Kraljevski MagazIN

Page 1

МАГАЗИН Краљевски Година X* Број 560 * 14. август 2022.* Излази недељомwww.art.rs * magazin@art.rs (Online)2334-7678ISSN

560МАГАЗИН 14.8.2022. 2 У овом броју: Само слога Србина спасава Дуг према Милени Лепота ће спасити свет И ове године на високом нивоу Темељ народне музике На репертоару Биоскопа “Кварт” Наличја српског лица Из Мињине кухињице Између Београда и Чикага Треће спортско доба Времеплов 444240383028221265054

3 РадовановићМ.Фото:

560МАГАЗИН 14.8.2022. 4

5

560МАГАЗИН 14.8.2022. 6 - Свест је све што постоји, а у зависности од тога колико се оживи или пробуди у човеку толико он ужива квалитет живота. - Радост и срећа као права истинска природа живота представљају изворни образац људске природе, а оно што развој свести треба да донесе јесте да се тај изворни образац живи у свакодневном животу. - Светска здравствена органи зација каже да је здравље хористички приступ људском бићу, а оно нема само тело већ и психу, емоције, ментални део, душу и природну околину. - Модерна медицина је заснована на квантној физици, а сваки лекар који познаје квантну физику познаје суштински своје и биће свога пацијента и на том нивоу треба да га помаже и лечи. - Физика је основ медицине и модеран лекар мора добро да познаје физику како би познавао суштину бића својих пацијената Пут ка разрешењу светске кризе САМО СЛОГА СР

РБИНА СПАСАВА 7 Уверење да је све што се дешава креирано кроз сваку мисао, реч и акцију која је имала животно подржавајући или оштећујући утицај ставља пред сваког појединца део одговорности за добро и лоше,укључујући и кризу у Украјини. То је повод да Савез за трансцеденталну медитацију Србије, свестан свих догађања, покрене серију трибина са циљем да упозна ширу јавност са охрабрујућим и значајним приступом овој теми. Трибина „Само слогаСрбинаспасава- Глобалнамировнаиницијативакитренеритерапеутузу“домнасебиразрешићемосветскукри-НовапарадигмасвестиНепобедиваСрбија-Удруженимра-окупилаједобрепознаваоцестањаовојобластимеђукојимасухолистич-дрМирјанаМићовић, векутогасвесткојагујезаологијаТоникомеденталнепредседникСавезаикихживањуШкрбићАбрамовић,генералкеНиколеТеслеистраживачсвестииетарскефизи-проф.дрВелимирпотпуковникПетарсавеликимискуствомуистра-иразумевањумногиххористич-приступазастварањемираиучитељтрансцен-медитацијеМилијаПетровић.КаоуводутемуприказанјефилмуендокринологинеурофизиологНејдероткривадајељудскафизи-изразведеиведскелитературештаједобионаградуузлатуколикотежак.Прошлегодинејеобјавиокњи-„Једаннеограничениокеансвести“објашњавановупарадигмудајесвештопостоји,иузависностиодколикосеоживиилипробудиучо-толикоонуживаквалитетживота. Зато се рад на себи сматра најбољим начином да се тренутно лоше стање природадарадигмасветскувориситуацијудабесконачнојразноликости.Отудаимапрегледнадцелиноминегубиувредностиживотаомогућавадасеоживљенасвесностовехолистичкеједничкопољесвеукупногпостојања,тврдиснагомживота.сасуштином,преокренекрозпроцесповезивањаизворноминепобедивомРазлогсеогледаупо-дајеизворнидоживљајсебеза-аувекжељасеуоквирутемеважнезапосебнуукојојсеналазичитавсветго-онечемуштоможедаразрешикризу,алогичанпутјеновапа-каоосновнатематрибине.Позивањенадревнесписесведочирадостисрећакаоправаистинскаживотапредстављајуизворни

560МАГАЗИН 14.8.2022. 8 образац људске природе, а оно што развој свести треба да донесе јесте да се тај изворни образац живи у свакодневном животу. Као један од водећих стручњака и познавалаца проф. дрВеља Абрамовић настоји да приближи важност разумевања и оживљавања дубљих нивоа људске природе и објасни шта је свест.-Време је увек садашње. То је вечност у којој је постојећа само прошла садашњост, садашња садашњост и садашњост будућа. Увек је сада. Питао сам се како онтолошки, а онтологија је наука о бићу и суштини света, може то да се дефинише и нашао сам термин континуум,јер је реч о бесконачности. Основа нашег света је бесконачна, а пошто је бесконачна она је непокретна и то је разлог зашто је увек садашње време, јер садашњост нема ток. Време се не креће и увек је сада. И то је физика, оно што имамо у искуству, чулни ниво ствари.Онда сам се питао шта је метафизички ниво,а то је ниво законитости који омогућава да је стално садашње време. Јер, откако се родимо док не умремо, све време живимо само и искључиво у садашњости,а током миленијуманије билоконзистентне теорије ни у филозофији,ни математици ни физици,која следи из те непорециве, свимајасне и очигледне искуствене чињенице. Онда сам сепитао шта је иза континуума времена, шта омогућава то бесконачно садашње време, а одговор је био да континуум мора бити конституисан принципом континуитета што значи да оно што је непрекидно мора владати ентитетом непрекидношћу. Другим речима,то је свест. Из свести,која је општа и заједничка за постојање целога света, настаје садашње време које омогућава масу,простор и енергију. То су подаци које примамо преко интерфејса а то је физиологија свих наших пет чула и шестог,а то је интуиција, као ментални алат.Онда имамо и астрални алат. То је чуло емоција. Имамо интуитивну емоцију из срца и менталну емоцију из оног што условно називамо људскимозак. У основи свега тога јесте јединствено поље свести из кога,фокусирањем или намером,производимо стварност. Свест је та која ствара време а онда,пошто је бесконачно,простор,маса и енергија су део времена. Према томе помоћу свести можемо да контролишемо целокупну стварностсвим њеним нивоима, у стваралачком и функционалном, објаснио је др ХористичкиАбрамовић.тренер и терапеут сихана др Мира Мићовић је, као организатор бројних фестивала здравља, инспирисала многе да се упусте у воде оживљавања и рада у хористичком приступу. Уверење да је све актуелнији хористички приступ унапређењу здравља, који се назива медицина заснована на свести, разлог је за осврт на начин како се, у време изолације због пандемије, одражава на здравље, колико је битан рад на себи и оживљавању хемије унутрашње свести који може да превазиђе тешкоће сакојима се људи срећу. Компликованост живота у садашњем тренутку је повод за потребу да људско биће у сваком тренутку флуктуира и стално се мења на различитим фреквенцијама. Поруку трибине да не функционишу сви на истој фреквенцији подупире тврдња да се фреквенце мењају у зависности од космичких и земаљских утицаја. Свако ко је тога свестан труди се да се прилагоди ситуацији радом на себи како би у сваком тренутку могао да буде у миру сам са собом,у блаженству и благостању што значи даима секвенцу у природи, да живи у складу са природом. У томконтексту погрешним се сматра уверење да живот у складу са природом значи одлазак на планину,или седење поред потока. Живот ускладу с природом значи бити на секвенци универзума,а то се постиже техникама. Када је човек свестан тогаонда,радећи на себи,аутоматски ради и на свом здрављу. - Светска здравствена организација каже да је здравље хористички приступ људском бићу,а оно нема само тело. Оно има и психу,емоције,ментални део,душу, има и природну околину. Све оно што се налази око нас утичена нас као што и ми утичемо на своју околину, али само тако што се трудимо, а на позитиван начин можемо утицати тако што ћемо се трудити да увек будемо у прородном миру који сепостиже радом на себи. Уколико неко не познаје ниједну технику,а желео би да се бави собом и буде у миру, довољно је чак и да изговара пар једноставних реченица а то је „само данас нисам љут, само данас не бринем, само данас сам захвалан за све што ми се дешава“. Ми смо у једном континууму. Време садашње, прошло садашње,будуће и садашње. Зашто би бринуо за нешто што је било,и оно што ће бити, кад у тренутку у коме сам треба да дам максимум,да се осећам одлично. То је оно у модерној медицини,а мислимо на медицину засновану на апаратурама, резонанцама,магнетним ултразвучним апаратима,скенерима,то није модерна медицина.Модерна медицина је медицина заснована на квантној физици, а сваки лекар који познаје квантну физику познаје суштински своје и биће свога пацијента и на том нивоу треба да помаже и лечига. Не лековимаи хемијом, то су превазиђен ствари. Биохемија је некад била основ медицине, а то више није. Физика је основ медицине и модеран лекар мора добро даје познаје како би познавао суштину бића својих пацијената, каже др Мићовић позивајући се на Хипократа који је тврдио да природа лечи, а медицина помаже. Познато је да човеккоји доживљава мир и хармонију то у великој мери чини у читавој околини, а разлог због којих је иницирано увођење таквих пројеката у организоване системе као што су војска,полиција,предузећа,школе, је што су на једном месту људикоји могу да обезбеде много јачи ефекат него кад то раде изоловано на различитим локацијама. Научна истраживања показују да оношто се дешава као резултат искуства код једног процента људи који живе непобедиве вредности природе, чисте свесности, може мерљиво да покаже смањење криминала,заузетости

9Проф. др Велимир Абрамовић

560МАГАЗИН 14.8.2022. 10 РДр Мирјана Мићовић

11 болничких постеља и слично. Уколико друштво као организам има механизам да на неки начин растерети нагомилани набој наелектрисања,лоших осећања, емоција и менталног загађења, аутоматски омогућава да читаво друштвено биће функционише живахније. У Савезу за трансцеденталну медитацију Србије подсећају да је још 1975. потврђено како са јачим технологијама, уколико то људи изводе на једном месту и једно време,исти ефекат као један проценат може дапроизведе квадратникорен из тог броја. Преведено на целокупну светску популацију од око осам стотина милиона становника то би било осам до девет хиљада људи. О експериментима који су извођени сведочи више од педесет добро контролисаних социолошких студија које потврђују утицај оживљености и хармоније у природи са статистичком значајношћу десет на минус деветнаест,што је реткост и у природним наукама. - Увођење у школе и војску обезбеђује ту могућност. За нашу школу би негде било седамдесет хиљада људи, или квадратни корен од триста ђака, студената или војника у некој јединици. Као организација која у Србији постоји скоро педесет година ми смо још далеко од седамдесет хиљада. До сада смо обучили око четрдесет хиљада људи, а време у коме се налазимо захтева хитну потребу за већим бројем. У више наврата, а нарочито у време бомбардовања, уз подршку Министарства здравља и Министарства одбране,основној техници трансценденталне медитације обучили смо око хиљаду људи а шездесет до осамдесет организовали у групу са јачим техникама. Они су током једног месеца створили снажан утицај на хармонију па је, у атмосфери током бомбардовања, било невероватно да људи кажу како не осећају страх, а криминал је смањен за седамдесет процената. Након бомбардовања смо наставили, апроблеми у времену у коме сеналазимо налажу да свим расположивим снагама, без одлагања, позивамо људе да у време погодно за већину изводе праксу повезивања са изворном непобедивом снагом природе која има веома моћан хармонизујући утицај на читаво окружење. То је исцељујући период у току дана, па је добро да уживају само у тишини и тако допринесу јачању квалитета у колективној свести, каже Петровић. Са великим искуством у истраживању и разумевању многих хористичких приступа за стварање мира генерал потпуковник Петар Шкрбић је био сведок значајних међународних конференција на тему стварању непобедивог превентивног крила у војсци. Оне сведоче о почетку примени посебних поступака у војсци као организованој групи која поступа по наређењу. Иако не одлучује о рату да би учествовала у њему мора да буде адекватно припремљена, а податак да смирај не утиче подједнако на све специјалности води ка потреби да код неких, као што су диверзанти и снајперисти,треба развијати борбени дух. Искуство многих земаља потврђује да су војска и полиција изузетно погоднеза примену смираја, стабилности и продирања свести до суштине човекове, па се и медитације оцењује као шира друштвена потреба. - Примена увојсци кренула је у Еквадору 2010. године. Програм је постао актуелан преко Фондације Дејвида Линча код рехабилитације ратних војних ветерана који имају стресан посттрауматски поремећај, а исраживања и праска показују дау року до два месеца код тих људи ишчезава. Истинска права природа живота је радост и срећа, а грешка у нашем понашању значи да смо се малоодвојили од везе са природом која је битна да се негује,јер обезбеђује сигурност. Програм за стварање непобедивости народа значи оживљавање непобедивог поља природе у човеку, да буде функционалан, а то се постиже променом технологија повезивања са основним непобедивим изворним пољем и излагања активном пољу живота. Наш нервни систем почиње да стиче потребну флексибилност,да најдубљи ниво прибраности и мира који доживљава уконтакту са самим собомможе да одржава и у време највеће турбуленције. И због тога је код пословних људи који управљају веома сложеним процесима веома важно да имају осигуран квалитет који обезбеђује преглед над целокупним пољем деловања, каже генерал Шкрбић подсећањем да у свету обмана и лажи много губи свако ко дневно нема бар двадесетак минута могућности за смирај. Т. Радовановић Фото: Медија центар Милија ПетровићПетар Шкрбић

