ikaros 2021 nr 4 – tidskrift om människan och vetenskapen

Page 24

I insekternas

med heliga birgittas och carl Carina Nynäs skriver om likheterna och skillnaderna i heliga Birgittas och Carl von Linnés sätt att närma sig naturen, men även om betydelsen av att uppmärksamma insektliv.

24 | 50 IKAROS 4 | 21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.