Kraljevski MagazIN

Page 1

МАГАЗИН Година VII * Број 422 * 29. децембар 2019. * Излази недељом

www.art.rs * magazin@art.rs

ISSN 2334-7678 (Online)

Краљевски


2

МАГАЗИН

Хвала што читате

29.12.2019.


Краљевски

МАГАЗИН

3


МАГАЗИН

29.12.2019.

У овом броју: На крају календарске године Више од могућности У фокусу жене са села Бесмртни пук Један пакетић, пуно љубави Општине и градови по мери привреде Једноставније и јефтиније „А Исусус напредоваше...“! Међу најбољим у земљи

4

Град Краљево подржава реализацију пројекта „Краљево и Краљевчани“ којим се остварује јавни интерес у области јавног информисања Садржаји изнети у подржаном медијском пројекту нужно не одражавају ставове органа који је доделио средства

12 20 26 30 36 40 46 50 56


62 66 80 84 86 88 95 98 100 102

Фото: М. Радовановић

За празник по новом реду вожње Три деценије наде Тајна позоришног архива На репертоару Биоскопа „Кварт“ Наличја српског лица Јелена и Немања повели коло Све спремно за старт Црвена звезда - ЖКК Краљево Слога - ККК Раднички Времеплов

5


6

МАГАЗИН 29.12.2019.


7


8

МАГАЗИН 29.12.2019.


9


10

МАГАЗИН 29.12.2019.


11


Сто тринаеста седница Градског већа

НА КРАЈУ КАЛЕН

МАГАЗИН

29.12.2019.

- У новембру вода исправна, ваздух проблематичан. - Нешто мање од шест и по милиона динара за измирење обавеза према Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“, Заводу за јавно здравље „Краљево“ и Ветеринарском специјалистичком институту „Краљево“ насталих по основу отклањања последица од поплава у јуну ове године. - Подељено последњих милион динара средстава намењених остваривању јавног интереса у области јавног информисања. - Фудбалерима Слоге безмало тринаест милиона динара. - Фудбалерима „Кикера“ и кошаркашима „Слоге Елите“ средства за подмирења трошкова организације турнира, а Спортском савезу Краљева за организацију атлетских трка у Краљеву и Мрсаћу

12


НДАРСКЕ ГОДИНЕ

13


ериод између две узастопне седнице Градског већа креатори дневног реда су искористили да искристалишу једанаест значајних тема од којих је приоритет дат извештају Завода за јавно здравље Краљево о хигијенској исправности воде за пиће и праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом мерења за новембар ове године. Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље је у току новембра проверавао квалитет сто педесет пет узорака воде за пиће из мреже градског водовода и шеснаест узорака сирових вода са црпних станица. Из мреже градског водовода је сто педесет три узорака три пута анализирано на основни а два на периодични микробиолошки и физичо-хемијски преглед и утврђено да су сви били бактериолошки и физичко хемијски исправни. У истом периоду једном недељно је проверавана концентрација фенолних материја у реци Ибар и утврђено да у испитаним узорцима, анализираним четири пута спектро-фотометријском методом, њихова количина није прелазила максимално дозвољене вредности прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. На основу извршених анализа, и стручног разматрања, изведен је закључак да је вода за пиће из мреже градског водовода у току новембра била хигијенски исправна. Оцењивање квалитета ваздуха врши се применом критеријума за одређивање концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида, индекса црног дима, суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,5, укупних таложних материја и тешких метала у њима, а подручја на којима се спроводи мониторинг су централна урбана зона и насеље Рибница. Извештај Завода за јавно здравље потврђује да су средње двадесетчетворочасовне вредности сумпордиоксида у току новембра биле испод граничних и толерантних на свим мерним местима дефинисаним програмом мониторинга, а азотдиоксида на мерном месту Пљакин шанац. У истом периоду вредности индекса црног дима нису прелазиле максимално дозвољене на

МАГАЗИН

29.12.2019.

П

14

мерним местима Завод за јавно здравље, Скупштина града и Рибница, али су на мерном месту Пљакин шанац четири дана биле изнад максимално дозвољених. У истом периоду измерено је да су вредности суспендованих честица ПМ10 изнад граничних биле током пет дана на мерном месту Полицијска управа, а средње двадесетчетворочасовне вредности тешких метала из фракције ПМ10, олова, кадмијума, арсена и никла, нису прелазиле граничне вредности. Испред Одборничке групе „Александар Вучић - Србија побеђује“ Снежана Јовановић је предложила да се у дневни ред тридесет прве седнице Скупштине града, заказане за 27. децембар, уврсти разматрање програма пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за наредну годину. Од исте одборнице је стигао предлог да се денвни ред седнице локалног парламента допуни разматрањем предлога решења о давању сагласности на одлуку о ценама обављених стручних послова Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, са елементима за целовито сагледавање цена услуга на Надзорном одбору. Разлог се огледа у ставу да је до повећања износа средстава на позицији остали непословни ванредни расходи, односно накнаде штете трећим лицима, дошло на основу одлуке органа града и препоруке Државне ревизорске институције да се штете трећим лицима по правоснажним пресудама исплаћују с обзиром да се ради о солидарној одговорности града Краљева и јавног предузећа, сразмерно из средстава обе парничне стране из парничних поступака. Из редова социјалиста стигао је предлог да се дневни ред допуни разматрањем предлога одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пијаца“ о расподели нераспоређене добити остварене у 2013. години на покриће губитака из 2018. у износу од приближно једанаест милиона динара. Амандман на предлог одлуке о буџету за наредну годину поднео је

одборник Покрета Двери Мирољуб Баковић који сматра да триста петнаест милиона очекиваног прихода од пореза треба рашчланити по ставкама које га чине, порез на станове, куће, гараже, пословни простор, грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште, са износом и процентуалним учешћем у укупним приходима града. Амандман на исти документ у име напредњака поднела је Снежана Јовановић која предлаже да се на ставци Израда планских докумената са свим пратећим пословима, пројеката парцелације, препарцелације и урбаниситичких пројеката, геодетски радови и друге специјализоване услуге у функцији реализације програма уређивања грађевинског земљишта и по појединачним захтевима, са пренетим обавезама, дода подставка која се односи на измену Програма генералне регулације Шеовац-Адрани, како би се створили услови за реализацију нових пројеката. Градско веће је усвојило закључак којим се прихвата иницијатива Јавног предузћа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ за достављање предлога за реконструкцију коловозне конструкције улица и некатегорисаних путева уз петнаест одсто учешћа грађана. У оквиру Генералног урбанистичког плана траса пута Тиосава Карапанџића, поред Пекаре Маја, са осамдесет метара је скраћена на шездесет осам а ширина са два метра и осамдесет за двадесет центиметара, што потврђује да ће укупна површина бити мања за трећину. На територији Месне заједнице Матарушка Бања неће бити изграђен пут од школе до пруда дужине сто педесет и ширине три метра, али ће у Жичи у Улици Доситеја Обрадовића бити завршено двеста четрдесет метара ширине три метра. Уместо сто педесет метара пута Браће Јевремовић широког три метра на територији Месне заједнице Чибуковац биће изграђено исто толико пута Бутачевци у Ратини, а сто деведесет метара пута 4. чибуковачке чете замењено је са двеста метара пута од трафостанице до млина Милетићи у Ратини. Пут ка Војмиловцима и Чворовићима у Рибници ће са деста бити продужен на 269,6


15


29.12.2019.

МАГАЗИН

16

метара а распутница Змајевачка за Шалиниће са сто на триста осамдесет два метра. Уместо сто тридесет два метра Улице 4. српске бригаде биће изграђено сто седамдесет три метра пута Требичка мала у Ратини. Из плана се брише двеста метара пута у Улици Цветка Стојановића Пекара у Ратини, а уводи двеста осамдесет од магистралног пута Краљево - Крагујевац до дома у Петропољу. Неће бити изграђено ни планираних четрдесет пет метара Ратинске улице са простора Мене заједнице Зелена Гора, педесет три метра Улице Стевана Филиповића, сто двадесет седам Улице Милана Дира и сто метара Ловћенске на територији Месне заједнице Берановац. Ван простора обухваћеног Генералним урбанистичким планом неће бити изграђено двеста метара пута на простору месне заједнице Бапско поље.

Потврдом да је разлог за измене пронађен у податку да није обезбеђено учешће грађана од петнаест посто из Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта стиже информација да укупни износ од седамдесет милиона динара предвиђен за ову намену неће бити промењен. Градско веће је донело решење о расподели средстава за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања појединачним давањем којим је триста хиљада динара додељено пројекту „Морталитет или наталитет“. Активности пројекта усмерене су на јачање свести младих о важности повећања наталитета на територији града што се базира на популационој политици чија су примарна група млади старосног узраста од двадесет пет до тридесет пет година који тек треба да

заснују породицу. Пројекат ће се реализовати кроз истраживачки рад, производњу телевизијске емисије, емитовање пилот медијског садржаја, производњу и емитовање преосталих медијских садржаја и дискусије на задату тему након емитовања сваког појединачног садржаја. Додатних пола милиона припало је пројекту „Туристичка промоција општине - природа, лов и риболов“ чији је предлагач продукција Јован из Београда. Активности пројекта усмерене су на промоцију спорта, здравог начина живота и подизање свести о неопходности заштите животне средине у оквиру теме „Здрав живот у води здрав живот крај воде“, а циљном групом оцењени су гледаоци програма Радио - телевизије Србије, дијаспора и потенцијални туристи. Пројекат ће се реализовати кроз четири полусатне


телевизијске емисије које ће, после премијерног приказивања на РТС, РТС САТ и репризно РТС2, бити објављене и на званичном сајту продукције и Јутјуб каналу. Преосталих двеста хиљада динара додељено је пројекту „Приче из нашег села“ Продукцији ТВ програма и маркетинг агенцији Селос. Активности на реализацији пројекта усмерене су на стање у селима на подручју града Краљева са посебним акцентом на становништво, економску ситуацију и одрживост пољопривреде и туризма, као и на однос државе и локалне самоуправе према развоју сеоског подручја. Сврха пројекта је да се унапреди информисаност јавности о правом стању на селу, истакну проблеми, похвале успешни, испита одговорност и понуде решења. Циљна група су становници са сеоског подручја, али и остали грађани,

државни органи и локална самоуправа. Пројекат ће се реализовати кроз двадесет текстова различитих садржаја везаних за област аграра, и десет информативних видео прилога, а сви ће бити објављени на интернет порталу Наше село. - На седници смо определили и средства за развој спорта на територији града Краљева, као и средства за медије. За разлику од претходних година, када је издвајано мање средстава за развој спорта на територији града Краљева, ребаланском буџета за 2019. годину, у ове намене опредељено је чак седамдесет милиона динара. На седници Градског већа определили смо 12,850 милиона динара за Фудбалски клуб „Слога“, који се такмичи у Српској лиги - истакао је градоначелник Краљева Предраг Терзић уз потврду да су средства опредељена и за друге клу-

бове. Фудбалском клубу „Кикер“ и Кошаркашком клубу „Слога Елите“ средства су потребна за подмирења трошкова организације турнира, а Спортском савезу Краљева за организацију атлетских трка у Краљеву и Мрсаћу. Градско веће је донело решење о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве којим се одобрава нешто мање од шест и по милиона динара за измирење обавеза према Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“, Заводу за јавно здравље „Краљево“ и Ветеринарском специјалистичком институту „Краљево“ насталих по основу отклањања последица од поплава у јуну ове године. Нешто више од пет и по милиона динара односи се на услуге по уговору, а остатак за специјализоване услуге. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

17


18

МАГАЗИН 29.12.2019.


19


На крају године у знаку напредњака

МАГАЗИН

29.12.2019.

ВИШЕ ОД МО

20


ОГУЋНОСТИ - Никада пре појаве Српске напредне странке на политичкој сцени Краљева није реализовано толико значајних инвестиција. - Значајним резултатима политике у претходној години напредњаци оцењују две стратешке инвестиције чија се реализација очекивала деценијама, почетак радова на изградњи дела аутопута између Прељине и Појата и отварање за цивилни саобраћај Аеродрома „Морава“. - Неоправдане оптужбе представника опозиције. - Опозиција, или један део који себе тако назива, не сме на изборе да не би доживела убедљив пораз. - Резултати значајан аргумент против лажних афера и прозивки различите врсте. - За оне који су само обећавали, а нису ништа урадили, у наредном периоду нема места на политичкој сцени

21


рај сваке календарске године је прилика за сумирање резултата у различитим областима живота, посебно политичком за шта су на истеку 2019. прилику први искористили краљевачки напредњаци. Последње обраћање јавности у овој години било је прилика за окупљање значајнијих особа из партијске структуре међу којима су, поред градоначелника Краљева, били одборници, чланови Градског већа, директори јавних предузећа. Повод је присуство и подршка председнику Градског одбора Небојши Симовићу који је преузео обавезу да подсети на успехе у реализацији значајних инфраструктурних пројеката за шта најзаслужнијим сматра председника државе и странке Александра Вучића. Да је тако потврђују речи захвалности у име Градског одбора „на енергији, снази, упорности и борби коју је имао да подигне Србију и да подигне град Краљево“. Из редова напредњака стиже потврда да никада пре појаве Српске напредне странке на политичкој сцени Краљева није реализовано толико значајних инвестиција. Најзначајнијим се оцењује градња две велике фабрике, Леони и Тај групе, од којих се очекује да допринесу решавању проблема

МАГАЗИН

29.12.2019.