560МАГАЗИН 14.8.2022. 12

13 ј- Маскенбал је настао као могућност да се људи, макар и на кратко, ослободе тешких друштвено-моралних стега. - Дворске забаве ове врсте омогућавале су свим дворјанима, без обзира на класну разлику и припадност, да успоставе контакт, да се друже и забаве, а да не стрепе да због тога буду кажњени. - Маска која потврђује потребу за прерушавањем, песмом, плесом и игром, тринаести путпредставила одговор на бројне изазове и проблеме реалног живота и оног што се, не баш довољно аргуменатовано, зове свакодневица. - Игра и маска славе живот и подстичу креативност као највредније што људи имају. - Ма колико имао година човек је у суштини дете, а маскенбал јединствена прилика да се тако и понаша Настављено дружење под маскама у „Вили Магдала“ Д У Г П Р Е М А М И Л Е Н И

560МАГАЗИН 14.8.2022. 14

15

560МАГАЗИН 14.8.2022. 16 Маскенбал је карневал под маскама, обавезно праћен музиком уличних свирача, чији учесници за ту прилику облаче различите костиме а лице најчешће прикривају маскама или шминком. Сврха догађаја је да се људи добро забаве, али и да покажу умеће у креирању костима и маски уз настојање да што верније прикажу лик који представљају. Потреба за маскирањем датира из древних времена кад су се људи мазали блатом по телу и лицу, како би се уклопили у амбијент и остали неприметни за оног кога чекају у заседи, животињу или непријатеља. У новије време, маскирали су се из потребе да сакрију прави идентитет и остану анонимни, а често и ради преваре. Вековима уназад понавља се потреба читавих народа да ствара своје хероје, па су кроз разне легенде маскирани познати као борци за правду и слободу, попут Зороа, Супермена, Бетмена, Спајдермена…Овајоблик забаве датира из 15. века, када су на краљевским дворовима одржавани многобројни балови намењени особама из виших класних кругова. Иако нема тачних података о томе како је настао бал под маскама верује се да је последица људске потребе за моралном слободом, јер су тадашњи закони били изузетно строгиа кршење узрок сурове осуде, често без милости. Балови су се понекад завршавали фатално, јер су појединци ту видели шансу да усмрте ривала или непријатеља, а да због тога не буду осуђени јер се под маском не види ко је убица. Маскенбал је настао и као могућност да се људи, макар и на кратко, ослободе тешких друштвено-моралних стега, па су дворске забаве ове врсте омогућавале свим дворјанима, без обзира на класну разлику и припадност, да успоставе контакт, да се друже и забаве, а не стрепе да због тога буду кажњени. Маске су им служиле да прикрију прави идентитет и следећег дана, када је требало наставити живот по устаљеним друштвеним нормама. У таквим околностима бал под маскама је био друштвени „вентил“ који је омогућаваoда се изрази слободна воља, уједно прилика у којој је свима дозвољено све, понајвише да, иако под маском, покажу „право“ лице. У данашње време маскенбали се одржавају искључиво ради забаве, а обичај је прихваћен широм света. Најпознатији маскенбал се традиционално одржава у Венецији где се могу видети јединствени костими најразноврснијих облика и боја, а покоји пут се организује и као такмичења па учеснику који носи најсмешнији, најлепши или најверодостојнији костим или маску, следи пригодна награда. Кад је пре више од деценије у Вили „Магдала“, са десне стране старог пута који од Ибарске магистрале води ка

17 Чачку, у присуству неколицине пријатеља породице Ковачевић одржано прво дружење под маскама мало ко је, сем домаћина, веровао како би могло да буде организовано и наредне године, понајмање више од десет следећих. Од тада па све до појаве корона вируса на овим просторима први викенд у августу је био време када се у Вили „Магдала“, дому краљевачке сликаркеи модне креаторке Хаџи Милене Марије Магдалене Ковачевић и супруга Бранка, одржавао традиционални маскенбал. Игра и машта коју он подстиче и развијаза њих субили извориште креативног процеса, док је маска,која потврђује потребу за прерушавањем, песмом, плесом и игром, одговор на бројне изазове и проблеме реалног живота и оног што се, не баш довољно аргументовано, зове свакодневица. Искуство потврђује како је маскенбал средство да се дубоко присутна и снажно потиснута потреба за игром као могућем изворишту креативног, најузвишенијег духовног, искаже и подели са другима, јер и игра и маска славе живот и подстичу креативност као највредније што људи имају.Основна идеја свих претходних маскенбала у „Магдали“ била је да покаже како човек, без обзира какву маску носио, не може да сакрије право лице јер и под њом показује колико је добар и племенит, или Токомсупротно.прведеценије постојања маскенбал у „Магдали“ је постао препознатљив по оригиналности, о њему се све више причало, а број гостију у појединим ситуацијама премашивао стотину. Простора у дворишту виле је увек било довољно да прими све којима је на располагањубогат мени, традиционални гулаш, све врсте печења, колача и пића.Шарена трпеза, шарени гости, и увек нове оригиналне торте,само су део изненађења које су гостима припремали Ковачевићи у чијем је дому све подређено забави а она, бар за тренутак,удаљава од суморне стварности. Потреба за маскирањем, прерушавањем, песмом, плесом, игром увек је била одговор на бројне изазове и проблеме реалног живота и оног што се, са не баш довољно аргумената,зове стварност која олако пренебрегава нематеријално и посебно духовно. Вила „Магдала“ је у исто време стециште људи различите старости, пола, образовања, националне припадности, које везује жеља за дружењем и, бар на кратко, бекством од све суровије свакодневице. Свако ново дружење је разноврсније и богатије од претходног што је повод да већ првог дана по завршетку почињу припреме занаредну годину. Нове идеје се рађају у главама љубазних домаћина, али и гостију који исказивањем потреба за забавом подстичу друге, а све у циљу да се сваке наредне године достигне врхунац. За то је увек потребно много радапа је,на-

560МАГАЗИН 14.8.2022. 18

19

560МАГАЗИН 14.8.2022. 20 кон што су духовне вредности обогатиле креативност контроверзне уметнице,логично било очекивати нове резултате исказане у различитим костимима и маскама које су и претходних година биле предмет посебног интересовања. Оно што је на дан одржавања маскенбала било само наговештај већ следећег је билореалност. По чврстом уверењу домаћина манифестацијaје настала на потреби окупљања суграђана како би се једном у години направила јединствена забава за старе и нове пријатеље којих је сваке године све више. Редовни посетиоци и учесници маскенбала у „Магдали“ потврђују да је свако ново издање у потпуности испунило очекивања, па ни једне године нису пропуштали прилику да дођу,понајвише због љубави према домаћинима изабави са новим концептом. Жеља да се део свечарске атмосфере, карактеристичне за велики број западноевропских земаља, пренесе у локалну средину додатно је подстакнута сазнањем о животу у чудном времену коме недостаје љубави и пажње какву људи изражавају према другима. То је повод за потребу да се покаже како ништа не може да буде препрека дружењу у коме се, отварањем срца, људи зближавају на посебан начин. У атмосфери позитивне енергије којом су зрачили Милена и Бранко пријатељима су се осећали и многи који се једни другимане би јавили на улици при случајном сусрету, а у томе је највећа вредност свега што су Ковачевићи у овој средини годинама настојало да још више учврсте. Уз бројне ђаконије заливене разним пићима, и традиционални шампањац,време у дому Ковачевића пролазило је брже него на било ком другом месту, аони који су до касних сати уживали у гостопримству нису крили жељу да се и током наредне деценије сваке године поново срећу у истом амбијенту. Прилика за слично дружење пружала се последњег дана октобра када се у Вили „Магдала“прослављала Ноћ вештица,Халовин. Веровало се да су ванредне околности изазване епидемијом корона вируса само до побољшања епидемиолошке ситуације прекинуле традицију,а онда је прерана Миленина смрт запретила да буде заувек прекинута. Ни у посебно тешкој ситуацији Бранко нијеклонуо духом па је првог августовског викенда ове године угостио маскенбалу најоданије суграђане и потврдио да семе које је посејала Милена и у наредном периоду може да даје богате Овогодишњиплодове.„Масхарат“ је био прилика на подсећање на Милену, дружења са њом и све што је пружила културном животу Краљева. По коју реч о њој изговорили су глумци, песници, новинари и други стварајући атмосферу која одише блискошћу и потврдом да ће сећање на Милену још дуго живети међу свимакоји су толико година били гости у „Магдали“. Најзаслужнији за наставак традиције је вишедеценијски животни сапутник

21 Бранко коме је у важној мисији да настави све оно што је Милена започела помагала рођака Тања. Управо она је у дугом низу година иза нас била један од најистрајнијих и најоданијих сарадника Хаџи Милене Марије Магдалене Ковачевић.-Биломи је више него тешко да наставим организовање овог скупа без ње, али сам снагу и утеху нашао у речима моје Милене која ме је,непосредно пред коначни растанак, на известан начин на то и обавезала. Наставак праксе организовања „Масхарата је“ само један од начина којим породица и ја желимо да сачувамо од заборава сећање на лик и дело наше Милене која је тридесет три године дугу сликарску каријеру, током које је приредила двадесетак самосталних и хуманитарних изложби, градила у Француској,Немачкој и Србији. У плану је оснивању фондације која би носила Миленино име а која би, у сарадњи са неколико установа из области образовања и културе, организовала изложбе младих и талентованих ликовних уметника,награђујући их скромним и подстицајним наградама, кажеИакоБране.јерођена у Лазаревцу, Милена је одрасла у Краљеву а у младости често походила постојбину свог оца Јужну Србију чију је мистику чврсто урезала у себе. Са седамнаест година је отпутовала у Немачку како би наставила школовање, али ју је жеља за усавршавањем одвела у Париз где је завршила приватну Академију „АБЦ“. Љубав према сликарству била је окидач да се упусти у посао галеристе и у Гелзенкирхену отвори сопствену галерију чији јој је амбијент био инспирација да настави дружење са светом моде, па је ту отворила школу моделинга. Током боравка у Немачкој дружила се са Ури Гелером, Давидом Коперфилдом и другим светски познатим илузионистима, што јој је омогућило да отвори врата многих европских аристократских породица. Дом у коме је живела у складном браку са супругом Браном, пуном узајамног разумевања и уважавањапоново је био место одржавања „Масхарата“, дружења уметника, креативаца свих врста и љубитеља уметности. Била је прилика за подсећање на реченицу изговорену у тренутку кад је Милена схватила да ће, први пут после више од деценије, бити одложено великом броју Краљевчана познато дружење са пријатељима и креативцима свих врста из различитих области стваралаштва.-Свима нама је само једно познато - извесност омеђености овоземаљског трајања“, изговорила је Милена и са сетом нагласила како је епидемија корона вируса обележила време маски које никада није (по)желела. Иако је суочавање са стварношћу, и свим што се под тим подразумева, за многе болан процес, Милена је била свесна тог у људима присутног погрешног схватања да ће све животне изазове „маскирани“ лакше поднети. Т. Радовановић РадовановићМ.Фото:

560МАГАЗИН 14.8.2022. 22 Миланко Јемуовић

23 њимазаузимаМиланкоЈемуовићнојуметности.ентузијазмуиљубавипремаликов-високедометезахваљујућивеликомзованихалиидругихкојисудостиглиБилојемеђуњимаакадемскиобра-помињусапосебнимуважавањем.међумалобројнимачијасеименазначајантрагиобезбедилиместоракојисуоставилимањеиливишењомјепротутњаовеликибројауто-Одвременакадјекраљевачкаликовнасценапочелададо-бијапрепознатљивијеобрисеПосебноместомеђу љенаодродногместа.цудвестапедесеткилометарауда-врстестационираначакуМладенов-ника,ви.каријеруградинастабилнијојосно-вазапрепорукудапрофесионалнузистенцијустаријегсинадобраосно-овуврстустваралаштва,нијебилодовољноразумевањазакадупородиципољопривредникариодауБаљевцу.виојоштокомосновношколскогпе-кодкогасеинтересзасликарствоја-Билојетовремеастрахзаег-Таквомјепроцењенаелектротех-анајближасредњашколатаквеНитоније његовомкарактеруипотребама.чинпоклопилосвештојеодговараложакаоместогдесенајединственна-пружилакраљевачкаЕлектромонта-послење,струкенисуморалидачекајуназа-прошлогвекаинжењериелектрокојшколиуЧачку.вршавањанаВишојелектротехнич-гдејеградиоосновузанаставакуса-тиопремаједнојодреткиховеврстежалиродитељи,билопрепреказажељукојусуподр-пасеМиланкоупу-ПочеткомседамдесетихгодинааприликузатоМиланкујеКа- ПобеданаликовнојсмотриаматераЈугославијеуНишу. - Цртежизапажањепредстављајуосновликовнеуметности. - Најпродаванији краљевачки сликар. - Власник библиотеке од око четири и по хиљаде књига. - Од око хиљаду графичких листова скоро две стотине дрвореза и бакрореза.- Сликарство је илузија линија, боја и композиције. - Од половине осамдесетих до половине деведесетих година прошлог века краљевачка ликовна сцена јача од било које локалне на простору Србије. - Поред Новембарског ликовног салона и Међународног салона графике најмање четрдесет изложби годишње. - Култура иденегативним током Краљевачкаликовнасцена: МиланкоЈемуовић ЛЕПОТАЋЕ СПАСИТИ СВЕТ

560МАГАЗИН 14.8.2022. 24 Миланкооцењујезапослењеупро-опредељењезабављењесликарствомчајнимфакторомкојијеутицаонанастајалауманастирима.њесакоренимасрпскекултурекојајесупутовањаширомземљеиупознава-озбиљанхоби.жикојијошувекнисунаговештавалиЕлектромонтажегдесунастајалицрте-бавнаписма.диокористећиихкаоподлогузаљу-Драгош,ностмеђупрвимајеуочиомлађибратразличитимсадржајем.жбанкамабиопрекривенцртежимасабодногпросторанасвескамаиве-основнојшколикадјесвакидеосло-самонаставаконогаштојезапочетоусутноусвакодневномраду.динамакојесуследилеувекбилопри-билаослоњенанацртањеонојеуго-којеелектротехникаувеликојмериБиојетоЊиховувред-апрактичнувредностпотвр-ПрвиатељебиојеканцеларијаДатопостанепомоглаДругимзна- послатоархитектуруучититрадицујумузејезасмислу.некицубитноодређеномге.ју,Раваницу,Лазарицу,ТроношуГоч,Цер,манастиреалијеквалнотоваоизражајазаобије.јектномбироукраљевачкеЕлактроср--Радупројектномбироусепока-најлепшимзбогчињеницедатудодолазикреативност.Пројек-самдалеководе,мрежеибу-трасираоцелуСрбију,штомемалоодвојилоодраданасликањуједопринелодавидимКопаоник,Каленић,Манаси-идру-Волеосамидружење,алимијеутренуткутобиломањенегомузејиуЛозници,Крушев-идругимградовимагдесамсенаначинобразоваоукултурномСлободновремесамкористиоприсуствоизложбама,аобилазећисхватиоколикојебитночуватиикултуру,образоватисеикрозликовнаикњижевнадела,иархеологијукрозкојејемногопорука. Седамдесетих година сам доста радио у војсци где су ме ангажовали да уређујем зидне новине и, у Самобору код Загреба, једном недељно водим емисију о војсци. Доста сам цртао, а највише пред крај седамдесетих кад сам се вратио у Краљево и, иако скроман и без великих амбиција, пожелео да однесем цртеже у музеј на процену, кажеОценаМиланко.данемају посебну уметничку вредност није деловала разочаравајуће на Јемуовића коме је препоручено да их у наредном периоду проверава на такмичењима аматеракоја је организовала Културно просветна заједница. До прве није прошло много времена, а задовољство је почело да јача кад су се цртежи оловком на папиру већ на првој следећој изложби појавили на паноима залепљели селотејпом. Посебан замах добио је у тренутку кад их је жири оценио пози-

25 тивним што је утицало да се озбиљније посвети сликарству и учествује на различитим изложбама, од општинског преко регионалног до републичког нивоа. Уследиле су и прве награде, а додатниимпулс даљем раду дала је победа на ликовној смотри аматера Југославије у Нишу. Настојање да потврду појединих ставова потражи у стручној литератури резултирало је уверењем да цртеж и запажање представљају основ ликовне уметности. Сигурно запослење у Електродистрибуцији било је довољно за елиминацију материјалних проблема, а сем што су уметници лакше продавали слике и долазили до материјала, све што је коришћено за рад било је приступачније.-Кадјеосамдесете године умро Тито мајка ме је замолила да јој направим шему како би извезла његов лик на гоблену. Почнем да правим а улази баба која има осамдесет година, доноси везено јастуче и каже да је као девојка извезла ликове краља Александра и краљице Марије што ме је учврстило у уверењеу да свако време има нешто што га карактерише.У Етнолошкој поставци музеја у Крушевцу видео сам разбој и започет ћилим исти као што тке моја мајка, па сам закључио да се превазиђеним сматра оно што се ради у нашој кући. Мој деда је четрдесет прве заробљен негде у Војводини и један период живота провео у Немачкој.Кад се вратио у шкрињи у којој је чувао важна документа осамдесетих година нађем сребрни прстен и донесем у Краљево са намером да га продам. Златар измери на ваги и процени да вреди колико и бокс „марлбора“, али је био поштен и закључио како, по њему само комад сребра, има породичну или уметничку вредност. Пошто сам закључио како не могу да зарадим неке паре вратио сам га а деда ми касније, кадо је видео колико волим да сакупљам старе ствари, поклони прстен на коме су били угравирани породични иницијали и година настанка што потврђује да је направљен током боравка у заробљеништву. Управо то ме је определило да скупљам и чувам документа ове врсте и друге традиционалне етно предмете, каже Миланко и значајним за јачање везе са ликовном уметношћу оцењује познанство са Велимиром Вујовићем из Чачка који је имао приступ Музеју Српске православне цркве, посебно бакрорезним и дрворезним плочама, што му је омогућило да се озбиљније бави средњовековном графиком. Веза је јачала сваки пут кад су плоче узимали како би одштампали по коју у краљевачком Народном музеју, а веће формате у Замку културе у Врњач-

560МАГАЗИН 14.8.2022. 26 кој Бањи. Посебно значајном оцењена је скоро метар дуга бакрорезна плоча из 1733. године настала у Москви, пронађена у ризници Манастира Студенице, која се сада чува у Музеју Српске православне цркве. Интересовање за графику је у значајној мери обогатило збирку уметничких дела ове врсте и јачало жељу за усвајање знања из ове области у оквиру школе организоване у Духовном центру „Свети владика НиколајПотврдаВелимировић“.дометау овој области су графике настале у различитим периодима стваралаштва, а сем награда за неке од њих посебно значајним оцењује се да су биле основ за пријем у Удружењеликовних уметника „Владислав Маржик“. Иако значајан део опуса чине графике није изостало нинтересовање ни за друге области, међу којима посебно место припада сериграфији.-Урадиосам три мапе од којих је прву од деведесет девет примерака издала Народна библиотека „Стефан Првовенчани“. Другупод називом „Краљево на старим разгледницама и фотографијама“ у издању Галерије Маржик чине моји цртежи према старим документима, а следећи пројекат који сам радио је „Долина вековаод Краљева до Рашке“ са доста интересантних историјских података. После тога је изашла публикација „Жича на старим разгледницама и фотографијама“ па „Поздрав из Краљева, Краљево на старим разгледницама и фотографијама“. Имао сам неколикоизложби бакрорезне графике,у ваљевском музеју, у Галерији Маржик, у Рашки, Крушевцу, Ужицу тако да сам у том смислу био доста активан. Ја сам скроман и све то радим из унутрашње потребе, одричући се луксуза и ствари које ми нису потребне. Комерцијално гледано ја сам најпродаванији сликар у Краљеву о чему сведочи податак да се, због посебног односа према традицији, рами највише мојих слика. Зараду од продаје користим искључиво за набавку материјала, куповину старих разгледница, докумената и књига којима сам обогатио библиотеку од око четири и по хиљаде примерака са темом из уметности. Купујем и графике којима обогаћујем збирку одскоро хиљаду графичких листова и око две стотине дрвореза и Сликарствобакрореза.јеилузија линија, боја и композиције, а кад се та три елемента склопе настане слика која носи поруку аутора, можда и несвесно, и мора да повеже посматрача. Модерна уметност је дошла до тог тренутка кад се та граница брише панемапредмета,нема поруке, нема ништа, каже Миланко уз потврду блискости са поруком сваког уметничког дела, посебно слике. Осврт на ликовну сцену у периоду од половине осамдесетих до половине деведесетих година прошлог света појачава уверење да је била јача од било које локалне на простору Србије. Значајан печат дали су јој Ђорђе Симић, Мића Маравић, Стеван Арсић,Павле Поповић, Драгољуб Босић и други који се сматрају врхунским у земљи. Логичан след догађаја било је формирање Удружења ликовних уметника „Владислав Маржик“, потом и Уметничке школе. Логичан след догађаја било је покретање Новембарског ликовног салона и Међународног салона графике, а о богатству ликовних дешавања најбоље сведочи податак о најмање четрдесет изложби годишње, међу њима и уметника из Русије, Мексика, Нигерије и других земаља. Иако је ликовни живот изненада замро нико није ни покушао да трага за разлозима како би, отклањањем најзначанијих, био покренут пут повратка на стазе старе славе. Такво стање карактерише ликовну сцену последњих неколико година, у галерији је због неплаћених рачуна искључена струја, некадашње удружење нема никаквих активности а чланови постоје само на папиру. Мала утеха су појединачни покушаји међу које се убраја неколико изложби Словенског друштва.-Нудио сам да направим изложбу, али интересовања за ликовни живот нема ни код музеја који сепонаша надмено. Обележавање сто четрдесетегодишњицеимена Краљева је било прилика да се окупе сви који имају документацију о граду, и да се види шта имају, али ће радије да оду у Београд и донесу шта Материјалнаима. сфера је улепшала људски живот, дуже се живи, квалитетно се станује и храни а у култури је супротно,па иденегативним током. Иако уметностмора да буде стуб друштва,да развија етику,естетику, морал,модерност је свела духовност на банализам и просто представљање. Материјална страна се развија,помаже људском животу и цивилизацији,а култура иде у супротном смеру па уништава духовност и лепоту. Припадам врсти људи који поштују струку што би, као посебна категорија, требало да чини и власткојане сме да се меша у културу. Али, они се само плаше за столице и чувају фотеље,јер се гледа само материјална страна. Људи који се удружују имају појединачан и заједнички интерес. Заједнички је већи од сваког појединачног, а онај ко води удружење мора да гледа прво њега. Међутим, људи су у принципу себични па долази до трвења, иако би сваки члан требало да помогне удружењу на начин на који може. Упркос томе две године нисмоимали ниједну скупштину па удружење постоји само формално, а у пракси не иако имамо око тридесетак писаца, највећег карикатуристу,сатиричаре и друге, каже Миланко уверен да замрла асоцијација уметника има перспективу само ако се ослободи утицаја политике, изузев у економском делу збогнеопходности да обезбеди материјални и друштвени положај.Иако се чини да економска ситуација сазрева код Јемуовића нема превише оптимизма да би на ликовној сцени, и потражња за њеним продуктима, ускоро могла да буде значајније боља. Побољшање би, каже он, требало тражити у традиционалном односу према духовности уз поруку елити да не понижава струку,јер бивисоку цену могле да плате генерације које тек долазе.У таквим околностима мало оптимизма уноси подсећање на речи Фјодора Достојевског који је веровао да ће лепота спасити свет.Т.Радовановић

