__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 5

aktuális f A hivatal ezzel is a rosszhiszem˚sÈgÈt bizonyÌtotta, hiszen kor·bban beÌgÈrtÈk a Kolozsv·r feliratot is tartalmazÛ alternatÌv kapukat. Ezt kˆvetıen ˙j t·rgyal·st Ìrtak ki, majd dˆntÈshalaszt·st rendeltek el. KÈsıbb mÈg berendeltÈk a csatlakozott felpereseket, aminek szintÈn nem volt sok Èrtelme, mert ˙jrat·rgyal·s nÈlk¸l is be lehetett volna idÈzni ıket. Idıh˙z·s volt. ñ Egy kor·bbi beszÈlgetÈsben emlÌtetted, hogy az elsı per vÈgÈn, az ÌtÈlet kihirdetÈsekor a bÌrÛnınek volt egy Èrdekes megl·t·sa... ñ Igen, belefoglalta a beszÈdÈbe a megÈrtÈsrıl, az egy¸ttm˚kˆdÈsrıl Ès a jÛ szomszÈds·grÛl szÛlÛ, 1996-ban kˆtˆtt magyarñ rom·n szerzıdÈst. Eszerint a kÈt ·llam kˆlcsˆnˆsen tiszteletben tartja a ter¸let¸kˆn Èlı rom·n, illetve magyar kisebbsÈg jogait. Magyarorsz·gon elegendı, ha egy telep¸lÈs 10 sz·zalÈka tartozik valamilyen kisebbsÈghez, mÌg Rom·ni·ban ez a k¸szˆb 20 sz·zalÈk. A kˆlcsˆnˆssÈg elve ebbıl a szempontbÛl nem igaz·n m˚kˆdik. ñ Rom·ni·ban nincs precedens jog, hivatkoz·si alapkÈnt viszont fontos lehet, milyen dˆntÈs sz¸letik az ÌtÈlıt·bl·n·l. Hogyan befoly·solhatja ez a nyelvi jogÈrvÈnyesÌtÈst? ñ Gyakorlatilag nincs precedens jog, elmÈletileg van. A jÛzan Èsz dikt·lja, lehet hivatkozni kor·bbi dˆntÈsekre. Sz·mÌt. Egyelıre nem tudni, mennyit. ñ Sz·mtalan telep¸lÈsrıl tudunk ErdÈly-szerte, ahol jelenleg is meghaladja a 20 sz·zalÈkot a magyarok ar·nya, mÈgsincs kint a tˆbbnyelv˚ helysÈgnÈvt·bla... ñ A magyar helysÈgnÈvt·bl·k hi·nya miatt indÌtott kor·bbi pereknÈl egyÈrtelm˚ volt a helyzet, ezeket kivÈtel nÈlk¸l megnyert¸k. Igaz, szerint¸nk Kolozsv·ron is legal·bb annyira egyÈrtelm˚. Erdıfeleken folyik a vÈgrehajt·s. De nem csak a t·b-

l·krÛl van szÛ. A jelentıs sz·m˙ magyar ajk˙ lakoss·ggal rendelkezı telep¸lÈsek kˆr¸lbel¸l 80 sz·zalÈk·n·l gond van a kˆzigazgat·si tˆrvÈny ·ltal biztosÌtott jogok ÈrvÈnyes¸lÈsÈvel. EzekÈrt lehet perelni Ès nyertes ¸gyek, csak t¸relem kell hozz· Ès kapacit·s. A t·rgyal·rsra el kell

5

menni, monitoriz·lni kell, hogy megoldÛdott-e, s ha nem, akkor ismÈt perelni. Nagyon macera. Ezt nem tudja elvÈgezni egy vagy kÈt ember. Minimum kÈtsz·z tag˙ appar·tusrÛl beszÈl¸nk. Egy ilyen csapat nÈh·ny Èv alatt jelentıs eredmÈnyeket tudna elÈrni. ï

Profile for Igen, tessék! mozgalom

Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap márciusi lapszáma  

Igen, tessék! Kolozsvár közösségi havilap márciusi lapszáma  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded