Kraljevski MagazIN

Page 1

МАГАЗИН Година VII * Број 419 * 8. децембар 2019. * Излази недељом

www.art.rs * magazin@art.rs

ISSN 2334-7678 (Online)

Краљевски


8.12.2019.

МАГАЗИН

2

Хвала што читате


Краљевски

МАГАЗИН

3


8.12.2019.

МАГАЗИН

4

У овом броју: У знаку жалби грађана Реална и одговорна политика Свечано и радно Искорак у другу деценију Дигитални аутопут Аутобуси без возача Боље место за живот За особе са добром идејом Реганова чврста рука Ибар без риболоваца Петанест година традиције Зима само запретила Пред крај успешне године На репертоару Биоскопа „Кварт“ Наличја српског лица Спартак - Рибница ЖКК Краљево - Пролетер Времеплов

Град Краљево подржава реализацију пројекта „Краљево и Краљевчани“ којим се остварује јавни интерес у области јавног информисања

Садржаји изнети у подржаном медијском пројекту нужно не одражавају ставове органа који је доделио средства

12 20 28 34 40 44 54 62 68 78 84 90 98 104 106 108 110


Фото: М. Радовановић

5


6

МАГАЗИН 8.12.2019.


Локална самоуправа помогла читање овог броја МагазИНа

са 7692,3 динара. Захвални читаоци

Колор - задња страна 1/1 стране у регионалним новинама 48.000,00 Дин. 57.600,00 Дин

7


8

МАГАЗИН 8.12.2019.


9


10

МАГАЗИН 8.12.2019.


11


Сто десета седница Градског већа

У ЗНАКУ ЖАЛ

МАГАЗИН

8.12.2019.

- Више од половине тачака дневног реда посвећено приговорима и жалбама грађана на локацијске услове и закључак Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, решења Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево,“ одељења за друштвене делатности и инспекцијске послове. - Вода за пиће из мреже градског водовода у току октобра била хигијенски исправна. - Концентрација суспендованих честица ПМ10 на мерном месту Полицијска управа изнад граничних и толерантних вредности чак седамнаест дана октобра. - Јавна расправа без грађана и представника стручне јавност

12


Фото: М. Радовановић

ЛБИ ГРАЂАНА

13


ве недеље између две узастопне седнице Градског већа било је довољно да се пред сто десету од конституисања актуелног сазива искристалише деветнаест тема за исто толико тачака дневног реда од којих се више од половине односи на приговоре и жалбе грађана на локацијске услове и закључак Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, решења Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево, одељења за друштвене делатности и инспекцијске послове. Као што је уобичајено једном месечно приоритет је дат извештају Завода за јавно здравље о хигијенској исправности воде за пиће из градског водовода о праћењу квалитета ваздуха са евалуацијом резултата мерења за октобар ове године. Извештај потврђује да је Центар за хигијену и хуману екологију Завода за јавно здравље у току месеца проверавао квалитет 157 узорака воде за пиће из мреже градског водовода и шеснаест узорака сирових вода са црпних станица. Сви су три пута недељно анализирани на основни микробиолошки и физичко хемијски преглед током којих је утврђено да су били бактериолошки и физичко хемијски исправни. У истом периоду једном недељно је проверавана концентрација фенолних материја у реци Ибар и утврђено да у испитаним узорцима, анализираним четири пута спектро-фотометријском методом, њихова количина није прелазила максимално дозвољене вредности прописане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. На основу извршених анализа, и стручног разматрања, изводи се закључак да је вода за пиће из мреже градског водовода у току октобра била хигијенски исправна. Оцењивање квалитета ваздуха врши се применом критеријума за одређивање концентрације сумпордиоксида и азотдиоксида, индекса црног дима, суспендованих честица

МАГАЗИН

8.12.2019.

Д

14

ПМ10 и ПМ2,5, укупних таложних материја и тешких метала у њима, а подручја на којима се спроводи мониторинг су централна урбана зона и насеље Рибница. У Заводу за јавно здравље потврђују да су средње двадесетчетворочасовне вредности сумпордиоксида у току октобра биле испод граничних и толерантних вредности на свим мерним местима дефинисаним програмом мониторинга, а азотдиоксида два дана изнад максимално дозвољених вредности на мерном месту Пљакин шанац. У истом периоду средње двадесетчетворочасовне вредности индекса црног дима биле су испод максимално дозвољених на мерним местима Завод за јавно здравље и Рибница, а изнад максимално дозвољених на мерним пестима Пљакин шанац пет а Скупштина града два дана. Измерена концентрација суспендованих честица ПМ10 је на мерном месту Полицијска управа била изнад граничних и толерантних вредности чак седамнаест дана, између 13. и 29. новембра. Ни средње двадесетчетворочасовне вредности тешких метала из фракције ПМ10, олова, кадмијума, арсена и никла, у току месеца нису прелазиле граничне вредности. Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности је сачинило нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским административним таксама и накнадама за услуге које врши Градска управа и уз њега доставило извештај о спроведеној јавној расправи о овом документу. Иако је стручној јавности и грађанима упућен позив да се упознају са нацртом одлуке и од 22. до 29. новембра доставе примедбе, предлоге и сугестије у року предвиђеном за то није нико реаговао, а на јавној расправи није било ни грађана ни представника стручне јавности. Пред члановима Градског већа још једном се нашао нацрт одлуке о


15


8.12.2019.

МАГАЗИН

16

изменама Одлуке о коефицијентина за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у органима града Краљева. Предложеним изменама врши се усклађивање назива са Одлуком о Градском правобранилаштву града Краљева, при чему коефицијенти за обрачун и исплату плата правобраниоца и његовог заменика остају непромењени па доношење одлуке не захтева обезбеђивање додатних средстава у буџету града. Градско веће је донело решење о образовању петочлане комисије за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града са задатком да спроводи поступке отуђења у поступцима јавног оглашавања и непосредног отуђења и друге послове утврђене законом и одлуком. Одсек за имовинско-правне послове Одељења за управљање имовином упутио је Одсеку за послове Градског већа решење о расписивању

јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града прикупљањем писмених понуда. Решењем се расписује јавни оглас ради спровођења поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини ради привођења планираној намени за катастарску парцелу поред спортског аеродрома. Почетна цена понуда за неизграђено грађевинско земљиште укупне површине шездесет ари процењена је на 556.461,95 динара или 1.089 динара по квадратном метру. Скупштина града је почетком маја прошле године донела Програм отуђења грађевинског земљишта којим је обухваћена и ова парцела. Законом о планирању и изградњи прописано је да се отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у својини града спроводи прикупљањем понуда јавним огласом по тржишним условима, а Статутом града да одлуку о расписивању јавног

огласа доноси Градско веће. Градско веће је донело решење о измени и допуни решења о распорееду коришћења буџетских средстава основног и средњег образовања и васпитања за текуће трансфере нивоу Републике за ову годину. Скупштина града је почетком октобра усвојила одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету града за ову годину па је Градско веће, поступајући у складу са њом, а сагледавајући извршење буџета у току ове и претходне године и обим расположивих средстава у овој, и уважавајући предлоге корисника буџетских средстава из области основног и средњег образовања и васпитања, донело одговарајуће решење којим су свим основним и средњим школама појединачно, и по утврђеним наменама, опредељена буџетска средства, између осталог и за капитална улагања у овој години.


Основна школа „Јован Цвијић“ је Одељењу за друштвене делатности поднела захтев за пренамену средстава за капиталне траснфере у коме је образложила немогућност искоришћавања средстава, па је предложила да се планирана средства прерасподеле тако да се позиција замене столарије увећа за двадесет седам хиљада динара за трошкове надзора. У истом захтеву предложено је да се средства за видео надзор преусмере, јер се не ради о изради пројекта већ о куповини опреме вредне сто седамдесет три хиљаде динара. Усвајањем овог предлога планирани износ средстава се неће променити, већ ће се само извршити његова пренамена. Градском већу је упућен на усвајање правилник о изменама и допунама правилника о мерилима и критеријумима за утврђивање учешћа корисника у цени услуге личног пратиоца детета и

персоналне асистенције за особе са инвалидитетом. Разлог за измену и допуну садржан је у образложењу Центра локалних услуга у коме се наводи да је кроз примену правилника утврђено да би било целисходно и сврсисходно да се одреди процентуални износ учешћа корисника у трошковима услуга у зависности од тога да ли се користе осам или четири сата дневно. Тако би се учешће у трошковима од двадесет одсто односило на све кориснике који ове услуге користе осам сати дневно, а десет ако се користи четири сата. Применом одредби правилника корисници који користе услугу мањи број сати не би били оштећени, тим пре што установа запосленима исплаћује зараду сразмерно броју сати које проведу на послу. Изменом је предвиђено да корисник за дане у којима из личних разлога не користи услугу плаћа половину од учешћа у трошковима, а не половину

цене услуге како стоји у правилнику, из разлога што не плаћа пуну цену услуге већ само учествује у трошковима. Радно тело за разматрање предмета по жалбама донело је закључак којим је предложено Градском већу да усвоји као основан приговор Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ на издате локацијске услове Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности везан за реконструкцију централне улице у Ушћу. Са три гласа потврде и једним против предложено је да се усвоји као основан приговор Друштва за производњу електричне енергије „Грајић електро“ из Крагујевца изјављен на закључак истог одељења у вези издавања локацијских услова за изградњу мини хидроелектрана „Грајићи“. Све друге жалбе одбијене су као неосноване. Т. Радовановић

17


18

МАГАЗИН 8.12.2019.


19


20

Жељко Ђуновић

МАГАЗИН 8.12.2019.


Напредњаци спремни за нове изазове

РЕАЛНА И ОДГОВОРНА ПОЛИТИКА

- Српска напредна странка је дошла на власт у празној кући, земљи у којој су се фабрике затварале због лоше приватизације, а све у знатној мери утицало на уверење да се не види излаз из нимало ружичасте ситуације. - Напредњаци ће и даље изграђивати земљу, и Краљево, зарад покољења и будућности која долази брзо и неумитно. - У котларници на Хигијенском заводу замена енергената за грејање, гас уместо мазута. - Инвестиција вредна петнаест милиона динара, а улагање ће се врло брзо у економском и еколошком смислу исплатити. - Одлична унутрашња организација Српске напредне странке уплашила одређене припаднике опозиције који позивају на бојкот избора. - Власт може да се промени само на изборима

21


ема која ових дана привлачи пажњу великог броја Краљевчана је уговор који је потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић потписала са представницима конзорцијума „БехтелЕнка“ чиме је стављена тачка на неизвесност око почетка градње аутопута између Прељине и Појата. Гласнији од осталих били су напредњаци који дан потписивања уговора оцењују посебно значајним за чак пола милиона грађана централног дела Србије, посебно Чачка, Краљева, Врњачке Бање, Трстеника и Крушевца. Тим поводом огласили су се и краљевачки напредњаци потврдом да Моравски коридор сем што битно смањује време путовања у значајној мери утиче на много већу безбедност учесника у саобраћају на потенцијално посебно опасној релацији. Члан Градског одбора Српске напредне странке у Краљеву Жељко Ђуновић подсећа да ће у градњу ауто-

МАГАЗИН

8.12.2019.

Т

22

пута дужине сто дванаест километара бити утрошено седамсто педесет пет милиона евра о чему пре само неколико година није могло ни да се размишља. Разлог је у чињеници, каже Ђуновић, што је Српска напредна странка дошла на власт у празној кући, земљи у којој су се фабрике затварале због лоше приватизације, а све у знатној мери утицало на уверење да се не види излаз из нимало ружичасте ситуације. Најзаслужнијим што је мудром политиком земљу подигао на чврсте ноге, привреду довео на завидан ниво а незапосленост спустио испод десет процената напредњаци сматрају председника Александра Вучића који је одлучујуће утицао на подизање угледа земље у свету. Најбоља потврда су сусрети са два значајна државника, председником Белорусије Александром Лукашенком у Београду, а дан касније са председником Руске Федерације Владимиром Путином у Сочију. Ђуновић није пропустио прилику

да, у друштву председника месних одбора Центар, Ложионица и Хигијенски завод, подсети да док „жути новински листови исписују прљаве и страшне карикатуре које позивају на насиље и убиство човека који је много тога дао за ову земљу“ напредњаци поручују да ће и даље изграђивати земљу, и Краљево, зарад покољења и будућности која долази брзо и неумитно. Нешто конкретнији у редовном седмичном обраћању био је председник Месног одбора Центар Марко Костић подсећањем на значајне одлуке које су одлучујуће допринеле побољшању квалитета живота у граду. Једа од њих односи се на обавезно инвестиционо одржавање зграда уз финансијско учешће локалне самоуправе. - Први пут су креиране нормативне и материјалне претпоставке да се део јавних прихода искористи за подршку мерама јачања енергетске ефикасности кроз санацију стамбених зграда и


за ту намену је из буџета града издвојено десет милиона динара. Интересовање грађана је било веома велико, а на јавни позив се пријавило више од педесет стамбених јединица. Од тога је девет пријава било комплетно, а око шест и по милиона средстава одобрено за седам стамбених јединица. Град ће и следеће године наставити са овом праксом, па овом приликом позивам грађане да још више аплицирају и улепшавају своје фасаде - поручио је Костић. Да финансирање инвестиционог одржавања зграда није усамљена активност потврђује податак да је, након завршетка обимних радова на реконструкцији надвожњака у продужетку Улице Зелена Гора, за идућу годину планирана друга фаза уређивања овог дела града изградњом кружног тока на укрштању са Улицом војводе Степе. Одлука је донета након потврде да је кружни ток најбоље решење за елиминисање саобраћајних гужви које се повремено јављају у

том делу града. Податак да први утисак о граду туристи стичу на железничкој станици повод је да у Краљеву буде детаљно реновирана зграда која је од изградње 1928. године пленила својом лепотом. Одговорног посла прихватила се Инфраструктура Железница Србије и определила значајна средства којима је згради, након санације, враћен стари сјај. - Што се тиче дела града Хигијенски завод Јавно енергетско предузеће „Топлана“ одлучило је да у својим котларницама замени енергенте за грејање и уместо мазута користи гас. Радови на котларници у овом насељу почели су почетком септембра, а комплетна опрема је испоручена и постављена на своје место. Због обимних послова на подземним инсталацијама радови још нису завршени, али је битно да станари у овом делу града нису лишени грејања. Вредност инвестиције је петнаест милиона динара, а улагање ће се врло брзо исплатити

становницима Хигијенског завода у економском смислу, а још више у еколошком јер је циљ да избацимо прљаво гориво као што је мазут - каже Костић уз потврду само малог дела активности које су у великој мери утицале на подизање квалитета живота и најаву значајних инфраструктурних пројеката који ће у наредним годинама допринети да буде подигнут на још виши ниво. Да Моравски коридор сем бржег и безбеднијег путовања доноси и друге бенефите потврђује податак да је пројектом превиђена санација терена поред аутопута чиме ће коначно бити решен проблем подземних вода дуж знатног дела трасе. Из табора напредњака стиже потврда да ће у радове бити уложено сто педесет милиона евра од којих петина средстава на регулацију тока Западне Мораве, чиме ће трајно бити решено питање заштите од поплава које су последњих година у више наврата причиниле велике штете.

23


8.12.2019.

МАГАЗИН

24

Поред значајних инвестиција у фабрике, и градњу два значајна привредна субјекта од којих се очекује да запосле више хиљада радника, од Моравског коридора се очекује да појача интерес инвеститора за улагање у ово подручје. Очекивање се темељи на искуствима из претходног периода кад су бројни инвеститори одустајали од првобитне намере из више разлога међу којима су значајно место зауизимали изостанак потребне путне инфраструктуре и несигурност због могућих поплава. Потврду коначних ефеката политике коју је креирао председник странке краљевачки напредњаци очекују у бржем пуњењу градског буџета наредних година. Да се озбиљније од осталих припремају за пролећне изборе сведоче појачане активности започете формирањем дванаест изборних штабова. Штаб број девет покрива територију месних одбора Центар, Ложионица и Хигијенски завода, а потврда да на овој територији живи девет хиљада бирача додатни је повод да им се посвети

потребна пажња и довољно мотивишу за излазак на изборе. Пред наредне напредњаци се припремају озбиљније него било које раније што је и повод за другачији приступ бирачима у намери да се у разговору са грађанима упознају са проблемима који их тиште и представе оно што су урадили у претходном четворогодишњем периоду. - По тренутној подели постоји дванаест штабова који територијално покривају комплетно подручје града Краљева које представља једну изборну јединицу са сто двадесет девет бирачких места. Организовали смо се на начин да изађемо у сусрет грађанима, а да са њима разговарају комшије који су чланови штаба на одређеној територији. Имали смо прву конференцију за штампу и пар састанака на којима смо разговарали са грађанима који су нам презентовали своје проблеме. Од претходних избора стално смо присутни на терену, трудимо се да прихватимо и критике како би неке ствари биле брже одрађене, а одлична унутрашња организација је уплашила

одређене припаднике опозиције који позивају на бојкот. Српска напредна странка на челу са председником Александром Вучићем позива на нормалан демократски процес и што је најбитније без насиља и увреда уз одређено поштовање, јер власт може да се промени само на изборима. Сваки дан смо на терену, разговрамо са комшијама, уважамо њихове примедбе, прихватамо похвале, а што је најбитније и даље поседујемо одређену врсту енергије, младости, способности и знања и спремни смо да, као и до сада, преузмемо одговорност за ситуацију у Србији и Краљеву. Уз нормалан прилаз и поштовање различитих ставова разговарамо и после одређеног времена већина младих људи види да је политика коју води председник Србије реална и одговорна. То највише примећују млади, боримо се да их задржимо у нашем граду, да им дамо праву шансу, и зато их је све више у нашим редовима - каже Ђуновић. Податак да Изборни штаб девет покрива значајан део територије нају-


жег градског језгра довољан је за потврду да на овом простору нема комуналних проблема као у другим деловима. У значајној мери је успешно решен и проблем паркирања који до пре само две године није давао ни наговештај да би то могао бити. Ред је почео да се успоставља од почетка наплате паркирања путем СМС порука, а у штабу напредњака верују да ће овај модел у наредном периоду бити значајно унапређен. Намера је да се применом нових решења у одређеним деловима града побољша положај власника аутомобила како би сваки имао загарантовано место за паркирање. Да град поприми лепши изглед допринела је реконструкција Трга српских ратника по коме је Краљево препознатљиво и далеко изван граница земље, а није далеко од истине податак да поприма обрисе најбоље уређене градске средине у земљи. Напредњаци не крију да су у кампањи од 2008. године кад је основана Српска напредна странка. Свесни су да је од тада било и пропуста, али је увек

било присутно настојање да се грешке исправе а стање у граду побољша. Најбољи међу њима енергично одбацују жељу о напуштању града због спремности да се суоче и са суграђанима спремним на озбиљне критике. - У неким ранијим годинама већина младих људи који су завршавали средње школе одлазили су без жеље да се врате, сада се отварају шансе да остану у свом граду а надамо се да ћемо у догледном периоду имати више факултета, пружити шансу већем броју њих да овде стекну академско образовање и започну успешну професионалну каријеру. Сигурно ће бити тако јер две фабрике које смо изградили пружају шансу младим људима да се запосле, да имају стабилна примања, оснују породице и остану у нашем граду. Ми не размишљамо о победи на изборима, трудимо се и да радимо јер знамо да после тога дођу резултати. Најбитније је да људи буду више ослоњени на причу својих комшија и суграђана, да се мало више крећу кроз град, да забораве на препуцавања, да испо-

љимо стрпљење и искажемо поштовање према сваком без обзира на различитост у мишљењу, али не дозволимо да будемо вређани и понижавани. Желимо да будемо поносни грађани града Краљева и то истичемо на сваком месту, јер су наш град, земља и породица испред свих, па ћемо се трудити да покажемо основне вредности и повратимо оно што је после 2000. изгубљено, пре свега људско достојанство и право свих да живе од свог рада, да буду задовољни и да им повратимо осмехе на лица - каже Ђуновић. Свесни чињенице да двадесет први век доноси бројне изазове, и да се све брзо мења, млади Српске напредне странке верују да ће град и у годинама које предстоје задржати основне контуре по којима је одавно препознатљив, али да ће правовремена примена нових технологија допринети да се одржи корак са светом и да ће Краљево сваким даном бити све лепше. Т. Радовановић Фото:: М. Радовановић

25


26

МАГАЗИН 8.12.2019.


27


28

МАГАЗИН 8.12.2019.


Где смо били, шта смо радили у новембру

- Обележен Дан примирја у Првом светском рату и Дан ослобођења Краљева у Другом светском рату. - Краљевачка села другу годину заредом остварила завидне резултате на такмичењу Сусрети села Србије. - Тридесета седница Скупштине града посвећене разматрању извештаја о реализацији буџета за првих девет месеци ове године. - У последњем кварталу очекује се значајније повећање прихода, понајвише захваљујући већој маси средстава од зарада што треба да допринесе квалитету живота. - Реконструкција шалтер сале Полицијске управе Краљево ће запосленима помоћи да ефикасније обављају посао, а корисницима услуга да лакше и брже дођу до личних докумената, путних исправа, возачких и саобраћајних дозвола

Фото: М. Радовановић

СВЕЧАНО И РАДНО

29


а првих неколико дана новембра не протекне без значајнијих догађаја потрудили су се краљевачки Факултет за машинство и грађевинарство и београдски Машински факултет панелом Индустрија 4.0 који је требало да одговори на питање где се налази Србија и колико је спремна за дочек процеса који по многима представља почетак четврте индустријске револуције. Проф др Видосав Мајсторовић са Машинског факултета појашњава да је Индустрија 4.0 нови модел научно - технолошког развоја у високо развијеним земљама, који је прихватила и Србија, а подразумева нов концепт аутоматизације производних система применом рачунара и свега што иде уз њих. Настојање да се дочека спремно било је повод за креирање тридесет седам националних програма, или платформи за Индустрију 4.0, током осам последњих година након што је процес отпочео у новембру 2011. на најпознатијем светском сајму за рачунарску и софтверску опрему који се одржава у Хановеру.

МАГАЗИН

8.12.2019.

Д

30

Отворени дан на војном делу аеродрома у Лађевцима другог дана у месецу нова је и прилика за промовисање обучености припадника Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране за извршавање додељених мисија, јачање поверења грађана у Војску Србије, промовисање војног позива и позива војних пилота. Организован је неколико недеља пре обележавања седмодеценијског јубилеја са циљем да се грађанима и јавности, кроз непосредни контакт, презентује живот и рад у јединицама 98. ваздухопловне бригаде и јединицама Војске Србије. Приближавање дана кад се традиционално обележава Дан примирја у Првом светском рату повод је појачаних активности градског одбора формираног прошле године са циљем да се достојно обележи крај значајног периода у историји Србије. Прва активност је меморијални крос у Роћевићима који се организује у оквиру обележавања сто четири године од великог страдања Ужичког одреда Вој-

ске Краљевине Србије у борби са аустроугарским трупама на брду Врановaц. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у новембру огласило поновљенни јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е- 761 на деоници Појате – Прељина на територији градова Крушевац и Краљево и општина Трстеник и Врњачка Бања. Поновљени увид одржан је од 4. до 18. новембра, сваког радног дана, у зградама скупштина града Краљево и Крушевац и општина Врњачка Бања и Трстеник, интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и интернет страницама јединица локалних самоуправа. Физичким лицима и представницима правних лица која су у току трајања поновљеног јавног увида поднела примедбе у писаном облику, омогућено је да присуствују јавној седници и усмено их образложе, а о свакој је обрађивач планског документа јавно изнео свој


став. Последњег дана у недељи објављени су резултати овогодишњег такмичења „Сусрети села Србије“ на којој су краљевачка села другу годину заредом остварила завидне резултате. Завршна манифестација у Лозовику код Велике Плане потврдила је да држе корак са најнапреднијим у земљи што је доказало прво место Буковице међу селима која имају мање од хиљаду становника и треће место Опланића у истој категорији. Томе треба додати податак да су између осамнаест добитника златних медаља за појединачни допринос квалитетнијем животу на селу Петар Коловић из Самаила, Радослав Премовић из Ратине и Коста Коларевић из Мрсаћа. Централни догађај друге декаде новембра било је обележавања годишњице примирја у Првом светском рату на Врановцу где је присутнима омогућено да, пре почетка пригодне свечаности, разгледају изложбу ликовних радова ученика Основне школе „Јован Дучић“ из Роћевића на тему

Првог светског рата. Након интонирања химне „Боже правде“ венце и цвеће на спомен плочу страдалим припадницима Ужичког одреда положили су представници локалне самоуправе, Месне заједнице Роћевићи, Војске Србије, Полиције, Одреда Жандармерије, удружења која негују традицију ослободилачких ратова и потомци ратника. Као што приличи оваквом догађају парастос погинулим војницима, подофицирима и официрима Ужичког одреда, и другим изгинулим током Првог светског рата, служили су матарушки, врдилски и каонски парох и свештеник Друге бригаде Копнене војске. Обраћање градоначелника Краљева било је увод уручењу награда у књигама ауторима најбољих радова на ликовном конкурсу, а за својеврсни историјски час задужена је учитељица Основне школе „Јован Дучић“ Вања Николић. Значајан датум из историје овог краја повод је да координатор Одбора за истраживачку делатност Раде Вукосављевић посебно значај-

ним оцени шездесет једну страну на меморијалу и спомен плочама са именима војника из Роћевића, Пекчанице, Буковице, Врдила и Богутовца страдалих у Великом рату, а сахрањених на војничком гробљу у Краљеву и Спомен костурници у Чачку. Ове године је први пут објављено сто пет имена војника Ужичког одреда који су страдали на Врановцу у јесен 1915. године док су штитили повлачење главнине српских снага према Албанији. Податак о великом интересовању јавности за почетак радова на градњи војничке спомен капеле на Чемерну повод је да координатор Одбора за обележавање стоте годишњице од завршетка Првог светског рата Радоје Томашевић потврди како су прибављене све потребне сагласности надлежних органа и министарстава, а уз помоћ локалне самоуправе и донатора прикупљена потребна средства. Након што је Влада Републике Србије граду Краљеву без накнаде доделила парцелу за градњу капеле Јавно предузеће „Србијашуме“, које је користило

31


8.12.2019.

МАГАЗИН

32

ту парцелу, уложило је жалбу на упис у катастарске књиге што је одложило почетак радова до окончања жалбеног поступка. Главна тема тридесете седнице Скупштине града посвећена је разматрању извештаја о реализацији буџета у првих девет месеци ове година, а обележена је бурном расправом и сукобљавањем дијаметрално супротних ставова представника власти и опозиције. Након што је четири пута поновљено гласање за утврђивање предложеног дневног реда властима је замерено да је у наплати пореза направљен промашај од милијарду динара, а да је у првих девет месеци реализовано мање од десет хиљада динара, или 1,14 процената, намењених спровођењу омладинске политике. И док из редова опозиције стиже упозорење да је то мање него што родитељи месечно дају деци за ужину власт очекује у последњем кварталу значајније повећање прихода, понајвише захваљујући већој маси средстава од зарада што треба да допринесе квалитету живота. Расправа о реализацији буџета оцењена је добрим видом забаве за оне који прате телевизијски пренос, што је требало да потврди информација о боравку педесет „невидљивих“ гостију у објектима Дечјег одмаралишта „Гоч“. Оставка још једног одборника потврђује да ће од наредне седнице Скупштна града наставити рад у новом саставу. У уторак, 19. новембра Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, у сарадњи са градом Краљевом, организовала је панеле у оквиру пројекта „Регионална сарадња и јачање капацитета за коришћење претприступних фондова и спровођење кохезионе политике за развој региона“. Била је то прилика да се чује по нешто о спремности јединица локалне самоуправе за структурне фондове Европске уније и пројекте у области инфраструктуре и социјалне кохезије. Сто двадесета годишњица Шумарске школе повод је за изложбу „Сећања кроз три века“ у Галерији Народног музеја. Изложба је отворена 20.

новембра, а на њој су представљена учила и инструменти који се користе у шумарству, обради дрвета и пејзажној архитектури. Два дана касније Краљево је посетио министар унутрашњих послова Небојша Стефановић који је у разговору са начелником Полицијске управе и колегама из свих служби и сектора, сумирао резултате рада у претходном периоду са циљем да се дође до решења која би могли да допринесу унапређењу у месецима који долазе. Теме разговора везане су за објекте Министарства унутрашњих послова, набавку нових возила и опреме и потврду свега што би запослени у службама безбедности могли да очекују током наредне године. Сем онога што их највише занима, а то је повећање плата, министар је обећао занављање униформи за највећи део састава редовне полиције чији припадници могу да очекују нове јакне, блузе, панталоне, кошуље и ципеле, а повољности ове врсте неће бити ускраћене ни припадницима Жандармерије. Грађанима Краљева је знатно важнија најава реконструкције шалтер сале што ће запосленима помоћи да ефикасније обављају посао, а корисницима услуга да лакше и брже дођу до личних докумената, путних исправа, возачких и саобраћајних дозвола. Седам дана касније обележена је седамдесет пета годишњица од ослобођења Краљева у Другом светском рату. По устаљеном обичају обележавање дана кад су из града у јесен 1944. године протерани и последњи немачки војници отпочело је интонирањем химне Боже правде и венцима које су испред споменика положили представници локалне самоуправе, Рашког управног округа, Војске Србије, Полиције, Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова „Јован Курсула“, удружења бораца и њихових породица, организација цивилног друштва и политичких организација. Полагање венаца је прилика за подсећање да су борбе за ослобођење Краљева трајале пуних четрдесет пет дана а, због стратешке важности значајне железничке раскрснице за војнике Вермахта, биле

најобимније и најтеже у оквиру завршних битака за ослобођење Србије. Обележавање седамдесет пете годишњице ослобођења отпочело је дан раније изложбом о геноциду и страдању логораша у усташком логору Јасеновац под називом „Јасеновац – право на незаборав“ у Галерија Народног музеја Краљево, коју је отворио изасланик проф. др Гидеона Грајфа члан Међународне експертске групе ГX7 – Стоп ревизионизму Фабијан Вендрих у присуству преживелих заточеника усташких дечјих логора Јелене Бухач Радојичић и Гојка Рончевића Маровића. Само сат касније у Народном музеју је представљена књига „Генерал Данон заточеник части“ генерала Милисава Симовића која сведочи о страдању Срба у Хрватској и Босни и Херцеговини. На Свечаној академији „Ослободиоцима у част“ изостало је најављено обраћање историчара Предрага Марковића, а уметнички део програма обележили су глумци Краљевачког позоришта и ученици Музичке школе „Стеван Мокрањац“. Касни поподневни часови резервисани су за доделу награда Завичајног друштва Краљево за литерарне радове ученика основних и средњих школа на тему „Сећање на 14. октобар“, а обележавање значајног датума окончано је представљањем књиге „Злато четника и партизана – деконструкција једног мита“ Милоша Тимотијевића о којој је, поред аутора, говорио рецензент др Владимир Димитријевић. Истог дана организован је пријем гостију из руске Регије Самара коју је предводио председник Иновацијскообразовног јавног фонда ове регије „Знање“ Сергеј В. Сидоров, саветник министра за економски развој и инвестиције. У делегацији су били руководиоци предузећа из области машинске и хемијске индустрије, штампарије и представници услужног сектора и трговине, а како је циљ посете проширење контаката у трговинској и економској сфери, у Регионалној привредној комори Моравичког и Рашког управног округа одржан је састанак са компанијама града Краљева и представницима Коморе. Т. Радовановић


33


Десет година Удружења „Кирил Пејчиновић“

МАГАЗИН

8.12.2019.

ИСКОРАК У ДРУГУ ДЕЦЕНИЈУ

34


Фото: М. Радовановић

- Током последњих неколико месеци добар део активности највиших представника Србије и Северне Мекедоније посвећен малом Шенгену као начину да се у значајној мери убрза проток робе и услуга међу земљама учесницама. - У коликој су се мери припадници македонске националне мањине уклопили у локалну средину најбоље сведочи податак у свакој делатности има по неког из Северне Македоније. - У Краљеву постоји висок степен разумевања за све становнике, без обзира на националну припадност. - Седам стотина чланова удружења од око три хиљаде Македонаца колико се претпоставља да живи у Краљеву

35


8.12.2019.

МАГАЗИН

36

есет година постојања Удружења грађана македонске националне заједнице Рашког округа „Кирил Пејчиновић“ повод је за прву посету Краљеву амбасадора Северне Македоније Александра Поповског у друштву председника Националног савета македонске националне мањине у Републици Србији Борчета Величковског. Састанак са градоначелником Краљева Предрагом Терзићем и његовим сарад-

Д

ницима био је прилика за осврт на сарадњу у претходном периоду и плановима за будућност, у склопу тога на положај македонске мањине у институцијама града Краљева. Иако је од распада Југославије званично име јужног суседа било Бивша Југословенска Република Македонија у Србији је све до почетка примене одредби Преспанског споразума коришћен назив Македонија. Од промене

имена државе у Северна Македонија користи се тај назив што је Поповском потврдио градоначелник Краљева уз подсећање да је током последњих неколико месеци добар део активности највиших представника две државе посвећен малом Шенгену као начину да се у значајној мери убрза проток робе и услуга међу земљама учесницама, пре свега онима који се баве превозом на граничним прелазима проведу


превише времена у припреми и контроли документације. Од примене иницијативе о поједностављењу процедуре очекују се знатне уштеде, подједнако у времену и финансијским средствима, посебно кад буду укључене и друге државе настале распадом Југославије. Повод за интензивнију сарадњу је податак о великом броју припадника македонске националне мањине који живе и раде у Краљеву, а у коликој су се

мери уклопили у локалну средину најбоље сведочи податак у свакој делатности има по неког из Северне Македоније. Иако статистички подаци са последњег пописа становништва сведоче о двеста шездесет Македонаца који живе у Краљеву уверење да се сви не изјашњавају тако води ка ставу да их има много више. Податак да Удружење „Кирил Пејчиновић“ има седам стотина

чланова добра је основа за процену да у Краљеву живи скоро три хиљаде припадника македонске националне мањине. Да се подаци разликују и на нивоу државе сведочи званична процена Организације за европску безбедност и сарадњу о око две стотине хиљада Македонаца и њиховог националног савета који има податке о десет пут мањем броју. Истраживања која је

37


8.12.2019.

МАГАЗИН

38

вршио Национални савет македонске националне мањине у Србији потврђује да су Македонци до 1991. године били конститутивни народ а онда, преко ноћи, постали национална мањина. Величковски признаје да је у новим околностима требало много времена да се потврде као традиционална заједница због чега се велики број припадника и није изјашњавао као Македонци. О томе најбоље сведочи податак о порасту броја Југословена, а већ први наредни попис, верује он, требало би да пружи јаснију слику о тачном броју Македонаца у Србији. Више сусрета представника две државе на високом нивоу добра су прилика за потврду успешне сарадње што је основа за очекивање да ће у наред-

ном периоду бити подигнута на још виши ниво. - Мини Шенген је одлича иницијатива, иако је пре десет година деловао као утопија. Процес царињења који смо покренули већ даје резултате што је добро за привреду, посебно транспортна предузећа, јер је камиону од Скопља до Љубљане требало три дана због чега се губе милијарде долара. Пројекат је добар за мигрирање радне снаге и признавање диплома, а у складу је са евроинтеграцијама, због чега су га подржале Европска унија и Сједињене Америчке Државе. Најбоље би било кад би се прикључиле све земље региона јер би на територији целине од око осамнаест милиона становника пројекат представљао надоградњу ЦЕФТА споразума. То

може да донесе бољу будућност народима, да се покрене животни стандард, да се људи не исељавају масовно, о чему сведоче негативни статистички подаци. Све то је у циљу обезбеђивања благостања, да се народ осећа задовољно у земљи у којој живи, а јак регион је предуслов да се поредимо са другим земљама. Македонци су добро етаблирани, не само у Краљеву већ и у целој Србији, а ја као предствник Министарства спољних послова желим да добра сарадња буде настављена у будућности - истако је Петковски уз потврду да је Србија пример у Европи и свету како се поштују права националних мањина, међу њима и Македонаца. Колико је дистанца између два


народа мала најбоље сведочи податак о великом броју припадника македонске националне мањине који су присутни у јавном животу Србије, а још јачој повезаности требало би да помогне размена студената, признавање диплома и лакше добијање радних дозвола. Резултат разговора о односу локалне самоуправе према удружењу Македонаца огледа се у настојању да се створе што бољи услови за њихов рад, а прилика за то је састанак са представницима удружења два дана касније посвећен обезбеђењу просторија након истека уговора који није продужен. Председник Националног савета македонске националне заједнице је задовољан начином на који је Удруже-

ње „Кирил Пејчиновић“ током претходних десет година заступало интересе македонске националне заједнице на територији целог Рашког округа, што је квалитетан пример како треба да изгледа град који носи префикс мултикултуралног, мултиконфесионалног и мултинационалног као што је Краљево у коме постоји висок степен разумевања за све становнике, без обзира на националну припадност. - Договорили смо састанак како бисмо веома добре односе побољшали и решавали све проблеме са којима се сусрећу припадници македонске мањине. Ми смо веома блиски са народом Северне Македоније, а наши односи могу само да се развијају и иду ка бољем, а никако да буду лоши. У то сам

још више уверен после данашњег искреног разговора са гостима што је још једна добра вест за македнонску мањину и све грађане Краљева - сматра Терзић уз подсећање да је председница Удружења македонске националне заједнице Марија Продановић активна у низу различитих организација, што у значајној мери доприноси зближавању припадника два народа. Жеља да удружење са истим еланом настави рад и у наредних десет година заснована је на потреби да на квалитетан и транспарентан начин, као до сада, сарађује са припадницима других националних заједница и већинским српским народом у граду Краљеву. Т. Радовановић

39


Потписан уговор за градњу Моравског коридора

МАГАЗИН

8.12.2019.

ДИГИТАЛН

40

- Ауто-пут Појате–Прељина градиће се у дужини од 112,3 километра, а повезаће Коридор 10 и ауто-пут „Милош Велики“ и сва већа места у делу централне Србије у којем живи приближно пола милиона становника. - Изградња аутопута представља инвестицију у будућност Србије. - Примена највиших стандарда у домену грађевинарства, телекомуникација и безбедности саобраћаја. - Договорена цена изградње 112,3 километра ауто-пута од седамсто четрдесет пет милиона евра, а предвиђени су и додатни радови и директни и индиректни материјални трошкови чија вредност достиже двадесет одсто. - Аутопут се гради за максималну дозвољену брзину од 130 километара на час, а биће изграђено укупно 11 петљи и 130 осталих објеката, од чега 71 мост, 23 надвожњака, пет подвожњака и 31 пропуст


И АУТОПУТ

41


8.12.2019.

МАГАЗИН

42

лада Србије је у среду усвојила Комерцијални уговор за изградњу ауто-пута Е-761, деоница Појате-Прељина познате као „Моравски коридор“, који је следећег дана потписан са конзорцијумом „Бехтел-Енка“ изабраним на основу спроведеног јавног позива за избор стратешког парт-

В

нера за реализацију овог пројекта. На седници је усвојен и Извештај о спроведеним преговорима са изабраним стратешким партнером у циљу реализације Пројекта изградње инфраструктурног коридора аутопута. Ауто-пут Појате–Прељина градиће се у дужини од 112,3 километра, а

повезаће Коридор 10 и ауто-пут „Милош Велики“ и сва већа места у делу централне Србије у којем живи приближно пола милиона становника, укључујући Чачак, Краљево, Врњачку Бању, Трстеник, Крушевац и Ћићевац. Уговор је, у присуству председника Србије Александра Вучића, потписала потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, а у име конзорцијума „Бехтел-Енка“ потпредседник „Бехтела“ и директор за област инфраструктуре за Европу Majкл Вилкинсон и председник компаније „Енка“ Мехмет Тара. Уз очекивање да ће бити завршен за мање од четири године председник Србије је након потписивања уговора поручио да ауто-пут значи бољи живот за грађане у Моравичком, Рашком и Расинском округу јер представља добру основу за долазак инвеститора, али и останак људи у Србији. Да изградња коридора представља еко-


номски интерес земље, не само због тога што ће повезати више од пола милиона грађана већ ће бити и веза за више од двадесет хиљада малих и средњих предузећа са најважнијим саобраћајницама, сматра и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уз потврду да изградња овог ауто-пута представља инвестицију у будућност Србије и њених грађана. Повод за то је податак да централни део Србије преко Коридора 10 повезује са Бугарском и Северном Македонијом, и ауто-путем „Милош Велики“ са Црном Гором и Босном и Херцеговином. Потписивање уговора је прилика за подсећање на стратешки интерес Србије да са америчким „Бехтелом“, као једном од највећих грађевинских компанија на свету, гради саобраћајницу која ће повезати сва већа места у централној Србији, тим пре што ће испуњавати највише стандарде у домену грађевинарства, телекомуни-

кација и безбедности саобраћаја. Очекује се да ће компанија „Бехтел“, са партнером турском компанијом „Енка“, изградити Моравски коридор у року и по најмодернијим стандардима, а податак да ће на градњи аутопута бити примењене најновије технологије пред извођача ставља задатак да са њима упозна предузећа из Србије са којима ће радити. Уз потврду да је рад на пројекту изискивао пуне две године Вилкинсон започето снажно пријатељство са Владом и Коридорима Србије сматра важним за реализацију значајног пројекта за економију и регион, заштиту од поплава, од кога се очекује да обезбеди велики допринос људима који живе на овом подручју. Потписивању уговора присуствовали су и амбасадор Сједињених Америчких Држава у Србији Ентони Годфри, амбасадор Турске Танжу Билгич и амбасадорка Велике Британије Шан Меклауд. Комерцијалним уговором је договоре-

на цена изградње 112,3 километра ауто-пута од седамсто четрдесет пет милиона евра, а предвиђени су и додатни радови и директни и индиректни материјални трошкови чија вредност достиже двадесет одсто. Према уговору, Крушевац треба за две године да буде повезан са Коридором 10, да се Краљево и Чачак за мање од три аутопутем повежу са „Милошем Великим“, а да комплетан пројекат буде завршен за четири године. Аутопут Појате-Прељина састојаће се из три деонице, Појате–Крушевац, дужине 27,83 километра, Крушевац–Адрани, дужине 53,88 километара и Адрани– Прељина, дужине 30,66 километара. Аутопут се гради за максималну дозвољену брзину од 130 километара на час, а биће изграђено укупно 11 петљи и 130 осталих објеката, од чега 71 мост, 23 надвожњака, пет подвожњака и 31 пропуст. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

43


8.12.2019.

МАГАЗИН

44

Владета Деспотовић


Градски и приградски саобраћај под знаком питања?

- Тендер за поверавање вршења услуге јавног градског и приградског превоза дефинисан на начин који дискриминише локалне превознике. - Превозник из Краљева са две деценије искуства у овој области, чак и да је испунио све законске норме, није могао да конкурише. - Председник комисије без одговора. - „Аутотранспорт“ је још 2014. године понудио много нижу цену превоза. - Профит и без субвенције из градске касе. - Око триста нелегалних возила штите се на уштрб грађана који пуне буџет. - Да нема нелојалне конкуренције не би требало да се издваја ни динар средстава за субвенционисање превоза. - Око две стотине возила која су фиктивно легални такси превозници раде као линијски, што је супротно закону. - Социјални случајеви у возилима вредним више хиљада евра. - Од озбиљне привредне гране направљена социјална установа. - Локална самоуправа штити оне који не доприносе пуњењу буџета

Фото: М. Радовановић

АУТОБУСИ БЕЗ ВОЗАЧА

45


д тренутка кад је вишедеценијски превозник Краљевчана „Аутотранспорт“ почео да се суочава са све већим проблемима вршење јавног градског и приградског превоза постала је значајна тема свих који су користили услуге овог предузећа. Интересовање јавности за ову тему није јењавало ни кад је пре неколико година овај посао поверен другом превознику, а ни у периоду док је извршавао уговором преузете обавезе. И док су једни били задовољни каквим таквим решењем знатан број противника сматрао је да се из градске касе одливају значајна средства којима се субвенционише обављање градског и приградског превоза. Да иронија буде

МАГАЗИН

8.12.2019.

О

46

већа није мали број оних који сматрају како би „Аутотранспорт“ опстао да је из градске касе добијао толико пара. Кад је након расписаног јавног позива изабран нови превозник веровало се да ће, због знатно ниже цене субвенција по пређеном километру, у градском буџету бити уштеђена значајна средства. Да има и другачијих мишљења потврђује један од представника бивших радника „Аутотранспорта“, члан Удружења радника у друмском превозу путника Краљева и шеф саобраћаја код конзорцијума који је последњих година превозио Краљевчане, Владета Деспотовић. Иако је знатно нижа цена била одлучујући фактор за избор превозни-

ка Деспотовић сматра да позитивни ефекти избора новог нису онакви каквим се представљају. Један од разлога види у податку да су у превоз путника у градском и приградском саобраћају била укључена четири локална предузећа, а од почетка наредне године то ће бити само једно што доводи у сумњу корист коју ће имати локална заједница. Посебно значајним оцењује се сумња да је тендер за избор дефинисан на начин који дискриминише локалне превознике, јер је услов за учешће обављање ове врсте услуга у најмање два града. У таквим околностима превозник из Краљева са две деценије искуства у овој области, чак и да је испунио све


занонске норме, имао новац и спремљене аутобусе, није могао да конкурише само зато што не врши превоз у другом граду. Деспотовић подсећа да су се локални превозници пре више месеци обраћали новом и нудили сарадњу, о чему постоји писани траг, а ни до данас нису добили одговор. - Због тога ме, као човека који десет година ради у превозу и познаје ствари, боли јер увек неко са стране долази, узима новац и има корист од тога а Краљевчани немају ништа. Питање је шта би било да је неко од краљевачких превозника поднео тужбу за дискриминацију, јер смо посумњали да је тендер направљен за њих. Један од представника краљевачних превозни-

ка је на тендеру прозвао председника комисије и питао са којим правом га је дискриминисао, али је остао без одговора. Са пуним правом питам шта град добија тиме што је отишао један који је користио све бенефите а долази други који ће користити исто, можда и у већем обиму јер су ниже цене превоза само један део. „Аутотранспорт“ је 2014. године локалној самоуправи понудио много нижу цену од ове коју је дао „Кавим“. Тражили смо ту врсту субвенција и да се, уз оптимални број радника, трајно реши превоз грађана, да се не иде на тендере и сви останемо у свом предузећу. Нико нам није изашао у сусрет, нити нам је одговорено, као превозни-

цима са стране - каже Деспотовић. Значајним за тежак положај „Аутотранспорта“ којије резултирао покретањем стечајног поступка је нелојална конкуренција нелегалних таксиста који врше линијски превоз, иако је то у супротности са важећим законом. Са сличним проблемом, коришћење аутобуских стајалишта да се непосредно пред долазак аутобуса покупе путници, суочио се и превозник који је ове услуге вршио последњих неколико година, а држава није предузела ништа да се овај проблем реши. Податак да је Деспотовићу, као представнику удружења упућен позив да помогне у уклањању нелојалних превозника, води ка ставу да би, ако се то деси,

47


МАГАЗИН

8.12.2019.

нови превозник и поред петнаест динара ниже цене по километру остварио знатно већу зараду. То је још један од мотива за потврду да би остварио профит и без субвенције из градске касе. Шест година искуства сарадње са инспекцијом на елиминисању нелојалне конкуренције сведочи о бројним настојањима да се предупреде негативни ефекти њиховог рада. - Видео сам да припадници полиције имају своје аутомобиле и кад год смо изашли на терен нелојална конкуренција је била обавештена где се налазимо што указује на одређен степен корупције. Да држава хоће про-

48

блем може да реши за седам дана, поготово од кад су прошле године ступиле на снагу законске норме о одузимању возила за озбиљан привредни преступ, а то никад нико није урадио. Начелници Градске управе и инспекцијских служби и Прекршајни суд чине ланац, а да он фунционише данас не би било нелојалне конкуренције. Радили смо анализу и утврдили да има око триста возила која се штите на уштрб свих грађана који пуне буџет, јер да нема нелојалне конкуренције не би требало да се издваја ни динар средстава за субвенционисање превоза - каже Деспотовић.

Колико је ситуација компликована сведочи податак о око две стотине возила која су фиктивно легални такси превозници, а раде као линијски што је супротно закону. Ако се овој групи дода још толико без икаквих обележја онда је јасно колико утичу на рад оних који се легално баве овим послом. Посебно поразно делује податак о знатном броју оних који се код надлежних установа воде као социјални случајеви, а возе аутомобиле вредне више хиљада евра док држава жмури. Годинама уназад занимање возача је високо позиционирано на листи дефицитарних, јер нема квалитетне


радне снаге. Међу возачима влада уверење о значајном утицају државе на промену ситуације стварањем услова да им се повећају плате, јер су ниска примања један од главних разлога за одлазак на рад у Словенију, Аустрију и Немачку. Уверење да је од озбиљне привредне гране направљена социјална установа, што није познато нигде у свету, темељи се на податку да од сваке карте продате у градском превозу буџет града приходује десет процената. То што од нелегалног превоза нема ништа један је од повода за закључак да локална самоуправа штити оне који не доприносе пуњењу буџета.

- Погледајте само простор испред Полицијске управе Краљево и колико је тамо „дивљих“ таксиста, нико не реагује зато што су њихови рођаци и пријатељи, а држава ништа не предузима и чува социјални мир на рачун легалних превозника. После неких акција које је саобраћајна инспекција спроводила у сарадњи са легалним градско приградским превозницима пазари су на свим линијама порасли између сто и сто педесет хиљада динара дневно. Карта до Лађеваца у легалном превозу кошта сто динара, а толико наплаћују таксисти који користе законом забрањена возила са шест

седишта. За шест путника шест стотина динара и толико назад, на 26 километара потроши једва два литра горива вредна триста динара, на плин још мање. Погледајте само аутомобиле људи који не желе да раде легално, а подривају државу, јер пријављени као социјални случајеви користе бенефите социјалних установа. Превозници на нивоу државе годишње губе више од четири стотине милиона евра и зато нема радне снаге, па ће држава пре или касније морати нешто да уради по том питању иначе превоза неће бити каже Деспотовић. Да систем нема одговор на про-

49


50

МАГАЗИН 8.12.2019.


51


МАГАЗИН

8.12.2019.

блем потврђује податак да на пријаву инспектора судија најчешће изриче минималну казну између осамдесет и сто педесет хиљада динара. Ако при томе процени да је прекршилац социјални случај казна износи само десет процената од законског минимума што нелегалним превозом, сматра Деспотовић, може да се заради за један дан. Незадовољство возача ангажованих у градском и приградском превозу појачано је након позива новог превозника, истакнутог на згради аутобуске станице, да се пријаве телефоном и пошаљу биографију. Податак да се пријавило тек десетак заинтересованих прети да од првог дана наредне године буде угрожено редовно одржавање градског и приградског саобраћаја у коме је било ангажовано око деведесет возача. Да би на четрдесет градских и приградских линија функционисао редовно неопходно је по два возача за сваку, плус неколико за резерву због права на два дана одмора недељно. Податак да се од деведесет возача нео-

52

пходних за покретање саобраћаја пријавило десетак тумачи се очекивањем да нови послодавац објави услове рада, пре свега износ месечне зараде. У недостатку таквих података истакли су своје услове који подразумевају минималну месечну накнаду за рад од шездесет хиљада динара, исплату до петог за претходни месец и бенефицију од два месеца за сваку годину рада. - То је граница испод које нећемо да идемо. Нико не може да нас убеди како су дошли да раде без зараде. Нека зараде, али треба и ми да живимо а са платом од четрдесет хиљада колико су планирали да дају сигурно нећемо радити. У овом конзорцијуму смо имали последње повећање у септембру, а како смо знали да ће доћи нови превозник нисмо хтели да тражимо више. Нама је свеједно ко ће од наредне године да врши превоз, да ли остају стари или долазе нови, јер било ко да је дошао мора да испуни ове услове. За мањи обим рада имали смо

педесет хиљада динара, а нови превозник планира да уведе и линије које до сада нису саобраћале, што значи да ће се више радити. До сада нисмо имали ноћна спавања на линијама, сада имамо што значи да се одвајамо од породице а и то има цену. Радимо ризичан посао за плату од које не можемо да живимо, превозимо ђаке и људе на посао, а да будемо мање плаћени од некога ко не ради ништа то нећемо да дозволимо. И градоначелнику сам рекао да ће, ако мисле да обављају превоз, морати да плате. У супротном нека доведу са стране кога год хоће, ми немамо против али нећемо радити за тај новац - категоричан је Деспотовић. Тренутно стање указује на потребу да нови превозник ангажује возаче из других средина што, уз трошкове смештаја и исхране, изискује знатно више пара него повећање плата онима који су до сада обављали ове послове. Да некадашњи радници „Аутотранспорта“ имају и друге проблеме потврђује посета петочлане делагације


начелнику Рашког управног округа након потврде да је продат још један део имовине предузећа у коме су радили, а које још није испунило све обавезе према запосленима. Податак да су продати локал у строгом центру града и база у Ушћу, а да стечајни управник четири и по године наплаћује перонизацију на аутобуској станици у Краљеву, основа је на којој се темељи став да има новца за наплату потраживања. Од начелника округа очекује се посредовање за пријем код државног секретара у Министарству привреде са циљем да се убрза исплата потраживања након што је дебело прекорачен рок за окончање стечајног поступка, а није се дошло ни до половине. У ишчекивању одговора триста седамдесет незадовољних који потражују између сто педесет и триста педесет хиљада динара по особи, наговештавају радикализацију мера за остваривање права. Податак да велики број њих због нарушеног здравстве-

ног стања није могао да се запосли, а да нико не опрашта дугове за утрошену електричну енергију, воду и друге комуналије, повод је за најаву изласка на улице и одлуку да се не опрости динар дуга, чак ни камате. - Ако има разума у овој власти која прича да је свуда са народом, да иде са народом, да помаже народ, ево доброг примера да покаже добру вољу и помогне људима. Ми не тражимо ништа што нам не припада. Ако је памети и разума у свим странама надам се да ће људи разумети озбиљност ситуације и гледаће корист, уколико мисле да раде и зараде а људима да дају плату од које могу да живе - каже Деспотовић подсећањем да су у иностранству, уз веће плате, знатно повољнији услови рада што је довољан разлог за одлазак у неку од европских земаља. Податак да деведесет одсто возача ангажованих у градском и приградском саобраћају има дозволу за управљање шлеперима и тешким

камионима добра је основа за прве контакте са представницима предузећа ангажованих на градњи Моравског коридора која се очекује у фебруару следеће године. Понуђена плата од сто двадесет хиљада динара за десет сати рада дневно, уз један оброк и слободне дане током викенда, чини услове рада много примамљивијим него три пута мањи износ који наговештава нови превозник у градском и приградском саобраћају. Ако се томе дода елиминисање свакодневних расправа са путницима, и додатни послови продаје карата за превоз, јасно је да се понуде не могу ставити у исту раван. И поред тога преовладава жеља за останком код куће уз очекивање плате од које би могло да се преживи. У супротном надокнада незапосленима са евиденције Националне службе за запошљавање, у складу са дужином радног стажа, биће довољна да се преброди период до почетка радова на градњи аутопута. Т. Радовановић

53


54

МАГАЗИН 8.12.2019.


55


Међународни дан особа са инвалидитетом

МАГАЗИН

8.12.2019.

БОЉЕ МЕСТО ЗА ЖИВОТ

56

- Више од милијарду људи, или петнаест одсто светске популације, живи са неким обликом инвалидитета. - Неопходност да се скрене пажња на проблеме особа са инвалидитетом, пре свега сиромаштво, високу стопу незапослености и искљученост из друштва. - Лајтмотив овогодишњег обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом укидање баријера, отварање врата за инклузивно друштво и развој за све. - Према резултатима последњег пописа у Србији живи 571.780 грађана који су се изјаснили да себе доживљавају као особу са инвалидитетом. - У Канцеларији за људска и мањинска права процењују да данас у Србији живи око седам стотина хиљада особа са инвлидитетом, што чини око десет одсто укупног становништа


57


58

МАГАЗИН 8.12.2019.


еђународни дан особа са инвалидитетом обележава се од 3. децембра 1992. године, када је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила резолуцију и позвала све земље да се унапреди и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву. Генерална скупштина Уједињених нација је у децембру 2006. усвојила Конвенцију о правима особа с инвалидитетом коју је Србија 2009. ратификовала с пратећим Опционим протоколом уз конвенцију. Овим документом потврђена је универзалност и недељивост свих људских права и основних слобода, као и потреба да се особама са инвалидитетом гарантује пуно уживање свих права и слобода, без дискриминације. У складу са преузетим обавезама Србија је Комитету Уједињених нација за права особа са инвалидитетом упутила Иницијални извештај о примени Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Податак да више од милијарду људи, или петнаест одсто светске популације, живи са неким обликом инвалидитета основни је разлог за потребу да се скрене пажња на проблеме са којима се суочавају, пре свега сиромаштво, висока стопа незапослености и икљученост из друштва. Из Канцеларије за људска и мањинска права стиже потврда да је лајтмотив овогодишњег обележавања овог датума укидање баријера, отварање врата за инклузивно друштво и развој за све. Стратегија превенције и заштите од дискриминације, коју је Влада Републике Србије усвојила у јуну ове године, препознаје особе са инвалидитетом као посебно осетљиву друштвену групу. Зато су међу задацима Стратегије стварање безбедног окружења за припаднике осетљивих друштвених група и унапређење степена толеранције према њима, искорењивање и сузбијање говора мржње и аката физичког и психичког насиља и привођење правди учинилаца таквих аката и радњи, јавно заговарање неопходности спречавања дискриминације и промовисање културе толеранције.

М

Према резултатима последњег пописа у Србији живи 571.780 грађана који су се изјаснили да себе доживљавају као особу са инвалидитетом, да имају тешкоће или су потпуно онемогућени да обављаају свакодневне активности. У Канцеларији за људска и мањинска права процењују да данас у Србији живи око седам стотина хиљада особа са инвалидитетом, што чини око десет одсто укупног становништа. Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом повод је да директорка Канцеларије за људска и мањинска права Сузана Пауновић истакне напредак који је Србија остварила на унапређењу положаја ове категорије становника, али да предстоје бројни изазови са којима се и даље суочавају. Иако је законодавни оквир усаглашен са стандардима Европске уније проблем је и даље присутан, а огледа се у недовољној имплементацији, што је случај и са другим земљама које су прошле кроз процес европских интеграција. Познато је да су особе са инвалидитетом чешће од других изложене дискриминацији, а проблем који томе значајно доприноси је питање неприступачности објеката, изузетно ниска стопа незапослености од око тринаест одсто и још увек недовољна подршка у заједници. Иако Закон о забрани дискриминације и Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом изричито забрањују дискриминацију у погледу коришћења јавних објеката и површина, као и јавних услуга, у пракси се то редовно дешава. Због тога се намеће потреба измене посебних закона и подзаконских аката у овој области, нарочито аката јединица локалне самоуправе, али и израда нових законских текстова који ће особама са инвалидитетом помоћи да равноправно са другим грађанима користе све ресурсе у заједници. Влада Републике Србије је у Стратегији превенције и заштите од дискриминације препознала особе са инвалидитетом као једну од девет осетљивих друштвених група које се налазе у повећаном ризику од дискриминације. Због тога су Закон о

употреби знаковног језика и Закон о кретању слепих особа уз помоћ паса водича усвојени и пре рока предвиђеног акционим планом за спровођење Стратегије чиме је Србија направила корак напред у погледу остваривања права особа са инвалидитетом, као и олакшавања њихових свакодневних активности. Обележавање овог датума повод је да градоначелник Краљева Предраг Терзић са најближим сарадницима, директорима Центра за социјални рад и Центра локалних услуга, прими представнике организација особа са инвалидитетом и потврди како су разговори са њима потребни сваког дана, не само 3. децембра. - Градска управа, Центар за социјални рад, Центар локалних услуга и Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ урадили су много на решавању проблема баријера, а и у наредним годинама ћемо се трудити да реконструкцијом градских улица покажемо да особе са инвалидитетом имају исте могућности као и сви ми који немамо те проблеме. Град се потрудио да обезбеди простор за удружење особа са дијабетом, за слабовиде и слепе, а настојаћемо да обезбедимо простор који ће неколико удружења користити током поподневних сати за друштвене активности. Преко средстава које обезбеђује Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима, обезбедили смо и новац за звучне семафоре, што је јако важно слепим и слабовидим особама, а трудили смо се да прилагодимо и Градску управу и шалтере у њој особама које су глуве или наглуве истакао је Терзић уверен да још није учињено довољно како би се особама са инвалидитетом омогућио квалитетнији живот. Да се проблеми решавају поступно сведочи пример деце оболеле од дијабетеса и реконструкција Улице војводе Путника у којој је изграђена тактилна стаза. Реализација жеље да иста буде доступна и у центру града приликом реконструкције Трга српских ратника онемогућена је након потврде да ова локација представља заштићену амби-

59


8.12.2019.

МАГАЗИН

60

јенталну целину у којој нису дозвољене интервенције ове врсте, а проблеми особа са аутизмом превазиђени су организовањем концерта Мото клуба „Кингс“. Из Уније удружења особа са инвалидитетом стиже потврда партнерског односа о чему сведочи решавање бројних проблема и жеља да се на исти начин приступи и осталим. Све то, чуло се на састанку, улива наду да Краљево постаје боље место за живот особа са инвалидитетом. - Свима нама је у интересу да урадимо довољно да подстакнемо друга удружења и особе са инвалидитетом да буду видљиве, да изађу из кућа, да им створимо радно и пословно окружење и обезбедимо школовање. Мислим да смо на добром путу, а надам се да ће договорено на овом састанку бити имплементирано и да ћемо следеће године имати задовољство да кажемо да смо померили стандард за једну степеницу изнад, иако увек може боље. С обзиром на то да је град Краљево у економској ситуацији која није завидна, мислим да имамо одличну сарадњу и да особе са инвалидитетом осећају побољшања. Овај дан и служи да скренемо пажњу да десет процената популације има неки облик инвалидитета. То није ствар избора, то је ствар случајности, а сви су потенцијалне особе са инвалидитетом - истакао је председник Уније Ранко Вуковић. Добра сарадња са Националном службом за запошљавање огледа се у примени Закона о професионалној рехабилитацији запошљавања особа са инвалидитетом по коме је уведено квантно запошљавање и обавеза послодавца да на сваких двадесет раника запосле једну из ове категорије особа. Проблем и даље представља потврда да није препознат степен инвалидности, па особе са већим степеном теже долазе до посла, нарочито у приватном сектору. Једини начин за радно ангажовање особа са већим степеним инвалидитета су јавни радови у трајању од четири месеца што се, иако није довољно, потврдило значајним за оне који немају других прихода. - Ако хоћете да сагледате како изгледа једно друштво, прави скенер су особе са инвалидитетом, јер оне осликавају право стање и у здравству, и у школству, и у запошљавању и у другим институцијама. Кроз особе са инвалидитетом се најбоље виде сви проблеми које једно друштво и институција имају - поручио је Вуковић. Из Уније удружења особа са инвалидитетом стиже упозорење о тешком положају параплегичара и квадриплегичара Рашког округа којима је

неопходна помоћ како би степен друштвене ангажованости подигли на виши ниво. И док велики број суграђана подржава реконструкцију Трга српских ратника начин на који је обављено поплочавање гранитним коцкама значајно је утицао на повреде два члана удужења чија су се колица заглавила у просторима између њих. Да нису сви незадовољни потврђују дијабетичари који су увећаним средствима успели да одрже већи број радионица са децом и одраслима, али и да већи број најмлађих укључе у камп на Гочу. Податак да се број особа оболелих од шећерне болести повећава основа је на којој се темељи очекивање о значајно већим средствима у наредном периоду. Да би се у поправљању стања особа са аутизмом постигао било какав напредак неопходно је што раније откривање поремећаја. Удружење Аутизам Краљево има замерке на здравствени систем и упозорава да лош рад развојног саветовалишта и изостанак дефектолога одлучујуће утичу на уверење да у овој области нема помака. Податак да су међу четрдесет четири члана удружења углавном деца старости од три до седамнаест година, а да многима предстоји излазак из школског система, пред родитеље ставља бројна питања, између осталог и како организовати било какав вид дружења као начин да се адекватно проведе слободно време. Податак да су деца по завршетку школовања везана за боравак између четири зида актуелизује питање адекватног дневног боравка као простора за различите радионице и психолошке третмане. Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом је прилика да у холу зграде Градске управе буде отворена изложба фотографија насталих из сарадње Удружења особа са инвалидитетом Carpe Diem - Искористи дан и Фото-кино клуба Kраљево, кроз пројекат „Из нашег угла гледања“. До десетог децембра посетиоцима ће у истом простору бити доступни и уметнички радови настали на сликарским и другим радионицама и пројектним активностима удружења особа са инвалидитетом. Податак да ранијих година није било првише прилике за сусрете са представницима локалне самоуправе, а да је ситуација у последњих неколико знатно побољшана, довољно је за уверење да би већ до следећег обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом могла бити подигнута на још виши ниво. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић


61


МАГАЗИН

8.12.2019.