27

560МАГАЗИН 14.8.2022. 28 Пуне три деценије Жички духовни сабор „Преображење“ представља значајну културну манифестацију чији је циљ неговање, проучавање и афирмисање вредности српске националне културе. Као и свих претходних година Сабор ће и ове почети 16. августа свечаним отварањем у Народном музеју где ће се присутнима обратити градоначелник Краљева и директор Народне библиотеке Србије др Владимир Пиштало. Први програм овогодишњег Сабора је изложба „Под златним и плавим небом: Иконе грчких мајстора од 15. до 19. века Народног музеја Србије“ коју ће отворити директорка Народног музеја Србије мр Бојана Борић Брешковић, а у музичком делу програма учествује појац епископа жичког Јустина Иван Трајковић. Поставка изложбе музејског саветника Народног музеја Србије Бранке Иванић укључујесто четрдесет седам икона аутора са територија традиционалних грчких земаља, ширег подручја у оквиру Османског царства и суседних, у којем су утицаји грчке културе остали препознатљиви.Посетиоцима ће бити пруженајединствена прилика да упознају дела специфичног итало-критског иконописног стила, актуелног између петнаестог и осамнаестог века у подручју источног Медитерана и Јадрана, насталог у сусрету православног и католичког утицаја. Изложене иконе могу потицати из радионица,или са предложака,познатих критских сликара као што су Андрија Рицо, Никола Зафурис, или Јеремија Паладас. У другој групиикона препознају се додири са делима дуготрајне и значајне Костурске школе чија остварења представљају незанемарљиви удео укупно сачуване сликарске баштине Балкана турског доба. Иконе су настале у континенталним областима Балкана, тада под влашћу Турака, ван непосредног утицаја итало-критског сликарства,а посебну скупину међу њима чине иконе из Свете Земље.Кроз поставку је представљен стручни и научни рад кустоса Одељења за средњи век Народног музеја Србије и рад на конзервацији и рестаурацији, као и домети у презентацији културних добара. Преподневни часови следећег дана резервисани су за прву сесију дводневног међународног научног скуп под називом „Публицистика у развоју друштва и државе II“, а вечерњи за програм назван „Са Радом Танасијевићем“ у оквиру кога ће Милета Аћимовић Ивков и Никола Маринковић представити књижевно дело овогодишњег добитника Жичке хрисовуље.Сатизаподнева у четвртак 18. августа у краљевачкој Гимназији почиње програм под називом „Књижевност и млади“ уз учешће КристинeКочан Евелина Рудан, Звонко Карановић и Кајоко Јамасаки а увече у дворишту Аџића куће традиционална манифестација „Преображење песници“. Учесници су аутори европске платформе поезије Версополис, која је подржана од стране Европске комисије, Бојана Стојановић Пантовић, Кајоко Јамасаки, Александра Батинић, Ненад Милошевић, Звонко Карановић, Петар Милорадовић, Љубиша Симовић,Кристина Кочан и Евелина Рудан.Жички духовни сабор „Преображење“ завршава се свечаним уручењем Жичке хрисовуље у трпезарији Манастира Жиче у подне 19. августа у оквиру програма у коме, поред лауреата, учествују Милосав Тешић, Драган Хамовић, Небојша Дугалић и музички састав Херувими. У част добитника значајног књижевног „Под златним и плавим небом: Иконе грчких мајстора од 15. до 19. века Народног музеја Србије“. - Дводневни међународни научни скуп „Публицистика у развоју друштва и државе II“ и програм „Са Радом Танасијевићем“. - У краљевачкој Гимназији програм „Књижевност и млади“ а у дворишту Аџића куће традиционална манифестација „Преображење песници“. - У трпезарији Манастира Жиче уручење престижног књижевног признања. - У Римској дворани Библиотеке града Београда представљен зборник посвећен прошлогодишњем добитнику Жичке хрисовуље Пред Тридесет први Жички духовни сабор „Преображење“ И ОВЕ ГОДИНЕ НА

ВИСОКОМ НИВОУ 29 признања биће приређена изложба, а стручни скуп посвећен његовом стваралаштвуодржан 5. октобра. Средином недеље у Римској дворани Библиотеке града Београда, представљен је зборник посвећен прошлогодишњем добитнику Жичке хрисовуље Николи Вујчићуо коме су говорили председавајући научног скупа о његовој поезији, који је прошлог октобра одржан у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани, др Радивоје Микић, уредник библиотеке Преображење др Драган Хамовић, Јасминка Марковић и мр Ана Гвозденовић. Организатори Жичког духовног сабора„Преображење“су Народна библиотека „Стефан Првовенчани“, Народни музеј и Књижевни клуб, под покровитељством Града Краљева и Министарства културе и информисања.Т.Радовановић

560МАГАЗИН 14.8.2022. 30 - Хармоника је дошла у Шумадију половином деветнаестог века. - Уз додатак трубе, кларинета, саксофона, гитаре и баса са звечком први оркестар у Србији. - Миодраг Тодоровић Крњевацотац свирања српске народнемузике. - Између два светска рата јавља се руска хармоника са пет редова и врхунски мајстор Радојка Живковић која дугмад није притискала до краја што је остављало довољно простора да глас певача дође до пуног изражаја. - На ред да стану испред Радојке и Тинета Живковића чекала позната имена југословенске естраде. - Певање са трилерима увео Сафет Исовић.- Из школе Мије Крњевца потекао и Новица Неговановић. - Аца Степић први власник електронске хармонике. - Љубиша Павковићадовео до савршенства свирање на клавирској хармоници Уз први фестивал Златне хармонике Краљева МУЗИКЕНАРОДНЕТЕМЕЉ

31Мића Живојиновић

560МАГАЗИН 14.8.2022. 32 Хармоника се сврстава у ред ретких инструмената на којима се, упркос томе што нема ни батерију ни електронику, истовремено може свирати и мелодија и басовна пратња. Велике могућности темеље се на неколико хиљада делова направљених од метала, дрвета, текстила, папира и коже, што хармоници омогућава да се смеје мехом, увесељава звуком, разиграва ритмом а одише лепотом и племенитошћу.Верујесе да је прва хармоника конструисана почетком треће деценије деветнаестог века у Берлину,а пројекат патентиран неколико година касније у Бечу. Иако је имала тастере на једној страни, а друга служила само за развлачење, због таласа миграције врло брзо је постала популарна широм света. У неким земљама се користи у популарној музици,у другим регионима за денс-поп и фолк,а често и у народној музици. Као добар познавалац прилика у овој области Мића Живојиновић подсећа да је хармоника дошла у Шумадију већ половином деветнаестог века, а први примерци троредне хармонике сматране су великим богатством.Посебно цењени били су први хармоникаши који су, иако самоуки, овладали знањима неопходним за свирање.Нешто касније је Драгомир Мишић Кец из Драговца код Пожаревца,отац певачице Бисерке Мишић,овладао хармоником до нивоа који је омогућавао пренос знања на друге а из његове школе, која сеоцењује првом на овим просторима, изашли су касније неки од најбољих хармоникаша,Миодраг Крњевац, Јовица Петковић, Вита Животић, Драгољуб Цветковић и други.Хармоника је одувек, посебно у то време, била врло скуп инструмент због чегаје куповина захтевала велика одрицања. Пожељном ју је чинила могућност да хармоникаш истовремено пева, свира и басовима прати себе, због чега се сматрала својеврсним оркестром. Жеља да се обогати звук придружила јој је трубу која се до тада сматрала војничким инструментом намењеним за слање одређених сигнала од устајања до повечерја, а у борбама за јуриш,повлачење и слично. Пошто је Србија војничка земља труба се од вајкада спремала коликоза сватове толико и за ратове, а оњеном значају сведочи пример Лесковчанина Ахмеда Адемовића који је током Кумановске битке успео да се, под заштитом магле, неопажено убациу позадину турске војске и,у време њеног најсилнијег јуриша,свирком пошаље знак за повлачење. У тренутку кад је међу Турцима настало комешање скинуо је фес са главе и вратио се у српске редове да би трубомозначио почетак јуриша. Тако је, каже Живојиновић, добијена Кумановска битка,а престолонаследник Александар касније одликовао Ахмеда Карађорђевом звездом. О његовом значају за победу сведочи податак да и у данашње време једна улица у Београду носи његово име.-Хармоника је добила трубу,затим је дошао кларинет па саксофон,а иза ње су стајали гитара и бас са звечком, што је чинило први оркестар који је касније допунила виолина. Оцем модернијег свирања српске народнемузике, шире забавне и озбиљне музике, сматра се Миодраг Тодоровић Крњевац чији су ученици били многи хармоникаши који су постали добри мајстори хармонике и велики теоретичари музике. Одлазећи од Крњевца многи су уписивали конзерваторијуме у Бечу или Москви,завршавали, враћали се, свирали озбиљну музику и као хармоникаши налазили места у симфонијском оркестру. Упоредо са Крњевцем стасавао је Јовица Петковић, и док је Мија најстабилније држао хармонику Јовица је виртуозно свирао па је њихова школа владања иснтрументом и данас доминантна код хармоникаша. Иако су свирали изворну народну музику, кола и песме, мало се зна да је Крњевац био одличан певач. И Јовица Петковић је сам себе одлично пратио на хармоници, а кад је хтео да буде само певач за солисту је узимао брата Ратомира који би га пратио, објашњава Живојиновић и посебно наглашава да су свирали на хармоници са шест редоваИзмеђудугмади.два светска рата јавља се руска хармоника са пет редова и врхунски мајстор Радојка Живковић која је у свирању наследила оца. Радојка је била учитељ хармонике будућем мужу Тинету са којим је развијала школу и пратила певаче народне музике. Певачи су приоритетним оцењивали могућност да стану испред Тинета и Радојке Живковић која је развилапосебну способност за праћење певача. Разлог се огледа у потврди да дугмад на хармоници није притискала до краја што је остављало довољно простора да глас певача дође до пуног изражаја. У време кад се Мића Живојиновић активно бавио музиком на ред да стану испред Радојке и Тинета Живковића чекала су позната имена југословенске естраде, Вера Ивковић, Сафет Исовић, Неџад Салковић, Нестор Габрић, Вуле Јевтић, Зора Дремпетић и други који су се сматрали елитом а снимање плоча, као трајних носилаца звука,планирали у складу са обавезама Радојке и ТинетаНијеЖивковића.тајнада је на музичкој сцени било и других квалитетних оркестара, али су распоредом инструмената преклапали и надгласавали певачеонемогућавајући им да се добро чују. Мало лошији су желели баш такве оркестре који су инструментално покривали недостатке лошег испевавања вокала, узимања ваздуха и ритмике. Упоредо са Радојком музичком сценом је владао чувени виолиниста Властимир Павловић Царевац код кога је свирао чувени краљевачки хармоникаш Неша Нићовић којије тражио јасно испевавање вокалаи није дозвољавао да се пева са трилерима које је у певање увео Сафет Исовић, а прихватилимноги певачи међу којима је најпознатији био Шабан Шаулић. - Они су уз хармонику Радојке Живковић учили да певају, јер је Радојка била изврстан педагог и држала их на окупу. Из њенешколе је испливао чувени певач,хармоникаш,композитор и аранжер Мића Стојановић из Трстеника који је пратио Бисерку Мишић, Грозду Миловановић, Нестора Габрића, Душицу Билкић и многе друге певаче,укључујући Цунета Гојковића. Мића је био врстан педагог који је учио

33

560МАГАЗИН 14.8.2022. 34 певаче не само да певају него и да користе микрофон и одреде најбољу даљину испред оркестра да их не поклопи. Школа је давала примат певачу, а сам Царевац је говорио како оркестар не сме да га затрпа. Међутим,сада имате потпуно обрнуту ситуацију, обрнуту позорницу,где је ритам секцијаиспред па се више не чује лепота музицирања него само басови и ритам секција а певач плива, сналази се, састављадва три тона у испевавање вибрацијом што се сматра кораком назад у народној музици Србијеи Шумадије. Из школе Мије Крњевца,односно Драге Кеца, као неко које држао оркестар у позадини да би вокал дошао до изражаја,издваја се ансамбл Витомира Вите Животића и група хармоникаша око њега, Међу њима се, лепотом свирања и музицирања, посебно издвајао врстан хармоникаш Драгиша Дрењаковић, а из те школе је потекао и Новица Неговановић, каже Живојиновић.Садостадобрим знањем које је стекао код оца и стрица у Адранима, Новица се нашао код Крњевца и постао један од најбољих хармоникаша. Касније је почео да се бави компоновањем, а током одслужења војног рока са Недељком Билкићем за њега компоноваоТању. Недељко је пожелео да и Новица овековечи глас на плочама, а заслужним за прву са хит песмом Дај да зора никада не сване сматра се Зоран Пејковић који га је примио у Београд диск. Зоран Пејковић из Милавчића је потекао из школе Мије Крњевца заједно са Цигом Миловановићем из Витановца чија је ћерка Ђурђијана, као добар познавалац музике запослена у Министарству културе и информисања,добар ослонац свима који би јој се обратили запомоћ. Уз Миловановићаје стасавао касније врстан хармоникаш Десимир Деско Саманчић који је у његовом оркестру свирао другу хармонику,баш као и код Миће Стојановића. Иако је био самоук Цига је у њему препознао таленат и прозрео даће бити одличан хармоникаш који може да одговори изузетно захтевном задатку. - Друга хармоника јеимала значајнију улогу у оркеструнего прва која држи да оркестар буде у тонском оквиру. Била је задужена да држи певача под будним оком, да га држи на дугмету и искључиво води рачуна о вокалној интерпретацији. Тако су подељени, јер није било електронике, па је друга хармоника свирала мелодију и, као врло битна, била задужена да одржи ниво и Хармоникатемпо.се развијала па се у једном кратком периоду појавила електронска која није требало да се развлачи. Стајала је на сталку и имала електронику у диркама,или дугмадима, могла је да копираиструменте као што су виолина,саксофон,труба,обоаи други, а међу првима је имао чувени хармоникаш и композитор АцаМијинаСтепић.школа се усавршавала под будним оком Милије и Илије Спасојевића испод чијег хармоникашког шињела је изашао један од наших најбољих композитора Будимир Буца Јовановић. Буца је код Илије дуго свирао другу хармонику а касније се осамосталио,као композитор формирао својоркестар у коме је, не рачунајући Радета Јашаревића, био један од наших најбољих виолиниста Аца Шишић. Виолина има душу, виолина прати све и код ње не може да се погреши ни у полутоновима, јер може да извуче све. Овај инструмент је најстабилније држао изванредни виолиниста Славољуб Станојевић Пироманац уз кога су се, са Душком Петровићем који је свирао хармонику и певао, развили браћа Грбиновци из Ваљева. Миодраг Крњевац се сматра једним од ретких хармоникаша који „није био себичан“, у колима је сваком инструменту додељивао значајну деоницупа су солистичке домете појединачно могли дапотврде виолиниста, фрулаш, саксофониста или трубач. То је кроз музички рад форсирао Вита Животић чији је саксофониста Јово Станојевића редовно добијао прилику да одсвира сам значајну деоницу. Овакав начин организације први је применио Крњевац који је успоставио прсторед који омогућава дасе из хармонике најбоље извуче потребан звук. Добра потврда огледа се у податку да врсни хармоникаши као што су Мирко Кодић, Мирољуб Аранђеловић Кемиш и Развигор Спасојевићпрсторедомкоји је установио Крњевац свирају све врстеКоликомузике.сусрпски хармоникаши били уважавани далеко ван граница земље најбоље потврђује пример Десимира Стаменчића кад се обрео у Италији у фабрици Далапе са жељом да купи хармонику и делове неопходне за одржавање других на овим просторима. Доживео је да га генерални директор сачека испред фабрике, три пута пољуби и уведе у кабинет на чијем је зиду, у златном раму, била фотографија Миодрага Крњевца. Поред ње је била фотографија Љубише Павковића који је свирање на клавирској хармоници довео до савршенства и доказао како може да одсвира трилере боље него што су неки могли на дугметарама. Све то, каже Живојиновић, било је довољно да код Стаменчића изазове сузе. Т. Радовановић

35 РадовановићМ.Фото:

560МАГАЗИН 14.8.2022. 36

37

560МАГАЗИН 14.8.2022. 38

39 Вук Овојепричаосто постовукуФредију, Џејнтумачесараосатски2Дпахуљастиизглед.мораданадвладасвојуружичастиидоказаодајејошувекстопостовук,муизазовтокомцу.злу,ђенданњеговапрвабиткапођепојенајстрашнијивукодлакикад,лозевукодлака.УверендаћепостатинаследникупоноснепородичнеФредишокиранкаданачетрнаестиро-претварајућигаудивљупудли-СтаријичлановичопораспремајукогаФреди,какобиАнимиранапородичнаавантурауформату,синхронизовананасрп-језик,трајешестминутадужеодипо,аАлексСтедерменјережи-премасценаријукојијенаписаоРаналдомАленом.ВодећеулогеЛоренГреј,ЕјдријенДаф,Линч,ЏејКортни,АкмалСалекс иАлексСтедермен, а филм се приказује до 24. августа у пројекцијама које почињу у 19 сати. Аутопут спаса аникаФерес.ФренкГрило,МорганФримен,сценарију,агаминутапоследњипакеттинејџерка.јеупроблемукадасеиспоставидајеративцимакојисујојнатрагу,носнезатворскебанде.какобиспасиласвогбратаодсмрто-прокријумчаринедозвољенитеретВозачкамионајеприморандаСаФБИопе-СалиТрилеру2Дформатутрајепеткраћеоддвасата,АнаГјутојережиралапремасопственомглавнеулогетумачеКамеронМонахен,ЏулијетБиношиВеро-Филмјенарепертоарујошданас,последњапројекцијапочињеу21 сат. Место усијања почињусредедиаерти,МелКолинкојиБресакдеведесетскинуосаврућестолице.робљенуминамакакобимладићарадапокушадапродреузградуза-високомнивоу,ваљујеубанкарскеинституцијенаБившихакерјеприморандапро-докдругичовекмо-Трилеру2ДформатуитрајањуоддеветминутаЏејмсКаленјережираопремасценаријусунаписалиЛионЛенгфордиВотс.ВодећеулогетумачеГибсон,СемЕсгари,ШененДо-КевинДилон,МајклВелчиЛи-Хал,афилмсеприказуједо17.августаупројекцијамакојеу21сат. На репертоару Биоскопа “Кварт”

560МАГАЗИН 14.8.2022. 40 Што сеув Квази-политичка „елита“, све на крају – „улита“!

41 више бране и „спасавају главу,,; веравају: народ је у праву! , У Србији је све мање свиња, али, све више – „свињарија”!

560МАГАЗИН 14.8.2022. 42 www.minjina-kuhinjica.com

Ако нешто баш волимо, то су онда погаче и код нас се праве и једу без неког специјалног повода јер, једноставно, волимо 220ЗаПотребно:их.тесто:млтоплог млека 6 г сувог квасца 1 кашичица шећер 50 мл уља 80 г киселе павлаке 20%мм 1 кашика јабуковог сирћета 1 јаје 1 и по кашичица соли 550 –600 г брашна, меко Т-400 И још 100-150треба:гсира по жељи 50 г траписта 1 Цоца-Цола50жуманцегпутера У суд сипајте топло млеко, квасац, шећер и кашичицу брашна. Промешајте па додајте, уље, киселу павлаку, сирће, јаје, со и брашном замесите тесто. У науљену посуду ставите тесто и покријте и оставите 30-60 минута. Надошло тесто поделите на 6 делова. Сваки део развуците како је приказано у Исеците,видеу. премажите истопљеним путером, филујте сиром и уролајте.Пребаците у подмазан калуп величине 24-25 Укључитецм.рерну на 200 °Ц да се загреје и за то време оставите да погача мало нарасте, а онда је премажите остатком истопљеног путера и жуманцетом. Поспите сусамом ако желите. Пеците у загрејаној рерни око 3035 минута или зависно од ваше рерне. Из Мињине кухињице ПОГАЧАНИКА 43

560МАГАЗИН 14.8.2022. 44 Алек Пановић

45 -Упркос високој цени које су родитељи спремни да плате за посре довање велики број младих одлази у средине у којима нема ни минималних услова за живот. - Менаџери искоришћавају амбицију родитеља да њихова деца постану нешто. - Триста шездесет четири школе прве категорије, међу њима Дјук, Северна Каролина, УЦЛА или Кентаки, стипендирају талентоване младе кошаркаше. - Међу америчким кошаркашима осамдесет одсто црнаца. - Најбољи играч на америчким факултетима Србин. - Вредност једне НБА екипе мери се милијардама долара. - Кошарка у Србији није оно што је у Америци БЕОГРАДАИЗМЕЂУИЧИКАГА У потрази за кошаркашким талентима

560МАГАЗИН 14.8.2022. 46

47 Сан сваког младог човека који почиње да се бави спортом је да заигра у неком од светски познатих клубова, код кошаркаша понајвише оних који се надмећу у оквиру НБА лиге. Разлог више за оптимизам огледа се у податку о великомброју кошаркаша са ових простора који су у томе успели и оставили дубок траг у најелитнијемкошаркашком такмичењу. Колико је трагање за кошаркашким талентима примамљивонајбоље сведочи велики број скаута који крстаре Србијом у настојању да младеса потенцијално довољно капацитета убеде у оправданост услова које нуде, а да по који пут обећавају брда и долине могли су да се увере сви које је слепо веровање скупо коштало. Добрим начином да се још у тинејџерском добу закорачи преко океана показало се школовање у Америци за шта је најчешће неопходно обезбедити довољан износ стипендије до које лакше долазе они који се баве спортом. Управо таквима, пре свега будућим кошаркашима, врата за улазак на америчко тле отвара Алекс Пановић који се овог пролећа по ко зна који пут обрео у Краљеву. Поред породичних веза са овим крајем сваки долазак у Србију је прилика за сусрет са неким од младих кошаркаша који траже прилику да покажу таленат тамо где је конкуренција најјача. Разлози за жељу да помогне другима датира из периода кад се заљубио у кошарку која му је, признаје, спасила живот. Кад је као шеснаестогодишњак остао без мајке утеху је нашао у овом спорту,а наставио да игра на колеџу све до тренутка кад га је тешка повреда приморала да се заувек опрости са активном играњем. Био је то период кад је донео чврсту одлуку да везу са кошарком одржава пружајући помоћ младим талентима, пре свега у добијању стипендије како би могли да наставе школовање и наставе да играју кошарку.-Кад сам изгубио мајку није било никога да ми пружи руку, па сам се заклео да нећу никада пропустити прилику да неком помогнем ако могу тим пошто сам везан за кошарку, познајем тренере у целој Америци и сви имају поверења у моју реч. По професији сам банкар,а ово радим добровољно од пре двадесетак година кад сам упознао неку нашу децу и помогао тренерима у Чикагукоји су добри пријатељи са мном. Сваке године упознавао сам све више тренера тако да је моје име постало познато у Америци, а Бад Хагенс из Западне Вирџиније, Стив Офор из УЦЛА, Џим Меланег из Мајамија, Томи Емет из Харварда само су неки од њих. Иако сваке недеље добијају препоруке за стотине играча увек имају поверења у моју реч, барем да погледају играча којег представим, каже Алекс.Иако нема егзактних података о броју Срба у Чикагу верује се да их има између четири и шест стотина хиљада, што је више него игде изван Београда. Највише њих обрело се на америчком тлу првих година после Другог светског рата,а значајан број и након ратова деведесетих година на просторима бивше Југославије. Иако је рођен у Чикагу Алек никада није прекинуо везу са домовином својих родитеља, а приближавање краја радног века је разлог све чешћих долазака у Србију. Податак да је гимназија у Чикагу школа у којој се игра најбоља кошарка на америчком континенту, и искуство вишегодишњег присуства у овом спорту, довољно је да Алек врло брзо препозна таленат и капацитете младог спортисте за доказивање у овом рангу такмичења. Разлог да им пружи прилику за то огледа се у постојању агената који велики број њих шаљу у средине у којима нема ни минималних услова за живот,упркос високој цени од неколико хиљада долара које су родитељи спремни да плате за посредовање.-Менаџери искоришћавају амбицију родитеља да њихова деца постану нешто и то је велики бизнис јер узимају паре. Ако је неко врхунски играч плате можда педесет до сто хиљада евра да га приме у неку европску екипу, Партизан или Звезду, а не знају да би деца као врло добри играчи бољепрошли у Америци и добили прилику да играју за велике паре у НБА. Агент обезбеди место унекој приватној школи, или стипендију за гимназију, али некад испадне да нема условакоји су обећани па морају да се врате. Ако играју кошарку,а нису врло добри играчи,проблем је што кад се врате могу да буду конобари или возе камионе. Има добре деце, неке која пролазе, али и доста оне коју пронађем у школама где немају услове па се враћају. Бивши директор Кошаркашког савеза Србије за категорије испод осамнаесте,или испод двадесет годи-

560МАГАЗИН 14.8.2022. 48 на, звао ме је два три пута да помогнем деци која су већ отишла на основу обећања одавде а све је пропало. У таквим случајевима пробам да им нађем школу, а ако заврше гимназију и неки факултет, прича Алекс о искуствима са талентованимНајважнијимкошаркашима.занајмлађе оцењује се могућност добијања стипендије за школовање чији се трошкови процењују на више десетина хиљада долара годишње. Колико се пажње у Америци поклања спорту сведочи податак о триста шездесет четири школе прве категорије, међу њима Дјук, Северна Каролина,УЦЛА или Кентаки,које стипендирају талентоване кошаркаше и још триста у другој. Они са нешто слабијим оценама шансу траже у трећој категорији, а како немогу одмах на факултет принуђени су да пре тога проведу две године на малом колеџу. Податак да је међу америчким кошаркашима осамдесет одсто црнаца појачава уверење да је кошарка црначки спорт у коме бели играчи немају превише шанси. И у таквим околностима српски кошаркаши се добро котирају и сврставају раме уз раме са црним.Алекс посебно истичемалопознат податак да је најбољи играч на америчким факултетима био Србин Петар Маравић који је седамдесетих година прошлог века на свакој утакмици постизао бар четрдесет четири коша,што је више него било ко други. Рођен у православној породици из Питсбурга доспео је у Кућу славних,а у историји НБА лиге рангиран међу седамдесет пет најбољих играча. Није тајна да се у америчком спорту све врти око пара а врхунски играчи за потпис уговора добијају суме од ко-

49 јих и кад се плате високи износи пореза, остаје више него на било ком другом месту. О улагању у кошарку сведочи податак да се вредност једне НБА екипе мери милијардама долара. Ако се зна да агенти добијају четири процента вредности уговора сваки који има више играча не морамного да брине за будућност. Због тога је разумљива жеља скаутаи агената да на време препознају таленат и скромним улагањем у њих касније остваре велику зараду.-Људи доста цене ово што радим али има и доста љубоморе оних који сматрају да је то само како бих узео паре,мада није тако. Настављем да радим из љубави премакошарци и деци, а у Америци има и тренера нашегпорекла који су спремни да помогну. У последњих неколико година овде сам све чешће због сусрета са кошаркашким легендама са којима причам о систему, неким личним стварима, кошарци и могућностима којима може да се побољша. Гледао сам кадетске екипе и неке утакмице а планирам да шест месеци годишње проводим у Београду,јер основни посао могу да радим преко интернета и телефона. Београд ми семного свиђа па планирам да овде проводим по пола године, кад је лето, а другу половину на Флориди, каже Алекс уз потврду да кошарка у Србији није оно што је у Америци. И поред потребе да се мења све је видљивије колико је то тешко,понајвише због скромних финансијских могућности родитеља одкојих се очекује да помогну деци. Али, каже Алекс, при томе треба да буду посебно опрезни и добро провере све што им се обећава, јер то често није тако. Т. Радовановић

560МАГАЗИН 14.8.2022. 50 Нова активност у лепези Спортског савеза Краљево Т Р Е Ћ Е С П О Р Т С КО ДО Б А

51 - У Краљеву квалификационо такмичење екипа са територије Рашког округа за учешће на Олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба. - Надметања у пет дисциплина, фудбалу, кошарци, шаху, пикаду и брзом ходању. - Очекује се учешће више од сто припадника трећег доба. - Уз Краљевчане старији становници Врњачке Бање, Рашке и Новог Пазара. - Такмичење на атлетском стадиону и спортским теренима поред Ибра. - Партнери Удружење пензионера и Спортски савез Краљева. - Сличне манифестације више пута годишње РадовановићМ.Фото:

560МАГАЗИН 14.8.2022. 52

53 Упериоду између 28. септембра и 2. октобра ове године у Врњачкој Бањи ће бити одржана петнаеста по реду Олимпијада спорта, здравља и културе трећег доба. На манифестацији се очекује учешће више стотина сениора из свих крајева Србије, а да најмасовнији скуп пензионера у земљи има имеђународни карактер потврђује податак о доласку такмичара из неколико суседних и европских држава. Поред надметања у више спортских дисциплина, на Олимпијади се очекује учешће књижевних стваралаца, филмских посленицка, здравствених радника а на Базару здравља још сликара и иконописаца. На такмичењу имаместа само за најбоље што је пред удружења пензионера у градовима Србије ставило обавезу да организују квалификациона такмичења у пет дисциплина. Пензионерска удружења су већ приступила избору најбољих у својим срединама како би их што боље представљали на такмичењу у Врњачкој Бањи, а краљевачко ће то, под називом Треће спортско доба, учинити следећег петка. Стрепња о ограниченом одазиву суграђана који су мање или више закорачили у нешто мирнији период живота повод је за жељу да се за најбољима трага на регионалном такмичењу на које су, сем Краљевчана, позвани и старији становници Врњачке Бање, Рашке и Новог Пазара.Поред излета и различитих врста дружења поједини чланови краљевачког Удружења пензионера су и раније учествовали на Олимпијади, али није било квалификационих такмичења као прилике да се квалитет потражи у масовности. Због тога је свимакоји се осећају способним за учешће на такмичењу ове врсте упућен позив да се најкасније сутра јаве секретару удружења, а онима који за то немају довољно храбрости, или физичке спремности, да их подрже са трибина атлетског стадиона и на спортским теренима поред Ибра. Квалификационо такмичење одржаће се у пет дисциплина, малом фудбалу, кошарци, шаху, пикаду и брзом ходању. Оранизатори су проценили да сваку од њих треба прилагодити старости учесника па ће се најуспешнији у фудбалском надметању тражити након извођења шутева на мале голове са одређене дистанце. Сличан принцип биће примењен и код кошаркашког такмичења где ће сваком од три члана екипе бити омогућено да шутира пет слободних бацања, а о победнику који ће представљати Рашки округ на завршном такмичењу одлучивати укупан број погодака. Шаховско такмичење се неће разликовати од стандардних у овој области с тим што ће свака партија бити временски ограничена,а победник бити такмичар који направивише потеза. Такмичењу у брзом ходању дат је карактер штафетног у коме сваки од учесника има задатак да што брже пређе деоницу од седамдесет пет метара да би победник била екипа која прва пређе линију циља удаљену триста метара од старта. Куриозитет надметања у овој дисциплини огледа се у податку о мешовитом саставу екипа, јер је учешће омогућено подједнако и мушкарцима и женама. На квалификационом такмичењу се очекује више од стотину учесника, прве пријаве сведоче да су мушкарци показали веће интересовање за учешће него жене а летимични осврт на структуру сведочи да су најактивнија пензионисана војна лица. Партнер Удружења пензионера у организацији такмичења је Спортски савез Краљева који је широку лепезу манифестација обогатио новом названом Треће спортско доба. - Од почетка године до данас организовали смо много спортских манифестација, од предшколаца доосновних и средњих школа па озбиљних спортиста сениорских категорија. Пратимо све, бринемо о женамау спорту, имамо спорт у полицији и на селу, који нам је јако важан. Спортски савез је константно активан током целе године, па се јавилаидеја за нечим новим што до сада нисмо организовали. У сарадњи са Удружењем пензионера замислили смо да спроведемо акцију под називом Треће спортско доба,јер желимо да пензионерима и људима у трећем животном добу посветимо пажњу, омогућимо да се баве спортом и организујемо ову манифестацију, каже председник Спортског савеза Милош Симовић. Организатори верују да је прво квалификационо такмичење за одлазак на Олимпијаду спорта, здравља и културе трећег доба почетак дугогодишње традиције,а оптимизам темеље на првим назнакама које сведоче о могућности да сличне манифестације буду организоване више пута годишње. Разлог више је податак да је Удружење пензионера препознало Спортски савез као партнера способног да допринесе укључивању што већег броја суграђана у различите спортске активности. Т. Радовановић

560МАГАЗИН 14.8.2022. 54 14. август 1248 —Отпочела је изградња катедрале у1385Келну.—Победом у бици код Алжубароте, португалске снаге осујетиле су инвазију краља Кастиље Хуана I, чиме је осигурана независност Португалије. 1457 —Гутенбергова штампарија у Мајнцу издала је Мајнцишки псалтир, прву штампану књигу у боји. 1784 —На острву Кодијак поред Аљаске основана је прва руска колонија. 1816 —Уједињено Краљевство је формално анектирало архипелаг Тристан де Куња.1867 —У покушају да створи велики балкански савез против Отоманског царства, кнез Србије Михаило Обреновић склопио је уговор са Грцима. 1878 —Аустроугарска војска је умарширала у Љубиње, у склопу анексије Босне и 1893Херцеговине.—УФранцуској су, први пут у свету, уведене регистарске таблице за моторна возила.1900—Снаге европских велесила, САД и Јапана, заузеле су Пекинг, чиме је окончан Боксерски устанак у Кини. 1920 —У Београду је потписан уговор о стварању „Мале Антанте“, војно-одбрамбеног савеза Чехословачке и Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца против рестаурације Хабзбурговаца и ревизионистичких тежњи Мађарске после Првог светског рата. 1934 —У први нацистички концентрациони логор Дахау, код Минхена, стигли су први затвореници, противници режима Адолфа1941Хитлера.—Британски премијер Винстон Черчил и председник САД Френклин Рузвелт потписали су Атлантску повељу, којом су се заложили за право сваког народа да изабере власт у својој земљи и да се изјашњава о територијалним променама. 1945 —Јапан је прихватио савезничке захтеве за безусловну капитулацију. 1947 —Формирана је држава Пакистан, настала по завршетку британске владавине у региону и поделе индијског потконтинента на исламски Пакистан и Индију насељену претежно Хиндусима. 1949 —У Западној Немачкој су одржани први избори после Другог светског рата. Конрад Аденауер је постао први канцелар Западне Немачке. 1969 —Влада Велике Британије одобрила је улазак британских трупа у Северну Ирску да би спречила ескалацију сукоба између католика и протестаната. 1970 —СФР Југославија и Ватикан обновили су пуне дипломатске односе после 18-годишњег прекида. 1980 —Лех Валенса и његове колеге у бродоградилишту у Гдањску започели су штрајк, који је водио до оснивања покретата Солидарност у Пољској. 1986 — У експлозији аутомобила-бомбе у источном делу Бејрута погинуло је 19, а рањено 90 људи. У Пакистану је избила побуна против власти председника Зије ул Хака. Неколико људи је убијено, а лидер опозиције Беназир Буто је ухапшена. 1994 —Суданске власти су предали француским агентима Карлоса Шакала, траженог за бројне терористичке нападе у Европи.1996 —Јужноафричка Национална партија, носилац политике апартхејда у Јужној Африци, у парламенту је прешла у опозиционе клупе, после 48 година. 2000 — Руска православна црква прогласила је за свеце последњег руског цара Николаја II Романова и чланове његове породице, који су убијени током Октобарске револуције, 1918. године. Савет безбедности УН донео је резолуцију о формирању посебног суда за злочине почињене током грађанског рата у Сијера2003Леонеу.—Велики испад електроенергестског система се догодио на североистоку САД и у канадској покрајини Онтарио, оставивши више од 50.000.000 људи без електричне енергије. 2006 —Уједињене нације су склопиле примирје у Либанском рату између Хезболаха и 2013Израела.—Египатске службе безбедности су напале два кампа присталица збаченог председника Мухамеда Морсија у Каиру, што је довело на најмање 683 мртвих и увођења ванредног стања. ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 14. И 20. АВГУСТА

55 15. август 1057 —Убијен шкотски краљ Магбет, који је 17 година раније освојио престо убивши тадашњег шкотског краља Данкана. 1261 —Михаило VIII Палеолог вратио Константинопољ и поново га прогласио престоницом Византије. Град 1204. освојили крсташи, спалили га и опљачкали и с Млечанима га прогласили престоницом Латинског царства, а престоница Византије премештена у Никеју (Никејско царство). 1444 —Сегедински мир 1534 —Шпански монах Игнасио де Лојола основао у Паризу римокатолички језуитски ред, којег је папа Павле III признао шест година касније. 1834 —Британски парламент усвојио закон о колонизацији Јужне Аустралије. 1843 —У Копенхагену отворен Тиволи парк.1914 —Проласком брода „Анкон“ отворен Панамски канал, прокоп дуг 81,6 km, који у најужем делу средње Америке спаја Атлантски и Тихи океан. Канал је званично отворен тек у јулу 1920. 1914 –World War I: Beginning of the Battle of Cer, the first Allied victory of World War I. 1916 —У бици на Соми у Првом светском рату први пут употребљен британски тенк Марк I. 1918 —САД су прекинуле дипломатске односе с Русијом, након успостављања бољшевичке власти. 1944 —Искрцавањем савезничких трупа у јужној Француској у Другом светском рату почела је операција „Драгон“, чиме је отворен други фронт након искрцавања савезника у Нормандији у јуну. Основан КНОЈ 1945 —Кореја ослобођена од јапанске колонијалне власти након капитулације Јапана у Другом светском рату. Полуострво је затим подељено на комунистички север и капиталистички југ. 1947 —Ступио на снагу акт о независности Британске Индије којим су, после 180 година колонијалне владавине Велике Британије, формиране Индијска Унија и Пакистан.1948—Јужна Кореја постала независна држава, а за председника је изабран Сингман Ри. 1950 —У земљотресу у североисточној индијској држави Асам погинуло више од хиљаду људи. 1960 —Проглашена независност афричке државе Конго-Бразавил, који је од 1886. био француска колонија под називом Средњи Конго. 1962 —Пробијен друмски тунел испод Мон Блана, којим је француски град Шамони повезан са италијанском долином Аосте.1965 —Концерт Битлса у Њујорку окупио 55.600 људи, чиме је постављен светски рекорд у броју посетилаца и заради на поп1969концерту.—Почео је Фестивал музике и уметности у Вудстоку. 1971 —Бахреин стекао независност након 150 година британске колонијалне власти.1973 —Окончано је америчко бомбардовање Камбоџе према одредбама Кејс-Черчовог амандмана који је забранио војне операције у Лаосу, Камбоџи и Северном и Јужном Вијетаму након Париских мировних преговора. 1975 —У војном пучу убијен председник Бангладеша Муџибур Рахман, први премијер након стицања независности у јануару19901972.—Председник Михаил Сергејевич Горбачов вратио совјетско држављанство Александру Солжењицину, добитнику Нобелове награде за књижевност, који је 1974. под притиском власти принуђен да емигрира на Запад. 1994 —У Судану ухапшен и изручен Француској један од најпознатијих светских терориста Иљич Рамирез Санчес, познат као „Карлос Шакал“. 1995 —Јапан је, 50 година након завршетка Другог светског рата, први пут јасно изразио жаљење због ратних акција у региону.1996 —Након четири године поново отворен сарајевски аеродром за комерцијалне летове. На аеродром су током рата у Босни (1992—95) слетали само службени авиони и авиони са хуманитарном помоћи. 1998 —У једном од најтежих терористичких напада у Северној Ирској током готово 30 година насиља, у експлозији аутомобила-бомбе у месту Омаг, погинуло је 29 2000људи.—Амерички председник Бил Клинтон свечано предао руководећу функцију у Демократској партији потпредседнику Алу Гору. Погинула дива хрватског глумишта Ена Беговић. 2001 — Потпуковник Војске Републике Српске Драган Јокић добровољно се предао Међународном суду за ратне злочине који га је осумњичио за ратне злочине почињене над Муслиманима у Сребреници у јулу 1995. Македонскигодине.парламент одобрио долазак 3.500 војника НАТО у циљу разоружања албанских побуњеника. 2002 —Полиција у Зимбабвеу почела да хапси беле фармере који су се оглушили о владино наређење да напусте своју земљу како би она била додељена црнцима беземљашима.2012—Бацач Сијетл маринерса Феликс Ернандез имао је савршену утакмицу против Тампа беј рејса. 2021 —Кабул, главни град Авганистана, пао је у руке Талибана; председник Ашраф Гани је напустио државу.

560МАГАЗИН 14.8.2022. 56 16. август 1717 —У бици код Београда у аустријско-турском рату, у којој се на страни Аустријанаца борило и 6.000 Срба из Војводине, принц Еуген Савојски потукао је турску војску и заузео Београд. Пожаревачким миром, који је уследио 1718. Аустрији је припала северна Србија, Банат и северна Босна. Београд је остао под аустријском влашћу до 1739, када су га поново преузели Турци. 1777 —Америчке снаге предвођене генералом Џоном Старком су поразили британску и брунсвичку војску под командом Фридриха Баума у бици код Бенингтона. 1780 —Британска војска предвођена генералом Чарлсом Корнволисом је нанела тежак пораз америчкој војсци под командом Хорејшија Гејтса у бици код Камдена у Америчком рату за независност.1812 —Амерички генерал Вилијам Хал је предао Британцима Форт Детроит без 1819борбе.—У таласу протеста енглеских радника и припадника средње класе, који су тражили парламентарне и друге реформе, у Манчестеру убијено више људи, а неколико стотина рањено када су владине трупе послате да растуре протестни митинг.1858 —Председник САД Џејмс Бјукенан и британска краљица Викторија разменили су телеграфом честитке поводом пуштања у рад прекоокеанског телеграфског кабла. То су биле прве поруке послате телеграфом преко океана. 1914 —Почела је Церска битка између Аустроугарске и Србије током Првог светског1919рата.—Образована је влада Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца под председништвом Љубе Давидовића, састављена од представика Демократске странке и Социјалдемократске партије. 1953 —У Ирану је покушан државни удар, а шах Мохамед Реза Пахлави је побегао из земље. После три дана, премијер Мохамед Мосадик је срушен, а шах се вратио на престо уз англоамеричку помоћ. 1960 —Кипар стекао независност, а архиепископ Макариос III постао је први председник Републике. 1960 —Џозеф Китинџер је скочио падобраном из балона са висине од 31,8 km, поставивши рекорде који су оборени тек 2012.1974 —Ступио на снагу прекид ватре, постигнут посредством УН, између кипарских Грка и турских снага које су 20. јула извршиле десант на северни део острва. Једна трећина Кипра остала је под турском влашћу.1994 —Упркос оптужби за тешке изборне преваре, Хоакин Балагер седми пут ступио на дужност председника Доминиканске1995Републике.—Ступио на снагу мировни споразум у Чеченији, након што су мање групе чеченских побуњеника предале оружје, а руске трупе почеле повлачење са линије фронта.Становници Бермуда су на референдуму гласали да остану британска колонија. 1997 —Немачка полиција ухапсила око 220 људи, учесника демонстрација које су широм Немачке организовали неонацисти поводом 10-годишњице смрти нацистичког лидера Рудолфа Хеса. 1999 —САД отвориле конзулат у бившем Сајгону, 25 година након драматичне евакуације њене амбасаде у том граду на завршетку Вијетнамског рата. 2000 —Радикални Талибани су у Авганистану затворили пекаре сиромашних удовица, објашњавјући тај потез доследном применом ислама који забрањује женама да 2002раде.—Монсунске поплаве у јужној Азији однеле су животе више од 900 људи, а преко 25 милиона људи је расељено, јер су остали без кућа. 2003 —У писму Савету безбедности УН, Либија званично признала одговорност за терористички напад изнад шкотског места Локерби 1998. у коме је погинуло 270 људи. То признање је било услов да се Либији укину санкције које је СБ увео након тог напада. 17. август 986 —У бици код Трајанових врата, византијска војска под царем Василијем II је доживела тешку пораз од Самуилове војске.1552 —У Београду штампана прва књига ћирилицом, позната као “Београдско четворојеванђеље”. Књигу, која представља драгоцен извор за упознавање прилика у Београду средином XVI века, штампао је Тројан Гундулић, припадник дубровачке колоније у Београду. 1743 —Миром у Абоу, којим је Русији припао јужни део Финске, окончан рускошведски рат (1741—43). 1786 —У Потсдаму умро пруски краљ Фридрих II Велики, који је током владавине од 1740. до смрти створио од Пруске европску силу. Наследио га је Фридрих Вилхелм II. 1850 —Данска продала Великој Британији сва утврђења и власничка права над Златном обалом у Африци. 1863 —Министар унутрашњих дела Србије, наредио је да се при Одељењима Управитељства вароши Београда наместе (поштански) сандучићи 1879 —Основана Француска компанија за изградњу Панамског канала на челу са Фердинандом де Лесепсом. Компанија је банкротирала 1889. изазвавши велики политички скандал у Француској, а градњу канала наставиле су САД, након што су 1902. откупиле француску концесију, дотад извршене радове и знатан део опреме за 40 милиона долара и основале Зону

57 Панамског канала. 1892 —Потписан Француско-руски савез, један од уговора који је водио настанку Антанте.1896—Џорџ Кармак открио је злато у притоци реке Клондајк у Канади, изазвавши једну од најмасовнијих „златних грозница“.1941 —Немци су у Другом светском рату обесили на Теразијама у центру Београда тела петорице српских родољуба. 1943 —Америчка 7. армија под генералом Џорџом Патоном је стигла у Месину, а неколико часова касније и британска 8. армија Бернарда Монтгомерија, чиме је окончана савезничка инвазија Сицилије. 1945 —Вођа индонежанске борбе за независност Ахмед Сукарно прогласио независност Индонезије од Холандије и оснивање јединствене Републике Индонезије. Холандија је признала суверенитет Индонезије тек 1949, након четворогодишњег Индонезијског рата за независност. 1960 —Афричка држава Габон стекла независност од Француске. 1962 —Чувари Берлинског зида ранили 18-годишњег Петера Фехтера када је покушао да побегне преко Берлинског зида и пустили га да умре од губитка крви. Тај случај постао је симбол трагедије до које је довело подизање зида између Источне и Западне Немачке, а двојица чувара оптужени су у јулу 1996. за убиство без предумишљаја.1976—Уземљотресу који је изазвао огромне таласе, на филипинском острву Минданао погинуло је око 8.000 људи. 1985 — У експлозији аутомобила-бомбе у хришћанском делу Бејрута погинуло је 60 и повређено сто људи. 1987 —Немачки ратни злочинац Рудолф Хес, заменик Адолфа Хитлера, извршио самоубиство у 93. години у берлинском затвору Шпандау, у коме је издржавао казну доживотне робије на коју је осуђен у Нирнбершком процесу 1946. 1988 —Од експлозије бомбе подметнуте у војни авион погинуо је пакистански диктатор, генерал Мохамед Зија ул Хак. С председником Пакистана погинуо је и амбасадор САД у Исламабаду Арнолд Рафел. 1990 — Након најаве Српског националног већа да ће расписати референдум о аутономији Срба у Хрватској, специјалне снаге хрватске полиције напале су полицијске станице у српским општинама Обровац и Бенковац. Срби су одговорили подизањем барикада на саобраћајницама, чиме је почела побуна Срба у Книнској крајини.1996 —Са космодрома у Бајконуру у васиону је полетела прва Францускиња, Клаудија Андре Дешај, која је потом провела 16 дана у научној мисији на руској свемирској орбиталној станици “Мир”. 1999 —У најтежој природној катастрофи у историји Турске, у земљотресу са епицентром код града Измит, 150 km западно од Истанбула, погинуло је више од 30.000 људи.2001 —Незадовољна радом владе Србије, Демократска странка Србије донела је одлуку да повуче своје представнике из владе. Био је то почетак озбиљне кризе у Демократској опозицији Србије (ДОС) која је изборном победом у септембру 2000. срушила десетогодишњи режим Слободана Милошевића. 18. август 1201 —Основан је летонски град Рига. 1156 —Француски краљ Франсоа I и папа Лав X су потписали Болоњски конкордат, уредивши односе између цркве и државе у 1648Француској.—Турскисултан Ибрахим I је смењен и убијен. Наследио га је Мухамед IV. 1708 —Британци су заузели Сардинију. 1805 —Српски устаници су први пут поразили редовну турску војску у бици на брду Иванковац код Ћуприје. 1812 —Наполеон Бонапарта је у бици код Смоленска поразио руску војску и наставио да напредује према Москви. 1870 —У бици код Гравелота, највећој бици у Француско-пруском рату Пруси су победили Французе и нанели им тешке губитке (више од 30.000 погинулих). 1877 —Асаф Хал је открио Марсов сателит1896Фобос.—Француска је окупирала Мадагаскар и прогласила га колонијом. Мадагаскар је независност стекао 1960. 1914 —Немачка је објавила рат Русији; председник САД Вудро Вилсон је прогласио неутралност САД у Првом светском рату.1948 —У Београду је потписана Дунавска конвенција, којом је договорено да у управљању Дунавом и његовом пловидбом учествују само приобалне земље. Основана је и Дунавска комисија са седиштем у 1954Будимпешти.—ЏејмсВилкинс је постао први црнац у америчкој историји који је учествовао у заседању владе САД. Седници је присуствовао као помоћник министра рада, јер су министар и његов заменик били одсутни.1960 —У Илиноису у САД пласирана је на тржиште прва орална пилула за контрацепцију “Еновид 10”. 1964 —Спортистима Јужне Африке забрањено је да учествују на Олимпијским играма због политике апартхејда у тој земљи.1964 —Аустралија и Нови Зеланд су одлучиле да повуку своје војнике из Вијетнамског1993рата.—САД су оптужиле Судан да подржава међународни тероризам и искључиле ту земљу из највећег броја програма америчке помоћи. 2000 —Индијанско племе за које се веровало да је нестало пре 80 година, лоцирано је у џунглама амазонске државе Акре у Бразилу.

560МАГАЗИН 14.8.2022. 58 2001 —У великим пожарима, после вишенедељне суше у држави Вашингтон, изгорило је више од 37.200 хектара широм источног дела земље. 2001 —Председник Пакистана Первез Мушараф је поднео оставку услед могућности опозива. 19. август 636 —Арапи су у бици код Јармука у Сирији победили византијску војску и потом освојили све персијске области које је држала1587Византија.—Сигисмунд III, син шведског краља Јуана III и Катарине Јагело, постао је краљ Пољске. Након очеве смрти (1592) припала му је и шведска круна. Његово настојање да створи унију Пољске и Шведске изазвало је рат између две државе, а после пораза Сигисмундове војске 1598. био је приморан да се одрекне наследства на шведски престо. 1691 —Аустријанци под командом Лудвига Баденског потукли су Турке код Сланкамена и нанели им тешке губитке. У бици је погинуо и велики везир Мустафа Ћуприлић.1839—На свечаној седници Француске академије наука објављен свету проналазак1878фотографије.—Послежестоких уличних борби аустроугарске трупе ушле су у Сарајево и успоставиле своју управу. Одлуком Берлинског конгреса 13. јула, Аустроугарска је добила право да на 30 година окупира Босну и Херцеговину, а 1908. ју је анектирала. 1910 —У Цетињу је пуштена у рад прва електрична централа у Црној Гори. Свечано пуштање у рад централе уприличено је поводом крунисања краља Николе, а служила је за осветљење Двора, Зетског дома, главне цетињске улице и неколико кућа виђенијих Црногораца. 1934 —Гласачи су у на референдуму у Немачкој одобрили спајања функција канцелара и председника, чиме је одобрено Хитлерово преузимање врховне власти. 1942 —Британске и канадске трупе извеле су десант на француску луку Дјеп, где су, уз велике губитке, разорили немачке војне објекте. Од око 6.000 савезничких војника, више од 4.000 је погинуло, рањено или1944заробљено.—Паризсе ослободио од немачке окупације у Другом светском рату. 1960 —Совјети су лансирали Спутњик 5 у ком су били пси Белка и Стрелка, 40-ак више мишева, 2 пацова и различите врсте биљака.1945 —У Вијетнаму је под руководством Хо Ши Мина и ослободилачког покрета “Вијетмин” почела “августовска револуција” против француских колонијалних1953трупа.—У војном удару, уз подршку САД, збачен је ирански премијер Мохамед Мосадик, а шах Мохамад Реза Пахлави вратио се из егзила у Италији да преузме власт.1960 —Пилот америчког шпијунског авиона “U-2”, који је оборен изнад совјетске територије, Гери Пауерс осуђен је на 10 година заточеништва. Пауерс се спасио искакањем из авиона, али је потом ухапшен и осуђен, а 1962. је размењен за једног совјетског шпијуна. 1979 —Руски космонаути Владимир Љахов и Валериј Рјумин вратили су се на Земљу васионским бродом “Сојуз 34” после рекордних 175 дана проведених у свемиру.1981 —Два америчка F-14 су оборила два либијска авиона Су-22 док је Америчка морнарица вршила војне вежбе у заливу Сидра.1991—У Совјетском Савезу је покушан државни удар којим су присталице тврде линије покушале да збаце са власти Михаила Горбачова, творца совјетске “гласности” и “перестројке“. Кључну улогу у сузбијању удара одиграо је тадашњи председник Русије Борис Јељцин, који је потом постао Горбачовљев главни политички1995ривал.—У саобраћајној несрећи на Игману, близу Сарајева, погинули су изасланик САД за бившу Југославију Роберт Фрејжер и тројица његових сапутника. 1996 —Шест руских, француских и америчких космонаута сусрело се на руској свемирској станици “Мир”, укључујући Клаудију Андре Дешај, прву Францускињу у космосу, која је тог дана на руску космичку станицу стигла руском ракетом “СојузУ“. 1999 —Испред зграде Скупштине СР Југославије у Београду одржан је један од највећих опозиционих митинга на којем су затражене демократске промене у Србији и смењивање председника СР Југославије Слободана Милошевића. 2000 —Посмртни остаци, за које се верује да потичу од 14 Американаца који су проглашени несталим у Корејском рату, враћени су америчким војним властима. 2001 —Најмање 50 људи погинуло од подземне експлозије метана и угљене прашине у Украјини. 2003 —У бомбашком нападу на седиште Уједињених нација у Багдаду (Ирак) 23 особе су погинуле, међу којима и изасланик УН за Ирак Сержо Вјеиро де Мело. Одговорност за напад преузела је терористичка организација Осаме бин Ладена Ал 2005Каида.—Започела је прва икада одржана заједничка руско-кинеска војна вежба.

59 20. август 1741 —Руски морепловац данског порекла Витус Јонас Беринг открио је Аљаску.1872 —Престао је да излази лист „Даница“, најзначајнији књижевни часопис српског романтизма, који је од фебруара 1860. три пута месечно штампан у Новом Саду. Лист, који је окупљао младе српске песнике романтичаре, Јакова Игњатовића, Ђуру Јакшића, Јована Јовановића Змаја, Лазу Костића, покренуо је и уређивао писац и правник Ђорђе Поповић. 1884 —Након четири године градње, свечано је отворена зграда Београдске железничке станице са које је у наредним данима кренуо први воз тек изграђеном пругом1907Београд-Ниш.—Почеошаховски турнир у Карлсбаду (Карлове Вари), Чешка. 1940 —У граду Мексику смртно је рањен руски револуционар јеврејског порекла Лав Давидович Бронштајн, познат као Лав Троцки, један од вођа Октобарске револуције. Убиство је планинарским пијуком извршио шпански комуниста Рамон Меркадер, по Стаљиновом налогу. Троцки, који је по доласку Стаљина на власт био његов близак сарадник, а потом жесток противник, подлегао је ранама наредног дана.1944 —Црвена армија је покренула Јаши-Кишињевску операцију против немачко-румунских снага, после које је Румунија објавила рат Немачкој. 1949 —Мађарска скупштина прихватила је совјетски модел државног уређења и променила назив државе у Народна Република Мађарска. 1950 —У Дубровнику (ФНРЈ) је отворена 9. шаховска олимпијада. То је прва шаховска олимпијада која је организована после 11 година паузе, настале првенствено због Другог светског рата, али и каснијих неспоразума у Међународној шаховској организацији (ФИДЕ) насталих углавном из политичких разлога, као манифестација блоковске поделе и последица Хладног рата. 1960 —Слетањем Спутњика V у ком су летеле керуше Белка и Стрелка, 40 мишева и два пацова је извршено прво успешно враћање живих бића из орбите на Земљу. 1968 —Трупе СССР и других чланица Варшавског пакта ушле су у Чехословачку да би онемогућиле спровођење реформи Александра Дубчека (“Прашко пролеће“). 1975 —САД су лансирале из Кејп Канаверала свемирски брод „Викинг I“ на Марс, где је стигао у јулу 1976. 1980 —Италијански алпиниста немачког порекла Рајнхолд Меснер је први успео да се сам попне на највиши врх света Монт Еверест без употребе кисеоника. Меснер је један од ретких алпиниста који је освојио свих 14 врхова виших од 8.000 m - колико их укупно има на свету. 1988 —У Титограду (Подгорици) и Колашину почели су масовни митинзи против тадашњег комунистичког руководства Црне Горе. Наредних месеци масовни протести захватили су целу републику, партијско и републичко руководство поднело је оставке у јануару 1989, а на власт су дошли Момир Булатовић, Мило Ђукановић и СветозарСтупиоМаровић.јенаснагу споразум о престанку осмогодишњег рата између Ирана и Ирака, који су посредници УН постигли са зараћеним странама 8. августа. 1991 —Више од 100.000 људи се окупило испред зграде Врховног совјета СССР у знак протеста против државног удара чији је циљ био да се збаци председник Михаил Горбачов. У Москви је уведен полицијски час, Борис Јељцин указом је преузео команду над оружаним снагама СССР лоцираним у Русији. 1991 —Естонија је прогласила независност од Совјетског Савеза. 1994 —На Палама, Република Српска и Република Српска Крајина прогласиле су уједињење и усвојиле документ о присаједињењу СР Југославији. 1996 —Руске трупе опколиле су Грозни, хиљаде избеглица напустиле су главни град Чеченије. Рат у Чеченији почео је у децембру 1994. када је Борис Јељцин послао трупе да угуше покрет за независност републике у саставу Руске Федерације. У удесу транспортног авиона „Иљушин 76“ руске компаније „Спер ерлајнс“ близу писте београдског аеродрома у Сурчину, погинуло је свих 12 људи у летелици. Претходно је авион, који је из Београда полетео ка Малти, због отказивања навигационе опреме и система радио веза, кружио над градом око три сата, покушавајући да се ослободи горива, али је приликом принудног слетања промашио писту.1998 —САД су бомбардовале једну фабрику у Судану и неколико полигона за војну обуку у Авганистану, тврдећи да су мете повезане са терористичким нападима на амбасаде САД у Кенији и Танзанији 13 дана раније у којима је погинуло најмање 226 2000људи.—Лидер покрета за независност Источног Тимора, Хосе Александар Гусмао предао је команду над герилском армијом, након чега ће своју моћ јачати са позиције цивилног политичара. 2001 —Џиновска панда у истраживачком центру у Сечуану у Кини, родила је близанце, што је други пар близанаца у овој години у оквиру кинеског државног програма за очување и узгајање панди.

Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Т. Радовановић Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.