Kraljevski MagazIN

Page 1

МАГАЗИН Краљевски Година X* Број 578 * 25. децембар 2022.* Излази недељомwww.art.rs * magazin@art.rs ISSN 2334-7678 (Online)
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 2 У овом броју Дан милости и радости Изневерени добротвори? Суспендоване ечстице поново прете Узми рачун и победи Потврђене песимистичке прогнозе Земљиште, где храна расте Речју и сликом о значајним темама Од “Ибра” до “Кварта” На репертоару Биоскопа “Кварт” Наличја српског лица Из Мињине кухињице Црвена звезда - ЖКК Краљево Таково - Рибница Слога - Металац Времеплов 8 12 20 22 24 30 34 38 50 52 54 56 58 60 62
3 Фото: М. Радовановић
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 4
5
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 6
7

С

редствакомуникацијеразвијају сесвевишеивишепатакоданашњичовекпримасвевишеивишеинформација, билодасуоне кориснеилиштетнезанас. Донасдолазесвакојакевести, билеонеистините, лажне, корисне, бескорисне, конструктивнеилидеструктивне. Зато, драгимоји, пазитештачитатеипитајте себе: далијенекавестилиинформацијакорисназатебе, далијеонаистинита, далитипомажеуостварењу твојихживотнихциљева; далитечини бољимчовеком, илиуништаваутеби оноизворнодоброкојејеБогулиоу наснапочеткунашегаживота. Јеркад серађамо, свисмомидобри, вредни љубави, драгииспособнизаљубав, чак иакосмосклонигреху. Али, чиммало поодрастемо, бивамоповређени, аи миповређујемодруге, поготовокада непоступамопосрцу, негохладнорационално, илипакчинимотоинстинктивно, изстраха.

Нашедруштводанасјепунолажии преварачегајеизворстрах. Лажисе ширесвимканалимаипокушавајуда нашасрцаучинетврдим, несрећними немирним. УУкрајинијеситуацијајош озбиљнија. Коликолажичујемонасве стране; скоројенемогућедопретидо истине. Браћоисестре, лажистрах, узнемиреностиозлојеђеностнепотичуод Бога.

жациотацлажи“(Ив8,44). ОвеИсусоверечиниданаснисуизгубилесвојувалидностиистинитост. Лажкојанамтрујеособниживоти друштвојенамерна, изањестојионај, илионикојипосвакуценужеледа уништенашемеђуљудскеодносе, који посвакуценужеледазавадељудедобревоље, дапореметенашеживоте, данаспотакнунасвађеимржњу. У овојстварности, усветукрхкељубави, желимоовихданапосебнообратити пажњунаоваплоћенуБожанскуљубав иизњеучитикакојемогућеивредно пазитиједнинадруге, поштоватииволетиједнидруге, тетежитимирномсуживоту.

Онбијаше човјекоубојицаодпочеткаинестајаше уистинијернемаистинеуњему: кад говорилаж, одсвојегаговори, јерјела-

Упутимостога, драгабраћоисестре, својпогледпремаВитлејемуи проматрајмочудокакојеБогпостао човеком. Приближимосетомчудукојенепознајегранице, укојемнемазла, већимасамоједноставна, чистаљубав безинтереса. Исусоворођењесведочи намоБожјојсназииотомедаје прихватањељубависнагакојаповезујеБогаичовека, тејеизвормира. ОкоИсусовихјаслицавидимопастирекојисупредстављалинајугроженијислојтадашњегдруштвеног сталежа. Налазимоимудрацекао представникедалекихнародакојису билистранциинисуприпадалиизабраномнародуИзраиља. Затимтусу анђелииарханђели, силнаБожјанебескавојска, којисезаједнорадујудару којегјеБогдаољудимауИсусу. Њиховапесмасвеиспуњава. Признајмода тапесмагрејечакинашасрцадокових данапреднамаоживљавајудогађаји првогБожића. Примимостогавитлејемскурадостиљубав. Отворимосе божанскојљубавикојасеизливананас идарујмојесвојимближњимаисвом најближемокружењу. Некаовајблаг-

данбудеобнова, обновауљубави, метаноја, какосузналиговоритипрви хришћани. Божанскаљубав, којајеу Исусудошламеђунас, неканасоснажииохрабрикаколажизлоусветуи међунаманебивишетровалиљуде, већнаспримљенабожанскаљубавсве испуниларадошћу. БудимозатохрабриирецимоНЕлажима! РецимоНЕ отровуподелаимржње! РецимоНЕ лажимакојесепричајуонама, којенас болеитрујунашеживоте, иовдеуСрбији, иусуседнимземљама, негорецимоодлучноДАбожићнојрадости! Запитајмосе: акобиседанаспојавиоанђеоБожјиунашимживотимаи позваонасдаидемоуВитлејемдасе поклонимоСинуБожјему, којијеуједноиСинМаријин, штабисмомупонелинадар? Пастирисумупонели плодовесвогарада: млеко, сир, вуну. Мудрацисугадаривализлатом, тамјаномисмирном.

ШтабибиомојпоклонКнезумира, какогаСветоПисмосправомназива, штабибиомојпоклонизворуистине, знајућидасеИсусобјавиосветукао

МАГАЗИН 578
8
25.12.2022.
Злоилажпотичуодоногакојисе успротивиоБожјојвољиикојисепобуниопротивњеговевладавинељубави ирадости. Исусуједномразговоруса фарисејимаиписмознанцима, ондашњимверскимвођама, овакоговори: „Вамајеотацђаваоихоћевамсевршитипрохтјевеоцасвога.
пут, истинаиживот? МождабиизреченоДАбожићној радости, аизреченоНЕподстицању мржњебионајприкладнијидар? Повуцимосестогаумиритишинунеколико тренутакаипокушајмоудубинисвоје душепронаћидостојандаркојићемо, појединачноизаједно, принетипод ногерођеномуВитлејемуИсусуХристу! Свимавама, којиданасславитеБожићпоГрегоријанскомкалендаруили малокаснијепоЈулијанском, желим сретнеблагданскедане, пунемилости ирадости. ЧеститБожићисретнуНовуГодину желимсвимаВама! + Ладислав, надбискуп, с.р. Божићнапосланицабеоградскогнадбискупамонс. ЛадиславаНемета ДАНИ МИЛОСТИ И РАДОСТИ
9
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 10
11
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 12 Бледи сећање на Фондацију „Анђелко Савић- Петар Богавац“ ИЗНЕВЕРЕНИ Д
ДОБРОТВОРИ? 13 - Фондација „Петар Богавац-Анђелко Савић“ основана је у децембру 1997. године са циљем да помаже талентованим ученицима и њиховим родитељима, али и да сачува сећање на двојицу краљевачких добротвора који су своју имовину и богатство завештали младим Краљевчанима. - Градско веће донело одлуку о престанку важења Одлуке о оснивању Фондације. - Кад за нешто постоји воља увек се нађе решење, кад не постоји нађе се оправдање

дови на реконструкцији, моћи да се рачуна само на половину новца намењеног за исплату једнократне новчане помоћи најсиромашнијим и талентованим ученицима краљевачких школа. Реконструкција је завршена, најављени приходи почели да пристижу, а једнократне финансијске помоћи најбољим средњошколцима слабијег материјалног стања ипак нема. - Морамо даизвршимо завештање Анђелка Савића и Петра Богавца у коме се каже да из тих средстава помажемо добре и талентоване ученике из сиромашних слојева грађана Краљева.Ово је начин да помогнемо да сутра вратите то на неки други начин,кроз резултате рада и нове успехе на спортским или културним такмичењима –рекао је годину дана раније председник Управног одбора Фонда Ненад Марковић уз захвалност закупцу, који је обезбедио део средстава,и директорима јавних предузећа „Топлана“, „Пијаца“ и „Водовод“ који су помогли да се обезбеди довољно за све ученике који испуњавају услове конкурса. Пригодној свечаности у Свечаној сали

Градске управе сваке године је претходио парастос на старом краљевачком гробљу уз подсећање на делове из тестамента Анђелка Савића који је, у време када се приближавао крају овоземаљског живота, сву покретну и непокретну имовину завештао краљевачкој омладини, старима и изнемоглима. У тренутку кад је изостала додела једнократне помоћи млади,на скупу организованом у сали за седнице Скупштине града поводом Недеље парламентаризма, за разлоге су упитали градоначелника Краљева. - Претпостављам да већина вас зна да Анђелко Савић и његова жена Татија нису имали деце. Направили су објекат који данас популарно зовемо „Задужбина“ у центру Краљева. После његове смрти они су оставили да се тај објекат издаје и да се од новца који буде добијен помажу ђаци слабијег материјалног стања који се школују. Са друге стране,такође краљевачки добротвор,трговац Петар Богавац, био је и сенатор тридесетих година прошлог века, оставио је једно здање граду Краљеву. На основу тога направљена је

МАГАЗИН 578 25.12.2022. 14
У зграде
очи дана када православни верници славе Светог Николу, најбољи и талентовани ученици средњих школа са територије града Краљева годинама су традиционално добијали једнократну финансијску помоћ из Фондације „Анђелко Савић-Петар Богавац“ која се, по речима градских челика, сматрала једном од најуспешнијих и најстабилнијих јер ни у једном тренутку од оснивања није имала проблема у раду. Последњих година постојања износ је смањиван па је са деветнаест, осамнаест, петнаест и десет и по 2016. био сведен на само осами по хиљада динара са образложењем да је то једини начин да новац добију сви који су испуњавали услове конкурса. Разлог је нађен у чињеници да су средства од закупа локала „Задужбина“ пристизала само првих осам месеци у години након чега је отпочела детаљна реконструкција објекта који је издат другом закупцу. Председник Скупштине града, уједно и председник Скупштине Фонда,најавио је четири пута већи приход 2017. године од кога ће, док трају ра-

Фондација „Анђелко Савић и Петар Богавац“. Као што знате, деценијама уназад, „Задужбина“ је била кафана која се издавала и из тог прихода смо на крају сваке буџетске године делили новац ђацима. Сада је дошло до одређених промена. Објекат је био у јако лошем стању што смо сви ми видели, па је морао да буде реконструисан у складу са правилима која ће да очувају његову аутентичност. Та правила је, наравно, дао Завод за заштиту споменика културе. Он је реконструисан и та зграда данас изгледа неупоредиво боље него пре годину дана, а закупац локала је постао „Лили“. Дуго се расправља да ли закупац треба да се бави искључиво угоститељством, или може да се бави другом делатношћу. Ми можемо само да говоримо о вољи тестатора, дакле Анђелка Савића и његове жене Татије, који ни једног тренутка нису рекли да треба да буде само ресторан. Ми нисмо смели да дозволимо да то буде локал у коме ће се обављати коцкање и нека друга непримерена делатност. Иначе да буде веледрогерија, да буде апотека, сасвим може.

Новац који добијамо у закуп сада је четири пута већи у односу на новац који смо добијали до прошле године,с том разликом што половина тог новца иде за отплату реконструисања које је коштало одређен износ, а половину, када се одбију порези, исплаћујемо деци. С обзиром да је законска регулатива сада измењена фондови као фондови не могу да постоје, али смо рекли следеће. Дакле, новац који се добије од издавања иде у укупну масу буџета, улази у целокупан буџет, а не каже се за шта се наменски троши. Ми смо онда рекли два милиона динара из укупне масе издвајамо, и тај новац одлази деци. Фондација као фондација у појмовном смислу са председником, а то је председник Скупштине, неће имати рачун на који ће директно њима да леже новац,него ће легати на општи рачун и ми ћемо приликом сваког доношења буџета када одборници, који седе ту где ви седите, буду гласали они ће гласати да тај новац добију деца Краљева која су добри ђаци, а слабог материјалног стања. И у предлогу буџета за 2019. годину, који ће

се наћи пред одборницима претпостављам 28. децембра, наћи ће се предлог да два милиона динара иде деци - објаснио је тада градоначелник. Није познато каква је судбина других фондација у држави, и да ли ће све бити укинуте или трансформисане у неки други облик, али се зна да је Градско веће донело одлуку о престанку важења Одлуке о оснивању Фондације „Петар БогавацАнђелко Савић“. Ако би поступање по законским одредбама и могло да се разуме, нема оправдања за одсуство жеље да се, као и претходних двадесет година, на овај дан помену имена оних уз чију је помоћ више од хиљаду младих лакше пребродило један период школовања. И ове године се потврдило да је заборав значајна карактеристика оних који стално подсећају на потребу да се негује култура сећања на догађаје у прошлости као залога сигурније будућности. А та култура је један од повода за подсећање на делове из тестамента Анђелка Савића, све до ове године. - Немајући своје деце, хоћу да се сетим сиромашне децемога родног места

Фото: В. Степић

15

гатство није отргло њихове душе већ су обилато помагали другима, нарочито младима и сиротима. Међу онима који помније прате збивања на локалној политичкој сцени нису изостали различити коментари свега што се дешавало уочи Светог Николе, у највећем броју негативни. Јединствена карактеристика свих указује да је могло бити и другачије и да није било тешко наћи начин да се најбољима ипак додели заслужена помоћ, пре свега зато што су то ипак њихове паре. У неким круговима се помињу и средства из текуће буџетске резерве која су током године дељена готово свакоме које пружио руку према њима. И док критике, коментари и предлози не мањкају,кроз велики број провејава мишљење да кад за нешто постоји воља увек се нађе решење, кад не постоји нађе се оправдање. Ове године оправдање није било потребно неколицини чланова Завичајног друштва „Краљево“ и Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова Србије „Јово Курсула“ да се у понедељак 19. августа појаве испред споменика двојице добротвора и пригодним речима подсете на оно што су учинили за омладину. „Немајући своје деце, хоћу да се сетим сиромашне деце мога родног места Краљева. У другом реду сетићу се изнемоглих стараца и старица у Краљеву о којима се у првом реду брине сама та општина. Кад моја жена Татија умре, све своје имање непокретно припашће Фонду Анђелка Савића трговца и жене му Татије, који ће (се) образовати у Краљеву“. Овим речима је у свом тестаменту наш суграђанин Анђелко Савић завештао своју непокретну имовину 14. септембра 1924. године, граду кога је највше волео, нашем Краљеву. Ево, данас, 98. годинe после упокојења Анђелка Савића, помињемо његово име и жене му Татије, на Никољдан, крсну славу овог краљевачког добротвора. Данас, помињемо и име Петра Богавца, оснивача „Привредне

који

Краље-

Љу-

као

МАГАЗИН 578
16
25.12.2022.
осталог и подсећање на речи нобеловца Иве Андрић записане у „Знаковима поред пута“ у којима истиче да човек вреди
банке“
во и сенатора,
је
имовину
О завештаној
и то је трајало годинама. Откако је Задужбина издата другој фирми нисмо приметили да на овај дан неко долази па смо, негујући традицију задужбинарства,
биша Ристић, Војкан Степић и ја,
представници Завичајног друштва и Друштва „Јово Курсула“, изашли,
Краљева. У другом реду сетићу се изнемоглих стараца и старица у Краљеву о којима се у првом реду брине сама та општина.Кад моја жена Татија умре, све своје имање непокретно припашће Фонду Анђелка Савића,трговца и жене му Татије, који ће се образовати у Краљеву, записано је у тестаменту којим је 14. септембра 1924. године сву непокретну имовину завештао граду кога је највише волео. Деведесет осам година касније уочи крсне славе краљевачког добротвора и ове је изостало помињање његовог и имена супруге Татије. Фондација „Петар Богавац-Анђелко Савић“ основана је у децембру 1997. године са циљем да помаже талентованим ученицима и њиховим родитељима, али и да сачува сећање на двојицу краљевачких добротвора који су своју имовину и богатство завештали младим Краљевчанима. Од оснивања је даривала више од хиљаду ученика краљевачких средњих школа који су сваке године подсећани да памте овај дан и кад постану успешни помогну некоме како би био настављен ланац доброчинства. Као успешан трговац и индустријалац Савић је имао непокретну имовину у Краљеву и Крушевцу и фабрике у Београду. Имовина се из године у годину увећавала, а како није имао потомство одлучио је да након смрти све покретно и непокретно остави општини која би приход од имовине користила за бригу о младима, старима и изнемоглима. Татија Савић је дуго живела, а умрла 1941. године, па је задужбином руковао тадашњи закупац Хотела „Париз“, хотелијер Милан Јовичић.Реактивирањем задужбине испуњена јежеља задужбинара да се сваке године на дан његове крсне славе помене подушје њему и супрузи. Изостало је овог децембра још по што шта, између свеће и рекли неколико речи о
онолико колико је другима потребан. То, и подсећање да се још памти изрека „Добро чини и добру се надај“ допринело је да у Србији буде добротвора чија се доброчинства дуго памте. Такви су у Краљеву били Петар Богавац и Анђелко Савић, веома богати људи чије бокаже др Матијевић. Т.
такође своју
завештао Краљеву.
имовини до
данас, бринула је Фондација „Анђелко Савић - Петар Богавац“ из Краљева и обележавању
његове крсне славе, у настојању да се испуњава жеља из тестамента ових добрих и племенитих Краљевчана. Међутим у задњих неколико година нисмо запазили да се одржава парастос, осим што смо приметили да је обновљена слика Анђелка Савића, без слике жене му Татије на овом спомен обележју.За своје доброчинство и све што су за Краљево учинили, Анђелко Савић са супругом Татијом и Петар Богавац, нека им је хвала, истакао је председник Друштва „Јово Курсула“ др Милан Матијевић уз подсећање на напоре Завичајног друштва „Краљево“да се доследно испуњавају тестаменти задужбинара. Завичајно друштво је својевремено било главни покретач оснивања заједничке фондације Анђелка Савића и Петра Богавца који су своју имовину завештали општини Краљево, Савић ресторан који је назван Задужбина а Петар Богавац раскошну кућу у Улици Цара Лазара која се сматра својеврсним украсом града. Две зграде су у годинама након Другог светског рата користиле различите институције,а од закупнина формиран фонд за помоћ сиромашним ђацима и сиротињи. - Анђелко Савић је 1924. године отишао за Београд а сву своју имовину поклонио општини.Кад је умро подигнут му је споменик са његовом и фотографијом супруге Татије која је овде живеладо краја Другог светског рата, а после тога овластила некадашњегпредседника општине Душана Јовичића да кафану издаје краљевачким угоститељима. Пошто није било приватног угоститељства радња је издавана у закуп овдашњем угоститељском предузећу које је плаћало кирију општини. Од формирања фонда на дан Светог Николе одржавали смо парастос Анђелку Савићу и Петру Богавцу на гробљу
запалили
задужбинарима,
Радовановић
17 Анђелко Савић
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 18
19

конституисања актуелног савеза на којој су чланови упознати са резултатима провере квалитета воде и ваздуха у новембру ове године. Последњи извештај Центра

МАГАЗИН 578 25.12.2022. 20 Разматрање извештаја Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће,
квалитета ваздуха и евалуа-
резултата мерења по правилу су прва тема седница Градског већа
је
и на
од
хигијену
хуману
јавно
потврђује да
током месеца за основни микробиолошки и физичко-хемијски преглед узет сто педесет једанузорак воде из система градског
мреже
сирових
били физичко хемијски исправни. У микробиолошком погледу један је био неисправан, али су након предузимања неопходних
концентрација фенолних материја у реци Ибар и
да у испитаним узорцима, анализираним четири пута спектро-фотометријском методом, њихова количина није прелазила максимално дозвољене - У односу на контролисане параметре према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће, сви узорци бактериолошки и физичко хемијски исправни а један неисправан у микробиолошком погледу. - Вода Ибра без фенолних материја.- Средње двадесетчетворочасовне вредности суспендованих честица ПМ10 петнаест дана изнад грничних на мерном месту Полицијска управа Према последњем извештају о квалитету ваздуха СУСПЕНДОВАНЕ ЧЕСТ
праћењу
цији
једном у месецу. Тако
било
сто четрнаестојпо реду
за
и
екологију Завода за
здравље
је
водовода. Провером је утврђено да су свих сто тридесет осам из
водовода и тринаест узорака
вода са црпних станица, у односу на контролисане параметре према Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће,
мера отклоњени узроци што је допринело да се поправи стање. У истом периоду једном недељно је проверавана
утврђено

ТИЦЕ ПОНОВО ПРЕТЕ

вредности прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. На основу извршених анализа, и стручног разматрања, изведен је закључак да је вода за пиће из мреже градског водовода у новембру била хигијенски исправна. Оцењивање квалитета ваздуха врши се применом критеријума за одређивање концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида, индекса црног дима, суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5, укупних таложних материја и тешких метала у њима, а подручја на којима се спроводи мониторинг су централна урбана зона и насеље Рибница. Извештај Завода за јавно здравље потврђују да су средње двадесетчетворочасовне вредности сумпордиоксида биле испод граничних и толерантних на свим мерним местима дефинисаним програмом мониторинга, а азотдиоксида изнад гра-

ничних током једног дана на мерном месту Пљакин шанац. У истом периоду средње двадесетчетворочасовне вредности индекса црног дима биле су испод максимално дозвољених на мерним местима Завод за јавно здравље и Пљакин шанац, а изнад на мерном месту Скупштина града пет и Рибница један дан. Средње двадесетчетворочасовне вредности суспендованих честица ПМ10 су мерене на мерном месту Полицијска управа, а резултати мерења потврђују да су петнаест дана биле изнад граничних.Мерењем је утврђено да су испод граничних билевредности тешких метала из фракције ПМ10, олова, кадмијума, арсена и никла,а испод максимално дозвољених четири стотине педесет милиграма по кубном метру и вредности таложних материја На основу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за монито-

ринг и захтевима квалитета ваздуха, мониторинг параметара суспендованих честица ПМ2,5 врши се током најмање једне календарске године при чему се из измерених вредности рачуна средња годишња вредност и пореди са граничном и толерантном. Тако добијени резултати користе се за израчунавање просечног индикатора изложености овим суспендованим честицама у урбаном подручју. Према истој уредби дефинисан је просечан индикатор изложености, изражен у микрограмима по кубном метру, који се оцењује као просечна годишња концентрација заснована на резултату мерења из три узастопне календарске године, који служи за процену степена остваривости националног циља за смањење изложености популације суспендованим честицама ПМ2,5. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

21

стровањемпутеммобилнеапликације „Узмирачунипобеди“, којујеразвила ПорескауправаСрбије.

МАГАЗИН 578
22 В
Апликација је већдоступнауGoo-
стичу
децембра. Пропозицијама је утврђено право на учешће у наградној игри саморачуна којисадржеQРкод, апосебном
учесникможедарегиструјенеограниченибројрачуна. Укупнинаграднифондсастоји се од десетстановауБеограду, укупневредностиодскоромилион и седам стотина хиљада евра, до окончања наградне игре предвиђенојепетјавнихизвлачењауемисијикојаћенаПрвомпрограмуРадио-телевизије Србије битиемитованауживосуботомод18 сати, а усвакојће бити додељенапо двастана. Правоучешћаупрвом, и свакомнаредном, извлачењуимаће - Првикругновог циклуса наградне игре од12. јануарадо25. фебруара наредне године. - Уместослањафискалнихрачунауковертама, право учешћасе остварујерегистровањемпутеммобилнеапликације- Није прописанаминималнавредностпасвакиучесникможедарегиструје неограниченибројрачуна. - До окончања наградне игре петјавних извлачењауемисијинаПрвомпрограмуРадио-телевизије Србије уживосуботомод18 сати Нови циклус наградне игре са фискалним рачунима УЗМИ РАЧУН
25.12.2022.
ладаРепубликеСрбије, узподршкуНационалне алијансе за локални економски развој, током нареднегодине организујеновициклуснаграднеигре„Узмирачунипобеди“. Првикругтрајаћеод12. јануара до25. фебруара2023, ауместослања фискалнихрачунауковертама, грађанићеправоучешћаостваритиреги-
gle Play иAppleпродавницама, аправо на извлачење
рачуни скенирани одсуботе24.
повољношћу оцењује се важнановина по којој свакиможедабудедобитни. Разлог се огледа у потврди да није прописанаминималнавредностпасваки

Н И ПОБЕДИ

фискалнирачуниунетидо подневана данизвлачења а оникојибудурегистрованинаконтога, илинебудуизвучени, имајуправоучешћаунаредном извлачењу. Уз све то, свирачуникоји небудудобитниуовомкругунаградне игре, бићеуконкуренцијизанаградуу другомудругојполовинигодине. Правоучешћау наградној игри имајусвипунолетниграђанисапребивалиштемилиборавиштемуСрбији, под условом да се региструју кроз процедуру која је врло једноставна. Први корак је преузимањеиинсталирање апликације, након чега је потребнода сенаправикорисничкиналог који садржи бројмобилногтелефона, имеи презиме, место, адресуибројличне карте. Осим тога потребно је означити пољакојапотврђујудајеречопунолетнојособикојаприхватаправиланаграднеигреиприватности. Након кликанадугме„Регистрација“, учесник ћенабројмобилногтелефонадобити

СМСпорукусакодомчијим се уносом уапликацијузавршавакреирањепрофила. Поредсвог, грађанин уапликацијиможедаотворијошчетири налогазачлановесвојепородицешто ћестаријим, идругимлицимакојима јепотребнапомоћсновомтехнологијом, омогућити даучествујуунаграднојигри.

Свакифискалнирачун, безобзира наизнос, можедабудерегистровану апликацијинадваначина– једноставнимскенирањемQРкодаилиручним уношењемПФРбројаиПФРвремена, којисуотиснутинадоњојполовини. У процедури скенирања важнојеобратитипажњунаврстурачуна„Прометпродаја“ што потврђује ознакау горњемделу, изнадспискакупљених производаилиуслуга. По окончању овог дела апликацијаћеучесникупослатиобавештењедалијеуспешно унеорачунинећедозвољаватирегистрацијуистогвишепута. Сем тога, уче-

сницићепутем апликације моћида оствареувидусвескениранерачуне, па неће морати да ихчувајуупапирном облику. Засвакиуспешноскенираниили ручноунетирачун, учесницићедобијатијединственикодкојисесастојиод двасловаишестбројева, уместоковератаизбазенауновојнаграднојигри бићеизвлаченикодови, а додобитног ћесе, устудијуРадио-телевизијеСрбије,

23
бубњаДржавнелутријеСрбије. Свапитањаонаграднојигриграђанићемоћидапоставеконтактцентру којићеводитиНационална алијанса за локални економски развој, путемелектронске поште на адресуkontakt@uzmiracun.rs,a најважнијеинформације о„порескојлутрији“ исузбијањусиве економијеће, као и до сада, битидоступненанационалномпорталу www.uzmiracun.rs. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић
долазитиизвлачењемкуглицаиз
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 24 - Укупно 6.690.887 становника за 595.975 мање него 2011. - Ако се изузме Београд где је пописано 26.123 становника више, тренд смањења броја подједнако присутан у свим регионима Србије. - Грађани Србије имају 3.628.175 станова што је за 396.244 више у односу напопис обављен 2011. године. - На територији града Краљева пописан 111.491 становник, 40.240 домаћинстава и 58.682 стана. -Коначни резултати пописа биће публиковани сукцесивно, од априла наредне до јуна 2024. године Према првим резултатима пописа становништва ПОТВРЂЕНЕ ПЕСИМИ

ИСТИЧКЕ ПРОГНОЗЕ

25 П
структури домаћинстава и породица и стамбеном фонду.Прикупљени подаци се оцењују изузетно значајним за оцену тренутног стања, али и за будуће планирање и доношење различитих стратегија на националном и локалном нивоу. Најзначајнија разлика пописа у односу на друга статистичка истраживања огледа се у прикупљању података до најнижег територијалног нивоа о специфичним групама становништва значајни за годишње процене броја становника, пројекције броја и основних структура за дужи период, обезбеђивање оквира за истраживања која се спроводе на бази узорка, анализу и оцену стања у економском и друштвеном развоју земље,анализу демографске ситуације и миграционих токова. Значају се додају израда и мерење успешности реализације стратегија,
опис становништва, домаћинстава и станова, по садржају и обиму, представља најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се на сваких десет година спроводи у скоро свим земљама света. То је прилика да се обезбеде потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној, полној, образовној и брачној структури, о економској активности,

25.12.2022.

инвестиционих и развојних планова на државном и локалном нивоу, остваривање права припадника националних мањина која прoистичу из појединих закона, дефинисање степена урбанизације и израда типологије руралних и урбаних подручја и других типологија, заштита животне средине и израда извештаја за потребе међународних институција. Последњим пописом становништва обухваћени су држављани Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем у земљи и привременим боравиштем у иностранству, стално настањени странци и они којима је одобрен привремени боравак, као и друга лица која у време спровођења пописа бораве на територији Србије. У укупно пописана укључена су и привремено присутна лица која су пописана два пута, једном у месту у којем

живи њихово домаћинство а други пут у месту у коме се школују или раде, као

и лица одсутна из места становања која су у критичном моменту боравила у иностранству, без обзира на дужину одсуства. Податак о броју пописаних становника изведен је у складу са концептом „уобичајеног становништва“, према којем се лице сматра становником оног места у којем сâмо, или са члановима домаћинства,уобичајено проводи дневни одмор.У складу са дефиницијом уобичајеног места становања, у укупно становништво одређеног места укључују се - лица која у том месту живе непрекидно најмање дванаест месеци пре пописа, као илица која у том месту живе краће од овог периода с намером да у њему остану најмање годину дана. Према првим резултатима које је

током минуле недеље објавио Републики завод за статистику у Србији живи 6.690.887 становника, а пописом су прикупљени и подаци о 2.520.854 домаћинстава и 3.628.175 станова. Попис је спроведен у периоду од 1. до 31. октобра ове године, у неколико већих градова теренско прикупљање података продужено до 7. новембра, а грађанима који, из било ког разлога, нису пописани омогућено телефонско пописивање до 17. новембра. С обзиром на сврху пописа становништва, да обезбеди свеобухватну слику целе популације, у складу са позитивном међународном праксом, база података добијена директним пописивањем допуњена је подацима из административних евиденција. Први резултати пописа садрже основне податке о укупном броју пописаних лица, становника, домаћин-

МАГАЗИН 578
26

стању

30. септембра, а подложни су променама током статистичке обраде података. Из Републичког завода за статистику стиже потврда да ће коначни резултати пописа, који није обављен на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, бити публиковани сукцесивно, од априла наредне до јуна 2024. године. Међу укупно пописаних 6.869.504 лица је 6.472.570 становника што,са 218.317 допуњених из административних извора,чини укупно 6.690.887 становника. Поређење са укупним бројем становника по попису из 2011. године сведочи да у Србији живи 595.975 становника мање а тренд смањења је, ако се изузме Београд где је пописано 26.123 становника више, подједнако присутан у свим регионима Србије. Становништво Србије распоређено је

у 2.530.854 домаћинства што је у односу на 2011. више за 32.968, а пораст је видљив у свим деловима сем на простору Војводине и Региона Јужне и источне Србије. Грађани Србије имају 3.628.175 станова што је за 396.244 више у односу напопис обављен 2011. године. Према резултатима пописа на простору Рашког управног округа је међу 316.144 лица 289.556 становника што са 10.108 додатих из административних извора чини укупно 299.664. Становништво је распоређено у 100.779 домаћинстава и 143.511 станова. Увид у ситуацију на територији града Краљева сведочи о попису 111.680 лица и 108.207 становника што са 3.284 додатих из административних извора чини укупно 111.491особа. На овој територији пописано је 40.240 домаћинстава и 58.682 стана.

Пописом су обухваћени настањени и ненастањени станови, станови који се користе за одмор и рекреацију или у време сезонских радова у пољопривреди, као и они који се у потпуности користе за обављање неке делатности. Нису обухваћени станови у власништву страних држава, станови у изградњи у које још није дозвољено усељавање, станови који се у целини користе за смештај пољопривредног оруђа, пољопривредних производа и огрева, као и станови који су исељени ради рушења због изградње нових објеката, или су дотрајали. Укупан број односи се на све пописане станове, без обзира да ли у њима неко живи или се користи за друге намене, а у укупном броју нису садржани колективни станови, просторије настањене из нужде и настањене пословне просторије. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

27 става
и станова, према
на дан
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 28
29
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 30 Унизу догађаја на које се сваке године скреће пажња јавности је и Светски дан земљишта који почетком децембра обележава Агенција за заштиту животне средине. Последња прилика за то био је регионални скупу Београду у организацији регионалне канцеларије Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду за Европу и Централну Азију. Светски дан земљишта се обележава са циљем подизања пажње на важност здравог земљишта и промовисање одрживог управљања земљишним ресурсима, а овогодишњи под слоганом „Земљиште, где храна настаје“. Једним од главних процеса деградације оцењенје губитак хранљивих материја у земљишту који је на глобалном нивоу препознат као један од најкритичнијих проблема за сигурност хране и одрживост пољопривредне производње широм света.У Организацији Уједињених нација за храну и пољопривредуакценат стављају на податке који показују да је трећина земљишта на свету већ деградирана различитим -Трећина земљишта на свету већ деградирана различитим процесима деградације, а скоро половина оног које се користи у пољопривреди умерено или озбиљно погођено овом претњом. - Деведесет пет одсто хране долази, или је непосредно везано, за земљиште. - Пољопривредна производња ће морати да се повећа за шездесет процената како би 2050. године задовољила глобалну потражњу за храном Упозорење Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду ЗЕМЉИШТЕ, ГДЕ

ХРАНА НАСТАЈЕ

процесима деградације, а скоро половина оног које се користи у пољопривреди умерено или озбиљно погођено овом претњом. У ситуацији кад деведесет пет одсто хране долази, или је непосредно везано, за земљиште, неопходним се сматра предузимање хитних акција усмерених ка заштити овог практично необновљивог природног ресурса. На Светски дан земљишта јавности је упућена порука о значају важности заштите земљишта у светлу чињенице да ће пољопривредна производња морати да се повећа за шездесет процената како би 2050.године задовољила глобалну потражњу за храном. Стручњаци указују на могућност да

овог

представила најновије информације и податке о стању земљишта, планове и будуће иницијативе на тему заштите уз подсећање да интензивно ради на спровођењу циљева Зелене агенде у овој области који се односе на успостављање регионалног партнерства за земљиште. То је основ очекивања да допринесе побољшању доступности података, информација, унапређењу методологија и спровођењу пракси одрживог коришћења земљишта. Т. Радовановић

ја

31
Е
управљањем зе-
педесет
хране, али и да би чак половина кућног отпада могла да се компостира и користи за побољшање квалитета земљишта. Забрињавајуће околности
за
подизања свести о ризику од загађења земљишта чији су главни извор људске активности. Ово је посебно
важна
се
ресурсима и значај сарадње сектора пољопривреде и заштите животне средине у циљу постизања постављених циљева на глобалном, регионалном
се одрживим
мљиштем произведе до
осам одсто више
су повод
неопходност
значајно кад се зна колико је
улога земљиште за очување здравља људи и животне средине, па
и стављање његове заштите на политичку сцену сматра основом за гарантовану доступност овог ресурса у будућности. Агенција за заштиту животне средине уз подршку Организације Уједињених нација за храну и пољопривреду обележава Светски дан земљишта са циљем да скрене пажњу на његов значај,одрживо управљање земљишним
и на националном нивоу.У духу
партнерства и јачања сарадње,Агенци-
је
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 32
33

штите, промоција здравља и примарна здравствена превенција се оцењују као приоритетне области за промотивно де-

развијено партнерство између заједнице и здравственог сектора, што у овој области има посебан значај. Једним од најважнијих циљева промоције здравља оцењује се стварање снажног партнерства између здравственог сектора

Промоција здравља је концепт заснован на тежњи да се унапреди повезаност људи и околине у којој живе, с акцентом на одговорност поједи-
за сопствено здравље, и утицаја фактора друштвене и природне средине на здравље целокупне друштвене зајед-
Кроз концепт јавне здравствене
ловање у локалној заједници. Промоција здравља обухвата сарадњу више државних сектора и научних дисциплина,
нaца и чланова друштвене заједнице којим се обезбеђује заједнички приступ сагледавању и идентификовању потреба, решавању здравствених проМАГАЗИН 578 25.12.2022. 34 -Календарску годину на измаку и активности у промоцији здравља Завод за јавно здравље Краљево завршио доделом награда најуспешнијим учесницима на конкурсу које Институт за јавно здравље Србије традиционално расписује на неколико значајних тема из Календара јавног здравља, здравље уста и зуба правилна исхрана и подршка дојењу као најоптималнијем начину исхране новорођенчади и одојчади Признања учесницима три конкурса РЕЧЈУ И СЛИКОМ О З
нице.
за-

НАЧАЈНИМ ТЕМАМА

блема и пружају услуге и помоћ онима којима су оне најпотребније, односно припадницима социјалних група посебно подложних болестима. Посебну улогу у овом процесу има Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут са мрежом института и завода међу којима је и Завод за јавно здравље Краљево који покрива територију града Краљева и општина Рашка и Врњачка Бања. Календарску годину на измаку и активности у промоцији здравља Завод је завршио доделом награда најуспешнијим учесницима на конкурсу које Институт за јавно здравље Србије традиционално расписује са мрежом института и завода на неколико значајних тема из Календара јавног здравља. Специфична епидемиолошка ситуација по-

следњих година, изазвана епидемијом корона вируса, основни је разлога да конкурс и ове године буде расписан истовремено на три значајне теме које се односе на здравље уста и зуба правилну исхрану и подршку дојењу као најоптималнијем начину исхране новорођенчади и одојчади. Конкурс је био прилика да деца предшколског и основношколског узраста речју и сликом изразе разми-

Краљево и околину почетком новембра 2010. године, била је прилика да се упуте речи захвалности свим учесницима,њиховим васпитачи-

ма, учитељима, наставницима и родитељима,на дугогодишњој плодној сарадњи и доприносу активностима на промоцији здравља. Посебно значајним у том процесу оцењен је рад са најзначајнијом циљном групом у коју су сврстани корисници услуга предшколских установа и ученици основних школа. У Заводу за јавно здравље потврђују да је велики број квалитетних радова из свих категорија учесника значајан изазов за чланове жиријакоји имају одговорну улогу у процесу одабира најбољих. Таквих је ове године тридесет четворо, по три у свакој категорији, чији ће радови бити послати Институту за јавно здравље Србије на даље оцењивање и процену који заслужује да буду искоришћен на промотивном материјалу за наредну годину. Посебан нагласак стављен је на по-

35
после
оштећења старе
ји
шљање на значајне теме из ових области. Пригодна свечаност у новим просторијама, у које су службе Завода враћене
десетогодишњег одсуства због
зграде у земљотресу ко-
је погодио

тарац“, и Ларе Гркајац

диновић из школе „4. краљевачки батаљон“. Основци су имали прилику да се огледају и у способности да речима одговоре на задату тему,а то су најбоље учинили Ирина Романић из Основне школе „Светозар Марковић“, ученица Основне школе „4. краљевачки батаљон“ Јана Богавац и Ива Миленковић из школе „Јосиф Панчић“Брвеник у општини Рашка. Конкурс на тему „Чувам своје зубепоносим се осмехом“расписан

поводом

датак да по неко дете са подручјаКраљева, Врњачке Бање и Рашке сваке године буде награђено од стране Института за јавно здравље,а рад буде коришћен за промоцију неке од тема из Календара јавног здравља.Сем поделе признања пригодна свечаност је била прилика да се из литерарних радова сазна нешто више о начину размиљшања најмлађих на озбиљне теме везане за промоцију здравља. Конкурс на тему „Правилна исхрана = здравље“расписан је поводом Светског дана хране који се обележава 16. октобра, а жири Завода за јавно здравље проценио је да се међу децом предшколског узраста и млађој, старости између три и шест година, издвајају ликовни
Хелене
из
је
Недеље здравља уста и
најмлађих на даље оцењивање биће послати радови радови
и Тихане Димитријевић
радови МАГАЗИН 578 25.12.2022. 36
Каличанин и Сташе Кузмановић,
краљевачих вртића „Бамби“и
„Поле-
из Предшколске установе „Весело детињство“у Баљевцу. У категорија ученика нижих разреда основних школа награђени су радови ученика Основне школе „Светозар Марковић“Михајла Доламића, Кристијана Радељака из школе „4. краљевачки батаљон“и Ведране Ђуровић ученице Основне школе „Бранко Радичевић из Вранеша у општини Врњачка Бања. Најбоље рангираним међу старијимосновношколцима оцењени су радови Валентине Дукић из Основне школе „Свети Сава“и Новака Ђоковића и Соње Вука-
зуба, а у категорији
Вука Качаревића
из краље-

из школе „Светозар Марковић“и Емилији Павловић ученици школе „4 краљевачки батаљон“. Жири за оцену радова потврдио је апсолутни примат основаца школе „4. краљевачки батаљон“ у категорији ликовних радова ученика виших разреда основних школа, па су награде припале Сетфану Ђукановићу, Кристини Раковић и Милошу Јоси-

фљевићу. Кроз литерарне радове на задату тему најбоље су одговорили ученик Основне школе „Светозар Марковић“ Петар Гаћеша, школе „4. краљевачки батаљон“ Сташа Вукадиновић и првак издвојеног одељења баљевачке Основне школе „Јосиф Панчић“ у Брвенику Симон Секулић. Национална недеља дојења је повод за позив најмлађима да ликовним и литерарним радовима изразе размишљање на тему „Подржи дојење! мајчино млеко - најбља храна“. Међу предшколцима најбољим су оцењени радови Нине Остојић и Александра Рашовића из краљевачких вртића „Ратарска капија“ и „Младост“ иМирка Кошанинаиз Пред-

школске установе у Рашки. Краљевчани су били најбољи међу ауторима ликовних радова ученика нижих разреда основних школа. Миња Ђорђевић и Јана Косовац су ученице основне школе „Светозар Марковић“, Нађа Пандрц школе„Чибуковачки партизани“, а укатегорији старијих основаца нагађен је рад матуранткиње Основне школе „Бранко Радичевић“из Витковца Нађе Никашиновић.

37 вачког вртића „Бамби“, МитрeПремовић и Припремно предшколске групе Вртића „Весело детињство“Баљевац и Тихане Димитријевић у школи „4. краљевачки батаљон“. У категорији ученика нижих разред основних школа најбољим су оцењени ликовни радови Дијане Радисављевић и Теодоре Јовановић
ЛистунаграђенихзатварајуЛазар Крунић, ЧарнаПарезановићиДуњаДабижљевићизшкола„IV краљевачкибатаљон“,„СветозарМарковић“ и„Вук Караџић“. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 38 Пројекцијом филма Зона Замфирова, пред за то време рекордним бројем гледалаца, 14. децембра пре тачно двадесет година,окончана је вишемесечна неизвесност љубитеља филмске уметности у Краљеву. Сви они су током скоро пола године морали да се задовоље обећањима о новом лику биоскопа који је на овом месту, са променљивим успехом, радио од почетка шездесетих година прошлог века. У дугом периоду након прве пројекције у новом амбијенту биоскопска дворана је била испуњена до последњег места што сведочи о задовољству љубитеља седме уметности условима какве је пружао у то време најмодернији биоскоп у земљи. Радови на реконструкцији почели су првог дана јула исте године након формирања новог предузећа Мултимедијални центар „Кварт“ насталог од дотадашњих Сити центар и Грађевинар инвест. Од тада до данас град је богатији за двадесет генерација становника који, колико и бар толико пре њих, не памте у каквим су условима организоване филмске пројекције у овом објекту.Да виде како је изгледало, а онима који се слабије сећају да освеже памћење, са неколико фотографија помаже Краљевски МагазИН. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић Две деценије Мултимедијалног центра ОД „ИБРА“ Д - После шест месеци интензивних радова, и улагање значајних материјалних средстава, Краљево пре пуне две деценије добило најмодернији биоскоп у земљи

О „КВАРТА“

39
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 40
41
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 42
43
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 44
45
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 46
47
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 48
49
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 50

Аватар: Пут воде Наставак култног филма из 2009. године поново осликава свет планете Пандора, враћајући нас На’ви народу, а главне ликове и овај пут тумаче Сем Вортингтон и Зои Салдана. „Аватар: пут воде“ приказује породицу Сали, коју уз Џејка и Нејтири чине и њихова деца, прати невоље са којима се сусрећу и путеве којима пролазе како би сачували једни друге, осврће се на битке које

приказује до 28.

