Kraljevski MagazIN

Page 1

МАГАЗИН Година VII * Број 415 * 10. новембар 2019. * Излази недељом

www.art.rs * magazin@art.rs

ISSN 2334-7678 (Online)

Краљевски


2

МАГАЗИН

Хвала што читате

10.11.2019.


Краљевски

МАГАЗИН

3


МАГАЗИН

10.11.2019.

У овом броју: Брзо и ефикасно Сећање на славна времена Централнаманифестација на Врановцу Поновљен јавни увид Долазе бољи дани Најбољи бренд Србије У сусрет Јубилеју Искорак у нову еру Краљевчани међу најбољима

4

Град Краљево подржава реализацију пројекта „Краљево и Краљевчани“ којим се остварује јавни интерес у области јавног информисања Садржаји изнети у подржаном медијском пројекту нужно не одражавају ставове органа који је доделио средства

12 18 22 26 32 38 44 54 64


68 76 92 94 96 98 100 102 106

Фото: М. Радовановић

Време повећане опрезности Последњи српски циркус На репертоару Биоскопа „Кварт“ Наличја српскоглица Рибница - Војводина Слога- Тутин ЖКК Краљево - Радивој Кораћ Свети Ђорђе - Слога Времеплов

5


6

МАГАЗИН 10.11.2019.


Локална самоуправа помогла читање овог броја МагазИНа са 7692,3 динара. Захвални читаоци

Колор - задња страна 1/1 стране у регионалним новинама 48.000,00 Дин. 57.600,00 Дин

7


8

МАГАЗИН 10.11.2019.


9


10

МАГАЗИН 10.11.2019.


11


Сто шеста седница Градског већа

МАГАЗИН

10.11.2019.

БРЗО И ЕФ

12

- Градско веће одбацило једну, а осамнаест жалби грађана на решења органа локалне самоуправе одбило као неосноване. - Применом Одлуке о боравишној такси очекује се годишњи приход од два милиона и осам стотина хиљада динара. - Процењено повећања од триста педесет хиљада динара годишње. - На бази цене од четрдесет четири динара по километру, уместо дасадашњих педесет девет очекује се да ће на десетогодишњем нивоу обављања услуге градског и приградског превоза бити остварена уштеда од триста милиона динара. - Наредне године порез у првој зони нешто нижи него ове, а у трећој и четвртој повећан. – Противградним стрелцима по двадесет четири хиљаде динара


ФИКАСНО

13


амо осам дана између две узастопне седнице Градског већа било је довољно да се уочи двадесет шест тема које су се нашле на сто шестој по реду од конституисања актуелног састава. Ако се изузме првих седам тачака које се односе на решавање значајних проблема за функционисање града све остале посвећене су жалбама грађана на одлуку Градског већа о додели средстава на последњем конкурсу града Краљева, решење ЈКП „Водовод“, Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“, Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне - делатности, Одељења за инспекцијске послове – Комунална инспекција и Инспекција за саобраћај и путеве. Све што их мучи грађани су, са пропратном документацијом, преточили у више од четири стотине педесет страна, а радно тело за разматрање предмета по жалбама је након двадесет седме седнице одржане 21. октобра предложило Градском већу да једну одбаци, а остале одбије као неосноване. Ступањем на снагу одредби које дефинишу начин доношења и уплате боравишне таксе као изворног прихода јединице локалне самоуправе, а у оквиру Закона о угоститељству, створени су услови за усаглашавање и доношење нове одлуке којом се утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови, начин плаћања и друга питања која се односе на боравишну таксу на територији града Краљева. Иако износ од шездесет динара по дану није промењен новом одлуком се проширује списак привредних друштава, физичких лица и предузећа која се баве туризмом са обавезом да наплаћују таксу за боравак угоститељским објектима. Према извештају о извршењу јавних прихода буџета града за 2017. и 2018. годину процењује се да ће применом ове одлуке приход на годишњем нивоу износити два милиона и осам стотина хиљада динара, уз повећање од триста

МАГАЗИН

10.11.2019.

С

14

педесет хиљада динара годишње. Савет за грб је на седници од 16. октобра разматрао питање давање сагласности за употребу грба града Краљева и, на основу Одлуке о симболима и Пословника о раду Градског већа, донео мишљење којим се предлаже Градском већу да утврди предлог решења о давању сагласности Електромонтажи за употребу основног грба за потребе сајта овог предузећа, као и за потребе презентације, флајера, каталога и проспеката. Стручни тим за спровођење поступка избор најповољнијег понуђача ради давања концесије – поверавања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града у отвореном поступку усвојио је предлог уговора са концесинарима. Измене уговора су могуће али одредбе обавезне на основи Закона о јавно приватном партнерству и концесијама, као и одредбе које су унете у уговор на основу Студије оправданости концесије о градском и приградском превозу путника на територији града Краљева, као и услова датих у јавном позиву за достављање понуда и у тендерској документацији не могу се мањати. Члановима Градског већа предочена је спецификација линија градског и приградског превоза, понуда најповољнијег понуђача на јавном позиву, списак предложених аутобуса за обављање превоза путника и решење Скупштине града о давању сагласности на предложене тарифе за превоз од 19. новембра 2012. године. На консултацијама и седници Градског већа разматране су појединости уговора, а већници су прихватили нацрт о коме ће наредне недеље расправљати одборници Скупштине града Краљева. На бази цене од четрдесет четири динара по километру, уместо досадашњих педесет девет, градоначелник Предраг Терзић очекује да ће на десетогодишњем нивоу бити остварена уштеда од триста милиона динара.

Уговором је предвиђено да се пружање услуга повери конзорцијуму који чине чачански Аутопревоз, Кавим из Рашке, Кавим-Јединство из Врања и краљевачки ПУБ интернационал. Превозник се обавезује да пружа услуге превоза високог квалитета чији су показатељи редовност, тачност превоза, чистоћа возила и исправност инсталација као и информисање путника. Превозник је дужан да започне са пружањем услуге најкасније до 1. јануара следеће године. а уговор се закључује на период од десет година. Одлуком о градском правобранилаштву образује се посебан орган града и утврђује надлежност и овлашћења, начин поступања, постављење и услови за престанак функције и разрешење градског правобраниоца, његовог заменика и друга питања од значаја за рад органа. Градско веће је донело одлуку о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту чиме је извршено усклађивање одредби које се односе на надлежност са односним одредбама важећег градског статута које уређују ову област. - Промене се односе на детаљније образлагање различитих ситуација у односу на претходну важећу одлуку, али се и даље оставља могућност градоначелнику да у изузетним случајевима може покренути промену неког планског документа. Дакле, не када неки грађанин дође код градоначелника да би реализовао појединачни интерес, где тражи промену неког планског документа како би се легализовао његов објекат који је направљен на месту где је предвиђен пут, вртић или болница. У таквим случајевима ни градоначелник, ни Градско веће, ни Скупштина града, ни Комисија за планове, не могу да прихвате тај појединачни интерес који је у суппротности са општим интересом грађана Краљева. Само у ситуацији када постоји могућност за изградњу великог производног погона, градоначелник може покренути процеду-


15


10.11.2019.

МАГАЗИН

16

ру измене планског документа, без одлуке о ребалансу буџета града Краљева и без измене програма уређивања грађевинског земљишта. Дакле, ради се о изузетној ситуацији која ће се користити само онда када је то у интересу грађана Краљева и како би се убрзао сам потупак, објаснио је градоначелник. Одељење за пореску администрацију доставило је предлог закључка о давању сагласности на решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину. На територији града Краљева одређено је шест зона за утврђивање пореза на имовину у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајне повезаности са централним деловима града, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. Опорезивању подлеже грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште, станови, куће за становање, пословне зграде и други грађевински објекти који служе за обављање делатности, гараже и гаражна места. Локална пореска администрација сваке године утврђује нове податке који служе као основа за утврђивање пореза за период од првог јануара до краја септембра текуће године. Најновија процена потврђује да ће наредне године порез у првој зони бити нешто нижи него ове, али ће у трећој и четвртој бити повећан. Просечна цена одговарајућих непокретности на основу којих је утврђена основица на имовину за непокретности у првој зони, која је оцењена као најопремљенија, за грађевинско земљиште износи 22.300 динара по квадратном метру што је двадесет две паре мање него ове године. Квадрат стана процењен је на скоро четири хиљаде динара и износи 70.360,00 динара, а куће за становање скоро хиљаду и по динара. Цена основице за плаћање поре-

за на пословни простор је са 128.132,18 скинута на 127.033 динара, а и гараже и гаражна места са 27.280,23 повећана на 28.692 динара. Законом о безбедности саобраћаја на путевима прецизирани су извори финансирања унапређења безбедности саобраћаја као и средства финансирања по областима. За унапређење-поправљање саобраћајне инфраструктуре предвиђена је половина планираних средстава а остатак на унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја, научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и рад Тела за коордианцију и техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности, а према Програму коришћења буџетског фонда за саобраћај који доноси извршни орган јединице локалне самоуправе. Одлуком о буџету за ову годину за саобраћај је планиран износ од двадесет милиона и четири хиљаде динара, са припадајућим порезом, за финансирање активности унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима је разматрао нацрт и утврдио предлог измена и допуна у складу са законом са предлогом да га усвоји Градско веће. Унапређењу саобраћајног образовања и васпитања намењено је седамсто педесет уместо планираних четири стотине педесет хиљада динара, а у области промотоивне превентивне активности планирани износ од 5,8 милиона динара смањен је на 5,5. На два милиона и педесет две хиљаде динара намењене трошковима припреме материјала за седнице, репрезентацију, друге трошкове, организовања седница, трошкови мобилних телефона, интернета и слично, трошкове одржавања и екс-

плоатације возила за потребе Савета и слично додаје се превоз возача са пробном возачком дозволом у НАВАК. Преложени дневни ред допуњен је предлогом закључка о награђивању противградних стрелаца који за ангажман у периоду од 15. априла до 15. октобра од Републичког хидрометеоролошког завода добијају накнаду од само четири хиљаде динара месечно. Процена да је то премала надокнада за труд оних који штите усеве, њиве и ливаде, повод је да град пре две године донесе одлуку да у буџетима за 2018. и 2019. годину, као и за сваку наредну, обезбеђује додатна средства. - Када се заврши противградна сезона сазивамо седницу Штаба за ванредне ситуације на којој доносимо препоруку да се сваком од противградних стрелаца обезбеди награда од двадесет четири хиљаде динара и на првој наредној седници Градског већа ту препоруку усвајамо. Ја сам срећан што макар на тај начин можемо да помогнемо овим људима. Да није ове додатне надокнаде коју обезбеђује град Краљево, питање је да ли бисмо имали заинтересованих лица у многим местима, поготово у оним која су најудаљенија од града. Из тог разлога у неким општинама и градовима почели су са инсталацијама аутоматских противградних станица, а ја ипак мислим да је јако важно да и даље проналазимо начин да штитимо ова места и да штитимо наше усеве тако што ћемо ангажовати локално становништво – истакао је Терзић. И поред обимности документације за седницу од више стотина страница достављених два сата иза поднева претходног дана члановима Градског већа је на седници било довољно нешто више од једног сата да све добро проанализирају и донесу адекватне одлуке. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић


17


10.11.2019.

МАГАЗИН

18

Пред сто прву годишњицу примирја у Првом светском рату

СЕЋАЊЕ НА СЛА - Пре тачно сто једну годину окончан је Први светски рат, највећи ратни сукоб у историји човечанства у коме је учествовало више од четрдесет држава. – Током четири ратне године преполовљен број становника Краљева. – У Првом светском рату учествовало око пет хиљада становника Среза жичког. – Од 2012. године Дан примирја државни празник. - Централна манифестација обележавања значајног датума на брду Врановцу у атару села Пекчанице. - Шездесет хиљада српских војника одлучило исход рата


АВНА ВРЕМЕНА ан примирја је празник којим се 11. новембра у низу држава обележава завршетак Првог светског рата, прецизније примирја које је тога дана Немачка потписала са силама Антанте 1918. године у 11 сати у железничком вагону у Компијену и тако окончала непријатељства на Западном фронту. Дан примирја се обележава у Великој Британији, Француској, Белгији, Новом Зеланду, а од 2012. године и Србији. Под називом Дан сећања обележава се у земљама

Д

Комонвелта, као Дан ветерана у Сједињеним Америчким Државама, а у Британији се често користи и израз Дан макова према цвету који расте у Фландрији где је погинуо највећи број британских војника. Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет Наталијине рамонде, угрожене врсте у Србији који је у ботаници познат и као цвет феникс. Осим њега у амблему се појављује и мотив траке Албанске споменице изнад цвета, уз препоруку да се

носи на реверу у недељи која претходи празнику, као и на сам дан празника. Пета година обележавања Дана примирја у Првом светском рату прилика је за још једно подсећање на велико страдање и хероизам српског народа у борбама за ослобођење од окупатора и исписивање нове геополитичке мапе Европе. У њој више није било места за четири велика царства, османско, аустроугарско, немачко и руско, а настао је читав низ нових држава међу којима и Краљевина

19


10.11.2019.

