Kraljevski MagazIN

Page 1

МАГАЗИН Година VII * Број 421 * 22. децембар 2019. * Излази недељом

www.art.rs * magazin@art.rs

ISSN 2334-7678 (Online)

Краљевски


2

МАГАЗИН

Хвала што читате

22.12.2019.


Краљевски

МАГАЗИН

3


МАГАЗИН

22.12.2019.

У овом броју: Градско стамбено на поправном Без кафе у Бечу Сигнал за узбуну? Уметник и ратник Новинари или политички противници Моћ промена Моја европска заједница Пети Фестивал науке

4

Град Краљево подржава реализацију пројекта „Краљево и Краљевчани“ којим се остварује јавни интерес у области јавног информисања Садржаји изнети у подржаном медијском пројекту нужно не одражавају ставове органа који је доделио средства

12 22 36 40 50 60 64 70


78 88 92 94 96 98 100 102

Фото: М. Радовановић

Уметност инспиришеи мотивише За безбедније учешће у саобраћају На репертоару Ниоскопа „Кварт“ Наличја српскоглица Раднички - Рибница Врбас Медела - ЖКК Краљево Спартак - Слога Времеплов

5


6

МАГАЗИН 22.12.2019.


Локална самоуправа помогла читање овог броја МагазИНа са 7692,3 динара. Захвални читаоци

Колор - задња страна 1/1 стране у регионалним новинама 48.000,00 Дин. 57.600,00 Дин

7


8

МАГАЗИН 22.12.2019.


9


10

МАГАЗИН 22.12.2019.


11


Сто дванаеста седница Градског већа

МАГАЗИН

22.12.2019.

ГРАДСКО СТАМБЕНО

12

- Програм уређивања грађевинског земљишта у наредној години вредан милијарду и седамсто шездесет осам милиона динара. - У Јавном комуналном предузећу „Пијаца“ процењују да им за реконструкцију Зелене пијаце, измирење пореза на имовину и услуга јавних комуналних предузећа „Чистоћа“ и „Водовод“ из градске касе треба двадесет милиона динара. - Финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Путеви“ у наредној години планирана зарада од три и по милиона динара. - У „Водоводу“ верују да ће до краја наредне године добитак, без опорезивања, достићи два милиона и сто петнаест хиљада динара. - Добит Топлане милион и триста о самдесет девет хиљада динара, што је триста педесет хиљада више него у овој години


О НА ПОПРАВНОМ

13


22.12.2019.

МАГАЗИН

14

риближавање краја године повод је за интензивирање рада Градског већа које је након осам дана паузе поново заседало како би размотрило четрнаест тема предложених за сто дванаесту седницу од конституисања актуелног сазива, а при креирању дневног реда приоритет је дат извештају о спроведеној јавној расправи о буџету града за наредну годину. Током полусатне расправе присутне је интересовало питање изградње канализационе мреже на територији Месне заједнице Ковачи, а затражено је појашњење у вези средстава планираних за заштиту биљног света и развој заједнице уз питање колики је износ средстава добијених за пројекат „Воћареве ливаде“ и да ли је планиран нацртом буџета за наредну годину. Мештани Рибнице предложили су да се у програму уређења грађевинског

П

земљишта за наредну годину укључи пројекат регулације притоке Рибничког потока узводно од Улице Ђуре Дукића, а да се у одлуци о буџету планирају средства за израду пројекта и његову реализацију, јер ова притока сваке године плави већи део насеља у непосредној близини. Пред члановима Градског већа нашао се нацрт програма уређивања грађевинског земљишта у наредној години вредан милијарду и седамсто шездесет осам милиона динара од којих је сто деведесет два милиона намењено сталним трошковима, специјализованим услугама скоро шездесет три а текућим поправкама и одржавању двеста седамдесет три милиона динара. Планирано је да у зграде и грађевинске објекте буде уложено скоро милијарду и сто осамдесет милиона динара, а за обезбеђивање

земљишта шездесет један и по. Милијарду и триста двадесет пет милиона очекује се из градског буџета, осамнаест и по од донација страних држава, а безмало четири стотине десет милиона трансферних средстава од других нивоа власти. Износ средстава неопходних за реализацију програма допуњава петнаест милиона динара нереаспоређеног вишка прихода из ранијих година. Највећи део сталних трошкова, у износу од сто десет милиона динара, намењено је трошковима електричне енергије јавног осветљења и градских фонтана, седамдесет девет чишћењу и прању јавних површина, а три за зимско одржавање јавних површина. Гро средстава за специјализоване услуге, у износу од педесет осам милиона, намењен је одржавању и чишћењу, обнављању и формирању нових


јавних зелених површина и декорисању и уређењу града. У области текућих поправки фигурирају износи између милион и осамдесет пет милиона динара, а код зграда и објеката од триста хиљада, планираних за наставак радова са пренетим обавезама и технички преглед на изградњи водоводне мреже од Матарушке Бање до Конарева, до триста седамдесет четири милиона колико је планирано да се утроши у изградњу саобраћајнице са недостајућом инфраструктуром на локацији Воћареве ливаде за потребе реализације програма изградње станова за припаднике снага безбедности. Градско веће је донело закључак којим се утврђује Предлог одлуке о месним заједницама, а Скупштини града предлаже да је потврди. - Одлука о месним заједницама, која ће се наћи пред одборницима

Скупштине града наредне недеље, односи се на промену територије месних заједница, као и на увођење једне нове месне заједнице. Месна заједница Зеленгора је подељена на Месну заједницу Зеленгора и нову Месну заједницу Сијаће Поље, Месна заједница Трговиште је припојена постојећој Месној заједници Сирча, а од месних заједница Петропоље, Сибница и Закута формира се јединствена територија Месне заједнице Петропоље. Обзиром да Краљево има највећу територију у Србији, од 1.530 квадратних километара а раздаљина од Бзовика до Закуте је читавих сто педесет километара, на читавој територији морају да се обављају комуналне делатности. Град мора да организује велики број месних заједница, а проблем настаје када на великом про-

странству имамо мали број становника. Многи већници су питали да ли треба неку месну заједницу укинути, односно да ли треба формирати нове и по којим критеријумима. Иако говоримо о броју становника важан критеријум је и територија одређене месне заједнице, па није лако доћи до решења где ће сви бити сагласни. Управо из тог разлога, мислим да Одлука о месним заједницама треба да буде плод јавне расправе, а након тога треба је мењати у будућности како се буде мењао број становника на одређеним територијама - истакао је градоначелник Краљева Предраг Терзић. Чланови Градског већа упознати су са податком да је расправа о укидању Месне заједнице Трговиште и припајању Сирчи потрајала нешто дуже од сат и по током којих се чуо низ предлога, највећи број председника Савета

15


22.12.2019.

МАГАЗИН

16

Месне заједнице Рибница. Јавна расправа у Месној заједници Зеленгора трајала је само пола сата, а мештана Петропоља, Сибнице и Закуте мање од једног сата. Нацрт кадровског плана у Градској управи, Градском правобранилаштву, служби за буџетску инспекцију, пословима локалног омбудсмана и интерну ревизију потврђује да је током 2019. године на неодређено време запослено осам особа а радни однос престао за шест, пет због одласка у пензију, једном због заснивања радног односа код другог послодавца, а констаттовано је да за три запослена мирују права и обавезе из радног односа. Кадровски план за наредну годину усклађен је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе којом је утврђен максимални број запослених на неодређено време у Градској управи од двеста четрдесет осам особа, једне у Јавном правобранилаштву и две у Служби за интерну ревизију органа и служби града Краљева. Градско веће се сагласило са предлогом одлуке о помоћи детету и ученику са сметњама у развоју којом се регулише обезбеђивање средстава из буџета за децу припремног предшколског програма и основношколског узраста која похађају школе за глува, наглува, слепа и слабовида лица и школу за основно и средње образовање, као и за децу и ученике која према мишљењу Интерресорне комисије користе меру додатне подршке обезбеђивање личног пратиоца, или меру додатне подршке доношење индивидуалног образовног плана а не похађају наведене школе. Град Краљево обезбеђује средства за превоз, домски смештај, исхрану и школу у природи ученицима који имају пребивалиште на територији града, а накнада за превоз припада родитељу детета када доводи дете у школу и одводи га из школе. Средства за превоз, исхрану и домски смештај ученика средњих школа обезбеђују се у буџету Србије у складу са Законом, а из буџета града тва за превоз, ужину и школу у природи за децу са сметњама у развоју која користе меру додатне подршке обезбеђивање личног пратиоца. Град обезбеђује средства за ужину деци

и ученицима која користе меру додатне подршке доношење индивидуалног образовног плана, а субвенционише до нивоа социјалне сигурности школу у природи деци и ученицима која користе меру додатне подршке доношење индивидуалног образовног плана, а чији приходи по члану породице не прелазе двоструки ниво социјалне сигурности за појединца. Одлуком о праву на субвенционирану цену комуналних услуга породици са троје и више деце дефинисани су услови, начин, критеријуми и поступак за остваривање права на то ради подстицаја рaђaња, уколико ово право не остварују по другом основу. Правни основ за доношење Одлуке садржан је у Закону о комуналним делатностима који предвиђа да јединица локалне самоуправе може утврдити категорије корисника комуналне услуге који плаћају субвенционирану цену, као и износ субвенције за сваку категорију. Одлуком је предвиђено да ће се средства за реализовање субвенциониране цене комуналних услуга обезбедити из буџета града Краљева чиме се стварају олакшице за плаћање комуналних услуга породицама са троје и више деце. У складу са Законом о буџетском систему, а имајући у виду укупан број породица које могу остварити право, процена је да на име субвенција цена комуналних услуга на годишњем нивоу треба планирати финансијска средства у укупном износу од скоро пет милиона динара. - Град Краљево је одлучио да из буџета додатно помогне овим породицама, тако што ће обезбедити попусте за услуге ЈКП „Чистоћа“ и ЈЕП „Топлана“. Ове породице ће сада плаћати цене ниже за тридесет одсто, а право да добију попусте имају све породице са троје и више деце, под условом да најмлађе дете има до 26 година. Пронаћи ћемо начин да субвенционишемо и породице са троје и више деце које живе ван центра града, које немају даљинско грејање преко ЈЕП „Топлане“ или се у њиховим насељима не односи смеће организовано, како бисмо помогли што је могуће већем броју деце. Да се та деца школују, да не дођемо у ситуацију да, ако неко има троје, четворо или петоро браће и сестара, има знатно мање могућности да у животу


17


МАГАЗИН

22.12.2019.

напредује, да се образује и сутра да ради. Трудићемо се да пронађемо начин као што смо помогли и породицама палих бораца и ратним војним инвалидима - истакао је Терзић. Од Градског већа је затражено изјашњење о програму пословања Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ за 2020. годину сачињеном у складу са важећим прописима који садржи елементе у погледу прилога предвиђених Смерницама за израду годишњег програма пословања за наредну годину, односно трогоришњег пословања до 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Јавно комунално предузеће „Пијаца“ доставило је Градском већу на изјашњење програм пословања са планом субвенција за наредну годину. Иако је планиран губитак од око осамнаест милиона динара, процењује се да ће до краја године премашити једва тре-

18

ћину овог износа. У предузећу процењују да им за реконструкцију Зелене пијаце, измирење пореза на имовину и услуга јавних комуналних предузећа „Чистоћа“ и „Водовод“ из градске касе треба двадесет милиона динара. Финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Путеви“ предвиђен је приход од око триста осамдесет два милиона динара и расход који премашује триста седамдесет осам милиона, што сведочи да се очекује зарада од три и по милиона. Ако се на то плати порез од десет одсто нето добитак незнатно пада испод три милиона. У „Водоводу“ очекују приход већи од 627 милиона динара што је девет одсто више него у овој години, а планирани трошкови премашују 625 милиона што сведочи о повећању од десет одсто. У „Водоводу“ верују да ће до краја наредне године добитак, без опорезивања, достићи два милиона и сто петнаест хиљада динара. Процена прихода Јавног енергет-

ског предузећа „Топлана“ заснована је на плановима и проценама остварења у овој години. Тако се од пословног и стамбеног простора, одржавања, камата, прикључака, донација из ранијих година, наплаћених потраживања и осталих очекује приход од скоро шесто три милиона динара, што је за око милион мање него ове године. Расходи су пројектовани на износ који за мало премашује шесто један милион динара што потврђује процену о добити од милион и триста осамдесет девет хиљада динара, што је триста педесет хиљада динара више него у овој години. Градско веће се сагласило са програмом пословања Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ и усвојило закључак којим је утврђен Предлог програма уређивања грађевинског земљишта за наредну годину у коме је предвиђено сто милиона динара за асфалтирање путева по селима.


- Када смо дошли на власт 2016. године, обезбеђивали смо тридесет пет милиона, у 2017. години поново смо обезбедили тридесет пет милиона, у 2019. години је обезбеђено седамдесет милиона а 2020. године биће обезбеђено читавих сто милиона динара. Сви људи имају право да до своје куће имају асфалтиран пут, а након тога град ће са петнаест милиона динара, које смо определили за пројекте канализационе и водоводне мреже, да конкурише у оквиру Националног инвестиционог плана, који ће председник најавити 28. децембра, и да средствима државе гради канализациону и водоводну мрежу - нагласио је Терзић. Чланови градског већа су дали позитивно мишљење на програме јавних предузећа, сем Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, јер је као незаконитост у раду оцењена намера да се новац од закупа локала и станова у јавној својини града третира као приход овог предузећа и дели на плате.

ЈП „Градско стамбено“ У вези са неусвајањем Програма пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Градско стамбено“ Краљево, на седници Градског већа одржаној 18. децембра, са образложењем председника Градског већа да у овом јавном предузећу постоје незаконитости у раду ЈП „Градско стамбено“ издаје следеће саопштење: У историји пословања дугој 60 година, Јавно предузеће „Градско стамбено“ Краљево обавља делатност која подразумева изградњу, одржавање и давање у закуп станова, пословног простора и гаража - објеката стечених током шест деценија рада овог предузећа. Своју делатност ово предузеће обавља на основу Закона о јавним предузећима, Одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈП „Градско стамбено“ и Статута града Краљева. Када је реч о програму пословања са финансијским

планом, напомињемо да је исти усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа који је именовао оснивач предузећа, дакле ГРАД КРАЉЕВО. Да ли неусвајање програма пословања значи да је рад Надзорног одбора незаконит? Да ли је уопште на председнику Градског већа да утврђује да ли је нечији рад незаконит или није, или то ипак треба препустити надлежним државним органима и уздржати се од прејудицирања ствари?! Када је реч о бризи за интересе грађана и трошењу њихових пара најбоље говоре подаци о све већем броју закључених уговора о одржавању стамбених јединица, што значи да грађани Краљева имају све више поверење у Градско стамбено. На крају наглашавамо да је Јавно предузеће „Градско стамбено“ домаћински газдовало и упраљало непокретностима у јавној својини и да ниједну није отуђило. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

19


20

МАГАЗИН 22.12.2019.


21


После првог цивилног лета са Аеродрома „Морава“

МАГАЗИН

22.12.2019.

БЕЗ КАФЕ У БЕЧУ?

22


- Техничким слетањем авиона националне авио-компаније Air Serbia на Аеродром „Морава“ званично отпочели летови из Краљева на линијама од јавног значаја. - Авион АТР 72-500 дочекан воденим топовима. - На промотивном лету до Бече шездесет шест градоначелника и председника општина са подручја Рашког и околних округа са сарадницима, директори јавних предузећа и део најистакнутијих привредника са простора на којима се протежу. - Магла значајно утицала на померање поласка првог авиона. - У авиону путници без пртљага. - Историјски дан за градове Краљево и Чачак, Рашки, Моравички и Златиборски округ. - Почетак новог живота града на Ибру

23


еценијама се са нестрпељем очекивао дан када ће са аеродрома у Лађевцима, мештани Тавника би рекли из њиховог места, на редовном лету саобраћати први цивилни авион. Тешко је у овом тренутку проценити колико је оних који су веровали да ће се то догодити 17. децембра у односу на скептичне уверене да је то само још једно у низу неиспуњених обећања актуелне власти. Информација за путнике на лету до Беча да, због царинских формалности и присуства у обезбеђивано рестриктивној зони, стигну најкасније петнаест минута пре истека шесог сат, и представнике медија који треба да их испрате који минут раније, одагнала је све сумње у шта су најбоље могли да се увере присутни на Аеродрому „Морава“. Али, могли су да се увере и у густу маглу на широком простору око аеродрома што је појачавало сумњу у могућност лета. Иако та дилема није постојала код компаније Air Serbia присутнима на аеродрому није било познато колико ће трајати одлагање. Како је у данима пред први лет процурела информација да су све карте за пут до Беча продате показало се да места није било за све који су пожелели да се бар провозају до главног града Аустрије. Међу шездесет шест путника нашли су се градоначелници и председници општина са подручја Рашког и околних округа са сарадницима, директори јавних предузећа један део најистакнутијих привредника са простора на којима се протежу. Није познато ко је правио распоред и да ли су сви купили карте, а више пута поновљена информација на програмима јавног сервиса да се ради о промотивном лету, а да ће их бити још, наводи на сумњу да су се изабрани провозали до Беча о трошку свих грађана Србије. Иако је по реду летења требало да крене пет минута пре осам сати авион се на писти београдског аеродрома „Никола Тесла“ појавио два и по сата касније. Додуше на радару сајта који прати кретање свих авиона у свету појавио се нешто раније, али је поремећај реда летења одлучујуће утицао да на извесно време нестане док писта

МАГАЗИН

22.12.2019.

Д

24


25


26

МАГАЗИН 22.12.2019.


27


22.12.2019.

МАГАЗИН

28

не буде слободна. Пажљивијем посматрачу ситуације на небу изад Србије није могло да промакне да су ову територију прелетали бројни ваздухоплови различите величине, на аеродром у Сурчину слетали из Абу Дабија, Љубљане и других места а полетали према Лондону и ко зна куда све. Сем путника чини се да су најнервознији били новинари и гледаоци емисија „Вести“ и „Јутарњи програм“ Радио Телевизије Србије којима је ускраћена прилика да у директном укључењу виде прво полетање цивилног авиона на редовној линији са краљевачког аеродрома. Онима који су пратили ситуацију на небу чудним се учинило што је АТР 72-500 на лету ЈУ2602 узлетео ка истоку а потом заокренуо према западу да би наставио према југозападу земље. Кад је на приближно половини пута направио оштар заокрет од деведесет степени било је јасно да лети према Краљеву, иако ће заувек остати тајна зашто је траса била готово двоструко дужа него да се кретао праволинијски. Време до доласка авиона званичници су искористили за давање изјава представницима бројних медија, а приближавање искоришћено за царинске формалности и строгу контролу путника који су пут Беча кренули без икаквог пртљага. И док се мушки део повлашћених на лету помало неугодно осећао при обавези да са панталона скине каишеве са металним шналама чини се да је женском много теже пало изување ципела. Није познато шта се дешавало током око сат и по лета до пет стотина седамдесет километара удаљене аустријске престонице, али се зна да је озбиљно кашњење при поласку, и обавеза да због утврђеног реда летења не закасне на повратак, одлучујуће утицало да путници на првом цивилном лету из Краљева од знаменитости главног града Аустрије разгледају само аеродром. У таквим околностима чини се да је изостало и најављено испијање кафе које су неки од путника најављиваликао разлогодласка у Беч. Можда ће се због тога на неком од наредних промотивних летова наћи и нека од


29


30

МАГАЗИН 22.12.2019.


31


МАГАЗИН

22.12.2019.

истих особа како би у паузи до повратка видели бар једну од знаменитости какве су дворци Шенбрун и Белведере, Пратер, Карлов тр, Рингштрасе или Хундервасерова кућа, можда поједу парче Сахер торте у истоименом хотелу или купе оригиналне Моцарт кугле. Први цивилни лет са Аеродрома „Морава“ повод је да градоначеник Краљева Предраг Терзић потврди да седаманести дан децембра ове године представља историјски за градове Краљево и Чачак, цео Рашки, Моравички и Златиборски округ. - Генерације Краљевчана сањале су овај дан, а данас коначно летимо из Краљева за Беч. До пре неколико година било нам је потребно више од три сата да од Краљева стигнемо до Београда, а данас за само сат и по времена

32

већ смо у Бечу. Уз почетак градње Моравског коридора, отварање „Леонија“ и „Тај групе“ Краљево ће коначно поново постати индустријски град који је добром инфраструктуром повезан са свим градовима у Србији, али и са иностранством. Очекујем да је ово почетак новог живота града на Ибру и да ћемо у годинама које следе говорити само о успесима и добрим резултатима. Линија за Беч је само прва која ће саобраћати са Аеродрома Морава, а у наредним годинама отвраћемо линије ка Турској, Немачкој и другим европским дестинацијама - нагласио је Терзић. Сличне ставове дели и начелник Рашког управног Небојша Симовић који акценат ставља на даљи развој аеродрома чему треба да допринесе велики карго центар и нова писта која

ће моћи да прими и највеће авионе. То се сматра значајним због извоза робе која се производи на простору три округа, али и шире, а карго центар се види и као значајан ресурс за интензивнији развој пољопривреде. - Не терба понављати шта то значи да Копаоник, Златибор, за наше бање и привреднике. Са нама су данас привредници оба округа, а како није било места за све надам да ћемо и њима омогућити да одлете у свет, обаве посао и врате се. Оно што је најважније, омогућићемо нашој деци да са аеродрома оду у свет, али са повратном картом, и да се врате јер ће наредних година овде бити дестинација за бољи живот и за квалитетан живот истако је Симовић и указао на обећање да у наредне две године буде изграђе-


ри. Сем што је аеродром оспособљен за цивилни саобраћај, а први лет протекао на најбољи могући начин, показало се да су сви радови и улагања на аеродрому потврдили његову оспособљеност и за коришћење у условима смањене видљивости. Најважнијим се оцењује податак да су, у складу са захтевом региона Западне Србије и Шумадије, обезбеђене линије у јавном интересу и закључен уговор са национални авио-превозником о субвенционисаном превозу. Само дан након првог лета са Аеродрома „Морава“ потврђена је информација да је Војнограђевинска установа Београд огласила набавку радова за пројектовање и изградњу друге писте у дужини од 2.265 метара. Почетку претходи израда техничке

документације пре чега треба очекивати извођење теренских, геодетских и пратећих радова ради издавања сертификата аеродрома. Рок за израду идејног пројекта је десет дана по потписивању уговора, за израду техничке документације и геодетска мерења последњи дан ове године а за израду идејног решења још месец дана. Услов за учешће на тендеру је да су понуђачи пре објављивања јавног позива на изградњи маневарских површина извршили радове у вредности већој од пола милиона динара. У више наврата пре тога истицано је да је Влада Србије донела решење о издвајању сто педесет пет милиона динара за изградњу нове писте која ће моћи да прими знатно веће и теже летелице. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

на нова писта дужине четири километра, а ширине шездесет метара. Иако ће до тада Аеродром „Морава“ бити место одакле ће према различитим дестинацијама полетати мањи авиони значајним је оцењен први корак направљен летом који означава почетак интензивнијег развоја ваздушне луке. Она ће према очекивањима локалних политичара, након што буде завршена нова писта, „постати један од најбољих међународних аеродрома у Србији“, пре свега за превоз робе што је сврстава у најперспективније у овом делу Балкана. Разлог за задовољствоима и помоћник министарке грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоран Илић који подсећа да је првим летом обележено неколико изузетно важних ства-

33


34

МАГАЗИН 22.12.2019.


35


У децембру погоршање квалитета ваздуха

МАГАЗИН

22.12.2019.

СИГНАЛ ЗА

36


А УЗБУНУ? - У периоду од првог до шеснаестог дана децембра прекорачена концентрација фракције ПМ10 суспендованих честица у ваздуху. - Алармантно делује податак да је од петнаестог децембра по индексу квалитета ваздух у граду Краљеву био сврстан у категорију - јако загађен. - Препорука грађанима да избегавају физичке активности у спољашњој средини, скрате боравак на отвореном и, док се не побољша квалитет ваздуха, преусмере обављања уобичајених активности у затворени простор. - Препоруке се односе на целокуну популацију а посебно осетљиве групе, старије особе, децу и особе са обољењима срца и плућа. - Нема података за период после 16. децембра

37


22.12.2019.

МАГАЗИН

38

ије тајна да квалитет ваздуха у граду варира у одређеним периодима године, а ни то да се посебно погоршава са почетком грејне сезоне и са појачаним одвијањем саобраћаја на местима где је отежано струјање. Зато ових дана не изненађује информација Одсека за заштиту животне средине и Инспекције за заштиту животе средине Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Краљева, која потврђује да је у периоду од првог до шеснаестог дана децембра прекорачена концентрација фракције ПМ10 суспендованих честица у ваздуху. Посебно алармантно делује податак да је од петнаестог децембра по индексу квалитета ваздух у граду Краљеву био сврстан у категорију - јако загађен. То је повод за препоруку грађанима да избегавају физичке активности у спољашњој

Н

средини, скрате боравак на отвореном и, док се не побољша квалитет ваздуха, преусмере обављања уобичајених

активности у затворени простор. Препоруке се односе на целокупну популацију а посебно осетљиве групе, старије


особе, децу и особе са обољењима срца и плућа. Упућено је и подсећање да мерење квалитета ваздуха врши Завод за јавно здравље Краљево, као акредитована организација за ове послове, а да се резултати мерења објављују свакодневно на веб сајту града Краљева и Завода за јавно здравље. Онај ко је одлучио да на овај начин упозорава грађане заборавио је да каже да се резултати мерења односе само на једну локацију у граду, на мерном месту Полицијска управа, где је током првих шеснаест дана квалитет ваздуха варирао од загађеног, преко прихватљивог, до јако загађеног. Категоризација квалитета одређује се на основу податка да се прихватљивом сматра количина суспендованих лестица ПМ10 између тридесет пет и педесет микрограма по кубном метру, да је загађен ваздух ако је количина између

педесет и сто а јако загађен преко тог износа. Иако је први дан у месецу са педесет микрограма ПМ10 честица по кубном метру на овом мерном месту био на граници између прихватљивог и загађеног сврстан је у категорију ниже следећа два су наговестила побошање о коме сведочи да је концентрација пала испод четрдесет пет микрограма. Да квалитет ваздуха може да се промени у кратком периоду сведоче четврти и пети дан у месецу кад је концентрација готово удвостручена, да би у петак 6. децембра достигла готово четири пута виши ниво и премашила границу подношљивости. Иако је следећа два дана било приметно благо побољшање квалитет ваздуха није изашао из зоне јако загађеног све до понедељка кад је концентрација штетних материја пала испод сто микрограма по кубном

метру. Они који су се налазили у близини мерног места Полицијска управа могли су, ако су уопште ишта знали о овоме, да одахну између десетог и тринаестог дана децембра јер је ваздух поново добио карактеристике подношљивог да би скок преко седамдесет микрограма у суботу четрнаестог децембра наговестио додатно погоршање и повећање са 115,4 на 260,3 микрограма по кубном метру у понедељак шеснаестог. Није познато на основу чега је у Одсеку за заштиту животне средине дат знак за узбуну на целој територији града кад на сајту Завода за јавно здравље нема података о квалитету ваздуха ни на најкритичнијем месту за период после 16. децембра, или можда знају податке које нису смели да предоче јавности. Т. Радовановић

39


22.12.2019.

МАГАЗИН

40

Радослав Веснић млађи


УМЕТНИК И РАТНИК

Веснићи, траг у српској историји и култури

- Због љубави према позоришту у затвору са убицама. - Као артиљеријски потпоручник Радослав Веснић је запамћен по учешћу у формирању прве српске добровољачке дивизије. - Преко Албаније са песмама Милутина Бојића. - У Художественом студију Константина Станиславског. - Приликом ослобађања Краљева у Првом светском рату на коњу до централног градског трга. - Командант места у Кикинди. - У Хрватском народном казалишту Ромео, а Бошко Југовић у представи „Смрт мајке Југовића“. - Родоначелник оперете у Србији и аташе за културу при амбасади у Софији. - Од Милоша Обилића до покислог петла. - Због одбијања сарадње са Немцима до озлоглашене Главњаче и логора у Јајинцима. - Позориште и у логору. - Међу ђацима Радослава Веснића Мира Бањац и Борис Дворник

41


едовнији посетиоци Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву сећају се да је она у периоду од 1990. до 2001. године носила име Радослава Веснића. Иако се његово име чешће помињало у Краљевачком позоришту мало је Краљевчана који су знали ко је био Радослав Веснић, а прилика да се сазна нешто више о њему био је програм назван „Веснићи, траг у српској историји и култури“, посвећен чувеној краљевачкој породици чији су чланови били политичари, дипломате, учесници важних историјских догађаја, виђени писци и глумци. Први међу њима је био др Миленко Веснић, српски дипломата, министар правде и спољних послова и председник Владе Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, потом његов брат Милутин који се сматра заслужним што је Матарушка Бања добила статус лечилишта. Било је то далеке 1898. године кад му је, након изливања Ибра, један од сељака дојавио како се у Матаругама осећа јак мирис који је указивао на присуство сумпора. Као школован човек, и начелник пореске службе, Милутин је схватио о чему се ради што је било довољно да са свештеником Саватијем Божићем и неколицином угледних људи пошаље узорак воде на анализу и добије потврду да је лековита. Било је то време када је, оснивањем фундаторског друштва, озваничено постојање бањског лечилишта на овим просторима. Тих година је Радослав пошао у школу, а податак да му је мајка била учитељица довољан повод да, пре него настави школовање у чачанској гимназији, учествује у бројним школским приредбама. Први сусрет са позориштем везује се баш за ово место где је путујућа трупа „Синђелић“ извела представу „Бој на Косову“ у којој се већ сутрадан појавио као статиста. Опседнутост позориштем утицала је на одлуку да напусти гимназију, како би постао путујући глумац, а бекство у Шабац повод да шокирани родитељи организују потеру у намери да га врате кући. Његов унук Радослав Веснић млађи подсећа да су га жандарми про-

МАГАЗИН

22.12.2019.

Р

42

нашли на проби представе, а како није хтео да се врати кући у затвору је доспео у друштво убице окованог у букагије. Очево инсистирање на завршетку школе није имало много ефекта пре него што је неопходност у писму објаснио знатно познатији стриц Миленко, након чега се Радослав уписао на Филозофски факултет. Пресељење за Београд било је прилика за присуство представама у Народном позоришту, у почетку са мајком а потом двојицом другова међу којима је каснији кум Милутин Бојић, аутор „Плаве гробнице“ и других песама које је током повлачења преко Албаније чувао баш Радослав. Балкански рат је повод да Радослав у Крагујевцу заврши артиљеријску школу, стекне чин потпоручника и учествује у свим ратовима до ослобођења Србије од аустроугарске окупације у јесен 1918. године. О страдњу српске војске већ на почетку рата 1914. године сведочи писмо упућено стрицу у Париз у коме, после Колубарске битке, потврђује да је у редовима српске војске остала само омладина. Радослав Веснић је остао запамћен по учешћу у формирању прве српске добровољачке дивизије од најелитнијих младих српских официра, Срба из Војводине и Лике, али и других крајева Аустроугарске. Са Солунског фронта је лађом допутовао до Француске па Северним леденим океаном до Мурманска да би возом стигао до Добруџе између Бугарске и Румуније где је формирана дивизија која ће касније учествовати у борбама за ослобођење Србије. Након рањавања у борби против Бугара Веснић је преко Одесе стигао у Москву где је искористио прилику да, током опоравка, буде укључен у Художествени студио Константина Станиславског. Пред почетак једне од представа у Бољшој театру обраћање младог српског официра присутнима, на наговор Станиславског, било је прилика да неколико речи о борби српског народа изазову ретко виђене овације. Приликом ослобађања Краљева у Првом светском рату Радослав Веснић је на коњу дојахао до централног град-

ског трга где га је дочекала четворогодишња кћи коју никад раније није видео. - Нема задржавања, па полази у Нови Сад где маса народа раздрагано дочекује српску војску. Касније је познати глумац Станоје Душановић причао како је угледао високог, стаситог, плавог војника који му је запао за око, а сутрадан се појавио у Српском народном позоришту. Волео је позориште и сарађивао са њима, али га шаљу у Кикинду где постаје командант места, а 1919. одлази на аудицију у Хрватско народно казалиште. Ту игра Ромеа и Бошка Југовића у представи „Смрт мајке Југовића“ коју је написао аутор „Дубровачке трагедије“ Иво Војновић, пријатељ и Миленка и Милутина Веснића. Кад је Бранислав Нушић 1937. године написао „Покојника“ пожелео је да прдставу режира Веснић. У то време је већ био тешко болестан па Веснић долази у његову кућу и обавештава га како напредују пробе - прича Радослав. На инсистирање ресорног министарства враћен је у београдско Народно позориште одакле се, незадовољан статусом, вратио у Краљево а како није положио професорски испит радио као суплент. Радослав Веснић је родоначелник оперете у Србији са, глумцима расформираног Осјечког позоришта, али и аташе за културу при амбасади у Софији. Пред Други светски рат Веснић је у Краљеву у родитељској кући у Улици војводе Степе, а првих дана рата у одбрани Београда где је био сведок издаје у редовима југословенске војске. Првих десетак дана априлског рата 1941. обележило је расуло у редовима војске и повлачење јединица према различитим локацијама. Радослав стиже до Плава али се враћа према Пријепољу где је неколико немачких војника блокирало даље напредовање. О коликом се расулу радило најбоље сведочи податак да су се и једном немачком војнику предавале читаве чете. Одлучан у намери да не пристане ни на какву предају Веснић се упутио према Краљеву, а


43


22.12.2019.

МАГАЗИН

44

Радослав Веснић и глумци Академског позоришта


45


22.12.2019.

МАГАЗИН

46

касније сведочење Раке Драинца о сусрету на железничкој станици у Прибоју потврђује да га никада није видео толико разочараног. Списи који су остали иза великог оптимисте сведоче да, иако никада о томе није желео да прича, овај период сматра знатно тежим него повлачење преко Албаније. Потврда таквог стања огледа се и у успоменама чувеног југословенског карикатуристе Пјера Крижанића који је Веснића у Загребу 1919. доживљавао као Милоша Обилића, а почетком рата 1941. као покислог петла. - Успео је да дође у Краљево ноћним возом из Ужица, а због Немаца на станици искочи на другу страну и преко гробља дође до куће. Бака ми је причала да га, је у време блокаде Краљева, командант места Мицкијевич послао код устаника са захтевом да прекину блокаду како би одустали од стрељања ухапшених. Он долази прво у Мрсаћ где среће Ратка Митровића и објашњава шта траже Немци, а овај

мора да консултује врховну команду. Пролази дан а нико не регује па, у пратњи два партизана, одлази на Равну гору код Драже Михаиловића. Присуство двојице партизана пред четницима запретило је брзом ликвидацијом чему се жестоко успротивио потпуковник југословенске војске Радослав Веснић - прича његов унук. У време кад је углед у народу био довољан да га Немци поставе за управника Народног позоришта, потом председника краљевачке општине, Веснић није био спреман да прихвати ни једну од обавеза, а одбијање сарадње са Немцима било је довољно да заврши у озлоглашеној Главњачи одакле је пут водио према логору у Јајинцима где је затекао велики број Краљевчана. Били су то сељаци затворени само зато што је неко показао прстом да сарађују са овим или оним. Имао је срећу да су га пребили а лекар у логору, рођени брат Моше Пијаде, одведе у амбуланту да му вида ране. Те ноћи су стрељани сви из собе, а

лекар је знао да не може да га спасе, посебно што је био Јеврејин. Јунак одбране Београда Ђорђе Рош и његов брат Душан, који су се борили у рову са војводом Вуком, спасавају мога деду јер су дали немачком официру неке дукате и подмитили га - сведочи Веснић. У новој униформи коју му је супруга донела из Краљева интерниран је у логор Офлак где је основао позориште у коме су спремане представе до капитулације Немачке и повратка кући. Недовољно опорављен Веснић није био спреман да прихвати дужност директора краљевачке гимназије, али је попустио на наговор заљубљеника у позориште Драгана Недељковића, касније академика и члана најзначајнијих француских институција, који је као гимназијалац са партизанима дошао у Краљево. Као директор гимназије Радослав Веснић активно учествује у раду Културно-уметничког друштва „Абрашевић“, све до поновног одласка у Нови


Сад где ће у Српском народном позоришту основати глумачку школу кроз коју су прошла касније значајна глумачка имена, међу њима и Мира Бањац, а Радослав Веснић млађи подсећа да је ђак његовог деде био Борис Дворник. Увек активни Радослав Веснић наставља да ради и након одласка у пензију овог пута као новинар који пише за Радио Београд, углавном о позоришту и савременим тенденцијама у овој области, подједнако о кинеском позоришту и дешавањима у Паризу. Давнашња жеља да се врати у Шумадију испуњена му је кад је продао кућу у Новом Саду и купио другу у Железнику која је још једном постала састајалиште многих значајних људи тога доба. Значајним за овај период сматра се формирање удружења ратника ослободилачких ратова Србије вођених од балканских закључно са ослобођењем у Првом светском рату. Радослав Веснић млађи подсећа да ће следеће године, четири деценије

након смрти његовог деде, на кући у Железнику бити постављена плоча са информацијом да је ту живела једна од најзначајнијих особа ослободилачких ратова Србије и српског театра. Радослав Веснић је за време окупације био професор у школи где и његова рођака Даница Кока Јаснић која је предавала француски језик. Кад је у време полагања матуре дошао агент у цивилу са намером да је ухапси Веснић је замолио да сачека док се не заврши испит, а затим јој помогао да кроз прозор са друге стране побегне на улицу. Није дуго била на слободи, јер је ухапшена на улици и са другарицама затворена у баракама на обали Ибра, али је успела да побегне и придружи се партизанима на Гочу. У кућу Веснића долазили су многи ђаци, међу њима као дете касније познати глумац Миодраг Радовановић Мргуд, председник Српског лекарског друштва Миладин Дукић из Дракчића, академици и друге значајне особе. Сви су изузетно ценили Радослава

Веснића иако тада још нису имали довољно информација о свему што је учинио у животу. Многи од њих су то касније потврдили у својим записима који сведоче о изузетном поштовању које су исказивали Веснићу. У време кад је Радослав Веснић био директор краљевачке гимназије ученик ове школе био је каснији хроничар значајних дешавања у овом крају др Милан Матијевић. Његово истраживање историје Краљева између два светска рата сведочи о настојањима мештана да подигну споменик борцима страдалим у борбама за ослобођење земље у периоду од 1912. до 1918. године, али и проблемима у одређивању погодне локације за то. Након што су у Београду пронашли Радослава Веснића није прошло много времена пре него што је, на његову иницијативу, Државни савет донео одлуку да споменик буде подигнут у центру града где се налази данас. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

47


48

МАГАЗИН 22.12.2019.


49


Трибина Удружења новинара Србије

МАГАЗИН

22.12.2019.

НОВИНАРИ ИЛИ ПОЛИ

50


ИТИЧКИ ПРОТИВНИЦИ

Фото: М. Радовановић

- Новинарски кодекс не ужива превелики углед међу онима којима је намењен. - Онима који се придржавају новинарске етике не значи ништа посебно, још мање новинарима који се не подржавају. - Новинари су најмање криви за то што је новинарство, у трци за сензацијама у које су се упутили готово сви медији, изгубило битку са етиком. - Бомбастични наслови на насловним странама таблоида црну хронику чине још црњом. - Таблоиди у просеку сваког другог или трећег дана упозоравали јавност на почетак глобалног рата или рата Србије са суседним земљама, рата којим опозиција жели да изазове хаос у Србији и сруши власт. - Рат најјефтинија реч српских таблоида.

51


дружење новинара Србије организује серију трибина о медијској етици са циљем да са колегама и грађанима дискутује о бројним медијским контроверзама које прате медијски и јавни живот у Србији, али и да укаже на урушавање етике у медијима и све чешће игнорисање Кодекса новинара Србије. Иако је позив за учешће на трећој по реду у библиотеци „Стефан Првовенчани“, под називом „Новинари или политички противници“, упућен уредницима, новинарима и заинтересованој јавности потврдило се како ова тема није наишла на плодно тле у локалној средини. Жеља организатора била је да дође до одговора да ли се у поларизованом друштву као што је српско медији смеју оптуживати за стварање атмосфере насиља и мржње, да ли им се може ускратити право и обавеза да критикују власт и да ли је новинарство професија која штити јавни интерес или интерес политичара? Прилика да проговоре на тему да ли у Србији постоји простор за дијалог или је јаз између опозиционих и владиних

МАГАЗИН

22.12.2019.

У

52

медија превелики, и да ли су и једни и други спремни да објаве аргументоване ставове друге стране, пружена је многима а искористили су је председница Суда части Удружења новинара Србије и колумнисткиња „Недељника“ Љиљана Смајловић, књижевник, новинар и члан Суда части Мухарем Баздуљ, директор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ мр Миша Милосављевић, главни и одговорни уредник РТВ КИМ и члан Суда части Горан Аврамовић и бивши уредник краљевачког Дописништва Радиотелевизије Србије и Суда части Коста Гарић. Удружење новинара Србије је почетком јесени кренуло са пројектом који се огледа одласком у унутрашњост земље са циљем да људи из Београда и локала, новинари интелектуалци, расправљају на тему која се тиче широке палете момената који карактеришу животе грађана, а укључују питање слободе медија, пристрасности и свега што је свакодневно у центру пажње јавности. Након Ваљева и Суботице учесници трибине су стигли

у Краљево где је интерес за значајну тему показало свега девет суграђана. Први наговештаји указују да новинарски кодекс не ужива превелики углед међу онима којима је намењен, јер онима који се придржавају новинарске етике не значи ништа посебно. Још мање значи новинарима који се не подржавају, који су политички острашћени јер их, чак и у случајевима да им Суд части изрекне укор или искључење из удружења, неће спречити да раде као и пре тога. Из угла локалних новинара медијска слика се у различитим деловима земље не разликује превише што потврђује податак о постојању једних који су наклоњени властима и других којима су ближи опозициони ставови. Провејава уверење да ће бити сукобљени све док се не оствари дијалог и проближавања две супростављене опције. У таквим околностима, и условима кад оснивач диктира услове понашања и уређивачку политику, новинари су најмање криви за то што је новинарство, у трци за сензацијама у које су се упутили готово сви медији,


изгубило битку са етиком. Уверење да је етика потиснута у страну пред захтевом новинарима да ураде оно што се од њих тражи најбоље се огледа у насловним страницама таблоида, а нису имуни ни електронски медији, где преовладавају бомбастични наслови који црну хронику чине још црњом, јер се много пута потврдило да баш то утиче на повећање продаје или гледаности. Горан Аврамовић подсећа на истраживање најава рата на насловним странама српских таблоида у периоду од 1. априла 2016. до 31. марта 2017. које потврђује сто педесет пет у Српском телеграфу а сто десет у Информеру 110. - То значи да су у просеку сваког другог или трећег дана упозоравали јавност на почетак глобалног рата или рата Србије са суседним земљама, а на послетку и грађанаског рата којим опозиција, потпомогнута страним фондацијама, жели да изазове хаос у Србији и да сруши власт. Поред тога током октобра и новембра 2018. је спроведе-

но још једно истраживање најава рата са фокусом на најаве косовских сукоба, а уз Информер и Српски телеграф посматран је Ало. Резултати тог мониторинга се не разликују много од претходних јер је реч рат, као најјефтинија реч српских таблоида, била доминантна у тридесет четири одсто наслова каже Аврамовић. Поштовање новинарског кодекса предмет је интересовања Савета за штампу који је у периоду од авуста до децембра прошле године идентификовао чак 3.615 прекршаја. У септембру 2015. регистрован је триста осамдесет један прекршај а у истом месецу три године касније чак седамсто седамдесет два, што је скоро два пута више. Истраживање показује да се најчешћи прекршаји, представљање коментара као чињенице, односе на непоштовање претпоставке невиности у чему предњаче Ало, Српски телеграф, Курир и Информер. Податак да њихов рад има додатну специфичну тежину огледа се у податку о великом тиражу, а најбоља потврда је Курир из кога сти-

же потврда о сто десет хиљада продатих примерака утврђена у априлу ове године. Томе треба додати и податак да је Куриров сајт други најчитанији медијски портал у Србији. - Ово што се дешава са медијима логична је последица интепретације догађаја у свету у коме је Оксфордски речник за реч године у 2016. прогласио термин постистина, за који наводи да се односи, или означава, околности у којима објективне чињенице мање утичу на обликовање јавног мњења од апела на емоције и личних уверења. Сходно томе није никакво изненађење што су друштвене мреже преузеле на себе плашт медија иако су, мање или веће, виртуелне кафане у којима свако може да каже шта мисли ако има припадајући налог или профил. Не тако ретко ти непроверени, и врло често анонимни, ставови пласирани са лажних профила узрокују национализам, страх и панику. Тако друштвене мреже утичу на целокупни живот јер публика, замислите, нема поверења у традиционалне медије - каже Аврамо-

53


54

МАГАЗИН 22.12.2019.


55


56

Горан Аврамовић

МАГАЗИН 22.12.2019.


вић уз подсећање да је недавно објављено истраживање и анализа трендова ставова српске заједнице на простору Косова и Метохије чији резултати показују да се чак три четвртине испитаника не осећа слободним да искаже политичко мишљење, а изнад осамдесет посто не верује ниједном политичару. Истраживање потврђује да су, на скали од један до пет, тројку као највећу оцену добили медији из Београда са националном фреквенцијом, а близу половине испитаника је тврдило да политичке ставове самостално формира ослањајући се на информације из медија. Из локалне средине стиже упозорење о потпуној разједињености у друштву што се на најбољи начин огледа у медијима због чега се страхује да не треба очекивати побољшање све док се не постигне било каква врста договора између власти и опозиције. У таквим околностима није необично уверење о изостанку независних медија ма колико неки уз њих додавали ову одредницу. Учесници трибине се слажу у оцени да власник медија и уредници креирају уређивачку политику коју новинари реализују, што потврђује да нема компромиса па прво страда истина. Ако се као неспорна чињеница прихвати настојање медија да подилазе очекивањима оних који плаћају одређену врсту услуге онда није реално очекивање просечног конзумента да има квалитетан програм. Смајловић подсећа да се на српској медијској сцени тачно зна који таблоид ради за кога, где може да се прода информација и пласира лако против неког политичког противника. У таквим околностима осећа се посебна врста сладострашћа, не само у таблоидима него и у озбиљним медијима, јер се увек игра на емоције, па најважнијом ствари у новинарству оцењује члан 10 Европске конвенције о људским правима

који сведочи о праву на слободно изражавање које је признато свима. - То је питање политичке слободе и људских права и, по тој конвенцији, право на слободно изражавањене припада само професионалним новинарима, не само онима који имју факултетску диплому. У Европи нема лиценци за новинаре јер се сматра да право слободног изражавања, и заштита људи који желе да користе право на слободно изражавање, не може да се ограничава. Не може новинарско удружење да одлучује ко може да буде новинар, сем да га осуђује на Суду части. Ови људи чије извештавање нас згражава нису чланови удружења, и не пада им на памет да буду у организацијама тог типа, а многи чланови Комисије за жалбе Савета за штампу буду жртве напада у медијим и друштвеним мрежама. Да бисте имали моћ морате да се служите њом и да се тако понашате. Јавни интерес на који се позивамо нико не штити, он нема политичку партију која га штити и не исплати се пристати уз неку страну. Нама више читаоци не верују јер сматрају да смо пристрасни, али само оној другој страни. Дошли смо у ситуацију да вас људи мрзе ако мисле да ви не мрзите довољно оне које они мрзе. Не да се не поставља питање да сте непристрасни, него се тражи од вас да мрзите оне које ми мрзимо, и ако их не мрзите ви сте већ сумњиви. Нико до нас није непристрасан, али постоји нешто што је професија, па има начина да представиш и ставове друге стране и да буду заступљени најбољи аргументи друге стране. У нашој професији се може трудити да дате шансу свима и то има смисла каже она. Неспорно је да медији утичу на формирање ставова јавности, неки мање а неки више, због чега све што се пласира има посебну тежину. Не треба занемарити ни чињеницу да се и преко друштвених мрежа пласирају различите информације,

често непроверене или намерно искривљене, што пред новинаре доноси нову дилему, да ли су креатори јавног мњења и да ли има праве разлике између њих и конзумената. У овом тренутку нико није спреман да прогнозира како ће изгледати будућност медија, да ли ће коначно бити сломљена љуска и потврђено да се иза контекста друштвених мрежа крију медији или неко други. Став се заснива на податку да у Србији друштвене мреже користи више од половине становништва што отвара широк простор за пласирање и конзумирање информација различите садржине. Од појаве интернета много пута се потврдило да овај начин пласирања информација олакшава проток лажних вести, па није далеко од истине уверење да лаж и интернет често представљају добитну комбинацију. Поразно делује податак да је за пласирање лажне информације довољна само лоша намера, због чега се битним сматра инсистирање на медијској писмености публике и едукацији деце да, кад дођу у озбиљне године, буду у стању да разликују сензацију од вести, шта је примарна друштвена мрежа и лажни профил од онога што је заиста вест. Одговор на замерку локалним медијима како нису спремни да испрате све догађаје, поготово оне који се дешавају у поподневним сатима, огледа се у уверењу да зараде које остварују нису довољне ни за преживљавање па то време користе како би надоместили оно што им недостаје. Једно је сигурно, трибина ове врсте, ма колико да је организована са најбољом намером, тешко да ће у Краљеву произвести очекиване резултате јер се од девет присутних не може очекивати ни да запамте све о чему је било речи, још мање да у својим медијима утичу на промене. Т. Радовановић

57


58

МАГАЗИН 22.12.2019.


59


Завршна конференција пројекта „Gender Lab –Моћ промене“

МАГАЗИН

22.12.2019.

МОЋ ПРОМЕНЕ

60


Фото: М. Радовановић

- Родна дискриминација и мушко насиље над женама морају бити схваћени као опасне појаве, а пошто проблеми потичу из угњетавачких родних идеја и пракси и представа о породици, није их могуће решити само путем нових закона па је неопходно радити и на промени друштвених и културних норми. - Смањење штетних родних стереотипа и заустављање дискриминације и насиља према женама и девојкама. - Осим информативног дела и размене мишљења, конференција „Моћ промене Смањење штетних родних стереотипа и заустављање дискриминације и насиља према женама и девојкама“ проширена програмом који укључује неформално дружење, повезивање и изградњу међусобног поверења учесница

61


22.12.2019.

МАГАЗИН

62

акон о државној управи свако разликовање, неједнако поступање у односу на лица или њихове групе, као и чланове њихових породица или њима блиска лица, засновано на полу односно роду, у политичком, образовном, економском, социјалном, културном, спортском и другим сферама друштвеног живота препознаје као родно засновану дискриминацију. Таквом се сматра и неповољније поступање према другом лицу или групи, искључиво или углавном зато што су тражили, покренули или намеравали да покрену поступак за заштиту од родне дискриминације, понудили или намеравали да понуде доказе о њој, дали исказ пред надлежним органом и телом о случају ове врсте дискриминације, упозорили јавност на такве случајева или пружили другу врсту подршке у покренутом поступку за заштиту од ове врсте деви-

З

јантног понашања. Родном дискриминацијом сматра се и узнемиравање, сексуално узнемиравање и уцењивање, родно засновано насиље и насиље према женама, неједнако поступање на основу трудноће, породиљског одсуства, одсуства ради неге детета, одсуства ради посебне неге детета, као и подстицање другог лица на дискриминацију. На озбиљност теме требало је да укаже конференција названа „Моћ промене - Смањење штетних родних стереотипа и заустављање дискриминације и насиља према женама и девојкама“, коју је Удружење Феномена организовало у сарадњи са канцеларијом Уједињених нација за родну равноправност. Конференција је део пројекта у коме су учествовали медији из Србије, велики број школа са више од хиљаду и осам стотина ђака, колико је прошло програм

Жива библиотека, као и седамдесет пет девојака које су завршиле курс самопоштовања и самоодбране и организовале Инстаграм кампању. На конференцији је представљено најновије истраживање Организације за европску безбедности и сарадњу о безбедности жена у Србији, а посебна пажња посвећена је излагању чланица ГРЕВИО комитета Савета Европе за праћење спровођења Истанбулске конвенције. У Удружењу Феномена подсећају да родна дискриминација и мушко насиље над женама морају бити схваћени као опасне појаве, а пошто проблеми потичу из угњетавачких родних идеја и пракси, и представа о породици, није их могуће решити само путем нових закона па је неопходно радити и на промени друштвених и културних норми. Зато су тема посебног интересовања током ове


године биле промене стереотипних ставова и смањење толеранције на родно засновано насиље која постоји у широј јавности у Србији. Најбољим начином за то оцењено је неколико иновативних начина за кампању усмерену на смањење дискриминације и насиља над женама, а пројекат су активним учешћем подржале различите групе људи ван Удружења, као савезници у напорима за боље друштво. У првом делу пројекта учествовали су новинари националних, регионалних и локалних медија са циљем повећања стандарда медијског извештавања о насиљу над женама, а у другом женска и омладинска удружења на повећању самопоштовања код девојака, препознавању насилних образаца понашања и на спречавању уласка у насилне везе. У завршном делу кампање „Живе књиге“ су разговарале са око две хиљаде младих широм земље и,

делећи личне приче о дискриминацији и насиљу које су доживеле, помогле младима у рушењу стереотипа и предрасуда. Информативни део конференције је прилика за осврт на постигнуте резултате пројекта, а посебно значајним оцењено покретање разговора о неопходности и начинима даљег заједничког рада на укидању стереотипа и сузбијању насиља над женама и девојкама. Кључним питањима оцењени су могући начини за делотворно смањење родних стереотипа, активности које је потребно спровести до укидања родне дискриминације и заустављања мушко насиље над женама и девојкама, а да се дође до адекватног одговора покушале су да помогну Биљана Бранковић, др Марија Бабовић и Ана Манојловић. Пројекат „Gender Lab –Моћ промене“ потврђује да су претпоставке за уна-

пређење законског оквира, паралелно са усвајањем међународних конвенција у области сузбијања дискриминације и насиља над женама, резултат феминистичких напора и борби, а да сва будућа настојања морају бити учињена у складу са домаћим и међународним законским оквирима. И поред тога отвореним се сматрају питања колико је важан друштвени контекст у коме се спроводе закони, колико су закони напредни и може ли се очекивати адекватна примена норми које потичу из феминистичких парадигми у друштву сталних политичких, економских и културних успона и падова. Осим информативног дела и размене мишљења, скуп је проширен програмом који укључује неформално дружење, повезивање и изградњу међусобног поверења учесница. Т. Радовановић

63


Награђени најуспешнији аутори ликовних радова

МАГАЗИН

22.12.2019.

МОЈА ЕВРОПСК

64

- Најбољим на конкурсу Делегације Европске уније оцењен рад ученице чачанске Техничке школе Мине Лазовић, док су друго и треће пласиране ученице Техничке школе „Никола Тесла“ из Сурдулице Емилија Цветковић и Елена Зајмовић из нововарошке Средње школе. - Поред прва три награђена рада на страницама календара Делегације Европске уније за предстојећу годину налазе се и радови Дуње Тимотијевић из Краљева. - Од двеста шездесет школа колико је обавештено сто педесет три рада стигло из педесет три школе са простора тридесет две јединице локалне самоуправе


КА ЗАЈЕДНИЦА

65


вропска унија је десету годину заредом расписала ликовни конкурс за ученике средњих школа, ове на тему „Моја европска заједница“, са циљем да подстакне младе да боље сагледају локалне заједнице у којима живе и увиде проблеме са којима се суочавају њихови суграђани и суграђанке из осетљивих група. Овогодишња тема је пред средњошколце ставила задатак да у својим заједницама препознају групе становништва које су на неки начин занемарене или искључене из друштвених токова, односно којима је потребна помоћ, да предложе и креативно прикажу идеје како би могло да им се помогне и тако допринесу да буду равноправни чланови друштва. Конкурс је трајао од 15. октобра до 15. новембра, а од двеста шездесет

МАГАЗИН

22.12.2019.

Е

66

школа колико је обавештено сто педесет три рада стигло је из педесет три школе са простора тридесет две јединице локалне самоуправе. Стручни жири није имао ни мало лак задатак да издвоји дванаест најбољих који ће се наћи на календару Европске уније за 2020. годину. Најбољим је оцењен рад ученице чачанске Техничке школе Мине Лазовић, којој је припао лап топ рачунар, док су као друго и треће пласирани таблете добили ученице Техничке школе „Никола Тесла“ из Сурдулице Емилија Цветковић и Елена Зајмовић из нововарошке Средње школе. Листу осам учесника конкурса којима су припали вредни мобилни телефони предводи ученица краљевачке Гимназије Мина Тимотијевић. Таблетима су награђени професори троје првопласираних учесника кон-

курса, Катарина Недимовић Затежић, Ивана Величковић и Марија Станковић, а посебну награду, компјутер са пројектором, заслужила је Средња школа из Лапова која је проглашена за најбољу на основу ангажовања и преданости приликом припрема школског такмичења и радова. Поред прва три награђена рада на страницама календара Делегације Европске уније за предстојећу годину налазе се и радови Дуње Тимотијевић из Краљева, Магдалене Гарић из Лапова, Данице Кузмановић из Шапца, Ање Аврамовић и Боркице Војинов из Ниша, Катарине Величков из Владичиног Хана, Николете Војиновић из Чачка, Јоване Јанковић из Великог Градишта и Марије Станковић из Прокупља. Шеф Делегације Европске уније


њено младима, Оливера Костић дан доделе награда победницима ликовног конкурса сматра најлепшим у години јер се проводи са младима, али и због потврде да се обележава десет година сарадње са Делегацијом Европске уније и Министарством за европске интеграције на развојним програмима кроз које је, уз подршку Европске уније вредну преко шездесет милиона евра, спроведено преко девет стотина успешних пројеката. Шеф Делегације Европске уније је обишао је Стартап центар Научно технолошког парка Чачак који, у партнерству са Факултетом техничких наука у овом граду, спроводи пројекат који ће помоћи малим и средњим предузећима из Моравичког, Рашког и Златиборског округа да започну процес дигитализације и повећају ефикасност

и конкурентност, потом и предузеће Плазматех које је добило бесповратна средства Европске уније за набавку нове опреме како би унапредило производњу. Активности ЕУ ПРО програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у деведесет девет јединица локалне самоуправе у Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије, а активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге. Т. Радовановић

Фото: ЕУ ПРО

Сем Фабрици је, уручујући у Чачку награде победницима ликовног конкурса чији се радови налазе на страницама календара Делегације Европске уније за 2020. годину #ЕУзаТЕБЕ, подсетио је да Европска унија већ десет година подржава ликовна такмичења за средњошколце у југоисточној и југозападној Србији, а дванаест најбољих радова заслужује да се нађе на страницама календара. - Прича коју сам испричала кроз свој рад није само моја, већ свакога од нас, прича која нас подсећа да свет морамо посматрати широм отворених очију, прихватити различитости и помагати чак када се то од нас не тражи, рекла је победница такмичења Мина Лазовић. Менаџерка програма ЕУ ПРО, који је спровео ликовно такмичење наме-

67


68


69


Лакше до одлуке о избору факултета

МАГАЗИН

22.12.2019.

ПЕТИ ФЕСТИ И

70

- Пети по реду Фестивал науке нова прилика за упознавање са предностима уписа на неке од факултета. – Разговор матураната са студентима, асистентима и истраживачима прилика да се из прве руке добију информације које могу бити одлучујуће у избору будућег занимања. - Поред старих знанаца Краљевчана, Природно-математичког факултета из Крагујевца, Агрономског факултета у Чачку и краљевачког Факултета за машинство и грађевинарство прилика да представе повољности које пружају студентима пружена је Шумарском факултету из Београда, Факултету медицинских наука из Крагујевца, Факултету техничких наука из Чачка и Факултету за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање


ИВАЛ НАУКЕ

71


22.12.2019.

МАГАЗИН

72

иљ бројних фестивала науке који се одржавају различитим поводима је да афирмишу познате и промовише неафирмисане научнике са домаћих и страних простора, али и да подстичу интересовање за науку врло једноставном демонстрацијом чињенице колико је она сама по себи интересантна, инспиративна и забавна. Домаћин једног таквог ове године је пети пут, у сарадњи са Школском управом Краљево, била Медицинска школа која је представницима бројних факултета пружила прилику да будућим студентима представе своје студијске програме. Иако је првенствено намењен ученицима завршних разреда основних и средњих школа фестивал је још једном привукао велику пажњу многобројних посетилаца који су током четири сата, с намером или случајно, свратили до фискултурне сале Медицинске школе. Поред великог броја занимљивих огледа, експеримената, мозгалица и другог краљевачким матурантима је пружена прилика да разго-

Ц

варају са студентима, асистентима и истраживачима и из прве руке добију информације које могу бити одлучујуће у избору будућег занимања. Неспорна је чињеница да природне науке немају адекватан третман у средњим школама, јер су због лоше материјалне ситуације различити кабинети прилично осиромашени или потпуно затворени, па су манифестације сличне овој посебна прилика да се ученицима кроз интересантне експерименте прикаже само део онога што пружају. Циљ да се презентацијом програма факултета допринесе промоцији науке и експеримената повод је да позив за присуство буде упућен ученицима свих средњих школа из Краљева, али се потврдило да је оваква манифестација довољно атрактивна и за велики број млађих. Претходних година потврдило се да су презентације студијских програма факултета значајна ученицима који завршавају средњу школу, јер пружају прилику да се детаљно упознају са свим што је потребно за доношење

коначне одлуке. Овогодишњи Фестивал науке посвећен је ученицима четвртих разреда средњих школа Краљева, Рашке и Врњачке Бање и ученицима осмог разреда основних школа из Краљева. Поред старих знанаца Краљевчана, Природно-математичког факултета из Крагујевца, Агрономскомг факултета у Чачку и краљевачког Факултета за машинство и грађевинарство, прилика да представе повољности које пружају студентима пружена је Шумарском факултету из Београда, Факултету медицинских наука из Крагујевца, Факултету техничких наука из Чачка и Факултету за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање. Природно-математички факултета Универзитета у Крагујевцу уписује у првој години студије на студијске програме математике, информатике, хемије, биологије, физике и психологије, а Агрономски факултет, поред основних академских студија опште агрономије, прехрамбене технологије, зоотехнике и воћарства и виноградарства, на мастер


академске студије агрономије са четири модула, Ратарство и повртарство, Воћарство и виноградарство, Заштита биљака и Зоотехника, уз то Прехрамбена технологија, као и докторске студије агрономије. Краљевачки Факултет за машинство и грађевинарство представио је машинско, грађевинско и инжењерство заштите на раду, а Шумарски факултет одсеке шумарства, пејзажне архитектуре и хортикултуре. Факултет медицинских наука у Крагујевцу је представио интегрисане академске студије медицине, фармације и стоматологије, као и основне струковне студије, а Факултет техничких наука у Чачку смерове Електротехничко и рачунарско инжењерство, Техника и информатика, Инжењерски менаџмент, Информационе технологије, Мехатроника и Предузетнички менаџмент. Прво учешће на Фестивалу науке прилика је да Факултет за хотелијерство и туризам из Врњачке Бање представи повољности које пружају Хотелијерство и туризам,

Здравствени туризам и Гастрономски менаџмент. Студент демонстратор на Шумарском факултету у Београду Александар Марковић разлог за прво појављивање на Фестивалу науке види у чињеници да велики број ученика краљевачке Шумарске школе, поготово одсека за шумарство, прилику за даље усавршавање тражи на овој високошколској установи. Могућност за то пружа један од четири одсека, за шумарство, пејзажну архитектуру и хортикултуру, еколошки инежењеринг у заштити земљишта и водних ресурса и технологија дрвета. - Факултет припада групи техничкотехнолошких факултета Универзитета у Београду и представља најстарију и највишу високошколску установу и научну институцију у земљи из ове четири области. Студије се организују по болоњском систему, по коме основне студије трају четири, мастер једну годину а докторске три године. Ја сам са одсека за шумарство који на сва три нивоа студија константно усавршава

наставу примењујући савремене методе и техничка решења различитих дисциплина у области шумарства, али и из области екологије и заштите животне средине. То значи да се бавимо доста широм темом у области екологије и заштите животне средине него што је то само шумарство, а мали број људи зна довољно о томе. Циљ нашег студијског програма за шумарство је да студенти кроз теоријску и практичну наставу стекну потребна знања, способности и вештине за индивидуални и тимски рад који подразумева послове инжењера у области шумарства. Уз то да се оспособе за ангажовање у шумским газдинствима, шумским управама, јавним предузећима, скупштинама општина, на пословима газдовања шумама, расадницима и стакленицима, на пословима производње шумско-садног материјала, заводима и службама заштите природе и животне средине, националним парковима, пројектантским организацијама, шумским ловним и туристичким организа-

73


22.12.2019.

МАГАЗИН

74

цијама, заводима и научним институтима, на Шумарском факултету, шумарским школама, инспекцијским службама, органима, примарној преради, трговини дрветом и другим - каже Марковић уз потврду циља да се ученицима завршних разреда представи факултет и помогне при доношењу одлуке о упису како би се на време припремили за полагање пријемног испита. За упис на одсек шумарство неопходно је добро проучити збирку задатака из математике и биологије које се могу набавити на факултету баш као и за остале. Годинама уназад добра прилика да се упознају са свим детаљима је интернет сајт факултета на коме су будућим студентима доступне све информације везане за упис на једно од триста четрдесет места. За разлику од других Шумарски факултет пружа бројне повољности од којих се посебно значајном чини разме-

на студената и могућност да се један или два семестра проведу на неком од сродних у иностранству са којима је успостављен овај вид сарадње. Сем стручног дела време проведено на факултетима у Пољској и Финској прилика је да се изађе из зоне комфора и провери способност за сналажење у непознатом окружењу. Ако се бројним повољностима дода могућност остваривања права на добру стипендију јасније је зашто међу матурантима расте интересовање за студије шумарства. Повољност више је извођење теренске и практичне наставе у објектима факултета на Гочу - Практична настава се изводи из различитих предмета које слушамо на факултету, а поред тога што стичемо практична знања лепо је када проведете петнаест дана на планини са колегама где учите и дружите се. Истакао бих студентске организације на факултету, као што су Студентски парламент,

Интернационална асоцијација шумарских факултета и Ловачко удружење, које су годинама уназад, а поготово ове, организовале многе акције. Међу њима су пошумљавања у Липовачкој шуми, на Старој планини и Фрушкој гори које је организовао Егзит. У многим вртићима смо садили саднице са децом, организовали чишћења у Београду, радионице за децу различитог узраста, праксе, манифестације едукативног, забавног и спортског карактера као што је Агрономијада где се окупљају студенти пољопривредних и шумарских факултети са простора целе бивше Југославије. Организујемо и спортске активности на факултету, а један смо од ретких у Београду који има спортске терене и арборетум који на неки начин представља ботаничку башту дрвенастих врста каже Марковић. Студенти Шумарског факултета редовни су учесници Фестивала науке у Београду и Ноћи истраживача, а Интер-


Катедри биоекономије, политике управљања шумарством и заштите природе. Са амбицијом да већ на јесен следеће године упише докторске студије, како би унапредио знање и могућност да преношењем на студенте допринесе побољшању квалитета наставе, амбициозни млади стручњак очекује што скорије звање асистента на факултету и не крије да му је крајњи циљ да постане редовни професор. - Учествовао сам у бројним манифестацијама и организованим активностима на факултету, и у раду Студентског парламента, интересују ме доста ствари тако да се не фокусирам само на једну него увек још по нешто што је везано за струку, а увек имам и неке активности у другим организацијама. По завршетку студија трудим се да посећујем што више конференција и семинара, без обзира да ли су везани за моју или неку другу струку, јер увек може нешто да се научи. Зато бих апеловао на средњо-

школце да, кад год имају прилику, оду на овакве манифестације јер у мањим градовима то није случај а знам по себи, пошто долазим из Бруса, колико би ми значило да сам могао да посетим овакав фестивал - каже Марковић који је, вођен оваквим искуством, активан учесник сличних манифестација. Највећа је Фестивал науке на Београдском сајму почетком децембра сваке године намењен готово свим генерацијама ученика, од оних који су тек започели школовање до матураната средњих школа. Искуства овогодишњег Фестивала науке у Краљеву потврђују различито интересовање присутних, понајвише због податка да долазе из различитих школа. За оне који још немају јасну визију о томе где после средње школе, или се још двоуме, овогодишњи Фестивал науке је био добра прилика да прошире видике и до краја школске године донесу коначну одлуку. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

национална организација студената шумарства сваке године учествује на Шумарским играма у Чешкој и скуповима широм света међу којима Марковић посебно истиче онај у Мексику. Студенти шумарства су углавном смештени у Студентском граду и Студентском дому Кошутњак, а они који су бар једну годину провели у неком од њих сведоче о искуствима које далеко надмашују услове смештаја у становима. Колико су студије шумарства атрактивне Марковић је могао да се увери на сопственом примеру, јер се на овом факултету обрео након пропуштене шансе уписа на жељену групу језика који се изучавају на Филолошком факултету. Да се нова област показала привлачном најбоље сведочи податак да јој се посветио максимално и до дипломе шумарског инжењера стигао као студент генерације што је отворило нове видике и могућност запослења на факултету у звању демонстратора на

75


76

МАГАЗИН 22.12.2019.


77


Изложба ликовних радова особа са инвалидитетом

МАГАЗИН

22.12.2019.

УМЕТНОСТ ИНСПИР

78

- Креативне радионице у оквиру пројекта „Уметност инспирише, уметност мотивише“ прилика да се учесници изразе у различитим облицима ликовног стваралаштва, сликарству, вајарству, моделовању и примењеној уметности. - Завршна изложба пред крај децембра прилика за подсећање на трајање пројекта од осам месеци и оно што су остварили у њега укључени чланови свих удружења особа са неком врстом инвалидитета. - Код једног броја родитеља још није елиминисан страх од појаве у јавном простору. - Лепота стваралаштва, креативности и дружења. - Неопходна значајнија подршка за реализацију програмских активности, поред финансијске и медијска


РИШЕ И МОТИВИШЕ

79


озитивно искуство креативних радионица за особе са посебним потребама, организованих током претходне године, добра су основа да Удружење „Краљевачки форум“ и ове конкурише за средства којима локална самоуправа субвенционише реализацију пројеката организација цивилног друштва. Пројекат под називом „Уметност инспирише, уметност мотивише“ реализује се у партнерству са Унијом организација особа са инвалидитетом града Краљева, а након окончања административних процедура прва ликовна радионица организована је у априлу у просторијама новоотвореног Уметничког простора „Алтернатива“. Заступник Удружења „Краљевачки форум“, и водитељ креативних радионица за особе са неком врстом инвалидитета, Бојан Оташевић подсећа да је, у односу на прошлогодишње активно-

МАГАЗИН

22.12.2019.

П

80

сти лествица подигнута за коју степеницу више, јер Унија обједињује рад девет организација. Разлог за уверење да ће рад бити квалитетнији, и продуктивнији, је уметнички простор „Алтернатива“ прилагођен стваралаштву у области ликовних и примењених уметности и организовању радионица у овим областима. Локална самоуправа учествује у трошковима пројекта у чију су реализацију укључене особе из света ликовних уметности и здравствене заштите задужене да, уз координатора радионица, свако из домена своје специјалности прати ефекте рада са особама са различитим врстама инвалидитета. Прва фаза реализације пројекта подразумева укључивање заинтересованих удружења да сами изврше процену способности и интересовања својих чланова за овај тип рада, а као и

много пута раније главним ограничавајућим фактором оцењена је количина средстава намењених реализацији пројекта. Ако се зна да износ није промењен у односу на претходну годину, кад су у рад укључени само чланови једног удружења, није тешко проценити са каквим су се проблемима суочили организатори у ситуацији кад је интересовање показало знатно више њих. Завршна изложба пред крај децембра је прилика за подсећање на трајање пројекта од осам месеци и оно што су остварили у њега укључени чланови свих удружења особа са неком врстом инвалидитета. - Краљевачки форум већ две године сарађује са Унијом, Удружењем „Аутизам“ Краљево и другима, број радионица је дуплиран, обезбедили смо адекватан простор за одржавање радионица а полазници су показали видни напредак у односу на прву годину која


је била експериментална. Ово није прва изложба, имали смо једну на половини пројекта, а на Дан особа са инвалидитетом учествовали смо на изложби у холу Градске управе. Имали смо радионице у библиотеци и на Гочу, сарадња је добра и не видим разлог да се не настави. Најбитније је да обезбедимо одрживост радионица, за шта је потребан материјал и финансијско покривање простора - каже Оташевић. Пројекат је значајним оцењен и у Унији удружења особа са инвалидитетом, понајвише због потврде да су учесници добили могућност да се изразе у различитим облицима ликовног стваралаштва, сликарству, вајарству, моделовању и примењеној уметности. Остварени резултати указују да им треба пружити шансу како би показали стваралачку равноправност и оних са најтежим облицима инвалидности како

би на овај начин изразили оно што не могу на друге. Удружење Краљевачки форум је пре шест година основала група суграђана који су желели да знање, искуство и љубав према граду буде основа за допринос његовом свеобухватном развоју кроз друштвене, хуманитарне и друге активности. На велико интересовање утицала је потврда да до тада није постојало удружење сличног типа, а колико је било најбоље потврђује податак да је прве приступнице потписало сто двадесет суграђана. Краљевачки форум је од оснивања у први план стављао друштвено одговорно понашање и, без критизерског става, указивао на неке од аномалија у друштву. Оташевић подсећа како је то била добронамерна критика упућена на адресе појединаца и нституција које су директно могле да утичу да развој

града буде квалитетнији и конкретнији. И поред хетерогеног чланства везивао их је заједнички циљ да Краљево буде бољи град. Да се стигне до њега требало је да помогну трибине засноване на различитим темама, књижевне вечери, сликарске колоније, умрежавање са другим удружењима грађана. - Указивали смо на неке инфраструктурне аномалије у граду, организовали конференције за медије на тим локацијама, а за разлику од политичара нудили решења за сваки проблем. Највећи број наших чланова био је из Насеља Моше Пијаде, па смо покушали да изградимо фискултурну салу Основне школе „Димитрије Туцовић“, јер једина у градском језгру нема објекат ове врсте. Успели смо да активирамо и заинтересујемо познате спортисте, пре свега Ненада Крстића и фудбалера Лекића, који су изразили спремност да

81


82

Бојан Оташевић

МАГАЗИН 22.12.2019.


након великих очекивања следи осипање, што најбоље потврђује пример Краљевачког форума у коме значајним оцењују податак да је сачувано језгро удружења које и у данашње време активно учествује у реализацији различитих пројеката, баш као што је и рад са децом коју различит степен инвалидитета спречава да на други начин искажу своје способности. Одржава их ентузијазам и жеља да ураде нешто за оне који нису у ситуацији да то остваре самостално. - Краљевачки форум и даље егзистира, број чланова је таман колико треба, јер је боље имати пет квалитетних који хоће да помогну у раду креативне радионице него људе за које не знаш на чему си са њима. Пре две године сам се на интернету информисао о аутизму и схватио да је његова појава у последњих десет до петнаест година попримило размере епидемије. Раније нисам ни знао да постоји, а као особа која има емпатију према деци мало сам се информисао и закључио да у Краљеву не постоји оваква врста креативних радионица. Окупио сам тим стручних људи из области медицине, логопедије и сликарства, па смо почели да радимо. Прошле године је то било експериментално, учили смо шта деца воле, где се најбоље изражавају и шта им прија, па се ове види напредак - каже Оташевић. Значајним се оцењује податак да су родитељи задовољни, понајвише због изузетне топлине којом одише атмосфера кративних радионица у којима се деца пријатно осећају. Податак да имају посебно изражен сензибилитет на најбољи начин сведочи да код њих нема лажи, а најбоља потврда је да врло јасно, и недвосмислено, показују шта им прија а шта не. Колико су се креативне радионице показале делотворним најбоље потврђује податак да, иако су осмишљене на начин да трају један сат, по који пут није тешко обуздати сузе полазника због жеље да у средини која им прија остану дуже. А да се време проведено у „Алтернативи“ не своди само на цртање и сликање потврђују периоди испуњени музиком који, не ретко, појачавају жељу за плесом. И поред свега видљиво је да код

једног броја родитеља још није елиминисан страх од појаве у јавном простору. - Средина је сурова али полако омекшава, схватају како не треба да буду ти који дискриминишу сопствено дете па треба да их усмере према свим местима где постоји одређени вид подршке. Још увек има скептика који мисле да њихово дете то не може, мада никад нису пробали, а родитељи деце која су за нијансу функционалнија од друге у већини су се одазвали позиву. Од десетак до дванаест учесника правимо групе са троје до петоро деце како бисмо у току радионице сваком могли да се посветимо на прави начин. За ове две године сам упознао доста родитеља чија деца не похађају радионице овог типа, али се надам да ће проблем бити решен и да ће моћи сви да осете лепоту стваралаштва, креативности и дружења - каже Оташевић. Успешна реализација осмомесечног пројекта у први план ставља одрживост у наредном периоду. Иако је у односу на претходну годину направљен значајан искорак нико не гаји илузију да би до жељеног циља могло да се стигне у кратком периоду. Искуство досадашњег рада потврђује да је за то потребно извесно време, а у Краљевачком форуму нико нема дилему о томе да ли треба наставити или не. Већ у првом месецу наредне године очекује се расписивање конкурса за доделу средстава којима локална самоуправа субвенционише рад удружења грађана. Позитивна искуства из претходног периода су добра основа за очекивање да ни убудуће неће изостати подршка за реализацију програмских активности, поред финансијске и медијска. Охрабрује досадашња сарадња са Унијом удружења особа са инвалидитетом, а изложба која је уоквирила активности овогодишњег пројекта „Уметност инспирише, уметност мотивише“ додатни је мотив за настојање да се осмисле нови видови, а лествица подигне још коју степеницу више, због жеље да подршка најмлађим суграђанима са различитим облицима инвалидитета буде још квалитетнија. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

се укључе у акцију. Онда је настао проблем техничке природе, јер је већа институција обећала градњу монументалније сале. После седам година нема ни темеља, а ми смо били малтене на реализацији функционалне сале какве смо видели по неким западним земљама, која би коштала три пута мање него ова која је обећана. Имали смо преко тридесет пројеката, трудили се да се умрежавамо са другим организацијама, направимо солидарност и саборност и радимо на истом циљу - прича Оташевић. Са дистанце од неколико година провејава уверење да је међу члановима удружења било спремних да се приклоне некој од политичких опција што је неминовно довело до раслојавања, И док су једни настојали да се одржи висок степен независности у реализацији бројних пројеката приближавање локалних избора било је прилика за јачање уверења како је до циља лакше стићи уласком у неке од органа локалне самоуправе. Како је малом броју заступника ове идеје било јасно да удружење као невладина организација нема ни финансијских средстава ни подршку медија, самим тим ни утицаја на бираче, требало је приступити неком ко је већ имао изграђену партијску инфраструктуру. Разлог више било је све чвршће уверење да се, и поред довољног броја квалитетних особа, до циља лакше долази уз подршку политике. Пред изборе 2016. године учинило се да би најбољи партнер могао да буде Покрет за Краљево, тим пре што је у његовим редовима био значајан број пријатеља чланова удружења. Пребројавање гласова након избора потврдило је да су очекивања била нереална и супротна највећем броју бирача који су сматрали да до промене ситуације у граду могу да доведу нова лица, а таквих није било у Покрету за Краљево. Није помогло и уверење да се чланови Краљевачког форума раније нису бавили политиком, као многи који су и након ових избора променили боје у настојању да потврде како су нова снага способна да изведе промене. Није необично да после пораза

83


84

МАГАЗИН 22.12.2019.


85


Едукативне радионице за младе

МАГАЗИН

22.12.2019.

ЗА БЕЗБЕДНИЈЕ УЧЕЕШ

86

- Агенција за безбедност саобраћаја спроводи кампању „Ум на друм“ у оквиру које је акценат стављен на коришћење сигурносних појасева, употребу мобилних телефона, прекорачење брзине, вожњу под дејством алкохола и безбедно растојање између возила. - У сарадњи са Црвеним крстом Србије и локалним Саветом за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима кампања представљена краљевачким средњошколцима са циљем да се скрене пажња на значај обезбеђења места и указивање прве помоћи код саобраћајних незгода. - Да се мисли и о најмлађима сведочи интерактивна представа за децу предшколског узраста


ШЋЕ У САОБРАЋАЈУ

87


една од основних активности Агенције за безбедност саобраћаја је координација послова у вези са унапређењем рада савета за безбедност саобраћаја на подручју локалних самоуправа, посебно од почетка примене одредби Закона о безбедности саобраћаја на путевима 2009. године кад је сто десет од укупно сто шездесет једне локалне самоуправе у Србији формирало савете за безбедност саобраћаја. Сходно томе, Агенција свакодневно координира са регионалним и локалним телима за безбедност саобраћај, пружа им стручну помоћи у функцији унапређења стања у овој области, изради стручних упутстава, приручника и водича за унапређење рада, праћењу међународних искустава и достигнућа, давању мишљења на садржај стратегија и акционих планова и смерница за квалитетнију израду програма реализације средстава. Активности су усмерене кастручно техничким пословима за потребе Тела за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, сарадњи са институцијама и организацијама на државном нивоу у

МАГАЗИН

22.12.2019.

Ј

88

циљу унапређења безбедности саобраћаја, праћењу и примени најбоље међународне праксе у погледу унапређења безбедности саобраћаја на локалном нивоу и друге послове. Агенција спроводи кампању „Ум на друм“ у оквиру које је акценат стављен на коришћење сигурносних појасева, употребу мобилних телефона, прекорачење брзине, вожњу под дејством алкохола и безбедно растојање између возила. У сарадњи са Црвеним крстом Србије и локалним Саветом за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима кампања је представљена краљевачким средњошколцима са циљем да се скрене пажња на значај обезбеђења места и указивање прве помоћи код саобраћајних незгода. Повод су негативна искуства која потврђују да учесници саобраћајне незгоде, уместо да прво упозоре остале учеснике у саобраћају на проблем, најчешће приступају пружању прве помоћи а као последица се јављају секундарне саобраћајне незгоде са тешким последицама. То је разлог за потребу да се укаже на начине

обезбеђења места саобраћајне незгоде укључивањем сва четири показивача правца и постављањем сигурносног троугла на прописно растојање, у зависности од тога да ли се догодила у насељу или ван њега. Краљевачким средњошколцима јеуказано на основни циљ да се смањи број накнадних саобраћајних незгода и, правилним указивањеме прве помоћи, допринесе спасавању повређених. Задатак представника Црвеног крста био је да на практичним примерима покажу како се прилази повређенима, како се препознају најугроженији, шта треба прво а шта се уопште не сме радити. Да су млади учесници у саобраћају посебно угрожена категорија потврђује податак да је током 1997. и 1998. године, у саобраћајним незгодама погинуло 327 односно 328 младих људи, а у последњих пет између сто три и сто девет, што потврђује да се број погинулих и повређених из године у годину смањује. У Агенцији за безбедност саобраћаја процењују да би, ако би се наставио тренд из првих једанаест месеци ове године, кад


је погинуо деведесет један учесник у саобраћају, први пут било мање од сто погинулих из категорије младих. Податак да је у претходних пет година сваки четврти погинули учесник у саобраћајним незгодама био млад, а у последње време сваки шести, сведочи о напретку који треба одржавати и унапређивати. Искуство стручњака потврђује да учесници у саобраћају, посебно млади људи, нису довољно едуковани о поступању након саобраћајних незгода, што је препознато као проблем који додатно подстиче потребу да се и кроз кампање ове врсте укаже на проблем и дају конкретни предлози за понашање у таквим ситуацијама. Кампања информативно едукативног карактера прилагођена је стилу живота младих, због чега потребне податке саопштава на нов и занимљив начин, путем медија које фаворизују и захваљујући којима граде своје мишљење. Разлозима за неадекватно понашање оцењени су недовољно знање и искуство, погрешни ставови и понашање које млади учесници у саобраћају неретко испољавају, што као

последицу има негативне ефекте које је могуће спречити превентивним радом. Кампања „Ум на друм“, коју већ неколико година реализује Агенција за безбедност саобраћаја, показала се као веома утицајан модел саобраћајног образовања и информисање младих људи о саобраћају, ризицима и начинима како их избећи и утицање на промену усвојених погрешних ставова и понашања која из њих произилазе. Ако се узме у обзир специфичност циљне групе која је у фокусу ове кампање, јасна је жеља да се промовисањем исправних ставова створи нови образац понашања младих људи који треба да доведе до смањења страдања на путевима. Да се мисли и о најмлађима сведоче интерактивне представе за децу предшколског узраста на тему безбедност саобраћаја, у организацији Савета за координацију послова безбедности саобраћаја, одржане у вртићу „Полетарац“. Представе су у бројним местима широм Србије организују у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја Крушевца, а након првих у Краљеву предстоји шест

или седам нових у вртићима „Полетарац“ и „Невен“ у Војном насељу. Из Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ стиже потврда да је саобраћајно васпитање тема која се обрађује у оквиру редовних активности са децом предшколсог узраста и поред тога што је већ требало да усвоје најосновније појмове о понашању у саобраћају. - Први пут откад постоји Савет обратили смо мало пажње на децу предшколског узраста иако се ретко, или никако, не појављују самостално у саобраћају. Иако се потврдило да деца ипак нешто знају била је ово прилика да их подсетимо на ствари које нису знали, а задовољан сам како баратају основним појмовима - потврдио је председник Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима Ненад Марковић. Већ прве интерактивне представе потврдиле су довољну заинтересованост најмлађих за вид едукације кроз игру која је у овој установи једна од основних активности за стицање различитих знања. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

89


90

МАГАЗИН 22.12.2019.


91


На репертоару Биоскопа „Кварт“

МАГАЗИН

22.12.2019.

Патролне шапе

92

„Патролне шапе“ су шест херојских штенаца које предводи дечак Рајдер. Свака куца има свој таленат и моћ, а заједно показују да ниједан посао није претежак, а ниједно штене није премало, и едукују све узрасте о грађанском понашању, друштвеним вештинама и решавању проблема. Шездесетседмоминутну породичну авантуру у 2Д формату, синхронизовану на српски језик, Чарлс Бастиен је режирао према сценарију Стивена Саливена, а гласове анимираним јунацима позајмили су Марија Стокић, Милена Живановић, Никола Тодоровић, Јована Чуровић, Милан Тубић, Владимир Нићифоровић, Ивана Тењовић, Милош Дашић, Бојан Хлишћ, Бане Јевтић, Ана Симић Кораћ, Милан Антонић. Филм се приказује до среде 25. септембра у пројекцијама које почињу у 16,30.

Џуманџи: Следећи ниво Џуманџи екипа се вратила, али су се правила игре променила, а након што је прошло неко време Спенсер, Фриџ, Бетани и Марта су поново заиграли давно заборављену игру. Када један од њих заврши у игри, остатак екипе полази у спасилачку мисију па, улазећи у Џуман-

Ратови звезда: Успон Скајвокера

џи како би спасили пријатеља, откривају да ништа није онако како су очекивали. Игра се променила као и екипа која је у њој завршила, аватари су другачији, неки нови ликови су се убацили, а игра никад није била тежа и опаснија. Зато ће морати храбро да прођу кроз непознате и неистражене пределе, од сушних пустиња до снежних планина, како би избегли најопаснију игру на свету. Филм чије трајање за три минута премашује два сата Џејк Кесден је режирао према сценарију који је написао са Џефом Пинкнером, а у главним улогама наступају Двејн Џонсон, Кевин Харт, Џек Блек, Керен Гилен и Дени ДеВито. Филм се приказује до средине следеће недеље у пројекцијама које почињу у 18 сати.

Лукасфилм и редитељ Џеј Џеј Абрамс још једном су удружили снаге како би публику повели на епско путовање кроз далеку галаксију у филму „Ратови звезда: Успон Скајвокера“. Филм је закључак исконске саге о Скајвокерима, у коме ће се родити нове легенде и у коме коначна битка за слободу тек следи. „Ратови звезда: Успон Скајвокера“ садржи неколико секвенци са сликама и континуираним трепћућим светлом који могу да утичу на особе подложне фотоосетљивој епилепсији, или имају неку другу врсту фотоосетљивости. Акциона авантура, којој недостаје девет минута да би трајала два и по сата, настала је према сценарију који је Абрамс написао са Крисом Териом, а водеће улоге тумаче Деизи Ридли, Адам Драјвер, Марк Хемил, Џон Бојега и Оскар Ајзак. Филм се до 25. децембра приказује у пројекцијама које почињу у 20 сати, а потом до 1. јануара 2020. у 22,00.

Црни Божић „Црни Божић“ је римејк хорор-класика из 1974. године о психопати који током сезоне празника терорише сестринство на колеџу. Прича прати психопату који се скрива у кући једног сестринства на колеџу и одлучује да нападне групу девојка која није отишла кући за Божић, а његова тактика иде од претећих телефонских позива до праћења и напада са очигледном намером да убије.... Деведесетосмоминутни хорор трилер у 2Д формату СофиаТакал је режирала према сценарију насталом у сарадњи са Ејприл Волф, а у главним улогама наступају Имоџин Путс, Британи О’Грејди, Елсис Шенон, Лили Донохју и Кери Илвис. Филм је на репертоару биоскопа до 25. децембра, а пројекције почињу у 22,30.


93


22.12.2019.

МАГАЗИН

94

Сваког дана, набрекла је Пенџетирај старе чизме, друже; пут „трновит“, а трајаће - дуже


Добрица Кобрица

ЧАКАНОВИЋ

Докле ли ћу издржати побро? Све ми теже, вође кажу – добро!?

Политичари нам се к'о „фукси“ удварају; када нас „убеде“ онда нас - „карају“! кеса ми све тања; она од обећања!

95


96

МАГАЗИН 22.12.2019.


Раднички - Рибница 3:1

97


98

МАГАЗИН 22.12.2019.


Берое - ЖКК Краљево 102:79 Врбас Медела - ЖКК Краљево 65:77

99


100

МАГАЗИН 22.12.2019.


Спартак - Слога 90:72

101


ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 22. И 28. ДЕЦЕМБРА

МАГАЗИН

22.12.2019.

22. децембар

102

640 — Арапи муслимани заузели Александрију, две године после почетка инвазије на византијски Египат. 1790 — Руске трупе под командом Александра Суворова од Турака преузеле град Исмаил, важну луку у делти Дунава. 1894 — Француски артиљеријски капетан Алфред Драјфус осуђен на доживотну робију на основу лажне оптужбе да је Немцима продавао војне тајне и послат у затвор на Ђаволска острва у Француској Гијани. Под притиском јавног мњења рехабилитован 1906. 1917 — У Брест-Литовску у Првом светском рату почели мировни преговори сила Осовине и нове руске владе, успостављене Октобарском револуцијом. 1942 — Амерички бомбардери напали главни град Бурме Рангун, који су у Другом светском рату окупирали Јапанци. 1956 — Последњи британски и француски војници напустили египатски лучки град Порт Саид по завршетку Суецког рата. 1968 — Северна Кореја, после 11 месеци заробљеништва, ослободила 82 члана посаде америчког шпијунског брода „Пуебло“. 1975 — После двадесеточасовне опсаде седишта ОПЕЦ у Бечу, палестински терористи с таоцима одлетели авионом, који им је уступила Влада Аустрије, у правцу Блиског истока. 1988 — Јужна Африка, Куба и Ангола у Уједињеним нацијама потписали споразум којим је Намибија, последња колонија у Африци, добила независност. Та бивша немачка колонија од

Првог светског рата била под управом Јужне Африке. 1989 — У страху од побуњеног народа, председник Румуније Николае Чаушеску са супругом Еленом хеликоптером побегао из Букурешта, чиме је окончана његова 24-годишња диктаторска владавина. Брачни пар ухваћен и три дана касније стрељан у месту Трговиште. 1990 — Лидер синдикалног покрета „Солидарност“ Лех Валенса преузео, после изборне победе, дужност председника Пољске. Сабор Хрватске усвојио нови Устав којим је Република Хрватска проглашена за националну државу хрватског народа. 1993 — Јужноафрички парламент састављен од белаца окончао еру апартхејда, изгласавши већином од 237 према 45 Прелазни устав земље, што је омогућило одржавање првих сверасних избора у Јужној Африци. Алина Фернандес Ревуелта, кћерка председника Кубе Фидела Кастра, напустила Кубу и добила политички азил у САД. 1994 — Премијер Италије Силвио Берлускони, због оптужби за корупцију, поднео оставку седам месеци пошто је дошао на чело коалиционе конзервативне владе, 53. од Другог светског рата. 1996 — Герилци перуанског левичарског покрета „Тупак Амару“ ослободили 225 талаца у јапанској амбасади у Лими, а задржали 140. 2000 — Светска здравствена организација упозорила на могућност ширења болести „лудих крава“ ван Европе. Болест која се сматра вероватним узроком нове варијанте смртоносне Кројцфелт-Јакобове болести мозга

код људи, откривена 1986. у Великој Британији. 2002 — На неуспелим председничким изборима у Црној Гори највише гласова, преко 80 одсто, освојио кандидат Демократске партије социјалиста Филип Вујановић. 2009 — Србија је поднела кандидатуру за чланство у Европској унији. 2016 — Завршена Битка за Алеп након 4 године,5 месеци и 3 дана.

23. децембар 1588 — Током заседања Скупштине сталежа у дворцу Блоа, по налогу француског краља Анрија III, убијене су вође Католичке лиге Анри од Гиза и


његов брат Луј II, кардинал од Гиза. 1832 — Француска је заузела Антверпен и присилила Холандију да призна независност Белгије. 1861 — Турска је прихватила уједињење Влашке и Молдавије, Дунавских кнежевина под њеним суверенитетом, у једну државу под називом Румунија. 1876 — Почела је Цариградска конференција о стању у Османском царству након избијања Херцеговачког и Априлског устанка. 1920 — Француска и Велика Британија су одобриле конвенцију којом су утврђене границе Сирије и Палестине. 1938 — Јужноафрички рибари су у Индијском океану уловили први живи примерак целеканта, за који се веровало да је изумрео током креде. 1943 — Врховна команда савезничких снага за Средоземље и Национални комитет ослобођења Југославије постигли су у Другом светском рату споразум о прихватању југословенских избеглица и њиховом пребацивању у северну Африку. 1948 — У Токију су погубљени бивши јапански премијер Хидеки Тоџо и још шесторица бивших високих функционера, које је Међународни војни

суд осудио на смрт због злочина против човечности у Другом светском рату. 1949 — Донето је Упутство о оснивању и раду радничких савета 1963 — На грчком путничком броду „Лаконија“, захваћеном пожаром после експлозије у северном Атлантику, погинуло је 128 људи, а 908 је спашено пре потонућа брода 29. децембра. 1964 — Веома снажан циклон на Цејлону (Шри Ланка) проузроковао је смрт најмање 2.000 људи. 1972 — У земљотресу који је погодио главни град Никарагве Манагву погинуло је 7.000 људи. 1989 — САД су ојачале своје трупе од 24.000 војника у Панами са још 2.000 да би савладале неочекивано јак отпор присталица бившег панамског премијера генерала Мануела Антонија Норијеге. 1990 — Словенци су се на плебисциту изјаснили за издвајање из СФР Југославије. 1994 — Република Српска и босанска влада у Сарајеву, уз посредовање бившег председника САД Џимија Картера, потписале су четворомесечно примирје које ће ступити на снагу 1. јануара 1995. 1995 — У индијском граду Дабали, северно од Њу Делхија, у пожару који је избио у свечаној сали за време школске забаве живот је изгубило 538 људи, међу којима највећи број деце између пет и 14 година. 2000 — На првим парламентарним изборима у Србији након одласка са власти Слободана Милошевића почетком октобра, убедљиву победу однела је Демократска опозиција Србије. 2001 — Нигеријски државни тужилац, Бола Иге, убијен је у својој кући у месту Ибадан у југозападној Нигерији. 2003 — У експлозији на налазишту природног гаса, на југозападу Кине, погинула је најмање 191 особа, а око 16.000 људи је евакуисано. 2008 — У војном удару збачена је влада Гвинеје неколико сати након смрти дугогодишњег председника Лансане Контеа.

24. децембар 1777 — Џејмс Кук је открио Божићно острво, данашње Киритимати. 1814 — САД и Велика Британија потписале мир у Генту у Белгији, окончавши рат из 1812. 1838 — Под притиском Русије и политичких противника у Србији кнез Милош Обреновић прихватио „Турски устав“ којим је ограничена апсолутна кнежева власт. 1865 — У месту Пуласки у америчкој држави Тенеси основана расистичка организација белаца „Кју-клукс-клан“. 1871 — Премијера Вердијеве опере „Аида“ одржана у Каиру, месту где се и одиграва радња драме. 1914 — Немачки авион бацио једну бомбу на Довер, у Првом светском рату, што је био први напад из ваздуха у историји Велике Британије. 1914 — Почело је Божићно примије у Првом светском рату. 1924 — Албанија је постала република. 1942 — На немачком експерименталном полигону у месту Пенеминде извршена успешна проба нове ракете „земља-земља“ „ФЗГ76“, касније познате као „V-1“. 1943 — Амерички генерал Двајт Д. Ајзенхауер у Другом светском рату именован за команданта Врховног штаба савезничких експедиционих снага за инвазију на окупирану Француску. 1944 — У Новом Саду изашао први број дневног листа на мађарском језику „Сабад Вајдашаг“, који је у септембру 1945. променио назив у „Мађар со“. 1951 — Проглашено Уједињено Краљевство Либија са емиром елИдризом као сувереном. У септембру 1969. краљ Идриз свргнут у војном удару под вођством Муамера Гадафија, који је потом прогласио републику. 1989 — Свргнути премијер Панаме, генерал Мануел Норијега, склонио се пред америчким окупационим трупама у дипломатско представништво Ватикана у Панама Ситију и затражио политички азил.

103


1994 — Исламски терористи приликом отмице француског путничког авиона у Алжиру убили две особе и узели за таоце њих 239. 1995 — На парламентарним изборима у Турској највише гласова освојила исламистичка Партија просперитета, што је била прва изборна победа исламиста у 72-годишњој историји секуларне Турске. 1996 — Током грађанског протеста у Србији због фалсификовања резултата локалних избора јаке полицијске снаге интервенисале у центру Београда да би раздвојиле присталице председника Србије Слободана Милошевића и опозиционе коалиције „Заједно“. Пред почетак митинга из пиштоља тешко рањен Ивица Лазовић, члан Српског покрета обнове. 1997 — Муслимански фундаменталисти у два масакра убили 59 цивила у Алжиру. 1999 — „Мали принц“, дело Антоана де Сент Егзиперија проглашено за књигу века у Француској. 2000 — Током четвородневне побуне у затворима у Турској убијено 28 људи.

МАГАЗИН

22.12.2019.

25. децембар

104

350 — Римски цар Констанције II у Наису (данашњем Нишу) натерао узурпатора Ветраниона да се одрекне царског положаја и затим га конфинирао на имање у Прусу у Малој Азији. 800 — Папа Лав III у Риму крунисао франачког владара Карла Великог за римског цара. Карлово царско крунисање сматра се за почетак Светог римског царства (немачке народности) које ће постојати све до 1806. године. 1000 — Крунисан први угарски хришћански краљ Стефан I Угарски. 1066 — У Вестминстерској опатији у Лондону нормански војвода Вилијам I, освајач крунисан за краља Енглеске пошто је код Хејстингса потукао војску Харолда II, последњег саксонског краља. Од 1070, када је Вилијам освојио целу земљу, Нормани почели да се стапају с покореним Англо-сасима у енглеску нацију. 1741 — Шведски физичар Андерс

Целзијус објавио скалу од 100 степени за мерење температуре. 1745 — У Дрездену потписан мировни уговор којим је окончан Шлески рат Аустрије и Пруске. 1914 — У Првом светском рату на Западном фронту ступило на снагу незванично „божићно примирје“ када су британски и немачки војници обуставили паљбу, изашли из ровова и срели се на „ничијој земљи“. 1926 — Јапански регент, принц Хирохито, наследио престо Јапана после смрти оца цара Јошихита. Хирохито умро 1989. 1932 — Британски краљ Џорџ V упутио први пут божићну поруку нацији преко радио-таласа. 1941 — Јапанска армија у Другом светском рату окупирала Хонгконг после 17 дана опсаде. 1942 — Немци у Београду стрељали српског композитора, диригента и музиколога Војислава Вучковића, професора музичке школе „Станковић“ и диригента Београдске филхармоније, сарадника многих листова и часописа, једног од покретача и главних уредника „Недељних информативних новина“. 1973 — Највећи дневни тираж новина „Политика“ 1974 — Циклон готово уништио аустралијски град Дарвин. 1979 — Совјетске трупе ушле у Авганистан, у првој војној интервенцији СССР ван Варшавског пакта, да би подржале владу Бабрака Кармала. У рату, из којег се повукао после 10 година, СССР изгубио 27.000 војника. 1991 — Михаил Горбачов поднео оставку на место председника Совјетског Савеза и предао дужност Борису Јељцину. 1997 — На Куби, први пут после три деценије, јавно прослављен Божић. Председник Фидел Кастро прогласио тај дан празником у част папе, који је у јануару 1998. посетио Кубу. 2000 — У пожару у једној дискотеци у кинеском граду Љаојангу живот изгубило 311 људи. 2001 — Више од 540 људи погинуло у сукобима побуњеника и војске Бурундија приликом заузимања побу-


њеничког уточишта у шуми Тенга у близини главног града Буџумбуре. 2003 — У атентату на пакистанског председника Первеза Мушарафа у Равалпиндију најмање 14 пролазника погинуло, а 46 повређено. 2016. - Руски авион Ту-154 са 92 путника и чланова посаде пао је у Црно море; нико није преживео.

26. децембар 1351 — У току рата између Хабсбурговаца и Швајцараца грађани Цириха су победили у бици код Детвила против војске Хабсбурговаца и њихових савезника. 1805 — Француска и Аустрија потписале, у Пожуну, (Братислава) мировни уговор, после Наполеонове победе у бици код Аустерлица, којим је Француска добила Венецију, Истру без Трста, Далмацију и Боку которску и учврстила своју позицију у Европи. Одредбе споразума поништене су 1814. на Бечком конгресу. 1825 — У Санкт Петербургу, на дан полагања заклетве новом цару Николају I избила је побуна декабриста, противника царизма у Русији. 1874 — Феликс де Блохаузен постао премијер Луксембурга. 1898 — Пјер и Марија Кири открили први радиоактивни хемијски елемент и назвали га радијум. 1908 — Американац Џек Џонсон је победом над Канађанином Томијем Барнсом постао први црни боксер првак света у тешкој категорији. 1922 — Вођа Октобарске револуције Владимир Илич Лењин завршио први део свог „Писма конгресу“, касније познатог као „Лењинов тестамент“, у којем је позвао комунисте да сачувају јединство партије и предложио реформе. У другом делу „тестамента“, који је написао 4. јануара 1923. Лењин је сугерисао да Стаљин буде смењен са места генералног секретара Комунистичке партије. 1941 — Суочен с напредовањем јапанских снага у Другом светском рату ка Манили, амерички генерал Даглас Макартур прогласио је филипинску престоницу „отвореним градом“. Упр-

кос томе у Манили су 1941, 1942. и 1945. вођене тешке борбе америчких и јапанских јединица, током којих су порушени многи делови града. 1943 — Британска Краљевска ратна морнарица је у Другом светском рату потопила „Шарнхорст“. 1968 — У Савезној народној скупштини усвојени су амандмани на Устав СФР Југославије, којима се шири аутономија покрајина и оне добијају статус сличан републикама. Покрајине су добиле покрајински Уставни закон, чиме је отворен пут готово потпуно самосталној законској, извршној и судској власти. Покрајини Косово и Метохија уведен је назив Косово. 1971 — У знак протеста због америчког ангажовања у Вијетнаму, 16 америчких ратних ветерана Вијетнамског рата окупирало је Статуу слободе у њујоршкој луци. 1975 — Летом на линији МоскваАлма Ата, Тупољев Ту-144 је постао први суперсонични авион у свету у редовном саобраћају. 1989 — Румунски Фронт националног спаса наименовао нову владу с Јоном Илијескуом на челу, дан после погубљења Николае Чаушескуа. 1990 — Скупштина Словеније прогласила самосталност те републике, након плебисцита 23. децембра на коме се 86 одсто гласача изјаснило за независну словеначку државу. 1991 — У Алжиру су одржани први вишепартијски парламентарни избори од стицања независности од Француске 1962. 1994 — Нападом командоса на отети француски путнички авион на аеродрому у Марсељу ослобођено је 239 путника и чланова посаде које су исламски терористи држали као таоце после отмице 24. децембра у Алжиру. Командоси су убили сву четворицу терориста. 1998 — Бивши лидери Црвених Кмера Кије Сампан и Нуон Чеа предали су се камбоџанској влади. За време режима Црвених Кмера средином седамдесетих година 20. века у Камбоџи је убијено или је умрло од глади и болести 1,7 милиона људи. 1998 — Српске снаге безбедности

105


на Космету почеле су напад на подручју места Подујево, након што је у селу Обранџе убијен један Србин. 2000 — У пожару у дискотеци у кинеском граду Лиојангу живот је изгубило 311 људи. 2001 — Израелски министар одбране Бенџамин Бен-Елизер изабран је за председника Лабуристичке партије. 2003 — У земљотресу јачине 6,3 степена Рихтерове скале који је погодио ирански град Бам, погинуло је око 30.000 људи.

МАГАЗИН

22.12.2019.

27. децембар

106

1831 — Енглески природњак Чарлс Дарвин испловио бродом „Бигл“ из Плимута. 1882 — Указом краља Милана Обреновића о одобрењу Трговинског споразума и Конзуларне конвенције са САД, успостављени дипломатски односи Србије и САД. 1927 — Један од вођа Октобарске револуције и први шеф совјетске дипломатије Лав Троцки искључен из Комунистичке партије пошто је у политичким сукобима победила фракција Јосифа Стаљина. Троцки потом протеран из Совјетског Савеза и убијен у Мексику 1940. по Стаљиновом налогу. 1945 — У Вашингтону основан Међународни монетарни фонд. 1945 — Кореја подељена на две државе - Северну и Јужну Кореју. 1948 — Власти Мађарске ухапсиле римокатоличког кардинала Јожефа Миндсентија због антикомунистичког деловања. 1949 — Холандска краљица Јулијана потписала документ којим је Индонезија добила независност после више од три века холандске колонијалне управе. 1956 — Флота УН почела чишћење Суецког канала који су Египћани онеспособили током Суецког рата, потопивши у њему већи број бродова. 1969 — Либија, Судан и Уједињена Арапска Република су постигли договор о стварању војног, политичког и економског савеза. 1972 — Аустралија обуставила војну помоћ Јужном Вијетнаму и тиме

окончала учешће у Вијетнамском рату. 1979 — Совјетски војници су заузели Таџбегову палату изван Кабула и убили авганистанског председника Хафизулу Амина и елиминисали његову елитну гарду. 1985 — У истовременим нападима палестинских терориста на путнике испред шалтера израелске авикомпаније „Ел Ал“ на аеродромима у Риму и Бечу убијено 16 људи, међу њима и један нападач, а повређено више од 100. 1989 — Египат и Сирија после 12 година прекида обновили пуне дипломатске односе. 1995 — Француска извршила пету у серији нуклеарних проба у Јужном Пацифику, што је изазвало осуде широм света. 1996 — У Руанди почело прво суђење за геноцид учесницима масакра над 800.000 припадника племена Тутси 1994. 1996 — Бивши премијер Шпаније Фелипе Гонзалес саопштио да је Комисија ОЕБС-а утврдила да је коалиција „Заједно“ победила на локалним изборима у 13 градова у Србији и у девет београдских општина. Потести грађана у Србији, који су тражили признавање изборних резултата, настављени упркос интервенцији полиције. 1998 — На северу Косова, после краткотрајног примирја, обновљени сукоби српских снага безбедности и косовских Албанаца. 1998 — Ирак саопштио да не признаје зоне забрањеног лета које је после Заливског рата 1991. Запад успоставио изнад севера и југа те земље и почео серију сукоба с америчким снагама. 2000 — Већина Руса за личност века изабрала вођу Октобарске револуције Владимира Иљича Лењина. 2000 — Кина и Куба у Хавани потписале протокол о јачању војне сарадње. 2001 — На општим изборима у Замбији, трећим општим изборима у тој земљи од стицања независности, гласачи сатима чекали да гласају. 2007 — Бивша пакистанска премијерка Беназир Буто убијена је у терори-


стичком нападу у Равалпиндију, Пакистан.

28. децембар 457 — Мајоријан је крунисан за цара Западног римског царства и признат од папе Лава I. 484 — Аларих II је наследио свог оца Еуриха као краљ Визигота. 1065 — Освећена је Вестминстерска палата, која је грађена у периоду од 1045. до 1050. по налогу краља Едварда Исповедника. 1768 — Таксин Велики је крунисан за краља новоуспостављеног краљевства Тхонбури. 1869 — Вилијем Семпл из Охаја патентирао жвакаћу гуму. 1879 — У удесу путничког воза на линији Единбург-Данди у Шкотској, који се сурвао у реку када је попустио мост преко којег је прелазио, погинуло 90 људи. 1895 — У париском ресторану „Гран кафе“ браћа Луј и Огист Лимијер организовала прву филмску пројекцију. Приказани кратки филмови о изласку радника из фабрике, железничкој станици с путницима и возом који јури. Дан рођења кинематографије. 1908 — У земљотресу који је разорио Месину, други по величини град на италијанском острву Сицилији, погинуло више од 75.000 људи. 1920 — У крви је угушена Хусинска буна, штрајк рудара рудника Крека. 1942 — Јапански авиони у Другом светском рату бомбардовали индијски град Калкуту. 1943 — Након жестоких осмодневних урбаних борби, канадска 1. пешадијска дивизија је заузела италијански град Ортону. 1948 — Током вишемесечних социјалних немира и насиља у Египту убијен премијер Нокраши-паша. 1950 — У Корејском рату, кинеске трупе прешле 38. паралелу. 1959 — У Винчи код Београда пуштен у рад први нуклеарни реактор у Југославији. 1962 — У Мозамбику, португалској колонији у Африци, основан Фронт за

ослобођење Мозамбика, под чијим је вођством земља после дуготрајне борбе стекла независност 1975. По стицању независности избио грађански рат Фрелима и ривалског покрета Ренамо, који је трајао готово две деценије. 1966 — Кина извршила пету нуклеарну пробу. 1968 — У нападу на аеродром у Бејруту израелски командоси уништили 13 арапских авиона. 1973 — Амерички председник Ричард Никсон је потписао Закон о угроженим врстама. 1974 — У земљотресу који је разорио села у пакистанској планиској области Каракорум погинуло око 5.200 људи. 1989 — Бивши први секретар Комунистичке партије Александер Дупчек изабран за председника парламента Чехословачке, вративши се после две деценије на политичку сцену. 1989 — Литванија постала прва држава Совјетског Савеза у којој је уведен вишепартијски политички систем. 1992 — Инфлација у Југославији постигла светски рекорд, 19.810,2 одсто за ту годину. 1995 — На Аеродром „Београд“ слетела три транспортера НАТО с трупама из састава мировних снага Уједињених нација за Босну и Херцеговину. 2000 — Влада Црне Горе усвојила Платформу за редефинисање односа Србије и Црне Горе на основу које би те две федералне јединице Југославије требало да постану суверене и независне државе. 2001 — Европска унија објавила списак организација које се сматрају терористичким, посебно наводећи радикалне баскијске сепаратисте, и групе у Северној Ирској и Средњем истоку. 2003 — У Србији одржани ванредни парламентарни избори. Тадашња владајућа Демократска странка освојила свега 37 (од 250) посланичких места, а највише посланичких места освојиле опозиционе Српска радикална странка (82) и Демократска странка Србије (53).

107


Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Интернет издавање и Агенција за визуелне комуникације „АРТ“ Краљево Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs