Page 1

1


Sumari / Summary P 3

Junta Directiva / Executive Committee

P 4

Evolució d’INNOVACC / INNOVACC evolution

P 5

Presentació associats / Members presentation

P 10

10 anys d’INNOVACC / 10 years of INNOVACC

P 11

Projectes desenvolupats / Developed projects

P 14

Casos d’èxit / Success stories

P 33

Activitats / Activities

Edita: INNOVACC Redacció: INNOVACC Maquetació i disseny: Roser Bona, estudi gràfic Impressió: Impremta Pagès Col·laboració: empreses i institucions associades Foto portada: cedida per Innovació i Recerca Industrial i Sostenible SL (IRIS), “Analitzador NIR VISUM Palm” Data: juny de 2019

Editorial / Editorial Estem a punt de tancar el període de 4 anys del Pla Estratègic d’INNOVACC 2016-2019. Les previsions d’evolució del sector, fetes el 2015 i anotades al Pla Estratègic, s’han anat complint en gran mesura. Moltes de les empreses elaboradores de productes carnis, s’han anat transformant en empreses alimentàries en general, amb una àmplia gamma de productes carnis i no carnis, plats preparats, etc. Al mateix temps, s’han complert les expectatives d’augmentar considerablement la venda de carn de porc a Xina i altres països asiàtics, i s’han anat consolidant grans grups d’empreses a casa nostra, que han guanyat dimensió. També han canviat les tendències de consum als països més desenvolupats i això ha implicat una major demanda de productes més saludables reforçant les seves propietats nutricionals. La indústria 4.0 (automatització, robòtica, sensòrica i anàlisi continu de dades), ha entrat de ple al nostre sector. I els envasos han anat evolucionant cap a més reciclables, més funcionals, amb millor seguretat alimentària, tal com ja s’intuïa llavors. Des d’INNOVACC s’han impulsat tot tipus de projectes d’innovació relacionats amb aquests aspectes i, en conseqüència, s’ha contribuït modestament a fer realitat aquesta evolució i aquests canvis al sector. Ens cal, però, resoldre alguns reptes pendents, alguns plantejats ja fa quatre anys i d’altres que han sorgit més recentment. La PPA preocupa especialment, per la incertesa de la seva possible entrada i pels efectes que tindria al nostre país. Sens dubte, millorar la bioseguretat de les granges i del transport d’animals és encara una necessitat, però ara ja s’ha convertit en obligació. No ens podem permetre el tancament de l’exportació de carn de porc i derivats a països tercers. I una bona feina en aquest àmbit permetria una millora d’altres reptes que arrosseguem de fa temps (salmonel·la, PRRS o la reducció d’antibiòtics). I ens caldrà reforçar el missatge de la importància de menjar carn per a la salut humana, i desenvolupar una estratègia sectorial davant de l’amenaça creixent de grups contraris al sacrifici d’animals. Pels preocupats pel benestar haurem d’explicar i demostrar amb fets concrets que s’està avançant clarament cap un tipus de vida i mort digna dels animals sacrificats. INNOVACC vol seguir acompanyant al sector afrontant tots aquests reptes i d’altres, aprofundint en la col·laboració dels socis i cercant sempre la innovació i millora. We are about to close the period of 4 years of the INNOVACC Strategic Plan 2016-2019. The sector’s evolution forecasts, made in 2015 and scored in the Strategic Plan, have been largely fulfilled. Many of the companies producing meat products have been transformed into food companies in general, with a wide range of meat and non-meat products, prepared meals, etc. At the same time, the expectations of a significant increase in the sale of pork to China and other Asian countries have been fulfilled, and large groups of companies in our country have been consolidated and have gained importance. Consumption trends have also changed in the most developed countries, and this has led to a greater demand for healthier products reinforcing their nutritional properties. Industry 4.0 (automation, robotics, sensory and big data) has entered into our sector. And the packaging has evolved towards more recyclable, more functional and better food safety, as it was foreseen then. INNOVACC has promoted all kinds of innovation projects related to these aspects and, as a result, modestly contributed making this evolution and these changes to the sector happen. We need, however, to solve some pending challenges, some raised four years ago and others that have emerged more recently. The ASF is especially concerned about the uncertainty of its possible entry and the effects it would have on our country. Without a doubt, improving the biosecurity of farms and the transport of animals is still a need, but now it has become an obligation. We can not allow the closing of pork meat and derivatives export to third countries. A good work in this area would allow an improvement of other challenges that we have been dragging for some time (salmonella, PRRS or the reduction of antibiotics). And we will have to reinforce the message of the importance of eating meat for human health, and developing a sector strategy in front of the growing threat of groups that oppose the slaughter of animals. For those concerned about welfare, we will have to explain and demonstrate with concrete facts that are clearly advancing a kind of life and death worthy of sacrificed animals. 2

INNOVACC wants to continue giving support to the sector facing all these challenges and others, deepening the collaboration of the partners and always seeking innovation and improvement.


Junta directiva / Executive Committee

Josep Maria Corominas Ajuntament d’Olot

Esteve Espuña Esteban Espuña SA

Jacint Arnau IRTA

Narcís Cañigueral Embutidos Monter SLU

President / President

Vicepresident / Vice president

Secretari / Secretary

Tresorer / Treasurer

Jaume Palau Argal Alimentación SA Vocal / Member

Xavier Vilà Cárnica Batallé SA

Josep Collado FECIC

Josep Puigdollers Grup Gepork SA

Josep Vilanova Joaquim Albertí SA

Vocal / Member

Vocal / Member

Vocal / Member

Vocal / Member

Llorenç Freixanet Metalquimia SA

Joan Boix Noel Alimentaria SAU

Antonio Jové Olot Meats SA

Vocal / Member

Vocal / Member

Vocal / Member

Xavier Planas Patel SAU Vocal / Member

David Ventura Preparados Aditivos y Materias Primas SA Vocal / Member

Ricard Carreras Matadero Friforífico del Cardoner SA Vocal / Member

Josep Guix Ajuntament d’Olot Membre Comissió Permanent / Standing Committee member

Consell assessor / Advisory Board

David Garcia-Gassull Cambra de Comerç de Barcelona Membre / Member

Eduard Torrent Cambra de Comerç de Girona Membre / Member

Albert Puxan Milla Masanas SLU Membre / Member

Juli Espina Embotits Espina SAU

Ignasi Papell EURECAT

Membre / Member

Membre / Member

Montserrat Mor-Mur Universitat Autònoma de Barcelona Membre / Member

Santiago Alsina Matadero Frigorífico de Avinyó SA Membre / Member

Carmen Carretero Universitat de Girona

Sergio Ponsá Universitat de Vic

Membre / Member

Membre / Member

3


Evolució d’INNOVACC / INNOVACC evolution INNOVACC està format per 101 associats, amb 15 institucions i 86 empreses (d’aquestes n’hi ha 69 que són PIMES). INNOVACC consists of 101 members, of which 15 are institutions and 86 companies (69 of these are SMEs)

L’evolució del clúster des de la seva constitució, l’any 2008, ha estat la següent: The cluster evolution since its establishment in 2008, was as follows

*Facturació agregada del darrer exercici tancat de les empreses associades. A continuació es detalla per sectors d’activitat. Aggregate turnover of the end of the last financial year of the member companies. Below is detailed by activity sector.

4


Presentació associats / Members presentation Associats per grups i alfabèticament / Members sorted by

groups and alphabetically

Empreses / Companies *Empreses que s’han inclòs en un grup d’activitat, però que pertanyen també a altres grups d’activitat *Companies that are included in a group of activity, but also belong to other group of activity

Ramaderia / Livestock Agropecuària Catalana SCCL (AGROCAT) - www.agrocat.cat - T. 93 876 11 86 Cooperativa Ganadera de Caspe - www.ganaderacaspe.com - T. 976 632 132 Corporación Alimentaria Guissona SA* - www.bonarea-agrupa.com - T. 973 55 00 00 Grup Gepork SA* - www.gepork.es - T. 93 850 04 11 Optimal Pork Production SL* - www.oppgroup.com - T. 973 72 73 33 Promociones Veterinarias SA (PROVETSA)* - www.provetsa.com - T. 93 886 04 33 Escorxadors i sales de desfer / Slaughterhouses and cutting plants Artigas Alimentària SAU* - www.artigasalimentaria.com - T. 972 59 50 35 Cárnica Batallé SA* - www.batalle.com - T. 972 85 60 50 Càrniques Juià SA* - www.cjuia.com - T. 972 49 02 43 Escorxador Comarcal del Moianès SA - escorxador-comarcal-del-moianes-sa.business.site T. 93 820 80 84 Escorxador Frigorífic d’Osona SA (ESFOSA) - www.esfosa.com - T. 93 889 18 10 Frigorífics Costa Brava SA - www.fcostabrava.com - T. 972 47 70 84 Frigoríficos del Nordeste SA (NORFRISA) - www.norfrisa.com - T. 972 47 82 51 Friselva SA - www.friselva.com - T. 972 47 82 50 Grup Baucells Alimentació SL - www.grupbaucells.com - T. 93 886 33 44

5


Matadero Frigorífico de Avinyó SA* - www.avinyo.net - T. 93 838 70 61

Matadero Frigorífico del Cardoner SA* - www.mafrica.com - T. 93 876 45 45 Mataderos Industriales Soler SA* - www.prolongo.com - T. 952 42 00 00 Olot Meats SA - www.olotmeats.com - T. 972 26 92 50 Patel SAU* - www.patel.es - T. 93 856 80 11 Elaboradors carnis / Meat processors Argal Alimentación SA - www.argal.com - T. 973 71 10 10

Boadas 1880 SA - www.boadas1880.com - T. 972 20 72 12

CATALANA

DE EMBUTIDOS S.A.

Catalana de Embutidos SA - www.gruproma.com/es/empresas/catalana/ - T. 93 838 70 61

Congelados Reixach SA - www.congelatsreixach.es - T. 972 69 01 93

Embotits Caula SL - www.embutidoscaula.com - T. 972 201 498

Embotits Espina SAU - www.e-espina.com - T. 93 886 26 22

Embotits Salgot SA* - www.salgot.com - T. 93 844 20 20

Embutidos Monter SLU - www.embutidosmonter.es - T. 972 68 73 89

Especialitats Pirineus SAU - www.embotitspirineu.com - T. 93 822 17 52

Esteban Espuña SA - www.espuna.es - T. 972 27 06 50

FAR Jamón Serrano SA - www.far.es - T. 972 27 48 27

Industrias Cárnicas Blancafort SA - www.blancafort.es - T. 93 871 78 52

6

J. Curós SL - www.jcuros.com - T. 972 69 30 01


Jamones Centelles SLU - www.xarcuteriasubirats.com - T. 93 888 10 31

Joaquim Albertí SA - www.laselva.es - T. 972 46 31 46

Luis Oliveras SA - www.luisoliveras.com - T. 972 26 23 62

Noel Alimentaria SAU* - www.noel.es - T. 972 29 07 00

Pernils Bufalvent SL - www.bufalvent.com - T. 93 874 80 00

Ramon Ventulà SA - www.ventula.com - T. 972 29 30 33

Sant Dalmai SAU - www.santdalmai.com - T. 972 47 41 31

Splendid Foods SAU - www.splendid-foods.com - T. 93 889 23 35

Sucesores de J.Pont SA - www.jpont.com - T. 93 889 84 94

Vila Rovira SL - www.vilarovira.net - Tel. 972 26 27 92

Maquinària, equips i instalacions / Machinery, equipment and facilities ACO Productos Polímeros SAU - www.aco.es - T. 972 85 93 00 Assessorament Industrial Robòtica i Automatització SL (AIRA) - www.airarobotica.es T. 93 868 49 70 BASF Construction Chemicals España SL - www.master-builders-solutions.basf.es T. 93 261 62 53 - 91 313 83 00 Bigas Alsina SA - www.bigasalsina.com - T. 972 20 69 32 CSB-System España SL - www.csb.com - T. 973 28 27 38 Dinox SL - www.dinox.es - T. 972 594 077 Cubiertas y Frigoríficos SL - www.mmcubiertas.com - T. 635 479 442 Esbelt SA - www.esbelt.com - T. 93 851 18 65

7


Innovació i Recerca Industrial i Sostenible SL (IRIS) - www.iris.cat - T. 93 554 25 00

Lenz-Instruments SL - www.lenz-instruments.com - T. 93 176 51 32 Manteniments Industrials Servycat 2017 SLU - www.servycat.com - T. 93 886 34 76

Mecàniques Pujolàs SL - www.pujolàs.com - T. 972 26 92 78

Metalquimia SA - www.metalquimia.com - T. 972 21 46 58 Milla Masanas SLU (MIMASA) - www.mimasa.com - T. 972 59 45 64

Olotinox SA - www.olotinox.com - T. 972 27 10 09 RS Aluminkar SL - www.castanye.es - T. 93 885 51 11

Soprema Iberia SLU - www.soprema.es - T. 93 635 14 24

Tané Hermètic SL - www.tanehermetic.com - T. 972 29 09 77 Tecnologia Mecànica i Elèctrica SLU - www.temicsl.com - T. 972 478 454 Timpolot SL - www.timpolot.com - T. 972 26 39 22

Xuclà Mecàniques Fluvià SA - www.xucla.es - T. 972 26 51 00

Altres serveis auxiliars / Other auxiliary services 333 Corporate 1998 S.L. - www.3tres3.com - www.carndeporc.cat - T. 93 590 81 28 Adiveter SL* - www.adiveter.com - T. 977 317 111 Agromecànica Olot SL - www.agromecanicaolot.com - T. 972 26 22 05

Berenguer Enginyers SL - www.berenguer.org - T. 972 20 71 41 Bugaderia Núria SL - www.bugaderianuria.net - T. 972 26 08 67 8


Datancia SL - www.datancia.com - T. 630725232

Delsys HLDG Group SL - www.delsys.net - T. 902 33 57 97

DTI Spain SL - DMRI - www.dmri.es - T. 685 512 183

Diversey España SL - www.diversey.com - T. 93 474 98 37

EMA. Depuració i Enginyeria de l’Aigua SLU - www.edepura.com - T. 972 27 64 53

Energy Tools Consulting SL - www.energy-tools.net - T. 972 27 19 69

Enginyeria Informàtica Olot SL - www.eio.es - T. 972 27 18 68

Gestió de Projectes Vallbona SL (GEDPRO) - www.gedprosl.com - T. 93 883 46 90

Inforolot SA - www.inforolot.com - T. 972 26 87 11

Itram Higiene SL - www.itramhigiene.com - T. 93 886 97 33

Mullor SA - www.mullor.com - T. 902 504 405

Plana Hurtós Enginyers SLP - www.planahurtos.com - T. 972 26 05 48 Preparados Aditivos y Materias Primas SA (PAYMSA) - Grup CARINSA - www.carinsa.com T. 93 712 32 33

Proquimia SA - www.proquimia.com - T. 93 883 23 53

Sequàlia - www.sequalia.com - T. 972 44 43 56

Solina Ibérica SLU - www.solina-group.com - T. 972 69 20 16

Transportes Rosendo Quintana SA - CENED - www.cened.cat - T. 93 888 25 00

9


Institucions / Institutions Administracions públiques / Public administrations Ajuntament d’Olot - www.olot.cat - T. 972 26 01 52 Consell Comarcal d’Osona - www.ccosona.cat - T. 93 883 41 15 / 93 883 22 12 CREACCIÓ - www.creaccio.cat - T. 93 881 55 33 Consell Comarcal de la Garrotxa - www.garrotxa.cat - T. 972 27 49 00 SIGMA - Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa - www.consorcisigma.org - T. 972 27 48 71

Associacions professionals / Professional associations Associació PORCSA - Grup de Sanejament Porcí de Lleida - www.gsplleida.net - T. 973 26 92 29

Cambra de Comerç de Barcelona - www.cambrabcn.org - T. 902 448 448 Cambra de Comerç de Girona - www.cambragirona.cat - T. 972 41 85 00

FECIC - Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas - www.fecic.es - T. 93 268 26 31 Grup de Sanejament Porcí de Girona - www.gspgirona.org - T. 972 21 44 14

Centres d’R+D+i / R+D+i centers IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) - www.irta.cat - T. 972 63 02 36 Fundació Eurecat - www.eurecat.org - T. 93 238 14 00 Universitat Autònoma de Barcelona - www.uab.cat - T. 93 586 88 94 Universitat de Girona - www.udg.edu - T. 972 41 80 00 Universitat de Vic - www.uvic.cat - T. 93 886 12 22

10


Projectes desenvolupats / Developed projects L’activitat principal d’INNOVACC és l’impuls i el suport al desenvolupament de PROJECTES COL·LABORATIUS estratègics del sector carni porcí, amb la participació dels seus associats. Tots els projectes on s’involucra INNOVACC són col·laboratius, amb un mínim de dos membres associats. A les pàgines següents es mostren els projectes realitzats amb el suport d’INNOVACC i classificats pel seu any d’inici (del 2015 fins al 2018). Molts d’aquests projectes han sorgit i s’han treballat dins del propi clúster, però alguns són projectes desenvolupats amb altres clústers catalans. The main activity of INNOVACC is promoting and supporting the development of strategic COLLABORATIVE PROJECTS on the pig meat sector, with the participation of its members. All projects where INNOVACC is involved are collaborative with at least two associate members involved. The projects supported by INNOVACC -classified by their start year- are as follows: The following pages show the projects carried out with the support of INNOVACC and classified by their start year (from 2015 to 2018). Many of these projects have emerged and have been worked within the cluster itself, but some are projects developed with other Catalan clusters.

Nota. El criteri de valoració del “Nivell d’implicació d’INNOVACC” i del “Grau d’èxit del projecte” es mostra a continuació. Note. The evaluation criterion of "INNOVACC involvement level" and "Degree of project success" shown below.

NIVELL D’IMPLICACIÓ D’INNOVACC 1) Facilitar contactes entre participants. Seguiment periòdic del projecte. Difusió dels resultats, si s’escau. 2) Assessorament en la preparació de documentació relacionada amb el projecte i en la recerca de finançament. 3) Tramitació de sol·licituds d’ajuts. 4) Tramitació de justificació del projecte executat. Difusió dels resultats, si s’escau.

GRAU D’ÈXIT DEL PROJECTE 1) Plantejament inicial: preparació estudi, prova, nova tecnologia, obertura nou mercat, etc. Creació del grup de treball (participants, líder, equip redactor / tècnic, altres). 2) Execució en fase d’estudi de viabilitat tècnica / econòmica. 3) Execució en fase de proves pilot, prototipatge, missió comercial, etc. 4) Implantació de la solució. Comercialització del nou producte / servei. Vendes ja realitzades en un nou mercat objectiu. INNOVACC INVOLVEMENT LEVEL 1) Facilitate contacts between participants. Periodic monitoring of the project. Dissemination of results, if applicable. 2) Advice in preparing documents related to the project and searching for funds. 3) Processing requests for grants. 4) Processing justification of the executed project. Dissemination of results, if applicable. DEGREE OF PROJECT SUCCESS 1) Initial approach: study preparation, testing, new technology, new market opening, etc. Creation of the working group (participants, leader, editor / technical team, etc.). 2) Execution in phase of feasibility technical / economic study. 3) Implementation of pilot, prototyping, trade mission, etc. phase. 4) Implementation of the solution. Commercialization of new product / service. Sales already made on a new target market.

11


Els projectes que s’han estat treballant fins ara han estat els següents. Projects that have been working so far are as follows.

Projectes Projects

Nivell d’implicació d’INNOVACC Level of involvement of INNOVACC

Grau d’èxit del projecte Degree of success of the project

2018 3

1

3

2

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

4

4

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

2

1

4

3

Antioxidant natural d’origen vegetal per a productes carnis altament saludables Natural antioxidant of vegetable origin for highly healthy meat products

4

3

Selecció de l’alimentació de truges no reproductores per a la millora del perfil lipídic dels embotits curats d’alta qualitat / Selection of the feeding of non-breeding sows for the improvement of the lipid profile of high quality cured sausages

4

3

Solucions innovadores per a reduir l’ús de nitrificants en elaborats carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica / Innovative solutions to reduce the use of nitrites and nitrates in cooked meat products while maintaining food safety and organoleptic quality

4

3

Solucions innovadores per a minimitzar la contaminació d’instal·lacions d’escorxadors i de canals porcines / Innovative solutions to minimize the contamination of slaughterhouses installations and pig carcasses

3

1

Optimització de l’homogeneïtat de producte i reducció de salmorres residuals en indústria elaboradora de pernils curats / Optimization of product homogeneity and reduction of residual brine in the processing industry of cured ham

4

3

EMBOT-ITs. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data per a optimitzar assecadors d’embotits curats / EMBOT-ITs. Use of advanced technology and Big Data management to optimize dryers of cured sausages

4

3

Estratègies sectorials per a la prevenció de la caudofàgia i per evitar l’escuat rutinari en porcí Sectorial strategies for the caudophagia prevention and to avoid tail cut in pigs Sistemes innovadors per a classificar de manera objectiva productes carnis o preparats carnis Innovative systems to objectively classify meat products or meat preparations Automatització de tall de carn o derivats carnis per eliminar riscs d’accidents laborals i millorar productivitat i higiene Automation of meat cutting or meat derivatives cutting to eliminate accidents at work and improve productivity and hygiene Aliments de 5a gamma amb base de proteïna càrnia per a la gent gran (5-PROTEG) Foods of 5th range with meat protein base for the elderly (5-PROTEG) Estratègies per obtenir carn de porc lliure d’olor sexual (Q-OLOR) Strategies to obtain pork free of sexual odor (Q-OLOR) Selecció de Duroc per a un model productiu de carn de porc tradicional i diferenciada (RODAPORK) Selection of Duroc for a traditional and differentiated pig meat production model (RODAPORK) Millora de la qualitat de productes carnis amb sensors òptics on-line Improvement in the quality of meat products with optical sensors online Càlcul del mix de productes a fabricar mitjançant sistemes d’informació 4.0 per a optimitzar processos de fabricació d’una empresa elaboradora d’embotits Calculation of the product mix to be manufactured using information systems 4.0 to optimize manufacturing processes of a sausage manufacturing company Traçabilitat en Blockchain per al transport d’animals vius i sacrifici Traceability in Blockchain for the transport of live animals and sacrifice Disseny d’un robot per a empènyer i arrossegar gàbies de transport d’embotits guiades a través d’un sistema de rails aeris Design of a robot to push and drag transport cages for sausages guided through a system of air rails Estudi de viabilitat de sensors tecnològics per a envasos alimentaris aplicats a un etiqueta intel·ligent (Foodsensing) Feasibility study of technology sensors for food packaging applied to an intelligent label (Foodsensing) Control de contingut de greix en formulacions càrnies mitjançant NIR low cost connectat al núvol Control of fat content in meat formulations using low cost NIR connected to the cloud RAT-ECO. Estudi pilot d’implementació de sistemes de desratització sense rodenticides, amb control telemàtic, en explotacions ramaderes RAT-ECO. Pilot study of implementation of rat removal systems without rodenticides, with telematic control, in livestock farms Mètode de control i millora en la desinfecció de camions i granges porcines Method of control and improvement in the disinfection of trucks and pig farms

2017 Sistema innovador de fibra òptica per a la classificació automatitzada de pernils durant el procés de curació / Innovative fiber optic system for the automated classification of hams during the curing process

12


Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia More sustainable plastic materials in the meat industry

4

3

Sistema integral de gestió i monitorització energètica en el sector carni porcí Integrated system of management and energy monitoring in the pig meat sector

4

4

Sistema automatitzat de neteja i desinfecció de cintes transportadores modulars a final de torn Automated cleaning and disinfecting system of modular conveyor belts at the end of the shift

4

4

Desenvolupament de nous embotits crus-curats sense ingredients al·lergènics Development of new raw-cured sausages without any allergenic ingredients

4

4

4

3

4

3

2

3

4

4

Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions frigorífics Development of new cleaning technologies of refrigerated trucks

3

3

Eliminació d’etiquetes en caixes d’indústria càrnia Removing labels on boxes of meat industry

1

4

NIR de butxaca low cost per al control on-line d’activitat aigua i humitat d’embotits curats Low cost pocket NIR for online control of water and moisture activity of cured sausages

4

4

Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i co-productes d’escorxadors de porcí / Recovery of protein with low commercial value from abattoirs coproducts and byproducts

4

3

Alternatives a la utilització de nitrificants, solucions per aconseguir “etiquetes netes”, substitució d’al·lèrgens / Alternatives to nitrifiers use, solutions to achieve “clean labels”, replacement of allergens

3

3

Envàs monomaterial PET reciclable per a productes carnis PET recyclable monomaterial packaging for meat products

4

4

Envasos amb propietats antimicrobianes per a carn fresca Packaging with antimicrobial properties for fresh meat

1

3

Estudi de viabilitat de projectes d’R+D+i de nous productes de carn de porc i derivats amb avantatges sobre la salut dels consumidors / Feasibility study of R&D of new products from pork and its derivatives with advantages over consumer health

4

2

4

3

4

3

4

3

4

3

4

2

4

4

4

3

4

4

4

4

4

3

Obtenció d’estàndards d’engreix de porc Ral d’Avinyó per a una òptima qualitat de la carn Obtaining feed standards of Ral de Avinyó pork for optimum meat quality Captura i reaprofitament del CO2 en un escorxador de porcí: de l’EDAR al procés d’atordiment / Capture and reuse CO2 in a pig slaughterhouse: from the EDAR to the stunning process