МАГАЗИН

20

Срба, Хрвата и Словенаца. Овај дан је и прилика за сећање на све који су дали животе у Првом светском рату и несебично жртвовали себе за мир који није дуго потрајао. Српски народ је претрпео највеће патње, Краљевина Србија поднела највећи број жртава у односу на број становника, а њена војска дала значајан допринос победи савезника у Првом светском рату у коме је изгубила милион и 250 хиљада становника и из кога је изашла сиромашнија за око 28 процената становништва. Стварањем Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, а посебно после Другог светског рата, настала је амнезија код Срба, па су заборављене велике жртве, страдање и хероизам испољен у Првом светском рату. Зато је и Дан примирја још једна прилика за подсећање на славна времена. На дан 11. новембра пре тачно сто једну годину потписано је примирје између Француске и Немачке као представника Централних сила и Антанте и тиме окончан Први светски рат, највећи ратни сукоб у историји човечанства у коме је учествовало више од 40 држава. Рат је започео 1914. године нападом на Србију, а значај Дана примирја је тим већи што је Србија у рату учествовала на страни сила које су однеле победу, иако је велики број војника са државним руководством био принуђен да се преко Албаније повуче у Грчку како би, отварањем Солунског фронта, почео незадрживи поход ка победи и ослобађању земље. То је био повод да немачки цар у јесен 1918. године, у телеграму бугарском цару, устврди да је срамота што је шездесет хиљада српских војника одлучило исход рата, а његова земља принуђена да потпише капитулацију. Краљево, које је дало немерљив допринос борбама за ослобођење у Великом рату, са посебним поносом обележава овај дан јер је он означио почетак нове ере у развоју града. Југословенска влада је изабрала да Краљево у новој држави буде индустријски центар, па убрзо почињу да се граде Фабрика вагона и Фабрика авиона, отворен је стални војни аеродром, а у граду смештен војни гарнизон. Након рата у град долазе бројни стручни кадрови, инжењери и техничари, граде се читава нова насеља, а Краљево постаје велики индустријски центар што је посебан повод да се са осећањем посебног поноса обележава Дан примирја у Првом светском рату. Краљево је 22. октобра 1918. године дочекало ослобођење са дупло мање од пет хиљада становника колико их је било уочи рата током кога је забележено присуство сто хиљада избеглица, а у њему су једно време боравили чланови српске владе, дипломатског кора и трезор националне банке. У рату је учествовало око пет хиљада људи са подруч-

ја Среза жичког и подручја која гравитирају Краљеву.

Српска рамонда Српска рамонда, колачић или цвет феникс, је ендемска биљка централног Балкана коју је 1874. године у околини Ниша открио Јосиф Панчић. Остатак је суптропске флоре Европе и Медитерана, највероватније афричког порекла, и веома слична биљци Ramonda nathaliae због чега се сматра да се током терцијера полиплоидијом одвојила у самосталну врсту. По ободу неправилно и крупно назубљени листови цвета су јој скупљени у приземну розету, а цветна дршка без листова достиже висину од 15 центиметара. На њој се налази један до три цвета, код старијих примерака до шест, смештених у вршној разређеној цвасти. Крунични листићи су бледо љубичасте боје са жутом основом, а на цвету их најчешће има четири до пет, ређе три или шест. За ову биљку је карактеристична појава да, и уколико се потпуно осуши, може поново да оживи кад се залије, а могућност да се из стања анабиозе поново врате у живот поседује веома мало биљака цветница. Станиште српске рамонде су пукотине кречњачких стена, најчешће у заштити шумске вегетације. Живи у клисурама и нижим планинским гребенима на надморској висини до 1.800 метара, чешће у брдском и нижем планинском региону на висинама од 300 до 1.000 метара. Рамонда насељава само северно експониране стене, а са другим биљкама образује реликтне хазмофитске заједнице. Српска рамонда је ендемит централног дела Балканског полуострва који насељава Србију, Албанију, Бугарску, Грчку, Македонију и Црну Гору. Иако због неприступачности највећег дела станишта није примећено опадање бројности ове биљке приступачни делови, стене поред путева и мале локалне популације, у великој мери су редуковане и, због експлоатације од стране сакупљача, на ивици нестанка. Према истраживањима у источним деловима Србије, Сићевачкој, Јелашничкој и клисурама северних падина Шар планине, на површини од пет квадратних метара приметно је присуство популације које варира до десет јединки. Колекционарско скупљање за хербарске збирке и ботаничке баште представља један од најзначајнијих фактора угрожавања биљке чијем опстанку прете још уништавање природне шумске вегетације, чиме се мењају микроклиматски услови, и изградња хидроакомулација у кањонима. Зато је рамонда у Србији заштићена као природна реткост. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић


21


10.11.2019.

МАГАЗИН

22

Обележавање Дана примирја у Првом светском рату

ЦЕНТРАЛНА МАНИФЕС Венце и цвеће на спомен плочу страдалим припадницима Ужичког одреда положиће представници локалне самоуправе, Месне заједнице Роћевићи, Војске Србије, Полиције, Одреда Жандармерије, удружења која негују традицију ослободилачких ратова и потомци ратника. – Парастос изгинулим војницима, подофицирима и официрима Ужичког одреда ентрална градска манифестација обележавања годишњице примирја у Првом светском рату сутра ће бити одржана на Врановцу где се до једанаест сати очекује прихват учесника и разгледање изложбе ликов-

Ц

них радова ученика Основне школе „Јован Дучић“ из Роћевића на тему Првог светског рата. Након интонирања химне „Боже правде“ венце и цвеће на спомен плочу страдалим припадницима Ужичког одреда положиће пред-

ставници локалне самоуправе, Месне заједнице Роћевићи, Војске Србије, Полиције, Одреда Жандармерије, удружења која негују традицију ослободилачких ратова и потомци ратника. Као што приличи оваквом догађају


парастос погинулим војницима, подофицирима и официрима Ужичког одреда, и другим изгинулим током Првог светског рата, служиће матарушки, врдилски и каонски парох и свештеник Друге бригаде Копнене војске. Десетоминутно обраћање градоначелника Краљева биће увод у уручења награда у књигама ауторима најбољих радова на ликовном конкурсу, а својеврсни историјски час одржаће учитељица Основне школе „Јован Дучић“ Вања Николић. Планирано је да обележавање сто прве годишњице од примирја у Првом светском рату буде окончано обраћањем једног од потомака бораца из беранског краја.

Координатор Одбора за истраживачку делатност Раде Вукосављевић посебно значајним оцењује шездесет једну страну на меморијалу и спомен плочама са именима војника из Роћевића, Пекчанице, Буковице, Врдила и Богутовца страдалих у Великом рату, а сахрањених на војничком гробљу у Краљеву и Спомен костурници у Чачку. Ове године ће први пут бити објављено сто пет имена војника Ужичког одреда који су страдали на Врановцу у јесен 1915. године док су штитили повлачење главнине српских снага према Албанији. Податак о великом интересовању јавности за почетак радова на градњи

војничке спомен капеле на Чемерну повод је да кооридинатор Одбора за обележавање стоте годишњице од завршетка Првог светског рата Радоје Томашевић потврди како су прибављене све потребне сагласности надлежних органа и министарстава, а уз помоћ локалне самоуправе и донатора прикупљена потребна средства. Након што је Влада Републике Србије граду Краљеву без накнаде доделила парцелу за градњу капеле Јавно предузеће „Србијашуме“, које је користило ту парцелу, уложило је жалбу на упис у катастарске књиге што је одложило почетак радова на неодређено време, до окончања жалбеног поступка.

Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

СТАЦИЈА НА ВРАНОВЦУ

23


24

МАГАЗИН 10.11.2019.


25


Касни почетак радова на Моравском коридору

МАГАЗИН

10.11.2019.

ПОНОВЉЕН Ј

26

- Поновљени увид одржаће се од 4. до 18. новембра, сваког радног дана, у зградама скупштина града Краљево и Крушевац и општина Врњачка Бања и Трстеник, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и интернет страницама јединица локалних самоуправа. - Примедбе на Нацрт просторног плана у писаној форми могу се доставити искључиво на део који представља предмет поновљеног јавног увида градској или општинској управи, закључно са 18. новембром, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам


ЈАВНИ УВИД

27


ако је у више наврата градња Моравског коридора на потезу од Прељине до Појата најављиван за прве дане јесени све је извесније да од тога неће бити ништа, бар не у догледно време. Потврда стиже из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре које је, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, огласило поновљенни јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е- 761 на деоници Појате – Прељина на територији градова Крушевац и Краљево и општина Трстеник и Врњачка Бања. Поновљени увид одржаће се од 4. до 18. новембра, сваког радног дана, у зградама скупштина града Краљево и Крушевац и општина Врњачка Бања и Трстеник, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и интернет страницама јединица локалних самоуправа. Физичка и правна лица примедбе

МАГАЗИН

10.11.2019.

И

28

на Нацрт просторног плана, могу доставити искључиво на део који представља предмет поновљеног јавног увида. Примедбе је потребно доставити у писаној форми градској или општинској управи у току трајања поновљеног јавног увида, закључно са 18. новембром, или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам. Јавна презентација дела планског документа, који представља предмет поновљеног јавног увида, биће одржана у уторак, 12. новембра, а јавна седница Комисије за поновљени јавни увид, по завршетку, у петак 29. новембра у згради Општинске управе општине Врњачка Бања. Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања поновљеног јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити, а о свакој поднетој примедби обрађивач планског документа ће јавно изнети свој став. Изради измена и допуна приступило се на основу Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног

коридора ауто-пута Е–761, деоница Појате – Прељина који је потребно изменити и допунити услед објективних разлога до којих се, по усвајању плана, дошло детаљним теренским истраживањима за потребе даље разраде документације. Изменама је потребно усклађивање са Хидролошком студијом коридора, преиспитивање локација путних објеката и пратећих садржаја аутопута и усаглашавање са новом законском регулативом. У складу са Просторним планом, у коме је предвиђено да се уради посебна студија ради усаглашавања пројекта аутопута са режимом вода, постојећим водним објектима и плановима управљања водама, урађена је „Хидротехничка студија коридора аутопута од стране Завода за уређење водних токова Института за водопривреду „Јарослав Черни“. На основу студије дошло је до разраде техничких решења хидротехничких регулација и насипа Западне Мораве, као и техничких решења трасе аутопута на нивоу идејних пројеката, у којима се значајно мења концепт постављен важећим Просторним планом.


Траса аутопута је претрпела значајне измене у виду саме позиције, положаја и облика петљи, позиција паркиралишта и одморишта, као и локација база за одржавање. Техничком документацијом предвиђени су радови и мере на уређењу водотока и заштити приобаља којим ће се минимизирати негативни утицаји изградње аутопута на режим вода, стабилност речног корита и друге кориснике водних добара у приобаљу. Планом се дефинишу основни параметри режима течења Западне Мораве, водни услови и мере заштите у измењеним хидролошким условима, након поплаве из маја 2014. године, тако да се обезбеди пројектовани степен заштите аутопута од великих вода и ерозивног дејства водотокова на начин регулација реке конструкцијом и изградњом нових одбрамбених насипа. Уводи се дигитални коридор, што је нови приступ у планирању инфраструктурних коридора и постављање базних станица и омогућавање WI-FI конекције целом дужином аутопутског коридора. Због измењених и допуњених елемената, основни план није могуће изменити и

допунити амандмански, већ се овај документ ради као нови плански документ. Просторни план садржи анализу постојећег стања, опште и посебне циљеве, дугорочна планска решења за организацију, уређење и заштиту планског подручја инфраструктурног коридора аутопута, мере и смернице за примену и остваривање планских решења. Саставни део плана су рефералне карте и карте за спровођење плана директно из овог плана са ситуационим решењем аутопута и објеката, приступних саобраћајница, денивелација укрштаја друмске и железничке инфраструктуре, регулације водотока и укрштаја аутопута са другим инфраструктурним системима. На територи Крушевца додаје се локација градилишног кампа за потребе за извођење радова на аутопуту, проширењe простора за наплату путарине код денивелисане раскрснице Велика Дренова и померања базе за одржавања код те раскрснице и проширења појаса пута. То је проузроковало померање границе детаљне разраде плана због проширења простора за

наплату путарине, и померања базе за одржавање. Због проширења појаса пута на територији општине Трстеник и код денивелисане раскрснице код овог места због проширења наплате путарине и проширења путног појаса додају се нове парцеле. На територији општине Врњачка Бања због померања везе денивелисане раскрснице са државним путем IIБ реда, а њиме и његовом новом деоницом, посредно и са државним путевима IБ реда, насељима у непосредној близини, те трасом државног пута IIА реда бог проширења путног појаса додаје се нова парцела Нове парцеле додају се и на територији Краљева због проширења код базе за одржавање у Адранима и планираног моста преко планираног регулисаног тока Западне Мораве у Сирчи. У зони села Сирча планираном регулацијом реке Мораве село је одсечено од обрадивих површина које су становници обрађивали па је планиран мост преко реке који омогућује везу села са обрадивим површинама. Т. Радовановић

29


30

МАГАЗИН 10.11.2019.


31


10.11.2019.

