__MAIN_TEXT__

Page 1

1


Sumari / Summary P 3

Junta directiva / Executive Committee

P 4

Evolució d’INNOVACC / INNOVACC evolution

P 5

Presentació associats / Members presentation

P 10

10 anys d’INNOVACC / 10 years of INNOVACC

P 12

Projectes desenvolupats / Developed projects

P 16

Casos d’èxit / Success stories

Edita: INNOVACC Redacció: INNOVACC Maquetació i disseny: Roser Bona, estudi gràfic Impressió: Impremta Pagès Col·laboració: empreses i institucions associades Foto portada: cedida per Noel Alimentaria SAU

P 29

Activitats / Activities

Data: juny de 2018

Editorial / Editorial L’augment de la població mundial fa que sigui necessari produir més aliments per garantir-ne l’abastiment però només es disposa de recursos limitats. L’any 2050 la població mundial superarà els 9.800 milions d’habitants, és a dir, s’incrementarà en un 32% respecte l’any 2015, i aquest creixement es donarà principalment en països en vies de desenvolupament. Aquest augment, juntament amb un increment de poder adquisitiu d’alguns segments de població i, els conseqüents canvis de dieta previstos, a escala global comportarà un increment en la demanda d’aliments, que s’estima en un 60%. En el cas de la carn, s’estima que l’increment de la demanda sigui del 76% com a conseqüència de l’occidentalització del règim alimentari. L’augment del consum d’aliments d’origen animal genera un impacte mediambiental insostenible a la llarga i, per tant, és necessari investigar en fonts alternatives de proteïnes. A banda de la intensificació dels sistemes de producció animal i vegetal (e.g. llegums), entre les opcions que es contemplen, hi hauria l’aprofitament d’insectes, algues, subproductes d’origen animal i vegetal, etc. Així doncs cal buscar alternatives per abastir la indústria alimentària amb ingredients i components proteics no carnis i dissenyar processos de transformació per adequar-los a les necessitats tecnològiques i comercials de la producció d’aliments. Una de les alternatives pel que fa a la producció de proteïnes, és la carn artificial, que ha passat a denominar-se “clean meat”, és dir carn neta, i que en els darrers anys ha començat a emergir com una possibilitat, especialment després de la producció de la primera hamburguesa l’agost del 2013. Actualment hi ha a nivell mundial una dotzena d’empreses, principalment start-ups i més de 30 laboratoris treballant en la recerca i desenvolupament de carn sense l’ús d’animals. Cal veure els beneficis d’aquesta possibilitat en el sentit de cicles de producció més curts, menys volatilitat de preus, absència de problemes de sanitat animal, us d’antibiòtics, problemes de benestar o microorganismes patògens... Però, caldrà està molt atents als nous problemes que planteja la producció de carn artificial (estrictament caldria dir-ne múscul, ja que no hi ha el procés de transformació en carn), i l’acceptabilitat que tindrà entre els consumidors i els aspectes de com s’haurà de legislar al respecte. S’espera que els primers productes es comencin a produir en els propers cinc anys imitant la carn processada (hamburgueses, salsitxes, nuggets...) o carns d’estructures molt simples i homogènies. Per tant, encara que no s’esperen canvis radicals en el consum de carn obtinguda de manera tradicional i, a pesar que encara cal superar moltes dificultats de tipus tecnològic, l’interès per la producció de carn artificial de ben segur que seguirà creixent. Per tant, cal seguir aquest procés d’aprop per detectar les oportunitats que ofereix aquest nou escenari en els propers 5-10 anys. Increasing the world’s population means that it is necessary to produce more food to guarantee its supply but only limited resources are available. In 2050 the world population will exceed 9,800 million inhabitants, that is, it will increase by 32% compared to 2015, and this growth will be mainly in developing countries. This increase, coupled with an increase in purchasing power of some segments of the population and, according to the expected dietary changes, on a global scale will lead to an increase in food demand, which is estimated at 60%. In the case of meat, it is estimated that the increase in demand is 76% as a consequence of the westernization of the diet. The increase in food consumption of animal origin generates an untenable environmental impact in the long run and, therefore, it is necessary to investigate in alternative sources of protein. Apart from the intensification of animal and plant production systems (eg legumes), among the options that are contemplated, would be the use of insects, algae, by-products of animal and vegetable origin, etc. Therefore, it is necessary to seek alternatives to supply the food industry with non-meat protein components and ingredients and design transformation processes to adapt them to the technological and commercial needs of food production. One of the alternatives with regard to the production of proteins is artificial meat, which has become known as “clean meat”, and that in recent years has begun to emerge as a possibility, especially after the production of the first hamburger in August 2013. At present there are around a dozen companies worldwide, mainly start-ups and more than 30 laboratories working in the research and development of meat without the use of animals. It is necessary to see the benefits of this possibility in terms of shorter production cycles, lower volatility of prices, absence of animal health problems, use of antibiotics, well-being problems or pathogenic microorganisms... But, we will need to be very attentive to the new problems generated by the production of artificial meat (strictly it should be called muscle, since there is no process of transformation into meat), and the acceptability that will be between consumers and the aspects of how to legislate about it It is expected that the first products will begin to produce in the next five years imitating processed meat (hamburgers, sausages, nuggets ...) or meats with very simple and homogeneous structures. Therefore, although no radical changes are expected in the consumption of meat obtained in a traditional way, and although many technological difficulties are still to be overcome, the interest in artificial meat production will surely continue to grow. Therefore, we must follow this approach to detect the opportunities offered by this new scenario in the next 5-10 years.

2


Junta directiva / Executive Committee

Josep Maria Corominas Ajuntament d’Olot

Xavier Espuña Esteban Espuña SA

Jacint Arnau IRTA

Narcís Cañigueral Embutidos Monter SLU

President / President

Vicepresident / Vice president

Secretari / Secretary

Tresorer / Treasurer

Jaume Palau Argal Alimentación SA Vocal / Member

Xavier Vilà Cárnica Batallé SA

Josep Vilanova Joaquim Albertí SA

David Ventura Preparados Aditivos y Materias Primas SA Vocal / Member

Vocal / Member

Vocal / Member

Ricard Carreras Matadero Friforífico del Cardoner SA Vocal / Member

Josep Collado FECIC

Josep Puigdollers Grup Gepork SA

Llorenç Freixanet Metalquimia SA

Vocal / Member

Vocal / Member

Vocal / Member

Antonio Jové Olot Meats SA

Joan Boix Noel Alimentaria SAU

Xavier Planas Patel SAU

Josep Guix Ajuntament d’Olot

Vocal / Member

Vocal / Member

Vocal / Member

Membre Comissió Permanent / Standing Committee member

Consell assessor / Advisory Board

Armand Quintana ASSAPORC Membre / Member

Santiago Alzina Matadero Frigorífico de Avinyó SA Membre / Member

David Garcia-Gassull Cambra de Comerç de Barcelona Membre / Member

Eduard Torrent Cambra de Comerç de Girona Membre / Member

Juli Espina Embotits Espina SAU

Ignasi Papell EURECAT

Membre / Member

Membre / Member

Albert Puxan Milla Masanas SLU

Montserrat Mor-Mur Universitat Autònoma de Barcelona Membre / Member

Carmen Carretero Universitat de Girona

Jordi Villà Universitat de Vic

Membre / Member

Membre / Member

Membre / Member

3


Evolució d’INNOVACC / INNOVACC evolution INNOVACC està format per 96 associats, amb 16 institucions i 80 empreses (d’aquestes n’hi ha 63 que són PIMES). INNOVACC consists of 96 members, of which 16 are institutions and 80 companies (63 of these are SMEs)

L’evolució del clúster des de la seva constitució, l’any 2008, ha estat la següent: The cluster evolution since its establishment in 2008, was as follows:

*Facturació agregada del darrer exercici tancat de les empreses associades. A continuació es detalla per sectors d’activitat. Aggregate turnover of the end of the last financial year of the member companies. Below is detailed by activity sector.

4


Presentació associats / Members presentation Associats per grups i alfabèticament / Members sorted by

groups and alphabetically

Empreses / Companies *Empreses que s’han inclòs en un grup d’activitat, però que pertanyen també a altres grups d’activitat *Companies that are included in a group of activity, but also belong to other group of activity

Ramaderia / Livestock Agropecuària Catalana SCCL (AGROCAT) - www.agrocat.cat - T. 93 876 11 86 Cooperativa Ganadera de Caspe - www.ganaderacaspe.com - T. 976 632 132 Corporación Alimentaria Guissona SA* - www.cag.es - T. 973 55 00 00

Grup Gepork SA* - www.gepork.es - T. 93 850 04 11 Promociones Veterinarias SA (PROVETSA)* - www.provetsa.com - T. 93 886 04 33 Escorxadors i sales de desfer / Slaughterhouses and cutting plants Artigas Alimentària SAU* - www.fricorsa.cat - T. 972 59 50 35

Cárnica Batallé SA* - www.batalle.com - T. 972 85 60 50 Càrniques Juià SA* - www.cjuia.com - T. 972 49 02 43 Escorxador Comarcal del Moianès SA - T. 93 820 80 84 Escorxador Frigorífic d’Osona SA (ESFOSA) - T. 93 889 18 10

Frigorífics Costa Brava SA - www.fcostabrava.com - T. 972 47 70 84 Frigoríficos del Nordeste SA (NORFRISA) - www.norfrisa.com - T. 972 47 82 51 Friselva SA - www.friselva.com - T. 972 47 82 50 Grup Baucells Alimentació SL - www.grupbaucells.com - T. 93 886 33 44 Matadero Frigorífico de Avinyó SA* - www.avinyo.net - T. 93 838 70 61

5


Matadero Frigorífico del Cardoner SA* - www.mafrica.com - T. 93 876 45 45 Mataderos Industriales Soler SA* - www.prolongo.com - T. 952 42 00 00 Olot Meats SA - www.olotmeats.com - T. 972 26 92 50 Patel SAU* - www.patel.es - T. 93 856 80 11 Elaboradors carnis / Meat processors Argal Alimentación SA - www.argal.com - T. 973 71 10 10

Boadas 1880 SA - www.boadas1880.com - T. 972 20 72 12

CATALANA

DE EMBUTIDOS S.A.

