Page 1

PĂŚdagogisk LĂŚreplan For Dagplejen i Jammerbugt Kommune


Pædagogisk lÆREPLAN fOR dAGPLEJEN I jAMMERBUGT KOMMUNE

Pædagogisk læreplan På baggrund af lov om dagtilbud 2007 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan, som skal godkendes og evalueres af kommunalbestyrelsen. Dagplejens pædagogiske læreplan har flere perspektiver og kan læses og bruges af flere. Dagplejerne og dagplejepædagogerne skal benytte planen som et styringsredskab og som støtte i forhold til børnenes trivsel, udvikling, læring og sundhed i dagplejehjemmet, med særlig opmærksomhed på udsatte børn. Forældrene kan gennem den pædagogiske læreplan få indblik i, hvorledes dagplejen planlægger og udfører arbejdet omkring børns læring. Politisk er planen et redskab for dokumentation af, at dagplejen lever op til gældende lovgivning, mål og rammer. Dagplejens pædagogiske læreplan er igennem en proces udarbejdet af dagplejere, pædagoger og ledelse. Dagplejerne har på distriktsmøder sat deres aftryk, for så vidt angår målet for arbejdet i Dagplejen i Jammerbugt kommune og i forhold til de 6 temaer i forskellige hverdagssituationer i dagplejehjemmet. Pædagogerne har sat deres aftryk på det pædagogiske nedskrevne ord med reference til det output, der fremkom fra dagplejerne.
Mål for arbejdet i dagplejen Dagplejens kvalitet findes i det familiære miljø med den samme voksne. I dagplejen er der tid og rum til den tætte kontakt til fire børn, sommetider 5 hvis der er gæstebørn. Målet er via den tætte relation til den samme voksne, at det lille barn og dets forældre oplever glæde, nærvær, omsorg, tryghed og tillid. Dagplejeren er som den professionelle ansvarlig for: • Den værdsættende anerkendende relation, således at børnene oplever glæde, omsorg, tryghed og trivsel, - at de bliver set og hørt. •

At børnene gennem leg og aktiviteter bliver pædagogisk udfordret tilpas i forhold til deres alder, således at de opnår ny læring og udvikler sig.

At der serveres en sund kost og at barnet opholder sig i rammer, der inviterer til motorisk udfoldelser.

Kerne ydelsen skal som udgangspunkt ske i de daglige aktiviteter i dagplejehjemmet. Et dagplejehjem som fysisk og æstetisk fremmer ovennævnte tilgange. Børnene skal føle sig værdsatte, trygge og betydningsfulde igennem den tætte relation og i et miljø der har fokus på børneperspektivet. Dagplejens læringssyn: - Livet er at gøre noget sammen Læring er mere end det, man har lært. Der er sket en læring, når barnet kan noget, det ikke kunne lige før. Læring handler om dannelse, udvikling og forandring. Læring kan være bevidst eller ubevidst, men det altafgørende for at læring opnås, er den gode relation mellem barn og

voksen. Anerkendelse kommer før erkendelse. Det lille barn er nysgerrigt, udforsker hele tiden og har en stor glæde ved ny læring, en glæde som vi ikke må tage fra det. Derfor er det en af dagplejerens fornemmeste opgaver, at beskytte og bevare barnets nysgerrighed, lyst til og glæde ved at lære. Børn er unikke og lærer og udvikler sig på forskellige måder. Derfor skal dagplejeren være opmærksom på det enkelte barn og finde frem til dets styrkesider og ressourcer. Når vi taler om læring er det vigtigt, at vi er opmærksomme på børneperspektivet. Det er vi i det øjeblik: •

Vi anerkender, at barnet er nysgerrigt og med hele kroppen har mod på livets muligheder. Dagplejeren skal derfor være bevidst om og opmærksom på, at anerkende og udfordre barnet tilpas i forhold til dets udvikling.

Vi ved at børn især lærer, når de selv tager initiativ og at de med alle sanser udforsker verden. Dagplejeren skal derfor skabe rammerne for kropslig udfoldelse og understøtte børnenes egne initiativer for egen læring indenfor alle udviklingsområder.

Vi er opmærksomme på at den voksne er rollemodel. Børn lærer bedre af den voksne, der selv er i gang og inddrager, end af den voksne der sætter i gang. Dagplejeren skal derfor være kropslig aktiv og guide barnet: gå foran – ved siden af – bag ved barnet, afhængig af situationen.


Pædagogisk lÆREPLAN fOR dAGPLEJEN I jAMMERBUGT KOMMUNE

Børn lærer af de andre børn. Børn spejler sig: iagttager og glædes over og kopierer andre børn. Dagplejeren skal derfor have fokus på at understøtte børnenes relationer.

Læringsmiljø: De fysiske rammer skal tilstræbes at være indrettet således, at der er plads til leg på forskellige niveauer. Desuden skal temperatur, lysforhold og ventilation anskues som en vigtig faktor for børns trivsel og læring. Æstetisk skal det tilstræbes, at indretning, farve- og materialevalg m.m skal understøtte barnets naturlige evne og lyst til at udforske og være nysgerrig.

Dagplejeren skal i den daglige praktiske hverdag, arbejde pædagogisk i forhold til at guide og støtte barnet i dets læring og dets udforskning af livet og verden. Det, vi som voksne gør i handling, har større betydning end det, vi siger med ord. Dagplejeren skal således både udøve og italesætte dagens gøremål i forhold til sproglig træning, - udfordre i forhold til motorik, -udforske ved at løfte sten eller trække gulerødder op i forhold til udeliv, -sætte ord på følelser (mimik) og konflikter i forhold til personlige og sociale kompetencer. Særligt udsatte børn Så godt som alle børn kan rummes i dagplejen og skal have den individuelle hjælp og støtte, det har brug for. Derfor er der i Dagplejen etableretdobbeltpladser, og dagplejere med særlige opgaver, så at der er rum og tid til det enkelte barn. For børn med særlige behov udarbejdes der i samarbejde med forældre, dagplejepædagog og evt. pædagogisk psykologisk rådgivning en udviklingsplan, der tager afsæt i barnets ressourcer i forhold til læreplanens temaer. Dagplejens pædagogiske metode: ICDP står for International Childhood Development Programme og er en relationsorienteret pædagogik. Alle medarbejdere har været på et 6 dages kursus i ICDP, således at alle medarbejdere i Dagplejen har en fælles forståelse for metoden. Metoden bygger på, at vi som mennesker bliver til i samspil med andre. Vi kan først skabe os selv ved at blive skabt. Det vil sige at blive mødt og anerkendt af en anden. Børn lever op til vores forventninger, både de positive og de negative, så dagplejeren skal som den nære professionelle være ansvarlig for relationen ved at vise omsorg, være anerkendende og guidende. Al pædagogisk-praktisk arbejde i dagplejen skal afspejle denne tilgang. Det vil sige at de nære professionelle tager ansvar for relationen i deres daglige arbejde. Det gælder selvfølgelig deres dagplejebørn, men også forældrene og kolleger.


ICDP tager afsæt i 8 samspilstemaer: •

Vis positive følelser – vis du er glad for barnet.

Juster dig i forhold til barnets behov og følg dets initiativ.

Tal med barnet, om det som optager det og prøv at få gang i en følelsesmæssig samtale.

Ros barnet for det, som det magter, og anerkend barnet for at være den, det er.

Hjælp barnet med at samle sin opmærksomhed, så I har fælles oplevelse af omverdenen.

Giv mening til barnets oplevelse af omverdenen ved at tale om den og ved at vise følelser og entusiasme.

Uddyb og giv forklaringer når du oplever noget sammen med barnet.

Hjælp barnet med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for det på en positiv måde, ved at lede det, vise positive alternativer og planlægge sammen.

Ovenstående metode skal afsmitte tilgangen til dagplejerens arbejde med børnene på alle udviklingspunkter i det daglige samvær.

Forældresamarbejde For at sikre de bedste betingelser for barnets trivsel, udvikling og læring vægter vi forældresamarbejdet meget højt og som en del af dagplejens arbejde. Vi har repekt for, ”at forældrene er eksperter på deres eget barn” og derfor skal dagplejerne møde forældrene anerkendende og være rummelige i forhold til samarbejdet. Det er dagplejerens ansvar som den nære professionelle at skabe en god relation og et tillidsfuldt samarbejde. Dagplejeren skal informere forældrene dagligt og være i en åben dialog omkring barnets hverdag.


Natur & NaturfæNomeNer

Pædagogisk lÆREPLAN fOR dAGPLEJEN I jAMMERBUGT KOMMUNE

Pædagogisk LærePLan ● dagPLejen i jammerbugt kommune

jeg kan lære at: ● Være god ved dyr og planter ● Kende forskel på årstiderne ● Lege ude i naturen ● Kende forskel på dyr og planter jeg øver mig med: ● De andre børn i dagplejen ● Min dagplejer ● Mig selv jeg øver mig ved at: ● Undersøge smådyr ● Fodre fugle, fisk og andre dyr ● Lytte til lydene i naturen ● Opdage regn, sne og sol ● Mærke kulde og varme i luften Stjernestunder:Dagplejeren viser, støtter og guider ved at:

Hvor barnet kommer om morgenen

Tale om årstiden - er det koldt eller varmt udenfor. Hvilket tøj har barnet på i forhold til årstiden. Varme fødder i støvler i snevejret eller bare fødder på de varme fliser.

I legerummet eller ude

Udforske og være nysgerrig på naturen sammen med barnet. Kigge på planter og dyr og finde regnorme og småkravl interessante og ikke ulækre. Lytte til og være opmærksom på naturens lyde: bladenes raslen, haglenes larm, fuglefløjt. Samle ind fra naturen og bruge det i daglige aktiviteter, f.eks. kogler, skaller, sten. Lade barnet føle og sanse naturen kropsligt: bare fødder i græsset, det kolde regnvand i vandpytten, mudderet mellem fingrene. Guide barnet i at værne om naturen, f.eks. ved ikke at smide affald.

Hvor der serveres mad

Tale om, hvor maden kommer fra (evt. selv hente grøntsager og frugt i have og drivhus) og opmuntre barnet til at smage og lugte til mad, det ikke kender. Tale om og sammen blive opmærksom på naturens mangfoldighed. Den sorte eller røde himmel, de tunge regndråber, regnbuen o.s.v.

Hvor barnet bliver puslet

Synge sange der passer til årstiden. Tale om vejret med fagter f.eks. med fingrene lave trommeregn på barnets mave, stryge solens varme stråler under fødderne.

Hvor barnet bliver hentet

Hjælpe barnet og give/skabe tid og rum til at fortælle mor og far om de oplevelser, I har haft i naturen. Guide barnet med hensyn til varmt tøj på i kulde o.s.v.


SOciaLe KOMpetencer Pædagogisk LærePLan ● dagPLejen i jammerbugt kommune jeg kan lære at: ● Være sammen med de andre børn ● Lege i små og store grupper ● Være med til at bestemme, hvad vi skal lave ● Vente på tur ● Dele legetøj med de andre ● Være en god ven jeg øver mig med: ● De andre børn i dagplejen ● Min dagplejer ● Mig selv jeg øver mig ved at: ● Lytte til de andre ● Hjælpe de andre børn ● Finde på sjove ting vi kan lave sammen ● trøste, når et andet barn er ked af det Stjernestunder:

Dagplejeren viser, støtter og guider ved at:

Hvor barnet kommer om morgenen

Være en god rollemodel og garant for at der er en god stemning. Give sig god tid til at tage imod barnet og være opmærksom på og anerkende dets følelser omkring skiftet fra hjem til dagpleje. Støtte barnet i at sige goddag til de andre børn og guide det ind i gruppen.

I legerummet eller ude

Give barnet mulighed for at lege alene eller sammen med andre. Opmuntre og guide barnet i at udvikle venskaber og til at samarbejde. Guide i konflikter og ved at støtte barnet i at sætte grænser for sig selv.

Hvor der serveres mad

Guide barnet i at vente på tur, vise hensyn og dele med andre. Være en god rollemodel og garant for en hyggelig stund, hvor barnet oplever glæde ved at være sammen med andre og opnår følelsen af fællesskab. Invitere og opmuntre barnet i at lytte til og forstå de andre børns behov.

Hvor barnet bliver puslet

Vise barnet respekt omkring bleskiftet og give tid og rum til at have dyb kontakt og samspil med barnet.

Hvor barnet bliver hentet

Kommunikere med barnets forældre i en åben dialog. Give barnet plads og god tid til at glædes over gensynet med forældrene og anerkende at skiftet fra dagpleje til hjem kan udløse mange forskellige følelser. Opmuntre barnet til at sig farvel til de andre børn.


KULtUreLLe UDtrYKSFOrMer & VÆrDier

Pædagogisk lÆREPLAN fOR dAGPLEJEN I jAMMERBUGT KOMMUNE

Pædagogisk LærePLan ● dagPLejen i jammerbugt kommune jeg kan lære at: ● tegne, male og lave skulpturer ● Synge, spille og lytte til musik ● Lege sanglege ● Kende mønstre, figurer, former og farver ● Få kendskab til traditioner og højtider jeg øver mig med: ● De andre børn i dagplejen ● Min dagplejer ● Mig selv jeg øver mig ved at: ● tegne og male ● Høre eventyr ● Lege sanglege ● Synge og lave musik Stjernestunder:Dagplejeren viser, støtter og guider ved at:

Hvor barnet kommer om morgenen

Bringe årstiden og symboler ind i hjemmet, således at det knytter sig til traditioner og højtider f.eks jul, påske, fastelavn, fødselsdage

I legerummet eller ude

Tilbyde barnet mulighed for at udforske tegne- og maleaktiviteter, således at det gør egne erfaringer. Eksperimentere med musik og lyde sammen, det kan være høje og sagte lyde, både ude og inde. Udforske formerne sammen, f.eks. bygge og lave sankager i sandkassen, lave modellervoks eller trylledej, bage brød. Give barnet rum og mulighed for at fordybes og fortrylles over forskellige farver, materialer og former.

Hvor der serveres mad

Guide barnet i forhold til madkultur og bordskik. Både egne og andres kulturer og normer. Bruge årstidens grønt og frugt. Tale om madens oprindelse, anvendelse og form og farver. Udskære frugt og grøntsager i forskellige former. Anrette maden festligt, så den vækker appetitten.

Hvor barnet bliver puslet

Tale om farver og ved at røre ved de materialer, I er omgivet af: Håndklædets blødhed, flisernes blanke overflade, tandbørstens stive børster o.s.v.

Hvor barnet bliver hentet

Sammen at fortælle far og mor om jeres fælles udforskning. Sætte ord på oplevelser, måske er barnet begyndt at spise noget nyt, har lavet en påskehare eller formet en bolle.


SprOg Pædagogisk LærePLan ● dagPLejen i jammerbugt kommune

jeg kan lære at: ● Sætte ord på mine tanker, følelser, oplevelser og handlinger ● Blive god til at tale og fortælle ● Bruge mit kropssprog jeg øver mig med: ● De andre børn i dagplejen ● Min dagplejer ● Mig selv jeg øver mig ved at: ● Snakke med de andre børn ● Fortælle hvad jeg oplever ● Høre historier ● Sige rim og remser ● Synge

Stjernestunder: Hvor barnet kommer om morgenen

Dagplejeren viser, støtter og guider ved at: Anerkende barnets følelser og sætte ord på i forhold til at sige farvel til mor og far. Snakke med barnet om, hvad det har oplevet hjemme og ved være tilstede i nærværet og lytte til barnet. Støtte barnet i at kommunikere med ord og krop.

I legerummet eller ude

Være nærværende og skabe fælles opmærksomhed f.eks. i form af fagtesange, rim og remser, eller kigge og fortælle i billedbøger. Snakke om naturen, løfte sten og kigge på småkravl o.s.v. Lade barnet deltage i dagligdagen og sætte ord på det I laver sammen. Gå ture og tale om det I ser. Finde stille stunder med barnet, hvor I fordyber jer.

Hvor der serveres mad

Være en god rollemodel i forhold til at ord og kropsprog hænger sammen. Sætte ord på handlingerne, f.eks. borddækningen, på farverne, formerne og forholds ord som bagved, foran. Tælle kopper og tallerkner. Tale med barnet om det, I spiser og hjælpe barnet med at fortælle dets oplevelser til de andre børn.

Hvor barnet bliver puslet

Være nærværende og lytte til barnet. Fortælle små historier og smile og grine med barnet. Nusse, kildre, klø og give små tryk der øger barnets kropsbevidsthed. Synge sange og undgå babysprog

Hvor barnet bliver hentet

Sammen med barnet at fortælle mor og far, hvad I har lavet i løbet af dagen. Give tid og være lyttende til barnet i dialogen.


KrOp & BeVÆgeLSe

Pædagogisk lÆREPLAN fOR dAGPLEJEN I jAMMERBUGT KOMMUNE

Pædagogisk LærePLan ● dagPLejen i jammerbugt kommune

jeg kan lære at: ● Kende min krop og opleve glæden ved at bevæge mig ● Spise sund mad ● Bevæge mig på alle mulige måder jeg øver mig med: ● De andre børn i dagplejen ● Min dagplejer ● Mig selv jeg øver mig ved at: ● Kravle, gå, trille, hoppe, løbe ● Spise sund mad ● Bruge min krop Stjernestunder:

10

Dagplejeren viser, støtter og guider ved at:

Hvor barnet kommer om morgenen

Støtte barnet i selv at tage tøj af og på. Guide barnet og sætte ord på legemsdelene i forhold til tøjet. Lade barnet selv kravle op og vinke farvel til mor og far.

I legerummet eller ude

Indrette legerummet, så det inspirerer til fysiske udfoldelser. Lave forhindringsbaner i for eksempel døråbninger. Give barnet mulighed for at veksle mellem hvile og aktivitet. Bruge sanserne. Dufte til efterårets blade og sommerens blomster, mærke græsset på de bare fødder og den kolde sne i hænderne. Give barnet lov til at røre ved de ting, det møder. Indrette haven så barnet bliver inspireret til at bruge kroppen. Bruge lokalområdet og finde bakker o.s.v. til at trille, kravle, og løbe på.

Hvor der serveres mad

Lade barnet selv kravle op på den høje stol når det kan. Lade barnet sanse maden: se, dufte, smage, føle. Servere en sund og varieret kost. Øve finmotorik, f.eks. fange ærten mellem majsene. Øve med spiseredskaber og lade barnet gøre det, det selv kan. Hælde med lille kande, øse fra skål, suge i sugerør. Lave mad og bage.

Hvor barnet bliver puslet

Støtte barnet i selv at kravle op på puslebordet. Støtte barnet i at tage tøj af og på, at sidde på toilet eller potte. Med respekt røre og bevæge barnet på puslebordet. Lade barnet selv bruge kroppen når det skal op at sidde, løfte bagdelen o.s.v. Tale om kropsdele.

Hvor barnet bliver hentet

Lade barnet selv kravle/gå ud og genforenes med forældrene. Fortælle og vise mor og far de kropslige oplevelser, I har haft i løbet af dagen.


perSOnLige KOMpetencer Pædagogisk LærePLan ● dagPLejen i jammerbugt kommune jeg kan lære at: ● Fortælle om mine følelser og meninger ● Bede om hjælp til svære ting ● Lege alene ● Vente til det bliver min tur ● Blive dygtigere til det, jeg er god til, blive bedre til det jeg ikke er så god til jeg øver mig med: ● De andre børn i dagplejen ● Min dagplejer ● Mig selv jeg øver mig ved at: ● Lege med de andre børn ● Være på tur ● Være i legestue Stjernestunder: Hvor barnet kommer om morgenen

Dagplejer viser, støtter og guider ved at: Vise glæde og positiv forventning. Anerkende og sætte ord på, at det kan være svært at sige farvel til mor og far. Anerkende at det er okay at blive ked af det og frustreret. Etablere forudsigelighed og struktur i morgenstunden.

I legerummet eller ude

Skabe legemuligheder, der udfordrer kreativitet og fantasi og følge barnets initiativer. Være nysgerrig på barnet og invitere til fælles opmærksomhed. Støtte barnet i det, det kan og udfordre det tilpas. Anerkende at barnet er unikt og støtte det, ved at sætte ord på følelser. Alle følelser er lige gode, men ikke altid lige hensigtsmæssige. Anerkende børnenes forskelligheder og støtte barnet i at sige fra overfor de andre børn.

Hvor der serveres mad

Etablere en god og tryg stemning omkring bordet. Så vidt det er muligt lade barnet selv vælge det mad, det vil have og anerkende valget. Opmuntre barnet til at fortælle om egne følelser og meninger. Støtte barnets både stærke og svage sider.

Hvor barnet bliver puslet

Skabe nærvær og god kontakt med knus, smil og mimik. Have respekt for barnets ”sårbarhed” på puslebordet. Når tiden er moden, at præsentere potten med etisk tilgang. Opmuntre, skabe en god stemning. Lære barnet at tage sit tøj af og på. Støt barnet i personlig hygiejne.

Hvor barnet bliver hentet

Forberede barnet på, at det skal skifte fra dagpleje til hjem. Afrunde dagen og vis respekt for, at barnets skal bruge tid til at vænne sig til, at det nu skal hjem.


Pædagogisk lÆREPLAN fOR dAGPLEJEN I jAMMERBUGT KOMMUNE

Pædagogisk Læreplan - 6 Læringstemaer Læringsmål i Dagplejen: Personlige kompetencer Barnet er generelt glad, harmonisk og tillidsfuldt og oplever sig selv som et selvstændigt individ. Det udviser nysgerrighed og interesse i sine omgivelser og afprøver dem. Barnet viser, at det husker og begynder at tale om begivenheder der har fundet sted tidligere. Det begynder at bruge sproget til at løse problemer med og kan klare frustration, som for eksempel at udsætte behov. Barnet er i stand til af vise følelser, mærke og udtrykke egne behov og sige til og fra. Det kan indgå i sociale relationer og til en vis grad udvise indlevelsesevne. Det begynder at vise begyndende medfølelse over for andre, ved at forsøge at hjælpe og trøste andre. Barnet ved ubevist noget om andres følelser uden at have den. Barnet begynder at afgøre om det selv eller andre, er en pige eller en dreng og viser interesse for det modsatte køn.

Sociale kompetencer Barnet udtrykker glæde ved at være sammen med andre og begynder at knytte venskaber. Barnet kender navnene på sine nære relationer og udvikler sit samspil med andre børn ved f.eks. at vise deltagelse, trøste, drille og vise hjælpsomhed. Barnet begynder at lege rollelege, som at lave mad og køre bus og kan efterhånden også lege tema-lege som far, mor og børn. Barnet bruger i højere grad sproget til at indgå i samspil med andre og er i stand til for eksempel at fortælle om mor, selv om hun ikke er tilstede.

Sprog Barnet forstår og anvender sproget i forbindelse med almindelige daglige ting og handlinger. Barnet glædes ved at bruge sproget og viser interesse i at lege med rim remser og sanglege. Barnet kan godt lide, når der bliver fortalt historier om det nære og det konkrete, som det har erfaring med. Kan være aktiv medfortæller af oplæsningsbøger med billeder. Barnet bruger sproget til at opfylde behov. Det forstår beskeder med flere budskaber og kan handle derefter. Det begynder, at kunne løse konflikter med ord. Barnet kan tale i små sætninger og aflæse mimik og

12

kropssprog. Barnet begynder at bruge stedord i sætninger, der henviser til barnet selv, altså sige” jeg, mig, min og mit”. Flere og flere sociale udvekslinger med andre børn foregår nu gennem små samtaler.

Krop og bevægelse Barnet oplever glæde ved at bruge sin krop. Har en bevidsthed om sin krop og kender de fleste legemsdele. Barnet mestrer nu i højere grad sin krop og det går, hopper og løber med større variation og mindre opmærksomhed på kroppen. Det tager tøj af og på med hjælp. Barnet eksperimenterer med alt både inde og ude. Det vil gerne undersøge og lege med virkelige ting som f.eks. værktøj, køkkenredskaber og lign. Det nyder fysisk at kaste sig ud i forskellige aktiviteter f.eks. at flytte rundt på ting. Det er for barnet selve legen, at gøre det. Har nu lært færdigheder med sine hænder, så dets øje-hånd koordination er blevet så god at det nu mestrer at bruge mange redskaber. Det kan være aktivt i køkkenet, ved for eksempel at skære grøntsager, røre kagedej og pille æg. Barnet spiser selv, og er interesseret i at bruge spiseredskaberne – smører mad, hælder mælk op o.s.v. Barnet kan bygge høje tårne og vælte dem igen, lægge enkelte puslespil, kaste og forsøge at gribe en bold. Barnet kan med hjælp selv vaske hænder og er godt på vej til at blive renlig.

Natur- & naturfænomener Barnet har glæde ved at opholde sig og lege i naturen. Barnet udvikler sin egen logik for tingenes sammenhæng på baggrund af, hvordan de umiddelbart opleves. Barnet kan for eksempel mene, at solen står op om morgen, fordi man ruller gardinet op. Barnet husker sine naturoplevelser og bliver mere trygt og selvhjulpen, når det kommer ud i naturen. Barnet kan kende forskel på vejrtyper og årstider. Det begynder at få kendskab til de mest almindelige dyr og planter. Barnet har glæde og respekt for naturen, ved at behandle planter og dyr ordentligt.


Kulturelle udtryksformer & Værdier Barnet kan nu digte, finde på og fortælle på en fantasifuld måde, mens det leger. Det nynner spontant og synger enkelte stavelser. Barnet kan i højere grad kontrollere sine bevægelser og viser tydeligt, at det godt kan lide at bevæge sig til musik. Barnet ser andre børn og prøver at gøre det samme. Det store dagplejebarn ser gerne sig selv som centrum på begivenhederne, men lærer også at tage hensyn til andre børn. Barnet begynder, at kunne efterligne i datid. ”Så sagde vi, at du var moderen”. Barnet udvikler sine evner til at skifte roller og til at bruge legetøj som redskaber. Barnet kan i leg med dukker, dyr eller lignende. og i rollelege genspille og give udtryk for nogle af dets egne oplevelser af, at være for eksempel skældt ud, elsket eller ked af det Barnet har glæde ved at tegne og male. Barnet viser interesse for bøger og det begynde at kende farver og nogle former. Barnet får kendskab til traditioner og højtider.

Handling i forhold til læringsmål: Se vedlagte plancher med de 6 pædagogiske lærings temaer. Dokumentation Daglig forældrekontakt Dagplejeren italesætter dagligt til forældrene, hvad der er sket i løbet af dagen i forhold til den pædagogiske læreplan. Barnets Bog Alle børn i dagplejen får udleveret barnets bog. Barnets bog er en bog, som har stor betydning for barnet. Det er en bog, der gennem fotos, tegninger og tekst viser, hvad barnet er optaget af. Det kan være fotos af barnets familie, legekammerater og hvem der ellers har betydning for barnet. Det kan være fotos af oplevelser og aktiviteter eller af udfordringer, hvor barnet har lært noget nyt i hverdagen. Bogen udarbejdes og udvikles i

et samarbejde mellem familien og dagplejeren i løbet af den tid barnet går i dagplejen. Formålet med barnets bog er: •

at styrke barnets selvopfattelse og selvværd

at være med til at skabe sammenhæng mellem hjemmet og dagplejen

at hjælpe med at give barnet tryghed når det skal i gæstepleje

at være med til at lette overgangen fra dagpleje til børnehave

at dokumentere den pædagogiske læreplan

Barnet kan medbringe sin bog, når det starter i børnehave. Billededokumantation Billeder der viser aktiviteter fra dagligdagen hænges op i dagplejehjemmet og dagplejeren kan ud fra billederne sætte ord på den læring der er sket. Dagbog Alle dagplejer modtager en dagbog, som bruges som redskab til hjælp til at få sat ord på faglighed i forhold til børnenes trivsel, udvikling, læring og sundhed. Evaluering Den pædagogiske læreplan skal være et aktivt redskab i dagligdagen og er derfor et fast punkt på både dagplejernes og dagplejepædagogernes personalemøder. Den pædagogiske læreplan bliver en gang om året evalueret i forældrebestyrelsen.


Jammerbugt Kommune Dagplejen Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev

Pædagogisk læreplan  
Pædagogisk læreplan  

Pædagogisk læreplan for Dagplejen i Jammerbugt Kommune

Advertisement