Page 1

МАГАЗИН Година VI * Број 322 * 11. фебруар 2018. * Излази недељом

www.art.rs * magazin@art.rs

ISSN 2334-7678 (Online)

Краљевски


МАГАЗИН

11.2.2018.

У овом броју: Главна тема запошљавање На провери рад установа Правда изнад закона САкривени од јавности Небо на длану Уочи године великог јубилеја Узми рачун и победи

2

10 16 18 24 30 36 44


Учитељ који је укинуо понављање Више места него кандидата Више од две хиљаде оболелих Позориште испред филма На репертоару Биоскопа „Кварт“ На корак до циља Времеплов

50 56 62 66 76 78 94

3


4

МАГАЗИН 11.2.2018.


5


6

МАГАЗИН 11.2.2018.


7


8

МАГАЗИН 11.2.2018.


9


МАГАЗИН 11.2.2018.

ГЛАВНА ТЕ

10


Четрдесет осма седница Градског већа

- Покренута иницијатива за отварање нових образовних профила у складу са потребама привреде. - У Шумарској школи створени услови за школовање оператера за израду намештаја, у Економској школи за занимање трговца, а Машинској техничкој школи „14. октобар“ бравара заваривача по систему дуалног образовања. - Од 31. марта 2016. до 20. децембра прошле године, услуге Центра за информисање и професионално саветовање користило је 780 лица, а пружено је 820 услуга. - Стратешки циљ стварање окружења које поспешује запошљавање. - Током претходне године успостављени контакти са једанаест потенцијалних инвеститора. - Економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи премашује 21 хиљаду динара по једном детету. - Корисници плаћају само петину што износи 4.294 динара месечно

Фото: М. Радовановић

ЕМА ЗАПОШЉАВАЊЕ

11


амо пет дана након претходне заказана је четрдесет осма седница Градског већа, окарактерисана као ванредна, са скромним дневним редома на коме су се нашле само три тачке, разматрање извештаја о реализацији Локалног акционог плана запошљавања за претходну годину, одлуке о усвајању плана за ову и нацрта решења о давању сагласности на одлуку о утврђивању цене боравка деце у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ за 2018. годину. Локални акциони план запошљавања представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у прошлој године којим су дефинисани циљеви, приоритети политике запошљавања и утврђени програми и мере које ће се реализовати како

МАГАЗИН

11.2.2018.

С

12

би се допринело унапређењу запошљавања, смањењу незапослености и остваривању циљева дефинисаних Националном стратегијом запошљавања до 2020. године. Реализацију мера предвиђених планом запошљавања током године пратио је Савет за запошљавање града Краљева, а стручне службе Градске управе у сарадњи са Националном службом за запошљавање припремиле извештај о његовој реализацији који потврђује како је град за спровођење дефинисаних мера имао прилику да конкурише за доделу средстава из буџета Републике Србије и тако обезбеди додатних 6,6 милиона динара. У циљу подршке запошљавању младих град је конкурисао код Министарства омладине и спорта које је одобрило 3,42 мили-

она за реализацију пројекта „Обука незапослених младих лица у складу са потребама дефицитарних занимања на подручју града Краљева“, који ће бити реализован током ове године. Кроз реализацију пројеката који се финансирају из доступних фондова, а у циљу подршке запошљавања угрожених категорија становништва и младих, обезбеђена су средства за реализацију два пројекта. У први под називом „Смањење сиромаштва и унапређење могућности за запошљавање маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији“ уложено је 323 хиљаде евра, а другог названог „Оснаживање ромске заједнице ради социоекономског развоја и заштите животне средине у граду Краљеву“ који евро мање од 204 хиља-


де. Средства за реализацију осталих мера предвиђених Акционим планом обезбеђена су из републичког буџета, а износом од 9,5 милиона динара финансиране су мере у оквиру програма Националне службе за запошљавање. Преко програма Министарства привреде, уз суфинансирање града, 110 милиона динара је обезбеђено за инфраструктурно уређење инвестиционих локација. Током претходне године је покренута иницијатива за отварање нових образовних профила у складу са потребама привреде. Тако су у Шумарској школи створени услови за школовање оператера за израду намештаја, у Економској школи за занимање трговца, а Машинској техничкој школи „14. октобар“ бравара заваривача по систе-

му дуалног образовања. У складу са тим донета је препорука о активном укључењу привредних субјеката у систем дуалног образовања и обуку инструктора практичне наставе у Привредној комори Србије. Допринос Националне службе за запошљавање огледа се у организацији округлог стола на тему „Стручна пракса – резултати спровођења и могућа унапређења“, посвећеног промоцији овог вида образовања у циљу унапређења понуде радне снаге и усклађивања знања стечених кроз образовање са потребама тржишта рада. Током прошле године настављена је реализација раније започетог пројекта под називом „Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама“ који је спроводи-

ла Национална служба за запошљавање у сарадњи са градом Краљевом финансијским средствима предприступних фондова која је обезбедила Делегација Европске уније. У периоду реализације, од 31. марта 2016. до 20. децембра прошле године, услуге Центра за информисање и професионално саветовање користило је 780 лица, а пружено је 820 услуга. У сарадњи са Данским саветом за избеглице реализована је пословно саветодавна обука за 55 полазника и програм стручног оспособљавања за 25 корисника из области хортикултуре, управљања отпадом и пољопривредне производње. Подстицају запошљавања допринела је донација алата и опреме за обављање делатности у циљу подршке запошљавању и самозапошљавању, а корисницма је обезбеђена пословна подршка. Ову повољност искористило је 14 индивидуалних и 15 корисника три заједничка гранта. Извештај о реализацији Акционог плана за запошљавање у претходној години показује да је стратешким циљем оцењено стварање окружења које поспешује запошљавање. У оквиру јачања капацитета привредних удружења, и подршке привредном сектору, реализовано је континуално информисање о доступним програмима за подршку пословања и покренуте активности за припрему и реализацију Програма и подршке стварање ланаца добављача. У прошлој години је започела реализација пројекта „Унапређење пословне климе на локалном нивоу“, у оквиру пакета техничке подршке „Конкурентност, ланац вредности и брендирање локалнох самоуправа“. Пакет обухвата процену компаративних предности локалне самоуправе, јачање комуникације са пословним, академским и цивилним сектором, анализу ланца вредности у одабраном сектору, израду препорука за унапређење стања, подршку у процесу усклађивања стратегија и политика, као и израду програма подршке сектору малих и средњих предузећа. У циљу инфраструктурног опремања локација за инвестирање у индустријској зони „Спортски аеродром“

13


МАГАЗИН

11.2.2018.

град је, по конкурсу Министарства привреде, покренуо реализацију пројекта изградње водоводне и канализационе мреже и санације саобраћајнице. Укупна вредност пројекта процењена је на 110 милиона динара од којих је 55 милиона добрено из републичког буџета. У циљу стварања услова за изградњу саобраћајне обилазнице, у оквиру другог градског прстена, Министарство привреде је одобрило реализацију пројекта „Израда главног пројекта за грађевинску дозволу и главног пројекта за извођење Саобраћајница – II градски прстен“ чија вредност премашује четири милиона динара. Извештај потврђује да су током претходне године успостављени контакти са једанаест потенцијалних инвеститора, уједно добра сарадња и редовна размена података и информација од значаја за промоцију потенцијала за инвестирање са Развојном агенцијом Србије. Током године средствима буџета града у износу од седам милиона динара подржана је реализација 18 пословних планова за развој се-

14

оског туризма. Споразумом о реализацији програма или мера активне политике запошљавања, закљученим између Националне службе за запошљавање и града Краљева, у програм јавних радова уложено је 3,7 милиона динара од којих 1,9 из средстава града и 1,8 Националне службе за запошљавање. По јавном позиву за извођење јавних радова поднето је 20 пројеката којима је планирано ангажовање 194 лица што је требало да кошта скоро 25,5 милиона али је, због ограничених могућности, одобрена реализација 15 пројеката кроз које је за ангажовање 37 лица исплаћено нешто више од 3,656 милиона динара. У субвенције за запошљавање теже запошљивих група становништва на новоотвореним радним местима уложено је 3,6 милиона динара од којих су по пола уложили град и Национална служба за запошљавање. По јавном позиву за доделу субвенција поднето је 59 захтева за 81 лице у износу од 16,48 милиона, а субвенције добило 18 посло-

даваца за запошљавање 18 лица са евиденције незапослених у укупном износу од 3,6 милиона динара. Од 1,8 милиона динара намењених субвенцијама за запошљавање по половину су обезбедили локална самоуправа и Национална служба за запошљавање, од седамнаест захтева по јавном позиву 1,68 милиона распоређено је на седам лица. Прилику за запошљавање у ограниченом периоду све већи број младих тражи у стручној пракси, а интерес у овоме нашло је и 42 послодавца који су исказали потребу за запошљавањем 64 лица за шта је било потребно обезбедити скоро десет милиона динара. Расположива количина средстава у износу од око 3,7 милиона распоређена је на 23 послодавца који су запослили по једну особу са евиденције Националне службе за запошљавање. Споразумом о реализацији програма или мера активне политике запошљавања, и Анексом споразума утврђена је обавеза града да Националној служби за запошљавање на име


техничке подршке за спровођење јавних радова плати 5,293 милиона динара. По јавном позиву одобрен је пројекат јавног рада „Озакоњење нелегалних објеката на територији града“, у трајању од 17. марта до 16. јула, који је финансиран из средстава буџета града. На сличан начин финансиран је пројекат „Ажурирање базе података Градске управе града Краљева“ у износу од око 2,7 милиона динара уз укључивање 41 лица са евиденције у року од два месеца, од 15. новембра прошле до 14. јануара ове године. Кроз реализацију Акционог плана, за суфинансирање мера у сарадњи са Националном службом за запошљавање, 119 лица је ангажовано у оквиру програма јавних радова, 18 кроз програм субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица, 9 је укључено у програм подстицаја самозапошљавања, а 23 у програм стручне праксе у циљу стицања услова за полагање стручног испита и стицања посебних знања и вештина. Извештај о реализацији Локалног

акционог плана за запошљавање потврђује да су, поред ефеката постигнутих удруживањем средстава, значајни ефекти постигнути кроз финансирање мера у оквиру Програма Националне службе за запошљавање кроз које је укључено 750 лица. У дефинисање и израду Локалног акционог плана запошљавања за ову годину укључени су представници релевантних институција и други локални актери запошљавања кроз рад Савета за запошљавање који је сагледао садашње стање на тржишту рада и дао мишљење и препоруке везано за унапређење запошљавања. Очекује се да се средства за реализацију Локалног акционог плана обезбеде из различитих извора, донаторских средстава, надлежних министарстава, а помоћу пројеката који ће се реализовати на основу Локалног плана, као и других доступних извора и фондова за чија ће средства град конкурисати по јавним позивима који буду расписани у 2018. години.

Градско веће се сагласило са Одлуком о утврђивању предлога цене боравка деце у Предшколској установи „Олга Јовичић-Рита“ Краљево за 2018. годину са Финансијском анализом која показује да економска цена програма васпитања и образовања у овој установи премашује 21 хиљаду динара по једном детету. Корисници плаћају само петину што износи 4.294 динара месечно, а за целодневне облике рада једанаесточасовне припреме за школу 3.530. Шесточасовни боравак детета у мешовитој групи кошта 2.342 динара, а за дане одсустава родитељи су обавезни да плаћају пола цене. Услуге предшколске установе не плаћају деца ометена у развоју, деца ратних војних и цивилних инвалида у оружаним акцијама после 17. августа 1990, треће и свако наредно дете у породици, деца без родитељског старања која су смештене у старатељским или хранитељским породицама, уколико остварују право на дечји додатак, и корисници социјалне помоћи у смислу прописа о социјалној заштити. Т. Радовановић

15


МАГАЗИН

11.2.2018.

Осамнаеста седница Скупштине града на Дан заљубљених

16

НА ПРОВЕРИ Р - Пред одборницама Скупштине града дугачак дневни ред са тридесет три значајне теме обрађене на више од килограм и по папира. – Оставка још једног одборника. – Разматрање програма рада установа. – На дневном реду комуналне теме и кадровска питања рва седница Скупштине града у овој години, осамнаеста од конституисања половином претпрошле године, заказана је за наредну среду, а карактерише је обиман дневни ред на коме су се, ако не буде усвојен ни један предлог за допуну, нашла 33 предлога тема различитог значаја описане у више од кило и по папира.

П

Ако се зна да је за седницу потребно припремити 110 комплета онда је јасна намера да већ током ове године Скупштини града буде придодат атрибут електронске. У оквиру прве тачке Скупштина ће одлучивати о писменој оставци одборника Новице Гаговића. а потом разматрати предлоге одлука о прихватању

предлога за промену Статута града Краљева, утврђивању минималног износа трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде и принудно постављеног професионалног управника, изради Плана детаљне регулације „Гробље“ у Ковачима, изменама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији и измени и допуни


одлуке о оснивању Центра локалних услуга. Од одборника Скупштине града очекује се да подрже предлог решења о давању сагласности на одлуку о утврђивању предлога цене боравка деце у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ за 2018. годину, извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања за прошлу и сличног документа за ову годину. Након што су прошли проверу Градског већа пред одборницима ће се наћи програми рада, неки и са годишњим финансијским плановима, јавних установа Народни музеј, Историјски архив, Народна библиотека

„Стефан Првовенчани“, Краљевачко позориште, Завод за заштиту споменика културе, Културни центар „Рибница“, Дом културе „Суденица“ из Ушћа, Дечје одмаралиште „Гоч“, Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“, Центар за социјални рад, Туристичка организација Краљева, Спортски центар „Ибар“, Дом здравља „Краљево“ и „Апотека Краљево“. Тема разматрања одборника Скупштине града биће предлози решења којим се прибавља у јавну својину града Краљева простор уписан као посебни део зграде у приземљу зграде Основне школе у Витановцу за потребе рада месне заједнице, о именовању

вршиоца дужности директора Центра локалних услуга и именовању председника и по два члана привременог управног и надзорног одбора ове установе. Завршни део седнице биће посвећен кадровским питањима, разрешењу и именовању нових чланова управних одбора Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“. Туристичке организације Краљево, Центра за социјални рад, као и школских одбора у основним школама „Живан Маричић“ у Жичи и краљевачке Школе за основно и средње образовање „Иво Лола Рибар“. Т. Радовановић

Фото: М. Радовановић

РАД УСТАНОВА

17


Протест бивших радника „Аутотранспорта“

МАГАЗИН

11.2.2018.

ПРАВДА ИЗН

18


НАД ЗАКОНА – После четрдесет година рада пензија нижа од минималне зараде. - Појединачна дуговања између две и три хиљаде евра по запосленом за период од дванаест месеци пре покретања стечаја. - Мајстори „ Аутотранспорта“ су годинама радили у залеђеним каналима и халама без грејања, а старим деловима одржавали возни парк. – Иако су возачи зими седали у камионе и аутобусе без грејања, често неисправне и са излизаним гумама, последњих петнаестак година није било озбиљнијег удеса или хаварије. - Достојанство, мук и тишина више и даље ће се чути од речи и вапаја за правдом и истином. – Истакнут захтев да се у целости исплате сва потраживања по решењима Привредног суда. - Преузимањем власти не наслеђују се само фотеље, кабинети и привилегије већ и проблеми

19


акон првог протестног окупљања биших радника „Аутотранспорта“, испред зграде Градске управе на Тргу Јована Сарића, првог дана у недељи најављено је ново за петак а повод је незадовољство односом представника локалне самоуправе у процесу посредовања са државним органима. Иако је позив за скуп упућен свима којима за време рада у „Аутотранспорту“ нису исплаћена заостала потраживања одзив ни овога пута није био у складу са очекивањима организатора скупа. Уз захвалност свима који су се одазвали позиву, и прекоре онима који чекају да неко дру-

МАГАЗИН

11.2.2018.

Н

20

ги потури леђа за њих, Стоичко Николић поручује да борба у потрази за истином и правдом тек почиње, а да би позитиван исход могла да има једино ако сви из редова незадовољних буду довољно паметни и истрајни. Тихо незадовољство чији су знаци испољавани и пре покретања стечаја у некадашњем гиганту ескалирало је након потврде о продају „Аутотранспорта“ за око 260 милиона динара. Податак да дугови према повериоцима шест пута премашују овај износ елиминише сваку могућност да до трећег исплатног реда, у који су по Закону о стечају сврстани радници, остане би-

ло шта за измирење неисплаћених зарада и доприноса за пензијско о инвалидско осигурање као услова за повезивање радног стажа. Тихи револт према представницима локалне самоуправе је спласнуо након састанка са градоначелником Краљева др Предрагом Терзићем током недеље, али је појачан према онима из врха државе што је повод за протестни скуп који се сматра наметнутим. Свесни последица и штете коју револт може да нанесе тражили су од градоначелника да им помогне у успостављању контакта са државним органима који би могли да им помогну у


решавању проблема. Одговор који су добили стао је у свега три реченице. - Чак им је требало три дана да одговоре у три реченице што потврђује колико их интересује наш проблем. Прва је да немају термин да нас приме, а од градоначелника смо тражили да нас прими не обичан чиновник него неко на вишем нивоу који овај проблем може да реши. Друга је реченица да раде по Закону о стечају и ту се завршава наша прича. Колеге транспортовци, ако они горе мисле да су с тим одоговором завршили грдно се варају. Могу да нам узму потраживања по решењима При-

вредног суда, али силом не могу да нам одузму достојанство и право на борбу за истину. Наша борба за правдом и истином почиње сад и са овог места. Наша борба мора да буде достојанствена, мирна и без проблема, да свако од учесника у овоме стоји иза изговорене речи и за то има аргумент. Зато морамо бити одлучни и истрајни, а кривце нека траже они који за то примају плату. Они очекују да ће наша борба временом изгубити на интензитету. Вероватно су у праву, јер нећемо имати пара за карте аутобуса „Вуловић транспорта“. Али, и за то имамо решење.

Медији су за сада главни носиоци наше борбе за истину, једини посредници у преговорима, последња нада да се наш глас и вапај за истином и правдом чује. Преко њих шаљемо јавни позив свим надлежним институцијама, почев од градоначелника до заштитника грађана, председника владе па и државе, да нађу времена и да чују нашу истину – каже Николић. Порука Министарства привреде је јасна, а на могућност да остваре бар део потраживања некадашњим радницима „Аутотранспорта“ је и пре овога указао стечајни управник уз напомену да, када је у питању приме-

21


МАГАЗИН

11.2.2018.

на Закона о стечају, не може бити никаквих изузетака. - Надлежни из Београда кажу да је Закон о стечају јасан и да раде по закону, а ми питамо да ли је по закону било када месецима нисмо примали плате? Да ли је по закону било када ми и наше породице годинама нисмо имали оверене здравствене књижице и право на лечење? Да ли је по закону да нам се од плате одбијало у пуном износу за социјални и пензиони фонд, а када стекнемо право на пензију не можемо да је остваримо јер није уплаћивано у фондове? Тада нико није био надлежан и крив него ми што смо се разболели, или што нисмо умрли пре пензије. У остваривању радничких, Уставом загарантованих, права условљени смо да потпишемо повезивање стажа на минималну основицу и да не-

22

ћемо тужити државу. Тако сада пензионери са по четрдесет и више година стажа имају седамнаест, осамнаест до двадесет шест хиљада, а минималац је 27 хиљада динара. Ако нећемо да се боримо против овакве неправде онда нисмо вредни ни да живимо. Да ли по том закону хоће сада да нам узму из уста задњи залогај колача који смо ми, радници „Аутотранспорта“, знојем умесили – пита Николић. Основа за наплату заосталих потраживања су решења Привредног суда која потврђују износе појединачних дуговања између две и три хиљаде евра по запосленом за период од дванаест месеци пре покретања стечаја, због чега се оцењује да укупни дуг према радницима износи између 700 и 800 хиљада евра. Протестни скуп је прилика за под-

сећање како су мајстори „Аутотранспорта“ годинама радили у залеђеним каналима и халама без грејања, старим деловима одржавали возни парк у исправном стању водећи се првенствено захтевом за безбедношћу путника. Ништа мање нису се жртвовали ни возачи који су зими седали у камионе и аутобусе без грејања, често неисправне и са излизаним гумама, али поносни што последњих петнаестак година није било озбиљнијег удеса или хаварије. Врхунац покушаја да се спаси фирма огледа се у спремности да им се, док су радили, сваког месеца од плате одбија извесна сума новца како би једном броју колега био спречен останак без радних места. - А шта смо сада добили за све те муке и одрицање. Добили смо одговор из Београда да се држе закона, да од


продаје прво мора да се врати држави оно што нам је позајмљивала, да су приоритетне банке и други потражиоци, а нама остају решења Привредног суда и потврде о новчаним одрицањима у спашавању „Аутотранспорта“. Борбу за правдом и истином не дугујемо само себи, борбу за достојанство и правду од нас очекују и наша деца и унучад. Зар да од нас уче како се сагиње глава и прекида борба за правду пред првом препреком, а препрека нам је то што неће нико да нас прими у Београду? Овим достојанственим скупом бранимо част и достојанство и осталих напаћених краљевачких радника, па и шире. Будимо достојанствени, мирни и тихи, јер ће се достојанство, мук и тишина више и даље чути од наше речи и вапаја за правдом и истином. Правда је на нашој

страни, закон и мора да буде, јер се не поштује и није исти за све. Ако је то закон на који се позивате онда вам закон није добар и треба га дорадити. Закон штити само крупан капитал, банке и остале повериоце, а без ичега оставља раднике који су створили. То што сада продајете и делите паре по вашем закону није ни поштено, ни праведно. Стога имамо један једини захтев. Тражимо да нам у целости исплатите сва потраживања по решењима Привредног суда, прво нама радницима а после делите што вама остане, па и оно наше што сте оставили у трећем исплатном року – поручио је Николић у име бивших радника „Аутотранспорта“ уз подсећање да пребацивање одговорности за овакво стање на неке друге владајуће гарнитуре у локалној средини нема основа.

Радници „Аутотранспорта“ разлог за то виде у чињеници да се преузимањем власти не наслеђују само фотеље, кабинети и привилегије већ и проблеми. Колико ће радници успети да остваре оно на шта мисле да имају право зависи од много чега, пре свега законских одредби које би могле да омогуће неку врсту помоћи, јер од 260 милиона динара инкасираних од купца из Турске више од половине припада повериоцима по основу хипотекарних кредита. Сем пролазника протестни скуп је привукао и пажњу запослених у Градској управи који су га посматрали кроз прозоре у покушају да телефонима забележе деатље са овог догађака. Т. Радовановић Фото. М. Радовановић

23


МАГАЗИН

11.2.2018.

Предстаљени обриси Меморијалног центра на Чемерну

24

СКРИВЕНИ О - Представницима медија ускраћено присуство састанку Градског одбора за обележавање стоте годишњице од завршетка Првог светског рата на коме је представљена идеја о градњи Меморијалног парка на планини Чемерно. - Активности око обележавања стоте годишњице од завршетка Великог рата, подизања војничке капеле на планини Чемерну и касније формирање Меморијалног парка-центра Чемерно прилика да се исправи национална срамота, и донекле одужи дуг према свима пострадалим за отаџбину


ОД ЈАВНОСТИ ре скоро годину дана пензионисани артиљеријски мајор Раде Вукосављевић обелоданио је идејну замисао о градњи Меморијалног парка на планини Чемерно посвећеног погинулим војницима војске Краљевине Србије у новембру 1915. године, и свим другим српским војницима са територије општина Западне Србије који су дали живот за отаџбину у устанцима, бунама и ратовима од Првог српског устанка 1804. године до НАТО агресије 1999. године. Поред анализе рада у протеклом периоду и усвајања плана за ову годину, градња Меморијалног центра била је тема последњег састанка Градског од-

П

бора за обележавање стоте годишњице од завршетка Првог светског рата. За разлику од претходних присуство седници је овога пута било ускраћено представницима медија који су морали да се задовоље само изјавама учесника након састанка. Резултати забране која је стигла из службе протокола нису објашњени па се стиче утисак да се одређене информације крију од јавности, пре свега оне о неактивности у одбору високих представника јавних предузећа због којих би, према информацијама до којих је дошао МагазИН, морали бити замењени а то не би било добро да се зна јер би аналогија могла да се примени и на друге области рада у које су

укључени. Стиче се утисак да некоме није одговарало да се чује мишљење аутора идеје како потпуна реализација зависи од више фактора од којих се најзначајнијим сматра постојања развијене националне свести о потреби неговања традиција ослободилачких ратова које је Србија водила све од Првог српског устанка до НАТО бомбардовања 1999. године. Жртве поднете у ратовима за независност и слободу, који су се протегли кроз пуна два века новије историје, су милионске и никада нису у потпуности побројане, а камоли и поименично пописане. Правом приликом да се национална срамота исправи, и

25


МАГАЗИН

11.2.2018.

донекле одужи дуг према свима пострадалим за отаџбину, оцењују се активности око обележавања стоте годишњице од завршетка Великог рата, подизања војничке капеле на планини Чемерну и касније формирање Меморијалног парка-центра на овој локацији. Забрана праћења састанка Организационог одбора може се схватити и као покушај скривања чињенице да реализација амбициозног пројекта зависи и од националног, црквеног и државног интереса за реализацију овога плана, добре воље градске управе града Краљева и свих других градских и државних институција, неопходних новчаних и других материјалних средстава, али и од ваљане организације свих активности везаних за реализацију. У њих се убрајају анализа до сада урађеног, планирање наредних активности, организација извршења активности по месту времену и носиоцима, реализација планираног и посебно контрола реализације свих активности кроз буџетску контролу утрошка свакога динара. За реализацију идејне замисли по-

26

требно је да се што скорије на Чемерну изврши омеђавање додељене парцеле површине око 4,3 хектара, а да архитекте сагледају њену топографију како би могло да се приступи изради детаљног плана распореда свих планираних садржаја. Вукосављевић сматра да сви објекти, који се буду градили у склопу Меморијалног парка-центра, треба да буду грађени од природних материјала, студеничког камена, мермера и дрвета, у духу народног градитељства овог краја. Поред војничке капеле у центру парка управна зграда Меморијалног центра требала би да има једну канцеларију, спомен собу у којој би се налазила стална поставка докумената, мапа и слика борби из Великог рата и попис свих доступних имена изгинулих војника са простора Западне Србије у ослободилачким ратовима од Првог српског устанка па до НАТО бомбардовања 1999. године. У склопу Меморијалног центра планирана је градња конгресне сале са 50 до100 места, ресторана, кухиње, кантине и мокрог чвора, као и спомен чесма озидана од студенич-

ког камена са посветом 4. пешадијском пуку II позива који је, баш на томе месту 11. и 12. новембра 1915. године, имао највеће губитке. Анфитеатар, летња позорница на отвореном са бином за представе и историјска предавања, треба да прими око три стотине гледалаца, а замишљено је да поред ње буду постављена два трофејна топа из Првог светског рата. У оквиру меморијалног комплекса смештен је калдрмисан песнички трг, и око њега старинске кућице са доксатима, намењен вечерима поезије у склопу Краљевачког културног лета и такмичењима младих песника. До војничке спомен капеле долази се калдрмисаном Улицом српске слоге, око које су постављени штандови градова и општина Западне Србије на којима би се, у току одржавања манифестација, презентовала достигнућа из области народног стваралаштва, публицистике, туризма... Замишљено је да део Меморијалног центра буду спортски терени на којима би током летњих месеци била организована такмичења у оквиру раз-


личитих спортова, за организацију туристичких спортских манифестација као што су оријентиринг, планински вишебој, момачка олимпијада и друге. Да ништа није препуштено случају сведочи постављање најмање шест кабина у оквиру мокрог чвора, противпожарно спремиште са припадајућом опремом и задуженим и увежбаним људством за гашење пожара, ветрогенератор и соларни панели за коришћење обновљивих извора енергије којима би се током ноћи осветљава цео комплекс. За градњу ловачке куће у планинском стилу интерес има краљевачко Ловачко друштво, које броји више од хиљаду чланова, а планинарског дома организације које окупљају планинаре и извиђаче. Аутор идејног решења сматра да су, како би се у потпуности заокружиле све функције Меморијалног парка, потребни објекти комерцијалног, туристичког и угоститељског значаја па би у некој наредној фази, а према детаљном урбанистичком плану, локална самоуправа могла да распише конкурс за доделу

плацева заинтересованим инвеститорима који би својим средствима изградаили неколико објеката комерцијалног карактера, као што су бунгалови, апартмани, планинске куће, хотел, рестесторан... - Идејна замисао формирања Меморијалног центра Чемерно подразумева да он прерасте у „Јавно предузеће Меморијални центар Чемерно“, које би у наредном периоду могло да послује као комерцијално предузеће на принципу државно-приватног партнерства. Тако би се на том простору током целе године могли организовати едукативни летњи и зимски кампови за школску омладину из више различитих области, као што су неговање традиција ослободилачких ратова 1912.–1918. године, и у склопу тога одржавање и брига о свим споменицима ове врсте и споменицима културе на нивоу целе територије града Краљева. Простор пружа услове за организацију Краљевачког културног лета које би се одвијало кроз низ манифестација, развој планинског туризма, веронауке, историје, заштите животне средине, коришћења обновљивих из-

вора енергије, производње еколошки здраве хране у планинским условима. Поред овога покренуло би се народно стваралаштво, које би кроз разне видове обуке оживело старе сеоске занате и старе обичаје саборовања, који су се задњих деценија скоро потпуно изгубили на овим просторима. Једном речју народ би све више почео да посећује ове просторе, чија околна села већ увелико одумиру. Сама лепота природе и богатство шумске флоре и фауне почела би да привлачи све већи број планинара, ловаца и туриста – сматра Вукосављевић. Мало је аргумената који могу да потврде како то што је рекао не би требало да буде познато јавности па се, у недостатку информација о правом разлогу, могу изводити различити закључци. Још једном се показало да у градској администрацији много ауторитета немају ни чланови Градског већа, а један је председник Одбора за обележавање стоте годишњице од завршетка Првог светског рата. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

27


28

МАГАЗИН 11.2.2018.


29


Сто година ваздушног осматрања, јављања и навођења

МАГАЗИН

11.2.2018.

НЕБО НА А

30


А ДЛАНУ

- Књига „Небо на длану“ је својеврсно историјско сведочанство једног система, очију и ушију Војске Србије. - „Небо на длану“ је обимно историјско, публицистичко, мемоарско штиво које се веома лако чита иако има више од седам стотина страница илустрованих са више од 1.100 фотографија. - У исту раван стављени су припадници командног кадра, механичари, везисти, агрегатисти и сви који су доприносили сталном усавршавању система. - Књига је освојила прву награду на прошлогодишњем конкурсу СУБНОР Србије „Драгојло Дудић“. - Посебно место у књизи заузима период агресије НАТО пакта у коме је врло експлицитно документован ратни пут јединице, а херојска дела њених припадника описана у конкретним поступцима који су утицали на промену тактике јединица ВОЈИН

31


11.2.2018.

МАГАЗИН

32

Рајица Бошковић


ОЈИН је заједнички назив војних јединица намењених за непрекидно радарско осматрање ваздушног простора, откривање и праћење циљева у ваздуху, радарско обезбеђење борбених дејстава, као и обавештавање јединица Војске Србије о ситуацији у ваздуху. На територији Србије у различитим облицима постоји више од једног века, а бројне активности из тог периода преточене су у више од седам стотина страница књиге „Небо на длану“ пуковника Рајице Бошковића. После београдског Сајма књига, и земунског Дома ваздухопловства, јединствено ауторско дело је представљено Краљевчанима у великој сали Мултимедијалног центра „Кварт“. Отпочело је химном „Боже правде“ у извођењу српског појца Ивана Лазића, наступом деце из Културно-уметничког друштва Ратина и импресивним секвенцама филма „Ратна бележница 126 бригаде ВОЈИН“. Књига „Небо на длану“, век ваздушног осматрања, јављања и навођења, својеврсно је историјско сведочанство једног система, очију и ушију Војске Србије. Својеврсна историјска читанка о јединици обухвата стогодишњи развој овог система и открива талентованог аутора од кога се очекују нова остварења. Књига писана по свим захтевима струке и технике рада у потпуности је одговорила захтевима и потреби настанка и постала драгоцена историјска грађа у коју се не сумња. Аутор, бивши командант 126. бригаде ВОЈИН, дубоко укорењен у том систему транскрибовао је себе, своје знање и моћи у јединствено оригинално дело које је одагнало све непознанице. Промоцију књиге је организовала Команда 31. батаљона ваздушног осматрања, јављања и навођења из Краљева, а њен командант мајор Миљан Миликић подсетио да се идеја за то јавила у уском кругу бивших и садашњих припадника јединице, а са посебним жаром прихватили су је, оплеменили и довели до реализације бројни пријатељи из културног живота града. - Прича о бригади ВОЈИН је прича о

В

јединици која 24 сата дневно стоји на првој линији отаџбине осматрајући ваздушни простор Републике Србије довољно далеко и високо да свака претња по безбедност неше деце буде на време откривена. Прича о ВОЈИН-у је непрекинута прича о освајању знања о радарској технологији, освајању планинских врхова на којима смо поставили наше радаре, освајању рекорда у времену за премештање на нови радарски положај пре ракете која би нас уништила. Прича о војиновцима је прича о непоправљивим заљубљеницима у технику, тихим херојима које нећете видети пред камерама, али ћете их затећи испред радарских показивача како прате хиљадити лет изнад Србије као да је први. Причу о нама и наших првих сто година на себи својствен начин испричао је наш бивши командант који је у ВОЈИН-у доживео најсјајнија времена и најтужније тренутке – истакао је мајор Миликић. Рецентзент књиге генерал мајор у пензији Видосав Ковачевић, бивши начелник Управе за морал и начелник Војне академије, оцењује „Небо на длану“ обимним историјско, публицистичко, мемоарским штивом које се веома лако чита иако има више од седам стотина страница илустрованих са више од 1.100 фотографија. Књига је препуна историје јер описује сто година тешког стварања и трајања значајног система модерне војске и средстава са којима је радио у тако дугом периоду. Нису изостављени ни бројни појединци, а у исту раван стављени су припадници командног кадра, механичари, везисти, агрегатисти и сви који су доприносили сталном усавршавању система. Аутор је зналачки описао њихово херојство и јунаштво, али и трагични растанак са срединама у којима је јединица расла до почетка последње деценије двадесетог века. - Све што је највредније сачувано је у књизи као порука младим људима, НАТО агресија и херојство 126. бригаде о чему сведочи Орден народног хероја. Током 79 дана они су нас немилосрдно тукли, а ми смо радили 79 дана и систему одбране државе

обезбеђивали слику ваздушног простора. Њима то није јасно ни данас. Победила је српска војна памет са свим поступцима које сте радили са премештањима, померањима, извођењем показивача ван система уз минималне жртве које смо имали. Победила је српска војна памет као што је победила и 1918. и 1945. а побеђиваће и даље док год будемо улагали у српску војну мисао и памет – каже Ковачевић уз подсећање да је књига освојила прву награду на прошлогодишњем конкурсу СУБНОР Србије „Драгојло Дудић“. Рајица Бошковић је један од оснивача, и заменик председника, Друштва „Радарац“ у оквиру кога се родила идеја и покренута иницијатива да се сачува део богате историје система ваздушног осматрања, обавештавања, јављања и навођења. Заменик команданта 126. бргаде ВОЈИН пуковник Драган Радовановић указује на чињеницу да се у реализацији идеје није далеко одмакло што је било повод да се у години уочи јубилеја актуелизује потреба чувања трага о генерацијама припадника јединица које су стварале богату историју. У том циљу планиран је низ различитих пројеката међу којима се најзначајнијим сматрају оснивање Спомен собе, снимање филма „Век ВОЈ“ и писање историје службе ваздушног осматрања и јављања. Процена да овако сложен задатак може да обави једино пуковник Бошковић елиминисала је дилему о избору аутора, а први корак дуге трке до циља представљао је обилазак свих јединица бригаде у циљу информисања њених припадника о намери уз жељу да се активно укључе у прикупљање потребне грађе. - Од тог тренутка до 2017. ми смо трчали трку са много препрека, он као тркач а ми као део његовог тима пружали смо логистичку подршку и моралну потпору да не посустане и одустане. Нисмо стигли на циљ у одређено време 2015. године, али смо истрчали трку до краја 2017. Слава и задовољство припада њему, али смо ми припадници бригаде изузетно поносни јер коначно имамо нешто што нам је недостајало, историју ВОЈ-а пре-

33


11.2.2018.

МАГАЗИН

34

точено у књигу „Небо на длану“ која има непроцењиву вредност за бригаду, за Службу ваздушног осматрања и јављања, за Војску Србије у целини, али и за све наше пензионисане припаднике, потомке и родбину доајена ВОЈИН-а – каже пуковник Радовановић. Књига се оцењује значајном за све припаднике јединице, посебно млађе којима пружа мноштво историјских чињеница о стварању и развоју службе и на најбољи начин негује традиције значајног рода Војске Србије. Посебно место у књизи заузима период агресије НАТО пакта у коме је врло експлицитно документован ратни пут јединице, а херојска дела њених припадника описана у конкретним поступцима који су утицали на промену тактике јединица ВОЈИН. Утисак оних који су имали прилику да се подробно упознају са садржајем упућује на закључак да се, као спој теорије и праксе, може користити у наставне сврхе на Војној академији у систему обуке кадета службе ваздушног осматрања, обавештавања, јављања и навођења, као и у основним јединицама. Аутор признаје да је поверени задатак прихватио са одушевљењем иако није имао представу о томе на какве ће тешкоће наићи и пре него што на папир стави прво слово. Иако је 2015. била година значајног јубилеја повремено је провејавала идеја о одустајању, али је победила љубав према позиву, борцима у миру и рату чије неограничено поверење није могло да поколеба коначну одлуку да истраје. У једанаест поглавља описани су догађаји који су условљавали промене службе, средства која су набављана и поступци у организацији које је требало направити да би систем војног обавештавања и јављања достигао данашњи ниво. - Систем ваздушног осматрања, јављања и навођења је основ суверенитета сваке државе. Да бисмо приземљили или уништили летилицу која је неовлашћено у нашем простору, морамо прво да откријемо да постоји. У миру ми смо радили непрекидно, и увек радимо непрекид-

но. Код других јединица нешто може да се поправи и сутра, а ми смо морали непрекидно да одржавамо уређаје у стопостотном степену исправности, а НАТО агресија је нешто где смо сви били достојни наших предака и генерација које су нас васпитавале. На јединице бригаде је пало 98 бомби, 29 противрадарских ракета, 15 крстарећих и 13 ракета ваздух-земља, уз непрекидно електронско ометање. У савременим ратовима сваки систем нападануте земље био је неутралисан у прва два дана, а ми смо направили светски преседан и радили све време

О аутору Рајица Бошковић је рођен 1951. године у Великој Плани. Као први у рангу завршио је подофицирску Ваздухопловно-механичарску школу радарско-рачунарске специјалности, затим Ваздухопловно-техничку војну академију у Рајловцу и Командно-штабну академију Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране. Службовао је у јединицама ВОЈИН од Пуле, Бриона и Нове Горице преко Невесиња до Београда. У време агресије НАТО на Савезну Републику Југославију обављао је дужност начелника Штаба 126. бригаде ВОЈИН, а од 2000. године и дужност команданта ове бригаде са које је 2005. пензинисан у чину пуковнка. Његова каријера је богата, знањем, искуством, пожртвованошћу, љубављу и посвећеношћу јединици и служби због чега су му током војничке каријере додељена бројна признања међу којима посебно место има Орден витешког мача првог степена којим је одликован за заслуге у одбрани отаџбине 1999. године. И после одласка у пензију пуковник Бошковић је остао врло активан и привржен ВОЈИН-у.

НАТО агресије. Посебно сам поносан јер нам ни један војник није ни огребан. Оно што је било до суза јако кад сам отишао у било коју јединицу, старешине су своје војнике на свим дужностима мењали у току борбеног рада. Они су служили да нам помогну док се поставимо када изађемо на нови радарски положај тако да нам ни један војник није ни огребан. Два потпоручника, Синиша Радић и Жељко Савичић, завршили су академију у октобру, а 6. априла оставили су животе на планини Маљен. Један је био у смени кад је требало да се појави на радном месту, а други чекао да сутра иде кући – потврдио је пуковник Бошковић уз признање да је током рада на овом капиталном делу стекао додатна знања о радарима и тактици. Током целог века припадници јединица из система ваздушног осматрања јављања и навођења потврдили су потребу да буду посебно образовани, стручни и оригинални, али и да се стално усавршавају. То су захтевала савремена средства чију је употребу и могућности требало савладати у што краћем периоду, по који пут и током ноћи, пре него би била постављена на најудаљеније планинске врхове. Књига је и дуг према генерацијама које су васпитавале припаднике система и припремале да адекватно одговоре свим изазовима, чак и таквима какав су пред њих ставиле снаге НАТО алијансе. Аутор потврђује да је и дуг будућим генерацијама којима се пружа могућност да виде какви су били припадници јединица током једног века постојања ваздушног осматрања, јављања и навођења које треба да следе у наредном и свим следећим вековима. Поезију старијег водника Славише Бојанића читали су Зорица Вујовић и Иван Лазић, драмско-музички перформанс „Војвода Степа на коњу јаше“ извело Певачко друштво „Херувими“, а у музичком делу програма учествовали су ученици Музичке школе „Стеван Мокрањац“. Т. Радовановић Фото: М., Радовановић


35


Скупштина Савета епархијског Управног одбора Епархије жичке

МАГАЗИН

11.2.2018.

УОЧИ ГОДИНЕ ЗНА

36


АЧАЈНОГ ЈУБИЛЕЈА

- Скупштина Савета епархијског Управног одбора православне Епархије жичке разматрала материјално и духовно стање на територији епархије са посебним освртом на горућа питања и начине њиховог решавања, али и стање храмова и манастира, број монаштва, крштења и венчања, анализу наталитета, морталитета и свега што одређује куда иде српски народ, а све у циљу адекватнијег планирања будућности. - Епархија жичка је више пута похваљивана, а 2000. године од патријарха Павла добила признање као најбоља у оквиру Српске православне цркве

37


38

МАГАЗИН 11.2.2018.


39


ао највећа по територији која се простире од Врњачке Бање до Дрине, и од Рашке до Љига, Епархија жичка обједињује рад тринаест намесништава, Гружанског, Драгачевског, Жичког, Качерског, Љубићког, Моравског, Пожешко-ариљског, Рачанског, Студеничког, Таковског, Трнавског, Ужичког и Црногорског. То је чини једном од најзначајнијих у оквиру Српске православне цркве што носи и добар део одговорности за све што се на овом простору уради током календарске године. Да Жичка епархија по много чему предњачи међу осталима сведочи и исцрпан извештај на основу анализе активности из претходне и планова за наредну годину који се пре осталих упућује према вишој инстанци. Кад се до Савиндана заврше административни послови у оквиру парохија и намесништава одржава се седница Савета епархијског Управног одбора православне Епархије жичке којој председава владика Јустин. Савет на почетку сваке године одржава скуп-

МАГАЗИН

11.2.2018.

К

40

штину на којој се анализира рад у претходној и планирају активности за текућу годину, а последње седнице Пленума и Епархијског Савета Епархије жичке биле су посебна прилика да се осврне на живот и рад у току 2017. године. Као што је обичај у хришћанском животу седница почиње молитвом у храму Свете Тројице у Краљеву где је и овом приликом одслужен молебан за почетак рада благословеног скупа. Молебаном је началствовао, а седницама председавао, епископ жички Јустин који је кропљењем освећеном водицом благословио све чланове Пленума и Савета. Молебаном за призив Светог Духа, који су одслужили архимандрити Тихон и Дамјан, отпочела је редовна скупштина Савета епархије жичке, радни део у просторијама епархијског Управног одбора где је окупљене поздравио домаћин, епископ жички Јустин, након чега су разматрани сви аспекти духовног и материјалног деловања у претходној

години. Направљен је пресек рада и пословања епархије кроз исцрпне извештаје о финансијском пословању, грађевинским подухватима у парохијама и манастирима, социјалној делатности, успешном пословању на обнови и санацији шума, окончању сређивања епархијске архивске грађе, на којој се ради безмало две године, као и о отпочетој сарадњи са Рударско-геолошким факултетом на истраживању и заштити изворишта у епархији. Разговарало се и о припрема за обележавање великог јубилеја, осам векова аутокефалности Српске Православне Цркве и државности следеће године, као и о осталим питањима и темама које се тичу рада на унапређењу црквеног живота. Епархијски Управни одбор је поднео исцрпан извештај о раду епархије у години за нама, разговарало се како унапредити духовни и материјални живот у епархији, а анализиран је рад црквених јединица, манастира и црквених општина. Епархија жичка је једна од најугледнијих у Српској право-


славној цркви, како историјски тако и по значају и месту које заузима, а у њој је врло жива изградња нових храмова и других објеката. Сем председника свих намесништава скупштини су присуствовали представници свештенства и грађанских лица која учествују у црквеном животу, а која се бирају на предлог месних пароха. Црквени одборници су укључени у живот цркве као људи од угледа који су прошли строгу селекцију, а најчешће су десна рука свештеницима. Свака црквена општина, црквена јединица и манастир на територији епархије има обавезу да достави податке о ситуацији на територији коју покрива, пошаље их вишој инстанци која утврђује укупно стање у епархији а записнике доставља Патријаршији на преглед и одобрење. Сем завршног рачуна и великог броја цифара које потврђују финансијско стање од Патријаршије се тражи одобрење за пројектоване планове у текућој години. Искуство из ранијих година потвр-

ђује да Епархија жичка предњачи у достављању потребних података о раду за шта је више пута похваљивана, а 2000. године од патријарха Павла добила признање као најбоља у оквиру Српске православне цркве која укључује отаџбину и расејање. Пре епархијске одржане су скупштине црквених општина и намесништава од којих свако, као и друга правна лица, анализира резултате једногодишњег рада и плана усвојеног годину дана раније, остварења буџета и обавеза према цркви и држави и усвајање завршног рачуна за претходну годину пре него што се упути на контролу и одобрење патријаршије. - До 23. децембра прошле године црквене општине су биле обавезне да усвоје буџет и предвиде како ће радити ове, а онда ћемо следеће године видети да ли смо их, и у којој мери, остварили. Ако нисмо утврдићемо зашто нисмо, колико је који свештеник био активан, да ли је испунио план или није.

Сваке године се одржава седница ужег састава од десетак чланова одбора, а онда иде у цркву на призив Светога духа. То је црквени обред који се у време краљевине спроводио у свим скупштинама, државним и намесничким, а светом водицом се кропи сваки појединац зарад благодати и посвећења како би се донеле одлуке на добробит отаџбине, народа и цркве – каже старешина Храма Свете Тројице протојереј ставрофор Јован Ђорем. Црква је одавно доказала колико је жива, динамична и ван свих калупа, а то је резултат озбиљног рада и планирања будућности коме се сваке године прилази на све озбиљнији начин. У настојању да се приближи верницима, и пружи им што више потребних информација, а користећи благодати нових технологија, Епархија жичка је установила веб сајт који на транспарентан начин сведочи о свим значајним дешавањима. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

41


42

МАГАЗИН 11.2.2018.


43


44

МАГАЗИН 11.2.2018.


Почео нови циклус наградне игре

УЗМИ РАЧУН И ПОБЕДИ - Рекордни одзив грађана за учешће у прошлогодишњој наградној игри „Узми рачун и победи“ значајно допринео јачању пореске културе, изградњи свести о важности плаћања пореза и одговорног пословања за добробит целог друштва. – Овогодишњи наградни фонд значајно вреднији него прошле године, а састоји се од већег броја аутомобила и станова који ће бити додељени током јавног извлачења. - Нови циклус наградне игре „Узми рачун и победи 2018“ стартоваће у првој половини марта 2018, а већ од 1. фебруара грађанима је пружена могућност слања фискалних рачуна и слипова. - Грађани могу да користе коверте било које боје, облика и величине на којима је неопходно правилно и читко написати име, презиме, адресу из личног документа и телефон учесника

45


11.2.2018.

МАГАЗИН

46

верење да је борба против сиве економије један од економских приоритета Владе Републике Србије утицало је да на седници од 23. јануара усвоји закључак да се наградна игра са фискалним рачунима и слиповима под називом „Узми рачун и победи“ организује и ове године као једна од важних мера Националног програма за сузбијање сиве економије. Позитивна искуства првог круга у којем је, према истраживању Националне алијансе за локални економски развој, учествовало готово 40 одсто грађана и послато више од 85 милиона рачуна, Влада је усвојила закључак о организовању новог циклуса јер је оцењено да је рекордни одзив значајно допринео јачању пореске културе грађана и привреде и изградњи свести о важности плаћања пореза и одговорног пословања за добробит целог друштва. Други круг наградне игре Влада Србије приређује са Националном али-

У

јанском за локални економски развој и привредом окупљеном у Савезу за фер конкуренцију, а наградни фонд биће значајно вреднији него прошле године и састојаће се од већег броја аутомобила и станова који ће бити додељени током јавног извлачења. Поред јачања свести о губицима које сви грађани трпе услед сиве економије, први циклус имао је и значајне фискалне ефекте јер је, током три месеца наградне игре, евиденција промета преко фискалних каса, код малих обвезника, код којих је сива економија најзаступљенија, повећана за трећину. У истом периоду порески инспектори су регистровали за четвртину мање прекршаја у издавању фискалних рачуна, а забележен је и раст безготовинских трансакција за 18,5 одсто. Нови циклус наградне игре „Узми рачун и победи 2018“ стартоваће у првој половини марта 2018, а већ од 1. фебруара грађанима је пружена мо-

гућност слања фискалних рачуна и слипова. Најављујући нови циклус наградне игре премијерка Ана Брнабић је указала на чињеницу да је сузбијање сиве економије један од најважнијих приоритета Владе због чега су 2017. и 2018. проглашене Годинама борбе против сиве економије и повод за покретање мера и активности Националног програма за сузбијање сиве економије. Четири кључна правца деловања у том стратешком документу су унапређење ефикасности инспекцијског надзора, увођење подстицаја за легално пословање, смањење бирократије и јачање пореске културе. Најзначајнијим помацима у реализацији Националног програма током прошле године сматра се почетак израде система еИнспектор за умрежавање и координацију инспекција, усвајање мере пореског ослобођења за почетнике у пословању од октобра ове године и увођење обавезе пријаве радника пре ступања на рад. Започета


је и реформа система парафискалних намета, трансформација Пореске управе, регулисање сезонског рада и низ других мера чији се значајнији ефекти очекују ове године. Сива економија узрокује значајне губитке привреде и буџета, а један од видова борбе је и континуирана едукација грађана, као начин за јачања свести грађана и привреде о њиховој улози у тој борби. Истраживање Националне алијансе за локални економски развој показује да 94 одсто испитаника подржава решавање проблема сиве економије, а посебно значајним оцењује се податак да је евиденција промета преко фискалних каса у периоду одржавања наградне игре повећана, да су безготовинске трансакције током трајања наградне игре порасле за 18,5%, а више од 19% током целе 2017. у односу на претходну годину. Нови циклус наградне игре почиње почетком марта са значајно вреднијим

наградним фондом него прошле године, а предвиђено је да се одвија у два круга. Грађани могу да шаљу рачуне и слипове већ од 1. фебруара, а у игри ће моћи да учествују сви издати од 1. јануара. Право да учествују имају све пунолетне особе са пребивалиштем или боравиштем на територији Републике Србије, а неважећим ће се сматрати све коверте које родитељи, родбина и пријатељи буду слали на име малолетника. За разлику од прошле године, када су се рачуни слали у специјално одређеним ковертама, овог пута грађани ће моћи да користе коверте било које боје, облика и величине на којима је неопходно правилно и читко написати име, презиме, адресу из личног документа и телефон учесника. У сваком другом случају коверта ће бити дисквалификована, а фискални рачуни и слипови не смеју да се мешају у истој коверти. Као и у претходном циклусу, један учесник може да учествује са

неограниченим бројем коверата, а у свакој мора да буде најмање десет фискалних рачуна или десет потврда за плаћање картицом са минималним износом од 100 динара по рачуну. И ове године биће организовано такмичење свих градова, градских општина и општина са територије Републике Србије, који ће се такмичити на основу броја коверата са фискалним рачунима или слип исечцима послатих на територији њихове локалне самоуправе. Девет локалних самоуправа, које постигну најбоље резултате, биће награђене са по 23 хиљаде евра које ће потрошити на опремање и обнову објеката од јавног значаја, а по избору грађана. Локалне самоуправе биће подељене у три групе по броју становника, на мале, средње и велике и из сваке групе биће одабране по три најактивније. Победници ће бити одређени на основу броја послатих коверата по глави становника, а на основу куповне моћи грађана. Т. Радовановић

47


48


49


Знаменити Краљевчани: Саво Вељковић (3)

МАГАЗИН

11.2.2018.

УЧИТЕЉ КОЈИ ЈЕ УКИНУО ПОНАВЉАЊЕ

50

- У време кад је Саво Вељковић, а и генерације бројних других учитеља, правио прве кораке у преношењу знања на друге школа је представљала својеврстан прозор у свет који су отварали међу првима учитељи. - Ма колико да ђаци баратају великом количином информација и различитих чињеница оне нису систематизоване, па ни силно знање нема превелику вредност и није довољно функционално. - Већи проблем од деце су родитељи који су деведесетих година прошлог века проживљавали трауматичне тренутке и тинејџерске дане живели уз турбо фолк, и различите типове обријаних глава са златним кајлама око врата који су се са полуголим певачицама у џиповима појављивали на телевизијским екранима и промовисали нову квази културу МагазИН 145 од 9. новембра 2014.


Саво Вељковић

51

Фото: М. Радовановић


аннаставне активности које су красиле деценије рада у основним школама одавно су присутне само као сећање у свести старијих просветних радника и оних који су давно престали да буду основци. Зато је настојање да се бар део њих оживи, макар и кроз оркестар мандолинаша, увек подложно критици која најчешће нема реалну основу. А колико је тешко радити са децом која никада нису узела инструмент у руке, и направити иоле озбиљан оркестар, знају само они који су се тиме било када бавили. Саво Вељковић је више пута током вишедеценијског учитељевања кретао од нуле и никад му није било тешко да, у интересу деце, обави део напорног посла који тражи велико стрпљење. А требало је пре свега научити елементарне ствари, како се држи инструмент, како се прстима притискају жице и производе тонови. Основна школа „Светозар Марковић“ кубури са простором и за редовне образовне активност, за оне додатне посебно. Ма колико да је изостало разумевање колега за још једну врсту активности није било ни довољно места

МАГАЗИН

11.2.2018.

В

52

за вежбање, па је породична кућа у Улици цара Лазара у више наврата била место са кога су се, у време кад није било наставе, чули први, по некад врло чудни, звуци мандолина. Ма колико да се у појединим случајевима чинило да би идеја врло брзо могла да пропадне, а није мали број оних који су баш то желели, увек је по ко зна који пут на површину испливало сећање на старијег колегу са почетка учитељске каријере у Лађевцима Недељка Костића. У то време ништа необично није било да човек који пре свега воли своје ђаке од скромне учитељске плате купи довољан број блок флаута како би формирао школски оркестар. Пре него је увежбан репертоар за једносатни концерт као проблем се јавио недостатак довољно нотног материјала за ову врсту инструмента. Био је то повод за додатно ангажовање на проналажењу песмица, давних школских и садашњих веселих, примерених овом узрасту, а репертоар је додатно обогаћен староградским песмама које се добро уклапају у мандолински звук. После првих наступа након дуготрајног и напорног рада стигле су и пр-

ве потврде да труд није био узалудан што је утицало на раст апетита за доказивањем и ван граница локалне средине. Начин да се то постигне је учешће на неком од бројних такмичења каква се одржавају на територији Србије. Календар Министарства просвете садржи бројна такмичења различитих оркестара након квалификација на локалном и окружном нивоу. Оркестар мандолина учитеља Вељковића није имао са ким да се такмичи у савладавању музичког знања, јер на територији округа није било сличног. То је и био мотив да ступи у контакт са Удружењем музичара Србије и затражи додатна објашњења по питању учешћа на неком од такмичења основаца овог узраста. Једини начин за то била је организација самосталног концерта коме би присуствовао неко од музичких стручњака и проценио колико су краљевачки основци савладали нове инструменте да би могли да се такмиче на републичком нивоу. - Концерт смо одржали 9. априла ове године у веома акустичном простору амфитеатра Основне школе


„4. краљевачки батаљон“. У музици је веома важно имати добар простор у коме ће та музика да се чује, а у мојој школи таква могућност не постоји. Краљевачко Друштво учитеља ми је омогућило да добијем простор, а онда сам лепо осмислио плакат са позивницом за јавни концерт. Кренули смо са лепим лаганим школским песмицама, „Шапутање“, „Шушти шушти бамбусов лист“, „Гази гусак барицама“, а онда сам мало задирнуо у неке песме из младости и времена кад сам као учитељ радио са ђацима „Билећанку“, „Коњух планином“ и сличне за које се показало да их и данашња деца воле. Из Удружења музичких педагога Србије је дошао професор музике, одслушао све песме и дао нам позитивну

оцену на основу које сам послао пријаву за такмичење дечјих оркестара у Лазаревцу. Све сам морао да урадим сам јер у школи није било разумевања за овакве активности, па ми се учинило као да преовладава уверење да нешто тако школи не треба – прича Вељковић. У седмоминутни такмичарски програм укључене су четири композиције, јапанска народна песма „Шушти, шушти бамбусов лист“, затим „Гази гусак барицама“ и „Црвени макови“ уз додатак једне староградске. Дуго се искусни педагог двоумио да ли да то буде певљивија, а у једно и много захтевнија јер захтева широк дијапазон гласова, „Емина“ која је у последњем тренутку подређена старој градској песми „Ти би хтео песмом да ти кажем“. Ма колико овај несвакидашњи оркестар добро звучао, а његови чланови били спремни да и даље наставе са радом, завршетак четвртог разреда је нешто што није могло да гарантује извесну будућност. Већ од петог разреда се повећавају обавезе, све теже усклађују слободни термини па прео-

стаје да се, кад за то буду створени услови, покуша са неком новом генерацијом основаца. Почетком септембра учитељ Саво је преузео нову генерацију првака, па је велико питање када ће, ако ико покаже интересовање, да замене старије другове. Дугогодишње искуство сведочи о вечитој борби са ветрењачама које нису увек биле баш безазлен противник. Све до пред крај радног века, а он се неумитно приближава, сви проблеми су бар наизглед затрпавани мишљу да свако има право да се креће, али и да буде кретен. У предвечерје радног века, после много година жилавог и жестоког рада, повремено се јавља страх од оног што следи кад не буде сваког дана одлазио у школу и сретао се са децом. Повремени сусрети са родитељима последње генерације ученика повод су за поређење са свима од периода кад је први пут као учитељ изашао пред децу у Лађевцима. Разлике, бар на први поглед, нема сем што деца данас баратају са много више информација, много више знају него деца некад на том до-

53


11.2.2018.

МАГАЗИН

54

бу јер су им извори информација на дохват руке. У време кад је Саво, а и генерације бројних других учитеља, правио прве кораке у преношењу знања на друге школа је представљала својеврстан прозор у свет који су отварали међу првима учитељи. Данас то није тако, па ма колико да ђаци баратају великом количином информација и различитих чињеница оне нису систематизоване па ни силно знање нема превелику вредност и није довољно функционално. Због тога неке ствари морају да се савладавају од почетка баш као што се то чинило деценијама раније. Понекад се учини да су већи проблем од деце родитељи који су деведесетих година прошлог века проживљавали трауматичне тренутке и тинејџерске дане живели уз турбо фолк, и различите типове обријаних глава са златним кајлама око врата који су се са полуголим певачицама у џиповима појављивали на телевизијским

екранима и промовисали нову квази културу. Они су данас родитељи и, хтели не хтели, децу васпитавају у таквом духу. Све учесталији је изостанак интересовања за успех детета и реткост да било ко између два родитељска састанка дође у школу упркос чињеници да Дан отворених врата омогућава и да присуствују настави. - Много је међу ђацима недоличног понашања, ружних речи и недисциплине међу групом дечака који завршавају четврти разред а које, чини ми се, још нисам укротио само зато што нисам имао подршку родитеља да сарађујемо. Ако родитељ сматра да дете треба да буде такво ја сам немоћан. У школи је много некултуре, насиља, међусобних свађа, туча. На једном родитељском састанку сам отворио Пандорину кутију и рекао да су ми несхватљива нека понашања деце у четвртом разреду због којих сам немоћан. Поразно делује и сазнања да

су такви довољно интелигентни да би могли да буду председник државе, или главни у подземљу – прича Вељковић. Било је спорадично проблематичних појединаца и у ранијим генерацијама, али не у мери колико у новије време. Узроци томе су различити, а један од могућих и прилика која се пружа родитељима да утичу на избор учитеља. Сазнање да је међу учитељима мало мушкараца повод је да многи родитељи, знајући каква су им деца, бирају онога за кога процене да би на адекватан начин могао да се избори са оним са чиме они нису. То је често повод да од почетка школовања покушавају да се приближе искусном педагогу који се, како тврди, већ на првом сусрету са родитељима легитимише као особа која не прави разлику међу децом у вези социјалног порекла. - Ја се надам да транзиција, и целокупна ситуација и несрећа која нас је задесила, вероватно има великог ути-


цаја на све што се догађа и да ће за коју годину, кад свима буде боље, бити боље и у школама, да ће школа имати прилику да ради у бољим условима и да ће јој бити враћено место које заслужује. Брине ме и прича министра да је просвета само потрошачка делатност која не производи ништа, па због тога просветним радницима треба смањити плату као и неким другим структурама у јавном сектору, а не види наставника и учитеља који су годинама били на маргинама друштва. Кад се све поправи, и побољша, онда ће бити боље, али пре свега кад, као што је рекао патријарх Павле, будемо били добри људи. Мислим да је превише насиља и код одраслих, а да смо такви постали због недовољно посла, скупоће беде и ко зна чега све још – каже Вељковић. Психологија каже да се све карактерне особине човека формирају до десете године, па су и зато учитељи веома важна карика у формирању лич-

ности. Због тога се код старијих просветних радника, првенствено учитеља, јавља страх за судбину генерација које долазе. Међу припадницима млађих генерација готово да нема ентузијазма за радом ван оног што морају, нити спремности да улажући у своје повећавају капацитете ученика. Остао је још по који Дон Кихот као учитељ Саво Вељковић који на крају сваке школске године од скромне плате одвоји колико је потребно да најбоље ђаке награди књигама. Колико је занимање девалвирано сведочи податак о некада веома захтевном пријемном испиту за упис на школе које су профилисале учитељски кадар, а за једно од места конкурисало бар три пута више свршених основаца. Временом су критеријуми спуштени до границе да се за ово занимање углавном школују они који нису могли да се упишу на престижније високе школе. И ма колико да је разлика између села и града све мања међу онима ко-

ји тек ступају у школе у овим срединама се ипак примећује. Искуство указује да, баш због тога, сазревање младог учитеља и треба да отпочне у сеоској средини. Иако су села опустела, и све ређе има довољног квалитета, деца су послушнија па је много лакше радити са њима, а додатне повољности за амбијенталну наставу пружа сеоско окружење. Млад и неискусан учитељ у градској средини, са децом која владају бројним информацијама и спремна су на све, може врло брзо да сагори без обзира на велику жељу да на најбољи начин уради посао за који се школовао. Општи закључак на основу прилично дугог разговора са искусним учитељем указује на све више проблема уколико се што пре не направе озбиљни резови, а и кад се направе значајније помаке не треба очекивати преко ноћи. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

55


Представљен план уписа у средње школе

МАГАЗИН

11.2.2018.

ВИШЕ МЕСТА НЕЕ

56


ЕГО КАНДИДАТА

- Изради предлога плана уписа претходиле су бројне активности Школске управе са надлежним органима у јединицама локалне самоуправе и састанци са директорима школа и другим заинтересованим странама на локалном нивоу. – Није прихваћен предлог краљевачке Гимназије да отвори једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. – У техничкој школи „14. октобар“ први пут планиран упис ученика за подручје рада текстилство и кожарство, а места на образовном профилу модни кројач по дуалном систему има за 30 ученика. - У краљевачким основним школама тренутно има 1.333 ученика осмог разреда које очекује 1.162 места у образовним профилима четворогодишњег и 270 трогодишњег школовања. - На почетку наредне школске године 105 непопуњених места. - На територји Краљева, Врњачке Бање и Рашке основну школу завршава 1.867 ученика, а у средњим школама има 2.058 слободних места

57


риближавање краја школске године пред велику дилему за избор будућег занимања ставља ученике завршних разреда основних школа и њихове родитеље, али и представнике Школске управе због потребе да ускладе потребе привреде са постојећим образовним профилима. У жељи да на најбољи начин буду усклађене са могућностима сачињен је предлог плана уписа у средње школе на територији града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка за наредну школску годину који је представљен у присуству представника Регионалне привредне коморе, локалних самоуправа и привреде са овог подручја, филијале Националне службе за запошљавање и директора школа. Изради предлога плана уписа претходиле су бројне активности Школске управе са надлежним органима у јединицама локалне самоуправе и састанци са директорима школа и другим заинтерсованим странама на локалном нивоу. Састанак у духу уважавања различитих мишљења и ставова, са критичком и аргументованом расправом како би се

МАГАЗИН

11.2.2018.

П

58

постигла пуна сагласност и пронашла права решења у корист свих учесника, био је прилика за упознавање са предлогом Школске управе и потврду просветног саветника Милоша Лазовића , да је добио највећу сагласност директора средњих школа три јединице локалне самоуправе. На територији општине Врњачка Бања могућност за даље школовање свршених основаца пружају Гимназија и Угостиетљско-туристичка школа са Домом ученика у којима има места за 360 ученика а највећем броју њих, чак две трећине, прилика за упис пружа се на једном од шест смерова Угоститељскотуристичке школе. У њој ће на четворогодишњи смер кулинарског техничара и трогодишњи кувара по дуалном систему бити уписано по шездесет ученика а на све остале, трогодишње школовање посластичара и четворогодишње туристичког и угоститељског техничара и конобара по дуалном систему по једно одељење од тридесет ученика. У сваком од смерова у школи планиран је и упис по пет ванредних ученика. Врњачка Гимназија уписује свршене основце на три смера, општег

типа на коме у два одељења има места за шездесет свршених основаца и по једно друштвено-језичког и природноматематичког са по тридесет ученика. На територији општине основно образовање ове године завршава 305 ученика што потврђује да 55 места неће бити попуњено уколико не буде ученика из других средина. Став Школске управе о броју места дефинисан је на основу препоруке Министарства просвете, резултата уписа у школској 2017/18. години и анализе броја ученика од петог до седмог разреда која показује тренд смањења. Због тога се очекује да план уписа уместо 360 буде сведен на 330 што је за 8,2 процента више од броја ученика у осмом разреду. С обзиром да је препоруком Министарства просвете дозвољено одступање од три процента у Школској управи сматрамо да је предлог плана уписа за наредну школску годину прихватљив. На територији града Краљева свршене основце чека десет средњих школа, Гимназија, Економско трговинска и Медицинска школа, Машинска техничка школа „14. октобар“, Електро-саобра-


ћајна школа „Никола Тесла“, Пољопривредно-хемијска школа „Др Ђорђе Радић“, Шумарска школа, Музичка школа „Стеван Мокрањац“, Уметничка школа и Школа за основно и средње образовање „Иво Лола Рибар“. Гимназија планира да у следећој школској години упише по 90 ученика на друштвено-језичком и природно-математичком смеру и 30 на смеру општег типа. Уз то за обдарене ученике у математичкој гимназији резервисано је 20, а филолошкој 24 места што укупно износи 254. Ова школа је планирала да отвори једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, али у Школској управи сматрају да у наредној не треба повећавати број ученика у односу на претходну годину. Економско-трговинска школа уписује ученике на два подручја рада, трговина угоститељство и туризам за образовни профил трговац на коме има места за 30 ученика и подручје рада економија, право и администрација где на профилима економски техничар, комерцијалиста, пословни и финансијски администратор има места за по 30 свр-

шених основаца. Места за 150 ученика првог разреда има и у Медицинској школи и то по тридесет на профилима зубни техничар, медицинска сестра васпитач, медицинска сестра техничар, фармацеутски техничар и физиотерапеутски техничар. Машинска техничка школа „14. октобар“ планира упис на три подручја рада, у машинству и обради метала на образовне профиле аутомеханичар 15 ученика, бравар заваривач по дуалном систему и машински техничар за компјутерско конструисање по 30, техничар за компјутерско управљање 60, а инсталатер 15. У овој школи се први пут планира упис ученика за подручје рада текстилство и кожарство, а места на образовном профилу модни кројач по дуалном систему, чија је верификација у току, има за 30 ученика. Од наредне школске године подручје рада геодезија и грађевинарство се у ову сели из Шумарске школе, верификација је у току а у образовном профилу архитектонски техничар места има за 30 ученика, што доводи до коначног броја од 210 ученика. Школовање аутомеханичара, брава-

ра и инсталатера траје три, а осталих четири године, а у школи планирају да на образовном профилу аутомеханичар упишу до пет ванредних ученика. Као и претходне године ученике првог разреда на два подручја рада уписује и Електро-саобраћајна школа „Никола Тесла“. У области електротехнике места има за 24 будућих електротехничара информационих технологија и по тридесет енергетике и рачунара, чије школовање траје по четири године. У истом подручју рада на образовне профиле електромеханичара за термичке и расхладне уређаје, и електромонтера мрежа и посторојења, у трогодишње школовање биће уписано по 15 ученика. У подручју рада саобраћај планирано је да се упише 30 ученика на образовни профил возача моторних возила и два пута толико будућих техничара друмског саобраћаја, чиме максималан број ученика првог разреда достиже 204. Пољопривредно хемијска школа „Др Ђорђе Радић“ планира да упише прваке на два подручја рада, пољопривреди, производњи и прерада хране у образовним профилима ветеринарски,

59


МАГАЗИН

11.2.2018.

пољопривредни, прехрамбени и техничар хотикултуре по 30, а трогодишње месар и пекар по дуалном систему образовања по 15 ученика уз могућност да се упише по пет ванредних. У подручју рада хемија, неметали и графичарство планира се упис по 30 будућих техничара за заштиту животне средине и техничара за индустријску и фармацеутску технологију. Према плану за наредну школску годину Шумарска школа први пут уписује ученике само на подручје рада шумарство и обрада дрвета. На образовном профилу оператер за израду намештаја по дуалном систему током наредне три године школоваће се 30 ученика и по 15 за занимања шумара и расадничара. На четворогодишњем профилу техничара за пејзажну архитектуру има места за тридесет ученика и три пута више на смеру шумарског техничара. Поред 180 редовних ученика школа пружа могућност за школовање по пет ванредних за занимање шумара и шумарског техничара. Музичка школа „Стеван Мокрањац“

60

планира да упише 40 ученика, за образовне профиле музички извођач класичне музике 24, а традиционалне музике и музичког сарадника теоретичара по 8. Исти број места планиран је и у Уметичкој школи, по десет у профилима техничар дизајна графике и дизајна ентеријера и индустријских производа, а 20 на смеру ликовни техничар. У Школу за основно и средње образовање „Иво Лола Рибар“ уписују се ученици са сметњама у развоју. У подручје рада машинство и обрада метала има места за шест будућих бравара чије школовање траје три године и исто толико манипуланата у обради метала који ово звање стичу после једне године. У подручје рада текстилство и кожарство планиран је упис у образовни профил конфекцијски манипулант за шест ученика у једногодишње, и конфекцијски шивач шест у трогодишњем трајању. У краљевачким основним школама је тренутно 1.333 ученика осмог разреда које очекује 1.162 места у образов-

ним профилима четворогодишњег и 270 трогодишњег школовања што потврђује да ће на почетку наредне школске године бити 105 непопуњених места. Уз то планиран је упис 24 ученика са сметњама у развоју. У две рашчанске школе има места за 260 редовних ученика и шест за оне са сметњама у развоју. Гимназија планира да упише 30 ученика на друштвено-језички и два пута више на природно-математички смер, а први пут уписује 20 ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику. Бивша Машинска школа као Средња школа „Краљица Јелена“ уписује ученике у три подручја рада, машинство и обрада метала по 15 бравара и аутомеханичара и 30 техничара машинске енергетике, као замена за профил машинског техничара за компјутерско конструисање. У подручју рада трговина, угоститељство и туризам планира се по 30 кувара и туристичких техничара уз још пет ванредних за занимање кувара, а у подручју економија, право и адми-


нистрација планиран упис 30 ученика на образовни профил економски техничар. Општина Рашка у осмом разреду има 229 ученика, планира да на четворогодишње школовање упише 200, а трогодишњем 60 уз шесторо деце са тешкоћама у развоју што потврђује да ће почетком наредне школске године имати мањак једног одељења од 31 ученика. Проста рачуница показује да на територји све три локалне самоуправе основну школу завршава 1.867 ученика, а у средњим школама има 2.058 слободних места. Подаци Регионалне привредне коморе потврђују да, сем за трговце, још нема изјаве о потребама послодаваца за одређеним образовним профилима. У случају бравара заваривача још нема потреба за целим одељењем, док је у случају модног кројача потврђена потреба за пет ученика. Изјаве о намерама послодаваца потврђују потребу за уписом 15 електро монтера мреже и посторојења, месара и оператера за из-

раду намештаја, као и техничара за обликовање немаштаја и ентеријера. У Врњачкој Бањи постоји интересовање послодаваца за школовање конобара, кувара, посластичара и туристичког техничара, док изјаве послодаваца потврђују потребу само пет бравара заваривача у Рашки. Иако је на велика звона најављен долазак турског инвеститора, и запошљавање седам стотина радника до почетка последњег квартала у години, у Националној служби за запошљавање потврђују да у шифарнику немају профил модног кројача. И поред тога посебно значајним сматрају мотивацију свршених основаца за упис на овај профил који би прве кадрове могао да обезбеди тек за три године. Слична је ситуација и са другим профилима потребним тржишту рада, посебно бравари и вариоци, због чега је на сајмовима професионалне оријентације неопходно интензивирати активности на мотивацији ученика за ова занимања. Директорка краљевачке филијале

Снежана Прелић потврђује да су, на основу пријава послодаваца, најтраженији заваривачи, хидрауличари и пнеуматичари, техничари за телекомуникације, месари, тесари, кувари, армирачи, зидари, оџачари, књиговође, програмери, столари, електромонтери, шивачи, кројачи, техничари за прераду и обраду дрвета, возачи Ц и Е категорије, службеници осигурања. Од високообразовних профила најтраженији су инжењери електротехнике, електронике, машинства и грађевинарства са одговарајућим лиценцама, ИТ стручњаци инжењери, математичари, филолози немачког језика, лекари са одређеним специјализацијама, фармацеути, стручњаци за финансије и рачуновође. Није без значаја да послодавци, поред доказа о оспособљености, траже одређене вештине за обављање посла, али и радно искуство, а код туристичких и угоститељских радника акценат је стављен на знање страног језика. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

61


Актуелна епидемиолошка ситуација

МАГАЗИН

11.2.2018.

ВИШЕ ОД ДВЕ ХИЉ

62

- Број оболелих од малих богиња премашио две хиљаде. – У Институту Торлак лабораторијски потврђено више од половине. - Најмлађа оболела особа има само петнаест дана, најстарија 62 године. – Током претходне седмице пријављен 316 случај обољевања од којих је лабораторијски потврђено 179 нових. – У Краљеву пријављена 32 нова случаја обољевања. – Од тежих компликација малих богиња упала плућа је регистрована код 245 оболелих особа, или 36 више него седам дана раније д почетка октобра прошле, закључно са 9. фебруаром ове, године на територији Републике Србије, укључујући и територију надлежности Завода за јавно здравље Косовска Митровица, регистровано је укупно 2.035 случајева малих богиња што потврђује појава 316 нових у односу на претходну недељу. У истом периоду у Институту Торлак лабораторијски је потврђено 1.022 што је 179случајева више него пред крај претходне недеље. Из Института за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ стиже потврда да нема промене у старосној структури,па

О

и даље најмлађа оболела особа има само петнаест дана, најстарија 62 година, а највећи број оболелих је у узрасним групама млађим од пет и старијим од 30 година. На снази је и податак да највећи број оболелих особа, чак деведесет четири одсто, није вакцинисан, непотпуно је вакцинисан или је непознатог вакциналног статуса. Од укупног броја оболелих 34 одсто је било хоспитализовано, или је хоспитализација у току, а од тежих компликација малих богиња упала плућа је регистрована код 245 оболелих особа, или 36 више него седам дана раније.

Између 27. децембра и 3. јануара пријављена су и два смртна случаја. Клиника за инфективне итропске болестиуБеограду пријавила је смрт невакцинисане тридесетогодишње особе код које је болест лабораторијски потврђена, а у клиничком току је дошло до развоја запаљења плућа. Неколико дана касније и Клиничкицентар у Нишу је пријавио смртни исход код двогодишњег детета из Алексинца које није било вакцинисано а код кога је, након потврде болести,у клиничкомтокудошло до развоја запаљења плућа. Епидемија малих богиња на територи-


ЉАДЕ ОБОЛЕЛИХ ји Косова и Метохије са већинским српским и неалбанским становништвом пријављена је 23. октобра прошле године и до 9. фебруара регистровано 315 оболелих особа што је за дванаест више него претходне недеље. Од почетка новембра епидемије су пријављене и на територији града Београда, где је број оболелих за последњих седам дана порастао за 117 и достигао 737, у Краљеву где су пријављена 32 нова случаја па укупан брј оболелих достиже 174. Број пријављених случајева на територији града Ниша је са 367 повећан на 430, а у општини Бујановац са пет нових случајева на тринаест. Од почетка децембра на територији града Смедеревска Паланака пријављена су два, а општине Велика Плана седам, док се број оболелих у Бојнику са 51 у претходној недељи попео на 55, а у Бору остао на истом нивоу од пет познатих случајева. Од почетка јануара епидемије малих богиња пријављене суна територијиграда Новог Сада где је регистровано 26 оболелих, Лесковца 59, Смедерева 12, Сурдулице 81, општине Шабац 22, насељу Меховине на територији општине Влади-

мирци три и иселуЖитнипоток на територији општине Прокупље девет оболелих. Породичне епидемије малих богиња пријављене су у Тутину са пет и Врању са два оболела, Руми три и селу Попучке на територији општине Ваљево две породице са по два оболела, а Завод за јавно здравље Нови Пазар је 9. фебруара пријавио епидемијумалихбогиња на територији општине Тутин где је евидентирано десет оболелих. По један лабораторијски потврђени случај оболевања од малих богиња регистрован је у Суботици, Чачку, Ужицу, Неготину, Лебану, Књажевцу, Белој Паланци, Тополи, Медвеђи, Љигу, Мионици, Јагодини и Ваљеву, по два у Руми Димитровграду и Крагујевцу, три у Врању и Крушевцу, шест у Новом Пазару, а седам у Прешеву и Владичином хану. И даље су на снази пооштрене мере епидемиолошког надзора над малим богињама у складу са Планом активности за одстрањивање ове болести који укључује пријаву сумње, лабораторијску дијагностику, изолацију и лечење оболелих, здравствени и епидемиолошки надзор,

вакцинацију невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних лица.У складу са предложеним мерама Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ интензивно се спроводи вакцинација свих невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних особа узраста од навршених 12 месеци до навршених 14 година. Имајући у виду период заразности, сезоност, остварене контакте, мере пооштреног надзора ће бити спровођене најмање у периоду двоструке максималне инкубације од последњег регистрованог случаја, а у складу са параметрима у оцени и процени епидемиолошке ситуације у жаришту епидемије. Из Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ стиже информација да ће и даље, са развојем актуелне епидемиолошке ситуације, предлагати мере у складу са законским и подзаконским актима, стручним ставовима, препорукама Светске здравствене организације, из којих је проистекао и усвојени план одстрањивања морбила у Србији. Т. Радовановић

63


64

МАГАЗИН 11.2.2018.


65


Краљевски фестивал и око њега: Татиана Пановић

МАГАЗИН

11.2.2018.

ПОЗОРИШТЕ ИСПРЕД ФИЛМА

66

- Од треће године на даскама које живот значе. – Два лета на Краљевској академији у Лондону. – Програм примерен тумачењу Шекспирових дела. - Међу хиљадама кандидата из целог света током последњих петнаест година ни један Американац није успео да се упише због културолошких разлика. – Аутор два драмска текста и дизајнер накита. – Сопствена школа глуме намењена најмлађима. – После више кратких епизодна улога у дугометражном филму. – Препорука младим америчким ауторима да учествују на Краљевском филмском фестивалу и обавезно дођу у Краљево. – Фестивал изузетна прилика за дружење филмских стваралаца различитог профила


Татиана Пановић

67


68

МАГАЗИН 11.2.2018.


уних пет година Међународни фестивал краткометражног филма, под називом „Краљевски филмски фестивал“ окупља у Краљеву младе филмске ствараоце из читавог света. Све време био је изузетна прилика да се, у првој недељи септембра, окупе сви они који су дали допринос стварању неког од више стотина изузетних кратких филмова приказиваних на неколико локација у граду. Било је међу њима редитеља, глумаца, сценариста, сценографа, костимографа, аниматора, композитора, продуцената и других који су стизали из најудаљенијих делова света, од Хонг Конга на крајњем истоку до Остина у Тексасу на западу. Баш из овог града стигла је млада глумица Татиана Пановић коју за Краљево везује много више од фестивала. Пре много година из ових крајева се у свет отиснуо њен отац Милун и, након година проведених у Чикагу, на Аљасци, Исланду и ко зна где још, настанио у Амарилу где су рођене и одрасле кћери Татиана и Малина. Није познато шта је, случај или нешто друго, утицало да обе од малена буду оријентисане ка уметности, једна према глуми а друга филмској режији. Љубав према уметности у породици се развијала од најранијег детињства, можда и због чињенице да је Милун, много пре одласка преко океана, још као гимназијалац играо на сцени краљевачког аматерског позоришта. Од првог појављивања на сцени кад је имала само три године, па све до пунолетства, Татиана је глумачко искуство из недеље у недељу учвршћивала у оквиру различитих старосних група једног од позоришта у родном граду. Током тог периода учвршћивала се и жеља за професионално бављење овим послом и усавршавањем, посебно за рад у позоришту. Колико је била јака најбоље потврђује решеност да превали дуг пут и у Краљевској академији драмских уметности у Лондону започне нову етапу у каријери. Краљевска академија је престижна установа према којој хрле стотине младих из целог света, а петонедељна школа за младе глумце током лета прилика је за прве часове глуме, вежбе гласа и

П

покрета на начин какав одговара тумачењу дела Вилијема Шекспира. Посебно значајним за полазнике чини се констатација да се после савладавања глумачких вештина на овом месту отвара простор за рад и у другим областима драмске уметности. Ма колико се већини младих на овом узрасту филм чинио атрактивни-

јим Татиана је од почетка знала да је више интересује позориште, а најбоља школа на свету за ову врсту посла довољна је основа за озбиљније размишљање и потврду да глума није само хоби. Летња школа глуме само је корак према трогодишњем школовању на престижној академији, а неуспех на ау-

69


70

МАГАЗИН 11.2.2018.


71


МАГАЗИН

11.2.2018.

дицији исте године није могао да поколеба жељу да покуша и наредне. Позив из Лондона за учешће у новом програму примереном тумачењу Шекспирових дела прилика је за још једно лето у главном граду Велике Британије и нови покушај да се уврсти међу ретке којима се пружа шанса за озбиљније усавршавање. Резултат нове аудиције није био ништа бољи него претходне, а податак да међу хиљадама кандидата из целог света током последњих петнаест година ни један Американац није успео да се упише прилика је за потврду да разлоге треба тражити у културолошким разликама између две земље. Сваке године, каже Татиана, око две хиљаде младих из целог света покушава да се избори за једно од само тридесет места и деветомесечно школовање за које треба одвојити три-

72

наест хиљада евра. Љубав према позоришту није ослабила па је Татиана, на истом месту где је направила прве глумачке кораке, почела да ради са најмлађима и на њих преноси стечена знања. Трајало је то

само до следеће године кад се преселила у главни град Тексаса Остин где је отворила сопстевну школу глуме за различите категорије љубитеља драмске уметности, како оне који намеравају да се посвете овом послу тако и


друге који само желе да се боље упознају са свим што пружа позориште. Од неколико позоришта у Остину само је једно професионално док друга, подједанко добра, окупљају аматере. Да ни у најбогатијој земљи на свету

не тече мед и млеко потврђује податак да од глуме у позоришту не може да се живи, па је највећи број опредељених за бављење овим послом оријентисан према филму. Податак да се филмска глума у многоме разликује од позори-

ште повод је за часове у Остину и прилагођавање новим условима какве прописује филмска индустрија. Прилику за брушење глумачке физиономије, као и свуда у свету, пружају кратки филмови студената и различити независни пројекти, а контакт са њима остварују агенције које посредују у повезивању филмских продукција са особама различитих специјалности. Ма колико на први поглед мала, кратка улога у реклами за мајонез прилика је за препознавање у различитим приликама и потврду бројних пријатеља да појављивање на телевизији, макар какво и колико да је, са собом носи и добар део популарности. Повремено ангажовање у различитим пројектима није довољно за сигурну егзистенцију, а прилику да потврди уметничко опредељење Татиана је на-

73


11.2.2018.

МАГАЗИН

74

шла у дизајнирању накита. И један и други посао везан је за бројна путовања, а пре Краљева, где је допутовала из Аргентине, Татиана је боравила у Паризу, Мадриду, Њу Мексику, Лос Анђелесу. Професионални анагажман на дугометражном филму шанса је какву очекују сви који су се определили за глумачки посао, а прилику да обезбеди малу улогу пружила јој је сестра која је, након дипломе на одсеку филмске режије у Остину, ангажована као кастинг директор у пројекту под називом Hellion (Несташко). Пут до мале улоге водио је преко две озбиљне аудиције за велики број кандидата од којих је свако потајно прижељкивао да се појави на великом екрану. Након два месеца снимања реализација пројеката је ушла у завршну фазу, а Санденс фестивал у Јути потвр-

дио да је спреман за диструбуцију у биоскопима широм Сједињених Америчких Држава. Колико је улога у професионалном филму значајна потврђује позив за чланство у глумачком удружењу које пружа прилику за добијање нових улога, али и адекватну заштиту права сваког од чланова. Жеља да се бави глумом код Татиане се зачела већ после треће године живота, а временом учвршћивала до опредељења да постане основно занимање. Да препознатљивост у филмском свету није ни мало једноставна потврђује тек мали број оних који су достигли светску славу. Међу њима су и Тексашани Сандра Булок, Рене Зелвегер и Метју Мек Конахи који су завршили школу глуме у Остину у којој и Малина филмску режију. - У Америци је мало теже да глумиш професионално, па нећеш одмах да до-

бијеш посао кад завршиш школу глуме. Филм је много популарнији од позоришта, али је подједнако тешко добити улогу поготово за оне са мање искуства. По мало глумим у позоришту, али и пишем текстове за позориште, па сам написала за две кратке представе од којих сам у једној играла, а другу режирала. Представа је приказана на фестивалу у Остину, а позитивне критике су мотив да наставим да се бавим и овим послом – каже Татиана која је била принуђена да на десетак дана напусти Краљево како би се у Паризу придружила екипи млађих америчких глумаца на снимању краткометражног филма. Посета краљевачком фестивалу је прилика за други боравак у Србији. Први пут је била толико мала да се и не сећа свега што се дешавало, а овај користи прилику да боље упозна средину и учврсти скромно знање српског


језика. Татиана признаје да је пре доласка у Краљево мало знала о овој средини, још мање о филмском фестивалу и његовој концепцији. Сваки дан је, каже, био прилика да сазна нешто ново у чему јој је много помогао млади црногорски редитељ Бранислав Милатовић. - Селекција филмова је врло интересантна, али је штета што више људи није дошло да види ово што не може ни на једном другом месту. Мислим да треба много више људи да искористи овако јединствену прилику каква се не пружа ни посетиоцима у Остину где се одржава велики број мањих или већих фестивала. Чини ми се да неки у овом граду то не осећају иако мислим да пре приказаних филмова из овогодишње селекције треба истаћи организацију фестивала која ме је импресионирала.

Била сам на свим местима на којима су приказивани филмови и то ми је причињавало посебно задовољство, баш као и дружење са осталим учесницима фестивала. Идеја да се дружимо са редитељима и глумцима је изванредна, а мени је по мало било и нелагодно што непознајем довољно српски језик. Укупан утисак је повољан па ћу препоручити и другим америчким ауторима да учествују, а ако њихови филмови прођу селекцију да обавезно дођу у Краљево. Надам се да ће временом фестивал бити познатији у светским размерама, јер има будућност и велико срце – каже Татиана којој се посебно допао филм „Док су летели на месец“ Борише Симовића са Тихомиром Станићем и Јеленом Ђокић у главним улогама. Месец и по дана у Србији, од чега највећи део времена у Краљеву, при-

лика је за потврду симпатија које се учвршћују према овој средини. Град је тек толико велики да има све што му је потребно, а довољно мали да све може да се обиђе пешице што је велика повољност у односу на средину из које је дошла. Боравак у Краљеву је и прилика да се обиђу бројне знаменитости, и упозна са повољностима које пружа град на две реке, посебно током изузетно топлих дана при крају лета. Велики изазов за сваког глумца је могућност обиласка позоришта, а онима у Београду бројна познанства склопљена током краљевачког фестивала. Крај боравка у Краљеву је прилика за потврду жеље да дође поново, на фестивал или неком другом приликом, а много тога зависи од обавеза у реализацији различитих пројеката. Т. Радовановић Фото: М. Радовановић

75


76

МАГАЗИН 11.2.2018.


На репертоару Биоскопа „Кварт“

Мали весељак: Брод спасилац

Пећинци

Јелисавета Караџић. Филм се приказује до среде 14. фебруара у пројекцијама које почињу у 18 сати.

Педесет нијанси: Ослобођени

После храбре мисије спасавања у олујним временским приликама, млади спасилачки чамац Елијас позван је да пређе на рад у Велику луку. Иако узбуђено прихвата, и напушта стари живот и пријатеље, убрзо схвата да веће није увек боље. Када открије да локална криминална банда ископава драгоцени метал који има моћ да утиче на временске неприлике, Елијас ће схватити да ће морати да затражи помоћ старих пријатеља како би раскринкао њене планове. Сценарио за седамдесеттроминутну породичну авантуру у 2Д и 3Д формату, синхронизовану на српски језик, написали су Карстен Фулу и Симен Алсвик који је филм режирао заједно са Вилом Ешхарстом, а главне улоге тумаче Марие Блокхус, Андерз Еиде и Маркус Гунарсен. Филм је на репертоару биоскопа до 14. фебруара у пројекцијама које почињу у 16,30 сати.

Филм „Пећинци“ је нова анимација четвороструког оскаровца Ника Парка аутора филмова „Валас“ и „Громит“ и студија Аардман. Урнебесна праисторијска авантура направљена у познатом Аардмановом анимацијском стилу смештена је у доба праисторије, када су опасне звери и длакави мамути господарили земљом. Прича прати пећинског човека који заједно са својим најбољим пријатељем, дивљом свињом Хогнобом, покушава да уједини њихово племе у борби против моћних непријатеља који им прете. Сенарио за породичну авантуру у 2Д формату синхронизовану на српски језик написали су Марк Бартон и Џемс Хигинсон. У оргиналној верзију гласове анимираним јунацима позајмили су Тим Хидлстон, Меиси Њилиамс и Еди Редмејн, у српској Ива Стефановић, Милан Тубић, Владислава Ђорђевић и

Џејми Дорнан и Дакота Џонсон се враћају као Кристијан Греј и Анастазија Стил у „Педесет нијанси – Ослобођени“, трећем наставку светског бестселера и феномена „Педесет нијанси“. После огромног успеха филмова из 2015. и 2017. године, који су зарадили преко 950 милиона долара широм света, нови наставак стиже пред Дан заљубљених ове године! „Педесет нијанси – Ослобођени“ је, по сценарију Е.Л. Џејмса и Ниала Лионарда, режирао редитељ другог наставка Џејмс Фоли. Поред Дакоте Џонсон и Џејми Дорнана у филму се појављују Ким Бејсинџер и Ерик Џонсон. Филм је на репертоару до 14. фебруара у пројекцијама које почињу у 20 и 22 сата.

77


11.2.2018.

Женски кошаркашки клуб Краљево пред крај првенства

МАГАЗИН

НА КОРАК ДО ЦИЉА 78


- У категорији јуниорки Краљевчанке су претходну такмичарску сезону, као најмлађа екипа у лиги, завршиле на четвртом месту. – Седам узастопних победа прве екипе под вођством Николе Јовановића. – Циљ освајање трећег места које обезбеђује учешће у завршници Купа Србије. – Из трке једно од прва четири места на табели елиминисан један по један противник. – Главни конкурент у борби за треће место и даље екипа Радивој Кораћ. – До краја првенствене трке тешки мечеви против Партизана и Црвене звезде. – Екипу чини спој младости и искуства. – У екипи кошаркашице из Хрватске, Тогоа и Сједињених Америчких Држава. –Модерна кошарка каква у Краљеву није играна последњих петнаест година

79


11.2.2018.

МАГАЗИН

80

осле седамнаест утакмица у овогодишњем првенству, од којих тринаест победа и четири пораза, Женски кошаркашки клуб „Краљево“ је доспео до другог места на табели Прве лиге са добрим изгледима да, током наредих пет кола, задржи једно од прва четири које гарантује учешће у завршници такмичења за првака државе. Успеху је допринела серија победа након промене на челу стручног штаба који је преузео млади тренер Никола Јовановић. Пре него је преузео први тим женског лигаша неколико година је радио са млађим селекцијама кошаркаша Слоге, а након

П

што је задобио поверење руководства клуба доспео до асистента тренера првог тима. И поред добре екипе изостали су резултати, али не и жеља за усавршавањем на Вишој тренерској школи која ствара могућност за добијање лиценце неопходне за бављење тренерским позивом. Након три године у Слоги жеља за осамостаљењем била је повод за рад са кадетима и јуниорима кошаркашких клубова „Машинац“ и „Плеј“, а кад се пре три године Женски кошаркашки клуб „Краљево“ изборио за наступ у највишем рангу такмичења тренеру Игору Вујовићу је био потребан помоћ-

ник спреман да прати његову визију рада са екипом. Избор је пао на Јовановића, а колико је био добар сведоче последњи резултати овог клуба у домаћем првенству и Јадранској лиги. Тренерско искуство потврђује да се квалитетни играчи стварају од најмлађих селекција, а недовољно интересовања за женску кошарку у значајној мери је допринело да Краљево, иако расадник врхунских кошаркаша у мушкој конкуренцији, није успело да, сем Невене Јовановић, Татјане Живановић и Тамаре Бајић, изнедри више квалитетних играчица. Иако је као циљ у првој прволига-


шкој сезони постављен опстанак у елитном друштву након лошег почетка уследила је серија од осам победа што је било довољно да се стигне до четвртог места на табели и потајну жељу да се у завршници такмичења задржи овај пласман. Да не буде тако у највећој мери је допринео недовољан број играчица да изнесу терет такмичења, а од великог успеха екипу је делило само три секунде у сусрету са директним противником за пласман на табели. Иако је мало ко веровао да би у сусрету са Црвеном звездом у последњем првенственом колу могло да се догоди

чудо вођство у првом полувремену подгревало је наду у то. Иако се пето место на табели сматра успехом и руководство и кошаркашице сматрају да су заслужили више. И поред благог разочарања много већи проблем представља осипање екипе на крају сваког првенства због кога ни наредних година није могао да се очува костур, па наредно по правилу почиње са новим играчицама међу којима је у првој прволигашкој сезони била само једна из Краљева. Разлог лежи у чињеници да од само десетак из млађих селекција није могуће створити екипу за

иоле какав наступ у највишем рангу такмичења. Настојање да се женска кошарка популарише међу основицма, због потребе да се у школу кошарке укључе већ од десете године живота, и резултати постигнути у последње три године у националном шампионату и међународним такмичењима дали су резултат који се огледа у бази од око четрдесет њих које са великим нестрпљењем очекују шансу да се појаве у првом тиму. У категорији јуниорки Краљевчанке су претходну сезону завршиле на четвртом месту а посебно

81


82

МАГАЗИН 11.2.2018.


83


11.2.2018.

МАГАЗИН

84

значајним оцењује се податак да су све играчице, сем једне, потекле из локалне средине. Ништа мање значајан није ни податак да су најмлађа селекција у лиги са просечном старошћу бар две године нижом од осталих екипа. Најбољи тим је током претходне такмичарске сезоне први пут изашао на међународну сцену и наступом у оквиру Јадранске лиге потврдио како може равноправно да се супростави и знатно искуснијим екипама. Другу годину такмичења у овој конкуренцији обележила су нова правила и две групе од по четири екипе, међу којима су још Црвене звезде и Партизан, потом кошаркашице Словеније, Бугарске, Хрватске, Турске и Црне Горе. Ненавикнуте на изузетно напоран ритам играња средом и суботом Краљевчанке су морале да се задовоље последњим местом и посвете националном шампионату са жељом да првенство заврше бар на четвртом месту. Случај је хтео да, као и претходне године, буду пете и још једном изборе право наступа у Јадранској лиги. Екипу је кроз цело такмичење водила бивша играчица вршачког Хемофарма Данијела Ризвић која је због повреде морала да се одрекне играчке каријере и посвети тренерском позиву. Повољним на почетку последње такмичарске сезоне сматра се податак да је, после дужег периода, задржан костур екипе појачан са четири нове играчице. Екипа се ни овога пута није добро снашла у такмичењима која су захтевала наступе средом и суботом, а пето место у групној фази Јадранске лиге и шесто у националном шампионату нису били у складу са очекивањима руководства тима које се определило да даље крене са новим тренером. Шанса да поведе екипу пружена је Јовановићу који је до тада вршио дужност помоћног тренера, а велико искушење била је прва утакмица у краљевачкој „кутији шибица“ против фаворизоване екипе београдског Партизана. - У лиги сам три године и знам шта која од играчица може да уради, али сам због велике одговорности осећао страх и због потребе да на почетку

оставим добар утисак. Знао сам да се не пита противник како ћемо да играмо, већ ми па смо, иако Партизан као институција има добру екипу која је у том тернутку у бољој форми, одиграли као у сусрету са знатно слабијом екипом и победили са пет поена разлике. Потврдило се да играчице имају поверење у мене колико и ја у њих, а кад се обострано поверење пренесе на утакмицу мора да се победи, а ова победа нам је много значила јер је Партизан директни конкурент за пласман међу прве четири екипе које иду у „фајнал фор“. Иако смо после победе стигли до другог места на табели коло смо завршили на четвртом. После тога смо играли против екипе Спартака која је била претпоследња на табели, па сам знао да ћемо, после значајне победе, да уђемо мекано у меч на њиховом терену. Није неуобичајено да се у таквим случајевима очекује лагана победа, али се показало да су Суботичанке прве три четвртине биле равноправан противник. У последњој, кад је реално очекивати да играчице буду најуморније, све играчице су дале максимум и победиле понајвише захваљујући кадетској репрезентативки Вишњи Стефановић која је нагло испливала у први план – каже Јовановић. Због чињенице да је екипа Радивој Кораћ пред утакмицу са Краљевчанкама била боље пласирана на табели гостовање у Београду се унапред сматрало посебно тешким и значајним што је било посебан мотив да се од првог звиждука крене агресивно и прецизно. Резултат није изостао, а значајнијим од победе сматра се агресивна одбрана која је допринела да противничка екипа, као никад до тада, не постигне више од 38 кошева. Краљевчанке су заузеле треће место на табели што се, уз друго на полусезони под вођством бившег тренера Вујовића, сматра највећим успехом. Јовановић потврђује да је у три узастопне утакмице учињено више него било када од оснивања клуба, пре свега победа над екипом Партизна која се из Краљева по правилу враћала са два вода у џепу. Од тренутка кад је Јовановић преу-


85


11.2.2018.

МАГАЗИН

86

зео екипу везано је седам победа. Након прве три уследила је двонедељна пауза а онда веома значајна утакмица против нишког Студента. Иако је утакмица отпочела траљаво, а резултат на полувремену није давао превише оптимизма за повољан резултат, значај победе био је довољан мотива да се појача ритам и заврши са предношћу од 21 поена разлике. Значајнијим од тога сматра се податак да је из трке за треће место елиминисан директни конкурент. Пред утакмице против екипа Вршца и Шумадије знало се како не могу да пруже значајнији отпор што је било добра прилика да се шанса пружи млађим играчицама. Пораз од Врбаса у првом делу првенства са 21 поеном разлике био је повод за жељу да им се на домаћем терену узврати истом мером. Циљ је остварен, као и победа са истом разликом, а још значајнијим се сматра да је из трке за пласман међу прве четири екипе елиминисан још један противник. Шест кола пре краја првенства екипа Краљева се учврстила на трећој позицији, недељу дана касније са једном утакмицом више после непотпуног седамнаестог кола стигла и до друге позиције на табели. Треће место на крају првенствене трке жељно очекује неколико екипа и због потврде да обезбеђује учешће у завршници Купа Србије, а главним конкурентом и даље се сматра Радивој Кораћ. Након утакмице против Беочина на домаћем терену следи гостовање у Шапцу и меч против истоимене екипе која чврсто држи средину табеле. До краја првенства Краљевчанке очекују два тешка меча, гостовање у Београду и екипа Партизана спремна да се реваншира за пораз у првом делу првенства и на домаћем терену против Црвене звезде, а у последњем колу против екипе Спартака која је у првом делу првенства побеђена са 12 поена разлике. Екипу Краљева карактерише спој младости и искуства о коме сведоче Тамара Бајић, Александра Катић и Ивана Шерић. Поред њих ту су црнопута Тосјоу Адјови Ахоефа из Тогоа и Американка Браше Алин. Драгана Николић је најбо-

љи шутер лиге, Вишња Стефановић кадетска а Ана Марија Стојичић јуниорска репрезентативка. Из Краљева су само Вишња Стефановић и Тамара Бајић којима се прикључује и Маја Тришовић, а Јовановић потврђује да би екипи, кад стекну довољно искуства, могле да се прикључе још неке играчице. - Ако бих рекао да нисам задовољан слагао бих. Све играчице имају дозу одговорности и поверења што показују на савршен начин борбеношћу и одговорношћу. Не одскаче само једна или две, већ четири или пет, што говори колико је добар рад на тренингу и пренос тог рада на утакмицу због чега је победа неминовна. Лига је озбиљна, тренинзи су сваког дана, па мора да постоји стимулација као мотив више да се пружи максимум. Финансијска ситуација је тешка. Женска прва лига није претерано плаћена и сви клубови имају исти проблем. Трећи смо на табели, везали смо седам победа и то би требало да буде награђено, јер није безначајно представљати Краљево у најбољем светлу у оквиру лиге где долазе екипе из више земаља, а играмо модерну кошарку која у последњих петнаест година није играна у Краљеву. И поред свега играчице су свесне проблема и раде посао на врхунском нивоу што је за сваку похвалу – каже Јовановић. До краја првенствене трке остало је мање од месец дана колико ће трајати неизвесност око коначног распореда на табели. У клубу верују да ће успети да задрже трећу позицију на табели и осигурају учешће у завршници куп такмичења. Иако титула шампиона не значи превише на међународном плану, јер женска кошарка у Европи не ужива углед који заслужује, свако место више на табели националног шампионата се сматра значајним. Кад би се ситуација променила у позитивном смислу стручњаци верују да би у великој мери утицала на квалитет игре, али и састав екипе због жеље већег броја кошаркашица да се докажу на међународној сцени, а све би се позитивно одразило и на популаризацију овог спорта. Т. Радовановић


87


88

МАГАЗИН 11.2.2018.


89


МАГАЗИН

11.2.2018.

КРАЉЕВО

90

- За наслов првака у једној од седам старосних група надмеће се 137 младих шахиста, 89 у мушкој и 48 у женској конкуренцији. - Учесници старости до 16, 18 и 20 година у обе конкуренције такмиче се у групи рангираној као Омладинско првенство Централне Србије. - По двоје првопласираних квалификоваће се за Омладинско првенство Србије за 2018. годину. - Седам партија преноси се директно тако да кретање фигура по шаховској табли може да се посматра са било које тачке на земаљској кугли где постоји могућност интернет конекције. – У Краљеву идеални услови за одвијање такмичења


Кадетски фестивал Шаховског савеза Централне Србије

Фото: М. Радовановић

О ДОБАР ДОМАЋИН

91


аховски савез Централне Србије и Шаховски клуб „Слога“ организатори су двадесет првог по реду Кадетског фестивала у коме се најбољи млади шахисти у мушкој и женској конкуренцију надмеђу у седам старосних категорија. Прву групу чине такмичари млађи од осам година, а разлика између сваке наредне до најстаријих двадесетогодишњака износи две године. Учесници старости до 16, 18 и 20 година у обе конкуренције такмичиће се у једној групи рангираној као Омладинско првенство Централне Србије, а по двоје првопласираних квалификоваће се за Омладинско првенство Србије за 2018. годину. Право учешћа на Кадетском фестивалу имају ученици основних школа који су се квалификовали преко окружних такмичења са подручја шаховских савеза Централне Србије и Косова

МАГАЗИН

11.2.2018.

Ш

92

и Метохије, а са квалификационих турнира по окрузима за такмичење се пласира по петоро такмичара у свакој старосној групи. Право директног учешћа имају мајсторски кандидати у мушкој и првокатегорнице у женској конкуренцији, а победници у свим старосним групама у обе конкуренције добијају пехаре организатора у трајно власништво, по троје првопласираних и медаље. По десет најуспешнијих у старосним групама до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 година квалификоваће се за Кадетско првенство Србије, а нижепласирани такмичари и такмичари који не учествују на овом такмичењу не могу учествовати на Кадетском првенству Србије. Такмичења, у групама до 8, 10, 12 и 14 година у обе конкуренције одржавају се по швајцарском систему у девет кола, компјутерским паровањем, а ор-

ганизатору је пружена могућност да, у случају мањег броја пријављених, промени систем такмичања. Темпо игре је 50 минута плус 10 секунди за сваки одиграни потез почевши од првог. На Омладинским турнирима игра се седам кола по швајцарском систему, а темпо игре је 75 минута за 40 потеза и 15 минута до краја партије уз 30 секунди бонификације за сваки одиграни потез почевши од првог. Након свечаног отварања у Свечаној сали Градске управе одиграно је прво коло у свим категоријама, а за старосне групе до 8, 10, 12 и 14 година и друго. Такмичење је настављено следећег дана трећим и четвртим колом за млађе категорије, а другим и трећем у оквиру омладинског турнира. Најмлађи су трећег дана такмичења одиграли три кола, омладинци два, а након последњег у свим узрастним групама почев од девет сати данас би-


ће познати победници и учесници првенства Србије. У случају деобе места за турнир по Швајцарском систему одлучују међусобни резултати, средњи бухолц, већи број победа, Сонеборн-Бергер, са виртуелним противником, прогрес и жреб, а за турнир по Бергеровом систему међусобни резултати, успех према победницима, већи број победа, бољи успех по Сонеборн-Бергеровом систему и жреб. Регуалрност такмичења прати судијски тим на чијем челу су главни судија турнира Лидија Вучковић, међународни судија ФИДЕ, и заменик Јован Митић, ФИДЕ судија. Судијски тим чине ФИДЕ судија Младен Миленковић и националне судије Зоран Стојановић, Мирослав Живановић и Игор Исак. Одлуке судија су извршне, главног коначне, компјутерско паровање поверено је Лидији Вучковић, а пренос

партија на омладинским турнирима заменику главног судије Јовану Митићу. За наслов првака у једној од седам група надмеће се 137 младих шахиста, 89 у мушкој и 48 у женској конкуренцији, омладинци и за титулу првака Централне Србије која отвара пут ка првенству Србије, у зависности од успеха ка европском и светском првенству. Секретар Шаховског савеза Централне Србије Миливоје Миливојевић потврђује да су услови за надметање идеални због чега је Краљево другу годину заредом изабрано да буде домаћин. Није без значаја податак да шах у овој средини има дугу традицију, да је Шаховски клуб „Слога“ претходну сезону завршио на петом месту Прве лиге, али и да су у амбијенту Хотела „Турист“ и раније одржавана значајна такмичења сениора уз учешће великог

броја велемајстора и интернационалних мајстора, као и шахиста из иностранства. Број учесника се, у односу на некадашњих три стотине и више, сматра малим а разлог налази у згуснутом програму националног савеза, Европске шаховске уније и Светске шаховске федерације. Миливојевић потврђује да интересовање међу младима за шах не опада и због могућности које пружају савремене технологије, па се савладавање шаховске вештине проверава у директним окршајима са вршњацима из различитих делова света. Куриозитет овог првенства је податак да се седам партија преноси директно тако да кретање фигура по шаховској табли може да се посматра са било које тачке на земљаској кугли где постоји могућност интернет конекције. Т. Радовановић

93


ВРЕМЕПЛОВ ДОГОДИЛО СЕ ИЗМЕЂУ 11. И 17. ФЕБРУАРА

МАГАЗИН

11.2.2018.

11. фебруар

94

660. п. н. е. - Цар Џиму оснива Јапан. 1531. — Енглески краљ Хенри VIII признат за поглавара Англиканске цркве. 1752. — Бенџамин Френклин је отворио Пенсилванијску болницу, прву болницу у Сједињеним Америчким Државама. 1790. — Квекери су поднели петицију америчком Конгресу за укидање ропства. 1858. — Током рата за реформу (1856—1861.) Бенито Хуарез проглашен је у Веракрузу уставним председником Мексика. 1873. — Под притиском републиканаца абдицирао је шпански краљ Амадео и проглашена је прва шпанска република. 1889. — У Јапану је усвојен устав, којим је предвиђен дводомни парламент, али је цар задржао извршну власт. 1919. — Фридрих Еберт је изабран за првог председника Немачке, која је после Првог светског рата постала република. 1929. — Споразумом у Латерану између Италије и Свете столице створена је независна папска држава Ватикан. Тиме је решено „Римско питање“ – спор италијанске државе и Свете столице настао 1870. године, после прикључења Италији папске државе и града Рима. 1945. — У Јалти на Криму завршена је Кримска конференција лидера трију великих сила антихитлеровске коалиције. Председник САД Рузвелт, лидер

СССР Стаљин и британски премијер Черчил ускладили су војне планове за окончање Другог светског рата, одредили нове односе у Европи и договорили се о оснивању Уједињених нација. 1953. — Председник САД Двајт Ајзенхауер је одбацио апел за помиловање Џулијуса и Етел Розенберг. 1958. — Тунис је обавестио Француску да њени ратни бродови више неће моћи да користе луку Бизерта. 1959. — Проглашена Федерација Арапских Емирата Југа. 1970. — Јапан је постао четврта земља у свету која је лансирала вештачки сателит. 1971. — Представници 63 земље потписали су споразум о забрани складиштења нуклеарног оружја на дну мора и океана. 1973. — Пуштени су први амерички ратни заробљеници из Вијетнамског рата. 1975. — Маргарет Тачер изабрана је за председника Конзервативне странке, као прва жена која је у Уједињеном Краљевству постала шеф политичке партије. 1990. — Лидер Афричког националног конгреса (АНЦ) Нелсон Мандела пуштен је на слободу након 27 година проведених у јужноафричким затворима. 1994. — Пет америчких космонаута (Чарлс Болден, Кенет Рајтер, Јан Дејвис, Чанг Дијаз Франклин, Роналд Сега) и један руски (Сергеј Крикаљов) спустили су се у шатлу „Дискавери“ на Земљу, окончавши прву америчко-руску спејс шатл мисију. 1996. — У снажној експлозији ауто-

мобила-бомбе у Алжиру убијено је 17 људи, а рањено више од 90. 1997. — Свемирски шатл Дискавери је лансиран на мисију сервисирања телескопа Хабл. 1997. — Под притиском међународне јавности и тромесечних грађанских и студентских протеста председник Србије Слободан Милошевић је посебним законом (lex specialis) признао резултате локалних избора на којима је победила опозициона коалиција „Заједно“. 2001. — Око 7.500 људи демонстрирало је у Немачкој против марша неонациста који је окупио око 250 присталица.


2002. — Као одговор на нападе на израелске цивиле, израелски авиони и хеликоптери напали су палестинске центре безбедности у Гази.

12. фебруар 1733. — Енглез Џејмс Оглторп је основао Џорџију, 13. колонију од британских Тринаест колонија, и њен први град Савану. 1812. — Елбриџ Џери је потиписао изборни закон у Масачусетсу, и при томе увејо тај облик изборни инжењеринг познат као џеримандеринг 1818. — Чиле прогласио независност од Шпаније на годишњицу битке код Чакабука. 1825. — Крики су предали америчког влади своје последње земље у Џорџији по споразуму из Индијан Спрингса и одселили се на запад. 1832. — Пацифичка острва Галапагос припојена Еквадору. 1851. — Едвард Харгрејвс пронашао злато у Самерхил Крику у Новом Јужном Велсу, изазвавши златну грозницу у Аустралији. 1855. — Основан је Државни универзитет Мичигена.

1899. — Немачка од Шпаније купила Каролинска острва и Маријанска острва у Пацифику. 1912. — Абдицирао последњи кинески цар Пу Ји, из династије Манчу, Кина постала република, а први председник Сун Јат Сен. 1942. — Немачки војници убили 42 затвореника која су бежала из логора Црвени крст код Ниша, у Другом светском рату, а 105 затвореника успело да побегне. За одмазду стрељано 850 људи. 1953. — СССР прекинуо дипломатске односе са Израелом после бомбашког напада на совјетско посланство у Тел Авиву. 1961. — Саопштено да су припадници сепаратитичког покрета Катанге убили премијера Конга и националног хероја Патриса Лумумбу. Тачан датум и околности под којима је убијен никада нису откривени. 1973. — Северни Вијетнам током Вијетнамског рата ослободио прву групу америчких ратних заробљеника. 1974. — У Москви ухапшен руски писац Александар Солжењицин, добитник Нобелове награде за књижевност 1970. Наредног дана одузето му совјетско држављанство и протеран из земље. После две деценије проведене у емиграцији у САД вратио се у Русију. 1979. — У Родезији погинуло 59 људи у путничком авиону „Ер Родезија“, који су оборили герилци. 1986. — САД Југославији изручиле Андрију Артуковића, министра унутрашњих послова Владе Независне Државе Хрватске у Другом светском рату. Југословенске власти Артуковића, који је после рата побегао из земље, оптужиле за ратне злочине почињене над цивилима, међу којима је било највише Срба и Јевреја. 1993. — Бивши председник Малија Муса Траоре и три официра осуђени на смрт пошто их је суд прогласио кривима за масовна убиства 1991. 1997. — Хванг Ђанг Јоп, близак сарадник председника Северне Кореје Ким Џонг Ила, тражио у јужнокорејској амбасади у Пекингу политички азил у Јужној Кореји. 1999. — Сенат САД ослободио

председника САД Била Клинтона оптужби за кривоклетство и опструкцију правде, чиме је, после годину дана, окончана „сексуална афера“ с Моником Луински и избегнут импичмент. 2000. — Пољска, Мађарска и Чешка, прве од бивших чланица Варшавског пакта, прикључиле се НАТО-у. 2002. — Пред Међународним судом за ратне злочине у Хагу почело суђење бившем председнику Србије и Југославије Слободану Милошевићу, првом шефу државе којем се суди пред Међународним судом. Милошевић у мају 1999. оптужен за злочин против човечности, кршење закона и правила рата и геноцид током ратова у Хрватској и Босни и сукоба на Косову. Почетак „процеса века“ пратило више од 1.000 највећих светских медија. На захтев Хашког трибунала власти Србије изручиле Милошевића 28. јуна 2001.. 2003. — У сукобима војске и побуњених припадника полиције и других демонстраната током протеста у Ла Пазу у Боливији најмање 30 особа погинуло, а 160 их повређено. 2006. — У Словенији откривен вирус птичије грипе Х5. Случај вируса птичије грипе Х5 потврђен у Нигерији. То је први случај појаве овог вируса у Африци. Краљевска гробница, која датира из 200-300 године п. н. е. откривена у Пелау, Грчка. То је највећа гробница нађена у Грчкој досада. Британски таблоид „News of the World“ објавио видео из 2004. године на којем су снимљени британски војници који туку ирачке тинејџере.

13. фебруар 1358. — Потписан је Задарски мир којим је угарски краљ Лудвиг Анжујски поразио Млетачку републику и вратио Задар под своје окриље. 1542. — Катарина Хауард, пета супруга енглеског краља Хенрија VIII погубљена због прељубе. 1633. — Инквизиција римокатоличке цркве у Риму лишила слободе астронома Галилеа Галилеја због њего-

95


11.2.2018.

МАГАЗИН

96

вог залагања за Коперников хелиоцентрични систем. Остатак живота научник је провео под сталним надзором Инквизиције, а забрана с његових дела скинута је 1757.. 1668. — Споразумом потписаним у Лисабону, Шпанија признала независност Португалије. 1689. — Краљ Енглеске и Шкотске Вилијам III Орански и његова жена Мери, кћерка свргнутог енглеског прокатоличког краља Џејмса II, прогласили су суверенитет над Великом Британијом и Ирском. 1793. — Велика Британија, Пруска, Аустрија, Низоземска република, Шпанија и Пијемонт-Сардинија, склопиле савез против револуционарне Француске. 1861. — Окончана је опсада Гаете, што је фактички означило крај Краљевства Две Сицилије. 1935. — Порота у Флемингтону, Њу Џерзи је прогласила Бруна Хауптмана кривим за отмицу и убиство сина Чарлса Линдберга. 1945. — Совјетска Црвена армија, у Другом светском рату, заузела Будимпешту, после 50 дана опсаде током које је погинуло 50.000 немачких војника. 1945. — Амерички и британски авиони, у Другом светском рату, почели бомбардовање немачког града Дрездена. Град је током два дана бомбардовања разорен, а рачуна се да је погинуло око 135.000 људи. 1960. — Након успешне нуклеарне пробе, Француска је постала четврта држава на свету која је стекла нуклеарно оружје. 1961. — Савет безбедности УН донео одлуку да се у Конго упуте међународне мировне снаге да би се спречило избијање грађанског рата у тој земљи. 1971. — Јужновијетамске снаге су напале Лаос, уз америчку ваздушну и артиљеријску подршку. 1975. — Кипарски Турци су у северном делу острва, који је седам месеци раније окупирала Турска, прогласили „Турску федералну државу Кипар“ и формирали уставотворну скупштину. За првог председника скупштине иза-

бран је вођа кипарских Турака Рауф Денкташ. 1984. — Генерални секретар Комунистичке партије Совјетског Савеза и државе постао је Константин Черњенко, наследивши преминулог Јурија Андропова. После Черњенкове смрти, који је владао мање од годину дана, на власт је ступио Михаил Горбачов, седми и последњи лидер Совјетског Савеза. 1990. — СССР, САД, Велика Британија, Француска и две немачке државе су објавили план о уједињењу Немачке. 1991. — Амерички бомбардери су разорили склониште у Багдаду „идентификовано“ као војни положај, а у којем су, међутим, цивили потражили спас од напада из ваздуха. Према ирачким изворима, погинуло је око 500 људи, међу којима велики број деце и жена. 2000. — Папа Јован Павле II затражио опроштај за све грехове Римокатоличке цркве у прошлости, укључујући и однос према Јеврејима и јеретицима. 2001. — Американка Ен Банкрофт и Норвежанка Лив Арнесен постале су прве жене које су на скијама прешле Антарктик. Њихово „путовање“ од 2.700 километара трајало је 90 дана. 2002. — Британска краљица Елизабета II доделила почасну титулу витеза бившем градоначелнику Њујорка, Рудолфу Ђулијанију, због његове улоге након терористичких напада на тај град 11. септембра 2001. 2003. — Након пада авиона америчке Владе у јужној провинцији Колумбије убијен је један службеник министарства одбране, а тројица су отета. Убијен је и један обавештајац колумбијске војске.

14. фебруар Данас се у свету обележава Тривундан - Свети мученик Трифун. 1663. — Канада постала француска краљевска провинција. 1797. — Британска флота под командом адмирала Џона Џервиса и Хорејшија Нелсона потукла шпанску

армаду у бици код рта Свети Винсент, на крајњем југу Португала. 1804. — На скупштини српских старешина у Орашцу код Аранђеловца донета одлука о подизању буне против дахија. За вођу изабран Карађорђе Петровић. 1835. — У Кнежевини Србији усвојен Сретењски устав, први устав у модерној српској историји. Написао га секретар кнеза Милоша Обреновића Димитрије Давидовић, по узору на француски и белгијски устав. Користећи негодовање Аустрије и Русије, које нису имале разумевања за либерализам Давидовићевог документа, кнез у марту укинуо Устав. На иницијативу драмског писца Јоакима Вујића, уз новчану помоћ кнеза Милоша Обреновића, у Крагујевцу основано прво позориште у Србији. Књажевско-сербски театар једном седмично и празничним данима приређивао представе за кнеза и његове чиновнике и госте, а на репертоару били Вујићеви комади или његови преводи страних дела. 1922. — Италијански инжењер Гуљелмо Маркони почео прво редовно емитовање радио програма из Енглеске.


1929. — Ал Капонеови гангстери у Чикагу убили седам чланова ривалске банде Багса Морена да би спречили крађу кријумчареног вискија, „Масакр на дан светог Валентина“. 1943. — Совјетска Црвена армија у Другом светском рату ослободила Ростов од Немаца. 1946. — На америчком универзитету Пенсилванија почео да ради ENIAC, први електронски рачунар опште намене. 1956. — У Москви почео 20. конгрес Комунистичке партије СССР, на којем је шеф партије Никита Хрушчов осудио политику Стаљина и отворио пут процесу дестаљинизације Совјетског Савеза. 1958. — Ирачки краљ Фејсал II и јордански краљ Хусеин објавили уједињење два краљевства у Арапску Федерацију с Фејсалом као шефом државе. Монархија у Ираку оборена у јулу исте године, краљ убијен, а Федерација се распала. 1972. — Совјетски свемирски брод без људске посаде „Луна 20“ лансиран ка Месецу, одакле је 11 дана касније донео узорке Месечевог тла. 1989. — Ирански верски вођа ајатолах Рухолах Хомеини фатвом наредио

смртну казну за енглеског писца индијског порекла Салмана Рушдија због дела „Сатански стихови“, које је у Ирану оцењено као увреда ислама. Иранска влада се 1998. јавно оградила од примене смртне казне. 1997. — Међународна арбитражна комисија донела одлуку да спорно подручје града Брчко у Босни буде стављено под међународни надзор до марта 1998. 1998. — Босански Срби Мирослав Тадић и Милан Симић предали се Међународном суду за ратне злочине у Хагу. То су били први оптужени за ратне злочине ратова на простору СФРЈ који су се предали Хашком суду. 2000. — У настојању да изолује југословенског председника Слободана Милошевића, Европска унија проширила списак, са 600 на 900 имена, сарадника Милошевића и људи блиских његовом режиму којима је забрањен улазак у земље ЕУ. 2001. — Скупштина Србије укинула Закон о јавном информисању на основу којег је режим Слободана Милошевића вршио репресију над слободним и независним медијима у Србији. Од октобра 1998, када је Закон усвојен, до септембра 2000, медији кажњени с преко 30 милиона динара, а некима забрањен рад. 2002. — Истраживачи америчког универзитета Тексас А&М извршили успешно клонирање мачке. У 90. години умро немачки диригент Гинтер Ванд, познат по свом захтевном стилу рада и великом броју концерата Брукнера, Бетовена и Моцарта. 2003. — Трибунал у Хагу подигао оптужницу против лидера Српске радикалне странке Војислава Шешеља за злочине против човечности и кршење закона и обичаја рата. Шешељ се предао том суду 24. фебруара исте године. После шест година живота, првом клонираном сисару, овци Доли, убризгана смртоносна инјекција због симптома прогресивне болести плућа. 2006. — Потврђени случајеви птичије грипе у Ирану и Немачкој. 2007. — На конститутивној седници

седмог сазива Народне скупштине Републике Србије, одбијен предлог специјалног изасланика Уједињених нација Мартија Ахтисарија за будуће решење статуса Косова и Метохије.

15. фебруар 399. п. н. е. - Атински филозоф Сократ осуђен на смрт. 590. — Хозроје II Парвез крунисан за краља Сасанидске Персије. 1115. — Папа Паскал II признао ред Малтешких витезова, основан у Јерусалиму, где су поред цркве светог Јована имали самостан и азил за болеснике и путнике. Касније добили задатак да бране Свету земљу. 1637. — Фердинанд III постао цар Светог Римског царства. 1763. — Мировним уговором у Хубертсбургу окончана непријатељства Аустрије и Пруске у Седмогодишњем рату. Пруска задржала Шлезију коју је преузела од Аустрије и постала једна од водећих европских војних сила. 1764. — Основан је град Сент Луис. 1879. — Амерички председник Радерфорд Б. Хејз је потписао закон који омогућава женама адвокатима да заступају случајеве пред Врховним судом Сједињених Америчких Држава. 1889. — Бојни брод УСС Мејн је експлодирао и потонуо у Хавани усмртивши 274 особе. Овај догађај је дао повод САД да објаве рат Шпанији. 1922. — У Хагу одржана прва седница сталног Међународног суда правде који је 1920. основала Лига народа ради решавања спорова међу државама. Нови Међународни суд основан при Уједињеним нацијама после Другог светског рата, по укидању Лиге народа. 1928. — Из Београда према Загребу полетео први авион југословенске цивилне авијације „Потез 29-2“, једина летелица прве југословенске авиокомпаније Аеропут. Први путници били директор авио-компаније и пет новинара. 1942. — Проценивши да нису у стању да одбране град, Британци у Другом светском рату предали Сингапур јапанским снагама, што се сматра нај-

97


11.2.2018.

МАГАЗИН

98

већим војним поразом Уједињеног Краљевства у његовој војној историји. 1944. — Америчке трупе у Другом светском рату заузеле Соломонска острва у Пацифику. 1944. — Британски авиони избацили око 1.000 бомби на Берлин. 1971. — Велика Британија прешла на децимални новчани систем, уместо дотадашњих фунти, шилинга и пенија. 1988. — Председник Аустрије Курт Валдхајм, оптужен да је, као припадник СС-јединица у Другом светском рату, одговоран за ратне злочине у Босни и Грчкој, одбио да поднесе оставку. 1989. — Десет година пошто је Москва послала своје трупе да подрже прокомунистичку владу у Кабулу, последњи совјетски војници напустили Авганистан. У десетогодишњем необјављеном рату погинуло 15.000 совјетских војника и најмање 100.000 Авганистанаца. 1996. — Влада Босне и Херцеговине саопштила да је у рату, од 1992. до 1995. — нестало око 30.000 људи, од којих преко 22.000 цивила и око 2.500 припадника оружаних снага. 1997. — Опозициона коалиција „Заједно“ одржала последњи, 88. дан протеста, пошто је 11. фебруара испуњен њен основни захтев, признање резултата локалних избора у Србији из новембра 1996.. 1999. — У Кенији ухапшен лидер курдских побуњеника Абдулах Оџалан и изручен Турској, где је осуђен на смрт због издаје и пребачен у острвски затвор Имрали. 2002. — Председник САД Џорџ Буш објавио да његова земља има алтернативан план за смањење емисије гасова, које је регулисано Протоколом о глобалном загревању у Кјотоу 1997. Иако емитују четвртину количине гасова који ствараја ефекат „стаклене баште“, САД одбациле Протокол из Кјота због штете по националну индустрију. 2003. — У таласу демонстрација, највећим од Вијетнамског рата, више од шест милиона људи у више од 600 градова у свету протестовало против напада на Ирак. Ватикан отворио запечаћену архиву о везама те државе с Немачком од

1922. до 1939., када је Еуђенио Пачели, касније Папа Пије XII, био државни секретар Ватикана. Отварање архива одговор критичарима Папе да није довољно учинио да заустави убијање милиона Јевреја коју је нацистичка Немачке спровела током холокауста. 2008. — Борис Тадић положио заклетву и по други пут ступио на дужност председника Републике Србије. 2013. — Метеор је експлодирао над Русијом, повредивши 1.500 људи како је ударни талас одувао прозора и стена зграде. Ово се десило неочекивано само неколико сати пре очекиваног најближе икада пролаза већег и неповезаног астероида 2012 DA14.

16. фебруар 1270. — Велико војводство Литванија је однела пресудну победу над Ливонијским редом у бици код Карусеа вођеној на залеђеној површини Балтичког мора. 1804. — У Сибници је вођена прва борба Карађорђа са устаницима против дахија. 1808. — Наполеон је почео напад на Шпанију, коју је после месец дана окупирао и на шпански престо довео брата Жозефа. 1862. — Основано је прво соколско друштво. 1871. — Француска потписала капитулацију и акт о помирењу с Пруском после изгубљеног рата.[тражи се извор од 03. 2015.] Мировни уговор, којим је Француска уступила Пруској Алзас и велики део Лорене, уз ратну штету од пет милијарди златних франака, потписан у мају. 1932. — На општим изборима у Ирској победила партија Фијана фејл, одвојено крило Шин фејна, а њен лидер Еамон де Валера постао председник извршног комитета Слободне Државе Ирске. 1933. — У страху од немачких претњи, Чехословачка, Румунија и Југославија, закључивањем пакта о Малој Антанти и стварањем Већа министара, учврстиле савез створен 1920. против покушаја рестаурације Хабзбурговаца и ревизионистичких тежњи Мађарске.

Антанта престала да постоји после немачке окупације Чехословачке, у марту 1939. 1934. — Окончан је Аустријски грађански рат поразом социјалдемократа и републиканског Шуцбунда. 1936. — На парламентарним изборима у Шпанији победио Народни фронт, коалиција социјалиста, комуниста, републиканаца и других мањих партија. Владу формирао Мануел Асања, враћен демократски устав из 1931.. Покушај војске, у јулу, да обори републиканску владу прерастао у грађански рат завршен 1939. успостављањем диктатуре генерала Франциска Франка. 1940. — Морнари са британског разарача ХМС Козак су се укрцали на немачки танкер Алтмарк и ослободили 299 британских ратних заробљеника. 1943. — Војници Црвене армије су поново ушли у Харков. 1945. — Амерички авиони у Другом светском рату почели бомбардовање Токија. 1959. — Вођа герилаца Фидел Кастро постао премијер Кубе пошто је 1. јануара 1959. збацио са власти диктатора Фулгенсија Батисту. 1992. — Заирске снаге безбедности убиле 32 особе када су отвориле ватру на хиљаде демонстраната који су по-


чели мирне уличне протесте против режима председника Мобутуа Сесе Секоа. 1994. — У планинском подручју индонежанског острва Суматра у земљотресу погинуло најмање 200 људи. 1998. — Приликом пада „ербаса А300“ тајванске авио-компаније „Чајна ерлајнс“ близу аеродрома у Тајпеху погинуле 203 особе, односно сви путници и чланови посаде, међу њима и гувернер централне банке Тајвана, и седам људи на тлу. 2001. — У нападу наоружаних Албанаца на аутобус у близини Подујева на Косову погинуло 10 Срба, а 43 особе повређене. 2003. — У највећим снежним мећавама које су захватиле источну обалу САД умрло најмање 59 људи. 2006. - Почетак суђења шесторици бивших политичких и војних челника босанскохерцеговачких Хрвата, на челу са првооптуженим Јадранком Прлићем, заказан је за уторак 25. априла, објављено је у четвртак на Хашком суду.

17. фебруар 1600. — Италијански филозоф, астроном и математичар, Ђордано Бруно, спаљен је у Риму као јеретик, на

основу пресуде римокатоличке инквизиције. 1800. — Представнички дом САД је изабран Томаса Џеферсона за председника и Арона Бера за потпредседника САД, чиме је решен нерешен број гласова на изборима 1800. 1854. — Уједињно Краљевство је признало независност Слободне Државе Орање. 1836. — Указом кнеза Милош Обреновића у Букурешту је основано прво српско дипломатско-конзуларно представништво под називом Српска агенција. Шеф агенције био је Михајило Герман, а секретар Јован Гавриловић. 1863. — Група грађана Женеве је основала Међународни комитет за помоћ рањенима, што ће касније постати познато као Међународних комитет црвеног крста. 1864. — Јужњачка подморница „Ханли“ је у Америчком грађанском рату у Чарлстону у Јужној Каролини потопила северњачки брод „Хустаник“, што се сматра првим успешним нападом подморнице на ратни брод у историји поморског ратовања. 1916. — Британске и француске трупе заузеле су у Првом светском рату Камерун, немачку колонију у Африци. 1942. — На брду Бубањ код Ниша Немци су као одмазду због побуне у логору Црвени крст, стрељали преко 1000 Јевреја из Ниша источне и јужне Србије. 1966. — Француска је лансирала свој први сателит с полигона у Сахари. 1972. — Доњи дом британског парламента усвојио је закон о приступању Уједињено Краљевства Европској заједници (касније Европска унија). 1979. — Реагујући на упад вијетнамских снага у Камбоџу крајем 1978. и збацивање маоистичког режима Црвених Кмера, Кина је напала Вијетнам. Три седмице касније била је присиљена да повуче своје трупе. 1982. — Премијер Зимбабвеа Роберт Мугабе оптужио је некадашњег саборца Џошуу Нкома, за учешће у завери и искључио га из владе. Мугабе и Нкомо водили су седамдесетих година

заједничку борбу против расистичке владавине белаца у Јужној Африци. 1990. — Комунистичка партија Чехословачке искључила је из чланства бившег председника државе Густава Хусака, бившег премијера Љубомира Штроугала и још 20 високих функционера који су дошли на власт након совјетске интервенције у Чехословачкој 1968. 1992. — Генерални секретар УН Бутрос Бутрос Гали препоручио је размештање 13.000 припадника мировних снага светске организације на територији бивше Југославије. 1995. — Албанци у Тетову у Македонији почели су масовне демонстрације због одбијања власти да призна „албански универзитет“ у том граду. У сукобима с полицијом погинуо је један демонстрант, а већи број је повређен. 1997. — Председник Пакистана Фарук Легхари, који је у новембру 1996. распустио владу Беназир Буто, именовао је Наваза Шарифа за новог премијера. 1999. — Током албанско-српских преговора у Рамбујеу код Париза, НАТО је усвојио оперативни план за упућивање војних снага на Косово под називом „Заједнички чувар“; начелник Генералштаба Војске Југославије генерал-пуковник Драгољуб Ојданић наредио је јачање борбене готовости јединица ВЈ и предузимање мера за заштиту државне границе и одбране интегритета земље. 2003. — По налогу хашког Трибунала на Косову су ухапшени припадници расформиране Ослободилачке војске Косова (ОВК) и изручени том суду: Харадин Баља, Исак Муслиу и Агим Муртези. То је прво хапшење особа по налогу тог суда које је обавио Кфор. Против Агима Муртезија суд је повукао оптужницу због замене идентитета. 2008. — Скупштина Косова и Метохије је усвојила декларацију о независности и тиме једнострано прогласила отцепљење од Србије. Услед овога дошло је до различитих међународних реакција тако да су неке државе подржале а неке осудиле независност Косова и Метохије.

99


Краљевачки МАГАЗИН ISSN 2334-7678 (Online) Издавач: Интернет издавање и Агенција за визуелне комуникације „АРТ“ Краљево Главни и одговорни уредник: Томислав Радовановић Адреса редакције: 36000 Краљево, Пионирска 19 Уређује: Редакцијски колегијум Излази недељом. Рукописи се не враћају E-mail: magazin@art.rs, www.art.rs

MagazIN 322  

Kraljevski MagazIN

MagazIN 322  

Kraljevski MagazIN

Advertisement