Catalana de Embutidos SA - www.gruproma.com/es/empresas/catalana/ - T. 93 838 70 61

Congelados Reixach SA - www.congelatsreixach.es - T. 972 69 01 93

Embotits Caula SL - www.embutidoscaula.com - T. 972 201 498

Embotits Espina SAU - www.e-espina.com - T. 93 886 26 22

Embotits Salgot SA* - www.salgot.com - T. 93 844 20 20

Embutidos Monter SLU - www.embutidosmonter.es - T. 972 68 73 89

Esteban Espuña SA - www.espuna.es - T. 972 27 06 50

FAR Jamón Serrano SA - www.far.es - T. 972 27 48 27

Industrias Cárnicas Blancafort SA - www.blancafort.es - T. 93 871 78 52

J. Curós SL - www.jcuros.com - T. 972 69 30 01

Jamones Centelles SLU - www.xarcuteriasubirats.com - T. 93 888 10 31

6

Joaquim Albertí SA - www.laselva.es - T. 972 46 31 46


Luis Oliveras SA - www.luisoliveras.com - T. 972 26 23 62

Noel Alimentaria SAU* - www.noel.es - T. 972 29 07 00 Pernils Bufalvent SL - www.bufalvent.com - T. 93 874 80 00

Ramon Ventulà SA - www.ventula.com - T. 972 29 30 33

Sant Dalmai SAU - www.santdalmai.com - T. 972 47 41 31

Splendid Foods SAU - http://splendid-foods.com/ - T. 93 889 23 35

Sucesores de J.Pont SA - www.jpont.com - T. 93 889 84 94 Maquinària, equips i instalacions / Machinery, equipment and facilities ACO Productos Polímeros SAU - www.aco.es - T. 972 85 93 00 Assessorament Industrial Robòtica i Automatització SL (AIRA) - www.airarobotica.es T. 93 868 49 70 BASF Construction Chemicals España SL - www.master-builders-solutions.basf.es T. 93 261 62 53 - 91 313 83 00 Bigas Alsina SA - www.bigasalsina.com - T. 972 20 69 32

CSB-System España SL - www.csb.com - T. 973 28 27 38 Cubiertas y Frigoríficos SL - www.mmcubiertas.com - T. 635 479 442

Esbelt SA - www.esbelt.com - T. 93 851 18 65

Innovació Industrial i Sostenible SL (IRIS) - www.iris.cat - T. 93 554 25 00

Lenz-Instruments SL - www.lenz-instruments.com - T. 93 176 51 32 Mecàniques Pujolàs SL - www.pujolàs.com - T. 972 26 92 78

Metalquimia SA - www.metalquimia.com - T. 972 21 46 58 Milla Masanas SLU (MIMASA) - www.mimasa.com - T. 972 59 45 64

7


Olotinox SA - www.olotinox.com - T. 972 27 10 09 RS Aluminkar SL - www.castanye.es - T. 93 885 51 11 Soprema Iberia SLU - www.soprema.es - T. 93 635 14 24 Tané Hermètic SL - www.tanehermetic.com - T. 972 29 09 77 Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU - www.temicsl.com - T. 972 478 454 Timpolot SL - www.timpolot.com - T. 972 26 39 22 Xuclà Mecàniques Fluvià SA - www.xucla.es - T. 972 26 51 00 Altres serveis auxiliars / Other auxiliary services 333 Corporate 1998 S.L. - www.3tres3.com - www.carndeporc.cat - T. 93 590 81 28 Adiveter SL* - www.adiveter.com - T. 977 317 111 Agromecànica Olot SL - www.agromecanicaolot.com - T. 972 26 22 05 Berenguer Enginyers SL - www.berenguer.org - T. 972 20 71 41 Bugaderia Núria SL - www.bugaderianuria.net - T. 972 26 08 67 Delsys HLDG Group SL - www.delsys.net - T. 902 33 57 97 DTI Spain SL - DMRI - www.dmri.es - T. 685 512 183 EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU - www.edepura.com - T. 972 27 64 53 Energy Tools Consulting SL - www.energy-tools.net - T. 972 27 19 69 Enginyeria Informàtica Olot SL - www.eio.es - T. 972 27 18 68 Gestió de Projectes Vallbona SL (GEDPRO) - www.gedprosl.com - T. 93 883 46 90 Grama Aliment SL - www.gramaliment.com - T. 972 69 20 16 Inforolot SA - www.inforolot.com - T. 972 26 87 11 Itram Higiene SL - www.itramhigiene.com - T. 93 886 97 33 Lavola 1981 SA - www.lavola.com - T. 93 851 50 55 8

Mullor SA - www.mullor.com - T. 902 504 405


Plana Hurtós Enginyers SLP - www.planahurtos.com - T. 972 26 05 48 Preparados Aditivos y Materias Primas SA (PAYMSA) - Grup CARINSA - www.carinsa.com T. 93 712 32 33 Proquimia SA - www.proquimia.com - T. 93 883 23 53

Sequàlia - www.sequalia.com - T. 972 44 43 56 Transportes Rosendo Quintana SA - CENED - www.cened.cat - T. 93 888 25 00

Institucions / Institutions Administracions públiques / Public administrations Ajuntament d’Olot - www.olot.cat - T. 972 26 01 52 Consell Comarcal d’Osona - www.ccosona.cat - T. 93 883 41 15 / 93 883 22 12 CREACCIÓ - www.creaccio.cat - T. 93 881 55 33 Consell Comarcal de la Garrotxa - www.garrotxa.cat - T. 972 27 49 00 SIGMA - Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa - www.consorcisigma.org - T. 972 27 48 71 Associacions professionals / Professional associations ASSAPORC - Associació Tecnicosanitària del Porcí - www.assaporc.org - T. 93 889 54 25 Associació PORCSA - Grup de Sanejament Porcí de Lleida - www.gsplleida.net - T. 973 26 92 29 Cambra de Comerç de Barcelona - www.cambrabcn.org - T. 902 448 448 Cambra de Comerç de Girona - www.cambragirona.cat - T. 972 41 85 00 FECIC - Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas - www.fecic.es - T. 93 268 26 31 Grup de Sanejament Porcí de Girona - www.gspgirona.org - T. 972 21 44 14 Centres d’R+D+i / R+D+i centers IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) - www.irta.cat - T. 972 63 02 36 Fundació Eurecat - www.eurecat.org - T. 93 238 14 00 Universitat Autònoma de Barcelona - www.uab.cat - T. 93 586 88 94 Universitat de Girona - www.udg.edu - T. 972 41 80 00 Universitat de Vic - www.uvic.cat - T. 93 886 12 22

9


10 anys d’INNOVACC / 10 years of INNOVACC INNOVACC es va constituir formalment com a entitat el 7 de març de 2008 (segons escriptura pública núm. 426 davant el notari Manuel Faus d’Olot) firmada pels socis fundadors: Noel Alimentaria SAU, Esteban Espuña SA, Transports Tresserras SA, Federació Catalana d’Indústries de la Carn (FECIC), Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (Ajuntament.d’Olot), Cambra de Comerç de Girona. Prèviament, des de principis del 2007, es coneix l’opció de crear una Agrupació Empresarial Innovadora (AEI), i l’Ajuntament d’Olot demana i obté un ajut per a fer un primer Pla Estratègic de l’entitat. Els darrers mesos del 2007 s’elabora i aprova el Pla Estratègic 2008-2011 amb la participació de diverses empreses i institucions relacionades amb el sector de la carn de porc de comarques de Girona i d’Osona. El 13 de desembre de 2017 es formalitzen les primeres adhesions a INNOVACC. El 4 d’abril de 2008 INNOVACC entra al registre d’EIs del Ministeri d’Indústria (núm. REAEI00023). El 23 de juny de 2008 INNOVACC queda inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya (núm. 37121). El 21 d’octubre de 2008 es va fer la primera assemblea plenària de socis, on es varen aprovar els Estatuts de l’associació, definint que el seu àmbit geogràfic és tota Catalunya, i es va escollir la primera Junta Directiva. El 21 de novembre de 2013, INNOVACC obté la certificació “Bronze Label” de l’European Cluster Excellence Initiative. El 8 de maig de 2014, INNOVACC entra al programa “Catalunya Clústers” de la Generalitat de Catalunya. INNOVACC was formally constituted as an entity on 7-March-2008 (according to public deed No. 426 in front of the notary Manuel Faus from Olot) signed by the founding partners: Noel Alimentaria SAU, Esteban Espuña SA, Transports Tresserras SA, Catalan Federation of Meat Industries (FECIC), Municipal Institute for the Promotion of the City of Olot, Chamber of Commerce of Girona. Previously, since the beginning of 2007, the option to create a cluster organization (AEI) was known, and the City Council of Olot requested and obtained a grant to make a first Strategic Plan of the entity. In the last months of 2007, the Strategic Plan 2008-2011 was elaborated and approved with the participation of several companies and institutions related to the pork sector in the area of Girona and Osona. On 13-December-2017 the first accessions to INNOVACC were formalized. On 4-April-2008 INNOVACC entered into the AEIs register of the Ministry of Industry (No. REAEI00023). On 23-June-2008 INNOVACC was registered in the Registry of Associations of the Generalitat de Catalunya (number 37121). On 21-October-2008, the first plenary meeting of members was held, where the Association Statutes were approved, defining that its geographic area was throughout Catalonia, and the first Executive Committee was chosen. 10

On 21-November-2013, INNOVACC obtains the “Bronze Label” certification of the European Cluster Excellence Initiative. On 8-May2014, INNOVACC enters into the “Catalonia Clusters” program of the Generalitat de Catalunya.


Volem expressar el nostre agraïment a totes les persones que han ajudar a crear i consolidar INNOVACC, especialment els que han format part dels òrgans de direcció, i els treballadors de l’entitat. We would like to express our gratitude to all those who have helped to create and consolidate INNOVACC, especially those that have been part of the management committees, and the employees of the entity.

Membres de la Junta Directiva, Consell Assessor i Comissió Permanent d’INNOVACC des del 2008 / Members of the Executive Committee, Advisory Board and Standing Committee since 2008 Empresa - Institució / Company - Institution

Representant / Representative

ASSAPORC Isidre Castanyer

Armand Quintana Cambra de Comerç de Barcelona

Josep Pujadas

Montserrat Braut

David Garcia-Gassull Cambra de Comerç de Girona

Eduard Torrent

Cárnica Batallé SA Josep Batallé Xavier Vilà

Casademont SA Adriana Casademont CENTA / IRTA Narcís Grèbol IRTA Jacint Arnau

Personal propi d’INNOVACC des del 2008 /

INNOVACC own staff

Montserrat Torres Anaïs Font

Eudald Casas Anna Casals

Helena Dorca Anna Guix

Mariona Pratdesaba Sandra Dalfó Eva Dorca

Embotits Espina SAU Juli Espina

Embutidos Monter SLU Narcís Cañigueral Esteban Espuña SA Xavier Espuña EURECAT Ignasi Papell

FECIC Josep Collado Grupo Alimentario Argal SA / Argal Alimentación SA

Antonio Escribà

IMPC (Ajuntament d’Olot) / Ajuntament d’Olot

Lluís Sacrest

Jaume Palau Fina Soler

Josep Maria Corominas Estanis Vayreda Josep Guix

Joaquim Albertí SA Xavier Albertí

Josep Vilanova Matadero Frigorífico de Avinyó SA Matadero Frigorífico del Cardoner SA

Santi Alsina

Ricard Carreras

Metalquimia SA Llorenç Freixanet Milla Masanas SL Carles Milla

Albert Puxan Noel Alimentaria SAU Josep Roura Joan Boix

Olot Meats SA Antonio Jové

Patel SAU Albert Morera Xavier Planas Preparados Aditivos y Materias Primas SA (CARINSA) Servicios Genéticos Porcinos SA / Grup Gepork SA

David Ventura

Josep Puigdollers

Transports Tresserras SA Basili Tresserras Universitat Autònoma de Barcelona

Montserrat Mor-Mur

Universitat de Girona Ignasi Rodríguez-Roda Rudi de Castro

Carmen Carretero Ramon Moreno Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Josep M. Clotas

Marta Otero Jordi Villà

11


Projectes desenvolupats / Developed projects L’activitat principal d’INNOVACC és l’impuls i el suport al desenvolupament de PROJECTES COL·LABORATIUS estratègics del sector carni porcí, amb la participació dels seus associats. Els projectes que s’impulsen són de dos tipus: · Projectes oberts: tots els membres d’INNOVACC poden participar-hi i/o consultar la seva evolució en qualsevol moment. · Projectes restringits: només les empreses interessades i el personal del clúster en coneixen la seva evolució. Tots els projectes on s’involucra INNOVACC són col·laboratius, amb un mínim de dos membres associats. A les pàgines següents es mostren els projectes realitzats amb el suport d’INNOVACC i classificats pel seu any d’inici. Molts d’aquests projectes han sorgit i s’han treballat dins del propi clúster, però alguns són projectes desenvolupats amb altres clústers catalans. The main activity of INNOVACC is promoting and supporting the development of strategic COLLABORATIVE PROJECTS on the pig meat sector, with the participation of its members. · Open projects: All of INNOVACC members can participate and / or view their progress at any time. · Restricted projects: Only interested companies and the cluster staff know its evolution. All projects where INNOVACC is involved are collaborative with at least two associate members involved. The projects supported by INNOVACC -classified by their start year- are as follows: The following pages show the projects carried out with the support of INNOVACC and classified by their start year. Many of these projects have emerged and have been worked within the cluster itself, but some are projects developed with other Catalan clusters.

Nota. El criteri de valoració del “Nivell d’implicació d’INNOVACC” i del “Grau d’èxit del projecte” es mostra a continuació. Note. The evaluation criterion of "INNOVACC involvement level" and "Degree of project success" shown below.

Nivell d’implicació d’INNOVACC / INNOVACC involvement level 1) Facilitar contactes entre participants. Seguiment periòdic del projecte. Difusió dels resultats, si s’escau. Facilitate contacts between participants. Periodic monitoring of the project. Dissemination of results, if applicable.

2) Assessorament en la preparació de documentació relacionada amb el projecte i en la recerca de finançament. Advice in preparing documents related to the project and searching for funds.

3) Tramitació de sol·licituds d’ajuts. Processing requests for grants.

4) Tramitació de justificació del projecte executat. Difusió dels resultats, si s’escau. Processing justification of the executed project. Dissemination of results, if applicable.

Grau d’èxit del projecte / Degree of project success 1) Plantejament inicial: preparació estudi, prova, nova tecnologia, obertura nou mercat, etc. Creació del grup de treball (participants, líder, equip redactor / tècnic, altres). / Initial approach: study preparation, testing, new technology, new market opening, etc. Creation of the working group (participants, leader, editor / technical team, etc.).

2) Execució en fase d’estudi de viabilitat tècnica / econòmica. Execution in phase of feasibility technical / economic study.

3) Execució en fase de proves pilot, prototipatge, missió comercial, etc. Implementation of pilot, prototyping, trade mission, etc. phase.

12

4) Implantació de la solució. Comercialització del nou producte / servei. Vendes ja realitzades en un nou mercat objectiu. Implementation of the solution. Commercialization of new product / service. Sales already made on a new target market.


Els projectes oberts que s’han estat treballant fins ara han estat els següents. Open projects that have been working so far are as follows.

Eix Estratègic / Projectes Oberts Strategic area / Open projects

Nivell d’implicació d’INNOVACC Level of involvement of INNOVACC

Grau d’èxit del projecte Degree of success of the project

2017 4

3

Antioxidant natural d’origen vegetal per a productes carnis altament saludables Natural antioxidant of vegetable origin for highly healthy meat products

4

3

Selecció de l’alimentació de truges no reproductores per a la millora del perfil lipídic dels embotits curats d’alta qualitat / Selection of the feeding of non-breeding sows for the improvement of the lipid profile of high quality cured sausages

4

2

Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica / Innovative solutions to reduce the use of nitrites and nitrates in cooked meat products while maintaining food safety and organoleptic quality

4

2

Solucions innovadores per a minimitzar la contaminació d’instal·lacions d’escorxadors i de canals porcines / Innovative solutions to minimize the contamination of slaughterhouses installations and pig carcasses

3

1

Optimització de l’homogeneïtat de producte i reducció de salmorres residuals en indústria elaboradora de pernils curats / Optimization of product homogeneity and reduction of residual brine in the processing industry of cured ham

4

2

EMBOT-ITs. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data per a optimitzar assecadors d’embotits curats / EMBOT-ITs. Use of advanced technology and Big Data management to optimize dryers of cured sausages

4

2

Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia More sustainable plastic materials in the meat industry

4

2

Sistema integral de gestió i monitorització energètica en el sector carni porcí Integrated system of management and energy monitoring in the pig meat sector

3

1

Sistema automatitzat de neteja i desinfecció de cintes transportadores modulars a final de torn Automated cleaning and disinfecting system of modular conveyor belts at the end of the shift

4

4

Desenvolupament de nous embotits crus-curats sense ingredients al·lergènics Development of new raw-cured sausages without any allergenic ingredients

4

4

Obtenció d’estàndards d’engreix de porc Ral d’Avinyó per a una òptima qualitat de la carn Obtaining feed standards of Ral de Avinyó pork for optimum meat quality

4

2

Captura i reaprofitament del CO2 en un escorxador de porcí: de l’EDAR al procés d’atordiment / Capture and reuse CO2 in a pig slaughterhouse: from the EDAR to the stunning process

4

2

Disseny higiènic de solucions de drenatge al sector alimentari Hygienic design of drainage solutions in the food sector

1

3

Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions d’animals vius Development of new cleaning technologies trucks of live animals

4

4

Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions frigorífics Development of new cleaning technologies of refrigerated trucks

3

3

Eliminació d’etiquetes en caixes d’indústria càrnia Removing labels on boxes of meat industry

1

4

NIR de butxaca low cost per al control on-line d’activitat aigua i humitat d’embotits curats Low cost pocket NIR for online control of water and moisture activity of cured sausages

4

4

Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-productes d’escorxadors de porcí / Recovery of protein with low commercial value from abattoirs coproducts and byproducts

4

3

Alternatives a la utilització de nitrificants, solucions per aconseguir “etiquetes netes”, substitució d’al·lèrgens / Alternatives to nitrifiers use, solutions to achieve “clean labels”, replacement of allergens

3

3

Envàs monomaterial PET reciclable per a productes carnis PET recyclable monomaterial packaging for meat products

3

3

Envasos amb propietats antimicrobianes per a carn fresca Packaging with antimicrobial properties for fresh meat

1

3

Sistema innovador de fibra òptica per a la classificació automatitzada de pernils durant el procés de curació / Innovative fiber optic system for the automated classification of hams during the curing process

2016

13


Estudi de viabilitat de projectes d’R+D+i de nous productes de carn de porc i derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors / Feasibility study of R&D of new products from pork and its derivatives with advantages over consumer health Desenvolupament de nous productes carnis saludables 100% naturals Development of new healthy 100% natural meat products

4

2

4

3

4

3

4

3

4

3

4

2

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

3

1

4

4

4

1

2

4

3

4

3

1

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3

2015 Anàlisi de les diferents alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors / Analysis of different alternatives to decontaminate pig carcasses in slaughterhouses Noves solucions de neteja i desinfecció en continu de cintes transportadores / New solutions for cleaning and disinfecting continuously in conveyors Alternatives per a l’eliminació de castració de mascles i detecció d’olor sexual / Alternatives for the elimination of male castration and detection of sexual odor Vacunació en porcí per a reduir la prevalença de salmonel·la Vaccination in pigs to reduce the prevalence of salmonella Millora de la qualitat tecnològica de la carn de porcí per a la fabricació de pernil cuit a través d’una òptima selecció genètica / Improving the technological quality of pork for manufacturing cooked ham through an optimal breeding Noves solucions tecnològiques per al control de dejú de porcs per a millorar la producció i la qualitat de la carn / New technological solutions for control of fasting to improve pig production and meat quality Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en productes carnis porcins / Alternatives for the reduction of antibiotics in pig sector+ Tecnologia innovadora per al control de paràmetres de qualitat en pernils / Innovative technology to control quality parameters in hams Desenvolupament de nous sensors predictius per a productes carnis elaborats / Development of new sensors for predictive prepared meat products

2014 Millora de la gestió de l’aigua al sector carni porcí i augment de la seguretat alimentària, mitjançant noves alternatives de neteja i desinfecció per a granges, transport i instal·lacions d’indústria transformadora / Improved management of water in the pig meat sector and increase food safety through new ways of cleaning and disinfecting farms, transport and facilities of processing industry. Noves solucions de robotització en escorxadors i sales de desfer de porcí / New solutions for automation on slaughterhouses and cutting rooms Assecatge solar de purins de porcí i tractament del residu sec / Solar drying of pig slurry and treatment of dry waste Reducció de pèrdues d’envasats carnis millorant el segellant Reducing meat packaging losses, enhancing the sealant Benchmarking en gestió econòmica d’indústria càrnia de porcí / Benchmarking for economic management in pork industry Reducció de nitrogen de purins porcins amb l’aportació de premsat de vi / Nitrogen reduction of pig slurry with the contribution of pressed wine waste Reducció de males olors en escorxadors i granges de porcí / Reduction of unpleasant odors on pig slaughterhouses

2013

14

Solucions avançades de gestió i monitorització energètica per a sistemes de fred/ assecat en el sector carni porcí / Advanced solutions for energy management and monitoring for cooling / drying systems in the pig meat sector Alternatives de tractament i valorització de pèl i residus sòlids no valoritzables de porcí mitjançant la generació de biomassa i el seu aprofitament energètic in-situ / Treatment alternatives and recovery of hair and solids waste non-recoverable of swine through the generation of biomass and its energy use in situ Monitorització i definició d’accions correctores per a l’optimització energètica i d’operació a les EDAR d’escorxador i sales de desfer / Monitoring and define corrective actions to optimize energy and operational Waste Water Treatment Plants (WWTP) in slaughterhouses and cutting rooms Metodologia del càlcul de la petjada de carboni i la petjada hídrica al sector carni porcí, i foment de la seva reducció / Methodology for calculating carbon footprint and the water footprint on pig meat sector and promotion of its reduction Opcions de certificació del compliment del programa de control de salmonel·losi al sector carni porcí / Certification options for compliance of the program to control salmonella in the pig meat sector Anàlisi de l’evolució de la qualitat de la carn de porc blanc dels darrers anys i propostes de millora a curt termini / Analysis of the quality evolution of white pork in recent years and short-term improvement proposals Desenvolupament i creació d’una marca de pernil curat d’alta qualitat (mitjançant IGP o altres tipus de registres) / Development and creation of a brand of high quality cured ham (using IGP or other kind of records)


2012 Alternatives per al marcatge i lectura de canals/pernils mitjançant visió artificial / Alternatives for marking and reading carcasses /hams using artificial vision Avantatges del ferro com a component de la carn de porc, per a la millora de la salut de determinats sectors de la població / Advantages of iron as a component of the pork to improve the health of certain population groups Opcions d’aprofitament del transport ferroviari per a l’exportació dels productes carnis a la resta d’Europa / Options for the use of rail transport for the export of meat products to the rest of Europe Estudi pilot d’implantació d’un Programa voluntari de control de salmonel·losi porcina a Catalunya / Pilot study of implementing a voluntary program to control salmonella swine in Catalonia Eina de seguiment continu de les novetats i tendències en packaging per a l’alimentació càrnia / Tool for continuous monitoring of the new features and trends in packaging for meat products

4

4

4

3

4

4

4

3

4

2

4

4

4

2

1

1

2

3

4

3

4

4

4

2

4

3

1

3

4

2

1

3

2

3

1 4

3 2

4

3

4

2

2

1

1

1

1

1

2011 Elaboració d’un Manual de seguretat alimentària per al sector carni porcí / Development and writing a Food Safety Manual for the pig meat sector Opcions de desenvolupament de productes de carn de porc altament saludables / Options of Development of very healthy pork products Networking per a la innovació en eficiència energètica per a la indústria càrnia / Networking for innovation in energy efficiency for the meat industry Innovació en tractament d’aigües: depuració més eficient i opcions de reutilització d’aigua en escorxadors, sales de desfer i indústria transformadora / Innovation in water treatment: more efficient debugging and water reuse options for slaughterhouses, cutting rooms and processing industry

2010 Valorització nutricional dels subproductes derivats de la fruita dolça de Catalunya i cítrics de Llevant per a l’alimentació porcina / Nutritional valorization of byproducts derived from Levante citrus and Catalonia sweet fruit for feeding swine Alternatives d’higienització de ganivets en escorxadors i sales de desfer / Knives cleaning equipment alternatives on slaughterhouses and cutting plants Robotització del desossat en pernil fresc / Boneless automation on fresh ham Alternatives de tractament de la salmorra residual en empreses elaboradores de pernil curat / Treatment alternatives of residual brine from cured ham companies

4

4

2009 Alternatives de producció porcina per a l’obtenció de carn de porc ecològica / Alternative swine production to obtain organic pork Sistema de seguiment continu d’ubicació i temperatura del producte carni en la cadena de distribució / System of continuous monitoring of location and temperature of meat product on the transport chain Mapa de l’estat i els usos de la mecatrònica i oportunitats de futur / Map of the state and the use of mechatronics and future opportunities Valorització dels residus orgànics de tota la cadena del sector porcí / Organic waste valorization from the whole pork industry chain Valorització dels residus plàstics que s’obtenen de les línies d’envasat en empreses elaboradores de productes de carn de porc / Plastic waste valorization from packaging lines in the pork products companies

2008 Mercat de futurs del preu de la carn de porc / Futures market of pig prices Bones pràctiques pel control de salmonel·la durant tota la cadena alimentària / Best practices for Salmonella control throughout the food chain Estandardització de la informació a transmetre pel seguiment de la traçabilitat en el sector carni porcí / Standardization of information transmitted by monitoring of traceability in the pig meat sector Missió tècnica per a conèixer plantes de biogàs d’Alemanya /Technical mission to meet biogas plants in Germany Adaptació dels embotits crus-curats madurats tradicionals catalans als nous hàbits de consum, mantenint la seguretat alimentària / Adaptation of crude-cured sausages ripened and Catalan traditional to new consumer habits, maintaining food safety Estudi de reutilització de l’aigua del sector carni porcí / Study of water reuse in the pig meat sector Estudi de les necessitats d’exportació de les empreses d’INNOVACC / Study of the needs of export of INNOVACC companies

15


Casos d’èxit / Success stories

1

SISTEMA INNOVADOR DE FIBRA ÒPTICA PER A LA CLASSIFICACIÓ AUTOMATITZADA DE PERNILS DURANT EL PROCÉS DE CURACIÓ / INNOVATIVE FIBER OPTIC SYSTEM FOR THE AUTOMATED CLASSIFICATION OF HAMS DURING THE CURING PROCESS

Participants: Ramon Ventulà SA, Lenz Instruments SL, INNOVACC

L’activitat d’aigua i el contingut de sal són paràmetres importants de cara a garantir la seguretat microbiològica d’un producte carni curat. El desenvolupament de tècniques que permetin controlar aquests paràmetres de forma ràpida i no destructiva pot permetre assegurar la innocuïtat d’aquests productes, i alhora, monitoritzar i optimitzar els processos d’elaboració. Malgrat aquest interès, actualment la determinació d’aquest paràmetres només es pot realitzar mitjançant tècniques analítiques destructives, que a més requereixen d’una laboriosa fase prèvia de preparació de la mostra. Degut a aquestes limitacions, aquestes tècniques utilitzades rutinàriament al laboratori són difícilment aplicables com a mètodes de control en línia. En el marc d’aquest projecte de col·laboració, s’ha estudiat la viabilitat de la utilització de la tecnologia FO-NIRS per a la determinació de l’activitat d’aigua i el contingut de sal en pernil curat. La tècnica es basa en la mesura de la reflectància de llum en el rang d’infraroig proper (NIR) mitjançant un sistema d’il·luminació i recollida de llum basat en fibres òptiques. La integració d’aquest sistema de fibres en una sonda d’acer inoxidable en forma d’agulla permet obtenir de manera mínimament invasiva espectres de l’interior del producte, els quals donen informació sobre la seva composició química. Per a la realització d’aquest l’estudi, es van obtenir els espectres FO-NIRS en un conjunt de 60 mostres procedents de pernils amb diferents nivells d’activitat d’aigua (AW= 0.86–0.94), i de sal (S = 3.1%-7.6%). Les mostres van ser analitzades posteriorment al laboratori mitjançant mètodes químics normalitzats per tal de determinar la seva activitat d’aigua i el seu contingut de sal. En base a aquest conjunt de dades, i utilitzant tècniques estadístiques de processat espectral, es va investigar la correlació entre aquests paràmetres i la informació espectral. Els resultats obtinguts mostren que la tècnica FO-NIRS permet la determinació de l’activitat d’aigua i del contingut de sal en pernil curat amb una bona correlació (coeficients de determinació: R2(aw)=0.79 i R2(S)=0.82, i amb un grau de precisió raonablement acurat (error de validació: δ(aw)=±0.01, i δ(S)=±0.7%). Els resultats obtinguts obren la possibilitat d’implementar la tècnica FO-NIRS per al control d’aquests paràmetres peça a peça de forma automatitzada. Actualment, l’espectroscopia FO-NIRS s’aplica a la valoració en línia de la capacitat de retenció d’aigua del producte fresc, per a la identificació de carns PSE i DFD. Jacobo Álvarez – Lenz Instruments SL Water activity and salt content are important parameters to guarantee the microbiological safety of a cured meat product. The development of techniques that allow controlling these parameters quickly and non-destructively can allow to ensure the safety of these products, while also monitoring and optimizing the processes of production. Despite this interest, the determination of these parameters can only be achieved through destructive analytical techniques, which also require a laborious preparation phase of the sample. Due to these limitations, these techniques routinely used in the laboratory are difficult to apply as methods of online control. Within the framework of this collaboration project, the feasibility of the use of FO-NIRS technology for the determination of the water activity and the salt content in cured ham has been studied. The technique is based on the measurement of the light reflectance in the near infrared range (NIR) by means of a lighting and light-emitting optical fiber system. The integration of this system of fibers in a stainless steel tube probe allows minimally invasive spectra of the interior of the product, which give information about its chemical composition. For the realization of this study, the FO-NIRS spectra were obtained in a set of 60 samples from hams with different levels of water activity (aw = 0.86-0.94), and salt (S = 3.1%-7.6%). Samples were subsequently analyzed in the laboratory using standardized chemical methods to determine their water activity and salt content. Based on this set of data, and using statistical techniques of spectral processing, the correlation between these parameters and the spectral information was investigated. The results obtained show that the FO-NIRS technique allows the determination of water activity and salt content in cured ham with a good correlation (determination coefficients: R2 (aw) = 0.79 and R2(S) = 0.82, and with a reasonably accurate degree of accuracy (validation error: δ(aw) = ± 0.7% and δ(S) = ± 0.01. The results obtained open the possibility of implementing the FO-NIRS technique for the control of these parameters piece by piece and automatically. Currently, FO-NIRS spectroscopy is applied to online appraisal of water retention capacity of the fresh product for the identification of PSE and DFD meat. Amb el suport de / With the support of

16


ESTUDI DE VIABILITAT DE PROJECTES D’R+D+I DE NOUS PRODUCTES DE CARN DE PORC I DERIVATS AMB AVANTATGES SOBRE LA SALUT DELS CONSUMIDORS / FEASIBILITY STUDY OF R&D OF NEW PRODUCTS

FROM PORK AND ITS DERIVATIVES WITH ADVANTAGES OVER CONSUMER HEALTH

2

Participants: EURECAT, 333 Corporate 1998 SL, Sequàlia, UAB, INNOVACC

La tendència global es dirigeix a consumir, cada vegada més, aliments que aportin beneficis a la salut dels consumidors. És per això que aquest estudi s’ha centrat en la identificació d’oportunitats per a empreses agroalimentàries que elaboren i processen la carn de porc i productes derivats. Productes saludables i funcionals Una de les estratègies que es plantegen és la reformulació dels productes derivats del porc, amb la substitució qualitativa i quantitativa de greix animal i la reducció del contingut de sal, al mateix temps que s’incorporen ingredients naturals que millorin el perfil nutricional i saludable. Estudis recents, contrastats científicament, posen de manifest que la reformulació dels derivats carnis en productes més saludables i sensorialment acceptats és factible. Productes naturals i etiquetes netes S’identifica també una demanda creixent per part dels consumidors pels productes més naturals. Per a donar resposta es plantegen estratègies de preservació natural, com l’ús de cultius de bioprotecció i l’ús d’olis essencials. També s’ha estudiat l’aplicació de tecnologies no tèrmiques per garantir la vida útil dels productes carnis cuits ja envasats i llestos per al seu consum. El processat amb plasma, altes pressions, camps elèctrics premuts, llum ultraviolada polsada i ultrasons són alternatives prometedores per reduir o inactivar patògens i microorganismes de descomposició. Més valor a la proteïna de porc: “Pèptids bioactius” El porc és una font de proteïna amb un alt valor biològic, per l’aportació d’un perfil d’aminoàcids essencials per a l’organisme -que no abunden en les proteïnes vegetals- com són la lisina, la treonina i la histidina. Els pèptids bioactius derivats de la carn de porc i fermentats són un grup de compostos funcionals prometedors i potencialment beneficiosos per a la salut humana. No obstant això és necessari validar tots aquests efectes mitjançant estudis robustos i de seguretat in vivo, així com donar resposta al desafiament tecnològic per al desenvolupament de productes sense efectes no desitjats (sabor amarg, ...) i garantir l’estabilitat dels pèptids i la seva funcionalitat al llarg de la vida útil dels productes. En resum, existeix un potencial de desenvolupament de productes amb beneficis saludables amb carn de porc i derivats. Per aconseguir-ho, les estratègies de la indústria passen per la personalització, adaptació dels productes al ritme de vida, les necessitats nutricionals i les preferències dels consumidors.

Nàdia Ortega - EURECAT

The global trend is directed to consume more and more foods that bring benefits to the health of consumers. That’s why this study has focused on the identification of opportunities for agri-food companies that produce and process pork meat and derived products. Healthy and functional products One of the strategies that are being considered is the reformulation of pork products, with the qualitative and quantitative replacement of animal fat and the reduction of salt content, while incorporating natural ingredients that improve the nutritional and healthy profile. Recent studies, scientifically proven, show that reformulating meat derivatives in healthier and sensibly accepted products is feasible. Natural products and clean labels It also identifies a growing demand on the part of consumers for more natural products. To respond, natural preservation strategies, such as the use of bio-protection crops and the use of essential oils, are proposed. The application of non-thermal technologies has also been studied to guarantee the useful life of cooked meat products already packaged and ready for consumption. Plasma processing, high pressures, electrical fields pressed, pulsed ultraviolet light and ultrasound are promising alternatives to reduce or inactivate pathogens and decomposition microorganisms. More value in the protein of pig: “Bioactive peptides” Pig is a source of protein with a high biological value, through the contribution of an essential amino acid profile for the organism -which does not abound in plant proteins-, such as lysine, threonine and histidine. Bioactive peptides derived from pork and fermented are a group of promising and potentially beneficial functional compounds for human health. However, it is necessary to validate all these effects through robust in vivo studies and safety, as well as respond to the technological challenge for the development of products without unwanted effects (bitter taste, ...) and guarantee the stability of peptides and Its functionality throughout the useful life of the products. In summary, there is a potential to develop products with healthy benefits with pork meat and derivatives. To achieve this, industry strategies go through personalization, adaptation of products to the rhythm of life, nutritional needs and consumer preferences. Amb el suport de / With the support of

17


3

NIR DE BUTXACA LOW COST PER AL CONTROL ON-LINE D’ACTIVITAT AIGUA I HUMITAT D’EMBOTITS CURATS / LOW COST POCKET NIR FOR ONLINE CONTROL OF WATER AND MOISTURE ACTIVITY OF CURED

SAUSAGES

Participants: Boadas 1880 SA, Embutidos Monter SLU, Luis Oliveras SA, Sucesores de J.Pont SA, Noel Alimentaria SAU, IRTA, INNOVACC

Recentment han aparegut al mercat instruments miniaturitzats NIR que pel seu baix cost obren un ampli ventall de possibilitats pel control de qualitat i de procés en els productes carnis fermentats i assecats. L’objectiu principal del projecte era estudiar la possible aplicació d’aquests equips NIR “low cost” pel control i ajust dels processos d’assecat de 10 productes carnis. El projecte ha comportat fer una cerca Equip NIR “low cost” i dispositiu mòbil mesurant el contingut d’aigua i activitat d’aigua de diferents equips NIR “low cost” d’un producte carni / NIR “low cost” equipment and mobile device measuring the water disponibles al mercat i seleccionar-ne content and water activity of a meat product un per desenvolupar l’estudi. En una primera etapa, es va comparar l’equip seleccionat respecte un altre equip NIR ja contrastat prèviament en productes carnis. Veient els resultats satisfactoris es va procedir a desenvolupar un mètode de presa d’espectres i mostres dels 10 productes carnis en diferents moments del procés d’assecat. Es va determinar el contingut d’aigua i l’activitat d’aigua de les mostres mitjançant mètodes analítics de referència, i els valors obtinguts es van relacionar amb els espectres NIR corresponents mitjançant mètodes estadístics multivariants (PLS). S’obtingueren errors de predicció que depenent del producte oscil·len entre el 0.7 i el 2.7 % pel contingut d’aigua i entre 0.0035 i 0.010 per l’activitat d’aigua. Paral·lelament es va adaptar una aplicació per dispositius mòbils “Android” de manera que mitjançant l’equip NIR i el mòbil connectat a internet permet obtenir els valors de contingut d’aigua i activitat d’aigua del producte carni. Les diferents empreses involucrades en el projecte han valorat positivament els resultats obtinguts i seguint la planificació establerta preveuen implantar properament el control dels seus productes mitjançant l’equip NIR low cost. Josep Comaposada - IRTA Recently, NIR miniaturized instruments have appeared on the market, which, due to their low cost, open up a wide range of possibilities for controlling quality and processing in fermented and dried meat products. The main objective of the project was to study the possible application of these NIR “low cost” equipment for the control and adjustment of drying processes of 10 meat products. The project has led to the search of different low-cost NIR equipments available in the market and select one to develop the study. In the first stage, the selected equipment was compared to another NIR equipment already contrasted for meat products. Seeing the satisfactory results, a method of sampling of 10 meat products was developed at different times during the drying process. The water content and water activity of the samples was determined using reference analytical methods, and the obtained values were related to the corresponding NIR spectra using multivariate statistical methods (PLS). Prediction errors were obtained depending on the product, which oscillated between 0.7 and 2.7% for water content and between 0.0035 and 0.010 for water activity. In parallel, an application for “Android” mobile devices was adapted so that through the NIR team and the mobile connected to the internet, the values of water content and water activity of the meat product were obtained. The different companies involved in the project have valued positively the results obtained and following the established planning they foresee to soon implement the control of their products through the low cost NIR equipment.

Amb el suport de / With the support of

18


DESENVOLUPAMENT DE NOUS EMBOTITS CRUS-CURATS SENSE INGREDIENTS AL·LERGÈNICS / DEVELOPMENT OF NEW RAW-CURED SAUSAGES WITHOUT ANY ALLERGENIC INGREDIENTS

4

Participants: Embotits Caula SL, Grama Aliment SL, INNOVACC

Embotits Caula SL es disposà a buscar la manera de treure els ingredients al·lergènics dels seus productes amb l’assessorament de Grama Aliment SL. Després de diverses proves, la lactosa, caseïna, llet en pols, proteïna de soja i caseïnat sòdic, es substituïren per altres ingredients fora del llistat d’ingredients al·lergènics. L’empresa classificà els seus productes en funció dels ingredients utilitzats, i es feren les proves de substitució en quatre productes representatius de cada grup. Embotits Caula fabrica embotits crus-curats de porc, vedella i gall dindi, i els resultats del projecte els pogué aplicar a les tres famílies per igual. Per substituir la lactosa es realitzaren diferents proves amb altres sucres com la dextrina, xarop de glucosa i maltodextrina, amb els quals s’analitzaren els resultats en funció dels percentatges utilitzats. Per la caseïna es feren proves amb altres proteïnes, tan animals com vegetals. Es mesuraren tan les variacions de la minva del producte a l’assecat com el pH final o el gust i aroma del producte. Per substituir la llet en pols es feren proves amb diferents mescles de proteïna i sucres, intentant emular els components de la llet. Tan la proteïna de soja com el caseïnat, l’empresa les incorporava en forma de gel aquós, de manera que s’optà per fer proves amb altres substàncies gelificants d’origen animal i vegetal amb diferents proporcions d’aigua.

Prova amb gel de col·lagen de porc Test with pork collagen gel

Com a resultat del projecte s’obtingueren productes organolèpticament molt semblants als patrons però, en aquest cas, sense ingredients al·lergènics. La dificultat en alguns casos fou mantenir la minva en els valors inicials. La baixada de pH en els productes fermentats sovint també resultava modificada, si bé s’aconseguí evitar-ne l’excés d’acidesa al final de l’assecat. Les textures i el tall dels productes un cop acabades les proves no presentaren canvis, i el color, gust i aroma es puntuaren molt positivament. Xavier Caula – Embotits Caula SL Embotits Caula SL arranged to find out how to remove the allergenic ingredients from its products with the assessment of Grama Aliment SL. After several tests, lactose, casein, powdered milk, soy protein and sodium caseinate were replaced by other ingredients outside the list of allergenic ingredients. The company classified its products based on the ingredients used, and the replacement tests were carried out in four representative products of each group. Caula manufactured raw-cured pork sausages, beef and turkey, and the results of the project could be applied to the three families alike. In order to replace the lactose, different tests were performed with other sugars such as dextrin, glucose syrup and maltodextrin, which analyzed the results according to the percentages used. For casein, tests were carried out with other proteins, both animal and vegetable. Were measured the variations in the reduction of the product during drying, the final pH or the taste and aroma of the product. To replace milk powder, tests were made with different mixtures of protein and sugars, trying to emulate the milk components. The soy protein and the caseinate were incorporated by the company in the form of aqueous gel, so it was used to test with other gelling substances of animal and plant origin with different proportions of water. As a result of the project the obtained products were very similar organoleptically to the patterns but, in this case, without any allergenic ingredients. The difficulty in some cases was to maintain the lose weight in the initial values. The lowering of pH in fermented products was also modified, although it was possible to avoid excess acidity at the end of drying. The textures and the cutting of the products once the tests finished did not show changes, and the color, taste and aroma were scored very positively.

Amb el suport de With the support of

19


5

ENVÀS MONOMATERIAL PET RECICLABLE PER A PRODUCTES CARNIS / PET RECYCLABLE MONOMATERIAL PACKAGING FOR MEAT PRODUCTS

Participants: Boadas 1880 SA, Embotits Espina SAU, Embotits Salgot SA, Embutidos Monter SLU, Noel Alimentaria SAU, Ramon Ventulà SA, La Vola 1981 SA, Enplater, Klöckner Pentaplast, Packaging Clúster, INNOVACC.

La composició dels plàstics emprats en la indústria càrnia es caracteritza per ser una estructura integrada per un conjunt de diferents tipus de polímers (com PET, EVOH, ADH, PE en el cas de les barquetes, i OPP, EVOH, PE en el cas de la tapa), el que dificulta el procés de valorització per part dels gestors de residus. Per aquest motiu, quan aquests materials esdevenen residus, són dipositats en abocadors on se’ls apliquen tractaments finalistes. Amb la voluntat de revertir aquesta situació i promoure actuacions d’economia circular que dinamitzin el sector carni català, INNOVACC i el Clúster del Packaging han liderat un grup de treball dirigit a avaluar l’aplicabilitat d’envasos monomaterials PET (politereftalat d’etilè) en el procés d’envasament de productes carnis curats i cuits. En el marc del projecte, finalitzat durant el mes de maig del 2018, s’han desenvolupat noves solucions d’envasament per film rígid i flexible que han permès dissenyar un envàs 96% PET. El posterior testeig, mitjançant proves industrials a escala real d’envasament amb el nou packaging, han evidenciat que aquest: • Manté les condicions d’envasament i la vida útil dels productes carnis cuits i curats (en comparació amb l’envàs habitual emprat a l’actualitat). • Incrementa el grau de reciclabilitat dels residus de plàstic en tractar-se d’un envàs 100% reciclable, promovent la valorització material dels residus de plàstic que actualment es destinen a abocador i esdevenint una veritable iniciativa d’economia circular (d’acord amb l’ACV simplificat, en totes les categories d’impacte estudiades es produeixen estalvis de, com a mínim, un 83%).

The composition of the plastics used in the meat industry is characterized by being a structure integrated by a set of different types of polymers (such as PET, EVOH, ADH, PE in the case of trays, and OPP, EVOH, PE in the case of top), which hinders the recovery process by the waste plants. For this reason, when these materials become waste, they are deposited in landfills where finalist treatments are applied. With the aim of reversing this situation and promoting actions of circular economy that boost the Catalan meat sector, INNOVACC and the Packaging Cluster have led a work group to evaluate the applicability of PET monomaterials (polyethylene terephthalate) in the process of packaging of cured and cooked meat products. Within the framework of the project, completed during the month of May of 2018, new packaging solutions for rigid and flexible film have been developed that have allowed the design of a 96% PET container. The subsequent test, through real-scale industrial testing of packaging with the new packaging, have shown that this: • Maintains the packaging conditions and the useful life of cooked and cured meat products (compared to the usual packaging used today). • Increase the degree of recyclability of plastic waste as it is a 100% recyclable container, promoting the material valorization of plastic waste that is currently destined for landfill and becoming a true circular economy initiative (according to Simplified LCA, in all impact categories studied, produces savings of at least 83%).

20

Amb el suport de / With the support of


Els resultats de l’anàlisi de viabilitat econòmica han determinat que l’envàs 96% PET pot comportar un cost lleugerament superior al de l’envàs actual, tal com mostra la taula següent: The results of the analysis of economic viability have determined that the 96% PET container can cost slightly more than the current packaging, as shown in the following table:

* Per a l’elaboració dels càlculs realitzats en el marc del projecte s’han tingut en compte les següents consideracions: els costos de material (tapa i base) així com els ingressos fruit de la valorització s’han calculat en base a un global de preus de mercat corresponents a 2018, i el cost vinculat al Punt Verd s’ha calculat d’acord amb les tarifes 2009 - 2018 aprovades i publicades per Ecoembes. * The following considerations have been taken into account to prepare the calculations carried out within the framework of the project: material costs (cover and base) as well as revenues from valuation have been calculated based on a global of market prices corresponding to 2018, and the cost linked to the Green Point has been calculated in accordance with the 2009-2018 rates approved and published by Ecoembes.

Malgrat el diferencial de cost indicat a la taula, l’efecte sobre el preu que suposa l’increment de demanda de plàstic PET, la creixent capacitat del mercat per valorar positivament alternatives més sostenibles, així com l’aprovació de l’estratègia europea sobre els plàstics exigint la reciclabilitat de tots els envasos de plàstic del mercat europeu l’any 2030, constitueixen importants incentius a l’hora d’optar per l’envàs monomaterial. El projecte ha estat subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la convocatòria d’ajuts per a projectes de foment de l’economia circular (TES/1275/2016) i també ha comptat amb el suport d’Ecoembes. In spite of the cost differential indicated in the table, the effect on the price supposed by the increase in demand of PET plastic, the increasing capacity of the market to positively value more sustainable alternatives, as well as the approval of the European strategy on Plastics requiring the recyclability of all plastic packaging in the European market in 2030, are important incentives when choosing the monomaterial container. The project has been subsidized by the Waste Agency of Catalonia in the framework of the call for grants for projects to promote the circular economy (TES / 1275/2016) and also had the support of Ecoembes.

Núria Hernández – Lavola

Amb el suport de / With the support of

21


6

VALORITZACIÓ DE PROTEÏNES DE BAIX VALOR COMERCIAL PROCEDENTS DE SUB I CO-PRODUCTES D’ESCORXADORS DE PORCÍ / RECOVERY OF PROTEIN WITH LOW COMMERCIAL VALUE FROM ABATTOIRS CO-PRODUCTS AND BYPRODUCTS

Participants: Patel SAU, Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA, Friselva SA, Frigorífics Costa Brava SA, IRTA, UdG, INNOVACC

S’ha fet la caracterització fisicoquímica i microbiològica de melses procedents d’un escorxador industrial, cal destacar que la composició mostra un percentatge de proteïna proper al de la carn (17,18 % ± 0,69), de la qual la proporció de col·lagen no es massa elevada (1,60% ± 0,55, que suposa < 10% del total de proteïna), el contingut en greix tampoc és molt alt (2,93 ± 0,39), i la contaminació microbiològica és acceptable (< 105 ufc/g). Seguidament s’ha posat a punt un sistema d’extracció de les proteïnes solubles, i s’ha optimitzat de cares a la seva aplicació a escala industrial, mitjançant el mètode de superfície de resposta. Aquesta metodologia ens ha permès obtenir un concentrat de proteïna insoluble, de color clar i olor neutre (24,7 % de proteïna i 1,12 % de greix) que s’ha utilitzat com a substitutiu de la proteïna de soja en una pasta fina donant molt bons resultats, cap de les propietats estudiades: composició, textura, color i capacitat de retenció d’aigua i greix, es va veure afectada per la substitució. La fracció soluble, mostra bones propietats funcionals, que la fan candidata a substituir ingredients funcionals com el caseïnat, però és la que s’emporta els components aromàtics indesitjables, que s’incorporen al producte carni elaborat, pel que cal trobar un mètode per desodoritzar-la abans de poder-la introduir en fórmules alimentàries, aquest és l’objectiu que abordarem en els pròxims mesos.

En relació a la formació de zinc-protoporfirina (ZnPP), un pigment natural vermell i estable, s’ha vist que aquest es pot obtenir en quantitats relativament importants a partir de fetges després d’incubar-los a 25 °C durant 3 dies (125 mg/kg fetge fresc). A més, sembla que la formació de ZnPP és independent de l’estacionalitat en la qual s’ha efectuat el sacrifici de l’animal. En les mateixes condicions, els fetges de porc negre Mallorquí arriben fins a un 150 mg/kg mentre que els de porc Ibèric fins a 200 mg/kg. Tot i que en fetges de porc blanc s’obtingui un contingut inferior en ZnPP es considera que igualment poden ser aptes per a l’obtenció d’un ingredient basat amb la ZnPP i amb capacitat colorant. Per altra banda, s’ha vist que no hi ha diferències importants en la formació de ZnPP quan es compara el fetge fresc amb el mateix congelat a -20 °C durant 3 mesos. Així doncs és possible congelar el fetges i, posteriorment quan es requereixi, destinar-los a la producció del pigment. També s’ha vist que el tractament higienitzant amb altes pressions hidrostàtiques fins

22

Amb el suport de / With the support of


a 400 MPa pot servir per reduir la càrrega microbiana sense afectar negativament a la formació del pigment. Tanmateix, tractaments a pressions més elevades provoquen que la formació del pigment es vegi reduïda i per tant es necessiti més temps per arribar a valors similars. Cal destacar que s’han organitzat diferents grups de discussió per determinar els motius i barreres principals per al consum de fetge de porc i altres vísceres així com la utilització dels seus extractes en el desenvolupament de productes carnis lliures d’al· lèrgens o sense colorants ni conservants afegits. Els resultats suggereixen que, en general, els consumidors veuen amb bons ulls l’ús d’aquests nous ingredients procedents de vísceres si bé demanen també una informació suficient referent al seu origen i tipus de processat. En conclusió, els resultats obtinguts dins del marc experimental del projecte indiquen que es poden obtenir diferents ingredients proteics a partir de vísceres de porcí amb funcionalitats tecnològiques diferents i que l’actitud dels consumidors vers aquests nous ingredients no presenta cap limitació important. Si be calen més estudis, la utilització d’aquest ingredients tecnològics en el desenvolupament de productes amb un etiquetat més net podria ser acceptada de forma positiva per part dels consumidors. Carmen Carretero (UdG) i Ricard Bou (IRTA)

