Kraljevski MagazIN

Page 1

МАГАЗИН Година VII * Број 407 * 15. септембар 2019. * Излази недељом

www.art.rs * magazin@art.rs

ISSN 2334-7678 (Online)

Краљевски


15.9.2019.

МАГАЗИН

2

Хвала што читате


Краљевски

МАГАЗИН

3


15.9.2019.

МАГАЗИН

4

У овом броју: Утврђена штета од поплава Конкретизација договореног Како до немачке пензије? Уз класичан и пасуљ у прахи Кулинар у срцу и души Ко у клин ко у плочу Из социјализма у капитализам Учитељ у школи са три ђака Изгубљени у времену простору Скраћено девето издање Најбоља остварења кратког метра Светска елита на небу изнад Вршца На репертоару Биоскопа „Кварт“ Наличја српског лица Слога - Сушица Времеплов Град Краљево подржава реализацију пројекта „Краљево и Краљевчани“ којим се остварује јавни интерес у области јавног информисања

12 18 24 26 32 40 50 60 70 78 84 88 92 94 96 98


5

Фото: М. Радовановић


6

МАГАЗИН 15.9.2019.


Локална самоуправа помогла читање овог броја МагазИНа са 7692,3 динара. Захвални читаоци

Колор - задња страна 1/1 стране у регионалним новинама 48.000,00 Дин. 57.600,00 Дин

7


8

МАГАЗИН 15.9.2019.


9


10

МАГАЗИН 15.9.2019.


11


Стота седница Градског већа

УТВРЂЕНА ШТЕТ

МАГАЗИН

15.9.2019.

- У јунским поплавма штету која премашује триста милиона динара претрпело педесет осам привредних субјеката са 1.851 запосленим. - Иако реалне финансијске показатеље губитака треба очекивати тек крајем фискалне године, стручне комисије потврђују да су се губици у овом сектору приближили износу од педесет милиона динара. - Утврђена штета на три и по хиљаде хектара обрадивог земљишта. - Штета на пољопривреди скоро триста милиона динара, а на инфраструктури на шездесет локација, са порезом на додатну вредност, премашује милијарду динара

12


ТА ОД ПОПЛАВА

13


14

МАГАЗИН 15.9.2019.


Т

структури. За све се не зна поуздано назив, име аутора, материјал, димензије, датовање, опис, тачна локација, личност или инстанца која је споменик поставила, историјат и друго. Потврђено је и да су подаци спорадично прикупљани тако да је пласирана базна и још увек документовано необрађена и непотпуна грађа. У мишљењу Музеја посебно се истиче да јединице под редним бројевима од 148 до 151 представљају мозаике вршиоца дужности директора Завода за заштиту споменика културе Ивана Милуновића постављене у више јавних установа, а уместо описа дати су делови који подсећају на изводе из неке ликовне критике која се бави тумачењем уметника и његових уметничких намера. Због тога је њихово сврставање на листу јавних споменика упитно док се у описима не препознају рад професионалног историчара уметности, односно валоризација о томе да ли ова уметничка дела заслужују да се нађу на листи јавних споменика. У стању у каквом је достављен ово не може бити званичан документ, па би се пре могао назвати сумарним прегледом и нацртом документа, због чега је неопходна стручна прерада у адекватан формат као и методолошки увод о начину груписања и излагања грађе, уз статистички сумиране податке по областима. Стамбена комисија за расподелу станова намењених за давање у непрофитни закуп утврдила је предлог одлуке о додели станова у Првомајској улици на Берановцу и Зеке Николајевић у Рибници. Листом су обухваћене две гарсоњере површине 26,68 квадратних метара, два двособна површине 44,19, и 43,5 и један једнособан од 38,23 квадрата. Одељење за послове цивилне заштите доставило је Градском већу предлог Закључка о усвајању Извештаја о процени штете од елементарних непогода које су задесиле Краљево у јуну ове године. Штета ко-

ју је претрпело педесет осам привредних субјеката са 1.851 запосленим процењена је на више од триста једанаест милиона динара. Губици у сектору привреде, огледају се понајвише у броју дана прекида обављања привредне делатности, а код 27 привредних субјеката у трајању од једног до петнаест дана. Овоме треба додати и немогућност извршења уговорних обавеза, трошкове камата на неизмирене обавезе, према добављачима или по основу пореза или кредита, као и трошкове рашчишћавања пословног простора, испумпавање воде и слично. Иако реалне финансијске показатеље губитака треба очекивати тек крајем фискалне године, стручне комисије потврђују да су се губици у овом сектору приближили износу од педесет милиона динара. Двадесет милиона је изгубљено због прекида у раду, десет због неиспуњених уговора, по седам и по трошкова камата и неизмирених обавеза и пет потрошених на чишћење и уређење пословног простора. Утврђена је и штета на пољопривреди која укључује пољопоривредне површине, обртна средства, опрему, објекте и сточни фонд, а извештај сведочи да укупна површина захваћена под пољопривредном производњом премашује три и по хиљаде хектара. Реч о је плавном подручју захваћеном изливањем водотокова првог и другог реда, али и подручјима који су захваћена бујичним поплавама а пољопривредне површине деградидиране или уништене под налетом бујица. Прва група пољопривредних површина, захваћена изливањем водотокова, просторно је распоређена у нижим деловима територије града, односно месних заједница равничарског карактера, уз реке Западна Морава, Гружа и Ибар. Овој групи месних заједница припадају Адрани, Милаковац, Витковац, Витановац, Шумарице, Обрва, Милочај... Друга група је просторно везана за водотокове другог реда, бујичног

Фото: М. Радовановић

ри недеље између две узастопне седнице Градског већа прилика је да се на дневном реду стоте од конституисања актуелног састава на дневном реду нађе десет тема што, после годишњих омора, наговештава интензивнији рад у наредном периоду. Судећи по редоследу најзначајнијим је оцењено разматрање одлуке о изради плана детаљне регулације за реконструкцију стодесетокиловолтног далековода на територији града Краљева. Комплетна реконструкција подразумева замену електро опреме и бетонских стубова челично-решеткастим, нацрт плана биће изложен на јавни увид у холу зграде Градске управе а примедбе се предају Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности. Оквирна граница обухвата План детаљне регулације дефинисан заштитним коридором постојећег далековода у ширини од шездесет метара, по тридесет са сваке стране, у дужини од 10,8 километара на деловима катастарских општина Самаила, Буковица, Врдила, Дракчићи и Конарево, а обухвата површину од скоро шездесет пет хектара. Одлуком о проглашењу споменика од значаја за град Краљево обухваћено је 147 спомен обележја, а члановима Градског већа достављено мишљење краљевачког Народног музеја које потврђује да је Завод за заштиту споменика културе доставио евиденцију о 154 јединице које води као споменике културе на територији града. Она садржи јавне споменике, скулптуре, спомен табле везане за Први и Други светски рат, раднички покрет и Народноослободилачку борбу као и друга уметничка дела у која су сврстани мозаици, слике у јавном простору, мурали и друго. Иако се верује да је списак потпун већина јединица нису документационо обрађене, немају јасну структуру са уједначеним и потпуним стручним подацима који се унапред износе према унапред постављеној стручној

15


15.9.2019.

МАГАЗИН

16

карактера, и месне заједнице брдско - планинског типа као што су Сирча, Лазац, Роћевићи, Пекчаница, Поповићи, Опланићи, Гледић и друге. На површини већој од три и по хиљаде хектара највише су оштећене засејане кукурузом где је штета процењена на износ који премашује 252 милиона динара, а следе оне под луцерком и детелином на којима је утврђен износ од преко двадесет једног и по милиона. Извештај потврђује да је уништено сено у вредности која премашује дванаест и по милиона што укупно премашује двеста осамдесет шест милиона. Порад ових евидентиране су и штете на атарским путевима, пољопривредним машинама и механизацији, животињском фонду и земљишту које је однето. Оштећење на сто четири километра атарских путева процењено је на петсто двадесет један милион, осамдесет седам на прикључним машинама, механизацији скоро два, а однетом пољопривредном земљишту 2,4 милиона. Ако се томе дода вредност 95 оваца, 52 свиње, 16 прасади, 13 коза и 35 кошница пчела добија се укупно процењена штета која се приближава износу од 292,5 милиона. Штета на инфраструктури констатована је на шездесет локација, а са порезом на додатну вредност премашује милијарду динара. Више од половине отпада на путну инфраструктуру, скоро четвртина на мостове, три милиона на потпорни зид, двадесетак на водовод и преко седамдесет пет на канализационој мрежи. Прекидом саобраћаја причињена је штета од сто двадесет милиона, а на осамсто шеснаест стамбених објеката више од осамдесет милиона. Привремени смештај расељених чишћење и дезинфекција и изостанак са посла до десет дана коштали су до-

датних десет милиона. - Ово смо усвојили како бисмо могли да наставимо процедуру која подразумева добијање финансијских средстава од стране Републике Србије. Поплаве које су 3. јуна погодиле наш град проузроковале су велику штету на инфраструктури, у привреди и пољопривреди, али и домаћинствима. Осамдесет процената оних који су претрпели штету на својим објектима добили су помоћ Владе Републике Србије, преостало је још двадесет процената, а с обзиром да постоји одређен број жалби, по завршетку процедуре ће и грађани који буду испунили услове, добити помоћ - истакао је градоначелник уз потврду да је Краљеву одобрено сто четрнаест милиона динара за регулацију водотокова првог реда и притока Западне Мораве. Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“ је у највећој мери завршило неопходна мерења, а Институт за путеве врши пројектовање мостова, након чега се очекује почетак изградње нових. Решење о распореду коришћења буџетских средстава основног и средњег образовања доживело је још једну промену због захтева Машинско - техничке школе „14.октобар“ за увећање средстава за капитални трансфер од сто двадесет хиљада динара за набавку опреме за нова занимања која су уведена, а није могла да се утврди вредност опреме неопходне за наставу. За исти износ биће умањена средства за текуће трансфере тако да износ укупно додељених школи остаје исти. И Школа за основно образовање „Вук Караџић“ поднела је захтев за пренамену средстава за капиталне трансфере у коме је образложила хитност увођења електронског дневника у матичној и школи на Берановцу,

због чега је одустала од једног дела планираних замена подова и предложила да се средства утроше за исталацију интернет мреже и набавку рачунара. Усвајањем предлога корисника буџетских средстава планирани износ неће бити промењен, јер ће само бити извршена пренамена. Пред члановима Градског већа нашао се и предлог закључка којим се даје сагласност на Правилник о условима, начину и поступку одлучивања Јавног комуналног предузећа „Водовод“ по захтевима корисника услуга за умањење рачуна по основу кварова на унутрашњем водоводу, - Приликом разматрања жалби које су упутили грађани, неколико пута смо расправљали о једном великом проблему. Често је на унутрашњим инсталацијама долазило до пуцања водоводних цеви, при чему је отицала велика количина воде, па је на тај начин рачун за воду тих грађана увећаван некада и за неколико хиљада динара, а како није постојао правни основ да се рачун умањи морали су да плате целокупну суму - потврдио је градоначелник и подсетио да су већници на неколико претходних седница Градског већа разговарали о Предлогу решења о давању сагласности на спроведени поступак давања у закуп непокретности месним заједницама. Градско веће је председницима месних заједница давало сагласност да потписују уговоре о давању у закуп непокретности у јавној својини града, а дате су им само на коришћење. Од последње седнице Градског већа примењује се Одлука коју је донела Скупштина града, по којој је неопходно да председници месних заједница по давању у закуп тог простора потписани уговор доставе на сагласност, како би се проверио начин издавања. Т. Радовановић


17


Градоначелница Јужног Јуклида поново у Краљеву

МАГАЗИН

15.9.2019.

КОНКРЕТИЗАЦИЈЈ

18

- Библиотека из Јужног Јуклида у америчкој савезној држави Охајо донирала књиге Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“. - Посета Краљеву прилика за наставак разговора посвећених темама из различитих области од којих се посебно значајним оцењује образовање. - Јачање сарадње успостављањем контаката између образовних установа два града, основних и средњих школа у Јужном Јуклиду и краљевачких школа. - Предност би могла да имају билингвална одељења у Основној школи „4. краљевачки батаљон“ и филолошка краљевачке Гимназије. - Приближавање локалних избора у Јужном Јуклиду поовод за жељу да актуелној градоначелници буде указано поверење бирача и потврђен још један мандат како би на челу још једног америчког града био градоначелник српског порекла


ЈА ДОГОВОРЕНОГ

19


20

МАГАЗИН 15.9.2019.


ре неколико година успостављена сарадња између Војске Србије и Националне гарде Охаја проширена је на цивилни сектор, а један од видова је сарадња између јединица локалних самоуправа. То је било повод да градоначелници Краљева и Јужног Јуклида из америчке савезне државе Охајо потпишу Споразум о братимљењу којим се обавезују на успостављање сарадње у различитим областима живота. Потписе на значајан документ ставили су градоначелник Краљева Предраг Терзић и градоначелница Јужног Јуклида Џорџин Вило која се после годину дана поново обрела у граду на Ибру. Потписивање споразума уследило је након интензивних разговора о бројним питањима од значаја за два града, а друга посета прилика да нека од њих буду конкретизована. Први корак је посета Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“ којој је библиотека Јужног Јуклида донирала одређен број књига. Сарадња између две локалне самоуправе успостављена је непосредно након земљотреса који је погодио Краљево првих дана новембра 2010. године кад су припадници Националне гарде Охаја, са припадницима Војске Србије, дали велики допринос обнови фискултурне сале Основне школе „Светозар Марковић“. Знајући колико је Национална гарда Охаја учинила за Србију, посебно за Краљево, у овој средини је појачало потребу за успостављањем чвршће сарадње, па се приступило тражењу локалне средине са градоначелником српског порекла. Таквом је оцењена градоначелница Јужног Јуклида чији су преци на територију Сједињених Америчких Држава доспели из околине Бенковца. Посета Краљеву прилика је за потврду високог степена сагласности ставова у различитим областима, пре свега спорту и култури, и жељу да се сарадња прошири на привреду. Приликом посете председника Србије Александра Вучића Охају изражена је жеља о проширивању сарадње и на цивилни сектор па је, захваљујући амбасадору Србије Ђерђу Матковићу и војном аташеу у Америци пуковнику Галићу, успостављен контакт између два градоначелника. И поред усаглашеног става о постојању различитих мишљења о значајним питањима неспорном је оцењена жеља да се заједнички изађе у сусрет грађанима при решавању проблема који спречавају развој две

П

заједнице. Импонује податак да је градоначелница Јужног Јуклида показала велико интересовање за српску традицију и културу, понајвише што граду са много краћом историјом недостаје. Друга посета Краљеву прилика је за наставак разговора посвећених темама из различитих области од којих се посебно значајним оцењује образовање, а начином за јачање сарадње у овој области сматра се успостављање контаката између образовних установа два града, основних и средњих школа у Јужном Јуклиду и краљевачких школа а предност би могла да имају билингвална одељења у Основној школи „4. краљевачки батаљон“ али и филолошка краљевачке Гимназије. - Циљ моје посете је састанак са градоначелником и његовим сарадницима, како би могли да направимо планове и видимо где конкретно можемо да помогнемо и на који начин да успоставимо сарадњу између наша два града. Имала сам прилику да се састанем са градоначелником и начелницима разних сектора и сада ћу да развијем план како бих успела да доведем своје начелнике, професоре и студенте да се упознају и размене искуства са људима из вашег града. Након посете вашој земљи прошле године вратила сам се у Охајо и са сарадницима развила план за економску сарадњу, сарадњу у области образовања и у библиотекарском систему, не само у Краљеву већ и у Београду - потврдила је градоначелница Јужног Јуклида. Посета Краљеву прилика је да гости обиђу Народни музеј и гостујућу изложбу „Дакле, Ви сте тај Урош Предић“ Народног музеја Зрењанин, која је приређена поводом сто шездесет година од рођења великог српског сликара. Приближавање локалних избора у Јужном Јуклиду повод је за жељу да актуелној градоначелници у новембру буде указано поверење бирача и потврђен још један мандат како би на челу још једног америчког града био градоначелник српског порекла. Посета Краљеву оцењена је значајном због потребе да се градоначелници и њихови сарадници боље упознају и разумеју како би разменили искуства и развили сарадњу на корист будућих поколења. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

21


22

МАГАЗИН 15.9.2019.


