__MAIN_TEXT__

Page 1

Gynnsamt företagsklimat i Karlstads kommun

Ulricehamnsbornas långsiktiga bankpartner

– Här finns väletablerade företag av olika storlekar såväl som nystartade firmor och innovatörer. Hela kommunen präglas av dess starka bredd med företag inom en mängd olika branscher, såsom bioekonomi, IT, verkstad, handel och besöksnäring.

– Vår uppgift är att fungera som en motor för kommunen. Det gör vi genom att erbjuda ett brett utbud av professionella tjänster till både företag och privatpersoner. Vi ser oss som en fullsortimentsbank,

Läs mer på sidan 41.

Läs mer på sidan 58.

Nr6 November 2019 • Pris 39 kronor

DEN GIVNA MÖTESPLATSEN FÖR SVENSKT OCH NORDISKT NÄRINGSLIV SEDAN 1984

LUFTEN i svenska städer blir allt

SÄMRE Läs mer på sidan 15.

INDUSTRI

Kostnadseffektiva lagerinredningar för alla behov Lager- och logistiklösningar kan vara både komplicerade och kostsamma. Med en partner som Gemo Lagerinredningar AB blir allt så mycket enklare. Gemo har ända sedan 1970-talet stått för ett tilltalande koncept kring inköp, försäljning och montage av både nya och begagnade lagerinredningar. Enkelt, säkert och prisvärt är företagets filosofi. Läs mer på sidan 4.

IT

Heltäckande och flexibelt affärssystem för tillverkande företag Prodtime är affärssystemet som gör det möjligt för företag att beräkna vad det kostar att tillverka en produkt. Med tidsstudier och dokumentation av hela processen får kunden en tydlig överblick och ett heltäckande system för hantering av order, lager, produktion, fakturering och bokföring. När allt samlas på samma ställe blir tillverkningsprocesserna överskådliga och enkla att hantera, vilket effektiviserar administrationen betydligt. Läs mer på sidan 10.

DANMARK

Smarta väderskydd förbättrar inomhusklimatet

S T O R B I L AG A :

REGION JÖNKÖPING

I takt med ett allt mer extremt och varierande klimat uppstår behov av att antingen stänga värmen ute eller behålla den inne i fastigheten. Acrimo, några mil utanför Köpenhamn, är företaget som har utvecklat kompletta system för bättre inomhusklimat för både den privata och offentliga sektorn.

7 UTG ÅVOR PE R Å R - SVERIGES BREDASTE TID N IN G FÖR LE V ER A N TÖR ER

Läs mer på sidan 73.


55-57 2

Årjäng

ledaren

58-59

www.svenskleverantorstidning.se

Företagarna har o Infrastruktur

ledaren Industri

2

Bygg

Vad kommer innehåll innehåll ledaren miljardsatsningarna Näringslivet hotas när tjänstemän går på knäna att innebära? innehåll Energi

IT/Säkerhet

2

www.svenskleverantorstid Följande inne Maskin

Företagarna har ordet

Leverantörstid

Danmark

3

ÅlandLedaren

Här tror jag att Martin Linder slår huvudet på Det är väl egentligen ingen nyhet att jobbstresHäri Sverige, i Göteborg undrar vi omStressindex den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag spiken. Vi nås av allt fler vittnesmål om hur arbetssen ökar men när Unionens terade Västlänkenfick verkligen kommer ansluter mig till de som fylls av energi 2019 presenterades vi dessvärre ännuatt ettbli av, givare generellt vill att färre personer ska jobba menpåmer klarhet i frågan lär vi väl få efter valet kvitto att den negativa utvecklingen fortsätter. mer, att verksamheten ska effektiviseras genom när vårsolen gassar som mest, när www.svenskleverantorstidnin i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi Och det gäller inte minst tjänstemän i privat sekatt de anställda tilldelas fler arbetsuppgifter och det börjar grönska och man har hela mer ansvar. torska där behålla sju av tioträngselskatten känner sig stressade jobbet. elleravinte. Västlänken den härliga sommaren framför sig. De flesta av oss köper det resonemanget, även om Sjuska av tio. 70 procent. ju till stor del finansieras via just biltullarna. Arbetslusten och glädjen ökar och det En anmärkningsvärt vi märker att hälsan påverkas. Vem vill vara den hög siffra som bör tas på allra När infrastrukturminister Catharina Elmsäterär härligt när den andan smittar av sig största allvar. Svärd presenterade regeringens mångmiljard-som inte räcker till? I många fall, inte minst som nyanställd, är man kanske till och med rädd att bland människor runtomkring. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon förlora jobbet. Unionens stressindex 2019, en undersökning att man kommer att satsa på sådant som leder gjord av Novus, visar på en ökning av antalet strestill jobb och främjar konkurrenskraften. DetHär är måste arbetsgivarna ta ett större ansvar. Frågan är om även svensk infrastruktur går sade tjänstemän med cirka tio procent bara under klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt mot en ny vår? Det känns onekligen så efter Många tycks fokusera på kostnader i samband deten senaste året. näringsliv. med nyanställningar, snarare än de långsiktiga Sjusvenskt av tio 2019, sex av tioDen 2018.här typen av satsningar regeringens besked om att satsa 522 miljarder gå ofta hand i hand medalarmerade just konkurrenskraft investeringar det egentligen handlar om. Men fakDet är en i många avseenden utveckkronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det närarbetstillfällen, en så hög andel och anger attärdesannolikt känner sigen av tum är att det i många fall snarare blir en kostnad, 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka lingoch de aspekter somibland. Sveriges Byggindustrier ofta eller Blekinge, Västerbottenbeaktar eller i vart fall ett inkomstbortfall, när utbrända till en hel del när det handlar om att både stärka stressade och Dalarnas län är de områden där ökningen är medarbetare leder till sjukskrivningar och minsnär de kallar den nationella infrastrukturplanen som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om som störst, men trenden är tydlig i såbetonar gott som kad produktion. för ”den bästa någonsin”. Man dock det här i Svensk Leverantörstidning och det är samtliga län i Sverige. I 19 av 23 län har andelen det ökande satsningar Härdylika i Göteborg undraroch vi om den omdebatVårdet i luften. Visst är det härligt? Jag behovet av intressant att konstatera att inte enbart stressade tjänstemän blivit sedan förra mät- kommer I Unionens Stressindex framgår också att allt fler modfler och ansvarstagande från Västlänken verkligen att bli av, ansluter fylls efterlyser av energistörre terade handlar om att bygga ut och byggamig nytt,till de som ningen. upplever mindre möjlighet till återhämtning efter mer i frågan partermen så att enklarhet modern och lär välvi väl få efter valet när utan också om att bevara när det vårsolen som redangassar som mest,berörda intensiva jobbperioder. I fler än hälften av länen i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi infrastruktur så småningom grönska och man harfungerande hela finns och fungerar. Drift det och börjar underhåll ökade tjänstemän som uppgav att det Martin Linder, förbundsordförande för Unio- eller trängselskatten inte. andelen Västlänken lämnas överska tillbehålla framtida generationer. härliga sommaren framför sig. ska i hög grad prioriteras,den vilket avspeglas intejust finns möjlighet till återhämtning och vila efter nen tycker att trenden ska är oroande. ökande via ju till storDen del finansieras biltullarna. Man tyckerohälsa att vioch skafler ta lärdom ökar och det i det faktum att nära nog Arbetslusten halva mil- och glädjen en längre tid av hög arbetsbelastning. stressen leder till ökande sjukskriv-av DanNär infrastrukturminister Catharina Elmsätermark använda oss av den statsgaär härligt smittar avlandets sig och Även här faller förstås en stor del av ansvaret bland tjänstemän framöver. är, jardregnet ska falla över just detta. när den andanningar Svärd presenterade Det regeringens mångmiljardblandav människor runtomkring. rantimodell man själva på arbetsgivaren, påpekar han, arbetsgivarens ansvar att searbetat till att efter. satsningar på svensk infrastruktur betonade hon som i högre utsträckning Resten ska gå till utveckling Nihar kanenatt läsa vadkommer Lars Redtzer, man att satsa ansvarig på sådant måste som inse leder vikten av vila och ledighet för att alla medarbetare rimlig arbetsbelastning, infrastrukturen och det handlar i Här i Frågan Göteborg undrar visvensk om den omdebatVår i luften. Visst är det härligt? Jag till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är kunna orka med den ökande för infrastruktur på Sveriges Byggmedarbetarna ska med balans mellan krav och resurser. är om även infrastruktur går mångt och mycket om rälsbunterademot Västlänken verkligen kommer att blisåav,efter industrier, en klok strategi sominlägg på siktlängre borgar för ett stärktde ofta själva har varit med och ansluter mig till de som fylls energi arbetsbelastning tycker i sitt en ny vår? Det känns onekligen den av trafik, närmare men bestämt mer klarhet ibesked frågan om lär vi få efter näringsliv. Den här typen av när satsningar när vårsolen gassar som mest, när skapat färre ska göra mer. Det gäller – som regeringens attväl satsa 522 valet miljarder fram isvenskt tidningen. höghastighetståg. Det ligger helt i höst då göteborgarna ska rösta om huruvida vi gå ofta hand i hand med just konkurrenskraft Martin Linder påpekar – att arbetsgivarna blir kronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. det börjar grönska och man har hela Tills nästa gång önskar jag alla i linje med satsningar andra skai behålla trängselskatten och arbetstillfällen, och det ärbättre sannolikt en av 522 miljarder kronor eller – detinte. bör Västlänken onekligen räckamånga på att prioritera goda arbetsmiljöer. Det den härliga sommaren framför sig. timmar i vårsolen! tillien stor del finansieras via justom biltullarna. länder världen över ska ochjulär desköna aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar till hel del när det handlar att både stärka tjänar såväl företaget som den enskilde individen Arbetslusten och glädjen ökar och det När infrastrukturminister Catharina Elmsäternär de kallar den nationella infrastrukturplanen förlängningen innebära kortare som utveckla svensk infrastruktur. Du läser om på. URBAN NILSSON är härligt när den andan smittar av sig Svärd det presenterade regeringens mångmiljardför ”den bästaANSVARIG någonsin”. Man betonar dock restider, inte minst mellan landets här i Svensk Leverantörstidning och det är UTGIVARE bland människor runtomkring. på svensk infrastruktur betonade hon det ökande behovet av dylika satsningar och intressant att konstatera att det inte enbart storstadsregioner. satsningar Det kan förstås vara relevant i sammanhanget att man kommer att satsa påutsådant som leder efterlyser större mod och ansvarstagande från handlar om att bygga och bygga nytt, att även ställa sig frågan hur mycket den allmänt Här i Göteborg undrar vi om den omdebatVår i Frågan luften.ärVisst är det härligt? Jag till jobb och främjar konkurrenskraften. Det är berörda parter så att en modern och väl om även svensk infrastruktur går utan också om att bevara detattsom redan tillvaron, alltså även den utanför arbetsterade Västlänken verkligen kommer bli av, ansluter tillDet de känns som fylls av energi en klok strategi som på sikt borgar för ett stärkt fungerande infrastrukturstressade så småningom mot en mig ny vår? onekligen så efter finns och fungerar. Drift och underhåll platsen, påverkar människors förmåga att hantera mensvenskt mer klarhet i frågan lärhär vi typen väl få efter valet näringsliv. Den av satsningar närregeringens vårsolenbesked gassarom som mest, när lämnas över till framtida generationer. att satsa 522 miljarder ska i hög gradska prioriteras, vilket avspeglas i höst rösta om huruvida vi En stressande gå då oftaigöteborgarna hand i handattmed just konkurrenskraft Man tycker att vi skastress. ta lärdom av Dan- familjesituation bidrar förstås detkronor börjar och man har hela pågrönska infrastruktursatsningar fram till 2025. det faktum nära nog halva milska behålla trängselskatten eller inte. Västlänken inteavtillden en statsgabättre arbetssituation. och arbetstillfällen, och det är sannolikt en av mark och använda oss v 522 miljarder kronor – det bör onekligen räcka den härliga sommaren framför sig. ska falla över justbiltullarna. detta. aa ju aspekter tilljardregnet stor del finansieras via just aNN Orsakerna vara flera, men fokus framöver EN att både stärka ska de som Sveriges rantimodell man själva arbetatkan efter. Äv u schandlar till en hel del och när det om Resten ska gå tillByggindustrier utvecklingElmsäterav beaktar Arbetslusten och ökar och det aN d glädjen k L När infrastrukturminister Catharina L N u I måste liggaansvarig på att avlasta landets tjänstemän och när deinfrastrukturen kallar den nationella infrastrukturplanen N T infrastruktur. Ni kan läsa vad Lars Redtzer, dI N som utveckla svensk Du läser om I I och det handlar i är härligt när den smittar av sig EN andan Svärd regeringens mångmiljardgEN -kod Leverantörstidning förpresenterade ”den bästaoch någonsin”. Man betonar dock forma bättre och mer hälsosamma arbetsmiljöer. för infrastruktur på Sveriges ByggNIN QiRSvensk det här och det är mångt mycket om rälsbunTIdruntomkring. NE! bland människor Ansvarig Nr 3-2014 30:e årg pho satsningar på svensk infrastruktur betonade hon utgivare: LÄsa T R det ökande behovet av dylika satsningar och negativ utveckling med växande industrier, tycker En i sittfortsatt inlägg längre intressant att konstatera att det inte enbart sma den trafik, närmare bestämt att man kommer att satsa sådant som leder Nilsson Urban efterlyser större modpå och fram i tidningen.sjukskrivningstal riskerar att få än mer långtgående handlar om att bygga ut och bygga nytt, höghastighetståg. Det ansvarstagande ligger heltDet ärfrån till jobb och främjar konkurrenskraften. berörda parter så att en modern och väl Frågan är om även svensk infrastruktur går Tills nästa gång önskar jag alla Tidningen utges av: konsekvenser. Inte bara för den enskilde individen, utan också om att bevara det som redan i linje med satsningar i andra Prenumerera: en klok strategi som på sikt borgarsåförsmåningom ett stärkt fungerande infrastruktur motfinns en nyoch vår? Det känns onekligen så efter många sköna timmar i vårsolen! det aktuella företaget och sjukvårdssektorn, utan fungerar. Drift och underhåll Hexanova Media Group AB länder världen över och lär i prenumeration@hexanova.se svenskt näringsliv. Dentill härframtida typen avgenerationer. satsningar En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som lämnas över regeringens om att satsa 522avspeglas miljarder ska i högbesked grad prioriteras, vilket på kan sikt innehålla också förbetydnäringslivet i stort. Det är en förlängningen kortare Fiskhamnsgatan 2, 414 58i hand Göteborg gå ofta hand medinnebära just konkurrenskraft ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text ochURBAN olika tecken. NILSSONI och Man tycker att vi ska ta lärdom av Dankronor på infrastruktursatsningar fram till 2025. i det faktum att nära nog halva milutveckling som ingen vill ha. restider, inte minst mellan landets ANSVARIG har UTGIVARE Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder kodernas

Industri 4-8 2 ledaren

Bornholm Företagarna h

Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur Mora/Leksand Leverantörstidning nummer 3 2014

Bygg 9

IT 10-12

Industri Västmanland

Ledaren innehåll

Bygg 2 Göteborg Energi Företagarna har ordet 3 Marks kommun IT/Säkerhet Följande innehåll hittar du i Svensk Infrastruktur 4-6 Småland Leverantörstidning nummer 3 2014 Maskin Industri 7-10 Borås Danmark Bygg 11-13 Ledaren 2 Ulricehamn Åland Energi 14 Företagarna har ordet 3 ÅrjängBornholm IT/Säkerhet 15 Infrastruktur 4-6 Mora/Leksan Maskin 16-17 Industri 7-10 Västmanland Danmark 18-29 Bygg 11-13 Göteborg Åland 30 Energi 14 Marks komm Bornholm 31-36 IT/Säkerhet 15 Småland Mora/Leksand 37-40 Maskin 16-17 Borås Västmanland 41-42 Danmark 18-29 Ulricehamn Göteborg 43-44 Åland 30 Årjäng Marks kommun 45-47 Bornholm 31-36 Småland 48-53 Mora/Leksand 37-40 Borås 54 Västmanland 41-42 Ulricehamn 55-57 Göteborg 43-44 Vad är en QR-kod Årjäng 58-59 Marksden kommun 45-47 och vad används till?

Vad kommer miljardsatsningarna Infrastruktur 14-15 att innebära? Falun 16-23 Vad kommer Borlänge 24-32 miljardsatsningarna att- Huddinge innebära? Stockholm 33-40 Vad kommer Karlstad 41-47 miljardsatsningarna Skaraborg 48-56 att innebära? Energi 13

Ulricehamn 57-62 63 redaktion

Göteborg - Hisingen

Falkenberg 64-69 Skåne - Burlöv

70-72

Småland

48-53

Borås

54

Ulricehamn

55-57

Årjäng

58-59

och arbetstillfällen, ochanvända det är sannolikt en statsgaav mark och oss av Redaktionsledning: den 522jardregnet miljarder ska kronor det bör räcka falla–över just onekligen detta. storstadsregioner. användningsområden kan bland annat hittas på de29 aspekter som Sveriges Byggindustrier beaktar Fax 031-719 05 rantimodell man själva arbetat efter. ökat. Koderna till en Resten hel del ska när gå dettill handlar om att både stärka utveckling av Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, när de kallar den nationella infrastrukturplanen Ni kan läsa vad Lars Redtzer, ansvarig sominfrastrukturen utveckla svenskoch infrastruktur. Du läser om det handlar i en QR-kod med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida stefan.carewall@hexanova.se för ”den bästa någonsin”. Man betonar dock på Sveriges Byggdet mångt här i Svensk Leverantörstidning det äross gärna på nätet:för infrastruktur ÖRJAN PERSSON och mycket om rälsbun- och Besök med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur det ökande behovet av dylika satsningar och längre REDAKTÖR industrier, tycker i sitt inlägg intressant att konstatera att det inte enbart den trafik, närmare bestämt du kan använda en QR-kod i din annons! Tryck: www.svenskleverantorstidning.se efterlyser större mod och ansvarstagande från fram i tidningen. handlar om att byggaDet ut och bygga höghastighetståg. ligger heltnytt, Pressgrannar a av parter Tills så attnästa en modern och väl NNberörda gång önskar jag alla utani linje ocksåmed om satsningar att bevara idet som redan sca vEN andra ch Ä N du infrastruktur så småningom LL o fungerande Den enda du behöver N u ka mediepartnern I många sköna timmar i vårsolen! I finns och fungerar. Drift och underhåll N T d IN länder världen över och lär i I N N E E Adress-/namnändring: lämnasinsänt, över tillejframtida generationer. kod Ng ska förlängningen i hög grad prioriteras, avspeglas dNI QR! Tidningen innebäravilket kortare TIansvarar oNE ej för Ansvarig utgivare: 3-2014 årg LÄsa Tph URBAN NILSSON ManNrtycker att30:e vi ska ta lärdom av Danadressandring.slt@hexanova.se maR i detrestider, faktuminte att nära nog halva mils minst mellan landets beställt material. Eftertryck av text UTGIVARE Urban Nilsson mark och använda oss avANSVARIG den statsgajardregnet ska falla över just detta. storstadsregioner. och bilder förbjudet, om inte särskild Tidningen utgessjälva av: arbetat Ekonomi: rantimodell man efter. Prenumerera: Resten ska gå till utveckling av Hexanova Group ABLina överenskommelse med Ni kan läsa Media vad Lars Redtzer, ansvarig Akyuz,Enlina@hexanova.se Adress-/namnändring: Nr 6 - 2019infrastrukturen och det handlar i Ansvarig utgivare: träffats Tidnings QR-kodprenumeration@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydFiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg för infrastruktur på Sveriges Byggredaktionen. adressandring.slt@hexanova.se ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och mångt och mycket om rälsbunJoakim Nyholm www.hexanova.se Telefon 031-719 00 inlägg längre med att många tycker05 i sitt modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas trafik, Tidningen den utges av: närmare bestämt joakim.nyholm@hexanova.seindustrier, Redaktionsledning: användningsområden ökat. Koderna kan bland annat hittas på Ekonomi: fram i tidningen. Fax 031-719 05 29 MÄR höghastighetståg. Det ligger helt PR & MoreaScandinavia AB Stefan 031-719där 05läsaren 17ANENkan KE v reklamskyltar och iCarewall tidningsannonser, scanna in N a ekonomi@hexanova.se V Tills nästa gång önskar jag alla N N a i linje med i andra sc ÄvE 2, en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Fiskhamnsgatan 414satsningar 58 Göteborg Redaktör: N du och a k L L många sköna timmar i vårsolen! N världen över och lär i Besök oss gärna på nätet: Nu med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur länder NTI 031-719 I dI 05 Telefon 00 EN I Örjan Persson 031-719 05 21 gEN kod du kan använda NIN QR! Tryck:en QR-kod i din annons! www.svenskleverantorstidning.se innebära kortare TId031-719 oNEförlängningen a h Fax 05 29 s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p Ä URBAN NILSSON L orjan.persson@hexanova.se RT sma Pressgrannar restider, inte minst mellan landets ANSVARIG UTGIVARE Urban Nilsson storstadsregioner. Den enda mediepartnern du behöver Besök oss gärna på nätet:

Danmark 73-87

redaktion

redaktion

I

Vad är en QR-kod och vad används den till? S

redaktion

T

Vad är en QR-kod vad används den till? Layout: och Prenumerera: Tidningen ansvarar ej för insänt, ej

Tidningen utges av: Trycksak Adress-/namnändring: 3041 0174 www.svenskleverantorstidning.se Hexanova Media Group AB Michaela Jönssonprenumeration@hexanova.se adressandring.slt@hexanova.se En QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av text Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och michaela.jonsson@hexanova.se och bilder förbjudet, om inte särskild Den enda mediepartnern du behöver Telefon 031-719 05 00 med att många modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har Ekonomi: kodernas Redaktionsledning: överenskommelse träffats användningsområden ökat. Koderna kan bland annat med hittas på Lina Akyuz, lina@hexanova.se Tidningen ansvarar ej031-719 för insänt, ej Fax 05 29 Tryck: Stefan Carewall 031-719 05 17 v a reklamskyltar och i tidningsannonser, läsaren kan scanna in redaktionen.där www.hexanova.se a N aNN material. beställt Eftertryck av text ÄvE u sc en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Pressgrannar aN d ILL och N I Nu k T och bilder förbjudet, om inte särskild d Besök oss gärna på nätet: N ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur I EN I gEN kod NIN du kan använda en QR-kod i din annons! QRträffats med Tryck: www.svenskleverantorstidning.se TIdöverenskommelse NE! o a h s Ansvarig utgivare: Nr 3-2014 30:e årg p LÄ aRT smredaktionen. www.hexanova.se Pressgrannar En del av Hexanova Media Group Urban Nilsson Den enda mediepartnern du behöver Tidningen utges av: Adress-/namnändring: Prenumerera: Tidningen ansvarar för insänt, ej Hexanova Media GroupejAB adressandring.slt@hexanova.se (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla betydbeställt material. Eftertryck av textEn QR-kodprenumeration@hexanova.se Fiskhamnsgatan 2, 414 58 Göteborg ligt mer information än en endimensionell streckkod, såsom text och olika tecken. I och och bilder förbjudet, om inte särskild Telefon 031-719 05 00 med att mångaEkonomi: modernare mobiltelefoner kan läsa och avkoda QR-koder har kodernas Redaktionsledning: träffats med användningsområden ökat. lina@hexanova.se Koderna kan bland annat hittas på Lina Akyuz, Faxöverenskommelse 031-719 05 29 Tidningsstatistik AB Tel. 08-507 924 00 Stefan 031-719där 05läsaren 17 kan scanna in tidningsannonser, redaktionen. www.hexanova.se reklamskyltar och iCarewall en QR-kodstefan.carewall@hexanova.se med sin mobiltelefon som då öppnar en webbsida Besök oss gärna på nätet: ISSN 1102-9137 med erbjudanden eller mer information. Kontakta oss om hur

redaktion

Vad är en QR-kod och vad används den till?

PR

& more

dch as

Ulricehamn

Ledaren

T


företagarna har ordet

3

www.svenskleverantorstidning.se

Näringspolitiskt snedsteg att utvidga kemikalieskatten För att Sverige ska vara världsledande i klimat- och miljöfrågor är det avgörande att politiken som förs är förutsägbar, effektiv och ändamålsenlig. Detta kan enbart ske om politiken tas fram i nära dialog med näringslivet. Fokus måste ligga på åtgärder som ger verkliga miljö- och klimatvinster, inte symbolåtgärder som slår oproportionerligt hårt mot småföretagens konkurrenskraft och hämmar deras möjlighet att bidra till omställningen.

Kemikalieskatten som regeringen införde 2017 är tyvärr ett exempel på just en sådan symbolåtgärd. Skatten riktar sig mot farliga ämnen i vitvaror och elektronik, med en beskattning om elva kronor per kilo för vitvaror och 140 kronor per kilo för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara är 440 kronor. Det är i sig ett angeläget ändamål att vilja minska mängden farliga kemikalier i människors vardag, men i detta fall slår skatten fel. Förutom att kemikalieskatten har medfört en omfattande administrativ börda på mindre företag, har det även lett till snedvriden konkurrens till fördel för utländska försäljare av produkterna, som kan exportera billigare till svenska konsumenter eftersom de inte omfattas av denna beskattning. Svenska konsumenter kan därmed enkelt och snabbt få samma varor levererade till sig från exempelvis Danmark och Tyskland. Detta gör att skattens syfte undergrävs, samtidigt som det drabbar svenska handlare och återförsäljare av vitvaror och elektronik, inte minst de mindre aktörerna som redan är hårt pressade av den ökade e-handeln. Exempelvis räknar Handelns Utredningsinstitut med att skatten innebär upp till 1400 förlorade arbetstillfällen i Sverige. Trots detta vill regeringen införa en kemikalieskatt på kläder och skor, vilken enligt Januariöverenskommelsen ska ske redan 2021. Kanske mest anmärkningsvärt är att det från regeringens sida saknas en ordentlig utvärdering av kemikalieskatten. På den omfattande kritik som riktats mot både den befintliga skatten och den föreslagna utvidgningen har responsen varit sval. Regeringen måste omgående göra en seriös och omfattande utvärdering av skattens effekter, innan utvidgning sker till kläder och skor eller ytterligare höjningar i nuvarande skatt genomförs. Sverige kan inte föra en skattepolitik som om vi vore avskilda från den internationella marknaden, när verkligheten är precis tvärtom. PHILIP THUNBORG Näringspolitisk expert, Företagarna

Foto: Lars Clason


4

industri www.svenskleverantorstidning.se

Kostnadseffektiva lagerinredningar för alla behov

Lager- och logistiklösningar kan vara både komplicerade och kostsamma. Med en partner som Gemo Lagerinredningar AB blir allt så mycket enklare. Gemo har ända sedan 1970-talet stått för ett tilltalande koncept kring inköp, försäljning och montage av både nya och begagnade lagerinredningar. Enkelt, säkert och prisvärt är företagets filosofi.

GEMO Lagerinredningar AB har 50 år bakom sig i branschen och är idag störst i Norden inom sitt gebit, det vill säga både nya och begagnade lagerinredningar.

– Vi jobbar med de flesta pallställen på marknaden och erbjuder ett stort utbud av begagnade varianter. Självklart säljer vi även nya om det efterfrågas, liksom inredning, såsom klädskåp, arbetsbänkar och packbord. Tack vare vårt 8 500 kvadratmeter stora lager kan vi alltid leverera med kort varsel, säger Joakim Melander, VD och ägare av Gemo Lagerinredningar AB. Kostnadseffektivt och klimatsmart Gemo, som står för Georgs Montage, startades i Säffle 1967 av Joakims farfar, Georg Melander. Det var då en renodlad montagefirma med exempelvis Electrolux som stor kund. Med tiden har företaget formats till dagens framstående aktör kring lagerinredningar med huvudkontor i

Göteborg och säljkontor i Stockholm. Sammantaget sysselsätts ett 25-tal anställda i bolaget som förfogar över marknadens mest kompletta lagersortiment. Tillsammans med snabba leveranser och bred kompetens formas ett mycket starkt koncept. – Vår tanke är att förädla begagnat, och därmed kunna sälja funktionella lagerinredningar flera gånger. För kunderna är det förstås smart för både miljön och plånboken i jämförelse med att köpa nytt, poängterar Joakim som onekligen brinner för sitt jobb och arbetar med en vilja att hela tiden förbättra verksamheten på alla plan. – Vi tar ett stort ansvar när det gäller kvalitet och säkerhet, men även i ett miljöhänseende. Vi strävar efter att bli helt klimatsmarta. Därför

klimatkompenserar vi till hundra procent den mängd koldioxidutsläpp som vi lämnar efter oss när vårt järn- och metallskrot återvinns. Helhetsleverantör Joakim anser att många företag inte tar sin lagerhantering på fullt allvar. – Det kan bli dyrt i slutänden, när till exempel olyckan är framme eller när företaget i fråga behöver byta ut allting på en och samma gång. Med oss på Gemo har kunden alltid en snabb helhetsleverantör som tar fullt ansvar för kvalitet och jobbar med ett stort fokus på dennes säkerhet, framhåller Joakim Melander. Han arbetar målmedvetet med att skapa en företagskultur, framför allt på säljsidan, som gagnar såväl verksamheten som dess medarbetare. Det innebär bland annat att man effektiviserat arbetet och jobbar mer proaktivt, man är bättre på statistik och utvecklar säljarna. Ett ramverk har tagits fram som ska förenkla hela processen – från offertförfrågan till affär och leverans. Webbverktyg förenklar Gemo är också först i Norden med att kunna erbjuda sina kunder en möjlighet att via en 3D-generator bygga sitt tilltänkta lager på företagets hemsida. Det medför att kunden och Gemo tillsammans kan gå igenom ritningen och offerten, se vilka ställningar och material som kommer att bli bäst för slutresultatet. Allt blir mer effektivt och förenklat än att göra det för hand på papper. – Vi ser oss som en helhetsleverantör, samtidigt som vi dessutom kan utbilda kundens lagerpersonal i syfte att skapa förståelse för risker, till exempel på grund av felaktigt användande av ställage, men också hur man tar ansvar och egenkontroll av ett lager, hur man reducerar och eliminerar skador etcetera, upplyser Joakim Melander avslutningsvis. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson


6

industri www.svenskleverantorstidning.se

Nordic Paper och SKF ingår avtal för att öka produktiviteten Pappers- och massatillverkaren Nordic Paper har ingått ett femårigt avgiftsoch prestandabaserat avtal med SKF för att öka sin totaleffektivitet och säkerhet, och för att kunna arbeta mer hållbart.

dessa till SKF:s onlinesystem IMx. Maskinerna kommer att fjärrövervakas och data analyseras vid SKF:s Rotating Equipment Performance Centre i Göteborg.

Peter Bergkvist, fabrikschef i Säffle, säger: – Med hjälp av SKF har vi gjort en nulägesanalys samt kommer även kompetensutveckla medarbetarna i Säffle. Det här är ett stort lyft för hela organisationen.

”Gemensam resa” SKF:s affärsmodell bygger på kundens behov och produktionsmål för verksamheten. SKF i sin tur anpassar relevanta produkter och tjänster utifrån maskinparkens förutsättningar. Janne Westerlund, försäljningschef för smörjsystem, SKF Sverige, säger: – Vi påbörjar en gemensam resa att öka automations- och digitaliseringsgraden på PM2, och kombinerar SKF:s tjänster och produkter med ett kontinuerligt och nära samarbete för att få bästa möjliga effekt på de nyckeltal vi satt upp.

Nordic Paper är ett nordiskt massa- och pappersbolag som finns på fyra orter med två olika produktionsinriktningar: kraftpapper och ”natural greaseproof ”. Det är vid Säfflefabriken, där det tillverkas greaseproof-papper, man valt att ingå ett avtal med SKF. Mattias Årstadius, säljchef för SKF Industrial Sales, Sverige och Norge, säger: – Vi upplever att allt fler kunder öppnar upp för nya, avgiftsbaserade affärsmodeller och vill ha en partner som konkret bidrar till att stärka konkurrenskraften. Automatisera och digitalisera Avtalet utgår från att automatisera och digitalisera PM2 i Säffle. Under sommaren 2019 inleddes arbetet med att automatisera 500 fettsmörjpunkter och 230 mätpunkter och koppla

– Vårt papper är närproducerat och naturligt, vi tillsätter inga fluorkemikalier för att få till fettresistens. Generellt sett arbetar vi bioekonomiskt och den här satsningen med SKF ligger helt i linje med vårt övriga hållbarhetstänk.

Källa: SKF

Pappers- och massatillverkaren Nordic Paper har ingått ett femårigt avgifts- och prestandabaserat avtal med SKF.

BillerudKorsnäs först med maskinproduktion av pappersbatteri BillerudKorsnäs fortsätter utvecklingen av pappersbatteriet och har i år genomfört världens första produktion på en pappersmaskin. Projektet är därmed ett steg närmare en kommersialisering av både små- och storskalig energilagring i ett pappersbatteri.

I ett samarbete med forskare på Uppsala Universitet har BillerudKorsnäs tagit grundforskning vidare för att kunna använda vanliga pappersfibrer för tillverkning av batterier. Den första produktionen har nu genomförts på en pappersmaskin. Detta har gjorts på pilotmaskinen FEX

hos RISE, Research Institutes of Sweden, en fullskalig men smalbanig utvecklingsmaskin. Det är ett viktigt steg som bekräftar möjlighet till industriell produktion av elektrodmaterialet. – Detta är ett stort steg för oss, eftersom vi ser ett provrörskoncept som nu kan köras på en pappersmaskin, säger Maria Strømme, Professor i nanoteknologi vid Institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material vid Uppsala Universitet. ”Viktig milstolpe” Batterimaterialet är nu klart för kommersiell testning. BillerudKorsnäs fortsätter arbetet med att identifiera möjliga partners inom energilagring och andra elektrokemiska applikationer. Nästa

BillerudKorsnäs fortsätter utvecklingen av pappersbatteriet och har under våren genomfört världens första produktion på en pappersmaskin.

steg är ytterligare produktutveckling i egen regi och med partners, för produktion i industriell skala. – Vi är glada över att vara med i projektet. Det har varit en intressant utmaning för oss som visar värdet av FEX-maskinen vid uppskalning av biobaserade koncept, säger Konstantin Sundin, Vice President Papermaking and Packaging vid RISE. – Att kunna bekräfta funktionen av en pappersmaskin är en viktig milstolpe för produktion av den skogsbaserade pappersbatterielektroden. Pilotproduktionen bekräftar att vi kan producera materialet mycket effektivt och i stor skala, säger Lars Sandberg, Innovation Leader vid BillerudKorsnäs.

Lars Sandgren, Innovation Leader.

Flera applikationer Det finns flera potentiella applikationer för pappersbatteriet. Ett är inom Internet of Packaging, det vill säga digitalisering av förpackningar. Intelligenta och aktiva förpackningar ger möjlighet till hållbara lösningar som skapar och skyddar produkter och dessutom erbjuder nya upplevelser för konsumenter. En annan applikation är storskalig och kostnadseffektiv energilagring inom området smarta elnät. Källa: BillerudKorsnäs


industri

7

www.svenskleverantorstidning.se

Hyrmaskiner för byggproffs och hemmafixare

Såväl hemmafixare som byggproffs i behov av högkvalitativa maskiner och utrustningar har en utmärkt part att vända sig till i HLM Hyrmaskiner AB. Här erbjuder man uthyrning på både kort och lång sikt av allt från truckar till liftar.

park består av väletablerade märken på allt från truckar till liftar och släpvagnar. Vi vänder oss till både privatpersoner och proffshantverkare och erbjuder både lång- och korttidshyra, anpassad efter kundens behov, informerar Peter Holm, VD och ägare av HLM Hyrmaskiner AB.

HLM Service AB har specialiserat sig på försäljning och uthyrning av truckar och maskiner till industrin och byggbranschen. Moderbolaget HLM Service bildades för snart tio år sedan med ambitionen att serva truckar och liftar för att sedan sälja dem. Det är en verksamhet som vuxit och utvecklats med tiden och som sedermera ledde till en avknoppning. HLM Hyrmaskiner blev ett faktum när man såg ett behov av en stabil uthyrare av inte minst truckar och liftar för byggoch industrisektorn. – Hos oss kan man hitta det mesta, vår maskin-

Brett servicekoncept HLM Hyrmaskiner kan, som Peter Holm uttrycker det, lösa allt från en förlängningssladd till en lift. Truckar, skyjackliftar, bomliftar, teleskoplastare och släpvagnar är några exempel. – Vi är kanske inte billigast alla gånger, men vi står för ett kvalitetskoncept som vinner över tid. Vi vill vara en god samarbetspartner och därför kan vi även bistå med service på såväl våra som kundens egna maskiner, säger han. Maskinparken består av väletablerade märken, till exempel byggmaskiner från välkända Hilti och Flex.

– Vi är experter på maskiner och utrustningar och erbjuder alltid bästa möjliga lösning. Om du har en dragkrok på bilen kan du hyra en lift som monteras som ett släp på bilen, vilket gör att privatpersoner har alla möjligheter att hyra hos oss. Proffsbyggarna är våra största kunder, men vi gör ingen skillnad – alla är lika välkomna till oss, betonar Peter Holm. Han berättar att man framöver även kommer att sälja maskiner och tillbehör. HLM Hyrmaskiner är återförsäljare för Husqvarna Construction med flera. En problemlösare HLM Hyrmaskiner utgår från Smålandsstenar och täcker ett upptagningsområde som sträcker sig över en 15 mils radie från hemorten. I verkstaden på Skruvgatan servar och reparerar man maskiner och utrustning. – Vi befinner oss i mångt och mycket fortfarande

i en uppbyggnadsfas, men tack vare moderbolaget har vi redan från början jobbat mot en stor kundstock, varav många har varit bolaget troget i 20–30 år. De vet att de bara behöver lyfta luren så löser vi deras problem, även om det bara rör sig om att byta en lampa, säger Peter lite skämtsamt. Han berättar avslutningsvis att man jobbar med klara och tydliga visioner som i grund och botten baseras på högkvalitativa maskiner till konkurrenskraftiga priser. – Det får aldrig slarvas med maskiner, och här vet våra kunder att vi har en gedigen servicesida som många av våra konkurrenter inte kan matcha. Vi kan maskiner, helt enkelt, avrundar Peter Holm.

Ring oss gärna på 0371-37080 Skriv till oss på info@hlmhyr.se HLM HYRMASKINER

Research: Victor Salazar Text: Örjan Persson


8

industri www.svenskleverantorstidning.se

Lesjöfors goes to Hollywood Fjädrar från Lesjöfors återfinns som bekant i nästan alla hörn av samhället. Men visste du att fjädrar även har en kritisk funktion i filmskapares vardag? Läs om hur klockfjädrar, dragfjädrar och gasfjädrar används i smarta kamerariggar vid några av Hollywoods största film- och tv-produktioner.

Lesjöfors arbetar ofta i långa och nära relationer med många kunder. När våra fjäderspecialister får komma in i ett tidigt skede i utvecklingsarbetet av en ny applikation sparar kunden ofta i slutändan både tid och pengar. Fjäderspecialister bidrar till att idéer blir verkliga innovationer genom att beräkna, ta fram prototyper, utföra tester och sedan i vissa fall producera skräddarsydda fjädrar för att applikationen ska få den ultimata funktionen. Lesjöfors erbjuder alltid den mest effek-

tiva produktionsmetoden för alla fjädertyper hos något av våra många bolag i koncernen. Ergonomiska produkter för filmare Ett av dessa långa samarbeten har Lesjöfors med det Umeåbaserade företaget Easyrig. Sedan 1994 har företaget växt till en ledande leverantör till filmbranschen. I stort sett hela produktionen exporteras till inspelningar av filmer, serier och dokumentärer över hela världen. Företagets produkter lyfter kameran åt användaren och avlastar de ibland mycket tunga kamerornas vikt från armar, axlar och rygg till höfterna. Operatören slipper förslitningsskador och kan arbeta hela dagar utan trötthet. – Våra kunder är kameraoperatörer, både män och kvinnor, i alla åldrar och över hela världen. Vi har återförsäljare i över 50 länder vilket visar hur eftertraktade våra produkter är. USA står för

Lesjöfors och EasyRigs lösningar används i smarta kamerariggar vid några av Hollywoods största film- och tv-produktioner.

hälften av vår försäljning, därefter följer Tyskland, England och Australien, säger Pontus Jonsson, försäljningsansvarig för USA och Storbritannien på Easyrig. Fjädrar avlastar kameraoperatörer Fjädertyperna som används i Easyrigs produkter är gasfjädrar, klockfjädrar och dragfjädrar samt en annan mindre fjäder. De används i samma syfte – för att lyfta en kamera eller gimbal (elektroniskt stabilitetssystem). Enkelt, snabbt och konstruktivt På Easyrig är man mycket nöjda med samarbetet och Lesjöfors har varit ett bollplank i utvecklingen av applikationen till företagets produkter. Gasfjädrarna och klockfjädrarna kommer från

Lesjöfors standardsortiment, medan dragfjädern är specialtillverkad hos Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga. – Det är enkelt, snabbt och konstruktivt att samarbeta med Lesjöfors. Vi har ett samarbete som går långt bak i tiden och vi är mycket nöjda. Lesjöfors Gas & Stock springs med Greg Lehman och Erik Danell i spetsen är fantastiska, säger Easyrigs grundare Johan Hellsten. Några exempel på filmer där Easyrig har använts: The Hobbit, Chernobyl, Kungens val, Rogue One, Berättelsen om PI, Transformers, Moonlight, Straight outta Compton, Solo, Sameblod, Beck och Black Mirror. ERIK KOLSRUD AAS Marketing Director Lesjöfors Group, Industrial Division

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se


bygg

9

www.svenskleverantorstidning.se

Uppdaterad tidplan för Karlatornet Projekt Karlastaden med Nordens högsta hus Karlatornet fortsätter med fullt fokus framåt. Efter genomlysning och omstrukturering av hela projektet uppdateras tidplanen. Inflyttningen i Nordens högsta hus börjar under andra halvåret 2022.

Sedan årsskiftet har hela projekt Karlastaden, inklusive Karlatornet, genomgått en genomlysning och omstrukturering, bland annat för att optimera ytor och användning. Under våren har Serneke genom ett exklusivitetsavtal inlett en förhandling med en ny partner i projektet för en komplett finansiering av Karlatornet. Dessa processer får till följd att den ursprungliga tidplanen uppdateras och inflyttningen i Karlatornet inleds andra halvåret 2022. Enligt en första tidplan skulle inflyttningen starta under senare delen av 2021. – Karlatornet är ett omfattande projekt som saknar motstycke i landet. Vi tror starkt på projektet och är väldigt beslutsamma att genomföra det med de höga ambitioner på kvalitet som våra kunder, Göteborgs Stad och vi själva förväntar oss. När vår genomlysning av projektet nu visar att vi behöver något mer tid än våra första bedömningar, bör man se det i perspektivet att Karlatornet kommer att vara ett unikt inslag i Göteborg väldigt lång tid framöver, säger Ola Serneke, VD för Serneke Group.

Grundarbetet färdigt Den förhandling som just nu pågår med en internationell aktör i syfte att få in en partner i projektet förväntas bli klar under tredje kvartalet. Grundläggningsarbetena färdigställdes i början av sommaren i samband med gjutningen av bottenplattan till tornet och nu fortsätter Serneke med byggnadsarbetena ovan mark. Intresset för att bo i Karlatornet har sedan

projektet startades varit mycket stort och drygt 80 procent av de 594 lägenheterna är sålda. Köparna av lägenheterna i Karlatornet har informerats om den uppdaterade tidplanen. – De 485 kunder som redan köpt lägenhet är tillsammans med oss på Serneke del av ett projekt som kommer förändra Göteborgs stadsbild och synen på vår stad för all framtid. Boendet vi kommer leverera till dem blir helt unikt och kan

inte jämföras med något annat. Jag har därför goda förhoppningar att de förstår utmaningarna som kommer med ett sådant här projekt och att de även kan acceptera att inflyttningen flyttas fram något, säger Ola Serneke. Källa: Serneke

Inflyttningen i Nordens högsta hus börjar under andra halvåret 2022. Fotograf: Karlastaden Utveckling AB

Stora klimatvinster med nytt system för återvinning av plastgolv Ny teknik som nu kan användas i industriell skala gör att material från plastgolv, som idag huvudsakligen nyttjas i offentliga miljöer, kan återanvändas som råvara till nya golv. Det innebär att exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till golv som tillverkas och läggs nästa århundrade. Om alla plastgolv som säljs under ett år i Sverige gick till återvinning när de använts klart istället för förbränning, skulle det innebära en klimatbesparing på mer än 30 000 ton koldioxid varje år. Det motsvarar vad 12 000 bilar släpper ut under ett år.

Funktionella och slitstarka plastgolv som framförallt används för lokaler i offentlig sektor, såsom förskolor, skolor och sjukhus, har en utmaning i att de till övervägande del producerats från jungfruliga råvaror med stor del fossilt ursprung. Tarkett har som ledande aktör därför utvecklat en ny teknik som nu kommer kunna återvinna gamla plastgolv i industriell skala. Idag kan systemet hantera de homogena plastgolv Tarkett producerat sedan 2011, men ambitionen är att på lång sikt utveckla detta vidare. – Det nya återvinningssystemet öppnar dörren till ett helt nytt förhållningssätt till plast där återvunnet material kommer kunna vara den huvudsakliga råvaran när nya golv produceras. Men ska vi komma dit behöver vi redan idag få in de golv som tas ut vid renoveringar. Därför hoppas vi nu komma i kontakt med så många offentliga

aktörer som möjligt som har golv som kan återvinnas, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Stora klimatbesparingar Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råva-

Tarketts återvinningssystem öppnar dörren till ett helt nytt förhållningssätt till plast där återvunnet material kommer kunna vara den huvudsakliga råvaran när nya golv produceras.

ruresurs. Varje år säljs 6 miljoner kvadratmeter i Sverige. Om dessa golv i framtiden går till återvinning innebär det en årlig klimatbesparing på över 30 000 ton koldioxid. Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel

från gamla golv. Den utmaningen löstes med Tarketts nya teknik som nu rullas ut för användning i industriell skala. Källa: Tarkett

Ny teknik som nu kan användas i industriell skala gör att material från plastgolv, som idag huvudsakligen nyttjas i offentliga miljöer, kan återanvändas som råvara till nya golv.


10

it www.svenskleverantorstidning.se

Heltäckande och flexibelt affärssystem för tillverkande företag – Vi har en lång erfarenhet av olika lösningar och att bygga specialanpassade system. Prodtime är affärssystemet som gör det möjligt för företag att beräkna vad det kostar att tillverka en produkt. Med tidsstudier och dokumentation av hela processen får kunden en tydlig överblick och ett heltäckande system för hantering av order, lager, produktion, fakturering och bokföring. När allt samlas på samma ställe blir tillverkningsprocesserna överskådliga och enkla att hantera, vilket effektiviserar administrationen betydligt.

Prodtimes affärsidé är att utveckla funktionella, användarvänliga och prisvärda datorprogram. Prodtime startades år 1987 och har cirka 120 kunder främst i södra halvan av Sverige. Kunderna är små och medelstora tillverkande företag, från några anställda upp till omkring 80 anställda. Företaget har haft sin verksamhet i Kungälv, men flyttade till Lidköping hösten 2007. Johan Olsson är VD på Prodtime och driver företaget tillsammans med Martin Flensén. Företaget har fyra anställda. Målgruppen är främst tillverkande industrier, som använder företagets egenutvecklade program Prodtime, ett MPS- och affärssystem.

– Det börjar ofta med att företaget använder något annat program för order och fakturering. När bolaget växer och blir större känner de att programmet de har inte kan ge tillräcklig hjälp med planering vare sig gällande resurser eller material. Det är då vi kommer in i bilden. I dialog

med kunden tar vi fram ett mer heltäckande system, berättar Martin. Affärssystemet kan anpassas och utvecklas helt efter kundens behov Prodtime gör det möjligt för företag att få en tydlig bild och dokumentation av produkternas process, vilket utvecklar verksamheten. Prodtime har flera års erfarenhet av att anpassa programvaran efter kundens sätt att jobba. – Affärssystemet har ett grundsystem som kan anpassas efter olika kunder och branscher. Det är byggt på ett flexibelt sätt, med små förändringar kan vi anpassa systemet efter kundens behov. Systemet är heltäckande och kunden får en komplett överblick, allt är samlat på samma ställe och det ger en enkel hantering, berättar Johan. Prodtime har specialiserat sig på att vara flexibla mot kunden. Johan beskriver hur möjligheterna att anpassa systemet är företagets framgångsrecept. – Företagen har ofta ett ständigt behov av kvalitets- och verksamhetsutveckling, därför är det viktigt att vi kan anpassa systemet efter det. Ju mer rutiner och funktioner som kan läggas i affärssystemet, desto mindre tid behöver företagen lägga på administrativa processer. Vi har en lång erfarenhet av olika lösningar och att bygga specialanpassade system, säger Johan. När Johan blickar framåt är visionen tydlig. – Vi vill vidareutvecklas tillsammans med våra kunder, och fortsätta effektivisera och digitalisera affärsprocessen, avslutar Johan Olsson. Research: Håkan Larsén Text: Carolina Fredriksson

Prodtime AB

MPS- och affärssystem

Fabriksgatan 4 531 30 Lidköping 0510 – 260 70 www.prodtime.se info@prodtime.se


it 11 www.svenskleverantorstidning.se

Ökad jämställdhet och mångfald ska fortsätta lyfta affärerna – Vi har idag mycket nöjda medarbetare och verksamheten går riktigt bra. Men ska vi lyckas uppnå affärsmålen framöver behöver vi hitta ny kompetens även i andra grupper i samhället än vi idag har direkta ingångar till, säger Magnus Wemby, hr-chef på Advania Sverige.

Advania har något lägre andel kvinnor i chefsposition och som konsult- och säljroller jämfört med andra it-företag i branschen. Nu genomförs flera aktiviteter som samverkar för att nå ökad jämställdhet. En nyckelkomponent är kompetensutveckling där chefer med personalansvar och andra ledande befattningshavare genomgår en utbildning i jämställdhet och inkluderande kommunikation.

– Syftet är att ge våra operativa chefer ökad förståelse, kunskap och trygghet inom jämställdhetsområdet och att utveckla förmågan att skapa inkluderande och effektiva team. Vi ser också över bildval och språk i rekryteringsannonser för att bättre attrahera exempelvis kvinnor. Fler kvinnliga chefer Redan 2016 beslutade ledningen att öka andelen kvinnor i de roller på företaget där kvinnor var underrepresenterade. Målsättningen var att dubbla antalet kvinnor i operativa och exekutiva positioner fram till år 2020, ett mål som ser ut att uppnås redan under 2019. – Särskilt glädjande är att antalet kvinnliga chefer har ökat vilket är första steget för att kvinnor kan ta plats även i företagsledningen. Sedan arbetar vi långsiktigt med att attrahera och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens från flera olika grupper i samhället, och vi satsar mycket på att behålla och utveckla dem över tid. En öppen och inkluderande kultur spelar stor roll för att alla ska trivas.

kvinnor på företaget, synliggöra jämställdhetsstrategin och skapa förutsättningar att bli en mer attraktiv arbetsgivare. – Vi har dessutom börjat samarbeta med rekryteringsföretaget Women Ahead för att öka antalet kvinnliga kandidater som söker tjänster hos oss samt för att erbjuda alla rekryterande chefer professionellt stöd om jämställdhet under rekryteringsprocessen. När Advania mäter hur olika team presterar kan man se att team med bättre jämställdhet och mångfald generellt sett är mer effektiva och innovativa än de som är mer homogena. – Advania har mycket väl fungerande team men vi har en jämställdhetsbalans som vi vill förändra och som vi också ser affärsfördelar med. Det är inte enkelt och tar tid, men vi har satt upp rimliga mål och en långsiktig plan. Första steget är att skapa intern medvetenhet, då kan alla hjälpas åt att göra kulturen här ännu mer välkomnande och inkluderande, säger Magnus Wemby, hr-chef på Advania Sverige. Källa: Advania

Adwoman Det interna kvinnliga nätverket Adwomen är en satsning för att stärka samhörigheten mellan

Redan 2016 beslutade ledningen att öka andelen kvinnor i de roller på företaget där kvinnor var underrepresenterade. Foto: Julia Olsson, Cloud Koordinator Advania Sverige

Ökade marginaler i kikaren för krisande svensk tjänstesektor Dåliga arbetsvillkor och bristen på självbestämmande gör att låglöneyrken som vårdbiträden, förskolepersonal och undersköterskor kommer att bli en bristvara i framtiden. Nu tar det svenska techbolaget Quinyx självbestämmande till låglöneyrken för att höja både produktivitet och effektivitet.

Över hälften av arbetsgivarna i den svenska servicesektorn har svårigheter att både rekrytera och behålla personal, enligt en undersökning från programvaruföretaget Quinyx. Värst är det inom besöksnäringen och logistikbranschen men även vården har problem med rekrytering och att behålla personal. En stor anledning till detta är bristen på självbestämmande, enligt undersökningen. Många medarbetare inom låglöneyrken upplever helt enkelt att de inte kan påverka planering och schemaläggning av arbetet tillräckligt mycket. – Sex av tio arbetsgivare i besöksnäringen säger att de har problem med att rekrytera och behålla personal samtidigt som medarbetarna framförallt saknar medbestämmande. Då är det dags att modernisera arbetssätten och verktygen man jobbar med, säger Erik Fjellborg, vd och grundare av Quinyx. ”Oerhörd potential” Erik Fjellborg, som själv tog fram en programvara för detta när han arbetade på McDonald’s under studietiden, menar att servicesektorn måste öka

självbestämmande för medarbetarna för att öka attraktionen för yrkena och i slutändan kunna förbättra produktivitet och tillväxt. Enligt undersökningen räknar en av tre svenska arbetsgivare inom låglöneyrken med upp till tio procents minskad produktivitet, och nästan var femte räknade med upp till tio procent i missad tillväxt, just på grund av att man inte är flexibel gentemot sina skiftarbetare. – Här finns en oerhörd potential att med rätt arbetssätt och verktyg öka självbestämmandet och därmed produktivitet och tillväxt vilket slutligen kommer att förbättra marginalerna för svenska serviceföretag, säger Erik Fjellborg. Om undersökningen Censuswide har på uppdrag av Quinyx frågat 1 600 arbetsgivare och chefer i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Nederländerna och Storbritannien om rekrytering av, och hur man behåller skiftarbetare, samt hur utmaningarna ser ut med den flexibla arbetskraften. Dessutom användes vid undersökningen forskningsmaterial om framtiden för arbetsmarknadsutvecklingen i Europa. Dessa prognoser tillhandahålls av Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP). Källa: Quinyx

Erik Fjellborg, VD Quinyx.


12

it www.svenskleverantorstidning.se

Finansiering av transportinvesteringar för e-handeln Gunnar Skagerlind, försäljningschef på Siemens Financial Services undersöker hur man med flexibel finansiering kan hjälpa logistikleverantörer att möta nya behov från återförsäljare och konsumenter.

Den ökade trenden av e-handel visar inga signaler på att avta. Forskning visar att man inom Europa kommer att se en 69-procentig ökning i paketvolym. Svenska e-handeln hade ett värde på 6,7 miljarder euro 2017 och experter förväntar sig över de kommande åren en kontinuerlig tillväxt. Med 66 procent av den svenska befolkningen som handlar på nätet är Sverige det överlägset ledande landet inom den nordiska e-handeln. Utöver den fortsatta volymtillväxten ser man även en strukturomvandling i e-handeln. När det kommer till val av återförsäljare är bekväma leveransalternativ en viktig faktor för konsumenter. En global PwCrapport visar att nästan en fjärdedel av konsumenterna väljer var de handlar utefter smidiga och pålitliga leveransalternativ. Dessutom är 40 procent av köparna villiga att betala en extra avgift för leverans samma dag som beställning. Ökade förväntningar ställer krav Med konsumenters ökade förväntningar från återförsäljare höjs även återförsäljares förväntningar på logistikleverantörer. Återförsäljare som kan erbjuda snabba och flexibla leveranser kommer även att vinna kunderna och därmed

blir det logistikföretagen som underlättar leveransprocessen som vinner återförsäljarna. Följaktligen behöver logistikaktörer vara redo att kontinuerligt anpassa och modernisera sig själva för att maximera kostnadseffektivitet och kapitalproduktivitet, och på så vis göra det möjligt för sina kunder att möta konsumenternas leveransförväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. Investeringar är nyckeln Att investera i ny teknologi är nyckeln för att uppnå detta. The Internet of Things (IoT) erbjuder potential i framtiden och skapar möjligheter för ett integrerat transportsystem där fordon, varor och infrastruktur kommunicerar med varandra. Som exempel finns “radiofrequency identification” (RFID)-märkning som förser flottor med GPS samt platsdata, och informerar dem om faktorer, såsom dåligt väder, som kan komma att försena leveranser. Att planera för dessa faktorer gör det möjligt för transportföretagen att leverera fler varor i tid. På samma vis kan man analysera data för att identifiera områden där effektivitet kan bli förbättrad, till exempel för att identifiera effektiva förare och rutter. Smarta lokaliseringssystem gör det möjligt för företag att enkelt identifiera föraraktivitet, fordonsposition och leveransstatus i realtid, vilket innebär att affärsprocesser kan effektiviseras. Branschen förändras Framöver kommer man förmodligen även se

en radikal förändring i de transportmedel som används för godsleveranser. Självkörande fordon fortsätter att genomgå tester och kommer potentiellt att kunna producera väsentliga förmåner för logistiksektorn. Många företag står inför en stor brist på förare och förarna står för 30 procent av transportkostnaderna. Förarlösa fordon kan öka tempot och flexibiliteten av fraktflöden och kan till skillnad från förare även operera 24/7. Att införa nya teknologier tar däremot tid och att investera i nya fordon och teknologier kräver avsevärda kapitalutgifter. Skräddarsydda finansieringspaket gör det möjligt att göra kostnadseffektiva investeringar och blir allt mer populära för att underlätta inköp av nya lastbils- och släpmodeller. Tillgångsfinansiering kan hjälpa logistikaktörer att omfamna ny teknologi. Pay-to-use eller tillgångsfinansieringstekniker som leasing och pay-for-outcomes-avtal är alternativa och effektiva metoder för att finansiera ny utrustning och teknologiska investeringar. Sådana finansieringsmetoder hjälper till att sprida ut utgifter över en överenskommen period. Investeringar i uppgraderad utrustning underlättar månatliga finansieringsbetalningar genom förväntade förmåner från ökad produktion, lägre driftkostnader, effektiv energiförbrukning samt tillgång till nya marknader. Det tar bort behovet för ett större initialt utlägg och därmed expanderar tillgängliga medel för andra utgifter. Tillgångsfinansiering ger alltså tillverkare tillgång till den senaste teknologin utan att behöva hämma begränsat kapital eller använda sig utav traditionella kreditlinjer. Finansiering kan även täcka andra kostnader som installation samt ge flexibiliteten att uppgradera teknologi i linje med den teknologiska utvecklingen. Specialiserade finansiärer Till skillnad från traditionella och generella finansiärer, som kan sakna den omfattande tekniska kunskapen att fullständigt evaluera den inverkan som potentiella investeringar kan ha för logistikaktörer, så har aktiva finansiärer som specialiserat sig i transportbranschen förståelse för teknologin och dess potentiella framtida värde samt praktiska tillämpningar. Denna omfattande inblick i finansierad utrustning och teknologi gör det möjligt för specialiserade finansiärer att avgöra lämpliga och skräddarsydda finansieringslösningar som tillfredsställer företagens specifika behov. Expertis i utrustning och teknologi samt finansiering gör det möjligt för specialiserade finansiärer att bedöma besparingar i utgifter och/

eller förväntade förmåner under avtalets löptid och ta med dem i en bedömning av finansiella beslut. Specialiserade finansiärer kan därtill tänka ut finansieringsplaner som täcker, inte bara kostnaden av inköp, utan även en bred skara av kostnader associerade med användandet av utrustning och teknologi. Det medför för kunder en ökad transparens gällande förväntade kostnader. Genom flexibel finansiering har logistikföretagen fått möjligheten att direkt ta förmån av investeringar i utrustning och teknologi istället för att skjuta upp dess vinning. En sådan lägligt avvägd investering kan ge en konkurrenskraftig fördel. I ständig utveckling E-handeln fortsätter att växa och konsumenter blir allt mer krävande. Logistikföretagen behöver vara redo att hjälpa återförsäljare möta dessa krav genom investeringar som gör det möjligt att effektivisera. Teknologin är under ständig utveckling och bjuder på många spännande möjligheter för branschen. Transportsektorn arbetar dock under strama marginaler och investeringar måste göras hållbara. Leverantörer som inte möter utmaningen riskerar istället att hamna på efterkälken. GUNNAR SKAGERLIND Försäljningschef på Siemens Financial Services


energi 13 www.svenskleverantorstidning.se

Stockholm Exergi i internationellt samarbete om att lagra koldioxid Nyligen undertecknade Stockholm Exergi och fem andra europeiska företag en avsiktsförklaring där de förbinder sig att utveckla lagringen av koldioxid. – Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för utvecklingen av koldioxidavskiljning och visar att olika branscher kan och behöver samarbeta, säger Stockholm Exergis vd och koncernchef Anders Egelrud.

Under högtidliga former med bland annat Norges olje- och energiminister på plats skrev Stockholm Exergis vd och koncernchef Anders Egelrud under en avsiktsförklaring för att utveckla lagringen inom CCS, (Carbon Captured and Storage). CCS handlar om att i stället för att släppa ut koldioxiden i atmosfären fångas den in och lagras i berggrunden där den bryts ned. För Stockholm Exergis del är fokus för samarbetet i första hand möjligheten att skapa kolsänkor, eller så kallade minusutsläpp, genom BECCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) som är CCS för bioenergi. – För Stockholm Exergi, som en av de världsledande aktörerna inom BECCS, är samarbetet en naturlig plattform att skapa förutsättningar för att etablera tekniken på allvar. Att skapa kolsänkor kommer med största sannolikhet bli en viktig pusselbit för att begränsa den globala uppvärmningen och nå klimatmålen, säger Anders Egelrud.

Brett samarbete Det är förutom Stockholm Exergi bolagen Air Liquide, Arcelor Mittal, Ervia, Fortum och Preem som har skrivit avsiktsförklaringar med företaget Equinor som företräder projektet Northern Lights. Northern Lights, som är ett samarbetsprojekt mellan Equinor, Shell och Total, undersöker möjligheterna att lagra koldioxid i berggrunden i Nordsjön. Bolagen som har skrivit under avsiktsförklaringen förbinder sig bland annat att utvärdera lösningar för leveranser och transporter av koldioxid. – Lagringen är en av de svåra frågorna att lösa kring CCS och det är även en av de frågor där det finns flest skalfördelar. Om branscher gemensamt kan medverka till utveckling av och dela lagringsinfrastruktur sjunker kostnaden både för traditionell CCS och BECCS, säger Anders Egelrud. Installerar testanläggning Stockholm Exergi kommer senare i höst att installera en testanläggning för BECCS till kraftvärmeverket i Värtan i Stockholm. Det blir ett viktigt steg i Stockholm Exergis mångåriga arbete med att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Målet med BECCS är att uppnå minusutsläpp av koldioxid. Källa: Stockholm Exergi Nyligen undertecknade Stockholm Exergi, med koncernchef Anders Egelrud i spetsen, och fem andra europeiska företag en avsiktsförklaring där de förbinder sig att utveckla lagringen av koldioxid.

SaltX pilotanläggning i Berlin visar på mycket lovande resultat Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet.

Målet med projektet var att verifiera och demonstrera det nanocoatade (NCS) saltmaterialets funktionalitet i en större pilotanläggning om 10 MWh. Anläggningen har varit i drift sedan april 2019 på Vattenfalls anläggning i Berlin. – Jag är riktigt stolt över vad vi har lyckats åstadkomma på relativt kort tid i Berlin. Resultaten visar på att vår teknologi och att vårt material har en lovande kommersiell potential. Nu ska vi se till att fortsatt optimera processen och att ytterligare

SaltX pilotanläggning i Berlin visar på mycket lovande resultat.

bekräfta det kommersiella konceptet i så kallade pre-kommersiella anläggningar, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology. Stor potential Pilotanläggningen är i drift på Vattenfalls anläggning i Berlin. – När jag träffade SaltX första gången 2017 insåg jag vilken potential bolagets teknik har. Resultaten från pilotprojektet bekräftar denna potential och jag tror att nanocoatat salt kommer att fylla en viktig roll i morgondagens hållbara energisystem. Tyskland saknar idag flexibilitet och behöver energilagring, säger Markus Witt, VP Asset Management Business Area Heat, Vattenfall Wärme Berlin AG. Det unika energilagret har testats och analyserats. Slutsatsen är att det nanocoatade saltmaterialet och den tillämpade processen kan användas vid storskalig energilagring med hög verkningsgrad. Vidare har processen för laddning (dehydrering) och urladdning (hydrering) av den termokemiska energin i NCS-materialet fungerat och repeterats. Nästa steg är att optimera processen för att öka verkningsgraden och fastställa en kommersiell design av energilagringskonceptet. Testerna i piloten visar följande data: Energieffektivitet: 72% till 85% i energieffektivitet (el till värme). Den teoretiska maxeffektiviteten är 92%. Funktion: Hydrering (urladdning) av NCS mate-

– Resultaten visar på att vår teknologi och att vårt material har en lovande kommersiell potential.

rialet visade mycket goda resultat. Urladdningen gick att göra med hög precision och kontroll. Laddning (Dehydrering) av materialet har fungerat väl, dock har inte projektets mål om verkningsgrad uppfyllts på grund av feldimensionering av värmeväxlarytor. Material: Saltmaterialets nanocoating fungerade enligt plan och förhindrade partiklarna att agglomerera (klumpa ihop sig). Den kemiska energidensiteten uppmättes till ca 500 kWh/ton (exklusive sensibel energi). Det går även att lagra cirka 100 kWh/ton sensibel energi i materialet. Källa: SaltX


14

infrastruktur www.svenskleverantorstidning.se

Flexator satsar utomlands – affärer i Finland och Norge I mer än 60 år har Flexator varit en av marknadsledarna vad gäller industriellt byggda verksamhetslokaler i Sverige. Nu tar företaget också kliv utomlands, efter att ha gjort affärer i Finland och Norge under våren. – Vi ser en stor marknad i våra grannländer och kommer att utöka vår internationella satsning framöver, säger Krister Landén, affärschef på Flexator.

Redan vid årets början gjordes den första affären med Finland, en förskola på över 1 000 kvadratmeter som under våren har levererats till Esbo. Det skulle visa sig vara början på en ketchupeffekt, då det fram till sommaren har blivit ytterligare två order från vårt östra grannland. – Industriellt byggande är relativt stort i Finland sedan tidigare och det är hård konkurrens, men det finns massor att göra och vi har fått en bra start. Vi vet samtidigt att vi levererar fina hus till ett bra pris, så det här blir en spännande satsning, säger Frank Blomkvist, ansvarig säljare i Finland, och fortsätter: – Att vi har fått tre order på kort tid, varav två till Helsingfors, ger oss bra referenser inför fortsättningen. Krister Landén, affärschef Flexator

Nu tar Flexator klivet utomlands, efter att ha gjort affärer i Finland och Norge.

– Det finns en stor potentiell marknad i framför allt Finland men också Norge och Danmark. Vi ser att det är samma typ av investeringsbehov i våra grannländer som det är i Sverige. Förvärv blev startskott I höstas förvärvades Nordic Modular Group, där Flexator ingick, av dåvarande Cramo Adapteo. Det var startskottet på en stor nysatsning för det anrika företaget, som grundades i småländska Anneberg redan 1956. Det har bland annat lett till att Flexator har tagit klivet ut internationellt med affärer i både Finland och Norge. – Det finns en stor potentiell marknad i framför allt Finland men också Norge och Danmark. Vi ser att det är samma typ av investeringsbehov i våra grannländer som det är i Sverige. Många skolor och förskolor börjar bli gamla och behöver byggas om eller rivas, vilket gör att vår satsning känns helt rätt, säger Krister Landén.

Bygger förskola I månadsskiftet september/oktober gick också den första leveransen till Norge. En förskola av Flexators storsäljarmodell Anneberg ska ta plats i Nannestads kommun, strax norr om Oslo. – Det innebär att vi har fått en riktigt bra start på vår nya internationella satsning. Nu kommer vi att fortsätta vår expansion, där nästa steg är Danmark, säger Krister Landén. Den 1 juli introducerades också Adapteo, där Flexator ingår, på Stockholmsbörsen. Detta sedan Cramo under juni delade upp bolaget i två börsbolag, där Adapteo är verksamt inom modulbyggnader. Källa: Flexator


infrastruktur 15 www.svenskleverantorstidning.se

Luften i svenska städer blir allt sämre En ny rapport från Ramboll visar att halterna av luftburna partiklar (PM10) i svenska städer ökar. Bland annat har Visby och Sundsvall lika dålig luft som storstäderna. Utsläppen har sedan 1990 konsekvent minskat i Sverige men de senaste åren har utvecklingen vänt. Trenden visar att det inte bara är storstäderna som har problem. Nivåerna av PM10-partiklar är för höga i hela 30 svenska städer och mörkertalet kring luftkvaliteten runt om i landet kan vara stort.

– Problemet med dålig luft är att den inte syns för blotta ögat. Men resultaten från mätningarna är tydliga. Luften i våra städer är inte tillräckligt bra och det påverkar oss alla. Vi måste gemensamt göra allt vi kan för att skapa en bättre luftkvalitet och det finns mycket att göra för att förbättra luften i landets städer, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll. Problem även i mindre städer Stockholm, Göteborg och Malmö finns bland de städer där det uppmätts för höga värden av luftburna partiklar för att klara av det av riks-

Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll. Fotograf: Rosie Alm

dagen instiftade miljökvalitetsmålet ”Frisk luft”. Problemen sträcker sig dock även utanför storstadsregionerna. I mindre städer som Sundsvall och Visby visar Rambolls analys av befintliga mätdata att halterna är långt över acceptabla nivåerna för luftens kvalitet. – Sveriges kommuner måste ta resultaten av mätningarna på allvar. Undersökningar vi har

Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige. Fotograf: Rosie Alm

gjort i Danmark och Norge visar att invånarna är oroade över sin luftkvalitet och anser att kommunerna gör för lite. Vi har anledning att tro att läget är liknande i Sverige. Vi måste kunna kräva av våra kommuner att luften vi andas är ren, säger Niklas Sörensen, vd på Ramboll. Trenden har vänt Återkommande mätningar visar att halten av luftburna partiklar minskat sedan 1990. Trenden har dock skiftat de senaste åren. Enligt rapporten ”Problemet med partiklar” har den nedåtgående trenden planat ut sedan 2014. Utsläppen av PM10 har snarare ökat något de sista åren. Ramboll vill med rapporten framhäva behovet av luftförbättrande åtgärder från Sveriges kommuner och andra ansvarstagande parter. – Om utvecklingen ska vända och vi ska nå miljökvalitetsmålet Frisk luft krävs kraftfulla åtgärder. Luftburna partiklar är farliga för vår hälsa och i slutändan förkortar dålig luft våra liv, säger Daniel Nilsson. Om rapporten Problemet med partiklar: • Rapporten är framtagen av Rambolls luftkvalitetsexpert Daniel Nilsson. • Med rapporten vill Ramboll lyfta problematiken kring dålig luft men framförallt vad som kan och bör göras för att få till en förändring mot friskare luft i våra svenska städer. • Nivåerna av luftburna partiklar i förhållande till miljökvalitetsmålet Frisk luft var 2018 för höga på följande orter: Alvesta, Borås, Burlöv, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Kil, Landskrona, Ljungby, Luleå, Lund, Malmö, Olofström, Piteå, Skellefteå, Sollentuna, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö och Örnsköldsvik. Källa: Ramboll

Göteborg är en av de städer med för höga nivåer av luftburna partiklar i förhållande till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Foto: Ramboll


16

falun www.svenskleverantorstidning.se

Nytänkande och individfokus har blivit framgångsfaktorer i Falu kommun I Falu kommun har man lyckats bättre än många andra i arbetet med att få utrikes födda i arbete. Vuxenutbildningen har genom att integrera SFI i förberedande yrkesutbildning och sedan kombinera yrkesutbildning med SFI i allt väsentligt bidragit till att antalet arbetslösa bland utrikes födda är betydligt lägre i Falun än i många andra av landets kommuner. Förändrade arbetssätt ligger bakom framgångarna, bland annat Handslaget där man kartlägger varje individs kompetens och erbjuder, alternativt skapar, utbildningar utefter deras kunskap, mål och behov. I Falu kommun har man valt en något annorlunda väg i utmaningen med att få utrikes födda i arbete. Man har i mångt och mycket vänt på perspektivet från att fokusera på språk och SFI till att lägga tonvikten vid yrkeskunskaperna hos varje individ. Sofie Viklund, som är chef för Vuxenutbildningen i Falun, menar att vi i Sverige har en tradition av att tänka språk först och yrke sedan. Nyanlända ska i regel läsa SFI A, B, C och D, varpå de kan söka till en gymnasial yrkesutbildning eller läsa in gymnasiebehörighet för att gå vidare till högskola. Därefter kan det leda till jobb. Många som inte klarar SFI fastnar i försörjningsstödet. – I Falun tänker vi annorlunda genom att yrkeskunskap löper som en röd tråd genom hela utbildningskedjan. Yrkeskunskaperna ska

anammas så fort som möjligt, och därför kan ingen längre studera SFI hos oss utan att också studera en yrkesinriktning som integreras, förklarar Sofie Viklund. Lyckat resultat I sammanhanget spelar Vuxenutbildningen en viktig roll. Vuxenutbildningen erbjuder ett brett reguljärt utbildningsutbud utifrån arbetsmarknadens behov och har 22 längre yrkesutbildningar. Härutöver skapar man också kortare utbildningar utifrån arbetsgivares behov. – Utbildningarna sker dels hos Vuxenutbildningens utbildningsanordnare, dels via arbetsplatsförlagd praktik, men också i viss mån på distans. Samtliga utbildningar utformas efter behov, men Vuxenutbildningen kan härutöver skräddarsy kortare utbildningar för att möta arbetsgivarnas och marknadens behov, berättar Sofie Viklund. Resultatet har blivit lyckat, Falu kommun har lyckats betydligt bättre än många andra kommuner avseende antalet utrikesföda i arbete. 88 procent av kommunens utrikesfödda i Arbetsförmedlingens etableringsinsats studerade via Vuxenutbildningen 2018, medan rikssnittet låg på 14 procent. Fler än hälften av dessa gick vidare i arbete. Via Handslaget sökte Vuxenutbildningen upp 220 personer som härigenom kom i insats. Vuxenutbildningens yrkesutbildningar formar bland annat framtidens målare, snickare, undersköterskor, frisörer och plåtslagare. – Vi arbetar praktiskt, socialt och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett av våra stående mål

är att öka inflödet från arbetskraftsreserven till Vuxenutbildningen, och härigenom korta vägen till arbete. Genom att skapa utbildningar som anpassas efter marknadens behov och individernas förutsättningar tillgodoser vi kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt, säger Sofie Viklund. Learning by doing Vuxenutbildningens uttalade uppdrag är att bidra till Faluns kompetensförsörjning på kort, mellan och lång sikt genom studier som resulterar i arbete utifrån individens förutsättningar och arbetsmarknadens behov i såväl centralorten som övriga kommundelar. Utmaningarna är stora i Falu kommun där man räknar med att 15 000 färre i arbetsför ålder ska försörja 10 000 fler i Dalarna år 2030. Härtill kommer stora barnkullar. – Vi har det bästa arbetsmarknadsläget på många år, men de 15 största arbetsgivarna i Falun har svårt att hitta arbetskraft. Cirka 6 000 personer behöver rekryteras varje år i Dalarna för att tillgodose både nyrekryteringar och ersättningsrekryteringar för de som går i pension, upplyser Sofie Viklund.

Tisda g Kultu 3 decem be rhuse t tio1 r kl 00-00 4, Fa lun

I det avseendet har Näringslivskontoret i Falu kommun ett nära samarbete med företagen i syfte att fastställa behovet av kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen har å sin sida via Arbetsförmedlingen kontakt med både utrikes och inrikes födda som står till arbetsmarknadens förfogande. Utifrån dessa perspektiv tar man sedan fram skräddarsydda orienteringskurser inom olika områden med tillhörande praktik. – Samarbetet med företagen är oerhört viktigt, vi tror på learning by doing, säger Sofie Viklund. – Vi har till exempel jobbat med Förlagssystem tillsammans med Manpower där utbildningen har varit förlagd hos arbetsgivaren, medan en av våra utbildningsaktörer har haft hand om utbildningen ute hos företaget. Handslaget Olika instanser inom Falu kommun jobbar aktivt tillsammans med Arbetsförmedlingen och näringslivet med arbetssätt som Handslaget och Jobbmatchning Falun. Sofie Viklund tog själv initiativ till Handslaget som går ut på att göra tidiga individuella insatser i syfte att minimera tiden utanför arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten samlar deltagare, medan Vuxenutbildningens studieoch yrkesvägledare kartlägger deltagarnas kompetens och mål. Utifrån dessa parametrar föreslås befintliga utbildningar, alternativt skapas utbildningar utifrån framkomna behov. Handslaget har också inneburit att ett flertal personer getts möjlighet att validera sina yrkeskunskaper. Det innebär att utrikes födda tack vare valideringen av kunskaper från hemlandet ökar sina chanser till arbete väsentligt. – Det handlar om att se varje individ och kartlägga dennes kompetens, behov, mål och ambitioner. Det har varit ett lyckat grepp som genererar fördelar och nytta för såväl den enskilde personen som näringslivet i stort, konstaterar Sofie Viklund. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Vem ska göra jobbet? Välkommen till en temadag om framtidens kompetensförsörjning Tisdag 3 december, frukost kl 07.30–08.30, program kl 08.30–16.00, Kulturhuset tio14, Falun Idag blir det allt svårare att rekrytera, samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden. Situationen innebär stora utmaningar, men också många möjligheter – det är vad temadagen handlar om. Mer information kommer på falun.se längre fram.

Dagen är kostnadsfr i

Frukost, lunch och fika ingår.


falun 17 www.svenskleverantorstidning.se

En snabbare väg ut i arbetslivet KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) jobbar aktivt med utbildning i syfte att få människor ut i arbetslivet. Här spelar samarbetet med det lokala näringslivet en viktig roll. – Vi är alltid intresserade av att knyta till oss nya kontakter hos aktörer inom vård, omsorg, förskola och skola. Här blir samarbeten ofta ömsesidigt gynnsamma, konstaterar Maria Ekdahl, rektor på KompetensUtvecklingsInstitutet. På Gruvgatan i centrala Falun träffar vi Maria Ekdahl och Katarina Andersen som är rektor respektive biträdande rektor på KompetensUtvecklingsInstitutet. De bedriver verksamhet på uppdrag av Falun och Sandvikens kommun och erbjuder gymnasial yrkesutbildning

inom Barn & fritid, Vård & omsorg samt Fritid & friskvård. Klassrumsundervisning sker 2–3 dagar per vecka i KUI:s lokaler men många elever väljer att läsa på distans eftersom man behöver kunna kombinera studier med arbete. Litteraturen får man också låna gratis under sin studietid. Både Maria och Katarina understryker att syftet med verksamheten i mångt och mycket är att lägga grunden till att eleverna kommer i arbete så fort som möjligt. – För att åstadkomma detta jobbar vi mycket med validering. Validering innebär att vi kartlägger en persons kompetens, oberoende av på vilket sätt man har lärt sig. Det kan förkorta studietiden så att man snabbare kan komma ut i arbetslivet. Vi skräddarsyr och individanpassar studieupplägg för eleverna när så är möjligt, upplyser Maria Ekdahl. Samarbetar med företagen En annan kraftigt bidragande anledning till att så många elever får jobb är APL – Arbetsplatsförlagt Lärande – där eleverna praktiserar ute hos en arbetsgivare, vilket ofta leder till anställningar. – Just samarbetet med företag och organisationer i regionen är mycket viktigt för oss på KUI, betonar Maria. – Vi är alltid intresserade av att knyta till oss nya kontakter hos aktörer inom vård, omsorg, förskola

och skola. Här blir samarbeten ofta ömsesidigt gynnsamma, konstaterar Maria Ekdahl. Kompletterande utbildningar Katarina Andersen berättar att KUI även erbjuder kompletterande utbildningar för yrkesverksamma. – Den 4 februari kommer vi att arrangera utbildning med anledning av den reviderade läroplanen för förskolan. Vi har också möjlighet

att med kort varsel komma ut till företag, presentera oss och ta reda på om och hur vi kan hjälpa till med kompetensutveckling. Katarina informerar avslutningsvis om att KUI har fyra antagningstillfällen per år och att ansökan för Barnskötare/Elevassistent och Undersköterska i Falun med start i januari är öppen fram till den 19 november. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

En viktig aktör för Dalaföretagens kompetensförsörjning Folkuniversitetet Dalarna spelar en viktig roll när det handlar om att utbilda människor och i förlängningen förse regionens företag och organisationer med kompetent arbetskraft. Här erbjuder man ett brett spektrum kring folkbildning, yrkeshögskola och arbetsmarknadsutbildningar – alltid med stadig koll på näringslivets kompetensbehov.

Folkuniversitetet är ett oberoende studieförbund som bedriver vuxenutbildning. Verksamheten finns representerad över hela landet och växte en gång i tiden fram ur universitetsvärldens studieledarföreningar som arrangerade studiecirklar för allmänheten. Folkuniversitetet Dalarna med utgångspunkt från Falun är fortfarande knutet till Uppsala Universitet. I Folkuniversitetets centralt belägna lokaler på Slaggatan i Falun träffar vi platschef Tina Prestberg som börjar med att informera om att Folkuniversitetet även har utbildningslokaler i

Borlänge. Därefter presenterar hon verksamhetens breda koncept som hon väljer att dela upp i tre grenar: Folkbildning, Yrkeshögskolan och Arbetsmarknadsutbildningar. Samarbetar med företagen Folkbildning innefattar till exempel workshops, samt kvälls- och helgkurser, i bland annat musik och dans. – Vi försöker kartlägga alla trender inom bland annat musik och kan med kort varsel ta in kompetenta lärare för att möta behoven i samhället. Kurserna är populära och eleverna kommer från alla skeden av livet, såväl unga som äldre syns i våra klassrum, berättar Tina Prestberg. Yrkeshögskolan omfattar i dagsläget cirka 130 elever fördelade på tre utbildningar som alla är framtagna i syfte att möta marknadens behov och förse företag med specialiserad arbetskraft. – Dessa utbildningar är utformade tillsammans med företagen, vilka även är högst delaktiga under utbildningens gång. Uppemot 98 procent av de som gått klart utbildningarna får jobb efter examen, informerar Tina. Höstens tre aktiva YH-utbildningar är IT-infrastrukturspecialist, medicinsk sekreterare och tandsköterska. En del av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd under begreppet LIA – Lärande i arbete.

Tina att man har noggrann koll på arbetsmarknadens förutsättningar och det lokala näringslivets behov av kompetens. – Vi är vana vid att eleverna har olika förutsättningar, att vissa har akademisk utbildning och lång arbetslivserfarenhet medan andra kanske inte har haft ett jobb förut eller saknar fullföljda gymnasiestudier. Det är en verklighet vi förhåller oss till och arbetar utefter, säger Tina Prestberg. Hon berättar avslutningsvis att Folkuniversitetet Dalarna även erbjuder företagskunder kurser i till exempel bokföring och löneadministration, vilket man gärna besöker företagen på plats för att berätta mer om. Det är också möjligt att förlägga själva kurserna på företagen för att inte den dagliga verksamheten ska störas mer än nödvändigt. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Arbetsplatsförlagda kurser Beträffande arbetsmarknadsutbildningar berättar

Yrkesutbildningar hos KUI Falun

Folkuniversitetet

Kursverksamheten vid Uppsala universitet

Allt började med en kurs.

Barnskötare/Elevassistent Undersköterska Personlig tränare/Aktivitetsledare Vårdbiträde

Sista ansökan 19/11

kui.se/falun | 023-777 870

folkuniversitetet.se/dalarna


18

falun www.svenskleverantorstidning.se

En framstående leverantör till bygg- och anläggningsbranschen En av landets främsta leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen är Swerock AB. Det är en verksamhet som kännetecknas av lokal närvaro och kompletta helhetslösningar. I Swerocks erbjudande ingår allt från leverans av betong och grus till transporter och miljötjänster.

ningar i Ludvika, Rättvik, Mora, Särna och Falun. På den sistnämnda träffar vi platschef Henric Johansson som varit aktiv i bolaget sedan 2017. Med 20 år bakom sig i betongbranschen har han tillräckligt med erfarenhet för att agera som kundstöd och säljare av projekt som kräver branschexpertis. – Vi levererar i snitt mellan 6 000 och 7 000

Swerock AB, som är ett dotterbolag till Peab, är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget omfattar hela 68 anläggningar spridda över Sverige och står för ett koncept som innefattar leveranser av betong, grus och bergkross, transporter och entreprenadmaskiner samt diverse miljötjänster, såsom återvinning, marksanering och vattenrening. Swerock satsar stort på utveckling, och med hållbarhet som främsta drivkraft ligger man i framkant när det gäller att skapa smarta lösningar för framtidens byggande. Hög kapacitet I Dalarna finns Swerock representerat via anlägg-

kubikmeter betong per år från anläggningen här i Falun, men kan vid behov öka kapaciteten ytterligare. Vår stående ambition är att alltid stå för hög kvalitet, bra support och hög leveranssäkerhet, säger Henric Johansson som också framhåller vikten av ett personligt engagemang gentemot företagets kunder. – Vi besöker våra kunder, både före, under och efter leveransen, vilket ingjuter ett förtroende hos uppdragsgivarna, påpekar han. – Dock kan vi bli bättre på den biten. Orsaken till att vi har låg närvaro i vissa områden är de stora geografiska avstånden. Varierande projekt Från fabriken i Falun levererar Swerock olika kvaliteter av fabriksbetong till uppdragsgivare runt om i Dalarna. De flesta beställarna är byggföretag men man levererar även till privata kunder och har ett gott samarbete med flera av de större aktörerna i regionen, så som Peab Sverige, Byggpartner i Dalarna, Byggtjänst i Falun, Nils Skoglund AB och Byggarna i Falun.

Swerock är involverat i ett flertal nämnbara projekt, inte minst i byggandet av EcoDataCenter där man redan levererat 900 kubikmeter betong i två omgångar. Två etapper är gjorda men på Swerock hoppas man få leverera även till kommande etapper. – För en tid sedan avslutade vi ett projekt som Peab Sverige drev här i Falun. Där levererade vi runt 4 000 kubikmeter betong till ett lägenhetsprojekt på uppdrag av Kopparstaden. Vi kan även åta oss större punktinsatser, till Linccon Construction ska vi nu i oktober under två dagar leverera 250 kubikmeter per dag till ett projekt i Ockelbo. Ett annat uppdrag som vi hoppas på är vindparksprojektet i Långhyttan som just nu befinner sig på upphandlingsstadiet, berättar Henric Johansson avslutningsvis. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Med gedigen kunskap, personligt engagemang och lokal närvaro kan vi hjälpa dig med alla typer av projekt, till företaget samt privat. Du kontaktar oss helt enkelt på närmaste betongfabrik:

ATT KONTAKTA NÄRMASTE BETONGLEVERANTÖR KAN VARA SVÅRT.

Falun 023-102 00

Med Swerock blir det lite enklare!

Thomas Karlsson 073-384 76 25

Kundservice och prisförfrågan Henric Johansson 073-333 91 02


falun 19 www.svenskleverantorstidning.se

När den goda utemiljön är i fokus Svensk Markservice i Falun arbetar med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Det kan handla om trädgårdsanläggning, trädvård och naturstensarbete, liksom om klottersanering och halkbekämpning. Deras uppgift är att sköta, utveckla och anlägga säkra och attraktiva utemiljöer som fungerar året om. I Falun arbetar man exempelvis med kommunala förskolor och skolor, där utemiljön alltid är betydelsefull.

Svensk Markservice är en rikstäckande organisation som hjälper kommuner, organisationer och fastighetsbolag med allt som rör utemiljöer. Företagets tjänster kan innebära projektering med kostnadsförslag och idéskisser på hur en trädgård kan tas tillvara och utvecklas, anläggning med alla moment från schaktning till finplanering, och löpande skötsel av exempelvis parkytor. Företaget kan ta hand om en utemiljös helhet, eller delar av den. Jessica Sjölander är sedan 2018 produktionschef på Svensk Markservice i Falun, som har lokaler på Bondegatan i centrala Falun. Jessica Sjölander berättar om ett företag med stor bredd och expertis i sina tjänster.

– Svensk Markservice i Falun erbjuder experthjälp när det gäller underhåll, projektering, skötsel och anläggning, säger Jessica Sjölander. I Dalarna finns Svensk Markservice både i Falun och i Borlänge och man tar hjälp av varandra vid behov. I oktober 2018 förvärvades Svensk Markservice av Green Landscaping Group. – Förvärvet har bidragit till en synergi där vi drar nytta av varandras kompetenser, både lokalt och på det nationella planet, berättar Jessica. För skolor och förskolor är utemiljön betydelsefull året om En fungerande utemiljö är viktig för många verksamheter. Falun kommun är Svensk Markservice i Faluns största kund, och där ingår skötsel och underhåll av skolor och förskolor i uppdraget. – Vi har ett nära samarbete med Falun kommun genom avtal, som bland annat innebär att vi tar hand om utemiljön på kommunala skolor och förskolor, säger Jessica.

Bland företagets närliggande tjänster märks att de sätter upp lekplatser, bänkar och grindar, bygger altaner och sophus, asfalterar och planterar. För Svensk Markservice i Falun varierar uppdragen också med årstiderna. – Sommarhalvåret är den mest hektiska perioden för oss, då har vi som mest omkring 20 anställda som arbetar mellan april och september, säger Jessica. Att utemiljöerna ska fungera året om är tydligt när Jessica berättar om företagets tjänster. – Vi är väldigt aktiva under vintern också, då erbjuder vi tjänster som snöskottning och sandning, avslutar Jessica Sjölander. Research: Axel Eriksson Text: Carolina Fredriksson

VI SKAPAR GRÖNA UTEMILJÖER FÖR ALLA Våra utemiljöer utgör en viktig del av vår vardag. Välvårdade utemiljöer skapar trivsel och trygghet och kan bidra till ökat välmående. Vi på Svensk Markservice är proffs inom grönyteskötsel och vi sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Våra duktiga medarbetare fixar det mesta. Kontakta oss gärna! Jessica Sjölander, Produktionschef Telefon: 023-48 89 62 E-post: jessica.sjolander@svenskmarkservice.se

Leverantörstidning_FINAL.indd 1

2019-10-17 14:12:56


20

falun www.svenskleverantorstidning.se

Erfarenhet och kunnande kring måleri, golvläggning och tapetsering – Vi har en inofficiell slogan som lyder ”Dalarnas attraktivaste ytskiktsleverantör”. Vi strävar alltid efter att skapa nära relationer med våra kunder, utnyttja vår långa branscherfarenhet och alltid hålla det vi lovar. Det, tror vi, är de främsta förklaringarna till våra framgångar och vår kraftiga expansion, säger Thomas Thunström.

Lång branscherfarenhet, närhet till kunderna och ett personligt bemötande är faktorer som kännetecknar Bröderna Thunströms Måleri AB. Företaget står för kompletta insatser kring såväl måleri som golvläggning och tapetsering, och har varit delaktigt i ett flertal stora projekt i hemregionen. Det är Thomas och Mikael Thunström som driver Bröderna Thunströms Måleri. Båda har måleriet i blodet, fadern Lennart, som numera är pensionär,

var också målare och drev eget företag, vilket gjorde att bröderna fick lära sig hantverket tidigt. 1988 startade de företaget i Ludvika och bedrev verksamhet där fram till millennieskiftet. Numera finns verksamheten representerad i Ludvika, Borlänge, Falun, Sandviken och Fagersta. – Självklart kan vi åta oss uppdrag även på andra platser runt om i landet, understryker Thomas Thunström och berättar att företaget har varit involverat i projekt från Malmö i söder till Sundsvall i norr.

”Dalarnas attraktivaste ytskiktsleverantör” Bröderna Thunströms Måleri jobbar med både stort och smått, från mindre förbättringsinsatser till stora entreprenader. Utöver måleri står man även till tjänst vid golvläggning, mattläggning och golvslipning, samt kakel- och klinkersättning för såväl privata hem som företag och offentliga miljöer. Man jobbar också med tapetsering och kan erbjuda ett brett sortiment av tapeter från branschledande leverantörer.

Stora projekt I Bröderna Thunströms Måleris kundkrets finns allt från privatpersoner till allmännyttan, byggare, bostadsrättsföreningar, industrier, kulturbyggnader och kyrkor. Exempel på större projekt som företaget varit involverat i är byggnationen av Sandviks nya huvudkontor i Sandviken och ABB:s kontorsbyggnation i Ludvika. Bolaget har även varit aktivt vid hallbyggnationen i Vansbro samt levererat åt Kopparstaden i närområdet. Verksamheten sysselsätter totalt ett 50-tal anställda runt om i Dalarna och man tar ofta emot lärlingar genom de nära samarbeten man har med skolorna i och runt närområdet. – Än så länge dominerar förstås uppdrag i vår hemregion, men vi är definitivt intresserade av att jobba på andra platser runt om i landet, avslutar Thomas Thunström. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

QuickPipe ökar flödet i rören

Företaget QuickPipe AB må vara ungt, men här finns lång och gedigen erfarenhet av att renovera eller byta ut rör under jord. QuickPipe jobbar bland annat med rörspräckning och ligger till exempel bakom Sveriges största projekt inom området när man tog sig an Saabs fabrik i Trollhättan. Vi ökar flödet i dina rör. Så lyder QuickPipe AB:s slogan, och den sammanfattar på ett bra sätt det företaget står för. QuickPipe är en specialist på att renovera eller byta ut rör under jord. – Vi är ett förhållandevis ungt företag, men vi har desto längre erfarenhet av det vi är bra på,

LUDVIKA

Östra Storgatan 6 771 50 Ludvika 0240-122 22

BORLÄNGE

Skördegatan 21 784 40 Borlänge 0243-21 14 00

nämligen schaktfri ledningsförnyelse. Här har vi mer än 20 år bakom oss i branschen, upplyser Nils-Göran Svensson, pensionerad ägare och en av grundarna av företaget som numera sonen Björn leder. Rörspräckning QuickPipe grundades 2004 i Enviken strax utanför Falun. Sedan dess har verksamheten utvecklats i takt med sin samtid. – Vi är alltjämt i mångt och mycket en liten aktör i branschen, men med stort kunnande och hög kapacitet för uppdrag över hela Sverige, säger Nils-Göran och lyfter fram företagets expertis beträffande rörspräckning, eller bursting som det också kallas. Rörspräckning är en schaktfri teknik för renove-

FALUN

Rissgårdsvågen 7 791 77 Falun 023-205 90

SANDVIKEN

Industrivägen 2 811 40 Sandviken 026-60 63 15

FAGERSTA

Vilhelmlnavägen 4 737 40 Fagersta 0223-100 73

ring av vatten- och avloppsledningar. Tekniken innebär att man med hjälp av hydraulik drar en så kallad spräckkona genom en befintlig ledning, varpå en ny ledning monteras i konans bakkant. Konan spräcker upp den befintliga ledningen och skapar samtidigt en kanal för den nya ledningen. Utöver rörspräckning kan Quickpipe även stå till tjänst med galvutslagning och injektering. Hög kapacitet Sveriges kommuner är QuickPipes största och främsta kunder. Genom åren har man genomfört många olika projekt från Piteå i norr till Skåne i söder.

– Det mest omfattande projekt vi har genomfört skedde på Saabs fabrik i Trollhättan där vi faktiskt genomförde den största rörspräckningen i Sverige. Här spräckte vi en 600-millimetersledning och drog in en 710-millimeters PE-ledning i stället, berättar Nils-Göran Svensson. En annan nämnvärd referens som bär QuickPipes signatur var när man lyckades bursta hela 6,5 kilometer rör i Jönköping på bara två månader. – Det säger en del om vår höga kapacitet, konstaterar Nils-Göran Svensson. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Quickpipe AB Kontakt: Björn Svensson Tel. 0730-652711 www.quickpipe.se


falun 21 www.svenskleverantorstidning.se

Hanverktsfokus i gedigen byggfirma I en tid då det traditionella hantverket allt som oftast får stå åt sidan i en byggbransch där snabba och billiga lösningar blir allt viktigare, sticker ett företag som STH Bygg AB ut. Det gedigna byggföretaget med bas i Falun värnar om hantverkstraditionerna och erbjuder ett koncept som spänner över det mesta i fråga om högkvalitativa bygginsatser. I Svärdsjö strax utanför Falun hittar vi det anrika familjeföretaget STH Bygg – eller Svärdsjö TräHantverk & Bygg AB som är firmans fullständiga namn. Det grundades för 25 år sedan av Hans-Göran Åkers som fortfarande är aktiv som snickare i bolaget. Detta präglar på sätt och vis andan i det välrenommerade byggföretaget där man värdesätter erfarenhet, gediget byggande, hantverkstraditioner och engagemang i alla delar av verksamheten. Sedan 2005 leds den av HansGörans son Fredrik, som med sin bakgrund som ekonom, i kombination med det hantverk han lärt sig av bland andra sin far, driver företaget in i framtiden.

Helhetsleverantör I dagsläget är man tolv anställda hantverkare med stor kunskap inom bland annat snickeri, takläggning, plattsättning, måleri och mattläggning, och som samtliga bidrar till den företagsprofil som Fredrik vill förmedla – en helhetsleverantör med bred kompetens. – Det går bra för oss, vilket i mångt och mycket beror på att vi alltid strävar efter att bygga långvariga relationer med våra kunder. Det åstadkommer vi genom att ta ett stort ansvar för både leverans och utförande, att vi alltid

återkopplar till kund efter utfört jobb samt håller rent och snyggt på våra arbetsplatser, säger Fredrik. Han berättar att en stor återkommande kund är Länsförsäkringar som STH Bygg haft som referenskund ända sedan 1995. Han beskriver hur många kunder berättar att de inte ens märkt av att STH har varit där och nämner som exempel hur man lägger skivor på golven i stället för att, som många andra, nöja sig med plast för att motverka risken för skador på befintliga golv, samt avslutar varje arbetsdag med att plocka ihop och städa efter sig. Kunskap och kompetens Det som gör att STH Bygg sticker ut är företagets breda kunskap som sträcker sig över många olika hantverk. – Var och en av oss är specialister inom våra respektive områden, framhåller Fredrik Åkers.

STH Bygg har verkat i området kring Falun och Borlänge i 25 år, vilket gjort att man idag besitter kunskap kring arbetstekniker som lämpar sig bäst för det klimat och den kultur som råder i regionen. Man tar sig an alla typer av uppdrag, stora som små för både privatpersoner och företag. – Vår uttalade ambition är att fortsätta växa. Just nu letar vi efter arbetsledare med god kompetens inom mattläggning eller snickeri. Utöver relevant kompetens så är hälsa något vi värdesätter högt. De anställda testas i regelbundna hälsokontroller och samtliga erbjuds att delta i olika motionslopp, avslutar Fredrik Åkers. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Österbyn 161 79023 Svärdsjö Telefon: 0246-20110 Mobil: 070-2285585 fredrik@sthbygg.se www.sthbygg.se


22

falun www.svenskleverantorstidning.se

Flexibla transportlösningar för Dalaregionens näringsliv Åkerströms Transport AB är transportföretaget som satt sin tydliga prägel i Dalaregionens näringsliv. Genom samarbetet med DalaFrakt förenar man det lilla företagets flexibilitet med det stora bolagets kapacitet, vilket formar skräddarsydda transportlösningar för var och en av företagets kunder.

2002 grundade Kent Åkerström tillsammans med en kompanjon Åkerströms Transport AB. Företaget har sedan dess cementerat sin position som ett pålitligt transportföretag för näringsliv i Dalarna med omnejd. – Under många år var det många som lade märke till oss tack vare att vi var det enda företaget i regionen som körde en 74-tonslastbil, säger Kent och berättar att företagets största kund för närvarande är Stora Enso. Sedan flera år tillbaka kör Åkerströms Transport bland annat flisbilar på uppdrag av pappersmassajätten. Andra större kunder är Korsnäs och Weda Skog. Kör för Dala-Frakt Formellt verkar Åkerströms Transport AB under DalaFrakts varumärke. DalaFrakt bildades i början av 2000-talet och är en koalition av åkerier i länet som tillsammans bidrar till en bred kunskap och som förfogar över en imponerande fordonsflotta bestående av lastbilar, flisbilar, timmerbilar, kranbilar, spolbilar, grävmaskiner och grustäkter. Totalt har Dalafrakt hela 110 medleverantörer. Man jobbar, som namnet antyder, företrädesvis i Dalarna men har även verksamhet i Hälsingland, Gästrikland och Värmland.

– Kombinationen av att ha det lilla företagets personliga bemötande och korta beslutsvägar, och det större företagets kapacitet gör oss mycket flexibla. Därmed kan vi alltid skräddarsy effektiva transportlösningar åt våra kunder, påpekar Kent Åkerström. Framhåller personalen Åkerströms Transport AB sysselsätter i dagsläget elva anställda. Verksamheten utgår från företagets lokaler i Falun. Den kompetenta medarbetarskaran i kombination med en ändamålsenlig

fordonsflotta, bestående av fyra flisbilar och en maskintrailer, formar ett koncept som tilltalar kunderna. – Vi är ett riktigt bra gäng som jobbar tillsammans mot gemensamma mål. God stämning på jobbet brukar innebära lika goda arbetsinsatser, och det tycker jag präglar hela vår verksamhet, avslutar Kent Åkerström. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Gummering är både kostnadseffektivt och miljövänligt Inom industrin är det allt fler som upptäcker fördelarna med att omgummera exempelvis valsar och hjul. Härigenom går ståldetaljerna att använda om och om igen till en bråkdel av kostnaden jämfört med att köpa nytt. Det tjänar förstås både plånboken och miljön på. Industrigummering i Falun är en helhetsleverantör av gummi med anor sedan 1975, och är sedan 2018 en del av västsvenska Ulinco Vulctech AB. Filosofin är att erbjuda allt i gummi för alla tänkbara ändamål. I Industrigummering i Falun är man specialister på gummering av kundspeci-

fika industrikomponenter, polyuretangjutning, service av transportband samt försäljning och service och förvaring av däck och fälg. – Vi erbjuder olika typer av konstruktionslösningar och arbetar helt och hållet kundanpassat. Löpande band-produktion ligger inte för oss, slår Mats Ekvall, platschef på Industrigummerings anläggning vid Ingarvet i Falun, fast. Han betonar att företaget inte bara kan erbjuda själva gummeringen av exempelvis en vals, utan stå för en komplett totallösning. – En ritning, en skiss eller en idé räcker – utifrån dessa kan vi alltid ta fram en kostnadseffektiv lösning, påpekar han. Konceptet innefattar också ett flertal andra tjänster, såsom reparationer och service av

transportband. Med två kompletta servicebilar och modern utrustning är man snabbt på plats hos behövande kunder, varav de flesta finns i regionen. Miljövänligt alternativ Att säga att det finns stor branschkunnighet och lång erfarenhet i Industrigummering i Falun är nära på en underdrift. Såväl Mats Ekwall som hans far och son är gummitekniker, och själv började han jobba här redan som 14-åring. Nu har han varit företaget troget i 34 år. Totalt är man fyra personer i Falun, varav tre har varit verksamma i bolaget i mer än 20 år. Service, kvalitet och ekonomi är företagets ledord, men även begreppet miljö skulle kunna gå att applicera på verksamheten, eftersom gummering i allra högsta garad utgör ett miljövänligt alternativ till nyköp. – Genom att gummera valsar, hjul och industridetaljer går dessa att återanvända ett flertal gånger. Kostnaden för gummering är i regel dessutom obetydlig i jämförelse med vad det kostar att köpa exempelvis en helt ny vals, påpekar Mats Ekwall.

– Här skulle jag även vilja tillägga det personliga bemötandet med kunderna som vi alltid står för. Det uppskattas mycket och är en av förklaringarna till att vi har många återkommande kunder och att kundkretsen hela tiden växer, säger Mats Ekwall. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Personligt bemötande En starkt bidragande orsak till att företaget varit aktivt så pass länge är förstås den branschvana man fått genom åren.

• TRANSPORTBAND • GUMMERING • POLYURETAN

070-660 36 40 • info@akerstromstransport.se

023-792650 • www.industrigummering.se


falun 23 www.svenskleverantorstidning.se

I en mindre grävfirma blir flexibiliteten desto större Ett litet företag med stor flexibilitet. Så beskrivs Faluföretaget Envikens Schakt & Anläggning. Med en maskinpark som spänner över allt från små och smidiga enheter till stora och kraftfulla redskap finns alltid rätt maskin till rätt jobb. Allt från husgrunder och väganläggning till VA- och fibergrävning ingår i det starka konceptet.

För tredje säsongen i rad driver Christoffer Fröbom Envikens Schakt & Anläggning, vilket har sitt säte i Falu kommun. Han beskriver firman som ett litet företag med stor flexibilitet. – Vi är en trygg och stabil partner när det kommer till mark- och anläggningsarbeten, inte minst tack vare vår breda maskinpark som med sin variation av storlekar gör att vi alltid kan sätta in rätt maskin på rätt plats, säger Christoffer som har en gedigen bakgrund. Han har jobbat till och från med mark och anläggning, samt drivit

eget företag i form av enskild firma, sedan 2009. Han besitter med andra ord breda kunskaper och erfarenheter. Dessa kommer väl till pass i hans relativt nya yrkesutövande. Christoffer är utbildad bilplåtsslagare i grunden, jobbade därefter som hiss- och ventilationsmontör och utbildade sig därefter till lastbilschaufför, vilket innebär att han, utöver att ansvara för administrationen, även agerar som företagets alltiallo. Ändamålsenlig maskinpark Maskinparken består av tre grävmaskiner, en 8- och en 23-tons bandgrävare samt en 16-tons hjulgrävare. Här finns även en lastbil med kran och tipp för transporter av grus, byggmaterial och maskiner. Den starka bredden på maskinsidan skapar förstås också en likaledes stor bredd i hela verksamheten. – Vi utför kabel- och fibergrävning, gräver för vattenledningar och husgrunder, installerar avloppsanläggningar samt reparerar och anlägger vägar. Vi kan också resa stödmurar, utföra tomtplanering samt utföra transporter med lastbil och dumper. Härutöver är vi förstås öppna även inför andra typer av förfrågningar, säger Christoffer Fröbom som till sin hjälp har fyra anställda. Varierande projekt Under den förhållandevis korta period som Christoffer drivit bolaget har han hunnit med flera prestigeprojekt. Ett exempel är kabelläggning på uppdrag av Fortum i Borlänge, ett projekt där även självaste Tesla var involverat i egenskap av batteripacksleverantör. I skrivande stund, i slutet av september 2019, genomför Envikens Schakt & Anläggning ett annat viktigt projekt. Det rör sig om grundarbetet när flera ålderdomshem i Falu kommun ska få reservkraftverk som går igång om de ordinarie kraftverken skulle få driftstopp under längre perioder. Ett annat projekt företaget är involverat i utförs i Vintjärn där man byter vattenledningar. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson


24

borlänge www.svenskleverantorstidning.se

Näringslivsfokus när Borlänge blickar framåt Borlänge kommun växer med ett ökat bostadsbyggande och nya stadsdelar som växer fram. En förutsättning för fortsatt utveckling är ett aktivt och välmående näringsliv. Här spelar förstås kommunens näringslivskontor en viktig roll med uppdraget att stärka det lokala företagandet och skapa optimala förutsättningar för nyetableringar i regionen.

I Borlänge kommun har man alltid jobbat med ett tydligt framtidsfokus. SSAB har länge utgjort navet i kommunens näringsliv, men sedan bolaget successivt tvingats banta personalstyrkan har kommunen fått börja tänka i något annorlunda banor i arbetet med att främja ett aktivt och blomstrande näringsliv. Vi träffar Angelica Ekholm som är kommunens näringslivschef. I sammanhanget nämner hon tydliga exempel som satsningar på Science Park och Kupolen, samt etableringen av IKEA. – Man kan säga att industrin i ett tidigt skede i mångt och mycket gav vika här i kommunen,

men det har å andra sidan fått oss att jobba på sätt som skapar helt andra förutsättningar. Det har varit framgångsrikt för vår del och nu ser vi massor av utvecklingspotential på många olika plan här i kommunen, säger Angelica. Tät dialog med företagen Borlänge kommun är idag rankad som den elfte bästa handelskommunen i hela Sverige. Här noterar man en fortsatt mycket god utveckling i Borlänge kommun. – På det området expanderar vi hela tiden, men vi strävar förstås efter att kunna erbjuda alla former av verksamheter bästa möjliga förutsättningar för att såväl etablera sig här som att växa och expandera. Kompetens behövs inom alla branscher och vårt uppdrag är locka hit alla typer av kompetenser så att det främjar såväl arbetsgivaren som den anställde. Därför jobbar vi nära företagen, lyssnar och gör allt vi kan för att de ska kunna växa och utvecklas på bästa sätt, säger Angelica Ekholm. Hon berättar också att man startar två nya högskoleutbildningar, och att kommunen redan idag hyser musikskolor som rankas mycket högt

Ny stadsdel växer fram Som i många andra av landets kommuner är bostadsbyggandet en stor utmaning även i Borlänge kommun. – Samtidigt gäller det förstås också att skola, sjukvård, äldrevård och så vidare hänger med i expansionen, och här gör vi tydliga satsningar, understryker Angelica Ekholm. Hon berättar att en ny, modern och ytterst miljövänlig stadsdel håller på att växa fram i Jakobsdalen. Samtidigt pågår även bostadsbyggande i centrum. – Vi befinner oss i en väldigt spännande fas med många intressanta projekt som främjar såväl inflyttning som företagande i kommunen. Vår ambition är att skapa en handelsstad med anställningsmöjligheter även för unga som söker sina första jobb. Tillsammans med företagarna känner vi att vi går en ljus och spännande framtid till mötes, konstaterar Angelica Ekholm. Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson

Näringslivschef Angelica Ekholm

En ledande aktör kring samhällsplanering och design Ett av de ledande konsultbolagen i Norden avseende samhällsplanering och projektering är Norconsult AB. Man står för ett helhetsåtagande kring olika projekt och arbetar innovativt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling såväl nationellt som internationellt.

Norconsult är Norges största och ett av de ledande tvärvetenskapliga konsultbolagen i Norden. Tjänsterna kretsar kring samhällsplanering och projektering, och genom åren har Norconsult utvecklats till en ledande aktör både nationellt och internationellt. Med innovativ och riktad rådgivning bidrar man till en hållbar samhällsutveckling. Det gäller även kontoret i Borlänge som etablerades i maj tidigare i år. Erfarenheten i bolaget

sträcker sig dock betydligt längre tillbaka i tiden än så. – Många av oss som jobbar här har arbetat tillsammans sedan 2005, berättar Pelle Eriksson, teamchef för Norconsult AB i Borlänge. Helhetslösningar Norconsult i Borlänge, liksom hela koncernen, jobbar inom en mängd olika områden beträffande modern samhällsutveckling. Broar har kommit att bli något av Borlängeenhetens specialitet. – Det är ett stort och brett område, vilket gör att kunskapen hos medarbetarna är avgörande för slutresultatet. Just där ligger en av våra stora styrkor, framhåller Pelle Eriksson och nämner i sammanhanget även Norconsults arbete med Mälarbanan. – Det är ett riktigt omfattande projekt som verkligen utmanar oss och visar vad vi går för. Vi jobbar med helhetslösningar, vilket innebär att kunden alltid erhåller kompletta lösningar och slipper en massa extrajobb. För oss ska slutprodukten alltid vara perfekt och kunden hundra procent nöjd, understryker Pelle. Lokal förankring I Norconsult samarbetar man kontoren emellan. – På så sätt blir vi extremt effektiva när vi kompletterar varandra på ett optimalt sätt. Bästa kompetensen för ett visst projekt kan finnas på flera olika orter, men det löser vi utan problem tack vare vårt nära samarbete, säger Pelle Eriksson. Han berättar att bolaget har expanderat kraftigt

Telefon 031-719 05 00 www.svenskleverantorstidning.se

på kort tid, men att såväl lokaler som organisation är uppbyggda och utformade för att klara såväl dagens som morgondagens utmaningar. Idag är man 14 anställda i Borlänge, men siktet är inställt på att sysselsätta 25 personer inom en inte alltför avlägsen framtid. I Borlänge har man dessutom satsat på att skapa en trygg och engagerande arbetsplats där alla trivs och jobbar i en positiv anda. – Vi tänker brett och ser alltid möjligheter att bredda våra arbetsområden lokalt. När vi valde kontor gjorde vi det med avsikten att på bästa sätt kunna bidra till kommunen genom att verka lokalt. Samtidigt känns det förstås stimulerande att kunna erbjuda arbetstillfällen till sin hemkommun, säger Pelle Eriksson. Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson

Borganäsvägen 39, 784 33 Borlänge Tel: +46 10 141 80 00 | www.norconsult.se


borlänge

25

www.svenskleverantorstidning.se

Vinnande koncept effektiviserar IT-organisationer En smidig och effektiv IT-organisation lägger grunden till utveckling och lönsamhet i målmedvetna företag. Här kan Callide AB stå för en avgörande insats när man effektiviserar verksamheter via innovativa och kostnadseffektiva IT-lösningar. – Vi kallar det för innovationsrealisering, säger delägarna Anders Neva-Juoni och Leo Thorsell.

Anders Neva-Juoni och Leo Thorsell jobbade tidigt tillsammans som konsulter för olika IT-företag, men kände att de inte fick ge uttryck för sina kreativa sidor, liksom att det i många fall var processbundet och enformigt att jobba för större företag. Då de tidigt insåg att de kompetensmässigt kompletterade varandra väl beslöt de sig 2016 för att starta Callide AB med målsättningen att nå resultat genom att uppmuntra kreativ frihet. – Vi har byggt ett koncept som vi kallar för

innovationsrealisering, vilket innebär att vi gärna hjälper företag att realisera sina innovativa idéer, dels genom att snabbt ta fram en prototyp av den färdiga produkten, dels genom att föreföretagets anställda får relativt fria tyglar för att kunna uppnå kundens och sin egen fulla potential, förklarar Anders. Han och Leo är så övertygade om att företagets anställda trivs att man infört en ”farväl-bonus” som ackumuleras för varje månad som någon är anställd, och som betalas ut om eller när den anställde väljer att sluta. – Det här har vi gjort för att ingen ska känna sig ekonomiskt bunden att jobba kvar hos oss, säger Anders. Skräddarsydda lösningar Det Callide AB erbjuder är effektivisering av organisationers IT. – Vi ser över processer och erbjuder tekniska lösningar i syfte att till exempel minimera antalet plattformar som de anställda behöver använda och antalet steg de behöver genomgå för att genomföra en arbetsrelaterad uppgift. Dessa åstadkommer vi genom att ordna integrationer av system och att effektivisera dem, vilket sparar både tid och pengar, berättar Anders Neva-Juoni. – Tack vare vår kompetenta personal har vi även möjlighet att skräddarsy lösningar för att tillgodose våra kunders behov. I dagsläget sysselsätter Callide sju anställda men man är ständigt på jakt efter nya förmågor där stort fokus läggs på personlig lämplighet.

– Vi letar efter människor med rätt personlighet – lagspelare med social förmåga som gärna får ha erfarenhet från utveckling, testning och projektledning, förklarar Leo Thorsell. I Callide jobbar man mycket med webb och mobilitet och här erbjuder man både nyutveckling och förvaltning av olika system. En del av de anställda är ute på längre konsultuppdrag hos kunder men Anders understryker att man är flexibla när det kommer till att tillfredsställa kunders behov med kort varsel, oavsett om det handlar om längre eller kortare avtal. Flera framgångsfaktorer En stor framgångsnyckel för Callide har varit att man visar upp prototyper på kundmöten, vilket gör ett förslag på en lösning mycket mer konkret än om man exempelvis enbart jobbar med kravlistor. En annan framgångsfaktor för företaget har varit det personliga bemötandet där kunden har en enda representant från Callide som kontakt, oavsett var i processen man befinner sig. – Ytterligare en förklaring till våra framgångar är det nära samarbete vi har med andra konsultbolag i IT-branschen. Det leder ofta till synergieffekter och nya affärsmöjligheter, poängterar Anders Neva-Juoni och Leo Thorsell. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Vi söker fler utvecklare och IT-arkitekter som gillar att jobba och att ha kul under tiden! www.callide.se/jobb


26

borlänge www.svenskleverantorstidning.se

Energibolag tar ansvar för miljön i det långa perspektivet Borlänge Energi erbjuder de boende i kommunen värme, el, vatten och stadsnät och tar även hand om avfall och avlopp samt ger borlängeborna en god stadsmiljö. Med ett utvecklat miljötänk tar de ett helhetsansvar och arbetar aktivt för att Borlänge ska vara en hälsosam stad att leva i nu och i framtiden.

Vi träffar Borlänge Energis VD Lars Larsson och företagets marknadschef Patrik Holmström i företagets lokaler på Nygårdsvägen i centrala Borlänge. Borlänge Energi är en stor aktör i Borlänge och sysselsätter idag omkring 260 personer. 2018 investerade man hela 270 miljoner kronor i olika projekt kopplade till kommunens infrastruktur. Företagets ledstjärnor är hög leveranskvalitet, miljöriktig hantering,

VD Lars Larsson

bra service och låga priser, och man har påvisad framgång inom samtliga dessa kategorier. – Vi vill föregå med gott exempel när det kommer till miljötänk. Vi erbjuder till exempel företagets anställda förmånliga avtal för gasbilar och förmånscyklar, säger Lars. Nygårdsravinen i Bäckelund

Flera stora miljöprojekt och goda samarbeten Fågelmyra återvinningscentral är ett exempel på Borlänge Energis miljöprojekt, där man tar vara på allt som kan återvinnas, detta för att åstadkomma en cirkulär ekonomi med hållbarhet i fokus. Ett annat miljöprojekt som man just nu skissar på tillsammans med flera aktörer, inklusive flera av de stora byggföretagen, är en återbyggnadsdepå som är riktad till företag. Där är målet är att fungerande spill från till exempel produktion eller restaureringar ska kunna återanvändas. Både Lars och Patrik talar också varmt om det goda samarbetet med grannen Falu Energi & Vatten. Ett gemensamt projekt man har tillsammans med Falu Energi & Vatten är Lennheden, som är en av landets största grundvattentäkter och som tillsammans med vattentäkten i Tjärna ska betjäna omkring 85 000 invånare i Falun och Borlänge med dricksvatten. Tillsammans med Falu Energi & Vatten ser man även över möjligheten att bygga en nyproduktionsanläggning för fjärrvärme i området, och man letar just nu efter en lämplig plats. – Samarbetet utvecklas hela tiden och vi ser ett stort värde i att nyttja varandras kompetens och erfarenhet. Det är också en självklarhet att vi drar nytta av de fördelar som finns med gemensamma projekt mellan de två städerna, säger Patrik.

Biogasmack

Nöjda kunder Borlänge Energis arbete genererar kostnadseffektivitet liksom nöjda privatkunder och företagskunder. – Vad gäller priser så visade en färsk undersökning där man jämförde driftkostnaden för ett fiktivt flerfamiljshus att Borlänge Energi hade varit det näst billigaste alternativet av samtliga energibolagen i undersökningen, berättar Patrik. Borlänge Energi utmärker sig också vad det gäller kundnöjdhet bland elnätskunderna, och 2018 visade en SKI-undersökning att företaget har högst andel nöjda privatkunder av samtliga energibolag i studien. Även bland företagskunderna i samma undersökning nådde man en pallplats och hamnade på en hedervärd tredjeplats. – Att framgångarna är ett resultat av den nuvarande ledningens beslut är inte hela sanningen, många goda beslut är fattade av tidigare ledningar och det är ett faktum att Borlänge har goda förutsättningar med sin välutbyggda infrastruktur, avslutar Lars Larsson och Patrik Holmström ödmjukt.

Vill du

ladda med gott samvete? Ring 0243 -730 00 och få förnybar el till Borlängepris. www.borlange-energi.se

Research: Axel Eriksson Text: Carolina Fredriksson


borlänge

27

www.svenskleverantorstidning.se

Tjänster som utvecklar människors arbetsliv och företags verksamhet Arbetslivresurs är företaget som erbjuder en stor bredd av tjänster för att optimera människors arbetsliv. Med utbildningar, coaching, vägvalssamtal och flera andra tjänster tar de sig an arbetslivets olika aspekter, från chefer och medarbetare som vill utvecklas på sin arbetsplats, till arbetssökande som vill hitta ett nytt jobb och arbetsgrupper som vill fungera bättre ihop. Tillsammans med systerföretaget Arena Personal skapar man trygghet och utveckling för individen, inte minst genom att erbjuda rätt person rätt plats med djup kunskap om arbetsmarknaden.

Vi träffar Arbetslivsresurs gruppchef Annika Holm i företagets lokaler i Kupolen i centrala Borlänge. Företaget har dessutom kontor i både Falun och i Avesta. Annika har arbetat för Arbetslivsresurs sedan år 2016, och innehar sin nuvarande position sedan början av augusti 2019. Tidigare har hon arbetat som egenföretagare och har då varit coach i personlig utveckling, vilket kommer väl till pass i hennes nya roll. – Jag har även varit verksam inom det kommunala som konsult i många år, vilket också underlättar i min nya roll, då företaget inte bara riktar sig bara mot företag utan även till kommunala och statliga aktörer, säger Annika Holm. Utbildningar, coaching, vägvalsamtal och mycket mer Arbetslivresurs erbjuder en stor bredd av tjänster,

till exempel chefsutbildningar och coachning. Utbildningarna och coachningen erbjuds på individnivå på uppdrag av arbetsgivare, och man organiserar populära utbildningar för kommunalt anställda chefer runt om i länet. – En annan populär tjänst är vägvalssamtal, vilka innebär att en arbetsgivare kan ta kontakt med oss om en medarbetare känner att han eller hon inte utvecklas på det sätt de själva önskar. Man kommer ofta ut till företagen och sitter ner tillsammans med medarbetaren för att se över dennes nuvarande situation och kommer med råd och stöd. Dessutom erbjuder vi konflikthantering och vägledning när arbetsgrupper inte fungerar optimalt, berättar Annika. En ytterligare tjänst som Arbetslivsresurs erbjuder är Stöd och matchning, STOM, som är en tjänst som finns tillgänglig för den som är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Genom tjänsten kan den arbetssökande få hjälp av Arbetslivsresurs med att hitta ett nytt jobb. – Våra handledare har djupgående kunskap om

arbetsmarknaden, vet vad arbetsgivarna behöver och hur man gör för att få jobbet. Vår ambition är att erbjuda de arbetssökande en trygghet i tillvaron, säger Annika och tillägger att satsningen har gett mycket goda resultat. Arena Personal erbjuder rätt person rätt plats Arbetslivresurs ingår i Arenakoncernen tillsammans med Arena Personal och Impact. Arena Personal grundades i Stockholm 1994 och verkar idag på ett 80-tal orter över hela landet med sitt breda koncept kring bemanning och rekrytering. Arenakoncernen etablerades år 2011 i samband med att man köpte Arbetslivsresurs, som då var då var statens rehabiliteringsbolag och verkade under namnet Arbetslivstjänst. Arena Personal erbjuder rekrytering och bemanning både av kollektivanställda och tjänstemän på ett rikstäckande plan. Kompetensen sträcker sig över en mängd olika branscher, och med vetskap om att varje uppdrag är unikt erbjuder man rätt person rätt plats, utifrån varje uppdragsgivares behov och utmaningar. Arena Personal står för kundanpassade lösningar, inte minst mot kollektivsidan med kunder bland såväl privata företag som myndigheter och organisationer. De tillhandahålla personal inom exempelvis lager, logistik, industri och transport, men har under senare tid har även satsat allt mer på tjänstemannasidan, till exempel ekonomiassistenter, driftstekniker, fastighetsförvaltare och personalchefer, men även personer inom kundtjänst, administration och support. Under hösten 2018 tecknade också Arena Personal ett ramavtal med SKL, Sveriges Kommuner och

Landsting, som kontaktar bolaget när de är i behov av personal inom exempelvis administration, ekonomi, support, HR och fastighet. Med 25 år i branschen är de en av de mest erfarna aktörerna i hela landet inom sin bransch. De erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar, vare sig det rör sig om stora, omfattande rekryteringsuppdrag eller matchning av unika kompetenser. Att Arena Personal och Arbetslivsresurs tillsammans är en del av Arenakoncernen ger goda synergieffekter och en samlad, djup kunskap om arbetslivet som gör att de kan erbjuda välutvecklade tjänster, både för individen som vill ta nästa steg och för företagen som behöver anställa en specifik kompetens.

DITT SJÄLVKLARA VAL VID Karriär & Omställning • Bemanning & Rekrytering • Hälsa & Rehabilitering

Kontakta Kundansvarig Annika Holm på telefonnummer 070 850 98 45

Research: Axel Eriksson Text: Carolina Fredriksson


28

borlänge www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetssäkrade rörlösningar till industri och infrastruktur När kvalitetssäkrade rörlösningar efterfrågas av industrin och i samband med infrastrukturprojekt nämns ofta Contub AB som främsta problemlösare. Contub erbjuder kompletta tjänster och har genom åren servat åtskilliga av de stora aktörerna i det svenska näringslivet.

Borlängeföretaget Contub står för kvalitetssäkra rörlösningar till industri och infrastruktur. Bolaget grundades 1998 och en av de som var med från starten är bolagets VD Jonas Ehrling. – Vi har lång erfarenhet av att arbeta mot några av de största aktörerna inom svenskt och nordiskt näringsliv. Med vår långa erfarenhet vet vi att

varje uppdrag ställer olika krav på rör och ventiler. Genom åren har vi servat åtskilliga stora företag, kommuner och myndigheter som vet att de har med en professionell aktör att göra, säger Jonas. Flytt som gav mersmak Jonas Erling började sin karriär som svetsare, tog steget därifrån till arbetsledare och projektledare. 2008 blev han delägare och sedan fyra år tillbaka är han Contubs verkställande direktör. I dagsläget är man drygt 30 anställda stationerade på Hemgatan strax utanför centrala Borlänge, och här producerar man rör på uppdrag av många av landskapets största industrier, såsom SSAB, AGA, Arctic Paper i Grycksbo, Spendrups, Orcla och Stora Enso. – Vi flyttade verksamheten hit till Hemgatan så sent som i april i år, och flytten har inneburit en ökad produktionskapacitet för oss, berättar Jonas. Kundkretsen växer Contub erbjuder skräddarsydda och kundspecifika rörlösningar åt sina kunder. Ambitionen är att så lite arbete som möjligt under produktionen ska ske ute hos kunderna. Med den ökade ytan som flytten till de nya lokalerna inneburit klarar man av att åstadkomma detta i ännu större utsträckning än tidigare.

Även om Contub är ett utpräglat Dalaföretag med majoriteten av uppdragsgivarna på orten är man intresserade av att ta sig an beställningar även från andra håll runt om i landet. – Allt fler upptäcker våra unika lösningar inom allt från ånga, gas och naturgas till kyla och vatten, och att det arbete vi utför alltid sker på ett professionellt och effektivt sätt, avslutar Jonas Erling. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Stabila transporttjänster med hög flexibilitet Per Axelssons Åkeri AB är ett talande bevis på att en mindre transportfirma kan stå för hög kapacitet och stor flexibilitet. Medlemskapet i MaserFrakt bidrar till helhetsbilden av ett välmående åkeri med både fjärr- och distributionstrafik för regionens företag.

Det är ett genuint familjeföretag, med alla fördelar det innebär, som vi får ta del av när vi besöker Per Axelssons Åkeri AB i Borlänge. – Jag grundade verksamheten 1995 och min son Tobias har jobbat som chaufför i firman i flera år. Sedan i somras är dessutom min sambo Madde Lundberg aktiv i företaget. Det känns väldigt stimulerande att få jobba med människor som står en nära, säger Per Axelsson med stort eftertryck. Medlem i MaserFrakt Per Axelssons Åkeri kör i stor utsträckning under MaserFrakts flagg, vilket innebär att kunder erhåller det personliga bemötandet, de korta ledtiderna och snabba beslutsvägarna som är typiskt för lite mindre åkerier, men också kan dra fördel av de muskler som en större aktör innehar. MaserFrakt startades 1939 och är med sina cirka 350 delägare, cirka 900 fordon och 700 maskiner

ett av Sveriges största maskin- och transportförmedlingsföretag. Här ingår med andra ord en mängd åkerier i regionen, som via årliga bolagsstämmor får möjlighet att komma till tals, bidra med synpunkter och förslag på hur medlemsföretagen kan utvecklas vidare. Kyl- och frysvaror Per Axelssons Åkeri AB:s fordonsflotta består i dagsläget av fem lastbilar som kör både fjärr- och distributionstrafik till bland annat Stockholm och Örebro. – Bland våra större kunder märks bland andra ICA, Bring och Arla, säger Per och tillägger: – Transporter av kyl- och frysvaror på uppdrag av livsmedelsindustrin har blivit något av vår specialitet. I dagsläget sysselsätter verksamheten totalt tio personer, vilka utgår från anläggningen på Metallgatan i Borlänge. – Här sköter vi även service och underhåll av våra fordon, säger Per Axelsson och avslutar med att framhålla sina medarbetare. – Vi är ett riktigt gott gäng, utan min duktiga personal hade vi aldrig varit det vi är idag. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Per Axelsson 070 3376632 Vi löser det tillsammans. Hemgatan 57, 784 73 BORLÄNGE • Växel 0243-921 90

Tobias Axelsson 070 6844355


borlänge

29

www.svenskleverantorstidning.se

Ett fastighetsbolag med höga ambitioner Englundsbostäder är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar centrala hyresfastigheter i Borlänge. De erbjuder hyresrätter, företagsbostäder och lokaler för privatpersoner och företag.

Englundsbostäder startades år 2004 med fyra privatbostäder i Borlänge. År 2005 hade de expanderat till 12 lägenheter, och år 2006 till 24. Expansionen har sedan fortsatt, och år 2017 var det totala beståndet på hela 101 lägenheter. – Det ligger mycket arbete bakom vår expansion. Redan från första början bestämde vi oss för att återinvestera alla vinster i fastigheterna. Vi vill ha en bra standard och fräscha lägenheter. Och med en god standard i bostäderna kommer en långsiktighet, då får vi hyresgäster som trivs och vill bo kvar, säger Mikael Englund. Ett familjeföretag med stor arbetsmoral Mikael köpte ut sin delägare år 2011 och under resans gång köpte två av hans döttrar in sig som delägare. Mikael berättar om de olika rollerna i familjeföretaget. – Min dotter Marielle Englund har läst ekonomi och funnit sin plats bland siffror och har från start utvecklat våra företagsbostäder. Hennes svåger, Kim Englund Westling, arbetar också inom företaget, han är utbildad hantverkare och har skapat en bred kompetens inom branschen, han

tar sig an allt från felanmälan till projektledning i större renoveringar. Min andra dotter, Sophie Englund Westling, är passiv delägare men hoppar alltid in när det behövs. Min fru, Marietta Englund, har därtill varit min högra hand i företaget och varit med från första start. Vår styrka ligger nog i att alla vill bolaget det bästa och att vi jobbar hårt för att våra hyresgäster och fastigheter ska må bra, säger Mikael. Kim berättar om det ökande ansvaret som kommer med ett växande bestånd av lägenheter, liksom deras strävan efter att alltid finnas nära till hands och vara lyhörda. – Med tiden har ansvaret blivit större. Vi vill kunna vara tillgängliga för alla våra hyresgäster och ha en god kommunikation, säger Kim. Centrala fastigheter i bästa läge Englundsbostäder förvaltar i dagsläget fastighetsbestånden Tyr 15 och Stor-Pers 4. Fastigheterna ligger mitt i Borlänge centrum och på Östermalm och innefattar lägenheter i olika storlekar och

lokaler på markplan. Bestånden har ett mycket attraktivt läge med nära till stadsliv och kollektivtrafik, liksom till Borlänge centralstation. – I dagsläget har vi 25 företagsbostäder på 1-3 rum och kök. Bostäderna är komplett möblerade och är kostnadseffektivare än ett hotell och vandrarhem. Något som många värdesätter idag är att kunna laga sin egen mat och ha sitt eget boende, företagslägenheter är det perfekta boendet för en medarbetare eller konsult som jobbar med ett projekt under en kortare eller längre period. Men det är också privatpersoner som söker sig till oss och letar ett tillfälligt boende, det kan vara en hel familj som fått en vattenskada i sin bostad och som under renoveringen inte kan bo kvar, säger Marielle.

Englundsbostäder planerar för att expandera ännu mer, och ser ljust på framtiden. Mikael betonar vikten av underhåll av fastigheterna, liksom långsiktigheten i att ha ett fastighetsbestånd som är välskött. – Vi jobbar dagligen med att utveckla organisationen och att återinvestera i fastigheterna så vi fortsatt har möjlighet att köpa eller bygga en fastighet när det är rätt läge för oss, avslutar Mikael Englund. Research: Carl Ekeberg Text: Carolina Fredriksson

Centralt läge i Borlänge 0243-22 50 50 Blästergatan 6 B, 784 35 Borlänge

www.englundsbostader.se

 /englundsbostader  @englundsbostader


30

borlänge www.svenskleverantorstidning.se

Nethouse lösningar förbättrar människors vardag IT- och Managementkonsultbolaget Nethouse Sverige AB verkar utifrån en förståelse och kunskap om kundens verksamhet och affärsmässiga utmaningar. Man tar fram affärskritiska lösningar som i allt väsentligt bidrar till att skapa bättre arbetssituationer och en enklare vardag för människor. "Vi förbättrar din värld", lyder företagets vision. Nethouse är ett IT- och managementkonsultbolag som utvecklar affärskritiska lösningar som baseras på en gedigen förståelse och kunskap om kundens verksamhet och affärsmässiga utmaningar. Företagets medarbetare är experter på att applicera den senaste tekniken i rätt sammanhang och att våga ta sig an kundens verkliga utmaningar. Detta sker via tre affärsområden: affärsutveckling, systemutveckling samt drift och infrastruktur, vilka har många gemensamma nämnare. – I grund och botten går arbetet ut på att genomföra värdeskapande förändringar hos kunden. Vi har drygt 150 kompetenta konsulter som har kunskapen och engagemanget som krävs för att göra verklig skillnad med hjälp av smart teknik, säger Malin Öhgren, platsansvarig på Nethouse i Borlänge. Höga ambitioner Förutom i Borlänge har Nethouse kontor i Karlskoga, Linköping, Stockholm och Örebro. – Nethouse är ett väletablerat IT-bolag med en bred verksamhetsportfölj och genomgående hög kundnöjdhet. På vissa orter är vi välkända, men nationellt är bolaget relativt okänt i branschen. Det ska det dock bli ändring på, säger Stefan

Ventura, kommersiell chef på Nethouse. – Vår målsättning är att vi, på ett par års sikt, ska göra ännu mer värdeskapande förändringar hos våra kunder, men också uppfattas som en av IT-branschens mest intressanta aktörer. Det gäller för både våra nuvarande och potentiella kunder, men också för våra anställda och framtida medarbetare. "Vi förbättrar din värld" En av Nethouse främsta grundvärderingar är att man vill göra samhällsnytta med de tjänster man

utvecklar, vilka också går i linje med företagets vision: ”Vi förbättrar din värld”. Ett exempel är en tjänst där man använder den senaste smarta AR-tekniken för att hjälpa barn som inte kan närvara i skolan att ändå hänga med i skolarbetet på distans. Eleven kan via appen HoloEd applicera vissa element från klassrummet virtuellt i det rum som han eller hon befinner sig. Läraren har kontroll över elementen och styr dem från en vanlig dator. – Vi är också stolta över att ha byggt spelpaus. se, en webbplats som vänder sig till personer som vill stänga av sig från spel om pengar samt blockera direktreklam från spelbolagen. Fram till idag har redan 42 549 personer tagit beslutet att stänga av sig och siffran stiger för varje dag. Det är ytterligare ett exempel på hur de tekniska lösningar vi utvecklar verkligen gör skillnad i samhället, påpekar Malin Öhgren. Robotic Process Automation Ytterligare en lösning som Nethouse jobbar med är Robotic Process Automation (RPA) som, enligt Malin, är väldigt hett i branschen just nu. Nethouse har fått förtroendet att arbeta med effektivisering av Green Cargos kundtjänst. Tillsammans arbetar man nu med utveckling av mjukvarurobotar för att med hjälp av RPA effektivisera kundtjänstens arbete med målet att frigöra tid. – I det här fallet arbetar en robot sida vid sida med personalen i kundtjänst. Beroende på vilken typ av ärende det rör sig om slussas detta automatiskt vidare till antingen roboten eller

kundtjänstpersonalen. Om roboten får ärenden den eventuellt inte klarar av att hantera slussas dessa tillbaka till personalen, förklarar Malin Öhgren. Genom att löpande utvärdera resultaten kan Nethouse kontinuerligt vidareutveckla roboten. Roboten klarar av en högre kapacitet eftersom den arbetar dygnet runt, vilket i sin tur frigör resurser. Effektiva team Med hjälp av Nethouse inhouseteam kan företagets kunder köpa hela eller få sina lösningar utförda av på ”deltid”. Teamen har väl sammansatta kompetenser, jobbar med ständig förbättring av sitt arbetssätt och håller ihop dem över tid. Det gör att de kan fokusera helt på kundernas utmaningar, istället för att fundera på hur man ska jobba och vem som ska ha vilken roll. – Härigenom säkerställer vi dessutom både kvalitet och leverans. Vi genomför löpande mätningar på våra team för att garantera att vi når högsta möjliga effektivitet. Att arbeta i team är något som våra kunder upplever ger mervärden, samtidigt som det skapar engagemang hos våra medarbetare, konstaterar Malin Öhgren. Text: Nethouse Sverige AB

Hej du på Sveriges bästa ekonomiavdelning som slösar med resurserna. Vår RPA-specialist Fredrik har en smart lösning som du inte vill missa.


borlänge

31

www.svenskleverantorstidning.se

En trygg partner för kompletta transport- och logistiklösningar I logistikbranschen har Fagerströmbolagen AB en sedan länge cementerad position. Bolaget står för kompletta transport- och logistiklösningar i en anda som präglas av effektivitet, flexibilitet och personliga kundrelationer. Fagerströmbolagen är en stor aktör inom logistikbranschen. Verksamheten, som utgår från Borlänge och Gävle där man också har terminaler, innefattar tre ben – distributionstrafik samt viss fjärrtrafik åt DB Schenker i Dalarna, Gävleborg och Västernorrland, budverksamhet som franchisetagare under Jetpaks flagg, samt tjänster, såsom renhållning, slamsugning, brunnsspolning och frakt från återvinningscentraler under bolaget Hedemora Miljö & Renhållning AB. Det har visat sig vara ett vinnande koncept med tanke på bolagets goda utveckling under senare år. Bilden bekräftas av dess VD, Tommy Fagerström, som berättar att Fagerströmbolagen under sitt första år hade 15 anställda och under mitten av 1990-talet omsatte cirka 10 miljoner kronor. Inför budgetåret 2020 har koncernen drygt 200 anställda och siktar på en omsättning på 300 miljoner. – Vi har genom effektivisering, flexibilitet och ett gott kundbemötande kunnat erbjuda det lilla företagets personliga prägel, samtidigt som vi

Vi bryr oss om dem som jobbar hos oss. –

Vi vill ha servitörer, inte chaufförer. –

Malin Slott har jobbat inom Fagerströms i ca 4 år, som trafikledare och innesäljare.

kan tillgodose de behov som större aktörer kan tillfredsställa, förklarar Tommy. Utöver detta förfogar Fagerströmbolagen över en kundtjänstorganisation på totalt sex personer, fördelade mellan Borlänge och Gävle, vilket garanterar korta köer för kunder som exempelvis vill veta status på en leverans. Kunskap och erfarenhet Tommy Fagerström tog över Siljans Fjärrtrafik 1995 och har tidigare jobbat som varuhuschef under många år. Han menar att just erfarenheten från att arbeta i större bolag har hjälpt honom att transformera Fagerströmbolagen från ett småföretag till en koncern. Vid sin sida har han sin son Fredrik Fagerström som varit aktiv i

koncernen sedan 2012. – Genom samarbete har vi lyckats kombinera den kunskap som lång erfarenhet ger med en mer modern syn på företagande. I dagsläget jobbar vi med att ta fram en app som ska underlätta för chaufförer på fältet, och vi arbetar även med prognoser för att kunna effektivisera körningarna i ännu större utsträckning, berättar Tommy. En viktig aspekt i sammanhanget är det som i logistikbranschen kallas för ”last mile”, vilket är en benämning som används för den allra sista sträckan ut till slutkund. – Här vill vi vara bäst och ge ett professionellt men personligt bemötande. Vi vill – som vi brukar säga – vara servitörer snarare än chaufförer, säger Tommy.

Elhybridlastbil I Fagerströmbolagen strävar man hela tiden efter att ligga i framkant vad gäller teknik. Tack vare goda relationer med Scania förfogar man nu över en av blott fyra elhybridlastbilar tillverkade av fordonsjätten. Chauffören Besim Kelmendi, som jobbat i koncernen i åtta år, är en av få chaufförer som fått förtroendet att köra lastbilen på regelbunden basis. Han tar oss med på en provtur och man slås över dess tysta gång. Han berättar att bränsleförbrukningen är ungefär hälften av vad en normal lastbil förbrukar och att han, när han kör styckegodskörning i centrala Falun, ofta får uppskattande blickar från förbipasserade, förmodat miljömedvetna gångtrafikanter. Research: Axel Eriksson

fakta - Omsättning beräknat till 300 miljoner kronor 2020 - Cirka 260 anställsa - 235 fordon - Huvudkontor i Borlänge Elhybridlastbilen: - Nytt hybridbatteri - Elektrisk räckvidd på upp till tio kilometer - Bullernivåer som lever upp till kraven för PIEK-standarden - Power boost - Kraftuttag som kan drivas av den elektriska maskinen eller förbränningsmotorn - Elektrisk luftkompressor - Möjlighet att styra elektriskt läge via Scania Zone

Besim Kelmendi är ensam om att få köra elhybridlastbilen från Scania.

Vi letar just nu efter Dalarnas bästa HR-ansvarig och en Business Controller med datakraft. Håll utkik efter annons på Kraftplan Rekrytering.


32

borlänge www.svenskleverantorstidning.se

Särskilda specialiteter i välrenommerat byggföretag Varggropens Bygg är byggföretaget som jobbar lite utanför de traditionella ramarna. Företaget är en expert på mönstrad betong, vilket är ett mycket tilltalande alternativ till stenläggning, samt med Biovacs minireningsverk som är en miljövänlig och effektiv lösning för regionens privatpersoner.

Vi träffar Tommy Östman, ägare av Varggropens Bygg, som under ett flertal år arbetade sida vid sida med sonen Oscar. På uppmuntran av både honom och kunder valde duon för snart tio år sedan att starta eget. Idag sysselsätter företaget fyra personer, inklusive de två grundarna, men personalstyrkan kan breddas vid behov. – Vi kan med lätthet ta in personal med kort varsel för att tillgodose en kunds behov. Vi vänder oss till både privatpersoner och företag, berättar Tommy Östman. Mönstrad betong Tommy förklarar att man Varggropens Bygg försöker stå för ett koncept som kliver utanför de normala ramarna för ett traditionellt byggföretag. Därför vilar verksamheten stadigt på två stabila ben, varav det ena kretsar kring mönstrad betong, vilket är ett synnerligen tilltalande alternativ till

Mönstrad Betong spar både tid och pengar på underhåll på ytor som bara ska finnas där.

traditionell stenläggning. Med mönstrad betong kan man till exempel konstruera garageinfarter och rondeller. – Mönstrad betong har en mängd fördelar, förklarar Tommy. – Den främsta är att det inte växer upp ogräs i anläggningen, vilket ofta sker vid traditionell sten- eller plattläggning. Ett av de större projekten som företaget var engagerat i var när man under en månads tid lyckades lägga hela 2 500 kvadratmeter vid Romme Alpin

De finns många olika mönster, men egentligen är det bara fantasin som sätter stopp när det kommer till mönstrad betong.

– en installation som till och med är uppvärmd underifrån för att undvika snöbeläggning. Effektiva minireningsverk Den andra specialiteteten i Varggropens Bygg är försäljning, installation och service av Biovacs minireningsverk för privatpersoner över hela länet. De populära minireningsverken är mycket bra och miljövänliga alternativ för rening av avloppsvatten för de som inte har kommunalt avlopp. Teknologin som används är baserad på en

naturlig och biokemisk reningsprocess. Avloppsvattnet renas till motsvarande skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd. – Vi kan erbjuda dessa reningsverk i en mängd olika varianter, vilket bidrar till hög flexibilitet vid placering. Det går hitta modeller för de flesta markförhållanden och tomtlägen, avslutar Tommy Östman. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Avancerat smide för olika ändamål och branscher Runes Smide & Service är ett expanderande företag som tillverkar och monterar byggsmide, industrismide, gruvindustrismide, maskinkonstruktioner, traversbanor, rälsbyte och utför renoveringar av industritak. Företaget har en verkstad med stor kapacitet, personal med lång erfarenhet och letar nu också efter nytt folk för att utöka sin verksamhet.

Rune Enarsson grundade Runes Smide & Service så sent som 2013 och sedan dess har företaget expanderat kraftigt, en framgång Rune Enarsson förklarar med den gedigna erfarenhet som han, tillsammans med hans arbetsledare Rolf Morin, besitter. Rune Enarsson har arbetat inom branschen sedan han gick ut skolan och när han var 25 år blev han befordrad till arbetsledare på en av sina tidigare arbetsplatser. – Tillsammans har jag och Rolf Morin över 80 års erfarenhet av branschen, säger Rune Enarsson. En verkstad med stor kapacitet I företagets 900 m2 stora lokaler på Mästargatan i

Borlänge tillverkar och monterar man byggsmide, industrismide, gruvindustrismide, maskinkonstruktioner, traversbanor, rälsbyte och utför renoveringar av industritak. Bland företagets kunder märks exempelvis SSAB, Autocomp, Skanska och Peab. Antingen arbetar man efter färdiga ritningar, eller så hjälper man kunden att ta fram nya ritningar. Företaget är certifierat enligt 10901/3834-2 och EXC 1-3. Runes Smide & Services verkstad har stor kapacitet och förmåga att ta fram anpassade lösningar inom smide. – I vår verkstad har vi kapacitet att lyfta 30 ton. Och vi har hela 15 meters höjd till traversbanan, berättar Rune Enarsson. Utökar verksamheten Idag finns majoriteten av Runes Smide & Services uppdragsgivare i Dalarna, men företaget arbetar också gärna på andra platser. – Vi tar oss gärna an uppdrag i andra delar av landet, säger Rune Enarsson. Rune Enarsson ser ljust på framtiden för Runes Smide & Service, och för att kunna hantera företagets fortsatta expansion är man nu intresserade av att ta in nytt folk med rätt kompetens. – Just nu letar vi efter självgående utemontörer

och verkstadspersonal som vill vara en del av oss när vi expanderar! avslutar Rune Enarsson. Research: Axel Eriksson Text: Örjan Persson

Ring gärna och diskutera betong med:

OSCAR TOMMY

070 55 66 772 070 42 05 560 Vi söker montörer och verkstadspersonal


stockholm - huddinge

33

www.svenskleverantorstidning.se

Huddinge kommun vill alltid vara ”på pallen” I Huddinge kommun händer det mycket just nu. Stora utvecklingsprojekt planeras och pågår runtom i kommunen där man via kontinuerliga satsningar på näringsliv, skola, bostäder och service alltid strävar efter att vara en attraktiv kommun för såväl invånare som företag. – Vår ambition är att alltid vara en av de tre främsta kommunerna att leva, bo och verka i. Vi vill alltid vara på pallen, säger Camilla Broo, kommundirektör i Huddinge kommun.

Huddinge är huvudstadsregionens näst största kommun. Det ställer förstås höga krav på kommunens utvecklingsstrategier som inte minst måste väga in vikten av ett välmående näringsliv i sina tankegångar inför framtiden. Av den anledningen har man antagit en näringslivsstrategi med bas i visionen om att ständigt vara en av de tre

populäraste kommunerna i Stockholmsregionen att bo, besöka och verka i. Man vill – som kommundirektör Camilla Broo uttrycker det – alltid vara på pallen. – Som kommun ska vi bland annat bidra till ett företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap. De senaste åren har vi sjösatt en handlingsplan för förbättrat företagsklimat, berättar Camilla och nämner i sammanhanget det nya konceptet Företagskompassen, som innebär att företag som har frågor om olika typer av tillstånd och ansökningar får träffa kommunens handläggare samlat, i stället för att skickas runt mellan olika instanser. Kommunen har också en företagslots som kan vägleda företagen till rätt person när de behöver hjälp med att söka tillstånd, mark eller lediga lokaler. Kommunen har en nära dialog med näringslivet för att löpande uppdateras kring deras behov och utmaningar. Här är företagsbesök en viktig del av satsningarna. 2018 besökte man hundra företag på lika många dagar.

Fullersta hagar på Huddingeleden. Leden erbjuder åtta mils sammanhängande vandring genom 13 naturreservat och naturområden i Huddinge, en upplevelse utöver det vanliga. Foto: Richard Vestin.

– Vi vill knyta samman Huddinge med Stockholm på ett ännu tydligare sätt och därmed bidra till att skapa en viktig balans i regionen, säger Camilla Broo. Kommundirektör Camilla Broo

Kungens kurva ska utvecklas från Skandinaviens största handelsplats till en levande stad med cirka 3500 nya bostäder, skolor och mer service. Samtidigt ska handeln i området växa och förnyas. Illustration: KF Fastigheter

Flemingsberg utvecklas De som vill bosätta sig i Huddinge kommun har en mängd olika boendeformer att välja mellan – villa, radhus, lägenhet, i bostadsrätt eller hyresrätt. Här kan man välja mellan att bo nära centrum eller mer avskilt nära naturen.

Dessutom pågår det ett flertal stora projekt som kommer att innebära helt nya möjligheter för de som vill bo i en levande stadskärna. Utvecklingen av Flemingsberg är det mest omfattande av dem. – Tillsammans med Fabege AB skapar vi en helt ny stadsdel med kontor, bostäder, restauranger och butiker. Det handlar om en total investering på cirka 60 miljarder kronor de kommande 20 åren. Målet är 50 000 boende, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare. Vi vill knyta samman Huddinge med Stockholm på ett ännu tydligare sätt och därmed bidra till att skapa en viktig balans i regionen, säger Camilla Broo. Hon berättar att det totalt planeras för cirka 20 000 nya bostäder i Huddinge kommun till 2030. Härutöver finns också konkreta utvecklingsplaner kring Kungens Kurva som ska utvecklas från Skandinaviens största handelsplats till en levande stad med bland annat cirka 3 500 nya bostäder. Viktig motor Huddinge är viktig som motor i den regionala tillväxten i Storstockholm. Kommunen är under stark utveckling, och här har förstås utbildningsväsendet stor betydelse. På Campus Flemingsberg finns inte mindre än fem högskolor och universitet, och drygt 18 000 studenter. Lagom till terminsstarten i augusti öppnades Widerströmska gymnasiet med fokus på life science. Huddinge kommun är dessutom välkänt för sin vackra natur. Den har blivit utsedd till Årets Naturvårdskommun i Sverige två gånger, senast 2018.

Flemingsberg ska förvandlas till en levande stadsdel för arbetande, studenter, boende och besökare. 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 besökare kommer tillsammans bidra till en varierad, dynamisk och multifunktionell plats som skapar grogrund för nya idéer. Källa: Fabege.

Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson och Huddinge kommun


34

stockholm - huddinge www.svenskleverantorstidning.se

Industridetaljer med extrem precision och prestanda

Med extrem precision inom avancerad metallbearbetning förverkligar LK Precision sina kunders innovationer. Företaget åtar sig allt från omfattande helhetsuppdrag, med delaktighet redan från idéstadiet, till mindre produktioner och rådgivning inom produktutveckling. Bland kunderna finns världsledande medicintekniska företag och högteknologiska företag.

LK Precision grundades 1984 och har idag 50 medarbetare och en omsättning på 70 miljoner. Med stor teknisk kompetens, spjutspetsteknologi och flexibilitet inom skärande bearbetning kan LK Precision hantera även de mest utmanande produktionerna, inte minst produkter med komplex geometri. LK Precisions skärande bearbetning sker med spjutspetsteknologi för snävare toleranser och slutprodukter med en säkerställt hög prestanda. Lojalitet och öppenhet En av företagets främsta styrkor är de erfarna och kompetenta medarbetarna, som med sin yrkesskicklighet optimerar arbetet vid maskinerna. LK Precisions vd Mathias Johansson

berättar att lojalitet, öppenhet och transparens är viktiga värden i arbetsgruppen. – På LK Precision finns totalt elva nationaliteter representerade och vår policy är att samtliga ska prata svenska på företaget, vilket uppskattas av alla. Våra medarbetare tillhör de bästa inom sina områden och vi anställer därför så gott som alltid om vi hittar någon som passar in. Med omkring 90 personer i kö som vill arbeta hos oss har vi ett brett urval att rekrytera från, men vi är oerhört selektiva. Trivseln på LK Precision är mycket hög, vilket bland annat visar sig genom att vi knappt har någon frånvaro alls och att många har jobbat hos oss väldigt länge. Det är en tight och samspelt grupp, säger Mathias Johansson. En arbetsplats utan hierarkier Mathias menar att den tighta sammanhållningen gör att alla hjälper varandra med arbetet för bästa resultat, och att det inte finns någon hierarki. – Även jag som vd hjälper till att göra rent golven om det behövs ibland, säger Mathias. Just renlighet är viktigt på LK Precision och arbetsmiljön är oerhört ren och tyst för att vara verkstad. – Att vår verkstad alltid är kliniskt ren är en del av den höga noggrannhet som vi hela tiden eftersträvar inom alla områden. Noggrannhet är avgörande för att våra kunder ska få exakt

vad som utlovats, med stor precision och utan undantag, säger Mathias. Kunder med mycket höga krav LK Precisions kunder har ofta mycket höga krav. Det kan handla om medicinteknisk industri och andra branscher där människors liv och hälsa kan påverkas om produkterna inte fungerar optimalt. Därför är det oerhört viktigt att komponenterna är helt felfria. LK Precision är gärna delaktiga i processen redan från ritbordet för att säkerställa en smidig produktion och uppfyllande av kundens höga krav och förväntningar. – Vi arbetar nästan bara med hemliga projekt. Men som exempel kan jag nämna att vi har arbetat med

SAABs elektroniska system för militärflygplan, GE Healthcares livsviktiga medicintekniska maskiner samt avancerade positioneringsprodukter och digitala mätinstrument, berättar Mathias. När han får frågan om hur företaget ska utvecklas de närmaste åren, är det tydligt att det redan finns en utarbetad plan. – Vi vill expandera och söker just nu efter nya lokaler. Enligt vår plan ska vi växa till upp mot 100 miljoner i omsättning till år 2022, avslutar Mathias. Research: Christoffer Sandberg Text: Carolina Fredriksson

lkprecision.com 08 448 32 70 info@lkprecision.com COUNT ON PERFORMANCE


stockholm - huddinge

35

www.svenskleverantorstidning.se

Framträdande samarbetspartner för elektroniktillverkande företag

– Vi lär över huvud taget gå mot ett mer miljösmart samhälle, och där har vi med våra produkter i miljövänliga material en tydlig roll att fylla.

Elektronikproducerande företag har en erfaren och gedigen samarbetspartner i Matronic AB. Matronic tillhandahåller förbrukningsmaterial, produktionshjälpmedel samt ESD-produkter och besitter omfattande kunskap inom områdena elektroniktillverkning och produktionsteknik.

Matronic grundades 1992 och är ett privatägt företag med stor kunskap inom områdena elektroniktillverkning och produktionsteknik. Mikael Croonquist är VD och ägare av bolaget.

– Vår affärsidé är att tillhandahålla förbrukningsmaterial, produktionshjälpmedel samt ESD-produkter för såväl små som medelstora elektronikproducerande företag i hela Sverige. I vårt sortiment finns material för lödning,

rengöring, skydd, reparation samt processkontroll inom elektronikindustrin, upplyser han. Han presenterar det breda produktutbudet där vi bland annat finner lödpasta till elektronik, filtersystem för exempelvis farliga gaser och ångor, verktyg till eftermontage, lödstänger, mejslar och arbetsbänkar. – Vi har agenturen i Sverige på så gott som allt vi säljer. Vi samarbetar sedan länge med de största aktöerna i världen inom branschen, vilket gör att vi alltid kan erbjuda ett komplett sortiment av högsta kvalitet. Bred kundkrets Mikael Croonquist har innehaft VD-rollen i Matronic sedan 2002. Bolaget etablerades i Nyköping, men finns sedan tolv år tillbaka i Kungens Kurva där sex personer sysselsätts i verksamheten. – Alla företag som tillverkar batterier är tilltänkta kunder till oss, men i vår kundkrets finns också en mängd andra tillverkande företag med elektronik i sina produkter, berättar Mikael Croonquist. Det rör sig bland annat om komponenter för utsatta miljöer, som till exempel ska klara vibrationer eller långa perioder i kyla, värme eller fukt. Härutöver levererar Matronic en mängd kringprodukter. – Vi jobbar med gedigen uppföljning och analys

efter leverans till vårar kunder, och härutöver står våra produktspecialister för support vid val av material, produktionshjälpmedel, ESD- eller MSD-skydd, upplyser Mikael. Framtidsoptimism Matronic jobbar sedan en tid tillbaka med ett nytt affärssystem som förenklar och effektiviserar arbetet väsentligt. Kunderna kan till exempel generera en offertförfrågan direkt i systemet. Allt sparas, kunden kan när som helst gå in och justera under hela processen fram till en fullständig order. Mikael Croonquist ser Matronics framtid an med stor spänning. – Med tanke på den snabba utvecklingen på elbilssidan lär det finnas många intressanta områden för oss att jobba med. Vi lär över huvud taget gå mot ett mer miljösmart samhälle, och där har vi med våra produkter i miljövänliga material en tydlig roll att fylla.

Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson


36

stockholm - huddinge www.svenskleverantorstidning.se

Breda uppdrag kring entreprenad och järnväg Björklins Entreprenad AB är entreprenadfirman som via tre olika divisioner har en bredd som många konkurrenter inte kan matcha. Med expertis inom entreprenad, järnväg och linje kan man åta sig uppdrag för allt från byggare och anläggare till de stora kraftbolagen.

Björklins Entreprenad AB är indelat i tre divisioner: Entreprenad, Linje och Järnväg, varav den förstnämnda innefattar uthyrning av maskiner med förare för olika uppdrag inom bygg och anläggning. Under Järnvägsdivisionen hyr man ut rälsgående maskiner för arbete både på och vid sidan om spåren, och beträffande linjearbeten utför man jobb på uppdrag av de stora kraftbolagen. Verksamheten utgår från anläggningen i Jordbro industriområde dit man nyligen har flyttat. – Nu känner vi att vi har ändamålsenliga lokaler för verksamheten, inte minst beträffande service av våra egna maskiner, säger Tomas Björklin, VD. Han startade firman för tolv år sedan i samband med att han köpte sin första grävmaskin. Därefter har han investerat kontinuerligt i såväl utrustning som personal, vilken idag uppgår till 17 personer. Tolv maskinister och fyra anläggare förfogar tillsammans över inte mindre än 18 maskiner. Kvalitet och flexibilitet Idag fokuserar Björklins Entreprenad mest på tjänster inom entreprenad och järnväg. Man underhåller vägar, refuger, trottoarer, gångvägar etcetera. Där är företagets största uppdragsgivare Huddinge kommun via Skanska och NCC.

Björklins är även delaktigt i underhållet av tunnelbanesystemet. – Vi är alltid flexibla och när vi tar oss an ett projekt så håller vi vad vi lovar. Det är viktigt för oss. Vi står för kvalitet och ställer alltid upp när

behovet uppstår, säger Tomas och framhåller i sammanhanget även företagets miljöfokus. – Vi jobbar med allt från moderna maskiner med AD Blue-motorer till att förkorta våra resvägar. Mycket på gång Inom varje division finns en erfaren kontaktperson och ett antal yrkeskunniga maskinförare. Samtliga maskiner har ett stort utbud av specialtillbehör för att på bästa sätt tillmötesgå kundens önskemål och krav. Alla maskinister/förare har tillgång till en app där de kan skriva tidrapporter direkt i sina telefoner. Som uppdragsgivare attesterar du och får den i din e-mail utan fördröjning. Tomas ser framåt med tillförsikt, det är en hel del på gång de närmsta åren. – Vi ser fram emot att ta oss an nya järnvägsuppdrag under 2020 och 2021, det är dags att järnvägen rustas upp nu, anser Tomas. – Vi står redo när regeringen bestämmer sig. Tomas ser även fram emot arbetet med Södertörnsleden som ska påbörjas under 2021. De ökande antalen uppdrag kan mycket väl leda till nyanställningar. – Jag anställer gärna fler om rätt person dyker upp. Vi är en bra ”familj” och trivs tillsammans. Vi värderar allsidighet, nyfikenhet, intresse och en vilja att lära sig nya saker varje dag. Min personal ska vara flexibel och alltid kunna hjälpa till där de behövs. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson

073-5006814 Granåsvägen 17 141 91 Huddinge tomas@bjorklin.se www.bjorklinsentreprenad.se


stockholm - huddinge

37

www.svenskleverantorstidning.se

Komplett servicepartner till Volkswagen Group Bilägare av Volkswagen, Audi, Seat eller Skoda har i KW Bilservice i Stockholm AB en komplett servicepartner. Företaget, med säte i Kungens Kurva, är auktoriserat för arbete med nämnda märken och står för professionella insatser med trygga garantier. KW Bilservice i Stockholm AB är en fullauktoriserad Servicepartner till Volkswagen Group Sverige AB. Bolaget etablerades i Tumba 1983 men finns sedan snart tio år tillbaka i Kungens Kurva. Här träffar vi Nicklas Kumlin som är företagets VD sedan fyra år tillbaka. – Vi fixar och reparerar ofta sådant som andra aktörer inte klarar av. Vi reparerar dessutom alla bilar med serviceavtal som ingår i Volkswagen Group, informerar Nicklas och framhåller i sammanhanget den 30 man starka personalstyrkan. – De har bred kunskap och lång erfarenhet. Tillsammans har de faktiskt 450 års erfarenhet av branschen, vilket förstås är en kvalitetsstämpel för både oss och våra kunder. I framkant kring elbilar KW Bilservice varumärken är Volkswagen personvagnar, Audi, Seat, Skoda och Volkswagens nyttofordon. På den stora kundparkeringen i anslutning till anläggningen finns plats för alla kunder och besökare. Nicklas Kumlin berättar att KW Bilservice var först i Sverige med att reparera elbilar. – Inom det här området gör vi stora satsningar och investeringar just nu. Det är framtiden. Vi har till exempel skapat en särskild avdelning i verkstaden för just elbilar, och vi har EID-utbildad personal

som är experter på högvoltsbatterier för bilar, berättar han. Nicklas förklarar att man alltid strävar efter att vara innovativa och nyfikna på allt som händer i branschen. – Det krävs, eftersom serviceinsatserna blir mer och mer avancerade då dagens bilar innehåller så mycket teknik, poängterar han. Väl rustade I KW Bilservice står man med andra ord väl rustade inför framtiden. Nicklas Kumlin spår fler serviceinsatser även på däck och bromsar, eftersom elbilar ofta genererar ett mer omfattande

slitage på dessa delar. I företaget utbildar man kontinuerligt personalen i syfte att hantera elbilar. – Jag skulle gärna anställa någon till expert inom området ifall det finns någon som passar in i gänget hos oss. Vi är måna om varandra, alla ska känna sig delaktiga och kunna påverka vår arbetsplats. De flesta av mina medarbetare har jobbat väldigt länge här, det brukar vara ett bevis på att det rör sig om en trivsam arbetsplats, konstaterar Nicklas Kumlin. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson


38

stockholm - huddinge www.svenskleverantorstidning.se

Stark byggpartner till Stockholmsregionens butiksägare

Stockholmsregionens butiksägare har en värdefull samarbetspartner i Butiksbyggen Sverige AB. Företaget kan stå till tjänst i samband med såväl ombyggnation som renovering av en befintlig butik som skapandet av en helt ny. – Vi står för totalentreprenader – från idé till inflyttningsbart, säger Toni Leipälä, VD för Butiksbyggen Sverige AB. Butiksbyggen Sverige AB grundades 2013 av Gunnar Vesterlund och Toni Leipälä, varav den förstnämnde sedan dess har gått i pension. – Vi har gjort en fantastisk resa. Allt fler kunder har upptäckt att vi är ett företag som

alltid levererar, både i tid och med hög kvalitet, konstaterar Toni. Han berättar att man vänder sig till alla Stockholmsregionens butiksägare med ett koncept som spänner över butiks- och lokalbyggnationer, nyproduktioner, ombyggnationer och renoveringar. – Vi utför i första hand totalentreprenader, från idéstadiet till inflyttningsklara lokaler. Att anlita oss är att välja trygghet, vi har stenkoll på vad vi gör, lovar Toni. Skräddarsydda entreprenader En av Butikbyggen Sveriges styrkor är att man har en flexibel organisation som gör att man kan ta sig an de riktigt stora uppdragen. Företagets

arbetsledare och platschefer styr projekten, medan resten av tjänsterna hyrs in från ett nätverk av kompetenta underleverantörer. Därmed kan Butiksbyggen Sverige skräddarsy det perfekta teamet för respektive entreprenad. Verksamheten är dessutom BF9K-certifierad. – Vi utför komplexa och speciella projekt. Där andra inte vill eller kan, där kan vi rycka in. Vi kan även utföra byggnationer och så vidare även när butikerna är i drift, de behöver inte stänga ner under tiden, upplyser Toni Leipälä och tillägger att man dessutom alltid jobbar med noggrann uppföljning till varje projekt. Hög kapacitet Att Butiksbyggen Sverige AB omsätter cirka 95 miljoner kronor på bara fem anställda säger en hel del om företagets kapacitet. Företaget hyr in ytterligare personal till varje projekt. – Medarbetarna är vår största resurs, framhåller Toni bestämt.

GÖR RÄTT GÖR OM!

– När det gäller personalen lägger vi stor vikt vid den sociala kompetensen eftersom medarbetarna alltid är vårt skyltfönster utåt. Toni nämner ett flertal referensobjekt, bland andra Tumba centrum, Högdalen Centrum, Innovate Crossfit i Södertälje, JumpYard i Nacka Forum, Babas Burgers i Högdalen, Bastard Burgers i Åkersberga C och Systembolaget i Sundbyberg. – Vi levererar rätt produkt till rätt pris i rätt tid. Hela projektet ska vara en behaglig resa för kunden som ska veta att vi håller det vi lovar. Vår stående ambition är att en kund vi har jobbat för alltid ska vilja samarbeta med oss igen om behovet uppstår, avslutar Toni Leipälä. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson

Vi bygger butiker där man gärna handlar! www.butiksbyggensverige.se

Butiksbyggen S V E R I G E

A B


stockholm - huddinge

39

www.svenskleverantorstidning.se

En ledande aktör kring energieffektivisering Energieffektivisering är mer aktuellt än någonsin, vilket gör Rexel Sverige AB till en viktig spelare i hela samhällsutvecklingen. Rexel tar fram miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar såväl industrifastigheter som bostäder och bidrar härigenom till ett energieffektivt och fossilfritt Sverige.

Rexel ligger i framkant när det gäller förnybar energi, miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar fastigheter av alla de slag. Vi talar om en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 26 länder på tre kontinenter. I Sverige, där ungefär 800 medarbetare är verksamma på drygt 60 platser, har Rexel en stark position genom de tre varumärkena Selga, Storel och Meab. Johan Heidrich är regionchef för Stockholm/Mälardalen.

– Vi erbjuder material för elförsörjning i alla typer av byggnader, såväl inom tung industri och för kraftbolag som i kommersiella fastigheter och privata bostäder. Vi är en expert när det handlar om ny teknik inom detta område, säger Johan. Snabba leveranser Rexels butiker i Stockholm omfattar varumärkena Storel, Selga och Meab. Entreprenörer och installatörer dominerar kundkretsen som via samarbetet med Rexel alltid har tillgång till marknadsledande lösningar kring modern energieffektivisering. Johan Heidrich framhåller butiken i Huddinge som har ett perfekt läge, inte minst när Förbifart Stockholm är klar. Den 600 kvadratmeter stora butiken har via särskilda avtal öppet dygnet runt, alla dagar i veckan, och erbjuder utmärkta parkeringsmöjligheter. – Våra kunder kan via sina mobiler skanna sina varor och sedan gå ut, alternativt handla via vår webbshop. De som beställer varor innan klockan 17:30 på webben får de levererade senast klockan 12 dagen därpå. Om man gör sin beställning före klockan 10 på förmiddagen kan varorna levereras vid 15-tiden samma dag, så länge det rör sig om beställningar inom Stockholmsområdet, upplyser Johan Heidrich.

av bolagets strävan efter att alltid vilja vara nära kunden, företräda en hög servicenivå och inge förtroende. – För närvarande har vi butiker i Huddinge, City, Sollentuna, Spånga, Årsta, Globen, Bromma, Täby, Uppsala, Norrtälje, Sätra, Älvsjö, Södertälje, Enköping, Arlandastad och Haninge, men det är bara början, poängterar Johan. – Vi vill växa, öka våra marknadsandelar. Där marknaden finns, där ska vi vara. Vår ambition är att våra butiksnät ska täcka hela Storstockholm, då uppfyller vi det behov som finns.

Nära kunden Rexel Sverige AB:s centrallager ligger i Jordbro. Det är ett utmärkt läge, inte minst mot bakgrund

Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson

En långsiktig partner för kvalificerad bearbetning I SUNDAB har man mer än 40 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning i olika material. En komplett maskinpark, i kombination med kompetent personal och lång erfarenhet, gör att man alltid kan ta fram en kostnadseffektiv lösning i hög kvalitet och under utlovad leveranstid.

Ann Sundberg Lidstrand har varit VD i familjeföretaget SUNDAB Ronald Sundberg AB sedan 2011. Det var hennes far som startade företaget 1975 och man har med andra ord samlat på sig 44 års erfarenhet av konstruktion och tillverkning i främst rostfritt syrafast stål. Verksamheten med 15 anställda utgår från Stockholm där man alltid är måna om att ta fram bästa möjliga lösning för varje enskild kund. – Det handlar om att alltid kunna ta fram en både tekniskt och ekonomiskt hållbar produkt, samtidigt som vi upprätthåller kvaliteten och håller utlovade leveranstider. Vi vill vara en pålitlig och långsiktig partner för våra kunder, säger Ann Sundberg Lidstrand. Olika material Genom CNC-bearbetning, svetsning, slipning

och polering bearbetar SUNDAB de flesta på marknaden förekommande rostfria kvaliteter. Man arbetar även i höglegerade material som hastelloy, inconel och titan, och vänder sig till uppdragsgivare inom framför allt läkemedels- och livsmedelsindustrin. – Vi har lång erfarenhet av arbete mot läkemedelsindustrin och är därför vana vid att jobba med högt ställda krav. Vi försäkrar oss alltid om att leverera produkter av högsta kvalitet, säger Ann och tillägger att drygt 50 procent av produktionen går på export. SUNDAB följer förstås Arbetsmiljöverkets direktiv och har ett arbetsmiljöprogram i enlighet med gällande miljöföreskrifter.

genom nya kunder. Vi behöver knappt marknadsföra oss alls, konstaterar Ann Sundberg Lidstrand och tillägger avslutningsvis att SUNDAB inte har något emot att samarbeta med både konkurrenter och leverantörer.

Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson

Rätt teknik till rätt lösning SUNDAB svetsar, slipar, polerar, mäter och dokumenterar. Företaget förfogar över en modern och utvecklad maskinpark och medarbetare med hög kompetens. Styrkan ligger i att man är flexibla och snabba, och kan utnyttja rätt typ av teknologi till rätt lösning. – Vi vill tillvarata våra anställdas erfarenhet, yrkesskicklighet och engagemang, och härigenom vara en pålitlig och långsiktig samarbetspartner för våra kunder. Nu för tiden är det många som hör av sig till oss om hjälp på olika sätt, och blir däri-

UNDA S B RONALD SUNDBERG AB

08-556 214 00 • info@rexel.se • www.rexel.se

08-644 88 18 • www.sundab.eu


40

stockholm - huddinge www.svenskleverantorstidning.se

Pålitlig partner kring energioptimering, stambyten och service Fastighetsförvaltare, byggbolag och bostadsrättsföreningar – i Kc Rör Ab har alla en erfaren och pålitlig aktör när det gäller kvalificerade VVS-insatser. Företaget är en expert på energioptimering, stambyten och service, och vänder sig till kunder i hela Stockholmsområdet.

Kc Rör Ab är en expert när det gäller energioptimering, stambyten och service. Med fullt utrustade servicebilar kan man utföra alla slags VVS-arbeten i hela Stockholmsområdet. Kenneth Cedborn är VD och ägare av företaget som startades 1993 och som idag består av ett sammansvetsat team av hårt jobbande montörer och rörmokare. – I våra uppdrag har vi full koll på hela processen och med vår erfarenhet genom åren har vi koll på alla yrkesgrupper genom hela byggprocessen. Vi tar oss gärna an fler projekt där vi är totalentreprenör eller underentreprenör kring allt inom bygg och VVS, säger Kenneth.

Lång erfarenhet I Kc Rör har man lång erfarenhet av allehanda VVS-arbeten. Kenneth har själv 30 år bakom sig i branschen och tre av hans medarbetare har varit firman trogen i 20 år. De flesta av Kenneths medarbetare har mer än 20 års erfarenhet av branschen. – Det är naturligtvis något som våra kunder uppskattar och värdesätter, liksom att vi förstås är certifierade genom Säker Vatten. För oss kommer kunden alltid främst, därför lägger vi alltid stor vikt vid att lyssna på kunden och ta del av deras önskemål, understryker Kenneth. Kundkretsen domineras av fastighetsförvaltare, byggbolag och bostadsrättsföreningar i hela Storstockholm. Företaget ligger bland annat bakom ett arbete för Brf Söderkåken på Heleneborgsgatan där man som totalentreprenör genomförde ombyggnad och stambyten i 35 lägenheter. Idag hjälper man Medisob Fastigheter med ett stambyte i 75 lägenheter i södra Stockholm. Energioptimering Kenneth Cedborn berättar att han brinner för energioptimering.

– Energibesparing ligger rätt i tiden med dagens miljömedvetenhet och höga energipriser, och därför är dessa jobb väldigt stimulerande när kunderna relativt snabbt ser resultat i minskade energikostnader.

– Jag tycker det är intressant att se hur mycket mina kunder kan spara genom olika enkla åtgärder. Energibesparing ligger rätt i tiden med dagens miljömedvetenhet och höga energipriser, och därför är dessa jobb väldigt stimulerande när kunderna relativt snabbt ser resultat i minskade energikostnader, säger Kenneth. På värmesidan brukar arbetet innefatta byte av stamventiler/radiatorventiler, montering av termostatventiler samt noggrann injustering. Kc Rör Ab utför injustering i alla typer av rörsystem, antingen efter färdiga handlingar eller efter egna beräkningsunderlag. – Jag ger gärna tips och råd kring detta, det är bara att höra av sig, tipsar Kenneth avslutningsvis. Research: Christoffer Sandberg Text: Örjan Persson


karlstad

41

www.svenskleverantorstidning.se

Gynnsamt företagsklimat i Karlstads kommun

Näringslivschef Märet Engström

Karlstads kommun noterar god tillväxt, och mycket beror på det goda företagsklimat som råder i regionen. I Karlstads kommun präglas näringslivet idag av mångfald med allt från handel till tung industri. – Det är viktigt att hela kommunen lever, säger näringslivschef Märet Engström. Det råder positiva tongångar i Karlstads kommuns näringsliv som idag lönsamhetsmässigt ligger i nivå med det svenska genomsnittet. Tillväxten bland företagen är överlag god, en bild som Märet Engström, nytillträdd näringslivschef med ansvar för avdelningen Näringsliv & Turism i Karlstads kommun, delar. – Vi ser oss som en kunskaps- och tillväxtkommun med ett gott företagsklimat och en mångfald av olika verksamheter, säger Märet som till sin hjälp på avdelningen har tolv medarbetare med olika ansvarsområden. Här finns till exempel näringslivsutvecklare, strateger och landsbygdsutvecklare som alla

Molkom, Vålberg, Edsvalla och Väse som viktiga och intressanta.

bidrar till kommunens målmedvetna satsningar på ett välmående näringsliv. I sammanhanget lyfter Märet Engström också fram satsningar på studenter inom skola och universitet. Mångfald bland företagen Karlstads kommun hyser i dagsläget cirka 9 000 företag. Byggbranschen, detaljhandeln och konsultföretag dominerar avseende antal aktörer och anställda. – Här finns väletablerade företag av olika storlekar såväl som nystartade firmor och innovatörer. Hela kommunen präglas av dess starka bredd med företag inom en mängd olika branscher, såsom bioekonomi, IT, verkstad, handel och besöksnäring, säger Märet Engström. Bland de större privata arbetsgivarna finns företag som Valmet, Löfbergs, Coop, Nobina, IKEA, SBAB och ÅF Pöyry AB, NWT-koncernen och Consto. Hon lyfter också fram vikten av fortsatt landsbygdsutveckling och nämner orter som

Viktiga utmaningar I Karlstads kommun arbetar man långsiktigt för fortsatt tillväxt. Ambitionen är att kommunens invånarantal ska växa med en procent varje år. – För att nå dit måste vi ta oss an ett flertal utmaningar. Vi måste till exempel beakta att företagsklimatet påverkas av övriga frågor som rör kommunen och dess utveckling. Det är av yttersta vikt att företagen får rätt service och att det hela tiden finns möjligheter till etablering på attraktiva platser i kommunen. Det är viktigt att hela kommunen lever, säger Märet Engström. Hon menar att kommunen redan idag står sig stark. Arbetslösheten är till exempel låg och inflyttningen till Karlstad ökar från såväl övriga Sverige som utlandet. – Omvärldens bild av oss är övervägande positiv. Våra ambassadörer gör ett gott jobb när de marknadsför kommunen. Det finns all anledning för oss att se positivt på den fortsatta utvecklingen, konstaterar Märet Engström. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

Telefon: 054-540 00 00 Mail: karlstadskommun@karlstad.se Hemsida: www.karlstad.se


42

karlstad www.svenskleverantorstidning.se

Effektiva rostskydd sparar både pengar och miljö

I Sverige rostar gods för flera miljarder kronor bort varje år. Att rostskydda är med andra ord både kostnads- och miljömässigt klokt. Här spelar Karlstadsbaserade CORRONIX AB en viktig roll med sitt starka koncept kring ytbehandling av stålkonstruktioner.

CORRONIX etablerades i Karlstad 1999 och har sedan dess utvecklats till en synnerligen stark aktör beträffande professionell tung rostskyddsmålning. Det är en bransch som omfattas av höga miljöoch kvalitetskrav, vilket förstås också ställer höga

krav på företagets nio anställda. Dessa består av auktoriserade rostskyddsmålare med lång erfarenhet av yrket. – De utgör förstås en stor och synnerligen viktig resurs för företaget, konstaterar Krister Karlsson, VD för CORRONIX AB. Han berättar vidare att man jobbar såväl på entreprenad ute på fältet som i den egna anläggningen i Karlstad. Här förfogar man över komplett utrustning med hög kapacitet, vilket bland annat innebär att man kan hantera både små och stora detaljer. I maskinparken finns ett antal blästerklockor, högtrycksprutor, fordon, truckar och högtryckstvättar. Inom industriområdet finns lyftkapacitet på upp till 150 ton.

Avancerad process Rostskyddsmålning är en avancerad process som kräver stor noggrannhet. Först rengörs godset helt och hållet från alla typer av föroreningar, och därefter utförs blästring till rätt profildjup enligt gällande och angiven standard. Slutligen målas godset med olika epoxi- och polyuretanfärger till önskad skikttjocklek. Det är ett med andra ord ett arbete som innefattar en rad olika arbetsmoment. – Vi är experter även på blästring, industrilackering, betning, slitskydd, målning av bräder för fasadbeklädnad, entreprenad inom rostskyddsmålning och isblästring. Vi utför en hel del jobb på uppdrag av vattenkraftsaktörer och processindustrin, det vill säga branscher som ställer mycket höga krav på rostskydd. Härutöver åtar vi oss förstås också lättare rostskyddsmålning, upplyser Krister Karlsson.

De flesta kunderna finns i trakterna kring Karlstad, men det händer att CORRONIX även åtar sig mer långväga uppdrag. Allt utfört arbete sker i enlighet med kvalitetsstandarden ISO 9002. Sedan ett antal år tillbaka samarbetar CORRONIX dessutom med CW Materialteknik när det handlar om slitskydd.

Problemlösare Allt fler inser de såväl kostnads- som miljömässiga fördelarna med rostskydd. – Varje år rostar värden för flera miljarder sönder i Sverige. Att underhålla i tid är med andra ord långt mer ekonomiskt än att tvingas köpa nytt, poängterar Krister. Han ser CORRONIX som en problemlösare. Den höga kapaciteten gör att man kan ta sig an rostskyddsmålning av riktigt stora stålkonstruktioner, till exempel cisterner och broar. CORRONIX koncept inbegriper också kontroll och konsultation. Man representerar hela värdekedjan vilket gör att kunderna erhåller kompletta helhetslösningar. Bolagets största kund är sedan många år Valmet som tillverkar maskiner för pappersindustrin.

Axel Johnsons väg 6 652 21 KARLSTAD

054-17 15 77

Bäst på Rostskyddsmålning !

krister@corronix.se www.corronix.se

Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson


karlstad

43

www.svenskleverantorstidning.se

Slitstarka maskiner och verktyg för professionella hantverkare Flex Scandinavia AB erbjuder maskiner och verktyg för professionella hantverkare. Med ett brett utbud av innovativa och effektiva verktyg och tillbehör säkerställer de hela arbetsprocessen. Bland produkterna märks exempelvis högkvalitativa slipmaskiner, diamantverktyg, hålsågar och grönytemaskiner. För hantverkare och parkskötare har Flex Scandinavia mycket att erbjuda, inte minst moderna elmaskiner med stora miljöfördelar.

Fredrik Sandberg är VD på Flex Scandinavia, och berättar om företaget tillsammans med Roger Tordby, säljledare och KAM. Huvudkontoret ligger på Lamberget i Karlstad och det är där Fredrik och Roger visar serviceverkstaden, lagret och utbildnings- och testcentret. De är stolta över sin serviceverkstad där professionell personal hjälper kunden på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, allt för att ge kunden bästa tillgänglighet till sina maskiner. – Vi vänder oss framförallt till professionella hantverkare som kräver de bästa produkterna och den bästa servicen. Vi har lagt mycket fokus på att skapa en bra service- och eftermarknadslösning och en central del i detta är vårt Flex Service Center i Karlstad. Vi är garantiverkstad för svenskasålda maskiner från FLEX®, EGO® Power+ och H&H® luftrenare men nytt sedan 1 oktober 2019 är att vi också är exklusiv garantiverkstad i Sverige för WOLFF® mattstrippers och slipmaskiner och maskinsortimentet från PALLMANN®. Det är

Karl-Martin Silvermark. Säljare EGO Power+

Sv-leverantörstidn240x60.indd 2

en fjäder i hatten som visar att vårt företag har ett stort förtroende på marknaden, säger Fredrik och Roger. Att maskinerna ska hålla länge, är självklart för företaget. – Vi brukar säga att vi inte säljer maskiner, utan arbetskompisar. Din maskin från oss skall hålla en lång tid i ditt yrkessamma liv och våra maskiner går att reparera om de någon gång skulle gå sönder. Vi har ett komplett reservdelslager och servar snabbt din maskin hos oss. Också digitalt vill vi ligga i framkant, med enkla och välutvecklade tjänster, säger Fredrik och Roger. Flex Scandinavias kunder finns i hela Sverige och domineras av återförsäljare inom måleri, industri, bygg, park och trädgård och uthyrningsbolag. Maskiner med anor Tyska Flex har under ledorden innovation och tradition tillverkat slitstarka maskiner för professionella hantverkare sedan år 1922. De startade med maskintillverkning, en motor som kopplades ihop med ett roterande verktyg via en flexibel axel, och maskinen fick namnet Flex. Flex var världens första tillverkare av vinkelslipmaskinen, och att flexa blev därför ett begrepp för slipning, som fortfarande lever kvar i hantverkskretsar. Flex har under åren utvecklat ett flertal innovativa maskiner och verktyg som blivit ett måste för den professionella hantverkaren, exempelvis väggoch takslipen Giraffen®, betongslipmaskiner och polermaskiner. Styrkan hos Flex är att de har ett heltäckande sortiment av kvalitetsmaskiner för den moderna hantverkaren, samt att de har fördjupat sig ytterligare i att vidareutveckla och

Fredrik Sandberg. VD Flex Scandinavia AB

vara marknadsledare inom områdena måleri, metall, rot och sanering, betong och sten samt polering. Flex Scandinavia AB har sedan 1940-talet varit generalagent for Flex och har därigenom stor kunskap och erfarenhet om maskinerna, vilket är värdefullt för användarna. Under de senaste åren har företaget också utvecklat tillbehör med samma höga krav som maskinerna, under det egna varumärket Flexxtra®. Här återfinns exempelvis diamantverktyg för kapning och slipning samt polersvampar till bil- och båtrekonditionering. På så sätt tar Flex Scandinavia ansvar för hela arbetsprocessen. – Sedan starten har det tillkommit många innovativa verktyg. Den långhalsade slipmaskinen som kallas Giraffen har till exempel blivit ett måste hos många hantverkare, säger Fredrik och Roger. Elprodukter skapar en renare värld Flex Scandinavia har idag ett brett utbud av produkter till flera olika arbetsområden för hantverkaren. De erbjuder också batterimaskiner för professionell park- och trädgårdsskötsel från EGO Power+. – Varumärket EGO Power+ tillhandahåller Flex Scandinavia exklusivt i Sverige, vi började att arbeta med dem för fem år sedan och de senaste åren har det tagit rejäl fart inte bara på den svenska marknaden, utan också i Europa och USA. Det vi har i EGO Power+ är ett urstarkt 56V litium-jon batterisystem som verkligen är det enda i sin klass. En av styrkorna är att samtliga

batterityper i programmet är kompatibelt med samtliga maskiner viket ger användaren högsta utnyttjandegrad av sin gräsklippare, trimmer, röjsåg, häcksax, lövblås, motorsåg eller multimaskin, säger Fredrik och Roger. Flera stora kunder ser fördelarna med batteridrivna maskiner. – Batteridrivna maskiner håller just nu på och revolutionerar området för park- och trädgårdsskötsel. På sikt kommer de att ersätta de bensindrivna maskinerna. Först ut är de kunder som förväntas av sina intressenter att ligga i framkant, det vill säga kommun och stat, större fastighetsbolag och Svenska kyrkan. Med detta följer kundgrupper såsom exempelvis golfbanor och parker som också prioriterar minskade ljudnivåer, inga avgasutsläpp, minskade vibrationer och billigare service och underhåll. Vi ser ljust på att fler kommunerna kommer att upptäcka de batteridrivna maskinernas många miljöfördelar. EGO Power+, med sin unika 56V litium-jonplattform, är helt enkelt framtiden för park- och trädgårdsskötsel! säger Fredrik och Roger. Att allt fler använder batteridrivna maskiner gör skillnad. – Vårt sortiment med grönytemaskiner ersätter kraften som bensindrivna park- och trädgårdsprodukter har, det skapar en renare värld, avslutar Fredrik Sandberg och Roger Tordby. Research: Lars Bengtson Text: Carolina Fredriksson

2019-10-21 09:46


44

karlstad www.svenskleverantorstidning.se

Ledande leverantör av mätutrustning till bygg- och anläggningsbranschen Blinken Tools AB är en av de ledande leverantörerna av mätutrustning i Sverige. Dagligen förser bolaget bygg- och anläggningsbranschen med professionell utrustning från ledande tillverkare. I utbudet ingår allt från fuktmätare till GNSS-utrustningar och drönare.

Blinken Tools AB är ett sälj- och distributionsföretag med fokus på professionell mätutrustning för bygg- och anläggningsbranschen. Bolaget ägs idag till 90 procent av den globala industrikoncernen Lifco AB och finns representerat på

fyra orter i Sverige: i Sollentuna, Mölndal och Helsingborg samt i Karlstad där huvudkontoret ligger. Här träffar vi VD Christer Åslund som beskriver bolaget som en helhetsleverantör. – Vi har mer än 30 års erfarenhet av branschen, representerar världsledande varumärken och har tillbehör av högsta kvalitet. Samtidigt lägger vi stort fokus på service och support, det är A och O för oss, betonar Christer som har varit med i mätbranschen sedan 1986. Ledande varumärken Christer visar upp delar av företagets kompletta produktutbud. Det rör sig om ett mycket brett sortiment av innovativa kvalitetsprodukter – allt

från rotationslaser, rörläggningslaser och kryss-/ linjelaser till bland annat fuktmätare, GNSSutrustning och UAV-drönare. – Vi har valt att uteslutande satsa på noga utvalda produkter av hög kvalitet, säger Christer och nämner flera i branschen välkända leverantörer. I utbudet finns till exempel lasermätningsutrustning från Topcon, GNSSutrustningar från Sokkia, testverktyg från Fluke, drönare från Sensefly och DJI, markradar från GSSI och mätutrustning från Laserliner.

Bred kundkrets Blinken Tools AB sysselsätter idag 15 anställda som tillsammans servar en kundkrets som sträcker sig över hela landet. Bygg- och anläggningsbranschen dominerar, som nämnts, men i kundkretsen finns även stora maskin- och uthyrningsaktörer som Cramo, Lambertson, Ramirent och Renta, samt återförsäljare och grossister inom maskin och verktyg. Här märks till exempel Ahlsell, Swedol, Dahl och BIG. Christer Åslund berättar avslutningsvis att de regelbundet besöker företagen där de utbildar inom de utrustningar man distribuerar. Blinken Tools deltar dessutom på alla bygg- & anläggningsmässor, seminarium med mera där företaget presenterar sitt breda produktutbud. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson


karlstad

45

www.svenskleverantorstidning.se

Pålitlig maskinleverantör för lantbrukare och entreprenörer

För Sveriges lantbrukare har alltid John Deere haft en alldeles särskild klang i fråga om pålitlighet och kvalitet. Värmdal & Traktorservice AB har ända sedan 1960-talet sålt och servat John Deeres breda produktprogram och står idag för ett komplett utbud av allt från stora skördemaskiner till små gräsklippare.

Värmdal & Traktorservice AB är resultatet av en sammanslagning mellan två ledande företag i Närke, Värmland, Dalsland och Bohuslän. Företaget andas lång historia i och med att grunden till verksamheten lades redan 1945. – På den tiden var vi i huvudsak en grossist och järnhandlare avseende lantbruksmaskiner. 20 år senare blev vi en av de första John Deereåterförsäljarna i Sverige, och sedan dess har vi bedrivit både försäljning och service av John Deeres breda maskinprogram, berättar Hans Gustavson, VD på Värmdal & Traktorservice AB. Nytt och begagnat Vi träffar honom på huvudkontoret i Karlstad, vilket utgörs av en imponerande anläggning på Blekegatan. Ute på gården står ett antal imponerande traktorer, tröskor, frontlastare och transportfordon i olika modeller och storlekar från John Deere, och inne i butiken finner vi flertalet mindre maskiner för bland annat grönyteområden, exempelvis gräsklippare. – Vi säljer såväl nya som begagnade maskiner från både John Deere och andra tillverkare. Härutöver erbjuder vi även service på plats hos kunden eller i vår egen verkstad. Vi förfogar över ett stort reservdelslager som bidrar till att vi alltid kan stå för snabba insatser när behovet uppstår, upplyser Hans Gustavson.

Erfarenhet, kunskap, kvalitet Förutom huvudkontoret i Karlstad har Värmdal & Traktorservice AB även försäljningskontor och verkstad i Kumla, Mellerud, Årjäng och Uddevalla. Kunderna, som främst är lantbrukare, företag och entreprenörer finns mestadels lokalt i hela Värmlands- och Kumlaområdet samt Bohuslän, men även i andra delar av landet. De uppskattar företagets långa erfarenhet, den omfattande kunskapen och det breda produktprogrammet. – John Deere har ett mycket gott rykte i branschen, våra kunder vet att de erhåller maskiner av allra högsta kvalitet, konstaterar Hans Gustavson. John Deere är en amerikansk tillverkare med säte i Illinois. Bolaget grundades redan 1837 och har sedan dess utvecklats till en världsledande aktör och det ledande varumärket inom lantbruks-, grönyte- och skogsmaskiner. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

www.varmdal.com


46

karlstad www.svenskleverantorstidning.se

Bättre Digitala Relationer motverkar stress Att införa nya digitala system kan orsaka stress på arbetsplatsen. Det är något som Soleil AB vill ändra på genom att vara en användarcentrerad och stöttande partner – hela vägen från idé till genomförande och uppföljning.

Konsultbolaget Soleil är specialiserat på intranät, webbutveckling, systemutveckling, projektledning och verksamhetsutveckling. Det är, enligt delägaren och VD:n Per Johansson, ett koncept som attraherar kunder inom en mängd olika branscher. – Vi bistår med både spetskompetens och resurskonsultuppdrag inom våra arbetsområden, där uppdrag kring intranät och digitala arbetsplatser dominerar verksamheten. Här har vi lång erfarenhet av att skräddarsy och anpassa lösningar för våra kunder, berättar Per. Han betraktar Soleil som en helhetsleverantör av digitala arbetsplatser. Man är, som han uttrycker det, med i processen från ax till limpa, det vill säga från idé via koncept och strategi till genomförande, förankring och uppföljning. – Vi vill erbjuda våra kunder det vi kallar för Bättre Digitala Relationer, och därmed bygga bort den

VD Per Johansson

stress som många upplever på sina arbetsplatser. Det gör vi genom att utgå från användaren i stället för tekniken, och härigenom skapa trivsel och trygghet. Digital teknik som ingen använder tillför ingenting. Vår ambition är att erbjuda våra kunder en digital arbetsplats som ger full kontroll över vardagen, framhåller Per Johansson. Verksamhetsutveckling och flera plattformar i kombination Utveckling av en riktigt bra digital arbetsplats börjar alltid med ett grundligt förarbete, för att

på djupet förstå vilka behov som ska lösas. Detta görs i tätt samarbete med kunden och omfattar arbete med både strategi och verksamhetsutveckling. Soleil kombinerar ofta flera plattformar för att skapa en användarvänlig digital arbetsplats som ska ge stöd och förenkla i vardagen. Som publiceringsverktyg används ofta Sitevision, som är en svenskutvecklad plattform, och då i kombination med Office 365, Sharepoint eller Googles lösningar. Soleil stöttar även med utbildning och förändringsledning i samband med införandet.

God utveckling Det har gått tre år sedan vi senast besökte Soleil, och mycket har hänt sedan dess. Bolaget har blivit utsett till Gasellföretag två år i rad, vilket understryker att verksamheten är både snabbväxande och lönsam. Idag sysselsätter den 42 anställda och omsätter cirka 40 miljoner kronor. Samtidigt har också ett flertal nya aktörer anslutit sig till kundkretsen. – Vi har bland annat fått förtroendet att bygga om Försäkringskassans intranät, liksom deras hemsida, vilken idag är en av de mest besökta i landet. En annan stor kund är Scania som vi stöttar med nytt intranät för deras drygt 50 000 anställda. Ytterligare ett uppdrag är skapandet av ett intranät för den norska Tandläkarföreningen, upplyser Per Johansson. Han berättar att merparten av kunderna finns i den offentliga sektorn över hela landet. Ambitionen är att bredda kundkretsen inom flera segment. – Det gäller också för oss att fortsätta hålla fokus på att jobba kundnära. På så sätt kan vi fortsätta att skapa Bättre Digitala Relationer. Vi har haft en mycket bra utveckling och god tillväxt. Det är ett kvitto på att vi gör bra saker. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

En kompetent partner för industriellt underhåll Karlstad Metallisering AB är ett verkstadsmekaniskt företag som snabbt och kostnadseffektivt förbättrar sina kunders produkter genom unika ytbeläggningar. Karlstad Metallisering har mer än 50 års erfarenhet av skärande bearbetning och termisk sprutning. Med rätt ytbeläggning förlängs maskiners livslängd.

Karlstad Metallisering ligger i centrala Karlstad. Där träffar vi Stefan Rudsberg, som äger företaget och har arbetat där sedan 1985. Stefan tog över företaget från de tidigare ägarna tillsammans med sin fru Ann-Sofie Rudsberg år 2003. Idag har de 12 anställda. Företaget har långa anor och har verkat i samma lokaler sedan slutet av 1950-talet, de är ett av de äldre verkstadsmekaniska företagen i Karlstad. Hur har då deras framgångsrecept sett ut? – Vårt motto är att alltid göra ett bra jobb och erbjuda kunden de rätta lösningarna. Vi vill vara en given och trogen samarbetspartner i alla lägen. Det finns stora fördelar med de tjänster vi erbjuder, med rätt ytbeläggning kan en maskin få en betydligt längre livslängd och kunden vinner mycket på att slippa köpa nytt, säger Stefan. Karlstad Metallisering AB har med sin långa erfarenhet utvecklat flera styrkor. – Vår erfarenhet gör att vi kan arbeta flexibelt med olika applikationer, vår målsättning är att alltid

kunna erbjuda de bästa lösningar för kundens applikation. Många av våra anställda har arbetat hos oss i flera år och vi har gedigna kunskaper och är välutbildade inom ytbehandling, vår personal är vår främsta styrka, säger Stefan. Väl rustad verkstad I verkstaden på Lantvärnsgatan i Karlstad utför Karlstad Metallisering service och reparationer. Verkstaden är hela 2500 m2 stor och rymmer maskinverkstad, metallisering, teflonisering, balanseringshall och blästerhall. Maskinerna har stor kapacitet att utföra det mesta inom exempelvis svarvning, slipning, skärande bearbetning, termisk sprutning, teflonisering och blästring. De arbetar både med nytillverkning och reparation av maskindetaljer, och tar sig an allt från stora valsar till små detaljer. Huvudområdet är att skapa unika ytbeläggningar för alla sorters industriella maskiner som valsar och slitfoder, maskiner som kräver ständigt underhåll för att fungera i den tunga industrin. Bland produkter som de belägger och bearbetar återfinns bland annat också lagerhus, växellådor, axlar, kolvar och skruvar. Ytbeläggningarna förbättrar maskindelarnas prestanda och flera fördelar uppnås, till exempel ökat korrosionsskydd, anpassade friktionsegenskaper och enklare rengöring. Hög service dygnet runt Karlstad Metallisering arbetar med flera stora kunder.

Teflon belagd limlåda på KMAB

– De flesta av våra kunder återfinns i den tunga industrin, till exempel i pappersindustrin där vi arbetar med Valmet, Voith, Billerud och Stora Enso. Vi har också kunder i stålindustrin och fordonsindustrin, och så arbetar vi med maskintillverkare, säger Stefan. Ibland har kunden behov av att få servicen utförd snabbt, och också då ställer Karlstad Metallisering upp.

– Ofta är det bråttom när en maskin behöver repareras och då får man vara på plats till dess att jobbet är utfört. När det krävs åker också vår servicepersonal ut till kunderna och utför reparationer och beläggningar på plats. Det gäller att kunna erbjuda kunderna hög service dygnet runt! avslutar Stefan Rudsberg. Research: Lars Bengtson Text: Carolina Fredrikssom

EN KOMPETENT PARTNER FÖR INDUSTRIELLT UNDERHÅLL Adress: Lantvärnsgatan 11, 652 21 Karlstad Telefon: 054-22 14 17 Hemsida: www.kmab.nu


karlstad

47

www.svenskleverantorstidning.se

Tydliga ambitioner hos uppstickare i infrastrukturbranschen När regeringen nyligen beslutade att investera 600 miljarder kronor i tåg- och vägnät över hela landet ställs höga krav på Sveriges infrastrukturaktörer. En ny spelare på marknaden är Infrakraft AB som erbjuder kompletta mark- och BESTentreprenader för järnväg, samt anläggningsverksamhet för hamnar, vägar och broar. Målet: att bli en ledande och hållbar aktör med fokus på minskad energianvändning och snabbare transporter.

Infrakraft AB må vara en ny spelare i infrastrukturbranschen, men företaget har redan intagit en framskjutande position i densamma. På huvudkontoret i Karlstad träffar vi företagets nytillträdde VD Daniel Pettersson som berättar att bolaget står för kompletta mark- och BEST-entreprenader för järnväg, samt anläggningsverksamhet för hamnar, vägar, broar och tunnlar. – Vi har utfört uppdrag åt bland annat flera av Sveriges kommuner, Trafikverket och stora privata företag. Vi ligger till exempel bakom utbyggnaden

av BillerudKorsnäs pappersbruk i värmländska Grums, berättar Daniel Petterson som själv har gedigen bakgrund från entreprenadbranschen. Vill göra skillnad Infrakraft AB finns även representerat i Borås och Göteborg. Bolaget sysselsätter idag ett 50-tal anställda, varav många är civilingenjörer, tekniker och hantverkare. Såväl verksamhet som omsättning och personalstyrka växer, vilket är ett måste med tanke på de utmaningar som svensk infrastruktur står inför framöver. Regeringen har beslutat att investera drygt 600 miljarder kronor i höghastighetståg, tåg och vägnät från norr till söder. – Vi verkar med andra ord i en oerhört expansiv bransch. Inom en tioårsperiod kommer sättet vi färdas och transporterar varor på att i hög utsträckning se helt annorlunda ut jämfört med idag. Här vill vi med hjälp av den senaste tekniken, en stark entreprenörsanda och hög kompetens kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster som bidrar till ett hållbart och mer tillgängligt samhälle, säger Daniel Pettersson. Fortsatta satsningar Daniel berättar vidare att Infrakraft, till skillnad från flera andra stora entreprenadföretag, ska vara ett företag med en tight organisation där man ger sina anställda frihet och möjligheter att växa. – Vi siktar högt och är inte rädda för att satsa, vilket innebär att vi kontinuerligt kommer att göra betydande investeringar i både medarbetare och teknisk utrustning. På så sätt kan vi också leva upp till de högt ställda krav som samhället idag ställer avseende minskad energianvändning och snabbare transporter på framtidens väg- och järnvägsnät i Sverige. Research: Lars Bengtson Text: Örjan Persson

010-218 13 00 • info@infrakraft.se • www.infrakraft.se


48

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

I framkant kring industriell laserteknik

IMC Robotgrepp

I Skara besöker vi ett företag som onekligen ligger i framkant när det handlar om industriell laserteknik. MRLaser AB levererar en mängd olika laserprodukter av hög kvalitet och har genom åren försett ett flertal industrier med moderna och smarta lösningar.

MRLaser startades 2016 och har specialiserats på att leverera industriell laserteknik för rengöringslaser, 3D-metallprinter, 3D-plastprinter, lasersvetsning, gravyr, märkning, skärning med mera. Vi träffar Maria och Joakim Rosberg som leder verksamheten och som berättar att lasermärkning är ett utmärkt alternativ som fungerar på de allra flesta material och ytor om rätt teknik används. Detsamma gäller lasersvetsning och rengöring med hjälp av laser. – Med den här tekniken avlägsnar man ytbeläggningar som rost, smuts, sot, oxider, olja med mera på grundmaterial som metaller, sten och glas. Det blir en termisk reaktion mot

Robot - Cobots

– Livslängden på en laser är ungefär 50 000 timmar. Om den används åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan blir det 25 år med mycket små underhållskostnader.

grundmaterialet som gör att allt blir fullständigt rent i porerna. Det är dessutom miljövänligt eftersom man inte använder några kemikalier och energiåtgången är liten. Det här är en teknik som ligger i tiden, konstaterar de. Kundanpassade lösningar MRLaser erbjuder lösningar i en mängd olika storlekar och utföranden. Från och med i år representerar MRLaser och IMC AB dessutom sitt eget varumärke, vilket innefattar en mängd olika kundanpassade komponenter. Allt monteras på plats i anläggningen i Skara och resulterar i kvalitetslösningar till konkurrenskraftiga priser. Nu i höst lanseras dessutom kringutrustning till lasrarna i form av små robotar, så kallade Cobots, med kapacitet att hantera objekt på upp till 15 kilo. – Våra kunder är både små och stora företag, säger Maria Rosberg och nämner kunder som ABB,

MRLaser AB Tel: +46 (0)70-871 34 42 E-post: mr@mrlaser.se www.mrlaser.se

Laserrengöringsmaskin

Talent Plastics, Borealis och Center Tools. De uppskattar MRLasers breda koncept, inte minst kring laserrengöring, men också det faktum att MRLaser står för lösningar som vinner i längden. – Livslängden på en laser är ungefär 50 000 timmar. Om den används åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan blir det 25 år med mycket små underhållskostnader, påpekar Joakim. IMC AB Joakim Rosberg driver dessutom bolaget IMC AB som startades 2001. Företaget säljer i huvudsak komponenter till formverktyg och automation och hyser cirka 40 000 artiklar, varav ungefär 15

000 ingår i ett baslager för omedelbar leverans. Resterande beställs från leverantörer i Europa. Här servar man kunder i såväl Skandinavien som övriga Europa och Kina, och det rör sig om både små och stora företag. – Vi säljer automationslösningar för all industri, bland annat komponenter för robotgrepp. Här kan vi stå för kundanpassade produkter inklusive montering, vilket ökar mer och mer. Vi tillverkar även snabbfästen för robotar som vi levererar till tyska Fipa, berättar Joakim Rosberg avslutningsvis.

IMC AB Tel: +46 (0)511-78 22 00 E-post: info@imc.se www.imc.se

Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson


skaraborg

49

www.svenskleverantorstidning.se

Stark bredd i anrikt byggföretag I Lidköping får vi en inblick i ett riktigt anrikt byggföretag. Artigs Bygg har rötter från tidigt 1900-tal och har sedan dess cementerat sitt goda rykte i regionen beträffande allehanda byggtjänster. I Artigs Bygg jobbar man med allt från inredningssnickerier och ROTprojekt till renovering och komplett nybyggnation. Anrika Artigs Bygg etablerades redan 1908 och har sedan dess ständigt haft ett synnerligen gott rykte i hemregionen. 101 år efter starten köpte Bo Johansson företaget som idag sysselsätter ett 50-tal personer. Sedan företaget blev aktiebolag i mitten av 60-talet har det verkat lokalt i Lidköping med alla typer av byggprojekt. – Vi tar oss an allt från ROT-projekt och inredningssnickerier till ombyggnation, renovering

och nybyggnation. Vår långa erfarenhet och vårt breda kunnande gör att vi kan åta oss alla typer av uppdrag, samtidigt som vi tar ett totalansvar från idéskiss till färdig lösning, säger Bo Johansson. Återkommande kunder Bo ägde tidigare Backagårdens Bygg som bland annat byggde Lidköpings Arena. I uppdraget betonades att bygget inte fick kosta mer än 217 miljoner kronor, ett krav som Bo kunde leva upp till. Att hålla budget- och tidsplaner har alltid varit viktigt för honom, och det är också värdegrunder han tagit med sig i sitt ledarskap i Artigs Bygg. – Vi jobbar med den utgångspunkten oavsett om det rör sig om en privat- eller företagskund. Till största del bygger vår verksamhet på återkommande byggnation åt stamkunder, och till vår hjälp har vi ett flertal goda samarbetspartners inom exempelvis el, VVS, ventilation och kakel. Vi strävar alltid efter att det är samma personal

som återkommer från gång till gång när våra kunder till exempel efterfrågar service- eller underhållsinsatser, betonar Bo Johansson och tillägger att man hela tiden jobbar med ett tydligt kvalitets- och miljöfokus. Prestigeprojekt Artigs Bygg har efter alla sina år i branschen en lång och diger meritlista. Man har till exempel jobbat med ett flertal kulturbyggnader, bland annat kyrkorna i Varabygdens Församling. – Vi har kunnig personal som gör att vi kan utföra konstruktioner på dåtidens vis, berättar Bo.

I sammanhanget har man stor nytta av Snickeriet Bo Johansson som Bo också äger. Han berättar vidare att man i Kvarteret Ottan i Lidköping renoverar fastigheter i gammal stil på uppdrag av AB Bostäder i Lidköping. Det rör sig bland annat om skiftesväggar i dåtidens stall och förrådsbyggnader. Nyligen avslutade Artigs Bygg med ett lägenhetsprojekt tillsammans med Erik Hemberg Fastighets AB där 45 lägenheter i Skövde var klara för inflyttning den 1 september i år. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

Ledande tillverkare av modeller och 3D-prototyper Det har gått tre år sedan Anders Andersson och Björn Linder köpte Nya Skara Modell & Prototyp. Sedan dess har företaget haft en mycket god utveckling. – Vi har ökat från tre till sju personer i företaget, mycket tack vare att vi samtidigt har ökat vår kundkrets, säger Anders och berättar att företaget ända sedan starten 1977 har utvecklats och tagit del av den senaste tekniken. Det har format

dagens moderna verksamhet och en ledande tillverkare av modeller och 3D-prototyper. Servar fordonstillverkarna Nya Skara Modell & Prototyp jobbar bland annat med vakuumgjutning och fräsning, mestadels i plast och aluminium. – Vi servar två huvudsakliga kundgrupper, dels tillverkande företag med slutprodukter, dels produktutvecklare som vi i många fall förser med verktyg, med vilka de i sin tur serieproducerar mot andra företag, berättar Björn Linder. Uppskattningsvis 90 procent av uppdragsgivarna är projektkunder. I övrigt handlar det i mångt och mycket om serietillverkning av specialdetaljer i korta serier. – Vi har många kunder inom fordonsbranschen, och det handlar om tillverkare av mer eller mindre alla slags fordon, allt från elskotrar och drönare till bilar och flygplan. De flesta finns i Sverige eller övriga delar av Skandinavien, säger Björn. 3D-miljöer Nya Skara Modell & Prototyp jobbar i 3D-miljö med en modern maskinpark anpassad för i huvudsak fräsning. I verkstaden finns fyra olika fräsar i form av två- och femaxlade varianter, 3D-printers och 3D-skanningsutrustning.

– Faktum är att vi är ett av de företag i Sverige som har längst erfarenhet av det vi gör. Just 3D-miljöer tror vi är framtiden och där ska vi även fortsättningsvis ligga i framkant. Med vår breda kunskap och kompetens och långa erfarenhet är vår målsättning att stärka vår position som tillverkare av fixturer, verktyg och prototyper, avslutar Anders Andersson och Björn Linder.

MODELL & PROTOTYP NYA SKARA

Framtagning av nya produkter är i regel en både lång och kostsam process. Här spelar framtagning av modeller och prototyper en avgörande roll för produktens utformning, funktioner och så vidare. Skara Modell & Prototyp är en expert i sammanhanget och vänder sig till målmedvetna företag som värdesätter kvalitet och kreativa idéer.

Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

®

0511-166 08 • info@modellprototyp.se • modellprototyp.se


50

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Ökad efterfrågan på ändamålsenliga stålhallar Logistikföretag, lantbruk, industrier och idrottsföreningar kan med fördel vända sig till PNP Stålhallar AB när det gäller konstruktion av ändamålsenliga stålhallar. PNP står för helhetslösningar, vilka innefattar kompletta lösningar med allt från tak och väggar till portar och regnvattensystem. Konceptet har genom åren attraherat beställare över hela Sverige.

PNP Stålhallar startades i Skara 2014 och har ända sedan starten specialiserat sig på byggnationer av stålhallar. Sedan 2017 utgår verksamheten från Hospitalsgatan i Skara, varifrån man servar ett upptagningsområde som i princip sträcker sig över hela Sverige och Norge. Ridhus, industrier, handelslokaler och lantbruk är bara några exempel på lösningar som PNP står bakom.

– Vi gör allt från idé till färdigt koncept och skräddarsyr våra stålhallar efter kundernas önskemål. Vi erbjuder kvalitet och styrka till vettiga priser och representerar lösningar som bygger på produkter från välkända leverantörer. Våra stålhallar är CE-märkta samt certifierade enligt EN-1090 och EN1502, berättar Niklas Werner som leder verksamheten. Smart och kostnadseffektivt Konceptet bygger på kvalitet i alla led och har sedan starten resulterat i åtskilliga stålhallar till beställare över hela Sverige. Genom åren har man samlat på sig massor av erfarenhet och kunskap kring de utmaningar och krav som omgärdar moderna stålhallar, vilket resulterat i ett gediget koncept kring egenproducerade stålbyggnader och komponenter av kända varumärken. – Vid byggnation av stålhallar blir det en hel del förarbete kring ritningar och måttagning. Det är ett omfattande precisionsjobb, men därefter går det desto snabbare. Stålhallar är det smartaste, bästa och billigaste sättet att bygga på, vi effektiviserar oss hela tiden, framhåller Niklas Werner. Han nämner PNP:s unika plintsystem, vilket innebär en snabbare process när man inte behöver gräva så djupt. Allt byggs på plats, vilket minimerar antalet transporter. – Nu går vi vidare med en ny plint som är byggd av återvinningsbart material. Det finns inget liknande på marknaden idag, konstaterar Niklas.

inklusive plintar, ramar, lättbalk, tak- och väggplåt, regnvattensystem, portar med mera. – Vi ser framtiden an med stor tillförsikt, det finns stor potential i branschen, inte minst när det gäller framtida logistikcentrum. Det råder också en fortsatt hög efterfrågan på handelslokaler, här för vi samtal med ett flertal aktörer i Sverige. Vi har ända sedan starten haft en mycket gynnsam utveckling, allt talar för att den kommer att hålla i sig, avslutar Niklas Werner.

Framtidsoptimism PNP Stålhallar står för en helhetslösning som innefattar allt från ritningar och markarbete till färdig hall. Hallarna levereras alltid kompletta och monteringsfärdiga enligt kundens önskemål,

Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson


TOPPMODERNA STÅLHALLAR TILL SVÅRSLAGNA PRISER Mail: info@pnpab.se • Växel 0511-401100

www.pnpab.se


52

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Företag växer med stark IT-partner i ryggen Rätt IT-lösningar är i många avseenden ett måste för dagens företag i deras strävan efter utveckling och lönsamhet. Med rätt IT-lösningar sparas både tid och pengar när verksamheten blir mer effektiv. Detta är ett sedan länge konstaterat faktum i SBL Data som står för både säkra och kostnadseffektiva IT-lösningar för målmedvetna företag.

SBL Data säkerställer att deras kunders IT-investeringar blir så kostnadseffektiva och säkra som möjligt. Servers och nätverk, lagring och kommunikation, arbetsflöden samt program och säkerhet är företagets fokusområden. – Vi erbjuder företag en helhet inom IT, vi gör kundens IT-investeringar så kostnadseffektiva och säkra som möjligt, säger Erik Lundström som leder verksamheten. Tillsammans med kunden tar man fram en plan, en IT-strategi, på vad som behövs göras, varpå SBL Data levererar tjänster som kunden kan känna sig trygg med, samtidigt som de stärker dennes konkurrenskraft. – Vi blir våra kunders IT-avdelning och har hela tiden en löpande kontakt med dem. Här satsar vi mycket på långsiktiga kundrelationer.

Engagemang, laganda, glädje Det finns både tid och pengar att spara för företag med fokus på rätt IT-lösningar. Genom åren har SBL Data utformat en mängd sådana för kunder i ett flertal olika branscher. Med huvudkontor i Skara och representation även i Vara och Vänersborg täcker SBL Data ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Fyrstadsregionen och Skaraborg. Idag servar man i huvudsak små och medelstora företag, men ambitionen är att framöver även kunna ta sig an ännu större aktörer. – Vi är ett företag med en stark framåtanda som tack vare långsiktiga relationer växer tillsammans med våra kunder. Vi jobbar med mjuka värden och personal som är delaktig i de beslut vi fattar. Engagemang, laganda, trygghet och glädje är de ledord vi jobbar efter. Vi har ett bra koncept som vi vill visa för fler, säger Erik Lundström.

Skövde och fem andra företag i olika branscher. Syftet var att ta fram en hållbar tillväxtplan. – Det var ett mycket givande projekt, vi jobbar med målsättningen att öka omsättningen från 35 till 45 miljoner kronor på tre år, berättar Erik. För att uppnå målet behövs mer personal, Den 1 augusti började Patrik Borgenhard som ska jobba med försäljning och marknadsföring, stärka varumärket och erbjuda företagets tjänster till nya kunder och större företag. – Vår tro och förhoppning är att fler ska attraheras av det vi står för. Just nu söker vi fler erfarna konsulter på den tekniska sidan. Vårt mål är att öka antalet anställda från 19 till 22 och under de närmsta åren även utvidga vårt geografiska område, avslutar Erik Lundström. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

Givande projekt Från och med våren 2018 och ett år framåt deltog SBL Data i ett projekt tillsammans med Almi i

VI LEVERERAR IT-LÖSNINGAR SOM PASSAR DIN VERKSAMHET! MED VÅR LOKALA NÄRVARO OCH ENGAGERADE MEDARBETARE BIDRAR VI TILL DIN ÖKADE KONKURRENSKRAFT. VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS! info@sbl.se www.sbl.se


skaraborg

53

www.svenskleverantorstidning.se

Målmedvetna satsningar i Dahlbergs Mekaniska

apitals Dahlbergs Mekaniska Verkstad AB i Lidköping är ett tydligt exempel på att ett litet företag kan kombinera hög kapacitet och kvalitet med personliga kundrelationer. Dahlbergs Mekaniska har stort kunnande och lång erfarenhet av branschen, vilket resulterar i svarvning med korta ledtider och kompletta lösningar inklusive ytbehandling.

Dahlbergs Mekaniska Verkstad etablerades i Lidköping redan under 70-talet med kunder som Stiga och Kärcher, vilka alltjämt är företaget trogna. Stångmatad CNC-svarvning är företagets specialitet. – Vi är en legotillverkare med fokus på mindre och medelstora serier i diverse material. Vi kan ta fram både enklare och mer komplexa detaljer, vårt fokus ligger på detaljer från 4 till 65 millimeter, berättar Mattias Dahlberg, VD på Dahlbergs Mekaniska Verkstad i Lidköping. Investeringar i maskinparken Slutkunderna finns till 50 procent inom fordonsindustrin, men i Dahlbergs Mekaniska jobbar man målmedvetet i syfte att bredda kundkretsen även mot andra branscher. Detta har medfört att man sett behovet av att investera i nya maskiner. Idag förfogar man över en ny tioaxlad fleroperationssvarv, en sexaxlad variant samt ett antal CNC-styrda, fem- och fyraaxlade fleroperationssvarvar. – Vår breda maskinpark i kombination med vår långa erfarenhet och vårt stora kunnande har satt oss på kartan, konstaterar Mattias Dahlberg. Växande kundkrets Han konstaterar att bolagets produktion har blivit mer och mer automatiserad under senare tid, vilket medfört att produktionstakten har ökat och volymerna blivit större, liksom kundkretsen. Idag servar Dahlbergs Mekaniska Verkstad ett

30-tal fasta kunder i Sverige, Norge, Tyskland och Italien. – Inte minst sedan 2018 har vi fått ett flertal nya kunder, det har gjort att vi inte är lika beroende av fordonsbranschen, säger Mattias Dahlberg. Fokus ligger på flexibel produktion med hög kvalitet och korta ledtider. En annan konkurrensfördel är att man erbjuder färdiga produkter, inklusive ytbehandling.

Utvecklingen har varit god i företaget och Mattias har all anledning att se ljust på företagets framtid. – Vi planerar för ytterligare moderniseringar av maskinparken. Vår förhoppning är att även kunna attrahera fler svenska samt lokala kunder. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

Stora kostnadsbesparingar med begagnade robotar Industrin eftersträvar automation i allt högre utsträckning. Robotar är ofta lösningen, men det kan i många fall vara svårt att motivera kostnaden i förhållande till förväntade resultat. Lösningen stavas Robotmäklarna som utvecklar, tillverkar och installerar kundanpassade robotlösningar – såväl nya som begagnade.

Robotmäklarna startades i Laxå 1997 och flyttade sedermera till Skara. Härifrån utgår verksamheten som kretsar kring kundanpassade robotlösningar i form av både nya, men framför allt begagnade varianter till riktigt bra priser. – Vi köper in begagnade robotar, företrädesvis av märket ABB, från både Europa och Nordamerika, mestadels dock från Sverige, och det handlar ofta om större partier. De flesta

kommer från den svenska fordonsindustrin och dess underleverantörer, och ofta köper vi dem i samband med om- eller nybyggnation av företagets produktionslinjer, berättar Kjell Liljeholm som leder verksamheten. Attraktiva priser Robotmäklarnas partners utvecklar, tillverkar och installerar kundanpassade robotlösningar för automation på olika platser runt om i Sverige. På Robotmäklarna går man igenom, servar och renoverar robotarna. Därmed kan man också lämna ett års garanti på samtliga enheter man säljer. – Det är vi, så vitt jag vet, ensamma om i branschen, säger Kjell. De trygga garantierna är förstås en tydlig konkurrensfördel. Priserna är en annan. Medan en ny robot kan kosta uppemot miljonen kan Robotmäklarnas kunder köpa begagnade enheter i ett prisspann på mellan 80 000 och 300 000 kronor.

RTrygghet, obotMkunskap, äklarnakvalitet AB Robotmäklarnas kunder finns i hela

Norden och inom alla möjliga segment. Till och med lantbrukare ingår i den digra kundkretsen. – Idag finns ett tusental av våra robotar i drift runt om i Norden, och sedan starten har vi levererat cirka 1 200 robotar till 600 kunder. Vi arbetar endast med högkvalitativa lösningar, vilket gör att ett samarbete med oss borgar för såväl trygghet

Köper, säljer, förmedlar, beg och nya industriRobotar, med tillbehör

Matura MT Script Capitals och kunskap som kvalitet. Det är ett vinnande och kostnadseffektivt koncept som våra kunder uppskattar, avslutar Kjell Liljeholm. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

RobotMäklarna AB Sockerbruksgatan 3, 531 40 Lidköping • 0510-22679 www.dahlbergsmekaniska.se

0511-100 08

www.robot-maklarna.se • info@robot-maklarna.se


54

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Teknik och hantverk i Nordens ledande prototypföretag Prototal AB är Nordens största och mest specialiserade prototypföretag. Med ett starkt moderbolag samt dotterbolag med olika specialiteter och tillverkningstekniker blir bolaget en helhetsleverantör av allt från små och enkla till stora, komplexa detaljer i plast och plåt – från prototyp till färdig produkt.

Prototal bildades 1999 och ingick tidigare i Electrolux-koncernen. Sedan dess har bolaget vuxit via både förvärv och fusion. 2012 införlivades PDS i Vinninga i bolaget, ett initiativ som gett fina synergieffekter och ökat kapaciteten rejält. Året därpå breddades Vinningaverksamheten genom köpet av GEPE Biwex i Götene, ett företag som passade verksamheten perfekt. Idag är 160 personer sysselsatta i hela koncernen med huvudkontor i Jönköping, dotterbolag i Vinninga, Götene och norska Levanger, samt filial i Bromma. Stark bredd Prototal har utvecklats till det största och mest specialiserade prototypföretaget i Norden. Man tillverkar allt från små och enkla till stora, komplexa detaljer i plast och plåt. Vi besöker verksamheten i Götene där Micael Wästefors är platschef. – Det är en verksamhet som spänner brett över tjänster kring allt som rör prototyper, formverktyg och formsprutning av plastartiklar. Vi jobbar med volymproduktion och förädling av plastdetaljer och kan ta fram såväl enkla som mer komplexa delar. Vi tar även fram stålverktyg för dessa ändamål, berättar Micael. Han presenterar den ändamålsenliga maskinparken med låskrafter på allt från 25 till 575 ton. I Götene jobbar man i treskift och Micael framhåller gärna personalens höga kompetens. – Vi har mycket låg personalomsättning och jobbar med ett rotationssystem så att medarbetarna ska få varierande arbetsuppgifter. Ergonomin ska vara integrerad i hela produktionen, samtidigt

fakta – 9 000 kvadratmeter verksamhetsyta - 45 anställda - 40 formsprutningsmaskiner - Certifieradt enligt ISO 9001 och 14001 - Specifika tekniker: IML, 2K, tampotryck, varmprägling och ultraljudsvetsning

Platschef Micael Wästefors

som vi strävar efter att erbjuda en trygg och säker arbetsplats. Samhällsansvar I Prototal i Götene jobbar man med en slimmad organisation som gör att man kan hålla konkurrenskraftiga priser. Reklamationerna är

få och hela verksamheten är både kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO-standarden. Man jobbar med långsiktiga kundrelationer och tar ett stort samhällsansvar. – Vi samarbetartill exempel med Handikappenheten, Samhall, och Arbetsförmedlingen här i Götene och drar vårt strå till stacken i arbetet

www.pds.se

med att hjälpa personer med särskilda behov att komma ut i arbetslivet, berättar Micael Wästefors och nämner avslutningsvis att man även kommer att delta på Leverantörsmässan på Elmia i Jönköping den 12–15 november. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson


skaraborg

55

www.svenskleverantorstidning.se

Dagens avfall blir morgondagens råvara När SITA införlivades i SUEZ blev det välkända bolaget med verksamhet kring återvinning och avfallshantering en del av ett världsomspännande nätverk med fokus på miljön. Musklerna blev större men verksamheten densamma: att på ett miljömässigt och effektivt sätt ta hand om allehanda avfall från allt från privatpersoner till stora industrier.

Säljare Camilla Karlsson

För några år sedan bytte den svenska motsvarigheten SITA varumärke och logotyp till SUEZ, vilket innebär att alla koncernens företag runt om i världen verkar under ett och samma varumärke. SUEZ är ett franskt bolag som via drygt 80 000 medarbetare på fem kontinenter sköter avfallshanteringen för cirka 50 miljoner människor, samt förser uppskattningsvis 90 miljoner människor med dricksvatten. SUEZ är därmed också ett av Sveriges ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1 200 medarbetare, 66 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder svenska SUEZ

effektiva och miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet.

bygger en egen anläggning för lakvattenrening som kommer att stå klar i januari 2020.

Kundanpassade lösningar Vi besöker SUEZ anläggning i Skara där man hanterar cirka 140 000 ton avfall varje år. Christopher Jonsson leder verksamheten. – Vi jobbar med både återvinning och deponi, men idag är det förhållandevis lite material som går till deponi. Hushållssopor från Skaras och Falköpings kommuner går till lokal rötning och förbränning, berättar Christopher. Han framhåller att SUEZ står för kundanpassade lösningar kring allt som rör avfallshantering och återvinning. Man tar hand om farligt avfall, såsom färg, lösningsmedel, oljor, avfall med cancerogena ämnen och brandfarligt avfall. Man sanerar jordmassor och erbjuder rivningssanering. – Vi har tecknat avtal med många av regionens företag. Tillsammans med kunden sorterar vi avfallet på bästa sätt och tar ett totalansvar kring hela processen. Vi kan erbjuda effektiv avfallshantering för alla typer av verksamheter, poängterar Christopher. Han berättar vidare att SUEZ i Skara just nu

I framkant SUEZ-koncernen står för innovation, utveckling och forskning vilket gör att bolaget alltid ligger i framkant när det gäller miljöfrågor. Man arbetar för ett miljömässigt hållbart samhälle där man bidrar till en cirkulär ekonomi genom att omvandla dagens avfall till morgondagens råvara. – Utvecklingen går mot att allt mer material återvinns. Det blir en vinn-vinn-situation för alla, inte minst miljön. Inom tillverkningsindustrin strävar man allt mer efter att materialet man använder ska vara enkelt att återvinna, konstaterar Christopher Jonsson. – Genom att välja SUEZ erhåller kunden en engagerad och kunnig partner med lokal kännedom. Med den stora koncernen i ryggen stärks konceptet kring att erbjuda både företag och privatpersoner miljöriktiga och effektiva lösningar kring återvinning och avfallshantering, avrundar Camilla Karlsson, säljare på Suez Recycling i Skara. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

Totalentreprenader kring professionella ledningsarbeten Med sitt starka koncept kring ledningsarbeten är Göteneföretaget Wikstrands Maskin en viktig aktör när fiberutbyggnaden pågår som bäst i Sverige. Kommuner, energibolag, telebolag, entreprenadföretag och privatpersoner ingår alla i kundkretsen hos Wikstrands Maskin, som även lägger vattenledningar och jobbar med styrd borrning.

Det är Torbjörn Wikstrand som äger och driver Wikstrands Maskin, men det var hans far Göran som etablerade firman 1993. Torbjörn gjorde entré i densamma 2000 och har med andra ord varit med större delen av tiden som företaget utvecklats till dagens expert på olika former av ledningsarbeten. – Vi har en väldigt bred repertoar med uppdrag kring allt från fiber, bredband, el och tele till vatten och avlopp. Vi jobbar bland annat med styrd borrning och sedan 2016 även med

GPS-inmätning då vi förvärvade företaget 2 Mätare, berättar Torbjörn som drivit företaget i egen regi de senaste fyra åren. Bred kundkrets I kundkretsen återfinns kommuner, energibolag, telebolag, entreprenadföretag och privatpersoner, och Torbjörn ser den trogna, kompetenta och 25 man starka personalstyrkan, samt en komplett och ändamålsenlig maskinpark, som två starkt bidragande orsaker till företagets framgångar. – Det brukar bli en hel del uppdrag kring styrd borrning och inte minst på VA-sidan där de ökade miljökraven gör att många kommuner anlitar oss för dylika uppdrag. Vi tar ett helhetsgrepp och ansluter till det kommunala VA-nätet, upplyser Torbjörn Wikstrand. Helhetsansvar Wikstrands Maskin jobbar företrädesvis i gamla Skaraborgs län.

– Mestadels jobbar vi på landsbygden där vi ofta ikläder oss rollen som totalentreprenör, då vi står för hela koncept med allt från projektering till driftsättning. Vår förmåga att ta ett helhetsansvar är en styrka för oss, samtidigt som det blir smidigt och överskådligt för våra kunder, säger Torbjörn. Han berättar avslutningsvis att han också kommer att starta ett bolag som jobbar med dekor, såsom vepor, banderoller, bildekaler, skyltar, tryck av kläder och presentartiklar. – Detta är något som har saknats i Götene. Vi har redan införskaffat maskiner och lokaler på Järnvägsgatan samt anställt tre personer. Det här är en verksamhet vi tror mycket på. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

hållbara helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering Tel. 0511-245 00 Läs mer om oss på suez.se 1910_Annons_Svensk_Leverantörstidning_120x43.indd 1

2019-10-23 16:38:06

wikstrands.se 0511-798070


56

skaraborg www.svenskleverantorstidning.se

Betydelsefull aktör när Skaraborg utvecklas När Skaraborg utvecklas spelar Vallebygdens Energi Ekonomisk Förening en viktig roll. Bolaget svarar för underhåll och förnyelse av el- och fibernätet, man utför VA-installationer, bedriver elhandel samt utför elinstallationer för både privatpersoner och företag.

Vallebygdens Energi Ekonomisk Förening verkar i nuvarande form sedan början av 70-talet, men grunden till bolaget lades redan under 1920-talet. Sedan dess har verksamheten formats efter regionens behov, till dagens breda verksamhet kring ett flertal olika tjänster inom ramen för verksamheterna i Vallebygdens Energi, Vallebygdens Elhandel och Vallebygdens Elektriska. Vallebygdens Energi ägs av de cirka 1 300 medlemmarna. Vi träffar bolagets VD Thomas Karlsson som presenterar dess starka koncept. – Vi utför bland annat elinstallationer för både företag och privatpersoner. Det handlar om såväl serviceinsatser som uppdrag kring ny- och ombyggnation. Härutöver jobbar vi även med fiber, VA och elnät, berättar Thomas. Fiber- och VA-installationer Bolaget ansvarar för underhåll och förnyelse

av el- och fibernätet, vilket man gräver för och installerar i närområdet. – I tätorten är täckningen mer eller mindre hundraprocentig, medan andelen anslutna fastigheter i närområdet ligger på cirka 80 procent. Det är ett arbete som fortgår tills hela området är anslutet, säger Thomas Karlsson. Bolaget utför även VA-utbyggnad på landsbygden, utanför kommunens verksamhetsområde. Inom två till tre år räknar man med att alla är anslutna till VA-nätet. Elnät Vallebygdens Energi ansvarar för elnätet som är nedgrävt till 90 procent.

– Målet är att allt ska vara nedgrävt senast 2023, vilket minimerar både underhållsarbetet och antalet avbrott, säger Thomas Karlsson. Elhandel Via Vallebygdens Elhandel AB förser man också cirka 2 000 kunder med el. – 80 procent av våra ägare köper el av oss, upplyser

Thomas Karlsson och berättar avslutningsvis att bolagets nya solcells-park, Notabron, söder om Axvall invigdes den 14 september. Därmed kan man täcka upp med egen energi för transportförluster i nätet. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

Komplett koncept kring håltagning, rivning och sanering Håltagning, rivning och sanering är i regel arbetsuppdrag som hänger samman. Det blir med andra ord en fördel att anlita en aktör för alla moment i stället för flera. Vi finner den i Team Håltagarna i Lidköping som med en modern maskinpark och stort kunnande åtar sig alla typer av dylika uppdrag.

Håltagning, sanering, rivning och balkongrivning. Specialiteterna är flera i Lidköpingsföretaget Team Håltagarna. – Beträffande håltagning rycker vi vanligtvis in i samband med att en fastighet ska byggas om eller byggas till. Här jobbar vi med flera olika metoder, beroende på omständigheter. Det handlar om vilket material det rör sig om, till exempel betong,

armerad betong, sten eller tegel, berättar Thom Klerebrink som leder verksamheten. Hög kapacitet Team Håltagarna sysselsätter i dagsläget ett 40-tal personer och arbetar i ett upptagningsområde som sträcker sig över hela Västsverige. Man besitter mycket hög kapacitet kring allt som har med rivning och håltagning att göra. Företaget är dessutom certifierat för sanering av asbest och PCB. – De personer som arbetar med detta är utbildade för ändamålet och ser till att det miljöfarliga avfallet tas om hand på ett korrekt sätt och hamnar på rätt ställe, upplyser Thom. Erfarenhet och kompetens När det gäller rivningsuppdrag åtar sig Team Håltagarna alla former av uppdrag inomhus, men man åtar sig också totalrivningar av mindre hus. Här, liksom i samband med övriga arbetsinsatser, jobbar man med en modern maskinpark som underlättar arbetet och bidrar till insatser med hög precision i en så dammfri arbetsmiljö som möjligt. – Att såga, bila och kapa i betong och sten kräver en hel del erfarenhet och kompetens från vår sida. Vi jobbar mycket med större och lokala byggföretag och har genom åren tagit oss an allt från små lokaler till större fastigheter. Research: Håkan Larsén Text: Örjan Persson

0511-645 20 • kundtjanst@vallebygdens.se • www.vallebygdens.se

0510 - 54 76 66 | info@haltagarna.com | www.haltagarna.com


ulricehamn

57

www.svenskleverantorstidning.se

Ulricehamn växer när näringslivet stärks Allt fler företag får upp ögonen för Ulricehamn som med sitt utmärkta geografiska läge är en mycket intressant etableringsort. Samtidigt jobbar man i Ulricehamn med en ständig strävan efter att flytta ut industrin från centrum i syfte att få staden att växa och åstadkomma en levande stadskärna. Sammantaget formas ett Ulricehamn som blir attraktivt att både bo och verka i.

Camilla Palm är VD för kommunala NUAB, Näringsliv Ulricehamn AB, med uppdraget att såväl stärka det befintliga näringslivet som att stimulera till nyetableringar i kommunen. – Vi lägger stor vikt vid just nyetableringar, inleder Camilla Palm med ett förflutet i NUAB sedan 2008 och i rollen som VD sedan tre år tillbaka. – För närvarande har vi en hel del ledig industrimark att erbjuda. Vi jobbar dessutom med en ständig strävan efter att flytta ut industrin från centrum och på så sätt bidra till en mer levande stadskärna och främja byggandet av attraktiva bostäder. Vi vill skapa ett attraktivt Ulricehamn att både bo och verka i, och i det avseendet är miljö och samhällsbyggnad viktiga arbetsområden. Verkar brett NUAB verkar brett på flera olika plan i syfte att främja Ulricehamns näringsliv. Man jobbar i nätverk där företag och kommunen samarbetar inom olika områden, just nu är företagsklimatet ett högt prioriterat ämne som man arbetar med. Man genomför regelbundna företagsbesök och arrangerar företagsträffar där företagarna ges möjlighet att träffas, utveckla idéer och samarbeten med mera. NUAB arrangerar också olika centrumprojekt kring näringslivsutvecklingsfrågor. – Vi vill helt enkelt hjälpa till så mycket som möjligt för att det ska vara enkelt och smidigt att både etablera och driva företag här. För oss är det oerhört viktigt att staden och kommunen är livskraftig i form av allt från industri och handel till aktiviteter och evenemang, säger Camilla Palm. Attraktivt geografiskt läge Ulricehamns kommun har redan idag en stark industrisektor som genererar åtskilliga arbetstillfällen i kommunen, vilken idag hyser fler än 3 000 företag i olika branscher. Camilla Palm lyfter i sammanhanget fram kommunens och stadens attraktiva läge, inte minst ur logistiksynpunkt. – Den nya motorvägen har underlättat mycket för företagen, nu när det är betydligt enklare att ta sig mellan Ulricehamn, Borås, Göteborg och Jönköping. Dessutom ligger vi nära två flygplatser, poängterar Camilla, som har all anledning att se ljust på framtiden för Ulricehamns näringsliv. – Vi märker att fler och fler får upp ögonen för vad vi kan erbjuda. Vår attraktionskraft stiger och vi hoppas att fler företag vill vara med på vår tillväxtresa. Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson Annica Berglund Näringslivsutvecklare och Camilla Palm VD på Näringsliv Ulricehamn AB


58

ulricehamn www.svenskleverantorstidning.se

Ulricehamnsbornas långsiktiga bankpartner

VD Melker Ström

Många bankkunder har svårt att identifiera sig med sin bank. Man eftersträvar den personliga prägeln men vill för den skull inte gå miste om storbankens kompetens och resurser. En bank som lyckats kombinera både och är Ulricehamns Sparbank.

kvar i banken och gör nytta på hemorten. Dess stående ambition är att bidra till att utveckla samhället och få företag att utvecklas. Vi träffar Melker Ström, VD för Ulricehamnskontoret sedan två och ett halvt år tillbaka och med ett förflutet i banksektorn sedan 1998. – Vår uppgift är att fungera som en motor för kommunen. Det gör vi genom att erbjuda ett brett utbud av professionella tjänster till både företag och privatpersoner. Vi ser oss som en fullsortimentsbank, säger Melker Ström.

Ulricehamns Sparbank är ett fullservicekontor för företag, vilket innebär att de täcker alla de områden som deras kunder behöver hjälp med. Inga uppdrag eller önskemål är för små eller för stora. Sparbanken skiljer sig från andra banker eftersom banken inte styrs av aktieägare. Vinsten stannar

Personliga kundrelationer Vi möter honom i Ulricehamns Sparbanks välkomnande lokaler. Byggnaden man verkar i restes i mitten av 1960-talet och den tidsenliga charmen sitter så att säga i väggarna. Atmosfären i lokalen matchar den personliga service man erbjuder.

– Man är glad varje dag man går till jobbet, säger han och tillägger att man gärna tar emot ansökningar till sommarjobb och praktikplatser. Melker återkommer avslutningsvis till bankens arbete för att främja kommunens närings- och föreningsliv. Ulricehamns Sparbank bidrar till exempel med 500 000 kronor till gymnasieskolan varje år och 1,5 miljoner konor till världscupen i längdskidåkning. – Vi brukar över huvud taget bidra till många olika tillställningar och aktiviteter i stan. Vi vill dra vårt strå till stacken för att kommunen ska växa och må bra.

Bidrar till kommunen På Ulricehamns Sparbank jobbar ett 50-tal anställda. Det är, som Melker Ström uttrycker det, ett bra gäng som alla är mycket kompententa inom sina respektive områden.

Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson

Det ska vara lätt att göra affärer. Våra olika företagspaket ger en bra grund för både företag, lantbruk och föreningar.

Där du är. E

D

ÖD FRÅ N ST

nksfon

den

A U L RIC U

B

AN K

Sparba

L

R

IC

R

Ulricehamns Sparbank en strategisk partner till ditt företag

M

Ulricehamns Sparbank är den stora lilla banken. Vi har den stora bankens hela tjänsteutbud och specialistkompetens. Och samtidigt den lilla bankens personliga service, närhet och omtanke.

– Vi tror på det personliga mötet och vill upprätthålla en bra nivå på våra relationer med kunderna. Tillit från båda sidor är viktigt för oss, vi bryr oss om våra kunder och vill deras bästa, betonar Melker. Han framhåller förstås också alla de digitala tjänster man kan erbjuda idag, men är också noga med att poängtera vikten av personliga kundkontakter. – Vi vill vara med på företagens resa, hjälpa dem att utvecklas och vara en finansiell partner. Vi följer dem i vått och torrt och bistår med allt vi kan.

SP EH AMNS

A


ulricehamn

59

www.svenskleverantorstidning.se

Långsiktiga hälsotjänster gynnar både företag och medarbetare

Med tjänster inom företagshälsa och ledarskapsutveckling är Avonova företaget som hjälper organisationers medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Företaget är rikstäckande och arbetar med hälsotjänster på 120 orter. Med ett flexibelt arbetssätt är Avonova i Ulricehamn en del av stadens positiva och långsiktiga utveckling.

Avonova har 700 medarbetare på 120 orter över hela Sverige. Företaget tillhör en koncern inom sjukrehabilitering och deras erfarenhet inom hälsotjänster är stor, liksom kunskapen och engagemanget. Carin Bergsand Persson har varit chef på Avonova i Ulricehamn sedan

några månader tillbaka och trivs mycket bra i sin nya roll. Avonova i Ulricehamn har 10 medarbetare, och använder sig ibland också av underleverantörer. – Vi har en bred kunskap och mycket erfarenhet inom våra områden, vårt mål är alltid att ge bästa möjliga vård och råd för kunden. Vi arbetar med både små och stora företag och organisationer, berättar Carin. Flexibilitet, förebyggande arbete och stor kompetens Avonova arbetar med helheten hos företag, och erbjuder många olika hälsotjänster. Det handlar om att använda utarbetade metoder för att nå en hälsosam och hållbar arbetssituation, och att leverera tjänster som är effektiva för företagen. Ofta handlar det om att skapa förutsättningar för

ett hälsosamt arbetsklimat, innan ohälsan är ett faktum. – Vi poängterar alltid hur viktigt det är att arbeta förebyggande mot ohälsa, säger Carin. Avonova har en bred uppsättning av metoder att använda sig av, för att uppå bästa effekt och hälsa. – Vi arbetar med arbetsmiljön och erbjuder till exempel läkare, psykologer, beteendevetare, företagssköterskor och rehabiliteringssamordnare. Vi erbjuder också hjälp kring alkohol- och drogfrågor. Om ett företag har mycket sjukskrivningar så kan vi komma dit och utreda hur arbetsplatsen fungerar och hitta lösningar mot ohälsan. Vi arbetar alltid efter kundens önskemål men berättar också vad vi tror fungerar bäst i en situation, säger Carin. Med sin breda kompetens ligger Avonova i framkant inom sitt område.

– Vi har en mycket stor kompetens inom vårt område, våra läkare och sjuksköterskor har till exempel specialistutbildning, säger Carin. Hon betonar också att Avonova arbetar flexibelt. – Vi har en mottagning hos oss, men kan även följa med medarbetaren ut till arbetsplatsen för se om det finns något man kan göra för att förebygga ohälsa där. Vi är helt enkelt väldigt flexibla, säger Carin. Carin framhåller också att det är givande att få vara en positiv del av Ulricehamns utveckling. – Att främja hälsa är väldigt viktigt. Det skapar långsiktighet för både företagen och medarbetarna i Ulricehamn, avslutar Carin Bergsand Persson. Research: Carl Ekeberg Text: Carolina Fredriksson

VÅR MISSION:

Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv – varje dag. Avonova - Ulricehamn • Telefon: 0321 - 53 23 30 • ulricehamn@avonova.se • www.avonova.se


60

ulricehamn www.svenskleverantorstidning.se

En lokal kompetensförsörjare för Ulricehamns företag Företag i och kring Ulricehamn har en gedigen kompetensförsörjare i Boge Kompetens. Det här är ortens lokala aktör när det gäller bemanning, rekrytering och utbildning. – Vi kan regionen och har god koll på vad näringslivet här efterfrågar, säger Åsa Andersson, delägare i Boge Kompetens.

Tomas Högberg och Åsa Andersson

Bemanning, rekrytering och utbildning är personalfrågor som tar både tid och resurser i anspråk. Det är ett faktum som man sedan länge har koll på i Boge Kompetens som med en stark lokal förankring jobbar nära sina kunder i Ulricehamn med omnejd. – Eftersom vi är ett litet och lokalt företag kan vi enkelt och snabbt anpassa oss till de förändringar som sker i våra kunders verksamheter. Det blir både smidigt och kostnadseffektivt för kunderna, poängterar Åsa Andersson som äger företaget tillsammans med Tomas Högberg och Per Svensson. Den sistnämnde går i pension vid årsskiftet och därmed blir det Åsa och Tomas som får uppdraget att styra skutan vidare mot nya mål.

jobbar Boge Kompetens med ett stort kontaktnät som gör att man kan matcha rätt person till rätt plats. – Vi jobbar mycket med industripersonal, yrkeschaufförer, montörer och administrationspersonal, men vi hjälper självklart även företag inom andra branscher. Kundtjänst- och butikspersonal är två exempel, säger Åsa Andersson. Avseende bemanning kan Boge Kompetens erbjuda personal på allt från timanställning till flera år. Både kollektivanställda och tjänstemän. – Vi verkar som en tät och familjär företagsfamilj

Bemanning, rekrytering, utbildning Bemanning, rekrytering och utbildning är Boge Kompetens specialiteter. Kunderna finns företrädesvis bland industri- och hantverksföretag i Ulricehamn med omnejd. Beträffande rekrytering sållar man ut intressanta kandidater som presenteras för kunden. Här

och står alltid bakom vår personal. Kunden ska bli helt nöjd samtidigt som det ska finnas tillit hos både kunden och den anställde. Vi känner våra medarbetare och kan med stolthet säga att de är väldigt kompetenta inom sina respektive arbetsområden, framhåller Åsa. Boge Kompetens utbildningsverksamhet kretsar kring kompetensutveckling inom bland annat ledningssystem och arbetsmiljö. Det kan till exempel handla om personer som behöver förnya sina utbildningscertifikat, skaffa sig truckkort, utbildas inom heta arbeten, lära sig köra

hjullastare, eller företag som behöver kunskap inom arbetsmiljöledning. Personliga kundrelationer Förtroende och kvalitet är viktiga begrepp i Boge Kompetens. – Våra kunder uppskattar en personlig och nära relation. Vi går in helhjärtat i alla projekt och det tror jag att våra uppdragsgivare märker, säger Åsa Andersson som, när hon blickar framåt, ser att ytterligare en verksamhet kan komma att utvecklas med tiden. – Vi jobbar i mindre omfattning även med fastighetsskötsel. Vi funderar på att antingen sälja den verksamheten eller skaffa oss en samarbetspartner. Det är en verksamhet som vi tror på och som har stor potential att utvecklas. Vi har ju trots allt både kunder och en komplett maskinpark, men det är en fråga om tid. Dygnet har ju bara 24 timmar… Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson

Vi kan verksamhet! Rekrytering Bemanning www.bogekompetes.se 0321-53 14 30

Utbildning


ulricehamn

61

www.svenskleverantorstidning.se

Förbättring och utveckling i fokus hos företaget som sprider ljus och värme Förbättring och utveckling är två ledande begrepp för Energi & Miljö i Ulricehamn AB. Företaget står för kostnadseffektiva lösningar inom solceller, värmepumpar, elservice och automation – lösningar som bygger på smart teknik och tilltalande design för både privatpersoner och företag.

Energi & Miljö i Ulricehamn AB firar 10-årsjubileum i år. Företaget startades av Patrik Carlbom och ett år senare anslöt Sten Martin som delägare. Idag har Energi & Miljö i Ulricehamn hela elva anställda, en personalstyrka med mycket kunskap och erfarenhet där många är elektriker från industrin. – Vi startade som ett rent värmepumpsföretag men har idag hela sortimentet och också kylbehörighet, säger Sten Martin.

– Vi levererar helhetslösningar och det är viktigt att kundens behov uppfylls till 100 %. Vi erbjuder våra kunder att personal från oss kan komma ut till dem och bistå men en kombination av service och elkunskap. Vi vill alltid hålla det så konstandseffektivt som möjligt, till exempel arbetar vi i olika regioner och försöker då ta jobben i samma orter samtidigt, för att hålla nere resekostnaden för kunden, säger Sten Martin. När Sten Martin berättar om företaget går det inte att ta miste på att kunderna ska känna sig helt nöjda med vad de får. – Kunden skall känna trygghet och ha stort förtroende för oss. När de anlitar oss ska de veta att de får en trygg och motiverad leverantör som ständigt strävar efter förbättring och utveckling, avslutar Sten Martin.

Elservice, värmepumpar, solpaneler och automation Energi & Miljö i Ulricehamn verkar inom flera områden. Med rötterna i värmepumpsbranschen kan hjälpa till med nästan alla typer av pumpar och ser också till att det blir ordentligt återställt efter en installation, samtidigt som de lika kvalitativt arbetar inom flera andra områden. Som elektriker vill de ge det lilla extra och komma med förslag på tilltalande lösningar som kunden kanske inte tänkt på, eller visste fanns. Genom ett planerat tillvägagångssätt kan de hjälpa kunden att spara både tid och pengar. De erbjuder också solpaneler och solceller som både är en vinst för miljön och för fastighetsägaren, då solpaneler är en hållbar investering som ger en lägre energikostnad och höjer värdet på huset. Energi & Miljö i Ulricehamn hjälper också kunder att effektivisera arbetet ute på industrier genom automation, där de erbjuder support och hela projektlösningar. De har lång erfarenhet av projektering av automationslösningar. – Vi arbetar också med att ta fram en programvara för fjärrövervakning, anpassad helt efter kundens behov, säger Sten Martin.

Research: Carl Ekeberg Text: Carolina Fredriksson

Service med helhetsansvar Företaget tar ett helhetsansvar för vad de levererar, och Sten Martin betonar vikten av ett högkvalitativt underhåll. – För oss är det väldigt viktigt med underhåll, service och kontroll av våra produkter, till exempel av kylsystem och värmepumpar. Den långsiktiga kostnaden blir mindre med ett bra underhåll och vi arbetar för att det vi levererar ska ha en så lång livslängd som möjligt, säger Sten Martin. För att bistå sina kunder med bästa möjliga service arbetar de på olika sätt.

Privat & Industri since 2008

0321-102 20

JOURSERVICE DYGNET RUNT!

ELERVICE • VÄRMEPUMPAR • AUTOMATION • SOLENERGI • KONSULTATION www.emabulricehamn.se


62

ulricehamn www.svenskleverantorstidning.se

En betydande samarbetspartner för lantbrukarna För Sveriges lantbrukare är Lantmännen Maskin en synnerligen viktig aktör och samarbetspartner. Bolaget representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad, och jobbar uteslutande med välkända och högkvalitativa varumärken. Det har format ett koncept som innebär kostnadseffektiva lösningar för bolagets många kunder.

Tobias Eckerlid beställer artiklar som ej finns på vårt lager i Ulricehamn för leverans under natten och kan hämtas av kund hos oss morgonen efter.

Lantmännen Maskin representerar ett brett maskinprogram för små och stora gårdar, skogsbruk och entreprenad. I sortimentet finns maskiner från branschens främsta tillverkare. Bolaget är med sina sammanlagt 57 fullskaliga anläggningar en rikstäckande aktör avseende såväl försäljning som service, vilket gör att hjälpen aldrig är långt borta när behovet av såväl maskiner som reparations- och serviceinsatser uppstår. Härutöver har Lantmännen Maskin ett 30-tal samarbetspartners runt om i landet som också står redo att rycka in vid behov. Kundnöjdhet Vi besöker anläggningen i Ulricehamn där vi träffar anläggningsansvarig Roger Måssebäck. – När vi valde att slå samman anläggningarna i Kinna, Borås och Ulricehamn blev vi en komplett verkstad med alla typer av komponenter. Om bara fordonet kommer in genom grindarna kan vi lösa problemet, säger Roger som till sin hjälp har ett tiotal personer, varav flera har varit företaget troget ända sedan 70-talet. Han berättar vidare att såväl leverantörer som produkter är noga utvalda för att ge kunden lägsta totalkostnad. Lantmännen Maskin är generalagent för FENDT och VALTRA, vilket omfattar både nyförsäljning och service. – Redskap utgör en stor marknad för oss, det gäller att ge kunderna det de behöver till hundra procent. Kundnöjdhet är något vi jobbar med hela tiden. Vi gör ingen skillnad på små och stora kunder, alla ska kunna vara säkra på att de erhåller en komplett helhetslösning, poängterar Roger Måssebäck. Tvätthall och reservdelslager Lantmännen Maskin i Ulricehamn rymmer också en tvätthall för större fordon med mycket ändamålsenlig utrustning. Här finns förstås också en komplett butik samt ett reservdelslager. – Det vi inte har i lager kan vi beställa till dagen efter. En annan styrka vi har är att vi kan tillverka våra egna hydraulslangar på upp till en tum. Dessa kan vi med andra ord anpassa exakt efter kundens behov, upplyser Roger Måssebäck som avslutningsvis gärna lyfter fram sina medarbetare. – De besitter en oerhört stor kompetens som gör att de i princip alltid kan lösa alla problem. De är guld värda för både oss och kunderna.

Roger Måssebäck bredvid en av tre servicebilar som dagligen rullar till behövande kunder för service och reparation i fält.

Research: Carl Ekeberg Text: Örjan Persson

Vår butik med artiklar som behövs hos både lantbruk och entreprenad.

Jörgen Claesson kontrollerar avstånd på drevaxel i transmission.

Roger Måssebäck påväg ut för provkörning i en ny Valtra – redo för leverans till kund.

Alltid nära! Hos oss får du tillgång till ett produktprogram med marknadens bästa tekniska lösningar och ett sortiment som ständigt utvecklas. Våra leverantörer är noga utvalda för att passa det svenska lantbruket. Välkommen att kontakta oss! ULRICEHAMN, Karlsnäsvägen 4 Maskinförsäljning: Jonas Claesson 0730 - 52 32 69 Reservdelar: 010 - 556 04 80 Verkstad: 010 - 556 26 96 www.lantmannenmaskin.se

Följ oss på sociala medier


göteborg - hisingen

63

www.svenskleverantorstidning.se

En stark ekonomipartner stärker företagens konkurrenskraft Med en trygg ekonomipartner i ryggen skapas förutsättningar för utveckling och lönsamhet i målmedvetna företag. Det är ett sedan länge konstaterat faktum i Svensk Korrosion Kontroll AB som erbjuder ett brett utbud av kvalificerade ekonomitjänster.

Modell av Atlas Copco gruvmaskin.

Svensk Korrosion Kontroll AB utgår från kontoret på Hisingsgatan i Göteborg. Här träffar vi Kristina Norin som leder verksamheten. Hon brinner för ekonomi och redovisning och har gedigen erfarenhet av långa partnerskap och samarbeten med sina kunder. – Jag jobbar med övertygelsen att en trygg ekonomipartner lägger grunden till god utveckling och lönsamhet i målinriktade företag. Vi vänder oss till företag i alla storlekar och branscher, och

utvecklar med vår unika branschkunskap värden för våra kunder, säger Kristina. Breda tjänster Svensk Korrosion Kontroll AB erbjuder en bred palett med tjänster kring bland annat bokslut, skatteplanering, lönehantering, redovisning, inkomstdeklarationer, årsredovisning och ekonomisk rådgivning. – Vi kan stå för såväl en helhetslösning som enstaka tjänster för både befintliga och nystartade företag, och har alltid en öppen dialog med våra kunder. På så sätt kan vi skräddarsy lösningarna utefter kundernas behov och önskemål, säger Kristina och betonar vikten av att underlätta kundernas vardag. – Vi jobbar med fokus på effektivitet och optimering av arbetsprocesser, vi har lätt för att ta oss an nya system och kan därmed enkelt strukturera både arbetsprocesser och rutiner.

Långsiktiga relationer Svensk Korrosion Kontroll AB har länge jobbat med långa kundrelationer och partnerskap, mycket beroende på Kristinas stora engagemang och välvilja, kombinerat med gedigen erfarenhet. Kristina månar även om att företagen ska känna sig trygga i sitt samarbete med Svensk Korrosion Kontroll, och att de därigenom både kan effektivisera och fokusera på sin kärnverksamhet och sina kunskapsområden. – Alla företag här i trakten är välkomna att kontakta mig för ett oförpliktande samtal när de känner att de är i behov av gedigen ekonomikompetens, avrundar Kristina. Research: Nicole Cherian Text: Örjan Persson

Innovatör som förverkligar drömmar Cliff Models AB är företaget som förverkligar drömmar, som åstadkommer lösningar av idéer. Filosofin bygger på att man i princip kan göra vad som helst i nästan vilka material som helst. Med en modern och komplett maskinpark och, framför allt, ett gediget kunnande och stor innovationskraft kan Cliff Models göra allt från att ta fram en prototyp till att erbjuda serieproduktion av färdigutvecklade produkter. I Cliff Models har man under 25 års tid byggt upp erfarenhet och kunskap inom både konstruktion, modeller och beredning av verktyg. 2010 tog några av de tidigare anställda över verksamheten i

ny regi, däribland nuvarande VD och ägare David Halling. David berättar att verksamheten snabbt tog fart efter att den nya konstellationen tagit över, och att både ny kompetens och utrustning snabbt skapade nya möjligheter för företaget. Med nya uppdrag och kunder steg också behovet av ny kompetens och utrustning ytterligare, vilket föranledde att Cliff Models sedermera köpte upp både Semcons modellavdelning och APP i Trollhättan. Erfarenhet och kunskap Cliff Models AB kan skapa nästan vad som helst i vilka material som helst. På plats visar David Halling upp prototyper i olika former och material, allt från bilmodeller i lera till säten i skumgummi.

Modell av Atlas Copco gruvmaskin.

SVENSK KORROSION KONTROLL AB Kristina Norin-Katabaazi 0709-749487 norin.kristina@gmail.com

Interiör modell från lastbil, fräs, lackad och beklädnad av säten mm.

– Vi arbetar med kunder i många olika branscher, bland andra bil- och motorindustrin, medicin samt aktörer inom infrastrukturutveckling. Vi hjälper dessa med både framtagning och visualisering av produkter, vilka oftast befinner sig i teststadiet. Vi har både erfarenhet och kunskap inom konstruktion och modellering, och kan därmed även agera som en kunskaps- och utbytespartner i samarbete med kund, upplyser David Halling Han berättar att det som i huvudsak driver Cliff Models AB är utmaningarna. Inga uppdrag är vare sig för komplexa, små, stora eller omöjliga att förverkliga, menar David. – Snarare är det så att både utmaning och komplexitet får oss att anstränga oss det lilla extra. Vi älskar att lösa problem och växer med varje uppgift och nöjd kund. Servar fordonsindustrin Med en stor maskinpark bestående av både traditionella verkstadsmaskiner och avancerad friformsutrustning, samt 5-axlade CNC-fräsar kan Cliff Models effektivt möta kundernas

krav. För att även kunna svara mot bilindustrins krav på kvalitet förfogar man även över en fullt utrustad lackbox. I Cliff Models AB månar man om innovation och effektivitet på samma gång, och strävar alltid efter att jobba med fokus på både kvalitet och effektivitet, vilket är nödvändigt när man arbetar gentemot fordonsindustrin, påpekar David. – I vårt samarbete med företag inom fordonsindustrin spelarvi ofta en central roll i att verifiera prototyputvecklingen. Det gör att vi ofta är med från start till färdig produkt, säger David Halling. Cliff Models är även delaktigt i utvecklingen av smarta textiler som kan öka och förbättra interaktionen mellan förare och fordon. Research: Nicole Cherian Text: Örjan Persson

Fullskalig lastbilsmodell. Fräst och lackad.

Giving Shape to Design Models, Prototypes & Production

www.cliffmodels.com


64

falkenberg www.svenskleverantorstidning.se

Nordea vill bygga och stärka det lokala näringslivet Med en av Europas största banker i ryggen lägger företag i alla storlekar grunden till lönsamhet och utveckling. Nordea jobbar med ett tydligt fokus på det lokala näringslivet, deltar, engagerar sig och bidrar i allt väsentligt till att företagen växer via ett komplett utbud av finansiella och rådgivande tjänster. Det gäller inte minst kontoret i Falkenberg.

Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av Europas största banker med representation i 20 länder. Med ett komplett utbud av tjänster för såväl privatpersoner som företag är Nordea en bank för alla. Som Nordens största bank besitter Nordea bred och djup kompetens inom olika områden. Beträffande företag är förstås alla välkomna – stora som små. Uppdraget är att stärka det lokala näringslivet och bidra till att bygga starka och lönsamma företag. Det gör man bland annat genom uppsökande verksamhet, man besöker företagen på plats för att kunna ta del av deras dagliga verksamhet och lära känna företagen inifrån. Lena-Sofia Leek Ottosson är kontorschef på Nordea i Varberg och Falkenberg, två banker som samarbetar och utvecklas. I Falkenberg hoppas de snart också flytta till nya och mer anpassade lokaler. – Just nu håller vi på att planera våra nya lokaler här i Falkenberg. I de nya lokalerna kommer

öfte Kontorschef Lena-Sofia Leek Ottosson

Ulrika Norvén och Mattias Bu

vi exempelvis att få bättre rådgivningsrum för enskilda samtal, det kommer att vara enkelt, nära och trevligt, säger Lena-Sofia Leek Ottosson. Hon betonar att banken alltid har kunderna i fokus. – Vi får mycket positiv feedback från våra kunder, de upplever oss hjälpsamma, professionella och att vi lyssnar på dem, detta är vi mycket glada över och det gör oss stolta. Vi vill att våra kunder ska

uppleva oss som personliga, relevanta och trygga, säger Lena-Sofia. Brett samhällsengagemang Nordea i Falkenberg har ett brett samhällsengagemang för att skapa kunskap inom ekonomi och bank. – Vi utbildar ungdomar i ekonomi ute på gymnasieskolor, till exempel på ekonomiutbildningar. Inom kort kommer vi också att vara med i Jobbsprånget där utrikesfödda med akademisk bakgrund får ett språng in i det svenska samhället och språket. Vi vill gärna hjälpa Falkenbergs nya invånare att komma in bra i sitt nya hemland. Vi tar också samhällsansvar genom att ordna digitala träffar för seniorer, berättar Lena-Sofia. Lena-Sofia känner en stolthet över bankens medarbetare och deras kompetens. – Vi som arbetar på kontoren i Varberg och Falkenberg har ett mycket gott samarbete. Vi har till exempel en mycket duktig medarbetare som har ansvar över bankens byggkrediter på båda orterna och följer kunderna under hela byggtiden. Alla våra privatrådgivare har också en gedigen utbildning, förutom examen från högskolan så går de en Rådgivarakademi i Nordea på drygt ett år, de måste också ha SwedSec- och Bolånelicens samt vara Försäkringscertifierade, dessa licenser är betydelsefulla eftersom vi ger råd och har många olika lagkrav att följa, säger Lena-Sofia.

samhällsnyttan både på kort och lång sikt. Att banken nu får rätt förutsättningar att utvecklas i nya, moderna lokaler, ser Lena-Sofia som betydelsefullt. Banken vill verka nära kunderna i Falkenberg och erbjuda snabb och pålitlig service när det behövs. – Vi är engagerade i det lokala samhället på många olika sätt. Vi ska vara absolut snabbast på lånelöfte, för en eventuell visning av ett nytt boende samma dag. Ett lånelöfte kan behövas snabbt och där vill vi kunna erbjuda bra hjälp, samma dag som personen hör av sig. En bank ska vara trygg och enkel att ha att göra med, avslutar Lena-Sofia Leek Ottosson.

Research: Peter Hägg Text: Carolina Fredriksson

Ansök om lånelöf dygnet runt Ansvarsfulla och hållbara placeringar

Nordea i Falkenberg verkar för ansvarsfulla och hållbara placeringar och de hjälper kunden att fondspara på ett hållbart sätt, vilket bidrar till

Jonna Abrahamsson, Annette och Ulrika

Annette Axberg Nilsson

Du får svar direkt.

Ansök om lånelöfte dygnet runt Du får svar direkt.

N O R D E A . SE/ L Å N ELÖ F T E Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Ansök om lånelöf dygnet runt N O R D E A . S E / L Å N E LÖ F T E Nordea Bank Abp, filial i Sverige


falkenberg

65

www.svenskleverantorstidning.se

Akustikexperter skapar bättre arbetsmiljöer

Allt fler får upp ögonen för och värdesätter minskat buller och bättre ljudnivåer i olika typer av lokaler. Fullt upp med andra ord för ett företag som Akustikmiljö i Falkenberg, som i decennier designat, producerat och monterat innovativa akustiklösningar. Här står man för allt från kunskap till färdigt montage.

Akustikmiljö startades av Magnus Gustavsson 1996 efter att ha jobbat med buller- och akustiklösningar i 15 år. Redan då låg fokus på miljö och kvalitet.

– Då var vi faktiskt det minsta företaget i Halland som var både kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO-standarden, berättar Magnus. Med tiden har Akustikmiljö utvecklats till dagens expert kring design, produktion och montage av innovativa akustiklösningar för alla typer av lokaler. Man hjälper arkitekter, inredare och fastighetsförvaltare hela vägen från planering till montage med en komplett lösning. – Vi har jobbat med allt från förskolor till K-märkta byggnader och servar såväl små som stora företag. En del av våra produkter går också på export till bland annat övriga nordiska länder, Spanien, Tyskland och Beneluxländerna, säger Magnus Gustafsson.

Effektiva lösningar Akustikmiljö köper in plattor från en lokal leverantör, varpå de behandlas, formskärs och sätts samman enligt kundernas önskemål. I utbudet finns 25 standardprodukter som inte innehåller lim, bindningsmedel eller skadliga fibrer. Produkten Eco Sound är till exempel polyesterbaserad. – Miljövänligt och hållbart är vår filosofi, säger Patric Gustavsson, produktionsansvarig i Akustikmiljö. Akustikmiljö är en framträdande aktör i sin bransch. Många uppdrag rör arbetsmiljöer där det ofta kan vara svårt att sortera bort mänskligt tal i jämförelse med mekaniska ljud. Det gäller

inte minst för arbetsplatser med kontorslandskap där Akustikmiljö kan ta fram effektiva lösningar. Även musikindustrin har fått upp ögonen för vad Akustikmiljö kan erbjuda. Företaget har servat musikproducenter i både USA och Baltikum, liksom Benny Anderssons studio på Kungsgatan i Stockholm. – Vi har också jobbat med David Cross som är ljudansvarig för Harry Potter- och alla Mission Impossible-filmerna. Efter att vi hade byggt en hemmabio i hans hus i England skickade han ett mail där han konstaterade att hemmabiografen var bättre än alla offentliga biosalonger han någonsin hade besökt, berättar Patric. God utveckling Akustikmiljö har vuxit organiskt, många av medarbetarna har varit företaget troget i 10–15 år. Bolaget är sedan 2015 en del av Götessons som är en framstående leverantör av ljudabsorberande produkter. Sedan vi köptes upp av Götessons har vi bland annat tillsatt tre säljare i Tyskland som bearbetar den marknaden. Framtidsambitionen är att vi ska fortsätta växa, samtidigt som vi också fortsätter utveckla våra produkter. Tack vare vårt samarbete med några av landets bästa och mest respekterade akustiker har vi en kompetens som få kan matcha, avslutar Magnus Gustafsson.

Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson


66

falkenberg www.svenskleverantorstidning.se

En lokal och personlig bank för alla för företagskunder har minst tio års erfarenhet av jobbet och har genom åren byggt upp mycket goda relationer med företagen på orten. – Många har valt att byta till oss på Handelsbanken. Vi jobbar brett på flera olika plan, bland annat med nätverkande och företagsluncher. För mig slår det personliga mötet all världens annonsering, säger Kristian med stort eftertryck.

Handelsbanken är en av Nordens ledande banker, en bank med ett komplett utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster för privatpersoner och företag. Utifrån de lokala bankkontoren erbjuder man alla bankens tjänster och produkter för den närliggande marknaden. Detta präglar i högsta grad även Handelsbankens kontor i Falkenberg där man jobbar nära sina kunder och erbjuder personlig service med storbankens resurser i ryggen.

Handelsbanken finns över hela världen med 800 kontor på sex hemmamarknader: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien. Ett av dem finns i Falkenberg där Kristian Gårdenfelt är kontorschef med ett mångårigt förflutet på kontoret, vilket etablerades 1974. – Här jobbar vi långsiktigt med att vara den bästa banken på orten. Vi eftersträvar nöjda kunder i alla lägen, att bygga ett gott rykte, vilket är viktigt eftersom vi får många nya kunder via rekommendationer. Vi vill växa tillsammans med våra kunder, säger Kristian. Komplett utbud Hög kundnöjdhet och långsiktiga kundrelationer är begrepp som ligger såväl Kristian som hela

Handelsbanken varmt om hjärtat. Det gäller relationer till såväl privatpersoner som företag. Han beskriver Handelsbanken som en bank med ett komplett utbud av betalningslösningar och finansiella tjänster. – Vi är duktiga på fastighetsfinansiering, allt från bostadsrätter till större fastighetsbolag. Vi känner stadens fastighetsägare och har lokala samarbeten

med såväl revisorer som jurister. Vi har genom åren byggt goda relationer med bland andra Svensk Fastighetsförmedling och Mäklarhuset, berättar Kristian Gårdenfelt. Handelsbanken jobbar med allt från enskilda firmor till stora bolag. Kristian är stolt över varumärket som banken har byggt upp under sina år i Falkenberg. De anställda med ansvar

Lokal förankring På Handelsbanken i Falkenberg har man generösa öppettider. Tillgängligheten är med andra ord stor, kunden har via telefon alltid en fysisk person att prata med. Kristian ser förbättringspotential inom administrationen där man hela tiden strävar efter att förenkla så mycket som möjligt för både kunder och anställda. På bankkontoret finns en kunddator och man har även valt att behålla den personliga servicen som många äldre kunder alltjämt känner sig bekväma med. – Sådana saker uppskattas av våra kunder, liksom vår starka lokala förankring och vår höga kompetens. Det är sådana värdegrunder som bygger verksamheten även inför framtiden, konstaterar Kristian Gårdenfelt. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

Effektiva och användarvänliga skogsmaskiner Gremo arbetar med människor och skogen. De tillverkar skogsmaskiner och har i många år varit marknadsledande i Sverige i skotarklassen med 8-10 tons lastkapacitet, men de tillverkar också skotare för tyngre last. De utgår från Ätran i Falkenbergs kommun och deras utmaning är att få användaren att trivas optimalt med maskinerna, samtidigt som de utvecklar och säljer skogsmaskiner som är så skonsamma mot skogen som möjligt, utan att göra avkall på prestanda.

Christer Westin började arbeta på Gremo 1999 och är nytillsatt fabrikschef på företaget, som idag har 30 anställda, de flesta från Falkenberg med omnejd. Gremo startades i Danmark på 1960talet och kom till Sverige 1988. Företaget har kunder över hela Europa, inte minst i Tyskland. Att 95 % av Gremos kunder också köper en Gremo en andra gång, är ett gott tecken på maskinernas kvalité och användarvänlighet. – Våra kunder är allt ifrån enmansföretag till yrkeshögskolor, säger Christer.

Ny teknik kortar arbetscykeln och bidrar till en bättre miljö Med ny teknik och maskiner som tar sig fram på alla slags underlag, optimeras arbetet i skogen. – Det finns mycket ny teknik i maskinerna, till exempel GPS. Maskinerna innehåller mer teknik idag vilket underlättar för föraren, det skapar både en bättre arbetsmiljö och spar tid, säger Christer. Gremos hållbarhetsperspektiv märks bland annat i att de strävar efter att maskinerna ska göra så liten åverkan på miljön som möjligt, samtidigt som de är effektiva, liksom att maskinerna ska vara bränslesnåla och ha en teknik som kortar arbetscykeln och underlättar för föraren. – Alla maskintillverkare har höga krav på att vara miljöcertifierade, till exempel med avseende på avgasrening, säger Christer.

oss. Våra maskiner har en välvd ruta, vilket ger en riktigt bra sikt för föraren, vilket är viktigt i skogsbruk. Angående vikten är det viktigt att maskinerna är så lätta och smidiga som möjligt, säger Christer. Hur ser Gremo på framtiden? – Vi vill bygga fler maskiner, öka volymen. Vi arbetar för att ta oss närmare våra visioner, avslutar Christer Westin. Research: Peter Hägg Text: Carolina Fredriksson

Starka och smidiga maskiner Gremo erbjuder flera flexibla produkter, förutom skotare också skördare. Deras maskiner ska vara både starka och smidiga, de ska kunna ta sig fram i en omväxlande terräng och erbjuda föraren en god arbetsmiljö. – Våra skotare kan hämta upp timmer på 8,5 ton 10,5 ton, 12,5 ton och 14,5 ton. Vi bygger maskiner på begäran och levererar omkring tre maskiner i månaden. Vi har också en avdelning med renovering av maskiner, de tar hand om många typer av maskiner, berättar Christer. Det finns flera saker som skiljer en maskin från Gremo, från andra skogsmaskiner. – Man kan säga att sikt och vikt skiljer sig hos

Tele: 0346-629 80 E-post: falkenberg@handelsbanken.se Hemsida: www.handelsbanken.se/falkenberg

GREMO AB • 0346-60515


FALK-EL FALK-EL AB AB

falkenberg

67

Specialistföretaget Specialistföretaget En teknisk specialist för industrin för marina arbeten förden marina arbeten och marina branschen www.svenskleverantorstidning.se

eparation &&klassningsarbete reparation klassningsarbetesåsom såsom MS MS&&EO EO

vgeneratorer generatoreroch ochmotorer motorermed med ustning rustning

PROJEKTERING PROJEKTERING

ddeller ellernybyggnad nybyggnadritning ritning&&projektering projektering

,el-motorer, el-motorer,kullager, kullager,kontaktorer, kontaktorer, matikutrustning m.m. omatikutrustning m.m.

Industrin och den marina branschen i trakterna kring Falkenberg har en utmärkt och specialiserad samarbetspartner i Falk-El AB. Falk-Els verksamhet kretsar kring installation- och automationslösningar med fokus på service och kvalitet.

Hamngatan Hamngatan66 Specialistföretaget för marina 311 31131 31Falkenberg Falkenberg och industriella installationer Tel. 95 Tel.0346–150 0346–150 95 Tel. 0346-150 95 0346–581 Fax Fax 0346–58116 16 Parkettvägen 4 info@falkel.se info@falkel.se info@falkel.se 311 31 Falkenberg www.falkel.se www.falkel.se www.falkel.se

Falk-El AB är installationsföretaget som är inriktat på installations- och automationslösningar inom marin och industrin. Falk-El AB bildades 1988 och sedan 2014 driver Kjell Johnsson bolaget mot framtiden tillsammans med sina tio medarbetare. – Vi har länge varit en trogen leverantör till den marina branschen när det gäller att utföra tjänster som installationer, reparationer och service. Vidare levererar vi även material över hela världen. När det gäller tjänsterna handlar det om kundanpassade lösningar, och avseende industrin är vi en elentreprenör som utför elinstallationer, reparationer, service och automation, berättar Kjell. Falk-El kännetecknas av hög kompetens och mångårig erfarenhet. Verksamheten utgår från Falkenberg där man förfogar över en 400 kvadratmeter stor verkstad med tillhörande lager. Kunder När det gäller kunder på den marina sidan har Falk-El ett långvarigt samarbete med Falkvarv AB och Erik Thun AB. Falk-El är en viktig partner i utvecklingen av fartygens olika funktioner. Ett exempel är ett självlossningssystem som är helt automatiskt, vilket innebär en stor tidsvinst för fartygen. – SIA Glass är en stor kund som vi samarbetar med. Hos dem jobbar vi bland annat med det löpande underhållet på fabriken, samt är med och utvecklar olika automationslösningar, berättar Kjell Johnsson. Falk-El jobbar även med företaget IBC som tillverkar storsäcksfyllare på vilka Falk-El utvecklar automationslösningar. Kjell berättar avslutningsvis att de har många nya förfrågningar. En kundkrets med återkommande kunder visar att Falk-El attraherar marknaden.

Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson


68

falkenberg www.svenskleverantorstidning.se

Kvalitetsfönster sedan 1930-talet

Ända sedan 1930-talet har företaget Morups Fönster byggt kvalitetsfönster för svenska hus och fastigheter. Här lever gamla hantverkstraditioner vidare och resulterar i fönsterlösningar som är helt och hållet kundanpassade. Morups Fönster står för ett helhetskoncept som spänner över allt från måttagning och rådgivning till tillverkning och montage.

Morups Fönster etablerades redan 1932 och leds idag av Sten Edgren som köpte bolaget för tio år sedan. Det välrenommerade familjeföretaget har sedan dess utvecklats till en av Sveriges ledande tillverkare av mått- och kundanpassade fönster. När nuvarande ägare tog över bolaget ändrades inriktningen till att endast omfatta fönsterbyten. – Tidigare jobbade vi även med olika fönstervarianter, skjutpartier med mera, men

genom att enbart fokusera på byten av befintliga fönster har vi spetsat vårt koncept, sägerSebastian Sandberg, VD i Morups Fönster, som kan konstatera att satsningen har varit helt rätt. – Sedan vi bytte inriktning har försäljningen ökat varje år. Från måttagning till montering

Morups Fönster tar ansvar för hela fönsterbytet – från måttagning och rådgivning på plats hos kunden till montage och slutlig genomgång. Allt sker med hjälp av företagets team som finns på olika platser runt om i landet. Varje kund får en egen projektledare som håller koll på alla detaljer. Morups Fönster jobbar med svenskt glas, medan aluminiumramarna köps från utlandet. Resultatet blir fönster där värmen stannar kvar inomhus under vintern, vilket minskar uppvärmningskostnaderna i den aktuella fastigheten. – Vi är ledande inom teknik och design och

Fönsterbyte. Som det borde vara.

bygger våra fönster med yrkesstolthet och gediget hantverk. Därför kan vi lämna 20 års garanti på våra fönster, upplyser Sebastian Sandberg. ROT-avdraget gjorde succé

När regeringen för några år sedan tog beslut om införandet avROT-avdraget innebar det en omställning mot ”do it for me” i stället för som tidigare ”do it yourself ”. – Det blev en markant ökning och vi fick lov att genast anställa sex personer till, och ytterligare ett antal några månader senare, säger Sebastian Sandberg.

I dagsläget är 25 säljare aktiva i Morups Fönster där man inte har ett enda fönster på lager – allt tillverkas efter kundernas specifikationer. – Vi är oerhört måna om att stå för en kvalitetsprodukt. Det har byggt vår framgång i generationer och det är så vi vill bygga framgång även i framtiden. Research: Peter Hägg Text: Örjan Persson

www.morups.se


falkenberg

69

www.svenskleverantorstidning.se

Hallandstrafiken expanderar och utvecklas tillsammans med regionens invånare och kommuner Varje dag görs mer än 50 000 resor med Hallandstrafiken. Resorna sker med busstrafik, Öresundståg, Pågatåg, Västtågen och Krösatågen. Bolaget ägs av region Halland och från tätorterna Halmstad, Falkenberg och Varberg förgrenar sig landsbygdslinjerna över hela länet.

ningar ökar och det är något som vi måste matcha med vår trafik och de tjänster vi erbjuder. Vi försöker också vara med i tidiga skeden där vi lämnar utlåtanden på alla nya planer som tas fram i kommunerna. Allt med syfte att möjliggöra en så bra stadsutveckling som möjligt. Både för kommunerna men givetvis också för våra resenärer, säger Andreas Almquist. Samordning och samverkan

Hallandstrafiken möter de nya resebehov som uppstår i samband med att regionen utvecklas. Allt sker i tät dialog med kommunerna och med målet att Halland ska vara den bästa livsplatsen. Region Halland tog över ägarskapet av Hallandstrafiken 2012 och är sedan dess ensam ägare. Varje år körs, i samarbete med anlitade trafikföretag, mer än två miljoner mil i Hallandstrafikens regi. Hallandstrafiken har omkring 90 medarbete som planerar och utvecklar buss-, tåg- och anropsstyrd trafik, och exempelvis arbetar med miljöarbete och IT-lösningar. Andreas Almquist är VD på Hallandstrafiken, och han berättar om ett bolag som utvecklas, en utveckling som sker i tätt samarbete med kommunerna. Andreas Almquist menar att resenärernas behov är den främsta ledstjärnan för Hallandstrafiken. – Halland expanderar och resenärernas förvänt-

Hallandstrafiken anser att samordning och samverkan är nyckelord för deras arbete, och de undersöker löpande resbehov och attityder hos sina kunder för att få linjer, turer och tider att passa så många som möjligt. – Just nu arbetar vi bland annat med att utveckla vårt nya biljett- och betalsystem. Syftet är att förenkla för våra resenärer. Man ska kunna köpa alla biljetter via sin mobiltelefon, och ha tillgång till alla våra resor i appen. Dessutom är det vår ambition att den nya appen ska kunna erbjuda en förbättrad störningsinformation., något som vi vet är mycket efterfrågat bland våra resenärer. Vi arbetar också med att erbjuda wifi och usb-laddning på fler tåg och bussar. Redan nästa sommar rullar det ut nya bussar, med ny design och den här tekniken ombord, säger Andreas Almquist. En god reseupplevelse

Att reseupplevelsen är viktig för alla som använder Hallandstrafiken är tydligt, inte minst för alla de som pendlar. – Öresundstågen är en pulsåder i Halland för att kunna pendla i nord-sydlig riktning. Tågen har varit en succé sedan starten 2009, men nu behöver vagnarna rustas upp för en bättre reseupplevelse. Upprustningen är ett omfattande projekt som kommer att ta några år, men när vagnarna rullar ut kommer resenärerna märka en stor skillnad. I en god reseupplevelse ligger såklart också att tåg och bussar går och kommer i tid, men där är vi många gånger beroende av en fungerande infrastruktur, något som tyvärr inte är fallet när det gäller tåg och järnväg. Infrastrukturen är dålig vilket gör att vi alltför ofta drabbas av förseningar och inställda tåg. Under de kommande åren har Trafikverket startat upp ett antal projekt med syfte att förbättra järnvägsinfrastrukturen och utöka kapaciteten på banan. Varbergstunneln är ett bra exempel, säger Andreas Almquist. Förnyelsebart bränsle och elbussar är en del av framtiden

www.hallandstrafiken.se

Redan idag kör Hallandstrafikens bussar på 100 % förnyelsebart bränsle och nästa sommar börjar det rulla nya elbussar i både Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm. Förutom de uppenbara fördelarna för miljön så innebär också elbussarna ett stadsmiljön blir tystare, något som är positivt för både resenärer och invånare. Hur ser Hallandstrafiken på framtiden? – I närtid ser vi fram emot lanseringen av vårt nya biljett- och betalsystem. Nästa sommar är det trafikstart för våra nya bussavtal, något som vi hoppas blir ett lyft för våra resenärer. På lite längre sikt så ser vi fram emot att alla tunga infrastrukturprojekt ska bli klara på Västkustbanan, som våra tåg trafikerar. Det kommer bli lite stökigt de närmaste åren men när det är klart så uppstår möjligheten att köra fler tåg och tätare trafik utan att det är så störningskänsligt. Sedan behöver vi ha fortsatt god samverkan med våra kommuner och kommuninvånare så att vi kan anpassa vår trafik och vårt erbjudande i takt med att regionen utvecklas, avslutar Andreas Almquist. Research: Peter Hägg Text: Carolina Fredriksson


70

skåne - burlöv www.svenskleverantorstidning.se

Miljösmart processautomation från tryck till textil Tillverkningsindustrin har en innovativ och framtidsvisionär samarbetspartner i Baldwin Jimek AB. Företaget verkar globalt och har i takt med sin samtid format ett koncept som startade med miljösmarta och kvalitetshöjande trycklösningar för tidningsbranschen, till att numera även innefatta liknande lösningar för textilindustrin.

Vi träffar VD Tomas Anderbjer och Birger Hansson, en av grundarna till det som idag är framgångsrika Baldwin Jimek AB i Arlöv. – Det är Birger som kan historiken, säger Tomas och betonar att Birger alltjämt är högst delaktig i verksamheten i rollen som Vice President of Business Development. Det hela började när Birger och hans framlidne vän Sten Hultberg var anställda på Sydsvenskans Tryckeri. 1983 köpte de bolaget Jimek AB för att utveckla en ny sprayteknologi för tryckeriet. – Vi lyfte in hela verksamheten under Sydsvenskan. Vi kom på att man kunde tillföra fuktvatten i processen för offsettryck genom att spraya direkt på valsen, vilket blev unikt i produktionen, berättar Birger. Deras första kund blev NV Skånes Tidningar, och sedermera kom man i kontakt med Baldwin, som sedan tidigt 80-tal varit världsledande inom högeffektiv automatisk rengöring. 1995 köpte Baldwin Jimek. Baldwin Jimek AB bildades och därmed fick Jimek tillgång till Baldwins globala nätverk. Samtidigt gjorde 4-färgstrycket entré i tidningsvärlden, vilket ökade efterfrågan

på bolagets produkter och lösningar. 1996 introducerade Jimek Baldwins PREPAC® i Europa. Idag använder tusentals kunder denna innovativa, högeffektiva och miljövänliga produkt. Såg nya möjligheter

I mars 2012 fick Baldwin Jimek nya ägare i form av Barry-Wehmiller, en industrikoncern i USA där CEO Bob Chapman med familj är majoritetsägare. – De såg och blev bland annat intresserade av vår nya sprayteknologi. Förvärvet har visat sig vara ett mycket lyckat steg för Baldwin Jimeks vidareutveckling, säger Tomas Anderbjer men konstaterar samtidigt att förutsättningarna på den globala tidningsmarknaden har förändrats under senare år i takt med det ökandet användandet av digitala medier. Den naturliga följden blev utveckling mot nya branscher. – Offset är alltjämt kärnan i verksamheten men vi utvecklar samtidigt oss själva inom bland annat textil, där vår teknik lämpar sig ypperligt, säger Tomas. Traditionellt har textiler impregnerats i ett bad av kemikalier vilket leder till stor förbrukning av kemikalier och vatten vilket i sin tur leder till stor energiförbrukning vid själva torkprocessen. Genom Baldwin Jimek’s sprayteknologi förändras detta eftersom man applicerar rätt mängd vatten samt kemikalier och därmed förbrukar mindre mängd energi. – Tack vår teknik har man inget avfall från kemikalieförbrukningen och vattenförbrukningen minskar med 70 procent. Det betyder att

Birger Hansson och Tomas Anderbjer visar Baldwin Jimeks innovativa sprayteknologi vid anläggningen i Arlöv.

man reducerar energiförbrukningen med 70 procent samt att det blir stora kostnads- och miljöbesparingar i tillverkningsprocessen, påpekar Tomas Anderbjer. I somras lanserades den senaste produkten inom området. Den nya TexCoat G4 har banat väg för ännu större besparingar samt uppkopplingsmöjligheter mot nätet för vidare analys. Sedan introduktionen har Baldwin Jimek sålt utrustning till flertalet textilanläggningar runtom i världen. Baldwin Jimek har dessutom varit med och levererat 19 linjer till en av världens största

anläggningar för tillverkning av t-shirts i Dominikanska Republiken. Framtidsoptimism

Baldwin Jimek är idag teknikledande i världen inom sitt gebit. – Vi kopierar inte andra aktörer i branschen, säger Tomas Anderbjer. Med 40 medarbetare här i Arlöv och totalt 800 anställda på 20 platser i 10 olika länder, är bolaget väl representerat globalt för att ha världen som arbetsfält. – Visst noterar vi att tidningstryck har minskat, men samtidigt öppnar sig en väldigt spännande framtid inom nya marknader, inte minst inom textil. Både Tomas och Birger tror att textilbranschen kommer att växa framöver, vilket skapar möjligheter för ett bolag som Baldwin Jimek AB. – Vi är bara i vår linda och potentialen här är väldigt stor. Vår ambition på sikt är att äga 50 procent av marknaden. Då konsumenter världen över blir allt mer miljömedvetna kommer våra miljö- och energisparande produktionslinjer att vara efterfrågade. Vi har tagit väl vara på det försprång vi redan har i vår del av processen. Vi arbetar mot varumärken och producenter, vars konsumenter ställer krav på att produktionen har så liten miljöpåverkan som möjligt, säger Tomas Anderbjer och Birger Hansson. Research: Jan Olsson Text: Örjan Persson

TexCoat G4 från Baldwin Technology är ett banbrytande textilbehandlingssystem som erbjuder en effektiv och lönsam produktionsprocess vilken dessutom är hållbar ur ett miljöperspektiv (utan kemiskt avfall och med väldigt liten energi- och vattenåtgång). Systemet används av ledande kläd- och textiltillverkare världen över.

Textilbranschens framtid skapas i Arlöv Vår banbrytande sprayteknologi för textilbehandling bidrar till en hållbar, effektiv och lönsam produktion hos textilproducenter världen över. Processeffektivitet och produktkvalitet, Hållbarhet och lönsamhet, Full processkontroll med Industri 4.0

PAT@baldwintech.com

www.baldwintech.com

Save Chemicals Reduce Energy Save Water More Efficient


skåne - burlöv

71

www.svenskleverantorstidning.se

Det gedigna hantverket lever vidare i Jerlströms Snickeri Det är företag som Jerlströms Snickeri som gör att det gedigna hantverket lever vidare. Sonny Jerlström är utbildad och har jobbat med finsnickeri sedan 2007, och har sedan dess designat och tillverkat såväl trappor som möbler. Allt kan anpassas helt efter kundernas önskemål.

Vi träffar ägaren och grundaren till Jerlströms Snickeri AB, Sonny Jerlström, i företagets lokaler på Segegränd i Arlöv. – Här trivs vi bra och lokalerna passar vår verksamhet alldeles ypperligt. Vi har även löften om att kunna bygga ut om vi vill utöka

– I framtiden ska vi växa, men i en takt som gör att våra värdegrunder gällande tider, kontakter, avtal med mera aldrig blir åsidosatta.

vad vi lovar, vilket även våra kunder har visat sin uppskattning för, säger Sonny Jerlström. Kvalitet till rätt pris

vår verksamhet, vilket givetvis är det långsiktiga målet, berättar Sonny. Sonny studerade på möbelhantverkslinjen på Vingaskolan med 75 procent praktik. Redan där lades grunden till företaget han driver idag. Idag arbetar Jerlströms Snickeri främst med inredning och trappor, där man i största möjliga mån står för all tillverkning själva. – Beträffande inredning är vi proffs på specialsnickerier, såsom måttanpassade fönster och dörrar, trappor, samt diverse köksmontage. Här har vi ett mycket bra samarbete med Ballingslöv. Vi kan åta oss totalentreprenader inklusive el, VVS med mera, vilket gör att kunden bara behöver en enda kontakt genom hela projektet, berättar Sonny. Företaget är även certifierat för Velux takfönster, vilket innebär att företaget även erhåller många dylika uppdrag. – För dessa arbeten, liksom i samband med våra övriga uppdrag, skriver vi alltid kontrakt med våra beställare där vi betonar vikten av att vi håller

Segegränd 1, 232 91 Arlöv 0706-490615 sonny@jerlstromssnickeri.se www.jerlstromssnickeri.se www.malmotrappan.se

Idag sysselsätter Jerlströms Snickeri tre anställda. Sonny hyr in personal vid behov. – I framtiden ska vi växa, men i en takt som gör att våra värdegrunder gällande tider, kontakter, avtal med mera aldrig blir åsidosatta. Det är just detta vi är bra på: kvalitet, hålla tidsplaner, rimliga kostnader samt att alltid vara noga med kundkontakten, oavsett vad det gäller, säger Sonny. Företaget arbetar mot Skanska, Wästbygg och Karaten Bygg med vilka man har samarbetsavtal. En annan samarbetspartner är MKB som jobbar en hel del med K-märkta byggnader, och som via Karaten Bygg anlitar Jerlströms Snickeri för olika insatser. Tillsammans med Herrljunga Ledstångsfabrik monterar man handledare för trappor för kunder över hela södra Sverige. Ballingslöv Kök, som redan nämnts, och olika försäkringsbolag tillhör också kundkretsen. – Vi håller oss mestadels här i sydvästra Skåne, men när kunderna så kräver kan vi förstås ta oss längre bort än så, påpekar Sonny. Tydliga ambitioner

Jerlströms Snickeri ligger bland annat bakom de K-märkta nödutgångsportarna till Limhamns kyrka, diverse jobb på Sjömansgården i Malmö och trappor till Tygelsjö förskola. Efterfrågan på snickeriets tjänster är konstant hög och Sonny tror att medarbetarskaran kommer att växa framöver. – I framtiden hoppas jag vi blir 8–10 anställda, men vi får aldrig tumma på vårt kvalitetsfokus, så det gäller att växa med omdöme och förstånd. Tekniken ska vi ta in, vi ska till exempel presentera 3D-skisser för våra kunder, men vi kommer också att vidareutveckla vår trapptillverkning. En ny CNC-maskin står också på önskelistan, avslutar Sonny Jerlström. Research: Jan Olsson Text: Örjan Persson


72

skåne - burlöv www.svenskleverantorstidning.se

Det lilla måleriföretaget med den stora kompetensen Malmö Måleritjänst utför en mängd olika typer av måleriarbeten med stort kunnande och expertis. Både privatpersoner och företag använder sig av deras målare vid allt från tapetsering till fasadmålning och konstmålning.

Ola Andersson är grundare och idag delägare till Malmö Måleritjänst AB, som startades 2012. – Det lilla måleriföretaget med den stora kompetensen, det är så vi brukar presentera oss, säger han.

Malmö Måleritjänst huserar på Tullstorpsvägen i Arlöv tillsammans med Henda Bygg AB och trivs mycket bra. – Idag är vi 25 anställda och jag har Andreas Dahlqvist till hjälp som projektledare och med kalkylering. Andreas har varit med mig de senaste 14 åren, från lärling till att idag driva hälften av målarna. Jimmy Sjögren arbetar också på kontoret som arbetsledare och med kalkylering. Min dotter Irma arbetar med ekonomin och studerar också vidare inom det, berättar Ola Andersson. God laganda ger bättre resultat och nöjdare kunder Malmö Måleritjänst utför idag tapetsering, fasadmålning, takmålning och konstmålning. – Vi är stolta över att kalla oss experter och har allt från målare med stor erfarenhet till ungdomar med stor entusiasm, som ska föra denna mångåriga tradition vidare. Bra personal är avgörande för att kunna växa och där har vi lyckats bra, våra anställda stannar också hos oss. Ibland gör vi trevliga aktiviteter tillsammans och det gör att vi arbetar effektivare tillsammans med god laganda och högt i tak. Våra medarbetare är sociala och trevliga, har ett bra öga för arbetet och ser till att hålla rent och snyggt. Vi håller vår uppgjorda tidsplan och hör alltid av oss till kunden om något skulle vara oklart. Detta uppskattas och skapar en positiv inställning till oss, säger Ola. För Malmö Måleritjänst kommer kunden alltid först. – När kunderna är nöjda med det vi gör, så blir även vi glada, säger Ola. Vi strävar alltid efter att

Ola, Irma och Andreas

kunderna ska vara så nöjda med vårt arbete att de återkommer till oss. Vi är även medlemmar i Måleriföretagen i Sverige och Södra Skånes Målerimästarförening, där våra medarbetare utbildas kontinuerligt, säger Ola. Utför varierade arbeten i hela Skåne Malmö Måleritjänst arbetar idag i hela Skåne, och har en stor del av sina kunder i Malmöregionen. De har ett gott rykte och omkring 70 % företagskunder och 30 % privata kunder. – Bland företagen kan jag exempelvis nämna Henda Bygg, försäkringsbolag, Svenska Kyrkan, Stena och många bostadsrättsföreningar. Vi har exempelvis behandlat Slakthusets portar här i Malmö med coating, vilket vi tror kan bli framtidens måleri. Istället för att måla tvättar man kliniskt rent och därefter lägger man på en

coating, vilket kan benämnas som en keramisk beläggning, och denna behandling framhäver originalfärgen till likt nymålat, och ger en skyddande yta som är betydligt lättare att hålla som ny, säger Ola. Hur vill företaget växa? – I framtiden hoppas vi kunna utöka vårt samarbete med försäkringsbolagen och Henda Bygg. Också arbeta för fler bostadsrättsföreningar. Vi vill fortsätta växa utan att tulla på kvalitén och leveranssäkerheten. Vem vet, om några år kanske vi är ytterligare 10 anställda på lönelistan, avslutar Ola Andersson. Research: Carolina Fredriksson Text: Örjan Persson

Tullstorpsvägen 108 238 33 ARLÖV 040-685 05 10 info@malmomaleritjanst.se www.malmomaleritjanst.se


danmark

73

www.svenskleverantorstidning.se

Smarta väderskydd förbättrar inomhusklimatet I takt med ett allt mer extremt och varierande klimat uppstår behov av att antingen stänga värmen ute eller behålla den inne i fastigheten. Acrimo, några mil utanför Köpenhamn, är företaget som har utvecklat kompletta system för bättre inomhusklimat för både den privata och offentliga sektorn.

Det är Jørgen Lennert Christensen, ägare av Acrimo A/S och med många års arbete i Sverige i bagaget, som hälsar välkommen till fabriken i Hedehusene. Redan vid entrén möts besökaren av olika typer av solavskärmningar i form av särkilda aluminiumprofiler och dukar. – Vi kan för enkelhetens skull uttrycka oss i termerna ute och inne. Utomhus har vi till exempel speciella markislösningar som både kan stänga ute ljus och värme helt eller vinklas för önskvärt ljusinsläpp, och dessa styrs av högkvalitativa och motorstyrda lösningar.Vi gör aldrig avkall på kvaliteten – kvalitet i alla led är vår filosofi, fastslår Jørgen.

Offentliga byggnader Christensen tar oss med på en guidad tur genom de rymliga fabrikslokalerna, förbi ett gigantiskt skärbord och en likaledes stor symaskin, in till konferensrummet och utställningslokalen. – 50 procent av det vi gör är det vi kallar för projekt, vilka innefattar sjukhus, kontor, skolor med mera. På Building Green-mässan i Köpenhamn presenterar vi en helt ny lösning där solavskärmningen, eller solskyddet som det heter på svenska, är kombinerat med en sensor som mäter lufttemperatur, lux, ljud, fuktighet och CO2 i lokalen, och på så sätt styr solskyddet, akustiken och ljusstyrkan, samt även varnar för höga CO2-nivåer. Därmed skapas ett inomhusklimat som gör det lättare att arbeta i och som gör att skolornas elever bättre kan tillgodogöra sig undervisningen,säger Jørgen Christensen. Blickar mot Sverige Acrimo, med 70 års erfarenhet av branschen och 30 anställda, verkar över hela Danmark. Man har särskilda team som besöker kunden, tar exakta mått och diskuterar en lösning på plats, för att sedan åka tillbaka till verkstaden och tillverka

produkten, vilken slutligen monteras på plats. Skejby Sjukhus, som är ett stort projekt för Acrimo, ligger cirka fyra timmar från Hedehusene och på motsvarande tid når man hela södra Sverige upp mot Göteborg på västkusten och Oskarshamn på ostkusten. – Vi har faktiskt börjat se på möjligheterna att expandera mot Sverige, säger Jørgen. En skola, kommun eller byggherre kan alltid skicka ritningar till Acrimo och inom kort erhålla ett förslag på utförande med ett preliminärt pris. – Många vänder sig till oss med olika typer av förfrågningar. Det kan vara fönstermarkiser, zip-screens, fasadpersienner, terrassmarkiser eller någon av våra andra lösningar, och då vill man ha en första prisvägledning. Vi lämnar ett pris som ligger mycket nära slutpriset. Ofta inom tio veckor är allt klart och då kan vårt team påbörja monteringen, berättar Christensen. Många kommuner kontaktar Acrimo under

hösten och gör sin beställning inom ramen för årsbudgeten. För privatpersoner hänvisar man till företagets nät av återförsäljare runt om i Danmark, inte minst i och kring Köpenhamn. Jørgen Christensen tipsar avslutningsvis om Building Green-mässan i Köpenhamn den 30–31 oktober då Acrimo visar upp hela sin produktportfölj med fokus på inomhusklimat och arbetsmiljö. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

Solskydd • Bullerbekämpning • Fukt- och luktreglering • CO2-reduktion ⁄ VOC och partikelkontroll

INNEKLIMAT, ARBETSMILJÖ OCH TRIVSEL

En enhetlig lösning!

Möt oss på BUILDING GREEN > KÖPENHAMN > 30.- 31. OKT. > STÅND NR. 39

WWW.ACRIMO.DK — TLF. (+45) 46 59 07 77


74

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Smart teknik bakom moderna kommunikationslösningar I Saeby, strax söder om Fredrikshavn, får vi en spännande inblick i en verksamhet i framkant. DMTonline tar fram moderna och effektiva kommunikationslösningar och har sedan företaget startades intagit en ledande poistion på den nordiska marknaden.

Vi träffar John Sørensen som tillsammans med hustrun Solveig driver DMTonline. Ett långt och genuint starkt intresse för elektronik har lagt grunden till ett företag som nu intar en ledande position i Norden. – Vi har flera ben att stå på och ett av dessa är att tillhandahålla alla typer av koaxialkablar med kopplingar för olika ändamål. Kunden kan ringa hit på morgonen och beställa allt från 1 till 50–100 exemplar som vi sedan skickar redan samma dag. Vi har en mycket modern produktionslinje som exakt mäter av kabeln i önskad längd och skalar av densamma innan den är klar för slutmontering, berättar John Sørensen. John visar runt i de oerhört välskötta lokalerna i Saeby strax söder om Federikshavn. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO-standarden, vilket är en av företagets konkurrensfördelar, liksom det faktum att man alltid står för snabba leveranser, även av större serier. – Visst vi har konkurrenser i asien men vår maskinella utrustning, vår effektivitet och vårt utmärkta logistikläge gör att vi kan leverera till hela Norden på ett dygn. Vi har i stort sett all kablage på rullar och tusentals olika koaxialkopplingar, upplyser John. I de moderna lokalerna syns det nya sättet att arbeta. Solveigh Sørensen förklarar: – Vår främsta resurs är våra medarbetare. Trivs de så gör de också ett gott arbete och stannar kvar i firman, poängterar hon. Varje dag sitter alla ur den 15 personer starka arbetsstyrkan tillsammans och äter. De anställda berättar om eventuella problem som oftast löses direkt vid bordet och ledningen informerar om orderläge med mera. Radiokommunikation Det andra verksamhetsbenet är radiokommunikation för jaktlag, kommuner eller liknande som efterfrågar enkel och billig kommunikation. – Vi arbetar med stora industriföretag och gruvnäringen, och där gör vi en analys över hur situationen ser ut. Vi tittar på typ av radiosystem, behov av slavsändare och dyligt. När kunden gjort sitt val ansöker denne eller vi om en tilldelad frekvens och sedan programmerar vi allt åt kunden. Vi använder oss av de allra bästa produkterna på marknaden, till exempel antenner av märket Procom som anses vara världens bästa.

Denna har vi agenturen för i hela Norden, berättar John Sørensen. Antenner för lokala nätverk Det tredje benet är antenner för lokala nätverk med tillhörande utrustning. Dessa säljs i huvudsak till norra Norge och norra Sverige där det behövs antenner och slavsändare. I detta verksamhetsområde ingår också olika typer av åskledare och spännigngsövervakare – en billig investering för att skydda elektronisk utrustning. Vad tror då John och Solveig Sørensen om framtiden? – Vi är mycket starka i Danmark och har en marknad i offshorebranschen i Norge, men vårt mål är att växa och då är Sverige det närmaste alternativet. Språket är någorlunda detsamma och vi har samma uppfattning om kvalitet och leveranstider, avslutar paret Sørensen. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

Ditt val för säker kommunikation! Kablar, kontakter, kabelbeslag, antenner och radiokommunikation

För mer info: www.dmtonline.dk

info@dmtonline.dk • Tel. +45 9846 1333


danmark

75

www.svenskleverantorstidning.se

Dansk miljövänlig isolering gör succé Danmark har i generationer varit föregångare när det gäller frågor om energi och miljö. Nu har företaget ISONEM dessutom kommit med en ny uppfinning – cellulosaisolering som är en produkt framställd av returpapper.

Vi träffar Jens Christian Mølbjerg som leder verksamheten i ISONEM i Vrå på norra Jylland. – Jag har arbetat i många år med både logistik och miljöfrågor, och när vi fick möjlighet att sälja isolering och maskiner avsedda för att isolera med cellulosaisolering såg vi en affärsidé som vi lanserade. Egentligen började hela vår satsning genom att vi ville tilläggsisolera en av våra egna fastigheter. När vi beställde produkten fick vi en halv lastbilslast över som vi annonserade ut. Redan samma dag var råvaran slut, berättar Jens Christian. Cellulosaisoleringen som ISONEM tillverkar framställs av returpapper som först mals ned till en storlek som både är lätt att blåsa ut och samtidigt bevarar luft som isolerande ingrediens. – Det vi gör med råmaterialet är att vi tillsätter mineraliska salter som både är konserverande och hindrar mögelpåväxt, vilket också fungerar avskräckande på råttor och möss, berättar Jan Christian Mølbjerg. Råmaterialet består endast av tidningspapper som inte är glättat eller behandlat på annat sätt, och som packas samman i hanterbara paket på 12,5 kilo. Det åtgår 3,5 kilo för att isolera en kvadratmeter med tio centimeters isolering. Lätt att komma igång ISONEM, som är både företagsnamnet och namnet på produkten, har gjort stor succé på den danska marknaden. Frågan blir naturlig – vad är orsaken till framgången? – Vi tillhandahåller hela utrustningen. Ett släp med maskinen som är förberedd och klar kan hyras av kunden, och med en enkel beskrivning, är det bara att gå till handling. Maskinen matas med paketen och i maskinen mals pappret sönder och leds över till utblåsningsdelen. Med hjälp av ett rör och tillhörande slang med en diameter på 80 millimeter kan kunden själv isolera både väggar, kryputrymmen och bjälklag. Allt kan

ISOLER SELV

MED PAPIRSULD

- LÅN AF UDSTYR GRATIS

2

PR. M

35,-

fjärrstyras trådlöst med en fjärrkontroll, upplyser Jan Christian. Söker franchisetagare ISONEM lanseras som ett franchisekoncept över hela Norden med den svenska marknaden som huvudmål. Utrustningen kan både leasas och köpas, och priset för hela utrustningen är inte högre än att mindre företag har råd med den. Hela konceptet är byggt på standardsläp med 50 millimeters dragkula som gör att man kan dra den med en normal bil med draganordning. Råvaran cellulosaisolering kan levereras inom hela Danmark inom en dag men i Sverige får kunden räkna med ytterligare någon dags leveranstid. – Vi har redan idag utrustning för privatpersoner men målet är att hitta ett antal franchisetagare i Sverige. Intresserade är välkomna att höra av sig till oss för en demonstration av både produkt och funktion, hälsar Jens Christian Mølbjerg. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

kkelse

y 100 mm. t

MED NEM, BILLIG & MILJØVENLIG ISOLERING Hos ISONEM er vi vilde med, at 85% af papirulden vi leverer er lavet af genbrugsmaterialer, og er derfor ekstremt miljøvenligt. Produktet er nemt at arbejde med, og er meget enkelt at påføre på f.eks. lofter, etageadskillelser, hulmure mm. At påføre papiruld er faktisk så nemt, at du kan gøre det uden professionel hjælp. Derfor låner vi dig gerne vores udstyr, så du kan spare arbejdstimerne.

Søndermarken 10, 9760 Vrå • Tlf. 27 80 17 95 • www.isonem.dk • jens@isonem.dk

Jens Christian Mølbjerg


76

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk ingenjörskonst bakom framgånsgrika konceptlösningar

Dansk design är välkänt i hela världen och tillsammans med kinesiska produktionslinjer har företaget Cre8tek utvecklat en rad produkter för stora kunder. Med fokus på designlampor, teknisk belysning och elektronik är Cre8tek en problemlösare med stort fokus på kvalitet och innovation.

På kontoret i Hjørring på norra Jylland träffar vi bröderna Olesen som motsvarar två femtedelar av ägandskapet i företaget Cre8tek. Anläggningen är inte särskilt stor. – Det behövs inte eftersom arbetet till stor del sker antingen hos kunden eller i våra utvecklingsoch produktionslokaler i Kina, förklarar Niels Harry Olesen och fortsätter: – Ofta är det så att kunderna förser oss med en skiss och en kravspecifikation, varpå vi använder både vårt eget kunnande och våra 30 designers och ingenjörer i Kina för att utveckla produkten och verktygen, tillverka prototyper och göra oss redo för produktion på våra produktionslinjer. Helhetskoncept Bröderna Poul Dørup Olesen och Niels Harry Olesen har gedigen erfarenhet från både maskinell bearbetning och elektroteknik- och

kommunikationsbranschen innan de valde att starta eget 2011. – Innan vi startade Cre8tek var Niels och jag kollegor hos en skicklig kinesisk ingenjör, Yilin Pei, i Motorolas dåvarande utvecklingsavdelning i Aalborg. Där utvecklade vi inte bara professionella utan också vänliga band.Vi kunde genom vårt samarbete kombinera dansk design med europeiska kvalitetskrav och kinesisk företagskultur, vilket resulterade i att företaget nu ägs av fem delägare, varav tre verkar på vår fabrik i Kina, berättar Poul. Cre8tekverkar idag i huvudsak inom tre affärsområden: designlampor, teknisk belysning och elektronik. Företaget, som är ISO 9001-certifierat,

International Sales & Support: Cre8tek Denmark Aps Aastrupvej 10 9800 Hjoerring, Denmark Phone +45 72 28 69 10 www.cre8tek.com

svarar för hela produktionsprocessen, inklusive design, prottyptillverkning och alla tester i laboratorium, innan produkten så småningom går i produktion. Dansk kompetens och kinesisk effektivitet är en bra kombination när det handlar om att förkorta ledtiderna. –-Från företaget Ergonomic Solutions fick vi en gång i uppdrag att producera en ram till en IPAD som kan vara låsbar och användbar i bland annat affärer. Vi fick 14 dagar på oss att leverera de första tre fullt funktionella prototyperna i sandblästrad, borstad och anodiserad aluminium, eftersom de skulle visas upp på en mässa. Prototyperna skulle se ut och fungera precis som slutprodukten, som skulle lanseras bara några månader senare. Vi levererade på tolv dagar inklusive tre dagars frakt från vår fabrik i Kina. Det är förstås inte optimalt, men det kan gå snabbt beroende på hur mycket arbete kunden vill att vi ska lägga ned på det aktuella projektet, och hur exakta specifikationerna från kunden är. När allt kommer omkring tar det lite tid att utveckla produkten från skisser och specifikationer, därefter produceras den första prototypen, som sedan testas och godkänns innan verktygen är etablerade och godkända så att produktionen kan börja. Det tar vanligtvis mellan fyra och tolv

månader, beroende på produktens komplexitet, säger Poul. Imponerande meritlista Trots att Cre8tek inte funnits i mer än åtta år är företagets CV imponerande. En rad danska välkända designföretag har använt sig av Cre8teks kunskaper och produktionsapparat, och på meritlistan finns också världskända Nilfisk. Hur ser då dessa produktiva och yrkeskunniga bröder på framtiden? – Vi har haft en mycket gynsam utveckling. Vår affärsidé bygger på att vi besöker kunden och visar vad vi förmår, samtidigt som vi ställer frågan om huruvida de önskar vår hjälp. Hittills har detta koncept varit mycket lyckosamt, konstaterar Poul och Niels Harry Olesen. Nu riktas blickarna mot Sverige som de ser som en kommande marknad. Intresserade företag uppmanas att höra av sig för ett oförpliktigande samtal. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson


danmark

77

www.svenskleverantorstidning.se

Transportbadsjätten blickar mot nya marknader Ett besök hos Scanbelt i Hjörring på norra Jyland ger en bild av hur många olika användningsområden det finns för transportband. Scanbelt tillverkar transportband för en mängd olika ändamål och tar nu sikte på den svenska marknaden.

Vi träffar familjeföretaget Scanbelts ägare Morten Vejlstrup i anläggningen i Hjörring. Han berättar att verksamheten har funnits sedan 80-talet och

att hans familj tog över och utvecklade densamma. – Till en början handlade det om transportband som användes vid räkfiske. Fiskeribranschen är fortfarande en av de viktigaste målgrupperna för oss, det är där vi är mest kända, konstaterar Morten. Idag producerar Scanbelt alla typer av transportband för alla möjliga ändamål. Fjällresenärer kan till exempel finna dem vid småbarnsliften. Måhända ett lite udda exempel men trots allt ett som skvallrar om att Scanbelts transportband finns mer eller mindre överallt. Flexibel tillverkning I Scanbelt använder man sig av många olika material i tillverkningsprocessen. Det kan vara pellets av polyethylen, polypropylen, nylon eller andra kombinationer. Det som avgör är var produkten, eller plastmodulbandet, ska användas. Vissa plastmodulband är flamskyddade enligt B1 som anger norm för vilka temperaturer materialet ska tåla och under hur lång tid. – Vi har band som klarar temperaturer på ned till minus 45 grader och upp till 160 grader. Alla våra produkter är EDA-godkända och klassificerade enligt V0 som är de högsta kraven som finns inom livsmedelindustrin, upplyser Morten Vejlstrup. All maskinell utrustning, alla verktyg och så vidare tillverkar man själva, och allt från granulatet till varje enskilt verktyg, genom hela tillverkningsprocessen, via packningen till transporten, loggas i ett särskilt kvalitetssäkringssystem.

Ägare Morten Vejlstrup

Blickar mot Sverige Hur ser då Morten Vejlstrup på framtiden för Scanbelt? – Vi är starka i Danmark och inom livsmedelsindustrin men vi kan tydligt se en ökad efterfrågan från både Sverige, Norge och Finland. Nyligen har vi levererat transportband till ett renslakteri i Finland och våra band finns i flera norska livsmedelsindustrier, säger Morten Vejlstrup och berättar att man just nu håller på att utveckla ett transportband för husbyggare. Det handlar om transportmattor för industriell och delvis automatiserad husproduktion. Nu blickar Scanbelt och Morten Vejlstrup mot den svenska marknaden. – Sverige är ett stort land och vi arbetar på att stärka våra positioner där. Vi har nu satsat på att synas mer i Sverige och målet är att hitta både maskin- och automatiseringsbyggare, såväl som konsulter och partners. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

FLEXIBLA LÖSNINGAR ScanBelt är en av världens ledande tillverkare av modulära plastband. Med det största och mest flexibla programmet på marknaden erbjuder ScanBelt den ultimata lösningen för specialuppgifter av alla slag. Vår flexibilitet innebär att hela processen från design, verktygstillverkning och plastgjutning, till bältesmontering sker på vårt huvudkontor i Hjørring, Danmark

Kontaktperson Karsten Bo Nielsen KBN@scanbelt.com Tlf: +45 98 90 90 88

www.ScanBelt.com

ScanBelt A/S | Læsøvej 12 | 9800 Hjørring | DK |


78

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Smarta smideslösningar effektiviserar lantbruket Danmark är enligt många experter ett av de mest framgångsrika lanbruksländerna i världen. De långa och stolta lanbrukstraditionerna har resulterat i att danska företag i samarbete med kunderna utvecklat produkter som underlättar driften av lantbruken. Här spelar företaget ØRUMSmeden en viktig roll.

ØRUM-Smeden i Tårs på norra Jylland är en traditionell smidesverksamhet som utvecklats till att vara Europaledande på bland annat mixrar och pumpar till gödselbrunnar, men också för en rad andra hjälpmedel som utvecklats hos familjen Ørum. Vi träffar Frede Ørum vars far Johannes startade verksamheten redan 1972. Numera är även Fredes son Christian verksam i bolaget. – Redan som ung fick jag hjälpa far i smedjan och därefter har jag haft Christian vid min sida, vilket har gjort att både han och jag har lärt oss yrket efterhand, berättar Frede Ørum. I ØRUM-Smedens moderna produktionslokaler finns både laser- och plasmaskärmaskiner som styrs digitalt. I kombination med bock- och klipputrustningar samt robotsvetsar klarar man alla produktionsmoment själva. – Egentligen är det bara motorer, lager och

ventiler till hydrauliken som vi inte tillverkar – i övrigt gör vi allt, säger Frede. Smarta lösningar Att få ut allt gödsel på åkrarna är en utmaning för varje lantbrukare, men här står ØRUM-Smeden för en bra lösning. Speciella omrörare gör att sand och gödsel blandas och lätt kan pumpas till hjulburna eller växlarflakslösningar, vilket gör att den går att ”parkera” på åkern. Därefter kan man med hjälp av mindre enheter transportera ut gödseln. En stor fördel är att man med mindre enheter minskar både markskador och risken för trafikolyckor längs med transportvägarna. – Det är uppenbart att stora enheter förbrukar stora mängder drivmedel och gör större skada på vägar och åkrar. Mindre enheter blir effektivare, gör mindre skada och är mer miljövänliga, påpekar Frede Ørum.

Christian och Frede Ørum

Henrik Nielsen som är företagets säljare fyller i: – Vi har ett standardsortiment av mixrar, omrörare, pumpar, bufferttankar, rotfruktstvättmaskiner, balvagnar, kalkstationer, kreatursvagnar, sandskopor med mera, men om kunden har särskilda önskemål är vi givetvis öppna för en diskussion. Unik balvagn Vi bjuds på en rundvandring och första anhalten är en helt unik balvagn med en egen uppfinning som hydrauliskt låser fast lasten. Det är bara att lasta, dra i hydraulspaken och lasten är fixerad och klar. – Som du ser på bilden finns ett ekipage med vår balvagn och där dragfordonet har vält i diket, medan släpet står halvvägs på vägen och fordon kan passera. Förankringen håller, påpekar Frede Ørum.

Rundvandringen går vidare till den stora förvaringshallen som har ett femtontal gödselmixar på lager. – Oavsett vad vi producerar ser vi alltid till att ha minst en till två enheter i lager, så att vi vid behov kan leverera samma dag, säger Frede och visar upp en mixer med oljekylning av mixerhuvudet. När oljan går i retur smörjer den dessutom lagerna i axeln, vilket ökar livslängden betydligt. – En sådan sålde vi till en kund i Bodö så sent som i går, berättar Frede Ørum som ser positivt på ØRUM-Smedens framtid. – Vi är nu tredje generationen i företaget och målet är att fortsätta på den inslagna vägen. Vi har kunder över hela Norden men är förstås öppna för fler. Vi visar gärna upp våra produkter. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Person

ØRUM Vrejlev Klostervej 310 • 9830 Taars • Danmark www.oerum.com • info@oerum-smeden.dk

Säljare Henrik Nielsen: +45 2047 8232 henrik@oerum-smeden.dk


danmark

79

www.svenskleverantorstidning.se

Dansk glasmästarfamilj sätter sin prägel på kända Köpenhamnsbyggnader

Den danska glasmästarfamiljen Snoer har under ungefär ett hundra år utvecklat glasmästeriet till att idag utgöra en välkänd aktör verksam för både privata och offentliga kunder. Idag finns det anrika företaget Glarmestre Snoer og Sönner A/S glaslösningar på en mängd olika platser runt om i Danmark.

Efter en del snirklande i Köpenhamn och ett par varv runt kvarteret (Snoerfamiljens fabrik omfattar nästan ett helt kvarter) öppnas plötsligt möjligheten att hitta en P-plats. Alldeles utanför fabriken får besökaren en första uppfattning om Glarmestre Snoer og Sönner A/S styrka. Ida Snoer, som är en av de aktiva personerna i familjeföretaget, berättar att glaspartiet utmed gatan är något som ofta monteras utanför skolor och daghem. – Barnen kan inte klättra på en glastruta och ljuset får möjlighet att tränga igenom, samtidigt som glaset i sig sväljer en del buller. Just offentliga ytor är vanliga platser för våra glaslösningar, säger Ida.

Kundanpassade lösningar Kusinen Torben Snoer, generationens glasmästare, tar emot i kontors- och produktionslokalerna endast några få kilometer från Hovedbangården i Köpenhamn. – Vi arbetar idag med traditionellt glasmästeriarbete genom att montera färdiga och av oss tillverkade glaspartier för både butiker och kontor. Glaset kan antingen vara isolerande, ljuddämpande eller insynsskyddat – allt efter kundens önskemål, berättar Torben. En annan del av verksamheten är fasadglas, det vill säga allt från olika typer av inglasade partier för gallerior till specialglas för energioptimering i gamla och skyddade byggnader. Ytterligare en del av verksamheten är aluminiumavdelningen där man efter kundens önskemål kan producera glaspartier med antingen aluminiumprofiler eller trä. Hög kapacitet Genom åren har familjen Snoer satt sina glasmästaravtryck på olika platser runt om i Danmark. Det senaste prestigeprojektet är Österport Station. Här, liksom på andra platser, handlar det om glashantverk av yppersta kvalitet.

– Man får dock inte förledas att tro att vi bara arbetar med prestigeobjekt. Vi jobbar med alla typer av glasarbeten. Det kan vara glas runt en trappa i ett kontorskomplex eller hemma i en privat fastighet. Vi levererar och monterar gärna i Sydsverige på ett avstånd av cirka 50–75 kilometer från oss. För närvarande har vi svårt att hantera större projekt om de ligger alltför långt från Köpenhamn, förtydligar Ida Snoer. Torben Snoer tillägger: – Vi utför gärna uppdrag direkt för offentliga verksamheter och privata företag, vanligtvis i storleksordningen 25 000 till 4 miljoner

Snoer Glas Indsigt i Glas / Alu /Træ

Tlf. +45 3834 0311 Lærkevej 17 • 2400 Köpenhamn NV snoer@snoer.dk • www.snoer.dk CVR 1052 1203

kronor. Givetvis kan vi inte åka till Sverige för att montera ett glasparti i en privat villa, men vi samarbetar gärna med lokala hantverkare, deltar i inspektioner, förberedelse av anbud och genomförande, säger Torben. Glarmestre Snoer og Sönner A/S har en hög kapacitet. Fyra månader efter att de första kontakterna är tagna har man i regel tagit fram färdiga ritningar, skurit till aluminiumprofilerna, monterat önskat glas och levererat dem till fastigheten. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Person


80

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Stark innovationskraft bakom smarta spolmunstycken I den lilla danska byn Dybvad, knappt 15 kilometer sydväst om Frderikshavn, ligger ännu ett i raden av danska familjeföretag med innovativa produkter. BT Maskinteknik ApS spol- och rensmunstycken och rafinerade oljepressar har rönt uppmärksamhet bland användare över hela Norden.

Vi träffar Brian Thomsen som leder verksamheten i familjeföretaget BT Maskinteknik ApS. – Vi har egentligen två huvudprodukter som vi har utvecklat själva och som vi säljer. Det är dels spol- och rensmunstycken, dels oljepressar för vegetabiliska oljor, och båda dessa säljer vi över hela Norden, berättar Brian Thomsen som tillsammans med den fyra man startka personalstyrkan producerar de erkänt högkvalitativa produkterna. När det gäller spolmunstycken rör det sig om varianter i olika storlekar från 30 till 100

millimeter. De är försedda med bakåtvända munstycken som är svarvade och borrade perifert i en snäv vinkel till godsets centrum. På så sätt blir det en bakåtvänd stråle som får munstycket att vrida sig och borra sig framåt. – Detta munstycke har använts på slamsugningsmanskiner som rensat brunnar och annat, men som du ser är de knappt slita, berättar Brian och visar ett munstycke. – Givetvis har vi konkurrenter som tillverkar liknande produkter, men de levererar ofta fyra-fem stycken, eftersom de slits hårt och att den rensande vattenstrålen inte får munstycket att rotera. Vårt munstycke gör att det går åt mindre vatten, samtidigt som fordonet kan gå på tomgång och ändå driva munstycket effektivt, fortsätter han. Söker återföräljare Spolmunstycket används företrädesvis för att rensa rör från cement. BT Maskinteknik har också utvecklat särskilda spolmunstycken som

Brian Thomsen visar ett av spolmunstyckena.

lanserats och monterats på bland annat sjukhuset i Aalborg. Enbart munstycket skulle behöva en egen artikel, konstruktionen är smått genialisk. Där andra använder glidbussningar använder BT Maskinteknik rostfria lager för att både öka livslängden och effekten. På vår fråga om hur man kan beställa dessa munstycken svarar Brian: – Vi säljer direkt från fabriken men vi skulle gärna hitta någon återförsäljare i både Sverige, Norge och Finland. Vi har kunder i dessa länder men det hade varit enklare för oss och kunden om det fanns återförsäljare i varje land, erkänner han. Uppskattad oljepress I BT Maskintekniks produktportfölj finns också en oljepress som kan pressa olja ur raps, sojabönor, blommor och en rad andra oljeförande

växter. Oljepressarna finns i en rad stolekar för allt från det mindre gårdsbruket till omfattande kommersiell drift. De har gjort stor succé över hela Norden och i Finland finns en egen återförsäljare. – Det är faktiskt samma sak som med spolmunstyckena – de flesta kunderna i Sverige och Norge vänder sig direkt till oss och det går bra, men även inom detta produktområde söker vi återförsäljare. Det kan vara exempelvis grossiter, såsom Lantmännen i Sverige eller Faelleskjöpet i Norge, avslutar Brian Thomsen. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

LEVERANTÖR AV: • • • BT Maskinteknik · Riskærvej 12 · Dk-9352 Dybvad · Tlf. +45 98 46 61 57

Sprutmunstycken Rapsoljepressar Svivlar

· info@btmaskinteknik.dk · www.btmaskinteknik.dk


danmark

81

www.svenskleverantorstidning.se

Färsk Nordsjöfisk från havet till tallriken på mindre än ett dygn För de som älskar fisk har företaget Chrisfish i Fredrikshavn på norra Jylland en alldeles speciell klang. Tre generationer och snart 60 års traditioner står bakom de stolta danska fisketraditionerna som innebär att man dagligen förser handlare och grossister med färsk fisk. Vi träffar Jørn Ole Bertelsen, VD och ägare i Chrisfish, i de nybyggda produktionslokalerna i Frederikshavn. – Det började egentligen med att min farfar landade fisk i England, och eftersom han hette Christian Bertelsen och levererade fisk fick han tilltalsnamnet Chrisfish och det blev också företagsnamnet som lever vidare, berättar Jørn med ett smittande skratt. Chrisfish har produktionslokaler i både Hanstholm och Fredrikshavn. Verksamheten kretsar kring färsk fisk som fileas och skickas till kund samma morgon som den landas. Det rör sig om både torsk, sej, sjötunga, kummel, havskräfta och räkor. Räkor och havskräfta går till fabriken i Fredrikshavn där en del sorteras och läggs i lag, medan resten fryses in i en ultramodern nitrogenfrys som bevarar köttets fina konsistens. Dagliga transporter Som säkert många känner till kan det vara svårt att få tag i färsk fisk, men för Chrisfishs kunder är detta inget problem eftersom det går en bil varje morgon från Frederikshavn och Hanstholm direkt till Köpenhamn. Bilen behöver bara köra i ytterligare en timme innan den är framme i de sydsvenska städerna. – Vi har ju dagliga transporter till Italien, Spanien, Tyskland, Frankrike med flera länder, så det är lätt att tillföra Sverige till detta transportnät. Vi har en del kunder på framförallt räkor och havskräftor i lag men vi kan serva fler, och när det gäller färsk fisk är utrymmet mycket stort. Vi landar ju inte mindre än hundra ton sej varje dag och åtskilliga ton andra fiskarter, så tillgången finns, säger Dennis M. Christensen som är företagets försäljningschef. Blickar mot Sverige Chrisfish levererar i huvudsak till grossister, men de stora livsmedelkedjorna kan handla direkt med företaget och detsamma gäller regioner och

– För oss är det viktigt att ha en genomtänkt strategi i allt vi gör. Leveranstider, kvalitet på produkten, likväl som personalens arbetsförhållanden är viktiga. kommuner. För de företag som är intresserade kan man också erbjuda ett privat label-koncept. – Detta är vanligt hos våra sydeuropeiska kunder och mindre vanligt i Norden, men vi är öppna för alla former av diskussioner kring samarbete. Vi har redan kanaler till en del svenska livsmedelsföretag men som jag berättat är volymen omfattande. Dessutom är det så att de nya EU-reglerna gör att man exempelvis inte får kasta tillbaka havskräftor som är för små eftersom de dör ändå. Vi tar hand om dem, förpackar dem och säljer dem till ett lägre pris. Oavsett om det gäller färsk fisk eller inlagda produkter är vi intresserade av att komma in mer på den svenska marknaden, säger Jørn Ole Bertelsen. Leveranssäkerhet och kvalitet Chris som började att leverera fisk till England fick ett grundmurat gott rykte. Han gjorde aldrig avkall på vare sig leveranssäkerhet eller kvalitet, en filosofi som lever vidare i företaget än idag. – För oss är det viktigt att ha en genomtänkt strategi i allt vi gör. Leveranstider, kvalitet på produkten, likväl som personalens arbetsförhållanden är viktiga. Allt och alla spelar roll för att vi ska kunna fortsätta göra det vi är bäst på – att leverera en god produkt och bygga upp långvariga kundrelationer, precis som morfar gjorde, avslutar Jørn Ole Bertelsen. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

Chrisfish Danmark A/S specialises in purchasing and selling frozen and cold storage quality fish, as well as the production of high quality brine products. With 50 years of experience in the fish industry, you can be confident that our services and products are second to none.

Direktör Jørn Ole Bertelsen till höger och marknadschef Dennis M. Christensen.

Shrimp department

Nordhavnsvej 18 DK-9900 Frederikshavn Tel.: +45 96 20 21 01 E-mail: job@chrisfish.dk

Fresh fish department

Fiskerihavnsgade 47 DK-9900 Frederikshavn Tel.: +45 96 20 21 00 E-mail: chrisfish@chrisfish.dk


82

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Smart fatighetsstyrning sparar pengar och miljö I en tid då allt mer handlar om energibesparing och miljöfrämjande insatser är Fredrikshavnsföretaget Soft & Teknik A/S en aktör som verkar i takt med sin samtid. Bolaget har tagit fram ett system för bostäder och fastigheter som gör att man enkelt kan styra värme, ventilation och vattenåtgång, vilket förstås också sparar pengar åt boende och fastighetsägare. I Fredrikshavn träffar vi Jens Christian Kristiansen, ägare och grundare av framåtskridande Soft & Teknik A/S. Företaget har tagit fram en innovativ lösning för bättre inomhusklimat i fastigheter och bostäder. – Vi har skapat en mjuk- och hårdvara som hela tiden håller reda på fastighetens eller bostadens temperatur, luftfuktighet, vatten- och värmeförbrukning, berättar Jens Christian och fortsätter: – Det finns olika typer av instrument på marknaden som är mer eller mindre invecklade, men vårt system bygger på en smileyliknande Startskærmen – viser smiley for »sidste døgn« figur som genom olika ansiktsuttryck visar om de olika nivåerna är normala eller onormala.

Spara pengar med en knapptryckning Systemet bygger på att enheten förprogrammeras med data över bland annat värmenivå, åtgång av dricksvatten, ventilation med mera så att lägenhetsinnehavaren eller fastighetsägaren, antingen direkt via displayen eller via en app på telefonen, kan följa statusen i bostaden. – Systemet är också programmerbart så att bostadsinnehavaren exempelvis under en semester kan sänka rumstemperaturen och minska ventilationen, och därmed göra en kostnadsbesparing. Allt är inbyggt i ett cloudsystem som inte är kopplat till en operatör med månatlig kostnad. Har man en gång installerat systemet har man ständig och kostnadsfri åtgång till både mjukoch hårdvaran. Systemet som installerats i 300 lägenheter i Frederikshavn har redan visat sig vara energibesparande. Fastighetsägaren kan liksom hyresgästen både se förbrukningen och påverka den. Den som vill spara ström – och pengar – gör det enkelt med en knapptryckning.

för installation här i Danmark och levererar till Sverige på samma sätt. Bostadsrättsföreningar, byggherrar eller representanter för det offentliga Sverige är välkomna till oss för en demonstration

på plats, hälsar Jens Christian Kristiansen avslutningsvis. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

Välkomnar svenska intressenter Enheterna installeras i huvudsak i nybyggnationer men även i samband med renoveringsinsatser, vilket medför att fastighetsägaren kan debitera hyresgästen exakt för den förbrukning denne haft. – Två vuxna och två tonåringar förbrukar till exempel i regel mer än vad ett pensionärspar gör. De boende kan således debiteras för det de förbrukar – varken mer eller mindre, säger Jens Christian Kristiansen. Vand Varme El Fugt Han berättar vidare att systemet finns i en standardversion men kan anpassas efter Se mere Se mere Se mere Se mere Billede B når man trykker på »Fugt« (når luftfugtigheden er problemet)husägarens önskemål. Det är till exempel möjligt att bygga ut systemet och även införliva exempelvis Hemskärm - visar smiley för senasta dygnet solenergipaneler som en av parametrarna.

Luftfugtighed

Ventilation

Luftfugtigheden i lejligheden

Fugt

64%

Tilbage

Luftfugtigheden bør ligge mellem 45-55%

Ventilationen kører som den skal

När du trycker på 'Luftfuktighet'. Visar att fuktigheten är problemet.

Utvecklas ständigt Alla Soft & Tekniks produkter är utvecklade, testade och producerade i Danmark, vilket borgar för kvalitet och leveranssäkerhet. Systemet är under ständig utveckling, vilket innebär att det hela tiden blir bättre och bättre. – Systemet är i en kommersiell fas men vi utför fortlöpande tester och utvecklingar av både hård- och mjukvaran. Vi bygger systemen färdiga

Jens Christian Kristiansen

Håndværkervej 3 • 9900 Frederikshavn, Danmark • Tel. +45 98429535 • jck@sogt.dk • www.softogteknik.dk


danmark

83

www.svenskleverantorstidning.se

Metallbearbetning med hög kvalitet och snäva toleranser Svensk industri har sedan finanskrisen haft en stadig tillväxt. Under senare år har dock ett flertal industriföretag haft vissa produktionsproblem i form av bristande kapacitet. Här kan danska KB Metal fylla att växande behov.

I Saeby, en knapp mil söder om Frederikshavn på norra Jylland, ligger KB Metall, metallbearbetningsföretaget som på 20 år har utvecklats till en storspelare på den maskinella bearbetningsmarknaden. Under vårt besök på företaget får man ett tydligt intryck av att KB Metal satsat på en maskinpark utöver det vanliga. Kennet Bager Nielsen, ägare till företaget som fått sitt namn efter dennes initialer, visar runt i den imponerande verkstaden. Här finner vi ett 20-tal CNC-svarvar med både stångautomat och flerhövdade revolverhuvuden som klarar arbetsstycken med en diameter på upp till 670 millimeter och en längd av två meter. Härutöver finns fem fräsmaskiner med hög kapacitet. Samtliga maskiner bemannas dygnet runt av företagets 30 anställda. Den omfattande och högteknologiska maskinparken möjliggör för maskinell bearbetning av avancerade maskindetaljer. I KB Metals separata mätrum kalibreras mätinstrument, och arbetsstycken med snäva toleranser kontrollmäts. Kvalitet i alla led Kvalitetsprägeln är tydlig i alla delar av verksamheten, vilket föranleder frågan om hur kvalitets-

Kennet Bager Nielsen

säkringssystemet är uppbyggt. Kennet berättar: – Vi jobbar utefter vårt eget kvalitetssystem som bygger på samma principer som standarden för ISO 9001. Från det att kundens ritning skickas direkt in i vårt produktionssystem registreras och dokumenteras allt vi gör – allt från valet av material till produktion och leverans till kunden. Maskinparken i kombination med kompetensen hos medarbetarna gör att KB Metal kan finnas med från framtagandet av en prototyp till

färdig produktion av tusentals enheter. Det enda kunden behöver göra är att skicka över en kravspecifikation med toleranskrav, varpå KB Metal gör resten, inklusive ytbehandling eller härdning med specifika krav. – Vi fungerar hela tiden som en sparringpartner till kunden. Även om det mesta i dag sker digitalt behöver man tala med varandra, inte minst kring framtagning av lämpligt material, kvalitetskrav, bearbetningsmetoder med mera. I nära dialog med kunden kan vi alltid ta fram

en kostnadseffektiv lösning, säger Kennet Bager Nielsen. Bygger ut Den ökande efterfrågan på KB Metals produkter gör att man börjar bli en aning trångbodda. Därför bygger man nu ut anläggningen med ytterligare en byggnad. – Vi arbetar ju i alla metalliska material men även i plast, och dessa måste separerars. Syrafasta och rostfria material och titan måste hållas i separata produktionslokaler, liksom plast. Idag sker vår produktion i två olika fastigheter på orten men med tillbyggnationen samlar vi allt under samma tak, men ändå separerat. Detta gör att vi kan öka vår effektivitet betydligt, vilket i sin tur medför att vi kan ta emot ännu fler förfrågningar, inte minst från Sverige, konstaterar Kennet. Med tillbygget skapar KB Metal också resurser för att teckna långa leveransavtal med sina kunder. Utrymme skapas också för ett plocklager. – Vi kan därmed fungera som både produktionsenhet och lagerhållare. Vi levererar inom 24 timmar efter beställning och fyller på lagret efter hand. Vi servar flera sådana kunder idag men har plats för fler. Givetvis välkomnar vi fler svenska kunder, hälsar Kennet Bager Nielsen. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

Energivej 9 DK 9300 Sæby, Danmark Telefon: + 45 98 86 40 66 Direkt: + 45 22 25 75 78 Mail. kb@kbmetal.dk Web. www.kbmetal.dk


84

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Dansk pumpgigant satsar nordiskt – söker återförsäljare i Sverige Danska LSM-Pumper är unikt i många avseenden. De tillverkar inte bara världens största slangpumpar utan innehar också Nordens största svetsrobot och kanske även Nordens längsta erfarenhet av att konstruera och tillverka pumpar enligt kundspecifikation.

Vi träffar Leo Sørensen som var en av initiativtagarna till företaget LSM-Pumper. Han börjar med att berätta hur det kom till. – Allt började helt enkelt över en öl där jag och en arbetskamrat för mer än 35 år sedan satt i smedjan och diskuterade pumplösningar för industrin. Idén om att pumpen från ena sidan skulle suga och på motsvarande sida skapa ett

vakuum gjorde att effektiviteten förbättrades betydligt. Till en början var det bara ett extrajobb vid sidan om ordinarie arbete, men så småningom blev det till vår huvudsyssla. Idag sysselsätter vi ett tiotal anställda, berättar ägaren och uppfinnaren Leo Sørensen. Pumparna finns i alla storlekar och om en standardlösning inte passar kunden kan LSM-Pumper utveckla en produkt som anpassas efter dennes specifika krav. Pumparna tillverkas och bearbetas antingen i svartstål eller rostfritt, ett alternativ som inte minst används bland livsmedelsaktörer. LSM 100 SS som är en av standardmodellerna används då det ställs höga krav på flödeshastighet och partikelstorlek, medan exempelvis modellen LSM 65 SS är en rostfri pumpkonstruktion som företrädesvis används inom slakterinäringen. Snabba reservdelsleveranser – Våra pumpar används inom både gruvindustrin, övrig industri och i livsmedelsbranshen. Materialet som ska pumpas ska vara flytande i någon form. Det kan vara avfallspumpar till bioenegrikraftverk, cementpumpar, lim, syror eller liknande, poängterar Leo Sørensen. Oavsett vilken pumpvariant kunden väljer blir allt dokumenterat och fullt spårbart. LSM-Pumper har dessutom ett brett lager av reservdelar och en

egen serviceavdelning som kan reparera pumpar när som helst. – Kunden ringer till oss och talar om vad som har gått sönder, varpå vi omedelbart levererar önskad del, alternativt tar den med oss om kunden vill att vi reparerar på plats. Om det mot förmodan rör sig om en del som inte finns i vårt lager kommer vi inom en till två dagar att kunna både tillverka och leverera den, framhåller Leo. Söker återförsäljare Från kontoret i den lilla byn Vrå, knappt 30 kilometer från Frederikshavn på norra Jylland, tillverkas dessa uppskattade pumpar. Slangarna som används är specialtillverkade i Italien men finns på lager i Danmark. På vår fråga om hur LSM-Pumper marknadsför sig runt om i världen svarar Leo Sørensen: – Vi har levererat pumpar till både LKAB, stora slakterier och fiskindustrin i Danmark och Norge, men då har försäljningen skett från Danmark. Vi söker faktiskt en återförsäljare i både Sverige, Norge och Finland för att kunna svara mot marknadens önskemål. Intresserade uppmanas at höra av sig till oss. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

Leo Sørensen vid Nordens största svetsrobot.

LSM

slangepumpen Sigenvej 7 · DK-9760 Vrå Tfn: +45 9898 1900 / +45 4020 3100 Email: info@lsm.dk

• Lämplig för industri - pumpar allt från fisk till restavfall • Stor erfarenhet av att leverera pumplösningar för jordbruksoch biogasindustrin - utformad för gödsel med hög torrhalt • Används för livsmedel - slakterier och livsmedelsproduktion • Gruv- och offshore-industrin - borrslam, spillolja etc. • Kan implementeras i kombination med befintliga lösningar • Få slitagedelar, enkla att serva och underhålla • Låg energiförbrukning • Kan pumpa över långa avstånd • Tål torrkörning • Självsugande


danmark

85

www.svenskleverantorstidning.se

Ett viktigt stöd för vindkraftsindustrin

Bilder av våra reptekniker som utför en uppgift på ett blad installerat i Sverige.

Skagen Blade Technologys mobila fabrik från utsidan. Hallen är modulär, vilket ger flexibilitet när det gäller kapacitet. Hallen är 60 m lång.

Danmark är vindkraftverkens ursprungsland. Utan jämförelse har man utvecklat produkter som används världen över. I raden av underleverantörer finns bland annat det nordjylländska företaget Skagen Blade Technology som specialiserat sig på att ytbehandla och bygga ytstruktur till vindkraftverkens vingar.

– Vi har i princip varit med från starten under vindkraftverkens uppbyggnad och lärt oss att både reprarera och ytbehandla vingar som gjutits. På så sätt har vi byggt upp en smått unik kompetens, och i takt med att de stora vindkraftverkproducenterna utvecklats har vi gjort det i samma takt, berättar Dennis Conradsen, VD för Skagen Blade Technology. I familjen Conradsen finns unik kompetens som man nu säljer över hela världen. Grunden till företaget lades 1988 då Dennis far, Ole Conradsen, började med blästring och ytbehandling av fartyg och tung industriutrustning. Idag har sönerna Dennis och Jan Conradsen tagit över verksamheten.

www.SKAGENSMALEREN.dk

Den mobila fabriken från insidan. Hallen har ett fullt ventilationssystem som liknar en färgbås.

– Jag sitter i förarsätet medan min bror Jan, som är civilingenjör, svarar för det tekniska kunnandet och handhar all dokumentation med mera, berättar Ole Conradsen. Flexibel verksamhet Skagen Blade Technology har på 30 år tagit ett stabilt grepp om marknaden. Den 300 man starka besättningen skvallrar om att företaget har resurser. – Vi har konstruerat en mobil fabrik som vi kan sätta upp precis var som helst. Vi åker ut med hela fabriken i containrar och ”tältet”, som består av lättviktsstomme och tältväv i specialformat, klarar 50 sekundmeter. Via två speciella maskincontainrar har vi fläkt och värmeaggregat som gör att vi kan arbeta i stort sett i vilken kyla som helst, berättar Dennis Conradsen. Inspektionen av vingarna sker ofta via specialkonstruerade drönare som tar detaljerade bilder av

Dennis Conradsen

vingarna. Utifrån dessa kan sedan Skagen Blade Technology bedöma vad som ska åtgärdas och vilken metod som ska användas. – Om det rör sig om mindre skador skickar vi upp folk i nazellen. I andra fall stannar vi vingarna och firar ned personal i specialselar, varpå reparationerna utförs. I vissa fall monterar vi ned vingen och reparerar den på plats, berättar Ole. Marknaden växer Erfarenhet av ytbehandling och glasfiberrepartioner har lett till att många ägare av vindkraftparker vänder sig till Skagen Blade Technology och samtidigt beställer kantskydd och uppgradering i form av eftermontering av kraftkurva, vilket ökar livslängden och effekten på kraftverket.

Bolaget servar många stora och kända aktörer i vindkraftenergibranschen. – Marknaden växer ständigt och vi har precis börjat satsa på den svenska. Redan om sex månader är organisationen i fas med orderböckerna och då kan vi ta in nya uppdrag. Vi vet att efterfrågan på våra tjänster kommer att öka och vi har därför startat en utbildningsavdelning, Technical Training, som vi använder för att utbilda kommande reparatörer. Utbildningen sker antingen hos oss eller hos kunden – oavsett var i världen denne befinner sig, avslutar Dennis Conradsen. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

YOUR LEADING SUPPLIER OF BLADE SERVICE & MAINTENANCE


86

danmark www.svenskleverantorstidning.se

Ballistisk spetskompetens bakom effektiva personskydd Ballistik är läran om hur kroppar och projektiler rör sig i luften. En av de mest erfarna och namnkunniga i detta ämne är maksiningenjören och ballistikerna Erik Bundgaard Christensen som är grundare och ägare av företaget Scanfiber. Scanfiber har utifrån denna vetenskap tagit fram effektiva personskydd.

skydd för känsliga tekniska system, berättar Jan Vinther som är projektchef vid Scanfiber. Jan berättar vidare att man för polismyndigheten har utvecklat särskilda sköldar som klarar direkt beskjutning från militär 7,62-ammunition. Detta material har vi också använt så att polisen i speciella fickor på uniformen kan placera dessa skydd. Tillverkningsmetoden för dessa har vi utvecklat själva, tillägger Erik Bundgaard Christensen som leder verksamheten i Scanfiber.

– När man talar om projektiler och ballistiska beräkningar tänker man ofta i militära banor, och visst, där har vi varit verksamma i många år. Vi har utvecklat olika materialkombinationer som kan skydda soldater i militära förband från direktbeskjutning och splitter, men vi noterar också en allt mer ökande civil efterfrågan av våra produkter. Det kan vara allt från material som placeras i fordonsdörrar eller fordonsgolv till

Unika tillverkningsmetoder Scanfiber, som är kvalitetscertifierat enligt ISOstandarden, har utvecklat produktionsmetoder som klarar att sammanfoga olika konstfibermaterial upp till ett tryck av 4 000 ton. Företaget har som slogan att man med kvalitet och uppfinningsrikedom ska utveckla unika lösningar för personskydd. – Med tillverkninsgmetoder som vi är relativt

Erik Bundgaard Christensen demonstrerar skyddsmattor till fordon.

ensamma om klarar vi inte bara av att dämpa själva sprängkraften från en granat eller mina, utan också att eliminera en del av den sidoeffekt som uppstår i samband med en explosion. Det vakuum som uppstår efter en explosion kan ibland vara lika svår som själva explosionen, och med vår teknik ökar skyddet för exempelvis poliser, militärer och annan personal som har ett behov av att skyddas, berättar Bundgaard Christensen. Ett produktionsproblem som uppstår då man tillverkar olika typer av skydd är att hantera små radier som finns i fordon. Dessa är ofta en svaghetslänk i exempelvis ett fordon eller ett fartyg. Scanfiber jobbar med en speciell autoklav, som är en tryckkammare, vilken används för att sammanfoga kompositer som kräver noggrann måttanpassning. Detta kan vara exempelvis skyddsmaterial som anpassas för ett speciellt fordon eller ändamål. Allt testas minutiöst. – Vi kan i autoklaven genom flera olika moment skapa precis den profil som kunden önskar utan att tappa i konstruktionsmässig säkerhet, berättar Bundgaard Christensen. – Vi ska inte ensidigt titta på olika system för militära fordon, polisen eller andra med skyddsbehov, utan har också utvecklat särskilda skivor för att förstärka byggnader. Det kan vara banker, polisstationer eller andra byggnader som kräver säkerhetsklassificering.

Civil efterfrågan ökar Ett känt fenomen, både militärt och civilt, när man bearbetar ett flerlagrigt kompositmaterial är att radieböjningar och urfräsningar försvagar materialet med försämrad kvalitet som följd. Även detta fenomen har man löst på Scanfiber. I vattenlaserskärmaskinen har man utvecklat ett system som innebär att ett tre millimeters hål förborras innan vattenstrålen slutligen gör sitt arbete. Vilka är då Scanfibers främsta kunder? Bundgaard Nielsen svarar: – Det rör sig om en kombination av kunder. Dels är det den militära sektorn där vi levererar till de flesta stora och kända krigsmaterielproducenterna i Norden, dels är det den polisära verksamheten i form av person- och fordonsskyd, samt den civila delen för att skydda enskilda individer, exempelvis statsöverhuvuden i fordon. Just den civila delen av vår verksamhet har ökat betydligt och det är vi glada för, avslutar Erik Bundgaard Christensen. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

Jan Vinther och Erik Bundgaard Christensen vid autoklaven.

WE PROTECT PEOPLE THROUGH INNOVATION AND QUALITY

Letvægts ballistisk indsatsskjold. Designet i tæt samarbejde med både nationale og internationale politistyrker med henblik på at optimere sikkerheden for tjenestegørende personel.

Scanguard - Ballistisk bygningsbeskyttelse. Scanguard leveres til offentlige institutioner, ministerier samt ambassader over hele verden med henblik på at yde den mest effektive beskyttelse af ansatte mod direkte beskydning, fragmenter fra eksplosioner eller lignende.

Scanfiber Composites A/S Niels Bohrs Vej 11, DK-9870 Sindal, Danmark Phone: +45 98 93 44 33 info@scanfiber.dk—www.scanfiber.dk


danmark

87

www.svenskleverantorstidning.se

Dansk ljusspecialist lyser upp tillvaron Dansk arkitekttur, formgivning och så vidare är vida känt i världen. Under senare år har landet dessutom gjort ett allt tydligare avtryck beträffande armaturer och belysningar. Här har företaget X Light intagit en framskjutande position med sina spännande och innovativa lösningar.

Vi träffar Torben Søfelde, direktör och ägare till den danska ljuskometen X Light I/S, en solig höstdag i Solröd Strand, strax söder om Köpenhamn. – Vi erbjuder ett standardsortiment för inomhusoch utomhusbruk men tar också fram specialdesignade lampor till företagskunder. Vi arbetar i huvudsak med arkitekter, rådgivande ingenjörer, installatörer och slutanvändare, inleder Torben Søfelde. Han berättar att man i företaget dessutom har egna designers som tillsammans med kunden utarbetar ett förslag på hur belysningen ska se ut och i vilket sammanhang den ska användas. Via ett oerhört starkt nätverk av designers, tekniker, installatörer med flera kan således en helt skräddarsydd produkt tas fram. – Det kan vara så att ett varuhus eller en kontorslokal ska renoveras och belysningen bytas ut. Lampan ska passa in i miljön, ha ett specifikt luxtal samtidigt som den ska vara energioptimerad, förklarar Torben Søfelde. Kartlägger och föreslår Sporthallar, fotbollsarenor, skolor, universitet och offentliga miljöer är bara några exempel där X Lights lösningar finns. X Light tillhandahåller också personal som på plats hos kunden kan

analysera den aktuella ljussituationen och därefter komma med förslag. – Det är många saker som påverkar hur ljuset ska användas. Det kan vara färgen på ljuset, våglängden, placeringen av armaturerna, värmeavgivning med mera som påverkar valet av ljuskälla, poängterar Torben. Hänsyn ska tas till instrålningsljus genom fönster och då ska sensorer för ljus, värme, luftfuktighet med mera också beaktas i installationen. X Light erbjuder armaturer med Easyair-teknologien, vilka innefattar både har dagsljusgivare, närvarosensor och trådlös kommunikation. Man arbetar uteslutande med 230 voltsanslutningar. Resten programeres via en app i telefonen. X Light har Skandinaviens största produktutbud

Torben Søfelde i utställningslokalen.

inom Easyair-teknologien och man kan dessutom stå för kundanpassade armaturlösningar med denna teknologi. Från en första idé via en skiss behöver X Light 8–12 veckor innan man kan leverera en individuellt utformad belysningslösning. Om kunden beställer ur standardsortimentet kan man i regel leverera samma dag eller dagen efter beställning. Robusta lösningar Ett allt större problem i Sverige är vandalisering. Även i det avseendet kan X Lights lösningar vara intressanta. Torben förklarar: – Vi har, för både inom- och utomhusbruk, särskilda lösningar som är mycket svåra att ha sönder, såvida man inte bär med sig en slägga. Armaturerna kan också förses med olika typer av IP-klassningar helt enligt kundens önskan. Alla armaturer är dessutom CE-märkta, avslutar Torben Søfelde. Research: Bengt-Olle Persson Text: Örjan Persson

DENMARK

www.xlight.dk Easyair technology Wireless communication Daylight detection + motion sensor Easy to install, only 230V


En del av Hexanova Media Group:

PR

& more

posttidning

Profile for Hexanova Media Group AB

Svensk Leverantörstidning nr-6 2019  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Svensk Leverantörstidning nr-6 2019  

Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 30 000 exemplar. Tidninge...

Profile for hexanova
Advertisement