The physicochemical and microbiological characterization of spleens from an industrial slaughterhouse has been made. It should be noted that the composition shows a percentage of protein close to that of meat (17.18% ± 0.69), of which the proportion of collagen is not too high (1.60% ± 0.55, which represents <10% of the total protein), the fat content is not very high (2.93 ± 0.39), and microbiological contamination it is acceptable (<105 ufc/g). Then, a system for the extraction of soluble proteins has been developed, and it has been optimized for its application on an industrial scale, using the response surface method. This methodology has allowed us to obtain a concentrate of insoluble, light-colored and neutral odor (24.7% protein and 1.12% fat) protein that has been used as a substitute for soy protein in a fine pulp giving very good results, none of the properties studied: composition, texture, color and ability to withstand water and fat, was affected by the substitution. The soluble fraction shows good functional properties, which make it a candidate to replace functional ingredients such as the caseinate, but it is the one that adds the undesirable aromatic components that are incorporated into the processed meat product, so it is necessary to find a method to deodorize before being able to introduce it into food formulas, this is the goal we will tackle in the coming months. In relation to the formation of zinc-protoporphyrin (ZnPP), a red and stable natural pigment, it has been seen that this can be obtained in relatively important amounts from livers after incubating them at 25°C for 3 days (125 mg/kg fresh liver). In addition, it seems that the formation of ZnPP is independent of the seasonality in which the sacrifice of the animal has been carried out. In the same conditions, Mallorquin black pig livers reach up to 150 mg/kg while those of Iberian pig up to 200 mg/ kg. Although white pig liver gets a lower content in ZnPP, it is considered that they can also be suitable for obtaining an ingredient based on ZnPP and coloring capacity. On the other hand, it has been seen that there are no significant differences in the formation of ZnPP when comparing the fresh liver with the same frozen at -20°C for 3 months. Thus it is possible to freeze the livers and, later when it is required, to be used for pigment production. It has also been seen that the sanitizing treatment with high hydrostatic pressures up to 400 MPa can be used to reduce the microbial load without negatively affecting the formation of the pigment. However, treatments at higher pressures cause the formation of the pigment to be reduced and therefore more time is needed to reach similar values. It should be noted that different discussion groups have been organized to determine the main reasons and barriers to the consumption of pig liver and other viscera as well as the use of their extracts in the development of free allergenic or colorless carbohydrates nor preservatives added. The results suggest that, in general, consumers see with good eyes the use of these new ingredients from viscera although they also ask for sufficient information regarding their origin and type of processing. In conclusion, the results obtained in the experimental framework of the project indicate that different protein ingredients can be obtained from swine viscera with different technological features and that the attitude of the consumers towards these new ingredients does not present any important limitation. More studies are needed, but the use of this technological ingredient in the development of products with a cleaner labeling could be positively accepted by consumers.

Amb el suport de / With the support of

23


7

Q-PORK “ALTERNATIVES DE MILLORA DE LA QUALITAT DE LA CARN DE PORC I PRODUCTES DERIVATS” / Q-PORK “ALTERNATIVES TO IMPROVE THE QUALITY OF PORK AND DERIVATIVES” Aquest projecte ha estat cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020” i està liderat pel clúster del sector carni porcí INNOVACC, en l’àmbit de la Comunitat RIS3CAT INNOÀPAT, coordinada per l’IRTA. El projecte es composa de quatre grups de treball, i a continuació s’esposen els resultats principals assolits fins a la meitat del període d’execució. This project has been co-financed by the European Funds for Regional Development (FEDER) of the European Union under the Operational Program in Catalonia 2014-2020, and it is led by the cluster of the pig meat sector “INNOVACC”, within the scope of the RIS3CAT Community INNOÀPAT, coordinated by IRTA. The project includes four working groups, exposed below with its main results achieved until the middle of the execution period.

WP1. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER AL CONTROL I MILLORA DE LA QUALITAT DE LA CARN DE PORC, INCLOENT L‘ESPECTROSCÒPIA NIRS / WP1. NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TO

CONTROL AND IMPROVE THE QUALITY OF PORK MEAT, INCLUDING NIRS SPECTROSCOPY

Participants: Boadas 1880 SA, Esteban Espuña SA, Joaquim Albertí SA, Noel Alimentaria SAU, Ramon Ventulà SA, Lenz Instruments SL, Timpolot SL, Enginyeria Informàtica Olot SL, IRTA, INNOVACC

Principals resultats assolits / main results achieved AVALUACIÓ SENSORIAL I DE TEXTURA • S’ha realitzat l’avaluació amb panels sensorials de: pernil cuit i pernil curat, llom fresc i llom curat. • A través de panelistes, s’han determinat paràmetres de textura del producte, que varien en funció de cada producte elaborat, i que són: masticabilitat, fibrositat, sucositat, duresa, adhesivitat, esmicolabilitat, pastosinat, salat.... • S’han relacionat els resultats del panel sensorial amb paràmetres (pH, CE, L,...) i categories de qualitat de la carn fresca (exsudatives, àcides, pàlides, fosques, òptima). SENSORIAL AND TEXTURE EVALUATION • The evaluation was carried out with sensory panels of: cooked ham and cured ham, fresh loin and cured loin. • Through panelists, the texture parameters (chewiness, fibrosity, juicy, hardness, adhesiveness, crumbling, pastosity, salty...) of the product have been determined, which vary according to each elaborated product. • The results of the sensory panel with parameters (pH, CE, L, ...) and quality categories of fresh meat (exudative, acid, pale, dark, optimal) have been made.

24

Amb el suport de / With the support of


DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA AUTOMATITZAT PER A L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT • S’ha dissenyat i construït una sonda manual d’espectroscopia NIR d’alta precisió. • S’ha fet mesures de qualitat en producte fresc (pernil) comparant els valors del NIR amb el criteri actual de cada empresa (visual, pH, altres). • S’ha pogut observar una elevada correlació en totes les empreses càrnies participants. • S’han obtingut models de predicció de capacitat de retenció d’aigua de la carn, per determinar carns exsudatives i no exsudatives. DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM FOR THE EVALUATION OF QUALITY. • A high precision NIR spectroscopy manual probe was designed and constructed. • Quality measures have been made in fresh produce (ham) by comparing the values of the NIR with the current criteria of each company (visual, pH, others). • A high correlation has been observed in all participating meat companies. There have been models of prediction of water retention capacity of meat, to determine exudative and non-exudative meats.

DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA AUTOMATITZAT DE MARCATGE DE CANALS I PECES • S’ha perfeccionat el sistema automatitzat de traçabilitat de canals “Meatcode” per a escorxador i etapes posteriors (sala de desfer, elaborador). • S’han fet proves amb l’injector que va marcant automàticament els codis sobre la canal i proves amb els equips de lectura automàtica (a escorxador, sala de desfer i curació de pernil). • S’ha obtingut resultats satisfactoris, amb un ràtio de lectura pràcticament del 100%. Al final de la curació es pot llegir el codi i obtenir la informació de traçabilitat completa. Es podrien eliminar etiquetes que s’enganxen sobre els pernils curats. DEVELOPMENT OF AN AUTOMATED SYSTEM OF MARKING CARCASSES AND PIECES • The automated “Meatcode” system of traceability for carcasses in slaughterhouses and later stages (cutting plants, meat processor) has been perfected. • Tests have been performed with the injector that automatically dials the codes on the channel and tests with the automatic reading equipment (in slaughterhouse, cutting plant and ham curing plant). • Satisfactory results have been obtained, with a reading ratio of almost 100%. At the end of curing you can read the code and get the complete traceability information. You could remove labels that stick over cured ham.

Amb el suport de / With the support of

25


WP2. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER AL CONTROL DEL DEJÚ DE PORCS A L’ESCORXADOR A FI DE MILLORAR LA QUALITAT DE LA CARN / /WP2. NEW TECHNOLOGICAL

SOLUTIONS TO CONTROL FASTING PIGS IN SLAUGHTERHOUSES IN ORDER TO IMPROVE MEAT QUALITY Participants: Cárnica Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Enginyeria informàtica Olot SL, IRTA, INNOVACC

Principals resultats assolits / main results achieved • S’han realitzat 5 trials amb porcs dejunats i porcs no dejunats, en diferents èpoques de l’any. • S’han mesurat diversos paràmetres relacionats amb l’animal (Tª ulls, pes budells, lactat...) i la qualitat de la carn (pH, CE, color). • S’ha definit com afecta el dejuni sobre la qualitat de la carn. També s’han tingut en compte altres variables durant el transport i l’estada als corrals d’escorxador. • S’ha determinat l’interval òptim de % de pes del paquet intestinal vs el pes de la canal, i el sistema recomanat de pesada automatitzada a escorxador. · 5 trials have been performed with fasted pigs and

unfasted pigs at different times of the year.

· Several parameters related to the animal have been measured (T eyes, weight guts, lactate...) and the quality of meat (pH, CE, colour). · It has been defined how fasting affects the quality of meat. Other variables have also been taken into account during transport and stay in the slaughterhouse corrals. · The optimum interval of % weight of the intestinal package versus the weight of the carcass, and the recommended system of automatic weighting in slaughterhouse, has been determined.

WP3. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER A LA DETECCIÓ D’OLOR SEXUAL EN MASCLES SENCERS, COM A ALTERNATIVA A LA CASTRACIÓ DELS GARRINS, PER ASSEGURAR LA QUALITAT DE LA CARN OBTINGUDA / WP3. NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE DETECTION OF BOAR TAINT, AS AN ALTERNATIVE TO CASTRATION OF PIGLETS TO ENSURE MEAT QUALITY OBTAINED

Participants: Artigas Alimentària SAU, Cooperación Alimentaria de Guissona SA, Enginyeria informàtica Olot SL, Timpolot SL, Lenz Instruments SL, IRTA

Principals resultats assolits / main results achieved CLASSIFICACIÓ DE CANALS EN FUNCIÓ DE L’OLOR SEXUAL AMB “HUMAN NOSE”. • S’ha establert un protocol d’entrenament de panelistes. • S’ha fet un Manual d’implantació per a les empreses càrnies. • S’han realitzat proves als escorxadors amb grups de panelistes (Test sensibilitat a l’escatol i androstenona). CLASSIFICATION OF CARCASSES IN FUNCTION OF BOAR TAINT WITH “HUMAN NOSE”. • A panelists training protocol has been established. • An Implementation Manual for meat companies has been made. • Trials have been performed in slaughterhouses with groups of panelists (Test sensitivity to escatol and androstenone).

