__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 2 / 2014 / Jaargang 3 – Een uitgave van MedWay

In de spotlight

Carl Verheyen ‘Gezondheidsbewust maakt bewust gezonder’

apotheek in beeld rendement

‘De zorg rondom de patiënt staat centraal’

Toename van efficiency, betere patiëntzorg


inhoud

Editorial

Focus – Arts en Apotheek 4 Huisarts en apotheek, samen voorwaarts Interactief 7 Platform voor interactie Medisch nieuws

8

Beste lezer,

Rendement in de huisartsenpraktijk 10

Deze advertentie is alleen leesbaar in de printversie

Selectie 13 Medische tips & trucs Opinie

14

Quantified self in de ketenzorg Huisarts in beeld 17 Dr. de Vos uit Zuid-Beijerland

Voor u ligt een speciale editie van het magazine HuisartsenService. Dat heeft alles met het thema van dit nummer te maken; Arts & Apotheek. Twee werelden die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die continue in beweging zijn. Vandaar dat deze uitgave niet alleen naar alle Nederlandse huisartsen, maar tevens richting alle apothekers in Nederland is verstuurd.

Column 18 Frans Joseph Sinjorgo Selectie 19 Medische tips & trucs Financieel 20 Werkkostenregeling NVvPO 22 Samenwerking huisartsen/poh en apotheek Apotheek in beeld 24 Dhr. Bruins Apotheek Hillegersberg in Rotterdam In de Spotlight 25 Interview met Carl Verheijen Visie Dr. Esther Broekhuizen 29 Medical Checks for Children in Kenia Dienstverlenersoverzicht 33

Colofon

Uw personeel onze zorg

MedWay B.V. Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk 033 - 247 11 71

HuisartsenService is een kwartaalmagazine en wordt gratis verspreid onder huisartsen. Deze editie met als thema arts en apotheek wordt ook verspreid onder apotheken. Wilt u HuisartsenService ook ontvangen of wilt u een adreswijziging doorgeven mail dan naar info@huisartsenservice.nl Uitgever: MedWay BV, Postbus 1199, 3860 BD Nijkerk, 033-2471171 info@medwaybv.nl / www.huisartsenservice.nl / info@huisartsenservice.nl Coördinatie magazine en advertentie exploitatie: Claudine van Peperstraten, c.vanpeperstraten@medwaynurse.nl 06-12971011 Redactie: buro33, Edgar Kruize / Esther Schulting, www.buro33.nl Ontwerp en DTP: P3 / Jos Peters / jos@p3vormgeving.nl Druk: Platform P Copyright: Op alle artikelen en fotografie in dit magazine rust auteursrecht. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Gebruik of verspreiding zonder toestemming van de uitgever is verboden. Disclaimer: MedWay BV en bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Uitspraken die worden gedaan in de gepubliceerde interviews zijn van de geïnterviewde en hoeven niet overeen te komen met de mening van de redactie.

3

Huisarts en apotheek lijken ideale partners, maar is dit in de praktijk ook zo? Een belangrijke vraag, voor nu en voor de toekomst, is voor beide partijen ‘hoe wordt er samengewerkt?’. Belangrijke motieven voor samenwerking zijn het delen van kennis en informatie en een betere zorg voor de patiënt. Communicatie is hier het sleutelwoord. Dat geldt voor iedere collaboratie en het hebben van gezamenlijke doelstellingen kan het proces vereenvoudigen. Bovenstaande lijkt een open deur. De praktijk leert echter dat het samenwerken en het definiëren van gezamenlijke doelstellingen moeilijker is dan gedacht. Mijn ervaring met samenwerkingsverbanden binnen deze twee partijen, is dat deze moeizaam kunnen zijn. De ervaring leert echter ook dat door de oprechte wil om samen op te trekken, successen kunnen worden behaald. Zeker als daarbinnen gezamenlijke doelen goed in worden afgesproken, maar ook de individuele doelen helder gedefinieerd zijn. Zodat iedere betrokken partij exact weet wat deze aan de ander heeft. In deze editie bekijken we aan de hand van interviews en inzichten beide kanten van het spectrum. Uiteindelijk gaat het in elke bedrijfsvoering natuurlijk maar om één ding, en dat is het welzijn van de patiënt. Als u vanuit dat gezamenlijk referentiepunt kunt komen tot een ‘1+1=3’ situatie, is het zeer de moeite waard om de banden aan te halen. Veel leesplezier en mocht u willen reageren op dit ontwerp; uw feedback via e-mail, sociale media of post wordt zeer gewaardeerd. Dirk-Jan Kruithof Uitgever

huisartsenservice


x

tekst Naam fotografie Naam

DOOR HuisartsenService

Focus

HuisartsenService heeft het op deze plek al vaker gezegd. Vorige editie zelfs nog. ‘Samen sta je sterker’. Maar ego’s staan een samenwerking regelmatig in de weg, net als cultuurverschillen. In de Nederlandse eerstelijnszorg is samenwerking op meerdere niveaus niet alleen bewezen effectief, maar tevens met het oog op de in toom te houden kosten meer dan noodzakelijk. Samenwerken met de apotheek is daar een integraal onderdeel van.

D

Huisarts en apotheek samen voorwaarts 4

huisartsenservice

at heeft natuurlijk ook alles te maken met de manier waarop de zorg in Nederland vanuit de overheid wordt ingericht. Die is er steeds steviger op gefocust om een patiënt zo lang mogelijk in de eerstelijn te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat pijnbestrijding van bepaalde patiëntengroepen die daar in het verleden voor naar het ziekenhuis moesten, nu voor hun medicatie en controle zijn aangewezen op huisarts en apotheker, waarbij beide partijen gelijkwaardig de dialoog met elkaar aan moeten gaan om zo’n patiënt de hoogst mogelijke vorm van zorg te kunnen geven. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer samenwerkingsverbanden, zoals het gezamenlijk aanwezig zijn in of zelfs runnen van een zorgcentrum. Met alle werkzaamheden die daarbij komen kijken. Cultuurverschillen tussen beide partijen zijn al zou oud als de medische wetenschap. Maar samen optrekken betekent ook elkaar scherp houden en samen een sterke eerstelijn waarborgen. Geïntegreerd samenwerken Dat samenwerken is iets wat vanwege genoemde cultuurverschillen soms nog wat stroef loopt. Echter, er zijn voorbeelden in Nederland waar beide groepen hand in hand optrekken. Bijvoorbeeld in het Utrechtse Julius Centrum (onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Utrecht), waar eerder dit jaar gestart is met een pilot waarbij een, uit een groep van 85 aanmeldingen gekozen, tiental van apothekers in evenzoveel huisartsenpraktijken aan de slag zijn gegaan om gezamenlijk medicatievei-

ligheid te verbeteren. “Een belangrijk uitgangspunt van huisartsgeneeskundige zorg is: het leveren van kwalitatief goede en samenhangende zorg op maat, dichtbij de patiënt. Op het gebied van farmacotherapeutische zorg aan chronisch zieken en kwetsbare ouderen valt nog veel winst te behalen. Hiervoor is goede samenwerking tussen huisarts, apotheker en patiënt essentieel”, zo geeft het Julius Centrum aan als argument. Binnen de pilot leveren de apothekers alleen farmacotherapeutische zorg en géén pillen. “Een mooie eerste stap om geïntegreerd samenwerken in de eerste lijn te bevorderen”, zo stelt het centrum. Farmacotherapie Onderdeel van de pilot is de creatie van de nieuwe functie van apotheker-farmacotherapeut, waarbinnen de apotheker werkt aan een optimale farmacotherapie die op de individuele patiënt is afgestemd. Dat betekent onder meer het runnen van een spreekuur waarbij chronische patiënten met complexe farmacotherapie worden gezien, maar tevens de jaarcontrole van geneesmiddelgebruik en het in samenspraak met de huisarts opstellen en uitvoeren van een farmacotherapeutisch behandelplan. “Door de apotheker-farmacotherapeut onderdeel uit te laten maken van de huisartspraktijk verwachten wij dat het vertrouwen van de huisarts in de apotheker toeneemt, dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de apotheker wordt vergroot en dat kennis en kunde van de apotheker toereikend is deze zorgtaken uit te voeren”, zo stelt het Julius Centrum over de pilot, die een onderdeel is van een zogenaamd 5

huisartsenservice

POINT-onderzoek (Pharmacotherapy Optimization through Integration of a Nondispending pharmacist in a primary care Team) waarvan de resultaten halverwege 2016 worden verwacht. Vertrouwen Het zijn initiatieven als deze die de van nature gescheiden werelden probeert samen te brengen en in de laatste zin vanuit het centrum zit een sleutelwoordje. ‘Vertrouwen’. Dat is er over en weer nog niet genoeg. De huisarts ziet – kort door de bocht – de apotheker als ‘commerciële jongen’, de apotheker voelt zichzelf op zijn beurt – eveneens kort door de bocht – niet gezien als volwaardig zorgverlener. Terwijl beide partijen een versterkende werking kunnen hebben. Voor de apotheker is er ook veel te winnen, want diens positie staat onder druk. Dit omdat zijn vakgebied goeddeels is verschoven en nog ruwweg een kwart echt ‘apotheker zijn’ behelst en de rest het faciliteren van het logistieke proces is. Daarnaast zijn er enerzijds groothandels die azen op het rechtstreekse contact met de patiënt en is er anderzijds de druk vanuit de overheid en vanuit de zorgverleners. Loskoppelen Vorig jaar schreven Alexander Rinnooy Kan en Robert Reibestein, ‘verkenners farmaceutische zorg’, in een advies aan minister Schippers van Volksgezondheid dat de farmaceutische zorg losgekoppeld moet worden van de handel en apothekers die zorg idealiter moeten gaan leveren samen met de huisarts. Voorheen verdienden apothekers dusdanig op de handel in geneesmiddelen, dat de finan-