23


Повољности за раднике у иностранству

МАГАЗИН

15.9.2019.

КАКО ДО НЕМА

24


АЧКЕ ПЕНЗИЈЕ?

з Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање стиже подсећање осигураницима који имају стаж осигурања навршен у Србији и Немачкој, и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања остварених применом билатералног споразума о социјалном осигурању, да се међународни дани разговора са Немачком одржавају 24. септембра у Краљеву. Свима који припадају овој категорији осигураника прилика да се упознају са повољностима при остваривању

И

права на пензију пружа се између 9 и 16 часова у просторијама краљевачке филијале Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања у Улици војводе Путника број 5. Следећа два дана прилика за то пружа се у Београду, у среду од 9 до 17 и четвртак од 9 до 13 у просторијама Службе I Филијале за град Београд на Новом Београду, Булевар уметности 10. Разговори су прилика да саветодавци из немачког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Републичког донда за пензијско и ин

алидско осигурање Србије пруже бесплатну правну помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између две земље. Заинтересованим за учешће у разговорима препоручује се да пријаве долазак и закажу термин позивом на телефон број 011/2030-745. Приликом доласка потребно је понети сву документацију у вези са осигурањем и лична документа. Радовановић

Фото: М. Радовановић

- У Краљеву међународни дани разговора са представницима немачких фондова пензијског и инвалидског образовања. - Разгoвори у просторијама краљевачке филијале Републичког фонда пензијског и инвалидског осигурања 24. септембра у периоду од девет до шеснаест сати. - Следећа два дана разговори у Београду. - Бесплатна правна помоћ лицима која остварују права из пензијског и инвалидског осигурања применом споразума из области социјалног осигурања закљученог између две земље

25


Прилика за стицање нових знања

МАГАЗИН

15.9.2019.

УЗ КЛАСИЧНИ И

26


ПАСУЉ У ПРАХУ - Мешовита екипа Словенског друштва једна од две међународне на овогодишњем такмичењу у кувању пасуља под називом „Сребрни казан“. - Словенско друштво представило домаћи инстант пасуљ у праху за чије је припремање до савршеног укуса потребно само петнаест минута. - Млевени пасуљ је ослобођен глутена, направљен је поптуно природно, а од њега се праве разни колачи, пите, проје и друго. - Од оснивања 2001. године краљевачко друштво једно од најактивнијих ове врсте у Србији. - Уместо пасуља с месом, месо с пасуљем. - У два котлића више меса него пасуља. - Од осам кила пасуља стотинак добрих порција

27


ељу да покажу колико су савладали припремање пасуља и ове године су пожелели да покажу чланови Српско - руског братства светих цара Николаја и владике Николаја. Иако је специјална медаља од пре две године била довољан мотив да се у надметање уђе са још већим жаром у братству потврђују да је ове године акценат стављен на дружење. Четири сата крчкања довољно је да пасуљ буде доведен до савршенства чему доприносе различите врсте зачинског биља, али и сланина која се у овој средини сматра најзначајнијим састојком. Ма колико да у време кувања око котлића није било превише посетилаца и на овом месту су очекивали већу гужву кад пасуљ буде готов и спреман за дегустацију. Председник Словенског друштва Драган Бунарџић потврђује да је мешовита екипа овог удружења једна од две међународне на овогодишњем такмичењу у кувању пасуља под називом „Сребрни казан“. Друштво је од оснивања присутно на овом такмичењу, а свако наредно појављивање прилика је да посетиоцима представи нешто ново. Овога пута то је домаћи инстант пасуљ у праху за чије је припремање до савршеног укуса потребно само петнаест минута. - Млевени пасуљ је ослобођен глутена, направљен је поптуно природно, а од њега се праве разни колачи, пите, проје и друго. У нашој екипи је и Андреј Соколов који први пут у Ср-

МАГАЗИН

15.9.2019.

Ж

28

бији кува пасуљ, а наступ на овогодишњем такмичењу првенствено видимо као прилику за лепо дружење. Због тога наступамо ван конкуренције за награде и припремамо пасуљ који могу да пробају сви који се нађу на нашем штанду. Посебном укусу доприносе различите травке из наше баште, и мало сушених гљива, али и сланина и ребра као класични додатак - каже Бунарџић уз потврду да од оснивања 2001. године краљевачко Словенско друштво представља једно од најактивнијих ове врсте у Србији. Редовни учесник такмичења у кувању пасуља је и група људи који живе у околним селима, Мрсаћа, Цветака, Милочаја, Адрана, Рибнице, Самаила и других, као и Краљевчани пореклом из ових места, а не стиде се тога. И ове године их предводи Мијат Лазовић који потврђује да за разлику од осталих учесника који кувају пасуљ са месом на њиховом штанду може да се дегустира месо са пасуљем. Да је у два котлића говеђег и свињског меса више

него пасуља потврђује однос од три према један што уз осам кила пасуља треба да омогући стотинак добрих порција. - Петанест година учествујемо и трудимо се да у овом саставу сваке наредне додамо нешто ново, а на уштрб пасуља константно повећавамо количину меса зачињеног свежим зачинима са наших поља, понајвише различитим врстама паприке, беле, црвене, зелене, љутог или благог укуса. Припремање пасуља у овим условима је прилика за још једно дружење због чега би било непоштено да има такмичарски карактер. За припремање пасуља није неопходно неко велико куварско искуство, а приче појединих учесника о тајним рецептима су само прилика да сами себи подигну цену - каже Лазовић подсећањем да је уз квалитетан пасуљ, воду и зачине потребно одржавати ватру на прави начин како би се остварио најповољнији утисак. Много пута је доказано да су српска традиционална јела веома издашна, а како састојци за њихову припрему нису скупи углавном имају једноставан начин припремања. Посебно уживање представља кување доброг пасуља за шта врсни кулинари често користе старе рецепте обогаћене маштом која му даје нову димензију. Потврдило се то и овом приликом кад је на обали Ибра приметно све више спремних да такмичарску црту подреде дружењу у природи последњих дана лета. Т. Радовановић


29


30

МАГАЗИН 15.9.2019.


31


32

МАГАЗИН 15.9.2019.


Од детињства опијен мирисом добре хране

КУЛИНАР У СРЦУ И ДУШИ

- Матурант Угоститељско - туристичке школе у Нишу Драган Јовановић прва јела настојао да направи и пре поласка у основну школу. - Жеља да буде кувар учвршћивана до мере да је при испуњавању листе за упис у средњу школу инсистирао да се двадесет пута испише исти назив. - Припремање јела за познате личности из света филма пријатно и драгоцено искуство. - Теоретско знање најбоље се надограђује практичним радом у неком од значајних угоститељских објеката. - На такмичењу у Краљеву победа у припремању рибље чорбе. - Најбољи на такмичењу кулинара из више од четрдесет земаља међу којима Уједињени Арапски Емирати, Израел, Велика Британија и друге. - До победе уз пасуљ са Кубе

33


кренутост традицији, кулинарске тајне старих мајстора, заборављени начин припреме старих јела, све су то елементи који у збиру могу да опишу неку од манифестација посвећених спремању јела какве се организују у готово свим деловима Србије. Једна од њих је такмичење у спремању пасуља које је, под називом „Сребрни казан“, ове јесени у Краљеву организована двадесет девети пут. Скоро три деценије дуга традиција доказ је настојања да се допринесе очувању манифестације у славу пасуља који представља омиљено јело многих народа света. Било је од оснивања успона и падова, задовољства и разочарања, похвала и критика, а манифестација опстајала захваљујући првенствено спремности појединаца и организација да, учешћем у популарној пасуљијади, потврде кулинарске способности и проведу дан у дружењу. Пажљивији осврт на структуру учесника потврђује присуство школованих кулинарских мајстора, а међу онима који су се таквим потврдили, или ће тек постати, је и матурант Туристичко - угоситељске школе из Ниша Драган Јовановић. Опијен мирисом различитих јела још у најранијем детињству се заразио кулинарством, а према сопственом признању прва јела је настојао да направи и пре поласка у основну школу. Много година касније признаје да је још тада пожелео да буде кувар, а жеља је учвршћивана до мере да је при испуњавању листе жеља за упис у средњу школу инсистирао да се двадесет пута испише назив Угоститељско - туристичке школе. Прилика да се у најранијој младости окуша у овој области била су породична славља кад се најчешће спрема већа количина разноврсне хране. Нема

МАГАЗИН

15.9.2019.

О

34

поузданих података како су на прве креације реаговали они који су били у прилици да их пробају, али се поуздано зна да се савладавање куварског умећа побољшавало до нивоа да је интригирало чланове најуже породице и њихове госте жељне да сваки пут пробају нешто ново. А почело је од пилећег филеа и бројних других рецепата у које је укључена ова врста меса уз додатак различитих сосева, сирева или тестенине. Није тајна да је сваку од новотарија прво пробао сам а временом, како је овладавао тајнама куварске вештине, све поносније нудио и бројне дегустаторе. Матурант Угоститељско - туристичке школе се сећа периода последње две године основне школе кад је био сигуран да га не интересује ниједно друго занимање, због чега је разумљиво инсистирање да листа жеља за наставак школовања садржи само једно. Колико је био у праву потврдило се почетком школовања, а прилику да се у пракси потврде стечена знања свакодневно пружа школски ресторан „Маргер“ где се, у складу са програмом реализације практичне наставе, смењују ученици различитих разреда. Сем једног боравка у овом објекту недељно прилика за стицање нових сазнања је и блок настава од пет узастопних дана у неком од нишких угоститељских објеката. - Показао сам се као ученик кога то стварно интересује, па сам радио у Хотелу „Тами Резиденс“ и доста добрих кафана и ресторана међу којима је „Нишлијска механа“ као објекат са добром репутацијом. Током лета сам био ангажован у познатом нишком Хотелу „Амбасадор“ где су одсели сви познати глумци учесници Филмских сусрета. Радио сам на доручку, а припрема-

ње јела за познате личности из света филма било је пријатно и драгоцено искуство - каже Јовановић. Сваки нови угоститељски објекат прилика је да се обогати радно искуство што се током лета прошле године потврдило у Ресторану „Пандора“. Изазов посебне врсте била је потреба да се припреме и сервирају оброци за безмало осамдесет поруџбина, тим пре што су поруџбине биле комплексније од уобичајених. Жеља за стицањем нових сазнања и радног искуства била је јача од свих препрека на путу, од раног устајања у четири сата ујутру како би до седам сваког дана, кад почиње доручак, све било спремно за сто седамдесет гостију. Драган признаје да је то био велики изазов, а колико је напорно најбоље потврђује податак о одустајању бројних кувара који то нису могли да издрже. И поред потврде о само пола сата паузе током осмочасованог радног дана није било ниједне замерке за услове рада у било ком објекту у коме је радио. Преданост послу није могла да буде непримећена, а прилика за сваки други ангажман је препорука шефова кухиње из претходних који су имали само речи хвале за однос према послу и кулинарско умеће младог Нишлије. Угоститељско - туристичка школа у Нишу образује две категорије радника у овој области, куваре којима је за стицање знања потребно три године и кулинарске техничаре чије школовање траје једну дуже. Приближавање краја школовања прилика је за жељу да настави усавршавање на некој од високошколских установа у земљи, мада не одбацује могућност да то буде и у иностранству. Више школе и факултети из ове области у Србији потврдили су се као


35


15.9.2019.

МАГАЗИН

36

добри извори знања а оно се, каже Јовановић, најбоље надограђује практичним радом у неком од значајних угоститељских објеката. Један од таквих је изузетан атински ресторан кога ове године, као потврде врхунског квалитета, очекује додела Мишелинове звезде. Две недеље у таквој средини значајно је за упознавање са јелима која нису честа у домаћој понуди, посебно различитих врста рибе као најтраженијег оброка у летњим месецима. - Вратио сам се у Ниш да се мало одморим пред школу, а после ћемо да видимо. Током туристичке сезоне изражена је велика потреба за куварима чак и у иностранству где су много боље плаћени него у Србији. Посао је тежак, уложи се толико труда и муке за малу плату, па се све више добрих кувара оријентише према иностранству. Због веће плате у Словенију је отишао и кувар од кога сам доста научио, и тамо је већ две године, а мени преостаје да завршим школу па да видим шта и како даље - каже Јовановић као један од тридесет ученика школе у Нишу која ће на истеку управо започете школске године стећи звање кулинарског техничара. Прилика да укрсте кутлаче са куварима из других средина су такмичења у припремању различитих јела, а два таква одржана у Краљеву претходног викенда велики изазов за младе кулинаре. Да је тако потврђује и Јовановић као члан једне од две екипе Удружења угостиљских радника из Ниша. Након сличних у припремању пасуља, гулаша, мућкалица и других јела, прва прилика да се, у тандему са школским другом Андријом Коцићем, окуша у надметању са провереним куварима рибље чорбе био је овогодишњи „Сребрни котлић“. Да су се Нишлије боље припремиле од других учесника у надметању потврђује победа у јакој конкуренцији. Значајним за такав резултат Јовановић оцењује допринос колеге Коцића који се, као искусни пецарош, потрудио да у дунавским водама улови квалитетну рибу. Уз једног шарана само још две рибе биле су довољне да се у свим елементима који се оцењују

оствари надмоћ над другим учесницима. Нишлије се враћају кући са пехаром, медаљом и дипломом а нова прилика за доказивање следећег дана било је припремање пасуља по много пута потврђеном рецепту. Податак да је поновљено безброј пута прилика је за потврду како нема превише тајни у припремању јела од пасуља коме посебан укус, и изглед, даје добра запршка. И то је, потврђује млади Нишлија, довољно за уверење како нема основа за страх да би квалитет кувања могао бити угрожен. Да нема тајни сведочи признање како увек почиње са луком, шаргарепом, целером и пашканатом, а након што се промени прва вода пасуљ налије другом и пусти да се крчка. Кад се у правилном односу дода довољно меса, коленица, кобасица или сланине, и на крају добро зачини, успех не може да изостане. Иако на мирис и укус у значајној мери утичу ловор и бибер искусан кувар потврђује како њихов однос мора да буде умерен и без претеривања, а ко воли јачи ефекат касније може посебно да дода. И док при кувању пасуља то није одлучујуће за припремање рибље чорбе одлучујућим се показало прецизно размеравање 650 грама лука, 240 шаргарепе и целера. Искуство стечено током неколико претходних година довољно је за закључак о потреби да се млади више посвете ономе што их интересује, и више времена утроше на савладавање знања из области којом ће се бавити, јер би све што се пропусти касније могло да доведе до последица какве није лако исправити. Значајним се чини и правовремена провера спремности да се определи за неко занимање јер би то, ако се утврди да је погрешно, могло да створи непремостиве препреке. Податак да у једном одељењу Угоститељско - туристиче школе преовладавају мушкарци потврђује тезу о преимућству припадника јачег пола и у различитим угоститељским објектима. Иако је тек на почетку пута у свет кулинарства Драган не крије жељу да једног дана буде власник ресторана у коме би гостима понудио нешто више

од осталих. Склоност ка перфекционизму основа је жеље да све тече својим током док не буду створени услови за нешто тако. До тада следи настојање да се савлада што више кулинарских тајни и обогати асортиман јела а, ако постоји добра воља, прилике за то има. Искуство из последњих година потврђује да они који се определе за посао кувара не треба да брину о запослењу. Места има за све, посебно оне који су од првих корака у овој области поставили јаку основу за даљу надградњу. - Проблема са запослењем нема ни овде ни у иностранству, па они који се определе за ово занимање не треба да страхују. Већ знам да спремим доста различитих јела, јер сам радио у различитим врстама угоститељских објеката и припремао их за различите категорије гостију. У последње време предност дајем модернијим јелима која се декоришу на посебан начин, јер гости по који пут траже и додатке каквих нема на менију, кавијар, тартуфе и друго. Модерна кухиња подразумева припремање намирница на француски и италијански начин, а иако је све заступљенији не треба да се потцени ни национална кухиња. Уз потврду да некад спремамо на начин који се разликује од стандардног најважније је да до сада ниједан гост није био незадовољан - каже Јовановић који се опробао и на међународним такмичењима кулинара. Једно такво одржано је у Будви уз учешће представника више од четрдесет земаља међу којима из Уједињених Арапских Емирата, Израела, Велике Британије и других. Да су се Нишлије припремиле боље од осталих потврђује убедљива победа за јело припремљено по рецепту који је осмислио Драган Јовановић. У то су могли да се увере сви учесници такмичења који ће дуго памтити бифтек са шпарглама, сосом, палентом и пастом од црног пасуља који је специјално за ову прилику стигао са Кубе. Т. Радовановић Форо: М. Радовановић


37


38

МАГАЗИН 15.9.2019.


39


Веровали или не?

МАГАЗИН

15.9.2019.

КО У КЛИН К

40

- Неспоразум међу члановима најужег руководства угрозио учешће Удружења за неговање традиција ослободилачких ратова Србије на пасуљијади. - Највећи противници секретар и председник удружења. - Као интелектуална својина рецепт за припремање победничког пасуља заштићен код надлежног органа. - Пензионери олизали казан. - Једногодишњи мораторијум за секретара и председника удружења за учешће на сличним такмичењима. - Нова политизација такмичења у кувању пасуља


КО У ПЛОЧУ

41


раљевачка пасуљијада је годинама уназад прилика да се током два септембарска дана на једном месту нађе велики број уверених како боље од других могу да скувају укусан пасуљ. Управо због тога највише њих са великим нестрпљењем очекује одлуке жирија уз уверење да су погрешне уколико баш њих не прогласи победницима. Иако је мало ко од учесника спреман да то призна бројни су коментари који указују на баш овакав тренд. Неспорна је и чињеница о учешћу великог броја оних који надметање доживљавају као посебан вид забаве због чега нису необичне бројне згоде и незгоде. Многе од њих препричавају се данима након завршетка такмичења, по који пут и дода по неки детаљ због чега, баш као ловачке и рибиловачке приче, добију карактеристике које је, ма колико деловале невероватно, најчешће немогуће проверити. Једна таква могла је да се чује и током последњег надметања професионалних и кувара аматера у спремању пасуља, а сведочи о дешавањима на такмичарском месту Друштва за неговање традиција ослободилачких ратова Србије „Јово Курсула“. Из овог удружења је неколико дана раније процурела информација да су се прве несугласице везане за учешће на такмичењу јавиле и пре него је објављен почетак пријављивања, а главним противницима оцењени секретар Риле и председник Миланче. У четири наврата је Војкан настојао да их убеди у способност да, као главни кувар, победи све друге учеснике такмичења због чега је било неопходно да се пријава поднесе на време. Не зна се шта је пресудило али први је попустио Риле, а опасност да буде прегласан утицала да и Миланче подржи учешће на пасуљијади. Идеја иницијатора била је да се на платоу међу тополама постави адекватно уређен камп и у њему штаб из кога би Војкан рукводио

МАГАЗИН

15.9.2019.

К

42

припремањем рибље чорбе у петак и пасуља дан касније. Колико је био у праву најбоље сведочи податак да је место под балдахином врло брзо постало састајалиште бројних чланова удружења, али и других који су желели први да се увере колико су истините информације везане за неспоразуме његових челника, још више рецепт који је главни кувар држао у строгој тајности. Страх да га неко не открије пре времена, и себи припише заслуге за припремање најбољег пасуља на овогодишњем такмичењу, пресудно је утицао на одлуку о ауторизацији и заштити права код наглежног органа за заштиту интелектуалне својине. Онима који су у данима пред такмичење били сведоци необичног понашања главног кувара сведоче да је сатима седео са главом дубоко уроњеном у обе шаке, а због уверења да се најбоље идеје јављају око поноћи понашање се није мењало ни у том периоду. Има наговештаја да је у тајности данима прелиставао стручну литературу и изучавао рецепте доказаних кулинарских мајстора, легендарног Стевана Карапанџе и других, што је уз неспорни таленат и искуство стечено радом у једној од локалних установа културе било довољно за менталну стабилност и самопоуздање неопходно да се оствари зацртани циљ. И док су организатори такмичења преузели обавезу да обезбеде довољну количину квалитетног пасуља, у Удружењу верују специјално за ову сврху увезеног из Кине, Риле и Миланче су добили задатак да на само њима знане начине, неки сведоче на граници легалности, набаве по који комад свињског меса и сланине, посебно највећи могући реп. Није далеко од истине податак да количина није била ни приближна потребној што потврђује како не разумеју довољно значај сваког састојка неопходног за спремање квалитетног пасуља. Управо то је појачало дилему


43


44

МАГАЗИН 15.9.2019.


45


15.9.2019.

МАГАЗИН

46

око тога како су такве особе уопште изабране на значајне функције у друштву. Ма колико се у једном тренутку учинило да су отклоњене све несугласице тензија је појачана кад су се двојица функционера још једном успротивила оригиналној идеји о постављању шанка поред кога би могло по нешто и да се попије, уколико ту не буде довољно места за бесплатно гошћење њихових пријатеља. Пажљивијим посматрачима није могло да промакне настојање главног кувара да одржава ватру на степену довољном за постизање највишег нивоа квалитета пасуља. Значајним за то потврдило се секирче оштрено специјал-

но за ове сврхе са могућношћу да реже као бријач, а само бољи познаваоци тајни ложења могли су да уоче сечење цепаница под углом од деведесет степени и специјали начин додавања са леве стране котлића како би се обезбедио довољан ниво пламена. Главни кувар сведочи како је био ускраћен за могућност да котлић окрене према истоку што би гарантовало слађи укус пасуља. Нису помогле примедбе организаторима на начин постављања котлића што, због потребе да свим учесницима буду обезбеђени подједнаки услови, није могло да утиче на промену положаја. И поред чињенице да је заштићен, рецепт је и на дан такмичења био оба-

вијен велом тајне због жеље кувара да баш он буде основа за стицање звања мастера кулинарства. Да има основа за то сведочи податак о не тако уобичајеној способности кувара да квалитетно обари јаја, отвори конзерву рибе и сервира уз врућ сомун. Није необично да се уз квалитетно јело конзумира и умерена количина алкохолних пића што је овом приликом ускраћено због обавезе кувара да се доследно држи препоруке лекара и терапије. Уз њу је дозвољена тек шољица кафе и који гутљај безалкохолног пића, а чаша пива тек неколико дана након што престане дејство и последњег узетог лека. И на овом такмичарском месту ватра је потпаљена тачно у


сност жирија отклоњена је након сазнања да су, уместо представника локалне заједнице, за оцењивање изабрани професори Угоститељско - туристичке школе што је разлог више да се главни кувар потврди довољно сигурним у победу као првој степеници ка титули шампиона Србије која обезбеђује учешће на међународним такмичењима. Таква се у спремању пасуља, потврђено је у штабу удружења, одржавају у Мађарској, Бугарској и Албанији где представља национално јело број један. Превелика очекивања и стрепња да би Риле и Миланче у значајној мери ослабили екипу повод је за жељу да се на неком од међународних такмичења појави без њих. То не ели-

минише могућност да се у будућности поново окупе, али тек након једногодишње паузе неопходне за озбиљну едукацију и стицање знања потребних за место у тиму. У удружењу нерадо причају о неспоразуму од претходног дана кад је Риле, и поред жеље кувара да млађима пренесе знања неопходна за спремање победничког пасуља, довео пензионере који су готово олизали котлић у коме је припремена рибља чорба. И поред непријатности коју је доживео кувар позитивном оцењује чињеницу да је елиминисана потреба да се котлић пере како би био спреман за кување пасуља следећег дана. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

подне уз очекивање да пасуљ буде готов после три сата кувања, а прилика да се чланови удружења, а после и други, увере да је припремљен најбољи могла се очекивати тек након што чланови жирија узму узорак за оцењивање. Да ни пасуљијада није могла да прође без утицаја политике најбоље потврђује податак да су Риле и Миланче знатно утицали на дисциплину довођењем на такмичарско место неколицине утицајнијих локалних функционера. Да их држи на пристојном одстојању кувару је требало да помогне секирче које се показало добром основом да ситуацију држи под контролом. Стрепња у пристра-

47


48

МАГАЗИН 15.9.2019.


49


Знаменити Краљевчани: Борислав Шпаговић (6)

МАГАЗИН

15.9.2019.

ИЗ СОЦИЈАЛИЗМА

50


А У КАПИТАЛИЗАМ

- У годинама после Другог светског рата занатство је сузбијано, па није смело ништа да се производи. - Занатство је дало огроман допринос развоју индустрије, а кад се потврдило да ни гиганти не могу без њега промењен је однос према занатлијама. - Сумњу запослених у Управи прихода појачавало је уверење да у периоду учвршћивања положаја социјалистичког начина производње има и оних који нагињу капитализму. - Велики порези највећа кочница развоју занатства. - Председници општина су морали да стварају услове за запошљавање радника како би задржали места у политици

51


ред крај прве декаде друге половине двадесетог века приватници су били оријентисани само на пружање услуга јер су тадашњи прописи ограничавали свако размишљање о покретању било какве производње. Било је то у складу са политиком државе која је, непосредно по окончању рата, оријентисана на интензивирање индустријске производње у друштвеним предузећима. Међу онима који су се осмелили да направе искорак био је Борислав Шпаговић коме се учинило да би у локалној средини могао да надомести недостатак неких производа. Податак да на тржишту није било довољно квалитетних квака за врата био је довољан да се оријентише на истраживање могућности за производњу, а пуних шест месеци интензивног рада резултирало лепо дизајнираном у комбинацији метала и пластике. На путу до одговарајућег алата за ливење испречила се израда модела који се утискује у челик на хладно, за шта је било неопходно имати пресу високог притиска. Недовољно знања из ове области разлог је трагања за стручном литературом до које у том периоду није било лако доћи. Сем тога у Краљеву које је тек почело да добија обрисе индустријског града није било одговарајуће пресе, а уверење да би нешто тако могло да се нађе у крагујевачком Војнотехничком заводу одвело је предузимљивог мајстора према овом граду. Једна таква која није коришћена ни у годинама пред рат лежала је запуштена до мере да јој је била неопходна детаљна реконструкција, али ни то није могло да поколеба Шпаговића у намери да засуче рукаве и оспособи је за рад. Требало је доста времена и труда да се доведе у радно стање, а адекватна награда био је алат потребан за почетак производње. Настојање да проникне што дубље у тајне ове врсте ливења одвело је Шпаговића до инжењера који се бавио обрадом метала, а ни препорука да се мане ћоравог посла није успела да га поколеба у намери да реализује оно што је замислио. - Био сам упоран па припремим пресу и добијем висок притисак, а кад сам покушао да направим први модел

МАГАЗИН

15.9.2019.

П

52

добио сам изванредан резултат. Морао сам да урадим пећ за топљење силумина на температури већој од хиљаду степени па одем у Аранђеловац, купим шамотне плоче, намотам цекас и направим пећ која је могла да истопи педесет килограма лива. Кад сам направио кокиле за ливење ручица и почео да лијем наишао сам на проблем јер одливци нису били квалитетни колико сам очекивао, па сам морао да савладам ливење у челичној кокили јер сам једино тако могао да добијем равне површине. Било је проблема али сам успео да направим првих хиљаду комада па у штампарији наручим кутије за паковање по десет комада и етикете, поставим целофан и одем код директора „Метала“ Љубише Јанића. Иако је било време великог притиска на занатство које је сузбијано, па није смело ништа да се производи, по-

јавила се велика потреба за кооперантима и како год ко то приказивао и тумачио дало је огроман допринос развоју индустрије, а кад се потврдило да ни гиганти не могу без њега промењен је однос према занатлијама - сећа се Шпаговић. Колико је било интересовање за ову врсту производа најбоље потврђује податак да је „Метал“ показао велико интересовање за целу количину, иако је вредност премашивала милион динара што су у то време биле велике паре. Обавеза да сваки рачун буде евидентиран водио је ка Управи прихода где је предузимљиви занатлија суочен са чињеницом да на исплату мора да сачека док се не провери како је могуће да заради толико. Сумњу запослених појачавало је уверење да у периоду учвршћивања положаја социјалистичког начина производње има и


оних који нагињу капитализму. Годину дана раније завршена је велика хала Београдског сајма у којој је већ следеће организована изложба посвећена примени пластике у грађевинарству. Земунска „Пластика“ је међу првима почела да израђује производе од манупласта, али не и оне који су били потребни тржишту. Са тим сазнањем Боро се, у новом оделу и уредно затегнутом краватом тако да је одавао утисак озбиљног пословног човека, упутио према Београду са десет квака у торби и кренуо од штанда до штанда у намери да провери има ли на сајму такве врсте производа. Кад је скупио довољно храбрости да аранжеру на штанду београдске „Машинотехне“ покаже оно што је донео није смео да призна како не долази из неког великог предузећа. Ништа мање није био изненађен ни директор Бане Кузмано-

вић због чега је напустио разговор са колегама из других предузећа како би са Шпаговићем склопио пословни аранжман. Спремност да откупи комплетну производњу капацитета двеста педесет комада дневно условљена је жељом да буде ексклузивни купац и да роба не буде испоручивана ником више. Колико је био заинтересован за ову врсту производа сведочи спремност да Шпаговићу уступи недавно набављен службени аутомобил „фиат 1100“ како би из Краљева што пре допремио прву количину од неколко стотина комада колико је било у магацину. Неисплаћена дуговања за кућу, потреба да се измире обавезе према запосленима и други трошкови производње појачавали су нервозу, посебно после потврде да за наплату и других хиљаду комплета испоручених „Металу“ мора да причека.

- У Управи прихода ми блокирају други рачун и кажу како ће морати да сниме годишњи приход како би разрезали порез. Тако су брзо то урадили а кад су укупни износ поделили на квартале чак да продам целу радњу не могу да подмирим порез само за први. Зато се наљутим и решим да одјавим радњу, па љут као рис напишем одјаву у два примерка. Одем код шефа који је оно потписао и кажем да је моја одлука неопозива, а он устаде и побеже. Пролазе минути, ја чекам а кад више нисам могао затражим од службенице да ми потпише одјаву и овери печатом. Учинила је то нерадо уз напомену љута због чињенице да је наше занатство у расулу, а ја најбољи занатлија. Дођем кући, нема пара, шетам по дворишту, а супруга ме теши. Прошло је само неколико дана кад долазе неки непознати људи, са њима Краљевчанин Мија Суџо који је има вуновлачару иза „Париза“ и председик комуне из Велике Дренове Ђоле Мутавџић. У то време је било много незапослених па су председници општина морали да стварају услове за запошљавање како би задржали места у политици, а Ђоле је морао да тражи решење у формирању нове фирме или на неки други начин. Долазе два инжењера из „Петолетке“ и млад економиста кога планирају за директора новоформираног предузећа и причају да имају простор и друге услове али немају квалификоване људе за покретање производње. Признам да су ми дошли као кец на десетку, јер су ми блокирана средства па сам морао да затворим радњу, а они како су вољни да откупе све машине и алате под условом да се запослим код њих и, уз врхунску плату и трособни стан у центру Дренове, радим следеће две године - прича Боро. И поред спремности да за све плате пет милиона динара проблем се појавио при исплати, јер у Трстеничкој банци није било толико пара. Потрајала је потрага за готовином неко време пре него што је напуњена повелика торба са којом се Шпаговић вратио кући чврсто решен да прво купи квалитетан аутомобил, а таквим се сматрао „опел“ за

53


54

МАГАЗИН 15.9.2019.


55


15.9.2019.

МАГАЗИН

56

који је требало платити милион и триста хиљада. До Велике Дренове удаљене од Трстеника једанаест километара Шпаговић је путовао сваког јутра а наредне две године ниједном није закаснио, нити изостао са посла. Врло брзо су у предузећу „Феропластика“ са тридесетак запослених формирана четири погона, за прераду пластике, гуме и метала и картонажа која је требало да обезбеди амбалажу за паковање производа. Сазнање да на тржишту нема довољно дугмади било је довољан за оријентацију ка овој врсти производа. Акценат је стављен на декоративну за скупоцене мушке и женске мантиле и громби капуте, а настојање да се тржишту увек понуди нешто ново резулти-

рало израдом различитих шнала и других производа за које је оцењено да недостају. Мала средина као што је Дренова није била имуна на покушаје појединаца да оставре и личну корист што је неминовно водило ка расколу међу запосленима. Чврсто уверење како би то могло значајно да утиче на будућност предузећа основа је настојања да се са директором предузму одговарајући кораци како би се стало на пут претећем јавашлуку. Решење је требало тражити везивањем за неко од већих предузећа у земљи, а податак да нишка Електронска индустрија поред првих телевизора почиње са производњом радио апарата добар повод да се понуди сарадња.

- Чуо сам да траже кооперанте, па кренемо у Ниш и пријавимо се у комерцијално одељење. Прими нас неки Нишлија у канцеларији са тапацираним вратима и намештајем у дуборезу, а кад смо се представили одакле смо дошли призна да није ни чуо за нашу фирму. Кажемо да смо млада фирма која производи озбиљан производ, а он позове сараднике, технолога и друге руководиоце, да проверимо могућности кооперације. Електронска индустрија је савладала производњу радио апарата са два звучника али не и маске испред њих, а кад сам схватио како могу да направим узмем узорак и вратим се. Нисам имао ништа од алата али сам веровао да имају „Магнохром“, „Фабрика вагона“


или „Секција за вучу“ која је од „Првомајске“ нешто пре тога добила нову машину која ми је потребна да бих направио алат. Машина није коришћена и још је била конзервирана јер нису смели никоме да је повере како би била пуштена у рад. Радио сам двадесет дана, често и током ноћи, док нисам направио алат и намонтирао на машину за пластику. Иако су прве машине те врсте у Југославији Хрвати радили у кооперацији са Енглезима ја сам направио бољу, а кад смо произвели прве маске за звучније спакујемо се и идемо у Ниш. Иако је технички изгледала беспрекорно у лабораторији је требало да се провери акустика и способност пропуштања звука. Узимају маску и одлазе а

ми чекамо док дође руководилац лабораторије са осмехом, пружа ми руку и честита јер смо остварили изванредне резултате. Требало им је на хиљаде комада ових маски па уговоримо производњу, а кад сам ушао у Електронску индустрију и стекао поверење постали смо врло одговоран кооперант који је производио по милион других ситнијих делова коришћених у производњи - каже Шпаговић. Сваки нови производ изискивао је потребу израде посебних алата, а велике серије и додатне пресе за изливање пластичних делова. Учешће материјала није било велико, па је из само једног џака пластичних гранула могло да се произведе на хиљаде ситнијих делова, а свака нова преса омогућавале је упо-

шљавање нових радника. Доласком четири алатничара из „Прве петолетке“ формирана је алатница, а након што су набављене нове машине створени сви услови за брзи рад. Све је, каже Шпаговић, било усмерене ка циљу да се одржи сарадња са Електронском индустријом. Да би се испоштовали рокови и задовољиле потребе и „Феропластика“ је посегла за кооперантом. Након што му је уступљена једна преса даноноћни рад је резултирао толиком количином делова да је магацин у Електронској индустрији био пун. У таквим околностима посебно значајним била је спремност купца да на време испуњава обавезе и не поставља питање цене. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

57


58

МАГАЗИН 15.9.2019.


59


Упркос проблемима школа у Бзовику опстајава

МАГАЗИН

15.9.2019.

Учитељ у школ са три ђака

60

- Из комбинованог одељења у Студеници до правог са тридесет ђака у Ушћу. - Почетак школске године у Бзовику, сто двадесет километара удаљеном од Краљева, са једном ученицом првог разреда. - Сусрет са првим снегом почетком октобра. - У школу на трактору са раоником који чисти пут од куће. - До другара уз помоћ чаробног штапића. - Предшколац као ученик првог разреда. - Без закашњења у школу и кад се температура спусти знатно испод минус двадесет. - До истека уговора у децембру учитељ очекује да се тренутна ситуација промени и распише конкурс за запошљавање на неодређено време. - Довољно времена да се сваком ђаку посвети потребна пажња све више подсећа на привилегију какву имају ученици приватних школа. - Од опреме два рачунара школска табла и рачунаљка стара педесет година


ли

61


олазак у први разред велики је изазов за највећи број ученика основних школа са подручја града Краљева који су, после успешно завршеног предшколског образовања, стекли право на статус ђака првака. Неизвесност првог школског часа по правилу појачава сусрет са новом средином, учитељима и великим бројем вршњака са којима ће делити и добро и зло барем следећих осам година. Све то може да изазове стрес којег је на почетку ове школске године поштеђен једини првак у истуреном одељењу Основне школе „Стеван Немања“ из Студенице у Бзовику. Разлог се огледа у чињеници да је претходну годину, као ученик нултог разреда, у познатом амбијенту провео у друштву две старије другарице и професора разредне наставе уз кога је научио знатно више него вршњаци у другим срединама. О томе сведочи Иван Милићевић коме је, поред две ученице трећег разреда, поверена и брига о прваку. А он је повод за враћање коју годину уназад и сећање на први сусрет са школом у Ушћу много пре поласка у први разред. Случај је хтео да, у потрази за две године старијом сестром, залута у школско двориште и набаса на учитељицу Јованку Николић која је са основцима реализовала час физичког васпитања. Дружење са ђацима настављено је и на следећем часу кад му је, у оквиру наставе ликовног образовања, омогућено да на позајмљеном парчету папира провери стваралачке способности. Случај је хтео да при поласку у први разред буде распоређен код исте учитељице и временом учврсти свест о значају образовања. Крај основношколског образовања прилика је за избор будућег занимања, а Ивану се од свих за које је могао да се определи најпримамљивијим учинило стицање звања електротехничара радио и видео технике у Електро-саобраћајној школи „Никола Тесла“. Четири следеће године биће довољно да добро упозна све елементе разлике између основне и средње школе и схвати да је, поред велике жеље да се посвети електротехници, превладала жеља да изабере факултет са што мање математике, физике и електротехнике. Податак да је сестра већ студирала на Учитељском факултету у Јагодини значајно је допринео да га убеди како је то најбољи избор и поред неспорне чињенице да се професија, због све мањег броја ђака, суочава са готово нерешивим проблемом. Да је тако потврђује

МАГАЗИН

15.9.2019.

П

62

велики број колега са којима је током студија делио и добро и зло а нису успели да се запосле у струци. Период студија се по правилу везује за сусрет са озбиљним животним ситуацијама и потребом решавања егзистенцијалних проблема, али и стицање значајних искустава и пријатељстава која трају годинама по завршетку факултета. Звање дипломираног учитеља није довољно за рад у просвети због чега је било неопходно да до вишег, за рад са ученицима прва четири разреда основне школе, заврши мастер студије. Близина Лепосавића повод је за упис на Учитељски факултет Универзитета у Приштини као последњи корак до запослења на неколико месеци у Основној школи „Стеван Немања“. - Први пут улазим у школу као учитељ и добијам комбинацију, истовремени рад са два разреда, што пружа прилику за ново искуство јер у учионици имам дванаест ђака, пет првака и седам ученика четвртог разреда. Прваци су спори, четвртаци увежбани и брзи, а треба све да се избалансира и направи штимунг да у учионици буде хармонија, да не буде беспослених нити превише оптерећених, да школа свима буде подједнако занимљива и да је заволе. Трудио сам се колико сам могао и мислим да сам у томе успео, док после три месеца нисам добио посао на замени у Основној школи „Милун Ивановић“ у Ушћу. Улазим у четврти разред са тридесет ученика што је ново огромно искуство. Пре поласка на посао добио сам сугестије да је разред доста проблематичан, да има доста проблематичне деце од којих су нека хиперактивна па имају проблема са концентрацијом и пажњом на часу. Ништа од тога нисам осетио, деца су нормално сарађивала и све је било на нивоу очекиваног, а можда је и појава учитеља уместо учитељице утицала на такво понашање каже Милићевић. У ситуацији кад је у готово свим школама мање ђака једино што могу да очекују млади просветни радници су повремене замене, а истек једномесечне у овој школи још једна прилика за тражење новог посла. Добрим решењем показао се позив из Манастира Студенице коме је, због све већег броја туриста, био потребан кустос. Нови изазов је прилика за улаз у мање познат свет и ширење видика у сусрету са чињеницом да монаси, вођени ви-


63


15.9.2019.

МАГАЗИН

64

зијом да одрже манастир, и нису таква енигма каквом се чине великом броју неупућених. Потреба да поред тога буде конобар у манастирском конаку омогућила је сусрете са многим значајним и угледним личностима из различитих области живота, од патријарха српског Иринеја и александријског Теодора, преко високих црквених великодстојника до политичара и глумаца. Приближавање нове школске године прилика је за позив на још једну замену, овога пута у истурено одељење школе из Студенице у Бзовику. Посета овом месту неколико месеци раније није као резултат имала свест о постојању школе удаљене од Краљева пуних сто двадесет километара, а задовољство због могућности да ради у струци донекле умањено дилемом коју је појачавала латентна стрепња од сусрета

са суровом климом планинског подручја на 1.200 метара надморске висине. Долазак у ово планинско место остаће у трајној успомени због само једне ученице првог разреда и сусрета у учионици од осамдесетак квадрата. На посебан однос са Тијаном Маринковић утицаће сазнање о дугој и тешкој борби са болешћу из које је коју годину раније изашла као победник. - Прво сам упознао помоћног радника Станимира Ерца и Тијанине родитеље са којима сам провео многе тренутке уз телевизијски програм. Био је то најдужи септембар у мом животу, јер нема фиксне телефоније ни интернета а већ следећег месеца пада први снег који наговештава панику. Тијана сваког дана долази у школу трактором на који њен отац стави раоник да би прокрчио пут. Писмена ве-

жба са темом шта би желела да има чаробни штапић потврдила је како би волела да има другара. После Нове године јављају нам да се још једна девојчица досељава у Бзовик, па се распитам о могућности да упишем дете како не би отишла у Рудно. Сам бог је послао Леонтину Медаровић која је до тада са самохраном мајком живела у Савову и сваког дана до Студенице, кроз шуму и пределе који су страшни и за одрасле а не само за децу, путовала пет километара пешице и десет аутобусом. Тијана и Леонтина завршавају први разред, а онда нам се јавља један дечак за упис у нулти разред. Како васпитач за предшколско образовање не може да дође за само једног ученика и он је приморан да пође код учитеља - каже Милићевић. Настава са две ученице другог раз-


реда и једним предшколцем прилика је за ново искуство и нешто озбиљнији рад него што је то случај у другим предшколским установама па је Лазар пре вршњака научио да чита, пише и рачуна. Другу годину учитељевања у Бзовику обележила је једна од оштријих зима у овом крају са наметима снега вишим и од два метра. На рашчишћавању пута до школе ангажован је булдожер Јавног комуналног предузећа „Путеви“, а кад се и он услед преоптерећења запалио једини начин да се угаси пожар био је да се потражи помоћ учитеља и обезбеди противпожарни апарат. У периодима кад током зиме читав крај буде окован снегом необично је да Леонтина закасни у школу чак и ако се температура спусти знатно испод минус двадесет. Да је и

то могуће потврдило се кад њен отац због ниских температура није успео да покрене трактор а учитељу требало двадесетак минута да је открави. Од почетка ове школске године Тијана и Леонтина су у трећем, а Лазар у првом разреду. За разлику од вршњака из других средина од првог дана је добро знао ко му је учитељ, где је учионица и у коју клупу треба да седне. До истека уговора у децембру учитељ очекује да се тренутна ситуација промени и распише конкурс за запошљавање на неодређено време. Климатски услови једини су разлог што настава у Бзовику почиње нешто касније него у другим школама, а најчешће се завршава један сат иза поднева. Сви ученици у школи добро су упознати са обавезама, а довољно времена да се сваком од њих посвети

потребна пажња све више подсећа на привилегују какву имају ученици приватних школа. Разлог више је потврда да је почетком октобра прошле године, у присуству краљевачких писаца, баш у овој школи означен почетак Дечје недеље. Школу је посетио министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић са сарадницима и охрабрио потврдом да ће опстати након што се поправе путеви који представљају највећи проблем становника овог краја. Управо они су разлог што велики број младих одлази према Краљеву, нешто мање у Београд и иностранство. У структури око две стотине житеља преовладавају особе старости између седамдесет и осамдесет пет година, међу све мање оних у средњим годинама је само троје који имају децу, а уз

65


66

МАГАЗИН 15.9.2019.


две ученице које тек треба да пођу у школу само је још двоје млађих. Некада је у школи било седамнаест ђака, а пре него што је ове године у први разред уписан само један претила је опасност да и он оде у Рудно. - Главна занимања мештана су пољопривреда и продаја дрвне грађе. Вредни људи овог краја баве се гајењем кромпира и малина, а свако има неку шуму па продаје грађу и на тај начин опстаје. Такве су и породице из које долазе ђаци, па кад неко доведе дете у школу трчи назад да се што пре врати свакодневним обавезама. У октобру већ може да падне снег. Прошле године је последњи пао 15. маја, месец дана пре краја школске године, и док су у Краљеву људи већ шетали у мајицама ми смо носили јакне са капуљачама. У таквим условима користимо сваки тренутак да, док је лепо време, изађемо из учионице па импровизујемо терен за фудбал и атлетску стазу за мини крос на 20, 40, 50 и 100 метара. Немамо ни опрему за физичко, али се сналазимо па изнесемо столице и друго што нам је потребно. Имамо два рачунара али не и интернет, а то је као да нису рачунари, таблу и рачунаљку стару педесет година. У таквим околностима играмо шах и сви су добри шахисти - каже Милићевић. Олакшавајућом се сматра околност да је у школској згради обезбеђен стан за учитеља, а прилика да се набави све што је током наредне недеље потребно за наставу су одласци викендом до Ушћа или Краљева. Иако за младог човека није необично да прижељкује радно место у средини која пружа боље услове за живот и рад, учитељ из Бзовика признаје како не би имао ништа против да остане у овом месту док ученици не заврше четврти разред а у пети крену у матичној школи до које се аутобусом путује сат и по, кад се возило заглави у снегу наставе и пешице. Зими се пут у овом крају одржава

само због школског аутобуса, а како дувају јаки ветрови није необично да га завеју непосредно након што прође машина за чишћење. О ситуацији у околним селима сведочи податак да је на Рудну осам ученика распоређено у први, трећи и четврти разред, у Мланчи је седам а у Реци само један ђак. - Ово што радимо није струка него позив, а посао који раде моје колеге ради се са љубављу или се уоште не ради. Зато ћете ако волите овај посао бити успешни, биће успешна и генерација коју учите јер у супротном нема напретка па свако мора максимално да му се посвети. Ако сте лош обућар ништа страшно се неће десити, носићемо лошу обућу. Ако сте лош учитељ онда ће наша нација имати доста последица. Мој циљ је да ову децу научим да пре свега буду добри и поштени људи, уз то да буду паметни и стекну знања потребна за живот. Најбитнији период у њиховом животу је до четвртог разреда где стичу све вештине и навике и све што прати тај узраст, а ако ја то урадим на прави начин бићу најпоноснији учитељ каже Милићевић. И док је у овој средини најтеже доћи до школе, и опстати до краја недеље, рад са децом из добрих и поштених породица и учитељу причињава задовољство. Значајним се оцењује и чињеница да је често ослобођен проблема са каквим се срећу колеге у градским срединам где и ђаци и родитељи знају само за права, а занемарују обавезе, па више времена проведу у расправи са њима него у решавању проблема везаних за савладавање градива. Још увек присутно патријархално васпитање на рубним подручјима територије града Краљева ослобађа просветног радника било каквог утицаја од стране родитеља а једино тако, каже Милићевић, нација може да опстане. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

67


68


69


Мање познати детаљи српске историје

МАГАЗИН

15.9.2019.

ИЗГУБЉЕНИ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ

70


Милош Обреновић је био најбогатији човек на Балкану који је финансирао Илирски покрет у Хрватској и штампање књига Вука Караџића. - Карађорђе Петровић је уживао велики углед у српском народу, а веровало се да му ни зрно из пушке не може ништа, па је убијен секиром на спавању. - Историчари немају много података о овом времену јер архивска грађа из Првог српског устанка није сачувана, па ни о животу Јована Курсуле о коме је у народној традицији остало забележено да је био велики јунак и мегданџија. - Након пропасти устанка сачувана је једино у страним архивама и по некој цркви, што није довољно за озбиљније изучавање овог периода историје

71


15.9.2019.

МАГАЗИН

72

ве до Балканских ратова у ратовању се практиковало одржавање мегдана најистакнутијих представника две супростављене војске. Мегдан се завршавао одсецањем главе пораженог и тријумфалним повратком победника у редове војске којој припада. Правило које се дуго задржало у традицији ратовања запрепастило је и самог Наполеона који је између 1806. и 1808. године први пут био у ситуацији да у Далмацији види црногорске ратнике који одсецају главе непријатељским војницима. Био је то повод да обавести Европу како на Балкану живи нецивилизован народ који одсеца главе. Иако сличан обрачун са политичким непријатељима потиче из Француске револуције, када је гиљотина била основно средство за извршавање смртне казне, овај обичај је потпуно нестао током 19. века. На Балкану су га Турци задржали до краја века, а до Балканских ратова потпуно нестаје код свих, сем Турака.

С

Уколико се о ратовима уопште може говорити као цивилизованом чину, он је то постао увођењем у масовну примену ватреног оружја. Током Првог и Другог српског устанка српске устанике су предводиле војводе, а имена многих истакнутих су готово заборављена, а историчар Милољуб Арсић сведочи да се после 1945. године у настави историје избегавају теме које се односе на овај део српске историје. Разлог за то види у чињеници да остали народи удружени у Југославију нису имали богату историју, па се настојало да се постигне равнотежа и не изучава само српска. - За време Краљевине Србије сви значајни дани из историје обележавани су на достојан начин, подизани су споменици истакнутим личностима, улицама давана њихова имена, неговане епске песме о бојевима, а ученици их декламовали на завршетку школске године. После 1945. све је бачено у запе-

ћак, а и данас је тако, иако се у последње време мало, али недовољно, враћамо националној историји. Први и Други српски устанак готово да смо заборавили, а држава није узела учешће у обележавању великог јубилеја, две стоте годишњице од смрти Јована Курсуле. То је препуштено локалној самоуправи и ентузијастама који живе у овом крају и који се сећају да су им очеви и дедови причали о таквим јунацима – каже Арсић. Јован Петровић Курсула погинуо је као војник од рана задобијених на бојном пољу, па је било нормално очекивати да се у обележавање годишњице његове смрти укључи и Војска Србије. Као учесник у свим већим борбама Првог српског устанка никад није био политичка личност, нити командант било ког дела војске. Романтичарским јунаштвом и средњовековним витештвом стекао је славу код народа који је одувек волео онога ко се у нечему истиче.


Зато га није заборавио ни два века након смрти. И док је славу стекао као велики и непобедиви мегданџија, из краљевачког краја потичу бројне друге у историји српског народа много значајније личности. Међу њима су карановачки војвода Радич Петровић, аустроугарски официр из времена Кочине крајине и Антоније Ристић Пљакић који је био ожењен Карађорђевом кћерком. Посебно се истакао у бици на Руднику када је посекао чувеног турског зулумћара Пљаку по коме је и добио надимак Пљакић. Иако је рођен у Ваљевској Каменици знаменити српски војвода преке нарави овај изузетно леп и висок човек живео је у Карановцу, данашњем Краљеву, а биле су му подређене све војводе од Крушевца и Горњег Ибра до Рудничке нахије. Иако нема много писаних докумената из тог периода сачувана су писма у којима му Карађорђе наређује да мобилише војску из Крушевачке, Јошаничке, Рудничке и По-

жешке нахије и да са довољно хране иде на Делиград. Дуго је у Цветкама живела породица Курсулић, један од потомака се из Јошаничке Бање преселио у Рашку, а потомак Јована Курсуле је и чувени индустријалац и богаташ у предратној Југославији Ратко Курсулић. Све до 1851. године, било је уобичајено да се у свакој следећој генерацији мења презиме а није необично да се, као у случају Курсуле, Пљакића и многих других, имену додаје и надимак. Презиме се дуже задржавало само ако је предак био познат, мада није било неуобичајено да се узме и по жени која је по нечему била истакнута. Удружење грађана које је под називом „Јован Курсула“ формирано ради неговања ратничких традиција српског народа у 19. и 20. веку организовало је последњег дана августа 2013. године, са цветачким свештеником Петром Гавриловићем, обележавање двестоте годи-

шњице смрти најпознатијег српског мегданџије коме је посвећена спомен соба у црквеној порти. Нема поузданих података о томе да ли је, и како, обележавана стота годишњица смрти Јована Курсуле јер је 1913. година била једна од најтежих у историји Србије. Вођени су Балкански ратови, а Србија ратовала против Бугарске и Турске након чега су Турци протерани са Балкана, и он коначно ослобођен. Клица те победе, сведочи Арсић, датира још из Првог српског устанка кад је борба настављена током краткотрајне Хаџи Проданове буне 1814, да би Курсулини саборци који су преживели масакр, међу којима и Танаско Рајић, подигли устанак у коме је овај испољио изузетну храброст пре неге што су га Турци посекли.- Преживели борци из Првог српског устанка показали су велико јунаштво у Другом под вођством војводе Милоша Обреновића који је, захваљујући успесима на бојном пољу, али и вештој дипломатској актив-

73


74

МАГАЗИН 15.9.2019.


балканских народа, што је реметило Милошеве планове, па је наредио Карађорђевом куму, смедеревском војводи Вујици Вулићевићу, да изврши егзекуцију – каже Арсић. Карађорђе Петровић је уживао велики углед у српском народу, а веровало се да му ни зрно из пушке не може ништа, па је Вујица платио Николи Новаковићу да Карађорђа убије секиром на спавању што је овај и учинио у Радовањском лугу. Вујица је био са Карађорђем у колиби и чекао да заспи да би пред зору изашао да наточи воду, а Новаковићу остави довољно времена за убиство. Убијен је Наум Крнар, а планирани устанак у Грчкој избио је 1821. године. Након егзекуције Милош је Карађорђеву главу однео Марашли Али паши, а овај одрану кожу главе послао у Цариград да би, напуњена ватом, била изложена испред султановог дворца. Главу су украли грчки свештеници фанариоти из солидарности према бројним цариградским хришћанима за које је излагање било велика срамота. Карађорђева ликвидација приказивана је као велика победа царевине која се ослободила непријатеља број један, а поступак Марашли Али паше чин који је требало да учврсти његову позицију у Београду. Карађорђеву главу узела је кнегиња Љубица, прелила је вином и сахранила у двору у Београду да би касније, кад је тело из луга пребачено у цркву, била састављена са њим и сахрањена на Опленцу где се и данас налази Карађорђев гроб. Историчари немају много података о овом времену јер архивска грађа из Првог српског устанка није сачувана. Након пропасти устанка сачувана је једино у страним архивама и по некој цркви, што није довољно за озбиљније изучавање овог периода историје. Зато нема много података ни о животу Јована Курсуле о коме је у народној традицији остало забележено да је био велики јунак и мегданџија. Како је умро у 45. години, а редак је случај да у тим годинама неко није био ожењен,

верује се да је имао и наследнике о којима нема података али постоји писмо које сведочи како је његова супруга писала Милошу Обреновићу тражећи од њега помоћ. У време док су још били живи учесници знаменитих битака државник, историчар и књижевник Милан Милићевић, написао је на основу сећања савременика књигу „Споменик знаменитих људи код Срба“, а Константин Ненадовић „Живот и дело бесмртног Карађорђа“. Обојица су објавили податке о Јовану Курсули на основу аутентичних исказа људи тога времена. Након стварања државе у устанку и њене пропасти после тога, иако је било писмених људи, није се много мислило на архивску грађу тако да, сем малог броја Карађорђевих писама из периода кад се бежало из Србије, није много тога сачувано. - Народ је био неписмен а у недостатку папира правили су од историјских докумената фишеке, стављали у њих барут и пунили пушке, јер нису умели да прочитају шта је у њима. И Милош Обреновић је био неписмен, а колика је била потреба за муницијом сведочи пример Хајдук Вељка Петровића који је претапао сребрно и златно посуђе да би изливао топовску ђулад потребну за одбрану Неготинске крајине. Игром случаја, као један од ретких докумената, сачуван је Карађорђев Протокол из 1913. године који сведочи о мобилизацији војске за битку код Делиграда – каже Арсић. Српска историографија није се бавила турским архивама које садрже документа на арапском писму које је коришћено све до Ататуркове реформе 1908. године када је уведена латиница, а иако су турске тефтере из средњег века преводили стручњаци за арапско писмо у сарајевском Оријенталном институту српски историчари их нису користили. Тек у новије време едукују се стручњаци за овај језик и писмо, па се очекује да би неке нове генерације могле да сазнају много више од петовековној владавини Турака на овим просторима.

Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

ности, издејствовао непризнату аутономију 1815. године. Тада се договорио са Марашли Али пашом да сам прикупља порез, а Турци не залазе у Србију. Поткупљујући турске везире у Београду успео је да издејствује потпуну аутономију већ 1817. године кад га је народ прогласио за кнеза, а кнежевско достојанство признато му је тек 1833. кад му је турски султан хатишерифом доделио и право да могу синови да га наследе – прича Арсић. Колико је Милош Обреновић био способан сведочи понашање пред турским везиром Сулејман Скопљак пашом до кога би дошао пузећи на коленима, а само коју годину раније, у боју на Равни 1813. паша је рањен борећи се против устаника које је предводио Милош Обреновић. Турци су били похлепни на злато, а Милош бројне проблеме решавао кесом дуката прикупљених од пореза. У то доба у Србији су коришћени млетачки, турски, аустријски и холандски златни новац зарађен од извоза јер је имала стотине хиљаде свиња које су продаване Аустрији, а од зараде куповани оружје и барут за борбу против Турака. Кроз читав средњи век основна привредна грана у Србији било је сточарство, поготово узгој свиња које су храњене жиром. Земљорадња је била у нераскидивој вези са сточарством као главним извором ђубрива за обраду земље. Сваки војвода је имао велике површине обрадиве земље и бавио се сточарством које је било основна привредна грана све до краја Другог светског рата. Милош Обреновић је био најбогатији човек на Балкану који је финансирао Илирски покрет у Хрватској и штампање књига Вука Караџића. - Милош Обреновић је био врховни господар чија је реч била закон све до 1835. године кад је усвојен Сретењски устав. Пре тога није било закона, а кнез је имао егзекуторе који су 1817. године убили и Карађорђа који се вратио у Србију са пратиоцем Грком Наумом Крнаром. Крнар је наговарао Карађорђа да подигне устанак свих

75


76


77


Међународни џез фестивал „Џезибар“

МАГАЗИН

15.9.2019.

СКРАЋЕНО ДЕВ

78

- У деветој години одржавања Међународни џез фестивал скраћен за трећину. - На две локације шест концерата. - Једно фестивалско вече у дворишту Француске куће, друго на Тргу српских ратника. - И ове године ослонац на домаће снаге. - Гости из иностранства загребачка пијанистикиња и певачица Лана Јањанин и италијански саксофониста Франческо Сантучи


ВЕТО ИЗДАЊЕ

79


15.9.2019.

МАГАЗИН

80

а Међународни џез фестивал „Џезибар“ и после осам година лута улицама Краљева потврђује и девето по реду издање које позорницу за наступе током једне од две вечери по зна који пут сели на нову локацију, пре би се рекло две јер је ове године неколико концерата одржано у дворишту Француске куће и Тргу српских ратника. Организатори су проценили да милион и триста хиљада динара добијених од Министарства културе и информисања није довољно за тродневну манифестацију, па је програм сведен на два. Фестивал је у петак у дворишту Француске куће отворио Belgrade Funk Combo, инструментални музички састав настао почетком 2016. године. Уз редовне клупске наступе бенд је две године касније започео рад на првом албуму, а након још једне из студија је

Д

на светлост дана изашло издање које фанк и афро звук спаја са локалним утицајима, јер је обојен нијансама из сопствених музичких палета чиме је креиран аутентични београдски звук. Сат касније наступио је квартет Владимира Маричића чије композиције одликује изузетно изражен печат балканске орнаментике. То потврђују балканске лествице које је користио да би направио оригиналан речник импровизације и уткао народну мелодику у линије слободног изражавања. Баш по томе разликује се од савременика који се у импровизацији служе уобичајеним џез речником, а употреба балканске орнаментике је ограничена само на основну мелодију, односно тему. У време кад џез није једини музички правац за који је карактеристична импровизација, оваква врста анализе сматра се драгоценијом него икада. Музички

стручњаци потврђују да је Маричић тежиште композиторског рада усмерио на писање оригиналних композиција које у структури носе елементе карактеристичне за српску, односно балканску музику... Прво фестивалско вече затворио је квартет саксофонисте Луке Игњатовића Schime, ауторски џез бенд основан у Београду пре четири године који чине још бубњар Предраг Милутиновић, контрабасиста Борис Шаиновић и пијаниста Сава Милетић. Састав се од почетка фокусирао на извођење оригиналних композиција Луке Игњатовића, а поред оригиналне музике настале под утицајем савременог и традиционалног џеза, као и класичне музике, Schime велику пажњу посвећује колективној импровизацији и интеракцији. Друго фестивалско вече отворио је квартет загребачке композиторке, тек-


стописца, пијанисткиње и певачице Лане Јањанин која је већ са четири године почела да се бави музиком, а са двадесет три почела студије на престижном универзитету у Аустрији. За време школовања развила је велику љубав према џез, соул и поп музици а истражујући ове жанрове почела да пише песме и изводи их на клавиру, што је касније резултирало оснивањем бенда и сарадњом са бројним музичарима. Лана компонује музику за филмове, позориште, радио и телевизију, као и за соло инструменталисте и оркестре, а крајем прошле године објавила је дебитантски албум ауторске музике „A Minute of Love“, који је снимила са својим џез саставом. Сат касније наступио је Биг бенд Радио - телевизије Србије са италијанским саксофонистом Франческом Сантучијем који је музичке студије завршио на Кон-

зерваторијуму „F. Morlacchi“ у родној Перуђи где је, студирајући кларинет и флауту, дипломирао на одсеку за саксофон. Током музичке каријере сарађивао је са бројним светски познатим уметницима, међу којима су Реј Чарлс, Касандра Вилсон, Чет Бејкер, Мел Луис, Бон Минтцер и други, а његова музика је обојила бројне игране и документарне филмове и позоришне представе. Биг бенд Радио - телевизије Србије је, у форми ревијског оркестра, основан 1948. под именом Забавни оркестар Радио Београда да би шест година касније, одвајањем гудачког ансамбла, започео рад као велики џез оркестар. Током низа година оркестар су предводили еминентни диригенти, композитори и аранжери, Младен „Боб“ Гутеша, Војислав „Бубиша“ Симић, Звонимир Скерл, Душко Гојковић и Стјепко Гут. Девето издање фестивала затворио

је београдски Di Luna Blues Band под вођством гитаристе Драгана Марковића који га је пре пуне три деценије основао уз помоћ Саше Ранђеловића. Иако изводи блуз музику наступи овог бенда имају форму рок концерата, а међу песмама су и оне које припадају хипи ери и белом соулу какав је заступала Џенис Џоплин. Бенд већ тридесет година континуирано наступа на београдским и позорницама других метропола, а за то време је, кроз бескомпромисан музички одабир, нашао рецепт за добру забаву. На овогодишњем фестивалу бенду су се придружили једна од најбољих женских вокала на београдској сцени, енергична и харизматична, Наташа Губеринић и један од најеминентнијих џез пијаниста Драган Ћалина. Т. Радовановић Фото: М . Радовановић

81


82

МАГАЗИН 15.9.2019.


83


Седми Краљевски Филмски Фестивал

МАГАЗИН

15.9.2019.

НАЈБОЉА ОСТВАРЕЊ

84

- У оквиру Међународног фестивала краткометражног филма на три локације ће бити приказано двадесет остварења аутора из тринаест земаља. - У пратећем програму два домаћа филма која по дужини излазе из оквира кратког метра. - Данас поподне анимирани филм за децу „Прича о Мики Мраву“ Сање Савић. - У другој пројекцији још пет кратких филмова. - У Културном центру „Евергрин“ вечерас ревијални програм, а сутра победнички филмови


ЊА КРАТКОГ МЕТРА

85


раљево је седму годину заредом домаћин филмским ауторима који своје идеје реализују кратком формом. После шест година промењена је концепција, па ће у оквиру Међународног фестивала краткометражног филма бити приказано само двадесет остварења аутора из тринаест земаља, што је знатно мање него ранијих година. По три филма долазе из Белгије и Руске Федерације, по један мање из Сједињених Америчких Држава, Србије и Немачке док Израел, Хонг Конг, Грчка, Црна Гора, Шпанија, Швајцарска, Португал и Француска имају по једног представника. Поред њих у пратећем програму су и два домаћа филма која по дужини излазе из оквира кратког метра. Када је пре шест година група младих Краљевчана покренула Међународни фестивал краткометражног филма краљевско име града било је мотив да и њега назову тако – Краљевски Филмски Фестивал. Основна идеја била је да се, пре свега младим, љуби-

МАГАЗИН

15.9.2019.

К

86

тељима филма ван великих центара у којима се налазе високе филмске школе, прикаже део стваралаштва аутора који тек траже место у свету седме уметности. Жеља организатора била је да кроз сарадњу са филмским школама из региона, и подршком реномираних филмских фестивала, младима у Краљеву понуди сусрет са професионалцима што би будућим филмским ствараоцима могло да послужи као одскочна даска у тежњи да достигну професионално савршенство. Краткометражни филм се одавно доказао као главни извор иновација у филмској уметности што су потврдили сви велики редитељи који су прошли кроз ову филмску форму, неки јој се и данас радо враћају, а чињеница да се у свету производи више кратких филмова него икада потврђује актуелност овог начина изражавања. Ово сазнање само је један од повода за покретање „Краљевског филмског фестивала“ са жељом да се обогати културни живот града и региона, али и да промовише и

популаризује ову врсту стваралаштва. Гашењем великог броја биоскопа на територији Србије, фестивали су постали једина прилика да љубитељи филма уживају у иновативним формама чији је квалитет из године у годину све већи. Краљево је тако постало прилично занимљива дестинација на културној мапи Србије и место које у знатној мери доприноси децентрализацији уметности. Покретачи фестивала су млади Краљевчани који су завршили високе филмске школе, а шест издања доказују да „Краљевски филмски фестивал“ представља један од најзначајнијих културних догађаја у овом делу Србије. Добра потврда је сазнање да је већ годинама уназад једина краљевачка манифестација коју редовно прати Културни дневник Радио-телевизије Србије. Пет година заредом фестивал, који је отворио очи према новом и мало познатом свету, организован је у последњој недељи августа и првој септембра кад и Венецијански филмски фестивал


Стефана Красића „Породица, слатки дом“ након кога су приказани „Мала Кон Лили“ Габриела Гарсије Медине из Сједињених Америчких Држава, „Камион „руског редитеља Кирила Проскурина, „Очева смрт“ Василеуса Доускоса из Грчке, и „Ја сам твој Виктор“ Ине Цогоеве из Руске Федерације. Другу поподневну пројекцију отворио је „Кипа“ госта из Немачке Лукаса Натрата, а приказани су „Шта остане“ Киаре Флајшхакер из Немачке, „Праскозорје“ црногорског редитеља Андрије Мугоше, „Последњи валцер“ Огњена Петковића који трећи пут долази у Краљево и белгијски краки филм „Са Телмом“, заједнички рад Ан Сиро и Рафаел Балбони. Краљевчанима које је интересовало како се реализују специјални ефекти на филму посвећено је предавање на ову тему које је у Културном центру „Евергрин“ одржао Милош Жужа. Богат програм припремљен је и за данас, а почиње у поподневним сатима анимираним филмом за децу „При-

ча о Мики Мраву“ Сање Савић. Другу поподневну пројекцију отвара „Градоначелник“ руског редитеља Олега Коронина, а настављају шпански филм „Out of Stock“ Фабриција Далесандра, швајцарски „Кружни пут“ Делие Хес, „Калифорнија“ португалског редитеља Нуња Балтазара и „Tempus Fugit“ Лоренца Ресиа из Француске. У Културном центру „Евергрин“ у вечерњим часовима ће бити приказана ревија филмова из пратећег програма. Сутрашњи прграм почиње у подне кад ће најмлађима у просторијама Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ бити приказана „Прича о Мики мраву“, а на затварању фестивала „Таурунум Боз“ Јелене Максимовић и Душана Грубина. Културни центар Евергрин је место на коме ће од 20 сати бити приказани победнички филмови са седмог по реду Краљевског филмског фестивала и спуштена завеса на овогодишњу смотру најбољих остварења у области карткометражног филма. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

који спада у ред најстаријих и најугледнијих на свету. На одлуку да ове године почетак буде померен две недеље уназад утицали су бројни разлози, поред осталих и жеља организатора да између доброг извага најбоље од великог броја филмова који ће бити представљени краљевачкој публици. Међу изабранима су кратки играни, документарни, анимирани и експериментални филмови, а поред пројекција и ове године ће бити одржана креативна радионица уз учешће младих филмских уметника. Фестивал је у петак отворио шеснаестоминутни филм „Месечеве капи“ израелског редитеља Јорама Евер-Хаданија након кога су приказани „Наратор“ Јулие Трифимове из Сједињених Америчких Држава, „Излет“ белгијске редитељке Кристине Грулис, „Токсичне везе“ гошће из Хонг Конга Степ Чеунг и „Бич“ Франсоаз Биери из Белгије. И другог дана је на програму било пет филмова. Први је документарац доброг познаника краљевачке публике

87


Почело Светско првенство у параглајдингу

МАГАЗИН

15.9.2019.

СВЕТСКА ЕЛИТА НА Н

88

- Десетодневно Светско првенство у параглајдингу у дисциплини прецизно слетање у Вршцу окупило сто тридесет пилота из двадесет седам земаља. - Такмичење се одвија у три категорије, а титулу вицешампиона света освојену пре две године бране репрезентативци Србије. - Поред актуелног светског првака репрезентација Кине а шампонску титулу ће у појединачној конкуренцији покушати да одбрани Цветан Цолов из Бугарске. - Светски прваци у свакој категорији биће познати у среду 18. септембра глед који уживају српски ваздухопловци основа је поверења на основу кога се националном ваздухопловном савезу поверава организација значајних међународних такмичења. Последње је десето по реду Светско првенство у параглајдингу у дисциплини прецизно слетање које је почело у Вршцу 8. септембра, а планирано је да траје десет дана. У том пе-

У

риоду Ваздухопловни савез Србије је, на такмичењу организованом уз подршку Министарства омладине и спорта, домаћин стотини и тридесет пилота из двадесет седам земаља Одлука Светске ваздухопловне федерације да такмичење буде одржано у Србији прилика је да се са највећим овогодишњим међународним такмичењем у параглајдингу упознају грађа-

ни Србије, посебно Јужнобанатског округа. Разлог се огледа у чињеници да је за полетиште изабрана локација Вршачке куле, а циљ лоциран покрај Сматса академије у овом граду. Према програму такмичења први дан је одређен за свечано отварање, а на централном градском тргу у Вршцу, у присуству председника жирија Светске ваздухопловне федерације Ендија


НЕБУ ИЗНАД ВРШЦА Ковлеја из Велике Британије, делегата Јун Занга из Кине и бројних званица из света ваздухопловства, представљено је свих двадесет седам репрезентација. Првог дана минуле недеље одржан је званични тренинг као прилика за генералну пробу и упознавање такмичара са тереном, да би од уторка 10. до среде 18. септембра пилоти сваког дана стартовали са полетишта и слетали што ближе циљу. Стандардни део опреме за такмичење у прецизном слетању је познат као електронска нула, уређај пречника шеснаест центиметара осетљив на притисак какав се користи у падобранским скоковима на циљ, а најбољи резултат остварује такмичар који успе да погоди средишњи део пречника свега два центиметра. Такмичење се одвија у три категорије, појединачно, жене и тимови, а титулу вицешампиона света освојену пре две године бране репрезентативци Србије. Да уз помоћ тим лидера ре-

презентације Војислава Ивановића постигну још бољи резултат потрудиће се Горан Ђурковић, Драган Попов и Тамара Костић из вршачког Параглајдинг клуба „Беркут“, Дејан Валек и Иван Павлов из АК „Нови Сад“ и Слободан Малетић из београдског КСВ „Кошава“. Поред актуелног светског првака репрезентације Кине шампонску титулу ће у појединачној конкуренцији покушати да одбрани Цветан Цолов из Бугарске. Светски прваци у свакој категорији биће познати у среду 18. септембра до када ће на небу изнад Вршца поред домаћих дефиловати најбољи пилоти параглајдера из Кине, Индонезије, Словеније, Канаде, Тајланда, Колумбије..

Ђуровић међу најбољима Крушевачки Аероклуб „Михајло Живић“ је на спортском аеродрому „Коширско поље“ пре тачно седам да-

на био домаћин куп такмичења у прецизном слетању једрилицом SZD-9 1E Bis Bocian, са полетањем на аутовитлу. На такмичењу је наступило десет пилота једрилица сврстаних у пет екипа, а најуспешнији у појединачном пласману био је Дејан Сарић из Аероклуба „Трстеник“. Друго место припало је Слободану Ђуровићу из краљевачког Аеро клуба „Михајло Петровић“, а треће тамичару из Београда Милошу Илићу. Прву позицију у екипној конкуренцији заузели су Дејан Сарић и Слободан Ђуровић, друго место је припало тиму у коме су били Мирослав Кркић и Срђан Радојко а треће екипи коју су чинили Милош Илић и Филип Милановић. На истом аеродрому биће одржано државно првенство у ваздухопловном једриличарству у термину који накнадно буде одредио Ваздухопловни савез Србије. Т. Радовановић Фото: ВСС

89


90

МАГАЗИН 15.9.2019.


Дом здравља

Medicus univerzalis - V Услуге лекара опште медицине Све врсте специјалистичких прегледа, гинекологија, педијатрија, неурологија, радиологија, интерна медицина, васкуларна хирургија, кардиологија, ендокринологија. Систематски прегледи за возаче свих категорија Претходни и превентивни прегледи за запослене који раде где постоји ризик по здравље Систематски прегледи за оцену способности за ношење оружја Све врсте лабораторијских услуга Ултразвучни прегледи на 4Д апарату

Краљево Цара Душана 80 Југ Богданова 49Д 036 333-522 064 876 33 02

91


МАГАЗИН

15.9.2019.

КРАЉЕВСКИ ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ

92

Од кад је 2013. године покренут суштински део мисије Краљевског филмског фестивала био је да публици приближи различите врсте филмова и изазове интересовање за филмску уметност, као и разумевање њених утицаја на свакодневни живот. Да фестивал нуди окружење погодно за младе филмске ауторе најбоље потврђују они који су претходних шест година долазили из Холандије, Шведске, Немачке, Бразила, Хонг Конга, Финске, Француске, Швајцарске, Русије, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Бугарске… У седмој години постојања Краљевски филмски фестивал поприма другачије обрисе захваљујући значајним променама, како у програмској оријентацији тако и у сфери менаџмента због чега добија карактеристике постпродукцијског филмског фестивала. Доказ се огледа у жељи да, поред приказивања квалитетних филмова, буде промоција уметности и заната постпродукције, као и креативних људи који стоје иза камере. Да би то постигао фестивал ће и у наредном периоду на мастер клас или радионице позивати светски признате уметнике из ове области и организовати састанке филмских стваралаца. Краткометражни играни и документани филмови су на репертоару данас у пројекцијама које почињу у 16 и 18 сати и сутра у 18.


На репертоару Биоскопа „Кварт“ Преваранткиње са Вол Стрита

За причу о освети стриптизета клијентима на Вол Стриту не постоји боља глумачка постава од музичких звезда Џенифер Лопез и Карди Б која је, пре него што је постала мега популарна као реп звезда, радила као стриптизета у Њујорку. Прича прати план за освету две стриптизете клуба док удружују снаге против мушкараца с Вол Стрита који су њихови клијенти, а радња филма је инспирисана чланком из Њујорк Магазина објављеним 2016. године. Крими комедију са елементима драме, којој недостаје једанаест минута да би трајала два сата, Лорен Скафариа је режирала према сценарију написаним са Џесиком Преслер, а у водећим улогама појављују се још Констанс Ву и Џулиа Стајлс. Филм је на репертоару до среде у пројекцијама које почињу у 20 сати.

То: Друго поглавље

Даунтонска опатија

Хваљени хит „То“ из 2017. године покосио је биоскопске благајне и зарадио више од седам стотина милиона долара широм света, редефинисао жанр, постао део опште културе и постао хорор с највећом зарадом у историји. Како се зло поново враћа сваких двадесет седам година у град Дери, америчке савезне државе Мејн, „То: Друго поглавље“ спаја ликове који су након готово три деценије отишли својим путем, а Бил Скарсгард репризира улогу Пенивајза. Хорор трилеру у 2Д формату недостаје само једанаест минута да би трајао пуна три сата. Сценарио за филм који је режирао Енди Маскиети написали су Гери Добермен и Стивен Кинг, а у водећим улогама наступају још Џејмс МекЕвој, Џесика Честиен, Бил Хедет и Исаја Мустафа. Филм је на репертоару биоскопа још вечерас, а последња пројекција почињу у 22 сата.

Телевизијска серија „Даунтонска опатија“ прати животе породице Кроли и послуге која је на почетку двадесетог века радила за њих у дворцу смештеном изван града, у ери владавине краља Едварда VII. Током шест сезона, серија је награђена са три Златна глобуса, петнаест Емија за „Ударни термин“, уз укупно шездесет девет номинација, што је највише у историји ове врсте награда изван простора Сједињених Америчких Држава, а додељена јој је и специјална БАФТА награда као и Гинисов рекорд за ТВ серију са најбољим критикама. Драму чије трајање за два минута премашује два сата Мајкл Инглер је режирао према сценарију Џулијана Фелоуса, а водеће улоге тумаче Меги Смит, Мајкл Докери, Хју Бонивил, Елизабет МекГоверн и Лора Кармајкл. Филм се приказује од сутра до 18. септембра у пројекцијама које почињу у 21,30.

93


Континуитет српске ироније: „Народ губи, кад вођство добије“!

МАГАЗИН

15.9.2019.

Од светске „правде“, да заболи глава?! Царује право силе, уместо - сила права!

94

Заштита „малих,, народа од „тираније,,; лицемерје је, право силе и хегемоније!


Планетарни процес - „глобализација“; перфидан је назив за - колонизација!

Добрица Кобрица

ЧАКАНОВИЋ

95


МАГАЗИН

15.9.2019.

Слога - Сушица 2:2

96


97


ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ У ПЕРИОДУ ИЗМЕЂУ 15. И 21. СЕПТЕМБРА

МАГАЗИН

15.9.2019.

15. септембар

98

533 — Византијски војсковођа Велизар заузео Картагину, престоницу Вандалске краљевине. 1014 — Вођена је битка на Беласици у којој је византијска војска потукла трупе цара Самуила. 1776 — Током Америчког рата за независност британске трупе под командом генерала Вилијама Хауа заузеле Њујорк. 1810 — У Мексику почео устанак против шпанске власти који је с прекидима трајао до 1820, када је проглашена независност Мексика од Шпаније. 1822 — Британске трупе заузеле Каиро, а Раби-паша, који се предао Британцима, протеран на Цејлон. Каиро остао под британском контролом до 1922, када је Египат прокламовао независност, а град постао престоница државе. 1864 — Током лова на јаребице несрећним случајем убио се енглески истраживач Џон Ханинг Спик, први Европљанин који је у августу 1858. видео афричко језеро Викторија, тврдећи да је оно извориште Нила. 1903 — У Порто Алегреу, Бразил, основан Фудбалски клуб Гремио Порто Алегре. 1912 — Изграђена Градска кућа у Суботици 1916 — У бици на Соми у Првом светском рату Британци први пут употребили тенкове, направљене према пројекту Ернеста Свинтона.

1918 — Српска војска је пробила Солунски фронт. 1935 — Немачки Рајхстаг на ванредном заседању у Нирнбергу донео закон о одузимању држављанства Немцима јеврејског порекла и закон о заштити немачке крви и части којим је било забрањено склапање бракова између Немаца и Јевреја и запошљавање Немаца код јеврејских послодаваца. 1949 — Конрад Аденауер изабран за првог канцелара Западне Немачке, а Теодор Хојс за првог председника републике. 1972 — Шпанија и Совјетски Савез потписали уговор о трговини, први уговор две земље од окончања Шпанског грађанског рата. 1987 — Немачки хакери, „Хаос клуб“, упали у компјутерски систем НАСА и инсталирали програм назван „Тројански коњ“. 1989 — Почео је шаховски турнир у Тилбургу, Холандија. 1995 — Савет безбедности Уједињених нација продужио је за још шест месеци делимичну суспензију санкција против Југославије. 1996 — Вођа италијанске сецесионистичке партије „Северна лига“ Умберто Боси прогласио је север Италије Федералном Републиком Паданијом, што су оштро осудиле остале политичке снаге у земљи. 1999 — Савет безбедности Уједињених нација одобрио формирање међународних снага за Источни Тимор због таласа насиља који су

изазвале проиндонежанске снаге после референдума на ком су се становници те индонежанске покрајине изјаснили за независност. 2000 — У француском делу Баскије ухапшен је најтраженији шпански бегунац Ињасио Грасија Арегуи, према званичном Мадриду вођа баскијске терористичке групе ЕТА. У Сиднеју отворене 27. Олимпијске игре. Југословенски спортисти на тим играма освојили три медаље, тј. златну одбојкаши, сребрну Јасна Шекарић у гађању из ваздушног пиштоља, а бронзану ватерполисти.


2001 — Председник Џорџ Буш први пут је рекао да су САД ‘у рату’, означивши вођу исламистичке терористичке мреже Ал Каида Саудијца Осаму бин Ладена као организатора терористичких напада четири дана раније на Њујорк и Вашингтон. 2002 — Јужна и Северна Кореја споразумеле су се да отпочну уклањање мина дуж границе двеју земаља. На парламентарним изборима у Македонији, четвртим од осамостаљења те бивше југословенске републике, победила опозициона коалиција „За Македонију заједно“, предвођена Социјалдемократским савезом Бранка Црвенковског.

16. септембар 681 — У византијској престоници Константинопољу, под покровитељством цара Константина IV, закључен Шести васељенски сабор.

1810 — Мигел Хидалго, парохијски свештеник у Долоресу, Гванахуато, је одржао говор Вапај Долореса својим парохијанима, започевши Мексички рат за независност од Шпаније. 1859 — Шкотски истраживач Дејвид Ливингстон у источној Африци открио велико језеро Њаса, које сада деле Малави, Танзанија и Мозамбик. 1908 — Аустроугарска и Руска Империја се споразумели да се Аустроугарска не противи отварању Босфора за руске бродове, а Русија аустроугарској анексији Босне и Херцеговине, чиме је окончана Анексиона криза. Русија и Србија под притиском Аустроугарске и Немачке у марту 1909. признале анексију. 1920 — Бомба сакривена у кочијама је експлодирала испред седишта банке Џ. П. Морган у Њујорку, усмртивши 38 особа и ранивши око 400. 1941 — Ирански шах Реза Шах Пахлави абдицирао у корист 22-годишњег принца Мохамеда Резе Пахлавија. Абдикацију изнудили Уједињено Краљевство, САД и СССР због шахове пронемачке политике. 1959 — Зирокс је представио Xerox 914, први модерни фотокопир апарат, који је изумео амерички физичар Честер Карлсон. 1963 — Малаја, Сингапур, Северни Борнео (данашњи Сабах) и Саравак су се ујединили у Малезију. 1966 — Извођењем опере Самјуела Барбера „Антоније и Клеопатра“ отворена нова зграда Метрополитен опере у Линколновом центру у Њујорку. 1978 — У Ирану погинуло 25.000 људи у земљотресу јачине између 7,5 и 7,9 степени Рихтерове скале. Град Табас и велик број села потпуно разрушени.

1982 — Либанска хришћанска милиција је започела тродневним масакр у палестинским избегличким логорима Сабра и Шатила у Бејруту у ком је убијено најмање 800 људи. 1987 — Почео је шаховски турнир у Тилбургу, Холандија. 1992 — Британска фунта је избачена из Европског механизма курсева валута на Црну среду и претрпела је велику девалвацију. 2001 — Кина после 15 година преговора примљена у Светску трговинску организацију. Одбојкаши Југославије освојили прво место на Европском шампионату. 2005 — Почело Европско првенство у кошарци 2005. у Србији и Црној Гори.

17. септембар 1630 — Основан је град Бостон у Масачусетсу. 1631 — У Тридесетогодишњем рату Швеђани и немачки протестанти под командом шведског краља Густава Адолфа код Лајпцига победили царску војску под вођством грофа Тилија. 1665 — У Лондону избила епидемија куге у којој је умрло око 70.000 људи. 1776 — Основан је Пресидио Сан Франциска у Новој Шпанији. 1787 — Делегати 12 од тадашњих 13 држава САД су на Филаделфијској конвенцији потписали Устав САД. 1809 — Миром у Фредриксхаму завршен је Фински рат у ком је Русија освојила Финску. 1814 — Френсис Скот Кеи завршио је своју песму „Одбрана Форт МекХенрија“, она је касније постала предложак за текст „Стар Спанглед Банер“, химне Сједињених Америчких Држава.

99


15.9.2019.

МАГАЗИН

100

1889 — Поводом 500. годишњице Косовске битке у краљевини Србији установљен „Орден кнеза Лазара“, који су могли да носе само владар и пунолетни престолонаследник. 1900 — Британска краљица Викторија I Александрина потписала документ којим је Аустралија ушла у Комонвелт као федерална унија шест бивших британских колонија. 1914 — Српски премијер Никола Пашић са албанским политичарем Есад-пашом потписује у Нишу тајни споразум о савезништву између Србије и Албаније. 1918 — После тродневне офанзиве Прва и Друга српска армија уз помоћ две француске дивизије пробиле Солунски фронт у Првом светском рату. Немци и Бугари били приморани да се повуку. Пробој Солунског фронта омогућио српској војсци повратак у домовину и, као једна од најуспешнијих операција у Првом светском рату, допринео коначном слому Централних сила. 1931 — Компанија „RCA Victor“ представила прву лонг-плеј грамофонску плочу на 33 обртаја у хотелу „Савој“ у Њујорку. 1939 — Совјетска Црвена армија ушла у Пољску са истока, запосела крајеве западне Белорусије и Украјине и заробила 217.000 Пољака. Немци напали Варшаву из ваздуха и са копна. 1939 — Носач авиона ХМС Курејџос британске Краљевске морнарице је у Западним прилазима торпедовала и потопила немачка подморица У-29, уз губитак живота 519 чланова посаде. 1944 — Спуштањем англоамеричких падобранаца код градова Арнема, Најмегена и Гравеа у Холандији почела је операција Маркет Гарден у Другом светском рату. 1978 — Потписивањем оквирног плана за мир на Блиском истоку у

Кемп Дејвиду завршени разговори председника Египта Анвара ел Садата, премијера Израела Менахема Бегина и председника САД Џимија Картера. 1991 — Прва верзија Линукс кернела (0.01) је објављена на Интернету. 1997 — У близини Фојнице, у централној Босни, срушио се хеликоптер Уједињених нација у ком су погинули 12 представника УН и помоћник представника УН за Босну и Херцеговину Герд Вагнер. 2001 — Њујоршка берза поново је отварена за трговину након напада 11. септембра, најдуже затварање од велике депресије. Окружни суд у Београду обуставио кривични поступак против челника западних земаља и НАТО због агресије на Југославију 1999. Поступак обустављен пошто је јавни тужилац одустао од оптужнице, а Врховни суд Србије укинуо пресуду којом су оптужени осуђени на по 20 година затвора. Македонска влада саопштила да ће НАТО трупама дозволити да остану у земљи и по завршетку њиховог мандата. 2006 — Покренута ТВ Авала. 2011 — Покренут је покрет Окупирај Вол Стрит у парку Зукоти у Њујорку. 2016 — Две бомбе су експлодирале у Сисајд Парку у Њу Џерсију и Менхетну у Њујорку. 31 особа је повређена у бомбардовању Менхетна.

18. септембар 96 — Након убиства Домицијана, Римски сенат је за новог императора изабрао Нерву, првог од Пет добрих царева. 324 — Константин Велики је нанео одлучан пораз Лицинију у бици код Хризопоља, што је био увод у

Константинову самосталну владавину Римским царством и укидање тетрархије. 1502 — Шпански морепловац италијанског порекла Кристифор Колумбо стигао је у Костарику на свом четвртом и последњем путовању у Нови свет. 1739 — Потписивањем Београдског мира окончан је рат између Аустрије и Турске, започет 1736. Аустрија је потиснута са Балкана, а Турска се вратила на Дунав и Саву. Централна Србија је поново постала део Османског царства, а Аустрија је била присиљена да Турцима врати и Малу Влашку и делове Босне које је добила Пожаревачким миром 1718. 1759 — Французи су после војног пораза морали да препусте Енглезима провинцију Квебек у Канади, а у последњој бици су погинула оба команданта - енглески Џејмс Вулф и француски Луј Монкалм. 1810 — У Чилеу је почео устанак


против шпанске колонијалне власти под вођством Бернарда О’Хигинса, касније председника Чилеа (1817—1823). 1822 — Француски египтолог Жан Франсоа Шамполион дешифровао је египатско писмо, (хијероглифе). 1851 — Изашао је први број америчког дневника „Њујорк тајмс“, који је основао Хенри Џервис Рејмонд. 1931 — Јапански војници су подметањем бомбе под пругу изазвали Мукденски инцидент, што је Јапан искористио као повод за напад на Манџурију. 1934 — СССР је приступио Лиги народа. 1944 — Након тешких борби, америчке оклопне јединице под командом генерала Џорџа Патона заузеле су у Другом светском рату луку Брест, значајно војно поморско упориште у северозападној Француској. Први пролетерски корпус НОВЈ

заузели Дамаск од Византинаца. 1356 — Енглеска војска под вођством Едварда Црног Принца, сина краља Едварда III, у бици код Поатјеа поразила војску француског краља Жана II, чиме је окончана прва фаза Стогодишњег рата. 1370 — Енглеска војска под вођством Едварда Црног Принца је заузела и опустошила Лимож. 1796 — Први председник САД Џорџ Вашингтон упутио америчком народу опроштајну поруку и повукао се на своје имање. За председника изабран 1788. 1814 — У Пожешкој нахији избила Хаџи Проданова буна. 1837 — Код Пожаревца одржани први војни маневри регуларне српске војске, који су трајали 20 дана уз учешће 1.700 војника. 1863 — Почела је битка код Чиканоге у северозапдној Џорџији, која ће се завршити највећим поразом Уније (Севера) на западном фронту Америчког грађанског рата. 1888 — Прво светско такмичење за избор лепотице одржано у белгијској бањи Спа, а прва званично најлепша жена на планети постала 18-годишња креолка из Гваделупе Берта Сукаре. 1900 — У Винемаки у Невади, Буч Касиди и Санденс Кид су извели прву заједничку пљачку Прву националну банку и побегли с 32.640 долара. 1914 — Почела битка на Мачковом камену у Првом светском рату. После четвородневних борби, надмоћнија аустроугарска војска присилила Србе на повлачење. 1918 — Почела је битка код Мегида у Првом светском рату. 1928 — „Пароброд Вили“, први анимирани цртани филм у ком се појавио Мики Маус, приказан у њу19. септембар јоршком биоскопу „Колони театар“. 1939 — Совјетске трупе стигле 636 — Рашидунски Арапи предвођени Халидом ибн Валидом су на мађарску границу и истовреме-

ослободио Ваљево. 1947 — Ступио је на снагу Акт о државној безбедности, којим је основан Савет за националну безбедност и Агенција ЦИА. Америчко ратно ваздухопловство постало је засебан вид америчких оружаних снага. 1961 — Авион који је превозио генералног секретара Уједињених нација Дага Хамаршелда се срушио код Ндоле у Северној Родезији. 1973 — Генерална скупштина УН акламацијом је примила у чланство обе немачке државе - Источну и Западну Немачку; у чланство УН примљени су и Бахами. 1988 — Током антивладиних демонстрација, у којима је убијено хиљаде људи, војна хунта је оборила председника Бурме Маунга Маунга. 1989 — Након 22 године прекида, Израел и Мађарска су обновили дипломатске односе. Индијска влада одлучила је да обустави војне операције против Тамилских тигрова и да до краја године повуче трупе из Шри Ланке. 1995 — Босна и Херцеговина је примљена у чланство IAEA. 1997 — Исламски терористи су у центру Каира напали туристички аутобус и убили девет немачких туриста и египатског возача. 2001 — Окружни суд у Београду саопштио је да је из масовне гробнице у Батајници код Београда ископано најмање 269 тела за која се сумња да су посмртни остаци косовских Албанаца убијених и погинулих за време рата на Косову 1999. 2003 — Босна и Херцеговина је приступила болоњском процесу.

101


15.9.2019.

МАГАЗИН

102

но на северу Европе окупирале Вилњус, који је био под пољском управом. 1941 — Немци у Другом светском рату заузели Кијев, после битке која је трајала 45 дана. Британске трупе ушле у Техеран током Англо-совјетске инвазије Ирана. 1944 — Потписано је Московско примирје између Финске и Совјетског Савеза, чиме је завршен Настављени рат. 1955 — У Аргентини војска оборила са власти председника Хуана Доминга Перона. 1957 — Американци у Невади извршили прве подземне нуклеарне пробе. 1970 — Први Гластонбери фестивал, највећи музички фестивал на отвореном, је одржан на имању Мајкла Ивиса у Гластонберију, Енглеска 1985 — У главном граду Мексика Сијудад Мексику и околини у земљотресу погинуло око 12.000, а повређено око 40.000 људи. 1989 — У експлозији авиона DC10 француске компаније UTA, на линији Бразавил-Париз, изнад Нигера, за коју је касније оптужена Либија, погинули сви путници и чланови посаде, њих 171. 1991 — Колоне тенкова Југословенске народне армије кренуле из Београда према Хрватској, где су почели сукоби српских наоружаних група и хрватске полиције. Хрватска 25. јуна 1991. прогласила самосталност и издвојила се из СФРЈ. 1991 — У леднику на граници Аустрије и Италије откривен је Еци, најстарија природно сачувана мумија у Европи, из 3300. п. н. е.. 1992 — Савет безбедности Уједињених нација искључио Југославију из светске организације, оспоривши јој право да аутоматски

наследи СФРЈ. СРЈ поново постала чланица УН 2. новембра 2000, пошто је ДОС преузео власт у Србији. 1994 — Трупе САД искрцале се на Хаити у операцији коју је Вашингтон означио као „поновно успостављање демократије“. 1994 — „Манифест Унабобмера“ Теда Качинског је објављен у Вашингтон посту и Њујорк тајмсу, скоро три месеца након што им је послат. 2000 — У Прагу почело петодневно заседање Међународног монетарног фонда и Светске банке, током ког се више хиљада демонстраната, противника глобализације, сукобило с полицијом. У сукобима повређена 142 демонстранта и 123 полицајца, а центар Прага је демолиран. 2001 — Председник САД Џорџ В. Буш потписао конгресну резолуцију о употреби војне силе и захвалио се Представничком дому и Сенату што су га овластили да покрене рат против терориста. Исламски свештеници позвали терористичког лидера Осаму бин Ладена да добровољно напусти Авганистан, али му нису одредили рок за излазак из земље. САД запретиле да ће напасти талибане уколико не предају Бин Ладена. 2006 — На Тајланду извршен државни удар у којем је збачен премијер Таксин Шинаватра који је у то време био на заседању Генералне скупштине УН.

20 септембар 480. п. н. е. — У поморској бици код острва Саламина у Егејском мору Грци под командом атинског војсковође Темистокла поразили Персијанце које је предводио краљ Ксеркс I, чиме је осигурана превласт Атине на мору.

1378 — Незадовољна папом Урбаном VI, група кардинала је за папу изабрала Клемента VII, изазвавши тиме Западни раскол. 1520 — На власт дошао султан Сулејман I Величанствени 1697 — У Рејсвијку код Хага Енглеска, Шпанија, Холандија и Свето римско царство потписали мировни уговор с Француском, чиме је окончан рат Велике алијансе. Вештом дипломатијом, Француска успела да задржи готово све освојене територије. 1857 — Трупе лојалне Источноиндијској компанији су поново заузеле Делхи и угушиле Индијску побуну. 1870 — Корпус берсаљера је ушао у Рим кроз Порта Пију и окончао уједињење Италије, окончавши практично привремену власт папа. 1909 — Парламент Уједињеног Краљевства је усвојио Акт о Јужној


Африци из 1909., чиме је створена Јужноафричка Унија од бивших британских колонија Рт добре наде, Натал, Орање и Трансвал. 1928 — Велики фашистички савет постао врховно законодавно тело у Италији, уместо дотадашњег Већа посланика. 1945 — Свеиндијски конгрес и његови лидери Махатма Ганди и Пандит Нехру одбацили британски предлог о самоуправи и затражили пуну независност Индије. 1951 — Грчка и Турска постале су чланице НАТО-а. 1960 — Тринаест афричких држава које су стекле независност и бивша британска колонија Кипар примљени у УН. 1970 — Совјетски космички брод „Луна 16“ спустио се на Месец и покупио узорке месечевог тла. 1976 — Социјалдемократска партија Шведске је изгубила на парламентарним изборима, први

пут после више од 40 година. 1977 — Вијетнам и Џибути примљени у УН као 149. и 150. чланица међународне организације. 1979 — Жан-Бедел Бокаса, владар Централноафричког царства, оборен са власти у државном ударому који је организовала француска влада. Нов шеф државе, бивши председник Дејвид Дако, вратио земљи статус републике. Бокаса 1965. војним ударом срушио Дака, 1976. укинуо републику и прогласио се царем. 1984 — У нападу аутомобилабомбе на амбасаду САД у Бејруту погинуло 16 особа, амерички амбасадор повређен. 1991 — Црногорски парламент у Жабљаку прогласио Црну Гору еколошком државом и прихватио декларацију о заштити природе. Пројекат прве еколошке државе у свету прихваћен 1992. на светском еко-самиту у Бразилу под покровитељством УН. 1999 — Мултинационалне снаге стигле у Источни Тимор и заузеле аеродром у главном граду Дилију, пошто су се повукле индонежанске трупе. 2001 — Албански екстремисти почели предају последњих количина оружја НАТО трупама у Македонији. У Парламенту почела дискусија о уставним амандманима којима би албанској мањини била гарантована већа права. 2010 — Фокс телевизија је постала Прва српска телевизија.

21. септембар 1792 — На првој јавној седници Конвента укинута је апсолутна монархија у Француској и земља је проглашена за републику. 1860 — Англо-француске снаге су однеле победу против војске ди-

настије Ћинг у бици на Паликау, што им је омогућило да заузму Пекинг. 1898 — Реформе од стотину дана су нагло прекинуте када је царица Циси ставила у изолацију цара Гуанг-сјија и преузела власт као регент. 1904 — Петар I Карађорђевић је крунисан за краља Србије. 1921 — У експлозији силоса фабрике БАСФ у Опауу, у коме је било складиштено око 4500 тона амонијум сулфата и амонијум нитрата погинуло је најмање 500 особа. 1938 — Влада Чехословачке прихватила је британско-француски план о препуштању Судетске области нацистичкој Немачкој. 1939 — Припадници фашистичке паравојне организације Гвоздена гарда су убили румунског премијера Арманда Калинескуа. 1949 — У Кини је формирана Централна народна влада на челу са Мао Цедунгом, који је 1. октобра прогласио Народну Републику Кину. 1955 — Војним ударом са власти значен председник Аргентине Хуан Перон. 1964 — Малта је постала независна после 164 године британске владавине. 1972 — Председник Филипина Фердинанд Маркос завео је ванредно стање у земљи и ставио у затвор хиљаде противника његовог режима. Маркос је остао на власти до 1986. 1973 — Југославија је прекинула дипломатске односе са Чилеом, десет дана после пуча генерала Аугуста Пиночеа, у којем је убијен председник Салвадор Аљенде. 1992 — Мексико и Ватикан су успоставили пуне дипломатске односе после прекида од 130 година.

103


Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Интернет издавање и Агенција за визуелне комуникације „АРТ“ Краљево Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs