ikaros 2021 nr 4 – tidskrift om människan och vetenskapen

Page 37

Uppmärksamhetsekonomin, informationskriget och den nykorporativistiska världsordningen

IKAROS 4 | 21

ARTIKEL

37 | 50


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.