ikaros 2021 nr 4 – tidskrift om människan och vetenskapen

Page 10

Att uppmärksamma skönhet och hålla undan olycka Vi förknippar allra främst skönhet med något gott, men kan det också finnas en olycka i skönheten? Camilla Kronqvist skriver om Simone Weil, uppmärksamhet och skönhet.

10 | 50 IKAROS 4 | 21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.