interactief

DOOR Esther Schulting

“Het preferentiebeleid heeft de handel minder lucratief gemaakt” ciering van farmaceutische zorg uit die verdiensten gedekt kon worden. Het advies zoals gepresenteerd kwam voort uit een groeiend ongenoegen vanuit de apothekersbranche over de contracten die vanuit de zorgverzekeraars werden gepresenteerd. Pijnpunt hierin was onder meer de nieuwe tarieven over voorlichting door de apotheek. Het preferentiebeleid heeft de handel minder lucratief gemaakt, waardoor men niet meer uitkomt met farmaceutische zorg. In de praktijk komt het er op neer dat zorgverzekeraars deze maar weinig (volgens veel apothekers te weinig) inkopen. Dat leidt behalve tot kosten ook tot ontevreden patiënten die ineens geconfronteerd worden met een kostenpost die er voorheen niet was. Preferentiebeleid De verkenners geven in hun advies aan dat een reden voor het niet inkopen is dat farmaceutische te weinig uit de verf komt in de apotheek. Dit terwijl deze wel nodig is in de eerste lijn en het samenwerken tussen huisarts en apotheker, losgekoppeld van de geneesmiddelhandel, zou een oplossing kunnen zijn. Het rapport stelt: “Daarvoor zijn meerdere opties denkbaar, variërend van netwerkachtige samenwerkingsverbanden tot een volledige integratie, waarbij zowel artsen als apothekers werkzaam zijn in een gezondheidscentrum.” Het rapport geeft tevens aan dat het preferentiebeleid ook ergens toe dient, want de totale uitgaven aan geneesmiddelen zijn – volledig tegen de trend van de stijgende zorg-

kosten in – gedaald. “Dit alles heeft er aan bijgedragen dat in Nederland verhoudingsgewijs veel minder aan geneesmiddelen wordt uitgegeven dan in omringende landen.” Maar hoe dan nu de volgende stap te nemen waarin niet alleen de uigaven worden beperkt, maar de kwaliteit omhoog gaat? Kruispunt Op dat laatste vlak is er nog veel te winnen. Dit jaar vindt een onderzoek plaats naar medicatie gerelateerde ziekenhuisopnames. Er zijn diverse cijfers die niet allen overeen komen en er is veel discussie over bijvoorbeeld het standpunt dat bezuinigingen op maagzuurremmers zouden leiden tot meer maagbloedingen. Feit is dat veel ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik te voorkomen zijn en de gezamenlijke zorg dat hier iets tegen gebeurt is een

kruispunt waar huisarts en apotheker elkaar kunnen ontmoeten. Dat moet van twee kanten komen. Een huisarts in Nederland is nog steeds vooral bezig met het behandelen van zieke patiënten, in plaats van het

6

huisartsenservice

actief zorgen dat een patiëntenpopulatie gezond blijft. Dat is een mentaliteitskwestie waar in Nederland wel steeds meer naartoe wordt gewerkt. Zie bijvoorbeeld hoe dat in Nijkerk wordt aangepakt op pagina 25. Niet alleen de huisarts zou dat moeten doen, ook de apotheker. Nu krijgen met name chronische patiënten standaard hun pakket medicijnen, zonder dat er actief gekeken wordt wat deze mensen nu eigenlijk binnenkrijgen. Als een apotheker weer meer de ruimte heeft om daadwerkelijk in die apothekersrol te kruipen en actief met de patiëntenpopulatie bezig te zijn, kan een behoorlijk deel van de polyfarmacie en daarmee onnodige ziekenhuisopnames ondervangen worden. Sterker Dit is een raakvlak waar de huisarts en de apotheker kunnen beginnen om de samenwerking te verstevigen. Naar de populatie kijken en naar het gezond houden daarvan. Daarmee komen huisarts en apotheker in een rol waarbij samenwerking natuurlijk gaat en komt het punt dat een van beiden – de meest logische partij is hierin de huisarts, dan wel diens praktijkondersteuner – ook meer als coach dan als verzorger van de patiënt gaat optreden en met die patiënt als rode draad het pad langs de diverse zorgaanbieders loopt. Zodat er op alle vlakken een vertrouwensband ontstaat en iedereen niet alleen weet wat van de ander te verwachten, maar ook weet dat hij of zij daar zelf sterker uit komt.

Adverteren in HuisartsenService? Adverteren in HuisartsenMagazine? Wilt u alle huisartsen in Nederland bereiken met uw boodschap? Adverteer dan in HuisartsenMagazine! Mogelijkheden vanaf € 595,00. http://www.huisartsenservice.nl/uploads/pdf/ hs_tariefkaart_2014.pdf

Kennismaking Benieuwd naar wat HuisartsenService voor uw huisartsenpraktijk kan betekenen? Wie een kennismakingsafspraak maakt met een van onze consulenten, krijgt van ons het boek iManager van Jay Elliot cadeau. Mail naar: info@huisartsenservice.nl

stelling

Tweet, tweet, tweet... Arts & Apotheek

‘‘Meer overleg tussen huisarts en apotheek verbetert de kwaliteit van zorg’’ Reageer via info@huisartsenservice.nl of op twitter via @Huisartsenserv

@Henry van Galen

Vacaturebank

Op zoek naar een baan in de zorg? Op onze vacaturebank treft u vacatures van praktijkondersteuners tot accountmanagers en van apothekersassistente tot diabetes verpleegkundige: http://www.huisartsenservice.nl/vacatures

Een wijkagent is net als een ‪huisarts een toegankelijk generalist die zo nodig de juiste specialist(en) inschakelt.

@Stijntsje

Dat de dokter zegt dat je medicijnen klaarliggen bij de apotheek. En dat je dan door de regen naar de apotheek gaat en... inderdaad niet.

@RadiovanDijk

online magazine

Wist u dat HuisartsenService ook online te raadplegen is? Wilt u nog iets nalezen, of iemand anders op een artikel attenderen? Dat kan via: www.huisartsenservice.nl

producten en diensten voor de apotheek

Pees in mijn scheenbeen blijft pijn doen dus toch maar even naar huisarts geweest. Die schreef op: “m tib ant re” Was ik dus al bang voor…

@PaulusJansenSP

Bestudeert rekening apotheek: op notabedrag € 9,04 worden € 5,99 ‘terhandstellingskosten’ in rekening gebracht. Moet de bakker niet proberen.

MedWay ontwikkelt diverse projecten in en voor de apotheek. Zo zijn er de ‘Prikdagen’, ‘Bloedglucosemeter Controledagen’ en de ‘ApotheekDiagnose’. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u op een van deze berichten reageren of wilt u iets anders kwijt? Stuur een tweet naar: @Huisartsenserv

Ontmoet ons op Linkedin

Huisartsenservice 033 - 247 11 77 info@huisartsenservice.nl www.huisartsenservice.nl

Discussieer met uw vakgenoten en laat van u horen! http://nl.linkedin.com/groups/ HuisartsenService-4668712

7

huisartsenservice


door Edgar Kruize

Kring apotheken volledig in handen van het Amerikaanse Wallgreens

Nadat in 2012 al een aandeel van 45 procent werd genomen, heeft de Amerikaanse apotheekketen Walgreens de resterende aandelen van het Britse Alliance Boots gekocht. Laatstgenoemde is in Nederland eigenaar van Kring Apotheken, dat hier 235 vestigingen heeft. Met de overname is een bedrag van zo’n 5,3 miljard dollar in contanten gemoeid en 144,3 miljoen eigen aandelen. Op het moment van schrijven betekent dit op basis van de waarde van de aandelen een bedrag van ongeveer 15 miljard dollar. In totaal hebben de bedrijven samen 11.000 drogisterijen en apotheken, verspreid over tien landen, waaronder de Kring apotheken in Nederland. Daarnaast beleveren de partijen 180.000 apotheken in twintig landen de medicijnen. De begin augustus aangekondigde fusie moet in het eerste kwartaal van 2015 afgerond zijn.

‘Overstappen lastig’

Het is voor patiënten niet makkelijk om over te stappen naar een nieuwe huisarts. Dat meldt patiëntenfederatie NPCF op basis van een recent gehouden onderzoek, waaruit blijkt dat slechts een derde van de personen die een overstap waagt, deze ook daadwerkelijk kan maken. Het grootste probleem is dat huisartsen geen nieuwe patiënten aan (willen) nemen, om diverse redenen. “Het is een hardnekkig probleem dat al jaren speelt. Daar moet echt iets aan worden gedaan. Een patiënt moet de huisarts kunnen kiezen die hij wil, aldus NPFC-directeur Wilna Wind. De Autoriteit Consument en Markt noemt het naar aanleiding van het onderzoek teleurstellend dat patiënten in een overstap gehinderd worden en zegt te gaan optreden tegen huisartsen die patiënten hierin belemmeren. “Als zij willen wisselen, moet dat gewoon kunnen”, aldus een woordvoerder van de Autoriteit.

8

huisartsenservice

Patiëntenfederatie NPCF heeft naast de overstapperikelen ook patiënttevredenheid gemeten. Met een gemiddelde score van een 8, kunnen Nederlandse huisartsen tevreden zijn. Klachten waren er vooral over de infrastructuur van de praktijk, zoals gehorige balies waar men tot in de wachtruimte gesprekken mee kan luisteren.

Zorgmijden neemt meer zorgwekkende vorm aan

Het mijden van zorg neemt steeds zorgwekkender vormen aan. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Landelijke Huisartsen Vereniging naar de mate waarin patiënten om financiële redenen het advies van hun huisarts niet opvolgen. Waar zorgmijdende patiënten er in 2013 met name voor kozen niet naar een zorgaanbieder in de buurt te gaan, gaat het anno 2014 steeds vaker om het niet opvolgen van doktersadvies. “Het nieuws dat veel patiënten om financiële redenen medicijnen niet afhalen of niet naar een psycholoog gaan, zorgde vorig jaar voor veel ophef. Hoewel we hoopten op een tijdelijk fenomeen, blijkt het om een structureel probleem te gaan. Wat dit jaar een nieuw dieptepunt bereikt nu steeds meer mensen ook verwijzingen naar het ziekenhuis

niet opvolgen (46% in 2014 tegenover 33% in 2013)”, aldus Steven van Eijck, voorzitter van de LHV. “Dat betekent dat mensen onnodig lang rondlopen met klachten, langs de lijn staan en het risico lopen op complicaties. Met alle gevolgen van dien, omdat er zwaardere ingrepen nodig zijn (in de tweede lijn). Wat de patiënt en wij als maatschappij juist willen vermijden.” Top-5 van adviezen die niet worden opgevolgd 1. Labonderzoek laten doen 2. Medicijnen afhalen 3. Naar een GGZ-instelling gaan (bijv. psycholoog) 4. Aanvullend onderzoek laten doen (bijv. röntgenfoto’s) 5. Naar een eerstelijns zorgverlener gaan (bijv. fysiotherapeut)

Sluiting nachtapotheek Lelystad geeft geen problemen

Sinds begin dit jaar is de nachtapotheek die in Lelystad gevestigd was gesloten. De sluiting zorgde voor veel commotie, bij zowel de inwoners van Lelystad als in de landelijke politiek. Volgens zorgverzekeraar Achmea was de sluiting onvermijdelijk, omdat de zorgkosten de pan uit rezen. Achmea betaalt driemaal het dagtarief voor een nachtdienst, toch werd er verlies gedraaid omdat er ’s nachts

te weinig gebruik werd gemaakt van de dienst en het verhogen van het tarief onaanvaardbaar was. Terwijl de verzekeraars in heel Nederland de dienstapotheken onder de loep nemen, blijkt dat de sluiting in Lelystad vooralsnog geen problemen heeft opgeleverd. Uit cijfers van de Zorggroep Almere en de gemeente Lelystad blijkt dat er maandelijks gemiddeld dertien mensen naar Almere komen om daar van de vervangende dienst gebruik te maken. Bij spoed worden medicijnen thuisbezorgd.

‘Tandarts kan deel van de huisartstaken overnemen’ In een interview met De Telegraaf heeft Rob Barnasconi, voorzitter van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, gesteld dat volgens hem de tandarts best een deel van de zorgtaken van de huisarts kan overnemen, omdat de tandarts ‘de enige medisch professional is die al zijn patiënten minimaal een keer per jaar ziet’. “Een moderne tandarts zorgt niet alleen voor een goed gebit maar tevens voor een betere gezondheid en een beter leven. We zijn daar voor opgeleid, niet voor niets ging de studie van vijf naar zes jaar”, aldus Barnasconi. “Door de tandarts een bredere rol te geven bij vroegsignalering, kunnen veel problemen voorkomen worden en dat levert meteen kostenbesparing op.” Hij doelt hier naast het louter signaleren van een slechte gezondheid ook op taken als het bepalen van de bloeddruk of BMI. Daags na de publicatie reageerde Directeur van het Nederlandse Huisartsen Genootschap Rob Dijkstra al. Hij vindt dat een tandarts best een signaleringsfunctie kan hebben en 9

huisartsenservice

de patiënt kan aanraden om de huisarts eens te bezoeken, maar ziet niet de meerwaarde van het uitvoeren van huisartstaken. “Als je een hoge bloeddruk meet, wil je ook weten wat het verdere risicoprofiel is en wil je verder met de patiënt in kaart brengen waar aandachtspunten voor verbetering liggen. Dat lijkt me echt niet het gebied van de tandarts.”

Wolter Paans Per 1 september wordt de columnist van HuisartsenService dr. Wolter Paans door de Hanzehogeschool Groningen aangesteld als lector van het nieuwe lectoraat ‘Verpleegkundig Diagnostiek’. Deze gaat zich richten op het verbeteren van de effectiviteit en efficiency van het integraal verpleegkundig proces, waarbinnen de patiënt centraal staat. Wij feliciteren Wolter met zijn benoeming en wensen hem veel succes en inspiratie!


achtergrond x

door HuisartsenService

Project

Rendement Huisartsenpraktijk

figuur 1

figuur 2

figuur 3

figuur 4

De patiënt: de rode draad in de bedrijfsvoering Bij de term ‘rendement’ wordt vaak aan omzet en winst gedacht. Een pure financiële benadering van de term. Echter, rendement is een breder begrip en zou door elke huisarts en huisartsenpraktijk ook zo moeten worden opgevat. Focus daarop houden, levert uiteindelijk over de hele linie gezonder resultaat op.

E

en gezond rendement is dan ook het resultaat van een kloppende organisatie. Ook elementen als efficiënte bedrijfsvoering en patiënt- en medewerkertevredenheid horen hier onlosmakelijk bij. Omdat een goed rendement bijdraagt aan een betere patiëntenzorg en daarmee aan een betere gezondheidszorg, is de HuisartsenService gestart met het Project Rendement Huisartsenpraktijk. Volmaakte driehoek In de visie van de HuisartsenService wordt rendement binnen een huisartsenpraktijk gevormd door de onderdelen patiëntenzorg, organisatie en personeel. Gezamenlijk vormen deze een volmaakte driehoek (figuur 1) met rendement als kloppend hart, waarbij de patiënt de rode draad is. Daar vanuit worden de onderdelen organisatie en personeel ingedeeld. Of tenminste, zo zou dat moeten zijn. Zijn al deze punten goed ingevuld dan heb je een driehoek die in balans is. Zo niet, vallen

“Zo krijg je een toename van efficiency en productiviteit, wat bijdraagt aan lagere kosten en betere patiëntzorg” er gaten. Nu redeneren veel partijen dat als bijvoorbeeld de tak ‘personeel’ groter wordt, dat ten koste gaat van het rendement. Dat is zeker niet het geval. Door het onderdeel personeel goed in te richten, en de organisatie er op aan te passen, groeit ook de patiëntenzorg en daarmee de hele driehoek. Zo krijgt het rendement meer ruimte. Invalshoeken Om die balans zo efficiënt mogelijk in te delen, is het belangrijk om de

10

huisartsenservice

invalshoeken personeel, organisatie en patiëntenzorg (figuur 2 en 3) goed tegen het licht te houden. Met in de personeelscategorie focus op optimale bezetting, flexibiliteit, risicobeperking en deskundigheidsbevordering. Binnen het onderdeel organisatie is er oog voor doelstellingen en resultaat, structuur en taakverdeling, kaders en randvoorwaarden en de werkwijze. Tenslotte zijn er binnen het onderdeel patiëntenzorg de patiënttevredenheid, behandelkwaliteit en rendement, inrichting van zorg (procesoptimalisatie) en samenwerking. Samenwerking gaat over de manier waarop met de patiënt wordt gewerkt, als volwaardig partner binnen het zorgproces. Maar samenwerking gaat ook over de omgang tussen de diverse onderdelen van de organisatie. Als alle invalshoeken in balans zijn vormt er een perfecte cirkel. Rendementsdriehoek De term ‘optimale bezetting’ is er eentje waar binnen een huisartsenpraktijk goed over moet worden nagedacht en die steeds belangrijker

wordt. Het gaat verder dan alleen het hebben van personeel op de diverse plekken, maar gaat ook om hoe deze hun werk doen. Zo is het de laatste tijd bijvoorbeeld steeds vaker een praktijkondersteuner van de huisarts (POH) die als casemanager binnen een diabetesketen fungeert. Daarbinnen doet deze POH dan het merendeel van het werk, maar vaak zijn dit werkzaamheden die bij een assistent zouden kunnen worden neergelegd. Dit zorgt er voor dat er niet meer van een ‘optimale bezetting’ gesproken kan worden. Zorg mag nu gedifferentieerd worden, want dat resulteert in een lagere kostprijs. Het betekent direct dat als dit goed wordt doorgevoerd, de vraag naar assistentes toeneemt, de POH meer patiënten kan zien en de rendementsdriehoek kan groeien. Mindset De verschuivingen in de zorg zijn zo snel gegaan, dat er situaties zijn ontstaan waarbinnen optimalisatie niet goed doorgevoerd heeft kunnen worden en de diverse onderdelen

binnen praktijken worstelen met hun plek. Dit beeld zijn wij binnen de HuisartsenService ook terugkomen in de resultaten van de door ons aangeboden PraktijkDiagnose. De POH worstelt vanwege de relatief nieuwe positie die zij binnen een praktijk hebben en de assistentes kijken met argusogen ‘wat doet die POH hier nu eigenlijk’. Voor de huisartsen ontstaat er in de chronische zorg een soort blinde vlek, omdat de uitvoering van die zorg bij de POH is belegd. De mindset moet veranderd. Een integrale benadering is nodig. Inmiddels zijn er een aantal ‘early adopter’ praktijken in Nederland die op dit gebied hun blik al verruimen. Grotere plaatje Dit breder kijken wordt met name gericht op de taken van assistentes en de POH-medewerkers. Hun beider taken en werkwijzen worden opnieuw op elkaar afgestemd. Dit vraagt wel wat van de organisatie. Het besef ontbreekt bij werknemers nog regelmatig dat zij onderdeel zijn van een groter geheel. Ook bij de

11

huisartsenservice

huisarts zelf, overigens. De situatie zoals deze nu is, is dat de huisarts een omgekeerde stimulans krijgt. Bij meer patiënten, krijgt hij meer betaald. Daardoor verliest hij zijn primaire focus van visie- en beleidsmaker, niet in het minst omdat de focus op ad hoc klussen gericht is. Ook daar is een nieuwe werkwijze nodig, vaak noodzakelijk om het grotere plaatje niet uit het oog te verliezen. Kosten baten Een veel voorkomend voorbeeld is de overweging van de aanschaf van een 24-uurs bloeddrukmeter. Deze is vaak financieel. Er wordt veelal een positieve beslissing genomen op basis van de verwachte declaraties. Andersom zijn er huisartsen die de investering juist niet doen omdat deze te hoog zou zijn. Er wordt in beide gevallen onvoldoende nagedacht over de plek in het behandeltraject of in de organisatie, waardoor zo’n investering zelfs bij de organisaties die het uit financiële overwegingen doen uiteindelijk amper rendement oplevert.


e i t c e l Se Door Esther Schulting

figuur 5

Zij die het niet doen, zouden met een simpel rekensommetje op basis van een normpraktijk, waarbij je de kosten afzet die worden bespaard als dit in huis wordt uitgevoerd, tegenover het aantal metingen dat je per jaar doet, kunnen concluderen dat de investering winst oplevert en zich binnen enkele jaren terug betaalt. Winst die niet alleen financieel is, maar juist ook op de patiëntenpopulatie afstraalt waar gezondheidswinst behaald kan worden. Dan moet deze investering wel volledig geïntegreerd worden in de organisatie en moet er goed worden nagedacht over de manier waarop het wordt gebruikt. Exact zoals over de rol van het personeel als onderdeel van het geheel moet worden nagedacht. Onbetaalbaar rendement Een praktijk dient derhalve weer meer op ‘het grote geheel’ afgestemd te worden, zodat de taken en verantwoordelijkheden over en weer beter verdeeld worden en er een meer soepele werkstroom ontstaat. Dat is waar het rendement om de hoek komt kijken (figuur 4). Op het gebied van personeel krijg je zo een toename van efficiency en productiviteit, wat bijdraagt aan lagere kosten. De deskundigheid en kwaliteit wordt meetbaar en de

figuur 6

flexibiliteit neemt toe. Voor de organisatie betekent dit meer inkomsten, minder kosten en dus meer financieringsmogelijkheden. Ook worden de dossiers beter door efficiëntere rapportage over de behandelkwaliteit en uiteindelijk is het de patiënt die daar het meeste baat bij heeft en dát rendement is onbetaalbaar. De echte winnaar is dus de patiëntenzorg. De patiëntenpopulatie komt beter in beeld, eventuele problemen kunnen in vroeger stadium ondervangen worden en de uiteindelijke patiënttevredenheid zal toenemen. Stappenplan Voor huisartsen die graag meer rendement uit hun bedrijfsvoering willen halen en daarbij graag ondersteuning willen, of niet weten waar te beginnen, is het Project Rendement Huisartsenpraktijk een goede oplossing. Binnen het project wordt gewerkt met een overzichtelijk stappenplan. Dit bestaat uit drie stappen. (figuur 5) De eerste stap is het doen van onderzoek naar de realisatie en financiering en het akkoord op de vervolgstappen. Stap twee bestaat uit een personeelscan, een praktijkdiagnose en een screening per zorgketen/ POH-werkgebied. Uiteindelijk komt in de derde stap per onderdeel een analyse en een rapportage, wordt per onderdeel een actieplan opgesteld 12

huisartsenservice

Allemaal beestjes. Jop de Vrieze Ons lichaam bevat zo’n anderhalve kilo ‘beestjes’ die invloed hebben op onze spijsvertering, weerstand, huid en zelfs ons gedrag. In dit boek gaat De Vrieze – wetenschapsjournalist – op safari langs de miljarden bacteriën in ons lichaam. Van diverse nieuwe ontwikkelingen tot feiten en vraagstukken als ‘hoe het komt dat de variatie van bacteriën in het lichaam afneemt met het ouder worden’. ISBN: 9789491845130 ★ Benieuwd naar dit boek? Mail naar: info@huisartsenservice.nl de eerste die mailt krijgt het boek thuis gestuurd.

en bij akkoord wordt per onderdeel de uitvoering ingezet. Dit project is reeds bij een aantal praktijken uitgevoerd en heeft erg goede resultaten behaald. (figuur 6) Meer patiënten Huisartsen weten vaak niet precies wat hun inkomsten zijn en al helemaal niet hoe ze deze kunnen optimaliseren. Die realisatie is een van de meerwaarden van het Project Rendement Huisartsenpraktijk. Door efficiënt om te gaan met de praktijk en de data, kun je meer patiënten vinden en betere zorg bieden. Dat is natuurlijk het belangrijkste rendement. De patiënt moet de rode draad in de bedrijfsvoering zijn, maar door die zorg te optimaliseren als doelgerichte actie, kun je ook die bedrijfsvoering optimaliseren. Het vraagt om een (minimale) investering, maar deze betaalt zich snel terug in de vervolgstappen. Het aantal patiënten per keten neemt toe, de inkomsten worden hoger, de personeelskosten nemen af terwijl de personeelsflexibiliteit toeneemt. En de praktijk is door de veranderingen voorbereidt op veranderingen in bekostiging in plaats van dat deze zich achteraf aan moet passen.

Medische tips & trucs

Bordspel Batavia Dit bordspel is voor een ieder die houdt van Ganzenborden, Mens Erger Je Niet en Monopoly. Geënt op de onstuimige zeereis van het gelijknamige schip, speelt Batavia in op de oer-Hollandse handelsgeest gedurende De Gouden Eeuw. Met behulp van uw schip trotseert u de woeste wateren van de Indische Oceaan en dienen er zo veel mogelijk goederen verzameld te worden om daarna een eigen Batavia te bouwen. Is de Batavia klaar, dan begint de reis naar de haven. Wie daar als eerste aanmeert is de winnaar. Een spannend spel waarin strategie en handelsgeest een hoofdrol spelen. Online en in de winkel te koop. € 45,95 Wijnvat voor elk feestje Toegegeven, er moet even diep in de buidel getast worden, maar dan heeft u wel een eyecatcher in huis. Dit wijnvat is niet alleen decoratief maar tevens een wijnkoeler. Een feestje? Presenteer uw drankjes stijlvol in deze wijnkist. Het vat wordt geleverd met standaard en is waterdicht. 88,5 x 56 cm € 999,95

Mobiele Telefoon Dock Sluit uw mobiele telefoon aan en voer op de ouderwetse manier gesprekken met deze retro hoorn. Terug naar vervlogen tijden. Extra leuk in een strakke moderne spreekkamer. 19 x 8 x 8,5 cm € 28,95

Voor meer informatie, mail naar: info@huisartsenservice.nl

13

huisartsenservice


opinie x

tekst Dr. Wolter Paans / Dr. Martijn de Groot / Dr. Hugo Velthuijsen

Zelfmeting door de patiënt: een extra dimensie in de huisartsenpraktijk? Quantified Self (QS) is een internationale beweging van makers en gebruikers van technologie voor zelfmeting van lichamelijke gegevens. Op het moment heeft iedereen de vrije keuze om gebruik te maken van - steeds meer betaalbare - sensortechnologie om zo informatie over het eigen lichaam te verkrijgen, bijvoorbeeld door middel van een armbandje, pleister of andere zogenaamde wearable technology.

E

en breed scala aan gegevens kan verkregen worden zoals hartslagfrequenties, bloeddruk, lichaamstemperatuur, calorische verbranding, slaapduur, aantal gemaakte stappen per dag, bloedglucosegehaltes of conceptiekansen. App’s bieden vaak de mogelijkheid om aanvullend aan de biometrische gegevens die met sensoren gemeten worden extra informatie te leveren. Hiermee kan de persoonlijke analyse verrijkt worden. Zo kan de zelfmeter (‘self tracker’) het gebruikte dieet, de ervaren emotionele gesteldheid, of de ervaren stress toevoegen aan de gemeten of te meten biometrische informatie. De combinatie van deze gegevens wordt doorgaans op een visueel aantrekkelijke manier gepresenteerd aan de gebruiker, die de digitale gegevens eenvoudig kan delen met derden,

bijvoorbeeld via social media. De Quantified Self beweging houdt zich hoofdzakelijk bezig met de vraag hoe je persoonlijke betekenis aan persoonlijke data kunt geven. Zelf genereerde gezondheidsinformatie Voor de arts en voor de verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk (POH) is het van belang dat deze ontwikkeling beschouwd wordt van14

huisartsenservice

uit een professioneel kader. De kernvraag hierbij zou kunnen zijn: ‘welke verantwoordelijkheid heb ik als huisarts/(POH) om de door de patiënt zelf gegenereerde gezondheidsinformatie al dan niet te betrekken bij mijn diagnose en behandelplan?’ Op dit moment zou het antwoord wellicht kunnen zijn: ‘geen enkele’. Dit omdat de betrouwbaarheid en de validiteit van de meetgegevens in twijfel getrokken zouden kunnen worden. Of omdat het verwerken van gegevens nog te weinig systematisch plaatsvindt en nog niet in huisartsenprotocollen is opgenomen. Maar zou het antwoord op de vraag niet ook kunnen zijn: ‘deze gegevens kunnen zeker ter overweging meegenomen worden bij de diagnostiek en het behandelplan binnen de huisartsenpraktijk als het de wens is van de patiënt’? Bijvoorbeeld als de patiënt nadrukkelijk vraagt de

gegevens mee te laten wegen omdat hij of zij aannemelijk kan maken dat ze betrouwbaar en valide zijn en van aanvullende waarde. Of omdat bij een doorverwijzing naar de medisch specialist het klinische behandelplan of het (paramedisch) revalidatieplan beter afgestemd kan worden op de conditie van de patiënt. Het blijkt immers dat bewegingsintensiteit, gemiddeld genomen, een voorspeller is op het verloop van een revalidatie. Deze vraag bewust te stellen is een eerste belangrijke stap. Maar wat zijn de volgende stappen? Dat u als huisarts de patiënt voorstelt de eigen gegevens een tijdje bij te houden om u zo meer informatie te verschaffen? Of om de patiënt meer inzicht in de eigen gezondheid te bieden? Of als onderdeel van preventie of bewustwording? Het zijn wellicht eigenlijk geen vragen meer, maar het betreft een onontkoombare ontwikkeling met het belangrijkste doel, naast klinische observaties, de medische dataset te verrijken en daarmee het diagnostisch proces te verbeteren. Zelfmeter Of kleven er volgens u ook ethische dilemma’s aan het inzetten van zelfmetingen? Bijvoorbeeld dat data misbruikt kunnen worden en de privacy van de patiënt in het geding komt. Of ziet u een mogelijke disbalans in de mate waarin de data leidend zullen worden bij het berekenen van de kans op complicaties na een behandeling of de levensverwachting van groepen? Hoe staat u als huisarts tegenover de

“De Quantified Self beweging houdt zich hoofdzakelijk bezig met de vraag hoe je persoonlijke betekenis aan persoonlijke data kunt geven”

toekomst op? Een efficiencyslag omdat veel gegevens al gemeten en in sommige gevallen ook al geanalyseerd zijn? Meer zorg en advies op afstand via praktijkwebsites? Of zullen consulten efficiënter verlopen omdat informatie via sociale media sneller gedeeld wordt? Snelle ontwikkeling Het betreft een relatief jonge, maar snelle ontwikkeling met ongekende kansen en mogelijkheden, maar ook met veel vragen. In hoeverre gaat het uw praktijkvoering beïnvloeden? Zelfmetingen zullen zeker niet voor alle patiënten bij u in de praktijk een rol (kunnen gaan) spelen. Wellicht bent u als huisarts van plan om zelfmetingen in te zetten of er juist vanaf te zien. Laat het de redactie van HuisartsenService weten. Wij gaan er graag met u over in gesprek. Meer informatie: http://www.qsinstitute.org Blogpagina van Martijn de Groot: https://www.digitalezorggids.nl/ experts/martijn-degroot/blogs

‘zelfmeter’? Ziet u het als een kans om het verhaal van de patiënt aan te vullen met digitale meetgegevens om zo uw eigen diagnostische bevindingen te kunnen verrijken? Kunnen we stellen dat: ‘meten weten is’ en dat de ziektegevallen die ontstaan zijn door zelfkennis tot op het moment uitermate beperkt zijn gebleven? Wat leveren zelfmetingen volgens u als huisarts of POH nu of in de 15

huisartsenservice

Dr. Wolter Paans, Lector, Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Hanzehogeschool Groningen. Dr. Martijn de Groot, Quantified Self Institute & Lectoraat Transparante Zorgverlening, Hanzehogeschool Groningen Dr. Hugo Velthuijsen, Lector, Lectoraat ICT & New Business, Hanzehogeschool Groningen.


tekst Esther Schulting

huisarts in beeld

In de rubriek ‘Huisarts In Beeld’ belicht HuisartsenService in elke editie kort een huisarts. Ditmaal is dat de heer H. de Vos, die een solopraktijk bestiert in Zuid-Beijerland. U heeft een kleine praktijk aan huis met een apotheek. Hoe bevalt deze manier van werken? “De combinatie met een apotheek heeft natuurlijk voor- en nadelen. Een groot voordeel is dat je de zorg zowel medisch als farmaceutisch in eigen hand hebt en zo een totaaloverzicht hebt van een patiënt. Je werkt autonoom. Een nadeel is dat het veel werk is en dat zorgverzekeraars het ons steeds moeilijker maken met hogere eisen en strengere regelgeving. Dat neemt niet weg dat ik al 31 jaar aan het werk ben en dit nog steeds met heel veel plezier doe. Ik denk er ook nog niet aan om te stoppen!” Blijft u ondanks alles dus ook de combinatie voort zetten op deze manier? “Ja, ik zie dat niet veranderen. Ondanks alles draait de apotheek nog steeds goed en het gecombineerd werken is ook leuk. Bovendien hebben apothekers momenteel genoeg aan hun hoofd en zijn zij helemaal niet geïnteresseerd in het overnemen van een kleine apotheek van een huisarts.” Wat is een bijzonder kenmerk van uw praktijk? “Zonder meer het uitzicht! We zitten drie meter van de akker af. De boer heeft nu net het koren eraf gehaald, maar ook dat was prachtig. Met als uiteindelijke uitzicht de horizon. Mooier kan niet. Daarnaast zijn we een kleine, gezellige dorpspraktijk. Het is gemoedelijk en dat werkt prettig.” 16

huisartsenservice

Hoe ziet uw organisatie er uit, gezien de combinatie? “We werken met twee apothekersassistentes, beiden parttime werkzaam. Mijn vrouw is een vliegende keep en regelneef binnen de praktijk en daarnaast ben ikzelf natuurlijk werkzaam als huisarts én apotheker. Er is nog een andere huisartsenpraktijk in Zuid-Beijerland. Elk zijn we vier dagen per week geopend en we nemen waar voor elkaar op de dagen dat de ander gesloten is. Dit is prima werkbaar en zetten we ook voort in de vakanties. De dag vrij geeft ruimte voor klusjes, maar bijvoorbeeld ook voor cursussen en dergelijke. Zo heb ik een tijd geleden een cursus psychotherapie afgerond en organiseer ik nu zelf ook deze cursussen met een Amerikaanse trainer in Nederland.” 17

huisartsenservice

U bent ook actief betrokken bij een hospice, kunt u daar wat meer over vertellen? “Ruim tien jaar geleden is deze hospice opgezet voor onze regio. Er zijn vier bedden en er is zogenaamde high care met gespecialiseerde verpleegkundigen. We werken met een team van acht huisartsen en een ieder neemt steeds een week voor zijn rekening waarbij hij of zij 24 uur per dag bereikbaar is. Ik vind het prachtig werk om te doen. Soms is het natuurlijk ook zwaar. Afscheid nemen van iemand van 95 die een mooi leven achter de rug heeft, is toch anders dan iemand van 20 die nog zijn hele leven voor zich zou moeten hebben. Maar het is dankbaar werk. Het steeds weer heel bijzonder een eindje mee te lopen met mensen in hun laatste levensfase.” Daarnaast bent u actief in een zorggroep. Wat zijn daar de voordelen van? “Ik ben heel blij met deze zorggroep, die in eerste instantie ook heel duidelijk een voorlopersfunctie had en zo de achterblijvers mee trok. Wij hebben daar met onze praktijk ook veel baat bij gehad. Zeker omdat wij een kleine solopraktijk hebben, is het fijn om te kunnen sparren met collega’s. Het komt de kwaliteit van onze praktijk ook ten goede. Daarnaast is het ook gewoon plezierig, het is een goede groep en er heerst een goede sfeer. De Algemene Leden Vergadering bijvoorbeeld wordt enorm goed bezocht, de opkomst is groot. Er is een grote verbondenheid en dat is mooi om te zien en mee te maken.”


x column

TEKST Frans-Joseph Sinjorgo

e i t c e l Se Door Esther Schulting

HuisartsenService staat tegen wil en dank in het teken van arts en apotheker:

EEN PAAR APART Begin jaren 80 bivakkeerde ik als geneeskrachtig krijger onder de wapenen van Hare Majesteit. In de tijd dat de Hollanditis huis hield, maakte ik dienstplichtigen en kaderklassen wegwijs over het standpunt van defensie rond de wapenwedloop en de oost/west verhoudingen. Een slimme adjudant die aan zijn talrijke onderscheidingen te zien het leven van al zijn kanten reeds had meegemaakt, ontfermde zich over mijn onrustige geest. De dagelijkse traditionele begroeting schiep duidelijkheid. “Goedemorgen, van rijkswege opgedrongen collega, slechts zes lesuren vallen u ten deel!”. Hierna maakte hij op perfecte wijze met zijn badmintonracket de schermgroet: om 12.00 uur scherp in de sportzaal. Steeds kreeg ik klop, maar hij liet mij verder volledig vrij in mijn denken, doen en laten en controleerde mijn lessen zelden of nooit. Respect, vertrouwen en vrijheid vormden onze samenwerking. Na een half jaar werd ik door de soldatenvakbond uitgeroepen tot meest spraakmakende sergeant van de Nederlandse krijgsmacht! Ik voelde de kritiek op de kazerne over onze samenwerking aanzwellen en vreesde voor mijn baan. De adjudant zei echter helemaal niets en bleef trots achter mij staan. Wanneer wij de week evalueerden, wees hij mij fijntjes op een aantal reviews van rechts georiënteerde publicisten, met de mededeling dat hij benieuwd was naar mijn visie.

“Helaas zie ik dat, uitgerekend in de zorg, het vaak aan respect, vertrouwen en vrijheid ontbreekt, waardoor zaken moeizaam van de grond komen” Op deze wijze hebben wij elkaar ruim twee jaar lang scherp gehouden. De unieke samenwerking maakte van ons ‘een paar apart’. Vorige maand belde de inmiddels 87-jarige krasse baas mij onverwacht weer op. Leuke columns, 12.00 uur? Een bijzondere ontmoeting volgde.

18

huisartsenservice

Ik moest aan dit verhaal denken toen het thema van HuisartsenService ‘Arts en Apotheek’ bekend werd. Helaas zie ik dat uitgerekend in de zorg het vaak aan respect, vertrouwen en vrijheid ontbreekt, waardoor zaken moeizaam van de grond komen. De ‘wij tegen zij’ cultuur draagt zorg voor in toenemende mate gespannen (oost/west) verhoudingen. De zorg in Nederland wordt door een eilandencultuur gekenmerkt. Om de eilandgrenzen veilig te stellen bewapent ieder eiland zich tot op het bot met regels, wetten en woorden. Dit regulatoire wapengekletter draagt zorg voor aloude NAVO-strategie van de afschrikking. Samenwerking en innovatie is dan ook ver te zoeken, sterker nog, we staan aan de vooravond van een nieuwe ‘wapen’ we(t)dloop tegen elkaar. Gelukkig is er ook binnen de zorg sprake van ‘een paar apart’. Binnen de eerstelijn komen de huisarts en de apotheker gelukkig meer en meer op hetzelfde eiland te wonen. Dit paar apart zet in op het bouwen van bruggen en laat de wereld achter zich. De rest van het zorgveld kijkt toe en erkent in de eerstelijn stilaan zijn meerdere! Game set en match voor het paar apart binnen de eerstelijn. Frans-Joseph Sinjorgo (24-01-‘59) treedt regelmatig op als dagvoorzitter tijdens diverse eerstelijnszorgbijeenkomsten en congressen. Momenteel is hij ook actief op het terrein van drug rediscovery.

Medische tips & trucs

Man Haalt Rijbewijs. Binnert de Beaufort ISBN: 978 90 446 26070 Op 42-jarige leeftijd haalde schrijver Binnert de Beaufort zijn rijbewijs. In dit boek beschrijft hij aan de hand van de auto’s in zijn leven de weg die hij heeft moeten afleggen om uiteindelijk achter het stuur plaats te nemen in plaats van ernaast. Een reisverhaal waarbij hij onder meer een Duitse graaf, president George Bush sr., een gewelddadige rijleraar en een kenner van Belgische bieren uit Israël ontmoet.

Scratch Map De vakantieperiode is weer voorbij, maar met de Scratch Map is het nog een beetje nagenieten. Deze papieren wereldkaart heeft een geheel gouden toplaag, die u er zelf afkrast nadat u ergens bent geweest. Langzamerhand verschijnt er na de verschillende reizen rondom de globe een kleurrijke kaart die helemaal op uw lijf geschreven is. Ook educatief voor kinderen. 82 x 58 cm. € 22,95

Retro jurken www.sugarandspicevintage.nl Als u na een lange dag uw witte jas niet meer kunt zien of naar een feestje gaat is deze webshop een aanrader voor de vrouw die houdt van de retro look. Na de serie Mad Men is het vrouwelijke silhouet uit vervlogen jaren helemaal terug. Bij Sugar ’n Spice koopt u niet alleen de jurk of rok maar ook de accessoires om uw outfit af te maken. Daarnaast is het mogelijk een retro kapsel aan te laten meten na afspraak.

concertagenda greep uit de hoogtepunten dit najaar

Marco Borsato Gare du Nord Lisa Stansfield Level 42 Robert Cray Caro Emerald Levellers UB40 Counting Crows Bryan Ferry De Dijk Waylon Blof De Dijk Kayak

8/9 oktober 9 oktober 23 oktober 29 oktober 1 november 7 november 9 november 11 november 14 november 18 november 21 november 21 november 25 november 27 november 28 november 19

huisartsenservice

Tivoli / Utrecht Paard van Troje / Den Haag Hedon / Zwolle Paradiso / Amsterdam Oosterpoort / Groningen Paard van Troje / Den Haag Luxor / Arnhem 013 / Tilburg Heineken Music Hall / Amsterdam Heineken Music Hall / Amsterdam Oosterpoort / Groningen Effenaar / Eindhoven Oosterpoort / Groningen 013 / Tilburg Luxor / Arnhem


financieel x

door Jan Bijsterbosch - BDO Accountants & Adviseurs

Werkkostenregeling Wegwijzer voor de ideale overstap Na een aantal jaren waarin de regeling op vrijwillige basis kon worden toegepast zit hij er nu echt verplicht aan te komen: de werkkostenregeling. Wat houdt het in? Onder de werkkostenregeling veranderen de fiscale regels met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen die aan het personeel worden gegeven. De werkkostenregeling moet vanaf 1 januari 2015 verplicht worden toegepast. Hieronder vormt alles wat u als huisarts en werkgever aan de werknemer vergoedt of verstrekt in beginsel loon. Slechts een paar categorieën vallen hier niet onder: Ω intermediaire kosten; Ω kosten die gericht zijn vrijgesteld; Ω bijzondere verstrekkingen, zoals een fruitmand en een rouwkrans. Al het andere dat u aan of voor de werknemer betaalt, is wel loon.

Intermediaire kosten Een belangrijke kostensoort zijn de intermediaire kosten. De vergoeding die u als werkgever daarvoor geeft, is belastingvrij. Intermediaire kosten zijn kosten die de werknemer in opdracht en voor rekening van de werkgever maakt. Hierbij valt te denken aan: Ω de werknemer koopt zaken die tot het vermogen van de werkgever gaan behoren (bijvoorbeeld de praktijkmanager koopt kantoor- benodigdheden voor de praktijk en schiet dit zelf voor) Ω kosten voor relaties (externe representatiekosten, niet de kosten van eigen lunches, drankjes); Ω kosten van een auto van de zaak Onbelast Een aantal kosten is vrijgesteld en kan naast de vrije ruimte onbelast worden vergoed of verstrekt. 20

huisartsenservice

De belangrijkste zijn: Ω reiskosten (tot maximaal € 0,19 per kilometer) Ω verblijfkosten van een werknemer (koffie en thee onderweg, zakelijke maaltijden, hotelovernachtingen) Ω studiekosten Ω vakliteratuur Ω vanaf 1 januari 2015: een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen Noodzakelijkheidscriterium Vanaf 1 januari 2015 zijn gereedschappen en computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke belastingvrij als ze onder het noodzakelijkheidscriterium vallen. Als een assistent bijvoorbeeld een tablet in redelijkheid nodig heeft en hier feitelijk gebruik van maakt voor zijn of haar werkzaamheden is de tablet onbelast. Hierbij is van belang dat in dit voorbeeld de tablet niet wordt

verrekend met loon of vakantie-uren van de assistent, maar voor rekening van de werkgever komt. Nihil/lagere waardering Voor sommige vergoedingen en verstrekkingen die binnen de forfaitaire regeling van 1,2% vallen, geldt dat zij niet op hun werkelijke waarde maar op een lagere waarde of soms zelfs op nihil worden gewaardeerd. Zo geldt een lagere waardering voor maaltijden in een kantine en een nihil waardering voor werkplek gerelateerde voorzieningen. Voor (een aantal) nihil waarderingen geldt vanaf 1 januari 2015 dat het verschil tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt. Vrije ruimte en eindheffing bij overschrijding Voor alle vergoedingen en verstrekkingen, die niet: Ω onder het begrip intermediaire kosten vallen en/of Ω niet onder de gerichte vrijstellingen vallen en/of Ω niet op nihil worden gewaardeerd geldt dat deze in beginsel aan de heffing van de loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn onderworpen. In aanvulling daarop geldt dat die zaken die onder het noodzakelijkheidscriterium vallen vanaf 2015 ook niet belast worden. Alle resterende vergoedingen en verstrekkingen zijn onbelast voor zover ze gezamenlijk het forfaitaire bedrag van 1,2% van de totale fiscale loonsom van de werkgever niet overschrijden (2015). Dit is de vrije ruimte. In 2014 geldt nog een vrije ruimte van 1,5%.

Daarboven is de werkgever een eindheffing (dus werkgeversheffing) van 80% verschuldigd. Werkgevers en werknemers kunnen ervoor kiezen om deze resterende vergoedingen en verstrekkingen in de vrije ruimte op te nemen, of hierover ‘normale’ loonheffing af te dragen. Afhankelijk van de hoogte van de loonsom van de werknemer kan de ‘normale’ loonheffing voordeliger zijn. Onder andere de volgende vergoedingen en verstrekkingen zullen voor de volledige waarde vallen onder het 1,2%-forfait: Ω fiets van de zaak Ω kerstpakketten Ω rechtsbijstand werknemer bij ontslagprocedure Ω personeelsfeesten en -reizen Vaste kostenvergoeding Werkgevers mogen onder de werkkostenregeling ook een netto vaste kostenvergoeding uitbetalen aan hun werknemers. Voorafgaand moet een steekproefsgewijs onderzoek van drie maanden plaatsvinden ter onderbouwing van deze post als het een nieuwe vaste kostenvergoeding betreft, of een bestaande waarbij nog geen of langer geleden een steekproef plaatsvond. Zo niet, dan valt (een deel van) deze vergoeding in de vrije ruimte van 1,2%. Stappenplan De werkkostenregeling bevat verbeteringen en verslechteringen. Het hangt van de huidige personeelsvoorzieningen af of de werkkostenregeling zonder veranderingen in de 21

huisartsenservice

personeelsvoorzieningen beter of slechter uitpakt. Vaak zijn er aanpassingen nodig om te voorkomen dat de overstap voor u als werkgever en/ of de werknemer financieel nadelig uitpakt. Daarom is een grondige voorbereiding op de werkkostenregeling voor veel huisartsen dan ook (bittere) noodzaak. De overstap op de werkkostenregeling kent diverse fases waarin verschillende activiteiten moeten plaatsvinden. In hoofdlijnen zouden de volgende stappen moeten worden doorlopen: 1 Kennis vergaren over de werkkostenregeling 2 Inventarisatie van vergoedingen en verstrekkingen 3 Analyse van de fiscale gevolgen met en zonder werkkostenregeling 4 Indien nodig, aanpassen arbeids- voorwaarden in overleg met personeel/personeelsvertegen- woordiging 5 Communicatiestromen aanpassen 6 Herinrichten financiële en salarisadministratie 7 Indien nodig, afstemmen met de Belastingdienst 8 Monitoren juiste invoering werkkostenregeling. Al met al geen makkelijke materie en eenvoudige regeling. Vaak zal het verstandig zijn om uw accountant/ adviseur te raadplegen en te vragen behulpzaam te zijn bij de invoering. Onderneem tijdig actie. Het is namelijk 1 januari voor u het weet!


door Carola de Ridder / NVvPO

Samenwerking huisartsenpraktijk/poh en apotheek voor betere zorg Onbekend maakt onbemind. Zo zou je de relatie tussen de apotheek en de praktijkondersteuner misschien kunnen noemen. Waarom lukt het vaak niet om beter met elkaar af te stemmen en samen te werken? Zou hier wellicht sprake zijn van domeinstrijd?

T

e vaak zie en hoor ik in de praktijk uitspraken die geen recht doen aan de uitoefening van ons beider vak. Medicatie en adviezen rondom bijvoorbeeld diabetes, inhalatie-instructies en hulpmiddelen spelen een centrale rol binnen de consultvoering van de praktijkondersteuner. Met in het achterhoofd de wetenschap dat de apotheek specifieker op medicatievragen kan ingaan, is de praktijkondersteuner zeer in staat samen met de patiënt te kijken naar de juiste hulpmiddelen bij diabetes en de juiste devices bij astma/COPD. Het onderwerp ‘medicatie’, waaronder bijwerkingen en therapietrouw, is een vast onderwerp van gesprek binnen de consulten met de POH en mondt regelmatig uit in het advies om medicatie een ander tijdstip in te nemen of om over te stappen op combinatiemiddelen. Zelfs de switch van medicatie binnen een bepaalde groep, zoals SU-derivaten, draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van de patiënt. Vaak

waar de focus ligt op polyfarmacie. Afstemming tussen apotheek en huisartsenpraktijk en/of praktijkondersteuner is van essentieel belang om goede zorg te kunnen verlenen.

wordt in samenspraak met de patiënt besloten om een baxter in te zetten. Ook hebben sommige patiënten negatieve ervaringen met de apotheek of tegengestelde adviezen gekregen, welke een rol kunnen spelen binnen de hulpverlening. Een goede samenwerking is al wel te zien rondom medicatie bij kwetsbare ouderen en 22

huisartsenservice

Expertise delen Het is een gemiste kans om geen gebruik te maken van elkaars expertise. Wat zouden apotheek en de praktijkondersteuner elkaar goed kunnen aanvullen. Goede afspraken met betrekking tot wie wat doet en wanneer, komen de zorg rondom de (chronische) patiënt alleen maar ten goede. Hoe mooi richtlijnen en afspraken ook kunnen zijn, uiteindelijk staat de patiënt centraal. Hij is de kapitein op het schip, waarop wij af en toe een stukje mee kunnen varen. Dit is een prima gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen en eens een kijkje te nemen in de kombuis van de ander en zo kennis te nemen van elkaars kwaliteiten, informatie te delen en ook van elkaar te leren. Om de haven veilig te bereiken is het voor de patiënt van

belang vertrouwen te hebben in de zorgverleners om hem heen. Samen de koers bepalen zal hier zeker aan bijdragen. Best mogelijke zorg De NVvPO is met ruim 2800 leden de grootste beroepsvereniging van praktijkondersteuners. Met elkaar hebben wij maar één doel: de best mogelijke zorg leveren aan de chronische patiënt. Door grote onzekerheid onder praktijkondersteuners over de toekomst van ons prachtige vak en de financiering van de POH-S is er onrust en moet de POH zelf ook alle zeilen bijzetten om op koers te blijven. Als hulpverleners weten wat zij van elkaar kunnen verwachten en samenwerken, is de kans van slagen het grootst. Daarnaast zullen we moeten respecteren dat de patiënt zelf zijn koers wil bepalen en

“Als hulpverleners samenwerken is de kans van slagen het grootst” 23

huisartsenservice

ons hierbij niet nodig heeft. Hooguit kunnen we dan als zorgverlener mee dobberen en als het schip uit de koers raakt, proberen wat bij te sturen. Ik heb het volste vertrouwen in een behouden vaart! Carola de Ridder, praktijkondersteuner en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners ( www.nvvpo.nl)


apotheek in beeld x

in de spotlight

DOOR Esther Schulting

tekst Edgar Kruize fotografie Jos Peters

In de rubriek ‘Apotheek in beeld’ richten wij ons op de bedrijfsvoering van individuele apotheken. In deze editie van HuisartsenService de focus op apotheek Hillegersberg te Rotterdam, bestierd door twee apothekers, waaronder de heer Herman Bruins.

Carl Verheijen

Kunt u kort uw organisatie schetsen? “Wij opereren als zelfstandige apotheek binnen een medisch centrum. Binnen apotheek Hillegersberg werk ik samen met mijn collega-apotheker Kira van de Graaff en vijftien apothekersassistenten. Het medisch centrum waarbinnen we gevestigd zijn, bestaat verder uit zes huisartsenpraktijken waarvan twee duopraktijken, twee fysiotherapiepraktijken en een verloskundigenpraktijk. Onder hetzelfde dak zijn tevens een priklab en een praktijk psychotherapie te vinden.” In deze editie van HuisartsenService, ligt de focus op de relatie ‘arts & apotheek’. Hoe zou u uw samenwerking met de huisartsen omschrijven? Is er bijvoorbeeld overleg op patiëntniveau? “Jazeker, zeer regelmatig! De zorg rondom de patiënt staat centraal. Er is veel ad hoc overleg, bijvoorbeeld met betrekking tot ouderenzorg en medicatie, contra-indicaties, interacties et cetera. Daarnaast hebben we bijna maandelijks een FTO met alle huisartsen binnen de HAGRO en overleggen we bijvoorbeeld over standaardisering op het gebied van gemaakte afspraken. Dit vakinhoudelijke overleg verloopt in ons geval ook vooral vriendschappelijk. Dat maakt de gesprekken en de onderlinge relatie zeer prettig.” Zijn er binnen zo’n soepel lopende samenwerking nog wensen voor optimalisering? “Zoals gezegd zijn wij erg tevreden met de samenwerking binnen ons medisch centrum, maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. Daar werken we met alle partijen aan. Zorgaanbieders moeten wennen aan alle veranderingen in de zorg en het papierwerk dat daarbij komt kijken.

Zorgprojecten bijvoorbeeld, kosten ons allemaal erg veel tijd. We moeten zorgen dat we binnen die veranderingen met elkaar blijven communiceren en met elkaar de patiënt centraal blijven zetten.” Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging is het niet ophalen van medicijnen – omdat dit ten koste gaat van het eigen risico - een van de meest voorkomende vormen van zorgmijdend gedrag. Wat merkt u daar van? “Het gebeurt meer dan regelmatig dat bijvoorbeeld een voorgeschreven maagzuurremmer wordt geweigerd om exact die reden. Wij proberen door middel van voorlichting de voordelen te benadrukken en te blijven communiceren met de patiënt. De regelgeving vanuit de overheid die dergelijk gedrag tot gevolg heeft beschouw ik als kortzichtig. Daar sta ik niet alleen in, veel collega’s delen deze mening met mij. De beoogde besparing lijkt mij niet op te wegen tegen de onnodige ziekenhuisopnamen als gevolg van bijvoorbeeld maagbloedingen. Laten wij hierbij ook niet het persoonlijk leed van de patiënt bij ziekenhuisopname vergeten.”

24

huisartsenservice

Sinds begin dit jaar is ‘ uitleg van een medicijn’ een losstaande kostenpost op de factuur bij een eerste verstrekking. Dit heeft voor de nodige onrust en onbegrip gezorgd. Heeft u dat ook gemerkt? “Zeker, dit uitte zich vooral in vragen aan de balie, maar inmiddels zijn de patiënten ook aan deze verandering gewend. We hebben onze apothekersassistenten hierop voorbereid met onder meer eenduidige protocollen en sessies met rollenspellen, om een en ander te ondervangen en het aan de patiënt zo goed mogelijk uit te kunnen leggen. Het helpt natuurlijk niet dat een sensatiebeluste krant de kop ‘Apothekers knoeien met tarieven’ voert. Al met al zijn we met een degelijke uitleg succesvol geweest. Slechts enkele mensen heb ik aan het begin van dit jaar nog moeten nabellen voor extra uitleg. Een goed en persoonlijk contact met de apotheek wordt als zeer plezierig ervaren. Het is daarnaast natuurlijk zaak om als apotheek altijd open en duidelijk te zijn.” Hoe ziet u de rol van een apotheker binnen het volledige zorgproces de komende jaren? “We zullen als apothekers nog meer gezamenlijke zorgprojecten op gaan pakken. Onze brede kennis en kunde van de (bij)werking van geneesmiddelen en geneesmiddelencombinaties inzetten. Bijvoorbeeld bij beoordeling van medicatieprofielen en risicomedicatie bij (kwetsbare) ouderen. De start hiervoor is al gemaakt en de zorgverzekeraars hebben hiervoor geld gereserveerd. De eerstelijnszorg is een ‘team effort’, de toekomstige zorg moeten we samen blijven oppakken.”

“Onze slogan is dat we mensen meer gezondheidsbewust willen maken, zodat ze daarna bewust gezonder zijn” De besturen van de Nijkerkse gezondheidscentra Corlaer en De Nije Veste hebben per 1 maart jongstleden Carl Verheijen en Willy Oldenburger benoemd als directeuren bij elk van beide centra, waarbij deze zelfstandig blijven voortbestaan met handhaving van ieders eigen accenten. Het samenwerken tussen beide centra wordt hierdoor bevorderd en vereenvoudigd. Carl Verheijen legt HuisartsenService uit wat de plannen zijn.

E

en groot deel van de zorg is het beter maken van zieke mensen”, zo vertelt Verheijen. “Daar is niks mis mee natuurlijk. Maar wij willen graag onze kennis en ervaring inzetten om waar mogelijk ziektes voor te blijven en te onderzoeken of er een beloningsstructuur mogelijk is om de populatie daar meer in mee te krijgen. Omdat we die gezamenlijke doelen hebben, was de wens er al snel om gezamenlijk op te trekken. De Nije Veste is actief gestart met de Nijkerk Diabetes Challenge en het ontwikkelen van een beweegtuin voor ouderen. Gezondheidscentrum Corlaer Nijkerk heeft andere accenten en is met de zorg voor de jeugd en zorgprogramma’s als FemFit ook al vooruitstrevend bezig. Het einddoel is dus hetzelfde, inwoners fitter en gezonder krijgen. Alleen het pad er naartoe verschilt.” Beste eerstelijnszorg Nijkerk heeft wat betreft oppervlakte en inwonersaantal de perfecte groot-

den zijn met twee ziekenhuizen. Als gemeente is Nijkerk eigenlijk net te klein voor twee aparte organisaties. Patiënten van De Nije Veste wonen voor een groot deel al in de buurt van Corlaer of andersom. Dat loopt nu al door elkaar heen. We zoeken dan ook vooral op organisatorisch vlak de samenwerking. Alleen al door bijvoorbeeld de back- en front office optimaal te organiseren, kan al een enorme slag geslagen worden. We doen ons best om hier de beste eerstelijnszorg te organiseren.”

te om de zorg in te richten zoals Corlaer en De Nije Veste het voor ogen hebben, zo stelt Verheijen. “Natuurlijk zoeken gezondheidscentra elders in Nederland elkaar ook op. Nijkerk is in die zin redelijk uniek dat we beschikken over twee hypermoderne, compleet uitgeruste centra, waar met uitzondering van tandartsen, alle eerstelijnszorg onder hetzelfde dak te vinden is en er rechtstreekse ban25

huisartsenservice

Profileren Dat laatste wordt al actief in de praktijk gebracht. De diabetes-, COPDen GGZ-werkgroepen werken bijvoorbeeld al samen, wat volgens Verheijen al duidelijke voordelen heeft laten zien. “De zorgstandaard is landelijk hetzelfde, dus als je dat niet gezamenlijk organiseert is dat uitermate inefficiënt.” Beide partijen willen tevens dat binnen de collaboratie de zorgverleners de kans krijgen zich te profileren. “Om meerdere


x

tekst Naam fotografie Naam

“Het is onze taak om er voor te zorgen dat zorgvraag en zorgaanbod vloeiend in elkaar gaan overlopen”

redenen. Enerzijds komt het de zorg ten goede. De patiënt heeft nog steeds de vrije keuze in zorgverleners en doordat ze zichzelf onderscheiden, wordt de concurrentie groter en de kwaliteit hoger, terwijl de inwoners van Nijkerk daadwerkelijk iets te kiezen hebben. Ook hier weer een reden waarom de accentverschillen zo belangrijk blijven tussen beide gezondheidscentra. Anderzijds komt het ook het werkplezier ten goede. Wij zijn er van overtuigd dat een organisatie niet werkt als van bovenaf de lijnen worden uitgezet, terwijl de mensen die ze moeten volgen er niet in geloven. Er is een groot risico dat je daarmee de energie die binnen een groep heerst dood slaat en er uiteindelijk niks gebeurt. Als je mensen de ruimte geeft en een organisatie neerzet waar initiatieven kunnen groeien, dan komen mooie dingen boven drijven. Dat is dus het uitgangspunt. Dat houdt ook de directie scherp en dat is alleen maar goed. We kijken waar de energie ligt, anticiperen en leggen daar de focus op.” Nieuwe manier van denken De Nije Veste en Corlaer staan naar eigen zeggen nog aan het begin van een reis. Het is volgens Verheijen, ondanks dat de ideeën wel stromen vanuit het personeel en de zorgverleners, de grootste uitdaging om binnen de organisatie iedereen mee te krijgen in een nieuwe manier van denken. “In Amerika is men daarin al iets verder. In plaats van te vragen ‘what’s the matter’, is de vraagstelling ‘what matters to you’. Het lijkt op elkaar, maar het substantiële verschil is dat specifiek naar de beweegredenen van de patiënt wordt gevraagd. Waar zit zo iemand écht mee, wat beweegt zo iemand en hoe zorg je er voor dat die persoon daarin door kan? Dat betekent dus dat de aanpak niet meer standaard voor iedereen hetzelfde is. Om dat goed te kunnen organiseren moet je organisatie efficiënt zijn, moet een goed patiënten-

26

huisartsenservice

dossier aanwezig zijn, moet de ICT op orde zijn, et cetera. Het is een traject dat we nu hebben ingezet en we zien wel waar de reis ons brengt.” Bewust gezonder Binnen het beleidskader worden er meerjarenplannen gemaakt. Onderdeel van een van die beleidsplannen, is het beweegplein dat eerder dit jaar naast De Nije Veste is opgeleverd. “Viermaal per week zijn er buurtcoaches aan het werk met mensen, drie maal per week de fysio. Er komen nu ook al mensen uit zichzelf naar het plein om te bewegen en het heeft daarnaast in de korte tijd dat het er nu staat al een ontmoetingsfunctie gekregen. Het is als zorgverlener natuurlijk niet primair je taak om en bewegingsplein te runnen. Vandaar ook dat we in gesprek zijn met partners om het uiteindelijk over te dragen. Maar het is wel een taak om aan te jagen dat mensen bewuster met gezondheid bezig zijn en dat de zorgvraag verandert. Een goed voorbeeld van die zelfde filosofie is de samenwerking met de Bas van de Goor Foundation georganiseerde Nijkerk Diabetes Challenge, waarin een groep mensen met diabetes zes dagen lang, begeleid door fysiotherapeut en huisartsen, een afstand liep. Dat was een enorm succes en heeft bij enkele mensen een gedragsverandering teweeg gebracht. Wij willen een dergelijke challenge graag vaker organiseren, omdat we hiermee maar een heel klein deel van de populatie hebben bereikt. De mogelijkheden zijn er echter en het effect is groot. Onze slogan is dat we mensen meer gezondheidsbewust willen maken, zodat ze daarna bewust gezonder zijn. Stel nou dat je bijvoorbeeld op zo’n manier kan zorgen dat mensen die nog net geen diabetes hebben op deze manier ook geen chronische patiënt worden? Dat zou toch fantastisch zijn?” Vloeiend overlopen Doordat op die manier de zorgvraag

27

huisartsenservice

kan veranderen, hoopt Verheijen dat deze in de toekomst ook beter te behappen zal zijn. “De trend is – ook omdat het vanuit de overheid is opgelegd, maar veelal omdat mensen het graag zelf willen – dat steeds meer zorg thuis plaats gaat vinden. Die trend moet je als zorgverlener gaan volgen. Als mensen gezonder zijn, zijn ze zelfstandiger en kán ook veel meer vanuit huis worden geregeld, zonder dat ze er voor naar de huisarts moeten. Het is uiteindelijk onze taak om er voor te zorgen dat zorgvraag en zorgaanbod vloeiend in elkaar gaan overlopen en ook dat is onderdeel van het traject dat we nu gezamenlijk hebben ingezet.”

Huisarts & apotheek Binnen Gezondheidscentra De Nije Veste en Corlaer zijn de apotheken van dezelfde eigenaar. Dat is volgens directeur Carl Verheijen van grote meerwaarde. “Het schakelt daardoor zo veel makkelijker, dat komt de samenwerking enorm ten goede. Sowieso is de apotheek een integraal onderdeel van de gezondheidscentra. Inhoudelijk is de apotheek dan ook betrokken binnen verschillende werkgroepen. De apotheekster van De Nije Veste zit ook in het bestuur en de apotheker van Corlaer zit in de zorgraad. We bespreken onderling het voorschrijfgedrag, bekijken polyfarmacie en proberen dat te ondervangen en er is op zorginhoudelijk niveau structureel overleg. Dat werkt voor de zorg in Nijkerk erg goed.”

Over Carl Verheijen Carl Verheijen (1975) behaalde zijn doctoraal geneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Na 12 jaar topsport (schaatsen) bedreven te hebben is hij sinds maart 2011 algemeen directeur van Gezondheidscentrum De Nije Veste in Nijkerk. Sinds 1 maart 2014 is hij tevens algemeen directeur bij Gezondheidscentrum Corlaer.


x

tekst Naam fotografie Naam

DOOR Esther Broekhuizen

visie

Zorg volgens Esther Broekhuizen In elke editie van HuisartsenService laat Esther Broekhuizen, huisarts met een solopraktijk te Ilpendam, haar licht schijnen over een zorgthema. Deze editie: Missies met Medical Checks For Children.

“Als huisarts vind ik het een groot voorrecht mensen te kunnen helpen. Als arts in de breedste zin van het woord natuurlijk ook; vandaar dat ik er, toen dat toevalligerwijs op mijn pad kwam, direct voor heb gekozen om als vrijwilliger bij te dragen aan Medical Checks For Children, een kleinschalige stichting die alle beschikbare middelen direct in hulp steekt. Dat laatste is iets wat mij enorm aanspreekt. Ik heb er inmiddels meerdere missies op zitten en in maart van dit jaar ben ik, net als in 2012, met een team naar West-Kenia geweest. Het is hard werken, maar het geeft zoveel voldoening

28

huisartsenservice

om te zien hoeveel effect de missies daadwerkelijk hebben.” “De missies van Medical Checks For Children in Kenia worden mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met The Sophia Foundation for Children, een organisatie uit Cyprus, die op hun beurt weer een band hebben met de Grieks-Cypriotische orthodoxe kerk in Afrika en zij hebben daar een aantal weeshuizen, scholen en voedselprogramma’s voor kinderen. Na aankomst in Nairobi zijn we onthaald door de aartsbisschop van Kenia (Mr Makarios). Nadat ’s morgens vroeg alle spullen op een

29

huisartsenservice

oude schoolbus geladen worden (een hele uitdaging), is het een lange dag rijden naar Kisumu aan het Lake Victoria. Vanuit deze plek ontplooien we het eerste deel van onze missie.” “Gedurende deze missie hebben we als team uitermate efficiënt kunnen werken. In zes dagen hebben we op schooltjes in afgelegen gebieden 1226 kinderen onderzocht en behandeld. Gemiddeld 220 kinderen per dag; keihard werken, maar de sfeer was zo positief, dat we aan het eind van de dag nog energie over hadden. Naast het checken en waar mogelijk behandelen van kinderen, doen we


ook veel aan voorlichting. Zo konden we constateren dat bijvoorbeeld de tandhygiëne sinds 2012 is verbeterd, en leken er iets minder groeiachterstanden. Toch zijn er nog steeds veel schrijnende gevallen; kinderen die extreem zijn uitgedroogd bijvoorbeeld. Wij brengen hen dan weer bij. Je vertrekt echter elke keer weer met het onrustige gevoel dat je niet weet of ze het uiteindelijk redden, en wat er met kinderen gebeurt wanneer wij er niet zijn.” “Deze keer heb ik als extra project een honderdtal WakaWaka-lampen meegenomen. Tijdens een eerdere

missie was het me al opgevallen hoe snel het donker wordt rond de evenaar en het leek me een waardevolle gift aan gezinnen die ze het meest nodig hadden. WakaWaka-lampen zijn ijzersterk en werken op zonne-energie. Ik was in Nederland bij toeval in aanraking gekomen met het WakaWaka-project; vervolgens bleek de financieel directeur van WakaWaka bij mij om de hoek te wonen en zat ik een paar dagen later bij oprichter Maurits Groen aan tafel. De lampen kreeg ik niet gratis, maar wel voor een mooie prijs. Door donaties van vrienden, familie, collega’s en patiënten was het bedrag onverwacht

30

huisartsenservice

snel bij elkaar; hartverwarmend was dat. Eenmaal in Kenia moesten we er wel goed mee om zien te gaan. Helaas is het vaak zo dat de hulp in de vorm van goederen die wij geven door leidinggevenden van bijvoorbeeld een school of weeshuis worden achtergehouden en dat een en ander na ons vertrek niet bij de kinderen terecht komt. Een deel van de lampen hebben we dus heel gericht persoonlijk aan kinderen overhandigd en voor een ander deel is via een betrouwbare tussenpersoon voor distributie gezorgd.” “De medicatie die we verstrekken,

kopen we bij de missies lokaal in. Dit om de lokale economie te ondersteunen. Het is een hele uitdaging om de voorraad goed op peil te houden, omdat je nooit exact weet wat je nodig hebt. Door eerdere missies is meestal redelijk in te schatten, dat er grote hoeveelheden ijzertabletten en multivitaminen nodig zijn; het zelfde geldt in Afrika voor anti-worm tabletten en bepaalde antibiotica. Daarnaast is het een belangrijke taak om het gedeeltelijk niet-medisch geschoolde team een dubbelcheck te laten doen op de door onze artsen uitgeschreven recepten; de manier waarop de medicatie aan de kinderen

wordt uitgegeven in de mobiele apotheek, verdient grote bewondering.” “Het maken van een reis als deze, zie ik elke keer weer als zeer inspirerend, en een verdieping van mijn vakgebied. De kosten neem ik voor lief; ik draag niet alleen de reis en verblijfskosten zelf, maar moet ook een waarnemend huisarts in mijn praktijk betalen. Die investering is het helemaal waard. In september vertrek ik wederom. Ditmaal naar het noorden van Zuid-Afrika. Het is de eerste keer dat we daar heen gaan met Medical Checks For Children, dus dat is een spannende missie. Op

31

huisartsenservice

meerdere vlakken wordt het aftasten; bijvoorbeeld op het gebied van inkoop van medicijnen, de lokale samenwerking met de Stichting Mamas, en het waarschijnlijk hoge HIV-gehalte onder de kinderen (veelal AIDS-wezen) die we gaan zien; we hopen iets neer te zetten waar we komende missies op verder kunnen bouwen. Want het nut van werk dat we doen, bewijst zichzelf elke keer weer: daarom blijf ik er heel graag mee doorgaan.” Meer info: http://www.medicalchecksforchildren.org www.wakawakafoundation.org


Deze advertentie is alleen leesbaar in de printversie

Dienstverleners overzicht Diagnostiek Ω Medlon medische diagnostiek www.medlon.nl Ω Menarini Diagnostics www.menarinidiagnostics.nl

Faros Conceptontwikkeling www.faros.nl

Personeel Ω MedWay bv www.medwaybv.nl Ω Medisch Netwerk www.medischnetwerk.nl Ω Medische Vacaturebank www.medischevacaturebank.nl

Farmacie Ω Allergy Therapeutics www.allergytherapeutics.nl Ω Bayer HealthCare www.bayerhealthcare.nl Ω Glaxo Smith Kline B.V. www.gsk.nl Ω Novartis Pharma www.novartis.nl Ω Sandoz www.sandoz.nl

Producten / Inkoop Ω Cemex B.V. www.cemex.nl Ω Diabetescenrale Diabetescentrale.nl Ω Huisartsenservice shop www.huisartsenserviceshop.nl Ω ProCardio www.procardio.nl Ω Q Care medical services www.qcare.nl

Financiële bedrijven en Management advies Ω BDO, branchegroep Zorg www.bdo.nl

Uw personeel onze zorg

MedWay B.V. Westkadijk 10, 3861 MB Nijkerk

ICT en Informatiemanagement Ω EverywhereIM www.everywhereim.com Wilt u uw bedrijf graag hier vermeld zien, neem dan contact op met info@huisartsenservice.nl

033 - 247 11 71

32

huisartsenservice

33

huisartsenservice


De komende editie (dec. 2014) heeft als thema

Ouderenzorg Zou u graag iets met uw collega’s willen delen, of heeft u een tip voor ons magazine? Mail ons dan: info@huisartsenservice.nl


Profile for Huisartsen Service

Huisartsenservice 2014 2  

Thema arts en apotheek

Huisartsenservice 2014 2  

Thema arts en apotheek

Advertisement