МАГАЗИН

32

Драган Стевановић


Савет пензионера Српске напредне странке

ДОЛАЗЕ БОЉИ ДАНИ

одатак да пензионери чине значајан део бирачког тела у Србији основа је на којој политичке странке темеље настојање да што више њих доведу под своје окриље. Сличним мотивима водила се и Српска напредна странка која је успела да придобије поверење довољног броја припадника овог дела популације којој се поклања више пажње него другим категоријама чланова. Да је тако потврђује председник Савета пензионера

П

Градског одбора Српске напредне странке у Краљеву Драган Стевановић који седам стотина чланова из ове категорије грађана види као посебно часне људе, патриоте, хуманисте, лојалне и одане чланове локалне заједнице. Да је тако показали су увек када је било потребно и потврдили се као најсавеснији део друштва јер су, каже Стевановић, позајмицама спасили Србију у најтежим данима и допринели да економски систем земље буде стабилизо-

ван и сачуван. Први човек напредњачких пензионера подсећа да се Србија усправила, а пензиони фонд стабилизован захваљујући Српској напредној странци и њеном председнику који је је обећао да ће вратити дуг пензионерима. - Српска напредна странка вратила је достојанство најстаријим грађанима који су својим трудом и радом допринели развоју свега што имамо, и стално тражи нове начине да се систем распо-

Фото: М. Радовановић

- Седам стотина пензионера чланова Српске напредне странке у Краљеву посебно часни људи, патриоте, хуманисти, лојални и одани чланови локалне заједнице. – Пензионери се потврдили као најсавеснији део друштва јер су позајмицама спасили Србију у најтежим данима и допринели да економски систем земље буде стабилизован и сачуван. - Пензиони фонд стабилизован захваљујући Српској напредној странци и њеном председнику који је је обећао да ће вратити дуг пензионерима. - Са Српском напредном странком нема страха да ће пензиона примања икада више бити доведена у питање као што је то било за време неких других влада

33


10.11.2019.

МАГАЗИН

34

деле поправи и буде што праведнији. Пензионери су од државе и председника у новембру добили једнократну помоћ од пет хиљада динара у знак захвалности што су веровали у државу, а од Нове године председник је најавио повећање пензија за 5,4 одсто. Од сада ће се пензије усклађивати по швајцарском моделу, што пензионери цене и поштују, па не чуди што је толики број пензионера који су чланови Српске напредне странке. Са овом страначком опцијом имамо економску и политичку сигурност и нема страха да ће пензиона примања икада више бити доведена у питање као што је то било за време неких других влада – каже Стевановић. Гаранцију да ће у Србији и у будућности бити заштићени, а њихово достојанство добро чувано, пензионери Српске напредне странке виде у свом председнику уз потврду да су узајамно поверење, рад, поштење и поштовање

дате речи једини пут до успеха. Да је тако потврђено је много пута, последњи пут на претходним изборима, а пензионери Српске напредне странке верују у нову, још убедљивију, потврду и на следећим на пролеће следеће године. Обраћање јавности прилика је за подсећање на посебно лош положај пензионера у ранијем периоду што је последица чињенице да је пензиони фонд доведен у ситуацију да нису могле да се исплаћују пензије онима који су најзаслужнији за очување земље. Податак да је ситуација стабилизована, и знатно боља него што је била, довољно је за уверење да ће тако бити и у будућности. Из Савета пензионера Српске напредне странке стиже потврда да ће и у наредном периоду покретати различите иницијативе како би се положај пензионера учинио што бољим. Међу таквима се издваја зала-

гање за пружање адекватне здравствене заштите, одлазак у бање и уживање у бројним другим повољностима које доприносе да последњи период живота проведу што безбрижније. У Српској напредној странци посебно тешким оцењују положај пензионера на сеоским подручју који се укључују у партијске активности како би искуством допринели квалитетнијем раду. Тежак социјални положај је повод да им се, кад год је то могуће, обезбеди адекватна помоћ на основу потврде месних одбора задужених да прате ситуацију и посвете посебну пажњу најтежим случајевима. Период рада Савета за пензионере обележен је бројним акцијама пружања помоћи и обиласка најстаријих чланова којима је по који пут значајно и то што имају коме да се повере и укажу на проблеме са којима се срећу. Генератор бројних проблема у социјалној сфери су посебно ниске пољопривредне пензије, а да се ситуа-


ција и на овим просторима побољшава потврђује податак о повратку у села, при чему се значајном оцењује помоћ државе при куповини машина и опреме за рад. Пензионери Српске напредне странке сарађују са члановима других странака који припадају истој категорији становништва, посебно коалиционих међу којима се издваја Партија удружених пензионера Србије. Податак да је онима који живе сами прилика за разговор значајније од материјалне помоћи основа је на којој се организују различите врсте дружења поводом значајних догађаја и током обилазака знаменитих места из националне историје. Помоћ Српске напредне странке пензионерима заснива се на раду волонтера каквих има у свим срединама, а сарадња са месним одборима је добра прилика да се координисаним активностима утиче на положај целокупног становништва, посебно

пензионера. Податак о начину на који старији суграђани прате актуелна збивања у локалној средини, и целој земљи, добра је основа на којој се темељи став о поверењу у политику Српске напредне странке а то се, каже Стевановић, најбоље огледа у повећаном интересовању за учлањење и подршку на изборима. - Пратимо дешавања у Србији, а иако пет хиљада динара које смо добили није велики знос добро је дошао да се људи снабдеју неким намирницма. Од Нове године ће пензионери добити повећање пензија од 5,4 посто, можда и више, што је солидан проценат јер и онима са најмањим пензијама може да побољша породични буџет. Знамо да добар део пензије иде на лекове због чега смо успоставили врло добру сарадњу са болницом и апотекама у настојању да се донира по нешто. Наши активисти на терену настоје да утврде шта је од лекова потребно, а ми

се трудимо да им обезбедимо кроз донацију – каже Стевановић уверен како пензионери и наредне године могу да рачунају на повећање пензија, ако не веће бар као и ове године. Свесни су пензионери да и мало повећање пензија представља значајан износ за државу у којој паре из заједничке касе сваког месеца очекује милион и шест стотина педесет хиљада оних који су окончали радни век. Податак да количина средстава у пензионом фонду зависи од броја запослених добра је основа за уверење да би продужетак радног стажа допринео стабилнијем извору прихода за оне који су стекли право на пензију а све, каже Стевановић, појачава уверење како долазе бољи дани за пензионере. Услов је континуитет власти, а пензионери Српске напредне странке верују да ће на пролеће наредне године у знатној мери допринети да се одржи. Т. Радовановић

35


36

МАГАЗИН 10.11.2019.


Дом здравља

Medicus univerzalis - V Услуге лекара опште медицине Све врсте специјалистичких прегледа, гинекологија, педијатрија, неурологија, радиологија, интерна медицина, васкуларна хирургија, кардиологија, ендокринологија. Систематски прегледи за возаче свих категорија Претходни и превентивни прегледи за запослене који раде где постоји ризик по здравље Систематски прегледи за оцену способности за ношење оружја Све врсте лабораторијских услуга Ултразвучни прегледи на 4Д апарату

Краљево Цара Душана 80 Југ Богданова 49Д 036 333-522 064 876 33 02

37


Аутентична храна и рукотворине

МАГАЗИН

10.11.2019.

НАЈБОЉИ БР

38


РЕНД СРБИЈЕ - Производи са географском ознаком порекла могу бити покретачи развоја локалне и регионалне економије, малих и великих произвођача, чувари традиционалних техника производње и културног наслеђа. - Израда рукотворина представља други највећих извор прихода пољопривредних газдинстава у Европској унији, а да би се Србија примакла том резултату потребна је системска подршка државе и локалних самоуправа удружењима произвођача, у паковању, дизајну и пласману. - Грађани најчешће купују производе са географском ознаком порекла због укуса, уверења да су здравији, да су прављени ручно и домаћински и због жеље да помогну развој српских производа. - Осим хране и рукотворине могу да буду вредан ресурс за локални економски развој

39


10.11.2019. свету је, само у домену пољопривреде и хране, регистровано око осам хиљада производа са географском ознаком порекла од чега готово половина, или три хиљаде и девет стотина, у Европи. Процењује се да вредност промета овим производима у Европској унији премашује педесет пет милијарди евра годишње, што чини петнаест одсто европског извоза хране и пића. У Гријер кући у Швајцарској, сваке године више од сто седамдесет хиљада туриста може уживо да посматра прављење уникатног сира са географском ознаком порекла и куповином производа и сувенира допринесе развоју локалне заједнице. У таквим

МАГАЗИН

У

40

околностима поразно делује податак да у Србији не постоји место овако развијеног искуственог туризма иако је земља заштитила више од педесет производа, по чему је испред Швајцарске. Гријер кућа је само један од примера добре праксе представљених на првом Швајцарско-српском форуму, који су организовали SEEDEV и Национална алијанса за локални економски развој уз подршку Швајцарске развојне сарадње, који показују како производи са географском ознаком порекла могу бити покретачи развоја локалне и регионалне економије, малих и великих произвођача, чувари традици-

оналних техника производње и културног наслеђа. Производи као што су лесковачки ајвар, ужичка пршута, златарски сир, пиротски ћилим, ариљска малина, бездански дамаст, плетенине из Сирогојна, текеришки пешкир и грнчарија из Злакусе, само су део листе аутентичне хране, рукотворина и заната чији је развој, кроз бројне програме, подржала Владе Швајцарске. То је потврдио амбасадор ове зенмље у Србији Филип Ге, уз подсећање да су традиција и наслеђе српске гастрономије подједнако вредни као швајцарски, што је додатни мотив да се заједно ради на јачању видљивости


производа са географском ознаком порекла, бољем разумевању њиховог тржишног потенцијала и управљању квалитетом. Подршка Швајцарске усмерена је на охрабривање произвођача да удружено раде на промоцији и пласману ове врсте производа, јачању њихових капацитета и контроли квалитета. Члан Управног одбора националне алијансе за локални економски развој Владан Васић као градоначелник Пирота, града чију славу у свету проносе ћилим, качкаваљ и пеглана кобасица, истакао је да осим хране и рукотворине могу да буду вредан ресурс за локални економски развој.

Податак да израда рукотворина представља други највећих извор прихода пољопривредних газдинстава у Европској унији учвршћује уверење да је Србији, како би се примакла том резултату, неопходна системска подршка државе и локалних самоуправа удружењима произвођача, у паковању, дизајну и пласману. Да им је баш то потребно потврђује чак педесет шест одсто удружења, свако друго нема сопствени простор за рад, па такву врсту подршке очекује од локалне самоуправе. И док су производи са географском ознаком порекла подједнако синоним за аутентичност и квалитет, за три

четвртине грађана то је потврда да су састојци коришћени за припрему искључиво из краја из којег је производ, а за педесет четири одсто да је произведен на традиционалан начин. Истраживање ставова потрошача, спроведено непосредно пре форума, показало је да шездесет девет одсто грађана производе са географском ознаком порекла купује због укуса, педесет шест одсто због уверења да су здравији, педесет три да су прављени ручно и домаћински, а половина због жеље да помогну развој српских производа. Т. Радовановић Фото: НАЛЕД

41


42

МАГАЗИН 10.11.2019.


43


Отворени дан на аеродрому у Лађевцима

МАГАЗИН

10.11.2019.

У СУСРЕТ ЈУБИЛЕЈУ

44

- Отворени дан је прилика за промовисање обучености припадника Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране за извршавање додељених мисија, јачање поверења грађана у Војску Србије, промовисање војног позива и позива војних пилота, а организован је са циљем да се грађанима и јавности, кроз непосредни контакт, презентује живот и рад у јединицама 98. ваздухопловне бригаде и јединицама Војске Србије. - Традиција отворених дана у посебно атрактивној и популарној јединици која реализује низ летачких активности траје пуних седамдесет година. - Поред добро познатих ваздухоплова посетиоци су били у прилици да први пут виде и најновији хеликоптер Х50 којим је од скора опремљена ова јединица


45


одршка Војске Србије цивилним властима остварује се кроз помоћ у супротстављању унутрашњем угрожавању безбедности, тероризму, сепаратизму и организованом криминалу и пружању помоћи у случају природних непогода, техничко-технолошких и других несрећа. Посебна прилика за непосредни котакт припадника оружаних снага и цивилног становништва су отворени дани поводом значајних датума неке од јединица Војске Србије, а последњи у низу орга-

МАГАЗИН

10.11.2019.

П

46

низован је почетком месеца на војном делу аеродрома у Лађевцима кад је 98. ваздухопловна бригада отворила капије за све љубитеље ваздухопловства. Улаз на простор аеродрома цивилима је отворен два сата пре поднева, а велики број становника Краљева, Чачка, Врњачке Бање, Трстеника, Кнића и других места пристигао је пре почетка званичног програма како би присуствовао приказу атрактивних садржаја из летачке обуке и тактичкотехничком збору као посебној прили-

ци да уђе у авионе, хеликоптере и остала средства ратне технике. Отворени дан је и прилика за промовисање обучености припадника Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране за извршавање додељених мисија, јачање поверења грађана у Војску Србије, промовисање војног позива и позива војних пилота, а организован је са циљем да се грађанима и јавности, кроз непосредни контакт, презентује живот и рад у јединицама 98. ваздухопловне бригаде и јединица-


ма Војске Србије. Манифестација је отпочела полетањем авиона Ј22 у циљу извиђања места ситуације ради сагледавања услова за реализацију предвиђеног летачког програма, посебно најављеног наступа падобранаца. Они који су већ били посетиоци аеродрома у сличним приликама могли су, поред добро познатих ваздухоплова, први пут да виде и најновији хеликоптер Х50 којим је од скора опремљена ова јединица. Начелник Штаба 98. ваздухопловне

бригаде пуковник Александар Милићевић подсећа да традиција отворених дана у посебно атрактивној и популарној јединици која реализује низ летачких активности траје пуних седамдесет година. Последњи је у више наврата одлаган због других активности у којима је активно учествовао део летачког и техничког састава, а приближавање датума кад се обележава седамдесета годишњица од формирања јдинице чије традиције наставља 98. ваздухопловна бригада посебан повод да ста-

новници ових крајева виде шта имају у најближем окружењу. Последња велика манифестација овог типа организована је 2012. а након тога сваке наредне део активности приказиван и у Лађевцима и Нишу. Одзив посетилаца је сваки пут био изнад очекивања, посебно последње три године у Нишу током маја, јуна и септембра. Припадници бригаде су сваки пут настојали да прикажу део летачког програма, а у стационарном делу тактичко - технички збор прилика

47


48

МАГАЗИН 10.11.2019.


49


МАГАЗИН

10.11.2019.

да посетиоци изблиза виде део технике којом располаже 98. ваздухопловна бригада. - Историја јединице почиње 28. новембра 1949. године када је одлучено да се од ваздухопловних састава који су учествовали у ослобађању ФНРЈ на аеродрому у Скопљу формира 198. ловачко - бомбардерски пук, чију традицију наставља наша јединица. Кроз историју се мењало наоружање које је имала у саставу, од „тандерџета“ и

50

„тандерболта“ до „јастреба“ и пренаоружавањем на авион „орао“. Тај период је обележен великим налетом и стеченим искуством како у преобукама тако и у дејствима и вежбама у којима је јединица учествовала. Састав који имамо у 98. ваздухопловној бригади је из 2007. године када је од јединица које су базирале на аеродромима Лађевци, Поникве и Ниш формиран овај у којем данас егзистирамо. Са тог простора имали смо

98. ловачко бомбардерски авијацијски пук, 285. ваздухопловну базу, 161. ваздухопловну базу и 119. хеликопетрски пук. Из тих јединица изродиле су се јединице бригаде коју чине 241. ловачко бомбардерска авијацијска ескадрила, 714. противоклопна хеликоптерска ескадрила, 119. мешовита хеликоптерска ескадрила, 98. ваздухопловно технички батаљон, 98. батаљон за обезбеђење авијације, 98. артиљеријско ракетни дивизион за противва-


здухопловна дејства, 161. батаљон за обезбеђење аеродрома – каже пуковник Милићевић. Посетиоци су били у прилици да виде део цивилних ваздухоплова из окружења, са аеродрома Трстеник и Параћин, а посебно интересовање изазвао је један од два хеликоптера Х50, са цивилним ознакама Х145, којим је пренаоружана 98. ваздухопловна бригада, затим добро познат авион „орао“, хелокоптер „гама“ из наоружа-

ња 714. противоклопне хеликоптерске ескадриле и радар „жирафа“ за непосредну одбрану аеродрома. Поред извиђања места ситуације летачки програм је обогатио хеликоптерски десант, падобрански скокови дела састава 63. падобранског батаљона из хеликоптера МИ8, и приказ маневарских способности борбене варијанте хеликотера „газела“. Посебно атрактивним потврдио се групни налет седморке авиона „орао“ са при-

казом борбене оспособљености за дејство по земаљским циљевима, а летачки део је завршен соло програмом који је извео командант 98. ваздухопловне бригаде пуковник Дејан Васиљевић. Летачки дан су увеличали командант и начелник Штаба Ратног ваздухопловства и представници јединица локалних самоуправа које гравитирају аеродрому у Лађевцима, Чачка, Крагујевца, Кнића, Трстеника, Краљева и Врњачке Бање. Т. Радовановић Фоото: М. Радовановић

51


52

МАГАЗИН 10.11.2019.


53


На прагу четврте индустријске револуције

МАГАЗИН

10.11.2019.

ИСКОРАК У

54

- Четврта индустријска револуција доноси промене у вештачкој интелигенцији, роботици, аутоиндустрији са возилима без возача, 3Д штампи, квантним компјутерима и нанотехнологији. - Све је извесније да ће 3Д штампачи у скоријој будућности бити у стању да направе копију неког од људских органа. - Индустрија 4.0 је нови модел научно - технолошког развоја у високо развијеним земљама, који је прихватила и Србија, а подразумева нов концепт аутоматизације производних система применом рачунара и свиме што иде уз њих. - У тридесет седам земаља са свих континената завршено исто толико националних програма, или платформи за Индустрију 4.0. - На Машинском факултету у Београду 2016. покренута конференција под називом Индустрија 4.0 уз присуство најпознатијих светских професора у овој области


У НОВУ ЕРУ

55


д тренутка кад је постала вид производње робе и сродних добара у оквиру привреде, машинску прераду сировина и серијску производњу, индустрија је пролазила кроз различите фазе развоја са тенденцијом да сталним усавршавањем оствари што већи профит. У одређеним фазама били су приметни нагли заокрети што је развоју давало карактеристике револуционарних промена, а најбоља потврда је податак да је највећи део производње долазио из производних индустрија. Индустријска револуција представља прелаз на нове производне процесе у периоду од половине осамна естог до половине деветнаестог века, са ручних производних на машинске методе, нове хемијске производње и процес за

МАГАЗИН

10.11.2019.

О

56

производњу гвожђа, побољшане ефиктивности снага воде, повећане употребе снаге паре, и развоја машинских оруђа, а обухватала је прелаз са дрвета и других био-горива на угаљ. Почела је у Великој Британији проналаском парне машине, што је утицало на прелазак са мануелне на фабричку производњу, потом развој текстилне и металне индустрије, захваљујући пароброду и парној локомотиви путовало се брже и лакше, а претежно аграрно и рурално друштво постајало је индустријско и урбано. Идустријска револуција је направила поларизацију богатства и моћи, и проузроковала политичке промене у Западној Европи, али је покренула и процес демократизације, синдикатске уније, социјалне програме. Током неколико декада проширила се на Западну Евро-

пу и Северну Америку а прецизни почетак и крај, као и темпо економских и друштвених промена, још увек су предмет дебате међу историчарима. Прва индустријска револуција настављена је технолошким и економским прогресом путем повећане примене парног транспорта, произво дњом машинског оруђа на великим скалама и повећаном употребом машинерије у фабрикама на парни погон. Друга или Технолошка индустријска револуција обележена је проналаском електричне енергије и масовном производњом, а захваљујући изградњи железничких пруга покренут је нови талас глобализације. Дигитална револуција, позната каоТрећа индустријска револуција, настала је променом аналогне и електронске


технологије у дигиталну, која се појавила почетком осамдесетих година прошлог века, а развија се и данас. Главна карактеристика овог периода су масовна производња и широка употреба дигиталних логичких кругова, и изведених технологија, укључујући компјутер, мобилни телефон и факс машину. Главном карактеристиком сматра се масовна произво дња и широка примена дигиталних логичких кола, и њених деривата технологије, укључујући и компјутер, дигитални мобилни телефони и интернет. Да развоју нема краја потврђује најава четврте индустријске револуције која доноси промене у вештачкој интелигенцији, роботици, аутоиндустрији са возилима без возача, 3Д штампи, квантним компјутерима и

нанотехнологији. И док возило без возача и не звучи као грандиозно откриће све је извесније да ће 3Д штампачи у скоријој будућности бити у стању да направе копију неког од људских органа. Колико је бар нешто од тога могуће, и где се налази Србија у овој области, требало је да приближи панел Индустрија 4.0 иза кога је, у сарадњи са Машинским факултетом из Београда, стао краљевачки Факултет за машинство и грађевинарство. Проф др Видосав Мајсторовић са београдског Машинског факултета појашњава да је Индустрија 4.0 нови модел научно - технолошког развоја у високо развијеним земљама, који је прихватила и Србија, а подразумева нов концепт аутоматизације производних система применом рачунара и свиме што иде уз

њих. Настојање да се дочека спремно било је повод за креирање тридесет седам националних програма, или платформи за Индустрију 4.0, током осам последњих година након што је процес отпочео у новембру 2011. на најпознатијем светском сајму за рачунарску и софтверску опрему који се одржава у Хановеру. Тада је влада Немачке, као најразвијеније земље на свету, донела нови национални програм индустријског развоја који је назвала Индустрија 4.0, што по некима представља најаву четврте индустријске револуцује. - Ми који се бавимо истраживањима у тој области сматрамо да је то еволуција, нови модел аутоматизације производних и технолошких система који се заснива да се компјутери, софт-

57


10.11.2019.

МАГАЗИН

58

вери и све остало што иде са тим, примењује на нови унапређенији начин. Данас се фабрике посматрају као сајбер технолошки системи, као машине које имају уграђене одговарајуће елементе интелигенције, да би могле аутономније да раде у односу на данашње моделе. Оне користе различите нове врсте софтвера који су подржани елементима вештачке интелигенције, као што су резоновање, закључивање, паметно одржавање и тако даље, а све је повезано преко рачунарских мрежа и рачунарских система. Негде се налазе софтверски и хардверски рачунарски системи које преко интернета можемо да користимо кад нам треба, и шта нам треба, а тако компоновани производни системи, плус вештачка интелигенција, плус прауд компјутинг, су кључни елементи Индустрије 4.0 – каже др Мајсторовић. Од тридесет седам земаља које су направиле националне програме за примену Индустрије 4.0 у привреди, пре свега индустријској производњи али и другим областима, осамнаест су из Европске уније. Међу њима је Енглеска, која је на путу да изађе из Европске уније, потом Швајцарска и Норвешка, У Северној Америци су Сједињене Америчке Државе и Канада, у Јужној Мексико, Бразил и Аргентина, у Африци Јужноафричка Република, у Азији Јапан, Кореја, Кина, Малезија, Хонг Конг, Сингапур, у Океанији Нови Зеланд и остали. Увиђајући значај индустрије 4.0 на Машинском факултету у Београду су 2015. године схватили значај ове теме и већ наредне покренули конференцију под називом Индустрија 4.0 уз присуство најпознатијих светских професора у овој области. Међу њима је и Јун Ни са машинског факултета у Мичигену, бивши саветник за технолошки развој председника Сједињених Америчких Држава Барака Обаме а сада кинеског председника Си Ђинпинга, који је инаугурисао овај концепт у те тако важне индустријске земље. Ове године је одржана четврта конференција, у оквиру које су дефиниса-

ни концепт и модел програма Индустрије 4.0 за Србију, а једна од активности је панел на Факултету за машинство и грађевинарство као прилика да се колегама из краљевачког региона, и индустрији која гравитира овом подручју, представе новине у оквиру Индустрије 4.0 и искуства неколико фирми са ових простора које су већ направиле прве кораке у овој области. - Када смо 2015. почели причу о Индустрији 4.0 у нашој земљи мало нас је то разумело, сада видимо да је дигитализација на топ листи агенде Владе Републике Србије, а то је друго име за Индустрију 4.0. То је процес који нам омогућава да брзо ухватимо прикључак са светом, а иде нам на руку то што смо у свету познати као земља која има јако паметне младе људе који се баве програмирањем. Индустрија 4.0 је симбиоза знања машинских инжењера, електро инжењера и програмера. Рађа се нови сегмент највишег образовања које у себи мора да има четири врсте вештина које покривају инжењерство из области машина, електронике и електротехнике, и инжењерство везано за програмирање. То је оно што је јако позитивно, а ми у Србији данас можемо идентификовати двадесет, тридесет области производње и фирми које су доста далеко одмакле у Индустрији 4.0. Сви знамо за „Металац“ из Горњег Милановца, фабрику из области машинства која је далеко одмакла у концепту Индустрије 4.0. „Металац“ препознајемо као фабрику која производи изузетно квалитетно посуђе од различитих врста материјала, а свима нам је јасно да га праве у великим количинама од милиона комада. Захваљујући концепту и идејама Индустрије 4.0 дошли су до тога да, испитујући захтеве тржишта и жеље купаца, на друштвеним мрежама имају више стотина хиљада пратилаца па, на појединачни захтев купаца са друштвених мрежа, праве посуђе какво купац хоће, иако праве у огромним количинама за различите ланце широм света – исти-


59


МАГАЗИН

10.11.2019.

че др Мајсторовић. У ситуацији кад основа индустријског развоја у земљи више нису велики системи од државе се очекује да политиком индустријског развоја, подстицајним мерама и пореском политиком, усвајањем и развијањем нове индустријске политике са елементима Индустрије 4.0, помогне малим и средњим предузећима да у својој средини што брже приведу крају процес дигитализације. Др Мајсторовић подсећа на прошлогодишњу конференцију на којој је представник „Фиата“ поручио добављачима из Србије да у најскорије време, најкасније за две до три године, развију сопствену дигиталну платформу по концепту Индустрије 4.0 како би се развијали заједно. У новом концепту сарадње престаће да фунционише комуникација путем телефона и електронске поште, а све потребне информације биће доступне преко нове „Фиатове“ дигиталне платформе. Иску-

60

ство у примени новог начина пословања указује на чињеницу да највећи проблем и даље представљају образовање и степен познавања менаџера и власника малих и средњих предузећа који још нису свесни шта значи дигитализација. Са машинског факултета стиже потврда о изради студије Индустрије 4.0 као основе на којој ће већ од фебруара наредне године почети упис студената. Смер за Индстрију 4.0 направљен је у сарадњи са стручњацима из Немачке, а концепт садржаји и структура су исти као студије машинског инжењерства у овој земљи чиме се у потпуности излази у сусрет захтевима високотехнолошких фирми. Од пре две и по године на свака два месеца се организују панели под називом Индустрија 4.0, а позитивна искуства из овог периода потрђују потребу да се организују не само на високошколским установама већ и различитим предузећима, о чему сведоче

позиви заинтересованих са подручја Србије и Републике Српске. Да један такав буде одржан у Краљеву заслужан

Проф. др Видосав Мајсторовић


је редовни учесник свих досадашњих панела, декан Факултета за машинство и грађевинарство др Миле Савковић. - Деветнаести панел на тему Индустрије 4.0 потврђује да се мења концепт индустрије, па се треба прилагодити новим условима. Нема више тешке индустрије, па смо дошли до новог система где су машине другачије и захтевају велика знања да би могло са њима да се ради. Машине комуницирају међусобно, саме отклањају недостатке, а да бисмо могли да пратимо мора да се промени и концепт инжењера, да имају неке нове вештине и знања. Панел је прилика да од људи који су покренули овај процес у Србији чујемо шта је ново и видимо стратегију за период до 2030. године, да видимо у ком правцу ће ићи развој наше индустрије како бисмо могли да се припремимо, да утичемо на креирање тог програма а не да будемо само посматрачи – каже др Савковић уз потврду да су у Краљеву само у траговима присут-

не фирме које набављају опрему у складу са концептом Индустрија 4.0. Иако концепт није заживео у потпуности и ово што је видљиво у тренутнмим околностима саматра се добрим за почетак. Стручњаци су једнодушни у оцени да нови коцепт гарантује висок степен тачности и велику продуктивност која у значајној мери утиче на смањење цене производа, што се сматра значајним фактором за опстанак на светском тржишту. Уверење да је на време препозната потреба квалитетне припреме за сусрет са новом ером у индустрији повод је за обилазак различитих предузећа како би се њиховим власницима и менаџменту указало на неопходност потребне припреме за то. А да се за ново доба припремају и млади стручњаци сведочи све више радова на краљевачком факултету са темама из ове области за дипломске радове. Образовање и истраживања у области дигитализације на Факултету за машинство и грађевинарство тема је

излагања проф. др Драгана Пршића и доц. др Снежане Ћирић-Костић, а дигитализација у пракси „Баним реклама“ извршног директора овог предузећа Бобана Ђуровића. О дигиталној стратегији „ТетраПака“ говорили су генерални директор др Јован Глигоријевић и технички директор Душан Дмитровић, примени ВР технологије у инжењерству директор „TeamCAD d.o.o.“ Слободан Лазић, а дигитализацији у пракси „Радијатора“ руководилац конструкције и развоја Ненад Радосављевић. „Подршка дигиталној трансформацији привреде – Национална платформа“ тема је излагања помоћника директора Привредне коморе Београда Видосаве Џагић, а „Дигитална платформа за Индустрију 4.0 – Шта је ново у свету“ професора др Видосава Мајсторовића и декана Машинског факултета Универзитета у Београду проф. др Радивоја Митровића. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

61


62


63


Проглашени победници „Сусрета села Србије“

МАГАЗИН

10.11.2019.

КРАЉЕВЧАНИ МЕ

64


ЕЂУ НАЈБОЉИМА - Завршна манифестација овогодишњих „Сусрета села Србије“, у Лозовику код Велике Плане, још једном потврдила да краљевачка села држе корак са најнапреднијим у земљи. – Буковица прва међу селима која имају мање од хиљаду становника. - Опланићима треће место у истој категорији. – Златне медаље за појединачни допринос квалитетнијем животу на селу добили Петар Коловић из Самаила, Радослав Премовић из Ратине и Коста Коларевић из Мрсаћа. - Резултати које су краљевачка села и појединци остварили током последње две године добра сатисфакција и додатни мотив за још преданији рад у наредном периоду. - Златна значка Културно просветне заједнице Србије је признање које обавезује

65


ултурно просветна заједница Србије је основана давне 1956. године ради остваривања циљева у области културе, а обавља послове од интереса државе и значаја за развој националне културе. Као таква обједињује и усклађује деловање уметничких удружења и сарађује са установама и ствараоцима у култури, а ради на унапређењу кутурног живота припадника српског народа изван матице и афирмисању културе као интегративног чиниоца српске етничке свести. То чини откривањем и увећањем стваралачких могућности грађана, трагањем за новим просторима слободе и човековог потврђивања у раду, афирмацијом културних вредности које представљају трајна духовна добра и другим активностима. Једна

МАГАЗИН

10.11.2019.

К

66

од њих је недавно окончана „Сусрети села Србије“ чија је завршна манифестација у Лозовику код Велике Плане још једном потврдила да краљевачка села држе корак са најнапреднијим у земљи. То је доказало прво место Буковице међу селима која имају мање од хиљаду становника и треће место Опланића у истој категорији. Ако се томе дода податак да је између осамнаест добитника златних медаља за појединачни допринос квалитетнијем животу на селу Петар Коловић из Самаила, Радослав Премовић из Ратине и Коста Коларевић из Мрсаћа. Међу селима које имају између две и три хиљаде становника за најбоље у 2019. проглашено је Печењевце из општине Лесковац, друго је Банатско Аранђелово код Новог Кнежевца, а треће Фаркаждин из околине Зрења-

нина. Мрчајевци су најбоље село у категорији оних са две до три хиљаде становника, други је Српски Итебеј из општине Житиште док је треће место припало селу Сараорце код Смедерева. У конкуренцији села која имају између три и пет хиљада становника прва награда је припала Крњеву из векикопаланачке општине, а друга и трећа Шимановцима и Лазареву из општина Пећинци и Зрењанин. Међу селима са више од пет хиљада становника апсолутни шампион је Лозовик иза кога су се пласирали Бајмок из околине Суботице, Омољица из општине Панчево и Ново Милошево код Новг Бечеја. Резултати које су краљевачка села и појединци остварили током последње две године појачавају задовољство представника локалне самоуправе


који сматрају да је то добра сатисфакција и додатни мотив за још преданији рад у наредном периоду. Колико су значајне манифестације које се огранизују у селима надомак Краљева најбоље потврђују „Новогодишње атлетске трке“ у Мрсаћу, као прва спортска манифестација ове врсте у свету на почетку сваке календарске године, и „Курсулини дани“ који чувају традицију и негују витештво каквим се одликовао јунак Првог српског устанка Јован Курсула. - У овом времену опште глобализације, када је све национално нападнуто код малобројних народа, оно што ми радимо чувајући националну културу и моралне вредности је прави пут да се одупремо томе да бисмо могли да опстанемо и рачунамо да ћемо бити своји на своме и своји својима.

Напор појединца је занемарљив, али је обавеза сваког да то чини колико може за себе, за опште добро у својој земљи, друштву и граду. Моји пријатељи који су увек радили на националној линији препознати су и награђени великим признањем, а Златна значка Културно просветне заједнице Србије је признање које обавезује. То је и одговорност да се оправда за будуће време и буде репер за истрајни рад у култури млађима који долазе – истакао је Премовић. Највише разлога за задовољство има председник Месне заједнице Буковица Небојша Стефановић уз потврду да је значајним при рангирању оцењен бренд овог села, манифестација која се годинама уназад организује под називом „Дани грејане ракије“. Да то није једино достигнуће

потврђују значајни радови на територији месне заједнице усмерени ка побољшању квалитета живота у овој средини, пре свега у домену путне инфраструктуре. У Месној заједници очекују да, уз помоћ локалне самоуправе, наставе путем који су кренули у решавању проблема водоснабдевања и градњи канализационе мреже. Из локалне самоуправе стиже потврда да се у Краљеву последњих година дешавају значајне ствари и полако мења слика града. Најсветлији део тог мозаика је, чуло се на пријему приређеном у част награђених, део културе и културног прегалаштва чему у великој мери доприносе посебно талентовани људи који са великом љубављу негују народну уметност и традицију. Т. Радовановић

67


Грип и превенција грипа

МАГАЗИН

10.11.2019.

ВРЕМЕ ПОВЕЋАН Н

68


НЕ ОПРЕЗНОСТИ

- Вирус грипа преноси се са заражене на осетљиву особу капљичним путем, директним контактом, а индиректним преко свеже контаминираних предмета, јер сатима може да преживи у спољашњој средини, посебно у условима ниске температуре и влажности. - До развоја симптома најчешће долази два дана од излагања вирусу, а период инкубације може да варира између једног и четири дана. - Грип је веома озбиљна болест, јер може довести до тешких компликација које захтевају болничко лечење, у неким случајевима и до смртног исхода. - На глобалном нивоу од грипа сваке године оболи око тридесет одсто популације, три до пет милиона особа развије тешку клиничку слику која захтева хоспитализацију, а између двеста педесет и шесто педесет хиљада људи умре од последица болести

69


рип је најучесталија болест органа за дисање код људи коју изазивају вируси типа А и Б. И док први узрокује болест у свим узрасним групама са различитом тежином клиничке слике, а одговоран је за појаву епидемија и пандемија, други доводи до оболевања у млађем узрасту, углавном са блажом клиничком сликом. Два антигена у вирусу типа А склона су изменама и мутацијама, посебно са вирусима који циркулишу у популацији птица и сисара, па доводе до стварања нових подтипова за осетљиву популацију људи, а последња велика измена десила се 2009. године у пандемији АХ1Н1. Из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ стиже потврда да се вирус грипа преноси са заражене на осетљиву особу капљичним путем, директним контактом, а индиректним преко свеже контаминираних предмета, јер сатима може да преживи у спољашњој средини, посебно у условима ниске температуре и влажности. До развоја симптома најчешће долази два дана од излагања вирусу, а период инкубације може да варира између једног и четири дана. Типичну болест карактерише изненадни пораст температуре, болови у мишићима, гушобоља и непродуктивни кашаљ, а накнадно долази до цурења из носа, главобоље и осетљивости на светлост. Оваква клиничка слика се не развија код сваке инфициране особе, а оне које су претходно биле изложене вирусу, кроз природну инфекцију или вакцинацију, имају мање шансе да развију тешку клиничку слику. Иако многи мисле да је грип само прехлада здравствени радници упозоравају да је веома озбиљна болест, јер може довести до тешких компликација које захтевају болничко лечење, у неким случајевима и до смртног исхода. Статистика указује да на глобалном нивоу од грипа сваке године оболи око тридесет одсто популације, три до пет милиона особа развије тешку клиничку слику која захтева хоспитализацију, а између двеста педесет и шесто педесет хиљада људи умре од последица болести. Од грипа могу да оболе особе

МАГАЗИН

10.11.2019.

Г

70

у свим узрасним групама, а посебном ризику од компликација изложени су старији од шездесет пет година, мала деца, особе са хроничним поремећајима здравља без обзира на узраст, особе са ослабљеним имунитетом и труднице. Иако је најучесталија компликација бактеријско запаљење плућа, вирусно запаљење има већу смртност, а могуће су компликације и на осталим деловима дисајних путева, као и од стране кардиоваскуларног и других система. Мада се најбезбедијим и најефикаснијим начином индивидуалне и колективне заштите сматра вакцинација сваке сезоне, којом се превенира оболевање, компликације, болничко лечење и смртни исходи, постоје и друге мере за спречавање настанка болести. У њих се сврстава покривање носа и уста марамицом током кашљања и кијања, након чега се марамица одлаже у канту, прање руку водом и сапуном, посебно након кашљања и кијања, а уколико није доступна може се употребити средство на бази алкохола. Добрим начином заштите сматра се избегавање контакта са болесним особама уз препоруку да се у случају оболевања остане код куће, а рукама не додирују очи, нос и уста, јер се вирус на тај начин најлакше и најчешће преноси. Оболелом се препоручује одмор уз конзумацију доста течности и коришћење лекова за ублажавање симптома уз посебан нагласак да деци и адолесцентима не треба давати аспирин за снижавање повишене температуре. У случају високог ризика од компликација трудницама, особама са хроничним болестима, старијим од шездесет пет година и деци препоручује се да консултују изабраног лекара. Здравствени радници упозоравају да је особа најзаразнија непосредно један до два дана пре избијања и четири до седам након појаве симптома грипа, деца и до четрнаест дана. Најбоља заштита од обољевања је вакцина, а у најширој примени су тровалентне или четворовалетне инактивисане које се у виду инјекције у мишић надлактице дају особама ста-

ријим од шест месеци живота. Постоје и ослабљене вакцине које се у виду спреја за нос дају особама узраста од две до четрдесет девет година, изузимајући труднице и особе са ослабљеним имунитетом, али нису регистроване за примену у нашој земљи. Светска здравствена организација сваке године, на основу доминантних сојева вируса који су били у циркулацији током претходне, издаје препоруке за састав вакцине у наступајућој сезони грипа. Вакцинација се спроводи код трудница, особа узраста од шест месеци са хроничним поремећајима плућног система, хроничним поремећајима кардиоваскуларног система, метаболичким поремећајима, бубрежном дисфункцијом, хемоглобинопатијом, хроничним неуролошким поремећајима, имуносупресијом као и код примаоца трансплантата, особа старијих од шездесет пет година, чланова породице болесника у повећаном ризику од компликација код којих је контраиндиковано давање вакцине. Вакцинација се спроводи сваке године пре почетка сезоне грипа, а имунитет који се ствара на сој вируса грипа садржан у вакцини траје шест до дванаест месеци. Вакцинација се препоручује пре почетка циркулације вируса, најбоље крајем октобра, али се може спроводити и током трајања сезоне грипа до краја пролећа. При том треба имати у виду да су за стварање заштитног титра антитела потребне две до три недеље након вакцинације. Познато је да су ризик од компликација и смртног исхода од грипа код трудинца, и прве две недеље након порођаја, четири пута већи него код других жена. Вакцинацијом трудница штите се и њихова новорођена деца за коју вакцинација није индикована, а вакцину треба да приме и жене које планирају трудноћу током сезоне. И поред повремених сумњи у то вакцина се сматра веома безбедном, а најучесталији нежељени ефекти су црвенило, оток и бол на месту убода код мање од петине вакцинисаних. Искуство потврђује да се код мање од


71


10.11.2019.

