Offentliga Affärer nr.1 2022

Page 1

För att kunskap är källan till goda affärer

N UMM E R 1 Ap r il 2022

Offentlig Chef

Flertalet

2022

ATTACK

i Lund i april

VARNING

för övertro på ett

nationellt vårdsystem

betalar efter

NÄTFISKE-

Penningtvätt och våldsbejakande extremism

Ny mötesplats

sprider kunskap

om samhällets

Micael Bydén

motåtgärder

VÄLKOMNAR KRAFTIGT HÖJDA FÖRSVARSANSLAG Upphandling | Juridik | E-förvaltning | Ledarskap | Hållbarhet


För att kunsk ap är källan till goda affä rer

N UMM ER 1 Mars 2022

Offentlig Chef

Fler tale t

i Lund i april

betal ar efter

2022

NÄTFISKE-

ATTACK

VARNING

för över tro på

natio nellt vårds ett ystem

Penningtvätt och våldsbejakan de

Ny mötesplats

extremism

sprider kunskap

om samhällets

Mic ael Byd én

motåtgärder

VÄLKOMNAR KRAFTIG T HÖJDA FÖRSVARSAN SLAG

Upphandling

| Juridik | Eförvaltning

| Ledarskap | Hållbarhet

Offentliga Affärer utges av

VD och Ansvarig utgivare Urban Nilsson urban@hexanova.se Ekonomi Catrin Johansson ekonomi@hexanova.se Skribenter Bo Höglander bo@hoglander.nu Urban Nilsson urban@hexanova.se Externa skribenter Johan Gustafsson Foto framsida Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten Layout Michaela Jönsson Tryck Exakta Adress-/namnändringar info@hexanova.se Adress Göteborg (HK): Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2 414 58 Göteborg Tel: 031-719 05 00 www.offentligaaffarer.se

ISSN 1653-3674 Offentliga Affärer distribueras till chefer, inköpare och upphandlare inom den offentliga sektorn. Det är Sveriges största affärsmagasin riktat till hela den offentliga sektorn. För en detaljerad distributionslista, kontakta vår annonsavdelning.

Ingenting är sig likt, allting är sig likt! Med 2022 års första utgåva av tidningen har vi ännu inte hunnit växla upp alla de förändringar vi just nu genomför. Vi kommer att återgå till ännu mer bevakning av offentliga affärer igen, hemsidan är förnyad och nya möjligheter erbjuds såväl läsare som annonsörer. Som om inte detta vore nog är vi förhoppningsvis snart tillbaka i fornstora dagars glans vad avser arrangemanget Mötesplats offentliga Affärer, den uppgraderade versionen av vår tidigare så välbesökta konferens Upphandlingsdagarna som dessvärre föll stadigt nedåt i intresse från branschen sedan den övertagits av annan part. Inte roligt för dessa, men innebär förnyat fokus ifrån oss. Därför presenterar vi under April månad konferensprogrammet för Mötesplats Offentliga Affärer 2022, och även detta kommer kraftigt att präglas av den

förändring som nu sker i såväl lagstiftning och regelverk som i samhällsklimatet. Många är de som länge tagit vår svenska demokrati och välfärd för självklar, men när kriget nu återvänt till Europa påverkar det oss alla på många plan. Frihandel och fri rörlighet för varor och tjänster har länge tagits för given. Men vi lever nu i en förändrad omvärld. Rysslands invasion av Ukraina har väsentlig försämrat säkerhetsläget i Europa med flyktingkris och ekonomiska sanktioner som följd. Ett ökat säkerhetsmedvetande kommer även att krävas i vår egen varu- och tjänsteförsörjning. Dessutom finns tendenser till ökad protektionism i vissa länder och EU överväger därför förordningar som bland annat kan innebära att företag från dessa länder ska uteslutas från att delta i upphandlingar. Hur detta kommer att påverka dig som läsare eller besökare av vår mötesplats i September är sådant vi bland annat vill bidra med. Helt i enlighet med vår devis sedan länge, kunskap är källan till goda affärer. Mycket förändras, en hel del består och ur förändringen kommer de nya möjligheter vi söker. Välkommen till ett nytt år och till oss som fortsatt vill vara en vägvisare för ditt uppdrag i framtiden.

Urban Nilsson Ansvarig utgivare


8 | upphandling

PROFILEN Micael Bydén Putins anfallskrig mot Ukraina har satt fokus på Sveriges läge och vår förmåga att försvara oss. Överbefälhavare wär i rampljuset – mer än någonsin tidigare.

Inger Ek, generaldirektör i Upphandlingsmyndigheten, är kritisk till SNS Konjunkturråds förslag om ett ratingsystem för leverantörer i offentliga upphandlingar, liknande de nättjänster som finns för till exempel taxi och hotell.

10 | event Ledarskap i offentlig sektor sätts rejält i fokus i dagarna två när ”Offentlig Chef” går av stapeln i Lund den 6-7 april 2022. Konferensen som skulle ha hållits under 2021 har flyttats fram i tiden på grund av pandemin.

12 | säkerhet En ny undersökning visar att majoriteten utsatta betalar efter utpressning på nätet, så kallat nätfiske eller ransomware-attacker.

20 | juridik

4

Helena Rosén Andersson, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, ansluter till Vinge som counsel.

26 | offentlig IT Det ser ljusare ut i Sverige än i genomsnittet av världen när det gäller digitalisering av den offentliga sektorn.

22

24

30 | vård

STARKA SKÄL FÖR OPS I INFRASTRUKTURBYGGEN – Samhällsnyttan är stor av att genomföra viktiga projekt i närtid i stället för att hamna i mångåriga longörer och ökande trängsel. Några norska projekt genom­fördes i likhet med Arlanda­banan inom stipulerad tid, vilket stärker motiven för OPS. Läs mer på sidan 28.

Under coronapandemin har utvecklingen inom digital vård gått oerhört snabbt och i en patientnära inriktning. Men som vårdteknikleverantör ser vi med oro på den utveckling som nu sneglar alltmer mot en nationell plattform som svaret på en god och nära vård. Det framhåller Johan Gustafsson, vd och medgrundare av Visiba Care.


P RP ORF O I L FE IN L E N

Na mn: P er M ica e l B y dé n Fö d d : 1 3 juni 1 9 64 i G n a r p i Hä lsing la nd R o ll: Ö verb ef ä lh a v a r e fö r Fö rsva rsma k t en Gra d : Genera l Ba k g rund : St rid s pi l o t o c h f lyg a t t a ché Fa milj: milj ma k a o ch t r e v u x n a b a r n . Bo r: r i villa i Sö de r t ä l j e Ö vrig t : led a mo t i K u n gl . Krig svet ensk a p s a k a de m i n

4

4

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


PROFILEN

Överbefälhavare general Micael Bydén. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

ÖB i rampljuset

Välkomnar kraftigt

höjda försvarsanslag [Text: Bo Höglander]

Putins anfallskrig mot Ukraina har satt fokus på Sveriges läge och vår förmåga att försvara oss. Överbefälhavare wär i rampljuset – mer än någonsin tidigare. Ingen har kunnat undgå att se de katastrofala bilderna på förödelsen som drabbar civilbefolkningen i ukrainska städer. Flera miljoner av landets invånare är på flykt, samtidigt som många stannar för att försvara sitt land eller hjälpa till med humanitära insatser. Den ukrainska försvarsviljan har imponerat på omvärlden och ett storögt Sverige betraktar som alliansfri nation det nya omvärldsläget. Räcker ett partnerskap med Nato för att vi ska få hjälp om nöden så kräver? Tecknen i tiden har varit många och redan vid sitt installationstal 2015 pekade ÖB på det ryska hotet. Året innan hade Ryssland intagit ukrainska Krim (2014). Dessförinnan hade man attackerat Tjetjenien (1994 och 1999) och Georgien (2008).

Allvarsord vid installationen Så här sa ÖB (enligt publicerat manus) den 1 oktober 2015: När jag idag tillträder som överbefälhavare är det med stolthet och respekt, men också med stor beslutsamhet att värna vår fred och suveränitet. Vi är alla medvetna om att förutsättningarna för Försvarsmaktens verksamhet har förändrats. Rysslands agerande driver i mångt och mycket denna utveckling. Vårt närområde präglas idag av ett försämrat säkerhetsläge med stor oförutsägbarhet. Tillsammans med andra nya svårbedömda hot och maktmedel utmanar detta vår säkerhetsuppfattning och skärper kraven på ett modernt svenskt försvar. Vi måste stå bättre rustade för att möta denna komplexa och föränderliga verklighet, enskilt och tillsammans med andra. I det reformerade totalförsvaret ska alla delar – civila såväl som militära – användas för att trygga vår natio-

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

nella säkerhet. På samma gång ska vi stärka och utveckla våra internationella samarbeten.

”Saknar verklighetsförankring” När det gäller det pågående kriget i Ukraina anser Micael Bydén att det som Ryssland anger som motiv ”saknar verklighetsförankring”. När beskedet kom att den utrustning som Sverige beslutat att stötta Ukrainas militär med hade kommit fram, uppgav ÖB i SVT:s Agenda: ”Nu finns förutsättningarna för den ukrainska armén att använda de hjälmar, kroppsskydd och pansarskott som vi har skickat ner”. ÖB betonade i SVT att Sveriges säkerhetsläge försämrats över tid men att kriget i Ukraina innebär en helt ny situation. ”Västvärldens enighet att stödja Ukraina kommer att innebära motreaktioner från den ryska sidan, menade han, samt anförde att det finns skäl att vara väldigt vaksam över det som sker och inte utesluta någonting. Som exempel på motreaktioner nämnde han bland annat hot, misskreditering av personer, sabotage, subversioner, påverkanskampanjer och informationsoperationer.

