Page 1

Olivier GLOSSY VOOR DE BOMMELERWAARD | JAARGANG 3 | NUMMER 8 | OKTOBER 2016

Kikkers kussen en padden vangen struinen in Munnikenland

Van Bommelse bodem van draaiende wieken naar meel

Wolplein:

‘Succes is kansen creëren en benutten’ Olivier is een uitgave van Het Kontakt Edities bv Goudriaan


Gemeente Zaltbommel

Samen werken aan een Binnenstadsfonds Ondernemers

De vitaliteit van de binnenstad van Zaltbommel is een belangrijke kernwaarde van de stad. Die verder ontwikkelen en versterken is een van de doelen van het nog op te richten Binnenstadsfonds Ondernemers. Een ‘kopgroep’, die bestaat uit ondernemers en vastgoedeigenaren

behoud van het goede”, benadrukt wethouder Economische Zaken

uit de binnenstad en vertegenwoordigers van de gemeente Zalt-

Han Looijen. “Er staan regelmatig panden leeg in de binnenstad, maar je

bommel en de Rabobank Bommelerwaard is enthousiast over het

ziet dat de meeste panden snel weer in gebruik worden genomen.

fonds. “Dit najaar gaan we in gesprek met nog veel meer onder-

Ondernemers vinden het de moeite waard om in Zaltbommel te inves-

nemers”, zegt Maaike van der Ven, Accountmanager Bedrijven van de

teren.” Het bestuur van de Ondernemers Vereniging Zaltbommel is ook

gemeente Zaltbommel. “We betrekken niet alleen de ongeveer

positief over het plan. Overigens blijft de OVZ daarnaast gewoon

negentig winkeliers en horecaondernemers, maar ook andere

bestaan. “OVZ behartigt de belangen van de leden”, licht Maaike van

belanghebbenden, bijvoorbeeld administratiekantoren en vastgoedeigenaren.” De gemeente, de Rabobank en de ondernemers stellen geld beschikbaar voor het Binnenstads-

der Ven toe. “Het Binnenstadsfonds behartigt

‘Het fonds is een middel om ambities te realiseren’

fonds. Het fonds bepaalt zelf wat er met het geld

de belangen van de hele binnenstad.” Het is de bedoeling dat alle ondernemers en belanghebbenden gaan bijdragen aan het fonds, waarschijnlijk in de vorm van een belasting. “Ik geloof er in om het geld op die manier te innen”, zegt

gebeurt. Zo kunnen er marketing- en promotieactiviteiten van betaald

Jaap Breugem. “Het is eerlijk en rechtvaardig. Iedereen draagt zo naar

worden, maar ook de intocht van Sinterklaas of nieuwe sfeerverlich-

draagkracht bij aan het fonds en dat vergroot de slagkracht.”

ting. Ook gratis wifi in de binnenstad is een optie. “Het fonds is een middel om ambities te realiseren”, vindt Jaap Breugem, directievoor-

De contouren van het fonds beginnen nu vorm te krijgen. Het bestuur

zitter van Rabobank Bommelerwaard. “Tot nu toe wordt in de binnen-

zal bestaan uit stakeholders uit het gebied, waaronder winkeliers en

stad veel gedacht over de korte termijn. Met het fonds willen we ook

horeca-ondernemers, leden en niet-leden van OVZ, maar ook vastgoed-

verder in de toekomst kijken en inspelen op bijvoorbeeld de combina-

eigenaren. Dit najaar komen er verschillende gespreksrondes om het

tie van on- en offline winkelen.”

plan verder uit te werken. Han Looijen hoopt dat het fonds op 1 januari

Belangrijk doel is om de binnenstad verder te professionaliseren. “Met

2018 een feit is.

Hogeweg 11 | Zaltbommel | T 41 0418 | www.zaltbommel.nl


vlnr Marja van der Lek-Langenhof, Mireille Posthumus-Praasterink, Sieuwert Bruins Slot en Roel Versteeg.

KWALITEIT Kwaliteit is het vertrekpunt. De advocaten van STIPT. zijn allen gespecialiseerd in hun vakgebied. STIPT. advocaten is hét advocatenkantoor voor de zakelijke markt. STIPT. staat voor kwaliteit, duidelijkheid, betrouwbaarheid en persoonlijke betrokkenheid. STIPT. werkt landelijk en houdt kantoor aan de A2 tussen ’s-Hertogenbosch

DUIDELIJKHEID STIPT. spreekt klare taal en geeft heldere adviezen. Wij stellen vragen en geven antwoorden. Wij waarschuwen u voor risico’s én geven aan waar uw kansen liggen. Wij voorkomen onnodige geschillen en procedures, maar als procederen nodig is dan staat STIPT. voor haar zaak. Uw zaak.

en Utrecht. De specialismen van STIPT. advocaten: VASTGOED & HUURRECHT CONTRACTEN & GESCHILLEN

BETROUWBAARHEID U wilt afspraken maken die worden nagekomen. Wij communiceren vooraf wat onze werkzaamheden kosten. Dat doet u bij uw klanten tenslotte ook. U wilt weten wanneer er wordt geleverd. Wij zeggen vooraf wanneer wij leveren en komen deze afspraak stipt na.

ONDERNEMINGSRECHT ARBEIDSRECHT FINANCIERING, ZEKERHEDEN EN FAILLISSEMENTSRECHT

PERSOONLIJKE BETROKKENHEID U hebt altijd rechtstreeks contact met uw advocaat. Wij kennen u, weten wat u belangrijk vindt en denken met u mee, zodat u zich kunt richten op datgene waarin u goed bent: ondernemen.

T: 088-000 53 00 F: 088-000 53 10 Bezoekadres: Hogeweg 137, 5301 LL Zaltbommel Postadres: Postbus 2009, 5300 CA Zaltbommel info@stiptadvocaten.nl www.stiptadvocaten.nl


Inhoud 28

IN DIT R E M M NU

9

38

17 VERHALEN

9

Aan de keukentafel

Ontdek het wolhalla van Wolplein

38 B ommels ambacht

Het geheim van In Stormen Sterk

OLIVIER | 4

17 B ijzonder Bommelerwaard Struinen door Munnikenland

45 Binnenstebuiten

‘Energieneutraal wonen is een sport’


COLOFON Olivier is een uitgave van Het Kontakt Edities bv uit Goudriaan. Het magazine valt twee keer per jaar op de mat bij alle ondernemers in de Bommelerwaard. En vindt via leestafels bij gemeenten en ondernemers ook zijn weg naar de huishoudens.

21

Uitgever Het Kontakt Edities bv Zuidzijde 131 | Goudriaan T 0183-583200 Media-adviseur Melanie van Hemert 06-53916498

33

Bladmanager Marijke Verhoef 06-23812131

45 59

Vormgeving Studio Het Kontakt Edities Jessica van der Stok Machteld de Graaff Zuidzijde 131 | Goudriaan 0183-583283 Drukkerij De Groot Drukkerij Zuidzijde 131 | Goudriaan 0183-583333 Redactie Britta Alink Janneke Boogaard Martin van Hemert Marijke Verhoef

28 De Kledingkast

Te gast in de Gasthuiskapel

59 

Achter de schermen bij Hoeflake Electrotechniek

RUBRIEKEN

Fotografie Janneke Boogaard Cynthia Brandwijk Lya Cattel Foto & Persbureau Hans Heiligers Hoeflake Marijke Verhoef

21 Aanraders

Š Copyright

De leukste adresjes in de streek!

33 

Mooi Producten om hebberig van te worden

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere manier dan ook zonder voorafgaande toestemming van de redactie. Uitgever en redactie dragen geen verantwoordelijkheid voor inhoud van advertenties, meehechters en bijsluiters en dergelijke.

5 | OLIVIER


VOORWOORD

VOORWOORD

Pretoogjes Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Wij kunnen niet

Bommelerwaard draagt Olivier dit evenement een warm hart toe, en

haken. Wij kunnen niet breien. Punniken lukt met een beetje hulp

daarom zijn wij mediapartner geworden. Deze achtste Olivier staat

misschien nog net. Buiten zijn wij meer in ons element. Met kap-

vol met verhalen over bedrijven waar plezier en succes een twee-

laarzen aan (Marijke) en hond Pim (Melanie) struinend door de

eenheid vormen. De leukste molenaar van de Bommelerwaard -

uiterwaarden bijvoorbeeld.

Koert van Geffen van molen Sara Catharina - verkoopt zijn meel alleen al met zijn glimlach en pretoogjes. Wendy van Orsouw van

Tóch kwamen we dolenthousiast terug na een kopje koffie in de

Mood for Shoes is zó verslingerd aan schoenen dat ze het schoenen-

kleurrijke wereld van Wolplein. Waarom? Door het enthousiasme

virus moeiteloos overbrengt.

van Petra Glimmerveen. Door haar passie en lef groeide de handwerkwinkel in de binnenstad van Zaltbommel uit tot een inspiratie-

Ook Olivier is een cocktail van ongetemd enthousiasme en plezier.

centrum met internationale webshop. Ze bewijst dat succes niet

Wij zijn verslingerd aan ‘bladen maken’, aan de mooie verhalen van

uit kan blijven wanneer plezier, talent, ondernemerschap en ent-

ondernemers en de Bommelerwaard. Met succes. Olivier groeide in

housiasme samenkomen.

vier jaar tijd uit tot een begrip in de regio en daar zijn wij trots op! Wij wensen jullie weer veel leesplezier, dan beginnen wij alvast met

Deze formule zien we terug bij de genomineerden voor de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar. Als fan van de bedrijvige OLIVIER | 6

de voorpret voor Olivier 9! Melanie van Hemert & Marijke Verhoef


BEDRIJFSPORTRET

P&G Safety

P&G Safety verloot gratis AED P&G Safety bestaat dit jaar tien jaar en viert

Met P&G Safety zet Peter van Wijk zich al tien

dat groots. Al het hele jaar geeft men elke

jaar in voor meer veiligheid op bedrijven en

maand een flinke prijs weg onder de inzen-

bij particulieren. Of het nu gaat om brandvei-

ders op de website. Een reanimatietraining,

ligheid en bedrijfshulpverlening of EHBO en

een blustraining en zelfs een jaar lang gratis

reanimatietrainingen.

controle op alle brandblussers. De klapper

gewoonweg niet aan brand”, zegt Peter. Hij is

van dit jaar: een AED t.w.v. 1.250 euro in

ook brandweercommandant bij post Game-

november.

ren en ziet het vaak anders. “Meestal hangen

“Mensen

denken

er nog wel een paar rookmelders, maar dat Een AED redt levens. Volgens de Hartstichting

was het dan in veel gevallen.” “Nu we tien jaar

krijgen elke week 300 Nederlanders een hart-

bestaan wilden we een feestje vieren. Door

stilstand, dat zijn 15.000 tot 16.000 slachtof-

mooie prijzen weg te geven, maar ook om de

fers per jaar. Dat betekent 1 op de 1.000 Ne-

bewustwording groter te maken. Veiligheid

derlanders. Momenteel overleeft zo’n 10 tot

zou een veel hogere prioriteit moeten heb-

20 procent van de slachtoffers dit, maar door

ben. Zaken als een AED redden écht levens!

reanimatie en de inzet van een AED kan dit

Daarom geven we er graag één weg. Dat kan

aan een sportvereniging of een verzorgings-

percentage aanzienlijk omhoog!

zijn aan een bedrijf, een particulier, maar ook

huis.” Aanmelden: www.pengsafety.nl/10jaar.

Burgerstraat 26 | Gameren | 0418-561761 | info@pengsafety.nl | www.pengsafety.nl

Nacon in Brakel

Steenkorven op maat, dus altijd goed Je ziet ze steeds vaker in voor- en achtertui-

materiaal. Daarom gebruikt Nacon geen

nen: steenkorven oftewel gaas met stenen

verzinkte gaas maar uitsluitend Galfan, een

ertussen. Een mooie oplossing voor erfaf-

staaldraad die voorzien is van 95% zink en 5%

scheidingen, bloembakken, gevelbekleding,

aluminium.

maar ook bijvoorbeeld voor een gashaard of

Het aluminium voorkomt dat bij beschadi-

houtkachel mét schoorsteen.

gingen roestvorming ontstaat, waardoor het minstens twintig jaar gegarandeerd

“We maken alles op maat”, vertelt Kees-Jan

goed blijft. “Dus het is een duurzame oplos-

Boogaard van Nacon, dé steenkorvenspecia-

sing”, zegt Kees-Jan. Ook duurzaam is de

list uit Brakel. Men kan kiezen uit verschil-

houtkachel met ombouw van steenkorven.

lende maten en verschillende soorten

Bij een traditionele vuurkorf kan het vuur, of

ontwerp ontwikkeld met een ingebouwde

stenen. De laatste tijd zijn de natuurlijke

vooral

gashaard zonder schoorsteen, zodat nie-

kleuren erg populair, maar ook het meer

veroorzaken voor de buren.

de

rook,

nogal

eens

overlast

vertrouwde grijs of lichtgeel doet het nog

mand meer overlast heeft van de rook. In de showtuin zijn alle kleuren en vormen

steeds goed.

Met een gashaard gaat dat niet meer

te bekijken, maak een afspraak en laat u

Nacon werkt met kwalitatief hoogwaardig

gebeuren. In eigen huis heeft het bedrijf een

inspireren.

Kooiweg 6 | Brakel | 0418-674116 | info@nacon.nl | www.nacon.nl 7 | OLIVIER


de Poorterij Voor elke gelegenheid!

theater • film • brasserie • evenementen • zaalverhuur • personeelsuitjes Theater de Poorterij is al decenia lang een begrip in de Bommelerwaard, maar bedrijven en particulieren weten ons steeds vaker te vinden voor andere doeleinden. Zo biedt de ‘nieuwe’ Poorterij ook de mogelijkheid om zalen te huren, complete catering te verzorgen, congressen te organiseren en personeelsuitjes te vieren. Door de vele ruimtes is de veelzijdigheid ongekend. Denk aan een avondje theater met je bedrijf inclusief een diner in de brasserie of een evenement waarbij een spreker vanaf het podium de genodigden toespreekt in de theaterzaal. Ook voor kleinere groepen en particulieren heeft de Poorterij genoeg te bieden. Eigenlijk is alles mogelijk en bespreekbaar!

Enkele arrangementen: Evenementen/workshops/personeelsfeestjes: Zoek je een ruimte voor een bijzondere bijeenkomst, een zakelijk evenement, workshop, (product-)presentaties of een personeelsfeest? De Poorterij beschikt over meerdere zalen en is geschikt voor 2 tot 275 personen en biedt een prima omgeving en zeer uiteenlopende mogelijkheden op zakelijk gebied.

Verjaardagen/jubilea: Iets te vieren? Bij elke gelegenheid kunnen wij maatwerk leveren. Door de vele faciliteiten zijn we in staat om voor elke gelegenheid iets te organiseren in een gemoedelijke sfeer. Van een high tea tot een filmavond, van een compleet diner met borrel tot een theaterarrangement met een leuke voorstelling.

Extra mogelijkeden: Catering (koud/warm): De Poorterij kan je tevens voorzien van een lunch of een passend diner. Terwijl jij je volledig kunt concentreren op de inhoudelijke organisatie van je evenement, neemt onze keuken alle zorgen rondom catering uit handen. Theater erbij: Bij de organisatie van je evenement, vergadering, seminar of presentatie kan je ook kiezen voor een wel heel speciale afronding in de theaterzaal. Muziek, cabaret, toneel of theater? Alles kan! Filmavonden: In ons theater kunnen wij speciale filmavonden organiseren. Zo kan je bijvoorbeeld een ‘Game of Thrones’ marathon kijken of wegzwijmelen bij een heerlijke romantische comedy. Geef je wensen aan ons door en wij gaan samen met jou kijken naar de mogelijkheden. Het minimum aantal bij het reserveren van de zaal is 10 personen.

4 uur zaalhuur incl. koffie/thee € 12,50 incl. BTW

8 uur zaalhuur incl. koffie/thee en lunch € 24,-incl. BTW

8 uur zaalhuur incl. koffie/thee, lunch en diner € 44,-incl. BTW

www.de-poorterij.nl

Vraag naar een offerte op maat via 726 810 of management@de-poorterij.nl Openingstijden Brasserie: di.0418 t/m- zo. vanaf 10:00 uur (keuken sluit om 21:00 uur)

Kijk op pagina 66 voor meer informatie over de Poorterij en het theaterprogramma


AAN DE KEUKENTAFEL

Bommels bedrijf verovert handwerkend Nederland

Van een bolletje wol tot internationaal Wolplein.nl

Een paar jaar geleden verkocht Petra Glimmerveen voor het eerst via internet een paar bolletjes wol. Vandaag de dag heeft ze een groot bedrijfspand mét inspiratiecentrum op bedrijventerrein De Wildeman en gaan er honderden bestellingen per dag de deur uit. Wolplein.nl is een begrip in handwerkend Nederland. Het bedrijf is zeer actief op internet en social

TEKST: BRITTA ALINK | FOTO’S: MARIJKE VERHOEF

media, waaronder Facebook, Youtube en hun blog. “Contact met onze klanten is het belangrijkste dat er is”, zegt Petra.

‘Succes is kansen creëren en benutten’

Wolplein.nl is veel meer dan zomaar een wolwinkel op internet. Het is een community, waar je als klant bij wil horen. Klanten vinden het leuk om online contact te hebben met het bedrijf en met elkaar. Ze posten foto’s van wat ze gemaakt hebben, wisselen tips uit of stellen vragen. Ook de wekelijkse Youtube-show ‘Koffie & Wol tv’ die Wolplein.nl heeft gelanceerd is heel populair. Hiervoor heeft het bedrijf een eigen studio

ingericht compleet met decor, lampen en camera’s. Een professionele presentatrice, cameravrouw en regisseur nodigen gasten uit die bijvoorbeeld een brei- of haakboek hebben geschreven of tips 9 | OLIVIER


AAN DE KEUKENTAFEL

OLIVIER | 10


AAN DE KEUKENTAFEL

kunnen geven over andere handwerkzaken. “De show wordt altijd op

Succesformule

vrijdagochtend om 10:00 uur geplaatst”, vertelt Petra. “Youtube-video’s

“Het is heel snel gegaan”, vertelt ze. “Sommige ondernemers zien

kun je natuurlijk bekijken wanneer het jou uitkomt, maar het is ontzet-

internet als een bedreiging, wij zien het als een kans. Succes is kansen

tend leuk om te zien dat mensen zitten te wachten totdat de filmpjes

creëren en benutten. Oorspronkelijk begon de webshop als toege-

online komen.” ‘Als we iets doen, doen we het goed’, luidt het motto van het team van Wolplein.nl, dat uit ongeveer dertig jonge mannen en vrouwen

voegde waarde op de winkel, maar door zoveel

De wekelijkse Youtube-show ‘Koffie & Wol tv’ is een groot succes

mogelijk kansen te benutten is dat nu uitgegroeid tot een succesformule.” Bij Wolplein.nl staat het persoonlijk contact met de klant centraal. Naast dagelijkse service via telefonie, e-mail en sociale media presen-

bestaat. Ook over de inhoud van ‘Koffie & Wol’ wordt iedere keer heel

teert het bedrijf zich ook op beurzen. Elk jaar gaan ze naar de twee

goed nagedacht. Wanneer een bepaalde sjaal of tas wordt gepromoot,

grootste beurzen van Nederland; de KreaDoe Beurs in Utrecht en

kan de kijker meteen een instructievideo bekijken. De kracht zit erin dat

Handwerkbeurs in Zwolle. Daar ervaart het team nog meer het enthou-

Wolplein.nl klanten inspireert en daarbij meteen het complete pakket

siasme van hun klanten en dat geeft extra motivatie om nieuwe uitda-

plus instructies aanbiedt.

gingen aan te gaan.

Petra weet nog goed hoe haar allereerste bestelling via de webshop

Om tussen zulke momenten door ook fysiek bereikbaar te zijn voor

ging. Ze pakte de bestelde spullen uit haar zelfmaakmodewinkel in de

klanten is er aan de Valeton een showroom geopend. “Het Wolhalla

historische binnenstad van Zaltbommel en zocht naar een geschikte

voor onze klanten,” zegt Petra. “Ze komen hier met hun vriendinnen,

doos om het in te verpakken. “Daarna liep ik naar de overkant van de

hun moeder of kinderen en zien de voorbeelden die wij op onze web-

straat, naar het postkantoor in de Bruna om het te verzenden”, vertelt

site plaatsen of die ze gezien hebben in de nieuwsbrief”. Het is niet

ze. Hoe anders gaat het nu. Honderden bestellingen per dag komen er

zomaar een showroom, maar een Inspiratiecentrum waar de klant op

binnen en worden meteen in het magazijn verwerkt. Wie voor vijf uur

ruim vijfhonderd vierkante meter wordt geïnspireerd. “We zien dat

bestelt, kan zijn bestelling de volgende dag thuis verwachten.

veel bezoekers het prettig vinden om de wol vast te pakken en te be-

Binnenkort zullen die besteltijden zelfs verder verruimen.

kijken om het daarna via internet te kunnen bestellen”, zegt Petra. “Ze 11 | OLIVIER


AAN DE KEUKENTAFEL

kunnen hier terecht voor advies, in contact komen met de ont-

Vol ideeën

werpsters, maar ze maken bijvoorbeeld ook een selfie in de studio

“Tot nu toe blijven we alleen maar groeien. Duitsland is onze tweede

van Koffie & Wol tv. Mensen maken er een dagje uit van om naar het

markt en natuurlijk bieden we met onze Engelstalige website de

Inspiratiecentrum te komen. Ze komen vanuit het hele land, zelfs

mogelijkheid aan klanten om van over de hele wereld te bestellen.”

uit Duitsland en België.” Het bedrijf heeft de ontwikkeling van de verschillende websites in Ook mannen zijn welkom in het Inspiratiecentrum. Terwijl hun

eigen beheer, zo zijn ze erg flexibel en kunnen ze snel schakelen en

vrouw op zoek is naar de juiste wol en garens kunnen zij genieten

inspelen op de vraag van consumenten uit binnen- en buitenland.

van een kopje koffie en een tijdschrift lezen in de mannenhoek.

“We zijn heel creatief en zitten nog vol ideeën. Zolang we aan

Voor de kleintjes is er onder andere een krijtbord en spelcomputer.

nieuwe knoppen kunnen draaien, heb ik er vertrouwen in dat het

“Wij willen hier iets extra’s bieden”, zegt Petra.

goed blijft gaan.”

OLIVIER | 12


AAN DE KEUKENTAFEL

In het Inspiratiecentrum is ook een workshopruimte, maar die ruimte wordt overal voor gebruikt. Zo steunt het bedrijf verschillende initiatieven,

DE N A A NE K KEU EL TAF

waaronder het ‘Samen Breien’ in samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. Wolplein.nl sponsort breiclubs in benodigde materialen waardoor eenzaamheid onder ouderen wordt tegengegaan. Zelf heeft het bedrijf ook een breiclub waar iedere donderdagmiddag gezellig gehaakt en gebreid wordt. “Een

tijdje geleden had het Ouderenfonds een grote groep ouderen uit het hele land uitgenodigd om naar Zaltbommel te komen, het inspiratiecentrum te bezoeken en gezellig met elkaar te handwerken.” Schoolbreien Met ‘Schoolbreien’ heeft Wolplein.nl het initiatief genomen om basisschoolkinderen kennis te laten maken met breien en haken. “Die generatie en hun moeders kunnen meestal niet meer breien of haken”, zegt Petra. “Daarom hebben we een speciaal pakketje samengesteld waarmee ze het kunnen leren. Ze kunnen daarmee een poppetje of een beertje maken, natuurlijk weer ondersteund met een instructiefilmpje op Youtube. Scholen kunnen het pakket kosteloos bij ons aanvragen, we vragen alleen of ze er op social media aandacht aan willen besteden.” Voor Petra en haar team is het dagelijks keihard werken. “Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. Het team is goed op elkaar ingespeeld en we zijn creatief op alle vlakken”, zegt ze. “Wij zijn trots op het team en omdat we nog volop kansen zien blijven we doorgaan en investeren. Op naar de toekomst!” 13 | OLIVIER


Balans verandert je leven

E

E S T

M

M

V

MARION BLOM

Stretchwalker Balanszool

L

Door onze unieke Japanse zooltechnologie is lopen nog nooit zo comfortabel geweest. Stretchwalker® is de schoen die u blij maakt. Ervaar het zelf!

A

E

E S

M

T

A

Z

G

L

N

T

I

B

G

O

I

T 0418-540111 zaltbommel@hofstedemakelaardij.nl

M

V

VOOR EEN SUCCESVOLLE VERKOOP VAN JE HUIS, BEL JE MARION BLOM!

L

Z

G

L

N

T

I

B

G

O

I MARION BLOM


BEDRIJFSPORTRET

Gemeente Maasdriel

Samen beleid maken levert meer op

Parkeren, activiteiten om mensen te trekken, leegstand: in centrumgebieden spelen allerlei onderwerpen. Winkeliers weten daar alles van, dus klopte de gemeente Maasdriel eerst bij hen aan bij het opstellen van een beleidsvisie. “De traditionele manier van werken bij de gemeente is dat er binnen

te faciliteren. Maar we kunnen niet alles, ieder heeft zijn eigen ver-

de organisatie een nota wordt geschreven, waar inwoners op kunnen

antwoordelijkheid.” De uitwerking van de visie voor de centrum-

reageren. Maar eigenlijk werkt het andersom beter”, zegt Jan-Hein de Vreede, wethouder in Maasdriel. Bij de visie voor de centrumgebieden van Hedel, Ammerzoden en Kerkdriel pakte Maasdriel het dan ook anders aan. “We

‘Ondernemers hebben de drive, wij faciliteren’

gebieden wordt langzamerhand zichtbaar. De gemeenteraad heeft de zondagopenstelling verruimd zodat winkeliers daarin zelf keuzes kunnen maken. Voor de drie kernen zijn centrumcommissies in het leven geroepen die met de

hebben eerst discussie gevoerd en input gevraagd bij de winkeliers.

gemeente uitvoering geven aan de geplande activiteiten. Jan-Hein

Wie weet er nu meer van de centrumgebieden dan zij?”

de Vreede is ervan overtuigd dat deze manier van beleid maken de

De ondernemers bleken een uitgesproken mening te hebben over

toekomst heeft. “Ook bij andere onderwerpen laten we vaker eerst

de gewenste ontwikkeling. Zo zou in Kerkdriel de link met de water-

de betrokkenen aan het woord.” Ondernemers ervaren de aanpak

sport versterkt kunnen worden. In Ammerzoden kwamen winkeliers

als positief. “Maar het is een lange weg”, zegt Jack de Wit. Hij verte-

met ideeën voor verbetering van het kruispunt bij de Action.

genwoordigt Ondernemend Ammerzoden namens de afdeling detailhandel. “De centrumcommissie voor Ammerzoden is al ver-

Na de brainstormsessie volgde een tweede bijeenkomst waarin keu-

schillende keren bij elkaar geweest. We hebben de eerste doelen aan

zes werden gemaakt. Dat mondde weer uit in een uitvoeringsagenda

de gemeente doorgegeven.” Het uiteindelijke doel is voor De Wit

voor de komende vier jaar. Bij elk punt staat wie er verantwoordelijk

helder: “Het winkelcentrum moet een ontmoetingsplek worden.

voor is zodat de partijen elkaar daarop kunnen aanspreken. “Op deze

Samen met de omliggende winkels moet het voor de consument

manier versterken gemeente en ondernemers elkaar”, vindt De

makkelijk te herkennen zijn. Een voetgangersoversteekplaats bij

Vreede. “Ondernemers hebben een drive om het beste van het win-

De Haar zal de veiligheid vergroten en eenheid uitstralen met de

kelgebied te maken. Als gemeente zijn we er om hen zoveel mogelijk

winkels aan de overkant. Dat bespreken we met de gemeente.”

Kerkstraat 45 | Kerkdriel | 14-0418 | info@maasdriel.nl | www.maasdriel.nl 15 | OLIVIER


KEUKENVOORDEEL bij Laat u inspireren!

Miele drukloze stooMovens tegen aantrekkelijke prijzen

bij aanschaf van een miele stoomoven een kookboek en ontkalkingstabletten kado

van â‚Ź 1075,- tot â‚Ź 1495,-*. Zit er niets voor u bij, dan kunnen we natuurlijk ook nieuwe modellen (van diverse merken) leveren.

www.vosseling.nl

Like ons op Facebook!

Onze merken | Alno | Eggersmann | Mereno Altano | Nieburg | Riverdale | Warendorf

facebook.com/KeukencentrumVosseling twitter.com/Vosseling Wellseindsestraat 9, 5325 KH Wellseind (Gld.),

facebook.com/KeukencentrumVosseling twitter.com/Vosseling

Tel. (0418) 552404

Onze merken | Alno | Eggersmann | impuls | Mereno | Nieburg | Riverdale | Warendorf | Wellseindsestraat 9, 5325 KH Wellseind (Gld.), Tel. (0418) 552404 www.vosseling.nl

Openingstijden: Ma. t/m Do. 9.00 - 18.00u, Vr. 9.00 - 20.30u, Za. 9.30 - 16.30u, Zon- en feestdagen Gesloten


BIJZONDER BOMMELERWAARD

Op ontdekkingstocht in Munnikenland

Terug naar de natuur

TEKST: MARIJKE VERHOEF | FOTO: LYA CATTEL

Kikkertjes vangen, je verwonderen over de intense kleur van bloemen of de structuur van het zand. Uren dwalen zonder iemand tegen te komen. Dat kan in Munnikenland. Een bijzonder stukje nieuwe Bommelse natuur.

“Kijk, ik ben een kikkerlift”, glundert

Zoë’s bakje zes padden en twee sprinkhanen die ze in het

de 11-jarige Zoë uit Kerkdriel. Ze

sprinkhanenveld heeft gevangen. Al is er één al snel

vangt de ene na de andere pad

verdwenen in de buik van één van de padden.

en draagt hen door het hoge gras naar de andere kant van

“Hoe weet je nu of dit een pad of een kikker is?”, vraagt

het struinpad in Munnikenland.

voormalig schoolmeester en gids Bert aan de twaalf

Sommigen laat ze direct vrij, an-

kinderen en volwassenen die op deze zomeravond mees-

deren liften even mee in een door-

truinen door Munnikenland. Eén van de kinderen weet

zichtig bakje dat ze bij aanvang van de

het precies: een pad heeft bultjes op zijn rug terwijl een

tocht van Staatsbosbeheer-gidsen Lot Tönis en Bert Vos

kikker glad is. Ze kunnen het verschil heel goed zien met

heeft gekregen. Op het hoogtepunt van de avond telt

de vergrootglaasjes die de gidsen uitdelen, al heeft de 17 | OLIVIER


BIJZONDER BOMMELERWAARD 6-jarige Steven uit Gorinchem zijn eigen extra grote loep

hoge gras. Dwars door een zwerm agressieve muggen en

meegenomen. Hij en zijn broer Daniël (9) bekijken alles van

hoge brandnetels zet hij koers richting het nieuwste stuk

dichtbij, van grassprieten tot bloemetjes. Gids Lot vindt het

Munnikenland. Rond de nevengeul is het nu nog één grote

prachtig. “Het hele kleine is vaak het mooiste, maar je loopt

zandbak, maar ook hier zal de natuur snel voor begroeiing

er zo voorbij als je niet goed oplet.”

zorgen. Met een verrekijker tuurt hij over het water, op zoek naar bijzondere vogels. Uiteraard vindt deze ervaren voge-

Haar missie tijdens de struintocht is dan ook om de deelne-

laar ze. Hij laat alle deelnemers door zijn verrekijker speuren

mers zo veel mogelijk te laten genieten van de kleine won-

naar de zes lepelaars en de grote mantelmeeuwen die rustig

deren van Munnikenland. Ze knielt samen met de kinderen

in het water en op de zandbanken staan.

in het zand om hen te laten ontdekken dat een zandkorrel van dichtbij op een steentje lijkt. Ze wijst op de paarse

Als hij weer koers zet richting het pad, duidt een harde

springbalsemien bloemetjes die er door de loep nóg won-

plons op de onmiskenbare aanwezigheid van een kikker.

derschoner uitzien en plakt een klis op haar shirt als natuur-

Bert ziet hem tussen het riet in de sloot. “Ik zie het aan zijn

lijke corsage. Voor de kinderen die geprikt zijn door brand-

ogen, dat is een prins!”, probeert hij nog, maar geen meisje

netels plukt ze weegbree.

dat hij voor de gek kan houden. Even later meldt een andere ‘prins’ zich op het pad. Hij laat zich niet door Zoë vangen en

Muggen en brandnetels

springt zo tussen haar oma’s benen door de bosjes in.

Onderweg maken de deelnemers kennis met de vele bijzon-

OLIVIER | 18

derheden van Munnikenland. Gids Bert vertelt honderduit

Enthousiast

over de getijdewerking van de rivier, de restjes steenkool uit

“Dit is veel beter dan tv kijken”, glimlacht Kim uit Tilburg.

Duitsland die een zwart laagje over het zand werpen en na-

Ze is met haar man en kinderen bij familie op bezoek en jaagt

tuurlijk het Ruimte voor de Rivier project dat zijn voltooiing

even hard op de kikkers als de kinderen doen. “Je bent zelf

nadert. Hij baant samen met de groep een weg door het

ook weer even kind, dit is echt keileuk. De gids neemt de


BIJZONDER BOMMELERWAARD

kinderen zo mooi mee in de beleving en laat ze echt alles zien en doen.� Jettie uit Woudrichem is ook enthousiast. Haar 8-jarige dochter Yvonne is gek op de natuur en heeft al meerdere struintochten gemaakt met Staatsbosbeheer. Iedere tocht is weer anders, omdat de gidsen de route, verhalen en activiteiten aanpassen op de samenstelling van de groep. Deze avond zijn er enkel gezinnen en dus maken Lot en Bert er een echte doe-tocht van. Daarbij zetten ze ook de ouders aan het werk. Ze speuren met zijn allen naar een spoor van de bever en maken als

19 | OLIVIER


BIJZONDER BOMMELERWAARD

afsluiting allemaal een natuurschilderijtje met veldbloemen. “De natuur, de stilte, de verhalen, echt heel mooi. Vooral omdat je overal tussendoor banjert. Heerlijk”, vindt Jettie. Daniël en Stevens’ vader Mathijs uit Gorinchem is het daar helemaal mee eens. “De rivier is altijd mooi en altijd anders. Munnikenland is echt een prachtig natuurgebied, en dat zo om de hoek.”

OVER MUNNIKENLAND In Munnikenland zijn water, cultuur en natuur al eeuwen met elkaar verweven. Het gebied ontstond als landtong tussen de samenkomende Waal en Afgedamde Maas. Dankzij de inpoldering door de Abdij van Villers groeide het terrein. De monniken legden tussen 1264 en 1333 kades aan en bebouwden het land. Ze lieten de naam Munnikenland én een klooster achter, waarvan de omtrek in het landschap te zien is. De bouw van Slot Loevestein startte rond 1357. Tegenwoordig is Munnikenland na de Biesbosch en de Gelderse Poort het derde grote aaneengesloten natuurgebied langs de Waal. De afgelopen jaren is het gebied ingrijpend veranderd om de Waal in geval van hoog water meer ruimte te kunnen geven. Het natuurgebied is van 100 naar 500 hectare uitgebreid, waarvan een groot deel bij hoogwater meestroomt met de rivier. Om het water vrij spel te geven zijn de oude dijk en de Munnikenlandse Kom inmiddels afgegraven en verder landinwaarts ligt de nieuwe Wakkere Dijk. Deze extra brede en extra hoge dijk heeft een fietspad en tribune vanaf welke recreanten de natuur kunnen bewonderen. Bij hoog water kunnen dieren de dijk op vluchten. Het nieuwe natuurgebied Munnikenland werd in juni dit jaar opgeleverd, al zullen er nog tot het einde van het jaar afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Sinds begin dit jaar is het gebied in beheer bij Staatsbosbeheer en de Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Bommelerwaard ‘De Capreton’. OLIVIER | 20


BOMMELSE AANRADERS

LEENHEER GEZOCHT

TEEUWEN TUIN, BOS EN PARKTECHNIEK

Loevestein 1 | Poederoijen | 0183-447171 www.slotloevestein.nl

Mertstraat 5 | Zuilichem | 0418-671442 www.teeuwentuinmachines.nl

Slot Loevestein is misschien wel het bekendste kasteel van

Teeuwen Tuin, Bos en Parktechniek: hèt vakkundig adres voor aan-

Nederland. Vooral door de spectaculaire ontsnapping van Hugo de

schaf, onderhoud, reparatie en huur van al uw tuinmachines! U

Groot. Met meer dan 110.000 bezoekers per jaar is Slot Loevestein

krijgt persoonlijk advies en keus uit kwaliteitsmerken zoals STIHL,

het icoon van de regio. We zijn op zoek naar nieuwe Leenheren:

Viking, Toro, Stiga en Iseki. Denk aan: stille accugereedschappen,

exclusieve bedrijfsvrienden die er samen voor zorgen dat het

robot- en zitmaaiers, bosmaaiers, heggescharen, houtversnippe-

nalatenschap van Hugo de Groot bewaard blijft. Door de historie

raars, minitractoren met aanbouwwerktuigen, frezen, ketting-

zijn we verbonden, door de toekomst gedreven. Meer weten over

zagen, veegmachines, shovels, rotorkopeggen en handgereed-

het unieke Leenheerschap? We vertellen je graag meer. www.

schap. Ook gebruikte machines met garantie te koop. In de web-

slotloevestein.nl/vrienden of vrienden@slotloevestein.nl.

shop zijn sinds kort de artikelen van Stihl en Viking te bestellen.

DE POTTER AGGREGATEN

HAARMODE ANJA

Rondgang 2 |Gameren | 0418-562974 www.depotter-aggregaten.nl

Maasdijk 65 | Aalst | 0418-677061 www.haarmodeanja.nl

Uw (nood)stroomaggregaat is onze zorg! De Potter aggregaat ver-

Anja en Karina staan voor u klaar om een mooie coupe te knip-

koopt en verhuurt niet alleen aggregaten en toebehoren maar is

pen of uw haar te kleuren. Een afspraak maken kan eenvoudig

ook dé specialist voor onderhoud en reparatie. In onze werkplaats

online via 1kapper.nl, www.haarmodeanja.nl of gewoon telefo-

in Gameren of bij u op locatie; onze VCA gecertificeerde, monteurs

nisch. Haarmode Anja werkt met het zeer verzorgende Spaanse

repareren en onderhouden uw (nood)stroomaggregaat. Wij ver-

merk Kin. Voor de heren heeft de salon een speciale aanbieding:

zorgen ook periodiek onderhoud en proefdraaien met rapportage

iedere vier weken knippen voor 15 euro per keer. Daarnaast

voor uw verzekering. U wilt een aggregaat en/of toebehoren kopen

heeft de salon zeer aantrekkelijke abonnementen voor maande-

of huren? Informeer naar de mogelijkheden. Tevens kunt u bij ons

lijks knippen, föhnen en kleuren. Zo bent u 365 dagen per jaar

terecht voor reparatie, revisie of ruil: startmotoren en dynamo’s.

verzekerd van een perfecte coupe. 21 | OLIVIER


BOMMELSE AANRADERS

JORI MODE

PODOZORG ZALTBOMMEL

De Haar 23 | Ammerzoden 073-5992667

Van Heemstraweg west 11F | Zaltbommel 0418-517992 | www.podozorg-zaltbommel.nl

Jori Mode is al meer dan dertig jaar een begrip in Ammerzoden

Podozorg Zaltbommel helpt u bij alle klachten die met uw voeten

en omgeving. Wat dertig jaar geleden begon in een winkeltje

te maken hebben. Een afwijkende vorm of stand, minder bewege-

van 20 vierkante meter is nu een mooie winkel op winkelcen-

lijkheid, houdingsklachten in het lichaam. Welke behandeling de

trum de Haar. We hebben een uitgebreid assortiment voor jong

juiste is, hangt van uw klacht af. Van een schoenadvies tot een

en oud. De meeste kleding wordt op korte termijn geleverd

therapiezool en van een enkelbrace tot nachtspalk. Podozorg Zalt-

zodat we goed in kunnen spelen op de laatste modetrends. De

bommel is de praktijk van registerpodoloog en MSU-echografist

collectie vernieuwt voortdurend, dus het is de moeite waard om

Nicole Drenth, te vinden in Gezondheidscentrum Bommelerwaard.

steeds even binnen te lopen. U kunt bij ons ook terecht voor

U kunt zelf een afspraak in de digitale agenda zetten, op een dag en

stomerijservice, kledingreparatie en schoenreparatie.

tijd waarop het u uitkomt. Telefonisch een afspraak maken kan ook.

HEIJDIJK MEUBELEN NEDERHEMERT

O.J. BAAS STUCADOORSBEDRIJF

Lenshoek 21A | Nederhemert | 0418-552700 www.heijdijkmeubelen.nl

Burgemeester Posweg 92 | Brakel | 06-12301231 www.baas-stucadoor.nl

Dirk Oomen van Heijdijk Meubelen maakt op maat gemaakte

Of het nu gaat om traditioneel stucwerk, restauratie of exclusief

meubelen in elke vorm en kleur. Door zijn jarenlange ervaring en

stucwerk, Baas Stucadoor kan het. Dit bedrijf werkt met oog voor

vakmanschap kan hij iedere wens in vervulling laten gaan. Hij is

detail en design en kan door het gebruik van mooie materialen een

een kleurenmenger eerste klas en tevens gespecialiseerd in het

Italiaanse uitstraling creëren. Baas werkt samen met Heijdijk meu-

op maat maken van meubels uit bestaande meubelprogram-

belen. Beide ondernemers zoeken naar mooie, aan kunst gren-

ma’s. Dirk Oomen maakt ook meubels naar eigen ontwerp en

zende producten. Samen vervaardigen ze binnen- en buitentafels,

werkt samen met O.J. Baas Stucadoor. Samen maken ze

de ene keer met exclusief stucwerk, de andere keer in exclusief

exclusieve tafels voor binnen en buiten. Tevens verzorgt Heijdijk

hout. Geheel in eigen beheer worden ideeën en ontwerpen samen-

Meubelen de houtbewerking voor Van Boom Naar Droom.

gesteld, zodat iedere klant een uniek meubelstuk krijgt.

OLIVIER | 22


BOMMELSE AANRADERS

SCHILDERSCENTRUM GAMEREN

LINDE SMAAKVOL LEVEN

Nieuwstraat 2B | Gameren | 0418-561605 www.scgameren.nl

Raadhuis 11 | Hedel | 073-5995489 www.lindeinterieur.nl en www.lindeleven.nl

Kleur beleef je! Zeker waar, aldus kleurenspecialist Klarika de

Bij lifestylewinkel Linde Smaakvol Leven komen wonen, fashion

Weert. Kleur heeft een hele grote invloed op alles, bewust en onbe-

en koken samen. Ontdekken, genieten, verassen, beleven en

wust! De juiste kleuren zijn een verlengstuk van huis en bewoners.

proeven staan er centraal. U vindt er eigentijdse woonoplossin-

“Dat had ik zelf nooit kunnen bedenken”, horen we met grote

gen, mooie woonaccessoires en meubelstukken maar ook hand-

regelmaat. “Door goed te kijken, te luisteren en ideeën aan te

gemaakte bonbons, olijfolie en azijn van de tap en vernuftige

dragen, zorgen wij ervoor dat u zich straks happy voelt in uw eigen

keukenitems. Op fashiongebied biedt de winkel lederen tassen

huis of kantoor”, aldus Bep van Wijk, vakvrouw met decennia aan

en schoenen, sieraden, horloges, prachtige shawls en stijlvolle

ervaring. Op locatie of in onze winkel, voorzien wij u van een

en draagbare kleding van o.a. Yaya, Studio Anneloes en Scapa

passend advies uit onze uitgebreide collectie verf en behang.

Sport. Tot ziens in Hedel? Gratis parkeren voor de deur!

DERMEDIQ ZALTBOMMEL

LOVE-LI LINGERIE

De Virieusingel 8 | Zaltbommel | 088-9904466 www.dermediq.nl

Gamerschestraat 22 | Zaltbommel | 0418-512347 www.love-li-lingerie.nl

Dermediq Zaltbommel is een nieuwe praktijk voor huid- en oe-

Op zoek naar mooie, perfect passende lingerie, nachtmode, bad-

deemtherapie, te vinden in Integraal Gezondheidscentrum Zalt-

mode of beenmode? In het 16e-eeuwse pand met zadeldak en

bommel. Huidtherapeut Anne Sestig behandelt huidaandoenin-

trapgevel aan de Gamerschestraat 22 vindt u love-li lingerie. Het

gen als oedeem, littekens, acne, pigmentproblemen, overbeharing

brede assortiment is met zorg geselecteerd en ruim opgezet. Ro-

en steelwratjes. Ook meet ze therapeutisch elastische kousen aan.

mantisch, sportief, functioneel of combinaties daarvan. love-li lin-

Via franchiseorganisatie Dermediq volgt Anne alle ontwikkelingen

gerie biedt vele keuzes in een betaalbare prijsklasse. In het assorti-

in het vakgebied en waarborgt ze de kwaliteit. Dermediq streeft

ment zijn ook collecties voor zwangere vrouwen heren, jongvol-

naar een eerlijk, efficiënt behandelplan, met een maximaal behan-

wassenen en kinderen opgenomen. Bij love-li lingerie krijgt u

delresultaat, maar minimale belasting voor de patiënt.

persoonlijke aandacht, vakkundig advies en goede service. 23 | OLIVIER


BEDRIJFSPORTRET

Solipsis

‘Het draait om vakmanschap’

ICT-dienstverlener Solipsis bedient zowel grote internationale bedrijven als het regionale MKB. Hoe speelt het Brakelse bedrijf dit succes klaar? Een interview met Jacco van den Berg, marketing- en salesmanager bij Solipsis. Je werkt nu twee jaar bij de Solipsisgroep. Wat heb je daar-

gebeurt, indien gewenst zeven dagen per week en 24 uur per

voor gedaan en wat was jouw drijfveer om hier de marketing

dag.”

& sales te gaan managen? Van den Berg: “In de jaren voordat ik bij Solipsis kwam werken

Zijn er projecten van afgelopen periode die jou in het

heb ik onder andere elf jaar bij Capgemini gewerkt en ruim vier

bijzonder zijn bijgebleven?

jaar bij Ctac. In beide gevallen betrof dit een rol in het sales- en

Van den Berg: “Een recent in het oog springend project vind ik

marketingdomein. Ik vind het leuk om de ervaringen die ik bij

de migratie van de ICT-inrichting van Philips naar het reken-

deze twee grote bedrijven op heb gedaan in te brengen bij een

centrum van Atos. Onze oplossing voor print- en outputmana-

kleinere ICT-dienstverlener.”

gent (UniSpool) is hierin een onderdeel geweest omdat Philips hiervan al jaren gebruik maakt. Alhoewel wij slechts een radertje

De groep bestaat uit een drie ondernemingen; IntraData,

waren in een groter geheel was het een zeer arbeids- en tijds-

Holland House en Solipsis Managed Services. Waar zit volgens

intensief traject, dat keurig op tijd en binnen de gemaakte

jou de synergie? Van den Berg: “Onze dochterondernemingen werken nauw samen. De geïntegreerde dienstverlening wordt nationaal en internationaal (bijvoorbeeld door een grote salarisverwerker in Denemarken) goed gewaardeerd. Dit werd beves-

afspraken is afgerond.”

‘We zijn groot genoeg om ertoe te doen en klein genoeg om te kunnen ontzorgen’

Als je kijkt naar de rol van sales en marketing binnen Solipsis, wat zijn dan jouw grootste uitdagingen komende twee tot drie jaar? Van den Berg: “Alhoewel wij in de regio

tigd in onze recent gehouden klanttevredenheidsenquête,

al goed bekend zijn, merken we dat onze naamsbekendheid nog

waarin we mooie rapportcijfers kregen. Oplossingen die wij

meer mag verbeteren. We zijn inmiddels een aantal initiatieven

leveren moeten ook beheerd en onderhouden worden, het is

gestart om meer aan de weg te timmeren. Dat laatste kan

voor opdrachtgevers plezierig dat dat bij ons onder één dak

letterlijk genomen worden, omdat onze billboards (vaak samen

OLIVIER | 24


BEDRIJFSPORTRET

met opdracht­gevers) te bewonderen zijn langs de A2 en A27. Een van de kernwaarden van marketing is dat je moet werken met de “kracht van de herhaling”. U kunt onze billboards dus nog vaker verwachten!” Hoe kan het dat Solipsis zowel grote internationale bedrijven alswel het MKB goed kan bedienen? Van den Berg: “Een van de trends van de afgelopen jaren is dat opdrachtgevers net zo graag (of soms zelfs liever) samenwerken met minder grote ondernemingen; het gaat steeds om vakmanschap en het nemen van eigenaarschap. Op dit domein is Solipsis erg sterk, het managen van marketing en sales bij Solipsis is

als de (thuis-) basis zien. Zowel opdrachtgevers als wijzelf

daarom een mooie uitdaging. We kunnen inmiddels gelukkig

houden bijvoorbeeld rekening met rijtijden, maar tegelijkertijd

vaststellen dat we een prachtige trouwe klantenbase hebben

is het wel zo dat we in beginsel Nederland als geheel wel

die recent ook weer uitgebreid is met mooie nieuwe namen.

als inzetgebied zien en hanteren. Maar per saldo is het grootste gedeelte van onze opdrachtgevers in een (ruime)

Wij zeggen vaak dat we groot genoeg zijn om ertoe te doen en tegelijkertijd klein genoeg zijn om te kunnen (ont-)zorgen: “big enough to care, small enough to cure”. Klanten waarderen samenwerken

‘We hebben een prachtige trouwe klantenbase’

cirkel om Rivierenland gevestigd en ondersteunen wij ook vele organisaties hier in de regio.” Waarom is Solipsis een interessante werkgever?

met ons omdat ze vaak de contactpersoon aan de lijn persoonlijk kennen. Onze medewerkers kennen

Van den Berg: “Als ICT-dienstverlener zijn we in diverse sectoren

hun klant en - heel belangrijk - weten wat er bij hen speelt. Daar-

vertegenwoordigd en opereren bij de opdrachtgevers op

mee kun je daadwerkelijk direct helpen of ondersteunen.

verschillende (organisatie)niveaus. Onze medewerkers komen

Tegelijkertijd zijn we door onze omvang en bekendheid met

daarom regelmatig bij verschillende partijen en in diverse

internationale samenwerking ook ervaren in samenwerking met

sectoren over de vloer. Dat maakt het werk afwisselend en

grotere (internationale) opdrachtgevers. Zonder daarbij het

uitdagend. Ook ikzelf heb ervaren dat ik vergelijkbare situaties

persoonlijke belang uit het oog te verliezen.”

tegenkom als in mijn jaren bij Capgemini. Alleen is mijn dagelijkse reistijd fors verminderd en ben ik minder vaak inter-

Solipsis is in de regio Rivierenland sterk vertegenwoordigd.

nationaal op reis. Maar het werk is net zo uitdagend en veel-

Ziet Solipsis nog uitbreiding van de regio voor wat betreft de

eisend. Gelukkig zijn onze opdrachtgevers tevreden over onze

MKB-klanten?

inspanningen. Dat maakt het werk voor ons allemaal tot een

Van den Berg: “Ja, alhoewel we de regio Rivierenland daarbij wel

leuke job!”

Marktplein 2 | Brakel | 0418-576100 | info@solipsis.nl | www.solipsis.nl 25 | OLIVIER


Elke dag wordt Maak van uw dag een onvergetelijke herinnering!

Vraag naar de mogelijkheden via restaurantdukdalf.nl facebook.com/dukdalf

instagram.com/dukdalf

2016-09-01-hetKontakt-187x132mm.indd 1

01-09-16 13:34

Specialist in schanskorven voor bedrijf en particulier

Kooiweg 6 • 5306 VT Brakel • T: 06 - 23895397 • info@nacon.nl • www.nacon.nl


eigenschappen uw ogen. eigenschappen uw ogen. eigenschappen vanvan uwvan ogen. elke kijkafstand rekening gehouden worden metvan devan unieke eigenschappen eigenschappen uwuw ogen. ogen. eigenschappen vanDorst uw Loopt u gerust binnen bij bij Oogwereld om Loopt u gerust eens binnen Oogwereld Dorst Loopt u gerust eenseens binnen bij Oogwereld Dorst omogen. u om teu teu te Loopt Loopt u gerust u gerust eens eens binnen binnen bij bij Oogwereld Oogwereld Dorst Dorst om om u we teuu teu UW DAG VRAAGT OM MEER DAN ÉÉN BRIL UW DAG VRAAGT OM MEER DAN ÉÉN BRIL UW DAG VRAAGT OM MEER DAN ÉÉN BRIL laten informeren over de vele mogelijkheden die we laten informeren over de vele mogelijkheden die laten informeren over de vele mogelijkheden die we u UW UWDAG DAGVRAAGT VRAAGTlaten OM OM MEER MEER DAN DAN ÉÉN ÉÉN BRIL BRIL u gerust eens binnen bij Oogwereld Dorst om udie tewe laten informeren informeren over over de de vele vele mogelijkheden mogelijkheden die we UW DAG VRAAGTLoopt OM MEER DAN ÉÉN BRIL kunnen bieden op het gebied van oogzorg. uu uu het gebied van oogzorg. kunnenkunnen biedenbieden op hetopgebied van oogzorg. KuntKunt uKunt laten informeren over deook vele mogelijkheden diemet we uKunt kunnen kunnen bieden bieden op op het het gebied gebied van van oogzorg. oogzorg. Kunt u u meteen ook kennis komen maken onze meteen kennis komen maken met onze meteen ook kennis komen maken met onze Kijkgedrag in de loop der tijd sterk veranderd! Kijkgedrag in de loop tijd sterk veranderd! Kijkgedrag is is inis de loop der tijd sterk veranderd! kunnen bieden opder het gebied van oogzorg. Kunt u onze meteen meteen ook ook kennis kennis komen komen maken maken met met onze Kijkgedrag Kijkgedrag is is inin dede loop loop der der tijd tijd sterk sterk veranderd! veranderd! exclusieve oogmode. exclusieve oogmode. exclusieve oogmode. Kijkgedrag isgrote inkleine loop der sterk veranderd! kijken vaak en en lang naar grote ende kleine beeldschermen. Zonlicht en kunstlicht wisselen We kijken vaak lang naar en kleine beeldschermen. Zonlicht en kunstlicht wisselen WeWe kijken vaak en lang naar grote en beeldschermen. Zonlicht en kunstlicht wisselen meteen ooktijd kennis komen maken met onze exclusieve exclusieve oogmode. oogmode. Weelkaar We kijken kijken vaak vaak en en lang lang naar naar grote grote en en kleine kleine beeldschermen. beeldschermen. Zonlicht Zonlicht en en kunstlicht kunstlicht elkaar regelmatig af. af. We willen kunnen reageren tijdens autorijden of wisselen sporten. elkaar regelmatig We willen snel kunnen reageren tijdens het autorijden of wisselen sporten. regelmatig af. We willen snelsnel kunnen reageren tijdens hethet autorijden of sporten. We kijken vaak enregelmatig lang naar enwillen kleine beeldschermen. Zonlicht en kunstlicht wisselen elkaar elkaar regelmatig af.grote af. WeWe willen snel snel kunnen kunnen reageren reageren tijdens tijdens het het autorijden autorijden of sporten. of sporten. exclusieve oogmode. elkaar af. We willen snel kunnen reageren tijdens het of u sporten. Om inregelmatig iedere specifieke situatie optimaal en comfotabel zicht teautorijden hebben, heeft inu feite in iedere specifieke situatie optimaal en comfotabel zicht te hebben, heeft in feite Om inOm iedere specifieke situatie optimaal en comfotabel zicht te hebben, heeft inufeite Om Om in iedere in iedere specifieke specifieke situatie situatie optimaal optimaal en en comfotabel comfotabel zicht zicht te hebben, te hebben, heeft heeft u in u feite in feite meerdere brillen nodig specifieke glazen afgestemd die bijzondere bezigheid. meerdere brillen nodig met specifieke glazen afgestemd die bijzondere bezigheid. meerdere brillen nodig metmet specifieke glazen afgestemd op op dieop bijzondere bezigheid. Om inmeerdere iedere specifieke situatie optimaal en glazen comfotabel zicht te heeft u bezigheid. in bezigheid. feite meerdere brillen brillen nodig nodig met met specifieke specifieke glazen afgestemd afgestemd ophebben, op diedie bijzondere bijzondere meerdereOnze brillen nodig met specifieke glazen afgestemd opimpulsen diete bijzondere bezigheid. Onze ogen krijgen met ontzettend impulsen te maken. Ze Ze schieten Onze ogen krijgen ook met ontzettend veel te maken. schieten ogen krijgen ookook met ontzettend veelveel impulsen maken. Ze schieten Onze Onze ogen ogen krijgen krijgen ook ook met met ontzettend ontzettend veel veel impulsen impulsen te maken. te maken. Ze Ze schieten van smartphone naar computer en van computer naar televisie. Van 20 20 van smartphone naar computer en van computer naar televisie. Van van smartphone naar computer en van computer naar televisie. Van schieten 20 Onze ogen krijgen ook met ontzettend veel impulsen te maken. Ze schieten van van smartphone smartphone naar naar computer computer en en van van computer computer naar naar televisie. televisie. Van Van 20 20 centimeter naar 3 meter en en weer terug in slechts fracties seconden. centimeter 3 meter weer terug in slechts fracties van seconden. centimeter naar 3naar meter en weer terug in slechts fracties vanvan seconden. van smartphone computer en van computer naar televisie. Van 20 centimeter centimeter naar naar 3 meter 3 meter en en weer weer terug terug in slechts in slechts fracties fracties van van seconden. seconden. enorme inspanning voor uw ogen en en niet op te lossen eeneen Een enorme inspanning voor uw ogen niet op te lossen met EenEen enorme inspanning voor uw ogen en niet op te lossen metmet een centimeter naar 3 meter en als weer terug in slechts fracties van seconden. Een Een enorme enorme inspanning inspanning voor voor uw uw ogen ogen niet opoog op te lossen teuniek. lossen met een een simpele Net een vingerafdruk isen ieder Elk oog simpele bril. als een vingerafdruk isniet ieder oog uniek. Elk oog simpele bril.bril. Net alsNet een vingerafdruk isen ieder oog uniek. Elkmet oog Een vraagt enorme inspanning voor uw ogen en niet op te lossen met een simpele simpele bril. bril. Net Net als als een een vingerafdruk vingerafdruk is ieder is ieder oog oog uniek. uniek. Elk Elk oog oog daarom een gepersonaliseerd brillenglas. krijgt u het daarom om een gepersonaliseerd brillenglas. Zo u het vraagtvraagt daarom omom een gepersonaliseerd brillenglas. Zo Zo krijgt ukrijgt het simpele bril. Net als een vingerafdruk is ieder oog uniek. Elk oog vraagt vraagt daarom daarom om om een een gepersonaliseerd gepersonaliseerd brillenglas. brillenglas. Zo Zo krijgt krijgt u het uvoor het beste zicht en en het bijbehorende comfort. Daarnaast moet voor beste zicht het bijbehorende comfort. Daarnaast moet beste zicht en het bijbehorende comfort. Daarnaast moet voor vraagt beste daarom om een gepersonaliseerd brillenglas. Zo krijgt u het beste zicht zicht en en het het bijbehorende bijbehorende comfort. comfort. Daarnaast Daarnaast moet moet voor voor kijkafstand rekening gehouden worden de de unieke elke kijkafstand rekening gehouden worden met unieke elkeelke kijkafstand rekening gehouden worden metmet de unieke beste zicht en het bijbehorende comfort. Daarnaast moet voor elke elke kijkafstand kijkafstand rekening rekening gehouden gehouden worden worden met met de de unieke unieke eigenschappen van uw ogen. eigenschappen van uw ogen. eigenschappen van uw ogen. elke kijkafstand rekening gehouden worden metvan devan unieke eigenschappen eigenschappen uwuw ogen. ogen. eigenschappen van uw ogen. Loopt u gerust eens binnen bij bij Oogwereld Dorst Loopt u gerust eens binnen Oogwereld Dorst u te Loopt u gerust eens binnen bij Oogwereld Dorst omom u om teu te Loopt Loopt u informeren gerust u informeren gerust eens eens binnen binnen bij bij Oogwereld Oogwereld Dorst Dorst om om te u te laten over de de vele mogelijkheden die we u laten over vele mogelijkheden die u laten informeren over de vele mogelijkheden die we uu we Looptlaten u gerust eens binnen bij Oogwereld Dorst om u te laten informeren informeren over over de de vele vele mogelijkheden mogelijkheden die die we we u u kunnen bieden het gebied oogzorg. Kunt u u kunnen bieden het gebied van oogzorg. kunnen bieden op op hetop gebied vanvan oogzorg. Kunt uKunt laten informeren over de vele mogelijkheden die we u kunnen kunnen bieden bieden op op het het gebied gebied van van oogzorg. oogzorg. Kunt Kunt u u meteen kennis komen maken onze meteen ook kennis komen maken met onze meteen ookook kennis komen maken metmet onze kunnen bieden opook het gebied van oogzorg. Kunt u meteen meteen ook kennis kennis komen komen maken maken met met onze onze exclusieve oogmode. exclusieve oogmode. exclusieve oogmode. meteen ook kennis komenexclusieve maken met onze exclusieve oogmode. oogmode. exclusieve oogmode.

Oogwereld Garantplan hethet Het Oogwereld Garantplan dekt HetHet Oogwereld Garantplan dektdekt het Het Het Oogwereld Oogwereld Garantplan Garantplan dekt dekt hethet risico schade, verlies of of diefstal risico op schade, verlies diefstal risico op op schade, verlies of diefstal vanvanvan Het Oogwereld Garantplan het vanvan risico risico opop schade, schade, verlies verlies ofdekt of diefstal diefstal (zonne)bril sterkte - voor eeneen uw (zonne)bril - op sterkte - een voor uwuw (zonne)bril - op- op sterkte - voor risico op schade, verlies ofsterkte diefstal vaneeneen uwperiode uw (zonne)bril (zonne)bril op op sterkte voor voor 3 jaar al vanaf € 39,-! periode 3aljaar al vanaf € 39,-! periode vanvan 3van jaar vanaf € 39,-! uw (zonne)bril op sterkte voor een periode periode vanvan 3 jaar 3 jaar al vanaf al vanaf € 39,-! € 39,-! periode van 3 jaar al vanaf € 39,-! Oogwereld regelt declaratie uwuw Oogwereld regelt de declaratie Oogwereld regelt de de declaratie bij bij uwbij Oogwereld Oogwereld regelt regelt de de declaratie declaratie bij bij uwuw zorgverzekeraar. vergoeding wordt zorgverzekeraar. De vergoeding wordt zorgverzekeraar. DeDe vergoeding wordt Oogwereld regelt deDedeclaratie bij uw zorgverzekeraar. zorgverzekeraar. vergoeding vergoeding wordt wordt direct verrekend inDe de verkoopprijs. direct verrekend inverkoopprijs. de verkoopprijs. direct verrekend in de zorgverzekeraar. De vergoeding wordt direct direct verrekend verrekend in de in de verkoopprijs. verkoopprijs. direct verrekend in de verkoopprijs. Met het Oogwereld Juniorplan zijn voor Met het Oogwereld Juniorplan zijn voor Met het Oogwereld Juniorplan zijn voor Het Oogwereld Garantplan dekt het Het Oogwereld Garantplan dekt het Het Oogwereld Garantplan dekt het Het Het Oogwereld Oogwereld Garantplan Garantplan dekt dekt het het Met Met hetop het Oogwereld Oogwereld Juniorplan Juniorplan zijn zijn voor voor risico schade, verlies ofde diefstal van risico op schade, verlies of diefstal van risico op schade, verlies of diefstal van kinderen t/m 12 jaar, de standaard kinderen t/m 12 jaar, standaard kinderen t/m 12 jaar, de standaard Het Oogwereld Garantplan dekt het van risico risico op op schade, schade, verlies verlies of of diefstal diefstal van (zonne)bril -12 op sterkte -zijn voor een uw (zonne)bril -12 op sterkte - een voor een uwuw (zonne)bril - op sterkte -de voor Met het Oogwereld Juniorplan voor kinderen kinderen t/m t/m jaar, jaar, de standaard standaard risico op schade, verlies of diefstal van uw uw (zonne)bril (zonne)bril op op sterkte sterkte voor voor een een kunststof glazen kunststof glazen periode van 3 inclusief jaar alontspiegeling vanaf € 39,-! periode 3alinclusief jaar al ontspiegeling vanaf € 39,-! kunststof glazen inclusief periode van 3van jaar vanaf € ontspiegeling 39,-! uwkinderen (zonne)bril -12 op sterkte -vanaf voor een periode periode van van 3jaar, jaar 3 inclusief jaar al vanaf al € 39,-! € 39,-! t/m de standaard kunststof kunststof glazen glazen inclusief ontspiegeling ontspiegeling periode van 3 hardingslaag jaar al vanaf €gratis! 39,-! en hardingslaag gratis! en en hardingslaag gratis! Oogwereld regelt declaratie uwuw Oogwereld regelt de declaratie Oogwereld regelt de de declaratie bij bij uwbij kunststof glazen inclusief ontspiegeling en en hardingslaag hardingslaag gratis! gratis! Oogwereld Oogwereld regelt regelt de de declaratie declaratie bij bij uwuw zorgverzekeraar. vergoeding wordt zorgverzekeraar. De vergoeding wordt zorgverzekeraar. DeDe vergoeding wordt Oogwereld regelt de declaratie bij uw zorgverzekeraar. zorgverzekeraar. De vergoeding vergoeding wordt wordt enverrekend hardingslaag gratis! direct inDe de verkoopprijs. direct verrekend in de verkoopprijs. direct verrekend in de verkoopprijs.

zorgverzekeraar. De vergoeding wordt direct direct verrekend verrekend in de in de verkoopprijs. verkoopprijs. direct verrekend in de verkoopprijs. het Oogwereld Juniorplan voor Met het Oogwereld Juniorplan zijn voor MetMet het Oogwereld Juniorplan zijnzijn voor Met Met het het Oogwereld Oogwereld Juniorplan Juniorplan zijn zijn voor voor kinderen 12 jaar, de standaard kinderen t/m 12 jaar, de standaard kinderen t/mt/m 12 jaar, de standaard Met het Oogwereld Juniorplan zijn voor kinderen kinderen t/m t/m 12 12 jaar, jaar, deontspiegeling de standaard standaard kunststof glazen inclusief kunststof glazen inclusief ontspiegeling kunststof glazen inclusief ontspiegeling kinderen t/m 12 jaar, de standaard kunststof kunststof glazen glazen inclusief inclusief ontspiegeling ontspiegeling hardingslaag gratis! en hardingslaag gratis! en en hardingslaag gratis! kunststof glazen inclusief ontspiegeling enen hardingslaag hardingslaag gratis! gratis! en hardingslaag gratis!

Markt Zaltbommel 0418 540352 www.oogwereld.nl Markt Zaltbommel T.T.0418 0418 540352 www.oogwereld.nl Markt 5 55555555Zaltbommel Zaltbommel T.T.T.T.T.0418 0418 540352 www.oogwereld.nl Markt Zaltbommel 540352 www.oogwereld.nl Markt Zaltbommel T. 0418 540352 www.oogwereld.nl Markt 5 T. 540352 www.oogwereld.nl Markt Markt Zaltbommel Zaltbommel T. 0418 0418 540352 540352 www.oogwereld.nl www.oogwereld.nl Markt Markt Zaltbommel Zaltbommel 0418 0418 540352 540352 www.oogwereld.nl www.oogwereld.nl Markt 5 Zaltbommel T. 0418 540352 www.oogwereld.nl


DE GKAST KLEDIN

SUEDE COGNAC LAARSJE ELASTIEK UNISA  € 129,95

WESTERNLAARS SENDRA 

€ 259,95

RING ENGI 14 KT GOUD  € 410,00

JAS DRYKORN

€ 349,95

COL ESSENTIEL

€ 99,95

FLAIR CAMBIO

€ 159,95

COLLIER VAN COBER € 499,00 COLLIER VAN COBER OLIVIER | 28

€ 399,00


BLOUSE 10 DAYS

€ 89,95

TRUI 10 DAYS

€ 149,95

BROEK 10 DAYS

€ 109,95

LAKSNEAKERS VAN ROBERTO D’ANGELO

€ 149,95

TAS LEGEND

€ 129,95

RING ENGI 14 KT GOUD MET ZILVER € 499,00 HORLOGE MICHAEL KORS

€ 199,00

Het Bonte Schaep

‘Wol is het helemaal dit najaar’ Bij Het Bonte Schaep houden ze al jaren van wol. “Niet veel mensen weten dat we 33 jaar geleden zijn gestart als wolwinkel”, vertelt Lenneke van Laarhoven. In de winkel hebben wollen kleding en accessoires een prominente plek. Zoals de shawl, capes, vesten en mutsen van Inti Knitwear. Inti is opgericht door twee Nederlanders, die samenwerken met vierhonderd breisters in Ecuador en Peru. De combinatie van Hollandse ontwerpen, grondstoffen uit Peru en het authentieke ambacht zorgt ervoor dat de kleding van Inti een karakteristieke uitstraling heeft. Naast wol heeft de winkel natuurlijk nog veel meer moois. Komend najaar komen de leuke prints terug, beetje retro, warme tinten, groen en ook bruin mag weer. Een nieuw merk is Drykorn, pantalons en colberts van natuurlijke materialen, hoge kwaliteit. “Iedereen kan dit najaar zichzelf zijn”, zegt Lenneke. Wijde of aangesloten jurken, slimfit of flairpijp, stoer of romantisch.” En ook de combinatie van die twee is heel verfrissend: een tot over de knie lange romantische bloemetjesjurk met daaronder stoere boots. Het loop allemaal in elkaar over. De jurken en truien met dierenprints zijn een hit. Bij de jurken passen de brede ceinturen en ook hier maakt een wollen shawl het geheel helemaal af. Of een lang vest, van wol of andere materialen, met of zonder mouwen. En voor over dat alles heen een prachtige wollen jas van LangerChen. Die jassen hebben de voor wollen kleding unieke eigenschap dat ze wind- én waterbestendig zijn. Gewoon even komen kijken in de winkel aan de Boschstraat is natuurlijk het beste idee. Dan kun

MUTS INTI

€ 39,95

je meteen de kleurrijke schapenschilderijen van Gerda Eflring bewonderen.

SHAWL INTI

€ 199,95

Boschstraat 12 | Zaltbommel | 0418-516301 | www.hetbonteschaep.com 29 | OLIVIER


DE KLEDINGKAST

Mood for Shoes

Een sportief of elegant najaar Het leek afgelopen zomer van tijd tot tijd al behoorlijk herfstachtig, maar nu komt de herfst er toch echt aan. En wat brengt de schoenmode? “Tja, eigenlijk weer voor ieder wat wils ”, lacht Wendy van Mood for Shoes. De sneaker loopt nog een beetje door in winterse tintjes, maar de veterschoen (ja, ook onder rokken en jurken) is er in een nog grotere diversiteit. Deze ‘herenschoentjes’ zijn er in sportieve en elegante uitvoering, soms met een klassieke touch. Naast dit thema is ook de veter- en bikerboot weer terug. Het kan met én zonder bontaccenten. En we hebben natuurlijk schoenen met hakken nodig voor de elegantere dagen. Deze hakken zitten vooral onder enkellaarsjes, shoots (net onder de enkel) en, jawel hoor, de lange laarzen. Want de lange laars is ook eindelijk weer terug van weggeweest. En als we zeggen lang, dan bedoelen we ook lang, zelfs tot ver over de knie. Qua materialen hebben we weer mooie en warme kleuren suède, stoere en gladde leersoorten en eindelijk is er weer een beetje lakleer. Elegant of sportief. Buiten een overdaad aan zwart, is er duidelijk veel diversiteit is in bruintinten. De, niet meer weg te denken, kleur taupe is er natuurlijk weer (want die is zo makkelijk te combineren) en er is veel variatie in cognac en cameltinten. En eindelijk is er weer een beetje gewoon donkerbruin. Buiten deze twee basiskleuren is er een grote groep grijs, blauw en groen. Ook de tassen passen zich allemaal perfect aan aan de schoenmode.

Gamerschestraat 30a | Zaltbommel | 0418-510516 | www.moodforshoes.nl

Juwelier Haas

eNGi: statement van individualiteit Sieraden accentueren je identiteit. Niet door overdaad, maar door subtiliteit.Nu uitgebreid in de collectie van Juwelier HAAS aanwezig is eNGi collections. Deze sieraden omarmen de filosofie dat eenvoud onuitputtelijk is en luxe ook betaalbaar kan zijn. De gouden en zilveren ringen, colliers, hangers, oorbellen en armbanden onderscheiden zich door heldere basisvormen, al dan niet voorzien van geraffineerde details. eNGi collections laat je persoonlijkheid schitteren. eNGi staat voor Nancy Gerrits. Zij is de drijvende kracht achter de collectie die smaakvolle lijnvoering, eerlijke materialen en pure vrouwelijkheid prevaleert boven opsmuk en bombast. Haar zwak voor elegante Italiaanse vormgeving zie je terug in de gehele collectie. Steeds is Nancy op zoek naar verdere verfijning, daarbij ondersteund door een exclusief netwerk van juweliers en goudsmeden die haar liefde voor vakmanschap delen. Dat maakt eNGi collections bijzonder, in alle eenvoud nu uitgebreid te bewonderen bij Juwelier HAAS

Boschstraat 6 | Zaltbommel | 0418-512241 | www.juwelierhaas.nl OLIVIER | 30


DE KLEDINGKAST

BLOUSE ESSENTIEL

€ 164,95

ROK JOSEPHINE & CO

€ 109,95

LAARSJES TRICOLORE UNISA € 149,95 TAS BORDO UNISA

€ 129,95

COBER COLLIER BULBS

€ 1129,00

COBER ARMBAND BULBS

€ 499,00

ILSE

Bankdame

MAURICE LACROIX, BICOLOR,

PUMP MET SLANGENPRINT

LAARSJE MET SNAKE

BRILJANT WIJZERPLAAT € 1250,00

VAN K&S 

METALLIC VAN UNISA

€ 189,95

COBER ARMBAND BULBS € 499,00 € 139,95

CITIZEN, BRILJANT KAST-WIJZERPLAAT

€ 599,00 31 | OLIVIER


DE KLEDIN GKAST

KLARIKA

Kwastenkenner

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: FOTOGRAFIE Cynthia Brandwijk Brandwijk Fotografie VISAGIE Jolanda Akkermans Akkermans Visagie KLEDING Het Bonte Schaep Damesmode Mood for Shoes Damesschoenen Juwelier Haas Sieraden & horloges MODELLEN Ilse van Soerland Rabobank Bommelerwaard Klarika de Weert Schilderscentrum Gameren Speciale dank aan: De Gasthuiskapel in Zaltbommel voor het beschikbaar stellen van de locatie.

JURK SUMMUM

€ 149,95

RIEM TREZZ

€ 49,95

LAARZEN UNISA

€ 169,95

TAS UNISA

€ 159,95

HORLOGE MICHAEL KORS € 199,00

OLIVIER | 32


mooi

STOER LICHT Deze in hoogte verstelbare industriële vloerlamp in betonkleur is een echte eyecatcher in ieder modern interieur!

Brands Verlichting

GLAZEN VAN PIP Hier worden wij hebberig van! De o zo leuke PiP Floral serie wordt uitgebreid met glas. De glazen

Waterstraat 27 | Zaltbommel 0418-513098 www.brands-verlichting.nl

SFEERVOL GELD BESPAREN

zijn verkrijgbaar in 280 en 400 ml.

De Schatkamer Molenkamp 4 | Brakel 0418-673360 www.deschatkamerbrakel.nl

LEUK, LEUK,

LEUK

Voor pelletkachels, inbouwhaarden, rookgasmateriaal, pellets, onderhoud, advies op maat en pelletkachels cv installaties moet u bij K&M Installaties zijn.

K&M Houtkachels Haarstraat 31A | Ammerzoden 073-5997485 www.pelletkachels.nl

E-BIKES SAAI? ECHT NIET! Vind je het ook zo leuk om geboortekaartjes op inter-

De Rivel Riviera transportfiets

net te zoeken? Maar merk je dat het lastig is om de

brengt je overal (zonder een

juiste creatieve invulling te geven? Wij vonden bij

druppeltje zweet), kan tegen

kaasjager.nl mooie en inspirerende voorbeelden. En

een stootje en op de voor- en

het mooie van alles: ze zorgen er ook voor dat het

achterdrager kun je heel wat

kaartje altijd uniek wordt vormgegeven. Helemaal leuk

bagage kwijt! Ideaal voor een

toch?

dagje shoppen of een ritje

Kaasjager Makers van Communicatie Rozemarijnsteeg 1 | Zaltbommel T. 0418-514 088 kaasjager.nl/geboortekaarten

naar het werk. Adviesprijs € 1169,-.

Van Osch Rijwielen Waterstraat 38 | Zaltbommel | T. 0418-513147 www.vanoschrijwielen.nl 33 | OLIVIER


• • • • • • • • • • • • •

Rondleiding Torenbeklimming Speurtocht Scholenproject Event/congres Bruiloft (Orgel)concert Personeelsuitje (Kerst)fair Expositie/beurs Klokluiden Productpresentatie Relatie-event

”Ik ging naar Bommel om de brug te zien…” Met een knipoog naar het gedicht van Martinus Nijhoff kunnen we zeggen: ”Ik ging naar Bommel om de Sint-Maartenskerk te zien”. De karakteristieke toren van de kerk is namelijk al van verre zichtbaar. Binnen de wallen van de vestingstad Zaltbommel neemt het kerkgebouw een voorname plaats in. Wist u dat behalve voor het wekelijkse kerkelijk gebruik de Sint-Maartenskerk ook benut wordt voor andere gelegenheden? Denk aan activiteiten als speurtochten, torenbeklimmingen en concerten. Daarnaast is de kerk dé ideale locatie voor bruiloften, (kerst)fairs, productpresentaties, congressen en vele andere evenementen. Een compleet verzorgde catering is hierbij mogelijk. Of het nu gaat om een bijeenkomst voor klein gezelschap of een groep van 750 mensen, de Sint-Maartenskerk biedt een breed scala aan mogelijkheden waarbij uw wensen voorop staan.

www.maartenskerk.nl

Kerkstraat 2, 5301 EK Zaltbommel info@maartenskerk.nl • 06-15340128


BEDRIJFSPORTRET

Aureus Kliniek

De Aureus Kliniek, voor hem en haar

Steeds meer mannen kloppen bij de Aureus Kliniek aan voor esthetische procedures. Daarom is deze Sleeu­wijkse kliniek voor cosmetische geneeskunde en huidverbetering nu óók gespecialiseerd in de anatomie en esthetische behandelingen van het mannelijk gezicht. Uiteraard zijn ook vrouwen er in goede handen. Of het nu gaat om huidverbetering, rimpelbehandeling, contour-

kige en grotere kaak en een meer gelijke verhouding van het boven-

verbetering van het gezicht of behandeling van wallen onder de

ste en onderste deel van het gezicht.”

ogen; in de Aureus Kliniek kan het. Ook kunnen mannen en vrouwen

Esthetische behandelingen bij de man bestaan voor 79 procent uit

er terecht voor laserbehandeling van vaatafwijkingen en ontharing,

behandeling van het haarverlies. Hoewel driekwart van de mannen

behandeling van overmatig zweten en volumeverbetering van lippen.

zich minder zeker en aantrekkelijk voelt door haarverlies, laat slechts

Daarnaast geeft de Aureus Kliniek complete gezichtsbehandelingen en kunnen vrouwen rond de menopauze bij de kliniek terecht voor specifieke behandelingen. Om een optimaal resultaat te creëren wordt er in de kliniek eerst een compleet behandelplan opgesteld naar aanleiding van een (huid-)analyse

een kwart haaruitval behandelen. Dat kan bij

‘Voor een optimaal resultaat wordt er een compleet behandelplan opgesteld’

de Aureus Kliniek onder andere via mesotherapie. Vlak onder de huid, bij de haarwortel, worden kleine prikjes gegeven met actieve ingrediënten die haaruitval tegen gaan. De Aureus Kliniek geeft ook botuline toxine behandelingen voor mannen. Veelal worden

tijdens een consult. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het VECTRA

deze toegepast ter vermindering van kraaienpootjes, de frons en

H1 3D Imaging System. De arts bekijkt de gezichtscontouren en de

overmatig zweten van oksels en voorhoofd. De contour bij de juk-

huidconditie waarna, aan de hand van de indicatie, een behandel-

beenderen, kaaklijn en kin verbeteren kan met fillers, evenals een

plan wordt opgesteld.

wenkbrauwlift en het opvullen van de neus/lippen plooi. “Ook deze

“Hoewel veel van dezelfde cosmetische ingrepen worden uitgevoerd

behandeling is bij mannen anders. Mannen hebben minder onder-

bij mannen en vrouwen, is de aanpak, beoordeling en behandeling

huids vetweefsel en er moet meer rekening gehouden worden met

bij mannen vaak anders”, vertelt Pascale Schoofs, arts van de Aureus

de botstructuur.” Bij laserbehandelingen, bijvoorbeeld voor over-

Kliniek. “De benadering van mannelijke esthetiek verschilt van die

matige beharing of zichtbare vaatjes, hebben mannen vanwege hun

van vrouwen. Mannen hebben een vierkanter gezicht, een meer hoe-

dikkere huid meer behandelingen nodig.

De Nieuwe Es 59 | Sleeuwijk | 0183-307010 | info@aureuskliniek.nl | www.aureuskliniek.nl 35 | OLIVIER


Kassenbouw Utiliteitsbouw Woningbouw Specials Installaties   

Molenstraat 24, 5317 JG, Nederhemert - Noord +31(0)418-552253 +31(0)418-552875

 

www.Facebook.com/HoboNederhemert www.HoboNederhemert.nl Derk.Hobo@Hobo-zn.nl


BEDRIJFSPORTRET

HR Lokaal

HR Lokaal: Businesspartner en vertrouwenspersoon in één

Jantine en Bas Zoomer van Proper Products zijn overtuigd. Met het Human Resources-loket HR Lokaal heeft het in Gameren gevestigde bedrijf er een geschikte businesspartner en een betrouwbare vertrouwens­persoon bij. Bas en Jantine Zoomer runnen met Proper Products een bedrijf dat

bieden: “Vanuit ons perspectief is het businesspartner en vertrouwens-

groeit. Een positieve ontwikkeling, maar daardoor lopen ze wel tegen

persoon zijn heel belangrijk. Voor ons is het fijn als we de business goed

problemen aan die ze eerder nog niet hadden ondervonden. “Het is

kennen. Daardoor kun je inspelen op de situatie en waarde toevoegen.”

voor ons nu niet meer zo eenvoudig. Tegenwoordig word je als werkgever vaak aansprakelijk gehouden, mede door de nieuwe wetgeving.

Vertrouwenspersoon

Wij willen daar niet mee bezig zijn.”

Jantine legt uit dat de rol van HR Lokaal als vertrouwenspersoon onmisbaar is geworden binnen Proper Products: “Je moet weleens din-

Meer rust

gen bespreken over een werknemer die niet altijd leuk zijn. Dat zijn

Daarin biedt HR Lokaal, het bureau personeels­zaken en organisatie-

vertrouwelijke zaken, die kun je niet zomaar bij iedereen neerleggen.”

ontwikkeling van Juliette Bouman en Mirjam Meere, de ondersteuning die Proper Products nodig heeft: “We merken dat we meer lucht en

Het mantra van HR Lokaal is duidelijk: ontzorgen, en wel op zoveel

meer rust krijgen, zodat we nu ook de groei kunnen nemen. Er zijn

mogelijk verschillende manieren. Of het nu gaat over juridische

steeds meer dingen waar je zelf even niet over na hoeft te denken. Nor-

kennis, salarisadministratie, werknemersverzekeringen, compliance,

maal gesproken moest ik alles zelf uit gaan puzzelen, maar dan wist ik

contracten of organisatieontwikkeling. “We werken als full service

nog steeds niet of het juridisch gezien klopte. Als ik het bij HR Lokaal

organisatie en zijn breed georiënteerd. HR Lokaal is het aanspreek-

neerleg krijg ik binnen een dag antwoord. Dat geeft een hoop rust”, legt

punt en zorgt voor toegesneden oplossingen voor onze klant. Één

Jantine uit.

telefoontje naar HR Lokaal en de zaken worden voor het bedrijf geregeld, in proces gezet, voortgeduwd en afgewikkeld. Daarmee

Businesspartner

willen we onze klanten ontzorgen, zodat zij zich te allen tijde kunnen

Het is volgens Mirjam Meere precies wat HR Lokaal haar klanten wil

bezighouden met hun ‘core business’.”

Bloemkeshof 115 | Zaltbommel | 06-51381535 | team@hrlokaal.nl | www.hrlokaal.nl Businesspartner van NIVO Sparta 37 | OLIVIER


BOMMELS AMBACHT

Koert van Geffen van ‘In Stormen Sterk’

Eerlijk meel van echte tarwe

Koert van Geffen vindt het belangrijk om te weten waar zijn voedsel vandaan komt. Als molenaar van de Sara Catharina produceert hij zelf meel. Een eerlijk product met een eerlijk verhaal.

TEKST: BRITTA ALINK | FOTO: MARIJKE VERHOEF

Goed meel begint bij goede tarwe en goede spelt. Koert kijkt goed naar de kwaliteit en koopt als het kan

OLIVIER | 38

de grondstoffen in de Bommelerwaard zelf en anders in Duitsland of Frankrijk. Vanuit de opslag brengt hij vijfhonderd kilo met een heftruck naar de

‘Als de wieken draaien, dan leeft het dorp’

eerste verdieping van de prachtige uit 1846 daterende stellingmolen aan de Kievitsdam. De tarwe wordt bewaard in zakken en blijft daar een paar dagen liggen, zodat het vocht goed in de korrel kan trekken.

De Sara Catharina is één van de weinige molens in Nederland waar nog echt gemalen wordt. Het is sowieso bijzonder dat de molen er nog is; tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen, die toen ‘In Stormen Sterk’ heette, geraakt door voltreffers van de geallieerden. Na de oorlog werden veel molens in het land gesloopt. Maar die in het mooie Hoenzadriel werd hersteld.


BOMMELS AMBACHT Wieken Zodra Koert de molen binnen komt, laat hij de wieken draaien, zodat iedereen kan zien dat hij er is. “Als de wieken draaien, dan leeft het dorp”, zegt hij. Vanaf de eerste verdieping gaan de granen via een lopende bandsysteem in kleine bakjes verder omhoog de molen in. Op de bovenste verdieping worden de grondstoffen geplet en komen ze in de bunkers boven de maalstenen terecht. Daarna worden ze gemalen. “Het is een gesloten systeem”, licht Koert toe. “Dat moet ook wel, want dit is wel voedsel.” Soms mengt hij nog zaden en pitten door het meel of volledig natuurlijke meelverbeteraars op basis van enzymen. Zo ontwikkelde hij al heerlijke meergranenmixen, waar verschillende bakkers uit wijde omgeving dankbaar gebruik van maken. In de Bommelerwaard is het bekende houtovenbrood van Bakker Van Keulen uit Gameren gemaakt met het meel van Koert en ook bakker Van Leeuwen uit Kerkdriel is een vaste klant. In 1946 overleed de vrouw van de toenmalige molenaar en vernoemde hij de molen naar haar. “Maar ik vind ‘In Stormen Sterk’ een prachtige naam”, lacht Koert. En daarom heeft hij zijn maalderij zo genoemd. Al een aantal jaren werkt hij in de mo-

‘Ik maak echt alles zelf’

len, die sinds 1908 in het bezit is van dezelfde familie. De 30-jarige Koert groeide op als zoon van een tuindersfamilie in Kerkwijk en ging na zijn studie uit pure

belangstelling de molenaarscursus volgen. Precies op het moment dat hij de cursus afrondde, was er weer plaats voor een molenaar op de Sara Catharina. De molen had sinds 1998 niet meer gemalen en in 2004 voor het laatst gedraaid. In 2012 werd hij voorzien van een nieuwe kap. Verhaal In november vorig jaar lanceerde Koert het merk Saar & Co Molenmeel met tien kleinere verpakkingen voor thuisbakkers, vier voor brood, vier voor cake of taart en twee voor pannenkoeken. Die zijn niet te koop bij de molen zelf, maar wel in een flink aantal winkels in het hele land, waaronder de Landwinkel in Rossum en ‘Kersvers’ in Kerkdriel. “Ik maak hier alles zelf en wil dat verhaal ook graag vertellen aan de mensen die het product gebruiken”, zegt hij. “Wat hier vandaan komt is echt anders dan uit een fabriek. De bakkers aan wie ik lever weten dat en vinden het fijn om met ambachtelijke grondstoffen te werken. Nu moeten ook de klanten het nog weten.”

39 | OLIVIER


BEDRIJFSPORTRET

150 jaar historie, rijkheid en vakmanschap: dat proef je

PANEM Houtovenbrood:

de traditionele oerkracht van Bakkerij van Keulen

TEKST: ANDRÉ VAN BOXTEL | FOTO: VAN BOXTEL RECLAME

De ambachtelijke bakkers van Bakkerij van Keulen bakken elke dag met veel trots het meest verse PANEM houtovenbrood. Iets dat je toch minstens eenmaal in je leven geproefd moet hebben! De grondlegger van Bakkerij van Keulen is Gerrit van Keulen. Na

slag, ouderwetse houtovens ontworpen en laten bouwen. Deze

vele jaren werken op zijn eigen korenmolen in Gameren

houtovens worden tot op de dag van vandaag nog altijd met

besloot hij deze, in het jaar 1865, van de hand te doen en ver-

takkenbossen gestookt en de ambachtelijke ‘oer’ bakkers van

der te gaan als ‘broodbakker’. En dat brood bakken deed Gerrit

Bakkerij van Keulen halen elke dag opnieuw het beste uit

van Keulen in zijn oven die hij stookte met turf en takkenbossen. Nu, ruim 150 jaar later, hecht Bakkerij van Keulen nog altijd grote waarde aan deze

‘PANEM: veel meer smaak en intense eetbeleving’

zichzelf om de historie van PANEM te waarborgen. PANEM mag hierdoor overtuigend de titel ‘krachtpatser’ binnen Bakkerij van Keulen dragen.

traditionele manier van brood bakken. Gerhard van Keulen is,

Grondstoffen en Ingrediënten

zeg maar na anderhalve eeuw, de opvolger van Gerrit en de

Bij de bereiding van PANEM - maar natuurlijk ook bij alle andere

huidige eigenaar van Bakkerij van Keulen. Gerhard is een echte

producten - wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de

Van Keulen met oog voor traditie, het pure ambacht en niet in

hoogste kwaliteit (streek) producten. Bakkerij van Keulen is

de laatste plaats natuurlijke en gezonde producten. In de hui-

een familiebedrijf waar naast Gerhard ook Johann van Keulen

dige bakkerij heeft Gerhard dan ook op een traditionele grond-

werkzaam is. De Van Keulen’s willen letterlijk dicht bij de

OLIVIER | 40


BEDRIJFSPORTRET

natuur blijven en doordat er op eigen akkers in de Bommelerwaard graan wordt verbouwd, kan dit worden gegarandeerd. Het graan wordt direct vanaf de akkers getransporteerd naar de windmolen Sara Catharina in Hoenzadriel. De samenwerking die Bakkerij van Keulen heeft opgezet met molenaar Koert van Geffen heeft er toe geleid dat het graan op een inventieve manier wordt verwerkt naar de ideale grondstof. Het eigen ontwikkelde productieproces van

‘PANEM is het Latijnse woord voor brood’

PANEM brood is uniek. Gerhard: “Als u van puur brood houdt, gemaakt van de meest eerlijke grondstoffen, met een lekkere korst en verleidelijke geur dan nodig ik u van harte uit in onze winkel om het te komen proeven.”

Van akker tot bakker Bakkerij van Keulen heeft door vergaande inventieve samenwerking met PANEM een exclusief, gezond en smaakvol streekproduct ontwikkeld. Van zaaien tot oogsten Het gehele proces van het zaaien op de akkers, het verantwoord telen van de granen tot en met het precies op het juiste moment oogsten heeft Bakkerij van Keulen tot in de puntjes in de vingers. Van produceren tot consumeren De verkregen topkwaliteit grondstoffen worden op de meest pure en traditionele manier verwerkt maar dan wel anno 2016. Het oer vakmanschap en de ouderwetse houtovens bij Bakkerij van Keulen staan garant voor een dagelijkse vertaalslag naar exclusieve PANEM houtovenproducten. Bakkerij van Keulen heeft in de regio een naam opgebouwd die staat en producten als het PANEM Meergranen brood, Spelt brood en het Noten/Rozijnen brood vinden dan ook hun weg door heel de Bommelerwaard en daar buiten. PANEM is verkrijgbaar bij Bakkerij van Keulen in: Gameren, Tiel, Zaltbommel, Hedel, Rosmalen, Berlicum en Den Bosch.

Gameren | Hedel | Zaltbommel | www.bakkerijvankeulen.nl 41 | OLIVIER


www.brandwijkinstijl.nl

Cynthia Brandwijk

www.cynthiabrandwijk.nl

Cynthia Brandwijk Cynthia Brandwijk IN STIJL

FOTOGRAFIE

WOL PLEIN.NL info@wolplein.nl

(+31) 0418 - 72 13 14

Valeton 9a - 5301 LW Zaltbommel

Thorbeckeplein 10 | 5301 NB Zaltbommel 0418-515439 | www.witgoedspecialistjosvertegen.nl

Ford Gerritse Hendriks, daar voelt iedereen zich thuis! FORD B-MAX AL VANAF

€179

PER MAAND

Service APK FORD FOCUS AL VANAF

€199

PER MAAND

Banden Reparatie, vervanging en onderdelen

Model

Constante prijs

Aanbetaling

Totaal kredietbedrag

Vaste debet rentevoet

Jaarlijkse kosten %

Duur overeenkomst

Termijnbedrag p.m.

Slottermijn

Totaal te betalen bedrag

Stap eens bij ons binnen voor onderhoud, APK, een nieuwe auto, een occasion of nieuwe onderdelen. Voor iedereen hebben wij een passende auto en voor iedere Ford een passende onderhoudsbeurt. Ook andere merken zijn uiteraard van harte welkom. Ons ervaren team houdt u mobiel. Ervaar het zelf! Fiesta 1.0 Style

€15.075

€4.693

€10.382

2,9%

2,9%

37 mnd

€129

€6.482

€11.126

B-MAX 1.0 Titanium

€21.910

€7.515

€14.395

2,9%

2,9%

37 mnd

€179

€8.983

€15.427

Focus 1.0 Trend

€20.775

€5.356

€15.419

2,9%

2,9%

37 mnd

€199

€9.348

€16.513

De Europese Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.

Go Further

Ford Gerritse Tiel

Edisonstraat 1 | 0344-62 08 02 www.forddealer.nl www.ford-gerritse.nl

Ford MotorCraft onderhoud voor de laagste prijs, speciaal ontwikkeld voor uw Ford van 5 jaar of ouder.

Ford Hendriks Oss

Gotenweg 3 | 0412-69 90 99 www.ford-hendriks.nl

Ford Hendriks Zaltbommel Vergtweg 60 | 0418-57 50 00 www.ford-hendriks.nl


BEDRIJFSPORTRET

Wees & Witlox parket

Een krokodil op de trap

Een krokodil op de trap, ja, dat kan! De Zaltbommelse traprenovatiespecialist Wees & Witlox parket is vanaf dit najaar officieel dealer van Stair Solutions en heeft alle collecties van dit merk in huis. Die variëren van sfeervol hout tot een stoere betonlook of gevaarlijk krokodillenleer. “Er zijn zoveel verschillende stijlen mogelijk, echt geweldig”,

ambachtelijke vakmanschap. Jury en zijn zwager Marco Witlox

vertelt Jury van Wees enthousiast. De specialist in houten vloe-

leerden het vak dertig jaar geleden op de werkvloer van hun

ren en parket doet al jaren traprenovaties, maar timmert daar

schoonvader en begonnen in 1999 voor zichzelf. Nog altijd

nu pas écht mee aan de weg. Jury was dusdanig onder de indruk

vormt vakmanschap het hart van de zaak. Voor een ingewik-

van de collectie van Stair Solutions, dat hij het dealerschap voor de regio heeft bedongen. Hij is de enige in de wijde omtrek die alle collecties in huis heeft en daarmee kan deze specialist

kelde patroonvloer deinzen ze niet terug

‘ Een vloer is allesbepalend voor de sfeer in een ruimte’

trappen van werkelijk iedere denk-

en een strak parket of laminaat is voor hen een peulenschil. Is de houten vloer beschadigd of afgesleten? Dan kan Wees & Witlox parket de schade repareren of de vloer schuren, zodat deze er weer als

bare look voorzien. Met laminaat, hout en pvc of spannende

nieuw bij ligt. Onderhoud is van levensbelang voor het behoud

prints en leer. “Dit merk levert echt iets anders dan de rest, en

van de vloer, daarom kan iedereen bij Wees & Witlox parket

dat is waar wij naar zoeken”, zegt Jury.

terecht met vragen over bijvoorbeeld reiniging. Jury weet exact

Naast de nieuwe collectie van Stair Solutions vernieuwt Wees &

welk product geschikt is voor welke vloer.

Witlox parket dit najaar ook de collectie vloeren. Ook hierin is

Ook voor vloerverwarming en vloerkoeling kan men bij Wees &

de keuze verrassend groot. Met rede. “Een vloer is allesbepalend

Witlox parket aankloppen. Koeling zorgt ervoor dat de vloer een

voor de sfeer in een ruimte. Het is het eerste dat je ziet als je

gelijke temperatuur heeft en niet in bijvoorbeeld de serre veel

ergens binnen komt. Welke vloer je kiest, is dus belangrijk. Ga je

warmer is. Een ideale uitvinding, als je het Jury vraagt. Verwar-

voor warm hout, gemakkelijk pvc of laminaat?” Jury geeft graag

ming en koeling kan onder een houten vloer of laminaat. Met de

deskundig advies en komt zonodig ook bij de klant thuis kijken.

juiste voorstrijklijm en goed hout is dat geen probleem. De truc:

Bij Wees & Witlox parket beheersen ze het ouderwetse,

kwaliteit en vakmanschap. Dat hebben Wees & Witlox in huis.

Van Voordenpark 9b | Zaltbommel | 0418-540084 | info@wenwparket.nl | www.sfeervollevloeren.nl 43 | OLIVIER


Hoveniersbedrijf/Tuincentrum A&P Smulders V.O.F. is het vertrouwde adres voor alle werkzaamheden in de regio Land van Heusden en Altena, Bommelerwaard en omstreken. Met een vast team van vakbekwame, gemotiveerde, allround hoveniers worden al uw opdrachten met grote zorg en vakmanschap ontworpen, uitgevoerd en onderhouden. Wij luisteren naar uw wensen, toetsen die aan de mogelijkheden, en verzorgen een advies op maat. Naast de complete zorg voor uw tuin, leveren wij ook een grote diversiteit aan tuinmaterialen, beplanting en accessoires.

De lente lente is is begonnen! begonnen! De Begin het het seizoen seizoen met met een een voorjaarsbeurt. voorjaarsbeurt. Begin

Wijksestraat 10b | Wijk en Aalburg | 0416-692384 | www.apsmulders.nl Wijksestraat 10b| |www.apsmulders.nl Wijk en Aalburg | 0416-692384 | www.apsmulders.nl Wijksestraat 10b | Wijk en Aalburg | 0416-692384


BINNENSTEBUITEN

Energieneutraal wonen in Zuilichem

TEKST: MARIJKE VERHOEF | FOTO: LISETTE VAN DE PAVOORDT

Genieten van een onbetaalbaar uitzicht “Waar beginnen we aan?” Dat vroegen Nico en Betsy van Wijk uit Zuilichem zich meerdere keren af. Ze wilden géén wit huis en géén rieten dak. Raad eens wat voor huis ze hebben gebouwd? Het gebeurde tijdens een fietstocht ergens in het midden van

tensief rieten dak. Dick van Ballegooij van het gelijknamige

Nederland. Nico en Betsy zaten middenin de verkoop van hun

tekenbureau kroop achter de tekentafel en zette de wensen om in

chrysantenkwekerij in Zuilichem en de plannenmakerij voor de

een huis.

bouw van een nieuw thuis. Niet verwonderlijk dus dat ze extra

De bouwlocatie was uiteindelijk ook vrij snel gevonden. Betsy zag

goed keken naar de vele prachtige huizen waar ze langs reden.

de advertentie van de kavel aan de Maas-Waalweg in Zuilichem in

Dat ene huis sprong eruit. Dat huis met die witte muren en rieten

de krant en wist direct: dit is het. Een weids uitzicht over de

kap. Ze waren verliefd. Ze waren verkocht. Zó moest hun nieuwe

polder, in de buurt van Zuilichem, maar toch vrij in het buitenge-

thuis eruit gaan zien. Ondanks dat ze vanaf het begin hadden

bied. Exact wat ze zochten. Binnen een week hadden ze de hand-

gezegd: geen besmettelijke witte muren en geen onderhoudsin-

tekening onder het koopcontract gezet.

45 | OLIVIER


BINNENSTEBUITEN

OLIVIER | 46


BINNENSTEBUITEN Van het uitzicht vanuit hun nieuwe thuis genieten Nico en Betsy het

Dankzij de veertig zonnepanelen die verdekt opgesteld staan in de

meest. Al roerend in de pannen op het kookeiland. Met de krant en

tuin, hebben ze geen elektriciteitsrekening. Toch schat Nico in dat het

een kopje koffie in de luxe fauteuil bij het keukenraam. Of met het

jaren duurt om de installatie terug te verdienen. De aanleg van een

hoofd net boven de vensterbank uit op de werkkamer. Ze kijken zo

warmtepomp is nu eenmaal een kostbare aangelegenheid. “En je weet

door hun achtertuin de polder in. Hovenier Smulders heeft de tuin zo

dat de techniek steeds verder verbetert. Over vijftien jaar lachen ze

ontworpen dat deze één geheel vormt met de achterliggende polder.

om deze pomp en moet je gewoon weer een nieuwe aanschaffen.”

Nico en Betsy kijken door hun tuin met natuurlijk gevormde vijver, notenboom en knotwilg zo over de velden en de Meidijk. In de verte

Veteranen

zien ze de wieken van poldermolen Zuilichem. Een mooie zonsonder-

Nico en Betsy zijn veteranen als het gaat om huizen bouwen: dit is hun

gang maakt de skyline compleet.

derde huis. “En ik hoop het laatste”, glimlacht Nico. Vanwege de kwekerij verkasten ze om de vijftien jaar zodat het bedrijf kon groeien.

Sport

Ze schoven steeds een kilometer of drie op: van Gameren via Nieuwaal

Bijzonder aan de woning is de energiehuishouding. “Energieneutraal wonen is een sport voor mij”, vertelt Nico. Hij heeft het zo klaargespeeld dat het energieprestatiecoëfficiënt (epc) van het huis onder de 0 zit. Dat bereikten Nico en Betsy onder andere door de installatie van een warmtepomp die het huis verwarmt én koelt. De pomp brengt het water negentig meter onder de grond, waar de natuur als een omgekeerde koelkast fungeert. De 200 liter grote tank van de warmtepomp staat in een lijvige inbouwkast in de garage. “Het

‘Energieneutraal wonen is een sport voor mij’

kost zeker wat ruimte ja, en geld. Je moet dit echt leuk vinden.”

47 | OLIVIER


BINNENSTEBUITEN

OLIVIER | 48


BINNENSTEBUITEN

STE BINNEN BUITEN

naar Betsy’s geboorteplaats Zuilichem. De

voorbereidingen, gingen eind februari 2015

kloppen.” En dus is de keuken iets kleiner dan

gouden

is

de heipalen de grond in. Daarna ging het als

ze eigenlijk wilden, net als Nico’s garage waar

eenvoudig: zorg dat je weet wat je wil en let

regel

van

huizen

bouwen

een speer. Half juli zat de rieten kap er al op.

hij graag aan zijn oldtimers sleutelt. Die is nu

op het budget. “Ieder idee kost geld. Deze

Zelf hielp Nico ook mee. Hij kroop in een

eigenlijk alweer te vol. “Jammer. Hier in de

keer had ik het echt goed begroot. Vaak

kraan en zorgde onder andere voor het

polder had niemand last gehad van die halve

wordt een bouwproject veel duurder omdat

grondwerk om het huis. “Ik ben wel een

meter meer, maar het is niet anders.”

je tijdens de bouw dingen verandert. Steeds

haastig iemand. Het kan mij niet snel genoeg

kost dat maar een beetje extra, maar alles bij

gaan.”

elkaar is het opeens veel. Je kunt niet alles

Nico en Betsy verhuisden samen met hun twee dochters in december 2015 naar de

Regels

nieuwe stek. De inrichting deden ze met

Des te frustrerender waren de regels die er nu

behulp van Van den Oever Woninginrichting

Bij de vorige bouwprojecten was Nico druk

eenmaal bij horen. Sommige waren gunstig,

uit Geldermalsen. Beneden genieten ze van

met het reilen en zeilen van de kwekerij, ter-

maar velen belemmerend, als je het Nico

de keuken met kookeiland, de ruimte woon-

wijl Betsy de bouw begeleidde. Door de

vraagt. Neem het bouwoppervlak. Op het

kamer en de slaapfaciliteiten. Boven hebben

verkoop van het bedrijf in 2014 kon ook Nico

aangekochte perceel stonden enkele schu-

hun dochters ieder een eigen kamer, al is de

de bouw dit keer dagelijks volgen en zien hoe

ren, dat oppervlakte mochten ze herbouwen.

oudste net uit huis gegaan. Ook hebben Nico

Bouwbedrijf Robbemondt hun huis uit de

“Je denkt dat je plek zat heb, maar als je graag

en Betsy er een computerkamer gemaakt,

modder optrok. “Het is een heel bouwpak-

beneden een slaapkamer wilt maken, gaat

met een panoramisch uitzicht. Het driehoe-

ket”, zegt Nico terwijl hij foto’s toont van een

het hard. Het komt echt aan op een halve

kige raam vormt de perfecte omlijsting voor

indrukwekkende wirwar aan buizen voor de

meter, daar word je simpel van. Het was

een uitzicht om bij weg te dromen. En dat

elektrische installatie. Na een half jaar van

rommelen om de kubieke meters te laten

doen ze dan ook zo vaak ze kunnen.

willen, je moet oppassen.”

49 | OLIVIER


HEEFT U BOUWPLANNEN BEL OF MAIL VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

KONINGSSTRAAT 7 KONINGSSTRAAT 7 4175 AE HAAFTEN 4175 AE HAAFTEN 0418-592138 0418-592138 WWW: BOUWKUNDIGTEKENBUROBALLEGOOIJ.NL E: INFO@BOUWKUNDIGTEKENBUROBALLEGOOIJ.NL INFO@BOUWKUNDIGTEKENBUROBALLEGOOIJ.NL

WWW.BOUWKUNDIGTEKENBUROBALLEGOOIJ.NL HEEFT U BOUWPLANNEN? BEL OF MAIL VOOR VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

Peperstraat 10A - Gameren Tel.: 0418-561750

VOOR AL UW:

- Lichtinstallaties - Krachtinstallaties - Assimilatiebelichting - Tuinbouwcomputers - Overspanningsbeveiliging - Bliksembev.-installaties - Inbraaksign.-installaties -Telefooninstallaties

1034967.indd 1

02-09-16 10:20


BEDRIJFSPORTRET

Op ’t Hof Nederhemert

Op ’t Hof neemt Versluys over

Op ’t Hof Nederhemert neemt per 1 oktober Technische Groothandel Versluys in Veen over. Het bedrijf gaat verder onder de naam Op ’t Hof Veen. Klanten van zowel Versluys als Op ’t Hof hebben de voordelen van de

het gewend zijn”, benadrukt Op ’t Hof. “In Nederhemert werken we

overname misschien al wel ondervonden. Sinds juni werken de

net zoals Versluys deed. Het is voor ons de sport om exact het juiste

bedrijven namelijk al nauw samen. “We voegen de sterke punten van

product voor de klant te selecteren. Ook als dat tijd kost.”

de twee bedrijven samen”, belooft Jan op ’t Hof. Waar Versluys

Technische Groothandel Versluys is zestien jaar lang gerund door Ton

specialist

is

in

accu’s,

smeermiddelen,

equipment, automaterialen en sleutels, weet Op ’t Hof alles van gereedschappen, ijzerwaren, techniek, veiligheid en bedrijfskleding. Doordat de verschillende assortimenten op beide locaties verkrijgbaar worden, kan de klant optimaal

Versluys. Hij heeft zijn klanten in het onlangs

‘We voegen de sterke punten van de twee bedrijven samen’

profiteren van de overname. Daarnaast worden

geheel vernieuwde pand op Bagijnhof 49 in Veen jarenlang voorzien van de juiste producten en het juiste advies op het gebied van accu’s, smeermiddelen, equipment, automaterialen en sleutels. Nu, na jaren met veel plezier leiding te hebben gegeven aan het bedrijf, vindt hij het tijd

de bezorgroutes samengevoegd, zodat Op ’t Hof iedere dag

voor iets anders. Zijn bedrijf groeit, en blijft groeien. Ton: “Mijn hart

producten bij de klant kan leveren.

ligt bij het verkopen, het handelen. Wat minder bij het managen.’’ Al

Naast de al genoemde voordelen van de samenwerking, kan de

enkele jaren geleden sprak hij gekscherend met Op ’t Hof over een

vestiging in Nederhemert nu ook gebruik maken van de gespeciali-

overname. Ze kennen elkaar al langer en werden ongeveer tegelijker-

seerde sleutelservice in Veen. Andersom zullen de klanten in Veen

tijd ondernemer. “Toen de plannen eind 2015 serieus werden,

voordelen kunnen opdoen doordat Nederhemert over een

kwamen we erachter dat onze bedrijven veel op elkaar lijken. We

werkplaats beschikt waarin reparaties en keuringen worden verricht.

hebben ongeveer hetzelfde type klant, dezelfde werkwijze en de-

Ook de mobiele showroom met bedrijfskleding zal voor beide

zelfde klantbenadering’’, aldus Op ’t Hof. ‘’Ik was niet echt uit op een

vestigingen dienst doen. “Boven alles willen we in Veen zoveel

overname, maar een mooi en gezond bedrijf net over de rivier, dat is

mogelijk doorgaan zoals het nu gaat. De service blijft zoals klanten

een prachtige kans.”

Ambachtshof 2 | Nederhemert | 0418-553410 | www.opthofgereedschappen.nl 51 | OLIVIER


Uw marketing in 2017 ĂŠcht goed geregeld? Bureau van den Oever denkt actief mee en biedt een snelle, creatieve meerwaarde.

Marketing Wat is het doel achter de communicatie die u in wilt zetten? Bureau van den Oever denkt met u mee om tot het juiste resultaat te komen en uw communicatiemiddelen doeltreffend in te zetten.

| Schimminck 21, 5301 KR Zaltbommel

| T (+31) 088 0222 500

Reclame Reclame verleidt, vertedert maar kan ook irriteren. De kunst van een goed reclame- en media bureau is om het juiste gevoel op te wekken met een boodschap en de middelen die ertoe doen.

Media Met een gedegen media-planning weet u precies waar u aan toe bent. U hebt in beeld wat uw mediabudget is en hoe en wanneer u welke middelen inzet.

| info@bureauvdo.nl

| www.bureauvdo.nl

Al 50 jaar uw partner in drukwerk

Betrouwbare partner

Passie, kennis en expertise

Zuidzijde 131-133, 2977 XE Goudriaan +31(0)183 58 33 33, goudriaan@degrootdruk.nl

www.degrootdruk.nl

Innovatieve oplossingen

Respect voor mens en natuur


BEDRIJFSPORTRET

Rabobank Bommelerwaard

Verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’

Op 24 januari wordt voor de vierde keer de verkiezing ‘Ondernemer van het Jaar’ gehouden in de Bommelerwaard. Een prachtig feest van en voor ondernemers. De Bommelerwaard telt meer dan vijfduizend ondernemers.

worden in een limousine naar de feestlocatie gebracht, gaan over de

“Ondernemerschap is ontzettend belangrijk”, zegt Peter Dohmen,

rode loper het gebouw binnen en krijgen een luid applaus als ze de

Directeur Bedrijven bij Rabobank Bommelerwaard. “Ondernemers

zaal in komen. Het geeft een enorme boost om op dat podium in de

zorgen voor werkgelegenheid en dynamiek en zetten daarmee de

spotlights te staan. Het zet lokale ondernemers echt in het zonnetje.

Bommelerwaard op de kaart. Het gebied was in het verleden een

Rabobank Bommelerwaard verbindt zich dan ook graag aan dit bij-

arme streek. Toen er verbindingen kwamen, de brug naar de rest van het land, is het gebied gaan groeien.

Inwoners

van

de

Bommelerwaard

hebben nu zelfs een bovengemiddeld inkomen. Het is een zeer initiatiefrijke omgeving en biedt volop kansen voor de omgeving.”

‘Met dit evenement zetten we de Bommelerwaard op de kaart’

“Als bank midden in de samenleving koesteren wij

zondere evenement als hoofdsponsor.” De eerste drie edities werden georganiseerd door een organisatiebureau van buiten de regio. Rabobank Bommelerwaard en Bedrijven Kring Bommelerwaard (BKB) willen dit jaar graag hun eigen invulling aan de verkiezing geven en hebben de samenwerking met een

ondernemers en willen we graag het lokale ondernemerschap

partij in Rivierenland opgezocht. De BKB is opdrachtgever, Rabobank

versterken.” Daarom is de Rabobank al vanaf de allereerste editie van

Bommelerwaard hoofdsponsor, samen met het Van der Valk Hotel.

de verkiezing nauw betrokken. In 2011 nam Rabobank Bommeler-

Van der Valk heeft het voormalige Apollohotel overgenomen en opent

waard het initiatief om ondernemers in het zonnetje te zetten. Dat

in november van dit jaar de deuren van een compleet verbouwd hotel.

gebeurde in het toenmalige Apollohotel Zaltbommel. De tweede

“Wat is er dan mooier om dit event daar plaats te laten vinden en stil te

editie was in 2012 in De Kreek te Kerkdriel en de meest recente

staan bij bijzonder ondernemerschap?”, vindt Dohmen.

editie in 2013 in het bedrijfspand van Hitachi te Zaltbommel. “Bij alle

Dit keer wordt naast ‘Ondernemer van het Jaar’, ook een Talent Award

drie de evenementen voelde iedereen hoe enorm veel energie het

uitgereikt. “De avond gaat er iets anders uit zien”, belooft Dohmen.

brengt voor ondernemers en voor de medewerkers van die

Wat blijft is het centraal zetten van ondernemers in de regio. “Met dit

bedrijven”, vertelt Peter Dohmen. “De genomineerde ondernemers

evenement zetten we de Bommelerwaard op de kaart.”

www.ondernemervanhetjaarbommelerwaard.nl | Facebook: Ondernemer-van-het-Jaar-Bommelerwaard 53 | OLIVIER


BOMMELSEVENT

Wie wordt de Ondernemer van de Bommelerwaard 2016?

Samen bouwen aan een bedrijvige Bommelerwaard Olivier is fan van de bedrijvige Bommelerwaard. Daarom kondigen we met grote trots de verkiezing van de Ondernemer van het Jaar Bommelerwaard 2016 aan. Een feestelijk event dat het regionale ondernemerschap viert! Het spiksplinternieuwe Hotel Van der Valk is op 24 januari

Fernhout (ondernemer/oprichter FSV), August van den

2017 het decor van de verkiezing. “Het wordt een inspire-

Anker (ondernemer) en Bart van Kraaij (Bart van Kraaij

rende avond waarop ondernemers zien en ervaren hoeveel

Groep). Zij bezoeken de bedrijven om met eigen ogen het

mooie bedrijven er in de streek zijn. Een avond waarop je

ondernemerschap te aanschouwen. Uiteindelijk nomineren

met zijn allen vleugels krijgt”, belooft organisator Yvonne

ze per categorie drie ondernemers. Een onafhankelijke

van der Bend van Business Media ….4all. Bedrijven Kring

accountant neemt de genomineerden ook nog onder de

Bommelerwaard nam het initiatief voor het event, dat

loep. “De jury heeft een zware taak”, weet Miriam van Hout,

wordt ondersteund door de gemeente Zaltbommel en Maasdriel evenals alle ondernemersverenigingen in de regio. Tijdens het event wordt bekend-

‘Het wordt een inspirerende avond’

accountmanager van Business Media …4all. “Het lijkt appels met peren vergelijken. Een metaalbedrijf is een ander soort onderneming dan een winkel die door een

gemaakt welke ondernemer de titel Ondernemer van het

franchiser wordt gerund. Bij deze prijs draait het echter om

Jaar Bommelerwaard 2016 wint en wie de Talent Award

het ondernemerschap. Dát is wel met elkaar te vergelijken.

Bommelerwaard 2016 bemachtigt. Deze laatste prijs is

Daar let de jury dan ook vooral op.”

bedoeld voor jonge ondernemers. “Daarmee willen we de dynamiek in de regio stimuleren. Er zijn natuurlijk hele

Première

mooie grote bedrijven, maar je wilt ook de jonge talenten

De verkiezing komt tot een climax op 24 januari. Het event

een kans geven en een podium bieden. Zij zijn immers de

zal aanvoelen als een première, compleet met luxe auto’s

toekomstige ondernemers van het jaar.”

waarin de genomineerden arriveren. Van der Valk rolt de rode loper uit en verwent gasten met luxe hapjes en drank-

Trots

jes. “Het wordt een inspirerend avondje uit, compleet met

Dit voorjaar kregen inwoners van de Bommelerwaard de

entertainment en show”, zegt Van der Bend. Ze nodigt alle

gelegenheid om ondernemers voor te dragen. “Er zijn meer

ondernemers uit om hun partner mee te nemen, in smo-

dan veertig aanmeldingen. Van ondernemers die trots zijn

king of feestelijke outfit te komen en er een écht avondje

op hun bedrijf, maar ook van ondernemers die collega-on-

uit van te maken. Het is mogelijk om voorafgaand aan de

dernemers aanmeldden en medewerkers en klanten die

uitreiking deel te nemen aan het VIP-diner. Tijdens het

vonden dat een bepaalde ondernemer de prijs verdient.”

event tonen alle genomineerden hun bedrijfsvideo en wor-

TEKST EN FOTO: MARIJKE VERHOEF

den zij geïnterviewd. Vervolgens maakt de jury de winnaars

OLIVIER | 54

Alle voorgedragen ondernemers zijn benaderd voor deel-

bekend. Na afloop volgt een netwerkborrel. “Dat is ook een

name. Vervolgens hebben zij meer informatie aangeleverd

belangrijk element. We willen met deze verkiezing inspire-

over bedrijfsvoering, HRM, sales, marketing en PR, finan-

ren en verbinden. Daarom staat ontmoeting ook centraal,

ciën, MVO en duurzaamheid. Uiteindelijk is een lijvig boek-

zodat ondernemers tijdens het event van elkaar kunnen le-

werk half juli naar de jury gegaan. Deze bestaat uit wet-

ren en elkaar ook leads aan kunnen rijken. Maar boven alles

houder Han Looijen (Zaltbommel), wethouder Jan Hein de

zal het een hele feestelijke avond worden waarop onder-

Vreede (Maasdriel), Harry Schouten (Schouten Consul-

nemend Bommelerwaard zijn visitekaartje afgeeft.”

tancy), Charlotte de Leeuw (A3 Communicatie), Arend

www.ondernemervanhetjaarbommelerwaard.nl


55 | OLIVIER


VOS AUTOBEDRIJVEN ALTIJD DICHTBIJ Uw Volvo dealer, vakkundig, geĂŻnteresseerd en zorgvuldig.

65 jaar jong!

autobedrijf vos Oss

autobedrijf vos Gorinchem

Kantsingel 22K 5349 AJ Oss T (0412) 62 35 55

Marconiweg 19 (Oost 1) 4207HH Gorinchem T (0183) 62 05 77

E vososs@vosautobedrijven.nl

E vosgorinchem@vosautobedrijven.nl

autobedrijf vos ZAltbommel

autobedrijF VOS VEGHEL

Van Voordenpark 23 5301 KP Zaltbommel T (0418) 51 51 72

Mountbattenweg 8 5466 AX Veghel T (0413) 25 40 00

E voszaltbommel@vosautobedrijven.nl

E vosveghel@vosautobedrijven.nl

WWW.VOSAUTOBEDRIJVEN.NL


BEDRIJFSPORTRET

Vos Autobedrijven

Volvo S90 en V90: Ultramodern slagschip

‘Een superauto’. Zo omschrijft Jan-Willem van den Heuvel van Vos Autobedrijven de nieuwe S90. Het jongste kunststukje van Volvo pronkt in het najaar samen met de nieuwe V90 in alle showrooms van Vos Autobedrijven. Van den Heuvel verwacht veel van de S90. “Deze auto is

kijken en veilig inparkeren. Een zogeheten Active High Beam

super­veilig; heeft de nieuwste gadgets en heeft een uitstekende

schakelt desgewenst automatisch dimlicht en grootlicht in. De

prijs-kwaliteitsverhouding. Kortom, een topper.” Dat de S90 zijn

stationwagen uitvoering van dit luxueuze slagschip, kortgezegd

reputatie nu al waar lijkt te maken, blijkt ook uit de bestellingen die bij Vos Autobedrijven binnenkomen. “Het klopt dat de S90 al een aantal keer bij ons is besteld. Je krijgt dan ook heel veel auto voor je geld.”

de V90, verwacht het autobedrijf medio

‘Deze auto is superveilig en heeft de nieuwste gadgets’

Optimale technologie

oktober in de showrooms van Zaltbommel, Gorinchem, Oss en Veghel. Large Animal Detection Nieuw is ook de City Safety Technologie met het Large Animal Detection System. De

Wat maakt de S90 nou zo bijzonder? Volgens de Zweedse bou-

nieuwe S90 herkent voetgangers, fietsers en - een wereldprimeur

wers is de S90 een echte ‘rijdersauto met design en rij-ervaring in

- grote dieren op de weg. Niet alleen in de stad, maar ook daarbui-

totale harmonie’. Hij heeft bovendien een erg lange wielbasis wat

ten. De auto waarschuwt en remt indien nodig, zelfs in het donker.

weer extra beenruimte betekent. De technologie in de nieuwe

Razendsnel calculeert de S90 het risico op een aanrijding bij het

S90 is ook optimaal te noemen. “Eigenlijk zou hij al geschikt

benaderen van langzame of stilstaande voertuigen. “En over de

kunnen zijn voor autonoom rijden”, meent Van den Heuvel.

veiligheid hoeven we het eigenlijk niet te hebben”, zegt Van den Heuvel. “Dat is bij Volvo nooit een extra optie geweest maar altijd

Dus heeft de S90 een uitgebreide pilot-assist die bestuurder daar

standaard.”

waar het kan en mag ontlast. Daarnaast beschikt de S90 natuurlijk over park-assist en als optie een 360-graden camera voor rondom

De nieuwe S90 is te koop vanaf 42.995 euro.

Van Voordenpark 23 | Zaltbommel | 0418-515172 | www.vosautobedrijven.nl 57 | OLIVIER


ERVAAR DE VOORDELEN VAN WEIJGERTZE AUTOTECHNIEK

Baronieweg 8 - 5321 JW HEDEL - 073-5949344

Wilt u adverteren in Olivier nr. 9? pmi www.ikverkoo

Neem dan contact op met Melanie van Hemert:

Olivier GLOSSY VOOR

jneigenhuis.n

Dé nummer

de

1

rd

makelaar van

1

Klantnr.118094,

Kopregel1/1

OKTOBER 2016

and

ikenl struinen in Munn

van draaiende

wieke

Wolplein:

sen ‘Succes is kan utten’ creëren en ben Olivier is een uitgave

j.nl

154118.indd

| NUMMER 8 |

e Van Bommels bodem n naar meel

Wie zijn wij: Betrokken, Betrouwbaar en Betaalbaar Order126465,

| JAARGANG 3

sen Kikkers kusvan gen en padden

armakelaardi

www.moolena

Bommelaarwaa

l

06 - 53 91 64 98 olivier@hetkontakt.nl

DE BOMMELERWAARD

4c /901;4c /902;4c

(techniek) VAk Olivier, Kleur

/903;Zettermdg

Vertegenw.Melanie

van Hemert Grootte

(Kol.xMM)2x303

van Het Kontakt

n

Edities bv Goudriaa

014

Edities3912 Week14/2

08-09-15 15:21

Duidelijke tarieven, maximale betrokkenheid en een scherp oog voor kostenbesparing. Dát is wat een MKB-ondernemer graag ziet bij zijn accountant. Groen C: M: Y: K:

70% 0% 40% 0%

Paars C: M: Y: K:

70% 90% 33% 34%

Wilt u meer informatie? Neem eens een kijkje op onze website!!!

W+N Accountants & Adviseurs Nijverheidstraat 21 4261 TK Wijk en Aalburg

1025165.indd 1

� mail web

0416 74 54 13 info@wn-accountants.nl www.wn-accountants.nl

02-09-16 13:05


ACHTER DE SCHERMEN

Hoeflake Electrotechniek

Over een kapotte deurbel en oranje bloed

JORIS SLEENHOFF EN TJARK VAN HEUMEN.

TEKST: JANNEKE BOOGAARD | FOTO: HOEFLAKE

De verkeerslichten langs de N322 in Zaltbommel, de slimme verlichting op de Oude Rijksweg in Hedel: daarvan kennen we Hoeflake. Maar wat doet het Hedelse bedrijf op het toneel in Theater Carré en in de parkeergarage van de Ikea in Delft?

“Weet je wat ons probleem is? Ieder-

Amsterdam zijn, of op de N322 bij Zaltbommel, waarvan

een kent ons van de lantaarnpalen

de vernieuwde versie dit voorjaar is opgeleverd. Hoeflake

en stoplichten.” Voordat hij uit-

Infratechniek zorgde voor de verkeersregelinstallaties en

legt wat daar erg aan is, grinnikt

de openbare verlichting. Voor de deur van het be-

Joris Sleenhoff: “En lantaarn-

drijfspand in Hedel ligt de ‘slimme weg’, met verlichting

palen en stoplichten hebben we

die zich aanpast aan weer en verkeer.

niet eens. Het zijn verkeerslichten en lichtmasten.” En ja: die ken-

De installaties worden in de werkplaats in Hedel geassem-

nen we allemaal, al zal niet iedereen

bleerd. De ledmodules voor de lampen betrekt Hoeflake

zich steeds realiseren dat het rode licht

uit Oostenrijk. “Je kent Swarovski toch wel, van de kristal-

waarvoor hij staat te wachten uit Hedel komt. Dat kan in

len? Eén van hun dochterondernemingen, Swarco/Hella, 59 | OLIVIER


ACHTER DE SCHERMEN

is gespecialiseerd in verlichting. Ook een familiebedrijf met oude roots”, zegt Joris. Terwijl Daniel Swarovski in de roaring twenties en thirties werkt aan zijn missie ‘a diamond for everyone’ start de jonge elektricien Heimen Hoeflake in 1932 zijn eenmansbedrijf in ’t Huys den Wielwyck in Hedel. Maar in de Tweede Wereldoorlog wordt de zeventiende-eeuwse rentmeesterswoning vrijwel geheel vernietigd. Het wapenschild op de gevel overleeft het bombardement wel. Zoals bij Swarovski nog altijd de edelweiss in het logo terugkomt, zo is in het beeldmerk van Hoeflake tot op vandaag de afbeelding van de gevelsteen te vinden, zij het in gestileerde vorm.

‘Dat we een familiebedrijf zijn, merk je nog steeds’

Want Heimen kwam de tegenslag rond de huisvesting snel te boven en zette zijn bedrijf voort in

een nieuwbouwpand aan de Voorstraat. Daar was ook ruimte voor een winkel in elektrische huishoudelijke apparatuur. Al snel na de oorlog kreeg Hoeflake van Rijkswaterstaat de opdracht om wegverlichtingsinstallaties aan te leggen, gevolgd door orders voor verkeerslichten, pompinstallaties en kabels. In 1973, het jaar dat Hoeflake de eerste hoogwerker aanschafte, overleed Heimen op 61-jarige leeftijd. Zoon Henk zette de zaak voort. Hij heeft nog altijd de leiding, samen met zijn vrouw Jolanda. Hun dochter Machteld legde in het jaar 2000 de eerste steen voor het nieuwe pand aan de Parallelweg, waar Hoeflake verder door kon groeien. “Dat we een familiebedrijf zijn, merk je zeker nog steeds. Als je ons belt, neemt Jolanda vaak zelf de telefoon op. Dat doen niet OLIVIER | 60


ACHTER DE SCHERMEN veel directeuren.” Geen directie op afstand die vooral naar de winst

Hoeflake Installatietechniek mag al veel bekende organisaties tot

kijkt, maar één die wil weten wat er speelt en pas tevreden is als de

zijn klanten rekenen. Bij Theater Carré legde het Hedelse bedrijf de

klant dat is. Die mentaliteit werkt door in het hele bedrijf. “Om hier

complete installaties in de Cafe Foyer en Oranje Foyer aan. Wie de

te werken, moet je oranje bloed hebben”, vat Joris samen. “Je kunt

parkeergarage van Ikea in Delft in rijdt, ziet hoeveel plekken er nog

een topmonteur zijn, maar je redt het hier alleen als je je ook heel

vrij zijn en krijgt bij een calamiteit de juiste instructies via matrixbor-

betrokken voelt. Heeft een klant een

den.

probleem, dan voelen wij dat als ons

Hoeflake. “We houden ons bezig met

probleem. Kan nie kan nie, roepen we vaak.” Aard van het beestje Het maakt niet uit of die klant Theater

‘Heeft een klant een probleem, dan voelen wij dat als ons probleem’

Carré in Amsterdam heet of een dorps-

Allemaal

uitgevoerd

door

alles waar een draadje aan zit – hoewel zelfs dat draadje tegenwoordig vaak ontbreekt”, lacht Joris. Verlichting, databekabeling, brand- en inbraakbeveiliging, domotica; voor de utiliteitsbouw maar ook voor particuliere

genoot is die een kabeltje koopt aan de balie – een overblijfsel van

woningen. Tjark van Heumen, projectleider bij Hoeflake Installatie-

de winkel aan de Voorstraat. Iedereen is even belangrijk. Dat zit in de

techniek: “Met name dichter bij huis is het op één of andere manier

aard van het beestje, en ook niet onbelangrijk: het levert regelmatig

lastig om onszelf bekend te maken. Toch hebben we ook in de Bom-

nieuwe opdrachten op. Zoals de klant die vroeg of Hoeflake eens kon

melerwaard al mooie projecten. De dressuurstallen van zowel

kijken wat er aan de hand was met de deurbel (“Natuurlijk komen we

Edward Gal als Coby van Baalen bijvoorbeeld, basisscholen in

daarvoor langs!”) en uiteindelijk terugkwam voor de complete elek-

onder andere Kerkdriel en Alem, en Jac van den Oord Potatoes in

trotechnische installatie van zijn bedrijf. En zo komen we terug bij

Ammerzoden. We werken veel samen met aannemersbedrijf Joh. F.

het probleem dat Joris aan het begin van het interview aankaartte:

Goesten in Kerkdriel.”

“Die man wist niet dat hij daarvoor bij ons terecht kon.” Joris is be-

Een relatief klein team van zestien mannen en één vrouw ontwerpt,

drijfsleider bij Hoeflake Installatietechniek, één van de twee doch-

maakt en onderhoudt elke denkbare elektrotechnische installatie.

ters die in 2002 werden opgericht vanuit moederbedrijf Hoeflake

Bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd waardoor de klant met

Electrotechniek. De andere telg is het veel bekendere Hoeflake Infra-

een druk op de knop informatie tevoorschijn tovert of een produc-

techniek.

tieproces bijstelt.

61 | OLIVIER


ACHTER DE SCHERMEN

“De ontwikkelingen op dit vlak gaan razendsnel”, weet Tjark, “zeker ook als je het hebt over milieu.” Hoeflake loopt op dat vlak voorop, bijvoorbeeld met verlichting op het eigen kantoor die automatisch dimt als er genoeg daglicht binnenkomt. Door de eigen ervaringen kan het bedrijf klanten ook goed adviseren. “We zijn gecertificeerd op trede 5 van de CO2-prestatieladder, dat is het hoogst haalbare niveau. Eerlijk is eerlijk: klanten vragen daar ook naar voordat ze met ons in zee gaan, zeker overheidsinstanties.” Ook veiligheid staat hoog in het vaandel bij Hoeflake, dat bij anderen de elektrotechnische installaties inspecteert voor certificering. Waardering voor het harde werken kwam onlangs uit onverwachte hoek. Joris laat trots een brief zien van de Omgevingsdienst Rivierenland. De inspecteur die langs kwam voor een controle bevond alles in orde en dus is de brief kort: ‘Hoeflake is een vooruitstrevend bedrijf, dat een voorbeeld is voor anderen.’

OLIVIER | 62


BEDRIJFSPORTRET

Restaurant De Eetgelegenheid

Interieur De Eetgelegenheid slaat aan Petrolkleurige stoelen, een okergele bank

linnen werd vaarwel gezegd. “Je hebt

en houten tafels die gezien mogen worden.

tegenwoordig zulke mooie tafels en we

Restaurant De Eetgelegenheid heeft het

wilden een minder klassieke uitstraling”,

interieur flink aangepakt, en met succes.

vertelt Nancy. “De restyling werkt drempelverlagend. Dat

“De nieuwe inrichting heeft al heel wat

is fijn, want we zijn echt niet zo chique als

nieuwe mensen De Eetgelegenheid binnen

we misschien overkwamen. Zo kun je bij ons

gelokt”, constateren Nancy en Roberto

tijdens de lunch ook gewoon een belegd

Hoeppe tevreden. De bevlogen onderne-

broodje of een salade eten, je hoeft niet

mers zijn hun achttiende jaar in gegaan met

voor à la carte te kiezen.” Met het interieur

hun sfeervolle restaurant in de Waterstraat,

is ook de lunchkaart aangepast. Deze is

Nancy

vlakbij de stadspoort te Zaltbommel.

uitermate geschikt voor zakelijke lunches.

gebruik van het karakteristieke pand. De op-

In de opkamer maakten ze een mozaïek-

De

rustige

stelling kan gemakkelijk aangepast worden.

muur

ambiance en een ruimtelijke opstelling van

De opkamer biedt desgewenst plaats aan

Nieuwe stoelen, banken, lampen en tafels

de tafels.

een gezelschap tot 25 personen en de ach-

maakten het plaatje compleet. Het tafel­

Het nieuwe meubilair geeft Roberto en

terliggende wijnkamer aan twaalf gasten.

en

kwam

nieuwe

lambrisering.

Eetgelegenheid

biedt

een

FOTO & PERSBUREAU HANS HEILIGERS

meer

mogelijkheden

voor

het

Waterstraat 31 | Zaltbommel | 0418-515018 | info@deeetgelegenheid.nl | www.de-eetgelegenheid.nl

Plospan

Houtpellets maken iedereen blij Houtpellets zijn goed voor de consument en

brandt. Een groene onderneming die groene

goed voor het milieu. De brandstofkorrels,

producten maakt; dat is ook wat de vier

die het Waardenburgse Plospan over de hele

broers die leiding geven aan Plospan, voor

wereld exporteert, zijn goedkoper dan

ogen staat. Het familiebedrijf begon in 1922

aardgas, praktischer dan houtblokken en ge-

als brandstoffenhandel en is tegenwoordig

ven nauwelijks rook.

sterk in upcycling van resthout tot kwaliteitsproducten. Willem, Rober, Frans en Ruud

Wie Bio-Energy houtpellets van Plospan

Plomp verwerken 150.000 ton hout per jaar.

verstookt, helpt het milieu. Plospan maakt ze

Dat levert werk op aan ruim 95 mensen.

door zuiver hout, houtvezel en zaagsel van

In Nederland wint de houtpellet als groene

houtverwerkingsbedrijven onder hoge druk

brandstof snel terrein. Ook de overheid wil

Dankzij hun ingenieuze brandstoftoevoer­

samen te persen. De energie die daarvoor

graag meer gebruik van de biologische

systeem,

nodig is, wekt Plospan zelf op met warmte-

brandstofkorrels. Daarom kan iemand die

ontsteking is de temperatuur nauwkeurig te

krachtkoppeling

automatische

Zo

een houtpelletkachel koopt sinds begin 2016

regelen. Plospan heeft recent zelfs een eigen

tot honderden euro’s subsidie terugkrijgen.

stroomloze, mechanische buitenhaard op de

energierijke korrel die CO2-neutraal ver-

De houtpelletkachels zijn hypermodern.

markt gebracht.

een

zonnepanelen.

en

geproduceerde,

ontstaat

en

thermostaat

duurzaam

Industrieweg 22 | Waardenburg | 0418-651911 | info@plospan.nl | www.plospan.com | www.a1houtpellets.nl 63 | OLIVIER


BEDRIJFSPORTRET

W+N Accountants & Adviseurs

‘Wij ondernemen met de ondernemer mee’ Johan van Nordennen en Hans Waaijenberg

handen. Daarnaast is Waaijenberg gespeciali-

zijn zeker van hun zaak: W+N Accountants &

seerd in fiscaliteiten, terwijl Van Nordennen

Adviseurs moet een begrip worden. Sinds 1

Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB) is.

januari bestormen ze de regio met duidelijke

Beiden zitten al jaren in het vak. Ze zijn begin

tarieven, maximale betrokkenheid en een

dit jaar een maatschap gestart.

scherp oog voor kostenbesparing. W+N Accountants & Adviseurs werkt volgens Een goede accountant is voor iedere onderne-

het motto: Betrokken, Betrouwbaar en Betaal-

ming onmisbaar. Iemand die over de schouder

baar. Het kantoor is kleinschalig opgezet en

meekijkt, spart over de toekomst, het verhaal

heeft een transparante manier van samenwer-

achter de cijfers leest en zorgt dat de boek-

ken. De accountants zijn betrokken en maken

houding op orde is. W+N Accountants &

tijd voor de mens achter de onderneming. Alle

hoogte van de vele veranderingen in hun vak-

Adviseurs kan dat allemaal. Johan en Hans zijn

informatie wordt vertrouwelijk behandeld en

gebied. Dat een goede accountant niet per

Accountant-Administratieconsulent (AA) en

de accountant geeft altijd een deskundig

definitie duur is, bewijst W+N Accountans &

nemen bedrijven graag de loonadministratie,

advies. Om dit te bewerkstelligen volgen Van

Adviseurs. Het bedrijf hanteert scherpe tarie-

financiële administratie, fiscale aangiften en

Nordennen en Waaijenberg alle vakliteratuur

ven en werkt met een op maat gemaakte

het samenstellen van de jaarrekening uit

en scholen ze jaarlijks bij. Zo blijven ze op de

pakketprijs, zodat de kosten altijd helder zijn.

Nijverheidstraat 21 | Wijk en Aalburg | 0416-745413 | info@wn-accountants.nl | www.wn-accountants.nl

BCT Aalst

Nooit meer gedoe met sleutels En toen raakte een medewerker zijn kantoor-

De ondernemer bepaalt zelf tot welke ruimtes

sleutel kwijt… En moest u alle sloten vervan-

werknemers op welke tijden toegang krijgen.

gen. Hoe vaak is u dit overkomen? BCT Aalst

“Je kunt bijvoorbeeld instellen dat het perso-

heeft de perfecte oplossing: elektronische

neel alleen overdag naar binnen kan en dat de

sloten. “Je houdt een kaartje of tag voor een

schoonmakers ’s avonds alleen in bepaalde

sensor en dan opent de deur. Als iemand zijn

vleugels van het pand kunnen komen.”

tag verliest, kun je deze eenvoudig online blokkeren. Je hoeft dus niet al je sloten te

Daarnaast kan BCT Aalst het systeem koppe-

vervangen. Dit systeem is waterdicht en blijft

len aan de urenregistratie of het beveiligings-

altijd up to date, ook wanneer iemand een tag

systeem. “Je kunt het zo inregelen dat wan-

verliest”, legt Jack van Ballegooijen uit. Hij is

neer je weggaat en de kaart voor de sensor

specialist in telecom, observatie, toegang en

houdt, het alarm er automatisch op gaat, de

zijn, dan is BCT Aalst 24 uur per dag bereikbaar

domotica. Hij denkt graag met ondernemers

deur opent en binnen de lichten en verwar-

om deze te verhelpen.

mee en richt het systeem volledig naar hun

ming uit gaan. Met één enkele handeling kun

wens in. Of het nu gaat om enkel de buiten-

je dus veel doen en voorkom je dat er zaken

Om de beveiliging van het pand helemaal

deur of 500 deuren in één pand, of verdeeld

worden vergeten. Bijvoorbeeld uitklokken of

rond te maken, kan BCT Aalst ook observatie-

over meerdere panden op diverse locaties.

het alarm activeren.” Mocht er een storing

systemen zoals camera’s installeren.

Hambloksestraat 22 | Aalst | 0418-820000 | info@bct-aalst.nl | www.bct-aalst.nl OLIVIER | 64


BEDRIJFSPORTRET

Het Kontakt Business meets Golf

Golfen en netwerken: de gouden combi

Het Kontakt Edities en Business meets Golf bundelen de krachten. Het Kontakt verbindt haar naam aan Business meets Golf, dat op vrijdag 14 oktober plaats vindt op Golfpark Almkreek te Almkerk. “Het Kontakt Edities, Olivier en Bedrijvig Magazines zijn sterke

golfspel zegt veel over zijn karakter en er is tussen het spelen door

lokale communicatieknooppunten. Wij willen graag meer bete-

gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.” In die

kenen voor onze relaties en hen de mogelijkheid bieden om

gesprekken gaat het vaak juist niet over zaken, weet Nicole

elkaar op een informele manier te ontmoeten. Daarom hebben

Roubos van Golfpark Almkreek. “Zo leer je elkaar echt kennen,

we onze naam verbonden aan Business meets Golf”, vertelt Linda

waardoor je later makkelijker zaken doet. De ontmoetingen in de

Blijenburg van Het Kontakt. Via de media-adviseurs van Het

baan zijn heel ongedwongen en gemoedelijk.” Om het netwerk-

Kontakt, Bedrijvig Magazine en Olivier zullen geïnteresseerde

element te vergroten, is het mogelijk om voorafgaand aan

klanten een uitnodiging ontvangen voor het evenement. Tevens

Business meets Golf een voorkeur aan te geven voor de flight-

maakt Het Kontakt een terugblikmagazine.

indeling. Wie nog niet kan golfen, kan tijdens het event een clinic met afsluitende wedstrijd op de 9 holes baan volgen. Business

Business meets Golf is drie jaar geleden gestart op initiatief van

meets Golf heeft in drie jaar tijd haar plek op de evenementen-

Golfpark Almkreek en Stichting Altena Kennispoort. Dit jaar is ook

kalender veroverd. Vorig jaar speelden er 120 ondernemers mee.

Vrouw & Altena bij de organisatie betrokken, evenals Het Kontakt en Bedrijvig Magazines. “Met Altena Kennispoort willen we een businesscommunity creëren. Het koppelen van netwerken is daarin een must. Dat maakt deze samenwerking van grote toegevoegde waarde”, zegt Fientje Bax.

Hoewel het pijpenstelen regende, waren er

‘Tijdens het golfen heb je alle tijd om elkaar informeel beter te leren kennen’

bijna geen afzeggingen. Fientje: “Daaraan zie je dat ondernemers waarde hechten aan dit evenement.” Het evenement begint 14 oktober om 14:00 uur met een ontvangst. Om 15:00 uur start de

Zij weet uit ervaring dat golfen en netwerken een gouden combi-

wedstrijd en clinic, waarna er om 18:00 uur een prijsuitreiking

natie vormen. “Je bent zo’n anderhalf uur met elkaar in de baan.

met borrel en hapjes volgt. Aanmelden kan via business@

Alle tijd om elkaar informeel wat beter te leren kennen. Iemands

golfpark-almkreek.nl.

Hoekje 7b | Almkerk | business@golfpark-almkreek.nl | www.golfpark-almkreek.nl 65 | OLIVIER


de ’nieuwe’ Poorterij KALENDER 2016-2

017

Hét podium van de Bommelerwaard! Oktober 2016

Beste lezer, Sinds 2015 zijn we van start gegaan met de ’nieuwe’ Poorterij en hebben we het afgelopen jaar gezien dat onze ruimtes voor verschillende activiteiten benut worden. Vanuit de maatschappij is er veel behoefte aan een locatie met dergelijke voorzieningen. Daarom hebben we het eerste jaar vooral fysiek gebouwd aan de locatie. Met hamer en kwast, om een plek te creëren die fris en vernieuwend oogt. Maar ook hebben we gebouwd aan ideeën en vernieuwing. Het theaterprogramma heeft de aandacht: meer diversiteit, meer voor de jeugd en meer met muziek. We gebruiken het theater ook als bioscoop; we hebben vrijwel elke dinsdagavond een film van Cinemaarten en elke laatste zondag van de maand een filmbrunch. Daarnaast kan er een kinderfeestje georganiseerd worden, kunnen scholen een rondleiding krijgen en weet het bedrijfsleven ons ook weer te vinden voor vergaderingen, bedrijfsuitjes en seminars. Kortom, de locatie wordt breder benut.

zo. 16 do. 20 vr. 21 ma. 24 wo. 26 do. 27 vr. 28 za. 29

okt. okt. okt. okt. okt. okt. okt. okt.

De Vliegende Koffer - Ollie Trollie & Mannetje Lampenkap Een Vensterbank vol Vergeet Me Nietjes Première stadsfilm Zaltbommel Kinderkookcafé Orizon Kinderfilm - Angry Birds: De Film JEANS - Magic Halloween knutseldag en film Leonie Meijer - #NAKED

jeugd theater film jeugd jeugd muziek jeugd muziek

4 t/m 12 nov. wo. 9 nov. vr. 11 nov. 17 t/m 20 nov. 22 en 23 nov. vr. 25 nov. za. 26 nov. zo. 27 nov.

BommelRevu 2016: Bommel hèt talent Kinderfilm - Het zandkasteel naar buiten 11/11 bal Chique du Friemel - CV de Wallepikkers Popkoor Zinder - LEEF! Van oude mensen en die eeuwige oorlog Stef Bos & Geert Verdickt - Noord-Zuid Groot Sinterklaasfeest Filmbrunch - De Gendarmes van Saint Tropez

theater jeugd carnaval zang theater muziek jeugd filmbrunch

za. 10 do. 15 za. 17 zo. 18

The Louis Windzak Soulband Gerda Havertong - Mooi Nederland Pim & Pom - Fieperdepiep Festival Poppentheater Fatsnerran - Prins Heerlijk

muziek muziek jeugd jeugd

November 2016

December 2016 dec. dec. dec. dec.

We hebben de brasserie omgetoverd naar een ontmoetingsplek, waar je heerlijk kunt vergaderen, netwerken, lunchen of dineren. Mede hierdoor kunnen we nu ook een geheel verzorgde vergaderdag of productpresentatie regelen voor je bedrijf.

Januari 2017

Ik ben trots op ons team en met datgene wat we samen bereikt hebben. Maar we willen én kunnen meer... Voor een succesvolle toekomst zijn bijna alle ingrediënten aanwezig! We missen er nog 1 en dat ben jij!

Februari 2017

Ik hoop je binnenkort te mogen begroeten. Als bezoeker, huurder of om kennis te maken met de keuken van onze Brasserie!

Maart 2017

Met gastvrije groeten,

April 2017

Vincent van Schutterhoef, Vestigingsmanager de Poorterij

© Arie Mastenbroek

do. 5 jan. 14 en 15 jan. vr. 20 jan. do. 26 jan. za. 28 jan.

Body Language - Wat we zeggen zonder het te zeggen theater Die Kleyne Luyden - Totaaltheater theater Stasse, Hermans & Kooijmans - Theater v.h. Sentiment muziek Karin Bloemen - Volle Bloei cabaret Prinsenbal CV de Wallepikkers carnaval

za. 4 feb. vr. 10 feb. za. 11 feb. za. 18 feb. 25 t/m 28 feb.

Vuile Huichelaar - De Vijfde van... cabaret Visser & Filippova - Reis om de wereld in 80 minuten muziek Fuse - Confuse muziek Christiaan Kuyvenhoven - De Koperen Tuin muziek Carnaval in de Poorterij - CV de Wallepikkers carnaval

wo. za. za. za. wo. vr.

8 11 18 25 29 31

mrt. mrt. mrt. mrt. mrt. mrt.

Internationale Vrouwendag evenement Jens van Daele - Over Onze Vader dans Wieteke van Dort e.a. - Een Javaanse ’L’Histoire du Soldat’dans In die grote stad Zaltbommel (koor) zang Berget Lewis - Discover Berget Lewis muziek Balletschool Paulette Willemse dans

za. za. vr. zo. do. vr. zo. vr.

1 8 14 16 20 21 23 28

apr. apr. apr. apr. apr. apr. apr. apr.

Balletschool Paulette Willemse Comedy Orchestra The Hutspot - On the Move Mark van de Veerdonk - Kaaskleum Carolien van den Berg - Wie de f*** is oom Jo? Fernando Lameirinhas - Een fado voor mijn vader Country Café - It’s Jukebox Time Cowboy Billie Boem en de Circusdirecteur Jasper van Kuijk - Onder de Streep

dans muziek cabaret theater muziek muziek theater cabaret

vr. 12 do. 18 vr. 19

mei mei mei

Sandra & Jeroen van Veen - Canto Ostinato DelMontis - Tribute to Ray Charles Nathalie Baartman - Voest

muziek muziek cabaret

Mei 2017

© Fotoclub Bommelerwaard

En... vrijwel elke dinsdagavond een film van Filmclub Cinemaarten!

www.de-poorterij.nl

Reserveren kan Brasserie: online, via 0418 - 726 of receptie@de-poorterij.nl Openingstijden di. t/m zo.810 vanaf 10:00 uur (keuken sluit om 21:00 uur)

Kijk op pagina 8 voor meer informatie over arrangementen en zaalverhuur


DĂŠ nummer 1 makelaar van de

www.moolenaarmakelaardij.nl

Bommelerwaard

www.ikverkoopmijneigenhuis.nl

Olivier najaar 2016 nr. 8  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van acht wekelijks verschijnende nieuwsbladen met een totale oplage van 185.000 exemplaren. Daarnaa...

Olivier najaar 2016 nr. 8  

Het Kontakt Edities bv is een uitgeverij van acht wekelijks verschijnende nieuwsbladen met een totale oplage van 185.000 exemplaren. Daarnaa...

Advertisement