јама

почињу у

На репертоару Биоскопа “Кварт” 51 Меда са севера: Краљевска авантура Злобни археолог по имену Декстер украо је древни кинески артефакт. Уз помоћ својих пријатеља Леминга, Норм мора да одржи дату реч и крене на путовање широм света како би помогао у проналажењу артефакта за народ Кине. Анимирана породична
2Д формату траје тачно
стала је
Мелтбија према сценарију
сали
ер. Водеће
Ендрју
авантура у воде у нади како би преживели и на трагедије које су их задесиле. Акциону научно-фантастичну авантуру у 2Д формату, која траје десет минута дуже од три сата, Џејмс Камерон је режирао према сценарију који је написао са Риком Џефом и Амандом Силвер. Поред Ворингтона и Салдане водеће улоге тумаче Сигурни Вивер, Стивен Ленг и Клиф Кертис. Филм се приказује до среде 28. децембра, а пројекције почињу у 20 сати.
сат и по,а на-
у режији Ричарда Фина и Тима
који су напи-
Дин Стефан, Дани и Стивен Алити-
улоге тумаче Ален Мериот,
Тот и Брајан Добсон,
а филм се
децембра у пројекци-
које
18 сати.
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 52 Не ха већ и о Коалиционе владавине су „пло као истополни бракови!
53 апсити, само оне што су крали; оне, што су крађе „прописали“! одне“, „Ситна риба“ увек је била, плен „крупних сомова“!
МАГАЗИН 578
54 www.minjina-kuhinjica.com
25.12.2022.

ОРАШЧИЋИ

Потребно: 200 гмаслаца/ посногмаргарина 120 гшећераупраху 1 кашикаДрEткерАромеваниле 300 гбрашна, мекоТ400 30 гДрEткерГустина 1 кашичицаДр. ОеткерПрашказа пециво 15 гДрEткерКакаопраха 60 гмлевенихораха 50 млхладневоде Усудсипајтемаслацилипосни маргаринакоправитепоснеколачеи шећерупраху. Миксеромумутите. Посебносјединитебрашно, прашак запециво, густин, какаоимлевене орахе. Додајтеумућеноммаслацуи уздодатакводеизмиксајтесмесу. Смесуподелитенадвадела, увијтеу стречфолијуиликесеипребацитеу фрижидерна30 минута.

Наконтогвременаизвадитепрви деосмесе, направитекуглицеоднеких6гиутиснитеулименекалупе. Пецитена180 °Цоко12-14 минута зависноодвашерерне.

Калупеизвадитеизрернеиоставитепарминутадасепрохладеаондаихокрените, лупитеоплехи колачћеиспасти.

Оддругесмесеистоправитекуглице, алимање, око3-4г. Стављајтеу загрејанапаратипеците2-3 минута. Колачефилујтекремомпожељи. Акоправитепоснеколаче, користите посникремипоснимаргарин.

Бројколача: око70-75 Времеприпреме: 120 минута

КалупесамнабавилакодСветпосластичара, аапараткупилауЛидлу уМађарскојпремногогодина.

Из Мињине кухињице
55
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 56 Црвена звезда - ЖКК Краљево Данас у 19,00
57
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 58 Таково - Рибница 2:3
59
МАГАЗИН 578 25.12.2022. 60 Слога - ГГД Шончур 95:94
61

25. децембар

350 —Римски цар Констанције II у Наису (данашњем Нишу) натерао узурпатора Ветраниона да се одрекне царског положаја и затим га конфинирао на имање у Прусу у Малој Азији. 800 —Папа Лав III у Риму крунисао франачког владара Карла Великог за римског цара. Карлово царско крунисање сматра се за почетак Светог римског царства (немачке народности) које ће постојати све до 1806. године. 1000 —Крунисан први угарски хришћански краљ Стефан I Угарски. 1066 —У Вестминстерској опатији у Лондону нормански војвода Вилијам I, освајач крунисан за краља Енглеске пошто је код Хејстингса потукао војску Харолда II, последњег саксонског краља. Од 1070, када је Вилијам освојио целу земљу, Нормани почели да се стапају с покореним Англо-сасима у енглеску нацију.

1741 —Шведски физичар Андерс Целзијус објавио скалу од 100 степени за мерење температуре.

1745 —У Дрездену потписан мировни уговор којим је окончан Шлески рат Аустрије и Пруске. 1914 —У Првом светском рату на Западном фронту ступило на снагу незванично „божићно примирје“ када су британски и немачки војници обуставили паљбу, изашли из ровова и срели се на „ничијој земљи“.

1926 —Јапански регент, принц Хирохито, наследио престо Јапана после смрти оца цара Јошихита. Хирохито умро 1989.

1932 —Британски краљ Џорџ V упутио први пут божићну поруку нацији преко радио-таласа.

1941 —Јапанска армија у Другом

светском рату окупирала Хонгконг после 17 дана опсаде. 1942 —Немци у Београду стрељали српског композитора, диригента и музиколога Војислава Вучковића, професора музичке школе „Станковић“ и диригента Београдске филхармоније, сарадника многих листова и часописа, једног од покретача и главних уредника „Недељних информативних новина“.

1973 —Највећи дневни тираж новина “Политика“

1974 —Циклон готово уништио аустралијски град Дарвин.

1979 —Совјетске трупе ушле у Авганистан, у првој војној интервенцији СССР ван Варшавског пакта, да би подржале владу Бабрака Кармала. У рату, из којег се повукао после 10 година, СССР изгубио 27.000 војника. 1991 —Михаил Горбачов поднео оставку на место председника Совјетског Савеза и предао дужност Борису Јељцину. 1997 —На Куби, први пут после три деценије, јавно прослављен Божић. Председник Фидел Кастро прогласио тај дан празником у част папе, који је у јануару 1998. посетио Кубу. 2000 —У пожару у једној дискотеци у кинеском граду Љаојангу живот изгубило 311 људи. 2001 —Више од 540 људи погинуло у сукобима побуњеника и војске Бурундија приликом заузимања побуњеничког уточишта у шуми Тенга у близини главног града Буџумбуре. 2003 —У атентату на пакистанског председника Первеза Мушарафа у Равалпиндију најмање 14 пролазника погинуло, а 46 повређено. 2016. - Руски авион Ту-154 са 92 путника и чланова посаде пао је у Црно море; нико није преживео.

26. децембар

1351 —У току рата између Хабсбурговаца и Швајцараца грађани Цириха су победили у бици код Детвила против војске Хабсбурговаца и њихових савезника.

1805 —Француска и Аустрија потписале, у Пожуну, (Братислава) мировни уговор, после Наполеонове победе у бици код Аустерлица, којим је Француска добила Венецију, Истру без Трста, Далмацију и Боку которску и учврстила своју позицију у Европи. Одредбе споразума поништене су 1814.

МАГАЗИН 578 25.12.2022. 62
ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 25. И 31. ДЕЦЕМБРА

на Бечком конгресу.

1825 —У Санкт Петербургу, на дан полагања заклетве новом цару Николају I избила је побуна декабриста, противника царизма у Русији. 1874 —Феликс де Блохаузен постао премијер Луксембурга. 1898 —Пјер и Марија Кири открили први радиоактивни хемијски елемент и назвали га радијум. 1908 —Американац Џек Џонсон је победом над Канађанином Томијем Барнсом постао први црни боксер првак света у тешкој категорији. 1922 —Вођа Октобарске револуције Владимир Илич Лењин завршио први део свог „Писма конгресу“, касније познатог као “Лењинов тестамент”, у којем је позвао комунисте да сачувају јединство партије и предложио реформе. У другом делу „тестамента“, који је написао 4. јануара 1923. Лењин је сугерисао да Стаљин буде смењен са места генералног секретара Комунистичке партије.

1941 —Суочен с напредовањем јапанских снага у Другом светском рату ка Манили, амерички генерал Даглас Макартур прогласио је филипинску престоницу “отвореним градом”. Упркос томе у Манили су 1941, 1942. и 1945. вођене тешке борбе америчких и јапанских јединица, током којих су порушени многи делови града. 1943 —Британска Краљевска ратна морнарица је у Другом светском рату потопила “Шарнхорст”. 1968 —У Савезној народној скупштини усвојени су амандмани на Устав СФР Југославије, којима се шири аутономија покрајина и оне добијају статус сличан републикама. Покрајине су добиле покрајински Уставни закон, чиме је отворен пут готово потпуно самосталној законској, извршној и судској власти. Покрајини Косово и Метохија уведен је назив Косово.

1971 —У знак протеста због америчког ангажовања у Вијетнаму, 16 америчких ратних ветерана Вијетнамског рата окупирало је Статуу слободе у њујоршкој луци.

1975 —Летом на линији МоскваАлма Ата, Тупољев Ту-144 је постао први суперсонични авион у свету у редовном саобраћају. 1989 —Румунски Фронт националног спаса наименовао нову владу с Јоном Илијескуом на челу, дан после погубљења Николае Чаушескуа. 1990 —Скупштина Словеније прогласила самосталност те републике, након плебисцита 23. децембра на коме се 86 одсто гласача изјаснило за независну словеначку државу. 1991 —У Алжиру су одржани први вишепартијски парламентарни избори од стицања независности од Француске 1962. 1994 —Нападом командоса на отети француски путнички авион на аеродрому у Марсељу ослобођено је 239 путника и чланова посаде које су исламски терористи држали као таоце после отмице 24. децембра у Алжиру. Командоси су убили сву четворицу терориста. 1998 —Бивши лидери Црвених Кмера Кије Сампан и Нуон Чеа предали су се камбоџанској влади. За време

режима Црвених Кмера средином седамдесетих година 20. века у Камбоџи је убијено или је умрло од глади и болести 1,7 милиона људи.

1998 —Српске снаге безбедности на Космету почеле су напад на подручју места Подујево, након што је у селу Обранџе убијен један Србин.

2000 —У пожару у дискотеци у кинеском граду Лиојангу живот је изгубило 311 људи.

2001 —Израелски министар одбране Бенџамин Бен-Елизер изабран је за председника Лабуристичке партије.

2003 —У земљотресу јачине 6,3 степена Рихтерове скале који је погодио ирански град Бам, погинуло је око 30.000 људи.

27. децембар

1831 —Енглески природњак Чарлс Дарвин испловио бродом „Бигл“ из Плимута. 1882 —Указом краља Милана Обреновића о одобрењу Трговинског споразума и Конзуларне конвенције са САД, успостављени дипломатски односи Србије и САД. 1927 —Један од вођа Октобарске револуције и први шеф совјетске дипломатије Лав Троцки искључен из Комунистичке партије пошто је у политичким сукобима победила фракција Јосифа Стаљина. Троцки потом протеран из Совјетског Савеза и убијен у Мексику 1940. по Стаљиновом налогу.

1945 —У Вашингтону основан Међународни монетарни фонд.

1945 —Кореја подељена на две државе - Северну и Јужну Кореју.

1948 —Власти Мађарске ухапсиле римокатоличког кардинала Јожефа Миндсентија због антикомунистичког деловања.

1949 —Холандска краљица Јулијана потписала документ којим је Индонезија добила независност после више од три века холандске колонијалне управе. 1956 —Флота УН почела чишћење Суецког канала који су Египћани онеспособили током Суецког рата, потопивши у њему већи број бродова.

63

1969 —Либија, Судан и Уједињена Арапска Република су постигли договор о стварању војног, политичког и

1972 —Аустралија обуставила војну помоћ Јужном Вијетнаму и тиме окончала учешће у Вијетнамском рату. 1979 —Совјетски војници су заузели Таџбегову палату изван Кабула и убили авганистанског председника Хафизулу Амина и елиминисали његову елитну гарду. 1985 —У истовременим нападима палестинских терориста на путнике испред шалтера израелске авиокомпаније „Ел Ал“ на аеродромима у Риму и Бечу убијено 16 људи, међу њима и један нападач, а повређено више од 100.

1989 —Египат и Сирија после 12 година прекида обновили пуне дипломатске односе.

1995 —Француска извршила пету у серији нуклеарних проба у Јужном Пацифику, што је изазвало осуде широм света.

1996 —У Руанди почело прво суђење за геноцид учесницима масакра над 800.000 припадника племена Тутси 1994.

1996 —Бивши премијер Шпаније Фелипе Гонзалес саопштио да је Комисија ОЕБСа утврдила да је коалиција „Заједно“ победила на локалним изборима у 13 градова у Србији и у девет београдских општина. Протести грађана у Србији, који су тражили признавање изборних резултата, настављени упркос интервенцији полиције. 1998 —На северу Косова, после краткотрајног примирја, обновљени сукоби српских снага безбедности и косовских Албанаца. 1998 —Ирак саопштио да не признаје зоне забрањеног лета које је после Заливског рата 1991. Запад успоставио зону изнад севера и југа

2001 —На општим изборима у Замбији, трећим општим изборима у тој земљи од стицања независности, гласачи сатима чекали да гласају. 2007 —Бивша пакистанска премијерка Беназир Буто убијена је у терористичком нападу у Равалпиндију, Пакистан.

28. децембар 457 —Мајоријан је крунисан за цара Западног римског царства и признат од папе Лава I. 484 —Аларих II је наследио свог оца Еуриха као краљ Визигота. 1065 —Освећена је Вестминстерска палата, која је грађена у периоду од 1045. до 1050. по налогу краља Едварда Исповедника. 1768 —Таксин Велики је крунисан за краља новоуспостављеног краљевства Тхонбури.

1836 —Шпанија признала независност Мексика, који су шпански конкистадори освојили 1526, разоривши државу Астека.

1846 —Ајова је постала 29. савезна држава САД.

1869 —Вилијем Семпл из Охаја патентирао жвакаћу гуму.

1879 —У удесу путничког воза на линији Единбург-Данди у Шкотској, који се сурвао у реку када је попустио мост преко којег је прелазио, погинуло 90 људи. 1895 —У париском ресторану „Гран кафе“ браћа Луј и Огист Лимијер организовала прву филмску пројекцију. Приказани кратки филмови о изласку радника из фабрике, железничкој

град Ортону.

1948 —Током вишемесечних социјалних немира и насиља у Египту убијен премијер Нокраши-паша.

1950 — У Корејском рату, кинеске трупе прешле 38. паралелу.

1959 —У Винчи код Београда пуштен у рад први нуклеарни реактор у Југославији.

1962 —У Мозамбику, португалској колонији у Африци, основан Фронт за ослобођење Мозамбика, под чијим је

1. пешадијска дивизија је заузела италијански

МАГАЗИН 578
64
25.12.2022.
економског савеза.
серију
ким снагама.
те земље и почео
сукоба с америч-
2000 —Већина Руса за личност века изабрала вођу Октобарске револуције Владимира Иљича Лењина. 2000 —Кина и Куба у Хавани потписале протокол о јачању војне сарадње.
Дан рођења кинематографије. 1908 —У земљотресу који је разорио Месину, други по величини град на италијанском острву Сицилији, погинуло више од 75.000 људи. 1920 —У крви је угушена Хусинска буна, штрајк рудара рудника Крека. 1942 —Јапански авиони у Другом светском рату бомбардовали индијски град Калкуту. 1943 —Након жестоких осмодневних урбаних борби, канадска
станици с путницима и возом који јури.

вођством земља после дуготрајне борбе стекла независност 1975. По стицању независности избио грађански рат Фрелима и ривалског покрета Ренамо, који је трајао готово две деценије. 1966 —Кина извршила пету нуклеарну пробу. 1968 —У нападу на аеродром у Бејруту израелски командоси уништили 13 арапских авиона. 1973 —Амерички председник Ричард Никсон је потписао Закон о угро-

женим врстама.

1974 —У земљотресу који је разорио села у пакистанској планиској области Каракорум погинуло око 5.200 људи.

1989 —Бивши први секретар Комунистичке партије Александер Дупчек изабран за председника парламента Чехословачке, вративши се после две деценије на политичку сцену.

1989 —Литванија постала прва држава Совјетског Савеза у којој је уведен вишепартијски политички систем.

1992 —Инфлација у Југославији постигла светски рекорд, 19.810,2 одсто за ту годину.

1995 —На Аеродром „Београд“ слетела три транспортера НАТО с трупама из састава мировних снага Уједињених нација за Босну и Херцеговину. 2000 —Влада Црне Горе усвојила Платформу за редефинисање односа Србије и Црне Горе на основу које би те две федералне јединице Југославије требало да постану суверене и независне државе.

2001 —Европска унија објавила списак организација које се сматрају терористичким, посебно наводећи радикалне баскијске сепаратисте, и групе у Северној Ирској и Средњем истоку. 2003 —У Србији одржани ванредни парламентарни избори. Тадашња владајућа Демократска странка освојила свега 37 (од 250) посланичких места, а највише посланичких места освојиле опозиционе Српска радикална странка (82) и Демократска странка Србије

1968. 1890 —Амерички војници код “Рањеног колена”

Јужној Дакоти масакрирали више од 200 Индијанаца из племена Сијукс, међу њима велики број жена и деце.

1911 —Револуционарна привремена скупштина за првог председника Кине изабрала Суена Јатсена, чиме је после више од три миленијума укинута монархија.

1914 —Почела битка код Сарикамиша у Првом светском рату, у којој је много слабија руска војска нанела тежак пораз турској армији. Турци изгубили 77.000 од 95.000 војника.

1920 —Влада Краљевине СХС је Обзнаном забранила рад Комунистичкој партији Југославије.

1937 —Слободна Ирска Држава је замењена са новом државом названом Ирска, заједно са увођењем новог устава.

1940 —Немачко ваздухопловство извело најтеже бомбардовање Лондона у Другом светском рату, које је британској престоници нанело највећа разарања од “великог пожара” 1666, када су уништене четири петине града. 1944 —Совјетске трупе у Другом светском рату ушле у Будимпешту. 1973 —Филипински диктатор Фердинанд Маркос наставио да влада по окончању другог председничког мандата, иако по Уставу није могао поново да буде биран. На основу ванредног стања које је завео 1972. владао декретима док у побуни 1986. није збачен са власти. 1989 —Парламент Чехословачке за шефа државе изабрао чешког писца Вацлава Хавела, дугогодишњег дисидента под комунистичким режимом, који је као “државни

65
(53). 2011 —Делујући на основу информације да курдски борци прелазе границу у покрајини Сирнак, два турска авиона F-16 су грешком отворили ватру на групу сељака, убивши 34 особе. 29. децембар 1170 —Надбискуп Томас Бекет убијен по налогу енглеског краља Хенрија II пред олтаром Кентерберијске катедрале. 1721 —Французи окупирали острво Маурицијус у Индијском океану. Острво 1810. потпало под британску власт, а независност
стекло
у
непријатељ”
вео пет година у
дио Густава
који је претходно под притиском јавности
оставку. 1992 —Скупштина Југославије изгласала неповерење првој Влади СР Југославије и сменила премијера, српског бизнисмена из САД Милана Панића. За вршиоца дужности премијера именован потпредседник Владе Радоје Контић. Смењивање Панића
про-
затвору. Хавел насле-
Хусака
поднео

25.12.2022.

уследило после његових сукоба с председником Србије Слободаном Милошевићем око спровођења мировне политике према бившим југословенским републикама. 1996 —Влада Гватемале и вође герилског покрета потписали споразум којим је после 36 година званично окончан последњи и најдужи грађански рат у Централној Америци. 1998 —Вође Црвених Кмера извињавају се због геноцида у Камбоџи за вријеме седамдесетих који је узео више од један милион живота. 1999 —У невремену које је захватило више европских земаља живот изгубило око 130 људи. 2000 —Министар одбране Русије Игор Сергејев потписао документ којим се дозвољава обука иранских официра у Русији. 2001 —У Кабулу први пут патролирале авганистанске и британске трупе, што је била проба за мировне операције.

2001 —Око 300 људи погинуло, најмање 120 повређено, у пожару који је изазвао ватромет у трговинском центру у Лими, главном граду Перуа.

30. децембар

1460 —Ричард, војвода од Јорка је убијен, а његова војска је уништена у бици код Вејкфилда у Рату ружа.

1803 —Бивша француска колонија Луизијана, коју је исте године француски цар Наполеон I продао Американцима, ушла у састав САД. Тиме скоро удвостручена тадашња територија САД.

1853 —САД су купиле од Мексика око 77.000 km² земље јужно од реке Џајла и западно од Рио Грандеa за 10 милиона долара.

1886 —Немачка и Португалија потписали споразум којим су одређене границе између Анголе и немачке Југозападне Африке, данас Намибије.

1903 —У пожару у чикашком позоришту „Ириквои“ погинуло је 588 особа.

1915 —Немачка подморница код Крита у Првом светском рату торпедовала британски путнички брод „Персија“. Погинуло 330 од 501 путника и члана посаде.

1922 —Званично основан Савез Совјетских Социјалистичких Република, стварањем конфедерације Русије, Белорусије, Украјине и Транскавкаске Федерације.

1933 —Припадник румунске организације „Гвоздена гарда“ је убио премијера Јона Дуку. На место премијера дошао профашиста Георге Тартареску, који је потом Румунију приближио силама Осовине.

1933 —Грчки краљ Ђорђе II је прогласио намесништво и оставио грчки трон упражњеним.

1947 —Румунски краљ Михај абдицирао под притиском комуниста који су потом прогласили Народну Републику Румунију. 1988 —Премијер Југославије Бранко Микулић и његова влада поднели оставку због бројних критика да Влада није у стању да реши економску кризу у земљи. 1990 —Власти Албаније први пут дозволиле Јеврејима исељавање у Израел. 1991 —На састанку у главном граду Белорусије Минску лидери Заједнице независних држава, настале после распада СССР, нису успели да се договоре о заједничкој војсци, па је свим бившим совјетским републикама препуштено да формирају сопствене оружане снаге. 1993 —Израел и Ватикан, после два миленијума углавном непријатељских односа римокатоличке цркве и Јевреја, потписали споразум о међусобном признавању и успостављању пуних дипломатских односа. 1997 —Кина и Јужна Африка потписале споразум о успостављању дипломатских односа 1. јануара 1998. 2000 —Генерал Омар ел Башир други пут изабран за председника Судана и обећао да ће наставити напоре за успостављење мира у земљи у којој

је око два милиона људи погинуло у сукобима у грађанском рату или умрло од глади.

2000 —У серији бомбашких напада у близини Маниле на Филипинима који су се десили у року од неколико сати, убијене су 22 особе и повређено је још 100.

2002 —Председнику Србије Милану Милутиновићу истекао мандат. Функцију вршиоца дужности председника Србије преузела председница Скупштине Србије Наташа Мићић.

2006 —Бивши ирачки председник Садам Хусеин је обешен пошто га је

МАГАЗИН 578
66

Специјални ирачки суд прогласио кривим за злочине против човечности. 2016 —Српски бизнисмен Богољуб Карић се вратио у Србију након скоро 11 година у егзилу, претходно га суд ослободио свих оптужби.

31. децембар

406 —По традицији, германска племена Вандали, Алани и Свеви су прешли Рајну што је означило крај римског рајнског лимеса. 1494 —У Рим ушле снаге францу-

ског краља Шарла VIII. 1600 —Енглеска краљица Елизабета I издала повељу о оснивању Источноиндијске компаније. 1879 —Амерички проналазач Томас Алва Едисон први пут јавно демонстрирао електричну сијалицу, у Менло Парку, у Њу Џерсију. 1881 —У Србији је штампан први званични програм хемије за средње школе (ниже и више) у „Просветном гласнику“.

1911 —Марија Кири добила другу Нобелову награду за хемију за истраживање радиоактивних елемената.

1922 —Управу Српског привредног друштва „Привредник“ посетио је краљ Александар I Карађорђевић и прихватио се Привредниковог покровитељства 1938 —У Индијанаполису, у САД, први пут званично уведен тест на алкохол за возаче.

1945 —У саобраћај пуштен трећи пут обновљен железнички мост преко Саве код Београда. 1946 —Председник САД Хари Труман формално прогласио крај Другог светског рата.

1949 —Изабран први Раднички савет у фабрици цемента „Првоборац“ у Солину код Сплита.

1968 —Суперсонични совјетски путнички авион “ТУ-144” обавио први лет, неколико месеци пре британскофранцуске суперсоничне летелице “Конкорд”.

1971 —Аустријски политичар и дипломата Курт Валдхајм преузео дужност генералног секретара Уједињених нација пошто се са тог места повукао бурмански политичар У Тант.

1981 —У војном удару који је предводио поручник ваздухопловства Џери Ролингс у Гани оборена цивилна влада Хиле Лимана.

1983 —У војном удару у Нигерији свргнут председник Шеху Шагари, који је на власт дошао на изборима 1979, на којима је окончана 13-годишња војна владавина. Нови председник по-

стао шеф војне хунте, генерал Мохамед Бухари.

1988 —Владе Индије и Пакистана склопиле споразум којим су се обавезале да неће нападати нуклеарна постројења у Пакистану, односно Индији. 1991 —Совјетски Савез је званично престао да постоји.

1994 —Пуштена у рад прва мрежа мобилне телефоније у Србији - Мобтел 1995 —Амерички инжењери завршили понтонски мост преко Саве, а потом амерички тенкови и трупе из састава снага УН за одржање мира ушли у Босну. 1996 —Широм Србије на стотине хиљада грађана, који су готово два месеца свакодневно протестовали тражећи признавање резултата локалних избора на којима је победила опозиција, окупили се на централним градским трговима да дочекају Нову годину. 1998 —Министри финансија Европске уније саопштили дефинитивне курсеве према којима ће националне валуте 11 земаља ЕУ бити мењане у евро кад јединствена европска валута 1. јануара 1999. буде званично пуштена у промет. 1999 — Председник Русије Борис Јељцин поднео оставку и за вршиоца дужности шефа државе именовао Владимира Путина, дотадашњег премијера. Председник Панаме Миреја Москосо од САД формално вратио контролу своје земље над Панамским каналом.

2000 —Саудијска Арабија, Кувајт, Бахреин, Катар, Оман и Уједињени Арапски Емирати, чланице Савета за сарадњу у Заливу, потписале пакт о заједничкој одбрани по којем се напад на једну од земаља-чланица сматра нападом на све. 2001 —Пакистанске власти ухапсиле више од 20 чланова једне од две муслиманске милитантне групе, Лашкар е Таиба, коју је Индија оптужила за напад на Парламент, када је убијено 14 особа.

67
Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Т. Радовановић Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.