Page 1

Hæren

Update

November

Det Danske Internationale Logistik Center

10-2010

DANILOG struktur i fremtiden Af Flemming Mathiasen, oberst chef for Det Danske Internationale Logistik Center Der er for Det Danske Internationale Logistik Center tale om et konsolideringsforlig. I den nye struktur skal DANILOG derfor fortsat varetage den operative logistiske støtte til hærens engagement i internationale missioner. Specialeområderne vil fortsat være den operative forsyningsdepottjeneste, som gennemføres af de nationale støtteelementer og transporttjeneste, genforsyning af de internationale missioner samt deployering, som gennemføres af DANILOG.

ordnede planlægning samt tilrettelægger, gennemfører, koordinerer og kontrollerer den samlede logistiske og deployeringsstøtte til alt udsendt dansk personel og alle udsendte danske enheder. Stabsdelingen yder stabs- og ITstøtte for staben samt efter behov stabsstøtte for de Nationale Støttebataljoner. Når DANILOG skal udsende logistiske føringselementer yder stabsdelingen støtte ved klargøring, uddannelse og udsendelse, og bidrager med personel.

National Støtteenhed Danmark National Støtteenhed Danmark (NSDK) modtager og behandler DANILOG kerneopgaver bliver materielrelaterede rekvisitioner fra styrket ved en øget kapacitet til at udsendte enheder, og tilvejebringer støtte deployering, redeployering og og formidler materiellet. Desuden rotation af styrkebidrag. Gennem- er det udleverende depot for alle gangslejren nedlægges og felthosenheder på Vordingborg Kaserne. pitalet overføres i tilpasset form til Trænregimentet – Hærens Center Ved NSDK opbygges og vedligefor Logistik og Militærpoliti. holdes den generelle ekspertise på materielmodulet med fokus DANILOG bliver organiseret med på lagerbeholdninger, og vedligeen stab, en stabsdeling, en National holdelsesmodulet i DeMars. Der Støtteenhed, to Nationale Støttegennemføres desuden kurser på bataljoner, samt en Movement området i forbindelse med den misControl kapacitet. sionsspecifikke uddannelse. Kendte opgaver i nye rammer Staben gennemfører den over-

De nationale støttebataljoner De to nationale støttebataljoner

organiseres næsten ens. Forskellen er, at den ene bataljon vil råde over et transportkompagni, mens strukturen til at gennemføre Hærens Basisuddannelse er forankret i den anden bataljon. Samlet set forbedrer det DANILOG evne til at støtte de kontinuerlige udsendelser. Samtidig bliver kapaciteten til at støtte overgangen til ny mission bevaret. DANILOG skal fortsat producere personel til egne operative enheder indsat i internationale operationer. Derfor indeholder begge bataljoner struktur til at gennemføre Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. Movement Control Movement Control (MOVCON) skal kunne indsætte terminalhold til fleksibel udførelse af terminaltjeneste ved havne, lufthavne, jernbaner med videre ved såvel deployering og rotation af danske enheder som ved genforsyning. MOVCON har tillige kapacitet til at indsætte indtil to MOVCON-celler i geografisk adskilte områder for at koordinere og styre transporter til, fra og i missionsområder. INTOPS-kapacitet bevares DANILOG har kapacitet til kon-

tinuerligt at udsende et Nationalt Støtteelement (NSE) til henholdsvis en robust og en let mission. NSE’erne skal bemandes med en kombination af stående styrke og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). Samtidig har DANILOG mulighed for at støtte overgangen til en ny mission. Et NSE og en transportdeling, begge baseret på stående personel, kan deployeres som en ”one-shot” mulighed i en ny mission. Endelig kan der kontinuerligt udsendes et logistisk føringselement to gange årligt. Hvis der opstår et særligt behov, kan det logistiske føringselement udsendes op til tre gange pr. år. I sådanne tilfælde vil føringselementet til en vis udstrækning blive bemandet med reservepersonel.

/DANILOG1  

http://forlig.hokweb.dk/wp-content/uploads/2010/11/DANILOG1.pdf