26

Amb el suport de / With the support of


CLASSIFICACIÓ AUTOMATITZADA DE CANALS EN FUNCIÓ DE L’OLOR SEXUAL AMB TECNOLOGIA RAMAN • S’està treballant en la preparació de proves on s’utilitzarà greix classificat per Human Nose (IRTA i escorxadors) i greix avaluat químicament amb nivells d’androstenona i escatol coneguts. • Es vol obtenir l’espectre d’aquestes mostres de greix i relacionar-ho amb la classificació per Human Nose i analítica química. AUTOMATED CLASSIFICATION OF CHANNELS IN FUNCTION OF BOAR TAINT WITH RAMAN TECHNOLOGY. • Work is being carried out on the preparation of tests where will be used Human Nose classified fat (from IRTA and slaughterhouses) and fat chemically evaluated with well-known androstenone and scatole levels. • The project want to obtain the spectrum of these samples of fat and relate it to the classification by Human Nose and chemical analysis.

WP4. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES DE SENSORS ÒPTICS IN-LINE PER AUGMENTAR EL RENDIMENT I LA QUALITAT DELS DERIVATS CARNIS / WP4. NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN-LINE OF OPTICAL SENSORS TO ENHANCE THE PERFORMANCE AND QUALITY OF MEAT PRODUCTS Participants: Grupo Alimentario Argal SA, Mecàniques Pujolàs SL, UAB, INNOVACC

Principals resultats assolits / main results achieved • S’han determinat els materials per a construir l’equip, perquè puguin utilitzar-se en contacte amb l’aliment. • S’ha dissenyat i construït un sensor de sobretaula (primer monofibra i després multifibra). • S’han elaborat derivats carnis (amb diferents composicions i diferents tipus de picat) per a proves. • S’han obtingut dades de composició (abans i després de la cocció) i de qualitat, així com dades de reologia i textura. • S’han fet assaigs òptics amb el sensor de sobretaula i s’han obtingut algoritmes de predicció de qualitat de producte final a partir de la mesura òptica abans de cocció. • The materials to build the equipment have been determined so that they can be used in contact with the food. • A desktop sensor (first single-fiber and then multi-fiber) has been designed and built. • Meat derivatives (with different compositions and different types of minced) have been produced for testing. • Composition data (before and after cooking) and quality, as well as rheology and texture data have been obtained. • Optical trials have been done with the desktop sensor and algorithms have been obtained for the prediction of final product quality from the optical measure before cooking.

Amb el suport de / With the support of

27


8

NOVES SOLUCIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ EN CONTINU DE CINTES TRANSPORTADORES / NEW SOLUTIONS FOR CLEANING AND DISINFECTING CONTINUOUSLY IN CONVEYORS

Participants: Noel Alimentaria SAU, Olot Meats SA, Milla Masanas SLU, Esbelt SL, Proquimia SA, UAB, IRTA, INNOVACC

Després de diverses reunions tècniques entre tots els implicats, ha quedat definit el mòdul de proves que finalment ha dissenyat MIMASA i, actualment s’està fabricant aquest prototipus, a fi de poder realitzar tots els assajos plantejats. D’aquesta manera, i si no hi ha cap imprevist, a finals d’estiu hi haurà l’equip operatiu i es començarà la fase d’assajos. La línia, que compta amb uns 4 metres de longitud, incorpora tots els elements necessaris per a fer una sèrie d’assajos combinats, amb l’objectiu de trobar la combinació de paràmetres òptima per a un bon resultat de desinfecció.

Les empreses càrnies participants, juntament amb el grups d’investigadors i les altres empreses del Grup Operatiu ja ha fet assajos previs de laboratori amb tècniques innovadores de neteja i desinfecció, que han donat resultats molt engrescadors: s’aconsegueixen reduccions de més de 4 unitats logarítmiques dels patògens d’interès (Salmonella, Listeria) en temps curts de tractament (4 segons), compatibles amb el temps de pas de les cintes en les instal·lacions industrials. Per tant, el que es farà és estudiar el progressiu escalat d’aquests tractaments, amb assajos primer a planta pilot i ja finalment en indústria, per determinar quina és la magnitud de correspondència entre els bons resultats de laboratori i els industrials, tenint en compte la variabilitat de les situacions reals. L’equip de treball estem convençuts que aquest projecte no només aportarà molta llum sobre el procés de rentat i desinfecció de cintes, sinó que obrirà noves línies d’innovació en àmbits paral·lels. Albert Puxan – Milla Masanas SLU After several technical meetings among all those involved, the test module that MIMASA has designed has finally been defined and, at the moment, this prototype is being manufactured, in order to be able to carry out all the planned tests. In this way, and if there is no unforeseen event, at the end of summer there will the equipment ready and the testing phase will begin. The line, which has about 4 meters in length, incorporates all the necessary elements to make a series of combined tests, with the aim of finding the optimum combination of parameters for a good disinfection result. The participating meat companies, together with the groups of researchers and other companies of the Operational Group, have already done previous laboratory tests with innovative cleaning and disinfection techniques, which have produced very exciting results: reductions of more than 4 logarithmic units are achieved of pathogens of interest (Salmonella, Listeria) in short treatment times (4 seconds), compatible with the passage time of conveyors in industrial facilities. Therefore, what will be done is to study the progressive scaling of these treatments, with tests first in pilot plant and finally in industry, to determine the magnitude of correspondence between the good results of laboratory and the industrial ones, taking into account the variability of real situations. The work team is convinced that this project will not only provide much light on the process of washing and disinfecting conveyors, because will also open new lines of innovation in parallel areas.

Amb el suport de / With the support of

28


Activitats / Activities JUNY / JUNE 2017

Assemblea general ordinària d’INNOVACC a La Vall d’en Bas / INNOVACC’s Ordinary Assembly in La Vall d’en Bas.

JULIOL / JULY 2017

Reunió del projecte “Envàs monomaterial PET reciclable per a productes carnis”, a Manlleu / Meetiing of the

project “PET Recyclable monomateriall packaging for meat products”, in Manlleu.

SETEMBRE / SEPTEMBER 2017

S’aprova la convocatòria de la 2a edició del “Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni porcí” / The 2nd edition of the “INNOVACC Award for te-

chnological innovation in the field of pig meat“ is approved.

JUNY / JUNE 2017

Assemblea general ordinària d’INNOVACC a La Vall d’en Bas / INNOVACC’s Ordinary Assembly in La Vall d’en Bas.

AGOST / AUGUST 2017

INNOVACC i RAILGRUP continuen impulsant proves pilot de transport multimodal (camió-tren-camió) de productes carnis de Frigorífics Costa Brava a Alemaya / INNOVACC and RAILGRUP continue to promote pilot

trials of multimodal transport (truck-train-truck) with Frigorífics Costa Brava meat products to Germany.

OCTUBRE / OCTOBER 2017

Presentació de resultats del projecte “Desinfecció de camions de bestiar per sistema tèrmic innovador”, a IRTA (Monells) / Results presentation of the project “Disin-

fection of livestock trucks with innovative thermal system”, in IRTA (Monells).

29


NOVEMBRE / NOVEMBER 2017

Jornada de seguretat alimentària I economia circular al Fòrum Gastronòmic Girona / Day of food safety and circular economy at the Girona Gastronomic Forum.

NOVEMBRE / NOVEMBER 2017

Sessió de treball a Olot del projecte sobre nous productes de carn de porc i derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors / Work session in Olot of

the project on new products of pork meat and derivatives with advantages over the health of the consumers.

DESEMBRE / DESEMBER 2017

Elecció de nova Junta Directiva d’INNOVACC, a Olot Election of new Executive Committee of INNOVAC, in Olot.

30

NOVEMBRE / NOVEMBER 2017

Jornada interclúster Catalunya-Euskadi-Navarra, a ACCIÓ (Barcelona) / Catalonia-Euskadi-Navarra intercluster Day, in ACCIÓ (Barcelona).

DESEMBRE / DESEMBER 2017

Assemblea general extraordinària d’INNOVACC celebrada a Olot el dia 18 de desembre. / Extraordinary General Assembly of INNOVACC held in Olot on December18th.

DESEMBRE / DESEMBER 2017

Roger Vidal, estudiant de Biologia de la Universitat de Girona, guanya el premi INNOVACC a la innovación tecnològica en l’àmbit carni porcí (1ª edició) / Roger Vi-

dal, Biology student at the University of Girona, wins the INNOVACC award for technological innovation in the field of pig meat (1st edition).


FEBRER / FEBRUARY 2018

FEBRER / FEBRUARY 2018

Sessió sobre les “Tecnologies Blockchain aplicades a la cadena agroalimentària” en el marc de l’assemblea INNOÀPAT / Session “Blockchain Technologies applied to

Explicació per part d’INNOVACC dels resultats assolits al Projecte QPORK dins de l’assemblea d’INNOÀPAT, a la UAB (Bellaterra) / Explanation by INNOVACC of the results

the agri-food chain” during the INNOÀPAT assembly.

MARÇ / MARCH 2018

Sessió de treball a Girona del projecte “Estudi de viabilitat d’R+D+i de nous productes de carn de porc i derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors” / Work session in Girona of the project “R&D&i feasibility study

of new products of pork meat and derivatives with advantages over the health of consumers”.

MAIG / MAY 2018

Del 8 a l’11 de maig es va celebrar la Fira FoodTech Barcelona amb una àmplia participació de socis d’INNOVACC, especialment al pavelló TECNOCÁRNICA, però també en altres pavellons i participant en activitats paral·leles. / From May 8 to 11, the FoodTech Barcelona Fair was celebrated with a broad participation of INNOVACC associated, especially in the TECNOCÁRNICA pavilion, but also in other pavilions and participating in parallel activities.

achieved at the QPORK Project within the INNOÀPAT assembly, in UAB (Bellaterra).

ABRIL / APRIL 2018

Del 16 al 19 d’abril es va celebrar la Fira Alimentària de Barcelona amb una àmplia participació de socis d’INNOVACC, especialment al pavelló INTERCARN, però també en altres pavellons i participant en activitats paral·leles. / From April 16 to 19, the Alimentaria Fair of

Barcelona was celebrated with a broad participation of INNOVACC associated, especially in the INTERCARN pavilion, but also in other pavilions and participating in parallel activities.

MAIG / MAY 2018

Seminari tècnic a Olot, sobre “Tendències i innovació en fred industrial per al sector carni”. / Technical seminar

in Olot, about “Trends and innovation in industrial cold for the meat sector”.

31


bonadisseny.com

Carrer Tomàs de Lorenzana, 15 17800 Olot, Girona

Tel: +34 972 27 25 97

www.innovacc.cat innovacc@olot.cat Empreses / Companies:

CATALANA

DE EMBUTIDOS S.A.

Institucions / Institutions:

Formem part de / We are part of:

Amb la col·laboració de / In collaboration with:

Profile for INNOVACC

Revista digital 2018  

Revista digital 2018  

Advertisement