Kralj

Page 1

Kakve digitalne kompetencije nam trebaju? Lidija Kralj, prof. matematike i informatike pomodnica ministrice, MZO


NE


Okvir za digitalnu kompetenciju • Projekt e-Škole https://www.e-skole.hr/hr/rezultati/obrazovanje-i-podrska/okvir-za-digitalnu-kompetenciju/

• DIGCOMP 2.0 (Vuorikari, Punie, CArretero, Van de Brande, 2016) • UNESCO IKT Competency Framework for Teachers (UNESCO, 2011) • IT competency Framework for Teacher (Kennisnet, 2012) • E-šolstvo: Ishodišča standarda e-kompetentni učitelj, ravnatelj in računalnikar (Kreuh & Brečko, 2011)


Opće digitalne kompetencije • • • • •

O1. Informacijska i podatkovna pismenost O2. Komunikacija i suradnja O3. Kreiranje sadržaja O4. Sigurnost O5. Rješavanje problema


Kompetencije za primjenu digitalne tehnologije u odgoju i obrazovanju • P1. Poučavanje i učenje uz primjenu digitalnih tehnologija • P2. Radu školskom okruženju • P3. Profesionalno obrazovanje i cjeloživotno učenje


Međupredmetna tema Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije


Ciljevi učenja i poučavanja međupredmetne teme • primijeniti informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) za obrazovne, radne i privatne potrebe

• odgovorno, moralno i sigurno uporabljati IKT • učinkovito komunicirati i surađivati u digitalnom okružju • informirano i kritički vrednovati, odabrati i služiti se tehnologijom primjerenom željenoj svrsi • upravljati informacijama u digitalnom okružju • stvarati i uređivati nove sadržaje te se kreativno izražavati pomodu digitalnih medija


Informatika


C. Digitalna pismenost i komunikacija • Poznavati mogudnosti aktualne tehnologije i računalnih programa • Razvijati vještine suradnje i komunikacije u online okruženju • Preuzimati aktivne uloge u stvaranju pozitivnih digitalnih tragova • Samostalno ili u timu odabrati prikladne digitalne sadržaje i programe, stvarati, urediti, objaviti te

predstaviti svoje digitalne sadržaje (crtež, pisani dokument, prezentaciju, videouradak, mrežni sadržaj ….)


eTwinning.net


Metoda 270 Obavezni elementi rada

Kriteriji vrednovanja

Dodatni izvori


Koraci 1. Odabrati temu i prodiskutirati je 2. Napraviti sadržaji, pronadi dodatne izvore, razmišljati lateralno, divergentno, izvan okvira 3. Pokazati prvu verziju, pitati za savjet, popraviti rad 4. Predstaviti rad u razredu, odgovarati na pitanja publike, samovrednovanje 5. Objaviti online za daljnje korištenje (dijelimo znanje 


Primjeri • Kružnice https://mix.office.com/watch/1n7j0fd0m0fwi • Regular triangular prisms https://mix.office.com/watch/1mjstsqw9mc5l • Cube https://sway.com/PUO_k3vZ4q8Bh9T7 • Učeničnički e-udžbenik Postoci http://www.os-velikibukovec.skole.hr/?page_id=1880


Hrvatska djeca su digitalno nepismena • http://lidija-kralj.from.hr/?p=469 • Istraživanje računalne i informacijske pismenosti “The International Computer and Information Literacy Study” (ICILS), 2013. u 21 zemlji. • U Hrvatskoj je to istraživanje obuhvatilo 3533 četrnaestogodišnjaka i 2736 učitelja iz 180 osnovnih škola. • Prema prosječnim rezultatima, Hrvatska se našla na 14. mjestu. • 11 % niti 1. razina, 1 % na 4. raziniMoĹžemo li drugaÄ?ije?

Lidija Kralj, prof. matematike i informatike pomodnica ministrice, MZO
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.