__MAIN_TEXT__

Page 1

Programi sporta na lokalnoj razini 2015.

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR URED ZA PROGRAME LOKALNOG SPORTA


PROGRAMI SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 2015.

Izdavač: Hrvatski olimpijski odbor Ured za programe lokalnog sporta Trg Krešimira Ćosića 11 10000 Zagreb lokalni.sport@hoo.hr Za izdavača: Siniša Krajač, pomoćnik glavnog tajnika za programe lokalnog sporta Uredništvo: Mario Meštrović, Darko Ivošević, Tajana Obradović

Obrada i lektura teksta: Funditus d.o.o. Grafička priprema i oblikovanje: Marin Stojić (M14 d.o.o.) Fotografije: Hrvatski olimpijski odbor, sportske zajednice Tisak: Quo Vadis, Andrije Žaje 10, 10000 Zagreb 1. izdanje, Zagreb. Za tisak pripremljeno 17. veljače 2016.

3


PROGRAMI SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 2015.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

4

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

ISTARSKA ŽUPANIJA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Sportske zajednice u županijama i gradu Zagrebu u ostvarivanju ukupnog programa hrvatskoga sporta

„Sportske zajednice u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, promiču stručni rad u sportu i sudjeluju u skrbi o javnim sportskim građevinama.“ (Zakon o sportu, članak 48. stavak 3.) Nositelji programa promicanja razvoja sporta su Ured za programe lokalnog sporta HOO-a i sportske zajednice. Partneri HOO-u u ovim aktivnostima prvenstveno su županijske, a potom gradske i općinske sportske zajednice, Hrvatska olimpijska akademija, nadležna ministarstva i agencije te druge ustanove odgoja i obrazovanja, javnog zdravstva, agencije za fondove EU-a te drugi nadležni odjeli HOO-a, poput odjela informiranja i marketinga. Učinkovitost programa izravno ovisi o iskazanom interesu sportskih zajednica za suradnju. Tijekom 2015. godine, interes su iskazale i suradnjom ga potvrdile sve županijske sportske zajednice, članice HOO-a (njih 21), koje čine okosnicu suradnje te 90 gradskih i 16 općinskih sportskih zajednica što je sveukupno 127 zajednica koje su na izravan način surađivale i participirale u planu 2015. godine.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

ZADARSKA ŽUPANIJA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD ZAGREB

5


PROGRAMI SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 2015.

Potpora, promocija, partnerstvo B

ez obzira na to je li riječ o natjecateljskom ili rekreativnom sportu, sport ima značajnu ulogu u životu svake zajednice. Najbolji primjeri iz prakse potvrđuju da je upravo u malim sredinama važna promocija društvene uloge sporta – od uključivanja u društvo, jačanja javnog zdravstva do aktivnog djelovanja građana te promocije sportskih uspjeha i temeljnih vrijednosti olimpizma – izvrsnosti, prijateljstva i međusobnog poštovanja odnosno fair playa kao osnove svakodnevnog života.

6

Programske aktivnosti U red za programe lokalnog sporta provodi programske aktivnosti vezane uz stvaranje uvjeta za razvoj sporta, prvenstveno sporta djece i mladih te skrb o hrvatskom sportu na lokalnoj razini.

Promicanje sporta i olimpizma sastavni je dio svih programskih aktivnosti.


Aktivne zajednice P

rogram „Aktivne zajednice“ novčana je potpora HOO-a za ulaganje u osnovne materijalne uvjete rada sa sportašima. Ured za programe lokalnog sporta ovaj program provodi u suradnji sa sportskim zajednicama, a potpora se dodjeljuje isključivo projektima u čijem sufinanciranju sudjeluje HOO i najmanje još jedan partner. Maksimalan iznos pojedinačne potpore je 70.000,00 kuna s PDV-om.

GRAD ZAGREB

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

ZADARSKA ŽUPANIJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

0,00

70.000,00

50.000,00

34.064,38

59.497,90

61.577,58 12.525,00 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

19.686,38 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

70.000,00 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

64.942,98

69.675,62 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

ISTARSKA ŽUPANIJA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

3.600,00

70.000,00

69.000,00

70.000,00

67.434,37

140.000,00 70.000,00

Ukupna financijska vrijednost odobrenih programskih projekata u 2015. iznosila je 1.212.003,31 kunu.

0,00

70.000,00 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Grafikon 1. Pregled realizacije programa „Aktivne zajednice“ po županijama u 2015.

Temeljem programskog zahtjeva Sportske zajednice grada Zadra Ured je osigurao i 49.647,50 kuna sponzorstva.

140.000,00

U 2015. godini HOO je zaprimio 35 programskih zahtjeva, a

odobrena su 22 zahtjeva. Jedan programski zahtjev htjev nije realiziran zbog odustajanja sportske zajednice (Sportski savez grada Zagreba) od projekta. Financijska realizacija odobrenih programskih zahtjeva započela je u srpnju i trajala je do studenog 2015. godine.

7


8

50.000,00 49.983,75 49.654,97 49.951,42 49.999,00

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

ISTARSKA ŽUPANIJA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

49.987,50 49.921,00 49.997,50

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

49.705,46

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

49.937,63 49.988,75 49.873,75

ZADARSKA ŽUPANIJA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD ZAGREB

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

49.864,03

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

49.760,00

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

49.766,34

49.785,10

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

47.297,65

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

0.00

Grafikon 2. Pregled realizacije programa „Od sportske škole do OI“ po županijama u 2015.

99.888,45

95.576,00

99.821,00

PROGRAMI SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 2015.

Od sportske škole do Olimpijskih


igara P

Olimpijski festival dječjih vrtića O

rogram „Od sportske škole do Olimpijskih igara“ novčana je potpora sportskim klubovima koji potiču rad s mladima i planski vode aktivnosti usmjerene k povećanju broja sportaša i osnaživanju njihove uloge u razvoju sporta lokalne zajednice.

limpijski festival dječjih vrtića manifestacija je njegovanja vrijednosti olimpizma kod najmlađih članova hrvatskoga društva. Festival olimpizma provodi se već 14 godina u suradnji sa sportskim zajednicama, učeći djecu prijateljstvu, razumijevanju različitosti i natjecanju u ozračju fair playa.

Pojedinačna potpora u najvišem mogućem iznosu (50.000 kuna s PDV-om) odobrena je za 24 projekta od ukupno 128 prijavljenih programskih projekata sportskih zajednica.

Kao suorganizator, inicijator i osnivač Festivala, Hrvatski olimpijski odbor svakom djetetu dodjeljuje prigodnu diplomu, majicu i kapu s obilježjima Festivala i HOO-a, a u završnici natjecanja, trima prvoplasiranim vrtićima dodatno i poklon-pakete sa sportskim rekvizitima – loptama. Na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića 2015. sudjelovalo je 15.266 djece iz 47 gradova i 423 vrtića.

Ukupna vrijednost odobrenih programskih projekata iznosila je 1.140.768,67 kuna.

OFDV – Drniš

dobiveno ovako  u  wordu  iz  sportske  zajednice  

dobiveno ovako  u  wordu  iz  sportske  zajednice    

Sveti Križ Začretje sad ima skijalište s vučnicom i „topom“ za umjetni snijeg! (objavljeno u Zagorskom listu, 12. siječnja 2016.)

OFDV – Novi Marof 9


PROGRAMI SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 2015.

Hrvatski olimpijski dan

HOD – Samobor

P

oznat pod skraćenim nazivom HOD, „Hrvatski olimpijski dan“ posvećen je 10. rujnu 1991. odnosno danu utemeljenja HOO-a. HOD je već tradicionalna i široko prihvaćena manifestacija kojom se potiču pojedinci i skupine, sportske zajednice i udruge, škole i učilišta, vrtići, jedinice lokalne i područne samouprave, društva sportske rekreacije i drugi zainteresirani društveni subjekti na promicanje važnosti bavljenja sportskom aktivnošću, olimpijskih načela izvrsnosti u svakom području života

HOD – Vinkovci

10

te razumijevanja, mira i solidarnosti Deveti put u organizaciji Ureda za među ljudima. programe lokalnog sporta, „Hrvatski olimpijski dan“ održan je 10. rujna Bijela podloga olimpijske zastave 2015. u gotovo svim hrvatskim gradona kojoj je ucrtano pet krugova danas vima. je općeprihvaćen olimpijski simbol univerzalnog fair playa, prijateljstva Središnja svečanost bila je u Vini mira, no njegova uporaba podliježe kovcima, a veće proslave obilježavastrogim pravilima Međunarodnoga nja HOD-a održane su i u Lepoglavi, olimpijskog odbora, pa je bijela maji- u sklopu obilježavanja Europskog ca kao simbol “zastave prijateljstva“ tjedna sporta 2015., te u Zagrebu i postala vanjskom poveznicom sudio- Gospiću. Prema izvješćima s terena nika HOD-a, odnosno proslave olim- u HOD-u su 2015. sudjelovale 12.594 osobe svih dobnih skupina. pizma.


Međunarodni olimpijski dan

MOD – Vinkovci

P

roslava „Međunarodnog olimpijskog dana“ (MOD) posvećena je utemeljenju Međunarodnog olimpijskog odbora 1894. godine. Sporazumom potpisanim 2010. Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatska olimpijska akademija kao nositelj projekta, Hrvatski sportski školski savez i Hrvatski klub olimpijaca ujedinili su se u cilju zajedničkog djelovanja na popularizaciji sporta i razvoju olimpijskog duha koji isključuje svaku vrstu

negativnog ponašanja u društvu. Proslavu MOD-a Hrvatski olimpijski odbor podupire donacijom opreme i rekvizita, a organizira je Ured za programe lokalnog sporta u više gradova i uz različite oblike edukacije, prvenstveno najmlađih članova društva, o načelima olimpizma i njihove dobrobiti za društvo u cjelini. U 2015. godini manifestacija se održala u

Vinkovcima, Dubrovniku i Zagrebu. U Dubrovniku je povodom obilježavanja „Međunarodnog olimpijskog dana“ održan „Dubrovački međunarodni polumaraton“, dok je u Vinkovcima obilježavanje MOD-a provedeno u sklopu Sajma zdravlja gdje je predstavljena i kampanja HOO-a „U ritmu Rija“. Sukladno izvješćima, u obilježavanju MOD-a 2015. sudjelovalo je oko 3400 sudionika – djece i roditelja.

OFDV – Drniš

11


PROGRAMI SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 2015.

Odaberi sport O

daberi sport program je koji uz prezentiranje sportskih vještina na terenu za cilj ima motiviranje i poticanje djece na izbor sporta i masovnije uključivanje u sportske klubove i/ili društva. „Odaberi sport“ pokrenula je Udruga „Pokret aktivan i zdrav“, a 2012. godine, kao pilotprojekt Ureda za programe lokalnog sporta HOO-a, program je polučio odlične rezultate te je uvršten u redovni program promicanja olimpijskih načela.

U 2015. godini program „Odaberi sport“ proveden je u Zagrebu, Poreču, Gospiću, Labinu, Vinkovcima, Petrinji i Kninu. U Zagrebu je održano nekoliko programskih akcija u različitim sportovima (boks, mali nogomet, taekwondo, košarka, tenis), a program je, u suradnji sa Svjetskom organizacijom Roma, proveden i kroz kampove djece nacionalnih manji-

Odaberi sport - Knin 12

Svjetska organizacija Roma u borbi protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva na u Daruvaru, Slavonskom Brodu, Vukovaru i Poreču. Prema pristiglim izvješćima sudjelovalo je 1272 djece, a Hrvatski olimpijski odbor donirao je opremu i rekvizite za provedbu programa. Promovirajući fair play i toleranciju kao temelje nacionalnog Akcijskog plana za provedbu programa mjera edukacije u Hrvatskoj u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih, nadležni ured je 2015. godine odradio sve predradnje da iduće godine u program “Odaberi

sport” uvrsti i one skupine stanovništva čije su životne okolnosti iznimno osjetljive, posebice žrtve nasilja i osobe kojima nepovoljan socijalni status priječi aktivno sudjelovanje u sportsko-rekreativnim aktivnostima.


Tečaj i seminari za informiranje i edukaciju sportskih djelatnika Z a potrebe učinkovitijeg funkcioniranja sporta i sportske administracije u lokalnim sredinama, Ured za programe lokalnog sporta tijekom 2015. organizirao je odnosno pomogao u organizaciji sljedećih seminara, radionica i tematskih sjednica:

- Seminar vezan uz edukaciju sportskih djelatnika za izradu statuta sportskih udruga i usklađivanje statuta s novim Zakonom o Udrugama iz 2014. organizirala je Sportska zajednica grada Poreča u suradnji s Uredom za programe lokalnog sporta, a održana je 23. i 24. travnja 2015. u Poreču. - Seminar vezan uz primjenu Uredbe o kriterijima, mjerilima, postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro održan je 8. srpnja 2015.

Sabor sporta

u Vinkovcima u suradnji Županijskog saveza sportova Vukovarsko-srijemske županije i Ureda za programe lokalnog sporta. Na seminaru je predstavljen priručnik koji tumači primjenu navedene Uredbe za sportske udruge. - Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za pravo djece u RH u suradnji s Uredom za programe lokalnog sporta provela je Sportska zajednica Krapinsko-zagorske županije.

- Radionica o izradi programa javnih potreba u sportu na temu „Specifičnosti u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u odnosu na sportske djelatnosti – izrada programa javnih potreba u sportu na razini jedinice lokalne samouprave“ održana je 3. i 4. rujna 2015. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. U radu radionice sudjelovala su 42 predstavnika sportskih zajednica kojima su organizatori radionice, HOO i Kineziološki fakultet u Zagrebu, uručili potvrde o sudjelovanju.

Tematska sjednica - Požega 13


PROGRAMI SPORTA NA LOKALNOJ RAZINI 2015.

Inicijative, radni sastanci i partnerstva sa sportskim zajednicama S

Tematska sjednica o primjeni novih zakonskih regulativa i inicijativi za pokretanje neformalnog obrazovanja sportskih djelatnika održana je 6. i 7. ožujka 2015. u Varaždinu. Sjednici je prisustvovalo 60 predstavnika iz 41 sportske zajednice. Sastanak vezan za Nacrt prijedloga Zakona o sportu – u području stručnih poslova i kadrova u sportu održan je 26. ožujka 2015. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Sudjelovalo je više od 70 predstavnika sportskih zajednica i nacionalnih sportskih saveza. Predstavljanje brošure „Potpore za sport u EU“ održano je 27. travnja 2015. u cilju upoznavanja sportskih zajednica s ovom tematikom. Predstavljanju su prisustvovala 43 predstavnika sportskih zajednica. Sabor hrvatskog sporta – skup sportaša i sportskih djelatnika, krovnih sportskih organizacija, nacionalnih sportskih saveza, sportskih zajednica i sportskih klubova organiziran je prigodom javne rasprave o Nacrtu prijedloga Zakona o sportu i održan 26. svibnja 2015. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. U radu Sabora sudjelovalo je više od 250 predstavnika sportskih zajednica. Prijem predstavnika sporta kod predsjednice Republike Hrvatske 14

Fotografija: Ured predsjednice RH

astanak predstavnika sportskih zajednica vezan uz Nacrt prijedloga Zakona o sportu održan je u Požegi 26. siječnja 2015. Nakon rasprave doneseni su zaključci koji su upućeni nadležnom ministru, uz zamolbu za održavanje sastanka s predstavnicima lokalnih sportskih zajednica.

Susret izaslanstva sporta s Predsjednicom RH Kolindom Grabar-Kitarović Kolinde Grabar-Kitarović održan je 23. lipnja 2015., a hrvatski sport predstavljali su Siniša Krajač ispred Hrvatskog olimpijskog odbora, Danira Nakić-Bilić, sportska direktorica Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016, doc. dr. sc. Zrinko Čustonja, predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza i predsjednik Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016, Ratko Kovačić, predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, Nikica Perković, predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza, Predrag Sloboda, predsjednik Nacionalnog vijeća za sport i predsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza, doc. dr. sc. Dražen Čular prodekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Davor Šuker, predsjednik Hrvatskoga nogometnog saveza, Damir Poljak, glavni tajnik Hrvatskoga rukometnog saveza, Marijo Lušić, predsjednik Hrvatskoga športskog saveza gluhih i prof. dr. sc. Damir Knjaz, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sportsko izaslanstvo Predsjednici je prezentiralo svoje viđenje trenutačnog stanja u hrvatskome sportu,

planove i ideje za poboljšanje te buduće projekte. Istaknulo je važnost promicanja sporta kod mladih i jaču integraciju sportskih aktivnosti u obrazovne procese te naglasilo potrebu donošenja nacionalne strategije sporta. Susret je iznjedrio zajednički stav da je zdravlje društva izravno povezano s tjelesnom aktivnošću, a Hrvatska se kada je riječ o amaterskom bavljenju sportom trenutačno nalazi na začelju europskih zemalja dok istovremeno predvodi negativnu listu broja oboljelih od kardiovaskularnih bolesti.  Predsjednica je najavila osnivanje Vijeća za zdravlje i sport koje bi se bavilo navedenim izazovima te pokušalo dati odgovore i smjernice za razvoj sporta i sportskih navika posebice kod djece i mladih. Dogovoren je nastavak razgovora te zajednička inicijativa u popularizaciji sporta među građanima. Okrugli stol s temom „Definiranje statusa sportskih udruga u odnosu na aktualne propise te izmjene i dopune Zakona i njihovu primjenu u praksi“ održan je 10. prosinca 2015. na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.


Financijska realizacija programa u 2015. Z a programske aktivnosti Ureda za programe lokalnog sporta za 2015. planirano je 3.500.000,00 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu 484.000,00 kuna ili 12,15 % manje.

U svibnju i prosincu 2015. godine “Izmjenama i dopunama proračuna HOO-a za 2015. godinu” obavljeno je usklađenje prihoda i rashoda za 2015.

PREGLED PRIHODA I RASHODA U 2015. GODINI R. br. Programi i programske aktivnosti I 1. 2. II 1. III 1. 2. 3. 4. 5.

Planirano

Zajednički programi HOO-a i sportskih zajednica Aktivne zajednice Od sportske škole do Olimpijskih igara Programi iz područja sporta djece i mladeži Olimpijski festival dječjih vrtića Posebni programi za poticanje i razvoj sporta na lokalnoj razini Hrvatski olimpijski dan Međunarodni olimpijski dan Odaberi sport, Olimpijske priče Tečaj i seminari za informiranje i edukaciju sportskih djelatnika Radni sastanci i obilazak lokalnih sportskih zajednica UKUPNI RASHODI:

HOD – Krapinsko-zagorska županija

HOD – Bjelovarsko-bilogorska županija

Izmjene i dopune Izmjene i dopune (svibanj) (prosinac)

Realizirano

2.360.000 1.360.000 1.000.000 420.000 420.000

2.410.000 1.360.000 1.050.000 420.000 420.000

2.352.772 1.212.004 1.140.768 502.545 502.545

2.402.419 1.261.651 1.140.768 502.545 502.545

720.000 240.000 140.000 250.000

820.000 240.000 140.000 350.000

866.437 256.437 175.000 344.000

873.827 256.352 177.854 348.703

60.000

60.000

73.000

72.549

30.000 3.500.000

30.000 3.650.000

18.000 3.721.754

18.369 3.778.791

14. OFDV – Novi Marof

HOD – Samobor

HOD – Rijeka 15


Sponzori i partneri Hrvatskog olimpijskog odbora Generalni sponzor

ÄŒlanice Hrvatske olimpijske obitelji

Specijalni partner

Partneri

STAFF PRO SPORT www.ghia.hr

www.hoo.hr

Profile for Hrvatski olimpijski odbor

Programi sporta na lokalnoj razini 2015. - brošura  

Programi sporta na lokalnoj razini 2015. - brošura

Programi sporta na lokalnoj razini 2015. - brošura  

Programi sporta na lokalnoj razini 2015. - brošura

Advertisement