2016 Disseny higiènic de solucions de drenatge al sector alimentari Hygienic design of drainage solutions in the food sector Desenvolupament de noves tecnologies de neteja de camions d’animals vius Development of new cleaning technologies trucks of live animals

Desenvolupament de nous productes carnis saludables 100% naturals Development of new healthy 100% natural meat products

2015 Anàlisi de les diferents alternatives de descontaminació de canals porcines en escorxadors / Analysis of different alternatives to decontaminate pig carcasses in slaughterhouses Noves solucions de neteja i desinfecció en continu de cintes transportadores / New solutions for cleaning and disinfecting continuously in conveyors Alternatives per a l’eliminació de castració de mascles i detecció d’olor sexual / Alternatives for the elimination of male castration and detection of sexual odor Vacunació en porcí per a reduir la prevalença de salmonel·la Vaccination in pigs to reduce the prevalence of salmonella Millora de la qualitat tecnològica de la carn de porcí per a la fabricació de pernil cuit a través d’una òptima selecció genètica / Improving the technological quality of pork for manufacturing cooked ham through an optimal breeding Noves solucions tecnològiques per al control de dejú de porcs per a millorar la producció i la qualitat de la carn / New technological solutions for control of fasting to improve pig production and meat quality Alternatives per a la reducció d’antibiòtics en productes carnis porcins / Alternatives for the reduction of antibiotics in pig sector+ Tecnologia innovadora per al control de paràmetres de qualitat en pernils / Innovative technology to control quality parameters in hams Desenvolupament de nous sensors predictius per a productes carnis elaborats / Development of new sensors for predictive prepared meat products

13


Casos d’èxit / Success stories

1

NOVES SOLUCIONS DE NETEJA I DESINFECCIÓ EN CONTINU DE CINTES TRANSPORTADORES / NEW SOLUTIONS FOR CLEANING AND DISINFECTING CONTINUOUSLY IN CONVEYORS

Participants: Noel Alimentaria SAU, Olot Meats SA, Milla Masanas SLU, Esbelt SL, Proquimia SA, UAB, IRTA, INNOVACC

El projecte es va iniciar l’any 2017, i té per objectiu desenvolupar un sistema que permeti la neteja i desinfecció en continu de cintes. L’assoliment d’aquesta fita passa per: 1) Anàlisi tècnica i econòmica de les diferents tecnologies de neteja i desinfecció disponibles; 2) Disseny i construcció del prototip de sistema de neteja i desinfecció de cintes; 3) Proves pilot a escala laboratori del prototip; 4) Proves pilot a escala industrial del prototip. Les dues primeres etapes es van portar a terme al llarg de 2018, donant-se per finalitzada la construcció del prototip al setembre de 2018. L’octubre d’aquell mateix any es van iniciar les proves pilot a escala laboratori a les instal·lacions d’IRTA. Aquestes proves es van allargar fins a febrer de 2019, període de temps durant el que (a) es va testar l’equip i (b) MIMASA va portar a terme les modificacions de l’equip segons els avanços aconseguits pels investigadors d’IRTA. A la finalització d’aquesta etapa el sistema permetia uns valors de desinfecció prometedors pel sector carni. De forma paral·lela a les proves pilot a escala laboratori executades per IRTA, la resta de participants en el projecte van portar a terme les proves prèvies necessàries: - PROQUIMIA: estudi i selecció dels potencials productes de neteja i desinfecció òptims per al sistema de neteja i desinfecció en continu. - UAB: posada apunt del protocol de treball per a poder valorar de forma quantitativa la bondat de la utilització de radiacions electromagnètiques, com a tecnologia de desinfecció de cintes. - ESBELT: suport tècnic a tots els participants en el projecte en termes de disseny del sistema de cintes que integren el prototip i avaluació de la resistència de les cintes escollides en front a les diferents tecnologies de neteja i desinfecció seleccionades. A la primavera de 2019, el prototip està instal·lat a la planta de NOEL ALIMENTARIA de Sant Joan les Fonts, on durant un període de 3 mesos l’equip serà provat i validat a escala industrial. En aquesta fase de proves pilot a escala industrial es provaran les tecnologies de neteja i desinfecció seleccionades de forma individual en primer lloc, per passar a fer estudis de combinació de les diferents tecnologies per a identificar potencials sinèrgies entre elles. Alhora, en aquesta fase es farà un estudi exhaustiu del comportament de les cintes facilitades per ESBELT, per tal d’avaluar-ne la seva idoneïtat. Clàudia Turon (Noel) The project began in 2017, and aims to develop a system that allows the cleaning and disinfection of conveyors in continuous. The achievement of this goal happens through: 1) Technical and economic analysis of the different cleaning and disinfection technologies available; 2) Design and construction of the prototype system for cleaning and disinfecting conveyors; 3) Pilot tests at laboratory scale of the prototype; 4) Pilot tests on the industrial scale of the prototype. The first two stages were carried out throughout 2018, with the completion of the construction of the prototype in September 2018. In October of that same year, pilot-scale laboratory tests were initiated at the IRTA facilities. These tests were extended until February 2019, period of time during which (a) the team was tested and (b) MIMASA carried out the modifications of the team according to the advances achieved by IRTA researchers. At the end of this stage the system gave promising purification values for the meat sector. In parallel with the pilot-scale pilot tests carried out by IRTA, the rest of the participants in the project carried out the necessary pre-tests: - PROQUIMIA: study and selection of the optimal cleaning and disinfection products for the system of cleaning and disinfection in continuous. - UAB: posting of the work protocol to be able to quantitatively assess the goodness of the use of electromagnetic radiation, as a disinfection technology for tapes. - ESBELT: technical support to all the participants in the project in terms of design of the system of tapes that integrate the prototype and evaluation of the resistance of the selected tapes in front of the different technologies of cleaning and disinfection selected. In the spring of 2019, the prototype is installed in the NOEL plant of Sant Joan les Fonts, where for a period of 3 months the equipment will be tested and validated on an industrial scale. In this stage of pilot trials on an industrial scale, cleaning and disinfection technologies will be tested individually in the first place, to study combinations of the different technologies to identify potential synergies between them. At the same time, during this phase, it will be made an exhaustive study of the conveyors facilitated by ESBELT, in order to evaluate its suitability.

14

Amb el suport de / With the support of


Q-PORK “ALTERNATIVES DE MILLORA DE LA QUALITAT DE LA CARN DE PORC I PRODUCTES DERIVATS” / Q-PORK “ALTERNATIVES TO IMPROVE THE QUALITY OF PORK AND DERIVATIVES” WP2. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES PER AL CONTROL DEL DEJÚ DE PORCS A L’ESCORXADOR A FI DE MILLORAR LA QUALITAT DE LA CARN / WP2. NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS TO CONTROL FASTING PIGS IN SLAUGHTERHOUSES IN ORDER TO IMPROVE MEAT QUALITY

2

Participants: Cárnica Batallé SA, Frigoríficos del Nordeste SA, Enginyeria informàtica Olot SL, IRTA, INNOVACC

Un porc que no es dejuna a granja és un porc que puja al camió amb l’estómac ple i que arriba a l’escorxador amb molt de contingut intestinal. El risc del primer factor és que l’animal es maregi amb més facilitat (el que pot acabar amb vòmit i una deglució desviada que li produirà la mort) i que augmenti la temperatura corporal de l’animal per la pròpia digestió de l’aliment i la calorada produïda pel mareig (el que pot afavorir la hipertèrmia maligna i mort de l’animal). El risc del segon factor és que es foradin amb més facilitat les vísceres (el que provoca un problema d’higiene a la canal), que baixin els rendiments (augmenten el pes de les vísceres blanques) i que augmenti el cost de gestió dels residus a l’escorxador (per un augment de pinso no digerit a estómac i budells). Per altra banda, aquest animal no dejunat també podria córrer el risc de tenir concentracions més altes d’àcid làctic que combinades amb altes temperatures donessin problemes de carns amb pH’s baixos. Per tant, l’objectiu del present estudi era intentar trobar un sistema que permetés a l’escorxador identificar lots d’animals no dejunats a granja i observar-ne les conseqüències en relació a qualitat final del producte. Per dur-ho a terme es van realitzar diverses proves, de novembre de 2016 a juliol de 2018 (3 en període estival) en què dins d’un mateix camió i sacrificats de forma consecutiva hi havia animals no dejunats i animals dejunats 6, 12 o 24 hores depenent del lot. Els resultats indiquen que tot i que és mes exacte fer servir el pes dels budells sobre el pes canal, el pes dels budells + l’estómac (sense necessitat de separar-los) en relació al pes de la canal, va permetre en tots els casos distingir a la línia de sacrifici els animals que havien estat dejunats d’aquells que no. A més, el percentatge que representen els budells + estómac sobre el total en els animals no dejunats va ser molt estable al llarg de tots els lots estudiats, permetent el seu ús com a criteri d’exclusió a la línia de sacrifici. Per altra banda, l’àcid làctic a sang era en general més alt en els no dejunats que en els dejunats i el pH final més baix en els no dejunats que en els dejunats. Antoni Dalmau (IRTA) / Josep Reixach (Batallé)

Nivell d’àcid làctic en sang en el moment del degollat segons presència o absència de dejuniLevel of lactic acid in the blood at the time of degollado according to presence or absence of fasting A pig that is not fasted on farm is a pig who goes up to the truck with his stomach full and reaches the slaughterhouse with a lot of intestinal contents. The risk of the first factor is that the animal is easily treated (which can lead to vomiting and deviation that will lead to death) and that the body’s temperature will increase due to its own digestion of food and the heat produced by dizziness (which can favor the malignant hyperthermia and death of the animal). The risk of the second factor is that the viscera could be broken up more easily (which causes a problem of hygiene in the carcass), that lower the yields (increase the weight of the white viscera) and that increase the cost of management of the waste in the slaughterhouse (for an increase in non digested feed in the stomach and guts). On the other hand, this not fasted animal could also have the risk of higher concentrations of lactic acid that combined with high temperatures would cause problems with low pH meats. Therefore, the objective of the present study was to try to find a system that would allow the slaughterhouse to identify batches of animals not fasted and to observe the consequences in relation to the final quality of the product. To carry it out, different tests were carried out, from November 2016 to July 2018 (3 during the summer period) in which, within the same truck and sacrificed consecutively, there were not fasted animals and fasted animals with 6, 12 or 24 hours depending on the lot. The results indicate that although it is more accurate to use the weight of the gut on the carcass weight, the weight of the gut + stomach (without needing to separate them) in relation to the weight of the carcass, allowed in all cases distinguished in the line of sacrifice animals that had been fasted from those who did not. In addition, the percentage represented by the gut + stomach on the total in not fasted animals was very stable throughout all the studied batches, allowing its use as a criterion of exclusion on the sacrifice line. On the other hand, lactic acid in the blood was generally higher in the not fasted than in the fasted and the final pH was lower in the not fasted than in the fasted. Amb el suport de / With the support of

15


3

VALORITZACIÓ DE PROTEÏNES DE BAIX VALOR COMERCIAL PROCEDENTS DE SUB I CO-PRODUCTES D’ESCORXADORS DE PORCÍ / RECOVERY OF PROTEIN WITH LOW COMMERCIAL VALUE FROM ABATTOIRS CO-PRODUCTS AND BYPRODUCTS

Participants: Patel SAU, Frigoríficos del Nordeste SA, Olot Meats SA, Friselva SA, Frigorífics Costa Brava SA, IRTA, UdG, INNOVACC

El projecte pretén valoritzar diferents fraccions proteiques a partir de diverses vísceres de porcí, com ara fetges i melses. Aquestes fraccions proteiques poden ser emprades com a ingredients alimentaris que en funció de la seva potencial aplicació es poden classificar en: (1) fraccions amb funcionalitat tecnològica o de càrrega; (2) fraccions basades en la formació del pigment natural zinc-protoporfirina per al seu ús com agent colorant. En relació a l’obtenció d’un ingredient colorant, s’han pogut establir les condicions òptimes per a la formació de la zincprotoporfirina en fetges. L’addició d’àcid acètic i ascòrbic als homogeneïtzats de fetge permet obtenir el pigment i alhora mantenir els recomptes microbiològics a nivells baixos (≤ 104 ufc/g). A més, s’han realitzat les primeres proves d’escalat amb èxit i sense l’ús d’equips o maquinaria complexa. Malauradament s’ha vist que el pigment és insoluble. Aquest fet dificulta la seva extracció i per aquest motiu s’estan realitzant proves per poder extreure i solubilitzar el pigment a més de permetre el seu consum. Per tant, si es solucionen els problemes de l’extracció del pigment es podria obtenir el pigment de manera senzilla i econòmica. Pel que fa a l’obtenció d’ingredients funcionals s’ha assajat la substitució de carn per proteïnes insolubles i rentades de melsa, obtingudes d’acord amb la metodologia posada a punt prèviament, en salsitxes cuites tipus pasta fina. Els resultats mostren que és possible substituir fins a un 15% de la carn per l’ingredient proteic de melses sense efectes significatius en la composició bruta, el color, la textura i l’aroma de les salsitxes, ni en la capacitat de retenció d’aigua i greix de les pastes abans de la cocció. Per tant, aquesta substitució seria possible sense perjudicar la qualitat del producte carni final. S’han estudiat, aplicant el mètode de superfícies de resposta, les condicions idònies per extreure les proteïnes solubles dels cors, i les propietats funcionals dels extractes. Tenint en compte el rendiment proteic de les dues fraccions i la funcionalitat, el millor procediment seria treballar a pH alcalí, en aquestes condicions a més la fracció insoluble mostra la capacitat de retenció d’aigua més alta i menors pèrdues per cocció. La funcionalitat de la fracció soluble millora si al tampó d’extracció s’hi afegeix NaCl, les propietats de superfície són pitjors que les observades en les proteïnes de la melsa, però aquests extractes mostren capacitat gelificant, fins i tot a baixes concentracions de proteïna.

16

Figura 1. Salsitxes fabricades amb proteïna de melsa en substitució de carn (blanc: control; vermell, blanc i negre i blanc i vermell: substitució del 5, 10 i 15% de carn respectivament)./ Figure 1. Sausages made with spleen protein instead of meat (white: control; red, white and black and white and red: replacement of 5, 10 and 15% meat respectively).


En conclusió, els resultats obtinguts dins del marc experimental del projecte indiquen que es poden obtenir diferents ingredients a partir de vísceres de porcí amb funcionalitats tecnològiques diferents i que l’actitud dels consumidors vers aquests nous ingredients no presenta limitacions importants. Carmen Carretero (UdG) / Ricard Bou (IRTA)

Figura 2. Ingredient proteic (surimi like) procedent de melses porcines / Figure 2. Protein (surimi like) ingredient from pig spleen The project aims to evaluate different protein fractions from various swine viscera, such as livers and spleen. These protein fractions can be used as food ingredients that, depending on their potential application, can be classified into: (1) fractions with technological or load functionality; (2) fractions based on the formation of the zinc-protoporphyrin natural pigment for use as a colouring agent. In relation to the obtaining of a colouring ingredient, the optimal conditions for the formation of zinc-protoporphyrin in livers have been established. The addition of acetic acid and ascorbic to homogeneous liver allows obtaining the pigment and at the same time maintaining the microbiological counts at low levels (≤ 104 ufc / g). In addition, the first tests of scaling have been carried out successfully and without the use of complex equipment or machinery. Unfortunately it has been seen that the pigment is insoluble. This fact makes it difficult to extract and for this reason tests are being carried out to extract and solubilise the pigment to allow its consumption. Therefore, if the problems of the extraction of the pigment are solved, pigment could be obtained in a simple and economical way. With regard to the obtaining of functional ingredients it was tested the substitution of meat by proteins insoluble and washed from spleen, obtained in accordance with the methodology previously established, in sauces cooked like a fine paste. The results show that it is possible to replace up to 15% of the meat for the protein ingredient of spleen without significant effects on the gross composition, colour, texture and scent of sausages, or on the retention capacity of water and fat of the paste before cooking. Therefore, this substitution would be possible without harming the quality of the final meat product. The ideal surface conditions method for extracting the soluble proteins from the hearts, and the functional properties of the extracts, have been studied using the response surface method. Given the protein performance of the two fractions and the functionality, the best procedure would be to work at alkaline pH, in these conditions the insoluble fraction also shows the highest water retention capacity and lower loss of cooking. The functionality of the soluble fraction improves if NaCl is added to the extraction buffer, the surface properties are worse than those observed in the proteins of the spleen, but these extracts show gelling ability, even at low protein concentrations. In conclusion, the results obtained in the experimental framework of the project indicate that different ingredients can be obtained from swine viscera with different technological functions and that the attitude of the consumers towards these new ingredients does not present important limitations. Amb el suport de / With the support of

17


4

Q-PORK “ALTERNATIVES DE MILLORA DE LA QUALITAT DE LA CARN DE PORC I PRODUCTES DERIVATS” / Q-PORK “ALTERNATIVES TO IMPROVE THE QUALITY OF PORK AND DERIVATIVES” WP4. NOVES SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES DE SENSORS ÒPTICS IN-LINE PER AUGMENTAR EL RENDIMENT I LA QUALITAT DELS DERIVATS CARNIS / WP4. NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN-LINE

OF OPTICAL SENSORS TO ENHANCE THE PERFORMANCE AND QUALITY OF MEAT PRODUCTS

Participants: Argal Alimentación SA, Mecàniques Pujolàs SL, UAB, INNOVACC

Aquesta part del projecte té l’objectiu de desenvolupar un prometedor sensor de fibra òptica d’aplicació en la indústria càrnia. Estant en els seus darrers sis mesos de camí, el projecte ha donat continuïtat a la feina d’un equip multidisciplinari integrat per investigadors del Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologies dels Aliments (CIRTTA) pertanyent a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Drs. Manuel Castillo, Montserrat Mor-Mur i Anna Zamora) en col·laboració amb ARGAL i PUJOLÀS. El primer prototip -que comprenia l’ús de tan sols dues fibres òptiques de 600 μm cadascuna, espaiades entre si a 700 μm, una font de llum i un espectrofotòmetre- ha donat pas a un sistema compacte que combina una font de llum encastada directament sobre el cap del sensor amb diverses fibres òptiques interconnectades de manera que s’amplia considerablement el camp de visió de la sonda a través d’una finestra de safir. Aquest nou prototip està sent testat a la UAB i serà instal·lat a la línia de producció d’ARGAL (Figura 1). La tecnologia emprada ha permès establir excel·lents prediccions de les pèrdues per cocció a partir de mesures òptiques obtingudes fora de línia a partir d’emulsions càrnies, amb i sense midó, homogeneïtzades a nivell industrial a tres velocitats diferents (Figura 2). La instal·lació de la sonda a nivell industrial establirà les bases per a la validació en un entorn rellevant del sensor d’emulsions càrnies, com a pas previ a la transferència industrial de la tecnologia. Segons els integrants del projecte, l’èxit en el desenvolupament d’aquesta innovadora i inexistent tecnologia òptica tindrà un gran impacte en la indústria càrnia en termes d’eficiència de processament i qualitat de producte tenint en compte que a Espanya s’estima que la pèrdua econòmica com a conseqüència d’una baixa estabilitat oscil·la entre 20 i 40 milions d’euros. Així mateix, aquesta tecnologia no només és aplicable en l’elaboració de salsitxes de Frankfurt, sinó en la producció d’altres emulsions i processats carnis.

Figura 1. Sensor d’emulsions càrnies instal·lat a la línia de producció. Figure 1. Carbon emulsion sensor installed on the production line

Figura 2. Estimació de les pèrdues per cocció obtingudes a partir d’emulsions sense midó Figure 2. Estimation of the loss of cooking obtained from emulsions without starch

This part of the project aims to develop a promising fiber optic sensor with application in the meat industry. Being in the last six months on the way, the project has given continuity to the work of a multidisciplinary team of researchers from the Center for Innovation, Research and Transfer in Food Technologies (CIRTTA) belonging to the Autonomous University of Barcelona (UAB) (Drs. Manuel Castillo, Montserrat Mor-Mur and Anna Zamora) in collaboration with ARGAL and PUJOLÀS. The first prototype -which included the use of only two 600 μm optical fibers each, spaced 700 μm between them, a light source and a spectrophotometer- has given way to a compact system that combines a light source incorporated directly on the sensor head with several interconnected optical fibers so that the field of vision of the sensor through a sapphire window is considerably expanded. This new prototype is being tested at the UAB and will be installed in the ARGAL production line (Figure 1). The technology used has allowed to establish excellent predictions of the loss of cooking based on optical measurements obtained off-line from emulsions, with and without starch, homogenized at industrial level at three different speeds (Figure 2). The installation of the sensor at the industrial level will establish the bases for the validation in a relevant environment of the emulsion sensor, as a step prior to the industrial transfer of the technology.

18

According to the members of the project, the success of the development of this innovative and inexistent optical technology will have a great impact on the meat industry in terms of efficiency of processing and product quality, considering that in Spain it is estimated that the economic loss as a result of a low stability ranges from 20 to 40 million euros. Likewise, this technology is not only applicable in the preparation of Frankfurt sausages, but also in the production of other emulsions and meat processed products. Amb el suport de / With the support of


SELECCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ DE TRUGES NO REPRODUCTORES PER A LA MILLORA DEL PERFIL LIPÍDIC DELS EMBOTITS CURATS D’ALTA QUALITAT / SELECTION OF THE FEEDING OF NON-BREEDING

SOWS FOR THE IMPROVEMENT OF THE LIPID PROFILE OF HIGH QUALITY CURED SAUSAGES

5

Grup Gepork SA, Splendid Foods SAU, Escorxador Frigorífic d’Osona SA, UVIC, INNOVACC

En l’actualitat la societat cada cop es preocupa més per l’alimentació saludable. Portar a terme una dieta sana al llarg de la vida i reduir la ingesta de greixos saturats és una de les principals estratègies recomanades pels especialistes per a prevenir malalties cardiovasculars i altres malalties metabòliques com l’obesitat, la diabetis, la hipertensió, entre d’altres. En el cas concret dels embotits, són dels aliments que més greix aporten a la dieta dels consumidors de l’Estat Espanyol, per tant la indústria càrnia adquireix un repte de futur molt important proporcionant al consumidor aliments més saludables amb un perfil nutricional millorat. En aquest sentit el Grup Splendid Foods, en col·laboració amb el Grup Gepork, ha impulsat un projecte amb l’objectiu de millorar el perfil lipídic dels embotits a través de la modificació de l’alimentació del bestiar porcí amb la finalitat de millorar l’estat nutricional dels consumidors, i en definitiva, la seva qualitat de vida i benestar. Aquesta modificació de l’alimentació dels animals consisteix en la incorporació a la dieta dels animals d’ingredients amb alts nivells d’àcids grassos insaturats, amb la intenció d’obtenir un perfil lipídic millorat amb menys greix saturat i més greix insaturat. A més es modifica el model productiu intensiu dels animals, augmentant els metres quadrats per animal i estabulats en patis exteriors, aportant un valor afegit al projecte en matèria de benestar animal. Pel projecte s’han establert 4 lots prova i 1 lot control. Principalment les diferències entre el lot control i els lots prova són l’alimentació i el sistema de producció animal. Fins al moment dels lots d’animals investigats (4 lots prova + lot control) es disposa dels resultats del perfil lípídic en carn fresca. Els lots prova van rebre alimentació amb incorporació d’àcids grassos insaturats a la formulació de la dieta, mentre que el lot control va rebre una alimentació estàndard. En el gràfic podem veure el perfil d’àcids grassos de la cansalada de les diferents proves efectuades; Com veiem s’aconsegueix una reducció significativa dels àcids grassos saturats en els lots de prova i conseqüentment un augment dels àcids grassos insaturats. A més a més s’estan realitzant estudis sensorials i organolèptics d’aquests productes per avaluar com influencien aquests canvis en la percepció sensorial del consumidor.

Perfil lipídic cansalada fresca / Lipid profile fresh bacon

Àurea Arasil (Gepork) / Marina Colomer (SF) At present, society increasingly cares for healthy eating. Carrying out a healthy diet throughout life and reducing the intake of saturated fats is one of the main strategies recommended by specialists to prevent cardiovascular diseases and other metabolic diseases such as obesity, diabetes, hypertension or others. In the specific case of sausages, they are the foods that provide the most fat to the diet of consumers in Spain, therefore the meat industry acquires a very important future challenge, providing the consumer with healthier foods with an improved nutritional profile. In this sense, the Splendid Foods Group, in collaboration with the Gepork Group, has promoted a project with the aim of improving the lipid profile of sausages through the modification of pig livestock feed in order to improve the nutritional status of consumers, and, in short, their quality of life and well-being. This modification of animal feed consists in the incorporation into the diet of animals of ingredients with high levels of unsaturated fatty acids, with the intention of obtaining an improved lipid profile with less saturated fat and more unsaturated fat. In addition, the intensive productive model of animals is modified, increasing the square meters per animal in stables with outer courtyards, adding an added value to the project in terms of animal welfare. There have been established for the project 4 test batches and 1 control batch. Mainly the differences between the control batch and test batches are the feeding and the system of animal production. Until now, are available the results of the lipid profile in fresh meat for the batches of animals investigated (4 test batches + 1 control batch), The test batches received feeding with the addition of unsaturated fatty acids to the diet formulation, while the batch control received a standard feeding. In the graph we can see the fatty acid profile for bacon of the different tests carried out; As we can see, is achieved a significant reduction of saturated fatty acids in the test batches and consequently an increase in unsaturated fatty acids. In addition, sensory and organoleptic studies of these products are being carried out to evaluate how these changes affect the sensory perception of the consumer

19 Amb el suport de / With the support of


6

EMBOT-ITS. UTILITZACIÓ DE TECNOLOGIA AVANÇADA I GESTIÓ DE BIG DATA PER A OPTIMITZAR ASSECADORS D’EMBOTITS CURATS / EMBOT-ITS. USE OF ADVANCED TECHNOLOGY AND BIG DATA

MANAGEMENT TO OPTIMIZE DRYERS OF CURED SAUSAGES

Participants: Splendid Foods SAU, Patel SAU, Delsys HLDG Group SL, EURECAT, INNOVACC

Splendid Foods, Delsys i Eurecat, amb el suport de Patel, desenvolupen un projecte de millora de l’eficàcia del procés de curació d’embotits mitjançant la implantació de solucions basades en IoT (Internet of things) i analitzant i explotant els resultats experimentals amb sistemes d’analítica avançada de dades. L’objectiu del projecte és el d’analitzar canvis de comportament en l’evolució de la minva, durant els procés de curació, segons la localització dels productes dins dels assecadors, els canvis forçats dels fluxes d’aire i la gestió de rotacions de productes dins de l’assecador per accelerar i uniformitzar el procés de minva. Es busca, a partir de la captura de dades procedents dels sistemes de captació de dades IoT repartits pels assecadors, la generació dels mapes d’informació del comportament dels embotits dins els assecadors, que ajudin a crear noves estratègies d’assecat per garantir una curació uniforme i el més curta possible. La distribució dins dels assecadors, de sensors de temperatura, humitat, evolució d’aigua i sistemes de pesatge estàtic en temps real, generaran grans quantitats d’informació que demanden la utilització de sistemes avançats per a l’anàlisi complexa de dades que permetin arribar a obtenir patrons regulars de comportament, que aportin conclusions aplicables de forma pràctica generant noves estratègies d’assecatge. David Mayà (Delsys)

Splendid Foods, Delsys and Eurecat, with Patel’s support, develop a project to improve the efficiency of the sausage curing process by introducing solutions based on IoT (Internet of things) and analyzing and exploiting the experimental results with advanced data analytical systems. The objective of the project is to analyze changes in the evolution of the decrease, during the curing process, depending on the location of the products within the dryers, the forced changes of the air flows and the management of product rotations inside the dryer to accelerate and standardize the process of decreasing. It is sought, from the capture of data from the IoT data collection systems distributed by the dryers, the generation of the information maps of sausages in the dryers that help creating new drying strategies to guarantee a uniform curing and as short as possible. The distribution within the dryers, of sensors of temperature, humidity, evolution of water and systems of weighing static in real time, will generate great amounts of information that demand the use of advanced systems for the complex analysis of data that allow to obtain regular patterns of behavior, which provide conclusions that could practically applied generating new drying strategies.

20

Amb el suport de / With the support of


MATERIALS PLÀSTICS MÉS SOSTENIBLES A LA INDÚSTRIA CÀRNIA (MATSOS) / MORE SUSTAINABLE

PLASTIC MATERIALS IN THE MEAT INDUSTRY

7

Participants: Embotits Salgot SA, Embutidos Monells SA, Matadero Frigorífico del Cardoner SA, Enplater, Klöckner Pentaplast, IRTA, INNOVACC

El segment dels productes carnis és el més important dins el sector de l’alimentació i begudes a Catalunya, representant un 32% del volum de negoci (Informe Anual sobre la Indústria a Catalunya, 2017). Dins aquest sector, els productes derivats del porc suposen un 78% del total de la producció càrnia a Catalunya destinada al mercat nacional i internacional. Per a la conservació d’aquests productes s’utilitzen les tecnologies d’envasament (buit i atmosfera modificada), juntament amb els materials plàstics més adequats a les necessitats dels productes envasats. D’aquesta manera s’aconsegueix allargar-ne la vida útil, mantenint la qualitat i la seguretat pel consumidor. Davant l’impacte ambiental que els plàstics estan causant i la creixent sensibilització dels ciutadans respecte aquest tema, juntament amb el creixement observat en la seva producció durant la darrera dècada i les noves normatives europees, s’ha creat aquest grup de treball que pretén donar resposta a aquestes demandes mitjançant el desenvolupament de noves estructures de materials plàstics més sostenibles pel sector carni. Per poder acomplir aquest objectiu s’ha realitzat un estudi de vigilància tecnològica de nous llançaments de productes carnis frescos, cuits i curats envasats en “materials més amigables amb el medi ambient” per tal de definir les diferents línies de treball en quant a materials més sostenibles. Paral·lelament s’ha analitzat a nivell fisicoquímic els productes carnis envasats d’interès de les diferents empreses participants així com les característiques tècniques dels materials plàstics utilitzats. Les línies de treball definides pel grup operatiu, tenint en compte l’estratègia de l’UE, es basen en que tots els envasos emprats per l’estudi siguin o bé reutilitzables o bé fàcilment reciclables. En aquest sentit, s’han dissenyat i fabricat noves estructures de materials plàstics més sostenibles reduint la quantitat necessària de matèria prima durant la seva transformació, utilitzant materials biodegradables i/o tenint en compte la possibilitat del seu reciclatge després del consum de l’aliment. En l’actualitat s’estan acabant de fabricar algunes estructures de materials plàstics i realitzant la coordinació per l’execució de les proves industrials d’envasament i seguiment de l’evolució dels diferents productes carnis envasats al llarg de la seva vida útil. Un cop finalitzada aquesta fase es procedirà a la realització de l’estudi de vida útil en condicions comercials dels productes envasats en les noves estructures més prometedores en comparació als materials utilitzats en l’actualitat. Al finalitzar el projecte, els resultats més rellevants obtinguts es transferiran al sector a través de revistes, butlletins i en una jornada tècnica. El Grup Operatiu és conscient que qualsevol canvi en la composició i estructura dels materials plàstics per alternatives més sostenibles pot tenir un impacte en la vida útil dels productes carnis envasats que cal ser estudiat per tal d’anticipar-se a les noves mesures de l’estratègia europea en matèria de gestió de plàstics.

Elsa Lloret (IRTA) The segment of meat products is the most important in the sector of food and drinks in Catalonia, representing 32% of the business volume (Annual Report on the Industry in Catalonia, 2017). In this sector, products derived from pork represent 78% of the total meat production in Catalonia for the national and international market. For the conservation of these products, the packaging technologies (vacuum and modified atmosphere) are used, along with the plastic materials most suited to the needs of packaged products. In this way, it is able to extend its shelf life, maintaining the quality and safety for the consumer. In view of the environmental impact that plastics are causing and the increasing awareness of the citizens about this issue, along with the growth observed in their production during the last decade and the new European regulations, this work group has been created who aims to give respond to these demands through the development of new structures of plastic materials more sustainable for the meat sector. In order to achieve this objective, a technological vigilance study has been carried out on new releases of fresh, cooked and cured meat products packaged in “materials more friendly to the environment” in order to define the different lines of work in terms of materials more sustainable At the same time, there have been analyzed physically packaged meat products of interest for the participating companies, as well as the technical characteristics of the plastic materials used. The lines of work defined by the operating group, taking into account the EU strategy, are based on the fact that all the packaging used by the study is either reusable or easily recyclable. In this sense, new structures of more sustainable plastic materials have been designed and manufactured by reducing the necessary amount of raw material during its transformation, using biodegradable materials and / or taking into account the possibility of recycling after consumption of the food. Currently, some plastic material structures are being completed and are making the execution of the industrial testing of packaging and monitoring the evolution of different meat products packaged throughout its shelf life. Once this phase has been completed, the study of shelf ife in commercial conditions of the packaged products will be carried out in the most promising new structures compared to the materials used today. At the end of the project, the most relevant results obtained will be transferred to the sector through magazines, newsletters and a technical conference. The Operational Group is aware that any change in the composition and structure of plastic materials to more sustainable alternatives can have an impact on the shelf life of packaged meat products that must be studied in order to anticipate the new measures of the European strategy on the management of plastics. Amb el suport de / With the support of

21


8

OPTIMITZACIÓ DE L’HOMOGENEÏTAT DE PRODUCTE I REDUCCIÓ DE SAL EN PERNILS CURATS / OPTIMIZATION OF PRODUCT HOMOGENEITY AND REDUCTION OF SALT IN CURED HAM

Participants: Boadas 1880 SA, Noel Alimentaria SAU, Lenz Instruments SL, IRTA, INNOVACC

La relació entre la ingesta de sal i la incidència de malalties cardiocirculatòries ha estat demostrada en nombrosos estudis clínics, i és per aquest motiu, que existeix una creixent pressió social i política per tal de reduir el contingut de sal en els productes elaborats. A nivell europeu s’ha establert un marc global per tal de reduir el contingut de sal en diferents productes. Dintre d’aquest marc, els productes carnis processats han estat identificats com un grup d’actuació prioritari, ja que contribueixen de manera important a la ingesta de sal dels ciutadans europeus. En el cas dels països mediterranis, incloent el territori català, aquesta contribució és encara més important, degut al consum de pernil curat i d’altres productes carnis curats, que tenen un contingut de sal important. Tanmateix, la reducció del contingut de sal en el pernil curat no és fàcil. Això és en part degut a la gran variabilitat dels continguts de sal existents entre lots i dintre d’un mateix lot. El procés d’elaboració de pernil curat actual dona lloc a productes molt heterogenis; hi ha molts factors que influeixen en l’adquisició de sal, essent un dels més importants la variabilitat de les característiques de la matèria primera. Per tal de garantir un producte segur en tota la producció, una part de la producció té un contingut de sal superior al desitjat. Així doncs, abans de reduir el contingut de sal és necessari disminuir l’heterogeneïtat de la producció per, posteriorment, reduir-ne el contingut mantenint la seguretat i la qualitat (textura i aroma adequat) de tota la producció. A més, hi ha un interès manifest per part dels consumidors per disposar de productes més saludables. Per això, les empreses volen incorporar al·legacions nutricionals tals com “reduït en sal” (un 25% menys que el producte de referència) d’acord amb la Directiva UE 1924/2006. Aquests productes ofereixen una millora competitiva a l’empresa sempre i quan el producte tingui la mateixa qualitat que el producte tradicional i la informació sigui certa. Així doncs és necessari desenvolupar i validar sistemes de caracterització no destructiva a nivell industrial que permetin etiquetar d’una manera precisa el producte. El Grup Operatiu pretén desenvolupar sistemes de salat innovadors que permetin una producció de pernil curat amb un contingut de sal homogeni i reduït així com disminuir l’emissió de salmorres residuals i la despesa energètica. Les modificacions del procés també permetran aconseguir lots més homogenis que permetran millorar la gestió de l’assecat del producte. Per aconseguir això, s’han implementat modificacions en el procés tradicional del pernil curat per millorar la qualitat del producte i del procés. Aquestes modificacions es fan en base al know-how d’IRTA i a la utilització de tecnologies no destructives en línia (Lenz Instruments) que permeten fer un seguiment i caracterització del producte al llarg de tot el procés d’elaboració. Aquest sistema permet fer una classificació en línia dels pernils segons el seu contingut de greix en fresc i el contingut de sal durant el salat i a partir d’aquests valors fer les modificacions adequades del procés.

Esquema amb un exemple de procés innovador per reduir la variabilitat dels continguts de sal del lot. La modificació del procés es basa en la classificació de la matèria primera no només segons el pes sinó també segons el contingut de greix. / Diagram with an example of an innovative process to reduce the variability of the salt content of the batch. The modification of the process is based on the classification of the raw material not only according to the weight but also according to the fat content.

Els resultats obtinguts mostren que hi ha una reducció de la variabilitat dels continguts de sal quan s’utilitza una classificació segons el pes i el contingut de greix. En el procés actual la mitjana del contingut de sal és del 2.6 % i la desviació del 0.331. En el procés modificat la mitjana ha estat del 2.7% de sal i la desviació del 0.193, havent reduït més d’un 40% la desviació en relació al procés habitual. 22


Aquest és un exemple de procés modificat però la modificació ha de ser personalitzada per cada empresa ja que és depenent de la matèria primera, del procés habitual i de les necessitats/possibilitats de cada empresa. Elena Fulladosa (IRTA)

The relationship between salt intake and the incidence of cardiovascular diseases has been demonstrated in numerous clinical trials, which is why there is a growing social and political pressure to reduce the salt content of the processed products. At European level, a global framework has been established to reduce the salt content in different products. Within this framework, processed meat products have been identified as a priority action group, since they contribute significantly to the salt intake of European citizens. In the case of the Mediterranean countries, including the Catalan territory, this contribution is even more important, due to the consumption of cured ham and other cured meat products, which have an important salt content. However, the reduction of salt content in cured ham is not easy. This is partly due to the great variability of the existing salt content between batches and within the same batch. The process of making current cured ham gives rise to very heterogeneous products; There are many factors that influence the acquisition of salt, being one of the most important the variability of the characteristics of the raw material. In order to guarantee a safe product in all production, a portion of the production has a higher salt content than desired. Therefore, before reducing the salt content, it is necessary to reduce the heterogeneity of the production to subsequently reduce the content while maintaining the safety and the quality (texture and aroma) of all production. In addition, there is a manifest interest on the part of the consumers to have healthier products. For this reason, companies want to incorporate nutrition claims such as “reduced in salt” (25% less than the reference product) in accordance with the EU Directive 1924/2006. These products offer a competitive improvement to the company as long as the product has the same quality as the traditional product and the information is true. Therefore, it is necessary to develop and validate systems of non-destructive characterization at the industrial level that allow to label the product in a precise way. The Operational Group intends to develop innovative salting systems that allow a production of cured ham with a homogeneous salt content and reduced as well as reducing the emission of residual brine and energy expenditure. The modifications of the process will also allow obtaining more homogeneous batches that will allow improving the management of product drying. To achieve this, modifications have been implemented in the traditional process of cured ham to improve the quality of the product and the process. These modifications are made based on the know-how of IRTA and the use of non-destructive technologies online (Lenz Instruments) that allow tracking and characterizing the product throughout the entire manufacturing process. This system allows making an online classification of the hams according to their fresh fat content and the salt content during salty and from these values make the appropriate modifications of the process. The results obtained show that there is a reduction in the variability of salt content when using a classification based on weight and fat content. In the current process, the average salt content is 2.6% and the deviation of 0.331. In the modified process, the average was 2.7% salt and the deviation of 0.193, and the deviation was reduced by more than 40% in relation to the usual process. This is an example of a modified process but the modification must be customized for each company because it is dependent on the raw material, the usual process and the needs / possibilities of each company.

Amb el suport de / With the support of

23


9

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ I MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA EN EL SECTOR CARNI PORCÍ / INTEGRATED SYSTEM OF MANAGEMENT AND ENERGY MONITORING IN THE PIG MEAT SECTOR

Participants: FAR Jamón Serrano SAU, Catalana de Embutidos SA, Energy Tools Consulting SL, INNOVACC

La gran majoria d’empreses del sector carni porcí català tenen un repte principal a assolir, per tal de millorar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions: disminuir el consum energètic. La desconeixença del consum energètic dels seus sistemes de producció o maquinària en línies de producció és un factor a solucionar. Per tant, la finalitat del projecte ha estat donar a conèixer a les empreses, les millores en l’àmbit de l’eficiència energètica i al mateix temps, calcular les inversions necessàries a realitzar per aconseguir reduir el consum d’energia (estalvi energètic) i reduir les emissions de CO2, calculant l’estimació dels anys de retorn per cadascuna d’elles. La millor manera per conèixer el funcionament actual dels diferents sistemes que requereixen energia pel seu funcionament, és la seva monitorització durant un període prou representatiu, en continu i en diversos punts de l’empresa, mitjançant la instal·lació d’una plataforma de control energètic, per a cada empresa participant en el projecte. És una eina essencial per tal de fer un seguiment exhaustiu dels consums per cada part de la instal·lació i la reacció de les possibles millores implantades. El projecte ha comptat amb la monitorització energètica en temps real de diversos punts a les instal·lacions d’equips de fred industrial, equips d’aire comprimit, equips de producció d’ACS o vapor (calderes), sistemes d’il·luminació, etc., de les empreses participants. A partir dels resultats obtinguts, referents a consums energètics, s’ha calculat i determinar el cost econòmic i energètic de cada punt de la instal·lació i també el seu retorn, per una vegada avaluades i analitzades les dades, poder aplicar les millores correctores i seguir-ne la seva evolució per verificar l’objectiu de la mateixa. L’assessorament aportat per aplicar les millores correctores s’ha realitzat mitjançant diverses visites a les instal·lacions i determinant quins són els punts estratègics on analitzar el consum parcial de l’equipament elegit i poder determinar situacions actuals i previsions futures després d’aplicar les millores proposades. Les empreses càrnies han assumit les despeses de materials i equips per a fer-se la monitorització dels consums, i amb aquesta han pogut, en alguns casos, beneficiar-se al mateix temps per tenir ratis de consum per unitats de producció (KPI “Key Performance Indicator”). Els potencials d’estalvi energètic localitzats han estat un 17,5% en eficiència energètica i un 12,3% en estalvi econòmic, amb el que per les inversions previstes, el període mig estimat pel retorn de les mateixes s’acosta als 6,7 anys. Jordi Coll (Energy Tools Consulting) The majority of companies in the Catalan pig meat sector have a major challenge to achieve, in order to improve the energy efficiency of their facilities: to reduce energy consumption. The lack of energy consumption information of their production systems or machinery in production lines is a factor to solve. Therefore, the purpose of the project has been to inform companies, the improvements in the field of energy efficiency and at the same time, calculate the necessary investments to achieve to reduce energy consumption (energy savings) and reduce CO2 emissions, calculating the estimation of the years of payback for each one of them. The best way to know the current functioning of the different systems that require energy for its operation is its monitoring during a period that is sufficiently representative, in continuous and at various points of the company, by installing an energy control platform, for each company participating in the project. It is an essential tool to carry out exhaustive monitoring of the consumptions for each part of the installation and the reaction of the possible improvements implemented. The project has counted on the real-time energy monitoring of several points in the facilities of industrial cold equipment, compressed air equipment, hot water or steam production equipment (boilers), lighting systems, etc., of the participating companies. Based on the results obtained, referring to energy consumption, the economic and energy cost of each point of the installation and its payback has been calculated and determined, once evaluated and analyzed, the data can be applied to corrective improvements and follow its evolution to verify its purpose. The assessment provided to apply the corrective improvements has been carried out through various visits to the facilities and determining the strategic points in which to analyze the partial consumption of the equipment chosen and to be able to determine current situations and future forecasts after applying the proposed improvements.

24

The meat companies have assumed the expenses of materials and equipment to make the monitoring of the consumptions, and with this they could, in some cases, benefit at the same time to have consumption ratios for production units (KPI “Key Performance Indicator”). The energy savings potentials located have been 17.5% in energy efficiency and 12.3% in economic savings, and the average period estimated for the payback of the planned investments is close to 6,7 years. Amb el suport de / With the support of


DISSENY D’UN ROBOT PER A EMPÈNYER I ARROSSEGAR GÀBIES DE TRANSPORT D’EMBOTITS GUIATS A TRAVÉS D’UN SISTEMA DE RAILS AERIS / DESIGN OF A ROBOT TO PUSH AND DRAG TRANSPORT CAGES

FOR GUIDED SAUSAGES THROUGH A SYSTEM OF AIR RAILS

10

Participants: Splendid Foods SAU, Delsys HLDG Group SL, INNOVACC

Splendid Foods, una de les companyies líders en el segment dels embotits amb fàbrica a Seva, treballa amb un sistema de rails aeris d’on pengen gàbies que transporten embotits. Actualment, els operaris són els responsables de transportar les gàbies d’una sala a una altra manualment. Kivnon, fabricant català de vehicles de guiat automàtic (AGVs), ha desenvolupat un prototip capaç d´automatitzar tot aquest procés de transport de gàbies. El prototip consta d’una sèrie de modificacions sobre un dels seus productes estàndard: l’AGV K05 Twister. En aquest vehicle s’ha incorporat un sistema actiu de quatre braços extensibles que poden enganxar i desenganxar les gàbies, automatitzant d’aquesta manera el procés completament. El robot, amb una capacitat de rotació de 360º sobre el seu propi eix, pot arribar a arrossegar càrregues de fins a 1 tona. Aquest sistema innovador que s’està implementant a Splendid Foods compta amb la col·laboració de Delsys, tots dos socis d´INNOVACC Fins ara s´han portat a terme amb èxit diferents proves amb el prototip: • Enganxar i desenganxar les gàbies amb els braços mecànics instal·lats a l’AGV. • Transport de gàbies buides i plenes per les guies aèries entrant a una sala d´assecat. • Realització de proves de circulació amb diferents corbes. El projecte encara es troba en fase de proves i desenvolupament. Malgrat això, en cas que els resultats obtinguts continuïn sense presentar inconvenients, aquest vehicle autònom seria, fins ara, el primer sistema capaç d’automatitzar el transport de gàbies amb vies aèries en el sector. David Garcia-Gassull (Splendid Foods) / Santiago Establier (Kivnon)

Splendid Foods, one of the leading companies in the segment of sausages with a factory in Seva, works with a system of air rails where hang sausages cages. Currently, the operators are responsible for transporting the cages from one room to another manually. Kivnon, a Catalan manufacturer of automatic guided vehicles (AGVs), has developed a prototype capable of automating this entire process of transporting cages. The prototype consists of a series of modifications on one of its standard products: the AGV K05 Twister. In this vehicle, an active four-arms extension system has been incorporated that can be attached to the cages, thus automating the process completely. The robot, with a rotation capacity of 360º on its own axis, can drag loads of up to 1 tonne. This innovative system that is being implemented at Splendid Foods has the collaboration of Delsys, both partners of INNOVACC. Until now several tests have been successfully carried out with the prototype: • Punch and take off the cages with the mechanical arms installed in the AGV. • Transport of empty and full cages for air guides entering a drying room. • Circulation testing with different curves. The project is still on testing and development phase. In spite of this, in case the results obtained continue without presenting problems, this autonomous vehicle would be, to date, the first system to automate the transport of air cages in the sector.

Amb el suport de / With the support of

25


11

CÀLCUL DEL MIX DE PRODUCTES A FABRICAR MITJANÇANT SISTEMES D’INFORMACIÓ 4.0 PER A OPTIMITZAR PROCESSOS DE FABRICACIÓ D’UNA EMPRESA ELABORADORA D’EMBOTITS / CALCULATION OF THE PRODUCT MIX TO BE MANUFACTURED USING INFORMATION SYSTEMS 4.0 TO OPTIMIZE MANUFACTURING PROCESSES OF A SAUSAGE MANUFACTURING COMPANY

Participants: Embutidos Caula SL, Gestió de Projectes Vallbona SLU, INNOVACC

Fins ara, un sistema de planificació de recursos empresarials o ERP (Enterprise Resource Planning) integrava (o pretenia integrar) totes les dades i els processos d’una empresa en un sistema unificat. Un sistema ERP típic era el que permetia preveure la producció, l’inventari, la distribució, els enviaments, les factures, la comptabilitat, les comandes, les entregues, els pagaments, entre d’altres. Aquest projecte representa un pas més en l’evolució dels ERPs, ja que s’ha desenvolupat una aplicació innovadora de gestió que processa i utilitza la informació obtinguda de les activitats de la cadena de producció i subministrament, comercials, de recursos humans, de forma conjunta en tota la cadena de valor de l’empresa. És un sistema que tracta de forma global la comptabilitat, optimització d’estocs i gestió del procés productiu integrats en una mateixa plataforma. El resultat del projecte és un software específic que no només preveu producció, inventaris, facturació etc. com un ERP convencional, sinó que a més a més calcula quin és el mix de producció òptima per tal de rendibilitzar el marge comercial i definir com ha de ser la seqüència de producció per aconseguir-ho. D’aquesta manera el software contribueix d’una forma més activa en els resultats de l’empresa i en ajudar que aquesta sigui més competitiva.

Els ERP predictius del segle XXI / The XXI century predictive ERP

Xavier Caula (Caula) / Marc Verdaguer (Gedpro) Until now, an enterprise resource planning system or ERP (Enterprise Resource Planning) integrated (or intended to integrate) all the data and processes of a company into a unified system. A typical ERP system allowed foreseeing production, inventory, distribution, shipments, invoices, accounting, purchases, deliveries, payments, among others. This project represents a further step in the evolution of ERPs because has developed an innovative management application that processes and uses the information obtained from the activities of the production chain and supply, commercial, human resources, jointly in the entire chain of value of the company. It is a system that deals globally with the accounting, stock optimization and production process management integrated into the same platform. The result of the project is a specific software that not only foresees production, inventory, invoices, etc. as a conventional ERP, but also calculates the optimum production mix in order to get profit margins and how the production sequence should be to achieve this. In this way the software contributes more actively to the results of the company helping to make it more competitive.

Amb el suport de / With the support of

26


OBTENCIÓ D’ESTÀNDARDS D’ENGREIX DE PORC RAL D’AVINYÓ PER A UNA ÒPTIMA QUALITAT DE LA CARN / OBTAINING FEED STANDARDS OF RAL DE AVINYÓ PORK FOR OPTIMUM MEAT QUALITY

12

Participants: Matadero Frigorífico de Avinyó SA, Catalana de Embutidos SA, Agropecuària Catalana SCCL, IRTA INNOVACC

En el present estudi, es vol aconseguir una millora del sistema productiu porcí basat en la genètica Ral d’Avinyó, pel que fa a les condicions de dejuni i transport dels animals, la reducció d’antibiòtics en la fase de transició i l’adaptació a l’estrès tèrmic, valorant com incideixen aquests factors en la qualitat de la carn fresca i els productes elaborats, en concret pernil cuit i llom curat. La qualitat de la carn s’avaluarà des del punt de vista del pH, el color i la textura, a més del contingut de greix intramuscular, tret diferencial d’aquesta línia d’animals, els quals presenten elevats nivells d’infiltració de greix, i es completarà amb avaluacions sensorials per part d’un panell de tast entrenat. Pel que fa als productes carnis, en el present estudi s’inclourà l’avaluació del llom curat i el pernil cuit, validant la qualitat final del producte en funció dels efectes estudiats. Els primers resultats obtinguts són en relació al transport de Ral d’Avinyó, incloent els següents paràmetres avaluats en la càrrega i en la descàrrega dels animals: relliscades, retrocessos o caigudes, així com presència de coixeses, i finalment les lesions a la canal. Es va observar una notable variabilitat entre les condicions i maneig de les granges, així que caldria estudiar la possible incidència en la qualitat de la carn, i valorar si és viable estandarditzar les condicions ante mortem per una millor homogeneïtat en el producte. Pel que fa al dejuni, es va analitzar un lot d’animals amb un 50% que havien estat dejunats 12 hores a granja i un altre 50% que havien estat carregats sense aplicar cap tipus de dejuni. Els resultats mostren que va ser possible diferenciar els animals dejunats i no dejunats a partir del pes dels intestins i de l’estómac. Durant el projecte, que finalitza el setembre de 2020, s’avaluaran diversos lots d’animals, representant els diversos tractaments avaluats, per donar resposta a les necessitats de l’empresa. Rosa Colomé (Mat. Frig. Avinyó) In the present study, want to achieve an improvement in the porcine productive system based on Ral d’Avinyó genetics, with regard to fasting conditions and transport of animals, reduction of antibiotics in the transition phase and adaptation to the thermal stress, evaluating how these factors affect the quality of fresh meat and processed products, in particular cooked ham and cured loin. The quality of the meat will be evaluated from the point of view of pH, color and texture, as well as the content of intramuscular fat, a differential feature of this line of animals, which have high levels of fat infiltration, and will be completed with sensory assessments by a trained tasting panel. As regards meat products, the evaluation of the cured loin and cooked ham will be included in the present study, validating the final quality of the product according to the effects studied. The first results obtained are in relation to the transport of Ral d’Avinyó, including the following parameters evaluated in the loading and unloading of animals: slipways, retreats or falls, as well as the presence of lameness, and finally the lesions on the carcass. A remarkable variability was observed between the conditions and management of the farms, so it would be necessary to study the possible incidence in the quality of meat, and evaluate if it is feasible to standardize the ante-mortem conditions for a better homogeneity in the product. With regard to fasting, was analyzed a batch of animals with 50% who had been fasted 12 hours on farm and another 50% without applying any kind of fasting. The results show that it was possible to differentiate the fasted and not fasted animals from the weight of the intestines and the stomach. During the project, which ends in September 2020, several batches of animals will be evaluated, representing the various treatments evaluated, to respond to the needs of the company.

Amb el suport de / With the support of

27


13

TRAÇABILITAT EN BLOCKCHAIN PER AL TRANSPORT D’ANIMALS VIUS I SACRIFICI / TRACEABILITY

IN BLOCKCHAIN FOR THE TRANSPORT OF LIVE ANIMALS AND SACRIFICE

Participants: DTI Spain SL, Olot Meats SA, INNOVACC

Problemàtica

El transport d’animals vius entre les explotacions ramaderes i els escorxadors implica, com qualsevol transacció comercial, un moviment de documents, és a dir, dades susceptibles de ser digitalitzades. Avui, en ple segle XXI, observant diferents administracions d’arreu del món a les quals tenim accés, es pot arribar a la conclusió que el nivell de digitalització d’aquesta part del procés productiu de la carn és divers, però en cap cas, complet. Encara es necessiten documents en format paper. En el millor dels casos, s’han imprès a partir d’un programa informàtic que no arriba més enllà i ha d’estendre els seus tentacles fent servir el paper, però de vegades, els documents es troben emplenats a mà. En els últims anys la producció de carn, principalment de porc, ha patit un creixement exponencial respecte als últims anys del segle XX i, mentre dins dels escorxadors hem aplicat la digitalització de l’obtenció de dades en diferents nivells, aquesta part del procés ha restat en nivells molt baixos pel que fa a la seva digitalització, el que ens porta a que un escorxador que sacrifiqui al voltant de 10.000 caps de porcí al dia, rebi entre 50 i 70 camions durant les hores de sacrifici. A més, els camions que arriben a la planta acompanyats d’una sèrie de documents que hauran de ser digitalitzats manualment, normalment per una persona que haurà d’“interpretar” el que diuen aquests papers i intentar no cometre errors respecte a la granja d’origen i/o el nombre d’animals que entren. Així doncs, la problemàtica rau en els errors que la digitalització manual provoca, fent que la gestió dels corrals sigui més complicada i que la traçabilitat sigui inconsistent, ja que l’assignació de dades com classificació, pesos, i inspeccions acabarà sent incorrecta i s’haurà d’“ajustar” a posteriori causant més costos i nous possibles errors. Per què Blockchain?

Ja que estem parlant d’una part del procés que està controlada per les administracions dels respectius països calia adoptar un sistema que donés la màxima fiabilitat a les dades emmagatzemades per tal de poder abordar el repte d’eliminar els documents en format paper i que sigui acceptat. Què és Blockchain?

Per tal de fer-ho fàcil, cal exposar que Blockchain és una xarxa de servidors distribuïda que utilitza la tecnologia P2P “Peer-to-peer”. A partir dels nostres registres, es crea un llibre de dades replicades a través d’aquesta xarxa i relacionades amb l’anterior mitjançant complexes tècniques d’encriptació, el que fa que la seva vulnerabilitat sigui especialment molt baixa. Solució

La solució ha estat un aplicatiu web que es pot connectar a les webs dels governs, generar la guia sanitària de forma oficial, introduir-la al Blockchain, implicar a tots els actors que hi participaran registrant-se amb la seva ID, identificació única i personal, per tal de confirmar les operacions que els hi han estat assignades. Descripció d’un exemple:

• La granja crea la guia sanitària i assigna un camió, la granja signa amb la seva ID i la guia passa a la Blockchain. • El veterinari, transport i escorxador ja saben que la guia ha estat creada. • El veterinari signa la guia amb la seva ID única, passa a la Blockchain i la resta d’actors en tenen coneixement. • El transport recull els animals, signa amb la seva ID única, passa a la Blockchain i la resta d’actors en tenen coneixement. • El transport arriba a l’escorxador, aquest accepta el transport i signa amb la seva ID única, passa a la Blockchain i una vegada més la resta d’actors en tenen coneixement i a més, les dades del transport i partida passen de forma automàtica al software de gestió de partides de l’escorxador. Dos aspectes rellevants que caracteritzen la tecnologia Blockchain són la immutabilitat i la transparència. Volen dir que cap registre introduït a la Blockchain no pot ser ni modificat ni destruït i que la transparència va directament lligada a la possibilitat de poder analitzar i auditar de forma fiable el contingut de les transaccions realitzades. Considerem que aquest és només el primer pas en la digitalització del transport d’animals ja que encara queden punts en els quals s’està treballant, com per exemple les màquines de rentar i desinfectar els camions. 28

Eduard Martínez (DTI)


Problematic The transport of live animals between livestock farms and slaughterhouses implies, like any commercial transaction, a movement of documents, that is, data susceptible of being digitized. Today, in the 21st century, observing different administrations around the world to which we have access, we can conclude that the level of digitization of this part of the meat production process is diverse, but in no case, complete. Documents in paper format are still needed. In the best case, they have been printed from a computer program that does not go further and has to extend its tentacles by using the paper, but sometimes the documents are filled by hand. In recent years meat production, mainly from pork, has experienced exponential growth over the last years of the 20th century and, while within the slaughterhouses we have applied the digitization of obtaining data at different levels, this part of the process has remained at very low levels with regard to digitization, which leads to a slaughterhouse that sacrifices about 10,000 heads of pigs per day, receives between 50 and 70 trucks during slaughtering hours. In addition, trucks that arrive at the plant accompanied by a series of documents that will have to be digitized manually, usually by a person who will have to “interpret” what these papers say and try not to make mistakes regarding the farm of origin and / or number of animals entering. Therefore, the problem lies in the errors that manual scanning causes, making stable management more complicated and that the traceability is inconsistent, because the allocation of data such as classification, weights, and inspections will end up being incorrect. It will have to “adjust” later causing more costs and new possible errors. Why Blockchain? Since we are talking about a part of the process that is controlled by the administrations of the respective countries, it was necessary to adopt a system that gave maximum reliability to the stored data in order to address the challenge of eliminating documents in paper format and this being accepted. What is Blockchain? In order to make it easy, it is necessary to expose that Blockchain is a distributed server network that uses P2P ‘Peer-to-peer” technology. From our records, is created a book of replicated data through this network and related to the previous one using complex techniques of encryption, which causes that its vulnerability is especially very low. Solution The solution has been a web application that can be connected to the websites of governments, to create the official health guide, to introduce it to Blockchain, to involve all the actors that will participate by registering with their ID, unique identification and personnel, in order to confirm the operations that have been assigned to them. Description of an example: • The farm creates the sanitary guide and assigns a truck, the farm signs with its ID and the guide goes to Blockchain. • The veterinarian, transport and slaughterer already know that the guide has been created. • The veterinarian signs the guide with his unique ID, goes to Blockchain and the rest of the actors receive information. • The truck collects animals, signs with their unique ID, goes to Blockchain and the rest of the actors receive information. • The truck reaches the slaughterhouse, this accepts transport and signs with its unique ID, goes to Blockchain and once again the rest of the actors receive information and also the transport and departure data pass automatically to the management software of the slaughterhouse. Two relevant aspects that characterize the Blockchain technology are immutability and transparency. They mean that no record entered in Blockchain can neither be modified nor destroyed and that transparency is directly linked to the possibility of being able to reliably analyze and audit the content of the transactions carried out. We consider that this is only the first step in the digitization of animal transport since there are still points in which we are working, such as machines for washing and disinfecting trucks.

Amb el suport de / With the support of

29


14

SOLUCIONS INNOVADORES PER A REDUIR L’ÚS DE NITRIFICANTS EN ELABORATS CARNIS CUITS MANTENINT LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I LA QUALITAT ORGANOLÈPTICA / INNOVATIVE

SOLUTIONS TO REDUCE THE USE OF NITRITES AND NITRATES IN COOKED MEAT PRODUCTS WHILE MAINTAINING FOOD SAFETY AND ORGANOLEPTIC QUALITY

Participants: Sant Dalmai SAU, Esteban Espuña SA, Joaquim Albertí SA, UAB, IRTA, INNOVACC

Aquest projecte neix de la inquietud de les empreses per la seguretat microbiològica i el risc que poden representar les sals nitrificants per a la salut dels consumidors. La centenària utilització de nitrats i nitrits en derivats carnis ha estat molt controvertida en els darrers 50 anys. Actualment, mentre que per part d’algunes associacions de consumidors i d’alguns professionals es pressiona les administracions perquè es redueixi la dosi permesa, o fins i tot es prohibeixin, per altra part, nombrosos científics aprofundeixen en el metabolisme endogen de l’òxid de nitrogen, i destaquen que la quantitat ingerida via els derivats carnis és molt menor que la produïda endògenament, així com el seu paper beneficiós com a cardioregulador i antibacterià. En el fons estem davant d’un dels temes alimentaris en què cal avaluar, desapassionadament, el balanç benefici/risc, però que es fa difícil mentre hi hagi encara tants aspectes per aclarir com són les vies de toxicitat dels diferents derivats sobre els microorganismes o l’evolució i transformació d’aquests compostos i la relació amb el metabolisme humà. Dins el projecte, una de les tasques que s’ha dut a terme fins el moment és una àmplia recerca bibliogràfica sobre diversos interrogants que es plantegen al voltant de les sals nitrificants. A partir de tres bases de dades de reconeguda solvència científica, habitualment emprades en recerca agroalimentària, s’ha fet un buidat d’articles per sintetitzar l’estat del coneixement sobre: i) l’evolució del nitrits en solució o en sistemes model que mimetitzen algunes etapes de l’elaboració i conservació en fred; ii) la presència de nitrit i nitrat en productes comercials d’arreu del món; iii) les dificultats que presenten diversos mètodes analítics, tant els colorimètrics, emprats habitualment i en mètodes oficials, com altres més nous com són les cromatografies; iv) els sistemes pels quals els diversos compostos derivats dels nitrificants actuen com a bacteriostàtics i els factors que potencien o inhibeixen la seva activitat; v) la funcionalitat dels extractes vegetals afegits com a substituts de les sals nitrificants. Donada la gran reactivitat d’aquestes sals, i les diferències d’activitat antimicrobiana en solució o en medi alimentari, es constata la necessitat de seguir investigant sobre aquests conservants en la matriu càrnia real, que ha sofert un procés de cocció i que conté diversos components propis o afegits que alteren la hipotètica funció protectora, per concloure amb més certesa que les dosis emprades són segures. Donat que a la bibliografia científica no s’ha trobat informació sobre la cinètica dels nitrits en productes industrials, s’ha analitzat la concentració de nitrats i nitrits en diversos productes cuits de les tres empreses participants i en múltiples moments del procés productiu: la salmorra, la matèria primera injectada, abans i després de la maceració, al final de la cocció (en superfície i al centre de la peça), a la meitat i al final de la vida útil. Les determinacions s’han fet seguint un protocol estàndard d’obtenció de mostres i en un únic laboratori per no introduir fonts de variació que no són objecte d’estudi. També s’ha fet un seguiment i registre de les condicions d’elaboració, per tal que a partir de l’anàlisi dels resultats es puguin plantejar proves d’elaboració de productes cuits en planta pilot on es controlin els nivells de les variables que més influeixen en l’evolució de la concentració de nitrit. Els primers resultats permeten constatar la baixada important en la concentració de nitrits extraïbles en comparació amb la quantitat dosificada a la recepta i un lleuger increment de la concentració de nitrats, una vegada la salmorra interacciona amb la matriu càrnia. En el gràfic es mostra la disminució percentual de nitrit a diferents etapes de fabricació i emmagatzematge del pernil cuit per a tres receptes diferents. Els valors de nitrats a l’inici de la maceració són estimats i corresponen al contingut mitjà de la carn fresca de porc (12 ppm) determinat per Iammarino i Di Taranto (2012)*. 30

