Page 1

STUDIE RODINNÉHO DOMU MÍSTO: ZLÍN - RONZOVY PASEKY INVESTOR: MANŽELÉ KOHOUTKOVI ÚROVEŇ DOKUMENTACE: UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU VYPRACOVAL: JAROSLAV MALINA 9.12.2013


OBSAH:

ÚPRAVA ZAMĚŘENÍ POZEMKU

str. 03

VARIANTA B.1 „DŮM S GARÁŽÍ“

str. 04-08

str. 05-06 str. 07-08

B.1.1 usmítění na terénu B.1.2 do terénního zářezu

VARIANTA B.2 „PSÍ BOUDA“

str. 09-13

str. 10-11 str. 12-13

B.2.1 usmítění na terénu B.2.2 do terénního zářezu

VARIANTA B.3 „SUTERÉN“

str. 14-18

B.3.1 vstup do suterénu B.3.2 vstup do patra přímo ZÁVĚR

str. 15-16 str. 17-18 str. 19


ÚPRAVA ZAMĚŘENÍ POZEMKU Předmětem studie je návrh variant pro terénní úpravy parcely. Oproti předchozím studiím je pro tuto studii uvažován jiný terén. V dřívějších studiích bylo čerpáno z geodetického zaměření investora. Zaměření pozemku však bylo prováděno před vybudováním silnice a s ním spojených terénních úprav. Z osobní návštěvy pozemku byly odhadnuty změny a zpětně zaneseny do původního zaměření. Pro účely studie tedy bylo pozměněno zaměření. Severní strana pozemku byla snížena odhadem o 80 centimetrů a terén od této hrany byl vysvahován v délce 5 metrů. Obrázek schematického řezu H-H ukazuje červeně změnu terénu a schematické zasazení domu pro lepší výškovou představu. Známky terénních úprav jsou také patrny z dolní panoramatické fotografie pozemku. Na takto pozměněném terénu, odsouhlaseném investorem, bude prováděna studie terénních úprav. Pro další fáze projektu je však nutností provést přesné zaměření pozemku a projekt poupravit.

03/16


VARIANTA B.1 „DŮM S GARÁŽÍ“ B.1.1 umítění na terénu

str. 05-06

B.1.2 do terénního zářezu

str. 07-08


B.1.1 UMÍSTĚNÍ NA TERÉN První varianta zpracovává hmotový model domu „Dům s garáží“ (viz předchozí katalog). První z dvou variantních řešení předzahrádky domu vytváří před domem zalomenou rampu se sklonem cca 40%0 (na 1 metr délky, 40 cm výšky). Pro objektivní zhodnocení investorem doporučuji krom fyzického modelu použít pro představu reálnou rampu 1:1 (lehce sestavitelné z prkna a příslušně vysoké podložky). Rampa je dosti strmá, ale dle mého názoru je vhodnější než schodiště. Rampa je doplněná schodištěm jdoucím podél domu, které umožňuje kratší cestu mezi garáží a hlavními vstupními dveřmi. Povrchová úprava rampy i schodiště musí být mrazuvzdorná a protiskluzová. Navrhuji prostý beton s drsnou strukturou na povrchu. Šedivý beton by byl doplněn ocelovým zábradlím (drásaná ocel) s dřevěnými madly. Zábradlí by mělo být co nejsubtilnější, aby nezvýrazňovalo ještě více, už takto složitou situaci na předzahrádce. Volné plochy předzahrady jsou doplněny trávníkem (na východní straně a částečně kolem plotu) a svahy se skalkovitými rostlinami (pro relativní bezúdržbovost navrhuji provést do netkané fólie a zasypat kůrou). Představa svahu je zobrazena na obrázku níže. Jedná se o malé trsy různě barevných keříčků s vloženými balvany, sloužícími pro možný pohyb skrz skalku. Svah by neměl být úplně neobyvatelný. V mých představách je i možnost jakého si přírodního sezení na kameni či jinak. Svah totiž bude nabízet hezký výhled do údolí.

