwiyvrAyi¯Ý averlÂAM. 36 atinAÇ tÍÅ prAjye–e“•H eb nYAmIÀkAÄŠH mnÈilAyi. yi AEyÇEsn piE•A“H nIÍi. kAr NM, aètI•it ŒƒmNmAyi¯Ý av ¯ew Œy…DM. av¯ewyAÅŠAÄ gieby yiÇ ptiyiri–…ìAyi¯Ý. 37avÄ


267 giebyAngr˜iElÆ t™iŠyRi. avÄ ngr˜iÇ vYApic•H qlÂAvery…M vA¼ ekAìH vDic•@. 38öE–AÅ yi AEylukAÄ oLiE–ArALikeLeŠAeìA¯ pÖtiyi“@. avÄ o¯ èEtYk awyALmyyHŠNM. o¯ vliy pukEmGM av¯ìAŠNM. 39-41 ebnYAmIÀEsn m…–tH yi AEyÇ BwãAer ekAÝ. ebnYAmIÀkAÄ ati nAÇ þn—Å m…eÛ•EpAel vijyiÆÝÿ qÝ pRy…kyAyi¯Ý. pE• ngr ˜iÇniÝM vliy pukEmGM ŸyrAÀ «wÍi. tiri’uni• ebnYAmIÀkAÄ puk kìu. ngrM m…}uvÀ tI piwic•@. aE–AÅ yi AEyÇeesnYM oAwiE–A kAet niÝ. avÄ tiri’u ni•H y…ÖM «wÍi. ebnYAmIÀkAÄ ByÝ. aE–AÅ tÍÅÆ sMBvic• vip˜ien avÄ aRi’u. 42 atinAÇ ebnYAmIÀEsn yi A EyÇ EsnyiÇniÝM oAwiE–Ayi. avÄ m¯®miyiElEŠAwi. pE• avÄÆ y…Ö ˜iÇniÝM r•e–wAnAyil . ngrÍ LiÇniÝM v• yi AEylukAÄ aver vDiÆky…M ecyHt…. 43yi AEylukAÄ ebnYAmIÀkAer vL’H oAwiŠAÀ «w Íi. avÄ ebnYAmIÀkAÄŠH viæmM ekAw…˜ilÂ. giebyAyHÆ ki}Æ™ èEd zÏvc•H avÄ aver EtAløic•@. 44aÍ en ebnYAmIÀEgAÒ˜iel eeDrYzA lik¼M prizIlnM lBic•v¯mAy ptien ÌAyirM BwãAÄ ekAlÂe–“@. 45 ebnYAmIÀEsn piÙiri’H m¯®mi yiElEŠAwi. riE—AeÀR pAR q• Ðl E˜Æ aver˜i. pE• yi AEyÇ Esn v}ikLiÇvc• H ebnYAmIÀEgAÒ ˜iel a•AyirM BwãAer vDic•@. avÄ ebnYAmIÀkAer oAwiŠAÀ «wÍi. giEdAM q• ÐlMver aver oAwic•@. yi A EyÇEsn rìAyirM ebnYAmIÀkAer œwi aviewvc•H vDic•@. 46 a•H, ebnYAmIÀEsnyiel ö¯p˜ •AyirM EpÄ ekAlÂe–“@. averlÂAv¯M vA¼kÅekAìH eeDrYmAyi EpArAwiyv rANH. 47q•AÇ aRuÞRu ebnYAmIÀkAÄ m¯®miyiElÆ oAwiE–Ayi. avÄ riE—A eÀR pAR q• Ðle˜˜i. nAlu mAsM aview tAmsic•@•. 48 yi AEylukAÄ ebnYAmIÀkA¯ew nA“iElÆ tiriek EpAyi. avÄ ec•H ngrÍLiluìAyi¯•vereyAeŠ vDi c•@. m]gÍeLy…M avÄ vDic•@. kÌiÇ kìetAeŠ avÄ nzi–ic•@. tÍÅ ec e•˜iy ngrÍeLlÂAM avÄ k˜ic•@. ebnYAmIeÀR EgAÒŠAÄŠH BArYmAer Enw…Ý misHpyiÇvc•H yi AEylukAÄ o¯ vAgHdAnM ecyHt…. ötAyi¯Ý av ¯ew vAgHdAnM þebnYAmIeÀR EgAÒ˜i Çe–“ o¯ pu¯xeny…M vivAhM k}iŠAÀ {ͼew puÒimAer {ÍÅ a½vdi ŠilÂ.ÿ 2 yi AEylukAÄ EbETÇngr˜iEl ÆEpAyi. aviewyvÄ eev›E•rMver

21

nYAyADipãAÄ 20:38-21:14

eedvsm•˜i¯Ý. aviewyi¯•H avÄ ŸReŠ nilviLic•@. 3avÄ eedv E˜Aw… pR’u, þyEhAEv, nI yi AEy lieÀR eedvmA›Ý. {ÍÅeŠÚ ekAìANH öQ mhAvipÏ sMBvic•tH? yi AEyliel o¯ EgAÒM ölÂAtAkAÀ qÙA¹ kArNM?ÿ 4 piE·•H atirAviel yi AEylukAÄ o¯ yAgpIWM pNi«. avÄ Œ yAgpIW ˜iÇ yEhAvyHÆ EhAmyAgvuM smA DAnbliy…M aÄ–ic•@. 5 anÙrM yi A EylukAÄ EcAdic•@, þöview yEhAvyHÆ m…ÛiÇ nE—Aw… EcrAÀ vrA˜ Žet ÜiluM yi AEyÇEgAÒm…EìA?ÿ avÄ o¯ gQrvtrmAy vAgHdAnM ecyHti“@™tinA lANH öQ EcAdYM av¯•yic•t.H misHpA ngr˜iÇ m·@ EgAÒŠA¯mAyi o¯mic•@ EcrA˜ver vDiÆem•Ayi¯Ý av ¯ew vAgHdAnM. 6 anÙrM yi AEyÇjntyH Š H tÍ ¼ew bÓuŠLAy ebnYAmIÀEgAÒŠA ErAw… shtApM EtA•i. avÄ pR’u, þö•H yi AEyÇjntyiÇniÝM o¯ EgAÒM o·e–“iriÆÝ. 7n—Å yEhAv yHÆ m…ÛiÇ o¯ ètijH{ ecyHt…. n—…ew puÒimAer ebnYAmIeÀR EgAÒŠAÄŠH vivAhM k}ic•@ ekAw…Šil q•Ayi¯Ý Œ ètijH{. ebnYAmInYÄŠH BArYmAer ki“@em•H nm…eŠÍen ŸR–iŠAnA›M?ÿ 8 aE–AÅ yi AEyÇjnt EcAdic• @ , þmisH p yiÇ yi AEyÇEgAÒÍLiÇ ŽtANH q˜A˜tH? n—Å yEhAvy…ew m…ÛiÇ o¯mic•@ EcÄÝ. o¯ EgAÒM tIÄc• yAy…M q˜iyi“ilÂ!ÿ yAEbzH-gielyAdu ngr˜iÇ niÝ™ Œ¯M m·H yi AEylu kA¯mAyi sÓic• i “iel • H aE–AÅ avÄ kìu. 9 ŒerlÂAm…ìH, ŒerAeŠyil q•RiyAÀ yi AEylukAÄ aver oAErA¯˜ery…M qÌi EnAŠi. yAEbzH gielyAdiÇni•H Œ¯M v•iel • vÄ keì˜i. 10yi AEyÇjnt pÙIrAyirM BwãAer yAEbzH- gielyAdiElŠyc•@. avÄ Œ BwãAErAw… pR’u, þyAEbzHgielyAdiElÆ EpAyi aviewy…™ OIkeLy…M ›“ikeLy…mwŠM skler y…M niͼew vA¼ekAìH vDiÆk. 11ni ÍLiÍen ec•NM! yAEbzH - giel yAdiel oAErA m½xYeny…M niÍÅ vDi ŠNM. o¯ pu¯x½mAyi eelMgikbÓM ŸìAyi¯• qlÂA OIkeLy…M vDiŠ NM. q•AÇ Œ¯mAy…M Ev}HcyiElÄe– “i“ilÂA˜ o¯ OIeyy…M vDiŠ¯tH.ÿ atinAÇ BwãAÄ aÍeneyAeŠ ec yH t …. 12yAEbzH - gielyAdiÇ nA¾RH knYkmA¯eì•H Œ pÙIrAyirM BwãAÄ kìupiwic•@. BwãAÄ Œ OIkeL zIElA viel pALy˜iElÆ ekAìuvÝ. knAÀEdz˜Ayi¯Ý zIElA. 13 anÙrM yi AEylukAÄ ebnYAmIÀ EgAÒŠAÄŠH o¯ sE•zmyc• @ . avÄ ebnYAmIÀEgAÒŠAÄŠH smADAnM vAgH dAnM ecyHt…. riE—AeÀR pAR q• Ðl ˜Ayi¯Ý ebnYAmIeÀR Œ¼kÅ. 14ati nAÇ ebnYAmIeÀR EgAÒŠAÄ yi AEy


nYAyADipãAÄ 21:15-25

268

liElÆ mwÍivÝ. yAEbzH - gielyA diÇ tÍÅ vDiŠA˜ OIkeL yi A EylukAÄ ebnYAmIÀEgAÒŠAÄÆ nÇ ki. q•AÇ m…}uvÀ ebnYAmIÀ EgAÒŠA ÄÆM nÇkA½M mAÒM OIk¼ìAyi¯ •ilÂ. 15 yi AEylukAÄŠH ebnYAmIÀEgAÒ ŠAErAw… shtApM EtA•i. yEhAv aver yi AEyliel m·@ jntyiÇ niÝM EvÄepw…˜iy« ekAìANtH . 16 yi AEyÇm†–ãAÄ pR’u, þebnYA mIÀEgAÒ˜iel OIkÅ vDiŠe–“@. avEzxiÆ• ebnYAmIÀkAÄŠH nAM qviewniÝM BArYmAer keìÏM? 17eb nYAmIÀEgAÒ˜iÇ avEzxiÆ•vÄŠH ›w…MbM nilniĘAÀ ›“ik¼ìAkNM. yi AEyliel o¯ EgAÒM ölÂAtAkAti riŠAÀ öÍen EvNM! 18pE• n—…ew puÒimAer ebnYAmIÀEgAÒŠAÄŠH vivA hM k}ic•@ekAw…ŠA½M p·ilÂ. n—Å öQ ètijH{ ecyHti“@ìH, üebnYAmInH o¯ BArYey ekAw…Æ•vÀ zpiŠe– “vÀ.ý 19nm…eŠArAzyM EtAÝÝ! zIElA viÇ yEhAvy…ew Ÿ/vmANiE–AÅ.ÿ EbETÇngr˜i½ vwŠANH zIElA ng rM. EbETliÇ niÝM EzEKmiElÆ™ pAty…ew ki}ÆM elEbAnAngr˜i½ etÆmANtH. 20 atinAÇ m†–ãAÄ ebnYAmIÀEgAÒ ŠAErAw… pR’u, þEpAyi m…ÙiriE˜A–… kLiÇ oLic•iriÆk. 21zIElAviel ecRu– ŠArikÅ n]˜M ec•AÀ öRÍi v¯• smyM pAĘiriÆk. aE–AÅ m…Ùiri

E˜A–iel oLiÐlÍLiÇniÝM oAw…k. niÍLiElAErA¯˜¯M zIElAviel oAErA y…vtiey piwiœw…k. aver ebnYA mIeÀR EdzE˜Æ ekAìuv•H vivAhM k}iÆk. 22y…vtik¼ew mAtApitAŠELA sEhAdrãAErA v•H {ÍELAw… prAti e–“@ev•iriŠAM. pE• {ÍÅ, üebnYA mIÀkAErAw… kA¯NYM kA“@k. avÄ Œ OIkeL vivAhM k}ic• @ ekA™e“. avÄ niͼew OIkeL ekAìuEpAey ÜiluM niÍELAw… y…ÖM ecyHtilÂ. avÄ OIkeL ekAìuEpAytinAÇ niÍÅ vAgHdAnM lMGic•i“@milÂ. avÄŠH puÒi mAer nÇkiel•Ayi¯Ý niͼew èti jH { . niÍÅ ebnYAmIÀEgAÒŠAÄŠH puÒimAer ekAw…˜ilÂ, avÄ piwic•@ ekA ìuEpA›kyAyi¯Ý! atinAÇ niÍÅ ètijH{ lMGic•i“@milÂý q•H avErAw… pRyAM.ÿ 23 atinAÇ ebnYAmIÀEgAÒŠAÄ ecyHt tH aÍenyAyi¯Ý. y…vtikÅ n]˜M ec•Ev oAErA pu¯x½M avriElA ErA¯˜er piwiœwi. avÄ y…vti keL ekAìuEpAyi vivAhM k}ic•@. avÄ tÍ ¼ew nA“iElÆ mwÍi. ebnYAmIÀ EgAÒ ŠAÄ Œ Ðl˜H vIìuM ngrÍÅ pNi y…ky…M aview tAmsiÆky…M ecyHt…. 24 anÙrM yi AEyÇjnt vI“iElÆ mwÍi. avÄ sVÙM ®miyiElÆM EgAÒ ˜iElÆM mwÍi. 25 aŠAl˜H yi AEylukAÄŠH o¯ rAjA vuìAyi¯•ilÂ. atinAÇ oAErA¯˜½M zriey•H avnv½ EtA•iy« ecyHt….


License Agreement for Bible Texts World Bible Translation Center Last Updated: September 21, 2006 Copyright © 2006 by World Bible Translation Center All rights reserved. These Scriptures: • Are copyrighted by World Bible Translation Center. • Are not public domain. • May not be altered or modified in any form. • May not be sold or offered for sale in any form. • May not be used for commercial purposes (including, but not limited to, use in advertising or Web banners used for the purpose of selling online add space). • May be distributed without modification in electronic form for non-commercial use. However, they may not be hosted on any kind of server (including a Web or ftp server) without written permission. A copy of this license (without modification) must also be included. • May be quoted for any purpose, up to 1,000 verses, without written permission. However, the extent of quotation must not comprise a complete book nor should it amount to more than 50% of the work in which it is quoted. A copyright notice must appear on the title or copyright page using this pattern: “Taken from the HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™ © 2006 by World Bible Translation Center, Inc. and used by permission.” If the text quoted is from one of WBTC’s non-English versions, the printed title of the actual text quoted will be substituted for “HOLY BIBLE: EASY-TO-READ VERSION™.” The copyright notice must appear in English or be translated into another language. When quotations from WBTC’s text are used in non-saleable media, such as church bulletins, orders of service, posters, transparencies or similar media, a complete copyright notice is not required, but the initials of the version (such as “ERV” for the Easy-to-Read Version™ in English) must appear at the end of each quotation. Any use of these Scriptures other than those listed above is prohibited. For additional rights and permission for usage, such as the use of WBTC’s text on a Web site, or for clarification of any of the above, please contact World Bible Translation Center in writing or by email at distribution@wbtc.com. World Bible Translation Center P.O. Box 820648 Fort Worth, Texas 76182, USA Telephone: 1-817-595-1664 Toll-Free in US: 1-888-54-BIBLE E-mail: info@wbtc.com WBTC’s web site – World Bible Translation Center’s web site: http://www.wbtc.org Order online – To order a copy of our texts online, go to: http://www.wbtc.org Current license agreement – This license is subject to change without notice. The current license can be found at: http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm Trouble viewing this file – If the text in this document does not display correctly, use Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher. Download Adobe Acrobat Reader from: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html Viewing Chinese or Korean PDFs – To view the Chinese or Korean PDFs, it may be necessary to download the Chinese Simplified or Korean font pack from Adobe. Download the font packs from: http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html

Malayalam bible 07 judges  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you