Page 1

Hæren

Update

Maj

Den Kongelige Livgarde-2

33-2011

Den Kongelige Livgarde i fremtiden Af Lasse Harkjær oberst, kammerherre, chef for Den Kongelige Livgarde Vægavisen i december 2010 om Den Kongelige Livgarde kunne fortælle, at Livgarden med forliget blev styrket. Med denne vægavis går vi lidt mere i detaljer.

periode 2 under 2. Brigade. Bataljonen vil ud over staben forventelig medbringe bataljonens 1. Kompagni.

2. Livgardebataljon danner rammen om ISAF hold 13. Her er man i 3. periode under 1. Brigade og uddannelsen er i fuld gang. (Se figuren herunder). Det er et Livgarden har siden 1658 løst to til missionen sammensat komligeværdige opgaver. Den i offent- pagni af soldater fra Livgarden ligheden mest kendte: Vagten om og Gardehusarregimentet, der majestæten og den kongelige fami- udgør panserinfanterikompagniet lie, samt den anden der består i at med infanterikampkøretøjerne. stille enheder til felthæren. Med Herudover stiller Livgarden et forliget er muligheden for at løse såkaldt HRU-kompagni (Hærens begge opgaver blevet endnu bedre. Reaktionsstyrke Uddannelse) med forskellige opgaver som eskorte/ At stille enheder til felthæren besikring, en ekstra deling med pantyder, at vi fortsat kan være ramserinfanteri, med videre. men om brigadernes uddannelse af de to panserinfanteribataljoner, Nationale missioner der bærer Livgardens navn. De Ved forliget blev det besluttet at to bataljoner er nu organiseret oprette 3. Livgardebataljon igen. ens med stab, et panserinfanteriHer samles uddannelsen af de kompagni og et reduceret stabsværnepligtige. Idéen er, at den kompagni. værnepligtige fra mødet og indtil afslutningen af værnepligten er 1. Livgardebataljon danner ramunder samme chef. Det sker nu. men om ISAF (Afghanistan) hold Bataljonen står således også for 15, der udsendes til februar 2013. vagtuddannelse og eksercitsudDet betyder, at bataljonen nu er i dannelse forud for tjenesten i Vagtkompagniet. Denne uddannelse lå tidligere under 2. Brigade. En anden bonuseffekt af den nye organisation er, at der kommer et meget tættere samarbejde mellem den bataljon, der uddanner den værnepligtige i grunduddannelse, og så den enhed, der indsætter den værnepligtige i den nationale operation. Fremtidigt tjenesteforløb Fremover vil en værnepligtig ved

Livgarden møde til tjeneste i 3. Livgardebataljon under chefen for Livgarden (CH/LG). Efter fire måneders tjeneste overføres man til Vagtkompagniet, der ligeledes er under CH/LG.

administration. Hertil kommer ved Livgardens Musikkorps 36 konservatorieuddannede musikere samt en chefdirigent. Dirigenten er nu alene den kunstneriske chef og inspirator.

Såfremt Forsvaret har behov for ekstra personel og man vælger at lade sig hverve via HRU, er forløbet som figuren nederst viser.

Forliget medførte også styrkelse af Livgarden på andre områder, således blev Livgardens lille stab – GSE – forøget med nogle personer. Det er primært indenfor kontaktofficersvirket (kontakten til de pårørende til de udsendte gardere samt hjælpen til vores sårede kollegaer) at styrkelsen skete, men også på miljø-, idræts- og IT området er Livgarden blevet styrket med henholdsvis en seniorsergent som arbejdsmiljøkoordinator, en konstabel som idrætshjælper og to konstabler som it-supportere. Desuden er Uddannelsesmaterielkontoret (UMAK) nu blevet placeret under GSE.

Musikken En væsentlig del af forsvarets ceremoniel er forankret i de spillende enheder. Ved Livgarden er der to enheder. Tambourkorpset forbliver uændret og deltager i alle vagtparader ved Livgarden. Korpset deltager desuden i en lang række arrangementer bredt i forsvaret. Ikke mindst tappenstregspatruljen med to tambourer er et af Tambourkorpsets kendetegn. Ved Musikkorpset implementeres den ordning, der nu kommer til at gælde alle tre musikkorps. Det betyder, at der er et ledelses- og administrationselement med en orkesterchef, en militær forsyningshjælper og en civil kontorassistent. Orkesterchefen er chefen for musikkorpset, men er ikke nødvendigvis musisk uddannet, da hans primære område er

Med de to professionelle bataljoner er vi klar til at løse opgaver i felthæren. Med den nye uddannelsesbataljon og Vagtkompagniet er vi klar til at uddanne og gennemføre vagten om majestæten. Og med de musiske enheder får vi det hele bundet sammen. PRO REGE ET GREGE FOR KONGE OG FOLK

/den_kongelige_livgarde_i_fremtiden  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/10/den_kongelige_livgarde_i_fremtiden.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you