Нови подстицаји за почетнике у бизнису

62

ЗА ОСОБЕ СА ДО - Од укупно триста милиона динара двеста педесет намењено спровођењу „Програм промоције предузетништва и самозапошљавања“, а остатак за трошкове ангажовања Имплементационог партнера, спровођењу обуке и менторинга. - Кредити у максималном износу од три милиона и шесто хиљада динара додељиваће се за набавку производне опреме, машина, постројења, садница, куповину или адаптацију пословног или производног простора, као и за обртна средства. - Фиксна каматна стопа од 5,99% годишње. - Програм нуди решење за пословне људе са добром пословном идејом који нису могли да испуне услове за финансирање пројеката. - Позив за учествовање у Програму је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра


ОБРОМ ИДЕЈОМ овооснованим предузетницима, пољопривредним газдинствима, микро и малим привредним друштвима старости до две године, као и свима који су заинтересовани за отпочињање сопственог бизниса и развој пословања, од почетка новембра је на располагању нови национални „Програм промоције предузетништва и самозапошљавања“, који представља снажан развојни подстицај привреди Србије. Програм подршке који је усвојила Влада Србије проистекао је из активности дефинисаних Меморандумом о сарадњи сa Немачком развојном банком потписаним прошле године, а реализоваће га Канцеларија за управљање јавним улагањима, у сарадњи са

Н

Министарством привреде и Фондом за развој, уз стручну подршку Немачке развојне банке и Привредне коморе Србије. Укупно расположива средства су триста милиона динара од којих је двеста педесет намењено за спровођење програма, а остатак за трошкове ангажовања Имплементационог партнера, спровођење програма обуке и менторинга. Промоција предузетништва и самозапошљавања обухвата све кључне аспекте подршке неопходне за успех старт ап пројеката, а у њих је укључена петодневна обука за израду пословно инвестиционог плана, повољни банкарски кредити код комерцијалних банака, гаранције за кредите банака партнера,

бесповратна средства корисницима који успешно отплате кредит у износу до петине укупног инвестиционог улагања, највише до триста шездесет хиљада динара. Банкарски кредити у максималном износу од три милиона и шесто хиљада динара додељиваће се за набавку производне опреме, машина, постројења, садница, куповину или адаптацију пословног или производног простора, као и за обртна средства. Повољност услова отплате огледа се у нижим фиксним каматним стопама у максималном износу од 5,99% годишње. Додатна погодност за кориснике кредита је да колатерал може бити само предмет финансирања и да максимални трошко-

63


8.12.2019.

МАГАЗИН

64

ви и накнаде које банка наплаћује кориснику кредита не прелази 1% једнократно. Циљем програма подршке, у којем су за партнерске изабране Raiffeisen банка, UniCredit Банка и Банка Поштанска штедионица, оцењен је допринос стварању стимулативног амбијента за почетнике у пословању, унапређењу услова пословања у сектору микро, малих и средњих предузећа и предузетништва и отварању нових малих и средњих предузећа и предузетничких радњи, у складу са стратегијом Владе Србије. Док је држава у протеклих пар година успешно подржавала почетнике у бизнису, што најбоље потврђује износ опредељених кредита и бесповратних средстава, сада се први пут у кредитирању почетника у бизнису укључују комерцијалне банке, чиме се значајно проширује доступност подршке. Програм нуди решење за пословне људе са добром пословном идејом који нису могли да испуне услове за финансирање пројеката. Из Министарства привреде стиже потврда да се неће финансирати производња или трговина било којим производњом или делатношћу за које се сматра да су незаконити према законима или прописима земље домаћина, међународним конвенцијама и споразумима, или подлежу међународним забранама, као што су лекови, пестициди, хербициди, супстанце које оштећују озонски омотач, pолихлоровани бифенил, дивљина и производи регулисани Конвенцијом о међународном промету угрожених врста дивље флоре и фауне. На истој листи су производња или трговина оружјем и муницијом, алкохолним пићима искључујући пиво и вино, и дувана. Средства овог програма не могу да очекују они који планирају да се баве коцкањем, производњом или трговином радиоактивним материјалима, сем ако се то не односи на куповину медицинске опреме, опреме за контролу квалитета и било које друге. Неће се финансирати ни производња или трговина невезаним азбестним влакнима, уколико се искључи куповина и употреба везаних азбестних цементних облога код којих је садржај азбеста мањи од двадесет про-

цената, ни риболов у маринама коришћењем мрежа дужим од два и по километра. Сви финансијски посредници морају да искључе производњу или активности везане са штетним или експлоатативним облицима присилног рада, комерцијалне операције сече за употребу у примарним тропским влажним шумама, производњу или трговину дрветом или другим шумарским производима, осим из шума које се трајно управљају, производњу, трговину, складиштење или транспорт значајне количине опасних хемикалија или комерцијалну употребу опасних хемикалија као што су бензин, керозин и други нафтни деривати и производња или активности на земљишту које је у власништву другог лица, без документованог пристанка. Кандидати који желе да се пријаве за учешће о Програму и његовим условима могу да се информишу на интернет презентацији Министарства привреде, Фонда за развој, Привредне коморе Србије и Канцеларије за управљање јавним улагањима, где се налази списак потребне документације и образац за пријаву учешћа на петодневној обуци. Након пријаве, а у року од десет радних дана, кандидати ће електронском поштом добити информацију о времену и месту обуке, информације о тренеру и смернице за неопходну припрему пре почетка обуке која ће се одржавати у просторијама најближег регионалног центра Привредне коморе Србије. Од тренутка обавештавања о времену и месту обуке сваки учесник ће бити у обавези да у року од три дана потврди учешће како би се резервисало место за то. У супротном Привредна комора Србије ће размотрити могућност да другим кандидатима омогући обуку, како би осигурали минимални број учесника потребних по једном курсу. Након завршене обуке кандидати ће имати могућност да доврше, или појасне, сегменте пословног плана уз подршку тренера. Након завршене обавезне петодневне обуке, добијеног сертификата и провере техничке исправнисти документације пред одлазак у парнерску банку, кандидат подноси захтев за одобравање кредита, доделу бесповратних

средстава и издавање гаранције у локалној филијали изабране банке. Рок за обраду захтева код банке је највише петнаест дана, након чега привредни субјект треба да буде обавештен о евентуалној потреби за допуном документације. Након добијања кредита Привредна комора Србије ће пружити стручну саветодавну подршку у трајању од дванаест месеци. Позив за учествовање у Програму је отворен док се средства из Програма не утроше, а најкасније до 31. децембра. Право на добијање бесповратних средстава остварује подносилац захтева који се успешно пријавио за учешће у локалној филијали Привредне коморе Србије, ако је, као оснивач привредног друштва или носилац пољопривредног газдинства, успешно завршио петодневну обуку из организације и управљања, пословног планирања и финансија за почетнике у пословању и пријавио се за кредит, гаранцију и грант у локалној филијали једне од партнерских банака. Услов је да је регулисао све доспеле обавезе јавних прихода, да се не налази на последњем списку санкција Европске уније, да му није изречена правоснажна мера забране обављања делатности и да није осуђиван за кривична дела против привреде и животне средине, примања или давања мита, преваре и друга која се гоне по службеној дужности, и против њих се не води истрага нити кривични поступак. Подносилац пријаве је обавезан да достави доказ да није примио државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила износ од двадесет три милиона динара и изјаву да од оснивања до подношења захтева за кредит није примио државну помоћ чија би висина заједно са средствима кредита прекорачила тај износ. Листу услова затвара доказ да није примио средства по Уредби о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2017. или 2018. години и да претежна делатност уписана у Агенцији за привредне регистре одговара намени кредита који се финансирају из програма. Т. Радовановић


65


66

МАГАЗИН 8.12.2019.


67


8.12.2019.

МАГАЗИН

68

Властимир Воштинић Реган


Три мандата на челу Месне заједнице Роћевићи

– Из задруге у Роћевићима према купцима у различитим деловима земље, и шире, годишње је транспортовано безмало шездесет вагона малина. - Осамдесетих година прошлог века и по три плате вишка годишње. - Кад су активности задруга по селима почеле да јењавају, и једна по једна престају са радом, роћевићка је опстала захваљујући Регану који и данас руководи њеним пословањем. - У неким ранијим временима радило се много одговорније. - Лекар пре одласка у Богутовац ради само три сата дневно, а укинута је и апотека

Фото: М. Радовановић

РЕГАНОВА ЧВРСТА РУКА

69


70

МАГАЗИН 8.12.2019.


збори за савете месних заједница су добра прилика да се потврди поверење мештана онима за које верују да би на најбољи начин могли да допринесу остваривању заједничких интереса. Ако неко добије поверење грађана два пута узастопно треба веровати да се то није догодило случајно, а ако се понови и трећи пут онда је засигурно боље заступао интересе грађана него бројни други. Такво искуство дели Властимир Воштинић, међу мештанима Роћевића познатији као Реган, јер је почев од половине осамдесетих година прошлог века ову дужност обављао у три мандата. Поверење му је указано кад је функционисање месне заједнице доведено у питање, па се неопходном појавила потреба чврсте руке која би га довела у токове како би на најбољи начин биле задовољене потребе мештана. Избором новог руководства потврђени су мандати тридесет делегата Скупштине месне заједнице и конституисане све комисије предвиђене законским прописима, а податак да се завођење реда у функционисању поклопило са мандатом америчког председника Роналда Регана, у чијем је понашању неко видео сличност са Воштинићем, био је прилика да се његовом имену дода и надимак. Јавашлук у раду годинама пре тога ставио је пред ново руководство многе задатке, пре свега решавање инфраструктурних проблема и прекривање земљане подлоге путева у овом крају асфалтном, при чему се добрим сарадником показало Јавно предузеће „Србијашуме“. Воштинић се присећа времена кад се, у време радова на путевима овог краја, могло видети и по десетак тешких камиона који су довозили материјал. Након издвајања Лопатнице из месне заједнице, и припајања Богутовцу, значајни радови су, сем Роћевића, реализовани на простору Дедеваца и Пекчанице што се показало делотворним при транспорту великих количина малина, јабука и

И

другог воћа чија је производња узимала све већи замах. Све то утицало је на формирање задруге у Роћевићима из којих је према купцима у различитим деловима земље, и шире, транспортовано безмало шездесет вагона малина. Основна делатност била је трговина пољопривредним и другим производима, при чему је значајно било искуство Властимира Воштинића који је водио реферат дрвне масе скопског предузећа „Соко промет“. - Куповао сам по сто педесет хиљада прагова за пруге у свим деловима Југославије, прегледао их и на сваки чекићем стављао свој печат. Знали су ме у свим железничко транспосртним предузећима широм Југославије а сем њих прагове смо, после импрегнације у Ћићевцу и Крушевцу, извозили и у Италију. Осамдесетих година прошлог века радили смо толико да смо примали и и три плате вишка годишње, а за осамнаест година колико сам био запослен у овом предуезћу фирмама у Словенији и Хрватској испоручивао сам велике количине огревног дрвета. Радио сам са различитим фирмама, испоручивао много различите робе због чега су ме сви звали, а у Србији сам имао много добављача, међу њима десет шумских газдинстава. Радио сам много и не кајем се, У фирми су ме волели, а колико сам допринео предузећу сведочи податак да су ми нудили стан у Скопљу, али се отац и жена нису сложили па сам остао овде. Годину дана сам био у штабу дивизије, много сам радио и прошао, а иако немам школски факултет имам радни јер сам у трговини радио све послове, сем са говедима и овцама – каже Реган. Кад су активности задруга по селима почеле да јењавају, и једна по једна престају са радом, роћевићка је опстала захваљујући Регану који и данас руководи њеним пословањем. Захваљујући Регану некадашњем Здравстевном центру „Студеница“ је без надокнаде усту-

пљено коришћење дела простора за рад амбуланте и апотеке, својевремено и зубне неге, а задрузи остала продавница, три канцеларије и магацински простор. Податак да је задруга била блокирана за износ од милион и шест стотина хиљада динара, а да је дуг смањен на двеста осамдесет хиљада, наговештава брз опоравак и жељу да поново стане на чврсте ноге. Након разговора са представницима локалне самоуправе Воштинићу предстоји одлазак у Београд на консултације са министром Миланом Кркобабићем задуженим за развој задругарства. До тада предстоји рад на озбиљном програму као основи за добијање средстава које држава улаже у реактивирање постојећих и оснивање нових задруга. Реализација свих активности очекује се до пролећа следеће године када руковођење треба да преузме неко од млађих уз Регана као саветника чије је искуство потврђено увек када је то било најпотребније. Податак да је период пре преузимања одговорности за рад месне заједнице обележен бројним пропустима, кад се није тачно знало шта су чије обавезе и шта ко ради, условио је потребу да се што пре нешто учини, а једини спреман да то уради по кратком поступку био је Реган. Врло брзо су информације о његовим активностима стигле до Општинске конференције Савеза комуниста, Социјалиситичког савеза радног народа и других друшвено - политичких организација у граду. Да заокрет у раду даје резултате потврдило се на простору Роћевића и околних села где је било тешко наћи домаћинство у коме се није гајила малина којој је преко локалне задруге обезбеђен пласман на тржиште. Било је то време кад се размишљало о изградњи хладњаче довољног капацитета и у једном од села овог краја, али је изостала очекивана подршка начелника округа. Више од изостанка хладњаче разочаравајуће делује уверење да су

71


72

МАГАЗИН 8.12.2019.


73


74

МАГАЗИН 8.12.2019.


мештани ових крајева таквом одлуком ускраћени за боље путеве. То је и разлог Регановог незадовољства који настоји да утиче на поправљање ситуације сталним притиском на менаџмент Јавног комуналног предузећа „Путеви“. Да није било без успеха потврђују повремени радови на неким деоницама као што је било пре две године. - Било је предвиђено да се шест стотина кубика развуче од школе до Роћевића и уради мост. Почели су мало да раде, а директор обрне паре на другу страну због чега им треба једна добра инспекција, не ова оштинска него републичка, да виде где су паре. Једина грешка коју има општина Краљево је да директоре „Путева“ бира декретно, па два човека тридесет година иду у круг и ту нема демократије. Био сам и у Влади Србије у Кабинету Зоране Михајловић где сам предао један допис групе грађана, а један месне заједнице. Писао сам о овоме што се тиче путева и чекам одговор – каже Реган, Незадовољство радом јавног предузећа често је повод за сумњу на евентуалне злоупотребе, а преписка овлашћеног представника месне заједнице са директором повод је заоштравања односа и претње пријавама саобраћајној инспекцији. Податак да ни то не даје резултате појачава сумњу у корупцију на шта Реган указује и у допису министарки грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Пажљивији осврт на рад органа локалне самоуправе, укључујући и јавна предузећа, води ка ставу да се у неким ранијим временима радило много одговорније. Да се поклањало више пажње животу на селу потврђује електрификација читавог краја у време мандата Властимира Воштинића и градња седам трафостаница на подручју Месне заједнице Роћевићи. Ово се, каже он, сматра још значајнијим ако се зна да у то време није био члан партије. Резултати остварени у кратком периоду били су довољни да га мештани кандидују за одборника локалног парламента.

- Кад је био избор одборника много је народа долазило на збор, а кад су ме предложили тражио сам да пре гласања буде три кандидата, из сваког села по један. Имао сам велику подршку у народу јер се у то време много радило, а ја сам био директор задруге, одборник, председник месне заједнице и мировног већа. Зоран Вукадиновић и ја смо радили много, јер је имао поверења у мене, радили смо све по прописима и ништа против народа. Био сам члан општинских комисија и узимао много средстава због чега су ме сви ценили, а данас нема таквог утицаја, нико ништа не рачуна, па и нема неких активности – каже Реган. Да Роћевићи нису без проблема потврђује пример амбуланте у овом месту са осам стотина картона мештана овог села, делова Лопатнице, Каоне, Ласца и Врдила. Сем што лекар пре одласка у Богутовац ради само три сата дневно, од осам до једанаест, укинута је и апотека а све је утицало да се у писму Влади Србије укаже и на овај проблем. Изостао је део који се односи на саобраћај али ће и то, каже Реган, бити допуњено приликом следећег одласка у Београд. Док је постојао, „Аутотранспорт“ је саобраћао до Каоне а потврда да су мештани економски везани за Краљево резултат жеље да се то потврди и административним прикључивањем. Од тренука кад је изостала саобраћајна веза, јер аутобус иде само до Тодоровића, у овом крају преовладава уверење да ту само што још није успостављена царина. - Ако лекар ради само три сата то је туризам, не лечење, а од када су затворили апотеку два пута долази жена која је ту радила и носи лекове у торби, па сам написао да су вратили здравство тридесет година уназад. Ако ми због тога поднесу пријаву спреман сам да одговарам, а још ћу горе да направим ако то ураде. Допис смо заједно писали председник месне заједнице и ја, а и код градоначелника не може да се дође док се не напише молба. Некада су шефови месних канцеларија били одборници па је на њих могло да се утиче, на мене није јер

сам био запослен у Скопљу, а овде сам радио за народ и за моју изборну јединицу – каже Реган који је ипак успео да дође до градоначелника Краљева. Приближавање дана кад се обележавала годишњица примирја у Првом светском рату било је добра прилика да се градоначелнику упути позив испред мештана Пекчанице, али је изостао. Због тога се и Реган изненадио кад су се једанестог дана новембра срели на овом месту и подсетили на претходни сусрет кад је Регану одато признање за рад једине сеоске задруге у овом крају. Заслужним за рад оцењују се мештани овог краја, а да опстане искључиво Воштинић. Територија Месне заједнице Роћевићи дели судбину готово свих села у земљи у којима преовладава старије становништво. Припадници млађих и средњих генерација су прилику за сигурнију егзистенцију потражили у неком од краљевачких предузећа тако да је у селу готово симболичан број младих. Ако се зна да нема квалитетних путева, ни прилике да се чешће долази у овај крај, онда је јасно што нема интензивнијег развоја. И поред тога не јењава уверење да би се половина оних који су напустили село радо вратили кад би им довољно квалитетне саобраћајнице гарантовале сигурнији одлазак на посао. Да има разлога за незадовољство најбоље потврђује стање у коме се налази мост преко реке и уверење да онај који је тако радио против мештана заслужује бар кривичну пријаву. Ситуација је, каже Реган, још неповољнија у зимском делу године кад и овако лоше путеве прекрију снегови, а није било тако у време кад је грађен, кад је и сам учествовао у трасирању и скупљању пара од грађана како би биле исплаћиване дневнице радницима. Иако у поодмаклим годинама Реган не одустаје од намере да утиче на промену изгледа краја у коме живи, како би подсећао на лепо уређен парк. Томе треба да допринесе проширење пута бар на неким деловима како би возила могла да се мимоилазе и паркирају. Т. Радовановић

75


76


77


78

МАГАЗИН 8.12.2019.


Спорни режим риболова „Ухвати и пусти“

- Концепт спортских риболоваца „Ухвати и пусти“ подстакнут подизањем еколошке свести неодложне потребе за очувањем природних ресурса, а покренут са циљем очувања рибљег фонда, пре свега племенитих врста које су услед загађења вода и претераног изловљавања и најугроженије. - Режим риболова „Ухвати и пусти“ уводи се у градској зони реке Ибар, од ушћа Рибнице до краја шеталишта, и важи за све аутохтоне рибље врсте. - Представници риболоваца привођени у полицију на разговор. - Прве прекршајне пријаве за риболовце

Фото: М. Радовановић

ИБАР БЕЗ РИБОЛОВАЦА?

79


ткад постоје реке поред њих су присутни риболовци и њихова жеља да се риболовом баве из различитих побуда. И док је у новије време то све чешће прилика да се бар на неко време побегне од свакодневних обавеза и у миру поред реке релаксира од притисака савременог живота има и оних који у риболову траже прилику да обогате исхрану. И једних и других одувек је било и на обалама река у околини Краљева, а великом броју суграђана видљивији су од тренутка кад је изграђено шеталиште на левој обали Ибра. Колико их има најбоље је могло да се види половином прошлог месеца кад се на једном месту окупило више од стотину незадовољних одлуком да се у дужини од три километра, од ушћа реке Рибнице у Ибар до краја гардског шеталишта, уведе режим риболова „ухвати и пусти“. Концепт спортских риболоваца „Ухвати и пусти“ подстакнут је подизањем еколошке свести неодложне потребе за очувањем природних ресурса, а покренут са циљем очувања рибљег фонда, пре свега племенитих врста које су услед загађења вода и претераног изловљавања и најугроженије. Последњих неколико година покрет је доста ојачао, па све већи број риболоваца почиње барем повремено да враћа уловљену рибу, а формирана су и еколошка друштва чији је првенствени циљ заштита природе уз речне токове и предела са посебним одликама. И док риболовци сматрају да је одлука незаконита, због чега су на два протестна окупљања тражили да буде укинута, у саопштењу предузећа „Плус спорт“ наводи се да је одлука о увођењу режима риболова „ухвати и пусти“ донета у складу са законом и уз сагласност Министарства за заштиту животне средине, са циљем заштите и одрживог коришћења рибљег фонда. Из овог предузећа стиже потврда да је краљевачким риболовцима и даље доступно више од три стотине километара речног тока, где могу задржати уловљену рибу. Предраг Гале Блажић на истом месту поред Ибра пеца последњих четрдесет пет година, углавном шиштавце. Да ће тако бити и убудуће веровао је до 3. новембра кад му је уручен папир без печата и датума у коме се наводи да су, у складу са резултатима мониторинга који је током 2019. спроведен на риболовним водама Риболовног подручја Ибар, донете измене и допуне које се тичу мера заштите рибљег фонда и дозвољених

МАГАЗИН

8.12.2019.

О

80

техника на појединим риболовним водама осносно њиховим деловима. Режим риболова „Ухвати и пусти“ уводи се у градској зони реке Ибар, од ушћа Рибнице до краја шеталишта, и важи за све аутохтоне рибље врсте. Уједно је забрањено бављење рекреативног риболова на пловак на Западној Морави од Угљаревског моста до Постељота у периоду од 15. новембра до 1. априла. Незадовољство риболоваца подстакнуто је уверењем да су узимањем риболовачке дозволе прихватили одређена правила понашања која се овом одлуком мењају мање од два месеца пре истека важности, а не би смела. Додатно је појачано након првог протестног окупљања када су поједини од њихових представника привођени у полицију на разговор. Парче папира које потврђује увођење нових правила понашања на обалама Ибра кроз град отворило је бројна питања понашања и једне и друге стране. И док риболовци сматрају да су испунили све на шта их обавезује дозвола за риболов склони су веровању да значајна средства која за то издвајају нису коришћена на адекватан начин. Доказ за то виде у изостанку података да је током последњих пет година вршено порибљавање, а сумњају и да је у том периоду вршен мониторинг који је оцењен основом за увођење нових правила. Да режим риболова „Ухвати и пусти“ може да се тумачи на различите начине риболовци виде у изостанку обавезе да то буде у воду, а да шут с рогатим тешко може да изађе на крај потврђује одузимање уловљене рибе и пуштање у реку, али и прве прекршајне пријаве. Посебан разлог за незадовољство је податак да међу риболовцима има оних који су дубоко загазили у десету деценију живота, али и значајан број нешто млађих пензионера. - Да сам могао ја сигурно не бих био овде, а због здравља никад нисам био чак ни на десној обали Ибра. Одрастао сам на Морави, увек сам поштовао правила понашања, а имам довољно података који доказују да контрола није радила свој посао како треба. Долазе и контролишу мене иако знају да имам дозволу, а не траже код другог који сигурно нема. Бележио сам и неке датуме који то потврђују, али нисам желео да пријављујем контролора, нити да се замерам, јер може да изгуби радно место. Међутим, има и риболовца који злоупо-


81


82

МАГАЗИН 8.12.2019.


требљавају правило које каже да можеш да ухватиш пет килограма беле рибе, или десет килограма скобаља. Неки су то злоупотребљавали и уместо да контрола њима напише пријаву, и спречи их да раде то што раде, они су забранили свима нама да ловимо каже Блажић. Иако је забрана одношења улова уведена због заштите рибљег фонда риболовци подсећају како су оријентисани на излов скобаља који, као коровска врста, једе икру других риба и чини већу штету од њих. Према неким информацијама дозволу за риболов по цени од седам хиљада динара, за старије од шездесет пет година дупло мање, сваке године купује између две и седам хиљада риболоваца. Податак да се ради о значајним средствима додатно повећава незадовољство због уверења да би улагање у порибљавање у великој мери елиминисало потребу за увођење ограничења. Разлог више је податак да је уведено на ограниченом делу тока реке кроз град. Иако је прво масовније окупљање незадовољних протекло без ексцеса, са јединственим ставом да се од належних органа затражи укидање спорне одлуке, други је деловао прилично разводњено, риболовци верују и због привођења у полицију. И док је на левој обали Ибра приметно мање присуство млађих риболоваца, који су се највероватније преселили на нека друга подручја, старији нису показали превише интересовања да у погоршаним метеоролошким условима иду далеко од места на коме су пецали годинама. Разлог више је уверење да због неколико ситнијих риба није вредно пешачити пет и више километара. Због тога са пажњом прате кретање контролора који обилазе ово подручје два до три пута дневно, а у покушају да их надмудре приступају различитим начинима. Поред ситне рибе, каже Гале, у водама Ибра има скобаља и мрене а ни он, као најприсутнији на овом делу реке, не сећа се да је неко у скорије

време уловио сома или шарана као некада. То је добар повод за уверење да рибљи фонд на овом делу реке, ако је то тачно, понајвише угрожава скобаљ који једе икру а не тридесетак шиштаваца улова неког од пензионера. Значајан број ветерана одлучан је у ставу да овог месеца не купи дозволу за риболов током наредне године што би, ако се оствари, у значајној мери утицало на количину средстава намењених порибљавању. Ако ова појава поприми масовније размере страхује се да би и неко ко се старао о спровођењу спорне одлуке могао да остане без радног места. Пред почетак издавања нових дозвола највећи број риболоваца очекује да види да ли ће у њима бити наведена и одредба о обавези да се уловљена риба врати у реку. Ако буде тако многи од њих их сигурно неће куповати, а да ли ће пецати могло би да буде познато већ првих месеци наредне године. Старији риболовци се са сетом сећају периода рада удружења „Христифор Перишић Кићо“ које је угашено под недовољно јасним околностима, неко каже због неправилности у раду руководства. Без одговора је остало и питање шта се догодило са просторијама за рад и средствима од чланарине. Министарству за екологију и заштиту животне средине је упућен захтев за повлачење спорне одлуке и наставак рада у складу са условима из периода куповине дозволе за риболов. Захтев је потписао овлашћени заступник највећег броја незадовољних, а то што на њему није више потписа резултат је жеље да се не оптерећују таксом од триста динара за оверу сваког. Риболовци верују да би незадовољство било знатно мање да је одлука донесена након истека важећих дозвола, коју сматрају потврдом одређене врсте уговора две стране. Једнострано донета изазвала је велико незадовољство оних који верују да њена примена неће утицати на очување рибљег фонда, ако је то уопште било повод за доношење. Т. Радовановић

83


Слава Удружења „Пријатељство за нова времена“

МАГАЗИН

8.12.2019.

ПЕТНАЕСТ ГОДИ И

84


ИНА ТРАДИЦИЈЕ

- Удружење „Пријатељство за нова времена“ уз благослов игумана Манастира Хиландара обележава један од дванаест највећих хришћанских празника Ваведење Пресвете Богородице којој је Православна црква посветила многе молитве, иконе, храмове и манастире. - Пресвета Богородица се сматра најузвишенијим људским бићем које је икада живело на земљи, јер се одрекла свега створеног у животу. - У периоду између две славе Удружење грађана „Пријатељство за нова времена“ је интензивирало активности и на достојанствен начин представљало град на различитим манифестацијама у земљи и иностранству

85


дружење „Пријатељство за нова времена“ се од многих других разликује по томе што су његове просторије сваког дана отворене подједнако за чланове и пријатеље, али и оне који случајно покуцају на врата. Нешто веселије него обично већ петнаест година је четвртог дана децембра кад Удружење као крсну славу обележава Ваведење Пресвете Богородице. Ваведење је и слава Манастира Хиландара са чијим братством „Пријатељство за нова времена“ дуги низ година одржава присне везе, што је било повод да заступник Удружења Хаџи Момир Бакрачевић од игумана Методија затражи, и добије, благослов да слави исту славу. Од тада сваке године у присуству чланова и пријатеља удружења, и свештеника Епархије жичке, уз сечење славског колача „Пријатељство за нова времена“ обележава овај радостан дан, један од дванаест највећих хришћанских празника. Тако је било и ове године кад су се у просторијама на почетку Омладинске улице окупила добро позната лица уз по које ново, што је већ препознатљива пракса у овој средини. Празник увођења Пресвете Богородице у Јерусалимски храм је празник хришћанске победе над опаким особинама, победе над злим снагама и импулсима у самоме себи, над онима који нас развлаче и разједињују појединачним и групним слабостима и ускогрудостима. Како победа и пораз никада нису коначни и смисао овог празника има изузетно место у души свакога крштеног човека и зато је и даље актуелан и спасоносан за српски народ. Ваведење се обележава у спомен на дан када је Богородица, тада трогодишња девојчица, као уздарје Богу уведена у Јерусалимски храм. Бездетни родитељи Јоаким и Ана су молитвама од Бога измолили дете и одмах одлучили да девојчицу посвете Господу, што представља промисао спасења људског рода. У тропару и покладној песми овог празника каже се да је то дан наговештаја, дан најаве благовољења, божије

МАГАЗИН

8.12.2019.

У

86

благе вести Христове, дана најаве доласка спаситеља на свет. Пресвета Богородица се сматра најузвишенијим људским бићем које је икада живело на земљи јер се одрекла свега створеног у животу и саму себе уложила у ризницу Господњу. Борећи се само за оно што је једино потребно постигла је највећи степен светости, племенитости, послушности у испуњавању Божије воље, а пошто је достигла највише достојанство људског рода постала је богомајка. - Поводом прославе осам стотина година Манастира Хиландара организовали смо изложбу фотографија која је свечано затворена на дан славе Ваведеље Пресвете Богородице. Још тада сам замолио игумана Манастира Хиландара Методија за благослов да „Пријатељство за нова времена“ слави Ваведење и то траје петнаест година каже заступник удружења и значајним задатком у наредној години оцењује јачање односа са Марибором који је добио ново руководство. Четвртог дана децембра сваке године у просторијама удружења на почетку Омладинске улице живље је него обично. И овога пута свраћали су током читавог дана најоданији пријатељи како би указали поштовање и подсетили се онога што је учињено од претходне славе. Хаџи Момир Бакрачевић подсећа да је удружење током последњих годину дана реализовало бројне активности и на достојанствен начин представљало град на различитим манифестацијама у земљи и иностранству. Удружење је од оснивања најзаслужније за организацију традиционалног матурског плеса на крају сваке школске године, одржавање пријатељских веза са словеначким градом Марибором и пољским Зелена гора. Четири пута је било домаћин Дана српске културе који се сваке године одржавају у Пули, а шездесетак Краљевчана су сваке године радо виђени гости на обележавању славе Манастира Каково Источни петак. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић


87


88

МАГАЗИН 8.12.2019.


89


МАГАЗИН 8.12.2019.

ЗИМА САМО

90


О ЗА П Р ЕТ И Л А

91


92

МАГАЗИН 8.12.2019.


93


94

МАГАЗИН 8.12.2019.


95


96

МАГАЗИН 8.12.2019.


97


МАГАЗИН

8.12.2019.

„Уметност истока“ за волонтере

98

ПРЕД КРАЈ УСП - Наступом на Међународни дан волонтера трио „Уметност истока“, који чине професор методике наставе др Бошко Миловановић, пијаниста др Петар Илић и гитариста Небојша Кешељ, уз помоћ перспективног виолисте Луке Сретеновића обојио поезију српских песника звуцима евергрин хитова

о почетка ове године највећи број љубитеља поезије у Краљеву није ни знао да им стихови познатих српских песника могу бити презентирани на начин на какав до тада нису навикли. Онда им је очи отворио необично трио назван „Уметност истока“ чијих је неколико наступа током године привлачило све више

Д

посетилаца. Након скромног почетка у просторијама Народног музеја уследио је осмомартовски хуманитарни концерт у Свечаној сали Градске управе која није била довољно велика да прими све заинтересоване. То је трију, који чине професор методике наставе др Бошко Миловановић, пијаниста др Петар Илић и гитариста Небојша

Кешељ, дало крила након чега је уследио низ наступа у различитим срединама. И као што је ова календарска година почела тако се и завршава, што је потврдио наступ у Дому Војске Србије пред нешто више од стотину поклоника стихова уз пратњу музике. Организатор је овога пута била краљевачка Канцеларија за младе, а да стан-


дарни трио зазвучи потпуније потрудио се ученик другог разреда Музичке школе „Стеван Мокрањац“ Лука Сретеновић који је звуцима виоле додатно обојио стихове Милана Ракића, Матије Бећковића, Радмиле Лазић, Бране Петровића, Велимира Рајића... Подсећање да и пет кашика меда поједених истовремено може да утиче на умањени утисак сласти повод је да се говор стихова повремено пресече звуцима евергрин хитова Бобе Стефановића, Драгана Стојнића, Леа Мартина, Здравка Чолића, Арсена Дедића... Био је то добар начин да се обогати емоција и додатно узбурка шаролика публика међу којом су, на Међународ-

ни дан волонтера, преовладавали волонтери краљевачких средњих школа. - Ми негујемо поезију која је позната свима, љубавну, духовну и социјалну, уз коју свирамо класике, Шопена, Глинку и друге. Ове године смо имали сјајан наступ на тргу код атријума у Врњачкој Бањи пред три хиљаде људи, изводили смо сличан репертоар а започели песмом Добрице Ерића о Морави као највећем капилару у Србији - каже др Миловановић. Након успешне године разматра се могућност одговора на позив за наступ у Аустрији на дан Светог Саве 27. јануара као увод у серију наступа у земљи

који почиње осмомартовским концертом. Досадашње искуство потврђује да младе привлачи енергија којом зрачи трио „Уметност истока“ а најбоља потрда је, каже др Миловановић, да то после концерта потврђују у директном контакту са извођачима. Публика која присуствује концертима овог триа у више наврата се показала специфичном због потврде о посебном разумевању поезије и љубави према евергрину. Др Миловановић открива тајну да ће већ први наступи почетком наредне године бити обојени звуцима изворних песама са простора Косова и Метохије. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

ЕШНЕ ГОДИНЕ

99


100

МАГАЗИН 8.12.2019.


На репертоару Биоскопа „Кварт“

Залеђено краљевство II

Одговор на питање зашто је Елса рођена са чаробним моћима дозива, али и прети краљевству због чега ће се, заједно са Аном, Кристофом, Олафом и Свеном, упустити на опасно и изванредно узбудљиво путовање. У „Залеђеном краљевству“ Елса се прибојавала да су њене моћи превише јаке за свет, а у другом наставку филма мора веровати да су довољне. Анимирану породичну авантуру, чије трајање за три премашује сто минута, Крис Бак је режирао са ауторком сценарија Џенифер Ли, а у верзији синхронизованој на српски језик улоге тумаче Андријана Оливерић, Лејла Хот, Јелена Гавриловић, Стефан Бундало, Марко Кон, Иван Босиљчић, Милан Живадиновић, Теодора Ристовска, Маја Оџаклијевска, Ива Брун, Ивана Стојковић, Хаџи Ненад Маричић, Јована Герман... Филм се приказује до 11. децембра, а пројекције почињу у 18 сати.

4 Руже Филм „Четири руже“ је крими-драма са елементима комедије. Приказује урбани мозаик градских ликова које, у исповести једне београдске ноћи, повезује неутољива жеља за лаком зарадом, добрим проводом и безбрижним јутром. Иза кулиса царства порока у ноћном клубу „Четири руже“ наћи ће се један обичан човек, у центру мозаика где се води беспоштедна борба, често и са оне стране закона. У безуспешном покушају да побегне од свега, схвата да ће успети само ако у помоћ позове све оно што је у међувремену изгубио: љубав, искреност и веру. Филм чије трајање за десет минута премашује сат и по Василије Никитовић је режирао према сценарију који је написао са Балшом Лабовижем, а у водећим улогама наступају Милош Самолов, Борис Миливојевић, Срђан Тодоровић, Драган Јовановић, Гордан Кичућ и Драгана Дабовић. Филм се приказује до среде 11. децембра у пројекцијама које почињу у 20 сати.

Прошлог Божића Док тумара по Лондону праћена музиком Џорџа Мајкла Кејт доноси неке лоше одлуке, што је иритирајућа последица да је запослена као вилењак у божићној продавници која ради преко целе године. Том делује превише добро да би био стваран, а када ушета у њен живот почне да прониче у многе Кејтине баријере. Док Лондон почиње да се претвара у најлепше доба у години, њима ништа не полази за руком. Али, понекад мораш пустити снег да падне, слушати своје срце и имати вере. Романтични љубавни филм у 2Д формату, чије трајање за два премашује сто минута, Пол Геиг је режирао према сценарију који су написали Ема Томпсон и Грег Вајс, а у водећим улогама појављују се Емилиа Кларк, Хенри Голдинг, Ема Томпсон, Мајкл Јо и Пети ЛуПон. Филм је на репертоару биоскопа до средине наредне недеље, а последња пројекција почиње 11. децембра у 22 сата.

101


102

МАГАЗИН 8.12.2019.


103


8.12.2019.

МАГАЗИН

104

Док нас је в нисмо к'о да Збацили смо „аутократско седло,,! Набацише нам „демократски самар“!


Добрица Кобрица

ЧАКАНОВИЋ

Челници су себи саградили дворце! Народу су обећали, куле у облацима!

водио бравар Броз; анас, пропали скроз!

Полиција, неће тући народ!? Политичари ће га - дотући!

105


106

МАГАЗИН 8.12.2019.


Спартак - Рибница 3:0

107


108

МАГАЗИН 8.12.2019.


ЖКК Краљево - Орлови 83:49 ЖКК Краљево - Пролетер 88:73

109


ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 8. И 14. ДЕЦЕМБРА

МАГАЗИН

8.12.2019.

8. децембар

110

1524 — Франциско Ернандез де Кордоба је основао град Гранаду, најстарији хиспански град на копну западне хемисфере. 1854 — Папа Пије IX прогласио догму о безгрешном зачећу Богородице. 1863 — Британски боксер Том Кинг постао Први светски шампион у тешкој категорији победом над Американцем Џоном Хинаном. 1914 — Британска флота је поразила немачку флоту у бици код Фокландских острва. 1922 — Парламент Северне Ирске изгласао одвајање од Ирске Слободне Државе и останак унутар Уједињеног Краљевства. 1925 — Објављена књига Адолфа Хитлера „Мајн кампф“, у којој је изложена концепција „Новог поретка“ и расне супремације Немаца. 1941 — САД и Уједињено Краљевство објавиле рат Јапану, дан после јапанског напада на америчку базу у Перл Харбору на Хавајима. Немачка и Италија, у складу са обавезама из Тројног пакта, објавиле рат САД. ::: Јапан је истовремено извршио инвазију на Малају, Тајланд, Хонгконг, Филипине и Холандску источну Индију. ::: Почетак интернирања београдских Јевреја у новоосновани логор Сајмиште. 1949 — Генерална скупштина Уједињених нација од светских сила тражила да признају независност Кине после бекства Чанг Кај Шека на Тајван. 1966 — Споразум о забрани нуклеарног оружја у свемиру потписало 28 земаља, укључујући СССР и САД. 1966 — Приликом хаварије грчког трајекта „Ираклион“, који је потонуо

током невремена код острва Милос, погинула 234 путника и чланова посаде. 1974 — Грађани Грчке на референдуму великом већином гласали за републику, против рестаурације монархије. 1980 — Ментално поремећени обожавалац Марк Дејвид Чапман је убио бившег члан Битлса Џона Ленона испред његовог стана у Њујорку. 1991 — Лидери Русије, Белорусије и Украјине Борис Јељцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич у Минску потписали споразум о формирању Заједнице Независних Држава. Тиме престао да постоји СССР. 1991 — ФК Црвена звезда је савладала Коло Коло са 3:0 у финалу Интерконтиненталног купа. 1995 — У Лондону почела дводневна конференција на којој је, уместо женевске мировне конференције за СФРЈ, основан Савет за спровођење мира. У раду конференције учествовали министри иностраних послова 40 земаља и представници бројних међународних организација. Шведски дипломата Карл Билт именован за представника међународне заједнице у Босни. 2000 — У Отави одржан Први светски самит посвећен култури и уметности, на којем је основана Међународна федерација агенција за подршку уметности. 2002 — Поновљени председнички избори у Србији нису успели због недовољног одзива бирача, 45,17 %. Највише гласова освојио лидер Демократске странке Србије и председник Југославије Војислав Коштуница, 57,66 %.

9. децембар 536 — У Готском рату источноримски војсковођа Велизар освојио Рим од Острогота. 1824 — У Перуанском рату за независност снаге јужноамеричког револуционара Симона Боливара поразиле шпанску армију у бици код Ајакуча што је било пресудно за стицање независности Перуа. 1905 — У Дрездену изведена премијера опере једночинке „Салома“ Рихарда Штрауса, компоноване према причи Оскара Вајлда. Публика се згражавала над скаредношћу представе. 1905 — Представнички дом Француске је усвојио закон о одвајању држа-


ве од цркве. 1917 — Турске трупе у Првом светском рату Британцима предале Јерусалим. 1941 — Кина у Другом светском рату објавила рат Јапану, Немачкој и Италији. 1948 — Генерална скупштина Уједињених нација је усвојила конвенцију о геноциду, која правно дефинише геноцид и саветује својим потписницима да спрече и казне таква дела. 1961 — Тангањика је стекла независност у оквиру Британског комонвелта, с премијером Џулијусом Њеререом. 1967 — Николаје Чаушеску постао је председник Румуније. 1978 — Одиграна је прва утакмица женске професионалне кошаркашке лиге (WBL). Играла је екипа Chicago Hustle против Milwaukee Does-а. 1979 — Научна комисија Светске здравствене организације је потврдила да је вирус великих богиња искорењен међу људима. 1985 — Бивши председник Аргентине, генерал Хорхе Рафаел Видела, и његов следбеник, члан војне хунте, адмирал Емилио Масера, осуђени на доживотну робију због учешћа у рату

против градске гериле и политичких противника, током којег је нестало 9.000 људи. 1985 — Генерална скупштина Уједињених нација једногласно прихватила резолуцију којом се сви акти тероризма осуђују као криминал. 1990 — Лех Валенса, бивши лидер синдиката Солидарност, је победио на првим председничким изборима у Пољској. 1990 — На првим вишестраначким изборима у Србији након 45 година владавине комуниста, победила Социјалистичка партија Србије, бивши комунисти, а за председника Србије изабран лидер те партије Слободан Милошевић. 1992 — Поштујући санкције УН против Југославије, Светска фудбалска федерација забранила југословенској репрезентацији да учествује у квалификацијама за Светско првенство у САД 1994. 1994 — Партија Шин Фејн, политичко крило Ирске републиканске армије, први пут после више од 70 година почела мировне разговоре с Владом Велике Британије. 1995 — Врховни суд Пољске потврдио победу Александра Квасњевског на новембарским председничким изборима и одбацио жалбу присталица његовог пораженог ривала Леха Валенсе. 1996 — УН одобриле примену дуго одлаганог споразума са Ираком о продаји ограничених количина нафте за храну, чиме се Ирак вратио на светско тржиште нафте први пут од инвазије на Кувајт 1990. 1999 — Власти Србије осудиле председницу Лиге албанских жена, песникињу Фљору Бровину, на 12 година затвора. Фљора Бровина пуштена на слободу 2000, по одласку Слободана Милошевића са власти. 2000 — Југославија и бивша југословенска република Словенија успоставиле дипломатске односе. 2002 — Америчка авионска компанија Јунајтед ерлајнс поднела захтев за банкрот, највећи у историји авио-индустрије. 2016 — Председница Јужне Кореје

Парк Гун Хеј је смењена након корупционашког скандала.

10. децембар 1508 — Формирана Камбрејска лига, савез против Венеције који су склопили папа Јулије II, француски краљ Луј XII, арагонски краљ Фердинанд II и римско-немачки цар Максимилијан I. 1520 — Немачки црквени реформатор Мартин Лутер у Витенбергу јавно спалио булу у којој му је папа Лав X запретио проклетством ако се у року од 60 дана не одрекне јереси. У јануару 1521. Лутер екскомунициран из римокатоличке цркве. 1708 — Савезничке снаге су почеле опсаду француског град Лил током Рата за шпанско наслеђе. 1768 — У Лондону је основана Краљевска академија, а за првог председника је постављен Џошуа Рејнолдс. 1810 — Наполеон Бонапарта Француској прикључио немачке градове Хановер, Бремен, Хамбург, Лауенбург и Либек. 1845 — Енглески грађевински инжењер Роберт Томпсон патентирао прве пнеуматске гуме. 1848 — Луј Наполеон надмоћном већином од преко четири милиона гласова добио изборе за председника Француске. Четири године касније извео државни удар и прогласио се царем Наполеоном III. 1868 — Први семафори за регулисање саобраћаја у свету почели да раде у Лондону, на тргу испред зграде парламента Велике Британије. 1895 — Основано Друштво за унапређење и улепшавање Сокобање, што се сматра зачетком туризма у Србији. Сокобања, у којој су често на одмору боравили кнезови Милош и Михаило Обреновић, помиње се као лечилиште још у старом Риму и раној Византији. 1898 — Потписан Париски мировни уговор којим је окончан америчкошпански рат. Шпанија се одрекла Кубе и Порторика, а за 20 милиона долара уступила Американцима Филипине и Гвам. 1902 — Завршена је изградња Асу-

111


8.12.2019.

МАГАЗИН

112

анске бране у Египту, којом је регулисан ток Нила. 1936 — Абдицирао британски краљ Едвард VIII јер није желео да се одрекне женидбе са Американком Волис Симпсон, како је то од њега тражио премијер Стенли Болдвин. После абдикације добио титулу војводе од Виндзора. Наследио га Џорџ VI. 1941 — Јапански авиони у Другом светском рату у Јужнокинеском мору потопили британске ратне бродове „Рипалс“ и „Принц од Велса“, на којима је погинуло око 800 људи. 1948 — Генерална скупштина Уједињених нација усвојила Универзалну декларацију о правима човека. Тај датум обележава се као Дан људских права. 1954 — Српски и хрватски писци и лингвисти постигли Новосадски договор о српскохрватском књижевном језику, који је потписало 25 угледних стручњака за језик. 1963 — Занзибар, британски протекторат од 1890, стекао независност у оквиру Британског комонвелта. Наредне године постао република и с Тангањиком створио нову државу која је добила назив Танзанија. 1964 — Нобелову награду за мир добио Американац Мартин Лутер Кинг, борац за грађанска права црнаца. 1967 — Прва комерцијална термонуклеарна експлозија извршена у Новом Мексику у САД ради вађења природног гаса. 1980 — Милтон Оботе проглашен за председника Уганде, као први афрички шеф државе који се вратио на власт после збацивања војним ударом. Војска га 1985. други пут збацила са власти. 1991 — југословенска народна армија се повукла из Загреба и Хрватске, али су борбе Срба и хрватских снага настављене. 1996 — Председник Јужне Африке Нелсон Мандела потписао Устав којим су сви грађани, без обзира на расу, изједначени пред законом, као завршни чин у демонтирању система апартхејда у тој земљи. 1998 — Хашки трибунал осудио босанског Хрвата Анту Фурунџију на 10

година затвора због мучења и силовања заточеника у босанском рату. То је била прва пресуда којом је силовање означено као ратни злочин. 2001 — У Приштини конституисана Скупштина Космета, прва од доласка међународних снага у Покрајину, у јулу 1999. За председника изабран Албанац Неџат Даци, а представници Срба Оливер Ивановић и Гојко Савић постали чланови петочланог Председништва Скупштине. Генерални секретар УН Кофи Анан добио Нобелову награду за мир. 2003 — Шеф УНМИК-а Хари Холкери у Приштини представио документ „Стандарди за Косово“ чија ће примена бити од значаја код оцењивања да ли је Космет достигло стандарде демократског друштва које међународна заједница тражи пре почетка решавања статуса Космета. Документ прихватио и Савет безбедности УН. Хашки трибунал осудио бившег официра Војске Републике Српске Драгана Обреновића, који је признао кривицу, на 17 година затвора због ратних злочина над муслиманима у Сребреници у јулу 1995.

11. децембар 630 — Мухамед води војску од 10.000 да освоји Меку. 1858 — Светоандрејска скупштина извршила смену династија у Србији збацивши кнеза Александра Карађорђевића. На престо враћен Милош Обреновић, а за његовог наследника проглашен његов син Михаило. 1888 — Скупштина Србије прихватила Устав који је предложила Народна радикална странка. Уставом, писаним по узору на белгијски устав из 1831, у Србији уведена парламентарна демократија. 1894 — У Паризу отворена прва светска изложба аутомобила, на којој се представило девет произвођача. 1937 — Фашистичко Велико веће донело одлуку да се Италија повуче из Лиге народа. 1941 — Немачка и Италија су у Другом светском рату објавиле рат САД, а Конгрес САД истог дана објавио рат

тим земљама. Пољска објавила рат Јапану, а Куба, Костарика, Никарагва, Доминиканска Република и Гватемала Немачкој и Италији. 1946 — Генерална скупштина Уједињених нација основала УНИЦЕФ, Међународни фонд Уједињених нација за помоћ деци у земљама разореним ратом. 1972 — Амерички астронаути из брода „Аполо 17“ Јуџин Кернон и Харисон Смит спустили се на Месец, у последњој мисији у оквиру програма „Аполо“. 1973 — Западнонемачки канцелар Вили Брант и чехословачки премијер Лубомир Штроугал потписали уговор којим је формално поништен Минхенски пакт из 1938, којим су Велика Британија и Француска препустиле нацистичкој Немачкој област Судета у Чехословачкој. 1991 — У Мастрихту уобличен Споразум о монетарној и политичкој унији чланица [[Европска


заједница|Европске заједнице. 1992 — Савет безбедности Уједињених нација, на захтев Македоније, одобрио упућивање 800 војника УН у ту бившу југословенску републику. 1994 — Руски председник Борис Јељцин је наредио руској војсци да успостави контролу над Чеченијом. 1997 — У Кјоту је потписан Протокол о заштити животне средине који предвиђа и смањење производње угљен-диоксида и других штетних гасова за које се сматра да изазивају ефекте стаклене баште и глобално загревање. САД нису ставиле свој потпис уз објашњење да би то нанело штету њиховој привреди. 2000 — Израел и Палестина обновили контакте на вишем нивоу у циљу окончања сукоба и налажења начина за обнављање мировних преговора. 2001 — Врховни суд САД осудио Француза Закариаса Мусауиа због учешћа у нападима у САД 11. септембра 2001, што је прва казна у САД која се

директно односи на те нападе.

12. децембар 627 — У бици код Ниниве византијски цар Ираклије је однео победу над Персијанцима, којом је одлучен исход највећег и последњег од свих византијско-персијских ратова. 1830 — У Београду на Ташмајдану у присуству кнеза Милоша и београдског паше свечано је прочитан хатишериф турског султана Махмуда II о аутономији Србије. 1873 — У Србији уведен динар као новчана јединица, чиме је отклоњен монетарни хаос и употреба више од 40 врста туђег металног новца - дуката, форинти, талира. 1894 — Јапанске трупе почеле инвазију Кореје. 1896 — Гуљелмо Маркони у Лондону први пут јавно приказао бежичну радио-телеграфију. 1913 — Слика Леонарда да Винчија „Мона Лиза“ пронађена у Фиренци, две године пошто је украдена из париског музеја „Лувр“. 1915 — Председник Републике Кине Јуан Шикај је поново увео монархију и прогласио се кинеским царем. 1915 — Полетео први авион начињен у потпуности од метала, који је конструисао Немац Хуго Јункерс. 1918 — Српска војска, по завршетку Првог светског рата, ушла у Земун, чиме је окончана двовековна владавина Хабзбуршке монархије у том граду. 1920 — Конституисана Уставотворна скупштина Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца. Рад скупштине, којом је председавао хрватски политичар Иван Рибар, трајао је више од шест месеци и окончан је доношењем Видовданског устава 28. јуна 1921. 1936 — Маршал Џанг Сјуељанг је ухапсио кинеског генералисимуса Чанг Кај Шека. 1940 — Краљевина Југославија, у Другом светском рату, потписала с Мађарском пакт о вечном пријатељству, у намери да побољша односе с Немачком. 1942 — Немачке снаге су започеле операцију Зимска олуја, покушајући да

одблокирају опкољене осовинске снаге током битке за Стаљинград. 1963 — Кенија постала независна држава у оквиру Британског комонвелта с Џомом Кенијатом као премијером. На исти дан 1964. постала је република, а Кенијата први председник. 1969 — Грчка се повукла из Савета Европе и тиме избегла да због војног режима и кршења људских права буде избачена из те европске институције. 1979 — Група генерала извршила војни удар у Јужној Кореји и преузела власт. 1983 — Шиитски екстремисти активирали аутомобиле бомбе испред америчке и француске амбасаде у Кувајту. Пет особа је погинуло, а 86 рањено. 1992 — На индонежанским острвима Флорес и Баби, у земљотресу погинуло најмање 2.200 људи. 1993 — Руси на референдуму, првом слободном изјашњавању од 1917, изгласали нови устав којим је председник Борис Јељцин добио широка овлашћења. Спор око устава довео је почетком октобра до трагичног конфликта са комунистима и екстремним националистима у којем је погинуло више од 150 људи. 2000 — Еритреја и Етиопија потписале у Алжиру мировни споразум којим је окончан двогодишњи рат око граница. 2001 — Израелски авиони бомбардовали палестинске безбедносне циљеве у граду Гази само неколико сати пошто је 10 Израелаца убијено и око 30 рањено у нападима на јеврејске насељенике на Западној обали и у појасу Газе. Израелске снаге ушле су у палестински град Џенин на Западној обали. Вођа кубанског шпијунског прстена Герардо Хернандез, осуђен у САД на доживотну казну затвора за учешће у инфилтрирању у једну америчку војну базу и за смрт четворице Американаца кубанског порекла, чији су авиони оборени. 2002 — У Бечу, Стални савет ОЕБС-а одлучио да продужи мандате својих мисија на простору бивше Југославије.

13. децембар

113


8.12.2019.

МАГАЗИН

114

1545 — Тридентски концил, који је у мају 1542. сазвао папа Павле III, почео рад, Екуменски концил, на којем је до краја изграђен статус католичке цркве као догматске, противреформацијске, милитантне установе с папом-аутократом на челу, с прекидима заседао до 1563 — На основу закључка овог скупа вођен противреформацијски покрет који је довео до Тридесетогодишњег рата прокатоличких и протестантских снага у Европи, од 1618. до 1648. 1570 — Миром у Шћећину је окончан Северни седмогодишњи рат, a Данска је признала независност Шведске. 1642 — Холандски морепловац Абел Тасман открио Нови Зеланд, али се није искрцао из страха од ратоборних домородаца, па је заслуга за откриће припала Енглезу Џејмсу Куку, који се 1769. искрцао на једно од новозеландских острва. 1806 — Српски устаници у Првом српском устанку ослободили београдску варош и натерали Турке да се повуку у Београдску тврђаву. Тврђава је освојена почетком 1807, а по слому устанка 1813. Турци су поново заузели Београд. 1877 — Српски краљ Милан Обреновић, на позив Русије, по други пут објавио рат Отоманском царству. У марту 1878. рат завршен мировним споразумом Русије и Турске у Сан Стефану, којим је Русија покушала да оствари премоћ на југу Балкана. 1921 — САД, Велика Британија, Француска и Јапан потписали Вашингтонски уговор о међусобном поштовању острвских поседа у Пацифику. 1937 — Јапанске трупе окупирале кинески град Нанкинг и у наредних шест седмица побиле око 200.000 Кинеза, махом цивила, а крвопролиће ушло у историју као „силовање Нанкинга“. 1939 — У првој великој поморској бици у Другом светском рату британске крстарице „Ексетер“, „Ајакс“ и „Ахил“ код залива Ла Плата у Атлантском океану тешко оштетиле и онеспособиле немачки бојни брод „Граф Шпе“, који је током гусарског крстарења у јужном Атлантику и Индијском океану претходно потопио девет трговачких бродова.

1944 — Јапански авион напуњен експлозивом, којим је управљао пилотсамоубица, у Другом светском рату ударио у америчку крстарицу „Нешвил“ и усмртио 133 члана посаде. 1967 — Војна хунта у Грчкој спречила контраудар, а краљ Константин, приморан да напусти Грчку, побегао с породицом у Рим. 1978 — Фудбалски клуб Партизан освојио Средњоевропски куп. 1981 — Генерал Војћех Јарузелски завео ратно стање у Пољској, забрањен рад независног синдиката „Солидарност“, а на хиљаде синдикалних активиста притворено. 1982 — У земљотресу у Северном Јемену, у провинцији Дамар, на стотинак километара југоисточно од главног града Сане, погинуло 3.000 људи. 1988 — У Конгу потписан протокол Анголе, Кубе и Јужне Африке, уз посредовање СССР и САД, којим је отворен пут ка независности Намибије и окончању грађанског рата у Анголи, започетог 1975. 1991 — Бивше совјетске републике Казахстан, Киргизија, Таџикистан, Туркменистан и Узбекистан одлучиле да се прикључе Заједници Независних Држава. 1996 — Кофи Анан изабран за генералног секретара Уједињених нација. Са обављањем ове дужности почео 1. јануара 1997. 2000 — Председник Русије Владимир Путин дошао на Кубу у прву посету једног руског државника Фиделу Кастру од распада СССР 1991. 2001 — У самоубилачком нападу екстремиста на зграду индијског парламента у Њу Делхију убијено 13 особа. За напад осумњичени муслимански сепратисти који се од 1989. боре против индијских власти у Џаму и Кашмиру. 2002 — На самиту у Копенхагену Европска унија донела одлуку о проширењу Уније за 10 држава, а то су Пољска, Чешка, Мађарска, Словенија, Словачка, Естонија, Летонија, Литванија, Кипар и Малта, 1. маја 2004. 2003 — Амерички војници су током операције Црвена зора пронашли и заробили бившег ирачког председника

Садама Хусеина.

14. децембар 557 — Разоран земљотрес је тешко оштетио Константинопољ. 1481 — Турски војници су после дуже опсаде заузели Нови, а Херцеговина је ушла у састав Османског царства. 1542 — Шест дана стара Марија Стјуарт је наследила престо Шкотске. 1782 — Браћа Монголфје су у Авињону први пут извели експеримент са балоном пуњеним врућим ваздухом. 1819 — Алабама је примљена у Унију као 22. америчка држава. 1822 — У Верони завршен Конгрес Свете Алијансе на којем је одлучено о интервенцији против грађанске рево-


луције у Шпанији. Помоћ Грчкој у борби за ослобођење од Турске није изгласана. 1836 — Усвајањем одлуке „прозебле конвенције” незванично је завршен Толидски рат између Охаја и суседне територије Мичиген. 1900 — Немачки физичар Макс Планк објавио „Квантну теорију“, према којој енергија радијације потиче из невидљивих делића, кваната, и није континуирана, како се раније мислило. 1911 — Норвешки истраживач Роалд Амундсен је постао први човек који је стигао на Јужни пол. 1916 — Грађани Данске су на референдуму гласали да Данска Западна Индија буде продата САД за 25 милиона долара. 1918 — У Великој Британији први

пут на изборима гласале жене и добиле право да се кандидују за Парламент. Прва жена која је изабрана била грофица Маркиевич, ирски националиста, али није могла да заузме своје место у Парламенту јер је била у затвору. 1918 — Фридрих Карл је одбио да буде краљ Финске због свог немачког порекла по крају Првог светског рата. 1927 — Уједињено Краљевство признала независност Ирака и подржала пријем те земље у Лигу народа. 1935 — Први председник Чехословачке Томаш Масарик је поднео оставку, а на положај шефа државе четири дана касније изабран дотадашњи шеф дипломатије Едвард Бенеш. 1937 — Јапан успоставио марионетску кинеску владу у Пекингу. 1939 — Лига народа искључила СССР због агресије на Финску. 1939 — У сукобима током демонстрација радника и студената Београдског универзитета са полицијом и жандармеријом у Београду убијено је 9 особа. 1950 — Основан је Комесаријат Уједињених нација за избеглице. 1959 — Архиепископ Макариос III је постао први председник Кипра. 1960 — Потписана Париска конвенција о оснивању Организације за економску сарадњу и развој. Конвенција ступила на снагу у септембру 1961. 1962 — Сонда Маринер 2 је постала прва летеница која је успешно извршила планетарно сусретање прошавши поред Венере. 1962 — Кенет Каунда у Северној Родезији формирао прву владу којом су доминирали Африканци. 1963 — Брана која је држала језеро Болдвин Хилс у Лос Анђелесу је попустила, изазвавши бујицу која је уништила 277 домова. 1964 — Врховни суд САД је пресудом у случају Мотел Срце Атланте против Сједињених Држава да Конгрес може да користи уставне одредбе о трговини да се бори против дискриминације. 1981 — Кнесет је проширио израелске законе, надлежности и управу на Голанску висораван, чиме је фактички

анектирао територију коју је освојио од Сирије у рату 1967. 1989 — Опозициони лидер Патрисио Ајлвин изабран за председника Чилеа на првим слободним изборима у тој земљи од 1970. Претходни демократски изабран шеф државе, социјалиста Салвадор Аљенде, убијен у војном пучу 1973, а на власт је дошао генерал Аугусто Пиноче. 1994 — Председник Републике Српске Радован Караџић затражио од бившег председника САД Џимија Картера да посредује у постизању мира у Босни и Херцеговини. 1994 — Почела је изградња бране Три клисуре на реци Јангце. 1995 — У Јелисејској палати у Паризу потписан мировни споразум о окончању 44-месечног рата у Босни, који је постигнут 21. новембра у Дејтону, САД. Потписе на споразум ставили председници Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије Фрањо Туђман, Алија Изетбеговић и Слободан Милошевић. Тим споразумом БиХ подељена на два ентитета, Федерацију БиХ и Републику Српску, а надгледање спровођења мира поверено снагама НАТО. 1998 — У оружаном нападу маскираних особа на кафић у центру Пећи на Косову убијено шест младића српске националности. 1998 — У сукобу Војске Југославије и наоружаних Албанаца у близини Призрена погинуло 36 Албанаца, шест повређено. 2001 — Тужилаштво Међународног суда за ратне злочине у Хагу објавило оптужницу против генерала Војске Републике Српске Винка Пандуревића, оптуженог геноцид над босанским муслиманима у Сребреници 1995. 2004 — Пуштен је у саобраћај вијадукт Мијо, са 343 m највиши мост за возила на свету, који премошћава реку Тарн код места Мијо. 2008 — Ирачки новинар Мунтазар ел Зејди је гађао ципелом америчког председника Џорџа Буша на конференцији за штампу. 2012 — 28 особа је убијено у пуцњави у основној школи у месту Њутаун у америчкој савезној држави Конектикат.

115


Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Интернет издавање и Агенција за визуелне комуникације „АРТ“ Краљево Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs