Kommun & Näringsliv 1, 2024

Page 1

DE TAR HAND OM VÅRA SKOGAR Skogssällskapet är en över hundra år gammal stiftelse som förvaltar skog åt markägare. Man erbjuder helhetslösningar utifrån varje skogsägares behov och förmedlar virket från skogen till industrier runt hela Östersjön. I grund och botten är stiftelsens uppdrag att främja ett hållbart skogsbruk där avkastningen varje år delas ut till forskning om skog. Läs mer på sidan 13.

NU MM ER

1

/

JA N UA R I

2 024

FÖR BÄTTRE SÄKERHET I SAMHÄLLET Sedan 2016 har PMC Säkerhet AB försett allt från elinstallatörer till fastighetsägare och aktörer inom den offentliga sektorn med olika tekniska säkerhetslösningar. Allt fler får upp ögonen för de utmaningar som finns rörande säkerhet. PMC Säkerhet AB satsar på långsiktiga relationer och leveranser med hög kvalitet. Läs mer på sidan 20.

100 PROCENT FÖRNYBAR ENERGI FÖR SALA OCH HEBY

Vi tar pulsen på

Sala-Heby Energi AB är ett kommunalt bolag som har legat i framkant i branschen länge. Bolaget började med effekttaxa redan 2006 och anslöt 2009 den första solcellsparken i Sverige. Idag erbjuder man 100 % förnybar energi till invånarna i Sala och Heby.

Västmanlands

näringsliv INGENJÖREN SOM RÄDDAR LIV MED ÖKAD PATIENTSÄKERHET Historien om Toul Meditech börjar med en ingenjör och uppfinnare som forskade på elektriskt ledande polymerer. Det hela ledde till att han utvecklade ett filter, som minskar antalet postoperativa infektioner inom kirurgi som kan vara dödliga i värsta fall. Historien om Toul Meditech är inte färdigskriven än. Med MedCap AB som nya ägare har företaget nu goda möjligheter att expandera och hjälpa till att rädda fler liv inom sjukvården. Läs mer på sidan 29.

Läs mer på sidan 55.

INNOVATIVA WINGLIFT – EN VÄRLDSSUCCÉ Recotech har sina rötter inom underhåll av jetmotorer och har utvecklats till att idag leverera komponenter till gasturbiner samt kringutrustning för flygplan. En av deras mest eftertraktade produkter är WingLift, en innovativ anordning som revolutionerar lastnings- och lossningsprocessen för flygplan. WingLift har blivit en global succé och har till och med resulterat i ett ramavtal med Förenta nationerna (FN) i New York, vilket sällan förekommer för svenska företag. Läs mer på sidan 75.


Barn och cancer Barn och cancer hör inte ihop. hör inte ihop. Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen.

Eston 7 år, neuroblastom. Eston 7 år, neuroblastom.

Barn och cancer är två ord som aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan för att hålla cancer borta från barn. Barn och cancer är två ordfåsom aldrig borde nått varandra. Ändå bildar de den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige. Var med i kampen. Vi behöver all hjälp vi kan få för att hålla cancer borta från barn.


3 NU MM ER

A F FÄ R ST I D N I N G E N

1

/

JA N UA R I

KO M M U N

&

VÄ ST M A N L A N D

NÄ R I N G S L I V

2 024

Västmanland Västerås Västerås

DE TAR HAND OM VÅRA SKOGAR Skogssällskapet är en över hundra år gammal stiftelse som förvaltar skog åt markägare. Man erbjuder helhetslösningar utifrån varje skogsägares behov och förmedlar virket från skogen till industrier runt hela Östersjön. I grund och botten är stiftelsens uppdrag att främja ett hållbart skogsbruk där avkastningen varje år delas ut till forskning om skog. Läs mer på sidan 13.

N U M M E R

1

/

JA N UA R I

2 0 24

FÖR BÄTTRE SÄKERHET I SAMHÄLLET Sedan 2016 har PMC Säkerhet AB försett allt från elinstallatörer till fastighetsägare och aktörer inom den offentliga sektorn med olika tekniska säkerhetslösningar. Allt fler får upp ögonen för de utmaningar som finns rörande säkerhet. PMC Säkerhet AB satsar på långsiktiga relationer och leveranser med hög kvalitet.

4-52

Läs mer på sidan 20.

100 PROCENT FÖRNYBAR ENERGI FÖR SALA OCH HEBY

Vi tar pulsen på

Sala-Heby Energi AB är ett kommunalt bolag som har legat i framkant i branschen länge. Bolaget började med effekttaxa redan 2006 och anslöt 2009 den första solcellsparken i Sverige. Idag erbjuder man 100 % förnybar energi till invånarna i Sala och Heby.

Västmanlands

näringsliv INGENJÖREN SOM RÄDDAR LIV MED ÖKAD PATIENTSÄKERHET

24

12

Historien om Toul Meditech börjar med en ingenjör och uppfinnare som forskade på elektriskt ledande polymerer. Det hela ledde till att han utvecklade ett filter, som minskar antalet postoperativa infektioner inom kirurgi som kan vara dödliga i värsta fall. Historien om Toul Meditech är inte färdigskriven än. Med MedCap AB som nya ägare har företaget nu goda möjligheter att expandera och hjälpa till att rädda fler liv inom sjukvården. Läs mer på sidan 29.

Läs mer på sidan 55.

INNOVATIVA WINGLIFT – EN VÄRLDSSUCCÉ Recotech har sina rötter inom underhåll av jetmotorer och har utvecklats till att idag leverera komponenter till gasturbiner samt kringutrustning för flygplan. En av deras mest eftertraktade produkter är WingLift, en innovativ anordning som revolutionerar lastnings- och lossningsprocessen för flygplan. WingLift har blivit en global succé och har till och med resulterat i ett ramavtal med Förenta nationerna (FN) i New York, vilket sällan förekommer för svenska företag. Läs mer på sidan 75.

T I D N I N G E N U T G E S AV :

PR & More Scandinavia AB Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg Telefon 031-719 05 00 Fax 031-719 05 29

Sala

53-71

B E S Ö K O S S G Ä R N A PÅ N ÄT E T :

www.kommunochnaringsliv.se Den enda mediepartnern du behöver. Tidningen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Eftertryck av text

53

64

och bilder förbjudet, om inte särskild överenskommelse träffats med redaktionen. www.hexanova.se

A N S VA R I G U T G I VA R E :

Joakim Nyholm joakim.nyholm@hexanova.se CHEFREDAKTÖR:

Köping

72-74

Örjan Persson orjan.persson@hexanova.se REDAKTÖR: Andreas Ziegler andreas.ziegler@hexanova.se

72

Michaela Jönsson michaela.jonsson@hexanova.se TRYC K :

Pressgrannar EKONOMI:

7 4- 7 8

ekonomi@hexanova.se N VA

ENMÄRK

E

T

S

Trycksak 3041 0174

75

76

PR

& more

Arboga

73

L AY O U T :

En del av Hexanova Media Group


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

4

NÄ R I N G S L I V

Goda framtidsutsikter f ör Västmanlands näringsliv Trots lågkonjunkturen är utvecklingen övervägande positiv för Västman-

forma en positiv framtid för regionen.

lands näringsliv. Regionala utvecklingsförvaltningen i Region Västmanland

Genom nära samarbete med kommuner,

jobbar med en tydlig ambition att satsa på områden där länet har särskilda

organisationer och andra intressenter

styrkor och samtidigt bredda näringslivet och främja tillväxten av tjänste-

håller Region Västmanland samman ett

producerande företag.

arbete med gemensamt engagemang och

– Styrkor finns inom till exempel automation och energi. Där finns stora

målorienterade insatser. Det handlar

företag som bedriver forskning och utveckling, många underleverantörer,

om att inte bara dra åt samma håll utan

klusterbildningar och olika innovationsmiljöer. Något som kan attrahera

också att samordna resurserna på ett

andra företag att etablera sig här och som får olika kompetenser att söka sig

smart sätt.

hit, säger Christer Alzén, tillförordnad regional utvecklingsdirektör.

– Region Västmanland har varit framgångsrika tack vare vår förmåga att

Christer Alzén har varit verksam i

Västmanland i jämförelse med andra län

samordna och kombinera resurserna.

Region Västmanland sedan 2017 och

en hög andel tillverkande företag.

För att säkra finansiering från Europe-

innehar för närvarande rollen som till-

– Detta ser vi som en styrka som driver

iska Unionen bidrar vi ofta med Region

förordnad regional utvecklingsdirektör

utvecklingen och ger möjligheter till

Västmanlands egna medel. Forum har

vid Region Västmanland, efter att tidi-

innovation. Vi har globala företag här

skapats som möjliggör för olika aktörer

gare ha ansvarat förnäringslivs- och

med stor potential att driva på utveck-

att mötas och utbyta idéer, och Region

kompetensförsörjningsfrågor i regionen.

lingen. Samtidigt ger det möjligheter att

Västmanland stöttar flera utvecklings-

– Min roll innebär att arbeta för en

bredda näringslivet med en tillväxt av

projekt med både egna resurser och

hållbar utveckling i Västmanlands län,

tjänsteproducerande företag inom olika

medel från EU. Genom samverkan och

där näringslivets utveckling har en avgö-

branscher.

effektivt partnerskap kan vi öka effekti-

rande betydelse. Med min bakgrund

viteten och maximera resultatet av våra

som ekonom i botten och att ha arbetat

EFFEKTIV SAMVERKAN FÖR

i olika roller inom näringslivs- och

REGIONAL UTVECKLING

samhällsutveckling känns det väldigt

Nyckeln till framgång för en positiv

och innovation och tillväxt kunnat ske

kul att jobba med detta, säger Christer.

utveckling i länet är samverkan. Christer

inom flera områden, säger Christer.

Christer berättar att Västmanland har

som leder arbetet för regional utveck-

ett näringsliv med starka rötter i indu-

ling i Region Västmanland, delar sina

FOKUS PÅ KONKRETA

strin, och att även om branschbalansen

insikter om hur samordning och effek-

UTVECKLINGSOMRÅDEN

varierar mellan olika kommuner har

tivt partnerskap är avgörande för att

Regionen har tillsammans med de kring-

insatser. Genom detta arbete har regionens konkurrenskraft kunnat stärkas

liggande länen i Östra Mellansverige

sitet, förbättrade kommunikationer,

identifierat fyra tydliga utvecklingsom-

kraftfulla etableringar och strategiska

råden: morgondagens energilösningar,

geografiska läge är regionen väl rustad

hållbar

att driva utvecklingen framåt och skapa

livsmedelsförsörjning,

smart

industri samt life science och välfärds-

en positiv framtid.

teknik. Dessa områden representerar de

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

främsta styrkorna i Östra Mellansverige och har potential att påverka nationell utveckling. Christer framhåller vikten av att stödja initiativ som Automation Region och Electrification HUB för att främja utvecklingen av dessa områden. – Vi är övertygade om att genom att fokusera på dessa konkreta utvecklingsområden och genom att erbjuda stöd och möjligheter kan vi påverka positiv förändring i Region Västmanland, säger Christer. När Christer reflekterar över näringslivets utveckling i Västmanland, ser han en ljus framtid trots de utmaningar som finns. Med Sveriges nyaste univer-

Christer Alzén.

Vi arbetar med länets näringslivsutveckling och kompetensförsörjningsfrågor i syfte att främja hållbar regional tillväxt och stärka länets attraktion nationellt och internationellt.

regionvastmanland.se


5

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

I Västmanland finns något f ör alla Västmanland har massor att erbjuda såväl besökare som de som väljer att bo och arbeta i länet. I det kontinuerliga arbetet med att locka fler människor till regionen spelar företaget 365 Publishing en viktig roll. 365 Publishing vill sätta länet på kartan.

Natursköna Västmanland har massor att erbjuda såväl sina invånare som besökare. Det konstaterar Thorbjörn Lindh som tillsammans med kollegan Anders Gidlund leder verksamheten i 365 Publishing, ett bolag som sätter länet på kartan för att locka fler att besöka och bosätta sig i regionen. – Vi ser stor potential i länet när det gäller just besöksnäringen, inte minst tack vare den magnifika naturen. Västmanland är också en del av Bergslagen som blivit en alltmer populär destination bland svenskar. Här i Västmanland finns många fina vandringsleder och spännande historiska platser, berättar Thorbjörn. Thorbjörn spår också ett växande intresse till följd av att Västerås SK nyligen vann Superettan och blev klart för fotbollsallsvenskan. Han tror också att större evene-

mang som Salas 400-årsjubileum och SM-veckan i Västerås kommer att bidra till ökat intresse och fler gästnätter i länet. BRINNER FÖR LÄNET

Thorbjörn beskriver 365 Publishing som en contentbyrå som skapar, paketerar och sprider innehåll genom att producera allt från filmer, tidningar och texter till digitala berättelser. – Vi arbetar på uppdrag men också med våra egna kanaler och kan härigenom lyfta platsvarumärken på ett effektivt sätt. För Västmanlands del arbetar vi med både placebranding och employerbranding, förklarar Thorbjörn Lindh. – Vi brinner verkligen för allt som länet har att erbjuda och för att förmå fler människor att upptäcka det, säger Anders Gidlund. Han nämner i sammanhanget också varumärket Visit Västmanland som bland annat innefattar magasin, karta, sociala kanaler och webbplatsen visitvastmanland.com med cirka 30 000 besökare per månad. – Inom ramen för Visit Västmanland samverkar vi med besöksnäringen, regionen och länets tio kommuner, upplyser Anders. SAMVERKAN VIKTIGT

Anders och Thorbjörn menar att det finns ett stort behov av att skapa intresse och

Anders Gidlund och Thorbjörn Lindh.

attraktion till både region och enskilda kommuner i syfte att också stärka kompetensförsörjning. Här kan 365 Publishing spela en viktig roll. – Det är viktigt att paketera och lyfta fram vad en plats har att erbjuda utifrån hur det är att bo, verka och leva där. Det kan handla om allt från fritidsaktiviteter till arbete, pendlingsmöjligheter, skolor och barnomsorg. För näringslivet blir vi en betydelsefull partner för kompetensförsörjning när vi kan paketera det samlat, säger Thorbjörn. Thorbjörn och Anders betonar vikten av samarbete mellan kommuner och mellan

arbetsgivare och kommuner. – Det vi gör är att föra samman arbetsgivare med det offentliga för att stärka kompetensförsörjningen. Vi har sett att behovet är väldigt stort i de flesta regioner och kommuner där vi har uppdrag, säger Anders Gidlund. NY SATSNING

Under året kommer 365 Publishing att göra en satsning tillsammans med externa partners, berättar Thorbjörn. – Vi ska bygga en ny plattform som ska fungera som ett direkt stöd i rekryteringsprocessen för arbetsgivare men också stärka

kompetensförsörjning på sikt. Det kommer att bli spännande och utmanande. Och roligt förstås! – Men det är så viktigt, fortsätter Anders. Bara i vårt län finns många världsledande företag som skriker efter arbetskraft, men det saknas skyltfönster och rätt sorts kommunikation för att stödja rekryteringen. Samarbete är en förutsättning för att vi på bästa sätt ska kunna framhäva den här regionens många fantastiska fördelar, avrundar Thorbjörn Lindh och Anders Gidlund. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Linjetrafik och charterturer längs Mälarens stränder Båttrafiken i Västerås hamn är omfattande, inte minst under sommarhalvåret då många uppskattar en tur på sjön i kombination med middag och underhållning. I centrum står Rederi Mälarstaden som med fyra båtar trafikerar alla större orter längs Mälarens stränder.

”FLYTANDE CIRKUS”

Vi träffar Niclas och marknadsansvarige Peter Bamberg i rederiets kontor på Färjkajen i Västerås. De berättar att rederiet har 15–20 anställda under lågsäsong men att de med hjälp av säsongsarbetare når en arbetsstyrka på 45–50 personer under sommarhalvårets mest hektiska månader.

I Västerås hamn har det funnits båttrafik sedan 1800-talet. I slutet av århundradet tvingades staden tvångslösa verksamheterna på grund av sjöfylla och drev verksamheten i offentlig regi ända fram tills 2007 då Rederi Mälarstaden AB tog över driften med det uttalade målet att göra verksamheten vinstdrivande, vilket man lyckades med på bara ett par år. – Rederi Mälarstaden AB drivs helt i privat regi och kostar således inte skattebetalarna en krona, vilket faktiskt är unikt, berättar Niclas Eriksson, VD för Rederi Mälarstaden.

INNEHÅLL SOM BYGGER

DITT VARUMÄRKE.

Det är under denna tid de kör linjetrafik mellan alla stora orter längs med Mälarens stränder – Västerås, Strängnäs, Enköping, Sundbyholm, Torshälla, Kungsängen och Kallhäll. Flottan består av M/S Havsörnen, M/S Kungsörnen och M/S Örnungen samt färjan Elba, som varit i bruk sedan 1917.

Niclas och Peter beskriver lite skämtsamt verksamheten som en flytande cirkus och förklarar att de under sommaren, som är rederiets högsäsong arrangerar en uppsjö av olika aktiviteter. – Våra charteraktiviteter är mycket populära, inte minst bland företag och föreningar. Vi arrangerar turer med allt från bufféer och trerättersmiddagar till festligheter i form av musik och underhållning – allt med fullständiga rättigheter, upplyser Peter Bamberg. RÄKKRYSSNINGAR

Flexibilitet genomsyrar verksamheten, Rederi Mälarstaden skräddarsyr upplägg som matchar uppdragsgivarnas behov och det finns även möjlighet att ordna med konferenser på olika platser runt om i Mälardalen. Rederiets största produkt är dock räkkryssningarna som avgår från alla nämnda orter. – Räkkryssningarna kör vi normalt från

SPARA

20% Gäller avresa i maj 2024. Boka före 30 mars och uppge kod “Kommun & Näringsliv”.

maj till september och varje år äter kryssningarnas passagerare mellan sex och sju ton räkor, berättar Niclas Eriksson. När nu vintern har lagt sig över Mälardalen ägnar de sig i Rederi Mälarstaden mycket åt administration och underhåll av fartygen. På uppdrag av Mälarhamnar kör de också två isbrytare och bogserar fartyg. Det rör sig med andra ord om en året runt-verksamhet som sysselsätter ett varierande antal personer beroende på årstid. Redan nu söker de efter däckspersonal med ansvar för säkerhet och biljetter, samt köks-, städ- och diskpersonal inför sommarsäsongen. – Arbetet är perfekt för de som vill arbeta på sjön och tycker om att träffa folk, tipsar Niclas Eriksson och uppmanar intresserade personer att höra av sig. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

njut av Mälaren Räk- & matkryssningar eller egen charter

021-13 51 71 rederimalarstaden.se


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

6

NÄ R I N G S L I V

En stöttepelare för näringslivet i Västmanland Svenskt Näringsliv samlar 60 000

givarorganisationerna, som är orga-

företag och 48 bransch- och arbets-

nisationens medlemmar, fokuserar på

givarorganisationer,

man

specifika frågor kopplade till just deras

stödjer genom att hantera frågor

område. Svenskt Näringsliv represen-

som kompetensförsörjning, skatter,

terar sammanlagt cirka 60 000 företags

företagsklimat, upphandlingar,

intressen i hela landet.

hållbarhetsfrågor och arbetsmark-

- Vi hanterar frågor som kompetens-

nadsfrågor på ett generellt plan.

försörjning,

Man arbetar även på en mer lokal

upphandlingar, hållbarhetsfrågor och

nivå. Västmanland är en inte en

arbetsmarknadsfrågor på ett generellt

homogen region, vilket gör att man

plan. Svenskt Näringsliv var till exempel

exempelvis arbetar mycket med

den part som ledde förhandlingarna

frågor rörande teknik, energi och

om det nya omställningsavtalet och

handel i Västerås, men med frågor

fungerar som samordnare för avtalsrö-

kopplade till industrin i andra delar

relserna, berättar Kristin Lahed, som

av regionen.

är regionchef för Svenskt Näringsliv i

som

skatter,

företagsklimat,

Västmanland. Kristin har arbetat på Svenskt Näringsliv Svenskt Näringsliv arbetar mycket med

sedan 2009 och har tidigare bland annat

övergripande frågor och opinionsbild-

arbetat som VD för ett omställnings-

ning medan de 48 bransch- och arbets-

och utbildningsföretag i Västerås.

Kristin Lahed längst till vänster och Carl Kling längst till höger på besök i Surahammars kommun.

- Mitt arbete här på Svenskt Näringsliv

behöver

efter

gångsexempel. 2016 började man arbeta

ger mig möjlighet att använda mitt

områden inom regionen. Kristin målar

hårt för att förändra och förbättra

nätverk och göra oss till den ledande

upp en förenklad bild för oss:

näringslivet i Kungsör, som nu har gått

organisationen för samhällsutveckling

- Det blir naturligt att Västerås blir

från att ligga på 286:e plats i rankingen

för företagen. Det är en ära att få träffa

motorn i regionen som den största

till att ligga på 23:e plats under 2023.

så många entreprenörer och beslutsfat-

staden. Som infödd västeråsare har jag

- Politisk enighet är avgörande för att

tare för att tillsammans förbättra för

sett staden gå från att vara en arbetar-

skapa ett gynnsamt företagsklimat. Det

företagen och därigenom för oss alla.

stad till en tjänstemannastad. Vi har hög

kräver att man minimerar politiskt gräl

Målet är att bygga ett hållbart och fram-

kompetens inom teknik och energi, men

och fokuserar på företagens vikt, säger

gångsrikt samhälle, säger Kristin.

är också en stark handelsstad, då företag

Kristin.

anpassa

sitt

arbete

som ICA och H&M grundades här. I LOKAL NIVÅ

resten av länet finns en stark industriell

På en mer lokal nivå representerar

inriktning. I norra delen av regionen har

Svenskt Näringsliv företagens intressen

vi utmaningar med att övergå från att

och behov genom att bedriva opinions-

ha haft några få större aktörer till att nu

bildning och träffa beslutsfattare och

jobba med ett mer varierat näringsliv.

media för att informera om näringslivets

Svenskt Näringsliv engagerar sig i

situation.

många olika aspekter av samhället, inte

- Vi arrangerar olika träffar och evene-

bara näringslivet. 33 % av företagen i

mang för företag, för att diskutera både

Västmanland uppger till exempel att de

specifika ämnen och generella frågor.

har utsatts för brott det senaste året.

Luncher, frukostmöten och heldagar

- Detta är en trygghetsfråga som

möjliggör kunskapsutbyte och ger till-

påverkar både företagen och deras

gång till experter inom olika områden,

kunder. Vi arbetar därför för ökad

säger Kristin.

närvaro av polis, uppmuntrar företag att

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

anmäla brott och ser till att polisen har

Energisamtal i Västmanland - Företagsbesök hos KP Energy.

VÄSTMANLAND

tillräckliga resurser för att möta närings-

Västmanland är inte en homogen

livets behov, berättar Kristin.

region, vilket gör att Svenskt Näringsliv

Kristin avslutar med att ge oss ett fram-

Svenskt Näringsliv är företagsamhetens röst i Sverige. Det ska vara enkelt att starta, driva och äga företag.

Kristin Lahed.


7

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

VÄ ST E R Å S

Yrkesutbildningar anpassade efter näringslivets behov

Edströmska gymnasiet i Västerås

näringslivet kan fortsätta blomstra.

vägleda eleverna mot en lyckad yrkeskarriär, säger Christian Eklund, som är rektor på Edströmska gymnasiet. Det kan vara svårt att locka elever till yrkesprogram, men Edströmska gymnasiet har varit väldigt framgångsrika, då de ofta är förstahandsvalet för elever som är intresserade av att läsa yrkesprogram.

Edströmska gymnasiet i Västerås har tre nationella program som alla är yrkesutbildningar. Bygg- och anläggningsprogrammet erbjuder inriktningarna Anläggningsfordon eller Mark- och anläggning. Fordons- och transportprogrammet erbjuder fyra olika inriktningar, bestående av Karosseri och lackering (lärling), Lastbil och mobila maskiner, Personbil eller Transport. Flygteknikutbildningen har riksintag och erbjuder inriktningen Flygplan. Det är stor efterfrågan på alla dessa kompetenser på arbetsmarknaden. - En av Edströmska gymnasiets största styrkor ligger i skolans tidiga etablering av starka samarbeten med näringslivet. Tillsammans med näringslivet arbetar vi mycket med att främja yrkesprogrammen och karriärvägarna för att

Christian har lett skolans arbete med att väva samman utbildningarna med näringslivets behov. - Vi strävar inte bara efter att ge eleverna grundläggande kunskaper, utan prioriterar även att erbjuda relevanta utbildningar som är i linje med näringslivets behov, säger Christian. Det råder en stor brist på kompetens och arbetskraft inom en rad olika branscher idag. Edströmska gymnasiet och liknande skolor har därför ett stort ansvar att se till att kompetensbehoven i exempelvis byggbranschen och fordonsbranschen möts. - Vi har en styrelse som fokuserar på långsiktiga frågor, särskilt inom elektrifiering, berättar Christian. Christian ger oss ett exempel på hur Edströmska gymnasiet arbetar mot näringslivet: - Vi var en av de första skolorna som blev certifierade mot

tar fram sina yrkesutbildningar i nära dialog med näringslivet, för att försäkra sig om att eleverna har kompetens som näringslivet behöver och letar efter. Detta resulterar i att eleverna ofta får jobb direkt efter de tar studenten medan

motorbranschen. Samarbetet med motorbranschen handlar, precis som alla våra samarbeten med näringslivet, om att stärka kompetensen, öka kvaliteten och ha nöjda elever. HANDLEDARNA

Handledarna på skolan har ett stort ansvar, då de bestämmer innehållet

KOMPETENSBEHOV

RA

20 april hus ag/öppet Branschd 0 .0 4 kl 10.00-1

N S P O RT C OL

T

ri 16 janua 0.00 kl 18.00-2 s u h t Öppe

L EGE TIFIERA

T

C

ER

ildning Vuxenutb uss och lastbil b re ra fö s Yrke maj. ppnar 10 ansökan ö

Fordonstekniskt center i absolut framkant

i utbildningarna, hur det teoretiska ska kombineras med Arbetsplatsförlagt Lärande (APL), som är en oerhört viktig del av utbildningarna. Eleverna spenderar stora delar av sina skolår ute på arbetsplatser. Det är under elevernas APL som deras kunskap sätts på prov samtidigt som deras kompetens utvecklas med hjälp av den erfarenhet

de får av att praktisera sina framtida yrken. - Samverkan med näringslivet sker dels genom APL, men även genom branschråd för respektive utbildning och inriktning, berättar Christian. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

8

NÄ R I N G S L I V

Mälardalens största Widénska gymnasiet i Västerås är

Widénska gymnasiet har blomstrat.

Mälardalens största idrottsgymna-

2007 hade idrottsprogrammet 28 elever.

sium. Skolan erbjuder NIU (natio-

När vi träffar Annika, i slutet av 2023,

nellt certifierad idrottsutbildning)

är skolan Mälardalens största idrotts-

inom bandy, innebandy, ishockey,

gymnasium med 580 elever.

fotboll, golf, friidrott, gymnastik, handboll och padel. Målet är att

MÄLARDALENS STÖRSTA

eleverna ska få allra bästa förutsätt-

IDROTTSGYMNASIUM

ningar att kombinera sin idrotts-

Widénska gymnasiet har fått sitt namn

satsning med kvalificerade studier.

av Pontus Widén, en framstående profil inom bandy och entreprenörskap i Västerås. Skolan hade därför en naturlig koppling till bandy redan från

När Wenströmska gymnasiet byggdes i

början. Man började dock med hand-

Västerås för cirka fyrtio år sedan var det

bollen och hockeyn, så att man kunde

Sveriges största gymnasieskola. 2007

samla alla dessa elever under samma tak.

fattades beslutet att göra idrottspro-

Samarbetet utökades succesivt med fler

grammen på skolan till en egen enhet

föreningar och idrotter. Idag har man

under namnet Widénska Gymnasiet.

elever som är engagerade bandy, inne-

- Vi fick då uppdraget att förverkliga

bandy, ishockey, fotboll, golf, friidrott,

idén om att skapa ett idrottscollege där

gymnastik, handboll och padel.

det skulle vara möjligt att kombinera

- Vi har blivit certifierade inom den

studier med idrottssatsning på bästa

nationellt

sätt, säger Annika Östling Sandgren,

ningen i dessa idrotter och samarbetar

Idrott ligger Annika, lärarna och de

lärare och även instruktörer i någon av

- Det är viktigt att få utvecklas inom

som är skolans rektor.

med föreningar och förbund både inom

andra medarbetarna på skolan varmt om

idrotterna som erbjuds. Eleverna möter

sin idrottsgren, men idrotten har även

Wenströmska gymnasiet lades ner medan

kompetens och idrott, berättar Annika.

hjärtat. Lärarna är utbildade gymnasie-

då lärarna på båda arenorna.

många andra fördelar, både för den

godkända

idrottsutbild-

Hedvig Lindahl är en av flera duktiga instruktörer på Widénska. Hon är dock den enda med 189 landskamper på meritlistan.


9

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

VÄ ST E R Å S

idrottsgymnasium fysiska och mentala hälsan. Idrott

Widénska gymnasiet arbetar medvetet

handlar även om värdegrund, då många

med frågor som rör inkludering och

av sporterna är lagsporter, där samarbete

mångfald. I detta syfte har skolan bland

uppmuntras, säger Annika.

annat blivit HBTQI-certifierade.

Widénska erbjuder utbildningsprogram

- Många av lärarna är engagerade i

som Naturvetenskap, Samhällsveten-

idrotten lokalt även utanför skolan och

skap, Ekonomi och Barn och fritid.

tar med sig denna kunskap in i föreningarna, berättar Annika.

EN SKOLA FÖR ALLA

Skolan engagerar sig även i samhället

Widénska gymnasiet fokuserar inte bara

genom olika projekt, exempelvis Skid-

på elitidrotten, utan lika mycket fokus

förbundets ”Alla på snö”, där man

läggs på studierna. Idrott tar stor plats

bjuder in lokala grundskolor för en

i elevernas liv, men utbildning är lika

dag med skidåkning. Andra projekt är

viktigt. 2019 fick skolan nya lokaler,

”Handbollens dag” och ”Innebandyns

vilket möjliggjorde ett effektivt arbetssätt

dag”. Eleverna på Widénska gymnasiet

med små och effektiva team.

fungerar då som instruktörer och får

- Vi har skapat en miljö där delaktighet

alltså tillfälle att utöva ledarskapsöv-

och inflytande är viktigt. Eleverna sitter

ningar praktiskt.

ofta i mindre grupper för att underlätta

Intervju: Wilhelm Walaker

dialog. Vårt mål är att eleverna ska kunna kämpa för sin dröm inom idrotten, men samtidigt ha en utbildning att landa i. Nästan alla får en högskolebehörighet efter utbildningen och flera elever kombinerar sin idrottssatsning med studier på högre nivå, berättar Annika.

Annika Östling Sandgren.

Widénska gymnasiet är till för dig som vill kombinera idrott och studier. Inga andra gymnasieprogram ger dig så mycket fokus på idrotten samtidigt som du får full behörighet till alla högskoleutbildningar. Hos oss på Widénska gymnasiet lär du dig nya saker på annorlunda platser och i olika miljöer, till exempel på hajker och träningsläger.


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

10

NÄ R I N G S L I V

Vill bli Sveriges bästa hospitality-skola

Tranellska gymnasiet i Västerås är Sveriges tredje största skola med inriktning mot besöksnäringen. Målet är att bli den bästa skolan inom hospitality. Nyckeln till detta är dels att anpassa sig efter näringslivet kompetensbehov, dels att ge eleverna så många möjligheter som möjligt att omsätta sina kunskaper i praktiken.

Tranellska gymnasiet i Västerås erbjuder två nationella gymnasieprogram i form av Hotell- och turism-programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet. Man har även Yrkesintroduktion för

båda programmen, vilket är ett utbildningsprogram som anpassas efter elevernas förutsättningar. Skolan erbjuder även vuxenutbildningar och YH/AGY. Bland skolor som inriktar sig mot besöksnäringen är Tranellska gymnasiet Sveriges tredje största skola. - Vårt mål är att vara en av Sveriges bästa hospitality-skolor, säger Marcus Hallgren, som är skolans rektor. Marcus är ett bra exempel på lärarna och handledarna som arbetar på skolan. Han har haft en livslång passion för att arbeta inom hospitality. Han började arbeta som kock redan vid 13 års ålder och har sedan dess varit verksam inom hotell- och restaurangbranschen. - Det handlar om att tycka om att ge

gäster och kunder en upplevelse. Att arbeta med människor kräver engagemang och hjärta. Att lära eleverna detta är en viktig del av vårt jobb, säger Marcus. FÖRÄNDRINGSVINDAR

Tranellska gymnasiet har gått igenom en förändringsresa de senaste åren. Inom framförallt vuxenutbildningen har man strävat efter att anpassa utbildningarna efter näringslivets kompetensbehov. - Vi vill vara flexibla när det gäller att erbjuda rätt utbildningar för regionen. Det som lockade mig hit var möjligheterna att skapa en skola som fokuserar på hospitality i takt med tiden. Det finns en stark drivkraft både från

Västerås stad och Tranellska som skola, säger Marcus. En viktig del av denna förändringsresa är att öka antalet elever på skolan, från cirka 160 till 220 elever. Detta har gjorts på förhållandevis kort tid. - Det har varit både roligt och omtumlande. Förändringsresan innefattar allt från hur vi genomför våra utbildningar

till hur vi strukturerar vår verksamhet. För att fortsätta vara relevanta behöver vi hela tiden förstå näringslivets behov och lyssna på dem. Det tar ungefär ett och ett halvt år att ställa om mot en ny utbildning. Det krävs en gemensam aktion för att lyckas med omställningen. Alla i personalen har arbetat väldigt engagerat med detta, berättar Marcus. ÖVNING GER FÄRDIGHET

På yrkesförberedande utbildningar, som de som finns på Tranellska gymnasiet, kan man nästan garantera att eleverna får jobb inom branschen strax efter avslutade studier. Praktisk erfarenhet är en viktig del i detta. På Tranellska gymnasiet har eleverna praktik varje år; två veckor första året, sex veckor det andra året och åtta veckor under det tredje året. -Eleverna ska få möjlighet att arbeta i riktiga situationer. Vi strävar efter att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna, säger Marcus. Nu planerar Tranellska gymnasiet att öppna en lunchrestaurang på Drottninggatan 24 på Jakobsberg. - Målet är att utbilda våra elever och växa som skola utan att behöva bygga ut lokaler. Vi kommer öppna restaurangen i början av 2024, säger Marcus. Marcus Hallgren.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas ZieglerVÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

12

NÄ R I N G S L I V

En viktig mötesplats f ör utbildning och integration Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)

kurser, föreläsningar samt kulturar-

är Sveriges ledande studieförbund,

rangemang i alla landets kommuner

men också en viktig mötesplats

och blir på så sätt även en viktig mötes-

när det kommer till utbildning och

plats beträffande insatser för utbildning

integration. ABF erbjuder studie-

och integration. Folkbildning, det vill

cirklar, kurser, föreläsningar samt

säga utbildning och bildning utanför

kulturarrangemang i alla landets

den traditionella skolvärlden, är ABF:s

kommuner, bland annat i Västerås,

uppdrag och sker framför allt i studie-

Fagersta, Norberg och Sala.

förbund och på folkhögskolor där

– Vi vill höja kompetensen hos

studiecirklar utgör grunden i verksam-

invånarna i Västmanland och i

heten.

allt väsentligt bidra till ett bättre

Det gäller även ABF Lära & Jobb där vi

samhälle, säger Shpetim Pirraku,

träffar Shpetim Pirraku, VD samt

VD för ABF Lära & Jobb.

Josephine Angbah, rektor och verksamhetsledare. – Vi fokuserar på projekt för integra-

Sveriges ledande studieförbund är ABF,

tion och vuxenutbildning, och strävar

det vill säga Arbetarnas Bildnings-

efter att inkludera människor genom

förbund. ABF erbjuder studiecirklar,

samarbete. Vi vill höja kompetensen

ad vill du bVlaaiddvvilillldduublibli stsotro?r? r ? li r b o t u s d r r r i i ä l l n b b u u d d är när

Josephine Angbah och Shpetim Pirraku.

hos invånarna i Västmanland och i allt

inser vi behovet av en koppling mellan

MDU) samt går den statliga rektors-

väsentligt bidra till ett bättre samhälle,

folkbildning, utbildning och arbetsgi-

utbildningen.

säger Shpetim Pirraku.

vare, den luckan vill vi fylla. Vi ser att

för integrationsprocessen inspireras av

Hennes

engagemang

varje individ har potential att utvecklas,

henna pappas resa in i samhället genom

EN BRO MELLAN UTBILDNING

säger Shpetim.

ABF och deras föreningsverksamhet,

OCH ARBETSGIVARE

Han berättar vidare att ABF Lära &

vilket ledde henne till ABF Lära &

Shpetim gick från att vara Account

Jobb är en non-profitorganisation. ABF

Jobb. Hon har drivit integrationsprojekt

Manager på ett säljföretag till att

var synnerligen aktivt under flykting-

i Fagersta, Norberg, Sala och Västerås,

spendera 22 år på ABF Västerås. Han

krisen genom att erbjuda folkbildning,

och från att vara verksamhetsledare blev

betonar vikten av folkbildning och inte-

vägledning och tolkning, vilket har

hon förra året även rektor för vuxenut-

gration, inte minst med utvecklingen av

skapat en öppenhet och ökad kunskap

bildningen. Hon ser ett fortsatt stort

SFI (Svenska för invandrare).

kring vad ABF har att erbjuda.

behov i samhället av de tjänster ABF

– I ABF Västerås och ABF Lära & Jobb

representerar. EN DRIVKRAFT FÖR SAMHÄLLS-

– Det är viktigt att vi hela tiden anpassar

FÖRÄNDRING

vår verksamhet efter de behov som finns

Idag vänder sig människor till ABF i

i samhället och på så sätt fortsätter vara

olika skeden av sina liv. ABF Lära &

en drivkraft för samhällsförändring.

Jobb fokuserar på att göra människor

Genom öppen dialog med elever och

anställningsbara, bland annat genom att

deltagare strävar vi ständigt efter att

utveckla modeller som inkluderar folk-

förbättra vår verksamhet för att möta

bildning, yrkesutbildningar, SFI, Rusta

dessa behov, säger Josephine Angbah.

och Matcha samt vuxenutbildning. – Genom samarbete med andra orga-

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

nisationer har vi skapat möjligheter att integrera personer in i samhället, vilket inte bara gynnar individerna utan också främjar framtida etableringar i regionen, upplyser Josephine Angbah. Josephine har en bakgrund inom handeln och har även studerat på Innovationsprogrammet på MDH (numera

RU ST A & M A T C HA 2

VÄSTERÅS

100 72 389 FAGERSTA

100 72 395 ÖREBRO

100 72 648

www.abf.se/vasteras

www.abf.se/vasteras

www.abf.se/vasteras

GÄVLE

100 72 397


13

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

De tar hand om våra skogar

Jessica Norberg.

Skogssällskapet är en över hundra

återbeskoga och gynna skogshushållning

år gammal stiftelse som förvaltar

och naturvård. Idag sköter man skog åt

skog åt markägare. Man erbjuder

privata och offentliga skogsägare. Verk-

helhetslösningar utifrån varje

samheten har 23 kontor i Sverige, från

skogsägares behov och förmedlar

Hässleholm i söder till Vilhelmina i

virket från skogen till industrier

norr, och finns även i Finland och Lett-

runt hela Östersjön. I grund och

land.

botten är stiftelsens uppdrag att

- Vi strävar efter ett skogsbruk som ger

främja ett hållbart skogsbruk där

god ekonomisk avkastning, och som

började som skogsförvaltare på Skogs-

markägaren. Och avkastningen delas

EN HÅLLBAR BRANSCH

avkastningen varje år delas ut till

samtidigt tar vara på skogens ekolo-

sällskapet år 2023 och såg tjänsten som

ut till forskning om skog, vilket känns

Skogssällskapet äger ett 30-tal egna

forskning om skog.

giska och sociala värden, berättar Jessica

regionchef som en möjlighet att få växa

meningsfullt, säger Jessica.

skogsfastigheter runt om i landet som

Norberg, som är regionchef på Skogs-

och utvecklas inom organisationen.

sällskapet i Västerås sedan våren 2023.

- Skogssällskapet är en aktör som skiljer

HELHETSLÖSNINGAR

bland annat används som provytor i olika forskningsprojekt och för att testa

Jessica har en bakgrund som produk-

ut sig i skogsbranschen. Vi har inga

Skogssällskapet

Skogssällskapet är en fristående stiftelse

tionsledare inom skogsbranschen och

ägarintressen i sågverk eller massain-

ningar åt sina kunder. Utöver skogs-

- Vi är också engagerade i Skogen

som grundades 1912. Då var stora delar

har tidigare bland annat arbetat för

dustrier, vilket gör att vi kan erbjuda

skötsel

som

i Skolan som handlar om att öka

ett av Sveriges största skogsbolag. Hon

rådgivning utifrån vad som blir bäst för

givetvis är centrala delar i förvaltningen,

kunskapen om den svenska skogen

hjälper man också till med allt annat

och skogsbranschen bland barn och

som rör ägandet. Bokföring, jaktar-

ungdomar, och att inspirera fler till att

renden, skogsvägar och viltvatten är

söka sig till skogliga utbildningar, säger

några exempel.

Jessica.

- Våra skogsförvaltare jobbar i team

För en stor och gemensam utmaning

med kundekonomer och fastighetsspe-

inom skogsbranschen i dag är den fram-

cialister, så att vi kan se till alla värden

tida kompetensförsörjningen.

på fastigheten, och vad skogsägaren

- Skogen kommer fortsätta spela

själv vill. Vi gör allt i samförstånd med

en nyckelroll i Sveriges historia och

kunden, säger Jessica.

ekonomi och vi behöver fler som vill

Jessica lyfter fram vikten av att förstå

jobba med skog. Jag är övertygad om att

kundens önskemål och målsättningar.

skogen är en framtidsbransch, och jag

Detta kan innefatta en rad olika sätt

tror att Skogssällskapet kommer att ha

att generera inkomst från skogen på.

en viktig roll att spela med vår fristående

Det har inte alltid med själva träden att

roll och forskningsfinansiering, avslutar

göra. Man kan exempelvis även generera

Jessica.

av Sverige avskogade, och målet var att

och

erbjuder

helhetslös-

virkesförmedling,

inkomst genom solcellsparker, vindkraftverk och jaktarrenden. - Skogssällskapet sköter också många kommunskogar där tätortsnära skogsskötsel och naturvård ofta står högt på prioriteringslistan, berättar Jessica.

och utveckla skötselmetoder.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

14

NÄ R I N G S L I V

Framåtanda i Sveriges ledande teknikkonsultbolag När anrika ÅF och finska Pöyry slogs

konsulttjänster inom energi, infra-

presenteras för beställaren. De arbetar

samman i februari 2019 bildades

struktur, industri och digitalisering

ofta med arkitekter i ett tidigt skede

ett bolag med verksamhet i fler än

med bas i Europa, men med verksamhet

av projekten, vilket har bidragit till att

hundra länder. Sedan tre år tillbaka

och kunder i hela världen. Bolaget har

AFRY ofta anlitas i samband med större

verkar bolaget under namnet AFRY.

ända sedan starten präglats av starkt

insatser.

Därmed förs kunskap, kompetens

ingenjörskunnande, modern teknik och

– Vi hjälper våra kunder att utveckla

och erfarenhet kring teknikkonsult-

ständig förnyelse, vilket lett fram till

säkra och effektiva produktionssystem

tjänster inom energi, infrastruktur

dagens breda program av kvalificerade

med hjälp av banbrytande automa-

och industri vidare i ny kostym, men

tjänster och lösningar.

tion och industriell IT-kompetens. Vi

med samma starka ingenjörskun-

AFRY sysselsätter idag cirka 17 000

erbjuder till exempel nyckelfärdiga auto-

nande och högkvalitativa lösningar.

personer i 40 länder och med projekt

mationssystemlösningar, systemuppgra-

Det gäller inte minst avdelningen i

över hela världen. Det handlar om

deringar och systemhälsokontroller, och

Västerås.

experter inom bolagets verksamhetsom-

är specialister inom alla automations-

råden som tillsammans skapar hållbara

områden, berättar Christopher.

lösningar för kommande generationer.

Beträffande industritjänster utvecklar AFRY till exempel produktionssystem

AUTOMATION I FRAMKANT

för tillverkningsindustrin. Det rör

I Sverige sysselsätter AFRY 9 000

sig om ett helhetsåtagande kring allt

Ingenjörs- och designföretaget AFRY,

personer. Vi besöker avdelningen i

från koncept till slutbehandling och

för många tidigare känt som ÅF och

Västerås där bolagets ingenjörsgrupp

kompletta nyckelfärdiga projekt, vilka

Ångpanneföreningen, grundades 1895,

fokuserar på industri och automation

ofta innefattar robotsystem i kombina-

vilket gör bolaget till ett av Sveriges

under ledning av Christopher Berglund.

tion med fixturer och materialhante-

Västerås har anlitats i samband med ett

mark där vi genomför ett projekt för

äldsta konsultbolag med en unik erfa-

Han berättar att AFRY tar fram förstu-

ring.

flertal nämnvärda projekt.

avfallsvattenrening just nu, berättar

renhetsbank. AFRY erbjuder teknik-

dier kring olika lösningar, vilka sedan

Den starka bredden har gjort att AFRY i

– Vi har till exempel jobbat med Fors-

Christopher Berglund. TYDLIGA SATSNINGAR

AFRY har varit verksamt i Västerås sedan 2016. Efter att ha slagit samman olika organisationer har fokus skiftat från konsulttjänster till projektbaserade tjänster som gynnar företagen och möjliggör kompetensspridning inom organisationen.

Omställningen

har

inneburit en modernisering av verksamheten där digitalisering och säkerhet har blivit prioriterade frågor. Efter satsningar på rekrytering strävar de nu efter att skapa en samarbetskultur där det fokuseras på nya framsteg, särskilt inom miljöområdet. – Vi ställer höga krav när vi anställer och jobbar just nu för att hitta senior kompetens på en konkurrensutsatt marknad. Samtidigt söker vi mer eller mindre ständigt efter unga talanger. Vi ser ett kontinuerligt lärande som en prioritet för att möta kompetensbristen, avrundar Christopher Berglund. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


15

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Familjef öretagets Familjef resa som startade redan 1982 under namnet Fitness Brands AB, som levererar träningsutrustning till allt från stora träningskedjor till privatpersoner, bland annat genom sin webshop. - Jag har vuxit upp här eftersom det är ett familjeföretag i grunden, säger Emma Lundgren, som är Per Anderssons dotter och företagets VD sedan 2021. Emma har arbetat på lite andra ställen innan hon återvände till familjeverksamheten för tretton år sedan. Hon har bland annat arbetat mycket med marknadsföring och framför allt försäljning innan hon övertog VD-posten.

Emma Lundgren.

- När jag övertog VD-posten var jag Fitness Brands är ett familjeföretag som levererar träningsutrustning till allt från kommersiella gym till privat personer. Med en gedigen erfarenhet och god förståelse för olika trender och träningskoncept kan man erbjuda sina kunder en hög service och hjälpa dem att utveckla sina anläggningar. För familjen som driver företaget, med Emma Lundgren i spetsen, är träning inte bara en inkomstkälla, utan även en passion.

I takt med att samhället utvecklas och

den enda kvinnliga VD:n i branschen i

Emma och hennes medarbetare håller

lingen. Genom ett tydligt fokus på

vi blir alltmer stillasittande ökar behovet

Sverige. Nu är vi två. Det är en positiv

inte bara koll på den senaste och moder-

design, biomekanik och högsta kvalitet

av träning för att upprätthålla god fysisk,

utveckling, säger Emma.

naste utrustningen som finns på mark-

fortsätter de att dominera marknaden.

men även mental, hälsa. Intresset för

naden, utan även på träningstrender.

Hammer Strengths robusta, råa perfor-

träning har blivit allt större de senaste

BÄTTRE HÄLSA

- Trender inom träning har börjat

mance-utrustning är tillverkad för att

dryga trettio åren. Per Andersson, som

För medarbetarna på Fitness Brands är

skifta lite mer mot funktionell träning.

tåla tuff träning och var från början

hade en bakgrund inom tyngdlyftning,

träning och hälsa en passion.

Styrketräning har ökat särskilt bland

avsett för elitidrottare, men har utveck-

var tidig på marknaden när han startade

- Träning har alltid varit min passion. Det

kvinnor, säger Emma för att ge oss ett

lats till ett märke för alla, oavsett nivå,

Västerås Gym Colosseum 1982. Fyra år

är viktigt att träna för att må bra, både

par exempel på de senaste årens utveck-

berättar Emma.

senare fick verksamheten agenturerna

fysiskt och mentalt. Under pandemin

ling i branschen.

Fitness Brands kan erbjuda sina kunder

för utrustning från Hammer Strength

blev träning ännu viktigare för att främja

Hållbarhet är en trend som sträcker

helhetslösningar inom träning.

och Life Fitness. Idag går verksamheten

hälsa och välbefinnande, säger Emma.

sig över många branscher i stora delar

Deras uppdrag är att vara en trygg

av världen. Detta är en trend som är

samarbetspartner som skapar inspire-

mycket viktig för Fitness Brands. Man

rande träningsanläggningar från idé till

återanvänder och renoverar utrustning

verklighet. Med bred kunskap och lång

och fokuserar på miljövänliga produkter

erfarenhet skapar de unika och innova-

och energieffektivitet.

tiva lösningar med fokus på hög kvalitet

- Inför framtiden ser vi hållbarhet som

och service i sina produkter och tjänster.

en central del av vårt företag. Även den

- Vi har en bred kunskapsbas och

digitala resan påverkar ju hur träning

produktportfölj för att kunna möta

utvecklas och vi kommer anpassa oss till

behoven hos exempelvis hotell, spa,

dessa förändringar, säger Emma.

rehabiliteringscenter, skolor, idrottsföreningar och företag med gym, avslutar

EXPERTER PÅ TRÄNING

Fitness Brands är ensam återförsäljare i Sverige och Norge för varumärkena Life Fitness och Hammer Strength. Dessa varumärken har bibehållit sin position genom alla år genom att hänga med i utvecklingen. - Life Fitness är kända för att ha träningsutrustning som hela tiden ligger i framkant av den tekniska utveck-

Emma. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

16

NÄ R I N G S L I V

En trygg ekonomipartner f ör entreprenörer och växande företag Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och rådgivningsföretag som stöttar entreprenörsföretag i strategiska och ekonomiska frågor. Med fokus på ett hållbart bolagsbyggande och digitala lösningar är Grant Thornton en komplett ekonomipartner för företag som vill växa och utvecklas.

Grant Thornton har över 1 400 medarbetare på 22 platser runt om i Sverige och hjälper dagligen entreprenörsföretag i deras strategiska och ekonomiska utmaningar. De kombinerar det enskilda kontorets lokala förankring med hela Grant Thorntons omfattande resurser. Resultatet har blivit en trygg och stabil ekonomipartner för företag i en mängd olika branscher. Vi besöker Grant Thornton i Västerås där Malin Inestam är kontorschef. – Vi är en fullservicebyrå och erbjuder

allt från revision och redovisning till skatterådgivning och annan rådgivning. Det gör att vi kan tillhandahålla en bred kompetens till våra kunder. Vi arbetar tätt med våra närliggande kontor och utbyter erfarenheter för att möta våra kunders behov på bästa sätt. Vår vision här på Grant Thornton är att skapa framtiden tillsammans med entreprenörsföretagen, säger Malin Inestam. STÖTTAR FÖRENINGS- OCH NÄRINGSLIVET

Grant Thornton utför alla typer av lagstadgad revision, vilket också är en kvalitetsstämpel för företagen. Genom arbetet ger Grant Thornton också sin syn på hur kunden kan förstå sina utmaningar på ett bättre sätt. De kan också ikläda sig rollen som företagets ekonomiavdelning. Grant Thornton i Västerås är dessutom engagerat i olika samarbeten som stöttar det lokala närings- och förenings-

livet. Västerås IK:s initiativ Gulsvart Hjärta och Handelskammaren är ett par exempel. Ett annat är samarbetet med Mälecon, Mälardalens universitets Ekonomförening. – Vi vill vara med och stötta studenter i deras tankar om framtiden, samtidigt som det förstås är betydelsefullt för oss ur rekryteringssynpunkt. Vi vill ju såklart hitta duktiga framtida medarbetare, och det är förstås positivt om vi samtidigt kan göra samhällsnytta, poängterar Malin Inestam. PRESTIGELÖS ORGANISATION

Malin är auktoriserad revisor och anslöt sig till Grant Thornton 1997. Hon har sedan dess arbetat i både Stockholm och Zürich, innan hon 2009 återvände till kontoret i Västerås. – Det som lockade mig tillbaka till Grant Thornton var främst målgruppen, entreprenörsföretag. Jag har alltid uppskattat företagskulturen här, och det är den atmosfären som verkligen får mig att trivas och motiveras. Att vara nära våra kunder och kunna erbjuda den rådgivning som få andra byråer kan leverera

021 - 17 79 00 vasteras@se.gt.com grantthornton.se

är något jag verkligen värdesätter, säger Malin med tydligt eftertryck. Hon berättar om en prestigelös organisation där det är roligt att arbeta tillsammans. Goda relationer, både internt och externt, är något som verkligen präglar deras vardag, menar hon. – Vi eftersträvar en god gemenskap och en miljö där alla kan fråga alla och där vi delar med oss av kunskapen på olika nivåer.

för företagen här i Västerås och närområdet, tycker Malin Inestam som onekligen trivs med sitt jobb. – Det bästa med mitt jobb är att få vara med och bidra till utvecklingen av både människor och företag. Även om jag inte blev entreprenör själv får jag möjligheten att vara med och stötta andra företag och deras ägare. Det ger mig stor glädje i vardagen. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

FRAMTIDA UTMANINGAR

När Malin blickar framåt spår hon att en av de stora förändringarna som branschen står inför är de nya hållbarhetskraven från EU, vilka påverkar företag i alla storlekar. – Vi har specialister inom hållbarhet för att ligga i framkant kring detta. Det är en ständig utmaning att utveckla vår kompetens för att rådge företagen, hjälpa dem inom området att mäta och utveckla rätt nyckeltal så att de fortsätter vara konkurrenskraftiga. Därför måste vi hela tiden följa utvecklingen och vara på tårna. Det är en spännande tid, och det är roligt att se att det går bra

Malin Inestam.


17

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

VÄ ST E R Å S

Transportf öretaget som satsar på Transportf en bättre framtid IB Transport har vuxit från två budbilar till att idag ha 26 tunga fordon och sysselsätta 60 medarbetare, som sattes på prov och bevisade sitt höga värde under pandemin. Utöver budtransporter, daglig distribution och slingtrafik, är man även verksamma inom tredjepartslogistik. Verksamheten gör stora satsningar på morgondagens transportverksamhet genom att ta emot APL-elever och satsa på eldrivna fordon.

Jan-Åke Karlsson fick veta att han skulle få anställning på ett åkeri efter han tog sitt lastbilskort. Dessvärre lade detta åkeri ner sin verksamhet innan Jan-Åke var klar med sin utbildning. Som tur var, hade han en driftig dotter. - Jag sa: ”Hur svårt kan det vara?” Några dagar senare löste vi ut leasingavtal på

två budbilar. Vi körde bud i Sverige och Europa under tre år tills vi blev transportörer åt DHL. Det är vi än idag, berättar Madelene Hjelm, Jan-Åkes dotter. Far och dotter drog igång IB Transport 2002. Året därpå slog Madelenes man, Arnt Hjelm, ihop sin verksamhet med sin frus och svärfars företag. Till en början utgick verksamheten från Kolsva. Verksamheten flyttades senare till Köping och därefter till Arboga. Idag utgår IB Transport från Västerås och Eskilstuna och bedriver sin verksamhet i Västmanland med omnejd. Företaget har vuxit en hel del sedan starten och har idag en fordonsflotta bestående av 26 tunga fordon och sysselsätter 60 medarbetare. De starka familjerötterna sitter fortfarande kvar i företaget. - Båda våra barn har nu vuxit upp och jobbar som chaufför och trafikledare här, säger Madelene stolt. IB Transport sysslar numera med

budtransporter, expresstransporter, daglig distribution och slingtrafik i regionen. Man har även börjat syssla med tredjepartslogistik (3PL), vilket innebär att man erbjuder lagerhållning, packning och distribution direkt till slutkund åt sina kunder. UPPSKATTADE

IB Transport har även lastbilar för de allra yngsta chaufförerna.

Transportbranschen känns många gånger undervärderad. Pandemin belyste dock precis hur viktig den är för att samhället ska fungera. - Plötsligt blev vi erkända som viktiga resurser i samhället. Det var en tuff period med många pass, körningar och leveranser som verkligen satte hård press på alla i personalen. Det vi gjorde blev uppskattat och personalen fick verkligen det erkännande som jag tycker de

Madelene och Arnt.

förtjänar. Chaufförerna är viktiga stöttepelare i samhället, säger Madelene. Tacksamt nog är pandemin bakom oss nu. Madelene, Arnt och de andra som driver företaget gör stora ansträngningar för att chaufförerna ska fortsätta känna sig uppskattade. - Det är vårt ansvar att skapa en god arbetsmiljö. Vi har 60 familjer som är beroende av att vi kan skapa en schysst arbetsplats för våra medarbetare, som inte ska komma hem utmattade, utan med gott humör, säger Madelene. EN BÄTTRE FRAMTID

IB Transport är även mycket måna om att skapa goda förutsättningar för morgondagens transportbransch. Därför satsar man till exempel väldigt mycket på framtida chaufförer, så att de är anställningsbara efter avslutad utbildning. - Det är viktigt att ta emot APL-elever. Det tycker även våra handledare, som

IB Transport – med hela Europa som arbetsplats ibtransport.se

gör ett fantastiskt jobb med att handleda dem. Vi har anställt flera tidigare APL-elever. Under 2022 anställde vi fyra tjejer direkt från skolan. Det är en positiv utveckling i branschen, säger Madelene. IB Transport har länge varit engagerade i hållbarhet och fick sitt första miljöpris av DHL 2015. - Vi strävar efter en bättre värld och att uppnå miljömålen för 2030. Vi är proaktiva och har realistiska och höga mål, säger Madelene. Alla fordon i fordonsflottan är minst Euro6-klassade. Man har även köpt in en helt ny gasbil och fem nya paketbussar som drivs på el. - Vårt syfte och primära mål är att vara en resurs i samhället och bidra till trygga transporter med miljöanpassade fordon, avslutar Madelene. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

18

En stark innovationspartner i Mälardalen företag i Mälardalsregionen. Prevas har en stark position inom produktoch produktionsutveckling och har i Västerås delat upp sin verksamhet i sex affärsområden; IT, elkraft, mekanikutveckling, produktionsutveckling, automation och systemutveckling. Vi jobbar nära våra kunder för att kunna bidra med idéer och innovationer som ökar kundernas konkurrenskraft och skapar en mer hållbar framtid, säger Magnus. EN STARK FÖRETAGSKULTUR Foto: Kim Norman.

Prevas är ett ingenjörsföretag som hjälper sina kunder som finns inom ett flertal branscher, med produktoch produktionsutveckling. Företaget sätter stor vikt på sin företagskultur, vilket skapar en trivsam arbetsmiljö där medarbetare trivs och mår bra med framgångsrika uppdrag, i nära samarbete med kunder, som resultat.

Danmark. På kontoret i Västerås träffar vi regionchefen Magnus Löfberg, som har arbetat på företaget i fyra år och har haft sin nuvarande roll i sju månader. - Vi har en vision om att påhittigheten kommer att rädda världen. Genom att positionera oss som ett premiumbolag som löser komplexa utmaningar kan vi ta fram lösningar som ännu inte finns, säger Magnus. HÅLLBAR UTVECKLING

Prevas grundades i Västerås 1985 och sysselsätter idag 950 medarbetare med verksamhet i Sverige, Norge och

Cecilia Tigerbacke. Foto: Kim Norman.

Prevas har kunder över hela världen. I Västerås sysselsätter företaget 210 medarbetare och representerar många

Många ingenjörer drivs av ambitionen att arbeta med utmanande projekt, att skapa något. Det är ofta ett väldigt kreativt yrke. För att kunna vara så kreativ som möjligt, är det viktigt att man känner sig trygg i sin arbetsmiljö. Detta är något Prevas är väldigt medvetna om. Därför har företaget arbetat väldigt mycket med sin företagskultur. - Det som lockade mig till Prevas är att det är ett dynamiskt företag med en härlig företagskultur. Vi är ett resultatinriktat företag och vi värnar om att våra medarbetare ska må bra, säger Magnus. Zarad Abdallah är beräkningsingenjör och har arbetat ungefär ett år på Prevas när vi träffar honom. Han uppskattar

Prevas Sport Club.

utmaningarna som jobbet erbjuder och även den fina gemenskapen. - Efter ett år på Prevas kan jag med glädje konstatera att min personliga och tekniska utveckling har tagit stora steg framåt. Fredagsfrukostarna är en fantastisk tradition som inte bara främjar gemenskapen, utan också skapar en avslappnad atmosfär där idéer och erfarenheter delas fritt, berättar Zarad. Magnus fortsätter att berätta om olika initiativ på Prevas. Genom projektet ”Hello Feel Better” erbjuder företaget hälsoundersökningar för sina anställda. I Prevas Sports club kan medarbetarna ägna sig åt aktiviteter som skidstafett, padel och cykling, men här anordnas även spelkvällar och liknande. Mikael Westlén arbetar som gruppchef och leder ett team på 12 medarbetare. Han har jobbat på Prevas i sexton år. - Vi har en fin gemenskap här på Prevas. Prevas Sports club handlar om att göra saker tillsammans på fritiden, säger han.

Home of Ingenuity. Welcome to Prevas. www.prevas.se

Då Prevas är måna om jämställdhet har företaget även ett initiativ som heter ”Hello Tech Women”, vars syfte är att erbjuda kvinnor i branschen ett nätverk där de kan dela erfarenhet och stötta varandra. - Att arbeta på Prevas är att utvecklas på alla plan. Jag känner att jag får användning av all min erfarenhet. Tillsammans med min chef hittar jag uppdrag som matchar min profil och det jag önskar utveckla. Vårt kvinnliga nätverk skapar förutsättningar för kvinnor med olika bakgrunder att mötas och få ta del av varandras erfarenheter, säger Cecilia Tigerbacke, som är Senior Consultant i området Management & Logistic Industry. Linda Wiltebo, som började jobba på Prevas hösten 2022 instämmer: - Prevas är ett superhärligt företag där man, som individ, får vara med hela vägen. Intervju: Caron Pap


19

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

IT med f örtroende som utgångspunkt Trustad startades av IT-konsulter som ville dra nytta av sina lärdomar och kunskaper från det stora konsultbolaget men som tror på att konsultbolag utvecklas som bäst i en småskalig och familjär miljö. Detta koncept har visat sig vara mycket framgångsrikt.

Tomas Andersson och Magnus Lundkvist är två mycket erfarna IT-konsulter som har arbetat tillsammans i många år. De startade upp sitt första egna bolag som hette IT Profil redan 2004. Då fanns varken affärsplan eller budget men

däremot en hög drivkraft i kombination med en viss naivitet om vad det innebar att driva eget bolag vilket visade sig vara de främsta framgångsfaktorerna. Efter tre år i egen regi och med sex anställda sålde Tomas och Magnus sitt bolag till det börsnoterade konsultbolaget Knowit AB. Huvudskälet till försäljningen var att ägarna ville ingå i ett större sammanhang och ”lära sig” bygga bolag på ett mer professionellt sätt. Efter 11 år och en massa nyttiga lärdomar och erfarenheter lämnade både Tomas och Magnus tryggheten på Knowit för att testa sina vingar på egen hand igen. De grundande bolaget Trustad AB våren 2018 och fick snabbt sällskap av två

tidigare kollegor från Knowit som också ville ta chansen att vara med och bygga ett bolag från grunden. Den här gången fanns både en affärsplan, en budget och en betydligt större erfarenhet av att bygga upp en konsultverksamhet med allt vad det innebär. Så här beskriver Tomas den nuvarande verksamheten: - Vår vision är att vara den oberoende rådgivaren i gränslandet mellan IT och affärsverksamheten. Vi vill vara det självklara valet för både kunder och medarbetare. Vår ambition är att attrahera och rekrytera marknadens vassaste konsulter inom sina respektive områden. Vårt fokus ligger inom ledning, leverans och verksamhetsstöd där vi hjälper och stöttar våra kunder i syfte att ge dem maximal effekt av sin IT-investering. Ibland hjälper vi IT-organisationen med deras projekt eller i deras leverans och ibland sitter vi på verksamhetssidan och hjälper dem kravställa och upphandla IT-tjänster som saknas eller behöver förändras. Idag har Trustad fyra delägare. Utöver Tomas och Magnus, är även Helene Blomberg och Christer Adielsson ägare. De fyra delägarna har arbetat ihop under många år men det här är första gången de driver ett gemensamt bolag tillsammans.

har fungerat väldigt bra för det lilla företaget, som idag sysselsätter tolv medarbetare. - Vi har aldrig tagit in externa investeringar och vår framgång har legat i att fortsätta rekrytera personer vi vet är kompetenta och pålitliga, säger Tomas. TILLVÄXT

Tomas Andersson.

FÖRTROENDE

De fyra delägarnas långa relationer till varandra reflekterar en oerhört viktig aspekt av Trustads verksamhet: Förtroende. Ordet förtroende finns till och med i företagets namn som är en sammanslagning av ”Trusted Advisory”. - En av de största utmaningarna i den här branschen är rekrytering. Vi vill arbeta med människor vi redan känner och har förtroende för. Detta gjorde det svårt att planera långsiktigt initialt, eftersom vi inte hade någon aktiv rekryteringsprocess, utan rekryterade personer vi tidigare har arbetat med, berättar Tomas. Trustad har alltså vuxit baserat på förtroende, det mjukaste av värden. Det

Trustad strävar efter att fortsätta vara det företag man har varit från starten och siktar på att inte växa till fler än tjugo anställda i Stockholm/Enköping. - Vår värdegrund har varit tydlig från starten; att växa mycket betyder inte nödvändigtvis att man blir bättre. Jag trivs själv med att företaget är litet och att konsulterna ofta är ute hos kunderna, säger Tomas. Samtidigt ser Tomas och de andra delägarna möjligheter i att etablera enheter som liknar verksamheten i Enköping på andra orter. Då man har sina huvudsakliga kunder i Stockholm, har man redan etablerat ett kontor där. - Vi har haft ögonen på framtida etableringar i exempelvis Uppsala för att vara närmare våra kunder, avslutar Tomas. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Kundanpassade kablage och elektronikmontage f ör industrikunder KPRO är en aktör med lång erfarenhet inom kablagetillverkning mot industrin med högt ställda krav. Idag erbjuder företaget i högre omfattning elektronikmontage av delsystem där kablagen ingår som en vital del. Denna förändring medförde ett namnbyte från tidigare Kablageproduktion till dagens KPRO. Kunder inom en rad olika industrier köper i högre omfattning kompletta delsystem vilket gör att de kan rationalisera sitt arbete, hantera färre artiklar i sin verksamhet och få en smidigare logistik.

KPRO grundades på sent 80-tal av några entreprenörer som såg stor potential i att tillverka kablage riktad mot industrikunder där man ofta har väldigt specifika krav. ABB Robotics har sedan verksamhetens start varit en mycket viktig kund. Genom åren har KPRO breddat sin kundbas till att idag vara en framstående aktör inom branschen. - Vi stöttar våra kunder genom att vara

delaktig i designstöd och prototypfas följt av att sedan erbjuda tillverkning med hög flexibilitet och närhet, berättar Rickard Jonsson som startade som Säljoch marknadschef 2011 och övertog VD-rollen 2021. I början av 2000-talet förvärvades företaget av Lagercrantz Group. - Dotterbolagen inom koncernen uppmanas ha en stark och självständig identitet, vilket främjar att vi hela tiden kan utvecklas och anpassar oss efter våra kunders behov beskriver Rickard. FULLSERVICEPARTNER INOM KONTRAKTSTILLVERKNING

I takt med att kunder i högre grad efterfrågar mer sammansatta montagetjänster som även inkluderar testning och krav inom spårbarhet myntades konceptet ”fullservicepartner”. - Här har vi gjort stora förändringar i vårt erbjudande. Tanken är att vi i grunden erbjuder montage av kablage, men kablagen monteras in i en produkt. Här kan vi erbjuda mycket mera som förenklar våra kunders vardag både inom

www.trustad.se

OpiFlex växer kraftigt då behovet av flexibla robotlösningar ökar kraftigt och KPRO ser framemot en expansion tillsammans.

Rickard Jonsson.

tillverkning och materialförsörjning, säger Rickard. Rickard förklarar lite mer ingående hur erbjudandet kan se ut idag: - Ett exempel är Opiflex Automation som erbjuder flexibla mobila robotlösningar. Vårt samarbete startade just runt kablage till en montageplåt. Idag bygger vi den kompletta plattformen som inkluderar materialinköp, mekaniskt montage, kabeldragning och slutligen igångkörning och provning innan leverans sker direkt till Opiflex slutkund, förklarar Rickard.

FRAMTIDEN

KPRO är ett medelstort företag med runt 60 medarbetare med olika bakgrund och ett stort antal nationaliteter. Det finns ett ständigt behov av duktiga operatörer till verksamheten. - Vår företagskultur betonar vikten av ärlighet och pålitlighet. Vi tror på att ge alla en chans att utvecklas och växa. Tillsammans talar vi uppemot 20 olika språk, vilket ger en bra bild på vår mångfald där alla inkluderas. Vi värdesätter personligheten och viljan att lära sig, säger Rickard.

Rickard avslutar med att ge oss en inblick i KPRO:s framtid: - Vi har nyligen tagit en större projektorder mot tågindustrin, vilket bidrar till att vi idag har en god syn på affärsläget långt in i 2024. Flera av våra marknader ligger inom områden som växer. Visst kommer det att finnas utmaningar längs vägen, men dessa jobbar vi med att lösa varje dag.

info@kpro.se | 021 - 81 51 51 | www.kpro.se

Intervju: Caron Pap


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

20

NÄ R I N G S L I V

För bättre säkerhet i samhället

Sedan 2016 har PMC Säkerhet AB

Idag sysselsätter företaget drygt 200

försett allt från elinstallatörer till

medarbetare på sex orter i Mälardalen.

fastighetsägare och aktörer inom

2016 blev säkerhetsavdelningen ett eget

den offentliga sektorn med olika

företag under namnet PMC Säkerhet

tekniska säkerhetslösningar. Allt

AB. Detta företag är specialiserat på

fler får upp ögonen för de utma-

tekniska säkerhetslösningar. Utbudet

ningar som finns rörande säkerhet.

är stort och inkluderar bland annat

PMC Säkerhet AB satsar på långsik-

brandlarm, inbrottslarm, passersystem,

tiga relationer och leveranser med

CCTV och utrymningslarm med talat

hög kvalitet.

meddelanden. Bland kunderna finner man bland annat elinstallatörer, fast-

PMC är ett företag verksamt inom

ighetsägare

elentreprenader som grundades 1998.

Genom att vara partner till bolag som

och

fastighetsförvaltare.

vunnit upphandlingar har man även

FÖRSTA JOBBET

ett första jobb, att det bara är början på

många uppdrag där slutkunden är

PMC Säkerhet AB strävar efter att

relationen. PMC Säkerhet har ekono-

kommunen eller regionen.

etablera långsiktiga relationer. Nyckeln

miska mål och planer för geografisk

- Vi har haft god tillväxt. Allt fler får ju

till detta är att leverera hög kvalitet.

expansion.

upp ögonen för säkerhetssystem i och

- Det är viktigt att ha nöjda kunder och

- Vi har planer på att växa genom expan-

med de utmaningar som finns kopplat

ett gott rykte. Att vara tålmodig och lösa

sion till flera orter och rekrytering av

till säkerheten i samhället, berättar Erik

problem är avgörande för att upprätt-

fler medarbetare. Vi har även tagit in

Lyxell, som är VD för PMC Säkerhet

hålla båda, säger Erik Modén, som är

praktikanter för att hitta unga talanger

sedan 2018.

försäljningschef för PMC Säkerhet AB.

för framtidens kompetensförsörjning,

Erik fortsätter med att berätta att alla

säger Erik.

UTVECKLANDE ARBETE

Erik har en lång historia med PMC.

relationer börjar med ett första jobb, men det är viktigt att se det som just

Han har arbetat i koncernen sedan 2010. Han började sin bana i koncernen som elektriker och har sedan dess haft flera olika tjänster. Detta är talande för hur det är att arbeta inom koncernen. - Många byter arbetsplats när de söker nya utmaningar. Det finns alltid nya utmaningar här; det finns möjlighet till utveckling. Hälften av personalen här har en bakgrund som elektriker eller montörer, säger Erik. Det är viktigt för Erik och PMC att ta vara på den kompetens som finns inom företaget. Därför är man måna om att ta hand om sina anställda och har satt som mål att vara den attraktivaste arbetsgivaren inom branschen i Mälardalen. - Gemenskapen, och att ställa upp för varandra, är väldigt viktigt för oss på Erik Lyxell och Erik Modén.

PMC, säger Erik.

Säkerhetsleverantör i Mälardalen som installerar säkerhetslarm och övervakning PMC Säkerhet erbjuder produkter och tjänster inom bygglarm, inbrottslarm, passersystem, brandlarm, trygghetslarm och kameraövervakning. pmcel.se/sakerhet-larm

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


21

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

I AQ-Gruppen står människorna i fokus I Västeråsföretagen AQ Components och AQ Elautomatik är det människan som står i centrum. De båda bolagen är specialister på plåtbearbetning och elmontage, men det är människorna bakom och företagets värderingar som i mångt och mycket präglar verksamheterna. Det menar Oskar Mellgren, tillförordnad VD, som tycker att välmående medarbetare och högkvalitativa produkter går hand i hand.

AQ Components och AQ Elautomatik ingår i AQ-Gruppen, vars initialer står för Aros Quality. De båda bolagen verkar via två närliggande fabriker i Västerås med sammanlagt 115 anställda. AQ Components är specialiserat på plåtbearbetning i form av stansning, laserskärning, kantpressning, svetsning, maskinbearbetning och produktion av kopparskenor. De producerar exempelvis plåtkapslingar inklusive montage till den pågående elektrifieringen i samhället. AQ Elautomatik är specialiserat på elmontage kring olika produkter, inklusive elskåp, reläer och förarbord till tåg. – Gemensamt för bolagen är att vi är involverade i hela processen, från design

Oskar Mellgren.

och konstruktion till testning och leverans. Vi finns i Västerås för att betjäna både svenska och globala kunder, och många av våra globala kunder har sina utvecklingsavdelningar nära oss, upplyser Oskar Mellgren, tillförordnad VD i AQ Components och AQ Elautomatik. HÖGA KRAV

Oskar berättar att han började jobba på AQ M-Tech i Uppsala för tio år sedan och att han tidigare har haft positioner som produktionschef och vice VD. – AQ M-Tech är inriktat mot

medtechkunder, och hela AQ-gruppens affärsidé är att vara en kontraktstillverkare för globala och krävande industrikunder. Vår strategi är att arbeta just med kunder som ställer höga krav, vilket skapar långvariga relationer, säger Oskar. Han betonar vikten av kundfokus. – Många säger förstås samma sak, men vi existerar för att tillgodose våra kunders behov. Krävande kunder är svåra att tillfredsställa, det gör att vi hela tiden måste förbättra oss. Det här gör att vi ofta har långa relationer med våra kunder.

Oskar framhåller att enkelhet är en ledande princip inom hela AQ-Gruppen. – Vår ambition är att inte krångla till saker i onödan. Vi strävar efter platta organisationer med korta beslutsvägar för att uppmuntra människor att ta ansvar och egna initiativ, oavsett om de arbetar som godsmottagare, kantpressare eller elskåpsmontörer. Vi tror på människor och att det är människorna som gör skillnad. Vi söker individer som delar vår vision och tycker att det är roligt att vara med på vår resa. Personligheten är alltid viktigast, säger Oskar.

LYFTER FRAM ENTREPRENÖRSKAPET

Hälsa, kvalitet och leveranssäkerhet är begrepp som genomsyrar alla delar av verksamheten. Ett annat viktigt fokusområde är förstås hållbarhet. I AQ Group strävar de hela tiden efter att effektivisera produktion och transporter och motarbeta resursslöseri. Gruppen ligger även långt fram när det kommer till omställning från fossila drivmedel till elfordon. Även om AQ Group sysselsätter 8 000 anställda globalt är verksamheterna i Västerås i sammanhanget relativt små. Här står det traditionella entreprenörskapet i fokus, vilket Oskar tycker genomsyrar verksamheten. – Jag tycker vi har ett arbetssätt som uppmuntrar entreprenörskapet, vilket jag tror är en viktig del i våra framgångar och framtidsutsikter. Framtiden i branschen förutspås bli dynamisk och i ständig utveckling, och vi räknar med att kunna fortsätta växa och behålla vår engagerade personal, spår Oskar som trivs med sitt jobb. – Det roligaste med jobbet är människorna och produktionen. Att se hur en produkt går från idé till produktion är otroligt roligt och givande. För att lyckas med det är det viktigt att ge medarbetare ansvar och möjlighet att påverka. Då får vi också nöjda kunder. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

aqgroup.com


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

22

NÄ R I N G S L I V

En extern IT-avdelning f ör små och stora aktörer Gibon drog igång sin verksamhet

och fram tills 2018 var företaget en del

tenser och certifieringar. Vi stöttar ofta

2018 och fungerar som en extern

av Koneo. I januari 2018 var man med

varandra och samarbetar över de geogra-

IT-avdelning för främst små och

och startade Gibon tillsammans med

fiska gränserna, säger Hans.

medelstora bolag över hela landet.

tio andra bolag. Idag finns Gibon på 17

Hans Rothoff och Daniel Engblom

olika orter i Sverige.

STÖRRE FÖRETAG

driver,

sina

- Gibon fungerar som en extern

Många av Gibon Västerås kunder är

kollegor, Gibon i Västerås, som är en

IT-avdelning för framför allt små och

systemleverantörer inom olika områden

växande region, särskilt inom tech-

medelstora bolag som saknar en egen

som levererar styrsystem och övervak-

sektorn, vilket ger enheten goda

IT-avdelning, förklarar Hans.

ningssystem (SCADA). Dessa leveran-

förutsättningar att växa.

De olika kontoren är i stort sett själv-

törer levererar sina system till allt från

ständiga, men kan dra nytta av en

gruvor, hamnar och processindustrin till

tillsammans

med

central organisation och varandras

kärnkraftverk.

Hans Rothoff och Daniel Engblom har

expertis.

- Vi bygger plattformar och infra-

lång erfarenhet av IT-branschen. 2005

- Gibon koordinerar leverantörsavtal

struktur för att stödja deras system,

grundades aktiebolaget Systempartner i

och kompetensutbyte centralt inom

inklusive

Mälardalen och Dalarna AB (SMDAB)

gruppen. Vi har olika specialistkompe-

IT-produkter inom Operation Techno-

exempelvis

servrar

och

logy (OT), berättar Daniel.

heten. Det är verkligen kul när man får

Till skillnad från många andra Gibon-

den möjligheten, säger Daniel.

enheter, fokuserar Gibon Västerås alltså

Västerås med omnejd är en region där

främst på större företag i Sverige.

det händer mycket inom både indu-

- Vi arbetar ju dock även med mindre

strin och tech-sektorn. Detta har gjort

kunder, vilket är tanken att Gibon ska

att området är lite mindre känsligt för

göra, säger Daniel.

konjunktursvängningarna. - När det gäller framtiden är vår ambi-

Hans Rothoff och Daniel Engblom.

VARIERANDE ARBETE

tion att växa på rätt sätt. Allt som

Hans och Daniel har drivit företag inom

händer uppe i Norrlandsregionen är

IT-branschen i 20 år och båda tycker

väldigt intressant och kommer förhopp-

fortfarande att det är väldigt roligt.

ningsvis generera ännu fler affärer för

- Det är mycket variation i det här

våra kunder, vilket i sin tur påverkar oss

jobbet. Ibland har vi ett stort projekt

positivt. Vi ser en enorm potential till

på gång och nästa dag kanske vi byter

tillväxt i takt med våra kunders framsteg.

ut 10 tyska tangentbord och en sladd

Vi är medvetna om att rätt personer är

som köpes för 20 år sedan. Bland det

avgörande för vår framgång och fort-

roligaste med det här jobbet är att vara

sätter vara noggranna när det kommer

ute på plats hos våra kunder och deras

till rekryteringar, avslutar Hans.

kunder och se våra produkter i verklig-

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


23

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Hållbar fakturahantering f ör framtiden fokusera på mer personliga relationer

går alltså att se, svart på vitt, hur ens

till kunderna.

klimatpåverkan minskar när man blir

- Genom ett etablerat nätverk här i

mer digitala.

Västerås prioriterar vi starka kundrela-

- Digital eller elektronisk fakturahan-

tioner genom hög service och snabba

tering sparar både tid och är miljövän-

leveranser, säger Peter.

ligare, med betydligt mindre koldioxidutsläpp jämfört med traditionella

KLIMATSMART FAKTURAHANTERING

pappersfakturor. Vi ser att framtida

En viktig milstolpe i LevDocs historia

fråga hållbarhet, säger Peter.

var när man började integrera sitt

Genom att vara medlemmar i Cireko

system med vanligt förekommande

& Cirkulär Aktör, som fokuserar på

affärssystem. Idag har LevDoc inte-

cirkulär ekonomi, strävar LevDoc efter

grerat sitt system med ett 20-tal vanligt

att skapa länkar och samarbeten för att

förekommande affärssystem. Dessa inte-

sticka ut på marknaden. Företaget fort-

grationer underlättar övergången från

sätter att ha ett fortsatt starkt fokus på

pappersfakturor till digitala fakturor

utveckling för klimatsmarta lösningar.

för många företag. Det är här LevDoc

- Vi vill fortsätta växa och förbättra våra

har sin absolut största konkurrens-

produkter och tjänster, säger Peter.

fördel. Företag som fortsätter använda

Peter avslutar med att berätta att man

pappersfakturor för att de alltid har

just nu tittar på möjligheterna som AI

gjort det, saknar många gånger kanske

erbjuder.

bara motivationen som krävs för att

Peter Ewertz Isaksson, ansvarig för försäljning och marknad på LevDoc.

bli helt digitala. LevDoc har tagit fram Erip började med att utveckla en

LevDoc grundades året därpå. Det

vitet med en liten personalstyrka, som

något man ibland kallar Klimatsmarta

tjänst, LevDoc, för att digitalisera

var en satsning som krävde betydande

arbetar tätt tillsammans och hanterar

faktureringsrapporter. I dessa rapporter

sina kunders pappersfakturor. Idag

investeringar, men det var investeringar

allt från support till försäljning och

får kunderna hård fakta i form av exakta

är företagets system integrerat med

som bar frukt. 2009 introducerade

marknadsföring internt. Den kompakta

siffror, som visar hur mycket klimatpå-

ett 20-tal vanligt förekommande

LevDoc en fakturahanteringstjänst som

verksamheten gör det även möjligt att

verkan deras fakturahantering har. Det

affärssystem, vilket underlättar

tolkar information från pappersfakturor

hanteringen ytterligare.

och automatiserar digitaliseringen av

Idag

sticker man ut från mängden genom

informationen.

att förse sina kunder med klimats-

- Detta var banbrytande på den tiden,

marta faktureringsrapporter, som

särskilt för små och mellanstora företag,

visar kunderna hur deras klimat-

berättar Peter Ewertz Isaksson, som är

avtryck ser ut varje månad. På så vis

ansvarig för försäljning och marknad på

visar man sina kunder vägen till en

LevDoc idag.

klimatsmartare vardag.

LevDoc har haft ett ständigt fokus på utveckling ända sedan starten. 2013 förändrade företaget sin affärsmodell till

Erip har sina rötter inom den tidiga

faktureringshantering av sina kunders

e-handeln. Året var 2006 när före-

leverantörsfakturor som abonnemangs-

taget började övergå till att digitali-

tjänst, vilket skapade en stabil likviditet

sera kunders leverantörsfakturor. Man

och ökad stabilitet.

började då inse att det fanns stora möjligheter i att hjälpa företag att digi-

EFFEKTIV ORGANISATION

talisera pappersfakturor. Varumärket

LevDoc uppnår en hög grad av effekti-

köpare av vårt system kommer att efter-

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

24

NÄ R I N G S L I V

Finansieringslösningar som passar speciff ika behov speci Smart Provider ägs delvis och drivs av Fredrik Göterfelt, som har över 30 års erfarenhet inom finansbraschen. Smart Provider hjälper sina kunder att hitta och implementera de bästa möjliga finansieringslösningarna. Kunderna består av både små och stora företag inom ett antal olika branscher. Alla har olika behov. Det är här Smart Provider sticker ut från mängden, då lösningarna skräddarsys efter kundernas behov.

Fredrik Göterfelt har en bakgrund inom finansbranschen som sträcker sig tillbaka till 1990. - Efter att ha arbetat så länge inom branschen lockades jag av att driva ett eget bolag, så jag och min kompanjon startade Smart Provider, säger Fredrik. Smart Provider drog igång sin verksamhet 2015 och specialiserar sig på

INGA TYPISKA KUNDER

- Den gemensamma nämnaren är att

lite kreativ ibland. Vi är ju ingen bank,

utgör grunden till Smart Providers verk-

att förmedla finansaffärer, leasing och

Det finns inga ”typiska” kunder för

man behöver hitta olika lösningar för

utan ordnar de lösningar som passar

samhet.

hyresaffärer för företagsinvesteringar.

Smart Provider. Kunderna är allt från

investeringar som lös egendom, exem-

våra kunder bäst, säger Fredrik.

- Om jag presenterar ett avtal, så ska man

- Vi fungerar som en hjälpande hand för

små till stora bolag inom en rad olika

pelvis avtal kopplade till maskinparker,

Arbetet som Smart Provider utför

inte behöva fundera på om det är den

företag att finansiera sina investeringar,

branscher som alla har varierande finan-

IT-utrustning eller kontorsmöbler. Det

handlar inte bara om själva produkten,

mest fördelaktiga eller kostnadseffektiva

säger Fredrik.

siella behov.

gäller att man är flexibel och kan vara

utan om hur man levererar den på ett

lösningen utifrån sin verksamhet. Jag

optimalt sätt till kunden. Fredrik ger oss

har alltid verkligen gjort mitt yttersta

ett exempel på hur en utmaning kan se

för att det ska vara det direkt. Vi jobbar

ut och hanteras:

ju inte med en komplex produkt på

- Man kan få till en säsongsbetonad

något sätt. Komplexiteten ligger snarare

finansiering för en lift på en skidan-

i att få till ett bra avtal, säger Fredrik.

läggning, som ju bara generar intäkter

Fredrik brinner verkligen för det han

när den är i drift. Det är ett bra sätt att

gör och ser att företaget går en ljus

kunna matcha företagets intäkter med

framtid till mötes.

kostnader.

- Det mest givande med det här arbetet

I och med att Smart Provider har sin bas

är att hitta lösningar utan att vara

här i Västerås, är det kanske naturligt att

begränsad av yttre påtryckningar som

man har en stark kundbas i regionen,

man kanske är på ett större bolag. Jag

men de flesta kunderna finns utspridda

njuter av flexibiliteten att kunna göra

i landet.

det som jag anser är bäst för kunderna

- Vi har lyckats skapa en bred kundbas

och drivs av ständig utveckling, avslutar

över olika branscher, vilket har minskat

Fredrik.

vårt beroende av konjunktursvängningar, säger Fredrik.

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

FÖRTROENDE Fredrik Göterfelt.

Sebastian Göterfelt.

Means to finance VI FINANSIERAR MÖJLIGHETER

Långsiktiga relationer och förtroende

Smart Provider erbjuder en rad olika finansieringstjänster och verktyg för att ditt företag ska kunna växa. Vi samarbetar tätt med våra kunder från början till slut. Vi fokuserar på deras behov samtidigt som vi skapar nya idéer, utvecklar effektiva strategier och skapar skalbara lösningar av hög kvalitet. Kontakta oss för mer information.

smartprovider.se


25

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Norconsult expanderar i Västerås Sverige står inför en kraftigt ökad elanvändning bland annat på grund av elektrifiering av industrin samtidigt som den förnybara elproduktionen väntas byggas ut kraftigt. Behovet av elkraftskompetens har aldrig varit större. Norconsult möter upp behovet och utökar sin verksamhet inom energisektorn.

Vi besöker Norconsults nya kontor i Kopparlunden i Västerås, ett fräscht och modernt kontor där öppna kontorslandskap varvas med många små rum för möten. Anna-Karin Karlsson är gruppledare inom elteknik och projektledning, men även kontorschef i Västerås. Hon understryker vikten av att sträva efter en välmående arbetsplats, där en jämställd och positiv arbetsmiljö prioriteras. – Vi har själva designat och inrett vårt nya, stora kontor och har prioriterat att få ett välfungerande kontor gällande trivsel och arbetsmiljö. Vi är supernöjda med resultatet, berättar Anna-Karin stolt. Många på kontoret deltar i olika gemensamma aktiviteter, såsom långfärdsskridskoåkning, padel, klättring, MTB, löpning, längdskidåkning, pussel, spelkvällar med mera. – Det är ett mycket aktivt och engagerat kontor, så dusch på kontoret var ett måste, skrattar Anna-Karin.

Kontorschef Anna-Karin Karlsson.

Fika på nya kontoret.

ELEKTRIFIERING OCH ELKRAFTSBEHOV

Norconsult tar ett helhetsgrepp kring energisektorn och arbetar brett inom många olika områden, exempelvis sol-, vind- och vattenkraft, energilagring, elkraftsystem, nätanslutningar, ställverk och kraftledningar. Anna-Karin Karlsson har själv lång erfarenhet inom elkraftsbranschen. – Intresset för energifrågor är stort. Energiomställningen kräver enorma investeringar. Elektrifieringen och elproduktionen kommer att öka, det är till exempel många industrier som ska elektrifieras, och många nya energikällor och aktörer behöver anslutas till elnätet, som i sin tur också behöver uppgraderas och förnyas, så det är ett stort behov av elkraftsingenjörer, förklarar Anna-Karin. KOMPETENSUTVECKLING OCH REKRYTERING

Elkraftsbranschen står, understryker AnnaKarin, inför stora utmaningar, varav en

Kontorsaktivitet - Klättring.

är den växande bristen på personal med elkraftskompetens. – Kompetensutveckling och rekrytering är synnerligen viktigt för att vi ska kunna klara kommande utmaningar. Vi investerar i medarbetarnas utveckling och har initierat samarbeten med bland andra Teknikhögskolan i Västerås för att erbjuda praktikmöjligheter och erbjuder även utbildningsprogram för nyanställda, berättar Anna-Karin som brinner för kompetensöverföring. – Vi är många som arbetat väldigt länge inom elkraft och vi försöker ta vårt ansvar att lära juniora personer. Det är även väldigt energigivande att stötta och utveckla andra, säger Anna-Karin.

Inspektion kraftledningsanslutning.

INTE BARA ELKRAFT

Men på Västeråskontoret arbetar de inte bara inom elkraft. Det finns även byggnadsingenjörer som tar fram bygglovsritningar och planlösningar. Det finns bebyggelseantikvarier som utför kulturarvsanalyser, kulturmiljöprogram och inventeringar. På avdelningen för projektoch byggledning arbetar de med byggoch fastighetsprojekt i olika skeden, ofta i stora tvärfackliga projekt som inkluderar flera discipliner inom Norconsult. Det finns också processingenjörer som konstruerar eller moderniserar befintliga processystem. Även trafikplanering utförs.

– Jag tror på en fortsatt god utveckling

är vår viktigaste resurs, och att satsa på

för oss. Jag ser den kontinuerliga sats-

arbetsmiljö och trivsel som avgörande för

ningen på att utveckla medarbetare, som

att möta framtida utmaningar. Intervju: Caron Pap

u Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhälls-

byggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med syftet ”Varje dag förbättrar vi vardagen” söker de ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Med cirka 6 200 medarbetare på fler än 130 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar Norconsult tvärfacklig expertis med lokal närvaro.

Anna-Karin berättar och avrundar:

Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte ”Varje dag förbättrar vi vardagen”, söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Med cirka 6 200 medarbetare på över 130 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.

Every day we improve everyday life


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

26

NÄ R I N G S L I V

En ledande leverantör av industriellt underhåll och projekt Sveriges ledande aktör avseende industriellt underhåll och projekt är Jernbro Industrial Services. Med sin både breda och djupa kompetens bidrar Jernbro till utveckling och effektivisering av sina kunders verksamheter. Det bidrar till att de blir säkrare, effektivare och mer hållbara, men också mer konkurrenskraftiga.

När Jernbro bildades genom att separeras från Coor 2016 försågs marknaden med en ny effektiv aktör för utveckling och underhåll av industriföretagens maskinparker. Med tiden har bolaget vuxit med ytterligare förvärv och förra året förvärvades norrlandsbaserade GISAB. Den starka utvecklingen har gjort att Jernbro idag finns representerat på ett 30-tal platser från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Bolaget sysselsätter totalt ett tusental anställda, varav 140 ingenjörer, 170 elektriker och 480 mekaniker. Flera av bolagets ingenjörer är också certifierade underhållsledare. EN TRYGG PARTNER

På Jernbro vid Östra Verket i Skultuna, strax utanför Västerås, träffar vi Joel Ekblom som är avdelningschef för Underhåll och Elskåp. Han berättar

att företaget med sitt koncept vänder sig till i princip alla landets industrier. Han nämner tre tydliga affärsområden: projekt, underhåll och strategiska partnerskap, och att etableringen i Skultuna fokuserar på framför allt två områden. – Vi bygger elskåp åt framför allt ABB samt jobbar med underhåll på elsidan,

vilket bland annat innebär installationer, ombyggnationer och undersökningar. I mångt och mycket fungerar vi som en servicepartner för industrin där många av våra kunder på elsidan är våra grannar här i Östra Verkets industriområde, berättar Joel Ekblom. I Skultuna finner vi även en mekanisk

verkstad där Joel och hans kollegor reparerar verktyg och tillverkar reservdelar för industrin. Tack vare att bolaget har flera etableringar i regionen märker Joel av tydliga synergieffekter. – Det är förstås en tydlig konkurrensfördel för oss. Vi samarbetar i stor utsträckning med Jernbros etablering i

Avesta, vilket gynnar både dem, oss och våra kunder, säger Joel. TRIVS PÅ JOBBET

Joel, som är elektriker i grunden, berättar att han påbörjade sin resa inom Jernbro för ett drygt år sedan då han kände att han ville prova på något nytt. Han beskriver Jernbro som ett spännande företag med bra driv och enorm bredd, vilket innebär variationsrika arbetsdagar, som han uppskattar. Anläggningen i Skultuna sysselsätter ett 20-tal medarbetare och ytterligare 10-15 anställda i Västerås som framför allt arbetar med serviceavtal mot Lantmännen. För att klara av att möta den ökande efterfrågan söker Jernbro i Skultuna aktivt efter industrielektriker, som gärna får ha några års erfarenhet från industrin. – Vi kan erbjuda ett spännande jobb både för de som vill resa i jobbet och de som vill arbeta här i vår anläggning på Östra Verket, upplyser Joel Ekblom avslutningsvis. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Joel Ekblom.

SÄKER, EFFEKTIV OCH HÅLLBAR PRODUKTION – DET ÄR MÖJLIGT MED JERNBRO Lokal samarbetspartner inom: • • • •

Skåpverkstad med bearbetning av kopparskenor El-underhåll Projekt och installation Mekanisk bearbetning

010-483 00 00, jernbro.com


27

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

VÄ ST E R Å S

Hela Scanias koncept under ett tak För företag och boende i Mälardalen

december 2022 efter att tidigare ha haft

är Scanias breda koncept aldrig

motsvarande roll i Skåne. Han berättar

långt borta. Det representeras i

att det finns en del tydliga skillnader

Västerås av Scanias anläggning på

mellan de båda marknaderna.

Speditörsgatan. Här kan alla ta del

– Det finns flera större kunder i Skåne,

av hela Scanias utbud av produkter

medan vi här i mellersta Sverige ser fler

och tjänster i form av allt från

aktörer som är verksamma inom skogs-

verkstadstjänster till försäljning

näring och i anläggningsbranschen.

av marknadsledande lastbilar och

Med jämna mellanrum bjuder vi in

bussar.

intresserade att provköra våra lastbilar, vilket oftast sker på anläggningarna i Södertälje och Borås, upplyser Niclas Granström. FORDON, SERVICE OCH UNDERHÅLL

I Västerås, liksom på Scanias övriga Scania, med rötter ända sedan 1891

etableringar, erbjuder de fordon, service

då bolaget startades, har utvecklats till

och underhåll av både lastbilar och

en av världens främsta distributörer

bussar till kunder inom transportnä-

av lastbilar och bussar. Bolaget finns

ringen, vilka också erbjuds bra finan-

representerat över mer eller mindre

sieringsalternativ. De bedriver även

hela världen, och i Sverige via ett hund-

hyrverksamhet genom Scania Hyr,

ratal etableringar från Kiruna i norr till

vilket innebär att den som hyr med kort

Malmö i söder. En av dessa finner vi på

varsel kan få tillgång till ändamålsanpas-

Speditörsgatan i Västerås där vi träffar

sade fordon under valfri tid.

Niclas Granström som är återförsäljarchef med ansvar för Scanias etablering

SATSAR PÅ ELEKTRIFIERING

i staden, men även i närliggande Sala

Scanias anläggning i Västerås är topp-

samt Örebro och Karlskoga. Niclas

modern och utformad för att klara av

har nio år inom Scania under bältet,

den elektrifieringsprocess som bran-

men tillträdde sin nuvarande roll först i

schen nu möter.

– Elektrifieringen tar allt större plats i kundernas medvetande och det handlar om att hitta en optimal transportlösning till varje enskild kund. Det kan röra sig om rätt fordon såväl som rätt släp och rätt laddinfrastruktur, säger Niclas Granström. Han berättar att Scania satsar stort på

Niclas Granström.

ÄST

elektrifiering vilket bland annat innebär

– För att klara av fortsatt tillväxt söker vi

omfattande investeringar i nya verktyg,

aktivt efter nya mekaniker till samtliga

personalutbildningar i elsäkerhet och

våra etableringar. Idealkandidaten är en

mer ändamålsanpassade verkstäder.

erfaren mekaniker med glatt humör som

Niclas anser att Scanias främsta konkur-

behöver ha en förståelse för det digitala,

rensfördel är det breda sortimentet.

säger Niclas och uppmanar intresserade

– Kunderna känner sig trygga med

att höra av sig.

våra produkter, men också med att vi erbjuder jour 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan, säger Niclas som spår en

010 - 7066890 010 - 7066891

90 91

SCANIA VÄST Västerås 7066410 Hisings Backa010 - 010 - 7066890 Arendal - 7066891 Sala 010 - 010 7066290

fortsatt växande efterfrågan på Scanias breda koncept.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

28

NÄ R I N G S L I V

Fokus på människan

Grundare Fassil Mammo.

Atia Qadeer, Lojsa Kantavanich, Ulrika Hedmark, Fassil Mammo, Marie Jourdain och Saga Wahlström.

FM Care grundades av specialistsjuksköterskan

Fassil

Mammo

med tanken att man ska kunna erbjuda högkvalitativ vård och samtidigt skapa en bra arbetsmiljö för sina anställda, som också ska ha möjlighet till en bra lön. Idag sysslar företaget med personlig assistans, hemtjänst, hemsjukvård och bemanning inom vården.

sina anställda som att erbjuda högkvalitativ vård. - Värdegrunden, att man värdesätter medarbetarna, var viktig för mig när jag valde att komma hit. De som arbetar här ska känna att de är uppskattade och viktiga för branschen. Det ville jag vara en del av, säger Atia Qadeer, som har 18 års erfarenhet av branschen och är verksamhetsansvarig för personlig assistans på FM Care. FYRA STARKA BEN

Fassil Mammo är en specialistsköterska med inriktningen distriktssköterska. Han har dessutom en magisterexamen inom vårdvetenskap. Han brinner för vården och har jobbat inom kommunen, för regionen och för privata aktörer. Han kämpade länge för bättre möjligheter och lön för vårdpersonal innan han insåg att den bästa vägen att gå kanske var att driva ett eget företag i branschen. 2016 grundade hon FM Care AB. - Jag visste att om jag startade eget kunde jag skapa en bättre arbetsmiljö för mina anställda. Jag började med bemanning, då jag tyvärr såg en del oseriösa aktörer ta plats på marknaden. Vi har nu skapat en egen identitet och unik position på marknaden, säger Fassil. FM står för Fokus på Människan, vilket reflekterar att företaget är lika måna om

Idag står FM Care på fyra starka ben. Man är nu väldigt starka inom bemanning. - Vi hyr ut personal till kommunen, regionen och privata aktörer. Vi har haft ett framgångsrikt samarbete med alla. Under pandemin stack vi ut och hade många sköterskor som arbetade inom kommunen, berättar Fassil. FM Care är verksamma inom hemtjänsten där man, liksom kommunen, gör insatser inom omvårdnad, service och ledsagning. - Vi jobbar på exakt samma sätt som kommunen, men vi sköter allt i egen regi. Våra kunder väljer oss, säger Fassil. FM Care sysslar även med hemsjukvård, vilket innebär att man utför insatser enligt Hälsosjukvårdslagen (HSL). - De som inte kan åka till vårdcentralen på egen hand får vård i hemmet, förklarar Fassil.

Personlig assistans är en insats som beviljas enligt LSS-lagen till personer under 65 år. - Man ska kunna leva som alla andra med hjälp av personlig assistans. Kunderna bestämmer och har mycket att säga till om, allt från vilken personal man ska ha till vad man ska göra, berättar Atia. EN SAMHÄLLSVIKTIG FUNKTION

Vårdbranschen är en bransch där det råder personalbrist.

- Det är ett samhällsproblem. Man måste öka attraktionen för yrket. Det vill vi på FM Care vara med och bidra till. Det är ett lågavlönat yrke, vilket är synd med tanke på att det är en samhällsviktig funktion. Det finns dessutom så mycket att hämta i yrket. Brinner man för att göra skillnad och hjälpa människor, då väljer man detta yrke, säger Fassil. Fassil och hans medarbetare föregår med gott exempel. - ”Högt i tak” börjar bli en sliten term,

men vi vill ha en bra och sund företagskultur som bygger på kommunikation. Det måste finnas en förståelse för personalen. Om en chef faktiskt vet vad man gör ute på fältet, så blir det enklare att förstå vad som sker där. Fassil är ju ute och jobbar. Det tycker jag är riktigt bra. Det är ett mer modernt ledarskap som handlar om att vara ute och jobba och se vad som faktiskt sker ute i verkligheten, säger Atia. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

FM Care – Din lokala partner i Västmanland för personlig assistans, hemtjänst och hemsjukvård. Utöver detta tillhandahåller vi även bemanning och rekrytering av sjuksköterskor till kommuner, regioner och privata vårdföretag. Vi tror på en verksamhet som genomsyras av tilltro, kompetens och personlighet, samt av att ha hjärtat på rätt ställe. FM Care strävar efter att ha Fokus på Människan, vilket är vad förkortningen står för.

fmcare.se


29

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Ingenjören som räddar liv med ökad patientsäkerhet Historien om Toul Meditech börjar med en ingenjör och uppfinnare som forskade på elektriskt ledande polymerer. Det hela ledde till att han utvecklade ett filter, som minskar antalet postoperativa infektioner inom kirurgi som kan vara dödliga i värsta fall. Historien om Toul Meditech är inte färdigskriven än. Med MedCap AB som nya ägare har företaget nu goda möjligheter att expandera och hjälpa till att rädda fler liv inom sjukvården.

Läkekonsten har kommit långt. Idag kan kirurgiska ingrepp rädda livet på människor som annars hade dött. Samtidigt är inga kirurgiska ingrepp helt riskfria. Varje år går åtta miljarder kronor av skattebetalarnas pengar till att hantera sjukhusrelaterade infektioner. Cirka 2000 människor dör av dessa infektioner varje år, vilket är tio gånger fler än vad som dör i trafiken. Orsaken

till infektioner är ibland att bakterier kommer in i operationssåret. Sjukhus förebygger dessa infektioner genom att sterilisera instrument och hålla noggranna arbetsrutiner och klädsel. Dessvärre räcker inte ens detta alla gånger, då det har visat sig att luftburna bakterier kommit in i operationssalen, oftast via personalens egna hudflagor, eftersom vi människor avger ca 10 000 partiklar per minut. Det är här Tomas Hansson och hans företag, Toul Meditech AB, kommer in i bilden. Tomas har en bakgrund som ingenjör och uppfinnare inom kraftelektronik på ABB. Han har lagt stora delar av sin karriär på att bli expert på elektriskt ledande material och började intressera sig för elektriskt ledande polymerer, vilket ledde till utvecklingen av konceptet av ett filter. - Genom ett samarbete med Karolinska institutet och en fond för specialprodukter identifierades potentialen för dessa filter inom sjukvården. Initiala prototyper skapades för att tackla det höga bakterieinnehållet i luften i operationssalar, berättar Tomas.

Tomas Hansson.

Idag är Toul Meditech specialiserade på utveckling, tillverkning och försäljning av medicinteknisk utrustning för infektionskänslig kirurgi med syfte att före-

bygga postoperativa infektioner. - Vi säkerställer sterila zoner över sår och instrument. Ett vanligt förekommande problem är att luften inte alltid hålls ren, trots att ventilationssystem är på plats. Vår primära uppgift är att se till att luften förblir ren, säger Tomas. FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Den medicintekniska utrustning som Toul Meditech utvecklar används inom en rad olika kirurgiska områden, främst inom ortopedi-, thorax- och plastikkirurgi, men även för mindre ingrepp som kan utföras utanför operationssalen. - Det gör alltså att även mindre operationer kan utföras på ett säkrare sätt i sterila zoner och man undviker postoperativa infektioner, förklarar Tomas. Toul Meditech har även hittat nya nischmarknader som kan dra nytta av företagets produkter. Ett sådant exempel är ögonkirurgi. - Det är många äldre människor med så kallade ”gula fläcken” som nu med nya mediciner kan bevara sin syn. Nu kan man ställa in vår utrustning på ett vanligt behandlingsrum vid injicering, vilket underlättar för både patient och personal.

EXPANSION

Toul Meditech levererar till både privata kliniker och offentliga sjukhus i Sverige och har även internationell försäljning genom distributörsled. Sedan sommaren 2023 ägs Toul Meditech av börsnoterade MedCap, vars kontakter och resurser ger företaget ännu bättre förutsättningar för att expandera. Man har bland annat planer att expandera till USA och har redan godkännande av den amerikanska hälsomyndigheten FDA. - Vår stadiga tillväxt beror på både ökade krav och en ökad medvetenhet om multiresistenta bakterier. Vi är kvalitetscertifierade och fokuserar mycket på att demonstrera klinisk evidens genom kontinuerliga kliniska studier. Vi har över tusen installationer inom EU, säger Tomas. Tomas avslutar med att berätta att Toul Meditech har planer på att rekrytera en marknadschef med lokal anknytning för att styra marknadsstrategin framåt. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Toul Meditech hjälper till att förhindra postoperativa infektioner vid kirurgiska ingrepp genom att erbjuda en flexiblel, enkel och effektiv lösning för alla typer av operationer och sjukhusvård.

Vill du läsa mer? toulmeditech.com


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

30

NÄ R I N G S L I V

Minskad energif energif örbrukning med rätt f önster och dörrar I samband med byggprojekt i Mälardalen och Stockholm är det ofta Alfaglas AB som kontaktas när det gäller fönster och dörrar. Alfaglas vänder sig till såväl privatpersoner som byggföretag och bostadsrättsföreningar med sitt breda koncept avseende glas och aluminium – produkter som i allt väsentligt bidrar till minskad energiförbrukning.

Som underentreprenör till byggare med totalentreprenad strävar Alfaglas AB alltid efter pålitlig leverans av fönster och dörrar. Företaget är verksamt i hela Mälardalen och Stockholm, och arbetar med allt från villor och byggföretag till bostadsrättsföreningar och i samband med lokalanpassningar. Bolagets huvudleverantör, hundraårsfirande Elitfönster, utgör en trygghet för både bolaget och deras kunder. – Vår stående ambition är att leverera produkter utan att förlora det unika i varje projekt. För detta har vi vår egen anläggning, vilken, utöver ett glasmästeri, inkluderar snickeri, lackverkstad och plåtverkstad, upplyser Niclas Rylander som är en av delägarna i Alfaglas AB.

Den nya CNC-Maskinen på Beckers Glas i Arboga.

Han berättar vidare att företaget sedan 2017 äger Beckers Glas i Arboga, ett företag som bidrar med aluminiumtillverkning för glasfasader. – Vi genomför nu också en miljoninvestering i en helautomatisk maskin som kommer att effektivisera vår aluminiumtillverkning och stärka vår konkurrenskraft inför framtiden, säger Niclas.

INNOVATION, TILLGÄNGLIGHET, SERVICE

Niclas Rylander, delägare tillsammans med Niklas Danielsen, arbetade tidigare med husförsäljning och drev egen firma. Hans far var en av grundarna av Alfaglas och hans eget intresse för branschen väcktes för sju år sedan. Lockad av företagets framåtanda och med tanken

alfaglas.se

att hans egen erfarenhet, inte minst inom försäljning, kunde bidra till ökad tillväxt, bestämde han sig för att följa i sin fars fotspår. – Det känns stimulerande att verka i ett företag som står för innovation, tillgänglighet och service. Vår närvaro och vårt engagemang bygger starka relationer med våra kunder, och vi följer upp varje projekt för att säkerställa att de är nöjda. Vi är dessutom ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket uppskattas av våra beställare, säger Niclas. Han berättar att Alfaglas sedan starten har varit delaktigt i ett flertal nämnvärda projekt och lyfter i sammanhanget fram renoveringen av teakfönster på Kopparlunden Svenska Metallverkens gamla huvudkontor. – Det var ett fantastiskt projekt där vi bevarade originaldetaljer och stod för både renovering och energieffektivisering, berättar han och lyfter samtidigt fram den 20 man starka personalstyrkan med åldrar mellan 20 och 67. – De är självständiga och jobbar under eget ansvar. Det råder en stark hands-

on-mentalitet i hela bolaget, menar Niclas Rylander. BLICKAR FRAMÅT

I Alfaglas strävar de efter att erbjuda produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser, men också att behålla kontrollen över sina kostnader. – Vi håller en stabil omsättning men vågar också vara framåtlutade trots utmanande tider, säger Niclas som tror att energieffektivisering kommer att bli alltmer efterfrågat framöver. Här kommer isolerande fönster och dörrar att spela en viktig roll, inte bara i villor utan även i kontor, skolor och butikslokaler. – Utvecklingen inom glasområdet går framåt och våra leverantörer står inte stilla. Vi känner oss redo att möta de ökande kraven på energieffektivitet. Där ligger våra produkter i framkant, konstaterar Niclas Rylander. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson


31

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Rejäla rullbord tillverkade i Sverige Nyblads AB startade som enskild

Jörgen jobbade i familjeverksamheten

firma 1976 och är idag specialiserade

under loven under uppväxten. 2001 var

på arbetsbord i olika utföranden.

han färdigutbildad miljöingenjör, men

Alla produkter är tillverkade i

just som han tog sin examen inträffade

Sverige och är byggda för att hålla

en lågkonjunktur, så då började han

länge; än idag har man kunder som

jobba i familjeverksamheten på heltid.

hör av sig för att de behöver nya hjul

Detta är ett beslut han aldrig har ångrat.

till bord de köpte för 30 år sedan.

- Det roligaste med det här jobbet är att driva projekt långsiktigt. Jag har gjort detta i över tjugo år nu och kommer nog göra samma sak tills jag går i pension, säger han. REJÄLA RULLBORD

På 80-talet började verksamheten tillÅret var 1976 när Leif Nyblad grun-

verka rullbord och vagnar.

dade företaget som de första åren hette

- Vårt signum blev att bygga robusta

Nyblads El & Mek. Leif byggde upp

saker som håller över tid. På 80-talet

sin verksamhet långsamt men säkert

var vår slogan ”Rejäla rullbord”. Mina

och gjorde om bolaget till ett aktie-

kompisar skrattade åt den sloganen,

bolag 1986, då under namnet Nyblads

men det ligger något i det. Vi får fortfa-

i Västerås AB.

rande samtal från kunder som kan säga

- Under många år var det bara jag och

att de köpte bord av oss 1992 och nu

där produkten anpassas efter kundernas

som resulterar i störningar i de globala

postorderföretag och återförsäljare i

mina föräldrar, men under 2010 tog det

bara behöver nya hjul, berättar Jörgen.

önskemål. All tillverkning äger rum i

leveranskedjorna, säger Jörgen.

Finland, Sverige och Norge. Majori-

verkligen fart. Idag har vi åtta anställda,

Idag tillverkar Nyblads AB även exem-

Sverige. Detta faktum är mer värdefullt

Det har alltid varit gynnsamt för

teten av försäljningen går till svenska

berättar Jörgen Nyblad, Leifs son, som

pelvis höj- och sänkbara bord, eldrivna

nu än någonsin.

Nyblads AB att vara baserade i just

företag som verkar internationellt.

är VD och delar ägarskapet av Nyblads

bord och plockvagnar och hyllvagnar.

- Allt fler vill ha sina leverantörer nära,

Västerås, som erbjuder gott om logistik-

- Under mitten av 2000-talet introduce-

AB med sina föräldrar.

Man kan även utföra legotillverkning

särskilt med tanke på omvärldsläget,

möjligheter. Försäljningen sker genom

rade vi Silverline-borden, våra höj- och

Jörgen Nyblad, VD och delägare.

Fredrik Hedlund, medarbetare.

sänkbara bord för handel och industri. Det är mycket dem vi lever på, säger Jörgen. STABILITET

Nyblads AB har alltid varit måna om stabilitet på alla plan i företaget. Medarbetarna trivs väldigt bra i företaget; den enda gången man har tappat en anställd var när en medarbetare gick i pension. - Vi har även alltid strävat efter att använda egna pengar och har inte behövt äska pengar på annat håll, vilket har varit en trygghet, säger Jörgen. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Nyblads AB är ett familjeföretag verksamma i Västerås sen 1976 och som tillverkar och säljer arbetsplatsinredning. Vi är specialister på arbetsbord som vi samlat under namnen Silverline.

nybladsab.se


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

32

NÄ R I N G S L I V

Framtidens mätteknik är här Trigo Mätteknik AB firar sitt fem-årsjubileum i år, men drivs av mycket välrenommerade individer inom mätteknik. Genom att erbjuda ett brett utbud av högkvalitativa tjänster inom mätteknik, som inkluderar allt från kartor och underlag för projektering till maskinstyrda modeller och mätreglering, har man kunnat växa fort. Man har ständigt blicken vänd mot framtiden, i vilken AI kommer spela en viktig roll för mätteknik.

Salboheds grundades 2005 som ett tvåmansföretag. Företaget har haft ett starkt fokus på tillväxt och är idag ett miljardbolag som sysselsätter ett 80-tal medarbetare. Då man såg ett stort behov av mättjänster i regionen, som befinner sig i en expansiv fas, beslutade man att grunda ett företag som ska fokusera på tjänster inom mätteknik. Man vände sig då till fyra välrenommerade individer inom mätteknik, varav tre finns kvar i företaget idag; Jörgen Eklund, Jalil Awed och Richard Åberg. Företaget, som heter Trigo Mätteknik AB,

grundades 2019 och firar därmed femårsjubileum i år. - Jag och Jörgen har varit kollegor sedan 2001 och trivs väldigt bra tillsammans. Vi fick med oss Jalil också och har sett en mycket fin utveckling sedan starten, säger Richard. PROBLEMLÖSNING

Trigo Mätteknik har ett mycket brett utbud av tjänster, som sträcker sig från kartor och underlag för projektering till maskinstyrda modeller och mätreglering. Man har även börjat med statisk plattbelastning. - Det är ofta våra huvudägare som förmedlar uppdragen till oss. Vi får många uppdrag tack vare alla stora projekt i regionen, berättar Richard. Mätteknik är ett kompetensområde som berör många olika delar av projekt. De erfarna medarbetarna jobbar därför ofta med problemlösning som inte bara berör mätteknik. - Vi är inriktade på att lösa problem och säkerställa kundnöjdhet, även om det handlar om något som sträcker sig utanför vårt direkta ansvarsområde. Vi

Richard Åberg.

är stolta över vår diversifierade personalstyrka och erbjuder möjligheter för utveckling för våra anställda, berättar Richard. Richard och hans kollegor brinner för sitt arbete. Denna passion är något de gärna vill föra vidare. Därför har man som mål att ta in två praktikanter om året. - Vi har varit delaktiga i deras utbildning. För att förstå arbetet behöver man praktisk erfarenhet, säger Richard.

SPÄNNANDE UTVECKLING

Den stora efterfrågan på mättjänster och den höga kompetensen som Trigo Mätteknik erbjuder har lett till att företaget har haft mycket god tillväxt. - Vi har mer än fördubblat antalet anställda sedan starten och är idag tio anställda. Ambitionen är att vara tjugo medarbetare i närtid, säger Richard. Mätteknik är ett område som utvecklas hela tiden. Denna utveckling är något som Richard och hans medarbetare

tycker är både viktigt och kul att följa. - Vi har alltid sett att det har varit en kontinuerlig utveckling. Jörgen har till exempel arbetat som konsult ända sedan 2001 och sett den snabba utvecklingen i branschen. Teknik generellt, och särskilt inom mätteknik, har börjat närma sig AI alltmer. Det är en spännande utveckling, säger Richard. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Tar ställning i Västerås med omnejd Libergs är en rikstäckande aktör som har specialiserat sig på byggnadsställningar, som man både hyr ut och monterar. I Västerås arbetar man även mycket med väderskydd. Man har både egna och inhyrda montörer och behöver fler montörer för att möta den ökande efterfrågande i regionen. Projekten ute drivs av Glenn Nilsson och William Becker.

av kunderna finns även inom industrin. - Vi använder oss av Layher både för uthyrningar och montage, vilket är standard i hela Sverige. Vi erbjuder helhetslösningar och värderar kommunikation högt. VÄDERSKYDD

Libergs i Västerås arbetar mycket med väderskydd, som består av plastdukar

i olika utföranden. Dessa lösningar monteras både vertikalt och horisontellt för att skydda både byggnader och personal mot vädret under arbetet. De är särskilt viktiga att montera upp efter bränder, när delar av byggnader exponeras. - Vi genomför vanligtvis två till tre större projekt av detta slag om året. I inledningsskedet samarbetar vi oftast

Libergs är ett av de största företagen i Sverige när det kommer till byggnadsställningar. Det finns många olika sorters byggnadsställningar som är anpassade för olika ändamål. Det finns allt från fasadställningar och industriställningar till stämpställningar och specialställningar. Vi är kända som en väldigt serviceinriktad depå här i Västerås. Vi levererar snabbt och löser oftast kundens problem effektivt, vilket är vår största styrka, säger Patrik Becker, som är platschef för Libergs i Västerås. Den största delen av verksamheten består av uthyrning och service. Många

DUKTIGA MONTÖRER

Libergs i Västerås har sju anställda montörer och har stabila samarbeten med självständiga montörer, vilket gör att man kan ha minst lika många inhyrda montörer som anställda i vissa perioder. Detta upplägg funkar väldigt bra. - Det känns som att våra inhyrda montörer är en naturlig del av vårt team. Sedan är det, så klart, kostnadseffektivt att ha egna montörer. Vi behöver fler montörer, säger Patrik.

BEHÖVER DU HJÄLP I DITT PROJEKT?

www.trigo.se

med saneringsföretag, sedan vidare med byggföretag alternativt försäkringsbolagen, som ger oss uppdragen, berättar Patrik. När vi träffar Patrik i mitten av november berättar han om två stora projekt rörande väderskydd som Libergs arbetar med för tillfället. Det ena projektet äger rum på sågverket i Skinnskatteberg. Det andra projektet finns i Köping. - Arbetet i Köping har pågått i nästan ett halvår och vi förväntas stanna där ett tag till, säger Patrik.

INMÄTNING

UTSÄTTNING

MASKINSTYRNING

MÄNGDBERÄKNING

KARTOR

PLATTBELASTNING

Inom byggbranschen är samarbeten oerhört viktiga för långsiktig framgång. Libergs i Västerås samarbetar med Västmanlands aktörer på marknaden. - Det är samarbeten som har skapat många möjligheter, säger Patrik. Byggbranschen är hårt drabbad av lågkonjunkturen, men på Libergs ser ändå ljust på framtiden. Flera större projekt ska inom kort starta i Västerås. Där hoppas Patrik att Libergs ska vara leverantörer av ställningar. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Säkert arbete på höga höjder!

Transformatorgatan 5 | 721 37 Västerås Telefon: 010-585 60 00 | E-post: info@libergs.se | www.libergs.se


33

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Komplicerade projekt är roligast 2023 förvärvades Cali AB av Rosenqvist Entreprenad AB. De två företagen hade samarbetat på projekt rörande järnvägar och tunnelbanor i många år. Nu är man ännu bättre rustade att ta tag i de komplicerade projekt man föredrar att arbeta med. För medarbetarna handlar det inte bara om att stämpla in och ut; det finns mycket yrkesstolthet inblandat i arbetet. Och man letar alltid efter duktiga medarbetare med rätt inställning.

Camilla Lindgren funderade länge på att bli frisör, men ödet hade andra planer för henne. Det hela började med att hennes pappa blev sjuk och oroade sig

Kristian Hammarberg och Camilla Lindgren.

för sin dotters framtid. Han föreslog att

inte med en enskild firma, utan bildade

- 2016 säkrade jag förstahandskontrakt

hon skulle ta CE-körkort, eftersom last-

aktiebolaget Cali AB.

och vår verksamhet växte betydligt. Det

bilschaufförer alltid kommer behövas.

- Efter att ha köpt min lastbil lärde jag

var en fantastisk resa, säger Camilla.

- Jag var tveksam till en början, men

känna människor inom järnvägsbran-

efter många långa diskussioner tänkte

schen. Snart började jag köra grävma-

ROSENQVIST ENTREPRENAD

jag: ”varför inte prova på något nytt?”

skin också. Jag började anställa personal

Rosenqvist Entreprenad AB är ett företag

säger Camilla.

och skapade egna kontrakt. Plötsligt

som utför mark- och anläggningsarbeten

Detta var startskottet för en fantas-

var vi ganska stora, med egna lastbilar,

inom järnväg- och kollektivtrafiksmiljö.

tisk resa. När Camilla fortfarande var

grävmaskiner och kontrakt, berättar

- Vi samarbetar med flertalet beställare,

i färd med att ta sitt körkort, fick hon

Camilla.

som Region Stockholm, Trafikverket och

erbjudandet om att köra lastbil i Hall-

Cali AB bildades 2010. Inom några år

andra entreprenörsföretag i branschen.

stahammar för ett spårbolag. Hennes

var man involverade i både underhåll

Vi har vårt huvudkontor i Vallentuna

uppdragsgivare ville att hon skulle

och nybyggnationer på järnvägen. 2014

men finns i huvudsak där projekten

skaffa F-skattsedel och köra åt dem på

började man även arbeta med tunnelba-

finns. Vi siktar på att ha majoriteten av

uppdragsbasis. Camilla nöjde sig dock

neprojekt.

vår verksamhet i Mälardalen, men gör även arbeten på andra platser i landet, berättar Kristian Hammarberg, som är VD för Rosenqvist Entreprenad AB. Rosenqvist Entreprenad har idag 65 anställda och två dotterbolag, Flextrail och ABR Mark & Järnväg. Företaget växer både organiskt och genom förvärv. 2023 förvärvade man Cali AB.

- Kompetens är viktigt, men ansvars-

qvists Entreprenad gör att man strävar efter

- Vi köpte Cali efter ett långvarigt samar-

tagande och yrkesstolthet, kombinerat

att hitta utmanande uppdrag.

bete. Cali hade ett gott rykte och bra

med inställningen att vilja utvecklas

- Vi räds inte komplicerade projekt, vi

personal. Att hitta bra personal är alltid

och lära sig, är minst lika viktigt, säger

vill ha dem. Alla typer av projekt som

en utmaning. Utöver köpet av verksam-

Kristian.

är komplicerade är intressanta, så det

heten kunde vi, genom att köpa Cali,

När man känner sig stimulerad i sitt

hade varit väldigt kul att få vara med

erbjuda tre duktiga personer anställning,

arbete, är det oftast roligare att gå till

vid byggnationen av Resecentrum här i

säger Kristian.

jobbet.

Västerås, avslutar Kristian.

- Rosenqvist är professionella och lättYRKESSTOLTHET

samma samtidigt. De får saker att fungera

Kristian fortsätter med att berätta att

utan krångel och alla arbetar mot samma

Rosenqvist Entreprenad alltid söker bra

mål, säger Camilla.

folk.

Den yrkesstolthet som genomsyrar Rosen-

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Vi har tekniken, erfarenheten och kompetensen.

www.rosenqvistentreprenad.se


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

34

NÄ R I N G S L I V

Bred leverantör inom gröna näringar

I Aros Handelshus finns en pålitlig och bred leverantör av produkter som främjar det dagliga arbetet för anläggare, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar, djurhållare och privatpersoner. Aros Handelshus har ett omfattande sortiment av stallströ, jord och trädgård samt värmepellets. Företaget samarbetar med några av branschens främsta tillverkare. Produkter av högsta kvalitet är företagets filosofi.

Aros Handelshus är ett familjeföretag med rötter sedan 1970-talet då arbetet kretsade kring spannmålsodling och djurhållning. Under 80-talet kompletterades verksamheten med ett åkeri och på 90-talet med ett till aktiebolag för handel och produktion. Man valde samtidigt att lägga ned jordbruket för att kunna fokusera på volymer och öka produktionen. Senare gjordes en fusion mellan flera av familjens företag som då samlades i ett bolag. – Sedan dess har det varit en spännande resa för oss där vi har anpassat oss effektivt efter marknadens efterfrågan och förändringar i omvärlden, berättar Elisabet Sannesjö som är ordförande och delägare i Aros Handelshus, men med ett

förflutet som förvaltningschef i offentlig verksamhet fram till 2010. Därefter valde hon att i stället satsa helt på familjeföretaget. BRETT SORTIMENT

När det gäller stallströ erbjuder Aros Handelshus torv, spån och mix från egen tillverkning samt halmpellets och spånpellets i rollen som återförsäljare. Bolaget är också verksamt som tillverkande återförsäljare av Hasselfors kvalitetsjordar, som kunden antingen kan få levererad eller hämta själv på anläggningen utanför Västerås. Med en kapacitet att tillverka över tusen ton per dag, de flesta enligt Mark AMA, utgör tillverkningen den största delen av företagets produktion, tätt följd av stallströtillverkningen. I

sortimentet finns också värmepellets av hög kvalitet från SCA i både små- och storsäck samt löst. Företaget hyr också ut containrar för olika ändamål. Även trädgård är en viktig del av verksamheten och företaget har en av Sveriges nordligaste perennodlingar med trädgårdsutrustning, visningsträdgård, rådgivning och jordförsäljning även till privatpersoner. – Vi skiljer oss i många avseenden från andra aktörer tack vare vårt breda sortiment, inte minst från Hasselfors Garden. Kvalitet i alla led är viktigt för oss och vi samarbetar därför med välkända producenter och råvaruleverantörer som vi genom åren har byggt upp långa och trygga relationer med. Vi vill bidra till det öppna landskapet med produkter

och material från naturen, säger Elisabet Sannesjö. Hon understryker att verksamheten i Aros Handelshus är nära kopplad till naturen och eftersträvar låg miljöpåverkan. – Vi strävar hela tiden efter att maximera användningen av miljövänliga alternativ i alla avseenden, till exempel beträffande effektiva transporter och solceller för energioptimering. GODA RELATIONER

I Aros Handelshus är de noga med att värna om sina kundrelationer. – Vår styrka ligger i att våra kunder känner sig trygga med oss och litar på vårt koncept. På så sätt blir våra kunder också bra ambassadörer för oss, påpekar

Maria Sannesjö, v.d. i Aros Handelshus AB. Hon framhåller medarbetarna och berättar att personalomsättningen är låg. Det råder, menar hon, en stark känsla av samhörighet i företaget där de också gärna tar emot praktikanter från närliggande skolor, vilka Aros Handelshus har utvecklat goda samarbeten med. Maria ser positivt på företagets framtid. – Vi har ett mycket bra geografiskt läge med närhet till både Västerås och Sala. Härifrån kan vi på kort tid nå kunder i både Sverige och Norge. Vägarna i området är bra och underlättar vår logistik. Vi har alla förutsättningar att fortsätta växa och utvecklas, säger Maria Sannesjö. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Tel. 021 - 470 48 00

www.aroshandelshus.com

Kvalitetsjord

stallströ trädgård

Välkommen till oss!


35

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Bygglogistik – hjärtat av varje bygge Uniccon har specialiserat sig på bygglogistik, vilket sparar både tid och pengar för kunderna inom byggsektorn. Företaget har planer på att expandera. Då bygglogistik är ett relativt nytt fält, är det dock utmanande att hitta rätt kompetens. På Uniconn utbildar man sin egen personal och är måna om medarbetarnas trygghet och trivsel, så att man har en fortsatt låg personalomsättning och kan fortsätta växa.

Sevak Heshmati har lång erfarenhet av att jobba som logistiker och har tidigare drivit egna företag. När han var med och organiserade logistiken kring byggnation för Mall of Scandinavia insåg han att han kunde bygga upp ett bolag som fokuserar på logistiken kring byggprojekt. 2016 grundade han Uniccon AB. - Byggbranschen har låga marginaler, så kostnadsminskningar är nödvändiga. Vi är ett effektiviseringsföretag som optimerar byggprocessen för att spara tid och pengar åt våra kunder, berättar Sevak. Vid starten 2016 fokuserade Uniccon främst på projekt inom bostadsbyggande. I ett tidigt skede deltog man i

ett projekt som stoppades, vilket gjorde att man insåg att man måste bredda sin verksamhet för att bli mer motståndskraftiga. Numera fokuserar man även mycket på projekt rörande industriella och kommersiella fastigheter och infrastrukturprojekt. - Detta har gjort att vi inte är särskilt konjunkturkänsliga; vi har alltid många projekt på gång, säger Sevak. 2021 klev Kåsar Ali in som delägare och operativ chef. Han har tidigare arbetat inom försäljning och har även drivit en restaurang i Västerås. - Jag har mycket erfarenhet av att jobba med människor, så det blev naturligt att

Wissam Melhem.

jag fick den typen av roll på Uniccon, säger Kåsar. Förra året klev även Wissam Melhem in som delägare och tog rollen som ekonomichef på företaget. BYGGTJÄNSTER

Bygglogistik är kärnan i Uniccons verksamhet, men man har även utvecklat byggtjänster. Man har anställda hantverkare som utför olika entreprenader, exempelvis i form av sätta upp gipsväggar. - Vi erbjuder även bemanning; företag kan hyra in personal och hantverkare av oss, berättar Sevak.

Sevak Heshmati.

TRYGGHET OCH TRIVSEL

Unicon är mycket välrenommerade. Företaget har bland annat jobbat på projekt på Huddinge sjukhus, Citygate, Karlatornet i Göteborg och med Northvolts anläggning i Västerås. Utöver huvudkontoret i Västerås, har man även filialer i Stockholm och Göteborg. Tillväxtplanen innefattar en ökning med 50 % under 2024. - Vi arbetar mycket i Norrbotten och har planer på att expandera till Kiruna, Umeå och Gällivare, berättar Sevak. Företag som fokuserar på bygglogistik är ett relativt nytt koncept, vilket gör att det kan vara svårt att hitta kompetent personal. På Uniccon utbildar man sin egen personal.

- Utbildningarna säkerställer att våra medarbetare arbetar enligt våra riktlinjer. Vi har ett stort fokus på säkerhet i våra utbildningar, berättar Sevak. På Uniccon är man väldigt måna om sina medarbetares trygghet och trivsel, vilket försäkrar att man behåller kompetens och kan fortsätta växa. - Det är fascinerande att ha medarbetare av så många nationaliteter. Vi har även många kvinnliga medarbetare. Mångfald gör att vi får en bra mix av erfarenheter. Vi har många vänskaper som har blivit till här på bolaget. Det är väldigt kul att se, säger Kåsar. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Branschledande med över 50 patentskyddade innovationer Senseair har specialiserat sig på gasgivare med unik mätteknik. Företaget fokuserar på NDIR-teknik, som erbjuder mycket hög precision och har ett stort antal tillämpningsområden. Idag har Sensair över 50 patentskyddade innovationer och är branschledande, särskilt inom hög mätprecision i varierande miljöer. I takt med att miljölagar och liknande blir striktare, ökar företagets potential.

Senseair var en pionjär inom gasmätning och kan spåra sina rötter till början av 90-talet. Idag sysselsätter företaget cirka 200 medarbetare. Majoriteten av medarbetarna arbetar på huvudkontoret i Delsbo, men man har även ungefär 40 medarbetare i Västerås. Vi träffade Mikael Åkerholm, som är Head of Business Development på Senseair i Västerås, där merparten av medarbetarna är ingenjörer. - Vår teknik är fascinerade för ingenjörer; intensiv forskning och utveckling driver

innovationen inom vårt teknikområde, säger Mikael. 2018 värvades Senseair av japanska Asahi Kasei Microdevices, som bland annat utvecklar komponenter som Senseair använder till sina NDIR-sensorer. - Detta förvärv öppnade upp för potentialen att ta steget mot högre volymer och mer optimerade produkter och tjänster, säger Mikael. ÖVER 50 PATENTSKYDDADE INNOVATIONER

Senseair är branschledande, särskilt när det kommer till hög mätprestanda. Företaget fokuserar på NDIR-teknik, som erbjuder mycket hög precision och har ett stort antal tillämpningsområden. Mikael menar att det egentligen är fantasin som sätter gränserna för vad man kan mäta med Senseairs teknik, men för enkelhetens skull har företaget delat upp sitt produktutbud på sex områden, som består av Luftkvalitet inomhus, Luftkva-

uniccon.se

litet utomhus, Fordonsindustrin, Life Science, Säkerhet och Alkoholmätning. - NDIR-teknik är en ledande teknik som kan vara både selektiv och exakt för kvantifiering av många olika gaser, berättar Mikael. Senseair utvecklar ständigt sitt produktutbud och har idag över 50 patentskyddade innovationer. Mikael berättar lite om en av de senaste innovationerna när vi träffar honom i mitten av november: - Sunrise är en sensor som används mycket inom området behovsstyrd ventilation och som nästan inte förbrukar någon energi och fungerar utmärkt tillsammans med batteridrift, berättar Mikael.

Man märker att Mikael brinner för det Senseair sysslar med och han kan berätta ingående om många av de komplicerade innovationernas aspekter. Senseair är dock medvetna om att slutanvändarna främst är ute efter exakta värden och inte alltid behöver veta exakt hur produkten är gjord. - Vår teknik är enkel att använda, vilket ju är en stor fördel, säger Mikael och ler. NYA TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

I takt med att miljölagar och liknande blir striktare, ökar Senseairs potential på marknaden. NDIR-tekniken är mycket mångsidig och har en myriad av möjligheter. - Utmaningen är att applicera denna teknik inom nya användningsområden, avslutar Mikael.

www.senseair.com

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

36

NÄ R I N G S L I V

Välrenommerade tandvårdskliniker med samhällsengagemang Smile har ett brett utbud av tandvårdstjänster och är kända för sin höga kvalitet, sitt goda arbetsklimat och sitt samhällsengagemang. Smile-kliniken i Västerås är ett bra exempel på vad som gör Smile till en så framgångsrik aktör. Det starka kollegiala samarbetet har resulterat i en låg personalomsättning.

Smile har 63 kliniker i landet och erbjuder en stor bredd av tandvårdstjänster. I Västerås erbjuder man allt från grundläggande tandvård och tandreglering till kirurgiska ingrepp och protetik. - Vi samarbetar dessutom med Colosseum Specialisttandvård, som ingår i vår koncern. Vi konsulterar och samverkar med varandra för att säkerställa optimal

Tandläkare Utan Gränser, tagna i Mufindi, Tanzania.

tandvård för patienterna, berättar Marie

Smiles ansträngningar rörande sina

det en viktig del av samhällsengage-

Ensparre, som är platschef för Smile i

medarbetare har resulterat i att före-

manget.

Västerås.

taget, som enda tandvårdsaktören i

- Vi har påbörjat arbetet med att, på ett

landet, har blivit erkända som Årets

mer systematiskt sätt, arbeta med håll-

karriärföretag 2024.

barhet och vår klimatpåverkan inom

GOTT ARBETSKLIMAT

Smile. Vi har en särskild befattning som

Marie är tandhygienist från början och

Emma Widar och Marie Ensparre.

har arbetat på Smile sedan 2011.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

i sin tur har utsett en projektgrupp som

- Det positiva arbetsklimatet och det

Smile präglas även av ett högt samhälls-

jobbar med hållbarhetsfrågor specifikt.

starka kollegiala samarbetet har varit

engagemang. Företaget ägs numera

Det innebär att klinikerna får stöd med

avgörande för mitt val att stanna här på

av Jacobs Holding. Allt överskott går

vilka inköp som kan göras för att slippa

kliniken i så många år, säger Marie.

direkt in i välgörenhetsstiftelsen Jacobs

klimatpåverkan. Vi hjälps även åt att

Smile är, utöver kvalitet, även kända för

Foundation. Stiftelsens mission är att

tillsammans minska användningen av

att värna om sina anställda på många

alla barn världen över ska ha lika till-

engångsartiklar. Att ledningen har fokus

sätt och vis. Arbetsklimatet är en viktig

gång till utbildning och samma möjlig-

på att försöka ligga inom framkant i

del. Att kunna erbjuda professionell

heter till personlig utveckling, oavsett

detta område ger klinikerna dragkraft

utveckling, bland annat genom trainee-

bakgrund, bostadsort eller familjens

att jobba med dessa frågor, säger Marie.

program för nyutbildade tandläkare och

sociala situation. Smile Sverige är även

tandhygienister, är en annan viktig del.

huvudsponsor till Tandläkare utan

- Smile strävar efter att skapa en trygg

gränser och har skänkt sin julklapp till

och stöttande arbetsmiljö, där utbild-

Tandläkare utan gränser varje år sedan

ningsmöjligheter och förutsättningar

2012.

för att utföra enastående arbete priori-

- Det känns väldigt bra att vara en del

teras, säger Emma Widar, som är tand-

av ett företag med hjärtat på rätt ställe,

läkare och odontologiskt ansvarig på

säger Marie.

kliniken i Västerås.

Klinikernas hållbarhetsarbete är även

Vår historia börjar 2006 då Smile grundades. Smile bestod då av tre kliniker. Idag är Smile Sveriges största privata tandvårdskedja med mer än 60 kliniker över hela landet – Hela Sveriges tandläkare helt enkelt! Smile Tandvård erbjuder kvalitativ tandvård med hög tillgänglighet för vuxna inom alla tandvårdens områden. De flesta av våra kliniker erbjuder även kostnadsfri tandvård, för barn och unga vuxna mellan 3 och 23 år.

Källgatan 14 | 722 11 Västerås 021 - 13 46 80 | Smile.se | vasteras@smile.se

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


37

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

En verkstad anpassad efter behov Malte Månsons Verkstäder kan

turen för flera välkända motortillverkare.

spåra sina rötter hundra år till-

Under 1990-talet tog man nästa steg och

baka i tiden. Verkstäderna har

byggde upp en kedja med verkstäder för

anpassat sin verksamhet efter både

kommersiella fordon. Till hundraårs-

kundernas och personalens behov

jubileet 2018 hade man tolv verkstäder

och önskemål. Idag är verksam-

runtom i landet. Samma år valde man att

heten specialiserad på reparationer,

sälja motorverksamheten, som numera

underhåll och service av kommersi-

går under namnet Universal Power. På

ella fordon som lastbilar, transport-

sätt och vis har Malte Månson Verkstäder

bilar, tunga släp och bussar. Utveck-

alltså slutit cirkeln genom att återgå till

ling har alltid varit en viktig del av

att meka med fordon.

företagets identitet. Verkstaden i

- Idag har vi expanderat ännu mer och

Västerås ser fram emot att utöka

har 18 verkstäder. Vi har specialiserat oss

sin kapacitet och ser en potentiell

på reparationer, underhåll och service av

marknad för mindre transportbilar.

kommersiella fordon som lastbilar, transportbilar, tunga släp och bussar, berättar Jesper Stolt, som är verksamhetsansvarig

Malte Månson Verkstäder har en lång

på Malte Månson Verkstad i Västerås.

och intressant historia. Företaget grun-

Jesper har en del likheter med Malte själv,

dades 1918 av Malte Månson, som hade

då båda inledde sina karriärer tack vare

ett stort intresse för fordon och motorer.

en stark passion för fordonsbranschen.

Inledningsvis sysslade företaget med

Jesper har tidigare bland annat arbetat

reservdelar och maskiner. Efter andra

på ett företag som importerar mindre

världskriget började man fokusera på

motorfordon. När han kom till Malte

att importera motorer och fick agen-

Månson Verkstad i Västerås för ungefär

tio år sedan började han snart engagera

kunders och sin personals önskemål,

sig i olika tjänster och arbetade intensivt

vilket har resulterat i att verkstäderna

med företagets utveckling. I november

kan ha en lokal identitet och anpassa

2015 tog han över som verkstadschef.

sin verksamhet efter sin kundbas. Detta

Sedan dess har han ansvarat för driften

har påverkat verkstädernas rykte mycket

av verkstaden.

positivt. Västerås är ett bra exempel på

- Jag bär ansvaret för all personal, admi-

detta.

nistrativ såväl som produktiv. Jag driver

- Vid personalundersökningar visar

verksamheten med samma engagemang

det sig att de flesta trivs och är redo att

som om det vore mitt eget företag, säger

rekommendera företaget. Rekrytering av

Jesper.

mekaniker har, historiskt sett, varit en utmaning, men det har blivit allt lättare

KUNDER OCH PERSONAL

tack vare vårt goda rykte, säger Jesper.

december

sysselsätter

Jesper Stolt.

EXPANSION

titet. Man lyssnar lyhört på både sina

När vi pratar med Jesper i mitten av

- Dörren står alltid öppen för intresserade personer som vill bidra till vår framgång, säger Jesper. Malte Månson Verkstad i Västerås ser nu fram emot att utöka sin kapacitet för att ta hand om fler fordon. - Vi ser även en potentiell marknad för mindre transportbilar, det vill säga den typ av bil som används av exempelvis rörmokare och elektriker, avslutar Jesper.

Verkstadskedjan för alla typer av transportbilar, minibussar samt kommersiella tjänstebilsflottor Sveriges största oberoende verkstadskedja för tunga fordon - 17 lokalt anpassade verkstäder på 17 orter

i

emot praktikanter.

Utveckling och förändringar har alltid varit en stark del av företagets iden-

verkstaden

Västerås 15 medarbetare. Man tar gärna

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

38

NÄ R I N G S L I V

Högkvalitativa solcellsinstallationer

Smart Solar installerar solceller och har haft mycket god tillväxt, mycket tack vare att man endast satsat på högkvalitativt material sedan start. Generellt säger man att en solcellsanläggning ska hålla i 30 år och då bör man ju även ha material som faktiskt håller under en så pass lång period. När man nu har öppnat ett kontor i Västerås kommer man ha närmare till kunder i och runt Mälardalen.

Mattias Detrij har lång erfarenhet av bostadsbranschen, där han sålde nyproduktion. Han lade märke till att allt fler kunder var intresserade av att ha solceller på sina hus. - Jag insåg snabbt vilken bra investering det är. Man har ju nästan mer avkastning på solceller än vad man har på pengar på börsen, säger han halvt på skämt.

Han hade tidigare arbetat med Samer

ringen för solcellsmontörer. Under det

VÄSTERÅS

El-Khatib

med

senaste året har gruppen även fungerat

Smart Solar har haft mycket god tillväxt

honom på Stockholmsmässan 2019.

som en extra remissinstans för tekniska

och är verksamma över hela landet. Vi

Det visade sig att även Samer hade

riktlinjer.

träffar Mattias på det nya kontoret i

samma funderingar kring solceller. De

- Vi ser det som en kvalitetsstämpel att

Västerås.

insåg att de kunde göra ett bra jobb

ha en person i denna kommitté, säger

- Vi kommer nu kunna serva kunder i

tillsammans. 2020 startade de därför

Mattias.

närområdet bättre och nå många inom

upp Smart Solar Norden AB i Västervik.

Mattias fortsätter med att berätta att

en radie på tio mil snabbare och smidi-

Företagets kunder består både av privat-

det finns andra otydligheter inom bran-

gare, säger Mattias.

personer, bostadsrättsföreningar och

schen.

Smart Solar planerar nu att rekrytera

företag.

- Det pratas om att solcellsanläggning

fler installatörer och säljare i Västerås.

ska hålla i 30 år. När kvaliteten och LÅNGSIKTIG INVESTERING

- På montagesidan är kompetens som

därmed garantierna på både montage-

takläggare, snickare och byggare viktigt.

Det ska vara en långsiktig investering att

material och solceller varierar kraftigt,

Men framförallt letar vi efter männ-

skaffa solceller. I dessa tider, när

allt från 10–40 år, så blir det missvis-

iskor som har en bra och positiv inställ-

energipriserna ökat, lönar sig investe-

ande för kunderna som tar de sämre

ning, oavsett roll på företaget, avslutar

ringen på kortare tid, vilket har gjort att

materialen men ändå räknar med en

Mattias.

det är en bransch som har exploderat,

30-årig livslängd. Vissa material är

på gott och ont. Det finns omkring 2

mycket bättre anpassade för vårt nord-

700 bolag som installerar solceller idag.

iska klimat, såsom svenskt stål och

Tyvärr blir omkring 8 av 10 installa-

dubbelglasade paneler. Vill man att

tioner underkända vid en besiktning

produkterna ska hålla länge så bör man

vilket är väldigt illa. På Smart Solar ser

lyfta blicken från lågprisprodukterna,

man allvarligt på detta och har högsta

tycker Mattias.

fokus på att vara en del av den positiva

Smart Solar har aldrig varit intresserade

förändring som behövs. Samer sitter i

att vara billigast, eftersom man anser att

den Tekniska kommittén för solcells-

kvalitet är för viktigt.

branschens branschorganisation, Svensk

- Även om investeringen är några kronor

Solenergi. Här hittar vi 7 representanter

högre så blir det avsevärt mycket billi-

från lika många solcellsföretag, och den

gare över tid. Kvalitet är nyckeln om

Tekniska kommittén har som huvudan-

man vill satsa på långsiktigt fastighets-

svar att se över utvecklingen av certifie-

värde, säger Mattias.

och

återförenades

Intervju: Wilhelm Walaker

Mattias Detrij.

Är du intresserad av Solceller? Smart Solar hjälper dig hela vägen – från tanke till producerande anläggning. Ta reda på hur du kan spara pengar genom att använda förnybar energi. smartsolar.se


39

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Ramirent är mer än maskiner

Ramirent är den ledande leveran-

tören av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri. Här kombineras kunskap och service med de bästa maskinerna marknaden har att erbjuda. Det är ett koncept som attraherar såväl privatpersoner som stora byggföretag.

Ramirent etablerades redan i mitten av 50-talet och har sedan dess haft en stadig utveckling. Sedan förvärvet av

Stavdal i oktober 2019 är Ramirent landets ledande leverantör av uthyrningslösningar för byggsektorn och övrig industri, med ett 90-tal kundcenter från Kiruna i norr till Ystad i söder. Sedan tre år tillbaka ägs bolaget av franska Loxam som i sin tur är Europas största uthyrningsföretag. Ramirent finns representerat i nio länder. De beskriver sig själva som ett framåtsträvande serviceföretag med det uttalade målet att hjälpa sina kunder att öka såväl säkerheten som effektiviteten ute på

arbetsplatserna. Det är en formulering som även Anders Dahlin, kundcenterchef i Västerås, gärna skriver under på. – Vi är en lokal maskinuthyrare med storföretagets resurser i ryggen. Våra maskiner ägs centralt, vilket innebär att vi kan flytta maskiner enheterna emellan för att täcka olika behov, berättar Anders som vi träffar på Ramirents anläggning på Elledningsgatan i Västerås. BRETT KONCEPT

Beträffande uthyrning av maskiner och

Anders Dahlin.

utrustning står Ramirent för ett synnerligen brett utbud. De hyr ut allt från anläggningsmaskiner, såsom grävmaskiner, hjullastare och teleskoptruckar, till byggställningar, markvibratorer, motorsågar och skruvdragare. Ramirent står också för ett komplett koncept kring fallskydd i samband med takarbeten och andra arbetsinsatser på hög höjd, samt väg- och trafikavstängningslösningar vid vägentreprenader. Ramirent kan även erbjuda etablering av byggbodar med mera på plats hos kunderna. – Vi har allt för ett bygge och vänder oss till såväl privatpersoner som stora byggföretag, säger Anders Dahlin och berättar att de genom åren har hyrt ut maskiner och utrustning till en mängd lokala projekt, till exempel bygget av ICA:s nya fryslager i Hacksta som beräknas stå klart 2025. Han lyfter också fram Ramirents utbildningsinsatser som sker inom ramen för Ramirentskolan. – Där utbildar vi till exempel inom fall-

skydd, lift och truck, heta arbeten, arbete på väg och ställningsbyggnation. Utbildningarna genomför vi antingen på plats i kundcentret eller vid behov ute hos företagen, upplyser Anders Dahlin. KUNDFOKUS

Anders, som även är ansvarig för Ramirents mindre kundcenter i Sala, har verkat i uthyrningsbranschen i 25 år. Han berättar att kundcentret har tolv anställda, varav de flesta kommer från Västerås med omnejd. Det bidrar till verksamhetens starka lokala förankring. I Ramirent jobbar de med kunden i fokus. Ramirent investerar kontinuerligt i nya maskiner, inte minst med miljön i åtanke, varför många av Ramirents maskiner finns med batteridrift, till exempel markvibratorer, last- och grävmaskiner. Anders tipsar avslutningsvis om appen RamiConnect där användarna kan se över sina hyresbestånd, administrera returer med mera. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Kvalitet och struktur är avgörande Det gamla Västeråsföretaget Nordiska Byggkoncept AB, mer känt som Nordikon, har ett mycket starkt fokus på kvalitet och struktur i alla led. Det börjar med certifieringar och kvalitetssystem och fortsätter ända ner till underentreprenörerna. Detta fokus på ordning och reda har lett till att man ofta inleder en relation med en kund med att erbjuda byggservice. När det sedan är dags för en större entreprenad, blir Nordikon ofta anlitade även i detta syfte.

Nordiska Byggkoncept AB bildades 1987 genom sammanslagningen av två företag. I början sysslade företaget med byggservice och plåt. I takt med att byggdelen av företaget växte avvecklade man plåtdelen. Idag sysslar företaget med både byggservice och entreprenadverksamhet. Verksamheten har fortsatt att utvecklas genom åren. - Trots att vi är färre medarbetare på företaget idag än när jag började här för åtta år sedan, så har vi växt rent ekonomiskt. Vi tar in större affärer och hyr in den expertis som vi inte har in-house. Vår filosofi är att resurser som vi använder varje dag och i varje projekt skall vi ha egen personal för medan vi hyr in andra resurser vid behov, berättar Jesper Fors-

berg, som är VD och delägare i företaget. De andra två delägarna är Anders Blomqvist, som kom in i verksamheten 2015, ungefär samtidigt som Jesper, och Hans Görjevik, som har varit verksam i företaget sedan 1994. Bolaget genomförde ett generationsskifte 2018–2021 där grundarna till bolaget växlades ut. Man har alltid arbetat väldigt medvetet med sin strategi, i vilken det lokala fokuset är centralt. - Vi har kontor i Västerås och Enköping. Vi har en stark lokal förankring och strävar efter att hålla oss inom en radie på 7 mil. Det ger oss bättre kontroll över våra projekt och stärker våra relationer med beställarna, säger Jesper. BYGGSERVICE OCH ENTREPRENADER

En annan viktig del av den långsiktiga strategin är att satsa på kvalitet och ordning och reda i alla led. Detta börjar med ett certifierat kvalitetssystem. - Sedan 2018 är vi certifierade för kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt branschorganisationen Byggföretagens BKMA. Det strukturerade ledningssystemet ger oss ordning och reda i våra projekt. Ordning och reda är A och O, säger Jesper. Nordikon ställer även höga krav på sina underentreprenörer. Jesper betonar att detta inte handlar om att styra och ställa, utan att på ett tydligt sätt förmedla

Ett generationsskifte skedde inom bolaget 2018-2021. Till höger står de tre nya ägarna – Jesper Forsberg, Andreas Blomqvist och Hans Gjörevik.

beställarens krav och bereda arbeten så att alla vet vad de ska göra och vad som förväntas av dem. - Vi planerar och förbereder varje del i en större entreprenad noggrant för att säkerställa framgång, säger Jesper. Vid upphandling av underentreprenörer blir det också mer och mer viktigt att säkerställa ekonomisk stabilitet hos dem dels innan kontraktstecknande. men även fortsatt hela projektet igenom för att både Nordikon och beställaren inte ska drabbas av eventuella konkurser. SMÅ PROJEKT LEDER TILL STORA PROJEKT

Nordikon har delat upp sin verksamhet i två områden: byggservice och entreprenad. Tack vare sitt starka fokus på

Ett av Nordikons mest prestigefyllda projekt var byggnationen av Widénska Gymnasiet.

kvalitet, är byggservice ofta som en dörröppnare. - Mindre uppdrag leder till förtroende för större entreprenader, säger Jesper. Jesper berättar lite om två större projekt som Nordikon har arbetat med: - Ett av våra mer framstående projekt är Widenska Gymnasiet, där vi vann uppdraget genom att hjälpa vår beställare med en konkurrenskraftig kalkyl som omvandlades till en vinnande hyresoffert till Västerås stad, berättar Jesper. Ett annat större projekt som man nyligen slutfört är byggentreprenaden vid ombyggnaden av Kristiansborgsbadet i Västerås. - Genom partnerskap med fastighetsbolag kommer vi tidigt in i byggfasen och stöttar med inventering och förbere-

dande arbete, säger Jesper. När vi frågar Jesper om Nordikons framtid, berättar han att man fortsatt prioriterar att utvecklas med lokala kunder. - Just att vara ett lokalt och privatägt företag tror vi kommer vara en stor fördel framöver. Allt fler bolag går upp i större koncerner, på gott och ont, men vi tror på vårt upplägg och den personliga relation man får med sina beställare. För oss handlar företagandet om ständig utveckling och anpassning till marknadens förutsättningar. Det är både det roligaste och det mest utmanande i arbetet avslutar Jesper.

Med tradition, kvalité och engagemang är vi med och bygger ett modernt samhälle.

Västerås: 021- 812940

Raiment Sala: 036/316580 0224 -16810

Raiment 036/316580

nordikon.se

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

40

NÄ R I N G S L I V

Kökskvalitet behöver inte vara dyrt I JM’s Träinredning AB är det hantverket och den lokala förankringen som präglar verksamheten. JM’s Träinredning tillverkar kök och inredningslösningar, och allt anpassas efter kundernas önskemål. Hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser är företagets filosofi.

Jonas Kellgren startade JM’s Träinredning tillsammans med sin bror 1997. I den 18 kvadratmeter stora lokalen hemma i källaren började de tillverka båtinredningar, men över tid breddades arbetsuppgifterna till att även innefatta kök och andra inredningsprodukter. Bara tre år efter starten bestämde de

Jonas Kjellgren.

sig för att satsa på den egna verksam-

från Västerås och täcker ett upptag-

naturligtvis även monteringstjänster,

heten på heltid. Vid det laget hade

ningsområde som sträcker sig i en tio

upplyser Jonas Kjellgren.

de börjat tillverka och montera kök

mils radie från hemorten.

Han berättar att JM’s Träinredning till-

även åt företag, och när de sedermera

– Vi riktar oss främst till privatper-

verkar kök i alla prisklasser och också

investerade i en NC-fräs kunde de

soner och företag men har successivt

kan bistå med byte av köksluckor. Egen

även addera skåp och skåpsluckor till

även börjat arbeta inom den offentliga

produktion bidrar till att göra företaget

konceptet. 2006 anslöt möbelsnickaren

sektorn. Många kanske inte är medvetna

konkurrenskraftigt.

Peter Gillebo och idag är det han, som

om vårt breda utbud – idag kan vi

– Vi vill förmedla budskapet om att

tillsammans med bröderna Kjellgren,

erbjuda allt från kök till bokhyllor,

kvalitet inte behöver vara dyrt, under-

äger och driver bolaget med sina tolv

glasbyten och tv-bänkar. Vi har även

stryker Jonas Kjellgren och nämner att

anställda.

kompetens inom byggnadssnickeri och

trenderna inom köksdesign ständigt

kan hantera allt från gipsning av tak och

förändras.

BRETT KONCEPT

väggar till arbete med fönster och golv.

– Under senare år har vi sett en ökning

JM's Träinredning är specialiserat på

När det gäller köksrenoveringar kan vi

av blandade färger, mjuka pastellfärger

att tillverka kök och inredningar enligt

åta oss totalentreprenader. Vi säljer även

och en återgång till mörkare trätoner.

kundens önskemål. Verksamheten utgår

kök för självmontering, men erbjuder

Möjligheten att arbeta med olika stilar och skapa egen design är något vi tycker

efterfrågan, inte minst under pandemin

är roligt.

när många ville förändra sina hem. – Även under lågkonjunktur märker vi

SERIÖSA OCH NOGGRANNA

endast en marginell skillnad. Jag tror

Många av JM’s Träinrednings anställda

att vi kommer att fortsätta att växa och

har varit företaget troget i mer än tio år

vara framgångsrika. Att göra ett bra jobb

och har således gedigen kunskap.

och förvalta vårt goda rykte är det som

– Alla fungerar bra tillsammans, och

driver oss framåt, säger Jonas som trivs

vår förmåga att tänka långsiktigt gör att

ypperligt med sitt jobb.

vi kan leverera hög kvalitet. För oss är

– Vi har en stor passion för det vi gör. Att

det av största vikt att vi är seriösa och

möta nya kunder och anpassa våra kök

noggranna. Vi lämnar konkurrenskraf-

efter deras önskemål är väldigt givande.

tiga offerter och strävar efter att erbjuda

Utmaningarna som kommer med varje

trygghet för våra kunder. Socialt ansvar

projekt gör det intressant. Trots att det

och tydlig kommunikation är viktigt för

kan vara hektiskt och utmanande är det

oss eftersom vi arbetar i andras hem.

just kreativa lösningar och utvecklingen

Våra kunder ska känna sig helt trygga

av verksamheten som gör det roligt att

när de lämnar över sina nycklar till oss,

vara en del av företaget.

betonar Jonas Kjellgren. Jonas har noterat en stadigt växande

Svensk kvalité från egen fabrik i Västerås sedan 1997

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Gilltunavägen 1 | 021- 38 28 30


41

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Vintern är tiden för att serva skogsoch trädgårdsmaskiner

När vintern kommer är det läge att

i företaget som idag är en specialiserad

se över sina skogs- och trädgårds-

butik för skogs- och trädgårdsma-

maskiner och förvara dem på ett

skiner. Den välutrustade verkstaden är

bra sätt inför kommande säsong.

anpassad för alla typer av insatser.

Brunnby Skog & Trädgård står i

– Vi står för helhetslösningar när det

sammanhanget för ett helhetskon-

gäller service och reparationer av skogs-

KOMPLETT BUTIK

mer som underlättar arbetet i skog och

högkvalitativa produkter och tjänster,

cept som inkluderar både försälj-

och trädgårdsmaskiner. Nu i vintertid är

Brunnby Skog & Trädgård innefattar

trädgård.

samtidigt som de prioriterar att upprätt-

ning, service och förvaring. Här

det viktigt att alla ser över och låter serva

också en komplett butik. Företaget är

I anslutning till butiken finns också en

hålla öppna och hjälpsamma relationer

anpassar de ständigt produkter och

sina maskiner så att de är i bästa skick

auktoriserad återförsäljare av STIHL:s

tankstation med bränsle från Aspen.

med sina kunder. De vill vara det själv-

inför nästa säsong. Det är betydligt

och Husqvarnas produkter för skog

Aspens sortiment innefattar en rad

klara valet för skogs- och trädgårdsre-

smartare att göra detta nu i jämförelse

och trädgård, men i butiken finner

produkter som är bättre för såväl männ-

laterade behov, oavsett om det handlar

med att tvingas lämna in sin maskin

vi ett även i övrigt brett sortiment av

iskor som maskiner och miljön.

om produktförsäljning, service eller

för reparation när man behöver den

maskiner och redskap för olika ändamål.

som mest. Det gäller inte minst robot-

Här finns exempelvis skogsmaskiner

I STÄNDIG UTVECKLING

– Vi jobbar med ett stort engagemang,

och serviceverkstad för Västeråstraktens

gräsklippare som vi dessutom erbjuder

från välkända Järnhästen, flismaskiner,

I Brunnby Skog & Trädgård har de

vi är mångsidiga och jobbar hela tiden

skogsägare. Mycket har hänt sedan dess

förvaring av, påpekar Emil Sundqvist.

redskap för trädfällning och mycket

alltid haft fokus på att tillhandahålla

med kunden i fokus. Vi försöker också

tjänster efter marknadens behov.

50 år har gått sedan Brunnby Skog & Trädgårds startades som en reparations-

reparation.

hela tiden utveckla vårt erbjudande och säkerställa att den service och de produkter vi erbjuder är anpassade efter kundernas behov och marknadens efterfrågan, säger Emil Sundqvist och understryker samtidigt vikten av att personalen trivs och får möjlighet att jobba i en positiv arbetsmiljö. Emil gjorde entré i företaget 2018. Genom att lägga fokus på marknadsföring, kundhantering och service har han bidragit till företagets framgång. – Framöver vill vi bredda både tjänsteutbud och sortiment. Samtidigt ska vi fortsätta erbjuda högkvalitativ service och skapa en trivsam atmosfär för våra kunder. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Emil Sundqvist.

021-18 00 40 • www.brunnby.se


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

42

NÄ R I N G S L I V

Målarna med både muskler och ödmjukhet Målericenter AB är en mycket välrenommerad målerifirma i Västerås. Man har två slogans som är talande för hur man arbetare. ”Muskler för det stora” innebär att man kan ta sig an de stora projekten. ”Ödmjukhet för det lilla” innebär att de små projekten är lika viktiga som de stora. Då man bryr sig om morgondagens målare, tar man sig an 2–4 elever varje år, vilket har lett till att Målericenter har blivit utsedda till Årets APL-företag flera gånger.

Jimmy Andersson började jobba som målare redan 1986, direkt efter han hade gått ut nian. Han hade en naturlig väg in i branschen då hans far var målare. 1995 startade far och son en ny firma,

Foto: Conny Jonsson, Texttanken AB.

Foto: Conny Jonsson, Texttanken AB.

som fick namnet Nisses och Jimmys

sedan dess fått in två nya delägare. Juha

MUSKLER OCH ÖDMJUKHET

Måleri. Så småningom gick Jimmys far

anslöt till företaget 2010. Även hans

Idag

i pension.

pappa var målare och han har själv

- Jag började då driva företaget till-

målat sedan han var 18 år gammal.

sammans med en tidigare kollega som hette Claes. Han var inte intresserad av att byta namn till Nisse, så då var det

delägare i Målericenter.

enklare att byta namn till Målericenter,

Den tredje delägaren att komma in i

säger Jimmy och skrattar. Målericenter etablerades 2007 och har

- Självklart kan vi även hjälpa privatper-

onär. För kunden är det deras slott vi

soner. Även små kunder är viktiga, säger

jobbar på oavsett hur stort eller litet det

medarbetare och tar främst uppdrag i

Juha.

är, säger Jimmy.

Västmanland, men kan även följa med

Målericenter har två olika slogans. Den

Målericenter har byggt upp ett mycket

- Jag har alltid varit intresserad av att

kunder till exempelvis Stockholm om

första är ”Muskler för det stora”, vilket

gott renommé i regionen.

driva något eget, säger Juha om att bli

det krävs. Firman utför ofta förstärk-

innebär att man kan ta sig an stora

- Man vet vad man får när man kommer

ningsjobb gentemot byggare, fastighets-

miljonbyggen. Den andra sloganen är

till oss. Det är vi stolta över. Vi har

förvaltare, bostadsrättsföreningar och

”Ödmjukhet för det lilla”.

duktiga hantverkare, säger Jimmy.

företaget var Ole Svensson, som anslöt

försäkringsbolag. Man har dessutom ett

- Det innebär att det är lika viktigt att

till företaget 2014.

stort avtal med Landstinget.

måla en dörrkarm hemma hos en pensi-

sysselsätter

Målericenter

30

ÅRETS APL-FÖRETAG

Målericenter har haft samma storlek länge och har inga ambitioner att satsa på kraftig tillväxt. Man är mer måna om att förvalta det man har. - Vi har hittat en storlek som är bekväm, där vi har kontroll på jobben. Det är en stor trygghet. Trivselfaktorn är viktigare än att växa, säger Jimmy. Samtidigt är man måna om att ta sitt ansvar för att fostra morgondagens målare. Man tar in 2–4 elever varje år. - Vi har blivit utnämnda till Årets APL-företag flera gånger. Det är väldigt roligt, säger Ole. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

En av Målericenters nya bilar.

Jimmy, Juha och Ole.

Måleri är traditionellt sett ett hantverk som syftar till att täcka en yta. MåleriCenter täcker hela skalan.

målericenter.se


43

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

Tester och rådgivning f ör en modern och säker värld DELTA är ett ackrediterat test- och rådgivningsföretag

som

hjälper

sina kunder med EMC-tester, miljötålighetsprovning och elsäkerhetsgranskningar. För att kunna erbjuda sina kunder så goda förutsättningar som möjligt att bli godkända, kommer man gärna in i ett så tidigt skede som möjligt och är sedan med och stöttar till färdig och godkänd produkt. Företaget har nyligen anställt nya medarbetare och söker för närvarande bland annat en ny elsäkerhetsingenjör.

DELTA har sysslat med tester och rådgivning sedan 1941 och ägs av FORCE Technology, en dansk stiftelse. - Vi hjälper kunderna med rådgivning,

utvecklingsstöd samt test och verifie-

Detta laboratorium möjliggör tester i

anpassa oss till nya standarder och ser

ring. Vi har hjälpt många kunder att få

miljötålighet, vilket alltså numera är en

att elektrifiering blir alltmer vanligt,

ut sina produkter på marknaden genom

del av DELTA:s erbjudande.

säger Janina.

åren, berättar Janina Hansell, som

- Det är en strategisk kompetens för oss.

DELTA är alltså ett företag som har

arbetar med försäljning och kundkon-

Vi har rutinerade testare som har varit

blicken vänd mot framtiden och dess

takter på DELTA i Västerås.

med från starten, berättar Karsten.

trender.

DELTA är certifierad enligt ISO/IEC

DELTA vill helst komma in i ett tidigt

- Det är viktigt att personerna som

17025, vilket är en certifiering för

skede när nya produkter tas fram.

kommer till oss har ett stort tekniskt

provnings- och kalibreringslaboratorier.

- Flexibilitet och kompetens är nyckeln

intresse och en vilja att hjälpa våra

Företaget är ackrediterat för att genom-

i vårt arbete. Vi måste därför komma in

kunder att lyckas och klara testerna.

föra ett stort antal tester.

tidigt och inte exempelvis när produkten

Elsäkerhetsingenjör är en av de posi-

är klar. Samarbetet med kunder ger oss

tioner vi söker folk för just nu, avslutar

TIDIGT SKEDE

möjlighet att vara flexibla och agera

DELTA har vuxit från sju till tolv

snabbt, säger Janina.

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

medarbetare de senaste sex åren under

One-stop shop for product testing

One-stop sh product tes Karsten.

ledning av Karsten Kretschmar, som är

TRENDER

Country manager på DELTA. Expan-

DELTA arbetar mycket med gröna

sionen har varit en del av en strategi

omställningen

att bredda DELTA:s erbjudande. 2018

- Vi ser en ökning av elprodukter och

stod ett nytt miljölaboratorium färdigt.

följer den gröna omställningen. Vi vill

One-stop shop for product testing Climatic test

Climatic test

Mechanical test

IP & corrosion test

EMC test

se.madebydelta.com

Electrical safety

se.madebydelta.com

Climatic test

se.madebydelta.com

Mechanical test

IP & corrosion test

EMC test

Electrical safety

Mechanical


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

44

NÄ R I N G S L I V

Snabbt och enkelt ska det vara

Connector Byggteknik AB är en leve-

Connector Byggteknik AB grundades

rantör av K-projektering, samvar-

av Lennart Augustsson och har varit

kansbalkar och stomsystem. Man

verksam som leverantör av K-projekte-

har alltid haft ett starkt fokus på

ring, samvarkansbalkar och stomsystem

att vara enkla att samarbeta med.

sedan 90-talet. Idag är företaget en stark

Nyckeln till denna enkelhet är dels

aktör inom byggteknik med fokus på

att hålla företagets storlek på en

stål-, betong- och trä-produkter. Före-

lagom nivå, dels att ta ett helhets-

tagets nuvarande VD, Jim Hedström,

grepp om leveranser genom att till-

kom in i företaget runt 2014-2015 och

verka, leverera och installera. Man

arbetade nära Lennart för att få före-

- Det är spännande att vara här, för

MILJÖVÄNLIGA PRODUKTER

bekostnad av den där enkelheten, som

har dessutom Sveriges snabbaste

taget växa. Mellan åren 2015–2022

det finns så stor potential. Vi har stora

Connector har allt under samma tak;

värdesätts högt av kunderna.

leveranstider. Just nu ser man över

växte företaget kraftigt och dubblade

möjligheter inom produktion, särskilt

man tillverkar, levererar och installerar.

- Vi utforskar lite olika vägar att gå

alternativ för att effektivisera sin

omsättningen. Lennart har numera gått

inom prefab-industrin. Dessutom har vi

Man har dessutom ett starkt fokus på

framåt,

i pension, men är fortfarande delaktig

Sveriges snabbaste leveranstider i bran-

hållbarhet.

andra företag och att kanske anställa en

och en mentor till Jim.

schen, säger Jim.

- Vår produktion släpper ut väldigt lite

konstruktör. Sedan tar vi gärna emot

koldioxid. Vi gör en Environmental

praktikanter, säger Jim.

Product Declaration (EPD), något som

En av de mer ambitiösa framtidspla-

nästan är nödvändigt idag. Vår fram-

nerna som man utforskar är att starta en

gång ligger i utvecklingen av miljövän-

montagefilial.

liga produkter till rimliga priser. Och vi

- Vi funderar då även på att börja

fokuserar på det vi är bra på, säger Jim

hyra ut personal. Det är en trygghet

med ett leende på läpparna.

för beställare att inte behöva leta efter

verksamhet ytterligare.

inklusive

samarbeten

med

personal hela tiden. Det är ett stort ENKELHET

steg att starta upp något sådant, som i

För närvarande sysselsätter Connector

sådana fall kommer vara ett eget bolag

fyra medarbetare. Jim beskriver det som

här i Västerås, säger Jim.

att man är lagom stora, då man kan ta sig an stora projekt, men fortfarande kan hålla det enkelt, vilket är en av företagets största styrkor. - Vi må vara små, men vi är väldigt enkla att samarbeta med. Vi strävar alltid efter enkla samarbeten, säger Jim. Det finns, så klart, ambitioner att utveckla verksamheten och få den att växa, men man vill inte göra det på

070-388 02 01 www.connector.nu • u n r. o ct e n n co @ jim

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler


45

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

En viktig partner när ståloch processindustrin ställer om När nu stål- och processindustrin

företag som exempelvis SSAB. Många

står inför stora utmaningar med

av dem är, trots att de är mellan 50

krav på fossilfri produktion kan

och 70 år gamla, fortfarande i drift,

en aktör som UTAB vara företagens

vilket kräver både översyn och omsorg,

guide in i framtiden. UTAB foku-

konstaterar Manfred Eriksson.

serar på industriugnar och erbjuder såväl ombyggnader som service i

UPPGRADERAR OCH FÖRNYAR

form av förebyggande och avhjäl-

UTAB fokuserar med andra ord på

pande underhåll och reservdelar.

ombyggnader av ugnar samt service i form av förebyggande och avhjälpande underhåll och reservdelar. Det

Teknikkonsultföretaget UTAB Nordic

är ett koncept som, enligt Manfreds

AB riktar sig främst mot nordisk till-

egen utsago, inte ger honom och hans

verknings-, stål- och processindustri

kollegor en lugn stund.

med sitt skarpa koncept avseende indu-

– Vi är mer än bara en servicepartner

striugnar. Manfred Eriksson leder verk-

och leverantör av reservdelar, vi hjälper

samheten tillsammans med kollegorna

våra kunder genom övergången mot

Anders Engbom och Mattias Ekblom

nya mål, så som fossilfri produktion. I

– trion bakom E3-S Nordic AB som

det avseendet vill vi marknadsföra vårt

de startade 2018. Alla hade erfarenhet

erbjudande och bli en betydande aktör

av just industriugnar och det blev med

i den övergången, bland annat genom

andra ord ett naturligt steg att ta när de

att elektrifiera våra kunders ugnar. Vi

särskilt dramatisk, menar Manfred

laritet är, enligt Manfred, företagets

och praktiskt, konstruera och ta oss an

kan uppgradera och förnya dem, vilket

Eriksson.

mångsidighet och stora engagemang

utmaningar, säger Stefan Blom, senior

i alla skeden av projekten, vilka även

säljare i UTAB med lång erfarenhet av industribranschen.

2022 köpte anrika UTAB med rötter

Manfred Eriksson.

sedan 1800-talet.

många tror är både krångligt och kost-

– UTAB har genom åren levererat

samt, men faktum är att det mesta är

HÖG KAPACITET

innefattar installation.

många ugnar som nu används av stål-

förberett idag. Omställningen blir inte

Nyckeln till UTAB:s växande popu-

– Vår breda kompetens skiljer oss från många andra i branschen. Vi har ingen-

FRAMTIDSTRO

jörskunskapen kopplad till tillverk-

Manfred berättar vidare att planer finns

ningssidan, vilket gör att vi kan hjälpa

på att flytta till nya lokaler i Tunbytorp,

kunderna med de utmaningar de står

vilket är ett led i företagets satsning på

inför och fungera som en konsult. Vi

fortsatt tillväxt. Idag finns de flesta av

bidrar med kunskap och energi och kan

bolagets kunder i de norra delarna av

anpassa oss efter behoven.

landet, men ambitionen är att bredda

Manfred berättar vidare att UTAB

upptagningsområdet.

sysselsätter fem anställda och att de

– Det finns en marknad därute som

därutöver har byggt upp ett starkt

vi ska ta tillvara. Vi vill fortsätta växa

nätverk av konsulter och partners, vilket

och återställa den position UTAB hade

gör att verksamheten och kapaciteten i

under många år. Vi ser stora möjligheter

realiteten är större än vad storleken på

till fortsatt utveckling och expansion,

det egna teamet kanske antyder.

samtidigt som vi ser utmaningarna

– Vår ambition är att anställa fler i fram-

som hela branschen står inför när det

tiden, dels för vår egen skull, dels för

kommer till övergången till nya tekno-

att vi vill överföra vår kunskap till nya

logier och metoder. Där känner vi att vi

generationer, säger Manfred Eriksson

redan idag ligger i framkant.

som betonar vikten av rätt yrkesmässig bakgrund och en förmåga att kunna jobba i grupp. – Vi är beroende av varandra och trivs med att kunna arbeta både teoretiskt

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

46

NÄ R I N G S L I V

Ett starkt kompani av byggare skifta fokus till den offentliga sektorn. Man inledde detta skifte genom att säkra sitt första ramavtal med Hallstahammars kommun. - Vi har alltid strävat efter att fortsätta stötta våra ursprungliga privatkunder och vi inkluderas automatiskt i privata projekt genom försäkringsjobb, men vi betjänar i första hand kommuner, region Västmanland och fastighetsbolag, berättar Rickard. BYGGSERVICE OCH ROTPROJEKT

Rickard Steén.

Daniel Olsen.

Byggkompaniet i Västerås foku-

han in Rickard Steén som delägare och

och ROT-projekt. Byggservice innebär

serar numera på uppdrag inom

VD. De två männen har känt varandra

exempelvis att man gör ombyggnader i

den offentliga sektorn. De flesta

sedan de var sju år gamla.

verksamhetslokaler för att tillgodose en

uppdragen består antingen av bygg-

- Första gången vi samarbetade på ett

verksamhets behov medan ROT-projekt

ETT STARKT KOMPANI AV

med alla. Det tycker jag vi har lyckats

service eller ROT-projekt. Företaget

byggprojekt var 1992 när vi renove-

handlar om stamrenoveringar, ofta i

BYGGARE

bra med, säger Rickard.

är känt för sina kompetenta och

rade elevkaféet på Gideonbergsskolan,

hyresfastigheter.

Byggkompaniet sysselsätter i dagsläget

Rickard tillskriver företagets framgångar

lyhörda medarbetare, som trivs

säger Rickard och skrattar; de var båda

- Vi arbetar ofta med projekt som inte

26 medarbetare. Man har sällan behövt

till sina medarbetare, som är lyhörda,

ihop och tillsammans utgör ett

runt 16 år gamla när de jobbade på det

syns för allmänheten; det är inga häftiga

annonsera efter personal.

skickliga på att hantera kunder och har

mycket starkt team, ett kompani av

projektet.

projekt som syns från utsidan, utan

- Folk har aktivt sökt sig till oss och få

en förmåga att förklara sitt arbete för

byggare.

Inledningsvis

Byggkom-

främst inne i den verksamhet som vi gjort

har lämnat företaget. Kompetens är, så

kunderna. Personalens skicklighet att

paniet främst på den privata sektorn.

jobbet för. Det häftigaste vi gjort som går

klart, viktigt, men det sociala är minst

hantera kunders behov har satts på prov

Byggkompaniet i Västerås AB grundades

Något år efter Rickard hade kommit in

att se från utsidan är det sexkantiga kaféet

lika viktigt. Det är kul att vi har kunnat

många gånger under åren.

2007 av Daniel Olsen. Efter några år tog

i verksamheten bestämde man sig för att

vid Folkets park i Kolbäck, säger Rickard.

bygga en grupp där alla faktiskt fungerar

- Vi var exempelvis på Region Västman-

Byggkompaniet fokuserar på byggservice

fokuserade

lands jourlabb. Där skulle man, under vårt arbete, fortsätta bedriva verksamheten. Det ställde hårda krav på oss och hur vi arbetade. Ibland var det exempelvis nödvändigt att vara knäpptyst, berättar Rickard. Byggbranschen har drabbats hårt av lågkonjunkturen. På Byggkompaniet fortsätter man dock blicka framåt. - Vi har nyligen tagit steg för att förbättra vårt arbete inom KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö). Det är viktiga frågor att jobba med. Därav har vi anställt en person som bara ska jobba med det, berättar Rickard. Man har även gjort upp en strategi för att klara sig genom denna tuffa period, bland annat genom att bredda sig geografiskt. - Vi vill bibehålla vår starka närvaro i Västmanland, men överväger en utökning mot Örebro, säger Rickard. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Noggranna – Pålitliga – Trevliga

byggkompaniet.nu


47

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

VÄ ST E R Å S

God f öretagskultur är nyckeln till framgång PM Fog & Brandteknik är Västeråsföretaget som grundades 2010 av de två delägarna Mikael ”Mige” Mozzi och Peo Klint. Trots sin relativt unga ålder i bolagssammanhang, har man snabbt kunna skapa en god tillväxt och expandera. Erfarenhet, långsiktighet och driv är några viktiga faktorer när man bygger ett bolag enligt de båda delägarna.

Mige Mozzi och Peo Klint grundade PM Fog & Brandteknik 2010. - Det var ett beslut som växte fram över tid, berättar Mige. Peo skjuter dock skämtsamt in att han minsann ”föddes till detta”. Vi på Kommun & Näringsliv träffar Mige och Peo, men även Peter Hellström och Therese Watkinson, verksamma inom Kalkyl respektive Ekonomi och arbetsmiljö. Tillsammans har man gått från att vara ett fåmansbolag till att nu sysselsätta uppemot 35 personer. Kunderna är allt från mindre bostadsrättsföreningar till de större byggarna i Sverige. – Ofta handlar det om att vi kliver in

som underentreprenör till de som tagit totalentreprenad för att utföra arbeten inom fogning och brandskydd. Det handlar om allt från brandskydd av stora stålhallar till estetisk mjukfogning, berättar Peo. Med hemvist i Västerås är det naturligt att man är involverade i en hel del lokala projekt, exempelvis Northvolts huvudkontor. Mige berättar att man, i takt med tillväxten, även har behövt lyfta blicken och titta utanför staden när det kommer till projekt. I dagsläget servar man hela Mälardalen, men också Dalarna, Stockholm och Uppsala. GOD FÖRETAGSKULTUR

En stor del av framgångarna tillskriver man sina kollegor. - Vi har från starten haft som mål att tänka långsiktigt. Det handlar om relationer till kunder, men också hur man jobbar med sina leverantörer. Vi vill själva vara ett bolag som tar hand om våra anställda och har en god företagskultur, då är det också naturligt att vi tänker på samma sätt kring de aktörer vi väljer att jobba med, konstaterar Mige.

- Ett exempel på detta är vår leverantör DanaLim, det är bland det bästa vi sett kopplat till företagskultur, och det är fantastiskt att se bolag jobba på det sättet som de gör, fyller Peo i. Man återkommer under intervjun vid ett flertal tillfällen till företagskultur och vikten av trivsel. - Det är en relativt svårrekryterad bransch, så vi får själva utbilda en hel del ny personal för att de ska nå upp till våra krav. Sedan är det vårt ansvar att se till att de kommer till ett bolag som de

Mige, Peo, Therese och Peter.

känner att de kan jobba i tills de går i pension. Även om det kanske inte är så arbetsmarknaden ser ut i dag, så är det målet, säger Mige. Peter som började sin resa inom PM Fog & Brandteknik 2021, stämmer in: - Det var jätteviktigt för mig att värderingar och företagets ”personlighet” stämde överens med min egen när jag valde arbetsplats, och det lyckades jag pricka in här. SAMHÄLLSENGAGEMANG

Men resan har, som för så många andra företag som vill lyckas i ”företagarsverige”, inte varit spikrak. Både Mige och Peo berättar om en bolagsresa där man inledningsvis knackade dörr för att få in jobb. Med en stabil kundbas, leverantörer och kollegor, är dock läget ett annat nu. Ytterligare tillväxt är dock inget självändamål.

På jobbet, säkerhet först

- Vi har en storlek på bolaget som vi känner oss väldigt bekväma med. Vi levererar kvalitet och på utsatt tid, kan fokusera på personal, men också engagera oss i det lokala samhället. Ska vi växa mer, så sker det i en takt som vi känner passar oss och sker på våra villkor, säger Peo. Therese, som jobbar med arbetsmiljö, kopplar även samhällsengagemanget till de anställdas trivsel. - Vi sponsrar flera lokala idrottslag, ofta handlar det om anställdas barn som är verksamma i de föreningarna, och det är väldigt viktigt att man stöttar lokalsamhället som våra anställda bor och verkar i. Det är viktigt att barn rör på sig, och har vi glada barn, då har vi sannolikt även glada medarbetare, avslutar Therese. Intervju & text: Wilhelm Walaker

pmbrand.se


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

48

NÄ R I N G S L I V

Fina upplevelser i naturskön miljö

De senaste tio åren har Orresta Golf & Konferens fokuserat på att bredda sitt

halvåret lägger man ner mycket tid och

Västerås och Enköping, vilket gör det

- Vi vill etablera oss som det naturliga

utbud, med ett större fokus på att kunna erbjuda en totalupplevelse. Golf-

energi på att hitta sätt att utveckla sitt

till ett bra alternativ för de som vill

valet av anläggning för vinterbröllop

banan är fortfarande kärnan i verksamheten, men numera erbjuder man

erbjudande på.

komma bort från stadens brus, men

och har diskuterat möjligheterna med

även gott om alternativ rörande konferenser, födelsedagsfirande och andra

- De senaste tio åren har vi fokuserat på

inte vill behöva köra en halv dag för att

att bygga ett till hotell, berättar Christer.

event. Övernattningsmöjligheter och god mat i en naturskön miljö är nu

att utveckla vår konferensverksamhet,

komma fram.

Orresta Golf & Konferens kombinerar

viktiga delar av erbjudandet.

säger Christer Johansson, som är grun-

Orresta Golf & Konferens är en privatägd golfbana som firar sitt 25-årsjubi-

alltså de vackra miljöerna på landet med

dare och VD för Orresta Golf & Konfe-

GOLFBANAN

alla sorters bekvämligheter gästerna

rens.

Golfbanan är, så klart, en central del

kan tänkas önska sig. En viktig del av

leum i år. Som golfresort har man främst

Orresta Golf & Konferens ligger i

av verksamheten. Här erbjuds man

erbjudandet är den service man erbjuder

fokus på sommarhalvåret. Under vinter-

en naturskön miljö halvvägs mellan

att spela golf på en lätt kuperad park-

genom sina medarbetare; under högsä-

och skogsbana som är förlåtande för

songen sysselsätter verksamheten 40

spelare med högre handikapp. Samti-

medarbetare.

digt erbjuder banan utmaningar för

- Det personliga bemötandet är något

spelare med lägre handikapp. Banan har

som många uppskattar. Vi får mycket

bland annat rankats som nummer 2 i

positiv feedback på vår familjära miljö,

Västmanland av tidskriften Golf Digest

säger Christer.

under 2014 och 2015. Att hålla golf-

Denna

banan i toppskick är en prioritet.

atmosfären bland de anställda.

- Vi lägger stor vikt vid kvalitet, skick

- Det är väldigt roligt att arbeta här, då

och variation på banan, säger Christer.

vi fungerar som en stor familj och har

familjära

känsla

reflekterar

möjlighet att påverka verksamheten. TOTALUPPLEVELSE

Att vara involverade och vara delaktiga

På Orresta Golf & Konferens arbetar

i utvecklingen är en stor anledning till

man ständigt med att utveckla sitt

att vi trivs så bra här, säger Marielle Fred

koncept. Målet är att kunna erbjuda en

Piehl, som arbetar med verksamhetens

totalupplevelse. Utöver konferensmöj-

marknadsföring.

ligheter, har man skapat festlokaler för olika typer av firanden och event. Golf-

Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

paketen innehåller även möjligheter till övernattning. I restaurangen arbetar, sedan tre år tillbaka, inte mindre än tre kockar för att höja golfresortens kulinariska upplevelser till oanade höjder. Detta är dock bara början, menar Christer.

BOKA ER NÄSTA KONFERENS I VÄSTMANLANDS VARDAGSRUM

Med hela fem mötesrum från 6 till 120 platser, 30 dubbelrum och en underbar lounge för mingel är Orresta Golf & Konferens ett självklart val för konferenser och events. Vi har även konferensavtal med Västra Mälardalen. Varmt välkomna till oss.

orrestagolf.se +46 (0)171 44 32 20


49

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

VÄ ST E R Å S

NÄ R I N G S L I V

En komplett partner inom elkraft Företag i behov av produkter inom elkraft har en trygg och bred leverantör i Västeråsföretaget Lardell Sweden AB. Lardell företräder ett brett utbud av både produkter och tjänster och blir härigenom en komplett partner kring allt som rör elkraft.

Lardell Sweden AB grundades 2013 och har sedan dess fokuserat på att möta elkraftsbehovet hos sina kunder. Fredrik Larsson och hans kollega Magnus Delbrant grundade bolaget. – Vi fick en bra start och hade möjligheten att förhållandevis snart kunna skala upp verksamheten. Vi nådde framgångar tack vare vår förmåga att leverera när många av våra konkurrenter inte förmådde möta marknadens växande behov. Vi hade redan från

början en tydlig vision om hur vi ville bygga och utveckla företaget, och den har vi kunnat hålla fast vid på ett bra sätt, konstaterar Fredrik Larsson. BRETT KONCEPT

ning, drifttagning och service. – Vi vill vara en komplett partner och leverantör inom allt som rör elkraft och har lyckats etablera en stark närvaro i både Mälardalen och delar av Norrland. Genom att vi kontrollerar hela tillverk-

ningsprocessen har vi kunnat fortsätta växa och utvecklas, konstaterar Fredrik Larsson. NYCKLAR TILL FRAMGÅNG

I Lardell Sweden AB lägger de stor vikt

Vi träffar Fredrik i Lardell Sweden AB:s lokaler på Saltängsvägen i Västerås. Där berättar han att verksamheten inledningsvis fokuserades på försäljning av UPS-utrustningar, men att de med tiden alltmer började fokusera på tillverkning av elfördelningar. Lågspänningsställverk, kabelskåp, fastighetscentraler och lägenhetscentraler, så kallade mediecentraler, utgör idag företagets huvudområden. All utrustning konstrueras, provas och tillverkas i den egna, ändamålsenliga anläggningen. Härutöver företräder Lardell Sweden ett komplett tjänsteutbud avseende elkonstruktion, montage, uppställ-

vid att bygga och underhålla en företagskultur som främjar sina medarbetare. Genom att standardisera sina arbetssätt och rekrytera människor som är flexibla och kan formas efter företagets behov har verksamheten hela tiden utvecklats. – Vi har haft förmånen att verka i en expansiv bransch. Samtidigt är det hårt jobb som ligger bakom våra framgångar. En stabil och engagerad arbetskultur är väldigt viktigt. En ständig vilja att lära och utvecklas är i många fall viktigare än tidigare erfarenheter när det kommer till trivsel och framgång. Med en fortsatt stark närvaro och ett nära samarbete med partners och leverantörer vill vi bli en ledande aktör i vår bransch, avrundar Fredrik Larsson. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Optimal 24-timmars positionering med positioneringskuddar Trycksår är ett stort problem när det kommer till omvårdnad av människor med nedsatt rörlighet. Togemo AB använder modern teknik, exempelvis tryckmätningsutrustningen BodiTrak2PRO, för att identifiera riskutsatta områden och skapa goda positioneringsmöjligheter. 24-timmars positionering sker med hjälp av MDR- godkända kuddar, madrasser och andra underlag som optimalt kan anpassa sig efter kroppens former.

Togemo är från början ett norskt företag som har specialiserat sig på att ta fram positioneringsunderlag som erbjuder optimal positionering i både sittande och liggande ställningar. Företaget erbjuder allt från vacuumreglerande sittunderlag, madrasser och ryggdynor till avancerade positioneringskuddar. Det svenska företaget, Togemo AB, grundades 2011. Leg Sjg / VD Ingela Nyström arbetade ensam i Sverige den första tiden, som var utmanande, men hon arbetade metodiskt för att få in Togemos produkter på den svenska marknaden. - De första två åren reste jag runt i Sverige och träffade nyckelkunder. Med tiden insåg jag behovet av upphand-

lingar som i stort sett saknades i landet. Våra första riktiga upphandlingar var i Västernorrland, Jämtland och Härjedalen samt Region Skåne, där vi blev ensam leverantör. Senare vann vi även upphandlingar i Stockholm och säkrade en upphandling i Västra Götalandsregionen, berättar Ingela. 2021 blev Togemo utsedda till Årets Superföretag av Dagens Industri och Bisnode. Togemo AB distribuerar sina produkter till kommuner och regioner och har idag avtal över nästan hela Sverige. - Vi har även avtal med 7-klövern som finns i vårt närområde. Kommunerna i Västmanland har avtal med oss, och förskrivare kan ordinera positioneringskuddar, säger Ingela.

- Det är en matta med inbyggda sensorer som en ger en bild av kroppens tryckpunkter samt risk för skjuv och friktion, berättar Ingela. UTBILDNING OCH NORDENS STÖRSTA SORTIMENT AV POSITIONERINGSKUDDAR

Togemo beskriver sig själva som ett försäljnings- och utbildningsföretag, eftersom produkterna man säljer kräver en del kunskap för att kunna användas på rätt sätt. Därför erbjuder man bland annat halvdagsutbildningar hos kund samt webinarier. - Kunskap och kundupplevelsen är centrala för oss. Vi fokuserar på att förstå hur produkterna påverkar kroppens positionering och känslan av denna. Att kunna uppleva känslan själv är viktig för att förstå produkternas effekt.

BODITRAK2PRO

Trycksår är ett stort problem när det kommer till omvårdnad av funktionsnedsatta människor. Själva syftet med Togemos produkter är att optimera positionering av kroppar. För att uppnå optimal positionering behöver produkterna ge stöd och anpassas utifrån brukarens behov. Det finns stor variation när det kommer till hur kroppen är formad. Därför använder Togemo tryckmätningsutrustningen BodiTrak2PRO.

021- 470 47 47 | lardellsweden.se

Ingela Nyström.

- Vi inkluderar praktiska övningar med våra produkter för att ge en aha-upplevelse. Sjukhus, hjälpmedelscentraler och kunder som genomgått utbildningen kan köpa in utprovningskit för att underlätta kommande utprovningar, samt beställa rätt positioneringskudde, berättar Ingela. Togemo AB sysselsätter för närvarande fyra medarbetare och planerar nu att satsa på tillväxt genom att rekrytera fler kunniga medarbetare. Samtidigt letar man efter en ny lokal, då man har börjat växa ur sin nuvarande lokal. - Vi har den mest erfarna personalen i landet när det kommer till 24-timmars positionering. Vårt fokus ligger på att produktspecialisterna skall vara akade-

miskt utbildade, så som legitimerad arbetsterapeut och fysioterapeut, detta för att vi arbetar med personer som har olika funktionsnedsättningar och smärtproblematik. För lager och administrativ personal så krävs det att de kan arbeta självständigt och noggrant, säger Ingela. Togemo har kunder som regelbundet mäter kvalitet och leveranssäkerhet. Thomas har varit en klippa som kundservicemedarbetare, som nu vid 67 år kommer gå i pension. - Vi behöver ersätta honom, och vi kommer eftersöka kandidater som har hög arbetsmoral och noggrannhet inför den kommande rekryteringen, avslutar Ingela.

www.togemo.se

Intervju: Caron Pap


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

50

NÄ R I N G S L I V

Grönare fartyg med AI och automation Västeråsföretaget Qtagg siktar på att minska utsläppen från världens fartygsflottor med hjälp av AI och automatisering, som gör det enkelt för kaptener och maskinister att genomföra resor med minsta möjliga bränsleförbrukning. Nu står företaget inför en expansion och kommer att behöva fler skickliga medarbetare i sitt team.

Qtagg grundades 1997 som en avknoppning från ABB. Företagets vision har alltid varit att utveckla högkvalitativa produkter för den marina marknaden. Under åren har mycket kraft lagts på forskning och utveckling. Tack vare detta har Qtagg idag en marknadsledande lösning, som i realtid optimerar framdriften av stora fartyg. - Grundarna av Qtagg har från början varit inriktade på att skapa lösningar som effektiviserar driften och som förenklar för kaptener, maskinister och övrig besättning, säger Per Österberg, CCO på Qtagg. EcoPilot började som en lösning som

skulle underlätta kaptens arbete och garantera att fartygen anlände i tid. Nu, många utvecklingssteg senare, är det ett sofistikerat system som också garanterar minsta möjliga utsläpp och bränsleförbrukning. DIGITALISERING OCH AUTOMATION GÖR FARTYG GRÖNARE

Transporter med fartyg är helt nödvändiga för att vårt moderna samhälle ska fungera, men bidrar också med stora utsläpp av växthusgaser. Qtaggs EcoPilot använder AI för att, med hjälp av realtidsdata och väderprognoser, räkna ut hur mycket ett fartygs motorer ska belastas i varje ögonblick för att resan som helhet ska bli så bränslesnål som möjligt. Genom att integrera EcoPilot med fartygets motorkontrollsystem kan motorerna sedan styras med automatik. Var 30:e sekund justeras effekten för optimal eco-driving, med hänsyn tagen till fartygets position, havsströmmar och väderprognoser. - Vår lösning ligger helt rätt i tiden och vi ser ett stort intresse hos rederierna, som behöver minska både bränslekostnader

och utsläpp för att leva upp till nya miljökrav, säger Per. SÖKER FLER MEDARBETARE

Qtagg arbetar nu för att expandera sin verksamhet. Det betyder bland annat planer på fler kontor internationellt och att fler ingenjörer, programmerare och installationstekniker behöver anställas på huvudkontoret i Västerås.

- Vi söker aktivt efter skickliga medarbetare och erbjuder även möjligheter att göra examensarbete hos oss, berättar Per. Qtagg har stora fördelar av sitt läge i Västerås, som sedan länge är ett kompetenscentrum när det gäller automation och robotik. - Västerås, med sin höga koncentration av ingenjörer och Mälardalens Universitetet, har varit en förutsättning för

vårt innovationsarbete och vår tekniska utveckling, säger Per. Alla på Qtagg ser en stor potential för företaget och dess lösningar. - Den typ av lösningar som vi tillhandahåller gör det väldigt mycket enklare för rederierna att möta de ökande miljökraven samtidigt som de bibehåller sin konkurrenskraft, avslutar Per. Intervju: Caron Pap Text: Andreas Ziegler

Byggkonsult inom elkraft och infrastruktur

För aktörer inom elkraft och infra-

struktur är konsultbolaget ASTM AB en ofta betrodd och anlitad samarbetspartner. ASTM erbjuder en räcka av tjänster avseende tekniskt stöd inom elkraft och infrastruktur. Stor flexibilitet och en förmåga att anpassa verksamheten internationellt har satt ASTM på kartan.

Konsultbolaget ASTM AB – Andersson & Sjöblom Technical Management – bildades 2012 med inriktningen att erbjuda tekniskt stöd inom elkraft och infrastruktur med teknikområdet bygg som kärnverksamhet. Bolaget är idag en del av ASTM Group där även ASTM d.o.o Beograd ingår. – Vi har haft en imponerande utveckling och har under senare tid utvecklat

affärerna i Sverige med våra internationella partners. Vår styrka ligger i att vara flexibla och anpassa oss efter marknaden internationellt som ett alternativ till traditionella svenska aktörer. Vi strävar efter proaktiva samarbeten med våra kunder, och vår diversifierade bakgrund inom företaget, från yrkesarbetare till civilingenjörer, är en styrka, säger Andreas Sjöblom, VD och grundare av ASTM AB och ASTM d.o.o Beograd BRETT KONCEPT

ASTM AB:s koncept omfattar en räcka av kvalitativa tjänster kring elkraft och infrastruktur. – Vi är delaktigt i alla projektets faser, från anbudsskedet via projektering till utförande och slutförande. Projekteringsledning, teknisk administration och tekniskt stöd är våra huvudsakliga arbetsområden, berättar Andreas Sjöblom. Layoutritningar, produktionsplanering, stöd vid upphandlingar, besiktningar, produktionsanpassning, ekonomisk

uppföljning och slutbesiktning är bara några av många exempel på områden där ASTM kan göra väsentlig skillnad för uppdragsgivaren. Bolaget kan med sina partners erbjuda kompletta lösningar för både ställverk och kraftledning Avdelningen i Västerås sysselsätter 16 kompetenta personer med expertis inom elkraft och infrastruktur. – Inom infrastruktur och elkraftsbyggande fokuserar vi på bland annat produktionsförbättring. Vårt tekniska stöd och administrationsteam från Belgrad hjälper beställare med dokumentation och databashantering, vilket även underlättar för internationella aktörer att anlita oss, upplyser Andreas Sjöblom. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

råder det hård konkurrens och vi märker en prispress inom samtliga teknikområden, säger Andreas. Han konstaterar att bolagets förmåga att jobba flexibelt och vara internationellt anpassningsbart har varit nycklar till dess framgång. ASTM behärskar språken svenska, engelska, tyska och serbokroatiska. Att skapa mervärde för kunderna och arbeta både lokalt och internationellt med leverantörer och entreprenörer är en stående ambition för Andreas Sjöblom och hans medarbetare. – Vi vill etablera en stabil grund för vidare tillväxt, bland annat genom att åta oss fler och större projekt. Genom att vara både aktiva och proaktiva bygger vi förtroendeingivande relationer med kunder och samarbetspartners.

Andreas ser en ökande efterfrågan på ASTM:s tjänster, men väjer inte för de utmaningar som branschen står inför. – Trots att marknaderna förväntas vara expansiva inom infrastruktur och elkraft

Vi söker programmerare, projektingenjörer och automationsingenjörer. Din arbetsplats blir i Västerås och världen.

www.qtagg.com/careers

andreas.sjoblom@astm.se | www.astm.se

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


läckor? 51

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

VÄ ST E R Å S

Snabba och säkra saneringsinsatser vid brand- och vattenskador Brand- och vattenskador ställer till enorma problem och kräver åtgärder av professionella aktörer för att minimera dess verkningar. Vi finner en sådan i Ocab som med fem decennier bakom sig i branschen utför sanerings- och rengöringsuppdrag enligt konstens alla regler.

Med mer än 50 års erfarenhet av sanerings- och rengöringsuppdrag är Ocab en engagerad problemlösare efter framför allt brand- och vattenskador. Sedan starten 1964 har Ocab vuxit till en rikstäckande aktör med ett 50-tal kontor från Kiruna i norr till Ystad i söder. Sammanlagt arbetar cirka 900 personer med att varje dag rädda värden och avlägsna farliga ämnen på ett säkert sätt. Arbetet sker i regel i nära dialog med såväl försäkringsbolag och fastighetsbolag som privatpersoner. KOMPLETTA ÅTGÄRDER

På Ocab i Västerås träffar vi Sara Orebrand som berättar att enheten i Västerås tidigare verkade som ett

T RUNT

enskilt bolag, innan det blev en del av Ocab Mitt AB, som är en del av Ocabkoncernen. – Vi satsade på nya lokaler, vilket i mångt och mycket blev starten på en förändringsresa. Det känns väldigt bra att tillhöra en rikstäckande aktör, samtidigt som vi är noga med att värna om vår lokala förankring, säger Sara och presenterar Ocabs breda koncept. Hon berättar att de tar hand om fastigheter och lösöre i samband med brand- och vattenskador. Då kan Ocab ikläda sig rollen som projektledare och driva hela processen som kan innefatta avfuktning, rivning och sanering på ett hållbart sätt och med rätt åtgärder för att påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt. I dessa sammanhang är det förstås, understryker Sara, en fördel om Ocab kan komma in i projekten i ett så tidigt skede som möjligt. – Vi strävar alltid efter att rädda så stora värden som möjligt. Det kan handla om såväl ekonomiska värden som affektionsvärden. En väsentlig del av våra insatser handlar om att göra rätt akuta insatser som blir förebyggande åtgärder, upplyser Sara Orebrand.

UTREDER, KONTROLLERAR, ANALYSERAR

Ocab, som arbetar efter bland annat Arbetsmiljöverkets regelverk, tvättar, genomför rivningsarbeten och kan sanera miljöfarliga ämnen som asbest

och PCB. Beträffande vattenskador gör Ocab först en fuktutredning varpå de tar fram en fuktskaderapport med åtgärdsförslag. Därefter friläggs fuktskadade delar av skadan och en avfuktning genomförs inför återställandet. Ocab erbjuder också jour dygnet runt, alla dagar i veckan, och har i sammanhanget ramavtal med ett flertal försäkrings- och fastighetsbolag. Ocab jobbar också inom området man kallar byggnadsmiljö där man bland annat utför utredningar kring inomhusmiljöer, fuktutredningar, provtagningar och analyser av byggnadsmaterial och luft. Resultaten utgör grunden till en rapport med åtgärdsförslag till fastighetsägaren. En annan del av Ocabs verksamhet är rivning i samband med olika typer av renoveringar. De jobbar också med industrisanering då de rengör allt från lokaler till maskiner – åtgärder som bland annat minimerar risken för brand, men också minskar behovet av underhåll och främjar en god arbetsmiljö i fastigheten. Ocab kan härutöver tvätta fasader och tak, utföra klottersanering och rengöra ventilationsanläggningar.

BYGGER ETT LAG

Sara Orebrand har från det att hon kom till Ocab från en annan aktör i branschen trivts utmärkt på jobbet där ett av hennes uppdrag är att förmedla bolagets stora resurser till de lokala aktörerna. – Ocab är ett fantastiskt företag, säger hon med stort eftertryck och nämner att det hela tiden händer mycket i branschen där hållbarhet och digitalisering blir allt vanligare begrepp att jobba med. Hon konstaterar att branschen alltjämt är mansdominerad och efterlyser fler kvinnor i densamma. I sammanhanget framhåller hon gärna de drygt 200 anställda de har i Ocab Mitt AB, varav 18 i Västerås, vilka hon ser som bolagets främsta resurs. – Vi är inget utan våra medarbetare, de är hjärtat i allt vi gör och de som gör skillnad där ute, säger Sara Orebrand. Hon berättar att hon identifierar mycket av sitt ledarskap från idrotten där laget står över jaget. – Jag vill bygga ett starkt lag där alla bidrar och utvecklas på olika sätt. Samtidigt är det viktigt att vi tillvaratar varje persons styrkor. Rätt person på rätt plats är viktigt.

Har ni problem med radon, fukt, mögel eller läckor? ni så problem med fukt, mögel eller läckor? Kontakta oss påHar Ocab hjälper er! radon, Har ni problem medviradon, fukt, mögel eller läckor? Kontakta oss på Ocab så hjälper vi er! Kontakta oss på så hjälper vi er! Många gånger vet man inte var man ska vända sig när detOcab uppstår problem i Har ni problem med radon, fukt, mögel eller läckor? Har ni problem med radon, fukt, mögel eller läckor? fastigheter och i hemmet. På Ocab kombinerar vi över 50 års erfarenhet med oss på Ocab så hjälper vi er! Många gånger vetoch man inte var av man ska vända sigKontakta när det uppstår problem i omfattande expertis inom fuktskador, sanering underhåll fastigheter. Kontakta oss på Ocab så hjälper vi er! fastigheter och inomhusmiljö. iinte hemmet. På ska Ocab kombinerar viMånga över 50 års erfarenhet med Resultatet är både hållbara och en säker gånger vet man inte var man skaivända sig när det uppstår problem i Mångahus gånger vet man var man vända sig när det uppstår problem fastigheter och i hemmet. På Ocab kombinerar vi över 50 års erfarenhet med omfattande expertis och underhåll av fastigheter. omfattande expertis inom fuktskador, sanering och underhåll av fastigheter. fastigheter och i hemmet. Påinom Ocabfuktskador, kombinerarsanering vi över 50 års erfarenhet med Resultatet är både hållbara hus och en säker inomhusmiljö. Många gånger vet man inte var man ska vända sig det uppstår i Vi utreder, förebygger och åtgärdar skador och vid akutaproblem ärenden Resultatet ärnär både hållbara hussanering och en säker inomhusmiljö. omfattande expertis inom fuktskador, och underhåll av fastigheter. fastigheter och i hemmet. På Ocab kombinerar vi över 50 års erfarenhet med Vi utreder, förebygger och RUNT åtgärdar skador och vid akuta ärenden DYGNET DYGNET RUNT jour tillgänglig dygnet Resultatet runt. jour tillgänglig dygnet runt. är bådeoch hållbara hus och en säker inomhusmiljö. omfattande expertis inom fuktskador, sanering underhåll av fastigheter. förebygger och åtgärdar skador och vid akuta ärenden Välkommen att kontakta oss, du når oss på telefon 021-12 99 10 , Resultatet är både hållbara hus ochVi enutreder, säker inomhusmiljö. DYGNET RUNT vasteras@ocab.se och via www.ocab.se. Välkommen att kontakta oss, jour du når oss på telefon 021-12 10 , och vid akutae-post tillgänglig dygnet runt. 99 Vi utreder, förebygger och åtgärdar skador ärenden DYGNET RUNT Vi utreder, förebygger ochjour åtgärdar skador och vid akuta ärenden e-post vasteras@ocab.se och via www.ocab.se. tillgänglig dygnet runt. DYGNET RUNT jour tillgänglig dygnet runt. Välkommen att kontakta oss, du når oss på telefon 021-12 99 10 , e-post vasteras@ocab.se ochoss via på www.ocab.se. Välkommen atttelefon kontakta oss, du telefon 021-12 99 10 , Välkommen att kontakta oss, du når oss på 021-12 99 10 , når e-post vasteras@ocab.se e-post och via www.ocab.se. vasteras@ocab.se och via www.ocab.se.

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


VÄ ST E R Å S

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

52

NÄ R I N G S L I V

Familjen som har varit åkare sedan 1939 Familjen Jansson i Västerås har varit åkare nästan lika länge som varor har transporterats med lastbil. Idag driver familjen både Aros Fjärrgods och Vestmannalast. Då duktiga och välmående chaufförer är avgörande för långsiktig framgång i åkeribranschen, lägger man stor vikt vid att ta hand om sina medarbetare.

Året var 1939 när Gustav Jansson startade ett åkeri i Västerås. I början körde man allt från flyttlass till gods. Gustav fick två söner, Åke och Ove, som så småningom tog över verksamheten. På 70-talet gick familjen Janssons åkeri ihop med ett åkeri som ägdes av familjen Peterson och bildade då Aros Frakt. 2007 skedde nästa generationsskifte. Idag driver Åkes söner, Kjell och Mikael, Aros Fjärrgods och Vestmannalast. Båda åkerierna har cirka 20 lastbilar och 40 medarbetare vardera. - Själv började jag jobba här redan när jag var 15. Det är inte bara ett jobb, det

är en livsstil. Det är betydligt mer jobb än vad folk tror. Vi lever i en tidspressad värld, så man ska mer eller mindre vara anträffbar dygnet runt, säger Micke.

FJÄRRÅKERI OCH DISTRIBUTIONSÅKERI

Aros Fjärrgods är, som namnet antyder, ett fjärråkeri, som täcker sträckor från Västerås längs västkusten ner till Halmstad. Åkeriet kör åt Schenker, vilket man har gjort länge. - Vi är ett åkeri som trafikerar vägarna dagligen här i Västerås. Vi tog nyligen över en linje som går mellan Västerås och Skara, berättar Micke. Vestmannalast är ett distributionsåkeri, som trafikerar Mälardalen. - Vi har en ganska tydlig uppdelning mellan de två åkerierna. Vestmannalast kör till exempel inget i Västerås, utan transporterna går till övriga Västmanland, berättar Micke. Precis som många andra aktörer i branschen, gör man stora ansträngningar för att bli miljövänligare. Detta är dessutom krav ett som Schenker ställer på sina leverantörer. - Vi har börjat köpa in gasbilar och en elbil är på väg in. Den ska vi använda för distribution i Köping centrum, berättar Joakim Jansson, som är Mickes son och har arbetat i familjeföretaget sedan 2008.

FAMILJÄR STÄMNING

Efter över åttio år i branschen, vet familjen Jansson ett och annat om vad som är viktigt för att vara framgångsrika långsiktigt. - Vi vill kännetecknas av att vara omtyckta och alltid ställa upp. Gör man det lilla extra, brukar det mesta lösa sig, säger Micke. Den avgörande faktorn inom åkeribranschen är chaufförerna, som tar väldigt

stort ansvar och är ansiktet utåt mot kunderna. Man ser det som en självklarhet att erbjuda exempelvis friskvård, måltidsersättningar och sociala aktiviteter åt sina medarbetare. Det handlar även om att skapa en sund företagskultur. - Det kan nog spela in rätt mycket att vi är ett familjeföretag. Då kan det vara enklare att skapa en företagskultur man verkligen kan stå för, säger Joakim. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Från v. Åke Jansson och hans pappa Gustav Jansson. 1939 startade Gustav Jansson upp den verksamhet som lade grunden till de båda bolagen Aros Fjärrgods och Vestmannalast.

Arosfjarrgods.se • Vestmannalast.se Hällagatan 3 721 34 Västerås


53

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

SA L A

NÄ R I N G S L I V

Sala - kommunen som vill mer f irar 400 år Med ett avstamp i platsens storslagna 400-årsjubileum står Näringslivsenheten redo att skapa fler plattformar där företagare och kommun kan samverka i strategiska diskussioner, allt i syfte att stärka det redan blomstrande företagsklimatet.

Sala, som till ytan är Västmanlands största kommun med 23 000 invånare och 2 600 företag har ambitionen att växa och bli fler. Kommunens näringslivschef sedan 2021 är Cecilia ”Cissi” Lööv. Innan hon kom till Sala arbetade hon som näringslivschef i Enköping. - När jag kom till Sala slogs jag av den mysiga stadskärnan med alla unika butiker och den levande landsbygden med sin utpräglade entreprenörsanda. Vart jag än kom möttes jag av en familjär och öppen attityd, säger Cissi. Innan Cissi började arbeta som näringslivschef i Enköping drev hon företag inom flera olika branscher i samma kommun. Hon brinner för näringslivsfrågor och att göra skillnad tillsammans med andra. - Det jag uppskattar mest med det här jobbet är att arbeta med tillväxtfrågor i ett kommunalt sammanhang, där man, tillsammans med engagerade medarbe-

Cecilia Lööv.

tare och kommunens företag, är en del av ett pussel som verkar för att skapa tillväxt i kommunen. Att arbeta strategiskt, taktiskt och operativt samtidigt som man är engagerad på riktigt är nyckeln, säger hon. 2 600 AKTIVA FÖRETAG

Sala imponerar med sina 2 600 aktiva företag, och Cissi betonar värdet av den breda företagsbasen, som gör staden mindre sårbar i tider av osäkerhet.

m m en h e m o k ti äl

ll

V

Foto: Helen Shippey.

Foto: Helen Shippey.

Många småföretag och en diversifierad näringsstruktur skapar en robust grund som är till fördel för hela samhället. Bland de större privata arbetsgivarna i kommunen finner man bland annat Metso, ICA Åkrahallen, EKA Assistans & Utbildning och Sala Skåp. Bland de offentliga arbetsgivarna är den statliga anstalten Salberga och Region Västmanlands basenhet för rättspsykiatri viktiga arbetsgivare. - Dessutom är ovanligt många av före-

tagen i kommunen verksamma inom de gröna näringarna, lägger Cissi till. SALA FIRAR 400 ÅR HELA 2024!

Den verksamhet som flest förknippar med Sala kommun är kanske Sala Silvergruva, som idag är ett populärt besöksmål. På området finns 47 vackra kulturbyggnader och en rekonstruktion av en gård från den gamla gruvbyn. Sala Silvergruva började brytas i slutet av 1400-talet, och här slet gruvarbetare i 10 till 12 timmar långa skift sex dagar i veckan. Delar av det enorma vattensystem som byggdes upp och försåg gruvan och hyttan med kraft finns bevarat runtom i Sala, och kan idag ses längs flera vackra promenadstråk och vandringsleder. Gruvans långa och brokiga historia berättas allra bäst av skickliga guider på plats och turer erbjuds både ovan och nedan jord. - Ett annat populärt besöksmål här i Sala är den anrika hälsobrunnen Sätra Brunn, som drivs som ett hotell där besökarna bland annat har spa- och konferensmöjligheter, berättar Cissi. Sala fick sina stadsprivilegier 1624 och firar därför 400 år 2024. Festligheterna pågår hela året, med allt från kulturevenemang till idrottstävlingar och kalas med fika på det vackra torget. Näringslivsenheten ser, liksom många andra i

kommunen, fram emot firandet som också blir ett avstamp för Salas nya platsvarumärke och arbetet med att fortsätta hitta plattformar där företagen kan möta politiken och nyckelpersoner inom kommunens verksamheter. - Att sätta rätt personer i kontakt med varandra är nyckeln till att skapa ett vi och lösa frågor tillsammans. Ett bra exempel på detta är omstarten av Näringslivsrådet, berättar Cissi. Ett bevis på engagemanget i att främja företagsklimatet är att Sala är en av åtta utvalda kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Där kommer Sala ytterligare slipa sina färdigheter för att bli ännu mer attraktivt för företagare och investeringar. En av många nya insatser som planeras är ett nytt koncept som går under namnet ”Näringslivschefen knackar på”. Det innebär att Cissi, tillsammans med sina medarbetare, kommer göra ännu större satsningar på att åka ut och besöka företagen i kommunen. Cissi avslutar med stolthet: - Vi är redo för framtiden, och Sala kommer inte bara vara en plats att minnas, utan också en plats att bygga framtidens framgångar. Intervju: Axel Eriksson

salafirar400

Sala firar 400 år

hemtillsala.se

sala400.se


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

54

NÄ R I N G S L I V

Vuxenutbildningen stakar ut vägen mot arbetslivet Vuxenutbildningen

erbjuder

möjligheter för de som vill komplettera tidigare utbildningar, läsa in behörigheter eller specialisera sig mot ett visst yrke. Med ett brett utbud av både praktiska och teoretiska kurser, och ett studiekoncept som bygger på stor flexibilitet, lägger Vuxenutbildningen grunden för framtidens arbetskraft. Det gäller inte minst Vuxenutbildningen i Sala kommun.

Med en historia som sträcker sig mer än 50 år tillbaka i tiden finns Vuxenutbildningen idag representerad i alla landets kommuner. Den uttalade ambitionen är att Vuxenutbildningen ska tillhandahålla flexibla utbildningar som utgår från individens behov, förutsättningar och kunskapsnivå. Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet. SFI OCH YRKESVUX

Ulrika Karlsson.

Detta präglar i allra högsta grad Vuxenutbildningen i Sala kommun där Ulrika Karlsson är rektor. Hon berättar att en viktig del av vuxenutbildningen utgörs av SFI, där de erbjuder utbildningar på alla nivåer. På plats i Sala finns också kurser på grundskolenivå i svenska, svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap. Via vuxenutbildningen kan man även gå

gymnasiala kurser och erhålla en hel gymnasieexamen, med vilken man kan söka sig vidare till högskola eller universitet. Ulrika lyfter i sammanhanget fram Yrkesvux som varje termin välkomnar 30 elever till sin undersköterskeutbildning, vilken är en del av Vård- & Omsorgscollege, som Vuxenutbildningen har ett mycket gott samarbete med. – Färdigutbildade undersköterskor kan söka arbete inom exempelvis äldre-

omsorgen, sjukvården eller på landstinget Västmanlands rättspsykiatriska basenhet i Sala. Genom äldreomsorgslyftet kan arbetsgivare söka bidrag från Socialstyrelsen för att deras anställda ska kunna studera och erhålla den skyddade yrkestiteln, upplyser Ulrika Karlsson. EFTERLYSER NÄRMARE SAMARBETE

innebär att studiemotiverade personer kan studera där. Vuxenutbildningens mål är klart – man ska utbilda för arbete eller fortsatta studier, och i den strävan är vikten av att anpassa utbudet av utbildningar efter marknadens behov synnerligen stor. – Samverkan mellan oss och kommunens och regionens näringsliv är A och O för oss, förklarar Ulrika som efterlyser en utökad dialog mellan parterna. – Vi upplever att det finns en stor dold arbetsmarknad. Här kan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten vara behjälpliga i att tillgodose näringslivet med arbetskraft, inte minst beträffande en del lite enklare arbeten. Från vuxenutbildningen sida upplever vi att det hittills har varit en utmaning i att hitta motparter som kan stå för det praktiska arbetet kring nya utbildningar, säger Ulrika Karlsson. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Sala är en relativt liten kommun men närheten till länets residensstad Västerås

De hjälper f öretag att synas I ett allt tätare mediebrus blir det både svårare och viktigare för företag att synas och sticka ut. En hjälpande hand är Dekalbolaget som med hjälp av allt från fordonsdekor och profilkläder till skyltar och logotyper ser till att sätta företag och verksamheter på kartan.

Det är Sebastian Niemi-Carlsson som leder verksamheten i välrenommerade reklam- och webbyrån Dekalbolaget AB i Sala. Hans far var en av initiativtagarna när företaget etablerads 2003. Det startades i liten skala men mycket har hänt i Dekalbolaget som sedan dess har både vuxit och utvecklats. – När vår omsättning har ökat i takt med växande efterfrågan på våra tjänster har vi inte minst investerat i maskiner, men också i människor med många olika kompetenser, vilket har byggt vår starka bredd, säger Sebastian och berättar att företaget numera sysselsätter sju personer. BRETT KONCEPT

Bredden Sebastian talar om är liktydig med ett brett koncept som omfattar fordonsdekor, hemsidor, profil- och arbetskläder, fönsterdekor, logotyper, skyltar, reklamprylar, foto och video. Verksamheten innefattar ett eget tryckeri. – Vi är specialister på att skapa skräd-

Vuxnas lärande

Studera? Byta karriär? Kontakta oss! vuxnaslarande@skola.sala.se 0224 - 74 88 92

darsydda kommunikationslösningar och kan sätta en logotyp på i princip vad som helst. Det vi gör kräver stor kunskap, inte minst om material och dess olika egenskaper. I det avseendet ligger vi mycket långt fram, anser Sebastian med ett snart 20-årigt förflutet i Dekalbolaget. – Jag har alltid haft stor entusiasm för branschen och ett brinnande intresse av att vara kreativ och ta fram spännande

lösningar. Det är en passion som jag hoppas har smittat av sig bland mina medarbetare, säger han. Han berättar vidare att det i Dekalbolaget finns ett starkt intresse för ny teknik, inklusive användning av AI i syfte att effektivisera processer. BLICKAR FRAMÅT

Dekalbolaget vänder sig till kunder både

lokalt och vidare i närområdet, men jobbar med en kundkrets som i princip sträcker sig över hela landet. Många beställare är återkommande, vilket har bidragit till företagets goda utveckling och tillväxt. – Vi har hela tiden breddat vårt koncept så att vi kan stå för en så komplett lösning som möjligt för våra kunder. Fokus har legat på långsiktig tillväxt och investeringar, men vi har inte heller varit rädda för att ta chanser. Vi jobbar nu utifrån en tydlig företagsstruktur och med framtidsplaner som inkluderar expansion och investeringar i nya maskiner för att bland annat kunna erbjuda skärtjänster i både plast och metall, berättar Sebastian Carlsson. Sebastian betonar att Dekalbolaget alltid är öppet för samarbeten, både i och utanför branschen. Bland deras samarbetspartners finns bland annat evenemangsbolag och tillverkare av kläder. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

VI SÄTTER DITT VARUMÄRKE PÅ PLATS! 0224-192 50 WWW.DEKALBOLAGET.SE


55

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

SA L A

NÄ R I N G S L I V

100 procent f örnybar energi f ör Sala och Heby Sala-Heby Energi AB är ett kommu-

partner och säljer även solceller och

nalt bolag som har legat i fram-

laddboxar till både privatpersoner och

kant i branschen länge. Bolaget

företag, berättar Emma Liljefors, som

började med effekttaxa redan 2006

är kommunikatör på Sala-Heby Energi.

och anslöt 2009 den första solcellsparken i Sverige. Idag erbjuder

I FRAMKANT

man 100 % förnybar energi till invå-

Sala-Heby Energi har länge varit ett

narna i Sala och Heby.

bolag som ligger i framkant i branschen. Elnätssidan kan sägas utgöra verksamhetens grundpelare. Man tog fram

Sala-Heby Energi AB grundades 1973

effekttaxa redan 2006, vilket skapade

och är, som namnet antyder, ett inter-

större incitament för kunderna att styra

kommunalt energibolag som ägs av

sin förbrukning till kvällar och helger

kommunerna och därmed även invå-

och på så sätt nyttja nätet på ett bättre

narna, som samtidigt är bolagets kunder.

sätt. Det faktum att Sala-Heby tog

I dagsläget sysselsätter koncernen cirka

påbörjade införandet av effekttaxa redan

60 medarbetare.

2006 sätts i perspektiv när det nu har

- Vi erbjuder 100 % förnybar energi i

bestämts att alla elnätsbolag ska kunna

form av fjärrvärme och elhandel. Vi

erbjuda effekttaxa till 2027. 2009 fort-

distribuerar även det lokala elnätet.

satte man leda vägen genom att ansluta

Vi strävar efter att vara en helhets-

den första solcellsparken i Sverige.

- Tidigare brukade de flesta jag stötte

nala bolaget framgångar är de duktiga

på utanför jobbet påpeka att mitt jobb

medarbetarna.

verkar supertråkigt, men idag blir jag

- Vi har mycket låg personalomsättning.

ofta festens mittpunkt till följd av ener-

En av våra medarbetare, som nyligen

giomställningen och det ökade fokuset

gick i pension, var verksam inom

på el över lag. Det är jätteroligt att så

bolaget i över 50 år. Under kommande

många är engagerade, säger Andreas

år kommer det dock bli en del pensio-

Ringvall, som är chef på dotterbolaget

neringar. Därför kommer det nog bli

Sala-Heby Energi Elnät AB.

aktuellt att anställa fler elnätstekniker

Ett annat steg mot mer hållbar energi

som vill ha variationsrika arbetsdagar

var när man installerade LED-belysning

och goda möjligheter att växa inom

i hela Sala kommun, vilket innebär

koncernen, säger Andreas.

att man kan fjärrstyra och exempelvis dimma lampor vid behov. I FRAMTIDEN

På Sala-Heby Energi har man ambitionen att fortsätta ligga i branschens framkant. När vi pratar med Emma och Andreas i slutet av 2023 berättar de att man för närvarande tittar på möjligheterna med att ta vara på spillvärme från lokala industrier. - Vi vill ha med oss alla sorters samarbetspartners för att åstadkomma någonting bra, säger Emma. En av nycklarna till det interkommu-

Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

56

NÄ R I N G S L I V

En brobyggare f ör sammanhållning, tro och gemenskap Sala-Norrby-Möklinta pastorat är ett gott exempel på en kyrklig verksamhet som är en del av sin samtid. Här regerar förstås de kristna värderingarna, men samtidigt jobbar man kontinuerligt för att motverka negativa samhällskrafter och främja sammanhållning, tro och gemenskap mellan människor.

Invid vackra Kristina Kyrka i Sala träffar vi Herman Hallonsten som under hela sitt yrkesliv har valt att verka för socialt engagemang. Med en bakgrund som socionom och därefter präst verkade han i åtta år i södra och östra Afrika, både genom Sida och som präst. Idag är Herman kyrkoherde med ansvar för Sala-Norrby-Möklinta pastorat med drygt 10 000 medlemmar. Herman beskriver hur de från kyrkans sida dels arbetar med traditionell diakoni i form

Herman Hallonsten.

av till exempel leva vidare-grupper för änkor och änklingar, eller luncher

mer nytänkande diakoni där man i

heten har attraherat allt fler den senaste

och julfirande för ensamma, dels med

samverkan med kommunens arbets-

tiden.

marknadsenhet till exempel hjälper

Herman

nyanlända att förbättra sina möjligheter

samverkan mellan de olika aktörerna

att komma i arbete och integreras.

i samhället och ser gärna över möjlig-

– Tillsammans med integrationsen-

heten att i högre utsträckning hitta

heten på kommunen har vi även startat

samverkansmöjligheter med det lokala

en grupp för utlandsfödda män där vi

näringslivet.

tillsammans diskuterar normer och

– Kommunen har lagt ner den öppna

värderingar. Här är inte kristendomen

förskolan i Sala men här har vi i kyrkan

central, gruppen består av män med

i samarbete med mödravårdscentralen,

olika bakgrunder och trosbekännelser

brandkåren

och är mycket populär och välbesökt,

startat upp en annan. Här välkomnar

berättar Herman Hallonsten.

vi även barn som inte bekänner sig till

understryker

och

vikten

biblioteket

av

själva

den kristna tron, vilket gör att vi också EFTERLYSER SAMVERKAN

når ut till människor som vi normalt

Svenska kyrkan är den största civilsam-

inte kommer i kontakt med, upplyser

hällesaktören i landet. Tillsammans med

Herman Hallonsten.

kommunen, näringslivet och skolan

Han efterlyser i sammanhanget ett ökad

vill man verka för ökad välfärd. Från

engagemang även från politikens håll

kyrkans sida arbetar de med tre fokus-

och vill i framtiden över lag se ett ökat

områden – utbildning, psykosocial och

fokus på barn och unga, framför allt

existentiell hälsa samt sociala och diako-

från förskola upp till högstadiet.

nala frågor. – Även musiklivet är viktigt för integration och sammanhållning, förklarar Herman som beskriver hur körverksam-

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


57

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

SA L A

En betydande samarbetspartner f ör Sveriges lantbrukare För Sveriges lantbrukare är Lantmännen Maskin en synnerligen viktig aktör och samarbetspartner. Bolaget representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad, och jobbar uteslutande med välkända och högkvalitativa varumärken. Det har format ett koncept som innebär kostnadseffektiva lösningar för bolagets många kunder.

Lantmännen Maskin representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad. I sortimentet finns maskiner från branschens främsta tillverkare, och härutöver säljer de även exempelvis redskap och reserv- och slitagedelar. Bolaget är med sina mer än 50 fullskaliga anläggningar i landet, från Luleå i norr till Skurup i söder, en rikstäckande aktör avseende såväl försäljning som service, vilket gör att hjälpen aldrig är långt borta när behovet av såväl maskiner som reparations- och serviceinsatser uppstår. Härutöver har Lantmännen Maskin

Mats Johansson.

ett 30-tal samarbetspartners runt om i landet som också står redo att rycka in vid behov. EN HELHETSLEVERANTÖR

Vi besöker Lantmännen Maskins helt nya anläggning på Hyttvägen i Sala där vi träffar platschef Mats Johansson. Han berättar att anläggningen betjänar en

större region än många av Lantmännens andra etableringar och att kunderna finns företrädesvis i södra Dalarna, sydvästra Gästrikland, Uppland och såklart Västmanland. – Jag anser att Lantmännen Maskins främsta konkurrensfördel är vår breda närvaro runt om i landet. De olika anläggningarna har ofta lite olika

expertis och vi tar hjälp av varandra vid behov, särskilt om en kund efterfrågar en produkt som finns på en annan anläggning, säger Mats. Han berättar att de under hösten brukar arrangera demodagar där intresserade kan ta del av olika traktorer och jordbearbetningsredskap i arbete. – Det är en spännande bransch i och med att utvecklingen hela tiden går framåt. Idag kan till exempel våra tekniker ofta ansluta digitalt till olika fordon och härigenom analysera och i många fall till och med åtgärda problem från distans, upplyser Mats Johansson. RÄTT KVALITET TILL RÄTT PRIS

Lantmännen startades redan 1880 och är ett kooperativt bolag som ägs av cirka 19 000 lantbrukare över hela landet. En verksamhet som etablerades i syfte att erhålla bättre inköpspriser har idag utvecklats till en koncern med 10 000 anställda i 20 länder och tre divisioner: Lantbruk, Energi och Livsmedel samt två affärsområden i Swecon och Lantmännen Fastigheter. Lantmännen Maskin ingår i Division Lantbruk och riktar sig primärt mot proffskunder, vilka erhåller rätt kvalitet till rätt pris, men bolaget är också starkt inom den offentliga sektorn som de förser med både maskiner, redskap och service. Bolaget förfogar över ett omfattande

reservdelslager. Beställningar som läggs före klockan 16 kan levereras senast klockan 8 morgonen därpå. FLYTTEN BLEV ETT LYFT

För Mats Johansson, som växte upp på ett lantbruk, har arbete kopplat till jordbrukssektorn alltid fallit sig naturligt. Under ett par år jobbade han även på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala. Han gjorde entré i Lantmännen Maskin 2017 och trivs ypperligt med jobbet, inte minst efter flytten. – Den nya anläggningen har, utöver fräschare och mer ändamålsanpassade lokaler, inneburit att våra elva anställda har kommit närmare varandra. Det har verkligen påverkat sammanhållningen i positiv bemärkelse, berättar Mats. Han kan se tillbaka på flera framgångsrika år för Lantmännen Maskin i Sala och spår en fortsatt god utveckling för såväl bolaget i stort som avdelningen i Sala. – Vår ambition är att fortsätta växa, täcka ett ännu större område och sälja ännu fler maskiner. Vi anställde nyligen en ny tekniker och förhoppningsvis kommer vi kunna utannonsera ytterligare tjänster för verkstadstekniker redan till våren, avrundar Mats Johansson. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Alltid nära Hos oss får du tillgång till ett produktprogram med marknadens bästa tekniska lösningar och ett sortiment som ständigt utvecklas. Våra leverantörer är noga utvalda för att passa det svenska lantbruket. Reservdelar, tillbehör och service är också viktigt. Vi ger dig allt på ett ställe. SALA, Hyttvägen 16 Johan Wiberg 010 - 556 13 17 Niklas Widegren 010 - 556 33 31 Reservdelar: 010 - 556 27 30 Verkstad: 010 - 556 32 60 www.lantmannenmaskin.se


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

58

NÄ R I N G S L I V

Bredden påtaglig i växande byggff öretag bygg Nybyggnation, renoveringar, om-

byggserviceentreprenader i framför allt

och tillbyggnation – i FÖ Bygg i

Sala, Västerås, Uppsala och Avesta. I

Sala AB finns inga begränsningar.

en bransch som påverkats av rådande

Företaget har ramavtal med flera

lågkonjunktur har de en trygghet i

kommuner och har insatser på såväl

ramavtal med Västerås kommunala

ett badhus som en maskinverkstad

bostadsbolag Mimer, samt med Salas

och ett flertal bostadsprojekt på sitt

och Hebys kommuner som bistår med

omfattande CV.

om- och tillbyggnationer samt renoveringar. Företaget har även ett långvarigt samarbete med Sala kommuns största

FÖ Bygg i Sala AB grundades 1997

privata arbetsgivare, Metso Sweden AB,

och drivs sedan 2013 av Mattias Kvist,

som de just nu bygger en pumpstation

som vi träffar i företagets anläggning på

åt.

Fridhemsgatan i Sala. Han berättar att

– Inom en snar framtid hoppas vi få i

bolaget sedan 2020 tillhör koncernen

uppdrag att konstruera en XL-rigg åt

ByggConstruct med säte i Uppsala.

Metso, vilket skulle innebära en utbygg-

– Det är ett samarbete som jag tycker

nation av deras anläggning på 5 500

fungerar jättebra, inte minst eftersom vi

kvadratmeter, berättar Mattias Kvist.

delar värderingar och arbetssätt. För vår del innebär det också att vi får möjlighet

VARIERANDE PROJEKT

att åta oss större projekt, säger Mattias.

Genom åren har FÖ Bygg i Sala varit

I FÖ Bygg har de ett särskilt fokus på

verksamt i en rad nämnvärda projekt. I

Mattias Kvist.

början av 2023 färdigställdes ombygg-

inte minst tack vare den 35 man starka

nationen av badhuset i Heby som bland

arbetsstyrkan som innefattar både tjäns-

annat fick en helt ny, stor bassäng

temän, snickare och murare.

och en ny rutschkana. De har nyligen

– Vi har traditionellt en låg personal-

färdigställt en ny maskinverkstad åt

omsättning, vilket jag tror till stor del

Lantmännen Maskin i Sala och på

beror på att det råder en mycket familjär

uppdrag av Mimer har de just avslutat

stämning i gruppen. De jobbar med ett

första etappen av ett ROT-arbete i kvar-

ständigt kvalitetsfokus och är duktiga

teret Bergatrollet. Mattias lyfter även

på att kommunicera med våra kunder,

fram renoveringen av två elevhem vid

berömmer Mattias Kvist.

Ösby Naturbruksgymnasium i Sala,

Mattias hoppas att företaget ska kunna

ett projekt där de arbetade tillsammans

åta sig flera stora projekt under 2024.

med elever från måleri- och byggpro-

Om så blir fallet kommer han att söka

grammen.

efter nya självgående snickare med gedigen erfarenhet.

PERSONALEN TRIVS

Mattias, som har mångårig erfarenhet

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

som yrkesarbetare i byggbranschen, började sin resa på FÖ Bygg i Sala 2006 och är sedan 2013 företagets VD. Mattias, som efter en arbetsplatsolycka spenderar mest tid på kontoret, berättar att han förvisso saknar hantverket men samtidigt fortfarande tycker att det är fantastiskt roligt att åka till jobbet,

0224-12096 INFO@FOBYGG.SE WWW.FOBYGG.SE


59

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

SA L A

NÄ R I N G S L I V

Ledande totalleverantör av installations- och servicetjänster Landets ledande leverantör av

fastigheter. Bravida jobbar heltäckande

installations- och servicetjänster

inom områdena el, VS, kyla, fastig-

är Bravida. El, värme och venti-

hetsautomation, säkerhet, tele/data och

lation, säkerhet, kyla och OVK-

ventilation, och tar ett helhetsansvar

injusteringar är några av bolagets

som sträcker sig över allt från design och

specialområden, och man erbjuder

projektering till installation och service.

allt från design och projektering

Bostadshus, kontor och industrier

till installation, drift och underhåll.

utgör vanliga arbetsplatser och här står

Konceptet kring helhetslösningar

Bravida för såväl mindre serviceinsatser

representeras inte minst av Bravida

som omfattande entreprenadprojekt.

i Sala.

Oavsett vilket resulterar insatsen i en såväl miljövänlig som kostnadseffektiv lösning för kunden.

Nordens största installations- och servi-

NÄRA SAMARBETEN

ceföretag Bravida har sitt ursprung i

Vi träffar Bengt-Åke Rosengren som

före detta BPA och finns representerat

sedan 2011 är avdelningschef för

på närmare 160 platser i Sverige, Norge,

Bravida El i Sala och närliggande

Danmark och Finland. Cirka 12 000

Västerås. Han berättar att verksamheten

anställda jobbar enligt ett synnerligen

i Sala sysselsätter 16 medarbetare och att

framgångsrikt koncept som bygger

de betjänar både företag och privatper-

på stor flexibilitet och en stark lokal

soner.

närvaro, kombinerat med det stora

– Vi ikläder oss ofta rollen som under-

företagets resurser inom bekvämt räck-

entreprenör i olika projekt och har

viktig samarbetspartner är Uppsalafö-

kallad Fire & Security, som är speciali-

HELHETSLÖSNINGAR

håll. Det gör Bravida till Skandinaviens

genom åren byggt upp nära samarbeten

retaget Byggconstruct, berättat Bengt-

serad på brandsäkerhet, passagesystem,

Bravidas kunder framhåller vikten av att

främsta totalleverantör av tekniska

med flera lokala aktörer, inte minst FÖ

Åke och tillägger att verksamheten han

larm och kameror.

jobba med en aktör som står för helhets-

installations- och servicetjänster för

Bygg som finns här i Sala. En annan

ansvarar för även innefattar en division

Bengt-Åke Rosengren.

NÄMNVÄRDA PROJEKT

lösningar, och att bara behöva vända sig till en enda aktör i samband med olika

Genom åren har Bravidas två etable-

projekt. Likaså är Bravidas arbete kring

ringar i Sala och Västerås varit delak-

service och eftermarknad uppskattat.

tigt i flera nämnvärda projekt, bland

En annan konkurrensfördel är bolagets

annat vid byggnationen av Northvolts

fokus på miljö och hållbarhet.

16 000 kvadratmeter stora huvud-

Liksom många andra verksamheter

kontor i Västerås. I skrivande stund

i installations- och servicebranschen

byter de all belysning längs med den

påverkas Bravida av konjunkturläget.

så kallade Kunggatan i landets tredje

Trots detta har Bengt-Åke en förhållan-

största köpcenter, Erikslund i Västerås

devis ljus bild av framtiden för Bravida i

– ett projekt som beräknas vara klart i

Sala och Västerås.

januari.

– Visst råder det osäkerhet i världseko-

– Här i Sala utför vi många ROT-projekt

nomin, men vi ser positiva tendenser

åt det kommunala bostadsbolaget, som

till en snar vändning. Till exempel har

vi har samarbetat med under många år.

prishöjningarna på material mattats av,

Vi har ramavtal med kommunerna i

vilket vi ser som mycket positivt. De

Sala och Heby samt med Västerås Stad.

tjänster vi erbjuder lär det alltid finnas

I Sala blir det en hel del servicejobb,

ett behov av, så jag tycker vi kan se

medan det i Västerås oftare handlar om

framåt med tillförsikt, avrundar Bengt-

installationer och byten av belysning i

Åke Rosengren.

bland annat skolor, berättar Bengt-Åke Rosengren.

Fabriksgatan 1, Sala | 0224 -14418

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

60

Fridhems industriområde får nytt kontorshotell

Poppos är ett mycket mångsidigt byggföretag. Största delen av verksamheten är kopplad till projekt inom mark och anläggning, men tack vare att man har erfarna snickare och en rörmokare i personalstyrkan, och även har ett antal lokala samarbetspartners, kan man ta sig an allt från enklare ombyggnationer till totalentreprenader. Nu planerar Poppos att bygga ett nytt kontorshotell i Fridhems industriområde och letar efter hyresgäster.

Calle Bouvin grundade Poppos som enskild firma 2003 och ombildade verksamheten till aktiebolag 2008. Sedan

dess har företaget haft god tillväxt och sysselsätter idag 18 medarbetare och ett antal självständiga hantverkare som man

samarbetar med på regelbunden basis. - Vi byggde våra nuvarande lokaler i Fridhems industriområde och flyttade in i dem under 2015. Denna flytt innebar möjligheter att fortsätta växa och utvecklas, men också förbättrade möjligheter att utföra service och reparationer. En annan fördel är att de här lokalerna har bättre personalutrymmen, berättar Calle.

kan man ta sig an totalentreprenader. - Det jag uppskattar mest med det här arbetet är uppskattningen jag och mina medarbetare ofta får från våra kunder. Medarbetarna uppmuntras att ta egna initiativ och att engagera sig tillsammans med kunderna, som ofta uttrycker att de uppskattar tips och idéer som vi kommer med, säger Calle.

MÅNGSIDIGA

Just nu planerar Poppos att bygga ett kontorshotell med läge ut mot gatan i Fridhems industriområde. Man har redan tagit fram ritningar och 3D-modeller för fastigheten och hoppas kunna skicka in en förfrågan om bygglov till våren. - Jag tror att fastigheten kommer vara optimal för folk som vill jobba på distans i en modern och samtidigt prisvärd kontorsmiljö. Det är många småföretagare, jag själv inkluderad,

NYTT KONTORSHOTELL

Största delen av verksamheten är kopplad till projekt inom mark och anläggning. Man gjuter framför allt husgrunder. Men verksamheten är bredare än så. Flera av medarbetarna är erfarna snickare, vilket gör att man utför ny-, till- och ombyggnationer. Poppos har även en anställd rörmokare och förfogar dessutom över en lastväxlare och en kranbil. Tack vare starka samarbeten med lokala elektriker och målare

Vi planerar att bygga ett företagshotell på Fridhems Industriområde. Besök vår hemsida www.poppos.se för mer information och intresseanmälan.

som uppskattar att komma iväg till en arbetsplats istället för att sitta hemma, säger Calle. Den nya fastigheten kommer ha tre våningar, med ett förråd på bottenplanen. Andra våningen kommer ha tretton kontorsplatser. På tredje våningen kommer det finnas möjligheter för en större aktör att husera. Takterrassen kommer utrustas med solcellspaneler och loungeyta. Fastigheten kommer även ha duschrum och konferensrum. - Fastigheten kommer vara anpassningsbar och kan förändras efter hyresgästernas behov, säger Calle. Poppos letar redan nu efter hyresgäster som förhoppningsvis kommer kunna flytta in i hastigheten i slutet av 2024 eller i början av 2025. Mer information finns på Poppos hemsida. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler


61

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

SA L A

NÄ R I N G S L I V

Markentreprenader och transporter under samma tak Från Sala utgår verksamheten i ett företag där man valt att specialisera sig på både entreprenadinsatser och transporter. Productive Solutions utför alla typer av markarbeten samt fraktar virke, flis och bark mellan handlare, sågverk och värmeverk. Hållbarhet och jämställdhet är tydliga fokusområden i företaget.

av våra fokusområden är hållbarhet. Vi samarbetar i det avseendet med Almi Företagspartner och har tillsyn av Arbetsmiljöverket, upplyser Andreas Nilsson. TVÅ STADIGA BEN

Man kan säga att Productive Solutions vilar stadigt på två ben. Företaget jobbar med markentreprenader i alla dess former, så som anläggning av husgrunder, gång- och cykelbanor och

Andreas Nilsson är både initiativtagare

grönområden – ofta i rollen som under-

och ägare av Productive Solutions Sala

entreprenör åt andra firmor.

AB, ett företag han startade 2018 efter

– Framöver hoppas vi dock få möjlig-

att ha arbetat i flera olika yrkesroller.

heten att åta oss fler totalentreprenader.

Han drev ett säkerhetsbolag där han

Vi har en ändamålsenlig fordonsflotta

bland annat utbildade livvakter och

med både hjul- och bandgrävare, och

arbetade därefter under sex år som efter-

en god förmåga att anpassa den efter

marknadschef för Liebherrs entrepre-

det aktuella uppdraget, säger Andreas

nadsida.

Nilsson.

– Jag kände att jag ville prova på

Han berättar att bolagets andra huvud-

något nytt och få större möjligheter

inriktning är åkeriverksamhet. Produc-

att utforma mina arbetsdagar, säger

tive Solutions förfogar över två Euro

Andreas som kan konstatera att sats-

6-klassade flisbilar som de på uppdrag

ningen har varit lyckad. Idag sysselsätter

av VSV i Karlstad fraktar virke, flis,

NÄMNVÄRDA PROJEKT

på uppdrag av Uppsalabaserade SH

projekt som pågick 2022-2023 innebar

bolaget 13 heltidsanställda.

bark och spån mellan handlare, sågverk

Sedan starten har Productive Solu-

Bygg, som de bistod med markarbeten

byggandet av maskinhall och klubbhus

– Vi har en uttalad ambition i företaget

och värmeverk. Härutöver finns även

tions deltagit i en mängd prestige-

kopplade till bland annat stenläggning,

åt SMK Sala.

om att verka för jämställdhet. Hälften

en kranväxlare som används i samband

fyllda projekt. Två av de som nyligen

asfaltering, plantering och anläggning

– Våra kunder värdesätter vår starka

av mina anställda är tjejer. Ett annat

med olika byggprojekt.

färdigställdes genomfördes i Enköping

av gång- och cykelbanor. Ett annat

bredd, men också vår förmåga att ha ordning och reda ute på arbetsplatserna. Det handlar både om att det är rent och snyggt omkring oss och att vi ombesörjer rätt avspärrningar och dylikt, säger Andreas Nilsson som inte ligger på latsidan, utan hela tiden strävar efter att utveckla verksamheten. – Framöver kommer vi till exempel att börja utbilda inom TYA för de som vill bli certifierade för att köra hjullastare, kranbil med mera. Det är viktigt att vi aldrig blir stillastående utan hela tiden strävar efter att utveckla vårt koncept, avrundar Andreas Nilsson. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

productivesolutionssalaab Productive Solutions Sala AB

073 - 543 00 78 | andreas@psolutions.se


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

62

NÄ R I N G S L I V

Erfaren legotillverkare f ör den svenska industrin Från Sala utgår verksamheten i ett företag som ända sedan 1960-talet varit en viktig samarbetspartner för svensk industri. RSE Mekaniska jobbar med både stycke- och legotillverkning och producerar allt från transportskruvar till takbalkar och räcken.

Tobias Ahlin, platschef på Salaföretaget RSE Mekaniska, beskriver företaget som en stycke- och legotillverkare som betjänar den tunga industrin i landet. En del av verksamheten består av tillverkning av transportskruvar i olika storlekar till värme- och asfaltverk och liknande producerande enheter. Åt större byggföretag tillverkar de smidesgods, så som takbalkar och räcken. – Det mest originella vi tillverkar är harvar för travbanor, vilka ofta beställs av landets travtränare. Det känns väldigt

på detta och jag tycker att våra sats-

produktionen ytterligare, spår Tobias.

roligt och stimulerande att få erhålla

ningar har slagit väl ut, säger Tobias som

Han berättar avslutningsvis att han

dessa lite mer ovanliga förfrågningar. I

i dagsläget har 18 medarbetare.

under senare tid har kunnat anställa en

övrigt brukar det bli en hel del service-

Han är alltjämt högst delaktig i produk-

ny medarbetare varje år, och det är en

och reparationsinsatser på plats hos

tionen, vilket han trivs ypperligt med.

filosofi som han hoppas kunna fortsätta

kunderna, liksom en del montagejobb,

I anläggningen finner vi en smidesverk-

jobba efter även framöver.

förklarar Tobias Ahlin.

stad, en bearbetningsdel, kontor, lager

– När tillbyggnaden väl är klar räknar

och en hall för plåtskärning.

jag med att kunna anställda tre nya

TYDLIG SATSNING GAV

Tobias Ahlin.

medarbetare. För mig är det viktigast att

RESULTAT

BYGGER UT

man som person har en positiv inställ-

Det går att beskriva RSE Mekaniska AB

Primärt står RSE Mekaniskas kunder

ning och en bra attityd. Jag hoppas

som ett nygammalt företag med anor

att finna i och runt Mellansverige och

också att fler tjejer vill söka sig till oss,

från 1960-talet. Företagets anläggning

i synnerhet i Mälardalen. Tobias Ahlin

avrundar Tobias Ahlin.

ligger på Skruvgatan i Sala dit Tobias

räknar med att omsättningen för det

Ahlin anslöt 2018. Tobias berättar att

senaste räkenskapsåret ska passera 25

han sedan dess tillsammans med medar-

miljoner kronor, vilket han förklarar

betarna drivit ett förändringsarbete med

med en ökad tillströmning av förfråg-

syftet att effektivisera produktions-

ningar och projekt.

flödet, platta till organisationen samt

– Under andra kvartalet 2024 räknar vi

etablera ett ökat fokus på ordning och

med att en redan påbörjad tillbyggna-

reda.

tion av fastigheten här på Skruvgatan

– Medarbetarna har verkligen ställt upp

ska stå färdig. Därmed bör vi kunna öka

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

WWW.RSEMEKANISKA.SE


63

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

SA L A

NÄ R I N G S L I V

En världsledande leverantör av blyprodukter I Sala finner vi en av världens främsta tillverkare av blyprodukter. Sala Bly tillverkar framför allt produkter för strålskydd och är därmed en synnerligen viktig leverantör till sjukhus och laboratorier.

Sala Bly AB tillhör sedan 2020 Grangexkoncernen, en företagsgrupp som avser att vara en del av den europeiska metallförsörjningen genom utveckling av mineralprojekt för utvinning av i första hand järnmalmsprodukter, kritiska mineraler, såsom fosforbärande apatit, samt andra mineral med fokus på sällsynta jordartsmetaller. På Sala Blys anläggning i Sala träffar vi Roland Andersson, vice VD och platschef, som berättar att större delen av produktionen är avsedd för strålskydd. Här levererar bolaget blyplåt med tjocklekar från 1 till 40 millimeter. – Bland slutanvändarna finner vi bland annat sjukhus och laboratorier, där det krävs blyskydd i dörrar och väggar för att minimera strålning, upplyser Roland. Han berättar vidare att det i pressverket tillverkas blytråd, från 3 till 12

millimeter avsedd för ammunition och annat. Sala Bly levererar till bland andra Nammo Sweden och finska systerföretaget Nammo Lapua Oy. En annan viktig kund är Norma Jakt, samt Westinghouse på kärnkraftsidan. – Härutöver levererar vi blytegel och plåt till Vision & Teknik, Gammadata i Uppsala och till Nutronic i Gävle. Vi producerar även blyanoder för hårdförkromningsbad där den största kunden är och länge har varit Ovako i närliggande Hallstahammar, berättar Roland Andersson. TVÅ ANLÄGGNINGAR

Sala Bly AB har, utöver Roland, fem anställda och en person som arbetar på halvtid. I Sala finns två anläggningar – ett valsverk på Energigatan samt ett pressverk på Drottning Christinas väg, där de pressar och gjuter. All produktion samt uppvärmning är fossilfri vilket Sala Bly är först med som blyproducent. – Vi köper återvunna blytackor från Boliden, vilka vi sedan smälter ner och valsar till plåt. Idag står vi i Sala Bly för cirka 85 procent av semifärdiga produkter i Sverige, informerar Roland Andersson.

Roland utanför anläggningen på Drottning Christinas väg.

YRKET HAR GÅTT I ARV

Det var skrivet i stjärnorna att Roland Andersson skulle arbeta med gjuteri. Hans far och farbror startade en gång

i tiden Roslagsgjuterierna, som hans bror och kusin sedan drev vidare. Hans förfäder drev en gång i tiden Falu Koppargruva. Roland har dock själv

aldrig arbetat i någon av nämnda verksamheter, utan har i stället en bakgrund i Westermalms Metallgjuteri i Stockholm, där han arbetade fram till 1990, bland annat i rollen som produktionsansvarig. Efter att därefter ha arbetat för SCA Emballage, The Empire och MediCarrier började han 2006 sin resa inom Sala Bly. Han trivs ypperligt med jobbet och spår en fortsatt god utveckling för bolaget. – Bly är ett material med mycket särskilda egenskaper som gör det synnerligen betydelsefullt för inte minst vårdsektorn. Där kommer behovet av våra produkter alltid att finnas, avrundar Roland Andersson. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Bly har densiteten 11350 gram per liter vilket innebär att en mjölktetra fylld med bly skulle väga 11,35 kilo.

u

WWW.SALABLY.SE | 070 - 2279613


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

64

NÄ R I N G S L I V

Industrins leverantör av högkvalitativa ugnar I det tvättäkta familjeföretaget

hustrun Cecilia och vuxna barnen

Tecab Sweden AB har de speciali-

Emma

serat sig på att mura och gjuta ugnar

Thomas, som verkat i branschen i 33 år,

i eldfast tegel för olika ändamål. Det

i Tecabs lokaler strax utanför Sala, där

handlar om allt från kremations-

han berättar att han grundade företaget

ugnar till ugnar för värmebehand-

2007 efter att tidigare ha varit anställd

ling inom industrin. Företaget står

för ett storföretag i branschen i ett och

för ett helhetskoncept som inne-

ett halvt år.

fattar allt från nytillverkning till

– Vi tillverkar våra ugnar genom både

reparationer.

murning och gjutning. I vår ända-

och

Alexander. Vi

träffar

målsenliga verkstad finns bland annat ett gjuteri för prefabricering samt en torkugn. Vi jobbar med nytillverkning men också med reparationer av befintTecab Sweden AB är en specialist när

liga ugnar, berättar Thomas Sandbring.

det kommer till tillverkning av ugnar i eldfast tegel för olika ändamål. Det

INDUSTRI, KOMMUNER OCH

rör sig om ett familjeföretag i ordets

KYRKOR

rätta bemärkelse eftersom det drivs av

Tecab arbetar mot flera branscher, där

Thomas Sandbring tillsammans med

industrikunder

med

värmebehand-

lingsprocesser är en av de främsta. Här

Thomas ser en god utveckling i före-

hjälper de företag över hela Sverige och

taget som under fjolåret omsatte cirka

genom samarbeten med svenska företag

12 miljoner kronor.

har de även verkat utomlands i bland

– Vi ser en ökande efterfrågan på våra

annat Portugal och Belgien.

produkter och tjänster. Många vänder

Ett annat viktigt segment utgörs av

sig till oss för vår starka bredd, vårt

krematorieugnar där kommuner och

kunnande och vår kompetens, men

kyrkor ofta är uppdragsgivare via offent-

många framhåller också den familjära

liga upphandlingar. Även här verkar

stämning som råder i företaget, att vi är

Tecab rikstäckande. I kundkretsen ingår

lättillgängliga och kan hjälpa dem med

även glastillverkare samt kommunala

kort varsel.

energibolag runt om i landet.

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

REPARERAR MED KORT VARSEL

Reparationer utgör ytterligare en viktig del av den dagliga verksamheten i Tecab. Thomas berättar att olika sorters föroreningar sliter på ugnarna. – I kremationsugnar är det atmosfären som påverkar, medan det inom industrin oftast är mekaniskt slitage som påverkar ugnarna och gör att vi måste rycka ut. Mindre skador går oftast att åtgärda över dagen medan större reparationsinsatser kan pågå under några dagar, upplyser Thomas Sandbring.

Thomas Sandbring.

TECAB SWEDEN ALLT I ELDFAST

076 - 1470524 TECABSWEDEN@TELIA.COM


65

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

SA L A

En viktig leverantör till gruvindustrin

I Sala har MOKAB intagit en fram-

tillverkar komponenter för Metso.

Recycling. Vi tar oss an både förebyg-

betydande erfarenhet. Han har arbetat

– Vi tror på en fortsatt ökande efter-

skjuten position som en högst

Det rör sig om komponenter av allt

gande underhåll under planerade revi-

i företaget sedan han var 14 år gammal

frågan, särskilt inom underleverantörs-

anpassningsbar kraft inom indu-

från slitstarka material och strukturer

sioner och akuta reparationer. Vi kan

och bär nu det övergripande ansvaret.

tjänster. Det ställer höga krav på oss, vilket bland annat innebär att vi hela

strin. Företaget fungerar som både

för mineralavskiljning till omfattande

snabbt ställa om produktionen om

Sedan starten har MOKAB byggt upp

producent och underleverantör och

maskiner och tjänster som täcker många

kunden får ett akut reparationsbehov,

en kundkrets med stor mångfald över

tiden strävar efter att betydligt förkorta

är specialiserat på svetsning, skär-

av behoven i Metsos produktutbud.

informerar Marcus Jansson.

hela Sverige genom sitt starka fokus på

våra ledtider för att möta branschens

ning, montering och maskinbear-

Beträffande

tillverkar

kvalitet och ständig utveckling av sin

krav och överträffa våra kunders förvänt-

betning, vilket har byggt en stabil

MOKAB en rad olika produkter, inklu-

HÖGA KRAV

affärsmodell. Deras nära relation till

ningar, avrundar Marcus Jansson.

krets av lojala kunder.

sive sidokilar, slitplåtar, sålldukar och

Marcus Jansson, VD samt delägare till-

kunderna och förmåga att anpassa sina

slitkonor, vilket gynnar nyckelaktörer

sammans med sin far Per och Daniel

tjänster har varit avgörande för deras

Salaföretaget MOKAB har utvecklats

som AB Krossekonomi. Dessutom har

Kovacs, besitter, trots sin unga ålder, en

framgång.

till en ofta anlitad aktör i regionen när

företaget sedan 2015 etablerat sig inom

det kommer till tjänster inom svetsning,

SSAB:s HARDOX Wearparts-grupp

skärning, montering och maskinbear-

där de bland annat adresserar slitagepro-

betning. Sedan starten 1999 har kapa-

blem för sina kunder.

stenkrossning

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

citeten hela tiden blivit större, vilket lett till att MOKAB idag kan bearbeta

STORT OCH SMÅTT

arbetsstycken på tio meter i längd och

MOKAB erbjuder ett brett spektrum av

15 ton i vikt. Produktionen, vilken

underleverantörstjänster, från stora stål-

domineras

och

konstruktioner med balkar och plåtar

mindre serier, riktas främst mot den

av

enstycksdetaljer

till tillverkning av mindre komponenter.

tyngre industrin där man ofta har höga

De hanterar även begränsade serier men

krav på kvalitet och toleranser.

med fokus på enstyckstillverkning.

– Vi skräddarsyr och tillverkar våra

– Vi jobbar med stor flexibilitet, vilket

produkter enligt kundens specifika-

gör att vi kan tillverka allt från små

tioner. Vi verkar inte minst för aktörer

detaljer till massiva konstruktioner med

inom gruvindustrin, sågverk och sten-

en vikt på upp till 25 ton. Utöver till-

krossning, upplyser Marcus Jansson,

verkning erbjuder vi även service och

VD för MOKAB.

underhåll. Där samarbetar vi med stora

Han berättar att företaget bland annat

kunder som Öresundskraft och Stena

Marcus Jansson | 076 214 42 22 | Sörbo 110, 733 96 SALA | marcus@mokab.net | mokab.net


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

66

NÄ R I N G S L I V

Bredden utmärker anrik elfirma Vid byggprojekt i Mälardalen kallas

interkommunala energibolaget Sala-

ofta Västerfärnebo Elektriska AB in.

Heby Energi AB och kriminalvårdsan-

Företaget företräder en stark bredd

stalten Salberga, som är en av landets

avseende alla typer av elinstal-

största. Åt kommunen handlar det före-

lationer och servar även traktens

trädesvis om serviceåtaganden, förklarar

privatpersoner i behov av bland

Fredrik men tillägger att det även blir en

annat solceller och laddstationer.

del insatser i samband med nybyggnationer. EN DEL AV ELKEDJAN

Västerfärnebo Elektriska har haft avtal med kommunen sedan 2006 och Västerfärnebo Elektriska AB är ett

nästa avtal löper ut först 2025. Utöver

familjeföretag som grundades redan

kommunen och regionens företag servar

1926. Sedan 2015 ägs och drivs firman

de också privatpersoner, inte minst i

av Fredrik Karlsson vars farfar Gunnar

samband med arbete kring solceller och

och pappa Anders drivit den tidigare.

laddstolpar.

Idag sysselsätter företaget åtta personer

– I samband med byggprojekt verkar

utöver Fredrik. Han beskriver Västerfär-

vi ofta i rollen som underentreprenör

nebo Elektriska som en liten men bred

på elsidan, under exempelvis Peab eller

elfirma specialiserad på elarbeten kopp-

andra lokala byggare, berättar Fredrik

lade till byggprojekt inom framför allt

Karlsson.

offentlig sektor och lantbruk.

Han konstaterar att Sala är en relativt

näringen, vilka Västerfärnebo Elektriska

kunnat landa en del avtal där detta krävs.

inköpsorganisation med supportfunk-

– Bland våra kunder och uppdragsgivare

glesbefolkad kommun men att det finns

ofta bistår. Företaget har certifikat för

Sedan 2018 är Västerfärnebo Elektriska

tion, vilket ger förmånligare inköps-

finns bland andra Sala kommun, det

gott om mindre aktörer inom den gröna

högspänningsarbeten, vilket gjort att de

en del av Elkedjan. Elkedjan är en

priser som i förlängningen innebär lägre

Farfar Gunnar.

Fredrik Karlsson.

priser för företagets kunder. STORA PROJEKT

Genom åren har Västerfärnebo Elektriska varit involverat i flera nämnvärda projekt där det kanske största var byggnationen av idrottshallen Lärkan i Sala. – Det var ett projekt som pågick från 2018 till 2020 där vi ombesörjde alla elinstallationer. Just nu arbetar vi tillsammans med Peab med att bygga ut värmeverket i Sala. Utbyggnationen beräknas stå klar i februari 2024, berättar Fredrik Karlsson. Västerfärnebo Elektriska växer och Fredrik välkomnar därför nyfikna elektriker som letar efter nya utmaningar. Idealkandidaten är i 30-årsåldern och erbjuds variationsrika arbetsdagar med mycket frihet under ansvar. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Lärkan Sportcenter i Sala.


67

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

SA L A

NÄ R I N G S L I V

Stort och smått kring allt som rör plåtslageri

OLIKA ROLLER

då vi åkte ner för att ta mått. Tillverk-

Hela projektet varade i ungefär sex

ypperligt med sin yrkesroll.

terna kring Sala har ett gediget

WL Plåtslageri samarbetar med de flesta

ningen hemma i Sala tog två månader,

månader och stod klart i oktober 2023.

– Det jag uppskattar mest med jobbet är

plåtslageri inom bekvämt räckhåll.

byggföretagen i området men också

varpå vi transporterade material, plåt

Det var onekligen ett av de roligaste

de variationsrika arbetsdagarna som det

WL Plåtslageri åtar sig allt från

med större aktörer. Företaget ikläder

och annat ner med båt. Väl på plats

projekten vi har tagit oss an, säger Patric

här arbetet innebär.

bandtäckningar, skivtäckningar,

sig oftast rollen som underentreprenör

upprättade vi en verkstad och ett lager i

Wallin med stort eftertryck.

vattenavrinning och taksäkerhet

men det händer att Patric och hans

ett evakueringstält på konsulatets tomt.

Han berättar avslutningsvis att han trivs

till tillverkning av bleck och lister

medarbetare tar ett helhetsansvar kring

av alla de slag för olika projekt, och

olika projekt då de till exempel kallar in

har under sina 25 år legat bakom ett

externa snickare.

flertal prestigefyllda arbetsinsatser.

Företaget är verksamt i framför allt

Privatpersoner och företag i trak-

Mälardalen och har sedan starten varit involverat i ett flertal större projekt. Just WL Plåtslageri grundades i Sala 1998

nu utför de en plåtentreprenad med

och firade således 25-årsjubileum 2023.

stora bandtäckningar på en nybyggd 1

Företaget har sitt säte i Salas allra första

700 kvadratmeter stor skola i Möklinta,

industriområde längs med Vallagatan,

med Byggdialog som huvudentreprenör,

med anor från tidigt 1900-tal där de

vilken beräknas stå klar till höstter-

charmiga lokalerna idag är omgärdade

minen 2024. De kommer också att vara

av pittoreska bostäder. Här träffar vi

med vid byggnationen av Åkraskolan

Patric Wallin som berättar att företaget

i Sala som beräknas stå färdig under

utöver honom själv sysselsätter nio

2025.

anställda och som namnet antyder är specialiserat på plåtslageri.

STORT PROJEKT

– En stor del av vår verksamhet kretsar

Det projekt som dock sticker ut mest

kring bandteckningar, vilket vi utför

genomförde WL Plåtslageri på uppdrag

för såväl byggbolag som privatpersoner.

av Statens Fastighetsverk. Det handlade

Utöver detta blir det många hängrännor

om läggning av ett koppartak i skivtäck-

och fönsterbleck, men också specialpro-

ning på ett svenskt konsulat i Sydeu-

jekt, till exempel stolpkulor och skiv-

ropa.

teckningar i äldre stil, berättar Patric.

– Projektet påbörjades i oktober 2022

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

68

NÄ R I N G S L I V

Montagefirman som bygger både stort och ”smått” Hallbyggarna Sala AB är en renodlad montagefirma, som har byggt allt från industrilokaler till skolor och idrottsanläggningar sedan starten 2017. Bland kunderna finner man bland annat välkända byggföretag som Peab, NCC och Nifab. Sedan 2021 är man baserade på Oriongatan i Sala, där man, utöver kontor och lager, även har byggt ut ett gym och en spa-avdelning, så att de anställda kan ta hand om sin hälsa.

Hallbyggarna är en renodlad montagefirma, som har specialiserat sig på byggnation av framförallt stommar, väggar, överbyggnationer och takplåt. I dagsläget sysselsätter företaget 35 medarbetare och är främst verksamma i Mälardalen. Sedan 2021 är Hallbyggarna Sala AB en del av EAB, som är baserade i Smålandsstenar. - Vi är väldigt tacksamma för att vi har fått fortsätta arbeta på det sätt vi vill. Samtidigt är det väldigt skönt att ha en så pass stor aktör i ryggen, säger Mattias.

Mattias Leffler och Johan Erickson arbetade ihop under många när de båda

STORT OCH ”SMÅTT”

var projektledare på samma montage-

Hallbyggarna fick lite av en springande

firma. De började snart fundera på att

start, då man strax efter företagets grun-

starta eget ihop och tog äntligen steget

dande landade ett prestigejobb i form av

ut 2017, när de grundade Hallbyggarna

att bygga upp Rustas nya centrallager i

Sala AB. Strax efter starten fick de säll-

Norrköping, en anläggning på 38 000

skap av Christian Holmqvist, som klev

m². Sedan starten har man byggt allt från

in som den tredje delägaren i företaget.

industrilokaler till skolor och idrotts-

- Det bästa med att driva eget företag är

anläggningar. Man tar sig an allt från

- Projekten kan innebära allt från

kan ta upp till ett år att bli klara med,

även en hel del uppdrag från klassiska

att själv få utforma sina arbetsdagar och

de största projekten till mindre sådana.

mindre etableringar på 1000 m², som

berättar Mattias.

byggjättar som Peab och NCC. Genom

ha möjlighet att sätta sin egen prägel på

”Mindre” är dock en relativ term i

vi blir klara med på ett par veckor, till

En av företagets största uppdragsgi-

åren har man bland annat varit med och

arbetet, säger Mattias.

sammanhanget.

enorma projekt på över 40 000 m², som

vare är Luleå-baserade Nifab. Man får

byggt upp Northvolts batterifabrik i

Hallbyggarnas anläggning ligger på Oriongatan i Sala.

Västerås och Magasin X i Uppsala. BEKVÄMLIGHETER

Hallbyggarna är väldigt måna om sina anställda. Sedan 2021 är företaget baserade på Oriongatan i Sala, som är byggt för att erbjuda bekvämligheter åt de anställda, så att de kan få hjälp med livspusslet och ta hand om sin hälsa. Här kan medarbetarna exempelvis få hjälp med barnpassning via konceptet Powerkids. Montagearbete kan slita väldigt mycket på kroppen. Därför har man, utöver traditionella kontorslokaler och ett lager, även byggt en inomhushall med gym på två plan med tillhörande omklädningsrum. Här finner man även padel-banor, kallbad, och bastu. - Tack vare inhyrda gäster, kan man även få massage och skönhetsbehandlingar här i byggnaden, säger Mattias. Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler

info@hallbyggarnasala.se www.hallbyggarnasala.se


69

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

SA L A

NÄ R I N G S L I V

Ett tryggt val kring logistik och transport Ensam är stark men tillsammans är

senterat i Västerås, Gävle och Uppsala,

vi starkare. Resonemanget passar

och att bolaget idag ägs av hundra

utmärkt i MLT, Mellansvenska

anslutna åkerier som tillsammans bidrar

Logistiktransporter, där hundra

med 400 fordon.

åkerier gått samman i syfte att erbjuda kompletta och hållbara

BARA FÖRDELAR

transport- och logistiklösningar.

Ett av de anslutna bolagen är Sörbäck Åkeri AB där Jonas Almgren står som ägare. Han ser enbart fördelar med att vara en del av MLT.

2002 gick LBC Uppland och ÖVL

– Hela verksamheten blir smidigare,

samman och bildade MTL, Mellan-

vi får in fler uppdrag samtidigt som

svenska Logistiktransporter AB, med

vi erhåller bland annat juridiskt stöd

syftet att bli en stor och framträdande

från MLT. De hanterar allt för oss

aktör med hög kapacitet. Alla typer av

medlemmar, även om vi förstås måste

transporter, stora som små, på uppdrag

ta ansvar själva. Det finns till exempel

av regionens företag utgör bolagets

mycket papper och tillstånd att hålla

huvudverksamhet, men härtill kommer

reda på. MLT är en i det sammanhanget

även tjänster kring lagring av gods,

pålitlig samarbetspartner som har lång

försäljning av bland annat trädgårds-

erfarenhet och är ett välkänt begrepp i

jord, grus och makadam, återvinning i

transportbranschen. Våra kunder vet att

form av containerhantering samt försälj-

de kan lita på oss, säger Jonas.

ning av drivmedel på MLT:s stationer i

Calle Schön fyller i:

Uppsala, Gävle och Sala.

– Utan alla våra duktiga medlemmar

– Vår starka bredd har varit ett fram-

hade vi inte fått in alla de uppdrag vi får.

erbjuda schyssta villkor för alla parter.

HÅLLBARHETSFOKUS

en spännande utmaning, och det har

gångsrecept för oss, konstaterar Calle

Jag är stolt över det fina arbetat alla gör,

Samtidigt kräver våra insatser bred

Calle Schön har arbetat med lager och

varit roliga år sedan jag kom hit 2018,

Schön, regionchef som vi träffar på

oavsett tid på dygnet kämpar alla på och

kompetens, det handlar till exempel om

transport i hela sitt yrkesverksamma liv.

då jag jobbade som transportledare. Jag

anläggningen i Sala.

gör sitt yttersta. Vår stående ambition

att ha full koll på siffror och upphand-

– Att axla rollen som regionchef för

får rycka in där jag behövs, så det gäller

Han berättar att MLT även finns repre-

är att attrahera duktiga individer och

lingar.

en stor aktör som MLT kändes som

att hela tiden vara lyhörd och ta sig tid. Om problem uppstår är det viktigt att kommunicera dem, understryker Calle. Han lyfter också fram MLT:s tydliga fokus på miljö och hållbarhet, och berättar att många av de anslutna bolagen kör på HVO och biogas. – Allt fler kunder kräver att vi kör fossilfritt, vilket gör att vi både vill och måste vara en aktiv del av den gröna omställningen. Hållbara transporter är ett led i den strävan, men det kan också handla om att köra smartare. En container på bilen och två på släpet minskar antalet transporter samtidigt som vi också blir mer flexibla, poängterar Calle Schön avslutningsvis. Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson

Jonas Almgren och Calle Schön.

Tel: 010 - 722 28 58 E-post: calle.schon@mltab.com | Hemsida: www.mltab.com


SA L A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

70

NÄ R I N G S L I V

Trygga elinstallationer i Mälardalens byggprojekt När byggprojekt i Mälardalen kräver professionella elinstallationer går samtalet ofta till Fridhems Elektriska. Stefan Westman och hans team servar allt från privatpersoner och skolor till industrier och värmeverk, och driver även en nyöppnad butik som lockar kunder från såväl Sala som kringliggande orter.

Fridhems Elektriska AB grundades 2014 och drivs av ägaren och VD:n Stefan Westman som vi träffar i företagets nya, fräscha kontor på Norrängsgatan i Sala. Han berättar att verksamheten sysselsätter ett 25-tal anställda fördelade mellan etableringarna i Sala och Hedemora. Stefan tycker att storleken på företaget är lagom sett till det koncept de representerar, vilket innefattar allt från servicejobb för privatpersoner till uppdrag kopplade till stora entreprenader och den tunga industrin. – Vårt störta planerade projekt rör byggnationen av den 9 000 kvadratmeter stora Åkraskolan. Härutöver har

vi redan börjat med projektet kring Måklinta skola, där vi agerar underentreprenör åt Byggdialog som har ramavtal med Sala kommun, upplyser Stefan Westman. Han berättar vidare att Fridhems Elektriska i fyra års tid har haft avtal kring framför allt service och ombyggnationer med interkommunala Sala-Heby Energi AB. I bolaget finns specialkompetens kopplad till fjärrvärmeverk. Bland övriga kunder märker vi bland andra Sala kommuns största privata arbetsgivare Metso, men även Apotea, Nordkalk, Weber, Sparbanken och Peab. De flesta uppdrag utförs inom en 15-20 mils radie från Sala. NYÖPPNAD BUTIK

Fridhems Elektriska driver även den nyöppnade Electrolux-butiken i Sala, som slog upp portarna så sent som i november. Butiken, som drivs av Stefans flickvän Kina, ersätter en äldre butik i Fridhems industriområde, och sedan flytten märker de av en 150-procentig ökning i antalet kundbesök.

– Butiken är ett naturligt steg för oss i vårt lokala engagemang. Vi vill verka för ett aktivt och levande centrum, och att Salaborna ska kunna handla det de behöver lokalt, säger Stefan Westman. Det lokala engagemanget märks även i företagets sponsring och här har Stefan valt att stötta framför allt Sala Orienteringsklubb, Sala Simsällskap och ridklubben Sorf, som alla arbetar för ungdomarnas bästa, något som ligger Stefan och hans medarbetare varmt om hjärtat.

LOKALER FÖR UTHYRNING

2021 flyttade Fridhems Elektriska från sina dåvarande lokaler i Fridhems industriområde till den nya etableringen på Norrängsgatan, där de gjort om gamla industrilokaler till ett modernt kontorslandskap. – Vi hade vuxit ur de tidigare lokalerna och i och med flytten har vi inte bara möjligheter att fortsätta expandera utan har även kunnat hyra ur ett par av kontorsrummen, säger Stefan och berättar att det i anslutning till kontors-

lokalen finns en 450 kvadratmeter stor lagerbyggnad fördelad på tre lika stora skepp. Även här välkomnar de nya hyresgäster. – Lokalerna är idealiska för företag verksamma inom lager och logistik, mindre byggföretag eller mindre aktörer som arbetar med industrihantering. Här finns också en 4 000 kvadratmeter stor tomt där vi antingen kan bygga ut eller sälja ytor, informerar Stefan Westman och uppmanar intresserade att höra av sig. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Välfyllda orderböcker i Johans plåtslageri För företag och invånare i Sala med omnejd är ett professionellt plåtslageri aldrig långt borta. Johan Andersson Plåt & Entreprenad företräder ett komplett koncept kring byggnadsplåtslageri och har sedan starten fått förtroendet att delta i ett flertal prestigefyllda byggprojekt i regionen.

Johan Andersson upptäckte sitt intresse för byggnadsplåtslageri när han under gymnasietiden praktiserade på Salabaserade WL Plåtslageri, där han sedan arbetade under många år, undantaget en kort avstickare till ventilationsbranschen. 2010 valde han som 24-åring att starta eget och grundade Johan Andersson Plåt & Entreprenad AB som idag sysselsätter fem personer och ett par F-skattare. Vi träffar Johan i företagets lokaler i Västerfärnebo en knapp halvtimme utanför Sala, där han

berättar att verksamheten är inriktad mot byggnadsplåtslageri. – Vi gör allt från att utföra band- och skivtäckningar till att bygga takhuvar och fönsterbleck – allt på ett hus, helt enkelt. Bland våra kunder finns såväl privatpersoner som företag, och vi ikläder oss ofta rollen som underentreprenör åt olika byggföretag, berättar

Johan och nämner samarbetspartners som Salabaserade HW-Bygg, FÖ Bygg och Poppos. NÄMNVÄRDA PROJEKT

Johan Andersson Plåt & Entreprenad är primärt verksamt i Sala och Västerås med omnejd. Sedan starten har företaget varit involverat i en rad nämnvärda

projekt, varav det mest omfattande var när de i samarbete med FÖ Bygg och på uppdrag av ByggConstruct deltog vid byggnationen av kvarteret Ivar i Västerås, ett projekt som löpte under ett år. Vid Färna Herrgård ombesörjde de skivtäckning med kulturplåt avsedd att målas i efterhand, och i skrivande stund hjälper de Peab vid byggnationen av

Sala-Heby Energis nya kontor som ska stå klart i februari. VÄXER OCH UTVECKLAS

Johan berättar att han inte märker av den pågående lågkonjunkturen nämnvärt. – Vi har haft en stark ökning av omsättningen de senaste åren, vilket är en följd av att vi kunnat växa tillsammans med våra partners, konstaterar Johan som trivs ypperligt med jobbet och tror på en fortsatt god utveckling för hans företag. – Jag uppskattar de variationsrika arbetsdagarna som det här jobbet innebär. På sikt hoppas jag kunna anställa mer personal, och till dess välkomnar vi gärna lärlingar, säger Johan Andersson och nämner avslutningsvis att företaget just nu är berikat med en lärling från närliggande Ösby Gymnasium. Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


71

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

SA L A

NÄ R I N G S L I V

Ett komplett koncept f ör skog, trädgård och lantbruk Sedan tio år tillbaka har såväl privatpersoner som yrkesmän i trakterna kring Sala tillgång till en komplett butik för allt som rör skog och trädgård. Butiken Sala Heby Skog & Trädgård har ett brett sortiment med allt från häcksaxar, motorsågar, gräsklippare och robotgräsklippare till fyrhjulingar, men rymmer också en komplett serviceverkstad. Verksamheten innefattar även Catrinelunds Gård som erbjuder tjänster för lantbrukare i form av tre mobila utsädesanläggningar.

I Sala Heby Skog & Trädgårds välsorterade butik i Sala träffar vi butiksansvariga Daniela Franzetti som berättar att butiken firar tioårsjubileum i år och att verksamheten sedan dess har funnits på Verkstadsgatan. Med tiden har även sortimentet i butiken breddats, från att ha fokuserats på gräsklippare till att idag innefatta ett en mängd olika produkter för skog och trädgård. Det rör sig om allt från häcksaxar, lövblåsar, motorsågar och trimmer till åk- och robotgräsklippare, jordfräsar, snöslungor, vagnar, traktorer och fyrhjulingar.

– Vi står för ett brett sortiment för både

är ett renare, förnybart bränsle jämfört

även mellan varje parti om så önskas.

yrkesarbetare, företag och privatper-

med traditionella alternativ, och det

Att hålla rent är väldigt viktigt för oss

soner. Vi erbjuder även installation av

främjar både miljön och maskinernas

så att inte flyghavre och annat ogräs

robotgräsklippare, vilket många av våra

prestanda.

sprids mellan gårdarna. Våra kunder är nöjda med resultatet och vi får konstant

kunder uppskattar eftersom det underlättar och sparar mycket tid för dem,

KOMPLETT SERVICEVERKSTAD

en större kundbas som vill ha hjälp

upplyser Daniela.

Sala Heby Skog & Trädgård innefattar

med sin utsädesrensning av oss. Själv-

Hon lyfter också fram Aspen alkylat-

också en komplett serviceverkstad.

klart har vi även tillgång till betmedel

bensin som går att köpa i butiken på

Serviceverkstaden erbjuder även hämt-

för ekologisk odling, säger Daniela och

dunk samt tanka i lösvikt i tanksta-

ning och utkörning av maskiner som

uppmanar intresserade att ta en titt på

tionen utanför butiken. Tankstationen

servas och repareras i verkstaden.

Catrinelunds gårds hemsida för mer

är öppen dygnet runt året runt. Aspen

– Vårt fokus ligger inte bara på försälj-

information om hur det fungerar.

ning utan även på service och eftermarknad, vi vill erbjuda en komplett

FRAMHÅLLER PERSONALEN

lösning för kunden. Vi har även ett

Daniela lyfter gärna fram personalen

hotell för robotgräsklippare där vi servar

som besitter bred och gedigen kompe-

och förvarar robotarna under vintersä-

tens inom allt som rör trädgårds- och

songen och ser till att de är i gott skick

skogsvård.

inför våren och sommaren, berättar

– Tillsammans är vi en hängiven och

Daniela Franzetti.

engagerad grupp som brinner för att erbjuda bästa möjliga service. Vi värde-

MOBIL UTSÄDESANLÄGGNING

sätter personlig service och rådgivning tre

i vår butik, vilket kan vara svårt för

mobila utsädesanläggningar med vilka

kunden att få vid e-handel. Vår stående

Danielas kollegor åker ut till gårdar och

ambition är att vara tillgängliga och

rensar samt eventuellt betar kundens

även kunna erbjuda hjälp med service

utsäde.

och reparationer hos våra kunder, säger

– Kunden slipper långa transporter då

Daniela Franzetti.

Verksamheten

innefattar

också

vi kommer ut till denne eller någonstans i kundens närhet. Vi gör självklart rent maskinen mellan varje uppdrag men

Barn och cancer hör inte ihop.

Julius 6 år, hjärntumör.

Swisha till 90 20 900 och stöd forskningen. Tack.

Besöksadress: Verkstadsgatan 4, 733 38 Sala 0224 - 67 60 60 • info@shst.se Öppet mån-fre 08.00-17.00 Lunchstängt 12.00-12.30

Intervju: Caron Pap Text: Örjan Persson


KÖ P I N G

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

72

NÄ R I N G S L I V

Flytten blev ett lyft f ör välrenommerad skadeverkstad

Fordonsägare i trakterna kring

lokaler med större exponering, samtidigt

utföra bra jobb på kort tid. Det har varit

Han är i dagsläget nöjd med antalet

positiv till att välkomna praktikanter

Köping har aldrig långt till en

som vi har fått bättre möjligheter att

ett vinnande koncept för oss så här långt,

medarbetare men utesluter inte nyan-

från fordonsprogrammet.

kunnig och flexibel skadeverkstad.

bredda vårt erbjudande, säger Per Eken-

konstaterar Per.

ställningar i framtiden. Per är dok

Smélarsson Plåt & Lack tar sig an

berg.

alla former av plåt- och lackskador, och har tack vare flytten till nya

BREDDAT UTBUD

lokaler kunnat bredda sitt koncept

Som företagsnamnet antyder är Per och

ytterligare.

hans tolv medarbetare specialister på plåtarbeten och lackering av allehanda fordon, vilket utförs på uppdrag av försäkringsbolagen. I och med flytten till nya lokaler har, som Per berättade, verksamheten breddats till att idag även

Per Ekenberg tog över Smélarsson Plåt &

omfatta reparationer av bilglas och

Lack AB i oktober 2019 efter att ha blivit

fyrhjulsmätningar.

tillfrågad av den dåvarande ägaren Stefan

– Numera kan vi också erbjuda kali-

som skulle gå i pension.

brering av fordonens kameror, vilket

– Flera gånger undrade jag för mig själv

vi nyligen har utbildat oss inom för att

vad jag hade gett mig in på, men idag

kunna utföra på ett professionellt sätt,

är jag glad att jag fattade rätt beslut,

upplyser Per Ekenberg.

säger Per som sedan dess har utvecklat och breddat ett redan väletablerat och

VINNANDE KONCEPT

uppskattat koncept.

Per, som deltar i den dagliga driften av

Idag förfogar bolaget över två etable-

företaget, berättar att satsningen sker

ringar – en mindre i Avesta samt en ny

som en konsekvens av att man vill stärka

lokal på Rosenlundsgatan i Köping, dit

sin position som en helhetsleverantör i

de precis har flyttat in.

kommunen. Här har Smélarsson Plåt &

– Flytten har blivit ett lyft för oss, vi

Lack ett gott renommé.

har fått fräschare, mer centralt belägna

– Våra kunder uppskattar vår förmåga att

WWW.SMELARSSON.SE | 020-333200 | INFO@SMELARSSON.SE

Intervju: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


73

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

KÖ P I N G

NÄ R I N G S L I V

Stryktålig mätutrustning f ör gruvindustrin Transtronic i Köping AB firade sitt 50-årsjubileum under 2023 och har således lång erfarenhet av branschen. Företaget tar fram givare och sensorer som används för att mäta vinklar vid inriktning i samband med borrning i berg. Man tar fram både hård- och mjukvara som är ämnad att vara robust och stryktålig samt tåla höga och låga temperaturer. Slutanvändarna består främst av aktörer inom gruvindustrin, men man ser nu potential i att diversifiera verksamheten och rikta sig mot nya marknader. En viktig komponent i denna expansion är att hitta mer produktionspersonal.

2023 var ett stort år för Transtronic i Köping AB. Företaget firade sitt 50-årsjubileum under året och fick dessutom en ny VD i form av Fredrik

Fredrik Göransson.

Göransson, som har en bakgrund som

i berg. Miljöerna som produkterna

som kunder, som kanske bara förfogar

affärskonsult och ansvarig för produkt-

används i, ställer höga krav på dem att

över ett par riggar, säger Fredrik.

utveckling inom IT-branschen.

vara robusta och stryktåliga samt att

- Mitt första intryck när jag tillträdde

de ska klara av både varma och kalla

POTENTIAL I DIVERSIFIERING

som VD var att det är ett mycket

miljöer med mycket vibrationer. Det är

Gruvindustrin är alltså Transtronics

välskött företag, där det även finns

höga krav att möta, men efter 50 år i

huvudsakliga nisch, men man under-

utvecklingspotential. Här finns en

branschen vet man exakt vad som krävs

söker möjligheterna med att etablera

stabil plattform att stå på, men också

för att ta fram produkter som både har

sig på fler marknader. Man har bland

utrymme för förbättringar. Ambitionen

hög precision och är pålitliga.

annat identifierat vattenbaserad vind-

framöver är att bygga vidare på det som

- I vissa fall köper vi in färdiga krets-

kraft, marin oljeutvinning och försvars-

redan finns, säger Fredrik.

kort, men i övrigt tar vi fram all hård-

industrin som intressanta marknader.

Transtronic är en del av Helsingsborgs-

och mjukvara själva, en del helt från

För att klara av fortsatt expansion söker

koncernen Dacke industri och omsätter

”scratch”, säger Fredrik.

man aktivt efter ny produktionspersonal

cirka 40 miljoner kronor om året, vilket

Kunderna finns framför allt i Sverige.

som gärna får ha kunskap om elektronik

Fredrik hoppas att man kommer över-

En stor kund är Epiroc Rock Drills,

och lödning, certifikat för härdplast och

träffa under det kommande räkenskaps-

som monterar Transtronics produkter

kunskap om finmekanisk montering.

året. Företaget sysselsätter i dagsläget 19

på sina maskiner. En annan stor kund

- Det viktigaste är dock att man passar

medarbetare.

är Trimble. Slutanvändarna är oftast

in i gruppen. Det andra kan man lära

utländska kunder till exempelvis Epiroc

sig. Tanken är att man ska kunna rotera

GRUVINDUSTRIN

eller Sandvik, vilket innebär att utrust-

mellan olika arbetsuppgifter för att få

Transtronic har specialiserat sig på att ta

ningen sprids till många av världens

mer variationsrika dagar, säger Fredrik.

fram givare och sensorer som används

gruvländer.

för att mäta inriktningen vid borrning

- Vi har, så klart, även mindre företag

0221-84770 | INFO@TRANSTRONIC.SE | FABRIKSGATAN 1, KÖPING

Intervju: Axel Eriksson Text: Andreas Ziegler


KÖ P I N G

/

A R B O G A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

74

NÄ R I N G S L I V

Totalkoncept f ör ett problemfritt bilägande Autoexperten är sedan länge förknippat med service och kvalitet bland landets fordonsägare. Det gäller förstås också anläggningen i Köping som är certifierad enligt standarden Godkänd Bilverkstad. Det skapar trygghet som borgar för ett problemfritt bilägande.

Autoexperten är för många synonymt med ett problemfritt bilägande, inte minst mot bakgrund av att bolaget finns representerat över hela landet via 430 verkstäder och 57 butiker. I Autoexpertens anläggning i på Hantverksgatan i Köping träffar vi platsansvarige Tom Litz, som berättar att FA Car Service AB, som företaget heter, sysselsätter fem medarbetare med Tom inräknad. – Vi är en riktig allbilverkstad som har kunskap om de flesta förekommande bilmodeller. Vi har en hög servicenivå

Tom Litz.

och erhåller reservdelar dagligen från Autoexpertens stora lager. I de fall vi saknar någon del kan vi beställa den och ha den hos oss redan dagen efter. Ingen kund ska behöva vänta länge på att deras bil repareras, säger Tom Litz. ALLA MÄRKEN OCH MODELLER

Tom berättar att samarbetet med Autoexperten innebär att företaget har tillgång till välfungerande system, ett bra koncept, ett omfattande reservdelslager

och en skicklig teknisk supportfunktion. Autoexperten har även verkstadsutvecklare som åker runt och besöker anslutna verkstäder för att säkerställa att kvaliteten är hög. – Det känns förstås bra att ha en så stor och stark aktör som Autoexperten i ryggen. Samtidigt uppskattar vi möjligheten att kunna sätta vår egen personliga prägel på verksamheten, säger Tom. I verkstaden tar de emot personbilar, transportbilar, husbilar och en och annan

hästtransport. Alla reparationer och servicejobb utförs på plats i verkstaden där vi även finner ett däckhotell. FA Car Service, som är en Godkänd Bilverkstad, verkar helt och hållet märkesoberoende.

största kunder är Bring, Postnord och grannen Assemblin, vars fordon de servar och helbesiktar. Tom och hans medarbetare tar sig an de flesta uppdrag, inklusive AC-service och i verkstaden finner vi fem lyftar, varav en är avsedd för tunga fordon. – Till sommaren hoppas vi kunna bli certifierade för att få arbeta med högspänning och då kunna ta in fordon som uteslutande drivs av el. Det kommer att kräva utbildningar och en del investeringar under våren, men det känns som en självklarhet för oss eftersom vi vill ligga i framkant, säger Tom Litz. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

BRED KUNDKRETS

Bland kunderna finner vi privatpersoner såväl som företag och de flesta kommer från regionen, även om de ibland får långväga besök från bland annat Sundsvall och Kalmar. Några av företagets

Öppettider: Måndag – Fredag 7-16

Utmaningar och möjligheter i Arboga kommun Liksom många andra kommuner står Arboga inför både utmaningar och möjligheter. Ett näringsliv med en lång industriell historia har lagt grunden för fortsatt tillväxt. – Här finns en stark tillväxtpotential men det krävs gemensamma insatser från många håll för att forma framtidens Arboga. Det handlar om att skapa en större närhet mellan företagen och kommunen för att tillsammans kunna stärka Arbogas framtid, säger näringslivschef Samuel Strömgren.

Arbogas näringsliv har en rik industriell historia med fokus på IT, vilken i mångt och mycket härstammar från högteknologiska satsningar redan under 40-talet när flyget och Centralverkstaden, CVA, kom till Arboga. Samuel Strömgren, näringslivschef i Arboga kommun, lyfter fram Arbogas centrala roll för försvarsindustrin och Försvarsmakten sedan dess, en utveckling som nu fortsätter i och med ett nytt säkerhetspolitiskt läge och

behovet av ökad kapacitet. Arboga har också en del i viktiga värdekedjor bland SaaS-bolag (Software as a service) och representeras av företag inom komplexa tekniklösningar och effektiv materialhantering, vilket stora varumärken behöver. Samuel Strömgren ser Arboga som en attraktiv kommun mitt i den funktionella arbetsmarknadsregionen mellan Eskilstuna, Örebro och Västerås. – Den här regionen, med tre växande städer, är ett ledande kompetenscenter i Europa, och jag tycker att vi i Arboga bör kunna inta en närmare roll både som boende- och arbetsort, anser han. KOMPETENSFÖRSÖRJNING VIKTIG

Samuel Strömgren har varit kommunens näringslivschef sedan 2022. Han berättar om sina erfarenheter avseende komplex samverkan, både lokalt, som med Västerås näringsliv, och nationellt. Fokus i hans arbetsliv har ofta legat på kompetensproblematik. – Det har handlat om näringslivets behov

av kompetens och de utmaningar som uppstår när samhället inte kan anpassa sig till glappet mellan befintlig kompetens och arbetsgivarnas efterfrågan. Detta har jag jobbat med i samverkan mellan det offentliga och det privata. Nu känns det otroligt stimulerande att få verka inom det offentliga och tillsammans med näringslivet, säger han med stort eftertryck. Att vara delaktig i ortens utveckling är en spännande resa, menar Strömgren. Han ser en stark utvecklingspotential genom samarbete och betonar att det krävs gemensamma insatser från många håll för att forma framtidens Arboga. – Det gäller att förstå kommunens funktioner och skapa en symbios mellan näringsliv och samhälle för att definiera Arbogas roll. STOR POTENTIAL

Utmaningarna för Arboga kommun inkluderar effektbristen, menar Samuel Strömgren. Arbogas effekt planeras att tredubblas till 2027. Detta skapar å andra sidan förutsättningar för nya och

Vi hjälper dig med din bil! '" $ŞS 4FSWJDF )ŞOUWFSLTHŞUŞO J ,§QJOH 5GO

Samuel Strömgren.

större etableringar i Arboga, och Strömgren lyfter fram den tillgängliga marken som en tillgång. Han nämner pågående och kommande investeringar som norra Europas största solcellspark, byggandet av ny grundskola och investeringar i ny fjärrvärmepanna i Arboga. Framtidsplanerna inkluderar också att förvalta Arbogas rika historia. Samuel ser Arboga som en oupptäckt pärla med stor potential och understryker vikten av att förstå sin roll för att vara en attraktiv

boendeort och utveckla staden. I arbetsprocessen för att främja företagsamhet och tillgodose samhällets behov betonar Strömgren vikten av digitalisering, skapandet av en attraktiv skolmiljö och nära samarbete med företag. – Vi har av naturliga skäl mindre resurser än stora kommuner, det gör att vi inte kan misslyckas med stora satsningar – vi måste lyckas. Samtidigt går det så mycket fortare hos företagen än hos oss, då måste vi som kommun komma så nära företagen som möjligt för att hänga med. På så sätt kan vi utvecklas som stad, förklarar Samuel Strömgren. Han berättar avslutningsvis att det planeras för stora investeringar i Arboga kommun, vilket också kräver utökat samarbete mellan olika parter. Han ser företagsbesök och transparent samarbete som nyckeln för att anpassa kommunens åtgärder till näringslivets behov. – Att bygga relationer och jobba med gemensamma ansträngningar är grundläggande för att forma framtiden tillsammans.

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa

Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. I FRAMTIDEN KAN HJÄRT-LUNGSJUKDOM Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd. VARA HISTORIA

I framtIden kan hjärt-lungsjukdom vara hIstorIa

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-lungsjukdom är vår tids största folksjukdom. Men det finns hopp. Just nu pågår livsviktig forskning som kommer att ge människor ett längre och friskare liv. Problemet är att pengarna inte räcker till. För att kunna nå nya genombrott behöver forskningen mer stöd.

Forskningen får aldrig ta paus. Bli månadsgivare idag!

www.hjart-lungfonden.se


75

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

A R B O G A

NÄ R I N G S L I V

Innovativa WingLift – en världssuccé Recotech har sina rötter inom

nenter”, berättar Bosse Tell, som är VD

underhåll av jetmotorer och har

på Recotech AB och har arbetat på före-

utvecklats till att idag leverera

taget sedan 2008.

komponenter till gasturbiner samt

Inom det andra verksamhetsområdet

kringutrustning för flygplan. En av

tillhandahåller Recotech markutrust-

deras mest eftertraktade produkter

ning för flygplatser, Ground Support

är WingLift, en innovativ anordning

Equipment (GSE), särskilt för Svenska

som revolutionerar lastnings- och

Flygvapnets Stridsflygplan, JAS 39.

lossningsprocessen för flygplan.

- Vi tillverkar olika typer av last-, lyft-

WingLift har blivit en global succé

och testutrustningar för att JAS 39

och har till och med resulterat i ett

Gripen ska kunna utföra sitt flygunder-

ramavtal med Förenta nationerna

stöd, säger Bosse.

(FN) i New York, vilket sällan förekommer för svenska företag.

WINGLIFT

Recotech har bland annat utvecklat en uppfinning som är unik av sitt Recotech har en imponerande historia

slag, WingLift, en utrustning som kan

med tidigare erfarenhet av repara-

lyfta och förflytta containrar i trånga

tion av försvarets stridsflygplan. När

utrymmen.

verksamheten för underhåll lades ner

Det är containerutrustning som kan

i Arboga i slutet av 90-talet bildades

hantera upp till 25 ton som ett komple-

Recotech. Även om lokalerna fortfa-

ment till traditionell lyftutrustning,

rande är desamma, har företaget sedan

som kranar eller lastbilar.

dess diversifierat sig och utvecklat två

- Med hjälp av WingLift kan tunga

ytterligare verksamhetsområden. Det

containrar lyftas från marken som ett

första området fokuserar på gasturbiner

komplement till traditionell lyftut-

för energisektorn.

rustning, som kranar eller lastbilar",

- Tekniken i jetmotorer och gasturbiner

berättar Bosse.

är detsammaensamma, och vår maskin-

Winglift är en mycket eftertraktad

park är väl anpassad för dessa kompo-

produkt som säljs genom att nå slutkunder genom modern marknadsföring

arbetskraft, utan individer som vill växa

över internet, vilket har en stor inverkan

i sin yrkesroll.

till att utrusningen sålts till 34 länder.

- Framtiden för Recotech, och då

- WingLift möjliggör snabb lastning och

framför

lossning av containrar på flygplan. Det

ser sannerligen ljus ut. Bosse och de

tar en åttondel av normaltiden, berättar

andra på företaget ser fram emot att få

Bosse.

välkomna fler entusiastiska medarbetare

allt

segmentet

WingLift,

inom en snar framtid. FINA Intervju: Wilhelm Walaker

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER

Recotech har genomgått kraftig tillväxt, särskilt när det kommer till Winglift; mellan 2021 och 2023 dubblade man omsättningen tre gånger inom detta segment. Därför har man anställt en del nya medarbetare. Och det ser ut som att man kommer behöva anställa fler medarbetare inom en snar framtid. - Vi har haft möjlighet att anställa duktiga medarbetare och har hittat en bra balans för att uppnå en mångkulturell företagskultur”, berättar Bosse. På Recotech anställer man inte bara

Mechanical engineering for civilian and military applications

Recotech erbjuder som enda företag i Norden legoproduktion med följande processer: •

Termisk sprutning

Vakuumlödning

Avancerad svetsning

Maskinbehandling

Montage


A R B O G A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

76

NÄ R I N G S L I V

Miljötransporter sedan 1977 Arboga Miljötransport har funnits

Stockholm Miljötransports bilar som

i en eller annan form sedan 1977.

jag fick idén att byta namn på företaget.

Idag är företaget ett av de största

Arboga Slamsug finns fortfarande som

inom sin nisch och har ett mycket

enskild firma, säger Seppo, som fortfa-

gott rykte tack vare sin höga service-

rande äger företaget.

känsla och sin breda kunskap, som

Seppo har samlat på sig kompetenta,

ständigt uppdateras genom utbild-

engagerade och pålitliga medarbetare

ningar och utmaningar i vardagen.

under åren. Joel Waena är ekonomian-

I fordonsflottan har man allt från

svarig och miljöchef på företaget sedan

kemibilar till lastväxlare som man

11 år tillbaka.

bland annat använder för att trans-

- Jobbet innebär roliga utmaningar och

portera gascontainrar.

mycket ansvar, vilket har fått mig att vilja stanna. För mig står Arboga Miljötransport för trygghet och en familjär

Året var 1977 när Seppo Kuusenaho

atmosfär, säger Joel.

fick höra att ägaren av vad som då hette

Sedan juni 2023 har Joakim Alexan-

Arboga Slamsug skulle sälja sin bil.

dersson varit företagets transportledare.

Seppo såg en möjlighet, men det gjorde

Han har lång erfarenhet i branschen.

inte riktigt bankerna som han ville låna

- Det var Seppo som lockade mig till

pengar av. Seppo gav sig dock inte, utan

det här jobbet. Vi tog en kaffe och det

Man kör både lokalt och till andra delar

gjorde upp med ägaren om att betala av

klickade direkt, säger Joakim.

av landet och Danmark och Norge. I fordonsflottan har man liftdumpers,

bilen över två år. Detta var början på en framgångssaga. Idag går verksamheten

MILJÖTRANSPORTER

vanliga kemibilar, vakuumtankar och

under namnet Arboga Miljötransporter

Arboga Miljötransports tjänsteutbud är

lastväxlare, som används för att trans-

och är ett av Sveriges fem största företag

väldigt brett inom nischen miljötran-

portera gascontainrar. Arbetet handlar

inom sin nisch.

sporter. Företaget transporterar flytande

dock inte bara om transporter.

- Jag grundade Arboga Miljötransport

avfall från industrier, exempelvis oljor,

- Spolning av ledningar är en del av sane-

AB 1987. Det var när jag såg en av

syror, lösningsmedel och farligt avfall.

ringsarbetet. Besiktning av oljeavskiljare

Joakim, Seppo och Joel.

är också en del av vårt arbete. Det är ett

kunskapen byggs upp över tid, säger

komplement till kärnverksamheten. Vi

Seppo, som alltså har varit verksam i

har fyra ackrediterade besiktningsmän

branschen i närmare femtio år.

här på företaget, berättar Joakim.

För ett företag som har ”miljötransport” i namnet, är miljöfrågan, så klart,

KUNSKAP OCH UTVECKLING

väldigt viktig.

På Arboga Miljötransport lägger man

- Det är en stor satsning för oss, både när

stor vikt vid kunskap. Man investerar

det gäller bränsle och själva fordonen. Vi

kontinuerligt i personalens kompetens

ser till att ständigt förnya vår fordons-

genom utbildningar. Inom en så pass

park. Varje år byter vi ut en bil för att

smal nisch som den som Arboga Miljö-

hålla fordonsparken uppdaterad, säger

transport befinner sig i, handlar det

Joakim, som tycker utvecklingsmöjlig-

Arboga Miljötransport AB

dock lika mycket om att delafarligt med sig av heterna är en avoch de bästa aspekterna av Kör industriavfall, avfall sin erfarenhet. att jobba på Arboga Miljötransport. tanktransport i hela - Det här är en bransch där manlandet. inte sig allt i skolbänken. Mycket av Vi utförlär även slamsugning/spolning samt besiktning av oljeavskiljare. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Andreas Ziegler

Arboga Miljötransport AB

Vi är kvalitet s- och miljöcertifie rade!

Kör industriavfall, farligt avfall och tanktransport i hela landet. Vi utför även slamsugning/spolning samt besiktning av oljeavskiljare. FÖR EN H Å L L BA R MIL JÖ

Vi är kvalitets - oc miljöcertifie 90 •h www.amtransport.se Tel 0589-166 rade!

FÖR EN HÅLLBAR MILJÖ • Tel 0589- 166 90 • www.amtransport.se F Ö R EN HÅLLBAR M ILJ Ö

Tel 0589-166 90 • www.amtransport.se


77

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

A R B O G A

NÄ R I N G S L I V

Totalkoncept för ett problemfritt bilägande Autoexperten är sedan länge förknippat med service och kvalitet bland landets fordonsägare. Det gäller förstås också anläggningen i Arboga som är certifierad enligt standarden Godkänd Bilverkstad. Det skapar trygghet som borgar för ett problemfritt bilägande.

Autoexperten är för många synonymt med ett problemfritt bilägande, inte minst mot bakgrund av att bolaget finns representerat över hela landet via 430 verkstäder och 57 butiker. I Autoexpertens anläggning i Arboga, vilken verkar under namnet Krisats Bil, träffar vi kundmottagaren Ida Johansson som via sin befattning spelar en central roll i den dagliga driften. Hon berättar om det oväntade ögonblicket när hennes Fredrik, tillika företagets VD, frågade om hon kunde tänka sig att ta över tjänsten när deras dåvarande kundmottagare hade sagt upp sig. – Jag fick möjligheten att prova något helt nytt och det är ett beslut jag aldrig har ångrat. Även om mycket kretsar kring bilar är ingen dag den andra lik, säger Ida. I FRAMKANT

Krisats Bil, känt för sin serviceinriktade inställning och sitt engagemang för sina kunder, är speciellt viktig i en liten stad som Arboga, menar Ida. I Krisats Bil, som

är certifierad enligt standarden Godkänd Bilverkstad, vilket innebär att arbetet inom kvalitet, miljö och säkerhet noga granskas av oberoende part, tar de sig an fordon av alla märken och modeller. – Vi har så många duktiga mekaniker på golvet att vi kan hantera allt från personbilar till husbilar och transportfordon. Med avtal med flera försäkringsbolag täcker vi reparationer av bland annat krockskador, glas och AC, upplyser Ida. Fredrik Alsdal betonar vikten av att hålla jämna steg med den snabba utvecklingen i fordonsbranschen där de tekniska lösningarna blir allt fler och mer avancerade.

– Det handlar om att skicka mekaniker på utbildning och se till att vi har rätt utrusning. För varje ny grej som kommer måste vi ta nya steg framåt för att hålla oss relevanta och kunna erbjuda kunderna allt som de kan tänkas vilja ha hjälp med. Vi måste hålla en mycket hög servicenivå, våra kunder ska känna sig välkomna hit och få ett seriöst intryck, betonar Fredrik.

hjälp med lokaler och andra praktiska arrangemang. Ida Johansson berättar avslutningsvis att Kristas Bil nyligen utnämndes till Hållbarhetshjältar 2022 av Autoexperten. – Vi är stolta över vår unika användning

av vätgasrening här i Västmanland och satsar på att fortsätta vara ledande inom hållbar utveckling inom bilbranschen, avrundar Ida och Fredrik. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

HÅLLBARHETSHJÄLTAR

Fredrik Alsdal, VD, eller medarbetare som han själv kallar sig, berättar att Krisats Bil grundades av två tyskar som faktiskt kom till Sverige på en moped. – Jag jobbade här på verkstaden i flera år och därefter på Toyota Center i Örebro. De försökte förmå mig till att ta över företaget när de gick i pension 2007, och så blev det. Jag trivs med jobbet, att hela tiden utvecklas och få möjlighet att möta nya utmaningar, säger Fredrik. Han berättar vidare att verksamheten idag sysselsätter tio personer, att de nyligen har startat ett samarbete med KVD och anställt personal som utför tester och rekonditionering. – Samarbetet med Autoexperten och KVD fungerar utmärkt, och Arbogas geografiska läge är fördelaktigt, anser Fredrik som också lyfter fram företagets goda relationer, inte minst med Byggnadsfirman Lund som har varit till stor

Ida Johansson.

Hej och välkommen till oss på Krisats Bil, Autoexperten i Arboga! Vi hjälper dig med din bil. 0589 - 142 15 Besiktningsgatan 2 732 48 Arboga


A R B O G A

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

78

NÄ R I N G S L I V

Helhetskoncept från planta till planka Familjeföretaget AB Karl Hedin har mer än hundra år på nacken och har sedan starten utvecklats till en välrenommerad sågverks-, emballage- och handelskoncern. Från planta till planka, är bolagets vinnande filosofi, vilket på ett bra sätt sammanfattar konceptet i dess 48 bygghandelsbutiker. En av dem finner vi i Arboga.

Familjeföretaget AB Karl Hedin har anor sedan början av 1900-talet och har sedan starten utvecklats från att vara en renodlad skogsägare till att idag förfoga över sågverk, hyvlerier, målerier och bygghandelsbutiker. Härigenom får bolaget full kontroll över både timmerproduktion och tillverkningsprocesser. Bolaget sysselsätter idag ett tusental anställda och driver bygghandel på sammanlagt 48 orter från Östersund i norr till Trollhättan i söder. Råvaran

kommer framför allt från skogarna i Bergslagen. Via sågning och förädling omvandlas den till exempelvis byggmaterial och specialemballage. PROFFS OCH HEMMAFIXARE

En av Karl Hedins bygghandelsbutiker återfinns i Arboga där vi träffar Chris-

Christoffer Wennlöf.

toffer Wennlöf, platschef sedan Karl Hedins etablering på orten 2022. Christoffer beslutade sig för att lämna Stockholm för familjelivet i Arboga och tris utmärkt i sin arbetsroll. Han beskriver Karl Hedin som ett företag som värnar om glesbygden och lokal närvaro, vilket gör det möjligt för lokala aktörer och privatpersoner att få tillgång till byggmaterial utan att behöva resa långväga. – Jag gillar att det sällan är mer än 30 minuter mellan våra anläggningar. Om en kund saknar något kan vi med andra ord ofta hämta varan på en närliggande anläggning med mycket kort varsel, säger Christoffer. Han beskriver AB Karl Hedin som en fullsortimentsbygghandel där de erbjuder allt från infästning och personskydd till verktyg och vred. – Vi välkomnar alla, såväl privatpersoner som proffs, och kan i princip ordna vad som helst så länge det är

möjligt att köpa in. Merparten av våra kunder är lokala byggare, men även andra aktörer som arbetar här i Arboga, berättar Christoffer Wennlöf. LOKALT ENGAGEMANG

AB Karl Hedin engagerar sig aktivt i samhället genom sponsring av olika idrotts- och fritidsaktiviteter. Christoffer nämner att de stödjer klubbar inom bland annat fotboll, ishockey, golf, skidåkning och innebandy. – Vi ser det som ett sätt att ge tillbaka till samhället och stödja invånarna i Arboga, vilka ju faktiskt är våra kunder. Christoffer betonar vikten av att alltid sätta kunden i första rummet och stå för en hög servicegrad. Även kunskap och kompetens är viktigt, menar han, vilket inkluderar anställda konstruktörer som kan ge tekniskt stöd till kunderna. – Det roligaste med det här jobbet är möjligheten att få möta människorna

bakom projekten, att få lösa deras problem och vara en del i förverkligandet av deras tankar och drömmar. På så sätt blir vi också en aktiv del i engagemanget för att utveckla Arboga, vilket känns väldigt stimulerande. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Hållbara transporter över hela Mellansverige Från trakterna kring Arboga utgår verksamheterna i Svensson Åkeri och Hasta Åkeri, två företag under Anders Svenssons ledning som kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. Betongelement, cement, sand, kalk och aska är bara några av de material som transporteras med hjälp av Euro 5- och Euro 6-klassade bilar.

Svensson Åkeri startades i början av 80-talet, men för nuvarande ägaren Anders Svensson går åkerirötterna djupare än så. Redan 1964 startade hans far ett åkeri. Det föll sig med andra ord mer eller mindre naturligt att Anders skulle följa i sin fars fotspår. Idag driver han Svensson Åkeri med tre bilar – två flakbilar som transporterar betongelement samt en bulkbil. För tio år sedan startade han dessutom Hasta Åkeri där han i än högre utsträckning fokuserar på just bulktransporter. Med elva bilar

transporteras bland annat cement, sand och kalk, men även aska från framför allt traktens värmeverk. Kalken kommer från Nordkalk i Köping. – Båda bolagen är anslutna till m4-Gruppen, vilket fungerar riktigt bra. Det är ju ett stort bolag, men det råder ordning och reda – det är viktigt, konstaterar Anders Svensson. HÅLLBARHET I FOKUS

Svensson Åkeri och Hasta Åkeri täcker ett upptagningsområde som sträcker sig

Anders Svensson.

över framför allt Sörmland, Östergötland, Västmanland och Dalarna. Miljöprägeln är tydlig i båda bolagen där de uteslutande kör med Euro 5- och Euro 6-klassade bilar, varav de sistnämnda utgör merparten av fordonsflottan. – Vi har några kunder som vi kör på HVO åt, vilket gör att vissa av våra transporter blir helt fossilfria. Nu har vi dessutom köpt in en elbil för bulktransporter. Den levereras under våren och blir vår första elbil någonsin. Det känns väldigt roligt att vi tar detta steg, samtidigt som jag är övertygad om att elbilen kommer att fungera särskilt väl för vissa transporter. Det här är ett stort steg i rätt rikting för både oss och hela branschen, säger Anders. Han passar också på att lyfta fram sina medarbetare, varav många är yngre förmågor som anställts under senare tid. – Vi är närmare 15 anställda idag och ungefär hälften har varit med oss länge, berättar Anders men konstaterar samtidigt att det är svårt att hitta duktiga chaufförer idag. – Vi vill att de ska vara självständiga och okomplicerade. De måste också kunna vara raka och säga ifrån om något är fel.

TRIVS MED JOBBET

Anders bor på familjegården som hans föräldrar tidigare ägde, och därifrån utgår också åkeriverksamheten. Han trivs med livet som företagare men menar att det också är lite mer komplicerat idag än tidigare, inte minst eftersom verksamheten har vuxit. – Antalet anställda har ökat under senare tid, vilket förstås är roligt. Jag känner att vi har en lagom storlek idag. Det roliga med jobbet är att utveckla verksamheten och hitta nya lösningar, säger Anders Svensson. Han tycker att framtiden ser ljus ut, uppdragen fortsätter komma in och han tror att hanteringen av aska kommer att bli större framöver. Beträffande generationsväxlingen i företagen ser det dock något mer bekymmer samt ut. – Dottern jobbar i Arboga med något helt annat och sonen arbetar som professor i San Diego, så det är nog ingen av dem som kommer att ta över efter mig, säger Anders och skrattar. Intervju: Wilhelm Walaker Text: Örjan Persson

Hasta Åkeri AB Svenssons Åkeri


79

A F FÄ R ST I D N I N G E N

KO M M U N

&

NÄ R I N G S L I V

A R B O G A

Typ 1-diabetes slår en knut på livet HJÄLP OSS LÖSA KNUTEN, GE DITT STÖD TILL FORSKNINGEN. Swish 900 05 97 Plusgiro 90 00 59-7


En del av Hexanova Media Group:

PR

& more

posttidning


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.