Kraljevski MagzIN

Page 1

МАГАЗИН Краљевски Година X* Број 562 * 28. август 2022.* Излази недељомwww.art.rs * magazin@art.rs (Online)2334-7678ISSN

562МАГАЗИН 28.8.2022. 2 У овом броју: Вода добра, ваздух још бољи Моја прва плата Три у Најпријатнијеједан међу сликама Фестивал великог срца На репертоару Биоскопа “Кварт” Улични ВремепловГФКВишеЗачетакИзНаличјафестивалсрпскоглицаМињинекухињицедугетрадицијеодигреЈагодина-Слога 444240302822141286505658

3

562МАГАЗИН 28.8.2022. 4

5

562МАГАЗИН 28.8.2022. 6 По устаљеној процедури разматрање извештаја Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће, праћењу квалитета ваздуха и евалуацији резултата мерења по правилу су прва тема седница Градског већа једном у месецу. Тако је било и на ванредној деведесет првојпо реду од конституисања актуелног савеза на којој су чланови већа упознати са резултатима провере у јулу. Последњи извештај Центра за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здрављепотврђује да је током месецаза основни микробиолошки и физичко-хемијски преглед узорковано сто шездесет шест узорака воде за пиће из система градског водовода, сто - Током јула провераван квалитетсто шездесет шест узорака воде за пиће из система градског водовода, сто педесет из мреже водовода а шеснаест узорака сирових вода са црпних станица. - Вода Ибра без фенолних материја, а из мреже градског водовода хигијенски исправна. - Концентрација провераваних материја у ваздуху испод граничних и толерантних на свим мерним местима дефинисаним програмом мониторинга. - Средње двадесетчетворочасовне вредности сумпордиоксида, азотдиоксида, индекса црног дима, суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5, олова, кадмијума, арсена и никла нису прелазиле максимално дозвољене ни на једном од мерних места дефинисаних програмом мониторинга Према последњем извештају Завода за јавно здравље ВОДА ДОБРА, ВА

АЗДУХ ЈОШ БОЉИ 7 педесет из мреже водовода, а шеснаест узорака сирових вода са црпних станица. Провером је утврђено да су сви анализирани узорци, у односу на контролисане параметре према Правилнику о хигијенској исправности воде запиће, били физичко хемијски исправни.Уистом периоду једном недељно је проверавана концентрација фенолних материја у реци Ибар и утврђено да у испитаним узорцима, анализираним четири пута спектро-фотометријском методом, њихова количина није прелазиламаксимално дозвољене вредности прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. На основу извршених анализа,и стручног разматрања, изведен је закључак да је вода за пиће из мреже градског водовода у току јула била хигијенски исправна.Оцењивање квалитета ваздуха врши се применом критеријума за одређивање концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида,индекса црног дима, суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5, укупних таложних материја и тешких метала у њима, а подручја на којима се спроводи мониторинг су централна урбана зона и насеље Рибница. Извештај Завода за јавно здравље потврђују да су средње двадесетчетворочасовне вредности сумпордиоксида у току јунабиле испод граничних и толерантних на свим мерним местима дефинисаним програмом мониторинга, а азотдиоксида на мерном месту Пљакин шанац. У истом периоду ни измерене средње вредности индекса црног дима нису прелазиле максимално дозвољених ни на једном од мерних места дефинисаних програмом мониторинга а суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Полицијска управа. Према индексу квалитетаиспод граничних су биле и средње двадесетчетворочасове вредности тешких метала из фракције ПМ10, олова, кадмијума, арсена и никла. На основу Уредбе о изменамаи допунама Уредбе о условима замониторинг и захтевима квалитета ваздуха, мониторинг параметара суспендованихПМ2,5честицаврши се током најмање једне календарскегодине при чему се из измерених вредности рачуна средња годишња вредност и пореди са граничном и толерантном. Тако добијени резултати користе се за израчунавање просечног индикатора изложености овим суспендованим честицама уурбаном подручју. Према истој уредби дефинисан је просечан индикатор изложености,изражен у микрограмима по кубном метру,којисе оцењује као просечна годишња концентрација заснована на резултату мерења из три узастопне календарске године, који служи за процену степена остваривости националног циља за смањење изложености популацијесуспендованим честицама ПМ2,5. Т. Радовановић РадовановићМ.Фото:

Програм „Моја прва плата“ покренут је са циљем да се подстакне запошљавање младих и пружи подршка привреди у решавању проблема с недостатком кадрова. Од програма се очекује да и у овој години, оспособљавањем за самосталан рад на конкретним пословима, омогући запошљавање до десет хиљадамладих средњег и високог образовања, до навршених тридесет година живота, без радног искуства. Програм Владе Србије спроводи Национална служба за запошљавање уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства омладине и спорта, Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Привредне коморе Србије. Од послодаваца који су заинтересовани за учешће очекује се да објаве конкретне радне позиције, са описом послова на којима ће се млади, уз ментора који врши надзор и пружа подршку,оспособљавати за самосталан рад по утврђеном програму који одобрава Национална служба за запошљавање. Програм се спроводи код послодаваца у приватном или јавном сектору, који се пријаве на јавни позив Националне службе за 562МАГАЗИН 28.8.2022. 8 к- Оспособљавање за самосталан рад на конкретним пословимадо десет хиљадамладих средњег и високог образовања, до навршених тридесет година живота, без радног искуства. - Младима са средњим образовањем месечна новчана накнада у износу од двадесет пет хиљада, а са високим тридесет хиљада динара. - Предност послодавцима из приватног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима,или територији Аутономне покрајине Косово и Метохија Нови циклус додатног оспособљавања младих М О Ј А П Р В А П Л А Т А

9

562МАГАЗИН 28.8.2022. 10 запошљавање, у складу са Уредбом о програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата. Позив је отворен за све привредне субјекте који послују на територији Србије, предузетнике, микро, мала, средња и велика правна лица и јавни сектор. Младима са средњим образовањем обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од двадесет пет хиљада, а са високим тридесет хиљада динара. Национална служба за запошљавање ће вршити исплату средстава преко банке „Поштанска штедионица“, која ће лицима на оспособљавању за наведену намену отворити наменски текући рачун, без наплате трошкова одржавања. Поред износа који исплаћује Национална служба за запошљавање послодавци могу да исплате и додатна средства, а доприноси за случај повреде на раду и професионалне болести се уплаћују у складу са законом. Јавни позив за учешће у програму објављен је 22. августа, а заинтересованим послодавцима остављено месец дана да се пријаве и огласе позиције на којима би изабрани кандидати током девет месеци требало да стичу радно искуство и потврде колико су способни за закључење уговора о раду на неодређено време. Од 3. до 31.октобра очекује се пријава кандидата којима ће бити омогућено да се током прве половине новембра повежу са послодавцима из приватног сектора. Друга половина новембра намењена је повезивању са послодавцима из јавног сектора,а цео децембар дефинисан као период за објаву листе послодаваца са одобреним позицијама и закључивање уговора између Националне службе за запошљавање, послодавца и изабраног кандидата који треба да започну праксу најкасније до 30. децембра. За праћење реализације активности планираних програмом „Моја прваплата“ формирана је радна група коју чине представници Кабинета председника Владе Србије, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства финансија, Министарства омладине и спорта, Националне службе за запошљавање и Привредне коморе Србије. Јавним позивом је утврђено право Националне службе за запошљавање да ограничи број послодаваца по секторима и број оглашених позиција по послодавцу који се могу укључити у програм. Разлог се огледа у жељи да се обезбеди равномерно учешће што већег броја послодаваца из више различитих сектора, а додатни критеријуми за формирање листе дају предност послодавцима из приватног сектора за позиције са местом рада које припадају девастираним подручјима или територији Аутономне покрајине Косово и Метохија. Исти критеријум важи и за послодавце из јавног сектора који су на листи приоритета рангирани након приватних на другимподручјима. Приликом одобравања броја извршилаца по позицијама послодаваца могу бити примењени и другикриетријуми који укључују равномерну територијалну распоређеност,број младих незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање по филијалама,број пријављених кандидата на оглашене позиције,број тражених извршилаца у односу на број запослених код послодавца, образовну структуру незапослених,делатност послодавца и редослед по времену прихватања позиција од стране кандидата.Право учешћа у програму имају незапослена лица млађа од тридесет година са најмање завршеном средњом школом без радног искуства, или мање од шест месеци рада на пословима у оквиру нивоа образовања са којим се конкурише а немају положен стручни испит.Оспособљавање кандидата за рад спроводиће се по утврђеном програму,уз ментора који врши надзор и пружа подршку, а сваки ће по завршетку обуке добити потврду о обављеном оспособљавању за рад на конкретним пословима, која повећава шансу за добијање запослења. Кандидати који су се пријавили прошле године и нису изабрани за учешће у програму, а испуњавају услове и желе да учествују и ове, користиће претходно креиране налоге на Порталу за електронску идентификацију –еИД-ју, приступаће директно порталу Моја прва плата и креирати нови профил. Сви остали ће морати прво да креирају налог на Порталу за електронску идентификацију –еИД-ју, а потом да се пријаве на портал Моја прва плата. Програм ,,Моја прва плата“ даје прилику младима да стекну прва радна искуства, знања и вештине којима се повећавају могућности за запослење, а истовремено доприноси решавању проблема недостатка стручног кадра са којим се суочавају послодавци. Због тога је пажња усмерена према друштвено одговорним послодавцима који верују да младим људима треба дати шансу, а спремни су да осмисле и спроведу квалитетан план оспособљавања за рад на конкретнимУчешћемпословима.упрограму послодавци добијају прилику да изаберу кандидате које ће оспособљавати за рад у складу са сопственим потребама, а о трошку Националне службе за запошљавање. Повољност се огледа у смањењу трошкова одабира будућих кадрова, јер им портал омогућава повезивање само са кандидатима који биографијом одговарају опису послова наведеним у отвореним позицијама. Разлог више за учешће је могућност инвестирања у развој кадрова, подмлађивање колектива без већих напора,уз уношење креативне и иновативне снаге и енергије у постојећиПрограмтим. се реализује без обавезе заснивања радног односа, а по истеку оспособљавања за рад послодавцима оставља да одлуче да ли ће засновати радни однос са кандидатима који су код њих обавили или обављају праксу. Послодавци који су током реализације претходног Програма извршили регистрацију на порталу Моја прва плата могу директно приступити Уређивању свог профилу претходно креираним налозима, а након потврде основних података биће им омогућено оглашавање и уређивање позиција. Т. Радовановић

