Page 1

Hæren

Update

Forsvarsforliget 2010

Oktober

2010

Vi indfører forliget så skånsomt som muligt Af Agner Rokos, generalmajor, chef for Hærens Operative Kommando Tiden er kommet til at implementere det forsvarsforlig, vi har ventet på siden foråret. Desværre bliver det ikke uden konsekvenser for en række medarbejdere. Nogen skal flytte, og andre – heldigvis ikke så mange – må vi sige farvel til.

altså en hær, hvor vi må tilpasse os efter de midler, vi får til rådighed. Det vil vi så gøre, idet vi holder os vores primære opgave og vores kerneproduktion for øje. Jeg anerkender hermed, at forliget får konsekvenser for den enkelte, men det er også vigtigt at forstå, at ethvert valg i denne situation også medfører et fravalg.

bedst mulige betingelser. Ud over denne store opgave skal vi bevare evnen og ekspertisen til at kunne gennemføre militære operationer i større regi samt bevare en føringsekspertise på divisions- og brigadeniveauerne.

er der ikke lagt op til ændringer. På økonomiområdet stiller de stramme rammer krav om bevidsthed i omgang med og brug af materiel samt overblik og styring.

Hold jer selv orienteret Vi vil fra Hærens Operative Kommandos side gøre alt, hvad vi kan Hærens materiel for at holde jer alle opdateret, så Hvor gerne jeg end ville, er det ikke en stigende udfordring snart vi kan melde nyt ud. Det vil muligt at finde anvendelse for alle, De tre missioner, som vi for øjeblik- primært blive gennem jeres nærfor hæren bliver mindre. Det vil på Bataljonskampgrupper til ket deltager i, trækker store veksler meste chef, som vil videregive relealmindeligt dansk sige, at vi kominternationale missioner på vores materiel. Især i Afghanivante informationer om forligets mer til at afskedige nogle medarDet er netop produktionen af batal- stan er nedslidningen stor, ligesom delelementer. Disse delelementer bejdere. Hvor det overhovedet er jonskampgrupper til internationale vi også har direkte materielmæssige kan imidlertid først kommunikeres, muligt, vil vi omplacere medarbej- missioner, som skal have vores fulde tab. Det er en stadig voksende udnår de er helt afklarede. dere, og flytninger vil vi forsøge at fokus fremover. Vi skal fleksibelt fordring at få materielenderne til at gennemføre med seks måneders kunne justere produktionen i takt nå sammen, og vi må arbejde hårdt Ud over chefernes orienteringer vil varsel. med behovet. Og vi vil ikke gå på på at skabe mulighed for fortsat I kunne følge forligsimplementekompromis med kvaliteten. I den at kunne investere i tidssvarende ringen via HOK VÆGAVIS (denne Der, hvor vi allerede nu kan se, at forbindelse vil jeg gerne minde om, materiel. her), Hæren Update, Hæren, Intradet bliver nødvendigt at justere, er at kvalitet starter hos dig selv – For så vidt angår hærens kaserner, nettet samt på HOK hjemmeside. ved Telegrafregimentet i Fredericia, altså skal du være villig til at give mens der i mindre udstrækning dig helt for, at vi sammen kan nå De bliver berørt af nedskæringerne: bliver tale om ændringer ved kamp- vores mål. tropperne, Danske ArtilleriregiCIVILE: ment i Varde og ved DANILOG i Der skal findes en passende balanI den nye struktur er der et overskud af civile medarbejdere på Vordingborg. ce mellem enheder i Stående Reakassistent- og overassistentniveau tions Styrke (SRS) og enheder i På den positive side står så heldigHærens ReaktionsstyrkeuddanMILITÆRE: vis, at såvel Ingeniørregimentet i nelse (HRU), så vi kan lave de I den militære struktur er der et lille overskud af Skive som Trænregimentet i Aalpåkrævede enheder til internationsergenter borg begge står til at skulle styrkes. ale missioner. Dette overordnede mens der er underskud af hensyn går forud for alt andet og oversergenter Situationen er sådan, at vi ikke har er som sådan styrende for alt det, seniorsergenter ressourcer nok til at opretholde vi foretager os. Styrker til interden hær, vi kender i dag. Vi havde nationale missioner er og bliver chefsergenter håbet på at få en hær i balance efter hærens kerneproduktion. De, der dette forsvarsforlig. I stedet ser det ikke er direkte involveret i dette, samt kaptajner og majorer ud til, at vi får “en balanceret hær”, må bidrage til at sikre, at de får de

/Vi_indfoerer_forliget_saa_skaansomt_som_muligt-CH  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/10/Vi_indfoerer_forliget_saa_skaansomt_som_muligt-CHHOK.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you