Xavier Serra (IRTA) / Montserrat Mor-Mur (UAB)


This project arises from companies concern for microbiological safety and the risk that nitrifying salts may suppose to consumers’ health. The centenarian use of nitrates and nitrites in meat derivatives has been very controversial in the last 50 years. Currently, while some consumer associations and some professionals are pressing the administrations to reduce the dose allowed, or even be prohibited, on the other hand, numerous scientists deepen into the endogenous metabolism of oxide of nitrogen, and emphasize that the amount ingested through meat derivatives is much lower than that produced endogenously, as well as its beneficial role as a cardio-regulator and antibacterial. Basically, we are dealing with one of the food issues in which the benefit/risk balance has to be assessed, with no passion, but it becomes difficult while there are still many aspects to clarify the toxicity pathways of different derivatives to microorganisms or the evolution and transformation of these compounds and the relationship with human metabolism. Within the project, one of the tasks carried out so far is a wide-ranging bibliographical research on various questions that arise around nitrifying salts. Based on three databases of recognized scientific solvency, habitually used in agri-food research, a series of articles has been made to summarize the state of knowledge about: i) the evolution of nitrites in solution or in model systems mimicking some stages of the preparation and conservation in cold; ii) the presence of nitrite and nitrate in commercial products around the world; iii) the difficulties presented by various analytical methods, both colorimetric, used habitually and in official methods, as well as newer ones, such as chromatography; iv) the systems by which the various compounds derived from the nitrificants act as bacteriostatic and the factors that enhance or inhibit their activity; v) the functionality of plant extracts added as substitutes for nitrifying salts. Given the high reactivity of these salts, and the differences in antimicrobial activity in solution or in the food environment, the need to continue to investigate these preservatives in the real meat matrix, which has undergone a baking process and contains several own or added components that alter the hypothetical protective function, to conclude with more certainty that the doses used are safe. Given that in the scientific literature there was no information about the kinetics of nitrites in industrial products, the concentration of nitrates and nitrites in various cooked products of the three participating companies was analyzed and at multiple stages of the production process: brine, the raw material injected, before and after maceration, at the end of cooking (at the surface and at the center of the piece), in the middle and at the end of the shelf life. The determinations were made following a standard sampling protocol and in a single laboratory to not introduce sources of variation that are not subject to study. We have also followed up and register the manufacturing conditions, so that from the analysis of the results we can consider tests of elaboration of products cooked in a pilot plant where are controlled the levels of the variables that are most influence the evolution of nitrite concentration. The first results indicate the important decrease in the concentration of removable nitrites compared to the dosed amount of the recipe and a slight increase in the concentration of nitrates, once the brine interacts with the meat matrix. The graph shows the percentage decrease of nitrite in different stages of manufacture and storage of cooked ham for three different recipes. The values of nitrates at the beginning of the maceration are estimated and correspond to the average content of fresh pork meat (12 ppm) determined by Iammarino and Di Taranto (2012)*.

Amb el suport de / With the support of

31


15

ESTUDI DE VIABILITAT DE SENSORS TECNOLÒGICS PER A ENVASOS ALIMENTARIS APLICATS A UN ETIQUETA INTEL·LIGENT (FOODSENSING) / FEASIBILITY STUDY OF TECHNOLOGY SENSORS FOR FOOD PACKAGING APPLIED TO AN INTELLIGENT LABEL (FOODSENSING)

Participants: Packaging Cluster, Colorsensing SL, IPE Industria Gráfica SLU, Boadas 1880 SA, Embutidos Monter SLU, Argal Alimentación SA, INNOVACC

Cada any es tiren més de 1.300 milions de tones de menjar a tot el món, amb un cost de 990.000 milions de dòlars. Actualment no hi ha una forma sostenible de monitoritzar el que passa a cadascun dels envasos de menjar fresc, i com a conseqüència es tiren tones d’aliments caducats encara en bon estat i se’n fan malbé d’altres sense caducar, generant costos a tota la cadena de valor. Els fabricants de producte fresc envasat voldrien poder mesurar diferents variables a l’interior, on es troba el producte (gasos, temperatura, etc.) que serveixin com a indicadors de qualitat i seguretat alimentària sense haver de recórrer a les tècniques invasives de mostreig actuals que comporten hores de personal, destruir packaging i no disposar d’informació del 100% dels productes que surten de fàbrica. L’ start-up ColorSensing ofereix una solució a aquest problema mitjançant una solució d’ Smart Packaging. Gràcies a una etiqueta en la qual només alguns píxels contenen tintes intel·ligents colorimètriques, una càmera en la línia d’envasament o un Smartphone en la resta de la cadena són capaços de capturar i oferir a fabricants i distribuïdors informació quantitativa sobre els productes envasats, disposant així d’un indicador de qualitat i seguretat alimentària automàtic, no invasiu i de baix cost. En el marc d’aquest projecte de col·laboració, coordinat per el Packaging Clúster, s’estudia la viabilitat de la implementació de la tecnologia de ColorSensing en forma d’etiqueta, per la qual s’està treballant amb IPE, empresa innovadora i experta en impressió d’etiquetes, així com la idoneïtat d’aquest format per als clients potencials d’IPE i ColorSensing (fabricants de producte carni envasat) a través del clúster INNOVACC. Concretament, s’han identificat les tècniques d’impressió i materials de substrat més adequats i s’han adaptat les tintes desenvolupades a aquesta tècniques, de manera que es puguin fabricar prototips en sèrie per ser validats després tant en laboratori com en entorn real per part de les empreses càrnies participants. Maria Eugenia Martín (ColorSensing) Every year more than 1,300 million tonnes of food are thrown around the world, with a cost of 990,000 million dollars. There is currently no sustainable way to monitor what is happening in each of the fresh food packaging, and as a result, tons of expired foods are still in good condition and others without expiring are wasted, generating costs to the whole chain of value. The manufacturers of fresh packaged products would want to be able to measure different variables in the interior, where the product is (gas, temperature, etc.) to serve as indicators of quality and food safety without having to use current invasive sampling techniques which involve hours of personnel, destroying packaging and not having 100% information on the products that come out of the factory. The ColorSensing start-up offers a solution to this problem through a Smart Packaging solution. Thanks to a label in which only some pixels contain colorimetric intelligent inks, a camera in the packaging line or a Smartphone in the rest of the chain are able to capture and offer manufacturers and distributors quantitative information about the packaged products, thus having an indicator of quality and automatic food security, non-invasive and low cost. Within the framework of this collaborative project, coordinated by Packaging Clúster, the viability of the implementation of ColorSensing technology in the form of a label is studied working with IPE, an innovative company and expert in labels printing, as well as the suitability of this format for the potential customers of IPE and ColorSensing (manufacturers of meat products packaged) through INNOVACC cluster. Specifically, the most suitable substrate materials and printing techniques have been identified and the inks developed in these techniques have been adapted, so that prototypes can be manufactured in series to be validated after both in the laboratory and in the real process of the participating meat companies.

Amb el suport de / With the support of

32


Activitats / Activities JUNY / JUNE 2018

25/06/2018 Celebració dels 10 anys d’INNOVACC a l’Assemblea General Ordinària 2018 (Olot) / Celebration

of the 10 years of INNOVACC in the Ordinary General Assembly 2018 (Olot)

JULIOL / JULY 2018

12/7/2018 INNOVACC participa a la VIII Immersió estratègica de clúster managers (Sant Cugat del Vallès) / INNOVACC participates in the VIII Strategic Immersion of cluster managers (Sant Cugat del Vallès)

OCTUBRE / OCTOBER 2018

5/10/2019 Reunió informativa amb INNOVACC i la Federació Catalana de caça sobre la PPA i les qualitats de la carn de caça (Olot) / Informative meeting with INNO-

VACC and the Catalan Federation of hunting on the PPA and the qualities of the game (Olot)

JUNY / JUNE 2018

25/06/2018 Celebració dels 10 anys d’INNOVACC a l’Assemblea General Ordinària 2018 (Olot) / Celebration

of the 10 years of INNOVACC in the Ordinary General Assembly 2018 (Olot)

SETEMBRE / SEPTEMBER 2018

26/9/2018 S’aprova la convocatòria de la 3a edició del Premi INNOVACC / The call for the 3rd edition of the INNOVACC Prize is approved

NOVEMBRE / NOVEMBER 2018

9/11/2018 Seminari tècnic: Disseny Higiènic de maquinària i instal·lacions d’indústria càrnia (Monells) Technical Seminar: Hygienic design of meat industry machinery and facilities (Monells)

33


NOVEMBRE / NOVEMBER 2018

27/11/2018 INNOVACC participa en una trobada del clúster agroalimentari de Navarra (Tudela) / INNOVACC

participates in a meeting of the agro-food cluster of Navarra (Tudela)

DESEMBRE / DECEMBER 2018

19/12//2018 Pol Quintana (UdG) guanya el Premi INNOVACC 2a edició (2017-2018) / Pol Quintana (UdG)

wins the INNOVACC 2nd Prize (2017-2018)

FEBRER / FEBRUARY 2019

13/2/2019 Tercera Assemblea General INNOÀPAT (Barcelona) / Third General Assembly INNOÀPAT (Barcelona)

34

DESEMBRE / DECEMBER 2018

19/12//2018 Assemblea General i entrega del Premi INNOVACC (Olot) / General Assembly and delivery of the

INNOVACC Prize (Olot)

GENER / JANUARY 2019

Visites anuals 2019 als socis d’INNOVACC i propostes de nous projectes / 2019 annual visits to INNOVACC partners

and proposals for new projects

MARÇ / MARCH 2019

5/3/2019 Reunió d’INNOVACC amb la Directora General d’Indústria (Barcelona) / Meeting of INNOVACC with the

General Director of Industry (Barcelona)


MARÇ / MARCH 2019

MARÇ / MARCH 2019

12/3/2019 Curs sobre ajuts europeus a ACCIÓ (Barcelona) / European aid course ACCIÓ (Barcelona)

29/3/2019 Participació a la sessió Smart Food dins de la plataforma Hub b30 de la UAB / Participation in the Smart

MARÇ / MARCH 2019

26/3/2019 Visita a Natural Machines per a conèixer la impressió 3D d’aliments / Visit to Natural Machines to know

the 3D food printing

MAIG / MAY 2019

8/5/2019 Ajuts, Finançament i incentius fiscals per a la R+D+i (Olot) / Aid, financing and tax incentives for R + D + i

(Olot)

Food day in the Hub b30 platform of the UAB

ABRIL / APRIL 2019

4/4/2019 Visita a INNOVACC d’un grup d’estudiant de la Cornell University (Nova York) / Visit INNOVACC of a student group at Cornell University (New York)

MAIG / MAY 2019

17/5/2019 Seminari tècnic Indústria 4.0, automatització i robotització al sector carni (Vic) / Technical seminar Industry

4.0, automation and robotization in the meat sector (Vic)

35


bonadisseny.com

Carrer Tomàs de Lorenzana, 15 17800 Olot, Girona

Tel: +34 972 27 25 97

www.innovacc.cat innovacc@olot.cat Empreses / Companies:

CATALANA

DE EMBUTIDOS S.A.

Institucions / Institutions:

Formem part de / We are part of:

Amb la col·laboració de / In collaboration with:

Profile for INNOVACC

Revista digital 2019  

Revista digital 2019  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded