Page 1

NOVÁ KONCERTNÍ SÍŇ PRAHA - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

DIPLOMNÍ PROJEKT: Jaroslav Malina VEDOUCÍ PRÁCE : prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT - LS 2013/14


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Jaroslav Malina AR 2013/2014, LS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) Nová koncertní síň – Praha – Staroměstské náměstí (AJ) New concert hall – Prague – Old Town Square JAZYK PRÁCE: CZ Ústav: 15127 Ústav navrhování I

Vedoucí práce:

prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková

Oponent práce:

Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Klíčová slova (česká):

Koncertní sál, Praha – Staroměstké náměstí, Dostavba Staroměstké radnice

Anotace (česká):

Jedním z aktuálních témat Prahy je v posledních letech stavba Nové koncertní síně. Lokalita pro tento záměr však není stále určena. Práce by měla přispět k diskuzi kam koncertní sál umístit. Projekt ověřuje parcelu ve středu města na Staroměstském náměstí. Parcelu po bývalém radničním Nobileho křídle.

Anotace (anglická):

Construction of a new concert hal lis one of the current topics of Prague in recent years. Location for this purpose is still not determined. The work should help to the discussion of where to place the concert hall. The project is trying site in the city center at Old Town Square. Plot of the demolished Nobile wing of the Town hall.

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“ (Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)

V Praze dne 30.5.2014

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.


ZADÁNÍ DIPLOMNÍ PRÁCE

Tématem práce je nová koncertní síň pro Prahu. Dnes aktuální a diskutované téma se točí kolem debaty Kam koncertní síň umístit. Práce si dává za úkol zařadit se mezi ostatní projekty na Novou koncertní síň pro Prahu, a tak aktivně přispět do veřejného dialogu o umístění této funkce. Projekt konkrétně ověřuje vybranou parcelu a přímo ukazuje na daná pro a proti rozebírané lokality. Staroměstské náměstí jako historické ale do jisté míry i faktické centrum města. Toto místo však postrádá dodefinování vlastního prostoru i přes mnoho pořádaných soutěže na tuto proluku. Místu po bývalém Nobileho radničním křídle, které bylo na konci druhé světové války zničeno, žádná soutěž zcela jednoznačně neurčila funkci. Historicky daná funkce radnice je při dnešním provozu příliš objemná a dle mého názoru nedostatečně živá pro takto důležité místo. Právě koncertní sál by mohl být tou dlouho hledanou náplní jizvy Staroměstského náměstí. Síň je určená především pro festival Pražského jara. S nedalekými sály Rudolfina a Obecního domu by mohla vytvořit atraktivní koncertní okrsek s pohodlnou pěší dostupností mezi jednotlivými částmi. Nová budova by se stala centrem a ulice Kaprova a Celetná hlavními ulicemi festovalu. Situace by tak velmi nahrávala pro plnohodnotné využití atraktivity historické Prahy.


PAMĚT MÍSTA

1816

1848

Nepochybně jedno z historicky nejvýznamnějších míst Prahy. Původně tržní náměstí bylo v průběhu vývoje kulisou mnoha významných politických událostí. Náměstí vzniklo jako setkání dvou významných tras mezi brody přes Vltavu a kupeckými osadami v okolí. Historicky se tak zformovalo v obdélný tvar s ubíhajícími rohy právě do zmíněných cest. Formu náměstí významně narušila Pražská asanace. Na přelomu století byly v rámci ozdravení města agresivně probourány široké bulváry zcela mimo měřítko území. Byl stržen Křenův dům, který náměstí významně uzavíral. Do náměstí nově ústila dnešní Pařížská ulice. Středověké náměstí se tak zcela rozpadlo a ztratilo svojí uzavřenost. Další ranou byl požár v radničním křídle, které muselo být r. 1945 strženo. Vznikl otevřený plac s nevhodně odkrytým druhým plánem města (dvorní fasády radničního bloku a kostel sv. Mikuláše).

1946

2014?

Navrhovaná hmota domu se snaží vrátit podobu historickému náměstí a obnovit jeho důstojnost. Hmotu formují potřeby parcely a daného místa: navrácení kapkovitého tvaru do náměstí, uzavření Pařížské ulice, renovace Mikulášského náměstí, narovnání pozice kostela, vytvoření nového městského prostoru v měřítku Starého města. Výsledný objem domu je prolnutím více historických stop, které jsou v místě zasety.


KONCEPT A FIGURA

Dům s Věží. Pevná část kryjící koncertní sál a jeho akustické komory. Transparentní část foyer obousměrně komunikuje s náměstím a Pařížskou ulicí. Hlediště sálu jako archa z části přesahující do volného prostoru. Srozumitelné přečtení domu. Jasná orientace. Odkaz domu na historickou stopu původního. Prolnutí historických pamětí místa. Dům s korunní římsou a vysokou střechou kryjící potřebný objem. Pevná a důstojná hmota Nové koncertní síně.


DOPRAVA

Zásobování koncertní síně je v širším měřítku řešeno Pařížskou ulicí (příjezd) a Kaprovou ulicí (odjezd). Dopravní řešení je přirozeně zahrnuto do struktury města a stává se jeho součástí. Koncertní síň je zásobovaná kamiony, pro které je navržen objezd kolem celého domu s mezizastávkou ve vykládacím/ nakládacím boxu. Kamiony mohou parkovat na dvoře za koncertní síní. V suterénu domu jsou i parkovací stání, avšak hlavní přístup je zamýšlen hromadnou dopravou jak je v centru města přirozené.


CHARAKTER DOMU

Budova Nové koncertní síně pro Prahu by měla nést mnoho příběhů. V představách ji mám zobrazenou jako silnou budovu z kamene s těžkou konstrukcí, která nese na svých bedrech kulturní bohatství Prahy, ale i celého státu. Instituce svojí důležitostí překračující hranice čtvrti, města, ale i regionu reprezentuje stát. I přes toto měřítko a přeshraniční okolí své působnosti by však neměla ztratit detail. Detail v podobě vzpomínek, dojmů a pocitů všech nás, co jen tak chodí okolo, pracují v ní nebo do ní přímo míří. Měla by unést tyto všechny drobné příběhy a z pohledu dálky se zahalit do slitého příběhu celku, a sice příběhu své doby a svého národa a vážné hudby. Při takovémto smýšlení a tvarování je dle mého názorů důležité smýšlet jak nad celkem tak i nad detailem a přizpůsobit ho tak, aby nabízel příležitosti k takovýmto drobným příběhům. K dějům, které jej oblečou a dají mu smysl. Na následujících stránkách představuji pár mých abstraktních představ o prostorech a takovýchto malých příbězích v nich. Měli by být vodítkem pro představivost každého, která je různá, avšak ve výsledku se stejným koncem. Takový bych chtěl, aby byl Nový dům vážné hudby v Praze.


DVORANA MUZIKANTŮ

Dopnul poslední knoflíky u košile a připnul motýlka. I když má Frank raději kravatu, dnes by to s ní nešlo. Čeká se od něj a jeho taktovky vášnivé a divoké představení. Oblékl frak, posledním pohledem do zrcadla zkontroloval své husté obočí, které mu ráno tak nešikovně trčelo, a vyšel z apartmánu ven. Měkké a teplé pohodlí jeho osobního pokoje vystřídala střídmá chodba. I přes svoji střídmost však nebyla špinavá. Podlaha byla lesklá a čistá a stěny ploché, bílé. Míjejí ho opoždění „bedňáci“, kteří rychle stěhují poslední lavice do sálu. Cítil z nich vůni dřeva. Naplňovala celou chodbu a mísila se ještě s další sladkou vůní. Tu Frank však nedokázal rozeznat. Procházel chodbou dál a téměř všichni, které míjí, mu kývnutím dávají zdar. Odvážnější zamumlají tiše pozdrav, nechtějícE vyrušit mistra ze soustředění. Frank to však vřele opětoval a bylo mu to milé. Chodbou ušel jen pár kroků od apartmánu, když se nalevo otevírá prostorná a světlá dvorana. Prostor plný světla a tepla s rozházenými sedačkami je už plný hudebníků a sboristů. Dobře vnímal změnu podlahy. Měkká prkna a střídavě poházené koberce dobře cítí pod svými prošlapanými lakýrkami.

„Ahoj Petře, už je ti líp?“ Tenorista s úsměvem přikývne hlavou, avšak nevydá ani hlásku. Nechce jimi plýtvat mimo pódium. Frankovi je však jeho odpověď jasná. Frank pokračuje ke svému křeslu. Má ho rád a nechává si ho vozit s sebou po štacích. Všichni toto stařičké, bledě modré křeslo dobře znají. Je tím pověstný. Jen vteřinku po dosednutí mu nesmělá servírka okamžitě podává rybízový džus a na stolek pokládá druhou sklenici s průzračnou vodou. Frank tiše pije. I přes to, že je v hale téměř se čtyřiceti dalšími muzikanty, slyší jejich řeč jen jako tichý šum v dáli. Kouká z okna do tmy venku a soustředí se. Silný potlesk ho vyruší z koukání se do prázdnoty. Nesmělá servírka tiše stojí stranou a drží futrál s taktovkou. „Už jdu“, řekne Frank spíše sobě než komukoli jinému a vstane z křesla. Krátkou temnou chodbou zamíří do sálu. Temný prostor před sálem ještě více zvýrazní pocit vstupu do sálu. Světlý a teplý prostor podia, jen chvíli po vstupu hlavní hvězdy, vyplní burácející potlesk. Frank je připraven na stupínku a sál utichá. Hrobové ticho. Můžeme začít…


DVORANA MUZIKANTŮ

Zatímco Magda promlouvá s paní v šatně, může Michal vydechnout. Konečně si sedl. Po dnešním perném pracovním dni si chvíli klidu zaslouží. Lavička ve foyer ve třetím patře mu snad dopřeje kýžený klid a zklidnění před koncertem. Klidně dýchá a rozhlíží se kolem. Tmavé materiály okolních stěn a podlahy ho uklidňují. Je fascinován výhledem a odrazem světla přicházejícího z venku od temné podlahy. Z rozjímání ho náhle vyruší blížící se kroky. „Verunko, našla si ty záchody?“ „Byli hnedka za rohem, jak si říkal. Hraje jim tam moc hezká muzika“ odpoví a lehce se pohupuje v kolenou nad unaveným, sedícím taťkou. Stále si tu písničku z toalet brouká. „S kým to mamka mluví? Kdy už to začne? Těším se. Už půjdeme?“ Unavený Michal nereaguje a snaží se dcerku zabavit jinak. „Pojď, najdi které světýlko je naše.“ Ukazuje na široký výhled za velkým oknem. „Támhle je kostel. Někde pod ním to musí být“ Nakloněná přes prosklené zábradlí galerie hledí do dáli. Pod sebou má velkorysý prostor sahající až do úrovně

přízemí. Dole se to hemží lidmi, kteří ještě na poslední chvíli přichází. Je slyšet šum jak se baví, ale Verču to neruší. V klidu z třetího patra kouká s otcem na rozsvícené město. Vyruší je až první zvonění, ohlašující blížící se představení. Michal vezme Verču kolem ramen. „Pojď, najdeme to o přestávce. Jdeme vyzvednout mamku.“ Všichni tři pokračují robustními dveřmi do sálu, když zrovna podruhé zazvoní. Měkký koberec pod nohami předznamenává změnu prostředí mezi foyer a sálem. Velký, dřevem obkládaný sál je plný světla. Je tak ohromný. Cítí se tu pohodlně. Pohodlí umocňují měkké sedačky. Už zvoní potřetí a sál pomalu uhasíná. Jen pódium svítí jak lucerna v temné jeskyni. Do klidného sálu nastupují muzikanti a následuje je potlesk. Ten je o to hlasitější když přichází dirigent. Představení začíná a muzika se šíří vysokým prostorem sálu. Nyní si Michal konečně uvolnil. Poddává se Smetanově Vltavě a nechává se jí unášet do bezmyšlenkovitého klidu.


KONCERTNÍ SÁL „SHOEBOX“

5 4 3 2 1

KAPACITA 1892

1

778

2

352

3

214

4

234

5

314

Pro svůj projekt používám akustický model sálu „SHOEBOX“. Sál pro 1700-1800 posluchačů s volitelnou dobou dozvuku. Díky objemu akustických komor obepínající sál lze upravovat objem sálu tedy dobu dozvuku i přímo při představení. Sál se dokonale přizpůsobí hrané hudbě a je tak variabilní. Tento typ sálu je dílem akustického ateliéru ARTEK, je převzatý z Švýcarské koncertní síně v městě Lucerne. Je jedním z posledních generací tzv. sálů „SHOEBOX“ o kapacitě 1892 návštěvníků. Převzatý výrobek usazuji do navržené formy. Z tohoto hlediska vytvářím dům v domě, což se mi propisuje i do vlastní konstrukce domu. Právě tento model je vhodný pro koncertní síňě z důvodu snadného přerušení akustických mostů v nosné konstrukci. Sál je umístěn na sloupoví v přízemí a na dvojitých obvodových stěnách. Styky obou konstrukcí jsou vždy ošetřeny pryžovými podložkami bránící přenosu vibrací.


PŮDORYS DRUHÉHO SUTERÉNU


PŮDORYS PRVNÍHO SUTERÉNU


PŮDORYS PŘÍZEMÍ


P女DORYS 1. PATRA


P女DORYS 2. PATRA


P女DORYS 5. PATRA


PODÉLNÝ ŘEZ


POHLED NA DOMEK MUZIKANTŮ - PŘÍSTAVBY K STAROMĚSTKÉ RADNICI


POHLED OD KOSTELA SVATÉHO MIKULÁŠE


HLAVNÍ POHLED Z NÁMĚSTÍ


PERSPEKTIVA Z DLOUHÉ ULICE


PERSPEKTIVA Z CELETNÉ ULICE


PERSPEKTIVA Z PAŘÍŽSKÉ ULICE


PÍSKOVEC

Fasáda těžké hmoty je navržena z Boženovského pískovce. Tento materiál historicky patří na Staroměstské náměstí. Ručně opracované dílce mají rozměr 95cm x 160cm a tloušťku 5-7cm dle opracování. Desky pískovce jsou zavěšeny na typizovaných kotvach Halfen LUTZ. Kotvy jsou vyneseny pomocí rastru z ocelových profilů zapuštěných v tepelné izolaci. Pískovec je použit i na šikmé ploše nad korunní římsou, kde skladba obsahuje i hydroizolaci. Voda je sváděna pod obladem do schovaného okapového žlabu. Fasáda domu by měla zůstat čistá a neměla by být ničím rušena.


SKLENĚNÁ FASÁDA

Transparetní krystal na nároží domu je opláštěn sklem. Subtilní drátěná konstrukcemá neslyšně chrání společenské prostory Velkoformátové skleněné tabule jsou uloženy do horizontálních profilů. V těchto práběžných rámech ve výšce stropních desek jednotlivých podlaží se nacházejí okapní žlaby. Ty svádějí vodu z té každé tabule do svislých svodů. Systém je odskoušen a v praxi použit firmou Sipral. Horizontální rámy jsou vyneseny pomocí prostorové příhradové konstrukce, Která je tvořená z lomených trojuhelníkových nosníků. Ve vodorovném směru jsou nosníky navzíjem propojeny ztužujícími tahly. Každý rám je uložen v přízemí a v úrovni střechy do střešní konstrukce, která je také z prostorové příhrodoviny. Veškerá ocelová nosná konstrukce je vynesena pomocí betonových sloupů procházejícími deskami foyer.


NOVÁ KONCERTNÍ SÍŇ PRAHA - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

DIPLOMNÍ PROJEKT: Jaroslav Malina VEDOUCÍ PRÁCE : prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT - LS 2013/14

POUŽITÉ ZDROJE A PRAMENY: SRDCE MĚSTA, Historický, urbanistický a architektonický vývoj Staroměstského náměstí a soutěže na přestavbu a dostavbu radnice 1899-1988, PhDr. Eva Skalická, Útvar rozvoje Hlavního města Prahy, červenec 2008 KONCERTNÍ SÁLY, Disertační práce, Ondřej Císler, FA ČVUT, září 2011 KONCERTNÍ SÁLY DODATEK I. II., Disertační práce - dodatek, Ondřej Císler, FA ČVUT, 2012 PODKLADY PRO SOUTĚŽ NA DOSTAVBU STAROMĚSTKÉ RADNICE, poskytnuto z AVU v Praze, prof. Emil Přikryl

KONZULTACE: KÁMEN ENGINEERING s.r.o., Karel Dušek, Hradec Králové SIPRAL a.s., Ing. Šnajdr Roman, Praha Strašnice MAGISTRÁT HL. MĚSTA PRAHY, náměstek pro pronájem nemovitostí, Praha, Kafkovo náměstí

Jaroslav Malina_Diplomní projekt_portfolio  

Nová koncertní síň Staroměstské náměstí Diplomní projekt na FA ČVUT Jaroslav Malina

Jaroslav Malina_Diplomní projekt_portfolio  

Nová koncertní síň Staroměstské náměstí Diplomní projekt na FA ČVUT Jaroslav Malina

Advertisement