ikaros 2021 nr 4 – tidskrift om människan och vetenskapen

Page 32

Uppmärksamhet, gensvar och ansvar till frågan om uppmärksamhetens roller i våra liv

Man bör oftare undersöka det som människorna för det mesta glömmer bort, det som de inte märker och det som betraktas som så välkänt att det inte anses värt en undersökning. — Georg Christoph Lichtenberg

från, vilket samtidigt medfört ett förbigående av att uppmärksamheten allt efter sammanhang uppvisar en växlande mångfald av mer eller mindre särpräglade former och roller som inte är återförbara på en enhetlig förmåga eller funktion.

Vissa saker hos seendet förefaller oss gåtfullt, eftersom seendet i sin helhet inte förefaller oss gåtfullt nog. — Ludwig Wittgenstein

Med den missvisande bilden av att uppmärksamhet och ouppmärksamhet är varandras motsatser på samma nivå, sammanhänger också tendensen att betrakta allt som osökt eller oförväntat tränger sig på oss och sålunda utan vår egen förskyllan får oss att tappa koncentrationen, som irrelevanta störningar som vi inte kan göras ansvariga för eftersom de står utom vår kontroll. Ett sådant synsätt gör oss glömska för det faktum att någon annan kan göra oss uppmärksamma på sådant som vi inte på egen hand skulle ha lagt märke till, liksom att det i själva verket ofta är genom andras annorlunda förhållningssätt eller reaktioner som vi kan få syn på skillnaden mellan vad vi själva fäster vikt vid och vad som är angeläget i en given situation. I den meningen kan alltså uppmärksamheten också bestå i att låta oss vägledas av andra, eller att ta vara på sådant som osökt väcker vår uppmärksamhet – inte att förglömma att även misstag kan leda till att vi upptäcker någonting osökt som öppnar nya möjligheter. Tilläggas kan att den inom psykologin gängse distinktionen mellan en stimulusstyrd och en målstyrd uppmärksamhet (eller mellan en ofrivillig och frivillig uppmärksamhet) på det hela taget förbigår frågan om vår ansvarighet för vad vi riktar vår uppmärksamhet på och det sätt på vilket vi gör det, liksom också frågan om vad vi gör av det som oväntat väcker vår uppmärksamhet.

Uppmärksamhetens brokiga mångfald av former och roller Hos Platon heter det i dialogen Theaitetos – en diskussion om kunskapens natur och villkor – att ”det är förundran som är början till all filosofi”. Grundtanken är att ifall vår förmåga till förundran saknades, så skulle den strävan till klarsyn som bär upp en filosofisk undersökning också saknas. Vår förundran kan sålunda ses som ett uttryck för att vi står villrådiga inför det ena eller det andra, och inte vet hur eller i vilken riktning vi skall söka ett svar, och att själva reaktionen – med Wittgensteins välkända formulering – ”har formen: ’Jag hittar inte vägen.’” Traderingen av idén om att det mänskliga tänkandet har sitt ursprung i förundran har dock inom vår tanketradition ensidigt hållit sig till ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Ur detta perspektiv har vår spontana förundran i form av en oartikulerad häpnad eller nyfikenhet betraktats som en första primitiv form av kunskapssökande varigenom vi överhuvudtaget börjar formulera frågor om hur det ”egentligen” förhåller sig med det ena eller andra. Förundran har sålunda förknippats med okunskap, som genom inhämtandet av behövliga kunskaper kan undanröjas och få vår förundran att upphöra. Ur ett liknande perspektiv har den gängse tendensen att ensidigt betona den viljestyrda fokuserade uppmärksamheten som en förmåga att selektiv bearbeta uppmärksamhetsfältets olika objekt, medfört en reducering av den kvalitativa skillnaden mellan olika former av uppmärksamhet till en gradskillnad inom ett och samma kontinuum. Sålunda förliknas uppmärksamheten ofta vid ett justerbart strålkastarljus som selektivt utforskar omgivningen och låter oss avgöra vad som är viktigt att ta fasta på och vad vi kan bortse

Det är visserligen lätt att finna exempel där vi självmant riktar och för en kort stund eller en längre tid håller kvar uppmärksamheten på det ena eller andra, som när vi söker efter någonting vi förlagt, kontrollerar att vi har börs och nycklar med oss, ser till att vi kommer i tid till ett avtalat möte eller håller ett vaksamt öga på trafiken när vi kör, där uppmärksammandet är ett (mellan)led i utförandet av en annan uppgift eller målsättning. Men det är inte heller svårt att finna andra slags exempel, som att engagerat följa med en fotbollsmatch, försjunka i betraktandet av

32 | 50 IKAROS 4 | 21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.