Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap márciusi lapszáma

Page 5

aktuális f A hivatal ezzel is a rosszhiszem˚sÈgÈt bizonyÌtotta, hiszen kor·bban beÌgÈrtÈk a Kolozsv·r feliratot is tartalmazÛ alternatÌv kapukat. Ezt kˆvetıen ˙j t·rgyal·st Ìrtak ki, majd dˆntÈshalaszt·st rendeltek el. KÈsıbb mÈg berendeltÈk a csatlakozott felpereseket, aminek szintÈn nem volt sok Èrtelme, mert ˙jrat·rgyal·s nÈlk¸l is be lehetett volna idÈzni ıket. Idıh˙z·s volt. ñ Egy kor·bbi beszÈlgetÈsben emlÌtetted, hogy az elsı per vÈgÈn, az ÌtÈlet kihirdetÈsekor a bÌrÛnınek volt egy Èrdekes megl·t·sa... ñ Igen, belefoglalta a beszÈdÈbe a megÈrtÈsrıl, az egy¸ttm˚kˆdÈsrıl Ès a jÛ szomszÈds·grÛl szÛlÛ, 1996-ban kˆtˆtt magyarñ rom·n szerzıdÈst. Eszerint a kÈt ·llam kˆlcsˆnˆsen tiszteletben tartja a ter¸let¸kˆn Èlı rom·n, illetve magyar kisebbsÈg jogait. Magyarorsz·gon elegendı, ha egy telep¸lÈs 10 sz·zalÈka tartozik valamilyen kisebbsÈghez, mÌg Rom·ni·ban ez a k¸szˆb 20 sz·zalÈk. A kˆlcsˆnˆssÈg elve ebbıl a szempontbÛl nem igaz·n m˚kˆdik. ñ Rom·ni·ban nincs precedens jog, hivatkoz·si alapkÈnt viszont fontos lehet, milyen dˆntÈs sz¸letik az ÌtÈlıt·bl·n·l. Hogyan befoly·solhatja ez a nyelvi jogÈrvÈnyesÌtÈst? ñ Gyakorlatilag nincs precedens jog, elmÈletileg van. A jÛzan Èsz dikt·lja, lehet hivatkozni kor·bbi dˆntÈsekre. Sz·mÌt. Egyelıre nem tudni, mennyit. ñ Sz·mtalan telep¸lÈsrıl tudunk ErdÈly-szerte, ahol jelenleg is meghaladja a 20 sz·zalÈkot a magyarok ar·nya, mÈgsincs kint a tˆbbnyelv˚ helysÈgnÈvt·bla... ñ A magyar helysÈgnÈvt·bl·k hi·nya miatt indÌtott kor·bbi pereknÈl egyÈrtelm˚ volt a helyzet, ezeket kivÈtel nÈlk¸l megnyert¸k. Igaz, szerint¸nk Kolozsv·ron is legal·bb annyira egyÈrtelm˚. Erdıfeleken folyik a vÈgrehajt·s. De nem csak a t·b-

l·krÛl van szÛ. A jelentıs sz·m˙ magyar ajk˙ lakoss·ggal rendelkezı telep¸lÈsek kˆr¸lbel¸l 80 sz·zalÈk·n·l gond van a kˆzigazgat·si tˆrvÈny ·ltal biztosÌtott jogok ÈrvÈnyes¸lÈsÈvel. EzekÈrt lehet perelni Ès nyertes ¸gyek, csak t¸relem kell hozz· Ès kapacit·s. A t·rgyal·rsra el kell

5

menni, monitoriz·lni kell, hogy megoldÛdott-e, s ha nem, akkor ismÈt perelni. Nagyon macera. Ezt nem tudja elvÈgezni egy vagy kÈt ember. Minimum kÈtsz·z tag˙ appar·tusrÛl beszÈl¸nk. Egy ilyen csapat nÈh·ny Èv alatt jelentıs eredmÈnyeket tudna elÈrni. ï


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.