11

562МАГАЗИН 28.8.2022. 12

13 Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ , Центар за промоцију здравља са мрежа института и завода за јавно здравље расписали су конкурс за избор најбољих ликовних и литерарних радова на теме „Чувам своје зубе, поносим се осмехом“, „Подржи дојење! Мајчино млеко - Најбоља храна“ и „Правилна исхрана = здравље“. Конкурс је намењен деци из предшколских установа и ученицима основних школа, а циљ да се подстакне здравственоваспитни рад у њима на тему оралног здравља, правилне исхране и подршке дојењу као најоптималнијем начину исхране новорођенчади и одојчади. За сваку од тема, по три најбоља ликовна рада у категорији предшколски узраст и по три најбоља литерарна и ликовна рада у категорији ученика узраста првог до четвртог разредaосновне школе и петог до осмог разред основне школе, предшколске установе и школе могу да доставе окружном заводу или институту за јавно здравље, Центру за промоцију здравља, са назнаком „За конкурс –Недеља здравља уста и зуба“,„За конкурс –Светска недеља дојења“или „За конкурс –Октобар месец правилне исхране“најкасније до 31. октобра. Ликовни радови би требало да буду урађени на папиру, у формату блока број 5. Најбољи ликовни и литерарни радови биће изабрани на нивоу округа, а затим достављени Институту за јавно здравље Србије до 21. новембра како би се за сваку од кампања прогласио и промовисао најбољи дечији рад који ће бити штампан у виду постера током следеће године. Конкурс није наградног карактера већ се кроз израду, избор и промоцију најбољих дечијих радова подстиче здравственоваспитни рад. Најбољи радови биће изабрани и промовисани на окружном нивоу, а најбољи на националном нивоу постављени на сајт Института за јавно здравље Србије. Радови се не враћају већ ће бити коришћени за дизајн и штампање та.промоцијематеријалаздравственопромотивногуциљуконтинуиранездравихстиловаживо-Т.Радовановић - Конкурс намењен деци из предшколских установа и ученицима основних школа са циљем да се подстакне здравственоваспитни рад у њима на тему оралног здравља, правилне исхране и подршке дојењу као најоптималнијем начину исхране новорођенчади и одојчади. - Најбољи рад ће бити штампан у виду постера током следеће године. - Радови ће бити коришћени за дизајн и штампање здравственопромотивног материјала у циљу континуиране промоције здравих стилова живота Конкурс за избор литерарних и ликовних радова ТРИ У ЈЕДАН

562МАГАЗИН 28.8.2022. 14 Милош Антоновић

15 - Сликар који се бави правом аутор више стотина слика техником уље наплатну. - Недељно две до три слике. - Дистанца од форме и облика и приближавање апстрактној експресији са јаким колоритом. - Епидемија корона вируса и економска ситуација значајно утицали на помањкање интереса за сликарство. - Због жеље да се уштеди култура се све више потискује у страну. - Празни локали у Омладинској улици идеална места за галерију. - Деведесет девет одсто Краљевчана не зна где се налази галерија Удружења ликовних уметника „Владислав Маржик“ и Дом културе Рибница. - На изложбама увек исти. - Колонија „Сто један сликар“ у Гинисовој књизи рекорда Краљевачка ликовна сцена: Милош Антоновић (2) СЛИКАМАМЕЂУНАЈПРИЈАТНИЈЕ

562МАГАЗИН 28.8.2022. 16 Иако су изложбе нераздвојиви део ликовне сцене најпродуктивнији краљевачки сликар,каквим се сматра Милош Антоновић,не показује превише интересовања за овај вид активности. Петнаестак самосталних изложби, небројано бијенала и других начина да се јавности прикаже бар део стварлаштва,одавно су иза аутора који признаје како више нема ни мотива ни амбиције за излагање. И поред тога не одбацује у потпуности ову могућност у случају да нека од особа до чијег му је мишљења стало не изврши довољно снажан притисак подкојим бимогао дапопусти. Разлози за овакав став огледају се у чврстом уверењу какопосле толико година рада,и небројано слика, нема ни потребу ни вољу да се доказује,јер га не интересује мишљење особа које не познају сликарство у мери која је потребна да би оцењивали његове слике. У таквим околностима предност даје стручњацима у какве је сврставао старијег брата Момчила и његове колеге са Факултета ликовних уметности. А колико је интересовање изазивао код њих најбоље сведочи податак да су се небројано пута распитивали накојој је академији студирао сликарство. Маколико то могло да звучи чудно Милош признајекако му не недостаје академско звање ове врсте. То је и разлог штоопредељење за овакав приступ сликарству не би мењао ни кад би у данашње време морао да се опредељује. Овакав став се заснива на уверењу да академија пре свега нуди теоретска знањакојих никада није био ускраћен,јер је од првих назнака које су упућивале на будуће бављење овим послом са великим интересовањем проучавао историју уметности. Други разлог налази у податку да касније усмерење у значајној мери зависи од класе којој припада,и професора који је води,па би можда направио већу дистанцу од онога што га превасходно интересује. А да је у праву најбоље сведоче бројни сликари који се нису уклопили у такав начин рада, заувек напустили сликарство и определили се за неку другу професију. И то је један од разлога да на ликовној сцени има доста оних који нису студирали сликарство, међу сликарима значајан број правника као последица чињенице да правни факултети пружају чврсту основу за надградњу у различитим сферама културе. - Мада је прво питање које ми поставе, како то правник па сликар, мислим да то није неспојиво и понављам да нисам правник,него сликар који се бави правом. Иако нисам бројао мислим да имам близу триста слика,а да сам изузетно продуктиван сведочи податак да недељно направим по две до три. Највише их је у атељеу, има их у стану и канцеларији, нешто је продато и поклоњено, а има их и у иностранству. Насупрот сликарима који по годину дана не дохвате четкицу слике су последицаонога што стално излази из мене и што не могу тако лако да контролишем, каже Милош као припадник оне врсти уметника који се најпријатније осећају међу сликама. Оне, признаје, стварају оптималне услове за мир какав је тешко наћи на другим местима, а иако је деценијама уназад био професионално везан за адвокатуру у канцеларији се никад није осећао толико пријатно колико међу сликама. Године рада и истраживања у овој области добра су основа за сазревање које се, каже Милош, огледа у препознатљивости међу великим бројем слика других аутора. Уверење да још није достигнут тај ниво води ка даљем истраживању које га постепено дистанцира од форме и облика а све више води према апстрактној експресији са јаким колоритом. Уверење да је пренаглашен често је повод за предлог да се ослободи ове врсте боје, а сви покушаји да се то учини остали су без Милошрезултата.Антоновић дели уверење да је епидемија корона вируса, мало и економска ситуација, значајно утицала на помањкање интереса за сликарство које се огледа у својеврсном замирању излагачких активности. Изложбе су све ређе, а тек по која у галерији Културног центра „Рибница“, по који пути две месечно,младих уметника и ученика Уметничке школе недовољна да надомести оно што је годинама уназад пружао изложбени простор Удружења ликовних уметника „Владислав Маржик“. Ситуацију додатно погоршава податак да нема ликовних колонија,па се све чвршћим оцењује уверење како се култура, због жеље да се уштеди, све више потискује у страну. - Гледам Омладинску улицу и неколико локала који су празни месецима, можда и више од године, а идеално су место да се направи градска галерија. Да би се направила не треба много улагања, само да се окречи и убаце панои како би људи могли да сврате и виде да се нешто догађа. Деведесет деветодсто Краљевчана не зна где се налази галерија Удружења ликовних уметника „Владислав Маржик“. Не знају ни где је Домкултуре Рибница у који долазе само прави љубитељи уметности, увек исти. Иако не могу никога да кривим за то што не постоји интересовање, неко је овлашћен да на градској скупштини предложи да се барем привремено оспособе празни простори док им се не нађе трајна намена. У „Маржику“је искључена струја па имам предлог да се уступи Културном центру „Рибница“ да организује изложбе, јер је простор већи и доступнији, а продајом слика би могли да се плаћају трошкови. Некада је на централном градском тргу организована колонија „Сто један сликар“на коју су долазили уметници сапростора целе Србије,а као најмасовнија манифестација ове врсте ушла је и у Гинисову књигу рекорда. Иако није много коштала, а уз мало воље могла би да се обноци, манифестација је помагала Краљеву да се мало чује за њега. Ипак смо ми сликари највише криви јер треба да