МАГАЗИН

72

једног процента вакцинисаних развије благо повишена температура, грозница или бол у мишићима као очекиване нежељене реакције које обично настају у оквиру три дана од вакцинације и спонтано се повлаче један до три дана након тога. Ниво заштите вакцине против грипа зависи од узраста, здравственог стања примаоца и степена подударности вирусних сојева у вакцини и циркулацији. У сезонама велике подударности заштитни ефекат вакцине је, међу здравим одраслим особама млађим од шездесет пет година живота, педесет до седамдесет процената, а код старијих са хроничним болестима заштити између четрдесет и шездесет. Познато је да се вакцинацијом запаљење плућа и хоспитализација редукују за седамдесет, а смртност за осамдесет процената што се сматра највећим значајем овог поступка. Познато је да вакцина садржи инактивисане делове вируса грипа који не могу изазвати болест. Иако се некада вакцинација спроведе у периоду инкубације када особа још нема симптоме болести, па након вакцинације развије клиничку слику грипа, стиче се утисак да је болест узрокована вакцином, што није тачно. Вакцинација против грипа се спроводи у циљу редуковања оболевања и умирања, као и редуковања преношења вируса грипа у породици, колективу и популацији. Вакцинација становништва које припада групама ризика спроводи се у циљу очувања сопственог здравља, одржавања колективног имунитета популације, али и индиректно очувања здравља чланова њихових породица и колектива, а посебно оних код којих је контраиндиковано давање ове вакцине, у циљу превенирања могућих компликација и тешких клиничких форми оболевања. На свим вакциналним пунктовима у Србији доступна је вакцина против грипа, а на основу плана потреба, у складу са интересовањем становништва, за сезону 2019/2020. обезбеђено је 290.400 доза, што је педесет хиљада више у односу на претходну. Имајући у виду значајно учешће типа Б вируса грипа у оболевању популације на глобалном нивоу у већини земаља Европе, и у Србији, обезбеђена је четворовалент-

на, инактивисана, сплит вакцина против грипа. Сезонска четворовалентна вакцина је индикована код трудница и особа узраста преко шест месеци живота са хроничним поремећајима плућног и кардиоваскуларног система, као и метаболичким поремећајима, поремећајима рада бубрега и особама са ослабљеним имунитетом. Вакцина је намењена и особама смештеним и запосленим у геронтолошким центрима и установама социјалне заштите, као и запосленима у установама које обављају здравствену делатност. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ позива становништво, а посебно оне који припадају високо ризичним групама да се вакцинишу против грипа. Имунизација је у интересу очувања сопственог здравља, а индиректно и здравља чланова породица и колектива, посебно оних код којих је контраиндиковано давање ове вакцине, а припадају групама ризика, јер су код њих чешће могуће компликације и тешка клиничка слика грипа. Како је за стицање имунитета потребно две до три недеље након вакцинације, а трајање поствакциналног имунитета варира и износи од шест месеци до годину дана, вакцинација је потребна сваке године, као и због варирања различитих сојева вируса грипа који могу да се мењају. Имајући у виду различиту ефикасност вакцине према узрасним категоријама код којих се апликује, код вакцинисаних се у случају оболевања развија блажа клиничка слика, и редукују могуће теже компликације у случају оболевања код особа које су у ризику. Код наведених категорија становништва, болест може имати за последицу и смртни исход због секундарно насталих компликација, најчешће запаљења плућа. Изузимајући привремене или трајне контраиндикације вакцину је могуће апликовати већ у узрасту од навршених шест месеци живота. Најчешће контраиндикације су преосетљивост на јаја, пилеће протеине, неомицин и формалдехид, а имунолошки одговор може бити ослабљен у случају имуносупресивне терапије, као што су кортикостероиди, цитотоксични лекови или радиотерапија. Т. Радовановић


73


74

МАГАЗИН 10.11.2019.


75


После деценија паузе поново у Краљеву

МАГАЗИН

10.11.2019.

ПОСЛЕДЊИ СР

76


РПСКИ ЦИРКУС - Четрдесет четири године артистичког искуства и путовања сведочи о златном периоду овог вида делатности у бившој Југославији у којој је постојало двадесет циркуса. - Остао је још један који се последњим снагама одупире бројним притисцима како би на овим просторима одржао оно што је уобичајена појава у готово свим европским земљама. - Новчана казна због држања дивљих животиња у циркусу. - Уз пратњу полиције одведене животиње вредне неколико милиона евра. - Циркуски артисти су највећи уметници на свету. - После деценија артистичког стажа пензија од тринаест хиљада динара. - Од некадашњих сто седамдесет артиста из целог света остало само десет. - Од почетка примене Закона о добробити животиња Србију заобилазе и инострани циркуси који најмлађима пружају непознати вид забаве, а старије враћају у младост и детињство

77


78

МАГАЗИН 10.11.2019.


79


80

МАГАЗИН 10.11.2019.


оследњих година је приметно да је у медијима с времена на време, неко би рекао све чешће, присутан термин циркус па новински наслови сведоче о цируксу на спортским теренима, позоришту, чак и у парламенту, што овај термин све више удаљује од изворног значења. Можда је и то утицало на појачано интересовање Краљевчана кад су по граду осванули црвени плакати који потврђују да ће на спортским теренима поред Ибра од 23. до 28. септембра моћи да присуствују артистичком програму под шатором Циркуса Медрано. Да све што се организује има противнике потврдили су коментари на друштвеним мрежама, који сведоче о незадовољству грађана због оштећења на спортском терену поред Ибра изазваним радовима на постављању циркуског шатора. По која реч о томе чула се и на седници Градског већа чијим члановима није било јасно ко је издао дозволу за то кад података није било у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности.

П

Старији Краљевчани су са одобравањем примили вест о гостовању циркуса како би се подсетили на период одрастања везан за ову врсту забаве, они средовечнији да би најмлађима показали нешто што још нису видели. А циркус не би ни дошао да упорни власник, осамдесетогодишњи Милан Слива, није пуна два месеца обијао прагове надлежних служби док коначно није добио дозволу за постављање шатора који може да прими пет стотина посетилаца. Четрдесет четири године артистичког искуства и путовања сведочи о златном периоду овог вида делатности у бившој Југославији у којој је постојало двадесет циркуса. Остао је још један који се последњим снагама одупире бројним притисцима како би на овим просторима одржао оно што је уобичајена појава у готово свим европским земљама. Најтежи ударац претрпео је пре четири године кад је потпао под удара Закона о добробити животиња и остао без свих животиња са којима је годинама радио, изузев неколико пудлица и мачака, а власник

поред свега платио и високу новчану казну. Из циркуса су, у пратњи полиције, неповратно одведени дресирани лавови, тигрови, медведи, јагуари, мајмуни и друге животиње чију вредност Слива процењује на неколико милиона евра. Није помогло ни обраћање тадашњем премијеру Александру Вучићу, а главним кривцем за ненадокнадив губитак Слива оцењује невладине организације под чијим је притиском донесен спорни закон. Доказ више да је у праву потврђује чињеницом да се животиње током дресуре не малтретирају, већ награђују за оно што изведу на исправан начин. - Не знам са којим правом нам забрањују да се бавимо професијом која траје вековима јер знам да постоји више од триста година, а верујем још двеста пре тога. У Русији имате факултет, а у Мађарској школу за циркуске артисте. Овде на телевизији гледате програме због којих морате да се стидите пред унуком, а у циркусу не јер немамо ништа вулгарно и безобразно јер ни кловнови нису безобразни. Ми смо посебни уметници, циркуски артисти су највећи уметници на свету и то је доказано. Кинези имају велике уметнике, Мађари, Чеси и други а овде влада диктатура јер да не влада не би ми узели животиње које сам купио. Нису ми дали рок да продам неком, да поклоним неком циркусу у Мађарској и Румунији где може све да ради. Имам осамдесет година и још сам активан, четрдесет четири године сам радио на трапезу, био ваздушни па партерни акробата, и на крају комичар - прича видно узбуђен Слива који је посао вођења циркуса препустио млађима, кћерима Валерији и Лори и сину Миодрагу.

81


82

МАГАЗИН 10.11.2019.


83


МАГАЗИН

10.11.2019.

Након десет година паузе Слива се обрео у Краљеву са жељом да најмлађима дочара бар део атмосфере у којој су одрастале генерације старијих суграђана. За постављање циркуског шатора одређена је локација на спортским теренима, а посао додатно отежан јер је за постављање металних клинова за затезање било неопходно разбијати бетон. Више од чињенице да је кашњење могло да угрози почетак прве представе засметало је инсистирање директора Спортског центра „Ибар“ да одмах уплати тридесет хиљада динара како не би били искључени вода и струја. Све то не би било чудно да пре два месеца дозволу за постављање шатора на зеленој површини код аутобуске станице у Врњачкој Бањи није добио за мање од двадесет минута. Намера да настави према Краљеву осујећена је након лутања између градских служби и Спортског центра „Ибар“ у настојању да открије ко је надлежан

84

за издавање дозволе. До повратка два месеца касније Циркус Медрано је обишао добар део Србије, стигао до Врања и Бујановца и гостовао у више места. Посебно проблематичним оцењује се потврда да петодневни закуп простора у Краљеву кошта колико и месец дана у Београду. У Темерину накнада износи хиљаду динара дневно због оцене да је гостовање циркуса у интересу грађана, посебно најмлађих. Да Краљево није јединствен случај потврђују искуства других места, међу њима и Земуна у којима годинама уназад није дозвољен овај вид забаве. - Најбоље смо радили док је Тито био жив. Путујуће менажерије ишле су по вашарима да би деца видела лава, тигра, медведа или слона. Све је то укинула нека невладина организација, нема више путујућих менажерија, а и у циркусу су забранили дивље животиње. У Индији је слон домаћа животи-

ња, а у Србији дивља. Домаће животиње су у Индонезији и Малезији, поготово камиле, мени су све одузели а платио сам и казну од педесет хиљада динара што вршим тортуру над животињама. Проблема нема у Крагујевцу, Новом Саду, Суботици, Бечеју, Новој Тополи, Сенти... а Београд је проблематичан зато што траже пројекат за шатор, јер не знају више како да нам узму паре. Жао ми је што је тако у овако лепој земљи као што је Србија каже Слива. И поред валидне дозволе за коришћење јавне површине пред полазак ка локацији за постављање шатора појавили су се нови проблеми јер, због великог броја неправилно паркираних аутомобила у близини Дома технике, велика циркуска возила нису могла да прођу без пратње полиције. Генерацијама уназад артизам је основно занимање свих чланова поро-


дице Слива које је на просторе Југославије довео Миланов деда. Номадски живот путујућих циркуса основни је разлог што су се млађи чланови породице рађали у различитим деловима некадашње заједничке државе. А проблема са којима се сусрећу последње генерације можда не би ни било да су после Другог светског рата успели да се иселе у Колумбију. Неколико година до половине шесте деценије прошлог века тридесетак чланова породице је чекало на дозволу у италијанском избегличком логору где је Милан завршио два разреда основне школе на немачком језику. Било је то време кад је почео са првим вежбама као припреми за будућу артистичку каријеру. - Као човек од гуме почео сам да радим јоги вежбе по ресторанима кад сам имао шест година. То сам радио и касније кад је деда купио кућу у Петроварадину, а тата ме преко зиме водио

по разним приватним ресторанима. Кад оркестар најави малог артисту на столу ставим ноге за врат и мотам се као змија а кад завршим узмем очев шешир, или тацну, идем од стола до стола по бакшиш. Тата узме паре па фијакером у другу кафану и тако смо целу ноћ шетали. Лети смо радили са циркусом по целој Југославији од Сежане, Нове Горице и Ајдовшчине до Хоргоша и Ђевђелије. Касније сам био ваздушни и партерни акробата, после комичар јер да би неко био кловн мора да буде добар акробата. За време Тита је било златно време, а добро памтим време кад је радник имао плату од хиљаду и по марака. Тада је то било седамсто педесет евра, а након што су ми украли седам година стажа данас имам пензију тринаест хиљада динара. Како човек са тринаест хиљада може да школује троје деце, да плати плин, струју, комуналије, телеви-

зију... Имали смо по седамдесет артиста из целог света, а сада само десет, слона, егзотичне и крволочне животиње. Пуштао сам бесплатно војску, а нема домова стараца, незбринуте и деце ометене у развоју коју нисам пуштао џабе о чему сведочи брдо захвалница каже Слива. Некада је циркуски шатор капацитета три хиљаде посетилаца био мали да прими све који би пожелели да виде најновији програм који се данас у шест пута мањем одржава и пред само десетак, иако цене нису мењане од 2009. године. Да Медрано одржава квалитет потврђује податак да је Валерија, у конкуренцији артиста из Аустрије, Словачке, Пољске, Украјине, Чешке и других земаља, на фестивалу у Будимпешти победила у конкуренцији дресуре животиња без тортуре, а награђена и

85


86

МАГАЗИН 10.11.2019.


87


88

МАГАЗИН 10.11.2019.


ђују да се ниске температуре током јесени елиминишу грејањем сваки пут кад падну испод двадесет степени. И поред свих проблема, и потврде о привременом одсуству млађих посетилаца, у последње време је све видљивије да циркус има своју публику што појачава оптимизам о нешто светлијој будућности. И поред благог оптимизма у последњем српском циркусу не јењава разочарање односом државе која је после пуних четири стотине година одлучила да забрани рад са дивљим животињама. - Животиње су отишле, не смете ништа да кажете, а сви знамо о чему се ради. По нашем закону можете да имате домаће али не дивље егзотичне животиње рођене у заточеништву. Дивљом никако не може да се сматра животиња рођена у заточеништву, јер је то посебна врста. У свету је забрањено да уловите тигра и да га водите на припитомљавање и дресуру, а који се родио у циркусу за то нема проблема.