05/16


B.1.1 UMÍSTĚNÍ NA TERÉN Půdorys a pohled vlevo zobrazuje schematické uspořádání předzahrádky s návazností na dům. Dispoziční varianta je zvolena namátkou a její přesná specifikace bude předmětem dalšího katalogu, stejně jako severní pohled. Z půdorysu plyne jasná poloha garážového stání, které je v této hmotové variantě řešení jen jako zastřešené, nikoli úplně uzavřené (v garáži fouká, ale neprší). Další podmínka plynoucí pro dispozice z této varianty předzahrádky je distanc garážových vrat a vchodových dveří. Z důvodu vyrovnávacího schodiště mezi sníženou garáží a úrovní vstupu je zde nutné dodržet odstup cca 3m. Jak je vidět z půdorysu i pohledu, není v tom větší problém. Tato varianta nabízí v rámci dispozice garáže vytvořit schodiště a udělat tak garáž průchozí. Tato skutečnost je výhodou pro možnou komunikaci mezi zahradou a garáží bez většího obcházení domu. Cenově se tato konkrétní varianta pohybuje kolem 3 345 000 Kč dle standartní kalkulační ceny (6000,- / m3). Cena je počítána bez garáže, která je pouze jako přístřešek a není tedy zcela rozhodující položkou v rozpočtu. Způsob výpočtu: objem domu (bez garáže) cena za m3

557,5 m3 6000,-

cena celkem

3 345 000,-

Celková cena se však může pohybovat oproti odhadu nahoru i dolu dle detailního řešení. Cena 6000,-/m3 je počítána včetně povrchových úprav a zařizovacích předmětů. Je počítána ústav pro racionalizaci ve stavebnictví dle průměrných republikových cen (jsou počítány drahé i levné domy).

06/16


B.1.2 DO TERÉNNÍHO ZÁŘEZU První varianta zpracovává hmotový model domu „Dům s garáží“ (viz předchozí katalog). Druhá z dvou variantních řešení předzahrádky počítá s částečným zahloubením domu do terénu. Návrh vytváří před domem krátké schodiště o 9 stupních vyrovnávající výškový rozdíl mezi silnicí a podestou před domem. Toto přímé schodiště je doplněné schodištěm jdoucím podél domu, které umožňuje kratší cestu mezi garáží a hlavními vstupními dveřmi. Povrchová úprava schodišť musí být mrazuvzdorná a protiskluzová. Navrhuji prostý beton s drsnou strukturou na povrchu. Šedivý beton by byl doplněn ocelovým zábradlím (drásaná ocel) s dřevěnými madly. Zábradlí by mělo být co nejsubtilnější, aby nezvýrazňovalo ještě více, už takto složitou situaci na předzahrádce. Volné plochy předzahrady jsou doplněny trávníkem (na východní i západní straně a kolem plotu) a svahy se skalkovitými rostlinami (pro relativní bezúdržbovost navrhuji provést do netkané fólie a zasypat kůrou). S touto variantou je spojené i složitější řešení jižní strany domu. Zakousnutím domu do terénu se terasa, na jižní straně, dostává pod úroveň stávajícího terénu. Tuto skutečnost však nevidím jako nevýhodu. Navrhuji přechod terasy a travnaté plochy vyřešit vysokým schodem (cca 50cm), který umožnuje vstup do zahrady, ale i možnost posadit se. Představa lavice je zobrazena na obrázku níže. Pro oficiální vstup na zahradu je v jednom místě lavice přerušena schodištěm.

07/16


B.1.2 DO TERÉNNÍHO ZÁŘEZU Půdorys a pohled vlevo zobrazuje schematické uspořádání předzahrádky s návazností na dům. Dispoziční varianta je zvolena namátkou a její přesná specifikace bude předmětem dalšího katalogu, stejně jako severní pohled. Z půdorysu plyne jasná poloha garážového stání, které je v této hmotové variantě řešení jen jako zastřešené, nikoli úplně uzavřené (v garáži fouká, ale neprší). Další podmínka plynoucí pro dispozice z této varianty předzahrádky je distanc garážových vrat a vchodových dveří. Z důvodu vyrovnávacího schodiště mezi sníženou garáží a úrovní vstupu je zde nutné dodržet odstup cca 1m. Jak je vidět z půdorysu i pohledu, není v tom větší problém. Tato varianta nabízí v rámci dispozice garáže vytvořit schodiště a udělat tak garáž průchozí. Tato skutečnost je výhodou pro možnou komunikaci mezi zahradou a garáží bez většího obcházení domu. Tuto variantu bych zařadil mezi dvě mé favoritní. Cenově se tato konkrétní varianta pohybuje kolem 3 345 000 Kč dle standartní kalkulační ceny (6000,- / m3). Objem domu je totožný s možností B.1.1. Cena je počítána bez garáže, která je pouze jako přístřešek a není tedy zcela rozhodující položkou v rozpočtu. Způsob výpočtu: objem domu (bez garáže) cena za m3

557,5 m3 6000,-

cena celkem

3 345 000,-

Celková cena se však může pohybovat oproti odhadu nahoru i dolu dle detailního řešení. Cena 6000,-/m3 je počítána včetně povrchových úprav a zařizovacích předmětů. Je počítána ústav pro racionalizaci ve stavebnictví dle průměrných republikových cen (jsou počítány drahé i levné domy).

08/16


VARIANTA B.2 „PSÍ BOUDA“ B.2.1 umítění na terénu

str. 10-11

B.2.2 do terénního zářezu

str. 12-13


B.2.1 UMÍSTĚNÍ NA TERÉN Druhá varianta zpracovává hmotový model domu „Psí bouda“ (viz předchozí katalog). První z dvou variantních řešení předzahrádky domu, k této hmotové variantě, vytváří před domem zalomenou rampu se sklonem cca 1:40 (na 1 metr délky, 40 cm výšky). Pro objektivní zhodnocení investorem doporučuji krom fyzického modelu použít pro představu reálnou rampu 1:1 (lehce sestavitelné z prkna a příslušně vysoké podložky). Rampa je dosti strmá, ale dle mého názoru je vhodnější než schodiště. Rampa je doplněná schodištěm jdoucím podél domu, které umožňuje kratší cestu mezi garáží a hlavními vstupními dveřmi. Povrchová úprava rampy i schodiště musí být mrazuvzdorná a protiskluzová. Navrhuji prostý beton s drsnou strukturou na povrchu. Šedivý beton by byl doplněn ocelovým zábradlím (drásaná ocel) s dřevěnými madly. Zábradlí by mělo být co nejsubtilnější, aby nezvýrazňovalo ještě více, už takto složitou situaci na předzahrádce. Volné plochy předzahrady jsou doplněny trávníkem (na východní straně a částečně kolem plotu) a svahy se skalkovitými rostlinami (pro relativní bezúdržbovost navrhuji provést do netkané fólie a zasypat kůrou). Představa svahu je zobrazena na obrázku níže. Jedná se o malé trsy různě barevných keříčků s vloženými balvany, sloužícími pro možný pohyb skrz skalku. Svah by neměl být úplně neobyvatelný. V mých představách je i možnost jakého si přírodního sezení na kameni či jinak. Svah totiž bude nabízet hezký výhled do údolí.

10/16


B.2.1 UMÍSTĚNÍ NA TERÉN Půdorys a pohled vlevo zobrazuje schematické uspořádání předzahrádky s návazností na dům. Dispoziční varianta je zvolena namátkou a její přesná specifikace bude předmětem dalšího katalogu, stejně jako severní pohled. Z půdorysu plyne jasná poloha garážového stání, které je v této hmotové variantě řešeno v rámci celkové hmoty domu. Další podmínka plynoucí pro dispozice z této varianty předzahrádky je distanc garážových vrat a vchodových dveří. Z důvodu vyrovnávacího schodiště mezi sníženou garáží a úrovní vstupu je zde nutné dodržet odstup cca 3m. V případě této varianty to může být jistou nevýhodou, ale i tak lze toto rozumně dispozičně vyřešit. Tato varianta nenabízí v rámci dispozice garáže vytvořit schodiště a udělat tak garáž průchozí. Komunikace mezi garáží a zahradou je tedy možná pouze přes garážová vrata. Cenově se tato konkrétní varianta pohybuje kolem 3 977 000 Kč dle standartní kalkulační ceny (6000,- / m3). Cena je počítána s garáží což do výpočtu vnáší velké nepřesnosti (není možné srovnávat cenu m3 pobytové místnosti a cenu m3 garáže). Způsob výpočtu: Dle oficiálních metod URS: objem domu cena za m3

662,9 m3 6000,-

cena celkem

3 977 000,-

Dle mých odhadů: objem domu (bez garáže) objem garáže cena za m3 domu cena za m3 garáže

532,9 m3 130,2 m3 6000,3000,-

cena celkem

3 588 000,-

Celková cena se však může pohybovat oproti odhadu nahoru i dolu dle detailního řešení. Cena 6000,-/m3 je počítána včetně povrchových úprav a zařizovacích předmětů. Je počítána ústav pro racionalizaci ve stavebnictví dle průměrných republikových cen (jsou počítány drahé i levné domy).

11/16


B.2.2 DO TERÉNNÍHO ZÁŘEZU Druhá varianta zpracovává hmotový model domu „Psí bouda“ (viz předchozí katalog). Druhá z dvou variantních řešení předzahrádky počítá s částečným zahloubením domu do terénu. Návrh vytváří před domem krátké schodiště o 9 stupních vyrovnávající výškový rozdíl mezi silnicí a podestou před domem. Pro zjednodušení komunikací v předzahrádce není navrhnuto druhé schodiště z garážového stání a zkrácení komunikací řeším přisazením schodiště k rampě do garáže. Povrchová úprava schodiště musí být mrazuvzdorná a protiskluzová. Navrhuji prostý beton s drsnou strukturou na povrchu. Šedivý beton by byl doplněn ocelovým zábradlím (drásaná ocel) s dřevěnými madly. Zábradlí by mělo být co nejsubtilnější, aby nezvýrazňovalo ještě více, už takto složitou situaci na předzahrádce. Volné plochy předzahrady jsou doplněny trávníkem (na východní i západní straně a kolem plotu) a svahy se skalkovitými rostlinami (pro relativní bezúdržbovost navrhuji provést do netkané fólie a zasypat kůrou). S touto variantou je spojené i složitější řešení jižní strany domu. Zakousnutím domu do terénu se terasa na jižní straně dostává pod úroveň stávajícího terénu. Tuto skutečnost však nevidím jako nevýhodu. Navrhuji přechod terasy a travnaté plochy vyřešit vysokým schodem (cca 50cm), který umožnuje vstup do zahrady, ale i možnost posadit se. Představa lavice je zobrazena na obrázku níže. Pro oficiální vstup na zahradu je v jednom místě lavice přerušena schodištěm.

12/16


B.2.2 DO TERÉNNÍHO ZÁŘEZU Půdorys a pohled vlevo zobrazuje schematické uspořádání předzahrádky s návazností na dům. Dispoziční varianta je zvolena namátkou a její přesná specifikace bude předmětem dalšího katalogu, stejně jako severní pohled. Z půdorysu plyne jasná poloha garážového stání, které je v této hmotové variantě řešeno v rámci celkové hmoty domu. Umístění hlavních vchodových dveří je v této variantě velmi variabilní. Tato varianta nabízí v rámci dispozice garáže vytvořit schodiště a udělat tak garáž průchozí. Tato skutečnost je výhodou pro možnou komunikaci mezi zahradou a garáží, bez většího obcházení domu. Cenově se tato konkrétní varianta pohybuje kolem 3 977 000 Kč dle standartní kalkulační ceny (6000,- / m3). Cena je počítána s garáží což do výpočtu vnáší velké nepřesnosti (není možné srovnávat cenu m3 pobytové místnosti a cenu m3 garáže). Způsob výpočtu: Dle oficiálních metod URS: objem domu cena za m3

650,4 m3 6000,-

cena celkem

3 902 400,-

Dle mých odhadů: objem domu (bez garáže) objem garáže cena za m3 domu cena za m3 garáže

520,2 m3 130,2 m3 6000,3000,-

cena celkem

3 511 800,-

Celková cena se však může pohybovat oproti odhadu nahoru i dolu dle detailního řešení. Cena 6000,-/m3 je počítána včetně povrchových úprav a zařizovacích předmětů. Je počítána ústav pro racionalizaci ve stavebnictví dle průměrných republikových cen (jsou počítány drahé i levné domy).

13/16


VARIANTA B.3 „SUTERÉN“ B.3.1 VSUP DO SUTERÉNU

str. 15-16

B.3.2 VSTUP DO PATRA

str. 17-18


B.3.1 VSTUP DO SUTERÉNU Třetí varianta zpracovává hmotový model domu „Psí bouda se suterénem“ (viz předchozí katalog). Výhodou této varianty jsou tři podlaží a tak se snáze vypořádat z výškovým rozdílem silnice a terasy na jižní straně domu. První z dvou variantních řešení předzahrádky domu, k této hmotové variantě, počítá se vstupem do suterénu. Předzahrádka je tedy řešena jen jako částečně zpevněná plocha dle zobrazené schematické situace. Povrchová úprava zpevněných ploch musí být mrazuvzdorná a protiskluzová. Navrhuji prostý beton s drsnou strukturou na povrchu. Volné plochy předzahrady jsou doplněny trávníkem (na východní i západní straně a částečně kolem plotu) a svahy se skalkovitými rostlinami (pro relativní bezúdržbovost navrhuji provést do netkané fólie a zasypat kůrou). Představa svahu je zobrazena na obrázku níže. Jedná se o malé trsy různě barevných keříčků s vloženými balvany.

15/16


B.3.2 VSTUP DO suterénu Půdorys a pohled vlevo zobrazuje schematické uspořádání předzahrádky s návazností na dům. Dispoziční varianta je zvolena namátkou a její přesná specifikace bude předmětem dalšího katalogu, stejně jako severní pohled. Z půdorysu plyne jasná poloha garážového stání, které je v této hmotové variantě řešeno v rámci celkové hmoty domu. Další podmínka plynoucí pro dispozice z této varianty předzahrádky je poloha vstupu hned v blízkosti vstupu. Není však s tím, vzhledem charakteru dispozic, žádný problém. Tuto variantu bych zařadil mezi dvě mé favoritní. Cenově se tato konkrétní varianta pohybuje kolem 3 647 000 Kč dle standartní kalkulační ceny (6000,- / m3). Cena je počítána s garáží což do výpočtu vnáší velké nepřesnosti (není možné srovnávat cenu m3 pobytové místnosti a cenu m3 garáže). Způsob výpočtu: Dle oficiálních metod URS: objem domu cena za m3

607,82 m3 6000,-

cena celkem

3 647 000,-

Dle mých odhadů: objem domu (bez garáže) objem garáže cena za m3 domu cena za m3 garáže

457,6 m3 150,22 m3 6000,3000,-

cena celkem

3 196 000,-

U této varianty, více než u ostatních, se cena může pohybovat oproti odhadu nahoru i dolu, dle detailního řešení. Varianta není ještě zcela prověřena, co se týká studie dispozic, a tak její objemové rozměry jsou orientační. Zobrazený rozměr domu 11m x 7m beru jako únosné minimum, kterému by však slušela větší velkorysost a tudíž zvětšení hmoty. Cena 6000,-/m3 je počítána včetně povrchových úprav a zařizovacích předmětů. Je počítána ústav pro racionalizaci ve stavebnictví dle průměrných republikových cen (jsou počítány drahé i levné domy).

16/16


B.3.2 VSTUP DO PATRA Třetí varianta zpracovává hmotový model domu „Psí bouda se suterénem“ (viz předchozí katalog). Výhodou této varianty jsou tři podlaží a tak se snáze vypořádat z výškovým rozdílem silnice a terasy na jižní straně domu. Druhá z dvou variantních řešení předzahrádky domu, této výhody nevyužívá, a umožňuje vstup přímo do patra. Vytváří před domem zalomenou rampu se sklonem cca 40%0 (na 1 metr délky, 40 cm výšky). Pro objektivní zhodnocení investorem doporučuji krom fyzického modelu použít pro představu reálnou rampu 1:1 (lehce sestavitelné z prkna a příslušně vysoké podložky). Rampa je dosti strmá, ale dle mého názoru je vhodnější než schodiště. Rampa je doplněná schodištěm jdoucím podél domu, které umožňuje kratší cestu mezi garáží a hlavními vstupními dveřmi. Povrchová úprava rampy i schodiště musí být mrazuvzdorná a protiskluzová. Navrhuji prostý beton s drsnou strukturou na povrchu. Šedivý beton by byl doplněn ocelovým zábradlím (drásaná ocel) s dřevěnými madly. Zábradlí by mělo být co nejsubtilnější, aby nezvýrazňovalo ještě více, už takto složitou situaci na předzahrádce. Volné plochy předzahrady jsou doplněny trávníkem (na východní straně) a svahy se skalkovitými rostlinami (pro relativní bezúdržbovost navrhuji provést do netkané fólie a zasypat kůrou). Představa svahu je zobrazena na obrázku níže. Jedná se o malé trsy různě barevných keříčků s vloženými balvany, sloužícími pro možný pohyb skrz skalku. Svah by neměl být úplně neobyvatelný. V mých představách je i možnost jakého si přírodního sezení na kameni či jinak. Svah totiž bude nabízet hezký výhled do údolí.

17/16


B.3.2 VSTUP DO PATRA Půdorys a pohled vlevo zobrazuje schematické uspořádání předzahrádky s návazností na dům. Dispoziční varianta je zvolena namátkou a její přesná specifikace bude předmětem dalšího katalogu, stejně jako severní pohled. Z půdorysu plyne jasná poloha garážového stání v suterénu. Další podmínka plynoucí pro dispozice z této varianty předzahrádky je distanc garážových vrat a vchodových dveří. Z důvodu vyrovnávacího schodiště mezi sníženou garáží a úrovní vstupu je zde nutné dodržet odstup cca 4m. Toto by mohlo vyvolávat potíže ve vnitřních dispozicích, ale není to nic neproveditelného. Cenově se tato konkrétní varianta pohybuje kolem 3 355 000 Kč dle standartní kalkulační ceny (6000,- / m3). Cena je počítána s garáží což do výpočtu vnáší velké nepřesnosti (není možné srovnávat cenu m3 pobytové místnosti a cenu m3 garáže). Způsob výpočtu: Dle oficiálních metod URS: objem domu cena za m3

559,1 m3 6000,-

cena celkem

3 355 000,-

Dle mých odhadů: objem domu (bez garáže) objem garáže cena za m3 domu cena za m3 garáže

457,6 m3 101,5 m3 6000,3000,-

cena celkem

3 050 000,-

U této varianty, více než u ostatních, se cena může pohybovat oproti odhadu nahoru i dolu, dle detailního řešení. Varianta není ještě zcela prověřena, co se týká studie dispozic, a tak její objemové rozměry jsou orientační. Zobrazený rozměr domu 11m x 7m beru jako únosné minimum, kterému by však slušela větší velkorysost a tudíž zvětšení hmoty. Cena 6000,-/m3 je počítána včetně povrchových úprav a zařizovacích předmětů. Je počítána ústav pro racionalizaci ve stavebnictví dle průměrných republikových cen (jsou počítány drahé i levné domy).

18/16


ZDROJE A KONTAKTY Kalkulace ceny: V studii jsou kalkulace provedeny dle údajů Ústavu racionalizace ve stavebnictví, který stanovuje cenu rodinného domu mezi 6000,-/m3 - 7000,-/m3. Pro Zlínský kraj s nižšími mzdami uvažuji nižší z uvedených hodnot. Zdroje: ortofotomapy www.mapy.cz fotografie z podkladů investora vlastní fotografie geodetické zaměření z podkladů investora dále dle popisu investora a vlastního průzkumu území Kontakty: investror

manželé Kohoutkovi

architekt

Jaroslav Malina jarmal512gmail.com +420 607 972 078

19/16

Rd zlin analyza uzemi mal 20131209 final