К

22

запошљавања у граду који је у претходних неколико година био главни генератор исељавања, посебно младих. Значајним резултатима своје политике у претходној години напредњаци оцењују друге две стратешке инвестиције чија се реализација очекивала деценијама, почетак радова на изградњи дела аутопута између Прељине и Појата и отварање за цивилни саобраћај Аеродрома „Морава“. - Те две велике инвестиције ће свакако решити долазак нових привредника, и развој туризма, а надам се да ће у наредном периоду Краљево и цела Србија да оживи. Јако је битно да ћемо отварањем Аеродрома „Морава“ створити услов за развој пољопривреде. Председник је најавио да ћемо направити велику карго писту, изградити карго центар, што ће омогућити да сви производи који се производе у Рашком округу, и окрузима који се наслањају на Рашки округ, могу врло брзо да се извозе на било коју дестинацију у свету као и на било коју локацију у нашој земљи. Трудили смо се да свих ових година, као озбиљна и одговорна власт, урадимо све што је било важно за грађане Краљева, а пре свега за сеоска подручја. Изградили смо доста путева, решили доста проблема

у смислу инфраструктуре, водовода, канализације, и трудили се да испоштујемо наша обећања - каже Симовић. Значајним дометом своје политике напредњаци оцењују скори завршетак прве зграде у оквиру пројекта урбане регенерације дела насеља у Доситејевој улици и радове на мостовима оштећеним под налетом бујичних поплава. Прозивке представника опозиције због неиспуњених обећања први човек краљевачких напредњака сматра неоправданим, посебно кад је у питању градња нових мостова за шта је, каже Симовић, потребно време, документација и грађевинске дозволе као основа за квалитетне који неће бити уништени након прве следеће поплаве. Значај Моравског коридора за развој привреде и туризма додатно се повећава у светлу уверења да ће, исправљањем тока Западе Мораве, бити решен проблем трајне заштите широког појаса низ реку од поплава које су последњих година причињавале штете чији коначни износ никад није утврђен. И поред неспорних настојања да овај проблем буде решен, а пут ка решењу је и изградња заштитног појаса у Грдици, чуло се како


ни локална самоуправа ни градоначелник не могу да спрече елементарне непогоде, посебно бујичне поплаве као последица енормних падавина по квадратном метру у кратком временском периоду. Једним од начина да се млади задрже на селу напредњаци оцењују реконструкцију домова културе на простору скоро свих месних заједница, а за пружање квалитетније и ефикасније здравствене заштите стварање услова детаљном реконструкцијом амбуланте у Рибници. Податак да је Општа болница „Студеница“ у претходном периоду опремљена значајним уређајима, понајвише захваљујући донатору Миломиру Главчићу и активностима Министарства здравља, добра је основа на којој напредњаци темеље уверење да ће тако бити и у будућности. Ако се зна да је током неколико претходних година Краљево било организатор значајних културних и спортских манифестација онда је јасније задовољство напредњака са којим улазе у изборну годину. - Свих ових година, од кад смо на власти, ми смо били у изборним кампањама зато што смо радили са народом, зато што смо радили са људима, зато што смо се трудили да урадимо

све што се од нас очекује, а и на изборима 2020. очекујемо убедљиву победу. Опозиција, или један део који себе тако назива, не сме на изборе да не би доживела убедљив пораз, јер нису успели да створе лидера који има такву енергију, такву снагу и вољу да се бори за Србију као што ради Александар Вучић. Они се окупљају, њих шест седам су потекли из Демократске странке, а на различитим конференцијама не могу да ускладе изјаве, јер не знају шта је њихов лични а шта приватни интерес, да не причамо о националном. Не могу да победе на изборима зато што су изгубили народ, свих ових година се нису бавили народом. Док су били у власти нису отварали фабрике, напротив затварали су их, оставили су раднике на улицама, на мостовима и пругама. Свих година откад смо на власти решавали смо та тешка питања, покушали да збринемо све наше раднике путем новог запошљавања, решавањем социјалног статуса, повезивањем радног стажа, исплатом примања која им у претходном периоду нису исплаћена. Нико им није бранио да свих ових година буду у народу и са народом. Оно што је успео Александар Вучић је успео својом борбом и искреним

односом према народу, према Србији, а то народ препознаје, поздравља и подржава. Сви људи су свих ових година имали тежак и одговоран задатак који су изнели достојанствемо и часно, јер смо урадили и више него што смо могли - каже Симовић уверен да ће то бирачи препознати и на пролећним изборима наредне године напредњацима поверити вршење власти у новом четворогодишњем мандату. Оптимизам се заснива на уверењу да су постигнути резултати значајан аргумент који ће надјачати лажне афере и прозивке различите врсте. Повод више огледа се у чврстом уверењу да за оне који су само обећавали, а нису ништа урадили, у наредном периоду нема места на политичкој сцени. Уз честитке члановима, симаптизерима и грађанима Краљева из редова напредњака стиже порука са жељом за срећне новогодишње и божићне празнике, и добро здравље, како би заједно, са много више љубави и енергије, наставили борбу за остваривање нових резултата и народу омогућили да ужива благодети досадашње политике и свега што је урађено у претходном периоду“. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

23


24

МАГАЗИН 29.12.2019.


25


29.12.2019.

МАГАЗИН

26

Кључни кораци ка родној равноправности

У ФОКУСУ Ж - Током прошле године финансијски подржано осам тела за родну равноправност из исто толико локалних самоуправа, а ове дванаест које су у жижу интересовања ставиле родну равноправност. - Краљеву награда за унапређење родне равноправности. - Реализација пројекта отпочела крајем септембра прошле године, у време одржавања Сајма пољопривреде, након сазнања да жене на селу нису довољно информисане о свим могућностима које воде до побољшања њиховог положаја


ЖЕНЕ СА СЕЛА оординационо тело за родну равноправност, Министарство за европске интеграције и Агенција Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена UN Women су у марту прошле године почели реализацију трогодишњег пројекта „Кључни кораци ка родној равноправности“, са циљем да подрже Владу Србије у ефикасној примени законодавног система Европске уније о родној равноправности и Националној стратегији за родну равноправност

К

за период од 2016. до 2020. године. Од успешне реализације очекује се да допринесе конкретним мерама Националног акционог плана за родну равноправност 2016-2018 и кроз подршку женским организацијама цивилног друштва. Пројекат обухвата подршку Министарству за европске интеграције и институцијама укљученим у програмирање фондова Европске уније како би укључили родну перспективу у планирање и програмирање помоћи. Корисници пројекта од

кога се очекује да унапреди положај жена и подржи локалне заједнице у испуњавању обавеза о родној равноправности су Координационо тело за родну равноправност, Министарство за европске интеграције и женске организације цивилног друштва. Општим циљем пројекта дефинисано је пружање подршке Влади да се придржава националних и међународних обавеза, и законодавног оквира Европске уније у области родне равноправности, а посебним да Координа-

27


29.12.2019.

МАГАЗИН

28

ционо тело за родну равноправност и Министарство за европске интеграције, заједно са кључним установама за родну равноправност, напредују у имплементацији Националног акционог плана за родну равноправност и надгледању законодавства Европске уније у овој области. При креирању пројекта вредног два милиона евра циљевима су дефинисна очекивања да Координационо тело има административне капацитете да имплементира Национални план и уведе родну перспективу у програме финансиране од стране државе, а Министарство за европске интеграције и ИПА јединице, NIPAC TS/BCPME и овлашћени апликанти имају знања и вештине да укључе родну перспективу у програмирање, имплементацију, извештавање и ИПА програме. Пројектом је дефинисано да женске организације добију подршку како би спровеле мере и поделили искуства и примере добре праксе у спровођењу мера Националног акционог плана у области економског оснаживања жена и оснаживања жена на селу. Завршна конференција у оквиру Пројекта „Информисање и промоција у циљу економског оснаживања жена на селу“ Савета за родну равноправност града Краљева прилика је да представница Агенције за родну равноправност Уједињених нација Јелена Секулић Недељковић подсети на мандат да ради на оснаживању жена и стварној промоцији родне равноправности у Србији. Током прошле године финансијски је подржано осам тела за родну равноправност из исто толико локалних самоуправа, а ове дванаест које су у жижу интересовања ставиле родну равноправност. - Краљево је једна од тих дванаест подржаних локалних самоуправа, а оно како смо селектовали градове и општине који ће бити наши савезници и партнери у спровођењу програма ове годне је да имају активно тело за родну равноправност, усвојен локални акциони план, да га спроводе и да су активни на пољу родне равноправности. Град Краљево је био високо рангиран када је у питању процес селекције,

а резултати пројекта који је спровођен у сарадњи са Саветом за родну равноправност показује да нисмо погрешили и да је Савет ове године урадио сјајне ствари. Ми смо то препознали и заједно са Координационим телом за родну равноправност желели да доделимо Краљеву награду за унапређење родне равноправности, на годишњој конференцији локалних механизама за родну равноправност 12. децембра у Београду. Награда је додељена за активност локалног механизма за родну равноправност, а критеријуми су били да је тело активно током целе године и да је укључена цела заједница. Локална самоуправа не чини то само у оквиру овог пројекта, него током читаве 2019. године, па мислим да су резултати Савета за родну равноправност показали колико су способни и спремни да се овом темом баве и да укључе све грађанке и грађане на локалу - потврдила је Секулић Недељковић. Из Савета за родну равноправности стиже потврда је од оснивања овог тела 2013. године уложен велики труд како би се тема родне равноправности, и све што се за њу везује, приближила грађанима који су препознали на најбољи могући начин. Доказ се види у податку да му се обраћају у тражењу помоћи при решавању различитих проблема што потврђује оправданост увођења механизма као што је Савет за родну равноправност. Пројекат који је на територији Краљева реализован у сарадњи са Агенцијом Уједињених нација за родну равноправност и Координационим телом фокусиран је на економско оснаживање жена на селу, а реализација је отпочела крајем септембра прошле године, у време одржавања Сајма пољопривреде, након сазнања да нису довољно информисане о свим могућностима које воде до побољшања њиховог положаја. Начином да им се помогне у економском оснаживању оцењено је формирање Удружења пољопривредница града Краљева „Дукат“ које је у кратком периоду, кажу у Савету за родну равноправност, остварило значајне резултате.

У оквиру Савета за пољопривреду града Краљева формиран је Инфо центар, а у Савету за родну равноправност покренута иницијатива да се прикупе подаци о свим женама носиоцима пољопривредног газдинства као и онима које то желе да постану како би коришћењем повољности које пружа локална самоуправа успеле да покрену или поспеше пољопривредну производњу. Иако је планирано да Инфо центар у оквиру пројекта функционише до краја године у Савету за родну равноправност не крију жељу да продужи рад и током наредне што би била добра прилика да се упознају са начинима аплицирања за средства из различитих фондова. Податак да је уз помоћ Кабинета министарке без портфеља задужене за демографију и популациону политику, и локалне самоуправе, десет жена са руралног подручја добило по триста хиљада динара, као помоћ за унапређење пољопривредне производње, потврдио је велико интересовање оних које су носиоци пољопривредног газдинства али и многих других које нису на време биле упознате са могућностима за коришћење средстава. У оквиру пројекта организована је и троденевна радионица на Копаонику као прилика да учеснице уз помоћ едукатора и консултаната дођу до нових сазнања о могућностима за еконмско оснаживање. Радионица се, кажу у Савету за родну равноправност, показала и као добар начин за дефинисање бројних идеја а фомрирање удружења пољопривредница је само једна о њих. Да рад удружења није само празно слово на папиру потврђује председница Божица Радујевић подсећањем на бројне фондове до којих се долази након информација пласираних преко друштвених мрежа. Повољност више је податак да се свим зантересованим пружа прилика за рекламирање производа на страницама удружења и, ако се након договора са Јавним комуналним предузећем „Пијаца“обезбеди адекватан простор, могућност излагања и продаје. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић


29


Поклон пакети јунацима са Кошара

МАГАЗИН

29.12.2019.

БЕСМРТНИ ПУК

30

- Од двеста шездесет комплета прекривача, пет стотина јастука, четрдесет пет душека подметача, пет душека, десет електростимулатора намењених браниоцима Кошара са простора целе земље Краљевчанима шездесет комплета, душеци, електромасажери... - На иницијативу Градске општине Земун дародавци „Емперо лајн“ и „Фонд мала Милица Ракић из Батајнице“. - Ратни војни инвалиди и породице палих бораца у Краљеву уживају попуст од тридесет одсто на све комуналне услуге јавних комуналних предузећа „Водовод“ и „Чистоћа“ и Јавног енергетског предузећа „Топлана“. - Уз новогодишње пакетиће од почетка наредне године попусти у јавном градском и приградском превозу. - Краљево је поднело највеће жртве у последњим ратовима на простору Балкана


31


29.12.2019.

МАГАЗИН

32

ве деценије након окончања ратних операција на простору Косова и Метохије не јењавају напори различитих организација и појединаца да одају достојно признање онима који су поднели највеће жртве, ратним војним инвалидима и породицама палих бораца. Иако је повремено разлог за незадовољство уверење да се степен помоћи, ако и постоји, разликује од средине до средине по који пут попусти након неке од усамљених акција чији су бенефит пред крај децембра ове године могли да остваре они који су учествовали у одбрани земље на Кошарама. Најзаслужнијим за то оцењени су дародавци „Емперо лајн“, „Фонд мала Милица Ракић из Батајнице“ и Градска општина Земун, који су обезбедили поклон пакете за јунаке са Кошара и чланове њихових породица са простора од Врања до Суботице. Њима ће бити даро-

Д

вано двеста шездесет комплета прекривача, пет стотина јастука, четрдесет пет душека подметача, пет душека, десет електростимулатора од којих је Краљевчанима, између осталог, намењено шездесет комплета, душеци, електромасажери... Допремање донације повод је за пријем код градоначелника Краљева Предрага Терзића коме су, поред представника Удружења ратних војних инвалида, Удружења породица палих бораца и учесника битке на Кошарама, присуствовали заменик председника општине Земун Дамир Ковачевић и власник фирме „Емперо лајн“ Бојана Аврамовића. Разговор са дародавцима прилика је за подсећање да ратни војни инвалиди и породице палих бораца у Краљеву уживају попуст од тридесет одсто на све комунлне услуге јавних комуналних предузећа „Водовод“ и „Чистоћа“ и Јавног енергетског

предузећа „Топлана“. - Овде смо стигли из Земуна где смо започели акцију помоћи нашим херојима, јунацима, бесмртном пуку. Част ми је што сам данас у Краљеву који је као Земун прихватио велики број наших сународника са подручја Хрватске, Босне, Косова и Метохије. Двадесет година је прошло од битке на Кошарама која ће бити записана у аналима светског ратовања. Многи ће истраживати како су се ти млади људи супроставили непријатељу који је био неколико пута, или десетина пута, бројнији а ни педаљ није отет од свете српске земље. То ми даје још већу инспирацију да наставим да радим ово јер је и хуманост део политике, треба да уђе у главе многих који се баве политиком а не да је користе као средство за нешто друго - нагласио је Ковачевић. Разлог за задовољство имају члано-


ви Удружења ратних војних инвалида из којег стиже подсећање да је Краљево поднело највеће жртве у последњим ратовима на простору Балкана. О томе сведочи велики број инвалида, уз њих и оних који су заувек оставили живот на неким од бојишта. Пред преживелима је обавеза да их се сећају и помињу док су живи, а једним од начина за трајно чување сећања је књига посвећена свим погинулим са територије Краљева, у издању Удружење породица погинулих и Народног музеја, уручена дародавцима у знак сећања на овај догађај. Примопредаја поклона је прилика за подсећање на сличну судбину Краљева и Земуна везану за пријем великог броја избеглих и интерно расељених лица са простора целе бивше Југославије, али и скромних финансијских средстава којима би колико толико побољшали положај барем малог броја њих.

- О херојској борби српских војника, о свом страдању и њиховој борби да сачувају српске границе није се говорило више од деценије. Данас ови људи коначно имају могућност да кажу шта се догађало, како су њихови саборци страдали и како је велики број њих остао без делова тела. Ковачевић је са својим сарадницима успео да анимира приватне фирме које су обезбедиле средства као помоћ ратним војним инвалидима. Ратни војни инвалиди нису људи који моле, који траже помоћ. Они траже само поштовање и ништа друго, али су ови људи разумели да им треба помоћи. Ми ћемо као град увек сарађивати са удружењима ратних војних инвалида и породицама палих бораца. У буџету за 2019. годину определили смо средства као субвенције на рачуне „Топлане“, „Чистоће“ и „Водовода“ и сада инвалиди и породице палих бораца имају

попуст од тридесет процената, наставиће да га имају и 2021, 2022, 2023. а ми ћемо тражити нове начине да помогнемо овим борцима - обећао је градоначелник Краљева уз подсећање на разговоре са представницима предузећа коме је у наредном десетогодишњем периоду поверено обављање услуге јавног градског и приградског превоза да, сем ученика основних школа из породица ове категорије грађана, исте привилегије обезбеде и средњошколцима. Нова прилика за потврду да нису заборављени најмлађи чланови породица ратних војних инвалида и палих бораца пружа се већ 5. јануара кад ће им, уз помоћ Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бити уручени новогодишњи пакетићи. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

33


34

МАГАЗИН 29.12.2019.


35


Традиционална акција Црвеног крста

ЈЕДАН ПАКЕТИЋ - Уз помоћ донатора Црвени крст Краљево обезбедио пакетиће за двеста педесет деце са сметњама у развоју и из социјално угрожених породица. - После година стагнирања већи одазив донатора. - Позоришну представу „Новогодишња бајка“ припремили ученици Медицинске школе. - Задовољна и деца и донатори. - Дечји осмеси најбољи знак захвалности. - Мото овогодишње акције „Наше мало може бити много за оне који немају ни мало“. - Деда Мраз најдражи волонтер Црвеног крста рганизације Црвеног крста пред крај сваке календарске године широм земље традиционално реализују акцију „Један пакетић-пуно љубави“ са циљем да сиромашној и

МАГАЗИН

29.12.2019.

О

36

болесној деци бар на тренутак врати осмех на лице. Акција има и васпитни карактер, јер јој допринос дају деца која у школама прикупљају играчке за своје вршњаке. Црвени крст Краљево

је пред крај децембра двадесет девети пут узастопно реализовао хуманитарну акцију под истим називом и мотом „Наше мало може бити много за оне који немају ни мало“, а новогодишњи


, ПУНО ЉУБАВИ пакетићи су овом приликом намењени деци са сметњама у развоју и из социјално угрожених породица. Тим поводом је за малишане у Свечаној сали Градске управе изведена позоришна представа „Новогодишња бајка“ коју су припремили волонтери краљевачке Медицинске школе, а у Црвеном крсту потврдили да су припремили две стотине идентичних новогодишњих пакетића за исто толико деце. Пакетићи су набављени средствима донатора, а поред слаткиша допуњени елементима школског прибора, свескама, бојанкама, бојицама и другим. Радује податак да је прикупљено знатно више средстава него претходне године што потврђује да се

ниво спремности за даривања враћа на онај какав је некада постојао. То је и повод за захвалност свим друштвено одговорним компанијама, предузетницима, банкама и другима који су имали довољно разумевања, и добре воље, за активност Црвеног крста и издвојили бар симболичну суму како би део празничне атмосфере допро до оних који се налазе у најтежем положају. Приближавање краја календарске године увек је прилика да из Црвеног крста на велики број адреса буде упућен позив за учешће у акцији ове врсте са уверењем да би масовније учешће са мањим износима било довољно благотворно. То што последњих годи-

на одзив није био на очекиваном нивоу у организацији тумаче бројним разлозима, између осталих и положајем привредника који нису у ситуацији да одговоре свима који траже помоћ. У свечарској атмосфери подједнако разлога за задовољство имала су и деца и дародавци који адекватном наградом за све што су учинили сматрају осмехе великог броја деце од којих је мало ко и очекивао поклоне овакве врсте. А да се атмосфера не разликује много од оне у много богатијим срединама допринео је и Деда Мраз, у овом тренутку најдражи волонтер Црвеног крста. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

37


38

МАГАЗИН 29.12.2019.


39


Ефикасне услуге за привреднике, градове и општине

МАГАЗИН

29.12.2019.

ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ И

40


- Квалитетнија и бржа услуга локалне администрације за око деведесет седам хиљада предузетника и предузећа и готово милион и осамсто хиљада грађана који у њима послују и живе. - Од посебног Фонда Министарства државне управе и локалне самоуправе очекује се да помогне општинама и градовима како би били ефикаснији и подигли квалитет живота грађана. -- Цертификоване општине су изградиле значајно веће капацитете за бригу о привреди, које боље и ефикасније користе тако да су биле двоструко успешније у привлачењу инвестиција. - Кроз процес цертификације до сада су прошле педесет четири локалне самоуправе из Хрватске, Северне Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије

Фото: М. Радовановић

И ПО МЕРИ ПРИВРЕДЕ

41


осамнаест локалних самоуправа у Србији, које су успешно прошле или пролазе кроз процес стицања цертификата о повољном пословном окружењу у југоисточној Европи, обезбеђена је квалитетнија и бржа услуга локалне администрације за око деведесет седам хиљада предузетника и предузећа и готово милион и осамсто хиљада грађана који у њима послују и живе. Њихови представници разговарали су почетком минуле недеље са министром државне управе и локалне самоуправе Бранком Ружићем, и руководством Националне алијансе за локални економски развој, на округлом столу „Општине и градови по мери привреде“, о искуствима проласка кроз процес цертификације, која би могла да помогну другим локалним самоуправама да стекну овај печат квалитета и на тај начин унапреде услове пословања. Из Министарства државне управе и локалне самоуправе стиже подршка програму цертификације, јер олакшава и унапређује рад локалних самоуправа које су најближе грађанима, уз подсећање на посебан Фонд министарства од кога се очекује да помогне општинама и градовима како би били ефикаснији и подигли квалитет живота грађана. Иако је пре само неколико година располагао са само десет милиона динара фонд је ове године достигао четири стотине деведесет уз очекивање да већ у наредној нарасте на пет стотина двадесет. - На путу ка добијању ове вредне подршке, као плус смо истакли БФЦ цертификат. На локалу много тога зависи од способности и воље лидера да неке ствари покрене и промени у својој заједници. Али, подршка постоји, има је све више и надам се да ће ово мотивисати општине да се потруде и обезбеде суграђанима бољи живот – рекао је

МАГАЗИН

29.12.2019.

У

42

Ружић. Председник Извршног одбора Националне алијансе, и директор компаније Асеко СЕЕ, Дејан Ђокић подсећа да су цертификоване општине проласком кроз БФЦ СЕЕ програм унапредиле пословно окружење за седамдесет одсто захваљујући највише јасним смерницама како да у рад локалне администрације уведу највише међународне стандарде повољног пословног окружења. Уз потврду да су за привреду и грађане шалтери прво место на којем ће изградити утисак и став о ефикасности јавне управе, и да је баш то локација на којој желе да започну бизнис, цертификоване општине су изградиле значајно веће капацитете за бригу о привреди, које боље и ефикасније користе тако да су биле двоструко успешније у привлачењу инвестиција. Реализација програма цертификације општина са повољним пословним окружењем отпочела је 2008. као јединствена иницијатива за побољшање квалитета услуга и информација које локалне самоуправе пружају привреди. Квалитет програма су касније препознали партнери у региону с којима је четири године касније развијен први заједнички регионални стандард повољног пословног окружења. Кроз процес цертификације до сада су прошле педесет четири локалне самоуправе из Хрватске, Северне Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије а у процесу су још тридесет три. Радном сусрету са министром Ружићем и руководством Националне алијансе за локални економски развој присуствовали су представници Новог Сада, Шапца, Ћуприје, Старе Пазове, Панчева, Сомбора, Лесковца, Чачка, Ниша, Рашке, Руме, Пожаревца, Суботице, Велике Плане, Бора, Ужица, Горњег Милановца и Пећинаца. Т. Радовановић


43


44

МАГАЗИН 29.12.2019.


45


Повољности за паушалце и пољопривреднике

МАГАЗИН

29.12.2019.

ЈЕДНОСТАВНИЈЕ И ЈЕФТИНИЈЕ

46

- Калкулатор за обрачун паушалног пореза пружа могућност да сто седамнаест хиљада постојећих паушалаца већ у децембру зна висину обавеза за наредну годину и пореско решење добије електронским путем. - Пореска управа би била растерећена израде више од триста педесет хиљада решења годишње што значи да би пореске инспекторе могла да преусмери са административних на теренске послове, где су и најпотребнији. - Обавезе паушалаца у наредне три године не могу да се повећају више од десет одсто годишње. - Почетници у бизнису млађи од тридесет и старији од педесет пет година, породиље, особе са инвалидитетом и особе код којих се јавила дужа болест, могу да очекују нижу пореску основицу током прве три године пословања


47


д како је пре месец дана на порталу www.jpd.rs пуштен у рад индикативни калкулатор за обрачун паушалног пореза предузетници су већ 46.500 пута рачунали колики ће им бити порез у наредне четири године. На листи предњачи Београд са готово петнаест хиљада калкулација, 3.817 Новог Сада потврђује да свака дванаеста долази из овог места, а 2.476 свака осамнаеста из Ниша. У погледу делатности приметно је да су најактивнији били програмери који су калкулатору приступили једанаест хиљада пута, следе их консултанти за пословање и информационе технологије којих је било два пута мање, потом правници са 2.646 приступа, ангажовани на рачуноводственим, књиговодственим и ревизорским пословима 2.224, инжењери 1.691 и дизајнери 1.383. Калкулатор за обрачун паушалног пореза развила је Национална алијанса за локални економски развој у сарадњи са Пореском управом у оквиру четворогодишњег пројекта „Јавно-приватни дијалог за развој“. Пројекат који

МАГАЗИН

29.12.2019.

О

48

финансира Агенција Сједињених Америчких Држава за међународни развој део је шире иницијативе за аутоматизацију процедура за паушално опорезивање, покренуте од стране Националне алијансе и Удружења за развој предузетништва из Ниша са циљем да се за предузетнике паушалце омогуће ефикасније процедуре, смањење бирократије и предвидивост пословања. Основа новог система биће софтвер и прецизно дефинисани критеријуми за израчунавање пореза, па ће и они који тек покрећу бизнис путем веб апликације моћи да сазнају да ли могу да послују у режиму паушалног опорезивања и да израчунају порезе и доприносе за неколико година унапред. Калкулатор пружа могућност да сто седамнаест хиљада постојећих паушалаца већ у децембру зна висину обавеза за наредну годину и пореско решење добије електронским путем. На тај начин Пореска управа би била растерећена израде више од триста педесет хиљада решења годишње што значи да би пореске инспекторе могла да преу-

смери са административних на теренске послове, где су и најпотребнији. Према Нацрту уредбе о паушалном опорезивању, од 1. јануара следеће године предвиђено је да обавезе паушалаца у наредне три године не могу да се повећају више од десет одсто годишње, а и низ других подстицаја. Тако почетници у бизнису млађи од тридесет и старији од педесет пет година, породиље, особе са инвалидитетом и особе код којих се јавила дужа болест, могу да очекују нижу пореску основицу током прве три године пословања, а важна новина је што ће аутомеханичари и рачуновође убудуће моћи да послују као паушалци. Пројекат Јавно-приватни дијалог за развој спроводе Национална алијанса за локални економски развој и Републички секретаријат за јавне политике уз подршку Америчке агенције за међународни развој са циљем да се повећају поверења и отвореност државе за сугестије привредника, предузетника и јавности.


Анализа Националне алијансе за локални економски развој спроведена у оквиру пројекта „Подршка реформи административних процедура“, уз подршку Немачке развојне сарадње и у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике, потврђује да је административну процедуру уписа у Регистар пољопривредних газдинстава могуће убрзати чак четири пута и смањити пратеће трошкове за више од четири петине уколико би се са папира пренела у дигитални свет. Према важећим прописима пољопривредници који желе да региструју газдинство обавезни су да доставе осамдесет девет података на више од десет различитих докумената од којих је барем три петине непотребно, јер се више пута понављају или већ постоје у базама других институција. Ако се зна да службеници податке ручно проверавају, чак и прекуцавају, да се непотреб-

но губи време а може доћи до грешке и кашњења у исплати субвенција, онда је јасније залагање за промену која би донеле знатне уштеде времена и финансијских средстава а повећала поузданост. Препорука Сиве књиге Националне алијансе за локални економски развој предвиђа софтверско решење чијом применом би, уместо достављања документације и доласка на четири шалтера, сваки носилац газдинства имао налог на порталу Управе за аграрна плаћања, попут профила на друштвеним мрежама, и сам уносио податке о себи, члановима газдинства, парцелама на којима обавља производњу, животињама или културама које гаји. Тако би се укупни трошак за пољопривреднике са сто тридесет три смањио на деветнаест милиона динара, а просечно време проласка кроз процедуру са двеста осамдесет на седамдесет пет минута. Носиоцима пољопривредних газдинстава пружа се прилика да преко

портала, или уз подршку сервисних центара, подносе захтеве за субвенције, а решења о додели средстава добију електронски. Посебно значајном оцењује се могућност да софтвер контролише исправност унетих информација увидом у базе података катастра, Министарства унутрашњих послова, Агенције за привредне регистре, Управе за ветерину и других органа. У Националној алијанси потврђују да је Министарство пољопривреде изразило спремност да се процедура унапреди што потврђује укидање обавезне годишње обнове регистрације, осим у случају промене података, која је носила највећи трошак од готово седамсто педесет милиона динара. Податак да је у постојећем регистру уписано више од четири стотине тридесет хиљада газдинстава, од којих је најмање триста седамдесет шест хиљада активно, води ка ставу да би великом броју грађана на које директно утиче процедура био скинут крупан бирократски камен с леђа.

Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

Повољности за пољопривреднике

49


50

МАГАЗИН 29.12.2019.


Божићна посланица београдског надбискупа

„А ИСУС НАПРЕДОВАШЕ…“ Београдски надбискуп и метрополит монс. Станислав Хочевар је у понедељак 23. децембра 2019. у Ординаријату надбискупије поводом Божића одржао конференцију за новинаре, где је прочитао божићну посланицу и свима пожелео срећне празнике

Браћо и сестре, Када год чујемо реч Божић, или видимо неку божићну слику, или чујемо божићну мелодију, пред нашим очима се одмах појави дете. Немоћно дете. Гледамо, дакле, и видимо Чедо Божје у јаслицама. Пред Њим, у заносу, клечи Његова пресвета Мајка. Са стране стоји понизни, али као стуб несаломљиви честити Јосиф. Долазе

и пастири – пастири с овцама. Долазе такође и клањају се том Детету необично достојанствени мудраци, који разноликом бојом своје коже као да представљају својеврсни светски парламент. А она, тако посебна звезда што им је осветљавала пут, сада стоји као узвичник над јаслама. У јаслама, дакле, лежи Новорођени: да, сâм Јединорођени, који ће, када се испуни време, одагнати смрт

из гроба. И сáмо небо отвара се над овим призором! Мноштво анђела пева и објављује – а то су веома важне поруке – „Слава на висини Богу, и на земљи мир, међу људима добра воља.“ Имајући све ово пред својим очима, предрага моја браћо и сестре, сви Ви драги пријатељи, како да Вас најискреније не поздравим и не зажелим да се сва ова лепота и свеколика сила ове небеске љубави

51


52

МАГАЗИН 29.12.2019.


не излије у Ваша срца! Али славити Божић не значи првенствено бити загледан у немоћ Детета, или, изоловано, у тренутак рођења Божјега Сина. Божић је заправо својеврсна експлозија свега најузвишенијег, и људског и Божјег. Божић је, пре свега, непрекидна ерупција вечног у нашем ограниченом свету; Божић је тако велика светковина динамике Божје љубави и могућности целовитог људског напретка. Док је, наиме, човеков пад у слабост греха у земаљском рају произвео смрт – наше старење, болести и немоћи, потоке и реке друштвених искварености и себичности у нашим односима или, опште посматрано, индивидуализам и мржњу догађај оваплоћења Божјега Сина родио је нови свет, свет обнове и напретка, свет заједништва и солидарности… Благдани Божића су зато неописиво делотворни лек за људску слабост: они су непоновљива превентива од могућих катастрофа људског рода! Божић је, дакле, догађај који јединствено отвара врата развоја свеколиком напретку. Он отвара перспективе и оног људског и оног Божјег. Јеванђелиста Лука на више места истиче како је оваплоћени Син Божји, дакле дете Исус из Назарета, напредовао (Лк 2, 52). Напредовао је не само узрастајући, што је по себи саставни део створеног света. Данас – нажалост – ни то није увек тако. У наше време, време толиких контрацептивних средстава и абортуса, сурогат-мајчинства, дроге и еутаназије, чак ни природни раст и напредак нису људима више логична последица створеног. Напротив, човечанство данас сматра да је слободно онда када насилно прекида живот, када онемогућава раст, напредовање и природни органски развој. Није, дакле, ништа необично када уместо ширења развоја имамо еколошке катастрофе, уместо здравља болести зависности, уместо духовне и моралне зрелости или светости пошаст корупције, себичности и урушавања хармоније породичног живота. Међу тим уможеним отровима савременог света тешко откривамо целовити сјај божићног благдана!

Божић је, још више, необориви образац раста у мудрости. Сам по себи, Божић нас смешта у сáмо средиште педагошких вештина. Исусово зачеће и рођење догађају се у тишини, у природи, у сабраности, у интимности, у породици, у сусретању, у отварању неба, у певању анђела, у доласку мудраца, у интензивној контемплацији Неба и Земље. Новорођени заиста постаје средиште и Неба и Земље. И то дете расте у искуству достојанства, одговорности и дијалога са свим и са свима. Њему неће бити тешко да открива несагледиву величину и хармонију свемира, неће му бити тешко да се с највећом чежњом напаја мудрошћу свога народа, сабираном толиких столећа, и да од првог тренутка свог земаљског живота искуси најслађи мелем аутентичних односа: односа између Њега и родитеља, односа између сиромашних пастира и богатих краљева, мелем стваралачких односа између Бога и људи, Неба и Земље, анђела и свих других створених бића. Ти чисти односи, те незамењиве релације омогућиће да то људско чедо на најдубљи начин и на практичној равни јесте једно с Божјим Сином. Зато само у Њему постоји чиста сливеност Бога и човека, управо она које представља најдубљу чежњу сваког људскога бића, па и свих нас данас. Али Божић је пре свега и изнад свега најневидљивија, али ипак најопипљивија стварност милости! Он означава онај живот у којем се најснажније могу искусити љубав, синовска изабраност, непоновљивост, јединственост и посебност. Браћо и сестре: божићни дани приповедају, дакле, о нашој изворности, посебности, незаменљивости. А она тако посебна звезда, која је мудраце довела до пећине, говори заправо и о нашој звезди, о нашој непоновљивости, о нашем позиву да помажемо и саветујемо друге. То, наиме, у нама чини чисти, бесплатни и безусловни дар Божје љубави према другим људима. Тај дар неуништивог пријатељства према свакоме, у сваком од нас понаособ ствара посебан сјај, лепоту – „СЛАВУ“, како каже Свето писмо. Лепота

долази искључиво из унутрашњости и плод је завољености! Зато ми, који смо данас – у време идолатрије земаљске и спољашње лепоте – изгубили осећај за унутрашњу лепоту, хармонију и радост, стварамо толике центре естетске хирургије, и на тај начин само увећавамо разлике између сиромашних и богатих, заливамо семе горке зависти и стварамо свет ПРИВИДА. Узрастати, наиме, у милости – то значи у себи откривати привлачност за све што је добро, поштено, лепо и обележено вечношћу. Значи откривати у себи снагу за све већу присност са тим узвишеним циљевима и смислом живота. Благодат омогућује обожење нас самих и целокупног свемира. Тако Бог већ сада постаје све више и више „све у свему“. Предрага браћо и сестре! Божићни благдани носе, дакле, у себи самим највећу и најслађу тежњу за свестраним позитивним али одрживим развојем, они носе у себи највећу стваралачку чежњу и снагу за остварење, и буде у нама свест да без зрелости, односно светости, не можемо срећни бити. Ове чињенице и нама данас говоре да човечанство мора на прво место да стави не ствари него човека као личност; оне упућују на педагошко некористољубиво расположење; на унутрашњу хармонију – а не на спољашњу допадљивост; на благодат и милост – а не на активизам; на дар – а не на новац! Честитајући свима Вама, предрага моја браћо и сестре и пријатељи у Господу, наступајућу радост божићних и новогодишњих благдана, од срца Вам желим да напредујете. Да напредујете аутентично и складно. Желим да Вас ови дани обогате мудрошћу и милошћу, да, подупрти тим духовним снагама, можете срећно напредовати. Зато: нека Вам је срећан и благословљен Божић, нека Вам је радосна и благословљена година 2020! Да, мир Божји са свима Вама! Христос се роди – Ваистину се роди! У том духу Вас радосно благосиљам у име Оца и Сина и Духа Светога. + Станислав Хочевар, надбискуп

53


54

МАГАЗИН 29.12.2019.


55


Савет за координацију послова безбедности саобраћаја

МАГАЗИН

29.12.2019.

МЕЂУ НАЈБОЉ

56


ЉИМ У ЗЕМЉИ

- У периоду између 2014. и 2018. године на територији Краљева еидентирано 2.466 саобраћајних незгода, од којих је 1.268 са настрадалим лицима. - Значајан помак у побољшању стања бележи се од формирања Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима који Агенција за безбедност саобраћаја сврстава међу три најбоље у земљи. - Значајним за јачање саобраћајне културе сматра се реализација едукативних програма од најранијег детињства. - Интерактивна представа за најмлађе добар начин за подсећање на неке од основних облика понашања. - Учење кроз игру даје најбоље резултате

57


раћење апсолутних показатеља безбедности саобраћаја представља један од најчешће коришћених елемената за сагледавање стања у овој области на одређеном подручју, планирање мера и активности и праћење ефеката примењених мера. У складу са тим Агенција за безбеднст саобраћаја је извршила анализу и израдила извештај са најважнијим чињеницама за сваку локалну самоуправу. Анализе су извршене на основу података о саобраћајним незгодама у периоду од 2014. до 2018. године и резултата истраживања индикатора безбедности саобраћаја у Србији 2018. године. У извештају су приказане вредности основних индикатора безбедности саобраћаја за територију полицијске управе Краљево и подаци о тренутном стању у односу на циљеве дефинисане Националном стратегијом безбедности саобраћаја за период до 2020. године. У посматраном периоду у 1.268 саобраћајних незгода смртно је страдало седамдесет шест а повређено 1.769 особа. Седамнаест погинулих пешака чини једва нешто више од петине укупног броја што је мање од

МАГАЗИН

29.12.2019.

П

58

четвртине на нивоу земље, док је двеста шездесет осам повређених у процентуалном износу приближно републичком просеку. Извештај потврђује да је највише страдалих међу особама старијим од шездесет пет година, да пешаци највише страдају у септембру, а најјчешћа група утицајних фактора настанка саобраћајних незгода са настрадалим пешацима је возач и његове непромишљене радње. Осам погинулих бициклиста је за два процента више него број свих погинулих лица на нивоу земље, али је у случају двеста тридесет једног повређеног тај однос знатно неповољнији. И у овој категорији су најуугроженије старије особе, потврђено је да највише страдају у августу а узрок су по правили непромишљене радње возача. Погинуло је осам возача и путника на мотоциклима и мопедима, а повређено сто двадесет девет, највише настрадалих лица је међу особама старости између петнаест и тридесет година које су по правили страдале у мају. У путничким аутомобилима је погинуло тридесет шест возача, а повређено деветсто седамдесет девет особа старости између петнаест и три-

десет година, најчешће у октобру. Број погинулих лица у саобраћајним незгодама са учешћем трактора заустављен је на шест док је повређено три пута мање. Највише настрадалих је међу лицима старости између четрдесет шест и шездесет четири године, и старијим, који су у највећем броју случајева страдали у августу. Број погинулих у саобраћајним незгодама са учешћем теретних возила је двадесет један, старости од тридесет једне до четрдесет пет година, а најкритичнији месец је јун. У посматраном периоду смртно је страдало двоје а повређено сто тридесет седморо деце, нешто мање од половине као путници а трећина као пешаци, док је деветанест одсто њих међу возачима. У категорији младих бележи се смрт осам и петсто двадесет пет повређених, најчешће у септембру и у својству путника. Број погинулих из групе старијих је три пута већи, повређених упола мањи, а извештај показује да најчешће страдају у својству пешака и у августу. У периоду између 2014. и 2018. године на територији Краљева еидентирано је 2.466 саобраћајних незгода,


од којих је 1.268 са настрадалим лицима. У јесен прошле године утврђено је да појас на предњим есдиштима користи три четвртине учесника у сабраћају, а позади мање од седам процената. Заштитни систем за децу старости до три године евидентиран је у више од четири петине а за децу између четири и дванаест година мање од половине возила. Значајним се оцењује скоро осамдесет осам одсто возача мотора и мопеда који у вожњи користе кациге и тек нешто више од половине процента учесника у саобраћају под утицајем алкохола. Осврт на десетогодишњи период потврђује да је број од двадесет пет погинулих у 2011. сведен на четрнаест у прошлој години уз очекивање да наредне не буде већи од дванаест. Иако је број особа са тешким телесним повредама са седамдесет повећан на осамдесет један, међу стручњацима преовладава уверење да у наредној не би требало да премаши тридесет пет. У поређењу ове две године приметно је да је број тешко повређене деце смањен шест пута, и сведен на један, што води ка ставу на током наредне

Ненад Марковић године не би требало да их буде више од троје. Значајан помак у побољшању стања бележи се од формирања Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима који Агенција за безбедност саобраћаја сврстава међу три најбоље у земљи. Председник ужег сазива Ненад Марковић једном од најзначајнијих активности у

овој години оцењује обезбеђење посебних аутомобилских седишта за сву новоређену децу а, иако су набављена пред крај трећег квартала, могућност да их добију није ускраћена ни родитељима рођених од почетка године. - Укупно смо набавили хиљаду двеста седишта а ове године повукли девет стотина, јер немамо где да их складиштимо, рачунамо да ће их по овој динамици бити довољно до маја наредне године, а очекујем да ћемо наставити са том праксом и убудуће. Први смо у Србији започели акцију која је прерасла у националну кампању, па сада Агенција за безбедност саобраћаја спроводи набавку седишта по локалним самоуправама. Према званичној статистици Агенције за безбедност саобраћаја Краљево је на првом месту по индикаторима који се снимају на улицама свих градова. Пре него што смо ушли у овај пројекат проценат коришћења седишта је био испод тридесет, а сада осамдесет један по чему смо јединствени у Србији због чега смо добили сва могућа признања - каже Марковић. Да је краљевачки Савет најчешће

59


29.12.2019.

МАГАЗИН

60

корак испред осталих у земљи сведочи измена у програму рада која га сврстава међу водеће на Балкану. Иако активност није реализована у планираном року очекује се да, кад буде наредне године, у значајној мери утиче на повећање степена безбедности, пре свега ученика краљевачких школа. Пројекат се реализује са Телом за координацију послова безбедности саобраћаја Владе Републике Србије и Министарством унутрашњих послова. Планирано је да на свим пешачким прелазима у зонама школа буду постављени уређаји који ће, у координацији са апликацијом за мобилне телефоне, родитеље обавештавати ако их деца користе док прелазе улицу. Од реализације овог, али и других пројеката, очекује се да утиче васпитно на најмлађе како би, кад буду самостални учесници у саобраћају, лакше прихватили препоруке за повећање

безбедности. Средства за то су обезбеђена а у току је израда пројектног задатка као услов за расписивање јавне набавке од које се очекује да доведе до избора најповољнијег понуђача. Пројектом ће бити обухваћено десет школа у централној градској зони, и пригардским насељима са већим бројем ученика, а сазнање да ништа слично није реализованио на територији било које друге јединице локалне самоуправе у земљи довољно је за уверење да ће деловати подстицајно баш као и бесплатна подела седишта за најмлађе. Значајним за јачање саобраћајне културе сматра се реализација едукативних програма од најранијег детињства, а податак да активности Савета ранијих година нису биле оријентисане према најмлађима повод је да им се посвети већа пажња. Иако је понашање у саобраћају једна од тема

редовног програма у вртићима интерактивна представа за најмлађе показала се као добар начин за подсећање на неке од основних облика понашања. Прва одржана током претходне недеље потврдила је потребан ниво знања из ове области, али и да учење кроз игру даје најбоље резултате. - Што се тиче ђака првака полиција сваке године има своје активности, за пет дана обиђу сва одељења првих разреда и држе едуактивна предавања, а Савет за безбедност саобраћаја дели чувену књигу „Пажљивкова правила“. Пажљивко је дечји лик а сви га знају као дечака који се безбедно понаша у саобраћају. Надам се да ћемо и следеће године да им доведемо Пажљивка а, за разлику од некадашњег за све прваке, у више мањих и различитих простора. Било је предлога да нешто слично усвојимо са локалним глумцем, а како нисмо успели да завр-


шимо целу причу остало је само на идеји - каже Марковић уз потврду да се наставља акција постављања заштитних ограда у зонама школа. Последња је, на инсистирање представника месне заједнице и просветних радника, реализована у реону зграде истуреног одељења Основне школе „Браћа Вилотијевић“ у Грдици, а сличну могу да очекују у ученици Ушћа. И поред бројних активности нису реализовани сви планови Савета за безбедност саобраћаја, јер зависе од понашања Градске управе и јавних предузећа. Због тога се своде на саветодавну функцију и настојање да се новим идејама константно утиче на повећање степена безбедности свих учесника у саобраћају. Семинар на Копаонику, који је организовала Агенција за безебдност саобраћаја, био је прилика за предлог

Краљевчана о иновативном начину функиционисања локалних савета за шта је неопходно извршити озбиљне измене у постојећим прописима. Према њему очекује се освнивање неке врсте установе, предузећа или агенције, која би се пословима безбедности саобраћаја бавила као основном делатношћу, што би било добар начин да се новац од казниза прекршаје у саобраћају у стопроцентном износу користи за оно чему је намењен. Према важећим прописма новац који се не потроши преко савета за безбедност саобраћаја на крају године се враћа у буџет локалне самоуправе и често, уместо за унапређење безебдности, користи за одржавање путева и улица. Агенција за безбедност саобраћаја инсистира на обавези свих локалних самоуправа да пре усвајања градских већа достављају програме рада како би добили сагласност за реализацију,

а циљ је да се смањи ненаменско трошење новца. Жеља да се функционалност у раду Савета подигне на виши ниво огледа се у сталном прилагођавању новим условима због чега је повећан број чланова, а смањен број седница. Марковић подсећа да је у основи одлуке намера о укључењу што више особа различитог профила које могу значајније да допринесу квалитету рада, било да је то у сфери струке или одлучивања, а да не утиче на повећање буџета. Искуства рада током претходних неколико година довољна су за уверење да ће резултати рада у периоду који предстоји бити знатно бољи, што треба да потврди нови извештај о стању безбедности саобраћајана путевима на територји града Краљева. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

61


Измене у режиму градског и приградског саобраћаја

МАГАЗИН

29.12.2019.

ЗА ПРАЗНИКЕ ПО НОВОМ РЕДУ ВОЖЊЕ

62

ише од осам година једна од значајних тема везаних за свакодневни живот великог броја грађана је поверавање услуге јавног градског и приградског саобраћаја предузећу које ће ову обавезу извршавати под најповољнијим условима. Многи од њих одахнули су кад је након јавног позива прилика да конкуришу пружена свима који испуњавају услуге, и потврде да је изабран превозник који ће ову услугу пружати у наредном десетогодишњем периоду. Обавеза тече од 1. јануара наредне године коју нови превозник почиње по новом реду вожње који је

В

медијма, у форми сервисне информације, достављен од стране Одсека за послове градоначелника, протокол и информисање у оквиру Одељење за послове органа града Градска управа града Краљева. Поводом предстојећих новогодишњих празника град Краљево обавештава кориснике јавног градског и приградског превоза путника на територији града Краљева да ће се у уторак 31. децембра јавни градски и приградски превоз путника обављати по утврђеном реду вожње, с тим да ће последњи полазак из Краљева према околним приградским мести-

ма бити у 17 сати, а за градску линију Шумарска школа-Магнохром и приградску линију Краљево-Матарушка Бања до 20 сати, након чега јавни превоз у градском и приградском саобраћају неће саобраћати. У среду 1. јануара јавни градски и приградски превоз почиње да саобраћа у 12 сати, по реду вожње који важи за недељу и државне празнике, у четвртак током целог дана по истом реду вожње а у петак 3. јануара по реду вожње који важи за радне дане. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић


63


64

МАГАЗИН 29.12.2019.


65


У центру града на периферији живота

МАГАЗИН

29.12.2019.

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ НАДЕ

66

- Марија Симоновић са седам чланова породице у две просторије. - Скромна примања нису увек била довољна да се плати утрошак због чега су радници Електродистрибуције повремено долазили како би неуредног платишу искључили са мреже. - Сигурна примања од осам и по хиљада динара током првих девет месеци у години. - Више гладни него сити. - У нови стан са два кревета, машином за веш, једном пећи на дрва и телевизором. - И поред озбиљних обољења без одласка код лекара, понајвише због тога што сваки лек треба да се купи а нема од чега. - Поглед упрт у Барутану


67


29.12.2019.

МАГАЗИН

68

одатак да је због великог броја моторних возила све тежи приступ Хитној служби Дома здравља годинама уназад наводи на потребу да се приступ овом делу здравствене установе обезбеди са друге стране. Најбољим решењем показао се улаз из Улице војводе Путника, у продужетку Улице хероја Маричића, рашчишћавањем простора на коме је годинама уназад становало седам породица, од којих три ромске националности. Настојања локалне самоуправе да им обезбеди адекватан смештај на другим локацијама интензивирана су након земљотреса који је погодио Краљево почетком новембра 2010. године. Након што је троје власника продало куће локалној самоуправи, а остали расељени на друге локације, у дворишту је остала Марија Симоновић која је на адреси Војводе Путника 50Б прове-

П

ла пуних тридесет година. Тада је од Центра за социјални рад добила на коришћење две просторије без купатила, уз употребу заједничког санитарног

чвора за свих седам домаћинстава. У њима је, пред мужа и бабе, смештено и петоро њене деце, Соња, Сања, Силвија, Саманта и Саша. Како се породица


повећавала указала се потреба да се у стан бар доведе вода, а укупна површина увећа за терасу, а ситуација је донекле побољшана кад се најстарија

кћерка удала па је, сем нешто комфорнијих услова за живот преосталог дела породице, код ње повремено могло да се користи купатило.

Иако се коришћење електричне енергије сматра основом на којој се заснива колико толико нормалан живот у случају Марије Симоновић ни то што је прикључена на мрежу није гарантовало снабдевање струјом. Основа лежи у чињеници да скромна примања нису увек била довољна да се плати утрошак због чега су радници Електродистрибуције повремено долазили како би неуредног платишу искључили са мреже. Марија признаје да је обавезе за утрошену струју измиривала кад год је била у могућности, а у свим другим случајевима ослањала се на Центар за социјални рад. Разлог за то огледа се у чињници да су једина финансијска средства потицала од социјалне помоћи коју је примала, некад мање а некад више. Проблеми су додатно усложени након земљотреса кад је надлежна

69


70

МАГАЗИН 29.12.2019.


71


29.12.2019.

МАГАЗИН

72

комисија утврдила оштећења каква нису остављала ни мало могућности за безбедно становање. Податак да је кућа сврстана у категорију објеката са шестим степеном оштећења, што је подразумевало рушење, додатно је подгревало уверење да би породица могла да добије неки безбеднији смештај. Иако је нешто тако приликом посете породици потврдио и градоначелник Краљева једина сатисфакција било је две стотине црепова за препокривање куће како би се осигурала од падавина. Срећном околношћу показало се Сашино искуство из рада на грађевинама, што је у значајној мери помогло да се смање трошкови реновирања. Основни задатак био је, каже Марија, да се са два стуба један зид обезбеди од потпуног урушења, а колико је на њега утицао земљотрес најбоље потврђује податак да је кроз отвор могао да се осмотри добар део дворишта. Да несрећа буде већа сваки пут кад је за време падавина дувао и ветар навејавао је кишу у унутрашњост просторије, а једини начин да се заштити од влаге била су ћебад којима је Марија покушавала да затисне отворе. Старији Краљевчани, посебно љубитељи бокса, добро се сећају Маријиног мужа Драгана Жикића који је на ринговима широм земље годинама успешно бранио боје локалног Металца. Размена удараца му у младости није падала тешко, али су са годинама последице постајале све видљивије све док му није дијагностикован рак кога у четрдесет првој години живота није успео да победи. Проблеми преосталог дела породице усложњавали су се током зиме кад су телима грејали једни друге, јер три кубика огревног дрвета, добијених посредством Центра за социјални рад није било довољно да одржи потребан ниво температуре током целе зиме. Ма колико да су делили сличне проблеме чини се да су суседи, захваљујући скромним пензијама, лакше подносили проблеме које носи свакодневни живот, а најбоља потврда су купатила која им обезбеђују повољније животне услове. Марија има сигурна

примања од осам и по хиљада динара у периоду од почетка године до краја септембра, а да би примала и од почетка наредне треба да докаже како је неспособна за рад. За то је неопходно прибавити валидно лекарско уверење и друга документа, а то кошта безмало половину месечних примања из прва три квартала. Са педесет осам година Марија изгледа много старије што је најбоља потврда услова у којима је живела. Ако се погоршаном општем здравственом стању дода неопходност операције колена, због кога је принуђена да при кретању користи штаке, онда је донекле јасније у каквој се тренутној ситуацији налази, чак и ако се занемаре трошкови одласка у Београд. - Имам четворо деце са Драганом који је од рака на мозгу умро пре двадесет година. Ја и мој син сада заједно примамо социјалну помоћ од дванаест хиљада и седамсто динара месечно што користимо за хигијену и храну, па за струју и воду не преостаје ништа. Он има двадесет шест година и не ради, јер ко ће да га запосли. Нико нас не обилази, не дају нам ништа, па више трпимо гладни него што једемо. То што имамо расподелимо, а и деца ми мало помогну. Преко лета воду за купање грејем на шпорету, а кад је зима идем код деце. Нико те не сматра ни за шта, нити те познаје, јер као Цигани нигде немамо никакве привилегије - каже Марија. Најава да ће и последње зграде на овој локацији бити порушене како би био отворен пут према Хитној служби, и проширен паркинг испред зграде Инетрнистичке болнице, наговестио је могућност обезбеђења бољих животних услова последњих породица из овог дела града. Разочарање чланова два последња домаћинства појачано је након сазнања да су понуђени стамбени објекти знатно лошији од оних у којима су живели. И баш то, каже Марија, појачало је одлучност да се стан не напушта док се не обезбеди одговарајући смештај. Након што привремено коришћење простора у Рибници, где су одржавани тренинзи једног од карате клубова, није задовољило очекивања уследила је понуда за пресељење на

Берановац. Након потврде да је просторија у лошем стању, са разбијеним прозорима и лошим гласом који упућује на повремена окупљања наркомана, Марији је понуђен стан у Борачком насељу. - Кад сам видела плакала сам, јер нема ни врата ни прозора и горе је него овде. Нуде ми прикључак само на струју и воду, па сам писала молбу да ми дају нешто за реновирање, а остатак на мој трошак. На крају морам да прихватим иако су ми у општини рекли да за реновирање треба најмање пет хиљада евра. Стан има две три просторије и купатило, а нема вода и треба да се реновира. Градоначелник је обећао само прикључак на струју и воду и ништа више, а док не реновирам бар једну собу и купатило да бих могла да се преселим не идем одавде. Ово ће све да сруше за паркинг и улазак за Хитну службу и шта да радим, да будем на улици са сином који има двадесет шест година и треба да се жени. Од Центра за социјални рад добила сам десет хиљада динара да купим метар и по дрва, а у стан ћу да пренесем само два кревета, машину за веш, једну пећ на дрва и телевизор, тек да уз серије убијем досаду јер ме политика не интересује. Гласала сам за Вучића и како ме помогао? Он само путеве прави и не гледа сиротињу. Зато нећу да гласам ни за кога, нити да изађем на изборе - одлучна је Марија. Иако са годинама болест притиска све више Марија се све ређе одлучује за одлазак код лекара, понајвише због тога што сваки лек треба да се купи а она нема од чега. Нарушено здравствено стање последица је начина живота у неадекватним условима, годинама није имала ни машину за прање веша за петоро деце, а прање на отвореном простору у свим временским условима сматра се главним разлогом реуме која се прво манифестује на рукама. Животно искуство у значајној мери утиче на уверење да ништа боље не треба очекивати у преосталом делу живота сем, каже у шали, кад се пресели на Барутану. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић


73


74

МАГАЗИН 29.12.2019.


75


76

МАГАЗИН 29.12.2019.


77


78

МАГАЗИН 29.12.2019.


79


Седамдесет година рада градског театра

МАГАЗИН

29.12.2019.

ТАЈНА ПОЗОРИ

80

- На изложби Мирјане Савић „Испод подигнуте завесе, 70 година уметничког рада Краљевачког позоришта“ представљени резултати вишегодишњег истраживања позоришне прошлости градског театра о чему сведочи мноштво позоришних фотографија, плаката, реквизита, награда, костима и делова сценографије који су специјално за ову прилику извађени из позоришног архива и сценског депоа, да би пред публиком угледали светлост „музејске“ сцене. - Позоришта су одувек представљала најсликовитије показатеље степена културног развоја једног народа и урбанизације једног града


ШНОГ АРХИВА

81


29.12.2019.

МАГАЗИН

82

едам деценија није мало ни у животу човека, камоли институције која је са Краљевчанима исто толико пролазила кроз мање или више тешке периоде, делила и добро и зло, као што је позориште. То што у овом времену носи назив Краљевачко само је потврда да се током деценија постојања прилагођавало условима у којима битише. А кроз шта је све пролазило ових дана сведочи изложба „Испод подигнуте завесе, 70 година уметничког рада Краљевачког позоришта“ музејског саветника Народног музеја Краљево Мирјане Савић, посвећена великом јубилеју ове културне установе. На изложби су представљени резултати вишегодишњег истраживања позоришне прошлости градског театра о чему сведочи мноштво позоришних фотографија, плаката, реквизита, награда, костима и делова сценографије који су специјално за ову прилику извађени из позоришног

С

архива и сценског депоа, да би пред публиком угледали светлост „музејске“ сцене. Ни чешћи посетиоци дешавања у Народном музеју не памте да се на догађају сличне природе окупило толико особа, од оних који су позориште доживљавали као своју кућу више од пет деценија до најмлађих који можда и не слуте да ће их даске које живот значе везивати бар још толико. А све је почело надахнутим извођењем песме „Девојко мала“ Градског хора Црвчанин чија се енергија пренела на усне великог броја присутних. Сведочанство о постојању и седмодеценијском трајању које преноси ауторка изложбе сведочи да је инспиративно и захтевно, али лепо, истраживање је потврдило како је позориште свих ових година било својеврстан репер урбанизације културе. - Позориште је мењало назив, мењало статус, мењало глумце, али

оно што је остало заједничко то је да су сви они који су обележили његово постојање, увек били ту, било као глумци, било као сарадници позоришта, да је оно било својеврсно културно жариште које не само да је било расадник драмских уметности него је у дужем периоду и других врста уметности. Опште је познато и значајно да су се многи уметници различитих области, музике, сликарства, костимографије, опробали у драмском стваралаштву оставивши свој печат на многим представама Краљевачког позоришта о чему сведоче фотографије, делови сценографије и костима - нагласила је ауторка потврдом да су позоришта одувек представљала најсликовитије показатеље степена културног развоја једног народа и урбанизације једног града. Исцрпно истраживање сведочи о значајним периодима у развоју театра у локалној средини, између осталог да


је још крајем 1944. године Српско народно позориште Округа краљевачког гостовало у Богатићу након кога је, због хаотичних ратних догађаја, читав ансамбл хитно евакуисан у Шабац. Целокупан фундус је склоњен у просторије гимназије да би након ослобођења прешао у власништво новооснованог позоришта у овом граду, а глумачка елита краљевачког позоришта никад се није вратила у Краљево. У каталогу који прати изложбу записано је како је током једне од најуспешнијих сезона изведено безмало сто педесет представа које је видело око двадесет две хиљаде гледалаца, али и да се професионални статус позоришта у периоду од 1949. до 1956. године поклапа са променом имена града у Ранковићево. У последњој сезони професионалног рада на сто две представе, од којих једанаест премијерних, забележено је присуство

више од двадесет три хиљаде гледалаца. Све то и још много интересантних детаља доноси изложба која је Краљевчанима доступна и током првих месеци народне године. Отварање је било прилика да у овом тренутку најстарији краљевачки глумац Миле Цвијовић, који је у претходним деценијама тумачио незаборавне ликове Вучка, Животија Цвијовића, доктора Стокмана, Јеротија Пантића и многе друге, присутнима пренесе бар део атмосфере каквом је одисало позориште у Краљеву. - Ја првих петнаест година нисам био присутан, све остало памтим. Позориште је пролазило кроз разна невремена, олује, ветрове, али било је сунца и лепог времена. Све је то пребродило и ево га, данас стоји, постоји, ради. У име свих оних који су долазили и одлазили, долазили и остајали, а кроз позориште су прошле стотине

редитеља, глумаца, сценографа, костимографа, да захвалим Народној бибилиотеци „Стефан Првовенчани“ и Народном музеју који су, у саучесништву са позориштем, реализовали разне програме посвећене овоме јубилеју. Такав је и ова данашња изложба где бих специјално похвалио ауторку Љиљану Савић која је несебичним, свестраним и мукотрпним радом направила причу која ће служити поколењима, да се види шта је радило позориште, када је радило и како. У име свих њих захваљујем садашњем директору што је у запећку пронашао неке ствари за које нисмо ни знали и изнео да се не забораве - поручио је Цвијовић честитајући значајан јубилеј свима који су допринели да позориште живи оволико дуго, подједнако онима који су га развијали и онима који су га подржавали као редовни посетиоци. Т. Радованоовић Фото: М. Радовановић

83


На репертоару Биоскопа „Кварт“ Прерушени шпијуни

Слуга

ва и Иван Оклобустин. Филм је на репертоару до 1. јануара у пројекцијама које почињу у 20 сати.

МАГАЗИН

29.12.2019.

Ратови звезда: Успон Скајвокера

84

Супер шпијун Ленс Стерлинг и научник Волтер Бекет су потпуне супротности. Ленс је префињен, љубазан, углађен, а Волтер није али недостатак социјалних вештина надокнађује генијалношћу и иновацијама, стварајући сјајне геџете које Ленс користи у епским мисијама. Када се деси неочекивани обрт, Волтер и Ленс изненада долазе у ситуацију у којој један на другог морају да се ослоне на потпуно нов начин, а уколико овај чудан тандем не научи да функционише као тим, цео свет ће бити у опасности. Филм „Прерушени шпијуни“ је анимирана комедија смештена у свет моћне интернационалне шпијунаже. Породична акциона комедија у 2Д формату, синхронизована на српски језик траје сто два минута. Настала је у режији Ника Бруна и Троја Квејна према сценарију који су написали Бред Коупленд и Лојд Тејлор, а у верзији на српском језику улоге тумаче Марко Марковић, Драгана Мићаловић, Васа Првуловић и Сара Јо. Филм се приказује до 1. јануара, а пројекције почињу у 18 сати.

Рођен у богаташкој породици, млади Григориј, „Гриша“ је толико ушушкан у лагодном животу па мисли да је „изнад закона“. Када оде предалеко у својим испадима, и бива суочен са затворском казном, његов отац предузима радикалне мере и, уз помоћ старог пријатеља психолога, смишља план да рехабилитује непослушног сина. Гриша упада у изрежирану саобраћајну незгоду, а када дође себи биће 1860. година током које ће се наћи на великом сеоском имању, као обични слуга без веза и примеса живота какав је до тада живео. Људи који га окружују на имању су такође слуге и никада нису чули за рецимо - мобилне телефоне. Гриша пролази тежак пут од размаженог богаташа до човека који цени мала животна задовољства и вредан рад, упознаје добре стране правог пријатељства и наравно, љубави. Стодеветоминутну авантуру са елементима комедије у 2Д формату Клим Шипенко је режирао према сценарију који су написали Дариа Грацевич, Снтон Морозенко и Дмитриј Пермјаков, а водеће улоге тумаче Милош Биковић, Сергеј Аброскин, Александра Бортич, Марија Мироно-

Лукасфилм и редитељ Џеј Џеј Абрамс још једном су удружили снаге како би публику повели на епско путовање кроз далеку галаксију у филму „Ратови звезда: Успон Скајвокера“. Филм је закључак исконске саге о Скајвокерима, у коме ће се родити нове легенде и у коме коначна битка за слободу тек следи. Акциона авантура, којој недостаје девет минута да би трајала два и по сата, настала је према сценарију који је Абрамс написао са Крисом Териом, а водеће улоге тумаче Деизи Ридли, Адам Драјвер, Марк Хемил, Џон Бојега и Оскар Ајзак. Филм се до 25. децембра приказује у пројекцијама које почињу у 20 сати, а потом до 1. јануара 2020. у 22,00. Филмсадржи неколико секвенци са сликама и континуираним трепћућим светлом који могу да утичу на особе подложне фотоосетљивој епилепсији, или имају неку другу врсту фотоосетљивости.


85


29.12.2019.

МАГАЗИН

86

Не може с У Србији – ни пре Србија, није никада без банди!? Банде, само мењају страначке боје.


Добрица Кобрица

ЧАКАНОВИЋ

Приватизација привреде је погубна! Приватизација државе је – погубнија!

се све „преко ноћи“! еко дана, само, преко клана!

По делима погубан, ал' страначки – подобан. Србин је „слободан паћеник,,? Боље пролази, као плаћеник!

87


Проглашени спортисти године

МАГАЗИН

29.12.2019.

ЈЕЛЕНА И НЕМАЊ

88

- Резултати Немање Миленковића довољни да буде проглашен за најбољег спортисту Краљева у мушкој конкуренцији док је у женској другу годину за редом Јелена Ерић. - Најуспешнија екипа у току године је други пут узастопно Женски кошаркашки клуб Краљево“, најуспешнији тренер Радиша Чубрић, а спортски радник председник Пливачког ватерполо клуба „Краљево“ Александар Мацан. - За изузетан допринос и афирмацију Краљевачкод спорта посебна признања додељена Драгану Савићу, Драгану Николићу и Љубинку Кочовићу. - Износ издвајња за спорт током последње три године у сталном порасту. - Поред средстава намењених спортским клубовима, удружењима и организацијама, значајним се оцењује улагање у спортску инфраструктуру


ЊА ПОВЕЛИ КОЛО

89


рај године је прилика за сумирање резултата у различитим областима живота, између осталих и у спорту који заокупља пажњу великог броја припадника локалне заједнице. Да се после година стагнације ситуација у овој области полако поправља потврђује избор најбољих спортиста, спортских радника и организација који је на крају календарске године, други пут заредом, организовао Спортски савез Краљева. Да календарску годину испрати на прави начин потрудио се пригодном свечаношћу, уз присуство спортиста и спортских радника, као приликом за подсећање на значајне догађаје из ове уз указивање на планова за наредну.

МАГАЗИН

29.12.2019.

К

90

На једном месту, у Свечаној сали Градске управе, окупили су се бициклисти, рукометаши, одбојкаши, кошаркаши, кајакаши, боксери, фудбалери, каратисти, мотоциклисти, многи од оних који су претходних година добијали ово ласкавао признање али и млађи који га прижељкују у некој од наредних. Пред свима њима је градоначелник Краљева још једном потврдио жељу да, заједничким напорима, допринесе решавању нагомиланих проблема. Опредељење да се улагање у спорт из године у годину повећава огледа се у чињеници да је износ издвајања за спорт током последње три године у сталном порасту а, поред средстава намењених спортским клу-

бовима, удружењима и организацијама, значајним се оцењује улагање у спортску инфраструктуру. Да избор најбољих у појединим категоријама није био нимало лак потврђује председник Спортског савеза Краљева Милош Симовић уз подсећање да је организација која му је поверена од избора новог руководства направила значајан искорак у развоју спорта, што се одразило на резултате клубова и појединаца. Значајним у раду Спортског савеза Краљева оцењује се да је у години на измаку стао иза неколико успешних манифестација. Међу њима су Сеоске спортске игре, Мали сајам спорта, представљање спортских потенцијала града на Сајму


спорта у Београду и избор најбољих спортских клубова и појединаца у 2019. години. Десет седница Управног одбора током године, и још толико ванредних скупова у функцији промоције спорта и спортских клубова, у значајој мери је утицало на омасовљење Спортског савеза Краљево о чему најбоље сведочи податак да је број активних чланова са прошлогодишњих тридесет нарастао на педесет три. Председник Спортског савеза не крије задовољство што су сви они препознали значај кровне спортске организације у граду основане са циљем да помогне у реализацији активности којима се промовишу спорт, здрав живот и фер-плеј, а

афирмишу млади спортисти. Комуникација са клубовима олакшана је од јуна ове године кад је у Улици цара Лазара отворена канцеларија Спортског савеза Краљево као место на коме су добродошли сви којима је потребна било каква врста помоћи. Некада је за то довољан и редизајниран сајт са обиљем информација намењених члановима, промоцији спорта, спортских клубова, месних заједница и других активности у граду, а посебним видом комуникације оцењене су друштвене мреже. Речи захвалности упућене су на адресу локалне самоуправе која је препознала значај улагања у спорт о чему сведочи повећање износа сред-

става која се улажу у ову област. Тако је од седамнаест милиона динара у 2017. преко педесет прошле године буџет за спорт у овој достигао износ од педесет шест милиона. Да то нису једина средства сведоче значајна улагања у спортску инфраструктуру, а о томе колико Краљево постаје значајан спортски центар потврђује најсавременија спортска дворана којој ће се ускоро придружити и атлетски стадион врхунских перформанси. Ако се свему дода изградња модерног фудбалског стадиона и наставак радова на градњи затвореног базена јасно је са коликим оптимизмом спортски радници чекују наредни олимпијски циклус, а оно што град има искористи за итензивнију

91


92

МАГАЗИН 29.12.2019.


промоцију спорта и спортских дешавања, али и спортског туризма као неизоставног фактора у овој области. - Ове године је посао у одабиру најуспешнијих спортиста био у најмању руку три пута тежи, јер смо прошле имали свега десетак предлога што говори колико су људи бојажљиво гледали на Спортски савез и ново руководство. Ове године нисмо могли фасциклу да затворимо од папира и предлога из клубова који су нам указали поверење, што довољно говори како су почели да верују у исправан рад Спортског савеза Краљево - нагласио је Симовић. Да има разлога за задовољство сведоче резултати остварени у овој години, пре свека експресни повратак у највиши ранг такмичења одбојкаша Рибнице који су годину дана паузе искористили да се добро припреме и потврде надмоћ над осталим екипама. Успех је још већи ако се зна да су га изборили млади и перспективни играчи у посебно тешким условима под руководством тренера Бошка Мачужића који се, што је реткост у спорту, пуних тринаест година налази на челу тима. Да разлога за задовољство има и у области женске одбојке потврђују екипе Техничара, са великим бројем младих у свом погону, и Гимназијалца од кога се очекује да на крају првенствене трке са прве позиције на табели скочи степеницу више. Да женска кошарка доживљава најсветлије тренутке потврђује пример Женског кошаркашког клуба Краљево који пред последњи сусрет против Црвене знезде заузима прво место на табели најелитнијег такмичења, а тренутно је најбоље пласирани српски клуб од свих који наступају у регионалној ВАБА лиги. За нијансу слабији у свом рангу су кошаркаши Слоге који са другог места Друге лиге вребају прилику да се врате у највиши ранг, а да Краљево има чиме да се подичи потврђује Кошаркашки клуб Плеј чије млађе категорије остварују значајне резултате у такмичењу у коме наступају. Краљево је током претходне сезоне такмичења у фудбалу имало четири екипе у зонском рангу од којих је Слога врло брзо успела да се врати у Српску лигу. Иако је почетак овогодишњег првенства обележен скромним резултатима боља игра у завршници полусезоне допринела је да се про-

лећни део првенства дочека на средини првенствене лествице. Посебно радује, каже Симовић, што је тим млад а стручни штаб се оријентисао на талентоване играче из локалне средине. Пригодна свечаност поводом доделе награда најуспешнијим клубовима и појединцима прилика је за подсећање на фудбалске клубове Аполон и Полет из Ратине који на адекватан начин подједнако промовишу две категорије играча, како оне који су на заласку каријере тако и млађе на којима ће у будућности почивати успеси ових клубова. Ако се свему дода Кикер, који годинама наступа у најелитнијем друштву, онда је јасније што је њихов тренер претходну годину завршио на позицији најбољег спортског стручњака. Значајним су оцењени и резултати рукометаша Металца који пред крај године заузимају прво место на табели и потврђују добру перспективу спорта који привлачи све више гледалаца. Уз Женски рукометни клуб Металац који остварује значајне резултате у надметању са најбољим екипама у земљи међу првих осам су сваке године и рукометашице Слоге што је резултат озбиљног рада играчица и стручног штаба. И ове године се потврдило да веће проблеме од других имају пливачи и ватерполисти којима је изостанак адекватних услова за рад највећа препрека у остваривању још значајнијих резултата. Иако деценијама уназад раде у ограниченом периоду године приметно је да ентузијазам којим приступају тренинзима и такмичењу не губи на интензитету, а посебно значајним оцењује се податак да у летњем делу године окупљају велики број деце. Чини се да не треба трошити речи у доказивању да су бициклисти изнедрили велики број шампиона и озбиљних спортиста. Колико су надмоћнији над осталима сведочи податак да спадају у групу ретких који су успевали да испуне олимпијску норму и наступе на најзначајнијем светском такмичењу, а уверење да Душан Рајевић и Јелена Ерић још имају шансе за одлазак у Јапан потврђује да ће бити једини који ће представљати Краљево на овом такмичењу. Годишњи извештај о раду Спортског савеза је прилика за подсеаћње на успехе кајакаша на дивљим водама и боксере који,

93


94

МАГАЗИН 29.12.2019.


после година скромних резултата, наговештавају боље дане за све који су прилику за остваривање значајних резултата потражили у овој области. - Атлетика је спорт који тренутно ради у отежаним условима, а деца тренирају на ливадама, на бетону и улицама. Ове године смо имали доста медаља на државним такмичењима, имамо велику перспективу па верујем да ће атлетика, завршетком атлетског стадиона, доживети велику ренесансу и да ће Краљеву донети доста шампиона. Имамо куглаше који су у сличној ситуацији, тренирају у Крагујевцу и Крушевцу, али се боре а имају и победу у рангу у коме се такмиче. Доста деце тренира тенис, наш клуб бележи одличне резултате, а оно што ме је највише обрадовало у току године је да имамо озбиљан гимнастичарски клуб и преко сто деце која се баве овим спортом. У клубу се јако озбиљно ради, имају осам тренера, а и деца су јако талентована. Често кажемо да је Краљево град одбојке, кошарке, бокса, а многи заборављају да је, можда и понајвише, град ауто-мото спорта. Једини је град који има аутодром, изнедрио је толико шампиона и сваке године их изнедри у том спорту којим се баве из љубави, јер нема зарада и других мотива. Из љубави према том спорту улажу огроман новац и треба им рећи велико хвала, посебно онима који су нас представљали у италијанском Карера Порше купу - каже Симовић. Неспорно је да у основи свих резултата, чак и најскромнијих, стоје велика одрицања спортиста и спортских радника, не ретко и на уштрб породица. И поред тога не јењава ентузијазам и потреба да се још озбиљнијим радом настави ка новим успесима. Иако је година на измаку оцењена добром у Спортском савезу верује да је само први корак ка новим успесима у олимпијској години. Прецизно вагање сваког од предлога за доделу спортских признања потврдило је да су међу најмлађим спортистима најбољи били кајакаши Кајак клуба „Ибар“, међу пионирима Вук Базић а пиониркама Жељана Чингелић. Међу онима који куцају на врата јуниорске конкуренције најбољи су кадет Никола Богдановић из Бициклистичког клуба „Металац“ и кадеткињама Стефа-

на Савић из Џудо клуба „Партизан“. Најуспешнији јуниор је кајакаш Александар Бошковић, а јуниорка Јована Миладиновић из Атлетског клуба Краљево. Резултати Немање Миленковића из Бокс и кик-бокс клуба „Металац“ били су довољни да буде проглашен за најбољег спортисту Краљева у мушкој конкуренцији, док је у женској другу годину за редом Јелена Ерић из Бициклистичког клуба „Металац“. Најуспешнија екипа у току године је други пут узастопно Женски кошаркашки клуб „Краљево“, најсупешнији тренер Радиша Чубрић, а спортски радник председник Пливачког ватерполо клуба „Краљево“ Александар Мацан. За изузетн допринос и афирмацију краљевачког спорта посебна признања су додељена Драгану Савићу, Драгану Николићу и Љубинку Кочовићу. - Извештај доказује да смо у претходној години сви заједно радили много и да је резултат очит. Млади људи који су дошли на чело Спортског савеза показали су да рад, знање и свакодневни труд могу да покажу значај Спортског савеза да увећа број клубова који улазе у чланство и да остваре одличну сарадњу са градом Краљевом, а данас је постао спона између града, клубова и свих спортиста нашег града. Ми као град који је имао значајне резултате у великом броју спортова годинама нисмо додељивали ову престижну награду а сада, већ другу годину заредом, проглашавамо најбоље. Ове године списак је био веома дуг, дуго сте размишљали кога да прогласите најбољим у одређеној категорији, а ми ћемо се као град трудити да из године у годину увећавамо износ средстава за спорт, како се наш буџет буде пунио обећао је градоначелник. Пригодна свечаност завршена је подсећањем да бављење спортом није нимало лако јер изискује свакодневне напоре, тренинге два пута дневно и неке активности које нису баш познате сваком човеку. Податак да током читаве године подносе одређене жртве довољно је за потврду потребе да им се, бар у тренуцима пред крај календарске године, ода признање за шта се потрудио Спортски савез Краљева. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

95


МАГАЗИН

29.12.2019.

Уочи јубиларне атлетске трке у Мрсаћу

96

СВЕ СПРЕМН - Новогодишња трка у Мрсаћу опстаје пола века захваљујући мештанима овог поморавског села и бившим атлетичарима. - На трци у Мрсаћу прве кораке направили бројни касније познати атлетичари, али и они који су већ стекли одређене позиције у овом спорту. - Помоћ локалне самоуправе значајна јер доприноси да трка сваке године добија карактеристике све озбиљније манифестације. - Учешће пријавило више од тридесет екипа. - За победнике у свим категоријама пехари и медаље. - Сениорима у мушкој и женској конкуренцији и новчане награде

анифестација „Новогодишња атлетска трка Мрсаћ“, која се одржава од 1971. године, у некадашњој Југославији је имала обележје првог атлетског догађаја у календарској години, а деценијама је редовно била у календару такмичења Атлетског савеза Југославије. Њен оснивач Коста Коларевић осмислио је

М

овај догађај по угледу на новогодишњу трку у Сао Паолу, а у новије време организацију манифестације је прихватило Удружењу грађана „Новогодишња трка Мрсаћ 1971“ чији представници кажу да је њен основни циљ да уједини спорт, привреду и политику. Мрсаћ и ове године, у четвртак 2.

јануара по педесети пут, очекује атлетичаре са простора целе Србије, али и суседних земаља, који ће одмерити снаге у неколико дисциплина у мушкој и женској конкуренцији. Неколико дана пред очекивани долазак првих такмичара из Мрсаћа стиже потврда да је трка опстала оволики низ година понајвише захваљујући мештанима


овог поморавског села и бившим атлетичарима. Помоћ локалне самоуправе оцењује се значајном јер доприноси да трка сваке године добија карактеристике све озбиљније манифестације која очекује да достигне врхунац баш у години кад обележавала полувековни јубилеј. Неколико дана пре старта прве трке, организатори најављују долазак више атлетских великана у какве се убрајају Оливера Јевтић, Амела Терзић, Елзан Бибић и многи други сврстани у више од тридесет екипа које су пријавиле такмичаре за учешће у овом престижном такмичењу. Да се организацији приступа са посебном пажњом потрђује податак да је ове године укључен Спортски савез Краљево, а да је и локална самоуправа издвојила више средстава него прет-

ходних година. За учешће су се масовније него ранијих година пријавили и краљевачки атлетичари, а четрдесетак из Атлетског клуба Краљево потајно прижељкује једно од прва три места у некој од категорија. Председник Спортског удружења „Новогодишње атлетске трке Мрсаћ 1971“ Милан Николић са поносом истиче да су у „српском Сао Паолу“ рођени многи шампиони некадашње Југославије и Европе, учесници бројни европских и светских атлетских првенстава. Организатори су се потрудили да ове године доведу у Мрсаћ велики број значајних атлетских имена, па се другог дана јануара у Мрсаћу поред домаћих очекују атлетичари из целе Србије, Кеније, Босне и Херцеговине из које се очекује долазак европског првака Османа Јанузовића.

Атлетске трке у Мрсаћу одвијају се по устаљеном распореду након што буде отворена улица и откривена спомен-плоча посвећена некадашњем учеснику Горану Раичевићу. На старту ће се први појавити ученици од првог до четвртог разреда основних школа у мушкој и женској конкуреници, потом пионири, кадети, јуниори, сениори и ветерани у више старосних група. Организатор се потрудио да за најбоље у сениорској конкуренцији обезбеди и новчане награде па пет првопласираних у мушкој конкуренцији, у зависности од пласмана, могу да очекују између двадесет пет и пет хиљада динара, а у женској три прве атлетичарке између двадесет и осам хиљада динара. Првопласиранима у свим категоријама припашће пехари и медаље, а другопласиранима медаље и дипломе. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановиж

НО ЗА СТАРТ

97


98

МАГАЗИН 29.12.2019.


Црвена звезда - ЖКК Краљево 69:84 ЖКК Краљево - Црвена звезда 88:66

99


100

МАГАЗИН 29.12.2019.


Слога - ККК Раднички 90:73

101


ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 29. ДЕЦЕМБРА И 4. ЈАНУАРА

МАГАЗИН

29.12.2019.

29. децембар

102

1170 — Надбискуп Томас Бекет убијен по налогу енглеског краља Хенрија II пред олтаром Кентерберијске катедрале. 1721 — Французи окупирали острво Маурицијус у Индијском океану. Острво 1810. потпало под британску власт, а независност стекло 1968. 1890 — Амерички војници код „Рањеног колена“ у Јужној Дакоти масакрирали више од 200 Индијанаца из племена Сијукс, међу њима велики број жена и деце. 1911 — Револуционарна привремена скупштина за првог председника Кине изабрала Сун Јат Сена, чиме је после више од три миленијума укинута монархија. 1914 — Почела битка код Сарикамиша у Првом светском рату, у којој је много слабија руска војска нанела тежак пораз турској армији. Турци изгубили 77.000 од 95.000 војника. 1920 — Влада Краљевине СХС је Обзнаном забранила рад Комунистичкој партији Југославије. 1937 — Слободна Ирска Држава је замењена са новом државом названом Ирска, заједно са увођењем новог устава. 1940 — Немачко ваздухопловство извело најтеже бомбардовање Лондона у Другом светском рату, које је британској престоници нанело највећа разарања од „великог пожара“ 1666, када су уништене четири петине града. 1944 — Совјетске трупе у Другом светском рату ушле у Будимпешту. 1973 — Филипински диктатор Фердинанд Маркос наставио да влада по окончању другог председничког мандата, иако по Уставу није могао поно-

во да буде биран. На основу ванредног стања које је завео 1972. владао декретима док у побуни 1986. није збачен са власти. 1989 — Парламент Чехословачке за шефа државе изабрао чешког писца Вацлава Хавела, дугогодишњег дисидента под комунистичким режимом, који је као „државни непријатељ“ провео пет година у затвору. Хавел наследио Густава Хусака који је претходно под притиском јавности поднео оставку. 1992 — Скупштина Југославије изгласала неповерење првој Влади СР Југославије и сменила премијера, српског бизнисмена из САД Милана Панића. За вршиоца дужности премијера именован потпредседник Владе Радоје Контић. Смењивање Панића уследило после његових сукоба с председником Србије Слободаном Милошевићем око спровођења мировне политике према бившим југословенским републикама. 1996 — Влада Гватемале и вође герилског покрета потписали споразум којим је после 36 година званично окончан последњи и најдужи грађански рат у Централној Америци. 1998 — Вође Црвених Кмера извињавају се због геноцида у Камбоџи за вријеме седамдесетих који је узео више од један милион живота. 1999 — У невремену које је захватило више европских земаља живот изгубило око 130 људи. 2000 — Министар одбране Русије Игор Сергејев потписао документ којим се дозвољава обука иранских официра у Русији. 2001 — У Кабулу први пут патролирале авганистанске и британске трупе, што је била проба за мировне опера-

ције. 2001 — Око 300 људи погинуло, најмање 120 повређено, у пожару који је изазвао ватромет у трговинском центру у Лими, главном граду Перуа.

30. децембар 1460 — Ричард, војвода од Јорка је убијен, а његова војска је уништена у бици код Вејкфилда у Рату ружа. 1803 — Бивша француска колонија Луизијана, коју је исте године француски цар Наполеон I продао Американцима, ушла у састав САД. Тиме скоро удвостручена тадашња територија САД. 1853 — САД су купиле од Мексика


око 77.000 km² земље јужно од реке Џајла и западно од Рио Грандеa за 10 милиона долара. 1886 — Немачка и Португалија потписали споразум којим су одређене границе између Анголе и немачке Југозападне Африке, данас Намибије. 1903 — У пожару у чикашком позоришту „Ириквои“ погинуло је 588 особа. 1915 — Немачка подморница код Крита у Првом светском рату торпедовала британски путнички брод „Персија“. Погинуло 330 од 501 путника и члана посаде. 1922 — Званично основан Савез Совјетских Социјалистичких Република, стварањем конфедерације Русије, Белорусије, Украјине и Транскавкаске Федерације. 1988 — Премијер Југославије Бранко Микулић и његова влада поднели оставку због бројних критика да Влада није у стању да реши економску кризу у земљи. 1990 — Власти Албаније први пут дозволиле Јеврејима исељавање у Израел. 1991 — На састанку у главном граду Белорусије Минску лидери Заједнице

независних држава, настале после распада СССР, нису успели да се договоре о заједничкој војсци, па је свим бившим совјетским републикама препуштено да формирају сопствене оружане снаге. 2000 — У серији бомбашких напада у близини Маниле на Филипинима који су се десили у року од неколико сати, убијене су 22 особе и повређено је још 100. 2002 — Председнику Србије Милану Милутиновићу истекао мандат. Функцију вршиоца дужности председника Србије преузела председница Скупштине Србије Наташа Мићић. 2006 — Бивши ирачки председник Садам Хусеин је обешен пошто га је Специјални ирачки суд прогласио кривим за злочине против човечности. 2016 — Српски бизнисмен Богољуб Карић се вратио у Србију након скоро 11 година у егзилу, претходно га суд ослободио свих оптужби.

31. децембар 406 — По традицији, германска племена Вандали, Алани и Свеви су прешли Рајну што је означило крај римског рајнског лимеса. 1494 — У Рим ушле снаге француског краља Шарла VIII. 1600 — Енглеска краљица Елизабета I издала повељу о оснивању Источноиндијске компаније. 1879 — Амерички проналазач Томас Алва Едисон први пут јавно демонстрирао електричну сијалицу, у Менло Парку, у Њу Џерсију. 1881 — У Србији је штампан први званични програм хемије за средње школе (ниже и више) у „Просветном гласнику“. 1911 — Марија Кири добила другу Нобелову награду за хемију за истраживање радиоактивних елемената. 1922 — Управу Српског привредног друштва „Привредник“ посетио је краљ Александар I Карађорђевић и прихватио се Привредниковог покровитељства 1938 — У Индијанаполису, у САД, први пут званично уведен тест на алкохол за возаче.

1945 — У саобраћај пуштен трећи пут обновљен железнички мост преко Саве код Београда. 1946 — Председник САД Хари Труман формално прогласио крај Другог светског рата. 1949 — Изабран први Раднички савет у фабрици цемента „Првоборац“ у Солину код Сплита. 1968 — Суперсонични совјетски путнички авион „ТУ-144“ обавио први лет, неколико месеци пре британскофранцуске суперсоничне летелице „Конкорд“. 1971 — Аустријски политичар и дипломата Курт Валдхајм преузео дужност генералног секретара Уједињених нација пошто се са тог места повукао бурмански политичар У Тант. 1981 — У војном удару који је предводио поручник ваздухопловства Џери Ролингс у Гани оборена цивилна влада Хиле Лимана. 1983 — У војном удару у Нигерији свргнут председник Шеху Шагари, који је на власт дошао на изборима 1979, на којима је окончана 13-годишња војна владавина. Нови председник постао шеф војне хунте, генерал Мохамед Бухари. 1988 — Владе Индије и Пакистана склопиле споразум којим су се обавезале да неће нападати нуклеарна постројења у Пакистану, односно Индији. 1991 — Совјетски Савез је званично престао да постоји. 1994 — Пуштена у рад прва мрежа мобилне телефоније у Србији - Мобтел 1995 — Амерички инжењери завршили понтонски мост преко Саве, а потом амерички тенкови и трупе из састава снага УН за одржање мира ушли у Босну. 1996 — Широм Србије на стотине хиљада грађана, који су готово два месеца свакодневно протестовали тражећи признавање резултата локалних избора на којима је победила опозиција, окупили се на централним градским трговима да дочекају Нову годину. 1998 — Министри финансија Европске уније саопштили дефинитивне курсеве према којима ће национал-

103


не валуте 11 земаља ЕУ бити мењане у евро кад јединствена европска валута 1. јануара 1999. буде званично пуштена у промет. 1999 — Председник Русије Борис Јељцин поднео оставку и за вршиоца дужности шефа државе именовао Владимира Путина, дотадашњег премијера. Председник Панаме Миреја Москосо од САД формално вратио контролу своје земље над Панамским каналом. 2000 — Саудијска Арабија, Кувајт, Бахреин, Катар, Оман и Уједињени Арапски Емирати, чланице Савета за сарадњу у Заливу, потписале пакт о заједничкој одбрани по којем се напад на једну од земаља-чланица сматра нападом на све. 2001 — Пакистанске власти ухапсиле више од 20 чланова једне од две муслиманске милитантне групе, Лашкар е Таиба, коју је Индија оптужила за напад на Парламент, када је убијено 14 особа.

МАГАЗИН

29.12.2019.

1. јануар

104

45. п. н. е. — Уводи се јулијански календар. 404 — Последње познато такмичење гладијатора се одржава у Риму. 439 — Објављен је Теодосијев законик, највећа збирка римског права дотада. 1526 — Хрватско племство је на сабору у граду Цетину изабрало за краља Фердинанда Хабзбуршког. 1600 — Шкотска почиње са употребом јулијанског календара. 1700 — Русија почиње да користи Јулијански календар. 1788 — Објављено је прво издање новина Тајмс из Лондона, претходно The Daily Universal Register. 1801 — Ступили су на снагу Закони о унији из 1800. којим су се Краљевство Велика Британија и Краљевство Ирска ујединили у Уједињено Краљевство Велике Британије и Ирске. 1801 — Ђузепе Пјаци је открио Цереру, прву познату патуљасту планету. 1803 — Данска је забранила увоз

робова у Данске Западне Индије и постала прва земља која је забранила ропство. 1877 — Британска краљица Викторија I проглашена је царицом Индије. 1880 — У Србији су уведене обавезне метричке мере, мерна јединица за дужину постао је метар и званично су престале да важе мере попут аршина, лакта, педља. 1898 — Њујорк анексира земљу околних округа, чинећи тиме Град Већег Њујорка. Четирима почетним областима, Менхетну, Бруклину, Квинсу и Бронксу, се прикључује 25. јануара Стејтен Ајланд како би се створио модерни град од 5 области. 1902 — Прва Роуз боул утакмица се одиграва у Пасадени, Калифорнија. 1908 — По први пут, лопта је бачена на Њујоршки Тајмс Сквер да означи почетак Нове године. 1911 — Северна територија се одваја од Јужне Аустралије и пребацује се под управу Комонвелта. 1912 — Успоставља се Република Кина. 1925 — Назив главног града Норвешке Кристијанија (од 1674), промењен је у Осло. 1934 — Острво Алкатраз постаје амерички федерални затвор. 1934 — Нацистичка Немачка доноси „Закон за превенцију генетички оболелог потомства“. 1935 — Универзитет Бакнел осваја прву Наранџасту куглу 26-0 над Универзитетом Мајамија. 1937 — Анастазио Самоза постаје председник Никарагве. Прва Котон боул утакмица се одржава у Даласу, Тексас. 1939 — Бечки новогодишњи концерт се први пут одржава. 1942 — Представници 26 држава су потписали Декларацију Уједињених нација. 1945 — Бахавалбур држава издаје своје прве маркице. 1948 — Британске железнице се назионализују да би се створила Британска Железница. Енрико де Никола формално постаје председник италијанске републике, али одбија да буде кандидат за прве

уставне изборе наредног маја. 1956 — Република Судан постиже независност од Египатске републике и Уједињеног Краљевства. 1958 — Ступио је на снагу уговор о оснивању Европске економске заједнице, познате као Заједничко тржиште, који су 25. марта 1957. у Риму потписале Белгија, Западна Немачка, Италија, Луксембург, Француска и Холандија. 1959 — После двогодишњег герилског рата, на Куби је преузео власт вођа револуционарног покрета „26. јул“ Фидел Кастро, а диктатор Фулгенсио Батиста је побегао у Доминиканску Републику. 1960 — Република Камерун добија независност од Републике Француске и Уједињеног Краљевства. 1962 — Западна Самоа постиже независност од Новог Зеланда; име јој се мења у Независна држава Западне Самое. 1964 — Федерација Родезије и Њасаланда се дели на независне републике Замбију и Малави, и на Родезију којом управља Уједињено Краљевство. 1965 — Под вођством лидера покрета „Ал Фатах“ Јасера Арафата


формирана је Палестинска ослободилачка организација. 1966 — Током новогодишње ноћи у Централноафричкој Републици ЖанБедел Бокаса извео је војни удар. Збачен је председник Давид Дацко, распуштен је парламент и укинут устав. Бокаса је заузео прозападно држање. 1979 — Званичне дипломатске везе су успостављене између Народне Републике Кине и САД, 30 година након оснивања Народне Републике Кине. 1981 — Република Грчка је примљена у Еворпску економску заједницу. република Палау достиже самоуправу; и даље није независна од САД. 1985 — Направљен Интернетов Систем обласних имена (DNS - Domain Name System). Први Британски мобилни телефонски разговор је успоставио Ерни Вајз ка Водафону. 1986 — Шпанија и Португал су се прикључили Европској заједници. 1986 — Аруба постаје независна од Курасаа, мада остаје у слободној асоцијацији са Краљевином Холандијом. 1987 — Град у Фробишеровом заливу, у канадским Северозападним

територијама, мења своје име у Икалуит. 1988 — Настаје Евангелистичка лутеранска црква Америке, чиме се прави највећа лутеранска деноминација у САД. 1992 — Џорџ Х. В. Буш постаје први Председник Сједињених Америчких Држава који се обратио Аустралијском парламенту. 1993 — Плишани развод: Чехословачка, основана 1918. године, дели се на Словачку Републику и Чешку Републику. Уведено јединствено тржиште у оквиру Еворпске економске заједнице. Радио телевизија Србије отпустила је више од 1.500 радника у Београду, међу којима је највише било новинара који су се супротстављали ратној пропагандној политици радија и ТВ, „говору мржње“, непоштовању професионалног кодекса и кршењу професионалних критеријума уређивачке политике. 1994 — у СР Југославији раст цена достигао је фантастичну цифру од 315.563.558%, цене су се у просеку повећавале 62% дневно, 2% на сат и 0,029% у минути. 1999 — Званично је пуштена у промет јединствена европска валута евро и око 300 милиона људи у 11 од 15 земаља Европске уније добило је исту валуту први пут од времена Римског царства. Грчка се, као 12. чланица, придружила 2001, а замена националних валута у евро почела је 2002. године 2000 — Уједињено Краљевство је званично укинула старе империјалне мере, као што су фунта (453,59 грама) и унца (28,35 грама) и увела европски мерни систем. 2002 — евро је постао званична валута у 12 земаља Европске уније. Уједињено Краљевство, Шведска и Данска су једине чланице ЕУ које су задржале своје националне валуте. Република Кина званично приступа Светској трговинској организацији као Кинески Тајпеј. Заједнички уговор о надгледању под отвореним небом, првобитно потписан 1992. године, званично ступа на снагу.

2003 — полицијске снаге ЕУ замениле су у Босни и Херцеговини међународне полицијске снаге УН, чиме је почела прва заједничка одбрамбена и безбедносна акција свих 15 земаљачланица ЕУ. 2004 — Первез Мушараф прима глас поверења да настави да буде Председник Исламске Републике Пакистана од Парламента и провинцијалних скупштина. 2007 — Бугарска и Румунија постале чланице Европске уније, а бугарски, румунски и ирски језик, постали званични језици Европске уније, уз 20 већ постојећих. 2011 — Нове регистарске таблице за моторна возила у Србији. Мађарска усвојила нови Устав и променила назив из Република Мађарска у Мађарска.

2. јануар 366 — Алемани су прешли залеђену Рајну у великим масама, извршивши инвазију на Римско царство. 533 — Меркурије је постао папа Јован II, први папа који усваја ново име при уздизању. 1492 — Боабдил, последњи владар Гранаде се предао краљу Фернанду II и краљици Изабели I, чиме је окончана реконкиста. 1757 — Велика Британија је заузела Калкуту у Индији. 1781 — Вирџинија је усвојила закон којим се одрекла својих западних територијалних претензика, чиме су створени услови да Мериленд ратификује Чланке Конфедерације. 1788 — Џорџија је постала четврта држава која је ратификовалае Устав Сједињених Америчких Држава. 1799 — Трупе француског генерала Наполеона Бонапарте ушле у Сирију. 1815 — Лорд Бајрон се оженио Аном Изабелом Милбанк у Сихаму. 1818 — Основана британска Институција цивилних инжињера 1839 — Луј Дагер, француски проналазач и зачетник фотографије0, снимио прву фотографију Месеца. 1859 — Ерастус Бидл издаје књигу The Dime Book of Pracxcal Exquette.

105


29.12.2019.

МАГАЗИН

106

1889 — Народна скупштина Србије прихватила Устав који је предложила Народна радикална странка којим је у Србији уведена парламентарна демократија. вину са Кином. 1900 — Отвара се Чикаго канал. 1905 — Окончана је опсада Порт Артура у Руско-јапанском рату предајом руске флоте и гарнизона. 1915 — Окончана петодневна битка код Сарикамиша у Првом светском рату, током које је руска војска нанела тежак пораз војсци Енвер-паше. Турци су изгубили 77.000 од 95.000 војника. 1917 — Краљевска банка Канаде преузима Банку Квебека. 1941 — Други светски рат: Немачко бомбардовање знатно оштетило Ландаф катедралу, саграђену 1290. на обали реке Таф у Кардифу, Велс. Америчка влада објавила Liberty ship, програм са циљем да се направи 200 товарних бродова. До краја рата, биће саграђено преко 2.700 бродова. 1942 — Други светски рат: Јапанске снаге заузимају Манилу. Америчка морнарица отвара базу за дирижабле у Лејкхерсту, Њу Џерзи. 1943 — Одступајући пред совјетском Црвеном армијом, Немци у Другом светском рату почели повлачење с Кавказа. 1946 — У немогућности да настави своју владу над Албанијом после Другог светског рата, краљ Зог је абдицирао, али је задржаво своје право на трон. 1949 — Луис Муњос Марин постао први демократски изабран Гувернер Порторика. 1955 — У Панами убијен председник, пуковник Хосе Антонио Ремон. Наследио га први потпредседник Хосе Рамон Гисадо, који је био на власти мање од две седмице. Оборен је под оптужбом да је учествовао у завери у којој је убијен председник Ремон. 1957 — Сан Франциско и Лос Анђелес берзе се спајају. 1959 — CBS Radio укида 4 сапунице: Backstage Wife Our Gal Sunday, Road of Life и This is Nora Drake. лансиран први васионски брод ка Месецу, совјетска „Луна I“ без људске

посаде. 1963 — Вијетконг је однео прву већу победу у Вијетнамском рату у бици код Ап Бака. 1966 — Почело је емитовање Трећег програма Радио Београда. 1967 — Др. Кристијан Барнард изводи другу успешну трансплантацију срца. 1971 — На фудбалском стадиону „Ајброкс парк“ у Глазгову погинуло 66 навијача када се, током утакмице Селтика и Ренџерса, срушио део трибине. 1974 — Ричард Никсон потписује акт по коме се смањује максимална брзина у САД на 55 миља на час како би се сачувао бензин током ОПЕЦ ембарга 1992 — Председници Србије и Хрватске, Слободан Милошевић и Фрањо Туђман, прихватили су Споразум о плану мировних операција у Југославији, Венсов план, којим је предивиђена демилитаризација зона у Хрватској захваћених ратом, повлачење Југословенске народне армије из тих области и стављање тих зона под заштиту УН; војни команданти у Хрватској прихватили су прекид ватре ради распоређивања 10.000 припадника мировних снага УН.1994 — Више од 70 људи погинуло и најмање 670 рањено, током дводневних борби сукобљених исламских фракција у главном граду Авганистана Кабулу. 1998 — Власти Нигера ухапсиле бившег премијера Хаму Амадуа, под оптужбом да је учествовао у завери у којој је убијен шеф државе Ибрахим Баре Маинасара. Русија почиње са циркулацијом нових рубљи како би се обуздала инфлација и промовисала самоувереност. 1999 — Брутална снежна олуја захвата Средњи запад САД, изазивајући 359mm снега у Милвокију и 487mm у Чикагу. У Чикагу, температуре достижу -25 °C, а пријављено је 68 смрти. 2002 — Леви Мванаваса постаје трећи председник Замбије. 2003 — Комитет за заштиту новинара, објавио да је у претходној години у свету убијено 19 новинара, што је најмањи број од 1985. године, од када се

бележе њихова страдања. 2004 — Сонда Стардаст летелица успешно прошла поред комете Wild 2, узимајући узорак честица из њене коме које ће донети Земљу две године касније.

3. јануар 1777 — Америчка снаге под командом генерала Џорџа Вашингтона су поразиле британску војску у бици код Принстона. 1781 — Британске снаге су заузеле холандско карипско острво Свети Еустахије након неколико испаљених хитаца. 1868 — У Јапану укинута институција шогуна и почела „Меиџи обнова“. Цар Муцухито успоставио централну царску власт, спровео реформе по европском узору и отворио пут за брзи развој Јапана. 1919 — На Париској мировној конференцији, емир Фејсал I је потписао споразум са ционистичким вођом Хаимом Вајцманом о образовању јеврејске државе у Палестини и арапске


државе у већем делу Блиског истока. 1924 — Енглески египтолог Хауард Картер у Долини краљева у близини Луксора у Египту нашао саркофаг фараона Тутанкамона. 1977 — Међународни монетарни фонд одобрио Великој Британији око четири милијарде долара зајма за подршку британској валути. То је био највећи зајам у тридесетгодишњој историји ММФ-а. 1980 — Председник Југославије Јосип Броз Тито примљен у Клинички центар у Љубљани. Пошто операција на крвним судовима није успела, 3. фебруара му ампутирана нога. 1990 — Панамски генерал Мануел Норијега предао се трупама САД после 10 дана проведених у Ватиканској амбасади. Норијега потом депортован на Флориду, где му је суђено. 1990 — У железничкој несрећи на југу Пакистана погинуло 307 људи, када је експресни воз ударио у композицију теретног воза. 1993 — Председници Русије и САД Борис Јељцин и Џорџ Буш потписали споразум о смањењу нуклеарног

оружја за две трећине, СТАРТ 2. 1994 — У Сибиру се срушио руски путнички авион Тупољев Ту-154, при чему је погинуло свих 124 путника и чланова посаде. 1996 — Представници међународних мировних снага у Босни саопштили да је у тој земљи, по завршетку рата, остало четири до пет милиона мина и да ће чишћење минских поља трајати око 30 година. 1997 — Широм Србије настављени масовни грађански и студентски протести, упркос јаким полицијским снагама које су 26. децембра 1996. почеле да спречавају протестне шетње. Протести почели у новембру 1996. због фалсификовања резултата на локалним изборима на којима је победила опозициона коалиција „Заједно“. 2000 — На првим парламентарним изборима у Хрватској после смрти председника Фрање Туђмана убедљиво победила коалиција опозиционих странака, а одзив бирача био 80 %, највећи од 1990, када су одржани први вишестраначки избори. 2001 — летонски супермаратонац Георг Јермолајев поставио светски рекорд у трчању на дуге стазе, претрчавши 5.000 km за 888 часова и 42 минута. То је био Први светски рекорд у новом миленијуму. 2002 — Генерални секретар Уједињених нација Кофи Анан одобрио оснивање суда за ратне злочине током десетогодишњег рата у Сијера Леонеу. 2003 — У интервенцији полиције на смиривању уличних протеста у Каракасу, у Венецуели, између групе симпатизера и противника председника Уга Чавеса, погинуле најмање две особе, а 78 повређено. 2009 — Створена је мрежа криптовалуте биткојн када је Сатоши Накамото изрударио први блок у ланцу.

4. јануар 46. п. н. е. — Војска одана Јулију Цезару је поражена у бици код Руспине од оптиматске војске под командом Тита Лабијена. 871 — Викиншка војска је у бици

код Рединга нанела тежак пораз војсци весекшког краља Етелреда од Весекса. 1494 — Штампарија у Цетињу штампала прву књигу на српском језику, „Октоих првогласник“ Ђурђа Црнојевића и штампара Макарија, једну од највише коришћених богослужних књига у Српској православној цркви. 1717 — Енглеска, Француска и Холандија формирале Тројну алијансу да би се супротставиле амбицијама Шпаније у јужној Европи. 1797 — Француски генерал Наполеон I Бонапарта победио Аустријанце код Риволија у Италији. 1842 — У дворани Театра на Ђумруку војни капелмајстор Јосиф Шлезингер, капелник кнеза Милоша Обреновића, приредио први јавни концерт у Београду. 1885 — Др Вилијем Грант извршио прву успешну операцију слепог црева. 1896 — Јута је примљена у Унију као 45. америчка савезна држава. 1932 — Влада Индије прогласила илегалним Индијски национални конгрес и ухапсила вођу Махатму Гандија, што је изазвало талас штрајкова у земљи. 1936 — часопис Билборд објавио прву топ листу поп музике. 1973 — Покраден Музеј уметности у Монтреалу. Однете слике вредне два милиона долара, међу којима и једна Рембрантова, вредна милион долара. 1993 — Срби из Републике Српске и муслимани из Босне су одбили, на конференцији у Женеви, Венс-Овенов мировни план за Босну и Херцеговину. Преговори су супендовани, рат у Босни и Херцеговини је настављен још жешће. 1994 — Граду Фоча у Босни и Херцеговини после 500 година, по одлуци Скупштине Републике Српске, промењен назив у Србиње. 1995 — Домаћа и светска јавност оштро протестовале због тога што је држава преузела лист „Борба“ и притиска власти на остале независне медије. Тај независни београдски дневник био је приватизован почетком 90-их у време реформске владе Анте Марковића.

107


Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Интернет издавање и Агенција за визуелне комуникације „АРТ“ Краљево Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs