Page 1

• Kleine projecten

• Ontmoeting in Sarajevo • 'Mijn 'verre naasten' zijn me dierbaar' • Peiling: HOE projectreis najaar 2008

Nieuwsbrief

Helpende Handen 7

Jaargang 6, oktober 2007

Sponsor een voedselpakket voor armen in Oost-Europa Een gloednieuwe Mercedes flitst voorbij. De plaatselijke supermarkt puilt uit van de levensmiddelen. Goedgeklede mensen lopen op straat. Het gaat economisch goed met Roemenië, zo lijkt het op het eerste gezicht. Even later sjokt een paard met wagen voorbij. Op de bok zit een ouder echtpaar. De oogst ligt achterop de wagen. Het graan moet snel binnengehaald worden want nog even en de winter breekt aan, met alle zorgen en problemen die daarbij komen kijken.

Sinds 2000 maakt Roemenië een gestage economische groei door, met een groeipercentage van 7,7 procent over 2006. Lag het gemiddelde inkomen van de bevolking in 2000 nog op 6.800 dollar, zes jaar later is dit bedrag gestegen naar 9.165 dollar. Een sprong voorwaarts. Maar nog ver verwijderd van het West-Europees gemiddelde (in Nederland: 31.700 dollar). Bovendien: het zijn gemiddelden,

U/jij kunt op verschillende manieren bijdragen aan het werk van Stichting Hulp Oost-Europa: Via de website: Ga naar www.hulpoosteuropa.nl en maak daar eenmalig of periodiek een gift over naar een door uw/jouw gewenst project. Via elektronisch bankieren: Vul bij de ‘omschrijving’ in dat het gaat om een gift voor bijvoorbeeld ‘Winterhulp’. Als u niets invult zal uw gift bestemd worden voor ‘Waar meest nodig’. Via acceptgiro: Vul bijgevoegde acceptgirokaart in. Met deze accept­ giro kunt u een eenmalige gift overmaken met bestemming ‘Winterhulp 2007-2008’. Via automatische incasso: U kunt voor dit doel een automatische incasso invullen op onze website of via bijgevoegde incassobon. U kunt kiezen voor een eenmalige of periodieke gift.

Vervolg op pagina 2 >


Vervolg van pagina 1 met grotere extremen. Volgens de Wereldbank leeft nog altijd zo’n 15% van de Roemeense bevolking onder de armoedegrens. In landen als Oekraïne ligt dat percentage zelfs veel hoger. Het grootste gedeelte van deze armen zijn bejaarden, zieken, dak- en thuislozen.

Kwetsbaar Tijdens de wintermaanden zijn deze groepen het kwetsbaarst. Stichting Hulp Oost-Europa wil deze mensen ook nu tijdens de komende winter­ periode helpen. Bij deze nieuwsbrief vind u een ‘kassabon’ waarop u kunt zien hoe hoog de kosten zijn van de levensmiddelen in bijvoorbeeld Hongarije en Roemenië. Op deze bon kunt u aangeven hoeveel pakketten u wilt sponsoren. We zamelen zelf geen levensmiddelen in, maar kopen via contactpersonen in Oost-Europa het voedsel in het land zelf in. Dat scheelt hoge transportkosten en omdat de basale levensmiddelen in Oost-Europa over het algemeen goedkoper zijn, kunnen we met uw gift meer mensen helpen. Niet in de laatste plaats vragen wij uw en jouw hulp door het gebed. Bidt voor de Oost-Europese naaste die in armoede leeft en voor het werk dat onze contactpersonen in Oost-Europa verrichten. Zij staan soms voor moeilijke beslissingen en worden geconfronteerd met grote nood en (te) weinig middelen. We danken u alvast hartelijk voor uw/jouw bijdrage en voorbede!

Emailnieuwsbrief U kunt zich ook abonneren op onze gratis emailnieuwsbrief. Ga naar onze website www.hulpoosteuropa.nl en registreer u vandaag nog. U ontvangt als eerste de informatie die ook in de nieuwsbrief staat afgedrukt. Daarnaast krijgt u incidenteel extra informatie als er iets bijzonders over het werk van onze Stichting te melden is.

Kleine Projecten Gevangenis­evangelisatie in Roemenië Jarenlang vastzitten in de gevangenis is geen pretje. Zeker niet in een land als Roemenië, waar de faciliteiten verre van comfortabel zijn. Het leven in deze gevangenissen is zwaar. Evangelisten van de BER-kerk in Roemenië bezoeken maandelijks verschillende gevangenissen om daar het evangelie te verkondigen. Twee keer per jaar (met Kerst en Pasen) proberen zij een praktisch cadeautje te geven. Een tandenborstel bijvoorbeeld, of ondergoed, extra eten en dergelijke. Er wordt verlangend uitgezien naar de komst van de evangelisten. Steun dit werk, zodat zij met Kerst de gevangenen weer iets extra’s kunnen geven. Daar is € 750,- voor nodig. Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Gevangenisevange­lisatie Roemenië’.

Wie helpt Pools kerkblad aan € 1.200,-? Een groep predikanten van de Evangelische kerk in Polen geeft een kerkblad uit, dat een belangrijk middel is om de gemeenten samen te binden en iedereen te stimuleren actief te zijn in zending, evangelisatie en diaconaat. Het beschikbare budget in de kerk is zeer beperkt. Er is geld voor twee uitgaven per jaar. Stichting Hulp Oost-Europa is gevraagd bij te dragen in de realisatie van een derde uitgave. Het gaat om een bedrag van € 1.200,-. Het is een heel mooi magazine, waarmee veel mensen in de gemeenten bereikt kunnen worden. Dit project zouden we graag ook willen aanbieden aan o.a. zendingscommissies. Uw gift is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kerkblad Polen’.

Help kerkenraadsleden Chet toerusten Hoe maak je onderscheid tussen arm en erg arm als eigenlijk alle mensen van Chet (lees: Keetz) arm zijn? Welke Bijbelse noties over diaconaat dien je in zo’n situatie als leidend te zien? Hoe bouw je geestelijk aan een van oorsprong traditionele gemeente? En hoe sta je als kerkenraadslid in het geloof en hoe kun je daarin groeien? Ds. Mike Pál wil dit soort vragen graag met zijn kerkenraadsleden bespreken, maar hij is zich ervan bewust dat de eenvoudige mensen uit dit wat verscholen dorp niet zomaar uit deze vragen komen. Graag wil hij ervaren mensen laten komen en samen met zijn kerkenraadsleden op bezoek gaan bij andere gemeenten om ervaringen te delen. Ook geestelijke lectuur kan helpen bij dit leerproces. We zouden dit mooie opbouwwerk graag met € 500,- willen ondersteunen. Helpt u mee? Uw gift kunt u overmaken op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp OostEuropa in Barneveld, o.v.v. ‘Toerusting Chet’.


Tijdens bezoekreizen waarbij projecten geëvalueerd worden, ontmoeten we verschillende mensen: predikanten, project­ leiders of zomaar gemeenteleden. Zakelijke kanten van het werk worden besproken, maar een echte ontmoeting wordt het als er herkenning is in het geloof. Op dat moment komt er weder­ kerigheid in de relatie. Momenten om te delen.

Ontmoeting in Sarajevo De voorganger van de Baptisten­gemeen­ te neemt ons mee naar een van de zusters van de gemeente. Ze woont net buiten het centrum van Sarajevo. Ze is vier jaar lid. Ze staat ons al op te wachten. Het bovenste deel van het huis is het woongedeelte. Eronder bevindt zich bergruimte. Nu nog leeg, straks vooral gevuld met brandhout voor de winter. ‘Midden’ in de stad en nog met hout je huis verwarmen… En niet voor de sfeer en gezelligheid, maar uit bittere noodzaak… Het huisje heeft een slaapkamer, zit­ kamer en keuken. We krijgen Turkse koffie in de mooiste kopjes die ze heeft. Ze vertelt hoe blij ze is met ons bezoek.

Haar man, een bekeerde moslim, is drie jaar geleden gestorven. Zij was op dat moment nog niet gelovig. Na de bekering van haar man heeft ze een Bijbel kunnen bemachtigen. Het lezen van het Woord bracht haar bij God en bij de Baptistengemeente. Het is niet makkelijk om met kerkelijke activiteiten mee te doen, want ze woont ver weg van de kerk. Zusters uit de gemeente zoeken haar op om samen te bidden. Zij waren een bijzondere steun toen ze alleen verder moest in een slepende rechtzaak over een stukje grond. Bijna had ze haar vertrouwen in God verloren. Op een middag baden ze weer samen. De dames gingen weg en

PostOpMaat: de post zoals u dat wilt

Stichting Hulp Oost-Europa hecht er veel waarde aan om rekening te houden met uw wensen als het gaat om postbezorging. PostOpMaat is een service die ervoor zorgt dat wij onze post naar u toesturen op de manier die u wenst. Ga naar www.hulpoosteuropa.nl. Klik op ‘Contact’ -> ‘PostOpMaat’. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met ons kantoor, telefoon (0342) 420 554.

bij terugkomst in haar huisje lag de Bijbel open. De Heere sprak daar tot haar om vast te houden en te vertrouwen op Hem. Diezelfde God zorgt ook voor haar tijdens de wintermaanden. Een stralend gezicht bevestigt haar woorden: de Heere is goed. We lezen Psalm 146 waarin staat dat God een God van de wezen en weduwen is. We zingen psalm 134. Ook voor ons is dit een ontroerend moment. Het is tijd om afscheid te nemen. We sluiten haar in ons hart en kunnen haar gerust aan de Heere overlaten. Adré Lichtendonk, bureaumanager

Oude ansicht­­kaarten voor HOE Wanneer u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521 232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420 554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl.


Stichting Hulp Oost-Europa

Secretariaat

Bezoekadres

Uitgave

dienstbaar aan het werk van

Postbus 455

Wattstraat 2

Stichting Hulp Oost-Europa

christelijke gemeenten en

3770 AL Barneveld

3771 AG Barneveld

Fotografie: Stichting Hulp Oost-Europa

organisaties in Oost-Europa

Tel. 0342 - 420 554

info@hulpoosteuropa.nl

Vormgeving: Klats+Poseidon, Delft

Giro 8887, Barneveld

Fax 0342 - 420 553

www.hulpoosteuropa.nl

Druk: UnitedGraphics, Zoetermeer

Henk Veldhuijzen, lid Jongerencommissie Stichting HOE:

‘Mijn ‘verre naasten’ zijn me dierbaar’ Jongeren betrekken bij het werk van de stichting. Dat was vijf jaar geleden een van de redenen om binnen Stichting HOE een aparte Jongerencommissie op te zetten. Henk Veldhuijzen (26) was er vanaf het begin bij betrokken. “Ik kende HOE eigenlijk alleen van naam. Toen ik gevraagd werd voor de Jongeren­commissie, heb ik dat gedaan in het besef daarmee mijn verre naasten te dienen. In OostEuropa was ik nog nooit geweest!” Inmiddels heeft Henk er al verschillende ritten naar Slowa­ kije, Hongarije, Roemenië en voormalig Joegoslavië op zitten. Zijn ‘verre naasten’ zijn hem dierbaar geworden. “Als commissie maken we elk jaar een voorbereidingsreis naar

de plaatsen waar een werkvakantie wordt gehouden. We bekijken het project waaraan gewerkt zal worden en maken dan afspraken voor de komende zomer. De situatie in OostEuropa is niet zo rooskleurig als veel mensen denken. Ook al behoren de meeste landen er nu tot de EU, de armoede is nog geen verleden tijd. Je verkijkt je gemakkelijk op de dure auto’s in Budapest. Juist daarom is het goed dat jongeren tijdens een werkvakantie een kijkje nemen in het gewone dagelijkse leven van Oost-Europeanen. Dat geeft een eer­ lijker beeld. Armoede is echt nog aan de orde van de dag.” Zijn werk voor de Jongerencommissie van HOE heeft Henk Veldhuijzen veranderd. “Ik kijk anders naar de manier waarop wij in het leven staan: toch wel erg gericht op het materiële. De mensen in Oost-Europa zijn vaak met veel minder tevreden.” Dat het resultaat van een werkvakantie slechts een druppel op een gloeiende plaat lijkt, doet niets af aan de waarde ervan, zegt hij. “In het begin was ik soms wat sceptisch: wat heeft het voor zin, zo’n werkvakantie? Al kun je in een paar weken de situatie in een land niet drastisch verbeteren, de bemoediging die van zo’n werk­ vakantie uitgaat is enorm! Het resultaat van wat je doet, is niet altijd direct meetbaar en zichtbaar. Maar dat maakt het niet minder waardevol.”

Peiling: HOE projectreis najaar 2008 De jubileumreis van afgelopen voorjaar naar Hongarije, Oekraïne, Slowakije en Roemenië, was een groot succes. Via onze website www.hulpoosteuropa.nl was de reis van dag tot dag te volgen. De reizigers waren het er unaniem over eens: onvergetelijk!

Helaas waren er ook mensen die zich aangemeld hadden voor de reis, maar die we moesten teleurstellen wegens de beperkte groepsgrootte. Deze mensen en ook u bieden we de mogelijkheid om najaar 2008 mee te gaan met een projectreis naar Oost-Europa. De kosten zullen rond de 900 euro

bedragen. We willen peilen of er voldoende belangstelling is voor een nieuwe reis. Belangstelling? Vul dan onderstaand formulier in en stuur dat vóór 1 december (per post of per e-mail) naar Stichting Hulp Oost-Europa.

Als ik meega, dan gaat mijn voorkeur uit naar de reis naar: Naam:

man/vrouw

Adres: Postcode / woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: E-mailadres:

UG/07.0188-9/20.500

Hongarije, Servië, Bosnië, Kroatië Polen, Slowakije, Hongarije Roemenië, Hongarije

HH_NB_2007_7  

U/jij kunt op verschillende manieren bijdragen aan het werk van Stichting Hulp Oost-Europa: Via automatische incasso: Ukuntvoorditdoeleenaut...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you