17

562МАГАЗИН 28.8.2022. 18

19

562МАГАЗИН 28.8.2022. 20 се удружимо, оснажимо удружење и изаберемо правог председника који ће да ради, а не само да кукамо, каже Антоновић уз потврду да Краљево има бар седамдесет сликара, међу њима и оних који се сматрају таквим иако у животу нису насликали пет слика. Добрим начином за размену искустава, и стицање нових знања, оцењују се сликарске колоније у различитим деловима земље. Међу њима се издваја колонија у селу Својинову код Крагујевца на којој се пуних тридесет година окупљају исти сликари, а потврда изузетног гостопримства мештана добра основа да међу њима буде и Антонијевић. Да другим срединама не мањкају идеје сведочи искуство села Церовца у близини Крагујевца и услови да сликари дођу у ово место у било које доба године да би радили у потпуном миру. Има где да се преспава, каже Милош, у фрижидеру увек има хране а у просторији довољно материјала за рад. Обавеза сликара је да остави бар један рад, а колико је идеја интересантна потврђују гости из различитих земаља, Кубе, Руске Федерације, Сједињених Америчких Држава и других. Од времена кад је у Краљеву почела да ради Уметничка школа чији су ученици настављали усавршавање на ликовним академијама, а како се највећи број њих по окончању студија оријентише према Београду нема података о томе колико се баве сликарством.-Мало је сликаракоји живе од тога, можда десетак у целој Србији, па раде као професори у средњим школама и нешто слично. Трагично је да сликар ради у три сеоске школе да би имао пун фонд часова, али акопоред тог посла успе да нађе време и ставра вредна дела онда се исплати могућност да одплате купи боје и платна. Бојимсе да због оптерећености професорским послом остаје врло мало времена за атеље, а велики грех да дипломирани сликар који језавршио академију наслика једну до две слике годишње зато што нема материјала,или што га мрзи, каже Антоновић уз нескривени песимизам и стрепњу да до значајније промене односа у друштву неће бити значајнијег помака у овој области, али ни у другим сферама културе. О специфичном положају у ком се нашло сликарство могло би се закључивати на основу различитих фактора, Милош каже и на основу слика које је бацио у контејнер а касније их видео на бувљаку.Ово потврђује тезу о значају који сликар треба да посвети при избору слика које ће представити некоме, посебно за излагање. Значај је још већи ако се зна да многи од њих, из ко зна којих разлога, то не учине на адекватан начин па најквалитетнији радови остају скривени од поштовалаца уметности. Пажљивији осврт на локалну ликовну сцену сведочи о постојању сликара који нису заинтересовани за излагање, не воле публицитет и раде у тишини атељеа свесни да ће вредни радови можда угледати светлост дана кад их више не буде. - Неодстају нам ликовнеколоније,

21 чешће изложбе,ликовне вечери,разговори. Неко то треба да погура како би кренуло, а како таквог не видим међу сликарима бојим се да тотреба да покрене политичка личносткоја бимогла припомогне да се у буџету одвоје бар малаПослесредства.колоније у Студеници увек је било изложби радовау Галерији Маржик, а не знам да је то рађено последње две три године. Кад је у питању култура може се извући закључак да тренутно влада неко мртвило. Искрено се надам да је привременог карактера и чекам да ствари крену својим током, ако не ове да ће се наредне године наћи неко ко ће то да их живи и да нову енергију. Ако овакво стање потраје дуже ми ћемо се повући у атељеа и наставити да радимо у тишини. Колегама замерам што мало сликају, а не знам да ме је неки последњих седам осам година позвао да дођем у атеље и видим слике. Ја много волим кад ми неко дође, кад ми сликар нађе ману и упути критику коју уважавам. Мислим да мали број колега има атељеа, па раде по становима, а ја много волим да идем по атељеима и проводим по два три сата гледајући туђе слике,без обзира о ком се правцу или жанру ради. Знам да сам био код Миће Ђокића који је умро пре четири пет година и уживао у његовом нереду са сликама по поду, каже Милош. Сећање на време кад је краљевачким сликарима било омогућено да користе атеље на простору спортског аеродрома појачава уверење да је то све више мисаона именица. Свесни ситуације у којој се налази читаво друштво сликари би били задовољни кад би бар било више изложби, ако не локалних онда уметника који стварају у другим срединама. Иако је таквих је у Галерији „Маржик“ некада било скоро сваке недеље били би задовољни кад би их било и ређе, у случају квалитетнијих сликара и једном месечно како би што већи број посетилаца могао да их види.Прилично нејасна ситуација у којој се нашло Удружење ликовних уметника „Владислав Маржик“ појачава стрепњу за његову и будућност манифестација које је организовао, пре свих Новембарског ликовног салона и Међународног салона графике. Удружење је у раније пролазило кроз тежак период условљен чињеницом да нико није хтео да се прихвати незахвалне дужности председника, а то јејош једна од потврде да добар део кривице за тренутно стање пада на његове чланове. Иако се поприлично незахвалним чини питање до када ће да слика одговор да ће, иако о томе није размишљао, бити док будемогао да стоји на ногама и док то здравље буде дозвољавало, није ни мало неочекиван. Уверење да тренутно доста ради води ка размишљању да у годинама које предстоје смањи интензитет, можда и због тога што понестаје простора на коме би могао да складишти слике. У последње време све јасније се назире идеја о изнајмљивању простора за депо у коме би могао да смести највећи број својих радова. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

562МАГАЗИН 28.8.2022. 22 из деветнаест земаља. - Фестивал отворио деветнаестоминутни филм италијанске редитељке Емануеле Понцано „A New Perspec ve“. - Пројекције у великој сали Мултимедијалног центра „Кварт“ и Клубу Евергрин. - Мастерклас из филмске монтаже. - Поред домаћих аутора на фестивалу гости из Швајцарске и Финске. - Краљево постало занимљива дестинација на културној мапи Србије и место које у знатној мери доприноси децентрализацији уметности Десети Међународни фестивал краткометражног филма ФЕСТИВАЛ ВЕ

ЕЛИКОГ СРЦА 23 Када је пре пуних девет година група младих Краљевчана покренула међународни фестивал краткометражног филма краљевско име града било је мотив да и њега назову тако –Краљевски Филмски Фестивал. Основна идеја била је да се, пре свега младим, љубитељима филма ван великих центара у којима се налазе високе филмске школе, прикаже део стваралаштва аутора који тек траже место у свету седме уметности. Жеља организатора била је да кроз сарадњу са филмским школама из региона, и подршком реномираних филмских фестивала, младим Краљевчанима понуди сусрет са професионалцима што би будућим филмским ствараоцима могло да послужи као одскочна даска у тежњи да достигну професионално савршенство.Краткометражни филм се одавно доказао као главни извор иновација у филмској уметности што су потврдили сви велики редитељи који су прошли кроз ову филмску форму, неки јој се и данас радо враћају, а чињеница да се у свету производи више кратких филмова него икада потврђује актуелност овог начина изражавања. Ово сазнање само је један од повода за покретање Краљевског Филмског Фестивала са жељом да се обогати културни живот града и региона, али и да се промовише и популаризује уметност краткометражног филма. Током претходних девет година краљевачки фестивал краткометражног филма је љубитељима седме уметности у овом крају Срби-

562МАГАЗИН 28.8.2022. 24 је отворио очи према новом и мало познатом свету што су потврдили бројни посетиоци којима је пружена изузетна прилика да виде више стотина филмова аутора из свих крајева света. Након што су гашењем великог броја биоскопа на територији Србије фестивали постали једина прилика да љубитељи филма уживају у иновативним формама чији је квалитет из године у годину све већи Краљево је постало прилично занимљива дестинација на културној мапи Србије и место које у знатној мери доприноси децентрализацији уметности. Покретачи фестивала су млади Краљевчани који су завршили високе филмске школе, а првих девет издања доказују да Краљевски Филмски Фестивал представља један од најзначајнијих културних догађаја у овом делу Србије. Ванредне околности настале проглашењем епидемије корона вируса значајно су у претходне две године утицале на време одржавања фестивала чије је десето издање, у присуству аутора из земље и иностранства, отворено јуче у великој сали Мултимедијалног центра „Кварт“. На међународни конкурс расписан почетком марта пријављено је више стотина документарних, играних и анимираних филмова аутора четрдесет девет националних кинематографија са свих континената, а селекциона комисија је за приказивање одабрала четрдесет из деветнаест земаља, Италије, Француске, Велике Британије, Шпаније, Кине, Руске Федерације, Ирана, Швајцарске, Немачке, Пољске, Финске, Хонг Конга, Румуније, Португалије, Тајвана, Мексика, Мађарске, Словеније и Србије. Фестивал је отворио деветнаестоминутни филм италијанске редитељке Емануеле Понцано „A New Perspec ve“, након њега исто толико дуг „Real News“ Луке Поповића. До краја прве фестивалске пројекције гледаоцима је пружена прилика да погледају филм „Masked“ британског редитеља Лукаса Ревзина, француски „Store Policy“Саре Арнолд и „Work It Class“ шпанског редитеља Пола Диглера.Клуб Евергрин је десету годину домаћин филмовима из пратећег програма, а први ове је био „Embers of War“ кинеског редитеља Тинг Туа. На репертоару прве фестивалске вечери су били још француски „White Noses“редитеља Томаса Солињака, руски „Street Light“, чију режију потписује Владислав Икоников,и на крају „S lness“домаће ауторке Катарине Југ. Прва пројекција другог фестивалског дна у „Кварту“ посвећена је домаћим ауторима, а међу остварењима која ће бити приказана су филмови „Џоника“Ане Ђуровић, „Paw“Дамјана Паунковића, „Gunz and Helmets“Марка Марјановића Маринчића и „Lamblike“ Јована Димоског. Другу пројекцију два сата касније отворио је ирански „Solar Eclipse“који су заједнички урадили ранији учесник Краљевског Филмског Фестивала Алиреза Гашеми и његов колега Амир Хамирфазли. „O mia bambina cara“је приказан у присуству швај-

25 царске редитељке Сераине Шерини,а до краја пројекције посетиоци су били у прилици да погледају немачки филм „Pizza d Amor“Елзе ван Дамке, „Family Vaca on“Катарине Кољевић и „The Devil“румунског редитеља Јана Бујновског.У вечерњем термину у Евергрину је приказано пет филмова од којих први „My Dad Is Alien“финске редитељке Елин Гренблом па немачки „The World Thtorugh... Pink Feather“чији је аутор Клер Волке. Аниматорка Емили Вонг из Хонг Конга, стари познавалац краљевачке публике и гост фестивала пре неколико година, долази са двадесетдвоминутним филмом„Flour & Mush“ који је био добар увод у пројекцију последња два друге фестивалске вечери, „Toutes les Nuis“француске редитељке Латифе Саид и „Miriam“румунског редитеља Раду Николаеа. Љубитеље кратког метра сутра очекује једанаест остварења, седам у великој сали Биоскопа „Кварт“ и четири у Клубу Евергрин. Аутор првог „The Human Torch“, фински редитељ Ристо Пека Блом,је већ допутовао у Краљево и по окончању пројекције ће се обратити посетиоцима пре пројекције филма „Us“ Нелсона Фернандеза из Португалије. Данило Пантовић и Маша Ђорђевић су аутори петоминутног филма „Darling?“ а Хуеи Јен Хунг са Тајвана филма „Oh So Convenient“. До краја прве поподневне пројекције на репертоару су још „Unheimlich“Фабиа Колоне из Мексика, деветоминутни „Guy at the Bridge“Аманде Коста де Соуса из Мађарске и „Babil“ француског редитеља Грегори Робина. Вечерњапројекција у Евергрину почиње у 21 сат,апрви на репертоару је двадесетоминутни документарац немачке редитељке Амели Бефелд „Terms and Condi ons“. До краја треће фестивалске вечери посетиоцима ће бити приказани словеначки „Родна груда“ Филипа Јембриха, „S llness“ Катарине Југ и „NoSignal“француског редитеља АдриенаПоследњегГеноа. фестивалског дана на програму су три пројекције у „Кварту“, у првој сат пре поднева, а четири у Евергрину два сата касније. На репертоару у великој сали биоскопа су „My Dad Is Alien,“ „Miriam“и „Flour & Mush“, a у Евергрину „Chelcash“Ружице Ање Тадић, „First Role“Стевана Војводића, немачки „Pandas In Love“Елене Пилар и француски „Toutes les Nuits“. Затварање фестивала заказано је за 15,30 у уторак, а након што буду проглашени победници биће приказан дугометражни филм „Нигде“председника жирија Предрага Велиновића. По устаљеном обичају награђени филмови биће приказани у Клубу Евергрин у пројекцији која почиње у 21 сат. Саставни део фестивала су креативне радионице и предавања која воде већ афирмисани и млади филмски уметници, а у пратеће програме укључене су изложбе, концерти, дружења са ауторима филмова... Ове године предност је дата мастер класу из филмске монтаже као прилика да младим колегама стечена искуства пренесе Јелена Максимовић. Т. Радовановић

562МАГАЗИН 28.8.2022. 26

27

562МАГАЗИН 28.8.2022. 28 Кашеј: Крадљивац невести Вечно млад и увек беспрекорно обучен Кашеј, из неког разлога, већ три стотине година не може себи да нађе одговарајућу невесту. Али једног дана постаје приморан да, под претњом смрћу, киднапује једну од првих лепотица Далеког краљевства Варвару, након чега почињу невероватне авантуре испуњене бројним изазовима. Анимирана породична авантура у 2Д формату, синхронизована на српски језик, траје шест минута дуже од сат и по а Роман Артемијев је режирао према сценарију који је написао са Генриком Неболсином.Главне улоге тумаче Роман Артемијев, Елизавета Бојарскаја, Виктор Добронравов и Антон Елдаров, а филм се приказује до краја месеца у пројекцијама које почињу у 18 сати. Афтер: После срећног краја Док се појављује шокантна истина о породицама пара, двоје љубавника откривају да се не разликују толико једно од другог. Теса више није слатка, једноставна и добра девојка,каква је била када је упознала Хардина, као што је он окрутни, ћудљиви дечко у ког се заљубила. Љубавна драма у 2Д формату траје минут краће од два сата, Кастил Лендон је режирала према сценарију који су написале Шерон Собил и Ана Тод а водеће улоге тумаче Хиро Фајнс Тифин, Џозефин Ленгфорд, Луис Ломбард, Роб Истес и Ченс Пердомо. Филм се приказује до среде 31. августа, а пројекције почињу у 20 сати. Позивница за пакао Након мајчине смрти,и без друге познате родбине, Еви ради ДНК тест и открива давно изгубљеног рођака за којег никад није знала да постоји. Позвана од стране новопронађене породице на раскошно венчање на сеоском подручју у Енглеској, одмах ју је завео привлачни аристократски домаћин. Но, убрзо је гурнута у ноћну мору преживљавања, јер открива изопачене тајне у историји своје породице и узнемирујуће намере иза њене грешне великодушности. Хорор трилер у 2Д формату, и трајању од стопет минута, Џесика М. Томпсон је режирала према сценарију који је написала са Блер Батлер. Водеће улоге тумаче Натали Емануел, Томас Доерти, Стефани Корнелиусен, Алена Боден и Кортни Тејлор, а филм се приказује још вечерас у пројекцији која почиње сат и три четврти пре поноћи. Звер Понекад је шуштање у жбуњу заиста чудовиште.У новом, узнемирујућем трилеру Идрис Елба глуми оца кога, заједно са две ћерке, у намери да докаже како у савани може бити само један предатор на врху ланца исхране, прогони огромни лав одметник. Др Нејт Данијелс који је недавно постао удовац, са ћеркама одлази на дуго планирано путовање у Јужну Африку, где је први пут срео своју жену. Резерватом за дивљач управља стари породични пријатељ,биолог за дивље животињеМартин Бетлс,али оно што почиње као путовање исцељења прераста у страшну борбу за опстанак када почне да их уходи лав који је преживео напад крвожедних ловокрадица и због тога све људе види као Акционинепријатеље.трилер у 2Д формату траје три минута дуже од сат и по, а Балтазар Кормакјур га је режираопрема сценарију који су написали Рајан Ингл и Хаиме Примак Саливен. Главне улоге тумаче Идрис Елба, Шарлто Копли, Ијана Хали и Леа Џефрис, а филм се приказује до среде у пројекцијама које почињу у 22,15. На репертоару Биоскопа “Кварт”

29

562МАГАЗИН 28.8.2022. 30 Street Art Festival

31 РадованоовићМ,Фото:

562МАГАЗИН 28.8.2022. 32

33

562МАГАЗИН 28.8.2022. 34

35

562МАГАЗИН 28.8.2022. 36

37

562МАГАЗИН 28.8.2022. 38

39

562МАГАЗИН 28.8.2022. 40 2016. годин Нобеловци за мир 2012. године заслужују и Нобелов проналаз

41 2000. године: „Готов је“! езак!?(ЕУ); Нобеловци за мир 2012. године - (ЕУ); заслужују и Нобелов проналазак!?

562МАГАЗИН 28.8.2022. 42 www.minjina-kuhinjica.com

Потребно: 1 кг кромпира 40 мл уља 1/2 кашичице оригана 1/2 кашичице слатке зачинске паприке1кашичица сувог биљног зачина 1/2 кашичице сувог першуна 1/2 кашичице белог лука у грануламасо За дип: 1 кашика киселе павлаке 20%мм 3 кашике мајонеза мало сувог першуна 1/2 кашичице меда 1/2 кашичице сенфа 1 кашичица сока од лимуна КромпирКоца-Коласо очистите и исеците на кришке. Ставите да се кромпир кува па када вода проври посолите и кувајте 810 минута. Након тог времена процедите од воде. У суд сједините уље, оригано, зачинску паприку, биљни зачин, першун и лук у гранилама па прелијте преко кромпира. Рукама лагано промешајте да се зачини задрже на кромпиру па изручите на плех обложен папиром за печење.Пеците на 220 °Ц око 45 минута или зависно од ваше рерне. За дип: У суд сједините киселу павлаку, мајонез, першун, мед, сенф, сок од лимуна и со. Послужите уз кромпир. Напомена: У данима поста послужите без дип-а. Из Мињине кухињице КРЦКАВИ ПЕЧЕНИ КРОМПИР 43

562МАГАЗИН 28.8.2022. 44 - Одржано квалификационо такмичење екипа са територије Рашког округа за учешће на Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба. - Надметања у пет дисциплина, фудбалу, кошарци, шаху, пикаду и брзом ходању. - Уз Краљевчане пензионери Врњачке Бање и Новог Пазара. - Такмичење на атлетском стадиону и спортским теренима поред Ибра. - Партнери Удружење пензионера и Спортски савез Краљева. - Коначан списак представника Рашког округа на петнаестој Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба биће познат након што стигну резултати из Сјенице, најкасније до 20. септембра кад истиче рок за пријаву такмичара Изборно такмичење за пензионерску Олимпијаду З АЧ Е ТА К Д У ГО ГО Д ИШЊЕИ

И Ш Њ Е Т РА Д И Ц И Ј Е 45

562МАГАЗИН 28.8.2022. 46

47

562МАГАЗИН 28.8.2022. 48 Ускладу са Правилником о друштвеном стандарду Републички фонд пензијског и инвалидског осигурања издваја средства за помоћ и организовање спортско рекреативних дисциплина пензионера. Таквим је оцењена петнаеста по реду Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба која ће, у периоду између 28. септембра и 2. октобра, бити одржана у Врњачкој Бањи уз учешће више стотина пензионера из свих крајева Србије. Да најмасовнији скуп ове врсте у земљи добијемеђународни карактер потврђује податак о доласку такмичара из неколико суседних и европских држава. Поред надметања у више спортских дисциплина, на Олимпијади се очекује учешће књижевних стваралаца, филмских посленика и здравствених радника,а на Базару здравља још сликара и иконописаца.Наспортском такмичењу имаместа само за најбоље што је пред удружења пензионера у градовима Србије ставило обавезу да организују квалификације у свих пет дисциплина. Носилац свих активности је Савез пензионера Србије, а одлука којом су дефинисане пропозиције за учешће на републичкој олимпијади ставио је пред регионална удружења задатак да у својим срединама организују квалификациона такмичења за избор најбољих представника који ће их представљати на завршном такмичењу. На нивоу Рашког округа функционише шест пензионерских удружења, у Сјеници, Тутину, Новом Пазару, Рашки, Врњачкој Бања и Краљеву, која су прихватила позив за учешће на Планомтакмичењу.ипрограмом рада Савеза пензионера Србије дефинисане су квоте за учешће на завршном такмичењу, а Рашком округу пружена могућност да упути четири екипе по пет такмичара. Прилика да буду изабрани тражена је на недавноодржаном квалификационом такмичењу у Краљеву на коме су се, поред домаћина, појавили пензионери Врњачке Бање и Новог Пазара. Учесници својеврсне олимпијаде тражени су међу најбољима у дисциплинама мали фудбал, кошарка, шах, пикадо и брзо ходање. Оранизатори су проценили да сваку од њих треба прилагодити старости учесника,па су се најуспешнији у фудбалском надметању тражили у извођења шутева на мале голове са одређене дистанце. Сличан принцип примењен је и код кошаркашког такмичења где је сваком од три члана екипе омогућено да шутира пет слободних бацања, а о победнику који ће представљати Рашки округ на завршном такмичењу одлучи укупан број погодака. Шаховско такмичење се није разликовало од стандардних у овој области с тим што је свака партија вре-

49 менски ограничена,а победник тражен међу такмичарима који у том периоду направевише потеза. Такмичењу у брзом ходању дат је карактер штафетног у комеје сваки од учесника имао задатак да што брже пређе деоницу од седамдесет пет метара да би победник била екипа која прва пређе линију циља удаљену триста метара од старта. Куриозитет надметања у овој дисциплини огледа се у податку о мешовитом саставу екипа, јер је учешће омогућено подједнако и мушкарцима и женама. Квалификационо такмичење је на атлетском стадиону и спортским теренима поред Ибра организовано у сарадњи са Спортским савезом Краљева, а шаховско у просторијама Шах клуба Краљево.Председник Удружења пензионера Краљево Ратомир Дробњак подсећа да су се на старту штафетне трке четири пута седамдесет пет метара нашле три екипе, поред Краљева и Врњачке Бање екипа корисника војних пензија. - Још нисмо средили резултате,али има записано колико је која екипа освојила поена а кад спискове среди трочлана комисија коју смо формирали да спроведе такмичење, и добијемо резултате из Сјенице,биће изабрани најбољи који ће нас представљати у Врњачкој Бањи. За све учеснике смо обезбедили мајице, храну и освежење, а такмичење јепротекло у најбољем реду. Ово је први пут да се организује на локалном нивоу,а оношто су показали пензионери са територије нашег округа даје довољно повода за оптимизам да ово пређе у традицију и да се такмичења пензионера организују сваке године. Ја сам изузетно задовољан, а задовољни су и учесници такмичења међу којима је, нажалост, мање жена него што смо очекивали, каже Дробњак. Организатори верују да је прво квалификационо такмичење за одлазак на Олимпијаду спорта, здравља и културе трећег доба почетак дугогодишње традиције,а оптимизам темеље на првим назнакама које сведоче о могућности да сличне манифестације буду организоване више пута годишње. Разлог више је податак даје Удружење пензионера препознало Спортски савез као партнера способног да допринесе укључивању што већег броја суграђана у различите спортске активности.Коначан списак такмичара који ће представљати Рашки округ на петнаестој по реду Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба биће познат најкасније до 20. септембра кад истиче рок за пријаву такмичара који ће отпутовати у Врњачку Бању.Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

562МАГАЗИН 28.8.2022. 50 In memoriamСлободан Бобан Ђерковић (1) В И Ш Е О Д И Г Р Е

51

562МАГАЗИН 28.8.2022. 52 После кобног лета 1970. године када је, након низа одличних игара и добрих резултата, Слога поклекла на прагу Прве савезне лиге у фудбалским круговима дуго су се анализирали узроци неуспеха. Али, морало се даље, како у Слоги тако и другим клубовима са ових простора. Имао је и Металац током своје историје успешне, и мање успешне, тренутке. Долазио је до Српске лиге и падао знатно испод тога. Фудбалски радници су настојали да омасовљењем организације направе добру основу за избор оних који ће попуњавати селекције у вишем рангу такмичења, а формирали су се и нови клубови. Скоро свако село је имало свој, па су се и играчи враћали у своја села. Иако Металац никад није имао проблема са довођењем добрих играча никада није био у ситуацији да има добруекипу за Српску лигу и неке веће домете. Слободан Ђерковић, који је скоро педесет година поклонио овом клубу сведок је промена бројних тренера и чланова управе. У једном тренутку је, сећа се, цела управа Металца прешла у Слогу. Било је то само две три године после неуспеха у квалификацијама за улаз у Прву савезну лигу. У жељи да помогну бољем клубу мало под притиском СОФК-е, а мало челника општине, сви пређу у Слогу,а Металац препусте Ђерковићу.-Јасам био биран за председника на свакој скупштини,иако никад ниједну одлуку нисам донео. Били смо добри другари и пријатељи и о свему се договарали. Што се финанисирања тиче мало је било помоћи са стране. Из године у годину пара је било све мање, једва смо се одржавали, а опет некако опстајали. Нова управа обезбедила је чврсту позицију Слоге у Српској лиги, али није дуго трајала, само две три године. Десило се да три четири кола пред крај првенства нема пара, нема управу и не може да иде на утакмице. Опет је Металац финансијки помогао путовања и организацију утакмицадо краја првенства, да не би били дисквалификовани. Заврши се сезона, дођу нови људи, управа се поново консолидује и Слога поново крене. Увек то тако траје по две до три године док људи не виде колико је тешко –објашњава Ђерковић.Металац је неколико година био у вишем рангу од Слоге, али је Слога увек била нешто посебно и то нико није оспоравао.Прискакали су људи из Металца у помоћ другим клубовима кад год је то било потребно, прво онима којима је било најтеже и који су били најближи. А најближи је увек био Трговачки. Догодило се и њему да остане без управе, па је донета одлука да се два клуба споје и наставе такмичење под именом Металац Трговачки. Иако није постојала обавеза имали су и млађе категорије које су врло брзо заузеле место у Западноморавској лиги. После само четири, или пет, година када у клубу више није било никога из некадашњег Трговачког, а име Металац Трговачки деловало мало рогобатно, донета је одлука да се клубу врати стари назив који носи и данас. Имао је и Металац сјаних периода међу којима се издваја онај кад је протутњао кроз првенство без пораза и доспео до Српске лиге у којој је, са мањим или већим успехом уз све веће трошкове и проблеме са финансирањем, провео десетак година. Све време највећи терет прихватао је управо Бобан Ђерковић. Без финансија које је обезбеђивао из сопствене фирме тешко да би клуб опстао. Па иако никада није изводио рачуницу колико је уложио у клуб данас тврди да у Металцу нема баш ништа. И терен на коме је игралиште власништво је Железница Србије. -Када бих се сутра повукао из Металца не бих ништа имао да понесем као власник. Имао самједино пса кога сам довео на игралиште и који је ту провео десетак година. Говорио сам да ако икада будем отишао могу да поведем само Леа, јер ништа више није било моје. Није битно што сам направио трибине, донео столице, преградио и дозидао неке просторије, направио пристојну ограду и уредио терен –каже Ђерковић.Дугогодишње искуство у раду и ауторитет који је годинама надграђиван увео је Ђерковића у многе фудбалске форуме. Током више од двадесет година,колико је као функционер активно радио у окружном фудбалском савезу, два и по мандата провео је на месту првог човека савеза. Председник окружног фудбалског савеза је и представник Краљева у Фудбалском савезу Западне Србије у коме је Ђерковић шест година обављао дужност потпредседника. Богату каријеру фудбалског радника допуњава место у Извршном одбору Фудбалског савеза Србије.-Тај период ћу увек да памтим. То су били најлепши тренуци,јер сам у неком смислу био повлашћен и доста путовао са репрезентацијом Србије. Доживео сам да са тадашњим председником ФСС Звезданом Терзићем и Зораном Влаховићем будем гост на вечери на којој су били председници ФИФА и УЕФА. Уочи завршне утакмице на Омладинском првенству Европе у Холандији, на коме је екипа Србије и Црне Гореиграла у финалу руководства две репрезентације била су позвана да вечерају са члановима Извршног одбора УЕФА и председником ФИФА. Увек кажем да сам видео и доживео много лепог у фудбалу и немам за чим да жалим. То је сатисфакција за све што сам радио у фудбалу. Да није тога никад не бих видео Бразил у коме сам био са репрезентацијом, али ни бројне земље Европе и бившег Совјетског Савеза. Сећам се Туниса и Азербејџана и Светског првенства у Немачкој без обзира што смо доживелиУпознаофијаско.самдоста људи, дружили смо се, и увек били јединствени. Фудбал је у то време био у успону и није било никаквих афера и потреса. Екипа је у то време била квалитетна, квалитетне су биле и млађе селекције и све је функционисало како треба. Обишао сам стадионе европскихнајвећихклубо-

53

562МАГАЗИН 28.8.2022. 54 ва, Реала, Барселоне, Њукастла, Манчестера, многе стадионе у Немачкој и Италији као што су они у Фиренци, Сампдорији, Ђенови, Бреши, Милану, Барију –са сетом се присећа Бобан Ђерковић.Сагодинама и задовољства полако пролазе, па се ствара потреба за младим људима са новим идејама, можда онима који ће у наредних педесет година преузети одговорност да се очуваимеФинансијскаМеталца.ситуација неминовно утиче и на свеукупни квалитет фудбала који се игра у земљи, па и у Металцу. И док је у Европи већ одавно фудбал попримио обележја индустрије и значајне привредне гране у којој се тачно зна колики су буџети и трошкови, а колика зарада, код нас још није, а да ли ће,и када,не зна се. Посебну тешкоћу малим земљама прави европска фудбалска федерација која дефинише правила према интересима великих. -Сад играч са 18 година без обештећења из земље може даиде где год хоће. Са играчем млађим од 18 година клуб може дапотпише уговор на три године. После тога он је слободан и иде без обештећења. Морамо да се уклапамо у правила УЕФА, а ко има пара има и играче. Нашег перспективног играча сваки клуб може да купи за 200400 хиљада евра,а ми не можемо квалитетног играча да купимо за те паре. Узимају перспективног играча даод њега праве фудбалера који ће за неку годину да вреди десет или 20 пута више. Ако земља није богата, и ако клубови нису богати, не може да буде квалитета. Наши млади играчи одлазе са 15 и 16 година, а ми смо принуђени да купујемо непроверене за 50 или 100 хиљада евра. Тржиште играча је велико, а од оног што се доведе за мале паре не може много да се очекује. Сем тога,ниси сигуран да ли ће постати добар играч или не –каже Ђерковић. На територији града Краљева поред Слоге у Првој, Металца и Карађорђа у зони, у оквиру општинске, међуопштинске и окружне лиге такмичи се 45 клубова. У већини њих наступају старији играчи који немају перспективу за учешће у такмичењима која превазилазе територију града. Тако већ годинама уназад три локалне лиге нису могле да изнедре квалитетнијег играча који би наступио у Металцу или Слоги. Пре само десетак година уобичајена пракса на крају сваке првенствене сезоне биле су ревијалне утакмице селекција окружне и међуоп-

55 штинске лиге у чијим саставима су Металац и Слога проналазили појачања за следећу сезону. Тога више нема, а већина клубова располаже изузетно малим фондом играча. Клупа са резервним играчима је све краћа у ситуацији кад клубови једва успевају да обезбеде 11 играча за први тим. - Нема клуба који на 4 тренинга недељно може да окупи 12 или 13 играча. Све се своди на само њих десетак, јер их за клуб везује једино љубав према фудбалу која је ограничена другим обавезама, а уговора са фудбалерима нема ни у зонском рангу такмичења Они који наступају у Српској лиги имају право на стипендију,док професионални уговор потписују само они који наступају за Слогу. Ни прописи у оквиру фудбалске организације не иду на руку клубовима, јер играч може да промени средину после само једне сезоне такмичења. Појави се спонзор и обећа да уведе клуб у виши ранг, па играчи из других клубова одлазе да узму паре. Кад их потрошетешко им је да иду на тренинге и утакмице,па пропадају сви –објашњава ситуацију у фудбалу Бобан Ђерковић. И док кубури са квалитетним фудбалерима Краљево може да се похвали десетином изузетних фудбалских стручњака. Оних са дипломама које потврђују формално образовање нема много,јер је за добијање лиценце потребно, зависно од ранга, одвојити замашну суму новца. За добијање „Б“ лиценце потребно је 700 до 800 евра, за „А“ лиценцу и два пута више. Пара је све мање,па и оних који су спремни да улажу у добијање лиценци. Са друге стране ни сама лиценца није гаранција о квалитету одређеног тренера. -Ако је неко играо фудбал десет година и променио 10 тренера, играо у Првој и Другој лиги, гледао и слушао све, шта ће му „Б“лиценца. Он има више знања од оног ко је био просечан играч, или уопоште није био играч, а има лиценцу. Без „Б“ лиценце тренер не може да води екипу ни у зонском рангу такмичења, прописи се све више пооштравају и све више траже школовани кадрови са дипломама –каже Ђерковић уз нагласак да је Краљево дало неколико изузетних стручњака који сусе доказали и ван граница земље.Има у фудбалу свега и свачега, и добрих и лоших, и поштених и оних других, како у редовимаФото:фудбалера,Т.РадовановићМ,Радовановић

562МАГАЗИН 28.8.2022. 56 ГФК Јагодина - Слога 2:0 Кикер - Бродарац 2:3

57

562МАГАЗИН 28.8.2022. 58 28. август 475 —Западноримски војсковођа Флавије Орест свргао и протерао цара Јулија Непота и поставио на престо свог десетогодишњег сина Ромула Августула. 1619 —Фердинанд II постао је римсконемачки цар. Његова владавина је обележена борбом против протестантизма, што је подстакло ширење Тридесетогодишњег рата. 1805 —На скупштини устаничких старешина у Борку је донета одлука о оснивању Правитељствујушчег совјета сербског као централног органа власти у устаничкој Србији. 1849 —Аустријске трупе под командом Јохана Јозефа Радецког савладале су отпор Данијела Манина и заузеле Венецију, која је у марту 1848. прогласила независност. Аустријска власт одржала се до 1866. када је подручје Венеције припојено Краљевини Италији.1850 —У Вајмару је први пут изведена опера Рихарда Вагнера „Лоенгрин“. Оркестром је дириговао Франц Лист. 1903 —Оснивачка скупштина Кола српских1910сестара—Насвечаној седници Народне скупштине у Цетињу кнежевина Црна Гора проглашена краљевином, а кнез Никола I Петровић краљем. 1916 — Немачка је у Првом светском рату објавила рат Румунији, а Италија Немачкој.1922—Радио-станица WEAF у Њујорку емитовала је, први пут у свету, рекламни оглас који је трајао 10 минута. 1936 —Завршен шаховски турнир у Нотингему победом Михаила Ботвиника. 1944 —Последњи немачки војници у Марсељу у Француској предали су се у Другом светском рату Савезницима; ослобођен је Тулон. 1963 —Борац за људска права Мартин Лутер Кинг одржао је пред 200.000 учесника протестног „Марша слободе“ на Вашингтон говор под називом „Сањао сам сан“.1973 —У земљотресу југозападно од Сиудад Мексика погинуло је више од 500, а рањено око 1000 људи. 1975 —Француска је послала војску и полицију на Корзику да угуше демонстрације на којима је тражена аутономија. Французи су купили Корзику од Дјенове 1768. и од тада је део француске државе изузев периода 1794 —1796, када је острво било под британском окупацијом. Шездесетих година 20. века ојачао је покрет за аутономијом.1985—Почиње шаховски турнир у Тилбургу, Холандија. 1990 —Ирак је прогласио окупирани Кувајт 19. провинцијом Ирака. 1994 —На референдуму у Републици Српској 94% Срба изјаснило се против прихватања мировног плана Контакт групе за Босну и Херцеговину. 1995 —Од експлозије гранате на сарајевској пијаци Маркале погинуло је 37, а рањено 85 људи. Представници УН у Сарајеву оптужили су Србе за масакр цивила, а два дана касније авиони НАТО бомбардовали су положаје Војске Републике Српске. Ово намештено гранатирање било је повод за улазак НАТО пакта у рат против Републике Српске и наставак акције НАТО пакта и Хрватске против Републике Српске Крајине започете двадесетак дана раније. Тим акцијама потпуно је протерано српско становништво са територије Книнске Крајине, као и српско становништво из западних и југозападних делова Босне и Херцеговине. Република Српска је војнички поражена и била је принуђена да потпише мир у коме је изгубила више од трећине своје дотадашње територије. 2001 —Министарство унутрашњих послова Србије саопштило је да је из масовних гробница у Србији ископано више од 340 лешева за које се претпоставља да су жртве рата на Косову 1999. године. 29. август 1189 —Дубровник је склопио уговор са босанским баном Кулином којим се Дубровчанима даје слобода трговања у Босни без икаквих ограничења и намета. Уговор је један од најстаријих сачуваних докумената у региону. 1521 —Турци су под командом султана ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 28. АВГУСТА И 2. СЕПТЕМБРА

59 Сулејмана I Величанственог освојили Београд и прогласили га за седиште Смедеревског санџака. Београд је постао погранична тврђава из које је турска војска нападала Угарску и Аустрију. 1526 —У бици код Мохача турска војска под командом Сулејмана II Величанственог победила је трупе мађарског краља Лудовика II, који се приликом повлачења утопио у реци. Угарска држава се распала на три дела: један је потпао под Турке, другим је завладао угарски владар Јован Запоља, а трећи је дошао под власт Хабзбурга, који су након Запољине смрти 1540. преузели угарски престо. 1756 —Нападом на Саксонију, пруски краљ Фридрих II Велики је отпочео Седмогодишњи рат, први оружани сукоб свих европских сила који се потом пренео на ратишта у Азији и Северној Америци. Завршен је 10. фебруара 1763. миром у Паризу.1820 —У Порту у Португалу је почела грађанска револуција која је присилила краља Жоаоа VI да 1821. донесе либерални устав, којим су укинути инквизиција и привилегије феудалаца. 1825 —Португал је признала независност Бразила под царем Педром I. 1842 —Завршен је Први опијумски рат између Кине и Велике Британије споразумом о миру у Нанкингу, према којем је Кина морала да отвори своје луке за европску трговину под екстериторијалном режиму, а Хонгконг да препусти Британцима. 1873 —Завршен шаховски турнир у Бечу победом Џозефа Хенрија Блекбурна. 1885 —немачки инжењер Готлиб Дајмлер патентирао је први мотоцикл. 1943 —У побуни против немачке окупације Данска је у Другом светском рату потопила своју флоту од 30 ратних бродова и неколико подморница. 1944 —На захтев избегличке владе Краљевине Југославије краљ Петар II Карађорђевић посебним указом одузео је команду генералу Дражи Михаиловићу и позвао Југословенску војску у отаџбини да се стави под команду Јосипа Броза Тита. Краљева одлука објављена је преко радија 12. септембра.1945—Трупе САД под командом генерала Џорџа Маршала почеле су у Другом светском рату искрцавање на тло пораженог Јапана. 1949 —СССР је у тајности извео прву експлозију атомске бомбе. Вест о томе објавиле су 22. септембра САД, Велика Британија и Канада. 1965 —Амерички васионски брод „Џемини V“, са астронаутима Гордоном Купером и Чарлсом Конрадом спустили су се у Атлантик након рекордних осам дана проведених у жемљиној орбити. 1978 —Председник Централног комитета Комунистичке партије Кине Хуа Гуофенг посетио је Румунију, Југославију и Иран. То је означило прекид изолације Кине из међународних активности, која је почела одлуком о „Културној револуцији“ у тој земљи у августу 1966. 1991 —Совјетски парламент је суспендовао Комунистичку партију и замрзао њене банковне рачуне, под оптужбом да је била умешана у покушај државног удара (19-22. августа). 1995 —Под снажним међународним притиском, руководства СР Југославије и Републике Српске договорила су се о формирању јединствене делегације која ће учествовати у мировном процесу у Босни, а председник Србије Слободан Милошевић овлашћен је да преговара у име целе делегације. 1996 —Руски авион „Тупољев Ту-154“, који је превозио рударе на удаљено арктичко острво, ударио је у један планински врх у Норвешкој. У тој најтежој авионској несрећи на норвешком тлу погинули су сви путници и чланови посаде (141).1997 —Убиство 300 људи у једном алжирском селу једно је од најгорих крвопролића које су извршили исламисти у тој1998земљи.—У несрећи кубанског авиона при полетању са аеродрома у Куиту (Еквадор) погинуло је 79 људи. 1999 —Становници Источног Тимора су, упркос страху од насиља, изашли на историјски референдум, на којем се 99% изјаснило за одвајање од Индонезије. 2001 —Врховни суд САД осудио је тројицу директора једне електронске фирме из округа Марин (Калифорнија) за илегалну продају опреме Индији, коју би она могла употребити за прављење нуклеарног оружја. 2013 —Отворена је прва продавница H&M у Србији, у Делта ситију (Београд). 30. август 1645 —Холанђани и амерички Индијанци склопили су примирје у Њу Амстердаму (Њујорк). 1757 —Руска армија је у Седмогодишњем рату, под командом маршала Степана Фјодоровича Апраксина, поразила пруске трупе у бици кодГрос Јегерсдорфа.1881—Француски инжењер Клеман Адер патентирао је у Немачкој први стереофонски звучни систем. 1914 —У бици код Таненберга у Првом светском рату немачка Осма армија под командом генерала Паула фон Хинденбурга потукла је Другу руску армију генерала Александра Самсонова, која је изгубила око 30.000 људи. Генерал Самсонов је извршио самоубиство. 1918 —Приликом посете фабрици „Михељсон“ у атентату је рањен Владимир Илич Лењин. У лидера Совјетске Русије пуцале су припаднице Социјалреволуционарне партије Фања Каплан и

562МАГАЗИН 28.8.2022. 60 њена сестра Дора. 1940 —У Бечу су завршени разговори представника Немачке, Италије, Румуније и Мађарске (Друга бечка арбитража) на којима су Немачка и Италија присилиле Румунију да уступи Бугарској јужну Добруџу, а Мађарској део Трансилваније. 1944 —Совјетска армија је у Другом светском рату заузела нафтна поља у Плоештију у Румунији, чиме је немачку војску лишила важног извора снабдевања горивом.1945 —Велика Британија је поново успоставила своју власт у Хонгконгу, након три године и седам месеци јапанске окупације.1957—Сенатор Стром Турмонд из Јужне Каролине поставио је нови рекорд у опструкцији америчког Конгреса говорећи више од 24 сата против предлога закона о грађанским правима. 1963 —Између седишта влада СССР и САД, Кремља и Беле куће, лидери Никита Хрушчов и Џон Кенеди успоставили су после кубанске кризе, која је запретила општим нуклеарним сукобом, директну телефонску везу, познату као „црвени телефон“.1973—Кенија је забранила лов на слонове и трговину слоновачом. 1974 —Код Загреба се догодила тешка железничка несрећа у којој је изгубило живот око 150 људи. То је била највећа железничка несрећа у историји југословенског саобраћаја. 1992 —Прекинута је петомесечна српска опсада Горажда. У складу са договором у Лондону, команда Војске Републике Српске повукла је око 1.000 својих1995војника.—НАТО је започео кампању бомбардовања положаја Војске Републике Српске током рата у Босни и Херцеговини. 2001 —Око 438 избеглица, махом из Авганистана, који су спашени са ферибота који је тонуо, наставило је да умире на норвешком теретном броду, јер им Аустралија није дозволила улазак у ту земљу.2020 —Опозиција у Црној Гори предвођена просрпском коалицијом „За будућност Црне Горе”, с грађанским коалицијама „Мир је наша нација” и „Уједињена реформска акција”, победила је на изборима ДПС Мила Ђукановића после 30 година овога политичара на власти. 31. август 1056 —Након изненадне болести пар дана раније, византијска царица Теодора је умрла без наследника, чиме је изумрла Македонска династија. 1290 —Краљ Едвард I објавио је прокламацију о прогону Јевреја из Енглеске. 1876 —Дворска клика сменила је турског султана Мурата V под изговором да је луд, неколико месеци након што је дошао на власт и довела на престо његовог брата Абдула Хамида II. 1887 —Основан је Стрељачки савез Србије, 36 година после формирања прве стрељачке дружине. Савез је 1909. постао члан Међународне стрељачке уније, а стрелци из Србије су први пут учествовали на међународним такмичењима у Лондону и Хамбургу.1888—У Лондону је пронађено тело Мери Ен „Поли“ Николс прве жртве Џека Трбосека.1897—У Базелу почиње Први светски ционистички конгрес. Посланици које је сазвао аустријски новинар Теодор Херцл захтевали су успостављање јеврејске државе у Палестини. Двадесет година касније почели су преговори циониста и Велике Британије о поседу у Палестини у оквиру британског мандата. 1902 —Почеле Антисрпске демонстрације у Загребу. 1907 —У Петрограду је потписан енглеско-руски споразум којим су Велика Британија и Русија поделиле интересне сфере у Персији, Авганистану и Тибету. 1920 —Прве радио вести емитоване су на станици 8MK у Детроиту у Мичигену. 1939 —Немачка је извела лажни напад на радио-станицу у Глајвицу, што јој је послужило као изговор да следећег дана нападне Пољску и започне Други светски рат у 1941Европи.—Четници су после једнодневне борбе са Немцима ослободили Лозницу. 1944 —Совјетске трупе и тенкови ушле су, у Другом светском рату, у главни град Румуније, Букурешт, где су их грађани одушевљено поздравили. 1949 —Повлачењем Демократске армије Грчке у Албанију после њеног пораза на планини Грамос окончан је Грчки грађански рат. 1977 —Председник СФР Југославије Јосип Броз Тито допутовао је у прву посету Кини.1980 —Пољски раднички лидери потписали су, након двомесечног штрајка, споразум са владом о праву на штрајк и признавању синдиката „Солидарност“, а Пољска је постала прва земља Совјетског блока у којој је дозвољен рад једног независносг синдиката. 1983 —У Манили је сахрањен вођа филипинске опозиције Бенињо Акина уз присуство више од милион људи. Убијен је десет дана раније на аеродрому у Манили приликом повратка из трогодишњег избеглиштва у САД, чиме је филипински диктатор Фердинанд Маркос уклонио најозбиљнијег противкандидата на изборима 1984. 1986 —Совјетски путнички брод Адмирал Нахимов је потонуо у Црном мору после судара са теретним бродом Пјотр Васев, при чему су погинуле 423 особе. 1994 —Трупе бившег СССР формално су окончале полувековно војно присуство у бившој Источној Немачкој и на Балтику, церемонијом којој су присуствовали

61 председник Русије Борис Јељцин и канцелар Немачке Хелмут Кол. 1997 —У саобраћајној несрећи у Паризу погинула принцеза Дајана и њен пратилац Доди ел Фајед. 2001 —У пожару изазваном експлозијом у ноћном бару у токијском забавном кварту Кабучико погинуле су 44 особе, а више десетина је повређено. 2003 —Стравично невреме (праћено олујом, пљуском, и великим градом) погодило Зрењанин и причинило огромну материјалну штету. Повређено више десетина особа. 2005 —У стампеду на мосту ал Алјман у Багдаду погинуло је 1.199 особа. 1. септембар 1355 —У једној повељи коју је потписао бан Стефан Твртко I Котроманић први пут се помиње утврђени град Високи у Босни. 1449 —Туму криза: (која се такође назива Криза твумске тврђаве), гранични конфликт између племена Оират и Монгола и кинеске династије Минг која је довела до хватања цара Џангцунга, и пораза војске од 500.000 људи од много мање силе. 1529 —Шпанска тврђава Санкти Спириту, првоизграђена у модерној Аргентини, уништена је од стране домаћина.1531—У Швајцарској је почео рат између Цириха, центра швајцарске реформације, и католичких кантона. Након што су боље организовани католички кантони победили у бици код Капела, седиште протестантизма премештено је у Женеву.1532 —Краљ Хенри VIII је краљици Ани Болен, тада још увек обичној племкињи, доделио титулу Маркиза од Пембрука. 1604 —Ади Грантх, данас познат као Гуру Грантх Сахиб, свето писмо Сика, прво је постављено у Хармандир Сахиб, Златни храм, најважније и најсветије место ходочашћа у сикизму. 1644 —Битка код Типермуира, прва битка током грађанског рата између снага у Шкотској шкотских ројалиста, на челу са Џејмсом Грахамом, 1. маркизом од Монтросе и војске Ковенантерса. 1701 —Битка код Кјерија, део Рата за шпанско наслеђе. Победу су однеле аустријске трупе под командом Еугена Савојског.1715—Краљ Француске Луј XIV умро после владавине од 72 године, што је било дуже од било ког европског монарха. 1763 —Катарина Велика Руска потврђује планове Иван Ивановича Бетцкоја за оснивање Воспитательный дома у Москви1772—Мисија Сан Луис Обиспо де Толоса основана је у Сан Луис Обиспо, Калифорнија.1772—Колонисти из Масачусетског залива предузимају популарна реакцију на уклањање барута, директнију контролу војних продавница, војних залиха, оружја и барута названу аларм за прах. 1804 —Немачки астроном Карл Лудвиг Хардинг је открио Јуно, један од највећих астероида у Главном појасу. 1814 —Почео Бечки конгрес. 1831 —Високи Орден Светог Григорија Великог утврдио је папа Гргур XVI у Ватиканској држави за препознавање високе подршке Ватикану или Папи од стране мушкараца или жена, не обавезно римокатолика.1836—Нарциса Витман, једна је од првих белих жена говорника енглеског језика која се настанила западно од Роки Маунтаинс, и дошла у Вала Вала, у Вашингтону. Она и Елиза Харт Спалдинг (супруга Хенрија Спалдинга) постале су прве документоване жене из Европске Америке које су прешле планине Роки. 1836 —Основана је најстарија школа британског порекла у Јужној Америци школа Светог Андреја Скота. 1859 —Појавила се једна од највећих забележених короналних маса које су икада забележене, касније познате као догађај1859Карингтон.—Амерички грађански рат: Битка код Шантилија: јединице Војске Конфедерације победиле су трупе војске Уније у Шантилију, Вирџинија. 1864 —Амерички грађански рат: Генерал војске Конфедерације Џон Бел Худ наређује евакуацију Атланте, окончавајући четворомесечну опсаду генерала Вилијама Текумсех Шермана. 1870 —У бици код Седана у францускопруском рату, Пруси су под командом Хелмута фон Молткеа нанели тежак пораз трупама француског цара Наполеона III, што је довело до пада Другог царства. 1873 —Цешваио стаје на престол као краљ Зулу народа након смрти његовог оца Мпанде.1878 —Ема Нут је постала први женски телефонски оператер на свету када је ангажована од стране Александра Грахма Бела у компанији Бостон Телефоне Диспач. 1878 —Војска Мухамеда Ајуба Кана потискују Британце у бици код Кандахара, окончавајући Други англо-авганистански рат.1878 —Преко 400 људи је умрло у Великој Хинклеи ватри, шумској ватри у Хинклеи, Минесота. 1897 —Отворена је подземна улица Тремонт Стрит у Бостону, постајући први подземни систем брзог транзита у Северној Америци.1900—Велика Британија је анектирала Јужноафричку Републику. 1905 —Алберта и Саскачеван се придружују канадској конфедерацији. 1906 —Основана је Међународна федерација адвоката за интелектуалну својину.1906 —Оклопно крстарица Јоргос Авероф је испоручена грчкој морнарици. Данас служи као музејски брод.

562МАГАЗИН 28.8.2022. 62 1914 —Санкт-Петербург мења име у Петроград.1916—Бугарска, као сарадник Немачке у Првом светском рату, објавила је рат Румунији.1923—У земљотресу који је потпуно разорио јапански град Јокохаму и готово уништио Токио, погинуло је најмање 142.000 људи, а 2,5 милиона је остало без домова.1928 —Ахмет Зогу је прогласио Албанију за краљевину, а себе за краља. 1939 —Немачка је без објаве рата напала Пољску и тиме започела Други светски1945рат.—Скупштина Србије усвојила је Закон о административној подели Србије, чиме су успостављене аутономне покрајине Војводина и Косовско-метохијска област.1952 —Објављен роман Старац и море. 1953 —У авионској несрећи је погинуо француски виолиниста Жак Тибо, члан чувеног трија са Алфредом Кортоом и Паблом1961Казалсом.—УБеограду је почела Прва конференција шефова држава и влада несврстаних земаља, којој су присуствовали представници 25 земаља и 40 антиколонијалних и ослободилачких покрета. После шест дана рада скуп је усвојио документе о принципима несврставања као независног ванблоковског чиниоца. 1962 —У земљотресу у северозападном Ирану разорено је преко 300 села, а погинуло је 12.000 људи. 1963 —Отворен стадион Црвене звезде 1969 —Група официра с младим пуковником Моамером Гадафијем на челу оборила је са власти краља Либије Идриза I и прогласила републику. 1972 —Амерички велемајстор Роберт Фишер је у мечу у Рејкјавику победио совјетског велемајстора Бориса Васиљевича Спаског резултатом 12,5:8,5 и постао 11. првак света у шаху. Титулу је изгубио без меча 3. априла 1975, када је одбио да прихвати услове Међународне шаховске федерације, а за првака света проглашен је руски велемајстор Анатолиј Карпов.1974 —Анастасио Сомоза је изабран за председника Никарагве. 1981 —У Средњоафричкој Републици државним ударом свргнут је председник Давид1983Дацко.—Совјетски борбени авион је близу острва Сахалин оборио јужнокорејски авион „Боинг 747“, у којем је погинуло свих 240 путника и 29 чланова посаде.1991 —Узбекистан прогласио независност од Совјетског Савеза. 1993 —У Женеви су пропали преговори о окончању 17-месечног рата у Босни и Херцеговини, пошто су представници босанских Муслимана одбацили мировни план међународних посредника. 1999 —UNHCR је саопштио да је, од јуна, када су окончани сукоби на Косову, око 200.000 Срба и Рома напустило ту српску покрајину, а да се на Косово и Метохију вратило 772.300 Албанаца избеглих током вишемесечних сукоба. 2000 —На предизборној конвенцији у београдском центру „Сава“, пред више од 3.000 грађана, лидери Демократске опозиције Србије потписали су документ „Уговор са Србијом“ којим су се обавезали да ће, уколико дођу на власт, успоставити демократску власт у Србији. 2001 —У Токију је погинуло 45 људи у једном од највећих пожара изазваног експозијом у кварту у коме се налазе велике коцкарнице и барови. 2004 —Чеченски терористи заузели су школу у руском граду Беслану у Северној Осетији са више од хиљаду талаца већином деце. Зах- тевали су пуштање чеченских побуњеника из затвора у суседној Ингушетији и независност Чеченије од Русије. (види талачка криза у Беслану). 2. септембар 31. п. н. е. —У великој поморској бици код Акцијума у Јонском мору Октавијан је победио флоту римског војсковође Марка Антонија и египатске краљице Клеопатре. Победа је омогућила Октавијану освајање Египта и претварање Римске републике у царство.1666 —У пожару који је четири дана харао Лондоном, ватрена стихија је готово уништила град. Страдале су многе грађевине међу којима и катедрала Светог Павла.1752 —На основу одлуке британског парламента, у Уједињеном Краљевству и њеним колонијама Јулијански календар замењен је Грегоријанским. Други септембар био је последњи дан по Јулијанском календару. 1807 —Британска Краљевска морнарица је бомбардовала Копенхаген како би спречила Наполеона Бонапарту да против Британаца употреби данску флоту. 1829 —Склопљен је Једренски мир између Русије и Османског царства, којим су се Турци обавезали да Србији врате шест нахија ослобођених у Првом српском устанку и да признају аутономију Грчке. 1866 —На Криту је избила побуна против Турака и проглашено је укидање турске власти и уједињење са Грчком, али је аутономија успостављена тек 1897. уз интервенцију европских сила, а

63 Лондонским споразумом 1913. Крит је постао део Грчке. 1872 —У Хагу је почео Пети конгрес Прве интернационале на којем је одлучено да се седиште Интернационале премести у САД, где су постојали услови легалног деловања.1895—Завршава се шаховски турнир у Хејстингсу победом Пилсберија. 1898 —У бици код Омдурмана англоегипатске трупе под командом Хорација Киченера победиле су војску махдиста, после чега су Британци заузели све стратешке кључне положаје у Судану. 1945 —Јапан је на америчком броду Мисури, у Токијском заливу, потписао капитулацију чиме је и званично завршен Други свјетски рат. 1989 —Током демонстрација против апартхејда у Кејптауну, у Јужној Африци, полиција је ухапсила више од 400 демонстраната.1996—Влада Филипина је потписала мировни уговор са муслиманским побуњеницима, после 24-годишњег грађанског рата на јужном острву Минданао, током којег је погинуло 125.000 људи.Лидери три опозиционе партије. Српског покрета обнове, Демократске странке и Грађанског савеза Србије, потписали су у Београду споразум о формирању коалиције „Заједно“, која је однела победу на локалним изборима у новембру, чиме је уздрмана дотада неприкосновена власт Слободана Милошевића. 3. септембар 1189 —Ричард Лављег Срца, крунисан је у Вестминстерској опатији у Лондону за краља1759Енглеске.—Из Португалије је почело протеривање римокатоличких језуита. 1783 —Велика Британија, САД, Шпанија и Француска су потписале су у Париски мир којим је формално завршен Амерички рат за независност. 1791 —Француска скупштина усвојила је устав којим је успостављена уставна монархија.1806—Српски устаници су поразили турску војску у бици на Делиграду. 1826 —Николај I Павлович Романов је крунисан за цара Русије. 1861 —Генерал Конфедерације Леонидас Полк је напао неутрални Кентаки, приморавши државно руководство да тражи помоћ Уније. 1884 —Из Београда је кренуо први путнички воз на прузи Београд-Ниш, првој у Србији. Почетак градње 21. јуна 1881. обележио је сребрним будаком кнез Милан Обреновић. Испраћају воза, искићеног цвећем и српским тробојкама, поред великог броја грађана, присуствовали су угледни гости из Беча и Будимпеште.1902—Завршиле се антисрпске демонстрације у Загребу. 1931 —Краљ Југославије Александар Први Карађорђевић прогласио је октроисани Устав којим је озакоњена монархистичка диктатура, уведена 6. јануара19391929.—Два дана после немачког напада на Пољску, Уједињено Краљевство и Француска су објавиле рат Немачкој. 1939 —На кружној стази око Калемегдана, у Београду су одржане до тада највеће међународне аутомобилске трке у 1939Југославији.—Немачка подморница У-30 је торпедовала и потопила британски путнички прекоокеански брод СС Атенија, усмртивши 117 особа. 1943 —Англо-америчке снаге су се искрцале на италијанско копно у Другом светском рату. 1944 —Холокауст: Ана Франк и њена породица налазе се у последњем транспортном возу на путу од транзитног логора Вестерборк према концентрационом логору у Аушвицу, у који су дошли три дана касније. 1971 —Катар je постао независна држава..1976 —Амерички васионски брод без људске посаде „Викинг 2“ спустио се на Марс и почео да шаље фотографије са те планете.1985 —У саобраћајној несрећи на путу Београд - Нови Сад у својој 23. години, погинуо Драган Манце, фудбалер Партизана и идол Гробара. 1994 —Русија и Кина прогласиле су завршетак међусобних непријатељстава и договориле се да уклоне нуклеарне ракете које су биле усмерене из једне земље према1999другој.—Мисија УН на Косову и Метохији суспендовала је југословенски валутни закон и успоставила царинску контролу на граници Косова и Метохије са Бившом Југословенском Републиком Македонијом. 2001 —САД и Израел су повукле своје делегације са конференције УН о расизму у Дурбану, у знак протеста због покушаја да се Израел означи као расистичка земља. 2004 —У акцији ослобађања таоца у школи у руском граду Беслану 331 талац погинуо. (види Талачка криза у Беслану). 2009 —У серији експлозија које су погодиле фабрику муниције „Први партизан“ у Ужицу, погинуло седам а повређено 14 радника.

Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Т. Радовановић Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs