DNS Årsrapport 2017

Page 1

Ă…rsrapport 2017


INNHOLD 4

Teatersjefens beretning

6

Styrets beretning

11

Resultatregnskap

12

Balanseregnskap

17

Regnskapsprinsipper

19

Noter

36

Kontantstrømanalyse

38

Revisjonsberetning

42

Besøksstatistikk 2017

44

Personale, styre og arbeidsmiljøutvalg

46

Gjester 2017


«Hamlet» av William Shakespeare Regissør: Stefan Larsson Scenograf og lysdesigner: Jens Sethzman Kostymedesigner: Ann Bonander Looft MED: Preben Hodneland Ane Skumsvoll Bjørn Willberg Andersen Stine Robin Berg Hansen Sverre Breivik Jonatan Filip Karl Bomann-Larsen

Foto: Magnus Skrede

Premiere på Store Scene 4. februar


T E AT E RSJ E F E N S BERETNING HUMANISMENS H ØY B O RG Scenekunsten er viktigere enn noen gang, fordi det handler om møter mellom levende ­mennesker og magiske øyeblikk, som bare kan skapes dersom du er tilstede i rommet. For meg som teatersjef er teatret humanis­ mens høyborg. Kunstens oppgave er å skape empati gjennom å vise oss nye perspektiv på hva et menneske er, og la oss reflektere rundt små og store spørsmål i en verden i enorm endring. DNS har som mål å skape samfunnsrele­ vant, engasjerende og vesentlig teater av høy kunstnerisk kvalitet. Publikum skal oppleve oss som et relevant teater som både berører, underholder og formidler interessant og lærerikt innhold. Vi skal ­ skape MAGI – være Modige, Ambisiøse, Glødende og Inkluderende. I repertoar­ planleggingen er vi dessuten bevisste i ­forhold til kjønn og etnisitet. Repertoaret i 2017 hadde et bredt spenn. Vi tolket Shakespeare, Holberg, Brecht og Williams på nye måter, og løftet barneklas­ sikere av Roald Dahl og Brødrene Grimm. Sammen med Riksteatret sto vi bak urpre­ mieren på Frode Gryttens Albert & Anna, som vakte stor oppsikt over hele landet. Vi testet også ut nye konsept, som episode­ teater på Lille Scene og Krim & Kaffe i vår nyåpnede kafé i Teaterkjelleren. Repertoaret kretset rundt ulike perspektiv på urettferdighet og urett på flere nivå, og dette var en av grunnene til at vi valgte å sette opp Hamlet, Jeppe på bjerget, Det gode mennesket fra Sezuan, Familien som kunne snakke om alt og familieforestillin­ gene Danny og den store Fasanjakten og Askepott. En gjennomgående tematikk var dessuten hvordan vi som enkeltmennesker forholder oss til sosiale- og samfunns­ messige strukturer.

4

ÅRSRAPPORT 2017

Takket være stort overskudd og god øko­ nomistyring i 2017, fikk vi dessuten til å produsere tre ekstra produksjoner dette året. Vi satte opp rockemusikalen Hedwig and the Angry Inch i garasjen under Grieg­ hallen og Wenche Kvamme turnerte biblio­ tekene med en monolog om Inger Hagerup. Eirik del Barco Soleglad jobbet dessuten med en monolog om Zapffe som ble vist på Café Chagall. Vi arbeider for at teatret skal oppleves som tilgjengelig og appellere til nye publikums­ grupper, samtidig som vi er opptatt av å ivareta kjernepublikummet og gi dem ­mulighet til fordypning i forestillingsrela­ terte tema. Som et ledd i dette arbeidet har vi blant annet fortsatt satsingen på DNS& – en stor vifte av arrangement i samarbeid med en rekke andre aktører i byen. STORE SCENE OG TURNÉ Overskriften på repertoaret i 2017 var «I godhetens tjeneste». Det handlet om mennesker som ville det gode, men som endte opp med å gjøre det vonde, og flere av f­orestillingene viste prisen for å holde fast i egen overbevisning. Programmet på ­våren rommet ulike perspektiv på manns­ rollen, og på høsten ble kvinners hand­ lingsrom utforsket. Vi er stolte over at noen av Skandinavias dyktigste instruktører gjestet oss i 2017. Den kjente instruktør Stefan Larsson gjorde sin første regijobb i Norge med ­ Hamlet, og høsten startet med Det Gode Mennesket fra Sezuan med den danske stjerneregissøren Katrine Wiedemann i ­registolen og Ane Skumsvoll i tittelrollen.

På Store Scene nytolket vi dessuten Jeppe på Bjerget i vårsesongen, og vi hadde flere flotte gode gjestespill gjennom året, blant annet Min Kamp fra Riksteatret og Etterlyst: Jesus fra Det Norske Teatret. I desem­ ber viste vi også Gryttens Albert & Anna på ­Store Scene, etter at det hadde spilt i Teaterkjelleren på våren og vært på turné landet rundt. Vi var også på turné med Jon Fosses Vinter, og denne forestillingen var vår gave til Dronning Sonja og ble spilt i forbindelse med hennes 80-årsdag på ­Oscarshall i Oslo. FAMILIESATSINGER Familieforestillingene er ambisiøse satsin­ ger på DNS. Å skape felles opplevelser for barn og oss voksne, som vi etterpå kan snakke om og glede oss over, er en fryd. For som Roald Dahl sier: «Når du blir stor og får egne barn, må du prøve å huske noe som er fryktelig viktig: Kjedelige for­ eldre er ikke moro i det hele tatt. Det barn trenger og fortjener er foreldre som har GNIST». Mange møtte våren 2017 med Danny og den store Fasanjakten, og i før­ julstiden kunne de glede seg over Ameli Isungset Agbota som Askepott i en helt ny dramatisering. TEATERKJELLEREN OG LILLE SCENE Gjennom Olaug Nilssens direkte, såre og vittige drama Stort og stygt fikk Alan Lucien Øyen regissere sin første helaftens forestilling på DNS. Olaug Nilssen var hus­ dramatiker på DNS både i 2016 og 2017, og boken Tung tids tale ble skrevet i denne perioden.


og ga et unikt innblikk i unge menneskers virkelighet. De 14 ungdommene som med­ virket var ikke skuespillere, men seg selv. Huset vårt skal være en møteplass og en attraktiv scene for publikum, og vi tilbød bla. Krim & kaffe på formiddagen som en del av hyllesten til Gunnar Staalesen. Han fylte 70 år i oktober, og han ble feiret med en egen festforestilling på Store Scene.

DNS skal fortelle historier med forankring i Bergen, og våren 2017 kunne vi invitere til urpremiere på musikalen Engler over Møhlenpris. I denne forestillingen debu­ terte vår egen skuespiller Bjørn Willberg Andersen som manusforfatter og kompo­ nist. Etter utallige oppfordringer, klarte vi å få til en gjenopptagelse av Vår Ære/Vår makt i Teaterkjelleren. Dette manuset vant dess­ uten årets Ibsenpris. Glassmenasjeriet av Tennessee Williams var vår andre fore­ stilling i Teaterkjelleren denne høsten og oppsetningen fikk svært god mottakelse både av pressen og publikum.

På Lille Scene spilte vi bla. Ibsens samlede verker på 78 minutter for stappfulle hus. Vi laget også episodeteater av Historien om et mord av Jorun Thørring. Arbeidsformen var inspirert av TV-seriers måte å jobbe på. Skuespillerne hadde kun en ukes prøvetid på hver episode, og spilte en episode sam­ tidige som de øvde inn neste episode. Siste uke av spilletiden «binget» vi, dvs. alle fire episodene ble spilt hver dag med servering av suppe i pausen. Bergen Borgerscene og Vibeke Flesland Havre presenterte nyskapende teater med fortellerteateret Lykkeliv. Fortellingene var flettet sammen til en ­helhetlig forestilling

TEATERBYGG FOR FREMTIDEN 2017 var et avgjørende år for vårt vakre og fredede teaterhus. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle teaterbygningen for å møte fremtiden. Behovet for utvidelse og et mer hensiktsmessig hus er akutt. Det haster med å sikre mulighetene for at vi kan skape modig og relevant scenekunst også i de neste 100 år. Vi er derfor svært glade for at KS1 ble overlevert Kulturdepartementet, med klare anbefalinger om hva slags løsning som er best for scenekunsten i ­ ­Bergen for framtiden. Våren 2018 håper vi at Regjeringen bestemmer seg for hvilken løsning som gjelder, slik at vi kan ta første skritt inn i et framtidsrettet hus.

Agnete G. Haaland, teatersjef


ST Y R E TS B E R E T N I N G 2017

VIRKSOMHETENS ART OG FORMÅL Den Nationale Scene har som visjon å ­skape samfunnsrelevant, engasjerende og vesentlig teater av høy kunstnerisk kvalitet – til et bredt publikum. I tråd med mandatet som nasjonalteater presenterer DNS ny dramatikk, ivaretar vår kulturarv og har et bredt samarbeid med andre aktører. Repertoaret i 2017 rommet 36 ulike forestil­ linger, hvorav 26 var egenproduserte, 5 var urpremierer og 3 samproduksjoner. DNS presenterte både nyskrevet dramatikk og klassikere i nye og spennende format. Ur­ premieren på Albert & Anna ble produsert sammen med Riksteatret, og i 2017 gikk forestillingen for fulle hus på DNS og rundt på norgesturné. DNS viste også forestillin­ gen om Inger Hagerup på bibliotekene i Bergen- og omegn, og satte opp rocke­ musikalen Hedwig and the Angry Inch i egnede, leide lokaler. På Store Scene pre­ senterte DNS blant anne Hamlet, Jeppe på Bjerget og Det gode mennesket fra Sezuan. 10 produksjoner var rettet mot barn og unge.

lingsaktiviteter med ulike partnere (både fra kulturfeltet og privat næringsliv). Over 5700 deltok på disse arrangementene. Av­ talen med Kavlifondet om sosiosponsing er videreført, og det ble gjennomført to heltrinnsprosjekt med Den kulturelle ­ ­skole­­sekken. DNS har initiert utviklingen av en digital plattform for studie­­materiell, for å sikre best mulig l­æringsutbytte når elever ser våre forestillinger, og har ut­ viklet et gratis fordelsprogram for unge, samt renovert og innredet et nytt og invite­ rende møtested for publikum i T ­eater­-­ ­kjelleren. Også i 2017 har teateret lagt ned et omfat­ tende arbeid for å sikre fremtidsrettede produksjons- og formidlingslokaler, da dette er kritisk viktig for å sikre fremtidig kunstnerisk kvalitet og forvaltning av DNS’ samfunnsoppdrag.

Nærmere 90% av forestillingene i 2017 fikk svært positive kritikker. Vår ære/vår makt mottok den internasjonale Ibsen-prisen og ble satt opp igjen på DNS i 2017.

SAMFUNNSANSVAR DNS tar samfunnsansvar i tråd med ­regjeringens eierskapspolitikk, og ivaretar menneskerettighetene og arbeidstaker­ ­ rettighetene i sin virksomhet. Teatret har et godt samarbeid med fagforeningene og vernesiden i selskapet. DNS driver aktivt og målrettet HMS-arbeid. Det er ikke av­ dekket korrupsjon og habilitetsreglene etterleves. DNS har kontrollrutiner som ­ ivaretar dette. Teatret påvirker ikke det ytre miljø negativt, og følger Bergen kom­ munes ­sorteringssystem for avfall.

Publikumsutvikling er en viktig del av DNS’ virksomhet, og det arbeides kontinuerlig for å nå flest mulig og et mest mulig sam­ mensatt publikum. I 2017 videreførte tea­ tret satsingen på dns& og hadde 58 formid­

REGNSKAPSTALL OG KAPITAL­ UTVIKLING Regnskapet for 2017 viser et årsresultat på kr 2 393 224 som foreslåes overført til annen egenkapitalen.

Totalt har 140 417 publikummere besøkt forestillingene og andre teaterarrange­ ment.

6

ÅRSRAPPORT 2017

DNS har god balanse mellom inntekter og kostnader, og 2017 ga høyere billettinn­ tekter enn budsjettert. Samtidig fikk vi noe lavere kostnader, som satt oss i stand til høyere kunstproduksjon enn planlagt. Det er ikke ventet store endringer i pen­ sjonsforpliktelsene fremover da usikker­ heten ved overgang til innskuddspensjon er betydelig redusert. Styret innstiller på fortsatt drift av selskapet. FINANSIELL RISIKO Selskapet er i liten grad eksponert for endringer i valutakurser. Ei heller er DNS utsatt for store endringer i rentenivået da bedriften ikke har gjeld utenom kortsiktig leverandørgjeld. Eksponeringen overfor rentenivået knytter seg til avkastning på bankinnskudd vedrørende likvide midler. Utover investering i samarbeidende sel­ skap (finansielle anleggsmidler) er det ikke plassert noe i verdipapirer. Selskapet nytter seg heller ikke av finansielle deriva­ ter. DNS er avhengig av årlige offentlige bevilgninger over statsbudsjettet. KREDITT- OG LIKVIDITETSRISIKO Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser vurde­ res som lav. DNS har ingen lån eller kredit­ ter, kun kortsiktig varegjeld. Likviditeten til selskapet vurderes som god og det er ikke fattet vedtak som vil påvirke likviditets­ risikoen. VEDLIKEHOLD OG INVESTERINGS­ BEHOV Totalt har DNS fått innvilget ekstraordinære midler på 101 mill. til rehabilitering av


Regi og konsept: Tore Vagn Lid Scenograf og kostymedesigner: Olav Myrtvedt Komponister: Tore Vagn Lid og Glenn Erik Haugland Lysdesigner: Arne Kambestad MED: Katrine Dale Bjørn Willberg Andersen Sigmund Njøs Hovind Pål Rønning Jonas Nielsen Susann Bugge Kambestad Musikere: Per Egil Jørgensen Annabel Guaita Thomas Sinclair Valeur Nypremiere i Teaterkjelleren 30. september

Foto: Ane Bysheim

«Vår ære / vår makt» av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid


«Stort og stygt» av Olaug Nilssen Regissør: Alan Lucien Øyen Scenograf: Åsmund Færavåg Kostymedesigner: Stine Sjøgren Lysdesigner: Martin Flack MED: Marianne Nielsen Reny Gaassand Folgerø Tormod Løvold Kristoffer Sagmo Aalberg Malin Soli

Foto: Odd Mehus

Premiere i Teaterkjelleren 21. januar


den fredete teaterbygningen. Midlene skal benyttes til rehabilitering av tak og ytter­ vegger, og arbeidet vil starte i 2018. Utover dette foretar DNS vedlikeholds- og utbe­ dringsarbeider i henhold til anbefalingene i siste tilstandsrapport, gjennomført av Sweco i 2015. Utfallet av departementets behandling av konsekvensutredningen (KS1) blir viktig fremover. Tilleggsarealer er avgjørende for at DNS kan møte morgendagens krav og forventninger til teatret. ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Planlagt organisasjonsendring er gjen­ nomført, og HMS-arbeidet er styrket i 2017. Det er etablert en HMS-gruppe som

et ­underutvalg av Arbeidsmiljøutvalget og det er implementert en applikasjon hvor uønskede hendelser umiddelbart kan re­ gistreres og følges opp. Ny bedriftshelse­ tjeneste er på plass med et bedre tilbud. Årsresultatet på sykefravær ble 4.42 %, og har for første gang på flere år nådd målet 4,5 %. Antall søkere til stillinger viser at DNS fremstår som en attraktiv arbeidsplass. LIKESTILLING DNS etterstreber god balanse mellom kjønnene, og i ledelsen er det fire kvinner og to menn. Ellers i organisasjonen er det lik fordeling av kvinner og menn, noen flere kvinner i administrative stillinger

og noen flere menn på teknisk bemanning. For skuespillerne er det en viss overvekt av menn. Teatersjef har en klar strategi for å sikre likestilling når det gjelder kjønn, etnisitet og religion, både når det gjelder ansettelser og portrettering på scenen. Styret har avhold fem møter i 2017, og det ble behandlet 41 saker. Det systematiske arbeidet med å videre­ utvikle den tradisjonsrike teatervirksom­ heten på Engen gir tydelige resultater, både når det gjelder ressursutnyttelse og kvalitet. Styret vil takke samtlige medar­ beidere og ledelsen ved Den Nationale Scene for sterk innsats og store teateropp­ levelser i året som gikk.

Bergen, 31.12.2017/12.03.2018

Siren Sundland Styreleder

Victor D. Norman Nestleder

Harald Alfsen

Kristin Bjørn

Ole Hope

Arne Kambestad

Ragnhild Gudbrandsen

Agnete G. Haaland Teatersjef

ÅRSRAPPORT 2017

9


Foto: Magnus Skrede

«Engler over Møhlenpris» av Bjørn Willberg Andersen Regissør: Bjørn Ravn Carlsen Scenograf og kostymedesigner: Bård Lie Thorbjørnsen Koreograf: Camilla Råkil Andersen MED: Bjørn Willberg Andersen Kristian Berg Jåtten Katrine Dale Gerald Pettersen Håkon Moe Sverre Røssummoen Kamilla Grønli Hartvig Sissel Ingri Tank-Nielsen Emilie Faaberg-Johansen/Josephine Larsen Leon Krog Vignal/Isak Råkil Ingebrigtsen Helge Lilletvedt Jan Kåre Hystad Bjarte Aasmul Tor Bjarne Bjelland Vemund Stavnes Urpremiere i Teaterkjelleren 28. april


R E S U LTAT R E G N S KA P

NOTE

2017

2016

22 764 742

22 538 858

96 797

181 765

816 122

905 512

DRIFTSINNTEKTER Billettsalg Program- og artikkelsalg Kantinesalg Statstilskudd

1

119 500 000

117 451 000

Andre tilskudd og gaver

2

1 462 733

5 640 111

Andre inntekter

3

SUM DRIFTSINNTEKTER

3 994 570

3 508 181

148 634 963

150 225 428

289 318

254 157

DRIFTSKOSTNADER Varekjøp program, artikler Varekjøp kantine

676 500

739 261

Lønnskostnad

4

100 758 104

65 967 868

Avskrivninger på varige driftsmidler

6

3 809 258

3 380 976

3 251 073

2 295 732

Dekorasjonskostnader Kostnader ved lokaler

7 395 972

6 990 203

Verktøy, arb.klær, inventar og utstyr

2 552 546

2 213 093

Vedlikehold og reparasjoner

3 175 548

6 992 560

Salgs- og informasjonskostnader

3 085 724

2 328 066

21 526 424

19 398 221

146 520 466

110 560 137

2 114 497

39 665 291

284 612

295 872

Andre driftskostnader

7

4

SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinntekter Annen finansinntekt

0

1

Annen finanskostnad

-5 886

-8 586

NETTO FINANSPOSTER

278 726

287 287

2 393 224

39 952 578

2 393 224

39 952 578

ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT

11

ÅRSRAPPORT 2017

11


BA L A N S E R E G N S KA P

EIENDELER

NOTE

2017

2016

22 380 082

21 597 255

22 380 082

21 597 255

40 000

40 000

4 721 825

4 356 096

0

913 476

4 761 825

5 309 572

27 141 907

26 906 827

ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l

6

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i andre selskaper

8

Krav på egenkapitaltilskudd

9, 11

Pensjonsmidler

5

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer

856 944

865 328

Aktiverte produksjonskostnader

2 082 083

1 556 071

Forskuddsbetale honorarer

2 635 516

2 310 607

2 891 376

2 545 357

8 465 919

7 277 362

41 013 202

44 252 050

SUM OMLØPSMIDLER

49 479 122

51 529 412

SUM EIENDELER

76 621 029

78 436 240

Andre fordringer

4

Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l

12

ÅRSRAPPORT 2017

10


Foto: Thor Brødreskift

«Danny og den store Fasanjakten» av Roald Dahl Regissør: Petter Næss Scenograf og kostymedesigner: Gjermund Andresen Videodesigner: Anastasia Isachsen Lysdesigner: Arne Kambestad MED: Mathias Igland Kausland/Håvard Aspelund Frode Bjorøy Gerald Pettersen Kristian Berg Jåtten Håkon Moe Katrine Dale Sissel Ingri Tank-Nielsen Dominika Minkacz-Sira Norgespremiere på Store Scene 1. mars


Foto: Thor Brødreskift

«Familien som kunne snakke om alt» av Christian Lollike Regissør: Peer Perez Øian Oversatt og bearbeidet for DNS av: Erlend Loe Peer Perez Øian Scenograf og kostymedesigner: Katja Ebbel Fredriksen Komponist: Sandra Kolstad MED: Julia Bache-Wiig Stig Amdam Ane Skumsvoll Ragnhild Gudbrandsen Marianne Nielsen Jonatan Filip Kim Kalsås Frode Bjorøy Sandra Kolstad Jehad Aldebes Norgespremiere på Lille Scene 10. mai


BA L A N S E R E G N S KA P

EGENKAPITAL OG GJELD

NOTE

2017

2016

EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital

11, 12

Egenkapitaltilskudd

11

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL

102 000

102 000

1 600 000

1 600 000

1 702 000

1 702 000

OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital IB

0

-1 975 792

39 709 270

39 892 460

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

39 709 270

37 916 668

SUM EGENKAPITAL

41 411 270

39 618 668

1 440 987

0

1 440 987

0

Leverandørgjeld

4 204 880

9 952 890

Skyldige offentlige avgifter

8 231 935

7 798 732

Påløpte feriepenger

8 887 390

8 717 330

331 816

350 446

5 650 867

3 015 005

1 433 025

3 165 105

5 028 860

5 818 063

33 768 773

38 817 572

35 209 760

38 817 572

76 621 029

78 436 240

Annen egenkapital

11

GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser

5

SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER KORTSIKTIG GJELD

Skyldig lønn Forskuddsbetalte billettinntekter Annen påløpt kostnad/forskuddsbet. inntekt Annen kortsiktig gjeld

1

SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD

13

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Bergen, 31.12.2017/12.03.2018

Siren Sundland Styreleder

Victor D. Norman Nestleder

Harald Alfsen

Kristin Bjørn

Ole Hope

Arne Kambestad

Ragnhild Gudbrandsen

Agnete G. Haaland Teatersjef ÅRSRAPPORT 2017

15


Foto: Dag Jenssen

«Albert & Anna» av Frode Grytten Regissør: Hildegun Riise Scenograf og kostymedesigner: Åse Hegrenes Videodesigner: Åsmund Bøe MED: Kari Simonsen Stine Robin Berg Hansen Sverre Bentzen Kristoffer Sagmo Aalberg Espen Leite Urpremiere i Teaterkjelleren 23. mai Nypremiere på Store Scene 12. desember


R E G N S KA P S P R I N S I P P E R Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. HOVEDREGLER FOR VURDERING OG ­K LASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelses­ kost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes å ikke være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Finansielle anleggsmidler vurderes på samme måte som andre anleggsmidler hva gjelder anskaffelses­ kost og virkelig verdi, men avskrives ikke. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er i samsvar med regnskapsloven vurdert etter spesielle vurderingsregler. Det redegjøres nærmere for disse nedenfor.

VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivnin­ gene fordeles lineært over antatt levetid.

ANDRE INNTEKTER Billettinntekter inntektsføres når tjenesten er levert. Andre tilskudd og inntekter resultatføres når de er opptjent.

FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene.

AKTIVERTE PRODUKSJONSKOSTNADER I tråd med teatrenes regnskapsavleggins­ prinsipper er variable produksjons­ kostnader vedrørende produksjoner som ikke har hatt premiere pr. 31.12., aktivert i balansen. Dette gjelder kun variable produksjonskostnader som direkte kan henføres til produksjoner.

PENSJONER Ved regnskapsføring av innskudds­ ordningen er det kostnadsført sparing, forsikring og omkostninger som er bokført. Det har tidligere vært en kollektiv ordning som nå er uten videre opptjening. Bedriften balansefører pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidler sammen med avtalte overgangsordninger. Det er således ikke utstedt fripoliser ved avslutningen av den kollektive ordningen. For de oppsatte rettighetene er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene.

KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter ­kontanter og bankinnskudd. SKATT Selskapet driver ikke skattepliktig virksomhet.

OFFENTLIG TILSKUDD FRA STATEN Selskapet mottar tilskudd fra staten. Tilskuddet er bruttoført under drifts­ inntekter.

ÅRSRAPPORT 2017

17


«Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter» av Knut Nærum Regissør: Eirik del Barco Soleglad Scenograf: Jan Aage Rugaard MED: Kjersti Elvik Tormod Løvold Kristian Berg Jåtten

Foto: Odd Mehus

Premiere på Lille Scene 1. september


N OT E R NOTE 1 - STATSTILSKUDD Ut i fra tildelingsvilkårene er tilskudd fra Kulturdepartementet for år 2017 inntektsført fullt ut. Tidligere år har det blitt utsatt inntektsføring knyttet til dekning av kostnader knyttet til lånefinansiering av utbedringstiltak/utskiftninger. Som følge av at det ikke er gjort låneopptak i perioden 2009-2013 er årlige tilskuddsbeløp på kr 1 mill oppført som kortsiktig gjeld. Utsatt inntektsføring på 2,5 mill knyttet til KS1 er ført som kortsiktig gjeld per 31.12.2015. Av disse midlene er 1 ,733 mill brukt i år 2016. Resterende arbeid med KS1 er bokført i år 2017 med 1,070 mill. NOTE 2 - ANDRE TILSKUDD OG GAVER FØLGENDE TILSKUDD OG GAVER ER INNTEKTSFØRT I 2017 Private gaver / innsamlete midler til teatret i Kabul Kulturoperatørene AS Bergen teater og det dramatiske selskap Kavlifondet – støtte til billettgaveprosjekt «Inkludering» Støtte Bergen Riksmålsforening Grieg Foundation – støtte til unge kulturbærere Tilskudd private aktører til bygging av kafe ved Teaterkjelleren Inventura DKS Bergen kommune – Jeppe på Bjerget DKS Bergen kommune – Det gode mennesket fra Sezuan DKS Hordaland Fylkeskommune – Vår ære/Vår makt Bergen kommune - Aktivitetskortet for barn Totalt inntektsførte tilskudd og gaver

142 983 9 000 25 000 70 000 16 000 100 000 45 000 10 000 392 000 400 000 243 000 9 750 1 462 733

Øremerkete tilskudd og gaver er kun inntektsført tilsvarende bruk av midlene. Ubrukte tilskudd og gaver er ført som forskuddsbetalt inntekt under kortsiktig gjeld i balansen.

NOTE 3 - ANDRE INNTEKTER Andre inntekter vedrører sponsorstøtte, tjenestesalg, salg av dekor og refusjoner vedr. samproduksjoner og lignende. Sponsorstøtte utgjør i år 2017 kr 1 968 000. NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M.

Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Endring estimat avvik Pensjonendring Driftspensjon inkl AGA Gammel AFP Andre personalkostnader Sum Antall årsverk

2017

2016

76 902 269 11 237 755 10 971 556 0 662 941 0 0 983 583 100 758 104

76 948 332 11 183 767 9 113 791 12 664 356 -37 807 751 3 597 845 -10 791 479 1 059 006 65 967 867

151

151

Engangseffekter i år 2016 knyttet til pensjonsomlegging utgjør netto kr 32,3 mill

ÅRSRAPPORT 2017

19


«Det gode mennesket fra Sezuan» av Bertolt Brecht Regissør: Katrine Wiedemann Regiassistent: Anne-Sofie Estrup Bertelsen Scenograf og kostymedesigner: Maja Ravn MED: Ane Skumsvoll Frode Bjorøy Jonatan Filip Kamilla Grønli Hartvig Marianne Nielsen Sverre Røssummoen Stig Amdam Jon Ketil Johnsen

Foto: Thor Brødreskift

Premiere på Store Scene 15. september


N OT E R NOTE 4 - LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M. FORTS Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Styret

Ordinær lønn / honorar

1 171 325

240 245

Tilskudd til boutgifter

132 000

0

10 220

0

Naturalytelser

Daglig leder har fast avlønning. Det er i 2017 ikke gitt noen ekstra godtgjørelse til daglig leder vedr. deltakelse i oppsatte produksjoner som skuespiller eller instruktør. Tilskudd til boutgifter er innberettet som lønn. Utover oppførte natural­ ytelser har daglig leder fri telefon. Daglig leder er innmeldt i selskapets ordinære pensjonsordning. Av styrehonorarer vedrører kr 110.000 honorar til styreleder og kr 63.000 honorar til styrets nestleder. LØNNSLÅN Pr. 31.12.17 var det utestående lønnslån overfor elleve ansatte. To av lånene har restløpetid over 12 måneder. Samlet utestående lån utgjorde kr 253 141,74. REVISORHONORAR Kostnadsført revisjonshonorar for år 2017 utgjør kr 146 000. I tillegg er påløpt kr 100 768 vedr attestasjon og rådgivnings­ tjenester utført av revisor, særlig rådgivning om pensjon. Samtlige beløp er inkl. mva.


N OT E R

«Inger – en forestilling om Inger Hagerup» av Anne-Karen Hytten Regi: Anne-Karen Hytten MED: Wenche Kvamme Jan Kåre Hystad Premiere på Bergen Offentlige Bibliotek 15. september Nypremiere på Store Scene 8. desember

NOTE 5 – PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER Fom 1.7.2016 har man hatt overgang fra NRS-beregnet pensjonskostnad og kollektiv ytelsesordning til innskudds­ pensjonsforpliktelse for de oppsatte ordning for ansatte. Ved regnskapsføring rettighetene er vist under. Det er hensyn-­ av innskuddsordningen er det kostnads­ ­tatt at den kollektive avtalen er avsluttet. ført sparing, forsikring og omkostninger. Bedriften er fra og med år 2011 medlem For regnskapsåret 2016 var det følgelig i den nye fellesordningen for AFP privat overgangseffekter knyttet til estimatsektor. og planendringer. Effekten av endret regnskapsprinsipp knyttet til at man ikke De oppsatte rettighetene følger vilkårene lenger har korridorløsning for uamorti­ lik offentlig sektor. Innskuddspensjon­ fisert estimataavik for den tidligere sordningen omfatter innskuddsbasert ytelsesordningen, er innarbeidet. alderspensjon og betalingsfritak ved arbeidsuførhet etter LOI. Uførepensjon Det ble ikke utstedt fripoliser i reguleres av LTP. Andre tilleggsdekninger forbindelse med avviklingen av ytelse­ som ektefellepensjon, samboerpensjon sordningen. Selskapet balansefører og barnepensjon reguleres etter LOF. således fortsatt pensjonsforpliktelse og -midler opptjent frem til tidspunkt for Forpliktelse for usikret ordning (AFP) avslutning for den kollektive ytelses­ er beregnet etter tidligere regler. Den ordningen. nye fellesordningen for AFP i privat sektor forutsettes løpende finansiert NRS anbefalinger knyttet til økonomiske med premieinnbetalinger fra medlems­ forutsetninger legges til grunn ved bedriftene og ingen fondering eller beregning av pensjonsforpliktelsen avsetning for forpliktelser. Ut i fra dette samt tilhørende midler og årlig kostnad. er avsetning fra tidligere AFP-ordning som er beholdt til og med 2015 inntekts­ Den kollektive pensjonsavtalen som ført i 2016, i og med at det ble inngått var finansiert ved fondsoppbygging avtale om en ny pensjonsordning. og inkluderte ytelser ved uførehet og etterlattepensjon ved død ble avsluttet I tillegg er det inngått avtale mellom 01.07.2016 og de oppsatte historiske ­partene i Spekter og LO Stat om å sikre rettighetene blir nå forvaltet av KLP. arbeidstakere over 60 år per 01.07.2016 et samlet pensjonsnivå tilsvarende Det ble inngått avtale om innskudds­ offentlig tjenestepensjon i form av en pensjonsordning med Sparebank 1 fra driftspensjon. Beregningen foretas på den 01.07.2016. faktisk fratredelsestidspunkt og drifts­ pensjonen er livsvarig. Det er avsatt en Risiko vedr. uføre og død/langt liv er forpliktelse for beregnet driftspensjon forsikret hos Protector Forsikring AS. inkludert arbeidsgiveravgift.

22

ÅRSRAPPORT 2017


Foto: Ole Friele jr.


«Askepott» av Maria Kjærgaard-Sunesen Dramatisering og regi: Maria Kjærgaard-Sunesen Scenograf: Camilla Bjørvad Koreograf: Ane Smørås Komponist: Mari Kvien Brunvoll Lysdesigner: Marte Stormo MED: Ameli Isungset Agbota Sverre Breivik Katrine Lunde Mackenzie Reny Gaassand Folgerø Linn Pettersen Irene Waage Kim Kalsås Halvard Haldorsen Andreas Roksvåg

Foto: Magnus Skrede

Premiere på Store Scene 13. oktober


N OT E R

NOTE 5 – PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER, FORTS. PENSJONSKOSTNAD

Usikret (AFP+Driftspensjon)

Sikret (ordinær pensjon)

Total (AFP+sikret + innskudd)

Innskuddspensjosn

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

0

0

116 155

3 885 008

6 644 268

3 010 940

6 760 423

6 895 948

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen

0

0

3 249 209

3 238 871

0

3 249 209

3 238 871

Avkastning på pensjonsmidler

0

0

-4 661 854

-4 086 609

0

-4 661 854

-4 086 609

Administrasjonskostnader

0

0

417 561

2 369 924

0

417 561

2 369 924

Resultatført aktuarielt tap/(gevinst)

0

0

3 113 230

1 591 478

0

3 113 230

1 591 478

0

0

0

-26 902 844

0

0

-26 902 844

1 317 464

1 150 314

0

0

0

1 317 464

1 150 314

Resultatført planendringseffekt Premiebetaling ny AFP-ordning Periodisert arbeidsgiveravgift

185 762

162 194

-123 929

762 414

936 842

424 543

998 675

1 349 151

1 503 226

1 312 508

2 110 372

-19 141 758

7 581 110

3 435 483

11 194 708

-14 393 767

1,5% og 2% pensjonstrekk fra de ansatte

0

0

0

-736 627

-1 097 515

-474 356

-1 097 515

-1 210 983

"Spart" arb.giveravgift pensjonstrekk ansatte

0

0

0

-103 864

-154 750

-66 884

-154 750

-170 749

Inntektsført gammel AFP

0

-10 791 479

0

0

0

0

0

-10 791 479

Oppgjør avvikling AFP-ordning i Spekter

0

-415 163

0

0

0

0

0

-415 163

Driftspensjon for ansatte 60+

0

3 153 239

0

0

0

0

0

3 153 239

AGA Driftspensjon for ansatt 60+

0

444 607

0

0

0

0

0

444 607

Tilskudd adm. overføringsavtalen

0

0

531

0

0

0

531

0

Etterberegning av pensjonsforpliktelse

0

0

1 090 900

0

0

0

1 090 900

0

Differanse beregnet vs. faktisk arb.g.avg.

0

0

-62 319

-6 915

0

0

-62 319

-6 915

1 503 226

-6 296 288

3 139 484

-19 989 165

6 328 845

-541 240

10 971 555

-23 391 210

Netto pensjonskostnad Avstemming mot kostnadsført pensjons­kostnad:

Kostnadsført pensjonskostnad (jfr. note 4) Tidligere års aktuariel forpliktelse ført mot egenkapitalen *

-36 105 321

* Endring av regnskapsprinsipp

ÅRSRAPPORT 2017

25


«Hedwig and the Angry Inch» av John Cameron Mitchell/Stephen Trask

Foto: Thor Brødreskift

Regi: Lisa Kent Scenograf: Christine Lohre Kostymedesigner: Linn Therese Michelsen MED: Pål Rønning Ameli Isungset Agbota Eirik Sandvik Reidar Opdal Chris Holm Kim Åge Furuhaug Premiere i Dovregubbens Hall, Grieghallen, 11. novemberN OT E R

NOTE 5 - PENSJONSKOSTNADER, -MIDLER OG -FORPLIKTELSER, FORTS. USIKRET (AFP+DRIFTSPENSJON)) PENSJONSFORPLIKTELSEN

SIKRET (ORDINÆR PENSJON)

TOTAL (AFP+DRIFT+SIKRET)

2017

2016

2017

2016

2017

2016

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO)

0

0

141 453 884

126 071 506

141 453 884

126 071 506

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

0

0

144 826 698

130 025 337

144 826 698

130 025 337

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA

0

0

3 372 814

3 953 831

3 372 814

3 953 831

Arbeidsgiveravgift

0

0

475 567

557 490

475 567

557 490

Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. AGA

0

0

3 848 381

4 511 322

3 848 381

4 511 322

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

0

0

0

0

0

0

Tilpasninger AGA tidligere beregninger Netto balanseført pensjons-(forpliktelse)/midler inkl. AGA

0 0

0 0

0 3 848 381

0 4 511 322

0 3 848 381

0 4 511 322

0

0

-600 622

0

-600 622

0

Avstemming bokført mot akturiel pensjonsforpliktelse: Overgangseffekt ifbm overgang til oppsatte rettigheter Tidligere pensjonsavtale inkl. AGA

0

0

-1 090 900

0

-1 090 900

0

-3 153 239

-3 153 239

0

0

-3 153 239

-3 153 239

-444 607 -3 597 846

-444 607 -3 597 846

0 2 156 859

0 4 511 322

-444 607 -1 440 987

-444 607 913 476

Diskonteringsrente

2,40 %

2,60 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler

4,10 %

3,60 %

Årlig forventet lønnsvekst

2,50 %

2,50 %

Årlig forventet G-regulering

2,25 %

2,25 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling

1,48 %

1,25 %

Driftspensjon AGA av driftspensjon Netto balanseført pensjons-(forpliktelse)/midler inkl. AGA

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FOR BEREGNINGEN AV PENSJONSFORPLIKTELSEN

Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Med utgangspunkt i premiegrunnlaget som Finanstilsynet har utarbeidet (K2013BE) til premieberegninger, er det benyttet et korrigert dødlighetsgrunnlag i beregningene pr. 01.01.2014. Dette grunnlaget vil oppylle kravene i NRS6.

28

ÅRSRAPPORT 2017


Regissør: Rita Abrahamsen Scenograf og kostymedesigner: Åse Hegrenes MED: Kjersti Elvik Tormod Løvold Kristian Berg Jåtten Håkon Moe Knut Elvik Karin Stautland Hilde Trætteberg Stautland Lina Taule Fjørtoft Urpremiere på Lille Scene 28. oktober

Foto: Ole Friele jr.

«Historien om et mord» av Jorun Thørring


N OT E R

NOTE 6 - VARIGE DRIFTSMIDLER BYGN.MESSIGE ARBEIDER

TRANSPORTMIDLER

INVENTAR

VERKTØY

IKT-UTSTYR

SCENETEKN. UTSTYR

TOTAL

9 135 332

763 160

2 589 833

1 948 118

4 264 424

36 554 721

55 255 588

Tilgang kjøpte driftsmidler

0

0

651 126

18 169

799 174

3 151 617

4 620 085

Avgang anskaffelseskost

0

0

0

0

0

Anskaffelseskost 31.12

9 135 332

763 160

3 240 958

1 966 287

5 063 598

39 706 338

59 875 673

Akk. av- og nedskrivninger 01.01

7 681 896

565 576

1 322 864

646 780

3 280 559

20 160 658

33 658 334

Anskaffelseskost 01.01

Avgang av- og nedskrivninger

0

0

0

0

0

0

-28 000

-28 000

Akk. av- og nedskrivninger 31.12

7 866 231

629 601

1 530 036

806 200

3 605 141

23 058 382

37 495 591

Balanseført verdi pr. 31.12

1 269 101

133 559

1 710 922

1 160 087

1 458 457

16 647 956

22 380 082

Årets av- og nedskrivninger

184 335

64 024

207 173

159 420

324 582

2 869 724

3 809 257

Økonomisk levetid

6-25 år

10-11 år

5-10 år

10 år

4-8 år

5-11 år

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

Lineær

LOKALER

UTLØP

ÅRLIG LEIE

Teaterbygn

(intet)

200

Kontorer

30.09.2022

569 250

Lager

31.10.2020

2 299 943

NOTE 7 - LANGSIKTIGE LEIEAVTALER Teateret har inngått følgende langsiktige leieavtaler: UTLEIER Bergen Teater og Det Dramatiske selskap Bergen maskinistforening Ragde Eiendom AS

30

ÅRSRAPPORT 2017


«Lykkeliv» av Vibeke Flesland Havre Kunstnerisk leder, regi og manus: Vibeke Flesland Havre

Medvirkende: Agnes Hestholm, Alida Blom, Amir Mohammed Fantahun, Andrea Mrkic, Celina Rødbotten, Gabriel Amundsen, Egil Furnes, Julia Beatrice Reksten Bakkevig, Karen Røland Thowsen, Ole Marius Støle, Shelmith Øseth, Theo Nystøl, Åse Pedersen, Zea Hilland og Karianne Eriksen. Urpremiere på Lille Scene 11. oktober

Foto: Ole Friele jr.

Scenograf: Mari Watn Dramaturg: Åste Marie Bjerke Lyddesigner: Gunnar Innvær Lysdesign: Arne Kamberstad Produsent: Hjørdis M. Stensvik


«Glassmenasjeriet» av Tennessee Williams Regi: Anne-Karen Hytten Kostymedesigner: Kari Gravklev MED: Jonatan Filip Marianne Nielsen Kamilla Grønli Hartvig Kim J. Olsen

Foto: Odd Mehus

Premiere i Teaterkjelleren 16. desember

32

ÅRSRAPPORT 2017


N OT E R

NOTE 8 - INVESTERING I ANDRE SELSKAPER Selskapet eier 14 aksjer i Grieghallen AS. Dette utgjør 19,7 % av aksjene, mens en har en stemmeandel på 28 % av aksjene. Aksjene er bokført med kr 15.000. Grieghallen AS har en bokført egenkapital på MNOK 31 387 pr. 31.12.16. I 2010 ble det innskutt aksjekapital kr 25.000 i nyetablerte Kultur Vest AS, et samarbeidsorgan for de profesjonelle kunst- og kulturinstitusjonene i Bergen. Den Nationale Scene eier med dette 1 aksje i Kultur Vest AS, tilsvarende 8,33 % av aksjekapitalen. NOTE 9 - FORDRINGER MED FORFALL OVER ETT ÅR Selskapet mottok i 2001 et tilskudd til egenkapitalen fra kulturdepartementet på 1,6 mill. Tilskuddet er ikke innbetalt til selskapet, men står på rentebærende konto hos departe­ mentet og årlige renteinntektene tilfaller teateret. Staten ved departementet må godkjenne anvendelse av midlene. I forbindelse med flytting av de oppsatte pensjonsrettighetene til KLP var det et krav om innbetaling av et egenkapital­ tilskudd på 2,7 % av premiereserven, totalt kr 2 756 096. Det er ytterligere innbetalt et krav til KLP i år 2017, kr 365 729, som er 0,35 % av premiereserven. Totalt egenkapitaltilskudd pr 31.12.17 er på kr 3 121 825. Utover egenkapitaltilskuddet har ikke selskapet fordringer med forfall over ett år. NOTE 10 - BUNDNE MIDLER Av bankinnskudd, kontanter o.l. utgjør bundne forskudds­ trekksmidler kr 3 639 466 pr. 31.12.2017.

ÅRSRAPPORT 2017

33


Foto: Magnus Skrede

ÂŤHamletÂť


N OT E R

NOTE 11 - EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.16

AKSJEKAPITAL

EGENKAPITALTILSKUDD

ANNEN EGENKAPITAL

SUM

102 000

1 600 000

37 916 668

39 618 668

-600 622

-600 622

Bokført estimatavvik Årets resultat Egenkapital 31.12.17

102 000

1 600 000

2 393 224

2 393 224

39 709 270

41 411 270

Egenkapitaltilskuddet er ytt av kulturdepartementet, men ikke innbetalt. Tilskuddsbeløpet er derfor også ført opp under finansielle anleggsmidler, jfr. note 9

NOTE 12 - AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON Eier

A-aksjer

B-aksjer

Sum

Eierandel

Stemme-andel

68

0

68

66,67 %

66,67 %

Hordaland fylkeskommune

0

17

17

16,67 %

16,67 %

Bergen kommune

0

17

17

16,67 %

16,67 %

68

34

102

100,00 %

100,00 %

0

0

0

0,00 %

0,00 %

68

34

102

100,00 %

100,00 %

Den norske Stat

Sum > 1% eierandel Sum øvrige Totaler

Alle aksjene har pålydende kr 1.000,-. Alle aksjer har stemmerett og gir samme rett i selskapet. Ved kapitalforhøyelse har aksjonærene bare fortrinnsrett til aksjer innen den klasse de eier aksjer fra før.

NOTE 13 - GJELD Selskapet har ikke rentebærende gjeld. Selskapet har ikke gjeld med forfall senere enn fem år.

ÅRSRAPPORT 2017

35


KO N TA N TST RØ M A N A LYS E

2017

2016

Årsresultat

2 393 224

39 952 578

Avskrivning av anleggsmidler

3 809 258

3 380 976

Endring i kundefordringer

8 384

468 430

Endring i leverandørgjeld

-5 748 010

7 541 687

Endring i andre tidsavgrensinger

353 191

-4 897 594

-850 921

582 782

Forskjell mellom kostn.ført pensjon og innbet.premie

1 753 841

-31 459 433

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

1 718 966

15 569 426

-4 620 085

-5 027 446

28 000

-

Endring i aktiverte produksjonskostnader og forskuddsbetalte honorarer

Investering i varige driftsmidler Salg av driftsmiddel Investering i finansielle anleggsmidler

-365 729

-2 756 096

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-4 957 814

-7 783 542

Netto endring av likvider gjennom året

-3 238 847

7 785 884

Likviditetsbeholdning pr. 01.01

44 252 050

36 466 166

Likviditetsbeholdning pr. 31.12

41 013 202

44 252 050

36

ÅRSRAPPORT 2017


Regissør: Frede Gulbrandsen Scenograf og lysdesigner: Torsten Dahn Kostymedesigner: Linn Therese Michelsen MED: Eirik del Barco Soleglad Reny Gaassand Folgerø Jon Ketil Johnsen Wenche Kvamme Tormod Løvold Sverre Breivik Ameli Isungset Agbota Arne Toivo Premiere på Store Scene 23. mars

Foto: Odd Mehus

«Jeppe på Bjerget» av Ludvig Holberg


R E V I SJ O N S B E R E T N I N G

38

Ã…RSRAPPORT 2017


Ã…RSRAPPORT 2017

39


«Engler over Møhlenpris»


Foto: Magnus Skrede


B E S Ø K S STAT I ST I K K 2017

BESØKENDE

FORESTILLINGER

BESØKS %

TOTALT SALG

STORE SCENE Hamlet Jeppe Det gode mennesket fra 17. mai-matiné Inger Festforestilling for Gunnar Staalesen Albert og Anna (samproduksjon) Holberg-matiné SUM

10 007 18 857 8 558 454 301 440 4 067 140 42 824

29 49 36 1 4 1 13 1 134

77 % 86 % 53 % 100 % 31 % 98 % 74 % 31 %

2 211 080 4 097 260 1 552 080 168 140 40 920 121 085 1 145 370 25 140 9 361 075

TEATERKJELLEREN Stort og stygt Engler over Møhlenpris Over Engen sommerspesial Vår ære/vår makt Konsert: Per Jørgensen m/gjester Albert og Anna (samproduksjon) Glassmenasjeriet SUM

3 720 6 553 187 4 943 124 2 581 1 323 19 431

37 35 1 38 1 13 14 139

50 % 94 % 99 % 72 % 69 % 99 % 47 %

768 595 1 609 855 17 380 945 430 21 180 679 540 243 590 4 285 570

115 992 449 2 842 4 347 8 745

2 23 7 42 56 130

81 % 62 % 88 % 90 % 97 %

4 880 239 090 74 630 511 725 822 710 1 653 035

BARNETEATER Danny og den store fasanjakten Octavia 1,2,3 nå begynner det Askepott Den magiske skogen (samproduksjon) SUM

12 016 414 1 940 17 425 1 616 33 411

42 34 43 63 34 216

67 % 61 % 64 % 64 % 68 %

1 888 210 23 505 98 625 2 884 040 81 165 4 975 545

GJESTESPILL Min kamp, Riksteatret Etterlyst; Jesus Medaaspriskonserten Tordis + Alfred = Toralf Fire begravelser og ett bryllup FIB: 887 FIB: Messias FIB: The Tiger Lillies 26/5 FIB samtale: Hvem er vi? SUM

2 172 6 552 407 351 293 933 1 636 854 140 13 338

5 17 1 2 1 3 4 3 1 37

100 % 88 % 90 % 39 % 65 %

607 460 2 219 160 117 740 88 010 57 765

LILLE SCENE Over Engen Historien om et mord Lykkeliv (samproduksjon) Familien som kunne snakke Henrik Ibsens samlede verker på 78 min SUM

42

ÅRSRAPPORT 2017

3 090 135


BESØKENDE FORESTILLINGER ANDRE SCENER Hedwig and the angry inch Vinter, Scandic Neptun Zapffe (Chagall) SUM

BESØK %

TOTALT SALG

31 % 89 % 92 %

332 545 39 168 28 450 400 163

100 %

32 190

1 733 186 165 2 084

20 7 3 30

20 60 374 13 947 14 401

1 2 9 56 68

DNS& Samtale ifm Stort og stygt 26/1 (samarbeid) Kjærlighetens bakgater Lørdagscafe 28/1 Hamlet Bokklubb Roald Dahl & Danny 25/2 (samarbeid) Karneval 4/3 (samarbeid) Lørdagscafe 11/3 Jeppe Dannys aktivitetsdag 18/3 (samarbeid) Lørdagscafe 1/4 Fyllik (samarbeid) Over Engen Teaterkjelleren 4/3 Over Engen Teaterkjelleren 31/3 Lørdagscafe 22/4 Engler over Møhlenpris (samarbeid) Arbeid pågår 29/4 (samarbeid) Samtale mellom Grytten og Husebø på Litt.huset om Albert&Anna (samarbeid) Samtale Christian Lollike 10/5 Lørdagscafe Ibsen på 78 min (samarbeid) Lørdagscafe Det gode mennesket (samarbeid) Lørdagsforedrag Det gode mennesket (samarbeid) Lørdagsforedrag Albert & Anna (samarbeid) Krim og kaffe (19. sept - 22. okt) Maskeradeball Askepott 9.des Askepott på bibliotek (samarbeid) Askepott Jul på Bryggen (samarbeid) Vi kan endre verden! FN-sambandet 23. okt (samarbeid) Samtale: Tro, tvil og troverdighet: Bjørn Eidsvåg m/fl 18. nov (samarbeid) Late night Horror Askepott Juleverksted 9/12 SUM

67 243 85 46 272 116 1 500 129 130 120 176 40 97 22 181 100 75 82 500 300 50 100 304 224 340 160 5 459

1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 1 1

ANNET Omsorgsprisen 2016 (samarbeid) Ibsen på Engen Lanseringen 2018 Omvisning Arkitektstudenter 18/1 Omvisning lærerstudenter 20/1 Andre omvisninger DNS Omvisning Os videregående Omvisning Applaus SUM

372 30 322 18 3 291 30 20 1 086

19

16 795

140 779

829

23 853 398

TURNÈ Vinter, Oskarshall Vinter, Hardanger/Standebarrn Inger på bibliotekene Albert og Anna (Riksteateret inkl. Heddadagene) SUM

SUM TOTALT

56

1 2 1 1 1 13

8 970 29 920 71 080

7 595

9 200

ÅRSRAPPORT 2017

43


P E RS O N A L E 2017 K U NS T N E R I SK PE R SON A L E TEATERSJEF Haaland Agnete Gullestad Holm Grete, sjefsassistent SKUESPILLERE (FASTE) Amdam Stig Andersen Bjørn Willberg Bjorøy Frode Bomann-Larsen Karl Folgerø Reny Marie Gaassand Gudbrandsen Ragnhild Hansen Stine Robin Berg Hartvig Kamilla Grønli Johansen Jonatan Filip Johnsen Jon Ketil Jørgensen Siren, perm Kalsås Kim Kvamme Wenche Løvold Tormod Nielsen Marianne Pettersen Gerald Rønning Pål Røssummoen Sverre Skumsvoll Ane Soleglad Eirik del Barco Tank-Nielsen Sissel Ingri Aalberg Kristoffer Sagmo SKUESPILLERE (ÅREMÅLSTILSATTE) Agbota Ameli Isungset Breivik Sverre Dale Katrine Elvik Kjersti Jåtten Kristian Berg Kambestad Susanne Bugge Mackenzie Katrine Lunde Moe Håkon Olsen Kim Jøran Pettersen Christine Linn Solli Malin Waage Irene DRAMATURG Iversen Solrun Toft, sjefsdramaturg til 01.05.17 Kjerstad Morten, fra 01.09.17 Krohn-Svaleng Vera, til 13.10.17 Solvang Toril, fra 01.11.17 MUSIKALSK LEDER Hystad Jan Kåre SANGPEDAGOG

Rørtveit Bodil

KOM M U N I K A S JON, M A R K E D O G ORG A N I S A S JON/ H R KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN

Optun Tora Myklebust, ­kommunikasjons­­medarbeider fra 01.08.17 Friele Ole, informasjonssjef til 06.04.17 medieansvarlig fra 07.04.17 Holmås Tove Jensen, arkivar Gripsrud Silje, fagansvarlig for k ­ ommunikasjon og publikumsutvikling til 07.04.17, ­kommunikasjonssjef fra 08.04.17 Junger Jane, markeds- og kommunikasjons­sjef fra 01.01.17 til 07.04.17 MARKED

Stople Annette, fagansvarlig marked fra 21.08.17 SALG

Magnussen Helga, salgsleder fra 01.12.17 Fischer Evy, salgssjef slt 01.09.17 Eriksen Mette, billettsjef Carlsen Camilla, salgskonsulent slt 31.12.17 Helbo Anne-Marie, salgskonsulent til 01.04.17 Wright Evy, salgsmedarbeider Faanes Ingrid Saltvik, salgsmedarbeider Persson Millan Persdotter, s­ algsmedarbeider Sævig Thomas, salgskonsulent Skei Ingelin, salgskonsulent PERSONAL

Thomassen Beate, HR-leder (+ leder marked, salg til 01.12.17) Bergmann Åse, personalkonsulent ØKONOM I , DR I F T O G ­F OR VA LT N I NG Ringstad Bente Hartvedt, direktør til 06.04.17 direktør for økonomi, drift og forvaltning fra 07.04.17 Bjørsvik Bjørg Rørlien, regnskapssjef Husby Jannicke Søland, fagansvarlig lønn Askevold Marit, regnskapsmedarbeider slt 31.08.17 Andersen Lena, regnskapskonsulent DRIFT

Eldøy Dagfinn Luneng Tore, bedriftselektriker Simon Toni RESEPSJON

Fjeldsbø Joe Henry Halvorsen Tom Harry Kvarsvik Anita Omvik Mette Worren Barbro, vikar KANTINE

Silnes Torunn Wilhelmsen, avd. leder Beck-Sørensen Helena Bhambra Manjit Kaur Bruland Eva Schaeffer Beate Eisenmenger Astrid

44

ÅRSRAPPORT 2017

RENHOLD

Chaichana Raumkhid Eide Mathurot Johansen Merete Nilsen Solveig Solheim Rose Torkildsen Mayura PRODU K S JON Fogge Sten Are, produksjonssjef Rosseland Kirsti, prosjektkoordinator INSPISIENTER

Isaksen Bjørn Mehl Carl Pas Bastiaan van der Vorland Kjell Arve Engan Unni Mulelid Marion, vikar SUFFLØRER

Kopperdal Nina Sudmann-Mack Britney Elise Notøy Linda KOSTYMEAVDELING

Sjøstrøm Grethe, avd.leder Haraldsø Elin, tilskjærer Michelsen Linn Therese, syer Flæsland Martha Irene, syer Wagtskjold-Myran Maren, herreskredder Sebak Vibeke, syer Soltun Gjertrud, herreskreder Pedersen Silje Teland, vikar PÅKLEDER

Natås Renate Skurtveit Ingrid Holvik Nina MASKEAVDELING

Brændmo Live Erin Søreide, ­praksiskandidat Hagen John Einar, avd. leder Sjøgren Kati, parykkmaker Noodt Mette, sminkør Hansen Tonje Mari, frisør/sminkør Lie Silje B, sminkør Skjold Ingrid Caterine Stasi, lærling parykkmakerfaget LYSAVDELING

Hovland Geir, avd.leder Bjarkø Einar, fagansvarlig video Eskildsen Helge, lysbordoperatør Kambestad Arne, lyssetter Rasmussen Åge, lysmester Stormo Marte, lysbordoperatør Sunde Ketil, lysbordoperatør Bergendahl Anne Elisabeth, lysbordoperatør Kjelby Rune, lysbordoperatør


«1 2 3 Nå begynner det!»

«Den magiske skogen»

«Etterlyst Fra «DNS&» Jesus» sitt karneval i 2016


P E RS O N A L E 2017

G J E ST E R 2017

LYDAVDELING

SMIE

INSTRUKTØRER

Våge Bjarte,avd.leder Kalvenes Tor Endre, lydtekniker Bjorøy Rune, lydtekniker Skiftesvik Øystein

Hovland Arild, smed

Abrahamsen Rita Hytten Anne-Karen, instruktør og dramatiker Carlsen Bjørn Ravn Gulbrandsen Frede Kent Lisa Larsson Stefan Lid Tore Vagn Kjærgaard-Sunesen Maria Næss Petter Rise Hildegunn Wiedemann Katrine Øyen Alan Lucien Øian Per Perez

VESTIBYLEVAKTER

Nummedal Thor Inge, avdelingsleder vestibyle/garderobe Aase Tina

REKVISITØRER

Keyser Dorthe M, avd. leder Præstegård Frode Hamre Sissel Hopstock Cathrine Røen Espen Holm Magnus, vikar

GARDEROBE, TEATERVERT

ST Y RET

Eidsnes Sissel Endresen Henning Haukland Bente Kirkebø Kay Arne Larsen Eli Nygård Karianne Foss Sherlock Berit Lygren Strand Peter Nelson Tomren Eivind Linge

REPRESENTANTER / 2017-2019

T E K N I SK Rugaard Jan Aage, teknisk sjef Falk Daniel, fagansvarlig konstruktør SCENE

Bjørø Frank, overscenemester Burton Richard, scenetekniker Eskildsen Christian F, scenetekniker Harrison James, vikar Hauge Erlend Wiig, scenetekniker Hovde Rune, scenetekniker Johnsen Tommy Antonio, scenetekniker Kråkenes Even, scenetekniker Kvamme Kim, vikar Larsen Bjørn Rune Berg, scenemester Mackintosh-Lund Halvor Kenneth, 2. scenemester Mjørlaug Morten, scenetekniker Narum-Salomonsen Nils, scenemester Slengesol Harry, 2. scenemester Solem Tor Erik, scenetekniker Stavem Frank, scenetekniker SNEKKERVERKSTED

Bjørkly Tom, verkstedskoordinator/avd.leder Lie Audun Reynolds Lee Strømme Kristian MALERSAL

Seim Nina, avd. leder Drønen Nina Villa, dekorasjonsmaler Grotzki Katharina, teatermaler, perm. Stokkeland Odd Kåre, rekvisittmaker Hjelmeland Maria, teatermaler, perm fra 07.08.17 Santos Sara Morgado Dos, vikar fra 07.08.17 Evjen Bjørn Are, vikar TAPETSERVERKSTED

Knag Merete, møbeltapetserer 46

ÅRSRAPPORT 2017

Den norske stat: Sundland Siren, leder Norman Victor, nestleder Bjørn Kristin Alfsen Harald Hope Ole

REGIASSISTENT

Bertelsen Anne Sofie Estrup Jenssen Ann Christin Maagerø Lars Harald

TEATRETS ANSATTE / VALG 2017-2019

Fra det kunstneriske personalet: Gudbrandsen Ragnhild Fra det øvrige personalet: Kambestad Arne VARAREPRESENTANTER / VALG 2017-2019

Pavelich Kari Standal Lie Roy-Eddy VARAREPRESENTANTER FOR KUNSTNERISK PERSONALE

1. Bjorøy Frode 2. Andersen Bjørn Willberg 3. Johnsen Jon Ketil VARAREPRESENTANTER FOR DET ØVRIGE PERSONALE

1. Prestegård Frode 2. Vorland Kjell Arve 3. Friele Ole A R BE I DSM I L JØU T VA L GE T REPRESENTANTER

Utnevnt av arbeidsgiver: Haaland Agnete Ringstad Bente Hartvedt Rugaard Jan Aage, leder 2017/2018 Beate Thomassen Valgt av de ansatte: Larsen Bjørn Rune Berg, FTFV Andersen Bjørn Willberg, NSF Eriksen Mette, NTL Faste medlemmer: Prestegård Frode, hovedverneombud Enehaug Rune, bedriftsfysioterapeut Bergmann Åse, IK-ansvarlig/referent Halvorsen Tom Harry, AKAN Bedriftshelsetjenesten Volvat Vararepresentanter: Fogge Sten Are Haraldsø Elin

SCENOGRAF/KOSTYMETEGNER

Andresen Gjermund Bjørnvad Camilla Bodvin Sunniva Bråten Ola Dahn Thorsten Fredriksen Katja Ebbel Færavaag Åsmund Gravklev Kari Hegrenes Åse Lohre Christine Looft Ann Bonander Lovery Christina Myrtvedt Olav Ravn Maja Sethzman Jens Sjøgren Stine Thorbjørnsen Bård Lie KOREOGRAFI

Danielsen André Andresen Camilla Råkil Smørås Ane Harte Nina SKUESPILLERE

Aldebes Jehad Bentzen Sverre Bergdølmo Stian Cappelen Kari Simonsen Elvik Knut Fjørtoft Line Taule Gjøvåg Ane Evjen Haldorsen Halvard Hammarklev Nina Hein Antero Aleks August Hodneland Preben Hovind Sigmund Njøs Iversen Severin Romer Kolstad Sandra Kråkevik Herborg Larsson Stefan Minkacz-Sira Dominika Natalia Mittet Hans Marius Hoff


Foto: Thor Brødreskift

«Danny og den store Fasanjakten»

MUSIKERE

KOMPONIST

Andersen Bjørn Willberg Brunvoll Mari Kvien Egdetveit Johan Haugland Glenn Erik Kolstad Sandra Loe Erlend

Dahn Thorsten Flack Martin

Apelland Hans Einar Arnesen Dag Bjelland Tor Bjarne Bomberg Stephan Eide Tomine Mikkeline Folgerø Halvor Furuhaug Kim Åge Guaita Annabel Jørgensen Per Egil Kragstad Petter Krokstad Steinar Leite Espen Lilletvedt Helge Opdal Reidar Grugård Sandberg Arne Toivo Fjose Sandvik Eirik Marinius Sandvoll Arne Stavnes Vemund Ulveseth Sigurd Valeur Thomas Sinclair Aasmul Bjarte

VIDEODESIGN

STEMMEUNDERVISNING

Isachsen Anastasia Valente Carlos, videoprogrammerer Ruimi Shlomi, maskedesign Bøe Åsmund

Dugstad Guro

Moen Lykke Kristine Mørk Aksel Kaurstad Nielsen Jonas André Postholm Sindre Roksvåg Andreas Benjaminsen Serkland Hilde Trætteberg Seterås Yngve Simonsen Kari Stautland Karin Stokke Anette Sørbye Benedikte Vik Idun DRAMATURG

Bille Karen-Maria Boberg Simon, dramaturgisk konsulent Grytten Frode Nærum Knut LYSDESIGN

LYDTEKNIKER/ DESIGN

Falkenberg Jens Mathias, lydproduksjon Innvær Gunnar Skattum Øystein, lydproduksjon

DRAMATIKER

Lid Tore Vagn Stensrud Sara Lid

OVERSETTER

Skare Olav Torbjørn Skare Telle Catrine Økland Nils TEKSTBEARBEIDELSE

Bildøen Brit Gulbrandsen Frede Henriksen Morten Joachim Næss Petter Olsen Ragnar Stahl Gerd STATIST

Asplund Håvard Damm Benjamin Elias Strønen Faaberg-Johansen Emilie Fossum Marita Ch P Heggholmen Guro Ingebrigtsen Isak Råkil Iversen Stella Kausland Mathias Igland Larsen Josephine Sivertsen Yvonne Nordvik Slåke Anders Løkeland Tiedemann Mathias Gonzales Vignal Leon Krog Wiemann Kristoffer ÅRSRAPPORT 2017

47


Ă˜M ERK E T

9 Tr ykksak 6

IL J

24

1

M

9

Coverfoto: Odd Mehus | Baksidefoto: Thor Brødreskift | AS Den Nationale Scene, Pb 78 Sentrum 5803 Bergen | Tlf.: 55 54 97 00 | Billetter: 55 60 70 80 | dns@dns.no | dns.no