Доброчинство У време кад је у Краљеву организована велика акција прикупљања добровољног прилога за враћање споменика у центар града Милан се затекао у згради Скупштине општине. Док је чекао да га прими председник Извршног савета Градимир Вукосављевић искористио је прилику да оде до банке са друге стране Трга Јована Сарића и за то уплати позамашну суму, чак толику да су у банци посумњали да је грешком додао једну нулу више, а кад је потврду о уплати показао општинском функционеру обећана му је захвалница коју никад није добио. Спремност да се нађе у невољи потврдио је и после земљотреса који је погодио Краљево почетком новембра 2010. године кад је две куће у Грачацу уступио на коришћење онима који су остали без крова над главом. Боли сазнање да након одласка нису однели ни све своје ствари, а морао је да обије браву и замени је новом, јер нису оставили кључ.

Водимо се као слободни уметници а тражили смо, као што је било раније, да преко удружења остваримо право на бенефиције, као и свуда у свету где циркуски артисти иду у пензију много раније. Код нас ни ваздушни артиста који је повредио кичму није могао да иде у пензији, јер је неко рекао како може да ради скраћено радно време, или да чисти круг. Колико се однос према овом послу у другим земљама разликује најбоље потврђују податак да се после представе од артиста траже аутограми, а нас овде гледају као мечкаре и мисле да живимо у не знам ком веку. Ја нисам тајкун, или неки лопов, и сретан сам кад са породицом имам да једем. Ми практично живимо за аплауз и то је највећа награда за ово што радимо - признаје Слива. У рад су укључени сви чланови породице Слива, Валерија је артиста, Миодраг задужен за озвучење и расвету, Лора за благајну, а Милан и супруга пружају подршку у свакој ситуацији. Однос према циркусу у Краљеву у значајној мери је утицао да се одустане од идеје о бесплатним улазницама за децу ометену у развоју и труднице, и повлашћеној цени за организовану посету најмлађих. Некада су, каже Слива, и локалне телевизије трчале до циркуса, а сада за најаву гостовања у граду траже паре. Ни сви проблеми на које је наилазио током вишедеценијске каријере не могу да умање Миланову жељу да ради све док га здравље буде служило. За децу, каже, није сигуран. За човека који је рођен у дрвеној циркуској приколици коју су вукли коњи ни једно ни друго није посебно изненађење. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

за најбољи костим. Податак да је Србија после педесет година имала представника на једном такмичењу ове врсте, и да је Валерија остварила значајан резултат, објавили су медији у свим земљама региона сем Србије. Од почетак примене Закона о добробити животиња Србију заобилазе и инострани циркуси који, каже Слива, најмлађима пружају непознати вид забаве а старије враћају у младост и детињство. Кловнови забављају сваког, а тачке које заустављају дах потврђују се интересантним сваком у циркусу као јединственом виду забаве за све од три до сто три године. У недостатку животиња у Медрану је маскота сибирског белог медведа која је стигла из Русије након сазнања са којим се проблемима срећу власници циркуса. Реакције најмлађих посетилаца повод су да се програм у следећој сезони обогати три метра високом маскотом панде, а уприпреми су жирафа, лав и крокодил. Иако је рад циркуса ограничен на лепши део године у Медрану потвр-

89


90

МАГАЗИН 10.11.2019.


91


На репертоару Биоскопа „Кварт“

МАГАЗИН

10.11.2019.

Породица Адамс

92

Породица Адамс се враћа у биоскопе у првој анимираној комедији о најшашавијој породици. Све који су мислили да им је породица чудна, или необична, бизарна и потпуно оригинална породица Адамс ће натерати да поново размисле. Породичну авантуру у 2Д формату, синхронизовану на српски језик, којој недостаје четири минута да би трајала сат и по Грег Тирнен и Конрад Вернон режирали су према сценарију који су написали Мет Либермен и Чарлс Адамс. Анимираним јунацима гласове су позајмили Срђан Tимаров, Душица Новаковић, Катарина Гојковић, Ђурђина Радић, Tамара Алексић, Марко Вукомановић, Марко Марковић, Добрила Илић, Драган Вујић Вујке, Јадранка Селец, Милена Моравчевић, Душан Каличанин, Милан Tубић, Ања Орељ, Никола Немешевић, Мирољуб Tурајлија, Стефан Живановић и Бојан Хлишћ Филм се приказује до 13. новембра, а пројекције почињу у 17,30.

Битка за Мидвеј

„Битка за Мидвеј“ је епски спектакл о бици за Мидвеј, главној прекретници на пацифичком фронту током Другог светског рата, с богатом глумачком екипом и редитељем „Дана независности“. Битка код Мидвеја започела је 4. априла 1942. године, а била је одлучујућа победа Сједињених Америчких Држава против Јапана за време Другог светског рата. Tоком четвородневне борбе у ваздуху и на мору, бројчано надјачана америчка војска успела је да уништи четири јапанска носача авиона, а изгуби само један, Јорктаун. Јапанска морнарица је до тада била непобедива. Акциона драма у 2Д формату, чије трајање за тринаест минута премашује два сата, настала је према сценарију Веса Тука и режији Роланда Емериха, а главне улоге тумаче Вуди Харелсон, Лук Еванс, Менди Мур, Денис Квејд и Ник Џонас. Филм је на репертоару биоскопа до среде 13. новембра у пројекцијама које почињу у 19,30.

Доктор Слип

Стивен Кинг је 2013. године јавности представио роман „Доктор Слип“ и објаснио да је реч о наставку култне приче „Исијавање“ коју је 1980. прославио Џек Николсон у истоименом филму култног редитеља Стенлија Кјубрика. Др Слип, односно дечак Дени Tоренс из „Исијавања“, у овом филму је четрдесетогодишњак који пати од истих демона, алкохолизма и насиља, који су опседали и његовог оца. Tоренс почиње да користи свој дар како би комуницирао с умирућима у локалном хоспицијском центру, а његова прича доживљава заокрет након што упознаје младу девојку која такође има „сјајне“ моћи. Хорор трилер у 2Д формату траје осам минута дуже од два и по сата, а Мајк Фленеген га је режирао према сценарију који је написао са Стивеном Кингом. Водеће улоге у филму тумаче Ребека Фергусон, Иван Мек Грегор и Џејкоб Трембли. Филм се приказује до 13. новембра, а пројекције почињу у 22 сата.


93


10.11.2019.

МАГАЗИН

94

* Избори, избори, избори, избори(смо) се, за изабране!?

Чести су избори, са Размислите Срби, и


Добрица Кобрица

ЧАКАНОВИЋ

Моћ и сила рађају полтронство; полтронство је мрља на потомство!

њима – замене! ма ли – промене?

Набављају све више црквених звона; кад је Србима - „одзвонило“!

95


96

МАГАЗИН 10.11.2019.


Рибница - Војводина 0:3

97


98

МАГАЗИН 10.11.2019.


Слога - Тутин 2:0

99


100

МАГАЗИН 10.11.2019.


ЖКК Краљево -Радивој Кораћ 67:65 ЖКК Краљево - Будућност 46:77

101


102

МАГАЗИН 10.11.2019.


Свети Ђорђе - Слога 68:83

103


104

МАГАЗИН 10.11.2019.


105


ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 10. И 16. НОВЕМБРА

МАГАЗИН

10.11.2019.

10. новембар

106

1444 — Османски султан Мурат II је у бици код Варне однео убедљиву победу над крсташком војском чији вођа краљ Пољске и Угарске Владислав III Јагело погинуо. 1793 — Национални конвент је прогласио култ Разума као замену за католицизам током Француске револуције. 1910 — На иницијативу Павла Поповића, Александра Белића и Јована Скерлића, основано Друштво за српски језик и књижевност, ради усавршавања наставе српског језика и књижевности у школама. 1928 — Хирохито крунисан за 124. јапанског цара. 1942 — Немачка је напала Вишијевску Француску након што је адмирал Франсоа Дарлан потписао споразум са Савезницима у северној Африци. 1943 — Ради лакшег управљања окупираном територијом, немачке власти у Другом светском рату успоставиле квислиншку „Народну управу” у Црној Гори. 1945 — Нацистичког колаборационисту и фашисту Секулу Дрљевића ликвидирала четничка црна тројка док се скривао у Јуденбургу 1969 — Први пут емитована америчка дечја ТВ емисија „Улица Сезам“. 1975 — Владе Југославије и Италије потписале уговор о дефинитивном решењу граничних и других питања између двеју земаља. 1975 — СС Едмунд Фицџералд, највећи број на северноамерички Великим језерима, је потонуо уз губитак живота 29 особа. 1983 — Бил Гејтс је представио Виндоуз 1.0. 1989 — Бугарски комунистички

лидер Тодор Живков смењен с власти након 33-годишње владавине.

11. новембар 308 — Римски цар Галерије прогласио свог старог саборца и земљака Лицинија за свог августа-савладара. 1500 — Француски краљ Луј XII и Фердинанд Арагонски потписали су тајни споразум у Гранади о подели Италије. 1889 — Вашингтон је постала 42. држава САД. 1918 — Склопљено примирје између победничке Антанте и немачке војске у Компијењској шуми (Француска), чиме је окончан Први светски рат. Маршал Јозеф Пилсудски прогласио је независну републику Пољску. 1941 — С територије Совјетског Савеза у Другом светском рату почело је емитовање програма радио станице „Слободна Југославија“. 1942 — Немачке трупе су у Другом светском рату запоселе и неокупирани део Француске, под контролом квислиншке владе у Вишију. Истог дана немачке и италијанске трупе су окупирале и француско острво Корзика. 1944 — Почела је Батинска битка у којој су јединице совјетске Црвене армије и Народноослободилачке војске Југославије у Другом светском рату, после тешких борби 23. новембра поразиле немачке снаге. 1945 — Одржани су први послератни избори у Југославији на основу којих је конституисана Уставотворна скупштина Демократске Федеративне Југославије. 1952 — Џон Мулин и Вејн Џонсон у Лос Анђелесу су први пут приказали свој изум - видео рекордер. 1958 — На Клиници „Кири” у Пари-


зу, извршено прво успешно пресађивање коштане сржи. 1961 — Совјетски град Стаљинград је преименован у Волгоград. 1965 — Премијер Родезије Ијан Смит једнострано је прогласио независност од Уједињеног Краљевства, која је режим беле мањине прогласила илегалним и увела трговинске санкције. 1971 — Сенат САД је ратификовао уговор којим је Јапану враћено острво Окинава, одузето крајем Другог светског рата. 1975 — Проглашена је независност Анголе, после пет векова португалске колонијалне власти. Први председник Народне Републике Анголе постао је Агостињо Нето. 1992 — Енглеска англиканска црква је напустила вековну традицију и допустила женама да буду свештенице. 1996 — Председник Гватемале Алваро Арсу је саопштио да је с герилским покретом постигнут споразум о окочању 36-годишњег грађанског рата у тој централноамеричкој земљи. 2000 — У запаљеној жичари у једном тунелу испод глецера Кицштајнхорна у масиву Хохен Тауерн, у аустријски Алпама, живот је изгубило 159 особа. Ступио је на снагу Закон о Централној банци Црне Горе, чиме је заокружена монетарна власт у Црној Гори, инаугурисана пре годину дана, увођењем немачке марке у платни промет те републике. 2001 — Дан након пријема Кине у Светску трговинску организацију, члан те организације постао је и Тајван. 2002 — Председник компаније Мајкрософт, Бил Гејтс поклонио је 100 милиона долара за борбу против АИДС-а у Индији. 2003 — Бугарски председник Георги Прванов допутовао је у дводневну посету Србији и Црној Гори. Он је први бугарски шеф државе који је након 53 године, званично посетио Београд. Сједињене Америчке Државе увеле су економске и дипломатске санкције Сирији, због подршке „палестинском отпору израелској окупацији“.

2004 — Парламент Литваније ратификовао је нови Устав Европске уније. Литванија је прва чланица Уније која је усвојила европски устав.

12. новембар 1812 — Након повлачења из Москве, остаци Наполеонових трупа претрпели су тешке губитке на реци Березини. 1918 — Проглашена је Прва аустријска република, дан после капитулације Немачке у Првом светском рату и абдикације цара Карла I. 1920 — Потписан је Рапалски уговор којим је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, под притиском Велике Британије и Француске, уступила Италији Истру, Јулијску крајину, Задар и острва Црес, Лошињ, Ластово и Палагружу, касније и Ријеку. 1927 — Лав Троцки, једн од лидера „леве опозиције“ унутар партије, искључен је из бољшевичке партије, а Стаљин је постао неприкосновени лидер СССР. Троцки је интерниран у Алма Ату, потом 1929. прогнан из земље, а 1940. по налогу Стаљина убијен у Мексику. 1932 — Национал-социјалистичка радничка партија Адолфа Хитлера добила је изборе и преузела власт у Немачкој. 1942 — Британска Осма армија генерала Бернарда Монтгомерија је у Другом светском рату заузела Тобрук у Либији и заробила најмање 30.000 немачких и италијанских војника. 1944 — У фјорду Тромзо на северу Норвешке савезници су у Другом светском рату потопили „Тирпиц“, последњи велики ратни брод нацистичке Немачке. 1948 — Јапански суд за ратне злочине осудио је на смрт бившег премијера, генерала Хидекија Тоџоа и још шест јапанских вођа у Другом светском рату. 1956 — Београдско позориште „Атеље 212“ је у адаптираном делу зграде „Борбе“ извело прву представу, „Фауста“ Јохана Волфганга Гетеа. 1969 — Руски писац Александар Солжењицин избачен је из Савеза

107


10.11.2019.

МАГАЗИН

108

совјетских писаца због жестоких критика стаљинизма у роману „У првом кругу“. Указом Врховног совјета, најчувенији совјетски дисидент је 1974. протеран из СССР. 1970 — У снажном циклону и високим таласима у Источном Пакистану (Бангладеш) живот је изгубило најмање 200.000 људи. 1974 — Јужна Африка је суспендована из Генералне скупштине УН због политике апартхејда. 1981 — Амерички спејс-шатл „Колумбија“ је други пут полетео у орбиту око Земље, поставши прва свемирска летелица која је употребљена по други пут. 1993 — Почиње шаховски турнир у Тилбургу, Холандија. 1995 — Потписан је Ердутски споразум којим се територија Сремскобарањске области (део самопрокламоване Републике Српске Крајине) утврђује као део Републике Хрватске. Споразумом је предвиђен једногодишњи период под међународном управом. 1998 — Немачки Дајмлер-Бенц се спојио са америчком фирмом Крајслер групом и настао је Дајмлер-Крајслер. 1999 — На подручју планине Бајгора, на Косову срушио се авион Светског програма УН за храну типа „АТР-42“. У несрећи су погинули сви путници (21) и три члана посаде. 2001 — Југословенски вицеадмирал у пензији Миодраг Јокић, оптужен за ратне злочине на подручју Дубровника 1991, добровољно се предао Међународном суду за ратне злочине у Хагу. У оквиру нагодбе са Тужилаштвом Јокић је 27. августа 2003. признао кривицу, а 18. марта 2004. осуђен је на седам година затвора. 2001 — У удесу авиона америчке компаније Аирбус-300, који је пао на оближње куће одмах по полетању са њујоршког аеродрома „Џон Ф. Кенеди“, погинуло је свих 260 путника и пет особа које су се нашле на месту несреће. 2004 — За председника Румуније изабран је градоначелник Букурешта Трајан Басеску, који је био кандидат опозиционе Алијансе Националне

либералне странке и Демократске странке. 2012 — Изашао је други албум групе Ван дирекшон, под називом Take Me Home.

13. новембар 1887 — Сукоби и обрачуни у центру Лондона што је касније названо Крвава недеља. 1941 — Први британски носач авиона Арк ројал погођен у Другом светском рату немачким торпедом близу Гибралтара. Наредног дана потонуо. 1942 — Почела одлучујућа ваздушно-поморска битка јапанских и америчких трупа код Гвадалканала, у Тихом океану. У тродневним борбама обе стране претрпеле велике губитке у бродовима, али су стратешки успех постигли Американци. 1944 — Партизанске јединице Народноослободилачке војске Југославије ослободиле Скопље у Другом светском рату. 1945 — Француски генерал Шарл де Гол изабран гласовима свих 555 посланика за председника привремене владе, после чега је формирао коалициони кабинет у који је ушло и пет комуниста. 1970 — Хафиз ел Асад војним ударом прузео власт у Сирији. 1975 — Светска здравствена организација објавила да су у Азији, први пут у историји, искорењене велике богиње. 1980 — Амерички свемирски брод Војаџер I послао прве снимке Сатурна направљене из близине. 1985 — Еруптирао је вулкан Невадо дел Руиз, који је усмртио око 23.000 особа, укључујући 21.000 особа услед лахара у месту Армеро. 1994 — Швеђани на референдуму одлучили да се прикључе Европској унији. 1999 — У земљотресу у Турској погинуло више од 450 људи, око 2.500 повређено. 2000 — Председник Филипина Џозеф Естрада оптужен за корупцију. Под притиском протеста грађана и војске 20. јануара 2002. повукао се са вла-


сти, а 16. априла предао Специјалном суду за борбу против корупције. 2001 — Борци антиталибанске Северне алијансе ушли у главни град Авганистана Кабул. Међународни суд за ратне злочине у Хагу осудио босанске Србе Душка Сикирицу, Дамира Дошена и Драгана Колунџију на затворске казне од 15, пет и три године затвора за злочине против човечности над муслиманским цивилима 1992. у логору Кератерм у Приједору. 2015 — Најмање 129 особа је убијено, а 352 рањено у серији пуцњава и експлозија у Паризу. Председник Франсоа Оланд је затворио државне границе и прогласио ванредно стање на територији целе Француске.

14. новембар 1533 — Шпански освајачи под командом Франсиска Пизара заузели град Куско, престоницу царства Инка, на територији данашњег Перуа. 1770 — Шкотски истраживач Џејмс Брус открио извориште Плавог Нила у језеру Тана у северозападној Етиопији. 1847 — У Швајцарској избио грађански рат снага Швајцарске конфедерације и седам католичких кантона, окончан крајем истог месеца поразом кантона. 1885 — Почео Српско-бугарски рат, објавом од стране краља Србије, Милана Обреновића. 1910 — Капетан Еуген Елај авионом узлетео, први пут у историји ваздухопловства, са палубе брода Бирмингем, усидреног у луци Хемптон роудс, у САД. 1918 — Томаш Масарик изабран за првог председника Чехословачке. 1979 — У земљотресу у провинцији Корасан, на истоку Ирана, погинуло 385 особа. 1983 — Прве крстареће ракете САД стигле у британску ваздушну базу Гринхем комон, упркос протестима пацифиста. 1984 — У Лос Анђелесу ухапшен хрватски ратни злочинац Андрија Артуковић, министар унутрашњих послова

Независне Државе Хрватске у Другом светском рату. У САД побегао 1948, власти САД упорно одбијале да испуне захтев СФРЈ за екстрадицију. Изручен 12. фебруара 1986, у мају исте године осуђен на смрт. 1988 — Палестинско национално веће прихватило Резолуцију 242 Уједињених нација и нову политичку стратегију која подразумева признавање државе Израел, мировне преговоре о Блиском истоку и одбацивање тероризма. 1989 — Национални покрет црнаца SWAPO убедљиво победио на првим изборима у Намибији. 1991 — Камбоџански принц Нородом Сиханук вратио се у земљу после 13 година изгнанства. 1994 — У тропској олуји Гордон на Хаитију погинуло 829 особа. 1999 — Ступиле на снагу санкције Уједињених нација против Авганистана, донете због одбијања власти да изруче Осаму бин Ладена, који је, према тврдњама САД, главни организатор бомбашких напада на амбасаде САД у Кенији и Танзанији. 2000 — На конференцији Пакта за стабилност југоисточне Европе, први пут одржаној у Београду, Југославији обећана помоћ од пола милијарде евра. 2001 — Пет наследница СФРЈ постигло договор о почетку припрема за расподелу 74,5 милиона долара у злату, прве рате укупне заоставштине од око две милијарде долара. 2003 — Краљ Свазиленда Мсвати формално прихватио нови устав, по ком је сва власт у рукама краља.

15. новембар 1492 — Кристифор Колумбо забележио прву напомену о дувану у свом дневнику. Дуван је иначе тек у XVI веку пренесен из Америке у Европу, а потом и на остале континенте. 1577 — Енглески гусар и адмирал Френсис Дрејк кренуо на пут око света. После трогодишњег успешног путовања постао први Енглез који је опловио Земљу. Током путовања обишао обале Африке и Северне Америке,

109


10.11.2019.

МАГАЗИН

110

нападајући и пљачкајући шпанске бродове. 1889 — Поборници републике којима су се по укидању ропства придружили велепоседници, свргнули другог и последњег бразилског цара Педра II и прогласили Бразил за републику, с председником Мануелом Деодором. 1899 — Током Бурског рата, на подручју Јоханесбурга бурски војник Питер Бота заробио ратног дописника лондонског Морнинг поста Винстона Черчила. Бота је касније постао врховни командант бурских снага и премијер после рата основане Јужноафричке Уније, а Черчил премијер Велике Британије. 1920 — У Женеви одржана прва скупштина Лиге народа. 1923 — Галопирајућа инфлација у Немачкој достигла врхунац, један амерички долар мењао се за осам милијарди марака. 1945 — Габријела Мистрал постала прва латиноамериканка која је добила Нобелову награду за књижевност. 1971 — Делегација Кине први пут учествовала на заседању Генералне скупштине УН. 1976 — Сиријска армија преузела пуну контролу над Бејрутом у покушају да оконча грађански рат у Либану дуг 18 месеци. 1978 — У Шри Ланки се срушио исландски путнички авион ДЦ8 који је из Меке превозио индонежанске муслиманске ходочаснике. Погинуло свих 175 путника и осам чланова посаде. 1983 — Лидер кипарских Турака Рауф Денкташ прогласио Републику Северни Кипар. 1988 — Национално веће Палестинске ослободилачке организације на заседању у Алжиру прогласило независност Палестине на Западној обали и у Гази, с главним градом Јерусалимом. 1990 — НАТО и Варшавски пакт начелно се договорили о драстичном смањењу конвенционалног наоружа-

ња. Први договор о конвенционалном наоружању два војна савеза после II светског рата. 1994 — Председник Аустрије Томас Клестил признао, у обраћању члановима парламента Израела, да је његова земља пропустила да у прошлости призна своју улогу у холокаусту. 1999 — Полиција растурила антиамеричке демонстрације у Турској и Грчкој, организоване поводом посете председника САД Била Клинтона тим земљама. 2003 — У бомбашким нападима на две синагоге у центру Истанбула погинуло 25 особа, више од 300 повређено. Власти Турске саопштиле да су напад извршили турски држављани. 2004 — Пред Трибуналом у Хагу почело прво суђење косовским Албанцима за ратне злочине током сукоба на Косову. Фатмир Љимај, Харадин Баљај и Исак Мусљиу оптужени за незаконито притварање, мучење и убиства албанских и српских заробљеника у логору Лапушник код Глоговца у лето 1998. Премијер Хрватске Иво Санадер допутовао у званичну посету Србији и Црној Гори. Први премијер Хрватске у Београду после распада СФРЈ и осамостаљења Хрватске.

16. новембар 1095 — На црквеном сабору у Клермону, у Француској папа Урбан II позвао је црквене великодостојнике и световне владаре на верски рат против турског племена Селџука, које је заузело Свету земљу у Палестини. Тиме је почела епоха крсташких ратова. 1532 — Шпански освајач Франсиско Пизаро заузео је са само 200 војника град Кахамарку у Перуу и погубио цара Инка Атахуалпу, иако је за њега била исплаћена велика откупнина. 1912 — Почела је Битољска битка у Првом балканском рату у којој је српска војска 18. новембра потукла турску Вардарску армију Зеки паше.


1914 — Почела је Колубарска битка, највећа коју је српска војска водила у Првом светском рату. Битка је завршена 15. децембра победом српске војске над аустроугарским трупама под командом генерала Поћорека који је био присиљен да се повуче из Србије. Изузетне заслуге за победу у бици, у којој је заробљено око 43.000 аустроугарских војника, имао је генерал Живојин Мишић. 1918 — После пропасти аустроугарске монархије у Првом светском рату, Мађарска је проглашена независном републиком. 1933 — СССР и САД су успоставили дипломатске односе. 1941 — У Другом светском рату је почела немачка офанзива на Москву, која је 5. децембра завршена поразом немачке војске. Настављајући операције, совјетска Црвена армија је до марта 1942. одбацила немачке трупе на 200 километара од Москве. Овај немачки пораз означио је крај „блицкрига“ и наговестио преокрет рата у корист антихитлеровске коалиције. 1965 — СССР је лансирао свемирски брод „Венера III“, који је у марту 1966. стигао на Венеру, као први свемирски брод који се спустио на неку другу планету. 1970 — Пакистан је званично саопштио да је број мртвих у циклону и огромним таласима који су запљуснули обале Источног Пакистана (Бангладеш) и острва у Бенгалском заливу достигао пола милиона. 1972 — Тројица америчких астронаута почели су свој 84-дневни лет у свемирској летелици „Скајлаб 4“. 1979 — Отварање Букурешког метроа. 1988 — Беназир Буто изабрана за премијерку Пакистана. 1991 — Руски председник Борис Јељцин потписао је серију декрета којима је пренео власт над привредом са совјетске централне владе на владу Русије.

1992 — На првим вишестраначким изборима у Литванији након стицања независности од СССР, убедљиво је победила Демократска радничка партија (бивши комунисти). 1992 — Савет безбедности УН пооштрио је санкције против СР Југославије увођењем речне и поморске блокаде. 1995 — Међународни суд за ратне злочине у Хагу оптужио је председника Републике Српске Радована Караџића и војног команданата Ратка Младића за геноцид над муслиманским цивилима почињен током заузимања Сребренице у јулу 1995, када је више хиљада босанских Муслимана убијено и расељено. 1998 — Међународни суд за ратне злочине у Хагу прогласио је кривим једног босанског Хрвата и двојицу Муслимана за убијање и злостављање српских затвореника 1992. у логору Челебићи. То је било прво суђење за ратне злочине почињене над Србима током рата у БиХ. 2000 — Председник САД Бил Клинтон допутовао је у Вијетнам, у прву посету једног америчког прдседника тој земљи од завршетка Вијетнамског рата 1975. 2001 — Париски клуб поверилаца отписао је СР Југославији 66 % дуга према државама повериоцима. 2003 — У Србији су, због малог одзива бирача (39 %), по трећи пут пропали председнички избори. У близини Кабула убијена је радница УН, Францускиња Бетина Гуазлар и она је прва жртва међу запосленима у УН од када је, две године раније, свргнута талибанска власт у Авганистану. 2005 — Хашки трибунал ослободио је пензионисаног генерала Армије Босне и Херцеговине Сефера Халиловића кривице за злочине које су над хрватским цивилима у Херцеговини у јесен 1993. починиле трупе те армије.

111


Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Интернет издавање и Агенција за визуелне комуникације „АРТ“ Краљево Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs