Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 1, januari 2010

magazine

Velen uit het programma zijn dankbaar dat ze hun zorgen en angsten met de medewerkers van de thuiszorg kunnen delen. Zie pagina 2

en verder: Ontvangsten: geen recessie Dagboekje voor Roemeense gezinnen Hartelijk dank voor uw betrokkenheid


Oud zijn in Oost-Europa valt niet mee Geduldig wachtend staan de ouderen in de rij tot de balie opengaat waar brood wordt uitgedeeld. Midden in Oradea ligt het centrum Agnulli Dei. Dominee Farkas Antal verstrekt er, samen met vele vrijwilligers, voedsel aan arme gezinnen. Vooral veel ouderen maken er gebruik van. Ze kunnen er ook ’s avonds terecht voor een warme maaltijd. De kerkelijke gemeenten van Sliedrecht en Nieuwpoort steunen dit project. Érika (73) komt al ruim drie jaar naar het centrum voor brood en een warme maaltijd. “Mijn man is vier jaar geleden gestorven en ik sta er helemaal alleen voor.” Ze moet zich maandelijks zien te redden met een pensioentje van veertig (!) euro. “Dat geld gaat op aan de aanschaf van medicijnen.” Oud zijn in Oost-Europa valt niet mee. Ouderen staan er meestal alleen voor en kunnen ook nauwelijks een beroep doen op thuishulp, omdat deze vorm van zorg nog in de kinderschoenen staat. Gelukkig zijn er verschillende kerkelijke gemeenten die deze thuis-

zorgtaak hebben opgepakt. Vele ouderen zijn uitgeput door de slechte sociale cultuur: velen worden geslagen, hun geld wordt afgepakt of hun onkunde wordt misbruikt. Daarom zijn ze dankbaar dat ze hun zorgen en angsten kunnen delen met de medewerkers van de thuiszorg. Er is nog een andere groep ouderen die niet zonder ondersteuning kan: predikantsweduwen. Stichting Hulp OostEuropa heeft bijzondere banden met hen onderhouden, ook vanwege de samenwerking die er vroeger met deze families was. De stichting ervaart tot op de dag van vandaag deze steun als een bijzondere verantwoordelijkheid. Om hulp aan deze ouderen mogelijk te maken hebben we uw financiële hulp nodig. U kunt uw bijdrage storten op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Ouderenhulp.’ NB. Bijgevoegde acceptgirokaart kunt u niet gebruiken voor een specifieke gift, maar is alleen geschikt om een algemene gift over te maken.


Ontvangsten: geen recessie Welzalig de man die de HEERE vreest…. Hij deelt mild uit, hij geeft aan de armen… (Ps. 112: 1a en 9b HSV) Met blijdschap geven wij aan u door dat met uw bijdragen over het jaar 2009 de begroting voor dat jaar is gerealiseerd en dat de voorlopige stand van het totaalbedrag (€ 1.240.000) zelfs de hogere ontvangsten over 2008 (€ 1.230.000) heeft geëvenaard. Daarnaast mogen we nog een prachtig bedrag vanuit de afwikkeling van een nalatenschap uit 2009 tegemoet zien. De voorgaande citaten komen uit psalm 112. Hierin wordt ondermeer verwoord dat hij/zij die God dient deelt van wat men heeft, royaal, met oog en hart voor de naaste. “Leven met God doet omzien naar de ander” (Ds. D. Ph. Looijen). We hebben ons als bestuur, bij de voorbereiding van de begroting en werkplannen voor 2009, bezorgd afgevraagd wat een verantwoorde opstelling zou zijn in een periode van economische crisis en recessie. In eensgezindheid hebben wij toen ons vertrouwen in u en jullie als

onze achterban uitgesproken en hebben we in gebed ons werk in de handen van onze Heere en Heiland gelegd. Zakelijk gezien hebben we gedurende het jaar frequent “de vinger aan de pols” gehouden en al doende beslissingen genomen voor de uitvoering van de werkplannen. Het vertrouwen is niet beschaamd, integendeel. In feite is de voortgang van het werk hierdoor geen moment in gevaar geweest. Soli Deo Gloria! We willen u en jou daarom hartelijk danken voor de financiële betrokkenheid op ons werk. Met ere noemen we ook de deelnemers aan de werkvakanties voor hun daadwerkelijke inzet en prachtige projectbijdragen. Ook voor 2010 vertrouwen we op continuïteit in ieders financiële bijdrage zodat het werk van onze stichting in Oost-Europa door kan gaan. Bij het begin van 2010 wensen wij U en jullie allen veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar. “Het heil is van de HEERE; Uw zegen is over Uw volk” (Ps. 3: 9 HSV). Met een hartelijke groet, namens het bestuur van Stichting Hulp Oost-Europa, Gert Molenaar.


Ons project:

Een kamphuis voor Romakinderen Een zomerkamp organiseren voor Romakinderen is voor de predikant Székely József uit Cluj (Roemenië) een langgekoesterde wens. Helaas is het kamphuis in Borsec nog niet voldoende af om de kinderen een goed onderkomen te kunnen bieden. Er is nog € 3.840,- nodig om het gebouw van elektriciteit te voorzien, zodat er ook ’s avonds en ’s nachts verlichting is. Het is de bedoeling dat komende zomer tussen de 250 en 300 kinderen het zomerkamp bezoeken. Een zomerkamp is te vergelijken met een vakantiebijbelclub. Volgens de predikant is het goed voor de Romakinderen dat ze zo’n kamp meemaken. Naast geestelijke toerusting door Bijbelstudie en zingen is er aandacht voor sport en spel. De kinderen krijgen ook les in hygiënische verzorging. Veel Romakinderen groeien op in een omgeving waar die zorg zeer te wensen overlaat. De predikant hoopt dat de jongelui in de zomermaanden naar het kampterrein in Borsec kunnen gaan. Om dit mogelijk te maken, is uw hulp noodzakelijk. Wilt u bijdragen aan de aanleg van onder meer een vijfhonderd meter lange elektrische kabel? Hoeveel meter neemt u voor uw rekening? Uw bijdrage is welkom op giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kamphuis Borsec.’

www.hulpoosteuropa.nl


Hoe u kunt helpen Kijk voor meer projecten en een uitgebreide beschrijving hiervan op onze website: www.hulpoosteuropa.nl

Bouw mee aan gemeentezaal in Brzotin Nog even en de voormalige gemeentezaal in Brzotin (Slowakije) is geschikt om gebruikt te worden als weeshuis. Ds. Mudi van deze kerkelijke gemeente heeft gevraagd of Stichting Hulp Oost-Europa wil bijdragen om het project te voltooien. Daar is nog € 1.000,voor nodig. Het gebouw wordt op twee manieren gebruikt: in een deel zullen wezen worden opgevangen door een adoptiegezin. Dit project wordt ondersteund door de staat. De inkomsten daaruit zullen gebruikt worden om de exploitatie mogelijk te maken van het tweede project: een centrum voor ontmoeting en evangelisatie voor de jeugd. “Ik kan wel elke zondag voor twintig oude mensen preken, maar

daarmee bereik ik de jeugd niet. De zigeunerjeugd zeker niet”, aldus ds. Mudi. Hij wil daarom een evangelisatieplek maken, waar hij gemakkelijk jeugd en ouderen kan bereiken die niet meer in de kerk komen. Hij is al begonnen het hele dorp uit te nodigen in het buurtcentrum en ze een aantrekkelijk programma aan te bieden. Velen maakten er al gebruik van, evenals van de mogelijkheid om in een kamer van de pastorie elkaar te ontmoeten. U wilt helpen? Maak dan uw gift over op giro 8887, t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Bouw gemeentezaal Brzotin’.

Dagboekje voor Roemeense gezinnen Alle kerkenraadsleden in Zauan hebben begin 2009 een dagboekje ontvangen. Volgens de predikant van Zauan, ds. Kiss Miklos, is dit boekje een heel goed middel om het Bijbellezen te stimuleren. Het is zijn wens dat ieder gezin zo’n dagboekje krijgt. Er zijn 317 gezinnen en de bedoeling is dat ze er ook een eigen bijdrage voor zullen geven. Stichting Hulp Oost-Europa is gevraagd om bij te dragen in de kosten. Er is € 500,- nodig. Draagt u ook bij? U kunt uw gift overmaken op giro 8887, t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Dagboekje Zauan.’


Uw steun heeft dit mogelijk gemaakt:

Hartelijk dank voor uw steun

Namens Stichting Hulp Oost-Europa dank ik u hartelijk dat u het ook in 2009 mogelijk heeft gemaakt dat ons werk voortgezet kon worden. We wisten en weten ons gesteund door uw gebed. We denken ook aan onze broeders en zusters in OostEuropa die zich hebben ingezet om uw bijdragen goed en verantwoord te besteden aan zorg, geestelijke toerusting en diaconale hulp. We danken u voor de financiĂŤle bijdragen waarmee u ons werk ondersteunde: rechtstreekse giften, via diaconale collecten, (zondags) scholen, werkgroepen, verenigingen, bedrijven of op welke manier dan ook. Zonder u hadden we de plannen die we gemaakt hadden niet uit kunnen voeren. We wensen u in het nieuwe jaar van harte Gods zegen toe en hopen dat u ons werk ook in 2010 wilt blijven steunen. Niet in de laatste plaats met uw gebed. Namens Stichting Hulp Oost-Europa J. Braaksma, voorzitter


Zangavond in Bleskensgraaf Deo volente zaterdag 30 januari 2010 is er om 20.00 uur een zangavond in de Hervormde Kerk in Bleskensgraaf. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg. De avond wordt georganiseerd omdat de werkgroep Hulp Oost-Europa Bleskensgraaf 20 jaar bestaat. De toegang kost twee euro per persoon. De collecte is bestemd voor het zigeuneronderwijsproject in Oekra誰ne. Meer info: www.hoebleskensgraaf.nl.

Medewerkers van HOE verzorgen graag een presentatie Bent u voor de wijkavond, vrouwenvereniging of bejaardenmiddag op zoek naar interessante sprekers? Zoek jij nog voor de Open Jeugdwerkavond of voor de jeugdvereniging een leuk en gevarieerd onderwerp? Dan heeft stichting Hulp Oost-Europa iets voor u en voor jou. Stichting Hulp Oost-Europa heeft vrijwilligers die u/jou meer kunnen vertellen over het werk van de stichting of over een specifiek onderwerp. Er zijn vrijwilligers beschikbaar die de tijd hebben meegemaakt dat Oost-Europa nog verborgen lag achter het IJzeren Gordijn.


Stichting Hulp Oost-Europa dienstbaar aan het werk van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa Giro 8887, Barneveld

Postbus 455 3770 AL Barneveld Tel. 0342 - 420 554 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl

Uitgave: Stichting Hulp Oost-Europa Fotografie: Folkert Rinkema, HOE Vormgeving: Frivista - (y)our mission Druk: De Bunschoter Cert no. SGS-COC-003882

Jongelui, laat je informeren over de mogelijkheden voor het organiseren van een werkvakantie. Neem gerust contact met ons op. Misschien kunnen we wat voor u/voor jullie betekenen. Wellicht is dit ook een goede opstap om u als gemeente of jullie als jeugdvereniging voor te laten lichten over de mogelijkheden voor financiering van een project van onze Stichting. Of voor een werkvakantie bijvoorbeeld. Bel met ons kantoor: 0342-420554 of stuur een e-mail: info@hulpoosteuropa.nl.

Oude ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl. We danken u allen voor het beschikbaar stellen van de ansichtkaarten. Mede door uw gift kunnen we het werk voor onze naasten in OostEuropa voortzetten.

PostOpMaat Stichting Hulp Oost-Europa hecht er veel waarde aan om rekening te hou-

den met uw wensen als het gaat om postbezorging. PostOpMaat is een service om ervoor te zorgen dat u uw post op de door u gewenste manier ontvangt. Ga naar www.hulpoosteuropa. nl. Klik dan op ‘Contact -> PostOpMaat’. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Hebt u geen internet? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa (tel. 0342-420554) en we zorgen ervoor dat u het formulier thuisgestuurd krijgt.

hm_2010_1  

en verder: Ontvangsten: geen recessie Dagboekje voor Roemeense gezinnen Hartelijk dank voor uw betrokkenheid magazine nieuwsbrief van sticht...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you