Värderingsstyrd Hur låter det då när ÖB omnämns i medier? ”Omtyckt, respekterad och värderingsstyrd”. Så löd omdömena när Sveriges överbefälhavare utsågs till Årets Chef 2021. Det var tidningen Chef. I intervjun med tidningen var ÖB öppen med sin ”sämsta flygning” och motiverade det med att det ska vara okej att begå ett ärligt misstag i tjänsten, och att prata om det. ”Hur ska man annars kunna dra lärdomar inför framtiden?” Det misstag han avsåg inträffade1989 då han som stridspilot i en Viggen flög för lågt, brakade in i trädtopparna och slog hål i ena vingen. I sitt direktsända sommarprogram i P1 den 27 juni 2020 berättade Micael Bydén om händelsen: ”En flygtekniker ringde och sa ’du måste komma, det är ett hål i vingen på flygplanet’. Jag kände med fingrarna. Kanterna var vassa. ’Lukta’, sa teknikern. ’Barrträd, doft av terpentin’…” Inför samma Sommarprogram avslöjade ÖB också att han är höjdrädd samt att han själv inte tycker att han varit bäst på något, ”mer än möjligen att stryka skjortor”...

g 5


PROFILEN

Fick nypa mig i armen Under ett antal årtionden har Försvarsmakten fått vänja sig vid ständiga prutningar av anslagen och neddragningar. Men 2016 vände det. Regeringen utlovade en kraftig, 40-procentig ökning av försvarsanslagen under en femårsperiod, till totalt 89 miljarder kronor. ”Jag fick mer eller mindre nypa mig i armen för att förstå att det verkligen händer”, erkände Micael Bydén i tidningen Chef. Han kunde glädja sig åt satsningarna som bland annat väntas leda till återuppväckta regementen i Falun och Sollefteå.

Totalförsvarsplikt upp till 70 I Sverige råder totalförsvarsplikt för alla mellan 16 och 70 år. Det innebär att alla som bor här, oavsett medborgarskap, som är mellan 16 och 70 år, kan bli inkallade vid höjd beredskap för att efter förmåga hjälpa till på olika sätt.

”ATTJAGVARAKOMMER EXTREMT NOGGRANN MED ATT VARJE KRONA SOM NU SATSAS MÅSTE GE MILITÄR EFFEKT.

Det kan innebära att man jobbar kvar på sin arbetsplats, om verksamheten är viktig för totalförsvaret, eller att man tjänstgör som frivillig i andra delar av totalförsvaret. En krigsplacering innebär att man ska utföra uppgifter där man gör störst nytta och inom verksamheter som då bedöms vara särskilt viktiga för totalförsvaret. För många kan det innebära en skyldighet att utföra uppgifter på sitt vanliga arbete.

Regeringen spär på ytterligare När detta skrivs har regeringen nyligen haft presskonferens och

aviserat höjda ännu mer anslag så att försvarets andel av BNP ska uppgå till 2 procent. Det är det krav som försvarsalliansen Nato har på sina medlemsländer. ÖB Micael Bydén välkomnade regeringens besked om kraftigt höjda försvarsanslag men ville inte ge besked om när det är praktiskt möjligt att nå målet. – Vi kommer att ge goda militära råd, som är realistiska. Jag kommer att vara extremt noggrann med att varje krona som nu satsas måste ge militär effekt, förklarade ÖB. Han påpekade att försvaret i dag är mitt uppe i arbetet med att implementera försvarsbeslutet från 2020, som redan det innebar förstärkningar. ÖB lyfte även fram att det krävs stöd av andra myndigheter och företag för att klara av att genomföra förstärkningen. Oppositionen vill också att försvarsanslagen ska öka till två procent av BNP och har satt upp 2024 och 2025 som mål. ÖB svarar inte rakt på frågan om det är realistiskt. Han säger: – Ju tidigare man sätter det här

ÖB Micael Bydén talar till kadetterna. Bredvid honom står kommendör Bo Berg, chef på Militärhögskolan Karlberg. Examensceremoni för officersprogrammet och Sofu på Militärhögskolan Karlberg, september 2020. Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten

6

målet, oavsett om det är månader eller år, desto större är utmaningarna att nå det. Då vill jag komma tillbaka med ett genomarbetat underlag som ger förutsättningar att leverera det vi kan stå för.

Tidigare stridspilot Micael Bydéns militära karriär startade med utbildning vid Kustartilleriets och Marinens officershögskola 1983. 1986 utbildade han sig till stridspilot i Ljungbyhed, följt av tjänstgöring vid Norrbottens flygflottilj, F 21 Luleå. De två sista åren där var han ställföreträdande divisionschef. Micael Bydén har genom åren skaffat sig betydande insikter i internationella militära sammanhang, bland annat genom tjänsten som biträdande flygattaché och flygattaché i USA som han innehade i fyra år. Han var även stabschef för ett regionalt kommando inom Isaf-styrkan i Mazar-e-Sharif i Afghanistan 2011.

ÖB:s uppgift Överbefälhavaren, ÖB, leder Försvarsmaktens verksamhet såväl nationellt som internationellt, utifrån riksdagens och regeringens beslut. Micael Bydén har slagit fast följande: ”Vår militära förmåga ska utgöra en starkt avhållande effekt mot alla typer av hot och angrepp där den unika kompetensen och förmågan hos varje anställd och frivillig är avgörande.” Micael Bydén har tilldelats en rad militära utmärkelser, både svenska och internationella. Bland annat Storkorset av Finlands Lejons orden i rött och guld med en ros i mitten. ”Den är jag väldigt stolt över”, berättade han för tidningen Chef 2021. Egentligen vill han inte ställa olika utmärkelser mot varandra, men den finländska känns speciell, erkänner han: ”Med tanke på det djupa och breda militära samarbetet våra länder emellan. Det är presidenten som bestämt att jag ska få den”. n

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


Så misslyckas du med din upphandling. För de flesta människor, ja även för kommunala upphandlare av omsorgstjänster, är rädslan att misslyckas starkare än viljan att lyckas. Därav vår något drastiska formulering i rubriken. (Om du har läst ända hit verkar den ändå ha gjort sitt jobb.) Men du kan vara lugn, vi har ingen ambition att lära dig att misslyckas. Vi vill bara dela med oss av de vanligaste fallgroparna vid upphandling med sociala kriterier. I all ödmjukhet och för att du ska kunna undvika dem. Då kör vi.

Blås på! Nej, ta nu ett djupt andetag och avsätt tid för research. Läs in dig på ämnet och prata med kollegor i andra kommuner. Hur har de skrivit sina förfrågningsunderlag? Vilka sociala kriterier har fungerat? Vad har de lärt sig?

Tänk stort! Gör precis p tvärtom: börja i det lilla. Välj ett mindre kontrakt och pröva där, eller välj ut en del av en större upphandling. Om kommunen till exempel ska upphandla hemstädning i omsorgen, testa att tillämpa sociala kriterier i vissa bostadsområden.

Var extremt selektiv Nix, när det gäller målgrupper ska du tänka brett. Tanken med socialt ansvarsfulla upphandlingar är ju att skapa mer inkludering, inte förstärka hinder. Gör inte dina kriterier så smala att de utestänger någon grupp, till exempel unga.

Undvik förankring fö Visst inte, förankring hjälper dig att tidigt förebygga missförstånd och hantera eventuell oro. Förklara för verksamheten varför kommunen har upphandlat med sociala kriterier, och vad det betyder. Ordna ett möte för personal, brukare och anhöriga och bjud in vald leverantör.

Hoppa över uppföljningen Stopp där! Uppföljning av uppdrag och leverantör är viktigt och svårt i alla upphandlingar, men kanske lite extra kritiskt här. De sociala upphandlingarna är ju utformade för att göra samhället lite vänligare. Se till att hålla fuskarna utanför.

Vill du ta del av inspirerande intervjuer, kommunala framgångscase och nyttiga checklistor för socialt ansvarfulla upphandlingar? Välkommen tillfarer.se flerhander.nu www.of fentligaaf | Offentliga Affärer 1 2022

7


UPPHANDLING

Kritisk till rating av leverantörer

[Text: Bo Höglander]

Inger Ek, generaldirektör i Upphandlingsmyndigheten, är kritisk till SNS Konjunkturråds förslag om ett ratingsystem för leverantörer i offentliga upphandlingar, liknande de nättjänster som finns för till exempel taxi och hotell. Inger Ek, generaldirektör i Upphandlingsmyndigheten. Foto: Andreas Blomlöf

8

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


UPPHANDLING

Det framkom när SNS Konjunkturråd 2022 presenterade sin rapport om offentlig upphandling den 20 januari 2022. OFFENTLIGA AFFÄRER deltog vid presentationen, som skedde digitalt via Teams. En slutsats som rapportförfattarna drar är att ett problem med offentlig upphandling är att upphandlarna inte får ta hänsyn till tidigare erfarenheter av leverantörerna när de bedömer anbud. För att avhjälpa detta föreslår SNS Konjunkturråd alltså att det införs ratingsystem för leverantörer till offentlig sektor.

SKR uttrycker tveksamhet

Förutom Inger Ek uttrycker även Sveriges Kommuner och Regioner, vars vd Staffan Isling deltog för att kommentera rapporten, tveksamhet. Särskilt om det blir en internationell modell. Staffan Isling fruktar att det skulle lägga en ”internationell dimridå” över svensk offentlig upphandling. – I andra sammanhang värnar vi den svenska modellen, till exempel

att arbetsmarknadens parter gör upp om löner och arbetsvillkor, menade han. Från författarnas håll försäkrades att man avser en inhemsk nationell ratingmodell.

Medverkande

Medverkande vid förmiddagspresentationen var, från SNS Konjunkturråd 2022: Sofia Lundberg (ordförande), professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Umeå universitet, Malin Arve, docent i nationalekonomi vid Norwegian School of Economics i Bergen, Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, samt Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Rapporten kommenterades av Inger Ek, generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten, Staffan Isling, vd, SKR, och Irene Waldemarson, vd för Martin & Servera Restauranghandel. Samtalet leddes av Ilinca Benson, vice vd SNS. Irene Waldemarson, Martin & Servera, uttryckte att det känns

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

viktigt att möjliggöra ett ratingsystem – hur det sedan utformas är en annan och senare fråga.

”Bra att det forskas”

Inger Ek berömde mycket av innehållet i rapporten, till exempel påpekandet om behovet av dialog i tidigt skede av processen. Hon gillar även att det tas fram ytterligare forskning kring svensk offentlig upphandling. – Kunskapen och kompetensen måste fördjupas, höll Inger Ek med om också. Just kompetensbrist är en av de punkter som uppmärksammas i rapporten. Däremot ser hon stora risker med ett ratingsystem och anser att man bör använda de instrument som redan finns. Till exempel måste upphandlande organisationer bli bättre på att avsluta kontrakt när leveransen är undermålig. Staffan Isling, SKR, betonade bland annat de stora skillnaderna mellan svenska kommuner. Vissa är storstäder med enorma resurser och kunnande inom området, andra är små och med personal som kanske måste kombinera upphandling

med andra uppgifter. En lösning då är att flera kommuner går ihop och genomför upphandlingar och inköp.

Möjligt designa ratingsystem

Från rapportförfattarnas håll uttryckte man en övertygelse om att ett ratingsystem kommer att designas och implementeras inom kanske fem år. Dagens upphandlingsregler begränsar möjligheten att använda information om tidigare leveranser vid bedömningar i en ny upphandling. – Det är svårt att hindra en leverantör som tidigare misskött sig från att delta i en ny upphandling. Och ännu svårare att premiera en leverantör som man är nöjd med. Dessutom kan man inte ta in information om andras erfarenheter av en leverantör i bedömningen annat än i form av referenser, menar Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan, Umeå universitet och ordförande i SNS Konjunkturråd 2022. n

9


EVENT

Offentlig Chef i Lund i april

2022 Ledarskap i offentlig sektor sätts rejält i fokus i dagarna två när ”Offentlig Chef” går av stapeln i Lund den 6-7 april 2022. Konferensen som skulle ha hållits under 2021 har flyttats fram i tiden på grund av pandemin. Civilminister Ida Karkiainen. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Med talare som Annika Wallenskog, SKR, Bodil Jönsson, Lunds universitet, Stefan Hyttfors, trendspanare, och Annika Winsth, Nordea, kan det väl knappast gå fel? Dessutom programledaren från tv-programmet Fråga Lund, Robin Paulsson! Så möter vi framtiden tillsammans är rubriken på Civilminister Ida Karkiainens föredrag. Hon talar här om hur Sveriges chefer kan återhämta sig och sin organisation efter pandemin och vilka planer regeringen kommer ha för att vi tillsammans skall möta den ljusnande framtiden i arbetslivet för Sveriges offentliga sektor. Moderator är Kattis Ahlström, känd från olika medier och trygg i rollen som presentatör, samtalsledare och sammanhållande kraft på större tillställningar.

Årets tema

Tema är det utmanande ledarskapet – och vägen framåt. – Nya sätt att arbeta ställer allt högre krav på sättet att leda framåt. Det nya ledarskapet är nu viktigare än någonsin, framhåller Urban Nilsson, vd Hexanova Events i förtexten till programbladet. Han fortsätter: – Samtidigt ställer medborgare och samhället i sin helhet allt högre krav på ledarskapet och den service som förväntas av dig som ledare av välfärdssamhället. Vilka verktyg krävs egentligen för att främja 10

en positiv utveckling för dig som ledare? Ekonomi och tillgängliga resurser bör användas rätt, men hur bör du som chef och beslutsfattare prioritera?

Fråga Lund – om ledarskap

Ett nytt spännande inslag blir en panel där Robin Paulsson leder en frågeshow tillsammans med sin expertpanel som svarar på just dina frågor och funderingar kring ledarskap och organisationsutveckling. Precis som i det uppskattade TV-programmet! Övriga medverkande är Susanne Tafvelin, Docent vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet, Therese Svanström, Ordförande, TCO. Leif Denti, Universitetslektor vid psykologiska instutitionen, Göteborgs Universitet. Christine Blomquist, Universitetslektor Organisation och ledarskap, Lunds universitet. Till detta kommer att utmärkelserna Årets Offentliga Chef och Årets Nyskapande Chef ska delas ut. På plats finns förhoppningsvis vinnarna från 2019, Anders Lundin, Region Västernorrland, och Sara Penje, utvecklingschef, Lidingö stad. Partner och värd för konferensen är den anrika lärdomsstaden Lund med ett av Nordens äldsta universitet. Övriga partners är Samhall, HIQ Skåne, Cybercom Group, Enhancer, Brilliant, Futureyes, E&Y och – givetvis OFFENTLIGA AFFÄRER! Dessutom massor av andra intressanta talare, seminariespår och bankett med prisutdelning och underhållning. Läs om allt via följande länk: https://offentligchef.com/

Fakta Offentlig Chef är mötesplatsen och konferensen för dig som är beslutsfattare och/eller har personalansvar inom det offentliga Sverige. Här utvecklas du inom ditt ledarskap tillsammans med sakkunniga talare, träffar potentiella leverantörer och knyter kontakter med nya och gamla branschkollegor.

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


Har ni rätt kompetens internt för att utreda kränkningsanmälningar? Kränkande särbehandling får många negativa effekter för organisationen. Genom en transparent och rättssäker utredningsprocess kan ni minska risken för infekterade och långdragna konflikter i organisationen. Kränkande särbehandling kan få många negativa effekter för organisationen i stort. Några exempel är ökat antal konflikter, ökad sjukfrånvaro, högre personalomsättning samt en minskad produktivitet. I de fall en arbetstagare anmäler vad de upplever är en kränkning är det därför viktigt att ta detta på allvar – särskilt då det finns ett lagstadgat krav att utreda och förhindra arbetsmiljöproblem inklusive kränkningar. För arbetsgivare har nya utmaningar uppkommit i samband med hybridarbetet – särskilt i rollen som ansvarig för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En utredningsprocess med hög legitimitet inom organisationen kan hjälpa till att lösa och hantera konflikter.

Detta kräver dock att en person med rätt erfarenhet och kompetens hanterar utredningen. Personen i fråga behöver också vara tillräckligt oberoende i relation till de inblandade. Varje organisation behöver därför ställa sig frågan om de har tillräckliga resurser internt, eller om det behövs extern kompetens. Genom att hantera anmälningar och efterföljande utredningar på ett transparent och rätssäkert sätt, kan ni som organisation undvika risken att konflikter blir infekterade och långdragna.□ Var går skiljelinjen mellan kränkning och arbetsledning? Ebba Walberg Snygg, advokat, och John Lundberg, biträdande jurist, från Moll Wendén Advokatbyrå, föreläser under Offentlig Chef. 7 april 14.00-14.30 Chefen och kränkningar – när arbetsledningen går för långt och hur du som chef agerar när medarbetare blivit kränkta.

Att tänka på under utredningsprocessen

1 2

Skapa en tydlighet kring processen i sig. Vilka steg innehåller den? Hur kommer informationen att hanteras?

Vem är det som samlar in, granskar och bedömer fakta? Har personen erfarenhet av utredningar? Är personen oberoende? Har personen erfarenhet av att värdera bevis och sätta dem i sitt sammanhang?

3

Kommunicera slutsatserna tydligt och transparent. Det kan exempelvis vara så att man kommer fram till att händelserna inte definieras som kränkande särbehandling, men ändå behöver behandlas såsom ett arbetsmiljöproblem.

Moll Wendén är en advokatbyrå i Malmö med affärsjuridik i fokus. Vår verksamhet bygger vidare på en lång tradition och erfarenhet. Vi är specialister på M&A och bolagsrätt, arbetsrätt, entreprenadoch fastighetsrätt, marknads- och immaterialrätt, tvistelösning och offentlig upphandling. Bland våra klienter finns allt från myndigheter och offentligt ägda företag till stora internationella koncerner. www.mollwenden.se


SÄKERHET

Flertalet betalar efter nätfiskeattack En ny undersökning visar att majoriteten utsatta betalar efter utpressning på nätet, så kallat nätfiske eller ransomware-attacker.

2020). Det återspeglar cyberbrottslingars fortsatta fokus att ge sig på människor, snarare än att försöka få tillgång till system genom tekniska sårbarheter.

Vanligt att betala Det är Proofpoint, Inc. ett företag som erbjuder lösningar för cybersäkerhet och regelefterlevnad, som nyligen släppt den åttonde utgåvan av den årliga rapporten State of the Phish. Rapporten kartlägger trender och upplevelser inom bedrägeriformen nätfiske – phishing – för att ge insikter om användares säkerhetsmedvetenhet,

sårbarhet och motståndskraft. I årets upplaga av undersökningen framkommer det att e-postbaserade cyberattacker fortsätter att dominera. 83 procent av de svarande upplevde en ”lyckad” e-postbaserad nätfiskeattack under 2021 – en ökning på 46 procent jämfört med året innan.

Örjan Westman, Nordenchef på Proofpoint.

Ger sig på människor Resultaten visar också att angripare var mer aktiva 2021 än 2020. 78 procent av organisationerna upplevde e-postbaserade ransomware-attacker under 2021, medan 77 procent råkade ut för företagsattacker med kapade e-postkonton, så kallade BEC-attacker (en ökning med 18 procent från

Cyberattacker under 2021 hade också en mer omfattande inverkan än 2020, där 83 procent av de tillfrågade i undersökningen avslöjade att deras organisation upplevde minst en framgångsrik e-postbaserad nätfiskeattack (jämfört med 57 procent under 2020). Mer än två tredjedelar (68 procent) av organisationerna uppgav att de hanterade minst en ransomwareinfektion. Nästan 60 procent av de organisationer som drabbades av ransomware under 2021 betalade lösensumma. 32 procent av dessa betalade ytterligare lösensummor för att återfå tillgång till data och system. 54 procent fick tillbaka tillgång till data/system efter första betalningen, medan fyra procent aldrig fick tillgång till data/system, trots att betalning skedde. Tio procent vägrade att betala ytterligare krav på lösen och återfick aldrig sina data.

Olika lärdomar 2020 och 2021 – Där 2020 lärde oss om behovet av att vara lyhörda inför förändringar, lärde 2021 oss om behovet av att bättre skydda oss själva, säger Örjan Westman, Nordenchef på Proofpoint. – Eftersom e-post fortfarande är den vanligast förekommande attackmetoden för cyberbrottslingar finns det ett tydligt värde

12

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


SÄKERHET

i att bygga en säkerhetskultur. I detta föränderliga hotlandskap och när distansarbete blir alltmer vanligt, är det avgörande att organisationer stärker sina medarbetare och stödjer deras ansträngningar att lära sig tillämpa nya cyberfärdigheter, både på kontoret och hemma. Ytterligare nyckeltal från årets State of the Phish-rapporten: • 81 procent av organisationerna sa att mer än hälften av deras anställda arbetar på distans (antingen deltid eller heltid) på grund av pandemin. Men bara 37 procent utbildar arbetare om bästa praxis för distansarbete. Till exempel sa 97 procent av anställda att de har ett wifi-hemnätverk, men bara 60 procent sa att deras nätverk är lösenordskyddat. • Många anställda uppvisar riskbeteenden och misslyckas med att följa bästa praxis för cybersäkerhet. 42 procent uppgav att de någon gång under 2021 klickade på en skadlig länk, laddade ned skadlig programvara eller avslöjade sina

personliga uppgifter eller inloggningsuppgifter. • 56 procent av personerna som har tillgång till en enhet som utfärdats av arbetsgivaren (bärbar dator, smartphone, surfplatta, osv.) tillät vänner och familj att använda dessa enheter för att göra saker som att spela spel, strömma media och handla online. • Medvetenheten om viktig säkerhetsterminologi har minskat (i vissa fall avsevärt). Endast 53 procent av de tillfrågade kunde korrekt identifiera definitionen av termen ”nätfiske”. 63 procent kände igen definitionen av skadlig programvara, bara 23 procent identifierade definitionen av smishing och endast 24 procent kände igen definitionen av vishing. Ransomware var den enda termen som såg en ökning i erkännande. State of the Phish är baserad på två tredjepartsunderökningar med 3 500 förvärvsarbetare respektive 600 informationssäkerhetsexperter i sju länder. Den bygger

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

även på analyser av data från fler än 100 miljoner simulerade nätfiskeförsök som sänts av Proofpoints kunder till verksamheternas egna anställda i utbildningssyfte under ett år, samt 15 miljoner e-postmeddelanden som användare rapporterat genom funktionen PhishAlarm. För att ladda ner rapporten State of the Phish 2022 och se en fullständig lista över globala och regionala jämförelser, besök: https://www.proofpoint.com/us/ resources/threat-reports/state-ofphish • 56 procent av personerna som har tillgång till en enhet som utfärdats av arbetsgivaren (bärbar dator, smartphone, surfplatta, osv.) tillät vänner och familj att använda dessa enheter för att göra saker som att spela spel, strömma media och handla online. • Medvetenheten om viktig säkerhetsterminologi har minskat (i vissa fall avsevärt). Endast 53 procent av de tillfrågade kunde korrekt identifiera definitionen av termen

”nätfiske”. 63 procent kände igen definitionen av skadlig programvara, bara 23 procent identifierade definitionen av smishing och endast 24 procent kände igen definitionen av vishing. Ransomware var den enda termen som såg en ökning i erkännande. State of the Phish är baserad på två tredjepartsunderökningar med 3 500 förvärvsarbetare respektive 600 informationssäkerhetsexperter i sju länder. Den bygger även på analyser av data från fler än 100 miljoner simulerade nätfiskeförsök som sänts av Proofpoints kunder till verksamheternas egna anställda i utbildningssyfte under ett år, samt 15 miljoner e-postmeddelanden som användare rapporterat genom funktionen PhishAlarm. För att ladda ner rapporten State of the Phish 2022 och se en fullständig lista över globala och regionala jämförelser, besök: https://www. proofpoint.com/us/resources/ threat-reports/state-of-phish

13


OFFENTLIG IT

KOMPETENSBRIST HÄMMAR

IT-BRANSCHEN [Text: Bo Höglander]

IT-branschen slår larm igen. Sverige har omvandlats till en kunskapsintensiv tjänsteekonomi och det kommer att behövas 70.000 kvalificerade personer inom IT 2024. Men det är svårt att rekrytera – kompetensbrist råder. – Nu måste politiken agera! Det menar Ann Öberg, vd för Almega, Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige, och Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen. Ända sedan 2012 har techbranschen pekat på kompetensbristen. I slutet av år 2020 kom en fjärde rapport från IT- och Telekomföretagen inom Almega kring frågan. Den slog fast att det kommer att behövas just 70.000 personer inom techsektorn år 2024. Rapporten fick namnet ‘IT-kompetensbristen’ och var den fjärde kartläggningen Ann Öberg, Almega.

14

i ordningen av kompetensbristen inom den digitala sektorn. I stor sett samma utmaningar rapporterades 2012, 2015 respektive 2017.

Ett av de största hindren

Nu slår TechSverige larm igen och nämner samma siffra och årtal. Även Innovationsföretagen ser ett stort anställningsbehov. Kompetensbristen är nu ett av de största hindren för fortsatt tillväxt inom branscherna och därmed hela näringslivet.

I slutet av 2021 skrev Svenska Dagbladet Näringsliv att svenska företag skriker efter IT-kompetens. Som exempel angavs en arbetsgivare som anställer hundratals programmerare i Ukraina. En annan arbetsgivare ger personer utan förkunskap tolv veckors utbildning för att sedan anställa dem. Programmeraren Fredrik Björeman framhåller att jobb finns men att utmaningen är att hitta personer som man själv är nöjd med.

Varningslampor blinkar rött

Året innan, i april 2019, larmade ComputerSweden med följande rubrik: Varningslamporna fortsätter blinka rött – kompetensbristen plågar branschen. Och nu i februari 2022 upprepas alltså varningarna från tre branschföreträdare. De tre föreslår i ett debattinlägg i GP fem prioriterade åtgärder som statsmakterna/politiken kan vidta för att förbättra situationen:

Magnus Höj, Innovationsföretagen.

– Införa ett kompetensavdrag. Arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling bör kunna kvitta dessa kostnader mot skatt och arbetsgivaravgifter på skattekontot. – Prioritera digital kompetens i skolan. Digital kompetens har en alltför underordnad roll i undervisningen. – Sänkta marginalskatter. Sänkta marginalskatter kan skapa 9 000 jobb i kunskapsintensiva företag. – Värna systemet för arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandringen är och har varit en bra affär för Sverige. – Öka genomströmningen på ingenjörsutbildningarna. Endast varannan student som börjar en utbildning till högskole- eller civilingenjör tar examen, jämfört med nio av tio läkarstudenter. n

Åsa Zetterberg, TechSverige.

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


Charlotte Murray Affärsområdeschef, Adda AffärsConcept

Vi gör det komplicerade enkelt

Gör dina inköp till en ledningsfråga. Vi hjälper dig ta fram en effektiv försörjningsprocess för att möta verksamhetsmålen. Hör av dig!

adda.se/affarsconcept www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

15


EVENT

Trygg & Säker

– högaktuell konferens Trygg & Säker är konferensen som ter sig mer angelägen än någonsin. Världsläget och de utmaningar som Sverige stått inför och nu möter i ny skepnad talar för sig själva. [Text: Bo Höglander]

Vem kunde väl ana det världsläge som vi nu bevittnar när konferensen Trygg & Säker började planeras? Kanske några få, men nu är vi där och ett bättre sätt att gilla läget finns väl knappast än att rusta sig – med kunskap, insikter och ett utökat nätverk kring de frågor som alltid finns med oss. Trygg & Säker är mötesplatsen och konferensen för dig som yrkesverksam inom trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige. Som besökare tar du här

del av nyheter och ny kunskap så att du kan utvecklas i din yrkesroll. Och du gör det via utställare och seminarier signerade några av Sveriges viktigaste aktörer. Trygg & Säker äger rum på Stockholm City Conference Center 20-21 april 2022.

Praktikfall och fördjupning

Här erbjuds såväl lyckade praktikfall och utbildande föreläsningar, som

fördjupande seminarier inom allt från risk och kris, digital trygghet, social och situationell prevention, samt vägledning gällande lagstiftning och regelverk. Bland höjdpunkterna märks panelsamtalet med rubriken Vilka konkreta åtgärder krävs för att stärka tryggheten och bekämpa brottsligheten i framtidens välfärdssamhälle? Underrubriken är så planerar regeringen att få bukt med den eskalerande grova brottsligheten. I presentationen konstateras

Tidigare FN- diplomaten och utrikesministern Jan Eliasson har en egen högaktuell programpunkt på Trygg & Säker. Konflikter kan undvikas och en eskalerande hotfull situation kan elimineras genom tillgången till förhandling och diplomati, hävdar han. Foto: UN Photo/Manuel Elias

16

DET JAG ”UPPLEVDE SOM

VÄRDEFULLAST MED TRYGG & SÄKER VAR DELS INSPIRERANDE FÖRELÄSNINGAR DÄR JAG KUNDE TA MED MIG TIPS IN I MIN ARBETSVARDAG...

att vi står inför ett riksdagsval och en av de avgörande frågorna för landets väljare spås bli tryggheten i samhället.

Partierna profilerar sig De flesta partier tar därför chansen att profilera sig på området. Men vilka konkreta åtgärder anser våra politiska partier vara avgörande för att få landet ur en negativ spiral med ökande grov kriminalitet, urholkad trygghet och lägre tillit till samhället som följd? Medverkande: Tobias Andersson, Sverigedemokraterna. Linda Westerlund Snecker, Vänsterpartiet. Johan Forssell, Moderaterna. Encrochat – vad blev konsekvenserna? Så lyder rubriken på en annan programpunkt som väntas locka deltagare. Encrochat blev snabbt en marknadsplats för kriminella. Plattformen har präglats av skiftande kontakter och snabba

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


EVENT

beslut – men vilka blev egentligen konsekvenserna när allt avslöjades? Anna Stråth, Åklagare i målet mot Vårbynätverket i Stockholm, reder ut det hela och pekar ut riktningen framåt.

Rutinerad moderator Årets moderator, Britt-Marie Mattsson, är en prisbelönt svensk

journalist och författare. Hon har en fil kand i ekonomisk historia och arbetar sedan många år på Göteborgs-Posten. Hon har varit utrikeschef men jobbar idag som förstereporter på utrikesavdelningen. Hon har bland annat bevakat elva amerikanska presidentval (!) och gjort otaliga reportageresor till Indien, Nordkorea,

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

Tibet, Kambodja med flera. Hon har intervjuat en rad världsledare, bland annat Dalai Lama. Just nu är hon aktuell med Kvinnorna byggde välfärden.

”Tiden kräver samverkan”

Urban Nilsson, vd Hexanova Events och ansvarig utgivare OFFENTLIGA AFFÄRER skriver i programbladet till Trygg & Säker: Efter en lång tid av osäkerhet, rekommendationer och förändrade rutiner har samhällets trygghet utmanats. En eskalerad grov kriminalitet, ökade dödskjutningar och en radikal utveckling av cyberbrott kräver samverkan mellan samhällets aktörer. Med gemensamma krafter agerar vi, vänder utvecklingen och höjer förtroendet för samhället. En förutsättning är samsyn och samverkan mellan kommuner, myndigheter, rättsväsende, företag och civilsamhälle. Samarbetet, kombinerat med det brottsförebyggande arbetet följer därför som en röd tråd genom årets program. Tillsammans med årets programråd har vi skapat ett

program som du kan se som ett underlag i syfte att stötta dig i din yrkesroll.

”Tips in i vardagen” En tidigare deltagare, Maria Öst, kommunikatör i Lottakåren – som nu märker av en tilltagande medlemstillströmning – har sagt om sitt deltagande på Trygg & Säker: – Det jag upplevde som värdefullast med Trygg & Säker var dels inspirerande föreläsningar där jag kunde ta med mig tips in i min arbetsvardag, men även möjligheten att nätverka med potentiella uppdragsgivare som var i behov av frivilligresurser. Och Malin Ekblad, Säkerhetschef, Trelleborgs kommun, påpekade att det var flera nya intressanta talare som hon inte hade lyssnat på tidigare. Mer om programmet och hur man anmäler sig, via länken som du klistrar in i din webbläsare: https://tryggochsaker.se/

17


SÄKERHET

Säkerhet

– ett sätt att förhålla sig [Text: Bo Höglander]

– Säkerhet handlar om ett förhållningssätt, en strategi. Vi vill hjälpa kunder att tänka Zero Trust, förklarar Peter Werdenhoff, Chief Technologist på HPE Sverige. Zero Trust är inte en produkt utan en säkerhetsstrategi som tar ett nytt grepp på IT-säkerhet. I stället för att enbart bygga ett starkt skalskydd stärks säkerheten kring användarna med avancerad teknik där varje inloggning anses osäker tills motsatsen är bevisad. Cyberhot finns överallt och förändras hela tiden. Utmaningen för säkerhets- och IT-team är att möjliggöra säkerhet, förtroende och efterlevnad i en snabb digital transformation. HPE:s säkerhetstjänster erbjuder edge-, moln- och dataexpertis med moderna tillvägagångssätt, som bland annat Zero Trust-säkerhet.

Accelererande tillväxt OFFENTLIGA AFFÄRER har pratat med Peter Werdenhoff som ger en lägesbild av den accelererande tillväxten av data och hur den kan användas smartast möjligt. – För en konventionell biltillverkare tar det tio år att bygga en ny plattform till en bil. Teslagrundaren Elon Musk gjorde det på ett år! Tack vare att han kunde använda data smartare, exemplifierar Peter.

18

Peter Werdenhoff, Chief Technologist på HPE Sverige.

När det gäller hanteringen av data spelar Artificiell Intelligens, AI, en avgörande roll. AI Sweden, där Peter Werdenhoff sitter med som Chief Technologist för HPE Sverige för att bidra med sitt kunnande, har slagit fast att utvecklingen inte är linjär utan exponentiell. AI Sweden är det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens, gemensamt finansierat av regeringen och offentliga och privata partners, varav HPE är en.

Alla berörs av AI Den snabba utvecklingen inom AI berör eller kommer att beröra i stort sett alla verksamheter. – Det är ett tveeggat svärd, men smart använt kan AI spara stora pengar för företag och offentlig sektor. Då är det trist att Sverige bara ligger på fjortonde plats bland EU-länder, tycker Peter. AI Sweden har i en rapport konstaterat att svensk offentlig sektor skulle kunna spara 140 miljarder på smarta AI-lösningar. Rapporten pekar specifikt på att det gäller AI-lösningar som redan finns framme. – AI kan hitta potentiell cancer fyra månader tidigare än vid en konventionell undersökning, påpekar Peter.

Smartare och säkrare samarbete Han ser framför sig en tid när sjukvårdshuvudmännen (regio-

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


SÄKERHET

nerna) kan samarbeta smartare och med hjälp av AI bland annat ha ett utbyte av tiotusentals röntgenbilder. På så sätt lär sig AI-roboten att se samband, skillnader och mönster. Vården kan utvecklas och bli bättre. Men då krävs att säkerhet och integritet är inbyggd i systemen redan från början. Peter menar att det gäller att hitta en balans mellan möjligheter och implementation. – Vi vill inte ha ett samhälle där ansiktsigenkänning står till makthavarnas ständiga förfogande. Men vi vill gärna ha smarta och bekväma betalsystem, för att ta några exempel.

Peter menar att vi måste använda data till det vi vill implementera. Tekniken finns för att kunna göra det mesta – vi måste fundera på hur vi vill använda den, tänker han. – Det är något av ett demokratiskt dilemma, en filosofisk fråga.

Trygg & Säker 2022 HPE vill vara med och bistå aktörerna i dagens och morgondagens digitala värld. På konferensen Trygg & Säker 20-21 april 2022 kommer HPE att medverka både som utställare och med egen programpunkt. HPE deltar dessutom i en panel som ska penetrera

möjligheterna att med ny teknik förhindra och förebygga IT-säkerhetshot. Trygg & Säker är mötesplatsen och konferensen för alla som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige. Här kan man ta del av nyheter och ny nödvändig kunskap för att hålla sig uppdaterad. Anmälan görs på www.tryggochsäker.se

Säker framtid med rätt data En säker framtid för medborgare bygger på att rätt data från rätt individ och vid rätt tillfälle och befogenheter görs tillgängligt

på den eller de plattformar som kunden väljer. Det handlar om konsten att skilja den goda informationen från den mörka sidans bluff och illvilliga algoritmer. – Vi vet vad som krävs för att garantera säkerheten i hanteringen av data och hur vi kan få insikt i realtid – från den plats där data genereras och långt utanför datacentrets väggar, avslutar Peter Werdenhoff. n

Ti

Söker du en jättestor leverantör med extra komplexa digitaliseringsprodukter ; ) Då vill vi hänvisa till våra branschkollegor.

BRUNZELLDESIGN.SE

Våra kunder vänder sig till oss för att vi är nischade experter med personlig service. Vi levererar flexibla och kostnadseffektiva lösningar inom e-signering, säker kommunikation, digital fax och votering till mer än var tredje kommun över hela Sverige. Det började vi göra redan långt innan det hette digitalisering. Om du också vill ha flexibla lösningar och bara betala för de moduler ni behöver, hör av er till oss på 08-30 36 66 eller besök kommunsignering.se VÄLKOMMEN!

08-30 36 66 • kommunsignering.se

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

19


JURIDIK

Justitieråd går till

advokatbyrå Helena Rosén Andersson, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, ansluter till Vinge som counsel. OFFENTLIGA AFFÄRER gratulerar till utnämningen! Vinge förstärker därmed sitt erbjudande inom offentlig upphandling, förvaltnings- och kommunalrätt, konstitutionell rätt, statligt stöd och tvistlösning, meddelar byrån på sin webbplats. Helena Rosén Andersson ansluter till Vinge den 18 augusti 2022. Just nu ingår hon även i programrådet för Mötesplats Offentliga Affärer, som skapar programmet för konferensen den 7-8 september 2022. Så sent som den 17 februari hölls möte i programrådet. Helena Rosén Andersson kommenterar för OFFENTLIGA AFFÄRER: – Jag ser fram emot att återgå till advokatyrket och är säker på att min erfarenhet och kompetens inom bland annat offentlig upphandling, och inte minst min erfarenhet från tiden som justitieråd, kommer att vara värdefull i min återupptagna advokatroll. – Det ska också bli fantastiskt att komma tillbaka till Advokatfirman Vinge där jag en gång i tiden började min advokatbana, tillägger Helena Rosén Andersson.

Uppmärksammade mål Som justitieråd har Helena Rosén Andersson varit involverad i flera av de mest uppmärksammade 20

målen i förvaltningsdomstolarna de senaste åren. Med en bakgrund som hovrättsassessor vid Hovrätten

för Västra Sverige har hon även arbetat i Regeringskansliet, bland annat som utredningssekreterare

Helena Rosén Anderssson. Foto: Carl Johan Erikson

[Text: Bo Höglander]

och rättssakkunnig i Finansdepartementet (1999-2003) och som utredningssekreterare i Justitiedepartementet (2003-2005).

Särskild utredare

Hon var också särskild utredare i 2019 års marknadskontrollutredning (SOU 2020:49). Helena Rosén Andersson är även redaktör och huvudförfattare för de ledande kommentarerna till lagarna om offentlig upphandling. Förutom sina offentliga uppdrag har hon varit verksam som advokat på Vinge (2005-2008) och delägare vid advokatfirman Lindahl (2008-2017).

”Unik kompetens”

– Med Helena Rosén Andersson stärker vi vår satsning och vårt team inom offentlig upphandling med en i det närmaste unik kompetens. Helenas kunskaper och erfarenheter är även betydelsefulla för våra växande områden inom förvaltningsprocesser och frågor om statligt stöd, beskriver Johan Karlsson, delägare och chef för Vinges EU- och konkurrensrättsavdelning. Maria-Pia Hope, Managing Partner, framhåller att rekryteringen av Helena Rosén Andersson utgör en viktig del i utvecklingen av Vinges fullservicekoncept, där byrån nu förstärker ytterligare inom offentlig upphandling, konstitutionell rätt och tvistlösning. n

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


Lund ger dig plats att växa. Vi vill ge dig näringen du behöver för att utvecklas i arbetslivet. Läs mer om hur det är att jobba med oss på lund.se


EVENT

Penningtvätt och våldsbejakande extremism

Ny mötesplats sprider kunskap om samhällets motåtgärder [Text: Bo Höglander]

Jonas Trolle, CVE (Centrum mot våldsbejakande extremism) Fotograf: David Lagerlöf

En ny viktig arena mot penningtvätt och finansiering av våldsbejakande extremism ser dagens ljus i maj 2022. Det blir ett högaktuellt program som möter deltagarna 3-4 maj på Norra Latin i Stockholm.

Konferensen är den första i sitt slag i Sverige och ska utgöra en arena för möten och kunskapsutbyte mellan yrkesverksamma. Den ökande grova kriminaliteten är ett hot mot vårt samhälle och 22

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


EVENT

demokratin. Ett effektivt sätt att få bukt med den organiserade brottsligheten är att strypa möjligheterna till finansiering av verksamheten. Därför är Penningtvättsdagarna en viktig mötesplats som syftar till att sprida information, lärdomar och kunskap om samhällets motåtgärder.

Samverkansprojekt

Penningtvättsdagarna är ett samverkansprojekt initierat av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) tillsammans med myndigheter i samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Exekutiv arrangör är Hexanova Events. I Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår bland annat Finanspolisen, Spelinspektionen och Säkerhetspolisen. – Vår förhoppning är att denna typ av konferens ska bli ett återkommande arrangemang som höjer kompetensen och medvetenheten om dessa frågor, säger Joakim von Scheele, utbildningsansvarig för Center mot våldsbejakande extremism. Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid

Noa, Polisen och ordförande för styrgruppen för Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, säger i ett uttalande: – Vi hoppas att den här konferensen ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap i hela samhället om penningtvätt och finansiering av terrorism. Ju fler som har kunskap inom området desto bättre möjligheter har vi att motverka detta.

”Glada över samarbetet”

Urban Nilsson, programansvarig, vd Hexanova Events och ansvarig utgivare OFFENTLIGA AFFÄRER, ser fram emot en spännande konferens i maj 2022: – Vi är glada över samarbetet med ett stort antal myndigheter, organisationer och företag relevanta för konferensen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar som verkligen ger resultat i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism i framtiden, säger han. Konferensprogrammet är framtaget tillsammans med projektets samverkansparter i ett särskilt programråd. Deltagare har varit representanter från Center mot Våldsbejakande Extremism (CVE), Samordningsfunktionen mot penning-

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

tvätt och finansiering av terrorism, Säkerhetspolisen, Spelinspektionen, Acuminor, KPMG, Finansinspektionen, Kronofogden, med flera. Moderator är Åsa Julin, journalist som bland annat varit programledare på TV4 Nyheterna.

Seminarier och paneldebatter Programmet under dagarna utgör en mix av seminarier, paneldebatter och praktiskt inriktade inslag. Som seminariet ”Förebygg brott genom kunskap – ha koll på vem du gör affärer med”. Under denna programpunkt ger Skatteverket och Kronofogden sina bästa tips om hur man i sin kommun eller region kan bedriva ett brottsförebyggande arbete i samband med upphandling. Samt hur Skatteverket och Kronofogden kan bistå i arbetet. Ansvariga är Johannes Paulsson, Kronofogden, och Marie Höglund Malm, Skatteverket. För att ta ett exempel på en programpunkt. Klistra in denna länk i din webbläsare och läs mer om konferensen: https://penningtvattsdagarna.se/

23


NYHET

Hur mår Helsingborg och Helsingör?

Digital konstinstallation pejlar I konstprojektet Över sundet ska Helsingborgs och Helsingörs mående återges i en installation. Detta genom att den lyser i olika färger tack vare datainhämtning via sensorer. Barn och ungdomar i städerna kommer att vara med och utveckla installationen. – Barnen och ungdomarna har en av de viktigaste rollerna i processen med att göra ljusinstallationen levande, säger Alexandra Hvalgren, processledare, Helsingborgs stad. Barnens deltagande är en del av konstverket. Utan deras engage-

mang berättar installationen ingen historia eller ger oss en bild av måendet i och mellan Helsingborg och Helsingör, tillägger hon.

60 sensorer

Sensorer som samlar in information om sin omgivning och

omvandlar det till värdefulla data blir allt vanligare. Dessa data kan sedan användas för smartare beslutsfattande. Sensorer kan vara allt från en digital termometer till avancerade instrument som hämtar in information, och som dessutom utför en del av beräkningarna lokalt. Detta för att avlasta molnet där de mest avancerade beräkningarna genomförs.

60 sensorer runtom i både Helsingborg och danska Helsingör, genom att i realtid skifta i olika färger. Sensorerna kommer att samla in data om bland annat luftfuktighet, partikelföroreningar, bullernivåer, temperatur och lufttryck. Data om städernas aktivitet på sociala medier och en webbapp där invånare kan registrera sitt mående, kommer också att hämtas in.

Kontroll på omgivningen

Workshop med barn

Sensorer och IoT (Internet of Things) är en förutsättning för alla branscher som vill ha mer koll och kontroll på sin omgivning och skapa värdefull kunskap. Konstprojektet kommer att återspegla datainhämtning från cirka

I mitten av mars anordnades en workshops med barn och ungdomar från både Sverige och Danmark. De fick lära sig hur sensorerna fungerar och vara med och utveckla samt bidra till konstverkets utformning. Installationen kommer först att visas i Helsingör under april och sedan i Helsingborg på Dunkers kulturhus mellan den 3 juni och 3 juli. Den blir även en av programpunkterna på stadsmässan H22 City Expo. Källor: Helsingborgs stad. Voisters nyhetsbrev (Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik). Atea.

Fakta om Voister

HPE har samarbete med Atea som ger ut Voister som drivs av en oberoende redaktion. Ansvarig utgivare är Atea Sveriges vd. HPE medverkar som utställare på Trygg & Säker 20-21 april 2022. Läs mer om det på annan plats i detta nummer.

24

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


57%

av alla chefer är inte engagerade. Hur ser det ut i din organisation?

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

brilliantfuture.se/offentlig-sektor/ 25


OFFENTLIG IT

NY UNDERSÖKNING OM DIGITALISERING

[Text: Bo Höglander]

Det ser ljusare ut i Sverige än i genomsnittet av världen när det gäller digitalisering av den offentliga sektorn. Alexander Drevstad, Nordisk försäljningschef på Unit4.

Offentlig sektor över hela världen har det kämpigt med digitalisering. Men Sverige sticker ut med en hög takt för modernisering av gamla system. Men det finns fortfarande problem med vilja och attityder vad gäller förändringar, visar en ny undersökning. Undersökningen “State of the Digital Nation” som utförts av Vanson Bourne på uppdrag av affärssystem-företaget Unit4 visar en varierad bild av digitaliseringen inom offentlig sektor i världen. Globalt tycker endast nio procent av deltagarna att de lyckats öka produktiviteten genom att modernisera sina IT-system.

UNDER ”DE UPPGIFTEN KOMMANDE ÅREN

BLIR ATT FORTSÄTTA INVESTERA I INNOVATION FÖR ATT SÄKRA VÄLFÄRDEN OCH LEVERERA BETYDANDE FÖRBÄTTRINGAR FÖR MEDBORGARNA.

26

Lång väg kvar

Den stora majoriteten, 76 procent, säger att de har en lång väg kvar innan den digitala transformationen har nått alla hörn av verksamheten. Men i Sverige ser det alltså ljusare ut än i genomsnitt i världen. Vårt land är världsledande vad gäller att transformera bassystem, så kallade backoffice-system, med en andel på hela 40 procent. Som jämförelse har USA en andel på 31 procent och Kanada på 11 procent.

”Det är glädjande”

– Det är glädjande för Unit4 som har en stark ställning på den svenska marknaden, med för närvarande drygt 80 kommuner som kunder, säger Alexander Drevstad, försäljningschef för offentlig sektor på Unit4 i Norden. Han menar att den offentliga sektorn nu genomgår en av de tuffaste utmaningarna någonsin. Men pandemin har visat vad som är möjligt när det gäller digital transformation. – Uppgiften under de kommande åren blir att fortsätta investera i innovation för att säkra välfärden och leverera betydande förbättringar för medborgarna, säger Alexander Drevstad.

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


OFFENTLIG IT

Tre områden

Undersökningen visar att de tre områden som offentlig sektor globalt kommit längst med är molnmigrering (50 procent av deltagarna har implementerat lösningar), verktyg för datahantering (49 procent) och verktyg för realtidsrapportering (47 procent). AI, inklusive maskininlärning, är det område som ligger längst ned på listan med en andel på 36 procent.

Gott om utmaningar

Utmaningar med att hantera förändringar i offentlig sektor finns det gott om. I Sverige sticker de följande ut enligt undersökningen:

Ledarskap. 48 procent av deltagarna från Sverige anser att ledningen motsätter sig förändringar. Bassystem. 37 procent anser att bassystemen utgör ett hinder mot att vara flexibel och agil. Det är intressant med tanke på att vi kommit jämförelsevis långt med att transformera bassystem i Sverige. Kompetens. 36 procent anser att personalen saknar rätt kompetens för att anpassa sig till förändringar snabbt. Attityder. 35 procent tycker att personalen motsätter sig förändringar. Vad är det som behöver åtgärdas i praktiken? Ett talande exempel är att 38 procent av delta-

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

garna globalt berättar att data matas in manuellt från papper till system och 43 procent att data överförs manuellt mellan system.

Om undersökningen 600 deltagare från olika delar av offentlig sektor i Sverige, Australien, Belgien, Kanada, Storbritannien och USA deltog i undersökningen. Deltagarna kommer från IT-, HR och ekonomiavdelningar.

27


DEBATT

Starka skäl för infrastrukturby [Text: Bo Höglander]

Det finns starka skäl för att åter pröva offentlig-privat samverkan vid infrastruktur­byggen. Det hävdar JanEric Nilsson, professor emeritus i transport­ekonomi, Statens väg- och transport­forsknings­institut, VTI. – Det är avgörande att förstå att riskerna inte är kopplade till OPS utan att alla stora projekt är förenade med risker, uppger han för OFFENTLIGA AFFÄRER. – Vi kan lära från bygget av Arlanda­ banan, hävdar Jan-Eric Nilsson som menar att oavsett hur man

vänder på siffrorna är de samlade erfarenheterna entydiga: trots att kapital­anskaffnings­-kostnaden kan bli högre och trots att det finns fallgropar med OPS att se upp för, är det svårt att argumentera för att statens traditionella avtalsformer skulle ha kostat mindre.

Jan-Eric Nilsson, professor emeritus. Foto: Lasse Hejdenberg/VTI.

I en debattartikel i SvD utvecklar den tidigare professorn sina argument: https://www.svd.se/fel-att-domaut-ops–se-pa-arlandabanan SKR pekar på risker Allt fler kommuner och landsting prövar olika former av samverkan med näringslivet, konstaterar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på sin webbplats. Detta gäller speciellt inom områdena infrastruktur och anläggningar. SKR menar att alla projekt innehåller olika risker som måste hanteras. I ett samverkansprojekt blir detta mer tydligt eftersom man där måste ta ställning till vem som är mest lämplig att hantera de olika riskerna.

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor via e-post till Jan-Eric Nilsson med anledning av hans inlägg och SKR:s riskanalys. Är det specifikt för infrastrukturprojekt som OPS lämpar sig eller kan modellen appliceras inom andra områden? – En (alltför) bekant svensk tillämpning är ju sjukhus, vilket också finns i flera andra länder. Även skolor har i England uppförts på detta sätt, men jag har inte följt upp erfarenheterna av detta. SKR hävdar att det särskilt viktigt att ta ställning tillvem som är mest lämplig att hantera de olika riskerna som alltid förekommer i en OPS. Håller du med? – Ja, riskhantering är A och O. Det är avgörande att förstå att riskerna inte är kopplade till OPSutan att alla stora projekt är förenade med risker. Skillnaden jämfört med dagens normalförfarande är att man med OPS måste försöka lägga alla risker på bordet i förväg och bestämma hur de fördelas. – Eftersom vi i offentlig sektor är ovana vid att hantera risker för dåliga utfall i förväg är knepet som användes vid bygget av Arlandabanan så intressant, det vill säga att använda en (pensionerad) person med lång erfarenhet från näringslivet vid att hantera risker. Instämmer du i det som SKR framhåller i rapporten Riskhantering vid Offentlig Privat samverkan

28

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


DEBATT

ör OPS i byggen (OPS), SKR 2009, nämligen att de risker som finns förknippade med just formen OPS beror på: a) Den relativt begränsade erfarenhet som finns med lösningen. – Ja. b) De komplexa tjänster som ska upphandlas i en totallösning

och dessutom ska beskrivas med funktionskrav. – Det är en del av riskhanteringen. Tänk på att funktionen ’ett fungerande sjukhus’ eller ’en järnväg som medger viss trafik’ ytterst måste definieras i termer av funktion oavsett vilken avtalsform som används.

SAMHÄLLSNYTTAN NYTTAN ÄR STOR AV ”ATTSAMHÄLLS GENOMFÖRA VIKTIGA PROJEKT I

NÄRTID I STÄLLET FÖR ATT HAMNA I MÅNGÅRIGA LONGÖRER OCH ÖKANDE TRÄNGSEL.

c) De långa avtalsperioderna. – Ja. Men man kan bygga in kontrollstationer/optioner på det sätt som gjordes för Arlandabanan. Så långt intervjun med Jan-Eric Nilsson. I debattartikeln tar han även upp planerna på utbyggnad av höghastighets­banor och menar att dessa riskerar att tränga ut många samhälls­ekonomiskt lönsamma projekt. Därför finns det starka skäl för att ånyo pröva OPS, enligt den tidigare professorn. – Samhällsnyttan är stor av att genomföra viktiga projekt i närtid

i stället för att hamna i mångåriga longörer och ökande trängsel. Några norska projekt genom­ fördes i likhet med Arlanda­banan inom stipulerad tid, vilket stärker motiven för OPS, tillägger han. Jan-Eric Nilsson tillstår att erfarenheterna från bygget av Nya Karolinska i Solna lagt en blöt filt över intresset för offentlig-privat samverkan (OPS) i Sverige. Men nu är alltså tid att ompröva inställningen till OPS och inse fördelarna, inte minst samhällsekonomiskt.

ONT OM PLATS PÅ SAMLINGSSTUNDEN? Då kanske ni ska… Adapteo.

Ha lvsi d a in kommer 16:e

Med en anpassningsbar lösning kan du enkelt öka och minska kapaciteten på skolor och förskolor efter behov. Dessutom är lokalerna av allra högsta kvalitet. Läs mer om våra flexibla lösningar för skola och förskola på Adapteo.se

www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

29


VÅRD

Varning för övertro vårdsystem [Text: Johan Gustafsson]

Johan Gustafsson, VD och medgrundare av Visiba Care.

30

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


VÅRD

ro på ett nationellt Under coronapandemin har utvecklingen inom digital vård gått oerhört snabbt och i en patientnära inriktning. Men som vårdteknikleverantör ser vi med oro på den utveckling som nu sneglar alltmer mot en nationell plattform som svaret på en god och nära vård. Det framhåller Johan Gustafsson, vd och medgrundare av Visiba Care.

En nationell lösning kan inte tillgodose specifika och regionala och framför allt – patientnära behov. Låt regionerna fortsätta driva förändringsarbete i befintliga system och inte hämmas i sin utveckling, hävdar han. Ska vi upprätthålla innovationstakten i Sverige, måste vi verka för sund konkurrens och skapa en infrastruktur med öppna system och rätt förutsättningar för att olika innovativa lösningar och aktörer sömlöst ska kunna samverka. One-size-fits-all är inte framtiden.

Stora kliv framåt

Den 11 mars var det på dagen två år sedan WHO officiellt deklarerade covid-19 som en pandemi. Sedan dess har digitaliseringen av svensk hälso- och sjukvård tagit stora kliv framåt. Som leverantör av en digital vårdplattform har vi på nära håll kunnat se hur våra användare och patientärenden ökade med drygt 680 procent respektive 1 200 procent. Patienterna fick nya möjligheter i stället för avbokade vårdmöten. Men trots alla framsteg ser vi nu tyvärr att utvecklingen saktar in. En orsak vi ser är osäkerhet kring vem som ansvarar för att driva och förvalta nödvändig infrastruktur, samt fördröjningar i införandet av nya vårdinformationssystem.

Förändrade arbetssätt Även om digital transformation till största delen handlar om förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling, utgör rätt teknikval och infrastruktur en grund för att lyckas. Men att avvakta och vänta in en universallösning är riskabelt. I stället för att tappa fart bör vårdverksamheter ges förutsättningar att ta vara på möjligheterna som redan nu finns till hands när såväl vårdpersonal som patienter har börjat vänja sig vid det nya sättet att mötas.

tion, men den kan inte själv tillgodose de lokala, specifika och regionala behov som finns runtom i landet. Därför är det viktigt att regionerna kan fortsätta driva förändringsarbete i befintliga system och inte hämmas i väntan på en sammanhållen nationell plattform.

Stimulera innovation Vi vill slutligen uppmana de regionala beslutsfattarna att: 1.

Fortsätt verka för att stimulera innovation genom att uppmuntra och skapa förutsättningar för att sprida lokala och regionala framgångskoncept.

2.

Uppfinn inte hjulet på nytt, utan bygg vidare utifrån existerande system och lösningar. Ta vara på verksamheternas nytänkande, förändringstakt och förmåga att möta behoven där de uppstår. Det vore förödande att riva upp fungerande lösningar med rötterna.

3.

Tappa inte tempo. Det är lätt att tänka att vården under pandemin har ”tjänat in” utveckling och tillåta delar av verksamheten som rört sig framåt att stå still ett tag. Gör inte det.

Koppla på fler system

De måste kunna komma i gång snabbt och kunna koppla på fler system och lösningar efter hand när behoven uppkommer, för att kunna skalas och utvecklas med tiden. Erbjudanden och flöden måste kunna anpassas agilt efter faktiska patient- och verksamhetsbehov. Patienter bör sömlöst kunna navigera mellan olika appar och webbtjänster, som till exempel kroniskt sjuka patienter eller patienter som vårdas i hemmet kan använda för att mäta sina värden. För detta krävs att olika lösningar kan samverka i ett öppet ekosystem. Ett enda system kommer inte att täcka behoven. Förändring i befintliga system En nationell lösning för vårdens digitalisering fyller en viktig funk-

Behöver inte ta tid

Pandemin har visat att digitalisering och integration av nya lösningar inte behöver ta lång tid och stora resurser i anspråk. Låt den reaktiva skjutsen som sjukvårdens digitalisering fick genom covid-19 övergå till ett verkligt proaktivt arbete. n

31


DEBATT

”Stoppa utbyggd vindkraft och utred riskerna” Vindkraften måste granskas, menar Lotta Gröning, riksdagskandidat (L) och Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping (L). De förespråkare av vindkraften som säger att den är bra för miljön har aldrig ha besökt en industrianläggning med kraftverk som raserar livsmiljön för allting i dess närhet, skriver de i en debattartikel.

Lotta Gröning är riksdagskandidat för Liberalerna i Norrbotten.

– Vi måste ha ett elsystem som har rimliga priser, som fungerar över hela landet och som kan klara den ökande elanvändningen, framhåller debattörerna. Skribenterna anser vidare att Sverige genom vindkraftspolicyn gjort landet sårbart. ”Vi

låter utländska riskbolag och kinesiska staten köpa upp stora vindkraftparker” och på så sätt få inflytande över vårt elnät. Debattörerna avslutar: ”Det är obehagligt när Ryssland kan öva påtryckning på EU och

Tyskland i synnerhet när det gäller deras beroende av den ryska naturgasen. För att inte tala om oljekraftverket i Karlshamn som tvingas gå på högtryck.” Debattinlägget var infört i Expressen den 3 februari 2022. n

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

32

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


GEMENSAMT FOKUS PÅ MÅLBILDERNA GER RESULTAT Med verktyget Eyescube och vår kunskap som stöd gör vi ert målarbete tydligt för alla i organisationen. Ökat engagemang hos era medarbetare Aktivt målarbete i vardagen Transparens och samarbete mellan era avdelningar

www.futureyes.se

info@futureyes.se


DEBATT

Så klarar kommunerna flyktingmottagandet Med tanke på att allt fler flyktingar från Ukraina söker sig till Europa och däribland Sverige frågade Vision drygt 5000 medlemmar i välfärden, kyrkan och frivilligorganisationer om vilka lärdomar som kan dras av flyktingmottagandet 2015. – Svaren gav viktiga lärdomar som kommuner och regioner behöver ha i minne när man nu förbereder sina organisationer, menar Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Mer än en miljon människor har flytt sedan Ryssland invaderade Ukraina. Om kriget fortsätter bedömer UNHCR att omkring fyra miljoner människor kommer att lämna landet. Hur många som söker sig till Sverige vet vi ännu inte.

Veronica Magnusson, Vision.

Kommuner: använd tiden väl!

– Men det vi vet säkert är att Sveriges kommuner måste använda den närmsta tiden väl för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att ta emot människor som söker skydd i vårt land, påpekar Veronica Magnusson i Dagens Samhälle. När Vision frågade drygt 5 000 medlemmar om deras erfarenheter av flyktingmottagandet 2015 fick man in svar med lärdomar som kommuner och regioner behöver ha i minne när man nu förbereder sina organisationer. Anna König Jerlmyr (M).

Vision lyfter fram fyra:

1. Öka kunskapen.

Många medarbetare fick nya arbetsuppgifter utan att få den kunskap och kompetensutveckling de behövde. Arbetsgivare behöver göra en systematisk inventering av kompetens och medarbetares behov av kunskapspåfyllnad.

2. Förbättra samordningen.

Samverkan mellan olika kommunala förvaltningar, myndigheter och samhällsfunktioner inblandade i flyktingmottagandet måste bli bättre. Här brast det på många håll 2015, enligt Visions medlemmar. Samtidigt finns det goda exempel. En del kommuner anställde samordnare eller koordinatorer och förlade olika verksamheter med gemensamt uppdrag under samma tak, vilket gav goda effekter.

3. Bemanna tillräckligt.

Välfärdssektorn har brist på personal. Bristen blir särskilt utmanande när fler behöver samhällets stöd. För att klara personalförsörjningen behövs både konkurrenskraftiga löner och villkor samt fler utbildningsplatser.

4. Följ avtal och regler.

I den akuta fasen hösten och vintern 2015 jobbade många för långa arbetspass och åsidosatte sin arbetsmiljö. Det riskerar att gå ut över verksamhetens kvalitet. Lagar och regler måste efterföljas även i en extraordinär situation och krislägesavtal bör aktiveras vid behov.

34

”Regeringen inte redo”

I Aftonbladet anser ett antal moderata kommunpolitiker att Sverige är på väg att upprepa misstagen från 2015. En av dem är Anna König Jerlmyr, gruppledare (M) i Stockholm stad. De skriver: Det ska inte råda någon som helst tvekan om att Sverige är redo att ta ansvar tillsammans med andra EU-länder för att ta emot ukrainska flyktingar som flyr det urskillningslösa våldet mot civila. Vi som kommunföreträdare är redo att ta vårt ansvar. Men vi konstaterar samtidigt att regeringen hittills inte är det. Nu efterlyser vi nationellt ledarskap så att misstagen från 2015 inte upprepas.

”Hyresstöd bör införas”

Dzenan Sahovic, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet, anser att det bör införas ett hyresstöd för flyktingar som får uppehållstillstånd. Det framför han i Vk.se . – Det är ett sätt att frigöra det frivilliga engagemanget för ukrainska flyktingar, att ge dessa mer makt över sin egen situation och att minska trycket på Migrationsverket och kommunerna, menar han. Dzenan Sahovic har egna erfarenheter av svenskt flyktingmottagande på 1990-talet då han kom som flykting från kriget i Bosnien. Hans sambo är från Ukraina och de är bägge frivilligt engagerade för att hjälpa nyanlända flyktingar. n

O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2 | www.of fentligaaf farer.se


Välkommen förbi vår monter på mässan ”Offentlig chef”, den 6-7 april 2022. ey.com/se www.of fentligaaf farer.se | O f f e n t l i g a A f f ä r e r 1 2 0 2 2

35

© 2021 Ernst & Young AB. All Rights Reserved.

En heldag fylld med föreläsningar och kunskapsutbyten kan göra vem som helst lite matt. Behöver du hämta nya krafter? Eller undrar du vad vi kan tillföra när det gäller offentliga verksamheter?


Returadress: Hexanova Media Group AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 GÖTEBORG

posttidning

Datum

20-21 APRIL 2022

Sveriges viktigaste mötesplats Trygg och Säker är mötesplatsen och konferensen för dig som arbetar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige. Här får du ta del av ny nödvändig kunskap för att hålla dig uppdaterad kring det senaste inom ditt yrkesområde tillsammans med branschkollegor.

Anmäl dig idag! tryggochsaker.se

Stockholm City Conference Center

Kontakta oss Vi svarar på alla dina frågor och hjälper dig med anmälan till mötesplatsen info@hexanova.se 031-719 05 00 Mer information tryggochsaker.se

Jan Eliasson Diplomat och fd. Utrikesminister

Anna Stråth Åklagare i målet mot Vårbynätverket

Jonas Trolle Chef på Center mot våldsbejakande extremism